Samsung | SM-R150 | Samsung Gear IconX Používateľská príručka

SM-R150
Používateľská príručka
Slovak. 07/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základné informácie
3
Informácie o tejto príručke
4
O Gear IconX
6
Obsah balenia
7
Popis zariadenia
8
Príprava nástavcov slúchadiel na
používanie
10
Batéria
14
Identifikácia kontroliek
Samsung Gear a Gear IconX
PC Manager
Aktivácia nástavcov slúchadiel
17
Správne nosenie nástavcov slúchadiel
18
Pripojenie nástavcov slúchadiel k
mobilnému zariadeniu
20
Používanie nástavcov slúchadiel bez
mobilného zariadenia
21
Prepojenie dvoch nástavcov slúchadiel
21
Nastavenie hlavného nástavca slúchadla
22
Používanie dotykového ovládača
24
Prenos hudobných súborov do
nástavcov slúchadiel
28
Počúvajte hudbu
29
Zaznamenávanie informácií o cvičení
33
Meranie tepovej frekvencie
34
Používanie funkcií hovoru
35
Použitie režimu okolitého zvuku
Úvod k aplikácii Samsung Gear
41
Úvod k programu Gear IconX PC
Manager
Príloha
Používanie nástavcov
slúchadiel
16
36
2
43
Riešenie problémov
46
Vypnutie a opätovné zapnutie nástavcov
slúchadiel
47
Vybratie batérie
Základné informácie
Informácie o tejto príručke
Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a
správne používanie.
• Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu. Obsah sa môže zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie môžete zobraziť v úplnej používateľskej
príručke. Ak si chcete prečítať informácie o zariadení, používateľskú príručku a ďalšie
informácie, navštívte lokalitu www.samsung.com.
• Pred používaním iných zariadení sa uistite, že sú kompatibilné s nástavcami slúchadiel.
Navštívte www.samsung.com, kde nájdete zoznam kompatibilných zariadení.
• Zabráňte ponoreniu zariadenia do tekutiny a vystaveniu prúdu vody pod tlakom, napríklad
zo sprchy. Zariadenie nenoste počas sprchovania a plávania. V opačnom prípade sa môže
zariadenie poškodiť.
• Tento produkt disponuje určitým bezplatným/open source softvérom. Ak chcete zobraziť
pokyny na zobrazenie licencie open source, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Samsung
(opensource.samsung.com).
Ikony s pokynmi
Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie
3
Základné informácie
O Gear IconX
Gear IconX bezdrôtové športové nástavce slúchadiel vám umožnia sledovať úroveň aktivity,
rovnako ako prehrávať hudbu. Do nástavcov slúchadiel Gear IconX môžete ukladať hudobné
súbory a prehrávať ich priamo z nástavcov slúchadiel alebo počúvať hudbu prehrávanú z
pripojeného mobilného zariadenia. Nástavce slúchadiel Gear IconX okrem toho zaznamenávajú
pomocou vstavaného snímača informácie o cvičení, napríklad trvanie činnosti, tepovú frekvenciu a
počet spálených kalórií.
Používanie nástavcov slúchadiel Gear IconX samostatne
Môžete počúvať hudbu uloženú v nástavcoch slúchadiel Gear IconX. Nástavce slúchadiel Gear
IconX zaznamenávajú aj informácie o cvičení.
4
Základné informácie
Používanie nástavcov slúchadiel Gear IconX s mobilným zariadením
Môžete počúvať hudbu uloženú v pripojenom mobilnom zariadení a odpovedať na prichádzajúce
hovory. Okrem toho môžete prostredníctvom aplikácie S Health zobrazovať v mobilnom zariadení
zaznamenané informácie o cvičení.
5
Základné informácie
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:
• Nástavec slúchadla (L (ľavý)/P (pravý))
• Nabíjacie puzdro
• Krídlová špička (3 súpravy S (malé)/M (stredne veľké)/L (veľké))
• Špička nástavca slúchadla (3 súpravy S (malé)/M (stredne veľké)/L (veľké))
• Kábel USB
• Konektor USB
• Stručná príručka
• Položky dodané s nástavcami slúchadiel a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v
závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
• Dodané príslušenstvo je navrhnuté len pre tieto nástavce slúchadiel a nemusí byť
kompatibilné s inými zariadeniami.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť z webovej lokality spoločnosti Samsung. Pred
nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s nástavcami slúchadiel.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung (www.samsung.com).
6
Základné informácie
Popis zariadenia
Nástavec slúchadla
Nabíjacie kontakty
Špička
Snímač tepovej frekvencie
Mikrofón
Špičky nástavca slúchadla
Dotykový ovládač
Mikrofón
Nabíjacie puzdro
Kontrolka nabíjacieho puzdra
Multifunkčný konektor
Nabíjacie kontakty
(ľavé)
Kryt nabíjacieho puzdra
Kontrolka napájania
nástavca slúchadla
(ľavá)
Nabíjacie kontakty
(pravé)
Kontrolka napájania
nástavca slúchadla
(pravá)
Tlačidlo pre otváranie
pokrovu
Ak sa do nabíjacích kontaktov dostane pot alebo kvapalina, nástavce slúchadiel môžu
skorodovať. Pred umiestnením nástavcov slúchadiel do nabíjacieho puzdra vyčistite
nabíjacie kontakty aj nástavce slúchadiel.
7
Základné informácie
Príprava nástavcov slúchadiel na používanie
Pripevnenie špičky nástavca slúchadla k nástavcu slúchadla
1 Vyberte špičku nástavca slúchadla, ktorá sa vám vmestí do ucha.
2 Zakryte úchytku v spodnej časti nástavca slúchadla k špičke nástavca slúchadla.
• Nástavce slúchadiel si do uší nevkladajte bez špičiek nástavcov slúchadiel. V opačnom
prípade si môžete uši poraniť.
• Špičku nástavca slúchadla príliš neťahajte. Špička nástavca slúchadla sa môže roztrhnúť.
3 Rovnako postupujte pri druhom nástavci slúchadla.
8
Základné informácie
Pripevnenie krídlovej špičky k nástavcu slúchadla
1 Vyberte krídlovú špičku, ktorá sa vám vmestí do ucha.
2 Vyberte krídlovú špičku pre ľavé alebo pravé ucho.
3 Zakryte nástavec slúchadla krídlovou špičkou.
Nepripevňujte krídlové špičky na nástavce slúchadiel v nesprávnom smere. Nástavce
slúchadiel sa vám potom nevmestia správne do uší.
4 Krídlovú špičku upravte tak, aby nebol blokovaný snímač tepovej frekvencie.
• Nástavce slúchadiel si do uší nevkladajte bez krídlových špičiek. V opačnom prípade si
môžete uši poraniť.
• Krídlovú špičku príliš neťahajte. Krídlová špička sa môže roztrhnúť.
5 Rovnako postupujte pri druhom nástavci slúchadla.
9
Základné informácie
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím nástavcov slúchadiel alebo sa nástavce slúchadiel dlhšiu dobu nepoužívali,
úplne nabite batériu. Nástavce slúchadiel sa počas nabíjania zapnú. Pri úplnom vybití batérie je
potrebne počkať aspoň 20 minút pred zapnutím zariadenia.
Nabíjacie puzdro, ktoré disponuje vstavanou batériou, sa nabije spolu s nástavcami slúchadiel.
Nástavce slúchadiel môžete nabíjať tak, že ich umiestníte do nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste
ich pripájali do elektrickej zásuvky.
Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie
nástavcov slúchadiel.
• Počas nabíjania batérie nie je možné používať bezdrôtové funkcie nástavcov slúchadiel.
• Ak sa do nabíjacích konektorov alebo nástavcov slúchadiel dostane pot alebo kvapalina,
pred nabíjaním batérie ich vyčistite.
1 Kryt nabíjacieho puzdra otvoríte stlačením tlačidla na otváranie krytu.
2 Skontrolujte smer každého nástavca slúchadla a vložte ich do ľavého a pravého otvoru
nabíjacieho puzdra.
L
R
10
Základné informácie
3 Zatvorte nabíjacie puzdro.
4 Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a koncovku kábla USB zapojte do
multifunkčného konektora nabíjacieho puzdra.
Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie nabíjacieho puzdra. Na
poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
5 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
Batérie nástavcov slúchadiel a nabíjacieho puzdra sa nabíjajú súčasne.
6 Po úplnom nabití odpojte nabíjacie puzdro od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od
nabíjacieho puzdra a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.
• Ak nástavce slúchadiel dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ich. Viac informácií nájdete v
časti Vypnutie a opätovné zapnutie nástavcov slúchadiel.
• Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka
nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať
elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala
nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
11
Základné informácie
Zníženie spotreby energie batérie
Nástavce slúchadiel poskytujú dve možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.
• Ak nástavce slúchadiel nepoužívate, uložte ich do nabíjacieho puzdra. Snímač tepovej
frekvencie naďalej funguje počas nosenia nástavcov slúchadiel a skracuje čas používania.
• Použitím aplikácie Samsung Gear pripojeného mobilného zariadenia môžete zmeniť
nastavenia oznámení tak, aby sa prijímali všetky oznámenia okrem prichádzajúcich hovorov a
budíkov.
Tipy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie
• Ak sa do nabíjacích kontaktov dostane pot alebo kvapalina, kontakty môžu skorodovať. Ak
sa do nabíjacích konektorov alebo nástavcov slúchadiel dostane pot alebo kvapalina, pred
nabíjaním batérie ich vyčistite.
• Používanie iného zdroja napájania než je nabíjačka, ako napr. počítač, môže spôsobiť nižšiu
rýchlosť nabíjania v dôsledku nižšieho elektrického prúdu.
• Počas nabíjania sa môžu nástavce slúchadiel a nabíjacie puzdro zahrievať. Je to normálny jav,
ktorý by nemal ovplyvniť životnosť ani výkon nástavcov slúchadiel. Ak sa batéria zahreje viac
ako zvyčajne, nabíjačka by mohla prestať nabíjať.
• Ak sa nástavce slúchadiel a nabíjacie puzdro úplne vybijú, môže chvíľu trvať, kým sa začnú
nabíjať.
• Ak sa nástavce slúchadiel a nabíjacie puzdro nenabíjajú správne, odneste ich spolu s
nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.
• Nabíjačku neohýbajte. V opačnom prípade sa môže nabíjačka poškodiť alebo sa môže skrátiť
jej životnosť. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.
• Viac informácií o batérii, napríklad o čase jej používania, nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Samsung (www.samsung.com).
12
Základné informácie
Kontrola úrovne nabitia batérie
Kontrola prostredníctvom hlasového sprievodcu
Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %, o úrovne nabitia batérie vás informuje hlasový
sprievodca. Skôr než sa batéria úplne vybije, odošlite informácie o cvičení do mobilného zariadenia
ešte počas cvičenia.
Zobrazenie úrovne nabitia batérie v pripojenom mobilnom zariadení
Pripojte nástavce slúchadiel k mobilnému zariadeniu, v mobilnom zariadení otvorte obrazovku
aplikácií a postupne ťuknite na položky Samsung Gear → INFORMÁCIE. Potom si na karte
Slúchadlá pozrite stav batérie oboch nástavcov slúchadiel. Viac informácií nájdete v časti
Pripojenie nástavcov slúchadiel k mobilnému zariadeniu.
• Keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie nízka, na paneli oznámení v mobilnom
zariadení sa zobrazí oznámenie.
• Skôr než sa batéria úplne vybije, pripojte nástavce slúchadiel k mobilnému zariadeniu a
uložte informácie o cvičení do mobilného zariadenia. Potom nabite batériu.
13
Základné informácie
Identifikácia kontroliek
Kontrolky vás informujú o stave nabíjania nástavcov slúchadiel a nabíjacieho puzdra.
Dve kontrolky nástavcov slúchadiel sa nachádzajú na ľavej a pravej strane tlačidla na otvorenie
nabíjacieho puzdra a indikujú stav nabíjania každého z nástavcov slúchadiel. Kontrolka nabíjacieho
puzdra vedľa multifunkčného konektora indikuje stav nabíjania samotného puzdra.
Kontrolky napájania nástavcov slúchadiel
Kontrolky napájania
nástavcov slúchadiel
Farba
Stav
Nepretržitá červená
• Nabíja sa
Nepretržitá zelená
• Úplne nabité
Bliká načerveno (rýchlo)
• Nabíjanie je deaktivované v dôsledku abnormálnej teploty
Bliká načerveno (stredne
rýchlo)
Striedavo bliká načerveno
• Nabíjanie je deaktivované v dôsledku chyby pripojenia k
nabíjacím kontaktom
• Nabíjanie je deaktivované v dôsledku slabého nabitia batérie
puzdra
• Chyba nástavca slúchadla
14
Základné informácie
Kontrolka nabíjacieho puzdra
Kontrolka nabíjacieho
puzdra
Farba
Stav
Nepretržitá červená
• Nabíja sa
Nepretržitá zelená
• Úplne nabité
Bliká načerveno (rýchlo)
• Nabíjanie je zablokované v dôsledku abnormálnej teploty
Bliká načerveno (pomaly)
• Slabá batéria
• Ak sa stratí napätie, kontrolky budú približne 30 sekúnd blikať načerveno a potom
zhasnú.
• Ak kontrolky nefungujú tak, ako je to opísané, odpojte nabíjačku od nabíjacieho puzdra
a znova ju k nemu pripojte.
15
Používanie nástavcov
slúchadiel
Aktivácia nástavcov slúchadiel
Pred prvým použitím nástavcov slúchadiel je potrebné ich aktivovať.
• Ak kontrolka na nabíjacom puzdre bliká načerveno, je potrebné nabíjať ho najmenej
20 minút.
• Ak chcete aktivovať režim párovania Bluetooth, vložte nástavce slúchadiel do
nabíjacieho puzdra. Potom nástavce slúchadiel vyberte a vložte si ich do uší.
1 Kryt nabíjacieho puzdra otvoríte stlačením tlačidla na otváranie krytu.
2 Skontrolujte smer každého nástavca slúchadla a vložte ich do ľavého a pravého otvoru
nabíjacieho puzdra.
3 Zatvorte nabíjacie puzdro.
16
Používanie nástavcov slúchadiel
4 Vyberte nástavce slúchadiel z nabíjacieho puzdra.
Nástavce slúchadiel sa aktivujú.
Správne nosenie nástavcov slúchadiel
Pred nosením nástavcov slúchadiel k nim pripevnite špičky nástavcov slúchadiel a krídlové špičky.
1 Skontrolujte smer každého nástavca slúchadiel a vložte ich do uší tak, aby krídlová špička
smerovala nahor, až kým vám dobre nesedia v ušiach.
Pri vkladaní nástavca slúchadla do ucha sa nedotýkajte snímača tepovej frekvencie. Ak sa
snímač tepovej frekvencie dostane do kontaktu s vašou pokožkou pred vložením nástavca
slúchadla, nemusí fungovať správne.
17
Používanie nástavcov slúchadiel
2 Rotovaním vpravo a vľavo vo vašich ušiach si nástavce slúchadiel nastavíte.
Snímač tepovej frekvencie po vložení nástavcov slúchadiel automaticky rozpozná, že ich
nosíte. Potom sa nástavce slúchadiel automaticky prepnú do režimu párovania Bluetooth a
vydajú zvuk.
• Ak nebude snímač tepovej frekvencie doliehať k vašim ušiam, nástavce slúchadiel
nemusia fungovať. Používajte krídlové špičky a špičky nástavcov slúchadiel, ktoré sa
vám vmestia do uší.
• V priestoroch, napríklad v lietadlách a nemocniciach, dodržiavajte všetky vyvesené
varovania a pokyny autorizovaného personálu.
Pripojenie nástavcov slúchadiel k mobilnému
zariadeniu
Inštalácia aplikácie Samsung Gear
Ak chcete nástavce slúchadiel pripojiť k mobilnému zariadeniu, nainštalujte do mobilného
zariadenia aplikáciu Samsung Gear. V závislosti od vášho zariadenia si aplikáciu Samsung Gear
môžete stiahnuť z nasledovných miest:
• Zariadenia Samsung so systémom Android: Galaxy Apps alebo apps.samsung.com/gear
• Ostatné zariadenia so systémom Android: Obchod Play alebo apps.samsung.com/gear
• Aplikáciu Samsung Gear je možné prevziať len do zariadení so systémom Android
4.4 (API 19) alebo novším s pamäťou RAM veľkosti 1,5 GB alebo viac. Navštívte
www.samsung.com, kde nájdete zoznam kompatibilných zariadení.
• Jazyk aplikácie Samsung Gear v pripojenom mobilnom zariadení môžete zmeniť. Na
domovskej obrazovke mobilného zariadenia postupne ťuknite na položky Menu →
Nastavenia → Jazyk a vstup → Jazyk. Ak aplikácia Samsung Gear nepodporuje jazyk
vybraný na obrazovke Nastavenia, môže sa zobraziť angličtina.
18
Používanie nástavcov slúchadiel
Pripojenie k mobilnému zariadeniu cez rozhranie Bluetooth
Nástavec slúchadla 1 Vložte nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra, zatvorte ho a potom nástavce slúchadiel
vyberte.
2 Založením nástavcov slúchadiel do uší aktivujte režim párovania Bluetooth.
Ak sa nástavce slúchadiel nepripoja k mobilnému zariadeniu do troch minút, režim
párovania Bluetooth sa deaktivuje. Ak chcete znova aktivovať režim párovania Bluetooth,
vložte nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra a puzdro zatvorte. Potom nástavce
slúchadiel vyberte a vložte si ich do uší.
Mobilné zariadenie 3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Samsung Gear.
V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Samsung Gear na najnovšiu verziu.
4 Ťuknite na GEAR - PRIPOJENIE.
5 Ťuknite na položku Gear IconX R (0000).
6 Dokončite pripojenie podľa zobrazených pokynov.
Z hlavného nástavca slúchadla zaznie „Connected“. K mobilnému zariadeniu sa pripojí len
hlavný nástavec slúchadla používaný na volania a záznam informácií o cvičení.
Po pripojení nástavcov slúchadiel k mobilnému zariadeniu sa nástavce slúchadiel automaticky
pokúsia o pripojenie k mobilnému zariadeniu vždy, keď si ich vložíte do uší.
• Ak je pripojenie Bluetooth neúspešné alebo ak druhé zariadenie nedokáže lokalizovať
nástavce slúchadiel, odstráňte informácie jedného zariadenia zo zoznamu druhého
zariadenia. Potom sa znova pokúste o vytvorenie spojenia.
• Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia a verzie softvéru.
19
Používanie nástavcov slúchadiel
Poznámky k používaniu rozhrania Bluetooth
Bluetooth je štandard bezdrôtovej technológie, ktorá sa pomocou frekvencie 2,4 GHz pripája
k rôznym zariadeniam v blízkosti. Môže sa pripojiť a vymieňať si údaje s inými zariadeniami s
rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad mobilné zariadenia, bez pripojenia použitím káblov.
• Ak sa chcete vyhnúť problémom pri pripájaní nástavcov slúchadiel k inému zariadeniu,
umiestnite tieto zariadenia blízko seba.
• Uistite sa, že sú nástavce slúchadiel a druhé zariadenie Bluetooth v rozsahu pripojenia
Bluetooth (5 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenia používajú.
• Dbajte na to, aby medzi nástavcami slúchadiel a pripojeným zariadením neboli žiadne
prekážky vrátane ľudí, stien, rohov alebo plotov.
• Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného zariadenia.
• Technológia Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré priemyselné, vedecké,
zdravotnícke a nízkovýkonové produkty a pri pripájaní v blízkosti takýchto produktov môže
dôjsť k rušeniu.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth
SIG, nemusia byť s nástavcami slúchadiel kompatibilné.
• Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nelegálne účely (napríklad na vytváranie pirátskych kópií
súborov alebo nelegálne zaznamenávanie komunikácie na komerčné účely).
Používanie nástavcov slúchadiel bez
mobilného zariadenia
Nástavce slúchadiel môžete používať bez toho, aby ste ich pripojili k mobilnému zariadeniu.
Niektoré funkcie, napríklad prijímanie hovorov alebo ukladanie informácií o cvičení, nie sú
dostupné. Ak chcete ukladať informácie o cvičení, po skončení cvičenia pripojte nástavce
slúchadiel k mobilnému zariadeniu. Viac informácií nájdete v časti Pripojenie nástavcov slúchadiel
k mobilnému zariadeniu.
20
Používanie nástavcov slúchadiel
Prepojenie dvoch nástavcov slúchadiel
Keď si nástavce slúchadiel vložíte do uší, automaticky sa prepoja a striedavo vydajú zvuk. Po
prepojení sa budú v budúcnosti pripájať automaticky.
• Ak vám hlavný nástavec slúchadla vypadne z ucha, nástavce slúchadiel sa odpoja od
mobilného zariadenia. Ďalšie informácie o hlavnom nástavci slúchadla nájdete v časti
Nastavenie hlavného nástavca slúchadla.
• V prípade, že vám nástavec slúchadla vypadne z ucha, prepojenie medzi dvoma
nástavcami sa zruší.
• Po zrušení prepojenia si oba nástavce slúchadiel vyberte z uší a znova si ich vložte.
Prepojenie sa automaticky obnoví. Ak sa prepojenie neobnoví, skontrolujte, či máte
správne vložené nástavce slúchadiel.
• Ak stratíte nástavec slúchadla, môžete mať problém s používaním niektorých funkcií
nástavcov slúchadiel. Informácie o nákupe vám poskytne servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
• Ak chcete nahradiť stratený nástavec slúchadla, umiestnite nástavce slúchadiel
do nabíjacieho puzdra a pripojte puzdro k počítaču. Potom spárujte obe nástavce
slúchadiel pomocou programu Gear IconX PC Manager.
Nastavenie hlavného nástavca slúchadla
Nastavte nástavce slúchadiel pre použitie vlastností volania a zaznamenávania informácií o cvičení.
Pravý nástavec slúchadla je nastavený ako hlavný.
1 Na obrazovke aplikácií mobilného zariadenia postupne ťuknite na položky Samsung Gear.
2 Postupne ťuknite na položky NASTAVENIA → Vybrať hlavné slúchadlo alebo postupne
ťuknite na položky INFORMÁCIE → Nástavce slúchadiel. Potom vyberte nástavec slúchadla,
ktorý sa má používať ako hlavný.
• Po zmene hlavného nástavca sa nemusia nástavce slúchadiel automaticky znova
pripojiť k mobilnému telefónu. Ak k tomu dôjde, je potrebné manuálne vyhľadať
nástavce slúchadiel a pripojiť zariadenia.
• V aplikácii Gear IconX PC Manager postupne kliknite na položky Ďalšie → Nastavenia
zariadenia a výberom položky Pravé alebo Ľavé určte hlavný nástavec slúchadla.
Najprv do počítača nainštalujte program Gear IconX PC Manager. Viac informácií
nájdete v časti Inštalácia programu Gear IconX PC Manager program.
• Po zmene hlavného nástavca slúchadla pomocou programu Gear IconX PC Manager je
potrebné manuálne vyhľadať nástavce slúchadiel a znova ich pripojiť k zariadeniu.
21
Používanie nástavcov slúchadiel
Používanie dotykového ovládača
Pomocou dotykového ovládača je možné ovládať prehrávanie hudby a odpovedať alebo zrušiť
hovory.
Dotykový ovládač
• Netlačte prstami príliš silno na dotykový ovládač, aby ste si neporanili uši.
• Neťukajte na dotykový ovládač ničím ostrým, aby sa nepoškodil.
Smer, v ktorom nástavce slúchadiel nosíte, ovplyvní smer ťahania po dotykovom ovládači.
Nástavce slúchadiel noste správne. Viac informácií nájdete v časti Správne nosenie
nástavcov slúchadiel.
Jedno ťuknutie
• Prehrať/pozastaviť skladbu.
Dvojité ťuknutie
• Prehrať nasledujúcu skladbu.
• Prijatie alebo ukončenie hovoru.
• Podržanie aktuálneho hovoru a prijatie druhého
hovoru.
• Prepnutie medzi aktuálnym a podržaným hovorom.
Trojité ťuknutie
• Prehrať predchádzajúcu skladbu.
Ťuknutie a podržanie
• Odmietnuť hovor.
• Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu počas hovoru.
– – Týmto sa v mobilnom zariadení nič nezobrazí.
• Prijatie podržaného hovoru po ukončení aktuálneho
hovoru.
• Čítať možnosti menu.
22
Používanie nástavcov slúchadiel
Posunutie nahor/nadol
• Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
Čítanie možností ponuky
1 Ťuknutím na dotykový ovládač a podržaním môžete spustiť čítanie možností ponuky.
2 Uvoľnením prsta aktivujete funkciu, keď zaznie možnosť ponuky, ktorú chcete použiť.
Čítané možnosti ponuky sa líšia na základe aktuálneho stavu cvičenia.
• Pred cvičením: Start workout → Enable ambient sound / Disable ambient sound
• Počas cvičenia: Finish workout → Workout details → Enable ambient sound / Disable
ambient sound
Ak sa funkcia neaktivuje, znova ťuknite na dotykový ovládač a podržte ho, aby ste znova
spustili čítanie možností ponuky.
23
Používanie nástavcov slúchadiel
Prenos hudobných súborov do nástavcov
slúchadiel
Prenos hudobných súborov z mobilného zariadenia
Prenášajte hudobné súbory z mobilného zariadenia do nástavcov slúchadiel pomocou aplikácie
Samsung Gear v mobilnom zariadení.
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí byť prenos hudby k dispozícii.
• Hudobné súbory, ktoré nie sú prenesené cez aplikáciu Samsung Gear, sa nemusia dať
prehrať.
• Nástavce slúchadiel podporujú formáty súborov MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA(WMA
v9).
• Hudobné súbory v zozname skladieb sú usporiadané abecedne.
• Nástavce slúchadiel prehrajú len prvý až tisíci súbor v zozname skladieb.
• Rovnaké hudobné súbory sa nemusia pri manuálnom prenose hudobných súborov bez
použitia aplikácie Samsung Gear uložiť do oboch nástavcov slúchadiel. Ak sú hudobné
súbory v každom nástavci slúchadla iné, nemusia sa prehrať.
1 Vložte nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra a nabíjacie puzdro zatvorte.
Ak sa jeden z nástavcov slúchadiel nedotýka nabíjacieho kontaktu krytu, program Gear
IconX PC Manager nástavce slúchadiel nerozpozná.
24
Používanie nástavcov slúchadiel
2 Zapojte konektor USB do multifunkčného konektora mobilného zariadenia. Prepojte nabíjacie
puzdro a mobilné zariadenie pomocou kábla USB.
Mobilné
zariadenie
Gear IconX
1
Konektor USB
Kábel USB
2
• Konektor USB je potrebné zapojiť do mobilného zariadenia. Ak konektor USB pripojíte
do nabíjacieho puzdra, nebude možné preniesť hudobné súbory do mobilného
zariadenia.
• Vaše mobilné zariadenie nepodporuje konektor USB, hudobné súbory nemožno
presunúť do mobilného zariadenia.
• Prenos údajov pomocou konektora USB zvyšuje spotrebu energie batérie. Pred
prenosom údajov sa uistite, že je batéria úplne nabitá. Ak je úroveň nabitia batérie
nízka, prenos údajov sa môže prerušiť.
• Ak konektor USB dodaný s nástavcami slúchadiel nie je kompatibilný s mobilným
zariadením, použite konektor USB kompatibilný s mobilným zariadením.
3 Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení postupne ťuknite na položky Samsung Gear →
NASTAVENIA → Hudba → Spravovanie skladieb → PRIDAŤ.
Takisto môžete ťuknúť na položky Samsung Gear → INFORMÁCIE → Pamäť →
SPRAVOVANIE SKLADIEB a hudobné súbory preniesť.
25
Používanie nástavcov slúchadiel
4 Zvoľte kategóriu a označte hudobné súbory, ktoré chcete preniesť, potom ťuknite na možnosť
PRIDAŤ.
Hudobné súbory sa uložia do priečinka HUDBA v nástavcoch slúchadiel. Nemeňte názov
priečinka a nevytvárajte nový priečinok. Ak vykonáte akékoľvek zmeny adresára súborov
nástavcoch slúchadiel, hudba sa nemusí prehrať.
Počas prenosu súborov neodpájajte kábel USB ani konektor USB z nástavcov slúchadiel ani
mobilného zariadenia. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
Prenos hudobných súborov z počítača
Prenášajte hudobné súbory z počítača do nástavcov slúchadiel použitím nástavcov slúchadiel ako
vymeniteľného disku na prenos údajov.
• Hudobné súbory, ktoré nie sú prenesené použitím programu Gear IconX PC Manager,
sa nemusia dať prehrať.
• Rovnaké hudobné súbory sa nemusia pri manuálnom prenose hudobných súborov bez
použitia programu Gear IconX PC Manager uložiť do oboch nástavcov slúchadiel. Ak sú
hudobné súbory v každom nástavci slúchadla iné, nemusia sa prehrať.
Inštalácia programu Gear IconX PC Manager program
1 Vložte nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra a nabíjacie puzdro zatvorte.
2 Prepojte nabíjacie puzdro a počítač pomocou kábla USB.
3 Na pracovnej ploche počítača postupne ťuknite na položky → Počítač.
26
Používanie nástavcov slúchadiel
4 Otvorte aplikáciu IconX_R alebo IconX_L → TOOLS a potom dvakrát kliknite na inštalačný
súbor programu Gear IconX Manager.
5 Vykonajte inštaláciu podľa zobrazených pokynov.
Prenos hudobných súborov z počítača
1 Vložte nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra a nabíjacie puzdro zatvorte.
Ak sa jeden z nástavcov slúchadiel nedotýka nabíjacích kontaktov, program Gear IconX PC
Manager nástavce slúchadiel nerozpozná.
2 Prepojte nabíjacie puzdro a počítač pomocou kábla USB.
3 V počítači spustite program Gear IconX a kliknite na položku Pridať nové skladby.
Ak chcete zobraziť informácie o verzii programu Gear IconX PC Manager a aktualizovať ho
v prípade potreby na najnovšiu verziu, postupne ťuknite na položky Ďalšie → Informácie
o počítačovom softvéri → Aktualizovať.
4 Vyberte hudobné súbory, ktoré sa majú preniesť, a kliknite na položku Otvoriť.
Hudobné súbory sa uložia do priečinka HUDBA v nástavcoch slúchadiel. Nemeňte názov
priečinka a nevytvárajte nový priečinok. Ak vykonáte akékoľvek zmeny adresára súborov
nástavcoch slúchadiel, hudba sa nemusí prehrať.
Počas prenosu súborov neodpájajte kábel USB od nástavcov slúchadiel ani od počítača.
Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
Synchronizácia údajov medzi nástavcami slúchadiel
Keď hudobné súbory prenášate manuálne bez použitia aplikácie Samsung Gear alebo programu
Gear IconX PC Manager, nástavce slúchadiel synchronizujte, aby mali rovnaké hudobné súbory.
1 Vložte nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra a nabíjacie puzdro zatvorte.
Ak sa jeden z nástavcov slúchadiel nedotýka kontaktu nabíjacieho krytu, program Gear
IconX PC Manager nástavce slúchadiel nerozpozná.
2 Prepojte nabíjacie puzdro a počítač pomocou kábla USB.
27
Používanie nástavcov slúchadiel
3 Na pracovnej ploche počítača postupne ťuknite na položky Gear IconX → Ďalšie →
Vyváženie údajov slúchadiel.
Hudobné súbory sa automaticky uložia do oboch nástavcov slúchadiel.
Synchronizovať možno len údaje v hlavnom nástavci slúchadla. Údaje v druhom nástavci
slúchadla nie je možné synchronizovať.
Počúvajte hudbu
Prehrávanie hudobných súborov uložených v nástavcoch
slúchadiel
Hudbu uloženú v nástavcoch slúchadiel môžete počúvať bez toho, aby ste ich pripojili k
mobilnému zariadeniu.
Ťuknutím na dotykový ovládač prehrajte hudbu.
Prehrávanie alebo zastavenie prehrávania skladby
Ťuknutím na dotykový ovládač spustite alebo zastavte prehrávanie skladby.
Prehrávanie ďalšej skladby
Dvojitým ťuknutím na dotykový ovládač spustite počas prehrávania prehrávanie ďalšej skladby.
Prehrávanie predchádzajúcej skladby
Trojitým ťuknutím na dotykový ovládač počas prehrávania spustite prehrávanie predchádzajúcej
skladby.
Úprava hlasitosti
Potiahnutím prsta nahor alebo nadol po dotykovom ovládači počas prehrávania upravíte hlasitosť.
Ak používate nástavce slúchadiel samostatne, z nástavcov slúchadiel zaznie zvuk, keď sa
úroveň hlasitosti blíži maximu. Znížte úroveň hlasitosti, aj keď ju môžete ešte viac zvýšiť,
aby ste si nepoškodili sluch.
28
Používanie nástavcov slúchadiel
Prehrávanie hudobných súborov uložených v mobilnom
zariadení
Po prepojení nástavcov slúchadiel s mobilným zariadením môžete počúvať hudbu uloženú v
mobilnom zariadení. Môžete vysielať hudbu prehrávanú v pripojenom mobilnom zariadení bez
uloženia hudobných súborov do nástavcov slúchadiel.
1 Na obrazovke aplikácií mobilného zariadenia postupne ťuknite na položky Samsung Gear.
2 Ak chcete nástavce slúchadiel nastaviť tak, aby prehrávali hudobné súbory z mobilného
zariadenia, postupne ťuknite na položky NASTAVENIA → Hudba → Prehrať hudbu z →
Telefón.
3 Spustite aplikáciu prehrávača hudby a prehrajte hudbu.
Prehrávanie môžete ovládať rovnako ako pri prehrávaní hudby uloženej v nástavcoch slúchadiel.
• Ak je zvuk v nástavcoch slúchadiel tichý, aj keď je hlasitosť maximálna, upravte hlasitosť
v pripojenom zariadení.
• Ak nástavce slúchadiel pripojíte k mobilnému zariadeniu počas počúvania hudby,
hlasitosť sa môže zmeniť.
Zaznamenávanie informácií o cvičení
Začatie cvičenia
Zaznamenávajte a ukladajte informácie o cvičení, napríklad trvanie aktivity, tepovú frekvenciu a
počet spálených kalórií bez toho, aby ste nástavce slúchadiel pripájali k mobilnému zariadeniu.
1 Vložte si nástavce slúchadiel do uší.
Zaznie zvuk informujúci o tom, že používate nástavce slúchadiel.
2 Ťuknite na dotykový ovládač a uvoľnite ho keď začujete „Start workout“.
29
Používanie nástavcov slúchadiel
3 Keď zaznie „Workout started“ a následne zaznejú štyri pípnutia, ostaňte v pokoji, kým sa
hlasový sprievodca nedokončí, a potom začnite cvičiť.
• Ak chcete skontrolovať stav cvičenia, podržte dotykový ovládač a uvoľnite ho, keď
zaznie hlásenie „Workout details“. Potom zaznejú zaznamenané informácie o cvičení.
Postupným výberom položiek NASTAVENIA → Zvukový spriev. cvičením → Informácie
sprievodcu môžete vybrať typy informácií, ktoré sa majú prehrať.
• Ak chcete počas cvičenia počuť zvuk okolia, podržte dotykový ovládač a uvoľnite ho, keď
zaznie hlásenie „Enable ambient sound“. Potom zaznie „Ambient sound enabled“.
• Ak nebude snímač tepovej frekvencie doliehať k vašim ušiam, nástavce slúchadiel môžu
prestať fungovať. Vyberte si nástavce slúchadiel z uší a do 20 minút si ich do uší znova
vložte. Keď zaznie „Workout resumed“, ostaňte v pokoji, kým sa hlasový sprievodca
nedokončí, a potom pokračujte v cvičení.
4 Po skončení cvičenia podržte dotykový ovládač a uvoľnite ho, keď zaznie hlásenie „Finish
workout“.
Zaznejú podrobnosti o cvičení. Prostredníctvom aplikácie Samsung Gear v pripojenom
mobilnom zariadení môžete zobraziť aj druh a trvanie cvičenia.
• Nástavce slúchadiel dokážu rozpoznávať a ukladať informácie len pre chôdzu a beh.
• Hlasový sprievodca vám počas cvičenia alebo po cvičení poskytne nasledujúce typy
informácií:
– – Druh cvičenia
– – Celkové trvanie
– – Celková vzdialenosť
– – Priemerná rýchlosť
– – Spálené kalórie
– – Priemerná tepová frekvencia
30
Používanie nástavcov slúchadiel
Začatie cvičenia s nástavcami slúchadiel pripojenými k
mobilnému zariadeniu
Keď cvičíte s nástavcami slúchadiel pripojenými k mobilnému zariadeniu, môžete vykonávať rôzne
druhy cvičenia. Podrobnosti a históriu informácií o cvičení môžete skontrolovať aj v aplikácii S
Health v pripojenom mobilnom zariadení.
Ak už ste začali cvičenie z nástavcov slúchadiel, reláciu cvičenia nie je možné kontrolovať
prostredníctvom aplikácie S Health mobilného zariadenia. Aktuálnu reláciu ukončíte
podržaním dotykového ovládača a jeho uvoľnením po zaznení „Finish workout“.
1 Pripojte nástavce slúchadiel k mobilnému zariadeniu. Viac informácií nájdete v časti Pripojenie
nástavcov slúchadiel k mobilnému zariadeniu.
2 Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položku S Health.
Nástavce slúchadiel Gear IconX sa automaticky pridajú do zoznamu príslušenstva aplikácie S
Health.
3 V aplikácii S Health ťuknite na položku ŠTART na nástroji na sledovanie aktivít.
Spustí sa 3sekundové odpočítavanie. Keď odpočítavanie dosiahne „0“, začnite cvičiť.
• Ak je vzdialenosť medzi nástavcami slúchadiel a mobilným zariadením viac ako
5 m, nástavce slúchadiel a mobilné zariadenie sa odpoja a hlasový sprievodca povie
„Disconnected“. Ak chcete obnoviť cvičenie, zmenšite vzdialenosť medzi zariadeniami na
5 m. Keď zaznie „Connected“ a následne „Workout resumed“, ostaňte v pokoji, kým sa
hlasový sprievodca nedokončí, a potom pokračujte v cvičení.
4 Po skončení cvičenia postupne ťuknite na položky POZAST. → ZASTAVIŤ na nástroji na
sledovanie aktivít.
Nástavce slúchadiel zastavia zaznamenávanie informácií o cvičení a zobrazí sa výsledok
cvičenia.
Jednotky profilu a vzdialenosti nastavené v aplikácii S Health sa použijú pre nástavce
slúchadiel a aplikáciu Samsung Gear.
31
Používanie nástavcov slúchadiel
Ďalšie informácie
• Funkcia S Health je určená len na účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je
určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a
prevenciu ochorení.
• Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre S Health s možnosťou pridania sa môžu v
závislosti od krajiny z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím je
potrebné skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
• Aplikácie S Health a ich služby sa môžu zmeniť alebo ukončiť bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Cieľ takéhoto zhromažďovania údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali,
vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a
synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo vývoja a poskytovania lepších služieb.
(Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa môžu uložiť
na server na účely zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby,
kým nepominú dané účely. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych
sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
• Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach
alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte
opatrní.
• Ak sú nástavce slúchadiel pripojené k mobilnému zariadeniu, overte komunikačný protokol a
potvrďte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth,
nástavce slúchadiel môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte
používaniu nástavcov slúchadiel v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
• Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov
aplikácie S Health.
• Nameraná vzdialenosť sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti kvôli rôznym tempám chôdze,
chôdzi na mieste a chôdzi v kruhu.
• Uložené sú len záznamy za posledných 30 dní. Predchádzajúce údaje si môžete pozrieť v
mobilnom zariadení, v ktorom je nainštalovaná aplikácia S Health.
32
Používanie nástavcov slúchadiel
Meranie tepovej frekvencie
Zaregistrujte nástavce slúchadiel ako príslušenstvo na monitorovanie tepovej frekvencie do
aplikácie S Health a ostatných kompatibilných aplikáciách v mobilnom zariadení a merajte a
zaznamenávajte svoju tepovú frekvenciu.
• Táto funkcia je určená len na účely telesnej kondície a informačné účely a nie je určená
na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a
prevenciu ochorení.
• Ak chcete merať svoju tepovú frekvenciu pomocou nástavcov slúchadiel presnejšie,
nástavce slúchadiel si pevne vložte do uší. Viac informácií nájdete v časti Správne
nosenie nástavcov slúchadiel.
Pred meraním tepovej frekvencie majte na pamäti nasledujúce
podmienky:
• Presnosť snímača tepovej frekvencie sa môže znížiť, ak nedochádza ku kontaktu snímača
tepovej frekvencie s uchom.
• Funkciu HR používajte len na meranie tepovej frekvencie.
• Nedívajte sa priamo do svetiel snímača tepovej frekvencie. Môže to spôsobiť poškodenie
zraku. Dbajte na to, aby deti nepozerali priamo do svetiel.
• Čas, ktorý snímač tepovej frekvencie potrebuje na meranie tepovej frekvencie, sa môže líšiť v
závislosti do podmienok merania a okolia.
• Nízke teploty prostredia môžu ovplyvniť meranie; zime alebo v chladnom počasí buďte počas
merania tepovej frekvencie v teple.
• Ak meranie tepovej frekvencie nefunguje správne, upravte polohu nástavcov slúchadiel tak,
aby sa snímač tepovej frekvencie pevne opieral o vnútrajšok vašich uší. Otočte napríklad
nástavce slúchadiel mierne doprava, doľava, nahor alebo nadol a pokúste sa meranie
zopakovať. Ak to nebude fungovať, zmeňte veľkosť krídlovej špičky a skúste meranie
zopakovať.
• Namerajte tepovú frekvenciu opakovane najmenej päťkrát a skontrolujte priemernú hodnotu.
• Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, sa môže tepová frekvencia líšiť od
bežnej tepovej frekvencie.
• Počas meraní tepovej frekvencie nerozprávajte, nezívajte a nedýchajte zhlboka. Môže to
spôsobiť nepresné zaznamenanie tepovej frekvencie.
33
Používanie nástavcov slúchadiel
• Vzhľadom na to, že snímač tepovej frekvencie využíva na aproximáciu tepovej frekvencie
svetlo, jeho presnosť sa môže líšiť kvôli fyzickým faktorom, ako je napríklad cirkulácia krvi,
krvný tlak, stav pokožky a umiestnenie a koncentrácia ciev, ktoré ovplyvňujú pohlcovanie a
odrážanie svetla.
• Ak sa medzi snímačom tepovej frekvencie a uchom nachádzajú prekážky, napríklad chlpy,
nečistoty alebo iné predmety, môžu brániť v rovnomernom odraze svetla a meranie môže byť
nepresné.
• Pri meraní tepovej frekvencie dojčiat môže byť presnosť snímača tepovej frekvencie nižšia.
• Ak je snímač tepovej frekvencie znečistený, pred použitím ho vyčistite.
• Ak je snímač tepovej frekvencie poškodený, merania môžu byť nepresné.
• Ak sú nástavce slúchadiel na dotyk horúce, zastavte meranie a vyberte si ich z uší. Dlhodobé
vystavenie pokožky horúcim nástavcom slúchadiel môže mať za následok popálenie.
Používanie funkcií hovoru
Keď sú nástavce slúchadiel pripojené k mobilnému zariadeniu, môžete prijímať a ovládať hovory z
pripojeného mobilného zariadenia.
Prijatie alebo odmietnutie hovoru
Ak počas nosenia nástavcov slúchadiel prichádza hovor, z nástavcov zaznie zvuk.
Ak chcete hovor prijať, dvakrát ťuknite na dotykový ovládač.
Ak chcete hovor odmietnuť, ťuknite na dotykový ovládač a podržte ho.
Hlas druhého volajúceho počuť len cez hlavný nástavec slúchadla.
Úprava hlasitosti
Potiahnutím prsta nahor alebo nadol po dotykovom ovládači počas hovoru upravíte hlasitosť.
34
Používanie nástavcov slúchadiel
Prijatie druhého hovoru
Ak počas hovoru prichádza druhý hovor, z nástavcov slúchadiel zaznie zvuk.
Ak chcete ukončiť aktuálny hovor a prijať druhý hovor, dvakrát ťuknite na dotykový ovládač.
Ak chcete aktuálny hovor podržať a prijať druhý hovor, dvakrát ťuknite na dotykový ovládač.
Ak chcete prepínať medzi aktuálnym hovorom a podržaným hovorom, podržte dotykový ovládač.
Vypnutie mikrofónu
Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nepočula, podržte dotykový ovládač.
Ukončenie hovoru
Dvojitým ťuknutím na dotykový ovládač ukončíte aktuálny hovor.
Použitie režimu okolitého zvuku
Počujte aj svoje okolie pri počúvaní hudby vonku, môžete tak rýchlo zaznamenať potenciálne
nebezpečné situácie.
Podržte prst na dotykovom ovládači a uvoľnite ho keď zaznie pokyn „Enable ambient sound“.
Potom zaznie „Ambient sound enabled“ a funkcia sa aktivuje.
• Funkcia sa aktivuje len v prípade, ak máte v ušiach vložené obe nástavce slúchadiel.
• Túto funkciu môžete aktivovať alebo deaktivovať prostredníctvom pripojeného
mobilného zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Okolité zvuky.
• Počas hovoru sa režim okolitých zvukov automaticky vypne. Po ukončení hovoru sa
režim prepne do predchádzajúceho stavu.
• V režime okolitého zvuku môžete pri úprave zvuku, alebo keď sa dotknete mikrofónu
začuť spätnú väzbu.
• V režime okolitého zvuku môžete stále počuť hlasné externé zvuky.
35
Samsung Gear a Gear IconX
PC Manager
Úvod k aplikácii Samsung Gear
Úvod
Ak chcete nástavce slúchadiel pripojiť k mobilnému zariadeniu, je potrebné do mobilného
zariadenia nainštalovať aplikáciu Samsung Gear. Pomocou aplikácie Samsung Gear môžete
prispôsobiť nastavenia nástavcov slúchadiel.
Ťuknite na položku Samsung Gear na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení.
Ak nástavce slúchadiel pripájate k mobilnému zariadeniu prvýkrát, pozrite si časť Pripojenie
nástavcov slúchadiel k mobilnému zariadeniu, kde nájdete ďalšie informácie.
V závislosti od typu pripojeného mobilného zariadenia nemusia byť niektoré funkcie k
dispozícii.
36
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Odpájanie zariadení od nástavcov slúchadiel
Ak chcete ukončiť aktuálne pripojenie, vyberte si nástavce slúchadiel z uší. Pripojenie Bluetooth sa
po piatich sekundách ukončí.
Ak sa nástavce slúchadiel vyberú počas hovoru, pripojenie Bluetooth sa ukončí ihneď.
Ak sa nástavce slúchadiel vyberú počas cvičenia, pripojenie Bluetooth sa ukončí po
10 sekundách. Informácie o cvičení uložené v nástavcoch slúchadiel sa odošlú do
mobilného zariadenia 10 sekúnd pred ukončením spojenia.
Ak chcete nástavce slúchadiel odpojiť od mobilného zariadenia manuálne, vložte si ich do uší,
otvorte obrazovku aplikácií v mobilnom zariadení a postupne ťuknite na položky Samsung Gear
→ ĎALŠIE → Odpojiť. Alebo ťuknutím na položku Bluetooth na obrazovke nastavení mobilného
zariadenia zrušte párovanie nástavcov slúchadiel a mobilného zariadenia.
Nástavce slúchadiel nemajú funkciu zapnutia/vypnutia. Ak sa nástavce slúchadiel
používajú počas vopred definovanej doby po vybratí z uší, prepnú sa do režimu spánku a
mobilné zariadenie sa odpojí. Ak chcete znova aktivovať režim párovania Bluetooth, vložte
nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra a puzdro zatvorte. Potom si nástavce slúchadiel
vložte do uší.
Opätovné pripájanie zariadení a nástavcov slúchadiel
Po spárovaní nástavcov slúchadiel s mobilným zariadením sa nástavce slúchadiel automaticky
pokúsia o pripojenie k mobilnému zariadeniu vždy, keď si ich vložíte do uší.
Ak chcete nástavce slúchadiel znova manuálne pripojiť k mobilnému zariadeniu, v mobilnom
zariadení otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky Samsung Gear → ĎALŠIE →
Pripojiť.
37
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Pripojenie nových nástavcov slúchadiel
Nástavce slúchadiel môžete odpojiť od mobilného zariadenia a pripojiť nové.
Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položky Samsung Gear → ĎALŠIE →
Pripojiť nové hod. Gear.
Pripájanie k iným zariadeniam
Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení postupne ťuknite na položky Samsung Gear →
ĎALŠIE → Odpojiť. Alebo ťuknutím na položku Bluetooth na obrazovke nastavení mobilného
zariadenia zrušte párovanie nástavcov slúchadiel a mobilného zariadenia.
Po odpojení nástavcov slúchadiel od predchádzajúceho mobilného zariadenia, môžete nástavce
slúchadiel pripojiť k novému mobilnému zariadeniu.
Viac informácií nájdete v časti Pripojenie nástavcov slúchadiel k mobilnému zariadeniu.
Zobrazenie stavu nástavca slúchadla
Stav nástavcov slúchadiel pripojených k mobilnému zariadeniu môžete zobrazovať a
prispôsobovať.
Na obrazovke aplikácií mobilného zariadenia postupne ťuknite na položky Samsung Gear →
INFORMÁCIE.
• Slúchadlá: Zobrazenie stavu pripojenia a ostávajúcej úrovne nabitia batérie nástavcov
slúchadiel. Okrem toho môžete jeden z nástavcov slúchadiel nastaviť ako hlavný nástavec
slúchadla.
• Hlasitosť zariadenia Gear: Kontrola a úprava hlasitosti nástavcov slúchadiel.
• Cvičenie: Zobrazenie informácií o cvičení zistených nástavcami slúchadiel.
• Gear hudba: Zobrazenie názvu súboru aktuálne prehrávanej hudby alebo zmena nastavení
prehrávania hudby ťuknutím na položku NASTAVENIA HUDBY.
• Pamäť: Zobrazenie kapacity ukladacieho priestoru nástavcov slúchadiel a zoznamu
hudobných súborov uložených v nástavcoch slúchadiel.
Skutočná dostupná kapacita nástavca slúchadla sa môže líšiť v závislosti od kapacity
zobrazenej v aplikácii Samsung Gear. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií aplikácie
zmeniť.
38
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Prispôsobenie nastavení
Nastavenia nástavcov slúchadiel pripojených k mobilnému zariadeniu môžete prispôsobovať.
Na obrazovke aplikácií mobilného zariadenia postupne ťuknite na položky Samsung Gear →
NASTAVENIA.
Hudba
• Spravovanie skladieb: Prenos hudobných súborov z mobilného zariadenia do nástavcov
slúchadiel. Viac informácií nájdete v časti Prenos hudobných súborov do nástavcov slúchadiel.
• Náhodné poradie: Zapnutie alebo vypnutie náhodného poradia.
• Odozva pri ovládaní hudby: Výber typu zvuku odozvy po dotyku na dotykový ovládač pri
ovládaní prehrávania hudby.
• Prehrať hudbu z: Výber prehrávania hudby z nástavcov slúchadiel alebo z mobilného
zariadenia.
Oznámenia
Prostredníctvom nástavcov slúchadiel budete dostávať oznámenia za aplikácií mobilného
zariadenia. Aj keď oznámenia deaktivujete, budete naďalej dostávať oznámenia o prichádzajúcich
hovoroch a budíkoch.
• Spravovať oznámenia: Výber aplikácií, z ktorých chcete dostávať oznámenia, a zmena
nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
• Obmedziť oznámenia: Blokovanie všetkých oznámení okrem prichádzajúcich hovorov a
budíkov pri používaní nástavcov slúchadiel pripojených k mobilnému zariadeniu.
Zvukový spriev. cvičením
Aktivácia zvukového sprievodcu a počúvanie informácií o cvičení počas cvičenia, a výber intervalu
hlásení zvukového sprievodcu.
• Interval: Výber intervalu, v ktorom majú zaznieť hlásenia zvukového sprievodcu.
• Informácie sprievodcu: Výber informácií, ktoré sa majú prijímať prostredníctvom zvukového
sprievodcu.
Ak nebude snímač tepovej frekvencie doliehať k vašim ušiam, táto funkcia nemusí
fungovať správne.
39
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Okolité zvuky
Aktivovanie režimu okolitých zvukov, aby ste počas používania nástavcov slúchadiel počuli svoje
okolie. V režime okolitých zvukov môžete rýchlo rozpoznať akékoľvek potenciálne nebezpečné
situácie, aj keď počúvate hudbu.
Čítať možnosti menu
Nastavenie čítaných možností ponuky, ktoré budete počuť počas cvičenia. Môžete vybrať položky
ponuky, ktoré sa majú použiť, alebo zmeniť ich poradie.
Jazyk hlasového sprievodcu
Výber jazyka pre hlasovú odozvu z nástavcov slúchadiel.
Hlasový sprievodca podporuje 15 jazykov. Ak nie je jazyk vybraný na obrazovke
Nastavenia podporovaný, môže sa použiť angličtina.
Vybrať hlavné slúchadlo
Nastavenie nástavca slúchadla ako hlavného nástavca slúchadla, ktorý sa bude používať na
prijímanie hovorov a zaznamenávania informácií o cvičení. Pravý nástavec slúchadla je nastavený
ako hlavný.
Gear IconX - informácie
Zobrazenie informácií o nástavcoch slúchadiel, zmena názvu zariadenia a aktualizácia softvéru. Ak
máte počas používania nástavcov slúchadiel problémy, napríklad ak nereaguje dotykový ovládač
alebo chcete pripojiť nástavce slúchadiel k novému mobilnému zariadeniu, nástavce slúchadiel
môžete resetovať. Ťuknite na tlačidlo Resetovať a podľa zobrazených pokynov dokončite
resetovanie.
Verzia aplikácie
Zobrazenie informácií o verzii aplikácie Samsung Gear. V prípade potreby aktualizujte aplikáciu
Samsung Gear na najnovšiu verziu ťuknutím na položku K dispozícii sú aktualizácie.
40
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Úvod k programu Gear IconX PC Manager
Úvod
Ak chcete nástavce slúchadiel pripojiť k počítaču, je potrebné nainštalovať program Gear IconX
PC Manager do počítača. V programe Gear IconX PC Manager môžete prispôsobiť nastavenia
nástavcov slúchadiel.
Ak chcete nahradiť stratený nástavec slúchadla, umiestnite nástavce slúchadiel do
nabíjacieho puzdra a pripojte puzdro k počítaču. Potom spárujte obe nástavce slúchadiel
pomocou programu Gear IconX PC Manager.
Vložte nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra a nabíjacie puzdro pripojte k počítaču. Potom
postupne ťuknite na položky Gear IconX → Ďalšie.
Nastavenia zariadenia
Nastavenie nástavca slúchadla ako hlavného nástavca slúchadla, ktorý sa bude používať na
prijímanie hovorov a zaznamenávania informácií o cvičení. Pravý nástavec slúchadla je nastavený
ako hlavný.
41
Samsung Gear a Gear IconX PC Manager
Informácie o počítačovom softvéri
Zobrazia informácie o verzii programu Gear IconX PC Manager. V prípade potreby aktualizujte
program Gear IconX PC Manager na najnovšiu verziu ťuknutím na položku Aktualizovať.
Vyváženie údajov slúchadiel
Ťuknutím na položku Vyváženie údajov slúchadiel automaticky uložíte hudbu do oboch
nástavcov slúchadiel po manuálnom prenesení hudobných súborov do mobilného zariadenia.
42
Príloha
Riešenie problémov
Skôr než budete kontaktovať servisné stredisko spoločnosti Samsung, vyskúšajte nasledujúce
riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše nástavce slúchadiel.
Nástavce slúchadiel nefungujú
• Batéria môže byť úplne vybitá. Pred používaním nástavcov slúchadiel úplne nabite batériu.
• Ak nebude snímač tepovej frekvencie nástavca slúchadla doliehať k uchu, nástavec slúchadla
nemusí fungovať. Ak nepočujete zvuk, ktorý potvrdzuje zistenie nástavcov slúchadiel, vyberte
si nástavce slúchadiel z uší a znova si ich do uší vložte.
Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať nástavce
slúchadiel
• Počas používania nástavcov slúchadiel počúvajte pípnutie potvrdzujúce, že nástavce slúchadiel
sa prepli do režimu párovania Bluetooth.
• Vložte nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra, vyberte ich von a vložte si ich do uší.
• Uistite sa, že sú nástavce slúchadiel a druhé zariadenie Bluetooth v rozsahu pripojenia
Bluetooth (5 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenia používajú.
Ak tipy uvedené vyššie problém nevyriešia, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
43
Príloha
Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo sú nástavce
slúchadiel a mobilné zariadenie odpojené
• Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické
zariadenia.
• Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Samsung Gear.
V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Samsung Gear na najnovšiu verziu.
• Uistite sa, že sú nástavce slúchadiel a druhé zariadenie Bluetooth v rozsahu pripojenia
Bluetooth (5 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenia používajú.
• Reštartujte mobilné zariadenie a znova spustite aplikáciu Samsung Gear.
Prepojenie zlyhalo.
Vložte nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra a znova si ich vložte do uší. Ak problém
nedokážete napriek tomu vyriešiť, umiestnite nástavce slúchadiel do nabíjacieho puzdra a pripojte
puzdro k počítaču. Potom spárujte obe nástavce slúchadiel pomocou programu Gear IconX PC
Manager.
Batéria sa nenabíja správne (pre nabíjačky schválené
spoločnosťou Samsung)
• Uistite sa, že sú nabíjacie kontakty nástavcov slúchadiel a nabíjacieho puzdra vo vzájomnom
kontakte.
• Uistite sa, že nabíjačka je pripojená správne.
• Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí správne nabiť. Dôkladne očistite
pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
• Navštívte servisné stredisko Samsung a nechajte si batériu vymeniť.
Čas nabíjania a výdrž batérie sa pre každý z nástavcov slúchadla
líši.
• Výdrž batérie hlavného nástavca slúchadla bude menšia ako u druhého nástavca slúchadla,
pretože ovláda viac funkcií.
• Nabíjanie hlavného nástavca slúchadla trvá dlhšie ako nabíjanie druhého nástavca.
44
Príloha
Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení
• Keď nástavce slúchadiel alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám,
užitočné nabitie sa môže znížiť.
• Batérie je spotrebný materiál a jej kapacita sa časom znižuje.
Počas hovoru nepočujete druhú stranu
• Upravte hlasitosť nástavca slúchadla.
• Ak pri plnej hlasitosti nepočujete z nástavcov slúchadiel zvuk, upravte hlasitosť v pripojenom
zariadení.
Počas hovoru sa ozýva zvuk
Upravte hlasitosť potiahnutím prsta po dotykovom ovládači smerom nahor alebo nadol alebo
prejdite do iného priestoru.
Kvalita zvuku je nízka
• Z dôvodu problémov so sieťou poskytovateľa služieb môžu byť vypnuté služby bezdrôtovej
siete. Nástavce slúchadiel držte čo najďalej od elektromagnetických vĺn.
• Uistite sa, že sú nástavce slúchadiel a druhé zariadenie Bluetooth v maximálnom rozsahu
pripojenia Bluetooth (5 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom
sa zariadenia používajú.
• V závislosti od hlasitosti pripojeného zariadenia sa môžu vyskytovať poklesy hlasitosti alebo
hluk. Ak sa tomu chcete vyhnúť, vhodným spôsobom upravte zvuk pripojeného zariadenia.
Nástavce slúchadiel sú horúce na dotyk.
Keď nástavce slúchadiel používate dlhú dobu, môžu byť horúce na dotyk. Je to normálny jav, ktorý
by nemal ovplyvniť životnosť ani výkon nástavcov slúchadiel.
Ak sú nástavce slúchadiel prehriate alebo sú na dotyk horúce dlhšiu dobu, chvíľu ich nepoužívajte.
Ak sa nástavce slúchadiel aj naďalej prehrievajú, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Okolo vonkajšej časti puzdra nástavcov slúchadiel je viditeľná
malá medzera
• Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a
chvenia jednotlivých častí.
• Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.
45
Príloha
Vypnutie a opätovné zapnutie nástavcov
slúchadiel
Ak nástavce slúchadiel dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ich. Ak dotykový ovládač nereaguje alebo
nástavce slúchadla nefungujú správne, nástavce slúchadiel vypnite a znova zapnite.
1 Odpojte krídlovú špičku od nástavca slúchadla. Potom stlačte pomocou papierovej spinky
tlačidlo reštartovania nad snímačom tepovej frekvencie a podržte ho dlhšie ako šesť sekúnd.
Nástavce slúchadiel sa deaktivujú.
Tlačidlo reštartovania
2 Rovnako postupujte pri vypnutí druhého nástavca slúchadla.
3 Znova stlačte a podržte tlačidlo reštartovania.
Nástavec slúchadla sa reštartuje, keď trikrát blikne snímač tepovej frekvencie.
4 Rovnako postupujte pri reštartovaní druhého nástavca slúchadla.
Nástavce slúchadiel môžete reštartovať aj tak, že ich vložíte do nabíjacieho puzdra,
nabíjacie puzdro zatvoríte a potom nástavce slúchadiel z puzdra vyberiete.
46
Príloha
Vybratie batérie
• Ak chcete vybrať batériu, musíte navštíviť autorizované servisné stredisko.
• Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak sa batéria
nevyberie správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť
zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
• Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na
základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené
nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného
nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.
1 Odstráňte špičku a špičku nástavcov slúchadiel z nástavcov slúchadiel.
2 Odstráňte dotykový ovládač použitím nástroja s plochým hrotom.
3 Odspájkujte obvodovú dosku pomocou spájkovačky a potom ju odstráňte z držiaka batérie.
4 Vyberte batériu.
47
Autorské práva
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť
tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a
ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Model: SM-R150
Menovité napätie/prúd: 5 V/50 mA
FCC ID: ASLSM-R150
Vyrobené spoločnosťou Samsung vo Vietname
Samsung, GU46, 6GG, Spojené kráľovstvo
Download PDF

advertising