Samsung | SM-R210 | Samsung Gear 360 (2017) Používateľská príručka

SM-R210
Používateľská príručka
Slovak. 06/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
47
Konfigurácia nastavení
49
Aktualizácia softvéru
3
Informácie o zariadení Gear 360
4
Informácie o tejto príručke
5
Obsah balenia
6
Popis zariadenia
Príloha
8
Kontrolka
50
Riešenie problémov
9
Obrazovka stavu fotoaparátu
52
Vyberanie batérie
11
Pamäťová karta
14
Batéria
17
Pripojenie remienka k zariadeniu Gear
360
18
Zapnutie a vypnutie zariadenia Gear 360
19
Pripojenie zariadenia Gear 360 k
mobilnému zariadeniu
Používanie zariadenia Gear
360
23
Používanie ponúk zariadenia Gear 360
24
Nahrávanie videí a snímanie fotografií
len pomocou zariadenia Gear 360
25
Vzdialené pripojenie k mobilnému
zariadeniu
26
Nahrávanie videí alebo vytváranie
fotografií
36
Živé vysielanie
37
Konfigurovanie nastavení fotoaparátu
39
Zobrazenie videí alebo snímkov
46
Používanie počítačového programu
47
Prenos súborov do počítača
2
Základy
Informácie o zariadení Gear 360
Fotoaparát zariadenia Gear 360 jediným snímaním zachytáva 360-stupňové videá a fotografie vás
a vášho okolia. Dva objektívy rybie oko zachytávajú živé fotografie a videá.
Keď zariadenie Gear 360 pripojíte k mobilnému zariadeniu cez rozhranie Bluetooth alebo Wi-Fi,
môžete nahrávať videá alebo snímať fotografie vzdialene z mobilného zariadenia. Videá a
fotografie môžete zobrazovať, upravovať a zdieľať.
Keď zariadenie Gear 360 pripojíte k zariadeniu Gear VR, videá nasnímané zariadením Gear 360 sa
budú zobrazovať realistickejšie.
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a
správne používanie.
• Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu. Obsah sa môže zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Pred použitím zariadenia Gear 360 sa uistite, že je kompatibilné s vaším zariadením.
• Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Ak chcete zobraziť
pokyny na zobrazenie licencie open source, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Samsung
(opensource.samsung.com).
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
4
Základy
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie Gear 360
• Kábel USB (USB typu C)
• Remienok
• Vrecko
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením Gear 360 a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v
závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie Gear 360 a nemusí byť
kompatibilné s inými zariadeniami.
• Používať je možné len počítač, ktorý je kompatibilný s dodaným káblom USB. Zoznam
kompatibilných počítačov nájdete na adrese www.samsung.com.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením
Gear 360.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
• Zariadenie Gear 360 vždy odkladajte do vrecka. V prípade poškriabania objektívov sa
môže zhoršiť kvalita obrazu.
5
Základy
Popis zariadenia
Svetlo stavu predného
fotoaparátu
Tlačidlo Možnosti
Predný fotoaparát
Kontrolka
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo OK
Mikrofón
Obrazovka stavu
fotoaparátu
Otvor na remienok
Svetlo stavu zadného
fotoaparátu
Zadný fotoaparát
Reproduktor
Zásuvka na pamäťovú
kartu
Multifunkčný konektor
(USB typu C)
6
Základy
Zástrčka statívu
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Možnosti
• Stlačením a podržaním tlačidla zariadenie Gear 360 zapnete a
vypnete.
• Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku na
obrazovke stavu fotoaparátu.
• Stlačte opakovane, aby ste sa dostali do možností, ktoré
chcete.
• Na prístup k režimom pripojenia stlačte a podržte.
OK
• Stlačte na nahrávanie videa alebo vytvorenie fotografie, alebo
zvoľte možnosť, ktorú chcete.
7
Základy
Kontrolka
Kontrolka vás informuje o stave zariadenia Gear 360.
Kontrolka
Farba
Stav
• Zapnutie napájania
Trikrát bliká namodro
• Formátovanie pamäťovej karty alebo úspešné resetovanie
zariadenia Gear 360
Trikrát bliká načerveno
• Vypnutie napájania
Bliká načerveno
• Úroveň nabitia batérie je nízka (menej ako 10 %)
• Prehrieva sa
Červená
• Batéria sa nabíja.
Zelená kontrolka
• Batéria je plne nabitá.
Červená → Zelená →
Modrá
• Čaká sa na pripojenie mobilného zariadenia
Modrá
• Pripojenie k mobilnému zariadeniu
Bliká namodro
• Prenášajú sa videá alebo fotografie
• Aktualizuje sa softvér
8
Základy
Obrazovka stavu fotoaparátu
Prístup k ponukám, ako sú režimy fotoaparátu a režimy pripojenia a zobrazenie stavu zariadenia
Gear 360 prostredníctvom správ a indikačných ikon na obrazovke stavu fotoaparátu.
Obrazovka stavu
fotoaparátu
Indikačné ikony
Indikačné ikony sa objavujú na obrazovke stavu fotoaparátu. Stav zariadenia Gear 360 môžete
kontrolovať na obrazovke stavu fotoaparátu.
Aktuálny režim snímania
Stav pripojenia mobilného
zariadenia
Čas dostupný na
nahrávanie videa / počet
fotografií, ktoré možno
nasnímať
Stav nabitia/nabíjania
batérie
9
Základy
Ikona
Význam
Úroveň nabitia batérie
Stav nabíjania batérie
/
• : nabíjanie
• : prehrievanie
• : nesprávne pripojená nabíjačka
Pripojené k mobilnému zariadeniu
Čaká sa na pripojenie mobilného zariadenia
Nepripojené k mobilnému zariadeniu
Režim nahrávania
Nahrávanie videa
Režim snímania fotografií
Režim časového oneskorenia
Počas nastaveného intervalu nasnímajte niekoľko fotografií a uložte ich ako
jedno video.
Interval snímania s časovým oneskorením
Nahrávanie videa s časovým oneskorením
Režim slučkovania videa
Nepretržité nahrávanie videa odstraňovaním nastavenej doby predtým
nahraného obsahu a uloženie nového obsahu.
Čas nahrávania videa v slučke
Režim HDR na šírku
Automatické nasnímanie troch fotografií, ich skombinovanie a následná
kalibrácia farieb.
Režim živého vysielania
Vysielanie videa naživo
Pamäťová karta je plná
Žiadna pamäťová karta/chyba pamäťovej karty
Pripojené k počítaču pomocou kábla USB
Chyba pripojenia USB
10
Základy
Pamäťová karta
Vloženie pamäťovej karty
Ak chcete nahrávať videá a snímať fotografie, musí byť vložená pamäťová karta. V závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty so zariadením Gear 360
kompatibilné.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením Gear 360.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie Gear 360 alebo
pamäťovú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
• Ak používate pamäťovú kartu s pomalým zápisom, nahrávanie videa môže byť
prerušované, pretože karta nedokáže spracovať údaje pri rýchlosti, akou sa video
sníma. Ak k tomu dôjde, nahraďte kartu rýchlejšou pamäťovou kartou alebo zredukujte
rozlíšenie videa.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Pamäťové karty sa predávajú samostatne.
• Ak pamäťovú kartu vložíte alebo vyberiete, keď je zariadenie Gear 360 zapnuté, vypne
sa napájanie.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď pamäťová karta nie je vložená, na obrazovke stavu fotoaparátu sa zobrazí hlásenie
Check SD Card.
11
Základy
1 Zásuvku na pamäťovú kartu opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
Zásuvka na pamäťovú
kartu
Pri vyberaní zásuvky na pamäťovú kartu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
2 Jemne zatlačte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu tak, aby boli pozlátené
kontakty správne zarovnané s kontaktmi zariadenia Gear 360.
3 Zásuvku na pamäťovú kartu vložte späť do slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
Slot pre zásuvku na
pamäťovú kartu
Pamäťová karta
12
Základy
Vybratie pamäťovej karty
1 Zásuvku na pamäťovú kartu opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
2 Vyberte pamäťovú kartu.
3 Zásuvku na pamäťovú kartu vložte späť do slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením Gear 360.
Pamäťovú kartu formátujte v zariadení Gear 360 alebo v mobilnom zariadení.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Formátovanie v zariadení Gear 360
1 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť
Settings, a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
2 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť
Format, a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
3 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť Yes, a
potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
Keď sa formátovanie dokončí, na obrazovke stavu fotoaparátu sa zobrazí potvrdzujúca správa.
13
Základy
Formátovanie v mobilnom zariadení
1 V mobilnom zariadení ťuknite na aplikáciu Samsung Gear 360 alebo na aplikáciu Gear 360
→ Nastavenia.
2 Ťuknite na Resetovať a formátovať → Formátovať kartu SD v Gear 360.
Keď sa formátovanie dokončí, na obrazovke stavu fotoaparátu sa zobrazí potvrdzujúca správa.
Ak chcete pamäťovú kartu naformátovať v mobilnom zariadení, je potrebné pripojiť
zariadenie Gear 360 k mobilnému zariadeniu. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie
zariadenia Gear 360 k mobilnému zariadeniu.
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím zariadenia Gear 360 alebo v prípade, ak sa zariadenie dlhšiu dobu
nepoužívalo, je potrebné nabiť batériu.
Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených
nabíjačiek môže mať za následok výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia Gear 360.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Nabíjačky sa predávajú samostatne.
• Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať
elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala
nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
14
Základy
1 Menší koniec nabíjačky zapojte do multifunkčného konektora na zariadení Gear 360 a väčší
koniec nabíjačky zapojte do elektrickej zásuvky.
Multifunkčný konektor
(USB typu C)
2 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie Gear 360 od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte
od zariadenia Gear 360 a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
15
Základy
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Počas nabíjania sa zariadenie Gear 360 a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo
by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Gear 360. Ak teploty vystúpia nad
istú úroveň, nabíjanie batérie sa zastaví.
• Zariadenie Gear 360 nie je možné nabíjať počas nahrávania videa, používania funkcie
časového oneskorenia ani počas používania hľadáčika vzdialene v pripojenom mobilnom
zariadení.
• Na ušetrenie energie batérie aktivujte funkciu automatického vypínania.
• Ak nepoužívate funkciu automatického vypnutia, batéria sa bude nabíjať, len keď zariadenie
Gear 360 vypnuté.
• Ak sa zariadenie Gear 360 nenabíja správne, odneste zariadenie Gear 360 spolu s nabíjačkou
do servisného strediska spoločnosti Samsung.
16
Základy
Pripojenie remienka k zariadeniu Gear 360
Zariadenie Gear 360 môžete pohodlne prenášať pripojením remienka k zariadeniu Gear 360.
Zasuňte remienok do otvoru na remienok a vytiahnite slučku.
2
1
Na pripevnenie zariadenia Gear 360 a nahrávanie videí alebo snímanie fotografií môžete použiť aj
gumený krúžok remienka.
17
Základy
Zapnutie a vypnutie zariadenia Gear 360
Zariadenie Gear 360 zapnete stlačením a podržaním vypínacieho tlačidla.
Zariadenie Gear 360 vypnete rovnako stlačením a podržaním vypínacieho tlačidla.
• Ak zariadenie Gear 360 určitý čas nepoužívate, zariadenie sa vypne. Použitím funkcie
Auto power off after, môžete nastaviť čas, po ktorom sa zariadenie Gear 360 vypne.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení.
• Na miestach, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky
upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
Reštartovanie zariadenia Gear 360
Ak zariadenie Gear 360 zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako
7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
18
Základy
Pripojenie zariadenia Gear 360 k mobilnému
zariadeniu
Inštalácia aplikácie do mobilného zariadenia
Ak chcete zariadenie Gear 360 pripojiť k mobilnému zariadeniu, nainštalujte do mobilného
zariadenia aplikáciu Samsung Gear 360 alebo Gear 360.
Aplikáciu Samsung Gear 360 (nová) môžete prevziať zo služby Galaxy Apps alebo Obchod Play.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS prevezmite aplikáciu Samsung Gear 360 zo služby
App Store.
Mobilné zariadenie nemusí byť kompatibilné so zariadením Gear 360 alebo nemusí
podporovať niektoré funkcie. Zoznam kompatibilných mobilných zariadení nájdete na
adrese www.samsung.com.
Pripojenie k mobilnému zariadeniu
Ak chcete zariadenie Gear 360 ovládať z mobilného zariadenia, zariadenie Gear 360 musí byť
spárované s mobilným zariadením. Po spárovaní zariadenia Gear 360 s mobilným zariadením
sa zariadenie Gear 360 pokúsi pripojiť k mobilnému zariadeniu vždy, keď zariadenie Gear 360
zapnete.
Po prvom prepojení zariadenia so systémom Android môžete nahrávať videá a snímať fotografie a
zobraziť ich na mobilnom zariadení cez rozhranie Wi-Fi Direct.
Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od mobilného zariadenia a verzie softvéru.
V prípade pripojenia k zariadeniu s operačným systémom iOS pripojte zariadenie Gear
360 k mobilnému zariadeniu v nastaveniach Wi-Fi, spustite aplikáciu Gear 360 a potom
dokončite pripojenie.
Zariadenie Gear 360 1 Zapnite zariadenie Gear 360.
2 Stlačte a podržte tlačidlo Možnosti.
19
Základy
3 Keď sa na obrazovke stavu fotoaparátu zobrazí hlásenie Connect to Android, stlačte tlačidlo
OK.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS znova stlačte tlačidlo Možnosti, a keď sa na
obrazovke stavu fotoaparátu zobrazí hlásenie Connect to iOS, stlačte tlačidlo OK.
Ak zariadenie Gear 360 prepojíte s mobilným zariadením so systémom iOS cez rozhranie
Wi-Fi, režim párovania (Wi-Fi) mobilného zariadenia so systémom iOS sa pri nasledujúcom
pokuse automaticky aktivuje bez potreby stlačenia tlačidla Možnosti. Okrem toho sa
pri prvom stlačení a podržaní tlačidla Možnosti na obrazovke stavu fotoaparátu zobrazí
hlásenie Pripojiť k iOS.
Mobilné zariadenie 4 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
5 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ KU GEAR 360.
6 Dokončite pripojenie podľa zobrazených pokynov.
Keď je zariadenie Gear 360 prepojené s mobilným zariadením, na obrazovke stavu fotoaparátu
sa zobrazí ikona rozhrania Bluetooth alebo Wi-Fi.
20
Základy
Odpojenie alebo opätovné pripojenie zariadenia Gear 360
V mobilnom zariadení ťuknite na aplikáciu Samsung Gear 360 → → Odpojiť. Zariadenie Gear
360 sa odpojí od mobilného zariadenia.
Ak chcete zariadenie Gear 360 znova pripojiť, ťuknite na položku PRIPOJIŤ na obrazovke aplikácie
Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
Pripojenie nového zariadenia Gear 360
Po zrušení párovania zariadenia Gear 360 s mobilným zariadením sa môžete pripojiť k inému
zariadeniu Gear 360.
V mobilnom zariadení postupne ťuknite na položky Samsung Gear 360 → → Pripojenie k
novému zariadeniu Gear 360.
Poznámky k používaniu rozhrania Bluetooth
Bluetooth je štandard bezdrôtovej technológie, ktorý na pripojenie k rôznym zariadeniam na
krátku vzdialenosť používa frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Môže sa bezdrôtovo pripojiť a vymieňať
údaje s ďalšími zariadeniami so zapnutou funkciou Bluetooth, ako sú napríklad mobilné zariadenia.
• Pri pripájaní zariadenia Gear 360 k inému zariadeniu ich umiestnite blízko seba, aby
nedochádzalo k problémom s pripojením.
• Uistite sa, že sa zariadenie Gear 360 a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu
pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenia používajú.
• Uistite sa, že sa medzi zariadením Gear 360 a pripojeným zariadením nenachádzajú žiadne
prekážky vrátane ľudských tiel, stien, rohov alebo plotov.
• Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného zariadenia.
• Rozhranie Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré priemyselné, vedecké,
zdravotnícke a nízkonapäťové produkty a pri pripájaní v blízkosti týchto typov produktov
môže dôjsť k rušeniu.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením Gear 360 kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií
súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
21
Základy
Poznámky k používaniu Wi-Fi
• Uistite sa, že sa zariadenie Gear 360 a pripojené zariadenie sa nachádzajú v určenom dosahu
pripojenia (5 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia
používajú.
• Uistite sa, že sa medzi zariadením Gear 360 a pripojeným zariadením nenachádzajú žiadne
prekážky vrátane ľudských tiel, stien, rohov alebo plotov.
• Ak sa mobilné zariadenie pripojí k zariadeniu Gear 360 cez rozhranie Wi-Fi Direct, kým je
pripojené k sieti Wi-Fi, obrazovka mobilného zariadenia môže blikať v dôsledku obmedzenej
kapacity siete Wi-Fi.
• Používanie mobilného zariadenia v blízkosti iných zariadení, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi,
môže ovplyvniť intenzitu signálu a spôsobiť blikanie obrazovky.
• Výkon pripojenia Wi-Fi sa môže v závislosti od oblasti meniť. Ak zariadenie Gear 360 prepojíte
s mobilným zariadením na mieste, kde sú exteriérové siete Wi-Fi obmedzené, zariadenie sa
môže spomaliť alebo môže odosielanie súborov trvať dlhšie.
• Čas prenosu v závislosti od stavu pripojenia Wi-Fi a veľkosti súboru môže byť dlhší.
22
Používanie zariadenia Gear
360
Používanie ponúk zariadenia Gear 360
Stlačením tlačidiel na zariadení Gear 360 môžete vyberať ponuky zobrazené na obrazovke stavu
fotoaparátu.
Prístup a výber ponuky
1 Stlačte alebo stlačte a podržte tlačidlo Možnosti.
2 Stlačte tlačidlo Možnosti, kým sa neobjaví možnosť, ktorú chcete.
3 Na výber možnosti stlačte tlačidlo OK.
Na zrušenie výberu alebo na návrat do možností stlačte vypínacie tlačidlo.
Dostupné možnosti
Keď stlačíte tlačidlo Možnosti:
• Video: Režim nahrávania. Viac informácií nájdete v časti Nahrávanie videí.
• Photo: Režim snímania fotografií. Viac informácií nájdete v časti Fotografovanie.
• Time lapse: Režim časového oneskorenia. Viac informácií nájdete v časti Časozberné sním.
• Video looping: Režim slučkovania videa. Viac informácií nájdete v časti Video slučka.
• Landscape HDR: Režim HDR na šírku. Viac informácií nájdete v časti HDR – krajina.
• Settings: Prispôsobiť nastavenia. Viac informácií nájdete v časti Konfigurácia nastavení.
Keď stlačíte a podržíte tlačidlo Možnosti:
• Connect to Android: Spustenie režimu párovania z mobilného zariadenia so systémom
Android.
• Connect to iOS: Spustenie režimu párovania z mobilného zariadenia so systémom iOS.
• Connect to remote: Spustenie režimu diaľkového ovládača. Diaľkový ovládač sa predáva
samostatne.
23
Používanie zariadenia Gear 360
Nahrávanie videí a snímanie fotografií len
pomocou zariadenia Gear 360
Zariadenie Gear 360 môžete používať na nahrávanie videí alebo snímanie fotografií bez pripojenia
k iným zariadeniam.
1 Stlačením tlačidla Možnosti vyberte režim snímania a stlačte tlačidlo OK.
2 Ak chcete nahrať video alebo nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete nahrávanie videa zastaviť, stlačte tlačidlo OK.
24
Používanie zariadenia Gear 360
Vzdialené pripojenie k mobilnému zariadeniu
Keď je zariadenie Gear 360 prepojené s mobilným zariadením na diaľku, môžete nahrávať
videá alebo snímať fotografie použitím mobilného zariadenia ako hľadáčika. Videá a fotografie
zachytené zariadením Gear 360 môžete zobrazovať aj v mobilnom zariadení.
V mobilnom zariadení spustite mobilnú aplikáciu Samsung Gear 360 alebo Gear 360 a potom
ťuknutím na položku Fotoaparát aktivujte vzdialený hľadáčik. Alebo ťuknutím na aplikáciu
Galéria získate prístup k videám a fotografiám uloženým v zariadení Gear 360.
Vzdialené pripojenie k fotoaparátu
zariadenia Gear 360.
Zobrazenie videí a fotografií
uložených v zariadení Gear 360.
Živé vysielanie pomocou zariadenia
Gear 360.
Konfigurácia zariadenia Gear 360 a
nastavenia aplikácií.
Funkcia Wi-Fi v mobilnom zariadení so systémom Android sa automaticky aktivuje a zariadenie
Gear 360 sa prepojí s mobilným zariadením prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct.
Obrazovka a niektoré funkcie sa môžu líšiť v závislosti od mobilného zariadenia a verzie
softvéru.
25
Používanie zariadenia Gear 360
Nahrávanie videí alebo vytváranie fotografií
Úvod
Nahrávajte videá a snímajte fotografie priamo zo zariadenia Gear 360 použitím predného a
zadného fotoaparátu. Keď je zariadenie Gear 360 pripojené k mobilnému zariadeniu, môžete
zaznamenávať videá a fotografie vzdialene použitím mobilného zariadenia ako hľadáčika.
• Ak chcete nahrávať videá a snímať fotografie, v zariadení Gear 360 musí byť vložená
pamäťová karta.
• Kvôli štruktúre objektívu fotoaparátu sa na zaznamenaných videách a snímkach môžu
objaviť slepé body. Pri zaznamenávaní videí a fotografií použitím predného aj zadného
fotoaparátu hranica, pri ktorej sa dve snímky stretávajú, nemusí byť nebadateľná.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nevytvárajte videá na miestach, kde je to zakázané.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Tipy na získanie najlepších záberov
• Umiestnite objekt do stredu rámčeka predného a zadného objektívu fotoaparátu.
• V režime dvoch objektívov, bude hranica, kde sa dve fotografie spájajú, oveľa prirodzenejšia,
ak budete od objektu v dostatočnej vzdialenosti.
• Uistite sa, že objektívy sú čisté a počas fotografovania a nahrávania videa sa objektívu
nedotýkajte.
26
Používanie zariadenia Gear 360
Výber fotoaparátu
Vyberte fotoaparát, ktorý chcete používať. Stavový indikátor vybraného fotoaparátu sa rozsvieti
nazeleno.
Použitie mobilného zariadenia
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
2 Ťuknite na položku Fotoaparát.
Objaví sa hľadáčik.
3 Ťuknutím na položku
vyberte fotoaparát.
• Duálne: Použitie predného a zadného fotoaparátu súčasne na zaznamenávanie
360-stupňového videí alebo fotografií.
• Predný: Použitie predného fotoaparátu na zaznamenávanie širokouhlých videí a
fotografií.
• Zadný: Použitie zadného fotoaparátu na zaznamenávanie širokouhlých videí a
fotografií.
Používanie zariadenia Gear 360
1 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť
Settings, a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
2 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť Switch
lens, a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
3 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí fotoaparát, ktorý
chcete použiť, a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
• Dual lens: Použitie predného a zadného fotoaparátu súčasne na zaznamenávanie
360-stupňového videí alebo fotografií.
• Single lens Front: Použitie predného fotoaparátu na zaznamenávanie širokouhlých videí a
fotografií.
• Single lens Rear: Použitie zadného fotoaparátu na zaznamenávanie širokouhlých videí a
fotografií.
27
Používanie zariadenia Gear 360
Nahrávanie videí
Nahrávajte 360-stupňové videá v režime dvoch objektívov alebo širokouhlé videá v režime jedného
objektívu.
Keď dlhšiu dobu nahrávate videá alebo používate funkciu streamingu, zariadenie Gear
360 a batéria sa môžu prehriať. Ak teplota vystúpi nad určitú úroveň, zariadenie Gear 360
prestane nahrávať a automaticky sa vypne, aby zabránilo poškodeniu. Ak sa zariadenie
Gear 360 vypne z dôvodu prehriatia, počkajte a použite ho, až keď vychladne.
• Zariadenia so systémom iOS nepodporujú pri nahrávaní videa funkciu ukážky.
• Veľké súbory budú rozdelené do 1,8 GB jednotiek a uložené.
Použitie mobilného zariadenia
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
2 Ťuknite na položku Fotoaparát.
Objaví sa hľadáčik.
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Rýchle nastavenia
Zmena režimu fotoaparátu.
Zmena režimu zobrazovania.
Zmena režimu fotografovania.
Miniatúrna ukážka
28
Používanie zariadenia Gear 360
3 Ťuknite na položky REŽIM → Video.
4 Namierte fotoaparát na subjekt a ťuknite na položku
a nahrajte video.
Počas nahrávania stavový indikátor fotoaparátu bliká načerveno.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
ťuknite na položku .
5 Ťuknutím na položku
. Ak chcete nahrávanie znova spustiť,
ukončíte nahrávanie videa.
Video sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
Dostupný čas na nahrávanie videa sa zobrazí na obrazovke stavu fotoaparátu.
Zmena režimu prezerania.
V režime dvoch objektívov si zmenou režimu prezerania môžete prezerať snímky, ktoré budú
zachytené predným aj zadným fotoaparátom v odlišnej forme.
Na hľadáčiku ťuknite na
a zmeňte režim prezerania.
• 360° zobrazenie: Zobrazenie ukážky fotografie v sférickom tvare.
• Kruhové zobr.: Zobrazenie ukážky fotografie vo forme obrátenej panorámy.
• Roztiah. zobr.: Zobrazenie ukážky fotografie v natiahnutom zobrazení.
• Duálne zobraz.: Rozdelenie obrazu ukážky na obrazovku predného a zadného
fotoaparátu.
• Panor. zobraz.: Zobrazenie ukážky fotografie v širokouhlom zobrazení.
V režime 360° zobrazenia, kruhového zobrazenia a natiahnutého zobrazenia možno
zobrazovať zábery z rôznych uhlov potiahnutím prsta po obrazovke v ľubovoľnom smere.
Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie uhla, ťuknite na položku Reset. zobraz.
29
Používanie zariadenia Gear 360
Používanie zariadenia Gear 360
1 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť Video,
a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
2 Na nahranie videa stlačte tlačidlo OK.
Počas nahrávania stavový indikátor fotoaparátu bliká načerveno a čas nahrávania sa objaví na
obrazovke stavu fotoaparátu.
3 Na ukončenie nahrávania videa stlačte tlačidlo OK.
Video sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
Dostupný čas na nahrávanie videa sa zobrazí na obrazovke stavu fotoaparátu.
Fotografovanie
Snímajte 360-stupňové fotografie v režime dvoch objektívov, alebo širokouhlé fotografie v režime
jedného objektívu.
Použitie mobilného zariadenia
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
2 Ťuknite na položku Fotoaparát.
Objaví sa hľadáčik.
3 Ťuknite na položky REŽIM → Fotografia.
4 Namierte fotoaparát na subjekt a ťuknite na položku
a vytvorte fotografiu.
Fotografia sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
Počet fotografií, ktoré môžete vytvoriť, sa zobrazí na obrazovke stavu fotoaparátu.
30
Používanie zariadenia Gear 360
Používanie zariadenia Gear 360
1 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa nezobrazí možnosť Photo, a potom stlačením tlačidla OK
túto položku vyberte.
2 Na vytvorenie fotografie stlačte tlačidlo OK.
Fotografia sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
Počet fotografií, ktoré môžete vytvoriť, sa zobrazí na obrazovke stavu fotoaparátu.
Časozberné sním.
Počas nastaveného intervalu nasnímajte niekoľko fotografií a uložte ich ako jedno video.
Prehrávaním videa môžete vidieť, ako subjekt vyzerá z rôznych perspektív.
Ukážky záberov nie je možné zobrazovať počas nahrávania časozberných videí.
Použitie mobilného zariadenia
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
2 Ťuknite na položku Fotoaparát.
Objaví sa hľadáčik.
3 Ťuknite na REŽIM → Časozberné sním.
4 Ťuknutím na položku nastavíte intervaly.
5 Ťuknutím na položku nahráte video.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
ťuknite na položku .
6 Ťuknutím na položku
ukončíte nahrávanie videa.
Video sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
31
. Ak chcete nahrávanie znova spustiť,
Používanie zariadenia Gear 360
Používanie zariadenia Gear 360
1 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť Time
lapse, a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
Intervaly nahrávania sa zobrazia na obrazovke stavu fotoaparátu.
Ak chcete zmeniť intervaly nahrávania, postupne vyberte položky Settings → Mode
settings → Time lapse Video interval v zariadení Gear 360 alebo ťuknite na položku
v hľadáčiku pripojeného mobilného zariadenia.
2 Na nahranie videa stlačte tlačidlo OK.
3 Na ukončenie nahrávania videa stlačte tlačidlo OK.
Video sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
Video slučka
Nepretržité nahrávanie videa odstraňovaním nastavenej doby predtým nahraného obsahu a
uloženie nového obsahu. Môžete vyťažiť maximum z kapacity pamäťovej karty.
Zariadenia so systémom iOS nepodporujú funkciu ukážky.
Výber cyklu nahrávania
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
2 Ťuknite na položku Fotoaparát.
Objaví sa hľadáčik.
32
Používanie zariadenia Gear 360
3 Ťuknite na položky REŽIM → Video slučka.
4 Ťuknutím na položku vyberte cyklus nahrávania.
• 5 minút: Nahrávať video počas 5 minút a ukladať video v 1minútových intervaloch.
Začiatok predchádzajúco nahratého obsahu sa odstráni, aby bolo možné zaznamenať
novú stopáž.
• 30 minút: Nahrávanie videa počas 30 minút a ukladanie videa v 5-minútových intervaloch.
Začiatok predchádzajúco nahratého obsahu sa odstráni, aby bolo možné zaznamenať
novú stopáž.
• 60 minút: Nahrávanie videa počas 60 minút a ukladanie videa v 5-minútových intervaloch.
Začiatok predchádzajúco nahratého obsahu sa odstráni, aby bolo možné zaznamenať
novú stopáž.
• Maximum: Nahrávať video a ukladať video v 5minútových intervaloch, kým pamäťová
karta nie je plná. Začiatok predchádzajúco nahratého obsahu sa odstráni, aby bolo možné
zaznamenať novú stopáž.
Čas ukladania videí sa môže meniť v závislosti kapacity pamäťovej karty.
Použitie mobilného zariadenia
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
2 Ťuknite na položku Fotoaparát.
Objaví sa hľadáčik.
3 Ťuknite na položky REŽIM → Video slučka.
4 Ťuknutím na položku nahráte video.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
ťuknite na položku .
5 Ťuknutím na položku
ukončíte nahrávanie videa.
Video sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
33
. Ak chcete nahrávanie znova spustiť,
Používanie zariadenia Gear 360
Používanie zariadenia Gear 360
1 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť Video
looping, a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
Cyklus nahrávania sa zobrazí na obrazovke stavu fotoaparátu.
Ak chcete zmeniť cykly nahrávania, postupne vyberte položky Settings → Mode settings
→ Video loop recording time v zariadení Gear 360 alebo ťuknite na položku
v
hľadáčiku pripojeného mobilného zariadenia.
2 Na nahranie videa stlačte tlačidlo OK.
3 Na ukončenie nahrávania videa stlačte tlačidlo OK.
Video sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
HDR – krajina
Automatické nasnímanie troch fotografií, ich skombinovanie a následná kalibrácia farieb. Tmavé a
svetlé oblasti fotografie možno zvýrazniť sýtymi farbami.
• V režime HDR na šírku môžu byť fotografie rozostrené, ak sa snímajú, keď sa pohybuje
fotoaparát alebo objekty. Umiestnite zariadenie Gear 360 na rovný povrch alebo na
snímanie fotografií použite statív.
• Kalibrácia farieb môže chvíľu trvať.
Použitie mobilného zariadenia
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
2 Ťuknite na položku Fotoaparát.
Objaví sa hľadáčik.
34
Používanie zariadenia Gear 360
3 Postupne ťuknite na položky REŽIM → HDR – krajina.
4 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
Fotografia sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
Počet fotografií, ktoré môžete vytvoriť, sa zobrazí na obrazovke stavu fotoaparátu.
Používanie zariadenia Gear 360
1 Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť
Landscape HDR, a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte.
2 Na nahranie videa stlačte tlačidlo OK.
Fotografia sa uloží na pamäťovú kartu zariadenia Gear 360.
• Počet fotografií, ktoré môžete vytvoriť, sa zobrazí na obrazovke stavu fotoaparátu.
• V závislosti od nastavení zariadenia Gear 360 sa celkový počet ostávajúcich fotografií
nemusí po snímaní fotografií znižovať.
35
Používanie zariadenia Gear 360
Živé vysielanie
Pozvite rodinu a priateľov sledovať videá, ktoré nahrávate pomocou zariadenia Gear 360 v reálnom
čase.
• Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti poskytovania služby k dispozícii.
• Túto funkciu podporujú len mobilné zariadenia s operačným systémom Nougat alebo
novším.
• Za vysielanie prostredníctvom mobilnej siete sa vám môžu účtovať dodatočné poplatky.
• Nevysielajte videá naživo na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných
ľudí.
Spustenie vysielania
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
2 Ťuknite na položku Živé vysielanie, vyberte službu, ktorú chcete použiť, a potom sa prihláste
do konta.
Zobrazí sa obrazovka pohotovostného režimu vysielania. Vysielanie môžete nastaviť na
verejné alebo súkromné.
3 Ťuknutím na položku
pozvite kontakty.
Po spustení vysielania sa prostredníctvom správy odošle vybraným kontaktom prepojenie na
video. Pozvané kontakty môžu sledovať vysielanie ťuknutím na prepojenie.
4 Ťuknutím na položku
5 Ťuknutím na položku
spustite vysielanie.
ukončite vysielanie.
Živé video môžete odoslať alebo môžete zdieľať prepojenie na živé video s ostatnými
používateľmi.
Sledovanie živého vysielania
Pozvané kontakty môžu sledovať vysielanie ťuknutím na prijaté prepojenie na video. V prípade
verejného vysielania môžu diváci vyhľadať názov vášho kanálu v službe, ktorú používajú.
Počas vášho vysielania môžu diváci pridávať komentáre alebo hodnotiť, či sa im vysielanie páči
alebo nepáči.
V závislosti od poskytovateľa služieb sa môžu niektoré funkcie líšiť.
36
Používanie zariadenia Gear 360
Konfigurovanie nastavení fotoaparátu
Konfigurácia nastavení v mobilnom zariadení
Nastavenia fotoaparátu môžete konfigurovať z hľadáčika pripojeného mobilného zariadenia. V
mobilnom zariadení ťuknite na aplikáciu Samsung Gear 360 alebo na aplikáciu Gear 360 →
Fotoaparát.
Rýchle nastavenia
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Rýchle nastavenia
Na hľadáčiku pripojeného mobilného zariadenia môžete použiť nasledujúce možnosti.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách
realistický.
• : Vytvárajte fotografie v jasných farbách a reprodukujte detaily dokonca aj v oblastiach s
rôznymi hodnotami expozície.
• : Počas nahrávania časového slučkovaného videa nastavte intervaly nahrávania. Krátke
intervaly sú vhodné pri nahrávaní videa rýchlo sa pohybujúceho objektu a dlhé intervaly sú
vhodné na nahrávanie videa s pomaly pohybujúcim sa objektom, ako napríklad západ slnka
alebo pohyb oblakov.
• : Nastavenie cyklu nahrávania počas nahrávania videa v slučke.
37
Používanie zariadenia Gear 360
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Ťuknite na položku
v hľadáčiku alebo postupne vyber položky Nastavenia → Nastavenia
fotoaparátu na obrazovke aplikácie Samsung Gear 360 alebo aplikácie Gear 360.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Veľkosť fotografie: Zobrazenie rozlíšenia fotografií.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Ukážka z hlavného objektívu: Keď používate režim dvoch objektívov, vyberte obrazovku
predného alebo zadného objektívu, ktorá sa má zobraziť v strede alebo ako ukážka.
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• Limit citlivosti ISO: Nastavte limit pre hodnotu ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť
fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty.
Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie
hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
• Ostrosť: Nastavte ostrosť svojich fotografií.
• Potlačiť hluk vetra: Redukcia povoleného rozsahu šumu na pozadí počas nahrávania s
cieľom zvýšiť kvalitu zvuku.
• Lokalizačné značky: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Ak chcete používať funkciu značiek polohy, pripojte zariadenie Gear 360 k mobilnému
zariadeniu.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
Konfigurácia nastavení zariadenia Gear 360
Stláčajte tlačidlo Možnosti, kým sa na obrazovke stavu fotoaparátu nezobrazí možnosť Settings,
a potom stlačením tlačidla OK túto položku vyberte. Stlačte tlačidlo Možnosti, kým sa neobjaví
možnosť nastavenia, ktoré chcete zmeniť, potom stlačte tlačidlo OK.
V zariadení Gear 360 môžete konfigurovať nastavenia, ako napríklad fotoaparát, ktorý sa
používa, veľkosť fotografie, časovač, interval časozberného videa, cyklus nahrávania pre
slučkovanie videa a možnosť automatického vypnutia.
38
Používanie zariadenia Gear 360
Zobrazenie videí alebo snímkov
Zobrazenie videí
Zobrazenie nahraných videí na vzdialene pripojenom mobilnom zariadení.
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
2 Ťuknite na položku Galéria.
3 Ťuknite na položku TELEFÓN alebo GEAR 360.
• TELEFÓN: Zobrazovanie videí uložených v mobilnom zariadení.
• GEAR 360: Zobrazovanie videí uložených na pamäťovej karte zariadenia Gear 360.
4 Vyberte video a ťuknite na ikonu prehrávania.
• : videá nahraté jedným objektívom
: 360-stupňové video nahraté dvomi objektívmi
Video sa začne prehrávať.
• 5 Počas prehrávania, ak chcete obraz priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete
obraz vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
Na posunutie videa dopredu alebo dozadu potiahnite panel prehrávania. Ťuknite na paneli
prehrávania na bod, na ktorý chcete preskočiť a prezrite si tú časť videa.
Zobrazovanie 360-stupňových videí
Pri prezeraní 360-stupňových videí zaznamenaných prednou a zadnou kamerou môžete pridať
doplňujúce funkcie.
Prezeranie videí z rôznych uhlov
Počas prehrávania potiahnite prst cez obrazovku v akomkoľvek smere. Uhol prezerania môžete
zmeniť vertikálne a horizontálne v rozsahu 360°.
39
Používanie zariadenia Gear 360
Používanie funkcie pohyblivé zobrazenie
Použitím funkcie pohybu taktiež môžete prezerať video z rôznych uhlov. Počas prehrávania ťuknite
na položku Zobr. pohybu a nakloňte alebo posuňte zariadenie do požadovaného uhla.
Na deaktiváciu funkcie pohybu ťuknite na položku Zobr. pohybu.
Zmena režimu zobrazenia
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia počas prehrávania, ťuknite na položku 360° zobrazenie,
Kruhové zobr., Roztiah. zobr., Duálne zobraz. alebo Panor. zobraz.
• 360° zobrazenie: Zobrazenie fotografie v sférickom tvare.
• Kruhové zobr.: Zobrazenie fotografie vo forme obrátenej panorámy.
• Roztiah. zobr.: Zobrazenie fotografie v natiahnutom zobrazení.
• Duálne zobraz.: Rozdelenie obrazu na obrazovku predného a zadného fotoaparátu.
• Panor. zobraz.: Zobrazenie fotografie v širokouhlom zobrazení.
V režime 360° zobrazenia, kruhového zobrazenia a natiahnutého zobrazenia možno
zobrazovať zábery z rôznych uhlov potiahnutím prsta po obrazovke v ľubovoľnom smere.
Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie uhla, ťuknite na položku Reset. zobraz.
Zobrazovanie fotografií
Zobrazenie zaznamenaných snímkov na vzdialene pripojenom mobilnom zariadení.
1 Spustite aplikáciu Samsung Gear 360 v mobilnom zariadení.
V prípade zariadení s operačným systémom iOS spustite aplikáciu Gear 360.
2 Ťuknite na položku Galéria.
3 Ťuknite na položku TELEFÓN alebo GEAR 360.
• TELEFÓN: Zobrazenie fotografií uložených v mobilnom zariadení.
• GEAR 360: Zobrazenie fotografií uložených na pamäťovej karte zariadenia Gear 360.
4 Vyberte obrázok. Ak bol snímok zaznamenaný dvomi objektívmi, na obrazovke ukážky sa
zobrazí ikona
.
40
Používanie zariadenia Gear 360
5 Ak bol snímok zaznamenaný dvomi objektívmi, ťuknite na položku
.
Jedna fotografia zachytená predným fotoaparátom a druhá fotografia zadným fotoaparátom
sa spoja a vytvoria 360-stupňovú snímku.
Prezeranie 360-stupňových snímkov
Pri prezeraní 360-stupňových snímkov zaznamenaných predným aj zadným fotoaparátom môžete
pridať doplňujúce funkcie.
Prezeranie snímkov z rôznych uhlov
Potiahnite prst cez obrazovku v akomkoľvek smere. Uhol prezerania môžete zmeniť vertikálne a
horizontálne v rozsahu 360°.
Používanie funkcie pohyblivé zobrazenie
Použitím funkcie pohybu taktiež môžete prezerať snímky z rôznych uhlov. Počas zobrazenia
obrázka ťuknite na položku Zobr. pohybu a nakloňte alebo posuňte zariadenie do požadovaného
uhla.
Na deaktiváciu funkcie pohybu ťuknite na položku Zobr. pohybu.
Zmena režimu zobrazenia
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia počas zobrazenia fotografie, ťuknite na položku 360°
zobrazenie, Kruhové zobr., Roztiah. zobr., Duálne zobraz. alebo Panor. zobraz.
• 360° zobrazenie: Zobrazenie fotografie v sférickom tvare.
• Kruhové zobr.: Zobrazenie fotografie vo forme obrátenej panorámy.
• Roztiah. zobr.: Zobrazenie fotografie v natiahnutom zobrazení.
• Duálne zobraz.: Rozdelí obrazovku a zobrazí obrazovku predného aj zadného
fotoaparátu.
• Panor. zobraz.: Zobrazenie fotografie v širokouhlom zobrazení.
V režime 360° zobrazenia, kruhového zobrazenia a natiahnutého zobrazenia možno
zobrazovať zábery z rôznych uhlov potiahnutím prsta po obrazovke v ľubovoľnom smere.
Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie uhla, ťuknite na položku Reset. zobraz.
41
Používanie zariadenia Gear 360
Vymazanie videí alebo snímkov
Na obrazovke aplikácie Samsung Gear 360 alebo Gear 360 ťuknite na položku Galéria, vyberte
videá alebo fotografie, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Zmazať.
Ak chcete odstrániť viacero videí alebo fotografií, ťuknite na video alebo fotografiu, ktorú chcete
odstrániť, vyberte viacero videí alebo fotografií, a potom ťuknite na položku ZMAZAŤ. V prípade
zariadení iOS ťuknite na položku Select vyberte súbory, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite
na položku Delete.
Uloženie videí alebo snímkov do mobilného zariadenia
Môžete taktiež ukladať videá a fotografie zachytené zariadením Gear 360 na mobilnom zariadení.
Na obrazovke aplikácie Samsung Gear 360 alebo Gear 360 postupne ťuknite na položky Galéria
→ GEAR 360, vyberte videá alebo fotografie, ktoré chcete uložiť, a potom ťuknite na položku
Uložiť. Videá a snímky budú uložené v mobilnom zariadení.
Uložené súbory môžete zobraziť v časti TELEFÓN.
• Rozlíšenie videí a fotografií možno znížiť v závislosti do toho, či vaše mobilné zariadenie
podporuje vysoké rozlíšenie.
• Keď do mobilného zariadenia uložíte 360-stupňové videá, veľkosť súboru bude v
dôsledku použitia rôznych video-kompresných metód bude väčšia.
• V časti Galéria ‒ nastavenia je možné zmeniť umiestnenie ukladacieho priestoru na
mobilné zariadenie alebo pamäťovú kartu mobilného zariadenia.
Zdieľanie videí alebo snímkov
V časti TELEFÓN vyberte videá alebo fotografie, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku Zdieľať
a vyberte spôsob zdieľania.
Zdieľať možno len videá a fotografie uložené v mobilnom zariadení.
42
Používanie zariadenia Gear 360
Úprava videí a fotografií
Ukladanie 360-stupňových fotografií ako štandardných fotografií
Počas zobrazenia 360-stupňovej fotografie postupne ťuknite na položky ULOŽIŤ AKO ŠTAND.
FOTOGR.
360-stupňová fotografia sa uloží ako štandardná fotografia.
• V závislosti od režimu alebo uhla zobrazenia sa fotografia uloží inak.
• Uložené fotografie môžete zobraziť v časti TELEFÓN.
• V závislosti od mobilného zariadenia alebo verzie softvéru nemusí byť táto funkcia k
dispozícii.
Ukladanie 360-stupňových videí ako štandardných videí
Počas zobrazenia 360-stupňového videa v časti TELEFÓN postupne ťuknite na položky →
Uložiť ako štandard. video.
360-stupňové video sa uloží ako štandardné video.
• V závislosti od režimu alebo uhla zobrazenia sa video uloží inak.
• Uložené videá môžete zobraziť v časti TELEFÓN.
• 360-stupňové videá je možné ukladať ako štandardné videá, len ak sú uložené v
mobilnom zariadení.
• V závislosti od mobilného zariadenia alebo verzie softvéru nemusí byť táto funkcia k
dispozícii.
Orezávanie videí
Vyberte video zo zoznamu v časti TELEFÓN a ťuknite na položku Orezať.
Ak chcete nastaviť dobu prehrávania videa, presuňte začiatočnú a koncovú zátvorku na
požadované body a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
• Spôsob úpravy videí sa môže líšiť v závislosti od pripojeného mobilného zariadenia.
• Upravené videá môžete zobraziť v časti TELEFÓN.
• Upravovať možno len videá uložené v mobilnom zariadení.
43
Používanie zariadenia Gear 360
Ukladanie snímkov z 360-stupňových videí
Počas zobrazenia 360-stupňového videa v časti TELEFÓN postupne ťuknite na položky →
Zachytiť snímku. V prípade zariadení so systémom iOS postupne ťuknite na položky → Show
capture frame controls. Na displeji sa zobrazí ikona
.
Ak chcete zachytiť aktuálnu obrazovku, ťuknite na položku
.
• Zachytené snímky môžete zobraziť v časti TELEFÓN.
• Zachytávať možno len videá uložené v mobilnom zariadení.
Zobrazenie videí a fotografií použitím zariadenia Gear VR
Pomocou zariadenia Gear VR si môžete vychutnávať živšie 360-stupňové zobrazenie
360-stupňových videí a snímok.
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od mobilného zariadenia alebo verzie softvéru
podporovaná.
Inštalácia a prihlásenie do aplikácie Oculus
Ak chcete videá a fotografie zachytené zariadením Gear 360 zobraziť pomocou zariadenia Gear
VR, nainštalujte aplikáciu Oculus do pripojeného mobilného zariadenia a potom sa prihláste do
konta Oculus.
1 Pripojte svoje mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR.
2 Ak vás hlasové upozornenie vyzve na odpojenie mobilného zariadenia od zariadenia Gear VR,
odpojte mobilné zariadenie.
3 Inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke mobilného zariadenia.
4 Keď sa objaví obrazovka prihlásenie, prihláste sa do účtu Oculus.
• Viac informácií o pripojení mobilného zariadenia k zariadeniu Gear VR a inštalačnom
procese sa dozviete v príručke Gear VR.
• Tento obsah sa vzťahuje na Gear VR (SM-R324), ale nejaký obsah sa od príručky Gear
VR môže líšiť.
44
Používanie zariadenia Gear 360
Zobrazenie 360-stupňových videí a fotografií na Gear VR
Môžete zobraziť len obsah zariadenia Gear 360, ktorý je uložený v pripojenom mobilnom
zariadení.
1 Uložte videá a fotografie zachytené zariadením Gear 360 do mobilného zariadenia.
• 1. spôsob: V mobilnom zariadení ťuknite na aplikáciu Samsung Gear 360 → Galéria →
GEAR 360, vyberte súbory, ktoré sa majú uložiť, a potom ťuknite na položku Uložiť.
• 2. spôsob: V mobilnom zariadení postupne ťuknite na položky Moje súbory → Interné
úložisko → DCIM → Gear 360 a potom uložte súbory.
2 Na mobilnom zariadení sa prihláste do účtu Oculus.
3 V mobilnom zariadení ťuknite na aplikáciu Samsung Gear 360 → Galéria → TELEFÓN →
→ Zobr. na Gear VR.
4 Pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR.
Zoznam obsahu uloženého na mobilnom zariadení sa objaví na obrazovke Gear VR.
5 Použitím touchpadu na zariadení Gear VR vyberte obsah, ktorý chcete zobraziť.
Vychutnajte si videá a snímky v 360-stupňovom zobrazení.
Viac informácií o zobrazovaní obsahu použitím touchpadu nájdete v príručke Gear VR.
45
Používanie zariadenia Gear 360
Používanie počítačového programu
Môžete sledovať videá v počítači alebo vytvárať 360-stupňové videá spájaním širokouhlých videí
nasnímaných predným a zadným fotoaparátom. Môžete vysielať videá naživo v reálnom čase.
Operačný systém Windows podporuje program Gear 360 ActionDirector a operačný systém Mac
OS podporuje program Gear 360. Tieto programy môžete prevziať aj z lokality www.samsung.com.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke pomocníka programu.
• Program Gear 360 ActionDirector poskytuje funkciu úpravy videí.
• Zariadenie Gear 360 je možné pripojiť len k počítaču, ktorý disponuje portom USB
typu A.
• Pri prvom spustení programu je potrebné aktivovať zariadenie Gear 360. Dokončite
aktiváciu podľa zobrazených pokynov. Pri aktivácii zariadenia Gear 360 zadaním
sériového čísla postupne vyberte položky Settings → About device → Serial number
a skontrolujte sériové číslo na zariadení Gear 360.
46
Používanie zariadenia Gear 360
Prenos súborov do počítača
Môžete prenášať súbory zo zariadenia Gear 360 do počítača použitím zariadenia Gear 360 ako
vymeniteľného disku na prenos údajov.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie Gear 360 k počítaču pomocou USB kábla.
Zariadenie Gear 360 sa rozpozná ako vymeniteľný disk.
2 Preneste súbory medzi zariadením Gear 360 a počítačom.
Konfigurácia nastavení
Môžete konfigurovať nastavenia pre zariadenie Gear 360 a aplikáciu.
V mobilnom zariadení ťuknite na aplikáciu Samsung Gear 360 alebo na aplikáciu Gear 360 →
Nastavenia.
GEAR 360
• Zvuk a LED: Zmeňte notifikáciu nastavení zvuku a osvetlenia.
– – Hlasitosť: Nastavte notifikáciu hlasitosti zvuku alebo stlmenia zvuku.
– – Indikátor LED: Nastavte kontrolku a kontrolku stavu fotoaparátu na vypnutie alebo
zapnutie.
Aj keď je Indikátor LED deaktivovaný, kontrolka sa rozsvieti v nasledujúcich situáciách:
• Úroveň nabitia batérie je slabá
• Nabíjanie
• Úplne nabitá
• Prehrieva sa
47
Používanie zariadenia Gear 360
• Automaticky vypnúť po: Nastavenie doby, ktorá má uplynúť než sa zariadenie Gear 360
vypne.
Ak nepoužívate funkciu automatického vypnutia, batéria sa bude nabíjať, len keď
zariadenie Gear 360 vypnuté.
• Stav batérie: Zobraziť stav nabíjania batérie.
• Miesto v úložisku: Skontrolujte stav využitej a dostupnej kapacity pamäte použitej karty.
• Resetovať a formátovať: Formátovanie pamäťovej karty alebo resetovanie zariadenia Gear
360.
Táto funkcia sa nezobrazí, ak pamäťová karta nie je vložená alebo sa vyskytne chyba
pamäťovej karty.
• Verzia firmvéru: Zobrazenie verzie softvéru zariadenia Gear 360 a aktualizácia softvéru.
APLIKÁCIA GEAR 360
• Nastavenia fotoaparátu: Konfigurácia nastavení fotoaparátu.
• Galéria ‒ nastavenia: Zmena nastavení ukladania.
– – Korekcia naklonenia: Úprava naklonenia fotografií a videí pri ukladaní do mobilného
zariadenia.
Táto funkcia automaticky narovná nasnímané videá a fotografie, keď ich uložíte do
mobilného zariadenia, takže prehrávanie sa môže líšiť od vášho zámeru. Ak snímate videá
alebo fotografie pohybovaním zariadenia Gear 360 alebo so zámerne nakloneným uhlom,
túto funkciu vypnite.
– – Umiestnenie úložiska: Výber ukladacieho priestoru na fotografie a videá.
• Informácie o aplikácii Gear 360: Zobrazenie informácií o aplikácii alebo aktualizácia softvéru.
48
Používanie zariadenia Gear 360
Aktualizácia softvéru
Zariadenie Gear 360 a aplikáciu možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Aktualizácia zariadenia Gear 360
Firmvér zariadenia Gear 360 možno aktualizovať na diaľku použitím mobilného zariadenia.
V mobilnom zariadení ťuknite na aplikáciu Samsung Gear 360 alebo na aplikáciu Gear 360 →
Nastavenia → Verzia firmvéru → ZISTIŤ AKTUALIZÁCIE.
• Pred aktualizáciou firmvéru sa uistite, že zariadenie Gear 360 a mobilné zariadenie sú
dostatočne nabité.
• Uistite sa, že zariadenie Gear 360 a mobilné zariadenie sú pripojené.
• Počas aktualizácie firmvéru zariadenie Gear 360 ani mobilný telefón nevypínajte.
Aktualizácia aplikácie
V mobilnom zariadení ťuknite na aplikáciu Samsung Gear 360 alebo na aplikáciu Gear 360 →
Nastavenia → Informácie o aplikácii Gear 360 → AKTUALIZOVAŤ.
49
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie Gear 360.
Zariadenie Gear 360 sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie Gear 360 sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia Gear 360
úplne nabite batériu.
Ďalšie zariadenie Bluetooth alebo Wi-Fi nedokáže lokalizovať
zariadenie Gear 360
• Uistite sa, že je zariadenie Gear 360 prepnuté v režime párovania Bluetooth alebo Wi-Fi.
Stlačte a podržte tlačidlo Možnosti. Potom, keď sa na obrazovke stavu fotoaparátu zobrazí
hlásenie Connect to Android alebo Connect to iOS, stlačte tlačidlo OK a prepnite na režim
párovania Bluetooth alebo Wi-Fi.
• Uistite sa, že sa zariadenie Gear 360 a mobilné zariadenie, ku ktorému sa pripájate, nachádzajú
v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m) alebo Wi-Fi (5 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo je zariadenie Gear
360 a mobilné zariadenie odpojené
• Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické
zariadenia.
• Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Samsung Gear
360 alebo Gear 360. Ak nie je aplikácia Samsung Gear 360 alebo aplikácia Gear 360 aktuálna,
aktualizujte ju.
• Uistite sa, že sa zariadenie Gear 360 a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu
pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenia používajú.
• Reštartujte obe zariadenia a v mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Gear 360
alebo aplikáciu Gear 360.
50
Príloha
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie Gear 360 alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám,
využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Čas v zariadení Gear 360 sa vynuloval
Čas sa po aktualizácii zariadenia Gear 360 vynuluje. Čas môžete nastaviť pripojením zariadenia k
mobilnému zariadeniu cez rozhranie Bluetooth.
Zariadenie Gear 360 je horúce na dotyk
Keď zariadenie Gear 360 používate dlho, zariadenie Gear 360 a jeho batéria sa môžu prehriať.
Ak teplota vystúpi nad určitú úroveň, zariadenie Gear 360 prestane nahrávať a automaticky sa
vypne, aby zabránilo poškodeniu. Ak sa zariadenie Gear 360 vypne z dôvodu prehriatia, počkajte a
použite ho, až keď vychladne.
Na obrazovke stavu fotoaparátu sa zobrazí ikona pamäťovej
karty
• Uistite sa, že je vložená pamäťová karta.
• Uistite sa, že pamäťová karta nie je poškodená.
51
Príloha
Údaje uložené v zariadení Gear 360 sa stratili
Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Gear 360. V
opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť
Samsung nezodpovedá za stratu žiadnych údajov uložených v zariadení Gear 360.
Okolo vonkajšej časti zariadenia Gear 360 je malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
Objektív je znečistený
Čistou jemnou handričkou utrite objektív kruhovými pohybmi.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
52
Autorské práva
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising