Samsung | SM-G920F | Samsung Galaxy S6 Užívateľská príručka (Nougat)

SM-G920F
Používateľská príručka
Slovak. 04/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikácie
4
Informácie o tejto príručke
55
6
Situácie, pri ktorých sa zariadenie
prehrieva, a ich riešenia
57Telefón
9
Obsah balenia
61
Kontakty
10
Popis zariadenia
65
Správy
12
Batéria
68
Internet
18
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
70
E-mail
20
Zapnutie a vypnutie zariadenia
71
Fotoaparát
21
Ovládanie dotykového displeja
93
Galéria
24
Domovská obrazovka
96
Samsung Gear
31
Uzamknutie obrazovky
97
Game Launcher
32
Panel oznámení
34
Zadávanie textu
37
Zachytenie obsahu obrazovky
38
Otváranie aplikácií
38
Viac okien
43
Konto Samsung
44
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
47
Správa zariadenia a údajov
50
RÝCHLE PRIPOJENIE
52
Funkcie zdieľania
54
Tiesňový režim
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
100 Kalendár
101 S Health
104 S Voice
107 Hudba
108 Video
109 Hlasový záznamník
111 Moje súbory
111 Poznámka
112 Hodiny
113 Kalkulačka
114 Aplikácie Google
2
Obsah
Nastavenia
116 Úvod
116 Pripojenia
128 Zvuky a vibrovanie
129 Oznámenia
130 Zobrazenie
132 Tapety a témy
133 Pokročilé funkcie
135 Údržba zariadenia
137 Aplikácie
138 Zamknutie a zabezpečenie
147 Cloud a kontá
149Google
149 Zjednodušenie ovládania
149 Všeobecné spravovanie
150 Aktualizácia softvéru
150 Používateľská príručka
150 Informácie o zariadení
Príloha
151 Zjednodušenie ovládania
167 Riešenie problémov
172 Vyberanie batérie
3
Základy
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od
vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
4
Základy
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
identifikátor FCC ID, ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Informácie o zariadení →
Informácie o batérii.
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného
vybavenia
Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
5
Základy
Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a
ich riešenia
Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie
Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo
rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon
zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka
môže prestať nabíjať.
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým
zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
• Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený USB
kábel. Vymeňte poškodený USB kábel za nový schválený spoločnosťou Samsung.
• Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie
materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.
Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na
podporovaných modeloch.
Keď sa zariadenie zahrieva počas používania
Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie
sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené
aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.
V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré
používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.
• Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
• Pri preberaní veľkých súborov
6
Základy
• Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
– – Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
– – Pri dlhodobom nahrávaní videí
– – Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
– – Pri pripojení k televízoru
• Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
– – Pri používaní funkcie Viac okien
– – Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
– – Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
– – Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
• Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými
kontami
• Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom
slnečnom svetle
• Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
• Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
• Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
• Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom,
napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
• Pri používaní roamingu
Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:
• V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
• Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte
zariadenie.
• Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
• Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na
pozadí, ak ich nepoužívate.
• Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
• Znížte jas displeja.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie
nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
7
Základy
Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia
Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie
môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.
• Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobraziť hlásenie o prehriatí
zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou
zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým
zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
• Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o
potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.
Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia
Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne,
aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.
• Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
• Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
• Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v
automobile.
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú
vyhrievaciu podložku.
• Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských
spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.
8
Základy
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
9
Základy
Popis zariadenia
Slúchadlo
Indikátor LED
Predný fotoaparát
Senzor vzdialenosti/svetla
Dotykový displej
Vypínacie tlačidlo
Zásuvka na kartu SIM
Tlačidlo Domov (snímač
na rozpoznávanie
odtlačkov prstov)
Tlačidlo Naposledy
spustené aplikácie
Tlačidlo Späť
Konektor pre slúchadlá
Slúchadlo
Multifunkčný konektor
Mikrofón
10
Základy
Infračervený port
Blesk
GPS anténa
Mikrofón
Tlačidlá hlasitosti
Zadný fotoaparát
Anténa NFC/Bezdrôtová
nabíjacia indukčná cievka
Vnútorná anténa
• V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním
batérie:
– – Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
– – Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
– – Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas
používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania
mobilného dátového pripojenia
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Nezakrývajte oblasť senzora vzdialenosti/svetla príslušenstvom k obrazovkám,
napríklad ochrannými prvkami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok
nesprávne fungovanie senzora.
11
Základy
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
spustené
aplikácie
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
Domov
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Späť
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju
nabiť.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou
energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
12
Základy
1 Zapojte kábel USB do nabíjacieho adaptéra USB a kábel USB zapojte do multifunkčného
konektora zariadenia.
2 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Zobrazenie odhadovaného času nabíjania
Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky Menu → Nastavenia →
Údržba zariadenia → Batéria.
Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri
nabíjaní. Odhadovaný čas nabíjania sa nemusí zobraziť, ak zariadenie nabíjate v príliš
veľkom chlade alebo teple.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
• Zapnite režim úspory energie.
• Zatvorte nepoužívané aplikácie.
13
Základy
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
• Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-maily.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred
zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť
strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
• Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok
pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
• Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí
fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže
poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska
spoločnosti Samsung.
14
Základy
Rýchle nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej
vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.
Informácie o rýchlom nabíjaní
• Funkcia Rýchle nabíjanie používa technológiu nabíjania batérie, ktorá batériu nabíja rýchlejšie
bez zvýšenia výkonu nabíjania. Toto zariadenie podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle
nabíjanie a aplikáciu Qualcomm Quick Charge 2.0 od spoločnosti Samsung.
• Ak chcete používať vo vašom zariadení funkciu rýchleho nabíjania, pripojte ho k nabíjačke
batérie, ktorá podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie alebo aplikáciu Quick Charge
2.0.
Zvýšenie rýchlosti nabíjania
Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Keď je
zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona .
Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, na domovskej obrazovke ťuknite na položky Menu →
Nastavenia → Údržba zariadenia → Batéria → → Rozšírené nastavenia a potom ťuknutím
na prepínač Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
• Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho
nabíjania nebudete môcť použiť.
• Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže
automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia
zariadenia.
15
Základy
Bezdrôtové nabíjanie
Toto zariadenie má vstavanú indukčnú cievku pre bezdrôtové nabíjanie. Batériu môžete nabíjať
pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).
1 Zariadenie položte stredom zadnej časti do stredu bezdrôtovej nabíjačky.
Na obrazovke sa zobrazí odhadovaný čas nabíjania. Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v
závislosti od podmienok nabíjania.
2 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od bezdrôtovej nabíjačky.
Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie
materiály, ako napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.
Zariadenie sa nebude dať úplne nabiť alebo sa prehreje.
• Ak bezdrôtovú nabíjačku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete
stratiť príjem v sieti.
• Používajte bezdrôtovú nabíjačku schválenú spoločnosťou Samsung. Ak používate iné
bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.
16
Základy
Režim šetrenia energie
Aktivujte režim šetrenia energie a predĺžte tak čas používania batérie.
1 Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba
zariadenia → Batéria → STREDNÁ.
2 Ťuknutím na položku PRISPÔSOBIŤ zmeňte nastavenia šetrenia energie pred aktivovaním
režimu šetrenia energie.
3 Ťuknite na položku POUŽIŤ.
Režim maximálneho šetrenia energie
V režime maximálneho šetrenia energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie použitím
tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sieťové pripojenia
okrem mobilnej siete.
1 Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Menu → Nastavenia → Údržba
zariadenia → Batéria → MAXIMÁLNA.
2 Ťuknutím na položku PRISPÔSOBIŤ zmeňte nastavenia šetrenia energie pred aktivovaním
režimu maximálneho šetrenia energie.
3 Ťuknite na položku POUŽIŤ.
Po aktivovaní režimu maximálneho šetrenia energie ťuknite na domovskej obrazovke na položku
a vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť. Ak chcete aplikácie odstrániť, ťuknite na položku →
Upraviť a vyberte aplikáciu s
.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, ťuknite na položky → Vypnúť
režim maximálneho šetrenia energie.
Približný čas používania batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a
podmienkach prevádzky.
17
Základy
Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými
alebo ukradnutými kartami.
Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke karty SIM a následne jeho pritlačením zásuvku
uvoľníte.
Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
18
Základy
3 Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM tak, aby kontakty zlatej farby smerovali
nadol.
4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky na kartu SIM, aby sa zaistila.
Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke na kartu SIM, môže sa dostať von zo zásuvky
na kartu SIM alebo z nej vypadnúť.
5 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.
• Ak do zariadenia vložíte kartu SIM pokial je zásuvka na kartu SIM mokrá, môže dôjsť k
poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že je zásuvka na kartu SIM suchá.
• Zásuvku na kartu SIM úplne zasuňte do slotu pre zásuvku na kartu SIM, aby do
zariadenia nemohla vniknúť voda.
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke karty SIM a následne jeho pritlačením zásuvku
uvoľníte.
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.
19
Základy
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Tlačidlo zníženia
hlasitosti
Vypínacie tlačidlo
20
Základy
Ovládanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte
prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu
(vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový
displej vypnite.
• Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak
pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.
21
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
22
Základy
Potiahnutie prstom
Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke
aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať
webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
23
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.
Ďalšie panely zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže domovská obrazovka zobraziť
inak.
Widget
Aplikácia
Priečinok
Indikátor obrazovky Flipboard
Briefing. Zobrazenie najnovších
článkov v rôznych kategóriách.
Indikátory na obrazovke
Obľúbené aplikácie
Ikona obrazovky aplikácií
24
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Domovskú obrazovku môžete
prispôsobiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete
tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.
• Tapety a témy: Zmena tapety, motívu alebo ikon zariadenia.
• Widgety: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré
spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
• Veľkosť mriežky: Zmeňte veľkosť mriežky na zobrazenie viac alebo menej položiek na
domovskej obrazovke a obrazovke aplikácií.
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na
domovskú obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej
prst, ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte
na domovskú obrazovku.
25
Základy
Presúvanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť jednoduchšie, ťuknite na ňu, podržte ju a presuňte ju do časti
Premiestniť aplikácie v hornej časti obrazovky. Položka sa presunie na panel v hornej časti
obrazovky. Posunutím doľava alebo doprava sa presuniete na ďalší panel a potiahnutím položku
posuniete na nové miesto.
Odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na položku Odstrániť alebo Odstrániť odkaz v
hornej časti obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
26
Základy
3 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku PRIDAŤ, začiarknutím
vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju
presuniete do priečinka na domovskej obrazovke.
Ak chcete presunúť aplikácie z priečinka na domovskú obrazovku, ťuknite na priečinok a potom
potiahnite aplikáciu na domovskú obrazovku.
Ak chcete odstrániť aplikácie z priečinka, ťuknite na priečinok a potom presuňte aplikáciu, ktorú
chcete odstrániť, do časti Odstrániť odkaz v hornej časti obrazovky.
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Použitie rýchlych možností
Na domovskej obrazovke ťuknite a podržte ikonu aplikácie alebo priečinku na rýchly prístup k
možnostiam.
27
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Menu. Ďalšie
panely zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka aplikácií zobraziť
inak.
Presúvanie položiek
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Vytváranie priečinkov
Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k
požadovaným aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Upraviť.
2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
28
Základy
3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.
4 Ťuknite na položku Zadajte názov priečinka a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku
.
Ak chcete pridať do priečinka ďalšie aplikácie, ťuknite na položku PRIDAŤ, začiarknutím
vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku PRIDAŤ. Aplikáciu možno pridať aj tak, že ju
presuniete do priečinka na obrazovke aplikácií.
na priečinku. Odstráni sa len daný priečinok.
Ak chcete odstrániť priečinok, ťuknite na položku
Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.
Zmena usporiadania položiek
Položky na obrazovke aplikácií môžete usporiadať v abecednom poradí.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Zoradiť → Abecedné poradie.
Vyhľadávanie položiek
Aplikácie možno vyhľadávať na obrazovke aplikácií alebo v službe Galaxy Apps alebo Obchod
Play.
Na obrazovke aplikácií zadajte znaky do vyhľadávacieho poľa. Zariadenie vyhľadá a zobrazí
položky obsahujúce zadané znaky.
29
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
Intenzita signálu
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE (modely s podporovanou sieťou LTE)
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Používané lokalizačné služby
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Nová textová alebo multimediálna správa
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Nabíjanie batérie
Úroveň nabitia batérie
30
Základy
Uzamknutie obrazovky
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Obrazovka sa zamyká spôsobom Potiahnuť, čo je predvolená metóda uzamknutia obrazovky.
Stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a posunutím prstom ľubovoľným smerom
odomknite obrazovku.
Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Typ zamknutia obrazovky a potom
vyberte metódu.
Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo odtlačok prsta, môžete
chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po
nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom
odomknutí.
• Potiahnuť: Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
• Vzor: Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
• Kód PIN: Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
• Heslo: Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo
symbolmi.
• Žiadne: Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
• Odtlačky prstov: Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií
nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku
viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Na obrazovke
aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutie a zabezpečenie → Nastavenia
bezpečného zámku a potom ťuknutím na prepínač Aut. obnov. továr. nast. ho
aktivujte.
31
Základy
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.
Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Otvorenie Nastavenia.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne možnosti.
Vymazať všetky oznámenia.
Blokovať oznámenia z aplikácie.
32
Základy
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určite funkcie. Potiahnutím nadol na paneli
oznámení zobrazíte viac tlačidiel.
Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na
tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na
tlačidlo, podržte ho a potom ho presuňte na iné miesto.
33
Základy
Vyhľadávač
Obsah prehľadávajte pomocou kľúčového slova, alebo hľadajte neďaleké zariadenia.
Vyhľadávanie obsahu alebo neďalekých zariadení
Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie telefónu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovu alebo ťuknite na položku
a vyslovte kľúčové slovo.
Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na položku Filter pod poľom vyhľadávania, a
potom vyberte podrobnosti filtra.
Ťuknutím na položku RÝCHLE PRIPOJENIE vyhľadajte zariadenia v blízkosti. Viac informácií
nájdete v časti RÝCHLE PRIPOJENIE.
Nastavenie kategórií vyhľadávania
Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Vyberte hľadané miesta a vyberte kategórie.
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a
ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný
jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Zadávanie symbolov.
Prechod na ďalší riadok.
Zmena nastavení klávesnice.
Zadanie medzery.
34
Základy
Zmena vstupného jazyka
→ Jazyky a typy → SPRAVOVAŤ VSTUPNÉ JAZYKY a potom
Postupne ťuknite na položky
vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete
zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.
Zmena rozloženia klávesnice
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk, a potom vyberte rozloženie
Postupne ťuknite na položky
klávesnice, ktoré sa má použiť.
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.
Ďalšie funkcie klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Zmena nastavení hlasového vstupu.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
• : Pridanie položky zo schránky.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
• : Zmena klávesnice na obsluhu jednou rukou.
• : Zmena nastavení klávesnice.
35
Základy
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku Prilepiť.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku Schránka a vyberte text.
Slovník
Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete
vyhľadávať definície slov.
1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím
alebo .
2 V zozname možností ťuknite na položku Slovník.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, postupne ťuknite na položky Move to Manage
dictionaries →
vedľa slovníka a prevezmite ho.
3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím
na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na
podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz,
ťuknite na položku Search Web.
36
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú
obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú
možno posúvať.
Nasnímanie snímky obrazovky
Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky
obrazovky sa uložia do priečinka Galéria.
• Snímanie klávesami: Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo.
• Snímanie potiahnutím: Potiahnite rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.
• Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Ak nie je funkcia snímania obrazovky potiahnutím aktivovaná, otvorte obrazovku
aplikácií, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie a potom
ťuknutím na prepínač Snímať potiahnutím dlane túto funkciu aktivujte.
Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti
obrazovky:
• Snímanie s posúvaním: Nasnímanie obsahu, ktorý prechádza viacerými obrazovkami, ako
je napríklad webová stránka. Keď ťuknete na položku Snímanie s posúvaním, obrazovka sa
automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
• Kresliť: Písanie alebo kreslenie na snímku obrazovky.
• Orezať: Orezanie časti snímky obrazovky. Do priečinka Galéria sa uloží len orezaná oblasť.
• Zdieľať: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, otvorte obrazovku aplikácií,
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie a potom ťuknutím na
prepínač Inteligentné snímanie túto funkciu aktivujte.
37
Základy
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
naposledy používanými aplikáciami.
a vyberte okno s
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete okno so spustenými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku
a potom na položku
alebo ho presuňte doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na
položku ZAVRIEŤ VŠETKO.
Viac okien
Úvod
Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V
kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Rozdelené zobrazenie na
displeji
Kontextové zobrazenie
38
Základy
Rozdelené zobrazenie na displeji
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na
položku
.
V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.
3 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií,
ťuknite na položku ĎALŠIE APLIKÁCIE a vyberte aplikáciu.
39
Základy
Použitie ďalších možností
Ťuknutím na pruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam.
Prepínanie umiestnení medzi
oknami aplikácií.
Zatvorenie aktuálne vybranej
aplikácie.
Prepnutie vybraného okna na
kontextové zobrazenie.
Nastavenie veľkosti okna
Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.
40
Základy
Zdieľanie textu alebo obrázkov medzi oknami
Text alebo skopírované obrázky môžete premiestňovať z jedného okna do druhého potiahnutím.
Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.
Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.
Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na obrazovke
Stlačením tlačidla Domov minimalizujete rozdelené zobrazenie na obrazovke. V stavovom riadku
sa zobrazí ikona . Aplikácia v spodnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne ostane aktívna
v minimalizovanom rozdelenom zobrazení na obrazovke.
Ak chcete zavrieť minimalizované rozdelené zobrazenie na obrazovke, otvorte panel oznámení a
ťuknite na ikonu
na oznámení Viac okien.
Maximalizovanie okna
Ťuknite na okno aplikácie a potiahnite pruh medzi oknami aplikácií v hornom alebo spodnom
okraji obrazovky.
41
Základy
Kontextové zobrazenie
1 Ťuknutím na položku otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
2 Posuňte nahor alebo nadol, ťuknite na okno aplikácie, podržte na ňom prst a potom ho
potiahnite do časti Otvoriť z zobrazení v kontextovom okne.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.
Minimalizovanie okna.
Zatvorenie aplikácie.
Maximalizovanie okna.
Presúvanie kontextových okien
Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové
miesto.
42
Základy
Konto Samsung
Úvod
Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne
služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po
zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie poskytované spoločnosťou Samsung bez
potreby prihlasovania sa do konta.
Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.
Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu
account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, otvorte obrazovku
aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá → Samsung
konto → Pomocník.
Registrácia konta Samsung
Registrácia nového konta Samsung
Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá
→ Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Samsung konto → VYTVORIŤ KONTO.
3 Dokončite vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.
Registrácia existujúceho konta Samsung
Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá
→ Pridať konto.
2 Postupne ťuknite na položky Samsung konto.
3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku Zabudli ste váš e-mail alebo heslo?
Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného
kódu zobrazených na obrazovke.
43
Základy
Odstránenie konta Samsung
Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad
kontakty alebo udalosti.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá.
2 Ťuknite na položku Samsung konto a ťuknutím na konto konto odstráňte.
3 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Odstr. konto → ODSTRÁNIŤ KONTO →
OK.
4 Zadajte heslo konta Samsung a potom ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ KONTO.
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Kontakty, obrázky a ďalšie údaje môžete prenášať z predchádzajúceho zariadenia do svojho
zariadenia prostredníctvom funkcie Smart Switch alebo Samsung Cloud.
• Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských
práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na
jeho prenos právo.
Prenos údajov prostredníctvom funkcie Smart Switch
Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch
do nového zariadenia.
K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.
• Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať zo
služby Galaxy Apps alebo Obchod Play.
• Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu môžete
prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.
44
Základy
Bezdrôtový prenos súborov pomocou funkcie Wi-Fi Direct
Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie
Wi-Fi Direct.
1 Do oboch zariadení prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch zo služby Galaxy Apps
alebo Obchod Play.
2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
3 Spustite aplikáciu Smart Switch v oboch zariadeniach.
4 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → ODOSLAŤ → PRIPOJIŤ.
5 Vo svojom zariadení ťuknite na položky BEZDRÔTOVO → PRIJAŤ a vyberte typ
predchádzajúceho zariadenia.
6 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
45
Základy
Prenos údajov zálohy z počítača
Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart
Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia
si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.
1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte
do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu
kroku.
3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce
zariadenie odpojte od počítača.
5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
46
Základy
Prenos údajov prostredníctvom funkcie Samsung Cloud
Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do cloudu Samsung Cloud a obnoviť ich
vo svojom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť
do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Konto Samsung.
1 Na predchádzajúcom zariadení zálohujte údaje do svojho konta Samsung.
2 Ťuknite vo svojom zariadení na položky Menu → Nastavenia → Cloud a kontá → Samsung
Cloud → Obnoviť.
3 Ťuknite na položku a zo zoznamu zariadení vyberte predchádzajúce zariadenie.
4 Označte typy údajov na obnovenie a ťuknite na položku OBNOVIŤ TERAZ.
Správa zariadenia a údajov
Pripojenie zariadenia k počítaču za účelom prenosu údajov
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel s oznámeniami a postupne ťuknite na položky Prenášajú sa mediálne súbory
cez USB → Prenos mediálnych súborov.
Ak počítač nedokáže vaše zariadenie rozpoznať, ťuknite na položku Prenos fotografií.
3 Ťuknutím na položku POVOLIŤ povoľte počítaču prístup k údajom v zariadení.
Keď počítač rozpozná zariadenie, zariadenie sa zobrazí v priečinku Tento počítač.
4 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
47
Základy
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Bezdrôtová aktualizácia
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej
služby FOTA (Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aktualizácia softvéru →
Manuálne sťahovanie aktualizácií.
Keď aktivujete funkciu Automat. sťahovanie aktualizácií ťuknutím na prepínač,
aktualizácie sa stiahnu, keď sa zariadenie pripojí na sieť Wi-Fi.
Aktualizácia aplikácie Smart Switch
Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.
1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu
www.samsung.com/smartswitch.
2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od
počítača všetky mediálne zariadenia.
48
Základy
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať
alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Viac informácií nájdete v časti
Konto Samsung a Kontá.
Používanie konta Samsung
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá →
Zálohovanie a obnovenie → Nastavenia zálohovania pre konto Samsung, prepnutím
prepínačov vedľa položiek aktivujte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku
ZÁLOHOVAŤ TERAZ.
Údaje sa zálohujú do cloudu Samsung. Viac informácií nájdete v časti Samsung Cloud.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač Automatické
zálohovanie túto funkciu aktivujte.
Zálohované údaje obnovíte z cloudu Samsung pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na
položku Obnoviť. Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku
OBNOVIŤ TERAZ. Vybrané údaje sa v zariadení obnovia.
Používanie konta Google
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá →
Zálohovanie a obnovenie, a potom aktivujte funkciu Zálohovať moje údaje pre konto Google
ťuknutím na prepínač. Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete
nastaviť ako záložné konto.
Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač Automatické obnovenie
aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Viac informácií
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné spravovanie →
Vynulovať → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO.
Zariadenie sa reštartuje automaticky.
49
Základy
RÝCHLE PRIPOJENIE
Úvod
Pomocou funkcie Rýchle pripojenie môžete rýchlo vyhľadávať a pripájať sa k blízkym zariadenia,
napríklad k náhlavným súpravám Bluetooth alebo TV prijímačom.
• Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, pred
spustením funkcie RÝCHLE PRIPOJENIE aktivujte funkciu Wi-Fi Direct alebo Bluetooth
v zariadení.
• Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo
zdieľaného obsahu.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie telefónu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
2 Ťuknite na možnosť RÝCHLE PRIPOJENIE.
Funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa aktivujú a zariadenie automaticky vyhľadá okolité blízke
zariadenia.
3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.
Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.
50
Základy
Pripojenie k televízoru
Zariadenie a TV prijímač môžete prepojiť a obsah zariadenia sledovať na väčšej obrazovke. V
závislosti od pripojeného TV prijímača môžete využívať viac funkcií.
1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
2 Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku
Prehľadávanie telefónu a vyhľadávanie blízkych zariadení.
3 Ťuknite na možnosť RÝCHLE PRIPOJENIE.
4 Vyberte TV prijímač.
Zobrazí sa zoznam funkcií, ktoré možno používať s TV prijímačom.
5 Vyberte funkciu a použite ju podľa zobrazených pokynov.
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od TV prijímača.
• Zobr. zariad. na TV (Smart View): Zobrazenie obsahu zariadenia na obrazovke TV
prijímača. V závislosti od TV prijímača, ku ktorému sa chcete pripojiť, môže byť potrebné
aktivovať funkciu zrkadlenia obrazovky v TV prijímači. Ak TV prijímač nepodporuje
funkciu zrkadlenia obrazovky, na aktiváciu funkcie použite kompatibilné príslušenstvo.
Kompatibilné príslušenstvo zahŕňa modul HomeSync a AllShare Cast.
• Použiť ako diaľkový ovládač: Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača TV
prijímača.
• Zobraziť televízor na zariadení: Sledovanie televízneho vysielania na obrazovke
zariadenia. Na televízor sa môžete pozerať v povolenom dosahu pripojenia.
• Prehrať zvuk televízora na zariadení: Počúvanie zvuku prostredníctvom reproduktora
zariadenia počas sledovania televízneho vysielania. K zariadeniu môžete pripojiť náhlavnú
súpravu, aby ostatní nepočuli zvuk TV prijímača.
• Registrovať televízor / Zrušiť registráciu televízora: Registrácia TV prijímača do
zariadenia s cieľom využívania dodatočných funkcií, napríklad Použiť ako diaľkový
ovládač.
• V závislosti od pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do
medzipamäte.
• Ak TV prijímač nepodporuje ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma
(HDCP), obsah chránený štandardom Digital Rights Management (DRM) nie je možné
zobrazovať na TV prijímači.
51
Základy
Prehrávanie obsahu v registrovanom TV prijímači
Ak zaregistrujete TV prijímač do zariadenia, k TV prijímaču sa budete môcť jednoduchšie pripájať
počas prehrávania obsahu.
Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný TV prijímač počas sledovania obsahu, na displeji
zariadenia sa zobrazí ikona
. Ťuknutím na túto ikonu prenesiete obsah zo zariadenia do TV
prijímača.
• Túto funkciu podporuje len predvolená aplikácia galérie zariadenia.
• Keď je zaregistrovaný TV prijímač pripojený do elektrickej zásuvky, túto funkciu môžete
používať, aj keď je obrazovka TV prijímača vypnutá.
Funkcie zdieľania
Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady
zdieľania obrázkov.
Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Ťuknite na položku Zdieľať a vyberte metódu zdieľania, napríklad Bluetooth a e-mail.
52
Základy
Použiť môžete aj nasledujúce možnosti:
• Zdieľanie prepojení: Odovzdanie obsahu na server Samsung a zdieľanie prepojenia a
prístupového kódu s ostatnými, aj keď nie sú uložené v zozname vašich kontaktov. Ak
chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Preniesť súbory do zariad.: Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom
rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth. Nastavenia viditeľnosti treba zapnúť v zariadeniach.
• Zobraziť obsah na televízore (Smart View): Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej
obrazovke prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia
na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom
príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte
obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Priame zdieľanie.
4 Podľa zobrazených pokynov zdieľajte obrázky s ostatnými používateľmi.
Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie.
Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.
53
Základy
Tiesňový režim
Zariadenie môžete prepnúť na Tiesňový režim, aby sa znížila spotreba energie batérie. Niektoré
aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory,
odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie
činnosti.
Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zapnutie svetla.
Zvukové upozornenia.
Odoslať informácie o svojej
aktuálnej polohe v správe.
Uskutočnenie hovoru.
Prehľadávať Internet.
Pridať viac aplikácií na používanie.
Zostávajúca energia batérie a čas
používania
Uskutočnenie núdzového hovoru.
Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže
líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
Deaktivácia tiesňového režimu
Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, ťuknite na položku → Vypnúť tiesňový režim. Alebo
stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku Tiesňový režim.
54
Aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia
Samsung Galaxy.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky →
Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Zakúpenie a prevzatie aplikácií.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového
slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky
Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
55
→
Aplikácie
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → Upraviť. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť alebo
odinštalovať, sa zobrazí ikona
. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo OK.
Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie vyberte aplikáciu a
potom ťuknite na položku VYPNÚŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
• VYPNÚŤ: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia.
• ODINŠTALOVAŤ: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie →
vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku ZAPNÚŤ.
→ Vypnuté,
Nastavenie povolení aplikácie
Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo
používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobraziť kontextové okno so
žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo POVOLIŤ v
kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.
Ak chcete zobraziť nastavenia povolenia aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Aplikácie. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku Oprávnenia. Môžete
zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte
obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Nastavenia → Aplikácie → → Aplikačné
povolenia. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.
Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.
56
Aplikácie
Telefón
Úvod
Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.
Uskutočňovanie hovorov
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
3 Ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
uskutočnite videohovor.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Skrytie klávesnice.
57
Aplikácie
Používanie rýchlej voľby
Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.
Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky → Rýchla voľba, vyberte
číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete
vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú
číslicu a podržte ju.
Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo 123, ťuknite na číslo 1, ťuknite na číslo 2 a
potom ťuknite na číslo 3 a podržte ho.
Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku NEDÁVNE alebo KONTAKTY a potom na
kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
1 Ťuknutím na otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
2 Ťuknite na číslo 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku
58
.
Aplikácie
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na
položky Telefón → → Nastavenia → Správy rýchlych odmietnutí, zadajte správu a potom
ťuknite na položku
.
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona
. Ak si chcete pozrieť zoznam
zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií postupným
ťuknutím na položky Telefón → NEDÁVNE zobrazte zmeškané hovory.
Blokovanie telefónnych čísel
Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Telefón →
→ Nastavenia → Blokovať
čísla.
2 Ťuknite na položku
, označte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku Zadajte telefónne číslo, zadajte
telefónne číslo a potom ťuknite na položku
.
Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú
do denníka hovorov.
Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ťuknutím na prepínač Blokovať neznámych volajúcich funkciu aktivujete.
59
Aplikácie
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Pridať hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Extra zvuk: Zvýšenie hlasitosti.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Klávesnica / Skryť: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• : Ukončite aktuálny hovor.
Počas videohovoru
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• : Prístup k ďalším možnostiam.
• Fotoaparát: Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
• : Ukončite aktuálny hovor.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v spodnej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
60
Aplikácie
Kontakty
Úvod
Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.
Pridávanie kontaktov
Vytvorenie nového kontaktu
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.
3 Zadajte informácie o kontakte.
Výber umiestnenie ukladacieho
priestoru.
Pridanie obrázka.
Zadajte informácie o kontakte.
Otvorenie ďalších polí s
informáciami.
Naskenovanie informácií kontaktu z
vizitky.
V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete
uložiť, líšiť.
4 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
61
Aplikácie
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice
1 Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku PRIDAŤ DO KONTAKTOV.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku
otvoríte klávesnicu.
3 Ťuknutím na položku Vytvoriť kontakt vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
Aktualizovať existujúci pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Telefón → NEDÁVNE.
2 Ťuknite na fotografiu volajúceho alebo na číslo kontaktu → Detaily.
3 Ťuknutím na položku VYTVORIŤ KONTAKT vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku
AKTUALIZOVAŤ EXISTUJÚCI pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.
Importovanie kontaktov
Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Importovať/exportovať kontakty →
IMPORTOVAŤ.
3 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú importovať kontakty.
4 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku
HOTOVO.
Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami
Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách,
napríklad v konte Samsung.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá,
vyberte názov konta, vyberte konto, s ktorým sa má synchronizovať, a potom ťuknite na Kontakty
(konto Samsung) alebo Synchronizovať Kontakty.
62
Aplikácie
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej
strane zoznamu kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Ťuknite na fotografiu kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → Detaily. Vykonajte jeden z
nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
Zdieľanie profilu
Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete zdieľať informácie o svojom profile, ako napríklad vaše
fotografie a stavové hlásenia.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Táto funkcia je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú vo svojom zariadení
aktivovanú funkciu zdieľania profilu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → váš profil → Zdieľanie profilu
a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne
číslo musí byť overené. V časti Kontakty môžete zobraziť informácie o aktualizovanom profile
kontaktu.
Ak chcete nastaviť ďalšie položky na zdieľanie, ťuknite na položku Zdieľané profilové inf. a
vyberte položky.
Ak chcete nastaviť skupinu kontaktov, s ktorou chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku
Zdieľať s a vyberte možnosť.
63
Aplikácie
Zdieľanie kontaktov
Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Zdieľať.
3 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
4 Vyberte spôsob zdieľania.
Spojenie duplicitných kontaktov
Keď importujete kontakty z iných ukladacích priestorov alebo synchronizujete alebo presúvate
kontakty do iných kont, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné
kontakty spojte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Zlúčiť duplicitné kontakty.
3 Označte kontakty a ťuknite na položku ZLÚČIŤ.
Odstraňovanie kontaktov
1 Ťuknite na položku Kontakty na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Odstrániť.
3 Označte kontakty a ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ.
Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, otvorte zoznam kontaktov a ťuknite na fotografiu
kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → Detaily. Potom postupne ťuknite na položky →
Odstrániť.
64
Aplikácie
Správy
Úvod
Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.
Odosielanie správ
Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované
ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a ťuknite na položku NAPÍSAŤ.
4 Zadanie správy.
Prístup k ďalším možnostiam.
Úprava príjemcov.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
Zadanie správy.
Zadanie emotikon.
5 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku POŠLI.
65
Aplikácie
Zobrazenie správ
Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.
Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 V zozname správ vyberte kontakt.
3 Zobrazenie vašej konverzácie.
Ak chcete odpovedať na správu, zadajte správu a ťuknite na položku POŠLI.
Blokovanie neželaných správ
Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Blokovať správy → Blokovať čísla.
3 Ťuknite na položku DORUČENÉ alebo TEL.ZOZ, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku Zadajte číslo potom zadajte telefónne
číslo.
66
Aplikácie
Nastavenie oznámení o správach
Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Oznámenia a potom ťuknutím na prepínač
funkciu aktivujte.
3 Zmeňte nastavenia oznámení.
• Zvuk oznámenia: Zmena zvuku oznámení.
• Vibrovať pri prehr. zvuku: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri prijatí správy.
• Zobraz. v kontext. okne: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo hlásenia v
kontextových oknách.
• Ukážka správy: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo obsah správy na uzamknutej
obrazovke a v kontextových oknách.
Nastavenie pripomenutia správy
Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach.
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Pripomenutie oznámenia a potom funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Správy.
67
Aplikácie
Internet
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať
webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.
Prezeranie webových stránok
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Internet.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Označiť aktuálnu webovú stránku
záložkou.
Prístup k ďalším možnostiam.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Otvoriť domovskú stránku.
Zobrazenie záložiek, uložených
webových stránok a najnovšej
histórie prehľadávania.
Otvoriť správcu kariet v prehliadači.
Prechádzanie medzi stránkami.
68
Aplikácie
Používanie tajného režimu
V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný
režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta.
Aktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → ZAPNÚŤ
TAJNÝ. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.
V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.
V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.
Zmena nastavení zabezpečenia
Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.
Postupne ťuknite na položky → Nastavenia → Ochrana osobných údajov → Tajný režim –
zabezpečenie → Zmeniť heslo. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta ako metódu
uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač Odtlačky prstov túto možnosť aktivujte. Ďalšie
informácie o používaní odtlačkov prstov nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Deaktivácia tajného režimu
Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky Karty → VYPNÚŤ
TAJNÝ.
69
Aplikácie
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť PRIHLÁSIŤ SA.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na MANUÁLNE NAST.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
konto.
→
→ Pridať
Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na
→ → Nastaviť predvolené konto.
položky →
Odosielanie e-mailov
1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku ODOSLAŤ.
Čítanie e-mailov
Po otvorení aplikácie E-mail zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať
manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.
Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.
Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete
→ názov vášho
aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky →
konta a potom ťuknutím na prepínač Synchronizovať konto funkciu aktivujte.
70
Aplikácie
Fotoaparát
Úvod
Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
Spustenie fotoaparátu
Na spustenie Fotoaparát použite nasledujúce metódy:
• Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
• Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Domov.
• Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy
dostupné.
• Pri spustení aplikácie Fotoaparát z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý
a funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.
71
Aplikácie
Používanie gest posúvania
Rýchle ovládanie obrazovky náhľadu posúvaním rôznymi smermi. Môžete zmeniť režim snímania,
prepínať medzi kamerami alebo použiť efekty filtra.
Náhľad z predného
fotoaparátu
Režimy snímania
Náhľad zo zadného
fotoaparátu
Efekty filtra
Prepínanie fotoaparátov
Na obrazovke náhľadu môžete potiahnutím prsta nahor alebo nadol prepínať medzi fotoaparátmi.
Zobrazenie režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta zľava doprava zoznam režimov snímania.
72
Aplikácie
Zobrazenie efektov filtra
Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta sprava doľava zoznam režimov snímania.
Fotografiám alebo videám môžete pridať jedinečný dojem.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video. Ak
chcete nasnímať sériu fotografií ťuknite na položku
a podržte ju.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí
nastavovacia lišta, potiahnite položku
na nastavovacej lište smerom k
alebo
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku
.
Aktuálny režim
Úprava tvárí tak, aby
sa javili ako jasnejšie a
čistejšie.
Nastavenia
fotoaparátu/kamery
Miniatúrna ukážka
Rýchle nastavenia
Nasnímanie
fotografie.
Nahrať video.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Efekty filtra
Režimy snímania
73
Aplikácie
• Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých
fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so
zariadením.
• Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.
HDR (Široký dynamický rozsah)
Režim HDR používajte na snímanie fotografií a videí s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a
tmavých miestach.
1 Na obrazovke náhľadu opakovane ťukajte na položku
, kým sa nezobrazí požadovaná
možnosť.
• : Zariadenie automaticky aktivuje režim HDR v závislosti od podmienok snímania.
• : Režim HDR je aktivovaný.
• : Režim HDR je deaktivovaný.
2 Ťuknutím na položku
vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku
Bez režimu HDR
S režimom HDR
74
nahráte video.
Aplikácie
Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)
Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával
úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.
Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a
nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní
fotografie.
Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.
Prispôsobenie režimov snímania
Na obrazovke náhľadu otvorte zoznam režimov snímania potiahnutím prsta doprava a potom
vyberte režim.
Ak chcete zobraziť opis jednotlivých režimov, postupne ťuknite na položky → Inform.
Ak chcete zmeniť usporiadanie režimov, postupne ťuknite na položky → Upraviť, ťuknite na
ikonu režimu, podržte ju a potom ju presuňte na nové miesto.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať skratky na režimy, postupne ťuknite na položky →
Pridať odkaz na domov. obr.
Automatický režim
Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Automatický.
75
Aplikácie
Režim Pro
Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad
hodnota expozície a ISO.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku Profesionálny. Vyberte možnosti a upravte
nastavenia a potom ťuknutím na položku
vytvorte fotografiu.
• : Zmena režimu zaostrenia. Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, nastavovaciu lištu
potiahnite smerom k možnosti alebo
. Ak chcete prepnúť na režim automatického
zaostrenia, nastavovaciu lištu potiahnite smerom k možnosti Auto.
• : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
Môžete nastaviť teplotu farieb. Ťuknite na položku
a prstom potiahnite po pruhu teploty
farieb.
• : Výber farebného odtieňa. Ak si chcete vytvoriť vlastný farebný odtieň, ťuknite na
možnosť Tón 1 alebo Tón 2.
• : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač
fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nie je možné zmeniť hodnotu expozície.
Hodnota expozície sa zmení a zobrazí sa na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.
• : Úprava rýchlosti uzávierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožní nasnímať viac svetla,
takže fotografia bude jasnejšia. Je to ideálne nastavenie pre fotografie scenérií alebo záberov
snímaných v noci. Vysoká rýchlosť uzávierky nasníma menej svetla. Toto nastavenie je ideálne
na snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke
hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre
rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO
však môžu mať za následok šum na fotografiách.
Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nastavenie citlivosti ISO nie je možné nastaviť
na možnosť Auto.
76
Aplikácie
Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície
Zaostrenie a expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu
automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla. V režime Pro môžete expozíciu a
zaostrenie oddeliť a nastaviť ich na rôzne body.
Táto funkcia je k dispozícii, len ak v profesionálnom režime nastavíte rýchlosť uzávierky a
zaostrenie na možnosť Auto.
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na oblasť, ktorú chcete zaostriť, a podržte na nej prst.
V oblasti zaostrenia sa zobrazí rámik AF/AE.
2 Rámik AF/AE presuňte na oblasť expozície.
Oblasť expozície sa oddelí od oblasti zaostrenia.
77
Aplikácie
Panoráma
Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich
spojením.
Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť
nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky
nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie
automaticky zastaví snímanie fotografií.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Panoráma.
2 Ťuknite na položku a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
3 Ťuknutím na položku zastavte snímanie fotografie.
4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
Selektívne zaostrenie
Pomocou efektu rozostrenia zvýraznite objekty na fotografii.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Selektívne zaostrenie.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.
4 Ťuknite na miniatúrnu ukážku.
78
Aplikácie
5 Ťuknite na položku
a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Zaostr. do blízka: Uistite sa, že objekt vyniká a pozadie okolo objektu rozostrite.
• Zaostr. do diaľky: Objekt sa rozostrí a pozadie okolo objektu zvýrazní.
• Panor. zaostr.: Objekt aj so svojím pozadím sa zvýraznia rovnako.
6 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
• Objekty sa odporúča umiestniť 50 cm od zariadenia. Objekty, na ktoré chcete zaostriť,
umiestnite bližšie k zariadeniu.
• Počas fotografovania dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím
dostatočná. Vzdialenosť by mala byť viac ako trojnásobok vzdialenosti medzi
zariadením a objektom.
• Počas snímania držte zariadenie pevne a nehýbte sa.
• Kvalita fotografií zaznamenaných týmto zariadením môže byť ovplyvnená v
nasledujúcich situáciách:
– – Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
– – Silné svetlo pozadia, slabé osvetlenie alebo fotografujete vonku.
– – Objekt alebo pozadie nemá žiadny vzor alebo obsahuje jednoduchú farbu.
79
Aplikácie
Pomalý pohyb
Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom pohybe. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú
prehrať v spomalenom pohybe.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Pomalý pohyb.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo zastavíte nahrávanie.
4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
5 Ťuknite na položku .
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným spomaleným úsekom. Ak video obsahuje
veľa pohybu, na základe najväčšieho pohybu sa vytvorí jedna alebo dve sekcie pomalého
pohybu.
Úprava úsekov so spomaleným pohybom
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
2 Ťuknite na položku .
3 Ťuknite na obrazovku a ťuknutím na položku pozastavte prehrávanie.
4 Ak chcete nastaviť dobu prehrávania videa, začiatočnú a koncovú zátvorku presuňte na
požadované body.
80
Aplikácie
5 Ak chcete vybrať oblasť videa, ktorú chcete prehrať spomalene, posuňte
.
Ak chcete presnejšie nastaviť úsek so spomaleným pohybom, ťuknite na položku , podržte
na nej prst a potom cez tento úsek posúvajte prstom doľava alebo doprava od jednej snímky
po druhú.
Koncová zátvorka
Začiatočná zátvorka
Časti so spomaleným
pohybom
6 Ťuknite na úsek so spomaleným pohybom a použite nasledujúce možnosti:
• Rozdeliť: Rozdelenie úseku na dve časti.
• Odstrániť: Odstránenie jednej z rozdelených častí.
• Rýchlosť: Zmena rýchlosti prehrávania vybratého úseku.
7 Ťuknutím na položku zobrazte ukážku videa.
8 Na uloženie videa ako nového súboru ťuknite na ULOŽIŤ.
Rýchly pohyb
Video nahrajte na zobrazenie v zrýchlenom pohybe. Vo svojich video súboroch môžete určiť úseky,
ktoré sa majú prehrať v zrýchlenom pohybe.
Ak budete používať tento režim, ohnisková vzdialenosť sa môže skrátiť.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Rýchly pohyb.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.
3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo zastavíte nahrávanie.
81
Aplikácie
4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
5 Ťuknite na položku .
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným zrýchleným úsekom.
Úprava úsekov so zrýchleným pohybom
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
2 Ťuknite na položku .
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným zrýchleným úsekom.
3 Ak chcete prehrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .
4 Ak chcete nastaviť dobu prehrávania videa, začiatočnú a koncovú zátvorku presuňte na
požadované body.
5 Ak chcete vybrať oblasť videa, ktorú chcete prehrať zrýchlene, posuňte
.
Ak chcete presnejšie nastaviť úsek so zrýchleným pohybom, ťuknite na položku , podržte
na nej prst a potom cez tento úsek posúvajte prstom doľava alebo doprava od jednej snímky
po druhú.
Začiatočná zátvorka
Koncová zátvorka
Časť so zrýchleným
pohybom
6 Ťuknite na úsek so zrýchleným pohybom a použite nasledujúce možnosti:
• Rozdeliť: Rozdelenie úseku na dve časti.
• Odstrániť: Odstránenie jedného z rozdelených úsekov.
• Rýchlosť: Zmena rýchlosti prehrávania vybratého úseku.
7 Ťuknutím na položku zobrazte ukážku videa.
8 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ uložte video.
82
Aplikácie
Virtuálna snímka
Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním
kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z
rôznych uhlov.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Virtuálna snímka.
2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na .
3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným
smerom.
Keď sa šípka celá zafarbí nažlto alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie
automaticky prestane snímať fotografie.
Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania
1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
2 Ťuknite na položku .
3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo
doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.
83
Aplikácie
Videokoláž
Nahrávajte videá a vytvárajte jedinečné video koláže. Videá môžete upravovať a zdieľať ich s
ostatnými používateľmi.
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Videokoláž.
2 Ťuknite na položku a vyberte typ koláže v pomere strán displeja, ktorý chcete použiť.
Ak chcete nahrať video a zobraziť ho ako spomalenú video koláž, vyberte typ koláže v časti
Spomalená koláž.
Okrem toho môžete vybrať čas nahrávania pre videá. Ťuknite na položku
možnosť.
3 Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie.
Po nahratí videa sa zobrazí obrazovka úprav.
84
a vyberte
Aplikácie
4 Upravte video pomocou dostupných možností.
• Zvuk: Úprava nahratého zvuku alebo vloženie hudby pozadia.
• Pomalé časti: Výber častí videa v jednotlivých záberoch, ktoré sa prehrajú spomalene. Táto
možnosť sa zobrazí, keď vyberiete možnosť spomaleného videa.
• Značky konca: Zobrazenie dátumu a času nahrávania videa.
5 Po dokončení úprav uložte video ťuknutím na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete video zdieľať s priateľmi, ťuknite na položku ZDIEĽAŤ.
Živé vysielanie
Záznam a zdieľanie živých videí vašich vzácnych okamihov. Pozvite svoju rodinu a priateľov
sledovať vaše živé vysielanie. Ďalšie informácie o funkcii vysielania prostredníctvom služby
YouTube nájdete v ponuke pomocníka v službe YouTube.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Za vysielanie prostredníctvom mobilnej siete sa vám môžu účtovať dodatočné poplatky.
Predtým ako začnete
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google.
• Ak chcete po skončení vysielanie automaticky uložiť do zariadenia, otvorte obrazovku ukážky,
ťuknite na položku Nastavenia a potom ťuknutím na prepínač Automaticky uložiť funkciu
aktivujte. Videá môžete zobraziť v aplikácii Galéria.
• Zariadenie môžete nastaviť tak, aby počas vysielania zdieľalo prepojenie na vaše vysielanie
prostredníctvom sociálnych sietí. Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Nastav. sociálnych sietí a ťuknite na prepínač vedľa sociálnych sietí, ktoré
chcete použiť.
Spustenie vysielania
1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Živé vysielanie.
2 Prečítajte si podmienky a ťuknite na tlačidlo POTVRDIŤ.
85
Aplikácie
3 Ak chcete zmeniť názov kanála, ťuknite na predvolený názov a zadajte nový názov.
4 Ak chcete vysielanie nastaviť ako verejné alebo súkromné, postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Ochrana súkromia.
5 Ťuknite na položku Pozvať a vyberte kontakty alebo manuálne zadajte telefónne čísla.
Po spustení vysielania sa prostredníctvom správy odošle vybraným kontaktom prepojenie na
video. Pozvané kontakty môžu sledovať vysielanie ťuknutím na prepojenie.
6 Ťuknutím na položku
spustite vysielanie.
7 Ťuknutím na položku
ukončite vysielanie.
Ak chcete pozvať na vaše vysielanie ďalších ľudí, ťuknite na položku Zdieľať a vyberte spôsob
zdieľania. Počas pozývania ľudí sa vysielanie pozastaví. Nahrávanie znova spustíte ťuknutím na
položku POKRAČOV.
Vysielanie sa automaticky nahrá do služby YouTube. Ak chcete zdieľať odkaz s inými
používateľmi, ťuknite na položku ZDIEĽAŤ PREPOJ.
Postupným ťuknutím na položky Nastavenia → Pridať odkaz na domovskú obrazovku môžete
vytvoriť skratku na túto funkciu na domovskej obrazovke.
Sledovanie živého vysielania
Pozvané kontakty môžu sledovať vysielanie ťuknutím na prijaté prepojenie na video. Pri verejnom
vysielaní si diváci môžu vyhľadať názov vášho kanála na YouTube.
86
Aplikácie
Selfie
Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobraziť ukážku
rôznych skrášľujúcich efektov.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
.
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Selfie.
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfoťte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite
→ Spôsoby snímania fotogr. a potom ťukaním na prepínače aktivujte
na položky
jednotlivé možnosti.
87
Aplikácie
Použitie efektov pre krásu
Pred nasnímaním autoportrétu môžete použiť efekt bodového svetla alebo upraviť črty tváre,
napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.
Táto funkcia je dostupná iba v režime Selfie.
1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
2 Výberom z nasledujúcich možností použite skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke
ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
• Farba kože: Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
• Bod. svet.: Úprava jasu a umiestnenia bodového svetla. Ak chcete nastaviť umiestnenie
bodu, ktorý sa má zvýrazniť, alebo nastaviť jas, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k
požadovanej úrovni.
• Štíhla tvár: Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
• Veľké oči: Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
• Korekcia tvaru: Ak sa vaša tvár nachádza pri okrajoch obrazovky ukážky, zobrazí sa
skreslená. Aktiváciou tejto možnosti opravíte tvar vašej tváre. Po korekcii tvaru sa môže
pozadie zobraziť ako mierne skreslené.
Široké selfie
Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania
osôb.
1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke
náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku
2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku Široké selfie.
88
.
Aplikácie
3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfoťte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia.
Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí
odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.
Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite
→ Spôsoby snímania fotogr. a potom ťukaním na prepínače aktivujte
na položky
jednotlivé možnosti.
5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom
doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáčika.
• Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
89
Aplikácie
Preberanie režimov
Zo služby Galaxy Apps prevezmite ďalšie režimy snímania.
V zozname režimov snímania ťuknite na položku STIAHNUŤ.
Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám.
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Rýchle nastavenia
Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
• : Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detaily reprodukujte
aj na jasných a tmavých miestach.
• : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
vyváženie na
stred využíva na výpočet expozície záberu svetlo v strede záberu.
bodové meranie využíva
na výpočet expozície záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu.
maticové
meranie meria priemer celej scény.
• : Výber času nahrávania videa.
• : Zmena typu video koláže alebo pomeru strán. Video koláže môžete nahrávať aj s efektom
spomaleného pohybu.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
90
Aplikácie
Nastavenia fotoaparátu/kamery
Na obrazovke ukážky ťuknite na položku
.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve
používaného fotoaparátu.
ZADNÝ FOTOAPARÁT
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
Ťuknutím na prepínač Uložiť súbory RAW a JPEG nastavte zariadenie tak, aby ukladalo
fotografie ako neskomprimované súbory RAW (formát súboru DNG) v režime Pro. Súbory vo
formáte RAW si zachovávajú všetky údaje fotografie pre najvyššiu kvalitu záberu, no zaberajú
viac pamäte. Na zobrazovanie súborov vo formáte RAW je potrebná aplikácia na zobrazovanie
záberov.
• Pri používaní tejto funkcie sa každá z fotografií ukladá vo formáte DNG a JPG.
Fotografie nasnímané sériovým snímaním sa ukladajú len ako súbory vo formáte JPG.
• Súbory vo formáte JPG môžete zobraziť v aplikácii Galéria. Súbory vo formáte DNG
možno zobraziť alebo odstrániť z priečinka DCIM → Camera.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Sledovať zaostrenie: Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo a automaticky zaostrilo na
vybraný objekt. Keď vyberiete objekt, zariadenie zaostrí na daný objekt, aj keď sa objekt
pohybuje alebo zmeníte polohu fotoaparátu.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, funkciu stabilizácie videa nie je možné používať.
• Sledovanie objektu môže zlyhať za nasledujúcich podmienok:
– – Objekt je príliš veľký alebo príliš malý.
– – Objekt sa nadmerne pohybuje.
– – Objekt sa nachádza v protisvetle alebo fotografujete na tmavom mieste.
– – Farby a vzory na objekte a pozadí sú rovnaké.
– – Objekt obsahuje horizontálne vzory ako napríklad žalúzie.
– – Fotoaparát sa príliš trasie.
– – Rozlíšenie videa je vysoké.
91
Aplikácie
PREDNÁ KAMERA
• Veľkosť fotografie: Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita
fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí,
ale v pamäti zaberú viac miesta.
• Uložiť fotogr. ako na ukážke: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz
pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
• Spôsoby snímania fotogr.: Výber možností snímania, ktoré sa majú použiť.
BEŽNÉ
• Časovač: Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
• Stabilizácia videa: Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia
obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Zaznamenanie polohy: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
• Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
• Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu
chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
• Kontrolovať fotografie: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich
zachytení.
• Rýchlo otvoriť fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil
dvojitým stlačením tlačidla Domov.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia tak, aby fotografie zachytávalo hlasovými príkazmi.
Ak chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Smile“, „Cheese“, „Capture“ alebo „Shoot“. Ak
chcete nahrať video, vyslovte príkaz „Record video“.
• Funkcia tlačidla hlasitosti: Nastavenie zariadenia tak aby sa na ovládanie spúšte fotoaparátu
používalo tlačidlo hlasitosti.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
92
Aplikácie
Galéria
Úvod
Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky
a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.
Zobrazovanie obrázkov a videí
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → OBRÁZKY.
2 Vyberte obrázok.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie obrázka medzi obľúbené.
Zdieľanie obrázku s ostatnými
používateľmi.
Úprava obrázku.
Automatické nastavenie jasu.
Odstrániť obrázok.
93
Aplikácie
Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.
Môžete vytvoriť animáciu GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. Postupne ťuknite na
položky → Animovať alebo Koláž a potom vyberte obrázky. Na koláž môžete vybrať
najviac šesť obrázkov.
Vyhľadávanie obrázkov
Na obrazovke aplikácie Galéria ťuknutím na položku
zobrazte obrázky usporiadané podľa
kategórií, napríklad podľa miesta, ľudí, dokumentov a podobne.
Ak chcete vyhľadať obrázky zadaním kľúčových slov, ťuknite na vyhľadávacie pole.
Zobrazovanie albumov
Obrázky a videá uložené v zariadení môžete usporiadať podľa priečinka alebo albumu. Vytvorené
animácie alebo koláže sa usporiadajú aj v priečinkoch v zozname albumov.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Galéria → ALBUMY a vyberte album.
Zobrazenie príbehov
Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy,
obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte
nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.
Vytváranie príbehov
Vytváranie príbehov s rôznymi témami.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Postupne ťuknite na položky → Vytvoriť príbeh.
3 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku
HOTOVO.
4 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku VYTVORIŤ.
Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku PRIDAŤ
POLOŽKY.
Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky
→ Upraviť, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na
položky → Odstrániť z príbehu.
94
Aplikácie
Zdieľanie príbehov
Príbehy môžete zdieľať so svojimi kontaktmi.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Výber príbeh, ktorý sa majú zdieľať.
3 Ťuknite na položku POZVAŤ, označte kontakty a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Ak vaše kontakty prijmú požiadavku na zdieľanie, príbeh bude zdieľaný a do príbehu môžete
pridať ďalšie fotografie a videosúbory podľa vašich kontaktov.
• Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
• Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Ak príjemcovia nemajú overené svoje telefónne čísla alebo zariadenia príjemcov
nepodporujú túto funkciu, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz
na tieto súbory. Odkaz príjemcov nemusí byť schopný použiť niektoré funkcie. Platnosť
tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.
Odstraňovanie príbehov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → PRÍBEHY.
2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Synchronizácia snímkov a videí so službou Samsung Cloud
Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku
Galéria a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte
sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Konto Samsung.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Galéria → → Nastavenia a potom ju
aktivujte ťuknutím na prepínač Cloud – synchronizácia. Snímky a videá nasnímané zariadením
budú automaticky uložené do služby Samsung Cloud.
95
Aplikácie
Odstránenie obrázkov alebo videosúborov
Odstránenie obrázku alebo videa
Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku Zmazať v hornej časti displeja.
Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov
1 Na obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré sa má odstrániť.
2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
3 Ťuknite na položku ZMAZAŤ.
Zdieľanie obrázkov alebo videosúborov
Vyberte obrázok alebo video, ťuknite na položku Zdieľať v spodnej časti displeja a vyberte
spôsob zdieľania.
Samsung Gear
Samsung Gear je aplikácia, ktorá vám umožňuje ovládať prenosné zariadenie Gear. Keď pripojíte
svoje zariadenie k zariadeniu Gear, môžete prispôsobiť nastavenia a aplikácie zariadenia Gear.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nástroje → Samsung Gear.
Ťuknutím na položku GEAR – PRIPOJENIE pripojte svoje zariadenie k zariadeniu Gear. Podľa
pokynov na obrazovke dokončite nastavenie. Ďalšie informácie o spôsobe pripojenia a používaní
zariadenia Gear s vaším zariadením nájdete v používateľskej príručke zariadenia Gear.
96
Aplikácie
Game Launcher
Úvod
Spúšťač hier zhromažďuje hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps na jednom mieste
s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry
jednoduchšie.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie hier.
Zapnutie alebo vypnutie ikony
herných nástrojov.
Optimalizácia používania batérie
pri hraní hier.
Otvorenie hier so zvukom alebo
bez zvuku.
97
Aplikácie
Používanie funkcie Spúšťač hier
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie →
Hry a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Game Launcher.
Game Launcher sa pridá na domovskú obrazovku a na obrazovku aplikácií.
Keď funkciu deaktivujete, Game Launcher sa odstráni z domovskej obrazovky a z
obrazovky aplikácií.
2 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Game Launcher.
3 Ťuknite na hru v zozname hier.
Hry prevzaté zo služby Obchod Play a Galaxy Apps sa automaticky zobrazia na
obrazovke spúšťača hier. Ak sa hry nezobrazujú, ťuknite na položku Pridať aplikácie.
Odstránenie hry zo spúšťača hier
Ťuknite na hru, podržte na jej prst a ťuknite na položku Odstrániť.
Aktivácia režimu úspory energie pri hraní hier
Keď aktivujete režim úspory energie pri hraní hier, zariadenie zmenší rozlíšenie a frekvenciu snímok
hier, aby sa znížila spotreba energie batérie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Game Launcher → Šetrenie energie vyp.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Vypnuté: Režim úspory energie sa nepoužije.
• Šetrenie energie: Zníženie spotreby energie batérie zmenšením rozlíšenia.
• Maximálne šetrenie energie: Výrazné zníženie spotreby energie batérie zmenšením
rozlíšenia a frekvencie snímok.
Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.
98
Aplikácie
Používanie funkcie Herné nástroje
Ikonu funkcie Herné nástroje je možné nastaviť tak, aby sa zobrazovala ako pohyblivá ikona na
obrazovkách hier.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Pokročilé funkcie → Hry a
potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Game Tools.
Pri hraní hry zobrazte herné nástroje ťuknutím na položku
Ak chcete ikonu presunúť, ťuknite na položku
.
a presuňte ju na iné miesto.
Ak chcete skryť ikonu z obrazovky aktuálnej hry, ťuknite na položku
na položku Skryť v hornej časti obrazovky.
, podržte ju a presuňte ju
Ak chcete znova zobraziť ikonu na obrazovke hry, otvorte panel oznámení a ťuknite na oznámenie
Herné nástroje.
Stlmte zvuky oznámení a zobrazte
iba oznámenia prichádzajúcich
hovorov a tiesňových výstrah.
Uzamknutie tlačidiel Naposledy
spustené aplikácie a Späť.
Stmavenie a uzamknutie obrazovky
hry.
Ikona herných nástrojov
Nasnímanie snímky obrazovky.
Nahratie relácie hry.
Prístup k nastaveniam herných
nástrojov.
Blokovanie oznámení počas hrania hier
→
Ťuknutím na
Stlmte zvuky oznámení a zobrazte iba oznámenia prichádzajúcich hovorov
a tiesňových výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom
hovore sa v hornej časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.
99
Aplikácie
Kalendár
Úvod
Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.
Vytváranie udalostí
1 Ťuknite na položku Kalendár na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
3 Vstúpte do podrobností udalosti.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Zadanie názvu.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Nastavenie budíka.
Zobrazenie polohy udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto
konania udalosti.
Pridanie poznámky.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ udalosť uložíte.
100
.
Aplikácie
Vytváranie úloh
1 Ťuknite na položku Kalendár na obrazovke aplikácií.
2 Postupne ťuknite na položky ZOBRAZIŤ → Úlohy.
3 Ťuknite na položku a zadajte podrobnosti úlohy.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ úlohu uložíte.
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Cloud a kontá → Kontá,
vyberte službu konta, vyberte konto, s ktorým sa má synchronizovať, a potom ťuknite na položku
Kalendár (konto Samsung) alebo Synchronizovať Kalendár.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne
ťuknite na položky Kalendár → → Spravovať kalendáre → Pridať konto. Potom vyberte
konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.
S Health
Úvod
Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie
cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej
kondície.
Spustenie aplikácie S Health
Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
1 Ťuknite na položku S Health na obrazovke aplikácií.
2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
101
Aplikácie
Používanie S Health
V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerať hlavné informácie a monitorovať
zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Môžete tiež porovnať svoj počet krokov s inými
používateľmi aplikácie S Health, súťažiť s priateľmi a zobrazovať zdravotné rady.
Ťuknite na položku S Health na obrazovke aplikácií.
Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.
Sledovanie vášho zdravotného
stavu a kondície.
Porovnanie počtu krokov s inými
používateľmi aplikácie S Health
alebo súťaženie s priateľmi.
Nastavenie denných cieľov a
sledovanie pokroku.
Zobrazenie a správa nástrojov
sledovania.
Zobrazenie pomocných správ
alebo oznámení z aplikácie S
Health.
Ak chcete pridať položky na obrazovku aplikácie S Health, postupne ťuknite na položky →
Spravovať položky a potom vyberte položky na jednotlivých kartách.
• MONITORY: Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.
• CIELE: Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
• PROGRAMY: Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.
102
Aplikácie
Ďalšie informácie
• Funkcia S Health je určená len pre účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je
určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a
prevenciu ochorení.
• Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre S Health s možnosťou pridania sa môžu meniť
podľa krajín z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte
skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
• Aplikácie S Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane
poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších
služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa
môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené
až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health
môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť
všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení,
musíte ich odstrániť samostatne.
• Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung
alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími
pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z S Health prostredníctvom týchto ďalších
služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte
jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie
môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto
zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov S
Health.
103
Aplikácie
S Voice
Úvod
Vykonávanie rôznych úloh iba vyslovovaním príkazov.
Nastavenie príkazu prebudenia
Aplikáciu S Voice môžete spustiť zadaním vlastného príkazu prebudenia.
Pri prvom spustení aplikácie S Voice postupne ťuknite na položky START a nastavte vlastný príkaz
prebudenia.
Ak chcete zmeniť príkaz prebudenia, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku S Voice.
→ Voice wake-up → Change wake-up command →
Potom postupne ťuknite na položky
Custom → START a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby spustilo aplikáciu S Voice pomocou príkazu prebudenia,
keď je zariadenie uzamknuté, ťuknite na položku
a potom ťuknutím na prepínač Wake up in
secured lock túto funkciu aktivujte.
104
Aplikácie
Používanie funkcie S Voice
1 Vyslovte predvolený príkaz prebudenia.
Alebo otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku S Voice.
Zariadenie začne po spustení S Voice rozpoznávať hlas.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka aplikácie S Voice
zobraziť inak.
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
S Voice – nastavenia
Zobrazenie príkladov hlasových
príkazov.
2 Povedzte hlasový príkaz.
Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu. Ak zopakujete hlasový príkaz alebo
alebo vyslovte prednastavený príkaz prebudenia.
vyslovíte iný príkaz, ťuknite na položku
105
Aplikácie
Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu
• Rozprávajte zrozumiteľne.
• Rozprávajte na tichých miestach.
• Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
• Snažte sa nerozprávať s prízvukom.
V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy
alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.
Nastavenie jazyka
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky S Voice →
jazyk.
→ Language a potom vyberte
Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii S Voice, nie ako jazyk na displeji zariadenia.
106
Aplikácie
Hudba
Hudbu počúvajte zoradenú podľa kategórií a prispôsobte nastavenia prehrávania.
Ťuknite na položku Hudba na obrazovke aplikácií.
Vyberte kategóriu a potom vyberte skladbu ktorú chcete prehrať.
Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.
Prístup k ďalším možnostiam.
Získajte prístup k nastaveniam
kvality zvuku a efektov.
Nastavenie súboru ako obľúbenej
skladby.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Nastavenie hlasitosti.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Prechod na predchádzajúcu
skladbu. Ťuknutím a podržaním
posuniete prehrávanie späť.
Prechod na ďalšiu skladbu.
Ťuknutím a podržaním rýchlo
posuniete prehrávanie vpred.
Pozastavenie a pokračovanie v
prehrávaní.
Zvýšenie rozlíšenia na UHQ
Funkcia UHQ Upscaler (Ultra vysoká kvalita zvuku) slúži na zlepšenie kvality zvuku a získanie zvuku,
ktorý sa viac podobá na pôvodný zvuk.
Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu. Počas prehrávania hudby ťuknite na položku
SOUNDALIVE a ťuknutím na prepínač Zvýšenie rozlíšenia na UHQ aktivujte túto funkciu.
• Kvalita zvuku sa môže líšiť v závislosti od pripojenej náhlavnej súpravy.
• Ak pripojíte náhlavnú súpravu Bluetooth, ktorá podporuje funkciu UHQ, hudbu môžete
počúvať bezdrôtovo.
107
Aplikácie
Video
Sledovanie videosúborov uložených v zariadení a úprava nastavení prehrávania.
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete prehrávanie
späť.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním rýchlo
posuniete prehrávanie
vpred.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Uzamknutie obrazovky
prehrávania.
Zmena pomeru strán.
Prepnúť na kontextový
videoprehrávač.
Vytvorenie animácie
GIF.
Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania,
alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky
prehrávania.
Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom
doľava alebo doprava.
108
Aplikácie
Hlasový záznamník
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách, ako
napríklad pri rozhovore. Zariadenie dokáže skonvertovať váš hlas na text a rozlišovať zdroje zvuku.
Vytváranie hlasových nahrávok
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nástroje → Hlasový záznamník.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku
.
Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku ZÁLOŽKA.
Zmena režimu nahrávania.
Spustenie nahrávania.
3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť ULOŽIŤ.
109
Aplikácie
Zmena režimu nahrávania
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nástroje → Hlasový záznamník.
V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.
• ŠTANDARDNÝ: Toto je štandardný režim nahrávania.
• INTERVIEW: Mikrofón je citlivý na zvuky z dvoch smerov. Horná a dolná časť zariadenia
snímajú v tomto režime rovnakú intenzitu zvuku.
• HLASOVÁ POZNÁMKA: Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke
konvertuje na text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach
a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.
Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie
nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok
ťuknutím na aktuálny jazyk.
Prehrávanie vybratých hlasových nahrávok
Pri kontrole nahrávok zo stretnutia môžete pri nahrávaní niektoré zdroje zvuku stlmiť alebo zrušiť
stlmenie.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nástroje → Hlasový záznamník.
2 Ťuknite na položku ZOZNAM a vyberte hlasovú nahrávku, ktorú ste nahrali v režime
rozhovoru.
3 Ak chcete stlmiť niektoré zdroje zvuku, ťuknite na ikonu
byť tento zvuk stlmený.
Táto ikona sa zmení na
a zvuk bude stlmený.
Stlmený zdroj zvuku
Zrušenie stlmenia zdroja zvuku
110
pre príslušný smer, v ktorom má
Aplikácie
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v
iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nástroje → Moje súbory.
Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore. Súbory vo svojom zariadení
alebo v službe cloudového ukladacieho priestoru môžete zobrazovať aj podľa kategórií.
Ak chcete uvoľniť ukladací priestor zariadenia, postupne ťuknite na položky → Spravovať
využitie úložiska → VYČISTIŤ.
Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku
.
Poznámka
Vytvárajte poznámky a usporiadajte ich podľa kategórie.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Tools → Poznámka.
Vytváranie poznámok
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
Ťuknite na položku
použite jednu z nasledujúcich možností:
• Kategória: Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• Úlohy: Pridanie zaškrtávacích políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam
úloh.
• Obrázok: Vložiť obrázky.
• Kresba: Napísať alebo nakresliť poznámky na vloženie. Môžete vybrať hrúbku a farbu pera.
• Hlasová: Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku HĽADAŤ v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie
poznámok, ktoré ho obsahujú.
111
Aplikácie
Hodiny
Úvod
Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách
na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.
BUDÍK
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → BUDÍK.
Nastavenie budíkov
, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
V zozname budíkov ťuknite na položku
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.
Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.
Vypnutie budíkov
Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku ODMIETNUŤ. Ak ste možnosť posunutia budíka
zapli skôr, ťuknutím na položku POSUNÚŤ BUDÍK zopakujte budenie po uplynutí určeného
časového úseku.
Odstránenie budíkov
Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ.
SVETOVÝ ČAS
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → SVETOVÝ ČAS.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
položku PRIDAŤ.
, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na
Odstránenie hodín
Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na
položku ODSTRÁNIŤ.
112
Aplikácie
STOPKY
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → STOPKY.
2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku OKRUH.
3 Ťuknutím na položku ZASTAVIŤ meranie trvania zastavíte.
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknite na položku POKRAČOVAŤ.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku VYNULOVAŤ.
ČASOVAČ
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
3 Ťuknite na položku ZRUŠIŤ, keď sa časovač vypne.
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia Rotácia obrazu
zobrazte vedeckú kalkulačku.
vypnutá, ťuknutím na položku
Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku HISTÓRIA. Ak chcete zatvoriť panel s
históriou počítania, ťuknite na položku ZADAŤ.
Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky HISTÓRIA → VYMAZAŤ HISTÓRIU.
113
Aplikácie
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Viac informácií nájdete v časti Kontá.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobraziť informácie o rôznych miestach
vo vašom okolí.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v
zariadení, môžete nahrať do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.
Filmy Play
Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z Obchod Play.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
114
Aplikácie
Fotky
Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom
mieste.
Hangouts
Poslať správy, snímky a emotikony priateľom a uskutočňovať s nimi videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
115
Nastavenia
Úvod
Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia
môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.
Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku
.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
• Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo
všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení
používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
• Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
116
Nastavenia
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
• Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii,
bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto
sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
• Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo
reštartujte bezdrôtový smerovač.
WI-FI DIRECT
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo prepojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi a potom túto funkciu
aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Ťuknite na položku WI-FI DIRECT.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v
tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné
kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
117
Nastavenia
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky
na pripojenie.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Wi-Fi.
2 Ťuknite na položku WI-FI DIRECT.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.
Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
118
Nastavenia
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Bluetooth a potom túto
funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa
na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho
zariadenia.
Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami
Bluetooth.
3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
1 Ťuknite na položku Galéria na obrazovke aplikácií.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky Zdieľať → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.
119
Nastavenia
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Viditeľnosť telefónu
Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať s vami obsah. Keď je povolená
táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia, prostredníctvom ktorých používatelia
vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti Preniesť súbory do zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Viditeľnosť telefónu.
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Využitie dát.
• Šetrič dát: Zabránenie aplikáciám spusteným na pozadí používať pripojenie k mobilným
dátam.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Spotreba cez mobil. siete: Monitorovanie využívania dát mobilného pripojenia.
• Fakturačné obdobie: Nastavenie limitu využívania dát mobilného pripojenia.
• Spotreba dát cez Wi-Fi: Monitorovanie údajov pripojenia Wi-Fi.
• Obmedziť siete: Výber sietí Wi-Fi, ak chcete aplikáciám spusteným na pozadí zabrániť v ich
používaní.
Ak chcete zmeniť dátum mesačného vynulovania údajov doby monitorovania, postupne ťuknite
na položky Fakturačné obdobie → Fakturačné obdobie.
120
Nastavenia
Obmedzenie využitia dát
Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých
mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Využitie dát →
Fakturačné obdobie a potom ťuknutím na prepínač Použiť limit spotreby dát túto funkciu
aktivujte.
2 Ťuknite na položku Limit spotreby dát, zadajte limit a potom ťuknite na položku NASTAVIŤ.
3 Ťuknite na položku Upozor. na spotrebu dát, zadajte úroveň upozornenia na využitie dát a
potom ťuknite na položku NASTAVIŤ.
Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač Letový režim.
Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie
používať v režime „v lietadle“, ak to personál lietadla povolí.
NFC a platba
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste
nepoškodili anténu NFC.
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
121
Nastavenia
2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude
snímať NFC tagy a prijímať údaje.
Platenie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia a potom funkciu aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC a platba.
2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite
na položky Pripojenia → NFC a platba → Ťuknúť a zaplatiť → PLATBA a potom vyberte
aplikáciu.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
122
Nastavenia
Posielanie dát
Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC,
povoľte výmenu údajov.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → NFC a platba a potom
túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač Android Beam.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.
123
Nastavenia
Zdieľanie pripojenia
Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho
zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod.
Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Zdieľanie pripojenia.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Zdieľanie pripojenia →
Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona
vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky
→ Konfigurovať APN a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na
položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
124
Nastavenia
Mobilné siete
Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pripojenia → Mobilné siete.
• Dátový roaming: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
• Režim siete: Výber typu siete.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálna registrácia siete.
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → GPS.
• Spôsob lokalizácie: Výber metódy, ktorá sa má použiť na lokalizáciu vášho zariadenia.
• Zlepšiť presnosť: Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na
zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie deaktivované.
• NEDÁVNE ŽIADOSTI O INFORMÁCIE O POLOHE: Nastavenie zariadenia tak, aby
zobrazovalo aplikácie, ktoré vyžadujú informácie o vašej aktuálnej polohe a ako využívajú
batériu.
• LOKALIZAČNÉ SLUŽBY: Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
Ďalšie nastavenia pripojenia
Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia.
• Hľadanie blízkych zariad.: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku
ktorým sa môže pripojiť.
• Tlač: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať
dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti
Tlač.
• MirrorLink: Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na
čelnom monitore vo vozidle. Viac informácií nájdete v časti MirrorLink.
125
Nastavenia
• Zrýchľovač sťahovania: Nastavenie zariadenia tak aby súbory väčšie ako 30 MB rýchlejšie
preberalo súčasne cez sieť Wi-Fi a mobilné siete. Viac informácií nájdete v časti Zrýchľovač
sťahovania.
• Sieť VPN: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť
k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Tlač → Stiahnuť doplnok.
2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe Obchod Play.
3 Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4 Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.
Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky → Pridať tlačiareň.
126
Nastavenia
Obsah tlače
Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností,
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
postupne ťuknite na položky Tlač →
Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.
MirrorLink
Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom
zariadení na čelnom monitore vo vozidle.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → MirrorLink.
Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia
1.1 alebo novšiu.
Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink
Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.
Viac informácií nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.
2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.
Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.
Ukončenie pripojenia MirrorLink
Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.
127
Nastavenia
Zrýchľovač sťahovania
Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a
mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pripojenia → Ďalšie nastavenia
pripojenia → Zrýchľovač sťahovania.
• Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
• Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
• Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená
teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
• Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
• Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti,
zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
• Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými
protokolmi, ako napríklad FTP.
Zvuky a vibrovanie
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky
a oznámenia.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Zvonenie: Zmena tónu zvonenia pre hovor.
• Vzor vibrovania: Výber vzoru vibrovania.
• Zvuky oznámení: Zmena nastavení zvukov oznámení pre každú aplikáciu.
128
Nastavenia
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky
oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
• Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na
dotykovom displeji zneli zvuky.
• Zvuky zamknutia obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo
odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
• Zvuk nabíjania: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, že vibruje, keď ťuknete na
ďalšie akcie, ako ťuknutie a podržanie položiek.
alebo
a pre
• Tóny klávesnice voľby č.: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zvuk klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
• Vibrovanie klávesnice: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Kvalita zvuku a efekty: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
Oznámenia
Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Oznámenia.
Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku POKROČILÉ a vyberte aplikáciu.
• Povoliť oznámenia: Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
• Zobraziť ticho: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky oznámení a skrylo ukážky
oznámení.
• Nastaviť ako prioritné: Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie
do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav Nerušiť.
129
Nastavenia
Zobrazenie
Možnosti
Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automatická úprava jasu: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu automatickým
nastavením jasu displeja.
• Filter modrého svetla: Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Viac informácií
nájdete v časti Filter modrého svetla.
• Režim obrazovky: Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
• Lupa obrazovky a písmo: Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu
písma.
• Domovská obrazovka: Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením
alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke a ďalšími činnosťami. Viac informácií
nájdete v časti Možnosti domovskej obrazovky.
• Jednoduchý režim: Prepnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon
a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke. Viac informácií nájdete v časti
Jednoduchý režim.
• Rámy ikon: Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
130
Nastavenia
• Indikátor LED: Nastavenie zariadenia tak, aby indikátor LED svietil pri nabíjaní batérie, keď
prijmete oznamy alebo keď vytvárate hlasové nahrávky.
• Stavový riadok: Prispôsobiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v
stavovom riadku.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania.
• Nechať obrazovku vypnutú: Nastavenie zariadenia tak, aby sa obrazovka nezapínala, keď je
zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
Filter modrého svetla
Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.
Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba HDR videá sa filter modrého
svetla nepoužije.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zobrazenie → Filter modrého svetla a potom
ťuknite na prepínač Zapnúť teraz a aktivujte ju.
2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
3 Na nastavenie termínu, kedy sa má použiť na obrazovke filter modrého svetla, ťuknite na
prepínač Zapnúť podľa plánu a aktivujte ho a vyberte možnosť.
• Od súmraku do úsvitu: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal
v noci a vypol ráno v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádzate.
• Vlastný rozvrh: Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom
čase.
131
Nastavenia
Jednoduchý režim
Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho
usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke.
V jednoduchom režime nemusia byť niektoré funkcie aplikácií dostupné.
Prepnutie do jednoduchého režimu
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zobrazenie → Jednoduchý režim →
Jednoduchý režim.
2 Ťuknite na položku HOTOVO.
Návrat na štandardný režim
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a postupne ťuknite na položky Nastavenia →
Zobrazenie → Jednoduchý režim → Štandardný režim → HOTOVO.
Spravovanie klávesových skratiek
Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doľava,
a potom vyberte aplikáciu.
ťuknite na možnosť
Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite
doprava a ťuknite na možnosť
.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky UPRAVIŤ a
vyberte aplikáciu alebo kontakt s ikonou
.
Tapety a témy
Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku alebo použitie rôznych
motívov pre zariadenie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Tapety a témy.
132
Nastavenia
Pokročilé funkcie
Možnosti
Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Pokročilé funkcie.
Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré
funkcie.
• Inteligentné zapnutie obrazovky: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí
podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
• Hry: Aktivujte ikonu Game Launcher a Game Tools a zmeňte nastavenia týkajúce sa hier. Viac
informácií nájdete v časti Game Launcher.
• Režim ovládania jednou rukou: Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje
pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Rýchlo spustiť Fotoaparát: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil
dvojitým stlačením tlačidla Domov.
• Zobraz. viacerých okien: Výber metódy spustenia funkcie Viac okien.
• Inteligentné snímanie: Nastavenia zariadenia tak, aby zachytávalo obsah, ktorý prebieha na
viacerých obrazovkách, a okamžité orezania a zdieľanie snímky obrazovky.
• Snímať potiahnutím dlane: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky
potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke Galéria môžete zobraziť
nasnímané obrázky.
Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
• Priamy hovor: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím
zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo
kontaktu.
• Inteligentné upozorňovanie: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané
hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je
položené na rovnom povrchu.
133
Nastavenia
• Jednoduché stíšenie: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo
upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
• Odosielať tiesňové správy: Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením
vypínacieho tlačidla odosielalo správy so žiadosťou o pomoc. Príjemcom môžete tiež posielať
zvukové nahrávky spolu so správou. Viac informácií nájdete v časti Odosielať tiesňové správy.
• Priame zdieľanie: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali,
na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
Odosielať tiesňové správy
V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim
kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Odosielať
tiesňové správy a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Podľa zobrazených pokynov pridajte kontakty pre prípad núdze, ak ste tak už neurobili.
Ak chcete odoslať správy so žiadosťou o pomoc so zvukovou nahrávkou alebo s fotografiami,
a ťuknutím na prepínač Priložiť zvukovú nahrávku alebo Priložiť fotografie aktivujte túto
funkciu.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť možnosť Priložiť
fotografie dostupná.
Pridávanie kontaktov v prípade núdze
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Pokročilé funkcie → Odosielať tiesňové
správy → Odoslať správy príjemcovi → PRIDAŤ. Ťuknite na možnosť Vytvoriť kontakt a
zadajte informácie o kontakte alebo ťuknutím na možnosť Vybrať z kontaktov pridajte existujúci
kontakt ako kontakt pre prípad núdze.
134
Nastavenia
Údržba zariadenia
Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, režime
výkonu, pamäte RAM a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky
optimalizovať ťuknutím prsta.
Zabezpečenie
Batéria
Úložisko
RAM
Používanie funkcie rýchlej optimalizácie
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → OPRAVIŤ alebo
OPTIMALIZOVAŤ.
Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.
• Vymazanie časti pamäte.
• Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
• Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
• Vyhľadávanie malvéru.
135
Nastavenia
Batéria
Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s
nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie
batérie.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Batéria.
• Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa
môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
• Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.
Spravovanie batérie
Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a
používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Označte aplikácie na zozname a ťuknite
na ŠETR. ENER. Taktiež postupným ťuknutím na položky → Rozšírené nastavenia nastavte
možnosti monitorovania využívania energie aplikáciami.
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne ťuknite na položky →
Rozšírené nastavenia a ťuknutím na prepínač Rýchle káblové nabíjanie túto funkciu aktivujte.
Úložisko
Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Úložisko.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácií zariadenia zmeniť.
136
Nastavenia
Spravovanie pamäte
Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu
v časti POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE. Potom označením vyberte položky a ťuknite na položku
ODSTRÁNIŤ alebo ODINŠTALOVAŤ.
RAM
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → RAM.
Ak chcete zrýchliť zariadenie zredukovaním využitého množstva pamäte RAM, označte aplikácie v
zozname a ťuknite na položku VYČISTIŤ.
Zabezpečenie
Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Údržba zariadenia → Zabezpečenie →
SKENOVAŤ ZARIADENIE.
Aplikácie
Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní
aplikácií, meniť nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné
aplikácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
137
Nastavenia
Zamknutie a zabezpečenie
Možnosti
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zamknutie a zabezpečenie.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia
obrazovky.
• Typ zamknutia obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
• Informácie a odkazy na aplikácie: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej
obrazovke.
• Oznámenia: Nastavenie toho, či sa má alebo nemá na uzamknutej obrazovke zobrazovať
obsah oznámení a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
• Nastavenia bezpečného zámku: Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob
uzamknutia.
• Odtlačky prstov: Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie
alebo na prístup do vášho konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie
odtlačkov prstov.
• Samsung Pass: Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických
údajov. Viac informácií nájdete v časti Samsung Pass.
• Hľadať môj mobil: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete
sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, vstúpte na webovú stránku Nájsť
môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Súkromný režim: Aktivácia režimu súkromia na zabránenie prístupu iným osobám k vášmu
osobnému obsahu. Viac informácií nájdete v časti Súkromný režim.
• Šifrovať zariadenie: Šifrovanie údajov zariadenia, aby k nim nemali prístup neoprávnené
osoby v prípade straty alebo krádeže zariadenia. Ak chcete použiť svoje zašifrované
zariadenie, pri každom zapnutí zariadenia musíte dešifrovať údaje zariadenia. Údaje
zariadenia môžete nastaviť na automatické dešifrovanie alebo na zadanie kódu odomknutia.
Údaje nemožno zálohovať ani obnoviť, keď je zariadenie zašifrované. Ak kód odomknutia
zadáte nesprávne niekoľkokrát po sebe a dosiahnete limit pokusov, zariadenie sa obnoví na
nastavenia z výroby.
• Ďalšie nastavenia zabezpečenia: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
138
Nastavenia
Rozpoznávanie odtlačkov prstov
Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť
zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše
odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:
• Uzamknutie obrazovky
• Prihlásenie sa na internetovú stránku
• Overenie konta Samsung
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho
zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že
snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v
zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač
rozpoznať ako identické.
• Ak používate odtlačok prsta ako metódu uzamknutia obrazovky, odtlačok prsta nie je
možné použiť na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie
používať, musíte otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného
počas registrácie odtlačku prsta. Dobre si zapamätajte svoj vzor, PIN alebo heslo.
• Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť
odomknúť pomocou vzoru, PIN-u alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii
odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, PIN
alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete. Spoločnosť
Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené
zabudnutými kódmi na odomknutie.
139
Nastavenia
Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov
Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:
• Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov
nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
• Ochranné prvky displeja dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v
rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte
ochranné prvky displeja.
• Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a
suché.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
• Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
• Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať
nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
• Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie
používate na vykonávanie úloh na zariadení.
• V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa
používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú
elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.
Registrácia odtlačkov prstov
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
3 Priložte prst na tlačidlo Domov.
4 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov.
Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje.
Keď je zobrazená vysúvacia obrazovka zámku odtlačku prsta, ťuknite na možnosť ZAPNÚŤ,
ak chcete obrazovku odomknúť pomocou odtlačku prsta.
140
Nastavenia
Odstránenie odtlačkov prstov
Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku UPRAVIŤ.
4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo
ODSTRÁNIŤ.
Overenie hesla konta Samsung
Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete
použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby Galaxy Apps.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Konto Samsung aktivujte túto funkciu.
4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.
Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta
Keď zaregistrujete odtlačok prsta v službe Samsung Pass, môžete ho použiť na prihlásenie sa
na webových stránkach, ktoré podporujú ukladanie ID a hesla. Viac informácií nájdete v časti
Samsung Pass.
Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom
aplikácie Internet.
141
Nastavenia
Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov
Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Odtlačky prstov.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknutím na prepínač Odomkn. odtlačkom prsta zapnite túto funkciu.
4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na tlačidlo Domov a naskenujte odtlačok prsta.
Samsung Pass
Funkcia Samsung Pass slúži na bezpečné overenie vašej identity pri otváraní aplikačných služieb a
webových stránok pomocou vašich biometrických údajov namiesto zadávania ID alebo hesla.
Predtým ako začnete
• Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k mobilnej sieti.
• Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete
v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
• Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate
prostredníctvom aplikácie Internet. Niektoré webové stránky nemusia túto funkciu
podporovať.
Registrácia funkcie Samsung Pass
Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung
Pass.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Samsung Pass.
2 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ.
3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku PRIHLÁSIŤ SA.
4 Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami, a ťuknite na položku ĎALEJ.
142
Nastavenia
5 Ťuknite na položku REGISTROVAŤ ODTLAČKY a zaregistrujte odtlačky prstov.
Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
6 Položte prst na tlačidlo Domov a oskenovaním odtlačku prsta dokončite registráciu v službe
Samsung Pass.
Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky
Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré
podporujú uloženie ID a hesla.
1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej
stránky.
3 Začiarknite možnosť Prihlásiť pomocou odtlačkov prstov cez Samsung Pass a ťuknite na
položku ZAPAMÄTAŤ.
Odteraz môžete na prihlasovanie na webových stránkach použiť odtlačok prsta, ktorý ste
zaregistrovali do služby Samsung Pass.
Správa prihlasovacích údajov
Môžete zobraziť zoznam webových stránok nastavených na používanie služby Samsung Pass a
spravovať svoje prihlasovacie údaje.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Samsung Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Webové prihlasovacie údaje.
4 Vyberte webovú lokalitu zo zoznamu.
5 Postupne ťuknite na položky → Upraviť a upravte ID, heslo a názov webovej stránky.
Ak chcete odstrániť webovú lokalitu, postupne ťuknite na položky → Odstrániť.
143
Nastavenia
Používanie funkcie Samsung Pass s aplikáciami
Ak používate aplikácie podporujúce aplikáciu Samsung Pass, môžete sa jednoducho prihlásiť
pomocou funkcie Samsung Pass.
Ak chcete zobraziť zoznam aplikácií podporujúcich službu Samsung Pass, otvorte obrazovku
nastavení a postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie → Samsung Pass →
Podporované aplikácie. Ak nie sú k dispozícii žiadne aplikácie podporujúce službu Samsung Pass,
možnosť Podporované aplikácie sa nezobrazí.
• Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti
spôsobené prihlásením sa do aplikácií prostredníctvom funkcie Samsung Pass.
Odstránenie údajov služby Samsung Pass
Ťuknutím na Odstrániť údaje môžete odstrániť svoje biometrické údaje, prihlasovacie údaje a
údaje aplikácie registrované do služby Samsung Pass. Súhlas s podmienkami a konto Samsung
ostanú aktívne.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Samsung Pass.
2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
3 Ťuknite na položku Odstrániť údaje.
4 Zadajte svoje heslo konta Samsung.
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.
144
Nastavenia
Súkromný režim
Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.
Aktivácia súkromného režimu
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Súkromný režim a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa
pokynov na obrazovke.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Týmto je aktivovaný súkromný režim a v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do
nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný
režim.
Skrytie obsahu
1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
2 Vyberte položku a potom ťuknite na položky → Premiestniť do priečinka Súkromné.
Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu
zadajte podľa pokynov na obrazovke.
Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.
Zobrazenie skrytého obsahu
Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Súkromný režim a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nástroje → Moje súbory → Súkromné.
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné.
145
Nastavenia
Zobrazenie obsahu
1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte na nej prst a potom začiarknite položky,
ktoré chcete zobraziť.
2 Ťuknite na položky → Odstrániť z priečinka Súkromné.
3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložiť, a potom ťuknite na položku HOTOVO.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.
Automatická deaktivácia súkromného režimu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo
súkromný režim.
1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Zamknutie a zabezpečenie →
Súkromný režim a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
3 Ťuknutím na prepínač Automaticky vypnúť zapnite túto funkciu.
Keď je aktivovaná možnosť Automaticky vypnúť, zariadenie neprenesie súbory do
priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.
146
Nastavenia
Cloud a kontá
Úvod
Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje vášho zariadenia použitím služby Samsung Claud
alebo obnovte svoje zariadenie. Okrem toho môžete registrovať a spravovať kontá, napríklad
konto Samsung alebo konto Google.
Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung
Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z
dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.
Samsung Cloud
Obsah, ktorý chcete bezpečne uložiť, môžete spravovať v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu
využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnovenie
vašich údajov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Samsung Cloud.
Spravovať cloudové úložisko
Zobrazenie objemu aktuálne využívaného ukladacieho priestoru v službe Samsung Cloud a
objemu využitia podľa typu údajov. Po obnove údajov môžete zálohované údaje zo starých
zariadení vymazať.
ZÁLOHOVAŤ A OBNOVIŤ
Zálohovanie údajov aplikácie a nastavení zariadenia v službe Samsung Cloud a ich obnovenie v
prípade potreby. Viac informácií nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
ÚDAJE NA SYNCHRONIZÁCIU
Prispôsobenie nastavení synchronizácie údajov, napríklad kontaktov, udalostí kalendára, obrázkov
a videí.
147
Nastavenia
Kontá
Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Cloud a kontá → Kontá → Pridať konto.
2 Vyberte službu konta.
3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Kontá, vyberte
názov konta, vyberte konto, ktoré sa má odstrániť, a potom postupne ťuknite na položky →
Nastavenia → Odstr. konto alebo na položky → Odstrániť konto.
Zálohovanie a obnovenie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Cloud a kontá → Zálohovanie a
obnovenie.
KONTO SAMSUNG
• Nastavenia zálohovania: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií do služby Samsung
Cloud. Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
• Obnoviť: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií zo služby
Samsung Cloud.
KONTO GOOGLE
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
zo servera Google po ich preinštalovaní.
148
Nastavenia
Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
Zjednodušenie ovládania
Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia. Viac informácií nájdete v
časti Zjednodušenie ovládania.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania.
Všeobecné spravovanie
Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné spravovanie.
• Jazyk a vstup: Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a
hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka
k dispozícii.
• Dátum a čas: Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie
zobrazuje čas a dátum.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Diagnostikovať: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a
využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
• Marketingové informácie: Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti
Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
• Vynulovať: Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu
nastavení z výroby.
149
Nastavenia
Aktualizácia softvéru
Aktualizujte softvér vášho zariadenia alebo zmeňte nastavenia aktualizácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aktualizácia softvéru.
• Manuálne sťahovanie aktualizácií: Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
• Automat. sťahovanie aktualizácií: Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie
automaticky po pripojení k sieti Wi-Fi.
• Plánované aktualiz. softvéru: Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo prevzaté
aktualizácie v určenom čase.
Používateľská príručka
Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo
nakonfigurovať dôležité nastavenia.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Používateľská príručka.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o vašom zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Informácie o zariadení.
• Moje telefónne číslo: Zobrazenie vášho telefónneho čísla.
• Stav: Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete
Wi-Fi a sériového čísla.
• Právne informácie: Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad
bezpečnostných informácií a licencie open source.
• Meno zariadenia: Zobrazenie a úprava názvu, ktorý sa zobrazí pri prepojení zariadenia s
inými zariadeniami prostredníctvom rozhrania Bluetooth, Wi-Fi Direct a iných metód.
• Číslo modelu: Zobrazenie čísla modelu zariadenia.
• Inf. o softvéri: Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného
systému a verzii firmvéru.
• Informácie o batérii: Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.
150
Príloha
Zjednodušenie ovládania
Informácie o zjednodušení ovládania
Zlepšenie zjednodušenia ovládania pomocou funkcií, ktoré používateľom so zhoršeným zrakom,
sluchom alebo zníženou zručnosťou uľahčujú používanie zariadenia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania.
Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk zjednodušenia
ovládania
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Priamy prístup a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom vyberte ponuku
Zjednodušenie ovládania, ktorá sa má zobraziť, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
Vstupovať môžete do nasledujúcich ponúk zjednodušenia ovládania.
• Zjednodušenie ovládania
• Voice Assistant
• Univerzálny prepínač
• Okno lupy
• Negatívne farby
• Odtiene sivej
• Nastavenie farieb
• Interakčné ovládanie
151
Príloha
Voice Assistant (hlasová spätná väzba)
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Voice Assistant
Keď aktivujete funkciu Voice Assistant, zariadenie spustí hlasovú spätnú väzbu. Keď raz ťuknete
na vybranú funkciu, zariadenie nahlas prečíta text na obrazovke. Dvojitým ťuknutím na funkciu sa
funkcia aktivujte.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Voice Assistant a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete funkciu Voice Assistant vypnúť, ťuknite na prepínač a potom rýchlo dvakrát ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Po prvom zapnutí funkcie Voice Assistant sa spustí školiaci kurz. Znova ho môžete spustiť
ťuknutím na položku Pomocník aplikácie Voice Assistant.
Niektoré funkcie nie sú počas používania funkcie Voice Assistant dostupné.
Ovládanie obrazovky pohybmi prstov
Pri používaní funkcie Voice Assistant môžete displej ovládať pomocou rôznych gest prstov.
Gestá jedným prstom
• Ťuknutie: Čítať položku pod vaším prstom nahlas. Ak chcete preskúmať obrazovku, umiestnite
prst na obrazovku a posúvajte ho po obrazovke.
• Dvojité ťuknutie: Otvoriť vybratú položku. Pri hlasnom čítaní vybratých položiek prst
odtiahnite od položky, keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite
na ľubovoľné miesto na displeji.
• Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Presun položky alebo vstup do dostupnej
možnosti.
• Potiahnutie prstom doľava: Prechod na predchádzajúcu položku.
• Potiahnutie prstom doprava: Prechod na ďalšiu položku.
• Potiahnutie prstom hore alebo dolu: Zmeniť najnovšie nastavenia kontextovej ponuky.
• Potiahnutie doľava, potom doprava jedným pohybom: Posúvanie nahor po obrazovke.
• Potiahnutie doprava, potom doľava jedným pohybom: Posúvanie nadol po obrazovke.
• Posúvanie nahor, potom nadol jedným pohybom: Prechod na prvú položku na obrazovke.
• Posúvanie nadol, potom nahor jedným pohybom: Prechod na poslednú položku na
obrazovke.
152
Príloha
Gestá dvoma prstami
• Dvojité ťuknutie: Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
• Trojité ťuknutie: Kontrola aktuálneho času, zostávajúcej energie batérie a ďalšie informácie.
Ak chcete zmeniť položky, ktoré sa čítajú nahlas, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak → Voice Assistant →
NASTAVENIA → Informácie na stavovom riadku.
• Ťuknutie štyrikrát: Zapnutie alebo vypnutie hlasovej spätnej väzby.
• Potiahnutie prstom doľava: Prechod na ďalšiu stránku.
• Potiahnutie prstom doprava: Prechod na predchádzajúcu stránku.
• Potiahnutie prstom nahor: Posun nadol v zozname.
• Potiahnutie prstom nadol: Posun nahor v zozname.
• Potiahnutie prstom v ľubovoľnom smere na obrazovke uzamknutia: Odomknúť obrazovku.
• Potiahnutie prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol: Otvoriť panel oznámení.
Gestá troma prstami
• Ťuknutie: Položky začať čítať nahlas z hora.
• Dvojité ťuknutie: Začať čítať od ďalšej položky.
• Trojité ťuknutie: Prečítať posledný vybratý text a skopírovať ho do schránky.
• Potiahnutie prstom doľava alebo doprava: Otvoriť kontextovú ponuku a posúvať v
možnostiach.
• Potiahnutie prstom nahor alebo nadol: Zmeniť čítanie textu a výber zrnitosti.
Používanie kontextových ponúk
Počas používania funkcie Voice Assistant potiahnite troma prstami doľava alebo doprava. Zobrazí
sa kontextová ponuka a zariadenie nahlas prečíta možnosti. Potiahnutím troma prstami doľava
alebo doprava môžete listovať v ponukách. Keď budete počuť možnosť, ktorú požadujete,
potiahnutím prsta nahor alebo nadol môžete túto možnosť použiť alebo upraviť jej nastavenia.
Keď napríklad počujete Hlasitosť zar., hlasitosť môžete upraviť potiahnutím prsta nahor alebo
nadol.
153
Príloha
Pridávanie a spravovanie menoviek snímok
K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané.
Štítky pridajte k neoznačeným obrázkom tak, že na obrazovku dvakrát ťuknete troma prstami a
podržíte ich na nej.
Ak chcete spravovať štítky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia
→ Zjednodušenie ovládania → Zrak → Voice Assistant → NASTAVENIA → Spravovať
prispôsobené štítky.
Konfigurovanie nastavení funkcie Voice Assistant
Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie Voice Assistant pre svoje pohodlie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Voice Assistant → NASTAVENIA.
• Hlasitosť reči: Výber úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
• Prevod textu na reč: Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej
funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
• Zmeny výšky tónu: Nastavenie zariadenia tak, aby mal text čítaný nahlas zmenenú výšku
tónu pri používaní klávesnice.
• Odozva klávesnice: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo položku pod vaším
prstom pri používaní klávesnice.
• Hovoriť pri vypnutej obrazovke: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo oznámenia,
keď je obrazovka vypnutá.
• Používať snímač vzdialenosti: Nastavenie zariadenia tak, aby prerušilo hovorenú odozvu,
keď položíte ruku nad snímač na vrchu zariadenia.
• Zatras. pokrač. v čítaní: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na displeji, keď
zariadením zatrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
• Prečítať identifikáciu volajúceho: Nastavenie zariadenie tak, aby nahlas prečítalo meno
volajúcej osoby počas prichádzajúceho hovoru.
• Prečítať fonetickou abec.: Nastavenie zariadenia tak, aby povedalo slovo začínajúce
písmenom, ktoré ťuknete a podržíte na klávesnici.
154
Príloha
• Prečítať tipy na použitie: Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo tipy pre používanie,
keď vyberiete položku potiahnutím.
• Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri ovládaní obrazovky, ako
napríklad výber položky a iné.
• Zvuková odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri ovládaní obrazovky, ako
napríklad výber položky a iné.
• Zamerať sa na zvuk reči: Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď
zariadenie číta položku nahlas.
• Hlasitosť zvukovej odozvy: Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní
dotykom na displej. Táto funkcia je dostupná, keď je aktivovaná funkcia Zvuková odozva.
• Veľký kurzor: Nastavenie zariadenia tak, aby bol hrubší okraj štvorcového kurzoru, ktorý sa
zobrazí, keď ťuknete na položky.
• Farba kurzora: Výber farby štvorcového kurzora, ktorý sa zobrazí po ťuknutí na položky.
• Odozva tlačidiel návratu a naposledy použitých aplikácií: Nastavenie zariadenia tak, aby
jedným ťuknutím na
alebo
vydalo hlasovú odozvu. Ak chcete používať klávesy, dvakrát
ťuknite na položku
alebo
.
• Rýchle menu: Výber možností kontextovej ponuky tak, aby sa zobrazili, keď potiahnete troma
prstami doľava alebo doprava.
• Spravovať prispôsobené štítky: Správa pridaných štítkov.
• Informácie na stavovom riadku: Výber položiek na hlasité prečítanie pri trojitom ťuknutí
dvoma prstami na obrazovku.
• Možnosti pre vývojárov: Nastavenie možností pre vývoj aplikácií.
Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou
Z dôvodov súkromia môžete zariadenie nastaviť tak, aby fungovalo normálne aj s vypnutou
obrazovkou. Displej sa nezapne po stlačení externého tlačidla Domov, ani keď na displej ťuknete.
Aktuálne aktivované funkcie sa nezapnú, keď je displej vypnutý.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zrak a potom ťuknutím na prepínač Tmavá obrazovka túto funkciu aktivujte. Túto funkciu
môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že dvakrát stlačíte vypínacie tlačidlo.
155
Príloha
Čítanie hesla nahlas
Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej funkcii Voice Assistant čítalo zadané heslo nahlas.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a potom ťuknutím na prepínač Hovoriť heslá túto funkciu aktivujte.
Zadávanie textu pomocou klávesnice
Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho tlačidlového vstupu, na obrazovke aplikácií postupne
ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zrak, potom zaškrtnite políčko
Rýchly tlačidlový vstup.
Keď sa prstom dotknete klávesnice, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vašim
prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie
prečíta text nahlas.
Ak funkcia Rýchly tlačidlový vstup nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať a
dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku.
Zadávanie ďalších znakov
Ak chcete získať prístup k ďalším dostupným klávesom so znakmi, ťuknite na príslušný kláves
na klávesnici a podržte ho. Nad klávesom sa zobrazí kontextové okno s dostupnými znakmi. Ak
chcete vybrať znak, prstom ťahajte po displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a
potom prst odtiahnite.
156
Príloha
Zrak
Pridávanie hlasových nahrávok k hlasovým značkám
Hlasové značky môžete použiť na rozlíšenie objektov s rovnakým tvarom tak, že k nim pripojíte
štítky. Hlasovú nahrávku môžete nahrať a priradiť k hlasovej značke podporujúcej funkciu NFC.
Hlasová nahrávka sa prehrá, keď zariadenie umiestnite do blízkosti takéhoto štítka.
Pred používaním tejto funkcie zapnite funkciu NFC.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zrak → Hlasový štítok.
Spustí sa hlasový záznamník.
2 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo HOTOVO zastavíte nahrávanie.
4 Zariadenie držte za jeho zadnú časť nad hlasovou značkou.
Informácie sa z hlasového záznamu zapíšu do hlasovej značky.
Zmena priblíženia obrazovky a písma
Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu písma.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak → Lupa obrazovky a písmo.
Použitie písma s vysokým kontrastom
Upravte farbu a obrys písmen, aby ste zvýšili kontrast medzi písmom a pozadím.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a ťuknutím na prepínač Vysokokontrastné písma túto funkciu aktivujte.
157
Príloha
Použitie klávesnice s vysokým kontrastom
Zväčšite klávesnicu Samsung a zmeňte farbu kláves, aby ste zvýšili kontrast medzi textom a
pozadím.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak, a potom ťuknutím na prepínač Klávesnica s vys. kontr. túto funkciu aktivujte.
Zobrazenie tvarov tlačidiel
Zobrazte tvary tlačidiel s orámovaním, aby vynikli.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak, a potom ťuknutím na prepínač Zobraziť tvary tlačidiel túto funkciu aktivujte.
Používanie lupy
Ak chcete zobraziť väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie na displeji.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a potom ťuknutím na prepínač Okno lupy túto funkciu aktivujte. Na displeji sa zobrazí lupa.
Potiahnite spodnú časť rukoväte lupy a presuňte tak lupu tam, kde chcete priblížiť obrazovku.
Zväčšovanie obrazovky
Zväčšiť obrazovku a priblížiť konkrétnu oblasť.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a potom ťuknutím na prepínač Zväčšovacie gestá túto funkciu aktivujte.
• Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát rýchlo ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť.
Ak sa chcete vrátiť do štandardného zobrazenie, trikrát rýchle ťuknite na obrazovku.
• Preskúmanie displeja rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej obrazovke.
• Nastavenie pomeru zväčšenia: Dvoma alebo viacerými prstami potiahnite po zväčšenej
obrazovke alebo ich odtiahnite od seba.
Obrazovku môžete tiež dočasne zväčšiť trojnásobným ťuknutím na obrazovku a podržaním prsta
na nej. Prst podržte na obrazovke a posúvaním obrazovku preskúmajte. Odtiahnutím prsta sa
vrátite do normálneho zobrazenia.
• Klávesnicu na obrazovke nie je možné zväčšiť.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad Telefón a
Kalkulačka môže byť ovplyvnená.
158
Príloha
Zväčšenie kurzora myši a dotykového ovládača
Pri používaní externej myši alebo dotykového ovládača môžete zväčšiť kurzor.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a potom ťuknutím na prepínač Veľký ukazovateľ myši/touchpadu túto funkciu aktivujte.
Prevod displeja do režimu šedej stupnice.
Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a potom ťuknutím na prepínač Odtiene sivej túto funkciu aktivujte.
Obrátenie farieb displeja
Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti displeja a na pomoc používateľom ľahšie rozpoznať
text na displeji.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zrak a potom ťuknutím na prepínač Negatívne farby túto funkciu aktivujte.
Nastavenie farieb
Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na displeji, ak máte problémy s rozlišovaním
farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zrak → Nastavenie farieb, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Proces
nastavenia farieb vykonajte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
159
Príloha
Sluch
Detektory zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri zazvonení zvončeka pri dverách alebo plači dieťaťa.
Počas používania funkcie rozpoznávania hlasu, napríklad S Voice, nemusia detektory
zvuku fungovať.
Detektor detského plaču
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch → Detektory zvuku, potom ťuknutím na prepínač Detektor detského plaču aktivujte túto
funkciu. Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.
Detektor domového zvončeka
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Sluch → Detektory zvuku, potom ťuknutím na prepínač Detektor domového
zvončeka aktivujte túto funkciu.
2 Ak chcete zaznamenať zvonček pri dverách, ťuknite na
.
Zariadenie zistí a zaznamená zvuk zvončeka pri dverách.
3 Ťuknutím na položku
a zazvonením zvončeka pri dverách skontrolujte, či sa správne
zaznamenal. Keď zariadenie zistí zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na OK.
Ak chcete zmeniť zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na položku Zmeniť zvuk domového
zvončeka.
Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.
Nastavenie oznamovania bleskom
Nastavenie blesku tak, aby blikal počas znenia alarmu alebo pri prijatí oznámenia, napríklad pri
prichádzajúcich hovoroch a nových správach.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch a potom ťuknutím na prepínač Oznámenie bleskom túto funkciu aktivujte.
160
Príloha
Vypnutie všetkých zvukov
Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas
volajúceho počas hovoru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch a potom ťuknutím na prepínač Vypnúť všetky zvuky túto funkciu aktivujte.
Nastavenia titulkov
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Sluch → Titulky Samsung (CC) alebo Titulky Google (CC) a potom túto funkciu aktivujte
ťuknutím na prepínač.
Vyberte možnosť konfigurácie nastavení titulkov.
Nastavenie vyváženia zvuku
Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
1 Náhlavnú súpravu pripojte k zariadeniu a noste ju.
2 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch.
3 Potiahnutím panelu nastavenia Vyváž. ľavého/prav. zvuku doľava alebo doprava upravíte
vyváženie zvuku.
Mono zvuk
Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých
reproduktoroch náhlavnej súpravy. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je
pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Sluch a potom ťuknutím na prepínač Mono zvuk túto funkciu aktivujte.
161
Príloha
Zručnosť a interakcia
Univerzálny prepínač
Dotykový displej môžete ovládať pripojením externého prepínača, ťuknutím na displej alebo
pohybmi hlavy a gestami tváre.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia → Univerzálny prepínač a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím
na tento prepínač. Ak zariadenie nerozpozná univerzálne prepínače, ťuknite na položku PRIDAŤ
PREPÍNAČ a prepínače nastavte na ovládanie zariadenia.
Ak chcete aktivovať funkciu univerzálneho prepínača, v zariadení musí byť zaregistrovaný
aspoň jeden prepínač.
Ak chcete prepínače nastaviť na ovládanie zariadenia, postupne ťuknite na položky NASTAVENIA
→ Prepínače.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, trikrát stlačte tlačidlo Domov.
Asistenčné menu
Zobrazenie ikony pomocného odkazu
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pre prístup k aplikáciám, funkciám alebo nastaveniam zobrazila
ikona pomocnej klávesovej skratky. Zariadenie môžete ľahko ovládať ťuknutím na asistenčné
ponuky v rámci príslušnej ikony.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.
Prístup k pomocným ponukám
Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k
pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.
Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej
pomocné ponuky. Ťuknite na ikonu hore alebo dole, čím ju presuniete na ďalšie panely alebo
prstom potiahnite po displeji hore alebo dole a vyberte ďalšie ponuky.
162
Príloha
Používanie kurzora
V pomocných možnostiach ťuknite na položku Kurzor. Displej môžete ovládať malými pohybmi
prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete
vybrať položku, na ktorej je kurzor, ťuknite na displej.
Použite nasledujúce možnosti:
• /
: Prechádzajte vľavo alebo vpravo po obrazovke.
• /
: Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
• : Zväčšenie oblasti s umiestneným kurzorom.
• : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
• : Zatvorte oblasť dotyku.
Ak chcete zmeniť oblasť dotyku a nastavenia kurzora, na obrazovke aplikácii postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Zručnosť a interakcia → Asistenčné
menu. Potom nastavenia upravte v ponuke NAST. DOTYK. PODLOŽ. A KURZORA.
Používanie rozšírených pomocných možností
Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia → Asistenčné menu → Asistent plus, ťuknutím na prepínač aktivujte
túto funkciu a potom vyberte aplikácie.
Jednod. zapnutie obrazovky
Zapnite displej pohybom ruky ponad snímač v hornej časti zariadenia. Displej môžete zapnúť bez
nutnosti stlačiť tlačidlo. Keď používate túto funkciu, zariadenie položte displejom nahor na rovný
povrch alebo ho pevne držte, aby sa nepohybovalo.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia a potom ťuknutím na prepínač Jednod. zapnutie obrazovky túto funkciu
aktivujte.
Aut. kliknúť po zast. ukazovat.
Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vybralo položku, keď na ňu umiestníte kurzor.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Zručnosť a interakcia a potom ťuknutím na prepínač Aut. kliknúť po zast. ukazovat. túto
funkciu aktivujte.
163
Príloha
Oneskorenie ťuknutia a podržania
Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Zručnosť a interakcia → Oneskorenie ťuknutia a podržania potom vyberte možnosť.
Ovládanie interakcií
Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia
na vstupy.
Táto funkcia nie je k dispozícii, keď aktivujete funkciu Snímať potiahnutím dlane, Priamy
hovor, Inteligentné upozorňovanie alebo Jednoduché stíšenie.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Zručnosť a interakcia → Ovládanie interakcií.
2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
3 Pri používaní aplikácie súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a zníženia hlasitosti.
4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
5 Ťuknite na položku OK.
Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Obmedzená oblasť nebude reagovať na dotyk a
klávesy zariadenia budú zablokované. V režime ovládania interakcie však môžete aktivovať
funkcie vypínacieho tlačidla, tlačidla hlasitosti a klávesnice.
Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a
zníženie hlasitosti.
164
Príloha
Smerový zámok
Vytvorenie smerovej kombinácie na odomknutie displeja.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie
ovládania → Smerový zámok a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
2 Prstom potiahnite nahor, nadol, doľava alebo doprava štyrikrát až osemkrát a potom ťuknite
na možnosť POKRAČOVAŤ.
3 Vzor overte tak, že znova nakreslíte smerovú kombináciu, a potom ťuknite na možnosť
POTVRDIŤ.
Pripomenutie oznámenia
Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom
intervale.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Pripomenutie oznámenia a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Ak chcete zariadenie nastaviť na vibrovanie po zrušení začiarknutia oznámení, ťuknutím na
prepínač Vibrovať aktivujte túto funkciu.
Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku Interval pripomínania.
Ak chcete aplikácie nastaviť tak, aby vás upozorňovali na oznámenia, vyberte aplikácie v časti
ZOBRAZIŤ OZNÁMENIA Z.
Prijímanie alebo ukončenie hovorov
Nastavte prijímanie a ukončenie hovorov stlačením tlačidla alebo použitím hlasového príkazu.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Prijímanie a ukončovanie hovorov.
Vyberte požadovaný spôsob.
Použitie režimu jedného ťuknutia
Keď zaznie upozornenie, alebo prichádza hovor, ťuknutím na tlačidlo (nie potiahnutím tlačidla)
zastavíte upozornenie alebo prijmete hovor.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania a
potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač Režim jedného ťuknutia.
165
Príloha
Správa nastavení zjednodušenia ovládania
Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru
Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania →
Spravov. zjedn. ovládania → Import/export → Exportovať do priečinka Moje súbory.
Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Spravov. zjedn. ovládania → Import/export → Importovať z priečinka Moje súbory.
Vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a potom ťuknite na položku HOTOVO. Nastavenia
zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného súboru.
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania
Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi
Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zjednodušenie ovládania
→ Spravov. zjedn. ovládania → Zdieľať cez. Potom vyberte súbory s nastaveniami
zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku HOTOVO. Vyberte spôsob zdieľania a pri zdieľaní
súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
166
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na
zadanie jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať
kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky
Uzamknúť kartu SIM.
• PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2
dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo
služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne
nabite.
167
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba
Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť.
Vynútené reštartovanie
Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia
hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Resetovanie zariadenia
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných
nastavení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Všeobecné spravovanie →
Vynulovať → Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO.
Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých
údajov uložených v zariadení.
Ak ste pre zariadenie registrovali účet Google, po resetovaní zariadenia sa musíte prihlásiť do toho
istého účtu Google.
168
Príloha
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
Počas hovoru počuť ozvenu
Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá
kvalita zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.
169
Príloha
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná
kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
170
Príloha
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové
hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
171
Príloha
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta
Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z
vyrovnávacej pamäte, pomocou Inteligentného správcu alebo manuálne odstráňte nepoužívané
aplikácie.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na
vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria
nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
172
Autorské práva
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising