Samsung | AV-R620 | Samsung AV-R620 Používateľská príručka

Digitálny systém
priestorového AV zosilňovača
TENTO PRÍSTROJ BOL VYROBENÝ:
HT-AS620
AV-R620
Návod na použitie
AH68-02012G
11
10
01
1010101010101010
010
1
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
01
01
1
010
10 1
10
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
Bezpečnostné opatrenia
10
010
Bezpečnostné upozornenia
SK
PRÍPRAVA
Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri zariadenia sa
nachádza nebezpečné napätie, ktoré môže spôsobiť
poranenie elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE:
ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE ZADNÝ KRYT.
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ
BY ZÁKAZNÍK DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. OBRÁŤTE SA NA
KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL
1
10
01
0
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
0
01
0
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
101
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
10
1
10
Tento symbol vás upozorňuje na dôležité pokyny k
otváraniu a údržbe zariadenia.
VAROVANIE: Pre zníženie nebezpečenstva poranenia elektrickým
prúdom nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: AKO PREVENCIU PRED PORANENÍM ELEKTRICKÝM
PRÚDOM, PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY
S ŠIROKÝM OTVOROM A ÚPLNE ZASTRČTE.
VOLUME
Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho
prehrávača. Váš prehrávač nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu
(7,5 - 10cm). Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté! Na vrchnú stranu prehrávača nič neukladajte. Prehrávač
neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Pred presúvaním prehrávača sa
ubezpečte, že zásuvka na disk je prázdna. Tento prehrávač je určený na nepretržité používanie. Prepnutie DVD prehrávača
do pohotovostného režimu neprerušuje prísun elektrickej energie. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť od elektrickej energie,
vytiahnite zástrčku zo zásuvky, obzvlášť v tom prípade, ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu.
VOLUME
VOLUME
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento kompaktný diskový prehrávač je klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
• Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s ochranným uzemňovacím pripojením.
• Pre odpojenie prístroja od siete musíte vytiahnuť zástrčku z zásuvky, ktorá bude preto pripravená na prevádzku.
Elektroinštalácia hlavného vedenia zástrčky (iba pre Anglicko)
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Hlavné vedenie tohto prístroja je dodávané liatou zástrčkou s poistkou. Hodnota poistky je uvedená na kolíkovej strane zástrčky a ak je potrebná jej
výmena, musíte použiť schválenú poistku BS1362 s rovnakým výkonom.
Zástrčku nikdy nepoužívajte s odstráneným krytom poistky. Ak je kryt oddeliteľný a je potrebná výmena, musí byť nový kryt rovnakej farby ako
poistka, ktorou je zástrčka vybavená. Výmenné kryty sú dostupné u vášho predajcu.
Ak nie je vybavená zástrčka vhodná pre zásuvku u vás doma, alebo ak nie je kábel dostatočne dlhý, aby dosiahol do zásuvky, mali by ste si
zaobstarať vhodné bezpečnostné predlžovacie vedenie ale poprosiť o pomoc vášho predajcu.
Ak však neexistuje iná alternatíva, ako odrezanie zástrčky, odstráňte poistku a potom zástrčku bezpečne odstráňte. Zástrčku nepripájajte k zásuvke,
pretože hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom z neizolovaného elektrického kábla.
Neizolované elektrické káble nikdy nepripájajte priamo k zásuvke. Vždy musíte použiť zástrčku a poistku.
Drôty v hlavnom vedení sú zafarbené nasledovne:–
Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky.
Vrcholové napätie kvôli bleskom by mohlo poškodiť
zariadenie.
Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani iným zdrojom tepla.
Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.
Prehrávač chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy) a nadmerným
ohrevom (napr. kozub) alebo pred zariadeniami, ktoré vytvárajú
silné magnetické alebo elektrické pole (napr. reproduktory). V
prípade poruchy zariadenia odpojte sieťový kábel od zástrčky.
Váš prehrávač nie je určený na priemyselné použitie.
Tento výrobok používajte iba na osobné účely.
Ak prehrávač alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi
teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia.
Pri prenose prehrávača cez zimu, počkajte pred použitím
približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje
chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
DÔLEŽITÉ
MODRÝ = NEUTRÁLNY
HNEDÝ = POD VEDENÍM
Tieto farby nemusia zodpovedať farebným označeniam, ktoré charakterizujú koncovky vo vašej zástrčke, preto postupujte nasledovne:–
Drôt zafarbený na MODRO musí byť pripojený ku koncovke, ktorá je označená písmenom N alebo je zafarbená na MODRO alebo ČIERNO.
Drôt zafarbený na HNEDO musí byť pripojený ku koncovke, ktorá je označená písmenom L alebo je zafarbená na HNEDO alebo ČERVENO.
VAROVANIE: ŽIADNY Z DRÔTOV NEPRIPÁJAJTE K UZEMŇOVACEJ KONCOVKE, KTORÁ JE OZNAČENÁ PÍSMENOM E
ALEBO SYMBOLOM ZEME
, ALEBO JE ZAFARBENÁ NA ZELENO ALEBO ŽLTO.
2
Toto označenie, ktoré sa nachádza na výrobku alebo k jeho literatúre zobrazuje, že na
konci životnosti ho nemôžete likvidovať s domácim odpadom.
Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z voľnej
likvidácie odpadu, oddeľte ho prosím od ostatných druhov odpadov a zodpovedne ho
recyklujte, aby ste podporili fungujúce zdroje opätovného použitia materiálov.
Domáci používatelia by mali kontaktovať maloobchodníka, u ktorého tento výrobok zakúpili
a tiež miestnu správcovskú kanceláriu kvôli informáciám kde a ako môžu vziať tento
výrobok na recyklovanie bezpečné pre prírodu.
Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky a
nákupnej zmluvy.
Tento výrobok nemôžete pri likvidácii zmiešať s ostatným komerčným odpadom.
3
0
01
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
01
1
10
1
01
01
1010101010101010
010
1
010
10 1
10
Obsah
10
1
11
0
01
0
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
01
010
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
Charakteristika
10
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
101
10
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
SK
10
1
10
Digitálny AV prijímač
Tento výrobok je čistý digitálny AV prijímač, ktorý slúži na spracovanie digitálneho signálu
aby minimalizoval skreslenie a stratu signálu.
PRÍPRAVA
PRÍPRAVA
Bezpečnostné upozornenia .............................................................................................2
Bezpečnostné opatrenia ..................................................................................................3
Charakteristika ................................................................................................................4
Popis ...............................................................................................................................6
PRIPOJENIA
Dolby Pro Logic II
Pripojenie reproduktorov .................................................................................................10
Pripojenie externých zariadení ........................................................................................12
Pripojenie antén FM a AM ...............................................................................................15
Dolby Pro Logic II je nová forma technológie dekódovania viackanálového
zvukového signálu, ktorá je zdokonalením Dolby Pro Logic.
PREVÁDZKA
DTS (Digitálny zvukový systém)
DTS prehráva 5.1 kanálový zvuk s menšou kompresiou, ako Dolby
Digital, kvôli bohatšiemu zvuku.
SFE (Efekt zvukového poľa) využíva 24 bitový zvuk spracovania digitálneho signálu
Poskytuje realistickejší zvuk s normálnymi zdrojmi stereo zvuku.
Pred použitím AV prijímača .............................................................................................16
Výber digitálneho/analógového vstupu ...........................................................................18
Nastavenie režimu reproduktora .....................................................................................20
Nastavenie vzdialenosti počúvania reproduktora ............................................................22
Nastavenie digitálneho vstupu ........................................................................................24
Nastavenie DRC (Dynamické ovládanie rozsahu) ..........................................................25
Skúšobný tón ...................................................................................................................26
Nastavenie úrovne reproduktora .....................................................................................28
Režim Dolby Pro Logic ll .................................................................................................30
Efekt Dolby Pro Logic ll ...................................................................................................32
Režim SFE ......................................................................................................................34
Režim Stereo ...................................................................................................................36
PREVÁDZKA RÁDIA
Počúvanie rádia ...............................................................................................................38
Prednastavenie rádiových staníc ....................................................................................39
O vysielaní RDS.. ............................................................................................................40
RÔZNE
Praktické funkcie.......... ...................................................................................................42
Ovládanie televízora diaľkovým ovládačom. ...................................................................44
Ovládanie vášho videa (DVD) diaľkovým ovládačom .....................................................46
Pred volaním servisu .......................................................................................................48
Technické údaje ..............................................................................................................50
4
5
0
01
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
10
10
10 1
01
010101010101
010 1
010
10
010
1
01
10
0
01
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
01
1010101010101010
010
1
010
101
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10 1
00
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
Popis
01
10
01
SK
10
1
10
Tlačidlo FUNCTION
Tlačidlo SELECT (
Tlačidlo INPUT MODE
Tlačidlo TUNING (
Kontrolka pohotovostného
režimu
, )
, )
KONEKTOR
FM ANTÉNY
KONEKTOR VSTUPU
VIDEA/SAT VIDEA
KONEKTOR VÝSTUPU
VIDEA
KONEKTOR AM
ANTÉNY
Tlačidlo SURROUND
Tlačidlo SETUP
Tlačidlo Konektor
POWER SLÚCHADIEL
OVLÁDANIE
HLASITOSTI
KONEKTOR VSTUPU
OPTICKÉHO DIGITÁLNEHO
ZVUKU DVD
KONEKTOR VSTUPU
KOAXIÁLNEHO
DIGITÁLNEHO ZVUKU CD
KONEKTOR
VSTUPU DVD
VIDEA
KONCOVKY
PREDNÉHO
REPRODUKTORA
KONEKTOR VÝSTUPU
MONITORU VIDEA
PRÍPRAVA
[ Zadný panel ]
[ Predný panel ]
VENTILÁTOR
KONCOVKY REPRODUKTORA SUBWOOFER
KONCOVKY PRIESTOROVÉHO REPRODUKTORA
KONCOVKY STREDNÉHO REPRODUKTORA
[ Displej ]
KONEKTORY VSTUPU ZVUKU DVD
KONTROLKA
DOLBY DIGITAL
KONTROLKA KONTROLKA
DTS
LIVE SURROUND
KONTROLKA
KONTROLKA
DOLBY
L.PCM
KONEKTORY VSTUPU ZVUKU VIDEA/SAT
KONTROLKA
REPRODUKTOROV
KONEKTORY VSTUPU ZVUKU CD
KONTROLKA
FREKVENCIE RÁDIA
PHONES
STANDBY
KONEKTORY VÝSTUPU ZVUKU VIDEA
KONEKTORY 1, 2 VÝSTUPU
SUBWOOFERA
VOLUM E
 Príslušenstvo 
INPUT MODE
SETUP
FUNCTION
SURROUND
SELECT
TUNING
KONTROLKA DIGITAL
KONTROLKA
DOLBY PRO
LOGIC II
KONTROLKA STEREA RÁDIA
PREDNÝ
DISPLEJ
6
75Ω
Diaľkový ovládač
AM anténa
FM anténa
Návod na použitie
FM
A
RA D IO AN T
KONTROLKA PRIJÍMANIA
RÁDIOVÉHO VYSIELANIA
75Ω
FM
AM
RA D IO AN T
7
(DVD )
O PTIC AL
D IG ITAL
(C D )
C O AXIAL
AU D IO IN
0
01
01
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
01
01
1010101010101010
010
1
010
10
0
01
10
101
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10 1
00
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
Popis
01
10
01
SK
10
1
10
Tlačidlo TV
Tlačidlo AMP
Vkladanie batérií do diaľkového ovládača
Tlačidlo DVD
Tlačidlo VCR
Tlačidlo DIMMER
Tlačidlo POWER
Tlačidlo TV/VIDEO, FUNCTION
1
Kryt batérie vyberte v
smere šípky.
Tlačidlo CD
ČÍSELNÉ tlačidlá (0 - 9)
Tlačidlo TUNER
Tlačidlo INPUT MODE DIGITAL
Tlačidlo INPUT MODE ANALOG
Tlačidlo MENU
Vložte dve 1,5 V
batérie typu AAA.
Dávajte pozor správnej
polarite (+ a -).
3
Kryt batérie vráťte
späť.
Tlačidlo DVD
Tlačidlo DRC
Tlačidlo OVLÁDANIA
HLASITOSTI
2
Tlačidlo VCR/SAT
Tlačidlo SLEEP
Tlačidlo MO/ST
Tlačidlo PREHRÁVANIA
EXTERNÉHO ZARIADENIA
Tlačidlo MUTE
PRÍPRAVA
[ Diaľkový ovládač ]
Poznámka
Tlačidlo TUNER/CHANNEL
Tlačidlo TUNING MODE
Aby ste predišli vytečeniu alebo prasknutiu batérií, dodržujte tieto bezpečnostné opatrenia:
• Batérie vkladajte do diaľkového ovládača tak, aby súhlasila polarita:(+) na (+) a (–) na (–).
• Používajte správny typ batérií. Batérie, ktoré vyzerajú rovnako sa môžu líšiť v napätí.
• Obe batérie vždy vymieňajte naraz.
• Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani ohňu.
Rozsah diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v priamej línii. Môžete ho tiež používať v
horizontálnom uhle do 30° od senzora diaľkového ovládača.
Tlačidlo KURZORA/ENTER
Tlačidlo SUBWOOFER
Tlačidlo INFO
Tlačidlo STEREO
Tlačidlo SPK DISTANCE
Tlačidlo TUNER MEMORY
Tlačidlo MODE
Tlačidlo EFFECT
Tlačidlo TEST TONE
Výberové tlačidlá RDS
Tlačidlo SPK LEVEL
Tlačidlo SFE MODE
8
Tlačidlo SPK SELECT
9
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Pripojenie reproduktorov
SK
10
01
01
10
0
01
10
10
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
AKTÍVNY SUBWOOFER
(nie je súčasťou dodávky)
PREDNÝ (R)
PS-AF620
• Ak je potrebných viac základní,
môžete k portu Subwoofer 1 alebo 2,
pripojiť ďalší aktívny subwoofer (nie
je súčasťou dodávky). Pretože signál
portov Subwoofer 1 a 2 nie je stereo,
budete počuť iba basový zvuk mono,
bez ohľadu ku ktorému portu budete
pripájať.
PREDNÝ (L)
PS-AF620
PRIESTOROVÝ (R) PRIESTOROVÝ (L)
PS-AR620
PS-AR620
PRIPOJENIA
HLAVNÁ
JEDNOTKA
AV-R620
SL
SR
NÁZOV MODELU SYSTÉMU : HT-AS620
Poloha AV prijímača
Priestorové reproduktory
• AV prijímač umiestnite na špecializovaný stojan alebo
poličku.
• Tieto reproduktory umiestnite za svoju polohu počúvania.
• Ak je tam málo miesta, umiestnite tieto reproduktory tak,
aby boli otočené smerom k sebe.
• Umiestnite ich asi 60 až 90 cm nad vaše uši tak, aby boli
mierne otočené smerom dole.
Na rozdiel od stredových reproduktorov sa priestorové
reproduktory používajú na hlavne na ovládanie
zvukových efektov a zvuk z nich nebude vychádzať stále.
Predné reproduktory
• Tieto reproduktory umiestnite dopredu od vašej polohy
počúvanie, smerom dnu (asi 45°) smerom k sebe.
• Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali v
rovnakej výške, ako vaše uši.
• Prednú stranu predných reproduktorov zrovnajte s
prednou stranou stredového reproduktora, alebo
ich od stredových reproduktorov umiestnite mierne
dopredu.
HLAVNÁ JEDNOTKA
PREDNÝ REPRODUKTOR
STREDOVÝ REPRODUKTOR
PRIESTOROVÝ REPRODUKTOR
PASÍVNY SUBWOOFER
AV-R620
PS-AF620
PS-AC620
PS-AR620
PS-AW620
STREDOVÝ
PS-AC620
PASÍVNY
SUBWOOFER
PS-AW620
 Pripojenie vedenia reproduktora
1
Stlačte jazýček konektora
reproduktora.
Subwoofer
2
Čierny vodič vložte do čiernej (-)
koncovky a sivý vodič do červenej (+)
koncovky.
• Poloha subwoofera nie je rozhodujúca.
Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
Stredový reproduktor
• Najlepšie je nainštalovať ho do rovnakej výšky, ako
predné reproduktory.
• Môžete ho tiež nainštalovať priamo nad alebo pod
televízor.
Poznámka
• Ak reproduktory pripevňujete na stenu uistite sa, že sú
pripevnené pevne, aby nespadli.
Upozornenie
Poznámka
10
• Subwoofer udržujte mimo dosahu detí, aby ste predišli tomu, že vložia ruky alebo predmet do otvoru v subwooferi.
• Keď je zariadenie zapnuté, nikdy sa nedotýkajte koncoviek reproduktora.
Ak tak spravíte, mohlo by to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom.
• Uistite sa, že polarity (+ a -) sú správne.
11
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Pripojenie externých zariadení
SK
Pripojenie komponentov videa
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
SAT(Set top Box)
DVD prehrávač
or
Poznámka
12
Video projektor
PRIPOJENIA
Poznámka
• Konektory vstupu analógového zvuku a videa hlavnej
jednotky môžete používať pre SAT alebo video.
Nemôžete pripojiť obe zariadenia naraz.
• Ak má externé zariadenie iba jeden konektor výstupu
zvuku, pripojte ho k pravému alebo ľavému konektoru
vstupu zvuku na hlavnej jednotke.
• Červenú zástrčku zvukového kábla pripojte k červenému
konektoru a biely kábel k bielemu konektoru.
or
• Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od zdroja elektrickej energie.
• Dokonca aj keď sú vstupy digitálneho zvuku označené DVD a CD, môžete pripojiť váš DVD/CD prehrávač k
OPTICKÉMU aj KOAXIÁLNEMU vstupu digitálneho zvuku (ak zodpovedá výstupu digitálneho zvuku na vašom
prehrávači).
TV
VCR
13
10
01
01
01
Pripojenie komponentov zvuku
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
01
00
101
1
10
10
10 1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
01
01
1010101010101010
010
1
010
10 1
10
1
01
01
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10
10
010
Pripojenie externých zariadení
0
01
1
10
11
Pripojenie antén FM a AM
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
11
0
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
0
01
0
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
101
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
SK
10
1
10
Ak je Am príjem slabý, pripojte
vonkajšiu AM anténu
(nie je súčasťou dodávky).
PRIPOJENIA
AM anténa s očkom
(dodávaná)
CD prehrávač
FM anténa (dodávaná)
Pre montáž AM antény s očkom zastrčte
jazýčky na očku do otvorov v základni.
Pripojenie FM antény
1. Dodanú FM anténu pripojte ku koncovke FM 75
ΩC OAXIAL, ako dočasné opatrenie.
2. Pomaly pohybujte s anténnym káblom, až kým
nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel
potom pripevnite k stene alebo k inému pevnému
povrchu.
VENTILÁTOR
Pripojenie AM antény
1. Dodávanú AM anténu s očkom pripojte k AM
a koncovkám.
2. Ak je príjem slabý, pripojte k AM koncovke vonkajší
vinylový kábel.
(AM anténu s očkom nechajte pripojenú).
Ventilátor rozptyľuje teplo, ktoré sa nazbieralo vo vnútri zariadenia, aby mohlo
zariadenie pracovať normálne. Ventilátor sa aktivuje automaticky a dodáva
chladný vzduch do zariadenia.
Kvôli vlastnej bezpečnosti dodržiavajte prosím nasledovné
bezpečnostné pokyny.
• Uistite sa, že jednotka je dobre ventilovaná. Ak má jednotka slabú ventiláciu, teplota vo vnútri
môže stúpnuť a zariadenie poškodiť.
• Ventilátor ani ventilačné otvory neblokujte. (Ak sú ventilátor alebo ventilačné otvory prikryté
novinami alebo látkou, vo vnútri jednotky sa môže nazbierať teplo a spôsobiť požiar.)
14
15
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Pred použitím AV prijímača
Zapnutie/Vypnutie
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo POWER.
• Zariadenie tak zapnete alebo prepnete do pohotovostného režimu.
HLAVNÁ JEDNOTKA
režimu.
Funkcie určeného diaľkového ovládača
Výber funkcie
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Spôsob 1
Stlačte tlačidlo FUNCTION.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi FM 
AM  DVD  VCR/SAT  CD.
Spôsob 2
Stlačte tlačidlo CD, VCR/SAT, DVD alebo TUNER.
• CD, VCR/SAT, DVD alebo TUNER môžete vybrať priamo.
PREVÁDZKA
1 Zástrčku pripojte k zásuvke.
diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo POWER.
2 NaZariadenie
tak zapnete alebo prepnete do pohotovostného
•
SK
HLAVNÁ JEDNOTKA
Stlačte tlačidlo FUNCTION.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi FM 
AM  DVD  VCR/SAT  CD.
Váš zosilňovač (tento AV prijímač), televízor, DVD a video môžete ovládať
týmto diaľkovým ovládačom.
Viac informácií nájdete na stranách 44 – 47.
16
17
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Výber digitálneho/analógového vstupu
SK
10
01
01
10
0
01
10
10
Pomocou tohto zariadenia môžete počúvať 2 kanálový analógový alebo Dolby Digital 5.1 kanálový zvuk.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
DVD funkcia
Pred vybratím vstupného režimu DVD postupujte podľa krokov 1 – 4 v nastavení
DVD na strane 26.
Stlačte tlačidlo INPUT MODE DIGITAL.
• Bude vybratý OPTICKÝ alebo KOAXIÁLNY DVD režim, podľa DVD nastavenia,
ktoré ste vykonali na strane 26
alebo
Stlačte tlačidlo INPUT MODE ANALOG.
• Bude vybratý ANALÓGOVÝ režim DVD.
DVD funkcia
Pred vybratím vstupného režimu DVD postupujte podľa krokov 1 – 4 v nastavení
DVD na strane 26.
Stlačte tlačidlo INPUT MODE.
PREVÁDZKA
• Pred vybratím analógového režimu DVD nie je potrebné nastavenie DVD.
HLAVNÁ JEDNOTKA
• Opakovane budú vybrané režimy OPTICKÝ alebo KOAXIÁLNY DVD a
ANALÓGOVÝ DVD.
CD funkcia
Pred vybratím vstupného režimu CD postupujte podľa krokov 1 – 4 v nastavení
CD na strane 26.
Stlačte tlačidlo INPUT MODE DIGITAL.
• Bude vybratý OPTICKÝ alebo KOAXIÁLNY režim CD, podľa DVD nastavenia,
ktoré ste vykonali na strane 26
CD funkcia
Pred vybratím vstupného režimu CD postupujte podľa krokov 1 – 4 v nastavení
CD na strane 26.
Stlačte tlačidlo INPUT MODE.
• Opakovane budú vybraté režimy OPTICKÝ alebo KOAXIÁLNY CD a
ANALÓGOVÝ CD.
alebo
Stlačte tlačidlo INPUT MODE ANALOG.
• Bude vybratý ANALÓGOVÝ režim CD.
• Pred vybratím analógového režimu CD nie je potrebné nastavenie CD.
Poznámka
• Východiskové nastavenie je „DVD: OPTICAL, CD: COAXIAL“.
18
Poznámka
• Dolby Digital si môžete vychutnávať, ak pripojíte konektor výstupu digitálneho
zvuku komponentu externého zvuku k optickému/koaxiálnemu konektoru
vstupu digitálneho zvuku na hlavnej jednotke.
19
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Nastavenie režimu reproduktora
SK
10
01
01
10
0
01
10
10
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
Citlivosť frekvencie reproduktora bude nastavená podľa usporiadania vašich reproduktorov a podľa toho, či sú
alebo nie sú niektoré reproduktory použité.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
tlačidla SPK SELECT vyberiete požadovaný reproduktor.
1 Pomocou
Každým stlačením tohto tlačidla budete prepínať medzi F.SPK  C.SPK  S.SPK
•
 SW SPK  CROVR  SPK MODE OFF
HLAVNÁ JEDNOTKA
Stlačením tlačidla  nastavte režim (Veľký, malý atď.) pre
2 vybraný
reproduktor.
tlačidlo SETUP.
1 Stlačte
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE“ a prejdete do režimu Nastavenia.
3 Pre nastavenie režimu pre každý reproduktor opakujte kroky 1 - 2.
2 Jedenkrát stlačte tlačidlo FUNCTION
Opustenie nastaveného režimu
3 Stlačením tlačidla SURROUND vyberte požadovaný
•
PREVÁDZKA
• Na displeji sa zobrazí „SPK SETUP“.
reproduktor.
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačením tlačidla SPK SELECT nastavte SPK
• Každým stlačením tohto tlačidla budete prepínať medzi F.SPK  C.SPK
MODE OFF.
 S.SPK  SW SPK  CROVR.
tlačidla SELECT (
4 Stlačením
vybraný reproduktor.
, ) nastavte režim pre
5 Pre nastavenie každého reproduktoru opakujte kroky 3 - 4.
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačte tlačidlo SETUP.
Na displeji sa zobrazí „SETUP OFF“ a vy opustíte režim Nastavenia.
Vypnutie alebo zapnutie SUBWOOFERA.
Nastavenie reproduktora
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi SW SPK: YES,
REPRODUKTOR
Možné nastavenia
Východiskové
nastavenie
F.SPK(Predný
reproduktor)
LARGE, SMALL
(VEĽKÝ, MALÝ)
SMALL
C.SPK(Stredový
reproduktor)
LARGE,SMALL NONE
(VEĽKÝ, MALÝ, ŽIADNY)
SMALL
S.SPK(Priestorový
reproduktor)
LARGE,SMALL NONE
(VEĽKÝ, MALÝ, ŽIADNY)
SMALL
SW SPK(Subwoofer)
YES,NO (ÁNO, NIE)
YES
CROVR(Prechodová
frekvencia)
60,80,100,120,
150,180,200 (Hz)
150Hz
Stlačte tlačidlo SUBWOOFER na diaľkovom ovládači.
SW SPK: NO (SUB.: ÁNO, SUB.: NIE).
Poznámka
• Ak je F.SPK nastavený na LARGE, môžete pre reproduktor subwoofera vybrať YES
20
alebo NO (ÁNO alebo NIE).
• Ak je F. SPK nastavený na SMALL, reproduktor subwoofera je automaticky nastavený
na YES (Áno). NO (Nie) nemôžete vybrať.
• LARGE : Vyberte ak používate veľké reproduktory.
Zvuk budete počuť v plnom rozsahu.
• SMALL : Vyberte ak používate malé reproduktory.
Basový zvuk pod 100 Hz nebude vystupovať.
• NONE : Vyberte ak nepoužívate žiadne reproduktory.
• YES(Subwoofer) : Vyberte ak používate subwoofer.
• NO(Subwoofer) : Vyberte ak nepoužívate subwoofer.
• CROVR: Pre čo najlepší basový zvuk vo vašej miestnosti vyberte
prechodnú frekvenciu.
21
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Nastavenie vzdialenosti počúvania reproduktora
SK

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1 Stlačením tlačidla SPK DISTANCE vyberte požadovaný
reproduktor.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete prepínať medzi F.L  CEN 
F.R  S.R  S.L  S.W  DIST OFF.
tlačidla  nastavte vzdialenosť reproduktora.
2 Stlačením
Pre reproduktory P. Ľ, STRED., P. P., SUB., P.P, P.Ľ môžete nastaviť
•
vzdialenosť od reproduktora po polohu počúvania medzi 0,3 – 9,0 m v
0,3 m intervaloch.
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačením tlačidla SPK DISTANCE nastavte
DIST OFF.
tlačidlo SETUP.
1 Stlačte
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE“ a prejdete do režimu Nastavenia.
2 Dvakrát stlačte tlačidlo FUNCTION.
•
• Na displeji sa zobrazí „DIST SETUP“.
PREVÁDZKA
Opustenie nastaveného režimu
HLAVNÁ JEDNOTKA
tlačidla SURROUND vyberte požadovaný reproduktor.
3 Stlačením
Každým stlačením tohto tlačidla budete prepínať medzi F.L  CEN  F.R 
•
S.R  S.L  S.
4 Stlačením tlačidla SELECT (
reproduktora.
, ) nastavte vzdialenosť
• Pre reproduktory P. Ľ, STRED., P. P., SUB., P.P, P.Ľ môžete nastaviť vzdialenosť
od reproduktora po polohu počúvania medzi 0,3 – 9,0 m v 0,3 m intervaloch.
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačte tlačidlo SETUP.
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE OFF“ a vy opustíte nastavený režim.
Poznámka
• Ak je po umiestnení reproduktora poloha počúvania mimo rozsahu
nastavenia reproduktora, nastavte vzdialenosť na maximum.
22
23
10
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
01
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
1
010
10 1
SK
01
Túto funkciu môžete použiť na vychutnávanie si zvuku Dolby Digital ak pozeráte filmy pri nízkej hlasitosti
v noci.
01
01
01
10
10
10
Pre DVD alebo CD prehrávač musíte nastaviť digitálny vstup buď Optický alebo Koaxiálny. Záleží od
digitálneho vstupu, ku ktorému máte pripojený prehrávač.
0
01
1
10
Nastavenie DRC (Dynamické ovládanie rozsahu)
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Nastavenie digitálneho vstupu
10
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
11
0
10
01010101001010
10
101
10
10
10
10
0101010101
10 1
01
01
01
0
01
0
01
010101010101
010 1
010
10
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
101
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
00
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
10
01
10
1
10

HLAVNÁ JEDNOTKA
NASTAVENIE DVD
•
•
•
OPTICAL (KOAXIÁLNY OPTICKÝ).
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačte tlačidlo SETUP.
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE OFF“ a vy opustíte režim Nastavenia.
NASTAVENIE CD
tlačidlo SETUP.
1 Stlačte
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE“ a prejdete do režimu Nastavenia.
stlačte tlačidlo FUNCTION.
2 Trikrát
Na displeji sa zobrazí „DIGITAL IN“.
•
•
3 Stlačením tlačidla SURROUND vyberte CD.
tlačidla SELECT ( , ) nastavte digitálny vstup.
4 Stlačením
Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi COAXIAL
•
Stlačte tlačidlo DRC.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi DRC :
STD  DRC : MAX  DRC : MIN.
HLAVNÁ JEDNOTKA
PREVÁDZKA
1 Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE“ a prejdete do režimu Nastavenia.
stlačte tlačidlo FUNCTION.
2 Trikrát
Na displeji sa zobrazí „DIGITAL IN“.
3 Stlačením tlačidla SURROUND vyberte DVD.
tlačidla SELECT ( , ) nastavte digitálny vstup.
4 Stlačením
Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi COAXIAL
Stlačte tlačidlo SETUP.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
tlačidlo SETUP.
1 Stlačte
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE“ a prejdete do režimu Nastavenia.
2 Štyrikrát stlačte tlačidlo FUNCTION
•
• Na displeji sa zobrazí „DRC SETUP“.
tlačidlo SURROUND.
3 Stlačte
Na displeji sa zobrazí „DRC: STD“.
4 Stlačením tlačidla SELECT (
•
, ) nastavte DRC.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi DRC :
STD  DRC : MAX  DRC : MIN.
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačte tlačidlo SETUP.
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE OFF“ a vy opustíte režim Nastavenia.
OPTICAL (KOAXIÁLNY OPTICKÝ).
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačte tlačidlo SETUP.
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE OFF“ a vy opustíte režim Nastavenia.
Nastavenie DRC
24
• STD : Nastavenie efektu DRC na štandard.
• MAX : Nastavenie efektu DRC na maximum.
• MIN : Nastavenie efektu DRC na minimum.
25
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Skúšobný tón
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
SK
10
01
01
10
0
01
10
10
Testový tón používajte na kontrolu stavu alebo úrovne pripojenia.
Automatický výstup skúšobného tónu

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Stlačte tlačidlo TEST TONE.
• Skúšobný signál bude automatický vychádzať nasledovne F.L  CEN  F.R
Manuálny výstup skúšobného tónu
 S.R  S.L  S.W.
• Počas výstupu skúšobného tónu stlačte tlačidlo  a nastavte úroveň
výstupu od -10 po +10 dB 1 krokom.
• Opätovne stlačte tlačidlo TEST TONE.
HLAVNÁ JEDNOTKA

tlačidlo SETUP.
1 Stlačte
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE“ a jednotka prejde do režimu Nastavenia.
2 Šesťkrát stlačte tlačidlo FUNCTION.
•
HLAVNÁ JEDNOTKA
tlačidlo SETUP.
1 Stlačte
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE“ a prejdete do režimu Nastavenia.
2 Päťkrát stlačte tlačidlo FUNCTION.
Na displeji sa zobrazí „TEST-T AUTO“.
3 Stlačte tlačidlo SURROUND.
• Na displeji sa zobrazí „TEST-T MANU“.
3 Stlačte tlačidlo SURROUND.
•
• Každým stlačením tohto tlačidla budete prepínať medzi F.L  CEN  F.R
 S.R  S.L  S.
•
4 Stlačením tlačidla SELECT (
požadovaný skúšobný tón.
• Skúšobný signál bude automatický vychádzať nasledovne F.L  CEN 
nastavte úroveň výstupu od -10 po +10 dB 1 krokom.
,
,
) nastavte
• Úroveň výstupu reproduktora môžete nastaviť od -10 po +10 dB 1 krokom.
• Zvuk je pri -10 dB tichší a pri +10 dB hlasnejší.
F.R  S.R  S.L  S.W .
• Počas výstupu skúšobného tónu stlačte tlačidlo SELECT (
PREVÁDZKA

Zastavenie skúšobného tónu
)a
Zastavenie skúšobného tónu
Zastavenie skúšobného tónu
Jedenkrát stlačte tlačidlo SETUP.
• Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE OFF“ a skúšobný tón sa zastaví.
Jedenkrát stlačte tlačidlo SETUP.
• Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE OFF“ a skúšobný tón sa zastaví.
Výstup skúšobného tónu
26
• F.L (Predný - Ľavý): -10 ~ +10 dB
• CEN (Stredový): -10 ~ +10 dB
• F.R (Predný - Pravý): -10 ~ +10 dB
• S.R (Priestorový - Pravý): -10 ~ +10 dB
• S.L (Priestorový - Ľavý): -10 ~ +10 dB
• S.W (Subwoofer): -10 ~ +10 dB
27
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
01
01
10
10
0
01
10
Môžete nastaviť vyváženie a úroveň reproduktorov.
10
010
Nastavenie úrovne reproduktora
SK

Diaľkový ovládač
tlačidla SPK LEVEL vyberiete požadovaný
1 Pomocou
reproduktor.
HLAVNÁ JEDNOTKA
• Každým stlačením tohto tlačidla budete prepínať medzi F.L  CEN  F.R 
S.R  S.L  S.W  SPK LVL OFF.
1 Stlačte tlačidlo SETUP.
2 Pomocou tlačidla  nastavte požadovanú úroveň
reproduktora.
• Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE“ a prejdete do režimu Nastavenia.
• Môžete ju nastaviť od -10 do +10 dB 1 krokom.
• Východiskové nastavenie je 00 dB.
PREVÁDZKA
2 Osemkrát stlačte tlačidlo FUNCTION
• Zvuk je pri -10 dB tichší a pri +10 dB hlasnejší.
• Na displeji sa zobrazí „LEVEL SETUP“.
3 Stlačte tlačidlo SURROUND.
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačením tlačidla SPK LEVEL nastavte SPK
• Každým stlačením tohto tlačidla budete prepínať medzi F.L  CEN  F.R
LVL OFF.
 S.R  S.L  S.
4 Pomocou tlačidla SELECT (
,
požadovanú úroveň reproduktora.
) nastavte
• Môžete ju nastaviť od -10 do +10 dB 1 krokom.
• Zvuk je pri -10 dB tichší a pri +10 dB hlasnejší.
• Východiskové nastavenie je 00 dB.
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačte tlačidlo SETUP.
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE OFF“ a vy opustíte režim Nastavenia.
Nastavenie úrovne reproduktora
• F.L (Predný - Ľavý): -10 ~ +10dB
• CEN (Stredový): -10 ~ +10dB
• F.R (Predný - Pravý): -10 ~ +10dB
• S.R (Priestorový - Pravý): -10 ~ +10dB
• S.L (Priestorový - Ľavý): -10 ~ +10dB
• S.W (Subwoofer): -10 ~ +10dB
28
29
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Režim Dolby Pro Logic ll
SK
10
01
01
10
0
01
10
10
Tento režim poskytuje 5.1 kanálový zvuk z 2 kanálových zdrojov
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Stlačte tlačidlo
MODE.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete prepínať medzi CINEMA MATRIX 
GAME PROLOGIC MUSIC.
HLAVNÁ JEDNOTKA
tlačidla SURROUND vyberte režim „DPL II“.
1 Stlačením
Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi DPL ll 
•
SFE  STEREO.
2 Stlačte tlačidlo SELECT(
PREVÁDZKA
, ).
• Každým stlačením tlačidla SELECT ,
(
) budete prepínať medzi CINEMA
 MATRIX  GAME PROLOGIC  MUSIC.
,) budete prepínať medzi MUSIC
 PROLOGIC GAME MATRIX  CINEMA.
• Každým stlačením tlačidla SELECT (
Opustenie nastaveného režimu
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd.
• Počkajte približne 5 sekúnd.
Režim Dolby Pro Logic ll
• MUSIC : Poskytuje 5.1 kanálový priestorový zvuk pre digitálne,
analógové alebo existujúce zdroje sterea, ako je CD, páska,
televízor a stereo video.
• CINEMA : Filmu pridáva reálny zvuk.
• MATRIX : Budete počuť 5.1 kanálový priestorový zvuk.
• GAME : Zvyšuje vzrušenie zo zvuku hry.
• PROLOGIC : Budete prežívať priestorový efekt iba z ľavého a
pravého predného reproduktora.
30
Poznámka
• Režim Dolby Pro Logic ll nemôžete používať pre
viackanálové signály, ako je Dolby Digital a DTS.
• Pro Logic pracuje iba pri zvukových signáloch PCM s
frekvenciou 32 kHz, 44 kHz alebo 48 kHz.
31
0
10
10
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
1
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Efekt Dolby Pro Logic ll
SK
10
01
01
10
0
01
10
10
Táto funkcia pracuje iba v režime Dolby PRO LOGIC II MUSIC.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
MODE vyberte režim „MUSIC“.
1 Stlačením tlačidla
tlačidlo
EFFECT.
2 Stlačte
Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi C-WIDTH
•
 DIMENSION  PANORAMA.
HLAVNÁ JEDNOTKA
tlačidlo SETUP.
1 Stlačte
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE“ a prejdete do režimu Nastavenia.
•
PREVÁDZKA
stlačte tlačidlo FUNCTION.
2 Desaťkrát
Na displeji sa zobrazí „DPL ll MODE“.
•
tlačidlo SURROUND.
3 Stlačte
Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi C-WIDTH
tlačidla  vyberte požadovaný efekt Dolby
3 Pomocou
Pro Logic II.
•
• C-WIDTH (ŠÍRKA): Môžete ju nastaviť od 0 do 7.
• DIMENSION (ROZMER): Môžete ho nastaviť od -7 do +7.
• PANORAMA (PANORÁMA): Môžete ju nastaviť na ON (Zapnuté) alebo
 DIMENSION  PANORAMA
4 Pomocou tlačidla SELECT (
efekt Dolby Pro Logic II.
OFF (Vypnuté).
,
) vyberte požadovaný
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd.
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd alebo stlačte tlačidlo SETUP.
Na displeji sa zobrazí „SETUP MODE OFF“ a vy opustíte režim Nastavenia.
Efekt Dolby Pro Logic ll
• C-WIDTH (ŠÍRKA): Nastavenie šírky stredového zobrazenia. Čím vyššie nastavenie,
tým menej zvuku vychádza zo stredového reproduktora.
• DIMENSION (ROZMER): Dodatočné nastavenie zvukového poľa (DSP) z predných
alebo zadných reproduktorov.
• PANORAMA (PANORÁMA): Tento režim rozširuje predný stereo zvuk, aby zahrnul
priestorové reproduktory do vzrušujúceho “zahaľujúceho”
efektu s bočným zobrazovaním.
32
33
0
10
10
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1
1010101010101010
010
1
010
10 1
010
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
Režim SFE
10
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
10
SK
10
01
01
10
0
01
10
10
Funkcia SFE (Efekt zvukového poľa) používa 7 rôznych zvukových polí DSP, na digitálnu simuláciu
aktuálneho hudobného prostredia, ako sú koncertné haly alebo kiná.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Stlačte tlačidlo SFE MODE.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi HALL 
THEATER  ARENA  CLUB  DOME  STADIUM  CHURCH.
HLAVNÁ JEDNOTKA
tlačidla SURROUND vyberte režim „SFE“.
1 Stlačením
Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi DPL II 
•
SFE  STEREO.
,
).
PREVÁDZKA
2 Stlačte tlačidlo SELECT(
• Každým stlačením tlačidla Select (,
) budete postupne prepínať medzi
HALL  THEATER  ARENA  CLUB  DOME  STADIUM  CHURCH.
• Každým stlačením tlačidla Select (
,) budete postupne prepínať medzi
CHURCH  STADIUM  DOME  CLUB  ARENA  THEATER 
HALL.
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd.
Opustenie nastaveného režimu
• Počkajte približne 5 sekúnd.
34
35
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
1
10 1
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Režim Stereo
010101010101
010 1
010
10
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
SK
10
01
01
10
0
01
10
10
Tento režim vyberte, ak zvuk počúvate cez ľavý a pravý predný reproduktor a subwoofer.
Priestorový režim a vstupný signál
o = aktívny, – = neaktívny
Výstupný kanál
Priestorový režim
DOLBY (MUSIC,
CINEMA, MATRIX,
GAME, PROLOGIC)
DTS
Stlačte tlačidlo STEREO.
• Na displeji sa zobrazí „STEREO“ a prejdete do režimu
Stereo.
HLAVNÁ JEDNOTKA
Stlačením tlačidla SURROUND vyberte
„STEREO”.
SFE
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať
medzi DPL ll  SFE  STEREO.
Opustenie nastaveného režimu
STEREO
• Počkajte približne 5 sekúnd.
Opustenie nastaveného režimu
Odkódovanie
P/Ľ
S
PĽ
PP
Informácia na displeji
Sub
Woofer
Formát signálu
Stav kanála
Dolby D Surr. EX
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (5.1 k)
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2 k)
Pro Logic II
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2 k Priest.)
Pro Logic II
O
O
O
O
DIGITAL
L.PCM (Audio)
Pro Logic II
O
O
O
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SW
Analógový
Pro Logic II
O
O
O
O
ANALÓGOVÝ
L, C, R, SL, SR, SW
DTS-ES
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS 96/24
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS (5.1)
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (Audio)
Neo:6
O
O
O
-
L.PCM
L, R
Dolby D (2 k)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2 k Priest.)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (Audio)
SFE
O
O
O
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SW
Analog
SFE
O
O
O
O
ANALOG
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2 k)
DD
O
-
-
-
DIGITAL
Dolby D (2 k Priest.)
DD
O
-
-
-
DIGITAL
L.PCM (Audio)
Stereo
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
L.PCM 96 kHz
Stereo
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
Analog
Stereo
O
-
-
-
ANALOG
L, R, SW
L, C, R, SL, SR, SW
PREVÁDZKA
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Vstupný signál
L, R, SW
L, R, SW
L/R : Predný reproduktor (Ľavý/Pravý) C : Stredový reproduktor SL/SR : Zadný reproduktor (Ľavý/Pravý) SW : Subwoofer
• Počkajte približne 5 sekúnd.
Poznámka
• Pri vstupe stereo signálov PCM a Analógových stereo signálov budú ľavé a pravé kanály
prehrávané v režime Stereo.
36
Poznámka
• Zobrazenia stavu kanála záležia od usporiadania reproduktorov.
• Režim SFE pracuje s 2 kanálovými signálmi.
37
01
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
1
10
10
01
01
10
0
01
10
10
10
Môžete prednastaviť do 30 FM a AM staníc.
10
10
10
11
Prednastavenie rádiových staníc
Pomocou automatického aj manuálneho naladenia môžete počúvať vybratý kanál (FM, AM).
0
01
10
01
0
11
01
1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Počúvanie rádia
10 1
10
01
1010101010101
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
010
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
10
10
10 1
01
0
101
10 1
0
01
1010
010101101010101
101
01
10
01
10101011
00
01
010
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
010
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
10
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
10
10
10
SK
10
10
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Príklad) Nastavenie stanice FM 89,10 na prednastavenie 2.
tlačidlo TUNER.
1 Stlačte
Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi FM  AM
•
2 Stlačením tlačidla Select TUNING MODE vyberte 89,10.
• Pre automatické a manuálne ladenie sa obráťte na krok 2, strana 38.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1 Tlačidlo TUNER.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať
medzi FM  AM.
•
1) Stlačením tlačidla TUNING MODE vyberte PRESET.
2) Stlačením tlačidla TUNING/CH ( , ) vyberte
prednastavenú frekvenciu.
• Automatické ladenie 2:
1) Stlačením tlačidla MODE vyberte MANUAL.
2) Stlačením tlačidla TUNING/CH ( , ) automaticky
naladíte frekvenciu.
1 Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte
FM alebo AM.
2 Výber frekvencie.
• Automatické ladenie:
Stlačením tlačidla TUNING ( ,
automaticky naladíte frekvenciu.
)
• Manuálne ladenie:
Krátkym stlačením tlačidla TUNING ( , )
zvyšujete alebo znižujete frekvenciu krok za
krokom.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne
prepínať medzi STEREO, MONO.
• Ak v oblasti so slabým príjmom vyberiete MONO,
pomôže to znížiť šum.
• Túto funkciu môžete ovládať iba diaľkovým
ovládačom.
38
, ) vyberte prednastavenie 2.
tlačidlo TUNER MEMORY.
5 Stlačte
Naladené číslo sa stratí a stanica 89,10 bude uložená na prednastavení 2.
•
6 Pre nastavenie ďalších staníc opakujte kroky 2 až 5.
Počúvanie prednastavených staníc
1) Stlačením tlačidla TUNING MODE vyberte MANUAL.
2) Krátkym stlačením tlačidla TUNING/CH ( , )
zvyšujete alebo znižujete frekvenciu krok za krokom.
Stlačte tlačidlo MO/ST na diaľkovom
ovládači.
4 Stlačením tlačidla TUNING/CH(
• Prednastavenia môžete vybrať od 1 do 30.
• Manuálne ladenie:
Počúvanie Mono/Stereo
•
PREVÁDZKA RÁDIA
frekvencie.
2 Výber
Automatické ladenie 1:
HLAVNÁ JEDNOTKA
tlačidlo TUNER MEMORY.
3 Stlačte
Naladené číslo bude blikať na displeji.
• Stlačením tlačidla TUNING MODE na diaľkovom ovládači vyberte PRESET a stlačte
tlačidlo TUNING/CH (
,
).
Ako vybrať PRESET a MANUAL na
hlavnej jednotke.
1. Stlačte tlačidlo SETUP.
2. Deväťkrát stlačte tlačidlo FUNCTION.
• Na displeji sa zobrazí „TUNER SETUP“.
3. Stlačte tlačidlo SURROUND.
4. SELECT ( , ) tlačidla vyberte MANUAL
alebo PRESET.
39
0
010
1010
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
10
0
101
1010101010101
010
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
O vysielaní RDS
0
01
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
01 0
10
01
01
01
01
10
10
10
Používanie RDS (Systém údajov rádia) na prijímanie FM staníc
RDS umožňuje FM staniciam vysielať dodatočný signál zároveň s ich obvyklými programovými
signálmi. Stanice napríklad vysielajú svoje názvy a tiež informácie o type vysielaného programu, ako
je napríklad šport, hudba atď.
Pri ladení staníc, ktoré poskytujú službu RDS sa na displeji rozsvieti kontrolka RDS.
• Popis k funkcii RDS
1. PTY (Typ programu): Zobrazuje typ aktuálne vysielaného programu
2. PS NAME (Servisný názov programu): Zobrazuje názov vysielanej stanice a
pozostáva z 8 znakov.
3. RT (Rádiový text): Odkóduje text vysielaný stanicou (ak sa nachádza) a pozostáva
z maximálne 64 znakov.
4. CT (Čas): Odkóduje skutočný čas z FM frekvencie:
• Niektoré stanice nevysielajú informácie PTY, RT alebo CT, preto nemôžu byť vždy
zobrazené.
5. TA (Dopravné správy): Keď tento symbol bliká, zobrazuje, že práve prebiehajú dopravné
správy.
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne ak naladená stanica nevysiela
správne RDS signál, alebo je signál slabý.
RDS signály, ktoré stanica vysiela môžete vidieť na displeji.
Zobrazenie RDS signálov
Počas počúvania FM stanice stlačte RDS DISPLAY.
Každým stlačením tohto tlačidla sa displej zmení a zobrazí nasledujúce informácie:
PS (Programové služby): Pri vyhľadávaní sa zobrazí „PS“ a potom názov stanice. Ak sa
zobrazí „NO PS“ signál nie je vysielaný.
RT (Rádiový text): Pri vyhľadávaní sa zobrazí „RT“ a potom sa zobrazia textové odkazy,
ktoré stanica vysiela. Ak sa zobrazí „NO RT“ signál nie je vysielaný.
Frequency : frekvencia stanice (nie je to služba RDS)
O znakoch, ktoré sú zobrazené na displeji
Keď sa na displeji zobrazia signály PS alebo RT, budú použité nasledovné znaky.
• Okno displeja nedokáže rozlíšiť veľké a malé písmená a vždy používa veľké písmená.
• Okno displeja nedokáže rozoznať diakritické znamienka. Napríklad, „A“ môže byť „A’s“
namiesto „À, Â, Ä, Á, Å a Ã.“
• Pri konečnom vyhľadávaní naraz sa na displeji „PS“ a „RT” nezobrazí.
Indikácia PTY (Typ programu) a funkcia VYHĽADÁVANIE PTY
Jednou z výhod služieb RDS je, že môžete nájsť konkrétny druh programu na prednastavených
kanáloch, uvedením PTY kódov.
Vyhľadávanie programu pomocou PTY kódov
Displej
Predtým, ako začnete nezabudnite...
NEWS
• Vyhľadávanie PTY je možné iba na
•
•
•
prednastavených staniciach.
Ak chcete vyhľadávanie zastaviť počas procesu,
stlačte počas vyhľadávania PTY SEARCH.
Vykonanie nasledovných krokov je časovo
obmedzené. Ak nastavenie zrušíte pred koncom,
začnite opäť od kroku 1.
Pri stláčaní tlačidiel na hlavnom diaľkovom
ovládači sa uistite, že ste FM stanicu vybrali
pomocou hlavného diaľkového ovládača.
1
Počas počúvania FM stanice stlačte PTY
SEARCH.
2
Stláčajte PTY - alebo PTY +, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaný PTY kód.
• Displej vám poskytne PTY kódy, ktoré sú
popísané napravo.
3
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
• Hlavná jednotka prehľadáva 15
prednastavených staníc, zastaví sa na
kóde, ktorý ste vybrali a danú stanicu
naladí.
• Informácie, vrátane záťaží a meraní, návratov a
počasia, záležitosti, ktoré zaujímajú zákazníka,
medicínske informácie, atď.
• Športy
• Vzdelanie
• Dráma, rádiové seriály, atď.
• Kultúra, národná alebo miestna, vrátane
náboženských problémov, sociálne vedy, jazyky,
divadlo, atď.
SCIENCE
• Národná veda a technológia.
VARIED
• Iné jazyky, zábavné programy (kvízy, hry),
rozhovory, komédie a satirické hry, atď.
POP M
• Popová hudba.
ROCK M
• Rocková hudba.
M.O.R.M
• Aktuálna moderná hudba určená na „jednoduché
počúvanie“.
LIGHT M
• Ľahká klasická hudba - klasická, inštrumentálna
a chórová hudba.
CLASSICS
• Vážna klasická hudba - orchestrálna hudba,
symfónia, komorná hudba a opera.
OTHER M
• Iná hudba - jazz, R&B, country hudba.
WEATHER
• Počasie
• Financie
CHILDREN
• Detské programy.
SOCIAL A
• Spoločenské udalosti.
RELIGION
• Náboženstvo
PHONE IN
• Telefonovanie
TRAVEL
• Cestovanie
LEISURE
• Voľný čas.
JAZZ
• Jazzová hudba.
COUNTRY
• Country hudba.
NATION M
• Národná hudba
OLDIES
• Oldies hudba.
FOLK M
• Folková hudba.
DOCUMENT
40
• Niektoré záležitosti vrátane aktuálnych nehôd,
dokumentov, diskusií a analýz.
CULTURE
FINANCE
Ak je na displeji ešte stále PTY kód, ktorý
ste vybrali v predchádzajúcom kroku,
stlačte PTY SEARCH opätovne.
Typ programu
• Správy, vrátane názorov a reportáží.
PREVÁDZKA RÁDIA
Aké informácie môže RDS signál poskytovať?
Poznámka
SK
10
10
• Dokumenty.
41
0
10
10
010
1010
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
0
101
1010101010101
010
10
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
10
10
10
10 1
01
01
10
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
1
0
1
01
010101010101010
01
101
10
01
10
10
10
10
1
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
010
Praktické funkcie
SK
Funkcia časovača spánku
Môžete nastaviť čas automatického vypnutia zariadenia.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Stlačte tlačidlo SLEEP.
• Postupne budete prepínať medzi SLEEP : OFF  15  30  45  60  90 
120MIN.
Kontrola časovača
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Funkcia resetu
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
tlačidlo MUTE.
Na displeji sa zobrazí MUTE.
1 Stlačte
Päťkrát stlačte tlačidlo “0”
2 a potom stlačte tlačidlo ENTER.
tlačidiel  vyberte „YES“.
3 Stlačením
Zariadenie sa po 5 sekundách vypne.
•
•
• Zostávajúci čas pred automatickým vypnutím zariadenia bude zobrazený na displeji.
• Opätovným stlačením tlačidla zmeníte čas vypnutia, ktorý ste nastavili predtým.
Upozornenie
Zrušenie časovača
• Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia.
• Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
• Stláčajte tlačidlo SLEEP, až kým sa na displeji nezobrazí „SLEEP: OFF“.
Nastavenie displeja
Môžete nastaviť jas displeja.
Funkcia vypnutia hlasitosti
Táto funkcia je užitočná ak chcete odpovedať na zvonček pri dverách, alebo ak telefonujete.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Stlačte tlačidlo MUTE.
• Na displeji sa zobrazí MUTE.
Opätovné spustenie hlasitosti
• MUTE z displeja zmizne a zvuk začne opätovne vychádzať.
Stlačte tlačidlo DIMMER.
• Každým stlačením tohto tlačidla sa nastaví jas displeja.
Používanie slúchadiel
Slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) používajte na osobné potešenie z počúvania.
Slúchadlá pripojte k konektorom slúchadiel a počúvajte hudbu.
Poznámka
• Pri použití slúchadiel hlasitosť príliš nezvyšujte, pretože by ste si mohli
poškodiť sluch.
Poznámka
• Funkcie Spánok, Vypnutie hlasitosti a Nastavenie displeja
môžete ovládať iba diaľkovým ovládačom.
42
43
RÔZNE
Opätovne stlačte tlačidlo MUTE.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
0
01
00
101
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
01
1
10
10
10 1
01
01
1
10
01
01
0
01
10
10
1
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
2
10
1
10
010
Ovládanie televízora s diaľkovým ovládačom
Stlačte tlačidlo TV a diaľkový
ovládač nastavte do režimu TV.
Stlačte tlačidlo POWER a zapnite
televízor.
3
Diaľkový ovládač namierte na televízor.
4
Stláčajte tlačidlo POWER a zadajte
kód, ktorý zodpovedá značke vášho
televízora.
• Ak kód zodpovedá kódu televízora, televízor sa vypne.
• Ak je pre váš televízor v tabuľke uvedený viac, ako jeden kód,
zadajte ich súčasne a zistite, ktorý kód je ten správny.
Keď sa televízor zapne alebo vypne keď
stlačíte vypínač na diaľkovom ovládači,
nastavenie je ukončené.
• Môžete používať vypínač, tlačidlá VOLUME, CHANNEL, MENU a
tiež číselné tlačidlá (0 - 9).
Poznámka
• Diaľkový ovládač nebude s niektorými značkami televízorov fungovať. Niektoré
Zoznam kódov značiek televízora
Značka
ADMIRAL(M.WARDS)
A MARK
ANAM
AOC
BELL& HOWELL(M.WARDS)
BROCSONIC
CANDLE
CETRONIC
CITIZEN
CINEMA
CLASSIC
CONCERTO
CONTEC
CORONADO
CRAIG
CROSLEX
CROWN
CURTIS MATHES
CXC
DAEWOO
DAYTRON
DYNASTY
EMERSON
FISHER
FUNAI
FUTURETECH
GENERAL ELECTRIC(GE)
HALL MARK
HITACHI
INKEL
JC PENNY
JVC
KTV
KEC
Číslo kódu
056, 057, 058
001, 015
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
001, 018, 040, 048
057, 058, 081
059, 060
018
003
003, 018, 025
097
003
018
046
015
003, 005, 061, 082, 083,
084
062
003
059, 061, 063
003
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
040
003
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084,
085
019, 065, 103
003
003
006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
040
015, 018, 050, 059, 069
045
056, 059, 067, 086
070
059, 061, 087, 088
003, 015, 040
KMC
015
LG(GOLDSTAR)
001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
Značka
LUXMAN
LXI(SEARS)
MAGNAVOX
MARANTZ
MATSUI
MGA
MITSUBISHI/MGA
MTC
NEC
NIKEI
ONKING
ONWA
PANASONIC
PENNEY
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROTON
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMPO
SAMSUNG
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SONY
SOUNDESIGN
SPECTRICON
SSS
Číslo kódu
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
040, 054
054
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
Značka
SYLVANIA
SYMPHONIC
TATUNG
TECHWOOD
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
VIDTECH
VIDECH
WARDS
YAMAHA
YORK
YUPITERU
ZENITH
ZONDA
DONGYANG
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
Číslo kódu
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
003, 015, 018, 025
018, 040
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
108
108
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
116
RÔZNE
5
SK
funkcie sa tiež nebudú dať ovládať, záleží od vašej značky televízora.
• Východzie nastavenie diaľkového ovládača je televízor Samsung.
44
45
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
1
01
01
0
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
2
10
1
10
010
Ovládanie DVD (videa) s diaľkovým ovládačom
Stlačte tlačidlo DVD a diaľkový ovládač
nastavte do režimu DVD.
• Ak chcete ovládať video, stlačte tlačidlo VCR a diaľkový ovládač
nastavte do režimu videa.
Stlačte tlačidlo POWER a zapnite DVD
(video).
3
Diaľkový ovládač namierte na DVD
(video).
4
Stláčajte tlačidlo POWER a zadajte kód,
ktorý zodpovedá značke vášho
DVD (videa).
• Ak kód zodpovedá kódu DVD (videa), DVD (video) sa vypne.
• Ak je pre vaše DVD (video) v tabuľke uvedený viac, ako
jeden kód, zadajte ich súčasne a zistite, ktorý kód je ten
správny.
Značka
ADMIRAL(M.WARDS)
AWIA
AKAI
ANAM
AOC
AUDIO DYNAMIC
BELL & HOWELL(M.WARDS)
BROKSONIC
CANON
CAPEHART
CITIZEN
CRAIG
CRITERION
CURTIS MATHES
DAEWOO
DAYTRON
DBX
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC(GE)
GO VIDEO
HARMAN KARDON
HITACHI
Keď sa DVD (video) zapne alebo vypne
keď stlačíte vypínač na diaľkovom ovládači,
nastavenie je ukončené.
HQ
INSTANT REPLAY
JCL
JCP
JC PENNY
• Môžete používať tlačidlá DVD (VCR) POWER, VOLUME,
JVC
PLAY, PAUSE, STOP, SKIP, MENU a číselné tlačidlá (0 - 9).
Poznámka
• Diaľkový ovládač nebude s niektorými značkami DVD (videa) fungovať.
Niektoré funkcie sa tiež nebudú dať ovládať, záleží od vašej značky DVD
(videa).
• Východiskové nastavenie diaľkového ovládača je DVD (video) Samsung.
46
Zoznam kódov značiek videa
KENWOOD
LG(GOLDSTAR)
LXI(SEARS)
MAGIN
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
Číslo kódu
043, 106
044, 045, 046
088, 089, 090
001, 002, 003, 004, 005,
033
091
019, 047, 092
048, 093
092, 094, 095
001, 033, 049, 091
011
050
050, 072, 096
051
001, 031, 032, 033, 044,
091
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015,
016, 017, 018, 046, 051,
091
011
019, 047, 052, 092
025, 031, 032, 044, 046,
094, 095, 097, 098, 099
009, 048, 053, 054, 055,
100
044
001, 031, 032, 033, 056,
091
059, 060, 061
019
020, 021, 049, 054, 062,
100
051
001, 033, 049, 091
001, 033
025
047, 048, 052, 062, 091,
092
001, 033, 047, 052, 063,
064, 065, 092
047, 050, 052, 092
019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028,
029, 030, 050
020, 025, 044, 048, 050,
053, 054, 055, 062, 100
072
001, 031, 032, 033, 049,
066, 067, 091
001, 019, 033, 047, 052,
092, 110
025, 050
Značka
MEI
MEMOREX
MINOLTA
MITSUBISHI/MGA
MTC
MULTITECH
NEC
OLYMPIC
OPTIMUS
ORION
PANASONIC
PENNEY
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RICO
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMSUNG
SANYO
SANSUI
SCOTT
SEARS
SHARP
SINGER
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SHINTOM
SONY
STS
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
Číslo kódu
001, 033
001, 025, 033, 054, 091,
100
020, 021, 062
068, 069, 070, 101, 102
072
044, 057, 069
019, 047, 052, 057, 092
049, 091
101
103
001, 004, 033, 049, 067,
091, 107
019, 020, 072
001, 020, 021, 033, 062
001, 033, 046, 049, 091,
094
001, 030, 033, 049, 050,
066, 091
025
049
011
001, 033, 049, 067, 091,
107, 108
036
001, 020, 021, 031, 032,
033, 049, 051, 062, 066,
070, 091, 104
001, 009, 025, 033 ,
044, 048, 054, 091,
101, 105
000, 006, 031, 032, 057,
058, 071, 072, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079,
080, 081
008, 009, 046, 048, 050,
054, 058, 093, 100
092
006, 051, 054, 057, 069,
070, 100, 101
020, 021, 025
043, 105, 106
096
043, 044, 054, 100, 106
096
034, 035, 036, 037, 038,
039, 040, 041, 042, 082,
083, 084, 085, 086
020
001, 033, 044, 049, 066,
091
044
009
Značka
TASHIRO
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TOSHIBA
TOTEVISION
TAEKWANG
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Číslo kódu
050
047, 052, 092
044, 047, 052, 092
001, 033, 049, 091
001, 025, 033
006, 051
025, 072
087
072
019
019
072
001, 020, 031, 032, 033,
043, 050, 054, 072, 100,
105, 106, 109
019, 047,048, 052, 092,
019, 047, 048, 052, 092
Zoznam kódov značiek DVD
Značka
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
MARANTZ
Číslo kódu
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
RÔZNE
5
SK
47
0
01
00
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
1010101010101010
010
1
01
010101010101
010 1
010
10
010
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
11
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
01
01
1
10
1
01
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
0
01
10
Symptóm
10
010
Pred volaním servisu
Skontrolujte
Náprava
Symptóm
Zariadenie sa nedá zapnúť.
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
• Zástrčku pripojte k zásuvke.
Po stlačení tlačidla
zariadenie nepracuje.
• Je vo vzduchu statická elektrina?
• Odpojte zástrčku a opätovne ju pripojte.
Pro Logic ll
• Pripojte ich správne.
Pri prehrávaní DVD so
zakódovaným DTS nie je
zvuk.
• Sú reproduktory a externé zariadenia
pripojené správne?
• Je zapnutá funkcia Mute?
Nevychádza zvuk.
• Je hlasitosť nastavená na minimum?
• Je reproduktor nesprávne nastavený
na NONE?
Po vybratí funkcie sa neobjaví
obraz
Diaľkový ovládač nefunguje.
Počas stereo prehrávania sa
zvuk z každého zariadenia
zmení.
Nedá sa zachytiť vysielanie
• Je externé zariadenie pripojené
správne?
• Sú batérie vybité?
• Nie je vzdialenosť medzi diaľkovým
• Je ľavý/pravý reproduktor alebo
ľavé/pravé výstupné káble pripojené
správne?
• Je AM alebo FM anténa pripojená
správne?
nevychádza zvuk.
správne?
• Je nastavenie S.SPK (priestorový
reproduktor) nesprávne nastavené na
NONE?
• Je priestorový režim vybraný na
stereo?
• Je stredový reproduktor pripojený
Zo stredového reproduktora
nevychádza zvuk
Náprava
• Je vstupný signál vybraný správne?
• Vyberte 2 kanálový Dolby Digital, PCM, a
• Je vybraný digitálny vstup?
• Skontrolujte, či je digitálny externý
Analógový vstupný signál.
komponent správne pripojený a pre výber
digitálneho vstupu sa obráťte na stranu 22.
• Nastavte hlasitosť.
• Obráťte sa na strany 20 - 21 a vyberte
LARGE, SMALL alebo YES.
• Pripojte ho správne.
• Vymeňte za nové batérie.
správne?
• Je nastavenie C.SPK (stredový
reproduktor) nesprávne nastavený na
NONE?
• Je priestorový režim vybraný na stereo?
• Skontrolujte ľavý/pravý kábel a pripojte ho/
ich správne.
• Anténu pripojte správne.
• Ak je vstupná sila konektora antény slabá,
nainštalujte FM anténu na miesto s
dobrým príjmom.
• Obráťte sa na strany 10 - 11 a pripojte ho
správne.
• Obráťte sa na strany 20 - 21 a vyberte
LARGE, SMALL alebo YES.
• Obráťte sa na strany 40 - 49 a vyberte iný
priestorový režim.
• Obráťte sa na strany 10 - 11 a pripojte ho
správne.
• Obráťte sa na strany 20 - 21 a vyberte
Poznámka
Funkcia ochrany výrobku
Ochrana proti prehriatiu
• Ochranná funkcia sa zapne ak sa hlavná jednotka alebo sieťový
transformátor prehrejú.
Na displeji sa zobrazí "
".
RÔZNE
• Je priestorový reproduktor pripojený
Z priestorových reproduktorov
• Stlačením tlačidla Mute funkciu zrušte.
Nedá sa vybrať Režim Dolby
Skontrolujte
ovládačom a hlavnou jednotkou príliš veľká? • Obsluhujte z bližšej vzdialenosti.
rádia.
48
SK
• Ak sa na displeji zobrazí PROTECTION
skontrolujte, či koncovka reproduktora
neskratovala a potom zariadenie zapnite.
Táto funkcia sa zapne:
- Ak skratuje koncovka reproduktora
- Ak skratuje kábel reproduktora
Ak po vypnutí zariadenie opätovne zapnete a nenachádza sa
tam žiadny problém, znak „PROTECTION“ sa z displeja stratí a
jednotka bude fungovať správne.
LARGE, SMALL alebo YES.
• Obráťte sa na strany 30 - 37 a vyberte iný
priestorový režim.
49
0
01
101
1
10
10
10 1
01
0101010
101
01
101010101010
0
10 10
010
10
01
1
01
01
00
010101010101
010 1
010
10
010
1
01
01
0
01
10
10
10 1
1
0101010 010101010
101
01
01010101010101
01
0
101
1
01
01
10
01
10
01
10101010
010 101 10101
01
01
10
01
01 010
0
0 1 101
10
010
Technické údaje
VŠEOBECNÉ
FM TUNER
AM TUNER
ZOSILŇOVAČ
VIDEO
VÝSTUP
11
SK
Zdroj energie
230V, 50 Hz
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
0.9W
Spotreba elektrickej energie
95W
Váha
4.2 kg
Rozmery (Š x V x H)
430 x 66 x 348 mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C~+35°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10%~75%
Frekvenčná charakteristika
87.5~108.0MHz
Použiteľná citlivosť
12dBf
Pomer signálu k šumu
MONO/STEREO 55/55dB
Skreslenie
MONO/STEREO 0,3/0,8%
Stereo oddelenie
30dB
Výstupná úroveň tunera
1KHz, 75KHz Dev
Frekvenčná charakteristika
522~1611KHz
Pomer signálu k šumu
40dB
Použiteľná citlivosť
60dBµV/m(Anténa s očkom)
Skreslenie
2% (MOD:80%)
Menovitý výkon
20Hz~20KHz/THD = 10%
Predný reproduktor (Ľavý + Pravý)
4 Ω 100W/CH
Stredový reproduktor
4 Ω 100W/CH
Priestorový reproduktor (Ľavý + Pravý)
4 Ω 100W/CH
Subwoofer
4 Ω 100W/CH
Vstupná citlivosť/impedancia
450mV/47kΩ
Pomer signálu k šumu (Analógový vstup)
80dB
Separácia (1 kHz)
60dB
Analógový vstup
20Hz~20KHz(±3dB)
Digitálny vstup
20Hz ~44KHz(±3dB)
Formát TV
NTSC/PAL
Vstupná úroveň/impedancia
1Vp-p/75 Ω
Výstupná úroveň/impedancia
1Vp-p/75 Ω
Frekvenčná charakteristika videa
5 Hz až 10 kHz (-3dB)
Frekvenčná charakteristika komponentného videa
5 Hz až 40 kHz (-3dB)
Pomer signálu k šumu
60dB
R
E
P
R
O
D
U
K
T
O
R
Y
Systém reproduktorov
Predný/Priestorový
Stredový
Subwoofer
Impedancia
4Ω x 4
4Ω
4Ω
Menovitý výkon
100W
100W
100W
Maximálny výstup
200W
200W
200W
90 x 152 x 90 mm
200 x 90 x 92 mm
Rozmery (Š x V x H)
Váha
0.5 Kg/0.4 Kg
0.6 Kg
175 x 320 x 390 mm
5.2 Kg
RÔZNE
FREKVENČNÁ
CHARAKTERISTIKA
10
1010101001010
10
10
10
0101010101
01
01
010101101010101
101
01
101011
10
01
101 0
00
01
0
0 1 10 1
0
10
1010101010
10
10
010
10
01
01
1010101010101010
010
1
01
10
01
10
1
10
 Pomer signálu k šumu, prekrútenie, separácia a použiteľná citlivosť sú založené na meraniach pomocou filtra AES (Spoločnosť zvukového inžinierstva).
50
51
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontakty na spoločnosť SAMSUNG vo svete)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Ak máte nejaké otázky alebo poznámky týkajúce sa výrobkov spoločnosti Samsung, obráťte sa prosim
na zákaznícke centrum.
Región
Krajina
Zákaznícke centrum
Webová stránka
Download PDF

advertising