Samsung | SM-R325 | Samsung Gear VR Používateľská príručka

POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA
SM-R325
Printed in Korea
GH68-48465X Rev.1.1
Slovak. 11/2017
Informácie o zariadení Gear VR
Zariadenie Gear VR od spoločnosti Samsung vám umožňuje vychutnať si
obsah v rozlíšení 2D, 3D, ako aj v zobrazení 360°. Stačí zariadenie pripojiť
k mobilnému zariadeniu.
Môžete otvárať aj webové stránky a prehrávať vlastné obrázky a videá
v zobrazení 360°. Fascinujúci zážitok dosiahnete, ak k mobilnému zariadeniu
pripojíte ďalšie zariadenia, napríklad ovládače (dodané), herné ovládače
alebo náhlavné súpravy (predávajú sa osobitne).
2
Obsah
Informácie o tejto príručke
Začíname
7 Obsah balenia
8 Popis zariadenia
17 Pripojenie mobilného
zariadenia a nosenie
zariadenia Gear VR
33 Príprava ovládača na
používanie
38 Inštalácia aplikácie zariadenia
Gear VR (Oculus) a pripojenie
ovládača
Základy
48 Používanie dotykového
ovládača zariadenia Gear VR
50 Používanie ovládača
53 Hýbanie s kurzorom alebo
obrazovkou
54 Výber položiek
54 Používanie ponuky Všeobecné
57 Preberanie aplikácií a obsahu
58 Zobrazenie upozornení
odoslaných na mobilné
zariadenie
3
Obsah
Zobrazenie obsahu
60 Zobrazenie obsahu na
domovskej obrazovke Oculus
64 Zobrazovanie obsahu na
mobilnom zariadení
67 Zobrazenie online obsahu
Varovania týkajúce sa
zdravia a bezpečnosti
Bezpečnostné informácie
Príloha
90 Riešenie problémov
4
Informácie o tejto príručke
• Pred používaním zariadenia Samsung Gear VR (označuje sa aj ako Gear
VR) si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne
používanie.
• Ak chcete zabrániť zraneniu osôb a poškodeniu zariadení, pred
použitím zariadenia Gear VR si prečítajte varovania týkajúce sa zdravia a
bezpečnosti a bezpečnostné informácie.
• Zariadenie Gear VR používajte iba na určený účel. Používanie zariadenia
Gear VR môže mať za následok zranenie.
• Zariadenie Gear VR nefunguje samostatne. Ak chcete používať
zariadenie Gear VR, musíte ho pripojiť k mobilnému zariadeniu.
Zoznam kompatibilných mobilných zariadení nájdete na adrese
www.samsung.com.
• Ak chcete so zariadením Gear VR používať mobilné zariadenie, musíte
softvér tohto zariadenia aktualizovať na najnovšiu verziu.
• V závislosti od oblasti alebo siete nemusia byť niektoré jazyky alebo
obsah k dispozícii.
• Ak chcete zobraziť licenciu open source k zariadeniu Gear VR, prejdite na
webovú lokalitu opensource.samsung.com.
5
Informácie o tejto príručke
Ikony s pokynmi
Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa
alebo iných osôb
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia
alebo iného vybavenia
Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie
informácie
6
Začíname
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Gear VR, vrchný popruh, hlavný popruh, držiak zariadenia Micro USB (na
výmenu), ovládač, remienok na zápästie, držiak ovládača, dve batérie
AAA a používateľská príručka
• Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu
líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a
nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.
Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok
problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí
výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve
nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
7
Začíname
Popis zariadenia
Zariadenie Gear VR
Koliesko
nastavenia
zaostrenia
Tlačidlo Späť
Tlačidlo Domov
Predný kryt
Dotykový
ovládač
Dotykový ovládač
a tlačidlá
Funkcia
• Ťuknite a vyberte položku. Potiahnutím
Dotykový
ovládač
8
prsta dopredu alebo dozadu sa
môžete posúvať na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu položku. Ďalšie informácie
nájdete v časti Používanie dotykového
ovládača zariadenia Gear VR. (str. 48)
Začíname
Dotykový ovládač
a tlačidlá
Domov
Funkcia
• Stlačením tohto tlačidla sa vrátite na
domovskú obrazovku Oculus.
• Stlačením tlačidla sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
Späť
Koliesko
nastavenia
zaostrenia
• Stlačením a podržaním tlačidla
otvoríte ponuku Všeobecné. Zobrazí
sa stav zariadenia Gear VR a vy môžete
konfigurovať nastavenia zariadenia.
• Otáčaním kolieska zaostríte tak, že
nastavíte vzdialenosť medzi mobilným
zariadením a šošovkami zariadenia Gear
VR.
9
Začíname
Bočné pútko pre
popruh.
Držiak zariadenia
(ľavý)
Multifunkčný
konektor (USB
typu C)
Vrchné pútko pre
popruh.
Bočné pútko pre
popruh.
Držiak zariadenia
(pravý)
Snímač
vzdialenosti
Penová výstelka
Šošovky
10
Začíname
• Zariadenie Gear VR nie je potrebné nabíjať, pretože ho napája
batéria mobilného zariadenia.
• Mobilné zariadenie môžete nabíjať po pripojení nabíjačky
k multifunkčnému konektoru zariadenia Gear VR. Používajte
iba nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek môže viesť k výbuchu batérie mobilného
zaradenia alebo poškodeniu zariadení.
–– Ak používate nabíjačku s micro USB, pripojte redukciu micro
USB a až potom zapojte nabíjačku do zariadenia Gear VR.
Konektor micro USB sa predáva samostatne a je určené len na
nabíjanie batérií.
11
Začíname
–– Ak budete používať zariadenie Gear VR, keď je nabíjačka
pripojená k multifunkčnému konektoru zariadenia Gear VR,
zariadenie sa bude napájať z nabíjačky a nebude využívať
batériu mobilného zariadenia. Ak budete používať obsah s
vysokým energetickým odberom (viac ako 1 A) a nabíjačka
bude pripojená k zariadeniu, zariadenie Gear VR bude využívať
dva zdroje nabíjania. V situáciách s vysokým energetickým
odberom sa zariadenie Gear VR napája z nabíjačky a zároveň z
batérie mobilného zariadenia.
–– Ak je k zariadeniu Gear VR pripojená nabíjačka a zariadenie sa
nepoužíva, nabije sa batéria mobilného zariadenia.
–– Ak zariadenie Gear VR pripojíte alebo odpojíte od nabíjačky
počas používania zariadenia Gear VR, obraz na obrazovke sa
môže nakrátko deaktivovať. Počas toho sa obrazovka opätovne
kalibruje a zariadenie Gear VR nemusí rozpoznať pohyby hlavy.
–– Ak opäť pripojíte mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR, kým
je nabíjačka pripojená, môže sa stať, že Gear VR nerozpozná
mobilné zariadenie. Pred pripojením mobilného zariadenia
odpojte nabíjačku.
• Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická
energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva
a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju
odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka
nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko
dostupná.
12
Začíname
Ovládač
Ovládač môžete pripojiť aj k mobilnému zariadeniu pripojenému k
zariadeniu Gear VR prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Pomocou tlačidiel
a dotykového ovládača môžete ovládať rôzne funkcie zariadenia Gear VR.
Tlačidlo Domov
Dotykový ovládač
Spúšť
Tlačidlo Späť
Kryt batérie
Tlačidlá hlasitosti
Kontrolka
Otvor na
pripojenie
remienka na
zápästie
13
Začíname
Dotykový ovládač a tlačidlá
Funkcia
• Stlačením vyberiete položku.
Dotykový
ovládač
Potiahnutím prsta doľava alebo
doprava sa môžete posunúť na
nasledujúcu alebo predchádzajúcu
položku. Ďalšie informácie nájdete
v časti Používanie ovládača. (str. 50)
Keď ovládač nie je pripojený k zariadeniu
Gear VR:
• Podržaním zapnete režim párovania
Bluetooth.
Domov
Keď je ovládač pripojený k zariadeniu
Gear VR
• Stlačením tohto tlačidla sa vrátite na
domovskú obrazovku Oculus.
• Podržaním zmeníte orientáciu
smerovania ukazovateľa ovládača, keď
je mimo stredu.
14
Začíname
Dotykový ovládač a tlačidlá
Funkcia
• Stlačením tlačidla sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
Späť
Hlasitosť
• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte
ponuku Všeobecné. Zobrazí sa stav
zariadenia Gear VR a vy môžete
konfigurovať nastavenia zariadenia.
• Stlačením tohto tlačidla nastavíte
hlasitosť zariadenia Gear VR.
• Stlačením vyberiete položku alebo ju
Spúšť
môžete použiť ako spúšť počas hrania
určitých hier. Jej funkcia sa môže líšiť v
závislosti od spustených aplikácií.
15
Začíname
Kontrolka
Farba
Stav
Bliká načerveno, nazeleno a
namodro
• Ovládač je v režime párovania
Trikrát bliká namodro
• Rozhranie Bluetooth je pripojené.
Raz blikne namodro
• Je deaktivovaný režim spánku.
Bluetooth.
Pásmo a režim
Pásmo a režim
Výstupný výkon
Bluetooth 2,4 GHz
13 dBm
Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.
Ak si chcete prečítať vyhlásenie o zhode, prejdite na stránku
www.samsung.com/mobile_doc.
16
Začíname
Pripojenie mobilného zariadenia a nosenie
zariadenia Gear VR
Ak máte nasadené zariadenie Gear VR bez vloženého mobilného
zariadenia, nepozerajte sa priamo do jasného svetla. Mohli by ste si
tým poškodiť zrak alebo spôsobiť slepotu.
• Ak nosíte okuliare, nenasadzujte si zariadenie Gear VR. V opačnom
prípade by ste si mohli spôsobiť zranenie tváre. Ak potrebujete
korekčné šošovky, odporúčame vám, aby ste počas používania
zariadenia Gear VR používali kontaktné šošovky.
• Ak ste ďalekozrakí alebo máte veľký rozdiel v dioptriách na
ľavom a pravom oku, aplikujte pred použitím zariadenia Gear VR
korekčné šošovky.
Zabránenie poškodeniu zariadenia Gear VR alebo mobilného
zariadenia.
• Nenechávajte zariadenie Gear VR na priamom slnku. Vystavením
priamemu slnečnému svetlu sa môže zariadenie Gear VR alebo
mobilné zariadenie poškodiť.
• Objektívy nevystavujte externým zdrojom svetla, medzi ktoré patria
slnečné lúče alebo lasery. Tieto zdroje môžu zariadenie poškodiť.
• Keď komponenty nepoužívate, uložte ich do odkladacieho puzdra,
aby sa minimalizovalo náhodné poškodenie alebo vystavenie
vplyvom prostredia.
17
Začíname
• Ak ochranné kryty objektívu od výrobcu sú predinštalované na
zariadení Gear VR, pred použitím Gear VR odstráňte kryt objektívu,
aby ste videli jasne.
• Šošovky udržujte čisté a zabráňte ich poškriabaniu. Ak sa šošovky
znečistia alebo zaparia, vyčistite ich pomocou handričky na čistenie
šošoviek.
• Ak sa počas používania zariadenia Gear VR vaša tvár spotí, penová
výstelka sa môže znečistiť. Penovú výstelku sa nepokúšajte umývať.
Znečistenú penovú výstelku odstráňte zo zariadenia Gear VR a
pripevnite novú.
• Dotykový ovládač je funkčný, len keď máte zariadenie Gear VR
práve nasadené na hlave.
• Snímač vzdialenosti v zariadení Gear VR zistí polohu vašej
tváre. Počas používania zariadenia Gear VR sa zapne obrazovka
mobilného zariadenia a aktivuje sa dotykový ovládač zariadenia
Gear VR. Ak zariadenie Gear VR nemáte nasadené na hlave, do
blízkosti snímača vzdialenosti vnútri zaradenia Gear VR neukladajte
žiadne predmety. V opačnom prípade ostane obrazovka
mobilného zariadenia zapnutá a bude čerpať energiu z batérie.
18
Začíname
Pripojenie popruhov
Zasuňte konce popruhov cez pútka na zariadení Gear VR a každý koniec
upevnite suchým zipsom.
19
Začíname
Vyberanie popruhov
Potiahnutím pútka smerom k penovej výstelke vyberte popruh navrchu.
Potom zo zariadenia Gear VR vyberte aj hlavný popruh.
20
Začíname
Odstránenie predného krytu
Potiahnite držiak zariadenia (pravý) doprava ( 1 ) a potom vyberte predný
kryt ( 2 ).
1
2
21
Začíname
Výmena držiaka zariadenia
Držiak zariadenia s konektorom USB typ C je k zariadeniu Gear VR pripojený
od výroby. Ak máte na mobilnom zariadení multifunkčný konektor
s rozhraním USB typ C, môžete toto mobilné zariadenie pripojiť k zariadeniu
Gear VR. Ak máte na mobilnom zariadení multifunkčný konektor s rozhraním
micro USB, vymeňte držiak zariadenia za držiak zariadenia s konektorom
micro USB a až potom pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR.
Prepínač uzamknutia na držiaku
zariadenia
Uzamknutý
Držiak zariadenia
s konektorom
micro USB
22
Odomknutý
Držiak zariadenia
s konektorom USB
typu C
Začíname
1
Posuňte prepínač uzamknutia do polohy
od zariadenia Gear VR.
1
a odpojte držiak zariadenia
2
Prepínač uzamknutia
23
Začíname
2
Vyberte ďalší držiak zariadenia. Keď je prepínač uzamknutia v polohe
, posuňte držiak zariadenia do slotu na držiaku. Potom držiak
uzamknite posunutím prepínača uzamknutia do polohy .
1
24
2
Začíname
Keď je prepínač uzamknutia v polohe , nezasúvajte držiak
zariadenia do slotu na držiaku. Mohlo by to poškodiť poklop na
prepínači uzamknutia.
25
Začíname
Pripojenie mobilného zariadenia
1
Poriadne potiahnite držiak zariadenia (pravý) doprava ( 1 ). Potom
zľahka zatlačte držiak zariadenia (ľavý) ( 2 ) a posuňte ho do polohy A
alebo B ( 3 ) v závislosti od veľkosti obrazovky mobilného zariadenia,
ktoré chcete použiť.
Poloha A: Pre väčšie zariadenia.
Poloha B: Pre menšie zariadenia.
3
2
Držiak zariadenia (ľavý)
Držiak zariadenia (pravý)
2
26
Odistite držiak zariadenia (ľavý).
1
Začíname
3
Zapnuté mobilné zariadenie pripojte ku konektoru na držiaku zariadenia
( 1 ).
Keď je mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR pripojené správne,
zaznie z neho potvrdzujúci tón.
Vložte mobilné zariadenie do stredu zariadenia Gear VR a zľahka
zatlačte na mobilné zariadenie, aby sa zaistilo na mieste ( 2 ). Držiak
zariadenia (pravý) sa vráti do predchádzajúcej polohy a bude držať
mobilné zariadenie ( 3 ).
1
2
3
27
Začíname
• Konektor nikdy nezasúvajte do mobilného zariadenia násilím.
Mohli by ste tým poškodiť konektor.
• Pri pripájaní alebo odpájaní mobilného zariadenia konektor
neotáčajte ani neohýbajte konektor zariadenia Gear VR. Mohli by
ste tým poškodiť konektor.
• Nezabudnite držiak zariadenia uzamknúť posunutím prepínača
uzamknutia do polohy . Ak ho správne nezaistíte, mobilné
zariadenie sa môže od zariadenia Gear VR mimovoľne odpojiť a
poškodiť.
• Tlačte mobilné zariadenie pevne do zariadenia Gear VR, kým sa
nezaistí na mieste. Ak sa nezaistí na mieste, mobilné zariadenie sa
môže od zariadenia Gear VR mimovoľne odpojiť a poškodiť.
• Ak mobilné zariadenie vložíte tak, že bude naklonené na jednu
stranu, budete sa cítiť nepohodlne.
28
Začíname
Ak po zapojení konektora zariadenia Gear VR do mobilného
zariadenia nezaznie zvukový signál, zariadenie Gear VR ho
pravdepodobne nerozpoznalo. Pred používaním zariadenia Gear VR
odomknite obrazovku mobilného zariadenia.
29
Začíname
Nosenie zariadenia Gear VR
Nasaďte si zariadenie Gear VR na hlavu a upravte dĺžku vrchného popruhu a
dĺžku hlavného popruhu.
30
Začíname
Počas nosenia zariadenia Gear VR nikdy nekráčajte ani nešoférujte. Ak
budete používať zariadenie Gear VR, vždy dbajte na to, aby ste vedeli,
čo sa okolo vás nachádza, aby ste nespôsobili zranenie sebe alebo
iným osobám.
• Zariadenie Gear VR noste správne. Ak budete zariadenie Gear
VR nosiť tak, že bude naklonené na jednu stranu, budete sa cítiť
nepohodlne.
• Ak sa obrazovka posunie doľava alebo doprava, skontrolujte, či
je držiak zariadenia (ľavý) v správnej polohe. Po posunutí držiaka
zariadenia (ľavý) do polohy A alebo B v závislosti od veľkosti
obrazovky vášho mobilného zariadenia, opäť pripojte svoje
mobilné zariadenie.
• Ak je obrazovka naklonená, upravujte zariadenie Gear VR a
počkajte, kým sa opäť nevyrovná.
• Ak chcete počas používania zariadenia Gear VR používať náhlavnú
súpravu alebo náhlavnú súpravu Bluetooth, pripojte zariadenie
Gear VR k vášmu mobilnému zariadeniu pred pripojením
mobilného zariadenia k zariadeniu Gear VR. Náhlavné súpravy
a náhlavné súpravy Bluetooth sa predávajú zvlášť.
• Ak chcete zariadenie Gear VR ovládať pomocou ovládača, pripojte
ovládač k mobilnému zariadeniu pripojenému k zariadeniu Gear
VR. (str. 42)
31
Začíname
Oddelenie mobilného zariadenia
Ak zariadenie Gear VR prestanete používať, odpojte od neho mobilné
zariadenie.
Potiahnite držiak zariadenia (pravý) doprava ( 1 ) a odpojte mobilné
zariadenie ( 2 ).
2
1
Ak zariadenie Gear VR prestanete používať, na zariadenie nasaďte
predný kryt.
32
Začíname
Príprava ovládača na používanie
Pripevnenie remienka na zápästie
Keď pripevníte remienok na zápästie k ovládaču, môžete ovládač používať
bezpečne bez toho, aby vám spadol.
1
Držte
na zadnej strane ovládača a otvorte kryt batérie posunutím v
smere znázornenom nižšie.
Kryt batérie príliš neohýbajte ani nedeformujte. V opačnom prípade
by sa mohol kryt batérie poškodiť.
33
Začíname
2
Vložte slučku remienka na zápästie do otvoru na pripevnenie remienka
na zápästie a pripevnite ju k háčiku, aby sa zaistila.
2
1
Inštalácia batérií
1
34
Vložte batérie tak, aby bol kladný a záporný konektor správne zarovnaný
so symbolom + a - na ovládači.
Začíname
2
Položte kryt batérie na ovládač a zasuňte kryt batérie späť tak, aby
zacvakol späť na miesto.
• Ak počas používania ovládača bliká kontrolka načerveno, vymeňte
batérie.
• Dodané batérie (batérie typu AAA) nenabíjajte.
35
Začíname
Používanie držiaka ovládača
K hlavnému popruhu zariadenia Gear VR môžete pripevniť držiak ovládača
na odloženie ovládača, keď ho nepoužívate.
1
36
Prevlečte hlavný popruh zariadenia Gear VR cez držiak ovládača.
Začíname
2
Vložte ovládač do držiaka ovládača.
Ovládač vložte do držiaka ovládača správne. Ak ovládač nie je
vložený bezpečne, ovládač sa môže mimovoľne odpojiť od držiaka
ovládača a poškodiť sa.
Ak ovládač nebudete dlhšiu dobu používať, po vybratí batérií ho
odložte.
37
Začíname
Inštalácia aplikácie zariadenia Gear VR (Oculus) a
pripojenie ovládača
Ak chcete používať zariadenie Gear VR, je potrebné manuálne nainštalovať
aplikáciu zariadenia Gear VR (Oculus). Pred ovládaním zariadenia Gear VR
pripojte ovládač k mobilnému zariadeniu. Keď mobilný telefón pripojíte
k zariadeniu Gear VR prvýkrát, inštalácia aplikácie zariadenia Gear VR
(Oculus) a pripojenie ovládača sa spustí automaticky.
• Pred inštaláciou aplikácie sa uistite, že mobilné zariadenie je
pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
• Postup inštalácie alebo okná, ktoré sa počas nej zobrazia, sa môžu
meniť v závislosti od verzie aplikácie.
1
2
Pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR.
Ak vás hlasové upozornenie vyzve na odpojenie mobilného zariadenia
od zariadenia Gear VR, odpojte mobilné zariadenie.
Okno inštalácie aplikácie zariadenia Gear VR (Oculus) sa zobrazí v
mobilnom zariadení.
38
Začíname
3
4
5
6
V okne inštalácie aplikácie zariadenia Gear VR (Oculus) ťuknite na
možnosť ZAČAŤ.
Prečítajte si upozornenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti a podmienky
používania v licenčnej zmluve s koncovým používateľom (EULA),
potvrďte ich a potom ťuknite na tlačidlo ĎALEJ.
Ťuknite na tlačidlo INŠTALOVAŤ a nainštalujte predvolené aplikácie VR.
Na vytvorenie účtu Oculus pomocou vášho facebookového účtu ťuknite
na Continue with Facebook. Ak pokračujete s facebookovým účtom,
môžete synchronizovať svojich facebookových priateľov, na Facebooku
vysielať videá naživo a oveľa viac.
Ak siťeláte vytvoriť účet Oculus, ťuknite na Create Account. Ak už máte
účet Oculus, ťuknite na tlačidlo Sign In a zadajte svoje prihlasovacie
údaje. Na používanie aplikácií a obsahu od spoločnosti Oculus sa bude
používať váš účet Oculus.
39
Začíname
7
8
Nastavte spôsob platby na vykonávanie platieb pri preberaní niektorých
aplikácií VR alebo hier z obchodu Oculus.
Podľa zobrazených pokynov pripojte ovládač a vyberte ruku, s ktorou
budete ovládač používať.
• Ak sa ovládač nerozpozná, podržaním tlačidla Domov na ovládači
znova aktivujte režim párovania Bluetooth.
• Pri nasledujúcom pripojení ovládača ho môžete pripojiť k
mobilnému zariadeniu prostredníctvom obrazovky nastavení v
mobilnom zariadení alebo pomocou aplikácie zariadenia Gear VR
(Oculus). (str. 42, str. 43)
40
Začíname
9
Znova pripojte svoje mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR a nasaďte
si ho na hlavu.
Po prihlásení do účtu Oculus sa spustí kurz. Po prehratí kurzu sa zobrazí
domovská obrazovka Oculus.
Zariadenie Gear VR môžete ovládať pomocou tlačidiel a dotykového
ovládača.
• Snímač vzdialenosti v zariadení Gear VR zistí polohu vašej tváre.
Pri nosení zariadenia Gear VR sa obrazovka odomkne a môžete
používať dotykový ovládač.
• Váš 3D zážitok závisí od vášho zrakového vnímania.
• Pred používaním zariadenia Gear VR odomknite mobilné
zariadenie.
• Ak sa vám počas používania zariadenia Gear VR bude zdať, že
obrazovka je naklonená alebo sklopená, zložte ho. Zariadenie
Gear VR následne umiestnite na rovný povrch tak, aby šošovky
smerovali dopredu a koliesko nastavenia zaostrenia nahor. Počkajte
5 – 7 sekúnd a opäť si ho nasaďte.
41
Začíname
Pripojenie ovládača k aplikácii zariadenia Gear VR (Oculus)
1
Podržaním tlačidla Domov na ovládač znova aktivujte režim párovania
Bluetooth.
Kontrolka bude blikať načerveno, nazeleno a namodro.
2
Ak chcete pripojiť ovládač, v aplikácii zariadenia Gear VR (Oculus)
ťuknite na položku
a vyberte ponuku ovládača.
Kontrolka trikrát zabliká namodro.
Spôsob pripojenia ovládača možno meniť v závislosti od služby
Oculus.
3
Znova pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR a nasaďte si ho.
Zariadenie Gear VR môžete ovládať pomocou tlačidiel a dotykového
ovládača.
42
Začíname
Pripojenie ovládača prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Ovládač je možné pripojiť prostredníctvom rozhrania Bluetooth len
v mobilných zariadeniach so systémom Android 6.0 alebo vyšším. Ak
ovládač nie je možné pripojiť prostredníctvom rozhrania Bluetooth,
prepojte ho s aplikáciou zariadenia Gear VR (Oculus).
1
Podržaním tlačidla Domov na ovládač znova aktivujte režim párovania
Bluetooth.
Kontrolka bude blikať načerveno, nazeleno a namodro.
2
Po aktivovaní funkcie Bluetooth mobilného zariadenia dokončite
párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth ťuknutím na položku
Gear VR Controller(0000) v zozname dostupných zariadení.
43
Začíname
Kontrolka trikrát zabliká namodro.
Kód PIN ovládača je štvorciferné číslo v zátvorkách zobrazené na
obrazovke mobilného zariadenia s nastaveniami Bluetooth. Toto číslo
sa líši v závislosti od ovládača.
3
Znova pripojte svoje mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR a nasaďte
si ho na hlavu.
Zariadenie Gear VR môžete ovládať pomocou tlačidiel a dotykového
ovládača.
44
Začíname
Odpojenie a opätovné pripojenie ovládača
Keď si zariadenie Gear VR zložíte z hlavy alebo keď sa ukončí aktuálne
pripojenie, ovládač sa prepne do režimu spánku. Stlačením spúšte,
dotykového ovládača alebo ľubovoľného tlačidla na ovládači deaktivujete
režim spánku a znova aktivujte režim párovania Bluetooth.
Ovládač sa automaticky znova pripojí k mobilnému zariadeniu.
• Ak sa ovládač a mobilné zariadenie nenachádzajú v dosahu
pripojenia Bluetooth, ovládač sa odpojí.
• Ak sa z ovládača vyberú batérie alebo sa v mobilnom zariadení
deaktivuje funkcia Bluetooth, ovládač sa odpojí.
• Ak sa pripojenie Bluetooth stratí z dôvodu problému s pripojeným
mobilným zariadením, otvorte ponuku Bluetooth v mobilnom
zariadení a zariadenia znova spárujte.
• Ak ovládač nefunguje správne, odneste ho spolu so zariadením
Gear VR do servisného strediska spoločnosti Samsung.
45
Začíname
Poznámky k používaniu rozhrania Bluetooth
Bluetooth je štandard bezdrôtovej technológie, ktorý na pripojenie k rôznym
zariadeniam na krátku vzdialenosť používa frekvenčné pásmo 2,4 GHz.
Môže sa bezdrôtovo pripojiť a dáta prenášať medzi ďalšími zariadeniami so
zapnutou funkciou Bluetooth, ako napríklad mobilné zariadenia, počítače,
tlačiarne a ďalšie digitálne domáce prístroje.
• Ak sa chcete vyhnúť problémom pri pripájaní ovládača k inému
zariadeniu, umiestnite tieto zariadenia blízko seba.
• Uistite sa, že je ovládač a druhé zariadenie Bluetooth v maximálnom
dosahu pripojenia Bluetooth. Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od
prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
• Dbajte na to, aby medzi ovládačom a pripojeným zariadením neboli
žiadne prekážky vrátane ľudí, stien, rohov alebo plotov.
• Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného zariadenia.
• Rozhranie Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré
priemyselné, vedecké, zdravotnícke a nízkonapäťové produkty a pri
pripájaní v blízkosti týchto typov produktov môže dôjsť k rušeniu.
46
Začíname
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené
spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť s ovládačom kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na
odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie
komerčných informácií).
47
Základy
Používanie dotykového ovládača zariadenia Gear
VR
Dotykový ovládač je umiestnený pod tlačidlom Späť a tlačidlom Domov.
Dotykový ovládač sa používa na výber položiek alebo ovládanie zariadenia
Gear VR.
Neťukajte na dotykový ovládač zariadenia Gear VR ničím ostrým, aby
sa nepoškodil.
• Snímač vzdialenosti v zariadení Gear VR zistí polohu vašej tváre
a aktivuje dotykový ovládač. Ak nemáte zariadenie Gear VR
nasadené na tvári, dotykový ovládač nebude fungovať.
• Funkcie dotykového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie.
Ťuknutie
• Výber položky.
• Počas prehrávania videa sa zobrazia dostupné
funkcie.
48
Základy
Posúvanie dopredu a dozadu
• Prejdite na nasledujúcu alebo predchádzajúcu
položku.
• Posúvajte sa v zozname doprava alebo doľava.
• Odmietnite prichádzajúci hovor.
Posúvanie nahor alebo nadol
• Posúvajte sa na webovej stránke alebo
v zozname nahor alebo nadol.
• Pri prezeraní obrázka ho zväčšite alebo
zmenšite.
Niektoré aplikácie nepodporujú potiahnutie prstom smerom nadol
alebo nahor.
49
Základy
Používanie ovládača
Ovládajte zariadenie Gear VR pohybovaním ukazovateľa prostredníctvom
pohybov zápästia v ľubovoľnom smere a vyberajte položky pomocou
dotykového ovládača.
Neťukajte na dotykový ovládač ničím ostrým, aby sa nepoškodil.
• Ak chcete používať ovládač, pripojte ho k mobilnému zariadeniu.
• Funkcie ovládača sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie.
Stlačenie
• Výber položky.
• Počas prehrávania videa sa zobrazia
dostupné funkcie.
50
Základy
Presunutie ruky
• Pohybovaním zápästia doľava, doprava,
nahor a nadol pohybujte ukazovateľom na
obrazovke.
Potiahnutie prsta doľava alebo doprava
• Prejdite na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu položku.
• Posúvajte sa v zozname doprava alebo
doľava.
• Odmietnite prichádzajúci hovor.
51
Základy
Posúvanie nahor alebo nadol
• Posúvajte sa na webovej stránke alebo
v zozname nahor alebo nadol.
• Pri prezeraní obrázka ho zväčšite alebo
zmenšite.
Niektoré aplikácie nemusia podporovať
funkciu posúvania prstom.
Používanie spúšte
• Stlačením vyberiete položku alebo ju môžete
použiť ako spúšť počas hrania určitých
hier. Jej funkcia sa môže líšiť v závislosti od
spustených aplikácií.
52
Základy
Hýbanie s kurzorom alebo obrazovkou
Zariadenie Gear VR rozpoznáva pohyby hlavy. Hýbaním hlavy do
ktoréhokoľvek smeru pohnete kurzorom na obrazovke.
Ak chcete zariadenie Gear VR ovládať pomocou ovládača, pohybujte
kurzorom pohybmi zápästia v ľubovoľnom smere.
• Kurzor je umiestnený v strede obrazovky. Niektoré aplikácie
a obsah nemusia kurzor vždy zobrazovať.
• V závislosti od aplikácie sa môžu vyskytnúť obmedzenia pohybu
obrazovky.
53
Základy
Výber položiek
Hýbaním hlavy a následným ťuknutím na dotykový ovládač zariadenia
Gear VR môžete vybrať položky. Položky môžete vyberať aj pohybovaním
ovládača zápästím a následným stlačením dotykového ovládača.
Presuňte kurzor na požadovanú položku. Keď sa zvýrazní okraj položky,
ťuknutím na dotykový ovládač zariadenia Gear VR alebo stlačením
dotykového ovládača na ovládači položku vyberiete.
Používanie ponuky Všeobecné
Na konfiguráciu nastavení zariadenia Gear VR a zachytenie snímky obrazovky
zariadenia Gear VR môžete použiť ponuku Všeobecné. Taktiež môžete
zobraziť aktuálny čas, zostávajúcu energiu batérie a pod.
Podržaním tlačidla Späť na zariadení Gear VR alebo na ovládači otvoríte
ponuku Všeobecné. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte
tlačidlo Späť na zariadení Gear VR alebo na ovládači.
54
Základy
•
•
•
: Návrat na domovskú obrazovku Oculus.
: Zobrazenie profilu v účte Oculus.
: Zobrazenie zoznamu priateľov a kontrola žiadostí o priateľstvo.
Môžete pozvať priateľov do spoločnej miestnosti a spoločne hrať hry a
sledovať videá.
•
•
: Zobrazenie prichádzajúceho hovoru a upozornení na správy.
––
––
: Možnosti nastavenia displeja.
: Nastavenie hlasitosti.
: Nastavenie jasu.
55
Základy
––
––
––
: Zarovnanie obrazovky s vaším aktuálnym smerovaním.
: Výber ruky, s ktorou budete ovládač používať.
: Nastavenie zariadenia Gear VR tak, aby zaplo alebo vyplo
kontextové hlásenia pre prichádzajúce hovory a upozornenia.
–– : Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
––
: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi.
•
––
––
––
: Možnosti nástroja displeja.
: Nasnímanie obrazovky zariadenia Gear VR.
: Nahratie obrazovky zariadenia Gear VR.
: Spustenie zadného fotoaparátu mobilného zariadenia a
zobrazenie predmetov mimo zariadenia Gear VR. Ak chcete
fotoaparát deaktivovať, vyberte ikonu Turn Camera Off.
• V niektorých aplikáciách nemusia byť tieto funkcie dostupné z
dôvodu ochrany autorských práv.
• V závislosti od poskytovaných služieb Oculus sa môže ponuka
Všeobecné zobraziť inak.
56
Základy
Preberanie aplikácií a obsahu
Spustite aplikáciu Oculus Store a preberajte rôzne aplikácie a obsah, ako
napríklad videá a fotografie v zobrazení 360°.
Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položku Store. Vyberte aplikáciu
alebo obsah, ktorý chcete prevziať. Potom vyberte položku Free alebo
kliknite na tlačidlo s cenou aplikácie a postupujte podľa pokynov na
obrazovke, aby ste potvrdili prevzatie.
Odstrániť aplikácie
Ak chcete odstrániť aplikácie, vyberte položku Library → vedľa aplikácie,
ktorú chcete odstrániť. Vyberte položku Uninstall.
57
Základy
Zobrazenie upozornení odoslaných na mobilné
zariadenie
Zobrazenie informácií o volajúcom alebo odmietnutie
hovoru
Počas používania zariadenia Gear VR sa prichádzajúci hovor zobrazí na
obrazovke vo forme kontextového okna. Môžete zobraziť informácie
o volajúcom alebo zrušiť hovor.
Ak chcete hovor prijať, odpojte mobilné zariadenie od zariadenia Gear VR a
potom na mobilnom zariadení prijmite hovor.
Ak chcete odmietnuť hovor, potiahnite prstom na dotykovom ovládači
zariadenia Gear VR dozadu alebo dopredu alebo potiahnite prstom na
dotykovom ovládači ovládača doľava alebo doprava.
Mobilné zariadenie sa môže počas používania zariadenia Gear VR
zohriať viac ako zvyčajne. K tejto situácií dôjde najmä vtedy, keď
sa zariadenie dlhodobo používa na sledovanie videa alebo hranie
hier. Ak je mobilné zariadenie horúce a vy prijmete hovor, môžete
si spôsobiť menšie popáleniny tváre alebo ucha. Popáleninám
predídete tak, že mobilné zariadenie odpojíte a necháte ho
vychladnúť. Ak musíte hovor prijať aj napriek tomu, že váš smartfón
je horúci, pripojte k nemu náhlavnú súpravu alebo použite
reproduktor.
58
Základy
Zariadenie Gear VR bude blokovať kontextové správy o
prichádzajúcich hovoroch, keď zablokujete kontextové správy o
prichádzajúcich hovoroch alebo iné oznámenia. Kontextové správy
môžete aktivovať v ponuke Všeobecné. (str. 56)
Zobrazenie oznámení
Počas používania zariadenia Gear VR môžete kontrolovať všeobecné
oznámenia, napríklad udalosti, správy a budíky. Pri vygenerovaní oznámenia
sa na obrazovke zobrazí kontextové okno. Viac informácií o oznámení
nájdete v mobilnom zariadení, ktorý najskôr odpojte od zariadenia Gear VR.
Zariadenie Gear VR bude blokovať kontextové správy oznámení,
keď zablokujete kontextové správy o prichádzajúcich hovoroch
alebo iné oznámenia. Kontextové správy môžete aktivovať v ponuke
Všeobecné. (str. 56)
59
Zobrazenie obsahu
Zobrazenie obsahu na domovskej obrazovke
Oculus
Domovská obrazovka Oculus
Keď mobilné zariadenie pripojíte k zariadeniu Gear VR a nasadíte si ho,
zobrazí sa vám domovská obrazovka Oculus. Na domovskej obrazovke
Oculus zvoľte aplikáciu alebo obsah a vyberte zobrazenie 2D, 3D alebo
360°. Počas používania zariadenia Gear VR sa stlačením tlačidla Domov na
zariadení Gear VR alebo na ovládači vrátite na domovskú obrazovku Oculus.
60
Zobrazenie obsahu
Spustené
aplikácie
Kurz
Obchod
Oculus
Zoznam
priateľov
Odporúčania
V závislosti od poskytovaných služieb Oculus sa môže domovská
obrazovka Oculus zobraziť inak.
Library
Otvorte obsah a aplikácie prevzaté z obchodu Oculus Store.
Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položku Library. Prejdite
k požadovanému obsahu alebo aplikácii a vyberte ich.
61
Zobrazenie obsahu
Oculus Video
Vychutnávajte si videá a filmy v rozlíšení 3D priamo vo vašom vlastnom
virtuálnom kine.
Okrem toho môžete zobrazovať 360-stupňové videá, ako aj 2D alebo 3D
videá uložené v mobilnom zariadení.
Ak video aplikácia Oculus Video nie je nainštalovaná ako predvolená
aplikácia, prevezmite ju z obchodu Oculus.
1
2
3
Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položku Library → Oculus
Video.
Vyberte kategóriu a video.
Pohybmi hlavy v ľubovoľnom smere alebo použitím ovládača môžete
sledovať videá z rôznych uhlov.
Potiahnite prstom na dotykovom ovládači zariadenia Gear VR dozadu
alebo dopredu alebo potiahnite prstom na dotykovom ovládači
ovládača doľava alebo doprava.
Počas prehrávania videí môžete ťuknutím na dotykový ovládač zariadenia
Gear VR alebo stlačením dotykového ovládača na ovládači použiť
nasledujúce funkcie:
•
•
62
/
: Pozastavenie a obnovenie prehrávania.
: Návrat do zoznamu nahrávok.
Zobrazenie obsahu
Oculus 360 Photos
Zobrazte odporúčané obrázky v režime 360°, umelecké 3D obrazy a rôzne
iné obrázky.
Môžete takisto zobraziť obrázky v režime 360° uložené v mobilnom
zariadení.
Ak aplikácia Oculus Fotografie 360 nie je nainštalovaná ako predvolená
aplikácia, prevezmite ju z obchodu Oculus.
1
2
3
Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položku Library → Oculus
360 Photos.
Vyberte kategóriu a obrázok.
Pohybmi hlavy v ľubovoľnom smere si môžete prezerať fotografie z
rôznych uhlov.
Ak chcete zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok, potiahnite
prstom na dotykovom ovládači zariadenia Gear VR dozadu alebo
dopredu alebo potiahnite prstom na dotykovom ovládači ovládača
doľava alebo doprava.
63
Zobrazenie obsahu
Zobrazovanie obsahu na mobilnom zariadení
Prezerajte si obrázky a prehrávajte videá uložené v mobilnom zariadení.
Môžete si vychutnávať aj 2D a 3D videá s titulkami a stereofonickým
zvukom, ako aj obsah v zobrazení 360°, ktorý bol zaznamenaný
360-stupňovými kamerami, napríklad kamerou Gear 360.
Ak aplikácia Galéria Samsung nie je nainštalovaná ako predvolená aplikácia,
prevezmite ju z obchodu Oculus.
Na domovskej obrazovke Oculus vyberte položku Library → Samsung
Gallery.
Prehrávanie videí
Vyberte video a prehrajte ho.
Potiahnite prstom na dotykovom ovládači zariadenia Gear VR dozadu alebo
dopredu alebo potiahnite prstom na dotykovom ovládači ovládača doľava
alebo doprava.
Počas prehrávania videí môžete ťuknutím na dotykový ovládač zariadenia
Gear VR alebo stlačením dotykového ovládača na ovládači použiť
nasledujúce funkcie:
•
•
•
64
/
: Pozastavenie a obnovenie prehrávania.
/
: Prechod na predchádzajúce alebo nasledujúce video.
: Výber videa zo zoznamu.
Zobrazenie obsahu
•
: Výber režimu zobrazenia.
–– 2D: Zobrazenie videa v režime 2D.
–– 360°: Prezeranie 360-stupňových videí.
–– 180°: Prezeranie 180-stupňových videí.
–– 3D SBS/3D TB/360° 3D SBS/360° 3D TB/180° 3D SBS/180° 3D TB:
Zobrazenie 3D videa v režime 3D.
•
•
: Výber zobrazenia titulkov.
: Prístup k ďalším možnostiam.
––
: Premiestnenie obrazovky.
––
: Nastavenie jasu pozadia.
Zobrazenie obrázkov
Vyberte obrázok.
Ak chcete zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok, potiahnite
prstom na dotykovom ovládači zariadenia Gear VR dozadu alebo dopredu
alebo potiahnite prstom na dotykovom ovládači ovládača doľava alebo
doprava.
Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť obrázok, na dotykovom ovládači zariadenia
Gear VR alebo ovládača potiahnite prstom smerom nahor alebo nadol.
65
Zobrazenie obsahu
Ak chcete obrazovku preorientovať v smere, v ktorom ste momentálne
otočení, ťuknite na dotykový ovládač zariadenia Gear VR alebo ovládača.
Obrazovku môžete presunúť aj posunutím svojej hlavy a zároveň ťuknutím
alebo stlačením a podržaním dotykového ovládača. Prípadne dvakrát stlačte
tlačidlo Späť na zariadení Gear VR.
Počas prezerania obrázkov môžete ťuknutím na dotykový ovládač
zariadenia Gear VR alebo stlačením dotykového ovládača na ovládači použiť
nasledujúce funkcie:
•
•
•
/
: Zobrazenie nasledujúceho alebo predchádzajúceho obrázka.
: Zobrazenie obrázkov vo forme prezentácie.
: Výber režimu zobrazenia.
–– 2D: Zobrazenie obrázkov v režime 2D.
–– 360: Prezeranie 360-stupňových obrázkov.
–– Panoráma: Zobrazenie panoramatických záberov.
•
: Prístup k ďalším možnostiam.
: Premiestnenie obrazovky.
: Nastavenie jasu pozadia.
: Otočenie obrázka.
––
––
––
66
Zobrazenie obsahu
Zobrazenie online obsahu
Pomocou aplikácie Samsung Internet môžete otvoriť obsah na internete, ako
aj videá na webových stránkach.
Prevezmite aplikáciu Samsung Internet z obchodu Oculus Store a spustite ju,
aby ste mohli prehrávať online obsah.
67
Varovania týkajúce sa zdravia a
bezpečnosti
VAROVANIA TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI: V záujme
zníženia rizika zranenia, nevoľnosti alebo poškodenia majetku sa
uistite, že si všetci používatelia zariadenia Gear VR pred použitím
zariadenia Gear VR starostlivo prečítali nižšie uvedené varovania.
Pred používaním zariadenia Gear VR
• Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa nastavenia a
používania zariadenia Gear VR, ktoré sa k nemu dodávajú.
• Skontrolujte hardvérové a softvérové požiadavky na používanie
zariadenia Gear VR. Riziko nevoľnosti sa môže zvýšiť, ako sa nepoužíva
odporúčaný hardvér a softvér.
68
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
• Zariadenie Gear VR nie je určené na používanie so žiadnym
nespôsobilým zariadením, príslušenstvom a softvérom. Používanie
nespôsobilého zariadenia, príslušenstva a softvéru môže spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb a môže mať za následok problémy s
výkonom alebo poškodenie systému a súvisiacich služieb.
• Príjemný zážitok z virtuálnej reality je možné dosiahnuť pomocou
nenarušeného vnímania pohybu a rovnováhy. Nepoužívajte zariadenie
Gear VR, ak ste unavení, ospalí, ste pod vplyvom alkoholu alebo drog,
máte nevoľnosti z dôvodu nadmerného požitia alkoholu, máte ťažkosti s
trávením, ste pod citovým tlakom alebo pociťujete nepokoj alebo ak ste
nachladnutí, máte chrípku, bolesti hlavy, migrénu alebo pociťujete bolesť
v ušiach, pretože všetky tieto ťažkosti môžu zvyšovať vašu náchylnosť na
nežiaduce príznaky.
• Ak ste tehotná, staršia osoba, ak sa vo vašej rodine vyskytli abnormality
spojené s binokulárnym videním alebo psychiatrické ochorenia, alebo ak
trpíte srdcovou chorobou alebo iným vážnym zdravotným postihnutím,
odporúčame vám, aby ste sa pred používaním zariadenia Gear VR
poradili s lekárom.
69
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
Záchvaty
Niektorí ľudia (približne 1 zo 4 000) môžu v dôsledku svetelných zábleskov
alebo obrazov pociťovať závažné závraty, záchvaty, epileptické záchvaty
alebo prechodne stratiť vedomie. K týmto prejavom môže dôjsť počas
sledovania televízie, hrania video hier alebo zažívania virtuálnej reality, a to aj
vtedy, ak sa u týchto ľudí tieto záchvaty či prechodná strata vedomia nikdy
predtým nevyskytli ani nemali v minulosti epileptické záchvaty. Podobné
záchvaty sú časté u detí a mladých ľudí vo veku do 20 rokov. Každý, kto
už mal záchvat, zažil stratu vedomia alebo mal iné príznaky, ktoré súvisia s
epileptickým stavom, by sa mal pred používaním zariadenia Gear VR poradiť
s lekárom.
70
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
Deti
Zariadenie Gear VR by nemali používať deti do 13 rokov, pretože vývoj zraku
malých deti je v kritickej fáze. Rodičia by mali sledovať, či sa u detí (vo veku
minimálne 13 rokov), ktoré používajú alebo nedávno používali zariadenie
Gear VR, neprejavujú nižšie opísané príznaky, a mali by obmedziť čas, ktorý
deti strávia používaním zariadenia Gear VR, a takisto zabezpečiť, aby deti
počas používania zariadenia robili prestávky. Treba sa vyhnúť dlhodobému
používaniu zariadenia, pretože môže negatívne ovplyvniť koordináciu rúk a
očí, rovnováhu a schopnosť vykonávať viacero činností naraz. Rodičia by mali
deti počas používania zariadenia Gear VR alebo po ňom pozorne sledovať, či
sa u nich neprejavuje zhoršenie týchto schopností.
71
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
Všeobecné preventívne opatrenia
V záujme zníženie rizika zranenia alebo nevoľnosti je počas používania
zariadenia Gear VR potrebné vždy dodržiavať tieto pokyny a preventívne
opatrenia.
• Používajte len v bezpečnom prostredí: Zariadenie Gear VR vytvára hlboký
zážitok z virtuálnej reality, ktorá odvádza vašu pozornosť a úplne blokuje
váš pohľad na skutočné okolie.
–– Pred začatím a počas používania zariadenia Gear VR vždy dbajte na
to, aby ste vedeli, čo sa okolo vás nachádza. Buďte opatrní, aby ste sa
nezranili.
–– Počas používania zariadenia Gear VR môže dôjsť k strate rovnováhy.
–– Nezabúdajte, že predmety, ktoré vidíte vo virtuálnom priestore,
v skutočnom priestore neexistujú, takže si na ne nesadajte a
nepoužívajte ich ako oporu.
–– Počas používania zariadenia Gear VR seďte alebo stojte, aby bol váš
zážitok čo najbezpečnejší.
–– Potknutím alebo vbehnutím a narazením do steny, nábytku alebo
iných predmetov si môžete privodiť vážne zranenia, takže pred
používaním zariadenia Gear VR v záujme bezpečného používania
vypratajte priestor.
72
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
–– Obzvlášť dbajte na to, aby ste počas používania zariadenia Gear VR
alebo tesne po ňom neboli v blízkosti iných ľudí, predmetov, schodov,
balkónov, otvorených východov, okien, nábytku, otvoreného plameňa,
stropných ventilátorov alebo svietidiel, alebo iných objektov, do
ktorých by ste mohli naraziť alebo ich prevrátiť.
–– Pred používaním zariadenia Gear VR odstráňte z priestoru všetky
predmety, o ktoré by ste sa mohli potknúť.
–– Nezabúdajte, že počas používania zariadenia Gear VR si nemusíte
byť vedomí, že do priestoru vo vašej blízkosti vstúpila osoba alebo
domáce zviera.
–– Počas používania zariadenia Gear VR nemanipulujte s ostrými alebo
inak nebezpečnými predmetmi.
–– Nikdy nenoste zariadenie Gear VR v situáciách, ktoré si vyžadujú
pozornosť, napríklad pri chôdzi, bicyklovaní alebo šoférovaní.
• Uistite sa, že zariadenie Gear VR je na vašej hlave umiestnené vo
vodorovnej polohe a tak, aby ste sa cítili pohodlne, a aby ste videli jasný
a čistý obraz.
73
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
• Zariadenie Gear VR začnite používať striedmo, aby sa mu vaše telo
prispôsobilo: Spočiatku ho používajte naraz iba niekoľko minút, a až
keď si zvyknete na virtuálnu realitu, začnite postupne predlžovať čas
jeho používania. Pri prvom kontakte s virtuálnou realitou sa pozerajte
okolo seba a používajte vstupné zariadenie, čo vám umožní prispôsobiť
sa drobným rozdielom medzi skutočnými pohybmi a pohybmi, ktoré
vznikajú ako výsledok zážitku z virtuálnej reality.
• Nepoužívajte zariadenie Gear VR, ak sa nachádzate v pohybujúcom sa
vozidle, napríklad v aute, autobuse alebo vo vlaku, pretože to môže viesť
k zvýšeniu náchylnosti na nežiaduce príznaky.
• Každých 30 minút si urobte prestávku na minimálne 10 až 15 minút,
aj keď máte pocit, že ju nepotrebujete. Každý človek je iný. Preto ak
pociťujete nepohodlie, doprajte si častejšie a dlhšie prestávky. Zistite
sami, čo vám najviac vyhovuje, a potom sa podľa toho rozhodnete.
• Zariadenie Gear VR môže byť vybavené funkciou „priehľadnosti“, ktorá
vám v rámci krátkej interakcie so skutočnosťou umožní na určitý čas
vidieť aj svoje okolie. Pri každej situácii, ktorá si vyžaduje pozornosť
alebo koordináciu, by ste si zariadenie Gear VR mali zložiť.
74
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
• Počúvanie hudby s vysokou hlasitosťou môže spôsobiť nezvratné
poškodenie sluchu. Zvuky v pozadí, ako aj neustále vystavenie vysokej
hlasitosti môže spôsobiť to, že sa vám zvuky budú zdať tichšie,
ako v skutočnosti sú. Z dôvodu hlbokého zážitku z virtuálnej reality
nepoužívajte zariadenie Gear VR s hlasitosťou na vysokej úrovni, aby ste
nestratili kontakt s okolitým svetom a znížili tak riziko poškodenia sluchu.
Nepohodlie
• Ihneď prerušte používanie zariadenia Gear VR, ak sa u niekoho, kto
toto zariadenie používa, vyskytnú nasledujúce príznaky: záchvaty, strata
vedomia, únava očí, tiky v oku alebo vo svaloch, mimovoľné pohyby,
zmenené, zahmlené alebo dvojité videnie alebo iné zrakové abnormality,
závrat, dezorientácia, narušená rovnováha, narušená koordinácia
rúk a očí, nadmerné potenie, nadmerné slinenie, dávenie, mdloby,
pocit nepohodlia alebo bolesť hlavy alebo očí, ospalosť, únava alebo
akékoľvek príznaky podobné kinetóze.
75
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
• Tak ako v prípade príznakov, ktoré môžu ľudia pociťovať po vystúpení z
výletnej lode, aj príznaky spojené s virtuálnou realitou môžu pretrvávať
a zintenzívniť sa až niekoľko hodín po použití zariadenia. Príznaky,
ktoré vznikajú po používaní zariadenia, môžu zahrňovať vyššie uvedené
symptómy, ale aj nadmernú ospanlivosť a zníženú schopnosť vykonávať
viacero činností naraz. Tieto príznaky vás môžu vystaviť zvýšenému riziku
zranenia, a to vtedy, keď sa zapojíte do bežných činností v skutočnom
svete.
• Kým sa úplne nevyliečite zo všetkých príznakov, nešoférujte, neobsluhujte
stroje ani sa nezapájajte do zrakovo či psychicky náročných činností,
ktoré by mohli mať vážne dôsledky (t. j. činnosti, počas ktorých by
pociťovanie týchto príznakov mohlo spôsobiť smrť, zranenia alebo
škodu na majetku), ani do činností, ktoré vyžadujú nenarušenú
rovnováhu a koordináciu rúk a očí (napr. rôzne športy alebo bicyklovanie
atď.).
76
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
• Nepoužívajte zariadenie Gear VR, kým od pominutia všetkých príznakov
neuplynie aspoň niekoľko hodín. Uistite sa, že ste zariadenie Gear VR
pred opätovným používaním správne nastavili.
• Dôkladne sa oboznámte s typom obsahu, ktorý ste prezerali pred
nástupom príznakov, pretože práve prezeraný obsah môže ovplyvniť
náchylnosť na príznaky.
• Ak máte závažné alebo pretrvávajúce príznaky, vyhľadajte lekára.
Zranenie spôsobené opakovaným namáhaním
Počas používania zariadenia Gear VR vás môžu bolieť svaly, kĺby alebo
pokožka. Ak počas používania zariadenia Gear VR začnete v niektorej časti
tela pociťovať únavu alebo bolesť alebo ak budete pociťovať príznaky, ako
napríklad brnenie, necitlivosť, pálenie alebo tuhnutie, prestaňte zariadenie
Gear VR používať a pred pokračovaním si na niekoľko hodín oddýchnite. Ak
aj naďalej budete počas hrania alebo po ňom pociťovať niektorý z vyššie
uvedených príznakov alebo iné nepohodlie, prestaňte zariadenie Gear VR
používať a vyhľadajte lekára.
77
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
Rušenie medicínskych pomôcok
Zariadenie Gear VR disponuje magnetmi a môže emitovať rádiové
vlny. Tie môžu ovplyvniť prevádzku elektronických zariadení v blízkosti,
napríklad kardiostimulátorov, načúvacích pomôcok a defibrilátorov. Ak
máte implantovaný kardiostimulátor alebo inú medicínsku pomôcku,
pred používaním zariadenia Gear VR sa najskôr poraďte s lekárom alebo
výrobcom medicínskej pomôcky. Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi
zariadením Gear VR a vašou zdravotníckou pomôckou a ak je rušenie
zdravotníckej pomôcky pretrvávajúce, prestaňte zariadenie Gear VR používať.
Ovládač
• Zariadenie Gear VR môže byť dodané s ovládačom od iného výrobcu.
• Informácie o varovaniach týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti ovládača
vám poskytne výrobca.
• S ovládačmi vždy používajte dodané remienky na zápästie, aby bol
ovládač počas používania zaistený na zápästí.
78
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
Batérie
• RIZIKO UDUSENIA. Ovládače nie sú hračky. Obsahujú batérie, ktoré sú
malé. Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
• ZABRÁŇTE POŽITIU AKEJKOĽVEK BATÉRIE. NEBEZPEČENSTVO
POLEPTANIA CHEMICKOU LÁTKOU.
• V prípade prehltnutia batérie môže dôjsť k vážnemu vnútornému
poleptaniu a prípadnej perforácii ezofágu do 2 hodín a môže spôsobiť
smrť. Batérie uchovávajte ho mimo dosahu detí.
• Ak nie je priestor pre batériu bezpečne zatvorený, prestaňte produkt
používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
• Riziko požiaru. Batérie sa môžu pri opačnej inštalácii, rozoberaní,
nadmernom nabití, prepichnutí, rozdrvení, použití s použitými batériami
alebo batériami iných typov alebo priamom vystavení požiaru alebo
vysokej teplote prehriať alebo vytiecť. Jednorazové batérie nenabíjajte.
Vymieňajte všetky batérie v jednom zariadení naraz.
• Pôvodný obal uschovajte, až kým nebudú pripravené na použitie. Použité
batérie ihneď správnym spôsobom zlikvidujte.
• Zabráňte kontaktu vodivých materiálov s konektormi batérií na
zariadeniach. Batérie uchovávajte v suchu a zabráňte vniknutiu vody.
• Batérie nerozoberajte, neprepichujte ani sa ich nepokúšajte upravovať.
79
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
Zásah elektrickým prúdom
Opatrenia na zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom:
• Neupravujte ani neotvárajte žiadne dodané komponenty.
• Produkt nepoužívajte, ak sú káble poškodené alebo ak sú drôty
obnažené.
Ak je dodaný napájací adaptér:
• Napájací adaptér nevystavujte kvapaline ani vlhkosti.
• Pred čistením odpojte napájací adaptér a čistite ho len suchou
handričkou.
• Napájací adaptér udržiavajte mimo otvorených plameňov a ostatných
zdrojov tepla.
• Používajte len napájací adaptér dodaný spolu so zariadením Gear VR.
Poškodené alebo zlomené zariadenie
• Nepoužívajte zariadenie, ak je ktorákoľvek jeho časť zlomená alebo
poškodená.
• Nepokúšajte sa sami opravovať žiadnu časť zariadenia. Opravy smie
vykonávať len autorizovaný servisný pracovník.
80
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
Podmienky prenosu nákazlivých chorôb
Nenechajte zariadenie Gear VR používať osobám s nákazlivými chorobami
(napríklad zápalom spojiviek), infekciami alebo chorobami, najmä v oblasti
očí, pokožky alebo na temene hlavy, aby nedošlo k prenosu nákazlivej
choroby. Zariadenie Gear VR (najmä šošovky) je potrebné vyčistiť po každom
použití antibakteriálnymi utierkami šetrnými k pokožke a vysušiť handričkou
z mikrovlákien.
Podráždenie pokožky
Zariadenie Gear VR sa nosí na pokožke a temene hlavy. Ak spozorujete
opuch, svrbenie alebo iné podráždenie, prestaňte zariadenie Gear VR
používať. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekára.
81
Varovania týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
Zabránenie poškodeniu zariadenia Gear VR
• Nenechávajte zariadenie Gear VR na priamom slnku. Vystavením
priamemu slnečnému svetlu sa môže zariadenie Gear VR poškodiť.
• Nesvieťte laserom ani externým zdrojom svetla cez šošovky, pretože sa
tým môže poškodiť obrazovka.
• Keď komponenty nepoužívate, uložte ich do odkladacieho puzdra,
aby sa minimalizovalo náhodné poškodenie alebo vystavenie vplyvom
prostredia.
82
Bezpečnostné informácie
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu zariadenia,
pred jeho použitím si prečítajte informácie o bezpečnosti zariadenia.
Zariadenie používajte iba na určený účel.
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo zariadenie nespadli, a chráňte ich
pred nárazmi.
Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou
prachu ani častíc šírených vzduchom.
Prach alebo cudzie materiály môžu spôsobiť, že vaše zariadenie nebude
správne fungovať.
Zabráňte styku konektora zariadenia s vodičmi, napr. s tekutinami,
prachom, kovovými pilinami a tuhami ceruziek.
Kontakt s vodičmi môže na konektore spôsobiť skrat alebo koróziu a viesť k
výbuchu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia.
83
Bezpečnostné informácie
Zariadenie neolizujte a nehryzte do neho.
Deti alebo zvieratá sa môžu udusiť malými časťami.
Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k uduseniu alebo vážnym zraneniam.
Nevystavujte zariadenie silnému dymu ani výparom.
Môže to spôsobiť poškodenie vonkajšieho povrchu zariadenia alebo jeho
poruchu.
Udržujte zariadenie v suchu.
Vlhkosť a kvapaliny môžu poškodiť súčiastky alebo elektronické obvody
vášho zariadenia.
84
Bezpečnostné informácie
Zariadenie možno používať na miestach s okolitou teplotou od 0 °C do
35 °C. Zariadenie možno skladovať pri okolitej teplote od –20 °C do 50 °C. Pri
používaní alebo skladovaní zariadenia mimo odporúčaného rozsahu teploty
sa môže poškodiť zariadenie alebo skrátiť životnosť batérie.
Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v
automobile. Môže to spôsobiť poruchu displeja, poškodenie zariadenia
alebo výbuch batérie.
Ak máte nasadené zariadenie na tvári bez pripojeného mobilného
zariadenia nepozerajte sa priamo do jasného svetla. Mohli by ste si tým
poškodiť zrak.
Zariadenie nepoužívajte, ak sa objavia nejaké chyby. Ak budete zariadenie
ďalej používať napriek chybám, môžete pocítiť nepohodlie alebo spôsobiť
si zranenie.
Ak ste alergickí na natreté alebo kovové časti zariadenia, môžete spozorovať
svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, zariadenie
prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.
85
Bezpečnostné informácie
Nepoužívajte zariadenie v nemocnici, v lietadle ani v blízkosti motorového
vozidla, ktoré môže byť rušené rádiovými signálmi. V opačnom prípade
môže dôjsť k narušeniu fungovania zariadenia a môže viesť k zraneniu alebo
škodám na majetku.
Ak budete zariadenie pripájať k iným zariadeniam cez Bluetooth,
nepoužívajte zariadenie vo vzdialenosti menšej ako 15 cm od
kardiostimulátora, pretože môže interferovať s kardiostimulátormi.
Pri používaní náhlavnej súpravy si chráňte svoj sluch a uši.
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť
sluch.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť
a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste
počuli konverzáciu alebo hudbu.
• Uistite sa, že kábel náhlavnej súpravy nie je obmotaný okolo predmetov v
blízkosti zariadenia.
Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené.
Prasknuté sklo alebo akryl môže spôsobiť zranenie rúk a tváre. Zariadenie
odneste do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte ho opraviť.
86
Bezpečnostné informácie
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál
schválený výrobcom.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní
príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou
Samsung.
Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť.
Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie
platnosti záruky výrobcu. Ak je zariadenie potrebné opraviť, prineste ho do
servisného strediska spoločnosti Samsung.
Pri čistení zariadenia dodržiavajte nasledovné pokyny.
• Zariadenie a šošovky v ňom utierajte čistou jemnou handričkou alebo
bavlneným tampónom.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Mohlo by to zmeniť farbu
vonkajšej časti zariadenia alebo spôsobiť jej koróziu.
• Penovú výstelku neumývajte. Penová výstelka by sa tým mohla poškodiť.
87
Bezpečnostné informácie
Pri manipulácii a likvidácii zariadenia a nabíjačky postupujte opatrne.
• Neklaďte batériu ani zariadenie na vykurovacie zariadenia, ako sú
mikrovlnné rúry, pece či radiátory, ani do nich.
• Zariadenie nikdy nerozbíjajte ani neprepichujte.
Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál.
Ak bude zariadenie opravovať nekvalifikovaná osoba, môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia a zruší sa platnosť záruky výrobcu.
Správna likvidácia tohto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre znamená, že výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo
(napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa nemali
likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
88
Bezpečnostné informácie
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného
odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý
im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo
sa nemôžu miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.
Informácie týkajúce sa environmentálnych záväzkov spoločnosti Samsung
a povinností vyplývajúcich z nariadení pre konkrétne produkty, napríklad
REACH, WEEE, batérie, nájdete na adrese samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
89
Príloha
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste
vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše
zariadenie.
Ak pomocou nasledujúcich pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Domovská obrazovka Oculus sa po pripojení mobilného
zariadenia k zariadeniu Gear VR nezobrazí
• Uistite sa, že mobilné zariadenie je správne pripojené k zariadeniu Gear
VR.
• Uistite sa, že mobilné zariadenie je zapnuté.
• Uistite sa, že ste do mobilného zariadenia nainštalovali aplikáciu Gear VR
(Oculus) pre zariadenie Gear VR. (str. 38)
• Uistite sa, že batéria mobilného zariadenia je úplne nabitá.
90
Príloha
Mobilné zariadenie je horúce na dotyk
Ak používate aplikácie, ktoré spotrebujú viac energie ako bežné aplikácie,
alebo ak vo vašom zariadení používate aplikácie dlhší čas, mobilné zriadenie
môže byť na dotyk horúce. Keď zariadenie Gear VR deteguje vysokú teplotu,
na obrazovke sa zobrazí hlásenie s varovaním, aby ste zariadenie Gear VR
prestali používať a nechali ho vychladnúť. Nepoužívajte zariadenie Gear VR,
kým mobilné zariadenie nevychladne, a potom pokračujte v jeho používaní.
Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon
mobilného zariadenia.
Obraz na obrazovke je naklonený alebo sklopený
Odpojte zariadenie Gear VR a potom ho umiestnite na rovný povrch tak, aby
šošovky smerovali dopredu a koliesko nastavenia zaostrenia nahor. Počkajte
5 – 7 sekúnd a opäť si ho nasaďte.
Obraz na obrazovke sa hýbe náhodne
Zariadenie Gear VR môže ovplyvňovať magnetické rušenie, ktoré generujú
zariadenia, napríklad počítače, televízne prijímače alebo elektrické káble.
Nepoužívajte zariadenie Gear VR v priestoroch s magnetickým rušením.
91
Príloha
Obrazovka nie je zaostrená
• Uistite sa, že zariadenie Gear VR máte správne nasadené na tvári.
• Kolieskom nastavenia zaostrenia otáčajte dovtedy, kým zobrazenie na
obrazovke nebude zaostrené.
Obrazovka sa posúva doľava alebo doprava
Uistite sa, že držiak zariadenia (ľavý) je v správnej polohe. Po posunutí
držiaka zariadenia (ľavý) do polohy A alebo B v závislosti od veľkosti
obrazovky vášho mobilného zariadenia, opäť pripojte svoje mobilné
zariadenie. (str. 26)
Obraz na obrazovke sa trasie
• Odpojte mobilné zariadenie od zariadenia Gear VR a potom ho znova
pripojte.
• Reštartujte mobilné zariadenie.
92
Príloha
Ovládač, herný ovládač alebo náhlavná súprava Bluetooth
nefunguje
• Uistite sa, že zariadenie Bluetooth je pripojené k mobilnému zariadeniu.
• Uistite sa, že sa vaše mobilné zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth
nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth.
• Uistite sa, že batéria zariadenia Bluetooth, ku ktorému sa pripájate, je
plne nabitá.
• Ak ovládač nefunguje správne, odneste ho spolu so zariadením Gear VR
do servisného strediska spoločnosti Samsung.
93
Autorské práva
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských
práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics
nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať
ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými
alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v
ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky
spoločnosti Samsung Electronics.
• Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
registrovaná na celom svete.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom
príslušných vlastníkov.
www.samsung.com
Download PDF

advertising