Samsung | GT-S5250 | Samsung GT-S5250 Rýchly sprievodca

GT-S5250
Stručná Príručka
Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na adrese www.samsungmobile.com
Používanie tejto
príručky
Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky
Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú
mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných
technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.
Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s
funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.
Najskôr si prečítajte tieto informácie
• Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné
upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a
správne používanie.
• Popisy v tomto návode sú založené na predvolených
nastaveniach zariadenia.
• Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od
vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
2
Používanie tejto príručky
• Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho
produktu či softvéru poskytnutého operátorom či
iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený
bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu
používateľskej príručky nájdete na webovej stránke
www.samsungmobile.com.
• Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na
typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
• Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky
vychádza z operačného systému Bada a môže sa s ohľadom na
použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
• Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu,
oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá
za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy
alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra
používateľom.
• V prípade potreby si môžete na webových stránkach
www.samsungmobile.com aktualizovať softvér vášho
mobilného zariadenia.
• Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu
byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich
príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere.
Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné
účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach.
Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských
práv používateľom zodpovedná.
• Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu
potrebu.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
►
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
→
Nasledujúci krok – poradie volieb alebo menu,
ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu;
napríklad: V režime Menu vyberte Správy → Napísať
(predstavuje Správy, nasledované Napísať)
[
]
Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia; napríklad:
[
] (predstavuje tlačidlo ukončenia)
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia
Používanie tejto príručky
3
Autorské práva
Copyright © 2010 Samsung Electronics
Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými
zákonmi o autorských právach.
Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť
reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou
formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane
fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie
bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung
Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky
spoločnosti Samsung Electronics.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
• Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti
Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu
byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
4
Používanie tejto príručky
• Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
a
sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc.
CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v licencii
od SRS Labs, Inc.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
majetkom príslušných vlastníkov.
•
Obsah
Zostavenie . ................................................. 7
Vybalenie .................................................................... 7
Vloženie karty SIM a batérie . ................................. 7
Nabíjanie batérie . ..................................................... 9
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) ................ 11
Pripevnenie remienka (voliteľne) . ..................... 13
Začíname . ................................................. 14
Zapnutie a vypnutie zariadenia .........................
Zoznámenie sa s prístrojom ................................
Používanie dotykového displeja ........................
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového
displeja a tlačidiel ..................................................
14
15
18
20
Prístup do menu .....................................................
Spúšťanie a správa aplikácií ................................
Používanie widgetov . ...........................................
Prispôsobenie si zariadenia .................................
Zadávanie textu .....................................................
20
21
22
23
26
Volanie ....................................................... 29
Vytváranie a hľadanie kontaktov ......... 30
Správy ........................................................ 31
Vytváranie fotografiía videí ................... 33
Obsah
5
Zobrazenie fotografií a videí ................. 35
Používanie Bluetooth ............................. 45
Počúvanie hudby ..................................... 37
Používanie Wi-Fi . ..................................... 46
Počúvanie FM rádia ................................. 39
Bezpečnostné opatrenia ........................ 48
Pripojenie k Internetu . ........................... 40
Sťahovanie aplikácií ................................ 42
Pripojenie k počítaču .............................. 43
6
Obsah
Zostavenie
Tu nájdete informácie, ako zariadenie pred samotným
používaním zostaviť, t. j. ako do zariadenia vložiť batériu alebo
kartu SIM a nabiť batériu.
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
• Mobilné zariadenie
• Batéria
• Cestovný adaptér (nabíjačka)
• Stručná Príručka
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung.
Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť
poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka
výrobcu.
• Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v
závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného
vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom
služieb.
• Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho
predajcu výrobkov Samsung.
• Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
• Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním
nemusí byť kompatibilné.
Vloženie karty SIM a batérie
Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb,
dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú
načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a
voliteľné služby.
Zostavenie
7
3 Vložte kartu SIM.
Vloženie karty SIM a batérie:
1 Ak je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte [
Áno ho vypnite.
] a zvolením
2 Odstráňte zadný kryt.
• Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty
smerovali hore.
• Ak kartu SIM nevložíte, môžete používať iba funkcie
Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu
nepoškodili nechty.
8
Zostavenie
zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.
4 Vložte batériu.
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného
cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču
prostredníctvom dátového kábla.
5 Vráťte zadný kryt späť.
Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou
Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu
spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný
tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie.
bude prázdna a bude blikať. Ak
Taktiež ikona batérie
napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky
vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite
batériu.
Zostavenie
9
››Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra
(nabíjačky)
1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
zariadenia.
2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do
multifunkčného konektora.
3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej
zásuvky.
• Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve
nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie
trvať dlhšie.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je
normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť
ani výkon zariadenia.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s
nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už
nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a
potom od elektrickej zásuvky.
Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér.
Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže
spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia
spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
10 Zostavenie
››Nabíjanie pomocou dátového kábla
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)
1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane
Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory,
musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty
microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB
(závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).
Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.
zariadenia.
2 Zapojte jeden koniec (micro USB) dátového kábla do
multifunkčného konektora.
3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na
počítači.
V závislosti od typu použitého dátového kábla môže
chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už
nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom
od počítača.
Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty
schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky
nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť
zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte
uložené.
• Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba
súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú
na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť
pamäťových kariet.
Zostavenie
11
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali
nahor.
››Vybratie pamäťovej karty
1 Uistite sa, že zariadenie kartu momentálne nepoužíva.
2 Odstráňte zadný kryt.
3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.
4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
5 Vráťte zadný kryt späť.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša
informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak
mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu,
pokým sa nezaistí na mieste.
4 Vráťte zadný kryt späť.
12 Zostavenie
››Formátovanie pamäťovej karty
Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou
nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba
v zariadení.
V režime Menu zvoľte Nastavenia → Pamäť → Informácie o
pamäťovej karte → Formát → Áno.
Pripevnenie remienka (voliteľne)
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Pretiahnite remienok cez dierku pre remienok a zahákujte ho
za malý výstupok.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite
vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v
zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je
dôsledkom činnosti používateľa.
3 Vráťte zadný kryt späť.
Zostavenie
13
Začíname
Tu získate informácie o usporiadaní zariadenia, tlačidlách,
ikonách, obrazovke a základoch práce s aplikáciami. Taktiež sa
môžete dozvedieť, ako si zariadenie prispôsobiť a zadávať text.
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Zapnutie zariadenia:
1 Stlačte a podržte [ ].
2 Zadajte kód PIN a zvoľte Hotovo (ak je to nutné).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a zvoľte Ďalší.
4 Zvoľte jazyk klávesnice a zvoľte Ďalší.
5 Zvoľte vaše domáce časové pásmo a zvoľte Ďalší.
6 Nastavte dátum a čas a zvoľte Uložiť.
14 Začíname
Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [
] a zvolením Áno.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a
nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny
zamestnancov.
• Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré
nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.
V režime Menu zvoľte Nastavenia → Letový režim.
Zoznámenie sa s prístrojom
››Usporiadanie zariadenia
Multifunkčný konektor
Slúchadlo
Objektív fotoaparátu
Konektor pre
slúchadlá
Vypínacie tlačidlo/
tlačidlo uzamknutia
Tlačidlo hlasitosti
Dotykový displej
Tlačidlo Menu
Tlačidlo volania
Zadný kryt
Tlačidlo fotoaparátu
Tlačidlo ukončenia
Reproduktor
Vnútorná anténa
Mikrofón
Začíname
15
››Tlačidlá
Tlačidlo
Tlačidlo
Funkcia
Napájanie/
Uzamknutie
Volanie
Menu
Koniec
16 Začíname
Zapne alebo vypne (stlačte a podržte)
zariadenie; zamkne alebo odomkne
dotykovú obrazovku a tlačidlá.
Uskutočnenie alebo príjem hovoru;
v základnom režime vyvolanie
denníkov hovorov a správ.
Otvorenie režimu Menu; spustenie
správcu úloh a zobrazenie všetkých
aktívnych aplikácií (stlačením a
podržaním); v základnom režime
alebo počas používania aplikácie
prístup do funkcie Hľadať (dvojitým
stlačením).
Ukončenie hovoru; v režime Menu,
návrat do základného režimu.
Funkcia
Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Fotoaparát
V základnom režime zapnutie
fotoaparátu; v režime fotoaparátu
vytvorenie fotografie alebo nahranie
videa.
››Základná obrazovka
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná
obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia
a otvárať z nej aplikácie.
Základná obrazovka obsahuje niekoľko predvolených panelov;
v prípade potreby k nim môžete pridať ďalšie. ► str. 23
Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.
Na príslušný panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť
priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
››Ikony indikátora
Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ikona
Ikona
Definícia
Aktivované Bluetooth
Definícia
Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava
handsfree do automobilu
Žiadny signál
Prebieha hlasový hovor
Sila signálu
Aktivovaná funkcia tiesňových správ
Aktivovaný letový režim
Aktivované presmerovanie hovorov
Vyhľadávanie siete
Synchronizácia s počítačom
Pripojené k sieti GPRS
Vložená pamäťová karta
Pripojené k sieti EDGE
Prehliadanie webu
Pripojené k WLAN
Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Začíname
17
Ikona
Definícia
Nová e-mailová správa
Nová hlasová správa
Aktivované upozornenie
››Panel skratiek
V základnom režime alebo pri používaní aplikácie zvolením
v oblasti ikon indikátora otvoríte panel skratiek.
Zvoľte ikony pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcií WLAN a
Bluetooth. Môžete taktiež stlmiť alebo zrušiť stlmenie zariadenia
a skontrolovať stav nových správ a upozornení.
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Používanie dotykového displeja
Aktivovaný normálny profil
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho
vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so
základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.
Aktivovaný tichý profil
Aktuálny čas
• Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja,
Stav batérie
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s
18 Začíname
nepoužívajte ostré predmety.
inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje
môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
• Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu
s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení
vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Aby bolo používanie dotykového displeja čo
najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja
odstráňte ochrannú fóliu.
• Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické
náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli
čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja
končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky
ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.
Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:
• Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu,
voľbu alebo aplikáciu.
• Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2
sekundy zobrazte zoznam volieb.
• Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových
stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte
alebo oddiaľte.
• Posun: Dotykom a ťahaním prsta voľte položky.
• Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho
pretiahnutím položku presuňte.
• Rýchle ťahanie: Rýchlym ťahaním prsta po obrazovke
aktivujete aplikáciu.
• Priblíženie alebo oddialenie oblasti: Položte dva prsty na
displej; ich roztiahnutím môžete obraz približovať a ich
priblížením odďaľovať.
• Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový
displej sa vypne. Ak chcete displej zapnúť, stlačte
ľubovoľné tlačidlo.
• Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V režime
Menu zvoľte Nastavenia → Displej a osvetlenie →
Čas podsvietenia.
• Niektoré zoznamy majú na pravej strane register.
Dotykom písmena preskočíte na položky začínajúce
týmto písmenom. Ťahaním prsta registrom rýchlo
prelistujete zoznam.
Začíname
19
Uzamknutie alebo odomknutie
dotykového displeja a tlačidiel
Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli
nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.
Uzamknete ich stlačením [ ]. Ak chcete odomknúť, stlačte
[ ], alebo stlačte tlačidlo Menu a prstom potiahnite sivé okno
ktorýmkoľvek smerom.
Prístup do menu
Prístup do menu zariadenia:
1 Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do
režimu Menu.
2 Prejdite doľava alebo doprava na obrazovku hlavného menu.
Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť
priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
3 Zvoľte menu alebo aplikáciu.
4 Stlačením [
] sa vráťte do základného režimu.
• Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý
deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania
niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa
automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete
rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia
nemenilo svoju orientáciu, zvoľte Nastavenia →
Všeobecné → Gestá → Orientácia → Zmeniť
orientáciu.
• Počas používania zariadenia môžete súčasným
stlačením [ ] a tlačidla Menu zachytiť snímku
obrazovky. Snímka sa uloží do priečinka Moje súbory
→ Obrázky.
››Organizácia aplikácií v režime Menu
Môžete si usporiadať aplikácie v režime Menu zmenou ich
poradia alebo ich zoskupením do kategórií, aby to vyhovovalo
vašim preferenciám a potrebám.
1 Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do
režimu Menu.
2 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte Uprav.
20 Začíname
3 Poklepte a podržte aplikáciu a potiahnite ju do požadovanej
polohy.
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku
hlavného menu. Taktiež môžete zmeniť najpoužívanejšie
aplikácie v spodnom riadku. Presuňte aplikáciu zo spodného
riadka na obrazovku hlavného menu, a naopak, presuňte
aplikáciu, ktorú chcete používať priamo v základnom režime,
na spodný riadok.
5 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
6 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte Hotovo.
Spúšťanie a správa aplikácií
››Spustenie viacerých aplikácií
4 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte Hotovo.
Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.
Ak chcete spustiť viacero aplikácií, stlačením tlačidla Menu sa
vráťte do hlavného menu a zvoľte aplikáciu, ktorú chcete spustiť.
1 Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do
››Používanie správcu úloh
2 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte Uprav.
3 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
pridajte novú obrazovku hlavného menu.
4 Zvolením
1 Stlačte a podržte tlačidlo Menu. Zobrazia sa ikony aktívnych
››Pridanie nových obrazoviek hlavného menu
režimu Menu.
Môžete mať až 10 obrazoviek.
Zvolením
obrazovku z hlavného menu odstránite.
Viaceré spustené aplikácie môžete spravovať správcom úloh.
Spustenie správcu úloh:
aplikácií.
2 Aktívne aplikácie ovládajte nasledovne:
• Ak chcete medzi aplikáciami prepínať, zvoľte jednu z ikon
aktívnych aplikácií.
Začíname
21
• Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte .
• Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte Ukončiť
vš. aplik.
Používanie widgetov
Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a
informácie na základnej obrazovke.
• Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám.
Ak použijete webový widget, môžu byť účtované
dodatočné poplatky.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
››Otvorenie panela widgetov
Otvorenie panela widgetov a prístup k nim:
1 V základnom režime zvolením Widget v hornej ľavej časti
obrazovky otvorte panel widgetov.
2 Prečítajte si informácie o odmietnutí zodpovednosti a zvoľte
Prijať (ak je to nevyhnutné).
22 Začíname
3 Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.
4 Prechodom doľava alebo doprava na paneli widgetov nájdite
widget, ktorý chcete použiť.
5 Pretiahnite widget na základnú obrazovku.
6 Zvolením Hotovo v ľavej hornej časti obrazovky panel
widgetov zatvorte.
7 Ak chcete presunúť widget naspäť na panel nástrojov
widgetov, poklepte a podržte ho, kým sa neobjaví žltý rám a
potom ho potiahnite na panel nástrojov widgetov.
››Správa webových widgetov
Môžete zvoliť profil widgetov, ktorým sa budete pripájať k
webovým službám, a zobraziť stiahnuté widgety.
V režime Menu zvoľte Nastavenia → Menu a widgety →
Widget.
Prispôsobenie si zariadenia
Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte
podľa svojich potrieb.
››Pridanie nových panelov na základnú
obrazovku
Na základnú obrazovku môžete pridať nové panely a usporiadať
si widgety podľa vašich potrieb.
1 V základnom režime zvoľte Widget v ľavej hornej časti
obrazovky.
2 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
pridajte nové panely na základnú obrazovku.
3 Zvolením
Môžete mať až 10 panelov.
Zvolením
odstrániť.
môžete panel zo základnej obrazovky
4 Otočte zariadenie v smere hodinových ručičiek, aby ste ho
››Nastavenie aktuálneho času a dátumu
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Dátum a čas.
2 Zvoľte možnosť pre časové pásmo a samotné časové pásmo.
3 Zadajte aktuálny dátum a čas a nastavte formát dátumu a
času.
4 Zvoľte Späť.
››Upravenie hlasitosti tónu tlačidiel
1 V základnom režime stlačte tlačidlo hlasitosti smerom hore
alebo dole.
2 Nastavte hlasitosť tónov tlačidiel stlačením tlačidla hlasitosti
alebo ťahaním posúvača.
››Aktivácia tichého profilu
V základnom režime zvoľte Klávesnica a potom dotykom a
podržaním zariadenie stlmite alebo stlmenie zrušte.
držali na výšku.
5 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte Hotovo.
Začíname
23
››Nastavenie zvukového profilu
Zvuky zariadenia môžete zmeniť prispôsobením aktuálneho
zvukového profilu alebo prepnutím na iný zvukový profil.
Nastavenie profilu:
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Zvukové profily.
2 Zvoľte profil, ktorý používate.
3 Upravte nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory,
prichádzajúce správy a iné zvuky zariadenia.
Dostupné voľby zvuku sa líšia podľa profilu, ktorý je
zvolený.
4 Zvoľte Nastaviť.
Ak chcete aktivovať iný profil, začiarknite políčko vedľa profilu a
zvoľte Nastaviť.
››Voľba pozadia pre základnú obrazovku
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Displej a osvetlenie
→ Pozadie.
24 Začíname
2 Zvoľte obrázok.
Ak chcete obrázok vybrať z priečinka s obrázkami, zvoľte
priečinok
3 Vyberte Nastaviť → Nastaviť.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne
použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so
zariadením.
››Nastavenie jasu displeja
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Displej a osvetlenie.
2 Pretiahnutím posúvača v časti Jas nastavte úroveň jasu.
3 Zvoľte Nastaviť.
Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo
zariadenie spotrebuje energiu batérie.
››Zamknutie zariadenia
Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou hesla zariadenia.
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Zabezpečenie.
2 Zvoľte Zámok telefónu.
3 Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a zvoľte Hotovo.
4 Zadajte nové heslo znovu a zvoľte Hotovo.
Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete
vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
Keď je už funkcia zámku zariadenia aktívna, musíte zadať heslo
zakaždým, keď zariadenie zapnete.
• Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného
strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu
hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne
poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.
››Uzamknutie vašej SIM karty
Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou PIN čísla, ktoré ste
dostali spolu so kartou SIM.
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Zabezpečenie.
2 Zvoľte Zámok PIN.
3 Zadajte PIN číslo vašej SIM karty a vyberte Hotovo.
Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN
zakaždým, keď zariadenie zapnete.
• Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM sa
zablokuje. Ak chcete kartu SIM odblokovať, musíte
zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PUK).
• Ak kartu SIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu
PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju
odblokoval.
››Aktivácia mobilného stopára
Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný
stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom,
aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.
Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby
ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Zabezpečenie.
2 Zvoľte Mobilný stopár.
3 Zadajte vaše heslo a zvoľte Hotovo.
4 Pre pokračovanie zvoľte OK.
Začíname
25
5 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung a
vyberte Prihl. sa.
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte Registrovať.
6 Zvolením Príjemcovia otvorte zoznam príjemcov.
7 Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
8 Ak ste so zadávaním príjemcov skončili, zvoľte OK.
9 Vyberte Odosielateľ a zadajte meno odosielateľa.
10Zvoľte Uložiť → Prijať.
Zariadenie môžete ovládať cez internet. Navštívte stránky
http://www.samsungdive.com, kde nájdete podrobnejšie
informácie o tejto funkcii.
Zmena metódy zadávania textu
Ak kliknete do textového vstupného poľa, predvolene sa zobrazí
vstupný panel s klávesnicou QWERTY.
1
2
3
Číslo
4
5
6
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
Zadávanie textu
2
Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici
alebo ich ručne napísať na displej.
3
Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a
režimom ABC.
Vloženie medzery, vložte dobu a medzeru
(dvakrát poklepte).
4
Vymazanie zadaných údajov.
5
Začatie nového riadka.
26 Začíname
Číslo
6
Funkcia
Zmena jazykov vstupu, vojdite do nastavení
klávesnice (poklepte a podržte).
Ak chcete metódu zadávania textu zmeniť, dotknite sa a podržte
a zvoľte Typ klávesnice → metóda zadávania textu.
Voľba
Funkcia
Klávesnica
Zadávanie znakov pomocou klávesnice.
Klávesnica
qwerty
Písanie na celú
obraz.
Zadávanie znakov pomocou klávesnice
QWERTY.
Pole písania
Písanie do poľa pre zadávanie textu.
Písanie kdekoľvek na obrazovku.
Zadávanie textu pomocou rôznych metód vstupu
1 Zmeňte metódu zadávania textu.
2 Zmeňte režim zadávania textu.
3 Zadávajte text voľbou príslušných virtuálnych klávesov alebo
písaním na displej.
Keď zadávate text pomocou klávesnice, môžete použiť
nasledujúce režimy:
Režim
ABC
T9
(Prediktívny
text)
Funkcia
Voľte príslušné virtuálne tlačidlo, pokým sa
na displeji nezobrazí požadovaný znak.
1. V režime ABC vyberte T9 (bodka sa zmení
na zelenú).
2. Zvolením príslušných virtuálnych
klávesov zadajte celé slovo.
3. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte
. Ak sa správne
medzeru zvolením
slovo nezobrazí, zvoľte a alternatívne
slovo zo zoznamu, ktorý sa zobrazí.
Pridávanie slov do slovníka režimu T9
Ak slovo v zozname alternatívnych slov
nenájdete, môžete ho pridať do slovníka
režimu T9. Zvoľte Pridať slovo naspodku
zoznamu alternatívnych slov.
Začíname
27
Režim
Funkcia
3 Potiahnite prstom cez text.
Číslo
Zvolením príslušného virtuálneho klávesu
zadajte číslo.
Čísla môžete zadávať dotykom a
podržaním virtuálneho klávesu v
režime ABC alebo T9.
4 Zvolením Kopír. alebo Vybrať skopírujte a vložte alebo
Režim
symbolov
1. Zvolením ◄ alebo ► prejdite na vami
požadovanú skupinu symbolov.
2. Zvolením príslušného virtuálneho klávesu
zadajte symbol.
Pri zadávaní textu otočte zariadenie a zobrazí sa vám
širšia klávesnica QWERTY.
Skopírovanie a vloženie textu
Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text
použiť v iných aplikáciách.
1 Dotknite sa poľa pre zadanie textu a podržte, kým sa
nezobrazí ikona
.
2 Zvoľte Vybrať zo zoznamu volieb.
28 Začíname
Taktiež sa môžete dvakrát dotknúť slova, ktoré chcete
zvýrazniť.
vystrihnite a vložte text do schránky.
5 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
6 Zvolením Vložiť vložte text zo schránky do textového poľa.
Volanie
››Prezeranie denníkov hovorov a správ
Naučte sa volať, prijímať hovory alebo používať denníky. Ďalšie
informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Volanie“.
1 V režime Menu zvoľte Denníky.
2 V hornej časti obrazovky prechodom doľava alebo doprava
Denníky vašich hovorov a správ môžete filtrovať podľa ich typov.
››Uskutočnenie hovoru
1
V režime Menu zvoľte Klávesnica a zadajte smerové číslo
oblasti a telefónne číslo.
2 Stlačením [ ] uskutočnite hovor.
3 Hovor ukončíte stlačením [ ].
››Príjem hovoru
1 Keď telefón zvoní, stlačte [
].
Keď zariadenie zvoní, buď stlačením tlačidla hlasitosti
nastavte hlasitosť, alebo jeho stlačením a podržaním
smerom nadol zvonenie stlmite.
2 Hovor ukončíte stlačením [
zvoľte typ denníka.
Z denníkov hovorov a správ môžete rýchlym ťahaním
prsta po kontakte smerom doľava vytočiť hovor a ťahaním
doprava odoslať správu.
3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať
naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu
alebo na zoznam odmietaných.
].
Volanie
29
Vytváranie a hľadanie
kontaktov
››Vytvorenie kontaktu
V tejto časti sa dozviete, ako môžete vytvoriť a nájsť kontakt
uložený v pamäti. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej
príručke v časti „Kontakty“.
›› Nájdenie kontaktu
››Vytvorenie kontaktu na obrazovke
vytáčania
1 V režime Menu zvoľte Klávesnica a zadajte telefónne číslo.
2 Zvoľte Pridať do kontaktov → Vytvoriť kontakt.
3 Zadajte informácie o kontakte.
4 Zvolením Hotovo pridajte kontakt do pamäte.
30 Vytváranie a hľadanie kontaktov
1 V režime Menu zvoľte Kontakty → Vytv.
2 Zadajte informácie o kontakte.
3 Zvolením Hotovo pridajte kontakt do pamäte.
1 V režime Menu zvoľte Kontakty.
2 Zvoľte Hľadať a zadajte prvé písmená mena, ktoré hľadáte.
3 Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.
Správy
Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne
(MMS) a e-mailové správy. Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke v časti „Správy“.
››Odoslanie textovej správy
1
2 Zvoľte Kontakty.
V režime Menu zvoľte Správy → Napísať.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo ho zvoliť z denníka
hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.
3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
4 Vyberte Ťuknutím môžete pridať text a napíšte text svojej
správy.
5 Zvolením Odoslať správu odošlite.
››Odoslanie multimediálnej správy
Ak si chcete vytvoriť vlastný profil pripojenia, pozrite si
návod na použitie.
1 V režime Menu zvoľte Správy → Napísať.
2 Zvoľte Kontakty.
Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo
ich zvoliť z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej
voľby.
3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte Pridať.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie sa vás opýta, či
chcete odoslať multimediálnu správu. Potvrďte stlačením OK.
4 Vyberte Ťuknutím môžete pridať text a napíšte text svojej
správy.
5 Zvoľte
a pripojte súbor.
Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku,
video alebo zvukový klip.
6 Zvolením Odoslať správu odošlite.
Správy
31
››Odoslanie e-mailovej správy
››Zobrazenie textovej alebo multimediálnej
1 V režime Menu zvoľte E-mail → účet → Napísať.
1 V režime Menu zvoľte Správy a vyberte konverzáciu.
2 Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.
Bližšie informácie o vytvorení profilu pripojenia a
e-mailového účtu nájdete v používateľskej príručke.
Zvolením Zoznam kont zobrazíte ostatné účty.
2 Zvoľte Kontakty.
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvoliť z
denníka hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.
3 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
4 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
5 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej
správy.
6 Zvoľte
→ Priložiť položky a pripojte súbor.
Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku,
video alebo zvukový klip.
7 Zvolením Odoslať správu odošlite.
32 Správy
správy
››Zobrazenie e-mailovej správy
1 V režime Menu zvoľte E-mail → účet.
2 Prejdite do priečinka doručených.
→ Stiahnuť.
3 Zvoľte
4 Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
5 Ak ste zvolili záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu zvolením
→ Stiahnuť.
Vytváranie fotografiía
videí
3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované
úpravy.
Tu sa dozviete, ako vytvoriť fotografiu alebo video. Ďalšie
informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Fotoaparát“.
››Fotografovanie
1 V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla
ho držali na šírku.
7
3
8
4
9
5
10
6
fotoaparátu.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
1
2
Číslo
Funkcia
1
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu.
2
Prepnutie na videokameru.
3
Zmena režimu fotenia.
4
Zmena scénického režimu.
5
Zmena nastavení fotoaparátu.
Vytváranie fotografiía videí
33
Číslo
Funkcia
6
Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčiku.
7
8
Prispôsobenie vyváženia farby podľa
podmienok osvetlenia.
Výber dĺžky omeškania predtým, ako
fotoaparát nasníma fotografiu.
9
Upravenie jasu.
10
Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie
alebo videa.
4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.
5 Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
››Nahrávanie videí
1 V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla
fotoaparátu.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho držali na šírku.
34 Vytváranie fotografiía videí
3 Zvolením prepnite na videokameru.
4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované
úpravy.
1
2
6
3
7
8
9
4
5
Číslo
Funkcia
1
Kontrola stavu a nastavení videokamery.
2
Prepnutie na fotoaparát.
3
Zmena režimu nahrávania.
4
Zmena nastavení videokamery.
Číslo
Funkcia
Zobrazenie fotografií a
videí
5
Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčiku.
6
7
Úprava vyváženia farieb s ohľadom na
svetelné podmienky.
Voľba dĺžky odmlky pred spustením
nahrávania videa.
8
Upravenie jasu.
Tu sa dozviete, ako zobraziť fotografie a prehrať videá, ktoré ste
vytvorili alebo stiahli z iných zdrojov. Ďalšie informácie nájdete
v používateľskej príručke v častiach „Moje súbory“ a „Prehrávač
videí“.
9
Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie
alebo videa.
››Zobrazenie fotografie
5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.
6 Nahrávanie spustite stlačením tlačidla fotoaparátu.
7 Zvolením alebo stlačením tlačidla fotoaparátu nahrávanie
zastavte.
Video sa automaticky uloží.
1 V režime Menu vyberte Moje súbory → Obrázky.
Ak chcete zobraziť súbory vo forme miniatúr, zvoľte
→ Zobraz. miniatúr.
2 Vyberte fotografiu, ktorú si chcete pozrieť.
3 Viac fotografií zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Zobrazenie fotografií a videí
35
››Prehranie videa
1 V režime Menu zvoľte Prehrávač videí.
2 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
2
3
4
Číslo
1
5
6
7
Funkcia
Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi,
keď sú pripojené slúchadlá.
36 Zobrazenie fotografií a videí
Číslo
Funkcia
2
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača.
3
Presúvanie späť v súbore.
4
Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
5
Nastavenie hlasitosti.
6
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
7
Presúvanie vpred v súbore.
Počúvanie hudby
Naučte sa prehrávať hudobné súbory a vytvárať zoznamy
skladieb s obľúbenou hudbou. Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke v časti „Prehrávač hudby“.
››Pridanie hudobných súborov do zariadenia
Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú
kartu:
››Prehrávanie hudby
1 V režime Menu zvoľte Hudba.
2 Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
3 Zvoľte hudobný súbor.
4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
2
5
6
• Stiahnutím bezdrôtovo z webu.
• Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung
Kies.
• Príjmom cez Bluetooth.
• Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.
• Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne
použitie predvolených hudobných súborov dodaných so
zariadením.
3
7
4
8
9
Počúvanie hudby
37
Číslo
Funkcia
Číslo
1
1
Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi,
keď sú pripojené slúchadlá.
8
2
1
Zobrazenie podrobností hudobného súboru.
3
Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním
posúvača.
Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore
(dotykom a podržaním).
9
1
4
5
1
6
1
7
Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
Zmena režimu opakovania (vyp., opakovanie
jedného súboru alebo opakovanie všetkých
súborov).
Nastavenie hlasitosti.
38 Počúvanie hudby
Funkcia
Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v
súbore (dotykom a podržaním).
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky
prehrávača.
››Vytvorenie zoznamu skladieb
1 V režime Menu zvoľte Hudba.
→ Vytv.
2 Zvoľte Zoznamy skladieb →
3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte Hotovo.
4 Zvoľte vytvorený zoznam skladieb.
5 Zvoľte Pridať.
6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte Pridať.
Počúvanie FM rádia
4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:
1
Tu sa dozviete, ako postupovať, keď chcete počúvať FM rádio.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „FM
rádio“.
7
1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
2 V režime Menu zvoľte FM rádio.
3 Zvolením Áno spustite automatické ladenie.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie
automatického ladenia.
6
2
3
4
5
Číslo
1
2
8
3
4
Funkcia
Nastavenie FM rádia na automatické
preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej
slabom signáli.
Vypnutie FM rádia; zvolením FM rádio
zapnete.
Počúvanie FM rádia
39
Číslo
Funkcia
3
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
4
Zmena frekvencie o 0,1 MHz.
5
7
Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do
zoznamu obľúbených.
Zmena výstupu zvuku (reproduktor
zariadenia alebo slúchadlá).
Zmena frekvencie prechodom vľavo alebo
vpravo na paneli stupnice.
8
Nastavenie hlasitosti.
6
40 Pripojenie k Internetu
Pripojenie k Internetu
Naučte sa pristupovať na Internet a prehliadať webové stránky.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke v časti
„Internet“.
Bližšie informácie o vytvorení profilu pripojenia pre
prístup na Internet nájdete v používateľskej príručke.
››Prehliadanie webových stránok
1 Zvolením Internet v režime Menu otvorte určenú domovskú
stránku.
2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich
tlačidiel:
1
5
Číslo
Funkcia
Prechod späť alebo vpred v histórii webových
stránok.
Otvorenie zoznamu volieb webového
prehliadača.
3
4
5
6
7
2
3
4
6
7
8
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Číslo
Ukončenie internetového pripojenia.
Otvorenie webovej stránky v novom okne alebo
prepínanie medzi práve otvorenými oknami.
Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často
navštevovaných stránok a kanálov RSS, a histórie
stránok.
1.Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky.
Funkcia
Uloženie aktuálnej webovej stránky vo forme
záložky.
1
2
8
Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky.
1
1
Zmena režimu zobrazenia.
Pripojenie k Internetu
41
››Uloženie obľúbených webových stránok
Aby ste mali k stránkam, ktoré často navštevujete, rýchly prístup,
môžete si ich uložiť ako záložky. Počas prezerania webu zvoľte
a pridajte tak aktuálnu webovú stránku medzi záložky.
Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku
pridať ručne. Pridanie záložky:
1 V režime Menu zvoľte Internet → .
2 Zvoľte Pridať.
3 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4 Zvoľte Uložiť.
42 Sťahovanie aplikácií
Sťahovanie aplikácií
Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať
veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave
hier, noviniek, odkazov, sociálnych sítí, widgetov, aplikácií
týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám Samsung Apps
poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej
zábavy.
Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným
aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti
aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.
1 V režime Menu zvoľte Samsung Apps .
2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie alebo widgety.
• Ak chcete použiť službu Samsung Apps, zariadenie
musí byť pripojené k Internete pomocou mobilného
pripojenia alebo Wi-Fi.
• Prístup k Internetu a sťahovanie aplikácií môže byť
dodatočne spoplatnené.
• Ak je panel widgetov plný, stiahnuté widgety sa na
panel widgetov automaticky nepridajú. Niektoré
widgety musíte z panela odstrániť a nové pridať ručne.
• Bližšie informácie nájdete na www.samsungapps.com.
Alebo, postupujte podľa letáka Samsung Apps.
• Dostupnosť funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Pripojenie k počítaču
Nasledujú informácie ohľadom pripojenia zariadenia k počítaču
pre používanie s aplikáciou Samsung Kies alebo Windows Media
Player, resp. ohľadom používania zariadenia ako vymeniteľného
veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Ďalšie informácie
nájdete v používateľskej príručke v časti „Pripojenia k PC“.
››Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná.
Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti
Samsung (www.samsungmobile.com).
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Pripojenia → USB →
Samsung Kies → Nastaviť.
2 Stlačením [
] sa vráťte do základného režimu.
Pripojenie k počítaču
43
3 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom
4 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli
4 Spustite aplikáciu Samsung Kies a použite bezdrôtové
5 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa
voliteľným dátovým káblom.
pripojenia alebo skopírujte dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung
Kies.
››Synchronizácia s aplikáciou Windows Media
Player
Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači
nainštalovaná.
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Pripojenia → USB →
Médiá DRM → Nastaviť.
2 Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
3 Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor
na zariadení s počítačom s nainštalovaným programom
Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
44 Pripojenie k počítaču
synchronizovať hudobné súbory.
zobrazí (ak je to potrebné).
6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do
synchronizačného zoznamu.
7 Spustite synchronizáciu.
››Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové
zariadenie
1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte
pamäťovú kartu do zariadenia.
2 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Pripojenia → USB →
Veľkokapacitné pamäťové zariadenie → Nastaviť.
3 Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
4 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom
voliteľným dátovým káblom.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na
ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite
na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného
pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od
počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát
uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.
Používanie Bluetooth
Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k iným zariadeniam
prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth a zdieľať tak
súbory alebo ovládať zariadenie spôsobom „hands-free“. Ďalšie
informácie nájdete v používateľskej príručke v časti „Bluetooth“.
››Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Pripojenia →
Bluetooth.
Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť Bluetooth.
2 Stlačením bodky v hornej pravej časti obrazovky zapnite
funkciu Bluetooth.
3 Aby ste umožnili ostatným zariadeniam lokalizovať vaše
→ Nastavenia → Viditeľnosť tel.
zariadenie, zvoľte
→ Vždy zapnuté → Uložiť.
Ak ste vybrali možnosť Vlastné, zadajte čas, po ktorý bude
zariadenie viditeľné, a zvoľte Hotovo.
Hneď ako je funkcia Bluetooth aktivovaná, zvoľte
budete mať k dispozícii nasledujúce voľby:
a
• Ak chcete zmeniť názov zariadenia, zvoľte Nastavenia →
Meno telefónu.
• Ak chcete ostatným obmedziť prehľadávanie vašich súborov,
zvoľte Nastavenia → Zabezpečený režim.
• Ak chcete zistiť, aké služby Bluetooth má vaše zariadenie
k dispozícii a informácie o týchto službách, zvoľte Služby
Bluetooth.
Používanie Bluetooth
45
››Nájdenie iných zariadení Bluetooth a
Používanie Wi-Fi
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Pripojenia →
Naučte sa pripojiť zariadenie k lokálnej bezdrôtovej sieti
(WLAN) a získať na prístup na Internet alebo k iným sieťovým
zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke
v časti „Wi-Fi“.
spárovanie s nimi
Bluetooth → Hľadať.
2 Zvoľte zariadenie.
3 Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód
PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte
Hotovo. Alebo, zvolením Áno zosúlaďte kód PIN medzi
vaším zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN
alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá
dostupné služby.
V závislosti od pripojeného zariadenia môžete odteraz používať
služby Bluetooth, ako je prenos súborov, vzdialené ovládanie
zariadenia alebo tlač dát.
46 Používanie Wi-Fi
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách:
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
››Aktivácia funkcie WLAN
V režime Menu zvoľte Nastavenia → Pripojenia → Wi-Fi.
Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť Wi-Fi.
››Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti
WLAN
1 V režime Menu zvoľte Nastavenia → Pripojenia → Wi-Fi.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
2 Začiarknite políčko vedľa siete.
3 Zadajte heslo siete a zvoľte Hotovo (ak je to nutné).
4 Upravte nastavenia profilu pripojenia k zvolenej sieti a
následne ho pridajte. Informácie ohľadom volieb pre
jednotlivé nastavenia nájdete v používateľskej príručke.
5 Po skončení zvoľte Späť.
Teraz môžete profil WLAN použiť pre sieťové pripojenia.
Zmeňte nastavenie profilu vo webovom prehliadači alebo iných
webových službách na nakonfigurovaný profil WLAN.
Používanie Wi-Fi
47
Bezpečnostné
opatrenia
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja,
pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo
uvoľnené elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a
neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho
mokrými rukami
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
48 Bezpečnostné opatrenia
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a
chráňte ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
Nepoužívajte prístroj počas búrky
Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou
(Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom
autorizovanom servisnom stredisku.
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte
opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne
zranenia alebo poškodenie prístroja.
• Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov
sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na
mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému
Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora
Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm
tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
• Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a
životnosť batérií či prístroja.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k
prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s
obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
prístroja v určitých oblastiach.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj
môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
• Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od
kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj
na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného
zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja,
ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom
informácií o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším
prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní
vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte
• Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi
a symbolmi.
Bezpečnostné opatrenia
49
• Nepoužívajte prístroj pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach)
ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v
rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite
Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť
elektronické navigačné zariadenie lietadla.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by
mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového
vozidla
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate
od výrobcu príslušného zariadenia.
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a
nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných
prístrojov pri vedení motorového vozidla
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak
je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S
ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a
zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
50 Bezpečnostné opatrenia
• Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú
napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo
času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať
mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v
nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte
počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď,
čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie
poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej
povinnosti – bezpečnej jazdy.
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory,
keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať
hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas
jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a
v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to
odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte,
že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od
premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej
nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne
tiesňové číslo.
• Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na
miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú
službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené
vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú
signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či
odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové
číslo.
Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom
prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.
Prístroj neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50°C
• Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a
mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
Riadna starostlivosť a používanie vášho
mobilného prístroja
• Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na
Udržujte prístroj v suchu
Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú
mince, kľúče alebo šperky
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja
alebo elektronických obvodov.
• Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite
prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť
záruky výrobcu.
prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40°C.
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to
spôsobiť požiar.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo
vybitie batérie.
Bezpečnostné opatrenia
51
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné
knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom
a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.
Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný
materiál schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja
alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní
Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred
nárazmi
Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu
prestať fungovať.
V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť
batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu
nabiť.
52 Bezpečnostné opatrenia
príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou
Samsung.
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
• Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
V priebehu hovoru:
• Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
• Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru
alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
• Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie,
ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne
zadávanie textu), a často odpočívajte.
Chráňte svoj sluch
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť
vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a
používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli
konverzáciu alebo hudbu.
Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Nenanášajte na prístroj farbu
Farba by mohla zaniesť pohyblivé diely prístroja a zabrániť jeho správnej funkcii.
Ak ste alergickí na farbu alebo kovové súčasti prístroja, prestaňte ho používať a
obráťte sa na svojho lekára.
Čistenie prístroja:
• Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným
displejom
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj
do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť
Prístroj používajte iba na stanovený účel
• Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti
záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného
strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo
požiar.
Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby prístroj používali deti
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo
ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.
Bezpečnostné opatrenia
53
Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne
uchytené.
• Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri
aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie
môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu
prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje.
Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom
z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja
možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých
oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.
54 Bezpečnostné opatrenia
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption
Rate – špecifická miera absorpcie)
Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii
na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením.
Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú
maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo
SAR) s hodnotou 2,0 W/kg.
Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota
SAR 0,688 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR
pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo
energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu.
Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj
obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej
smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení
(R&TTE) týmto prístrojom.
Správna likvidácia tohoto výrobku
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom
triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB
kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo
by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych
krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom
referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich
prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Bezpečnostné opatrenia
55
Vyhlásenie
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám
a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo
inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované
výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby
nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo
poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak
nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa
služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia
upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať,
predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym
spôsobom distribuovať.
"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO
ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE
ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ,
ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ
PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE
56 Bezpečnostné opatrenia
NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE
ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z
POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK
TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI
TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a
spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo
služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané
tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť
Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto
vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby,
ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s
obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo
službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu
a služieb.
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM a Wi-Fi : GT-S5250
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami
a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost
E N 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAR
E N 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická E N 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
kompatibilita
E N 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
Radio
E N 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie
boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými
základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne
popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom
nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.01
Joong-Hoon Choi / vedúci manažér
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a
telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste;
prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok
Samsung (www.samsungmobile.com) a nainštalujte si ju do
počítača.
2. V režime Menu zvoľte Nastavenia → Pripojenia → USB →
Samsung Kies → Nastaviť.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-32139A
Slovak. 10/2010. Rev. 1.0
Download PDF