Samsung | BF1N4T123 | Samsung BF1N4T123 Používateľská príručka

Séria BF1
Vstavaná rúra
používateľská príručka
predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky
Samsung. Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
Údaje o varení a pečení sú informatívne. Produkt je určený
pre použitie v domácnosti. Záručné podmienky strácajú svoju
splatnost’, ak sa zariadenie používa na iné účely ako na
domáce, napr. priemyselne, v stravovacích za riadeniach
alebo pri obchodných aktivitách.
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 1
2010-12-14
2:02:31
používanie tejto príručky
Ďakujeme vám za výber vstavanej rúry značky SAMSUNG.
Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a pokyny, ktoré sú
určené na to, aby vám pomohli pri prevádzke a údržbe vášho spotrebiča.
Nájdite si čas a prečítajte si túto používateľskú príručku pred použitím rúry a uschovajte ju pre
budúce použitie.
V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:
VAROVANIE alebo VÝSTRAHA
Dôležité
Poznámka
bezpečnostné pokyny
Montáž tejto rúry môže vykonať jedine vyškolený elektrikár. Inštalatér je zodpovedný za
zapojenie spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých
bezpečnostných odporúčaní.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
Ak sa rúra počas prepravy poškodila, nezapájajte ju.
• Tento spotrebič môže pripojiť k hlavnému napájaciemu zdroju jedine špeciálne vyškolený
elektrikár.
• V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča sa s ním nepokúšajte pracovať.
• Opravy by mal vykonávať jedine vyškolený technik. Výsledkom nesprávnej opravy môže byť
značné nebezpečenstvo pre vás a ostatných. Ak rúra potrebuje opravu, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti SAMSUNG alebo na vášho predajcu.
• Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo montáž, ktorá je
dostupná od výrobcu alebo jeho oprávneného servisného technika.
• Elektrické vodiče a káble by sa nemali dotýkať rúry.
• Rúra by mala byť pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju prostredníctvom schváleného ističa
alebo poistky. Nikdy nepoužívajte viaceré zásuvky, ani predlžovacie káble.
• Výkonnostný štítok sa nachádza na pravej strane dvierok.
• Napájací zdroj spotrebiča by mal byť počas opravy alebo čistenia vypnutý.
• Keď pripájate elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.
• Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým
sa na ne nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby,
ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
• Po inštalácii musí byť umožnené odpojenie spotrebiča od siete. Odpojenie je možné dosiahnuť
voľným prístupom k zástrčke alebo zabudovaním spínača do pevného vedenia v súlade s predpismi
pre elektroinštaláciu.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Aby ste predišli popáleninám,
nedovoľte prístup malých detí.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Musíte
byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre. Deti vo veku menej ako 8 rokov je
potrebné v prípade, ak nie sú pod dozorom, držať v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa
možnosti zásahu elektrickým prúdom.
2_používanie tejto príručky
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 2
2010-12-14
2:02:31
BEZPEČNOSŤ POČAS PREVÁDZKY
• Táto rúra bola navrhnutá výlučne pre varenie jedla v domácnosti.
bezpečnostné pokyny
• Počas používania sa vnútorné povrchy rúry zohrejú dostatočne na to, aby spôsobili popáleniny.
Nedotýkajte sa vykurovacích telies, ani vnútorných povrchov rúry, pokým nemali čas sa ochladiť.
• V rúre nikdy neskladujte horľavé materiály.
• Počas prevádzky spotrebiča sa povrchy rúry zohrejú na vysokú teplotu a na dlhý čas.
• Keď varíte, dávajte pozor pri otváraní dvierok, pretože z rúry môže prudko uniknúť horúci vzduch a
para.
• Pri varení jedál obsahujúcich alkohol sa alkohol môže vyparovať kvôli vysokým teplotám a výpary
môžu spôsobiť požiar, ak prídu do styku s horúcou časťou rúry.
• Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
• Počas používania rúry by ste mali držať deti v bezpečnej vzdialenosti.
• Zamrazené jedlá, ako napríklad pizza, by sa mali variť na veľkej mriežke. Ak používate plech na
pečenie, môže sa kvôli veľkým zmenám v teplote zdeformovať.
• Nenalievajte do spodnej časti rúry vodu, keď je horúca. To by mohlo poškodiť smaltovaný povrch.
• Počas varenia musia byť dvierka rúry zatvorené.
• Nezakrývajte spodok rúry hliníkovou fóliou a neklaďte naň žiadne plechy na pečenie, ani konzervy.
Hliníková fólia blokuje teplo, čo by mohlo mať za následok poškodenie smaltovaných povrchov a
spôsobiť slabé výsledky varenia.
• Ovocné džúsy zanechajú škvrny, ktoré sa na smaltovanom povrchu rúry môžu stať
neodstrániteľnými. Keď pečiete veľmi vlhké koláče, použite hlboký pekáč.
• Neodkladajte pečenie na otvorené dvierka rúry.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie malými deťmi alebo chorými osobami bez primeraného
dozoru zodpovednej osoby, ktorá zaistí, že budú spotrebič používať bezpečne.
• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
• Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov
v rúre.
• Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
• Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom externého časovača ani samostatného
systému diaľkového ovládania.
• NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo
dvierok rúry, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými
alebo duševnými schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností, a to za predpokladu, že sú
pod dozorom alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému používaniu spotrebiča a porozumeli
príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nebudú
vykonávať deti bez dozoru.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Aby ste predišli popáleninám,
nedovoľte prístup malých detí.
• Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
• Počas čistenia sa povrchy môžu zohriať viac ako zvyčajne - preto by ste mali deti držať v
dostatočnej vzdialenosti.
• Vyliate zvyšky sa musia pred čistením odstrániť. Kuchynské náčinie špecifikované v príručke k
umývaniu možno ponechať v rúre počas čistenia.
VAROVANIE: Neodpájajte spotrebič od hlavného napájacieho zdroja, dokonca ani vtedy, keď sa
proces varenia skončil.
POKYNY PRE LIKVIDÁCIU
Likvidácia baliaceho materiálu
• Materiál použitý na balenie tohto spotrebiča je recyklovateľný.
• Obalové materiály likvidujte v správnej nádobe v miestnej inštitúcii zaoberajúcej sa likvidáciou
odpadu.
Likvidácia starých spotrebičov
VAROVANIE: Pred likvidáciou starých spotrebičov ich znefunkčnite, aby nemohli predstavovať
zdroj nebezpečenstva.
Aby ste to vykonali, odpojte spotrebič od sieťového napájania a odpojte sieťový kábel.
Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby ste staré spotrebiče likvidovali správnym spôsobom.
• Spotrebič sa nesmie likvidovať v komunálnom odpade.
• Informácie o dňoch zberu a miestach na likvidáciu odpadu získate na vašom miestnom oddelení pre
odpady alebo miestnom úrade.
bezpečnostné pokyny_3
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 3
2010-12-14
2:02:31
inštalácia
Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu
Túto rúru môže inštalovať len elektrikár s osvedčením. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie
spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju a za dodržanie dôležitých bezpečnostných predpisov.
• Pri inštalácii rúry zaistite ochranu pred časťami pod prúdom.
• Kuchynská linka, v ktorej je rúra zabudovaná, musí spĺňať požiadavky na stabilitu tak, ako sú
uvedené v norme DIN 68930.
Technické údaje
Vstupné napätie/frekvencia
Objem (využiteľný objem)
Výstupný výkon
Čistá hmotnosť
Hmotnosť vrátane obalu
Plášť (Š x V x H)
Vnútro rúry (Š x V x H)
230 V pri 50 Hz
65 ℓ
max. 3400 W
pribl. 33 kg
pribl. 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
566
560
595
572
595
21
Pripojenie na zdroj
Ak spotrebič nie je pripojený k elektrine pomocou zástrčky,
musíte použiť viacpólový izolačný spínač (s minimálnym
priestorom medzi kontaktmi 3mm), aby ste splnili
bezpečnostné predpisy. Sieťový kábel (H05 RR-F alebo
H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) musí byť dostatočne
dlhý na pripojenie k rúre, dokonca aj keď rúra stojí na podlahe
pred vlastnou vstavanou skrinkou. Skrutkovačom otvorte
zadný kryt pripojenia rúry a uvoľnite skrutky káblovej svorky
predtým, ako pripojíte elektrické vedenie k príslušným pólom
pripojenia. Rúra je uzemnená cez (
) pól. Ak je rúra pripojené k elektrine pomocou zástrčky,
táto zástrčka musí zostať prístupná po montáži rúry. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu
zodpovednosť za nehody, ktoré majú pôvod v chýbajúcom alebo chybnom uzemnení.
Montáž do skrinky
toto je vstavaná rúra, ktorú musíte
namontovať na hornú alebo dolnú
skrinku.
• Dodržujte minimálne vzdialenosti.
• Pomocou skrutiek rúru upevnite
na oboch stranách
Po montáži odstráňte vinylovú
ochrannú fóliu z dvierok spotrebiča
a ochrannú fóliu z vnútorných
povrchov rúry.
min. 550
min. 590
max. 600
min. 550
min. 50
min. 600
min. 50
min. 560
min. 560
Horná skrinka
Dolná skrinka
4_inštalácia
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 4
2010-12-14
2:02:33
diely a funkcie
OVLÁDAČE RÚRY
Čas
Tlačidlá ovládania času
Displej
Gombík ovládania teploty
diely a funkcie
Alarm
Gombík výberu
funkcie
Dizajn prednej časti
Predný panel je k dispozícii v rôznych materiáloch a farebných možnostiach, vrátane
nehrdzavejúcej ocele, bielej, čiernej a skla. Pre účely zlepšenia kvality môže spotrebič
podliehať zmene.
Gombík výberu funkcie a gombík ovládania teploty sú vyťahovacie gombíky. Zapnite
jednoduchým stlačením. (voliteľné)
PRÍSLUŠENSTVO
UPOZORNENIE: Uistite sa, že ste príslušenstvo správne upevnili na podstavce. Plechy
musia mať najmenej 2 cm priestor smerom ku dnu rúry, inak by sa mohol poškodiť
smaltovaný povrch.
VAROVANIE: Pri vyberaní mäsa a/alebo príslušenstva z rúry buďte veľmi opatrní. Horúce
mäso, príslušenstvo a povrchy vás môžu popáliť!
Plech na pečenie
Plech na pečenie môžete použiť na prípravu koláčov, koláčikov a
ostatného pečiva.
Podnos na odkvapkávanie (voliteľné)
(Hlboký) podnos na odkvapkávanie je dobrý na opekanie. Môžete ho
používať v kombinácii s malou mriežkou, aby ste zabránili kvapalinám pred
kvapkaním na dno rúry.
Veľ ká mriežka
Veľkú mriežku by ste mali používať na grilovanie a opekanie mäsa. Môžete
ju používať spolu s miskami a ostatnými nádobami na pečenie.
Teleskopický posúvací vodiaci prvok (voliteľné)
• Pre vloženie mriežky, plechu na pečenie alebo pekáča najskôr vysuňte
teleskopické vodiace prvky na jednu príslušnú úroveň.
• Podnos alebo panvicu dajte na vodiace lišty a zatlačte ich úplne
do rúry. Zatvorte dvierka rúry až potom, ako zatlačíte teleskopické
vodiace lišty do rúry
diely a funkcie_5
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 5
2010-12-14
2:02:33
používanie rúry
NASTAVENIE ČASU
Keď po prvýkrát pripájate napájací kábel, zariadenie začnite používať až po nastavení času.
Nastavenie hodín | 01
Stlačte gombík Čas, číslo
hodín bude blikať.
Nastavenie minút | 02
Stlačte gombík Čas, číslo
minút bude blikať.
Stlačením gombíka
ovládania času nastavte
požadovaný čas
03 | Potvrďte čas
Znovu stlačte tlačidlo Čas,
aby ste nastavili aktuálny
čas.
NASTAVENIE ALARMU
Nastavenie alarmu | 01
Stlačte gombík Alarm, čísla
alarmu budú blikať.
Stlačením gombíka
ovládania času nastavte
čas alarmu.
02 | Potvrdenie alarmu
Potvrďte stlačením gombíka
Alarm.
Ak chcete zastaviť činnosť časovača, nastavte Alarm na 0:00.
Počas jeho činnosti stlačte tlačidlo času, aby ste zobrazili s aktuálnym časom.
POUŽÍVANIE REŽIMU RÝCHLE PREDHRIATIE
Ak používate možnosť RÝCHLE PREDHRIATIE, môžete okamžite zvýšiť
teplotu až na nastavenú hodnotu.
Toto drasticky skráti dobu čakania, kým sa predhriatie vykoná.
Možnosť RÝCHLE PREDHRIATIE používajte na zvýšenie teploty na nastavenú
hodnotu, až kým sa predhrievanie nedokončí. Potom pred postupom prepnite
do režimu varenia.
Avšak, funkciu RÝCHLE PREDHRIATIE nemusíte používať na grilovanie jedla.
6_používanie rúry
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 6
2010-12-14
2:02:34
POUŽÍVANIE REŽIMU VARENIA
02 | Nastavenie teploty
Otočte Gombík výberu
funkcie, aby ste nastavili
požadovaný režim varenia.
Vyberte požadovanú teplotu
otočením gombíka na
ovládanie teploty.
b
a
a
b
Teplota grilovania
1: Nízka
2: Stredné
3: Vysoká
Nastavte teplotu pre
všetky druhy varení okrem
grilovania.
používanie rúry
Nastavenie režimu varenia | 01
Ak vyberiete funkciu gril a nastavíte teplotu od 50 °C do 250 °C alebo ak vyberiete režim
normálne varenie a nastavíte teplotu medzi Grilovanie 1 a 3, budete bzučiakom a roletovou
správou požiadaní o opakované nastavenie teploty.
Svieti iba svetlo
Funkcie rúry
Prúdenie tepla
Teplo vytvorené prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu
by ste mali používať na zamrazené jedlá a pečenie.
Odporúčaná teplota: 170 °C
Horný ohrev + prúdenie vzduchu
Teplo vytvorené horným ohrevným systémom a prúdením je v rúre rovnomerne
zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali použiť na pečenie chrumkavých
jedál, ako napríklad mäso.
Odporúčaná teplota: 190 °C
Bežný
Teplo je vyžarované z horného a z dolného vykurovacieho systému. Túto funkciu
by ste mali použiť na bežné pečenie a opekanie takmer všetkých typov jedál.
Odporúčaná teplota: 200 °C
Spodný ohrev
Teplo vytvorené dolným vykurovacím systémom a prúdením je v rúre rovnomerne
zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali používať na pizzu, chlieb a koláče.
Odporúčaná teplota: 190 °C
Veľ ký gril
Teplo je vyžarované z veľkého grilu. Túto funkciu by ste mali používať na
zúbkované jedlá, ako napríklad lazane a grilované mäso.
Odporúčaná teplota: Stredné
používanie rúry_7
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 7
2010-12-14
2:02:34
testovacie jedlá
Podľa normy EN 60350
Pečenie
Odporúčania pre pečenie sa týkajú predhriatej rúry.
Typ jedla
Jedlo a poznámky
Úroveň
police
Varenie
režim
Tepl.
(°C)
Doba
varenia v
(min.)
Malý koláč
Plech na pečenie
2
Bežný
170-190
15-25
Nemastný
pórovitý
koláč
Plech na pečenie na veľkej
mriežke
(opečený dohneda, ø 26 cm)
1
Bežný
160-180
25-35
Jablkový
koláč
Veľká mriežka +
plech na pečenie +
2 pružné formy na pečenie
(stmavnuté, ø 20 cm)
1+3
Prúdenie
tepla
170-190
80-100
Veľká mriežka +
2 pružné formy na pečenie
(stmavnuté, ø 20 cm)
1 umiestnený
diagonálne
Bežný
180-200
75-90
Grilovanie
Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút pomocou funkcie veľký gril.
Použite túto funkciu s maximálnou teplotou nastavenou na hodnotu vysoká.
Typ jedla
Jedlo a poznámky
Úroveň
police
Varenie režim
Tepl.
(°C)
Doba
varenia v
(min.)
Hrianka z
bieleho chleba
Veľká mriežka
5
Veľký gril
vysoké
Prvé: 1-2
Druhé: 1-1½
Hovädzie
karbonátky
Veľká mriežka
Hlboká panvica
(na zachytenie vlhkosti)
4
3
Veľký gril
vysoké
Prvé: 7-10
Druhé: 5-8
8_testovacie jedlá
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 8
2010-12-14
2:02:34
čistenie a starostlivosť
RUČNÉ ČISTENIE
Pred čistením sa uistite, že rúra a príslušenstvo sú studené.
Vnútro rúry
Exteriér rúry
• Na čistenie exteriéru rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú
vodu.
• Usušte pomocou kuchynskej utierky alebo suchého uteráka.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky, leptavé čistiace prostriedky alebo odierajúce produkty.
čistenie a starostlivosť
• Na čistenie vnútra rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú
vodu.
• Nečistite tesnenie dvierok.
• Nepoužívajte brúsiace kotúče, ani špongie na čistenie.
• Na odstránenie nepoddajnej špiny použite špeciálny čistiaci prípravok na rúry.
• Obal krytu by ste mali čistiť pomocou teplej vody, saponátu a jemnej nylonovej kefy.
Nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky, tvrdé kefy, brúsne kotúče alebo tkaniny, drôtenku,
nože. ani iné odierajúce materiály.
Predná časť rúry z nehrdzavejúcej ocele
• Nepoužívajte drôtenku, brúsne kotúče, ani iné odierajúce prostriedky. Môžu poškodiť povrch.
Predné časti z hliníka
• Povrch jemne utrite jemnou čistou tkaninou alebo tkaninou z mikro vlákien a vlažným
saponátom na čistenie okien.
Príslušenstvo
• Po každom použití príslušenstvo umyte a vysušte ho kuchynskou utierkou. Ak je to nutné,
položte ho na 30 minút do teplej mydlovej vody, aby ste uľahčili čistenie.
ODSTRÁNENIE DVIEROK
Pre normálne používanie nesmú byť dvierka rúry odstránené, ale ak je odstránenie nevyhnutné,
napríklad pri čistení, riaďte sa týmito pokynmi.
UPOZORNENIE: Dvierka rúry sú ťažké.
➊
➋
1. Otvorte dvierka a úplne prepnite
príchytky na oboch pántoch.
2. Zatvorte dvierka o približne 70 °. Oboma rukami
uchopte strany dvierok rúry v jej strede a vytiahnite
ich, až kým nemožno pánty vybrať.
čistenie a starostlivosť_9
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 9
2010-12-14
2:02:36
ODSTRÁNENIE SKLA NA DVIERKACH
Dvierka rúry sú vybavené troma tabuľami skla, ktoré sú umiestnené proti sebe navzájom. Tieto
tabule možno kvôli čisteniu odstrániť.
1. Stlačte obidve tlačidlá na
ľavej a pravej strane dverí.
2. Odpojte kryt a odstráňte
sklenú tabuľu 1 z dvierok.
3. Nadvihnite sklo 2, vyèistite
tabule teplou vodou alebo
umývacím prostriedkom
a vyleštite ich dosucha
jemnou a čistou
handričkou.
Sklo dvierok sa na modeloch 2EA po 4EA líši v závislosti od konkrétneho modelu.
Ale metóda rozoberania a skladania je rovnaká.
Keď zostavujete vnútorné sklo č. 1, vložte potlačou smerom nadol.
VÝMENA ŽIAROVKY
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Pred výmenou ktorejkoľvek žiarovky postupujte podľa nasledujúcich krokov:
•
•
•
•
Vypnite rúru.
Odpojte rúru z napájacieho zdroja.
Žiarovku rúry a sklenený kryt ochráňte tak, že dno priestoru rúry zakryjete tkaninou.
Žiarovky si môžete zakúpiť v servisnom stredisku spoločnosti SAMSUNG.
Zadné svetlo rúry
1. Kryt odstráňte tak, že ho budete otáčať proti smeru
hodinových ručičiek a odstráňte kovový krúžok, plochý
krúžok a vyčistite sklený uzáver. Ak je to nevyhnutné, žiarovku
vymeňte za žiarovku na osvetlenie rúry 25 W, 230 V, ktorá je
odolná voči teplotám do 300 °C.
2. Vyčistite sklený kryt, kovový krúžok a plochý krúžok, ak je to
nevyhnutné.
3. Kovový a plochý krúžok upevnite k sklenenému krytu.
4. Sklený kryt dajte tam, odkiaľ ste ho vzali v kroku 1 a otočením
v smere hodinových ručičiek ho upevnite na miesto.
10_čistenie a starostlivosť
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 10
2010-12-14
2:02:36
záruka a servis
RIEŠENIE PROBLÉMOV
RIEŠENIE
Čo by som mal urobiť, ak sa
rúra nezahrieva?
• Rúra nemusí byť zapnutá. Zapnite rúru.
• Hodiny nemusia byť nastavené.
Nastavte hodiny (pozrite si časť „Nastavenie času“).
• Skontrolujte, či sa použili požadované nastavenia.
• Domáca poistka mohla vyhorieť alebo sa mohol prepnúť
istič. Vymeňte poistky alebo znovu prepnite istič. Ak
sa to stane opakovane, obráťte sa na vyškoleného
elektrikára.
Čo by som mal urobiť ak rúra
funguje, teplota bola nastavená
a rúra sa napriek nezahreje?
• Môžu byť problémy s vnútorným elektrickým zapojením.
Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
Čo by som mal urobiť, ak sa
objaví chybový kód a rúra sa
nezačne zahrievať?
• V zapojení vnútorných elektrických obvodov došlo k
poruche. Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
Čo by som mal urobiť, ak
zobrazenie času bliká?
• Došlo k výpadku napájania.
Nastavte hodiny (pozrite si časť „Nastavenie času“).
Čo by som mal urobiť, ak svetlo
rúry nesvieti?
• Svetlo rúry je chybné.
Vymeňte žiarovku vo svetle rúry (pozrite si odsek
„Výmena žiarovky“).
Čo by som mal urobiť, ak beží
ventilátor rúry bez toho, aby bol
nastavený?
• Po použití bude ventilátor rúry bežať, až kým sa rúra
neschladí. Ak ventilátor beží aj po vychladnutí rúry,
zavolajte do vášho miestneho servisného strediska.
záruka a servis
PROBLÉM
CHYBOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ KÓDY
KÓD
PROBLÉM
RIEŠENIE
Porucha rúry môže spôsobiť nízky
výkon a problémy s bezpečnosťou.
Ihneď prestaňte rúru používať.
Obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti SAMSUNG.
BEZPEČNÉ VYPNUTIE
Rúra pokračovala v činnosti pri
nastavenej teplote po predĺženú dobu.
Vypnite rúru a vyberte jedlo.
Pred ďalším použitím nechajte rúru
vychladnúť.
Ak ste nevybrali príslušnú teplotu pre
režim.
Vyberte správnu teplotu pre režim.
(pozrite si odsek „Používanie režimu
Rýchle predhriatie“)
1) * sa vzťahuje na všetky čísla alebo znaky.
záruka a servis_11
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 11
2010-12-14
2:02:37
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
MACEDONIA
MONTENEGRO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
only from landline,
local network Romtelecom
- local tariff / 021 206 01 10 for landline
and mobile,
normal tariff
SERBIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kód č.: DG68-00069P
BF1N4T123_XEO-00069P_SLK.indd 12
2010-12-14
2:02:37
Download PDF