Samsung | SM-A300F | Samsung Galaxy A3 duos (2015) Užívateľská príručka (Lollipop)

SM-A300F/DS
SM-A300F
SM-A300H/DS
SM-A300H
SM-A300G/DS
SM-A300G
SM-A300HQ
Používateľská príručka
Slovak. 07/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Informácie o tejto príručke
Sieťové pripojenie
Začíname
6
Obsah balenia
7
Popis zariadenia
9
Používanie karty SIM alebo USIM
a batérie
35
Mobilné dáta
35
Wi-Fi
36
Zdieľanie pripojenia
Prispôsobenie
38
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
17
Používanie pamäťovej karty
19
Zapnutie a vypnutie zariadenia
40
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
19
Uzamknutie a odomknutie displeja
41
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
41
Jednoduchý režim
42
Prenos údajov z predchádzajúceho
zariadenia
42
Nastavenie kont
Základy
20
Používanie dotykového displeja
23
Usporiadanie domovskej obrazovky
27
Panel oznámení
29
Otváranie aplikácií
29
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
31
Zadávanie textu
33
Zachytenie obsahu obrazovky
33
Moje súbory
34
Šetrenie energie
Telefón
2
43
Uskutočňovanie hovorov
45
Prijímanie hovorov
45
Možnosti počas hovorov
Obsah
Kontakty
47
Pridávanie kontaktov
48
Vyhľadávanie kontaktov
Pripojenie k iným
zariadeniam
Správy a e-mail
49
Správy
51
E-mail
Základné fotografovanie
55
Režimy snímania
58
Nastavenia fotoaparátu
Bluetooth
73
Wi-Fi Direct
75
NFC (modely s podporou technológie
NFC)
77
Screen Mirroring
79
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie a správca dát
Fotoaparát
53
71
80
Aktualizácia zariadenia
81
Prenos súborov medzi zariadením a
počítačom
82
Zálohovanie a obnova údajov
82
Resetovanie dát
Galéria
60
Nastavenia
Zobrazovanie obsahu na zariadení
83
Informácie o nastaveniach
Užitočné aplikácie a funkcie
83
Pripojenia
61
Plánovač S
88
Zariadenie
62
Internet
92
Osobné
63
Video
94
Systém
64
Hodiny
66
Kalkulačka
66
Poznámka
67
Hlasový záznamník
68
Rádio
69
Aplikácie Google
Príloha
99
Riešenie problémov
104 Vyberanie batérie
3
Informácie o tejto príručke
Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb,
technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
• Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní
celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov
zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od
akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu
v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o
prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo
aplikácií.
• Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia,
sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na
komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v
plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
• Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát,
automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od
vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa
odporúča používať funkciu Wi-Fi.
• Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez
predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa
aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
• Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov
môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti
predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie
záruky.
• V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany
organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené
organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť
identifikátor FCC, ťuknite na položky Aplikácie → Nastavenia → Informácie o zariadení.
4
Informácie o tejto príručke
Ikony s pokynmi
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
5
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Zariadenie
• Stručná príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné
s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung.
6
Začíname
Popis zariadenia
Mikrofón
Senzor vzdialenosti/svetla
Slúchadlo
Predný fotoaparát
Vypínacie tlačidlo
Dotykový displej
Zásuvka karty
SIM/pamäťovej karty
(modely s dvoma kartami
SIM)
Tlačidlo Domov
Zásuvka pamäťovej karty
(modely s jednou kartou
SIM)
Tlačidlo Spustené
aplikácie
Zásuvka na kartu SIM
Mikrofón
Tlačidlo Späť
Konektor pre slúchadlá
Multifunkčný konektor
GPS anténa
Blesk
Anténa NFC
(modely s podporou
technológie NFC)
Zadný fotoaparát
Tlačidlo hlasitosti
Reproduktor
Vnútorná anténa
7
Začíname
• Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s
pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
• Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené
ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri
vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Vypínacie
tlačidlo
Naposledy
použité
aplikácie
Domov
• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete
zariadenie.
• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre
aktuálnu obrazovku.
• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
Späť
• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť
• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
8
Začíname
Používanie karty SIM alebo USIM a batérie
Inštalácia karty SIM alebo USIM
Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických
služieb.
• So zariadením možno používať len karty nano-SIM.
• Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie
informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.
1 Vložte vysúvací nástroj do otvoru v zásuvke karty SIM, čím zásuvku uvoľníte.
► Modely s dvoma kartami SIM:
► Modely s jednou kartou SIM:
Uistite sa, že vysúvací nástroj je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa
zariadenie môže poškodiť.
9
Začíname
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
► Modely s dvoma kartami SIM:
► Modely s jednou kartou SIM:
10
Začíname
3 ► Modely s dvoma kartami SIM: Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM
tak, aby kontakty zlatistej farby smerovali nadol.
Vložte prvú kartu SIM alebo USIM do zásuvky karty SIM 1 ( 1 ) a druhú kartu SIM alebo USIM
do zásuvky karty SIM 2 ( 2 ).
2
1
Zásuvka karty SIM 2 slúži aj ako zásuvka pamäťovej karty. Súčasne však nie je možné
vložiť kartu SIM alebo USIM aj pamäťovú kartu.
► Modely s jednou kartou SIM: Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM
tak, aby kontakty zlatistej farby smerovali nadol.
Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými
alebo ukradnutými kartami.
11
Začíname
4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.
► Modely s dvoma kartami SIM:
► Modely s jednou kartou SIM:
12
Začíname
Vybratie karty SIM alebo USIM
1 Vložte vysúvací nástroj do otvoru v zásuvke karty SIM, čím zásuvku uvoľníte.
2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
► Modely s dvoma kartami SIM:
► Modely s jednou kartou SIM:
4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.
13
Začíname
Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvoma
kartami SIM)
Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, môžete mať dve telefónne čísla alebo dvoch poskytovateľov
služieb v rámci jediného zariadenia.
Aktivovanie kariet SIM alebo USIM
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplikácie → Nastavenia → Správca
kariet SIM. Aktiváciu vykonajte ťuknutím na jeden alebo oba prepínače pre karty SIM alebo USIM.
Zmena zobrazovaného názvu a ikony kariet SIM alebo USIM
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplikácie → Nastavenia → Správca
kariet SIM. Vyberte kartu SIM alebo USIM a potom ťuknite na položku Registrovať názov alebo
Vyberte ikonu. Nastavte zobrazovaný názov a ikonu pre jednotlivé karty.
Prepínanie kariet
Keď sú aktivované dve karty SIM alebo USIM, na ploche panela oznámení sa zobrazia ikony výberu
karty. Otvorte panel oznámení a vyberte kartu.
14
Začíname
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Batériu je možné nabíjať aj pri pripojení k
počítaču pomocou USB kábla.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
zariadenia.
• Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
• Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky.
Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
• Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú
pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát
zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po
úplnom nabití batérie.
Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
15
Začíname
• Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať
dlhšie.
• Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V
takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
• Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať
žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne,
nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
• Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia
a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá
vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by
ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti
elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
Zníženie spotreby energie batérie
Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto
možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
• Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
• Deaktivujte funkciu Bluetooth.
• Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
• Znížte dobu podsvietenia.
• Znížte jas displeja.
16
Začíname
Používanie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti
od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším
zariadením.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie
nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a
poškodiť dáta uložené na karte.
• Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
• Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte
kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
• Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
• Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku Moje súbory → Karta SD sa
zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.
1 Vložte vysúvací nástroj do otvoru v zásuvke pamäťovej karty, čím zásuvku uvoľníte.
2 Zásuvku pamäťovej karty opatrne vytiahnite zo slotu na zásuvku pamäťovej karty.
3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty tak, aby kontakty zlatistej farby
smerovali nadol.
4 Zásuvku pamäťovej karty vložte späť do slotu na zásuvku pamäťovej karty.
17
Začíname
Vybratie pamäťovej karty
Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke
postupne ťuknite na položky Aplikácie → Nastavenia → Ukladací priestor → Odobrať kartu
SD.
1 Vložte vysúvací nástroj do otvoru v zásuvke pamäťovej karty, čím zásuvku uvoľníte.
2 Zásuvku pamäťovej karty opatrne vytiahnite zo slotu na zásuvku pamäťovej karty.
3 Vyberte pamäťovú kartu.
4 Zásuvku pamäťovej karty vložte späť do slotu na zásuvku pamäťovej karty.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V
opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, prípadne by mohlo dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú
kartu naformátujte v zariadení.
Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky Aplikácie → Nastavenia → Ukladací
priestor → Formátovať kartu SD → FORMÁTOVAŤ KARTU SD → VYMAZAŤ VŠETKO.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých
dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v
dôsledku činnosti používateľa.
18
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku
Vypnúť zariadenie.
Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad
paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného
personálu.
Uzamknutie a odomknutie displeja
Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu
nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.
Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite
prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.
Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
19
Základy
Používanie dotykového displeja
• Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami.
Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
• Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno
netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
• Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa
nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
• Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo
jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej
vypnite.
• Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
Ťuknutie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak
pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.
20
Základy
Ťuknutie a podržanie
Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným
možnostiam.
Potiahnutie
Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové
miesto.
Dvojité ťuknutie
Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným
dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
21
Základy
Rýchly pohyb
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií
zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku
alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.
Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú
položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.
22
Základy
Usporiadanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia.
Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie,
ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej
obrazovke.
Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z
indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť domovskú obrazovku,
pozrite si časť Spravovanie domovskej obrazovky.
Widget
Priečinok
Aplikácia
Indikátor obrazovky
Obľúbené aplikácie
23
Základy
Možnosti domovskej obrazovky
Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe.
24
Základy
Obrazovka aplikácií
Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných
aplikácií.
Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Aplikácie. Ak
chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky
v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie
obrazovky aplikácií.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Aplikácia
Indikátory na
obrazovke
25
Základy
Indikačné ikony
Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané
ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak
chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
Ikona
Význam
Žiadny signál
/
Intenzita signálu
/
Aktuálne prístupná karta SIM alebo USIM (modely s dvoma kartami SIM)
Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
Pripojené k sieti GPRS
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti UMTS
Pripojené k sieti HSDPA
Pripojené k sieti HSPA+
/
Pripojené k sieti LTE (modely s aktivovanou sieťou LTE)
Pripojené k sieti Wi-Fi
Aktivovaná funkcia Bluetooth
Aktivované GPS
Prebiehajúci hovor
Zmeškaný hovor
Synchronizované s webom
Nová textová alebo multimediálna správa
26
Základy
Ikona
Význam
Aktivovaný budík
Aktivovaný tichý režim
Aktivovaný vibračný režim
Aktivovaný letový režim
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
Úroveň nabitia batérie
Panel oznámení
Používanie panelu oznámení
Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom
riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel
oznámení a zobrazte podrobnosti.
Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete
panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
27
Základy
Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.
Aktivovať alebo deaktivovať
možnosti. Ťuknutím na tlačidlo a
jeho podržaním zobrazíte
podrobnejšie nastavenia.
Otvorenie položky Nastavenia.
Nastavenie jasu.
Výber karty SIM alebo USIM.
(modely s dvoma kartami SIM)
Ťuknite na oznámenie a vykonajte
rôzne úkony.
Vymazať všetky oznámenia.
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení
Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení, otvorte
obrazovku aplikácií a ťuknite na položky Nastavenia → Zobrazenie → Panel oznámení. Ťuknite
na položku, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.
Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia
Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Príslušné možnosti
aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť
podrobnejšie nastavenia.
• Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
• GPS: Ďalšie informácie nájdete v časti GPS.
• Zvuk / Vibrovať / Stlmiť: Vyberte režim zvuku.
• Rotácia obrazu: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
28
Základy
• Bluetooth: Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
• Mobilné dáta: Ďalšie informácie nájdete v časti Využitie dát alebo Mobilné siete.
• Extrémne šetrenie: Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie energie.
• Pr. bod Wi-Fi: Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie pripojenia.
• Screen Mirroring: Ďalšie informácie nájdete v časti Screen Mirroring.
• NFC (modely s podporou technológie NFC): Ďalšie informácie nájdete v časti NFC (modely s
podporou technológie NFC).
• Synchron.: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako
napríklad kalendár alebo e-mail.
• Nerušiť: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie
blokovať oznámenia. Ak chcete určiť, ktoré oznámenia sa majú blokovať, postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Zvuky a oznámenia → Nerušiť.
• Letový režim: Ďalšie informácie nájdete v časti Letový režim.
Otváranie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia
otvorí.
Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku
aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.
a vyberte ikonu
Zatvorenie aplikácie
Aplikáciu zatvoríte ťuknutím na položku
a potiahnutím ikony aplikácie doľava alebo doprava.
→ .
Ak chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, postupne ťuknite na položky
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
Galaxy Apps
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Galaxy Apps na obrazovke aplikácií.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
29
Základy
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku HĽADAŤ a
vyhľadávať zadaním kľúčového slova.
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
tlačidlo s cenou aplikácie.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie a potom vyberte príslušnú
možnosť.
Obchod Play
Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.
Ťuknite na položku Obchod Play na obrazovke aplikácií.
Inštalácia aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku
zadaním kľúčového slova.
a vyhľadávať
Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácií. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie,
ťuknite na položku INŠTALOVAŤ. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na
cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky
→ Nastavenia → Aktualizácie aplikácií a potom vyberte príslušnú možnosť.
Spravovanie aplikácií
Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií
Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky →
Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona
Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku OK.
Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky →
Stiahnuté aplikácie → → Odinštalovať. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite
na položky Nastavenia → Správca aplikácií, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku
ODINŠTALOVAŤ.
30
.
Základy
Aktivácia aplikácií
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Zobr. neakt. aplik., vyberte aplikácie a
potom ťuknite na položku Hotovo. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky
Nastavenia → Správca aplikácií, prejdite na položku ZAKÁZANÉ, vyberte aplikáciu a potom
ťuknite na položku POVOLIŤ.
• Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete
naďalej používať.
• Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo
zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
• Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
Zadávanie textu
Usporiadanie klávesnice
Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní
poznámok a ďalších operáciách.
Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu
prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
Zmena nastavení klávesnice.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete
písať všetky písmená veľké, ťuknite
na tlačidlo dvakrát.
Prechod na ďalší riadok.
Zadávanie interpunkčných
znamienok.
Zadanie medzery.
Zmena vstupného jazyka
→ Vyberte vstupné jazyky a potom vyberte jazyky, ktoré chcete
Postupne ťuknite na položky
používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla
medzerníka doľava alebo doprava.
31
Základy
Zmena rozloženia klávesnice
Ťuknite na položku
má použiť.
, v časti Jazyky vstupu a potom vyberte usporiadanie klávesnice, ktoré sa
Na Klávesnica 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať
znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.
Používanie ďalších funkcií klávesnice
Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku
a podržte ju. V závislosti od naposledy
použitej funkcie sa namiesto ikony
môžu zobrazovať iné ikony.
• : Zadávanie textu hlasom.
Spustiť alebo pozastaviť zadávanie
textu hlasom.
Otvoriť klávesnicu.
• : Zmena nastavení klávesnice.
• : Zadávanie emotívnych ikon.
Kopírovanie a vkladanie
1 Ťuknite a podržte prst na texte.
2 Potiahnutím položky alebo
vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku Vybrať
všetky vyberte celý text.
3 Ťuknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
4 Ťuknite na miesto, kde sa má vložiť text, podržte ho a ťuknite na položku Prilepiť.
32
Základy
Zachytenie obsahu obrazovky
Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. Obrázok sa uloží do priečinka
Galéria → Screenshots. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými
používateľmi.
Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
Moje súbory
Pomocou tejto aplikácie máte prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení.
Ťuknite na položku Moje súbory na obrazovke aplikácií.
Vyhľadávanie súborov alebo
priečinkov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobraziť súbory poľa kategórií.
Zobraziť históriu prevzatých
položiek.
Zobraziť súbory uložené v
zariadení.
33
Základy
Šetrenie energie
Ak chcete predĺžiť životnosť batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime
extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:
• Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
• Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
• Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
• Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Režim extrémneho šetrenia
energie, a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač Režim extrémneho šetrenia energie.
Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku
a vyberte aplikáciu.
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu, postupne ťuknite na položky →
Odstrániť, vyberte aplikáciu s
a potom ťuknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie
alebo zvuk, postupne ťuknite na položky → Nastavenia.
Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky →
Vyp. režim extr. šetr. energie.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
34
Sieťové pripojenie
Mobilné dáta
Pripojenie zariadenia k mobilnej sieti vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne
súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Mobilné siete.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Ďalšie siete → Mobilné siete
a potom začiarknite možnosť Mobilné dáta.
Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory
s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.
Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi, a potom ťuknutím
na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
3 Ťuknite na položku PRIPOJIŤ.
Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez
nutnosti zadania hesla.
Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname
sietí a ťuknite na možnosť ZABUDNÚŤ.
35
Sieťové pripojenie
Zdieľanie pripojenia
Informácie o zdieľaní pripojenia a mobilných prístupových
bodoch
Táto funkcia slúži na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačmi a
inými zariadeniami, ak internetové pripojenie nie je k dispozícii. Spojenia sa môžu vykonať
prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.
Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.
Použitie mobilného prístupového bodu
Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového
pripojenia s inými zariadeniami.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia →
Mobilný prístupový bod.
2 Ťuknutím na prepínač Mobilný prístupový bod zapnite túto funkciu.
• V stavovom riadku sa zobrazí
zozname sietí Wi-Fi.
. Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v
• Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, ťuknite na položku →
Konfigurovať mobilný prístupový bod a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte
heslo a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje
zariadenie.
4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
36
Sieťové pripojenie
Použitie zdieľania pripojenia cez USB
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom kábla
USB.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia.
2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
3 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia USB.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí
.
4 V počítači použite mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Použitie zdieľania pripojenia cez Bluetooth
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom
pripojenia Bluetooth. Presvedčite sa, že počítač, ku ktorému sa pripájate, podporuje funkciu
Bluetooth.
1 Spárujte zariadenie s druhým zariadením prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Ďalšie
informácie nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.
2 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zdieľanie pripojenia.
3 Označte možnosť Zdieľanie pripojenia Bluetooth.
4 V pripojenom zariadení otvorte obrazovku nastavení Bluetooth, ťuknite na položku →
Prístup na internet.
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí
.
5 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.
Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení.
37
Prispôsobenie
Spravovanie domovskej obrazovky a
obrazovky aplikácií
Spravovanie domovskej obrazovky
Pridávanie položiek
Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na domovskú
obrazovku.
Ak chcete pridať widgety, otvorte domovskú obrazovku, ťuknite na prázdne miesto a podržte ho,
ťuknite na položku Widgety, ťuknite na widget, podržte ho a potom ho presuňte na domovskú
obrazovku.
Presúvanie a odstraňovanie položiek
Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Okrem toho môžete presunúť najčastejšie používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti
domovskej obrazovky.
Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku
Odstrániť, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie priečinka
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju na položku Vytvoriť
priečinok, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2 Zadajte názov priečinka.
3 Ťuknite na položku , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na
položku Hotovo.
38
Prispôsobenie
Spravovanie panelov
Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu
oblasť a podržte na nej prst.
Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku
.
Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.
Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku Odstrániť
v hornej časti obrazovky.
Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku
.
Spravovanie obrazovky aplikácií
Zmena spôsobu usporiadania
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Zobraziť ako a vyberte spôsob
usporiadania.
Skrytie aplikácií
Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Skryť aplikácie, vyberte aplikácie a
potom ťuknite na položku Hotovo.
Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, postupne ťuknite na položky → Zobr. skryté aplik., vyberte
aplikácie a potom ťuknite na položku Hotovo.
Presúvanie položiek
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky → Upraviť. Ťuknite na položku, podržte ju a
potiahnite ju na nové miesto.
Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.
Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku Vytvoriť stránku, ktorá sa
zobrazí v hornej časti obrazovky.
39
Prispôsobenie
Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
Nastavenie tapety
Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky
alebo uzamknutej obrazovky.
1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite na
položku Tapety. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia →
Zobrazenie → Pozadie.
2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
3 Vyberte možnosť a obrázok.
4 Ťuknite na možnosť NASTAVIŤ AKO POZADIE alebo ULOŽIŤ.
Zmena zvonení
Zmena zvonení prichádzajúcich hovorov a upozornení.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zvuky a oznámenia.
► Modely s dvoma kartami SIM: Ak chcete nastaviť zvonenie pre prichádzajúce hovory, ťuknite
na položky Zvonenie → karta SIM alebo USIM → Zvonenia, vyberte zvonenie a potom ťuknite na
položku OK. Ak chcete ako zvonenie použiť skladbu uloženú v zariadení alebo v konte, ťuknite na
položku PRIDAŤ.
Ak chcete nastaviť zvonenie pre oznámenia, ťuknite na položky Zvonenie → karta SIM alebo
USIM → Oznámenia, vyberte zvonenie a potom ťuknite na položku OK.
► Modely s jednou kartou SIM: Zvonenie prichádzajúceho hovoru nastavíte tak, že ťuknete
na položku Zvonenia, zvolíte zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo OK. Ak chcete ako zvonenie
použiť skladbu uloženú v zariadení alebo v konte, ťuknite na položku PRIDAŤ.
Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku Oznámenie, zvolíte zvonenie a potom
ťuknete na tlačidlo OK.
40
Prispôsobenie
Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim
osobným údajom.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutá obrazovka →
Uzamknutie obrazovky a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód
odomknutia pri každom odomykaní.
Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska
spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.
Vzor
Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého
vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že
zabudnete vzor.
PIN
Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným
zadaním.
Heslo
Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom
heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.
Jednoduchý režim
Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho
usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke. K dispozícii máte prístup k najobľúbenejším
aplikáciám a najčastejšie používaným nastaveniam a môžete pridávať odkazy na svoje obľúbené
kontakty.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Jednoduchý režim a potom
ťuknutím na prepínač Jednoduchý režim aktivujte tento režim.
Do štandardného režimu sa vrátite tak, že otvoríte domovskú obrazovku a ťuknete na položky
Jednoduché nastavenia → Jednoduchý režim a potom ťuknutím na prepínač Jednoduchý
režim deaktivujete tento režim.
41
Prispôsobenie
Spravovanie klávesových skratiek
Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, posuňte doľava, ťuknite na
možnosť
a potom vyberte aplikáciu.
Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, posuňte doprava a
ťuknite na možnosť .
Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky → Upraviť, a
pomocou
vyberte aplikáciu alebo kontakt.
Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
Používanie záložných kont
Záložné súbory s údajmi môžete preniesť zo svojho predošlého zariadenia do nového zariadenia
pomocou konta Google. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Používanie aplikácie Samsung Kies
Záložný súbor s údajmi importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím obnovíte
údaje vo svojom zariadení. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete údaje zálohovať aj do
počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.
Nastavenie kont
Pridanie kont
Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať
naplno, vytvorte si kontá.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá → Pridať konto a
vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú
synchronizovať.
Odstránenie kont
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Kontá, vyberte názov konta,
následne vyberte konto, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku →
Odstrániť konto.
42
Telefón
Uskutočňovanie hovorov
Ťuknite na položku Telefón na obrazovke aplikácií.
► Modely s dvoma kartami SIM: Ťuknite na položku Klávesnica, zadajte telefónne číslo a
potom ťuknutím na položku alebo uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
uskutočnite videohovor.
Zobrazenie denníkov hovorov a
správ.
Zobrazenie obľúbených kontaktov.
Zadajte číslo pomocou klávesnice.
Zobrazenie zoznamu kontaktov.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
43
Telefón
► Modely s jednou kartou SIM: Ťuknite na položku Klávesnica, zadajte telefónne číslo a potom
ťuknutím na položku uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku
uskutočnite
videohovor.
Zobrazenie denníkov hovorov a
správ.
Zobrazenie obľúbených kontaktov.
Zadajte číslo pomocou klávesnice.
Zobrazenie zoznamu kontaktov.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie čísla do zoznamu
kontaktov.
Náhľad telefónneho čísla.
Odstránenie predchádzajúceho
znaku.
Volať môžete aj na telefónne čísla uvedené v zoznamoch Denníky, Obľúbené a Kontakty.
Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov
Ťuknite na položku Denníky alebo Kontakty, vyberte kontakt alebo telefónne číslo a potom
ťuknite na položku .
Uskutočnenie medzinárodného hovoru
Ťuknite na položku Klávesnica.
► Modely s dvoma kartami SIM: Ťuknite na tlačidlo 0 a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí
znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku alebo
.
Ak chcete zablokovať odchádzajúce medzinárodné hovory, postupne ťuknite na položky →
Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia → karta SIM alebo USIM → Blokovanie hovorov.
Potom vyberte typ hovorov a začiarknite možnosť Medzinárodné hovory.
► Modely s jednou kartou SIM: Ťuknite na tlačidlo 0 a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí
znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .
Ak chcete zablokovať odchádzajúce hovory, postupne ťuknite na položky → Nastavenia →
Hovor → Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov. Potom vyberte typ hovorov a začiarknite
možnosť Medzinárodné hovory.
44
Telefón
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Odmietnutie hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o
odmietnutí smerom nahor.
Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite
na položky Telefón → → Nastavenia → Hovor → Odmietnutie hovoru → Správy pri
odmietnutí → .
Zmeškané hovory
Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí
. Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných
hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na Telefón → Denníky
a zobrazia sa zmeškané hovory.
Možnosti počas hovorov
Počas hlasového hovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
• Pr. hovor: Vytočenie druhého hovoru.
• Kláv.: Otvorenie klávesnice.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
• Reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora
rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Bluetooth: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
45
Telefón
Počas videohovoru
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• → Skryť: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
• → Odchádzajúci obrázok: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
• → Zachytiť obrázok: Zachytenie obrazu druhej strany.
• → Nahrať video: Zaznamenanie videa obrazu druhého používateľa.
• → Poznámka: Zadanie poznámky.
• → Správy: Odoslanie správy.
• → Klávesnica: Otvorenie klávesnice.
• → Vypnúť reproduktor / Zapnúť reproduktor: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora.
Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie
držte ďalej od uší.
• → Prepnúť na náhlavnú súpravu / Prepnúť na telefón: Prepnutie výstupu zvuku na
pripojenú náhlavnú súpravu Bluetooth alebo späť na reproduktor zariadenia.
Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:
• Prepnúť: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
• Stlmiť: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
• Ukončiť: Ukončenie aktuálneho hovoru.
46
Kontakty
Pridávanie kontaktov
Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení
Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v
časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.
Manuálne vytváranie kontaktov
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.
• : Pridanie obrázka.
• /
: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
3 Ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, ťuknite na položku
Klávesnica zadajte číslo a ťuknite na položku Pridať do kontaktov.
47
Kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:
• Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
• Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.
Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
• : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
• /
: Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
• : Vytvorenie správy.
• : Vytvorenie e-mailu.
Pridávanie skratiek kontaktov na domovskú obrazovku
Na domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často komunikujete.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Ťuknite na položky → Pridať odkaz na domovskú obrazovku.
48
Správy a e-mail
Správy
Odosielanie správ
Odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).
Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
1 Ťuknite na položku Správy na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku .
3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
► Modely s dvoma kartami SIM:
Prístup k ďalším možnostiam.
Zadanie príjemcov.
Výber kontaktov zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie správy.
Odoslanie správy.
Pripojiť súbory.
49
Správy a e-mail
► Modely s jednou kartou SIM:
Prístup k ďalším možnostiam.
Zadanie príjemcov.
Výber kontaktov zo zoznamu
kontaktov.
Zadanie správy.
Pripojiť súbory.
Odoslanie správy.
4 ► Modely s dvoma kartami SIM: Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
► Modely s jednou kartou SIM: Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku
alebo
.
Zobrazenie prijatých správ
Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu. Vybratím kontaktu zobrazíte správy
od danej osoby.
Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za
odosielanie alebo prijímanie správ.
Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, počas zobrazovania správy ťuknite na položku .
50
.
Správy a e-mail
E-mail
Nastavenie e-mailových kont
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Keď prvýkrát otvoríte položku E-mail, nastavte e-mailové konto.
Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ťuknite na položku
ĎALŠÍ. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku MANUÁLNE NASTAVENIE.
Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky
.
→ SPRÁVA KONT →
Ak máte viac ako jedno e-mailové konto, jedno môžete nastaviť ako predvolené. Ťuknite na
→ SPRÁVA KONT → → Nastaviť predvolené konto.
položky
Odosielanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zostaviť správu, ťuknite na položku
v dolnej časti obrazovky.
E-mail uložiť na neskoršie
doručenie.
Odstránenie e-mailu.
Odoslanie e-mailu.
Priložiť obrázky, videá a ďalšie
položky.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridať príjemcov.
Pridať kópiu alebo skrytú kópiu.
Zadať predmet.
Zadanie e-mailu.
Príjemcov pridať zo zoznamu
kontaktov.
51
Správy a e-mail
Čítanie e-mailov
Ťuknite na položku E-mail na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na , vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete
manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .
Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.
Odstránenie e-mailu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie tejto e-mailovej adresy do
zoznamu kontaktov alebo zobraziť
ďalšie možnosti.
Otvorenie príloh.
Označenie e-mailu ako
pripomenutie.
Preposlanie e-mailu.
Odpovedanie všetkým príjemcom.
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci e-mail.
Odpovedanie na e-mail.
52
Fotoaparát
Základné fotografovanie
Fotografovanie a nahrávanie videí
1 Ťuknite na položku Fotoaparát na obrazovke aplikácií.
2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.
• Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty
stiahnite k sebe.
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
.
• Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
Zobrazenie
aktuálneho režimu.
Začať nahrávanie
videa.
Prepnutie medzi
predným a zadným
fotoaparátom/
kamerou.
Nasnímanie fotografie.
Zmena režimu
fotografovania.
Zmena nastavení
fotoaparátu/kamery.
Zobrazte nasnímané
fotografie a videá.
53
Fotoaparát
• Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
• Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých
režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
• Predný objektív fotoaparátu je vhodný na snímanie širokouhlých fotografií. Pri snímaní
širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to
problém so zariadením.
Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky
Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustite aplikáciu Fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku
mimo veľkého kruhu. Ak sa položka
nezobrazuje, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zamknutá
obrazovka a potom začiarknite možnosť Odkaz na fotoaparát.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
Etiketa pri používaní fotoaparátu
• Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
• Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia
iných ľudí.
54
Fotoaparát
Režimy snímania
Automatický
Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim
fotografie.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Automatický.
Krásna tvár
Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie
obrázky.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Krásna tvár.
Panoráma
Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.
→ Panoráma.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
Zariadenie fotografiu identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:
• Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
• Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
• Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna
stena.
Selfie
Tento režim slúži na nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Fotoaparát.
2 Ťuknutím na ikonu nastavte používanie predného fotoaparátu.
3 Ťuknite na položky → Selfie.
4 Ak chcete nasnímať vlastný záber, otočte k obrazovke dlaň alebo ťuknite na položku
55
.
Fotoaparát
Široké selfie
Tento režim slúži na nasnímanie širokouhlého autoportrétu pomocou predného fotoaparátu.
Zariadenie fotografiu identifikuje prostredníctvom položky
v aplikácii Galéria.
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Fotoaparát.
2 Ťuknutím na ikonu nastavte používanie predného fotoaparátu.
3 Ťuknite na položky → Široké selfie.
4 Ak chcete nasnímať vlastný záber, otočte k obrazovke dlaň alebo ťuknite na položku .
5 Pomalým otáčaním zariadenia doľava a potom doprava nasnímajte panoramatickú fotografiu.
Zariadenie spojí fotografie do jedného panoramatického obrázka.
• Uistite sa, že sa modrý rámik nachádza v okne hľadáčika.
• Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
• Na rozlíšenie fotografie môžu vplývať podmienky osvetlenia.
• Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti
od podmienok snímania na fotografii orezaná.
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov držte zariadenie v ruke, ktorá je čo najviac vystretá.
Selfie
Pomocou tohto režimu fotoaparát automaticky rozpozná a zaostrí na vašu tvár pri snímaní
autoportrétu pomocou zadného fotoaparátu.
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát → → Selfie.
2 Presuňte rámik na miesto, kde sa bude nachádzať tvár, a upravte veľkosť rámika.
3 Umiestnite zariadenie tak, aby zadný fotoaparát mieril na vašu tvár. Pri rozpoznaní tváre
zariadenie vydá zvukový signál. Po uplynutí 2 sekúnd zariadenie automaticky nasníma
fotografiu.
56
Fotoaparát
Sériové snímanie
Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Sériové snímanie.
HDR (sýte farby)
Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a
tmavých miestach.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
Bez efektu
→ HDR (sýte farby).
S efektom
Noc
Pomocou tohto režimu môžete fotografovať pri slabom svetle bez použitia blesku.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
→ Noc.
Animov. GIF
Pomocou tohto režimu môžete vytvoriť animovanú fotografiu zo série fotografií.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Fotoaparát →
57
→ Animov. GIF.
Fotoaparát
Nastavenia fotoaparátu
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky Fotoaparát → . Niektoré z nasledujúcich možností
nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.
• : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
• : Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu pôvodnej scény pri fotografovaní
s predným fotoaparátom.
• : Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
• : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
• /
: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie.
Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku
.
• Dlaň. autoport.: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo vašu dlaň, takže pomocou nej
môžete ovládať snímanie autoportrétov.
• Krásna tvár: Nastavenie zariadenia tak, aby snímalo fotografie s rozjasnenými tvárami s
cieľom dosiahnuť jemnejšie obrázky.
• Hodnota expozície: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí
snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu
expozície.
• ISO: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria
sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené
objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
• Vyváženie bielej: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na
fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú
podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
• Režimy merania: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.
S vyvážením na stred meranie svetla na pozadí v strede scény. Bodové meranie svetla na
konkrétnom mieste. Maticové meranie priemerného svetla celej scény.
• Ťuknutím fotograf.: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
• Veľkosť videa: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie.
Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
58
Fotoaparát
• Režim nahrávania: Zmena režimu nahrávania.
• Zaznamenanie polohy: Nastavenie zariadenia tak, aby k fotografii pripojilo značku o polohe.
• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál
tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého
počasia.
• Keď zdieľate fotografiu s pripojenou značkou o polohe, informácie o polohe môžu byť
viditeľné pre ostatných.
• Umiestnenie úložiska: Výber pamäte na ukladanie dát.
• Čiary mriežky: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu
kompozíciu pri snímaní objektov.
• Hlasové ovládanie: Nastavenie zariadenia na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
• Tlačidlo hlasitosti: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií
spúšte alebo zoomu.
• Vynulovať nastavenia: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.
59
Galéria
Zobrazovanie obsahu na zariadení
Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku Galéria a vyberte obrázok alebo video.
Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona
.
Ak chcete skryť alebo zobraziť ponukový riadok a zobraziť miniatúrnu ukážku, ťuknite na
obrazovku.
Poslať obrázok ostatným.
Úprava obrázku.
Prechod na predchádzajúcu
obrazovku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Odstrániť obrázok.
Miniatúrne ukážky obrázkov a
videa
60
Užitočné aplikácie a funkcie
Plánovač S
Vytvorenie udalostí alebo úloh
1 Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku . Poprípade vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo
úlohy a znova ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku
.
3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.
• Pridať udalosť: Nastavenie dátumu začatia a ukončenia udalosti. Môžete nastaviť
nastavenie pre voliteľné opakovanie.
• Pridať úlohu: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie
pre voliteľnú prioritu.
Výber položky.
Výber kalendára, ktorý sa bude
používať alebo s ktorým sa bude
synchronizovať.
Zadanie názvu.
Zobrazenie polohy udalosti.
Nastavenie začiatku a konca
dátumu udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
4 Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ uložíte udalosť alebo úlohu.
61
Užitočné aplikácie a funkcie
Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami
Ťuknite na položku Plánovač S na obrazovke aplikácií.
Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, ťuknite na možnosť →
Synchronizovať.
Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti → Kalendáre
→ Pridať konto. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po
pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.
Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na
položky Nastavenia → Kontá a potom vyberte službu konta.
Internet
1 Ťuknite na položku Internet na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite do adresného riadku.
3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku OK.
Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Prečítať článok v režime čítania.
Prístup k ďalším možnostiam.
Otvoriť domovskú stránku.
Zobraziť webové stránky označené
záložkami.
Otvoriť ďalšie okná.
Prechod na skôr navštívenú
stránku.
62
Užitočné aplikácie a funkcie
Video
Prehrávanie videí
Ťuknite na položku Video na obrazovke aplikácií.
Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Zmena pomeru strán.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším
možnostiam.
Pozastavenie a
pokračovanie v
prehrávaní.
Posúvanie dopredu
alebo dozadu ťahaním
posúvača.
Otočenie orientácie
obrazovky.
Prechod na
predchádzajúce video.
Ťuknutím a podržaním
posuniete video
dozadu.
Prechod na ďalšie
video. Ťuknutím a
podržaním posuniete
video dopredu.
63
Užitočné aplikácie a funkcie
Hodiny
Budík
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Budík.
Nastavenie budíkov
V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík
bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku
vedľa
budíka.
• Posunúť budík: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
• Inteligentný budík: Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s
nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia.
Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne
zvoniť vopred nastavené zvonenie.
Vypnutie budíkov
Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku
von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia
budíka zapli skôr, položku
presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí
určeného časového úseku.
Odstránenie budíkov
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte budíky a potom ťuknite na položku
64
.
Užitočné aplikácie a funkcie
Svetový čas
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Svetový čas.
Vytváranie hodín
Ťuknite na položku
a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.
Odstránenie hodín
Postupne ťuknite na položky → Vybrať, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku
.
Stopky
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Stopky.
Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku SPUSTIŤ. Ak chcete zaznamenať časy okruhov,
ťuknite na položku OKRUH.
Ťuknutím na položku STOP meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na
položku VYNULOVAŤ.
Časovač
Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Hodiny → Časovač.
Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku SPUSTIŤ.
Po spustení časovača potiahnite položku
von z veľkého kruhu.
65
Užitočné aplikácie a funkcie
Kalkulačka
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.
Ťuknite na položku Kalkulačka na obrazovke aplikácií.
Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie
Rotácia obrazu, postupne ťuknite na položky → Vedecká kalkulačka.
Poznámka
Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať poznámky a organizovať ich podľa kategórií.
Ťuknite na položku Poznámka na obrazovke aplikácií.
Vytváranie poznámok
Ťuknite na položku
v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky
použite jednu z nasledujúcich možností:
• : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
• : Vložiť obrázky.
• : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.
Vyhľadávanie poznámok
Ťuknite na položku
ktoré ho obsahujú.
v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok,
66
Užitočné aplikácie a funkcie
Hlasový záznamník
Nahrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknutím na položku
spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu. Ak chcete nahrávanie
pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zrušiť, ťuknite na položku . Ak chcete
nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
Prístup k ďalším možnostiam.
Uplynulý čas nahrávky
Zobrazenie zoznamu hlasových
poznámok.
Spustenie nahrávania.
Prehrávanie hlasových poznámok
Ťuknite na položku Hlasový záznamník na obrazovke aplikácií.
Ťuknite na položku
• • /
a vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.
: Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
/
: Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
67
Užitočné aplikácie a funkcie
Rádio
Počúvanie FM rádia
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke aplikácií.
Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.
Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
zapnite FM rádio. Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú
Ťuknutím na položku
stanicu a ťuknutím na položku
sa vrátite na obrazovku FM rádia.
Nastavenie hlasitosti.
Nahrávanie skladby z FM rádia.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pridanie aktuálnej rozhlasovej
stanice do zoznamu obľúbených
staníc.
Manuálne zadanie frekvencie
rozhlasovej stanice.
Jemné naladenie frekvencie.
Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Zobrazenie zoznamu obľúbených
staníc.
Pozrite si zoznam dostupných
staníc.
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej
stanice.
68
Užitočné aplikácie a funkcie
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
Ťuknite na položku Rádio na obrazovke aplikácií.
Postupne ťuknite na položky → Vyhľadať a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio
automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku
obrazovku FM rádia.
sa vrátite na
Aplikácie Google
Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k
niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie kont.
Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie
dostupné alebo môžu byť ináč označené.
Chrome
Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
Gmail
Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.
Google+
Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež
zálohovať svoje fotografie a videá a viac.
Mapy
Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.
Hudba Play
Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.
69
Užitočné aplikácie a funkcie
Filmy Play
Sledujte videá uložené vo vašom zariadení a preberajte rôzny obsah na sledovanie z aplikácie
Obchod Play.
Knihy Play
Preberať rôzne knihy z aplikácie Obchod Play a čítať ich.
Kiosk Play
Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.
Hry Play
Preberať hry z aplikácie Obchod Play aj hrať ich s inými.
Disk
Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
YouTube
Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
Fotky
Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a
nahrali ich na Google+.
Hangouts
Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.
Hlasové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.
Nastavenia Google
Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
70
Pripojenie k iným
zariadeniam
Bluetooth
O funkcii Bluetooth
Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku
vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými
zariadeniami.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát
odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a
správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže
byť kratší.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou
Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie
pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie
Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth
1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth, ťuknutím
na prepínač Bluetooth ju aktivujte a potom ťuknite na položku VYHĽADAŤ.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.
71
Pripojenie k iným zariadeniam
2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia
bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie dát
Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty
alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú
príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Bluetooth a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete
spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na
zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre
iné zariadenia.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý
obrázok sa uloží do priečinka Galéria → Download.
72
Pripojenie k iným zariadeniam
Zrušenie párovania zariadení Bluetooth
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Bluetooth.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
2 Ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, s ktorým párovanie chcete zrušiť.
3 Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.
Wi-Fi Direct
Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho,
aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
Pripojenie k iným zariadeniam
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi, a potom ťuknutím
na prepínač Wi-Fi aktivujte túto funkciu.
2 Postupne ťuknite na položky
→ Wi-Fi Direct.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, postupne ťuknite na položky → Premenovať
zariadenie.
4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
73
Pripojenie k iným zariadeniam
Odosielanie a prijímanie dát
Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie
sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.
Poslanie obrázka
1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Galéria.
2 Vyberte obrázok.
3 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct a potom vyberte zariadenie, do ktorého
chcete preniesť obrázok.
4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijatie obrázka
Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.
Prijatý obrázok sa uloží do priečinka Galéria → Download.
Ukončenie pripojenia zariadenia
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Wi-Fi.
2 Postupne ťuknite na položky → Wi-Fi Direct.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky UKONČIŤ PRIPOJENIE → OK.
74
Pripojenie k iným zariadeniam
NFC (modely s podporou technológie NFC)
O funkcii NFC
Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú
informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť
v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.
Zariadenie obsahuje zabudovanú anténu NFC okolo objektívu zadného fotoaparátu
na zadnej strane zariadenia. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili
anténu NFC.
Používanie funkcie NFC
Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie
informácií o produktoch z NFC tagov. Ak do zariadenia vložíte kartu SIM alebo USIM s funkciou
umožňujúcou vykonávanie platieb, zariadenia môžete používať na pohodlné platenie.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC, a potom ťuknutím na
prepínač NFC aktivujte túto funkciu.
Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC. Zobrazia sa
informácie z tagu.
Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude
snímať NFC tagy a prijímať údaje.
75
Pripojenie k iným zariadeniam
Nakupovanie pomocou funkcie NFC
Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných
platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC, a potom ťuknutím na
prepínač NFC aktivujte túto funkciu.
Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.
Ak chcete nastaviť aplikáciu predvoleného spôsobu platieb, ťuknite na položku Ťuknúť a zaplatiť
a vyberte aplikáciu.
• Ak chcete uskutočniť platbu s kartou SIM alebo USIM, vložte kartu SIM alebo USIM s
podporou technológie NFC do slotu 1 na zásuvku karty SIM 1. Slot 2 na zásuvku karty
SIM nepodporuje funkciu NFC.
• Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Posielanie dát
Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a
kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.
1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → NFC, a potom ťuknutím
na prepínač NFC aktivujte túto funkciu.
2 Ťuknite na položku Android Beam a zapnite funkciu ťuknutím na prepínač Android Beam.
3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4 Po zobrazení položky Dotykom spustíte prenos. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku
vášho zariadenia položku odošlete.
76
Pripojenie k iným zariadeniam
Screen Mirroring
O funkcii Screen Mirroring
Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare
Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah.
Zariadenia s podporou
zrkadlenia obrazovky
(modul AllShare Cast,
HomeSync)
• V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania
ukladať do medzipamäte.
• Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
• Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo
HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
• Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby
ste dosahovali najlepšie výsledky.
77
Pripojenie k iným zariadeniam
Zobrazovanie obsahu na televízore
Skôr než vaše zariadenie prepojíte s televízorom, zariadenie s podporou zrkadlenia obrazovky
pripojte k televízoru. O nastavení prepojenia sa dočítate v Používateľskej príručke zariadenia.
Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom prostredníctvom
modulu AllShare Cast.
1 Modul AllShare Cast pripojte pomocou kábla HDMI k televízoru.
2 Na televízore zvoľte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.
3 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Screen Mirroring.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
Ak zariadenie zapájate po prvýkrát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho
a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.
5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na
zariadení.
78
Pripojenie k iným zariadeniam
Aplikácia Mobile printing
Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.
Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
Pridanie doplnkov k tlačiarni
K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Tlač → Stiahnuť doplnok a
vyhľadajte doplnok tlačiarne na lokalite Obchod Play. Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte
ho.
Pripojenie k tlačiarni
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Tlač, vyberte doplnok
tlačiarne a potom ho zapnite ťuknutím na prepínač v pravom hornom rohu obrazovky. Zariadenie
vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie. Vyberte tlačiareň,
ktorú chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.
Ak chcete pridať tlačiarne ručne, vyberte doplnok tlačiarne, ťuknite na položky → Pridať
tlačiareň → ADD PRINTER, zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, vyberte doplnok tlačiarne a ťuknite na položky →
Nastavenia.
Obsah tlače
Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky → Tlač
→
→ Všetky tlačiarne a potom vyberte tlačiareň.
79
Zariadenie a správca dát
Aktualizácia zariadenia
Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.
Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The
Air)
Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA
(Firmware Over The Air).
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Informácie o zariadení →
Aktualizácie softvéru → Aktualizovať teraz.
Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies
Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti
Samsung. Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung
Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom
okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Viac informácií o
postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
• Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
• Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V
opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
80
Zariadenie a správca dát
Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a
naopak.
Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu
dát alebo poškodenie zariadenia.
• Neodpájajte zariadenie od počítača počas prehrávania súborov uložených v zariadení
na pripojenom počítači. Po dokončení prehrávania súboru odpojte zariadenie od
počítača.
• Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač.
Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.
Pripojenie ako mediálneho zariadenia
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky Pripojené ako mediálne zariadenie
→ Mediálne zariadenie (MTP).
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je
nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje
v zariadeniach spoločnosti Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z
webovej lokality spoločnosti Samsung.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies
nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.
81
Zariadenie a správca dát
Zálohovanie a obnova údajov
Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí.
Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje
zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie kont.
1 Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
2 Ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie a začiarnite možnosť Zálohovať moje údaje.
3 Ťuknite na položku Zálohovať konto a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné
konto.
Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google.
Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na
továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou,
zálohované údaje nemožno obnoviť.
Resetovanie dát
Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné
nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.
Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie
→ Obnoviť údaje od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Zariadenie
sa reštartuje automaticky.
82
Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.
Ťuknite na položku Nastavenia na obrazovke aplikácií.
Pripojenia
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k
iným sieťovým zariadeniam.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky Wi-Fi a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač Wi-Fi.
Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .
• Vyhľadať: Vyhľadávanie dostupných sietí.
• Wi-Fi Direct: Aktivácia siete Wi-Fi Direct a priame pripojenie zariadení cez Wi-Fi, aby bolo
možné zdieľať súbory.
• Pokročilé: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
• Tlačidlo WPS: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
• Zadanie kódu WPS PIN: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi
Postupne ťuknite na položky → Pokročilé → Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku.
Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie
nastavené na používanie mobilných sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať
dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto
možnosť na hodnotu Vždy.
83
Nastavenia
Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.
Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky Bluetooth a potom ju aktivujte ťuknutím
na prepínač Bluetooth.
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Časový limit viditeľnosti: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
• Prijaté súbory: Zobrazenie súborov pomocou funkcie Bluetooth.
• Premenovať zariadenie: Zmena názvu zariadenia.
Zdieľanie pripojenia
Na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete
svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie
pripojenia.
Na obrazovke Nastavenia ťuknite na možnosť Zdieľanie pripojenia.
• Mobilný prístupový bod: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete
Wi-Fi. Túto funkciu možno použiť, keď sieťové pripojenie nie je k dispozícii.
• Zdieľanie pripojenia USB: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia
zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
• Zdieľanie pripojenia Bluetooth: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie
pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami
prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
Letový režim
Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať
iba služby nesúvisiace so sieťou.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Letový režim.
84
Nastavenia
Využitie dát
Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Využitie dát.
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Nastaviť limit dát: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na
→ Zmeniť cyklus.
položky
Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .
• Obmedziť dáta na pozadí: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri
používaní mobilnej siete.
• Zobraziť používanie siete Wi-Fi: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát
prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
• Mobilné prístupové body: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám
spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.
Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM)
Môžete aktivovať karty SIM alebo USIM a prispôsobiť nastavenia kariet SIM.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Správca kariet SIM.
• Hlasový hovor: Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
• Videohovor: Výber karty SIM alebo USIM pre videohovory.
• Sieť dátových služieb: Výber karty SIM alebo USIM pre dátové prenosy.
• Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM: Nastavenie zariadenia tak, aby boli povolené
prichádzajúceho hovory z druhej karty SIM alebo USIM počas hovoru.
Keď je táto funkcia povolená, môžu byť účtované dodatočné poplatky za presmerovanie
hovorov v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
85
Nastavenia
GPS
Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky GPS a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač GPS.
• Mód: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
• Nedávne žiadosti o informácie o polohe: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o
vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
• Lokalizačné služby: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
NFC (modely s podporou technológie NFC)
Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať NFC tagy obsahujúce informácie.
Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky NFC a potom ju aktivujte ťuknutím na
prepínač NFC.
• Android Beam: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových
stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
• Ťuknúť a zaplatiť: Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.
Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.
Screen Mirroring
Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Screen Mirroring.
Tlač
Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné
tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Tlač.
86
Nastavenia
Ďalšie siete
Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Ďalšie siete.
Predvolená aplikácia pre správy
Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.
Mobilné siete
• Mobilné dáta: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej
sieti.
• Dátový roaming: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
• Názvy APN: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
• Režim siete SIM 1 / Režim siete SIM 2 (modely s dvoma kartami SIM): Výber typu siete.
Režim siete (modely s jednou kartou SIM): Výber typu siete.
• Operátori sietí: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete.
Sieť VPN
Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
87
Nastavenia
Zariadenie
Zvuky a oznámenia
Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.
Na obrazovke Nastavenia ťuknite na položku Zvuky a oznámenia.
• Zvonenie: Nastavenie úrovne hlasitosti zvonení v prípade hovoru.
• Médium: Nastavenie úrovne hlasitosti hudby a videí.
• Oznámenia: Nastavenie úrovne hlasitosti oznámení.
• Systém: Nastavenie úrovne hlasitosti systémových zvukov.
• Režim zvuku: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
• Intenzita vibrovania: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
• Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
• Zvonenie (modely s dvoma kartami SIM):
– – Zvonenia: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
– – Oznámenia: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a
zmeškané hovory.
• Zvonenia (modely s jednou kartou SIM): Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce
hovory.
• Oznámenie (modely s jednou kartou SIM): Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad
prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
• Ďalšie zvuky: Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
• Nerušiť: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky prichádzajúcich hovorov a oznámení,
okrem povolených výnimiek.
• Oznámenia na zamknutej obrazovke: Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke
uzamknutia má alebo nemá zobraziť.
• Aplikačné oznámenia: Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
88
Nastavenia
Zobrazenie
Zmena nastavení displeja.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zobrazenie.
• Pozadie:
– – Domovská obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
– – Zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
– – Domovská a zamknutá obrazovka: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku
a uzamknutú obrazovku.
• Panel oznámení: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
• Jas: Nastavenie jasu displeja.
• Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení
zobrazenia zariadenia.
• Časový limit obrazovky: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie
displeja.
• Šetrič displeja: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri jeho nabíjaní
alebo po pripojení k stolnému doku.
• Režim obrazovky:
– – Adaptívne zobrazenie: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
– – AMOLED kino: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
– – AMOLED fotografia: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo ako
skutočné.
– – Základný: Režim pre normálne podmienky.
• Štýl písma: Zmena typu písma textu na displeji.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla: Nastavenie doby, počas ktorej zostáva zapnuté
podsvietenie tlačidiel Naposledy spustené aplikácie a podsvietenie tlačidla Späť.
• Autom. upraviť tón obraz.: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu úpravou jasu
displeja.
89
Nastavenia
Zamknutá obrazovka
Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zamknutá obrazovka.
• Uzamknutie obrazovky: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa
môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
• Duálne hodiny: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
• Zobraziť dátum: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
• Odkaz na fotoaparát: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na
uzamknutej obrazovke.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Informácie o vlastníkovi: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
• Efekt odomknutia: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
• Text pomocníka: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej
obrazovke.
Témy
Zmena témy pre domovskú obrazovku, obrazovku aplikácií a uzamknutú obrazovku.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Témy.
Hovor
Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Hovor.
• Odmietnutie hovoru: Zmena nastavení na odmietnutie hovorov, napríklad zoznamu
odmietnutých čísel a správ.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov:
– – Stlačenie tlačidla domov. obr.: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení
tlačidla Domov.
– – Vypínacím tlačidlom: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho
tlačidla.
• Kont. okná súvisiace s hovormi: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo vyskakovacie
okná pre hovory alebo zobrazovalo stav hovorov počas používania aplikácií.
90
Nastavenia
• Ďalšie nastavenia:
– – Zobr. moje ID volajúceho: Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich
hovorov.
– – Presmerovanie hovorov: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
– – Automatická predvoľba oblasti: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo
automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
– – Blokovanie hovorov: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
– – Čakajúci hovor: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného
hovoru.
– – Čísla pevnej voľby: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN)
na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie kódu PIN2 dodaného s kartou
SIM alebo USIM.
• Vyzv. tóny a tóny klávesn.:
– – Vyzváňacie tóny: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
– – Vibrovať pri zvonení: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch.
– – Zvuk pri vytáčaní čísla: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice
prehrávalo zvuky.
• Zníženie hluku: Nastavenie zariadenia na potlačenie šumu v pozadí, aby vás druhá strana
počula jasnejšie.
• Skryť moje video: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
• Hlasová pošta (modely s dvoma kartami SIM):
– – Poskytovateľ služieb: Výber poskytovateľa služby hlasovej schránky.
– – Nastavenia hlasovej pošty: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej
schránky. Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
• Poskytovateľ služieb (modely s jednou kartou SIM): Výber poskytovateľa služby hlasovej
schránky.
• Nastavenia hlasovej pošty (modely s jednou kartou SIM): Zadanie čísla na získanie prístupu
k službe odkazovej schránky. Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
Správca aplikácií
Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Správca aplikácií.
91
Nastavenia
Osobné
Kontá
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Kontá.
Zálohovanie a resetovanie
Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
• Zálohovať moje údaje: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií
na serveri Google.
• Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
• Automatické obnovenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií
po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
• Obnoviť údaje od výrobcu: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu
a odstránenie všetkých dát.
Jednoduchý režim
Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.
Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky Jednoduchý režim, a potom ho aktivujte
ťuknutím na prepínač Jednoduchý režim.
Zjednodušenie ovládania
Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým
postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.
• Priamy prístup: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybraté ponuky zjednodušenia
ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
• Prijímanie a ukončovanie hovorov:
– – Stlačenie tlačidla domov. obr.: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení
tlačidla Domov.
– – Vypínacím tlačidlom: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru pri stlačení vypínacieho
tlačidla.
92
Nastavenia
• Režim jedného ťuknutia: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory
alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
• TalkBack: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak chcete zobraziť
informácie pomocníka a naučiť sa používať túto funkciu, ťuknite na položky NASTAVENIA →
Spustiť návod na používanie Preskúmavania dotykom.
• Prístup s prepínačmi: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné ovládať ponuky na
obrazovke stlačením fyzických tlačidiel na zariadení.
• Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané
heslo nahlas.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zväčšovacie gestá: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie
gestami prstov.
• Negatívne farby: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
• Nastavenie farieb: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste
farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
• Odkaz na zjednodušenie ovládania: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po
stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma
prstami.
• Možn. prev. textu na reč: Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri
zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
• Oznámenie bleskom: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú
správu alebo oznámenie.
• Vypnúť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
• Titulky Google (CC): Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu
podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
• Mono zvuk: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
• Vyváženie zvuku: Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní
duálnej náhlavnej súpravy.
• Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na
obrazovku.
• Ovládanie interakcií: Aktivácia režimu riadenia interakcie, pomocou ktorého možno
obmedziť reakciu zariadenia na vstupy z aplikácie.
93
Nastavenia
Systém
Jazyk a vstup
Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od
vybraného jazyka k dispozícii.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Jazyk a vstup.
Jazyk
Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
Predvolený
Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
Klávesnica Samsung
Zmena nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Slovenčina: Výber predvoleného usporiadania klávesnice.
• Vyberte vstupné jazyky: Výber jazykov pre textový vstup.
• Prediktívny text: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho
vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
• Automatická náhrada: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané
alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
• Automatická kapitalizácia: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých
písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke,
otázniku alebo výkričníku.
• Automatické medzery: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi
slová.
• Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník
vložilo bodku.
• Swype:
– – Žiadny: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
– – Súvislý vstup: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
94
Nastavenia
• Zvuk: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
• Vibrovanie: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
• Ukážka znakov: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov,
na ktoré ste ťukli.
• Vynulovať: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.
Hlasový vstup Google
Zmena nastavení hlasového zadávania.
• Jazyk: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
• Rozpoznanie výrazu „Ok Google“: Nastavenie zariadenia na spustenie hlasového
rozpoznávania po vyslovení príkazu na zobudenie, počas používania aplikácie vyhľadávania.
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
• Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na
aktuálnu akciu.
• Rozpoznávanie reči offline: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
• Blokovať urážlivé slová: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní
urážlivých slov v hlasových vstupoch.
• Náhlavná súprava Bluetooth: Zariadenie nastaviť tak, aby umožňovalo hlasový vstup
vyhľadávania kľúčových slov pomocou slúchadiel Bluetooth s mikrofónom Bluetooth po ich
pripojení.
Hlasový vstup
Výber predvolenej služby hlasového vstupu. Pre každú službu môžete tiež zmeniť nastavenia.
Možn. prev. textu na reč
• Preferovaný nástroj TTS: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov
syntézy reči, ťuknite na položku .
• Rýchlosť reči: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
• Vypočuť príklad: Prehratie ukážky hovoreného textu.
• Stav predvoleného jazyka: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu
na reč.
Rýchlosť ukazovateľa
Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.
95
Nastavenia
Dátum a čas
Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a
dátum.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Dátum a čas.
Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.
• Automatický dátum a čas: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi
časovými pásmami.
• Nastaviť dátum: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
• Nastaviť čas: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
• Automatické časové pásmo: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom
pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
• Vybrať časové pásmo: Nastavenie domovského časového pásma.
• Použiť 24-hodinový formát: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
• Vybrať formát dátumu: Výber formátu dátumu.
Príslušenstvo
Zmena nastavení príslušenstva.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Príslušenstvo.
• Automatické odomknutie: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení
rýchlym pohybom.
Režim extrémneho šetrenia energie
Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho
usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii. Ďalšie informácie nájdete v časti
Šetrenie energie.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Režim extrémneho šetrenia energie a potom
ju aktivujte ťuknutím na prepínač Režim extrémneho šetrenia energie.
Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa
zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia
a prevádzkových podmienok.
96
Nastavenia
Batéria
Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku Batéria.
• Zobraziť % nabitie batérie: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
Ukladací priestor
Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Ukladací priestor.
Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť
pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po
aktualizácii zariadenia zmeniť.
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Zabezpečenie.
• Správcovia zariadenia: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom
zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
• Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z
neznámych zdrojov.
• Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je
potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.
Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac
než hodinu.
• Smart Lock: Nastavenie zariadenia na vynechanie uzamknutej obrazovky pri rozpoznaní
dôveryhodných zariadení alebo lokalít.
• Šifrovať externú kartu SD: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.
Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie
nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto
nastavenie.
97
Nastavenia
• Diaľkové ovládače: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo
odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto
funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
• Upoz. na zmenu karty SIM: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá
pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
• Prejsť na webovú lokalitu: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil
(findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a
ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
• Nastaviť uzamknutie karty SIM:
– – Uzamknúť kartu SIM: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá
pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
– – Zmeniť SIM PIN: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM.
• Nastaviť heslá ako viditeľné: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní
zobrazovali.
• Aktual. politiky zabezp.: Nastavenie zariadenia tak, aby kontrolovalo a preberalo aktualizácie
zabezpečenia.
• Odosielať bezpečnostné výkazy: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o
zabezpečení spoločnosti Samsung.
• Typ úložného priestoru: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
• Dôveryhodné poverenia: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného
používania rôznych aplikácií.
• Inštal. z ukl. priest. zariad.: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom
priestore USB.
• Vymazať poverenia: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
• Agenti dôveryhodnosti: Zobrazenie zástupcov dôveryhodného prístupu nainštalovaných v
zariadení.
• Pripnúť okná: Nastavenia zariadenia tak, aby sa vybratá aplikácia pripla na obrazovku.
• Prístup k údajom o používaní aplikácií: Zobrazenie aplikácií, ktoré majú prístup k histórii
využívania zariadenia.
Informácie o zariadení
Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.
Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na Informácie o zariadení.
98
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.
Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie
jedného z nasledujúcich kódov:
• Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre
zariadenie.
• Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou
ponuky Uzamknúť kartu SIM.
• Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania
nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa
služieb.
• Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód
PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa
služieb.
Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu
opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
• Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa
obráťte na svojho poskytovateľa služieb.
Zariadenie sa nezapne
• Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu
úplne nabite.
• Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
• Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.
99
Príloha
Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne
• Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový
displej nemusí fungovať správne.
• Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na
displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
• Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
• Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
• Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
• Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie
vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené Vypínacie
tlačidlo a Tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií
postupne ťuknite na položky Nastavenia → Zálohovanie a resetovanie → Obnoviť údaje
od výrobcu → RESETOVAŤ ZARIADENIE → VYMAZAŤ VŠETKO. Pred obnovením údajov od
výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Hovory sa neprepájajú
• Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
• Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
• Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
• Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.
100
Príloha
Počas hovoru počuť ozvenu
Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.
Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita
zvuku
• Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
• Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál.
Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa
služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
• Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované
kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.
Ikona batérie je prázdna
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu alebo ju vymeňte, pokiaľ umožňuje výmenu používateľom.
Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže
vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať
vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa
môže znížiť.
• Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie,
napríklad hry alebo internet.
• Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
101
Príloha
Zariadenie je horúce na dotyk
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate
príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv
na životnosť ani výkon zariadenia.
Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy
Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte
a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte
nasledujúce kroky:
• Nabite batériu alebo ju vymeňte, pokiaľ umožňuje výmenu používateľom.
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní
týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade
• Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
• Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke
vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.
Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia
Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa
súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:
• Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
• Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment).
Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na
prehranie súboru.
• Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie
je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty
podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte
lokalitu www.samsung.com.
102
Príloha
• Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá
zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
• Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby
alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá
alebo tapety, nemusí fungovať správne.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
• Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
• Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom
dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí
• Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
• Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
• Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows
XP Service Pack 3 alebo novší.
• Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media
Player 10, alebo novšiu verziu.
Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu
Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte
zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie
Wi-Fi alebo mobilnú sieť.
103
Príloha
Údaje uložené v zariadení sa stratili
Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom
prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.
Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
Vyberanie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko a postupovať podľa
uvedených pokynov.
• Z dôvodu vašej bezpečnosti sa nesmiete sami pokúšať vyberať batériu. Ak sa batéria
nevyberie správnym spôsobom, môže dôjsť k poškodeniu batérie a zariadenia, zraneniu osôb
alebo to môže mať za následok, že zariadenie nebude bezpečné.
• Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu ani stratu (v súvislosti so
zmluvnými podmienkami alebo občianskoprávnym deliktom vrátane nedbanlivosti),
ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku toho, že tieto upozornenia a pokyny neboli dôsledne
rešpektované, s výnimkou usmrtenia alebo zranenia osoby v dôsledku nedbanlivosti
spoločnosti Samsung.
1 Vyberte zo zariadenia zásuvky karty SIM a pamäťovej karty.
2 Na uvoľnenie lepidla, ktorým je upevnený predný panel hlavného zariadenia, je zariadenie
potrebné zahriať na kontrolovanú úroveň pomocou špecializovanej komory s kontrolovanou
teplotou.
Pripevnite demontážny nástroj s prísavkou na spodný koniec predného panela, zariadenia
pevne pridržte a vytiahnite predný panel smerom zdola nahor.
3 Uvoľnite a odstráňte skrutky v určených bodoch a demontujte rám.
4 Odpojte konektor batérie a opatrne vysuňte batériu z hlavného tela jednotky.
104
Autorské práva
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi sú
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Download PDF