Samsung | C61R2AAST | Samsung C61R2AAST Používateľská príručka

Návod na inštaláciu a použitie
Sklokeramická varná doska
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST
C61RAEE / C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN
C61R1ADMST / C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL
C61R2ACN / C61R2ADST / C61R2AEE
Aby ste predišli riziku úrazu alebo poškodenia dosky, pred inštaláciou alebo použitím
zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Návod si uschovajte pre prípadné budúce
použitie.
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
1
2008-03-24
ソタネト 4:04:32
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
2
2008-03-24
ソタネト 4:04:32
Obsah
SK
Používanie tohto návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Elektrická bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Detská bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnosť pri používaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bezpečnosť pri čistení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Likvidácia zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Inštalácia varnej dosky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Predpisy a súlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pripojenie k elektrickej sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Montáž do drezovej dosky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Časti a funkcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Varné zóny a ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hlavné charakteristické vlastnosti zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bezpečnostná poistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indikátor zostatkového tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skôr než začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čistenie po zakúpení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Používanie varnej dosky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Používanie vhodného riadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Používanie dotykových ovládacích senzorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zapnutie zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastavenie teploty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vypnutie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vypnutie varnej zóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Používanie detskej poistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Odporúčané nastavenia pre varenie konkrétnych jedál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Varná doska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rám varnej dosky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prevencia pred poškodením zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Záruka a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Časté otázky (FAQ) a riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
1
2008-03-24
ソタネト 4:04:32
Používanie tohto návodu
SK
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a obzvlášť bezpečnostné
informácie obsiahnuté v nasledovnej časti. Návod si uschovajte pre prípadné budúce použitie.
V prípade zmeny vlastníka zariadenia nezabudnite so zariadením odovzdať aj návod na
použitie.
V texte sa používajú nasledovné symboly
Symbol pre bezpečnostné upozornenie.
Výstraha indikuje informácie vzťahujúce sa na osobnú bezpečnosť.
Dôležité indikuje informácie, ktoré majú zabrániť poškodeniu zariadenia.
Tento symbol indikuje užitočné informácie a praktické rady.
Tento symbol informuje o opatreniach, ktoré je treba vykonať vzhľadom na ochranu
životného prostredia.
1. Takéto číslice indikujú jednotlivé pokyny (kroky) potrebné na ovládanie zariadenia.
2. ...
3. ...
Tento návod obsahuje informácie, ako zistiť príčinu a vyriešiť problémy, ktoré sa môžu
vyskytnúť. Podrobnejšie informácie pozri v časti “Riešenie problémov”.
2
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
2
2008-03-24
ソタネト 4:04:33
Bezpečnosť
Z hľadiska bezpečnosti je toto zariadenie v súlade s technickými štandardmi
a nemeckým zákonom o bezpečnosti zariadení. Ako výrobca však považujeme
za povinnosť vás oboznámiť s nasledovnými bezpečnostnými pokynmi.
SK
Elektrická bezpečnosť
• Zariadenie musí byť správne nainštalované a uzemnené odborným pracovníkom.
• Toto zariadenie je možné opravovať len oprávneným servisným technikom. Neodborné
opravy môžu spôsobiť úraz alebo vážne poškodenie. Ak zariadenie vyžaduje opravu,
kontaktujte autorizovaný servis. Nedodržiavanie týchto pokynov môže zapríčiniť
poškodenie a stratu záruky.
• Zariadenie namontované zapustením je možné používať, len ak je inštalované v skrinkách
a priestoroch vyhovujúcich príslušným štandardom. Takto sa zabezpečí ochrana pred
kontaktom pre elektrické zariadenia, čo vyžaduje asociácia VDE [Association of German
Electrical Engineers].
• Ak zariadenie nefunguje alebo sa objavia zlomeniny, praskliny alebo trhliny:
- Vypnite všetky varné zóny;
- Odpojte zariadenie od elektrickej siete
- Kontaktujte miestny autorizovaný servis.
• Ak povrch zariadenia praskne, vypnite ho, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie nepoužívajte, kým nevymeníte sklenený povrch.
• Zariadenie nepoužívajte na ohrev alobalu, produktov balených v alobale alebo zmrazených
polotovarov balených v alobale.
Detská bezpečnosť
Toto zariadenie nesmie byť obsluhované deťmi alebo nesvojprávnymi osobami bez
dohľadu dospelej zodpovednej osoby.
Malé deti by mali byť pod dohľadom, čím zabezpečíte aby sa nehrali zo zariadením.
Pri varení sú varné zóny horúce. Nedovoľte malým deťom približovať sa
k zariadeniu.
3
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
3
2008-03-24
ソタネト 4:04:33
Bezpečnosť (pokračovanie)
SK
Bezpečnosť pri používaní
• Zariadenie je určené na bežné varenie a vyprážanie v domácnosti. Nie je určené
na komerčné a profesionálne používanie.
• Zariadenie nepoužívajte na vykurovanie miestnosti.
• Ak pripájate elektrické zariadenie do elektrickej zásuvky v blízkosti varnej dosky, dávajte
pozor. Sieťová šnúra sa nesmie dotýkať varnej plochy.
• Prehriata masť a olej môžu rýchlo vzplanúť. Zariadenie neopúšťajte pri príprave pokrmov
na masti alebo oleji (napr. praženie zemiakových lupienkov).
• Po použití vypnite varné zóny.
• Ovládací panel udržujte v čistote.
• Na zariadenie neklaďte horľavé predmety. Môžete spôsobiť požiar.
Bezpečnosť pri čistení
• Pred čistením zariadenie vypnite.
• Z bezpečnostných dôvodov nečistite zariadenie parnými ani vysokotlakými čističmi.
• Zariadenie čistite podľa pokynov na čistenie a údržbu v tomto návode.
Likvidácia zariadenia
Likvidácia obalového materiálu
• Všetky použité obalové materiály sú kompletne recyklovateľné. Papier a časti z tvrdenej
peny sú príslušne označené. Obalový materiál a nepotrebné zariadenie zlikvidujte
v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Likvidácia nepotrebného zariadenia
Výstraha: Pred likvidáciou nepotrebného zariadenia zariadenie znefunkčnite, aby
nebolo zdrojom nebezpečenstva.
Požiadajte kvalifikovaného technika o odpojenie zariadenia a demontáž jeho
sieťovej šnúry.
• Zariadenie nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
• Informujte sa o spôsobe likvidácie v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
4
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
4
2008-03-24
ソタネト 4:04:33
Inštalácia varnej dosky
Dôležité: Zariadenie musí byť správne nainštalované a uzemnené odborným
pracovníkom.
Dbajte na nasledovné. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa
nevzťahujú záručné podmienky.
Technické údaje nájdete na konci tohto návodu.
Tento výrobok musí byť uvedený do prevádzky autorizovanym subjektom s príslušnou
kvalifikáciou. Výrobca preberá zodpovednosť za prípadné vady tohoto výrobku, ktoré sa na
výrobku vyskytnú po jeho prevzatí spotrebiteľom v záručnej dobe iba za podmienky, že bol
uvedený do prevádzky autorizovanym subjektom s príslušnou kvalifikáciou. Záručná doba
začína plynúť odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, najneskôr však po troch týždňoch od
prevzatia výrobku spotrebiteľom. Bližšie informácie získate na našej zákazníckej linke 0800SAMSUNG (726-7864).
SK
Predpisy a súlad
Toto zariadenie vyhovuje nasledovným smerniciam:
• EN 60 335 - 1 a EN 60 335 - 2 - 6, týkajúcich sa bezpečnosti elektrických zariadení pre
domáce použitie a podobné účely;
• EN 60350, alebo DIN 44546 / 44547 / 44548, týkajúcich sa prevádzkových funkcií
elektrických varičov, varných dosiek, rúr a grilov pre domáce použitie;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2;
• EN 61000 - 3 - 3, týkajúcich sa základných požiadaviek na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC).
Zariadenie je v súlade s nasledovnými smernicami EU:
• 73 / 23 / EWG z 19.02.1973 (Nízkonapäťové spotrebiče);
• 89 / 336 / EWG z 03.05.1989 (smernica EMC vrátane dodatku 92 / 31 / EWG);
• 93 / 68 / EWG Označovanie CE.
Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov
• Zariadenie musí byť elektricky inštalované tak, aby bolo možné zariadenie úplne odpojiť
od elektrickej siete napr. pomocou ističa, ktorý preruší kontakt v dĺžke min. 3 mm. Vhodné
izolačné zariadenia obsahujú ochranné vypínače, poistky (závitové poistky, ktoré je možné
vybrať z držiaka), uzemňovacie prepážky a ističe.
• Vzhľadom na protipožiarnu ochranu zariadenie vyhovuje smernici EN 60 335 - 2 - 6. Tento
typ zariadenia je možné inštalovať na miesto vedľa vyššej skrinky alebo steny po jednom
boku.
• Pod varnou doskou nesmú byť pohyblivé zásuvky.
• Po inštalácii nesmie hroziť riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Kuchynské zariadenie, v ktorom je varná doska namontovaná, musí vyhovovať požiadavkám
na stabilitu podľa normy DIN 68930.
• Za účelom ochrany pred vlhkosťou musia byť všetky zrezané povrchy zaizolované vhodným
izolantom.
• Na obkladaných povrchoch musia byť spojovacie časti v ktorých je osadená varná doska
úplne vyplnené špárovacou hmotou.
• Na povrchoch z prírodného alebo umelého kameňa alebo keramiky je potrebné použiť
vhodnú plastickú hmotu alebo živicu.
• Tesniaca hmota musí byť nanesená rovnomerne. Nie je možné používať doplnkové silikónové
izolanty; pri potrebe opravy môže byť ich odstránenie veľmi obtiažne.
• Pri vyberaní dosky je potrebné dosku vytlačiť zo spodnej strany.
Záznam o inštalácii výrobku autorizovanym kvalifikovaným technikom:
Model:
Výrobné číslo:
Dátum:
Inštaláciu vykonal:
Pečiatka, podpis:
5
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
5
2008-03-24
ソタネト 4:04:33
Inštalácia varnej dosky (pokračovanie)
SK
Pripojenie k elektrickej sieti
Pred pripájaním skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zariadenia zodpovedá napätiu vo vašej
elektrickej sieti. Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia.
Pred pripájaním vypnite elektrický rozvod.
Napätie výhrevného telesa je AC 230 V ~. Zariadenie bude bez problémov fungovať aj pri napätí
AC 220 V ~.
Zariadenie musí byť elektricky inštalované tak, aby bolo možné zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete
prerušením kontaktu v dĺžke min. 3 mm, napr. pomocou automatického vypínača, ističa alebo poistky.
Ako prepojovací kábel je nutné použiť kábel typu H05SS - F (180°C) alebo s vyššími parametrami.
2
Prúdová záťaž zariadenia (A)
Menovitý prierez (mm )
1N~
> 25 a ≤ 32
>4 a <6
2N~
> 10 a ≤ 16
> 1.5 a < 2.5
Zapojenie je nutné vykonať podľa schémy. Prepojovacie káble je nutné viesť podľa príslušnej schémy
zapojenia.
Uzemňovací kábel je pripojený ku terminálu. Uzemňovací kábel musí byť dlhší ako káble fázy.
Zapojenie káblov musí vyhovovať všetkým predpisom a skrutky na termináli musia byť pevne dotiahnuté.
Prepojovací kábel sa zaisťuje svorkou napájacieho kábla a pevným zatvorením krytu (musí zacvaknúť).
Pred prvým zapnutím musíte odstrániť všetky zvyšky obalového materiálu (fólie, nálepky) z povrchu
zariadenia.
Po pripojení do elektrickej siete krátko skontrolujte, či sú všetky varné zóny funkčné
ich krátkym zapnutím na maximálny výkon a následným vypnutím.
Pri prvom zapnutí zariadenia sa rozsvietia všetky kontrolky a aktivuje sa detská
poistka.
< IN ~ >
L: Hnedý
N: Modrý
PE: Zelený
Výstraha: Pri zapájaní nezameňte zapojenie fázy s nulovým vodičom (pozorne
naštudujte schému zapojenia); inak sa zariadenie môže poškodiť.
Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie zariadenia spôsobené nesprávnou
inštaláciou.
6
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
6
2008-03-24
ソタネト 4:04:33
Inštalácia varnej dosky (pokračovanie)
Montáž do drezovej dosky
SK
Pred montážou skontrolujte a poznačte si výrobné číslo na typovom štítku
zariadenia. Číslo môže byť žiadané pri žiadosti o opravu a po montáži bude k nemu
obtiažny prístup, keďže je na spodnej časti zariadenia.
Dbajte na minimálne voľné priestory a medzery.
Pred montážou zariadenia na svorky zaistite svorky po obidvoch stranách
dodávanými skrutkami.
Min. 50 mm
x4
R3
560
min. 20
+1
490+1
600
50
7
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
7
2008-03-24
ソタネト 4:04:34
Inštalácia varnej dosky (pokračovanie)
SK
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
8
2008-03-24
ソタネト 4:04:34
Časti a funkcie
Varné zóny a ovládací panel
SK
Samostatná varná zóna 1200 W
14
8
Samostatná varná zóna 1800W
3
18
m
m
m
m
14
3
18
m
m
Ovládací panel
8
m
m
Samostatná varná
zóna 1200 W
Samostatná varná zóna 1800W
Indikátory nastavenia teploty
a ostatkového tepla
Ovládací senzor “Zablokovanie“
Prepínače nastavenia teploty
Ovládací senzor “Zap./Vyp“
9
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
9
2008-03-24
ソタネト 4:04:35
Časti a funkcie (pokračovanie)
SK
Časti
1 Sklokeramická varná doska
2 Inštalačné svorky
3 Skrutky
10
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
10
2008-03-24
ソタネト 4:04:35
Časti a funkcie (pokračovanie)
Hlavné charakteristické vlastnosti zariadenia
SK
• Sklokeramický varný povrch: Zariadenie má sklokeramický varný povrch a štyri varné
zóny s rýchlou odozvou. Výkonné výhrevné telesá zariadenia značne skracujú čas potrebný
na ohrev zóny.
• Dotykové ovládacie senzory: Zariadenie sa ovláda pomocou dotykových ovládacích
senzorov.
• Jednoduché čistenie: Výhodou sklokeramického varného povrchu a ovládacích senzorov
je ich jednoduché čistenie. Hladký a rovný povrch sa jednoducho čistí.
• Senzor Zap./Vyp: Ovládací senzor “Zap./Vyp.” umožňuje samotné zariadenie zapnúť
a vypnúť. Stláčaním tohto senzora úplne zapnete alebo vypnete zariadenie.
• Ovládacie a funkčné indikátory: Digitálne zobrazenia a svetelné indikátory poskytujú
informácie o nastaveniach a aktivácii funkcií a tiež o prítomnosti zostatkového tepla pri
rôznych varných zónach.
• Bezpečnostná poistka: Bezpečnostná poistka zabezpečuje, že sa všetky varné zóny
automaticky vypnú po určitom čase, ak sa nezmení ich nastavenie.
• Indikátor zostatkového tepla: Indikátor zostatkového tepla sa na displeji zobrazí, ak je
varná zóna stále teplá a hrozí popálenie.
Digitálne zobrazenia (Displej): Pre štyri varné zóny sú vyhradené štyri zobrazovacie polia.
Zobrazujú nasledovné informácie:
-
Zariadenie je zapnuté.
až zodpovedá nastavenej teplote.
Zostatkové teplo.
Je aktivovaná detská poistka.
Chybové hlásenie, stlačili ste senzor na viac než 10 sekúnd.
Chybové hlásenie, zariadenie je prehriate z dôvodu neštandardnej prevádzky.
11
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
11
2008-03-24
ソタネト 4:04:36
Časti a funkcie (pokračovanie)
SK
Bezpečnostná poistka
Ak niektorá z varných zón nie je vypnutá, alebo ak sa po uplynutí určitého času nevykoná
nastavenie teploty, príslušná varná zóna sa automaticky vypne.
Na príslušnom zobrazení pre danú varnú zónu bude zostatkové teplo indikované ako
(“horúce”).
Varné zóny sa vypnú po nasledovných časoch.
Nastavenie
1-2
Po uplynutí 6 hodín
Nastavenie
3-4
Po uplynutí 5 hodín
Nastavenie
5-6
Po uplynutí 3 hodín
Nastavenie
7-9
Po uplynutí 1 hodiny
Ak sa zariadenie prehreje z dôvodu neštandardnej prevádzky, zobrazí sa
Zariadenie sa vypne.
.
Ak sa jedna alebo viacero varných zón vypne ešte pred uplynutím indikovaného
času, pozri časť “Riešenie problémov”.
Ďalšie dôvody, pri ktorých sa varná zóna vypne
Všetky varné zóny sa okamžite vypnú, ak sa na ovládací panel vyleje vriaca kvapalina.
Automatické vypnutie sa vykoná aj pri položení vlhkej handričky na ovládací panel. V oboch
prípadoch je potrebné zariadenie znova zapnúť senzorom “Zap./Vyp ” po odstránení vyliatej
kvapaliny alebo odložení vlhkej handričky.
Indikátor zostatkového tepla
Po vypnutí varnej zóny alebo dosky bude zostatkové teplo indikované ako (“horúce”)
na digitálnom displeji pre danú varnú zónu. Aj po vypnutí varnej zóny zhasne indikátor
zostatkového tepla až po vychladnutí zóny.
Zostatkové teplo môžete využiť na rozmrazovanie alebo udržiavanie teploty jedla.
Dôležité: Kým svieti indikátor zostatkového tepla, hrozí riziko popálenia.
Dôležité: Ak odpojíte napájanie, symbol zhasne a informácia o zostatkovom teple
nebude dostupná. Stále však môže hroziť riziko popálenia. V blízkosti zariadenia
preto dávajte pozor.
12
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
12
2008-03-24
ソタネト 4:04:36
Skôr než začnete
Čistenie po zakúpení
SK
Sklokeramický povrch čistite vlhkou handričkou a čistiacim prostriedkom určeným na čistenie
sklokeramických varných dosiek.
Dôležité: Nepoužívajte leptajúce ani drsné čistiace prostriedky. Môžete poškodiť
povrch.
Používanie varnej dosky
Používanie vhodného riadu
Kvalitnejšie nádoby zaručia kvalitnejšie výsledky.
• Kvalitná nádoba má kvalitné dno. Dno musí byť maximálne hrubé a rovné.
• Pri nákupe si všímajte priemer dna nádoby. Výrobca zvyčajne udáva len priemer vrchnej
hrany.
• Nádoby s hliníkovým alebo medeným dnom môžu farebne znečistiť varnú dosku. Takéto
znečistenie nemusí byť vôbec možné odstrániť.
• Nepoužívajte nádoby z liateho železa alebo nádoby s dnom poškodeným ryhami alebo
nerovnosťami. Pri posúvaní takýchto nádob môžete zničiť povrch zariadenia.
• Pri vychladnutí sa dno nádob zvyčajne prehýna dovnútra (konkávne). Dno sa nesmie
prehnúť von (konvexne).
• Ak chcete používať špeciálne nádoby (napr. tlakové a špeciálne hrnce alebo wok),
dodržujte pokyny ich výrobcu.
Rady pre úsporu energie
Dodržiavaním nasledovných rád môžete značne usporiť energiu.
Správne!
Nesprávne!
13
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
13
2008-03-24
ソタネト 4:04:37
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
SK
• Nádobu umiestnite na varnú zónu ešte pred jej zapnutím.
• Znečistená zóna a dno nádoby zvyšujú spotrebu energie.
• Ak je to možné, nádobu úplne zakryte pokrievkou.
• Varnú zónu vypnite ešte pred uplynutím času varenia, aby ste využili zostatkové teplo
napr. na udržanie jedla teplého alebo na rozmrazovanie.
• Dno nádoby by malo mať priemer zhodný s priemerom varnej zóny.
• Používanie tlakových hrncov redukuje čas varenia až o 50 %.
Používanie dotykových ovládacích senzorov
Pri používaní dotykových ovládacích senzorov stláčajte prstom príslušný panel, kým sa
nerozsvieti alebo nezhasne príslušné zobrazenie, alebo kým sa nezapne želaná funkcia.
Pri ovládaní zariadenie stláčajte len jeden senzor. Ak máte príliš široké prsty, môžete spolu
s ovládaným senzorom stlačiť aj susedný.
14
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
14
2008-03-24
ソタネト 4:04:37
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
Zapnutie zariadenia
SK
Na cca 3 sekundy zatlačte senzor “Zablokovanie ” .
Zariadenie sa zapína/vypína senzorom “Zap./Vyp ” .
Stlačte senzor “Zap./Vyp ” .
Na digitálnom displeji sa zobrazí .
Po zapnutí zariadenia stlačením senzora “Zap./Vyp ” musíte do cca 10 sekúnd
nastaviť teplotu. Inak sa zariadenie z bezpečnostných dôvodov vypne.
Nastavenie teploty
Pre nastavenie teploty (výkonu) ( až ) varenia stlačte senzory príslušnej zóny
Pri prvom stlačení
sa úroveň teploty nastaví na .
Pri prvom stlačení
sa úroveň teploty nastaví na .
Stláčaním
úroveň teploty zvyšujete a stláčaním
úroveň teploty znižujete.
,
.
15
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
15
2008-03-24
ソタネト 4:04:38
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
SK
Vypnutie zariadenia
Zariadenie úplne vypnete senzorom “Zap./Vyp
Stlačte senzor “Zap./Vyp ”.
”.
Po vypnutí samostatnej varnej zóny alebo celého zariadenia bude na digitálnom displeji
pre príslušné varné zóny indikovaná prítomnosť zostatkového tepla (“horúce”).
Ak je teplota nastavená na a chcete výhrevné teleso vypnúť, senzor
môžete
stlačiť znova. Teplota sa nastaví na nulu.
Nastavenie sa vykoná rýchlejšie, ak prst pridržíte na senzore
alebo
kým sa
nenastaví príslušná hodnota.
Ak na viac než 10 sekúnd stlačíte viac než jeden senzor, v zobrazení nastavenia
teploty sa zobrazí
. Zobrazenie vypnete stlačením senzora “Zap./Vyp ”.
Vypnutie varnej zóny
Ak chcete varnú zónu vypnúť, obnovte nastavenie na
ovládacom paneli.
pomocou senzorov
alebo
na
16
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
16
2008-03-24
ソタネト 4:04:39
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
Používanie detskej poistky
SK
Detská poistka zabezpečí zariadenie pred neželaným zapínaním a zapínaním varných zón.
Senzor poistky je možné použiť, keď je zariadenie zapnuté.
Zapnutie detskej poistky
1. Zatlačte a pridržte senzor
na cca 3 sekundy.
Ako potvrdenie zaznie akustický signál.
cca 3 sekundy
2. Stlačte ľubovoľný senzor nastavenia teploty.
Na displeji sa zobrazí , čo indikuje zapnutú detskú poistku.
17
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
17
2008-03-24
ソタネト 4:04:39
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
SK
Vypnutie detskej poistky
1. Zatlačte senzor poistky na cca 3 sekundy.
Ako potvrdenie zaznie akustický signál.
cca 3 sekundy
18
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
18
2008-03-24
ソタネト 4:04:40
Používanie varnej dosky (pokračovanie)
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho panela
SK
Kedykoľvek počas varenia môžete celý ovládací panel okrem senzora “Zap./Vyp. ”
zablokovať, aby nedošlo k náhodnej zmene nastavení napr. pri utieraní panela handričkou.
1. Zatlačte a pridržte senzor zablokovania na cca 3 sekundy.
Rozsvieti sa indikátor senzora pre zblokovanie. Ovládacie senzory sú zablokované.
2. Ak chcete senzory odblokovať, znova zatlačte senzor pre zablokovanie na cca 3 sekundy.
Indikátor senzora pre zblokovanie zhasne.
cca 3 sekundy
Odporúčané nastavenia pre varenie konkrétnych jedál
Údaje v uvedenej tabuľke sú orientačné. Nastavenia teploty pre rôzne spôsoby varenia závisia
od rôznych premenných vrátane kvality používanej nádoby a typu a množstva vareného jedla.
Nastavenie
Spôsob varenia
9
Ohrev
Príprava soté
Vyprážanie
Príklady používania
Ohrev veľkého objemu tekutín, varenie cestovín,
príprava mäsa, (dokončovanie gulášu a mäsa)
7
Intenzívne
Vyprážanie
Steaky, sviečková, fašírky, omáčky, lievance/
palacinky
6
Vyprážanie
Rezne/jazyky, pečeň, ryby, karbonátky, volské oká,
omelety
8
5
Varenie
4
3
2
Parenie
Dusenie
Varenie
1
Rozpúšťanie
Varenie až 1,5 l tekutiny, zemiaky, zelenina
Parenie a dusenie malého množstva zeleniny,
varenie ryžových a mliečnych pokrmov
Rozpúšťanie masla, želatíny, čokolády
Poznámka
• Nastavenia teploty uvádzané v tabuľke sú orientačné.
• Teplotu je potrebné nastaviť podľa špecifickej nádoby a jedla.
19
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
19
2008-03-24
ソタネト 4:04:40
Čistenie a údržba
SK
Varná doska
Dôležité: Čistiaci prostriedok nesmie prísť do kontaktu s horúcou varnou plochou:
Čistiaci prostriedok musí byť po použití z varnej plochy utretý vodou, pretože môže
po zahriatí varnej plochy spôsobovať leptanie. Nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky na čistenie grilov alebo spreje na rúry, prášky alebo drsné čističe
na nádoby.
Sklokeramický povrch čistite po každom použití, keď má takú teplotu, že je možné
sa ho dotýkať. Takto sa zabráni pripečeniu nečistoty na povrch. Nečistoty od vody,
masti, oleja a farebné znečistenie od kovov vyčistite komerčne dostupnými čistiacimi
prostriedkami na sklokeramické varné dosky alebo nerezové povrchy.
Jemné znečistenie
1. Sklokeramický povrch vyčistite vlhkou handričkou.
2. Následne ho dôkladne utrite suchou handričkou. Na povrchu nesmú zostať zvyšky
čistiaceho prostriedku.
3. Celú varnú dosku raz za týždeň vyčistite komerčne dostupnými čistiacimi prostriedkami
na sklokeramické varné dosky alebo nerezové povrchy.
4. Sklokeramický povrch vyčistite handričkou s vodou a utrite ho dosucha suchou handričkou
nepúšťajúcou vlákna.
Silné znečistenie
1. Na čistenie vyvretých tekutín a pripečených zvyškov jedla použite sklenenú škrabku.
2. Škrabku pritlačte pod vhodným uhlom na povrch dosky.
3. Znečistenie zoškriabte hranou škrabky.
Sklenené škrabky a čistiace prostriedky na sklokeramické varné dosky sú dostupné
v špecializovaných predajniach.
20
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
20
2008-03-24
ソタネト 4:04:40
Čistenie a údržba (pokračovanie)
Problémové znečistenie
SK
1. Roztavený cukor, spálený plast, alobal alebo iné materiály ihneď odstráňte sklenenou
škrabkou, kým sú ešte horúce.
Dôležité: Pri používaní sklenenej škrabky na horúcej varnej zóne hrozí riziko
popálenia.
2. Po vychladnutí dosky ju vyčistite normálne.
Ak doska znečistená roztavenou nečistotou
vychladla, pred čistením ju znova zohrejte.
Škrabance alebo tmavé škvrny na povrchu
dosky spôsobené napr. nádobou s ostrými
hranami nie je možné odstrániť. Nemajú však
vplyv na funkčnosť zariadenia.
Rám varnej dosky
Dôležité: Na rám dosky neaplikujte vínový ocot, citrónové šťavy ani odhrdzovače;
môžu vzniknúť fľaky.
1. Rám čistite vlhkou handričkou.
2. Vlhkosť potom utrite suchou handričkou. Povrch utrite dosucha.
Prevencia pred poškodením zariadenia
• Zariadenie nepoužívajte ako pracovnú dosku.
• Nezapínajte varnú zónu bez položenej nádoby alebo s prázdnou nádobou.
• Sklokeramický povrch je veľmi pevný a tepelne odolný, nie je však nerozbitný. Ak naň
spadne ostrý alebo tvrdý predmet, môže sa poškodiť.
• Nepoužívajte nádoby z liateho železa alebo nádoby s dnom poškodeným ryhami alebo
nerovnosťami. Pri posúvaní takýchto nádob po doske môžu vzniknúť škrabance.
• Na rám zariadenia neklaďte nádoby. Môže sa poškriabať a poškodiť povrchová úprava.
• Na rám dosky neaplikujte kyslé roztoky ako vínový ocot, citrónové šťavy a odhrdzovače.
Môžu vzniknúť fľaky.
• Ak do dôjde pri varení cukru alebo pokrmov s cukrom ku kontaktu horúcej varnej zóny
s cukrom a jeho roztaveniu, treba znečistenie ihneď odstrániť škrabkou ešte za horúca.
Ak znečistenie vychladne, môže sa pri jeho odstraňovaní poškodiť povrch.
• Nesmie dôjsť ku kontaktu taviacich sa materiálov (napr. plast, alobal a fólie pre použite
v rúrach) so sklokeramickým povrchom. Ak sa nejaký uvedený materiál roztaví na doske,
treba znečistenie ihneď odstrániť škrabkou ešte za horúca.
21
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
21
2008-03-24
ソタネト 4:04:40
Záruka a servis
SK
Časté otázky (FAQ) a riešenie problémov
Niektoré problémy môžete odstrániť vlastnými silami pomocou nasledovného prehľadu.
Ak uvedené riešenie nepomôže, nepokúšajte sa opravovať zariadenie svojpomocne.
Výstraha: Opravu zariadenia je možné vykonať len v autorizovanom servise.
Nekvalifikované opravy môžu znamenať riziko pre užívateľa. Ak zariadenie vyžaduje
opravu, kontaktujte autorizovaný servis.
Ako postupovať, ak varné zóny nefungujú?
Zistite:
• Prepálila sa poistka v poistkovej skrinke v domácnosti. Ak sa poistka stále vypaľuje,
kontaktujte elektrikára.
• Zariadenie je správne zapnuté.
• Ovládacie indikátory na ovládacom paneli svietia.
• Varná zóna je zapnutá.
• Varné zóny sú nastavené na želanú teplotu.
Ako postupovať, ak sa varné zóny nezapnú?
Zistite:
• Uplynulo viac než 10 sekúnd od zapnutia zariadenia senzorom “Zap./Vyp.” a zapnutím danej
varnej zóny (pozri časť “Zapnutie zariadenia”).
• Na ovládacom paneli je vlhká handrička alebo kvapalina.
Ako postupovať, ak sa z displeja náhodne všetko okrem indikátora zostatkového
tepla vypne?
Príčiny môžu byť dve:
• Náhodne ste aktivovali senzor “Zap./Vyp.”.
• Na ovládacom paneli je vlhká handrička alebo kvapalina.
Ako postupovať, ak sa po vypnutí varných zón nezapnú indikátory zostatkového
tepla?
Zistite:
• Zónu ste používali krátko a preto nie je dostatočne teplá. Ak je varná zóna horúca,
kontaktujte servis.
Ako postupovať, ak sa varná zóna nezapne/nevypne?
Príčina môže byť nasledovná:
• Na ovládacom paneli je vlhká handrička alebo kvapalina.
• Je zapnutá detská poistka.
Ako postupovať, ak svieti
?
Zistite:
• Na ovládacom paneli je vlhká handrička alebo kvapalina. Stlačte senzor “Zap./Vyp.”.
22
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
22
2008-03-24
ソタネト 4:04:40
Záruka a servis (pokračovanie)
Čo znamená, ak varná zóna nie je červená?
SK
• Nastavená teplota varnej zóny sa udržiava jej striedavým zapínaním a vypínaním. Preto
nebude vždy červená. Pri nižších teplotách je cyklické zapínanie/vypínanie častejšie ako pri
vyšších. Cyklické zapínanie/vypínanie sa vyskytuje aj pri najvyššej nastavenej teplote.
Ak zavoláte servis z dôvodu poruchy zariadenia, servisný pracovník si môže účtovať poplatok
aj v záručnej lehote.
Servis
Pred kontaktovaním servisu skontrolujte časť “Riešenie problémov”.
Ak uvedené riešenia nepomohli, postupujte nasledovne.
Ide o technický problém?
Ak áno, kontaktujte autorizovaný servis.
Vždy sa vopred pripravte na možnú diskusiu. Zjednoduší sa tak proces diagnostikovania
problému a rozhodnutie, či je nutná návšteva servisu.
Poznačte si nasledovné informácie.
• Akej povahy je problém?
• V akom prípade sa problém vyskytuje?
Vopred si poznačte výrobné číslo a typové označenie. Tieto informácie sú uvedené na
typovom štítku nasledovným spôsobom:
• Popis modelu
• Výrobné číslo (S/N) (10-ciferné)
Odporúčame vám z dôvodu jednoduchosti poznamenať si uvedené informácie na toto miesto.
Model:
Výrobné číslo:
Kedy sa platia poplatky aj v rámci záručnej lehoty?
• Ak bolo možné odstrániť problém svojpomocne jedným z uvedených odporúčaní v časti
“Riešenie problémov”.
• Ak servisný pracovník nebol dostatočne oboznámený s povahou problému a musel vykonať
opakované cesty po náhradné diely. Ak sa vopred pripravíte na telefonát podľa vyššie
uvedených pokynov, nebudú potrebné žiadne opakované cesty.
23
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
23
2008-03-24
ソタネト 4:04:40
Technické údaje
SK
Rozmery
Šírka
Hĺbka
Výška
575 mm
505 mm
55 mm
Montážne rozmery otvoru do pracovnej dosky
Šírka
Hĺbka
Polomer zaoblenia rohov
560 mm
490 mm
3 mm
Varné zóny
Poloha
Priemer
Výkon
Predná ľavá
183 mm
1 800 W
Zadná ľavá
148 mm
1 200 W
Zadná pravá
183 mm
1 800 W
Predná pravá
148 mm
1 200 W
Napájacie napätie
Maximálny príkon
Hmotnosť :
230 V ~ 50 Hz
6,0 kW
Netto
7,5 kg
Brutto
10,0 kg
24
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
24
2008-03-24
ソタネト 4:04:41
Poznámky
SK
25
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
25
2008-03-24
ソタネト 4:04:41
OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY
KRAJINA
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE
ELEKTRONICKOU FORMOU NA
LOKALITE
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min.)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min.)
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min.)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com/be
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min.)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/at
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ch
Kód č.: DG68-00046A-02
C61RAAST_XEH-00046A-01_SK.indd
26
2008-03-24
ソタネト 4:04:42
Download PDF