Samsung | GT-I8510/8 | Samsung Samsung innov8 Rýchly sprievodca

Samsung I8510
Stručná
Príručka
Príručka používateľa je k dispozícii na webových stránkach
spoločnosti Samsung.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto
príručke:
Používanie
tejto príručky
Táto stručná príručka je
určená na to, aby vás
oboznámila s funkciami a
vlastnosťami vášho prístroja.
2
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie telefónu alebo iného zariadenia
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
X
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
X s. 12 (znamená "pozri stranu 12")
→
Nasledujúci krok – poradie možností alebo menu,
ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu;
napríklad: Stlačte [Menu] → Správy → Nová správa
(znamená [Menu], potom Správy, potom Nová
správa)
[ ]
Hranaté zátvorky – tlačidlá telefónu; napríklad: [
(znamená tlačidlo napájania/ukončenia menu)
< >
Lomené zátvorky: kontextové tlačidlá ovládajúce
rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK>
(znamená kontextové tlačidlo OK)
]
Bezpečnostné upozornenia
Informácie k
bezpečnosti a
používaniu
Aby ste zabránili
nebezpečným alebo
nelegálnym situáciám a zaistili
špičkový výkon mobilného
telefónu, riaďte sa
nasledujúcimi pokynmi.
Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a
domácich zvierat.
Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo
dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých
dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu
zraneniu.
Chráňte svoj sluch
Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou
môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu
hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu
alebo hudbu.
Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne
Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace
vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte
telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri
aktivácii zasahovať airbag.
3
Informácie k bezpečnosti a používaniu
Nesprávne nainštalované bezdrôtové
zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie
pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Manipulujte s batériami a
nabíjačkami a likvidujte ich opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky
spoločnosti Samsung určené priamo
pre váš telefón. Nekompatibilné batérie
a nabíjačky môžu spôsobiť vážne
zranenia alebo poškodenie telefónu.
• Nevhadzujte batérie ani telefón do
ohňa. Pri likvidácii batérii alebo
telefónu sa riaďte všetkými miestnymi
predpismi.
• Neklaďte batérie ani telefón na
vykurovacie zariadenia (napríklad
mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani
do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
4
Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov
Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm
od kardiostimulátora, aby nedošlo k
vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie
výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny,
Wireless Technology Research. Ak máte
dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší
kardiostimulátor alebo iné lekárske
zariadenie, okamžite telefón vypnite a
obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora
alebo lekárskeho zariadenia.
Vypínajte telefón vo výbušnom
prostredí
Nepoužívajte telefón pri benzínovom
čerpadle alebo v blízkosti palív či
chemikálií.
Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to
vyzýva varovný symbol alebo pokyny.
Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo
požiar v priestore, v ktorom sa skladuje
palivo alebo chemikálie, v prekladiskách
alebo v priestoroch s výbušninami.
Neukladajte ani neprevážajte horľavé
kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v
rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho
časti či príslušenstvo.
Obmedzenie nebezpečenstva
zranenia spôsobeného opakujúcim
sa pohybom
Pri posielaní textových správ a hraní hier
v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte
tlačidlá zľahka, používajte špeciálne
funkcie, ktoré znižujú počet nutných
stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a
prediktívne zadávanie textu) a často
odpočívajte.
Bezpečnostné opatrenia
Vždy šoférujte bezpečne
Nepoužívajte telefón pri vedení
motorového vozidla a dodržujte všetky
predpisy, ktoré obmedzujú používanie
mobilného telefónu počas šoférovania. Ak
je to možné, používajte súpravu
handsfree.
Dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú
používanie mobilného telefónu v určitých
oblastiach.
Používajte len príslušenstvo
schválené spoločnosťou Samsung
Pri používaní nekompatibilného
príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu
telefónu alebo k zraneniu.
5
Informácie k bezpečnosti a používaniu
Vypnite mobilný telefón v blízkosti
zdravotníckych prístrojov
Telefón môže rušiť prístroje lietadla.
Dodržujte všetky predpisy leteckej
spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov
vypnite telefón alebo aktivujte režim, v
ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.
Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu
kapacitu a životnosť batérií.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými
predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k
prepojeniu kladného a záporného pólu
batérie, čo by malo za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie
batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú
nabíjačku alebo batériu.
• Ak batériu nahradíte batériou
nesprávneho typu, môže dôjsť k
výbuchu. Použité batérie zlikvidujte
podľa predpisov.
Chráňte batérie a nabíjačky pred
poškodením
Manipulujte s telefónom opatrne
a rozumne
Telefón môže rušiť lekárske prístroje
v nemocniciach a zdravotníckych
zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy,
upozornenia a pokyny lekárskeho
personálu.
Na palube lietadla vypnite telefón
alebo jeho bezdrôtové funkcie
• Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani
veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/
32° F alebo nad 45° C/113° F).
6
• Chráňte telefón pred vodou – tekutiny
môžu spôsobiť vážne poškodenie.
•
•
•
•
Nemanipulujte s telefónom mokrými
rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu
vodou, môže byť zrušená platnosť
záruky výrobcu.
Nepoužívajte a neskladujte telefón v
prašnom, znečistenom prostredí, aby
ste zabránili poškodeniu pohyblivých
častí.
Telefón je komplexný elektronický
prístroj – chráňte ho pred nárazmi a
manipulujte s ním opatrne, aby ste
zabránili vážnemu poškodeniu.
Nenanášajte na telefón farbu, pretože
farba môže zablokovať pohyblivé
dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo
na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
• Pri vystavení magnetickému poľu môže
dôjsť k poškodeniu telefónu a
pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá
na prenášanie a príslušenstvo s
magnetickým uzáverom a chráňte
telefón pred dlhodobým vystavením
magnetickému poľu.
Ochrana pred rušením iných
elektronických prístrojov
Telefón vysiela signály na rádiovej
frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť
netienené alebo nedostatočne tienené
elektronické vybavenie, napríklad
kardiostimulátory, audiofóny, lekárske
prístroje a ďalšie elektronické prístroje
v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde
k akýmkoľvek problémom s rušením,
obráťte sa na výrobcu elektronického
zariadenia.
7
Informácie k bezpečnosti a používaniu
Nedotýkajte sa internej antény telefónu.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú
a pred použitím je nutné ich znovu
nabiť.
• Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte
ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený
účel.
Tento telefón môže opravovať iba
kvalifikovaný personál
Manipulujte so SIM kartami
a pamäťovými kartami opatrne
Ak bude telefón opravovaný
nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k
poškodeniu telefónu a bude zrušená
platnosť záruky.
• Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša
informácie alebo k nim pristupuje.
Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo
poškodeniu karty alebo telefónu.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi,
statickou elektrinou a elektrickým
šumom z iných zariadení.
• Časté zapisovanie a mazanie skracuje
životnosť pamäťových kariet.
Dôležité informácie k
používaniu
Používajte telefón v normálnej
polohe
Zaistenie maximálnej životnosti
batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň,
prílišné nabíjanie môže skrátiť
životnosť batérie.
8
• Nedotýkajte sa terminálov karty prstami
alebo kovovými predmetmi. Ak je
znečistená, utrite kartu mäkkou
handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových
služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých
okolností nemusia byť z vášho telefónu
možné tiesňové volania. Pred cestovaním
do vzdialených alebo nerozvinutých
oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým
je možné kontaktovať tiesňové služby.
Informácia o certifikácii SAR
(špecifická miera absorpcie)
Váš telefón spĺňa normy Európskej únie,
ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii
na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým
a telekomunikačným zariadením.
Tieto normy zabraňujú predaju mobilných
telefónov, ktoré prekračujú maximálnu
úroveň pre vystavenie (známe ako
špecifická miera absorpcie alebo SAR) s
hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného
tkaniva.
Počas testovania bola maximálna
zaznamenaná hodnota SAR pre tento
model 0,414 wattu na kilogram. Pri
normálnom použití bude skutočná
hodnota SAR pravdepodobne oveľa
nižšia, pretože telefón vysiela len také
množstvo energie, ktoré je nutné na
prenos signálu na najbližšiu základňovú
stanicu. Automatickým vysielaním na
nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné,
telefón obmedzuje celkovú mieru
vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
9
Informácie k bezpečnosti a používaniu
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto
príručky dokladá splnenie európskej
smernice o rádiovom zariadení a
telekomunikačnom koncovom zariadení
(R&TTE) zo strany tohto zariadenia.
Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich
normách EÚ nájdete na webových
stránkach venovaných mobilným
telefónom Samsung.
Správna likvidácia produktu
(Likvidácia elektrického a elektronického
vybavenia)
(Platné v Európskej únii a
ďalších európskych krajinách so
separovaným zberom odpadu)
Táto značka na produkte alebo
príslušnej dokumentácii
označuje, že by produkt po dovŕšení
životnosti nemal byť likvidovaný s bežným
odpadom.
10
Aby ste zabránili poškodeniu životného
prostredia a ľudského zdravia
nekontrolovanou likvidáciou odpadu,
likvidujte tento produkt oddelene od
ostatných typov odpadu a zaistite jeho
recykláciu. Podporíte tak opakované
využitie zdrojov.
Súkromní používatelia by sa mali obrátiť
buď na predajcu, u ktorého tento produkt
zakúpili, alebo na miestny úrad, na
ktorom získajú informácie o tom, kam
môžu tento produkt odniesť na ekologickú
recykláciu.
Komerční používatelia by sa mali obrátiť
na dodávateľa a konzultovať podmienky
nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie
byť pri likvidácii zmiešavaný s iným
odpadom.
Vitajte
Táto stručná príručka vám
pomôže zostaviť váš telefón a
naučiť sa základné postupy.
Informácie o ďalších
postupoch nájdete v
používateľskej príručke
prístroja
Samsung I8510.
Vybalenie
Balenie obsahuje nasledujúce
súčasti:
Témy v stručnej príručke:
• Vybalenie
• Zoznámenie sa s prístrojom
• Zostavenie a príprava prístroja
• Prvé zapnutie prístroja
• Používanie základných funkcií pre volanie
• Zadávanie textu
• Práca s aplikáciami
• Používanie základných funkcií fotoaparátu
• Počúvanie hudby
• Upravte si prístroj
• Elektronická verzia používateľskej príručky
•
•
•
•
•
•
•
Telefón
Slúchadlá
Batéria
Stručná príručka
Cestovný adaptér (nabíjačka)
Dátový kábel pre počítač
CD s aplikáciou Samsung PC Studio
Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v
závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo
vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom
služieb.
11
Pohľad spredu
Zoznámenie
sa s prístrojom
Slúchadlo
Štvorsmerové
navigačné tlačidlo
Trackpad/tlačidlo
Potvrdiť
Tlačidlo hlasitosti
Ľavé kontextové
tlačidlo
Tlačidlo menu
Tlačidlo hovoru
Multifunkčný konektor
Používateľsky
definované tlačidlo 1
Tlačidlo Vymazať
Mikrofón
12
Objektív
predného
fotoaparátu
Displej
Pravé kontextové
tlačidlo
Tlačidlo Galéria
Tlačidlo ukončenia/
vypínacie tlačidlo
Používateľsky
definované tlačidlo 2
Alfanumerické
tlačidlá
Tlačidlá špeciálnych
funkcií
Pohľad zozadu
Tlačidlá
Tlačidlo Funkcia
Vykonanie akcie uvedenej v
dolnej časti displeja
Blesk
Spínač režimu
fotoaparátu
Slot pre
pamäťovú kartu
Objektív
zadného
fotoaparátu
Reproduktor
Kryt batérie
Tlačidlo
fotoaparátu
Interná anténa
Otvorenie hlavného menu;
zobrazenie všetkých
aktívnych aplikácií (stlačením
a podržaním)
Pohyb v zoznamoch alebo
menu; pohyb kurzorom hore,
dole, doľava a doprava
Presun kurzora (ťahajte
prstom po trackpade);
potvrdenie výberu alebo
spustenie vybranej aplikácie
Otvorenie menu galérie
13
Zoznámenie sa s prístrojom
Tlačidlo Funkcia
Zadanie čísel a znakov;
stlačením a podržaním [1] v
pohotovostnom režime
pristúpite k hlasovej pošte
Zapnutie alebo vypnutie
prístroja (stlačením a
podržaním); prístup k
rýchlemu menu
Ukončenie hovoru; ukončenie
aplikácie
Zadanie medzinárodnej
predvoľby alebo medzery;
zobrazenie zoznamu
symbolov
Spustenie definovanej
aplikácie
Vymazať
Spustenie definovanej
aplikácie
14
Tlačidlo Funkcia
Uskutočnenie alebo príjem
hovoru; v pohotovostnom
režime prístup k záznamom o
volaniach
Zmena režimu zadávania
textu; zmena veľkosti písmen;
v pohotovostnom režime –
aktivácia alebo deaktivácia
tichého profilu (stlačením a
podržaním)
Tlačidlo Funkcia
V pohotovostnom režime –
nastavenie hlasitosti tlačidiel;
počas hovoru – nastavenie
hlasitosti slúchadla; keď
telefón zvoní – nastavenie
hlasitosti zvonenia
V režime fotoaparátu –
prepnutie medzi režimom
fotoaparátu, režimom
videokamery a režimom
ukážky
Zapnutie fotoaparátu
(stlačením a podržaním); v
režime fotoaparátu –
vytvorenie fotografie alebo
nahranie videa
Ikony
Ikona Definícia
Sila signálu (sieť GSM/GPRS)
Sila signálu (sieť WCDMA)
Sila signálu (sieť HSDPA)
Upozornenie je aktívne
Nová textová správa
Nová hlasová správa
Nová e-mailová správa
Odosielanie správy
Je aktívne presmerovanie
hovorov (ak máte viac liniek,
číslo bude označovať linku, ktorá
je presmerovaná)
Aktívna telefónna linka 2
Zmeškaný hovor
15
Zoznámenie sa s prístrojom
Ikona Definícia
Bluetooth je aktívne
Sú pripojené stereofónne
slúchadlá
Sú pripojené monofónne
slúchadlá
Pripojené k počítaču
V domácej oblasti
Klávesnica je zamknutá
Je vložená pamäťová karta
Stav batérie
16
Vloženie karty SIM a batérie
1. Odstráňte kryt batérie.
Zostavenie a
príprava
prístroja
2. Vložte kartu SIM.
Vložte kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali k
prístroju.
17
Zostavenie a príprava prístroja
3. Vložte batériu.
Nabíjanie batérie
1. Otvorte kryt multifunkčného konektora
na boku prístroja.
2. Pripojte malý koniec cestovného
adaptéra k prístroju.
4. Vrát’te kryt batérie späť na miesto.
3. Zapojte veľký koniec cestovného
adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Po dokončení nabíjania odpojte
cestovný adaptér od elektrickej
zásuvky.
18
5. Odpojte cestovný adaptér od
zariadenia.
Vloženie pamäťovej karty
(voliteľné)
Po vložení pamäťovej karty môžete
ukladať multimediálne súbory a správy
alebo zálohovať dôležité informácie. Váš
telefón podporuje karty microSD™ s
kapacitou maximálne 8 GB (závisí od
výrobcu a typu pamäťovej karty).
2. Vložte pamäťovú kartu do slotu pre
pamäťovú kartu so štítkom smerom
nadol.
1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu
na boku prístroja.
3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu
pokým sa nezaistí (neklikne) na
mieste.
19
Zostavenie a príprava prístroja
4. Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
Pri vyberaní pamäťovej karty sa
riaďte týmito pokynmi
Aby nedošlo k strate dát alebo
poškodeniu pamäťovej karty,
dodržujte pri vyberaní pamäťovej
karty nasledujúce pokyny.
1. Stlačte a podržte [
] a vyberte
možnosť Odstrániť F: pamäť.
kartu.
2. Potvrďte akciu stlačením <Áno>.
3. Otvorte kryt pamäťovej karty a
mierne na kartu zatlačte, pokým sa
z prístroja neuvoľní.
4. Vytiahnite pamäťovú kartu zo slotu.
5. Stlačte <OK>.
20
Ak je nutné reštartovať prístroj pre
dokončenie inštalácie aplikácie,
nevyberajte pamäťovú kartu, pokým
nie je reštartovanie dokončené. Inak
by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo
vymazaniu súborov aplikácií.
1. Prístroj zapnete stlačením a podržaním [
Prvé zapnutie
prístroja
].
2. Nastavte oblasť, mesto, aktuálny čas a dátum podľa
zobrazených pokynov. Prístroj sa automaticky
pripojí k mobilnej sieti.
Odomknutie vonkajších tlačidiel
Pri zatvorení prístroja sa automaticky zamknú
vonkajšie tlačidlá. Ak chcete odomknúť tlačidlá, stlačte
<Odblokuj> a potom stlačte Potvrdiť.
21
Uskutočnenie hlasového hovoru
1. V pohotovostnom režime zadajte smerové číslo
oblasti a telefónne číslo.
Používanie
základných
funkcií pre
volanie
2. Stlačením [
] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stlačením [
].
Uskutočnenie videohovoru
1. V pohotovostnom režime zadajte smerové číslo
oblasti a telefónne číslo.
2. Číslo vytočíte stlačením <Voľby> → Volať →
Videohovor.
3. Hovor ukončíte stlačením [
].
Príjem hovoru
22
1. Keď telefón zvoní, stlačte [
].
2. Hovor ukončíte stlačením [
].
Zmena režimu zadávania textu
Zadávanie
textu
Stlačením [ ] prepnete medzi nasledujúcimi režimami
pre zadávanie textu:
• Prediktívny režim (prvé písmeno veľké)
• Prediktívny režim (malé písmená)
• Normálny režim (prvé písmeno veľké)
• Normálny režim (malé písmená)
• Režim čísel
Ak chcete zadať symboly, stlačte [
].
23
Zadávanie textu
Zadávanie textu v
prediktívnom režime
V prediktívnom režime sa prístroj snaží
predikovať zadávané slovo, aby vám
ušetril čas a nutné stlačenia tlačidiel.
Zadanie slova v prediktívnom režime:
1. Pre každé písmeno stlačte každé
alfanumerické tlačidlo iba raz.
2. Pred potvrdením toho, či prístroj
predikoval slovo správne, zadajte celé
slovo. Prístroj sa bude aktívne snažiť
predikovať slová, takže správne slovo
sa nemusí zobraziť, pokým ho
nezadáte celé.
3. Ak prístroj zobrazuje správne slovo,
potvrďte ho stlačením [0].
24
4. Ak prístroj zobrazuje nesprávne slovo,
zobrazte ďalšie slová zodpovedajúce
stlačeným tlačidlám stlačením [ ],
alebo pridajte slovo do slovníka (pozri
ďalšiu časť).
Pridanie slova do slovníka
Pri používaní prediktívneho režimu
môžete pridávať nové slová do slovníka.
1. Stlačte <Hláskuj>.
2. Zadajte slovo v normálnom režime a
potvrďte ho stlačením <OK>.
Spustenie aplikácií alebo otvorenie
priečinkov
1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu].
Práca s
aplikáciami
2. Prejdite na aplikáciu a stlačte Potvrdiť.
Ďalšie informácie o prezeraní a správe dokumentov v
prístroji nájdete v používateľskej príručke.
Prepínanie aplikácií
Váš prístroj umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.
Prepnutie medzi jednotlivými aktívnymi aplikáciami:
1. Stlačením a podržaním [Menu] otvorte zoznam
aplikácií.
2. Prejdite na aplikáciu a stlačte <Zvoľ>.
25
Práca s aplikáciami
Ukončenie aplikácií
Aktuálnu aplikáciu ukončíte stlačením
[
].
Ukončenie aplikácie spustenej na pozadí:
1. Stlačením a podržaním [Menu] otvorte
zoznam aplikácií.
2. Prejdite na aplikáciu a stlačte [C].
3. Aplikáciu ukončíte stlačením <Áno>.
26
Fotografovanie
1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnite
fotoaparát.
Používanie
základných
funkcií
fotoaparátu
Neotvárajte kryt
objektívu ručne a
chráňte ho pred
nárazmi, aby nedošlo k
poškodeniu krytu alebo
fotoaparátu.
2. Otočte prístroj o 90 stupňov doľava.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvoríte snímku.
Zobrazenie fotografie
1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → Médiá →
Galéria → Snímky.
2. Prejdite na snímku a stlačte Potvrdiť.
27
Používanie základných funkcií fotoaparátu
Nahrávanie videozáznamu
1. Stlačením a podržaním tlačidla
fotoaparátu zapnite fotoaparát.
2. Otočte prístroj o 90 stupňov doľava.
3. Presuňte spínač režimu fotoaparátu do
polohy [ ].
4. Zamierte objektívom na predmet a
vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením tlačidla fotoaparátu spustíte
nahrávanie.
6. Stlačením < > alebo tlačidla
fotoaparátu nahrávanie zastavíte.
Prehrávanie videozáznamu
1. V pohotovostnom režime stlačte
[Menu] → Médiá → Galéria →
Videoklipy.
2. Prejdite na video a stlačte Potvrdiť.
28
Uloženie hudobných súborov do
prístroja
Počúvanie
hudby
Pomocou prístroja môžete
prehrávať hudobné súbory vo
formáte MP3, AAC alebo
WMA.
Hudobné súbory je možné do prístroja uložiť
nasledujúcimi spôsobmi:
• Načítaním súborov z počítača pomocou dodanej
aplikácie Samsung PC Studio
• Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu a
vložením karty do prístroja
• Načítaním súborov z webu (pozri používateľskú
príručku)
• Cez Bluetooth (pozri používateľskú príručku)
Prehrávanie hudobných súborov
1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → Médiá →
Preh. hudby.
2. Stlačte <Voľby> → Aktualizovať knižnicu.
3. Vyberte zoznam skladieb.
29
hudby
4. Prejdite na súbor a stlačte Potvrdiť.
5. Počas prehrávania použite
nasledujúce tlačidlá:
Tlačidlo
Funkcia
Potvrdiť
Pozastavenie alebo
pokračovanie v prehrávaní
Navigácia
(dole)
Zastavenie prehrávania
Navigácia
(doľava)
Opakované spustenie
prehrávania; prechod späť
(stlačenie počas 3 sekúnd);
vyhľadávanie späť v súbore
(stlačenie a podržanie)
Navigácia
(doprava)
Prechod vpred;
vyhľadávanie vpred
(stlačenie a podržanie)
Hlasitosť
Zvýšenie alebo zníženie
hlasitosti
30
Aktivácia profilu
1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] →
Nastavenia → Profily.
Upravte si
prístroj
Váš prístroj obsahuje
prednastavené profily, ktoré
ovládajú zvonenia, tóny
tlačidiel a upozornenia.
Taktiež obsahuje témy, ktoré
ovládajú vzhľad, pozadie a
rozvrhnutie menu. Rôzne
profily môžete aktivovať v
rôznych situáciách, profily
môžete upravovať a ďalej
môžete používať témy a
načítať nové témy z webu.
2. Prejdite na profil a stlačte <Voľby> → Aktivovať.
V pohotovostnom režime sa aktuálny profil zobrazuje
v hornej časti displeja (okrem všeobecného profilu).
Ak chcete profil rýchlo zmeniť, stlačte a podržte
[
] a vyberte iný profil.
Upravenie profilu
1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] →
Nastavenia → Profily.
2. Stlačte <Voľby> → Personalizovať.
3. Zmeňte nastavenia podľa potreby.
4. Po upravení profilu stlačte <Späť>.
31
Upravte si prístroj
Použitie témy
Etiketa
1. V pohotovostnom režime stlačte
[Menu] → Nastavenia → Témy.
Ak aktivujete režim etikety, môžete
položením telefónu čelnou stranou dole
dočasne vypnúť prehrávač hudby alebo
stlmiť upozornenia na udalosti v
kalendári. V prípade upozornenia
kalendára aktivuje pauza etikety
posunutie.
2. Prejdite na kategóriu a stlačte Potvrdiť:
• Všeobecné – výber štýlu
zobrazenia.
• Vzhľad menu – výber rozvrhnutia
zobrazenia.
• Pohotov. režim – výber skratiek
pre pohotovostný režim.
• Tapeta – výber obrázka na pozadí v
pohotovostnom režime.
• Sním. pre hovor – výber obrázka
pre prichádzajúce hovory.
3. Prejdite na tému alebo snímku a
stlačte Potvrdiť.
32
V pohotovostnom režime stlačte [Menu]
→ Nastavenia → Nastavenia →
Všeobecné → Personalizácia → Tóny
→ Režim etikety → Zap..
Elektronická
verzia
používateľskej
príručky
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke
prístroja Samsung I8510. Príručka je k dispozícii na
webových stránkach spoločnosti Samsung (http://
www.samsungmobile.com). Príručka je k dispozícii ako
súbor aplikácie Adobe Acrobat (.pdf).
Ak nemáte aplikáciu Adobe Reader, môžete si
bezplatnú aplikáciu prevziať z adresy
www.adobe.com.
33
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
Samsung Electronics
My,
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM : I8510
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými
normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
kompatibilita
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005)
EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie
uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV]
Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená u:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23
(miesto a dátum vydania)
Yong-Sang Park / vedúci manažér
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra
spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste
telefón zakúpili.
Niektoré časti tejto príručky sa môžu líšiť od vyhotovenia vášho prístroja v závislosti od
softvéru prístroja alebo poskytovateľa služieb.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-21057A
Slovakian. 11/2008. Rev. 1.0
Download PDF

advertising