Samsung | PKG003 | Samsung PKG003 Používateľská príručka

Séria BT621
Vstavaná rúra
Používateľská príručka
Predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky
Samsung. Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/global/register
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in1 1
2008-09-18
8:39:36
používanie tejto príručky
Ďakujeme vám za výber vstavanej rúry značky SAMSUNG.
Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a pokyny, ktoré sú
určené na to, aby vám pomohli pri prevádzke a údržbe vášho spotrebiča.
Nájdite si čas a prečítajte si túto používateľskú príručku pred použitím rúry a uschovajte túto
príručku pre budúce použitie.
V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:
VAROVANIE alebo
VÝSTRAHA
Dôležité
Poznámka
bezpečnostné pokyny
Montáž tejto rúry môže vykonať jedine vyškolený elektrikár. Inštalatér je zodpovedný za
zapojenie spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých
bezpečnostných odporúčaní.
Elektrická bezpečnosť
Ak sa rúra počas prepravy poškodila, nezapájajte ju.
• Tento spotrebič môže pripojiť k hlavnému napájaciemu zdroju jedine špeciálne vyškolený
elektrikár.
• V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča sa s ním nepokúšajte pracovať.
• Opravy by mal vykonávať jedine vyškolený technik. Výsledkom nesprávnej opravy môže byť
značné nebezpečenstvo pre vás a ostatných. Ak rúra potrebuje opravu, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti SAMSUNG alebo na vášho predajcu.
• Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo montáž, ktorá je
dostupná od výrobcu alebo jeho oprávneného servisného technika.
• Elektrické vodiče a káble by sa nemali dotýkať rúry.
• Rúra by mala byť pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju prostredníctvom schváleného ističa
alebo poistky. Nikdy nepoužívajte viaceré zásuvky, ani predlžovacie káble.
• Výkonnostný štítok sa nachádza na pravej strane dvierok.
• Napájací zdroj spotrebiča by mal byť počas opravy alebo čistenia vypnutý.
• Keď pripájate elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.
VAROVANIE: Pred výmenou svetla by ste mali spotrebič vypnúť, aby ste sa vyhli možnému
zásahu elektrickým prúdom. Počas prevádzky rúry sa vnútorné povrchy veľmi zohrejú.
_používanie tejto príručky
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in2 2
2008-09-18
8:39:37
Bezpečnosť počas prevádzky
bezpečnostné pokyny
• Táto rúra bola navrhnutá výlučne pre varenie jedla v domácnosti.
• Počas používania sa vnútorné povrchy rúry zohrejú dostatočne na to, aby spôsobili popáleniny.
Nedotýkajte sa vykurovacích telies, ani vnútorných povrchov rúry, pokým nemali čas sa
ochladiť.
• V rúre nikdy neskladujte horľavé materiály.
• Počas prevádzky spotrebiča sa povrchy rúry zohrejú na vysokú teplotu a na dlhý čas.
• Keď varíte, dávajte pozor pri otváraní dvierok, pretože z rúry môže prudko uniknúť horúci
vzduch a para.
• Pri varení jedál obsahujúcich alkohol sa alkohol môže vyparovať kvôli vysokým teplotám a
výpary môžu spôsobiť požiar, ak prídu do styku s horúcou časťou rúry.
• Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné
čističe.
• Počas používania rúry by ste mali držať deti v bezpečnej vzdialenosti.
• Zamrazené jedlá, ako napríklad pizza, by sa mali variť na veľkej mriežke. Ak používate plech na
pečenie, môže sa kvôli veľkým zmenám v teplote zdeformovať.
• Nenalievajte do spodnej časti rúry vodu, keď je horúca. To by mohlo poškodiť smaltovaný
povrch.
• Počas varenia musia byť dvierka rúry zatvorené.
• Keď otvárate dvierka pred ukončením čistenia parou, dávajte pozor, pretože voda na spodku je
horúca.
• Nezakrývajte spodok rúry hliníkovou fóliou a neklaďte naň žiadne plechy na pečenie, ani
konzervy. Hliníková fólia blokuje teplo, čo by mohlo mať za následok poškodenie smaltovaných
povrchov a spôsobiť slabé výsledky varenia.
• Ovocné džúsy zanechajú škvrny, ktoré sa na smaltovanom povrchu rúry môžu stať
neodstrániteľnými. Keď pečiete veľmi vlhké koláče, použite hlboký pekáč.
• Neodkladajte pečenie na otvorené dvierka rúry.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie malými deťmi alebo chorými osobami bez
primeraného dozoru zodpovednej osoby, ktorá zaistí, že budú spotrebič používať bezpečne.
• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
• Malé množstvá jedla vyžadujú kratšie časy varenia alebo ohrievania. Umožnenie normálnych
časov môže spôsobiť ich prehriatie alebo zhorenie.
Pokyny pre likvidáciu
Likvidácia baliaceho materiálu
• Materiál použitý na balenie tohto spotrebiča je recyklovateľný.
• Obalové materiály likvidujte v správnej nádobe v miestnej inštitúcii zaoberajúcej sa likvidáciou
odpadu.
Likvidácia starých spotrebičov
Pred likvidáciou starých spotrebičov ich znefunkčnite, aby nemohli predstavovať zdroj
nebezpečenstva.
Aby ste to vykonali, odpojte spotrebič od sieťového napájania a odpojte sieťový kábel.
Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby ste staré spotrebiče likvidovali správnym
spôsobom.
• Spotrebič sa nesmie likvidovať v komunálnom odpade.
• Informácie o dňoch zberu a miestach na likvidáciu odpadu získate na vašom miestnom
oddelení pre odpady alebo miestnom úrade.
bezpečnostné pokyny_
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in3 3
2008-09-18
8:39:37
ovládače rúry
Funkcia
Čas varenia
Teplota
Čas
Prevádzkový gombík
Alarm
Podsvietenie
Voliaci gombík
Dizajn prednej časti
Predný panel je k dispozícii v rôznych materiáloch a farebných možnostiach, vrátane
nehrdzavejúcej ocele, bielej, čiernej a skla. Pre účely zlepšenia kvality môže spotrebič
podliehať zmene.
príslušenstvo
Vaša nová rúra značky Samsung sa dodáva s množstvom príslušenstva, ktoré by mohlo
byť počas prípravy rôznych jedál veľmi užitočné. Obsahuje delič pre jedinečný režim
zdvojeného varenia, podnosy, mriežky a grilovací ražeň.
UPOZORNENIE: Uistite sa, že ste príslušenstvo správne upevnili na podstavce. Plechy
musia mať najmenej 2 cm priestor smerom ku dnu rúry, inak by sa mohol poškodiť
smaltovaný povrch.
Rozdeľovač
Rozdeľovač musíte použiť v prípade, keď chcete používať režim dvojitého
varenia rúry. Oddeľuje horný a dolný priestor a musí sa používať v stojane
č. 3.
Malá mriežka
Malú mriežku by ste mali používať na grilovanie a opekanie mäsa. Môžete
ju používať v kombinácii s podnosom na odkvapkávanie, aby ste zabránili
kvapalinám pred kvapkaním na dno rúry.
Veľká mriežka
Veľkú mriežku by ste mali používať na grilovanie a opekanie mäsa. Môžete
ju používať spolu s miskami a ostatnými nádobami na pečenie.
Podnos na odkvapkávanie
(Hlboký) podnos na odkvapkávanie je dobrý na opekanie. Môžete ho
používať v kombinácii s malou mriežkou, aby ste zabránili kvapalinám pred
kvapkaním na dno rúry.
_ovládače rúry
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in4 4
2008-09-18
8:39:38
Plech na pečenie
(Plochý) plech na pečenie môžete použiť na prípravu koláčov, koláčikov a
ostatného pečiva.
Grilovací ražeň (voliteľný)
Grilovací ražeň môžete použiť na grilovanie hydiny, ako napríklad kurčiat.
Grilovací ražeň možno použiť jedine v samostatnom režime na stojane č. 3,
pretože jeho časť musí byť pripevnená k adaptéru na zadnej stene. Počas
varenia odmontujte čiernu rúčku.
príslušenstvo
Grilovací ražeň a šašlik (voliteľné)
Pre použitie:
• Položte hlboký pekáč (bez trojnožky) na úroveň 1, aby zachytávala šťavy
z varenia alebo na dno rúry, ak je opekaný kus mäsa príliš veľký.
• Nasuňte jednu z vidličiek na ražeň, položte kus opekaného mäsa na
ražeň,
• Predvarené zemiaky a zeleninu môžete položiť do rohu hlbokého
pekáča, aby sa opekali súčasne.
• Položte vidlicu do strednej police a umiestnite jutvarom „v“ smerom
dopredu.
• Aby ste si pomohli pri vkladaní ražňa, môžete naskrutkovať rúčku na
tupý koniec.
• Položte ražeň do vidlice ostrým koncom dopredu a jemne zatlačte,
až kým špička nezapadne do otáčacieho mechanizmu v zadnej časti
rúry. Tupý koniec ražňa musí spočívať na tvare „v“. (Ražeň má dve
matice, ktoré by mali byť čo najbližšie k dvierkam rúry tak, aby zastavili
posúvanie ražňa dopredu, matice fungujú tiež ako uchytenie pre rúčku.)
• Pred varením odskrutkujte rúčku. Po dovarení naskrutkujte rúčku späť,
aby ste si uľahčili vyberanie ražňa z vidlice.
Teleskopický posúvací vodiaci prvok (voliteľné)
• Pre vloženie mriežky, plechu na pečenie alebo pekáča najskôr vysuňte
teleskopické vodiace prvky na jednu príslušnú úroveň.
• Položte podnos alebo panvicu na vodiace prvky a zatlačte ich úplne
späť do rúry.
Dvierka rúry zatvorte len potom, ako ste zatlačili teleskopické vodiace
prvky do rúry
príslušenstvo_
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in5 5
2008-09-18
8:39:39
Testovacie jedlá
Podľa normy EN 60350
Pečenie
Odporúčania pre pečenie sa týkajú prehriatej rúry.
Úroveň
police
Varenie
Režim
Teplota
(°C)
Doba
varenia v
(min.)
Plech na pečenie
3
Všeobecná
160-180
15-25
Plech na
odkvapkávanie +
plech na pečenie
1+4
Prúdenie
150-170
20-30
Typ jedla
Jedlo a poznámky
Malý koláč
Nemastný
pórovitý koláč
Plech na pečenie na
veľkej mriežke
(Stmavnuté, ø 26 cm)
2
Všeobecná
160-180
20-30
Jablkový
koláč
Veľká mriežka + plech
na pečenie + 2 pružné
formy na pečenie
(stmavnuté, ø 20 cm)
1+3
Prúdenie
170-190
80-100
Veľká mriežka + 2
pružné formy na
pečenie (stmavnuté, ø
20 cm)
1
umiestnený
diagonálne
Všeobecná
170-190
70-80
Grilovanie
Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút pomocou funkcie veľký gril nastavenej na teplotu Max.
Typ jedla
Jedlo a poznámky
Hrianka z
bieleho chleba
Veľká mriežka
Hovädzie
karbonátky
Malá mriežka + plech
na odkvapkávanie (na
zachytávanie vlhkosti)
Doba
varenia v
(min.)
Úroveň
police
Varenie
Režim
Teplota
(°C)
5
Veľký gril
Max.
Prvé: 1-2
Druhé: 1-1½
4/3
Veľký gril
Max.
Prvé: 7-10
Druhé: 6-9
funkcie
Táto rúra ponúka šesť rôznych funkcií. V závislosti od režimu, v ktorom rúra pracuje, dvojité
varenie alebo samostatný režim, si môžete vybrať medzi týmito funkciami:
Všeobecná
Teplo je vyžarované z horného a z dolného vykurovacieho systému. Túto funkciu
by ste mali použiť na bežné pečenie a opekanie takmer všetkých typov jedál.
Odporúčaná teplota: 200 °C
_Testovacie jedlá
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in6 6
2008-09-18
8:39:39
Prúdenie
Teplo vytvorené prúdením je v rúre rovnomerne zdieľané ventilátormi. Túto funkciu
by ste mali používať na zamrazené jedlá a pečenie.
Odporúčaná teplota: 170 °C
Horný ohrev + prúdenie vzduchu
Teplo vytvorené horným vykurovacím systémom a prúdením je v rúre rovnomerne
zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali použiť na pečenie chrumkavých
jedál, ako napríklad mäso.
Odporúčaná teplota: 190 °C
Malý gril
Teplo je vyžarované z malého grilu. Túto funkciu by ste mali použiť na menšie
jedlá, ktoré potrebujú menej tepla, ako napríklad ryby a plnené bagety.
Odporúčaná teplota: 240 °C
Veľký gril
Teplo je vyžarované z veľkého grilu. Túto funkciu by ste mali používať na
zúbkované jedlá, ako napríklad lasagne a grilované mäso.
Odporúčaná teplota: 240 °C
samostatný režim
Spodný ohrev + prúdenie vzduchu
Teplo vytvorené dolným vykurovacím systémom a prúdením je v rúre rovnomerne
zdieľané ventilátormi. Túto funkciu by ste mali používať na pizzu, chlieb a koláče.
Odporúčaná teplota: 190 °C
samostatný režim
V samostatnom režime pracuje rúra ako tradičná rúra. Tento režim používajte na väčšie
množstvá jedla alebo ak potrebujete špeciálne príslušenstvo, ako napríklad grilovací ražeň.
V samostatnom režime môžete používať všetky funkcie rúry.
Vyberte samostatný režim | 01
So samostatným režimom si
môžete vybrať zo všetkých
funkcií rúry.
Vyberte rozdeľovač z rúry, aby
ste používali samostatný režim.
SAMOSTATNÝ
REŽIM
Nastavenie funkciu | 02
Vyberte rozdeľovač z
rúry, aby ste používali
samostatný režim.
V samostatnom režime sú k dispozícii všetky funkcie.
Samostatný režim umožňuje tradičné používanie rúry.
Otočte voliaci gombík,
použite špecifické
nastavenie.
03 | Nastavenie teploty
Stlačte gombík teploty, číslo
teploty bude blikať.
samostatný režim_
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in7 7
2008-09-18
8:39:41
dvojité varenie
Táto rúra je charakteristická jedinečným systémom dvojitého varenia. Umožňuje vám
pripravovať dve odlišné jedlá naraz pomocou dvoch odlišných teplôt v hornom a v dolnom
priestore. Alebo sa rozhodnete variť buď v hornom, alebo v dolnom priestore, čo šetrí čas
a energiu.
Vyberte režim dvojitého varenia | 01
V závislosti od zvoleného režimu
dvojitého varenia si môžete
vybrať z týchto funkcií:
Vložený rozdeľovač v stojane
č. 3 pre používanie dvojitého
varenia.
HORNÝ REŽIM
Prúdenie | Horný ohrev + prúdenie | Veľký a malý gril
Horný režim šetrí čas a energiu, kým varíte menšie množstvá
jedla.
DVOJITÉ VARENIE
Horná a dolná funkcia v oboch priestoroch
Dvojité varenie umožňuje variť dve jedlá pri rozdielnych
funkciách a nastaveniach teploty.
DOLNÝ REŽIM
Prúdenie | Ohrievania z dolnej strany + prúdenie
Dolný režim šetrí čas a energiu, kým varíte menšie množstvá
jedla.
POZNÁMKA: Kroky 02/03 používajte iba pre horný režim a kroky 04/05 používajte iba pre
dolný režim.
Nastavenie hornej funkcie | 02
03 | Nastavenie hornej teploty
Stlačte tlačidlo Teplota,
číslo hornej funkcie bude
blikať.
Stlačte tlačidlo Funkcia,
číslo hornej funkcie bude
blikať.
Nastavenie dolnej funkcie | 04
Stlačte tlačidlo Funkcia,
číslo dolnej funkcie bude
blikať.
Otočte voliaci gombík,
použite špecifické
nastavenie.
05 | Nastavenie dolnej teploty
Stlačte tlačidlo Teplota,
číslo dolnej funkcie bude
blikať.
_dvojité varenie
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in8 8
2008-09-18
8:39:42
nastavenia
Režim dvojitého varenia umožňuje používať rôzne nastavenia pre horný a dolný priestor, ako
rôzne časy vypínania, doby varenia, teploty a nastavenia alarmu. Pre použitie alebo úpravu
nastavení v každom priestore stlačte príslušné tlačidlo:
Raz: Horný priestor
Dva razy: Dolný priestor
nastavenia
Nastavenie doby varenia
Otočte voliaci gombík,
nastavte špecifický čas.
Nastavenie doby varenia | 01
02 | Potvrďte dobu varenia
Znovu stlačte tlačidlo Doba
varenia alebo počkajte 4~5
sekúnd.
Stlačte tlačidlo Doba
varenia, číslo doby varenia
bude blikať.
Zmena nastavenia časov
Vyberte čas na zmenu | 01
Stlačte tlačidlo Doba
varenia, číslo času bude
blikať.
Otočte voliaci gombík,
nastavte nový čas varenia.
02 | Potvrďte zmenený čas
Znovu stlačte tlačidlo Doba
varenia, nastaví sa nový
čas.
nastavenia_
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in9 9
2008-09-18
8:39:42
Zmena teploty
Nastavenie teploty | 01
Stlačte gombík Teplota,
číslo teploty bude blikať.
Otočte voliaci gombík,
nastavte novú teplotu.
02 | Potvrdenie teploty
Počkajte 4~5 sekúnd,
potom je nová teplota
nastavená.
Otočte voliaci gombík,
nastavte čas.
03 | Potvrďte čas
Znovu stlačte tlačidlo Čas,
aby ste nastavili aktuálny
čas.
Otočte voliaci gombík,
nastavte čas časovača.
02 | Potvrdenie alarmu
Znovu stlačte tlačidlo Alarm
alebo počkajte 3 sekundy a
alarm je nastavený.
Nastavenie času
Nastavenie hodín | 01
Stlačte gombík Čas, číslo
hodín bude blikať.
Nastavenie minút | 02
Stlačte gombík Čas, číslo
minút bude blikať.
Nastavenie alarmu
Nastavenie alarmu | 01
Stlačte gombík Alarm, číslo
alarmu bude blikať.
10_nastavenia
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in10 10
2008-09-18
8:39:43
Deaktivácia alarmu
Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo Alarm, číslo alarmu zoslabne a
zobrazí sa čas.
Zobrazenie času
Počas procesu varenia stlačte tlačidlo Čas, aby ste videli čas na hodinách.
Pre aktiváciu alebo deaktiváciu signálu tónu stlačte a na 3 sekundy podržte
tlačidlá Čas a Doba varenia.
Podsvietenie
nastavenia
Signál tónu
Tlačidlo Podsvietenie stlačte 1x pre podsvietenie a 2x pre jeho vypnutie.
Dolné svetlo je voliteľné.
Stlačte tlačidlo Podsvietenie 1x pre osvetlenie celého, 2x pre horného, 3x
pre dolného priestoru a 4x pre jeho vypnutie.
Uzamknutie tlačidiel
Na dve sekundy stlačte a podržte tlačidlo Doba varenia a Teplota.
Obrázok uzamknutia tlačidiel zobrazuje činnosť uzamknutia kláves.
Vypnutie
Pre vypnutie rúry nastavte prevádzkový gombík do polohy „0“.
nastavenia_11
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in11 11
2008-09-18
8:39:43
automatické varenie
V režime automatického varenia môžete vybrať 15 automatických programov na varenie,
opekanie a pečenie.
Vyberte režim automatického
varenia | 01
Vyberte rozdeľovač z rúry,
aby ste používali režim
automatického varenia.
Nastavenie receptu | 02
03 | Nastavenie hmotnosti
Otočením voliaceho
gombíka vyberte
požadovanú hmotnosť.
Otočením voliaceho
gombíka vyberte
požadovaný recept.
Samostatné programy automatického varenia
rúry
Nasledujúca tabuľka predstavuje 15 automatických programov pre varenie, opekanie a pečenie.
Tieto možno použiť v samostatnom otvore vašej rúry. Rozdeľovač vždy vyberte.
Obsahuje svoje množstvá, hmotnostné rozsahy a príslušné odporúčania.
Režimy a doby varenia boli kvôli vášmu pohodliu predprogramované.
Pri varení sa môžete na tieto pokyny obrátiť. Jedlo vkladajte vždy do studenej rúry.
Č.
Jedlo
Hmotnosť/
kg
Príslušenstvo
Úroveň
police
Odporúčanie
1
Mrazená
pizza
0,3-0,6
0,7-1,0
Veľká mriežka
2
pizzu vložte do stredu veľkej mriežky.
2
Mrazené
hranolky do
rúry
0,3-0,5
(tenké)
0,6-0,8
(hrubé)
Plech na
pečenie
2
Rozmiestnite mrazené hranolky do rúry
na plechu na pečenie. Prvé nastavenie je
pre tenké hranolky, druhé nastavenie je
pre hrubé hranolky.
3
Domáce
lasagne
0,3-0,5
0,8-1,0
Veľká mriežka
3
Pripravte čerstvé lasagne alebo použite
už pripravený výrobok a vložte ho
teplovzdornej nádoby s vhodnými
rozmermi. Jedlo položte do stredu rúry.
4
Domáca
pizza
1,0-1,2
1,3-1,5
Plech na
pečenie
2
Položte pizzu na plech. Hmotnostné
rozsahy obsahujú oblohu, ako napr.
omáčka, zelenina, šunka a syr.
Nastavenie č. 1 (1,0 - 1,2 kg) je pre tenkú
pizzu a nastavenie 2 (1,3 - 1,5 kg) je pre
pizzu s väčšou oblohou.
12_automatické varenie
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in12 12
2008-09-18
8:39:44
Č.
Jedlo
Hmotnosť/
kg
Príslušenstvo
Úroveň
police
Odporúčanie
Hovädzie
stejky
0,3-0,6
0,6-0,8
Plech na
4
odkvapkávanie
s malou
mriežkou
Položte marinované plátky mäsa jeden
vedľa druhého na malú mriežku. Čo
najskôr po zapípaní rúry ich obráťte. Prvé
nastavenie je pre tenké bifteky, druhé
nastavenie je pre hrubé bifteky.
6
Pečené mäso 0,6-0,8
0,9-1,1
Plech na
2
odkvapkávanie
s malou
mriežkou
Položte marinované opekané mäso na
malú mriežku.
Po zapípaní rúry ich obráťte.
7
Pečená
bravčovina
0,6-0,8
0,9-1,1
Plech na
2
odkvapkávanie
s malou
mriežkou
Položte marinovanú opekanú bravčovinu
na malú mriežku.
Čo najskôr po zapípaní rúry ich obráťte.
8
Jahňacie
kotlety
0,3-0,4
0,5-0,6
Plech na
4
odkvapkávanie
s malou
mriežkou
Marinujte jahňacie kotlety. Jahňacie
kotlety položte na malú mriežku. Po
zapípaní rúry ich obráťte.
Prvé nastavenie je pre tenké kotlety,
druhé nastavenie je pre hrubé kotlety.
9
Kúsky kuraťa
0,5-0,7
1,0-1,2
Plech na
4
odkvapkávanie
s malou
mriežkou
Potrite kuracie kúsky olejom
a koreninami.
Položte marinované kúsky kuraťa jeden
vedľa druhého na malú mriežku.
10 Celé kura
1,0-1,1
1,2-1,3
Plech na
2
odkvapkávanie
s malou
mriežkou
Potrite celé kura olejom a koreninami.
Položte kura na malú mriežku. Po
zapípaní rúry ich obráťte.
11 Opekaná
ryba
0,5-0,7
0,8-1,0
Plech na
4
odkvapkávanie
s malou
mriežkou
Položte rybiu hlavu k chvostu na malú
mriežku.
Prvé nastavenie je pre 2 ryby, druhé
nastavenie je pre 4 ryby. Program je
vhodný na celé ryby, ako pstruh, zubáč
alebo hlavátka.
12 Opekaná
zelenina
0,4-0,5
0,8-1,0
Podnos na
4
odkvapkávanie
Zeleninu, ako napr. nakrájanú zeleninu,
kúsky papriky, nakrájaný baklažán, huby
a čerešňové paradajky vložte do hlbokej
nádoby. Potrite zmesou olivového oleja,
byliniek a korenín.
13 Bábovka
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
Veľká mriežka
2
Vložte cesto do formy na pečenie
potretej maslom vhodných rozmerov pre
kysnutý koláč.
14 Ovocný koláč 0,3-0,4
s tortovým
(veľké)
korpusom
0,2-0,3
(tortičky)
Veľká mriežka
2
Vložte cesto maslom potretej formy na
pečenie koláča. Prvé nastavenie je pre
ovocný koláč s tortovým korpusom,
druhé nastavenie je pre 6 malých
tortičiek.
15 Muffiny
Veľká mriežka
2
Vložte cesto do čiernej kovovej nádoby
na pečenie pre 12 muffinov. Prvé
nastavenie je pre malé muffiny, druhé
nastavenie je pre veľké muffiny.
0,5-0,6
0,7-0,8
automatické varenie
5
automatické varenie_13
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in13 13
2008-09-18
8:39:44
montáž a údržba
Montáž
Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu
Túto rúru môže inštalovať len elektrikár s osvedčením. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie
spotrebiča k hlavnému napájaciemu zdroju a za dodržanie dôležitých bezpečnostných predpisov.
• Pri inštalácii rúry zaistite ochranu pred časťami pod prúdom.
• Kuchynská linka, v ktorej je rúra zabudovaná, musí spĺňať požiadavky na stabilitu tak, ako sú
uvedené v norme DIN 68930.
566
Technické údaje
Vstupné napätie/frekvencia
Objem (využiteľný objem)
Výstupný výkon
Čistá hmotnosť
Hmotnosť vrátane obalu
Plášť (Š x V x H)
Vnútro rúry (Š x V x H)
560
230 V pri 50 Hz
65 ℓ
max. 3650 W
pribl. 38 kg
pribl. 43 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
595
572
595
21
Pripojenie na zdroj
Ak spotrebič nie je pripojený k elektrine pomocou zástrčky,
musíte použiť viacpólový izolačný spínač (s minimálnym
priestorom medzi kontaktmi 3mm), aby ste splnili
bezpečnostné predpisy. Sieťový kábel (H05 RR-F alebo H05
VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) musí byť dostatočne dlhý na
pripojenie k rúre, dokonca aj keď rúra stojí na podlahe pred
vlastnou vstavanou skrinkou. Skrutkovačom otvorte zadný kryt
pripojenia rúry a uvoľnite skrutky káblovej svorky predtým, ako
pripojíte elektrické vedenie k príslušným pólom pripojenia. Rúra
je uzemnená cez (
) pól. Ak je rúra pripojené k elektrine
pomocou zástrčky, táto zástrčka musí zostať prístupná
po montáži rúry. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu
zodpovednosť za nehody, ktoré majú pôvod v chýbajúcom
alebo chybnom uzemnení.
Montáž do skrinky
toto je vstavaná rúra, ktorú musíte
namontovať na hornú alebo dolnú
skrinku.
• Dodržujte minimálne vzdialenosti.
• Pomocou skrutiek rúru upevnite
na oboch stranách
Po montáži odstráňte vinylovú
ochrannú fóliu z dvierok spotrebiča
a ochrannú fóliu z vnútorných
povrchov rúry.
min. 550
min. 590
max. 600
min. 560
min. 550
min. 50
Horná skrinka
min. 600
min. 560
min. 50
Dolná skrinka
14_montáž a údržba
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in14 14
2008-09-18
8:39:46
Úvodné nastavenie
Úvodné čistenie
Riešenie problémov
PROBLÉM
RIEŠENIE
Čo by som mal urobiť, ak sa
rúra nezahrieva?
•
•
•
•
Čo by som mal urobiť, keď sa
rúra nezahrieva ani po nastavení
funkcie a teploty?
• Môžu byť problémy s vnútorným elektrickým zapojením.
Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
Čo by som mal urobiť, ak sa
objaví chybový kód a rúra sa
nezačne zahrievať?
• V zapojení vnútorných elektrických obvodov došlo k
poruche. Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
Čo by som mal urobiť, ak
zobrazenie času bliká?
• Došlo k výpadku napájania. Nastavte hodiny.
Čo by som mal urobiť, ak svetlo
rúry nesvieti?
• Svetlo rúry je chybné. Kontaktujte svoje miestne
servisné stredisko.
Čo by som mal urobiť, ak beží
ventilátor rúry bez toho, aby bol
nastavený?
• Po použití bude ventilátor rúry bežať, až kým sa rúra
neschladí. Ak ventilátor beží aj po vychladnutí rúry,
zavolajte do vášho miestneho servisného strediska.
Rúra nemusí byť zapnutá. Zapnite rúru.
Hodiny nemusia byť nastavené. Nastavte hodiny.
Skontrolujte, či sa použili požadované nastavenia.
Domáca poistka mohla vyhorieť alebo sa mohol prepnúť
istič.
Vymeňte poistky alebo prepnite obvod. Ak sa to stane
opakovane, obráťte sa na elektrikára.
montáž a údržba
Pred prvým použitím by rúra mala byť dôkladne vyčistená. Nepoužívajte žiadne odierajúce čistiace
prostriedky, tkaniny, ani látky, pretože by mohli poškodiť povrchy rúry.
Použite teplú vodu, na vyčistenie plechu na pečenie, nádoby na ponorenie, mriežok a ostatného
príslušenstva, ako aj na vnútorný priestor a vodiace lišty a strany rúry použite saponát a jemnú
čistú tkaninu. Predná strana by mala byť čistená vlhkou, jemnou a čistou tkaninou.
Skontrolujte, či sú hodiny na rúre nastavené správne a vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
Na hodinu zapnite rúru v samostatnom režime pri teplote 200°C. Tento postup spáli všetky
zostávajúce produkčné látky v rúre s nezameniteľným zápachom. Je to normálne, avšak uistite sa,
že počas tejto doby je kuchyňa dobre vetraná.
montáž a údržba_15
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in15 15
2008-09-18
8:39:46
**
Informačné kódy
KÓD
1)
1)
**
1)
**
PROBLÉM
RIEŠENIE
Bezpečnostné vypnutie.
Rúra pokračovala v činnosti
pri nastavenej teplote po
predĺženú dobu.
Vypnite rúru a vyberte jedlo.
Pred ďalším použitím nechajte
rúru vychladnúť.
Tlačidlo bolo stlačené po
dobu dlhšiu ako 10 sekúnd.
Obráťte sa na miestne
stredisko služieb o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
Chýba rozdeľovač. Použitie
rozdeľovača je nesprávne.
Vložte rozdeľovač pre horný,
dvojitý a dolný režim. Vyberte
rozdeľovač pre samostatný
režim.
Porucha rúry môže spôsobiť
nízky výkon a problémy
s bezpečnosťou. Ihneď
prestaňte rúru používať.
Obráťte sa na miestne
stredisko služieb o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
1) *& sa vzťahuje na všetky čísla.
16_montáž a údržba
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in16 16
2008-09-18
8:39:46
čistenie a starostlivosť
Čistenie parou (voliteľné)
Ak je rúra špinavá a musíte ju vyčistiť, mali by ste použiť vstavaný parný čistič. Parné čistenie bude
k dispozícii potom, ako sa rúra ochladila.
2. Na dno rúry nalejte 400 ml
(3/4 pinty) vody.
3. Zatvorte dvierka rúry.
4. Nastavte prevádzkový
gombík na čistenie parou.
Keď displej začne blikať
a rúr zapípa, činnosť je
dokončená.
5. Dajte prevádzkový gombík
do polohy Off (Vypnuté),
aby ste ukončili čistenie
parou.
6. Vyčistite vnútro rúry
jemnou čistou tkaninou.
čistenie a starostlivosť
1. Vyberte z rúry všetko
príslušenstvo.
Poznámky k čistenie parou
• Keď otvárate dvierka pred ukončením čistenia parou, dávajte pozor, pretože voda na spodku
je horúca.
• Otvorte dvierka rúry a odstráňte nadbytočnú vodu špongiou.
• Zvyškovú vodu nikdy nenechávajte v rúre po dlhší čas, napríklad cez noc.
• Vnútro rúry čistite špongiou a saponátom alebo jemnou kefou. Nepoddajnú špinu môžete
odstrániť nylonovou metličkou.
• Vápenatý povlak môžete odstrániť tkaninou namočenou v octe.
• Na vyčistenie vnútra použite jemnú tkaninu a čistú vodu. Nezabudnite vyutierať miesto pod
tesnením dvierok rúry.
• Ak je rúra veľmi znečistená, mali by ste postup opakovať po vychladnutí rúry.
• Ak je rúra veľmi znečistená tukom, napríklad po opekaní alebo grilovaní, odporúča sa, aby ste
pred aktiváciou funkcie čistenie rúry vydrhli čistiacim roztokom nepoddajnú špinu.
• Po vyčistení nechajte dvierka rúry pootvorené pod uhlom 15°, aby ste umožnili dôkladné
vysušenie vnútorného lakovaného povrchu.
čistenie a starostlivosť_17
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in17 17
2008-09-18
8:39:47
Rýchle sušenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nechajte dvierka rúry pootvorené o približne 30°.
Nastavte prevádzkový gombík na samostatný režim.
Stlačte tlačidlo funkcie.
Pomocou voliaceho gombíka vyberte prúdenie.
Nastavte dobu varenia na približne 5 minút a na teplotu 50 °C.
Na konci cyklu vypnite rúru.
Katalytický lakovaný povrch (voliteľné)
Odstrániteľný kryt skrinky je pokrytý tmavosivým katalytickým smaltom, ktorý sa môže pokryť
olejom a mastnotou rozšírenou vzduchom cirkulujúcim pri prúdení tepla. tieto povlaky zhoria pri
teplotách 200°C a vyšších, napríklad počas pečenia alebo opekania. Vyššie teploty budú mať za
následok rýchlejšie horenie.
1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Vyčistite všetky vnútorné povrchy rúry tak, ako je to popísané v časti ručné čistenie.
3. Nastavte horné a dolné teplo v rúre.
4. Rúru nastavte na 250 °C.
5. Nechajte rúru spustenú približne na 1 hodinu. Dĺžka času závisí od stupňa znečistenia.
Akákoľvek zostávajúca nečistota postupne zmizne s každým ďalším použitím rúry pri vysokých
teplotách.
Ručné čistenie
UPOZORNENIE: UISTITE SA, ŽE RÚRA A PRÍSLUŠENSTVO PRED ČISTENÍM VYCHLADLI
Vnútro rúry
• Na čistenie vnútra rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú
vodu.
• Nečistite tesnenie dvierok.
• Nepoužívajte brúsiace kotúče, ani špongie na čistenie.
• Aby ste sa vyhli poškodeniu lakovaných povrchov, použite obyčajné čistiace prostriedky na
rúry.
• Na odstránenie nepoddajnej špiny použite špeciálny čistiaci prípravok na rúry.
Nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky, tvrdé kefy, brúsne kotúče alebo tkaniny, drôtenku,
nože, ani iné odierajúce materiály.
Exteriér rúry
• Na čistenie exteriéru rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú
vodu.
• Usušte pomocou kuchynskej utierky alebo suchého uteráka.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky, leptavé čistiace prostriedky alebo odierajúce produkty.
Predná časť rúry z nehrdzavejúcej ocele
• Nepoužívajte drôtenku, brúsne kotúče, ani iné odierajúce prostriedky. Môžu poškodiť povrch.
Predné časti z hliníka
• Povrch jemne utrite jemnou čistou tkaninou alebo tkaninou z mikro vlákien a vlažným
saponátom na čistenie okien.
Príslušenstvo
Po každom použití príslušenstvo umyte a vysušte ho kuchynskou utierkou. Ak je to nutné, položte
ho na 30 minút do teplej mydlovej vody, aby ste uľahčili čistenie.
18_čistenie a starostlivosť
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in18 18
2008-09-18
8:39:47
Odstránenie dvierok
Pre normálne používanie nesmú byť dvierka rúry odstránené, ale ak je odstránenie nevyhnutné,
napríklad pri čistení, riaďte sa týmito pokynmi.
UPOZORNENIE: Dvierka rúry sú ťažké.
2
70
1. Otvorte dvierka a úplne prepnite
príchytky na oboch pántoch.
2. Zatvorte dvierka o približne 70°. Oboma rukami
uchopte strany dvierok rúry v jej strede a vytiahnite
ich, až kým nemožno pánty vybrať.
PRIPEVNENIE: Zopakujte kroky 1 a 2 v opačnom poradí.
Odstránenie skla na dvierkach
čistenie a starostlivosť
1
Dvierka rúry sú vybavené troma tabuľami skla, ktoré sú umiestnené proti sebe navzájom. Tieto
tabule možno kvôli čisteniu odstrániť.
1. Na ľavej a pravej strane
dvierok odstráňte dve
skrutky.
2. Odpojte kryt a odstráňte
sklenú tabuľu 1 z dvierok.
3. Zdvihnite sklenú tabuľu
2 a vyberte dva gumové
držiaky skla z hornej
strany, potom odstráňte
sklenú tabuľu 3. Vyčistite
tabule teplou vodou
alebo čistiacim roztokom
a vyleštite ich do sucha
pomocou jemnej čistej
tkaniny.
PRIPEVNENIE: Zopakujte kroky 1, 2 a 3 v opačnom poradí.
Sklo na dvierkach sa líši v závislosti od modelu a je rôzne od 2EA po 4EA.
Keď zostavujete vnútorné sklo č. 1, vložte potlačou smerom nadol.
čistenie a starostlivosť_19
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in19 19
2008-09-18
8:39:48
vodiace lišty (voliteľné)
Na vyčistenie vnútra rúry musíte odstrániť obe vodiace lišty.
Odpojenie vodiacich líšt
1. otočte skrutku späť 2-3 krát iba proti smeru
hodinových ručičiek.
2. Odstráňte skrutku vpredu tak, že ju
otočíte proti smeru hodinových ručičiek po
zablokovaní vodiacich líšt.
3. Potiahnite a vyberte vodiace lišty.
4. Odstráňte skrutku zo zadnej časti jej
otočením proti smeru hodinových ručičiek.
Pripojenie vodiacich líšt
1. Vložte skrutku na zadnú
stranu a otočte ju v smere
hodinových ručičiek len 2
- 3 krát.
2. Vložte a zatlačte späť
formu tvaru U vodiacej lišty
smerom ku skrutke.
3. Vložte skrutku do prednej
časti a obe skrutky
upevnite.
20_vodiace lišty
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in20 20
2008-09-18
8:39:51
Výmena žiarovky
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pred výmenou ktorejkoľvek žiarovky
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
•
•
•
•
Vypnite rúru.
Odpojte rúru z napájacieho zdroja.
Žiarovku rúry a sklenený kryt ochráňte tak, že dno priestoru rúry zakryjete tkaninou.
Žiarovky si môžete zakúpiť v servisnom stredisku spoločnosti SAMSUNG.
Zadné svetlo rúry
vodiace lišty
1. Kryt odstráňte tak, že ho budete otáčať proti smeru hodinových
ručičiek a odstráňte kovový krúžok, plochý krúžok a vyčistite
sklený uzáver. Ak je to nevyhnutné, a žiarovku vymeňte za
žiarovku na osvetlenie rúry 25 W, 230 V a odolnú teplotám do
300 °C.
2. Vyčistite sklený kryt, kovový krúžok a plochý krúžok, ak je to
nevyhnutné.
3. Kovový a plochý krúžok upevnite k sklenenému krytu.
4. Sklený kryt dajte tam, odkiaľ ste ho vzali v kroku 1 a otočením v
smere hodinových ručičiek ho upevnite na miesto.
Bočné osvetlenie rúry (voliteľné)
1. Na vybratie skleného krytu uchopte jednou rukou dolný koniec a
medzi sklo a rám vložte plochý ostrý predmet, ako napríklad nôž.
2. Nadvihnite kryt.
3. Ak je to nevyhnutné, a žiarovku vymeňte halogénovú žiarovku za
žiarovku na osvetlenie rúry 25 - 40 W, 230 V a odolnú teplotám
do 300 °C.
Tip: Pri manipulácii s halogénovou žiarovkou používajte vždy
tkaninu, aby ste zabránili zachyteniu potu z prstov na povrchu
žiarovky.
4. Pripevnite späť sklený kryt.
vodiace lišty_21
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in21 21
2008-09-18
8:39:51
Poznámky
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in22 22
2008-09-18
8:39:52
Poznámky
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in23 23
2008-09-18
8:39:52
Kód č.: DG68-00157C-02
BT621-Series_XEH-00157C-02_SK.in24 24
2008-09-18
8:39:52
Download PDF

advertising