Samsung | GT-S8600 | Samsung GT-S8600 Rýchly sprievodca

GT-S8600
Stručná Príručka
Pozrite si elektronickú verziu návodu na
použitie
Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na
adrese www.samsung.com.
Návod na použitie je dostupný ako súbor Adobe
Acrobat (.pdf). Ak nemáte program Adobe Reader,
môžete si ho bezplatne stiahnuť na www.adobe.com.
Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky
Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú
mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na
výnimočných technológiách a vysokých štandardoch
spoločnosti Samsung.
• Obsah tejto používateľskej príručky sa môže
•
•
•
•
od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého
operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže
byť menený bez predchádzajúceho upozornenia.
Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné príslušenstvo
sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa
služieb.
Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho
predajcu výrobkov Samsung.
Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním
nemusí byť kompatibilné.
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia
2
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
[ ]
Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia
Autorské práva
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými
zákonmi o autorských právach.
Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť
reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou
formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky,
vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami
na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné
•
•
známky spoločnosti Samsung Electronics.
a
sú ochranné známky spoločnosti SRS
Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú
zahrnuté v licencii od SRS Labs, Inc.
Bluetooth je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
®
3
• Oracle a Java sú registrované ochranné známky
•
•
4
spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností.
Ostatné názvy môžu byť ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
Wi-Fi , logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách:
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku
nemôžu byť prevádzkované mimo budov.
Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
majetkom príslušných vlastníkov.
®
Zostavenie
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie
1. Ak je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo
napájania a výberom Áno ho vypnite.
2. Stlačte tlačidlo na dolnej strane zadného krytu
a vysúvajte kryt, až kým sa nezastaví.
• Kryt neposúvajte príliš silno. Ak tak urobíte, oddelíte
kryt od zariadenia a to sa môže poškodiť.
• Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného
krytu neporanili prsty.
5
3. Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty
smerovali dole.
4. Vložte batériu.
5. Posuňte kryt a zatvorte ho.
6
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.
Používajte len nabíjačky a káble schválené
spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo
káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie
zariadenia.
Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť
zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr,
ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu
niekoľko minút nabíjať.
1. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do
multifunkčného konektora.
Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom
môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na
poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa
nevzťahuje záruka.
7
2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do
elektrickej zásuvky.
Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka nemusí
fungovať z dôvodu nestáleho napájania. Ak sa to stane,
odpojte napájací adaptér od zariadenia.
3. Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér
od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.
Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér.
Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér,
keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač,
preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili
napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania
zostať zatvorený.
8
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete svoje zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo
napájania. Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše
zariadenie pomocou obrazovkových pokynov.
Ak chcete vypnúť svoje zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo
napájania a vyberte Áno.
• Na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a
nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny
zamestnancov.
• Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré
nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.
9
Oboznámenie sa so zariadením
Snímač
vzdialenosti
Slúchadlo
Predný objektív
fotoaparátu
Tlačidlo hlasitosti
Dotykový displej
Tlačidlo Domov
Tlačidlo volania
Multifunkčný
konektor
Blesk fotoaparátu
Vypínacie tlačidlo
/ tlačidlo reštartu /
tlačidlo uzamknutia
Tlačidlo ukončenia
Konektor pre
slúchadlá
Mikrofón
GPS anténa
Reproduktor
Objektív zadného
fotoaparátu
Zadný kryt
Hlavná anténa
10
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Zapínanie/
Reštartovanie1/
Uzamknutie
Zapnutie zariadenia (stlačením
a podržaním); reštartovanie
zariadenia (stlačením a podržaním
po dobu 8-10 sekúnd); uzamknutie
dotykového displeja.
Volanie
Uskutočnenie alebo príjem hovoru;
v základnom režime vyvolanie
denníkov hovorov.
Domov
Ukončiť
V základnom režime prepínate medzi
panelom widgetov a základnou
obrazovkou; návrat na základnú
obrazovku; spustenie správcu úloh
a prezeranie všetkých aktívnych
aplikácií (stlačením a podržaním);
spustenie aplikácie hlasového
príkazu (stlačte dvakrát).
Ukončenie hovoru; počas používania
aplikácie sa vrátite na základnú
obrazovku alebo hlavnú ponuku.
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
Hlasitosť
1. Ak má vaše zariadenie závažné chyby, padá alebo zamŕza, budete
zrejme potrebovať reštartovanie zariadenia, aby sa obnovila jeho
funkčnosť.
11
Dotykový displej
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné
jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Dotykovú
obrazovku ovládajte poklepaním, poklepaním a podržaním
alebo potiahnutím naprieč.
Základná obrazovka
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená
základná obrazovka. Na pohotovostnej obrazovke si môžete
prezerať ikony indikátorov, widgety, klávesové skratky
aplikácií a ďalšie položky.
Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava
alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušnú
obrazovku môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v
hornej časti obrazovky.
Ikony indikátora
Ikony indikátorov zobrazujú silu signálu, stav zariadenia,
aktuálny čas a ďalšie informácie na hornej strane obrazovky.
12
Panela oznamov
Na paneli oznamov môžete používať ponuky skratiek
a vstupovať do zoznamu oznámení, ako sú nové správy,
nadchádzajúce udalosti a stav spracovania. Poklepte
na oblasť ikon indikátorov na hornej strane obrazovky
a potiahnutím prsta smerom dole otvorte panel klávesových
skratiek. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.
Prístup k aplikáciám
1. Vyberte Menu v základnom režime vstúpite do režimu
Menu.
2. Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo
zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
3. Zvoľte aplikáciu.
4. Stlačením tlačidla Domov sa vráťte na základnú
obrazovku.
13
Spustenie viacerých aplikácií
Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.
Ak chcete spustiť viacero aplikácií, stlačte domáce tlačidlo
počas používania aplikácie a vráťte sa do režimu nečinnosti,
potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete spustiť.
Zadávanie textu
Text môžete zadávať pomocou virtuálnych klávesníc alebo
v režime písania rukou. Môžete tiež použiť možnosti
upravovania na kopírovanie a vkladanie textu.
Klávesnica Samsung poskytuje rôzne typy klávesníc (ako
napríklad QWERTY a 3x4 klávesnice) a režim písania rukou.
Pri zadávaní textu pomocou klávesnice QWERTY alebo
3x4 použite funkciu prediktívneho textu. Táto funkcia bude
predvídať slovo, ktoré zadávate a zobrazí svoje návrhy.
Pri zadávaní textu otočte zariadenie a zobrazte
klávesnicu QWERTY na širokouhlom rozložení.
14
Uskutočnenie alebo príjem hovoru
Môžete uskutočňovať hovory zadaním telefónneho čísla
alebo výberom čísla vo vašom zoname kontaktov. Môžete
tiež vstúpiť do denníka hovorov a opätovne vytočiť
nedávno vytočené čísla.
Uskutočnenie hovoru
Otvorte obrazovku vytáčania, zadajte telefónne číslo a
vyberte
alebo stlačte [ ]. Ak chcete uskutočniť
videohovor, vyberte
.
Príjem hovoru
Pri prichádzajúcom hovore stlačte [
doprava.
] alebo potiahnite
Odosielanie a prijímanie správ
Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne
(MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať
správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.
Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu
byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené.
Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa
služieb.
15
Textové a multimediálne správy
Môžete vytvárať a odosielať jednoduché textové správy
alebo multimediálne správy, ktoré môžu obsahovať text,
snímku, video alebo zvukové súbory.
E-mailové správy
E-mailovú aplikáciu môžete používať na odosielanie
e-mailových správ na vašom zariadení. Pred odoslaním
a prijatím e-mailových správ musíte pridať e-mailový účet.
Pripojenie k Internetu
Môžete sa pripojiť k bezdrôtovému internetu pomocou
funkcie WLAN alebo pomocou pripojenia k mobilnej sieti.
Otvorte internetovú aplikáciu a prezerajte si internetové
stránky. Najobľúbenejšie internetové stránky si môžete
označiť záložkou, alebo môžete používať rôzne internetové
možnosti.
Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže
byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate
od svojho poskytovateľa služieb.
16
Bezpečnostné opatrenia
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu
zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo
uvoľnené elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami
a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho
mokrými rukami
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla,
a chráňte ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené
výrobcom
Nepoužívajte zariadenie počas búrky
Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou
(Li-Ion) batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate
v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte
opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť
vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
17
• Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií
a zariadení sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad
na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie
môžu explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu
vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým
teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu
a životnosť batérií či zariadenia.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť
k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo
za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach
s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
zariadenia v určitých oblastiach.
Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických
zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii.
Zariadenie môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora
• Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm
od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
• Ak zariadenie potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej
15 cm od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte
zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
18
Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu
príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať
v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom
informácií o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším
zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom
používaní vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte
• Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami,
pokynmi a symbolmi.
• Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích
staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné
látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.
Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite
Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo
rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením
by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení
motorového vozidla
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií
získate od výrobcu príslušného zariadenia.
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami
a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných
zariadení pri vedení motorového vozidla
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla.
Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné
zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte
zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
19
• Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako
sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť
množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa
obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám
niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete.
Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných
podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka
môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla.
Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť
od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte
hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste
si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak
potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte
premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom
pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo
by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby,
s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor
odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari,
dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte
miestne tiesňové číslo.
• Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte
na miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje
cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte
pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku,
nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej
nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu
alebo iné špeciálne netiesňové číslo.
20
Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného
zariadenia
Udržujte zariadenie v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok
zariadenia alebo elektronických obvodov.
• Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a
okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať
batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a
odneste ho do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená
platnosť záruky výrobcu.
Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom,
znečistenom prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.
Zariadenie neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C
• Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až
80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
• Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad
na prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako
sú mince, kľúče alebo šperky
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo
by to spôsobiť požiar.
Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia
alebo vybitie batérie.
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty,
vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí
poškodiť.
21
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým
uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením
magnetickému poľu.
Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.
Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred
nárazmi
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho
súčasti môžu prestať fungovať.
Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie
prehriate
Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže
spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a
pigmentácia.
Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo,
nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor
• Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá
a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
• Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení
počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám.
Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.
Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch
Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel,
kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier,
môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných
častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene
za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti
aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a
navštívte lekára.
22
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť
životnosť batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich
znovu nabiť.
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný
materiál schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť
zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa
pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného
spoločnosťou Samsung.
Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
• Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
Počas hovoru:
• Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
• Nedotýkajte sa internej antény zariadenia. Mohlo by to znížiť kvalitu
hovoru alebo spôsobiť, že zariadenie bude vysielať silnejší rádiový
signál než obvykle.
Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť
sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo
odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte
hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú
na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
• V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave
nazbierat statická elektrina. Ak používate náhlavnú
súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k
zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste
vybili statickú elektrinu.
23
Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných
osôb.
Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.
Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho
opraviť
• Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie
platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste
ho do servisného strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch
alebo požiar.
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej
činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete
spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane,
prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Čistenie zariadenia:
• Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným
displejom
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste
zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
Zariadenie používajte iba na stanovený účel
Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby zariadenie používali deti
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe
alebo ostatným, zariadenie poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť
vaše náklady.
24
Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle
pevne uchytené.
• Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže
pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové
zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim
pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty
alebo zariadenia.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým
šumom z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho
zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených
alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné
kontaktovať tiesňové služby.
Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí
• Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
• Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie
resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
Nedistribujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným
osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete
porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy
so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených
copyrightom.
25
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate
– špecifická miera absorpcie)
Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí
energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným
zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré
prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera
absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.
Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota
SAR 0,834 W/kg. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR
pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo
energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu.
Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj
obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie
európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom
zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich
normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia
alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu,
ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
26
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že
batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej
likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte
ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Vyhlásenie
Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím
stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými
známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah
a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné
použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý
nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez
obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od
príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah
ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať,
publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od
nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.
"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ".
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH
ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY,
OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI
PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ,
PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO
OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE,
A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU,
ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY
VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO
Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO
AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ
BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."
27
Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a
spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah
alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby
sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení,
nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola
obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne
odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo
pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez
toto zariadenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci
s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s
obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných
poskytovateľov obsahu a služieb.
28
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My,
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok
Mobilný telefón pre siete GSM,
WCDMA a Wi-Fi : GT-S8600
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými
normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
Elektro-
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
magnetická-
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
kompatibilitaEN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že]
vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice
1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV]
Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných
orgánov:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená tu:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.09.14
(miesto a dátum vydania)
Joong-Hoon Choi / vedúci lab.
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra
spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v
mieste, kde ste výrobok zakúpili.
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim
zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa
služieb.
Inštalácia aplikácie Kies
(PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových
stránok Samsung (www.samsung.com/kies) a
nainštalujte si ju do počítača.
2. Pomocou USB kábla pripojte vaše zariadenie k vášmu
PC.
3. Dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom
počítači a spustite Samsung Kies.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Kies.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-35665W
Slovak. 10/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising