Samsung | SGH-E800 | Samsung SGH-E800 Používateľská príručka

* Niektoré funkcie opísané v tejto príručke sa môžu líšit’ od
funkcií vášho telefónu v závislosti od nainštalovaného
softvéru alebo služieb poskytovaných vaším operátorom.
TELEFÓN GPRS
SGH-E800
Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-05263A
Slovak. 12/2004. Rev. 1.0
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny................................... 7
Balenie .......................................................................... 9
Telefón .......................................................................... 10
Popis telefónu .......................................................................
Displej ...................................................................................
Podsvietenie displeja a tlačidiel ............................................
Servisný displej .....................................................................
Fotoaparát.............................................................................
Vstavaná anténa ...................................................................
10
13
16
16
16
17
Začíname....................................................................... 18
Inštalácia SIM karty...............................................................
Vloženie/vybratie/nabíjanie batérie .......................................
Zapnutie a vypnutie telefónu .................................................
Pohyb v menu, funkcie a voľby ............................................
Zamknutie klávesnice............................................................
18
19
23
24
26
Hovory........................................................................... 27
Volanie ..................................................................................
Ukončenie hovoru .................................................................
Príjem hovoru........................................................................
Odmietnutie hovoru...............................................................
Nastavenie hlasitosti .............................................................
Prístup k voľbám počas hovoru.............................................
Používanie slúchadla s mikrofónom......................................
27
30
30
30
31
31
40
Vkladanie textu............................................................. 41
Zmenit’ režim vkladania textu................................................
Používanie prediktívneho režimu T9.....................................
Používanie ABC režimu ........................................................
Používanie režimu symbolov ................................................
Používanie číselného režimu ................................................
42
43
45
48
48
Používanie menu.......................................................... 49
Vstup do menu ...................................................................... 49
Zoznam položiek v menu ...................................................... 50
2
3
Obsah
Obsah
Telefónny zoznam ....................................................... 56
Správy ......................................................................... 87
Hľadat’ meno.........................................................................
Pridat’ kontakt .......................................................................
Rýchla voľba ........................................................................
Kopírovat’ všetko do telefónu................................................
Poslat’ všetko cez infračervený.............................................
Vymazat’ všetko ....................................................................
Zadat’ vlastné číslo ...............................................................
Skupiny .................................................................................
Stav pamäte .........................................................................
Servisný adresár ...................................................................
Textové správy....................................................................
Multimediálna spr. ...............................................................
Push správy ........................................................................
Prednastavit’ správy............................................................
Hlas. pošta ..........................................................................
Vysielanie............................................................................
Nastavenia ..........................................................................
Stav pamäte .......................................................................
56
59
60
62
63
65
66
67
68
68
Aplikačná súprava SIM ................................................ 69
Záznam hovoru............................................................. 70
Zmeškané hovory..................................................................
Prijaté hovory ........................................................................
Volané čísla ..........................................................................
Vymazat’ všetko ....................................................................
Čas hovoru............................................................................
Ceny hovorov ........................................................................
70
70
71
71
72
72
Siet’ové služby ............................................................. 74
Presmerovanie hovorov ........................................................
Blokovanie hovorov...............................................................
Čakajúci hovor ......................................................................
Výber siete ............................................................................
Identifikácia volajúceho .........................................................
Aktívna linka..........................................................................
74
76
79
80
81
81
Nastavenie zvuku ......................................................... 82
Prichádzajúce hovory............................................................
Správy ...................................................................................
Telefón zap./vyp....................................................................
Tón spojenia..........................................................................
Tón tlačidiel ...........................................................................
Minútové oznámenie .............................................................
Tichý režim............................................................................
Tón krytu ...............................................................................
Upozornenie pri volaní ..........................................................
4
82
83
84
84
85
85
85
86
86
87
94
105
106
106
107
109
113
Funbox ........................................................................ 114
WWW služby....................................................................... 114
Média box............................................................................ 120
JAVA svet............................................................................ 124
Organizátor ................................................................. 129
Nové memo.........................................................................
Kalendár..............................................................................
Úlohy ...................................................................................
Hodiny .................................................................................
Budík ...................................................................................
Kalkulačka...........................................................................
Prevod.................................................................................
Časovač ..............................................................................
Stopky .................................................................................
129
131
134
135
137
139
140
141
142
Fotoaparát................................................................... 143
Odfotit’.................................................................................
Moje fotografie ....................................................................
Moje albumy........................................................................
Vymazat’ všetko ..................................................................
Nastavenia .........................................................................
Stav pamäte ........................................................................
143
149
149
150
150
151
5
Obsah
Nastavenie telefónu ................................................... 152
Displej .................................................................................
Privítacia správa..................................................................
Jazyk ...................................................................................
Bezpečnost’.........................................................................
Automatické vytáčanie ........................................................
Funkcia zasunutia krytu .....................................................
Aktívny kryt..........................................................................
Odpovedat’ ľubov. tlačid ......................................................
Faxový režim.......................................................................
Aktivácia infračerveného portu............................................
Vynulovat’ nastavenie .........................................................
152
154
154
155
158
158
159
159
159
160
161
Používanie služby ALS
(služba alternatívnej linky) ........................................ 162
Riešenie problémov ................................................... 164
Prístupové kódy ......................................................... 167
Heslo telefónu .....................................................................
PIN ......................................................................................
PIN2 ....................................................................................
PUK.....................................................................................
PUK2...................................................................................
Heslo pre zakázané hovory.................................................
167
167
168
168
169
169
Dôležité bezpečnostné informácie ........................... 170
Certifikácia SAR ..................................................................
Opatrenia pri používaní batérií............................................
Bezpečnost’ cestnej premávky............................................
Prevádzkové prostredie ......................................................
Elektronické zariadenia .......................................................
Prostredia s nebezpečenstvom výbuchu ............................
Tiesňové volania .................................................................
Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie............................
Starostlivost’ a údržba.........................................................
170
171
173
173
174
176
176
177
178
Slovník ........................................................................ 180
Index............................................................................ 184
Stručná príručka......................................................... 189
6
Dôležité bezpečnostné
pokyny
Skôr, než začnete používat’ svoj mobilný telefón, prečítajte
si tieto pokyny. Ich porušenie môže byt’ nebezpečné alebo
protizákonné.
Bezpečnost’ cestnej premávky je prvoradá
Nepoužívajte telefón pri riadení vozidla, vozidlo najprv
zastavte na vhodnom mieste.
Vypnite telefón pri čerpaní pohonných hmôt
Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach, ani v
blízkosti horľavín alebo chemikálií.
V lietadle telefón vypnite
Mobilné telefóny môžu spôsobovat’ rušenie. Ich používanie
v lietadle je protizákonné a zároveň nebezpečné.
Vypnite telefón v nemocnici
V blízkosti lekárskych prístrojov a zariadení telefón vypnite.
Dodržiavajte všetky miestne predpisy a pravidlá.
Rušenie
Všetky mobilné telefóny môžu podliehat’ rušeniu, ktoré
môže zhoršit’ ich výkon.
Zvláštne predpisy
Dodržiavajte všetky predpisy platné v danej krajine a
telefón vypnite vždy tam, kde je jeho použitie zakázané,
alebo kde môže spôsobit’ rušenie či ohrozit’ funkciu
prístrojov (napríklad v nemocnici).
7
Dôležité bezpečnostné pokyny
Používajte telefón spôsobom, pre ktorý bol
skonštruovaný
Balenie
Obsah balenia:
Telefón používajte iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa
zbytočne antény zapnutého telefónu, najmä pri telefonovaní.
Tiesňové volanie
Presvedčte sa, či máte telefón zapnutý a či je v prevádzke.
Zadajte tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate a
stlačte tlačidlo . Ak máte otvorené niektoré menu, alebo
sú v prevádzke niektoré funkcie, pred vytočením čísla
tiesňového volania ich ukončte a vrát’te telefón do
pohotovostného režimu. Čo najpresnejšie uveďte všetky
potrebné informácie. Hovor neukončujte, kým k tomu
nedostanete pokyn.
Odolnost’ voči vode
Tento telefón nie je odolný voči vode. Dbajte, aby bol vždy v
suchu.
Príslušenstvo a batérie
Používajte iba príslušenstvo a batérie schválené výrobcom
telefónu.
Telefón
Batéria
Nabíjačka
Návod na použitie
Poznámka: Príslušenstvo dodané s telefónom sa môže v
jednotlivých krajinách líšit’.
U autorizovaného predajcu firmy Samsung môžete okrem
toho získat’ ďalšie príslušenstvo:
• Rozšírená handsfree súprava do auta
• Jednoduchá handsfree súprava do auta
• Dátový kábel pre pripojenie k počítaču
Odborný servis
Opravovat’ a inštalovat’ súčasti telefónu môžu iba
kvalifikovaní pracovníci.
• Prídavné slúchadlo s mikrofónom
Viac informácií nájdete v kapitole “Dôležité bezpečnostné
informácie” na str. 170.
UPOZORNENIE
V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP
HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA MIESTNYCH
PREDPISOV
8
9
Telefón
Telefón
h
Tlačidlo
Popis telefónu
Hlavné časti a tlačidlá telefónu:
(výberové
tlačidlá)
(Zadná strana)
Zrkadlo
Fotoaparát
Blesk
Slúchadlo
Displej
Navigačné tlačidlá
(Hore/Dolu/Vľavo/
Vpravo)
Výberové tlačidlo
(ľavé)
Nastavenie
hlasitosti
Tlačidlo pre
prehliadač WAP
Tlačidlo pre
vytáčanie/
potvrdenie výberu
Tlačidlo pre
zrušenie/návrat/
opravu
Tlačidlá so
špeciálnymi
funkciami
10
Tlačidlo Zap./
Vyp. alebo
ukončenie menu
Výberové tlačidlo
(pravé)
Konektor pre
príslušenstvo
Tlačidlo
fotoaparátu
Alfanumerické
tlačidlá
Port IrDA
Mikrofón
Popis
Funkcia týchto tlačidiel sa mení podľa
okolností. Ich momentálnu funkciu označuje
text, zobrazený na displeji nad tlačidlami.
V režime menu slúži na pohyb medzi
položkami menu.
V pohotovostnom režime sa tlačidlom Vľavo
vyvolá obrazovka Vytvorit’ novú správu,
tlačidlom Vpravo sa vyvolá menu
Nastavenie melódie prichádzajúcich
hovorov a tlačidlom Dole menu Kalendár.
Tlačidlom Hore sa vyvolá menu Fotoaparát,
a podržaním tohto tlačidla sa telefón prepne
do režimu fotografovania.
V pohotovostnom režime tlačidlo spustí
prehliadač WAP (špeciálny internetový
prehliadač pre mobilné telefóny).
Slúži na vytočenie čísla, alebo prijatie
hovoru.
V pohotovostnom režime zobrazí zoznam
volaných čísel. V režime menu vyberie danú
funkciu alebo uloží zadané informácie,
napríklad meno, do pamäte telefónu alebo
SIM karty.
Slúži na vymazanie znakov na displeji.
Stlačením a podržaním v pohotovostnom
režime vyvolá obrazovku Nové memo.
V režime menu zobrazí spät’
predchádzajúce menu.
11
Telefón
Tlačidlo
Telefón
Popis (pokračovanie)
Tlačidlo
Slúži na ukončenie hovoru.
Stlačením a podržaním sa telefón zapne
alebo vypne.
V režime menu zruší zadané údaje a vráti
obrazovku do pohotovostného režimu.
Stlačením a podržaním v pohotovostnom
režime automaticky vytočí číslo vašej
hlasovej pošty.
Slúži na zadávanie čísel, písmen a
niektorých špeciálnych znakov.
Popis (pokračovanie)
(na pravej strane telefónu)
Stlačením a podržaním sa zapne režim
fotografovania. V režime fotografovania slúži
ako spúšt’.
Displej
Usporiadanie displeja
Na displeji sú tri zóny:
Riadok s ikonami
Používa sa v rôznych funkciách na rôzne
účely.
Stlačením a podržaním pri zadávaní
telefónneho čísla sa tlačidlom
vloží
pauza.
Stlačením a podržaním v pohotovostnom
režime tlačidlo
aktivuje alebo zruší Tichý
režim.
(na ľavej strane telefónu)
Počas hovoru slúži na nastavenie hlasitosti
slúchadla.
V pohotovostnom režime nastavuje hlasitost’
tónu tlačidiel.
V režime fotografovania stlačením tlačidla
pre nastavenie hlasitosti preklopí obrázok
vertikálne a stlačením tlačidla pre zníženie
hlasitosti preklopí obrázok horizontálne.
12
Plocha pre text a
grafiku
Menu
Tel.zoz
Označenie funkcií
výberových tlačidiel
Oblast’
Popis
Horný riadok
Zobrazuje rôzne ikony. Pozri na str. 14.
Prostredná
plocha
Zobrazuje správy, pokyny a informácie,
ktoré zadáte, ako napríklad číslo, ktoré
chcete vytočit’.
Spodný riadok
Zobrazuje funkcie momentálne
priradené výberovým tlačidlám.
13
Telefón
Telefón
Ikony
Ikona Popis (pokračovanie)
Ikona Popis
Ukazuje intenzitu prijímaného signálu. Čím
väčší je počet stĺpcov, tým je signál silnejší.
Zobrazuje sa počas hovoru.
Zobrazí sa, keď ste mimo oblast’ pokrytia.
Znamená, že nemôžete volat’ ani prijímat’
hovory.
Zobrazí sa, keď máte novú resp. nevypočutú
hlasovú správu. Ak vaša SIM karta podporuje
službu ALS (služba alternatívnej linky,
umožňujúca používat’ dve rôzne telefónne čísla
na jednej karte), táto ikona sa môže zobrazit’
ako
,
,
.
Zobrazí sa, keď máte novú alebo neprečítanú
správu.
Zobrazí sa, keď máte novú alebo neprevzatú
multimediálnu správu.
Zobrazí sa pri prijímaní multimediálnej správy.
Zobrazí sa pri odosielaní multimediálnej správy.
Zobrazí sa, ak je budík nastavený na určitý čas.
Zobrazí sa po pripojení telefónu do dátovej siete
GPRS.
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia
Presmerovanie hovorov a ak vaša SIM karta
podporuje toto zobrazenie. Ak vaša SIM karta
podporuje službu ALS (služba siete umožňujúca
používat’ dve rôzne telefónne linky na jednej
karte), táto ikona sa môže zobrazit’ spolu s
číslami presmerovaných liniek. Napríklad:
,
,
.
Zobrazí sa, keď sa nachádzate v zóne svojho
bydliska. (Zobrazí sa len vtedy, ak váš operátor
túto funkciu podporuje.)
Zobrazí sa, keď sa nachádzate v zóne svojho
pracoviska. (Zobrazí sa len vtedy, ak váš operátor
túto funkciu podporuje.)
Zobrazí sa, keď nastavíte typ upozornenia na
prichádzajúce hovory na Vibrovanie, alebo
Vibrovanie a potom melódia. Podrobnosti
nájdete na str. 83.
Zobrazí sa, keď je aktívny Tichý režim.
Ukazuje stav batérie. Čím viac stĺpcov je
zobrazených, tým viac je batéria nabitá.
Zobrazí sa, keď je aktívny infračervený port.
Podrobnosti nájdete na str. 160.
Zobrazí sa po pripojení telefónu k počítaču cez
infračervený port.
14
15
Telefón
Telefón
Podsvietenie displeja a tlačidiel
Vstavaná anténa
Displej a klávesnica sú podsvietené. Keď stlačíte ľubovoľné
tlačidlo, podsvietenie sa aktivuje. Keď po určitú dobu
nestlačíte žiadne tlačidlo, podsvietenie sa vypne po
časovom intervale, nastavenom v položke Podsvietenie.
Podrobnosti nájdete na str. 153.
Telefón je vybavený vstavanou anténou. Nedotýkajte sa
zbytočne antény, keď je telefón zapnutý. Podobne ako pri
iných rádiových vysielacích zariadeniach, dotyk s anténou
ovplyvňuje kvalitu hovoru a môže mat’ za následok zvýšenú
spotrebu batérie.
Servisný displej
Servisný displej sa spustí, keď sa vypne obrazovka LCD a
nachádzate sa v oblasti pokrytia. Činnost’ servisného
displeja môžete nastavit’ v menu Servisný displej. Pozri
na str. 153.
Fotoaparát
Telefón je vybavený vstavaným digitálnym fotoaparátom,
ktorý môžete kedykoľvek pohotovo použit’.
Viac informácií o používaní fotoaparátu nájdete na str. 143.
(Zadná strana)
16
17
Začíname
Začíname
Inštalácia SIM karty
Vybratie SIM karty
Kartu SIM vyberiete tak, že ju vysuniete spod úchytky, ako
je to zobrazené na obrázku.
Ak sa zaregistrujete u operátora mobilnej siete, dostanete
SIM kartu, na ktorej sú uložené údaje o vašej registrácii,
váš PIN kód, doplnkové predplatené služby a podobne.
• SIM kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí.
• SIM karta sa môže ľahko poškodit’ poškriabaním alebo
ohnutím, preto pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní
karty s ňou zaobchádzajte opatrne.
• Pri vkladaní karty, alebo pri vyberaní batérie musí byt’
telefón vypnutý.
Vloženie SIM karty
1. Vyberte batériu podľa pokynov na str. 20.
2. SIM kartu vložte a zasuňte pod úchytku, pričom dbajte
na to, aby bol zrezaný roh vľavo hore a zlaté kontakty
karty smerom do telefónu.
Vloženie/vybratie/nabíjanie batérie
Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou typu Li-Ion.
Používajte výlučne schválené batérie a nabíjačky. Viac
informácií získate u predajcu firmy Samsung.
Poznámka: Pred prvým použitím telefónu musíte batériu
úplne nabit’. Vybitá štandardná batéria sa úplne
nabije približne za 130 minút.
Inštalácia batérie
1. Zasuňte výstupky v spodnej časti batérie do
príslušných drážok v telefóne.
18
19
Začíname
Začíname
Nabíjanie batérie pomocou nabíjačky
Poznámka: Telefón sa môže používat’ počas nabíjania
batérie, ale nabíjanie sa tým spomalí.
2. Zatlačte batériu k zadnej strane telefónu tak, aby
dosadla na miesto.
1. Zasuňte konektor nabíjačky do otvoru v spodnej časti
telefónu.
Skontrolujte, či šípka na konektore smeruje k prednej
strane telefónu.
Vybratie batérie
1. Vypnite telefón stlačením a podržaním tlačidla
.
2. Potiahnite západku batérie smerom hore a podržte ju v
tejto polohe. Vyberte batériu z telefónu.
2. Zasuňte adaptér nabíjačky do štandardnej siet’ovej
zásuvky.
Počas nabíjania sa ikona batérie v pravom hornom
rohu displeja opakovane vypĺňa, čo znamená, že
prebieha nabíjanie batérie.
20
21
Začíname
Začíname
Zapnutie a vypnutie telefónu
3. Keď je batéria nabitá, odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky a vytiahnite konektor z telefónu stlačením
sivých výstupkov na obidvoch stranách konektora.
Zapnutie telefónu:
1. Podržte stlačené tlačidlo
nezapne.
, kým sa telefón
2. Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho a výberovým
tlačidlom stlačte OK. Podrobnosti nájdete na str. 167.
Telefón vyhľadá dostupnú siet’ a na displeji sa zobrazí
aktuálny dátum a čas. Teraz môžete volat’ alebo
prijímat’ hovory.
Operátor
Uto 1 Jún 04
12:53
Indikátor vybitej batérie
Keď je úroveň nabitia batérie nízka a ostáva len niekoľko
minút pre prevádzku, snímač batérie vás informuje
blikaním ikony prázdnej batérie (
), výstražným tónom
a správou, ktorá sa v pravidelných intervaloch zobrazuje na
displeji.
Keď sa batéria vyčerpá tak, že energia už nebude stačit’ na
prevádzku telefónu, telefón sa automaticky vypne.
22
Menu
Tel.zoz
Poznámka: Jazyk zmeníte pomocou položky menu
Jazyk. Podrobnosti nájdete na str. 154.
Vypnutie telefónu:
Podržte stlačené tlačidlo
vypnutia telefónu.
, kým sa nezobrazí animácia
23
Začíname
Začíname
Pohyb v menu, funkcie a voľby
Váš telefón má niekoľko funkcií, ktoré vám umožnia
nastavit’ si ho podľa vlastných predstáv. Tieto funkcie sú
usporiadané do menu a podmenu, do ktorých sa vstupuje
pomocou dvoch výberových tlačidiel označených
a
. Každé menu a podmenu umožňuje prezerat’ a menit’
nastavenia konkrétnej funkcie.
Ak chcete použit’ niektorú z dostupných funkcií/volieb,
postupujte nasledovne:
1. Stlačte príslušné výberové tlačidlo.
2.
Ak chcete…
Stlačte…
Funkcia týchto tlačidiel sa mení podľa okolností. Ich
momentálnu funkciu označuje text, zobrazený na displeji
nad tlačidlami.
vybrat’:
• zobrazenú funkciu
• zvýraznenú voľbu
výberovým tlačidlom
Zvolit’.
Príklad:
zobrazit’ nasledujúcu
funkciu, alebo zvýraznit’
ďalšiu položku na zozname
tlačidlo Dolu.
vrátit’ sa na predchádzajúcu
funkciu alebo položku na
zozname
tlačidlo Hore.
vrátit’ sa naspät’ o jednu
úroveň v hierarchii menu
výberovým tlačidlom
(Spät’) alebo tlačidlo C.
Operátor
Uto 1 Jún 04
12:53
Menu
Tel.zoz
vrátit’ sa do pohotovostného tlačidlo
režimu
.
Pri použití niektorých funkcií si telefón môže vyžiadat’ heslo
alebo PIN. Zadajte požadovaný kód a stlačte OK.
Stlačte ľavé výberové
tlačidlo, ak chcete
vstúpit’ do režimu
menu.
24
Stlačte pravé výberové
tlačidlo, ak chcete
vstúpit’ do Telefónneho
zoznamu.
25
Začíname
Hovory
Zamknutie klávesnice
Volanie
Všetky tlačidlá telefónu možno zablokovat’, aby sa
zabránilo ich náhodnému stlačeniu.
Používanie klávesnice
Ak chcete tlačidlá zablokovat’, zasuňte kryt telefónu.
Keď je telefón v pohotovostnom režime, zadajte telefónne
číslo a potom stlačte tlačidlo .
Pokiaľ ste nastavili voľbu Zastavenie operácie v menu
Funkcia zasunutia krytu (pozri na str. 158), všetky tlačidlá
sa automaticky zablokujú.
Pokiaľ máte nastavenú voľbu Pokračovanie operácie v
menu Funkcia zasunutia krytu (pozri na str. 158) a kryt
telefónu zasuniete v pohotovostnom režime, na displeji sa
objaví dialógová ponuka, ktorá umožňuje zablokovat’
tlačidlá voľbou možnosti Áno pomocou príslušného
výberového tlačidla. Ak v dialógovej ponuke nezvolíte Áno
alebo Nie, tlačidlá sa po krátkom intervale automaticky
zablokujú.
Ak chcete tlačidlá telefónu odblokovat’, vysuňte kryt, alebo
stlačte výberovým tlačidlom Odomkn. a potom opät’
výberovým tlačidlom OK.
26
Poznámka: Ak máte nastavenú voľbu Automatické
vytáčanie na ZAP a volaný účastník nedvíha
telefón, alebo ak je linka obsadená, voľba
daného čísla sa zopakuje až desat’krát.
Podrobnosti nájdete na str. 158.
Oprava volaného čísla
Ak chcete
vymazat’...
Stlačte…
poslednú vloženú
číslicu
tlačidlo C.
ľubovoľnú inú číslicu
v čísle
pomocou navigačných tlačidiel
Doľava a Doprava umiestnite
kurzor (|) bezprostredne napravo
od číslice, ktorú chcete vymazat’ a
stlačte tlačidlo C. Chýbajúcu
číslicu môžete vložit’
jednoduchým stlačením
príslušného číselného tlačidla.
všetky zobrazené
číslice
tlačidlo C a podržte ho stlačené,
dokiaľ sa číslice nevymažú.
27
Hovory
Hovory
Medzinárodné hovory
1. Medzinárodné rozlišovacie číslo (00) môžete vložit’
dlhším stlačením tlačidla 0. Objaví sa znak +.
2. Zadajte smerové telefónne číslo volanej krajiny a číslo
účastníka. Potom stlačte tlačidlo .
3. Vyhľadané číslo vytočíte stlačením tlačidla
.
Môžete si tiež zobrazit’ údaje o jednotlivých hovoroch. Viac
informácií nájdete v kapitole "Záznam hovoru" na str. 70.
Prezeranie zmeškaných hovorov
Volanie s použitím Telefónneho zoznamu
Mená a telefónne čísla, ktoré pravidelne voláte, si môžete
uložit’ do pamäte SIM karty alebo telefónu pod menu
Telefónny zoznam. Potom si nemusíte pamätat’ všetky
čísla, ktoré zvyknete volat’. Jednoducho vyberiete meno
volaného a jeho číslo automaticky vytočíte.
Viac informácií o funkciách Telefónneho zoznamu nájdete
na str. 56.
Telefón ukladá v chronologickom poradí až 20 čísiel
posledných volaných účastníkov a prijatých, alebo
neprijatých hovorov. Posledný hovor je uložený na prvom
mieste v poradí. Ak to isté číslo bolo volané alebo prijaté
viackrát, zobrazí sa iba údaj o poslednom volaní.
Ak chcete znova zavolat’ na niektoré z týchto čísiel:
, zobrazí sa
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore a Dolu vyhľadajte
požadované číslo.
Jednotlivé typy hovorov sú označené týmito ikonami:
28
•
: Volané čísla
•
: Prijaté hovory
•
: Zmeškané hovory
Oznámenie o zmeškanom hovore sa zobrazí na displeji v
pohotovostnom režime, hneď ako volajúci zloží telefón. Ak
je zmeškaných hovorov viac, zobrazí sa ich celkový po'čet.
Ak si chcete prezriet’ zmeškané hovory hneď:
1. Pomocou výberového tlačidla stlačte Neprij..
Používanie záznamov hovorov
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo
zoznam hovorov.
Ak máte predplatenú službu Identifikácie volajúceho (CLI) a
z nejakého dôvodu nemôžete prijat’ prichádzajúci hovor,
zobrazené číslo vám umožní zistit’, kto vám volá a
volajúcemu môžete zavolat’ neskôr.
Zobrazí sa zoznam zmeškaných hovorov.
2. V prípade potreby vyhľadajte požadované číslo
pomocou navigačných tlačidiel Hore a Dolu.
3. Vyhľadané číslo vytočíte stlačením tlačidla
.
Viac informácií o zozname zmeškaných hovorov nájdete v
kapitole "Zmeškané hovory" na str. 70.
Poznámka: Ak chcete vymazat’ oznámenie o zmeškanom
hovore, stlačte tlačidlo
. Ak ste obdržali
zároveň hlasové správy, SMS, alebo
multimediálne správy či multi CB, položka pri
pravom výberovom tlačidle sa mení v tomto
poradí: Neprij., Pripoj., Prezer., CB a Tel.zoz.
29
Hovory
Hovory
Rýchla voľba z Telefónneho zoznamu
Nastavenie hlasitosti
Ak máte v Telefónnom zozname uložené čísla, môžete ich
vytáčat’ stlačením jedného alebo dvoch tlačidiel.
Podrobnosti nájdete na str. 60.
Ak počas hovoru chcete nastavit’ hlasitost’ príjmu, použite
tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.
Ukončenie hovoru
Kedykoľvek telefón vydáva zvukový signál, ako napr.
zvonenie, dá sa nastavit’ jeho hlasitost’. Nastavenie však
nebude trvalé.
Keď chcete hovor ukončit’, krátko stlačte tlačidlo
.
Poznámka: Ak telefón zvoní a jeho kryt je zasunutý, môžete
tiež stlačením a podržaním jedného z tlačidiel
hlasitosti vypnút’ zvonenie.
Príjem hovoru
Keď vám volá iný účastník, telefón zvoní a na displeji sa
zobrazuje animácia prichádzajúceho hovoru.
Ak je možné volajúcu linku identifikovat’, na displeji sa
zobrazí telefónne číslo alebo priamo meno volajúceho, ak
ho máte uložené v Telefónnom zozname.
Hovor prijmete stlačením tlačidla
alebo položky Prijat’
pomocou výberového tlačidla. Ak máte aktivovanú funkciu
Aktívny kryt, hovor môžete prijat’ tiež vysunutím krytu.
Poznámka: Prijat’ hovor môžete aj vtedy, keď používate
Telefónny zoznam, alebo niektoré menu.
Prebiehajúca operácia sa automaticky ukončí.
Odmietnutie hovoru
Ak chcete odmietnut’ prichádzajúci hovor, stlačte
tlačidlo
alebo Odmiet. pomocou výberového tlačidla,
prípadne zasuňte kryt telefónu.
30
Prístup k voľbám počas hovoru
Váš telefón má viacero ovládacích funkcií, ktoré môžete
používat’ počas hovoru.
Používanie reproduktora
Pri použití funkcie reproduktora môžete hovorit’ s druhým
účastníkom bez toho, aby ste držali telefón pri uchu.
Zapnutie a vypnutie reproduktora
1. Výberovým tlačidlom stlačte Voľby.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyhľadajte položku
Hlasitost’ repr. zap. / Hlasitost’ repr. vyp..
Výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
UPOZORNENIE: Ak používate reproduktor, nedržte telefón
blízko ucha. Hlasitost’ môže byt’ veľmi silná.
31
Hovory
Vypnút’ mikrofón (Tichý)
Mikrofón telefónu môžete dočasne vypnút’, aby vás druhý
účastník hovoru nepočul.
Príklad: Môže sa stat’, že niekomu v miestnosti potrebujete
niečo povedat’ a nechcete, aby to počul druhý
účastník.
1. Výberovým tlačidlom stlačte Voľby.
2. Keď sa zobrazí Ticho, stlačte výberovým tlačidlom
Zvolit’.
Mikrofón sa vypne a druhý účastník vás nepočuje. V
spodnom riadku displeja sa zobrazí ikona vypnutého
mikrofónu (
).
Ak chcete mikrofón znovu zapnút’:
1. Výberovým tlačidlom stlačte Voľby.
2. Keď sa zobrazí Mikrofón zap., stlačte výberovým
tlačidlom Zvolit’.
Ikona vypnutého mikrofónu zmizne a druhý účastník
vás opät’ počuje.
Vyhľadávanie čísel v Telefónnom zozname
Počas hovoru môžete vyhľadat’ číslo v Telefónnom
zozname.
1. Výberovým tlačidlom stlačte Voľby.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyhľadajte položku Telefónny zoznam. Výberovým
tlačidlom stlačte Zvolit’.
32
Hovory
3. Vyhľadajte položku Hľadat’ meno a výberovým
tlačidlom stlačte Zvolit’.
Zobrazia sa kontakty v Telefónnom zozname.
4. Zadajte začiatočné písmená mena, ktoré chcete nájst’.
Zobrazí sa zoznam položiek, ktorých prvé písmená sa
zhodujú s vaším zadaním.
Poznámka: Telefónny zoznam môžete rovnako
prechádzat’ od začiatku pomocou
navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu.
5. Ak chcete zobrazit’ zvýraznený kontakt, stlačte OK
výberovým tlačidlom.
Viac informácií o funkciách Telefónneho zoznamu nájdete
na str. 56.
Vypnutie a zapnutie tónov tlačidiel
Počas hovoru môžete vypnút’ alebo zapnút’ funkciu
vysielania tónov tlačidlami. Keď zvolíte Zablokovat’ tóny
tlačidiel, tlačidlá telefónu nebudú vysielat’ žiadne tóny.
Tlačidlá tak môžete stláčat’ počas hovoru bez toho, aby
bolo počut’ rušivé tóny.
Pre komunikáciu s odkazovačom alebo s hlasovými
servermi musíte mat’ zvolené Odoslat’ tóny tlačidiel.
Vypnutie a zapnutie tónov DTMF
Počas hovoru môžete číselnými tlačidlami vysielat’ tóny
DTMF. Volené čísla sa pritom zobrazujú na displeji.
DTMF sú tóny, ktoré vysiela telefón, aby mohol
komunikovat’ s automatickými telefónnymi systémami, ako
bankové služby po telefóne a pod. Tóny umožňujú zadat’
napríklad heslo, alebo číslo konta.
33
Hovory
Vysielanie tónov DTMF:
1. Počas komunikácie s automatickým telefónnym
systémom stlačte pomocou výberového tlačidla Voľby.
2. Pomocou navigačného tlačidla Hore alebo Dolu vyberte
voľbu Poslat’ DTMF. Výberovým tlačidlom stlačte
Zvolit’.
3. Zadajte požadované číslo a stlačte OK pomocou
výberového tlačidla.
Tóny DTMF zodpovedajúce navolenému číslu sa
odošlú.
Textové správy (SMS)
Počas hovoru si môžete prečítat’ prijatú správu SMS, alebo
napísat’ novú.
1. Výberovým tlačidlom stlačte Voľby.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyhľadajte položku Správa. Výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
3. Vyberte položku Prijaté a pomocou navigačných
tlačidiel vyhľadajte správu, ktorú si chcete prečítat’.
Ak chcete napísat’ novú správu, vyberte položku
Vytvorit’.
4. Výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Viac informácií o používaní správ SMS nájdete na str. 87.
Používanie funkcie čistost’ hlasu
Funkcia čistosti hlasu umožňuje, aby bol hlasový prenos
počas hovoru kvalitný a čistý. Táto funkcia je užitočná
predovšetkým na hlučných miestach.
34
Hovory
Telefón aktivuje funkciu čistosti hlasu automaticky po určitej
chvíli, ak sa nachádzate na hlučnom mieste a ak máte túto
funkciu aktivovanú.
Zapnutie a vypnutie funkcie čistosti hlasu
1. Výberovým tlačidlom stlačte Voľby.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyhľadajte položku Čistost’ hlasu zap./Čistost’ hlasu
vyp.. Výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Poznámka: Funkciu čistosti hlasu nie je možné aktivovat’, ak
používate reproduktor, alebo handsfree súpravu
do auta.
Používanie aplikačnej sady SIM
Ak používate aplikačnú súpravu SIM, ktorá ponúka
možnost’ nadštandardného užívateľského prispôsobenia
telefónu, zobrazí sa menu aplikačnej súpravy SIM. Viac
informácií nájdete v pokynoch pre vašu SIM kartu.
Podržanie hovoru
Prebiehajúci hovor môžete podľa potreby kedykoľvek
podržat’. Počas jedného hovoru môžete viest’ ďalší hovor,
ak túto službu podporuje siet’, ktorú používate. Jeden z
týchto hovorov je aktívny a druhý podržaný. Funkcia
umožňuje prepínanie z jedného hovoru na druhý.
Ak chcete hovor podržat’, stlačte Podržat’ pomocou
výberového tlačidla. Hovor môžete kedykoľvek znovu
aktivovat’ stlačením položky Vyvolat’.
Ak chcete uskutočnit’ ďalší hovor počas práve
prebiehajúceho hovoru:
1. Zadajte požadované telefónne číslo, alebo ho
vyhľadajte v Telefónnom zozname.
35
Hovory
2. Stlačením
vytočíte druhé volané číslo.
Prvý hovor sa automaticky podrží.
Iná možnost’:
Hovory
3. Ak chcete ukončit’ podržaný hovor, stlačte výberové
tlačidlo Voľby a vyberte Skončit’ podržaný hovor.
Ak chcete skončit’ prebiehajúci hovor, stlačte
tlačidlo
. Podržaný hovor bude opät’ pokračovat’.
1. Stlačením Podržat’ podržíte práve prebiehajúci hovor.
2. Druhý hovor vytočte ako obvykle.
Ak chcete prejst’ z jedného hovoru do druhého, stlačte
výberové tlačidlo Prepnút’.
Aktuálny hovor sa podrží a ten, ktorý bol podržaný, sa
aktivuje. Môžete pokračovat’ v rozhovore s prvým
účastníkom.
Ak chcete ukončit’ podržaný hovor, stlačte výberové tlačidlo
Voľby a vyberte Skončit’ podržaný hovor.
Každý z hovorov môžete ukončit’ obvyklým spôsobom
stlačením tlačidla
. Ak chcete skončit’ naraz obidva
hovory, zasuňte kryt telefónu.
Príjem ďalšieho hovoru
Počas prebiehajúceho hovoru môžete prijat’ iný
prichádzajúci hovor, ak túto službu podporuje siet’, ktorú
používate a ak máte aktivovanú voľbu Čakajúci hovor
(pozri na str. 79). O prichádzajúcom hovore ste informovaní
krátkym signálom do slúchadla.
Ak počas prebiehajúceho hovoru chcete prijat’ ďalší hovor:
1. Stlačte tlačidlo , čím sa spojí prichádzajúci hovor.
Prvý hovor sa automaticky podrží.
2. Ak chcete prepínat’ medzi týmito dvoma hovormi,
použite výberové tlačidlo a zvoľte Prepnút’.
36
Prenesenie hovoru
Prebiehajúci hovor s jedným účastníkom môžete prepojit’ na
druhého účastníka čakajúceho na podržanom hovore. Vtedy
môžu obaja účastníci viest’ hovor navzájom medzi sebou,
zatiaľ čo vy budete odpojení. Táto funkcia je k dispozícii iba
ak siet’, ktorú používate, túto službu podporuje.
1. Počas hovoru prijmite druhý hovor, alebo vytočte
volané číslo bežným spôsobom a stlačte výberové
tlačidlo Voľby.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore a Dolu zvoľte
položku Presunút’ a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Ostatní dvaja účastníci budú spojení medzi sebou.
Konferenčný hovor
Konferenčný hovor je siet’ová služba, ktorá umožňuje účast’
až šiestich účastníkov na spoločnom hovore. Viac informácií
o možnosti využívat’ túto službu vám poskytne váš operátor.
Spojenie konferenčného hovoru
1. Zavolajte prvého účastníka bežným spôsobom.
2. Počas hovoru zavolajte druhého účastníka bežným
spôsobom. Prvý hovor sa automaticky podrží.
3. Ak chcete zapojit’ prvého účastníka do konferenčného
hovoru, stlačte výberovým tlačidlom Voľby a vyberte
Konferenčný. Výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
37
Hovory
4. Ak chcete zapojit’ ďalšieho účastníka do konferenčného
hovoru, zavolajte ho bežným spôsobom. Keď sa nový
účastník prihlási, stlačte Voľby a vyberte Konferenčný.
Výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Volajúcich účastníkov môžete zapojit’ tak, že prijmete hovor
a opät’ vyberiete Konferenčný. Podľa potreby postup
opakujte.
Súbežný hovor počas konferenčného hovoru
Ak chcete prijat’ hovor počas prebiehajúceho konferenčného
hovoru:
1. Stlačte tlačidlo , čím sa spojí prichádzajúci hovor.
Prvý hovor sa automaticky podrží.
2. Ak chcete prepínat’ medzi týmito dvoma hovormi,
použite výberové tlačidlo a zvoľte Prepnút’.
3. Ak chcete ukončit’ podržaný hovor, stlačte výberovým
tlačidlom Voľby a vyberte Skončit’ podržaný
konferenčný alebo Skončit’ podržaný hovor.
Ak chcete skončit’ prebiehajúci hovor, stlačte
tlačidlo
. Podržaný hovor bude opät’ pokračovat’.
Ak chcete volat’ počas prebiehajúceho konferenčného
hovoru: pozri “Ak chcete uskutočnit’ ďalší hovor počas
práve prebiehajúceho hovoru:” na str. 35.
Ak chcete počas prebiehajúceho konferenčného hovoru
prijat’ prichádzajúci hovor, keď máte podržaný iný hovor:
Hovory
Súkromný hovor s jedným účastníkom konferencie
1. Stlačte výberové tlačidlo Voľby a vyberte Rozdel..
Výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyberte požadovaného účastníka a výberovým
tlačidlom stlačte Zvolit’.
Teraz sa môžete zhovárat’ s vybraným účastníkom,
zatiaľ čo ostatní budú pokračovat’ v konferenčnom
hovore bez toho, aby vás počuli.
3. Ak sa chcete vrátit’ ku konferenčnému hovoru, stlačte
výberovým tlačidlom Voľby a vyberte Pripojit’ sa k
hovoru viacerých účastníkov.
4. Výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Teraz sa môžu navzájom počut’ všetci účastníci
konferenčného hovoru.
Odpojit’ účastníka konferenčného hovoru
1. Stlačte výberovým tlačidlom Voľby a vyberte Odpojit’.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyberte požadovaného účastníka a výberovým
tlačidlom stlačte Zvolit’.
Hovor s týmto účastníkom sa skončí, zatiaľ čo vy
môžete pokračovat’ v hovore s ostatnými účastníkmi.
3. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla
.
1. Stlačte výberové tlačidlo Prijat’.
2. Ak chcete podržaný hovor ukončit’, vyberte Skončit’
podržaný hovor.
Môžete tiež zvolit’ Skončit’ aktuálny hovor a tak
ukončit’ prebiehajúci hovor.
Teraz môžete prijat’ nový hovor.
38
39
Hovory
Vkladanie textu
Používanie slúchadla s mikrofónom
Pomocou slúchadla s mikrofónom môžete volat’, alebo
prijímat’ hovory bez toho, aby ste telefón držali v ruke.
Keď slúchadlo s mikrofónom zapojíte do konektora na
pravej strane telefónu, tlačidlo na slúchadle s mikrofónom
funguje nasledovným spôsobom:
Ak chcete…
Pri používaní telefónu potrebujete často zadat’ text,
napríklad pri ukladaní mena do Telefónneho zoznamu, pri
písaní SMS, alebo pripomienok do kalendára.
K dispozícii máte nasledujúce režimy vkladania textu:
• Režim T9* prediktívneho vkladania textu*
Prediktívne vkladanie textu umožňuje zadávat’ všetky
písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.
Napríklad keď stlačíte raz tlačidlo 5, vloží sa písmeno J,
K alebo L. Program T9 porovnáva stlačené tlačidlo so
vstupmi v zabudovanom slovníku a automaticky
odhaduje slovo, ktoré chcete napísat’. Vkladanie textu je
tak úspornejšie a rýchlejšie ako v abecednom režime.
Stlačte...
znovu vytočit’
dvakrát tlačidlo v pohotovostnom
posledné volané číslo režime.
prijat’ hovor
skončit’ hovor
a podržte tlačidlo stlačené, kým
sa hovor nespojí.
• ABC režim
a podržte tlačidlo stlačené, kým
sa hovor neskončí.
V abecednom režime vkladáte text po jednotlivých
písmenách opakovaným stláčaním príslušných tlačidiel,
kým sa nezobrazí požadovaný znak.
• Číselný režim
Tento režim umožňuje zadávat’ číslice.
• Režim symbolov
Tento režim umožňuje písat’ znaky s diakritikou.
*
40
je chránená obchodná značka spoločnosti Tegic
Communications, Inc. patentom USA číslo 5,818,437/ 5,953,541/
6,011,554.
41
Vkladanie textu
Vkladanie textu
Zmenit’ režim vkladania textu
Pri každom písaní textu sa na spodnom riadku displeja
zobrazí ikona aktívneho režimu vkladania znakov.
Príklad: Zadanie mena do Telefónneho zoznamu.
Rýchla zmena režimu vkladania textu
Ak chcete prepnút’...
Stlačte a podržte...
z číselného na predchádzajúci
režim
tlačidlo
.
z režimu symbolov na
predchádzajúci režim
tlačidlo
.
z abecedného na prediktívny
režim T9
pravé výberové tlačidlo.
Používanie prediktívneho režimu T9
Ikona režimu vkladania textu:
Režim T9
Ak chcete prepnút’ na iný režim vkladania textu:
1. Stlačte pravé výberové tlačidlo pod ikonou režimu
vkladania textu.
2. V zobrazenom menu vyberte pomocou navigačných
tlačidiel Hore alebo Dolu režim, ktorý chcete používat’.
Zvolit’ jazyk umožňuje menit’ jazyk zadávania textu.
Pridat’ slovo umožňuje pridat’ nové slová do slovníka
T9. Pozri na str. 44.
Poznámka: Ak chcete vyjst’ z menu bez zmeny režimu,
alebo použite tlačidlo
.
stlačte
3. Zvolený režim vkladania textu potvrdíte stlačením
položky Zvolit’ pomocou výberového tlačidla.
Ak chcete vkladat’ text v režime T9:
1. Začnite písat’ slovo pomocou číselných tlačidiel 2 až 9.
Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné
tlačidlo vždy iba raz.
Napríklad: Ak v režime T9 chcete napísat’ slovo "hello",
stláčajte postupne tlačidlá 4, 3, 5, 5 a 6.
Slovo, ktoré píšete, sa objaví na displeji. Po každom
stlačení tlačidla sa slovo na displeji môže zmenit’.
2. Skôr, než začnete slovo upravovat’ alebo vymazávat’,
napíšte ho celé.
3. Ak je slovo napísané správne, môžete začat’ písat’
ďalšie. Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte 0,
kým sa neobjaví požadované slovo.
Napríklad: Pre anglické slová "me" a "of" sa použije
rovnaký sled tlačidiel 6 a 3. Na telefóne sa
najskôr zobrazia najčastejšie používané
možnosti.
4. Medzeru vložíte tlačidlom
.
5. Pokračujte písaním ďalšieho slova.
42
43
Vkladanie textu
Vkladanie textu
Ak sa počas vkladania textu nad ľavým výberovým
tlačidlom objaví Hlásk., znamená to, že slovo, ktoré ste
chceli napísat’, sa nenachádza v slovníku T9. Ak chcete
takéto slovo napísat’, zmeňte režim vkladania textu na
abecedný, alebo vložte slovo do slovníka:
1. Stlačte ľavým výberovým tlačidlom Hlásk., alebo stlačte
pravé výberové tlačidlo a vyberte Pridat’ slovo v
zobrazenom menu.
2. Napíšte slovo, ktoré chcete pridat’, v abecednom režime
(pozri na str. 45) a stlačte OK výberovým tlačidlom.
Nové slovo sa uloží do slovníka T9 a objaví sa na
displeji.
3. Pokračujte ďalej v písaní textu v režime T9.
Inteligentná interpunkcia
Ak chcete napísat’ čiarku, pomlčku alebo bodku, použite
tlačidlo 1. Režim T9 použije gramatické pravidlá a vloží
správne interpunkčné znamienko.
Napríklad: Na vloženie dvoch rôznych interpunkčných
znamienok sa použije rovnaké tlačidlo 1.
Vloženie medzery
Medzeru medzi slová vložíte pomocou tlačidla
.
Rýchle vloženie číslice
Ak chcete v režime vkladania písmen vložit’ číslicu, stlačte
a podržte príslušné číselné tlačidlo.
Pohyb kurzorom
Ak chcete posunút’ kurzor v texte doľava alebo doprava,
hore alebo dolu, použite príslušné navigačné tlačidlá.
Vymazávanie písmen a slov
Ak chcete vymazat’ písmeno naľavo od kurzora, stlačte
tlačidlo C. Všetky písmená na displeji môžete vymazat’ tak,
že stlačíte a podržíte tlačidlo C.
Návrat do predchádzajúceho menu
Po vymazaní poľa pre vkladanie textu sa do
predchádzajúceho menu vrátite tak, že stlačíte a podržíte
tlačidlo C.
Používanie ABC režimu
l
e
t
'
s
e
a
t
.
Malé a veľké písmená
Ak používate malé písmená a chcete pokračovat’ veľkými
alebo naopak, stlačte tlačidlo . K dispozícii sú tri spôsoby
písania textu:
• malé písmená (bez ikony)
• prvé písmeno veľké (
• iba veľké písmená (
44
)
V abecednom režime vkladáte text po jednotlivých
písmenách opakovaným stláčaním príslušných tlačidiel,
kým sa nezobrazí požadovaný znak:
- raz, ak chcete vložit’ prvé písmeno
- dvakrát, ak chcete vložit’ druhé písmeno
- trikrát pre tretie písmeno, atď.
Napríklad: Ak chcete vložit’ písmeno "C", trikrát rýchlo za
sebou stlačte tlačidlo 2. Ak chcete vložit’
písmeno "K", stlačte dvakrát za sebou tlačidlo 5.
)
45
Vkladanie textu
Vkladanie textu
Malé a veľké písmená
Poznámka: Keď stlačíte ďalšie tlačidlo, kurzor sa posunie
doprava. Ak chcete viackrát za sebou napísat’ to
isté písmeno alebo rôzne písmená umiestnené
na tom istom tlačidle, stlačte navigačné tlačidlo
Doprava, alebo počkajte, kým sa kurzor
automaticky neposunie. Až potom píšte ďalšie
písmeno.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky dostupné znaky,
priradené jednotlivým tlačidlám. Tieto znaky sa môžu líšit’ v
závislosti od zvoleného jazyka pre vkladanie textu. Jazyk si
môžete nastavit’ v jednom z týchto menu:
• malé písmená (bez ikony)
• prvé písmeno veľké (
• iba veľké písmená (
)
)
Vloženie medzery
Medzeru medzi slová vložíte pomocou tlačidla
.
Rýchle vloženie číslice
• Zvolit’ jazyk, pozri na str. 42
Ak chcete v režime vkladania písmen vložit’ číslicu, stlačte
a podržte príslušné číselné tlačidlo.
• Režim vstupu textu, pozri na str. 154
Zoznam dostupných znakov
Tlačidlo
Ak používate malé písmená a chcete pokračovat’ veľkými
alebo naopak, stlačte tlačidlo . K dispozícii sú tri spôsoby
písania textu:
Pohyb kurzorom
Znaky v poradí ich zobrazovania
!
‘
@
:
1
Ak chcete posunút’ kurzor v texte doľava alebo doprava,
hore alebo dolu, použite príslušné navigačné tlačidlá.
1
.
,
-
?
2
A
B
C
2
Vymazávanie písmen a slov
3
D
E
F
3
4
G
H
I
4
Ak chcete vymazat’ písmeno naľavo od kurzora, stlačte
tlačidlo C. Všetky písmená na displeji môžete vymazat’ tak,
že stlačíte a podržíte tlačidlo C.
5
J
K
L
5
6
M N
O
6
7
P
Q
R
S
8
T
U
V
8
9
W X
Y
Z
0
0
Návrat do predchádzajúceho menu
7
Po vymazaní pola pre vkladanie textu sa do predchádzajúceho menu vrátite tak, že stlacíte a podržíte tlačidlo C.
9
(Režim veľkých písmen v slovenčine)
46
47
Vkladanie textu
Používanie menu
Používanie režimu symbolov
Režim umožňuje vkladat’ do textu symboly.
Ak chcete…
Stlačte…
zobrazit’ viac symbolov tlačidlo Hore alebo Dolu.
vložit’ symbol
príslušné číselné tlačidlo.
vrátit’ sa do
predchádzajúceho
režimu vkladania po
vložení symbolov
výberové tlačidlo OK.
vrátit’ sa do
predchádzajúceho
režimu vkladania bez
vloženia symbolov
pomocou výberového tlačidla.
Používanie číselného režimu
Číselný režim umožňuje zadávat’ do textu čísla. Použite
tlačidlá označené číslicami, ktoré chcete zadat’.
Telefón ponúka celý rad funkcií, ktoré vám umožnia
prispôsobit’ si ho vlastným potrebám. Tieto funkcie sú
usporiadané do menu a podmenu.
Vstup do menu
V pohotovostnom režime môžete do menu a podmenu
vstúpit’ pomocou výberových tlačidiel stlačením Menu
alebo Tel.zoz a potom sa ďalej presúvat’ pomocou
navigačných tlačidiel.
1. Ak chcete z pohotovostného režimu vstúpit’ do
hlavného menu, stlačte výberové tlačidlo Menu alebo
Tel.zoz pre prístup do menu Telefónneho zoznamu.
2. Menu prechádzajte pomocou navigačných tlačidiel.
Potom výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’, ak chcete
zobrazit’ hlavné menu.
3. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu vyhľadajte príslušné
podmenu.
4. Do podmenu vstúpite stlačením výberového tlačidla
Zvolit’.
Ak zvolené menu obsahuje ďalšie podmenu, zopakujte
kroky 3 a 4.
5. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyhľadajte položku, ktorú chcete zvolit’.
6. Nastavenie uložíte stlačením výberového tlačidla
Zvolit’.
Poznámka: Na predchádzajúcu úroveň menu sa môžete
pomocou výberového tlačidla.
vrátit’ stlačením
Do menu a podmenu môžete tiež rýchlo vstupovat’
zadaním príslušných čísel menu.
48
49
Používanie menu
Napríklad: Vstup do menu Hlas. pošta
1. Pomocou výberového tlačidla stlačte Menu.
2. Stlačte 5 pre Správy.
3. Stlačte 5 pre Hlas. pošta.
Zoznam položiek v menu
Pomocou menu môžete prehliadat’ alebo menit’ nastavenie
telefónu. Nasledujúci zoznam znázorňuje štruktúru menu.
Čísla priradené jednotlivým položkám v menu sa nemusia
zhodovat’ s číslami v menu na vašom telefóne. Niektoré
položky sa zobrazia iba ak sú zodpovedajúce funkcie alebo
služby podporované vašou SIM kartou.
Menu Telefónny zoznam
1. Telefónny zoznam (pozri na str. 56)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hľadat’ meno
Pridat’ kontakt
Rýchla voľba
Kopírovat’ všetko do telefónu
Poslat’ všetko cez infračervený
Vymazat’ všetko
2. Správa (pozri na str. 66)
1. Zadat’ vlastné číslo
2. Skupiny
3. Stav pamäte
3. Služby (pozri na str. 68)
1. Servisný adresár
Používanie menu
Hlavné menu
1. Aplikačná súprava SIM* (pozri na str. 69)
2. Záznam hovoru
(pozri na str. 70)
1.
2.
3.
4.
5.
Zmeškané hovory
Prijaté hovory
Volané čísla
Vymazat’ všetko
Čas hovoru
1. Čas posledného hovoru
2. Odoslané celkom
3. Prijaté celkom
4. Vynulovanie časovača
6. Ceny hovorov*
1. Cena posledného hovoru
2. Celková cena
3. Maximálna cena
4. Vynulovat’ počítadlá
5. Nastavit’ maximálnu cenu
6. Sadzba
3. Siet’ové služby
(pozri na str. 74)
1. Presmerovanie hovorov
1. Presmerovat’ vždy
2. Ak obsadené
3. Žiadna odpoveď
4. Ak nedostupný
5. Zrušit’ všetko
2. Blokovanie hovorov
1. Všetky odchádzajúce
2. Medzinárodné
3. Medzinárodné okrem domov
4. Všetky prichádzajúce
5. Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí
6. Zrušit’ všetko
7. Zmenit’ heslo pre zákaz
* Zobrazí sa iba v prípade, ak je táto aplikácia podporovaná vašou
SIM kartou.
50
51
Používanie menu
3. Siet’ové služby
3.
4.
5.
6.
Používanie menu
(pokračovanie)
Čakajúci hovor
Výber siete
Identifikácia volajúceho
Aktívna linka*
4. Nastavenie zvuku
(pozri na str. 82)
1. Prichádzajúce hovory
1. Predvolené melódie
2. Moje zvuky
3. Hlasitost’ vyzváňania
4. Typ signálu
2. Správy
1. Krátka správa
2. Multimediálna správa
3. Telefón zap./vyp.
4. Tón spojenia
5. Tón tlačidiel
6. Minútové oznámenie
7. Tichý režim
8. Tón krytu
9. Upozornenie pri volaní
5. Správy (pozri na str. 87)
1. Textové správy
1. Vytvorit’
2. Prijaté
3. Odoslané
4. Vymazat’ všetko
2. Multimediálna spr.
1. Vytvorit’
2. Prijaté
3. Odoslané
4. Náčrt
5. Môj priečinok
6. Vymazat’ všetko
*Zobrazí sa iba v prípade, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.
52
5. Správy (pokračovanie)
3. Push správy
1. Prijaté
2. Nastavenie
3. Vymazat’ všetko
4. Prednastavit’ správy
5. Hlas. pošta
1. Pripojit’ na hlasovú poštu
2. Číslo hlasovej pošty
6. Vysielanie
1. Čítat’
2. Prijat’
3. Kanál
4. Jazyk
7. Nastavenia
1. Textové správy
2. Multimediálna spr.
8. Stav pamäte
1. Textové správy
2. Multimediálna spr.
6. Funbox (pozri na str. 114)
1. WWW služby*
1. Domov
2. Záložka
3. Choď na URL
4. Vyprázdnit’ pamät’
5. Nastavenia proxy
6. Aktuálne proxy
2. Média box
1. Fotografie
2. Obrázky
3. Zvuky
4. Vymazat’ všetko
5. Stav pamäte
3. JAVA svet
1. Stiahnutia
2. Nastavenie internetu
3. Stav pamäte
* Je možné, že sa nezobrazí, alebo že nie je podporovaná v sieti vášho
operátora.
53
Používanie menu
7. Organizátor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(pozri na str. 129)
Nové memo
Kalendár
Úlohy
Hodiny
1. Nastavit’ čas
2. Nastavit’ dátum
3. Nastavit’ svetový čas
4. Nastavit’ formát
Budík
Kalkulačka
Prevod
1. Mena
2. Dĺžka
3. Váha
4. Objem
5. Oblast’
6. Teplota
Časovač
Stopky
8. Fotoaparát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Používanie menu
(pozri na str. 143)
Odfotit’
Moje fotografie
Moje albumy
Vymazat’ všetko
Nastavenia
Stav pamäte
9. Nastavenie telefónu
(pozri na str. 152)
1. Displej
1. Tapeta
2. Farba menu
3. Podsvietenie
4. Jas LCD
5. Servisný displej
2. Privítacia správa
3. Jazyk
1. Jazyk textu
2. Režim vstupu textu
4. Bezpečnost’
1. Kontrola PIN
2. Zmena PIN
3. Zámok telefónu
4. Zmenit’ heslo
5. Utajenie
6. Zámok SIM
7. Režim FDN*
8. Zmena PIN2*
5. Automatické vytáčanie
6. Funkcia zasunutia krytu
7. Aktívny kryt
8. Odpovedat’ ľubov. tlačid.
9. Faxový režim
10. Aktivácia infračerveného portu
11. Vynulovat’ nastavenie
1. Nastavenie zvuku
2. Nastavenie telefónu
3. Všetky nastavenia
* Zobrazí sa iba v prípade, ak je táto aplikácia podporovaná vašou SIM
kartou.
54
55
Telefónny. zoznam
Telefónny. zoznam
Telefónny zoznam ponúka tieto funkcie:
Zmena položiek v Telefónnom zozname
• Telefónny zoznam: umožňuje nájst’, vytvárat’ a
spravovat’ položky kontaktov, alebo nastavit’ funkciu
rýchlej voľby.
Pomocou navigačných tlačidiel Doľava a Doprava vyberte
rubriku, ktorú chcete upravit’. K dispozícii sú nasledujúce
rubriky, ktorých údaje môžete upravit’ po stlačení
výberového tlačidla Voľby.
• Správa: umožňuje vytvorit’ alebo vymazat’ vaše vlastné
číslo, vytvárat’ skupiny účastníkov a kontrolovat’ stav
pamäte.
• Služby: umožňujú používat’ servisný adresár, ak túto
funkciu podporuje vaša SIM karta.
Hľadat’ meno
Rubrika
Potom
Mobil
Domov
Kancelária
Fax
Ostatné
Vyberte jednu z nasledujúcich možností.
Viac informácií o týchto funkciách nájdete na
str. 58.
Pre vyhľadanie čísla v Telefónnom zozname postupujte
nasledovne.
1. Zadajte za'čiato'čné písmená hľadaného mena.
Zobrazia sa položky Telefónneho zoznamu, ktorých
prvé písmená zodpovedajú vášmu zadaniu.
Editovat’ číslo
Zmenit’ meno
Odoslat’ správu (zobrazí sa iba v prípade,
ak rubrika obsahuje číslo)
Kopírovat’ (zobrazí sa iba v prípade, ak
rubrika obsahuje číslo)
Poslat’ cez infračervený (zobrazí sa iba v
prípade, ak rubrika obsahuje číslo)
Vymazat’ položku
E-mail
Vložit’ alebo zmenit’ e-mailovú adresu.
Poznámka
Vložit’ alebo zmenit’ poznámku.
3. Stlačte OK pomocou výberového tlačidla.
Skupina
Priradit’ k jednej zo skupín, alebo zrušit’
priradenie k skupine.
4.
Grafika
Priradit’ jeden z obrázkov, alebo zrušit’
priradený obrázok.
Melódia
Nastavit’ jednu z melódií, alebo zrušit’
priradenú melódiu.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore a Dolu vyhľadajte
požadovanú položku.
56
Ak chcete…
Stlačte…
vytočit’ číslo zobrazené
na displeji
tlačidlo
zmenit’ položky v
Telefónnom zozname
výberové tlačidlo Voľby.
Podrobnosti nájdete na
str. 57.
.
57
Telefónny. zoznam
Zmena položiek v pamäti SIM karty
Ak chcete zmenit’ údaje v pamäti SIM, použite výberové
tlačidlo Voľby.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Editovat’ číslo
Táto voľba umožňuje zmenit’ uložené číslo. Môžete tiež
vložit’ nové číslo, ak vo vybranej rubrike nebolo žiadne
uložené.
Zmenit’ meno
Táto voľba umožňuje zmenit’ názov položky.
Ak chcete zmazat’ staré meno, stlačte tlačidlo C. Viac
informácií o zadávaní znakov nájdete na str. 41.
Odoslat’ správu
Táto voľba umožňuje odoslat’ SMS správu na určené číslo.
Viac informácií o tom, ako odoslat’ správu, nájdete na
str. 89.
Kopírovat’
Táto voľba umožňuje skopírovat’ zvolenú položku z pamäte
v telefóne na SIM kartu a naopak.
Poslat’ cez infračervený
Táto voľba vám umožňuje odoslat’ položku z pamäte
telefónu do iného zariadenia prostredníctvom
infračerveného portu.
Vymazat’ položku
Táto voľba umožňuje vymazat’ položku z Telefónneho
zoznamu. Ak chcete potvrdit’ vymazanie, stlačte pomocou
výberového tlačidla Áno. Ak nechcete položku vymazat’,
stlačte Nie.
58
Telefónny. zoznam
Pridat’ kontakt
Telefónne čísla a k nim priradené mená môžete uložit’ do
pamäte SIM karty. Okrem toho môžete uložit’ až 1000 čísel
do pamäte telefónu, pričom ku každému menu môžete
priradit’ až pät’ rôznych čísiel.
1. Zadajte číslo, ktoré chcete uložit’.
Poznámky:
• Ak pri písaní čísla urobíte chybu, opravte ju stlačením
tlačidla C. Viac informácií nájdete na str. 27.
• Ak chcete vložit’ vo vytáčaní pauzu za účelom
komunikácie s niektorými automatickým službami, ako
napríklad bankové služby po telefóne, podržte stlačené
tlačidlo . Na displeji sa zobrazí "P" označujúce pauzu.
2. Ak ste si istí, že je číslo správne, stlačte výberové
tlačidlo Uložit’.
3. Vyberte pamät’, do ktorej má byt’ číslo uložené, a to buď
Telefón alebo SIM a stlačte výberové tlačidlo Zvolit’.
Poznámka: Ak zmeníte telefón, čísla uložené v pamäti
SIM karty budú automaticky k dispozícii aj v
novom telefóne, zatiaľ čo čísla uložené do
pamäte telefónu budete musiet’ znovu uložit’.
4. Ak zvolíli SIM v bode 3, pokračujte bodom 5.
Ak zvolíte v bode 3 položku Telefón, vyberte pomocou
navigačných tlačidiel rubriku ukladaného čísla a stlačte
Vybrat’ výberovým tlačidlom.
5. Zadajte meno.
Viac informácií o tom, ako zadávat’ znaky, nájdete na
str. 41.
59
Telefónny. zoznam
6. Nakoniec stlačte výberové tlačidlo OK.
7. Ak ste v bode 3 zvolili položku Telefón, pokračujte
bodom 8.
Ak ste v bode 3 vybrali SIM, zadajte číslo pozície a
stlačte OK výberovým tlačidlom.
8. Položku môžete zmenit’ postupom, ktorý je podrobne
vysvetlený na str. 57.
Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte
alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Telefónny. zoznam
3. Zadajte číslo telefónu a výberovým tlačidlom
stlačte OK.
Číslo teraz môžete tiež vybrat’ z Telefónneho zoznamu.
Stlačte Tel.zoz výberovým tlačidlom. Vyberte
požadovanú položku zo zoznamu a výberovým
tlačidlom stlačte OK. Číslo uložíte na novú pozíciu opät’
stlačením výberového tlačidla OK.
4. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte , alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Zmena čísel nastavených na rýchlu voľbu
Ukladanie čísla v pohotovostnom režime
Akonáhle začnete volit’ telefónne číslo, nad ľavým
výberovým tlačidlom sa objaví položka Uložit’. Stlačením
výberového tlačidla uložíte číslo do Telefónneho zoznamu.
Viac informácií o ukladaní čísla nájdete na str. 59.
1. V menu Rýchlej voľby vyhľadajte pozíciu s číslom, ktoré
chcete zmenit’ a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyberte jednu z uvedených položiek menu a výberovým
tlačidlom stlačte Zvolit’:
• Editovat’ číslo: umožňuje zmenit’ číslo.
• Zmenit’ meno: umožňuje zmenit’ meno položky.
Rýchla voľba
Čísla uložené v Telefónnom zozname si môžete nastavit’ na
tzv. rýchlu voľbu a potom ich jednoducho vytáčat’ stlačením
priradeného číselného tlačidla. Maximálny počet takto
nastaviteľných čísel je osem.
• Vymazat’: umožňuje vymazat’ nastavenie, takže
danému tlačidlu nebude priradené žiadne číslo.
3. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte , alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Používanie funkcie rýchlej voľby
Nastavenie čísel na rýchlu voľbu
1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyhľadajte prázdnu
pozíciu a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
V pohotovostnom režime stlačte číselné tlačidlo priradené k
telefónnemu číslu rýchlej voľby (od 2 do 9) a stlačte
tlačidlo . Môžete tiež iba stlačit’ a podržat’ číselné
tlačidlo.
2. Vyberte položku Editovat’ číslo a výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
Poznámka: Tlačidlo 1 je vyhradené pre rýchlu voľbu čísla
hlasovej pošty.
60
61
Telefónny. zoznam
Telefónny. zoznam
Poslat’ všetko cez infračervený
Volanie čísel uložených na SIM karte
Ak máte na SIM karte uložené telefónne čísla a pamätáte si
číslo ich pozície, môžete ich tiež rýchlo vytočit’
nasledujúcim spôsobom:
Ak chcete vytočit’ číslo uložené na SIM karte:
1. Zadajte číslo pozície na SIM karte, na ktorej je
požadované číslo uložené.
2. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí meno a číslo uložené na tejto
pozícii.
3. Stlačte výberovým tlačidlom Volat’, alebo použite
tlačidlo .
Kopírovat’ všetko do telefónu
Všetky čísla uložené na SIM karte môžete skopírovat’ do
pamäte telefónu.
1. Keď sa zobrazí dialógová ponuka, výberovým tlačidlom
stlačte Áno, ak chcete začat’ kopírovanie.
Čísla sa skopírujú do pamäte telefónu, pričom pri
každom kontakte budú automaticky uložené do rubriky
Mobil.
Ak nechcete čísla kopítovat’, stlačte Nie.
2. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte , alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Cez infračervený port môžete kopírovat’ položky z
Telefónneho zoznamu do iného telefónu, alebo počítača a
naopak, ak sú tieto zariadenia kompatibilné so štandardom
IrDA.
Poznámka: Táto funkcia nie je dostupná u všetkých
mobilných telefónov.
Kopírovanie Telefónneho zoznamu
1. Zosynchronizujte infračervené porty na obidvoch
prístrojoch.
2. Pomocou navigačných tlačidiel vyhľadajte položku
Poslat’ všetko cez infračervený v menu Telefónny
zoznam, zvoľte niektorú z nasledujúcich možností a
stlačte výberovým tlačidlom Zvolit’:
• Všetky: odošle všetky položky Telefónneho zoznamu
od vybranej až do konca, nezávisle na tom, či sú
uložené na SIM karte, alebo v pamäti telefónu.
• SIM: odošle všetky položky Telefónneho zoznamu,
ktoré sú uložené na SIM karte, a to od vybranej až do
konca zoznamu.
• Telefónu: odošle všetky položky Telefónneho
zoznamu, ktoré sú uložené v pamäti telefónu, a to od
vybranej až do konca zoznamu.
3. Ak vyberiete Všetky a stlačíte výberovým
tlačidlom OK, na displeji sa zobrazia všetky položky
Telefónneho zoznamu.
Ak vyberiete SIM alebo Telefónu, a výberovým
tlačidlom stlačíte OK, zobrazia sa všetky položky
uložené v zodpovedajúcej pamäti.
4. Pomocou navigačných tlačidiel vyhľadajte požadovanú
položku, ktorú chcete začat’ a stlačte OK výberovým
tlačidlom.
Telefón začne odosielat’ položky.
62
63
Telefónny. zoznam
Telefónny. zoznam
Port IrDA
Vymazat’ všetko
Položky Telefónneho zoznamu môžete vymazávat’
jednotlivo podľa ich pozície v pamäti, alebo všetky naraz.
1. Pomocou navigačných tlačidiel vyhľadajte položku,
ktorú chcete vymazat’ a označte ju stlačením Zvolit’.
Port IrDA
Príjem Telefónneho zoznamu z iného zariadenia
1. Zosynchronizujte infračervené porty na obidvoch
prístrojoch.
2. Pomocou navigačných tlačidiel vyhľadajte položku
Aktivácia infračerveného portu v menu Nastavenie
telefónu (pozri na str. 160) a zvoľte ZAP, infračervený
port sa aktivuje.
3. Keď váš telefón prijíma dáta z iného zariadenia:
Ak váš telefón prijme položku Telefónneho zoznamu z
iného prístroja, na displeji sa zobrazí zodpovedajúce
meno a telefónne číslo. Môžete si vybra't’, či chcete
položku uložit’ alebo nie. Pokračujte bodom 4.
Voľbou Všetky označíte všetky položky obidvoch
pamätí.
2. Ak chcete vymazat’ ďalšiu položku, zopakujte postup v
bode 1.
3. Keď sú všetky požadované položky označené,
výberovým tlačidlom stlačte OK.
4. Po zobrazení dialógovej ponuky stlačte výberové
tlačidlo Áno a všetky označené položky sa vymažú.
Zadajte požadované heslo telefónu a výberovým
tlačidlom stlačte OK.
Heslo je nastavené výrobcom na "00000000". Pokyny
pre zmenu hesla nájdete na str. 156.
Ak nechcete označené položky vymazat’, stlačte Nie.
Ak váš telefón prijíma položky odoslané spôsobom
Všetky, SIM, alebo Telefónu, môžete si vybrat’, či sa
tieto položky majú uložit’ do pamäte telefónu alebo SIM
karty. Pokračujte bodom 5.
4. Ak chcete položku uložit’, stlačte výberovým tlačidlom
Uložit’.
Ak položku nechcete uložit’, stlačte výberovým
tlačidlom Zrušit’.
5. Stlačte zodpovedajúcim výberovým tlačidlom SIM alebo
Telefónu.
Položky sa uložia do zvolenej pamäte.
64
65
Telefónny. zoznam
Telefónny. zoznam
Zadat’ vlastné číslo
Skupiny
Do pamäte telefónu si môžete uložit’ tiež vlastné telefónne
čísla.
Môžete menit’ nastavenia desiatich rôznych
preddefinovaných skupín volajúcich.
1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyhľadajte prázdnu
pozíciu a stlačte výberovým tlačidlom Zvolit’.
1. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyberte skupinu volajúcich a stlačte výberovým
tlačidlom Zvolit’.
2. Po zvýraznení položky Editovat’ číslo stlačte
výberovým tlačidlom Zvolit’.
3. Zadajte svoje číslo a výberovým tlačidlom stlačte OK.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyhľadajte kategóriu nastavenia, ktoré chcete zmenit’ a
výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
4. Pre zadanie mena vyhľadajte pomocou navigačných
tlačidiel položku Zmenit’ meno a výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
5. Zadajte meno a stlačte OK výberovým tlačidlom.
• Zmenit’ meno: umožňuje zmenit’ meno skupiny. Viac
informácií o zadávaní znakov nájdete na str. 41.
6. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte , alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
• Prezerat’ obrázok: ukáže obrázok, ktorý sa zobrazí,
keď zavolá člen danej skupiny.
Ak chcete vymazat’ niektoré zo svojich čísel:
1. Vyberte položku, ktorú chcete vymazat’ na zozname
vlastných čísel a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyhľadajte položku Vymazat’ a výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
• Melódia: umožňuje zvolit’ melódiu, ktorá zaznie, keď
zavolá člen danej skupiny.
3. Zmeňte nastavenie podľa potreby a stlačte Zvolit’
výberovým tlačidlom.
4. Ak chcete menit’ ďalšie nastavenie, zopakujte kroky 2
a 3.
Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte , alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
3. Po zobrazení dialógovej ponuky potvrďte vymazanie
pomocou výberového tlačidla Áno.
Ak nechcete položku vymazat’, stlačte Nie.
4. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte , alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
66
67
Telefónny. zoznam
Stav pamäte
Táto funkcia umožňuje skontrolovat’ koľko mien je
uložených v pamäti SIM karty a telefónu.
Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte , alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Servisný adresár
Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii, ak vaša SIM karta
túto službu nepodporuje.
Na displeji sa zobrazí zoznam čísel v Servisnom adresári.
Ak chcete vytočit’ niektoré z nich, pomocou tlačidla Hore
alebo Dolu ho zvýraznite a stlačte tlačidlo .
68
Aplikačná súprava SIM
Ak používate aplikačnú súpravu SIM, ktorá ponúka
možnost’ nadštandardného užívateľského prispôsobenia
telefónu, zobrazí sa menu aplikačnej súpravy SIM. Viac
informácií nájdete v pokynoch pre vašu SIM kartu.
Zobrazí sa iba v prípade, ak je táto aplikácia podporovaná
vašou SIM kartou.
69
Záznam hovoru
Záznam hovoru
V tomto menu môžete zobrazit’:
• zmeškané hovory, prijaté hovory alebo volané čísla,
• cenu hovorov,
• dĺžku hovorov.
Poznámka: Tieto zoznamy môžete vyvolat’ tiež stlačením
v pohotovostnom režime.
tlačidla
Zmeškané hovory
Táto voľba umožňuje zobrazit’ 20 posledných telefónnych
čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolat’. Čísla sa
zaznamenávajú iba ak máte k dispozícii službu siete
identifikácie volajúceho (CLI).
Spolu s číslom alebo menom (ak je uložené v Telefónnom
zozname) sa zobrazí dátum a čas neprijatého hovoru.
Po stlačení položky Voľby výberovým tlačidlom si v
zobrazenom menu môžete vybrat’ či chcete:
• vymazat’ zvolený záznam o volanom čísle,
Po stlačení položky Voľby výberovým tlačidlom si v
zobrazenom menu môžete vybrat’ či chcete:
• vymazat’ zvolený záznam o prijatom hovore,
• vymazat’ všetky záznamy o prijatých hovoroch,
• vložit’ číslo do Telefónneho zoznamu.
Volané čísla
Táto voľba umožňuje zobrazit’ posledných 20 volaných
čísel.
Spolu s číslom alebo menom (ak je uložené v Telefónnom
zozname) sa zobrazí dátum a čas, kedy bolo číslo volané.
Po stlačení položky Voľby výberovým tlačidlom si v
zobrazenom menu môžete vybrat’ či chcete:
• vymazat’ zvolený záznam o volanom čísle,
• vymazat’ všetky záznamy o volaných číslach,
• vložit’ číslo do Telefónneho zoznamu.
• vymazat’ všetky záznamy o volaných číslach,
• vložit’ číslo do Telefónneho zoznamu.
Vymazat’ všetko
Prijaté hovory
Táto voľba umožňuje vymazat’ všetky záznamy o
vytočených, prijatých a neprijatých hovoroch.
Táto volba umožňuje zobrazič dlžku uskutočnených
prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Čísla sa
zaznamenajú iba ak máte k dispozícii službu siete
identifikácie volajúceho (CLI).
Ak chcete vymazat’ všetky záznamy, po zobrazení
dialógovej ponuky výberovým tlačidlom stlačte Áno.
Ak nechcete záznamy vymazat’, stlačte Nie.
Spolu s číslom alebo menom (ak je uložené v Telefónnom
zozname) sa zobrazí dátum a čas prijatého hovoru.
70
71
Záznam hovoru
Záznam hovoru
Čas hovoru
Táto voľba umožňuje zobrazit’ dĺžku vytočených a prijatých
hovorov.
Poznámky:
• Ak máte na vašej SIM karte k dispozícii dve telefónne linky
(služba siete ALS), najprv musíte zvolit’ príslušnú linku.
• Skutočná dĺžka hovorov sa môže líšit’ od počtu hovorových
jednotiek účtovaných vaším operátorom, v závislosti od
obchodných podmienok vašej zmluvy.
K dispozícii sú nasledujúce časovače:
Čas posledného hovoru: trvanie posledného
prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru.
Odoslané celkom: celková dĺžka všetkých odchádzajúcich
hovorov od posledného vynulovania časovača.
Prijaté celkom: celková dĺžka všetkých prichádzajúcich
hovorov od posledného vynulovania časovača.
Vynulovanie časovača: umožňuje vynulovat’ všetky
časovače hovorov. Pre vynulovanie zadajte heslo telefónu
a výberovým tlačidlom stlačte OK.
Ceny hovorov
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Cena posledného hovoru: poplatok za posledný
odchádzajúci hovor.
Celková cena: celková cena všetkých odchádzajúcich
hovorov od posledného vynulovania počítadla. Ak táto
celková cena prekročí limit nastavený vo voľbe Nastavit’
maximálnu cenu, nebudete môct’ uskutočnit’ žiadny ďalší
hovor, kým počítadlo nevynulujete.
Maximálna cena: limit celkovej ceny za odchádzajúce
hovory, nastavený vo voľbe Nastavit’ maximálnu cenu.
Vynulovat’ počítadlá: umožňuje vynulovat’ počítadlá
celkovej ceny. Pre vynulovanie zadajte kód PIN2 (pozri na
str. 168) a výberovým tlačidlom stlačte OK.
Nastavit’ maximálnu cenu: umožňuje zadat’ limit celkovej
ceny za odchádzajúce hovory, ktorý nechcete prekročit’.
Pre nastavenie zadajte kód PIN2 (pozri na str. 168) a
potom výberovým tlačidlom stlačte OK.
Sadzba: umožňuje nastavit’ tarifu hovorovej jednotky, ktorá
sa použije pri výpočte celkovej ceny hovorov. Pri nastavení
zadajte kód PIN2 (pozri na str. 168) a potom výberovým
tlačidlom stlačte OK.
Táto funkcia umožňuje zobrazit’ približnú cenu hovorov.
Poznámky:
• Zobrazené ceny nie sú smerodajné pre fakturáciu.
• Ak využívate službu siete Informácia o poplatku (AOC) a ak
túto funkciu podporuje vaša SIM karta, informácia o celkovej
cene hovoru sa zobrazí na displeji v pohotovostnom režime.
72
73
Siet’ové služby
Siet’ové služby
Položky, ktoré obsahuje toto menu, sú služby siete.
Váš operátor vám poskytne informácie o ich dostupnosti a v
prípade záujmu vám ich aktivuje.
Presmerovanie hovorov
Poznámka: Niektoré voľby v tomto menu sa nemusia
zobrazit’, ak tieto služby nepodporuje vaša SIM
karta, alebo ich neposkytuje váš operátor.
Táto služba siete umožňuje presmerovat’ prichádzajúce
hovory na iné číslo pevnej alebo mobilnej linky.
Príklad: Počas dovolenky môžete presmerovat’ pracovné
hovory na kolegu.
Príklad: Môžete:
• presmerovat’ všetky faxové hovory na váš fax
v kancelárii.
• presmerovat’ hlasové hovory na vášho
kolegu, iba ak práve telefonujete.
Nastavenie presmerovania hovorov
1. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyberte typ presmerovania a výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
2. Vyberte typ hovorov, ktoré chcete presmerovat’ a
výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Menu ponúka nasledujúce typy presmerovania hovorov:
3. Nastavenia potvrďte stlačením výberového
tlačidla Aktiv.
Presmerovat’ vždy: všetky hovory budú presmerované.
4. Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovat’.
Ak obsadené: hovory budú presmerované, ak budete práve
hovorit’ s iným účastníkom.
Žiadna odpoveď: hovory budú presmerované, ak
nezdvihnete telefón.
Ak nedostupný: hovory budú presmerované, ak sa
nebudete nachádzat’ v oblasti pokrytia vašim operátorom.
Zrušit’ všetko: všetky voľby presmerovania hovorov sa
zrušia.
Voľby presmerovania hovorov môžete nastavit’ samostatne
pre každý z nasledujúcich typov hovorov:
Ak chcete zadat’ medzinárodné rozlišovacie číslo,
podržte stlačené tlačidlo 0, kým sa nezobrazí znak +.
Číslo tiež môžete vybrat’ z Telefónneho zoznamu,
alebo zadat’ číslo schránky hlasovej pošty. Výberovým
tlačidlom stlačte Voľby a potom Telefónny zoznam
alebo Hlas. pošta.
5. Nakoniec stlačte výberovým tlačidlom OK.
Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa
potvrdenie siete.
• Iba hlasové hovory
• Iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak používate dve
linky)
• Iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak používate dve
linky)
74
75
Siet’ové služby
Siet’ové služby
Zrušenie nastavených presmerovaní hovorov
1. Vyberte typ presmerovania hovoru, ktorý chcete zrušit’.
2. Vyberte typ hovorov, ktorých presmerovanie chcete
zrušit’.
3. Výberovým tlačidlom stlačte Odpojit’.
Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa
potvrdenie siete.
Môžete tiež zrušit’ všetky presmerovania hovorov pomocou
voľby Zrušit’ všetko.
Zrušit’ všetko: zrušia sa všetky nastavené blokovania
hovorov. Opät’ môžete normálne vytáčat’ všetky čísla a
prijímat’ hovory.
Zmenit’ heslo pre zákaz: umožňuje zmenit’ heslo
vyžadované pre zablokovanie a odblokovanie hovorov.
Blokovanie môžete nastavit’ samostatne pre každý z
nasledujúcich typov hovorov:
• Iba hlasové hovory
• Iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak používate dve
linky)
Blokovanie hovorov
• Iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak používate dve
linky)
Blokovanie hovorov je služba siete, ktorá umožňuje
zablokovat’ prichádzajúce a odchádzajúce hovory.
Nastavenie zakázaných hovorov
Menu ponúka nasledujúce typy blokovania hovorov:
Všetky odchádzajúce: sú zablokované všetky
odchádzajúce hovory.
Medzinárodné: sú zablokované iba medzinárodné
odchádzajúce hovory.
Medzinárodné okrem domov: v zahraničí je z vášho
telefónu možné volat’ len na miestne čísla v danej krajine a
do krajiny, kde má sídlo váš operátor.
Všetky prichádzajúce: nedajú sa prijímat’ hovory.
Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí: nedajú sa prijímat’
hovory, keď telefón používate mimo krajiny vášho
operátora.
76
1. Pomocou navigačných tlačidiel Hore alebo Dolu
vyberte typ hovorov, ktoré chcete zablokovat’ a potom
výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
2. Vyberte typ hovorov, ktoré chcete zablokovat’ a potom
výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
3. Nastavenia potvrdte stlacením výberového
tlačidla Aktiv..
4. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov, ktoré vám
oznámil váš operátor a výberovým tlačidlom stlačte OK.
Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa
potvrdenie siete.
77
Siet’ové služby
Siet’ové služby
Čakajúci hovor
Zrušenie zakázaných hovorov
1. Vyberte typ blokovania hovorov, ktoré chcete zrušit’.
2. Vyberte typ hovorov, ktoré chcete odblokovat’.
3. Výberovým tlačidlom stlačte Deakt.
4. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov, ktoré vám
oznámil váš operátor.
Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa
potvrdenie siete.
Môžete tiež zrušit’ všetky blokovania hovorov pomocou
voľby Zrušit’ všetko.
Zmena hesla pre blokovanie hovorov
Heslo pre blokovanie hovorov, ktoré ste dostali od svojho
operátora, môžete zmenit’.
1. V menu Blokovanie hovorov zvoľte Zmenit’ heslo pre
zákaz a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
2. Zadajte aktuálne heslo a výberovým tlačidlom
stlačte OK.
3. Zadajte nové heslo a výberovým tlačidlom stlačte OK.
4. Zadajte znovu nové heslo a výberovým tlačidlom
stlačte OK.
Táto služba siete umožňuje signalizáciu prichádzajúceho
hovoru, keď práve hovoríte.
Voľby pre čakajúci hovor môžete nastavit’ samostatne pre
každý z nasledujúcich typov hovorov:
• Iba hlasové hovory
• Iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak používate dve
linky)
• Iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak používate dve
linky)
Aktivovanie funkcie čakájúci hovor
1. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu zvoľte typ hovorov,
pre ktoré má platit’ signalizácia čakajúceho hovoru, a
potom výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
2. Výberovým tlačidlom stlačte Aktiv..
Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa
potvrdenie siete.
Zrušenie nastavenia funkcie čakájúci hovor
1. Zvoľte typ hovorov, pre ktoré platí táto voľba.
2. Výberovým tlačidlom stlačte Deakt..
Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa
potvrdenie siete.
Môžete tiež zrušit’ všetky nastavenia funkcie čakájúci hovor
pomocou voľby Zrušit’ všetko.
78
79
Siet’ové služby
Siet’ové služby
Výber siete
Identifikácia volajúceho
Funkcia výberu siete umožňuje automaticky alebo
manuálne zvolit’ siet’, používanú pri roamingu (v zahraničí).
Podľa potreby môžete zamedzit’ zobrazeniu vášho
telefónneho čísla na telefóne volaného účastníka.
Poznámka: Inú siet’ môžete vybrat’ len vtedy, ak má operátor
danej siete platnú dohodu o roamingu s vašim
operátorom.
Poznámka: Niektoré siete môžu ignorovat’ vaše nastavenie.
Možnost’ automatického alebo manuálneho výberu siete
pri roamingu:
1. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu vyberte príslušnú
voľbu a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Ak zvolíte Automaticky, po zapojení telefónu budete
automaticky pripojení k prvej dostupnej sieti.
Ak zvolíte Manuálne, telefón vyhľadá dostupné siete.
Prejdite na bod 2.
2. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu vyberte preferovanú
siet’ a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Pri roamingu budete pripájaní do tejto siete.
80
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Neplatné: použijú sa štandardné nastavenia siete.
Skryt’ číslo: vaše číslo sa nezobrazí na telefóne volaného
účastníka.
Odoslat’ číslo: vaše číslo sa zobrazí pri každom volaní.
Aktívna linka
Niektoré SIM karty umožňujú používat’ dve linky na jednej
karte. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak ju podporuje
vaša SIM karta.
Táto funkcia umožňuje zvolit’ linku, ktorú chcete používat’
pri volaní. Hovory môžete prijímat’ na obidvoch linkách, bez
ohľadu na to, ktorá linka je zvolená.
81
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Funkciu nastavenia zvuku môžete použit’ na úpravu
rôznych nastavení, ako sú:
• hlasitost’ a typ zvonenia pre prichádzajúce hovory alebo
správy,
• zvuky pri spojení hovoru, alebo pri stláčaní tlačidiel,
• tichý režim, do ktorého sa telefón prepne podržaním
stlačeného tlačidla
v pohotovostnom režime.
Prichádzajúce hovory
Táto voľba umožňuje nastavit’ zvonenie pre prichádzajúce
hovory.
Poznámky:
• Do menu Prichádzajúce hovory sa z pohotovostného
režimu rýchlo dostanete stlačením navigačného tlačidla
Vpravo.
• Ak vaša SIM karta podporuje funkciu ALS (služba
alternatívnej linky), musíte najprv zvolit’ linku, ktorú chcete
zmenit’.
Hlasitost’ vyzváňania: umožňuje nastavit’ hlasitost’
vyzváňania. Hlasitost’ sa nastavuje pomocou tlačidiel Hore
a Dolu, alebo tlačidlami pre nastavenie hlasitosti na ľavej
strane telefónu. Čím viac stĺpcov sa zobrazí, tým je
hlasitost’ vyššia.
Typ signálu: umožňuje určit’, ako budete informovaní o
prichádzajúcom hovore.
Melódia: telefón prehrá melódiu, ktorú ste vybrali
prostredníctvom volieb Predvolené melódie a Moje
zvuky. Pozri vyššie.
Vibrovanie: telefón bude vibrovat’, ale nebude zvonit’.
Vibrovanie a potom melódia: telefón bude najprv vibrovat’ a
potom začne vyzváňat’.
Správy
Táto voľba umožňuje nastavit’ typ zvukového signálu pre
prijaté textové a multimediálne správy.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Krátka správa / Multimediálna správa
Vždy, keď vyberiete zo zoznamu melódiu, táto melódia sa
prehrá.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Predvolené melódie: umožňuje zvolit’ si jednu z
preddefinovaných melódií.
Moje zvuky: umožňuje zvolit’ si jeden zo zvukov, ktorý ste
získali z iných zdrojov, napr. z WAP stránok,
prostredníctvom programu EasyStudio PC alebo
multimediálnych správ.
Tón: umožňuje vybrat’ si z rôznych tónov. Vždy, keď
vyberiete zo zoznamu tón, tento tón sa prehrá.
Typ signálu: umožňuje určit’, ako budete informovaní o
prichádzajúcej správe.
Ticho: zobrazí sa len hlásenie na displeji, telefón nebude
vyzváňat’, ani vibrovat’.
Tón: telefón zahrá tón, ktorý ste vybrali prostredníctvom
voľby Tón. Pozri vyššie.
82
83
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Tón tlačidiel
Vibrovanie: telefón bude vibrovat’, ale nebude vyzváňat’.
Vibrovanie pred tónom: telefón bude najprv vibrovat’ a
potom začne vyzváňat’.
Táto voľba umožňuje vybrat’ tón, ktorý sa ozve pri stlačení
číselného tlačidla.
Ak chcete zvuk vypnút’, zvoľte VYP.
Opakovanie: umožňuje určit’, koľkokrát vás bude telefón
informovat’ o novej správe. Môžete si vybrat’ buď Raz
alebo Opakovane.
Hlasitost’ tónu tlačidiel sa nastavuje v pohotovostnom
režime tlačidlami pre nastavenie hlasitosti na ľavej strane
telefónu.
Telefón zap./vyp.
Minútové oznámenie
Táto voľba umožňuje vybrat’ melódiu, ktorú telefón zahrá
pri zapnutí alebo vypnutí prístroja.
Táto voľba umožňuje určit’, či má telefón počas hovoru
pípat’ každú minútu, aby vás informoval o dĺžke hovoru.
Môžete si vybrat’ buď Klasické alebo Budúcnost’. Ak
chcete zvuk vypnút’, zvoľte VYP.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
VYP: telefón nezapípe.
ZAP: telefón bude pípat’ každú minútu.
Tón spojenia
Táto voľba umožňuje určit’, či telefón má alebo nemá
zapípat’ pri pripojení na siet’.
Tichý režim
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Ak v pohotovostnom režime podržíte stlačené tlačidlo ,
telefón sa prepne do tichého režimu. Môžete nastavit’, či
bude telefón v tichom režime vibrovat’, alebo nebude
vydávat’ žiadne zvuky.
VYP: telefón nezapípe.
ZAP: telefón zapípe, keď sa pripojí na siet’.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Vibrovanie: telefón bude v tichom režime namiesto
zvonenia vibrovat’.
Ticho: telefón v tichom režime vypne všetky zvuky.
84
85
Nastavenie zvuku
Správy
Tón krytu
Ak chcete zvuk vypnút’, zvoľte Vypnút’.
Toto menu umožňuje vytvárat’, odosielat’, čítat’ a ukladat’
textové správy SMS, EMS (správy obsahujúce jednoduchý
obrázok, animáciu, alebo melódiu) a multimediálne správy
MMS (správy obsahujúce rôzne typy médií, ako sú farebné
obrázky a polyfonické zvonenia). K dispozícii je aj hlasová
pošta.
Upozornenie pri volaní
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak ju
podporuje siet’ vášho operátora. Viac informácií
získate u svojho operátora.
Táto voľba umožňuje vybrat’ tón, ktorý zaznie pri vysunutí
alebo zasunutí krytu.
Toto menu umožňuje nastavit’ telefón na rôzne
upozornenia počas volania.
Textové správy
Ak chcete výstrahy vypnút’, zvoľte VYP.
Služba textových správ (SMS) umožňuje odosielat’ a
prijímat’ krátke textové správy v rámci siete GSM. Okrem
nej tento telefón podporuje rozšírené textové správy
(EMS), do ktorých je možné vkladat’ jednoduché obrázky,
melódie, animácie a ozdobný text, čo dodá jednoduchým
správam nový rozmer.
Ak chcete telefónom odosielat’ textové správy, musíte do
telefónu vložit’ číslo strediska SMS, ktoré vám poskytne
váš operátor.
Prijatie novej správy
Keď dostanete novú správu, na displeji sa zobrazí ikona
(
) a oznam s číslom udávajúcim počet prijatých správ.
Zároveň zaznie signál, ktorý si môžete nastavit’ v menu
nastavenia zvuku; viac informácií nájdete na str. 83.
86
87
Správy
Ak si chcete nové správy prečítat’ hneď, výberovým
tlačidlom stlačte Prezer.. Zobrazí sa zoznam správ.
Poznámka: Ak chcete oznam o novej správe vymazat’,
stlačte tlačidlo
. Ak máte okrem toho
zmeškané hovory, hlasovú poštu, textové či
multimediálne správy, alebo správy CB, funkcia
pravého výberového tlačidla sa bude menit’ v
nasledujúcom poradí: Neprij., Pripoj., Prezer.,
CB a Tel.zoz.
Správa pamäte
Zložky Prijaté a Odoslané spoločne zaberajú určité
množstvo pamäte telefónu alebo SIM karty. Keď sa pamät’
správ zaplní, bude ikona novej správy (
) blikat’ a
zobrazí sa chybové hlásenie. (Toto hlásenie zmizne po
stlačení tlačidla
, ale objaví sa znovu, ak nevymažete
staré správy.) V tom prípade nebudete môct’ prijat’ žiadne
nové správy. Pomocou voľby Vymazat’ v menu Prijaté
alebo Odoslané, alebo pomocou voľby Vymazat’ všetko
vymažte niekoľko starých správ, aby ste uvoľnili pamät’.
Viac informácií nájdete na str. 93.
Vytvorit’
V tomto menu môžete písat’ správy obsahujúce text,
obrázky a melódie.
1. Vytvorenie správy.
V prvom riadku displeja sa zobrazuje počet
zostávajúcich znakov, ktoré môžete vložit’, počet
aktuálnych správ, maximálny počet správ, ktoré môžete
vytvorit’ a štýl písma, ktorý nastavíte vo voľbe Text.
Poznámka: Viac informácií o zadávaní znakov nájdete
na str. 41.
88
Správy
2. Keď pri písaní správy stlačíte výberovým tlačidlom
Voľby, v zobrazenom menu si môžete vybrat’:
• Odoslat’: umožňuje odoslat’ správu. Pozri nasledujúci
bod.
• Text: umožňuje formátovat’ text. Podľa potreby sa
môžu kombinovat’ nasledujúce vlastnosti textu.
Rozsah textu: Malé/Stredné/Veľké
Režim textu: Normálny/Podčiarknuté/Prečiarknuté
Tučné: VYP/ZAP
Kurzíva: VYP/ZAP
Zarovnanie textu: Vľavo/Na stred/Doprava
• Pridat’ médiá: umožňuje pridat’ do správy obrázky,
animácie či melódie. Vyberte kategóriu Pridat’
obrázok, Pridat’ animáciu alebo Pridat’ melódiu.
Potom si môžete vybrat’ jeden z predvolených objektov,
alebo vlastný objekt, získaný z iného zdroja a uložený v
zložke Média box. Pozri na str. 120.
• Prednastavit’ správy: umožňuje pridat’ do textu
predvolenú správu. Vyberte si jednu z deviatich správ,
uložených v menu Prednastavit’ správy. Pozri na
str. 106.
• Uložit’ správu: umožňuje správu dočasne uložit’, ak ju
chcete odoslat’ neskôr. Správu si môžete pozriet’ v
zložke Odoslané.
3. Keď je správa pripravená na odoslanie, vyberte z volieb
položku Odoslat’.
4. Na obrazovke adresy zadajte telefónne číslo príjemcu.
Číslo môžete vyhľadat’ v telefónnom zozname stlačením
výberového tlačidla Tel. zoz..
89
Správy
Poznámka: Ak chcete vymazat’ niektoré písmeno, stlačte
tlačidlo C, ak chcete vymazat’ celý text správy,
podržte toto tlačidlo stlačené. Keď na obrazovke
nie je žiadny text, stlačením tlačidla C sa vrátite do
predchádzajúceho menu.
Ak chcete správu odoslat’ viacerým príjemcom (max. 5),
výberovým tlačidlom stlačte Pridat’ a zopakujte postup
opísaný v bode 4.
5. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte OK.
6. Ak sa zobrazí obrazovka Zadat’ centrum SMS, zadajte
zodpovedajúce telefónne číslo a výberovým tlačidlom
stlačte OK.
Číslo strediska SMS si môžete uložit’ tiež do pamäte. Viac
informácií nájdete na str. 109.
Poznámka: Ak sa nepodarí správu odoslat’, výberovým
tlačidlom stlačte Znovu? a telefón vykoná nový
pokus. Ak chcete správu uložit’ a odoslat’
neskoršie, výberovým tlačidlom stlačte Nie a
potom Uložit’, alebo menu ukončite stlačením Nie.
Správy
Ak chcete niektorú správu zobrazit’, vyberte ju pomocou
navigačných tlačidiel a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Na obrazovke sa zobrazí:
• dátum a čas prijatia správy,
• pamät’, do ktorej bola správa uložená:
kartu, alebo
pre pamät’ telefónu,
pre SIM
• obsah správy.
Ďalšiu, alebo predchádzajúcu správu môžete zobrazit’
pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo.
Obsahom správy prechádzajte pomocou tlačidiel Hore
alebo Dolu. Keď sa dostanete k objektu, ktorý obsahuje
melódiu, táto melódia sa prehrá.
Ak výberovým tlačidlom stlačíte Voľby, môžete si vybrat’ v
nasledujúcom menu:
Vymazat’: umožňuje vymazat’ správu.
Odoslat’ odpoveď na správu: umožňuje odpovedat’
zaslaním správy.
Zavolat’ spät’: umožňuje zavolat’ odosielateľovi.
Prijaté
Telefón prijíma a ukladá prichádzajúce správy do zložky
Prijaté. Správy SMS sú ukladané na SIM kartu, ak je však
pamät’ SIM karty plná, prichádzajúce správy sa uložia do
pamäte telefónu.
Keď zvolíte zložku Prijaté, zobrazí sa zoznam prijatých
správ. Každá položka obsahuje:
• telefónne číslo odosielateľa, alebo jeho meno, ak je
uložené v Telefónnom zozname.
• ikonu stavu správy:
pre prečítanú správu,
pre
neprečítanú správu, alebo
pre neúplnú správu.
90
Použit’ číslo: touto funkciou vyberiete telefónne číslo,
e-mailovú adresu alebo URL adresu v správe a v ďalších
voľbách môžete zvolit’, či chcete volat’, alebo odoslat’
správu na dané číslo, alebo toto číslo uložit’ do
Telefónneho zoznamu.
Odoslat’: umožňuje odoslat’ správu ďalšej osobe.
Upravit’: umožňuje zmenit’ text správy.
Vybrat’ médiá: médiá obsiahnuté v správe (okrem
preddefinovaných EMS animácií a zvukov) môžete uložit’
do zložky Média box. Tieto prvky môžete použit’ pri písaní
inej správy. Viac informácií nájdete na str. 89.
91
Správy
Správy
Presunút’: umožňuje preniest’ správu zo SIM karty do
pamäte telefónu a naopak.
Odoslat’: umožňuje odoslat’ správu ďalšej osobe.
Upravit’: umožňuje zmenit’ text správy.
Odoslané
Presunút’: umožňuje preniest’ správu z pamäte SIM karty
do pamäte telefónu a naopak.
V zložke Odoslané sú uložené všetky správy, ktoré ste
odoslali či uložili bez odoslania.
Vymazat’ všetko
Keď zvolíte menu Odoslané, zobrazí sa zoznam správ, ktoré
ste odoslali alebo uložili. Každá položka obsahuje:
V tomto menu môžete vymazat’ všetky správy uložené na
SIM karte, alebo v pamäti telefónu.
• telefónne číslo príjemcu alebo jeho meno, ak je uložené v
Telefónnom zozname,
• ikonu stavu správy:
pre odoslanú správu, alebo
pre správu na odoslanie.
Ak chcete niektorú správu zobrazit’, vyberte ju pomocou
navigačných tlačidiel a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Na obrazovke sa zobrazí:
• stav správy:
pre odoslanú správu, alebo
správu k odoslaniu.
• pamät’, do ktorej bola správa uložená:
alebo
pre pamät’ telefónu,
1. Pomocou navigačných tlačidiel vyhľadajte kategóriu
správ, ktoré chcete vymazat’ a označte ju pomocou
výberového tlačidla Zvolit’.
Ak vyberiete Všetky, označia sa všetky kategórie
správ.
2. Podľa potreby opakujte krok 1 a označte ďalšiu
kategóriu.
pre
pre SIM kartu,
• obsah správy.
Ďalšiu, alebo predchádzajúcu správu môžete zobrazit’
pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo.
3. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte OK.
4. Keď sa zobrazí dialógová ponuka, výberovým tlačidlom
stlačte Áno a všetky správy v označených kategóriách
sa vymažú.
Ak nechcete označené správy vymazat’, výberovým
tlačidlom stlačte Nie.
Obsahom správy prechádzajte pomocou tlačidiel Hore alebo
Dolu.
Ak výberovým tlačidlom stlačíte Voľby, môžete si vybrat’ v
nasledujúcom menu:
Vymazat’: umožňuje vymazat’ správu.
Použit’ číslo: touto funkciou vyberiete telefónne číslo,
e-mailovú adresu alebo URL adresu v správe a v ďalších
voľbách môžete určit’, či chcete volat’, odoslat’ správu na
dané číslo, alebo toto číslo uložit’ do Telefónneho zoznamu.
92
93
Správy
Multimediálna spr.
Služba multimediálnych správ (MMS) je veľmi podobná
službe krátkych správ (SMS). Umožňuje odosielanie
zvukových a grafických správ medzi dvoma telefónmi, z
telefónu na e-mailovú adresu, z telefónu na internet
(prostredníctvom adresy URL).
Multimediálne správy môžu okrem bežného textu,
známeho z textových správ SMS, obsahovat’ aj obrázky,
fotografie, hlas alebo zvuky. MMS správa je multimediálne
zobrazenie v jednom vstupe. Nie je to textový súbor s
prílohami.
Vďaka funkcii MMS môže telefón prijímat’ multimediálne
správy. Môžete tiež odosielat’ obrázkové správy. Táto
funkcia je k dispozícii len v prípade, ak ju podporuje váš
operátor. Obrázkové správy môžu prijímat’ a zobrazovat’
len telefóny, ktoré majú funkciu obrázkových správ.
Prijatie novej správy
Pri prijímaní novej správy sa na displeji zobrazí
ikona (
). Hneď ako je správa prijatá, na displeji sa
zobrazí ikona (
) a oznam určujúci počet prijatých správ.
Zároveň zaznie signál, ktorý ste nastavili v menu
nastavenia zvuku. (Viac informácií nájdete na str. 83.)
Ak si chcete novú správu prečítat’, v pohotovostnom
režime výberovým tlačidlom stlačte Prezer.. Zobrazí sa
zoznam správ v zložke Prijaté. Ak niektorú správu
vyberiete, môžete si ju prečítat’.
94
Správy
Poznámky:
• Počas prijímania novej správy nemáte prístup na WAP
stránky, ani k menu Stiahnutia (pozri na str. 124).
• Ak chcete oznam o novej správe vymazat’, stlačte
tlačidlo
. Ak máte okrem toho zmeškané hovory,
hlasovú poštu, textové, multimediálne alebo CB správy, mení
sa funkcia pravého výberového tlačidla v nasledujúcom
poradí: Neprij., Pripoj., Prezer., CB a Tel.zoz.
Ak je položka Prijatie správy nastavená na Manuálne
(podrobnosti nájdete na str. 111), a keď sa na displeji
zobrazí ikona novej správy (
), musíte správu do zložky
Prijaté uložit’ ručne. Označte správu v zložke Prijaté
ikonou
,
alebo
. Potom môžete túto správu prijat’
alebo vymazat’ pomocou výberového tlačidla Voľby.
Správa pamäte
Keď sa pamät’ zaplní, bude ikona novej správy (
)
blikat’ a zobrazí sa chybové hlásenie. (Toto hlásenie
zmizne po stlačení tlačidla
, ale objaví sa znovu, ak
nevymažete staré správy). V tom prípade nebudete môct’
prijat’ žiadne nové správy. Pomocou voľby Vymazat’ v
zložke Prijaté, Odoslané, Náčrt alebo Môj priečinok, alebo
pomocou voľby Vymazat’ všetko vymažte jednu alebo viac
starých správ, aby ste uvoľnili pamät’; viac informácií
nájdete na str. 105.
Poznámky:
• Zložka Prijaté môže obsahovat’ maximálne 150 správ.
• Zložky Multimediálne správy, Fotoaparát a Média box
spoločne zaberajú určité množstvo pamäte telefónu.
Pomocou volieb Vymazat’ alebo Vymazat’ všetko môžete
niektoré zvuky alebo obrázky v zložke Fotoaparát a Média
box vymazat’.
95
Správy
Správy
Vytvorit’
Toto menu umožňuje vytvorit’ novú multimediálnu správu a
odoslat’ ju viacerým príjemcom.
Položka
Ako ju pridat’
Obrázok
3. Vyberte jeden z obrázkov, ktorý chcete
vložit’. Tento obrázok sa zobrazí.
(pokračovanie)
1. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu vyberte jednu z
nasledujúcich položiek a výberovým tlačidlom stlačte
Prida..
4. Výberovým tlačidlom stlačte Pridat’.
Vloženie obrázku do zložky Média box:
Položka
Ako ju pridat’
Predmet
1. Zadajte predmet správy. Viac informácií o
vkladaní znakov nájdete na str. 41.
1. Vyberte kategóriu obrázku. Zobrazí sa
zoznam obrázkov v danej kategórii.
2. Vyberte jeden z obrázkov, ktorý chcete
vložit’. Tento obrázok sa zobrazí.
2. Výberovým tlačidlom stlačte OK.
Poznámka: Po zadaní predmetu sa na
predchádzajúcu obrazovku vrátite
stlačením tlačidla C.
Obrázok
3. Výberovým tlačidlom stlačte Pridat’.
Zvuk
Vloženie nového zvuku:
Vloženie nového obrázku:
1. Zvoľte položku Zaznamenat’ nový.
1. Zvoľte položku Vytvorit’ nový.
2. Nahrávanie začnite stlačením voľby
Nahrat’ pomocou výberového tlačidla.
2. Pomocou fotoaparátu urobte fotografiu.
Viac informácií o používaní fotoaparátu
nájdete na str. 143.
3. Nahrávanie ukončíte stlačením voľby
Stop.
4. Nahraný zvuk môžete prehrat’ stlačením
výberového tlačidla Prehrat’, alebo vložit’
do správy stlačením Pridat’. Zadajte
názov zvuku a výberovým tlačidlom
stlačte OK. Zvuk sa pridá do správy a
automaticky sa uloží do zložky Média
box.
96
97
Správy
Správy
Položka
Ako ju pridat’
Zvuk
Vloženie zvuku uloženého v zložke Média
box:
(pokračovanie)
1. Vyberte kategóriu zvuku. Zobrazí sa
zoznam zvukov v danej kategórii.
2. Vyberte zvuk, ktorý chcete vložit’.
3. Keď výberovým tlačidlom stlačíte voľbu
Zvolit’, zvuk sa vloží do správy.
Správa
1. Napíšte novú správu, alebo vložte jednu
z predvolených správ.
• Časovanie stránky: umožňuje nastavit’ dobu
zobrazenia jednej stránky prijatej správy. Po uplynutí
daného času sa automaticky zobrazí nasledujúca
stránka správy.
• Účinok textu: umožňuje nastavit’ farbu, veľkost’ a štýl
písmen.
• Vymazat’ objekt/obrázok/melódiu/správu:
umožňuje vymazat’ vybraný predmet, obrázok, zvuk
alebo správu.
Vloženie predvolenej správy:
• Zmazat’ stránku: umožňuje vymazat’ aktuálnu
stránku.
• Výberovým tlačidlom stlačte Voľby a
vyberte Prednastavit’ správy.
• Uložit’ správu: uloží správu do položky Náčrt (pozri
na str. 103) alebo Môj priečinok (pozri na str. 104).
• Vyberte jednu z predvolených správ.
2. Správu vložíte stlačením Voľby a
výberom položky Vykonané.
Poznámka: Po zadaní predmetu sa na
predchádzajúcu obrazovku vrátite
stlačením tlačidla C.
2. Ak chcete použit’ niektorú z nasledujúcich funkcií,
výberovým tlačidlom stlačte Voľby.
• Prezriet’: ukáže správu tak, ako sa zobrazí na
telefóne príjemcu. K obrazovke správy sa vrátite
stlačením výberového tlačidla Edito.. Ak chcete
správu odoslat’, výberovým tlačidlom stlačte Odosl. a
prejdite na bod 4.
• Odoslat’: umožňuje odoslat’ správu ďalšej osobe.
Pozri nasledujúce body.
98
• Pridat’ stránku: umožňuje pridat’ maximálne 10
stránok. Jednotlivé stránky správy môžete
prechádzat’ pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo.
Poznámka: K obrazovke editovania sa vrátite
stlačením
pomocou výberového tlačidla,
alebo tlačidla C.
3. Nakoniec v menu zvoľte položku Odoslat’.
4. Na obrazovke Odoslat’ vyberte položku.
Ak je položka prázdna, zvoľte jednu z nasledujúcich
možností:
Číslo: ak chcete zadat’ telefónne číslo.
e-mail: ak chcete zadat’ e-mailovú adresu.
Telefónny zoznam: ak chcete zadat’ číslo z
Telefónneho zoznamu.
Po zadaní príjemcu výberovým tlačidlom stlačte OK.
99
Správy
Ak položka nie je prázdna, zvoľte jednu z nasledujúcich
možností:
Editovat’ adresu: ak chcete upravit’ vybranú adresu.
Zmazat’ adresu: ak chcete vymazat’ vybranú adresu.
Poznámka: Ak chcete vymazat’ niektoré písmeno, stlačte
tlačidlo C, ak chcete vymazat’ celý text, podržte
toto tlačidlo stlačené. Keď nie je na obrazovke
žiadny text, stlačením tlačidla C sa vrátite do
predchádzajúceho menu.
5. Ak chcete správu odoslat’ viacerým príjemcom
(max. 20), opakujte postup v bode 4.
6. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte Odoslat’.
Ak chcete zrušit’ odoslanie správy, alebo chcete znovu
odoslat’ správu, ktorú sa nepodarilo odoslat’, otvorte
zložku Odoslané. Potom vyberte danú správu a položku.
(Viac informácií nájdete na str. 102.)
Správy
Poznámka: Ikona o stave správy môže mat’ rôzne formy,
,
v závislosti od priority
napr.
,
nastavenej odosielateľom (pozri na str. 110).
Ak chcete zobrazit’ niektorú správu, vyberte ju pomocou
navigačných tlačidiel a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Zobrazit’ si môžete všetky správy okrem práve prijímanej.
Obsahom správy prechádzajte pomocou tlačidiel Hore
alebo Dolu. Ak má správa viac stránok, prechádzajte nimi
pomocou tlačidiel Vľavo alebo Vpravo. Stránky sa tiež
môžu zobrazovat’ automaticky v časovom intervale, ktorý
nastavil odosielateľ.
Poznámky:
• Niektoré typy zvukov alebo obrázkov sa nemusia prehrat’
alebo zobrazit’.
• Ak správa obsahuje prílohu, ako napr. videoklip, v názve
správy sa zobrazí ikona prílohy ( ). Môže sa stat’, že
niektoré prílohy nebude možné prehrat’, alebo nebude
možné vybrat’ ich zo správy.
Prijaté
Ak výberovým tlačidlom stlačíte Voľby, môžete si vybrat’ v
nasledujúcom menu:
Telefón prijíma a ukladá prichádzajúce správy do zložky
Prijaté.
Vymazat’: umožňuje vymazat’ správu.
Keď zvolíte zložku Prijaté, zobrazí sa zoznam prijatých
správ. Každá položka obsahuje:
• predmet správy, ak bol vložený,
• telefónne číslo odosielateľa, alebo jeho meno, ak je
uložené v Telefónnom zozname,
• ikonu stavu správy:
pre prijímanú správu,
pre
prečítanú správu,
pre neprečítanú správu,
pre
prečítaný oznam o správe a
pre neprečítaný oznam
o správe.
100
Prehrat’: znovu prehrá správu.
Odpovedat’: umožňuje odpovedat’ odosielateľovi formou
správy.
Poslat’ ďalej: umožňuje poslat’ správu ďalšej osobe.
Zavolat’ spät’: umožňuje priamo zavolat’ odosielateľovi.
Vystrihnút’ médiá: touto funkciou vyberiete zo správy
obrázok alebo zvuk, aby ste ich mohli použit’ ako tapetu
alebo zvonenie, alebo ich poslat’ ako multimediálnu správu.
101
Správy
Vystrihnút’ číslo: touto funkciou vyberiete telefónne číslo,
e-mailovú adresu alebo URL adresu v správe a v ďalších
voľbách môžete určit’, či chcete volat’, odoslat’ správu na
dané číslo, alebo toto číslo uložit’ do Telefónneho
zoznamu.
Vlastnosti: zobrazí informácie o správe.
Presunút’ do môjho priečinka: umožňuje presunút’
správu do zložky Môj priečinok, pre neskoršie použitie.
Odoslané
V zložke Odoslané sú uložené správy, ktoré ste odoslali a
správy, ktoré sa nepodarilo odoslat’, alebo ste ich odoslanie
zrušili.
Keď zvolíte menu Odoslané, zobrazí sa zoznam správ,
ktoré ste odoslali alebo uložili. Každá položka obsahuje:
• predmet správy, ak bol vložený,
• telefónne číslo príjemcu alebo jeho meno, ak je uložené
v Telefónnom zozname,
• ikonu stavu správy:
pre odosielanú správu,
pre
odoslanú správu,
pre správu, ktorú sa nepodarilo
odoslat’, alebo ste jej odoslanie zrušili,
pre oznam o
doručení. Keď príjemca dostane vašu správu a voľba
Oznam o doručení (pozri na str. 110) je zapnutá, ikona
sa zmení na
.
Ak chcete zobrazit’ niektorú správu, vyberte ju pomocou
navigačných tlačidiel a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Zobrazit’ si môžete všetky zprávy okrem práve odosielanej.
Ak chcete zrušit’ odosielanie správy, vyberte ju pomocou
tlačidiel Hore alebo Dolu a výberovým tlačidlom stlačte
Zvolit’. Zobrazí sa dialógová ponuka, v ktorej môžete
odosielanie zrušit’ stlačením voľby Áno.
102
Správy
Ak chcete znovu odoslat’ správu, ktorú sa nepodarilo
odoslat’, vyberte ju pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu a
výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’. Potom stlačte Voľby a
vyberte Odoslat’.
Obsahom správy prechádzajte pomocou tlačidiel Hore
alebo Dolu. Ak má správa viac stránok, prechádzajte nimi
pomocou tlačidiel Vľavo alebo Vpravo. Stránky sa tiež
môžu zobrazovat’ automaticky v časovom intervale, ktorý
nastavil odosielateľ.
Ak výberovým tlačidlom stlačíte Voľby, môžete si vybrat’ v
nasledujúcom menu:
Vymazat’: umožňuje vymazat’ správu.
Odpovedač: znovu prehrá správu.
Odoslat’: umožňuje odoslat’ správu.
Vlastnosti: zobrazí informácie o správe.
Presunút’ do môjho priečinka: umožňuje presunút’
správu do zložky Môj priečinok, pre neskoršie použitie.
Náčrt
V tejto zložke sa nachádzajú nedokončené správy, ktoré
ste buď uložili, alebo ktoré boli prerušené počas ich
vytvárania prichádzajúcim hovorom, alebo prechodom na
vytváranie ďalšej novej správy.
Poznámka: Správy, ktoré sa nepodarilo odoslat’, sa ukladajú
do zložky Odoslané.
Ak chcete danú správu zobrazit’, vyberte ju pomocou
navigačných tlačidiel a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
103
Správy
Ak výberovým tlačidlom stlačíte Voľby, môžete si vybrat’ v
nasledujúcom menu:
Odoslat’: umožňuje odpovedat’ odosielateľovi formou
správy.
Odpovedač: znovu prehrá správu.
Vymazat’: umožňuje vymazat’ správu.
Vlastnosti: zobrazí informácie o správe.
Môj priečinok
Správy uložené v zložke Prijaté alebo Odoslané môžete
presunút’ do zložky Môj priečinok pomocou voľby Presunút’
do môjho priečinka. Pri vytváraní novej správy môžete túto
správu tiež uložit’ do zložky Môj priečinok pomocou voľby
Uložit’ správu.
Ak chcete správu zobrazit’, vyberte ju pomocou
navigačných tlačidiel a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Správy
Vymazat’ všetko
Toto menu umožňuje vymazat’ obsah jednotlivých zložiek
správ. Môžete tiež vymazat’ všetky správy naraz.
1. Pomocou navigačných tlačidiel vyhľadajte zložku
správy, ktorej obsah chcete vymazat’ a označte ju
pomocou výberového tlačidla Zvolit’.
Ak vyberiete Všetky, označia sa všetky zložky so
správami.
2. Ak je to potrebné, opakujte postup v bode 1 a označte
ďalšiu zložku.
3. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte OK.
4. Keď sa zobrazí dialógová ponuka, výberovým tlačidlom
stlačte Áno a všetky správy v označených zložkách sa
vymažú.
Ak nechcete označené zložky vymazat’, stlačte Nie.
Ak výberovým tlačidlom stlačíte Voľby, môžete si vybrat’ v
nasledujúcom menu:
Vymazat’: umožňuje vymazat’ správu.
Odpovedač: znovu prehrá správu.
Odoslat’: umožňuje odoslat’ správu.
Vystrihnút’ médiá: touto funkciou vyberiete zo správy
obrázok alebo zvuk, takže ich budete môct’ použit’ ako
tapetu alebo zvonenie, alebo ich poslat’ ako multimediálnu
správu.
Vystrihnút’ adresu: touto funkciou vyberiete telefónne
číslo, e-mailovú adresu alebo URL adresu v správe a v
ďalších voľbách môžete určit’, či chcete volat’, odoslat’
správu na dané číslo, alebo toto číslo uložit’ do Telefónneho
zoznamu.
Push správy
Toto menu umožňuje nastavit’ príjem a čítanie správ typu
push.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Prijaté: telefón ukladá prijaté push správy do zložky Prijaté,
kde si ich môžete prečítat’.
Nastavenie: umožňuje nastavit’ voľby prijímania push
správ.
Vždy: budú prijaté všetky push správy.
Vlastnosti: zobrazí informácie o správe.
104
105
Správy
Správy
Nikdy: nebudú prijímané žiadne push správy.
• V pohotovostnom režime podržte stlačené tlačidlo 1, čím
sa pripojíte na váš server hlasovej pošty a následne
postupujte podľa pokynov hlasového servera.
Voliteľné: budú prijaté len tie push správy, ktorých
nastavenie sa zhoduje s číslom zadaným v tejto voľbe.
Štandardne je nastavené číslo strediska SMS. Toto číslo
môžete tiež zmenit’.
• Vytočte číslo vášho servera hlasovej pošty výberom
menu Pripojit’ na hlasovú poštu a postupujte podľa
pokynov hlasového servera.
Vymazat’ všetko: vymaže všetky push správy.
Číslo hlasovej pošty
Skôr než budete môct’ používat’ službu hlasovej pošty,
musíte v telefóne nastavit’ číslo hlasovej pošty, ktoré vám
oznámi váš operátor.
Prednastavit’ správy
V tomto menu si môžete nastavit’ až devät’ správ, ktoré
používate najčastejšie. Po vstupe do tohto menu sa
zobrazí zoznam predvolených správ.
K dispozícii máte nasledujúce voľby.
1. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu prejdite na
požadovanú správu alebo na prázdnu položku.
2. Stlačte Zvolit’ a napíšte nový text, alebo zmeňte starý.
Viac informácií o vkladaní znakov nájdete na str. 41.
3. Novú správu uložíte stlačením výberového tlačidla OK.
Editovat’ číslo: zadajte číslo hlasovej pošty, alebo
výberovým tlačidlom stlačte Tel.zoz a vyberte číslo z
Telefónneho zoznamu. Potom výberovým tlačidlom
stlačte OK.
Zmenit’ meno: zadajte názov hlasovej pošty a uložte ho
stlačením výberového tlačidla OK.
Vymazat’: keď sa zobrazí dialógová ponuka, výberovým
tlačidlom stlačte Áno. Ak chcete zrušit’ vymazanie, stlačte
Nie.
Hlas. pošta
Keď dostanete hlasovú poštu, telefón zobrazí ikonu
zaznie signál.
Pripojit’ na hlasovú poštu
• Keď dostanete oznam o novej hlasovej pošte, v
pohotovostnom režime stlačte výberovým tlačidlom
Pripoj.. Vytočí sa číslo vašej hlasovej pošty. Ďalej
postupujte podľa pokynov hlasového servera.
a
Vysielanie
Táto služba siete umožňuje prijímat’ textové správy
vysielané poskytovateľmi týchto služieb, napr. správy o
počasí, alebo o dopravnej situácii. Správy sa zobrazia
ihneď po prijatí, za predpokladu, že:
• telefón je v pohotovostnom režime,
• voľba Prijat’ je nastavená na ZAP,
• kanál správ v menu kanálov je aktívny.
106
107
Správy
Keď dostanete vysielané správy, môžete si ich pozriet’ v
pohotovostnom režime. Ak je správa krátka, zobrazí sa
rovno na displeji, v opačnom prípade stlačte CB, aby ste si
mohli správu prečítat’.
V menu Vysielanie sú k dispozícii nasledujúce voľby:
Čítat’: umožňuje čítat’ prijaté vysielané správy.
Uložené správy: zobrazí zoznam správ uložených zo
zoznamu dočasných správ.
Aktuálne správy: zobrazí najnovšie správy. Tieto správy sa
po vypnutí telefónu stratia.
Správy
Ak chcete tento kanál aktivovat’ alebo deaktivovat’,
výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’ a vyberte Aktivovat’
alebo Deaktivovat’.
Voľba Pridat’ k zoznamu umožňuje pridat’ do zoznamu
kanálov nový kanál. Zadajte kód príslušného kanálu, ktorý
získate od operátora a priraďte mu názov.
Jazyk: vyberie požadovaný jazyk. Potom budete dostávat’
vysielané správy len v tomto jazyku.
Nastavenia
Ak je správa dlhá, stláčajte tlačidlo Hore alebo Dolu.
Po prečítaní správy stlačte výberovým tlačidlom Voľby. V
zobrazenom menu si môžete vybrat’, či chcete:
Odstr. číslo: zobrazí zoznam čísel, ktoré správa obsahuje.
Uložit’: (Len aktuálne správy) uloží túto správu do zoznamu
Uložené správy.
Vymazat’: vymaže túto správu.
Vymazat’ všetko: vymaže všetky správy v zozname.
Prijat’: umožňuje zapnút’ alebo vypnút’ príjem vysielaných
správ.
Kanál: znak zaškrtnutia v políčku Všetky označuje, že
kanál je aktivovaný.
Textové správy
V tomto menu môžete zmenit’ predvolené parametre SMS.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Servisné centrum: umožňuje uložit’ alebo zmenit’ číslo
vášho strediska SMS, potrebné pri odosielaní správ. Toto
číslo vám oznámi váš operátor.
Doba platnosti: umožňuje nastavit’ dobu, počas ktorej
budú vaše správy uložené v stredisku správ, prípadne
počas ktorej budú prebiehat’ pokusy o ich doručenie.
Typ správy: umožňuje nastavit’ typ správy na Text, Fax,
Hlas, ERMES, X400 alebo E-mail. Siet’ môže premenit’
správy do vybraného formátu.
Spiatočná adresa: umožňuje príjemcovi vašej SMS správy
odoslat’ odpoveď prostredníctvom vášho strediska správ,
ak siet’ túto službu podporuje.
Oznam o doručení: umožňuje túto funkciu zapnút’ alebo
vypnút’. Ak je táto funkcia zapnutá, siet’ vás bude
informovat’, či boli alebo neboli vaše správy doručené.
108
109
Správy
Podpora znakov: umožňuje vybrat’ znakovú sadu, ktorá
sa použije pri písaní a editovaní správ.
Abeceda GSM: správu môžete napísat’ len s použitím
GSM znakov.
Univerzálny kód: správu môžete napísat’ s použitím znakov
Unicode, vrátane GSM abecedy. Maximálny počet znakov,
ktoré môžete v správe použit’, sa zníži o polovicu.
Automaticky: ak zvolíte voľbu Automaticky, telefón vyberie
znakovú sadu podľa toho, či používate Unicode alebo nie.
Multimediálna spr.
V tomto menu môžete zmenit’ štandardné nastavenia pre
odosielanie a prijímanie správ MMS. K dispozícii sú
nasledujúce voľby:
Poslat’ nastavenia: k dispozícii sú nasledujúce voľby:
Správy
Prijat’ nastavenia: k dispozícii sú nasledujúce voľby:
Prijatie správy: umožňuje nastavit’, ako sa budú správy
prijímat’. Môžete si zvolit’ Manuálne, Automaticky a
Odmietnut’.
Odmietnut’ anonymné: keď je táto voľba nastavená na
ZAP, telefón odmietne prijat’ správu bez identifikácie
volajúceho.
Odmietnut’ reklamu: keď je táto voľba nastavená na ZAP,
telefón odmietne reklamu zasielanú operátorom.
Povolenie správa: keď je táto voľba nastavená na VYP,
telefón neodošle oznam o prečítaní správy, aj keď o neho
odosielateľ požiada.
Profily MMS: v tomto menu môžete nastavit’ parametre
profilu MMS pre odosielanie alebo prijímanie
multimediálnych správ.
Priorita: umožňuje nastavit’ prioritu správy.
Doba platnosti: umožňuje nastavit’ dobu, počas ktorej budú
vaše správy uložené v stredisku správ, prípadne počas
ktorej budú prebiehat’ pokusy o ich doručenie.
Aktuálny server: umožňuje zvolit’ profil, ktorý chcete
používat’.
Nastavenia server: umožňuje nastavit’ až pät’ profilov.
Doručit’ po: môžete nastavit’ dobu, po ktorej telefón správu
odošle.
• Meno profilu: zadajte meno profilu.
Skryt’ adresu: keď je táto voľba nastavená na ZAP, vaše
číslo sa nezobrazí na telefóne príjemcu.
• Nastavenie GSM: umožňuje zmenit’ nastavenia Proxy
pre siet’ GSM.
Oznam o doručení: keď je táto voľba nastavená na ZAP,
siet’ vás bude informovat’, či správa bola alebo nebola
doručená.
- Komunikačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.
Oznam o prečítaní: keď je táto voľba nastavená na ZAP,
telefón odošle príjemcovi oznam s informáciou, kedy bola
správa prečítaná.
• URL servera: zadajte internetovú adresu servera.
- Typ dátového volania: vyberte typ pripojenia na siet’, a
to ISDN alebo analógové.
- Vytočit’ číslo: zadajte telefónne číslo servera.
- ID pre prihlásenie: zadajte užívateľské meno pre
prihlásenie na server.
- Heslo: zadajte heslo pre prihlásenie na server.
110
111
Správy
Správy
Stav pamäte
• Nastavenie GPRS: umožňuje zmenit’ nastavenia Proxy
pre siet’ GPRS.
- Komunicačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.
- APN: zadajte názov prístupového bodu pre adresu
brány siete GPRS.
- ID pre prihlásenie: zadajte užívateľské meno pre
pripojenie k sieti GPRS.
- Heslo: zadajte heslo pre pripojenie k sieti GPRS.
• Doručiteľ: vyberte typ siete, ktorý sa použije pre všetky
spojenia.
- lba GPRS: telefón bude pracovat’ iba v sieti GPRS.
- lba GSM: telefón bude pracovat’ iba v sieti GSM.
Toto menu umožňuje skontrolovat’ objem pamäte zabraný
správami.
Textové správy
Môžete skontrolovat’, koľko textových správ je uložených
na SIM karte a v pamäti telefónu.
Pre ukončenie tohto menu výberovým tlačidlom stlačte
alebo použite tlačidlo
.
Multimediálna spr.
Zložky Multimediálne správy, Fotoaparát a Média box
spoločne zaberajú určité množstvo pamäte telefónu.
Na displeji sa zobrazí objem voľnej a použitej pamäte.
Stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo môžete zobrazit’,
koľko miesta zaberajú zložky Multimediálne správy,
Fotoaparát a Média box.
112
113
Funbox
Funbox
Menu Funbox obsahuje rôzne funkcie pre zábavu:
• WWW služby
• Média box
• JAVA svet
Stránku môžete prechádzat’ pomocou tlačidiel Hore alebo
Dolu.
Prehliadač môžete kedykoľvek zatvorit’ stlačením
tlačidla
. Telefón sa vráti do pohotovostného režimu.
Navigácia v prehliadači WAP
WWW služby
Telefón je vybavený prehliadačom WAP (Aplikačný protokol
pre mobilné siete), ktorý umožňuje prístup na internet.
Pri každom spustení prehliadača WAP sa telefón pripojí na
internet a na displeji sa zobrazí ikona služby (
alebo
), ktorá oznamuje, že ste pripojení na internet,
pričom je aplikovaná iná tarifikácia ako pri bežných
hovoroch. Sadzby závisia od vašej zmluvy s operátorom.
Po určitej dobe nečinnosti prehliadač WAP ukončí
pripojenie na siet’ a v prípade potreby sa znovu
automaticky pripojí. Preto sa na vašom účte môže neskôr
objavit’ niekoľko pripojení namiesto jedného. Automatické
odpájanie pri nečinnosti slúži na úsporu nákladov za
pripojenie.
Domov
Keď vyberiete toto menu, telefón sa pripojí na siet’ a načíta
domovskú stránku poskytovateľa internetových služieb.
Po pripojení sa zobrazí domovská stránka. Obsah tejto
stránky je spravovaný poskytovateľom internetových
služieb.
Ak chcete…
Stlačte…
prechádzat’
prehliadačom a
vyberat’ položky
tlačidlo Hore alebo Dolu, kým sa
nezvýrazní požadovaná položka,
potom výberovým tlačidlom
stlačte
.
vybrat’ očíslovanú
položku
príslušné číselné tlačidlo.
vrátit’ sa na
predchádzajúcu
stránku
výberovým tlačidlom
alebo tlačidlo C.
vrátit’ sa na
domovskú stránku
tlačidlo
a v zobrazenom menu
prehliadača zvoľte položku
Domovská stránka. Podrobnosti
nájdete na str. 116.
(Naspät’)
Vkladanie textu v prehliadači WAP
Po výzve zadat’ text sa nad pravým výberovým tlačidlom
zobrazí aktuálny režim vkladania textu.
Viac informácií o zadávaní textu nájdete na str. 41.
Poznámka: Ak chcete prehliadač WAP rýchlo spustit’ v
pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo .
114
115
Funbox
Funbox
Používanie menu prehliadača WAP
Pri surfovaní na internete sú k dispozícii rôzne voľby menu.
Prístup k menu prehliadača WAP:
1. Stlačte tlačidlo , alebo prejdite na logo v ľavom
hornom rohu WAP stránky a výberovým tlačidlom
stlačte
.
Zobrazí sa zoznam volieb.
Choď na URL: umožňuje zadat’ URL adresu stránky, ktorú
chcete zobrazit’.
Záložka: umožňuje použit’ menu Záložka. Podrobnosti
nájdete na str. 117.
Správy: umožňuje čítat’ alebo písat’ textové správy.
Podrobnosti nájdete na str. 87.
2. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu zvýraznite
požadovanú voľbu.
Média box: umožňuje používat’ Média box. Podrobnosti
nájdete na str. 120.
3. Zvýraznenú voľbu potvrďte stlačením
výberového tlačidla.
Prijatie hovoru počas pripojenia k WAP
pomocou
4. Ak treba, vyberte pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu
ďalšiu voľbu a výberovým tlačidlom stlačte
.
Poznámka: Menu prehliadača WAP sa môžu líšit’ podľa
verzie vášho prehliadača.
K dispozícii sú nasledujúce menu prehliadača WAP:
Pri používaní WAP prehliadača môžete prijat’ prichádzajúci
hovor.
Hovor prijmete obvyklým spôsobom stlačením tlačidla
alebo výberového tlačidla Prijat’. Po ukončení hovoru
môžete pokračovat’ v prehliadaní WAP stránky, na ktorej
ste prestali.
Naspät’: vráti predchádzajúcu stránku.
Domovská stránka: kedykoľvek zobrazí domovskú
stránku poskytovateľa internetových služieb.
Záložka
Skončit’: zatvorí prehliadač WAP.
Toto menu umožňuje uložit’ až 15 URL adries vašich
obľúbených internetových stránok.
Znova načítat’: znovu načíta aktuálnu stránku.
Uloženie URL adresy:
Zobrazit’ URL: zobrazí URL adresu WAP stránky, ktorá sa
práve zobrazuje.
Čo je...: zobrazí informácie o prehliadači.
Používanie volieb prehliadača WAP
Pri surfovaní po internete je k dispozícii niekoľko volieb. K
týmto voľbám sa dostanete stlačením tlačidla , ak ste
pripojení na internet.
116
1. Zvoľte prázdne umiestnenie a výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
2. Zadajte adresu a uložte ju stlačením výberového
tlačidla OK.
3. Zadajte názov záložky a výberovým tlačidlom opät’
stlačte OK.
Viac informácií o zadávaní textu nájdete na str. 41.
117
Funbox
Funbox
Po uložení adresy máte k dispozícii nasledujúce voľby:
Pre každý proxy server sú k dispozícii nasledujúce voľby:
Choď: umožňuje priamy prístup na stránku.
Názov proxy: zadajte názov proxy serveru HTTP.
Editovat’: umožňuje zmenit’ názov a URL adresu záložky.
Nastavenie GSM: umožňuje zmenit’ nastavenia proxy pre
siet’ GSM.
Vymazat’: umožňuje vymazat’ záložku.
Komunikačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.
Choď na URL
Typ dátového volania: vyberte typ pripojenia k sieti: ISDN
alebo Analógový.
Toto menu umožňuje zadat’ URL adresu internetovej
stránky, ktorú chcete zobrazit’.
Vytočit’ číslo: zadajte telefónne číslo servera PPP.
Zadajte URL adresu a výberovým tlačidlom stlačte OK.
ID pre prihlásenie: zadajte užívateľské meno pre
prihlásenie do servera PPP.
Viac informácií o zadávaní textu nájdete na str. 41.
Heslo: zadajte heslo pre prihlásenie do servera PPP.
Vyprázdnit’ pamät’
Nastavenie GPRS: umožňuje zmenit’ nastavenia Proxy
pre siet’ GPRS.
Komunikačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.
Toto menu umožňuje odstránit’ informácie uložené v pamäti
cache (dočasná pamät’ telefónu používaná na ukladanie
naposledy navštívených WAP stránok).
APN: zadajte názov prístupového bodu pre adresu brány
siete GPRS.
Nastavenia proxy
ID pre prihlásenie: zadajte užívateľské meno pre pripojenie
k sieti GPRS.
Toto menu umožňuje nastavit’ až pät’ proxy serverov.
Heslo: zadajte heslo pre pripojenie k sieti GPRS.
Poznámka: Vo väčšine prípadov nemusíte menit’ nastavenia
prehliadača. Nastavenia zmeňte len v prípade,
ak vás o to požiada váš poskytovateľ služieb
siete.
Domov URL: môžete zmenit’ adresu úvodnej domovskej
stránky.
Po zobrazení predvolenej domovskej stránky môžete túto
stránku vymazat’ stlačením tlačidla C a môžete zadat’ novú
stránku. Ak chcete vložit’ špeciálne znaky, napr. /, použite
režim symbolov (pozri na str. 48).
Doručiteľ: vyberte typ siete, ktorý sa použije pre všetky
spojenia.
118
119
Funbox
Funbox
Najprv GPRS: telefón vyhľadá najprv siet’ GPRS. Ak táto
siet’ nie je k dispozícii, použije dočasne siet’ GSM.
Presunút’ do albumu: umožňuje presunút’ fotografiu do
jedného z albumov.
Iba GPRS: telefón bude pracovat’ len v sieti GPRS.
Nastavit’ ako: umožňuje nastavit’ fotografiu ako tapetu
alebo identifikáciu volajúceho.
Iba GSM: telefón bude pracovat’ len v sieti GSM.
Tapeta: umožňuje nastavit’ fotografiu ako tapetu.
Aktuálne proxy
Identifikácia volajúceho: umožňuje nastavit’ fotografiu ako
identifikáciu volajúceho.
Toto menu umožňuje aktivovat’ jeden z piatich proxy
serverov, ktoré ste nastavili pre pripojenie k WAP.
Ochrana: umožňuje chránit’ fotografiu pred vymazaním.
Vlastnosti: umožňuje zobrazit’ parametre fotografie.
Média box
Obrázky
Toto menu umožňuje ukladat’ rôzne médiá z iných zdrojov,
ako sú WAP stránky, softvér EasyStudio PC alebo MMS.
Toto menu umožňuje prezerat’ obrázky prijaté z iných
zdrojov, ako sú WAP stránky, softvér EasyStudio PC alebo
MMS.
Fotografie
Toto menu umožňuje zobrazovat’ uložené fotografie.
Moje fotografie: umožňuje prezerat’ fotografie v zložke
moje fotografie.
Môj album 1 / Môj album 2: umožňuje prezerat’ fotografie
vo vybranom albume.
Ak je fotografia zobrazená a výberovým tlačidlom stlačíte
Voľby, v zobrazenom menu si môžete vybrat’, či chcete
fotografiu:
Odoslat’: umožňuje odoslat’ fotografiu prostredníctvom
správy.
Premenovat’: umožňuje zmenit’ názov fotografie.
Vymazat’: umožňuje fotografiu vymazat’.
120
Ak je obrázok zobrazený a výberovým tlačidlom stlačíte
Voľby, v zobrazenom menu si môžete vybrat’, či chcete
obrázok odoslat’, premenovat’, vymazat’, nastavit’ ako
tapetu, alebo si prezriet’ parametre obrázku.
Viac informácií o týchto voľbách nájdete v popise menu
Fotografie (pozri na str. 120).
Zvuky
Toto menu umožňuje vypočut’ si nahrané zvuky a melódie
prijaté z iných zdrojov, ako sú WAP stránky, softvér
EasyStudio PC alebo MMS.
Hlasy: umožňuje počúvat’ nahrané hlasy.
Moje zvuky: umožňuje počúvat’ rôzne melódie.
Po zobrazení vybraného zvuku výberovým tlačidlom stlačte
Voľby a v zobrazenom menu si môžete vybrat’, či chcete
zvuk odoslat’, premenovat’, vymazat’, nastavit’ ako zvonenie
(len v položke Moje zvuky), alebo si môžete prezriet’
parametre zvuku.
121
Funbox
Viac informácií o týchto voľbách nájdete v popise menu
Fotografie (pozri na str. 120).
Vymazat’ všetko
Pomocou tejto funkcie môžete vymazat’ všetky fotografie,
obrázky a zvuky uložené v zložke Média box.
Fotografie
1. Zvoľte kategóriu fotografií, ktoré chcete vymazat’ a
označte ju pomocou výberového tlačidla Zvolit’.
Ak vyberiete položku Všetky, označia sa všetky
kategórie. Ak chcete vymazat’ napríklad chránené
fotografie a fotografie identifikácie volajúceho, vyberte
voľbu s chránenými fotografiami a voľbu
Identifikácia volajúceho s fotografiou.
2. Ak treba, opakujte krok 1 a označte ďalšiu kategóriu.
3. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte OK.
4. Keď sa zobrazí dialógová ponuka, výberovým tlačidlom
stlačte Áno a všetky fotografie označených kategórií sa
vymažú.
Ak nechcete označené fotografie vymazat’, stlačte Nie.
Funbox
Zvuky
1. Zvoľte kategóriu zvukov, ktoré chcete vymazat’ a
označte ju pomocou výberového tlačidla Zvolit’.
Ak vyberiete Všetky, označia sa všetky kategórie.
2. Podľa potreby opakujte krok 1 a označte ďalšiu
kategóriu.
3. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte OK.
4. Keď sa zobrazí dialógová ponuka, výberovým tlačidlom
stlačte Áno a všetky zvuky v označených kategóriách
sa vymažú.
Ak nechcete označené zvuky vymazat’, stlačte Nie.
Stav pamäte
Zložky Multimediálne správy, Fotoaparát a Média box
spoločne zaberajú určité množstvo pamäte telefónu.
Na displeji sa zobrazí objem voľnej a použitej pamäte.
Stlacením tlacidla Vľavo alebo Vpravo môžete zistit’, kolko
miesta zaberajú zložky Multimediálne správy, Fotoaparát a
Média box.
Obrázky
Keď sa zobrazí dialógová ponuka, výberovým tlačidlom
stlačte Áno a všetky obrázky sa vymažú.
Ak nechcete označené obrázky vymazat’, stlačte Nie.
122
123
Funbox
Funbox
JAVA svet
Pomocou WAP prehliadača si môžete z rôznych zdrojov
stiahnut’ MIDlety (Java aplikácie, ktoré sa dajú spúšt’at’ na
mobilných telefónoch) a uložit’ si ich do telefónu.
Play (Hrat’): umožňuje začat’ novú alebo uloženú hru.
Uložené hry umožňujú pokračovat’ od poslednej rozohranej
úrovne.
Stiahnutia
Instructions (Pokyny): zobrazuje vysvetlenie ovládacích
tlačidiel, obranných a útočných predmetov.
Zobrazí sa zoznam Java hier. K dispozícii sú dve
predvolené MIDlety (Java hry). Ak je zoznam Java hier
prázdny, zobrazí sa výzva na stiahnutie novej hry. Ak
chcete MIDlety pridat’ do zoznamu, môžete si ich stiahnut’
z internetových stránok.
Ak chcete…
Stlačte…
nájst’ hru
tlačidlo Hore alebo Dolu.
spustit’ hru
výberové tlačidlo Spust.
zobrazit’ podrobné
informácie
výberové tlačidlo Info.
vymazat’ hru
výberové tlačidlo Vymazat’ na
displeji s informáciami.
SnowBallFight
Cieľom hry je vyzvat’ na súboj a porazit’ majstrov v
guľovaní zo štyroch rôznych družstiev.
Začiatok hry
Po načítaní hry stlačte dvakrát ľubovoľné tlačidlo a zobrazí
sa obrazovka s prvým menu. Na tejto obrazovke stlačte
tlačidlo , ak chcete hrat’ hru, alebo stlačte tlačidlo
, ak
chcete prejst’ do hlavného menu hry.
Configuration (Konfigurácia): umožňuje vypnút’ alebo
zapnút’ zvuk a vibrovanie a zvolit’ rýchlost’ hry od 1 do 5.
Quit (Ukončit’): hra sa ukončí a telefón sa vráti na
obrazovku s menu stiahnutia.
Pravidlá hry
Pomocou navigačných tlačidiel posúvajte postavu po ulici.
Ak máte dostatok zlatých mincí, ktoré môžete získat’ v boji,
môžete si kúpit’ obranné predmety v lekárni, alebo útočné
predmety v obchode. Presuňte postavu k družstvu
aktuálnej úrovne a stlačte tlačidlo . Keď sa začne
guľovačka, snažte sa trafit’ súpera snehovou guľou a
pritom sa vyhnút’ súperovým snehovým guliam. Počas
súboja môžete používat’ predmety, ktoré ste získali. Ak
získate dostatok sily mana, môžete použit’ aj špeciálny
útok. Ak chcete vyzvat’ majstrov v guľovaní na súboj,
musíte vyhrat’ všetky súboje v štyroch úrovniach.
Popis ovládacích tlačidiel
4/6 alebo Vľavo/Vpravo: pohyb doľava alebo doprava.
2, 5 alebo Hore, : pri prvom stlačení nastaví vzdialenost’
a pri ďalšom stlačení hodí snehovú guľu.
8 alebo Dolu: použije sa špeciálny útok v závislosti od
množstva vašej sily mana.
3: umožňuje vstúpit’ do režimu predmetov a vybrat’ želaný
predmet. Zvolený predmet použijete stlačením tlačidla 2, 5,
Hore alebo .
124
125
Funbox
Funbox
Špeciálne útoky
Pravidlá hry
Úroveň 1: Aurora, všetci nepriatelia budú zasiahnutí
snehovou guľou.
Body dostávate za to, že miznú bubliny. Bubliny zmiznú,
keď zoradíte vedľa seba vodorovne alebo uhlopriečne
aspoň 3 bubliny rovnakej farby. Bubliny zoradíte vedľa
seba tak, že presuniete pásku obtočenú okolo troch bublín
na vhodné miesto a otočíte ju. Po skončení hry budete
zaradení do tabuľky s najvyšším skóre, ak ste sa umiestnili
na jednom z prvých troch miest.
Úroveň 2: Ice dragon (ľadový drak), všetci nepriatelia budú
zasiahnutí snehovou guľou a zamrznú na 8 sekúnd.
Úroveň 3: Icicle storm (ľadová búrka), útok s dvojnásobnou
silou na všetkých nepriateľov a zníženie presnosti
nepriateľského útoku na 10 sekúnd.
BubbleSmile
BubbleSmile (Smiešne bubliny) je arkádová hra typu puzzle.
Začiatok hry
Po načítaní hry sa zobrazia nasledujúce voľby, vyberte si
jednu z nich stlačením tlačidla :
Start game (Spustit’ hru): umožňuje spustit’ novú hru v
režime na čas, alebo so zvýšenou obtiažnost’ou.
• Timed mode (Hra na čas): musíte v určitom časovom
limite dosiahnut’ najviac bodov. Ak zoradíte vedľa seba
bubliny rovnakej farby, časový limit sa predĺži.
• Skilled mode (Hra so zvýšenou obtiažnost’ou): musíte
zoradit’ vedľa seba viac ako 4 bubliny naraz, aby sa
predĺžil časový limit. Ak zmiznú menej ako 4 bubliny,
časový limit sa skráti.
Continue (Pokračovat’): umožňuje pokračovat’ v naposledy
hranej hre. Toto menu je k dispozícii len v prípade, že už ste
nejakú hru hrali.
High score (Najvyššie skóre): zobrazí tabuľku najvyšších
skóre.
Popis ovládacích tlačidiel
2, 4, 6, 8, alebo navigačné tlačidlo: pohyb pásky hore, dole,
doľava alebo doprava
1: otáčanie bublín v páske proti chodu hodinových ručičiek
3: otáčanie bublín v páske v smere chodu hodinových
ručičiek
Nastavenia internetu
Toto menu umožňuje nastavit’ parametre pripojenia k
serveru Java. Tieto informácie poskytuje operátor siete
automaticky, ale môžete ich manuálne menit’.
APN: zadajte názov prístupového bodu pre adresu brány
siete GPRS.
ID pre prihlásenie: zadajte meno používateľa pre
prihlásenie na siet’ GPRS.
Heslo: zadajte heslo potrebné pre prihlásenie na siet’
GPRS.
Nastavenie DNS: zadajte adresu DNS. Adresa DNS
(Domain Name Server) pre pripojenie k serveru Java sa
nastaví automaticky pri nastavovaní dátových hovorov.
How to play (Ako hrat’): zobrazí pravidlá hry.
Option (Voľba): umožňuje zapnút’ alebo vypnút’ zvuk.
126
127
Funbox
Stav pamäte
Môžete skontrolovat’ voľný objem pamäte pre st’ahovanie
Java.
Na displeji sa zobrazí celkový a použitý objem pamäte.
128
Organizátor
Funkcia Organizátor umožňuje:
• zobrazit’ kalendár, alebo zapisovat’ poznámky a úlohy,
• nastavit’ aktuálny dátum a čas, zistit’, aký je čas v
rôznych mestách sveta,
• nastavit’ budík tak, aby telefón zvonil v určenom čase,
• používat’ telefón ako kalkulačku, prevodník jednotiek,
časovač alebo stopky.
Nové memo
Toto menu umožňuje vytvorit’ novú poznámku.
Poznámka: Menu môžete rýchlo zobrazit’ aj podržaním
stlačeného tlačidla C v pohotovostnom režime.
1. Napíšte poznámku s maximálnym počtom 100 znakov
a výberovým tlačidlom stlačte OK.
Viac informácií o zadávaní textu nájdete na str. 41.
2. Vyberte kategóriu poznámky a výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
K dispozícii sú nasledujúce kategórie:
• Harmonogram: všeobecné udalosti, ako sú schôdzky
alebo porady.
• Úlohy: úlohy, ktoré musíte splnit’.
• Hovor: hovory, ktoré musíte vybavit’.
• Výročie: výročia, ktoré chcete pripomenút’, napríklad
výročie svadby, narodeniny, alebo iné.
129
Organizátor
Poznámka: V každej zo štyroch kategórií môžete uložit’
až 25 položiek, spolu teda 100 poznámok.
3. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na požadovaný
dátum v kalendári. Výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Organizátor
10. Ak stlačíte položku Voľby, v zobrazenom menu si
môžete vybrat’, či chcete poznámku:
• Pridat’: umožňuje pridat’ k danému dňu novú
poznámku.
• Vymazat’: umožňuje vymazat’ poznámku.
4. Ak treba, zadajte čas udalosti a výberovým tlačidlom
stlačte OK.
• Editovat’: umožňuje zmenit’ poznámku.
5. Ak ste vybrali 12-hodinový formát času (pozri na
str. 136), zvoľte pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu
Dop. alebo Odp. a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
• Kopírovat’: umožňuje skopírovat’ poznámku na iný
deň.
6. Ak chcete k poznámke nastavit’ budík, výberovým
tlačidlom stlačte Áno.
V opačnom prípade stlačte Nie. Poznámka sa ihneď
uloží. Prejdite na bod 10.
7. Zadajte čas budíka a výberovým tlačidlom stlačte OK.
• Presunút’: umožňuje presunút’ poznámku na iný deň.
11. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte
alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Kalendár
8. Ak ste vybrali 12-hodinový formát času (pozri na
str. 136), zvoľte pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu
Dop. alebo Odp. a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Kalendár pomáha udržiavat’ prehľad o naplánovaných
schôdzkach, hovoroch a úlohách, ktoré máte vykonat’ a o
dôležitých výročiach, ktoré chcete pripomenút’. Telefón
môžete nastavit’ tak, aby v stanovený deň zazvonil a
pripomenul vám tak naplánovanú udalost’.
9. Zvoľte melódiu budíka a výberovým tlačidlom stlačte
Zvolit’.
Používanie kalendára
Poznámka sa uloží a zobrazí sa na displeji.
Ak chcete…
Stlačte…
prejst’ na iný deň
tlačidlo Vľavo alebo Vpravo.
prejst’ na iný týždeň
tlačidlo Hore alebo Dolu.
prejst’ na
a podržte tlačidlo Hore alebo
predchádzajúci alebo Dolu.
nasledujúci mesiac
prejst’ na
a podržte tlačidlo Vľavo alebo
predchádzajúci alebo Vpravo.
nasledujúci rok
130
131
Organizátor
Organizátor
Prezeranie poznámok v kalendári
Ak na displeji kalendára stlačíte výberovým tlačidlom
Voľby, môžete si vybrat’ v nasledujúcom menu, či chcete:
Pridat’ poznámku: umožňuje pridat’ k danému dňu novú
poznámku.
Prejst’ na deň: umožňuje zadat’ požadovaný dátum a
naplánovat’ na tento dátum určitú udalost’.
Zobrazit’ všetko: zobrazí všetky naplánované udalosti.
Zmazat’ deň: vymaže naplánovanú udalost’ vo vybranom
dni.
Vymazat’ všetko: vymaže všetky naplánované udalosti.
Dátum, ku ktorému je priradená poznámka, je zvýraznený
červeným rámčekom. Ak zvolíte dátum, na ktorý už sú
naplánované udalosti, v spodnej časti kalendára sa zobrazí
počet poznámok každej kategórie.
•
: Všeobecné naplánované udalosti
•
: Úlohy
•
: Hovory
•
: Výročia
Ak chcete poznámky zobrazit’, výberovým tlačidlom stlačte
Zvolit’.
Vytvorenie novej poznámky
Ak ste na ten istý deň vytvorili viac poznámok, môžete cez
jednotlivé poznámky prechádzat’ pomocou tlačidla Vľavo
alebo Vpravo.
1. Podľa pokynov na str. 131 prejdite na požadovaný
dátum v kalendári a výberovým tlačidlom stlačte
Zvolit’.
Ak výberovým tlačidlom stlačíte Voľby, v zobrazenom
menu si môžete vybrat’, či chcete poznámku:
2. Napíšte poznámku a výberovým tlačidlom stlačte OK.
Viac informácií o zadávaní znakov nájdete na str. 41.
3. Vyberte kategóriu poznámky a výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
Pridat’: umožňuje pridat’ novú poznámku. Viac informácií o
pridávaní poznámky nájdete na str. 129.
Vymazat’: umožňuje vymazat’ poznámku.
Editovat’: umožňuje zmenit’ poznámku.
K dispozícii sú nasledujúce kategórie:
Presunút’: umožňuje presunút’ poznámku na iný deň.
• Harmonogram: všeobecné udalosti, ako sú schôdzky
alebo porady.
Kopírovat’: umožňuje skopírovat’ poznámku na iný deň.
• Úlohy: úlohy, ktoré musíte splnit’.
• Hovor: telefonáty, ktoré musíte vybavit’.
• Výročie: výročia, ktoré chcete pripomenút’, napríklad
výročie svadby, narodeniny, alebo iné zvláštne dni.
4. Ak chcete poznámku uložit’, postupujte podľa pokynov
od bodu 4 na str. 130.
132
133
Organizátor
Organizátor
Úlohy
Toto menu umožňuje zobrazit’ zoznam úloh.
Kopírovat’: umožňuje skopírovat’ úlohu na iný deň.
Vytvorenie novej poznámky typu úlohy:
Vymazat’: umožňuje vymazat’ úlohu.
1. Napíšte poznámku k úlohe a výberovým tlačidlom
stlačte OK.
Vymazat’ všetko: umožňuje vymazat’ všetky úlohy zo
zoznamu.
Viac informácií o zadávaní znakov nájdete na str. 41.
2. Podľa pokynov na str. 131 prejdite na daný deň v
kalendári a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Hodiny
3. Ak chcete poznámku uložit’, postupujte podľa pokynov
od bodu 4 na str. 130.
Toto menu umožňuje zmenit’ aktuálny zobrazený čas a
dátum. Tiež si môžete zistit’ aktuálny greenwichský čas
(GMT) a čas v 22 najväčších mestách sveta.
Po definovaní úlohy sa úlohy zapíšu do menu Úlohy s
označením stavu (
pre Vykonané, alebo
pre
Zrušit’).
Vyhľadajte úlohu pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu a
výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’. Úloha sa zobrazí spolu
s termínom, nastavením budíka, popisom úlohy a
označením stavu.
Ďalšiu, alebo predchádzajúcu úlohu môžete zobrazit’
pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo.
Ak výberovým tlačidlom stlačíte Voľby, v zobrazenom
menu si môžete vybrat’, či chcete úlohu:
Pridat’: umožňuje pridat’ novú úlohu. Podrobnosti o
pridávaní poznámok typu úlohy nájdete na str. 129.
Označit’: umožňuje zmenit’ označenie stavu.
Editovat’: umožňuje upravit’ obsah úlohy.
Presunút’: umožňuje presunút’ úlohu na iný deň.
134
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Nastavit’ čas: umožňuje zadat’ aktuálny čas. V menu
Nastavit’ formát si môžete zvolit’ formát času, pozri na
str. 136.
Poznámka: Pred nastavením času musíte určit’ vaše časové
pásmo v menu Nastavit’ svetový čas.
Nastavit’ dátum: umožňuje zadat’ deň, mesiac a rok. V
menu Nastavit’ formát môžete zmenit’ formát dátumu,
pozri na str. 136.
Nastavit’ svetový čas: umožňuje zistit’ aktuálny
greenwichský čas a čas v 22 najväčších mestách sveta.
Medzi jednotlivými mestami sa presúvajte pomocou
tlačidiel Vľavo alebo Vpravo.
Na obrazovke sa zobrazí:
• názov mesta,
• aktuálny dátum a čas,
• časový rozdiel medzi vybraným mestom a vašim
mestom, ak ste si nastavili miestny čas (pozri nižšie),
alebo GMT (prednastavené).
135
Organizátor
Organizátor
Budík
Výber vášho časového pásma:
1. Zvoľte mesto, ktoré zodpovedá vášmu časovému
pásmu pomocou tlačidiel Vľavo alebo Vpravo.
Zobrazí sa miestny dátum a čas.
2. Výberovým tlačidlom stlačte Nastav..
3. Ak chcete…
Zvoľte…
prepísat’ aktuálny
dátum/čas týmto
novým nastavením
Nastavit’ miestne.
označit’, že
časové pásmo,
ktoré práve
používate, používa
letný čas
Nastavit’ DST. Vedľa
časového rozdielu sa zobrazí
ikona
.
označit’, že dané
časové pásmo práve
nepoužíva letný čas
Vybrat’ DST (k dispozícii, len
ak je vedľa časového rozdielu
zobrazená ikona
).
4. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte
alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Toto menu umožňuje nastavit’ budík na určitý čas. Nastavit’
môžete až tri budíky. Okrem toho môžete telefón nastavit’
tak, aby budík zvonil, aj keď bude telefón vypnutý.
Nastavenie budíka:
1. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu zvoľte buď Ranný
budík, Budík 1 alebo Budík 2.
Ikona
Ikona
znamená, že nie je nastavený žiadny budík.
znamená, že budík je nastavený.
2. Výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
3. Výberovým tlačidlom stlačte Voľby.
4. Prejdite k danej voľbe pomocou tlačidiel Hore alebo
Dolu a výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’. Podľa
potreby zmeňte nastavenia.
• Deň budenia: pomocou výberového tlačidla Zvolit’
označte alebo odstráňte označenie daného dňa v
týždni. Ak chcete nastavit’ denný budík, zvoľte Každý
deň. Ak chcete nastavit’ dočasný budík, zvoľte Iba
raz. Keď výberovým tlačidlom stlačíte OK, telefón vás
vyzve, aby ste zadali čas budenia.
• Čas budenia: zadajte čas, kedy má budík zvonit’.
• Tón budíka: vyberte melódiu budíka.
Nastavit’ formát: umožňuje zmenit’ formát času a dátumu.
Formát času: 24 hodín
12 hodín
Formát dátumu: DD/MM/RRRR (deň/mesiac/rok)
RRRR/MM/DD (rok/mesiac/deň)
• Odstránit’ budík: budík sa deaktivuje.
Poznámka: Upozornenie Alarma 1 a 2 je rovnaké ako
upozornenie na prichádzajúci hovor nastavené v
menu typ signálu. Zvonenie ranného budenia je
vždy melódia.
5. Ak chcete zmenit’ jednotlivé nastavenia, zopakujte
bod 4.
136
137
Organizátor
6. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte
alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Po nastavení budíka sa v hornom riadku displeja zobrazí
ikona budíka ( ). Ak chcete vyzváňajúci budík vypnút’,
stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Poznámka: Ak je aktivovaný tichý režim, budík nebude
vyzváňat’. Ak však nastavíte Zdvorilostný hovor,
budík bude zvonit’ aj v tichom režime.
Organizátor
Posunutý budík zazvoní, keď bude telefón vypnutý so
zapnutou funkciou Automatické napájanie a bude
aktivovaný tichý režim. Ak vynulujete alebo deaktivujete
čas ranného budenia, funkcia posunutého budíka sa zruší.
Kalkulačka
Nastavenie vyzváňania budíka aj pri vypnutom telefóne:
Telefón môžete použit’ ako kalkulačku. Kalkulačka
vykonáva základné matematické výpočty, ako je sčítanie,
odčítanie, násobenie, delenie a výpočet percent.
1. V menu Budík prejdite na Automatické napájanie a
výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
Príklad výpočtu:
2. V prípade potreby stlačte tlačidlo Hore alebo Dolu a
zvoľte ZAP.
Ak chcete funkciu automatického zapnutia vypnút’,
zvoľte VYP.
3. Ak chcete nastavenie uložit’, výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
4. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte
alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Po aktivovaní budíka s automatickým zapnutím sa vedľa
položky Automatické napájanie zobrazí znak zaškrtnutia.
Ak bude telefón v čase budenia vypnutý, automaticky sa
zapne a začne vyzváňat’. Potom sa automaticky znovu
vypne.
Vypnutie budíka:
• Výberovým tlačidlom stlačte Potvrdit’.
• Keď zazvoní ranné budenie, môžete výberovým
tlačidlom stlačit’ Snooze, aby sa zvonenie budíka o pät’
minút posunulo. Budík môžete posunút’ maximálne
pät’krát.
138
1. Zadajte prvé číslo pomocou číselných tlačidiel.
Poznámka: Ak chcete odstránit’ chyby, alebo vymazat’
celý displej, stlačte tlačidlo C.
2. Desatinnú čiarku vložíte tlačidlom
(.), ak chcete
vložit’ matematické znamienko, stlačte tlačidlo :
+ (sčítat’), - (odčítat’),
(násobit’), / (delit’),
% (percentá), (, alebo ).
3. Zadajte druhé číslo.
4. Podľa potreby opakujte kroky 2 a 3.
5. Ak chcete zobrazit’ výsledok, výberovým tlačidlom
stlačte Rovné.
Výsledok sa zobrazí v okne Výsledok.
Poznámka: Výsledok je zaokrúhlený na šest’
desatinných miest.
6. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte
alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
139
Organizátor
Prevod
Toto menu umožňuje premieňat’ rôzne jednotky.
Prevedenie hodnoty:
Organizátor
Dostupné jednotky
Typ
Jednotky
Mena
EURO
FRF
ATS
PTE
LUF
DEM
ESP
BEF
GRD
ITL
NLG
FIM
IEP
Dĺžka
mm
km
yard
cm
in
míl’a
m
ft
Váha
g
grain
kg
oz
tona
libra
Objem
cm3
in3
gal
m3
ft3
l
yd3
Oblast’
cm2
in2
akre
m2
ft2
a
yd2
Teplota
°C
°F
1. Zvoľte typ prevodu, ktorý chcete urobit’, z možností
Mena, Dĺžka, Váha, Objem, Oblast’ a Teplota a
výberovým tlačidlom stlačte Zvolit’.
2. Zadajte hodnotu, ktorá sa má previest’ a stlačením
tlačidla Dolu sa presuňte do poľa Od.
Pomocou tlačidla môžete zadat’ desatinnú čiarku (.).
Pri zadávaní položky Teplota môžete zadat’ znamienko
mínus (-) pomocou tlačidla .
3. Pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo vyberte
prevádzanú jednotku a stlačením tlačidla Dolu sa
presuniete do poľa Do.
Dostupné jednotky nájdete v tabuľke na nasledujúcej
strane.
4. Požadovanú jednotku vyberiete pomocou tlačidla Vľavo
alebo Vpravo.
5. Ak chcete zobrazit’ výsledok, výberovým tlačidlom
stlačte OK alebo použite tlačidlo .
Výsledok sa zobrazí v okne Výsledok.
6. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte
alebo použite
tlačidlo
pre návrat do pohotovostného režimu.
Časovač
Pomocou funkcie časovača môžete telefón nastavit’ tak,
aby budík zaznel po určitom čase.
1. Výberovým tlačidlom stlačte Nastav..
2. Zadajte dĺžku časového intervalu v hodinách a
minútach a výberovým tlačidlom stlačte OK.
3. Odpočítavanie spustite stlačením výberového
tlačidla Štart.
140
141
Organizátor
Fotoaparát
Odpočítavanie bude pokračovat’, aj keď ukončíte menu
časovača. Po uplynutí daného časového intervalu vás
telefón upozorní zahraním melódie a zobrazením
textového oznamu.
Ak chcete melódiu časovača vypnút’, stlačte ľubovoľné
tlačidlo.
Ak chcete časovač vypnút’ pred uplynutím časového
intervalu, výberovým tlačidlom stlačte Stop na obrazovke
časovača.
Poznámky:
• Casovac spotrebováva energiu batérie a prevádzková
doba telefónu sa jeho použitím skracuje.
• Ak bude aktivovaný tichý režim, nezaznie žiadny zvuk.
Stopky
Stopky sa môžu použit’ na meranie času pre rôzne účely.
Príklad: Bežecké alebo plavecké preteky.
Odfotit’
Toto menu umožňuje fotografovat’ a poslat’ fotografiu ako
obrázkovú správu na zvolené adresy. Fotografiu môžete
použit’ ako pozadie a uložit’ ju samostatne do priečinka Môj
album.
1. Vysuňte kryt telefónu.
Presnost’ stopiek je jedna stotina sekundy. Maximálna
doba merania je 10 hodín.
1. Stopky spustíte stlačením výberového tlačidla OK.
2. Ak chcete zastavit’ prvý čas, výberovým tlačidlom
stlačte OK. Opakujte tento krok u ostatných časov.
3. Stopky vynulujete stlačením výberového tlačidla
Vynulovat’.
142
UPOZORNENIE:
• Nefotografujte ľudí bez ich povolenia.
• Nefotografujte na miestach, kde je fotografovanie
zakázané.
• Nefotografujte na miestach, kde môžete narušit’
súkromie iných osôb.
Fotografovanie
Použit’ sa môžu až štyri stopky.
4. Pre odchod z menu použite tlačidlo C alebo
Telefón je vybavený zabudovaným digitálnym
fotoaparátom, ktorý môžete kdekoľvek pohotovo použit’.
Okrem toho môžete fotografie zasielat’ v obrázkovej
správe, alebo ako prílohu k e-mailu. Prístroj ukladá
fotografie vo formáte JPEG.
2. Menu Fotit’ rýchlo zobrazíte stlačením tlačidla Hore v
pohotovostnom režime. Keď sa zobrazí menu so
zvýraznenou položkou Odfotit’, stlačte výberovým
tlačidlom Zvolit’.
Ak chcete fotit’ ihneď v pohotovostnom režime, podržte
stlačené tlačidlo Hore alebo tlačidlo Fotoaparát ( ) na
pravej strane telefónu.
Fotografovaný objekt sa zobrazí na displeji.
.
143
Fotoaparát
Fotoaparát
Ikony v hornom riadku displeja ukazujú rozmer, kvalitu,
nastavenie blesku a aktuálny režim (zobrazí sa, ak ste
vybrali funkciu multizáber alebo nočný režim).
3. Upravte obrázok zameraním fotografie na objekt.
4. Fotografiu urobte stlačením tlačidla
alebo
Fotoaparát ( ) na pravej strane telefónu.
Fotografia sa automaticky uloží do zložky Moje
fotografie (pozri na str. 149).
5. Ak chcete…
Ak chcete…
Stlačte…
upravit’ jas obrázku
tlačidlo Vľavo alebo
Vpravo.
zväčšit’ alebo zmenšit’
obrázok
Stlačte…
zmenit’ nastavenia
výberové tlačidlo Voľby.
Viac informácií o
voľbách nájdete nižšie.
tlačidlo Hore alebo
Dolu.
vymazat’ obrázkový súbor
výberovým tlačidlom
Vymazat’.
preklopit’ obrázok
tlačidlo pre zvýšenie
hlasitosti.
tlačidlo C.
prevrátit’ obrázok zrkadlovo
tlačidlo pre zníženie
hlasitosti.
vrátit’ sa do režimu
fotografovania a urobit’
ďalšiu fotografiu
vypnút’ fotoaparát
a vrátit’ sa do
pohotovostného režimu
tlačidlo
zapnút’ alebo vypnút’ rámček tlačidlo 1.
hľadáčika
.
zmenit’ rozmer obrázku
tlačidlo 2.
zmenit’ kvalitu obrázku
tlačidlo 3.
zvolit’ režim
tlačidlo 4.
zvolit’ efekt
tlačidlo 5.
prejst’ do menu Nastavenia
tlačidlo 6.
zvolit’ rámček
tlačidlo 7.
zvolit’ dobu oneskorenia
tlačidlo 8.
Odoslat’: umožňuje odoslat’ fotografiu vo forme MMS. Viac
informácií o odosielaní multimediálnych správ nájdete na
str. 94.
prejst’ do menu Moje
fotografie
tlačidlo 9.
Premenovat’: umožňuje zmenit’ názov fotografie.
Keď po urobení fotografie stlačíte výberovým tlačidlom
Voľby, v zobrazenom menu budete mat’ k dispozícii
nasledujúce funkcie. Vyhľadajte požadovanú položku
pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu a výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’:
tlačidlo 0.
zapnút’ alebo vypnút’ blesk
fotoaparátu (ak nastavíte
voľbu Manuálne v menu
Blesk. Pozri na str. 148, 151)
Viac informácií o týchto funkciách "Nastavenie
parametrov fotoaparátu" na str. 146.
144
145
Fotoaparát
Fotoaparát
Choď na moje fotografie: umožňuje prezerat’ si fotografie
v zložke Moje fotografie (pozri na str. 149).
Nočný režim: toto nastavenie umožňuje urobit’ fotografiu
najlepšej kvality aj pri slabom osvetlení.
Nastavit’ ako: umožňuje nastavit’ fotografiu ako tapeta
displeja (tapetu), alebo ako identifikáciu volajúceho.
Len zachytit’: môžete robit’ fotografie bez ich zobrazenia.
Tapeta: umožňuje nastavit’ fotografiu ako tapetu.
Identifikácia volajúceho: umožňuje nastavit’ fotografiu ako
identifikáciu volajúceho.
Ochrana: umožňuje chránit’ fotografiu pred jej vymazaním.
Vlastnosti: umožňuje zobrazit’ parametre obrázku, ako sú
rozmer, dátum, rozlíšenie, typ ochrany a formát.
Nastavenie parametrov fotoaparátu
Keď výberovým tlačidlom stlačíte
v režime
fotografovania, budete mat’ k dispozícii nasledujúce
možnosti pre nastavenie parametrov snímky:
Režim: fotografovat’ môžete v rôznych režimoch. Keď
zmeníte režim, v ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí
príslušná ikona.
Normálny záber: fotografovat’ môžete v normálnom režime.
Multizáber: môžete urobit’ sériu snímok. Zvoľte si rýchlost’
a počet snímok, ktoré chcete urobit’. Ak stlačíte výberovým
tlačidlom
alebo tlačidlo Fotoaparát ( ) na pravej
strane telefónu, prístroj automaticky urobí fotografie a uloží
ich postupne v počte, aký ste nastavili. Štandardne je
rozmer fotografií nastavený na (128*120).
Poznámka: V režime multizáber sa na displeji nezobrazí
kontrolná stupnica pre ovládanie zoomu a jasu.
146
Rámec: táto voľba umožňuje fotografiu zarámovat’.
Požadovaný formát rámčeka vyhľadajte pomocou
navigačných tlačidiel. Fotografiu s daným formátom
rámčeka si môžete prezriet’ stlačením výberového tlačidla
Pozriet’. Štandardne je rozmer fotografií nastavený na
(128*120).
Poznámka: Keď používate rámček, na displeji sa nezobrazí
pravítko pre ovládanie zoomu a jasu.
Efekty: táto voľba umožňuje upravit’ fotografiu pomocou
rôznych efektov. Požadovaný farebný efekt zvoľte
pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu. K dispozícii sú Šedý,
Negatív, Sépia, Zdobená a Skica. Ak chcete nastavenie
efektu zrušit’, zvoľte VYP.
Otočenie: táto voľba umožňuje preklopit’ fotografiu
vertikálne alebo zrkadlovo.
Samospúšt’: môžete si zvolit’ dobu oneskorenia
(samospúšt’). Po stlačení tlačidla spúšte urobí telefón
fotografiu s určitým oneskorením. Keď ukončíte režim
fotografovania, alebo zvolíte VYP v menu Samospúšt’,
samospúšt’ sa vypne.
Nastavenia: táto voľba umožňuje zmenit’ rôzne nastavenia
pri fotografovaní. Táto voľba je synchronizovaná s menu
Nastavenia. Pozri na str. 150.
Rozmer fotografie: nastaví rozmer na VGA (640*480),
QVGA (320*240), QQVGA (160*120) a Mobil (128*120).
Zvolený rozmer fotografie sa zobrazí na displeji.
147
Fotoaparát
Fotoaparát
Moje fotografie
Kvalita fotografie: umožňuje zvolit’ kvalitu obrázku z
možností Superjemná, Jemná, Normálna a Ekonomická.
Zvolená voľba sa zobrazí v hornej časti displeja.
Zvuk spúšte: umožňuje zvolit’ zvuk, ktorý zaznie pri
stlačení výberového tlačidla
alebo tlačidla Fotoaparát
( ) na pravej strane telefónu.
Poznámka: Toto nastavenie sa nepoužije v režime
multizáber.
Blesk: umožňuje nastavit’ alebo zrušit’ režim
automatického blesku.
• Manuálne: blesk fotoaparátu sa zapína a vypína
stlačením tlačidla 0 v režime fotografovania.
• Automaticky: keď stlačíte spúšt’, výberové tlačidlo
alebo tlačidlo Fotoaparát ( ) na pravej strane telefónu,
blesk sa zapne automaticky. Po chvíli fotoaparát urobí
fotografiu a blesk sa vypne.
Predvolený názov: umožňuje zmenit’ predvolený názov
fotografie.
Pomoc: táto voľba zobrazuje funkcie navigačných tlačidiel
a tlačidiel hlasitosti v režime fotografovania.
148
V tomto menu si môžete prezerat’ urobené fotografie.
Ak chcete…
Stlačte…
prechádzat’ medzi
fotografiami
navigačné tlačidlá.
zväčšit’ vybranú fotografiu
výberové tlačidlo
Prezer..
vrátit’ sa do režimu
prezerania snímok
výberové tlačidlo Multi.
zmenit’ nastavenia
výberové tlačidlo Voľby.
Podrobnosti nájdete na
str. 145.
vypnút’ fotoaparát a vrátit’ sa tlačidlo
do pohotovostného režimu
.
Moje albumy
Voľba Môj album umožňuje ukladat’ fotografie do
fotoalbumu. Vyberte si jeden z albumov. Zobrazia sa
fotografie, uložené v tomto albume. Podrobnosti o
zobrazovaní a používaní fotografií nájdete na str. 149.
149
Fotoaparát
Fotoaparát
Vymazat’ všetko
Môžete vymazat’ všetky fotografie uložené v jednotlivých
kategóriách.
1. Vyhľadajte požadovanú kategóriu fotografií a označte
ju pomocou výberového tlačidla Zvolit’.
Ak vyberiete Všetky, označia sa všetky kategórie
fotografií. Ak chcete vymazat’ chránené fotografie a
fotografie identifikácie volajúceho, vyberte voľbu s
chránenými fotografiami a voľbu Identifikácia
volajúceho s fotografiou.
2. Ak treba, opakujte postup v bode 1 a označte ďalšiu
kategóriu.
3. Nakoniec výberovým tlačidlom stlačte OK.
4. Keď sa zobrazí dialógová ponuka, výberovým tlačidlom
stlačte Áno a všetky fotografie v označených
kategóriách sa vymažú.
Ak nechcete fotografie vymazat’, stlačte Nie.
Kvalita fotografie: umožňuje zvolit’ kvalitu obrázku z
možností Superjemná, Jemná, Normálna a Ekonomická.
Zvolená voľba sa zobrazí v hornej časti displeja.
Zvuk spúšte: umožňuje zvolit’ zvuk, ktorý zaznie pri
stlačení výberového tlačidla
alebo tlačidla
Fotoaparát ( ) na pravej strane telefónu.
Poznámka: Toto nastavenie sa nepoužije v režime
multizáber.
Blesk: umožňuje nastavit’ alebo zrušit’ režim
automatického blesku.
Manuálne: blesk fotoaparátu sa zapína a vypína stlačením
tlačidla 0 v režime fotografovania.
Automaticky: keď stlačíte spúšt’, výberové tlačidlo
alebo tlačidlo Fotoaparát ( ) na pravej strane telefónu,
blesk sa zapne automaticky. Po chvíli fotoaparát urobí
fotografiu a blesk sa vypne.
Predvolený názov: umožňuje zmenit’ predvolený názov
fotografie.
Nastavenia
Táto voľba umožňuje zmenit’ predvolené nastavenia
fotoaparátu.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Rozmer fotografie: nastaví rozmer na VGA (640*480),
QVGA (320*240), QQVGA (160*120) a Mobil (128*120).
Zvolený rozmer fotografie sa zobrazí na displeji.
150
Stav pamäte
Zložky Multimediálne správy, Fotoaparát a Média box
spolocne zaberajú urcité množstvo pamäte telefónu.
Na displeji sa zobrazí objem voľnej a použitej pamäte.
Stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo môžete zistit’, koľko
miesta zaberajú zložky Multimediálne správy, Fotoaparát a
Média box.
151
Nastavenie telefónu
Nastavenie telefónu
Mnohé z funkcií telefónu môžete upravit’ podľa vašich
požiadaviek v menu Nastavenie telefónu.
Štýl textu: umožňuje nastavit’ štýl textu, ktorý sa zobrazuje
na obrazovke v pohotovostnom režime.
Displej
Poznámka: Keď nastavíte obrázok na pozadí ako Kalendár,
nebudú voľby Pozícia textu a Štýl textu k
dispozícii.
Toto menu umožňuje zmenit’ obrázok na pozadí displeja a
farbu zobrazovaných prvkov podľa vašich požiadaviek.
Tapeta
Táto voľba umožňuje zmenit’ obrázok na pozadí, ktorý sa
zobrazí v pohotovostnom režime.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Animácie: umožňuje zvolit’ jednu z preddefinovaných
animácií.
Farba menu
Môžete zmenit’ nastavenie farby prvkov displeja, ako je
oblast’ výberových tlačidiel, alebo názvy menu a ikony.
Podsvietenie
Môžete určit’, ako dlho má byt’ zapnuté podsvietenie.
Vyberte dobu, počas ktorej má podsvietenie zostat’
zapnuté po stlačení posledného tlačidla.
Fotografie: umožňuje vybrat’ jednu z fotografií, urobených
zabudovaným fotoaparátom.
Jas LCD
Obrázky: umožňuje vybrat’ jeden z obrázkov položky
Obrázky v menu Média box, ktoré boli stiahnuté z WAP
stránok, softvéru EasyStudio PC alebo z MMS.
Táto voľba umožňuje upravit’ jas displeja na svetlejší alebo
tmavší.
Pozícia textu: umožňuje zvolit’ pozíciu textu
zobrazovaného na obrazovke v pohotovostnom režime,
ako je názov operátora, aktuálny dátum a čas a oznamy o
neprijatých hovoroch či nových správach. Vyberte si buď
Hore alebo Dolu. Ak nastavíte túto voľbu na VYP, telefón
zobrazí len obrázok na pozadí.
1. Jas sa nastavuje pomocou tlačidiel Hore a Dolu alebo
tlačidlami pre nastavenie hlasitosti na ľavej strane
telefónu.
2. Keď ste nastavili požadovaný jas, výberovým tlačidlom
stlačte OK a nastavenie sa uloží.
Servisný displej
Servisný displej môžete vypnút’, alebo môžete zmenit’
časový interval jeho aktivovania.
152
153
Nastavenie telefónu
Nastavenie telefónu
Privítacia správa
Bezpečnost’
Táto voľba umožňuje nastavit’ privítaciu správu, ktorá sa
krátko zobrazí pri zapnutí telefónu.
Telefón je možné nastavit’ tak, aby nemohlo dôjst’ k jeho
nedovolenému používaniu inými osobami a zablokovat’
niektoré typy hovorov.
Po vstupe do tohto menu sa zobrazí aktuálna správa.
Na ochranu funkcií telefónu sa používajú rôzne kódy a
heslá. Viac informácií nájdete na str. 167 -169.
Ak chcete…
Stlačte…
vymazat’ existujúci
text
a podržte tlačidlo C.
vložit’ nový text
príslušné alfanumerické tlačidlá.
uložit’ svoje zadanie
výberové tlačidlo OK.
zrušit’ svoje zadanie
a vrátit’ sa do
pohotovostného
režimu
tlačidlo
.
Viac informácií o zadávaní textu nájdete na str. 41.
Kontrola PIN
Keď je aktivovaná funkcia Kontrola PIN, pri každom zapnutí
telefónu musíte zadat’ svoj kód PIN. Osoby, ktoré
nepoznajú váš kód PIN, tak nemôžu používat’ váš telefón
bez vášho súhlasu.
Poznámka: Ak chcete vypnút’ funkciu Kontrola PIN, musíte
svoj kód PIN najprv zadat’.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Deaktivovat’: telefón sa po zapnutí pripojí priamo na siet’.
Jazyk
Aktivovat’: po každom zapnutí telefónu musíte zadat’ kód
PIN.
Pre text zobrazený na displeji a pre vkladanie textu môžete
zvolit’ rôzne jazyky. K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Ak chcete váš kód PIN zmenit’, pozrite si nižšie popis
funkcie Zmena PIN.
Jazyk textu: umožňuje zmenit’ jazyk textu zobrazovaného
na displeji, ako sú položky menu, voľby alebo upozornenia.
Zmena PIN
Režim vstupu textu: umožňuje nastavit’ predvolený jazyk,
ktorý sa použije pri vkladaní textu.
Táto funkcia umožňuje zmenit’ aktuálny kód PIN za
predpokladu, že je aktivovaná funkcia Kontrola PIN. Pred
zadaním nového kódu PIN musíte zadat’ aktuálny PIN.
Po zadaní nového kódu PIN vás telefón vyzve potvrdit’ ho
opätovným zadaním.
154
155
Nastavenie telefónu
Nastavenie telefónu
Zámok telefónu
Zámok SIM
Keď je funkcia Zámok telefónu aktivovaná, telefón sa
zamkne a pri každom zapnutí telefónu musíte zadat’ 8miestne heslo.
Ak chcete aktivovat’ funkciu Zámok SIM, musíte zadat’
nový štvormiestny až osemmiestny kód zámku SIM a
potvrdit’ ho opätovným zadaním.
Heslo je nastavené výrobcom na "00000000". Ak chcete
toto heslo zmenit’, pozrite si nižšie voľbu Zmenit’ heslo.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Po zadaní správneho hesla môžete telefón používat’, kým
ho nevypnete.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Deaktivovat’: vo vašom telefóne môžete používat’
akúkoľvek SIM kartu.
Aktivovat’: ak chcete použit’ inú SIM kartu, musíte zadat’
kód zámku SIM karty.
Deaktivovat’: telefón vás nevyzve zadaniu hesla po
zapnutí.
Ak chcete SIM kartu odomknút’, zadajte kód zámku SIM.
Aktivovat’: po zapnutí prístroja vás telefón vyzve k
zadaniu hesla.
Režim FDN
Zmenit’ heslo
Režim FDN (Zoznam povolených čísel), ak ho podporuje
vaša SIM karta, umožňuje obmedzit’ odchádzajúce hovory
na niekoľko vybraných telefónnych čísel.
Funkcia Zmenit’ heslo umožňuje zmenit’ aktuálne heslo
telefónu na nové. Pred zadaním nového hesla musíte
zadat’ aktuálne heslo.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
Heslo je nastavené výrobcom na "00000000". Po zadaní
nového hesla vás telefón vyzve k potvrdeniu hesla jeho
opätovným zadaním.
Aktivovat’: môžete volat’ len na čísla, uložené v
Telefónnom zozname. Musíte zadat’ kód PIN2.
Utajenie
Táto funkcia umožňuje zablokovat’ prístup k zvukovým a
grafickým položkám, ako sú MMS, fotografie, obrázky a
zvuky.
Ak chcete aktivovat’ alebo deaktivovat’ funkciu Utajenie,
musíte zadat’ heslo telefónu.
156
Deaktivovat’: môžete volat’ na ľubovoľné číslo.
Poznámka: Ne všetky SIM karty majú kód PIN2. Ak ho vaša
SIM karta nemá, táto voľba sa nezobrazí.
Ak chcete váš kód PIN2 zmenit’, pozrite si nižšie voľbu
Zmena PIN2.
Zmena PIN2
Funkcia Zmena PIN2 umožňuje zmenit’ aktuálny kód PIN2
na nový. Pred zadaním nového kódu PIN2 musíte zadat’
aktuálny PIN2.
157
Nastavenie telefónu
Nastavenie telefónu
Aktívny kryt
Po zadaní nového kódu PIN2 vás telefón vyzve, aby ste ho
potvrdili opätovným zadaním.
Poznámka: Nie všetky SIM karty majú kód PIN2. Ak ho vaša
SIM karta nemá, táto voľba sa nezobrazí.
Automatické vytáčanie
Prichádzajúce hovory môžete prijat’ aj vysunutím krytu.
VYP: ak chcete prijat’ hovor, musíte vysunút’ kryt a stlačit’
buď tlačidlo pre prijatie hovoru, alebo akékoľvek iné, v
závislosti od nastavenia funkcie Odpovedat’ ľubov. tlačid.
Pozri nižšie.
ZAP: prijat’ hovor môžete jednoducho vysunutím krytu.
Ak je zapnutá funkcia Automatické vytáčanie, telefón bude
po neúspešnom spojení desat’krát vytáčat’ volané číslo.
Odpovedat’ ľubov. tlačid.
Poznámka: Intervaly medzi dvoma pokusmi o spojenie nie sú
rovnaké.
Prichádzajúce hovory môžete prijímat’ stlačením
ľubovoľného tlačidla.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
VYP: stačí stlačit’
alebo Prijat’ a môžete prijat’
prichádzajúci hovor.
VYP: číslo sa nebude znovu vytáčat’.
ZAP: číslo sa bude automaticky opakovane vytáčat’.
ZAP: môžete stlačit’ ľubovoľné tlačidlo, okrem
Odmiet. a môžete prijat’ prichádzajúci hovor.
Funkcia zasunutia krytu
Faxový režim
Môžete si vybrat’, ako bude telefón reagovat’ pri zatvorení
krytu.
Po pripojení k počítaču môžete telefón používat’ aj ako
faxový modem. Na pripojenie je potrebný dátový kábel,
ktorý môžete kúpit’ u autorizovaného predajcu spoločnosti
Samsung.
Zastavenie operácie: keď zatvoríte kryt, telefón preruší
prebiehajúcu operáciu a klávesnica sa automaticky
zamkne.
a
Pokračovanie operácie: keď zasuniete kryt, telefón bude
pokračovat’ v prebiehajúcej operácii a na displeji v
pohotovostnom režime sa zobrazí dialógová ponuka na
uzamknutie klávesnice.
158
159
Nastavenie telefónu
Nastavenie telefónu
Vynulovat’ nastavenie
V tomto menu môžete aktivovat’ faxový režim.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
VYP: môžete odosielat’ alebo prijímat’ dátové hovory.
ZAP: môžete odosielat’ alebo prijímat’ faxové hovory.
V obidvoch prípadoch budete môct’ normálne telefonovat’.
Po pripojení telefónu k počítaču pomocou dátového kábla a
nastavení tohto menu na ZAP bude váš telefón fungovat’
ako faxový modem.
Viac informácií o nastavení a faxovaní prostredníctvom
telefónu nájdete v užívateľskej príručke pre počítač.
Táto voľba umožňuje obnovit’ pôvodné nastavenia
telefónu. Môžete vynulovat’ zvlášt’ nastavenia zvuku a
nastavenia telefónu, alebo všetky nastavenia zaraz.
1. Nastavenia, ktoré chcete vynulovat’, vyberte pomocou
výberového tlačidla Zvolit’.
2. Ak chcete nastavenia vymazat’, po zobrazení
dialógovej ponuky výberovým tlačidlom stlačte Áno.
Potom zadajte heslo telefónu a výberovým tlačidlom
stlačte OK.
Heslo je nastavené výrobcom na "00000000". Ak
chcete heslo zmenit’, postupujte podľa pokynov na
str. 156.
Ak nechcete nastavenia vymazat’ stlačte Nie.
Aktivácia infračerveného portu
V tomto menu môžete aktivovat’ alebo deaktivovat’
infračervený port.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
VYP: infračervený port sa deaktivuje.
ZAP: infračervený port sa aktivuje. V hornom riadku
displeja sa zobrazí ikona infračerveného portu (
).
Ak v priebehu 1 minúty nenastane žiadna komunikácia
medzi telefónom a druhým zariadením, infračervený port sa
automaticky deaktivuje.
160
161
Používanie služby ALS (služba alternatívnej linky)
Používanie služby ALS
(služba alternatívnej linky)
Funkcia ALS umožňuje používat’ na jednej SIM karte dve
telefónne čísla. Vďaka tejto funkcii môžete volat’ a prijímat’
hovory na obidvoch linkách. Ak využívate túto siet’ovú
službu, k dispozícii sú ďalšie voľby pre nastavenie rôznych
parametrov tejto funkcie.
Zobrazenie informácií o hovore
Pre každú linku zvlášt’ môžete zobrazit’ prevolaný čas a
cenu posledného hovoru. Podrobnosti nájdete na str. 72.
Poznámka: Informácie o dostupnosti tejto služby a možnosti jej
aktivácie získate u svojho operátora.
Výber linky
Pre každý hovor môžete vybrat’ jednu z liniek
prostredníctvom voľby Aktívna linka. Podrobnosti nájdete na
str. 81.
Úprava názvu linky
Názvy liniek zmeníte v položke menu Zadat’ vlastné číslo.
Štandardne sú linky rozlíšené názvami "Linka 1" a "Linka 2".
Podrobnosti nájdete na str. 66.
Nastavenie typu zvonenia
V položke menu Prichádzajúce hovory môžete pre každú
linku vybrat’ iné zvonenie, aby ste mohli rozlíšit’, na ktorej
linke vyzváňa prichádzajúci hovor. Podrobnosti nájdete na
str. 82.
Nastavenia presmerovania hovorov
Presmerovanie hovorov môžete nastavit’ v položke menu
Presmerovanie hovorov. Táto služba umožňuje
presmerovat’ hovory, ktoré prichádzajú na jednu z liniek, na
určené číslo. Podrobnosti nájdete na str. 74.
162
163
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Skôr než sa obrátite na záručný servis, skontrolujte, či
nemôžete problém vyriešit’ sami podľa pokynov uvedených
v tejto časti. Ak sa nejedná o technickú poruchu, ušetríte
čas a zbytočné náklady na volanie servisu.
Zobrazí sa "Žiadne služby"
Po zapnutí telefónu sa zobrazí nasledujúca
správa
• Pokúšate sa využívat’ službu, ktorú nemáte aktivovanú.
Obrát’te sa na svojho operátora, ktorý vám poskytne viac
informácií.
Vložte SIM kartu
Skontrolujte, či je SIM karta správne nainštalovaná.
Telefón zamknutý, zadajte heslo
Je aktivovaná funkcia zámku telefónu. Aby ste mohli
telefón používat’, je treba zadat’ heslo telefónu.
• Zlyhalo spojenie so siet’ou. Môžete sa nachádzat’ v
oblasti so slabým signálom (v tuneli alebo medzi
budovami). Prejdite na iné miesto a skúste znovu.
Zadané číslo nebolo vytočené
• Stlačili ste tlačidlo
?
• Prihlasujete sa do správnej mobilnej siete?
• Nemáte nastavený zákaz odchádzajúcich hovorov?
Nedá sa vám dovolat’
Zadajte PIN
• Telefón používate po prvýkrát. Musíte zadat’ svoje
osobné identifikačné číslo (PIN), ktoré bolo dodané
spolu so SIM kartou.
• Je aktivovaná funkcia kontroly PIN. Po každom zapnutí
telefónu je treba zadat’ kód PIN. Ak chcete túto funkciu
zrušit’, použite voľbu Kontrola PIN. Pozri na str. 155.
Zadajte PUK
Kód PIN bol zadaný nesprávne trikrát za sebou a SIM karta
je zablokovaná. K odblokovaniu musíte zadat’ kód PUK. Ak
nebol dodaný zároveň s kartou, obrát’te sa na svojho
operátora.
164
• Máte zapnutý telefón? (tlačidlo
jednu sekundu)
stlačte dlhšie ako
• Prihlasujete sa do správnej mobilnej siete?
• Nemáte nastavený zákaz prichádzajúcich hovorov?
Druhý účastník vás nepočuje
• Nemáte vypnutý mikrofón? (ak áno, je zobrazené Ticho)
• Držíte telefón dostatočne blízko úst? Mikrofón je
umiestnený v spodnej časti telefónu.
165
Riešenie problémov
Prístupové kódy
Telefón vydáva signál a na displeji bliká
upozornenie "Vybitá batéria"
Telefón a SIM karta používajú niekoľko prístupových kódov.
Tieto kódy chránia telefón pred nedovoleným použitím.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Dobite batériu, prípadne ju
vymeňte.
Niektoré prístupové kódy môžete zmenit’ v položke menu
Bezpečnost’. Viac informácií nájdete na str. 155.
Zvuková kvalita hovoru je nízka
• Skontrolujte ukazovateľ intenzity signálu na
displeji (
); počet stĺpcov označuje intenzitu signálu
od silnej (
) po slabú ( ).
• Skúste telefón posunút’, alebo prejdite bližšie k oknu, ak
ste v budove.
Pri volaní z Telefónneho zoznamu sa nevytáča
žiadne číslo
• Skontrolujte, či bolo číslo správne uložené. (Môžete
použit’ funkciu vyhľadávania mena v Telefónnom
zozname).
• Ak treba, číslo znovu uložte.
Ak vyššie uvedené pokyny nepomôžu odstránit’
problém, poznamenajte si:
• model a sériové číslo telefónu
• podrobnosti o záruke
• jasný popis problému
Spojte sa s autorizovaným predajcom alebo
servisom spoločnosti Samsung.
166
Heslo telefónu
Funkcia Zámok telefónu (pozri na str. 156) používa heslo
telefónu na ochranu prístroja pred nedovoleným použitím.
Heslo telefónu je dodávané s telefónom a je nastavené
výrobcom na "00000000". Heslo môžete zmenit’ v položke
menu Zmenit’ heslo. Pozri na str. 156.
PIN
Kód PIN (Osobné identifikačné číslo) chráni SIM kartu pred
neoprávneným použitím. Toto číslo vám oznámi operátor
pri aktivácii linky. Keď je aktivovaná funkcia Kontrola PIN
(pozri na str. 155), musíte pri každom zapnutí telefónu
zadat’ svoj kód PIN.
Ak zadáte nesprávny kód PIN trikrát za sebou, karta sa
zablokuje. Pre odblokovanie je treba vložit’ kód PUK.
Zadajte tento kód a výberovým tlačidlom stlačte OK.
Zadajte nový kód PIN a výberovým tlačidlom stlačte OK.
Zadajte znovu nový kód PIN a výberovým tlačidlom
stlačte OK.
167
Prístupové kódy
Prístupové kódy
PIN2
PUK2
Kód PIN2, ktorým sú chránené niektoré SIM karty, je
potrebný pre sprístupnenie niektorých funkcií, ako sú
počítadlá tarifných jednotiek. Tieto funkcie sú dostupné len
v prípade, ak ich podporuje vaša SIM karta.
Kód PUK2, ktorým sú chránené niektoré SIM karty, sa
používa pre zmenu zablokovaného kódu PIN2.
Ak zadáte nesprávny kód PIN2 trikrát za sebou, odblokujte
telefón pomocou kódu PUK2. Zadajte kód PUK2 a
výberovým tlačidlom stlačte OK. Zadajte nový kód PIN2 a
výberovým tlačidlom stlačte OK. Zadajte znovu nový kód
PIN2 a výberovým tlačidlom stlačte OK.
Ak zadáte nesprávny kód PUK2 desat’krát za sebou,
nebudete môct’ použit’ funkcie, ktoré vyžadujú kód PIN2.
Požiadajte svojho operátora o novú kartu.
Kód PUK2 nemôžete menit’. Ak stratíte alebo zabudnete
kód, obrát’te sa na svojho operátora.
Heslo pre zakázané hovory
PUK
Kód PUK (kód pre odblokovanie PIN) sa používa pre
zmenu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK dodávajú
niektorí operátori spolu so SIM kartou. Ak ste tento kód
neobdržali pri aktivácii linky, obrát’te sa na svojho
operátora.
4-miestne heslo pre zákaz hovorov je potrebné pri
používaní funkcie Blokovanie hovorov. Toto heslo vám
poskytne operátor pri aktivácii tejto služby.
Toto heslo môžete zmenit’ v položke menu Zmenit’ heslo
pre zákaz. Podrobnosti nájdete na str. 78.
Ak zadáte nesprávny kód PUK desat’krát za sebou, SIM
kartu nebudete môct’ viac použit’. V takom prípade musíte
požiadat’ svojho operátora o novú kartu.
Kód PUK nemôžete menit’. Ak stratíte alebo zabudnete
kód, obrát’te sa na svojho operátora.
168
169
Dôležité bezpečnostné informácie
Dôležité bezpečnostné
informácie
Certifikácia SAR
Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ)
ohľadom vyžarovania rádiofrekvenčných vĺn.
Mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je
skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na
expozíciu rádiofrekvenčným signálom, odporúčané Radou
EÚ. Tieto limity sú súčast’ou podrobných smerníc a
stanovujú povolené hladiny vyžarovaných
rádiofrekvenčných vĺn pre prístroje určené verejnosti.
Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými
organizáciami na základe pravidelného a podrobného
vyhodnocovania vedeckých štúdií. Limity zahŕňajú vysokú
bezpečnostnú rezervu, aby sa zaistila bezpečnost’
všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav.
Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu
jednotku špecifického absorbovaného výkonu SAR
(Specific Absorption Rate). Limitná hodnota SAR
odporúčaná Radou EÚ je 2,0 W/kg. *
Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu
je 0,357 W/kg.
* Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnost’ou
je stanovená na 2,0 W/kg v priemere na 10 gramov telesného
tkaniva. Limit zahŕňa veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa
zabezpečila dostatočná ochrana všetkých osôb a znížil sa vplyv
prípadných odchýlok pri meraní. Hodnoty SAR sa môžu odlišovat’
v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách
a od frekvenčného pásma siete.
170
Merania SAR sa vykonávajú v štandardných
prevádzkových polohách a s telefónom vysielajúcim na
maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých
testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa hodnota SAR
stanovuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná
hodnota SAR telefónu počas prevádzky je obyčajne oveľa
nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je
navrhnutý pre prácu pri rôznych stupňoch výkonu, aby
využíval iba výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete.
Všeobecne platí, že čím bližšie sa nachádzate k
základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.
Každý nový model telefónu uvedený na trh musí okrem
toho vyhovovat’ európskej smernici R&TTE. Táto smernica
obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu
zdravia a bezpečnosti užívateľov a ostatných osôb.
Opatrenia pri používaní batérií
• Nikdy nepoužívajte akokoľvek poškodenú nabíjačku
alebo batériu.
• Batérie používajte iba na účel, pre ktorý sú určené.
• Ak používate telefón blízko základňovej stanice, bude
spotrebovávat’ menej energie. Prevádzkovú dobu
telefónu do veľkej miery ovplyvňuje intenzita signálu
mobilnej siete a parametre, nastavené jej
prevádzkovateľom.
• Doba nabíjania batérie závisí od úrovne vybitia batérie,
jej typu a typu nabíjačky. Batéria sa môže nabíjat’ a
vybíjat’ mnohokrát, ale postupne sa bude
opotrebovávat’. Keď sa doba prevádzky (doba hovoru a
pohotovostného stavu) výrazne skráti, je čas kúpit’ novú
batériu.
171
Dôležité bezpečnostné informácie
Dôležité bezpečnostné informácie
Bezpečnost’ cestnej premávky
• Nabitá batéria sa časom vybije, hoci sa nebude
používat’.
• Používajte len batérie a nabíjačky schválené
spoločnost’ou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate,
odpojte ju z elektrickej siete. Nenechávajte batériu
zapojenú do nabíjačky dlhšie ako týždeň. Prebíjanie
skracuje jej životnost’.
• Extrémne teploty ovplyvňujú nabíjaciu kapacitu batérie:
ak je vystavená vysokým, alebo nízkym teplotám, je
treba ju najprv uviest’ do normálnej teploty.
• Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených
miestach, napríklad v lete či v zime v aute, znižuje sa
tým jej životnost’. Vždy sa snažte uchovávat’ batériu pri
izbovej teplote. Telefón s horúcou alebo studenou
batériou môže byt’ dočasne nefunkčný, aj keď bude
batéria úplne nabitá. Výkon batérií typu Li-Ion sa
čiastočne zhorší pri teplotách pod 0 °C.
• Batériu neskratujte. K náhodnému skratu môže dôjst’, ak
kovový predmet (minca, spona, alebo pero) spôsobí
priame spojenie medzi pólmi batérie + a – (kovové
prúžky na batérii), napríklad pri prenášaní náhradnej
batérie vo vrecku alebo v taške. Skratovanie pólov môže
poškodit’ batériu alebo predmet, ktorý skrat spôsobil.
Mobilný telefón vám umožňuje komunikovat’ kdekoľvek a
kedykoľvek. S touto výhodou je však spojená
zodpovednost’, ktorú musí prijat’ každý užívateľ.
Pri riadení auta je bezpečná jazda na prvom mieste. Ak
používate mobilný telefón za volantom auta, dodržiavajte
predpisy platné v danej oblasti alebo krajine.
Prevádzkové prostredie
Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavat’ všetky
platné predpisy a nariadenia a telefón vypnite vždy tam,
kde je jeho použitie zakázané, alebo kde môže spôsobit’
rušenie alebo ohrozenie.
Keď budete pripájat’ telefón alebo jeho príslušenstvo k
inému zariadeniu, prečítajte si podrobne bezpečnostné
pokyny v užívateľskej príručke. Nespájajte nekompatibilné
výrobky.
Z bezpečnostných dôvodov používajte telefón iba v
normálnej prevádzkovej polohe.
• Použité batérie odstráňte podľa platných predpisov.
Batérie vždy odhadzujte do špeciálneho odpadu
určeného na recykláciu. Neodhadzujte batérie do ohňa.
172
173
Dôležité bezpečnostné informácie
Dôležité bezpečnostné informácie
Elektronické zariadenia
Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená
pred rádiofrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré
elektronické zariadenia však nemusia byt’ pred RF signálmi
z mobilných telefónov tienené. Ak máte o tienení
niektorého svojho elektronického zariadenia pochybnosti,
obrát’te sa na jeho výrobcu.
Kardiostimulátory
Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavat’
medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom minimálnu
vzdialenost’ 15 cm, aby sa zabránilo možnému rušeniu
činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s
výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami
organizácie Wireless Technology Research (Výskumné
stredisko bezdrôtovej technológie).
Osoby s kardiostimulátorom:
• by mali vždy držat’ zapnutý telefón minimálne 15 cm od
kardiostimulátora,
Iné zdravotnícke prístroje
Ak používate iné zdravotnícke prístroje, informujte sa u
výrobcu tohto prístroja, či je dostatočne chránený pred RF
signálmi. Váš lekár vám môže pomôct’ pri získavaní týchto
informácií. Telefón vypnite v zdravotníckych zariadeniach,
ak vás k tomu vyzývajú upozornenia, vyvesené v ich
priestoroch. V nemocniciach alebo zdravotníckych
zariadeniach sa môžu používat’ prístroje, ktoré sú citlivé na
vonkajšie rádiofrekvenčné signály.
Vozidlá
Rádiofrekvenčné signály môžu rušit’ nesprávne
nainštalované, alebo nedostatočne tienené elektronické
systémy v motorových vozidlách. Viac informácií o vašom
vozidle vám poskytne jeho výrobca alebo predajca.
Mali by ste sa tiež poradit’ s výrobcom všetkých dodatočne
inštalovaných zariadení do vozidla, či sú tieto zariadenia
tienené.
• nemali by nosit’ telefón v náprsnom vrecku,
• telefón by mali držat’ pri uchu na opačnej strane, ako
majú voperovaný kardiostimulátor, aby sa znížilo riziko
možného rušenia.
Zákaz používania telefónov
Vypnite telefón vo všetkých zariadeniach, kde je zakázané
používat’ mobilné telefóny.
Ak máte akýkoľvek dôvod domnievat’ sa, že dochádza k
rušeniu kardiostimulátora, okamžite vypnite telefón.
Načúvacie prístroje
Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušit’ určité typy
načúvacích prístrojov. Ak taká situácia nastane, poraďte sa
s výrobcom načúvacieho prístroja o možnosti jeho výmeny.
174
175
Dôležité bezpečnostné informácie
Prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
Vypnite telefón, ak sa nachádzate vo výbušnom prostredí a
riaďte sa všetkými upozorneniami a pokynmi. Iskrenie v
týchto prostrediach môže spôsobit’ výbuch alebo požiar,
ktorý môže viest’ k poraneniam, alebo dokonca úmrtiu.
Vypínajte telefón pri čerpaní pohonných hmôt. Dodržiavajte
všetky obmedzenia týkajúce sa prevádzky rádiových
zariadení v skladoch pohonných hmôt, palív a horľavín,
chemických závodoch, alebo kde sa vykonávajú trhacie
práce.
Priestory, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, sú
často, ale nie vždy zreteľne označené. Medzi tieto oblasti
patrí podpalubie lodí, prenosné alebo skladovacie
zariadenia na chemikálie, vozidlá používajúce skvapalnený
plyn (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch
obsahuje chemikálie alebo drobné častice, napríklad obilný
či iný prach, alebo kovový prášok a všetky ostatné oblasti,
kde sa zvyčajne odporúča vypnút’ motor vozidla.
Dôležité bezpečnostné informácie
Postup pri tiesňovom volaní:
1.
Ak je telefón vypnutý, zapnite ho.
2. Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblast’, kde
sa nachádzate (napr. 112 alebo iné oficiálne číslo pre
tiesňové volania). Čísla pre tiesňové volania sa v
rôznych krajinách líšia.
3. Stlačte tlačidlo
.
Ak máte aktivované niektoré funkcie (napr. zakázaný
hovor), budete musiet’ najprv tieto funkcie vypnút’, aby ste
mohli uskutočnit’ tiesňové volanie. Podrobnejšie informácie
nájdete v tomto návode, alebo vám ich poskytne váš
operátor.
Pri volaní na tiesňové číslo sa snažte čo najpresnejšie
poskytnút’ všetky potrebné informácie. Nezabudnite, že
váš telefón môže byt’ jediným prostriedkom komunikácie v
danej situácii, napríklad na mieste nehody - neukončujte
preto hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.
Tiesňové volania
Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie
Tento telefón, podobne ako ostatné mobilné telefóny,
používa pri prevádzke rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové
a káblové siete, ako aj funkcie programované užívateľom.
Je preto nemožné zaručit’ spojenie za každých okolností.
Nikdy by ste sa nemali spoliehat’ výhradne na mobilný
telefón v zásadných prípadoch (napr. na privolanie
lekárskej pomoci).
• Opravovat’ telefón a inštalovat’ ho do vozidla môžu len
kvalifikovaní pracovníci. Chybná inštalácia alebo oprava
môže byt’ nebezpečná a môže mat’ za následok
zrušenie platnosti záruky na prístroj.
Pri volaní alebo prijímaní hovorov musí byt’ telefón zapnutý
a nachádzat’ sa v oblasti s dostatočnou intenzitou signálu.
Tiesňové volania nemusia byt’ dostupné vo všetkých
siet’ach mobilných telefónov, alebo keď sa používajú určité
siet’ové služby či funkcie telefónu. Informujte sa u
miestnych poskytovateľov služieb.
176
• Pravidelne kontrolujte, či sú všetky príslušenstvá
mobilného telefónu vo vašom vozidle správne upevnené
a či správne fungujú.
• Neskladujte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny
alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako
telefón, jeho časti alebo príslušenstvo.
177
Dôležité bezpečnostné informácie
• Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že
airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne
predmety, vrátane nainštalovaných alebo prenosných
bezdrôtových zariadení na airbag, alebo v oblasti ich
expanzie. Ak bude bezdrôtové zariadenie nesprávne
nainštalované, môže dôjst’ pri aktivácii airbagu k
vážnemu poraneniu.
• Pred vstupom na palubu lietadla telefón vypnite.
Používanie mobilných telefónov v lietadlách môže byt’
nebezpečné pre prevádzku lietadla a je protizákonné.
• Nedodržanie týchto pokynov môže viest’ k pozastaveniu
alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb
porušovateľovi, alebo k jeho právnemu postihu.
Starostlivost’ a údržba
• Uschovávajte telefón a všetky jeho súčasti a
príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
• Telefón uschovávajte v suchu. Zrážky, vlhkost’ alebo
kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu
elektronických obvodov.
• Nepoužívajte telefón, keď máte mokré ruky. Môže dôjst’
k úrazu elektrickým prúdom, alebo k poškodeniu
telefónu.
Dôležité bezpečnostné informácie
• Neuschovávajte telefón v chladnom prostredí. Pri
zahrievaní telefónu na bežnú prevádzkovú teplotu sa vo
vnútri telefónu vyzráža vlhkost’, ktorá môže poškodit’
elektronické obvody.
• Nenechávajte telefón padat’ na zem a nevystavujte ho
nárazom alebo otrasom. Neopatrným zaobchádzaním sa
môžu poškodit’ vnútorné elektronické obvody.
• Pri čistení nepoužívajte agresívne chemikálie, čistiace
prostriedky alebo koncentrované saponáty. Utrite ho
mäkkou tkaninou, mierne navlhčenou v jemnej mydlovej
vode.
• Telefón nenatierajte farbou. Farba môže zaniest’
pohyblivé časti telefónu a znemožnit’ jeho správne
fungovanie.
• Neklaďte telefón na vykurovacie zariadenia, ako sú
mikrovlnné rúry, pece alebo radiátory. Pri prehriatí môže
telefón explodovat’.
• Používajte iba dodanú alebo schválenú náhradnú
anténu. Neschválené typy antén alebo upravené
príslušenstvo môžu telefón poškodit’ a byt’ v rozpore s
predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
• Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo príslušenstvo
nefungujú správne, odneste ich do najbližšieho
autorizovaného servisného strediska. Jeho pracovníci
vám poradia a v prípade potreby sa postarajú o opravu.
• Nepoužívajte ani neuschovávajte telefón v prašnom
alebo znečistenom prostredí, jeho pohyblivé časti sa
môžu poškodit’.
• Neuschovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom
vysokej teploty môže dôjst’ ku skráteniu životnosti
elektronických komponentov, k poškodeniu batérie a
deformácii či roztaveniu plastových častí.
178
179
Slovník
Slovník
V tomto slovníku nájdete niekoľko definícií základných
technických výrazov a skratiek, ktoré sa používajú v tomto
návode. Ich vysvetlenie vám pomôže pochopit’ a lepšie
využit’ všetky funkcie mobilného telefónu.
ALS (služba alternatívnej linky)
Služba umožňujúca používat’ dve telefónne čísla na jednej
SIM karte. Vďaka tejto funkcii môžete podľa potreby volat’
a prijímat’ hovory na obidvoch linkách.
Blokovanie hovorov
Služby umožňujúce blokovat’ odchádzajúce a
prichádzajúce hovory.
Čakájúci hovor
Služba signalizácie prichádzajúcich hovorov v priebehu
iného hovoru.
CLI - Identifikácia volajúceho
Služba, ktorá umožňuje identifikovat’ a zobrazit’ na displeji
číslo volajúceho účastníka, prípadne toto číslo zablokovat’
tak, že hovor z tohto čísla nie je možné prijat’.
EMS (Služby rozšírených správ)
Služba umožňujúca odosielat’ z jedného telefónu na druhý
správy, obsahujúce obrázky, zvuky a animácie.
GPRS (Globálna siet’ pre rádiový prenos)
Služba, využívajúca špičkovú technológiu, ktorá umožňuje
prenos dát prostredníctvom mobilnej telefónnej siete.
GPRS zaručuje používateľom mobilných telefónov a
počítačov neprerušené pripojenie k internetu. Táto služba
je založená na globálnom systéme pre mobilnú
komunikáciu (GSM), celulárnych spojeniach a službe
krátkych textových správ (SMS).
GSM (Globálny systém pre mobilnú komunikáciu)
Medzinárodná norma pre celulárnu komunikáciu,
zaručujúca kompatibilitu medzi rôznymi operátormi siete.
GSM pokrýva väčšinu európskych krajín a ďalšie časti
sveta.
Hlasová pošta
Počítačom riadené zariadenie, ktoré automaticky prijíma
vaše hovory, ak nie ste k dispozícii, prehráva privítaciu
správu (s možnost’ou nahrania vášho hlasu) a nahráva
odkazy.
IrDA (Asociácia pre infračervené dáta)
Norma definovaná združením IrDA (Infrared Data
Association). Definuje protokol bezdrôtového prenosu dát
prostredníctvom infračerveného žiarenia. Špecifikácie IrDA
obsahujú normy pre fyzické zariadenia aj pre protokoly,
ktoré používajú na komunikáciu medzi sebou.
Konferenčný hovor
Možnost’ vytvorit’ konferenčný hovor s maximálne piatimi
ďalšími účastníkmi.
180
181
Slovník
Slovník
MMS (Služba multimediálnych správ)
Roaming
Služba správ pre prostredia mobilných sietí, ktorá je
štandardizovaná Fórom WAP a Programom partnerstva
tretej generácie (3GPP, 3rd Generation Partnership
Program). Z pohľadu užívateľov je služba MMS podobná
ako služba SMS – poskytuje automatické a okamžité
doručenie správ, vytvorených užívateľom, na iný telefón.
Správy sú adresované najmä na telefónne čísla a prenos je
zaistený priamo z telefónu do telefónu. MMS podporuje aj
e-mailový protokol, čo umožňuje odosielat’ správy aj na
e-mailovú adresu. Okrem textového obsahu známeho z
SMS môžu MMS správy obsahovat’ aj obrázky, hlas alebo
zvuky a v blízkej dobe aj videoklipy a prezentácie.
Používanie telefónu mimo vašej domácej siete, napr. v
zahraničí.
PIN (Osobné identifikačné číslo)
Bezpečnostný kód, ktorý chráni telefón a SIM kartu proti
neoprávnenému použitiu. Kód PIN dodáva operátor spolu
so SIM kartou. Môže to byt’ štvormiestne až osemmiestne
číslo a môže sa podľa potreby menit’.
Podržanie hovorov
Služba umožňujúca podržat’ spojenie s účastníkom, s
ktorým práve nehovoríte, kým prijímate alebo
uskutočňujete iný hovor. Medzi týmito dvoma hovormi
môžete podľa potreby prepínat’.
Presmerovanie hovoru
Služba umožňujúca presmerovat’ hovory na iné číslo.
SDN (Čísla pre vytáčanie služieb)
Telefónne čísla dodané vašim operátorom, ktoré poskytujú
prístup k špeciálnym službám, ako je hlasová pošta,
informácie o číslach, zákaznícka podpora a tiesňové
volania.
SIM (Modul identifikácie predplatiteľa)
Táto karta obsahuje čip so všetkými potrebnými
informáciami pre prevádzku telefónu (informácie o sieti a
pamäti, ako aj osobné údaje o predplatiteľovi). Karta SIM
sa vkladá do úchytky v zadnej časti telefónu pod batériou.
SMS (Služba krátkych správ)
Siet’ová služba prenosu textových správ medzi dvoma
alebo viacerými účastníkmi. Vytvorená alebo prijatá správa
sa môže zobrazit’, prijat’, upravit’ alebo odoslat’.
Výberové tlačidlá
Dve tlačidlá označené na telefóne ako
funkcia:
a
, ktorých
• sa mení v závislosti od aktuálne zobrazeného menu
• je označená na displeji nad tlačidlami.
PUK (Kód pre odblokovanie PIN)
Bezpečnostný kód pre odblokovanie telefónu po
trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu PIN.
Osemmiestne číslo dodáva operátor spolu so SIM kartou.
182
183
Index
Index
H (pokračovanie)
L
LCD
F
Hovory (pokračovanie)
konferenčné • 37
medzinárodné • 28
odmietnutie • 30
podržanie • 35
presmerovanie • 74
prijaté • 70
príjem • 30
druhého hovoru • 36
spojenie • 27
tiesňové • 176
ukončenie • 30
typ signálu • 83
viac účastníkov • 37
vyhľadávanie čísel v
Telefónnom
zozname • 57
vytočené • 71
záznam • 70
zmeškané • 29, 70
zoznam • 28
zvonenie • 82
Funbox • 114
Funkcie, nastavenie • 24
I
A
Č (pokračovanie)
Abecedný režim • 42, 46
Aktívna linka
služba, používanie • 162
výber • 81
Alternatívna linka • 162
Automatické
vytáčanie • 28, 157
zapnutie • 138
Čísla
FDN • 157
oprava • 27
rýchla voľba • 61
tiesnové • 42, 49
ukladanie • 60
Čistost’ hlasu • 34
B
Batéria
inštalácia • 19
indikátor vybitej batérie • 22
nabíjanie • 21
opatrenia • 171
vybratie • 20
Bezpečnost’
batérie • 171
cestnej premávky • 173
elektronické
zariadenia • 174
informácie • 170, 177
na ceste • 173
pokyny • 7
prevádzkové
prostredie • 173
výbušné prostredia • 176
zdravotnícke prístroje • 175
Blokovanie
hovorov • 76
Budík, nastavit’ • 137
C
Cena hovorov • 72
Č
Čas
nastavenie • 135
svetový • 135
Časovač • 141
184
D
Dátum, nastavit’ • 135
Displej
ikony • 14
jas • 153
jazyk • 154
Dĺžka hovorov • 72, 85
Druhý hovor, príjem • 36
DTMF tóny • 33
H
Heslo
blokovanie • 78
pre zákaz • 169
telefónu • 156, 167
Hlasitost’
príjmu • 31
tónu tlačidiel • 31
vyzváňací tón • 83
Hodiny • 135
Hovor
čaká • 36, 79
konferenčný • 37
viacerých účastníkov
odpojit’ účastníka • 39
spojenie • 37
súkromný hovor • 39
Hovory
blocovanie • 76
ceny • 72
čakajúce • 79
časy • 72
ikony • 14
nastavenia • 152
M
Média box • 120
Medzinárodné hovory • 28
Mená
ukladanie • 60
vkladanie textu • 42
vyhľadávanie/vytáčanie • 57
Menu
navigácia • 50
zoznam položiek • 51
Mikrofón, vypnút’ • 32
Minútové oznámenie • 85
N
Jas • 153
Jazyk, nastavit’ • 154
Nabíjačka • 21
Nastavenia
bezpečnostné • 155
budíka • 137
času • 135
dátumu • 135
displej • 152
jazyk textu • 154
siete • 74
telefónu • 152
vynulovat’ • 161
zvuku • 82
Nastavenie zvuku • 82
K
O
Kalendár • 131
Kalkulačka • 139
Karta, SIM
vloženie • 18
volanie uložených čísel • 63
vybratie • 19
zamknutie • 157
Konferenčné hovory • 37
Obrázok na pozadí,
nastavit’ • 152
Odoslané • 92, 102
Opakované vytáčanie
automaticky • 158
Organizátor • 129
Osobné identifikačné číslo • 167
Ikony • 14
Indikátor vybitej batérie • 22
Internet • 114
J
185
Index
Index
P
S (pokračovanie)
T (pokračovanie)
W
PIN • 167
kontrola • 155
zmena • 155
PIN2 • 168
zmena • 157
Písmená
vkladanie • 42
Podsvietenie • 16
Poznámky
prezeranie • 133
vytváranie • 129, 132
Prediktívne
vkladanie textu • 42, 44
Prednastavit’ správy • 106
Prehliadač, WAP • 114
Prevod, jednotka • 140
Prídavný reproduktor • 40
Prijaté • 90
Prijaté hovory • 70
Príslušenstvo • 9
Prístupové kódy • 167
Privítacia správa • 154
Problém, riešenie • 164
PUK • 168
PUK2 • 169
Skupiny nastavenie • 68
Slúchadlo
hlasitost’ • 31
s mikrofónom • 40
SMS • 87
Správy • 87
čítanie • 90
hlasová pošta • 106
MMS • 94
odoslané • 92
písanie • 88
predvolené • 106
prijaté • 90
privítanie • 154
SMS • 87
typy upozornenia • 83
vymazanie • 93, 105
vysielanie • 107
zvonenie • 83
Starostlivost’ • 178
Stav pamäte, Telefónny zoznam
• 69
Stopky • 142
Svetový čas • 135
Tlačidlá
umiestnenie • 10
Tón
klávesnice • 85
spojenia • 84
správy • 83
zapnutia/vypnutia • 84
Tóny tlačidiel
hlasitost’ • 31
typ, výber • 85
Typ signálu • 83
WAP prehliadač • 114
R
Režim
FDN • 157
T9 • 43
povolených čísel • 157
Režim vstupu textu
jazyk, nastavit’ • 154
zmena • 43
Rýchla voľba • 61
S
Servisný adresár, volat’ • 69
Siet’, výber • 80
Siet’ové služby • 74
SIM karta
vloženie • 18
volanie uložených čísel • 63
vybratie • 19
zamknutie • 157
186
T
T9, režim • 43
Telefón
nastavenia • 152
popis • 10
zapnutie/vypnutie • 23
Telefónny zoznam • 57
kopírovat’ čísla • 59
mazat’ čísla • 59
odoslat’ SMS • 59
stav pamäte • 69
ukladanie čísiel/mien • 60
upravit’ čísla • 59
vymazat’ čísla • 59
Text
jazyk • 154
režimy vkladania • 42
vkladanie • 42
Textové správy • 87
Tichý režim • 85
Tiesňové volania • 176
U
Údržba • 178
Úlohy • 134
Z
Zamknutie
SIM karty • 157
telefónu • 156
Zapnút’/Vypnút’
mikrofón • 32
telefónu • 23
Zmeškané hovory • 29, 70
Znaky
vkladanie • 42
Zvonenie
prichádzajúce hovory • 82
správy • 83
V
Vkladanie symbolov • 42, 49
Voľby, nastavenie • 24
Volajúci
identifikácia • 81
skupiny • 68
Volané čísla • 71
Vynulovat’ nastavenie • 161
Vysielanie • 107
Vytáčanie • 27
čísla uložené na
SIM karte • 63
Vytočené hovory • 71
Výber siete • 80
Výberové tlačidlá,
použitie • 24, 25
187
189
➃ Výberovým tlačidlom stlačte
Zvolit’, čím potvrdíte voľbu.
➂ Pomocou tlačidla Hore alebo
Dolu zvýraznite požadovanú
voľbu.
➁ Pomocou navigačných
tlačidiel prechádzajte hlavné
menu, až kým nenájdete
požadované podmenu.
Potom výberovým tlačidlom
stlačte Zvolit’.
➀ Stlačte Menu v
pohotovostnom režime.
Výberové tlačidlá (
a
) majú funkciu,
ktorá je označená na displeji nad tlačidlami.
Prístup k
funkciám
menu
Stlačte tlačidlo
Stlačte tlačidlá pre
nastavenie hlasitosti na
ľavej strane telefónu.
Prijatie
hovoru
Nastavenie
hlasitosti
.
Stlačte tlačidlo
Ukončenie
hovoru
.
➀ Zadajte číslo.
➁ Stlačte tlačidlo
Uskutočnenie
hovoru
.
Podržte stlačené tlačidlo
.
Zapnút’/
vypnút’
Telefón SGH-E800 GPRS
Stručná príručka
Vyhlásenie o zhode (Smernica R&TTE)
Pre nasledujúci výrobok:
Vytočenie
posledne
volaného
čísla
Rýchla
voľba čísla
Vytočenie
čísla
uloženého
na SIM
karte
Vypočutie
hlasovej
pošty
GSM900/GSM1800 Digitálny prenosný
mobilný telefón
(Názov výrobku)
Stlačte dvakrát tlačidlo
.
V pohotovostnom režime
podržte stlačené príslušné
tlačidlo (2 až 9).
Alebo stlačte tlačidlo (2 až 9) a
tlačidlo .
Zadajte pozíciu na SIM karte,
stlačte tlačidlo
a tlačidlo .
Podržte stlačené tlačidlo 1.
SGH-E800
(Číslo modelu)
Výrobca:
Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(názov, adresa výrobcu*)
Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresu a telefónne číslo
servisného centra spoločnosti Samsung nájdete na záručnom liste, alebo sa kontaktujte
s predajcom.
čoho sa týka toto prehlásenie, je zhoda s nasledujúcimi normami alebo inými
normatívnymi dokumentmi.
Uloženie
čísel do
Telefónneho
zoznamu
Vyhľadávani
e čísel v
Telefónnom
zozname
Bezpečnost’:
EN 60950:2000
EMC:
EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
SAR:
EN 50360-2001
Siet’:
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
EN 50361-2001
➀ Zadajte číslo.
➁ Stlačte Uložit’.
➂ Zvoľte typ pamäte a stlačte
Zvolit’.
➃ Ak zvolíte Telefón, zvoľte
typ čísla a stlačte Zvolit’.
➄ Zadajte meno a stlačte OK.
➅ Ak zvolíte SIM, zadajte číslo
pozície a stlačte OK.
➀ V pohotovostnom režime
výberovým tlačidlom stlačte
Tel.zoz.
➁ Vyberte Hľadat’ meno.
➂ Zadajte meno.
➃ Stlačte OK.
➄ Podľa potreby stlačte
tlačidlo Vľavo alebo Vpravo.
➅ Stlačte tlačidlo
a číslo sa
vytočí.
Týmto prehlasujeme, že [boli vykonané všetky základné rádiové testy a že] horeuvedený
výrobok je v zhode so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/ES.
Bol použitý postup hodnotenia zhody, uvedený v článku 10 a podrobne popísaný v
prílohe[IV] smernice 1999/5/ES, za účasti nasledujúcich oboznámených orgánov:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikačná značka: 168
Technická dokumentácia je uložená v:
laboratóriu Samsung Electronics Euro QA Lab.
a bude k dispozícii na požiadanie.
(Zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.04.26
(miesto a dátum vydania)
In-Seop Lee / manažér predaja
(meno a podpis oprávnenej osoby)
*. Toto nie je adresa Servisnho strediska Samsung. Adresu a telefnne slo Servisnho strediska
Samsung njdete na zrunom liste, poprpade vm ju poskytne predajca vho telefnu.
190
Download PDF

advertising