Samsung | GT-I8910 | Samsung Samsung OmniaHD Používateľská príručka

I8910
Používateľská
príručka
Používanie
tejto príručky
ii
Čítajte!
Ak potrebujete informácie, inštrukcie a rady,
aby ste sa mohli dozvedieť viac o svojom
zariadení, máte dostupných viacero
možností:
• Systém pomocníka (v zariadení) zariadenie disponuje pomocníkom,
ku ktorému získate prístup zvolením
Nástroje → Pomocník. Takisto môžete
zvoliť Voľby → Pomocník z väčšiny
menu. Tento vstavaný systém pomocníka
s možnosťou vyhľadávania vysvetľuje
spôsob využitia rôznych programov
a funkcií.
• Používateľská príručka (online) na webových stránkach Samsung nájdete
používateľskú príručku vo formáte Adobe
Acrobat (.pdf). Príručku si môžete prezrieť
online alebo si ju stiahnuť a vytlačiť si
súbor, ak vám to vyhovuje.
Používateľská príručka obsahuje
pokročilé tipy pre používanie
a podrobnejšie informácie o jednotlivých
funkciách zariadenia. Ak chcete súbor
zobraziť, musíte mať nainštalovaný
program Adobe Reader alebo Adobe
Acrobat. Program Adobe Reader
si môžete bezplatne stiahnuť z webových
stránok spoločnosti Adobe
(www.adobe.com).
• Stručná príručka (tlačená) - táto stručná
príručka je určená na to, aby vás
oboznámila s funkciami a vlastnosťami
vášho zariadenia. Obsahuje základné
informácie o zariadení a jeho funkciách
a rady pre jeho zostavenie. Ak hľadáte
témy, ktoré nie sú pokryté touto príručkou,
použite vstavaný systém pomocníka tak,
ako je popísané vyššie.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými
v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré
by mohli spôsobiť zranenie vás alebo
iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli
spôsobiť poškodenie tohto, alebo
iného zariadenia
Poznámka – poznámky, rady alebo
dodatočné informácie
X
Pozri – stránky so súvisiacimi
informáciami; napríklad: X s. 12
(znamená "pozri stranu 12")
iii
→
[
Nasledujúci krok – poradie
možností alebo menu, ktoré musíte
vybrať, aby ste vykonali určitú akciu;
napríklad: V režime Menu vyberte
Správy → Nová správa (znamená
Správy, potom Nová správa)
] Hranaté zátvorky – tlačidlá
zariadenia; napríklad: [
]
(znamená tlačidlo ukončenia/
vypínania)
Informácia o autorských
právach
Práva na všetky technológie a produkty,
ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú majetkom príslušných vlastníkov:
• Tento produkt obsahuje
softvér licencovaný
spoločnosťou Symbian Ltd.
© 1998-2009. Symbian
a Symbian OS sú ochranné
známky spoločnosti
Symbian Ltd.
• Java™ je ochranná známka spoločnosti
Sun Microsystems, Inc.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
na celom svete – Bluetooth QD ID:
B015049.
iv
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo
Wi-Fi sú registrované obchodné známky
združenia Wi-Fi Alliance.
• DivX® je registrovaná
ochranná známka
spoločnosti DivX, Inc. a jej
použitie je licencované.
INFORMÁCIE O VIDEU DIVX
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený
spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne
zariadenie s certifikátom DivX Certified,
ktoré prehráva video DivX. Navštívte stránky
www.divx.com, kde nájdete viac informácií
a softvérové nástroje slúžiace na prevod
súborov do formátu DivX.
Zariadenia certifikované pre prehrávania
videa DivX® s profilom Mobile Theater:
Zariadenia s certifikátom DivX Certified pre
prehrávanie videa DivX® do rozlíšenia
640x480 bodov, vrátene prémiového
obsahu.
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEOON-DEMAND
Toto zariadenie s certifikátom DivX
Certified® musí byť zaregistrované, aby
mohlo prehrávať obsah DivX Video-onDemand (VOD). Nájdite sekciu DivX VOD
v menu nastavenia zariadenia a vygenerujte
registračný kód. Prejdite na stránky
vod.divx.com a pomocou tohto kódu
dokončite proces registrácie a získajte viac
informácií o službe DivX VOD.
v
Obsah
V závislosti od Vašej krajiny alebo
poskytovateľa služieb, predvolené aplikácie
Vášho zariadenia sa môžu líšiť.
Komunikácia ............................................ 2
Správy ....................................................... 2
Denník ..................................................... 13
Médiá ...................................................... 16
Galéria ..................................................... 16
Prehliadač médií ...................................... 17
Communities ............................................ 17
Rádio ....................................................... 18
RealPlayer® ............................................ 19
Prehrávač videa ....................................... 20
Nahrávač ................................................. 20
Aplikácia PC Studio ................................. 21
Práca s osobnými informáciami .......... 22
Kontakty ................................................... 22
Kalendár .................................................. 24
Quickoffice® ............................................ 25
Adobe® PDF ........................................... 26
Poznámky ................................................ 27
vi
web ......................................................... 28
Pripojenie ............................................... 34
Miesta prístupu ........................................ 34
Bezdrôtová sieť LAN (WLAN) .................. 35
Bluetooth ................................................. 37
USB ......................................................... 39
Pripojený domov ...................................... 41
RoadSync ................................................ 42
Doplnkové programy ............................ 44
Kalkulačka ............................................... 44
Hodiny ..................................................... 44
Prevody ................................................... 45
Dáta GPS ................................................ 47
Orientačné body ...................................... 48
Smart reader ............................................ 49
Slovník ..................................................... 50
Tlač OTG ................................................. 50
Kompas ................................................... 51
Podcasty .................................................. 52
Samsung LBS .......................................... 53
Smart search ........................................... 54
Spoločenské mobilné sieťové služby ...... 54
Správcovia ............................................. 56
Správca súborov ...................................... 56
Správca aplikácií ..................................... 59
Zip ............................................................ 60
Správca spojenia ..................................... 60
Nastavenia ............................................. 61
Osobné nastavenia .................................. 61
Nastavenia telefónu ................................. 62
Správca aplikácií ..................................... 64
Voľby telefonovania ................................. 65
Nastavenia pripojenia .............................. 65
Riešenie problémov ................................ a
Register .................................................... e
vii
Obsah
Prehliadanie webových stránok ............... 29
Zmena nastavení prehliadača ................. 29
Pridanie záložky ...................................... 31
Používanie záložiek ................................. 31
Sťahovanie súborov z webu .................... 31
Používanie čítačky RSS .......................... 32
Komunikácia
Vaše zariadenie vám umožňuje posielať a
prijímať rôzne typy správ cez mobilné siete a
Internet.
Správy
Naučte sa používať funkcie pre zasielanie
správ. Pokyny pre zadávanie textu nájdete
v stručnej príručke.
Zložky správ
Po otvorení časti Správy uvidíte funkciu
Nová správa a zoznam zložiek:
• Prijaté: prijaté správy, okrem e-mailov
a správ celulárneho vysielania
• Schránka: prijaté e-mailové správy;
po vytvorení schránky sa jej názov
zobrazí tu; zobrazí sa tu aj e-mailový
účet od vášho poskytovateľa služieb
• Poslané: posledné odoslané správy
• Koncepty: správy, ktoré ste ešte
neodoslali
• Na odoslanie: dočasné úložisko správ,
ktoré čakajú na odoslanie
2
• Výpisy o doručení: potvrdenia
o doručení textových a multimediálnych
správ; pred odoslaním musíte požiadať
o potvrdenie doručenia vo voľbách správy
• Moje zložky: šablóny správ a uložené
správy
Ikony v zložke Prijaté
V zložke Prijaté môžete vedľa správ vidieť
nasledujúce ikony:
Ikona
Popis
Neprečítaná textová správa
Oznámenie multimediálnej správy
Popis
Neprečítaná multimediálna
správa
Neprečítaná inteligentná správa
Neprečítaná servisná správa
Boli prijaté dáta cez pripojenie
Bluetooth
Komunikácia
• Správy odoslané cez Bluetooth sa v
zložkách Koncepty a Poslané
neukladajú.
• Ak odošlete multimediálnu správu na
e-mailovú adresu, nemusíte potvrdenie
o doručení dostať.
Ikona
Neznámy typ správy
Stav zložky Na odoslanie
Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu
alebo ak nemáte pripojenie k sieti alebo
e-mailovému serveru, vaše správy zostanú
v zložke Na odoslanie, pokým sa pripojenie
neobnoví. Stav zložky Na odoslanie
vysvetľuje, prečo je správa v zložke uložená:
• Posiela sa: zariadenie sa pripája
a správa bude okamžite odoslaná
• Čaká: správa je vo fronte za inou správou
a bude odoslaná čo najskôr
3
Komunikácia
• Znovu poslať o (čas): správu sa
nepodarilo odoslať a bude odoslaná
v stanovenom čase
• Odložená: pre správu je nastavené
neskoršie odoslanie
• Neúspešná: zariadenie sa niekoľkokrát
pokúsilo správu odoslať, ale odoslanie sa
nepodarilo
Textové správy
Pokyny pre posielanie a čítanie textových
správ nájdete v stručnej príručke.
Textové správy dlhšie než 160 znakov
budú odoslané ako dve alebo viac správ a
môžu byť dodatočne spoplatnené.
Načítanie správ z karty SIM/USIM
Ak máte na karte SIM/USIM uložené textové
správy, musíte ich pred zobrazením
skopírovať do zariadenia.
4
1. V režime Menu vyberte Správy → Voľby
→ SIM správy.
2. Vyberte správu → Voľby → Kopírovať →
Prijaté alebo Moje zložky.
Teraz môžete správy zobraziť z tejto zložky
v zariadení.
Multimediálne správy
Pred tým, než budete môcť odosielať
multimediálne správy, musíte definovať
miesto prístupu.
Nastavenie miesta prístupu
Poskytovateľ služieb môže poskytovať
nastavenia miest prístupu prostredníctvom
inteligentnej správy. Informácie
o automatickom nastavení miesta prístupu
pomocou inteligentnej správy nájdete v časti
"Uloženie dát alebo nastavení inteligentnej
správy do zariadenia" X s. 12
Ručné nastavenie miesta prístupu:
1. V režime Menu vyberte Nastavenia →
Pripojenie → Cieľové lokality →
Multim. správa.
2. Zvoľte Voľby → Nové miesto prístupu.
3. Nastavte voľby miesta prístupu podľa
pokynov poskytovateľa služieb.
1. V režime Menu vyberte Správy →
Nová správa.
2. Vyberte pole príjemcov.
Ak chcete vybrať kontakt, zvoľte
.
3. Zadajte telefónne číslo a zvoľte .
4. Zvoľte pole pre zadanie textu.
5. Zadajte text správy a zvoľte .
6. Zvoľte
→ typ média → mediálny súbor.
7. Zvolením
správu odošlite.
Multimediálnu správu môžete pred
odoslaním upraviť:
• Ak chcete pridať polia do hlavičky správy,
zvoľte Voľby → Polia hlavičky správy →
typ poľa → OK
• Ak chcete zmeniť rozvrhnutie správy,
zvoľte Voľby → Text dať nakoniec alebo
Text dať na začiatok
• Ak chcete položku odstrániť, zvoľte
Voľby → Odstrániť → položka
Na jednotlivé stránky môžete pridávať
snímky, zvuky alebo listy; na jeden list je
možné vložiť iba jeden typ média.
Zobrazenie multimediálnej správy
1. V režime Menu vyberte Správy →
Prijaté.
2. Vyberte správu.
5
Komunikácia
Odoslanie multimediálnej správy
Úpravy multimediálnej správy
Vypočutie hlasovej správy
E-mailové správy
Ak je číslo hlasovej schránky prednastavené
poskytovateľom, môžete sa k schránke
pripojiť stlačením a podržaním 1.
Pred tým, než odošlete a prijmete e-mailové
správy, musíte si vytvoriť schránku.
Ak nie je číslo hlasovej schránky
prednastavené alebo ak chcete číslo
zmeniť, postupujte takto:
Komunikácia
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Schránka.
2. Ak meníte číslo hlasovej schránky,
zvoľte Voľby → Zmeniť číslo.
3. Vyberte vstupné políčko.
4. Zadajte číslo hlasovej schránky, ktoré
vám poskytol poskytovateľ služieb,
a vyberte .
5. Zvoľte OK.
K hlasovej schránke sa teraz môžete pripojiť
z obrazovky vytáčania stlačením
a podržaním 1.
6
Vytvorenie schránky
1. V režime Menu vyberte Správy → Voľby
→ Nastavenia → E-mail.
2. Zvoľte Schránky.
3. Vyberte Voľby → Nová schránka.
4. Zvolením Začni spustite sprievodcu
nastavením schránky a postupujte podľa
zobrazených pokynov.
Nová schránka sa automaticky zobrazí
v časti Správy. Ak chcete zmeniť aktuálnu
schránku, vráťte sa do nastavení e-mailov
a nastavte položku "Použitá schránka" na
inú schránku.
Ak používate protokol POP3, schránka
sa neaktualizuje automaticky, keď ste
pripojení k Internetu. Aby ste mali
k dispozícii nové správy, musíte sa odpojiť
a znovu pripojiť.
Zobrazenie e-mailu
1. V režime Menu vyberte Správy →
e-mailový účet → .
2. Vyberte pole príjemcov.
Ak chcete vybrať kontakt, zvoľte
.
3. Zadajte e-mailovú adresu a zvoľte .
4. Vyberte vstupné políčko pre predmet.
5. Zadajte predmet a zvoľte .
6. Zvoľte pole pre zadanie textu.
7. Zadajte text správy a zvoľte .
8. Zvoľte
→ typ média → mediálny súbor.
9. Zvolením
správu odošlite.
Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste
v oblasti bez signálu, správa sa uloží do
zložky Na odoslanie, pokým nebude
pripojenie k dispozícii.
Po otvorení schránky môžete prezerať
predtým vybrané e-maily alebo sa pripojiť
k e-mailovému serveru a prečítať si nové
správy. Po vybraní e-mailov ich môžete
prezerať aj bez pripojenia k Internetu.
Prezeranie nových správ on-line:
1. V režime Menu vyberte Správy →
vaša schránka.
2. Vyberte Voľby → Spojiť.
3. Vyberte Voľby → Vybrať e-mail →
Nové alebo Všetky.
Prezeranie nových správ offline:
1. Opakujte kroky 1 až 3 uvedené vyššie.
2. Vyberte Voľby → Odpojiť.
Prezeranie a ukladanie príloh e-mailov
Prílohy e-mailov môžu obsahovať vírusy,
ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie.
Chráňte svoje zariadenie tak, že budete
otvárať iba prílohy od dôveryhodných
odosielateľov.
7
Komunikácia
Odoslanie e-mailu
Zobrazenie prílohy:
1. Pri otvorenom e-maile zvoľte Voľby →
Prílohy.
2. Vyberte prílohu.
Príloha sa otvorí v príslušnej aplikácii.
Komunikácia
Uloženie prílohy:
1. Pri otvorenom e-maile zvoľte Voľby →
Prílohy.
2. Prejdite na prílohu a zvoľte Voľby →
Uložiť.
Vymazanie e-mailovej správy
E-mailové správy môžete vymazať len
zo zariadenia alebo zo zariadenia
aj z poštového servera.
Vymazanie správy iba zo zariadenia:
1. V režime Menu vyberte Správy →
vaša schránka.
2. Prejdite na e-mail a zvoľte Voľby →
Vymazať → Len z telefónu.
8
Hlavička e-mailu zostane v schránke,
pokým správu nevymažete z poštového
servera.
Vymazanie správy zo zariadenia
aj z poštového servera:
1. V režime Menu vyberte Správy →
vaša schránka.
2. Prejdite na e-mail a zvoľte Voľby →
Vymazať → Z telefónu a servera.
Ak nie ste pripojení k Internetu, správy sa
vymažú zo servera pri budúcom pripojení.
Ak používate protokol POP3, vymazané
správy zmiznú po odpojení od schránky.
Chatové správy
Chatové správy môžete odosielať a prijímať,
ak váš poskytovateľ túto funkciu podporuje.
Pred tým, než budete môcť odosielať
a prijímať chatové správy, musíte si nastaviť
server.
Dostupnosť tohto menu závisí od oblasti
alebo poskytovateľa služieb.
Nastavenie servera
Prihlásenie sa na chatový server
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Chat.
2. Ak sa zariadenie nepokúsi prihlásiť
sa automaticky, vyberte Voľby →
Prihlásiť sa.
Začatie konverzácie
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Chat → Diskusie.
2. Vyberte Voľby → Nová diskusia →
Zadať ID užívateľa.
3. Zadajte ID užívateľa a zvoľte OK.
4. Napíšte správu a zvoľte Voľby →
Poslať.
5. Ak chcete konverzáciu ukončiť, zvoľte
Voľby → Ukončiť diskusiu.
9
Komunikácia
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Chat.
2. Objaví sa výzva, či chcete určiť server.
Zvoľte Áno (Ak sa výzva neobjaví,
zvoľte Voľby → Nastavenia → Servery
→ Voľby → Nový server).
3. Nastavte voľby servera podľa pokynov
od poskytovateľa služieb.
3. Zadajte svoje ID užívateľa a heslo
a potom zvoľte OK.
4. Zvoľte Áno pre automatické prihlásenie
pri opätovnom zvolení Chat.
5. Zvoľte svoje ID a zmeňte stav, akým
sa zobrazujte iným chatovým kontaktom
(ak je to nutné).
6. Ak sa chcete odhlásiť, zvoľte Voľby →
Odhlásiť sa.
Prijatie pozvania
Zvukové správy
Keď prijmete pozvanie, zvoľte Diskusie →
pozvanie → Voľby → Pripojiť sa.
Môžete zasielať zvukové správy obsahujúce
hlasové poznámky a zvukové klipy.
Informácie o zázname hlasovej poznámky
alebo zvukového klipu nájdete v časti
"Nahrávač" X s. 20
Pridanie chatových kontaktov
Komunikácia
Informácie o chatovom kontakte môžete
uložiť tak, že počas konverzácie zvolíte
Voľby → Pridať k chat. kontaktom.
Informácie môžete pridať taktiež
v "Chatových kontaktoch" zvolením
Voľby → Nový chat. kontakt.
Pri prezeraní chatových kontaktov môžete
vidieť nasledujúce ikony:
Ikona
Popis
kontakt je on-line
kontakt je offline
kontakt je zablokovaný
Ak vedľa mena kontaktu nevidíte žiadnu
ikonu, kontakt má neznámy stav.
10
Odoslanie zvukovej správy
1. V režime Menu vyberte Správy → Voľby
→ Vytvoriť správu → Zvukovú správu.
2. Ak chcete vložiť existujúci zvukový klip,
vyberte Voľby → Vložiť zvukový klip →
Z aplikácie Galéria → zvukový klip.
3. Ak chcete nahrať a vložiť nový zvukový
klip, zvolením
spustite záznam.
Až skončíte s nahrávaním, stlačte Stop.
4. Zvolením
správu odošlite.
Prihlásenie k celulárnemu vysielaniu
Ak váš poskytovateľ služieb podporuje túto
funkciu, môžete sa prihlásiť k celulárnemu
vysielaniu, ktoré ponúka automatické
oznámenia a aktuality. Ak chcete získať
informácie o dostupnom celulárnom
vysielaní, obráťte sa na poskytovateľa
služieb.
1. V režime Menu vyberte Správy →
Voľby → Celulárne vysielanie.
2. Prejdite na tému a zvoľte Voľby →
Predplatiť.
Zariadenie bude teraz automaticky
prijímať nové správy.
3. Ak chcete prihlásenie zrušiť, zvoľte
Voľby → Zrušiť predplatné.
Pridanie témy celulárneho vysielania
1. V režime Menu vyberte Správy →
Voľby → Celulárne vysielanie.
2. Zvoľte Voľby → Téma →
Pridať manuálne.
3. Zadajte názov témy a číslo a potom
zvoľte OK.
Niektoré nastavenia pripojenia môžu
blokovať celulárne vysielanie. Informácie
o vhodných nastaveniach pripojenia
získate od svojho poskytovateľa služieb.
Zobrazenie témy celulárneho
vysielania
1. V režime Menu vyberte Správy → Voľby
→ Celulárne vysielanie.
2. Vyberte zložku s témami.
3. Vyberte tému.
11
Komunikácia
Správy celulárneho vysielania
Komunikácia
Nastavenie automatického oznámenia
nových správ celulárneho vysielania
Uloženie dát alebo nastavení
inteligentnej správy do zariadenia
1. V režime Menu vyberte Správy →
Voľby → Celulárne vysielanie.
2. Prejdite na tému a zvoľte Voľby →
Zvýrazniť.
3. Ak chcete automatické oznámenia
zrušiť, zvoľte Voľby → Zrušiť
zvýraznenie.
1. V režime Menu vyberte Správy →
Prijaté.
2. Vyberte správu.
3. Vyberte Voľby a uložte dáta alebo
nastavenia podľa typu inteligentnej
správy.
Môžete taktiež prijať e-mailové oznámenie,
ktoré vás informuje o počte nových e-mailov
vo vzdialenej schránke.
Inteligentné správy
Vaše zariadenie môže prijímať veľa druhov
inteligentných správ, vrátane vizitiek, tónov
zvonenia, udalostí kalendára, záložiek
prehliadača a nastavení. Poskytovateľ
služieb vám môže zaslať inteligentné správy,
pomocou ktorých môžete v zariadení načítať
určité nastavenia.
12
Servisné správy
Od poskytovateľa služieb môžete dostať
servisné správy, ktoré sa automaticky
vymažú po vypršaní platnosti. Servisné
správy môžete nájsť v zložke Prijaté (správu
môže byť nutné stiahnuť od poskytovateľa
služieb). Ďalšie informácie o servisných
správach získate od poskytovateľa služieb.
Push e-mail
Pomocou aplikácie RoadSync môžete
prijímať e-maily, ktoré sú prenášané z vášho
poštového servera do vášho zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v časti
"RoadSync" X s. 42
Naučte sa prezerať informácie o hovoroch,
paketových dátach a ďalších udalostiach
v komunikácii.
Posledné hovory
Môžete zobraziť a vymazať denníky
posledných neprijatých hovorov, prijatých
hovorov a volaných čísel.
Zobrazenie posledných neprijatých
a prijatých hovorov alebo volaných čísel:
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Denník → Posledné hovory.
2. Vyberte typ hovoru.
Ak chcete zavolať na číslo z denníka
hovorov, prejdite na číslo a stlačte [
].
Vymazanie denníkov posledných
hovorov
Denníky o posledných hovoroch môžete
vymazať všetky naraz alebo jednotlivo,
alebo môžete vymazať jednotlivé čísla
z denníka.
13
Komunikácia
Denník
Prezeranie denníkov o posledných
hovoroch
Komunikácia
Vymazanie všetkých denníkov posledných
hovorov:
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Denník → Posledné hovory.
2. Vyberte Voľby → Zmazať posledné
hovory.
3. Potvrďte zvolením Áno.
Vymazanie jedného denníka hovorov:
Trvanie hovoru
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Denník → Posledné hovory →
typ hovoru.
2. Vyberte Voľby → Zmazať zoznam.
3. Potvrďte zvolením Áno.
Ak chcete zistiť objem odoslaných alebo
prijatých paketových dát, v režime Menu
vyberte Nástroje → Denník → Paketové
dáta.
Vymazanie jedného čísla z denníka:
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Denník → Posledné hovory →
typ hovoru.
2. Prejdite na číslo a zvoľte Voľby →
Vymazať.
3. Potvrďte zvolením Áno.
14
Ak chcete zistiť trvanie posledného hovoru,
odchádzajúceho hovoru, prijatého hovoru
alebo všetkých hovorov, v režime Menu
vyberte Nástroje → Denník → Trvanie
hovoru.
Paketové dáta
Denník komunikácie
Pomocou denníka komunikácie môžete
zistiť podrobnosti o komunikácii a filtrovať
denníky.
Zobrazenie denníka komunikácie
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Denník.
2. Na denník komunikácie prepnete
zvolením
.
Niektoré položky, napríklad textová
správa rozdelená do viacerých častí, sa
zobrazia ako jedna komunikačná položka.
Filtrovanie položiek v denníku
Vymazanie denníka komunikácie
Ak chcete natrvalo vymazať všetok obsah
denníka, postupujte takto:
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Denník.
2. Prepnite na denník komunikácie
zvolením
.
Trvanie denníka
Môžete zmeniť lehotu, počas ktorej budú
položky v denníkoch uložené. Po tejto lehote
sa položky automaticky vymažú, aby sa
uvoľnila pamäť.
Nastavenie trvania denníka:
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Denník.
2. Vyberte Voľby → Nastavenia.
3. Vyberte Trvanie denníka.
4. Zvoľte lehotu.
Ak vyberiete voľbu Žiadny denník,
v denníku sa nebudú ukladať žiadne
položky komunikácie.
15
Komunikácia
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Denník.
2. Prepnite na denník komunikácie
zvolením
.
3. Vyberte Voľby → Filter.
4. Vyberte typ filtra.
3. Vyberte Voľby → Zmazať denník.
4. Potvrďte zvolením Áno.
Médiá
Nižšie nájdete informácie o nasledujúcich
mediálnych aplikáciách v prístroji: Galéria,
Prehliadač médií, Communities, Rádio,
RealPlayer, Prehrávač videa, Nahrávač a PC
studio.
Galéria
Všetky vaše mediálne súbory môžete
spravovať pomocou aplikácie Galéria.
Otvorenie mediálneho súboru
1. V režime Menu vyberte Galéria.
Mediálne súbory sa automaticky triedia
podľa typu súboru.
2. Vyberte zložku médií → mediálny súbor.
Skopírovanie alebo presunutie
súboru
1. V režime Menu vyberte Galéria.
2. Vyberte zložku médií → mediálny súbor.
3. Vyberte Voľby → Usporiadať →
Kopírovať alebo Presunúť.
Súbory chránené licenciou nie je možné
presúvať ani kopírovať.
16
Úpravy snímok
Communities
1. V režime Menu vyberte Galéria →
Snímky a videá → snímka.
2. Vyberte Voľby → Upraviť.
3. Vyberte Voľby → Pridať efekt → voľba.
Pomocou aplikácie Communities môžete
odosielať fotografie a videá na obľúbené
weby a blogy a získať z nich najnovšie
aktualizácie.
Fotografie a videá môžete prezerať a
usporiadať do kategórií.
1. V režime Menu vyberte Médiá →
Prehľ. médií.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali
na šírku.
3. Ak chcete zmeniť režim zobrazenia,
zvoľte → režim zobrazenia.
4. Fotografie zobrazíte prechodom doľava
alebo doprava.
Nakloňte zariadenie doľava alebo
doprava. Fotografie sa budú posúvať
doľava a doprava automaticky.
Tá je k dispozícii iba v prípade, že ju
podporuje poskytovateľ služieb.
Vytvorenie novej cieľovej lokality
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
Communities.
2. Zvolením Áno nastavte preferované
zoznamy.
3. Zvoľte Prijať (ak je to nutné).
4. Vyberte Voľby → Nastavenia →
Prefer, zoznamy.
5. Vyberte weby a blogy a zvoľte Uložiť.
17
Médiá
Prehliadač médií
Médiá
Odoslanie súboru
Rádio
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
Communities.
2. Presuňte sa na web alebo blog.
3. Vyberte Voľby → Odoslať.
4. Vyberte Pridať kliknutím a vyberte
fotografiu alebo video.
5. Vyberte Voľby → Odoslať.
6. Zadajte názov pre fotografiu alebo video
a zvoľte Odoslať.
Pomocou FM rádia môžete počúvať svoje
obľúbené stanice.
Fotografiu alebo video môžete odoslať
taktiež z aplikácie Galéria alebo hneď po
tom, ako ste ich vytvorili.
Počúvanie FM rádia
1. Zapojte slúchadlá do multifunkčného
konektora.
2. V režime Menu vyberte Médiá → Rádio.
3. Vybratím voľby
alebo
vyhľadajte
dostupné rozhlasové stanice.
Nastavenie zoznamu obľúbených
rozhlasových staníc
Po tom, čo ste nastavili zoznam staníc,
môžete k nim pristupovať.
Uloženie rozhlasových staníc
automatickým naladením
1. Na obrazovke rádia zvoľte
tým zoznam staníc.
18
a otvorte
2. Vyberte Voľby → Automatic. uložiť
stanice.
3. Zvolením Áno potvrďte výber (takto sa
nahradia všetky súčasné stanice).
Manuálne uloženie rozhlasovej stanice
RealPlayer®
Zariadenie disponuje aplikáciou RealPlayer,
pomocou ktorej je možné otvoriť rôzne typy
mediálnych súborov a obsah streamovaný
z Internetu. Aplikácia RealPlayer podporuje
súbory s nasledujúcimi príponami: 3gp,
mp4, rm, rv, divx, avi a wmv.
1. V režime Menu zvoľte RealPlayer →
Videoklipy alebo Nedávno prehr..
2. Vyberte mediálny súbor.
Pridanie internetového odkazu na
streaming
1. V režime Menu vyberte RealPlayer →
Odk. na stream..
2. Vyberte Voľby → Nový odkaz →
umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
3. Zadajte názov a webovú adresu a zvoľte
OK.
19
Médiá
1. Ak chcete naladiť vami požadovanú
stanicu, vyberte Voľby → Manuálne
ladenie a zadajte frekvenciu.
2. Vyberte Voľby → Uložiť stanicu.
3. Vyberte prázdne miesto.
4. Zadajte názov stanice a zvoľte OK.
Prehranie mediálneho súboru
v aplikácii RealPlayer
Médiá
Prehrávanie obsahu
streamovaného z webu
s aplikáciou RealPlayer
Prehrávač videa
Po otvorení odkazu na streamovaný obsah
vo webovom prehliadači aplikácia
RealPlayer obsah načíta a prehrá. Voľby pre
streamovaný obsah môžete potom ovládať
pomocou dotykových tlačidiel a tlačidla
hlasitosti.
1. V režime Menu vyberte Médiá →
Prehr. videí.
2. Vyberte video.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou
tlačidiel na obrazovke.
Aplikácia RealPlayer môže zastaviť alebo
vynechať prehrávanie, poprípade zobraziť
poškodené snímky, ak prehrávate
videoklip s vysokou snímkovacou
frekvenciou alebo vysokým dátovým
tokom. Ak na pozadí beží viacero
aplikácií, ukončite niektoré z nich.
20
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
DivX VOD (video on demand).
Nahrávač
Môžete nahrávať a prehrávať hlasové
poznámky a zvukové klipy.
Nahranie zvukového klipu
1. V režime Menu vyberte Médiá →
Nahrávač.
2. Vybratím možnosti
spustite
nahrávanie.
3. Až skončíte s nahrávaním, vyberte Stop.
Zvukový klip sa automaticky uloží.
Inštalácia aplikácie PC Studio
1. V režime Menu vyberte Médiá →
Nahrávač.
2. Vyberte Voľby → Ísť do Galérie.
3. Vyberte zvukový klip.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
4. Prehrávanie môžete ovládať pomocou
tlačidiel na obrazovke.
1. Vložte disk CD s aplikáciou PC Studio do
počítača so systémom Windows.
2. Vyberte jazyk pre inštalačný program.
3. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
Aplikácia PC Studio
Program PC Studio, dodaný na disku
CD-ROM PC Studio, je program pre systém
Windows, ktorý umožňuje spravovať osobné
informácie a synchronizovať súbory so
zariadením. Ďalšie informácie nájdete po
nainštalovaní aplikácie PC Studio v jeho
pomocníkovi.
Počas inštalácie program automaticky
nainštaluje potrebné ovládače rozhrania
USB.
Používanie aplikácie Samsung PC
Studio
Ak chcete zariadenie pripojiť k počítaču
s aplikáciou Samsung PC Studio, musíte
zmeniť režim USB zariadenia (pozri
"Používanie aplikácie Samsung PC Studio"
X s. 40).
21
Médiá
Prehranie zvukového klipu
Práca s
osobnými
informáciami
Naučte sa spravovať kontakty, plánovať udalosti
v kalendári, používať aplikácie Quickoffice a
Adobe PDF a vytvoriť poznámku.
22
Kontakty
Nižšie nájdete informácie o používaní kariet
kontaktov a skupín na ukladanie osobných
informácií, ako sú mená, telefónne čísla a
adresy.
Kopírovanie kariet kontaktov
Skopírovanie kariet kontaktov z jedného
umiestnenia do iného:
1. V režime Menu vyberte Kontakty.
2. Ak chcete zobraziť karty kontaktov
uložené na karte SIM/USIM, vyberte
Voľby → Nastavenia → Kontakty na
zobrazenie → Pamäť SIM → OK.
3. Zvoľte Späť.
4. Prejdite na kontakt a vyberte Voľby →
Kopírovať → Pamäť telefónu alebo
Pamäť SIM.
Nastavenie východiskového čísla
alebo adresy
Niektoré karty kontaktov môžu obsahovať
viac než jedno číslo alebo adresu.
Ak chcete priradiť jedno číslo alebo adresu
ako východiskové, postupujte takto:
V režime Menu vyberte Kontakty.
Vyberte kontakt v pamäti zariadenia.
Vyberte Voľby → Predvolené.
Vyberte východiskový typ.
Vyberte telefónne číslo alebo adresu.
Po skončení zvoľte Späť.
Priradenie čísla rýchlej voľby
karte kontaktu
Čísla rýchlej voľby môžete priradiť až ôsmim
kartám kontaktov (2 až 9); tlačidlo 1 je
vyhradené pre hlasovú schránku.
Práca s osobnými informáciami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priradenie čísla rýchlej voľby:
1. V režime Menu vyberte Kontakty.
2. Vyberte kontakt v pamäti zariadenia.
3. Prejdite na telefónne číslo a vyberte
Voľby → Prideliť rýchlu voľbu.
4. Vyberte číslo rýchlej voľby.
5. Vyberte Prideľ.
6. Zvolením Áno aktivujte číslo rýchlej
voľby.
Priradenie tónu zvonenia karte
kontaktu alebo skupine
Ľubovoľnej karte kontaktu alebo skupine
môžete priradiť tón zvonenia.
1.
2.
3.
4.
V režime Menu vyberte Kontakty.
Vyberte kontakt v pamäti zariadenia.
Vyberte Voľby → Tón zvonenia.
Vyberte zvonenie.
23
Zariadenie použije pre jednotlivé kontakty
tón zvonenia, ktorý bol ku karte kontaktu
priradený naposledy. Keď napríklad
priradíte tón zvonenia skupine a potom
priradíte iný tón karte kontaktu v tejto
skupine, zariadenie použije tón, ktorý
ste priradili ku karte kontaktu.
Práca s osobnými informáciami
Vytvorenie skupiny kontaktov
Môžete vytvoriť skupiny kontaktov
a odosielať správy celej skupine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V režime Menu vyberte Kontakty.
Vyberte možnosť
.
Vyberte Voľby → Nová skupina.
Zadajte názov a zvoľte OK.
Vyberte novú skupinu.
Vyberte Voľby → Pridať členov.
Vyberte každý kontakt, ktorý chcete
pridať.
8. Až skončíte s výberom kontaktov, uložte
ich do skupiny zvolením OK.
24
Synchronizácia kontaktov
Synchronizácia kontaktov pomocou
aktuálneho synchronizačného profilu:
1. V režime Menu vyberte Kontakty.
2. Prejdite na kontakt v pamäti zariadenia
a zvoľte Voľby → Synchronizácia →
Začať.
3. Vyberte synchronizačný profil alebo
vytvorte nový.
Kalendár
Pomocou kalendára môžete sledovať
schôdzky, poznámky, výročia alebo úlohy.
Zmena zobrazenia kalendára
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Kalendár.
2. Vyberte Voľby → Zmeniť prehľad →
spôsob zobrazenia.
Vypnutie upozornenia na udalosť
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Kalendár.
2. Prejdite na dátum a vyberte Voľby →
Nový záznam → typ udalosti.
Pri zobrazení kalendára môžete taktiež
vytvoriť schôdzku alebo úlohy tak, že
zvolíte
a .
3. Vyplňte polia a upravte nastavenia pre
udalosť.
4. Po dokončení uložte položku zvolením
Hotovo.
Ak nastavíte pre udalosť v kalendári
upozornenie, aktivuje sa v určenom čase na
jednu minútu. Ak chcete upozornenie
vypnúť, zvoľte Stop.
V poli Synchronizácia môžete pre
udalosť nastaviť hodnotu Súkromná
(môžete ju vidieť iba vy), Verejná (môže
ju vidieť každý s prístupom k vašim dátam
po synchronizácii) alebo Žiadna
(nesynchronizuje sa).
Quickoffice®
S aplikáciou Quickoffice môžete v zariadení
zobraziť súbory aplikácií Word, Excel a
PowerPoint. Ak chcete súbory aplikácií
Word, Excel a PowerPoint vytvárať
a upravovať, zakúpte si licenciu.
Vytvorenie dokumentu aplikácie
Quickoffice
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Quickoffice.
2. Vyberte Nový dokument.
3. Zvoľte Dokument (Word), Zošit (Excel)
alebo Prezentácia (PowerPoint).
4. Vytvorte dokument a uložte ho.
25
Práca s osobnými informáciami
Vytvorenie udalosti v kalendári
Otvorenie dokumentu aplikácie
Quickoffice
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Quickoffice.
2. Vyberte pamäť.
3. Vyberte dokument.
Práca s osobnými informáciami
Aktualizácia aplikácie Quickoffice
Pomocou aplikácie Quickmanager môžete
stiahnuť aktualizácie programu, nové
produkty Quickoffice alebo zvláštne ponuky.
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Quickoffice → Aktualizácie.
2. Vyberte položku Quickmanager.
26
Adobe® PDF
S aplikáciou Adobe PDF môžete otvárať a
prezerať dokumenty PDF. Ak chcete súbory
PDF vytvárať a upravovať, zakúpte si
licenciu.
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Adobe PDF.
2. Vyberte pamäť.
3. Vyberte súbor.
4. Pri prezeraní dokumentu zvolením
Voľby máte nasledujúce možnosti:
Voľba
Zoom
Popis
Zväčšenie časti dokumentu
Nájsť
Hľadanie textu
Ísť na
Prechod na inú stranu
Poznámky
S nástrojom Poznámky môžete vytvárať
textové poznámky a synchronizovať ich
s inými zariadeniami.
Vytvorenie poznámky
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Poznámky.
2. Prejdite na poznámku a zvoľte Voľby →
Synchronizácia → Začať.
3. Vyberte synchronizačný profil alebo
vytvorte nový.
27
Práca s osobnými informáciami
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Poznámky.
2. Vyberte Voľby → Nová poznámka.
3. Zvoľte pole pre zadanie textu.
4. Zadajte text a zvoľte .
5. Po dokončení zadávania textu uložte
poznámku zvolením Hotovo.
Synchronizácia poznámok
s inými zariadeniami
web
Vaše zariadenie umožňuje pripojenie k webu
pomocou zabudovaného webového
prehliadača. Ak sa chcete pripojiť k webu,
vykonajte toto:
• Zakúpte si prístup k bezdrôtovej sieti,
ktorá podporuje dátovú komunikáciu
• Aktivujte si pre svoju kartu SIM/USIM
dátovú službu
• Získajte od poskytovateľa služieb miesto
prístupu pre Internet
• Definujte nastavenia webu
Zariadenie je prednastavené pre prístup
k webu. Ak sa k webu nemôžete pripojiť,
obráťte sa na poskytovateľa služieb
a stiahnite si nové nastavenia prehliadača.
28
Prehliadanie webových
stránok
• Ak zariadenie zobrazí správu
"Nedostatok pamäte", ukončite ostatné
spustené aplikácie, aby sa uvoľnila
pamäť, a prehliadač reštartujte.
• Pri každom šifrovanom pripojení bude
prístroj zobrazovať indikátor
zabezpečenia ( ).
Zo zoznamu záložiek vyberte Voľby →
Nastavenia.
Všeobecné nastavenia
• Miesto prístupu: zmena východiskového
miesta prístupu
• Domovská stránka: určenie domovskej
stránky
• Zoznam histórie: aktivácia zoznamu
histórie
• Prípona webovej adresy: nastavenie
často používaných prípon
• Ochranné varovanie: skrytie alebo
zobrazenie výstrah zabezpečenia
• Skript Java/ECMA: zapnutie alebo
vypnutie skriptovania
• Chyby skriptu Java/ECMA: umožnenie
vývojárovi webovej stránky ladiť
JavaScript a ECMA Script
prostredníctvom chybových správ
a oznámení, súborov denníka alebo
oboch
29
web
1. V režime Menu vyberte Web.
Zariadenie zobrazí zoznam záložiek
a zložiek.
2. Otvorenie webovej stránky:
• Vyberte záložku alebo zložku
• Vyberte Voľby → Ísť na → Novú web.
stránku, zadajte webovú adresu
a zvoľte → Prejdi na
3. Ak chcete ukončiť pripojenie k webu,
vyberte Voľby → Voľby web. stránok →
Zavrieť.
Zmena nastavení prehliadača
• Otvoriť počas sťahovania: nastavenie
automatického otvárania postupne
sťahovaných súborov
Nastavenia stránky
web
• Načítať obsah: voľba, či chcete počas
prehliadania načítať obrázky a iné objekty
• Predvolené kódovanie: ak sa znaky
nezobrazujú správne, vyberte iné podľa
jazyka aktuálnej stránky
• Zablokovať pop-up okná: povolenie
alebo zablokovanie automaticky
otváraných okien počas prehliadania
• Automatické načítanie: nastavenie
automatického obnovenia webových
stránok počas prehliadania
• Veľkosť písma: určenie veľkosti písma,
ktoré sa používa pre webové stránky
30
Nastavenia súkromia
• Nedávno navštív. stránky: zapnutie
alebo vypnutie automatického ukladania
záložiek
• Uloženie dát formulára: ak chcete uložiť
údaje, ktoré zadávate na webovej
stránke, a použiť ich pri budúcej návšteve
stránky, zvoľte Vypnuté
• Cookies: zapnutie alebo vypnutie
prijímania a odosielania súborov cookie.
Nastavenia webových zdrojov
• Automatic. aktualizácie: nastavenie
webových zdrojov, aby sa automaticky
aktualizovali
• Miesto pr. pre autoaktual.: nastavenie
miesta prístupu pre aktualizáciu
webových zdrojov
• Aktualizácia pri roamingu: nastavenie
aktualizácie webových zdrojov pri
roamingu
Sťahovanie súborov z webu
1. V režime Menu vyberte Web.
2. Vyberte Voľby → Voľby záložiek →
Pridať záložku.
3. Zadajte názov záložky, adresu a miesto
prístupu. Ak chcete, môžete taktiež
zadať užívateľské meno a heslo.
4. Vyberte Voľby → Uložiť.
Pri stiahnutí súborov z webu ich zariadenie
uloží do príslušnej zložky v Galérii.
Napríklad, stiahnuté snímky prístroj uloží
do zložky Snímky.
Používanie záložiek
Počas prehliadania môžete taktiež otvoriť
záložky (pozri "Pridanie záložky").
Zvolením Voľby → Ísť na → Záložky
zobrazíte nasledujúce voľby:
Ikona
Popis
Zložka práve navštívených stránok
Súbory stiahnuté z webu môžu
obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť
vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili,
sťahujte súbory iba z dôveryhodných
zdrojov.
Niektoré mediálne súbory môžu využívať
systém Digital Rights Management na
ochranu autorských práv. Táto ochrana
môže zabraňovať stiahnutiu, kopírovaniu,
upravovaniu alebo prenášaniu niektorých
súborov.
Zložka, ktorú ste vytvorili
Predvolená zložka
Záložka
31
web
Pridanie záložky
web
Sťahovanie aplikácií z webu
Používanie čítačky RSS
Služba sťahovania aplikácií poskytuje
jednoduchý a rýchly spôsob ako nakúpiť
aplikácie pre mobilné zariadenie.
Prostredníctvom tejto služby si môžte
zakúpiť a stiahnuť rôzne aplikácie priamo
bez ich opakovaného vyhľadávania. Tá je
k dispozícii iba v prípade, že ju podporuje
poskytovateľ služieb.
Použite čítačku informačného kanála RSS
na získanie noviniek a informácií z vašich
obľúbených webov.
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
Stiahnuť.
2. Vyberte možnosť Prijať.
3. Zvoľte Pripojiť → miesto prístupu.
4. Zvoľte Áno.
5. Vyberte kategóriu aplikácií.
6. Vyhľadajte si aplikáciu a stiahnite si ju do
zariadenia.
32
Vytvorenie nového zdroja
1. V režime Menu vyberte Web.
2. Vyberte Voľby → Ísť na → Webové
zdroje.
3. Vyberte Voľby → Voľby webových
zdrojov → Nový zdroj.
4. Zadajte názov a adresu.
5. Vyberte Voľby → Uložiť.
Aktualizácia zdrojov
web
1. V režime Menu vyberte Web.
2. Vyberte Voľby → Ísť na → Webové
zdroje.
3. Vyberte zdroj a zvolením
ho
aktualizujte.
Ak chcete aktualizovať všetky zdroje,
zvoľte .
Čítanie zdrojov RSS
1. V režime Menu vyberte Web.
2. Vyberte Voľby → Ísť na → Webové
zdroje.
3. Vyberte zdroj a prečítajte ho.
33
Pripojenie
Naučte sa vytvárať miesta prístupu, pripojiť sa
k bezdrôtovej sieti WLAN a prenášať dáta do
a zo zariadenia cez bezdrôtové rozhranie
Bluetooth alebo dátový kábel.
Miesta prístupu
Vaše zariadenie podporuje paketové dátové
spojenia (služba siete) a dátové spojenia
WLAN. Ak chcete vytvoriť dátové spojenie,
musíte vytvoriť miesto prístupu.
Od poskytovateľa služieb zistite typ miesta
prístupu, ktorý potrebujete, aby ste mohli
využívať požadovanú službu. Ohľadom
dostupnosti a objednania služieb
paketového dátového pripojenia
kontaktujte poskytovateľa služieb.
Vytvorenie miesta prístupu pre
paketové dáta
1. V režime Menu vyberte Nastavenia →
Pripojenie → Cieľové lokality.
2. Vyberte skupinu miest prístupu.
3. Zvoľte Voľby → Nové miesto prístupu.
4. Zvolením Áno vyhľadajte dostupné
metódy pripojenia.
34
5. Zvoľte Paketové dáta.
6. Zadajte názov pre miesto prístupu
a zvoľte OK.
Vytvorenie miesta prístupu pre
sieť WLAN
Môžete si zapnúť a pripojiť sa k sieti WLAN.
Ak ste v dosahu siete WLAN, vaše
zariadenie dokáže detegovať a pripojiť sa
k aktívnej sieti WLAN, čo vám umožní
uskutočňovať hovory a odosielať dáta cez
Internet, poprípade prehliadať web.
Zariadenie využíva neharmonizovanú
frekvenciu a je určený na použitie v
nasledujúcich krajinách: Spojené
kráľovstvo, Grécko, Lotyšsko, Litva,
Estónsko, Švédsko, Dánsko, Fínsko,
Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Taliansko,
Nemecko, Rakúsko, Francúzsko,
Švajčiarsko.
35
Pripojenie
1. V režime Menu vyberte Nastavenia →
Pripojenie → Cieľové lokality.
2. Vyberte skupinu miest prístupu.
3. Zvoľte Voľby → Nové miesto prístupu.
4. Zvolením Áno vyhľadajte dostupné
metódy pripojenia.
5. Zvoľte Wireless LAN.
6. Vyberte sieť WLAN.
7. Zadajte zdieľaný kľúč siete WLAN a
zvoľte OK (ak je to nutné).
Bezdrôtová sieť LAN (WLAN)
Pripojenie
Vyhľadanie a pripojenie k sieti
WLAN
Prispôsobenie nastavení siete
WLAN
1. Zatiaľ čo ste v dosahu siete WLAN,
otvorte aplikáciu alebo menu, ktoré
vyžaduje bezdrôtové pripojenie.
2. V režime Menu vyberte Nastavenia →
Pripojenie → Wireless LAN.
3. Výberom Voľby → Obnoviť vyhľadajte
dostupné siete WLAN.
4. Zvoľte sieť WLAN → Voľby → Pripojiť
sa.
5. Zadajte zdieľaný kľúč siete WLAN
a zvoľte OK.
Aj je zariadenie pripojené do siete
WLAN, vedľa jej názvu sa objaví ikona
.
6. Ak sa chcete od siete WLAN odpojiť,
vyberte Voľby → Odpojiť WLAN.
V režime Menu vyberte Nastavenia →
Pripojenie → Wireless LAN → Voľby →
Nastavenia.
36
• Ukázať dostupnosť WLAN: nastavenie,
aby sa v pohotovostnom režime
zobrazovala ikona , ak je dostupná sieť
WLAN
• Vyhľadávať siete: nastavenie, ako často
zariadenie vyhľadáva dostupné siete
WLAN
• Test pripoj. k internetu: nastavenie,
či spustiť test pripojenia k Internetu
Bluetooth
K iným bezdrôtovým zariadeniam
podporujúcim rozhranie Bluetooth sa
môžete pripojiť až na vzdialenosť 10 metrov.
Bezdrôtové pripojenie môže byť rušené
stenami a inými prekážkami medzi
zariadeniami.
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Bluetooth.
2. Upravte názov vášho zariadenia
(ak je to nutné).
3. Zvoľte OK.
4. Zvolením krúžku uprostred zapnite
Bluetooth.
Nájdenie iného zariadenia
Bluetooth a spárovanie s ním
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Bluetooth.
2. Vyberte možnosť .
Váš prístroj vyhľadá zariadenia
Bluetooth a zobrazí ich zoznam.
3. Vyberte a presuňte ikonu zariadenia do
stredu.
4. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu
Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth
druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte
OK.
37
Pripojenie
Zapnutie bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
5. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam
lokalizovať vaše zariadenie, zvoľte
→
Zapnutý pod položkou Viditeľnosť
môjho telef. → voľba viditeľnosti → .
Ak ste vybrali možnosť Vlastné,
nastavte čas, po ktorý bude telefón
viditeľný.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá
rovnaký kód alebo prijme pripojenie,
spárovanie bude dokončené.
Pripojenie
Aby bolo možné dve zariadenia Bluetooth
spárovať, musia obe zariadenia použiť
rovnaký kód PIN. Slúchadlá a súpravy
handsfree do automobilu môžu používať
pevný kód PIN, napríklad 0000.
5. Ak chcete zariadeniu povoliť odosielať
a prijímať dáta bez potvrdenia, zvoľte
Áno. Inak zvoľte Nie – bude tak
vyžadované potvrdenie.
Odosielanie dát pomocou
bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú
chcete odoslať, z jednej z aplikácií
zariadenia.
38
2. Vyberte Voľby → Poslať alebo Poslať
ako vizitku → Cez Bluetooth
(ak odosielate údaje o kontakte, určte,
ktoré údaje chcete odoslať).
3. Vyberte spárované zariadenie.
4. Zadajte kód PIN a zvoľte OK
(ak je to nutné).
Príjem dát pomocou bezdrôtovej
funkcie Bluetooth
1. Keď sa iné zariadenie pokúsi pripojiť
k vášmu, povoľte pripojenie zvolením
Áno.
2. Opätovným zvolením Áno potvrďte,
že chcete prijať dáta zo zariadenia
(ak je to nutné).
Prijaté položky sa umiestnia do zložky
Prijaté. Ikona
označuje správy prijaté
cez Bluetooth.
USB
Ak chcete použiť vzdialený režim SIM
s kompatibilnou súpravou handsfree,
postupujte takto:
Tu sa dozviete, ako pripojiť vaše zariadenie
k počítaču cez rozhranie USB.
1. Pripojte sa k svojmu zariadeniu
z autorizovanej súpravy handsfree.
2. V režime Menu vyberte Nástroje →
Bluetooth.
3. Zvoľte
→ Zapnutý pod položkou
Vzdialený režim SIM → .
Teraz môžete cez kartu SIM/USIM
v zariadení volať a prijímať hovory iba
s pripojenou súpravou handsfree.
Nastavenie východiskovej akcie
pre pripojenie USB
Handsfree súprava Bluetooth do
automobilu musí byť autorizovaná.
Ak ju chcete autorizovať, zvoľte
zariadenie a vyberte možnosť
Autorizovať.
Nastavenie východiskovej akcie, ktorú
zariadenie vykoná pri pripojení prístroja
k počítaču dátovým káblom:
1. V režime Menu vyberte Nastavenia →
Pripojenie → USB → Režim pripojenia
USB.
2. Nastavte východiskový režim USB
(PC Studio, Veľkokapacit. pamäť,
Prenos snímok alebo Prenos médií).
Namiesto použitia východiskového
režimu USB môžete taktiež vybrať voľbu
Žiadať pri spojení. Ak použijete toto
nastavenie, zariadenie vyzve na výber
režimu USB pri každom pripojení
k počítaču.
39
Pripojenie
Aktivácia vzdialeného režimu SIM
Používanie aplikácie Samsung PC
Studio
Pripojenie
1. Zmeňte režim pripojenia USB
na PC Studio.
2. Pripojte zariadenie k počítaču dátovým
káblom.
3. Spustite aplikáciu Samsung PC Studio
7.2 alebo novšiu a spravujte osobné
údaje a mediálne súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi
k programu Samsung PC Studio.
Skopírovanie súborov na
pamäťovú kartu
1. Vložte pamäťovú kartu (pozri Stručnú
príručku).
2. Zmeňte pripojenie USB
na Veľkokapacit. pamäť.
3. Pripojte zariadenie k počítaču dátovým
káblom.
40
4. Keď sa v počítači zobrazí automaticky
otvárané okno, zobrazte súbory
otvorením priečinka.
5. Skopírujte súbory z počítača
na pamäťovú kartu.
6. Po dokončení odpojte zariadenie
od počítača.
Prenos obrázkov do počítača
1. Zmeňte pripojenie USB na Prenos
snímok.
2. Pripojte zariadenie k počítaču dátovým
káblom.
3. Otvorte Sprievodcu skenermi
a fotoaparátmi od spoločnosti Microsoft.
4. Vyberte snímky, ktoré chcete skopírovať.
5. Zadajte názov a umiestnenie priečinka,
do ktorého chcete snímky uložiť.
6. Zvoľte, čo chcete so snímkami urobiť.
7. Postupujte podľa inštrukcií
na obrazovke.
Synchronizácia s aplikáciou
Windows Media Player
Hudobné súbory môžete skopírovať
do zariadenia synchronizáciou s aplikáciou
Windows Media Player 11.
Tu sa dozviete, ako používať službu DLNA
(Digital Living Network Alliance), ktorá
umožňuje zdieľanie mediálnych súborov
medzi zariadeniami DLNA prostredníctvom
bezdrôtovej siete LAN.
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
Pripojený do....
2. Zvoľte miesto prístupu.
3. Zadajte heslo a zvoľte OK
(ak je to nutné).
4. Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát,
nastavte funkciu zdieľania médií podľa
inštrukcií na obrazovke.
5. Po dokončení začne zariadenie
vyhľadávať prvé zariadenie – to, ktoré
obsahuje mediálne súbory.
Pripojenie
1. Zmeňte pripojenie USB na Prenos
médií.
2. Pripojte zariadenie k počítaču dátovým
káblom.
3. Otvorte aplikáciu Windows Media Player,
aby ste mohli synchronizovať hudobné
súbory.
4. Upravte alebo zadajte názov zariadenia
v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
5. Vyberte a pretiahnite požadované
hudobné súbory do synchronizačného
zoznamu.
6. Spustite synchronizáciu.
Pripojený domov
41
Pripojenie
6. Zvolením ikony zariadenia prehľadávajte
v ňom uložené mediálne súbory.
Ak chcete zdieľať mediálne súbory
z vášho zariadenia, zvoľte vaše
zariadenie, zvoľte
a aktivujte voľbu
zdieľania médií.
7. Zvoľte typ média a zložku.
8. Vyberte mediálne súbory.
9. Ak nie sú k dispozícií žiadne prehrávače
alebo iné zariadenia, ktoré by prehrali
mediálne súbory, zvoľte
pre
aktualizáciu zoznamu zariadení.
10. Zvolením zariadenia spustite
prehrávanie.
11. Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na
vašom zariadení.
42
RoadSync
Aplikácia RoadSync poskytuje zabezpečenú
bezdrôtovú synchronizáciu e-mailu,
kalendára, kontaktov a príloh.
Nastavenie synchronizačného
profilu
Ak neviete, ktoré nastavenia použiť,
kontaktujte správcu IT.
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
RoadSync.
2. Pre pokračovanie zvoľte Ďalšie.
3. Dvakrát zvoľte Súhlasím.
4. Zadajte požadované informácie pre
synchronizačný profil a zvoľte Overiť.
5. Zvoľte miesto prístupu a OK.
6. Dokončite nastavenie zvolením OK
alebo Ďalšie.
Spustenie synchronizácie
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
RoadSync.
2. Zvoľte Voľby → Synchronizácia.
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
RoadSync.
2. Vyberte Voľby → Nastavenia.
3. Zmeňte nasledujúce voľby:
• Naplánovanie synchroniz.:
nastavenie plánovania synchronizácie
počas špičky a mimo nej
• Voľby e-mailu: nastavenie filtrovania
e-mailov
• Voľby kalendára: nastavenie
synchronizácie kalendára na serveri
Exchange s vaším zariadením
43
Pripojenie
Prispôsobenie nastavení
synchronizácie
• Voľby kontaktov: nastavenie
synchronizácie kontaktov na serveri
Exchange s vaším zariadením
• Voľby úloh: nastavenie
synchronizácie úloh na serveri
Exchange s vaším zariadením
• Rozšírené voľby: zmena miesta
prístupu alebo resetovanie všetkých
dát
Doplnkové
programy
Naučte sa používať aplikácie Kalkulačka,
Hodiny, Prevody, Dáta GPS, Orientačné body,
Smart reader, Slovník, Tlač OTG, Kompas,
Podcasty, Samsung LBS a Smart search.
Kalkulačka
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Kalkulačka.
2. Základné matematické operácie môžete
vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré
zodpovedajú kalkulačke.
Hodiny
Môžete upraviť nastavenie hodín, nastaviť
upozornenia a vytvoriť svetové hodiny.
Zmena nastavení hodín
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Hodiny.
2. Vyberte Voľby → Nastavenia.
3. Zmeňte nastavenia hodín.
44
Nastavenie nového budenia
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Hodiny → Nové budenie.
2. Nastavte podrobnosti budenia.
3. Zvoľte Hotovo.
Keď sa rozoznie budenie, môžete ho vypnúť
zvolením Stop alebo ho posunúť na určený
čas zvolením Odlož. Budenie je možné
posunúť (odložiť) maximálne päťkrát.
Aktuálne nastavenie profilu nemá vplyv
na hlasitosť budenia.
Vytvorenie svetových hodín
So svetovými hodinami môžete sledovať čas
v inom regióne.
Vytvorenie svetových hodín:
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Hodiny → Svetové hodiny.
Prevody
S aplikáciou Prevody môžete prevádzať
miery alebo meny medzi rôznymi
jednotkami. Ak chcete prevádzať meny,
musíte najskôr nastaviť základnú menu
a výmenný kurz.
Doplnkové programy
Vypnutie budenia
2. Vyberte Voľby → Pridať lokalitu.
3. Prejdite na mesto a vyberte ho alebo
ho vyhľadajte v zozname zadaním
niekoľkých prvých písmen názvu mesta.
Pridanie mien a výmenných
kurzov
Hodnota základnej meny je vždy 1.
Pre ostatné meny musíte zadať výmenné
kurzy podľa vzťahu k jednej jednotke
základnej meny. Výmenné kurzy sa často
menia. Aby ste zaistili presný prevod,
musíte zadať aktuálny výmenný kurz.
45
Doplnkové programy
Nastavenie základnej meny:
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Prevody.
2. Vyberte pole typu a zvoľte Mena
(ak je to nutné).
3. Vyberte Voľby → Kurzy meny.
4. Prejdite na menu a vyberte Voľby →
Premenovať menu.
5. Zadajte názov základnej meny a zvoľte
OK.
Pridanie ďalších mien a výmenných kurzov:
1. Opakujte kroky 1 až 4 uvedené vyššie.
2. Zadajte názov novej meny a zvoľte OK.
3. Prejdite na novú menu a zadajte
výmenný kurz.
4. Zvoľte Hotovo.
46
Prevod mien
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Prevody.
2. Vyberte pole typu a zvoľte Mena
(ak je to nutné).
3. Vyberte pole jednotiek a zvoľte menu,
ktorú chcete previesť.
4. Vyberte pole množstva a zadajte
hodnotu pre prevod.
5. Vyberte pole jednotiek a zvoľte menu, na
ktorú chcete uskutočniť prevod.
Zariadenie zobrazí výsledok prevodu.
Prevod mier
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Prevody.
2. Vyberte pole typu a zvoľte typ miery.
3. Vyberte pole jednotiek a zvoľte základnú
jednotku (ak je to nutné).
4. Vyberte pole množstva a zadajte
základnú hodnotu.
5. Vyberte pole jednotiek a zvoľte jednotku
prevodu (ak je to nutné).
Zariadenie zobrazí výsledok prevodu.
Môžete zobraziť dáta GPS, ktoré vám
pomôžu s navigáciou, ukážu vašu polohu a
sledujú cestu. Skôr ako budete môcť použiť
dáta GPS, musíte aktivovať spôsob
určovania polohy cez bezdrôtové pripojenie
Bluetooth alebo pripojenie k bezdrôtovej
sieti.
Aby bol príjem informácií GPS lepší,
musíte sa nachádzať v exteriéri.
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Lokalita → Poloha → Metódy určenia
polohy.
2. Prejdite na spôsob určovania polohy
(Integrované GPS, Bluetooth GPS
alebo Poskytované sieťou) a vyberte
Voľby → Zapnúť.
Ak nastavíte možnosť Bluetooth GPS,
musíte vykonať spárovanie so zariadením
Bluetooth (pozri "Nájdenie iného
zariadenia Bluetooth a spárovanie s ním"
X s. 37). Po aktivácii spôsobu určovania
polohy sa prístroj pokúsi nadviazať toto
pripojenie pri spustení aplikácie Dáta
GPS.
47
Doplnkové programy
Dáta GPS
Aktivácia spôsobu určovania
polohy
Navigácia s funkciou Dáta GPS
Doplnkové programy
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Lokalita → Dáta GPS → Navigácia.
2. Vyberte Voľby → Nastaviť cieľ →
Súradnice.
3. Zadajte zemepisnú šírku a dĺžku cieľa
a zvoľte OK.
Zariadenie zobrazí smer k vášmu cieľu,
vašu aktuálnu rýchlosť a trvanie cesty.
4. Ak chcete GPS navigáciu vypnúť,
vyberte Voľby → Zastaviť navigáciu.
Zobrazenie aktuálnej polohy
V režime Menu vyberte Nástroje →
Lokalita → Dáta GPS → Poloha.
Sledovanie informácií o ceste
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Lokalita → Dáta GPS → Dĺžka trasy.
48
2. Vyberte Voľby → Štart.
Zariadenie bude sledovať informácie
o ceste, vrátane vzdialenosti, času a
rýchlosti.
3. Ak chcete sledovanie informácií o ceste
vypnúť, vyberte Voľby → Stop.
Orientačné body
Pomocou funkcie Orientačné body môžete
uložiť aktuálnu polohu alebo ručne zadať
nové miesta.
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Lokalita → Orientačné body.
2. Vyberte Voľby → Nový orientačný bod
→ Aktuálna poloha alebo Zadať
manuálne.
Aby bolo možné pridať aktuálnu polohu
automaticky, zariadenie musí mať k
dispozícii aktívne pripojenie.
3. V prípade potreby zadajte podrobnosti
o orientačnom bode.
4. Po zadaní informácií o orientačnom
bode zvoľte Hotovo.
Smart reader
Môžete taktiež vytvoriť fotografiu dokumentu
a previesť ju na editovateľný textový súbor.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti
alebo poskytovateľa služieb.
Rozpoznanie vizitky:
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Smart reader.
2. Umiestnite zariadenie nad vizitku tak,
aby bol rámček hľadáčika zarovnaný
s okrajmi vizitky.
Pozrite si tipy pre rozpoznávanie vizitiek.
Ako zarovnáte rámček hľadáčika s okrajmi
vizitky, tie zmenia farbu na zelenú. Ak
zarovnáte všetky štyri okraje rámčeka
naraz, zariadenie automaticky vytvorí
snímku.
Zariadenie rozpozná vizitku a prevedie
ju na formát karty kontaktu.
4. Ak chcete upraviť nejaké údaje, ktoré
neboli prevedené správne, vyberte
Voľby → Upraviť & Uložiť.
5. Po dokončení úprav uložte kartu
kontaktu zvolením Hotovo.
Tipy pre rozpoznávanie vizitiek
• Počas vytvárania snímky vizitky držte
zariadenie pevne.
• Nedovoľte, aby boli na vizitku vrhané
tiene.
• Umiestnite vizitku rovnú, rovnomerne
osvetlenú plochu.
49
Doplnkové programy
Aplikácia Smart reader vám umožňuje
odfotiť informácie z vizitky a použiť ich na
vytvorenie nového kontaktu v Kontaktoch.
3. Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
Doplnkové programy
Odfotenie dokumentu:
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Smart reader.
2. Zvolením
vytvorte fotografiu
dokumentu.
3. Umiestnite zariadenie nad dokument.
4. Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
Zariadenie rozpozná dokument a
prevedie ho na textový súbor.
5. Ak chcete upraviť text, ktorý nebol
správne prevedený, vyberte Voľby →
Upraviť, a potom zvoľte Hotovo
(ak je to nutné).
6. Výberom Voľby → Uložiť do Poznámok
text uložte.
Slovník
Pomocou slovníka môžete vyhľadávať
slová. Dostupnosť slovníka závisí od vašej
oblasti.
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Slovník.
2. Zadajte slovo.
3. Vyberte slovo.
Tlač OTG
Pomocou aplikácie Tlač OTG môžete tlačiť
snímky, správy, kontaktné informácie
a položky kalendára prostredníctvom
rozhrania Bluetooth alebo pripojenia USB.
Tlač položiek pomocou bezdrôtovej funkcie
Bluetooth:
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Tlač OTG.
50
Kompas
1. V režime Menu vyberte Nástroje →
Kompas.
2. Nakalibrujte kompas otočením
zariadenia okolo všetkých osí.
Doplnkové programy
2. Vyberte typ položky → položka pre
vytlačenie.
3. Zvoľte
→ Cez Bluetooth.
4. Zvolením Áno zapnite Bluetooth
(ak je to nutné).
5. Vyberte tlačiareň s rozhraním Bluetooth
a vykonajte spárovanie s tlačiarňou.
X s. 37
Tlač položiek pomocou pripojenia USB:
1. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni
pomocou multifunkčného konektora.
2. V režime Menu vyberte Nástroje →
Tlač OTG.
3. Vyberte typ položky → položka pre
vytlačenie.
4. Zvoľte
→ Cez USB.
5. Nastavte možnosti tlače a vytlačte
obrázok.
51
Doplnkové programy
Farba obrysu predstavuje stav
kalibrácie:
• Červená: kompas nie je
vykalibrovaný.
• Žltá: presnosť kalibrácie je nízka.
• Zelená: kompas je vykalibrovaný.
3. Ak farba obrysu zozelenie, držte
zariadenie vodorovne v dlani,
rovnobežne so zemou, a zistite smer.
Dajte si dole všetky kovové šperky a
vyhnite sa priblíženiu ku kovovým
predmetom alebo miestam, ktoré majú
vplyv na magnet kompasu. Môže to mať
vplyv na presnosť kompasu alebo
kalibrácie.
52
Podcasty
Pomocou aplikácie Podcasty môžete
vyhľadávať, sťahovať a počúvať podcasty.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti
alebo poskytovateľa služieb.
Vyhľadanie a prihlásenie sa k
podcastom
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
Podcasty → Hľadať.
2. Zadajte kľúčové slovo a zvoľte OK.
Zariadenie vyhľadá príbuzné podcasty
a zobrazí výsledky.
3. Zvoľte požadovaný podcast, ku ktorému
sa chcete prihlásť a zvoľte Voľby →
Vyžiadať.
Prehranie stiahnutých epizód
Samsung LBS
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
Podcasty → Podcasty.
2. Zvoľte epizódu.
3. Vyberte Voľby → Prehrať.
Balík Samsung LBS poskytuje rôzne
aplikácie založené na GPS.
Po tom, čo ste sa prihlásili k podcastom,
môžete jednoducho aktualizovať svoju
knižnicu a počúvať tak najnovšie epizódy.
Aktualizácia knižnice podcastov:
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
Podcasty → Adresáre.
2. Vyberte Voľby → Aktualiz..
Činnosť GPS je možné vylepšiť stiahnutím
súborov s dátami GPS. Môžete tak zvýšiť
rýchlosť a presnosť navigácie a používať ju
aj tam, kde nie je k dispozícii mobilná sieť.
Stiahnutie súborov s dátami GPS:
1. V režime Menu vyberte Samsung LBS
→ GPS + → Stiahnuť údaje.
2. Zvolením Áno sa pripojíte k serveru a
stiahnete súbory s dátami GPS.
Prístup k webu a sťahovanie dát budú
dodatočne spoplatnené.
53
Doplnkové programy
Aktualizácia knižnice podcastov
Dostupné aplikácie sa môžu líšiť
v závislosti od poskytovateľa služieb
alebo oblasti.
Smart search
1. V režime Menu vyberte Aplikácie →
Smart search.
2. Zvoľte ,
alebo .
Kategórie vyhľadávania sa môžu líšiť
v závislosti od karty SIM.
Doplnkové programy
3. Vyberte vstupné políčko pre
vyhľadávanie.
4. Zadajte časť názvu súboru alebo zložky
a zvoľte .
5. Obmedzte vaše vyhľadávanie výberom
typu dát z rozbaľovacieho zoznamu
alebo zvoľte vyhľadávací nástroj
z rozbaľovacieho zoznamu (ak je to
nutné).
6. Vyberte Možnosti → Vyhľadať.
7. Ak chcete otvoriť položku zo zoznamu
výsledkov, zvoľte názov položky.
54
Spoločenské mobilné sieťové
služby
Vaše zariadenie podporuje spoločenské
mobilné sieťové služby, čo vám umožňuje
zdieľať informácie o miestach, ako sú
reštaurácie a iné podniky, s ostatnými
a vyhľadávať miesta pomocou GPS.
Odoslanie informácií o mieste
1. V režime Menu vyberte Samsung LBS
→ PlaceMe.
2. Zadajte informácie o mieste.
3. Ak chcete pridať obrázok, video alebo
zvukový súbor, vyberte Voľby →
Insert new alebo Insert media.
4. Po skončení vyberte Voľby → Send.
5. Zvolením Áno sa pripojíte k webovej
službe.
Nájdenie aktuálnej polohy
priateľa
Doplnkové programy
1. V režime Menu vyberte Samsung LBS
→ SpaceMe.
2. Výberom Voľby → Refresh aktualizujte
zoznam priateľov.
3. Zvolením Áno sa pripojíte k webovej
službe.
4. Zvoľte priateľa.
Vyhľadanie miesta
1. V režime Menu vyberte Samsung LBS
→ ExploreMe.
2. Zadajte informácie o mieste, ktoré
chcete vyhľadať.
3. Vyberte Voľby → Explore.
4. Zvolením Áno sa pripojíte k webovej
službe.
55
Správcovia
Tu sa dozviete ako spravovať súbory, aplikácie,
archívy zip a pripojenia.
Správca súborov
Pomocou funkcie Správca súborov môžete
hľadať a organizovať súbory a zložky.
Môžete taktiež zálohovať a obnovovať dáta,
zaistiť pamäťovú kartu heslom alebo
zobraziť podrobnosti o pamäti.
Hľadanie súboru alebo zložky
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Správca súb..
2. Vyberte Voľby → Nájsť.
3. Vyberte typ pamäte.
4. Vyberte požadovanú zložku.
5. Zadajte text do poľa pre vyhľadávanie
a zvoľte Nájdi.
6. Ak chcete otvoriť súbor alebo zložku zo
zoznamu výsledkov, zvoľte daný súbor
alebo zložku.
56
Vytvorenie novej zložky
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Správca súb. → typ pamäte.
2. Vyberte Voľby → Usporiadať →
Nová zložka.
3. Zadajte názov zložky a zvoľte OK.
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Správca súb. → typ pamäte.
2. Prejdite na súbor a zvoľte Voľby →
Usporiadať → Presunúť do zložky
alebo Kopírovať do zložky.
3. Zvoľte pamäť, kam chcete súbor uložiť.
4. Vyberte zložku.
5. Ak má zložka podzložky, zvoľte Otvor
a vyberte podzložku (ak je to nutné).
6. Zvoľte Presuň alebo Kopíruj.
1. Vložte pamäťovú kartu (pozri Stručnú
príručku).
2. V režime Menu vyberte Kancelária →
Správca súb. → Zálohovanie →
Zálohovať obsah.
3. Vyberte položky, ktoré chcete zálohovať,
a zvoľte OK.
4. Vyberte Voľby → Zálohovať teraz.
5. Zvoľte Áno.
Ak chcete dáta z pamäťovej karty obnoviť,
vyberte Voľby → Obnoviť → súbor so
zálohou → OK → Áno.
Formátovanie pamäťovej karty
Váš prístroj podporuje systémy súborov
FAT16 a FAT32.
1. Vložte pamäťovú kartu (pozri Stručnú
príručku).
57
Správcovia
Presunutie alebo skopírovanie
súboru do zložky
Zálohovanie dát na pamäťovú
kartu
2. V režime Menu vyberte Kancelária →
Správca súb..
3. Zvoľte vloženú pamäťovú kartu.
Správcovia
Názov pamäťovej karty sa môže líšiť
v závislosti od jej typu. Ak chcete názov
zmeniť, zvoľte vloženú pamäťovú kartu
a vyberte Voľby → Voľby pamäťovej
karty → Premenovať.
4. Vyberte Voľby → Voľby pamäťovej
karty → Formátovať.
5. Potvrďte zvolením Áno.
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Správca súb. → vložená pamäťová
karta.
2. Vyberte Voľby → Heslo pamäťovej
karty → Nastaviť.
3. Zadajte a potvrďte heslo (maximálne
8 znakov).
4. Zvoľte možnosť OK.
Ak chcete heslo odstrániť, vyberte Voľby →
Heslo pamäťovej karty → Odstrániť.
Zobrazenie podrobností o pamäti
Zaistenie pamäťovej karty heslom
Zobrazenie informácií o využitej a dostupnej
pamäti v zariadení a na pamäťovej karte:
Zariadenia, ktoré nepodporujú túto
funkciu, napríklad počítače, nemôžu kartu
čítať, keď je zaistenie heslom aktívne.
Aby ste mohli kartu použiť s týmito
zariadeniami, odstráňte zaistenie heslom.
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Správca súb. → typ pamäte.
2. Vyberte Voľby → Detaily → Súbor,
Zložka, Pamäťová karta alebo Pamäť.
58
Správca aplikácií
Inštalácia novej aplikácie
1. V režime Menu vyberte Nastavenia →
Správca aplikácií → Inštalačné súb..
2. Prejdite na aplikáciu a vyberte Voľby →
Inštalovať.
3. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
Správca aplikácií sa počas inštalácie
automaticky pokúsi overiť digitálne
podpisy aplikácií a certifikáty a zobrazí
upozornenie v prípade, že aplikácie
nebudú spĺňať bežné bezpečnostné
požiadavky. Aby ste ochránili svoje
zariadenie a dáta, neinštalujte aplikácie
bez platných digitálnych podpisov alebo
certifikátov.
Odstránenie aplikácie
1. V režime Menu vyberte Nastavenia →
Správca aplikácií → Inštalované apl..
2. Prejdite na aplikáciu a vyberte Voľby →
Odinštalovať.
3. Potvrďte zvolením Áno.
59
Správcovia
Vaše zariadenie podporuje aplikácie
vytvorené pre operačný systém Symbian
a platformu Java, Micro Edition (J2ME™).
Zariadenie nebude podporovať aplikácie
vytvorené pre iné operačné systémy alebo
platformy Java (vrátane platformy
PersonalJava™). Informácie o sťahovaní
aplikácií do zariadenia nájdete v časti
"Sťahovanie súborov z webu" X s. 31
Správcovia
Zip
Správca spojenia
Môžete vytvárať a spravovať archívy zip
uložené v pamäti telefónu alebo na
pamäťovej karte.
So správcom spojenia môžete prezerať
podrobnosti o dátových pripojeniach
a zatvárať otvorené pripojenia.
Vytvorenie nového archívu
Zobrazenie podrobností
o pripojení
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Zip.
2. Vyberte Voľby → Nový archív.
3. Zadajte názov archívu a zvoľte OK.
4. Vyberte Voľby → Pridať do archívu.
5. Vyberte súbory, ktoré chcete pridať do
archívu.
1. V režime Menu vyberte Nastavenia →
Pripojenie → Správca spojenia.
2. Prejdite na spojenie.
•
: paketové dátové spojenia
•
: spojenia WLAN
3. Vyberte Voľby → Detaily.
Rozbalenie súboru do inej zložky
Uzatvorenie otvoreného spojenia
1. V režime Menu vyberte Kancelária →
Zip.
2. Zvoľte archív.
3. Prejdite na súbor a vyberte Voľby →
Rozbaliť → umiestnenie v pamäti.
4. Zvoľte zložku, kam chcete súbor vybaliť.
1. V režime Menu vyberte Nastavenia →
Pripojenie → Správca spojenia.
2. Prejdite na spojenie a vyberte Voľby →
Odpojiť.
3. Potvrďte zvolením Áno.
60
Nastavenia
V tejto časti nájdete informácie
o nastaveniach zariadenia. Prístup
k nastaveniam zariadenia:
1. V režime Menu vyberte Nastavenia.
2. Vyberte kategóriu (Osobné, Telefón,
Správca aplikácií, Telefonovanie alebo
Pripojenie).
Niektoré nastavenia môžete taktiež otvoriť
z iných menu: vyberte Voľby →
Nastavenia.
Osobné nastavenia
Widgety.
• Widgety: Výber widgetov, ktoré chcete
mať na nástrojovej lište.
• Balíky: Zistenie, aké widgety balíček
obsahuje.
61
Nastavenia
Profily
Jazyk
Prispôsobenie a výber profilu, ktorým sú
upravuje tón zvonenia, tóny tlačidiel alebo
hlásenia.
Voľba jazyka zobrazenia pre všetky menu
a aplikácie a písania pre všetky textové
editory.
Témy
Displej
Voľba témy pre displej, ako je rozloženie
menu a tapeta.
Úprava vzhľadu a správania displeja.
Dom. obrazovka
Aktivácia funkcií súvisiacich s pohybom.
Úprava vzhľadu v pohotovostnom režime.
Nastavenia telefónu
Dátum a čas
Upravenie vzhľadu a správania dátumu,
času a budíkov.
62
Nast. senzorov
Dotykový vstup
Prispôsobenie dotykovej obrazovky pre
zadávanie textu alebo kalibrácia obrazovky,
aby telefón rozpoznával vstup presnejšie.
Príslušenstvo
Denník
Nastavenie zariadenia tak, aby ako
východiskové príslušenstvo používalo
slúchadlá, handsfree súpravu do automobilu
alebo iné zariadenie: vyberte Voľby →
Predvoliť.
Nastavenie toho, ako dlho bude denník
uchovávať informácie o hovoroch
a paketových dátach.
Správy
Prispôsobenie nastavení správ.
RealPlayer
Určenie, ako sa má aplikácia RealPlayer
správať pri prehrávaní videozáznamov
a médií prenášaných z Internetu.
Ovládanie spôsobov a serverov, ktoré
zariadenie používa na získanie informácií
o polohe.
Nahrávač hlasu
Ovládanie kvality a umiestnenia zvukových
klipov.
Kalendár
Zmena volieb kalendára.
Fotoaparát
Určenie, ako sa má fotoaparát správať pri
vytváraní fotografií a videozáznamov.
63
Nastavenia
Nastav. aplikácií
Určenie polohy
Správa telefónu
Aut. ochrana tl.
O výrobku
Zobrazenie informácií o autorských právach.
Nastavenie automatického zablokovania
klávesnice pri vypnutí podsvietenia.
Správca aplikácií
Ochrana
Inštalované apl.
Nastavenia
Nastavenie bezpečnostných kódov a správa
bezpečnostných certifikátov a
bezpečnostných modulov.
Pôvodné nastav.
Obnovenie východiskových hodnôt
nastavení. Pri obnovení pôvodného stavu
prístroja musíte zadať blokovací kód.
Po zadaní kódu sa prístroj reštartuje.
Správca zariadenia
Zistenie aktuálneho softvéru a inštalácia
balíčka aktualizácie softvéru.
64
Informácie o nainštalovaných aplikáciách.
Inštalačné súb.
Informácie o aplikáciách, ktoré môžete
nainštalovať.
Nast. inštalácie
Nastavenie volieb inštalácie.
Voľby telefonovania
Blokovanie
Hovor
Obmedzenie odchádzajúcich,
prichádzajúcich a medzinárodných hovorov.
Určenie, ako bude zariadenie nakladať
s hovormi pomocou nastavení, ako sú
čakajúci hovor a ďalšie.
Priradenie čísel rýchlej voľby.
Schrán. hovorov
Zmena čísla hlasovej pošty.
Presmerovanie
Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na
iné telefónne číslo. Pri presmerovaní
hovorov musíte zadať cieľové číslo alebo
dĺžku odmlky pre presmerované hovory.
Sieť
Ovládanie režimov siete a spôsobov výberu.
Wireless LAN
Ovládanie využitia bezdrôtovej siete LAN.
Bluetooth
Ovládanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
USB
Určenie spôsobu, akým sa bude zariadenie
správať pri pripojení k počítaču.
65
Nastavenia
Rýchla voľba
Nastavenia pripojenia
Cieľové lokality
Administr. nast.
Ovládanie pripojení k miestam prístupu,
hesiel a domovských stránok.
Paketové dáta
Správca spojenia
Zobrazenie detailov o dátových spojeniach
a uzatvorenie otvorených spojení.
Nastavenia
Prenos dát
Výber dát v zariadení, ktoré chcete
synchronizovať s dátami v počítači alebo
inom bezdrôtovom zariadení.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti
alebo poskytovateľa služieb.
Vzdial. jednotky
Určenie nastavení pre vzdialenú jednotku.
Zdieľanie videa
Ovládanie využívania služby pre zdieľanie
videa.
66
Ovládanie paketových dátových pripojení pri
používaní siete GPRS.
Účasť
Ovládanie nastavení servera účasti pre
používanie chatu.
Nastavenia SIP
Určenie, ako zariadenie spracováva
internetové volania a multimediálne služby.
Profil XDM
Určenie nastavení pre server XDM.
Riadenie APN
Nastavenie využitia paketových dátových
pripojení, ak karta SIM podporuje riadiacu
službu miest prístupu.
Riešenie problémov
Pri používaní prístroja sa môžu
zobraziť nasledujúce správy:
Správa
Vložte SIM
kartu
Skúste problém vyriešiť
takto:
Skontrolujte, či je karta SIM
alebo USIM správne vložená.
Skúste problém vyriešiť
takto:
Je aktívny automatický
zámok. Telefón odomknete
podržaním tlačidla uzamknutia
a prípadným vložením kódu.
Vypnutie automatického
zámku:
1. V režime Menu vyberte
Nastavenia → Telefón →
Zablokovaný
Správa telefónu →
Ochrana → Telefón a SIM
karta → Autoblokovací
cyklus tel..
2. Nastavte odmlku
automatického zámku
telefónu na hodnotu
Žiadny.
Správa
a
Skúste problém vyriešiť
takto:
Pri prvom použití prístroja,
alebo keď je nutné zadať kód
PIN, musíte zadať kód PIN
dodaný s kartou SIM alebo
USIM. Vypnutie požiadavky
na zadanie kódu PIN:
Zostávajúce
1. V režime Menu vyberte
pokusy: X.
Nastavenia → Telefón →
Zadajte PIN
Správa telefónu →
kód:
Ochrana → Telefón a
SIM karta → Ochrana
PIN kódom.
2. Nastavte položku
Ochrana PIN kódom na
hodnotu Vypnutá.
Správa
Riešenie problémov
b
Skúste problém vyriešiť
takto:
Karta SIM alebo USIM je
zablokovaná – obvykle kvôli
Zostávajúce
niekoľkonásobnému zadaniu
pokusy: X.
nesprávneho kódu PIN.
Zadajte PUK
Musíte zadať kód PUK, ktorý
kód:
ste dostali od poskytovateľa
služieb.
Správa
Prístroj neukazuje žiadny signál (vedľa
ikony siete nie sú žiadne prúžky)
• Ak ste prístroj práve zapli, počkajte
približne 2 minúty, aby prístroj mohol
nájsť sieť a prijať signál.
• Signál nemusí byť k dispozícii v tuneloch
a vo výťahoch. Prejdite do otvorenej
oblasti.
• Môžete sa nachádzať v medzere medzi
pokrytými oblasťami. Signál by ste mali
prijať, ihneď ako vstúpite do pokrytej
oblasti.
Vybrali ste kontakt, ktorému chcete
zavolať, ale hovor sa nevytočil
Predvolený blokovací kód je 00000000. Ak
tento alebo iný kód zabudnete alebo stratíte,
obráťte sa na predajcu alebo poskytovateľa
služieb.
• Skontrolujte, či je v kontaktných údajoch
uložené správne číslo.
• V prípade potreby číslo zadajte a uložte
znovu.
Na displeji sa zobrazujú biele čiary
Druhá strana vás nepočuje.
Na displeji sa môžu vyskytovať biele čiary,
ak ste prístroj zapli po dlhom čase alebo ak
ste vybrali batériu bez vypnutia prístroja.
Zobrazenie by sa malo zakrátko napraviť.
• Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný
mikrofón.
• Posuňte zabudovaný mikrofón bližšie
k ústam.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú
správne pripojené.
Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené
• Stlačte [
].
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej
mobilnej siete.
• Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo
nenastavili blokovanie hovorov.
Zlá zvuková kvalita hovoru
• Skontrolujte, či neblokujete vnútornú
anténu telefónu v dolnej časti prístroja.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým
signálom, môžete stratiť príjem. Prejdite
na iné miesto a skúste to znovu.
c
Riešenie problémov
Zabudli ste bezpečnostný kód alebo
kód PIN alebo PUK
Batéria sa nenabíja správne alebo sa
prístroj sám vypína počas nabíjania
Riešenie problémov
• Odpojte prístroj od nabíjačky, vyberte
batériu, vráťte ju späť a potom skúste
nabíjanie znovu.
• Kontakty batérie môžu byť znečistené.
Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou
handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
• Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne
starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za
novú.
Prístroj je horúci na dotyk
Pri používaní viacerých aplikácií naraz
využíva prístroj viac energie a môže sa
zahriať. Toto je normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon
prístroja.
d
Prístroj vás vyzval na vymazanie dát
Je k dispozícii málo pamäte. Presuňte dáta
na pamäťovú kartu alebo vymažte staré
položky z aplikácií.
Nemôžete nájsť zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či majú oba prístroje
aktivovanú funkciu Bluetooth.
• Uistite sa, že vzdialenosť medzi prístrojmi
nie je väčšia než 10 metrov a že nie sú
oddelené stenami alebo inými
prekážkami.
• Skontrolujte, či viditeľnosť prístrojov nie je
nastavená na hodnotu Vypnutý.
• Skontrolujte, či sú oba prístroje
kompatibilné s bezdrôtovou technológiou
Bluetooth.
Register
Adobe Reader, 26
Communities, 17
aplikácie
dátum a čas, 62
inštalácia, 59
overovanie certifikátov, 59
podporované, 59
FM rádio
počúvanie, 18
uloženie staníc, 18
hodiny
nastavenie budení, 45
vypnutie budení, 45
vytvorenie svetových
hodín, 45
zmena nastavení, 44
bezdrôtová sieť LAN
(WLAN), 35
galéria, pozri médiá 16
internet, pozri webový
prehliadač
blokovanie hovorov, 65
GPS
kalendár
Bluetooth
aktivácia, 37
odosielanie dát, 38
pripojenie k iným
zariadeniam, 37
príjem dát, 38
vzdialený režim SIM, 39
aktivácia spôsobov
určovania polohy, 47
navigácia, 48
sledovanie informácií o
ceste, 48
vypnutie upozornení na
udalosť, 25
vytváranie udalostí, 25
zmena zobrazení, 24
e
kontakty
Register
priradenie čísel rýchlej
voľby, 23
priradenie tónov
zvonenia, 23
priradenie východiskových
čísel alebo adries, 23
synchronizácia, 24
vytváranie skupín
kontaktov, 24
médiá
nahrávanie zvukových
klipov, 20
otvorenie súborov
v Galérii, 16
prehrávanie mediálnych
súborov, 16, 19
prehrávanie zvukových
klipov, 21
prístup k streamovanému
obsahu, 20
f
miesta prístupu, 34, 66
nahrávač, pozri médiá
ochrana, 64
orientačné body, 48
paketové dáta, 14
pamäťové karty
formátovanie, 57
ochrana, 58
zálohovanie dát, 57
PC Studio
inštalácia, 21
nastavenie režimu USB, 39
používanie, 40
PDF, pozri Adobe Reader
podcast
aktualizácia, 53
sťahovanie, 53
vyhľadanie
a prihlásenie, 52
poznámky
synchronizácia, 27
vytváranie poznámok, 27
Prehliadač médií, 17
presmerovanie hovorov, 65
prevody
nastavenie výmenných
kurzov, 45
prevádzanie mien, 46
prevádzanie mier, 46
pridanie mien, 45
Pripojený domov, 41
príslušenstvo, 63
Quickoffice
aktualizácia quickoffice, 26
otváranie dokumentov, 26
rádio, pozri FM rádio
RoadSync, 42
slovník, 50
smart reader, 49
súbory a zložky
hľadanie, 56
presunutie, 57
správca súborov, 56
vytváranie nových
zložiek, 57
webový prehliadač
Register
RealPlayer, pozri médiá
spoločenské mobilné
sieťové služby, 54
pridávanie záložiek, 31
sťahovanie obsahu, 31
zmena volieb, 29
Zip, 60
snímky
úpravy, 17
zobrazenie, 17
g
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilné zariadenie pre siete GSM : I8910
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými
normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
kompatibilita
EN 301489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej
frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok
je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice
1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10
a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola
dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená u:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.12
Yong-Sang Park / vedúci manažér
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa
a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené
na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste
zariadenie zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od
softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Slovak. 12/2009. Rev. 1.1
Download PDF

advertising