Samsung | SM-R140 | Samsung Gear IconX (2018) Používateľská príručka

SM-R140
Používateľská príručka
Slovak. 04/2018. Rev.1.2
www.samsung.com
Obsah
Základné informácie
3
Informácie o tejto príručke
4
O Gear IconX
6
Obsah balenia
7
Popis zariadenia
9
Príprava slúchadiel na používanie
11
Batéria
14
Zapnutie a vypnutie slúchadiel
15
Identifikácia kontroliek
Samsung Gear a Gear IconX
PC Manager
Pripojenie slúchadiel k mobilnému
zariadeniu
21
Používanie slúchadiel
22
Používanie slúchadiel bez mobilného
zariadenia
22
Používanie dotykového ovládača
25
Prenos hudobných súborov do
slúchadiel
30
Počúvanie hudby
32
Používanie ekvalizéra
32
Nastavenie slúchadla na cvičenie
33
Zaznamenávanie informácií o cvičení
38
Používanie funkcií hovoru
39
Použitie režimu okolitého zvuku
Samsung Gear
46
Gear IconX PC Manager
Príloha
Používanie slúchadiel
17
40
2
48
Riešenie problémov
51
Zaobchádzanie so slúchadlami
53
Vypnutie a opätovné zapnutie slúchadiel
53
Vyberanie batérie
Základné informácie
Informácie o tejto príručke
Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a
správne používanie.
• Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu. Obsah sa môže zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie môžete zobraziť v úplnej používateľskej
príručke. Ak si chcete prečítať informácie o zariadení, používateľskú príručku a ďalšie
informácie, navštívte stránku www.samsung.com.
• Pred používaním iných zariadení sa uistite, že sú kompatibilné so slúchadlami. Navštívte
www.samsung.com, kde nájdete špecifikácie kompatibilných mobilných zariadení.
• Zabráňte ponoreniu zariadenia do tekutiny a vystaveniu prúdu vody pod tlakom, napríklad
zo sprchy. Zariadenie nenoste počas sprchovania a plávania. V opačnom prípade sa môže
zariadenie poškodiť.
• Tento produkt disponuje určitým bezplatným/open source softvérom. Ak chcete zobraziť
pokyny na zobrazenie licencie open source, prejdite na webovú stránku spoločnosti Samsung
(opensource.samsung.com).
Ikony s pokynmi
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
3
Základné informácie
O Gear IconX
Gear IconX bezdrôtové športové slúchadlá vám umožnia sledovať úroveň aktivity, rovnako ako
prehrávať hudbu. Do slúchadiel Gear IconX môžete ukladať hudobné súbory a prehrávať ich
priamo zo slúchadiel alebo počúvať hudbu prehrávanú z pripojeného mobilného zariadenia.
Slúchadlá Gear IconX okrem toho zaznamenávajú pomocou vstavaného snímača informácie o
cvičení, napríklad trvanie aktivity a množstvo spálených kalórií.
Slúchadlá nenoste na miestach s intenzívnou dopravou, ako sú napríklad cesty alebo
priechody pre chodcov. Môže to spôsobiť nehody z dôvodu pomalšieho reakčného času.
Používanie slúchadiel Gear IconX samostatne
Môžete počúvať hudbu uloženú v slúchadlách Gear IconX. Slúchadlá Gear IconX zaznamenávajú aj
informácie o cvičení.
4
Základné informácie
Používanie slúchadiel Gear IconX s mobilným zariadením
Môžete počúvať hudbu uloženú v pripojenom mobilnom zariadení a odpovedať na prichádzajúce
hovory. Okrem toho môžete prostredníctvom aplikácie Samsung Health zobrazovať v mobilnom
zariadení zaznamenané informácie o cvičení.
5
Základné informácie
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Slúchadlá (L (ľavý)/P (pravý))
• Nabíjacie puzdro
• Gumený nástavec (3 súpravy, S (malé)/M (stredne veľké)/L (veľké))
• Gumená špička slúchadla (3 súpravy, S (malé)/M (stredne veľké)/L (veľké))
• Kábel USB
• Redukcia USB (USB typu B)
• Redukcia USB (USB typu C)
• Stručná príručka
• Položky dodané so slúchadlami a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodané príslušenstvo je navrhnuté len pre tieto slúchadlá a nemusí byť kompatibilné s
inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť z webovej stránky spoločnosti Samsung. Pred
nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné so slúchadlami.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej stránke spoločnosti
Samsung (www.samsung.com).
6
Základné informácie
Popis zariadenia
Slúchadlo
Mikrofón
Gumený nástavec
Dotykový ovládač
Nabíjacie kontakty
Snímač citlivý na dotyk
Mikrofón
Kontrolka snímača
Gumená špička
Gumený nástavec
Indikátor smeru/
veľkosti
7
Základné informácie
Nabíjacie puzdro
Multifunkčný konektor
Kontrolka nabíjacieho puzdra
Tlačidlo pripojenia
Nabíjacie kontakty
(ľavé)
Kryt nabíjacieho puzdra
Kontrolka napájania
slúchadla (ľavá)
Nabíjacie kontakty
(pravé)
Tlačidlo na otváranie
puzdra
Kontrolka napájania
slúchadla (pravá)
Ak sa do nabíjacích kontaktov dostane pot alebo kvapalina, slúchadlá môžu skorodovať.
Pred umiestnením slúchadiel do nabíjacieho puzdra vyčistite nabíjacie kontakty aj
slúchadlá.
8
Základné informácie
Príprava slúchadiel na používanie
Pripevnenie gumenej špičky k slúchadlu
1 Vyberte veľkosť gumenej špičky, ktorá vám najlepšie drží v uchu.
2 Upevnite gumenú špičku k úchytke v spodnej časti slúchadla.
• Slúchadlá si nevkladajte do uší bez gumených špičiek. V opačnom prípade si môžete
uši poraniť.
• Gumenú špičku príliš neťahajte. Gumená špička sa môže roztrhnúť.
3 Rovnako postupujte pri druhom slúchadle.
9
Základné informácie
Pripevnenie gumeného nástavca k slúchadlu
1 Vyberte veľkosť gumeného nástavca, ktorý vám najlepšie drží v uchu.
2 Vyberte gumený nástavec pre ľavé alebo pravé ucho.
3 Upevnite gumený nástavec k úchytke okolo slúchadla.
• Slúchadlá si nevkladajte do uší bez gumených nástavcov. V opačnom prípade si môžete
uši poraniť.
• Gumený nástavec príliš neťahajte. Gumený nástavec sa môže roztrhnúť.
Nepripevňujte krídlové špičky na nástavce slúchadiel v nesprávnom smere. Nástavce
slúchadiel sa vám potom nevmestia správne do uší. Slúchadlá sa tiež nebudú nabíjať, ak sa
nebudú dať správne vložiť do puzdra.
4 Rovnako postupujte pri druhom slúchadle.
10
Základné informácie
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím slúchadiel alebo sa slúchadlá dlhšiu dobu nepoužívali, úplne nabite batériu.
Slúchadlá sa počas nabíjania zapnú. Pri úplnom vybití batérie je potrebné počkať aspoň 10 minút
pred zapnutím zariadenia.
Skontrolujte smer každého slúchadla, vložte ich do príslušných otvorov a potom pripojte nabíjací
kábel.
Nabíjacie puzdro, ktoré disponuje vstavanou batériou, sa nabije spolu so slúchadlami.
Slúchadlá môžete nabíjať tak, že ich umiestníte do nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste ho
pripojili do elektrickej zásuvky.
• Nabíjačky sa predávajú samostatne.
• Počas nabíjania batérie nie je možné používať bezdrôtové funkcie slúchadiel.
• Ak sa do nabíjacích konektorov alebo slúchadiel dostane pot alebo kvapalina, pred
nabíjaním batérie ich vyčistite.
1 Kryt nabíjacieho puzdra otvoríte stlačením tlačidla na otváranie krytu.
2 Skontrolujte smer každého slúchadla a vložte ich do príslušných otvorov.
L
R
11
Základné informácie
3 Zatvorte nabíjacie puzdro.
4 Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a potom kábel USB zapojte do
multifunkčného konektora nabíjacieho puzdra.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie nabíjacieho puzdra. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
5 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
Batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra sa nabíjajú súčasne.
6 Po úplnom nabití odpojte nabíjacie puzdro od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
nabíjacieho puzdra a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
• Ak kontrolky napájania slúchadiel blikajú načerveno, vyberte ich a znovu ich vložte
alebo pripojte nabíjací kábel.
• Ak slúchadlá dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ich. Ďalšie informácie nájdete v časti
Vypnutie a opätovné zapnutie slúchadiel.
• Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať
elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala
nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
12
Základné informácie
Zníženie spotreby energie batérie
Slúchadlá poskytujú dve možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Ak slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabíjacieho puzdra. Snímač citlivý na dotyk naďalej
funguje počas používania slúchadiel, a tým sa skracuje čas používania.
• Po pripojení slúchadiel k mobilnému zariadeniu spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite
na položky NASTAVENIA → Oznámenia a potom ťuknutím na prepínač funkciu deaktivujte.
Deaktiváciou hlasových oznámení môžete znížiť spotrebu energie batérie.
Tipy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie
• Ak sa do nabíjacích kontaktov dostane pot alebo kvapalina, kontakty môžu skorodovať. Ak
sa do nabíjacích konektorov alebo slúchadiel dostane pot alebo kvapalina, pred nabíjaním
batérie ich vyčistite.
• Používanie iného zdroja napájania než je nabíjačka, ako napr. počítač, môže spôsobiť nižšiu
rýchlosť nabíjania v dôsledku nižšieho elektrického prúdu.
• Počas nabíjania sa môžu slúchadlá a nabíjacie puzdro zahrievať. Je to normálny jav, ktorý
by nemal ovplyvniť životnosť ani výkon slúchadiel. Ak sa batéria zahreje viac ako zvyčajne,
nabíjačka by mohla prestať nabíjať.
• Ak sa slúchadlá a nabíjacie puzdro nenabíjajú správne, odneste ich spolu s nabíjačkou do
servisného strediska spoločnosti Samsung.
• Nabíjačku neohýbajte. V opačnom prípade sa môže nabíjačka poškodiť alebo sa môže skrátiť
jej životnosť. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.
• Viac informácií o batérii, napríklad o čase jej používania, nájdete na webovej stránke
spoločnosti Samsung (www.samsung.com).
13
Základné informácie
Kontrola úrovne nabitia batérie
Kontrola prostredníctvom hlasového sprievodcu
Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %, 5 %, 2 %, o úrovni nabitia batérie vás informuje hlasový
sprievodca. Skôr než sa batéria úplne vybije, uložte informácie o cvičení do mobilného zariadenia
ešte počas cvičenia.
Zobrazenie úrovne nabitia batérie v pripojenom mobilnom zariadení
Pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu, spustite Samsung Gear a zobrazte stav batérie
každého slúchadla na INFORMÁCIE → karta SLÚCHADLÁ. Ďalšie informácie nájdete v časti
Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu.
Keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie nízka, na paneli oznámení v mobilnom zariadení
sa zobrazí oznámenie.
Zapnutie a vypnutie slúchadiel
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte ho. Keď otvoríte puzdro, zapne sa napájanie a
kontrolka snímača bude blikať.
14
Základné informácie
Identifikácia kontroliek
Kontrolky vás informujú o stave nabíjania slúchadiel a nabíjacieho puzdra.
Dve kontrolky slúchadiel sa nachádzajú na ľavej a pravej strane tlačidla na otvorenie nabíjacieho
puzdra a indikujú stav nabíjania každého zo slúchadiel. Kontrolka nabíjacieho puzdra vedľa
multifunkčného konektora indikuje stav nabíjania samotného puzdra.
Kontrolky napájania slúchadiel
Kontrolky napájania
slúchadiel
Farba
Stav
Nepretržitá červená
• Nabíja sa
Nepretržitá zelená
• Úplne nabité
Bliká načerveno (rýchlo)
• Nabíjanie je deaktivované v dôsledku abnormálnej teploty
Bliká načerveno (stredne
rýchlo)
• Nabíjanie je deaktivované v dôsledku chyby pripojenia k
nabíjacím kontaktom
• Nabíjanie je deaktivované v dôsledku slabého nabitia batérie
puzdra
15
Základné informácie
Kontrolka nabíjacieho puzdra
Kontrolka nabíjacieho
puzdra
Farba
Stav
Nepretržitá červená
• Nabíja sa
Nepretržitá zelená
• Úplne nabité
Bliká načerveno (rýchlo)
• Nabíjanie je zablokované v dôsledku abnormálnej teploty
Bliká načerveno (pomaly)
• Slabá batéria
Zelená → Červená →
Modrá
• Čaká sa na pripojenie mobilného zariadenia
Červená (5 sekúnd po
vložení slúchadiel)
• Úroveň nabitia batérie je nízka (nižšia ako 30 %)
Žltá (5 sekúnd po vložení
slúchadiel)
• Úroveň nabitia batérie je stredná (medzi 30 % a 60 %)
Zelená (5 sekúnd po vložení
slúchadiel)
• Úroveň nabitia batérie je vysoká (viac ako 60 %)
Bliká namodro
• Aktualizácia softvéru
• Ak počas nabíjania dôjde k výpadku externého napájania, kontrolky blikajú načerveno.
• Ak kontrolky nefungujú tak, ako je to opísané, odpojte nabíjačku od nabíjacieho puzdra
a znova ju k nemu pripojte.
16
Používanie slúchadiel
Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu
Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu Samsung
1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel, správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom
puzdre a zatvorte ho.
Ak kontrolky napájania slúchadiel neblikajú, pripojte nabíjací kábel a nabíjajte ich viac ako
10 minút.
2 Otvorte nabíjacie puzdro.
Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth a na mobilnom zariadení sa vám automaticky
zobrazí kontextové okno.
Ak sa kontextové okno nezobrazí alebo ak sa chcete pripojiť k inému zariadeniu so systémom
Android, pozrite si stranu Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu inej značky ako
Samsung (alebo, kontextové okno pripojenia sa nezobrazí).
17
Používanie slúchadiel
• Keď kontrolka nabíjacieho puzdra bliká načerveno, vyberte slúchadlá z nabíjacieho
puzdra a znovu ich vložte do puzdra.
• Ak sa slúchadlá nepripoja k mobilnému zariadeniu do troch minút, režim párovania
Bluetooth sa deaktivuje. Ak slúchadlá ešte nikdy predtým neboli pripojené k mobilnému
zariadeniu, znovu zatvorte nabíjacie puzdro a otvorte ho.
3 Keď sa v mobilnom zariadení zobrazí kontextové okno, ťuknite na tlačidlo OK.
4 Dokončite pripojenie podľa zobrazených pokynov.
Po pripojení slúchadiel k mobilnému zariadeniu sa slúchadlá automaticky pokúsia o pripojenie
k mobilnému zariadeniu vždy, keď ich vyberiete z nabíjacieho puzdra.
Ak chcete po vytvorení pripojenia pripojiť slúchadlá k inému mobilnému zariadeniu,
znova ich vložte do nabíjacieho puzdra, ktoré potom zatvorte. Podržte stlačené tlačidlo
pripojenia nabíjacieho puzdra.
Pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu inej značky ako
Samsung (alebo, kontextové okno pripojenia sa nezobrazí)
1 Na svojom mobilnom zariadení spustite Obchod Play a stiahnite si aplikáciu Samsung Gear.
• Aplikáciu Samsung Gear je možné stiahnuť iba pre zariadenia s operačným systémom
Android 4.4 (API 19) alebo novším s 1,5 GB alebo viac pamäte RAM.
• Jazyk aplikácie Samsung Gear v pripojenom mobilnom zariadení môžete zmeniť. V
mobilnom zariadení spustite Nastavenia → Všeobecné spravovanie → Jazyk a
vstup → Jazyk. Ak aplikácia Samsung Gear nepodporuje jazyk vybraný na obrazovke
Nastavenia, môže sa predvolene zobraziť angličtina.
18
Používanie slúchadiel
2 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel, správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom
puzdre a zatvorte ho.
Ak kontrolky napájania slúchadiel neblikajú, pripojte nabíjací kábel a nabíjajte ich viac ako
10 minút.
3 Otvorte nabíjacie puzdro.
Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth.
4 Na svojom mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a podľa zobrazených
pokynov dokončite pripojenie.
Gear Icon X
Gear Icon X
Tipy a bezpečnostné opatrenia pri pripájaní k mobilnému
zariadeniu
• Ak sa slúchadlá nepripoja k mobilnému zariadeniu do troch minút, režim párovania Bluetooth
sa deaktivuje. Ak sa nepripojili na prvýkrát, znovu zatvorte nabíjacie puzdro a otvorte ho.
Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth.
• Ak chcete po vytvorení pripojenia pripojiť slúchadlá k inému mobilnému zariadeniu, znova
ich vložte do nabíjacieho puzdra, ktoré potom zatvorte. Podržte stlačené tlačidlo pripojenia
nabíjacieho puzdra. Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth a kontrolka nabíjacieho
puzdra bude postupne blikať nazeleno, načerveno a namodro.
• Ak pripojenie Bluetooth zlyhá alebo mobilné zariadenie nezistí slúchadlá, zrušte párovanie
zariadení, ktoré boli predtým spárované s mobilným zariadením. Potom sa znova pokúste o
vytvorenie spojenia.
• Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia a verzie softvéru.
• Aplikáciu Samsung Gear je možné stiahnuť iba pre zariadenia s operačným systémom Android
4.4 (API 19) alebo novším s 1,5 GB alebo viac pamäte RAM.
19
Používanie slúchadiel
Poznámky k používaniu pripojenia Bluetooth
Bluetooth je štandard bezdrôtovej technológie, ktorá sa pomocou frekvencie 2,4 GHz pripája
k rôznym zariadeniam v blízkosti. Môže sa pripojiť a vymieňať si údaje s inými zariadeniami s
rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad mobilné zariadenia, bez použitia káblov.
• Ak sa chcete vyhnúť problémom pri pripájaní slúchadiel k inému zariadeniu, umiestnite tieto
zariadenia blízko seba.
• Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m).
Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
• Dbajte na to, aby medzi slúchadlami a pripojeným zariadením neboli žiadne prekážky vrátane
ľudí, stien, rohov alebo plotov.
• Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného zariadenia.
• Technológia Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré priemyselné, vedecké,
zdravotnícke a nízkovýkonové produkty a pri pripájaní v blízkosti takýchto produktov môže
dôjsť k rušeniu.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth
SIG, nemusia byť so slúchadlami kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nelegálne účely (napríklad na vytváranie pirátskych kópií
súborov alebo nelegálne zaznamenávanie komunikácie na komerčné účely).
20
Používanie slúchadiel
Používanie slúchadiel
Vložte si gumené nástavce do uší a upravte si ich tak, aby vám dobre držali v ušiach.
1 Skontrolujte smer každého slúchadla a vložte ich do uší tak, aby gumený nástavec smeroval
nahor, až kým vám dobre nesedia v ušiach.
2 Rotovaním vpravo a vľavo vo vašich ušiach si slúchadlá nastavíte.
Snímač citlivý na dotyk po vložení slúchadiel automaticky rozpozná, že ich nosíte. Potom zo
slúchadla zaznie zvuk.
• Ak nebude snímač citlivý na dotyk doliehať na vaše uši, slúchadlá nemusia fungovať.
Používajte gumené nástavce a gumené špičky, ktoré vám najlepšie držia v ušiach.
• V priestoroch, napríklad v lietadlách a nemocniciach, dodržiavajte všetky vyvesené
varovania a pokyny autorizovaného personálu.
21
Používanie slúchadiel
Používanie slúchadiel bez mobilného
zariadenia
Slúchadlá môžete používať bez toho, aby ste ich pripojili k mobilnému zariadeniu. Niektoré
funkcie, napríklad prijímanie hovorov, nie sú dostupné. Ak chcete ukladať informácie o cvičení,
po skončení cvičenia pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu. V slúchadlách sú uložené len
záznamy z predchádzajúcich 30 dní. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie slúchadiel k
mobilnému zariadeniu.
Používanie dotykového ovládača
Pomocou dotykového ovládača je možné ovládať prehrávanie hudby a odpovedať alebo zrušiť
hovory.
Dotykový ovládač
• Netlačte prstami príliš silno na dotykový ovládač, aby ste si neporanili uši.
• Neťukajte na dotykový ovládač ničím ostrým, aby sa nepoškodil.
Smer, v ktorom slúchadlá nosíte, ovplyvní smer ťahania po dotykovom ovládači. Slúchadlá
noste správne. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie slúchadiel.
22
Používanie slúchadiel
Jednoduché ťuknutie
• Prehrať/pozastaviť skladbu.
Dvojité ťuknutie
• Prehrať nasledujúcu skladbu.
• Prijať alebo ukončiť hovor.
• Podržanie aktuálneho hovoru a prijatie druhého
hovoru.
• Prepnutie medzi aktuálnym a podržaným hovorom.
Trojité ťuknutie
• Prehrať predchádzajúcu skladbu.
– – Ak po troch sekundách od začiatku prehrávania
skladby trikrát ťuknete, skladba sa začne
prehrávať od začiatku. Ak chcete prehrať
predchádzajúcu skladbu, do troch sekúnd od
začiatku prehrávania skladby trikrát ťuknite na
dotykový ovládač.
Ťuknutie a podržanie
• Odmietnuť hovor.
• Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu počas hovoru.
– – Týmto sa v mobilnom zariadení nič nezobrazí.
• Prijatie podržaného hovoru po ukončení aktuálneho
hovoru.
• Čítať možnosti menu.
Dvojité ťuknutie a podržanie
• Prechod na nasledujúci zoznam skladieb, ak máte
vložené obe slúchadlá.
– – K dispozícii je iba hudba uložená v slúchadlách.
Ďalšie informácie nájdete v časti Vytváranie
zoznamov skladieb.
Potiah. nahor/nadol
• Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
23
Používanie slúchadiel
Čítanie možností ponuky
1 Ťuknutím na dotykový ovládač a podržaním môžete spustiť čítanie možností ponuky.
2 Uvoľnením prsta aktivujete funkciu, keď zaznie možnosť ponuky, ktorú chcete použiť.
• Voice command: Používanie hlasového pokynu na mobilnom zariadení.
• Start/finish workout: Zaznamenanie informácií o vašom cvičení.
• Workout details: Kontrola stavu vášho tréningu.
• Ambient sound: Nastavenie, ktoré vám umožňuje počuť okolité zvuky. Ďalšie informácie
nájdete v časti Použitie režimu okolitého zvuku.
• Lock touchpad: Zabránenie neúmyselným činnostiam. Ďalšie informácie nájdete v časti
Dotyková podložka.
• Ak sa funkcia neaktivuje, znova ťuknite na dotykový ovládač a podržte ho, aby ste
znova spustili čítanie možností ponuky.
• Ak chcete zmeniť poradie čítaných možností ponuky, ťuknite na položky NASTAVENIA
→ Čítať možnosti menu. Potom potiahnite položku vedľa možností, poradie
ktorých chcete zmeniť, a premiestnite ju na požadované miesto.
• Poradie a funkcie uvedené v možnostiach ponuky sa zobrazujú odlišne v závislosti od
vašich nastavení.
Používanie funkcie uzamknutia dotykového ovládača
Pomocou funkcie uzamknutia dotykového ovládača môžete zabrániť neúmyselným činnostiam.
1 Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear.
2 Postupne ťuknite na položky NASTAVENIA → Dotyková podložka.
3 Ťuknutím na prepínač Zamknúť dotykovú podložku funkciu aktivujte.
Ak chcete deaktivovať funkciu uzamknutia dotykového ovládača, zložte si dolu obe
slúchadlá alebo ťuknite na dotykový ovládač a podržte ho.
24
Používanie slúchadiel
Používanie funkcie automatického uzamknutia dotykového ovládača
Dotykový ovládač môžete nastaviť tak, aby automaticky aktivoval funkciu uzamknutia.
1 Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear.
2 Postupne ťuknite na položky NASTAVENIA → Dotyková podložka.
3 Ťuknite na položku Zamknúť automaticky a vyberte možnosť.
• Nikdy: Nastavenie dotykového ovládača tak, aby nikdy automaticky neaktivoval funkciu
uzamknutia.
• Po 30 sekundách bez vstupu: Nastavenie dotykového ovládača tak, aby automaticky
aktivoval funkciu uzamknutia, ak ani po 30 sekundách nebol zadaný žiadny vstup.
• Počas tréningov: Nastavenie dotykového ovládača tak, aby automaticky aktivoval funkciu
uzamknutia počas tréningov.
Prenos hudobných súborov do slúchadiel
Prenos hudobných súborov z mobilného zariadenia
Prenášajte hudobné súbory z mobilného zariadenia do slúchadiel pomocou aplikácie Samsung
Gear v mobilnom zariadení.
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí byť prenos hudby k dispozícii.
• Hudobné súbory, ktoré nie sú prenesené cez aplikáciu Samsung Gear, sa nemusia dať
prehrať.
• Slúchadlá podporujú formáty súborov MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9).
• Hudobné súbory v zozname skladieb sú usporiadané abecedne.
• Slúchadlá prehrajú len prvý až tisíci súbor v zozname skladieb.
• Rovnaké hudobné súbory sa nemusia pri manuálnom prenose hudobných súborov bez
použitia aplikácie Samsung Gear uložiť do oboch slúchadiel. Ak sú hudobné súbory v
každom slúchadle iné, nemusia sa prehrať.
25
Používanie slúchadiel
Prenos hudobných súborov pomocou USB redukcie
Prenášajte hudobné súbory uložené v mobilnom zariadení do slúchadiel prostredníctvom
konektora USB.
1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel, správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom
puzdre a zatvorte ho.
Ak sa jedno zo slúchadiel nedotýka nabíjacieho kontaktu puzdra, mobilné zariadenie
slúchadlá nerozpozná.
2 Zapojte redukciu USB do multifunkčného konektora mobilného zariadenia. Prepojte nabíjacie
puzdro a mobilné zariadenie pomocou kábla USB.
1
Redukcia USB
Kábel USB
2
• Redukciu USB je potrebné zapojiť do mobilného zariadenia. Ak redukciu USB zapojíte
do nabíjacieho puzdra, nebude možné preniesť hudobné súbory do slúchadiel. Ak vaše
mobilné zariadenie (napr. telefón alebo tablet) nepodporuje prenos cez USB rozhranie
do prenosného zariadenia (OTG), hudobné súbory nemožno preniesť do slúchadiel.
• Prenos údajov pomocou redukcie USB zvyšuje spotrebu energie batérie. Pred
prenosom údajov sa uistite, že je batéria úplne nabitá. Ak je úroveň nabitia batérie
nízka, prenos údajov sa môže prerušiť.
• Ak redukcia USB dodaná so slúchadlami nie je kompatibilná s mobilným zariadením,
použite redukciu USB kompatibilnú s mobilným zariadením.
3 Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear.
26
Používanie slúchadiel
4 Ťuknite na položky NASTAVENIA → Hudba → Prenos skladieb do zariadenia Gear alebo
na položky INFORMÁCIE → PRENIESŤ HUDBU na karte HUDBA V ZARIADENÍ GEAR
ICONX a potom ťuknite na položku Redukcia USB.
5 Ťuknite na položku PRIDAŤ, začiarknite hudobné súbory, ktoré sa majú preniesť, a ťuknite na
položku HOTOVO.
Hudobné súbory sa uložia do slúchadiel. Nemeňte názov priečinka a nevytvárajte nový
priečinok. Ak vykonáte akékoľvek zmeny adresára súborov slúchadiel, hudba sa nemusí
prehrať.
Počas prenosu súborov neodpájajte kábel USB ani redukciu USB zo slúchadiel ani
mobilného zariadenia. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
Prenos hudobných súborov prostredníctvom Bluetooth
Prenášajte hudobné súbory uložené v mobilnom zariadení do slúchadiel prostredníctvom
Bluetooth. Môžete naraz odoslať viacero hudobných súborov a hudobné súbory môžete tiež
odstrániť.
1 Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear.
2 Ťuknite na položky NASTAVENIA → Hudba → Prenos skladieb do zariadenia Gear alebo
na položky INFORMÁCIE → PRENIESŤ HUDBU na karte HUDBA V ZARIADENÍ GEAR
ICONX a potom ťuknite na položku Bezdrôtový prenos.
3 Ťuknite na položku VYBERTE SKLADBY → začiarknite hudobné súbory, ktoré sa majú
preniesť, a ťuknite na položku HOTOVO.
Hudobné súbory sa uložia do slúchadiel. Nemeňte názov priečinka a nevytvárajte nový
priečinok. Ak vykonáte akékoľvek zmeny adresára súborov slúchadiel, hudba sa nemusí
prehrať.
27
Používanie slúchadiel
Prenos hudobných súborov z počítača
Do slúchadiel môžete prenášať hudobné súbory z počítača cez program Gear IconX PC
Manager v počítači. Prenášajte hudobné súbory z počítača do slúchadiel použitím slúchadiel ako
vymeniteľného disku na prenos údajov.
• Hudobné súbory, ktoré neboli prenesené cez program Gear IconX PC Manager, sa
nemusia dať prehrávať.
• Rovnaké hudobné súbory sa nemusia pri manuálnom prenose hudobných súborov bez
použitia programu Gear IconX PC Manager uložiť do oboch slúchadiel. Ak sú hudobné
súbory v každom slúchadle iné, nemusia sa prehrať.
Pripojenie slúchadiel k počítaču
Ak chcete slúchadlá pripojiť k počítaču, je potrebné nainštalovať program Gear IconX PC Manager
do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia programu Gear IconX PC Manager.
Prenos hudobných súborov z počítača
1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel, správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom
puzdre a zatvorte ho.
Ak sa jedno zo slúchadiel nedotýka nabíjacích kontaktov, program Gear IconX PC Manager
slúchadlá nerozpozná.
2 Pripojte nabíjacie puzdro k počítaču pomocou kábla USB.
28
Používanie slúchadiel
3 V počítači spustite program Gear IconX a kliknite na položku Pridať nové skladby.
Keď sa zobrazí kontextové okno s aktualizáciou softvéru, ťuknutím na položku
Aktualizovať aktualizujte softvér na najnovšiu verziu, ak je to potrebné. Ak sa kontextové
okno nezobrazí, ťuknutím na položky Ďalšie → Informácie o počítačovom softvéri
→ Aktualizovať zobrazte informácie o verzii programu Gear IconX PC Manager a
aktualizujte ho.
4 Vyberte hudobné súbory, ktoré sa majú preniesť, a kliknite na položku Otvoriť.
Hudobné súbory sa uložia do slúchadiel. Nemeňte názov priečinka a nevytvárajte nový
priečinok. Ak vykonáte akékoľvek zmeny adresára súborov slúchadiel, hudba sa nemusí
prehrať.
Počas prenosu súborov neodpájajte kábel USB od slúchadiel ani od počítača. Mohlo by to
spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
Synchronizácia medzi slúchadlami
Keď hudobné súbory prenášate manuálne bez použitia aplikácie Samsung Gear alebo programu
Gear IconX PC Manager, slúchadlá synchronizujte, aby obsahovali rovnaké hudobné súbory.
1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel, správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom
puzdre a zatvorte ho.
Ak sa jedno zo slúchadiel nedotýka kontaktu nabíjacieho puzdra, program Gear IconX PC
Manager slúchadlá nerozpozná.
2 Prepojte nabíjacie puzdro a počítač pomocou kábla USB.
3 Na pracovnej ploche počítača postupne kliknite na položky Gear IconX → Ďalšie →
Synchronizovať slúchadlá.
Hudobné súbory sa automaticky uložia do oboch slúchadiel.
29
Používanie slúchadiel
Počúvanie hudby
Vytváranie zoznamov skladieb
Môžete vytvoriť zoznamy skladieb obsahujúce hudobné súbory uložené v slúchadlách.
1 V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na hudobný súbor v
zobrazení INFORMÁCIE → HUDBA V ZARIADENÍ GEAR ICONX.
Zobrazí sa obrazovka zoznamov skladieb.
2 Ťuknite a podržte súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
3 Ťuknite na ďalšie súbory, ktoré chcete pridať.
4 Ťuknite na položku PRIDAŤ a vyberte požadovaný zoznam skladieb.
Prehrávanie hudobných súborov uložených v slúchadlách
Hudbu uloženú v slúchadlách môžete počúvať bez toho, aby ste slúchadlá pripojili k mobilnému
zariadeniu.
Ťuknutím na dotykový ovládač prehrajte hudbu.
Ak prehrávate video alebo hráte hru a máte nasadené slúchadlá, zvuk môže byť
oneskorený v závislosti od modelu mobilného zariadenia, softvéru a spustených aplikácií.
K oneskoreniu zvuku môže dôjsť pri synchronizácii mobilného zariadenia so slúchadlami.
Prehrávanie alebo zastavenie prehrávania skladby
Ťuknutím na dotykový ovládač spustite alebo zastavte prehrávanie skladby.
Prehrávanie ďalšej skladby
Dvojitým ťuknutím na dotykový ovládač spustite počas prehrávania prehrávanie ďalšej skladby.
30
Používanie slúchadiel
Prehrávanie predchádzajúcej skladby
Trojitým ťuknutím na dotykový ovládač počas prehrávania spustite prehrávanie predchádzajúcej
skladby.
Ak po troch sekundách od začiatku prehrávania skladby trikrát ťuknete, skladba sa začne
prehrávať od začiatku. Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, do troch sekúnd od
začiatku prehrávania skladby trikrát ťuknite na dotykový ovládač.
Prehrávanie ďalšieho zoznamu skladieb
Ak chcete prehrávať ďalší zoznam skladieb, dvakrát ťuknite na dotykový ovládač a podržte ho.
Úprava hlasitosti
Potiahnutím prsta nahor alebo nadol po dotykovom ovládači počas prehrávania upravíte hlasitosť.
Ak používate slúchadlá bez pripojenia k mobilnému zariadeniu, zo slúchadiel zaznie zvuk,
keď je hlasitosť nad určitou úrovňou. Znížte úroveň hlasitosti, aj keď ju môžete ešte viac
zvýšiť, aby ste si nepoškodili sluch.
Prehrávanie hudobných súborov uložených v mobilnom
zariadení
Po prepojení slúchadiel s mobilným zariadením môžete počúvať hudbu uloženú v mobilnom
zariadení. Môžete vysielať hudbu prehrávanú v pripojenom mobilnom zariadení bez uloženia
hudobných súborov do slúchadiel.
1 Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear.
2 Ťuknite na položky NASTAVENIA → Hudba → Prehrať hudbu z alebo na položky
INFORMÁCIE → PREHRAŤ HUDBU Z.
3 Ťuknutím na položku Telefón prehrajte hudbu z mobilného zariadenia.
4 Spustite aplikáciu prehrávača hudby a prehrajte hudbu.
Prehrávanie môžete ovládať rovnako ako pri prehrávaní hudby uloženej v slúchadlách.
• Ak je zvuk v slúchadlách tichý, aj keď je hlasitosť maximálna, upravte hlasitosť v
pripojenom zariadení.
• Ak slúchadlá pripojíte k mobilnému zariadeniu počas počúvania hudby, hlasitosť sa
môže zmeniť.
31
Používanie slúchadiel
Používanie ekvalizéra
Môžete si vybrať z piatich odlišných režimov ekvalizéra.
1 Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear.
2 Postupne ťuknite na položky INFORMÁCIE → HLASITOSŤ A ZVUK → EKVALIZÉR.
3 Vyberte, ktorý z piatich režimov chcete používať.
Pri používaní s inými režimami kvality zvuku a efektmi mobilného zariadenia sa efekt môže
zdvojnásobiť alebo môže dôjsť k skresleniu.
Nastavenie slúchadla na cvičenie
Nastavte slúchadlo na cvičenie, aby zaznamenávalo informácie o cvičení. Predvolene zaznamenáva
informácie o cvičení pravé slúchadlo.
1 V pripojenom mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear.
2 Ťuknite na položky NASTAVENIA → Cvičenie → Slúchadlo na cvičenie a vyberte pravé
alebo ľavé slúchadlo.
Po zmene slúchadla na cvičenie sa nemusia slúchadlá automaticky znova pripojiť
k mobilnému zariadeniu. V tom prípade ťuknite v mobilnom zariadení na položky
Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth, vyhľadajte slúchadlá a zariadenie pripojte
manuálne.
32
Používanie slúchadiel
Zaznamenávanie informácií o cvičení
Začatie cvičenia
Zaznamenávajte a ukladajte informácie o cvičení, napríklad trvanie aktivity a množstvo spálených
kalórií bez toho, aby ste slúchadlá pripájali k mobilnému zariadeniu.
1 Vložte si slúchadlá do uší. Zaznie zvuk informujúci o tom, že používate slúchadlá.
2 Ťuknite a podržte dotykový ovládač a uvoľnite ho, keď začujete hlas, ktorý vás vyzýva na
začatie cvičenia.
3 Keď začujete zvukové navádzanie, po ktorom nasledujú štyri pípnutia, začnite cvičiť.
Po začatí cvičenia dostávate zvukové koučovanie podľa vášho cieľa cvičenia.
• Ak chcete skontrolovať stav cvičenia, podržte dotykový ovládač a uvoľnite ho, keď zaznie
hlásenie „Workout details“. Potom zaznejú zaznamenané informácie o cvičení. V mobilnom
zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na položky NASTAVENIA →
Cvičenie → Intervaly sprievodcu.
• Ak chcete počas cvičenia počuť zvuk okolia, podržte dotykový ovládač a uvoľnite ho, keď
zaznie hlásenie „Turn on ambient sound“. Následne budete počuť „Ambient sound turned
on“.
• Ak nebude snímač citlivý na dotyk doliehať k vašim ušiam, slúchadlá môžu prestať
fungovať. Vyberte si slúchadlá z uší a do 20 minút si ich do uší znova vložte. Keď začujete
„Workout resumed“, pokračujte v cvičení.
33
Používanie slúchadiel
4 Po skončení cvičenia podržte dotykový ovládač a uvoľnite ho, keď zaznie hlásenie „Finish
workout“.
Vypočujete si výsledky svojho cvičenia. Prostredníctvom aplikácie Samsung Gear alebo
Samsung Health v pripojenom mobilnom zariadení môžete zobraziť aj druh a trvanie cvičenia.
• Ak cvičíte, keď nemáte slúchadlá správne vložené, slúchadlá vám môžu vypadnúť z uší.
Pred cvičením vyberte gumené nástavce a gumené špičky, ktoré vám najlepšie držia v
ušiach, a kontrolou sa uistite, že máte slúchadlá správne vložené v ušiach.
• Túto funkciu môžete použiť po prvom pripojení slúchadiel k aplikácii Samsung Gear.
• Môžete počúvať zvukového sprievodcu alebo po dokončení cvičenia údaje o cvičení.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na položky
NASTAVENIA → Cvičenie → Intervaly sprievodcu.
Automatické rozpoznanie cvičenia
Ak počas používania slúchadiel vykonávate aktivitu dlhšie ako 10 minút, slúchadlá automaticky
rozpoznajú, že cvičíte, a zaznamenajú informácie o cvičení.
Keď prestanete cvičiť na dlhšie ako jednu minútu, slúchadlá automaticky rozpoznajú, že ste prestali
cvičiť, a táto funkcia sa deaktivuje.
• Spomedzi rôznych druhov cvičenia sa môže merať len chôdza a beh.
• Merania funkcie automatického rozpoznania cvičenia nemusia byť presné, závisí to od
vašej rutiny chôdze a cvičenia.
• Ak zariadenie Gear, ktoré má funkciu automatického rozpoznania cvičenia, pripojíte k
mobilnému zariadeniu, funkcia automatického rozpoznania cvičenia na slúchadlách
nemusí fungovať.
34
Používanie slúchadiel
Začatie cvičenia so slúchadlami pripojenými k mobilnému
zariadeniu
Keď cvičíte so slúchadlami pripojenými k aplikáciám mobilného zariadenia určeným na cvičenie, v
aplikácii Samsung Health pripojeného mobilného zariadenia môžete skontrolovať údaje a históriu
informácií o cvičení.
Ak už ste začali cvičenie zo slúchadiel, reláciu cvičenia nie je možné kontrolovať
prostredníctvom aplikácie Samsung Health mobilného zariadenia. Aktuálnu reláciu
ukončíte podržaním dotykového ovládača a jeho uvoľnením po zaznení „Finish workout“.
1 Pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie
slúchadiel k mobilnému zariadeniu.
2 V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Health.
Slúchadlá Gear IconX sa automaticky pridajú do zoznamu príslušenstva aplikácie Samsung
Health.
3 V aplikácii Samsung Health ťuknite na položku ŠTART na nástroji na sledovanie aktivít.
4 Na obrazovke cvičenia ťuknite na položku ŠTART.
Spustí sa 3 sekundové odpočítavanie. Keď časovač dosiahne hodnotu 0, začnite cvičiť.
• Ak je vzdialenosť medzi slúchadlami a mobilným zariadením viac ako 10 m, slúchadlá a
mobilné zariadenie sa automaticky odpoja a zaznie pípnutie. Ak chcete obnoviť cvičenie,
zmenšite vzdialenosť medzi zariadeniami na 10 m. Keď zaznie pípnutie a následne
„Workout resumed“, ostaňte v pokoji, kým sa hlasový sprievodca nedokončí, potom
pokračujte v cvičení.
5 Po skončení cvičenia postupne ťuknite na položky POZAST. → ZASTAVIŤ na nástroji na
sledovanie aktivít.
Slúchadlá zastavia zaznamenávanie informácií o cvičení a zobrazí sa výsledok cvičenia.
• Jednotky profilu a vzdialenosti nastavené v aplikácii Samsung Health sa použijú pre
slúchadlá a aplikáciu Samsung Gear. Ak aplikácia Samsung Health nie je aktuálna,
nemusí sa pripojiť k slúchadlám. Skontrolujte informácie o verzii aplikácie Samsung
Health a aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
• V slúchadlách sú uložené len záznamy z predchádzajúcich 30 dní. Do 30 dní od
dokončenia cvičenia pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu a uložte záznamy do
aplikácie Samsung Health.
35
Používanie slúchadiel
Používanie trénera
Počas chôdze alebo behu môžete dostávať zvukové koučovanie. Trénera môžete tiež zmeniť alebo
si vytvoriť vlastného trénera.
1 Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear.
2 Ťuknite na položky NASTAVENIA → Cvičenie → Nastavenie tempa.
3 Ťuknutím na položku alebo vyberte požadovaného trénera.
Po začatí cvičenia dostávate zvukové koučovanie podľa vášho cieľa cvičenia.
Vytvorenie svojho vlastného trénera
Môžete si vytvoriť vlastného trénera podľa vášho cieľa cvičenia v aplikácii Samsung Health.
1 Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Health.
2 Ťuknite na položky Beh → SLEDOVANIE a vyberte trénera pod cieľovým tempom.
3 Ťuknite na položku PRIDAŤ a zadajte údaje.
4 Ťuknutím na položku HOTOVO uložte trénera.
Tréner sa pridá do aplikácie Samsung Gear v mobilnom zariadení.
36
Používanie slúchadiel
Ďalšie informácie
• Funkcia Samsung Health je určená len na účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a
nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie
a prevenciu ochorení.
• Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre Samsung Health s možnosťou pridania sa môžu v
závislosti od krajiny líšiť, z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím je
potrebné skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
• Aplikácie Samsung Health a ich služby sa môžu zmeniť alebo ukončiť bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Cieľ takéhoto zhromažďovania údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali,
vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo vývoja a poskytovania lepších služieb.
(Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše údaje sa
môžu uložiť na server na účely zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené
až do doby, kým nepominú dané účely. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na
sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak sú slúchadlá pripojené k mobilnému zariadeniu, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, slúchadlá
môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu slúchadiel v
blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov
aplikácie Samsung Health.
• Nameraná vzdialenosť sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti kvôli rôznym tempám chôdze,
chôdzi na mieste a chôdzi v kruhu.
• Počas používania slúchadiel môžete v aplikácii Samsung Health v pripojenom mobilnom
zariadení zobraziť záznamy o cvičení.
• V slúchadlách sú uložené len záznamy z predchádzajúcich 30 dní. Do 30 dní od dokončenia
cvičenia pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu a uložte záznamy do aplikácie Samsung
Health.
37
Používanie slúchadiel
Používanie funkcií hovoru
Keď sú slúchadlá pripojené k mobilnému zariadeniu, môžete prijímať a ovládať hovory z
pripojeného mobilného zariadenia.
Prijatie alebo odmietnutie hovoru
Ak počas nosenia slúchadiel prichádza hovor, zo slúchadiel zaznie zvuk.
Ak chcete hovor prijať, dvakrát ťuknite na dotykový ovládač.
Ak chcete hovor odmietnuť, ťuknite na dotykový ovládač a podržte ho.
Úprava hlasitosti
Potiahnutím prsta nahor alebo nadol po dotykovom ovládači počas hovoru upravíte hlasitosť.
Prijatie druhého hovoru
Ak počas hovoru prichádza druhý hovor, zo slúchadiel zaznie zvuk.
Ak chcete ukončiť aktuálny hovor a prijať druhý hovor, ťuknite na dotykový ovládač a podržte ho.
Ak chcete aktuálny hovor podržať a prijať druhý hovor, dvakrát ťuknite na dotykový ovládač.
Ak chcete prepínať medzi aktuálnym a podržaným hovorom, dvakrát ťuknite na dotykový ovládač.
Vypnutie mikrofónu
Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nepočula, podržte dotykový ovládač.
Ukončenie hovoru
Dvojitým ťuknutím na dotykový ovládač ukončíte aktuálny hovor.
38
Používanie slúchadiel
Použitie režimu okolitého zvuku
Počujte aj svoje okolie pri počúvaní hudby vonku, môžete tak rýchlo zaznamenať potenciálne
nebezpečné situácie.
Ťuknite na dotykový ovládač, podržte ho a keď začujete „Turn on ambient sound“, uvoľnite ho.
Následne budete počuť „Ambient sound turned on“ a funkcia sa aktivuje.
• Funkcia sa aktivuje len v prípade, ak máte v ušiach vložené obe slúchadlá.
• Túto funkciu môžete aktivovať alebo deaktivovať prostredníctvom pripojeného
mobilného zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Prispôsobenie nastavení.
• Ak používate funkciu hlasitosti okolitého zvuku v režime okolitého zvuku, môžete
ovládať hlasitosť v závislosti od situácie alebo miesta. Ďalšie informácie nájdete v časti
Okolité zvuky.
• Ak používate funkciu zamerania na hlas v režime okolitého zvuku, môžete nechať
jasnejšie vyniknúť hlasy. Ďalšie informácie nájdete v časti Okolité zvuky.
• Počas hovoru sa režim okolitých zvukov automaticky vypne. Po ukončení hovoru sa
režim prepne do predchádzajúceho stavu.
• V režime okolitého zvuku môžete pri úprave zvuku, alebo keď sa dotknete mikrofónu
začuť spätnú väzbu.
• V režime okolitého zvuku budete počuť hlasné externé zvuky.
• Túto funkciu môžete použiť po prvom pripojení slúchadiel k aplikácii Samsung Gear.
39
Samsung Gear a Gear IconX
PC Manager
Samsung Gear
Úvod k aplikácii Samsung Gear
Ak chcete slúchadlá pripojiť k mobilnému zariadeniu, je potrebné do mobilného zariadenia
nainštalovať aplikáciu Samsung Gear. Pomocou aplikácie Samsung Gear môžete prispôsobiť
nastavenia slúchadiel.
Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear.
Ak slúchadlá pripájate k mobilnému zariadeniu prvýkrát, pozrite si časť Pripojenie slúchadiel k
mobilnému zariadeniu, kde nájdete ďalšie informácie.
V závislosti od typu pripojeného mobilného zariadenia nemusia byť niektoré funkcie k
dispozícii.
40
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Odpájanie zariadení od slúchadiel
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Pripojenie Bluetooth sa ukončí.
Ak chcete manuálne odpojiť slúchadlá od mobilného zariadenia, vložte si slúchadlá do uší.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na položky → Odpojiť.
Prípadne v mobilnom zariadení ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth a
zrušte párovanie slúchadiel a mobilného zariadenia.
Slúchadlá nemajú funkciu zapnutia/vypnutia. Ak sa slúchadlá nepoužívajú počas vopred
definovanej doby po vybratí z uší, prepnú sa do režimu spánku a mobilné zariadenie
sa odpojí. Ak chcete znova aktivovať režim párovania Bluetooth, vložte slúchadlá do
nabíjacieho puzdra a puzdro zatvorte. Potom znova otvorte nabíjacie puzdro.
Opätovné pripájanie zariadení a slúchadiel
Ak chcete slúchadlá znova pripojiť k zariadeniu, vložte ich do nabíjacieho puzdra a zatvorte ho.
Potom znova otvorte nabíjacie puzdro. Prípadne ťuknite na položku PRIPOJIŤ vpravo hore v
aplikácii Samsung Gear v mobilnom zariadení.
Pripojenie nových slúchadiel
Slúchadlá môžete dočasne odpojiť od mobilného zariadenia a pripojiť iné.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na položky → Pripojiť nové
hod. Gear.
41
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Pripájanie k iným zariadeniam
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na položky → Odpojiť.
Prípadne v mobilnom zariadení ťuknite na položky Nastavenia → Pripojenia → Bluetooth a
zrušte párovanie slúchadiel a mobilného zariadenia.
Pripojenie Bluetooth medzi slúchadlami a predchádzajúcim mobilným zariadením sa ukončí.
Po odpojení slúchadiel od predchádzajúceho mobilného zariadenia môžete slúchadlá pripojiť k
inému mobilnému zariadeniu.
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte ho. Podržte stlačené tlačidlo pripojenia
nabíjacieho puzdra. Spustite aplikáciu Samsung Gear a podľa zobrazených pokynov dokončite
pripojenie.
Kontrola používateľskej príručky
V mobilnom zariadení môžete skontrolovať používateľskú príručku slúchadiel.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na položky → Používateľská
príručka.
Zobrazenie stavu slúchadiel
Stav slúchadiel pripojených k mobilnému zariadeniu môžete zobrazovať a prispôsobovať.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na položku INFORMÁCIE.
• SLÚCHADLÁ: Zobrazenie stavu pripojenia, ostávajúcej úrovne nabitia batérie slúchadiel a
slúchadla na cvičenie.
• HLASITOSŤ A ZVUK: Kontrola a úprava hlasitosti slúchadiel. Môžete tiež zvoliť režim
ekvalizéra a použiť režim okolitého zvuku.
• HUDBA V ZARIADENÍ GEAR ICONX: Zobrazte názov súboru aktuálne prehrávanej hudby
alebo ťuknutím na položku PRENIESŤ HUDBU preneste hudobné súbory do slúchadiel.
Môžete vytvoriť zoznamy skladieb obsahujúce hudobné súbory uložené v slúchadlách.
Skutočná dostupná kapacita slúchadiel sa môže líšiť v závislosti od kapacity
zobrazenej v aplikácii Samsung Gear. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií
aplikácie zmeniť.
• PREHRAŤ HUDBU Z: Výber, či budete hudbu počúvať zo slúchadiel alebo z mobilného
zariadenia.
• ZDRAVIE: Zobrazenie informácií o cvičení zistených slúchadlami.
42
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Prispôsobenie nastavení
Môžete zobraziť a prispôsobiť nastavenia slúchadiel pripojených k mobilnému zariadeniu.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na položku NASTAVENIA.
Hudba
• Prenos skladieb do zariadenia Gear: Prenos hudobných súborov z mobilného zariadenia do
slúchadiel. Ďalšie informácie nájdete v časti Prenos hudobných súborov do slúchadiel.
• Odozva pri ovládaní hudby: Ťuknite na druh spätnej väzby Hlas alebo Pípanie, ktorá sa
ozve, keď sa dotknete dotykového ovládača na ovládanie prehrávania hudby.
• Prehrať hudbu z: Výber prehrávania hudby zo slúchadiel alebo z mobilného zariadenia. Ak
prehrávate hudbu zo slúchadiel, nebudete počuť hudbu ani hlasového sprievodcu aplikácie
Samsung Health z mobilného zariadenia.
Oznámenia
Prostredníctvom slúchadiel budete dostávať oznámenia z aplikácií mobilného zariadenia. Ak
chcete používať túto funkciu, aktivujte ju ťuknutím na prepínač.
• Spravovať oznámenia: Výber aplikácií, z ktorých chcete dostávať oznámenia, a zmena
nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
• Čítať počas používania telefónu: Môžete nastaviť slúchadlá, aby dostávali oznámenia z
mobilného zariadenia aj keď používate mobilné zariadenie.
Cvičenie
Môžete zaznamenať informácie o cvičení, napríklad trvanie, vzdialenosť a spálené kalórie, v
závislosti od typu vykonávaného cvičenia.
Ak nebude snímač citlivý na dotyk doliehať na vaše uši, slúchadlá nemusia fungovať.
Používajte gumené nástavce a gumené špičky, ktoré vám najlepšie držia v ušiach.
• Nastavenie tempa: Výber trénera na prijímanie zvukového koučovania počas cvičenia. Ak
chcete používať túto funkciu, aktivujte ju ťuknutím na prepínač.
• Intervaly sprievodcu: Aktivácia zvukového sprievodcu na počúvanie informácií o cvičení
počas cvičenia, a výber intervalu hlásení zvukového sprievodcu. Ak chcete používať túto
funkciu, aktivujte ju ťuknutím na prepínač.
43
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
• Slúchadlo na cvičenie: Nastavenie slúchadla ako slúchadla na cvičenie, aby zaznamenávalo
informácie o cvičení. Pravé slúchadlo je predvolene nastavené ako slúchadlo na cvičenie.
• Zisťovanie tréningov: Automatické zistenie a zaznamenanie cvičenia. Ak chcete používať
túto funkciu, aktivujte ju ťuknutím na prepínač.
• Uvítacia správa: Ak ste niekoľko dní necvičili, zvukový pozdrav vám oznámi informácie o
vašom minulom cvičení a privíta vás, keď používate slúchadlá. Ak chcete používať túto funkciu,
aktivujte ju ťuknutím na prepínač.
Hľadať moje zariadenie Gear
Ak si niekam založíte slúchadlá, na ich nájdenie použite aplikáciu Samsung Gear v mobilnom
zariadení.
1 V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear a ťuknite na položky NASTAVENIA
→ Hľadať moje zariadenie Gear.
2 Ťuknite na položku
.
Hlasitosť pípania zo slúchadiel sa bude postupne zvyšovať.
3 Pípanie zastavte ťuknutím na položku
v mobilnom zariadení.
Túto funkciu nepoužívajte, keď máte nasadené slúchadlá, pretože to môže viesť k
poškodeniu sluchu.
Okolité zvuky
Počujte aj svoje okolie pri počúvaní hudby vonku, môžete tak rýchlo zaznamenať potenciálne
nebezpečné situácie. Ak chcete používať túto funkciu, aktivujte ju ťuknutím na prepínač.
• Hlasitosť okolitého zvuku: Môžete ovládať hlasitosť v závislosti od situácie alebo miesta.
• Zameranie na hlas: Môžete nechať jasnejšie vyniknúť hlasy. Ak chcete používať funkciu
zamerania na hlas, aktivujte ju ťuknutím na prepínač.
44
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Dotyková podložka
Pomocou funkcie uzamknutia dotykového ovládača môžete zabrániť neúmyselným činnostiam.
• Zamknúť dotykovú podložku: Aktivácia funkcie uzamknutia. Ak chcete používať funkciu
uzamknutia dotykového ovládača, aktivujte ju ťuknutím na prepínač. Ďalšie informácie nájdete
v časti Používanie funkcie uzamknutia dotykového ovládača.
• Zamknúť automaticky: Dotykový ovládač môžete nastaviť tak, aby automaticky aktivoval
funkciu uzamknutia. Ťuknite na položku Zamknúť automaticky a vyberte možnosť. Ďalšie
informácie nájdete v časti Používanie funkcie automatického uzamknutia dotykového
ovládača.
Čítať možnosti menu
Prostredníctvom slúchadiel nastavte čítané možnosti ponuky. Môžete vybrať položky ponuky,
ktoré sa majú použiť, alebo zmeniť ich poradie. Ak chcete zmeniť poradie čítaných možností
ponuky, potiahnite položku vedľa možností, poradie ktorých chcete zmeniť, a premiestnite ju na
požadované miesto. Ak chcete používať túto funkciu, aktivujte ju ťuknutím na prepínač.
Jazyk hlasového sprievodcu
Výber jazyka pre hlasovú odozvu zo slúchadiel.
Hlasový sprievodca podporuje 9 jazykov. Ak nie je jazyk vybraný na obrazovke Nastavenia
podporovaný, môže sa použiť angličtina.
Gear - informácie
Zobrazenie informácií o slúchadlách.
• Aktualizácia softvéru Gear: Aktualizácia softvéru zariadenia Gear na najnovšiu verziu.
• Právne informácie: Zobrazenie právnych informácií týkajúcich sa slúchadiel.
• Meno zariadenia: Kontrola názvu slúchadiel.
• Resetovať: Ak máte počas používania slúchadiel problémy, napríklad ak nereaguje dotykový
ovládač alebo chcete pripojiť slúchadlá k novému mobilnému zariadeniu, slúchadlá môžete
resetovať.
• Tipy: Pozrite si tipy týkajúce sa slúchadiel.
• Informácie o batérii: Kontrola informácií o batérii slúchadiel a nabíjacieho puzdra.
45
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Informácie o aplik. Samsung Gear
Zobrazenie informácií o verzii aplikácie Samsung Gear. V prípade potreby aktualizujte aplikáciu
Samsung Gear na najnovšiu verziu ťuknutím na položku K dispozícii sú aktualizácie.
Gear IconX PC Manager
Inštalácia programu Gear IconX PC Manager
Ak chcete do slúchadiel odosielať hudbu z počítača, do počítača je potrebné nainštalovať program
Gear IconX PC Manager.
1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel, správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom
puzdre a zatvorte ho.
2 Pripojte nabíjacie puzdro k počítaču pomocou kábla USB.
3 Na pracovnej ploche počítača postupne ťuknite na položky → Počítač.
4 Otvorte priečinok IconX_R alebo IconX_L → TOOLS a potom dvakrát kliknite na inštalačný
súbor programu Gear IconX PC Manager.
5 Vykonajte inštaláciu podľa zobrazených pokynov.
Program Gear IconX PC Manager môžete stiahnuť aj z webovej lokality spoločnosti
Samsung (www.samsung.com).
46
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Úvod k programu Gear IconX PC Manager
V programe Gear IconX PC Manager môžete prispôsobiť nastavenia slúchadiel.
Ak chcete nahradiť stratené slúchadlo, umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a
zatvorte ho, potom pripojte puzdro k počítaču. Potom spárujte obe slúchadlá pomocou
programu Gear IconX PC Manager.
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a nabíjacie puzdro pripojte k počítaču. Potom postupne
ťuknite na položky Gear IconX → Ďalšie.
Informácie o počítačovom softvéri
Zobrazia informácie o verzii programu Gear IconX PC Manager. V prípade potreby aktualizujte
program Gear IconX PC Manager na najnovšiu verziu ťuknutím na položku Aktualizovať.
Synchronizovať slúchadlá
Ťuknutím na položku Synchronizovať slúchadlá automaticky uložíte hudbu do oboch slúchadiel
po manuálnom prenesení hudobných súborov do mobilného zariadenia.
47
Príloha
Riešenie problémov
Skôr než budete kontaktovať servisné stredisko spoločnosti Samsung, vyskúšajte nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše slúchadlá.
Slúchadlá nefungujú
• Batéria môže byť úplne vybitá. Pred používaním slúchadiel úplne nabite batériu.
• Ak nebude snímač slúchadla citlivý na dotyk doliehať k uchu, slúchadlo nemusí fungovať. Ak
nepočujete zvuk, ktorý potvrdzuje zistenie slúchadiel, vyberte si slúchadlá z uší a znova si ich
do uší vložte.
• Ak dotykový ovládač nerozpozná slúchadlá alebo slúchadlá nefungujú, môžete podržaním
stlačeného vypínacieho tlačidla vypnúť a reštartovať slúchadlá.
Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať slúchadlá
• Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel, správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom
puzdre a zatvorte ho. Potom podržte stlačené tlačidlo pripojenia nabíjacieho puzdra.
• Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m).
Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
Ak tipy uvedené vyššie problém nevyriešia, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
48
Príloha
Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo slúchadlá a mobilné
zariadenie sú odpojené
• Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické
zariadenia.
• Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Samsung Gear.
V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Samsung Gear na najnovšiu verziu.
• Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m).
Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
• Reštartujte mobilné zariadenie a znova spustite aplikáciu Samsung Gear.
Batéria sa nenabíja správne (pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že sú nabíjacie kontakty slúchadiel a nabíjacieho puzdra vo vzájomnom kontakte.
• Uistite sa, že nabíjačka je pripojená správne.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí správne nabiť. Utrite oba pozlátené
kontakty suchou handričkou a skúste znova nabiť batériu.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a nechajte si batériu vymeniť.
Čas nabíjania a výdrž batérie sa pre každé slúchadlo líši
• Výdrž batérie hlavného slúchadla bude menšia ako u druhého slúchadla, pretože ovláda viac
funkcií.
• Nabíjanie hlavného slúchadla trvá dlhšie ako nabíjanie druhého slúchadla.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Keď slúchadlá alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám, užitočné
nabitie sa môže znížiť.
• Batéria je spotrebný materiál a jej kapacita sa časom znižuje.
49
Príloha
Počas hovoru nepočujete druhú stranu
• Upravte hlasitosť slúchadla.
• Ak pri plnej hlasitosti nepočujete zo slúchadiel zvuk, upravte hlasitosť v pripojenom zariadení.
Počas hovoru sa ozýva zvuk
Upravte hlasitosť potiahnutím prsta po dotykovom ovládači smerom nahor alebo nadol alebo
prejdite do iného priestoru.
Kvalita zvuku je nízka
• Z dôvodu problémov so sieťou poskytovateľa služieb môžu byť vypnuté služby bezdrôtovej
siete. Slúchadlá držte čo najďalej od elektromagnetických vĺn.
• Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pripojenia
Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenia používajú.
• V závislosti od hlasitosti pripojeného zariadenia sa môžu vyskytovať poklesy hlasitosti alebo
hluk. Ak sa tomu chcete vyhnúť, vhodným spôsobom upravte zvuk pripojeného zariadenia.
Pri prehrávaní videí a hier sa zvuk zo slúchadiel oneskoruje za
obrazovkou
Keď sú slúchadlá pripojené k mobilnému zariadeniu, môžu mať pri prehrávaní videí alebo hier
oneskorenie medzi výstupom obrazu a zvuku.
Slúchadlá sú horúce na dotyk
Keď slúchadlá používate dlhú dobu, môžu byť horúce na dotyk. Je to normálny jav, ktorý by nemal
ovplyvniť životnosť ani výkon slúchadiel.
Ak sú slúchadlá prehriate alebo sú na dotyk horúce dlhšiu dobu, chvíľu ich nepoužívajte. Ak sa
slúchadlá aj naďalej prehrievajú, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
50
Príloha
Okolo vonkajšej časti puzdra slúchadiel je viditeľná malá
medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
Zaobchádzanie so slúchadlami
Základná údržba
• Po použití slúchadlá vyčistite mäkkou suchou handričkou.
• Slúchadlá udržiavajte suché. Zabráňte tomu, aby sa do kontaktu so slúchadlami alebo
dovnútra slúchadiel dostala kvapalina.
Čistenie prijímača
Ak je hlasitosť nižšia ako by mala byť pri aktuálnom nastavení, vyčistite prijímač.
1 Odstráňte gumenú špičku z vyčnievajúcej časti na spodnej strane slúchadla.
Gumenú špičku príliš neťahajte. Gumená špička sa môže roztrhnúť.
51
Príloha
2 Kefkou alebo inými nástrojmi odstráňte z prijímača akýkoľvek ušný maz alebo nečistoty.
Pri odstraňovaní ušného mazu alebo nečistôt nepoužívajte nadmernú silu. Prijímač sa
môže poškodiť.
3 Slúchadlo zakryte gumenou špičkou.
Čistenie nabíjacích kontaktov
Ak sa batéria nenabíja správne, utrite oba pozlátené kontakty suchou handričkou.
Nabíjacie kontakty
52
Príloha
Vypnutie a opätovné zapnutie slúchadiel
Ak slúchadlá dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ich. Ak dotykový ovládač nereaguje alebo slúchadlá
nefungujú správne, slúchadlá vypnite a znova zapnite.
1 Odpojte gumený nástavec od slúchadla. Potom pomocou papierovej spinky podržte stlačené
vypínacie tlačidlo nad slúchadlami viac ako 10 sekúnd.
Slúchadlá sa deaktivujú.
Vypínacie tlačidlo
2 Rovnako postupujte pri vypnutí druhého slúchadla.
3 Znova stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.
Slúchadlo sa reštartuje, keď trikrát blikne kontrolka.
4 Rovnako postupujte pri reštartovaní druhého slúchadla.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
53
Autorské práva
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Model: SM-R140
Menovité napätie/prúd: 5 V / 150 mA (slúchadlá), 5 V / 500 mA (nabíjacie puzdro)
FCC ID: ASLSM-R140
Vyrobené spoločnosťou Samsung vo Vietname
Samsung, GU46, 6GG, UK
Download PDF