Samsung | SM-G388F | Samsung Galaxy Xcover3 Užívateľská príručka (Lollipop)

SM-G388F
Používateľská príručka
Slovak. 12/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
Sieťové pripojenie
34
34Wi-Fi
Začíname
7
Obsah balenia
8
Popis zariadenia
10
Používanie karty SIM alebo USIM a
batérie
Mobilné dáta
35
Zdieľanie pripojenia
Prispôsobenie
37
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
15
Používanie pamäťovej karty
17
Pripevnenie ramienka na ruku
39
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
18
Zapnutie a vypnutie zariadenia
40
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
18
Uzamknutie a odomknutie displeja
40
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
42
Nastavenie kont
Základy
19
Používanie dotykového displeja
22
Usporiadanie domovskej obrazovky
26
Panel oznámení
28
Otváranie aplikácií
28
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
30
Zadávanie textu
31
Zachytenie obsahu obrazovky
32
Moje súbory
Kontakty
32
Režim extrémneho šetrenia energie
46
Pridávanie kontaktov
33
Zvýšenie citlivosti dotykovej obrazovky
47
Vyhľadávanie kontaktov
Telefón
2
43
Uskutočňovanie hovorov
44
Prijímanie hovorov
45
Možnosti počas hovorov
Obsah
Správy a e-mail
Zariadenie a správca dát
48
Správy
75
Aktualizácia zariadenia
49E-mail
76
Prenos súborov medzi zariadením a
počítačom
77
Zálohovanie a obnova údajov
77
Resetovanie dát
Fotoaparát
52
Základné fotografovanie
53
Režimy snímania
55
Nastavenia fotoaparátu
Nastavenia
Galéria
57
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Užitočné aplikácie a funkcie
58
Plánovač S
59
Internet
60
Video
61
Hodiny
62
Kalkulačka
62
Poznámka
63
Hlasový záznamník
64
Rádio
65
Aplikácie Google
Bluetooth
70
Wi-Fi Direct
72NFC
74
Informácie o nastaveniach
78
Pripojenia
82
Zariadenie
84
Osobné
86
Systém
Riešenie problémov
Pripojenie k iným
zariadeniam
68
78
Aplikácia Mobile printing
3
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo
softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od
vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
4
Informácie o tejto príručke
Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
Ak do zariadenia vnikne voda alebo prach, zariadenie sa môže poškodiť. Dôkladne dodržiavajte
tieto pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a zachovala sa odolnosť zariadenia voči vode a
prachu.
• Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako
30 minút.
• Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený. V opačnom prípade nemusí poskytnúť ochranu
pred vodou a prachom.
• Neponárajte zariadenie pod vodu na dlhú dobu.
• Zariadenie nevystavujte silnému vodnému tlaku, ako sú napríklad tečúca voda z vodovodu,
morské vlny alebo vodopád.
• Neotvárajte kryt zariadenia, keď je zariadenie pod vodou alebo vo veľmi vlhkom prostredí,
napríklad na kúpalisku alebo v kúpeľni.
• Zadný kryt neotvárajte mokrými rukami a ani v prípade, keď je zariadenie mokré.
• Gumené tesnenie zadného krytu je dôležitý komponent zariadenia. Pri otváraní a zatváraní
zadného krytu dajte pozor, aby sa gumené tesnenie nepoškodilo. Dbajte aj na to, aby sa
na gumenom tesnení nenachádzali nečistoty, napríklad piesok alebo prach, aby nedošlo k
poškodeniu zariadenia.
• Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa
zariadenie namočí do inej kvapaliny ako voda, okamžite ho opláchnite vodou a
dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Nedodržanie pokynov týkajúcich sa
opláchnutia zariadenia vodou a následného vysušenia môže spôsobiť nefunkčnosť
zariadenia a poškodenie jeho povrchovej úpravy.
• Zadný kryt sa pri páde alebo náraze zariadenia môže uvoľniť. Dbajte na to, aby boli všetky
kryty správne zarovnané a pevne zatvorené.
• Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón, alebo reproduktor, zvuk
nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Mikrofón a reproduktor vyčistite a osušte suchou
handričkou.
5
Informácie o tejto príručke
• Kvôli vodeodolnej konštrukcii môže zariadenie za určitých podmienok vibrovať. Vibrácie sú za
takýchto podmienok, napríklad pri príliš vysokej úrovni hlasitosti, normálne a neovplyvňujú
výkon zariadenia.
• Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, ak sa zariadenie používa vo
vode alebo v iných kvapalinách.
• Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých
okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP67 podľa
predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód
IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 meter, počas 30 minút). Napriek
tejto klasifikácii zariadenie nie je za žiadnych okolností odolné voči poškodeniu vodou.
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
6
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Batéria
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Niektoré príslušenstvo, ako napríklad dokovacie zariadenia, nemusia mať rovnakú
certifikáciu odolnosti proti vode a prachu.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
7
Začíname
Popis zariadenia
Konektor pre slúchadlá
Snímač vzdialenosti
Slúchadlo
Predný fotoaparát
Dotykový displej
Vypínacie tlačidlo
Tlačidlo Domov
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Mikrofón
Multifunkčný konektor
GPS anténa
Reproduktor
Blesk
Tlačidlo Xcover
Zadný fotoaparát
Tlačidlá hlasitosti
Zadný kryt
Anténa NFC (na batérii)
Vnútorná anténa
8
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
Klávesy
Kláves
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Stlačením otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Stlačením a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Xcover
• Stlačením alebo stlačením a podržaním spustíte vopred
nastavené aplikácie.
• Stlačením nasnímate fotografiu v režime fotoaparátu.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
9
Začíname
Používanie karty SIM alebo USIM a batérie
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných
telefonických služieb a pribalenú batériu.
• So zariadením možno používať len karty microSIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Odstráňte zadný kryt.
Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.
Zadný kryt príliš neohýbajte, ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.
10
Začíname
2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.
• Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta
zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o jej vybratie.
• Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné
osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené
stratenými alebo ukradnutými kartami.
3 Batériu vložte pozlátenými kontaktmi správne zarovnanými s kontaktmi zariadenia.
2
1
11
Začíname
4 Znova nasaďte zadný kryt.
2
1
Zatlačte kryt
Zarovnať
• Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený.
• So zariadením používajte len zadné kryty a príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung.
Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vyberte batériu.
12
Začíname
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Batériu môžete nabíjať tiež pomocou
počítača tak, že nabíjačku pripojíte k nemu pomocou USB kábla.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
13
Začíname
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej
nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
14
Začíname
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Používanie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
15
Začíname
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
→ Nastavenia → Ukladací priestor → Odpojiť kartu SD.
postupne ťuknite na položky
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom.
V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
16
Začíname
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
→ Nastavenia → Ukladací priestor →
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky
Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát
v dôsledku činnosti používateľa.
Pripevnenie ramienka na ruku
1 Odstráňte zadný kryt.
2 Prevlečte ramienko na ruku cez otvor a zaháknite ho cez malý výčnelok.
3 Znova nasaďte zadný kryt.
17
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Uzamknutie a odomknutie displeja
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a prstom potiahnite v
ľubovoľnom smere.
Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Viac informácií nájdete v časti Zmena
spôsobu uzamknutia obrazovky.
18
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
19
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
20
Základy
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať
webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
21
Základy
Usporiadanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie,
ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť domovskú obrazovku,
pozrite si časť Spravovanie domovskej obrazovky.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátor obrazovky
Obľúbené aplikácie
22
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe.
23
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Ak chcete
zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej
časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie obrazovky
aplikácií.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aplikácia
Indikátory na
obrazovke
24
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
25
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Aktivovať alebo deaktivovať
možnosti. Ak chcete zobraziť
podrobnejšie nastavenia, ťuknite
na tlačidlo a podržte na ňom prst.
Otvorenie Nastavenia.
Nastavenie jasu.
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne postupy.
Vymazať všetky oznámenia.
26
Základy
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení
Ak chcete na paneli oznámení zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchleho nastavenia, otvorte
obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie → Panel
oznámení. Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju presuňte na iné miesto.
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Príslušné možnosti
aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť
podrobnejšie nastavenia.
• Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• GPS: Ďalšie informácie nájdete v časti GPS.
• Zvuk / Vibrovať / Stlmiť: Vyberte režim zvuku.
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
• Bluetooth: Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Mobilné dáta: Ďalšie informácie nájdete v časti Využitie dát alebo Mobilné siete.
• Extrémne šetrenie: Ďalšie informácie nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
• Pr. bod Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie pripojenia.
• NFC: Ďalšie informácie nájdete v časti NFC.
• Synchron.: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako
napríklad kalendár alebo e-mail.
• Letový režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Letový režim.
• Citlivosť na dotyk: Ďalšie informácie nájdete v časti Zvýšenie citlivosti dotykovej obrazovky.
27
Základy
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, stlačte tlačidlo Naposledy spustené
aplikácie a vyberte ikonu aplikácie, ktorá sa má otvoriť.
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete aplikáciu zatvoriť, stlačte tlačidlo Naposledy spustené aplikácie a presuňte ikonu doľava
alebo doprava. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, stlačte tlačidlo Naposledy spustené
aplikácie a ťuknite na položku .
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
28
Základy
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
→
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku s aplikáciami a postupne ťuknite na
položky → Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa
zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku OK.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
→ Stiahnuté aplikácie → → Odinštalovať. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku
Odinštalovať.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Zobr. neakt. aplik., vyberte aplikácie a potom
ťuknite na položku Hotovo. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Správca aplikácií, prejdite na položku ZAKÁZANÉ, vyberte aplikáciu a potom
ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
• Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete
naďalej používať.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
29
Základy
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena nastavení klávesnice.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Prechod na ďalší riadok.
Zadanie číslic a interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Vyberte vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete
Postupne ťuknite na položky
používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla
medzerníka doľava alebo doprava.
Zmena rozloženia klávesnice
Ťuknite na položku
klávesnice.
, v možnosti Jazyky vstupu vyberte jazyk a potom vyberte usporiadanie
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.
30
Základy
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
Otvoriť klávesnicu.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → Prilepiť.
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými
používateľmi.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
31
Základy
Moje súbory
Táto aplikácia umožňuje vstupovať do rôznych súborov uložených v zariadení.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyhľadávanie súborov alebo
priečinkov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobraziť súbory poľa kategórií.
Zobraziť históriu prevzatých
položiek.
Režim extrémneho šetrenia energie
Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Režim extrémneho šetrenia energie a
potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Režim extrémneho šetrenia energie.
32
Základy
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, ťuknite na položky → Odstrániť, vyberte
aplikáciu s
a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie
alebo zvuk, postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky →
Vyp. režim extr. šetr. energie.
Odhadovaná maximálna pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije,
keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení
zariadenia a prevádzkových podmienok.
Zvýšenie citlivosti dotykovej obrazovky
Túto funkciu môžete používať na ovládanie displeja pri nosení rukavíc.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie a potom označte
možnosť Zvýšiť citlivosť na dotyk.
• Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy
materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
• Ak máte na rukách rukavice, najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete na displej ťukať
silnejšie.
33
Sieťové pripojenie
Mobilné dáta
Pripojenie zariadenia k mobilnej sieti vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne
súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Využitie dát.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Využitie dát a potom
začiarknite možnosť Mobilné dáta.
Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.
Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Wi-Fi.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez
nutnosti zadania hesla.
Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname
sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
34
Sieťové pripojenie
Zdieľanie pripojenia
Informácie o zdieľaní pripojenia a mobilných prístupových
bodoch
Táto funkcia slúži na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačmi a
inými zariadeniami, ak internetové pripojenie nie je k dispozícii. Spojenia sa môžu vykonať
prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia →
Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač Mobilný prístupový bod zapnite túto funkciu.
• V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
• Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky
→ Konfigurovať mobilný prístupový bod a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom
zadajte heslo a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
35
Sieťové pripojenie
Použitie zdieľania pripojenia cez USB
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom kábla
USB.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia.
2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
3 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia USB.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
4 V počítači použite mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Použitie zdieľania pripojenia cez Bluetooth
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom
pripojenia Bluetooth. Presvedčite sa, že počítač, ku ktorému sa pripájate, podporuje funkciu
Bluetooth.
1 Spárujte zariadenie s druhým zariadením prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Viac
informácií nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.
2 Na obrazovke aplikácií vo vašom zariadení postupne ťuknite na položky Nastavenia →
Zdieľanie pripojenia.
3 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia Bluetooth.
4 V pripojenom zariadení otvorte obrazovku nastavení Bluetooth, ťuknite na položku
→
Prístup na internet.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
5 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení.
36
Prispôsobenie
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Spravovanie domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a potom ju presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte, ťuknite
na položku Widgety, ťuknite na widget a podržte ho a potom ho presuňte na domovskú
obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju presuňte na položku Odstrániť,
ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na položku Vytvoriť
priečinok, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku Hotovo.
37
Prispôsobenie
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Spravovanie obrazovky aplikácií
Zmena spôsobu triedenia
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Zobraziť ako a vyberte spôsob usporiadania.
Skrytie aplikácií
Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Skryť aplikácie, vyberte aplikácie a potom ťuknite
na položku Hotovo.
Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, postupne ťuknite na položky → Zobr. skryté aplik., vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku Hotovo.
Presúvanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku Vytvoriť stránku, ktorá sa
zobrazí v hornej časti obrazovky.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
38
Prispôsobenie
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky
alebo uzamknutej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst a potom ťuknite na
položku Tapety. Alebo na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ Zobrazenie → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky,
ťuknite na možnosť Z aplik. Galéria.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo ULOŽIŤ.
Zmena zvonení
Zmena zvonení prichádzajúcich hovorov a upozornení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zvuky a oznámenia.
Zvonenie prichádzajúceho hovoru nastavíte tak, že ťuknete na položku Zvonenia, vyberte
zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo OK. Ak chcete ako zvonenie použiť skladbu uloženú v
zariadení alebo v konte, ťuknite na položku PRIDAŤ.
Zvonenie upozornení nastavíte tak, že ťuknete na položku Oznámenie, vyberte zvonenie a potom
ťuknete na tlačidlo OK.
39
Prispôsobenie
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutá obrazovka → Uzamknutie
obrazovky a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia
pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Používanie záložných kont
Záložné súbory s údajmi môžete preniesť zo svojho predošlého zariadenia do nového zariadenia
pomocou konta Google. Viac informácií nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
40
Prispôsobenie
Používanie aplikácie Samsung Smart Switch
Súbory s údajmi môžete z predošlého zariadenia preniesť pomocou aplikácie Smart Switch do
nového zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch.
V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart
Switch.
Použitie aplikácie Smart Switch Mobile
Táto aplikácia umožňuje preniesť údaje z predošlého zariadenia do nového zariadenia. Aplikáciu
možno prevziať z lokality Galaxy Apps alebo zo služby Obchod Play.
1 Na displeji zaradenia ťuknite na položku Smart Switch.
2 Na displeji zariadenia vyberte možnosť v závislosti od typu predchádzajúceho zariadenia a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak predchádzajúce zariadenie je zariadenie Android, v tomto zariadení musí byť nainštalovaná
aplikácia Smart Switch Mobile. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.
Použitie aplikácie Smart Switch na počítačoch
Pomocou tejto funkcie môžete importovať záložné súbory svojich údajov z počítača do
zariadenia (z vybraných mobilných zariadení výrobcu). Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohovanie údajov z predošlého zariadenia do počítača. Ďalšie informácie si vyžiadajte od
výrobcu zariadenia.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Pomocou USB kábla pripojte svoje zariadenie k počítaču.
4 V počítači kliknite na výrobcu predošlého zariadenia a preneste záložné súbory s údajmi do
svojho zariadenia podľa zobrazených pokynov.
41
Prispôsobenie
Používanie aplikácie Samsung Kies
Záložný súbor s údajmi importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím obnovíte
údaje vo svojom zariadení. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete údaje zálohovať aj do
počítača. Viac informácií nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto a
vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte konto a potom
ťuknite na položky → Odstrániť konto.
42
Telefón
Uskutočňovanie hovorov
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku Klávesnica, zadajte telefónne číslo a potom ťuknutím na položku
uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
uskutočnite videohovor. Volať môžete aj
na telefónne čísla uvedené v zoznamoch Denníky, Obľúbené a Kontakty.
Zobrazenie denníkov hovorov a
správ.
Zobrazenie obľúbených kontaktov.
Zadajte číslo pomocou klávesnice.
Zobrazenie zoznamu kontaktov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ťuknite na položku Denníky alebo Kontakty a presunutím telefónneho čísla doprava uskutočnite
hovor.
43
Telefón
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na položku Klávesnica.
Ťuknite na tlačidlo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a
telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete zablokovať odchádzajúce hovory, postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Hovor → Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov. Potom vyberte typ hovorov a začiarknite
položku Medzinárodné hovory.
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite
na položky Telefón → → Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru → Správy pri
odmietnutí → .
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
. Ak si chcete pozrieť zoznam
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na Telefón
→ Denníky a zobrazia sa zmeškané hovory.
44
Telefón
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
Ťuknutím na položku sa zobrazia ďalšie možnosti.
Ak počas hovoru spustíte aplikácie, zobrazí sa kontextové okno pre obrazovku hovoru ( ). V
telefonáte môžete pokračovať a zároveň používať aplikáciu.
Ak chcete kontextové okno presunúť, potiahnite ho na iné miesto.
Ak chcete kontextové okno odstrániť, ťuknite na toto okno a podržte na ňom prst a potom ťuknite
na tlačidlo OK.
Na obrazovku hovoru sa dostanete ťuknutím na kontextové okno.
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
Ťuknutím na položku sa zobrazia ďalšie možnosti.
45
Kontakty
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Klávesnica zadajte číslo a ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať
zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Kontakty → Importovať/exportovať
kontakty a vyberte možnosť importovania alebo exportovania.
46
Kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Pridávanie skratiek kontaktov na domovskú obrazovku
Na domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často komunikujete.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Postupne ťuknite na položky → Pridať odkaz na domovskú obrazovku.
47
Správy a e-mail
Správy
Odosielanie správ
Odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Výber kontaktov zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie príjemcov.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie správy.
4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
48
.
Správy a e-mail
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu. Vybratím kontaktu zobrazíte správy
od danej osoby.
Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
Ak chcete zobraziť viac možností, pri zobrazení správy ťuknite na položku .
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ťuknite na
položku ĎALŠÍ, alebo ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku MANUÁLNE
NASTAVENIE. Nastavenie dokončite podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
.
→ SPRÁVA KONT →
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky
→ SPRÁVA KONT → → Nastaviť predvolené konto.
49
Správy a e-mail
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ak chcete vytvoriť e-mail, ťuknite na položku
v dolnej časti obrazovky.
Vymazanie e-mailu.
E-mail uložiť na neskoršie
doručenie.
Odoslanie e-mailu.
Priložiť obrázky, videá a ďalšie
položky.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridať príjemcov.
Pridať príjemcov na kópiu alebo
skrytú kópiu.
Zadať predmet.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie e-mailu.
50
Správy a e-mail
Čítanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku
, vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové e-maily.
Ak chcete manuálne načítať nové e-maily, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte e-mail, ktorý si chcete prečítať.
Odstránenie e-mailu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov alebo zobraziť
ďalšie možnosti.
Otvorenie príloh.
Označenie e-mailu ako
pripomenutie.
Preposlanie e-mailu.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci e-mail.
Odpovedanie na e-mail.
51
Fotoaparát
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť.
Zobrazenie aktuálneho
režimu.
Začať nahrávanie
videa.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Nasnímanie fotografie.
Zmena režimu
fotografovania.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Zobrazte nasnímané
fotografie a videá.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný objektív fotoaparátu je vhodný na snímanie širokouhlých fotografií. Pri snímaní
širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to
problém so zariadením.
52
Fotoaparát
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustite aplikáciu Fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu. Ak sa položka
nezobrazuje, otvorte obrazovku s aplikáciami, postupne ťuknite na položky Nastavenia →
Zamknutá obrazovka a potom začiarknite možnosť Odkaz na fotoaparát.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Režimy snímania
Automatický
Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim
fotografie.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Automatický.
Krásna tvár
Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie
obrázky.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
53
→ Krásna tvár.
Fotoaparát
Panoráma
Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Toto zariadenie
fotografiu identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Panoráma.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
Sériové snímanie
Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
Ak chcete nasnímať niekoľko fotografií za sebou, ťuknite na položku
→ Sériové snímanie.
a podržte ju.
Voda
Tento režim použite pri snímaní fotografií pod vodou.
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Voda.
Dotykový displej nemusí byť pod vodou aktívny. Pri fotografovaní pod vodou použite
tlačidlo Xcover.
Šport
Pomocou tohto režimu môžete nasnímať rýchlo sa pohybujúce objekty.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
54
→ Šport.
Fotoaparát
Selfie
Tento režim umožňuje zachytiť autoportrét pomocou predného fotoaparátu.
1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Fotoaparát.
2 Ťuknite na položku a použite predný fotoaparát.
3 Ak chcete vytvoriť autoportrét, dlaň si priložte k displeju alebo ťuknite na
.
Nastavenia fotoaparátu
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Fotoaparát → . Niektoré z nasledujúcich
možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• : Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény pri
fotografovaní predným fotoaparátom.
• : Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
• /
: Výber rozlíšenia. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti
zaberú viac miesta.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Dlaň. autoport.: Nastavenie zariadenia tak, aby zistilo vašu dlaň, pomocou ktorej môžete
vytvárať autoportréty.
• Krásna tvár: Nastavenie fotoaparátu na fotenie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie
jemnejších záberov.
• Režim zaostrov.: Výber režimu zaostrovania. Aut. zaos. ovláda fotoaparát/kamera. Makro je
určené pre objekty, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
55
Fotoaparát
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
S vyvážením na stred meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. Bodové meria hodnotu
svetla na konkrétnom mieste. Maticové meranie meria priemer celej scény.
• Ťuknutím fotograf.: Ťuknutím na snímku na obrazovke ukážky zhotovíte fotografiu.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v
pamäti zaberú viac miesta.
• Režim nahrávania: Zmena režimu nahrávania.
• Zaznamenanie polohy: Zariadenie nastaviť tak, aby k fotografii priložilo štítok polohy.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Pri zdieľaní fotografie so štítkom polohy môžu prístup k informáciám o polohe získať
ďalšie osoby.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo priblíženia.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
56
Galéria
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Ak chcete skryť alebo zobraziť ponukový riadok a zobraziť miniatúrnu ukážku, ťuknite na
obrazovku.
Poslať obrázok ostatným.
Úprava obrázku.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Odstrániť obrázok.
Zobrazenie miniatúr obrázkov a
videa
57
Užitočné aplikácie a funkcie
Plánovač S
Vytvorenie udalostí alebo úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku . Poprípade vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo
úlohy a znova ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
.
3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.
• Pridať udalosť: Nastavenie začiatku a konca dátumu udalosti. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľné opakovanie.
• Pridať úlohu: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľnú prioritu.
Výber položky.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Zadanie názvu.
Zobrazenie polohy udalosti.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Nastavte pripomienku k poznámke.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ uložíte udalosť alebo úlohu.
58
Užitočné aplikácie a funkcie
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, postupne ťuknite na položky →
Synchronizovať.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, postupne ťuknite na položky →
Kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a
prihláste sa.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky
Nastavenia → Kontá a potom vyberte službu konta.
Internet
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Otvoriť domovskú stránku.
Zobraziť webové stránky označené
záložkami.
Otvoriť ďalšie karty.
Prechod na naposledy navštívenú
internetovú stránku.
59
Užitočné aplikácie a funkcie
Video
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Zmena pomeru strán.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Otočiť obrazovku.
Opätovné spustenie
aktuálneho videa alebo
prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video dozadu.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
video dopredu.
60
Užitočné aplikácie a funkcie
Hodiny
Budík
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Budík.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku
vedľa
budíka.
• Posunúť budík: Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s
nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia.
Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne
zvoniť vopred nastavené zvonenie.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia
budíka zapli skôr, položku
presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí
určeného časového úseku.
Odstránenie budíkov
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte budíky a potom ťuknite na položku
.
Svetový čas
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Svetový čas.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
61
.
Užitočné aplikácie a funkcie
Stopky
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Stopky.
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku OKRUH.
Ťuknutím na položku STOP meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na
položku VYNULOVAŤ.
Časovač
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Časovač.
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
Rotácia obrazu, postupne ťuknite na položky → Vedecká kalkulačka.
Poznámka
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať poznámky a usporadúvať ich podľa kategórie.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• : Vložiť obrázky.
• : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
62
Užitočné aplikácie a funkcie
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku
ktoré ho obsahujú.
v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok,
Hlasový záznamník
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu. Ak chcete nahrávanie
pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zrušiť, ťuknite na položku . Ak chcete
nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
Prístup k ďalším možnostiam.
Uplynulý čas nahrávky
Spustenie nahrávania.
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Prehrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku
• • /
/
a vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
: Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
: Prepnutie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
63
Užitočné aplikácie a funkcie
Rádio
Počúvanie FM rádia
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke s aplikáciami.
Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.
Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku
obrazovku FM rádia.
sa vráťte na
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším možnostiam.
Nahrávanie skladby z FM rádia.
Pridanie aktuálnej rozhlasovej
stanice do zoznamu obľúbených
staníc.
Manuálne zadanie frekvencie
rozhlasovej stanice.
Jemné ladenie frekvencie.
Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Zobrazenie zoznamu dostupnými
stanicami.
Zobrazenie zoznamu obľúbených
staníc.
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej
stanice.
64
Užitočné aplikácie a funkcie
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke s aplikáciami.
Postupne ťuknite na položky → Vyhľadať a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio
automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku
obrazovku FM rádia.
sa vráťte na
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie
kont.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
65
Užitočné aplikácie a funkcie
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
Filmy Play
Sledovať videá zdieľané vo vašom zariadení a preberať rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali ich na Google+.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
66
Užitočné aplikácie a funkcie
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
Nastavenia Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
67
Pripojenie k iným
zariadeniam
Bluetooth
O funkcii Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth, aktivujte ho
potiahnutím prepínača Bluetooth a potom ťuknite na položku VYHĽADAŤ.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.
68
Pripojenie k iným zariadeniam
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete
spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre
iné zariadenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý
obrázok sa uloží do priečinka Galéria → Download.
69
Pripojenie k iným zariadeniam
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, párovanie s ktorým chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Wi-Fi Direct
Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Wi-Fi.
2 Ťuknite na položky
→ Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, postupne ťuknite na položky → Premenovať
zariadenie.
4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
70
Pripojenie k iným zariadeniam
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie
sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Prijatie obrázka
Keď sa vám iné zariadenie posiela obrázok, prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct. Ak
sú už zariadenia spojené, obrázok bude v druhom zariadení prijatý bez požiadavky na pripojenie.
Prijatý obrázok sa uloží do priečinka Download. Ak chcete otvoriť priečinok, otvorte obrazovku
Aplikácie a postupne ťuknite na položky Galéria → Download.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položky → Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky UKONČIŤ PRIPOJENIE → OK.
71
Pripojenie k iným zariadeniam
NFC
O funkcii NFC
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste
nepoškodili NFC anténu.
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov. Ak do zariadenia vložíte kartu SIM alebo USIM s funkciou
umožňujúcou vykonávanie platieb, zariadenia môžete používať na pohodlné platenie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a potom ju aktivujte
ťuknutím na prepínač NFC.
Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC. Zobrazia sa
informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude
snímať NFC tagy a prijímať údaje.
72
Pripojenie k iným zariadeniam
Nakupovanie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a potom ju aktivujte
ťuknutím na prepínač NFC.
Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť aplikáciu predvoleného spôsobu platieb, ťuknite na položku Ťuknúť a zaplatiť
a vyberte aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Posielanie dát
Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a
kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC a potom ju aktivujte
ťuknutím na prepínač NFC.
2 Ťuknite na položku Android Beam a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Android
Beam.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
73
Pripojenie k iným zariadeniam
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Tlač → Stiahnuť
doplnok a v možnosti Obchod Play vyhľadajte doplnok k tlačiarni. Vyberte doplnok k tlačiarni a
nainštalujte ho.
Pripojenie k tlačiarni
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Tlač, vyberte doplnok k
tlačiarni a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač v pravom hornom rohu obrazovky. Zariadenie
vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie. Vyberte tlačiareň,
ktorú chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.
Ak chcete pridať tlačiarne ručne, vyberte doplnok k tlačiarni, postupne ťuknite na položky →
Pridať tlačiareň → ADD PRINTER, zadajte podrobnosti a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlačiarne, vyberte doplnok k tlačiarni a postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky → Tlač
a potom vyberte tlačiareň.
74
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Aktualizácie softvéru → Aktualizovať teraz.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti
Samsung. Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung
Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom
okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Viac informácií o
postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
75
Zariadenie a správca dát
Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
• Neodpájajte zariadenie od počítača počas prehrávania súborov uložených v zariadení
na pripojenom počítači. Po dokončení prehrávania súboru odpojte zariadenie od
počítača.
• Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach spoločnosti Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z
webovej lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
76
Zariadenie a správca dát
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr.
Použitie konta Google
1 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie a začiarnite možnosť Zálohovať moje údaje.
3 Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné
konto.
Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google.
Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na
továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou,
zálohované údaje nemožno obnoviť.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Viac informácií
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
77
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položku Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač Wi-Fi.
Zariadenie dokáže udržiavať stabilné sieťové pripojenie automatickým výberom siete Wi-Fi alebo
mobilnej siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite
možnosť Inteligentné prepínanie sietí.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .
• Vyhľadať: Vyhľadávanie dostupných sietí.
• Wi-Fi Direct: Aktivácia siete Wi-Fi Direct a priame pripojenie zariadení cez Wi-Fi, aby bolo
možné zdieľať súbory.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
78
Nastavenia
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Ťuknite na položky → Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku.
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenie. Ak je zariadenie
nastavené na používanie mobilných sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač Bluetooth.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie trvania viditeľnosti zariadenia.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov pomocou funkcie Bluetooth.
Zdieľanie pripojenia
Na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje
zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Viac informácií nájdete v časti Zdieľanie pripojenia.
Na obrazovke nastavenia ťuknite na možnosť Zdieľanie pripojenia.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete
Wi-Fi. Túto funkciu možno použiť, keď sieťové pripojenie nie je k dispozícii.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
79
Nastavenia
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Letový režim.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Využitie dát.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nastaviť limit dát: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Obmedziť dáta na pozadí: Nastavenie vypnutia synchronizácie na pozadí pri používaní
mobilnej siete na zariadení.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo využitie dát
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
• Mobilné prístupové body: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám
spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku GPS a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač
GPS.
• Mód: Vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo
aplikácie, ktoré vyžadujú informácie o vašej aktuálnej polohe a ako využívajú batériu.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
80
Nastavenia
NFC
Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať NFC tagy obsahujúce informácie.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku NFC a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač
NFC.
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
• Ťuknúť a zaplatiť: Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Tlač.
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Ďalšie siete.
Predvolená aplikácia pre správy
Vyberte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Dátový roaming: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete: Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálna registrácia siete.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
81
Nastavenia
Zariadenie
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zvuky a oznámenia.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Zvonenia: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
• Oznámenie: Vyberte zvonenie pre udalosti, napr. prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zobrazenie.
• Pozadie: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
• Panel oznámení: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení
zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zvýšiť citlivosť na dotyk: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné použiť dotykový displej
s rukavicami na rukách.
82
Nastavenia
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zamknutá obrazovka.
• Uzamknutie obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Duálne hodiny: Nastavte zariadenie, aby zobrazovalo duálne hodiny.
• Zobraziť dátum: Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.
• Odkaz na fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Informácie o vlastníkovi: Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
Hovor
Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Hovor.
• Odmietnutie hovoru: Zmena nastavení odmietnutia hovorov, napríklad zoznamu odmietnutí
a správ.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov: Zmena spôsobu prijímania alebo ukončovania hovorov.
• Kont. okná súvisiace s hovormi: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie kontextových okien
pre hovory alebo na zobrazovanie stavu hovorov počas používania aplikácií.
• Ďalšie nastavenia: Prispôsobenie ďalších nastavení hovorov.
• Vyzv. tóny a tóny klávesn.: Zmena nastavení zvuku a vibrovania pre hovory.
• Skryť moje video: Výber obrázka, ktorý uvidí druhá strana.
• Poskytovateľ služieb: Vyberte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
• Nastavenia hlasovej pošty: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky.
Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
83
Nastavenia
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Správca aplikácií.
Osobné
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Kontá.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a
odstránenie všetkých dát.
Zjednodušenie ovládania
Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia na otvorenie vybraných ponúk zjednodušenia
ovládania trojnásobným stlačením tlačidla Domov.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov:
– – Stlačenie tlačidla domov. obr.: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru stlačením tlačidla
Domov.
– – Vypínacím tlačidlom: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho
tlačidla.
84
Nastavenia
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia, aby sa prichádzajúce hovory alebo
oznámenia ovládali ťuknutím na tlačidlo namiesto jeho potiahnutia.
• Služby: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
• TalkBack: Aktivácia funkcie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak chcete zobraziť
informácie o spôsobe používania tejto funkcie, postupne ťuknite na položky NASTAVENIA →
Spustiť návod na používanie Preskúmavania dotykom.
• Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané
heslo nahlas.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zväčšovacie gestá: Nastavenie zariadenia na zväčšovanie obrazovky a približovanie na
konkrétnu oblasť.
• Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia tak, aby aktivovalo funkciu
TalkBack po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a následnom ťuknutí a podržaní
obrazovky dvomi prstami.
• Možn. prev. textu na reč: Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri
zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
• Oznámenie bleskom: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú
správu alebo oznámenie.
• Vypnúť všetky zvuky: Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako
napr. zvuky médií, vrátane hlasu volajúceho počas hovoru.
• Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazenie skrytých titulkov pri obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení skrytých titulkov.
• Mono zvuk: Nastavenie zariadenia na prepínanie zvuku výstupu zo stereofónneho na
monofónny pri pripojení náhlavnej súpravy.
• Vyváženie zvuku: Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní
náhlavnej súpravy.
• Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania
obrazovky.
• Ovládanie interakcií: Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií
obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.
85
Nastavenia
Tlačidlo Xcover
Zobrazenie a úprava aplikácií, ktoré sa spustia po stlačení tlačidla Xcover.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Tlačidlo Xcover.
• Krátke stlačenie: Výber aplikácie, ktorá sa spustí po stlačení tlačidla Xcover.
• Dlhé stlačenie: Výber aplikácie, ktorá sa spustí po stlačení a podržaní tlačidla Xcover.
Systém
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Jazyk a vstup.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Slovenčina: Výber predvoleného usporiadania klávesnice.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
86
Nastavenia
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a
neúplných slov ťuknutím na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Automatická kapitalizácia: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Swype: Zmena nastavení funkcie ťahania prstom po klávesnici.
• Zvuk: Nastavenie zariadenia na zvukovú signalizáciu pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlasové zadávanie Google
• Jazyk: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehranie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
87
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Automatické časové pásmo: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo informácie o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
Režim extrémneho šetrenia energie
Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho
usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii. Viac informácií nájdete v časti Režim
extrémneho šetrenia energie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Režim extrémneho šetrenia energie a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Režim extrémneho šetrenia energie.
Odhadovaná maximálna pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije,
keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení
zariadenia a prevádzkových podmienok.
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Batéria.
• Energia na stavov. riadku: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
88
Nastavenia
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zabezpečenie.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej
karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo ovládanie strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia funkcie Hľadať môj mobil, pomocou ktorej môžete
vyhľadať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
89
Nastavenia
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM: Zmena nastavení zamknutia karty SIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie hesiel pri zadávaní.
• Aktual. politiky zabezp.: Nastavenie zariadenia na vyhľadávanie a preberanie aktualizácií
zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení spoločnosti Samsung.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Informácie o zariadení.
90
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu
úplne nabite.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
91
Riešenie problémov
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie
tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje
od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred obnovením údajov od
výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
92
Riešenie problémov
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
93
Riešenie problémov
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
94
Riešenie problémov
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10 či novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
95
Riešenie problémov
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
96
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising