Samsung | SC9180 | Samsung SC9180 Használati utasítás

DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 1
HU
Használati útmutató
HÁZTARTÁSI
PORSZÍVÓ
❈ A készülék használatba vétele elŒtt gondosan olvassa el ezt a használati ùtmutatót.
❈ A készülék csak beltérben használható.
Regisztrálja termékét a www.samsung.com/register oldalunkon
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 2
FONTOS BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK
1. Figyelmesen olvasson el minden utasítást. A készülék bekapcsolása elŒtt gyŒzŒdjön meg
arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján található típustáblán
megadott értékkel.
2. FIGYELEM! Ne használja a porszívót, ha a szŒnyeg vagy a padló nedves!
Ne szívjon fel vizet a porszívóval!
3. A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, ha gyermek van a közelben. Ne engedje meg,
hogy a porszívót játékszerként használják. A bekapcsolt porszívót ne hagyja felügyelet
nélkül. A készüléket csak az ebben a használati ùtmutatóban leírt célra használja.
4. A porszívót ne használja portartály nélkül. A legjobb hatásfokot ùgy érheti el, ha a portartályt s¦r¦n üríti és nem hagyja megtelni.
5. A porszívóval ne szívjon fel gyufát, parazsat vagy cigarettacsikket. A készüléket ne
helyezze kályha vagy más hŒforrás közelébe. A hŒ deformálhatja és elszínezheti a
készülék m¦anyag alkatrészeit.
6. A porszívóval ne szívjon fel kemény és éles tárgyakat, mert ezek megrongálhatják a
készülék alkatrészeit. Ne álljon a tömlŒre. Ne helyezzen nehéz tárgyat a tömlŒre. Ne
takarja le a szívó- vagy a fùvónyílást.
7. A készüléket a hálózati kábel lecsatlakoztatása elŒtt a készüléken található hálózati kapcsolóval kapcsolja ki. A porzsák vagy portartály ürítése elŒtt a készüléket csatlakoztassa
le a hálózati feszültségrŒl. A hálózati kábelt a csatlakozónál és ne a kábelnél fogva hùzza
ki a fali csatlakozóból.
8. A készüléket felügyelet nélkül ne használja fiatal vagy gyenge személy. Mindig legyen a
közelben olyan, aki felügyeli a készülék biztonságos használatát. Kisgyerekek ne
játsszanak a készülékkel.
9. A készülék tisztítása vagy karbantartása elŒtt a készüléket áramtalanítani kell.
10. Hosszabbító kábel használatát nem javasoljuk.
11. Ha a porszívó nem megfelelŒen m¦ködik, akkor kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és keresse fel a szakszervizt.
12. Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó, annak hivatalos szakszervize
vagy hasonló képzettség¦ szakember cserélheti ki.
13. A készüléket ne szállítsa a tömlŒnél fogva.
Erre a célra használja a készülék fogantyùját.
14. A használaton kívüli készüléket csatlakoztassa le a hálózati feszültségrŒl. A hálózati
kábel kihùzása elŒtt kapcsolja ki a készüléket.
HU-1
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 3
1 A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
egyes típusoknál
▼
Típusonként változhat
Az egyes funkciók típustól függŒen változhatnak. Ld. az 5. és 6. oldalt.
VIGYÁZAT!
A készülék szállítása közben ne
nyomja meg a portartály
fogantyùjának gombját.
Tároláskor a padlótisztító fejet
akassza a porszívó erre szolgáló
tartójára.
HU-2
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 4
2 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
2-1. HÁLÓZATI KÁBEL
MEGJEGYZÉS
A hálózati kábel
kihùzásakor a dugaszt
fogja meg és ne a
kábelt.
2-2. TELJESÍTMÉNY-SZABÁLYOZÓ (INFRAVÖRÖS)
1) A TÁVVEZÉRLÃS TÍPUS
- A TÖMLÃ
ADÓ
1. A porszívó be- és kikapcsolása, ON/OFF ( )
A készüléket az ON/OFF gombbal lehet be- és
kikapcsolni.
2. Szívási teljesítmény (+ , - )
A (+) gombot megnyomva a készülék nagyobb
szívóerŒvel m¦ködik. A (-) gombbal csökkenteni
lehet a szívási teljesítményt.
MEGJEGYZÉS :
KEZELÃGOMB A NYÉLEN
A fogantyù vezérlŒ gombjainak használatakor ne
takarja el az infravörös adót.
[A porszívót infravörös jelek
vezérlik.]
- A KÉSZÜLÉKTEST
Egyes típusokná - DIGITÁLIS JEL
Az ON/OFF gomb ismételt megnyomásával a
készüléket be és ki lehet kapcsolni.
(BE → KI → BE)
BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB
MEGJEGYZÉS :
Ha a nyél távvezérlŒje nem m¦ködik, akkor a
készüléktesten lévŒ ON/OFF gomb is használható.
VEVÃ
Ez a szimbólum jelzi a vevŒt,
amely a nyéltŒl érkezŒ infravörös
jeleket veszi.
A készülék be- és kikapcsoló
gombja (ON/OFF).
Ez a LED jelzi, hogy a porzsákot ellenŒrizni vagy
üríteni kell. Egyidej¦leg hangjelzés is hallható.
HU-3
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 5
2) MECHANIKUS SZABÁLYOZÓS TÍPUS
- A TÖMLÃ
Függöny, kis szŒnyeg és más könny¦
szövet tisztításához a tolókát eltolva tegye
szabaddá a nyílást, a szívóerŒ csökken.
- A KÉSZÜLÉKTEST
A szívóerŒ szabályozásához tolja jobbra-balra a csùszkát.
Off = A porszívó leállítása.
MAX = Kemény padlóhoz és erŒsen szennyezett kárpithoz.
▼
2-3. A KIEGÉSZÍTÃK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
A funkciók típustól függŒen változhatnak.
CSÃ
A kihùzható csŒ közepén található
csùszkát elŒre-hátra tolva állítsa be a
csŒ hosszát.
Az eltömŒdés ellenŒrzéséhez tolja
össze a két csövet, így a
szennyezŒdést könnyebb eltávolítani.
KIEGÉSZÍTÃ
A szívófejet tolja a nyél
végére.
Kényes területek
tisztításához hùzza ki és
fordítsa el a portalanító
fejet
“Minden egyben”
szívófej
A kárpittisztító fej
használatához az univerzális
szívófej ellenkezŒ végét tolja
a nyél végére.
KÖNYÖK-TOLDÓ 1
(Egyes típusoknál)
2
3
4
5
1. A könyök-toldót csatlakoztassa a kihùzható csŒ helyére.
2. A kihùzható csövet csatlakoztassa a könyök-toldó másik végére.
3. Nyomja meg a PUSH feliratù gombot.
4. A PUSH gombot nyomva tartva a könyök-toldót a kívánt szögbe lehet állítani.
5. A könyök-toldó használatával a nehezen hozzáférhetŒ helyek (pl. bùtor alatt) is
tisztíthatók anélkül, hogy le kellene térdelni.
HU-4
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
Egyes típusoknál
2/2/09 4:11 PM
Page 6
- SzŒnyeg- tisztítás
- Padló- tisztítás
Ha a szívónyílás eldugult, teljesen
A felületnek megfelelŒen billentse át a szabályozót. távolítsa el a szennyezŒdést.
Egyes típusoknál
- SzŒnyeg- tisztítás
- Padló- tisztítás
Ha a szívónyílás eldugult, teljesen
A felületnek megfelelŒen billentse át a szabályozót. távolítsa el a szennyezŒdést.
Egyes típusoknál
Ha a szívónyílás
eldugult, teljesen
távolítsa el a
szennyezŒdést.
Porszívózás nagy
területen egyszerre.
Egyes típusoknál
Haj vagy állatszŒr gyakori porszívózása esetén a dob körül felgy¦lt szŒr miatt a
forgás lelassulhat. Ilyenkor óvatosan tisztítsa meg a dobot.
1
2
3
Az átlátszó fedelet az Open
gomb megnyomásával
lehet levenni.
Az átlátszó fedél alól
vegye ki a forgókefét.
Ollóval távolítsa el belŒle
az idegen anyagot, pl.
port, vagy körécsavarodott hajat és szŒrt.
5
4
6
ÁllatszŒr és egyéb
szálak felszedése
szŒnyegrŒl
Száraz porolóval vagy a
résszívó fejjel távolítsa el
a port a kefe belsejébŒl.
A keferudat illessze
a forgószíjba és
szerelje össze a fejet.
Pattintsa a helyére az
átlátszó fedelet.
Egyes típusoknál A turbina szennyezŒdése megakadályozza a kefe forgását, ilyenkor meg kell tisztítani.
Turbina
Kefe
A szívónyílást
Összeszereléskor a fedél elejét
Ágynem¦tisztító kefe eldugító anyagot A zárógombot fordítsa
illessze a porszívótesthez és zárja
ÁllatszŒr, haj és egyéb teljesen távolítsa ‘UNLOCK’ állásba és távolít- le. Ezután a zárógombot fordítsa
el.
‘LOCK’ állásba.
sa el a szennyezŒdést.
szálak eltávolítása
kárpitról, lepedŒrŒl.
Figyelem : Csak ágynem¦höz használja. Tisztításkor ne sértse meg a kefét.
HU-5
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 7
3 A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE
1
2
Ha a por eléri a DUST FULL
jelzést, ürítse ki a tartályt.
4
Ürítse ki a tartályt.
3
Nyomja meg a gombot
és hùzza ki a tartályt.
5
Vegye le a tartály
fedelét.
6
A PORTARTÁLY kiürítése
után távolítsa el a tartály
fedelén maradt hajat és
szŒrt.
A portartályt kattanásig tolja
a helyére.
- A portartály ürítése m¦anyag zacskóba
(asztma/allergia esetén javasolt)
Egyes típusoknál
MEGJEGYZÉS
A portartályt hideg
vízzel ki lehet öblíteni.
HU-6
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 8
4 A PORTARTÁLY TISZTÍTÁSA
4-1. MIKOR SZÜKSÉGES A TISZTÍTÁS?
- Ha a szívóerŒ észrevehetŒen csökken, vagy a tartály ürítése után világít a
jelzŒlámpa, akkor ellenŒrizni kell a tartályt és a sz¦rŒegységet.
A jelzŒlámpa a szívóerŒ
csökkenését jelzi.
Ha a jelzés világít, az alábbiak
szerint tisztítsa meg a
PORTARTÁLYT.
4-2. A PORTARTÁLY TISZTÍTÁSA
1
2
MEGJEGYZÉS :
Ha a jelzŒlámpa a
portartály tisztítása után
is világít, az alábbiak
szerint ellenŒrizze a
jelzŒlámpát (4-3).
Vegye ki a PORTARTÁLYT.
A PORTARTÁLY ürítése után a
tartály fedelérŒl távolítsa el a
maradék szŒrt, hajat stb.
4-3. A SZÙRÃ JELZÃLÁMPÁJÁNAK ELLENÃRZÉSE
A szíváserŒsséget állítsa 'MAX' állásra.
KEZELÃGOMB A NYÉLEN
A PORSZÍVÓTEST VEZÉRLÃGOMBJA
Ha a porszívófejet a padlótól 10 cm
magasan tartva a jelzŒlámpa
pirosan világít, akkor meg kell tisztítani a portartály-szerelvényt.
HU-7
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 9
4-4. A PORTARTÁLY-SZÙRÃEGYSÉG TISZTÍTÁSA
1
2
Az ábrának megfelelŒen vegye
ki a portartályt és a sz¦rŒegységet.
3
Vegye le a sz¦rŒegység
fedelének rögzítŒ keretét.
4
A sz¦rŒszerelvénybŒl vegye
ki a szivacsot és a sz¦rŒt.
5
Vízzel mossa ki a szivacsot
és a sz¦rŒt.
7
6
A szivacsot és a sz¦rŒt több
mint 12 óráig árnyékban
szárítsa.
A szivacsot és a sz¦rŒt
helyezze vissza a
sz¦rŒszerelvénybe.
8
A visszahelyezés elŒtt a
sz¦rŒegység fedelét
helyesen illessze a
sz¦rŒegységhez.
Az összeszerelt sz¦rŒegységet
tegye vissza a porszívóba.
MEGJEGYZÉS : A porszívóba visszahelyezett sz¦rŒ legyen teljesen száraz. A teljes
kiszáradáshoz 12 óra szükséges.
HU-8
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 10
5 A MOTORVÉDÃ SZÙRÃ TISZTÍTÁSA
Vegye ki a motorvédŒ sz¦rŒt. Rázza és
ütögesse ki belŒle a port és tegye vissza
a készülékbe.
Vegye ki a portartályt és a
sz¦rŒegységet.
6 A KIMENETI SZÙRÃ TISZTÍTÁSA
1
2
Vegye ki a portartályt.
3
Az ábra szerint hùzza ki a HEPA sz¦rŒt.
4
Öntse ki a port a
HEPA sz¦rŒbŒl.
A HEPA sz¦rŒt kattanásig tolja
vissza a porszívóba.
Egyes típusoknál – MIKRO-SZÉNSZÙRÃ
MEGJEGYZÉS :
A csere-sz¦rŒt a helyi
Samsung-szerviznél lehet
beszerezni.
Vegye ki és cserélje ki az eltömŒdött kimeneti sz¦rŒt.
HU-9
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 11
7 AZ ELEM CSERÉJE (Egyes típusoknál)
ELEM TÍPUSA : AAA méret
MEGJEGYZÉS
1. Ha a porszívó nem vezérelhetŒ, cserélje ki az elemeket.
Ha a probléma fennmarad, keresse fel a hivatalos szakszervizt.
2. Két darab AAA méret¦ elem szükséges.
FIGYELEM!
1. Ne töltse és ne szerelje szét az elemeket.
2. Az elemeket ne melegítse és ne dobja t¦zbe.
3. Ne cserélje fel a (+),(-) pólost.
4. A kimerült elemeket a megfelelŒ helyen adja le.
- PROBLÉMA ESETÉN
PROBLÉMA
A motor nem indul.
A szívóerŒ fokozatosan
csökken.
A hálózati kábelt nem lehet
teljesen visszatekerni.
OK
Nincs tápfeszültség.
A hŒvédŒ kapcsoló kikapcsolt.
A szívófej, a tömlŒ vagy
csΠeldugult.
JAVÍTÁS
EllenŒrizze a kábelt, dugaszt,
aljzatot. Hagyja leh¦lni.
Szüntesse meg a dugulást.
EllenŒrizze, hogy a kábel nem 2-3 m-re hùzza ki a kábelt,
csavarodott-e meg vagy nem majd nyomja meg a
egyenetlenül csévélŒdött-e fel. felcsévélŒ gombot.
A készülék nem szívja
fel a port.
A tömlŒ elrepedt vagy
lyukas.
EllenŒrizze és szükség
esetén cserélje ki a tömlŒt.
Kicsi vagy csökkenŒ
szívóerŒ
A sz¦rŒ megtelt porral.
EllenŒrizze a sz¦rŒt és
szükség esetén az illusztrált
utasítások szerint tisztítsa meg.
A porszívó megfelel a következŒ elŒírásoknak:
EMC elŒírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültség¦ biztonsági elŒírások: 2006/95/EC
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel
kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/hu
HU-10
DJ68-00369E(0.5)-1 HU
2/2/09 4:11 PM
Page 12
8 MÙSZAKI ADATOK
MINÃSÉGTANÚSÍTÁS
A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számù rendelet alapján, mint forgalmazó tanùsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú, SC9150, SC91E0 típusú háztartási porszívó
megfelel az alábbi m¦szaki jellemzŒknek :
Típus
Szín
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítmény-felvétel
Névleges feszültség/frekvencia
SzíváserŒsség
Zajszint
Porgy¦jtŒ kapacitás
Infravörös távirányító a nyélben
Autom. kábelvisszacsévélés
Portartály megtelt jelzés
360 fokban forgatható tömlŒ
Tisztító fej
Power turbo tisztító fej
Mini turbó-porszívófej
A parketták specialistája
ElŒkezelés
Kimeneti sz¦rŒ
Tartozékok
Résszívó
Poroló
Kárpittisztító
Alumínum teleszkópos nyél
Hálózati kábel hossza
Hatótávolság
Tömeg (csomagolás / nettó)
Méretek (szél.x mag.x mélys )
max. W
norm. W
W
dBA
L
SC9150
BLUE BLACK
Porzsák nélküli
1,800
1,600
230V/50Hz
360
73
1.5
O
O
Elektronikus
O
Smart deluxe
SC91E0
ECO GREEN
Porzsák nélküli
1,600
1,400
230V/50Hz
340
72
1.5
O
O
Elektronikus
O
3-Way
O
m
m
kg
nettó (mm)
csomagolva
(mm)
Hab
HEPA H12
3-az-1-ben
O
O
O
O
7
10.5
10.7/ 6.7
270*285*440
O
Hab
HEPA H13
3-az-1-ben
O
O
O
O
7
10.5
10.7/ 6.7
270*285*440
340*334*614
340*334*614
A termék háztartási használatra készült!
Megsz¦nik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!
HU-11
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 1
CS
Návod k obsluze
VYSAVAČ
❈ Pfied
používáním tohoto pfiístroje si prosím pozornû pfieãtûte tyto pokyny.
❈ Pouze pro vnitfiní použití.
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 2
DÒLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Pozornû si pfieãtûte všechny pokyny. Pfied zapnutím pfiístroje se ujistûte, že napûtí vašeho
zdroje elektrické energie je stejné, jako napûtí uvedené na typovém štítku na spodní
stranû vysavaãe.
2. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavaã na mokré koberce nebo podlahy.
Nepoužívejte jej k vysávání vody.
3. Pokud je spotfiebiã používán dûtmi nebo v blízkosti dûtí, je nutný dozor. Vysavaã není
urãen k použití jako hraãka. Nikdy nenechávejte vysavaã spuštûný bez dozoru. Vysavaã
používejte pouze k jeho zamýšlenému ùãelu popsanému v tûchto pokynech.
4. Nepoužívejte vysavaã bez zásobníku na prach. Pro zachování vysoké ùãinnosti vysavaãe
vyprazdÀujte zásobník na prach dfiíve, než se zcela zaplní.
5. Nepoužívejte vysavaã k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalkÛ.
Nepfiibližujte vysavaã k pecím a jiným zdrojÛm tepla. Teplo mÛže zdeformovat a zbavit
barevnosti plastikové souãásti pfiístroje.
6. Nevysávejte vysavaãem tvrdé a ostré pfiedmûty, které mohou poškodit jeho souãásti.
Nevstupujte na sestavu hadice. Hadici nezatûžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.
7. Pfied odpojením od elektrické sítû vysavaã vypnûte vypínaãem na jeho tûle. Pfied
výmûnou prachového sáãku nebo zásobníku na prach vytáhnûte zástrãku ze zásuvky.
Abyste zástrãku nepoškodili, pfii vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrãku, nikoli za
napájecí kabel.
8. Tento spotfiebiã není urãen k samostatnému používání nezletilými nebo invalidními osobami, pokud na nû nedohlíží zodpovûdná osoba, která zajistí používání pfiístroje bezpeãným
zpÛsobem. Je tfieba dohlížet na malé dûti, aby bylo jisté, že si se zafiízením nehrají.
9. Pfied ãištûním nebo ùdržbou spotfiebiãe musí být zástrãka vytažena ze zásuvky.
10. Používání prodlužovací šÀÛry se nedoporuãuje.
11. Pokud váš vysavaã nepracuje správnû, vypnûte napájení a obraÈte se na zástupce
autorizovaného servisu.
12. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním
zástupcem nebo podobnû kvalifikovanou osobou, aby se pfiedešlo nebezpeãí.
13. Pfii pfienášení vysavaãe jej nedržte za hadici.
Použijte rukojeÈ na tûle vysavaãe.
14. Vysavaã odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Pfied odpojením od napájení vypnûte
hlavní vypínaã.
CS-1
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 3
1 SESTAVENÍ VYSAVAČE
DOPLNùK
▼
DOPLNùK
Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz strany 5 a 6.
VÝSTRAHA
Pfii pfienášení pfiístroje dbejte na
to, abyste nestiskli
tlaãítko zásobníku na prach.
Pfii uskladnûní zasuÀte hubici na
podlahy do odkládací drážky.
CS-2
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 4
2 PROVOZ VYSAVAČE
2-1. NAPÁJECÍ KABEL
POZNÁMKA
Pfii vytahování
zástrãky ze zásuvky
tahejte za zástrãku,
nikoli za kabel.
2-2. OVLÁDÁNÍ VÝKONU (INFRAČERVENÉ OVLÁDÁNÍ)
1) TYP S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
- HADICE
VYSÍLAÂ
1. Vysavač ZAP./VYP. ( )
Stisknûte tlaãítko ON/OFF pro provoz
vysavaãe. K vypnutí vysavaãe ho stisknûte
znovu.
2. Vysavač (+, -)
Stiskem tlaãítka (+) nastavíte vysavaã na vyšší
sací výkon. Stiskem tlaãítka (-) nastavíte
vysavaã na nižší sací výkon.
OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI
POZNÁMKA:
[Vysavaã je ovládán pomocí
infraãervených signálÛ.]
Pokud používáte ovládací tlaãítko na rukojeti,
nezakrývejte vysílaã na rukojeti.
- TùLO P¤ÍSTROJE
DOPLNùK - DIGITÁLNÍ SIGNÁL
Opakovaným stiskem tlaãítka ON/OFF zapnete a
vypnete vysavaã
(VYP → ZAP → VYP.)
HLAVNÍ VYPÍNAČ
POZNÁMKA:
Pokud nefunguje dálkový ovladaã na rukojeti,
mÛže být vysavaã ovládán pomocí tlaãítka
ON/OFF na tûle pfiístroje.
P¤IJÍMAČ
Kontrolka IR oznaãuje tu ãást,
která pfiijímá infraãervený signál
od ovladaãe rukojeti.
Tlaãítko ON/OFF ovládá nebo
vypne vysavaã.
Kontrolka filtru se rozsvítí, pokud musí být prachový
sáãek zkontrolován nebo vyprázdnûn. Také zazní
zvukový signál.
CS-3
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 5
2) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TùLE P¤ÍSTROJE
- HADICE
- TùLO
P¤ÍSTROJE
Ovládání sacího výkonu se provádí posunutím
tlaãítka ovládání výkonu doprava a doleva.
off = Vypnutí vysavaãe.
MAX = Pro tvrdé podlahy a silnû zneãištûné koberce.
Pro snížení sání pfii ãištûní ãalounûní, malých
kobercÛ a jiných lehkých tkanin zatáhnûte za
vzduchovou klapku a otevfiete tak otvor.
▼
2-3. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA P¤ÍSLUŠENSTVÍ
Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
TRUBICE
Délku výsuvné trubice lze regulovat
Pro kontrolu ucpání oddûlte výsuvnou trubici
posunutím tlaãítka ovládání délky
umístûného ve stfiedu výsuvné trubice a zkraÈte ji. Tím se usnadní odstranûní
pfiípadných neãistot blokujících trubici.
vpfied a vzad.
P¤ÍSLUŠENSTVÍ
VsuÀte pfiíslušenství do
zakonãení rukojeti hadice.
Vytáhnûte a otoãte
oprašovací kartáã pro
ãištûní citlivých míst.
Univerzální pfiíslušenství
Pro použití hubice na
ãalounûní vsuÀte pfiíslušenství
do zakonãení rukojeti hadice v
opaãném smûru.
PRODLUŽOVACÍ OHEBNÁ 1
TRUBKA (DOPLNùK)
2
3
4
5
1. Pfiipojte prodlužovací ohebnou trubku k pfiípojným místÛm na hadici a
teleskopické trubce.
2. Nasaìte teleskopickou trubku na spodní ãást prodlužovací ohebné trubky.
3. Stisknûte tlaãítko PUSH.
4. Když je tlaãítko PUSH stisknuto, prodlužovací ohebná trubka je ohnuta.
5. Použití prodlužovací ohebné trubky umožÀuje dosáhnout tûžko dosažitelná místa
(napfi. pod nábytkem), aniž by bylo nutné pokleknout.
CS-4
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
DOPLNùK
Page 6
- âištûní kobercÛ
- âištûní podlah
Nastavte páãku vstupu podle povrchu podlahy.
DOPLNùK
- âištûní kobercÛ
Pokud je vstup zablokován,
odstraÀte z nûj veškeré neãistoty.
- âištûní podlah
Pokud je vstup zablokován,
Nastavte páãku vstupu podle povrchu podlahy. odstraÀte z nûj veškeré neãistoty.
DOPLNùK
Pokud je vstup
zablokován, odstraÀte z
nûj veškeré neãistoty.
Vysávání se širokým
zábûrem
DOPLNùK
âasté vysávání chlupÛ nebo srsti domácích mazlíãkÛ mÛže zpÛsobit zhoršení rotace kvÛli
hmotû, která se namotala na vfieteno. V takovém pfiípadû vfieteno peãlivû vyãistûte.
1
2
3
OdstraÀte hmotu, jako je
prach nebo chlupy
omotané okolo kartáãové
lišty pomocí nÛžek.
Z prÛhledného krytu
Stisknûte tlaãítko na
otevfiení prÛhledného krytu, sejmûte kartáãovou
lištu.
abyste ho odejmuli.
5
4
6
Pro zlepšené
odstraÀování chlupÛ
domácích mazlíãkÛ
nebo vláken z kobercÛ
OdstraÀte prach z vnitfiku pouzdra
kartáãe pomocí suchého
odprašovaãe nebo kartáãe.
DOPLNùK
Vložte kartáãovou
lištu do rotujícího
pásu a sestavte ho.
K sestavení zaklapnûte
prÛhledný kryt zpût na
své místo.
Nánosy na turbínû brání otáãení kartáãe. Pokud se vyskytnou, odstraÀte je.
Turbína
Kartáã
Pokud je vstup
Pro opûtné smontování zarovnejte kryt s
zablokován,
PfiesuÀte zajišÈovací tlaãítko do pfiední ãástí tûla a zavfiete jej. Po zavfiení
odstraÀte z nûj
krytu nezapomeÀte vrátit zajišÈovací
polohy „ODJIŠTúNO“ a
OdstraÀování chlupÛ
tlaãítko do polohy „ZAJIŠTúNO“.
domácích mazlíãkÛ a vláken veškeré neãistoty. odstraÀte neãistoty.
z ãalounûní a ložního prádla. Varování: Používejte pouze pro lÛžkoviny. Pfii odstraÀování neãistot dbejte na to, abyste nepoškodili kartáã.
Kartáã na lÛžkoviny
CS-5
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 7
3 VYPRAZD≈OVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH
1
2
Když hladina prachu dosáhne ke
znaãce ZAPLNúNO, vyprázdnûte
zásobník na prach.
4
3
Stisknûte tlaãítko a vyjmûte
zásobník na prach.
5
Vysypte prach ze
zásobníku do odpadkového koše.
Oddûlte kryt zásobníku na prach.
6
Po vyprázdnûní ZÁSOBNÍKU
NA PRACH odstraÀte neãistoty, jako jsou napfi. vlasy nebo
srst, z víka ZÁSOBNÍKU.
Pfied použitím zasuÀte zásobník
na prach do tûla vysavaãe,
dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Vyprázdnûte do plastového sáãku
(doporuãeno pro osoby trpící alergií nebo astmatem).
DOPLNùK
POZNÁMKA
Zásobník na prach lze
opláchnout studenou
vodou
CS-6
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 8
4 ČIŠTùNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU
4-1. KDY ČISTIT PRACHOVÝ SÁČEK
- Pokud dojde ke znatelnému poklesu sací síly nebo pokud se indikátor kontroly filtru rozsvítí ihned po vyprázdnûní zásobníku na prach.
Kontrolka rozsvícením signalizuje,
že došlo ke snížení sacího výkonu.
Pokud se kontrolka rozsvítí,
vyãistûte prosím ZÁSOBNÍK NA
PRACH podle uvedeného návodu.
4-2. ČIŠTùNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH
1
2
POZNÁMKA:
Pokud se kontrolka indikátoru kontroly filtru rozsvûcuje
i po vyãištûní zásobníku na
prach, zkontrolujte funkci
indikátoru kontroly filtru (4-3)
podle následujících ilustrací.
Oddûlte ZÁSOBNÍK NA
PRACH.
Po vyprázdnûní ZÁSOBNÍKU NA PRACH
odstraÀte neãistoty, jako jsou napfi. vlasy
nebo srst, z víka ZÁSOBNÍKU.
4-3. KONTROLA KONTROLKY INDIKÁTORU KONTROLY FILTRU
Zapnûte sílu sání na „MAX“
OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI
OVLÁDÁNÍ NA TùLE P¤ÍSTROJE
Pokud je vstup hubice 10 cm nad
podlahou a indikátor kontroly filtru
se rozsvítí ãervenû, vyãistûte PRACHOVÝ SÁâEK.
CS-7
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 9
4-4. ČIŠTùNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU
1
2
Vyjmûte zásobník na prach a prachový sáãek jako na obrázku.
4
3
Vyjmûte pevný rámeãek
krytu prachového sáãku.
5
Omyjte pûnovou podložku a
filtr prachového sáãku vodou.
7
Vyjmûte pûnovou podložku
a filtr z prachového sáãku.
6
Nechte pûnovou podložku a
filtr schnout na stinném místû
alespoÀ 12 hodin.
Vložte pûnovou
podložku a filtr zpût do
prachového sáãku.
8
Pfied opûtovným sestavením zarovnejte kryt
prachového sáãku se
sáãkem.
Vložte sestavený prachový
sáãek zpût do tûla pfiístroje.
POZNÁMKA : Pfied vložením filtru zpût do tûla vysavaãe se ujistûte, že je filtr zcela suchý.
Nechte filtr schnout 12 hodin.
CS-8
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 10
5 ČIŠTùNÍ OCHRANNÉHO FILTRU MOTORU
Vyjmûte ochranný filtr motoru z vysavaãe.
Oklepejte z nûj prach a vložte jej zpût do
pfiístroje.
Vyjmûte zásobník na prach i
prachový sáãek.
6 ČIŠTùNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU
1
2
Vyjmûte zásobník na prach.
3
Vytáhnûte HEPA filtr tak, jako na obrázku.
4
Oprašte HEPA filtr.
ZasuÀte HEPA filtr zpût do vysavaãe
dokud neuslyšíte cvaknutí.
DOPLNùK – UHLÍKOVÝ MIKROFILTR
POZNÁMKA:
Náhradní filtry zakoupíte u
svého místního prodejce
Samsung.
Vyjmûte a vymûÀte zablokovaný výfukový filtr.
CS-9
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 11
7 VÝMùNA BATERIE (VOLITELNÉ)
DRUH BATERIE: Velikost AAA
POZNÁMKA
1. Pokud vysavaã nefunguje, vymûÀte baterie. Pokud problém
pfietrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AAA.
VAROVÁNÍ 1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
2. Nikdy baterie nezahfiívejte ani je neodhazujte do ohnû.
3. NezamûÀujte póly (+), (-).
4. Baterie fiádnû zlikvidujte.
- MÁTE-LI PROBLÉM
PROBLÉM
Motor se nespustí.
P¤ÍČINA
NÁPRAVA
Vypnuté napájení.
Vypnutí pfii pfiehfiátí.
Hubice, hadice nebo trubice
je ucpaná.
Zkontrolujte kabel, zástrãku a zásuvku.
Nechte pfiístroj vychladnout.
Zkontrolujte ucpání a
odstraÀte je.
Napájecí kabel se nenavíjí
ùplnû.
Zkontrolujte, zda kabel není
zkroucený nebo nepravidelnû
navinutý.
Vytáhnûte kabel 2–3 m a
stisknûte tlaãítko navíjení
kabelu.
Vysavaã nevysává neãistoty.
Prasklina nebo otvor v
hadici.
Zkontrolujte hadici a v
pfiípadû potfieby ji vymûÀte.
Slabé nebo slábnoucí sání
Filtr je zaplnûn prachem.
Zkontrolujte filtr a v pfiípadû
potfieby jej vyãistûte podle
ilustrací v pokynech.
Sací výkon postupnû klesá.
Tento vysavaã splÀuje následující pfiedpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
CS-10
DJ68-00369E(0.5)-2 CS
1/19/09 4:18 PM
Page 12
MEMO
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:19 PM
Page 1
SK
Návod na obsluhu
VYSÁVAČ
❈ Pred
obsluhou tohto prístroja si pozorne preãítajte pokyny.
❈ Prístroj je urãený na použitie len v interiéri.
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:19 PM
Page 2
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Pozorne si preãítajte všetky pokyny. Pred zapnutím prístroja sa uistite, že napätie vašej
elektrickej siete je rovnaké, ako napätie uvedené na výkonnostnom štítku na spodnej
strane vysávaãa.
2. UPOZORNENIE: Vysávaã nepoužívajte na mokrý koberec a podlahu.
Nepoužívajte ho na vysávanie vody.
3. Keì zariadenie používajù deti, alebo sa používa v ich blízkosti, je nevyhnutný prísny
dozor. Nedovoºte, aby sa vysávaã používal ako hraãka. Vysávaã nesmiete nikdy nechaÈ
pustený bez dozoru. Vysávaã používajte len na urãené použitie, ktoré je popísané v týchto
pokynoch.
4. Vysávaã nepoužívajte bez nádoby na prach. Ak chcete udržaÈ najlepšiu výkonnosÈ vysávania, nádobu na prach vyprázdnite predtým, než je plná.
5. Vysávaã nepoužívajte na vysávanie zápaliek, popola alebo cigaretových ohorkov. Vysávaã
neumiestÀujte v blízkosti šporákov a iných zdrojov tepla. Teplo môže deformovaÈ a odfarbiÈ umelohmotné ãasti prístroja.
6. Vysávaãom nevysávajte tvrdé, ostré predmety, ktoré by mohli poškodiÈ ãasti vysávaãa.
Nestojte na hadicovej sùprave. Hadicu nezaÈažujte. Neblokujte nasávací a výfukový otvor.
7. Pred odpojením z elektrickej zásuvky, vysávaã vypnite priamo na vysávaãi. Pred výmenou
vrecka na prach alebo zásobníka na prach, odpojte zástrãku z elektrickej zásuvky. Ak sa
chcete vyhnùÈ poškodeniu, zástrãku vyÈahujte tak, že uchopíte samotnù zástrãku, nie
Èahaním kábla.
8. Toto zariadenie nie je urãené na použitie mladými alebo slabými osobami bez dozoru,
pokiaº na ne primerane nedozerá zodpovedná osoba, aby sa zabezpeãilo bezpeãné
použitie zariadenia. Mali by ste dozeraÈ na malé deti, aby ste zabezpeãili, že sa so zariadením nehrajù.
9. Pred ãistením a ùdržbou zariadenia musíte zástrãku vytiahnuÈ zo zásuvky.
10. Použitie predlžovacieho kábla sa neodporùãa.
11. Ak váš vysávaã nefunguje správne, vypnite napájanie a poraìte sa so zástupcom autorizovaného servisu.
12. Ak je poškodený napájací kábel, aby sa predišlo riziku, musí ho nahradiÈ výrobca alebo
jeho zástupca servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba.
13. Vysávaã nenoste držaním za hadicu. Použite rùãku na prístroji vysávaãa.
14. Keì vysávaã nepoužívate, odpojte ho zo siete. Pred odpojením zo siete, vypnite vypínaã.
SK-1
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:19 PM
Page 3
1 ZLOŽENIE VYSÁVAČA
VOLITEªNÉ
PRÍSLUŠENSTVO
▼
VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Vzhºad sa môže líšiÈ v závislosti od modelu. Pozri strana 5, 6.
VAROVANIE
Pri nosení prístroja nestlaãte
tlaãidlo na rùãke nádoby na
prach.
Pred uskladnením prístroja, za tiahnite nástavec na podlahu.
SK-2
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:19 PM
Page 4
2 OBSLUHA VYSÁVAČA
2-1. NAPÁJACÍ KÁBEL
POZNÁMKA
Keì vyÈahujete
zástrãku z elektrickej
zásuvky, uchopte
zástrãku, nie kábel.
2-2. OVLÁDAČ VÝKONU (INFRAČERVENÝ OVLÁDAČ)
1) TYP DIAªKOVÝ OVLÁDAČ
- HADICA
VYSIELAâ
OVLÁDAČ NA RÚČKE
[Vysávaã sa ovláda použitím
infraãervených signálov.]
1. Vysávač ON/OFF (ZAP/VYP) ( )
Ak chcete spustiÈ vysávaã, stlaãte tlaãidlo
ON/OFF (ZAP/VYP). Stlaãte ho opäÈ, aby ste
vysávaã vypli.
2. Vysávač (+ , - )
Ak chcete vysávaÈ s vysávaãom pri vysokom
výkone nasávania, stlaãte tlaãidlo (+). Ak chcete
vysávaÈ s vysávaãom pri nízkom výkone nasávania, stlaãte tlaãidlo (-).
POZNÁMKA:
Pri používaní tlaãidla ovládaãa na rùãke
nezakrývajte vysielaã na rùãke.
- VYSÁVAČ
VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO - DIGITÁLNY SIGNÁL
ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Opakovane stláãajte tlaãidlo power ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE), aby ste zapli alebo vypli vysávaã. (VYP → ZAP → VYP.)
POZNÁMKA:
Ak diaºkový ovládaã na rùãke nefunguje, vysávaã je možné obsluhovaÈ použitím tlaãidla
ON/OFF (ZAP/VYP) priamo na vysávaãi.
PRIJÍMAČ
Infraãervené svetlo oznaãuje
ãasÈ, ktorá prijíma infraãervený
signál z ovládaãa na rùãke.
Tlaãidlo ON/OFF (ZAP/VYP)
spùšÈa alebo vypína vysávaã.
Svetlo filtra sa rozsvieti, keì je potrebné
skontrolovaÈ alebo vymeniÈ puzdro na
prach. Zaznie tiež zvukový signál.
SK-3
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:19 PM
Page 5
2) TYP S OVLÁDAČOM NA VYSÁVAČI
- HADICA
- VYSÁVAČ
Ak chcete znížiÈ nasávanie pri ãistení závesov,
malých kobercov a iných ºahkých textílií, Èahajte páãkou zablokovania vzduchu, kým nie je otvor otvorený.
Ak chcete ovládaÈ ùroveÀ výkonu, pohybujte
tlaãidlom ovládaãa výkonu doprava a doºava.
off = Zastavenie vysávaãa.
MAX = Pre tvrdé podlahy a veºmi špinavé koberce
▼
2-3. AKO POUŽÍVAË A UDRŽIAVAË PRÍSLUŠENSTVO
Vzhºad sa môže líšiÈ v závislosti od modelu.
TRUBICA
Dæžku teleskopickej trubice nastavíte
pohybovaním tlaãidla ovládaãa dæžky
umiestneného v strede teleskopickej
trubice dozadu a dopredu.
Ak chcete skontrolovaÈ, ãi nie je zapchaná, odmontujte teleskopickù trubicu a skráÈte ju. To umožní
ºahšie odstránenie odpadu, ktorý zapchal trubicu.
DOPLNKOVÉ
Doplnkové príslušenstvo
zatlaãte na koniec rùãky
hadice.
Vytiahnite a otoãte kefku
na prach pre ãistenie
krehkých miest.
Doplnkové príslušenstvo
všetko v jednom
Ak chcete použiÈ nástroj na
ãalùnenie, zatlaãte doplnkové
príslušenstvo na koniec
rùãky hadice v opaãnom smere
Predlžovacia trubica s kæbom 1
(VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO )
2
3
4
5
1. Predlžovaciu trubicu s kæbom pripojte k pripojovacej ãasti pre tlaãidlo hadice a
teleskopickej trubice.
2. Teleskopickù trubicu upevnite na spodnù ãasÈ predlžovacej trubice s kæbom.
3. Stlaãte tlaãidlo PUSH (TLAâIË).
4. Keì je stlaãené tlaãidlo PUSH (TLAâIË), predlžovacia trubica s kæbom je zapojená.
5. Použitie predlžovacej trubice s kæbom umožÀuje vyãistiÈ Èažko dostupné miesta (napr.
pod nábytkom) bez nutnosti kºaknùÈ si.
SK-4
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO
1/19/09 4:19 PM
Page 6
- âistenie kobercov
- âistenie podláh
Ak je nasávací otvor zablokovaný,
Nastavte páãku nasávacieho otvoru podºa povrchu podlahy. ùplne z neho odstráÀte ãasti odpadu.
VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO
- âistenie kobercov
- âistenie podláh
Ak je nasávací otvor zablokovaný,
Nastavte páãku nasávacieho otvoru podºa povrchu podlahy. ùplne z neho odstráÀte ãasti odpadu.
VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Ak je nasávací otvor
zablokovaný,
ùplne z neho odstráÀte
ãasti odpadu.
Vysávanie prachu naraz
so širokým záberom.
VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO
âasté vysávanie vlasov alebo chlpov zvierat, môže spôsobiÈ zníženie otáãok
z dôvodu vecí namotaných okolo valca. V tomto prípade valec starostlivo oãistite.
1
2
3
Na priehºadnom tieniacom
kryte stlaãte tlaãidlo Open
(OtvoriÈ), aby ste vybrali kryt.
Vyberte lištu s kefkou
z priehºadného krytu.
Použitím nožníc odstráÀte
ãasti odpadu, ako napr.
prach a vlasy natoãené
okolo lišty s kefkou.
5
4
6
Pre zlepšené vysávanie zvieracích
chlpov a vlákien na
kobercoch.
OdstráÀte prach z vnùtra krytu
kefky použitím suchej prachovky alebo nástroja do škár.
Vložte lištu s kefkou
do otoãného pásu a
namontujte ju.
Zaklapnite priehºadný tieniaci
kryt naspäÈ na miesto a
opätovne ho poskladajte.
VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO Prekážky na turbíne zabraÀujù otáãaniu kefky a v tomto prípade na to dávajte pozor.
Turbína
Kefka
Ak je nasávací otvor
Ak chcete príslušenstvo opäÈ poskladaÈ,
zablokovaný, ùplne Otoãte uzatváracie tlaãidlo do polohy zarovnajte kryt na hlavnù ãasÈ a zatvorte. Po
„UNLOCK“ (OTVORIË) a odstráÀte zatvorení krytu, sa uistite, že uzatváracie tlaãidlo
Pre vysávanie zvie - racích z neho odstráÀte
je otoãené do polohy „LOCK“ (ZATVORIË).
všetky ãasti odpadu.
chlpov a vlákien z ãalùnenia ãasti odpadu.
a posteºnej bielizne.
Upozornenie: Používajte len na posteºnù bielizeÀ. Buìte opatrný, aby ste kefku poãas odstraÀovania zapchania nepoškodili.
Kefka na poÈahy
SK-5
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:20 PM
Page 7
3 VYPRÁZD≈OVANIE NÁDOBY NA PRACH
1
2
Keì prach dosiahne po znaãku
DUST FULL (NÁDOBA NA PRACH
PLNÁ), vyprázdnite nádobu na prach.
4
Prach vysypte do
koša.
3
Stlaãením tlaãidla vyberte
nádobu na prach von.
5
Oddeºte kryt nádoby
na prach.
6
Po vyprázdnení nádoby na
prach, odstráÀte z uzáveru
nádoby na prach prekážky ako
napríklad vlasy, srsÈ.
Kliknutie Pred použitím tlaãte
nádobu na prach do hlavnej
ãasti vysávaãa, kým nebudete
poãuÈ „kliknutie“.
-Vyprázdnenie do umelohmotného vrecka
(odporùãa sa pre osoby trpiace astmou/alergiou)
VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO
POZNÁMKA
Nádobu na prach
môžete vypláchnuÈ
studenou vodou.
SK-6
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:20 PM
Page 8
4 ČISTENIE PUZDRA NA PRACH
4-1. KEDY JE POTREBNÉ VYČISTIË PUZDRO NA PRACH
- Ak sa nasávanie znaãne zníži alebo ak sa rozsvieti signálne svetlo kontroly filtra po
vyprázdnení nádoby na prach, skontrolujte, prosím, nádobu na prach a puzdro na prach.
Svetlo sa rozsvieti, aby signalizovalo zníženie nasávania. Ak
sa svetlo rozsvieti, prosím,
vyãistite nádobu na prach podºa
pokynov.
4-2. ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH
1
2
POZNÁMKA:
Ak svetlo stále svieti, dokonca aj po vyãistení nádoby na
prach, skontrolujte, prosím
signálne svetlo kontroly filtra
(4-3), ako je zobrazené na
nasledovných obrázkoch.
Vyberte nádobu na prach.
Po vyprázdnení nádoby na prach,
odstráÀte z uzáveru nádoby na prach
prekážky ako napr. vlasy alebo srsÈ.
4-3. KONTROLA SIGNÁLNEHO SVETLA KONTROLY FILTRA
Otoãte výkon vysávaãa do polohy „MAX“ (MAXIMUM)
OVLÁDAČ NA RÚČKE
OVLÁDAČ NA VYSÁVAČI
Ak sa kontrolná signalizácia filtra
rozsvieti na ãerveno s nasávacím
otvorom umiestneným 10 cm nad
rovnou podlahou, vyãistite puzdro
na prach.
SK-7
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:20 PM
Page 9
4-4. ČISTENIE PUZDRA NA PRACH
1
2
Vyberte nádobu na prach a puzdro na
prach, ako je zobrazené na obrázku.
4
3
OdstráÀte pevný rám
krytu puzdra na prach.
5
Špongiu a filter puzdra na
prach umyte vo vode.
7
Vytiahnite penovù vložku a
filter z prachového vrecka.
6
Nechajte penovù vložku a
filter oschnùÈ na tienistom
mieste najmenej 12 hodín.
Vložte penovù vložku
a filter do prachového
vrecka.
8
Pred poskladaním, priložte
k sebe kryt puzdra na
prach a puzdro na prach
správne.
Poskladané puzdro na prach
vložte do hlavnej ãasti vysávaãa.
POZNÁMKA : Uistite sa, že filter je ùplne suchý predtým, než ho vložíte naspäÈ do vysávaãa.
Nechajte ho schnùÈ 12 hodín.
SK-8
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:20 PM
Page 10
5 ČISTENIE OCHRANNÉHO FILTRA MOTORA
Z vysávaãa odstráÀte ochranný filter
motora. Vytraste a vyklepte z neho prach
a dajte ho naspäÈ do prístroja.
Vyberte aj nádobu na prach,
aj puzdro na prach.
6 ČISTENIE VÝSTUPNÉHO FILTRA
1
2
Vyberte nádobu na prach.
3
Filter HEPA vytiahnite von, podºa
zobrazenia na obrázku.
4
Vyprášte filter HEPA.
Zasùvajte filter HEPA do hlavnej ãasti
vysávaãa, kým nebudete poãuÈ „kliknutie“.
VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO – MIKRO-KARBÓNOVÝ FILTER
POZNÁMKA:
Náhradné filtre sù k dispozícii
u miestneho obchodného zástupcu spoloãnosti Samsung.
Vyberte a vymeÀte výstupný filter v tvare bloku.
SK-9
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:20 PM
Page 11
7 VÝMENA BATÉRIE (VOLITEªNÉ PRÍSLUŠENSTVO)
TYP BATÉRIE: veºkosÈ AAA
POZNÁMKA:
1. Keì vysávaã nefunguje, vymeÀte batérie. Ak problém
pretrváva, spojte sa, prosím, s autorizovaným predajcom.
2. Použite 2 batérie veºkosti AAA.
UPOZORNENIE
1. Batérie nikdy nerozoberajte, ani nenabíjajte.
2. Batérie nikdy nezohrievajte, ani ich nehádžte do ohÀa.
3. NezamieÀajte póly (+), (-).
4. Batérie likvidujte v sùlade s predpismi.
- AK MÁTE PROBLÉM
PROBLÉM
Motor sa nezapne.
PRÍČINA
ODSTRÁNENIE
Žiadne napájanie.
Vypnutie z preÈaženia.
Nástavec, nasávacia hadica
alebo trubica sù zapchané.
Skontrolujte kábel, zástrãku
a zásuvku. Nechajte vychladnùÈ.
Kábel sa ùplne nenavinie.
Skontrolujte, ãi kábel nie je
spletený alebo
nerovnomerne navinutý.
Vytiahnite kábel 2-3 m a
stlaãte tlaãidlo navíjania
kábla.
Vysávaã nevysáva špinu.
Prasklina alebo diera v
hadici.
Skontrolujte hadicu, ak je to
nutné vymeÀte ju.
Nízke alebo znižujùce sa
nasávanie.
Filter je plný prachu.
Skontrolujte filter a ak je to
nutné, vyãistite ho tak, ako je
to zobrazené v pokynoch.
Sila nasávania sa postupne
znižuje.
Skontrolujte, ãi nedošlo k
zapchaniu a odstráÀte ho.
Vysávaã vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpeãnosti nízkonapäÈových zariadení: 2006/95/EC
SK-10
DJ68-00369E(0.5)-3 SK
1/19/09 4:20 PM
Page 12
MEMO
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 1
EN
Operating Instructions
VACUUM CLEANER
❈ Before
operating this unit, please read the instructions carefully.
❈ Indoor use only.
Register your product at www. samsung. com/ register
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 2
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your
electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the
cleaner.
2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not
allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run
unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in
these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in
order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the
vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the
cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not
block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the
electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust
bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug
itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
10. The use of an extension cord is not recommended.
11. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult
an authorized service agent.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
14. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
EN-1
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 3
1 ASSEMBLING THE CLEANER
OPTION
▼
OPTION
Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.
CAUTION
Please do not press the button of
dust bin handle when carrying
machine.
For storage, park the floor nozzle.
EN-2
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 4
2 OPERATING THE CLEANER
2-1. POWER CORD
NOTE
When removing the
plug from the
electrical outlet, grasp
the plug, not the cord.
2-2. POWER CONTROL (INFRARED CONTROL)
1) REMOTE CONTROL TYPE
- HOSE
SENDER
1. Vacuum cleaner ON/OFF ( )
Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum
cleaner.
2. Vacuum cleaner (+ , -)
Press the (+) button to operate the vacuum to
highsuction power. Press the (-) button to operate the vacuum to low suction power.
HANDLE CONTROL
NOTE : Don’t cover the handle sender when
[The cleaner is controlled by using
infrared signals.]
you use a handle control button.
- BODY
OPTIONAL - DIGITAL SIGNAL
Press the power ON/OFF button repeatedly to
start and to stop the vacuum cleaner
(OFF → ON → OFF)
POWER ON/OFF
NOTE : If the remote handle control is not
working, the cleaner can be operated
using the ON/OFF button on the body
of the machine.
RECEIVER
The IR light indicates the part
that receives the infra-red signal
from the handle control.
The ON/OFF button operates the
vacuum cleanner or stops it.
The filter light is illuminated when the dust pack
requires checking or emptying. An audio signal will
also sound.
EN-3
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 5
2) BODY-CONTROL TYPE
- HOSE
- BODY
To reduce suction for cleaning draperies,
small rugs, and other light fabrics, pull the
tap air until the hole is open.
To control power level, just slide the power control
botton right and left.
off = For stopping the vacuum cleaner.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.
▼
2-3. HOW TO USE AND MAINTAIN THE ACCESSORIES
Features may vary according to model.
PIPE
Adjust the length of the telescopic
pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.
To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for
easier removal of waste clogging the tube.
ACCESSORY
Push the accessory on to
the end of the hose handle.
Pull out and turn the dusting brush for cleaning delicate areas.
All in one Accessory
To use the upholstery tool,
push the accessory on to
the end of the hose handle
in the opposite direction.
ELBOW EXTENDING TUBE 1
(OPTION)
2
3
4
5
1. Connect the elbow extending tube to connecting part for hose knob
and telescopic pipe.
2. Fit the telescopic pipe to the lower part of the elbow extending tube.
3. Press the PUSH button.
4. With the PUSH button pressed, the elbow extending tube is folded.
5. Using the elbow extending tube allows hard to reach areas (e.g. under
furniture)to be cleaned without having to kneel down.
EN-4
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
OPTION
2/2/09 4:15 PM
Page 6
- Carpet Cleaning
- Floor Cleaning
Adjust the inlet lever according to the floor surface.
OPTION
- Carpet Cleaning
Remove waste matter
completely if the inlet is blocked.
- Floor Cleaning
Adjust the inlet lever according to the floor surface.
Remove waste matter
completely if the inlet is blocked.
OPTION
Remove waste matter
completely
if the inlet is blocked.
Vacuum dust in wide
area at once
OPTION
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to
matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.
1
2
3
Remove waste matter
Remove the brushbar such as dust and hair
Push the Open button of
from the transparent tangled around the
the transparent screen
brushbar using scissors.
cover to separate the cover. screen.
5
4
6
For improved pickup of pet hair and
fibre on carpets
Remove dust inside the
brush housing using a
dry duster or crevice tool.
OPTION
Insert brushbar into
rotating belt and
assemble.
Click the transparent
screen cover back into
place to reassemble.
Clogs on turbine keeps brush from turning, and in this case, take care of it.
Turbine
Brush
To reassemble, align the cover to the
Remove waste
front of the main body and close. After
matter comTurn the lock button to
closing the cover, ensure that the lock
‘UNLOCK’, and remove
For picking up pet hair pletely when
button is turned to the ‘LOCK’ position.
and fibre on upholstery inlet is blocked. waste matter.
and bed linen.
Warning : Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.
Brush for blanket
EN-5
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 7
3 EMPTYING THE DUST BIN
1
2
Once dust reaches the DUST
FULL mark, empty the dust bin.
4
3
Take the dust bin out by
pressing the button.
5
Throw the dust away
in the bin.
Separate the dust
bin cover.
6
After empting the DUST
BIN, remove the obstacles
like hair, fur on the cap of
the DUST BIN.
Before use, push the dust bin
into the main body of the vacuum cleaner until you hear
the "click" sound.
- Empty into a plastic bag
(recommended for asthma/allergy sufferers)
OPTION
NOTE
You may rinse the
dust bin with
cold water
EN-6
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 8
4 CLEANING THE DUST PACK
4-1. WHEN TO CLEAN THE DUST PACK
- Please, check the dust bin and dust pack if suction is noticeably reduced or
the filter check indicator lamp turns on after empting the dust bin.
The lamp will illuminate to signal
when suction is reduced.
If the light comes on, please
clean the DUST BIN as shown.
4-2. CLEANING THE DUST BIN
1
2
Detach the DUST BIN.
NOTE :
After empting the DUST BIN,
remove the obstacles like hair,
fur on the cap of the DUST BIN.
Please, check the filter
check indicator lamp
(4-3) as shown in the
following illustrations if
the lamp is still illuminated even after cleaning the dust bin.
4-3. CHECKING THE FILTER CHECK INDICATOR LAMP
Turn the vacuum power to 'MAX'
HANDLE CONTROL
BODY CONTROL
If the filter check indicator turns
red with the inlet floating 10 cm
above flat floor, clean the DUST
PACK.
EN-7
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 9
4-4. CLEANING THE DUST PACK
1
2
Remove the dust bin and dust
pack as shown.
4
3
Remove the fixed frame
of the dust pack cover.
5
Wash the sponge and the filter
of the dust pack with water.
7
Remove the sponge and filter
from the dust pack
6
Let the sponge and filter dry
in the shade for more than
12 hours.
Put the sponge and filter
into the dust pack.
8
Before reassembly,
align the dust pack cover
and dust pack correctly.
Put the assembled dust pack
into the main body.
NOTE : Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum
cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
EN-8
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 10
5 CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER
Remove the motor protection filter from
the vacuum cleaner. Shake and tap the
dust from it and put back in machine.
Take out both the dust bin and the
dust pack.
6 CLEANING THE OUTLET FILTER
1
2
Remove the dust bin.
3
Pull out the HEPA Filter as shown.
4
Dust the HEPA filter.
Put the HEPA filter into the main body
until you hear a ‘click’ sound.
OPTION - MICRO CARBON FILTER
NOTE :
Replacement filters are available at your local Samsung
distributor.
Remove and replace the blocked outlet filter.
EN-9
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 11
7 CHANGE THE BATTERY(OPTIONAL)
BATTERY TYPE : AAA Size
NOTE
1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries.
If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AAA.
WARNING 1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+),(-) poles.
4. Dispose of the batteries properly.
- IF YOU HAVE A PROBLEM
PROBLEM
Motor does not start.
CAUSE
REMEDY 0
No power supply.
Thermal cut-out.
Nozzle, suction hose or tube
is blocked.
Check cable, plug and socket.
Leave to cool.
Check for blockage and
remove it.
Check that the cord is not
twisted or wound unevenly.
Pull the cord out 2-3m and
push the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not
pick up dirt.
Crack or hole in hose.
Check hose and replace if
required.
Low or decreasing suction
Filter is full of dust.
Please check filter and, if
necessary, clean as illustrated in the instructions.
Suction force is gradually
decreasing.
Cord does not rewind fully.
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
EN-10
DJ68-00369E(0.5)-4 EN
2/2/09 4:15 PM
Page 12
DJ68-00369E REV(0.5)
Download PDF

advertising