Samsung | SGH-J700 | Samsung SGH-J700 Používateľská príručka

J700_SK.book Page ii Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
SGH-J700
Používateľská
príručka
J700_SK.book Page ii Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Používanie tejto
príručky
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto
príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli
spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb
Táto používateľská príručka je určená na to, aby
vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho
mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete
v častiach "Predstavenie vášho mobilného
telefónu", "Zloženie a príprava vášho mobilného
telefónu", a "Používanie základných funkcií".
Výstraha – situácie, ktoré by mohli
spôsobiť poškodenie telefónu alebo
iného zariadenia
Poznámka – poznámky, rady alebo
dodatočné informácie
X
ii
Pozri – stránky so súvisiacimi
informáciami; napríklad: X s. 12
(znamená "pozri stranu 12")
J700_SK.book Page iii Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
→
[
]
<
>
Hranaté zátvorky – tlačidlá telefónu;
napríklad: [ ] (znamená tlačidlo
napájania/ukončenia menu)
Informácia o autorských právach
Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú
súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom
príslušných vlastníkov:
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete
– Bluetooth QD ID: B013594.
• Java™ je ochranná známka spoločnosti
Sun Microsystems, Inc.
Lomené zátvorky – kontextové tlačidlá
ovládajúce rôzne funkcie na každej
obrazovke; napríklad: <OK> (znamená
kontextové tlačidlo OK)
iii
Používanie tejto príručky
Nasledujúci krok – poradie možností
alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby
ste vykonali určitú akciu; napríklad:
Stlačte <Menu> → Správy → Vytvoriť
správu (znamená Menu, potom
Správy, potom Vytvoriť správu)
J700_SK.book Page iv Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Obsah
Informácie k bezpečnosti a používaniu 2
Bezpečnostné upozornenia ....................... 2
Bezpečnostné opatrenia ............................ 4
Dôležité informácie k používaniu ............... 7
Predstavenie vášho mobilného
telefónu
10
Vybalenie ................................................. 10
Rozvrhnutie telefónu ................................ 11
Tlačidlá .................................................... 12
Displej ...................................................... 13
Ikony ........................................................ 14
Zloženie a príprava vášho mobilného
telefónu
16
Vloženie SIM karty a batérie .................... 16
Nabíjanie batérie ...................................... 18
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) ....... 19
Používanie základných funkcií
iv
20
Zapnutie a vypnutie telefónu .................... 20
Vstup do menu ......................................... 21
J700_SK.book Page v Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Používanie pokročilých funkcií
32
Používanie pokročilých funkcií
pre volanie ............................................... 32
Používanie pokročilých funkcií kontaktov 34
Používanie pokročilých funkcií
pre zasielanie správ ................................. 35
Používanie pokročilých
hudobných funkcií .................................... 36
Používanie nástrojov a aplikácií
38
Používanie bezdrôtovej funkcie
Bluetooth .................................................. 38
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy .... 39
Aktivácia mobilného stopára .................... 40
Nahrávanie a prehrávanie hlasových
poznámok ................................................ 41
Úpravy obrázkov ...................................... 42
Používanie Java hier a aplikácií .............. 44
Zobrazenie svetového času ..................... 45
Nastavenie a používanie upozornení ...... 46
Používanie kalkulačky ............................. 47
Prevod mien alebo jednotiek ................... 47
Nastavenie časovača ............................... 47
Používanie stopiek ................................... 47
Vytvorenie textovej poznámky ................. 48
Správa kalendára ..................................... 48
Prehľad funkcií menu
a
Riešenie problémov
b
Register
e
Obsah
Upravte si telefón ..................................... 21
Používanie základných funkcií
pre volanie ............................................... 23
Odosielanie a zobrazovanie správ ........... 24
Pridanie a vyhľadanie kontaktov .............. 27
Používanie základných funkcií
fotoaparátu ............................................... 28
Počúvanie hudby ..................................... 29
Prehliadanie webu ................................... 30
v
J700_SK.book Page 2 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Informácie
k bezpečnosti
a používaniu
Aby ste zabránili nebezpečným alebo
nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon
mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi.
2
Bezpečnostné upozornenia
Uchovávajte telefón mimo dosahu
malých detí a domácich zvierat.
Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo
dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí
malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo
vážnemu zraneniu.
Chráňte svoj sluch
Používanie slúchadiel s vysokou
hlasitosťou môže poškodiť sluch.
Používajte iba minimálnu hlasitosť
nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu
alebo hudbu.
J700_SK.book Page 3 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie
opatrne
Manipulujte s batériami a nabíjačkami
a likvidujte ich opatrne
• Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti
Samsung určené priamo pre váš telefón.
Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu
spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie
telefónu.
• Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii
batérií sa riaďte všetkými miestnymi
predpismi.
Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov
Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm
od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému
rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov
a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless
Technology Research. Ak máte dôvod sa
domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor
alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón
vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora
alebo lekárskeho zariadenia.
3
Informácie k bezpečnosti a používaniu
Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace
vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
Neumiestňujte telefón ani vybavenie
do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii
zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované
bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne
zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.
• Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie
zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle
či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu
explodovať.
• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte.
Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by
mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
J700_SK.book Page 4 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Vypínajte telefón vo výbušnom
prostredí
Informácie k bezpečnosti a používaniu
Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle
alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite
telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný
symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť
výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa
skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách
alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte
ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo
výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako
telefón, jeho časti či príslušenstvo.
Obmedzenie nebezpečenstva zranenia
spôsobeného opakujúcim sa pohybom
Pri posielaní textových správ a hraní hier
v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá
zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré
znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad
šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často
odpočívajte.
4
Bezpečnostné opatrenia
Vždy šoférujte bezpečne
Nepoužívajte telefón pri vedení motorového
vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré
obmedzujú používanie mobilného telefónu počas
šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu
handsfree.
Dodržujte všetky bezpečnostné
upozornenia a predpisy
Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú
používanie mobilného telefónu v určitých
oblastiach.
Používajte len príslušenstvo schválené
spoločnosťou Samsung.
Pri používaní nekompatibilného príslušenstva
môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo
k zraneniu.
J700_SK.book Page 5 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Vypnite mobilný telefón v blízkosti
zdravotníckych prístrojov
Na palube lietadla vypnite telefón alebo
jeho bezdrôtové funkcie
Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte
všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu
ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte
režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.
Chráňte batérie a nabíjačky pred
poškodením
• Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi
vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad
45 °C/115° F). Extrémne teploty môžu znížiť
nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
Manipulujte s telefónom opatrne
a rozumne
• Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu
spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte
s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde
k poškodeniu telefónu vodou, môže byť
zrušená platnosť záruky výrobcu.
• Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom,
znečistenom prostredí, aby ste zabránili
poškodeniu pohyblivých častí.
5
Informácie k bezpečnosti a používaniu
Telefón môže rušiť lekárske prístroje
v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.
Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny
lekárskeho personálu.
• Zabráňte kontaktu batérií s kovovými
predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu
kladného a záporného pólu batérie, čo by malo
za následok dočasné alebo trvalé poškodenie
batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku
alebo batériu.
J700_SK.book Page 6 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Informácie k bezpečnosti a používaniu
• Telefón je komplexný elektronický prístroj –
chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním
opatrne, aby ste zabránili vážnemu
poškodeniu.
• Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba
môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť
správnej funkčnosti.
• Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo
na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
• Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť
k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty.
Nepoužívajte puzdrá na prenášanie
a príslušenstvo s magnetickým uzáverom
a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením
magnetickému poľu.
6
Ochrana pred rušením iných
elektronických prístrojov
Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii
(RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo
nedostatočne tienené elektronické vybavenie,
napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske
prístroje a ďalšie elektronické prístroje
v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde
k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa
na výrobcu elektronického zariadenia.
J700_SK.book Page 7 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Dôležité informácie
k používaniu
Používajte telefón v normálnej polohe
Tento telefón môže opravovať iba
kvalifikovaný personál
Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou
osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu
a bude zrušená platnosť záruky.
Zaistenie maximálnej životnosti batérie
a nabíjačky
• Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné
nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
• Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred
použitím je nutné ich znovu nabiť.
Manipulujte so SIM kartami
a pamäťovými kartami opatrne
• Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša
informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by
tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty
alebo telefónu.
• Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou
elektrinou a elektrickým šumom z iných
zariadení.
• Časté zapisovanie a mazanie skracuje
životnosť pamäťových kariet.
• Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo
kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite
kartu mäkkou handričkou.
7
Informácie k bezpečnosti a používaniu
Nedotýkajte sa internej antény telefónu.
• Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju
od napájania.
• Používajte batérie iba na stanovený účel.
J700_SK.book Page 8 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Zaistenie dostupnosti tiesňových
služieb
Informácie k bezpečnosti a používaniu
V niektorých oblastiach alebo za určitých
okolností nemusia byť z vášho telefónu možné
tiesňové volania. Pred cestovaním
do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite
alternatívny spôsob, ktorým je možné
kontaktovať tiesňové služby.
Informácia o certifikácii SAR (špecifická
miera absorpcie)
Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré
obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej
frekvencii vysielanej rádiovým
a telekomunikačným zariadením. Tieto normy
zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré
prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie
(známe ako špecifická miera absorpcie alebo
SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram
telesného tkaniva.
8
Počas testovania bola maximálna zaznamenaná
hodnota SAR pre tento model 0,499 wattu
na kilogram. Pri normálnom použití bude
skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa
nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo
energie, ktoré je nutné na prenos signálu
na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým
vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to
možné, telefón obmedzuje celkovú mieru
vystavenia energii na rádiovej frekvencii.
Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto
príručky dokladá splnenie európskej smernice
o rádiovom zariadení a telekomunikačnom
koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto
telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich
normách EÚ nájdete na webových stránkach
venovaných mobilným telefónom Samsung.
J700_SK.book Page 9 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Správna likvidácia produktu
(Likvidácia elektrického a elektronického
vybavenia)
Táto značka na produkte alebo
príslušnej dokumentácii označuje,
že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť
likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili
poškodeniu životného prostredia a ľudského
zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu,
likvidujte tento produkt oddelene od ostatných
typov odpadu a zaistite jeho recykláciu.
Podporíte tak opakované využitie zdrojov.
Komerční používatelia by sa mali obrátiť
na dodávateľa a konzultovať podmienky
nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri
likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.
Informácie k bezpečnosti a používaniu
(Platné v Európskej únii a ďalších
európskych krajinách so separovaným
zberom odpadu)
Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na
predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo
na miestny úrad, na ktorom získajú informácie
o tom, kam môžu tento produkt odniesť
na ekologickú recykláciu.
9
J700_SK.book Page 10 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Predstavenie
vášho mobilného
telefónu
V tejto časti sa nachádzajú informácie
o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.
10
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
•
•
•
•
Mobilný telefón
Batéria
Cestovný adaptér (nabíjačka)
Používateľská príručka
Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť
v závislosti od softvéru a príslušenstva
dostupného vo vašej oblasti alebo
ponúkaného poskytovateľom služieb.
Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť
u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
J700_SK.book Page 11 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Rozvrhnutie telefónu
Na prednej strane telefónu sa nachádzajú
nasledujúce tlačidlá a prvky:
Objektív
fotoaparátu
Zrkadlo
Displej
Štvorsmerové
navigačné
tlačidlo
Tlačidlo hlasitosti
Ľavé kontextové
tlačidlo
Tlačidlo volania
Tlačidlo Vymazať
Slot pre
pamäťovú kartu
Tlačidlá
špeciálnych
funkcií
Kryt batérie
Stredové tlačidlo
Pravé kontextové
tlačidlo
Vypínacie tlačidlo/
tlačidlo ukončenia
menu/hovoru
Alfanumerické
tlačidlá
Mikrofón
Multifunkčný
konektor
Pri zatvorení telefónu sa automaticky
zamykajú odkryté tlačidlá, aby sa zabránilo
ich náhodnému stlačeniu. Ak chcete tieto
tlačidlá odomknúť, stlačte <Odomk.> →
<OK>.
11
Predstavenie vášho mobilného telefónu
Slúchadlo
Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú
nasledujúce tlačidlá a prvky:
J700_SK.book Page 12 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Predstavenie vášho mobilného telefónu
Kontextové
tlačidlá
Vykonanie akcie uvedenej
v dolnej časti displeja
Navigácia
V základnom režime –
aktivácia režimu Moje menu
(hore) alebo prístup
k používateľom definovaným
menu (doľava/doprava/dole);
v režime Menu –
prechádzanie medzi
možnosťami menu
Stred
12
Tlačidlo
V základnom režime –
spustenie webového
prehliadača; v režime Menu –
výber zvýraznenej položky
menu či potvrdenie zadaného
údaja
Volanie
Funkcia
Vytočenie alebo príjem
hovoru; v základnom režime
umožňuje vyvolanie
posledných volaných čísel,
čísel zmeškaných hovorov
alebo čísel prijatých hovorov
Vymazať
Vymazanie znakov alebo
položiek v aplikácii
Napájanie/
ukončenie
menu
Zapnutie alebo vypnutie
telefónu (stlačením
a podržaním); ukončenie
hovoru; v režime Menu
umožňuje zrušenie zadaných
údajov a návrat telefónu
do základného režimu
J700_SK.book Page 13 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Tlačidlo
Špeciálne
funkcie
Zadanie špeciálnych znakov
alebo vykonanie špeciálnych
funkcií; stlačením
a podržaním [ ] aktivujete
profil Tichý; stlačením
a podržaním [ ] zadáte
medzeru medzi číslami
Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti telefónu
Displej
Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:
Rad ikon
Zobrazuje rôzne ikony
Textová a grafická časť
Zobrazuje správy, pokyny
a zadané informácie
Menu
Kontakty
Rad kontextových tlačidiel
Zobrazuje aktuálne akcie
priradené každému
kontextovému tlačidlu
13
Predstavenie vášho mobilného telefónu
Funkcia
Zadávanie čísel, písmen
a špeciálnych znakov;
v základnom režime
Alfanumerické
stlačením a podržaním [1]
tlačidlá
otvoríte hlasovú poštu
a pomocou [0] zadáte
medzinárodnú predvoľbu
J700_SK.book Page 14 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Ikony
Ikona
Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú
na displeji.
Ikona
Definícia
Predstavenie vášho mobilného telefónu
Sila signálu
Stav siete GPRS
• Modrá: Pripojené k sieti GPRS
• Červená: Prenos dát v sieti GPRS
Stav siete EDGE
• Modrá: Pripojené k sieti EDGE
• Červená: Prenos dát v sieti EDGE
Prebieha hovor
Nie je k dispozícii žiadna služba
Funkcia tiesňových správ je aktívna
Je vložená pamäťová karta
14
Definícia
Je aktívny alarm
Je aktívne presmerovanie hovorov
V domovskej zóne
V pracovnej zóne
Bluetooth je aktívne
Je pripojená náhlavná súprava Bluetooth
alebo súprava handsfree do automobilu
Je aktívny profil Normálny
Je aktívny profil Tichý
Je aktívny profil Šoférovanie
Je aktívny profil Rokovanie
J700_SK.book Page 15 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Ikona
Definícia
Je aktívny profil Vonku
Je aktívny profil Offline
Predstavenie vášho mobilného telefónu
Je aktívny profil vytvorený používateľom
Je aktívny šepkací mód (počas hovoru)
Je aktívny režim stlmenia (počas hovoru)
Nová textová správa (SMS)
Nová multimediálna správa (MMS)
Nová e-mailová správa
Nová hlasová správa
Je zapnuté FM rádio
Stav batérie
15
J700_SK.book Page 16 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Zloženie
a príprava vášho
mobilného
telefónu
Vloženie SIM karty a batérie
Keď si predplatíte službu u poskytovateľa
mobilných služieb, dostanete kartu SIM
(Subscriber Identity Module), v ktorej budú
načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad
PIN a voliteľné služby.
Inštalácia SIM karty a batérie:
1. Odstráňte kryt batérie.
Začnite zostavením a nastavením
mobilného telefónu pre prvé použitie.
Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením
a podržaním [ ].
16
J700_SK.book Page 17 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
2. Vložte SIM kartu.
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu
Vložte kartu do telefónu tak, aby zlaté
kontakty smerovali dole.
3. Vložte batériu.
4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.
17
J700_SK.book Page 18 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť
batériu.
Nesprávne pripojenie adaptéra môže
spôsobiť vážne poškodenie telefónu.
Na poškodenia spôsobené nesprávnym
použitím sa nevzťahuje záruka.
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu
1. Otvorte kryt multifunkčného konektora
na boku telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra
do konektora.
3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra
do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona
sa už
nepohybuje), odpojte cestovný adaptér
od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte adaptér od telefónu.
Trojuholník smeruje
k prednej strane
telefónu
18
J700_SK.book Page 19 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.
Vloženie pamäťovej karty
(voliteľné)
Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne
súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš
telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou
maximálne 2 GB (závisí od výrobcu a typu
pamäťovej karty).
3. Zatlačte kartu do zásuvky, pokým sa nezaistí
na mieste.
Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, mierne na ňu
zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom
ju vytiahnite zo slotu.
1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku
telefónu.
19
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu
Informácie o indikátore vybitia batérie
Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá
varovný tón a zobrazí správu informujúcu
o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude
prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie
klesne príliš, telefón sa automaticky vypne.
Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite
batériu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana
so štítkom smerovala hore.
J700_SK.book Page 20 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Používanie
základných
funkcií
Naučte sa vykonávať základné operácie
a používať hlavné funkcie svojho mobilného
telefónu.
Zapnutie a vypnutie telefónu
Zapnutie telefónu:
1. Otvorte telefón vysunutím.
2. Stlačte a podržte [
].
3. Zadajte kód PIN a stlačte <OK> (ak je to
nutné).
Ak chcete telefón vypnúť, opakujte kroky 1 a 2.
Aktivácia offline profilu
Po aktivácii profilu Offline môžete používať tie
funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie
k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate
na miestach, na ktorých je zakázané používanie
bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle
alebo v nemocnici.
Ak chcete aktivovať profil Offline, stlačte <Menu>
→ Nastavenia → Nastavenie telefónu → Profily
telefónu → Offline.
20
J700_SK.book Page 21 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Na miestach, na ktorých je zakázané
používanie bezdrôtových zariadení,
dodržujte všetky upozornenia a pokyny
zamestnancov.
Vstup do menu
1. Stlačte kontextové tlačidlo požadovaného
menu.
Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď
si ho upravíte podľa svojich potrieb.
Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel
V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel
stlačením [ / ].
Aktivácia alebo deaktivácia profilu Tichý
2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou
navigačných tlačidiel.
V základnom režime môžete stlačením
a podržaním [ ] stlmiť telefón alebo stlmenie
zrušiť.
3. Stlačením <Zvoliť>, <OK> alebo stredového
tlačidla potvrdíte označenú možnosť.
Zmena tónu zvonenia
4. Stlačením <Späť> prejdite o úroveň vyššie;
stlačením [ ] sa vrátite do základného
režimu.
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Nastavenia → Nastavenie telefónu →
Profily telefónu.
2. Prejdite na profil.
21
Používanie základných funkcií
Vstup do menu telefónu:
Upravte si telefón
J700_SK.book Page 22 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
3. Stlačte <Voľby> → Upraviť → Tón zvonenia
hlasového hovoru.
Výber farebného vzhľadu (režim Menu)
Používanie základných funkcií
4. Vyberte kategóriu tónu zvonenia → tón
zvonenia.
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Nastavenia → Nastavenie displeja → Moja
téma.
5. Stlačte <Voľby> → Uložiť profil.
2. Vyberte farebný vzor.
Výber obrázka na pozadí (základný
režim)
Nastavenie skratiek menu
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Nastavenia → Nastavenie displeja →
Úvodná obrazovka.
2. Vyberte možnosť Obrázok na pozadí →
kategória obrázka → obrázok.
3. Stlačte <Uložiť>.
22
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Nastavenia → Nastavenie telefónu →
Skratky.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako
skratku.
3. Vyberte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu
skratky.
J700_SK.book Page 23 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Zamknutie telefónu
2. Stlačením [
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Nastavenia → Nastavenia zabezpečenia →
Zámok telefónu.
3. Hovor ukončíte stlačením [
2. Vyberte možnosť Zap.
1. Keď telefón zvoní, stlačte [
].
3. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte
<OK>.
2. Hovor ukončíte stlačením [
].
Používanie základných funkcií
pre volanie
Naučte sa volať, prijímať hovory a používať
základné funkcie pre volanie.
Volanie
].
Príjem hovoru
Nastavenie hlasitosti
Hlasitosť počas hovoru nastavíte stlačením
[ / ].
Použitie funkcie hlasitý hovor
1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor
stlačením stredového tlačidla → <Áno>.
2. Ďalším stlačením stredového tlačidla
prepnete späť na slúchadlo.
1. V základnom režime zadajte smerové číslo
oblasti a telefónne číslo.
23
Používanie základných funkcií
4. Zadajte nové heslo znovu a stlačte <OK>.
] číslo vytočíte.
J700_SK.book Page 24 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Používanie základných funkcií
Používanie slúchadiel
Odoslanie textovej správy
Po pripojení dodaných slúchadiel
k multifunkčnému konektoru môžete volať
a prijímať hovory:
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Správy → Vytvoriť správu → SMS.
• Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte
tlačidlo slúchadiel, potom ho stlačte znovu
a podržte ho.
• Ak chcete prijať hovor, stlačte a podržte
tlačidlo slúchadiel.
• Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte
tlačidlo slúchadiel.
3. Stlačte <Voľby> → Uložiť a odoslať alebo
Len odoslať.
2. Zadajte text správy. X s. 25
4. Zadajte telefónne číslo príjemcu.
5. Stlačením stredového tlačidla správu
odošlete.
Odoslanie multimediálnej správy
Odosielanie a zobrazovanie správ
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Správy → Vytvoriť správu → MMS.
Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS),
multimediálne (MMS) a e-mailové správy.
2. Vyberte možnosť Predmet.
3. Zadajte predmet a stlačte stredové tlačidlo.
4. Vyberte možnosť Obrázok alebo video alebo
Hudba alebo zvuk.
24
J700_SK.book Page 25 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
5. Pridajte obrázok, videozáznam, hudbu alebo
zvuk.
5. Zadajte text e-mailu a stlačte stredové
tlačidlo.
6. Vyberte možnosť Text.
6. Vyberte možnosť Pripojiť súbor a pripojte
súbor (ak chcete).
7. Zadajte text správy a stlačte stredové tlačidlo.
8. Stlačte <Voľby> → Odoslať.
10. Stlačením stredového tlačidla správu
odošlete.
Odoslanie e-mailu
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Správy → Vytvoriť správu → E-mail.
2. Vyberte možnosť Predmet.
3. Zadajte predmet a stlačte stredové tlačidlo.
4. Vyberte možnosť Správa.
8. Zadajte e-mailovú adresu.
9. Stlačením stredového tlačidla správu
odošlete.
Zadávanie textu
Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim
zadávania textu:
• Stlačením a podržaním [ ] je možné prepnúť
medzi režimami T9 a ABC.
• Stlačením [ ] zmeníte veľkosť písmen alebo
aktivujete číselný režim.
• Stlačením a podržaním [ ] aktivujete režim
symbolov.
25
Používanie základných funkcií
9. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú
adresu príjemcu.
7. Stlačte <Voľby> → Odoslať.
J700_SK.book Page 26 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:
Režim
ABC
Používanie základných funkcií
T9
Funkcia
Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo,
pokým sa na displeji nezobrazí
požadovaný znak.
1. Zadajte celé slovo stlačením
príslušných alfanumerických tlačidiel.
2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte
medzeru stlačením [ ]. Ak sa
nezobrazí správne slovo, vyberte
alternatívne slovo stlačením [0].
Číslo
Zadajte číslo stlačením príslušného
alfanumerického tlačidla.
Symbol
Vyberte symbol stlačením príslušného
alfanumerického tlačidla.
26
Zobrazenie textovej alebo
multimediálnej správy
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Správy → Moje správy → Prijaté.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.
Zobrazenie e-mailu
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Správy → Moje správy → Prijatá pošta.
2. Vyberte možnosť Skontrolovať nové
správy.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo
e-mailu stlačením <Voľby> → Vyvolať.
J700_SK.book Page 27 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Pridanie a vyhľadanie kontaktov
Nájdenie kontaktu
1. V základnom režime zadajte telefónne číslo
a stlačte <Voľby>.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré
chcete vyhľadať.
2. Vyberte možnosť Uložiť → umiestnenie
v pamäti (telefón alebo SIM) → Nové.
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácia o kontakte.
5. Stlačením <Uložiť> alebo stredového tlačidla
pridáte kontakt do pamäte.
Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:
• vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením
[ ]
• upraviť informácie kontaktu stlačením
stredového tlačidla
27
Používanie základných funkcií
Pridanie nového kontaktu
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Kontakty → Zoznam kontaktov.
Môžete taktiež stlačiť <Kontakty>
v základnom režime.
Nižšie je popísané základné používanie funkcie
Kontakty.
J700_SK.book Page 28 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Používanie základných funkcií
fotoaparátu
Naučte sa základy pre vytváranie a prezeranie
fotografií a videozáznamov.
Fotografovanie
Používanie základných funkcií
1. Fotoaparát zapnete stlačením <Menu> →
Fotoaparát v základnom režime.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
3. Stlačením stredového tlačidla vytvoríte
fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
4. Stlačením <Späť> vytvoríte ďalšiu fotografiu
(krok 2).
Prezeranie fotografií
V základnom režime stlačte <Menu> → Moje
súbory → Obrázky → Moje fotografie → súbor
s fotografiou.
Nahrávanie videozáznamu
1. Fotoaparát zapnete stlačením <Menu> →
Fotoaparát v základnom režime.
2. Stlačením [1] prepnete na režim nahrávania.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte
požadované úpravy.
4. Stlačením stredového tlačidla spustíte
nahrávanie.
5. Stlačením < > alebo stredového tlačidla
nahrávanie zastavíte.
Videozáznam sa automaticky uloží.
6. Stlačením <
(krok 3).
28
> nahráte ďalší videozáznam
J700_SK.book Page 29 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Prehrávanie videozáznamov
Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné
stanice.
5. Vyberte rozhlasovú stanicu prechodom hore
alebo dole.
Počúvanie hudby
6. Ak chcete rádio vypnúť, stlačte stredové
tlačidlo.
Nižšie je popísané ako počúvať hudbu
s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.
Vytvorenie zoznamu skladieb
a počúvanie hudobných súborov
Počúvanie FM rádia
Začnite presunutím súborov do telefónu alebo
na pamäťovú kartu:
1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného
konektora telefónu.
2. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → FM rádio.
3. Spustite rádio stlačením stredového tlačidla.
4. Stlačením <Áno> spustíte automatické
ladenie.
• Stiahnutím z webu. X Prehliadanie webu
• Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej
aplikácie Samsung PC Studio.
X Používateľská príručka Samsung PC Studio
• Príjmom cez Bluetooth. X s. 39
• Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.
X s. 36
29
Používanie základných funkcií
V základnom režime stlačte <Menu> → Moje
súbory → Videá → Moje videoklipy → súbor
s videozáznamom.
J700_SK.book Page 30 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Po presunutí hudobných súborov do telefónu
alebo na pamäťovú kartu:
Tlačidlo
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → Prehrávač hudby.
2. Stlačte <Voľby> → Pridať hudbu z → typ
pamäte.
Používanie základných funkcií
3. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte
<Pridať>.
4. Stlačením stredového tlačidla spustíte
prehrávanie.
5. Prehrávanie môžete ovládať pomocou
nasledujúcich tlačidiel:
Tlačidlo
Stred
/
30
Funkcia
Pozastavenie alebo pokračovanie
v prehrávaní
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Navigácia
Funkcia
• Doľava: Prechod späť;
vyhľadávanie späť v súbore
(stlačenie a podržanie)
• Doprava: Prechod vpred;
vyhľadávanie vpred v súbore
(stlačenie a podržanie)
• Hore: Otvorenie zoznamu
skladieb
• Dole: Zastavenie prehrávania
Prehliadanie webu
Naučte sa prechádzať a ukladať svoje obľúbené
webové stránky.
Prehliadanie webových stránok
1. V základnom režime otvoríte domovskú
stránku poskytovateľa služieb stlačením
stredového tlačidla.
J700_SK.book Page 31 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
2. Webové stránky môžete prechádzať
pomocou nasledujúcich tlačidiel:
Tlačidlo
Navigácia
Funkcia
Prechod hore a dole na webovej
stránke
Výber položky
<Späť>
Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>
Otvorenie zoznamu možností
prehliadača
Používanie základných funkcií
Stred
Uloženie obľúbených webových stránok
1. Stlačte <Menu> → Prehliadač → Záložky.
2. Vyberte prázdne miesto.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu
(URL).
4. Stlačte <Voľby> → Uložiť.
31
J700_SK.book Page 32 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Používanie
pokročilých
funkcií
Naučte sa vykonávať pokročilé operácie
a používať doplnkové funkcie svojho mobilného
telefónu.
Používanie pokročilých funkcií
pre volanie
Nižšie nájdete informácie o doplnkových
funkciách telefónu.
Zobrazenie a vytočenie čísel
zmeškaných hovorov
Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré
ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného
hovoru:
1. Stlačte <Prezer.>.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré
chcete vytočiť.
3. Stlačením [
] číslo vytočíte.
Volanie posledného volaného čísla
1. V základnom režime zobrazíte zoznam
posledných čísel stlačením [ ].
32
J700_SK.book Page 33 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho
stlačením [ ].
Podržanie hovoru alebo vyvolanie
podržaného hovoru
Stlačením <Podržať> hovor podržíte a stlačením
<Vyvolať> hovor vyvoláte.
Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete
počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:
1. Stlačením <Podržať> podržíte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [
].
3. Stlačením <Prehoď> môžete medzi hovormi
prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte
<Voľby> → Ukončiť podržaný hovor.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [
].
Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať
druhý prichádzajúci hovor:
1. Druhý hovor prijmete stlačením [ ].
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením <Prehoď> môžete medzi hovormi
prepínať.
Konferenčný hovor
1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať
do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou,
zavolajte druhej osobe.
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte <Voľby>
→ Spojiť.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať
opakovaním krokov 1 a 2 (ak je to nutné).
33
Používanie pokročilých funkcií
Vytočenie druhého hovoru
Príjem druhého hovoru
J700_SK.book Page 34 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte
[ ].
Používanie pokročilých funkcií
kontaktov
Volanie na medzinárodné číslo
Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre
rýchle vytáčanie a vytvárať skupiny kontaktov.
1. V základnom režime zadáte znak + stlačením
a podržaním [0].
Používanie pokročilých funkcií
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód
krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne
číslo), a potom stlačte [ ].
Volanie kontaktu zo zoznamu
Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty
pomocou uložených kontaktov. X s. 27
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Kontakty → Zoznam kontaktov.
Môžete taktiež stlačiť <Kontakty>
v základnom režime.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať,
a stlačte [ ].
34
Vytvorenie vizitky
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Kontakty → Moja vizitka.
2. Zadajte svoje osobné údaje a stlačte
<Voľby> → Uložiť.
Svoju vizitku môžete odoslať priložením
k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete
odoslať cez Bluetooth.
Nastavenie čísel rýchleho vytáčania
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Kontakty → Rýchle vytáčanie.
J700_SK.book Page 35 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
2. Prejdite k číslu, ktoré chcete nastaviť (2–9),
a stlačte stredové tlačidlo.
3. Vyberte kontakt, ktorému chcete priradiť číslo.
Kontakt sa uloží s číslom rýchleho vytáčania.
Vytvorenie skupiny kontaktov
Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete
jednotlivým skupinám priradiť tón zvonenia,
fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať
správy a e-maily celej skupine. Začnite
vytvorením skupiny:
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Kontakty → Skupina → <Voľby> → Pridať.
2. Zadajte názov skupiny a prejdite dole.
4. Ak chcete pre skupinu nastaviť tón zvonenia,
prejdite dole a stlačte stredové tlačidlo →
kategória tónu zvonenia → tón zvonenia.
5. Stlačte <Uložiť>.
Používanie pokročilých funkcií
Teraz môžete na tento kontakt zavolať
zo základného režimu stlačením a
podržaním priradeného čísla rýchleho
vytáčania.
3. Ak chcete nastaviť obrázok ID volajúceho,
stlačte stredové tlačidlo → kategória obrázka
→ obrázok.
Používanie pokročilých funkcií
pre zasielanie správ
Naučte sa vytvárať predlohy a používať ich pri
vytváraní nových správ.
Vytvorenie predlohy SMS
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Správy → Predlohy → Textové šablóny.
2. Otvorte okno novej predlohy stlačením
stredového tlačidla.
35
J700_SK.book Page 36 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
3. Zadajte text a uložte predlohu stlačením
stredového tlačidla.
Vytvorenie predlohy MMS
1. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom
a požadovanými prílohami, ktorú použijete
ako predlohu. X s. 24
Používanie pokročilých funkcií
2. Na obrazovke správy stlačte <Voľby> →
Uložiť do → Predlohy.
Správa je teraz uložená ako predloha MMS
s prednastaveným názvom, napríklad
"Narodeniny".
Vytvorenie správy z predlohy MMS
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Správy → Predlohy → Šablóny MMS.
2. Prejdite na požadovanú predlohu a stlačte
<Voľby> → Upraviť.
Predloha sa otvorí ako nová multimediálna
správa.
Používanie pokročilých
hudobných funkcií
Vloženie predlôh SMS do nových správ
Naučte sa pripravovať hudobné súbory a ukladať
rozhlasové stanice.
1. Vytvorte novú správu stlačením <Menu> →
Správy → Vytvoriť správu → typ správy.
Skopírovanie hudobných súborov
na pamäťovú kartu
2. Vyberte textové pole a stlačte <Voľby> →
Vložiť → Predloha → predloha.
1. Vložte pamäťovú kartu.
36
J700_SK.book Page 37 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
2. V základnom režime stlačte <Menu> →
Nastavenia → Nastavenie telefónu →
Spojenia s počítačom → Veľkokapacitné
pamäťové zariadenie.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne
s počítačom voliteľným dátovým káblom.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú
kartu.
3. Upravte nastavenia prehrávača hudby.
4. Stlačte <Uložiť>.
Automatické uloženie rozhlasových
staníc
1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného
konektora telefónu.
2. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → FM rádio.
3. Spustite rádio stlačením stredového tlačidla.
Nastavenie prehrávača hudby
4. Stlačte <Voľby> → Automatické ladenie.
Nižšie je popísané nastavenie prehrávania
v prehrávači hudby.
5. Potvrďte akciu stlačením <Áno> (ak je to
nutné).
Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné
stanice.
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → Prehrávač hudby.
37
Používanie pokročilých funkcií
4. Vyberte v okne v počítači možnosť Otvoriť
priečinok a zobraziť súbory.
2. Stlačte <Voľby> → Nastavenia.
J700_SK.book Page 38 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Používanie
nástrojov
a aplikácií
Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými
aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.
Používanie bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným
bezdrôtovým zariadeniam kvôli výmene dát
a používaniu handsfree funkcií.
Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → Bluetooth → Aktivácia → Zap.
2. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam
nájdenie telefónu, vyberte Viditeľnosť
telefónu → Zap.
Nájdenie iných zariadení Bluetooth
a spárovanie s nimi
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → Bluetooth → Moje zariadenia →
Hľadať novú perif. jednotku.
38
J700_SK.book Page 39 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
2. Prejdite na zariadenie a stlačte <Zvoliť>.
Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej
funkcie Bluetooth
1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete
odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte <Voľby> → Odoslať cez →
Bluetooth (pri odosielaní kontaktných údajov
určte, ktoré údaje chcete odoslať).
Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
1. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu
Bluetooth a stlačte <OK> (ak je to nutné).
2. Stlačením <Áno> potvrďte, že chcete prijať
dáta zo zariadenia (ak je to nutné).
Aktivácia a odoslanie tiesňovej
správy
V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú
správu so žiadosťou o pomoc.
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Správy → Tiesňové správy → Možnosti
odosielania.
2. Funkciu tiesňových správ zapnete prechodom
doprava.
39
Používanie nástrojov a aplikácií
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu
Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth
druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte
<OK>.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký
kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude
dokončené.
J700_SK.book Page 40 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov
stlačením stredového tlačidla.
4. Otvorte zoznam kontaktov stlačením
stredového tlačidla.
5. Prejdite na kontakt a stlačte stredové tlačidlo.
Používanie nástrojov a aplikácií
6. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam
príjemcov stlačením <Zvoliť>.
7. Príjemcov uložíte stlačením <Voľby> →
Uložiť.
8. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných
odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte <Uložiť>.
10. Potvrďte akciu stlačením <Áno>.
Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, telefón
musí byť zatvorený a tlačidlá zamknuté. Stlačte
štyrikrát [ / ], keď je telefón zatvorený.
40
Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky
funkcie telefónu deaktivované, pokým
nestlačíte [ ].
Aktivácia mobilného stopára
Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu
SIM, mobilný stopár automaticky odošle
kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali
možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia
mobilného stopára:
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Nastavenia → Nastavenia zabezpečenia →
Mobilný stopár.
2. Zadajte heslo a stlačte <OK>.
Pri prvom spustení mobilného stopára
budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie
hesla.
J700_SK.book Page 41 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
3. Mobilného stopára zapnete prechodom
doprava.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov
stlačením stredového tlačidla.
5. Otvorte zoznam kontaktov stlačením
stredového tlačidla.
7. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam
príjemcov stlačením <Zvoliť>.
Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.
Nahrávanie hlasových poznámok
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → Diktafón.
2. Stlačením stredového tlačidla spustíte
nahrávanie.
8. Príjemcov uložíte stlačením <Voľby> →
Uložiť.
3. Nahovorte poznámku do mikrofónu (môže byť
dlhá až 1 hodinu).
9. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
4. Až skončíte, stlačte <Uložiť>.
10. Stlačte <Uložiť> → <Prijať>.
Prehranie hlasovej poznámky
1. Na obrazovke diktafónu stlačte <Voľby> →
Prejsť do zložky Moje hlasové klipy.
2. Vyberte súbor.
41
Používanie nástrojov a aplikácií
6. Prejdite na kontakt a stlačte stredové tlačidlo.
Nahrávanie a prehrávanie
hlasových poznámok
J700_SK.book Page 42 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou
nasledujúcich tlačidiel:
Tlačidlo
Stred
/
Používanie nástrojov a aplikácií
Navigácia
Funkcia
Pozastavenie alebo pokračovanie
v prehrávaní
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú
fotografiu.
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
5. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť,
a stlačte <Hotovo>.
•
•
•
Doľava: Presun späť v súbore
Doprava: Preskočenie dopredu
v súbore
Dole: Zastavenie prehrávania
Úpravy obrázkov
Naučte sa upravovať obrázky a používať
zaujímavé efekty.
Používanie efektov v obrázkoch
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → Editor obrázkov.
42
2. Stlačte <Voľby> → Nový obrázok → Otvoriť
alebo Odfotiť.
4. Stlačte <Voľby> → Efekty → efekt.
6. Po dokončení stlačte <Voľby> → Uložiť ako.
7. Potvrďte akciu stlačením <Áno>.
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok
a stlačte stredové tlačidlo.
Úpravy obrázka
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → Editor obrázkov.
2. Stlačte <Voľby> → Nový obrázok → Otvoriť
alebo Odfotiť.
J700_SK.book Page 43 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú
fotografiu.
4. Stlačte <Voľby> → Upraviť → možnosť úprav
(jas, kontrast alebo farba).
4. Stlačte <Voľby> → Transformovať → Otočiť
alebo Prevrátiť.
5. Upravte obrázok podľa svojich predstáv
pomocou navigačného tlačidla a stlačte
<Hotovo>.
5. Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby
pomocou navigačného tlačidla a stlačte
<Hotovo>.
6. Stlačte <Voľby> → Uložiť ako.
6. Stlačte <Voľby> → Uložiť ako.
7. Potvrďte akciu stlačením <Áno>.
7. Potvrďte akciu stlačením <Áno>.
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok
a stlačte stredové tlačidlo.
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok
a stlačte stredové tlačidlo.
Transformácia obrázka
Vloženie vizuálneho prvku
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → Editor obrázkov.
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Aplikácie → Editor obrázkov.
2. Stlačte <Voľby> → Nový obrázok → Otvoriť
alebo Odfotiť.
2. Stlačte <Voľby> → Nový obrázok → Otvoriť
alebo Odfotiť.
43
Používanie nástrojov a aplikácií
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú
fotografiu.
J700_SK.book Page 44 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú
fotografiu.
4. Stlačte <Voľby> → Vložiť → vizuálny prvok
(rámček, klipart alebo emotikona).
5. Vyberte vizuálny prvok, ktorý chcete pridať,
a stlačte <Zvoliť>.
Používanie nástrojov a aplikácií
6. Pomocou navigačného tlačidla môžete
pridaný obrázok presunúť (ak je to nutné).
7. Stlačte <Hotovo>.
8. Stlačte <Voľby> → Uložiť ako.
9. Potvrďte akciu stlačením <Áno>.
10. Zadajte nový názov súboru pre obrázok
a stlačte stredové tlačidlo.
Používanie Java hier a aplikácií
Naučte sa používať hry a aplikácie využívajúce
technológiu Java.
Hranie hier
1. V základnom režime stlačte <Menu> → Moje
súbory → Hry a iné.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti
od poskytovateľa služieb a oblasti.
Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.
Spustenie aplikácií
1. V základnom režime stlačte <Menu> → Moje
súbory → Hry a iné → aplikácia.
2. Stlačením <Voľby> otvorte zoznam rôznych
možností a nastavení pre aplikáciu.
44
J700_SK.book Page 45 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Zobrazenie svetového času
Nižšie je popísané zobrazenie času v inej krajine
alebo meste a nastavenie zobrazenia svetového
času na displeji.
Pridanie svetového času na displej
V režime zobrazenia duálnych hodín môže byť
na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych
časových pásmach.
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Svetový čas.
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Svetový čas.
2. Prejdite na svetový čas a stlačte <Voľby> →
Označiť ako druhé hodiny.
2. Prejdite dole k svetovému času.
3. Stlačte <Voľby> → Nastavenie displeja.
3. Vyberte časové pásmo prechodom doľava
alebo doprava.
4. Vyberte Dvojité digitálne prechodom doľava
alebo doprava.
4. Ak chcete nastaviť letný čas, stlačte <Voľby>
→ Použiť letný čas → časové pásmo →
<Uložiť>.
5. Stlačte <Uložiť>.
5. Stlačte <Voľby> → Uložiť.
45
Používanie nástrojov a aplikácií
Zobrazenie svetového času
J700_SK.book Page 46 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Nastavenie a používanie
upozornení
Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia
na dôležité udalosti.
Nastavenie nového upozornenia
Používanie nástrojov a aplikácií
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Budík.
2. Prejdite na prázdny slot upozornenia a stlačte
stredové tlačidlo.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte <Uložiť>.
Funkcia automatické zapnutie nastaví
telefón tak, aby sa automaticky zapol
a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude
vypnutý.
46
Vypnutie upozornenia
Keď zvoní upozornenie:
• Upozornenie vypnete bez posunutia stlačením
ľubovoľného tlačidla.
• Stlačením <OK> alebo stredového tlačidla
vypnete upozornenie s posunutím. Stlačením
ľubovoľného tlačidla môžete taktiež stíšiť
upozornenie na čas posunutia.
Deaktivácia upozornenia
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Budík.
2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete
deaktivovať, a stlačte stredové tlačidlo.
3. Prejdite dole na položku Alarm a vyberte
možnosť Vyp.
4. Stlačte <Uložiť>.
J700_SK.book Page 47 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Používanie kalkulačky
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Kalkulačka.
2. Základné matematické operácie môžete
vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré
zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Prevodník → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo jednotky do príslušných
polí.
Nastavenie časovača
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Časovač.
4. Stlačením stredového tlačidla spustíte alebo
pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača
môžete zastaviť upozornenie stlačením
<OK>.
Používanie stopiek
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Stopky.
2. Stlačením stredového tlačidla spustíte stopky
a zaznamenáte medzičasy.
3. Po skončení stlačte <Zastav.>.
4. Stlačením <Vynulovať> vymažete
zaznamenané časy.
2. Stlačte <Nastaviť>.
47
Používanie nástrojov a aplikácií
Prevod mien alebo jednotiek
3. Zadajte hodiny alebo minúty, ktoré chcete
odpočítať, a stlačte <OK>.
J700_SK.book Page 48 Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Vytvorenie textovej poznámky
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Poznámka.
Vytvorenie udalosti
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Kalendár.
Používanie nástrojov a aplikácií
2. Stlačte <Vytvoriť>.
2. Stlačte <Voľby> → Vytvoriť → typ udalosti.
3. Zadajte text poznámky a stlačte stredové
tlačidlo.
4. Stlačte <Uložiť>.
Správa kalendára
Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať
udalosti.
Zmena zobrazenia kalendára
1. V základnom režime stlačte <Menu> →
Plánovač → Kalendár.
2. Stlačte <Voľby> → Zobraziť podľa → Deň
alebo Týždeň.
48
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
J700_SK.book Page a Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Prehľad funkcií menu
Menu otvoríte stlačením <Menu> v základnom režime.
Záznam hovoru
Najnovšie kontakty
Zmeškané hovory
Volané čísla
Prijaté hovory
Vymazať všetko
Správca hovorov
Kontakty
Zoznam kontaktov
Kontakty pevnej voľby1
Vytvoriť kontakt
Skupina
Rýchle vytáčanie
Moja vizitka
Vlastné číslo
Správa
Číslo služby1
Aplikácie
Prehrávač hudby
Diktafón
FM rádio
3
4
5
6
4
1
2
3
4
5
6
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Aplikácie
Editor obrázkov
Bluetooth
SIM AT1
Prehliadač
Domovská stránka
Záložky
Zadať URL
Vyprázdniť pamäť
Nastavenia profilu
Aktuálny profil
Správy
Vytvoriť správu
Moje správy
Predlohy
Vymazať všetko
Nastavenia
Tiesňové správy
Lokálne správy
Stav pamäte
6
1
2
3
4
5
6
7
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
8
Moje súbory
Obrázky
Videá
Hudba
Zvuky
Hry a iné
Ďalšie súbory
Pamäťová karta2
Stav pamäte
Plánovač
Budík
Kalendár
Poznámka
Svetový čas
Kalkulačka
Prevodník
Časovač
Stopky
Fotoaparát
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nastavenia
Nastavenie telefónu
Nastavenie osvetlenia
Nastavenie displeja
Nastavenia správ
Nastavenie hovorov
Nastavenia kontaktov
Nastavenia kalendára
Nastavenia prehliadača
Nastavenia hudobného
prehrávača
10 Nastavenia siete
11 Nastavenia
zabezpečenia
12 Sprievodca nastavením
13 Nastavenia pamäte
14 Vynulovať nastavenia
Prehľad funkcií menu
1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
1
2
3
1. Dostupné iba ak je
podporované kartou SIM.
2. Dostupné iba vtedy, keď je
vložená pamäťová karta.
a
J700_SK.book Page b Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Riešenie problémov
Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.
Po zapnutí telefónu sa môže zobraziť
nasledujúca správa:
Správa
Vložiť SIM
Zámok
telefónu
b
Skúste problém vyriešiť takto:
Skontrolujte, či je karta SIM
správne vložená.
Keď je aktívna funkcia zámok
telefónu, musíte zadať heslo, ktoré
ste pre telefón nastavili.
Správa
Zadať PIN
Zadať PUK
Skúste problém vyriešiť takto:
Pri prvom použití telefónu, alebo
keď je nutné zadať kód PIN, musíte
zadať kód PIN dodaný s kartou
SIM. Túto funkciu môžete vypnúť
pomocou menu Zámok PIN.
Karta SIM je zablokovaná –
obvykle kvôli niekoľkonásobnému
zadaniu nesprávneho kódu PIN.
Musíte zadať kód PUK, ktorý ste
dostali od poskytovateľa služieb.
J700_SK.book Page c Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Na telefóne sa zobrazuje "Žiadne služby",
"Zlyhanie siete" alebo "Nevykonané".
Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.
• Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre
vytočenie: [ ].
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej
mobilnej siete.
• Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo
nenastavili blokovanie hovorov.
• Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
• Uistite sa, že ste pripojení do správnej
mobilnej siete.
• Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo
nenastavili blokovanie hovorov.
Druhá strana vás nepočuje.
• Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný
mikrofón.
• Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
• Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú
správne pripojené.
Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie
bliká.
Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón
ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.
c
Riešenie problémov
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým
signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to
znovu.
• Bez predplatného nie je možné niektoré
možnosti používať. Podrobnosti získate
od svojho poskytovateľa služieb.
Druhá strana sa vám nemôže dovolať.
J700_SK.book Page d Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.
• Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu
telefónu.
• Ak sa nachádzate v oblasti so slabým
signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť
príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to
znovu.
Riešenie problémov
Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať,
ale hovor sa nevytočil.
• Skontrolujte, či je v zozname kontaktov
uložené správne číslo.
• V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
d
Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón
niekedy sám vypína.
• Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite
zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou
a skúste batériu nabiť znovu.
• Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú
batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.
J700_SK.book Page e Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Register
batéria
indikátor vybitia batérie, 19
nabíjanie, 18
vloženie, 16
časovač
pozri nástroje, časovač
farba vzhľadu 22
FM rádio
počúvanie, 29
uloženie staníc, 37
Java
prístup k aplikáciám, 44
spustenie hier, 44
hlasitosť
hlasitosť hovoru, 23
hlasitosť tónov tlačidiel, 21
kalendár
pozri nástroje, kalendár
hlasové poznámky
nahrávanie, 41
prehrávanie, 41
hodiny
pozri svetový čas
internet
pozri webový prehliadač
Register
Bluetooth
aktivácia, 38
odosielanie dát, 39
príjem dát, 39
fotografie
vytváranie, 28
zobrazenie, 28
kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka
karta SIM 16
klávesové skratky
pozri skratky
konferenčné hovory
pozri volania, konferenčný
hovor
e
J700_SK.book Page f Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
kontakty
nájdenie, 27
pridanie, 27
vytváranie skupín, 35
mobilný stopár 40
Register
nástroje
časovač, 47
kalendár, 48
kalkulačka, 47
prevodník, 47
stopky, 47
upozornenie, 46
obrázky
používanie efektov, 42
transformácia, 43
úpravy, 42
vloženie vizuálnych
prvkov, 43
f
obrázok na pozadí 22
profil offline 20
pamäťová karta 19
rádio
pozri FM rádio
poznámka
pozri textové alebo hlasové
poznámky
predlohy
MMS, 36
SMS, 35
vloženie, 36
prehliadač
pozri webový prehliadač
prehrávač hudby
nastavenie, 37
počúvanie hudby, 29
prevodník
pozri nástroje, prevodník
skratky 22
slúchadlá 24
správy
zobrazenie e-mailu, 26
zobrazenie multimédií, 26
zobrazenie textu, 26
stopky
pozri nástroje, stopky
svetový čas
nastavenie dvojitého
zobrazenia, 45
zobrazenie, 45
J700_SK.book Page g Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
text
vytváranie poznámok, 48
zadávanie, 25
tichý profil 21
tiesňová správa 39
tóny tlačidiel 21
videá
vytváranie, 28
zobrazenie, 29
vizitky 34
webový prehliadač
otvorenie domovskej
stránky, 30
pridanie záložky, 31
zámok
pozri zámok telefónu
zámok telefónu 23
Register
upozornenia
deaktivácia, 46
vypnutie, 46
vytvorenie, 46
volania
konferenčný hovor, 33
medzinárodné čísla, 34
podržanie hovoru, 33
pokročilé funkcie, 32
posledné volané čísla, 32
príjem ďalších hovorov, 33
príjem, 23
uskutočnenie, 23
vytáčanie ďalších
hovorov, 33
vytáčanie zmeškaných
hovorov, 32
vyvolanie podržaných
hovorov, 33
z kontaktov, 34
základné funkcie, 23
zobrazenie zmeškaných
hovorov, 32
g
J700_SK.book Page i Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Vyhlásenie o zhode (R&TTE)
My, spoločnosť
Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
Mobilný telefón pre siete GSM : SGH-J700
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými
normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.
Bezpečnost
EN 60950- 1 : 2001
Elektromagnetická EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
kompatibilita
EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie
boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so
všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a
detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola
dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Technická dokumentácia je uložená u:
Samsung Electronics QA Lab.
a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.01.04
Yong-Sang Park / vedúci manažér
(miesto a dátum vydania)
(meno a podpis oprávnenej osoby)
* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a
telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na
záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste
telefón zakúpili.
J700_SK.book Page i Thursday, January 31, 2008 1:03 PM
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa
služieb.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-17361A
Slovakian. 01/2008. Rev. 1.0
Download PDF

advertising