Samsung | GT-S5220R | Samsung GT-S5220R Používateľská príručka

GT-S5220
Mobilný telefón
Používateľská príručka
• Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s
vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo
poskytovateľa služieb.
• Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo
prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje,
že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po
akékoľvek obdobie.
• Tento výrobok obsahuje slobodný/open-source softvér.
Presné podmienky licencií, zrieknutie sa nároku, priznanie a
upozornenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti
Samsung opensource.samsung.com.
• Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené
na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN
môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej
Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované
mimo budov.
Bezpečnostné opatrenia
www.sar-tick.com
Tento výrobok spĺňa príslušné národné
obmedzenia SAR 2,0 W/kg. Špecifické
maximálne hodnoty SAR nájdete v časti
Informácia o certifikácii SAR (Specific
Absorption Rate – špecifická miera
absorpcie) v tomto návode na používanie.
Ak nosíte produkt pri tele alebo pri jeho
používaní v čase, keď ho nosíte pri tele,
používajte buď schválené príslušenstvo
(napríklad puzdro), alebo ho udržujte vo
vzdialenosti aspoň 1,5 cm od tela, čím
budú splnené požiadavky normy pre
vystavenie sa rádiovej frekvencii. Majte na
zreteli, že produkt môže vysielať rádiovú
frekvenciu, aj keď práve netelefonujete.
Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru
alebo výbuchu
Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené
elektrické zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte
nabíjačku ťahaním za kábel
Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel
Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými
rukami
www.samsung.com
Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.
Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte
ich pred nárazmi
Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom
Nepoužívajte zariadenie počas búrky
Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion)
batériou
Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom
autorizovanom servisnom stredisku.
Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo
pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť
vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
• Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií
a zariadení sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
• Neklaďte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad
na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu
vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením
• Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu
a životnosť batérií či zariadenia.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť
k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok
dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
Neskratujte nabíjačku alebo batériu
Printed in Korea
GH68-36464J
Slovak. 02/2013. Rev. 1.1
• Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte
hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste
si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak
potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte
premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom
pokračujte.
• Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by
to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými
hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu
pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
• Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari,
dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte
miestne tiesňové číslo.
• Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc
ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej
nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte
na miestne tiesňové číslo.
• V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje
cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte
pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku,
nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej
nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu
alebo iné špeciálne netiesňové číslo.
Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného
zariadenia
Udržujte zariadenie v suchu
• Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok
zariadenia alebo elektronických obvodov.
• Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a
okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať
batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a
odneste ho do servisného strediska.
• Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri
zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená
platnosť záruky výrobcu.
Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom
prostredí
Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.
Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho
zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených
alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné
kontaktovať tiesňové služby.
Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí
• Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
• Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie
resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
Nedistribujte copyrightom chránené materiály
Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným
osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete
porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy
so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených
copyrightom.
Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption
Rate – špecifická miera absorpcie)
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE
O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM
Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak,
aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické
polia rádiovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami.
Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP)
a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie
bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.
Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré
sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR Obmedzenie SAR pre
mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.
Zariadenie neklaďte na šikmé plochy
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach.
Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C
• Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až
80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
• Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad
na prístrojovej doske automobilu).
• Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú
mince, kľúče alebo šperky
• Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by
to spôsobiť požiar.
Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí
• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia
alebo vybitie batérie.
• Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty,
vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí
poškodiť.
• Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým
uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením
magnetickému poľu.
Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr,
horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob
• Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
• Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.
Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi
• Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
• Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti
môžu prestať fungovať.
Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte
ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat
Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo
poškodenie zraku.
Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor
• Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a
obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
• Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas
sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa
necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.
Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch
Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel,
kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier,
môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných
častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene
za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti
aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a
navštívte lekára.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť
životnosť batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich
znovu nabiť.
• Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál
schválený výrobcom
• Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť
zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa
pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného
spoločnosťou Samsung.
Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach
s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané
Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného
zariadenia v určitých oblastiach.
Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení
Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii.
Zariadenie môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.
Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora
• Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm
od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
• Ak zariadenie potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej
15 cm od kardiostimulátora.
• Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte
zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.
Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho
zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi
Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu
príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať
v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.
Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií
o možnom rušení rádiovými signálmi
Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším
zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom
používaní vášho audiofónu.
Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte
• Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
• Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi
a symbolmi.
• Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích
staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
• Nedotýkajte sa internej antény zariadenia. Mohlo by to znížiť kvalitu
hovoru alebo spôsobiť, že zariadenie bude vysielať silnejší rádiový signál
než obvykle.
Vnútorná anténa
Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši
• Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť
sluch.
• Vystavenie hlasitým zvukom pri chôdzi môže odviesť vašu
pozornosť a spôsobiť nehodu.
• Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť
a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste
počuli konverzáciu alebo hudbu.
• V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať
statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v
suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte
ku kovovému predmetu, aby ste vybili statickú elektrinu.
• Počas šoférovania ani jazdy na bicykli či motocykli
nepoužívajte náhlavnú súpravu. Môže to odviesť vašu
pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti
od vášho regiónu nezákonné.
Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní
Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.
Počas hovoru:
• Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
• Hovorte priamo do mikrofónu.
Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť
• Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie
platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho
do servisného strediska Samsung.
• Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch
alebo požiar.
Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových polôh pri
vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých
testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach
ICNIRP pre tento model zariadenia sú:
Správna likvidácia tohoto výrobku
Rozvrhnutie telefónu
SAR hornej časti
0,779 W/kg
SAR opotrebovania tela
0,611 W/kg
Počas používania sú hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne riadne pod
vyššie uvedenými hodnotami. Je to preto, že za účelom výkonu systému
a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho
mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný
výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.
Na tomto zariadení sa testovala merná intenzita absorpcie (SAR) v blízkosti
tela (pri nosení na tele) so schváleným príslušenstvom alebo s odstupom
vo vzdialenosti 1,5 cm. Aby sa počas prevádzky v blízkosti tela (pri nosení
na tele) vyhovelo smerniciam pre vystavovanie sa vysokým rádiovým
frekvenciám, zariadenie sa musí používať so schváleným príslušenstvom
alebo sa musí držať najmenej 1,5 cm od tela. Ak nepoužívate schválené
príslušenstvo, presvedčite sa, že príslušenstvo, ktoré používate, neobsahuje
žiadne kovové komponenty a že zariadenie sa nachádza najmenej 1,5 cm
od tela.
Organizácie, ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World
Health Organization) a Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov (US
Food and Drug Administration), odporúčajú ľuďom, ktorí sa vystaveniu
rádiovej frekvencii obávajú a chcú ho znížiť, aby používali príslušenstvo
handsfree, ktoré im umožní používať bezdrôtové zariadenie ďalej od hlavy a
tela, alebo aby zariadenie používali kratší čas.
Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar,
kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami
a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných
zariadení pri vedení motorového vozidla
Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla.
Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné
zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte
zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:
• Používajte súpravu handsfree.
• Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie,
ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť
množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
• Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa
obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám
niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
• Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete.
Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných
podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka
môžu byť nebezpečné.
• Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla.
Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť
od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej
činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete
spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane,
prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.
Zariadenie používajte iba na stanovený účel
Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných
Nedovoľte, aby zariadenie používali deti
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe
alebo ostatným, zariadenie poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť
vaše náklady.
Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne
• Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle
pevne uchytené.
• Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže
pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové
zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál
Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim
pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým
šumom z iných zariadení.
• Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými
predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.
1
4
1
Tlačidlo hlasitosti
V základnom režime nastavte
hlasitosť telefónu, uskutočnite
falošný hlasový hovor (dole),
odosielajte tiesňové správy
Pozri „Uskutočňovanie
falošných hovorov“
Pozri „Aktivácia a odoslanie
tiesňovej správy“
2
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného
zberu batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že
batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto
označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria
obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné
hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto
látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich
prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením by
mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla
Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových
signálov vysielaných týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií
získate od výrobcu príslušného zariadenia.
Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom
O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste
zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.
Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej
• Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
• Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.
Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých
bola zaznamenaná
Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite
Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo
rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.
Čistenie zariadenia:
• Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
• Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
• Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate
Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže
spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a
pigmentácia.
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý
im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
• Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné
látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.
2
5
Tlačidlo volania
Uskutočnenie alebo príjem
hovoru; v základnom režime
otvorenie denníkov hovorov
a správ.
3
3
Tlačidlo Späť
V režime Menu sa vrátite do
predchádzajúcej úrovne
4
Vypínacie tlačidlo / tlačidlo
uzamknutia
Zapnutie alebo vypnutie
telefónu (stlačením a
podržaním); uzamknutie
dotykovej obrazovky;
odomknutie dotykovej
obrazovky (stlačením a
podržaním pri uzamknutej
obrazovke)
5
Tlačidlo ukončenia
Ukončenie hovoru; v režime
Menu zrušenie vstupu a návrat
do základného režimu
Váš telefón zobrazí nasledovné indikátory stavu na hornej
strane obrazovky.
Ikona Popis
Ikona Popis
Sila signálu
Pripojené k sieti
GPRS
Pripojené k sieti
EDGE
Prebieha hovor
Aktivované
presmerovanie
hovorov
Aktivovaná funkcia
tiesňových správ
Aktivované
upozornenie
Pripájanie k
zabezpečenej
webovej stránke
Pripojené k počítaču
FM rádio zapnuté
FM rádio
pozastavené
Prebieha
prehrávanie hudby
Roaming (mimo
obvyklej oblasti
služby)
Vloženie karty SIM a batérie
Nová textová správa
(SMS)
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)
Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť
zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr,
ako zariadenie zapnete, nechajte úplne vybitú batériu
niekoľko minút nabíjať.
Zadný kryt
Karta SIM
Aktivovaná funkcia
Bluetooth
Aktivovaný
prístupový bod Wi-Fi
Nabíjanie batérie
1. Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.
1. Pripojte cestovný adaptér.
2. Po dokončení
nabíjania odpojte
cestovný adaptér.
2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.
Ikony v pokynoch
Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™
s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu
pamäťovej karty).
• Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť
príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu
formátujte iba v telefóne.
• Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť
pamäťových kariet.
Upozornenie: situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie telefónu alebo iného vybavenia
Poznámka: poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
→
Nasledujúci krok: poradie možností alebo ponúk,
ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu;
napríklad: v režime Menu vyberte Správy →
Vytvoriť správu (predstavuje Správy a za nimi
Vytvoriť správu)
[
Hranaté zátvorky: tlačidlá telefónu; napríklad:
] (predstavuje tlačidlo ukončenia)
[
1. Odstráňte zadný kryt.
Batéria
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali
nadol.
Nová multimediálna
správa (MMS)
]
K výstupu napájania
Nová e-mailová
správa
• Počas nabíjania prístroja nemusí dotyková obrazovka
fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak
sa to stane, odpojte cestovný adaptér od telefónu.
• Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný
adaptér. Tým by sa mohol telefón poškodiť.
• Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér,
keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač,
preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili
napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania
zostať zatvorený.
Nová hlasová správa
Vložená pamäťová
karta
Aktivovaný normálny
profil
Aktivovaný tichý
profil
Používanie dotykového displeja
Pamäťová karta
3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu,
pokým sa nezaistí na mieste.
V tejto časti nájdete informácie o základných úkonoch na
používanie dotykového displeja.
Nepoužívajte ostré predmety, aby ste predišli
poškrabaniu dotykového displeja.
4. Nasaďte späť zadný kryt.
• Aby bolo používanie dotykového displeja čo
najefektívnejšie, odstráňte z displeja ochrannú fóliu.
• Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé
elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby
ste dosiahli čo najspoľahlivejší výkon, dotýkajte sa
displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje
na dotyky ostrými predmetmi, napríklad dotykovým
perom alebo perom.
Stav batérie
Aktuálny čas
Pozastavené
prehrávanie hudby
• Ťuknutie: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte
ponuku, voľbu alebo aplikáciu.
• Ťuknutie a podržanie: Na položku poklepte a na viac ako
2 sekundy ju podržte.
• Posunutie: Ťuknutím a posunutím prsta hore, dole, doľava
alebo doprava sa môžete presúvať položkami zoznamu.
• Posunutie a pustenie: Ťuknutím a podržaním prsta na
položke a jeho posunutím presuniete položku.
Zapnutie alebo vypnutie telefónu
Zapnutie telefónu:
1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania.
2. Zadajte kód PIN a vyberte OK (ak je to potrebné).
3. Keď sa otvorí sprievodca nastavením, prispôsobte
nastavenia telefónu podľa potreby tak, že budete
nasledovať pokyny na obrazovke.
Ak batéria zostane úplne vybitá alebo keď ju vyberiete
zo zariadenia, dátum a čas sa resetuje.
4. Stlačením tlačidla Späť sa presuniete o jednu úroveň vyššie;
] sa vrátite do základnej obrazovky.
stlačením [
• Keď vstupujete do ponuky, ktorá vyžaduje kód PIN2,
musíte zadať kód PIN2, ktorý ste dostali s kartou SIM.
Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa
služieb.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu
hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne
poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.
1. V základnom režime vyberte Kláv. a zadajte smerové číslo
oblasti a telefónne číslo.
] vytočte číslo.
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [
].
Zadávanie textu
1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel
].
stlačením [
Zmena režimu zadávania textu 2. Vyberte ◄ alebo ► na vybratie typu hovoru.
V základnom režime vyberte tlačidlo Hlasitosť a upravte
hlasitosť.
3. Rolujte hore alebo dole k číslu alebo menu.
4. Ak si chcete pozrieť podrobnosti, vyberte číslo alebo meno,
alebo stlačte [
] a vytočte číslo.
Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie
hlasitý hovor ťažkosti s počutím osoby, s ktorou hovoríte.
Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu
kvalitu zvuku.
1. V režime Menu vyberte Nastavenia → Zvukové profily.
].
Zavolať na naposledy vytočené číslo
Nastavenie hlasitosti tónu dotyku Zmena zvonenia
Príjem hovoru
1. Keď telefón zvoní, stlačte [
4. Potiahnutím posúvača nastavte úroveň hlasitosti a vyberte
Uložiť.
Ak chcete upraviť hlasitosť počas hovoru, stlačte tlačidlo
hlasitosti.
Uskutočnenie hovoru
2. Stlačením [
3. Vyberte Hlasitosť → Upozornenie na hovor.
2. Zvoľte profil, ktorý používate.
Režim T9 Používanie widgetov
Naučte sa používať widgety (miniaplikácie) na základnej
obrazovke.
• Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak
vyberiete webový widget, môžu sa účtovať dodatočné
poplatky.
• Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti
alebo poskytovateľa služieb.
2. Na základnej obrazovke vyberte widget, ktorý chcete
aktivovať.
Režim symbolov Ak chcete vstúpiť do ponúk telefónu,
Nastavenie hlasitosť tónu zvonenia 3. Vyberte Zvonenie hlasového hovoru.
1. Ak chcete prejsť do režimu Menu, v základnom režime
vyberte Menu.
1. V režime Menu vyberte Nastavenia → Zvukové profily.
4. Vyberte umiestnenie pamäte (ak je to potrebné).
Organizovanie widgetov 2. Zvoľte profil, ktorý používate.
5. Vyberte tón zvonenia a vyberte Nastaviť.
Každý panel základnej obrazovky môžete organizovať so
svojimi najobľúbenejšími widgetmi.
3. Zvoľte ponuku alebo aplikáciu.
Ak chcete prepnúť na iný profil, vyberte ho zo zoznamu.
Stláčajte príslušný virtuálny kláves, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný znak.
Stlačte príslušný virtuálny kláves a zadajte číslo.
Nastavenie hlasitosti
Ak používate tichý profil, nemôžete upraviť hlasitosť tónu
zvonenia.
Režim ABC Režim čísel Prístup do ponúk
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrazovku hlavného
menu.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením
. Ak sa nezobrazí správne slovo, vyberte
a vyberte
alternatívne slovo.
1. V základnom režime rolujte doľava alebo doprava k panelu
základnej obrazovky.
2. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [
Ak používate tichý profil, nemôžete zmeniť tón zvonenia.
1. Stlačením príslušnej virtuálnej klávesy zadajte celé slovo.
Otvorenie widgetu Ak chcete telefón vypnúť, opakujte vyššie uvedený krok 1.
].
• Ak chcete zmeniť jazyk vstupu, vyberte EN.
• Vyberte T9, ak chcete prepínať medzi režimami T9 a ABC.
V režime T9 sa bod zmení na zelený.
• Ak chcete prepnúť na režim čísel alebo symbolov, vyberte
123 alebo sym.
1. V základnom režime vyberte
v ľavej hornej časti
obrazovky a otvorte panel widgetov.
Stlačte príslušný virtuálny kláves a zadajte symbol.
Používanie ďalších funkcií na zadanie textu • Ak chcete pohybovať kurzorom, vyberte
a potom kláves
virtuálnej navigácie.
. Ak
• Jednotlivé znaky po jednom odstránite zvolením
.
chcete rýchlo odstrániť celé slová, poklepte a podržte
2. Vyberte widget pre každý panel.
• Ak chcete zadať interpunkčné znamienka, opakovane
stláčajte 1.
• Ak chcete začať nový riadok, vyberte .
• Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, vyberte .
5. Napíšte svoju textovú správu vyberte Hotovo.
Pozri „Zadávanie textu“.
Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7.
Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 6.
Pridanie nového kontaktu
7. Zvolením Odoslať správu odošlite.
V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť
umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov
prednastavené. Ak chcete zmeniť umiestnenie
pamäte, v režime Menu vyberte Kontakty → Ďalšie
→ Nastavenia → Uložiť kontakt do → umiestnenie
pamäte → Uložiť.
1. V základnom režime vyberte Kláv. a zadajte telefónne
číslo.
2. Vyberte
→ Vytvoriť kontakt → umiestnenie pamäte
(ak je to potrebné).
3. Zvoľte typ čísla (ak je to potrebné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
Odosielanie a prezeranie správ
6. Vyberte Pridať médiá a pridajte položku.
Zobrazovanie textových alebo multimediálnych správ 1. V režime Menu vyberte Správy → Doručené.
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.
Uskutočňovanie falošných hovorov
Aktivácia mobilného stopára
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy
Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo
USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo
špecifikovaným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a
získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára,
V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo
priateľom.
1. V režime Menu vyberte Nastavenia → Zabezpečenie →
Mobilný stopár.
1. V režime Menu vyberte Správy → Nastavenia → Tiesňové
správy → Možnosti odosielania.
2. Zadajte heslo a zvoľte OK.
Pri prvom spustení aplikácie Mobilný stopár budete
vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
3. Vyberte Mobilný stopár a zapnite mobilného stopára.
Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej
konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.
4. Vyberte Príjemcovia → Ďalšie → Kontakty.
Do zoznamu príjemcov môžete pridať aj telefónne čísla,
vrátane kódu krajiny (s +). Prejdite ku kroku 6.
Aktivácia funkcie falošných hovorov 5. Vyberte kontakty → Pridať.
V režime Menu vyberte Nastavenia → Hovor → Falošný
hovor → Klávesová skratka falošného hovoru.
6. Po dokončení nastavenia príjemcov vyberte Ulož a uložte
príjemcov.
7. Vyberte vstupné pole odosielateľa.
Uskutočnenie falošného hovoru 8. Zadajte meno odosielateľa a vyberte Hotovo.
Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti.
9. Vyberte Ulož → Prijať.
pre tento produkt
Aktivácia tiesňovej správy Produkt : Mobilný telefón pre siete GSM a BT/WiFi
2. Zvolením Odosielanie tiesňovej správy zapnite funkciu
tiesňových správ.
3. Vyberte Príjemcovia → Pridať príjemcov → Kontakty.
Do zoznamu príjemcov môžete napísať aj telefónne čísla.
Prejdite ku kroku 6.
Týmto prehlasujeme, že produkt uvedený vyššie bol vyrobený v súlade so základnými
požiadavkami smernice R&TTE (1999/5/EC) v zmysle dodržania nasledujúcich noriem:
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
5. Vyberte kontakty → Pridať.
EN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-2 : 2010
EN 62479 : 2010
EN 62209-1 : 2006
EN 62311 : 2008
6. Po dokončení nastavenia príjemcov vyberte Ulož a uložte
príjemcov.
Elektro-
magnetická-
kompatibilita
EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
4. Vyberte Viacero.
7. Vyberte Opakovať, vyberte koľkokrát chcete opakovať
tiesňovú správu a vyberte Ulož.
8. Stlačte tlačidlo Späť → Áno.
a zároveň so smernicou (2011/65/EU) o obmedzeniach pri používaní niektorých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
Proces hodnotenia zhodnosti uvedený v článku 10, s podrobným popisom v prílohe č.
[IV] smernice 1999/5/EC bol dodržaný za prispením týchto oprávnených inštitúcií:
Odoslanie tiesňovej správy 2. Vyberte pole príjemcu → Zadať manuálne.
2. Ak chcete opustiť tiesňový režim, stlačte [
4. Vyberte pole zadávania textu.
Vyhlásenie a Príslušné normy
SAR
1. V režime Menu vyberte Správy → Vytvoriť správu.
3. Zadajte číslo príjemcu a vyberte Hotovo.
Model(y) : GT-S5220
Bezpečnost
1. Keď sú dotykový displej a tlačidlá uzamknuté, stlačte
štyrikrát tlačidlo pre zníženie hlasitosti – na prednastavené
čísla sa odošle tiesňová správa.
Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy Vyhlásenie o zhode
Detaily produktu
].
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikačná značka: 0168
Predstaviteľ v EÚ
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2012.11.29
(Miesto a dátum vydania)
Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
(Meno a podpis oprávnenej osoby)
*Toto nie je adresa Servisného centra Samsung. Adresu a telefónne čísla Servisného centra
Samsung nájdete na karte so zárukou alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt
kúpili.
Download PDF