Samsung | CP1370-B | Samsung CP1370-B Instrukcja obsługi

CP1370
konwekcyjno-parowa
instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
wyobraź sobie możliwości
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 1
2012-08-16 �� 3:52:27
jak korzystać z instrukcji obsługi
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi zawiera wiele
cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczących:
• zasad bezpieczeństwa
• właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
• pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
• Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.
• Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się do instrukcji. Ostrzeżenia,
przestrogi i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie
obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas
instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy
rozsądek.
• Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy zakupionej kuchenki
mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od opisanych w instrukcji i część może jej nie
dotyczyć. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym serwisem
albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.samsung.com.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Kuchenka jest
przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać tkanin lub poduszek
wypełnionych ziarnami. Może to spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada za
szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć
negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych
sytuacji.
Ważne symbole ostrzegawcze.
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do
poważnego kalectwa lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do
drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia.
PRZESTROGA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub
obrażenia ciała, w trakcie korzystania z kuchenki mikrofalowej należy
przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności.
jak korzystać z instrukcji obsługi _2
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 2
2012-08-16 �� 3:52:28
NIE próbować.
NIE rozmontowywać.
NIE dotykać.
Postępować zgodnie z instrukcjami.
Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.
Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem.
Skontaktować się z centrum serwisowym.
Uwaga
Ważne
OSTRZEŻENIE
Ważne ostrzeżenia dotyczące instalacji
Instalacja urządzenia musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanych pracowników serwisu,
odpowiednio przeszkolonych przez producenta. Patrz rozdział „Instalowanie kuchenki mikrofalowej”.
Podłącz przewód zasilający do właściwego gniazdka ściennego, które będzie używane tylko do
zasilania tego urządzenia. Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Dodatkowo,
nie należy korzystać z przedłużacza.
- Niedostosowanie się do tych zasad, dzielenie gniazdka ściennego z innymi urządzeniami
poprzez listwę lub wykorzystanie przedłużacza może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
- Nie należy korzystać z transformatora. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Instalacja urządzenia musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika lub
pracowników serwisu.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z
urządzeniem lub obrażeń ciała.
Powinno to pozwolić odłączenie urządzenia od źródła zasilania po instalacji.
Rozłączenia jest możliwe dzięki zapewnieniu dostępu do wtyczki lub dołączeniu do stałego
okablowania przełącznika w sposób zgodny z zasadami. (tylko model do zabudowy)
Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jedynie z myślą o pracy na blacie. Nie należy
umieszczać jej na półkach.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub materiałów łatwopalnych.
Nie wolno instalować urządzenia w wilgotnym, tłustym lub zakurzonym miejscu, ani tam, gdzie
urządzenie byłoby narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź wody (deszcz).
Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko wycieku gazu.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych, przyczepach itp.
Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.
Nie zapewniają go rury gazowe, plastikowe rury wodociągowe, ani linie telefoniczne.
- Stosowanie takich rozwiązań może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Nigdy nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazdka pozbawionego prawidłowego
uziemienia, zgodnego z przepisami lokalnymi i krajowymi.
3_ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 3
2012-08-16 �� 3:52:29
PRZESTROGA
Ostrzeżenia dotyczące instalacji
Urządzenie powinno być ustawione w sposób zapewniający dostęp do wtyczki zasilania.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru spowodowanego upływem prądu.
Urządzenie należy umieścić na twardym podłożu zdolnym do utrzymania jego wagi.
- W przeciwnym wypadku może dojść do anormalnych drgań, hałasów lub problemów z urządzeniem.
Urządzenie należy instalować zachowując właściwą odległość od ściany.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem urządzenia.
Minimalna wymagana wysokość wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki mikrofalowej.
OSTRZEŻENIE
Ważne ostrzeżenia dotyczące elektryczności
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy regularnie usuwać z końcówki
wtyczki zasilania i punktów styku przy użyciu suchej szmatki.
- Odłącz wtyczkę zasilania i wyczyść ją używając suchej szmatki.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
Włącz wtyczkę zasilania do gniazdka ściennego zachowując właściwe ułożenie - przewód
powinien zwisać w kierunku podłogi.
- W przypadku przeciwnego ustawienia wtyczki może dojść do uszkodzenia przewodów
elektrycznych wewnątrz kabla, co grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie należy używać uszkodzonych
przewodów lub wtyczek, a także obluzowanych gniazdek elektrycznych.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie rozciągać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego. Nie zginać nadmiernie i nie wiązać przewodu
zasilającego. Nie zahaczać przewodu zasilającego o metalowe przedmioty, nie kłaść na nim ciężkich
przedmiotów, nie prowadzić go pomiędzy przedmiotami i nie wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie ciągnąć za przewód zasilający podczas odłączania wtyczki zasilania.
- Aby odłączyć wtyczkę zasilania z sieci należy chwycić ją i wyciągnąć z gniazdka.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
W przypadku uszkodzenia kuchenki mikrofalowej lub przewodu zasilającego, należy
skontaktować się z najbliższym serwisem.
PRZESTROGA
Ostrzeżenia dotyczące elektryczności
W przypadku gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, a także podczas
burzy, należy wyłączać wtyczkę zasilania z sieci.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
OSTRZEŻENIE
Ważne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie,
bez dotykania wtyczki zasilania. Nie dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
- Nie używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
Podczas gotowania lub bezpośrednio po jego zakończeniu nie należy dotykać drzwiczek,
grzałki i innych części urządzenia.
- W przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w
celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa _4
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 4
2012-08-16 �� 3:52:29
Podczas przemieszczania elementu grzejnego należy korzystać ze stosownych przyrządów i
rękawic ochronnych oraz upewnić się, czy temperatura wystarczająco się obniżyła po zakończeniu
pracy (co najmniej 10 minut po zakończeniu grillowania lub działania w trybie kombinowanym).
ZAWSZE podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic kuchennych w celu
uniknięcia przypadkowych oparzeń.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki.
Powód: Wydzielone gorące powietrze lub para mogą spowodować poparzenie.
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do
opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu
zapobiec, należy przestrzegać poniższych zaleceń: ZAWSZE o wyłączeniu kuchenki należy odczekać
co najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie
można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać. W
przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:
-
-
-
-
Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
Załóż czysty, suchy opatrunek.
Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Skontaktuj się z lekarzem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez
producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach
mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy
wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej tylko po przekazaniu im
odpowiednich informacji umożliwiających bezpieczne korzystanie z kuchenki oraz wyjaśnieniu
ryzyka związanego z niewłaściwym jej użyciem.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą z korzystać z trybu kombinowanego wyłącznie pod nadzorem
osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę gotowania.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Aby
uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą
żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego, jeżeli urządzenie pracuje.
- Podłączenie wtyczki zasilania do gniazdka ściennego może wywołać iskrę i spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Żaden element opakowania nie powinien znaleźć się w zasięgu dzieci, ponieważ stanowi dla
nich zagrożenie.
- Jeżeli dziecko ubierze worek na głowę, może dojść do uduszenia.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub
przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub
obrażeń ciała.
5_ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 5
2012-08-16 �� 3:52:29
Wielozadaniowej patelni nie zależy używać z kuchenką mikrofalową, ani funkcją rozmrażania.
- Grozi to powstaniem iskier lub pożarem.
Nigdy nie należy wykorzystywać urządzenia do innych celów niż gotowanie.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru.
Przed gotowaniem otwieraj szczelne pojemniki (butelki dziecięce, butelki na mleko itd.) i nacinaj
produkty spożywcze posiadające skorupy (jajka, kasztany itd.) używając noża.
- W przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia lub uszkodzeń ciała w wyniku ich eksplozji.
Nie dotykać wnętrza urządzenia bezpośrednio po zakończeniu gotowania, ponieważ jest ono
gorące po długim czasie nagrzewania lub po podgrzaniu niewielkiej ilości jedzenia.
- W przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia.
Nie używaj folii aluminiowej, metalowych przedmiotów (takich jak pojemniki, widelce itd.) lub
pojemników ze złotymi lub srebrnymi ozdobami.
- Grozi to powstaniem iskier lub pożarem.
Nie wolno podgrzewać pojemników plastikowych lub papierowych i nie wolno używać funkcji
kuchenki.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru.
Należy zwrócić uwagę na to, aby jedzenie gotowane w kuchence nie dotykało grzejnika.
- Może to spowodować pożar.
Nie podgrzewać jedzenia nadmiernie.
- Może to spowodować pożar.
Nie podgrzewać jedzenia opakowanego w papier lub gazetę.
- Może to spowodować pożar.
Nie używaj i nie umieszczaj łatwopalnych aerozoli lub przedmiotów w pobliżu kuchenki.
- Może to spowodować pożar lub wybuch.
Nie otwieraj drzwiczek, gdy gotowane jedzenie pali się.
- W przypadku otwarcia drzwiczek dojdzie do napływu tlenu co grozi wybuchem pożaru.
Nie wkładać palców, obcych substancji ani metalowych przedmiotów, takich jak szpilki czy igły,
do wejść, gniazdek i innych otworów. W przypadku znalezienia się w nich obcych substancji
należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka ściennego i skontaktować się z dostawcą
produktu lub najbliższym serwisem.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia ciała.
NIE WOLNO napełniać naczynia do jego maksymalnej objętości i należy używać naczyń,
których górna część jest szersza od dolnej, aby uniknąć wykipienia wrzącego płynu. Butelki o
wąskich szyjkach mogą eksplodować w przypadku przegrzania.
NIE WOLNO podgrzewać pożywienia dla dziecka w butelce z założonym smoczkiem, ponieważ
w przypadku przegrzania może ona wybuchnąć.
NIE WOLNO dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych ścianek kuchenki do czasu
ostygnięcia kuchenki.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy unikać ich kontaktu z
gorącymi powierzchniami.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone.
NIE WOLNO włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Zasilanie zostanie automatycznie wyłączone
ze względów bezpieczeństwa. Używanie kuchenki jest możliwe po odczekaniu przynajmniej 30
minut. Najlepiej zawsze umieszczać w kuchence szklankę z wodą. Woda może zaabsorbować
energię mikrofalową w razie przypadkowego uruchomienia urządzenia.
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa _6
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 6
2012-08-16 �� 3:52:29
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są
uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie
zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
W przypadku zalania urządzenia należy natychmiast odciąć zasilanie i skontaktować się z
najbliższym serwisem.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
Jeżeli urządzenie wydaje dziwny dźwięk, swąd spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć
wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozkładać ani przerabiać urządzenia.
- Ponieważ prąd o wysokim napięciu płynie wewnątrz obudowy, może to doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Użytkownik może zostać narażony na działanie fal elektromagnetycznych.
- Jeżeli konieczna jest naprawa urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym serwisem.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa urządzenia wymagająca
zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby
niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczna.
Jeżeli do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast
odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania;
pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia płomienia.
PRZESTROGA
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami,
szpikulców, widelców itd. Należy usunąć druciane zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może
doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach powinno odbywać się
pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.
Przyrządzenie mniejszych ilości pożywienia wymaga krótszego czasu gotowania czy
podgrzewania. W przypadku zastosowania normalnych czasów gotowania mogą one zostać
zbyt mocno podgrzane lub nawet przypalone.
Podczas pracy urządzenia mogą być słyszalne „pstryknięcia” (szczególnie podczas rozmrażania).
Powód: Ten dźwięk występuje podczas zmian napięcia prądu i nie stanowi powodu do obaw.
NIE WOLNO pozwalać małym dzieciom bawić się kuchenką mikrofalową. Nie wolno również
pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Nie powinno się
trzymać ani chować bezpośrednio nad kuchenką przedmiotów, które mogą interesować dzieci.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas otwierania i zamykania drzwiczek,
gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
Należy zachować ostrożność, ponieważ po podgrzaniu napoje i jedzenie mogą być bardzo gorące.
- Należy sprawdzić, czy produkty są wystarczająco schłodzone, zwłaszcza w przypadku
karmienia dzieci.
7_ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 7
2012-08-16 �� 3:52:29
Podczas podgrzewania płynów, takich jak woda i inne napoje, należy zachować ostrożność.
-
-
-
-
Pamiętaj o mieszaniu w trakcie i po zakończeniu gotowania.
Należy unikać używania śliskich pojemników z wąską szyjką.
Pojemnik należy wyjąć co najmniej 30 sekund po zakończeniu podgrzewania.
W przeciwnym wypadku może dojść do nagłego wylania się jego zawartości i poparzeń.
Bezpośrednio po gotowaniu nie należy brać do rąk jedzenia, ani innych produktów.
- Należy używać rękawic kuchennych, które chronią przed poparzeniami.
- Jeżeli pociągniesz ceramiczne naczynie lub wielozadaniową patelnię, jedzenie może wypaść i
spowodować poparzenia.
Jeżeli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy rysować szklanej powierzchni drzwiczek kuchenki ostrymi przedmiotami.
- Może to doprowadzić do uszkodzenia lub pęknięcia szybki.
Nie należy stawać na urządzeniu, ani umieszczać na nim przedmiotów (np. prania, pokrywy
piekarnika, zapalonych świec, zapalonych papierosów, naczyń, substancji chemicznych,
metalowych przedmiotów itd.).
- Przedmioty takie, jak szmatki mogą zostać przytrzaśnięte drzwiczkami.
- Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, problemów z urządzeniem
lub obrażeń ciała.
Nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.
- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
Nie należy rozpylać na powierzchni urządzenia lotnych substancji, np. środków owadobójczych.
- Są one nie tylko szkodliwe dla ludzi, ale też mogą przyczynić się do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru lub problemów z urządzeniem.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku lub uderzać drzwiczek i wnętrza urządzenia.
- Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w konsekwencji obrażeń ciała w wyniku
upływu prądu.
- Zwisanie z drzwi może spowodować upadek urządzenia i obrażenia ciała.
- Jeżeli drzwiczki są uszkodzone, nie wolno korzystać z urządzenia i należy skontaktować się z
najbliższym serwisem.
Nie należy umieszczać urządzenia nad zlewem, a także szklanymi i innymi wrażliwymi przedmiotami.
- Może to doprowadzić do uszkodzenia zlewu lub szklanego przedmiotu.
Z urządzenia należy korzystać jedynie po zamknięciu drzwiczek.
- Jeżeli korzystasz z urządzenia zanieczyszczonego obcymi substancjami, takimi jak resztki
jedzenia, może dojść do jego uszkodzenia.
Zdejmując opakowanie z jedzenia, które dopiero zostało wyjęte z urządzenia, należy zachować
ostrożność.
- Jeżeli jedzenie jest gorące, podczas zdejmowania opakowania może dojść do poparzenia parą.
Urządzenia nie należy odłączać od sieci, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy pewnie
chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazdka.
- Uszkodzenie przewodu może doprowadzić do zwarcia, pożaru i/lub porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy zbliżać twarzy ani ciała do urządzenia podczas gotowania lub otwierania drzwiczek
tuż po jego zakończeniu.
- Należy zadbać o to, aby dzieci nie zbliżały się do urządzenia.
- W przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia.
Nie umieszczać jedzenia ani ciężkich przedmiotów nad drzwiczkami podczas otwierania.
- Jedzenie lub przedmiot może spaść i spowodować poparzenie lub uszkodzenie ciała.
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa _8
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 8
2012-08-16 �� 3:52:29
Nie należy w sposób nagły ochładzać drzwiczek, środka urządzenia, ani naczyń poprzez
szybkie oblanie wodą podczas lub tuż po zakończeniu gotowania.
- Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Para lub pryśnięcie wodą może
doprowadzić do poparzenia lub uszkodzenia ciała.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym urządzeniem
wyłączającym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Ważne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia
Nie należy czyścić urządzenia bezpośrednio spryskując je wodą.
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika, ani alkoholu.
- Grozi to odbarwieniem, zniekształceniem, uszkodzeniem, porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć urządzenie od gniazdka ściennego i
usunąć resztki jedzenia z drzwiczek i piekarnika.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać środków zawierających
składniki ścierne lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować
powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń
do czyszczenia strumieniem pary.
Podczas samoczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż zwykle i dlatego dzieci
powinny znajdować się w bezpiecznej odległości. (tylko model z funkcją czyszczenia)
W przypadku rozlania się większych ilości płynów trzeba usunąć go przed czyszczeniem i określić, które
przybory mogą się znajdować w kuchence podczas czyszczenia. (tylko model z funkcją czyszczenia)
PRZESTROGA
Ostrzeżenia dotyczące czyszczenia
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć
negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
Należy uważać, aby nie zrobić sobie krzywdy podczas czyszczenia wnętrza i obudowy urządzenia.
- Zagrożenie stanowią ostre krawędzie.
Nie czyścić urządzenia parą.
- Może to doprowadzić do korozji.
Kuchenka powinna być umieszczona w takim kierunku i na takiej wysokości, aby zapewnić
łatwy dostęp do jej wnętrzna i do panelu sterowania.
Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić do niej wodę i uruchomić kuchenkę na 10 minut.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego. (Dotyczy tylko
modelu podwieszanego)
PRZESTROGA: Aby uniknąć niebezpieczeństwa wynikającego z niezamierzonego
zresetowania wyłącznika termicznego, nie należy zasilać kuchenki z zewnętrznego urządzenia
przełączającego (np. regulatora czasowego) ani podłączać jej do obwodu, który jest regularnie
włączany lub wyłączany przez takie urządzenie.
Kuchenka powinna być umieszczona w takim kierunku i na takiej wysokości, aby zapewnić
łatwy dostęp do jej wnętrzna i do panelu sterowania.
Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić do niej wodę i uruchomić kuchenkę na 10 minut.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.
9_ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 9
2012-08-16 �� 3:52:29
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE
MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE
PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na
szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
(a)Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami,
manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać
przedmiotów do otworów blokad.
(b)Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani
dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach
uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć
najpierw wilgotną, a potem suchą, miękką szmatką.
(c)W przypadku uszkodzenia kuchenki nie wolno jej uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta.
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz
uszkodzenie następujących elementów:
(1)Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
(2)Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
(3)Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(d)Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.
Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2 Klasy B według ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie
urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana
rozmyślnie i/lub wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki
materiału, obróbki typu EDM i spawania łukowego. Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe
do użytku w gospodarstwach domowych i lokali podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego
napięcia, która dostarcza prąd do budynków wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU
(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np.
ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling
i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu,
lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi
odpadami komercyjnymi.
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa _10
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 10
2012-08-16 �� 3:52:29
spis treści
INSTALOWANIE KUCHENKI
MIKROFALOWEJ
12
Montaż kuchenki
FUNKCJE KUCHENKI
13
13
14
Sprawdzenie produktu i części
Sprawdzanie panelu sterowania
Akcesoria
WPROWADZENIE
15
Ustawianie zegara
KORZYSTANIE Z KUCHENKI
17
18
19
20
29
30
32
34
35
52
53
54
Korzystanie z trybu gotowania konwekcyjnego
Korzystanie z trybu grilla
Korzystanie z trybu grilla kombinowanego
Korzystanie z trybu gotowania konwekcyjnego
kombinowanego
Używanie trybu automatycznego gotowania
Korzystanie z trybu automatycznego
opiekania na krucho
Korzystanie z trybu pamięci
Korzystanie z trybu szybkiego rozmrażania
Korzystanie z trybu utrzymywania temperatury
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Używanie trybu mikrofali
Wyłączenie sygnału dźwiękowego
Zabezpieczenie przed dziećmi
Szybkie podgrzewanie kuchenki mikrofalowej
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
55
Czyszczenie kuchenki
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
I KODY BŁĘDÓW
57
57
58
Przechowywanie i naprawa kuchenki
mikrofalowej
Rozwiązywanie problemów
Kody błędów
DANE TECHNICZNE
59
Dane techniczne
12
13
15
17
21
26
55
57
59
spis treści _11
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 11
2012-08-16 �� 3:52:30
instalowanie kuchenki
mikrofalowej
MONTAŻ KUCHENKI
Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia
powinna mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.
• Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią
wentylację, pozostawiając przynajmniej 10 cm
przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia oraz
20 cm nad urządzeniem.
20 cm
od góry
85 cm
od podłogi
10 cm
z tyłu
10 cm
po bokach
• Usuń wszystkie elementy opakowania
znajdujące się wewnątrz kuchenki. Zamocuj
pierścień obrotowy i tacę obrotową. Upewnij
się, że taca obraca się swobodnie.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.
• Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych
miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy
przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania,
a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód
zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki
mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną
szmatką.
• Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych
miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy
przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania,
a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód
zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki
mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną
szmatką.
12_instalowanie kuchenki mikrofalowej
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 12
2012-08-16 �� 3:52:30
funkcje kuchenki
SPRAWDZENIE PRODUKTU I CZĘŚCI
Panel sterowania
CZĘŚCI I FUNKCJE
Oświetlenie piekarnika
Górne elementy grzejne
Zamek
zabezpieczający
drzwiczki
Drzwiczki
Uchwyt drzwiczek
SPRAWDZANIE PANELU STEROWANIA
3 4
2 1
5 6 7
17
16
8
15
1. Tryb mikrofal
2. Tryb grilla
3. Tryb mikrofali+Grilla
4. Tryb gotowania konwekcyjnego
5. Tryb mikrofali+Gotowania
konwekcyjnego
6. Tryb szybkiego podgrzewania kuchenki
7. Tryb opiekania na krucho
8. Przycisk szybkiego rozmrażania
9. wyświetlacza
9
10
14
11
13
12
10.Przycisk utrzymywania temperatury
11.Przycisk start
12.Przycisk Zatrzymania/Anulowania/
Oszczędzania energii
13.Pokrętło Wielofunkcyjne/Przycisk
wyboru
14.Przycisk pamięci
15.Przycisk automatycznego gotowania
16.Tryb czyszczenia parą
17.Przełącznik trybów
funkcje kuchenki _13
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 13
2012-08-16 �� 3:52:31
AKCESORIA
Kuchenka mikrofalowa wyposażony jest w następujące akcesoria:
1. Łącznik, który należy umieścić prawidłowo na
wale silnika w podstawie kuchenki.
• Łącznik powoduje obracanie się tacy.
2. Pierścień obrotowy, umieszczany na środku
kuchenki.
• Pierścień obrotowy podtrzymuje tacę.
3. Taca obrotowa, umieszczana na pierścieniu
obrotowym i mocowana w środkowej części do
łącznika.
• Taca obrotowa stanowi podstawową
powierzchnię do gotowania i może być
łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.
4. Wysoka i niska podstawa, umieszczane na
tacy obrotowej.
• Metalowe podstawy mogą być używane
do przygotowywania dwóch potraw
jednocześnie. Małą potrawę można umieścić
na tacy obrotowej, a drugą - na podstawie.
• Druciane podstawy mogą być używane do
grillowania, gotowania konwekcyjnego oraz
gotowania w trybie łączonym.
5. Teflonowy talerz, umieszczany na tacy
obrotowej.
• Talerz służy do lepszego przypiekania
potraw w trybie kuchenki mikrofalowej
lub grilla kombinowanego oraz do
przygotowywania na krucho ciast i spodów
do pizzy.
6. Pojemnik na czystą wodę, umieszczany po
prawej stronie kuchenki.
14_funkcje kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 14
2012-08-16 �� 3:52:32
wprowadzenie
USTAWIANIE ZEGARA
Ustawianie zegara
1. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
godzinę.
2. Naciśnij przycisk wyboru. Liczba „00” zacznie
mrugać.
ZANIM ROZPOCZNIESZ
Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „12:00”. Ustaw
aktualny czas.
3. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
minuty.
4. Naciśnij ponownie przycisk wyboru. Zegar
zostanie ustawiony w ciągu 5 sekund.
wprowadzenie _15
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 15
2012-08-16 �� 3:52:32
Ponowne ustawianie zegara
1. Naciśnij przycisk zatrzymania/anulowania/
oszczędzania energii.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski szybkiego
rozmrażania i automatycznego gotowania.
3. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
godzinę.
4. Naciśnij przycisk wyboru.
5. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
minuty.
6. Naciśnij ponownie przycisk wyboru. Zegar
zostanie ustawiony w ciągu 5 sekund.
16_wprowadzenie
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 16
2012-08-16 �� 3:52:33
korzystanie z kuchenki
KORZYSTANIE Z TRYBU GOTOWANIA KONWEKCYJNEGO
Niska podstawa
Ustawienie (
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Żywność jest podgrzewana przez dwa elementy grzejne
na górze komory i jeden konwekcyjny element grzejny,
natomiast boczny wentylator zapewnia równomierne
rozprowadzanie ciepła.
Niska podstawka lub niska podstawka i teflonowy talerz
na tacy obrotowej.
Niska podstawa i teflonowy talerz
) gotowania konwekcyjnego
1. Przekręć pokrętło wyboru do pozycji trybu
gotowania konwekcyjnego.
2. Ustaw pokrętłem wielofunkcyjnym
oczekiwaną temperaturę. (Domyślnie: 180 °C)
3. Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić
temperaturę. (40-230 °C)
4. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. (Maks. 10 godz.)
5. Naciśnij przycisk Start.
• Wskaźnik temperatury na wyświetlaczu
(°C) zostanie podświetlony i zacznie migać,
a kuchenka wyemituje 4 sygnały dźwiękowe
po uzyskaniu wymaganej temperatury.
korzystanie z kuchenki _17
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 17
2012-08-16 �� 3:52:34
Podczas przygotowywania potraw można zmienić ustawienia czasu
przygotowywania i temperatury.
• Czas przygotowywania: Wystarczy ustawić czas obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
• Temperatura: Naciśnij przycisk wyboru, a następnie użyj pokrętła
wielofunkcyjnego.
W trybie gotowania konwekcyjnego górne i konwekcyjne elementy grzejne są włączane
i wyłączane cyklicznie podczas gotowania, w celu wyregulowania temperatury.
Ważne
1. Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj
rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
2. Podczas gotowania w trybie konwekcyjnym należy używać szklanych naczyń
do pieczenia przeznaczonych do gotowania w temperaturze 40-230 °C.
KORZYSTANIE Z TRYBU GRILLA
Żywność jest podgrzewana przez górne elementy
grzejne. (pozycja pozioma)
Aby rozpocząć grillowanie, otwórz drzwiczki i umieść
jedzenie na podstawce.
Wysoka podstawa
Ustawianie trybu (
Wysoka podstawa i teflonowy talerz
) grilla
Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania mikrofal.
1. Przekręć pokrętło wyboru do pozycji trybu
grilla.
2. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. (Maksymalny czas gotowania
wynosi 90 minut).
3. Naciśnij przycisk Start.
Ważne
1. Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj
rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
2. Element grzejny musi być ustawiony poziomo.
18_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 18
2012-08-16 �� 3:52:35
KORZYSTANIE Z TRYBU GRILLA KOMBINOWANEGO
Żywność jest podgrzewana przez górne elementy grzejne
w połączeniu z energią mikrofalową.
Aby rozpocząć grillowanie, otwórz drzwiczki i umieść
jedzenie na podstawce.
Ustawianie trybu (
Wysoka podstawa i teflonowy talerz
) grilla kombinowanego
Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za
pomocą mikrofal można połączyć z grillowaniem.
1. Przekręć pokrętło wyboru do pozycji trybu
grilla kombinowanego.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Wysoka podstawa
2. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. (Maksymalny czas gotowania
wynosi 90 minut).
3. Jeśli chcesz zmienić poziom mocy, naciśnij
przyciskwyboru i wybierz odpowiedni poziom
mocy, używając pokrętła wielofunkcyjnego.
• Domyślnie: 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. Naciśnij przycisk Start.
Efekt: Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „End” (Koniec) na
wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
Możesz zmienić czas gotowania i poziom mocy w trakcie gotowania.
• Czas przygotowywania: Wystarczy ustawić czas obracając pokrętło wielofunkcyjne.
• Poziom mocy: Naciśnij przycisk wyboru, a następnie użyj pokrętła wielofunkcyjnego.
Ważne
1. Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być bezpiecznie
używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych. Najlepsze są naczynia szklane
i ceramiczne, ponieważ umożliwiają swobodny przepływ mikrofal przez potrawę.
2. Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE używaj
rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
3. Element grzejny musi być ustawiony poziomo.
korzystanie z kuchenki _19
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 19
2012-08-16 �� 3:52:36
KORZYSTANIE Z TRYBU GOTOWANIA
KONWEKCYJNEGO KOMBINOWANEGO
Żywność jest podgrzewana przez podwójny grill i jeden
element konwekcyjny, w połączeniu z cyklem energii
mikrofalowej, natomiast boczny wentylator zapewnia
równomierne rozprowadzanie ciepła.
Niska podstawka lub niska podstawka i teflonowy talerz
na tacy obrotowej.
Niska podstawa
Ustawienie trybu (
Niska podstawa i teflonowy talerz
) gotowania konwekcyjnego kombinowanego
1. Przekręć pokrętło wyboru do pozycji
trybu gotowania konwekcyjnego
kombinowanego.
2. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
(Maksymalny czas gotowania wynosi 90 minut).
3. Jeśli chcesz zmienić poziom mocy, naciśnij
przyciskwyboru i wybierz odpowiedni poziom
mocy, używając pokrętła wielofunkcyjnego.
• Domyślnie: 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. Jeśli chcesz zmienić temperaturę, naciśnij
przycisk wyboru, a następnie wybierz
odpowiednią temperaturę za pomocą pokrętła
wielofunkcyjnego. (40-210 °C)
• Domyślnie: 180 °C
• 40-210 °C
5. Naciśnij przycisk Start.
Efekt: Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „End” (Koniec) na
wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
Możesz zmienić czas gotowania i poziom mocy w trakcie gotowania.
• Czas przygotowywania: Wystarczy ustawić czas obracając pokrętło wielofunkcyjne.
• Poziom mocy: Naciśnij przycisk wyboru, a następnie użyj pokrętła wielofunkcyjnego.
• Temperatura: Naciśnij przycisk wyboru, a następnie użyj pokrętła wielofunkcyjnego.
20_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 20
2012-08-16 �� 3:52:36
Ważne
UŻYWANIE TRYBU AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA
Funkcja automatycznego przygotowywania umożliwia korzystanie z fabrycznie
zaprogramowanych 20 czasów przygotowywania.
Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
Tryb automatycznego gotowania można dopasować za pomocą pokrętła
wielofunkcyjnego. (1-20)
1. Naciśnij przycisk automatycznego
gotowania.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
1. Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być bezpiecznie
używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych. Najlepsze są naczynia
szklane i ceramiczne, ponieważ umożliwiają swobodny przepływ mikrofal przez
potrawę.
2. Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE używaj
rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
3. Element grzejny musi być ustawiony poziomo.
2. Wybierz rodzaj gotowanego pożywienia,
obracając pokrętło wielofunkcyjne. (1-20)
3. Jeśli chcesz zmienić wielkość porcji, naciśnij
przycisk wyboru, a następnie wybierz
odpowiednią wielkość porcji za pomocą
pokrętła wielofunkcyjnego.
4. Naciśnij przycisk Start.
Efekt: Rozpocznie się przygotowywanie
automatyczne. Zakończenie gotowania
zostanie zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu
„End” (Koniec) na wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
korzystanie z kuchenki _21
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 21
2012-08-16 �� 3:52:37
Funkcja automatycznego gotowania
Poniższa tabela przedstawia 20 programów automatycznego gotowania. Zawiera
ona ilości, czasy oczekiwania po gotowaniu oraz odpowiednie zalecenia. Czasy
gotowania i poziomy mocy zostały wstępnie zaprogramowane dla wygody
użytkownika. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Kod
Potrawa
Wielkość
porcji
(kg)
Czas
oczekiwania
(min)
Akcesoria
Zalecenia
1
Napoje
Kawa, mleko,
herbata,
woda (w
temperaturze
pokojowej)
0,25
(1 kubek)
0,5
(2 kubki)
1-2
Naczynie do
kuchenek
mikrofalowych
Przelej napój do kubków
ceramicznych i podgrzewaj
bez przykrycia. Jeden
kubek postaw na środku,
dwa kubki postaw
naprzeciwko siebie na
tacy obrotowej. Pozostaw
je w wnętrzu kuchenki
mikrofalowej. Wymieszaj
przed rozpoczęciem
i po upłynięciu czasu
oczekiwania. Zachowaj
ostrożność przy
wyjmowaniu naczynia z
napojem (patrz instrukcje
bezpieczeństwa dotyczące
gotowania płynów).
2
Danie na
talerzu
(schłodzona)
0,3-0,35
0,4-0,45
3
Naczynie do
kuchenek
mikrofalowych
Ułóż danie na talerzu
ceramicznym i owiń folią do
kuchenek mikrofalowych.
Umieść talerz na środku
tacy obrotowej. Ten
program jest odpowiedni do
przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki
(np. mięso z sosem,
warzywa i ziemniaki, ryż lub
makaron).
3
Gotowe
dania
mrożone
(-18 °C)
0,3-0,35
0,4-0,45
3-4
Naczynie do
kuchenek
mikrofalowych
Przebij folię gotowego
dania mrożonego. Umieść
jedzenie na środku tacy
obrotowej. Ten program
jest odpowiedni do
przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki
(np. mięso z sosem,
warzywa i ziemniaki, ryż lub
makaron).
22_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 22
2012-08-16 �� 3:52:37
Potrawa
Wielkość
porcji
(kg)
Czas
oczekiwania
(min)
Akcesoria
Zalecenia
4
Zupy/sosy
(schłodzona)
0,2-0,25
0,4-0,45
2-3
Naczynie do
kuchenek
mikrofalowych
Wyłóż potrawę na głęboki
talerz ceramiczny lub do
ceramicznej miski i przykryj
plastikową pokrywką
na czas podgrzewania.
Umieść zupę na
środku tacy obrotowej.
Dokładnie wymieszaj
przed rozpoczęciem
i po upłynięciu czasu
oczekiwania.
5
Potrawa
duszona
(schłodzona)
0,2-0,25
0,4-0,45
2-3
Naczynie do
kuchenek
mikrofalowych
Wyłóż potrawę na głęboki
talerz ceramiczny lub do
ceramicznej miski i przykryj
plastikową pokrywką
na czas podgrzewania.
Umieść zupę na
środku tacy obrotowej.
Dokładnie wymieszaj
przed rozpoczęciem
i po upłynięciu czasu
oczekiwania.
6
Świeże
warzywa
0,3-0,35
0,5-0,55
1-2
Naczynie do
kuchenek
mikrofalowych
Po umyciu, oczyszczeniu
i pocięciu na kawałki o
podobnej wielkości zważ
warzywa. Umieść je w
szklanej misie z przykrywką.
Dodaj 45 ml (3 łyżki stołowe)
wody. Umieść miskę na
środku tacy obrotowej.
Gotuj pod przykryciem. Po
ugotowaniu zamieszaj.
7
Obrane
ziemniaki
0,5-0,55
0,7-0,75
2-3
Naczynie do
kuchenek
mikrofalowych
Po umyciu, oczyszczeniu
i pocięciu na kawałki o
podobnej wielkości zważ
ziemniaki. Umieść je w
szklanej misie z przykrywką.
Dodaj 45-60 ml (3-4 łyżki
stołowe) wody. Umieść
miskę na środku tacy
obrotowej. Gotuj pod
przykryciem.
8
Pieczone
ziemniaki
0,2-0,4
0,8-1,0
3-5
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Kod
Umyj i oczyść ziemniaki,
następnie przebij je
widelcem. Natrzyj
miąższ warzywa oliwą i
przyprawami. Ułóż ziemniaki
(każdy około 200 g) obok
siebie na niskiej podstawie.
Umieść podstawę na
teflonowym talerzu.
korzystanie z kuchenki _23
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 23
2012-08-16 �� 3:52:38
Kod
Potrawa
Wielkość
porcji
(kg)
Czas
oczekiwania
(min)
Akcesoria
Zalecenia
Naczynie do
kuchenek
mikrofalowych
Użyj białego ryżu parboiled i
dodaj podwójną ilość zimnej
wody. Na przykład: podczas
gotowania 0,25 ryżu dodaj
pół litra zimnej wody. Użyj
szklanej miski żaroodpornej
z przykrywką. Umieść miskę
na środku tacy obrotowej.
Gotuj pod przykryciem.
9
Ryż biały
0,25
0,35
5-10
10
Steki
wołowe
0,3-0,6
0,6-0,8
-
Ułóż steki wołowe
obok siebie na wysokiej
podstawie. Umieść
podstawę na teflonowym
talerzu. Po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą
stronę. Naciśnij przycisk
Start, aby kontynuować.
Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone dla cienkich
steków wołowych, a drugie
dla grubych.
11
Kawałki
kurczaka
0,5-0,6
1,1-1,2
2
Posmaruj zimne kawałki
kurczaka olejem i posyp
przyprawami. Umieść
skórą do dołu na wysokiej
podstawie. Umieść
podstawę na teflonowym
talerzu. Po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą
stronę. Naciśnij przycisk
Start, aby kontynuować.
12
Pieczona
ryba
0,5-0,6
0,7-0,8
3
Posmaruj skórę całej ryby
olejem i dodaj zioła oraz
przyprawy. Ułóż ryby obok
siebie w przeciwnych
kierunkach, na wysokiej
podstawie. Umieść
podstawę na teflonowym
talerzu. Po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą
stronę. Naciśnij przycisk
Start, aby kontynuować.
13
Pieczony
kurczak
1,2-1,3
1,4-1,5
1,6-1,7
5
Posmaruj zimnego kurczaka
olejem i posyp przyprawami.
Ułóż piersią do dołu na
środku niskiej podstawy.
Umieść podstawę na
teflonowym talerzu. Po
usłyszeniu sygnału obróć
na drugą stronę. Naciśnij
przycisk Start, aby
kontynuować.
24_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 24
2012-08-16 �� 3:52:38
Kod
Potrawa
Wielkość
porcji
(kg)
Czas
oczekiwania
(min)
Akcesoria
Zalecenia
Pieczeń
wołowa/
pieczona
jagnięcina
1,0-1,2
1,3-1,5
5-10
Posmaruj wieprzowinę/
jagnięcinę olejem i posyp
przyprawami (tylko
pieprzem, sól powinna być
dodana po upieczeniu).
Umieść je na niskiej
podstawie, układając je
tłustszą stroną w dół.
Umieść podstawę na
teflonowym talerzu. Po
usłyszeniu sygnału obróć
mięso na drugą stronę. Po
upieczeniu, w trakcie czasu
oczekiwania mięso powinno
zostać owinięte w folię
aluminiową.
15
Mrożona
pizza (mini)
(-18 °C)
0,1-0,2
0,3-0,4
-
16
Mrożona
lasagna
(-18 °C)
0,4-0,5
0,9-1,0
3-4
17
Mrożone
bułki
(-18 °C)
0,1-0,2
0,3-0,4
3-5
Ułóż mrożone bułki w
okręgu na niskiej podstawie.
18
Mrożone
ciasto
(-18 °C)
0,4-0,6
1,0-1,2
5-25
Jeden kawałek mrożonego
ciasta umieść na środku, a
pozostałą ilość ułóż obok
siebie w okręgu na niskiej
podstawie. Dzięki funkcji
gotowania konwekcyjnego
ciasto rozmrozi się i
skruszeje. Ten program
jest odpowiedni do całych
ciast (okrągłych) i kawałków
ciast, takich jak ciasto
owocowe z lukrem, strucla
lub makowiec. Nie jest
przeznaczony do ciast z
masą kremową lub polewą
czekoladową.
Ułóż mrożone kawałki
pizzy w okręgu na niskiej
podstawie.
Naczynie do
kuchenek
mikrofalowych
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
14
Umieść mrożoną
lasagne w ceramicznym
lub wykonanym z
żaroodpornego szkła
naczyniu o odpowiednim
rozmiarze. Postaw naczynie
na dolnej tacy.
korzystanie z kuchenki _25
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 25
2012-08-16 �� 3:52:39
Kod
Potrawa
Wielkość
porcji
(kg)
Czas
oczekiwania
(min)
Akcesoria
Zalecenia
19
Ciasto
0,7-0,8
5-10
Umieść ciasto na
prostokątnej, metalowej
blasze o odpowiedniej
wielkości. Postaw naczynie
na niskiej podstawie. Ten
program jest odpowiedni
do przygotowywania ciasta
cytrynowego, orzechowego
lub marmurkowego.
20
Babeczki
0,3-0,4
5
Zaleca się wstępne
rozgrzanie kuchenki do
temperatury 180 °C za
pomocą funkcji szybkiego
wstępnego podgrzewania.
Umieść ciasto na babeczki
w metalowym naczyniu o
odpowiednim do pieczenia
około 6 babeczek. Umieść
naczynie na środku niskiej
podstawy.
KORZYSTANIE Z TRYBU AUTOMATYCZNEGO OPIEKANIA NA KRUCHO
Zwykle podczas gotowania w kuchence mikrofalowej, czy też korzystania z trybu grilla
lub mikrofal w kuchenkach konwekcyjnych/grillach, jedzenie, takie jak ciasta i pizza,
rozmaka u spodu. Teflonowy talerz firmy Samsung umożliwia uzyskanie chrupiącego
jedzenia. Talerza można również używać do smażenia bekonu, jajek, kiełbasek itp.
Talerz teflonowy na tacy obrotowej
Talerz teflonowy i wysoka podstawa
1. Rozgrzej teflonowy talerz w sposób opisany powyżej.
Przed użyciem talerza należy go rozgrzać, włączając tryb kombinowany na
3 do 5 minut:
• Kombinacja konwekcji (180 °C) i mikrofali. (poziom mocy 600 W)
• Tryb kombinowany: grill + mikrofale (poziom mocy 600 W)
Zawsze używaj rękawic kuchennych, ponieważ talerz jest bardzo gorący.
2. Posmaruj talerz olejem, aby potrawy, takie jak jaja czy bekon mogły się
odpowiednio przypiec.
• Pamiętaj, że talerz ma teflonową powłokę, która nie jest odporna na
zarysowania. Dlatego nie używaj żadnych ostrych narzędzi, takich jak nóż,
do cięcia jedzenia na tym talerzu.
• Korzystaj z plastikowych narzędzi, które nie porysują teflonowej
powierzchni talerza lub zdejmij jedzenie z talerza i dopiero wtedy je pokrój.
26_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 26
2012-08-16 �� 3:52:40
3. Umieść jedzenie na talerzu.
• Nie kładź na talerzu żadnych elementów, które nie są odporne na wysokie
temperatury (na przykład plastikowych misek).
4. Umieść talerz teflonowy na metalowej podstawce (lub tacy obrotowej) w
kuchence mikrofalowej.
• Nigdy nie umieszczaj talerza w kuchence bez tacy obrotowej.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
5. Przekręć pokrętło wyboru do pozycji trybu
automatycznego opiekania na krucho.
6. Wybierz rodzaj gotowanego pożywienia,
obracając pokrętło wielofunkcyjne. (1~5)
7. Jeśli chcesz zmienić wielkość porcji, naciśnij
przycisk wyboru, a następnie wybierz
odpowiednią wielkość porcji za pomocą
pokrętła wielofunkcyjnego.
8. Naciśnij przycisk Start.
Efekt: Rozpocznie się opiekanie na
krucho. Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „End” (Koniec) na
wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
Sposób czyszczenia talerza teflonowego
Talerz teflonowy należy myć ciepłą wodą z
detergentem, po czym spłukać czystą wodą.
Nie należy używać szczotki do szorowania lub
szorstkiej gąbki, ponieważ mogą one uszkodzić
górną warstwę talerza.
Talerza teflonowego nie można myć w zmywarce.
korzystanie z kuchenki _27
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 27
2012-08-16 �� 3:52:40
Funkcja automatycznego opiekania na krucho
Poniższa tabela przedstawia 5 programów automatycznego opiekania na krucho.
Zawiera ona ilości, czasy oczekiwania po gotowaniu oraz odpowiednie zalecenia.
Czasy gotowania i poziomy mocy zostały wstępnie zaprogramowane dla wygody
użytkownika.
Programy 1-3 nie wymagają rozgrzewania talerza teflonowego. Przed
skorzystaniem z programów 4 i 5 należy zapoznać się z zaleceniami
dotyczącymi rozgrzewania, które znajdują się w tabeli.
Zawsze umieszczaj talerz teflonowy i podstawę w środkowej części kuchenki.
Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Kod
Potrawa
Wielkość
porcji
(kg)
Czas
oczekiwania
(min)
Akcesoria
Zalecenia
1
Mrożona
pizza
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
-
Umieść pizzę na talerzu
teflonowym i wysokiej
podstawie na środku tacy
obrotowej.
2
Mrożone
frytki z
piekarnika
0,2-0,3
0,4-0,5
-
Równo rozłóż frytki na talerzu
teflonowym położonym
na wysokiej podstawie
umieszczonej na środku tacy
obrotowej.
Po usłyszeniu sygnału obróć
frytki na drugą stronę.
Naciśnij przycisk Start, aby
kontynuować.
3
kawałki
ziemniaków
0,2-0,3
0,4-0,5
1-2
Pokrój ziemniaki w kawałki
lub kostki. Natrzyj oliwą, solą i
przyprawami.
Rozmieść kawałki ziemniaków
równo na talerzu teflonowym i
wysokiej podstawie na środku
tacy obrotowej.
Po usłyszeniu sygnału obróć
kawałki na drugą stronę.
Naciśnij przycisk Start, aby
kontynuować.
4
Quiche
0,6-0,8
0,8-1,0
5-10
Przez 5 minut podgrzewaj
wstępnie talerz na tacy
obrotowej w trybie 600 W +
180 °C.
Dodaj spód quiche i nadzienie.
Umieść ją na niskiej podstawie
na środku tacy obrotowej.
Naciśnij przycisk Start, aby
kontynuować.
28_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 28
2012-08-16 �� 3:52:41
Kod
5
Potrawa
Ciasta i
kruche
ciasta
Wielkość
porcji
(kg)
Czas
oczekiwania
(min)
0,1-0,2
0,2-0,3
2-5
Akcesoria
Zalecenia
KORZYSTANIE Z TRYBU PAMIĘCI
Ulubione przepisy można zapamiętać na przyszłość.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Przez 3 minuty podgrzewaj
wstępnie talerz na tacy
obrotowej w trybie 600 W +
180 °C.
Dodaj ciasteczka/kruche
ciasteczka i umieść je na niskiej
podstawie na środku tacy
obrotowej.
Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone do cienkich
ciasteczek (3-5 mm), drugie
ustawienie do grubych
ciasteczek (5-7 mm).
Aby zapisać przepis w pamięci:
1. Przekręć pokrętło wyboru trybu do pozycji
wybranego trybu, wykonaj wymagane
czynności i naciśnij przycisk Start.
(Jeszcze nie naciskaj przycisku Start.)
(Informacje dotyczące wymaganych czynności
znajdziesz na stronach poświęconych danej
funkcji.)
2. Po zakończeniu naciśnij przycisk Pamięć,
wybierz numer pamięci (1-3) i naciśnij przycisk
wyboru.
Wynik
1. Przepis zostanie wprowadzony do
pamięci, a kuchenka wyemituje
jednosekundowy sygnał dźwiękowy.
2. Po zakończeniu nastąpi powrót do
wybranego trybu.
• W pamięci można zapisać maksymalnie trzy przepisy. Przepisy można
dodawać i zmieniać w dowolnym momencie.
• Jeżeli wybrany numer pamięci miga, oznacza to, że pod tym numerem pamięci
nie jest przechowywany żaden przepis. Jeżeli wybrany numer pamięci świeci się
stale, oznacza to, że pod tym numerem jest przechowywany przepis.
• Po wyłączeniu zasilania wprowadzone przepisy zostaną usunięte.
korzystanie z kuchenki _29
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 29
2012-08-16 �� 3:52:41
Aby uruchomić zapamiętany przepis:
1. Naciśnij przycisk Pamięć, aby wybrać numer
pamięci (1-3).
2. Naciśnij przycisk wyboru.
3. Naciśnij przycisk Start.
KORZYSTANIE Z TRYBU SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
Ustawianie trybu szybkiego rozmrażania
Do wyboru jest pięć fabrycznych ustawień do rozmrażania. Czas rozmrażania i
poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać jedno z ustawień i
określić wagę, aby rozpocząć rozmrażanie.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania.
2. Wybierz rodzaj gotowanego pożywienia,
obracając pokrętło wielofunkcyjne. (1-5)
Opis fabrycznie zaprogramowanych ustawień
można znaleźć w tabeli na następnej stronie.
3. Jeśli chcesz zmienić wielkość porcji, naciśnij
przycisk wyboru, a następnie wybierz
odpowiednią wielkość porcji za pomocą
pokrętła wielofunkcyjnego.
30_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 30
2012-08-16 �� 3:52:42
4. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć
gotowanie.
Efekt:
Ważne:
• Należy używać tylko pojemników, które można stosować w kuchenkach
mikrofalowych.
• Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania. W tym
celu należy wybrać funkcję mikrofal z poziomem mocy 180 W. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Rozmrażanie” na
stronach 45-46.
Przewodnik po programach szybkiego rozmrażania
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
• Rozpocznie się rozmrażanie.
• W połowie procesu rozmrażania kuchenka
emituje sygnał dźwiękowy, przypominając
o konieczności obrócenia jedzenia. Po
obróceniu jedzenia na drugą stronę,
naciśnij ponownie przycisk Start.
W poniższej tabeli przedstawiono 5 programów szybkiego rozmrażania, ilości,
czasy oczekiwania i odpowiednie zalecenia. Przed rozpoczęciem rozmrażania
należy wyjąć produkt z opakowania.
Zamrożone mięso, drób, rybę lub warzywa należy umieścić na płaskim talerzu
szklanym lub na obrotowej płycie ceramicznej. (Bezpieczeństwo - patrz str. 39).
Nr
Mrożona
żywność
(-18 °C)
Wielkość
porcji
(kg)
Czas
oczekiwania
(min)
1
Zalecenia
Mięso
0,2-2,0
20-120
Zawsze należy osłonić brzegi folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału obróć mięso na drugą stronę.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
wołowiny, baraniny, wieprzowiny, steków, mięsa
krojonego i mielonego.
2
Drób
0,2-2,0
20-120
Zawsze należy osłonić końce udek i skrzydełek
folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć drób
na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania całych kurczaków, a także kawałków
kurczaka.
3
Ryby
0,2-2,0
20-110
Zawsze należy osłonić ogon ryby folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału obróć rybę na drugą stronę.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
całych ryb oraz filetów rybnych.
korzystanie z kuchenki _31
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 31
2012-08-16 �� 3:52:42
Nr
Mrożona
żywność
(-18 °C)
Wielkość
porcji
(kg)
Czas
oczekiwania
(min)
Zalecenia
4
Chleb/
Ciasto
0,1-1,0
10-60
Umieść chleb poziomo, równolegle do drzwiczek
na papierze kuchennym położonym na tacy
obrotowej. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Połóż ciasto na talerzu ceramicznym i - jeśli
to możliwe - po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. (Kuchenka działa przez cały czas i wyłącza
się po otwarciu drzwiczek.)
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
wszystkich rodzajów chleba krojonego lub całego,
a także bułek i bagietek. Ułóż bułki obok siebie.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
wszystkich rodzajów ciast drożdżowych,
francuskich, biszkoptów i serników. Nie jest
odpowiedni do ciasta kruchego, ciast z kremem
lub z owocami, a także ciast z dekoracją
czekoladową.
5
Warzywa
0,1-0,8
5-30
Rozłóż warzywa równo w płaskim, szklanym
naczyniu żaroodpornym. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania warzyw, takich jak
groszek, różyczki brokułu, kalafiora czy kostki
szpinaku.
Ważne: Tryb szybkiego rozmrażania wykorzystuje energię mikrofalową do
ogrzewania jedzenia. Dlatego też wskazania dotyczące przyborów kuchennych
i inne środki ostrożności związane z korzystaniem z kuchenki mikrofalowej
muszą być ściśle przestrzegane podczas korzystania z tego trybu.
KORZYSTANIE Z TRYBU UTRZYMYWANIA TEMPERATURY
1. Naciśnij przycisk zatrzymania/anulowania/
oszczędzania energii aby przejść w stan
gotowości.
2. Naciśnij przycisk trybu utrzymywania
temperatury.
3. Wybierz rodzaj pożywienia, którego temperatura jest utrzymywana, obracając
pokrętło wielofunkcyjne. (1~4)
32_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 32
2012-08-16 �� 3:52:43
4. Naciśnij przycisk Start.
Funkcja utrzymywania temperatury
Poniższa tabela przedstawia 4 programy utrzymywania temperatury. Zawiera
informacje o typach żywności i naczyń żaroodpornych właściwych dla każdego
programu Czas i temperatura zostały fabrycznie zaprogramowane dla wygody
użytkownika. Pracuje tylko grzałka konwekcyjna, włącza się i wyłącza aby
utrzymać temperaturę pożywienia.
Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Kod
Temperatura
Czas
1
Potrawa
Element
80 °C
30 min
Ustawienie to jest przydatne do utrzymywania
temperatury pieczonego mięsa, kurczaka,
zapiekanek, pizzy, ziemniaków i dań na talerzu.
Zalecenia
2
Napój
80 °C
30 min
Ustawienie to jest przydatne do utrzymywania
temperatury wody, mleka i kawy.
3
Pieczywo
i ciasto
francuskie
60 °C
30 min
Ustawienie to jest przydatne do utrzymywania
temperatury pieczywa, tostów, bułek, babeczek
i ciast.
4
Naczynia/
Sztućce
70 °C
30 min
Ustawienie to jest przydatne do wstępnego
podgrzewania kubków i naczyń żaroodpornych.
Sztućce należy rozmieścić na całej powierzchni
tacy obrotowej.
Nie należy przeciążać kuchenki. (Maksymalne
obciążenie: 7 kg)
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Efekt: Tryb utrzymywania temperatury
zostaje uruchomiony. Działa przez 30 minut.
Zakończenie trybu utrzymywania temperatury
zostanie zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu „End”
(Koniec) cztery razy.
Później kuchenka będzie emitować sygnał
dźwiękowy raz na minutę.
Ważne:
• Ta funkcja nie służy do odgrzewania zimnych posiłków. Programy służą do
utrzymywania temperatury świeżo przyrządzonych pokarmów.
• Utrzymywanie temperatury nie powinno trwać zbyt długo (powyżej 1 godziny),
ponieważ jedzenie będzie się dalej gotować Ciepła żywność psuje się szybciej.
• Należy przykrywać płyny i potrawy, które mają wysoką zawartość wilgotności.
Jeśli chcesz utrzymać chrupkość pieczeni i smażonych potraw, nie przykrywaj
ich.
korzystanie z kuchenki _33
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 33
2012-08-16 �� 3:52:44
JAK DZIAŁA KUCHENKA MIKROFALOWA
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których energia
umożliwia gotowanie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
• rozmrażania,
• gotowania.
Zasada gotowania
1. Mikrofale generowane przez magnetron
rozprzestrzeniają się równomiernie, dzięki
zastosowaniu systemu dystrybucji obrotowej.
Dzięki temu pożywienie jest przygotowywane
równomiernie.
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie
do głębokości około 2,5 cm. Proces jest
kontynuowany, gdyż temperatura rozprasza
się wewnątrz pożywienia.
3. Czas przygotowania zależy od użytego
pojemnika i właściwości pożywienia:
• ilości i gęstości,
• zawartości wody,
• temperatury początkowej (tj. czy
pożywienie było wcześniej w lodówce)
Ważne: Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki zjawisku
rozproszenia temperatury, proces jest kontynuowany nawet po wyjęciu pożywienia
z kuchenki.
Należy zatem przestrzegać czasów przygotowania określonych w przepisach oraz
w niniejszej instrukcji, aby zapewnić:
• Równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej pożywienia
• równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
34_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 34
2012-08-16 �� 3:52:44
UŻYWANIE TRYBU MIKROFALI
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Podczas gotowania przy użyciu
mikrofali, energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą się w nim
wodę, tłuszcz i cukier. Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch
cząsteczek powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia ugotowanie jedzenia.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Ustawianie mikrofali
1. Przekręć pokrętło wyboru do pozycji trybu
gotowania mikrofalowego. Czas i poziom
mocy zostaną podane na wyświetlaczu.
2. Ustaw pokrętłem wielofunkcyjnym
oczekiwany czas gotowania. Jeśli nie chcesz
zmieniać poziomu mocy, naciśnij przycisk
Start, aby rozpocząć gotowanie. (40-230 °C)
• Domyślnie: 900 W
• 900, 750, 600, 450, 300, 180, 100 W
• Maks. czas: 90 min
3. Aby zmienić poziom mocy naciśnij przycisk
wyboru ( ) i użyj pokrętła wielofunkcyjnego,
aby ustawić właściwy poziom mocy. W celu
określenia czasów i poziomów mocy dla różnych
potraw, zapoznaj się z zasadami przygotowywania
potraw w niniejszej instrukcji (str. 36 do 51).
4. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć
gotowanie.
Efekt:
• Kuchenka rozpocznie pracę, a po jej
zakończeniu:
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „End” (Koniec) na
wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
Możesz zmienić czas gotowania i poziom mocy w trakcie gotowania.
• Czas przygotowywania: Wystarczy ustawić czas obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
• Poziom mocy: Naciśnij przycisk wyboru ( ), a następnie przekręć pokrętło
wielofunkcyjne.
Szybkie uruchomienie:
• Jeśli chcesz podgrzać jedzenie w krótkim czasie przy maksymalnej mocy (900 W), wystarczy
nacisnąć przycisk Start raz na każde 30 sekund czasu przygotowywania. Kuchenka zostanie
natychmiast uruchomiona. (Pokrętło wyboru trybu należy przekręcić do pozycji trybu mikrofali)
korzystanie z kuchenki _35
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 35
2012-08-16 �� 3:52:44
Przewodnik po poziomach mocy kuchenki mikrofalowej
POZIOM MOCY
WARTOŚĆ
PROCENTOWA
(%)
MOC
WYJŚCIOWA
(W)
KOMENTARZ:
WYSOKI
100
900
Do podgrzewania płynów.
NIŻSZY WYSOKI
83
750
Do podgrzewania i gotowania jedzenia.
PODWYŻSZONY
67
600
Do podgrzewania i gotowania jedzenia.
ŚREDNI
50
450
OBNIŻONY
33
300
Do gotowania posiłków i podgrzewania
delikatnych dań.
ROZMRAŻANIE
20
180
Do rozmrażania i dłuższego gotowania.
NISKI
11
100
Do rozmrażania delikatnej żywności.
Przewodnik po przyborach kuchennych dla kuchenek mikrofalowych
Przybory kuchenne wykorzystywane w trybie mikrofal muszą pozwalać
mikrofalom na przepływ i przenikanie pożywienia. Metale takie, jak stal
nierdzewna, aluminium, czy miedź odbijają mikrofale. Dlatego też nie należy
stosować przyborów wykonanych z metalicznych materiałów. Przybory z
oznaczeniem kuchenki mikrofalowej są zawsze bezpieczne w użytku. Dodatkowe
informacje o stosownych przyborach znajdują się w poniższym przewodniku.
Przybory kuchenne
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
Komentarz
Folia aluminiowa

Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli
folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub
jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku
elektrycznego lub iskrzenia.
Talerz teflonowy

Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Naczynia porcelanowe i
gliniane

Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby
gliniane i porcelana miękka (kostna) mogą być
używane pod warunkiem, że nie mają metalowych
elementów ozdobnych.
Plastikowe lub tekturowe
naczynia jednorazowe

Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu

Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
• Papierowe torby lub
gazety

Mogą ulec zapłonowi.
Opakowania żywności
typu fast food
36_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 36
2012-08-16 �� 3:52:45
Przybory kuchenne
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
Komentarz
Mogą powodować iskrzenie.
• Naczynia żaroodporne

• Delikatne wyroby szklane

Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów. Mogą być używane do podgrzewania
jedzenia lub płynów. Delikatne szkło może pękać
w wyniku gwałtownego podgrzania.
• Słoiki

Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
• Naczynia

Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Zamknięcia toreb do
zamrażania

Wyroby szklane
Wyroby metalowe
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA

Wyroby papierowe
• Talerze, kubki, serwetki i
papier kuchenny

Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar
wilgoci.
• Papier makulaturowy

Mogą powodować iskrzenie.
• Pojemniki

Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku
odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje
plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać
odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać
naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna

Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania
folii należy zachować ostrożność, ponieważ z
potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
• Torby do zamrażania

Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do
gotowania lub użycia w kuchence. Nie powinny
być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy
je przedziurawić widelcem.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny

Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
Wyroby plastikowe
Iskrzenie to termin oznaczający pojawianie się w kuchence iskier.
 - Zalecane
- Używać ostrożnie
 - Niebezpieczne
korzystanie z kuchenki _37
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 37
2012-08-16 �� 3:52:45
Przewodnik po gotowaniu w kuchence mikrofalowej
Mikrofale
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą
się w nim wodę, tłuszcz i cukier.
Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch
cząsteczek powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia
ugotowanie jedzenia.
Gotowanie
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej przybory i
naczynia kuchenne muszą umożliwiać swobodne przenikanie mikrofal. Mikrofale
są odbijane przez metale, takie jak stal nierdzewna, aluminium i miedź, ale
mogą przenikać przez ceramikę, szkło, porcelanę i plastik, a także przez papier i
drewno. Zatem nigdy nie można używać do gotowania metalowych pojemników.
Podczas korzystania z trybu mikrofal należy zawsze używać tacy obrotowej.
Postawić naczynia i jedzenie na tacy obrotowej.
Jedzenie, które można gotować w kuchence mikrofalowej:
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów żywności,
w tym świeże i mrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża, fasola, ryby
i mięso. W kuchence mikrofalowej można również przygotować sosy, kremy,
zupy, konserwy i konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence mikrofalowej
można przygotować takie same dania, jak przy użyciu zwykłej kuchenki. Można
na przykład roztopić masło lub czekoladę - dodatkowe informacje można znaleźć
w rozdziale zawierającym wskazówki i techniki przygotowania potraw.
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ
unosząca się para ułatwia gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne
sposoby: np. za pomocą ceramicznego talerza, plastikowej pokrywki lub folii
kuchennej do kuchenek mikrofalowych.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu
wyrównania się temperatury potrawy.
38_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 38
2012-08-16 �� 3:52:45
Zasady gotowania mrożonych warzyw
Potrawa
Porcja
(g)
Moc
(W)
Czas
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
Instrukcje
Szpinak
150
600
5-7
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej wody.
Brokuły
300
600
8-10
2-3
Dodaj 30 ml (2 łyżkę
stołową) zimnej wody.
Groszek
300
600
7-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej wody.
Zielona fasolka
300
600
7½-9½
2-3
Dodaj 30 ml (2 łyżkę
stołową) zimnej wody.
Mieszanka warzyw
(marchewka/
groszek/kukurydza)
300
600
7-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej wody.
Mieszanka warzyw
(danie chińskie)
300
600
7½-9½
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej wody.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką.
Gotuj warzywa pod przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli
poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można
nieco wydłużyć.
Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz
po jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło.
Po ugotowaniu warzywa powinny pozostać przykryte w podanym czasie
oczekiwania.
Zasady gotowania świeżych warzyw
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Jeśli w
tabeli poniżej nie została zalecona inna ilość wody, dodaj 30-45 ml zimnej wody
(2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw. Gotuj warzywa pod przykryciem
co najmniej przez czas określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią
miękkość warzyw, czas gotowania można nieco wydłużyć. Zamieszaj warzywa
w czasie gotowania i po jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj
sól, zioła lub masło. W czasie 3-minutowego oczekiwania warzywa powinny być
przykryte.
Wskazówka: Pokrój świeże warzywa na kawałki o równej wielkości. Im
mniejsze kawałki, tym krótszy czas ich gotowania.
korzystanie z kuchenki _39
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 39
2012-08-16 �� 3:52:45
Podczas gotowania świeżych warzyw kuchenka powinna być ustawiona na
maksymalną moc (900 W).
Potrawa
Porcja
(g)
Czas
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
Instrukcje
Brokuły
250
500
3-4
6-7
3
Przygotuj kawałki o równej wielkości.
Ułóż je łodygami do środka.
Brukselki
250
5-6
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyżek stołowych)
wody.
Marchew
250
4-5
3
Potnij marchewki na plasterki o
podobnej wielkości.
Kalafior
250
500
4-5
7-8
3
Przygotuj kawałki o równej wielkości.
Przetnij większe kwiaty na pół. Ułóż je
łodygami do środka.
Cukinie
250
3-4
3
Potnij cukinie na plasterki. Dodaj 30
ml (2 łyżki stołowe) wody lub trochę
masła. Gotuj do pierwszej miękkości.
Bakłażany
250
3-4
3
Potnij bakłażany na małe plasterki i
polej je 1 łyżką stołową soku z cytryny.
Por
250
3-4
3
Potnij pory na grube plastry.
Pieczarki
125
250
1-2
2-3
3
Przygotuj małe grzyby lub potnij
większe na plasterki. Nie dodawaj
wody. Polej sokiem z cytryny. Dopraw
solą i pieprzem. Przed podaniem
odcedź.
Cebula
250
4-5
3
Potnij cebule na plasterki lub połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) wody.
Papryka
250
4-5
3
Potnij paprykę na małe plasterki.
Ziemniaki
250
500
4-5
7-8
3
Zważ obrane ziemniaki i potnij je w
kostkę o równej wielkości.
Rzepa
250
5-6
3
Potnij rzepę w małą kostkę.
40_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 40
2012-08-16 �� 3:52:45
Zasady gotowania ryżu i makaronu
Ryż - Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej z przykrywką — ryż zwiększa
dwukrotnie swoją objętość w czasie gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po
upływie czasu gotowania zamieszaj, dodaj sól, zioła lub masło, a następnie
odczekaj określony czas.
Makaron - Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej. Dodaj wrzącą wodę,
szczyptę soli i dobrze wymieszaj. Gotuj bez przykrycia. W czasie gotowania i
po jego zakończeniu od czasu do czasu zamieszaj. Po ugotowaniu trzymaj pod
przykryciem, a następnie starannie odcedź.
Potrawa
Porcja
(g)
Moc
(W)
Czas
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
Instrukcje
Biały
ryż(parboiled)
250
375
900
16-18
18-20
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Dodaj 750 ml zimnej wody
Brązowy ryż
(Parboiled)
250
375
900
22-23
24-25
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Dodaj 750 ml zimnej wody
Ryż mieszany
(Ryż i dziki ryż)
250
900
17-19
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Mieszanka
zbóż
(Ryż i zboża)
250
900
19-20
5
Dodaj 400 ml zimnej wody.
Makaron
250
900
11-13
5
Dodaj 1000 ml gorącej
wody.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Po zakończeniu gotowania może okazać się, że ryż nie wchłonął całej wody.
korzystanie z kuchenki _41
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 41
2012-08-16 �� 3:52:45
Odgrzewanie:
Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele krótszym
niż na tradycyjnej kuchni.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli. Dla
podanych czasów podgrzewania przyjęto, że płyny mają temperaturę pokojową
(około +18 do +20 °C), a jedzenie jest schłodzone do temperatury około +5 do
+7 °C.
Układanie i przykrywanie
Unikaj odgrzewania dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki mięsa —
mogą się one przypalać lub wysychać na wierzchu, pozostając zimne wewnątrz.
Dużo efektywniejsze jest podgrzewanie małych kawałków.
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre rodzaje żywności można odgrzewać przy użyciu mocy 900 W, natomiast
inne powinny być podgrzewane przy użyciu mocy 750 W, 600 W, 450 W, a
nawet 300 W. Wskazania znajdują się w tabelach. Zwykle lepszym rozwiązaniem
jest podgrzewanie jedzenia przy użyciu niższego poziomu mocy, szczególnie
gdy jedzenie jest delikatne, jest go dużo, lub podgrzewa się bardzo szybko (np.
pasztet).
Podczas podgrzewania jedzenia należy pamiętać o zamieszaniu lub obróceniu
jedzenia na drugą stronę. Jeśli to możliwe, przed podaniem jedzenie należy
zamieszać ponownie.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów
i odżywek dla dzieci. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego
poparzenia, należy pamiętać o zamieszaniu jedzenia przed, w czasie i po
zakończeniu podgrzewania. Podczas oczekiwania po podgrzaniu produkty
te powinny pozostawać w kuchence mikrofalowej. Zaleca się włożenie do
podgrzewanego płynu plastikowej łyżeczki lub szklanej pałeczki. Unikaj
nadmiernego podgrzewania jedzenia (może to spowodować obniżenie jego
wartości odżywczych).
Najlepiej ustawić krótszy czas podgrzewania i wydłużyć go w razie potrzeby.
Podgrzewanie i czas oczekiwania po podgrzaniu
Podczas podgrzewania danej potrawy po raz pierwszy warto zanotować czas na
przyszłość.
Upewnij się zawsze, że jedzenie zostało równomiernie podgrzane.
Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na krótki czas, aby jego temperatura mogła się
wyrównać. Jeśli w tabeli nie podano innych wartości, zalecany czas oczekiwania
po podgrzaniu wynosi od 2 do 4 minut.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i
odżywek dla dzieci. Zapoznaj się również z rozdziałem dotyczącym zasad
bezpieczeństwa.
42_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 42
2012-08-16 �� 3:52:45
Podgrzewanie płynów
W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20 sekund, aby
jego temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie
potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać. Aby uniknąć
gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy włożyć do napojów plastikową łyżeczkę
lub szklaną pałeczkę oraz zamieszać je przed, w trakcie i po zakończeniu podgrzewania.
Potrawa
Porcja
Zasilanie
Czas
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
Instrukcje
250 ml
(1 kubek)
500 ml
(2 kubki)
900 W
1½-2
1-2
Przelej napój do kubków i
podgrzewaj bez przykrycia:
1 kubek na środku, 2 kubki
jeden obok drugiego. Podczas
oczekiwania pozostaw w
kuchence mikrofalowej,
następnie dokładnie zamieszaj.
Zupy
(schłodzone)
250 g
450 g
900 W
3-4
4-5
2-3
Nalej na głęboki talerz
ceramiczny lub do ceramicznej
miski. Przykryj plastikową
pokrywką. Po podgrzaniu
dokładnie wymieszaj.
Wymieszaj ponownie przed
podaniem.
Potrawy
duszone
(schłodzone)
450 g
600 W
5½-6½
2-3
Umieść potrawę na głębokim
talerzu ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu
podczas podgrzewania, a
także przed odstawieniem i
podaniem.
Makaron
z sosem
(schłodzony)
350 g
600 W
4½-5½
3
Połóż makaron (np.
spaghetti) na płaskim talerzu
ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przed
podaniem zamieszaj.
Nadziewane
pierożki
z sosem
(schłodzone)
350 g
600 W
5½-6½
3
Umieść nadziewane pierożki
(np. ravioli, tortellini) na
głębokim talerzu ceramicznym.
Przykryj plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu
podczas podgrzewania, a
także przed odstawieniem i
podaniem.
Danie na
talerzu
(schłodzone)
350 g
600 W
5-6
3
Umieść danie składające się z
2-3 schłodzonych składników
na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do
kuchenek mikrofalowych.
Napoje
(kawa,
herbata i
woda)
3-3½
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
korzystanie z kuchenki _43
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 43
2012-08-16 �� 3:52:45
Podgrzewanie odżywek dla dzieci
Odżywki dla dzieci
Wyłóż zawartość słoiczka na głęboki talerz ceramiczny. Przykryj plastikową
pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj! Przed podaniem odstaw na
2-3 minuty. Wymieszaj ponownie i sprawdź temperaturę.
Zalecana temperatura: pomiędzy 30-40 °C.
Mleko dla dzieci
Wlej mleko do wysterylizowanej szklanej butelki. Podgrzewaj bez przykrycia.
Nie wolno podgrzewać butelki z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku
przegrzania może to spowodować jej eksplozję. Wstrząśnij przed odstawieniem,
a następnie jeszcze raz przed podaniem dziecku! Zawsze sprawdzaj temperaturę
jedzenia lub mleka dla dzieci przed ich podaniem.
Zalecana temperatura: ok. 37 °C
UWAGA:
Aby zapobiec poparzeniu, należy szczególnie dokładnie sprawdzać temperaturę
jedzenia dla dzieci przed jego podaniem. Poziomy mocy i czas podgrzewania
zostały podane w tabeli obok.
Podgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Potrawa
Porcja
Zasilanie
Czas
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
Odżywki
dla dzieci
(warzywa i
mięso)
190 g
600 W
30 sekund
2-3
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu
zamieszaj. Odstaw na 2-3
minuty. Przed podaniem
zamieszaj i ostrożnie sprawdź
temperaturę.
Kaszka
dla dzieci
(zboża +
mleko +
owoce)
190 g
600 W
20 sekund
2-3
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu
zamieszaj. Odstaw na 2-3
minuty. Przed podaniem
zamieszaj i ostrożnie sprawdź
temperaturę.
Mleko dla
dzieci
100 ml
300 W
30-40 s.
2-3
Zamieszaj lub wstrząśnij i przelej
do wysterylizowanej szklanej
butelki. Postaw na środku
tacy obrotowej. Gotuj bez
przykrycia. Wstrząśnij i odstaw
na co najmniej 3 minuty. Przed
podaniem wstrząśnij i ostrożnie
sprawdź temperaturę.
200 ml
1 min. do
1 min.
10 sek.
Instrukcje
44_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 44
2012-08-16 �� 3:52:45
Rozmrażanie
Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności.
Umożliwiają one skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle
wygodne, np. w przypadku niespodziewanych gości.
Umieść zamrożone jedzenie na talerzu bez przykrycia. W połowie czasu
rozmrażania obróć na drugą stronę i odlej płyn. Usuń podroby jak tylko będzie to
możliwe.
Od czasu do czasu sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się, czy nie jest ciepłe.
Jeśli małe lub cienkie części rozmrażanego jedzenia zaczynają się nagrzewać,
można je osłonić podczas rozmrażania, owijając bardzo małymi kawałkami folii
aluminiowej.
Jeśli zewnętrzna część drobiu zacznie się rozgrzewać, zatrzymaj rozmrażanie i
odczekaj 20 minut przed kontynuowaniem.
Pozostaw ryby, mięso i drób jeszcze na jakiś czas w celu dokończenia
rozmrażania. Czas oczekiwania przy pełnym rozmrożeniu może różnić się w
zależności od ilości jedzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej
tabeli.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń
metalowe elementy i opakowanie, aby płyn powstały podczas rozmrażania mógł
swobodnie ściekać.
Wskazówka: Cienkie kawałki jedzenia rozmrażają się lepiej niż grube, a
mniejsza ilość może zostać rozmrożona w krótszym czasie. Pamiętaj o tym
podczas zamrażania i rozmrażania jedzenia.
W celu rozmrożenia jedzenia zamrożonego w temperaturze około -18 do -20 °C
należy kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli obok.
korzystanie z kuchenki _45
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 45
2012-08-16 �� 3:52:45
Wszystkie rodzaje jedzenia należy rozmrażać przy użyciu poziomu mocy do
rozmrażania (180 W).
Potrawa
Porcja
Czas
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
Instrukcje
Mięso mielone
250 g
500 g
4-6
9-11
15-30
Steki wieprzowe
250 g
7-8
Umieść mięso na talerzu
ceramicznym.
Osłoń cieńsze brzegi za pomocą
folii aluminiowej.
Obróć na drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania!
Kawałki
kurczaka
500 g
(2 szt.)
12-14
15-60
Cały kurczak
1200 g
28-32
Umieść na talerzu ceramicznym
kawałki kurczaka skórką do dołu,
a całego kurczaka piersiami do
dołu. Osłoń cieńsze kawałki, takie
jak skrzydełka i końce udek, za
pomocą folii aluminiowej. Obróć
na drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania!
Filety rybne
200 g
6-7
10-25
Całe ryby
400 g
11-13
Umieść mrożone ryby na środku
talerza ceramicznego.
Cieńsze końce podłóż pod
grubsze części.
Nałóż folię aluminiową na węższe
końce filetów. Owiń folią ogon
całej ryby.
Obróć na drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania!
300 g
6-7
5-10
Rozłóż owoce na płaskim,
okrągłym, szklanym naczyniu (o
dużej średnicy).
Bułki
(każda ok. 50 g)
2 szt.
4 szt.
1-1½
2½-3
5-20
Tosty/Kanapki
250 g
4-4½
Chleb (mąka
pszenna i żytnia)
500 g
7-9
Ułóż bułki w okręgu, a chleb
poziomo na papierze kuchennym
na talerzu ceramicznym.
Obróć na drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania!
Mięso
Drób
Ryby
Owoce
Jagody
Pieczywo
46_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 46
2012-08-16 �� 3:52:45
GRILL
Elementy grzejne grilla znajdują się we wnęce kuchenki, pod górną ścianką. Włącza się
on tylko wtedy, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte, a taca się obraca. Obracanie się
tacy umożliwia równomierne przypieczenie jedzenia. Wstępne podgrzanie grilla przez 2-3
minuty sprawi, że jedzenie upiecze się szybciej.
Rodzaje jedzenia odpowiednie do grillowania:
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i baleronu, cienkie kawałki ryb,
wszelkiego rodzaju kanapki i tosty z przybraniem.
WAŻNA UWAGA: W przypadku używania trybu grillowania należy pamiętać o
umieszczeniu jedzenia na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca inaczej.
MIKROFALE + GRILL
Ten tryb gotowania umożliwia połączenie opiekania jedzenia za pomocą grilla z szybkością
gotowania za pomocą mikrofal.
Działa on tylko, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte, a taca się obraca. Obracanie się
tacy umożliwia równe przypieczenie potrawy. Ten model został wyposażony w pięć trybów
kombinowanych:
600 W + grill, 450 W + grill, 300 W + grill, 180 W + Grill i 100 W + grill.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Przybory kuchenne używane podczas grillowania:
Powinny być wykonane z niepalnego materiału i mogą zawierać metalowe części. Nie
można także używać przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec
stopieniu.
Przybory kuchenne używane w trybie kombinowanym mikrofale + grill
Należy używać przyborów kuchennych umożliwiających przenikanie mikrofal. Przybory
kuchenne powinny być niepalne. W trybie łączonym nie można używać przyborów
zawierających elementy metalowe. Nie można także używać przyborów wykonanych z
plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Jedzenie, które można gotować w trybie mikrofale + grill
Rodzaje jedzenia odpowiednie do gotowania w trybie łączonym to wszystkie rodzaje
jedzenia, które wymagają podgrzania i przypieczenia (np. pieczony makaron), a także te
wymagające krótkiego czasu gotowania w celu przypieczenia tylko górnej części. Tryb ten
może być również używany do gotowania większych kawałków potraw, które powinny
być z wierzchu przypieczone i chrupiące (np. kawałki kurczaka, które należy odwrócić na
drugą stronę po upływie połowy czasu przyrządzania). Szczegółowe informacje można
znaleźć w tabeli grillowania.
WAŻNA UWAGA: W przypadku używania trybu łączonego (przycisk mikrofal z grillem)
należy pamiętać o umieszczeniu jedzenia na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja
zaleca inaczej. Zapoznaj się ze wskazówkami w tabeli na sąsiedniej stronie.
Jeśli jedzenie ma zostać przypieczone z obu stron, należy po upływie połowy czasu
przygotowania odwrócić je na drugą stronę.
Zasady przygotowywania potraw z grilla
Rozgrzej grill, włączając na 2-3 minuty funkcję grillowania.
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli. Wyjmując zawartość
kuchenki, używaj rękawic kuchennych.
korzystanie z kuchenki _47
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 47
2012-08-16 �� 3:52:45
Świeża
żywność
Porcja
Zasilanie
1. strona
— czas
(min.)
2. strona
— czas
(min.)
4 szt.
(każdy ok.
25 g)
Tylko grill
2-3
2-2½
Pomidory z
grilla
400 g
(2 szt.)
300 W +
grill
5-6
-
Przetnij pomidory na połówki. Połóż
na górze trochę sera. Ułóż w okręgu
na płaskim, szklanym naczyniu
żaroodpornym. Umieść na niskiej
podstawie. Odstaw na 2-3 minuty.
Tost z
pomidorami i
serem
4 szt.
(300 g)
180 W +
grill
5-6
-
Podpiecz najpierw kawałki chleba
w tosterze. Umieść gotowe tosty na
wysokiej podstawie. Odstaw na 2-3
minuty.
Tosty
hawajskie
(szynka, ananas,
plastry sera)
4 szt.
(500 g)
300 W +
grill
5-6
-
Podpiecz najpierw kawałki chleba
w tosterze. Umieść gotowe tosty na
wysokiej podstawie. Odstaw na 2-3
minuty.
Pieczone
ziemniaki
500 g
450 W +
grill
14-16
-
Przetnij ziemniaki na połówki.
Umieść je na wyższej podstawie,
układając na ściętej stronie.
Ziemniaki
gratin /
warzywa
(mrożone)
450 g
450 W +
grill
9-11
-
Włóż świeże ziemniaki gratin do
małego naczynia z pyreksu. Postaw
na dolnej tacy. Po zakończeniu
przyrządzania odstaw na 2-3 minuty.
Pieczone
jabłka
2 jabłka
(ok. 400 g)
300 W +
grill
6-7
-
Usuń z jabłek pestki. W puste
miejsce wsyp rodzynki i dodaj dżem.
Połóż na górze kilka kawałków
migdałów. Umieść jabłka na płaskim,
szklanym naczyniu. Postaw naczynie
na niskiej podstawie.
Kawałki
kurczaka
500 g
(2 szt.)
300 W +
grill
9-11
8-10
Posmaruj kawałki kurczaka olejem
i posyp przyprawami. Ułóż je w
okręgu na wysokiej podstawie. Po
zakończeniu grillowania odstaw na
2-3 minuty.
Steki
wołowe(średnio
wysmażone)
400 g
(2 szt.)
Tylko grill
8-12
6-10
Posmaruj steki olejem. Ułóż je w
okręgu na wysokiej podstawie. Po
zakończeniu grillowania odstaw na
2-3 minuty.
Pieczona ryba
400-500 g
300 W +
grill
6-8
5½-6½
Tosty
Instrukcje
Ułóż tosty obok siebie na wysokiej
podstawie.
Posmaruj skórę całej ryby olejem
i dodaj zioła oraz przyprawy.
Ułóż obok siebie dwie ryby (w
przeciwnych kierunkach) na
wysokiej podstawie. Po zakończeniu
grillowania odstaw na 2-3 minuty.
48_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 48
2012-08-16 �� 3:52:46
Przewodnik po talerzach teflonowych.
Zaleca się podgrzewanie teflonowego talerza bezpośrednio na tacy obrotowej.
Teflonowy talerz należy wstępnie podgrzewać przez 3-4 minuty. Odpowiednie
czasy i instrukcje podano w tabeli. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych.
Potrawa
Porcja
Podgrzewanie
kuchenki
Gotowanie
Instrukcje
Czas
(min)
Tryb
Czas
(min)
4-6
plastrów
(80 g)
600 W +
grill
3
600 W +
grill
3-4
Pomidory z
grilla
200 g
600 W +
grill
3
300 W +
grill
3½-4½
Podgrzej talerz teflonowy.
Przetnij pomidory na połówki.
Połóż na górze trochę sera.
Ułóż je w okręgu na talerzu
teflonowym, po czym umieść
go na wysokiej podstawie.
Kawałki
ziemniaków
250 g
600 W +
grill
4
450 W +
grill
8-10
Opłucz i oczyść ziemniaki.
Pokrój w kawałki lub kostki.
Natrzyj oliwą, ziołami i
przyprawami. Rozłóż kostki
równo na talerzu. Umieść
talerz na wysokiej podstawie.
Po 5-7 minutach obróć mięso
na drugą stronę.
Warzywa z
grilla
250 g
600 W +
grill
4
450 W +
grill
5-7
Podgrzej talerz i skrop łyżką
stołową oleju. Ułóż na talerzu
świeże, posiekane warzywa:
kawałki papryki, cebuli, plastry
cukinii lub grzyby. Umieść
talerz na wysokiej podstawie.
Mrożona
pizza
350 g
600 W +
180 °C
4
450 W +
200 °C
10-12
Podgrzej talerz teflonowy.
Umieść mrożoną pizzę na
talerzu. Umieść talerz na
wysokiej podstawie.
Mrożone
bagietki
250 g
600 W +
180 °C
3
180 W +
200 °C
10-12
Podgrzej talerz teflonowy.
Ułóż na nim dwie mrożone
bagietki z dodatkami (np.
warzywa, szynka i ser).
Umieść talerz na wysokiej
podstawie.
Mrożone
frytki z
piekarnika
250 g
600 W +
180 °C
4
180 W +
200 °C
12-14
Podgrzej talerz teflonowy.
Rozmieść frytki równomiernie
na talerzu. Umieść talerz na
wysokiej podstawie. Obróć
na drugą stronę po upływie
połowy czasu gotowania.
Nuggetsy
drobiowe
300 g
600 W +
grill
4
600 W +
grill
6-8
Podgrzej talerz teflonowy.
Skrop olejem (1 łyżka
stołowa). Ułóż kawałki
kurczaka na talerzu. Umieść
talerz na wysokiej podstawie.
Po 5-6 minutach obróć mięso
na drugą stronę.
Boczek
Podgrzej talerz teflonowy.
Połóż plastry razem na
talerzu. Umieść talerz na
wysokiej podstawie.
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Tryb
korzystanie z kuchenki _49
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 49
2012-08-16 �� 3:52:46
KONWEKCJA
Pieczenie za pomocą konwekcji jest tradycyjnym i powszechnie używanym
sposobem gotowania w piekarnikach, wykorzystującym obieg gorącego
powietrza.
Na bocznej ściance kuchenki mikrofalowej umieszczony jest element grzejny i
wentylator, dzięki czemu gorące powietrze może swobodnie krążyć.
Przybory kuchenne używane do gotowania konwekcyjnego
Można używać wszystkich przyborów używanych do pieczenia w piekarnikach,
także blach i form do pieczenia.
Jedzenie, które można przygotowywać konwekcyjnie
W tym trybie można przyrządzać biszkopty, ciastka, bułki i ciasta z owocami,
ciasta ptysiowe i suflety.
MIKROFALE + KONWEKCJA
Tryb ten umożliwia połączenie użycia mikrofal i gorącego powietrza, dzięki czemu
czas gotowania ulega skróceniu, a danie zyskuje przypieczoną i chrupiącą
powierzchnię.
Gotowanie konwekcyjne jest to tradycyjny sposób gotowania stosowany w
zwykłych kuchenkach, w których obieg gorącego powietrza jest wytwarzany
przez wentylator zamontowany na lewej ściance.
Ten model został wyposażony w pięć trybów kombinowanych:
600 W + gotowanie konwekcyjne, 450 W + gotowanie konwekcyjne, 300 W
+ gotowanie konwekcyjne, 180 W + gotowanie konwekcyjne oraz 100 W +
gotowanie konwekcyjne.
Przybory kuchenne używane w trybie łączonym mikrofale + konwekcja
Powinny umożliwiać przenikanie mikrofal. Powinny być żaroodporne (np.
szkło, ceramika lub porcelana bez metalowych elementów), tak jak przybory
wymienione dla trybu mikrofale + grill.
Jedzenie, które można piec w trybie mikrofale + konwekcja:
Wszystkie rodzaje mięs i drobiu, a także potrawy zapiekane i dania z rusztu,
biszkopty, lekkie ciasta z owocami, pieczone warzywa, babeczki i pieczywo.
50_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 50
2012-08-16 �� 3:52:46
Przewodnik po trybie gotowania konwekcyjnego
Rozgrzej kuchenkę do odpowiedniej temperatury przy użyciu funkcji automatycznego
wstępnego podgrzewania. Poziomy mocy i czas gotowania konwekcyjnego zostały opisane
w poniższej tabeli. Wyjmując zawartość kuchenki, używaj rękawic kuchennych.
Porcja
Zasilanie
Czas
Instrukcje
PIZZA
Mrożona pizza
(już upieczona)
300-400 g
450 W +
200 °C
7-9
Umieść pizzę na wysokiej podstawie. Po
zakończeniu pieczenia odstaw na 2-3 minuty.
400 g
450 W +
200 °C
16-18
Włóż do szklanego naczynia odpowiedniej
wielkości lub pozostaw w oryginalnym
opakowaniu (upewnij się, że można je używać
do przyrządzania potraw z wykorzystaniem
mikrofal i gorącego powietrza). Połóż mrożoną
lasagnę na dolnej tacy. Po zakończeniu
przyrządzania odstaw na 2-3 minuty.
MIĘSO
Pieczeń
wołowa/
pieczona
jagnięcina
(średnia)
1000-1200 g
450 W +
160 °C
1 strona
15-17
2 strona
10-14
Posmaruj wołowinę/jagnięcinę olejem i
przypraw ją pieprzem, solą i papryką.
Umieść ją na niskiej podstawie, układając
tłustszą stroną do dołu. Po upieczeniu owiń
mięso w folię aluminiową i pozostaw na 10-15
minut.
Pieczony
kurczak
1100-1200 g
450 W +
190 °C
1 strona
15-17
2 strona
13-15
Posmaruj kurczaka olejem i posyp
przyprawami. Ułóż kurczaka na niskiej
podstawie jedną piersią w dół, drugą w górę.
Po zakończeniu pieczenia odstaw na 5 minut.
PIECZYWO
Mrożone bułki
6 szt. (350 g)
100 W +
160 °C
6-8
Ułóż bułki w okręgu na niskiej podstawie.
Odstaw na 2-3 minuty.
Pieczywo
czosnkowe
(mrożone,
wstępnie
upieczone)
200 g (1 szt.)
180 W +
220 °C
6-8
Ułóż zamrożoną bagietkę na papierze do
pieczenia na dolnej tacy. Po zakończeniu
pieczenia odstaw na 2-3 minut.
700 g
Tylko
180 °C
70-80
Włóż surowe ciasto do małej, prostokątnej
blachy z czarnego metalu (długość 25 cm).
Postaw na dolnej tacy. Po zakończeniu
pieczenia odstaw na 5-10 minut.
Babeczki
(surowe
ciasto)
6x45 g
(350-400 g)
Tylko
175 °C
20-25
Włóż surowe ciasto równomiernie do
małego, czarnego metalowego naczynia
na 6 babeczek. Postaw na dolnej tacy. Po
zakończeniu pieczenia odstaw na 5 minut.
Rogaliki/bułki
(świeże ciasto)
200-250 g
Tylko
200 °C
13-18
Ułóż zamrożone rogaliki lub bułki na papierze
do pieczenia na dolnej tacy.
1000 g
180 W +
160 °C
16-18
Umieść mrożone ciasto na niskiej podstawie.
Po rozmrożeniu i podgrzaniu odstaw na 15-20
minut.
MAKARON
Mrożona
lasagne
CIASTO
Babki
marmurkowe
(surowe
ciasto)
Mrożone
ciasto
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Świeża
żywność
korzystanie z kuchenki _51
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 51
2012-08-16 �� 3:52:46
Szybkie i łatwe
ROZTAPIANIE MASŁA
Włóż 50 g masła do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Przykryj plastikową
pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund przy użyciu mocy 900 W, aż do roztopienia masła.
ROZTAPIANIE CZEKOLADY
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia.
Podgrzewaj przez 3-5 minut przy użyciu mocy 450 W, aż do roztopienia.
Podczas roztapiania zamieszaj raz lub dwa razy. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
ROZTAPIANIE ZESTALONEGO MIODU
Włóż 20 g zestalonego miodu do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia.
Podgrzewaj przez 20-30 sekund przy użyciu mocy 300 W aż do roztopienia.
ROZTAPIANIE ŻELATYNY
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej wody. Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej
szklanej miseczki żaroodpornej. Roztapiaj przez 1 minutę przy użyciu mocy 300 W. Pomieszaj
po roztopieniu.
PRZYGOTOWANIE POLEWY I LUKRU NA CIASTA
Zmieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g), 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia
w szklanym naczyniu żaroodpornym przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy 900 W, aż polewa
lub lukier staną się przezroczyste. Podczas gotowania zamieszaj dwukrotnie.
GOTOWANIE DŻEMU
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej misy
żaroodpornej z przykrywką. Dodaj 300 g cukru żelującego i dokładnie wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10-12 minut przy użyciu mocy 900 W. Podczas gotowania kilkakrotnie
zamieszaj. Przełóż zawartość bezpośrednio do niewielkich, zakręcanych słoików na dżem.
Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na 5 minut.
GOTOWANIE BUDYNIU
Zmieszaj proszek budyniowy z mlekiem (500 ml), przestrzegając instrukcji producenta i
dokładnie wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości szklanej misy żaroodpornej z przykrywką.
Gotuj pod przykryciem przez 6½-7½ minuty przy użyciu mocy 900 W. Wielokrotnie wymieszać
po gotowaniu.
PRZYPIEKANIE PLASTERKÓW MIGDAŁÓW
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów na średniej wielkości ceramicznym talerzu.
Przypiekaj przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy 600 W; podczas przypiekania kilkakrotnie
wymieszaj. Pozostaw na 2-3 minuty w kuchence. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
WYŁĄCZENIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1. Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, naciśnij
jednocześnie przyciski zatrzymanie/
anulowanie/oszczędzanie energii i Start.
2. Aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe,
naciśnij jednocześnie przyciski zatrzymanie/
anulowanie/oszczędzanie energii i Start.
52_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 52
2012-08-16 �� 3:52:46
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi umożliwia zablokowanie panelu sterowania, aby
uniemożliwić niezamierzone użycie piekarnika.
Aby zablokować kuchenkę
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski
utrzymywania temperatury i pamięci przez
3 sekundy.
2. Na wyświetlaczu pojawi się kłódka wskazująca
na zablokowanie wszystkich funkcji.
Aby odblokować kuchenkę
1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski
utrzymywania temperatury i pamięci przez
3 sekundy.
2. Zniknięcie symbolu blokady oznacza
odblokowanie wszystkich funkcji.
korzystanie z kuchenki _53
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 53
2012-08-16 �� 3:52:47
SZYBKIE PODGRZEWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
W przypadku gotowania konwekcyjnego zaleca się, aby przed umieszczeniem w
kuchence jedzenia nagrzać ją do odpowiedniej temperatury. Po osiągnięciu przez
kuchenkę odpowiedniej temperatury będzie ona utrzymana przez około 10 minut;
kuchenka wyłącza się automatycznie.
Należy upewnić się, że położenie elementu grzejnego odpowiada żądanemu rodzajowi
przygotowania potrawy.
1. Przekręć pokrętło wyboru trybu do
pozycjiszybkie rozgrzewanie kuchenki.
2. Ustaw pokrętłem wielofunkcyjnym
oczekiwaną temperaturę. (Domyślnie: 180 °C)
3. Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić
temperaturę. (40~230 °C)
4. Naciśnij przycisk Start.
Efekt: Rozpocznie się podgrzewanie
kuchenki do zadanej temperatury.
• Konfiguracja czasu wyświetlania to
8 sekund.
Przykład: Tryb szybkiego podgrzewania w
temperaturze 180 °C.
• Po osiągnięciu określonej temperatury kuchenka nada 4 sygnałów
dźwiękowych, a temperatura będzie utrzymywana przez 10 minut.
• Po 10 minutach kuchenka nada 4 sygnały dźwiękowe i wyłączy się.
Po nagrzaniu kuchenki do ustawianej temperatury kuchenka nada 4 sygnałów
dźwiękowych, a wstępna i właściwa temperatura będzie utrzymywana przez
10 minut.
54_korzystanie z kuchenki
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 54
2012-08-16 �� 3:52:48
czyszczenie i konserwacja
CZYSZCZENIE KUCHENKI
Powierzchnia wnęki pokrywa się parą wydzielaną przez system czyszczenia
parowego.
Po użyciu funkcji czyszczenia parowego wnękę kuchenki można z łatwością
wyczyścić.
Ważne:
• Z funkcji tej należy korzystać dopiero po całkowitym ostygnięciu kuchenki
(do temperatury pokojowej).
• Należy używać wyłącznie zwykłej wody, a nie wody destylowanej.
1. Otwórz drzwiczki.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Korzystanie z funkcji czyszczenia parowego
2. Wypełnij pojemnik wodą do wysokości
oznaczonej linią.
• Odpowiada to objętości około 30 ml.
3. Zamocuj pojemnik po prawej stronie kuchenki.
4. Zamknij drzwiczki.
5. Przekręć pokrętło wyboru do pozycji trybu
czyszczenia parowego. Następnie naciśnij
przycisk Start.
czyszczenie i konserwacja _55
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 55
2012-08-16 �� 3:52:49
6. Otwórz drzwiczki.
7. Wnętrze kuchenki należy wyczyścić suchą
ścierką do naczyń.
Wyjmij tacę obrotową, a następnie wyczyść
sam stojak ręcznikiem papierowym.
• Z pojemnika na wodę można korzystać tylko podczas czyszczenia
parowego.
• Gotując dania nie mające postaci płynnej, należy wyjąć pojemnik z wodą,
ponieważ może on ulec uszkodzeniu i spowodować pożar kuchenki
mikrofalowej.
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej
Regularne czyszczenie kuchenki zapobiega nawarstwianiu się cząsteczek
tłuszczu i jedzenia, zwłaszcza na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych,
drzwiczkach i ich uszczelnieniu.
1. Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych najlepiej nadaje się miękka
szmatka zwilżona w ciepłej wodzie z mydłem do płukania i osuszania.
2. Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach lub na pierścieniu
obrotowym należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z
detergentem do płukania i osuszania.
3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne
zapachy, należy umieścić na dnie pustej kuchenki szklankę rozcieńczonego
soku cytrynowego i podgrzewać ją przez 10 minut przy użyciu maksymalnej
mocy.
4. Czyszczenie środka.
Ważne
• NIE WOLNO wlewać wody do otworów wentylacyjnych.
• NIE WOLNO używać produktów zawierających składniki ścierne i
rozpuszczalników.
• ZAWSZE należy upewniać się, że uszczelnienia drzwiczek są czyste
w celu uniemożliwienia nawarstwiania się zabrudzeń i zapewnienia
prawidłowego zamknięcia drzwiczek.
56_czyszczenie i konserwacja
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 56
2012-08-16 �� 3:52:50
rozwiązywanie problemów
i kody błędów
Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Jeżeli kuchenka wymaga naprawy, należy ją odłączyć od sieci i
skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta firmy Samsung.
Przed zatelefonowaniem, należy przygotować następujące informacje:
• Numer modelu i numer seryjny (Znajduje się z tyłu kuchenki)
• Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji
• Dokładny opis problemu
Jeśli kuchenka wymaga tymczasowego przechowywania, należy wybrać suche miejsce,
ponieważ kurz i wilgoć mogą spowodować uszkodzenia.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW
PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku wystąpienia problemów z kuchenką, należy skorzystać z
zaproponowanych niżej rozwiązań. Być może pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć
kłopotów związanych z niepotrzebnym wzywaniem serwisu.
Jedzenie nie jest ugotowane.
• Upewnij się, że czas został ustawiony właściwie, a przycisk start został
naciśnięty.
• Dokładnie zamknij drzwiczki.
• Upewnij się, że nie został uruchomiony bezpiecznik lub wyłącznik
automatyczny.
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
• Upewnij się, że zostało użyte właściwe ustawienie czasu.
• Upewnij się, że został użyty właściwy poziom mocy
Wewnątrz kuchenki pojawiają się iskry i łuki elektryczne.
• Upewnij się, że korzystasz z naczyń bez metalowych zdobień.
• Upewnij się, że żaden widelec ani inny metalowy przedmiot nie znajduje się w
kuchence.
• W przypadku używania folii aluminiowej, upewnij się, że nie znajduje się ona
zbyt blisko wewnętrznych ścianek.
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
• Podczas pracy kuchenki mikrofalowej może dochodzić do nieznacznych
zakłóceń telewizorów lub odbiorników radiowych. Aby ograniczyć zakłócenia,
kuchenkę należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
rozwiązywanie problemów i kody błędów _57
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 57
2012-08-16 �� 3:52:50
Zakłócenia elektroniczne powodują zerowanie wyświetlacza.
• Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Ustaw ponownie godzinę.
Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Zjawisko to jest normalne. Wystarczy wytrzeć wilgoć po zakończeniu
gotowania.
Wentylator pracuje po wyłączeniu kuchenki.
• Zjawisko to jest normalne. Wentylator może pracować po wyłączeniu kuchenki
przez trzy minuty w celu jej schłodzenia.
Podmuchy powietrza pojawiają się w okolicach drzwiczek i
obudowy.
• Zjawisko to jest normalne.
Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy.
• Zjawisko to jest normalne.
Para wydobywa się z otworów wentylacyjnych lub w okolicach
drzwiczek.
• Zjawisko to jest normalne.
W czasie działania kuchenki, zwłaszcza w trybie rozmrażania,
słychać „pstryknięcia”.
• Zjawisko to jest normalne.
KODY BŁĘDÓW
Kod błędu
Funkcje ogólne
OTWARCIE CZUJNIKA TEMPERATUR
Jeśli wartość w czujniku temperatury wynosi powyżej 250 °C
podczas pracy/anulowania.
ZWARCIE CZUJNIKA TEMPERATUR
Jeśli wartość w czujniku temperatury wynosi poniżej 5 °C
podczas pracy/anulowania.
PONAD 230 °C PODCZAS PRACY W TRYBIE MIKROFAL
Jeżeli temperatura wzrasta powyżej 230 °C podczas pracy w
trybie mikrofal (wykrycie pożaru).
ZASUWA S/W
W przypadku, jeśli w ciągu 1 minuty czujnik nie wykrył otwarcia
lub zamknięcia ZASUWY.
58_rozwiązywanie problemów i kody błędów
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 58
2012-08-16 �� 3:52:50
dane techniczne
DANE TECHNICZNE
Źródło zasilania
Zużycie energii
230 V ~ 50 Hz
Moc maksymalna
3050 W
Mikrofale
1550 W
Grill
1550 W
Konwekcja
2000 W
Moc wyjściowa
100 W / 900 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Magnetron
OM75P(20)
Sposób chłodzenia
Wentylator elektryczny
Wymiary
(Szer. x Wys. x Głęb.)
Obudowa
520 x 385 x 481 mm
Wnęka piekarnika
400 x 235 x 385 mm
Objętość
Waga
Emisja hałasu
DANE TECHNICZNE
Firma Samsung dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów.
Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z
tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor
deklarujemy, że kuchenka CP1370 firmy Samsung spełnia podane poniżej
parametry techniczne.
36 l
Netto
ok. 26,5 kg
42 dBA
dane techniczne _59
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 59
2012-08-16 �� 3:52:50
CP1370
15.5 kW
55.6 %
4.0
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kod produktu: DE68-04022D
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_PL.indb 60
2012-08-16 �� 3:52:50
CP1370
Mikrohullámú sütő
használati útmutató
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
képzelje el a lehetőségeket
MAGYAR
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük,
regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register honlapon.
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 1
2012-08-16 �� 3:54:13
a használati útmutató
használata
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A Használati útmutató
fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben történő főzéssel kapcsolatban:
• Biztonsági előírások
• A megfelelő tartozékok és edények
• Hasznos főzési tanácsok
• Főzési tippek
fontos biztonsági tudnivalók
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET
RÁ.
A sütő használata előtt feltétlenül olvassa el, és mindig tartsa be az alábbi utasításokat:
• A készüléket csak a használati útmutatóban leírt rendeltetésének megfelelően használja. Az
útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági előírások nem tesznek említést
minden esetlegesen előforduló helyzetről. A készülék üzembe helyezése, karbantartása és
működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan
járjon el.
• Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az ön mikrohullámú
sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem
minden figyelmeztetés vonatkozik Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi szervizközponthoz,
vagy további tájékoztatásért látogasson el a www.samsung.com honlapra.
• Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási célokra készült. Ne melegítsen
benne textíliát vagy magvakkal töltött párnát, mert az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. A
gyártó nem felelős a készülék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
• A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
Fontos biztonsági jelzések és óvintézkedések.
A következő jelzésekkel találkozhat a használati útmutatóban:
VIGYÁZAT
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos
személyi sérülést vagy halált okozhat.
FIGYELEM
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb személyi
sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
FIGYELEM
A mikrohullámú sütő használata közben előforduló tűz- és
robbanásveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése
érdekében kövesse az alábbi biztonsági előírásokat.
a használati útmutató használata _2
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 2
2012-08-16 �� 3:54:13
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék
földelve legyen.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Megjegyzés
Fontos
VIGYÁZAT
Az üzembe helyezés során felmerülő komoly veszélyekre figyelmeztető jelzések
A készülék üzembe helyezését csak a gyártó által felkészített, képzett mikrohullámú sütő szerelő
végezheti. Lásd a „Mikrohullámú sütő üzembe helyezése” című részt.
Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő fali aljzathoz. A fali aljzathoz ne csatlakoztasson másik
berendezést. Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz. Ezenkívül ne használjon
hosszabbítót.
- Ennek elmulasztása, illetve a fali aljzat elosztóval vagy hosszabbítóval történő megosztott
használata áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon elektromos áramátalakítót. Az tüzet vagy áramütést okozhat.
A készülék üzembe helyezését csak szakképzett szerelő vagy szervizközpont végezheti.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, meghibásodást vagy személyi sérülést
okozhat.
A készüléket úgy kell üzembe helyezni, hogy a későbbiekben bármikor le lehessen kapcsolni az
elektromos hálózatról. A lekapcsolás érdekében vagy a dugasznak kell hozzáférhetőnek lennie,
vagy a bekötési előírásoknak megfelelően kapcsolót kell építeni a fix vezetékek közé. (Csak
beépített típus esetén.)
A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton történő használatra tervezték, ne építse be vagy zárja
a konyhaszekrénybe.
Ne használja a készüléket fűtőtest és gyúlékony anyag mellett. Ne használja a készüléket párás,
olajos vagy poros helyen, illetve ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) van kitéve.
Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban vagy hasonló járművekben.
Gondoskodjon a készülék megfelelő földeléséről.
Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízvezetékhez vagy telefonkábelhez.
- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat, illetve a készülék meghibásodását
eredményezheti.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és
győződjön meg róla, hogy az megfelel a helyi és országos előírásoknak.
3_fontos biztonsági tudnivalók
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 3
2012-08-16 �� 3:54:13
FIGYELEM
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztető jelzések
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a fali aljzat hozzáférhető legyen.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat az elektromos szivárgás miatt.
Olyan felületre helyezze a készüléket, amely elbírja a készülék súlyát.
- Ennek elmulasztása rendellenes vibrálást, zajt vagy meghibásodást okozhat.
A készülék és a fal között hagyjon elegendő távolságot.
- Ennek elmulasztása a túlmelegedés miatt tüzet okozhat.
A sütő teteje fölött maradjon meg a minimális szabad hely.
VIGYÁZAT
Az elektromosság veszélyeire figyelmeztető jelzések
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, például port vagy vizet, a
csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
- Húzza ki a tápcsatlakozót, és száraz ruhával tisztítsa meg.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A megfelelő irányban csatlakoztassa a tápcsatlakozót a fali aljzatba, hogy a kábel a padló felé
induljon.
- Ha az ellenkező irányba csatlakoztatja a tápcsatlakozót a fali aljzathoz, a kábelben futó
elektromos vezetékek megsérülhetnek, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz. Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült
tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne húzza meg, és nem hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt.
Ne csavarja meg vagy kötözze össze a tápkábelt.
Ne hurkolja át a tápkábelt fém tárgyon, ne helyezzen a tápkábelre nehéz tárgyat, ne szorítsa be
a tápkábelt tárgyak közé vagy a készülék háta mögé.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápcsatlakozót.
- A tápkábelt a csatlakozónál fogva húzza ki.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A készülék vagy a tápkábel megrongálódása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
FIGYELEM
Az elektromossággal kapcsolatos figyelmeztető jelzések
Ha hosszú időn keresztül nem használja a készüléket, továbbá vihar/villámlás idején húzza ki a
készülék tápcsatlakozóját.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
VIGYÁZAT
A használat során felmerülő komoly veszélyekre figyelmeztető jelzések
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.
- Ne használjon ventilátort.
- Egy kipattanó szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Főzés közben vagy közvetlenül főzés után ne érjen az ajtóhoz, a fűtőegységhez vagy a többi
alkatrészhez.
- Ennek elmulasztása égési sérüléseket okozhat.
fontos biztonsági tudnivalók _4
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 4
2012-08-16 �� 3:54:14
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a sütő belsejében található fűtőelemekhez.
A sütő tartozékait forró tárgyak megfogására alkalmas eszközökkel mozgassa, és közben viselje
a védőkesztyűt, továbbá várja meg, hogy használat után a tartozékok megfelelően lehűljenek
(ez az idő a grill vagy a kombinált főzési mód használta után legalább 10 perc).
Az égési sérülések elkerülése érdekében MINDIG használjon edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi
az ételt a sütőből.
Álljon karnyújtásnyi távolságra a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót.
Ok: A forró levegő vagy a kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat.
Italok mikrohullámú melegítése során robbanásszerű, késleltetett forrás következhet be, ezért
óvatosan fogja meg az edényt. A sérülések elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább 20
másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a hőmérséklet kiegyenlítődhessen. Melegítés
közben szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje meg. Ha megégette magát, az alábbi
ELSŐSEGÉLY-utasítások szerint járjon el:
-
-
-
-
Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.
Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy testápolót.
Forduljon orvoshoz.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Egész nyers, illetve főtt tojás héjastól nem melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert még a
mikrohullámú melegítés befejezése után is felrobbanhat.
VIGYÁZAT: Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és a bébiételes üvegek
tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és fogyasztás előtt ellenőrizze azok hőmérsékletét.
VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő
útmutatást kaptak, amelynek révén biztonságosan tudják használni a sütőt, és tisztában vannak
a helytelen használat veszélyeivel.
VIGYÁZAT: Ha a készülék kombinált üzemmódban működik, gyermekek csak felnőtt
felügyelete mellett használhatják a sütőt a keletkező hő miatt.
A készüléket nem üzemeltethetik gyerekek vagy olyan személyek, akik korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek kellő
tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a
felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát.
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési sérülések
elkerülése érdekében kisgyerekek ne tartózkodjanak a készülék közelében.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően - az áramütés elkerülése érdekében - a készüléket ki kell
kapcsolni.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
- Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
- A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy
tüzet okozhat.
A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mivel a csomagolóanyagok veszélyesek
lehetnek a gyermekek számára.
- Ha a gyerekek a fejükre húznak egy zacskót, megfulladhatnak.
5_fontos biztonsági tudnivalók
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 5
2012-08-16 �� 3:54:14
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a
felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
- Ennek elmulasztása áramütést égési vagy személyi sérülést okozhat.
A többcélú serpenyőt ne használja se a mikrohullámú sütőben, kiolvasztásra sem.
- Ez szikrázást vagy tüzet okozhat.
A készüléket csak főzési célokra használja.
- Ennek elmulasztása tüzet okozhat.
Főzés előtt a lezárt edényeket (cumis- vagy tejesüvegeket stb.) nyissa fel, a héjas ételeken (pl.
tojás, gesztenye stb.) pedig késsel szúrjon lyukat.
- Ennek elmulasztása az esetleges robbanás miatt égési vagy személyi sérülést okozhat.
Közvetlenül főzés után ne nyúljon a készülék belsejébe, mivel a készülék belsejében forróság
uralkodik hosszú ideig tartó melegítés vagy kis mennyiségű étel melegítése után.
- Ennek elmulasztása égési sérüléseket okozhat.
Ne használjon alumínium fóliát, fém tárgyakat (pl. fémedényt, villát stb.), illetve arannyal vagy
ezüsttel díszített edényeket.
- Ez szikrázást vagy tüzet okozhat.
Műanyag és papírzacskót ne melegítsen, és ezeket a sütőfunkcióknál se használja.
- Ennek elmulasztása tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy főzés közben az étel ne érjen a sütő fűtőegységéhez.
- Ez tüzet okozhat.
Ne melegítse túl az ételt.
- Ez tüzet okozhat.
Ne melegítsen papírba vagy újságpapírba csomagolt ételt.
- Ez tüzet okozhat.
Ne használjon vagy tároljon gyúlékony sprayt vagy tárgyakat a sütő közelében.
- Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne nyissa ki az ajtót, ha a sütőtérbe helyezett étel ég.
- Az ajtó kinyitásával oxigén áramlik be, ami táplálja a tüzet.
Ne dugja be az ujját, és ne helyezzen idegen anyagokat vagy fém tárgyakat, például tűt, a
készülék nyílásaiba. Ha bármely nyílásba idegen anyag kerül, húzza ki a tápcsatlakozót a fali
aljzatból, és forduljon a márkakereskedéshez vagy a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy sérülést okozhat.
NE töltse teli az edényt. A folyadék kifutásának megelőzése érdekében olyan edényt válasszon,
amely felül szélesebb, mint alul. A szűk nyakú üvegek szintén felrobbanhatnak, ha túlhevítik
azokat.
NE melegítsen cumisüveget cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés esetén felrobbanhat.
NE érintse meg a fűtőelemeket és a sütő belsejét, amíg a sütő le nem hűlt.
Ne merítse a hálózati tápkábelt vagy csatlakozót vízbe, és tartsa őket meleg felületektől távol.
Ne üzemeltesse a készüléket sérült tápkábellel vagy -csatlakozóval.
fontos biztonsági tudnivalók _6
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 6
2012-08-16 �� 3:54:14
NE kapcsolja be az üres sütőt. Biztonsági okokból az áramellátás automatikusan megszakad.
A sütő 30 perc nyugalmi állapot után rendeltetésszerűen üzemeltethető. Mindig célszerű
egy pohár vizet hagyni a sütőben. A víz elnyeli a mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül
bekapcsolják.
VIGYÁZAT: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni,
amíg szakember meg nem javította.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
Ha a készüléket nagyobb mennyiségű víz éri, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen
kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa
meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne próbálja önállóan megjavítani. szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
- Mivel magasfeszültségű áram lép be a készülékházba, ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Elektromágneses sugárzásnak lehet kitéve.
- Ha a készülék javításra szorul, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
VIGYÁZAT: Szakképzett szerelőkön kívül mindenki más számára veszélyes olyan karbantartási
vagy javítási műveletet végezni, amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni védelmet
biztosító burkolat eltávolításával jár.
Ha idegen anyag, például víz kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon
a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a vezetékét a fali aljzatból, és
tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok elfojtása érdekében.
FIGYELEM
A használattal kapcsolatos figyelmeztető jelzések
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai eszközöket használjon; NE használjon fém
edényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat, villát stb. A papír- vagy
műanyag zacskók lezárására használt drótokat távolítsa el.
Oka: Elektromos kisülés következhet be, ezáltal a sütő tönkremehet
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít, ügyeljen rá, hogy a csomagolóanyag ne
gyulladjon meg.
Kis mennyiségű étel rövidebb főzési vagy melegítési időt igényel.
Ezért normál elkészítési idő alatt túlmelegedhet vagy odaéghet.
Bizonyos esetekben működés közben kattogás hallható (különösen, ha kiolvasztáskor).
Oka: Ez a hang az elektromos kimenő teljesítmény változásával jár, és nem utal rendellenességre.
Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek NE játsszanak a sütővel, és ne is használják azt. Ne hagyja a
gyermekeket felügyelet nélkül a működésben lévő mikrohullámú sütő közelében. A gyermekek
érdeklődésére számot tartó tárgyakat ne tároljon vagy rejtsen el a sütő fölött.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
7_fontos biztonsági tudnivalók
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 7
2012-08-16 �� 3:54:14
Legyen óvatos, mivel melegítés után az ételek és az italok nagyon forróak lehetnek.
- Gyermeknek szánt étel esetén különösképpen vigyázzon, hogy az étel kellőképpen lehűljön.
Folyadékok, például víz vagy egyéb italok melegítésekor különös óvatossággal járjon el.
-
-
-
-
Főzés közben vagy azt követően kavarja meg.
Ne használjon ingatag, keskeny nyakú edényt.
Melegítés után várjon legalább 30 másodpercet, mielőtt kivenné az edényt.
Ennek elmulasztása az edény tartalmának hirtelen kicsordulását okozhatja, ami égési
sérülésekkel járhat.
Főzés közben vagy közvetlenül főzés után ne fogja meg az ételt vagy az edényt.
- Használjon edényfogó kesztyűt, mert a forró eszközökkel megégetheti magát.
- Ha maga felé húzza a kerámiaedényt vagy a teli többcélú serpenyőt, az étel kifröccsenhet,
ami égési sérüléseket okozhat.
Ha a berendezés felületén repedés keletkezik, kapcsolja ki a készüléket.
- Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
Ne karcolja meg éles tárggyal a sütőajtó üvegét.
- Ez az üveg károsodását vagy törését okozhatja.
Ne álljon rá a készülék tetejére, és ne helyezzen tárgyakat (pl. ruhát, védőhuzatot, égő gyertyát,
égő cigarettát, edényt, vegyszereket, fém tárgyakat stb.) a készülékre.
- A tárgyak, például a konyharuhák, beakadhatnak az ajtóba.
- Ez áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat, illetve a készülék meghibásodását
eredményezheti.
Nedves kézzel ne üzemeltesse a készüléket.
- Ez áramütést okozhat.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.
- Amellett, hogy ez az emberi szervezetre is ártalmas, áramütést, tüzet, vagy meghibásodást okozhat.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést az ajtóra vagy a készülék belsejére.
- Ez a termék eldeformálódását eredményezheti, illetve az elektromos szivárgás miatt személyi
sérülést okozhat.
- Ne kapaszkodjon bele az ajtóba, mert a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- Az ajtó megrongálódása esetén ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
Ne tegye a készüléket törékeny tárgy, például mosogató vagy üvegtárgy fölé.
- Ez a mosogató vagy az üvegtárgy sérülését okozhatja.
A készüléket csak becsukott ajtóval használja.
- Ha úgy használja a készüléket, hogy azt idegen anyagok, például ételmaradék, szennyezik
be, az a készülék meghibásodását okozhatja.
A készülékből kivett ételek csomagolását óvatosan távolítsa el.
- Ha forró az étel, a csomagolás eltávolításakor forró gőz csaphat fel, és megégetheti magát.
A készüléket soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a fali aljzatból, mindig a csatlakozót fogja
meg, és annál fogva húzza ki egy határozott, egyenes mozdulattal.
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
Főzés közben, illetve főzés után az ajtó kinyitásakor húzódjon távolabb a készüléktől.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne menjenek a készülék közelébe.
- Ennek elmulasztása égési sérüléseket okozhat.
Az ajtó kinyitásakor ne helyezzen ételt vagy nehéz tárgyat az ajtó fölé.
- Az leeshetnek, ami égési vagy személyi sérülést okozhat.
fontos biztonsági tudnivalók _8
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 8
2012-08-16 �� 3:54:14
Ne hűtse le hirtelen az ajtót, a készülék belsejét vagy az edényt úgy, hogy közvetlenül főzés
után vizet önt rá.
- Ez a készülék meghibásodását okozhatja. A gőz vagy a vízpermet égési vagy személyi
sérülést okozhat.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló távirányító-rendszer segítségével.
VIGYÁZAT
A tisztítás során felmerülő komoly veszélyekre figyelmeztető jelzések
Tisztításkor ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre.
Ne használjon benzolt, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
- Ez elszíneződést, eldeformálódást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és távolítsa el az
ételmaradékot az ajtóról és a sütőtérből.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához, mert
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
Tisztítás közben a sütő felülete jobban felmelegedhet, mint általában, ezért a gyerekeket ne
engedje a sütő közelébe. (Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
Tisztítás előtt el kell távolítani a kifolyt folyadékot, a tisztítás idejére pedig csak a meghatározott
eszközök maradhatnak a sütőben. (Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
FIGYELEM
A tisztítással kapcsolatos figyelmeztető jelzések
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell távolítani.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
Vigyázzon, hogy a készülék (külső/belső) tisztítása közben nehogy megsérüljön.
- A készülék éles sarkai megsérthetik.
Ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval.
- Ez rozsdásodáshoz vezethet.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és kezelőszervei könnyen
hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet melegítsen, és csak azután használja a
sütőt.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
(Csak a szabadonálló modellek esetén.)
FIGYELEM: A hőmegszakító nemkívánatos visszaállása miatt esetlegesen bekövetkező veszély
miatt a készüléket ne táplálja külső kapcsolóeszközön (pl. időzítő) keresztül vagy a szolgáltató
által rendszeresen be- és kikapcsolt áramkörhöz csatlakoztatva.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és kezelőszervei könnyen
hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet melegítsen, és csak azután használja a
sütőt.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
9_fontos biztonsági tudnivalók
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 9
2012-08-16 �� 3:54:14
ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT MÉRTÉKŰ
MIKROHULLÁMÚ ENERGIA ESETLEGES KÁROS
HATÁSÁNAK ELKERÜLÉSÉHEZ
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros mikrohullámúenergiakisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
(a)Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági reteszekkel, illetve úgy,
hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba helyez.
(b)Ne helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, ne hagyja, hogy étel- vagy
tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés felületének
tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
(c)Ha megsérült a sütő, ne üzemeltesse azt addig, amíg azt meg nem javíttatta a gyártó által
felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne
sérüljenek meg a következő elemek:
(1)Ajtó (meghajlás)
(2)Ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3)ajtótömítések és tömítőfelületek
(d)A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett mikrohullámúkészülék-szerelő javíthatja vagy
helyezheti üzembe.
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. csoportba
tartoznak az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses
sugárzás formájában létrehozó és/vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az EDM
és az ívhegesztő berendezések. A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt
berendezések, illetve az olyan létesítmények számára szánt berendezések, amelyek
közvetlenül a háztartásokat ellátó alacsonyfeszültségű hálózatra csatlakoznak.
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE
(WEEE – ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB
kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket
a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése
érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
fontos biztonsági tudnivalók _10
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 10
2012-08-16 �� 3:54:14
tartalom
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
ÜZEMBE HELYEZÉSE
12
A sütő üzembe helyezése
A SÜTŐ JELLEMZŐI
13
13
14
A készülék és részei
A kezelőpanel
Tartozékok
HASZNÁLAT ELŐTT
15
Az óra beállítása
A SÜTŐ HASZNÁLATA
17
18
19
20
21
26
29
30
32
34
35
52
53
54
A légkeveréses üzemmód használata
A grill üzemmód használata
A kombinált grillezési üzemmód használata
A kombinált légkeveréses üzemmód
használata
Az automatikus főzési üzemmód használata
Az automatikus pirítási üzemmód használata
A memória üzemmód használata
A gyorskiolvasztás üzemmód használata
A melegen tartás üzemmód használata
A mikrohullámú sütő működése
A mikrohullámú üzemmód használata
A hangjelzés kikapcsolása
Gyermekzár
A sütő gyors előmelegítése
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
55
A sütő tisztítása
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS HIBAKÓDOK
57
57
58
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása
Hibaelhárítás
Hibakódok
MŰSZAKI ADATOK
59
Műszaki adatok
12
13
15
17
55
57
59
tartalom _11
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 11
2012-08-16 �� 3:54:14
a mikrohullámú sütő
üzembe helyezése
A SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE
A sütőt helyezze egyenes felületre, a padlótól 85 cm távolságra. A
felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan megtartsa a
sütő súlyát.
• A sütő üzembe helyezésekor győződjön meg
arról, hogy a sütő szellőzése érdekében a
készülék mögött és a két oldal mellett legalább
10 cm, felette pedig 20 cm szabad tér legyen.
20 cm
felette
85 cm
a padlótól
10 cm
mögötte
10 cm
oldalt
• Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből. Helyezze be a görgős gyűrűt és a
forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér
akadálymentesen forog-e.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó könnyen
hozzáférhető legyen.
• Ne helyezze üzembe a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves környezetben,
pl. hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében. Tartsa be a sütő villamos
hálózati csatlakoztatására vonatkozó előírásokat, és olyan hosszabbító kábelt
használjon, amelynek típusa megegyezik a készülék hálózati kábelének
típusával. Nedves ronggyal törölje át a készülék belsejét és az ajtótömítést,
mielőtt először használatba venné mikrohullámú sütőjét.
• Ne helyezze üzembe a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves környezetben,
pl. hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében. Tartsa be a sütő villamos
hálózati csatlakoztatására vonatkozó előírásokat, és olyan hosszabbító kábelt
használjon, amelynek típusa megegyezik a készülék hálózati kábelének
típusával. Nedves ronggyal törölje át a készülék belsejét és az ajtótömítést,
mielőtt először használatba venné mikrohullámú sütőjét.
12_a mikrohullámú sütő üzembe helyezése
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 12
2012-08-16 �� 3:54:15
a sütő jellemzői
A KÉSZÜLÉK ÉS RÉSZEI
Kezelőpanel
ALKATRÉSZEK ÉS FUNKCIÓIK
Sütővilágítás
Felső fűtőelemek
Biztonsági ajtózár
Ajtó
Ajtófogantyú
A KEZELŐPANEL
3 4
2 1
5 6 7
17
16
8
15
1. Mikrohullámú üzemmód
2. Grill üzemmód
3. Mikrohullámú+Grill üzemmód
4. Légkeveréses üzemmód
5. Mikrohullámú+Légkeveréses üzemmód
6. Gyors előmelegítési üzemmód
7. Pirítás üzemmód
8. Gyorskiolvasztás gomb
9. Kijelző
9
10
14
11
13
12
10.Melegen tartás gombja
11.Indítógomb
12.Leállítás/Megszakítás/
Energiatakarékos üzemmód gomb
13.Funkcióválasztó/Választógomb
14.Memória gomb
15.Automatikus főzés gomb
16.Gőztisztítás üzemmód
17.Üzemmódválasztó
a sütő jellemzői _13
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 13
2012-08-16 �� 3:54:15
TARTOZÉKOK
Az alábbi tartozékok járnak a mikrohullámú sütőhöz:
1. Összekötőelem, amelyet a sütő aljában lévő
motortengelyre kell megfelelően felhelyezni.
• Az összekötőelem forgatja a forgótányért.
2. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepébe kell
helyezni.
• A görgős gyűrű tartja a forgótányért.
3. Forgótányér, amelyet a görgős gyűrűre kell
helyezni úgy, hogy közepe az összekötőelemre
illeszkedjen.
• A forgótányér tölti be a fő főzőfelület
szerepét; mosogatáshoz könnyen kivehető.
4. Magas és alacsony állvány: helyezze őket a
forgótányérra.
• A fémállványok segítségével egyidejűleg két
ételt készíthet a sütőben. Egy kisebb adagot
a forgótányérra tehet, egy másikat pedig az
állványra.
• A fémállványok használhatók grillezéshez,
légkeveréses és kombinált sütéshez.
5. A pirítótányér a forgótányérra helyezhető.
• A pirítótányér segítségével mikrohullámú
vagy grillezéssel kombinált üzemmódban
szebben megpiríthatja az ételeket,
ropogósra sütheti a tésztaféléket és a
pizzatésztát.
6. Víztároló edény: helyezze a sütő jobb oldalára.
14_a sütő jellemzői
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 14
2012-08-16 �� 3:54:16
használat előtt
AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Az óra beállítása
1. A funkcióválasztó gomb elforgatásával állítsa
be, hány óra van.
HASZNÁLAT ELŐTT
Amikor a készülék áram alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „12:00” felirat.
Állítsa be a pontos időt.
2. Nyomja meg a választógombot. Villogni kezd
a „00” felirat.
3. A funkcióválasztó gomb elforgatásával állítsa
be a percet.
4. Nyomja meg ismét a választógombot. Az
óra 5 másodpercen belül felveszi a beállított
értéket.
használat előtt _15
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 15
2012-08-16 �� 3:54:16
Az idő átállítása
1. Nyomja meg a leállítás/megszakítás/
energiatakarékos üzemmód gombját.
2. Nyomja meg egyszerre a gyorskiolvasztás és
az automatikus főzés gombot.
3. A funkcióválasztó gomb elforgatásával állítsa
be, hány óra van.
4. Nyomja meg a választógombot.
5. A funkcióválasztó gomb elforgatásával állítsa
be a percet.
6. Nyomja meg ismét a választógombot. Az
óra 5 másodpercen belül felveszi a beállított
értéket.
16_használat előtt
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 16
2012-08-16 �� 3:54:17
a sütő használata
A LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
Alacsony állvány
A légkeverés (
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Az ételt két, a sütő belső terének tetején található
fűtőelem és egy légkeveréses fűtőelem melegíti, az
oldalsó ventillátor pedig egyenletesen oszlatja el a forró
levegőt. Az alacsony állványt, illetve az alacsony állványt +
a pirítótányért a forgótányérra kell helyezni.
Alacsony állvány + Pirítótányér
) beállítása
1. Állítsa az üzemmódválasztó forgógombot
légkeverés üzemmódnak megfelelő helyzetbe.
2. Állítsa a funkcióválasztó forgógombot a
kívánt hőmérsékletnek megfelelő helyzetbe.
(Alapértelmezett: 180 °C)
3. A választógomb megnyomásával állítsa be a
kívánt hőmérsékletet. (40-230 °C között)
4. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával
állítsa be a főzési időt. (Max. 10 óra)
5. Nyomja meg az indítás gombot.
• A kijelzőn világítani kezd a hőmérséklet (°C)
jelzőfénye, a kívánt hőmérséklet elérésekor
pedig villog, és 4 alkalommal pittyeg.
a sütő használata _17
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 17
2012-08-16 �� 3:54:18
Főzés közben a főzési idő és a hőmérséklet beállítás módosítható.
• Elkészítési idő: Csak forgassa el a funkcióválasztó forgógombot.
• Hőmérséklet: Nyomja meg a választógombot, majd forgassa el a
funkcióválasztó forgógombot.
Légkeveréses üzemmód beállításnál a felső és a légkeveréses fűtőelemek főzés
közben ki- és bekapcsolva szabályozzák a hőmérsékletet.
Fontos
1. A sütőben lévő edényeket csak edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek
nagyon felforrósodnak.
2. Légkeveréses üzemmód esetén győződjön meg arról, hogy a használt
üvegtepsik bírják-e a 40-230 °C-os főzési hőmérsékletet.
A GRILL ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
A felső fűtőelemek melegítik az ételt.
(vízszintes helyzetben)
Grillezéshez nyissa ki az ajtót, és helyezze az állványra az
ételt.
Magas állvány
A grill (
Magas állvány + Pirítótányér
) beállítása
A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül felmelegítheti és
megpiríthatja.
1. Állítsa az üzemmódválasztó forgógombot
grill üzemmódnak megfelelő helyzetbe.
2. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával
állítsa be a főzési időt.
(A maximálisan beállítható főzési idő 90 perc.)
3. Nyomja meg az indítás gombot.
Fontos
1. A sütőben lévő edényeket csak edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek
nagyon felforrósodnak.
2. Ügyeljen rá, hogy a fűtőelem vízszintes helyzetben legyen.
18_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 18
2012-08-16 �� 3:54:19
A KOMBINÁLT GRILLEZÉSI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
Az ételt a felső fűtőelemek melegítik egy mikrohullámú
ciklussal kombinálva.
Grillezéshez nyissa ki az ajtót, és helyezze az állványra az
ételt.
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Magas állvány
Magas állvány + Pirítótányér
A kombinált grillezés (
) beállítása
A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú
üzemmódot grillel is kombinálhatja.
1. Állítsa az üzemmódválasztó forgógombot
kombinált grillezés üzemmódnak megfelelő
helyzetbe.
2. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával
állítsa be a főzési időt.
(A maximálisan beállítható főzési idő 90 perc.)
3. A teljesítményszint beállításához nyomja meg
a választógombot, majd a funkcióválasztó
gomb elforgatásával válassza ki a kívánt
teljesítményszintet.
• Alapértelmezett: 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. Nyomja meg az indítás gombot.
Eredmény: Ha az étel elkészült, a sütő
négyszer pittyeg, a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End” (Vége) felirat. Ezt követően a
sütő percenként egy hangjelzést ad.
Főzés közben módosíthatja a főzési időt és a teljesítményszintet.
• Elkészítési idő: Csak forgassa el a funkcióválasztó forgógombot.
• Teljesítményszint: Nyomja meg a választógombot, majd forgassa el a funkcióválasztó forgógombot.
Fontos
1. MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt használjon. Ideálisak az üveg- vagy
kerámiaedények, mivel ezek lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen átjárják az ételt.
2. MINDIG hőálló kesztyűben fogja meg a sütőben lévő edényeket, mivel ezek nagyon felforrósodnak.
3. Ügyeljen rá, hogy a fűtőelem vízszintes helyzetben legyen.
a sütő használata _19
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 19
2012-08-16 �� 3:54:19
A KOMBINÁLT LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
Az ételt két grillező fűtőelem és egy légkeveréses fűtőelem
melegíti, egy mikrohullámú ciklussal kombinálva, míg egy
oldalsó ventillátor egyenletesen oszlatja el a forró levegőt.
Az alacsony állványt, illetve az alacsony állványt + a
pirítótányért a forgótányérra kell helyezni.
Alacsony állvány
Alacsony állvány + Pirítótányér
A kombinált légkeverés (
) beállítása
1. Állítsa az üzemmódválasztó forgógombot
kombinált légkeveréses üzemmódnak
megfelelő helyzetbe.
2. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával
állítsa be a főzési időt.
(A maximálisan beállítható főzési idő 90 perc.)
3. A teljesítményszint beállításához nyomja meg
a választógombot, majd a funkcióválasztó
gomb elforgatásával válassza ki a kívánt
teljesítményszintet.
• Alapértelmezett: 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a
választógombot, majd a funkcióválasztó
forgógomb elforgatásával válassza ki a kívánt
hőmérsékletet. (40-210 °C)
• Alapértelmezett: 180 °C
• 40-210 °C
5. Nyomja meg az indítás gombot.
Eredmény: Ha az étel elkészült, a sütő
négyszer pittyeg, a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End” (Vége) felirat. Ezt követően a
sütő percenként egy hangjelzést ad.
Főzés közben módosíthatja a főzési időt és a teljesítményszintet.
• Elkészítési idő: Csak forgassa el a funkcióválasztó forgógombot.
• Teljesítményszint: Nyomja meg a választógombot, majd forgassa el a funkcióválasztó
forgógombot.
• Hőmérséklet: Nyomja meg a választógombot, majd forgassa el a funkcióválasztó forgógombot.
20_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 20
2012-08-16 �� 3:54:20
Fontos
AZ AUTOMATIKUS FŐZÉSI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
A húsz automatikus főzési funkciónál előre be van programozva a főzési idő.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
A kívánt automatikus főzési üzemmódot a funkcióválasztó forgógombbal választhatja ki.
(1-20)
1. Nyomja meg az automatikus főzés gombot.
A SÜTŐ HASZNÁLATA
1. MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt használjon.
Ideálisak az üveg- vagy kerámiaedények, mivel ezek lehetővé teszik, hogy a
mikrohullámok egyenletesen átjárják az ételt.
2. MINDIG hőálló kesztyűben fogja meg a sütőben lévő edényeket, mivel ezek
nagyon felforrósodnak.
3. Ügyeljen rá, hogy a fűtőelem vízszintes helyzetben legyen.
2. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki
az elkészítendő étel típusát. (1-20)
3. Az adag módosításához nyomja meg a
választógombot, majd a funkcióválasztó
forgógomb elforgatásával válassza ki a kívánt
adagot.
4. Nyomja meg az indítás gombot.
Eredmény: Az automatikus főzés
megkezdődik. Ha az étel elkészült, a sütő
négyszer pittyeg, a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End” (Vége) felirat. Ezt követően a
sütő percenként egy hangjelzést ad.
a sütő használata _21
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 21
2012-08-16 �� 3:54:20
Automatikus főzési funkció
Az alábbi táblázatban a 20 automatikus főzőprogram látható. A táblázat tartalmazza
a mennyiséget, a főzést követő várakozási időt és a vonatkozó javaslatokat. A főzési
idő és a teljesítményszint - az Ön kényelme érdekében - előre be van programozva.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Kód
Étel
Adag
(kg)
Pihentetési
idő (perc)
Tartozékok
Javaslatok
1
Italok
kávé, tej, tea,
víz
(Szobahőmérsékletű)
0,25
(1 bögre)
0,5
(2 bögre)
1-2
Mikrohullámú
sütőben
használható
edény
A folyadékot töltse kerámia
bögrékbe, és fedetlenül
melegítse. Egy bögrét
középre helyezzen, 2 bögrét
pedig egymással szembe,
a görgős gyűrű köré a
forgótányéron. Melegítés
után hagyja állni a sütőben.
A várakozási idő előtt és
után keverje meg az italokat.
A csészét óvatosan vegye
ki (lásd a folyadékokra
vonatkozó biztonsági
utasításokat).
2
Vegyes tál
(mélyhűtött)
0,3-0,35
0,4-0,45
3
Mikrohullámú
sütőben
használható
edény
Tegye az ételt kerámia
tányérba, és takarja le
háztartási fóliával. Helyezze
a tányért a forgótányér
közepére. Ez a program
alkalmas a 3 összetevőből
álló ételek melegítéséhez (pl.
hús mártással, zöldség és
egyféle köret, mint például
burgonya, rizs vagy főtt
tészta).
3
Fagyasztott
készétel
(-18 °C)
0,3-0,35
0,4-0,45
3-4
Mikrohullámú
sütőben
használható
edény
Szúrja át a fagyasztott
készételt takaró fóliát.
Helyezze az ételt a
forgótányér közepére. Ez
a program alkalmas a 3
összetevőből álló ételek
melegítéséhez (pl. hús
mártással, zöldség és egyféle
köret, mint például burgonya,
rizs vagy főtt tészta).
4
Leves/mártás
(mélyhűtött)
0,2-0,25
0,4-0,45
2-3
Mikrohullámú
sütőben
használható
edény
Töltse mély kerámia tányérba
vagy tálba, és műanyag
fedővel fedje le melegítés
közben. Helyezze a levest
a forgótányér közepére. A
várakozási idő előtt és után is
keverje jól át.
22_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 22
2012-08-16 �� 3:54:21
Kód
Étel
Adag
(kg)
Pihentetési
idő (perc)
Tartozékok
Javaslatok
Ragu
(mélyhűtött)
0,2-0,25
0,4-0,45
2-3
Mikrohullámú
sütőben
használható
edény
Töltse mély kerámia tányérba
vagy tálba, és műanyag
fedővel fedje le melegítés
közben. Helyezze a levest
a forgótányér közepére. A
várakozási idő előtt és után is
keverje jól át.
6
Friss
zöldségek
0,3-0,35
0,5-0,55
1-2
Mikrohullámú
sütőben
használható
edény
A megmosott zöldséget
mérje le, és vágja egyforma
darabokra vagy negyedekbe.
Tegye a zöldséget fedeles
üvegtálba. Adjon hozzá 45 ml
(3 evőkanál) vizet. Helyezze a
tálat a forgótányér közepére.
Lefedve melegítse. Elkészítés
után keverje meg.
7
Hámozott
burgonya
0,5-0,55
0,7-0,75
2-3
Mikrohullámú
sütőben
használható
edény
A hámozott burgonyát
mérje le, és vágja egyforma
darabokra vagy negyedekbe.
Tegye a zöldséget fedeles
üvegtálba. Adjon hozzá 4560 ml (3-4 evőkanál) vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér
közepére. Lefedve melegítse.
8
Sült burgonya
0,2-0,4
0,8-1,0
3-5
9
Fehér rizs
0,25
0,35
5-10
A SÜTŐ HASZNÁLATA
5
Mossa és tisztítsa meg a
burgonyát, majd villával
szurkálja meg. A bőrüket
kenje meg olívaolajjal és
fűszerekkel. Helyezze a 200
g körüli burgonyákat egymás
mellé az alacsony állványra.
Helyezze az állványt a
pirítótányérra.
Mikrohullámú
sütőben
használható
edény
Mérje le az előfőzött fehér
rizst, és adjon hozzá kétszer
annyi hideg vizet. Például:
0,25 kg rizs főzéséhez ½ liter
hideg vizet adjon. Fedeles,
pirexüveg tálat használjon.
Helyezze a tálat a forgótányér
közepére. Lefedve melegítse.
a sütő használata _23
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 23
2012-08-16 �� 3:54:21
Kód
Étel
Adag
(kg)
Pihentetési
idő (perc)
Tartozékok
Javaslatok
10
Marhasült
0,3-0,6
0,6-0,8
-
Helyezze a
marhahússzeleteket egymás
mellé a magas állványra.
Helyezze az állványt a
pirítótányérra. Fordítsa meg,
amikor a sütő hangjelzést
ad. A folytatáshoz nyomja
meg az indítógombot. Az
első beállítás a vékony
hússzeletekre, a második a
vastagokra vonatkozik.
11
Csirkedarabok
0,5-0,6
1,1-1,2
2
A mélyhűtött csirkedarabokat
kenje meg olajjal és
fűszerekkel. Bőrös oldallal
lefelé helyezze az alacsony
állványra. Helyezze az
állványt a pirítótányérra.
Fordítsa meg, amikor a
sütő hangjelzést ad. A
folytatáshoz nyomja meg az
indítógombot.
12
Sült hal
0,5-0,6
0,7-0,8
3
Dörzsölje be a hal bőrét
olajjal és fűszeres páccal.
A halakat egymás mellé,
egymáshoz képest fordítva
fektesse a magas állványra.
Helyezze az állványt a
pirítótányérra. Fordítsa meg,
amikor a sütő hangjelzést ad.
A folytatáshoz nyomja meg
az indítógombot.
13
Sült csirke
1,2-1,3
1,4-1,5
1,6-1,7
5
A mélyhűtött csirkét kenje
meg olajjal és fűszerekkel.
Mellével lefelé helyezze az
állvány közepére. Helyezze
az állványt a pirítótányérra.
Fordítsa meg, amikor a
sütő hangjelzést ad. A
folytatáshoz nyomja meg az
indítógombot.
24_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 24
2012-08-16 �� 3:54:22
Kód
Étel
Adag
(kg)
Pihentetési
idő (perc)
Tartozékok
Javaslatok
Marhasült/
báránysült
1,0-1,2
1,3-1,5
5-10
Kenje be a marha- vagy
bárányhúst olajjal, majd
fűszerekkel (csak borssal,
sózni sütés után kell).
Helyezze az alacsony
állványra, zsíros oldalával
lefelé. Helyezze az állványt a
pirítótányérra. Fordítsa meg,
amikor a sütő sípol. Sütés
után és a várakozási idő
alatt a hús legyen alufóliába
csomagolva.
15
Fagyasztott
mini pizza
(-18 °C)
0,1-0,2
0,3-0,4
-
Helyezze a fagyasztott mini
pizzaszeleteket körben az
alacsony állványra.
16
Mélyhűtött
lasagne
(-18 °C)
0,4-0,5
0,9-1,0
3-4
17
Fagyasztott
zsemle
(-18 °C)
0,1-0,2
0,3-0,4
3-5
A fagyasztott zsömléket
körben helyezze el az
alacsony állványon.
18
Fagyasztott
sütemény
(-18 °C)
0,4-0,6
1,0-1,2
5-25
Egy fagyasztott süteményt
középre, több fagyasztott
süteményszeletet egymás
mellé helyezzen az alacsony
állványra. A légkeverés
hőjének segítségével a
sütemény felmelegszik és
ropogós lesz. A program
kerek sütemények (kerek) és
tortaszeletek, így ropogós
tetejű gyümölcstorta,
morzsolt tészta vagy
mákos sütemények
melegítésére alkalmas.
Töltött süteményekhez,
valamint csokoládé-bevonatú
süteményekhez nem
megfelelő.
Mikrohullámú
sütőben
használható
edény
A SÜTŐ HASZNÁLATA
14
Helyezze a mélyhűtött
lasagne-t megfelelő
méretű pyrex üveg- vagy
kerámiaedénybe. Az edényt
tegye az alacsony állványra.
a sütő használata _25
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 25
2012-08-16 �� 3:54:22
Kód
Étel
Adag
(kg)
Pihentetési
idő (perc)
Tartozékok
Javaslatok
19
Sütemény
0,7-0,8
5-10
Helyezze a tésztát megfelelő
méretű, szögletes, fém
sütőformába. Helyezze
az edényt az alacsony
állványra. Ez a program
kevert tészták (citromos
sütemény, mogyorótorta,
márványkuglóf) melegítésére
alkalmas.
20
Muffin
0,3-0,4
5
A Samsung azt ajánlja, hogy
gyors előmelegítési módban
melegítse elő a sütőt 180
°C-ra. Helyezze a tésztát
megfelelő méretű, 6 db-os
fém muffinsütő formába.
Helyezze a formát az
alacsony állvány közepére.
AZ AUTOMATIKUS PIRÍTÁSI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
Általában a mikrohullámú sütőben, grill/légkeveréses sütők grill vagy mikrohullámú
üzemmódja mellett a péksütemény és pizza alja nedvesedik. A Samsung pirítótányérral
az étel alja is ropogós lesz. A pirítótányér sonka, tojás és kolbászfélék stb. elkészítésére
is használható.
Pirítótányér a forgótányéron
Pirítótányér + magas állvány
1. Melegítse elő a pirítótányért a fenti utasításoknak megfelelően.
A pirítótányért használat előtt 3-5 percig melegítse elő kombinált
üzemmódban:
• Légkeveréses (180 °C) és mikrohullámú üzemmód kombinálása. (600 W-os
teljesítményszint.)
• Grill és mikrohullám kombinációja (600 W-os teljesítményszint).
Mindig viseljen sütőkesztyűt, mert a pirítótányér nagyon felforrósodik.
2. Ha sonkás tojás jellegű ételt készít, kenje be a tálat olajjal, hogy az étel szépen
megpiruljon.
• Ügyeljen arra, hogy a pirítótányér teflonbevonata könnyen megkarcolódik.
Ne használjon tehát éles eszközöket, például kést.
• Ha műanyag eszközt használ, megóvja a pirítótányér felületét. Ugyanígy a
felvágás előtt ki is veheti az ételt a pirítótányérból.
26_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 26
2012-08-16 �� 3:54:23
3. Helyezze az ételt a pirítótányérra.
• Ne tegyen nem hőálló edényt (például műanyagdobozt) a pirítótányérra.
4. Helyezze a pirítótányért a mikrohullámú sütőben található fémállványra (vagy
forgótányérra).
• A forgótányér nélkül soha ne tegye be a pirítótányért a sütőbe.
A SÜTŐ HASZNÁLATA
5. Állítsa az üzemmódválasztó forgógombot
automatikus pirítás üzemmódnak megfelelő
helyzetbe.
6. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával
válassza ki az étel típusát. (1~5)
7. Az adag módosításához nyomja meg a
választógombot, majd a funkcióválasztó
forgógomb elforgatásával válassza ki a kívánt
adagot.
8. Nyomja meg az indítás gombot.
Eredmény: A pirítás megkezdődik. Ha az
étel elkészült, a sütő négyszer pittyeg, a
kijelzőn pedig négyszer felvillan az „End”
(Vége) felirat. Ezt követően a sütő percenként
egy hangjelzést ad.
A pirítótányér tisztítása
Mossa el a pirítótányért meleg vízzel és
mosószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel.
Ne használjon súrolókefét vagy durva szivacsot,
mert az megsértheti a tányér felületét.
A pirítótányér nem tisztítható mosogatógépben.
a sütő használata _27
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 27
2012-08-16 �� 3:54:23
Automatikus pirítási funkció
Az alábbi táblázatban 5 automatikus pirítási program látható.
A táblázat tartalmazza a mennyiséget, a főzést követő várakozási időt és a
vonatkozó javaslatokat.
A főzési idő és a teljesítményszint - az Ön kényelme érdekében - előre be van
programozva.
Az 1-3. programnál nem szükséges előmelegíteni a pirítótányért, a 4-5.
program használata előtt azonban a táblázatban szereplő javaslatoknak
megfelelő melegítse elő a pirítótányért.
Mindig a sütő közepébe helyezze a pirítótányért és az állványt.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Kód
Étel
Adag
(kg)
Pihentetési
idő (perc)
Tartozékok
Javaslatok
1
Fagyasztott
pizza
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
-
Tegye a pirítótányérra
helyezett pizzát a forgótányér
közepén a magas állványra.
2
Fagyasztott
hasábburgonya
0,2-0,3
0,4-0,5
-
Helyezze a pirítótányéron
egyenletesen elosztott
hasábburgonyát a
forgótányér közepén a magas
állványra. Fordítsa meg a
hasábburgonyát, amikor a
sütő hangjelzést ad.
A folytatáshoz nyomja meg az
indítás gombot.
3
Burgonyacikkek
0,2-0,3
0,4-0,5
1-2
Ék vagy kocka alakúra
vágott burgonyadarabok.
Kenje meg olívaolajjal, sóval
és fűszerekkel. Helyezze a
pirítótányéron egyenletesen
elosztott burgonyacikkeket a
forgótányér közepén a magas
állványra. Fordítsa meg a
burgonyacikkeket, amikor
a sütő hangjelzést ad. A
folytatáshoz nyomja meg az
indítás gombot.
4
Lepény
0,6-0,8
0,8-1,0
5-10
Melegítse elő a pirítótányért a
600 W + 180 °C beállításon,
5 percig, a forgótányéron.
Adja hozzá a lepénytésztát
és a tölteléket. Helyezze az
alsó állványra a forgótányér
közepén. A folytatáshoz
nyomja meg az indítás
gombot.
28_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 28
2012-08-16 �� 3:54:24
Kód
5
Étel
Sütemény/
Keksz
Adag
(kg)
Pihentetési
idő (perc)
0,1-0,2
0,2-0,3
2-5
Tartozékok
Javaslatok
A MEMÓRIA ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
Későbbi használat céljából eltárolhatja a kedvenc receptjeit.
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Melegítse elő a pirítótányért a
600 W + 180 °C beállításon,
3 percig, a forgótányéron.
Tegye rá a süteményeket/
kekszeket, majd helyezze
az alsó állványra a
forgótányér közepén. Az
első beállítás vékony (3-5
mm-es) kekszekre, a második
vastagokra (5-7 mm-es)
vonatkozik.
Recept elmentése a memóriában:
1. Állítsa az üzemmódválasztó forgógombot a
kívánt üzemmódnak megfelelő helyzetbe, majd
az indítógomb megnyomása előtt adja meg a
szükséges lépéseket. (Egyelőre ne nyomja meg
az indítógombot.)
(A megadni kívánt lépéseket az egyes
funkciókat ismertető oldalakon találja meg.)
2. Miután megadta a szükséges lépéseket, a
Memória gomb megnyomásával válasszon
tárhelyszámot (1-3), majd nyomja meg a
választógombot.
Eredmény
1. A sütő tárolja a bevitt adatokat, és ezt egy
másodperces hangjelzéssel nyugtázza.
2. A művelet végeztével a kijelölt üzemmód
válik aktívvá.
• Három receptet tárolhat a memóriában, és ezeket később bármikor
módosíthatja.
• Ha a kijelölt tárhely száma villog, akkor azon a tárhelyen még nincs tárolva
recept. A folyamatosan világító számú tárhelyen azonban már van tárolva
recept.
• Ha áramtalanítja a készüléket, a bevitt adatok törlődnek.
a sütő használata _29
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 29
2012-08-16 �� 3:54:24
Tárolt recept szerinti működés indítása:
1. A Memória gomb megnyomásával válassza ki
a kívánt tárhelyszámot (1-3).
2. Nyomja meg a választógombot.
3. Nyomja meg az indítás gombot.
A GYORSKIOLVASZTÁS ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
A gyorskiolvasztás üzemmód beállítása
Kiolvasztáshoz öt előre programozott mikrohullámú beállítás közül választhat. A
kiolvasztási időt és a teljesítményszintet magától beállítja a készülék. Mindössze a
beállítást és a súlyt kell kiválasztania, és már indíthatja is kiolvasztást.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére.
Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a gyorskiolvasztás gombot.
2. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki
az elkészítendő étel típusát. (1-5)
A következő oldalon olvasható táblázat
további tájékoztatást ad a különböző előre
beprogramozott beállításokról.
3. Az adag módosításához nyomja meg a
választógombot, majd a funkcióválasztó
forgógomb elforgatásával válassza ki a kívánt
adagot.
30_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 30
2012-08-16 �� 3:54:25
4. A főzés indításához nyomja meg az
indítógombot.
Eredmény:
Fontos:
• Csak mikrohullámhoz engedélyezett edényeket használjon.
• Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a mikrohullám funkciót
180 wattos teljesítményszinttel. További részleteket a „Kiolvasztás” című
részben, a 45-46. oldalon talál.
Útmutató gyorskiolvasztó programokhoz
Az alábbi táblázat 5 gyorskiolvasztó programot mutat be, mennyiségekkel,
várakozási idővel és a megfelelő ajánlásokkal. A kiolvasztás előtt távolítson el
minden csomagolóanyagot az élelmiszerről.
Helyezze a fagyasztott húst, baromfit, halat és zöldségeket lapos üvegedényen
vagy kerámiatányéron a forgótányérra. (Tartsa be a 39. oldalon jelölt biztonsági
előírásokat.)
Nem
Fagyasztott
étel (-18 ˚C)
Adag
(kg)
Pihentetési
idő (perc)
A SÜTŐ HASZNÁLATA
• Megkezdődik a kiolvasztás.
• A kiolvasztás felénél a sütő jelez, hogy
emlékeztesse az étel megfordítására. Az
étel megforgatását követően nyomja meg ismét az indítógombot.
Javaslatok
1
Hús
0,2-2,0
20-120
A széleket mindig takarja le alufóliával. Fordítsa
meg a húst, amikor a sütő hangjelzést ad. A
program marha-, bárány-, sertéshúshoz, sült
marhaszelethez, apróhúshoz és darált húshoz
alkalmas.
2
Baromfi
0,2-2,0
20-120
Mindig takarja le a baromfi lábának és
szárnyának végeit alumínium fóliával. Fordítsa
meg a baromfit, amikor a sütő hangjelzést ad.
Ez a program egész csirke és a csirke részeinek
melegítéséhez egyaránt használható.
3
Hal
0,2-2,0
20-110
Mindig takarja le az egész hal farkát alumínium
fóliával. Fordítsa meg a halat, amikor a sütő
hangjelzést ad. Ezt a programot egész halhoz és
szeletelt halhoz is használhatja.
a sütő használata _31
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 31
2012-08-16 �� 3:54:25
Nem
Fagyasztott
étel (-18 ˚C)
Adag
(kg)
Pihentetési
idő (perc)
Javaslatok
4
Kenyér/
Sütemény
0,1-1,0
10-60
Tegye a kenyeret az ajtó felé hosszirányban
fektetve sütőpapírra a forgótányéron. Fordítsa
meg, amikor a sütő hangjelzést ad. Helyezze
a süteményt kerámia tálcára, majd - ha lehet fordítsa át, amikor a sütő jelez. (A sütő tovább
működik, majd leáll, amikor kinyitja az ajtót.)
Ez a program alkalmas mindenféle szelelt
kenyér vagy egész cipó, valamint zsemlék és
péksütemények kiolvasztására. Tegye egymás
mellé a zsemléket. Ez a program alkalmas
mindenféle kelt tésztából készült sütemény,
piskóta, túrótorta és vajastészta kiolvasztásához.
Nem alkalmas vajas tészta, ropogós tészta,
gyümölcsös és krémes sütemények,
valamint csokoládéval bevont sütemények
kiolvasztásához.
5
Zöldségek
0,1-0,8
5-30
Lapos pyrex üvegtálon rendezze el egyenletesen
a zöldségeket. Ez a program zöldségek
(zöldborsó, brokkolidarabok, sárgarépaszeletek,
karfioldarabok és spenótkockák) kiolvasztására
alkalmas.
Fontos: Gyorskiolvasztás üzemmódban a készülék mikrohullámú energiával
melegíti az ételt. Ezért ennél az üzemmódnál szigorúan be kell tartani
a használható edénytípusokra és a mikrohullámú sütéssel kapcsolatos
biztonsági előírásokra vonatkozó egyéb útmutatásokat.
A MELEGEN TARTÁS ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
1. A leállítás/megszakítás/energiatakarékos
üzemmód gomb megnyomásával váltsa
energiatakarékos üzemmódra a készüléket.
2. Nyomja meg a melegen tartás gombot.
3. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki a melegen tartandó étel típusát.
(1~4)
32_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 32
2012-08-16 �� 3:54:26
4. Nyomja meg az indítás gombot.
melegen tartási funkció
Az alábbi táblázatban 4 melegen tartási program látható. Szerepelnek benne az
egyes programoknál használható ételfajták és hőálló edénytípusok. A lehetséges
időtartam- és hőmérsékletértékek - az Ön kényelme érdekében - előre be van
programozva. Csak a légkeveréses fűtőelem működik, amely folyamatosan beés kikapcsolva tartja melegen az ételt.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Kód
Anyag
Hőmérséklet
Idő
Javaslatok
1
Étel
80 °C
30 min
Ez a program sült húsok, csirke,
csőben sült fogások, pizza,
burgonya és vegyes tálak melegen
tartására alkalmas.
2
Ital
80 °C
30 min
Ez a beállítás víz, tej és kávé
melegen tartására alkalmas.
3
Kenyér és
péksütemények
60 °C
30 min
Ez a beállítás kenyér, pirítós
kenyér, zsömle, muffin és
sütemények melegen tartására
alkalmas.
4
Edények/
Porcelánáruk
70 °C
30 min
Ez a beállítás csészék és tűzálló
edények előmelegítésére alkalmas.
A forgótányér teljes felületén
egyenletesen rendezze el a
porcelánárukat.
Ne töltse túl a sütőt. (Maximális
terhelhetőség: 7 kg)
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Eredmény: A melegen tartás megkezdődik.
A működés 30 percig tart. A melegen tartás
végeztével a sütő négyszer pittyeg, a kijelzőn
pedig négyszer felvillan az „End” (Vége) felirat.
Ezt követően a sütő percenként egy
hangjelzést ad.
Fontos:
• A kihűlt ételeket ne ezzel a funkcióval melegítse újra: ezek a programok a frissen
elkészült ételek melegen tartására valók.
• A Samsung nem javasolja, hogy túl sokáig (1 órán át) is melegen tartsa az
ételeket, mert emiatt tovább fognak főni. A meleg ételek hamarabb mennek
tönkre.
• A folyadékokat és a nagy nedvességtartalmú ételeket fedje le. A ropogósra sütni
kívánt húsokat és ételeket azonban hagyja fedetlenül.
a sütő használata _33
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 33
2012-08-16 �� 3:54:27
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ MŰKÖDÉSE
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk keltett energia
hatására az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
• Kiolvasztás
• Sütés, főzés
Főzési elv
1. A magnetron által termelt mikrohullámokat
egy keverőrendszer egyenletesen eloszlatja.
Így az étel egyenletesen sül át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig
hatolnak az ételbe. Ezután a hőnek az étel
belsejében történő eloszlásával folytatódik a
főzés.
3. A főzési idők a használt edény és az étel
tulajdonságai szerint változnak:
• Mennyiség és sűrűség
• Víztartalom
• Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy
nem)
Fontos: Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel sütőből
való kivétele után is folytatódik.
Ezért be kell tartani a receptekben és a jelen kézikönyvben előírt várakozási időket,
hogy biztosítsa:
• Az étel egyenletes megfövését egészen a közepéig
• Az egyenlő hőmérsékletet az étel minden részén
34_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 34
2012-08-16 �� 3:54:27
A MIKROHULLÁMÚ ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok. Mikrohullámú sütéskor
a mikrohullámú energia áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és cukortartalma magába
szívja azt. Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors
mozgás súrlódást kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg az étel.
A SÜTŐ HASZNÁLATA
A mikrohullámú beállítás kiválasztása
1. Állítsa az üzemmódválasztó forgógombot
mikrohullámú üzemmódnak megfelelő
helyzetbe. A kijelzőn megjelenik az időtartam és
a teljesítményszint.
2. A funkcióválasztó gomb forgatásával
állítsa be a kívánt főzési időt. Ha nem kívánja
módosítani a teljesítményszintet, az indítás
gombbal indítsa el a főzést. (40-230 °C között)
• Alapértelmezett: 900 W
• 900, 750, 600, 450, 300, 180, 100 W
• Max. érték: 90min
3. A teljesítményszint módosításához
nyomja meg a választógombot ( ),majd
állítsa a funkcióválasztó forgógombot
a kívánt teljesítményszintnek megfelelő
helyzetbe. A megfelelő elkészítési időkre és
teljesítményszintekre vonatkozó útmutatás a
főzési útmutatókban olvasható (36-51. oldal).
4. A főzés indításához nyomja meg az
indítógombot.
Eredmény:
• A főzés megkezdődik, majd amikor
befejeződött:
• A sütő négyszer pittyeg, a kijelzőn pedig négyszer felvillan az „End”
(Vége) felirat. Ezt követően a sütő percenként egy hangjelzést ad.
Főzés közben módosíthatja a főzési időt és a teljesítményszintet.
• Elkészítési idő: Csak forgassa el a funkcióválasztó forgógombot.
• Teljesítményszint: Nyomja meg a választógombot ( ), majd forgassa el a
funkcióválasztó forgógombot.
Gyorsindítás:
• Ha az ételt rövid ideig maximális teljesítményen (900 W) kívánja melegíteni, ezt
egyszerűen az indítás gomb egyszeri lenyomásával is megteheti: minden további
30 másodperchez egyszer kell lenyomnia a gombot. A sütő azonnal elindul. (Az
üzemmódválasztónak mikrohullámú üzemmódnak megfelelő helyzetben kell lennie.)
a sütő használata _35
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 35
2012-08-16 �� 3:54:27
Útmutató a mikrohullámú teljesítményszintekhez
TELJESÍTMÉNYSZINT
SZÁZALÉKARÁNY
(%)
KIMENETI
TELJESÍTMÉNY
(W)
MEGJEGYZÉS
MAGAS
100
900
Folyadékok
felmelegítéséhez.
VISZONYLAG
MAGAS
83
750
Étel felmelegítéséhez és
főzéséhez.
KÖZEPESEN
MAGAS
67
600
Étel felmelegítéséhez és
főzéséhez.
KÖZEPES
50
450
KÖZEPESEN
ALACSONY
33
300
KIOLVASZTÁS
20
180
Kiolvasztáshoz és
folyamatos főzéshez.
ALACSONY
11
100
Kényes ételek
kiolvasztásához.
Húsok sütéséhez
és kényes ételek
felmelegítéséhez.
Útmutató a mikrohullámú sütőben használható edényekkel kapcsolatban
A mikrohullámú üzemmódban használt edényeknek át kell engedniük a
mikrohullámokat, hogy azok behatolhassanak az étel belsejébe. A fémek (pl.
rozsdamentes acél, alumínium és réz) visszaverik a mikrohullámokat. Ezért fémből
készült sütőedényeket ne használjon. A mikrohullámú sütőben használható
jelöléssel rendelkező edények mindegyike használható. A sütőben használható
edényekkel kapcsolatos további információk az alábbi útmutatóban olvashatók;
helyezzen a forgótányérra egy pohár vizet vagy egy kis ételt.
Főzőeszköz
Alufólia
Mikrohullámú
sütőben
használható

Megjegyzések
Kis mennyiségekben használható
egyes területek túlsülése ellen. Ívkisülés
keletkezhet, ha a fólia túl közel van a sütő
falához, vagy, ha túl sok fóliát használ.
Pirítótányér

8 percnél tovább előmelegíteni nem
szabad.
Porcelán és
agyagedény

A porcelán, a cserép, a fajansz és
csontporcelán edények általában
alkalmazhatók a mikrohullámú sütőben,
feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Eldobható poliészter
ételdobozok

Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe
csomagolják.
Gyorsételek
csomagolása
36_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 36
2012-08-16 �� 3:54:28
Főzőeszköz
Mikrohullámú
sütőben
használható
Megjegyzések

Használhatók étel melegítésére. A
túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat.
• Papírzacskók vagy
újságpapír

Tüzet foghat.
• Újrahasznosított papír
vagy fémszegélyek

Ívkisülést okozhat.
• Főző- és tálalóedény
egyben

• Finomüveg edények

Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
Ételek és italok melegítésére használható.
A kényes üveg eltörhet vagy megrepedhet
hirtelen melegítéskor.
• Befőttes üvegek

A fedelét le kell venni. Csak melegítésre
használható.
• Edények

Ívkisülést vagy tüzet eredményezhet.
• Fagyasztózacskó
zárószalagja

Üvegedény
A SÜTŐ HASZNÁLATA
• Polisztirol poharak,
tartók
Fém
Papír
• Tányér, pohár, szalvéta,
papírtörülköző

Rövid főzési és melegítési időhöz. A
fölösleges nedvesség felszívására is
használható.
• Újrahasznosított papír

Ívkisülést okozhat.
• Tárolódobozok

Különösen hőálló műanyag esetén.
Bizonyos egyéb műanyagok magas
hőmérsékleten eldeformálódhatnak vagy
elszíneződhetnek. Melamin műanyagok
használata tilos.
• Tapadófólia

A nedvesség megtartására használható.
Az étellel nem érintkezhet. Óvatosan
távolítsa el a fóliát, mert forró gőz szállhat
fel.

Csak ha főzhető vagy sütőben
használható. Ne legyen hermetikusan zárt.
Szükség esetén villával szurkálja meg.
Műanyag
• Fagyasztózacskók
Zsírpapír

A nedvességtartalom megőrzésére és
a kifröccsenés megelőzésére
alkalmazható.
Az „íves kisülés” a sütőben keletkező szikrát jelöli a mikrohullámú sütőknél.
 : Ajánlott
:Körültekintően használja
 : Nem biztonságos
a sütő használata _37
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 37
2012-08-16 �� 3:54:28
Útmutató mikrohullámú sütéshez, főzéshez
Mikrohullámok
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és
cukortartalma magába szívja.
Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors
mozgás súrlódást kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg az étel.
Főzés
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények:
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a mikrohullámokat.
A mikrohullámokat a fém, például a rozsdamentes acél, az alumínium és a
réz visszaveri, akadálytalanul át tudnak azonban hatolni a kerámián, üvegen,
porcelánon és műanyagon, éppúgy, mint a papíron és a fán. Ezért az ételt nem
szabad fémedényekben készíteni.
Mikrohullámú üzemmódban mindig használja a forgótányért. Az edényeket és az
ételt helyezze a forgótányérra.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss
vagy fagyasztott zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és hús.
Mikrohullámú sütőben készíthet mártásokat, tejsodót, levest, gőzölt pudingot,
befőttet és csatnit is. Általában véve a mikrohullámú főzés ideális minden olyan
ételhez, amelyet rendesen tűzhelyen készítene el. Például vaj vagy csokoládé
olvasztása; lásd az egyszerű és gyorsan végrehajtható tippeket az útmutató
végén található fejezetben.
Az étel lefedése főzéskor
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből
képződő gőz hozzájárul a főzés folyamatához. Az étel többféle módon fedhető le:
pl. kerámia tányérral, műanyag fedővel, vagy mikrohullámú sütőben használható
folpakkal.
Pihentetési idők
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel
belsejében egyenletes legyen.
38_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 38
2012-08-16 �� 3:54:28
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Az ételt főzze lefedve a minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény
eléréséig folytassa a főzést.
Főzés közben kétszer, főzés után egyszer keverje meg. Főzés után sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. Lefedve hagyja állni.
Adag
(g)
Teljesítmény
(W)
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Tudnivalók
Spenót
150
600
5-7
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Brokkoli
300
600
8-10
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg
vizet.
Borsó
300
600
7-9
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Zöldbab
300
600
7½-9½
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg
vizet.
Vegyes zöldség
(sárgarépa/
zöldborsó/
kukorica)
300
600
7-9
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Vegyes zöldség
(kínai módra)
300
600
7½-9½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Étel
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Minden 250 grammhoz
adjon 30-45 ml hideg vizet (2-3 evőkanál), hacsak a javaslatban nincs ettől eltérő
vízmennyiség - lásd a táblázatot. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig - lásd a
táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést. Főzés közben és után
keverje meg egyszer. Főzés után sózza és fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat.
3 percig lefedve hagyja állni.
Tipp: A friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minél kisebbre vágja,
annál hamarabb megfő.
a sütő használata _39
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 39
2012-08-16 �� 3:54:28
Minden friss zöldséget maximális mikrohullámú energiával kell főzni (900 W).
Étel
Adag
(g)
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Tudnivalók
Brokkoli
250
500
3-4
6-7
3
Szedje szét egyforma méretű rózsákra.
A szárakat helyezze középre.
Kelbimbó
250
5-6
3
Adjon hozzá 60-75 ml (5-6 ek.) vizet.
Sárgarépa
250
4-5
3
A sárgarépát vágja egyforma
szeletekre.
Karfiol
250
500
4-5
7-8
3
Szedje szét egyforma méretű rózsákra.
A nagy rózsákat vágja félbe. A
szárakat helyezze középre.
Cukkini
250
3-4
3
A cukkinit vágja szeletekre. Adjon
hozzá 30 ml (2 ek.) vizet vagy egy
darabka vajat. Éppen csak puhulásig
főzze.
Padlizsán
250
3-4
3
A padlizsánt vágja vékony szeletekre,
és hintse meg 1 evőkanál citromlével.
Póréhagyma
250
3-4
3
A póréhagymát vágja vastag
szeletekre.
Gomba
125
250
1-2
2-3
3
Készítsen elő apró egész
gombafejeket vagy szeletelt gombát.
Vizet ne tegyen hozzá. Hintse meg
citromlével. Sózza és borsozza meg.
Tálalás előtt csöpögtesse le.
Hagyma
250
4-5
3
A hagymát vágja félbe vagy szeletelje
fel. Csak 15 ml (1 ek.) vizet adjon
hozzá.
Paprika
250
4-5
3
A paprikát vágja kis szeletekre.
Burgonya
250
500
4-5
7-8
3
A hámozott burgonyát mérje le,
és vágja egyforma darabokra vagy
negyedekre.
Karalábé
250
5-6
3
A karalábét vágja kis kockákra.
40_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 40
2012-08-16 �� 3:54:28
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Rizs : nagyméretű, fedeles, pyrex tálat használjon - a rizs főzés közben a
duplájára dagad. Lefedve melegítse. A főzés befejeztével a várakozási idő előtt
keverje meg, sózza és fűszerezze, és adjon hozzá vajat.
Tészta: nagy pyrex üvegtálat használjon. Adjon hozzá forrásban lévő vizet, egy
csipetnyi sót, és keverje jól össze. Fedő nélkül főzze. Főzés közben és utána
keverje meg. Lefedve hagyja állni, utána alaposan csöpögtesse le.
Étel
Adag
(g)
Teljesítmény
(W)
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Tudnivalók
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Adjon hozzá 750 ml
hideg vizet.
Fehér rizs
(előfőzött)
250
375
900
16-18
18-20
Barna rizs
(előfőzött)
250
375
900
22-23
24-25
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Adjon hozzá 750 ml
hideg vizet.
Vegyes rizs
(hántolt +
vadrizs)
250
900
17-19
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Vegyes
gabonafélék
(rizs + gabona)
250
900
19-20
5
Adjon hozzá 400 ml
hideg vizet.
Tészta
250
900
11-13
5
Adjon hozzá 1000 ml
forró vizet.
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Előfordulhat, hogy a rizs a főzési idő végéig nem szívja magába az összes
vizet.
a sütő használata _41
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 41
2012-08-16 �� 3:54:28
Melegítés
Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken szokásos idő
töredéke alatt melegítheti fel ételét.
Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket
és melegítési időket. A táblázatban közölt idők +18 és +20 °C körüli
szobahőmérsékletű folyadékokat, vagy +5 és +7°C körüli hőmérsékletre lehűtött
ételeket vesznek alapul.
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen terjedelmes dolgokat (pl. egybesült hús), mivel ezek hajlamosak
túlfőni és kiszáradni, mielőtt a közepük átvenné a hőt. Kis darabokat
sikeresebben melegíthet.
Teljesítményszintek és keverés
Egyes ételeket 900 watton melegíthet fel, míg másokhoz 750, 600, 450 vagy
mindössze 300 wattot kell beállítani. Útmutatásért tekintse meg a táblázatot.
Általában érdemes alacsonyabb teljesítményszinten melegíteni, ha az étel kényes,
nagy mennyiségű, vagy ha valószínűleg nagyon gyorsan felmelegszik (például
vagdalthús-pástétom).
Az optimális eredmény érdekében melegítés közben jól keverje át, vagy fordítsa
meg az ételt. Tálalás előtt lehetőleg újra keverje meg.
Csak különös körültekintéssel melegítsen folyadékot és bébiételt. A folyadékokat
a kitörésszerű forrás és az esetleges forrázás elkerülése érdekében melegítés
előtt, közben és után is keverje meg. A várakozási idő alatt hagyja őket a
mikrohullámú sütőben. Tegyen a folyadékba műanyag kanalat vagy üvegpálcát.
Kerülje az étel túlmelegítését (és ezáltal elrontását).
Célszerű rövidebb melegítési időt beállítani, és szükség esetén még tovább
melegíteni.
Melegítési és pihentetési idők
Amikor először melegít ételt, hasznos, ha későbbi felhasználásra feljegyzi az
időtartamot.
Mindig ellenőrizze, hogy a melegített étel teljes egészében átvette-e a hőt.
Melegítés után az egyenletes hőeloszlás biztosítása céljából rövid ideig hagyja
állni az ételt. A javasolt várakozási idő melegítés után 2-4 perc, hacsak a táblázat
mást nem ajánl.
Folyadék és bébiétel melegítésénél különös gondossággal járjon el. Lásd a
biztonsági óvintézkedéseket tartalmazó fejezetet is.
42_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 42
2012-08-16 �� 3:54:28
Folyadékok melegítése
Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig hagyjon
legalább 20 másodperc várakozási időt. Melegítés közben szükség szerint,
melegítés után MINDIG keverje meg. A kitörésszerű forrás és esetleges forrázás
elkerülése érdekében tegyen az italba kanalat vagy üvegpálcát, és melegítés
előtt, közben és után is keverje meg.
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Tudnivalók
Italok
(kávé, tea,
víz)
250 ml
(1 bögre)
500 ml
(2 bögre)
900 W
1½-2
1-2
Töltse csészékbe, és
fedetlenül melegítse: 1
csészét középen, 2 csészét
egymás mellé.
A várakozási idő alatt hagyja
őket a mikrohullámú sütőben,
és jól keverje meg őket.
Leves
(mélyhűtött)
250 g
450 g
900 W
3-4
4-5
2-3
Szedje ki kerámia
mélytányérba vagy kerámia
levesestálba. Fedje le
műanyag fedővel.
Melegítés után jól keverje
meg.
Tálalás előtt újra keverje meg.
Ragu
(mélyhűtött)
450 g
600 W
5½-6½
2-3
A ragut szedje ki kerámia
mélytányérba.
Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés közben időnként,
pihentetés és tálalás előtt újra
keverje meg.
Tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
600 W
4½-5½
3
A tésztát (pl. spagetti vagy
tojásos metélt) szedje ki
kerámia lapostányérra. Takarja
le mikrohullámú sütőben
használható folpakkal. Tálalás
előtt keverje meg.
Töltött
tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
600 W
5½-6½
3
A töltött tésztát (pl. ravioli,
tortellini) szedje ki kerámia
mélytányérba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés
közben időnként, pihentetés
és tálalás előtt újra keverje
meg.
Vegyes tál
(mélyhűtött)
350 g
600 W
5-6
3
Állítson össze egy 2-3
mélyhűtött összetevőből álló
fogást egy kerámia tányéron.
Fedje le mikrohullámú sütőben
használható tapadófóliával.
3-3½
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Folyadékok és ételek melegítése
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
a sütő használata _43
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 43
2012-08-16 �� 3:54:28
Bébiétel melegítése
Bébiétel
Az ételt szedje ki kerámia mélytányérba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés
után jól keverje meg! Tálalás előtt 2-3 percig hagyja állni. Keverje meg újra, és
ellenőrizze a hőmérsékletét. Ajánlott tálalási hőmérséklet: 30-40 °C között.
Anyatej
A tejet töltse sterilizált üvegbe. Fedő nélkül melegítse. Cumisüveget ne melegítsen
cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés hatására felrobbanhat. A várakozási idő
előtt, majd tálalás előtt újra jól rázza fel! A bébiétel vagy tej hőmérsékletét mindig
gondosan ellenőrizze, mielőtt a babának adná. Ajánlott tálalási hőmérséklet: kb.
37 °C.
MEGJEGYZÉS:
A bébiételeket az égési sérülések megelőzése céljából mindig gondosan
kell ellenőrizni. Melegítési útmutatóul a következő táblázatban megadott
teljesítményszinteket és időtartamokat vegye figyelembe.
Bébiétel és tej melegítése
A melegítéshez útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket
és időtartamokat vegye figyelembe.
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Bébiétel
(zöldség +
hús)
190 g
600 W
30 mp
2-3
Szedje ki kerámia
mélytányérba. Lefedve
melegítse. A melegítési idő
leteltével keverje meg. 2-3
percig hagyja állni. Tálalás
előtt jól keverje meg, és
gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Kása
babáknak
(gabona
+ tej +
gyümölcs)
190 g
600 W
20 mp
2-3
Szedje ki kerámia
mélytányérba. Lefedve
melegítse. A melegítési idő
leteltével keverje meg. 2-3
percig hagyja állni. Tálalás
előtt jól keverje meg, és
gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Anyatej
100 ml
300 W
30-40 mp
2-3
Jól keverje meg vagy rázza
fel, és töltse sterilizált üvegbe.
Helyezze a forgótányér
közepére. Fedő nélkül főzze.
Jól rázza fel, és legalább 3
percig hagyja állni. Mielőtt
a babának adná, jól keverje
meg, és gondosan ellenőrizze
a hőmérsékletét.
200 ml
1 perc 1 perc
10 mp.
Tudnivalók
44_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 44
2012-08-16 �� 3:54:28
Kiolvasztás
A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok
finoman, rövid idő alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan
vendégek érkezésekor.
A fagyasztott szárnyast fedő nélkül tegye egy tálra. Félidőben fordítsa meg,
csepegtesse le, és amint lehet, vegye ki a belsőségeket.
Időnként ellenőrizze, nem meleg-e a szárnyas.
Ha a fagyasztott élelmiszer kisebb, vékonyabb részei elkezdenek felmelegedni,
ezeket a kiolvasztás idejére egészen kis alufólia csíkokkal beburkolhatja.
Ha a szárnyas külső része elkezd melegedni, hagyja abba a kiolvasztást, és
mielőtt folytatná, 20 percig hagyja állni.
A halat, húst és szárnyast a tökéletes felengedés érdekében hagyja állni. A teljes
kiolvadáshoz szükséges várakozási idő a kiolvasztott mennyiségtől függően eltér.
Lásd az alábbi táblázatban.
A SÜTŐ HASZNÁLATA
A fagyasztott baromfit főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Vegyen le a
csomagról minden fém kötözőhuzalt, és távolítsa el a csomagolást, hogy a
kiolvadt folyadék lecsöpöghessen.
Tipp: A lapos ételek jobban olvadnak, mint a vastag darabok, és kisebb
mennyiségekhez kevesebb idő szükséges, mint a nagyokhoz. Ételek
fagyasztásakor és kiolvasztásakor gondoljon erre.
-18 és -20 °C körüli hőmérsékletű fagyasztott ételek kiolvasztásához útmutatóul
a következő táblázatot használja.
a sütő használata _45
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 45
2012-08-16 �� 3:54:28
Minden fagyasztott élelmiszert a kiolvasztó teljesítményszinten (180 W) kell
kiolvasztani.
Étel
Adag
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Tudnivalók
15-30
Helyezze az ételt a kerámia
tányérra.
A vékonyabb széleket borítsa be
alufóliával.
A kiolvasztási idő felénél fordítsa
meg!
15-60
Először is helyezze a darabolt
csirkét a bőrös részekkel lefelé,
az egész csirkét pedig először
mellével lefelé kerámia tányérra. A
vékonyabb részeket, mint például
szárnyvégek, borítsa be alufóliával.
A kiolvasztási idő felénél fordítsa
meg!
10-25
A fagyasztott halat helyezze egy
kerámia tányér közepére.
Úgy helyezze el, hogy a
vékonyabb részek a vastagabbak
alá kerüljenek.
Takarja le a filék keskeny végét
és az egész hal farkát alumínium
fóliával.
A kiolvasztási idő felénél fordítsa
meg!
Hús
Darált hús
250 g
500 g
4-6
9-11
Sertéssült
250 g
7-8
Darabolt csirke
500 g
(2 db)
12-14
Egész csirke
1200 g
28-32
Halszeletek
200 g
6-7
Egész hal
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
A gyümölcsöt ossza el
egyenletesen egy nagy átmérőjű
kerek, lapos üvegtányéron.
Zsömle
(egyenként kb.
50 g)
2 db
4 db
1-1½
2½-3
5-20
Pirítós/Szendvics
250 g
4-4½
Bajor rozskenyér
(búza- + rozsliszt)
500 g
7-9
A zsemléket körben vagy
vízszintes sorban helyezze a
kerámia tányér közepére egy
papírtörlőre.
A kiolvasztási idő felénél fordítsa
meg!
Baromfi
Hal
Gyümölcs
Bogyós
gyümölcsök
Kenyér
46_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 46
2012-08-16 �� 3:54:28
GRILL
A grill fűtőelemek a sütőtér teteje alatt találhatók. Csukott ajtó és forgásban lévő
forgótányér mellett működnek. A forgótányér forgása egyenletesebbé teszi az
étel pirulását. Ha a grillt 2-3 percig előmelegíti, az étel gyorsabban pirul meg.
Grillezhető ételek:
Hússzeletek, kolbász, bifsztek, hamburger, bacon és vékony szelet füstölt sonka,
vékony halszeletek, szendvicsek, és mindenféle alapanyagokból összeállított
melegszendvicsek.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
Ha csak a grill üzemmódot használja, ügyeljen arra,hogy az ételt a magas
állványra kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak.
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Edények grillezéshez:
Tűzálló, esetleg némi fémet tartalmazó edények használhatók. Semmilyen
műanyag edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
MIKROHULLÁM + GRILL
Ez a sütési mód a grillből sugárzó hőt a mikrohullámú sütés gyorsaságával
egyesíti.
Csak csukott ajtó és forgásban lévő forgótányér mellett működik. A forgótányér
forgása következtében az étel egyenletesen pirul meg. A modellnél öt kombinált
üzemmód áll rendelkezésre:
600 W + grill, 450 W + grill, 300 W + grill, 180 W + grill és 100 W + grill.
Mikrohullámú + grill üzemmódban használható edények
Olyan edényt használjon, amely a mikrohullámokat átengedi. Az edény tűzálló
legyen. Kombinált üzemmódban ne használjon fém eszközöket. Semmilyen
műanyag edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
Mikrohullámú + grill üzemmódban elkészíthető ételek:
A kombinált üzemmódban készíthető ételek közé tartozik minden olyan főtt étel,
amelyet fel kell melegíteni és meg kell pirítani (pl. főtt tészta), valamint mindazok,
amelyek tetejének megpirításához rövid sütési idő szükséges. Ez az üzemmód
használható olyan vastagabb ételek elkészítéséhez is, amelyeknél jó, ha a tetejük
finom ropogósra pirul (pl. darabolt csirke, amelyet a sütés félidejében meg kell
fordítani). További részleteket a grill táblázatból tudhat meg.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
Ha a kombinált (mikrohullám + grill) üzemmódot használja, ügyeljen arra,hogy
az ételt a magas állványra kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak.
Kérjük, tekintse át a következő táblázat utasításait.
Ha az ételt mindkét oldalán meg szeretné pirítani, akkor meg kell fordítania.
Grillezési útmutató
A grillt a grill funkcióval 2-3 percig melegítse elő.
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe. Az edények kiemeléséhez mindig használjon
edényfogó kesztyűt!
a sütő használata _47
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 47
2012-08-16 �� 3:54:28
Friss élelmiszer
Adag
Teljesítmény
1. oldal
időtartama
(percben)
2. oldal
időtartama
(percben)
Tudnivalók
Pirítós szeletek
4 db
(egyenként
25 g)
Csak grill
2-3
2-2½
A pirítós szeleteket egymás mellé helyezze
a magas állványra.
Grillezett
paradicsom
400 g
(2 db)
300 W + grill
5-6
-
A paradicsomokat vágja félbe. Tetejükre
tegyen sajtot. Lapos, hőálló üvegtányéron
rendezze el körben. Tegye az alacsony
állványra. 2-3 percig hagyja állni.
Paradicsomossajtos
melegszendvics
4 db
(300 g)
180 W + grill
5-6
-
Először pirítsa meg a kenyérszeleteket. A
hozzávalókkal megrakott szeleteket rakja
a magas állványra. 2-3 percig hagyja állni.
Hawaii
melegszendvics
(sonka, ananász,
sajtszeletek)
4 db
(500 g)
300 W + grill
5-6
-
Először pirítsa meg a kenyérszeleteket. A
hozzávalókkal megrakott szeleteket rakja
a magas állványra. 2-3 percig hagyja állni.
Sült burgonya
500 g
450 W + grill
14-16
-
A burgonyákat vágja félbe. Vágott
oldalukkal a grill felé helyezze el őket
körben a magas állványon.
Csőben sült
burgonya/
Zöldség
(mélyhűtött)
450 g
450 W + grill
9-11
-
A friss csőben sültet szedje ki kisméretű
tűzálló üvegtálba. Az edényt helyezze az
alacsony állványra. Sütés után 2-3 percig
hagyja állni.
2 alma
(kb. 400 g)
300 W + grill
6-7
-
Az almákat magozza ki, majd töltse meg
mazsolával és lekvárral. Tetejére szórjon
mandulaszeleteket. Az almákat tegye egy
lapos hőálló üvegtálra. A tálat közvetlen az
alacsony állványra helyezze.
Darabolt csirke
500 g
(2 db)
300 W + grill
9-11
8-10
A csirkedarabokat kenje meg olajjal és
fűszerekkel. Körben helyezze el a magas
állványon. Grillezés után 2-3 percig hagyja
állni.
Marhasült
(közepesen sült)
400 g
(2 db)
Csak grill
8-12
6-10
Kenje meg a marhahúst olajjal. Körben
fektesse őket a magas állványra. Grillezés
után 2-3 percig hagyja állni.
400-500 g
300 W + grill
6-8
5½-6½
Dörzsölje be a hal bőrét olajjal és
fűszeres páccal. Két halat egymás mellé,
egymáshoz képest fordítva fektessen a
magas állványra. Grillezés után 2-3 percig
hagyja állni.
Sült alma
Sült hal
48_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 48
2012-08-16 �� 3:54:28
Útmutató a pirítótányérhoz
A pirítótányért érdemes a forgótányérra helyezve előmelegíteni. 3-4 percig
melegítse elő a pirítótányért, majd kövesse a táblázatban közölt időtartamokat
és utasításokat. Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Étel
Adag
Előmelegítés
Főzés
Tudnivalók
Idő
(perc)
Üzemmód
Idő
(perc)
4-6 szelet
(80 g)
600 W +
grill
3
600 W +
grill
3-4
Melegítse elő a pirítótányért. Tegye
a szeleteket egymás mellé a
pirítótányérra. Helyezze a tányért a
magas állványra.
Grillezett
paradicsom
200 g
600 W +
grill
3
300 W +
grill
3½-4½
Melegítse elő a pirítótányért. A
paradicsomokat vágja félbe.
Tetejükre tegyen sajtot. Helyezze el
a szeleteket körkörösen a tányéron,
és állítsa azt a magas állványra.
Burgonyacikkek
250 g
600 W +
grill
4
450 W +
grill
8-10
Mossa és tisztítsa meg a
burgonyát. Vágja ék vagy kocka
alakúra. Kenje meg olívaolajjal és
fűszerekkel. Helyezze el a kockákat
egyenletesen a tányéron. Helyezze
a tányért a magas állványra. 5-7
perc után forgassa meg.
Grillezett
zöldségek
250 g
600 W +
grill
4
450 W +
grill
5-7
Melegítse elő a pirítótányért, és
kenje meg 1 evőkanál olajjal.
Helyezzen friss zöldségszeleteket,
pl. paprikát, hagymát, cukkinit és
gombát a tányérra. Helyezze a
tányért a magas állványra.
Fagyasztott
pizza
350 g
600 W +
180 °C
4
450 W +
200 °C
10-12
Melegítse elő a pirítótányért.
A fagyasztott pizzát tegye a
pirítótányérra. Helyezze a tányért a
magas állványra.
Mélyhűtött
franciakenyér
250 g
600 W +
180 °C
3
180 W +
200 °C
10-12
Melegítse elő a pirítótányért.
Helyezze rá a két ízesített (pl.
zöldséges, sonkás, sajtos) bagettet.
Helyezze a tányért a magas
állványra.
Fagyasztott,
sütőben
elkészíthető
burgonya
250 g
600 W +
180 °C
4
180 W +
200 °C
12-14
Melegítse elő a pirítótányért.
Helyezze el egyenletesen a
hasábburgonyát a pirítótányéron.
Helyezze a tányért a magas
állványra. A sütési idő felénél
fordítsa meg.
Csirkefalatok
300 g
600 W +
grill
4
600 W +
grill
6-8
Melegítse elő a pirítótányért.
Kenje meg a tányért 1 evőkanál
olajjal. Helyezze a csirkefalatokat a
pirítótányérra. Helyezze a tányért
a magas állványra. 5-6 perc után
forgassa meg.
Szalonna
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Üzemmód
a sütő használata _49
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 49
2012-08-16 �� 3:54:29
LÉGKEVERÉS
A légkeverés a forró levegővel működő hagyományos sütőkben való ételkészítés
tradicionális, jól ismert módja.
A forró levegő keringetését az oldalsó fűtőelem és ventilátor biztosítja.
Légkeveréses sütéshez használható edények:
Minden hagyományos hőálló edény, sütőforma vagy tepsi használható- bármi,
amit betenne egy hagyományos sütőbe.
Légkeveréses sütéssel készíthető ételek:
Kekszek, kiflik, zsömlék és sütemények, valamint gyümölcstorták, lekváros hasék
és szuflék.
MIKROHULLÁM + LÉGKEVERÉS
Ez az üzemmód a mikrohullámú energiát a forró levegővel kombinálja, ezért
lerövidíti a sütési időt, miközben az étel külsejét ropogósra pirítja.
A légkeveréses sütés hagyományos és jól ismert módszer olyan sütőknél,
amelyekben a sütőtér bal oldalán lévő ventilátor forró levegőt keringet.
A modellnél öt kombinált üzemmód áll rendelkezésre:
600 W + légkeverés, 450 W + légkeverés, 300 W + légkeverés, 180 W +
légkeverés és 100 W + légkeverés.
Mikrohullámú + légkeveréses sütéshez használható edények:
Ezek átengedik a mikrohullámokat. Legyenek hőállók (mint az üveg, kerámia vagy
fémszegély nélküli porcelán); hasonlóan a Mikrohullám + grill részben leírtakhoz.
Mikrohullámú + légkeveréses üzemmódban készíthető ételek:
Mindenfajta hús és baromfi, valamint tepsis és csőben sült fogások, piskóták és
könnyű gyümölcstorták, piték és omlós tészták, sült zöldségek, lángos és kenyér.
50_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 50
2012-08-16 �� 3:54:29
Légkeveréses sütési útmutató
A sütőt a gyors előmelegítő funkcióval melegítse elő a kívánt hőfokra.
Légkeveréses sütéshez az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időpontokat alkalmazza. Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Friss
élelmiszer
Teljesítmény
Idő
300-400 g
450 W +
200 °C
7-9
A pizzát helyezze az alacsony állványra. Sütés
után 2-3 percig hagyja állni
TÉSZTA
Mélyhűtött
lasagne
400 g
450 W +
200 °C
16-18
Tegye egy megfelelő méretű, hőálló üvegtálba,
vagy hagyja az eredeti csomagolásában
(amennyiben az mikrohullámon és sütőben
sütéshez is alkalmas). A fagyasztott lasagnét
helyezze az alacsony állványra. Sütés után 2-3
percig hagyja állni.
HÚS
Marhasült /
báránysült
(közepes)
1000-1200 g
450 W +
160 °C
1. oldal
15-17
2. oldal
10-14
A marha- vagy bárányszeletet kenje meg olajjal,
fűszerezze borssal, sóval és paprikával. Helyezze
az alacsony állványra, először a zsíros oldalával
lefelé. Sütés után alufóliába burkolva 10-15
percig hagyja állni.
Sült csirke
1100-1200 g
450 W +
190 °C
1. oldal
15-17
2. oldal
13-15
A csirkét kenje meg olajjal és fűszerekkel. Először
mellével lefelé, utána mellével felfelé helyezze az
alacsony állványra. Sütés után 5 percig hagyja
állni.
KENYÉR
Fagyasztott
zsemle
6 db (350 g)
100 W +
160 °C
6-8
A zsömléket körben helyezze el az alacsony
állványon. 2-3 percig hagyja állni.
Fokhagymás
kenyér
(mélyhűtött,
elősütött)
200 g (1 db)
180 W +
220 °C
6-8
A fagyasztott franciakenyeret sütőpapíron
helyezze az alacsony állványra. Sütés után 2-3
percig hagyja állni.
TORTA
Márványkuglóf
(friss tészta)
700 g
Csak 180 °C
70-80
Tegye a tésztát a kicsi, négyszögletű, fekete fém
sütőformába (25 cm hosszúságú). Az edényt
helyezze az alacsony állványra. Sütés után 5-10
percig hagyja állni.
Muffin (friss
tészta)
6 x 45 g
(350-400 g)
Csak 175°C
20-25
Töltse ki a friss tésztát egyenletesen 6 muffin
elkészítésére alkalmas fekete fém edénybe. Az
edényt helyezze az alacsony állványra. Sütés után
5 percig hagyja állni.
Croissant/
zsömle (friss
tészta)
200-250 g
Csak 200 °C
13-18
A fagyasztott croissant-t vagy zsömlét
sütőpapíron helyezze az alacsony állványra.
Fagyasztott
sütemény
1000 g
180 W +
160 °C
16-18
Helyezze a fagyasztott tésztát közvetlenül az
alacsony állványra. Kiolvasztás és melegítés után
hagyja állni 15-20 percig.
PIZZA
Mélyhűtött
pizza (készre
sütött)
Tudnivalók
A SÜTŐ HASZNÁLATA
Adag
a sütő használata _51
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 51
2012-08-16 �� 3:54:29
Könnyen és gyorsan
VAJ OLVASZTÁSA
Tegyen 50 g vajat egy kis üveg mélytányérba. Fedje le műanyag fedővel.
900 watton melegítse 30-40 másodpercig, amíg a vaj megolvad.
CSOKOLÁDÉ OLVASZTÁSA
Tegyen 100 g csokoládét egy kis üveg mélytányérba. 450 watton melegítse 3-5 percig,
amíg a csokoládé meg nem olvad. Olvasztás közben egyszer-kétszer keverje meg. Az
edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
MEGKRISTÁLYOSODOTT MÉZ FELOLVASZTÁSA
Tegyen 20 g kristályos mézet egy kis üveg mélytányérba.
300 watton melegítse 20-30 másodpercig, amíg a méz megolvad.
ZSELATIN OLVASZTÁSA
A száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre tegye hideg vízbe. A lecsöpögtetett zselatint helyezze
kisméretű hőálló üvegtálba. 300 watton 1 percig melegítse. Olvadás után keverje meg.
MÁZ/CUKORMÁZ FŐZÉSE (SÜTEMÉNYEKHEZ ÉS TORTÁHOZ)
Az instant bevonót (kb. 14 g) keverje össze 40 g cukorral és 250 ml hideg vízzel. Hőálló
üvegtálban fedő nélkül, 900 watton főzze 3½-4½ percig, amíg a máz/cukormáz áttetsző
nem lesz. Főzés közben kétszer keverje meg.
LEKVÁRFŐZÉS
Tegyen 600 g gyümölcsöt (például vegyes bogyós gyümölcsöt) egy megfelelő méretű
fedeles hőálló üvegtálba. Tegyen hozzá 300 g tartósító cukrot, és jól keverje össze.
Lefedve főzze 900 watton 10-12 percig. Főzés közben többször keverje meg. Kisméretű,
csavaros tetejű lekváros üvegekbe töltse. 5 percig hagyja állni fedéllel lefelé.
PUDINGFŐZÉS
A pudingot a gyártó utasításainak megfelelően jól keverje össze cukorral és tejjel (500 ml).
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Lefedve főzze 900 watton 6½-7½
percig. Főzés közben többször jól keverje meg.
MANDULASZELETEK PIRÍTÁSA
30 g szeletekre vágott mandulát osszon el egyenletesen egy közepes méretű kerámia
tányéron. Pirítsa 600 watton 3½-4½ percig, közben néhányszor keverje meg. 2-3 percig
hagyja állni a sütőben. Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
1. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg
ismét egyszerre a leállítás/megszakítás/
energiatakarékos üzemmód gombot és az
indítógombot.
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja meg
ismét egyszerre a leállítás/megszakítás/
energiatakarékos üzemmód gombot és az
indítógombot.
52_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 52
2012-08-16 �� 3:54:29
GYERMEKZÁR
A sütő gyermekzár funkciójával zárolhatja a kezelőpanelt, és megakadályozhatja a sütő
véletlenszerű használatát.
A sütő zárolása
A SÜTŐ HASZNÁLATA
1. Nyomja meg egyszerre a melegen tartás és a
Memória gombot, és tartsa nyomva
3 másodpercig.
2. A kijelzőn láthatóvá válik egy lakat szimbólum,
ez mutatja, hogy valamennyi funkció zárolva
van.
A sütő zárolásának feloldása
1. Nyomja meg egyszerre a melegen tartás és a
Memória gombot, és tartsa nyomva
3 másodpercig.
2. A lakat szimbólum eltűnik, ez mutatja, hogy
valamennyi funkció újra használható.
a sütő használata _53
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 53
2012-08-16 �� 3:54:30
A SÜTŐ GYORS ELŐMELEGÍTÉSE
Légkeveréses főzésnél ajánlatos, hogy az étel befejezése előtt a megfelelő hőmérsékletre
melegítse elő a sütőt. A kívánt hőmérsékletet elérve a sütő azt kb. 10 percig fenntartja,
majd automatikusan kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a fűtőelem a kívánt főzési típushoz megfelelő helyzetben áll-e.
1. Állítsa az üzemmódválasztó forgógombot
gyors előmelegítés üzemmódnak megfelelő
helyzetbe.
2. Állítsa a funkcióválasztó forgógombot a
kívánt hőmérsékletnek megfelelő helyzetbe.
(Alapértelmezett: 180 °C)
3. A választógomb megnyomásával állítsa be a
kívánt hőmérsékletet. (40-230 °C között)
4. Nyomja meg az indítás gombot.
Eredmény: A sütőt a kívánt hőmérsékletre
előmelegítette.
• A megjelenítési idő 8 másodperc.
Példa szerint) Gyors előmelegítési módban
180 °C-on.
• Ha a sütő elérte a beállított hőmérsékletet, 4 hangjelzést hallat, és
további 10 percig fenntartja ezt a hőmérsékletet.
• 10 perc után 4 hangjelzés hallható, és a sütő működése leáll.
Ha a belső hőmérséklet elérte az előre beállított értéket, a sütő 4-szor sípol, és 10
percig fenntartja ezt a hőmérsékletet.
54_a sütő használata
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 54
2012-08-16 �� 3:54:31
tisztítás és karbantartás
A SÜTŐ TISZTÍTÁSA
A gőztisztító rendszer által előállított gőz megnedvesíti a sütő belső terének felszínét.
A funkció használatát követően könnyen meg tudja tisztítani a sütő belső terét.
Fontos:
• Csak akkor használja ezt a funkciót, ha a sütő teljesen kihűlt.
(szobahőmérsékletűre)
• Ne használjon desztillált vizet, csakis csapvizet.
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
A gőztisztítás funkció használata
1. Nyissa ki az ajtót.
2. A következő útmutató alapján töltsön vizet a
tálba.
• A vonal kb. 30 ml-t jelez.
3. Csatlakoztassa a vizestálat a sütő jobb
oldalára.
4. Csukja be az ajtót.
5. Állítsa az üzemmódválasztó forgógombot
a gőztisztítás üzemmódnak megfelelő
helyzetbe. Nyomja meg az indítógombot.
tisztítás és karbantartás _55
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 55
2012-08-16 �� 3:54:32
6. Nyissa ki az ajtót.
7. Törölje át a sütő belső terét száraz
konyharuhával.
Vegye ki a forgótányért, és a görgős gyűrűt
tisztítsa meg konyhai papírtörlővel.
• A víztároló edény csak „Gőztisztítás” üzemmódban használható.
• Szilárd halmazállapotú anyagok főzésekor távolítsa el a víztároló edényt,
mert kárt vagy tüzet okozhat a mikrohullámú sütőben.
A mikrohullámú sütő tisztítása
Rendszeresen tisztítsa meg a sütőt, hogy az olaj és az ételmaradványok ne
rakódhassanak rá. Különösen ügyeljen a belső és külső felületekre, valamint az
ajtó és ajtótömítések környékére.
1. A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal tisztítsa
meg, majd öblítse le, és törölje szárazra.
2. Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a kifröccsenéseket és
szennyeződéseket a belső felületekről, majd öblítse le, és törölje szárazra.
3. A megkeményedett ételmaradékok fellazítása és a szagok eltávolítása céljából
helyezzen egy csésze hígított citromlevet az üres sütő aljára, és tíz percig
maximális fokozaton melegítse.
4. Mossa át a belső részeket.
Fontos
• Különösen ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokba NE kerüljön víz.
• NE használjon súrolószereket vagy kémiai oldószert.
• MINDIG gondoskodjon arról, hogy az ajtótömítések ételmaradványoktól
mentesek és tiszták legyenek, hogy az ajtó megfelelően záródjon.
56_tisztítás és karbantartás
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 56
2012-08-16 �� 3:54:32
hibaelhárítás és hibakódok
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TÁROLÁSA ÉS JAVÍTÁSA
Híváskor álljanak rendelkezésre a következő adatok:
• A készülék típus- és gyártási sorozatszáma (a sütő hátoldalán található.)
• A garanciára vonatkozó adatok
• A probléma világos leírása
Ha ideiglenesen tárolni kell a mikrohullámú sütőt, akkor erre a célra tiszta és száraz
helyet válasszon, mert a por és a nedvesség károsíthatja a készüléket.
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS HIBAKÓDOK
A készülék javítását kizárólag képzett szakember végezheti.
Ha a sütő javításra szorul, húzza ki a tápkábel dugaszát a hálózati aljzatból,
és hívja a legközelebbi Samsung szervizközpontot.
HIBAELHÁRÍTÁS
Ha probléma merül fel a sütővel kapcsolatban próbálja ki az alább javasolt
megoldásokat. Ezzel időt takaríthat meg, ezenkívül elkerülheti a szerviz fölösleges
kihívásával járó kellemetlenségeket.
Nem főnek meg az ételek.
• Ne felejtse el megfelelően beállítani az időzítőt, majd megnyomni az
indítógombot.
• Határozottan csukja be az ajtót.
• Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki egy biztosíték, vagy nem oldott-e ki egy
áramkör-megszakító.
Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.
• Ellenőrizze, hogy megfelelő elkészítési időt állított-e be.
• Ellenőrizze, hogy megfelelő teljesítményszintet állított-e be.
A sütő belseje szikrázik és serceg (íves kisülés).
• Mikrohullámú sütőbe való, fémdíszítés nélküli edényt használjon.
• Ellenőrizze, hogy nem felejtett-e villát vagy más fémeszközt a sütőben.
• Alufólia használata esetén győződjön meg arról, hogy az nincs túl közel a
belső falakhoz.
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban,
amikor a sütő üzemel. Ez a hatás úgy csökkenthető minimálisra, ha a sütőt
távolabb helyezi a televíziótól, a rádiókészüléktől, valamint az antennától.
hibaelhárítás és hibakódok _57
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 57
2012-08-16 �� 3:54:32
Az elektromos interferencia a gyári alapértékre állíthatja a
kijelzőt.
• Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból, majd dugja vissza. Állítsa be újra az
időt.
Páralecsapódás keletkezik a sütőben.
• Ez normális jelenség. Elegendő letörölnie a párát a főzést követően.
A ventilátor a sütő kikapcsolását követően is működik.
• Ez normális jelenség. A hűtőventilátor akár három percig is működhet a sütő
kikapcsolását követően.
Légáramlás tapasztalható az ajtó és a külső burkolat körül.
• Ez normális jelenség.
Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül.
• Ez normális jelenség.
Gőz áramlik az ajtó körül vagy a nyílásokon keresztül.
• Ez normális jelenség.
Működés közben kattogás hallható, különösen kiolvasztási
üzemmódban.
• Ez normális jelenség.
HIBAKÓDOK
Hibakód
Általános funkciók
TÚL MAGAS HŐMÉRSÉKLET
Ha a hőérzékelő a működés / a működés megszakítása esetén
250 °C-nál magasabb értéket mér.
TÚL ALACSONY HŐMÉRSÉKLET
Ha a hőérzékelő a működés / a működés megszakítása esetén
5 °C-nál alacsonyabb értéket mér.
230 °C-NÁL MAGASABB HŐMÉRSÉKLET MIKROHULLÁMÚ
ÜZEMMÓDBAN VALÓ MŰKÖDÉS KÖZBEN
Ha a hőmérséklet a mikrohullámú üzemmódban való működés
közben 230 °C fölé emelkedik (a hőérzékelő tüzet észlel).
HŐSZABÁLYOZÓ SZOFTVER
Ha a készülék 1 percen keresztül nem érzékeli, hogy nyitna vagy
zárna a hőszabályozó.
58_hibaelhárítás és hibakódok
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 58
2012-08-16 �� 3:54:33
műszaki adatok
MŰSZAKI ADATOK
Tápellátás
Fogyasztás
230 V ~ 50 Hz
Maximális teljesítmény
3050 W
Mikrohullám
1550 W
Grill
1550 W
Légkeverés
2000 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 900 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75P(20)
Hűtési mód
Hűtőventilátor
Méretek
(sz x ma x mé)
Kívül
520 x 385 x 481 mm
Sütőtér
400 x 235 x 385 mm
Űrtartalom
Súly
MŰSZAKI ADATOK
A Samsung mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a
tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében, a Samsung
mint forgalmazó tanúsítja, hogy a CP1370 típusú sütők megfelelnek az
alább felsorolt műszaki paramétereknek.
36 liter
Nettó
Zajszint
Kb. 26,5 kg
42 dBA
műszaki adatok _59
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 59
2012-08-16 �� 3:54:33
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
www.samsung.com
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kódszám: DE68-04022D
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_HU.indb 60
2012-08-16 �� 3:54:33
CP1370
Mikrovlnná rúra
Používateľská príručka
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
predstavte si tie možnosti
SLOVENČINA
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Samsung. Ak chcete získať kompletnejší
servis, zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 1
2012-08-16 �� 3:50:41
používanie tejto
používateľskej príručky
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská príručka
obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou rúrou:
•
•
•
•
Bezpečnostné opatrenia
Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
Užitočné tipy pre varenie
Tipy pre varenie
dôležité bezpečnostné
informácie
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.
Pred zahájením používania rúry zaistite dodržiavanie nasledujúcich pokynov.
• Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti
a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste používali zdravý rozum,
opatrnosť a uvážlivosť pri inštalácii, údržbe a prevádzke vášho zariadenia.
• Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej
mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné
značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.samsung.com.
• Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená výlučne na použitie v
domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textil ani vankúše z vláknin, ktoré by mohli spôsobiť
popáleniny alebo požiar. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nenáležitým alebo
nesprávnym používaním spotrebiča.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
Dôležité bezpečnostné symboly a bezpečnostné opatrenia
V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť menšie fyzické zranenie alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Aby ste obmedzili riziko požiaru, výbuchu, zásahu elektrickým
prúdom alebo fyzického zranenia, pri používaní mikrovlnnej rúry
postupujte podľa týchto základných bezpečnostných opatrení.
používanie tejto používateľskej príručky _2
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 2
2012-08-16 �� 3:50:41
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Odpojte napájaciu zástrčku od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste predišli zásahu
elektrickým prúdom.
Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
Poznámka
Upozornenie
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre inštaláciu
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný servisný technik vyškolený výrobcom
špecializujúci sa na mikrovlnné rúry. Pozrite si časť „Inštalácia mikrovlnnej rúry“.
Pripojte napájací kábel k príslušnej sieťovej zásuvke a príslušnú zásuvku používajte len pre
toto zariadenie. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky. Taktiež nepoužívajte
predlžovací kábel.
- Ak nedodržíte uvedené pokyny a sieťovú zásuvku budete zdieľať s inými zariadeniami
pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla, môže dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám
produktu alebo ujme na zdraví.
Po inštalácii musí byť umožnené odpojenie spotrebiča od siete.
Odpojenie je možné dosiahnuť voľným prístupom k zástrčke alebo zabudovaním spínača do
pevného vedenia v súlade s predpismi pre elektroinštaláciu. (len čistiaci model.)
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom pulte alebo pracovnom stole, nemali by
ste ju umiestňovať do skriniek.
Zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov. Toto zariadenie
neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vode (dažďové kvapky). Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.
- Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, karavanov ani podobných dopravných
prostriedkov.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť. Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu,
plastovej vodovodnej rúre alebo telefonickej linke.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
3_dôležité bezpečnostné informácie
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 3
2012-08-16 �� 3:50:42
UPOZORNENIE
Výstražné značky pre inštaláciu
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku
elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, zvukom alebo problémom s
produktom.
Zariadenie inštalujte tak, aby ste zachovali dostatočný odstup od steny.
- V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru z dôvodu prehriatia.
Minimálna výška voľného priestoru nevyhnutného nad vrchným okrajom rúry.
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre zapojenie do elektriny
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby bol kábel nasmerovaný
k podlahe.
- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu
poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte poškodenú napájaciu
zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.
- Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel neťahajte ani ho nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel neprekrúcajte.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, neumiestňujte naň ťažké predmety, nevkladajte
ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.
- Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Keď sa zariadenie alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
UPOZORNENIE
Výstražné značky pre zapojenie do elektriny
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre používanie
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte
sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Dávajte pozor, aby dvere, ohrievač ani iné časti neprišli do kontaktu s telom počas varenia alebo
bezprostredne po dovarení.
- V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu.
dôležité bezpečnostné informácie _4
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 4
2012-08-16 �� 3:50:42
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných
prvkov v rúre.
Pri prenose výhrevných prvkov nezabudnite používať vybavenie určené na prenos výhrevných
prvkov a súčasne majte nasadené bezpečnostné rukavice dodávané spolu so zariadením.
Taktiež sledujte, či teplota po dovarení dostatočne klesla (min. 10 minút po varení na grile alebo
po kombinovanom varení).
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry VŽDY používajte chňapky, aby ste predišli neúmyselnému
popáleniu.
Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenosť rúk.
Dôvod: Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobiť obarenie.
Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyvretie, preto musíte dávať pozor,
keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto situácii, po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY
v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa mohla vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas
zohrievania a VŽDY po zohrievaní. V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
-
-
-
-
ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
zakryte ho čistým suchým kusom látky,
nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové mlieka.
Kontaktovanie lekára
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievať v mikrovlnnej rúre,
pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po skončení mikrovlnného ohrievania.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešať alebo
zatriasť a teplota sa musí skontrolovať pred konzumáciou, aby sa predchádzalo popáleninám.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali
dostatočné pokyny na to, aby vedeli používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili riziká
nesprávneho používania.
VAROVANIE: Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom režime, deti môžu používať> rúru
výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli vytváraným teplotám.
Zariadenie by nemali používať deti ani osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo
mentálnymi schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod
dohľadom inej osoby.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Aby ste predišli popáleninám,
nedovoľte prístup malých detí.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa
možnosti zásahu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a
následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.
- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
5_dôležité bezpečnostné informácie
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 5
2012-08-16 �� 3:50:42
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
kým sa na ne nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, popáleniu alebo ujme na
zdraví.
Viacúčelový hrniec nikdy nepoužívajte v mikrovlnnej rúre alebo pre funkciu odmrazovania.
- Toto môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
Toto zariadenie nikdy nepoužívajte na iné účely ako je varenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
Pred varením otvorte uzatvorené nádoby (detské fľašky, fľašky na mlieko atď.) a do jedál ako sú
napr. mušle alebo oriešky (vajcia, orechy atď.) urobte nožom dierku.
- V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu alebo ujme na zdraví v dôsledku ich rozprsknutia.
Nedotýkajte sa vnútorných častí zariadenia ihneď po ukončení varenia, pretože vnútro zariadenia
je po dlhom ohrievaní alebo ohrievaní malého množstva jedla rozhorúčené.
- V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu.
Nepoužívajte alobal, kovové predmety (ako sú nádoby, vidličky atď.) alebo nádoby so zlatým
alebo strieborným lemovaním.
- Toto môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
Nikdy neohrievajte plastové alebo papierové nádoby a nepoužívajte ich spolu s funkciou rúry.
- V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
Pri varení jedla pomocou rúry dávajte pozor, aby sa jedlo nedostalo do kontaktu s ohrievačom.
- Môže to spôsobiť požiar.
Jedlo nadmerne neohrievajte.
- Môže to spôsobiť požiar.
Neohrievajte jedlo zabalené v papieri napr. z novín alebo časopisov.
- Môže to spôsobiť požiar.
V blízkosti rúry nepoužívajte horľavé spreje ani predmety.
- Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
Ak jedlo v priestore na varenie horí, neotvárajte dvierka.
- Ak dvierka otvoríte, dôjde k prítoku kyslíka, ktorý môže spôsobiť požiar.
Do vstupných a výstupných prieduchov nestrkajte prsty, cudzie látky ani kovové predmety
(napr. špendlíky alebo ihly). Ak do týchto otvorov vložíte cudzie látky, odpojte sieťovú zástrčku
od sieťovej zásuvky a kontaktujte poskytovateľa zariadenia alebo najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo ujme na zdraví.
NIKDY nádobu nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je širšia pri hornom okraji
ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny cez okraj. Fľašky s úzkymi hrdlami môžu
v prípade prehriatia vybuchnúť.
NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade prehriatia môže
fľaška vybuchnúť.
NEDOTÝKAJTE sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa rúra neschladí.
Sieťový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a sieťový kábel uchovávajte mimo
ohrievaných povrchov.
Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený sieťový kábel alebo zástrčku.
dôležité bezpečnostné informácie _6
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 6
2012-08-16 �� 3:50:42
NESPÚŠŤAJTE mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Z bezpečnostných dôvodov sa automaticky
odpojí napájanie. Rúru môžete normálne prevádzkovať po 30 minútach bez činnosti. Najlepšie
je počas celej doby nechať v rúre pohárik s vodou. Voda absorbuje energiu mikrovĺn, ak sa rúra
omylom spustí.
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používať
dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách, pretože
môžu vybuchnúť.
Ak dôjde k zatopeniu zariadenie, okamžite prerušte napájanie a obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
- Keďže do spodnej časti zariadenia vstupuje prúd s vysokým napätím, môže dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Môžete byť vystavení pôsobeniu elektromagnetických vĺn.
- Keď je potrebné opraviť zariadenie, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis
alebo opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa
mikrovlnnému žiareniu.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte sieťovú zástrčku a obráťte
sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte zatvorené dvierka, aby ste
zadusili akékoľvek plamene.
UPOZORNENIE
Výstražné značky pre používanie
Používajte len kuchynské náčinie vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach; NEPOUŽÍVAJTE
kovové nádoby, riad so zlatým alebo strieborným lemovaním, ihlice, vidličky atď. Odstráňte
kovové spinky z papierových alebo plastových vreciek.
Dôvod : Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže následne poškodiť rúru.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, dávajte pozor na rúru
z dôvodu ich možného vznietenia.
Malé množstvá jedla vyžadujú kratšie časy varenia alebo ohrievania.
Umožnenie normálnych časov môže spôsobiť ich prehriatie alebo zhorenie.
Počas prevádzky môžete počuť praskanie (hlavne v prípade prepnutia do režimu rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického napájania.
Vašim deťom nemôžete NIKDY dovoliť používať alebo sa hrať s mikrovlnnou rúrou. Tiež ich
nemôžete nechať bez dozoru v blízkosti zapnutej mikrovlnnej rúry. Zaujímavé predmety pre deti
nemôžete skladovať alebo skrývať rovno nad rúrou.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti,
pretože sa môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si do nich privrieť prsty.
7_dôležité bezpečnostné informácie
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 7
2012-08-16 �� 3:50:42
Dávajte pozor, pretože nápoje a jedlá môžu byť po zohriatí veľmi horúce.
- Najmä pri kŕmení dieťaťa skontrolujte, či jedlo dostatočne vychladlo.
Dávajte pozor pri zohrievaní kvapalín (napr. vody) a iných nápojov.
-
-
-
-
Počas varenia alebo po varení zamiešajte.
Nepoužívajte klzké nádoby s úzkym hrdlom.
Nádobu vyberte najskôr 30 sekúnd po zohriatí.
V opačnom prípade môže dôjsť k náhlemu vykypeniu obsahu a popáleniu.
Počas varenia alebo bezprostredne po dovarení tam neponechávajte žiadne jedlo ani zvyšky.
- Používajte kuchynské chňapky, keďže jedlo môže byť veľmi horúce a mohli by ste sa popáliť.
- Ak keramickú nádobu alebo viacúčelový hrniec posuniete dopredu, jedlo sa môže vyliať a
môže vás popáliť.
Keď povrch praskne, vypnite vypínač zariadenia.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Neoškrabujte sklo dvierok rúry ostrým predmetom.
- Mohli by ste tým poškodiť alebo rozbiť sklo.
Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň,
veko rúry, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
- Do dverí sa môžu zachytiť predmety, ako sú napr. tkaniny.
- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu
na zdraví.
Zariadenie neobsluhujte mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Na dvierka ani na vnútorné časti zariadenia nevyvíjajte nadmerný tlak alebo nárazy.
- Môže to spôsobiť deformáciu zariadenia alebo zranenia z dôvodu úniku elektrických vĺn.
- Vešaním sa na dvierka môžete spôsobiť poruchu zariadenia alebo ujmu na zdraví.
- Ak sa dvierka poškodia, zariadenie prestaňte používať a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Zariadenie neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský drez alebo sklenené predmety).
- Mohlo by to spôsobiť poškodenie drezu alebo skleneného predmetu.
Zariadenie používajte len v čase, keď sú dvierka zatvorené.
- Ak zariadenie používate v čase, keď je znečistené cudzími látkami (napr. zvyškami jedla),
môže to spôsobiť problémy so zariadením.
Pri odstraňovaní obalu z jedál bezprostredne vybratých zo zariadenia postupujte opatrne.
- Ak je jedlo horúce, po odstránení obalu môže dôjsť k úniku horúcej pary, ktorá vás môže popáliť.
Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel, vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju
priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.
Tvár ani časti tela neumiestňujte do blízkosti zariadenia v priebehu varenia alebo pri otvorení
dvierok bezprostredne po dovarení.
- Dajte pozor, aby sa deti nedostali do blízkosti zariadenia.
- V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu v dôsledku unikajúceho tepla.
Pri otváraní dvierok neumiestňujte na dvierka jedlo ani ťažké predmety.
- Jedlo alebo predmet by mohli spadnúť a spôsobiť popálenie alebo ujmu na zdraví.
dôležité bezpečnostné informácie _8
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 8
2012-08-16 �� 3:50:42
Dvierka, vnútro zariadenia ani riad prudko neochladzujte pôsobením vody počas varenia alebo
bezprostredne po dovarení.
- Môže to spôsobiť poškodenie zariadenia. Unikajúca para alebo striekajúca voda môže
spôsobiť popálenie alebo ujmu na zdraví.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom externého časovača ani samostatného
systému diaľkového ovládania.
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre čistenie
Zariadenie nečistite tak, že naň budete priamo striekať prúd vody.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Pred varením alebo výkonom údržby odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky a odstráňte zvyšky
jedál z dvierok a priestoru na varenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo
dvierok rúry, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Počas čistenia sa povrchy môžu zohriať viac ako zvyčajne - preto by ste mali deti držať v
dostatočnej vzdialenosti. (len čistiaci model)
Vyliate zvyšky sa musia pred čistením odstrániť, pričom bude špecifikované, ktoré kuchynské
náčinie možno ponechať v rúre počas čistenia. (len čistiaci model)
UPOZORNENIE
Výstražné značky pre čistenie
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať akékoľvek zvyšky jedál.
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
Dávajte si pozor, aby ste sa počas čistenia zariadenia (vonkajšia/vnútorná časť) nezranili.
- Na ostrých hranách zariadenia by ste si mohli ublížiť.
Zariadenie nečistite pomocou parného čističa.
- Môže to spôsobiť koróziu.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v správne výške, aby bol zabezpečený
jednoduchý prístup k otvoru a riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v prevádzke s vodou a až následne
začať používať.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke. (Len model umiestňovaný
na pracovnú dosku.)
UPOZORNENIE: Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu v dôsledku nechceného opätovného
nastavenia ističa s tepelnou ochranou, toto zariadenie sa nesmie napájať externým spínačom
ako napríklad časovačom alebo pripojené k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína
dodávateľská spoločnosť.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v správne výške, aby bol zabezpečený
jednoduchý prístup k otvoru a riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v prevádzke s vodou a až následne
začať používať.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke.
9_dôležité bezpečnostné informácie
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 9
2012-08-16 �� 3:50:42
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE
MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU
MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a)Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými dvierkami, upravovať
bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo čokoľvek vkladať do otvorov
bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b)Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte, aby sa jedlo alebo
zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch tesnení. Zaistite, aby sa dvierka
a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou
handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
(c)Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný technik
mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka rúry poriadne
zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1)dvier (ohnutie)
(2)závesov dverí (rozbitie alebo uvoľnenie)
(3)tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d)Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne kvalifikovaný servisný technik
mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky
zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiofrekvenčná energia
v podobe elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj EDM a
vybavenie na oblúkové zváranie. Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie
v domácnostiach a príbytkoch s priamym pripojením z nízkonapäťovej sieti napájacích
zdrojov, ktorá privádza energiu do budov pre potreby domácností.
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
dôležité bezpečnostné informácie _10
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 10
2012-08-16 �� 3:50:43
obsah
INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ
RÚRY
12
13
15
17
FUNKCIE RÚRY
KÝM ZAČNETE
POUŽÍVANIE RÚRY
12 Inštalácia rúry
13 Kontrola produktu a dielov
13 Kontrola ovládacieho panelu
14 Príslušenstvo
15 Nastavenie hodín
17
18
19
20
21
26
29
30
32
34
35
52
53
54
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
55
57
59
RIEŠENIE PROBLÉMOV A
KÓD CHYBY
TECHNICKÉ ÚDAJE
Používanie režimu prúdenia tepla
Používanie režimu grilu
Používanie kombinovaného režimu grilu
Používanie kombinovaného režimu
prúdenia tepla
Používanie režimu automatického
varenia
Používanie režimu automatického
varenia dochrumkava
Používanie režimu pamäte
Používanie režimu výkonného
rozmrazovania
Používanie režimu udržiavania zohriatia
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Používanie režimu mikrovlnnej rúry
Vypínanie signalizácie
Detská bezpečnostná zámka
Rýchle predhrievanie rúry
55 Čistenie rúry
57 Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej
rúry
57 Riešenie problémov
58 Kódy chyby
59 Technické údaje
obsah _11
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 11
2012-08-16 �� 3:50:43
inštalácia mikrovlnnej rúry
INŠTALÁCIA RÚRY
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch musí
byť dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnosť rúry.
• Keď inštalujete svoju rúru, uistite sa, že má
dostatočné vetranie tak, že necháte aspoň
10 cm (4 palce) priestoru za rúrou a na
bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou.
20 cm
hore
85 cm nad
podlahou
10 cm
vzadu
10 cm na
bočnej strane
• Z vnútra rúry odstráňte všetok baliaci materiál.
Namontujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke.
• Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako napríklad
vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické údaje sieťového
napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí dosahovať rovnaký
štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
• Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako napríklad
vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické údaje sieťového
napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí dosahovať rovnaký
štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
12_inštalácia mikrovlnnej rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 12
2012-08-16 �� 3:50:43
funkcie rúry
KONTROLA PRODUKTU A DIELOV
Ovládací panel
DIELY A FUNKCIE
Svetlo rúry
Horné ohrevné prvky
Bezpečnostné
uzamknutie dverí
Dvere
Rukoväť dverí
KONTROLA OVLÁDACIEHO PANELU
3 4
2 1
5 6 7
17
16
8
9
15
10
14
11
13
12
1. Režim mikrovlnnej rúry
10.Tlačidlo udržiavanie zohriatia
2. Režim grilu
11.Tlačidlo spustiť
3. Režim mikrovlnná rúra+Gril
12.Tlačidlo Zastaviť/Zrušiť/Úspora energie
4. Režim prúdenia tepla
13.Multifunkčný volič/Tlačidlo volič
5. Režim mikrovlnná rúra+Prúdenie tepla
14.Tlačidlo pamäť
6. Režim rýchleho predhrievania
15.Tlačidlo automatické varenie
7. Režim varenia dochrumkava
16.Režim čistenia parou
8. Tlačidlo výkonné rozmrazovanie
17.Volič režimu
9. Displej
funkcie rúry _13
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 13
2012-08-16 �� 3:50:44
PRÍSLUŠENSTVO
S vašou mikrovlnnou rúrou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:
1. Spojovacie zariadenie sa musí správne
umiestniť nad hriadeľom motora v základnej
časti rúry.
• Spojovacie zariadenie otáča tanier.
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
• Valčekový krúžok podopiera tanier.
3. Tanier sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
• Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá sa
ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
4. Vysoký stojan a nízky stojan sa umiestňujú
na tanier.
• Kovové stojany sa dajú použiť na varenie
dvoch jedál súčasne. Malé jedlo môžete
umiestniť na tanier a druhá jedlo na stojan.
• Kovové stojany môžete použiť pri grilovaní,
prúdení tepla a kombinovanom varení.
5. Podnos na schrumkavenie sa umiestňuje na
tanier.
• Podnos na schrumkavenie sa používa na
lepšie opečenie jedla v mikrovlnnom režime
varenia alebo pri režimoch kombinovaného
grilovania a pomáha uchovať chrumkavé
cesto a cesto na pizzu.
6. Vyčistite misku na vodu, ktorá sa umiestni na
pravej strane rúry.
14_funkcie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 14
2012-08-16 �� 3:50:44
kým začnete
NASTAVENIE HODÍN
Nastavenie hodín
1. Otočením multifunkčného voliča nastavte
hodiny.
PRED ZAČATÍM
Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa automaticky zobrazí „12:00“. Nastavte aktuálny
čas.
2. Stlačte tlačidlo Selector (Volič).
Začne blikať „00“.
3. Otočením multifunkčného voliča nastavte
minúty.
4. Znovu stlačte tlačidlo Selector (Volič). Hodiny
sa v rámci 5 sekúnd sami nastavia.
kým začnete _15
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 15
2012-08-16 �� 3:50:45
Opätovné nastavenie hodín
1. Stlačte tlačidlo Stop/Cancel/Power Save
(Zastaviť/Zrušiť/Úspora energie).
2. Naraz stlačte tlačidlo Power Defrost
(Výkonné rozmrazovanie) a Auto Cook
(Automatické varenie).
3. Otočením multifunkčného voliča nastavte
hodiny.
4. Stlačte tlačidlo Selector (Volič).
5. Otočením multifunkčného voliča nastavte
minúty.
6. Znovu stlačte tlačidlo Selector (Volič). Hodiny
sa v rámci 5 sekúnd sami nastavia.
16_kým začnete
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 16
2012-08-16 �� 3:50:46
používanie rúry
POUŽÍVANIE REŽIMU PRÚDENIA TEPLA
Nízky stojan
POUŽÍVANIE RÚRY
Jedlo sa ohrieva dvoma ohrevnými prvkami na vrchnej
strane vnútorného priestoru a jedným ohrevným prvkom
prúdenia tepla, pričom ventilátor na bočnej strane
rovnomerne rozdeľuje horúci vzduch.
Na tanieri sa nachádza podnos pre nízky stojan alebo pre
nízky stojan + schrumkavenie.
Nízky stojan + Podnos na schrumkavenie
Nastavenie prúdenia tepla (
)
1. Volič režimu otočte do polohy režimu
Convection (Prúdenie tepla).
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte
želanú teplotu. (Predvolené: 180 °C)
3. Stlačením tlačidla Selector (Volič) nastavte
požadovanú teplotu. (40 až 230 °C)
4. Čas varenia nastavte otočením
multifunkčného voliča. (Max. 10 hodín)
5. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť).
• Na displeji sa rozsvieti indikátor teploty (°C) a
indikátor bude po dosiahnutí teploty blikať a
4-krát zapípa.
používanie rúry _17
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 17
2012-08-16 �� 3:50:47
Počas varenia sú pre zmenu nastavenia dostupné možnosti Cook Time (Čas
varenia) a Temperature (Teplota).
• Čas varenia: Jednoducho otočte multifunkčný volič.
• Teplota: Stlačte tlačidlo Selector (Volič) a potom otočte multifunkčný volič.
V nastaveniach režimu prúdenia tepla sa horný ohrevný prvok a ohrevný prvok
prúdenia tepla počas varenia vypnú a zapnú, aby regulovali teplotu.
Upozornenie
1. Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
2. Keď používate režim prúdenia tepla, uistite sa, že sklenené nádoby na pečenie
sú vhodné pre teploty varenia 40-230 °C.
POUŽÍVANIE REŽIMU GRILU
Jedlo sa ohrieva hornými ohrevnými prvkami.
(horizontálna poloha)
Ak chcete grilovať, otvorte dvierka a jedlo umiestnite na
stojan.
Vysoký stojan
Vysoký stojan + Podnos na schrumkavenie
Nastavenie grilovania (
)
Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry.
1. Volič režimu otočte do polohy režimu Grill
(Gril).
2. Čas varenia nastavte otočením
multifunkčného voliča.
(Maximálny čas varenia je 90 minút.)
3. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť).
Upozornenie
1. Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
2. Skontrolujte, či je ohrevný prvok vo vodorovnej polohe.
18_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 18
2012-08-16 �� 3:50:48
POUŽÍVANIE KOMBINOVANÉHO REŽIMU GRILU
Jedlo sa ohrieva hornými ohrevnými prvkami spolu s
cyklom mikrovlnnej energie. Ak chcete grilovať, otvorte
dvierka a jedlo umiestnite na stojan.
POUŽÍVANIE RÚRY
Vysoký stojan
Vysoký stojan + Podnos na schrumkavenie
Nastavenie kombinovaného grilovania (
)
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili a opekali.
1. Volič režimu otočte do polohy režimu Grill
Combi (Kombinovaný gril).
2. Čas varenia nastavte otočením
multifunkčného voliča.
(Maximálny čas varenia je 90 minút.)
3. Ak chcete zmeniť úroveň výkonu, stlačte
tlačidlo Selector (Volič) a potom
príslušnú úroveň výkonu vyberte otáčaním
multifunkčného voliča.
• Predvolené: 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť).
Výsledok: Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude
následne pípať raz za minútu.
Počas varenia môžete zmeniť čas varenia a úroveň výkonu.
• Čas varenia: Jednoducho otočte multifunkčný volič.
• Úroveň výkonu: Stlačte tlačidlo Selector (Volič) a potom otočte multifunkčný volič.
Upozornenie
1. VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej rúry a rúry.
Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú mikrovlnnému
žiareniu rovnomerne preniknúť do jedla.
2. Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
3. Skontrolujte, či je ohrevný prvok vo vodorovnej polohe.
používanie rúry _19
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 19
2012-08-16 �� 3:50:48
POUŽÍVANIE KOMBINOVANÉHO REŽIMU PRÚDENIA TEPLA
Jedlo sa ohrieva duálnym grilom a jedným ohrevným
prvkom prúdenia tepla v kombinácii s cyklom mikrovlnnej
energie, pričom jeden ventilátor na bočnej strane
rovnomerne rozdeľuje horúci vzduch.
Na tanieri sa nachádza podnos pre nízky stojan alebo pre
nízky stojan + schrumkavenie.
Nízky stojan
Nízky stojan + Podnos na schrumkavenie
Nastavenie kombinovaného prúdenia tepla (
)
1. Volič režimu otočte do polohy režimu
Convection Combi (Kombinované prúdenie
tepla).
2. Čas varenia nastavte otočením
multifunkčného voliča.
(Maximálny čas varenia je 90 minút.)
3. Ak chcete zmeniť úroveň výkonu, stlačte
tlačidlo Selector (Volič) a potom
príslušnú úroveň výkonu vyberte otáčaním
multifunkčného voliča.
• Predvolené: 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo
Selector (Volič) a potom príslušnú teplotu
vyberte otáčaním multifunkčného voliča.
(40-210 °C)
• Predvolené: 180 °C
• 40-210 °C
5. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť).
Výsledok: Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude
následne pípať raz za minútu.
Počas varenia môžete zmeniť čas varenia a úroveň výkonu.
• Čas varenia: Jednoducho otočte multifunkčný volič.
• Úroveň výkonu: Stlačte tlačidlo Selector (Volič) a potom otočte multifunkčný volič.
• Teplota: Stlačte tlačidlo Selector (Volič) a potom otočte multifunkčný volič.
20_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 20
2012-08-16 �� 3:50:49
Upozornenie
1. VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej rúry a rúry.
Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú mikrovlnnému
žiareniu rovnomerne preniknúť do jedla.
2. Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
3. Skontrolujte, či je ohrevný prvok vo vodorovnej polohe.
Dvadsať funkcií automatického varenia zahŕňa/poskytuje predprogramované časy
varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Režim automatického varenia môžete upraviť otočením multifunkčného voliča. (1-20)
1. Stlačte tlačidlo Auto Cook (Automatické
varenie).
POUŽÍVANIE RÚRY
POUŽÍVANIE REŽIMU AUTOMATICKÉHO VARENIA
2. Typ jedla, ktoré varíte, nastavte otočením
multifunkčného voliča. (1-20)
3. Ak chcete zmeniť veľkosť porcie, stlačte tlačidlo
Selector (Volič) a potom príslušnú veľkosť
porcie vyberte otáčaním multifunkčného
voliča.
4. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť).
Výsledok: Spustí sa automatické varenie.
Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude následne
pípať raz za minútu.
používanie rúry _21
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 21
2012-08-16 �� 3:50:49
Funkcie automatického varenia
Nasledujúca tabuľka uvádza 20 programov automatického varenia. Obsahuje
svoje množstvá, časy odstátia po varení a príslušné odporúčania. Časy varenia a
úrovne výkonu sme kvôli vášmu pohodliu predprogramovali.
Pri vyberaní používajte chňapky!
Kód
Jedlo
Veľkosť
porcie
(kg)
Čas
odstátia
(min.)
Príslušenstvo
Odporúčania
1
Nápoje
Káva,
mlieko, čaj,
voda (izbová
teplota)
0,25
(1 džbán)
0,5
(2 džbány)
1-2
Jedlá vhodné
pre mikrovlnné
žiarenia
Kvapalinu vylejte do
keramických džbánov a
prihrievajte nezakryté. Jeden
džbán dajte do stredu, 2
džbány dajte oproti sebe do
oblasti valčekového krúžku na
tanieri.
Nechajte ich stáť v mikrovlnnej
rúre.
Pred a po odstátí nápoje
zamiešajte.
Buďte opatrní počas vyberania
šálok (pozrite si bezpečnostné
pokyny pre kvapaliny).
2
Plátky jedla
(chladená)
0,3-0,35
0,4-0,45
3
Jedlá vhodné
pre mikrovlnné
žiarenia
Jedlo dajte na keramickú
platňu a zakryte priľnavou fóliou
vhodnou do mikrovlnky. Platňu
dajte do stredu taniera.
Tento program je vhodný pre
jedlá, ktoré sa skladajú z 3
súčastí (napr. mäso s omáčkou,
zelenina a príloha, ako napríklad
zemiaky, ryža alebo cestoviny).
3
Mrazené
hotové
jedlo
(-18 °C)
0,3-0,35
0,4-0,45
3-4
Jedlá vhodné
pre mikrovlnné
žiarenia
Prerežte obal pripraveného
zmrazeného jedla.
Jedlo dajte do stredu taniera.
Tento program je vhodný pre
jedlá, ktoré sa skladajú z 3
súčastí (napr. mäso s omáčkou,
zelenina a príloha, ako napríklad
zemiaky, ryža alebo cestoviny).
4
Polievka/
omáčka
(chladená)
0,2-0,25
0,4-0,45
2-3
Jedlá vhodné
pre mikrovlnné
žiarenia
Nalejte do hlbokého
keramického taniera alebo
misky a počas ohrievania
zakryte plastovým krytom.
Polievku dajte do stredu taniera.
Pred a po odstátí polievku
opatrne premiešajte.
22_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 22
2012-08-16 �� 3:50:50
Kód
Veľkosť
porcie
(kg)
Čas
odstátia
(min.)
Príslušenstvo
Odporúčania
5
Dusené
(chladená)
0,2-0,25
0,4-0,45
2-3
Jedlá vhodné
pre mikrovlnné
žiarenia
Nalejte do hlbokého
keramického taniera alebo
misky a počas ohrievania
zakryte plastovým krytom.
Polievku dajte do stredu taniera.
Pred a po odstátí polievku
opatrne premiešajte.
6
Čerstvá
zelenina
0,3-0,35
0,5-0,55
1-2
Jedlá vhodné
pre mikrovlnné
žiarenia
Zeleninu odvážte po umývaní,
očistení a narezaní na rovnakú
veľkosť. Vložte ich do sklenenej
misky s pokrievkou. Pridajte 45
ml (3 polievkové lyžice) vody.
Misku dajte do stredu taniera.
Varte zakryté.
Po dovarení zamiešajte.
7
Ošúpané
zemiaky
0,5-0,55
0,7-0,75
2-3
Jedlá vhodné
pre mikrovlnné
žiarenia
Zemiaky odvážte po ošúpaní,
umývaní a narezaní na rovnakú
veľkosť. Vložte ich do sklenenej
misky s pokrievkou. Pridajte
45-60 ml (3-4 polievkové lyžice)
vody. Misku dajte do stredu
taniera.
Varte zakryté.
8
Zapekané
zemiaky
0,2-0,4
0,8-1,0
3-5
9
Biela ryža
0,25
0,35
5-10
POUŽÍVANIE RÚRY
Jedlo
Zemiaky opláchnite a vyčistite
a prepichnite ich vidličkou.
Šupku potrite olejom
a koreninami.
Zemiaky, každý s hmotnosťou
približne 200 g, poukladajte
vedľa seba na nízky stojan.
Stojan dajte na podnos na
schrumkavenie.
Jedlá vhodné
pre mikrovlnné
žiarenia
Predvarenú bielu ryžu odmerajte
a pridajte dvojnásobné
množstvo studenej vody.
Napríklad: keď varíte 0,25 kg
ryže, pridajte 1/2 litra studenej
vody.
Použite sklenenú ohňovzdornú
misku s uzáverom. Misku dajte
do stredu taniera. Varte zakryté.
používanie rúry _23
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 23
2012-08-16 �� 3:50:50
Kód
Jedlo
Veľkosť
porcie
(kg)
Čas
odstátia
(min.)
Príslušenstvo
Odporúčania
10
Hovädzie
stejky
0,3-0,6
0,6-0,8
-
Hovädzie stejky položte
vedľa seba na vysoký stojan.
Stojan dajte na podnos na
schrumkavenie. Čo najskôr po
zapípaní rúry obráťte. V procese
pokračujte stlačením tlačidla
spustenia.
Prvé nastavenie je pre tenké
bifteky, druhé nastavenie je pre
hrubé bifteky.
11
Kúsky
kuraťa
0,5-0,6
1,1-1,2
2
Chladené kuracie kúsky potrite
olejom a koreninami. Položte
ich na vysoký stojan so stranou
s kožou smerom nadol.
Stojan dajte na podnos na
schrumkavenie. Po zapípaní
rúry ich obráťte. V procese
pokračujte stlačením tlačidla
spustenia.
12
Opekaná
ryba
0,5-0,6
0,7-0,8
3
Potrite kožu celej ryby olejom
a pridajte bylinky a koreniny.
Ryby položte vedľa seba hlavou
k chvostu na vysoký stojan.
Stojan dajte na podnos na
schrumkavenie.
Hneď po zapípaní ich obráťte.
V procese pokračujte stlačením
tlačidla spustenia.
13
Opekané
kura
1,2-1,3
1,4-1,5
1,6-1,7
5
Potrite chladené kura olejom
a koreninami.
Do stredu nízkeho stojana
umiestnite kura prsiami nadol.
Stojan dajte na podnos na
schrumkavenie.
Po zapípaní rúry ich obráťte.
V procese pokračujte stlačením
tlačidla spustenia.
14
Pečená
hovädzina/
jahňacina
1,0-1,2
1,3-1,5
5-10
Pomažte hovädzie mäso/
jahňacie mäso olejom
a koreninami (len korením,
soľ sa musí pridať po pečení).
Položte ho na nízky stojan
s mastnou stranou smerom
nadol. Stojan dajte na podnos
na schrumkavenie. Keď rúra
zapípa, mäso prevráťte. Po
pečení a počas odstátia sa by
sa malo zabaliť do hliníkovej
fólie.
24_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 24
2012-08-16 �� 3:50:51
Kód
Jedlo
Veľkosť
porcie
(kg)
Čas
odstátia
(min.)
Príslušenstvo
Odporúčania
Mrazená
mini-pizza
(-18 °C)
0,1-0,2
0,3-0,4
-
Na nízky stojan položte
zmrazené kúsky mini-pizze.
16
Mrazené
lasagne
(-18 °C)
0,4-0,5
0,9-1,0
3-4
17
Mrazené
pečivo
(-18 °C)
0,1-0,2
0,3-0,4
3-5
Mrazené chlebové rolky položte
do kruhu na nízky stojan.
18
Mrazený
koláč
(-18 °C)
0,4-0,6
1,0-1,2
5-25
Jeden zmrazený koláč
umiestnite do stredu a
zmrazené koláčiky umiestnite
vedľa seba na nízkom stojane.
Pomocou prúdenia tepla sa
koláčik zahreje a schrumkavie.
Tento program je vhodný pre
koláčiky (okrúhle) a kúsky
koláčov, ako napríklad jablkový
koláč s chrumkavým vrchom,
drobivý koláč, koláč s makom.
Nie je vhodný pre koláč
s krémovou plnkou a koláč
s čokoládovou polevou.
19
Koláč
0,7-0,8
5-10
Cesto vložte do vhodne veľkého
pravouhlého kovového pekáča.
Pekáč dajte na nízky stojan.
Tento program je vhodný
pre šľahané cesto, ako
napríklad citrónový koláč,
koláč s lieskovými orechmi a
mramorovaný koláč.
20
Muffiny
0,3-0,4
5
Jedlá vhodné
pre mikrovlnné
žiarenia
Mrazené lazane vložte do
vhodne veľkého okrúhleho
taniera z ohňovzdorného skla
alebo keramického taniera.
Tanier položte na nízky stojan.
POUŽÍVANIE RÚRY
15
Odporúčame, aby ste rúru
predhriali pomocou funkcie
rýchleho predhrievania na 180
°C. Vložte cesto na muffiny
do čiernej kovovej nádoby na
pečenie muffinov, do ktorého
sa zmestí 6 muffinov. Nádobu
umiestnite do stredu nízkeho
stojana.
používanie rúry _25
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 25
2012-08-16 �� 3:50:52
POUŽÍVANIE REŽIMU AUTOMATICKÉHO VARENIA
DOCHRUMKAVA
Bežne pri varení v mikrovlnnej rúre pomocou grilu alebo režimu mikrovlnnej energie
v rúrach s grilom/prúdením tepla sa jedlo, ako napríklad cestoviny a pizza zo spodnej
strany rozmočí. Pomocou podnosu na schrumkavenie od spoločnosti Samsung získate
pri vašom jedle chrumkavý výsledok varenia. Podnos na schrumkavenie sa tiež môže
použiť pre slaninu, vajcia, omáčky atď.
Podnos na schrumkavenie na
otočnom tanieri
Podnos na schrumkavenie +
Vysoký stojan
1. Podnos na schrumkavenie predhrejte podľa vyššie opísaného postupu.
Pred použitím podnosu na schrumkavenie ho predhrejte tak, že na 3 až 5
minút vyberiete kombinačný režim:
• Kombinácia prúdenia tepla (180 °C) a mikrovĺn. (úroveň výkonu 600 W).
• Kombinácia grilu a mikrovlnnej rúry (úroveň výkonu 600 W).
Počas celej doby používajte chňapky, pretože podnos na schrumkavenie
bude horúci.
2. Ak varíte jedlo, ako napríklad slaninku a vajíčka, natrite platňu olejom, aby sa
jedlo pekne opieklo.
• Uvedomte si, že podnos na schrumkavenie obsahuje teflónovú vrstvu,
ktorá nie je odolná voči poškriabaniu. Na rezanie na podnose na
schrumkavenie nepoužívajte žiadne ostré predmety, ako napríklad nôž.
• Používajte plastové príslušenstvo, aby ste predchádzali škrabancom na
povrchu podnosu na schrumkavenie alebo pred rezaním odstráňte jedlo
z podnosu.
3. Jedlo umiestnite na podnos na schrumkavenie.
• Na podnos na schrumkavenie nedávajte žiadne objekty, ktoré nie sú odolné
voči teplu (napr. plastové nádoby).
4. Podnos na schrumkavenie umiestnite na kovový držiak (alebo tanier) do
mikrovlnnej rúry.
• Podnos na schrumkavenie nikdy nedávajte do rúry bez otočného taniera.
26_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 26
2012-08-16 �� 3:50:52
5. Volič režimu otočte do polohy režimu Auto
Crusty (Automatické schrumkavenie).
POUŽÍVANIE RÚRY
6. Typ jedla vyberte otočením multifunkčného
voliča. (1~5)
7. Ak chcete zmeniť veľkosť porcie, stlačte tlačidlo
Selector (Volič) a potom príslušnú veľkosť
porcie vyberte otáčaním multifunkčného
voliča.
8. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť).
Výsledok: Spustí sa varenie dochrumkava.
Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude následne
pípať raz za minútu.
Čistenie podnosu na schrumkavenie
Podnos na schrumkavenie očistite teplou vodou
a čistiacim prostriedkom a potom ho opláchnite
čistou vodou.
Nepoužívajte drôtenku alebo tvrdú špongiu,
pretože by sa poškodila povrchová vrstva.
Podnos na schrumkavenie nie je vhodný do umývačky riadu
používanie rúry _27
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 27
2012-08-16 �� 3:50:52
Funkcie automatického varenia dochrumkava
Nasledujúca tabuľka uvádza 5 programov automatického varenia dochrumkava.
Obsahuje svoje množstvá, časy odstátia po varení a príslušné odporúčania.
Časy varenia a úrovne výkonu sme kvôli vášmu pohodliu predprogramovali.
Pri používaní programov 1 - 3 nemusíte podnos na schrumkavenie
predhrievať a pred použitím programov 4 - 5 postupujte podľa rád pre
predhrievanie v tabuľke.
Podnos a stojan na schrumkavenie dávajte vždy do stredu rúry.
Pri vyberaní používajte chňapky!
Kód
Jedlo
Veľkosť
porcie
(kg)
Čas
odstátia
(min.)
Príslušenstvo
Odporúčania
1
Mrazená
pizza
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
-
Pizzu dajte na podnos na
schrumkavenie na vysokom
stojane v strede taniera.
2
Mrazené
hranolky
do rúry
0,2-0,3
0,4-0,5
-
Hranolky do rúry rovnomerne
rozdeľte na podnose na
schrumkavenie na vysokom
stojane v strede taniera.
Po zapípaní rúry hranolky do rúry
obráťte.
V procese pokračujte stlačením
tlačidla spustenia.
3
Zemiakové
kliny
0,2-0,3
0,4-0,5
1-2
Zemiaky rozrežte na kliny alebo
kocky. Potrite olivovým olejom,
soľou a koreninami.
Zemiakové kliny dajte rovnomerne
na podnos na schrumkavenie na
vysokom stojane v strede taniera.
Po zapípaní rúry kliny obráťte.
V procese pokračujte stlačením
tlačidla spustenia.
4
Plnený
koláč
0,6-0,8
0,8-1,0
5-10
Predhrejte podnos na
schrumkavenie na tanieri pomocou
600 W + 180 °C počas 5 min.
Pridajte cesto plneného koláča
a plnku. Dajte na nízky stojan
do stredu taniera. V procese
pokračujte stlačením tlačidla
spustenia.
28_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 28
2012-08-16 �� 3:50:53
Kód
5
Jedlo
Veľkosť
porcie
(kg)
Čas
odstátia
(min.)
Sladké
pečivo/
Sušienky
0,1-0,2
0,2-0,3
2-5
Príslušenstvo
Odporúčania
POUŽÍVANIE REŽIMU PAMÄTE
POUŽÍVANIE RÚRY
Predhrejte podnos na
schrumkavenie na tanieri pomocou
600 W + 180 °C počas 3 min.
Pridajte sladké pečivo/sušienky
a dajte na nízky stojan do stredu
taniera.
Prvé nastavenie je pre tenké
sušienky (3 - 5 mm), druhé
nastavenie je pre hrubé sušienky
(5 - 7 mm).
Obľúbené recepty na varenie môžete uložiť do pamäte pre neskoršie použitie.
Uloženie receptu do pamäte:
1. Otočením voliča režimov vyberte režim a
zadajte kroky potrebné pred stlačením tlačidla
Start (Spustiť). (Tlačidlo Start (Spustiť) ešte
nestláčajte.)
(Zadávanie jednotlivých funkcií si pozrite na
príslušných stranách.)
2. Po dokončení zadávania stlačte tlačidlo
Memory (Pamäť), aby ste vybrali číslo pamäte
(1~3) a stlačte tlačidlo Selector (Volič).
Výsledok
1. Vaše zadanie sa uloží s druhým pípnutím.
2. Po dokončení sa vrátite na zvolený režim.
• Do pamäte môžete uložiť až tri recepty a neskôr ich môžete kedykoľvek
pridávať alebo meniť.
• Ak číslo zvolenej pamäte bliká, označuje to, že pre dané číslo pamäte sa
neuložil žiadny recept. Neblikajúca značka naopak označuje, že dané číslo
obsahuje uložený recept.
• Ak napájací kábel odpojíte, vaše zadanie sa taktiež odstráni.
používanie rúry _29
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 29
2012-08-16 �� 3:50:53
Spustenie receptu uloženého v pamäti:
1. Stlačením tlačidla Memory (Pamäť) vyberte
číslo pamäte (1 - 3).
2. Stlačte tlačidlo Selector (Volič).
3. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť).
POUŽÍVANIE REŽIMU VÝKONNÉHO ROZMRAZOVANIA
Nastavenie režimu výkonného rozmrazovania
Na rozmrazovanie si vyberte z piatich predprogramovaných mikrovlnných
nastavení rozmrazovania. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia
automaticky. Pre spustenie rozmrazovania jednoducho vyberte nastavenie a
hmotnosť.
Otvorte dvierka. Zamrznuté jedlo dajte do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Power Defrost (Výkonné
rozmrazovanie).
2. Typ jedla, ktoré varíte, nastavte otočením
multifunkčného voliča. (1-5)
Obráťte sa na tabuľku na nasledujúcej
strane, kde nájdete popis rôznych
predprogramovaných nastavení.
3. Ak chcete zmeniť veľkosť porcie, stlačte tlačidlo
Selector (Volič) a potom príslušnú veľkosť
porcie vyberte otáčaním multifunkčného
voliča.
30_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 30
2012-08-16 �� 3:50:54
4. Varenie spustite stlačením tlačidla Start
(Spustiť).
Výsledok:
Upozornenie:
• Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
• Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Aby ste tak vykonali, vyberte funkciu
mikrovlnnej rúry s úrovňou výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti
„Rozmrazovanie“ na stranách 45 až 46.
Sprievodca pre programy výkonného rozmrazovania
POUŽÍVANIE RÚRY
• Rozmrazovanie sa spustí.
• Rúra zapípa v strede počas
rozmrazovania, aby vám pripomenula, že
máte jedlo prevrátiť. Po otočení jedla znovu stlačte tlačidlo spustenia.
Nasledujúca tabuľka predstavuje 5 programov výkonného rozmrazovania,
množstvá, časy odstátia a príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním odstráňte
všetok baliaci materiál.
Mrazené mäso, hydinu, rybu alebo zeleninu dajte na plochý sklenený tanier alebo
keramický podnos na tanier. (Bezpečnostné pokyny nájdete strane 39)
Nie
Mrazené
jedlo
(-18 °C)
Veľkosť
porcie
(kg)
Čas
odstátia
(min.)
Odporúčania
1
Mäso
0,2-2,0
20-120
Okraje vždy zakryte hliníkovou fóliou. Po zapípaní rúry
mäso obráťte. Tento program je vhodný pre hovädzie
mäso, jahňacinu, bravčovinu, steaky, rezne a mleté
mäso.
2
Hydina
0,2-2,0
20-120
Nohy a špičky krídel vždy zakryte hliníkovou fóliou. Po
zapípaní rúry hydinu obráťte. Tento program je vhodný
pre celé kura, ako aj pre časti kuraťa.
3
Ryba
0,2-2,0
20-110
Vždy zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou. Po
zapípaní rúry rybu obráťte. Tento program je vhodný
pre celé ryby, ako aj pre rybie filé.
4
Chlieb/
Koláč
0,1-1,0
10-60
Chlieb dajte horizontálne a pozdĺžne k dvierkam na kus
kuchynského papiera na tanier.
Po zapípaní rúry ich obráťte. Koláč umiestnite na
keramický priečinok a ak to bude možné, po zapínaní
rúry ho otočte. (Po otvorení dvierok rúra pokračuje
v prevádzke, ale jej funkcie sú zastavené.)
Tento program je vhodný pre všetky druhy chleba
(rezaného alebo celého) ako aj pre pečivo a bagety.
Chlebové rolky poukladajte vedľa seba.
Tento program je vhodný pre všetky druhy kysnutých
koláčov, sušienok, tvarohových koláčov a krehkého
pečiva. Nie je vhodný pre linecké/chrumkavé pečivo,
ovocné a krémové koláče, ako aj pre koláče obliate
čokoládou.
používanie rúry _31
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 31
2012-08-16 �� 3:50:54
Nie
5
Mrazené
jedlo
(-18 °C)
Veľkosť
porcie
(kg)
Čas
odstátia
(min.)
Odporúčania
Zelenina
0,1-0,8
5-30
Zeleninu rovnomerne rozložte na plochom sklenenom
ohňovzdornom tanieri.
Tento program je vhodný pre zeleninu, ako napríklad
hrach, brokolicové kvety, plátky mrkvy, karfiolové kvety
a špenátové kocky.
Upozornenie: Režim výkonného rozmrazovania používa na ohriatie
jedla mikrovlnnú energiu. Preto musíte pri používaní tohto režimu prísne
dodržiavať pokyny pre náčinie na varenie a iné bezpečnostné opatrenia pre
mikrovlnné žiarenie.
POUŽÍVANIE REŽIMU UDRŽIAVANIA ZOHRIATIA
1. Stlačením tlačidla Stop/Cancel/Power Save
(Zastaviť/Zrušiť/Úspora energie) vstúpte do
pohotovostného režimu.
2. Stlačte tlačidlo Keep warm (Udržiavanie
zohriatia) button.
3. Položku jedla, ktoré chcete uchovávať zohriate, vyberte otočením
multifunkčného voliča. (1~4)
4. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť).
Výsledok: Udržiavanie zohriatia sa spustí.
Fungovať bude 30 minút. Po skončení
udržiavania zohriatia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“.
Rúra bude potom pípať raz za minútu.
32_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 32
2012-08-16 �� 3:50:55
Funkcie udržiavania zohriatia
Nasledujúca tabuľka uvádza 4 programy udržiavania zohriatia. Obsahuje údaje o
tom, ktoré typy jedla/náčinia do rúry sú vhodné pre jednotlivé programy. Čas a
teplota boli kvôli vášmu pohodliu predprogramované. Funguje len ohrevný prvok
prúdenia tepla a bude sa cyklicky zapínať a vypínať, aby udržal jedlo zohriate.
Pri vyberaní používajte chňapky!
Položka
Teplota
Čas
Odporúčania
1
Jedlo
80 °C
30 min
Toto nastavenie je vhodné pre
udržiavanie zohriatia pečeného mäsa,
kuraťa, jedla s chrumkavou kôrkou,
pizze, zemiakov a plátkov jedla.
2
Nápoje
80 °C
30 min
Toto nastavenie je vhodné pre
udržiavanie zohriatia vody, mlieka a
kávy.
3
Chlieb a cestoviny
60 °C
30 min
Toto nastavenie je vhodné pre
udržiavanie zohriatia chleba, hrianky,
roliek, muffinov a koláčov.
4
Riady/Keramické nádoby
70 °C
30 min
Toto nastavenie je vhodné na
predhrievanie šálok a náčinia do rúry.
Keramické nádoby rozmiestnite po
celej oblasti taniera.
Rúru nepreťažujte. (Maximálny náklad
7 kg)
POUŽÍVANIE RÚRY
Kód
Upozornenie:
• Túto funkciu nepoužívajte na opätovné zohrievanie studených jedál. Tieto
programy sú určené na udržiavanie zohriatia jedla, ktoré sa práve uvarilo.
• Jedlo vám neodporúčame udržiavať zohriate príliš dlho (viac ako 1 hodinu),
pretože bude pokračovať vo varení. Teplé jedlo sa rýchlejšie pokazí.
• Zakryte tekutiny a jedlá, ktoré obsahujú veľa vlhkosti. Nezakrývajte ich ale, ak
chcete zachovať chrumkavé opečenie alebo mrazené jedlá, nezakrývajte ich.
používanie rúry _33
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 33
2012-08-16 �� 3:50:55
SPÔSOB FUNGOVANIA MIKROVLNNEJ RÚRY
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny. Uvoľnená
energia umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho, aby zmenilo svoju formu
alebo farbu.
Mikrovlnné žiarenie môžete použiť na:
• Rozmrazovanie
• Varenie
Princíp varenia
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom
sa rovnomerne rozšíri pomocou systému
rozvádzaného zmiešavania. Jedlo sa vďaka
tomu rovnomerne uvarí.
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do jedla až
do hĺbky približne 1 palca (2,5 cm). Varenie
potom pokračuje, keď sa teplo rozptýli
v rámci jedla.
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od
používanej nádoby a vlastností jedla, ktorými
sú:
• Množstvo a hustota
• Obsah vody
• Úvodná teplota (zmrazené alebo nie)
Upozornenie: Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje aj
po vybratí jedla z rúry.
Čas odstátia uvedený v receptoch a tejto brožúrke sa musí preto rešpektovať, aby
sa zaistilo nasledovné.
• rovnomerné uvarenie jedla až do stredu,
• Rovnaká teplota v rámci jedla
34_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 34
2012-08-16 �� 3:50:55
POUŽÍVANIE REŽIMU MIKROVLNNEJ RÚRY
Mikrovlny sú elektromagnetické vlny s vysokou frekvenciou. Pri mikrovlnnom varení
mikrovlnná energia prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje a absorbuje voda, tuky
a obsah cukru v jedle. Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle.
Rýchly pohyb týchto molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
POUŽÍVANIE RÚRY
Nastavenie mikrovlnného nastavenia
1. Volič režimu otočte do polohy Microwave
(Mikrovlny). Na displeji sa zobrazí čas a
úroveň výkonu.
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte
želaný čas varenia. Ak úroveň výkonu nechcete
zmeniť, varenie spustite stlačením tlačidla Start
(Spustiť). (40 až 230 °C)
• Predvolené: 900 W
• 900, 750, 600, 450, 300, 180, 100 W
• Max. čas: 90min
3. Ak chcete zmeniť úroveň výkonu, stlačte
tlačidlo Select (Vybrať) ( ) a otočením
multifunkčného voliča nastavte želanú
úroveň. Pokyny o správnych časoch varenia
a úrovniach výkonu nájdete v sprievodcoch
varením (strany 36 až 51).
4. Varenie spustite stlačením tlačidla Start
(Spustiť).
Výsledok:
• Začne sa varenie. Keď sa dokončí, dôjde
k nasledovnému.
• Rúra zapípa a „End (Koniec)“ štyrikrát zabliká. Rúra bude následne pípať
raz za minútu.
Počas varenia môžete zmeniť čas varenia a úroveň výkonu.
• Čas varenia: Jednoducho otočte multifunkčný volič.
• Úroveň výkonu: Stlačte tlačidlo Selector (Volič) ( ) a potom otočte
multifunkčný volič.
Rýchle spustenie:
• Ak si želáte na krátky čas ohriať jedlo pri maximálnom výkone (900 W), jednoducho
môžete tiež raz stlačiť tlačidlo Start (Spustiť) pre každých 30 sekúnd času varenia.
Rúra sa okamžite spustí. (Volič režimu musí byť nastavený na mikrovlny)
používanie rúry _35
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 35
2012-08-16 �� 3:50:56
Sprievodca pre úrovne výkonu mikrovlnného žiarenia
ÚROVEŇ VÝKONU
PERCENTO
(%)
VÝSTUPNÝ VÝKON
(W)
POZNÁMKA
VYSOKÁ
100
900
Pre zahrievanie kvapalín.
VYSOKÝ PRIETOK
83
750
Pre zahrievanie a varenie jedla.
STREDNE VYSOKÁ
67
600
Pre zahrievanie a varenie jedla.
STREDNÁ
50
450
STREDNE NÍZKA
33
300
Pre varenie mäsa a zahrievanie
jemných jedál.
ROZMRAZOVANIE
20
180
Pre rozmrazovanie a
pokračovanie vo varení.
NÍZKA
11
100
Pre rozmrazovanie jemných jedál.
Sprievodca náčiním na varenie v režime mikrovlnnej rúry
Náčinie na varenie použité pri režime mikrovlnného žiarenia musí mikrovlnnému
žiareniu umožniť prejdenie a vniknutie do jedla. Mikrovlnné žiarenie odrážajú
kovy, ako napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď. Preto nepoužívajte náčinie
na varenie vyrobené z kovových materiálov. Vždy je bezpečné použiť náčinie
na varenie, ktoré je označené ako bezpečné pre mikrovlnné žiarenie. Ďalšie
informácie o správnom náčiní na varenie nájdete v nasledovnom sprievodcovi a
na tanier dajte pohár vody alebo nejaké jedlo.
Náčinie na varenie
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
Komentáre
Hliníková fólia

Je možné použiť v malých množstvách na ochranu
častí jedla pred prevarením. Ak sa fólia nachádza
príliš blízko pri stene rúry alebo ak sa použije priveľa
fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
Podnos na schrumkavenie

Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Porcelán a kamenina

Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú zvyčajne
vhodné, pokiaľ nie sú dekorované kovovým
pásikom.
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu

V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.

Môžu sa používať na ohrievanie jedla. Prehriatie
môže spôsobiť roztopenie polystyrénu.
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové šálkové
nádoby
36_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 36
2012-08-16 �� 3:50:56
Náčinie na varenie
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
Komentáre

Môžu začať horieť.
• Recyklovaný papier alebo
kovové pásiky

Môže spôsobiť iskrenie.
• Riad do rúry a na stôl

• Jemný sklenený tovar

Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom. Môže sa používať na ohrievanie
jedál alebo nápojov. Jemné sklo sa môže pri
nečakanom zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
• Sklenené džbány

Musíte odstrániť veko. Vhodné len na ohrievanie.
• Riady

Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Sťahovacie popruhy pre
vrecká do mrazničiek

Sklenený tovar
POUŽÍVANIE RÚRY
• Papierové vrecká alebo
noviny
Kov
Papier
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier

Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
• Recyklovaný papier

Môže spôsobiť iskrenie.
• Nádoby

Obzvlášť v prípade teplovzdorných termoplastov.
Niektoré iné plasty sa môžu pri vysokých teplotách
vlniť alebo stratiť farbu. Nepoužívajte melamínové
plasty.
• Priľnavá fólia

Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti. Nemala
by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor, keď odstraňujete
fóliu, pretože môže unikať horúca para.
• Vrecká do mrazničky

Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné do
rúry. Nesmie byť vzduchotesné. V prípade potreby
prebodnite vidličkou.
Voskový alebo mastný
papier

Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti a
zabránenie v rozstrekovaní.
Plast
„Iskrenie“ je termín pri mikrovlnnom žiarení označujúci iskry v rúre.
 : Odporúča sa
: Používajte opatrne
 : Nebezpečné
používanie rúry _37
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 37
2012-08-16 �� 3:50:56
Sprievodca varením v režime mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné žiarenie
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje
a absorbuje voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb
týchto molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
Varenie
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožniť mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre
dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako
napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikať cez keramiku, sklo,
porcelán a plasty, ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy variť
v kovových nádobách.
Pri používanie režimu mikrovlnného žiarenia vždy používajte tanier. Nádoby a jedlo
dávajte na tanier.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane
čerstvej alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby
a mäsa. Omáčky, vaječné krémy, polievky, varené pudingy, džemy a pikantné
zmesi sa tiež môžu variť v mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti je varenie v
mikrovlnnej rúre vhodné pre každé jedlo, ktoré by sa normálne pripravilo na platni
sporáku. Napríklad roztápanie masla alebo čokolády nájdete v kapitole s rýchlymi
a jednoduchými tipmi na konci príručky.
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako
para a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryť rôznymi spôsobmi:
napr. keramickou platňou, plastovým krytom, priľnavou fóliou vhodnou pre
mikrovlnné rúry.
Trvanie
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
38_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 38
2012-08-16 �� 3:50:56
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom.
Varte zakryté počas minimálneho času - pozrite si tabuľku. Pokračujte vo varení,
aby ste dosiahli požadované výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ,
bylinky alebo maslo. Počas odstátia zakryte.
Porcia
(g)
Výkon
(W)
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Špenát
150
600
5-7
2-3
Pridajte 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
Brokolica
300
600
8-10
2-3
Pridajte 30 ml (2 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
Hrášok
300
600
7-9
2-3
Pridajte 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
Zelené fazuľky
300
600
7½-9½
2-3
Pridajte 30 ml (2 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
Zmiešaná zelenina
(mrkvy/hrášok/kukurica)
300
600
7-9
2-3
Pridajte 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
Zmiešaná zelenina
(Čínsky štýl)
300
600
7½-9½
2-3
Pridajte 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
POUŽÍVANIE RÚRY
Jedlo
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až 45 ml
studenej vody (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ sa neodporúča
iné množstvo vody (pozrite tabuľku). Varte zakryté počas minimálneho času pozrite si tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli požadované výsledky.
Raz zamiešajte počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky
alebo maslo. Počas 3 minútového odstátia zakryte.
Rada: Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím menšie sa
nasekajú, tým rýchlejšie sa uvaria.
používanie rúry _39
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 39
2012-08-16 �� 3:50:56
Všetka čerstvá zelenina sa musí variť s využitím úplného mikrovlnného výkonu
(900 W).
Jedlo
Porcia
(g)
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Brokolica
250
500
3-4
6-7
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Nasmerujte
stonky k stredu.
Ružičková
kapusta
250
5-6
3
Pridajte 60-75 ml (5-6 polievkových lyžíc)
vody.
Mrkvy
250
4-5
3
Nasekajte mrkvy na rovnomerne veľké
prúžky.
Karfiol
250
500
4-5
7-8
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Rozrežte
veľké kvety na polovice. Nasmerujte
stonky k stredu.
Cukiny
250
3-4
3
Cukiny nasekajte na plátky. Dolejte 30 ml
(2 polievkové lyžice) vody alebo hrudku
masla. Uvarte až do jemného stavu.
Baklažán
250
3-4
3
Baklažány nasekajte na malé plátky
a polejte 1 polievkovou lyžicou citrónovej
šťavy.
Pór
250
3-4
3
Pór nasekajte na hrubé plátky.
Hríby
125
250
1-2
2-3
3
Pripravte malé celé alebo nakrájané
hríby. Nepridávajte žiadnu vodu. Polejte
citrónovou šťavou. Posypte soľou a
korením. Pred servírovaním nechajte
odtiecť.
Cibule
250
4-5
3
Cibule nasekajte na plátky alebo
polovičky. Pridajte len 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) vody.
Korenie
250
4-5
3
Papriku nakrájajte na malé plátky.
Zemiaky
250
500
4-5
7-8
3
Odvážte oškrabané zemiaky a narežte ich
na rovnako veľké polovice alebo štvrtiny.
Kaleráb
250
5-6
3
Kaleráb nakrájajte na malé kocky.
40_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 40
2012-08-16 �� 3:50:56
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Ryža - Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s vrchnákom - ryža
počas varenia zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté. Po skončení varenia pred
odstátím zamiešajte a posoľte alebo pridajte bylinky a maslo.
Ryža nemusela absorbovať všetku vodu po skončení varenia.
Jedlo
Porcia
(g)
Výkon
(W)
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Biela ryža
(Predvarená)
250
375
900
16-18
18-20
5
Pridajte 500 ml studenej vody.
Pridajte 750 ml studenej vody
Hnedá ryža
(Predvarená)
250
375
900
22-23
24-25
5
Pridajte 500 ml studenej vody.
Pridajte 750 ml studenej vody
Miešaná ryža
(Ryža + divoká
ryža)
250
900
17-19
5
Pridajte 500 ml studenej vody.
Zmiešané zrná
(Ryža + obilie)
250
900
19-20
5
Pridajte 400 ml studenej vody.
Cestoviny
250
900
11-13
5
Pridajte 1000 ml horúcej vody.
POUŽÍVANIE RÚRY
Cestoviny - Použite veľkú sklenenú misku. Pridajte vriacu vodu, štipku soli a
dobre zamiešajte. Varte nezakryté. Počas a po varení príležitostne zamiešajte.
Počas odstátia zakryte a následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
používanie rúry _41
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 41
2012-08-16 �� 3:50:56
Prihrievanie
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné
sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. Časy
v tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou približne +18 až +20 °C
alebo ochladené jedlo s teplotou približne +5 až +7°C.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno - majú sklon sa
prevariť a vyschnúť skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých kúskov bude
lepšie.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriať pomocou výkonu 900 W zatiaľ, čo iné
sa môžu ohrievať pomocou 750 W, 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Usmernenia nájdete v tabuľkách. Vo všeobecnosti je lepšie ohrievať jedlo
s použitím nižšej úrovne výkonu, ak je jedlo chúlostivé, vo veľkých množstvách
alebo má sklony sa veľmi rýchlo zahriať (napríklad ovocné koláče).
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania dobre zamiešajte alebo
prevráťte. Ak je to možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Aby ste
zabránili vyvretiu kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas a po
ohriatí. Počas odstátia ich nechajte v mikrovlnnej rúre. Odporúčame, aby ste do
tekutín vložili plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku. Zabráňte nadmernému
zohriatiu jedla (a následnému rozliatiu).
Ak je to potrebné, odporúča sa podhodnotiť čas varenia a pridať dodatočný čas
ohrievania.
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné, aby ste si zaznamenali potrebný čas
- pre referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postáť - aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke
neodporúča iný čas.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si tiež
kapitolu s bezpečnostnými opatreniami.
42_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 42
2012-08-16 �� 3:50:57
Prihrievanie kvapalín
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla
vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po
zohrievaní. Aby ste zabránili výbušnému vyvretiu a možnému obareniu, do
nápojov musíte umiestniť lyžičku alebo sklenenú paličku a zamiešať ich pred
ohrievaním, počas neho a po ňom.
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
250 ml
(1 džbán)
500 ml
(2 džbány)
900 W
1½-2
1-2
Nalejte do džbánu a ohrievajte
nezakryté: 1 šálka v strede, 2 šálky
vedľa seba.
Počas odstátia nechajte
v mikrovlnnej rúre a dobre
zamiešajte.
Polievka
(chladená)
250 g
450 g
900 W
3-4
4-5
2-3
Nalejte do hlbokého keramického
taniera alebo hlbokej keramickej
misky. Zakryte plastovým krytom.
Po prihriatí dobre zamiešajte.
Pred podávaním znovu zamiešajte.
Dusené mäso
(chladené)
450 g
600 W
5½-6½
2-3
Dusené mäso vložte do hlbokej
keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Príležitostne premiešajte počas
ohrievania a opätovne pred
odstátím a podávaním.
Cestoviny
s omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
4½-5½
3
Vložte cestoviny (napr. špagety
alebo vaječné rezance) do
plochej keramickej misky. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Pred podávaním
zamiešajte.
Plnené
cestoviny
s omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
5½-6½
3
Vložte plnené cestoviny (napr.
ravioli, tortellini) do hlbokej
keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania
a opätovne pred odstátím
a podávaním.
Plátky mäsa
(chladené)
350 g
600 W
5-6
3
Plátky mäsa 2-3 chladených
zložiek na keramickom tanieri.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou
do mikrovlnnej rúry.
Nápoje (káva,
čaj a voda)
3-3½
POUŽÍVANIE RÚRY
Prihrievanie tekutín a jedla
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
používanie rúry _43
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 43
2012-08-16 �� 3:50:57
Prihrievanie detskej stravy
Detská strava
Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Po
prihriatí dobre zamiešajte! Pred servírovaním nechajte postáť 2-3 minúty. Znovu
zamiešajte a skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota servírovania: medzi 30-40
°C.
Detské mlieko
Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej fľašky. Zohrievajte nezakryté. Nikdy
neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade prehriatia
môže fľaška vybuchnúť. Pred odstátím dobre zatraste a opätovne pred
podávaním! Pred daním detskej stravy alebo mlieka dieťatku vždy starostlivo
skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota servírovania: pribl. 37°C.
POZNÁMKA:
Detské jedlo je obzvlášť potrebné opatrne skontrolovať skôr, ako sa
bude podávať, aby sa zabránilo popáleniu. Použite úrovne výkonu a časy
v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre ohrievanie.
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Detská
strava
(zelenina +
mäso)
190 g
600 W
30 sek.
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera.
Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte.
2-3 minúty nechajte odstáť.
Pred podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Detská
ovsená
kaša
(pšenica +
mlieko +
ovocie)
190 g
600 W
20 sek.
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera.
Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte.
2-3 minúty nechajte odstáť.
Pred podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Detské
mlieko
100 ml
300 W
30-40 sek.
2-3
Dobre zamiešajte alebo
zatraste a prelejte do
sterilizovanej sklenenej fľašky.
Umiestnite do stredu taniera.
Varte nezakryté. Dobre
zatraste a nechajte odstáť
najmenej na 3 minúty. Pred
podávaním dobre zatraste
a opatrne skontrolujte teplotu.
200 ml
1 min. až
1 min.
10 sek.
Pokyny
44_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 44
2012-08-16 �� 3:50:57
Rozmrazovanie
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného
jedla. Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto
môže predstavovať vynikajúcu výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní
hostia.
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevráťte, vylejte
akúkoľvek kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky.
Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievať, môžu sa zakryť
tak, že ich počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie.
POUŽÍVANIE RÚRY
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopiť. Odstráňte akékoľvek
kovové upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa umožnilo v
odtečení roztopenej kvapaliny.
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zohrievať, zastavte rozmrazovanie
a pred pokračovaním nechajte odstáť aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstáť, aby sa dokončilo rozmrazovanie.
Čas odstátia pre kompletné rozmrazovanie sa bude odlišovať v závislosti od
rozmrazovaného množstva. Obráťte sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Rada: Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie množstvá
trvajú kratšie ako väčšie. Nezabudnite na túto radu počas zmrazovania
a rozmrazovania jedla.
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C použite
ako sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
používanie rúry _45
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 45
2012-08-16 �� 3:50:57
Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovať s použitím úrovne výkonu
rozmrazovania (180 W).
Jedlo
Porcia
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Mleté mäso
250 g
500 g
4-6
9-11
15-30
Bravčové rezne
250 g
7-8
Mäso umiestnite na keramický
plech.
Tenšie okraje zakryte hliníkovou
fóliou.
V polovici rozmrazovania prevráťte!
Kuracie kúsky
500 g
(2 ks)
12-14
15-60
Celé kura
1200 g
28-32
Najskôr vložte kúsky kuraťa
kožkou smerom nadol, celé kura
najprv prsiami nadol na keramický
tanier. Zakryte tenšie časti,
ako napríklad krídla a končeky
hliníkovou fóliou. V polovici
rozmrazovania prevráťte!
Rybie prsty
200 g
6-7
10-25
Celá ryba
400 g
11-13
Mrazenú rybu položte do stredu
keramického taniera.
Umiestnite tenšie časti pod
hrubšie časti.
Zakryte užšie časti prstov a chvost
celej ryby obaľte do hliníkovej fólie.
V polovici rozmrazovania prevráťte!
300 g
6-7
5-10
Ovocie rozmiestnite na plytkom
okrúhlom sklenenom tanieri (s
veľkým priemerom)
2 ks
4 ks
1-1½
2½-3
5-20
Hrianka/Sendvič
250 g
4-4½
Rolky umiestnite do kruhu alebo
chlieb vodorovne na kuchynský
papier na keramický plech.
V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nemecký chlieb
(múka + ražná múka)
500 g
7-9
Mäso
Hydina
Ryba
Ovocie
Bobuľové plody
Chlieb
Chlebové rolky
(každá pribl. 50 g)
46_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 46
2012-08-16 �� 3:50:57
GRIL
Ohrevné prvky grilu sa nachádzajú pod stropom otvoru. Fungujú vtedy, keď sú
dvierka zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaisťuje rovnomernejšie
opečenie. Predhriatie grilu na 2 až 3 minúty zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie plátky,
sendviče a všetky druhy hrianok s oblohou.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, nezabudnite, že jedlo sa musí umiestniť na
vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné pokyny.
POUŽÍVANIE RÚRY
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byť ohňovzdorné a môže obsahovať kovy. Nepoužívajte žiadny typ
plastového náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
MIKROVLNNÉ OHRIEVANIE + GRIL
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu
s rýchlosťou mikrovlnného varenia.
Funguje len vtedy, keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča. Kvôli otáčaniu
taniera sa jedlo rovnomerne opečie. Pre tento model je dostupných päť
kombinačných režimov: 600 W + gril, 450 W + gril, 300 W + gril, 180 W + gril a
100 W + gril.
Náčinie na varenie pre varenie s mikrovlnným ohrevom a grilom
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzať mikrovlnné žiarenie.
Náčinie na varenie musí byť ohňovzdorné. Pri kombinovanom režime
nepoužívajte kovové náčinie na varenie. Nepoužívajte žiadny typ plastového
náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Jedlo vhodné pre varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy
varených jedál, ktoré je potrebné ohriať a opiecť (napr. varené cestoviny), ako
aj jedlá, ktoré vyžadujú krátky čas varenia, aby schrumkavela horná časť jedla.
Tento režim sa môže tiež použiť pre hrubé porcie jedla, ktorým prispieva opečená
a chrumkavá horná časť (napr. kuracie kúsky, pričom ich musíte v polovici varenia
obrátiť). Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke grilovania.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Vždy, keď sa použije kombinovaný režim (mikrovlnné ohrievanie + gril),
nezabudnite, že jedlo sa musí umiestniť na vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú
iné postupy. Pokyny nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Jedlo sa musí otočiť, ak sa má opiecť z obidvoch strán.
Sprievodca grilovaním
2-3 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie. Pri
ich vyberaní používajte chňapky.
používanie rúry _47
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 47
2012-08-16 �� 3:50:57
Čerstvé jedlo
Porcia
Príkon
1. strana 2. strana
- trvanie - trvanie
(min)
(min)
Pokyny
Plátky hrianok
4 ks
(každý
25 g)
Iba
grilovanie
2-3
2-2½
Plátky hrianok položte vedľa seba na
vysoký stojan.
Grilované
paradajky
400 g
(2 ks)
300 W +
gril
5-6
-
Paradajky rozrežte na polovičky.
Posypte ich syrom. Umiestnite
ich do kruhu na plochý tanier z
ohňovzdorného skla. Tanier dajte
na nízky stojan. 2-3 minúty nechajte
odstáť.
Paradajkovosyrová hrianka
4 ks
(300 g)
180 W +
gril
5-6
-
Najskôr opečte plátky chleba. Hrianku
s obložením položte na vysoký stojan.
2-3 minúty nechajte odstáť.
Hrianka Hawaii
(šunka, ananás,
plátky syra)
4 ks
(500 g)
300 W +
gril
5-6
-
Najskôr opečte plátky chleba. Hrianku
s obložením položte na vysoký stojan.
2-3 minúty nechajte odstáť.
Zapekané
zemiaky
500 g
450 W +
gril
14-16
-
Zemiaky rozrežte na polovičky.
Položte ich do kruhu na vysoký stojan
s rozrezanou stranou na gril.
Zemiaky/
zelenina
v cestíčku
(chladené)
450 g
450 W +
gril
9-11
-
Čerstvé cestíčko vložte do malého
taniera z ohňovzdorného skla. Tanier
umiestnite na nízky stojan.
Po varení nechajte 2-3 minúty odstáť.
Pečené jablká
2 jablká
(pribl.
400 g)
300 W +
gril
6-7
-
Odstráňte jadrá jabĺk a naplňte ich
hrozienkami a lekvárom. Navrch
položte prúžky mandlí. Jablká položte
na plochý tanier z ohňovzdorného
skla. Položte ho priamo na otočný
tanier.
Kuracie kúsky
500 g
(2 ks)
300 W +
gril
9-11
8-10
Potrite kuracie kúsky olejom
a koreninami. Položte ich do kruhu na
vysoký stojan. Po grilovaní nechajte
2-3 minúty odstáť.
Hovädzie
stejky (stredné)
400 g
(2 ks)
Iba
grilovanie
8-12
6-10
Hovädzie steaky namažte olejom.
Položte ich do kruhu na vysoký stojan.
Po grilovaní nechajte 2-3 minúty
odstáť.
Opekaná ryba
400-500 g
300 W +
gril
6-8
5½-6½
Potrite kožu celej ryby olejom
a pridajte bylinky a koreniny. Dve ryby
položte vedľa seba (hlavou k chvostu)
na vysoký stojan. Po grilovaní nechajte
2-3 minúty odstáť.
48_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 48
2012-08-16 �� 3:50:57
Sprievodca pre podnos na schrumkavenie
Odporúčame, aby ste podnos na schrumkavenie predhrievali priamo na
tanieri. Podnos na schrumkavenie predhrievajte 3-4 minúty a postupujte
podľa časov a pokynov uvedených v tabuľke. Pri ich vyberaní používajte chňapky.
Jedlo
Porcia
Predhrievanie
Čas
(min.)
3
Režim
600 W +
gril
Pokyny
Čas
(min.)
3-4
Slanina
4-6
plátkov
(80 g)
600 W +
gril
Grilované
paradajky
200 g
600 W +
gril
3
300 W +
gril
3½-4½
Zemiakové
kliny
250 g
600 W +
gril
4
450 W +
gril
8-10
Grilovaná
zelenina
250 g
600 W +
gril
4
450 W +
gril
5-7
Mrazená
pizza
350 g
600 W +
180 °C
4
450 W +
200 °C
10-12
Mrazené
bagety
250 g
600 W +
180 °C
3
180 W +
200 °C
10-12
Mrazené
hranolčeky
do rúry
250 g
600 W +
180 °C
4
180 W +
200 °C
12-14
Kuracie
nugety
300 g
600 W +
gril
4
600 W +
gril
6-8
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Na podnos na
schrumkavenie poukladajte plátky.
Podnos dajte na vysoký stojan.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Paradajky rozrežte
na polovičky. Posypte ich syrom.
Poukladajte do kruhu na podnose
a položte na vysoký stojan.
Zemiaky opláchnite a vyčistite.
Rozrežte na kliny alebo kocky.
Potrite olivovým olejom, bylinkami
a koreninami. Kocky rovnomerne
rozmiestnite na podnose. Podnos
dajte na vysoký stojan. Po 5 až 7
minútach obráťte.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte a natrite 1 polievkovou
lyžicou oleja. Na podnos umiestnite
čerstvo naporciovanú zeleninu,
napr. kúsky papriky, cibule, plátky
cukiny a hríby. Podnos dajte na
vysoký stojan.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Na podnos na
schrumkavenie umiestnite mrazenú
pizzu. Podnos dajte na vysoký
stojan.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Na podnos položte dve
mrazené bagety s naplnením (napr.
zelenina, šunka a syr). Podnos dajte
na vysoký stojan.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Rozmiestnite hranolčeky
rovnomerne na podnos na
schrumkavenie. Podnos dajte na
vysoký stojan. V polovici času
varenia prevráťte.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Podnos natrite 1
polievkovou lyžicou oleja. Kuracie
nugety položte na podnos na
schrumkavenie. Podnos dajte na
vysoký stojan. Po 5 až 6 minútach
obráťte.
POUŽÍVANIE RÚRY
Režim
Varenie
používanie rúry _49
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 49
2012-08-16 �� 3:50:57
PRÚDENIE TEPLA
Varenie s prúdením tepla je tradičná a dobre známa metóda varenia v bežnej rúre
pomocou horúceho vzduchu.
Ohrevný prvok a ventilátor sa nachádzajú na bočnej stene, aby cirkuloval horúci
vzduch.
Náčinie na varenie pre varenie s prúdením tepla:
Môžete použiť všetko bežné náčinie na varenie vhodné do rúry, plechy na
pečenie a podnosy, čiže všetko, čo by ste normálne používali v rúre s prúdením
tepla.
Jedlo vhodné pre varenie s prúdením tepla:
Všetky koláče, jednotlivé čajové koláče, rolky a múčniky by sa mali robiť v tomto
režime, ako aj bohaté ovocné koláče, pečivo choux a suflé.
MIKROVLNNÝ OHREV A PRÚDENIE TEPLA
Tento režim kombinuje mikrovlnnú energiu s horúcim vzduchom, a tým skracuje
čas varenia zatiaľ, čo vytvára na jedle hnedý a chrumkavý povrch.
Varenie s prúdením tepla je bežná a dobre známa metóda varenia jedla v rúre
pomocou horúceho vzduchu cirkulovaného ventilátorom na ľavej strane
vnútorného priestoru.
Pre tento model je dostupných päť kombinačných režimov:
600 W + prúdenie tepla, 450 W + prúdenie tepla, 300 W + prúdenie tepla, 180 W
+ prúdenie tepla a 100 W + prúdenie tepla.
Náčinie na varenie pre varenie s mikrovlnným ohrevom a prúdením tepla:
Malo by umožňovať prechádzaniu mikrovlnnej energie. Malo by byť vhodné do
rúry (ako napríklad sklo, hrnčiarske výrobky, porcelán bez kovových pásikov)
a byť podobné náčiniu na varenie opísanom pri mikrovlnnom ohreve s grilom.
Jedlo vhodné pre varenie mikrovlnným ohrevom a prúdením tepla:
Všetky druhy mäsa a hydiny ako aj dusené a zapečené jedlá, koláče
z piškótového cesta a ľahké ovocné koláče, bublaniny a mrveničkové koláče,
pečená zelenina, čajové koláčiky a chleby.
50_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 50
2012-08-16 �� 3:50:57
Vodiaca lišta prúdenia tepla
Predhrejte pred varením prúdením tepla pomocou funkcie rýchleho
predhrievania na požadovanú teplotu. Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke
ako smerodajné pre varenie s prúdením tepla. Pri ich vyberaní používajte chňapky.
Porcia
Príkon
Čas
Pokyny
PIZZA
Mrazená pizza
(upečená)
300-400 g
450 W +
200 °C
7-9
Pizzu položte na nízky stojan. Po pečení nechajte
2-3 minúty odstáť.
CESTOVINY
Mrazené
lazane
400 g
450 W +
200 °C
16-18
Vložte do vhodne veľkej nádoby z ohňovzdorného
skla alebo nechajte v pôvodnom balení (uistite sa,
že je vhodné pre mikrovlnný ohrev a rúru) Mrazené
lazane umiestnite na nízky stojan. Po varení
nechajte 2-3 minúty odstáť.
MÄSO
Pečené
mäso/pečená
jahňacina
(stredne veľká)
1000-1200 g
450 W +
160 °C
1. strana
15-17
2. strana
10-14
Potrite hovädzie mäso/jahňacie mäso olejom
a pokoreňte ho korením, posoľte a posypte
paprikou. Položte ho do nízkeho stojana, a to
najskôr so stranou na odkvapkávanie tuku
smerom nadol. Po varení zabaľte do hliníkovej fólie
a 10 až 15 minút nechajte odstáť.
Opekané kura
1100-1200 g
450 W +
190 °C
1. strana
15-17
2. strana
13-15
Potrite kura olejom a koreninami. Kura najskôr
položte prsiami nadol a potom prsiami nahor na
nízky stojan. Po varení nechajte 5 minút odstáť.
CHLIEB
Mrazené
chlebové rolky
6 ks (350 g)
100 W +
160 °C
6-8
Rožky položte do kruhu na nízky stojan.
2-3 minút nechajte odstáť.
Cesnakový
chlieb
(chladený,
predpečený)
200 g (1 ks)
180 W +
220 °C
6-8
Položte chladenú bagetu na mastný papier na
nízky stojan. Po pečení nechajte 2 - 3 minúty
odstáť.
KOLÁČ
Mramorovaný
koláč (čerstvé
cesto)
700 g
Len 180 °C
70-80
Čerstvé cesto umiestnite do malej obdĺžnikovej
čiernej kovovej misky na pečenie (dĺžka 25 cm).
Tanier umiestnite na nízky stojan. Po pečení
nechajte 5 - 10 minúty odstáť.
Muffiny
(čerstvé cesto)
6 x 45 g
(350-400 g)
Len 175 °C
20-25
Čerstvé cesto rovnomerne naplňte do čiernej
kovovej misky pre 6 muffinov. Tanier umiestnite na
nízky stojan. Po upečení nechajte 5 minút odstáť.
Croissanty/
Chlebové
rolky (čerstvé
cesto)
200-250 g
Len 200 °C
13-18
Položte chladený croissant alebo chlebovú rolku
na mastný papier na nízky stojan.
Mrazený koláč
1000 g
180 W +
160 °C
16-18
Mrazený koláč umiestnite priamo na nízky stojan.
Po rozmrazení a ohriatí nechajte 15 - 20 minút
odstáť.
POUŽÍVANIE RÚRY
Čerstvé jedlo
používanie rúry _51
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 51
2012-08-16 �� 3:50:57
Rýchlo a jednoducho
ROZTÁPANIE MASLA
Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým krytom.
Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 900 W, kým sa maslo neroztopí.
ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450 W, kým sa čokoláda neroztopí.
Počas roztápania raz alebo dvakrát zamiešajte. Pri vyberaní používajte chňapky!
ROZTÁPANIE KRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
ROZTÁPANIE ŽELATÍNY
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na 5 minút do studenej vody.
Odtečenú želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W. Po roztopení pomiešajte.
VARENIE POLEVY/CUKROVEJ POLEVY (PRE KOLÁČ A TORTU)
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g) s 40 g cukru a 250 ml studenej vody.
Varte nezakryté v miske z varného skla 3½ až 4½ minúty pri výkone 900 W, kým nebude
poleva priehľadná. Počas varenia dvakrát zamiešajte.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných bobuľových plodov) do vhodne veľkej misky
z varného skla s krytom. Pridajte 300 g želírovacieho cukru a dobre zamiešajte. Varte
zakryté 10-12 minút s použitím 900 W. Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
Vylejte priamo do malých pohárikov na džem so zakrútiteľnými viečkami. 5 minút nechajte
odstáť na uzávere.
VARENIE PUDINGU
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov výrobcu a dobre
zamiešajte. Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté 6½ až
7½ minút s použitím 900 W. Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
OPEKANIE KÚSKOV MANDLÍ
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí rovnomerne na stredne veľký keramický tanier.
Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte počas 3½ až 4½ s použitím 600 W. Nechajte 2-3
minúty odstáť v rúre. Pri vyberaní používajte chňapky!
VYPÍNANIE SIGNALIZÁCIE
Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie.
1. Ak chcete signalizáciu vypnúť, naraz stlačte
tlačidlo Stop/Cancel/Power Save (Zastaviť/
Zrušiť/Úspora energie) a tlačidlo Start
(Spustiť).
2. Ak chcete signalizáciu znovu zapnúť, znovu
naraz stlačte tlačidlo Stop/Cancel/Power
Save (Zastaviť/Zrušiť/Úspora energie) a
tlačidlo Start (Spustiť).
52_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 52
2012-08-16 �� 3:50:58
DETSKÁ BEZPEČNOSTNÁ ZÁMKA
Detská bezpečnostná zámka rúry vám umožní uzamknúť ovládací panel, aby sa rúra
chránila pred neúmyselným použitím.
Uzamknutie rúry
POUŽÍVANIE RÚRY
1. Naraz stlačte tlačidlo Keep warm
(Udržiavanie zohriatia) a tlačidlo Memory
(Pamäť) a držte ich stlačené 3 sekundy.
2. Na displeji sa zobrazí panel uzamknutia, ktorý
naznačuje, že sa uzamkli všetky funkcie.
Odomknutie rúry
1. Naraz stlačte tlačidlo Keep warm
(Udržiavanie zohriatia) a tlačidlo Memory
(Pamäť) a držte ich stlačené 3 sekundy.
2. Symbol uzamknutia zmizne, čím naznačuje
odomknutie funkcií.
používanie rúry _53
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 53
2012-08-16 �� 3:50:59
RÝCHLE PREDHRIEVANIE RÚRY
Pri varení prúdením tepla sa odporúča, aby ste predhriali rúry na požadovanú teplotu
skôr, ako do nej vložíte jedlo. Keď rúra dosiahne požadovanú teplotu, uchová sa
približne na 10 minút. Následne sa automaticky vypne.
Skontrolujte, či je ohrevný prvok v správnej polohe pre vami požadovaný typ varenia.
1. Volič režimu otočte do polohy režimu Fast
Preheat (Rýchle predhrievanie).
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte
želanú teplotu. (Predvolené: 180 °C)
3. Stlačením tlačidla Selector (Volič) nastavte
požadovanú teplotu. (40 až 230 °C)
4. Stlačte tlačidlo Start (Spustiť).
Výsledok: Rúra sa predhreje na požadovanú
teplotu.
• Časy displeja sú 8 sekúnd.
Príklad) V režime rýchleho prihrievania pri
180 °C.
• Po dosiahnutí predvolenej teploty rúra 4-krát zapípa a teplota sa na 10
minút uchová.
• Po 10 minútach 4-krát zapípa a zastaví sa prevádzka.
V prípade, že vnútorná teplota dosiahla predvolenú hodnotu, rúra zapípa 4-krát,
keď sa teplota a predvolená teplota na 10 minút udrží.
54_používanie rúry
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 54
2012-08-16 �� 3:50:59
čistenie a starostlivosť
ČISTENIE RÚRY
Para vytvorená systémom čistenia parou namočí povrchu vnútorného priestoru.
Po použití funkcie čistenia parou môžete jednoducho vyčistiť vnútorný priestor
rúry.
Upozornenie:
• Túto funkciu používajte len po úplnom schladení rúry. (Izbová teplota)
• Používajte len normálnu vodu a nie destilovanú vodu.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Používanie funkcie čistenia parou
1. Otvorte dvierka.
2. Naplňte misku na vodu podľa vodiacej čiary
v jej vnútornej časti.
• Čiara predstavuje približne 30 ml.
3. Misku s vodou upevnite k pravej strane rúry.
4. Zatvorte dvierka.
5. Volič režimu otočte do polohy režimu
Čistenie parou. A stlačte tlačidlo Start
(Spustiť).
čistenie a starostlivosť _55
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 55
2012-08-16 �� 3:51:00
6. Otvorte dvierka.
7. Vnútorný priestor rúry čistite suchou utierkou.
Vyberte tanier a kuchynským papierom
poutierajte priestor pod podstavcom.
• Počas režimu „Steam Clean (Čistenie parou)“ môžete použiť len misku na
vodu.
• Keď varíte nekvapalinové položky, vyberte misku na vodu pretože môže
poškodiť mikrovlnnú rúru, prípadne spôsobiť požiar.
Čistenie mikrovlnnej rúry
Rúru pravidelne čistite, aby ste zabránili v nahromadeniu masti a zvyškov jedál, a
to hlavne na vnútorných a vonkajších povrchoch dverí a tesnení dvier.
1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou vodou.
Opláchnite a poutierajte dosucha.
2. Pomocou namydlenej handričky odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na
vnútorných povrchoch. Opláchnite a poutierajte dosucha.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy, umiestnite
šálku rozriedenej citrónovej šťavy na dno prázdnej rúry a zahrejte ju na desať
minút pri maximálnom výkone.
4. Umyte vnútornú časť.
Upozornenie
• Buďte obzvlášť opatrní, aby ste NEROZLIALI vodu do vetracích otvorov.
• NIKDY nepoužívajte drsné produkty alebo chemické rozpúšťadlá.
• VŽDY zaistite, aby tesnenia dverí boli čisté, aby sa zabránilo vo vytváraní
čiastočiek a mohli sa poriadne zatvárať dvere.
56_čistenie a starostlivosť
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 56
2012-08-16 �� 3:51:01
riešenie problémov a kód
chyby
Opravu môže uskutočniť len kvalifikovaný servisný technik.
Ak je potrebný servis rúry, odpojte ju a kontaktujte najbližšie zákaznícke
stredisko spoločnosti Samsung.
Pri volaní majte pripravené nasledujúce informácie:
• Číslo modelu a sériové číslo (nachádza sa na zadnej strane rúry.)
• Podrobnosti o záruke
• Jasný popis problému
Ak sa rúra musí dočasne uskladniť, použite čisté suché miesto, pretože prach a vlhkosť
môžu rúru poškodiť.
RIEŠENIE PROBLÉMOV A KÓD CHYBY
USKLADNENIE A OPRAVA VAŠEJ MIKROVLNNEJ RÚRY
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak máte s rúrou problém, vyskúšajte nižšie uvedené navrhované riešenia. Môže vám
ušetriť čas a problémy spojené so zbytočnou žiadosťou o servis.
Jedlo zostane neuvarené.
• Uistite sa, že ste správne nastavili čas a že ste stlačili tlačidlo Start (Spustiť).
• Pevne zatvorte dvierka.
• Uistite sa, že sa nevypálila poistka alebo neodpojil prerušovač.
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.
• Uistite sa, že sa použil vhodný čas varenia.
• Uistite sa, že sa použila vhodná úroveň výkonu.
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).
• Uistite sa, že používate vhodné náčinie na varenie bez kovových pásikov.
• Uistite sa, že ste v rúre nenechali vidličky alebo iné kovové riady.
• Ak používate hliníkovú fóliu, uistite sa, že nie je veľmi blízko pri vnútorných
stenách.
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.
• Počas prevádzky rúry môže dochádzať k jemnému rušeniu televízorov
alebo rádioprijímačov. Aby ste tento problém minimalizovali, pokúste sa rúru
namontovať ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
riešenie problémov a kód chyby _57
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 57
2012-08-16 �� 3:51:01
Elektronické rušenie spôsobuje resetovanie displeja.
• Odpojte sieťovú zástrčku a znova ju pripojte. Vynulujte čas.
V rúre sa vytvára kondenzácia.
• Je to normálny jav. Po varení to jednoducho utrite.
Ventilátor pokračuje v prevádzke aj po vypnutí rúry.
• Je to normálny jav. Chladiaci ventilátor pokračuje v prevádzke až 3 minúty po
vypnutí rúry.
Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Je to normálny jav.
Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Je to normálny jav.
Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.
• Je to normálny jav.
Je počuť klikanie, keď je rúra v prevádzke, a to hlavne v režime
rozmrazovania.
• Je to normálny jav.
KÓDY CHYBY
Kód chyby
Všeobecné funkcie
OTVORENÝ SNÍMAČ TEPLOTY
V prípade, že hodnota snímača teploty je vyššia ako 250 °C
počas prevádzky/zrušenia.
SKRATOVANÝ SNÍMAČ TEPLOTY
V prípade, že hodnota snímača teploty je nižšia ako 5 °C
počas prevádzky/zrušenia.
NAD 230 °C POČAS PREVÁDZKY REŽIMU MWO
V prípade, že teplota stúpne nad 230 °C počas prevádzky
režimu mikrovlnného žiarenia (je cítiť oheň)
ZVLHČOVAČ S/W:
V prípade, že zlyhá zaznamenávanie ZVLHČOVAČA, keď sa
na 1 minútu otvorí alebo zatvorí.
58_riešenie problémov a kód chyby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 58
2012-08-16 �� 3:51:01
technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zdroj energie
Príkon napájania
230 V pri 50 Hz
Maximálny výkon
3050 W
Mikrovlnné ohrievanie
1550 W
Gril
1550 W
Prúdenie tepla
2000 W
Výstupný výkon
100 W / 900 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75P (20)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery
(Š x V x H)
Vonkajšie
520 x 385 x 481 mm
Priestor rúry
400 x 235 x 385 mm
Objem
Hmotnosť
Úroveň hluku
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spoločnosť Samsung sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty.
Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry CP1370 značky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
36 litrov
Čistá
Približne 26,5 kg
42 dBA
technické údaje _59
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 59
2012-08-16 �� 3:51:01
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kód č.: DE68-04022D
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_SK.indb 60
2012-08-16 �� 3:51:01
CP1370
Mikrovlnná trouba
uživatelská příručka
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
možnosti bez hranic
ČEŠTINA
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Chcete-li získat přístup
k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 1
2012-08-16 �� 3:45:53
jak používat tuto příručku
Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka spotřebitele
obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě:
• Bezpečnostní opatření
• Vhodné příslušenství a nádobí
• Praktické rady pro přípravu pokrmů
• Tipy pro přípravu pokrmů
důležité bezpečnostní
informace
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ.
Před použitím trouby je třeba postupovat podle následujících pokynů.
• Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují
vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při
instalaci, údržbě a provozu spotřebiče počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
• Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti vaší mikrovlnné trouby
mohou mírně lišit od charakteristik uvedených v příručce a nemusí být použity všechny výstražné
symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko
nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
• Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze pro pro domácí použití.
Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu textilií nebo polštářků plněných semínky. Hrozí
popálení a riziko požáru. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo nesprávné
použití tohoto spotřebiče.
• Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu. To by negativně
ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Důležité bezpečnostní symboly a pokyny.
V textu této uživatelské příručky jsou použity následující symboly:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
vážná zranění nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
lehké zranění osob nebo škodu na majetku.
UPOZORNĚNÍ
Abyste omezili riziko požáru, výbuchu, úrazu elektrickým
proudem nebo zranění při používání mikrovlnné trouby,
dodržujte tato základní bezpečnostní opatření.
jak používat tuto příručku _2
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 2
2012-08-16 �� 3:45:53
Neprovádějte.
Nerozebírejte.
Nedotýkejte se.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
Vyžádejte si pomoc servisního střediska.
Zaznamenat
Důležité
VAROVÁNÍ
Důležité výstražné symboly pro instalaci
Instalaci spotřebiče musí provést odborný technik s kvalifikací pro mikrovlnné trouby,
proškolený výrobcem. Nahlédněte do části „Instalace mikrovlnné trouby“.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do vhodné zásuvky a používejte tuto zásuvku pouze
pro tento spotřebič. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte ani
prodlužovací kabel.
- Nedodržení tohoto doporučení a sdílení zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo
prodloužení přívodního kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Nepoužívejte elektrické transformátory. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést ke vzniku úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu, potížím se spotřebičem nebo ke zranění.
Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení zařízení od zdroje napájení.
Toho lze dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky nebo (v případě pevného připojení)
začleněním vypínače odpovídajícího pravidlům pro kabeláž. (pouze vestavěné modely)
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro instalaci na pult nebo polici, neměla by být umístěna ve
skříňce.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů. Spotřebič neinstalujte ve
vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu
záření a vodě (dešťové kapky). Spotřebič neinstalujte na místě, kde může dojít k úniku plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech, karavanech a podobných vozech.
Spotřebič musí být řádně uzemněn. Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému
vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu
nebo potížím se spotřebičem.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá místním a celostátním předpisům.
3_důležité bezpečnostní informace
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 3
2012-08-16 �� 3:45:54
UPOZORNĚNÍ
Výstražné symboly pro instalaci
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
z důvodu úniku elektrického proudu.
Spotřebič instalujte na rovném pevném povrchu s dostatečnou nosností.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést ke vzniku abnormálních vibrací nebo k potížím se
spotřebičem.
Spotřebič umístěte do správné vzdálenosti od stěny.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k přehřátí a požáru.
Minimální výška nezbytného volného prostoru nad povrchem trouby.
VAROVÁNÍ
Důležité výstražné symboly pro elektroinstalaci
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky správným způsobem tak, aby
napájecí kabel směřoval k podlaze.
- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou
poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku
napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Jestliže je třeba spotřebič nebo napájecí kabel opravit, kontaktujte místní servisní středisko.
UPOZORNĚNÍ
Výstražné symboly pro elektroinstalaci
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
VAROVÁNÍ
Důležité výstražné symboly pro používání
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Během vaření nebo krátce po ukončení vaření dbejte, abyste se nedotkli dvířek, topného tělesa
ani jakékoli jiné části zařízení.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k popáleninám.
důležité bezpečnostní informace _4
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 4
2012-08-16 �� 3:45:54
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.
Při manipulaci s topnými tělesy používejte vybavení určené pro manipulaci s topným tělesem
a použijte ochranné rukavice. Zkontrolujte také, zda teplota po ukončení vaření dostatečně
poklesla (po grilování nebo kombinovaném vaření vyčkejte nejméně 10 minut).
VŽDY při vyjímání pokrmu z trouby používejte kuchyňské rukavice, aby nedošlo k popálení.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže.
Důvod: Uvolněný horký vzduch nebo pára by mohly způsobit opaření.
Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu může způsobit zpožděný prudký var, proto je při
manipulaci s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nechte VŽDY nádobu stát v troubě
alespoň 20 sekund po skončení ohřevu, aby se teplota vyrovnala. Při ohřívání pokrm v případě
potřeby míchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí. Jestliže dojde k opaření, postupujte podle
těchto pokynů POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:
-
-
-
-
Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.
Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Vyhledejte lékaře.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či
servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve
skořápce, protože by mohla explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného ohřevu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu eliminace rizika popálení je nutné obsah dětských lahví před podáváním
promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho teplotu.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez dozoru pouze v případě, že jste je
odpovídajícím způsobem poučili, jak ji bezpečně používat a jaká jsou rizika nesprávného použití.
VAROVÁNÍ: Pracuje-li spotřebič v kombinovaném režimu, měly by jej děti používat pouze pod
dohledem dospělých osob, protože dochází ke vzniku vysoké teploty.
Spotřebič není určen pro používání dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnosti nebo osobami, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti,
pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly o používání spotřebiče poučeny.
VAROVÁNÍ: Během používání se mohou zahřát přístupné součásti. Chraňte své děti před
popálením.
VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření
a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože obalové materiály mohou být pro děti
nebezpečné.
- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.
5_důležité bezpečnostní informace
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 5
2012-08-16 �� 3:45:54
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické,
smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou
mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání
spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
Nikdy nepoužívejte v mikrovlnné troubě víceúčelovou pánev, a to ani pro funkci rozmrazování.
- Mohlo by dojít k jiskření nebo požáru.
Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely než vaření.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést ke vzniku požáru.
Před ohříváním otevřete uzavřené nádoby (dětské láhve, láhve s mlékem apod.) a do potravin,
které mají skořápku nebo slupku (vejce, ořechy atd.), udělejte nožem otvor.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k popálení nebo zranění následkem roztržení
potraviny.
Nedotýkejte se vnitřních částí spotřebiče ihned po ukončení vaření, protože povrch vnitřních
částí spotřebiče se po delším ohřívání nebo ohřívání malé porce pokrmu zahřeje.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k popáleninám.
Nepoužívejte hliníkovou fólii, kovové předměty (například nádoby, vidličky apod.) ani nádobí se
zlatými nebo stříbrnými linkami.
- Mohlo by dojít k jiskření nebo požáru.
Nikdy neohřívejte plastové nebo papírové nádoby a nepoužívejte je s funkcí trouby.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést ke vzniku požáru.
Dbejte na to, aby pokrm při přípravě v troubě nepřišel do styku s topným tělesem.
- Mohlo by dojít k požáru.
Potraviny nadměrně nezahřívejte.
- Mohlo by dojít k požáru.
Neohřívejte potraviny zabalené v papíru, jaký se používá na časopisy nebo noviny.
- Mohlo by dojít k požáru.
Do okolí trouby neumisťujte spreje s hořlavou náplní ani hořlavé předměty.
- Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo k výbuchu.
Pokud pokrm ve varném prostoru vzplane, neotevírejte dvířka.
- Pokud dvířka otevřete, vnikne dovnitř vzdušný kyslík a může dojít k požáru.
Do vstupních a výstupních otvorů spotřebiče nevkládejte prsty, kovové ani jiné předměty
(špendlíky, jehly apod.). Vnikne-li do těchto otvorů cizí předmět, odpojte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte místní servisní středisko nebo dodavatele svého výrobku.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
NIKDY nenaplňujte nádoby až po okraj a volte nádoby, které jsou nahoře širší než dole, abyste
zamezili přetečení tekutiny. Láhve s úzkým hrdlem mohou při přehřátí také explodovat.
NIKDY neohřívejte dětskou láhev s nasazenou savičkou, protože láhev by mohla při přehřátí
explodovat.
NEDOTÝKEJTE SE topných těles ani vnitřních stěn trouby, dokud trouba nevychladne.
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal
do blízkosti horkých povrchů.
Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, tento přístroj nepoužívejte.
důležité bezpečnostní informace _6
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 6
2012-08-16 �� 3:45:54
NEZAPÍNEJTE prázdnou mikrovlnnou troubu. Z bezpečnostních důvodů bude automaticky
odpojeno napájení. Troubu můžete normálně použít po nejméně 30minutovém odstavení.
Nejlepším řešením je ponechávat v troubě vloženu sklenici s vodou. Voda pohltí mikrovlnnou
energii při náhodném zapnutí trouby.
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí být trouba zapnuta,
dokud ji neopraví kompetentní pracovník.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože
takové nádoby jsou náchylné k explozi.
Pokud dojde k zaplavení spotřebiče, ihned odpojte napájecí kabel a kontaktujte místní servisní
středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě
odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
- Spotřebič je připojen k vysokému napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem
nebo požár.
- Můžete být vystaveni účinku elektromagnetického záření.
- Jestliže je třeba spotřebič opravit, kontaktujte místní servisní středisko.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních pracovníků je nebezpečné provádět
servis nebo opravy, při nichž je třeba sejmout kryt chránící před účinkem mikrovlnné energie.
V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte zástrčku napájecího
kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte napájecí kabel ze zásuvky a ponechte
dvířka trouby zavřená, aby se udusily případné plameny.
UPOZORNĚNÍ
Výstražné symboly pro používání
Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné pro použití v mikrovlnných troubách;
NEPOUŽÍVEJTE jakékoli kovové nádoby, nádobí se zlatými nebo stříbrnými linkami, jehly na
špíz, vidličky apod. Z papírových nebo plastových obalů odstraňte drátkové spony a uzávěry.
Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a poškodit troubu.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách vždy troubu průběžně kontrolujte,
protože nádoby by mohly vzplanout.
Malé množství potravin vyžaduje kratší dobu vaření nebo ohřevu.
Při použití běžných časů může dojít k jejich přehřátí a spálení.
Během provozu trouby můžete slyšet „klepání“ (především při použití funkce rozmrazování).
Důvod: Toto klepání je normální. Provází změnu elektrického výstupního výkonu.
Malé děti by NIKDY neměly mikrovlnnou troubu používat ani si s ní hrát. Rovněž by neměly být
ponechány bez dozoru poblíž zapnuté mikrovlnné trouby. Nad troubou by neměly být uloženy
žádné předměty, které by mohly děti zajímat.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich
narazit nebo si do nich přivřít prsty.
7_důležité bezpečnostní informace
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 7
2012-08-16 �� 3:45:54
Buďte opatrní, protože nápoje nebo pokrmy mohou být po ohřevu velmi horké.
- Zvláště před krmením dětí zkontrolujte, zda pokrm dostatečně vychladl.
Buďte opatrní při ohřívání tekutin, jako je voda nebo jiné nápoje.
-
-
-
-
Během vaření nebo po něm je zamíchejte.
Nepoužívejte kluzké nádoby s úzkým hrdlem.
Nádobu vyjměte nejdříve 30 sekund po ohřívání.
Nedodržení tohoto doporučení může vést k náhlému přetečení obsahu a popálení.
Nedotýkejte se pokrmu ani jakékoli jiné části během nebo ihned po ukončení ohřevu.
- Použijte kuchyňské rukavice, protože pokrm nebo nádobí mohou být horké a způsobit
popálení.
- Pokud posunete keramickou mísu nebo víceúčelovou pánev, pokrm se může rozlít a způsobit
popálení.
Jestliže se na povrchu objeví praskliny, spotřebič vypněte.
- Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se poškrábání skla dvířek trouby ostrým předmětem.
- Mohlo by dojít k poškození nebo prasknutí skla.
Nestoupejte na horní povrch spotřebiče ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, víko
trouby, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
- Předměty jako utěrky se mohou zachytit za dvířka.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár
nebo potíže s výrobkem.
Na dvířka ani na vnitřní části spotřebiče netlačte nadměrnou silou a nevystavujte je nárazům.
- Mohlo by dojít k deformaci výrobku nebo ke zranění způsobenému unikajícím
elektromagnetickým zářením.
- Zavěšování na dvířka může vést k pádu výrobku s následkem zranění.
- Jestliže jsou dvířka poškozena, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte místní servisní středisko.
Nestavte spotřebič na křehké předměty, jako je například keramický dřez nebo předměty ze skla.
- Mohlo by dojít k poškození dřezu nebo skleněného předmětu.
Spotřebič zapínejte, pouze pokud jsou dvířka zavřená.
- Používání spotřebiče znečištěného například zbytky pokrmů nebo jinými látkami může vést
k potížím se spotřebičem.
Při snímání obalu pokrmu právě vytaženého ze spotřebiče buďte opatrní.
- Pokud je pokrm horký, může se při snímání obalu náhle uvolnit horká pára a způsobit opaření.
Neodpojujte spotřebič od sítě zatažením za napájecí kabel. Pevně uchopte zástrčku a vytáhněte
ji přímým pohybem ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepřibližujte obličej ani jiné části těla ke spotřebiči během vaření nebo při otevírání dvířek po
ukončení ohřevu.
- Dbejte, aby se do blízkosti spotřebiče nedostaly děti.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k popáleninám.
Na otevřená dvířka nepokládejte těžké předměty ani pokrmy.
- Pokrm nebo předmět může spadnout a způsobit popáleniny nebo zranění.
důležité bezpečnostní informace _8
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 8
2012-08-16 �� 3:45:55
Během vaření ani po jeho ukončení neochlazujte prudce dvířka, vnitřní části trouby ani použité
nádobí poléváním vodou.
- Mohlo by dojít k poškození spotřebiče. Pára nebo horká voda může způsobit popáleniny
nebo zranění.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači nebo samostatnými systémy
dálkového ovládání.
VAROVÁNÍ
Důležité výstražné symboly pro čištění
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič ze zásuvky a ze dvířek a varného
prostoru odstraňte zbytky potravin.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky pro čištění dvířek
nebo skla trouby. Mohly by povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani oblečení.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
Během čištění se může povrch částí zahřát na vyšší než obvyklou teplotu, proto udržujte děti
v bezpečné vzdálenosti. (pouze model s funkcí čištění)
Při rozlití tekutiny je nutné tekutinu před čištěním odstranit. Zkontrolujte, jaké nádobí může
v troubě během čištění zůstat. (pouze model s funkcí čištění)
UPOZORNĚNÍ
Výstražné symboly pro čištění
Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky potravin.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu. To by negativně
ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Během čištění spotřebiče (vnitřních i vnějších částí) buďte opatrní, abyste si nezpůsobili zranění.
- Ostré hrany spotřebiče mohou způsobit zranění.
Nečistěte spotřebič parním čističem.
- Mohlo by dojít ke korozi.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl zajištěn snadný přístup k vnitřku a
ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na 10 minut ohřát vodu.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná. (pouze pultové modely)
VÝSTRAHA: Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného
vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je např. časovač,
nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl zajištěn snadný přístup k vnitřku a
ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na 10 minut ohřát vodu.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná.
9_důležité bezpečnostní informace
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 9
2012-08-16 �� 3:45:55
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZABRAŇUJÍCÍ
NADMĚRNÉMU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke škodlivému
vystavení mikrovlnné energii.
(a)Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky. Nesmíte manipulovat
s bezpečnostními zámky (západky dvířek) a do otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být
vkládány žádné předměty.
(b)Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu nevkládejte žádné předměty. Zabraňte hromadění
zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu těsnění. Zajistěte, aby dvířka a plochy
těsnění byly na dvířkách stále čisté. Nejprve je otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým suchým
hadříkem.
(c)Troubu nezapínejte, pokud je poškozená. Nechte ji opravit kvalifikovaným a výrobcem
vyškoleným technikem, zaměřeným na opravy mikrovlnných trub. Je velmi důležité, aby se dvířka
trouby správně zavírala a nebyly poškozeny následující součásti trouby:
(1)Dvířka (ohnutá)
(2)Závěsy dvířek (nalomené nebo uvolněné)
(3)Těsnění dvířek a povrch těsnicích ploch
(d)Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně kvalifikovaný a výrobcem vyškolený
technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která zahrnuje
všechna zařízení ISM, ve kterých je generována nebo používána radiofrekvenční energie
ve formě elektromagnetického záření pro úpravu materiálů a vybavení pro EDM a
obloukové svařování. Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a
v provozovnách přímo připojených k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje
dodávku energie pro domácnosti a obytné domy.
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu
s ostatním průmyslovým odpadem.
důležité bezpečnostní informace _10
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 10
2012-08-16 �� 3:45:55
obsah
INSTALACE MIKROVLNNÉ
TROUBY
12
13
15
17
FUNKCE TROUBY
NEŽ ZAČNETE
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
12 Instalace trouby
13 Kontrola výrobku a dílů
13 Kontrola ovládacího panelu
14 Příslušenství
15 Nastavení hodin
17
18
19
20
21
26
29
30
32
34
35
52
53
54
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
55
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
A KÓDY CHYB
57
59
TECHNICKÉ ÚDAJE
Používání horkovzdušného režimu
Používání režimu grilování
Používání kombinovaného režimu grilování
Používání kombinovaného
horkovzdušného režimu
Používání režimu automatického vaření
Používání režimu automatického opékání
Používání režimu paměti
Používání režimu rozmrazování
Používání režimu udržování teploty
Princip funkce mikrovlnné trouby
Používání režimu mikrovlnného ohřevu
Vypnutí zvukového signálu
Dětská bezpečnostní pojistka
Rychlý předehřev mikrovlnné trouby
55 Čištění trouby
57 Skladování a opravy mikrovlnné trouby
57 Odstraňování problémů
58 Kódy chyb
59 Technické údaje
obsah _11
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 11
2012-08-16 �� 3:45:55
instalace mikrovlnné
trouby
INSTALACE TROUBY
Troubu umístěte na rovnou plochu ve výšce 85 cm nad podlahou. Tato
plocha musí mít dostatečnou nosnost, aby bezpečně unesla hmotnost
trouby.
• Při instalaci trouby zajistěte její přiměřenou
ventilaci ponecháním nejméně 10 cm (4 palce)
volného prostoru za troubou a po jejích
stranách a 20 cm (8 palců) volného prostoru
nad ní.
20 cm
nad
10 cm
za
85 cm
od podlahy
10 cm
po straně
• Odstraňte veškeré obalové materiály z vnitřního
prostoru trouby. Nainstalujte otočný kruh a
otočný talíř. Zkontrolujte, zda se otočný talíř
volně otáčí.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná.
• Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého ani vlhkého prostředí, například
vedle tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné dodržovat specifikace napájení
trouby a veškeré prodlužovací kabely, pokud budou použity, musejí odpovídat
stejnému standardu jako napájecí kabel dodávaný s troubou. Než troubu
poprvé použijete, otřete vnitřní prostor trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
• Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého ani vlhkého prostředí, například
vedle tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné dodržovat specifikace napájení
trouby a veškeré prodlužovací kabely, pokud budou použity, musejí odpovídat
stejnému standardu jako napájecí kabel dodávaný s troubou. Než troubu
poprvé použijete, otřete vnitřní prostor trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
12_instalace mikrovlnné trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 12
2012-08-16 �� 3:45:56
funkce trouby
KONTROLA VÝROBKU A DÍLŮ
Ovládací panel
SOUČÁSTI A FUNKCE
Světlo v troubě
Horní topná tělesa
Bezpečnostní zámek
dvířek
Dvířka
Rukojeť dvířek
KONTROLA OVLÁDACÍHO PANELU
3 4
2 1
5 6 7
17
16
8
9
15
10
11
14
13
12
1. Mikrovlnný režim
9. Zobrazení
2. Režim grilování
10.Tlačítko Udržování teploty
3. Režim mikrovlnného ohřevu+Grilování
11.Tlačítko Start
4. Horkovzdušný režim
12.Tlačítko Stop/Zrušit/Úspora energie
5. Režim mikrovlnného+Horkovzdušného
ohřevu
13.Volič funkcí/Tlačítko voliče
6. Režim rychlého předehřátí
15.Tlačítko Automatické vaření
7. Režim automatického opékání
8. Tlačítko Rozmrazování
14.Tlačítko Paměť
16.Režim parního čištění
17.Volič režimu
funkce trouby _13
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 13
2012-08-16 �� 3:45:57
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Mikrovlnná trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:
1. Spojka: Spojku nasaďte na hřídel motoru na
dně trouby.
• Spojka otáčí otočným talířem.
2. Otočný kruh: Kruh vložte do středu trouby.
• Otočný kruh slouží jako podpora otočného
talíře.
3. Otočný talíř: Otočný talíř nasaďte na otočný
kruh. Střed otočného talíře musí nasednout na
spojku.
• Otočný talíř představuje hlavní varnou
plochu. Lze jej snadno vyjmout a vyčistit.
4. Vysoký rošt, nízký rošt: Pokládá se na otočný
talíř.
• Kovový rošt se používá při ohřevu dvou
pokrmů současně. Malý pokrm lze umístit na
otočný talíř a druhý pokrm na rošt.
• Kovový rošt se používá při grilování,
horkovzdušném ohřevu a kombinovaném
vaření.
5. Opékací talíř: pokládá se na otočný talíř.
• Opékací talíř je určen pro lepší opečení
pokrmů při použití kombinovaných režimů
mikrovlnného ohřevu a grilování. Koláče
nebo pizzy tak budou příjemně křehké.
6. Nádobka na čistou vodu: měla by být
umístěna na pravé straně trouby.
14_funkce trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 14
2012-08-16 �� 3:45:58
než začnete
NASTAVENÍ HODIN
Nastavení hodin
1. Otočením ovladače pro výběr více funkcí
nastavte hodinu.
NEŽ ZAČNETE
Po připojení napájení se na displeji automaticky zobrazí čas „12:00“. Nastavte aktuální
čas.
2. Stiskněte tlačítko pro výběr.
Začne blikat údaj „00“.
3. Otočením ovladače pro výběr více funkcí
nastavte minuty.
4. Znovu stiskněte tlačítko pro výběr. Hodiny se
samy nastaví během 5 sekund.
než začnete _15
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 15
2012-08-16 �� 3:45:59
Změna nastavení hodin
1. Stiskněte tlačítko Stop/Cancel/Power Save
(Stop/Zrušit/Úspora energie).
2. Současně stiskněte tlačítka Power Defrost
(Rozmrazování) a Auto Cook (Automatické
vaření).
3. Otočením ovladače pro výběr více funkcí
nastavte hodinu.
4. Stiskněte tlačítko pro výběr.
5. Otočením ovladače pro výběr více funkcí
nastavte minuty.
6. Znovu stiskněte tlačítko pro výběr. Hodiny se
samy nastaví během 5 sekund.
16_než začnete
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 16
2012-08-16 �� 3:45:59
používání trouby
POUŽÍVÁNÍ HORKOVZDUŠNÉHO REŽIMU
Nízký rošt
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Pokrm je ohříván dvěma topnými tělesy v horní části
vnitřního prostoru trouby a jedním horkovzdušným
topným tělesem, přičemž horký vzduch rovnoměrně
distribuuje postranní ventilátor.
Na otočný talíř se pokládá nízký rošt nebo nízký rošt +
opékací talíř.
Nízký rošt + Opékací talíř
Nastavení horkovzdušného režimu (
)
1. Otočte ovladač pro výběr režimu do polohy
Horkovzdušný režim.
2. Otáčením voliče funkcí nastavte požadovanou
teplotu. (Výchozí nastavení: 180 °C)
3. Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte
požadovanou teplotu. (40~230 °C)
4. Otáčením voliče funkcí nastavte dobu vaření.
(Max. 10 hodin)
5. Stiskněte tlačítko Start.
• Na displeji se rozsvítí indikátor teploty (°C),
který při dosažení teploty začne blikat a
zároveň se čtyřikrát ozve zvukový signál.
používání trouby _17
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 17
2012-08-16 �� 3:46:01
Během vaření jsou funkce Doba vaření a Teplota dostupné a umožňují změnu nastavení.
• Doba vaření: Stačí otočit voličem funkcí.
• Teplota: Stiskněte tlačítko pro výběr a potom otočte ovladačem pro výběr
více funkcí.
Při nastavení horkovzdušného režimu se horní topná tělesa a horkovzdušné topné
těleso během vaření vypínají a zapínají za účelem regulace teploty.
Důležité
1. Když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby, vždy používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké.
2. Při použití horkovzdušného režimu se ujistěte, že skleněné pečicí nádoby jsou vhodné pro
varné teploty v rozsahu 40 až 230 °C.
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU GRILOVÁNÍ
Pokrm je ohříván horními topnými tělesy. (horizontální poloha)
Chcete-li grilovat, otevřete dvířka a vložte pokrm na rošt.
Vysoký rošt
Vysoký rošt + Opékací talíř
Nastavení režimu grilování (
)
Gril umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití mikrovln.
1. Otočte ovladač pro výběr režimu do polohy
Grilování.
2. Otáčením voliče funkcí nastavte dobu vaření.
(Maximální doba vaření je 90 minut.)
3. Stiskněte tlačítko Start.
Důležité
1. Když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby, vždy používejte chňapky, protože nádobí
je velmi horké.
2. Zkontrolujte, zda je topné těleso ve vodorovné poloze.
18_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 18
2012-08-16 �� 3:46:02
POUŽÍVÁNÍ KOMBINOVANÉHO REŽIMU GRILOVÁNÍ
Pokrm je ohříván horními topnými tělesy v kombinaci
s cyklem mikrovlnné energie.
Chcete-li grilovat, otevřete dvířka a vložte pokrm na rošt.
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Vysoký rošt
Vysoký rošt + Opékací talíř
Nastavení kombinovaného režimu grilování (
)
Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž
dosáhnete současně uvaření i opečení potravin.
1. Otočte ovladač pro výběr režimu do polohy
Kombinovaný režim grilování.
2. Otáčením voliče funkcí nastavte dobu vaření.
(Maximální doba vaření je 90 minut.)
3. Pokud chcete změnit výkonový stupeň,
stiskněte tlačítko pro výběr a potom vyberte
příslušný výkonový stupeň otočením ovladače
pro výběr více funkcí.
• Výchozí nastavení: 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. Stiskněte tlačítko Start.
Výsledek: Po skončení vaření čtyřikrát
zazní zvukový signál a blikne symbol „End“
(Konec). Poté se bude ozývat zvukový signál
jednou za minutu.
Dobu vaření a výkonový stupeň lze během vaření změnit.
• Doba vaření: Stačí otočit voličem funkcí.
• Výkonový stupeň: Stiskněte tlačítko pro výběr a potom otočte ovladačem
pro výběr více funkcí.
Důležité
1. VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě i pro pečení v normální troubě. Ideální jsou skleněné nebo keramické
nádoby, protože jimi mohou mikrovlny rovnoměrně proniknout.
2. VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké.
3. Zkontrolujte, zda je topné těleso ve vodorovné poloze.
používání trouby _19
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 19
2012-08-16 �� 3:46:03
POUŽÍVÁNÍ KOMBINOVANÉHO HORKOVZDUŠNÉHO REŽIMU
Pokrm je ohříván dvojitým grilovacím topným tělesem
a jedním horkovzdušným topným tělesem v kombinaci
s cyklem mikrovlnné energie, přičemž horký vzduch
rovnoměrně distribuuje jeden postranní ventilátor.
Na otočný talíř se pokládá nízký rošt nebo nízký rošt +
opékací talíř.
Nízký rošt
Nízký rošt + Opékací talíř
Nastavení kombinovaného horkovzdušného režimu (
)
1. Otočte ovladač pro výběr režimu do polohy
Kombinovaný horkovzdušný režim.
2. Otáčením voliče funkcí nastavte dobu vaření.
(Maximální doba vaření je 90 minut.)
3. Pokud chcete změnit výkonový stupeň,
stiskněte tlačítko pro výběr a potom vyberte
příslušný výkonový stupeň otočením ovladače
pro výběr více funkcí.
• Výchozí nastavení: 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. Pokud chcete změnit teplotu, stiskněte
tlačítko pro výběr a potom vyberte teplotu
otočením ovladače pro výběr více funkcí.
(40-210 °C)
• Výchozí nastavení: 180 °C
• 40-210 °C
5. Stiskněte tlačítko Start.
Výsledek: Po skončení vaření čtyřikrát
zazní zvukový signál a blikne symbol „End“
(Konec). Poté se bude ozývat zvukový signál
jednou za minutu.
Dobu vaření a výkonový stupeň lze během vaření změnit.
• Doba vaření: Stačí otočit voličem funkcí.
• Výkonový stupeň: Stiskněte tlačítko pro výběr a potom otočte ovladačem
pro výběr více funkcí.
• Teplota: Stiskněte tlačítko voliče a potom otočte voličem funkcí.
20_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 20
2012-08-16 �� 3:46:03
Důležité
1. VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě i pro pečení v normální troubě. Ideální jsou skleněné nebo keramické
nádoby, protože jimi mohou mikrovlny rovnoměrně proniknout.
2. VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké.
3. Zkontrolujte, zda je topné těleso ve vodorovné poloze.
Funkce automatického vaření zahrnuje dvacet předprogramovaných dob vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Režim automatického vaření můžete upravit otočením ovladače pro výběr více funkcí.
(1-20)
1. Stiskněte tlačítko Automatické vaření.
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ
2. Otočením ovladače pro výběr více funkcí
zvolte typ připravovaného pokrmu. (1-20)
3. Pokud chcete změnit velikost porce, stiskněte
tlačítko pro výběr a potom vyberte velikost
porce otočením ovladače pro výběr více
funkcí.
4. Stiskněte tlačítko Start.
Výsledek: Zahájí se automatické vaření. Po
skončení vaření čtyřikrát zazní zvukový signál
a blikne symbol „End“ (Konec). Poté se bude
ozývat zvukový signál jednou za minutu.
používání trouby _21
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 21
2012-08-16 �� 3:46:04
Funkce automatického vaření
Následující tabulka představuje 20 programů automatického vaření. Obsahuje
potřebná množství, dobu odstavení po vaření a příslušná doporučení. Doby
vaření a výkonové stupně byly předem naprogramovány pro vaše pohodlí.
Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
Kód
Pokrm
Velikost
porce
(kg)
Doba
odstavení
(min)
Příslušenství
Doporučení
1
Nápoje
Káva, mléko,
čaj, voda
(pokojová
teplota)
0,25
(1 hrnek)
0,5
(2 hrnky)
1-2
Nádoba
bezpečná pro
mikrovlnné
trouby
Nalijte tekutinu do
keramických hrnků a ohřívejte
je nezakryté. Jeden hrnek
umístěte do středu, 2 hrnky
naproti sobě do oblasti
otočného kruhu na otočném
talíři.
Ponechte odstát v troubě.
Před odstavením a po něm
nápoje opatrně zamíchejte.
Při vyjímání šálků buďte
opatrní (viz bezpečnostní
pokyny pro tekutiny).
2
Pokrm na talíři
(chlazené)
0,3-0,35
0,4-0,45
3
Nádoba
bezpečná pro
mikrovlnné
trouby
Vložte pokrm na keramický
talíř a zakryjte potravinovou
fólií, vhodnou do mikrovlnné
trouby. Umístěte talíř do
středu otočného talíře.
Tyto programy jsou vhodné
pro pokrmy tvořené 3
složkami (například maso
v omáčce se zeleninou a
přílohou, jako jsou brambory,
rýže nebo těstoviny).
3
Hotový
mražený
pokrm
(-18 °C)
0,3-0,35
0,4-0,45
3-4
Nádoba
bezpečná pro
mikrovlnné
trouby
Propíchněte fólii na mraženém
hotovém pokrmu.
Umístěte pokrm do středu
otočného talíře.
Tyto programy jsou vhodné
pro pokrmy tvořené 3
složkami (například maso
v omáčce se zeleninou a
přílohou, jako jsou brambory,
rýže nebo těstoviny).
4
Polévka nebo
omáčka
(chlazené)
0,2-0,25
0,4-0,45
2-3
Nádoba
bezpečná pro
mikrovlnné
trouby
Nalijte do hlubokého
keramického talíře nebo misky
a během ohřevu zakryjte
plastovým poklopem.
Umístěte polévku do středu
otočného talíře.
Před odstavením a po něm
pečlivě zamíchejte.
22_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 22
2012-08-16 �� 3:46:04
Pokrm
Velikost
porce
(kg)
Doba
odstavení
(min)
Příslušenství
Doporučení
5
Dušený pokrm
(chlazené)
0,2-0,25
0,4-0,45
2-3
Nádoba
bezpečná pro
mikrovlnné
trouby
Nalijte do hlubokého
keramického talíře nebo misky
a během ohřevu zakryjte
plastovým poklopem.
Umístěte polévku do středu
otočného talíře.
Před odstavením a po něm
pečlivě zamíchejte.
6
Čerstvá
zelenina
0,3-0,35
0,5-0,55
1-2
Nádoba
bezpečná pro
mikrovlnné
trouby
Zeleninu zvažte po omytí,
očištění a nakrájení na
stejně velké kousky.
Použijte skleněnou mísu
s víkem. Přidejte 45 ml vody
(3 polévkové lžíce). Umístěte
mísu do středu otočného
talíře. Vařte zakryté.
Po skončení vaření
zamíchejte.
7
Oloupané
brambory
0,5-0,55
0,7-0,75
2-3
Nádoba
bezpečná pro
mikrovlnné
trouby
Brambory zvažte po
oloupání, omytí a nakrájení
na stejně velké kousky.
Použijte skleněnou mísu
s víkem. Přidejte 45-60 ml
vody (3-4 polévkové lžíce).
Umístěte mísu do středu
otočného talíře.
Vařte zakryté.
8
Pečené
brambory
0,2-0,4
0,8-1,0
3-5
9
Bílá rýže
0,25
0,35
5-10
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Kód
Opláchněte a očistěte
brambory a propíchněte jejich
slupku vidličkou.
Potřete kůži olivovým olejem
a kořením.
Položte brambory (každá o
hmotnosti kolem 200 g) vedle
sebe na nízký rošt. Položte
rošt na opékací talíř.
Nádoba
bezpečná pro
mikrovlnné
trouby
Zvažte předvařenou bílou
rýži a přidejte dvojnásobné
množství studené vody.
Například: Vaříte-li 0,25 kg
rýže, přidejte ½ litru studené
vody.
Použijte skleněnou mísu
z ohnivzdorného skla s víkem.
Umístěte mísu do středu
otočného talíře. Vařte zakryté.
používání trouby _23
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 23
2012-08-16 �� 3:46:05
Kód
Pokrm
Velikost
porce
(kg)
Doba
odstavení
(min)
Příslušenství
Doporučení
10
Hovězí steaky
0,3-0,6
0,6-0,8
-
Položte hovězí steaky vedle
sebe na vysoký rošt. Položte
rošt na opékací talíř. Jakmile
se ozve zvukový signál,
maso otočte. Pokračujte
stisknutím tlačítka Spustit.
První nastavení je určeno pro
tenké hovězí steaky, druhé
nastavení pro silné hovězí
steaky.
11
Kuřecí kousky
0,5-0,6
1,1-1,2
2
Chlazené kuřecí kousky
potřete olejem a kořením.
Položte je na vysoký rošt
kůží dolů. Položte rošt na
opékací talíř. Jakmile se ozve
zvukový signál, pokrm otočte.
Pokračujte stisknutím tlačítka
Spustit.
12
Pečené ryby
0,5-0,6
0,7-0,8
3
Celé ryby potřete olejem
a přidejte bylinky a koření.
Ryby naskládejte vedle sebe,
střídavě hlavy vedle ocasů, na
vysoký rošt. Položte rošt na
opékací talíř. Jakmile se ozve
zvukový signál, maso otočte.
Pokračujte stisknutím tlačítka
Spustit.
13
Pečené kuře
1,2-1,3
1,4-1,5
1,6-1,7
5
Chlazené kuře potřete
olejem a kořením. Položte
je prsíčky dolů do středu
nízkého roštu. Položte rošt na
opékací talíř. Jakmile se ozve
zvukový signál, pokrm otočte.
Pokračujte stisknutím tlačítka
Spustit.
14
Hovězí nebo
jehněčí
pečeně
1,0-1,2
1,3-1,5
5-10
Pečeni potřete olejem a
okořeňte (pouze pepřem,
osolte až po upečení). Položte
na nízký rošt, tučnou stranou
dolů. Položte rošt na opékací
talíř. Jakmile se ozve zvukový
signál, maso otočte. Po
pečení a během odstavení
by mělo být maso zabaleno
v alobalu.
24_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 24
2012-08-16 �� 3:46:05
Kód
Pokrm
Velikost
porce
(kg)
Doba
odstavení
(min)
Příslušenství
Doporučení
Mražená
minipizza
(-18 °C)
0,1-0,2
0,3-0,4
-
Položte mražené mini pizzy do
kruhu na nízký rošt.
16
Mražené
lasagne
(-18 °C)
0,4-0,5
0,9-1,0
3-4
17
Mražené veky
(-18 °C)
0,1-0,2
0,3-0,4
3-5
Položte mražené veky do
kruhu na nízký rošt.
18
Mražený koláč
(-18 °C)
0,4-0,6
1,0-1,2
5-25
Jeden mražený koláč položte
do středu, mražené porce
koláče položte vedle sebe na
nízký rošt.
Díky horkovzdušnému ohřevu
se koláč ohřeje a bude
křupavý.
Tento program je vhodný pro
koláče (kulaté) a porce koláče,
například pro ovocný koláč
s drobenkou, drobenkový
koláč nebo makový koláč.
Není vhodný pro koláče
s krémovou náplní ani
pro koláč s čokoládovým
zdobením.
19
Koláč
0,7-0,8
5-10
Vložte těsto do obdélníkové
kovové pečicí formy vhodné
velikosti. Položte nádobu na
nízký rošt.
Tento program je vhodný
pro lité těsto, například na
citrónový koláč, ořechový
koláč a bábovku.
Nádoba
bezpečná pro
mikrovlnné
trouby
Vložte mražené lasagne do
nádoby z ohnivzdorného
skla nebo keramické nádoby
vhodné velikosti. Nádobu
postavte na nízký rošt.
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
15
používání trouby _25
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 25
2012-08-16 �� 3:46:06
Kód
20
Pokrm
Muffiny
Velikost
porce
(kg)
Doba
odstavení
(min)
0,3-0,4
5
Příslušenství
Doporučení
Doporučujeme předehřát
troubu pomocí funkce
rychlého předehřátí na
180 °C.
Nalijte těsto na muffiny do
kovové formy vhodné pro
6 muffinů. Nádobu položte do
středu nízkého roštu.
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU AUTOMATICKÉHO OPÉKÁNÍ
Při pečení těsta v mikrovlnné troubě v režimu grilování nebo horkovzdušného ohřevu
(v troubách s funkcí grilování a horkovzdušného ohřevu) bývá jemné pečivo a pizza na
spodní straně zvlhlé. Opékací talíř Samsung vám pomůže dosáhnout křupavého upečení
pokrmů. Opékací talíř je možné použít také pro slaninu, vejce, párky apod.
Opékací talíř na otočném talíři
Opékací talíř + Vysoký rošt
1. Opékací talíř předehřejte výše uvedeným postupem.
Před použitím opékací talíř předehřejte v kombinovaném režimu po dobu 3
až 5 minut.
• Kombinace horkovzdušného režimu (180 °C) a mikrovlnného ohřevu.
(výkon 600 W).
• Kombinace grilování a mikrovlnného ohřevu (výkon 600 W).
Opékací talíř se zahřeje na velmi vysokou teplotu, proto vždy používejte
chňapky.
2. Pokud budete připravovat například slaninu nebo vejce, potřete talíř olejem,
aby se pokrm dobře opekl.
• Vezměte prosím na vědomí, že opékací talíř je potažen teflonovou vrstvou,
která není odolná proti poškrábání. Nepoužívejte žádné ostré nástroje
(například nůž) ke krájení na opékacím talíři.
• Abyste předešli poškrábání povrchu opékacího talíře, používejte plastové
nástroje nebo pokrm z talíře odeberte ještě před jeho rozkrájením.
26_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 26
2012-08-16 �� 3:46:06
3. Položte pokrm na opékací talíř.
• Na opékací talíř nepokládejte nádoby, které nejsou žáruvzdorné (např.
plastové mísy).
4. Položte opékací talíř na kovový rošt (nebo otočný talíř) v mikrovlnné troubě.
• Opékací talíř nikdy nedávejte do trouby bez otočného talíře.
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
5. Otočte ovladač pro výběr režimu do polohy
Automatické opékání.
6. Otočením ovladače pro výběr více funkcí
zvolte typ pokrmu. (1~5)
7. Pokud chcete změnit velikost porce, stiskněte
tlačítko pro výběr a potom vyberte velikost
porce otočením ovladače pro výběr více
funkcí.
8. Stiskněte tlačítko Start.
Výsledek: Zahájí se automatické opékání.
Po skončení vaření čtyřikrát zazní zvukový
signál a blikne symbol „End“ (Konec). Poté
se bude ozývat zvukový signál jednou za
minutu.
Jak čistit opékací talíř
Opékací talíř čistěte teplou vodou a čisticím
prostředkem a opláchněte čistou vodou.
Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo tvrdé houby, aby
nedošlo k poškození vnější vrstvy.
Opékací talíř není vhodný k mytí v myčce.
používání trouby _27
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 27
2012-08-16 �� 3:46:07
Funkce automatického opékání
Tato tabulka představuje 5 programů automatického opékání.
Obsahuje potřebná množství, dobu odstavení po vaření a příslušná doporučení.
Doby vaření a výkonové stupně byly předem naprogramovány pro vaše pohodlí.
Při použití programů 1-3 není třeba opékací talíř předehřívat. Před
použitím programů 4 a 5 postupujte podle pokynů k předehřátí
uvedených v tabulce.
Opékací talíř a rošt vždy umístěte do středu trouby.
Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
Kód
Pokrm
Velikost
porce
(kg)
Doba
odstavení
(min)
Příslušenství
Doporučení
1
Mražená
pizza
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
-
Položte pizzu na opékacím talíři na
vysoký rošt doprostřed otočného
talíře.
2
Mražené
hranolky
0,2-0,3
0,4-0,5
-
Rozprostřete mražené hranolky
rovnoměrně na opékacím talíři a
položte je na vysoký rošt uprostřed
otočného talíře.
Až trouba vydá zvukový signál,
hranolky otočte.
Pokračujte stisknutím tlačítka
Start.
3
Americké
brambory
0,2-0,3
0,4-0,5
1-2
Brambory rozkrájejte na trojhránky
nebo kostičky. Potřete je olivovým
olejem, osolte a přidejte koření.
Rozprostřete americké brambory
rovnoměrně na opékacím talíři a
položte je na vysoký rošt uprostřed
otočného talíře.
Jakmile se ozve zvukový signál,
brambory otočte. Pokračujte
stisknutím tlačítka Start.
4
Koláč
quiche
0,6-0,8
0,8-1,0
5-10
Předehřejte opékací talíř při výkonu
600 W + 180 °C po dobu 5 min.
na otočném talíři.
Přidejte těsto a náplň pro koláč
quiche. Položte jej na nízký
rošt uprostřed otočného talíře.
Pokračujte stisknutím tlačítka
Start.
28_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 28
2012-08-16 �� 3:46:07
Kód
5
Pokrm
Velikost
porce
(kg)
Doba
odstavení
(min)
Sušenky
0,1-0,2
0,2-0,3
2-5
Příslušenství
Doporučení
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU PAMĚTI
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Předehřejte opékací talíř při výkonu
600 W + 180 °C po dobu 3 min.
na otočném talíři.
Přidejte sušenky a položte je na
nízký rošt uprostřed otočného
talíře.
První nastavení je určeno pro
tenké sušenky (3-5 mm), druhé
nastavení pro tlusté sušenky
(5-7 mm).
Své oblíbené recepty si můžete uložit do paměti pro pozdější použití.
Uložení receptu do paměti:
1. Otočením ovladače pro výběr režimu vyberte
režim a zadejte kroky, které je nutné provést
před stisknutím tlačítka Start. (zatím netiskněte
tlačítko Start)
(zadání viz odpovídající stránky pro každou
funkci)
2. Po zadání hodnot stiskněte tlačítko Memory
(Paměť), vyberte číslo paměťového záznamu
(1~3) a stiskněte tlačítko pro výběr.
Výsledek
1. Při uložení vašeho vstupu se ozve další
zvukový signál.
2. Po dokončení se vrátíte do vybraného
režimu.
• Do paměti můžete uložit až tři recepty a kdykoli potom je přidávat nebo měnit.
• Pokud vybrané číslo paměťového záznamu bliká, znamená to, že pro ně není
uložen žádný recept. Naopak svítící indikátor znamená, že číslo uložený recept
obsahuje.
• Pokud odpojíte napájecí kabel, bude vaše zadání vymazáno.
používání trouby _29
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 29
2012-08-16 �� 3:46:08
Spuštění receptu uloženého do paměti:
1. Stisknutím tlačítka Memory (Paměť) vyberte
číslo paměťového záznamu (1-3).
2. Stiskněte tlačítko pro výběr.
3. Stiskněte tlačítko Start.
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU ROZMRAZOVÁNÍ
Nastavení režimu rozmrazování
Zvolte jedno z pěti předem naprogramovaných nastavení mikrovlnné trouby pro
rozmrazování. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastaví automaticky.
K zahájení rozmrazování stačí vybrat nastavení a hmotnost.
Otevřete dvířka. Položte mražený pokrm do středu otočného talíře. Zavřete
dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Power Defrost
(Rozmrazování).
2. Otočením ovladače pro výběr více funkcí
zvolte typ připravovaného pokrmu. (1-5)
Podrobné informace a popis různých programů
jsou uvedeny v tabulce na další straně.
3. Pokud chcete změnit velikost porce, stiskněte
tlačítko pro výběr a potom vyberte velikost
porce otočením ovladače pro výběr více
funkcí.
30_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 30
2012-08-16 �� 3:46:08
4. Stisknutím tlačítka Start spustíte vaření.
Výsledek:
Důležité:
• Používejte pouze nádobí pro mikrovlnné trouby.
• Potraviny lze rozmrazovat také ručně. V tom případě zvolte funkci mikrovlnného
ohřevu při výkonu 180 W. Další informace naleznete v části „Rozmrazování“ na
stranách 45 až 46.
Průvodce rozmrazovacími programy
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
• Rozmrazování začne.
• V polovině rozmrazování zazní zvukový
signál, který připomíná nutnost obrátit
pokrm. Po otočení potraviny znovu
stiskněte tlačítko Start.
V následující tabulce je uvedeno 5 programů pro rozmrazování, použitá množství,
doby odstavení a příslušná doporučení. Před rozmrazováním odstraňte veškeré
obalové materiály.
Položte mražené maso, drůbež, ryby a zeleninu na plochou skleněnou mísu nebo
keramický talíř a potom na otočný talíř. (Informace o bezpečnosti viz strana 39.)
Ne
Mražený
pokrm
(−18 ˚C)
Velikost
porce
(kg)
Doba
odstavení
(min)
Doporučení
1
Maso
0,2-2,0
20-120
Okraje vždy chraňte alobalem. Jakmile se
ozve zvukový signál, maso otočte. Tento
program je vhodný pro hovězí, jehněčí,
vepřové, steaky, kotlety a mleté maso.
2
Drůbež
0,2-2,0
20-120
Konce stehen a křídel vždy chraňte alobalem.
Až trouba vydá zvukový signál, drůbež otočte.
Tento program je vhodný pro celé kuře i porce
kuřete.
3
Ryby
0,2-2,0
20-110
Rybí ocas (u ryby vcelku) vždy chraňte
alobalem. Až trouba vydá zvukový signál, rybu
otočte. Tento program je vhodný pro celé ryby
i rybí filety.
používání trouby _31
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 31
2012-08-16 �� 3:46:09
Ne
Mražený
pokrm
(−18 ˚C)
Velikost
porce
(kg)
Doba
odstavení
(min)
Doporučení
4
Chléb
nebo
koláč
0,1-1,0
10-60
Položte chléb vodorovně, podélně vzhledem
k dvířkům, na kousek pečicího papíru na
otočném talíři.
Jakmile se ozve zvukový signál, pokrm
otočte. Koláč položte na keramický talíř, a je-li
to možné, otočte jej po zaznění zvukového
signálu. (Trouba je nadále v chodu a při
otevření dvířek se zastaví.)
Tento program je vhodný pro všechny druhy
chleba (krájený nebo vcelku), i pro dalamánky
a bagety. Dalamánky uspořádejte vedle sebe.
Tento program je vhodný pro všechny druhy
koláčů z kynutého těsta, sušenky, sýrový
koláč a listové pečivo. Není vhodný pro křehké
pečivo, ovocné a krémové koláče ani pro
koláče s čokoládovou polevou.
5
Zelenina
0,1-0,8
5-30
Zeleninu rozložte rovnoměrně na plochý
skleněný pyrexový talíř.
Tento program je vhodný pro zeleninu, jako je
hrách, růžice brokolice, plátky mrkve, růžice
květáku a kostky špenátu.
Důležité: Režim rozmrazování používá k ohřevu potravin mikrovlnnou
energii. Proto je při použití tohoto režimu nutné důsledně dodržovat pokyny
pro nádobí a jiná bezpečnostní opatření pro mikrovlnná zařízení.
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY
1. Stisknutím tlačítka Stop/Cancel/Power Save
(Stop/Zrušit/Úspora energie) přejděte do
pohotovostního režimu.
2. Stiskněte tlačítko Keep Warm (Udržení
tepla).
3. Otočením ovladače pro výběr více funkcí zvolte položku představující typ
pokrmu, který chcete udržovat teplý. (1~4)
32_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 32
2012-08-16 �� 3:46:10
4. Stiskněte tlačítko Start.
Výsledek: Zahájí se udržování tepla. Tento
režim běží 30 minut. Po skončení udržování
teploty zazní zvukový signál a čtyřikrát zabliká
nápis „End (Konec)“. Poté se bude ozývat
zvukový signál jednou za minutu.
Tato tabulka představuje 4 programy udržení tepla. Uvádí, jaké typy pokrmů
a nádobí jsou vhodné pro jednotlivé programy. Pro vaše pohodlí jsou doby a
teploty předem naprogramovány. Pracuje pouze horkovzdušné topné těleso,
které se cyklicky zapíná a vypíná, aby jídlo zůstalo teplé.
Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
Kód
Položka
Teplota
Čas
Doporučení
1
Pokrm
80 °C
30 min
Toto nastavení je vhodné pro udržování
tepla u pečeného masa, kuřat, zapékaných
pokrmů, pizzy, brambor a pokrmů na talíři.
2
Nápoj
80 °C
30 min
Toto nastavení je vhodné pro udržování
tepla u vody, mléka a kávy.
3
Chléb a
jemné pečivo
60 °C
30 min
Toto nastavení je vhodné pro udržování
tepla u chleba, toastů, vek, muffinů a
koláčů.
4
Nádobí
70 °C
30 min
Toto nastavení je vhodné pro předehřívání
šálků a nádobí.
Nádobí rozložte po celé ploše otočného
talíře.
Troubu nepřetěžujte. (Maximální zátěž 7 kg)
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Funkce udržování tepla
Důležité:
• Nepoužívejte tuto funkci k ohřívání studených pokrmů. Tyto programy slouží
k udržování teploty u právě připravených pokrmů.
• Nedoporučujeme udržovat pokrm teplý příliš dlouho (déle než 1 hodinu),
protože tím pokračuje jeho vaření. Teplé jídlo se rychleji kazí.
• Zakryjte tekutiny a pokrmy vyznačující se vysokou vlhkostí. Avšak nezakrývejte
pečené nebo smažené pokrmy, pokud chcete zachovat jejich křupavost.
používání trouby _33
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 33
2012-08-16 �� 3:46:10
PRINCIP FUNKCE MIKROVLNNÉ TROUBY
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí. Uvolněná energie umožňuje
vařit nebo ohřívat pokrmy, aniž by změnily tvar nebo barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k:
• Rozmrazování
• Vaření
Princip vaření
1. Mikrovlny generované magnetronem se
rovnoměrně rozptýlí díky distribučnímu
systému založenému na míchání. Díky tomu
se pokrm rovnoměrně uvaří.
2. Pokrmy pohlcují mikrovlny přibližně do
hloubky 2,5 cm. Vaření potom pokračuje
procesem rozptýlení tepla v pokrmu.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí a
podle vlastností pokrmu:
• Množství a hustota
• Obsah vody
• počáteční teploty (podle toho, zda byla
potravina v chladničce nebo ne).
Důležité: Protože se střed pokrmu vaří díky rozptýlení tepla, vaření pokračuje i po
vyjmutí pokrmu z trouby.
Proto je třeba dodržovat dobu odstátí uvedenou v receptech popsaných v této
příručce. Zajistíte tím:
• rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu,
• Stejná teplota v celém pokrmu
34_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 34
2012-08-16 �� 3:46:10
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU MIKROVLNNÉHO OHŘEVU
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí. Při mikrovlnném ohřevu proniká
mikrovlnná energie potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr obsažené v potravinách.
Energie je těmito látkami absorbována. Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul
v potravinách. Rychlý pohyb těchto molekul vytváří tření a výsledkem je uvaření potraviny.
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Nastavení režimu horkovzdušného ohřevu
1. Otočte ovladač pro výběr režimu do polohy
Mikrovlnný režim. Na displeji se zobrazí doba
a výkonový stupeň.
2. Otáčením voliče funkcí nastavte požadovanou
dobu vaření. Pokud nechcete měnit výkonový
stupeň, spusťte vaření stisknutím tlačítka Start.
(40~230 °C)
• Výchozí nastavení: 900 W
• 900, 750, 600, 450, 300, 180, 100 W
• Max. doba: 90 min
3. Pokud chcete změnit výkonový stupeň,
stiskněte tlačítko pro výběr ( ) a otočte
ovladač pro výběr více funkcí na
požadovaný výkonový stupeň. Informace o
odpovídajících dobách vaření a výkonových
stupních naleznete v pokynech pro přípravu
pokrmů (strany 36 až 51).
4. Stisknutím tlačítka Start spustíte vaření.
Výsledek:
• Spustí se vaření a po jeho dokončení:
• Čtyřikrát zazní zvukový signál a blikne
symbol „End“ (Konec). Poté se bude
ozývat zvukový signál jednou za minutu.
Dobu vaření a výkonový stupeň lze během vaření změnit.
• Doba vaření: Stačí otočit voličem funkcí.
• Výkonový stupeň: Stiskněte tlačítko pro výběr ( ) a potom otočte ovladačem
pro výběr více funkcí.
Rychlý start:
• Pokud chcete po krátkou dobu zahřát pokrm při maximálním výkonu (900 W), můžete
také jednoduše stisknout tlačítko Start a každým stisknutím přidat k době vaření
30 sekund. Trouba se ihned spustí. (Ovladač pro výběr režimu musí být nastaven na
Mikrovlnný režim.)
používání trouby _35
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 35
2012-08-16 �� 3:46:11
Průvodce výkonovými stupni mikrovlnného ohřevu
VÝKONOVÝ
STUPEŇ
PROCENT
(%)
VÝSTUPNÍ VÝKON
(W)
POZNÁMKA
VYSOKÝ
100
900
Pro ohřívání tekutin.
SNÍŽENÝ VYSOKÝ
83
750
Pro ohřívání a vaření
pokrmů.
STŘEDNĚ VYSOKÝ
67
600
Pro ohřívání a vaření
pokrmů.
STŘEDNÍ
50
450
STŘEDNĚ NÍZKÝ
33
300
ROZMRAZOVÁNÍ
20
180
Pro rozmrazování a během
vaření.
NÍZKÝ
11
100
Pro rozmrazování
choulostivých potravin.
Pro tepelnou přípravu masa
a ohřívání choulostivých
potravin.
Pokyny pro výběr nádobí pro mikrovlnný ohřev
Nádobí použité pro mikrovlnný režim musí umožňovat průchod mikrovln a jejich
pronikání do potravin. Kovy, jako je nerezová ocel, hliník a měď, mikrovlny
odrážejí. Nepoužívejte proto nádobí vyrobené z kovových materiálů. Vždy lze
bezpečně použít nádobí označené jako vhodné pro mikrovlnnou troubu. Další
informace o odpovídajícím nádobí naleznete v následujících pokynech - poté již
jen položte sklenici vody nebo nějakou potravinu na otočný talíř.
Nádobí
Bezpečné pro
vaření v mikr.
troubě
Poznámky
Alobal

Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití
příliš velkého množství alobalu nebo
v případě, že je alobal příliš blízko stěny
trouby, může dojít ke vzniku elektrického
oblouku.
Opékací talíř

Nepředehřívejte jej delší dobu než 8 minut.
Čínský porcelán a
keramika

Porcelán, keramika, glazovaná keramika
a kostní porcelán jsou obvykle vhodné,
pokud nemají kovové zdobení.
Jednorázové nádobí
z polyesterového
kartonu

V těchto miskách jsou baleny některé
mražené potraviny.

Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při
přehřátí se polystyrén může roztavit.
Balení potravin
rychlého občerstvení
• Polystyrénové kelímky
36_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 36
2012-08-16 �� 3:46:11
Nádobí
Bezpečné pro
vaření v mikr.
troubě
Poznámky

Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír
nebo kovové lemy

Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Nádobí určené pro
použití v troubě i
k servírování

• Jemné skleněné
nádobí

Je možné použít, pokud nemá kovové
zdobení. Lze je použít pro ohřívání pokrmů
nebo tekutin. Tenké sklo může při náhlém
zahřátí prasknout nebo se roztříštit.
• Sklenice

Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro
ohřívání.
• Kovové nádobí

• Uzávěry sáčků do
mrazničky

Může způsobit vznik elektrického oblouku
nebo požár.
Skleněné nádobí
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
• Papírové sáčky nebo
noviny
Kovy
Papír
• Talíře, kelímky a
kuchyňské utěrky

Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také
pro absorpci přebytečné vlhkosti.
• Recyklovaný papír

Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Nádoby

Zvláště pokud jde o termoplast odolný
proti teplu. Některé plasty se při vysokých
teplotách mohou zkroutit nebo ztratit
barvu. Nepoužívejte melaminové plasty.
• Potravinová fólie

Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se
dotýkat potraviny. Při odstraňování fólie
buďte opatrní, protože bude unikat horká
pára.
Plastové nádobí
• Sáčky do mrazničky
Voskový papír nebo
papír odolný proti
tukům


Pouze jsou-li vhodné pro vaření
nebo mikrovlnnou troubu. Nesmí být
vzduchotěsné. V případě potřeby
propíchněte vidličkou.
Lze je použít k uchování vlhkosti
a zabránění postříkání.
„Elektrický oblouk“ je termín pro vytváření jisker v mikrovlnné troubě.
 : Doporučeno
: Provádějte opatrně
 : Nebezpečné
používání trouby _37
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 37
2012-08-16 �� 3:46:11
Pokyny k mikrovlnnému ohřevu
Mikrovlny
Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr
obsažené v potravinách. Energie je těmito látkami absorbována.
Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul v potravinách. Rychlý pohyb těchto
molekul vytváří tření a výsledkem je uvaření potraviny.
Vaření
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí umožňovat průchod mikrovlnné
energie. Mikrovlny se odrážejí od kovů, například od nerezové oceli, hliníku a
mědi, ale dokážou proniknout keramikou, sklem, porcelánem a plasty a také
papírem a dřevem. Z tohoto důvodu se pokrmy nikdy nesmějí vařit v kovových
nádobách.
V režimu mikrovlnného ohřevu vždy použijte otočný talíř. Na otočný talíř položte
nádobu a pokrm.
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá řada potravin, například čerstvá
nebo mražená zelenina, ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny, luštěniny, ryby a maso.
V mikrovlnné troubě je možné připravovat i omáčky, pudink, polévky, pudinky
vařené v páře, konzervy a čatní. Obecně řečeno je mikrovlnné vaření ideální
pro všechny potraviny, které lze běžně připravit na varné desce. Například
rozpouštění másla nebo čokolády viz kapitola obsahující tipy k rychlým a
snadným postupům na konci příručky.
Zakrývání během vaření
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi důležité, protože odpařená voda stoupá ve
formě páry a přispívá tak k procesu vaření. Pokrmy lze zakrýt několika způsoby,
například keramickým talířem, plastovým víkem nebo potravinovou fólií.
Doby odstavení
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota
v pokrmu.
38_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 38
2012-08-16 �� 3:46:11
Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem.
Vařte zakryté po minimální dobu - viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud
nedosáhnete požadovaného výsledku.
Zamíchejte dvakrát během vaření a jednou po skončení vaření. Sůl, bylinky nebo
máslo přidejte po skončení vaření. Na dobu odstavení zakryjte.
Porce
(g)
Výkon
(W)
Doba
(min)
Doba odstavení
(min)
Pokyny
Špenát
150
600
5-7
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Brokolice
300
600
8-10
2-3
Přidejte 30 ml
(2 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Hrášek
300
600
7-9
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Zelené fazolky
300
600
7½-9½
2-3
Přidejte 30 ml
(2 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Míchaná zelenina
(mrkev/hrášek/
kukuřice)
300
600
7-9
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Míchaná zelenina
(po čínsku)
300
600
7½-9½
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Pokrm
Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30-45 ml
studené vody (2-3 pol. lžíce) na každých 250 g (pokud není doporučeno jiné
množství vody - viz tabulka). Vařte zakryté po minimální dobu - viz tabulka.
Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Během vaření
a po něm jednou zamíchejte. Sůl, bylinky nebo máslo přidejte po skončení vaření.
Nádobu zakryjte a nechte 3 minuty odstát.
Tip: Čerstvou zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky. Čím menší kousky
budou, tím rychleji se uvaří.
používání trouby _39
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 39
2012-08-16 �� 3:46:11
Veškerá čerstvá zelenina by se měla vařit při plném mikrovlnném výkonu (900 W).
Pokrm
Porce
(g)
Doba
(min)
Doba odstavení
(min)
Pokyny
Brokolice
250
500
3-4
6-7
3
Připravte stejně velké růžice. Stonky
srovnejte směrem ke středu.
Růžičková
kapusta
250
5-6
3
Přidejte 60-75 ml (5-6 polévkových
lžic) vody.
Mrkev
250
4-5
3
Mrkev nakrájejte na stejně velké
plátky.
Květák
250
500
4-5
7-8
3
Připravte stejně velké růžice. Velké
růžice rozpulte. Stonky upravte
směrem do středu.
Cuketa
250
3-4
3
Cuketu nakrájejte na plátky. Přidejte
30 ml (2 polévkové lžíce) vody nebo
oříšek másla. Vařte, dokud nezměkne.
Lilek
250
3-4
3
Lilky nakrájejte na malé plátky a
pokapejte je 1 lžící citrónové šťávy.
Pórek
250
3-4
3
Pórek nakrájejte na silné proužky.
Žampióny
125
250
1-2
2-3
3
Malé žampióny připravujte
vcelku, větší nakrájené na plátky.
Nepřidávejte vodu. Pokapejte
citrónovou šťávou. Osolte a opepřete.
Před podáváním sceďte.
Cibule
250
4-5
3
Cibuli nakrájejte na plátky nebo
na půlky. Přidejte pouze 15 ml
(1 polévkovou lžíci) vody.
Paprika
250
4-5
3
Papriku nakrájejte na malé plátky.
Brambory
250
500
4-5
7-8
3
Oloupané brambory zvažte a
nakrájejte je na půlky nebo čtvrtky
podobné velikosti.
Řepa
250
5-6
3
Řepu nakrájejte na kostičky.
40_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 40
2012-08-16 �� 3:46:12
Pokyny pro přípravu rýže a těstovin
Rýže - Použijte velkou mísu z ohnivzdorného skla s víkem - rýže při vaření
zdvojnásobí svůj objem. Vařte zakryté. Po uplynutí doby vaření pokrm před
odstavením zamíchejte a osolte nebo přidejte bylinky či máslo.
Rýže nemusí po uplynutí doby vaření absorbovat všechnu vodu.
Pokrm
Porce
(g)
Výkon
(W)
Doba
(min)
Doba odstavení
(min)
Pokyny
5
Přidejte 500 ml studené
vody.
Přidejte 750 ml studené
vody.
Bílá rýže
(předvařená)
250
375
900
16-18
18-20
Hnědá rýže
(předvařená)
250
375
900
22-23
24-25
5
Přidejte 500 ml studené
vody.
Přidejte 750 ml studené
vody.
Míchaná rýže
(čistá + divoká
rýže)
250
900
17-19
5
Přidejte 500 ml studené
vody.
Míchané
obiloviny
(rýže +
obiloviny)
250
900
19-20
5
Přidejte 400 ml studené
vody.
Těstoviny
250
900
11-13
5
Přidejte 1000 ml teplé
vody.
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Těstoviny - Použijte velkou mísu z ohnivzdorného skla. Přidejte vroucí vodu,
špetku soli a dobře zamíchejte. Vařte nezakryté. Během vaření a po něm občas
zamíchejte. Během doby odstavení zakryjte a poté důkladně sceďte.
používání trouby _41
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 41
2012-08-16 �� 3:46:12
Ohřev
Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku času, který by byl potřeba k ohřátí
v běžné troubě.
Výkonové stupně a doby ohřevu v následující tabulce použijte jako orientační
pokyny. Při stanovení dob uvedených v tabulce byly uvažovány tekutiny
o pokojové teplotě přibližně +18 až +20 °C nebo chlazené potraviny o teplotě
přibližně +5 až +7°C.
Uspořádání a zakrytí
Neohřívejte velké kusy, například kýtu. Mají sklon k převaření a vysušení ještě
předtím, než se ohřeje jejich střed. Při ohřívání menších kousků dosáhnete
lepšího výsledku.
Výkonové stupně a míchání
Některé potraviny lze ohřívat při nastavení na výkon 900 W, zatímco některé
musejí být ohřívány při výkonu 750 W, 600 W, 450 W nebo dokonce 300 W.
Podrobnosti najdete v tabulce. Obecně je lepší ohřívat potraviny a pokrmy při
nastavení na nižší výkonový stupeň v případě, že je potravina křehká, je jí mnoho
nebo je pravděpodobné, že se rychle zahřeje (například plněné koláčky).
Pro dosažení nejlepších výsledků ohřevu pokrm dobře míchejte anebo otáčejte.
Je-li to možné, před podáváním znovu zamíchejte.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Abyste zabránili
intenzivnímu varu a možnému opaření, je třeba míchat pokrm před ohříváním,
během ohřívání i po něm. Během doby odstavení ponechte pokrm v mikrovlnné
troubě. Doporučujeme do tekutin vkládat plastovou lžičku nebo skleněnou
tyčinku. Vyhněte se přehřátí (a tedy znehodnocení) pokrmů a potravin.
Je lepší nastavit dobu vaření na nižší hodnotu a v případě potřeby ji prodloužit.
Doby ohřevu a odstavení
Při prvním ohřívání potraviny je pro pozdější potřebu vhodné poznamenat si dobu
potřebnou k ohřátí.
Vždy se ujistěte, zda je ohřívaná potravina všude horká.
Po ohřevu ji krátce odstavte, aby se vyrovnala teplota. Doporučená doba
odstavení po ohřevu je 2 až 4 minuty, pokud není v tabulce doporučeno jinak.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Další informace jsou
uvedeny také v kapitole popisující bezpečnostní opatření.
42_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 42
2012-08-16 �� 3:46:12
Ohřev tekutin
Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň 20 sekund po vypnutí trouby, aby mohlo
dojít k vyrovnání teploty. Při ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej
zamíchejte po ohřátí. Abyste zabránili intenzivnímu varu a možnému opaření, je
třeba do nápojů vkládat plastovou lžičku nebo skleněnou tyčinku a nápoje míchat
před ohříváním, během ohřívání a po něm.
Pokrm
Porce
Napájení
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
Pokyny
Nápoje
(káva, čaj a
voda)
250 ml
(1 hrnek)
500 ml
(2 hrnky)
900 W
1½-2
1-2
Nalijte do keramických hrnků
a ohřívejte nezakryté: 1 šálek
uprostřed, 2 šálky vedle sebe.
Během doby odstavení je ponechte
v mikrovlnné troubě a dobře
zamíchejte.
Polévka
(chlazená)
250 g
450 g
900 W
3-4
4-5
2-3
Ohřívejte v hlubokém keramickém
talíři nebo hluboké keramické míse.
Zakryjte plastovým víkem. Po ohřátí
dobře zamíchejte. Znovu zamíchejte
před podáváním.
Dušený
pokrm
(chlazený)
450 g
600 W
5½-6½
2-3
Vložte dušený pokrm do
hlubokého keramického talíře.
Zakryjte plastovým víkem. Během
ohřevu občas zamíchejte a znovu
zamíchejte před odstavením a poté
před podáváním.
Těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
350 g
600 W
4½-5½
3
Těstoviny (např. špagety nebo
nudle) dejte na mělký keramický
talíř. Zakryjte potravinovou fólií
vhodnou do mikrovlnné trouby.
Před podáváním zamíchejte.
Plněné
těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
350 g
600 W
5½-6½
3
Plněné těstoviny (např. ravioli,
tortellini) dejte do hlubokého
keramického talíře. Zakryjte
plastovým víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a znovu
zamíchejte před odstavením a poté
před podáváním.
Pokrm
na talíři
(chlazený)
350 g
600 W
5-6
3
Pokrm tvořený 2-3 chlazenými
složkami umístěte na keramickou
misku. Zakryjte potravinovou fólií
vhodnou do mikrovlnné trouby.
3-3½
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Ohřev tekutin a potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny
pro ohřev.
používání trouby _43
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 43
2012-08-16 �� 3:46:12
Ohřev dětské výživy
Dětská výživa
Vyklopte výživu do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem. Po
ohřátí dobře zamíchejte! Před podáváním nechte 2 až 3 minuty odstát. Znovu
zamíchejte a zkontrolujte teplotu. Doporučená teplota podávání: mezi 30-40 °C.
Kojenecké mléko
Mléko nalijte do sterilizované skleněné láhve. Ohřívejte nezakryté. Nikdy
neohřívejte dětskou láhev s nasazenou savičkou, protože láhev by mohla při
přehřátí explodovat. Před odstavením dobře protřepejte a před podáváním znovu
protřepejte! Vždy zkontrolujte teplotu kojeneckého mléka nebo dětské výživy, než
je dítěti podáte. Doporučená teplota podávání: cca 37°C
POZNÁMKA:
Především dětskou výživu je třeba před podáváním pečlivě zkontrolovat, abyste
předešli popáleninám. Výkonové stupně a doby uvedené v následující tabulce
použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Ohřev dětské výživy a kojeneckého mléka
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny
pro ohřev.
Pokrm
Porce
Napájení
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
Dětská
výživa
(zelenina +
maso)
190 g
600 W
30 s
2-3
Ohřívejte v hlubokém
keramickém talíři.
Vařte zakryté. Po skončení
doby vaření zamíchejte.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát. Před podáváním
dobře zamíchejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
Dětská
kaše
(obilovina
+ mléko +
ovoce)
190 g
600 W
20 s
2-3
Ohřívejte v hlubokém
keramickém talíři.
Vařte zakryté. Po skončení
doby vaření zamíchejte.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát. Před podáváním
dobře zamíchejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
Kojenecké
mléko
100 ml
300 W
30-40 s
2-3
Dobře zamíchejte nebo
protřepejte a nalijte do
sterilizované skleněné
láhve. Postavte do
středu otočného talíře.
Vařte nezakryté. Dobře
protřepejte a nechte
alespoň 3 minuty odstát.
Před podáváním dobře
protřepejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
200 ml
1 min. až
1 min.
10 s
Pokyny
44_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 44
2012-08-16 �� 3:46:12
Rozmrazování
Mikrovlny představují vynikající způsob, jak rozmrazit zmražené potraviny.
Mikrovlny mražené potraviny šetrně a v krátké době rozmrazí. To může být velmi
výhodné například v případě, kdy se objeví nečekaní hosté.
Mražená drůbež musí být před vařením důkladně rozmražena. Odstraňte všechny
kovové sponky a vyjměte veškeré obaly, aby mohla tekutina odtéci.
Pokud by se drůbež začala na povrchu zahřívat, zastavte rozmrazování a nechte
20 minut odstát. Pak teprve pokračujte v rozmrazování.
Ryby, maso a drůbež nechte odstát, aby se mohlo rozmrazování dokončit. Doba
odstavení pro úplné rozmrazení se liší podle množství potraviny. Údaje naleznete
v následující tabulce.
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Vložte mraženou potravinu do nádoby bez poklice. V polovině rozmrazování
obraťte, sceďte všechny tekutiny a co nejdříve odstraňte všechny drůbky.
Občas potravinu zkontrolujte a ujistěte se, že není zahřátá.
Pokud se menší a tenčí části mražené potraviny začnou zahřívat, je možné je
během rozmrazování chránit zabalením do velmi malých proužků alobalu.
Tip: Ploché potraviny se rozmrazují lépe než silné vrstvy a malá množství
vyžadují kratší dobu rozmrazování. Myslete na tuto radu při zmrazování a
rozmrazování potravin.
Při rozmrazování mražených potravin o teplotě -18 až -20 °C použijte jako
vodítko tuto tabulku.
používání trouby _45
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 45
2012-08-16 �� 3:46:12
Všechny mražené potraviny by měly být rozmrazovány při rozmrazovacím
výkonovém stupni (180 W).
Pokrm
Porce
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
Pokyny
Mleté maso
250 g
500 g
4-6
9-11
15-30
Vepřové steaky
250 g
7-8
Položte maso na keramický talíř.
Tenčí okraje chraňte alobalem.
Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
Kuřecí kousky
500 g
(2 ks)
12-14
15-60
Celé kuře
1200 g
28-32
Nejprve položte kuřecí kousky kůží
dolů, celé kuře položte prsíčky na
keramický talíř. Tenčí části, například
konce stehen a křídla, chraňte
alobalem. Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
10-25
Mraženou rybu položte doprostřed
keramického talíře.
Tenčí části zasuňte pod silnější části.
Tenké části filet a ocas (u ryby vcelku)
chraňte alobalem.
Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
Maso
Drůbež
Ryby
Rybí filety
200 g
6-7
Celé ryby
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
Ovoce rozložte na mělkou kulatou
skleněnou misku (o velkém průměru).
Dalamánky
(přibližně po
50 g)
2 ks
4 ks
1-1½
2½-3
5-20
Toasty nebo
sendviče
250 g
4-4½
Dalamánky uspořádejte do kruhu,
chléb vodorovně, na pečicí papír
položený na keramický talíř.
Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
Německý chléb
(pšeničná +
žitná mouka)
500 g
7-9
Ovoce
Bobulovité
ovoce
Chléb
46_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 46
2012-08-16 �� 3:46:12
GRILOVÁNÍ
Topná grilovací tělesa jsou umístěna pod stropem prostoru trouby. Jsou
v činnosti, když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Otáčení talíře zajišťuje
rovnoměrnější opečení potraviny. Předehřátím grilu po dobu 2-3 minut docílíte
rychlejšího opečení potraviny.
Potraviny vhodné ke grilování:
Kotlety, párky, steaky, hamburgery, plátky šunky a slaniny, tenké porce ryb,
sendviče a všechny druhy toastů s oblohou.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Nezapomeňte, že potraviny je nutné položit na vysoký rošt (pokud není
v pokynech uvedeno jiné doporučení).
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Nádobí vhodné pro grilování:
Mělo by být ohnivzdorné a může obsahovat kov. Nepoužívejte žádný druh
plastového nádobí, protože by se mohlo roztavit.
MIKROVLNNÝ OHŘEV + GRILOVÁNÍ
Tento režim vaření kombinuje vyzařované teplo grilu s rychlostí mikrovlnného
vaření.
Je v činnosti, jen když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Díky otáčení
otočného talíře se potravina rovnoměrně opeče. Tento model trouby nabízí pět
kombinovaných režimů:
600 W + gril, 450 W + gril, 300 W + gril, 180 W + gril a 100 W + gril.
Nádobí pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci s grilováním
Používejte nádobí, kterým mohou mikrovlny proniknout. Nádobí by mělo být
ohnivzdorné. V kombinovaném režimu vaření nepoužívejte kovové nádobí.
Nepoužívejte žádný druh plastového nádobí, protože by se mohlo roztavit.
Potraviny vhodné pro vaření v kombinovaném režimu mikrovlnného
ohřevu a grilování:
Mezi potraviny vhodné pro kombinovaný režim vaření patří všechny druhy
vařených pokrmů, které je třeba ohřát a opéci (například zapékané těstoviny)
a také potraviny vyžadující krátkou dobu pro opečení povrchu. Tento režim je
také možné použít pro silné porce potravin, kterým prospívá opečený a křupavý
povrch (například kuřecí kousky, které se v polovině doby vaření otočí). Podrobné
informace naleznete v tabulce pro grilování.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Nezapomeňte, že v kombinovaném režimu vaření (mikrovlny + grilování) je
třeba potraviny položit na vysoký rošt, pokud není v pokynech uvedeno jiné
doporučení. Pokyny si prosím vyhledejte v následující tabulce.
Pokud má být pokrm opečený z obou stran, je třeba jej otočit.
Pokyny pro grilování
Předehřívejte gril 2 až 3 minuty pomocí funkce grilování.
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny
pro grilování. Při vyjímání z trouby použijte chňapky.
používání trouby _47
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 47
2012-08-16 �� 3:46:12
Čerstvé
potraviny
Porce
Napájení
1. Doba
opékání
druhé
strany
(min)
2. Doba
opékání
druhé
strany
(min)
Pokyny
Toastové
plátky
4 ks
(každý
po 25 g)
Pouze gril
2-3
2-2½
Položte toastové plátky vedle sebe na
vysoký rošt.
Grilovaná
rajčata
400 g
(2 ks)
300 W +
gril
5-6
-
Rajčata rozkrojte na poloviny. Navrch
položte sýr. Uspořádejte je do kruhu na
mělkou nádobu z ohnivzdorného skla.
Položte nádobu na nízký rošt. Nechte
2 až 3 minuty odstát.
Toast se
sýrem a
rajčaty
4 ks
(300 g)
180 W +
gril
5-6
-
Nejprve opečte toastové plátky. Položte
toasty s oblohou na vysoký rošt.
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Havajské
toasty (šunka,
ananas, sýrové
plátky)
4 ks
(500 g)
300 W +
gril
5-6
-
Nejprve opečte toastové plátky. Položte
toasty s oblohou na vysoký rošt.
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Pečené
brambory
500 g
450 W +
gril
14-16
-
Brambory rozkrojte na poloviny. Položte
je do kruhu na vysoký rošt, stranou řezu
ke grilu.
Gratinované
brambory/
zelenina
(chlazené)
450 g
450 W +
gril
9-11
-
Vložte čerstvé suroviny do malé mísy
z ohnivzdorného skla. Položte ji na nízký
rošt.
Po uvaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
Pečená jablka
2 jablka
(přibl.
400 g)
300 W +
gril
6-7
-
Vykrájejte jádřince a naplňte jablka
hrozinkami a džemem. Ozdobte
mandlovými plátky.
Uspořádejte do kruhu na mělkou misku
z ohnivzdorného skla.
Položte misku přímo na nízký rošt.
Kuřecí kousky
500 g
(2 ks)
300 W +
gril
9-11
8-10
Kuřecí kousky potřete olejem a kořením.
Položte je do kruhu na vysoký rošt.
Po grilování je nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Hovězí steaky
(střední)
400 g
(2 ks)
Pouze gril
8-12
6-10
Potřete steaky olejem. Položte je do
kruhu na vysoký rošt.
Po grilování je nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Pečené ryby
400 až
500 g
300 W +
gril
6-8
5½-6½
Celé ryby potřete olejem a přidejte
bylinky a koření. Dvě ryby položte vedle
sebe (hlavu vedle ocasu) na vysoký rošt.
Po grilování je nechte 2 až 3 minuty
odstát.
48_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 48
2012-08-16 �� 3:46:12
Pokyny k použití opékacího talíře
Opékací talíř doporučujeme předehřát přímo na otočném talíři. Opékací
talíř předehřívejte po dobu 3-4 minut a dále postupujte podle časů a pokynů
uvedených v tabulce. Při vyjímání z trouby použijte chňapky.
Pokrm
Porce
Předehřívání
Vaření
Pokyny
Doba
(min)
Režim
Doba
(min)
4 až
6 plátků
(80 g)
600 W +
gril
3
600 W
+ gril
3-4
Předehřejte opékací talíř. Položte
plátky vedle sebe na opékací
talíř. Položte talíř na vysoký rošt.
Grilovaná
rajčata
200 g
600 W +
gril
3
300 W
+ gril
3½-4½
Předehřejte opékací talíř. Rajčata
rozkrojte na poloviny. Navrch
položte sýr. Rozmístěte na talíř
do kruhu a položte na vysoký
rošt.
Americké
brambory
250 g
600 W +
gril
4
450 W
+ gril
8-10
Opláchněte a očistěte brambory.
Rozkrájejte je na trojhránky nebo
kostičky. Potřete je olivovým
olejem, posypte bylinkami
a přidejte koření. Kousky
rovnoměrně rozmístěte na talíři.
Položte talíř na vysoký rošt. Po
5-7 minutách obraťte.
Grilovaná
zelenina
250 g
600 W +
gril
4
450 W
+ gril
5-7
Předehřejte opékací talíř a
potřete jej 1 polévkovou lžící
oleje. Nakrájenou čerstvou
zeleninu (např. papriku, cibuli,
cuketu a houby) položte na talíř.
Položte talíř na vysoký rošt.
Mražená
pizza
350 g
600 W +
180 °C
4
450 W
+ 200
°C
10-12
Předehřejte opékací talíř.
Mraženou pizzu položte na
opékací talíř. Položte talíř na
vysoký rošt.
Mražené
bagety
250 g
600 W +
180 °C
3
180 W
+ 200
°C
10-12
Předehřejte opékací talíř. Vložte
na talíř dvě mražené bagety
s oblohou (např. zelenina, šunka
a sýr). Položte talíř na vysoký
rošt.
Mražené
hranolky
250 g
600 W +
180 °C
4
180 W
+ 200
°C
12-14
Předehřejte opékací talíř. Na
opékací talíř rovnoměrně rozložte
lupínky. Položte talíř na vysoký
rošt. Po uplynutí poloviny doby
vaření otočte.
Kuřecí
nugety
300 g
600 W +
gril
4
600 W
+ gril
6-8
Předehřejte opékací talíř.
Potřete talíř 1 lžící oleje. Položte
kuřecí nugety na opékací talíř.
Položte talíř na vysoký rošt. Po
5-6 minutách obraťte.
Slanina
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Režim
používání trouby _49
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 49
2012-08-16 �� 3:46:12
HORKOVZDUŠNÝ OHŘEV
Režim horkovzdušného ohřevu umožňuje přípravu pokrmů stejným způsobem
jako v tradiční troubě.
Topné těleso a ventilátor jsou umístěny na boční stěně trouby tak, aby horký
vzduch cirkuloval.
Nádobí pro horkovzdušný ohřev:
Jakékoli běžné žáruvzdorné nádobí, plechy na pečení a pečicí papír - použít
můžete každé nádobí, které byste použili v konvenční troubě.
Potraviny vhodné pro horkovzdušný ohřev:
Tímto způsobem mohou být připraveny například sušenky, čajové koláčky,
rolády, koláče a ovocné koláče, plněné větrníčky a bublaniny.
MIKROVLNY + HORKOVZDUŠNÝ REŽIM
Tento režim kombinuje působení mikrovlnné energie s horkým vzduchem. Tím se
zkracuje doba přípravy a pokrm získává křupavou opečenou kůrku.
Horkovzdušné vaření je tradiční a dobře známý způsob přípravy pokrmů v troubě
s horkým vzduchem, cirkulujícím pomocí větráku na levé straně vnitřního prostoru
trouby.
Tento model trouby nabízí pět kombinovaných režimů:
600 W + horkovzdušný režim, 450 W + horkovzdušný režim, 300 W +
horkovzdušný režim, 180 W + horkovzdušný režim a 100 W + horkovzdušný
režim.
Nádobí pro vaření pomocí kombinace mikrovlnného a horkovzdušného
ohřevu:
Nádoby by měly být schopné propouštět mikrovlny. Měly by být také žáruvzdorné
(jako je sklo, keramika nebo porcelán bez kovového zdobení); obdobně jako
nádobí uvedené pro mikrovlnné vaření + grilování.
Potraviny vhodné pro mikrovlnné + horkovzdušné vaření.
Všechny druhy masa a drůbeže, také dušené a zapékané pokrmy, piškotové
moučníky a lehké ovocné dorty a koláče, pečená zelenina, vdolky a chléb.
50_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 50
2012-08-16 �� 3:46:12
Příručka k horkovzdušnému vaření
Troubu předehřejte pomocí funkce rychlého předehřívání na
požadovanou teplotu. Jako vodítko pro horkovzdušné vaření používejte
výkonové stupně a doby vaření uvedené v této tabulce. Při vyjímání z trouby
použijte chňapky.
Porce
Napájení
Čas
Pokyny
PIZZA
Mražená pizza
(hotová)
300-400 g
450 W +
200 °C
7-9
Pizzu položte na nízký rošt. Po upečení
nechte 2 až 3 minuty odstát.
400 g
450 W +
200 °C
16-18
Vložte do vhodné nádoby
z ohnivzdorného skla nebo ponechte
v původním obalu (zkontrolujte, zda je
vhodný pro mikrovlnné trouby a snáší
zahřívání). Položte mražené lasagne
na nízký rošt. Po uvaření nechte 2 až
3 minuty odstát.
MASO
Hovězí nebo
jehněčí pečeně
(střední)
1000-1200 g
450 W +
160 °C
1. strana
15-17
2. strana
10-14
Pečeni potřete olejem a okořeňte solí,
pepřem a paprikou. Položte na nízký
rošt, nejprve tučnou stranou dolů. Po
upečení zabalte pečeni do alobalu a
nechte 10 až 15 minut odstát.
Pečené kuře
1100-1200 g
450 W +
190 °C
1. strana
15-17
2. strana
13-15
Kuře potřete olejem a kořením. Nejprve
kuře položte prsíčky dolů, potom
otočte a položte na nízký rošt. Po
uvaření nechte 5 minut odstát.
CHLÉB
Mražené veky
6 ks (350 g)
100 W +
160 °C
6-8
Položte veky do kruhu na nízký rošt.
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Česnekový
chléb
(chlazený,
předpečený)
200 g (1 kus)
180 W +
220 °C
6-8
Položte chlazené bagety na pečicí
papír na nízký rošt. Po upečení nechte
2 až 3 minuty odstát.
BÁBOVKA
Bábovka
(čerstvé těsto)
700 g
Pouze
180 °C
70-80
Vložte čerstvé těsto do malé
čtverhranné formy z černého kovu
(o délce 25 cm). Položte ji na nízký
rošt. Po upečení nechte 5 až 10 minut
odstát.
Muffiny (čerstvé
těsto)
6x45 g
(350-400 g)
Pouze
175°C
20-25
Černou kovovou formu pro 6
muffinů rovnoměrně naplňte čerstvě
připraveným těstem. Položte ji na nízký
rošt. Po upečení nechte 5 minut odstát.
Croissanty/
Dalamánky
(čerstvé těsto)
200-250 g
Pouze
200 °C
13-18
Položte chlazené croissanty nebo
dalamánky na pečicí papír na nízký
rošt.
Mražený koláč
1000 g
180 W +
160 °C
16-18
Položte mražený koláč přímo na nízký
rošt. Po rozmrazení a prohřátí nechte
15 až 20 minut odstát.
TĚSTOVINY
Mražené
lasagne
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Čerstvé
potraviny
používání trouby _51
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 51
2012-08-16 �� 3:46:12
Rychle a snadno
ROZPOUŠTĚNÍ MÁSLA
Vložte 50 g másla do malé hluboké skleněné nádoby. Zakryjte plastovým víkem.
Zahřívejte 30 až 40 sekund při výkonu 900 W, dokud se máslo nerozpustí.
ROZPOUŠTĚNÍ ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malé hluboké skleněné nádoby. Zahřívejte 3 až 5 minut
při výkonu 450 W, dokud se čokoláda nerozpustí. Během rozpouštění jednou či
dvakrát zamíchejte. Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
ROZPOUŠTĚNÍ KRYSTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g krystalizovaného medu do malé hluboké skleněné nádoby.
Zahřívejte 20 až 30 sekund při výkonu 300 W, dokud se med nerozpustí.
ROZPOUŠTĚNÍ ŽELATINY
Vložte suché plátky želatiny (10 g) na 5 minut do studené vody.
Odkapanou želatinu vložte do malé mísy z ohnivzdorného skla.
Zahřívejte po dobu 1 minuty při výkonu 300 W.
PŘÍPRAVA POLEVY (NA DORTY A KOLÁČE)
Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody.
Vařte nezakryté v nádobě z ohnivzdorného skla po dobu 3½ až 4½ minuty při
výkonu 900 W, až poleva/želatina zprůhlední. Během vaření dvakrát zamíchejte.
VAŘENÍ MARMELÁDY
Vložte 600 g ovoce (například směs bobulovitých plodů) do nádoby
z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 300 g cukru pro konzervaci a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté po dobu 10 až 12 minut při výkonu 900 W.
Během vaření několikrát zamíchejte. Vlijte přímo do malých zavařovacích sklenic
se šroubovacím víčkem. Nechte odstát na víčku po dobu 5 minut.
VAŘENÍ PUDINKU
Nasypte pudinkový prášek a cukr do mléka (500 ml) podle pokynů výrobce
a dobře rozmíchejte. Použijte nádobu z ohnivzdorného skla vhodné velikosti
s víkem. Vařte zakryté po dobu 6½ až 7½ minuty při výkonu 900 W. Během
vaření několikrát důkladně zamíchejte.
OPÉKÁNÍ MANDLOVÝCH PLÁTKŮ
Rovnoměrně rozprostřete 30 g plátků mandlí na středně velký keramický talíř. Během
opékání několikrát promíchejte, opékejte 3½ až 4½ minuty při výkonu 600 W. Nechte
v troubě 2 až 3 minuty odstát. Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
VYPNUTÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
1. Chcete-li vypnout zvukový signál, stiskněte
současně tlačítka Stop/Cancel/Power Save
(Stop/Zrušit/Úspora energie) a Start.
2. Zvukový signál lze opětovně zapnout dalším
současným stisknutím tlačítek Stop/Cancel/
Power Save (Stop/Zrušit/Úspora energie) a
Start.
52_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 52
2012-08-16 �� 3:46:13
DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA
Dětská bezpečnostní pojistka trouby umožňuje zamknout ovládací panel, aby se
předešlo neúmyslnému použití trouby.
Zamknutí trouby
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
1. Stiskněte současně tlačítka Keep Warm
(Udržení tepla) a Memory (Paměť) a podržte
je po dobu 3 sekund.
2. Na displeji se objeví symbol zámku indikující, že
všechny funkce jsou uzamčené.
Odemknutí trouby
1. Stiskněte současně tlačítka Keep Warm
(Udržení tepla) a Memory (Paměť) a podržte
je po dobu 3 sekund.
2. Symbol zámku zmizí, což indikuje odemknutí
funkcí.
používání trouby _53
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 53
2012-08-16 �� 3:46:14
RYCHLÝ PŘEDEHŘEV MIKROVLNNÉ TROUBY
Pro vaření v horkovzdušném režimu je doporučeno troubu předehřát, aby měla již před
vložením pokrmu vhodnou teplotu. Po dosažení požadované teploty je tato teplota
udržována přibližně 10 minut; poté se trouba automaticky vypne.
Zkontrolujte, zda je topné těleso pro požadovaný druh vaření ve vhodné poloze.
1. Otočte ovladač pro výběr režimu do polohy
Rychlé předehřátí.
2. Otáčením voliče funkcí nastavte požadovanou
teplotu. (Výchozí nastavení: 180 °C)
3. Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte
požadovanou teplotu. (40~230 °C)
4. Stiskněte tlačítko Start.
Výsledek: Trouba se předehřeje na
požadovanou teplotu.
• Na displeji se zobrazí čas 8 sekund.
Př.) Režim rychlého předehřátí na 180 °C
• Po dosažení nastavené teploty čtyřikrát zazní zvukový signál a teplota
bude udržována po dobu 10 minut.
• Po 10 minutách čtyřikrát zazní zvukový signál a předehřívání se vypne.
Dosáhne-li vnitřní teplota přednastavené hodnoty, čtyřikrát zazní zvukový signál a
teplota bude udržována po dobu 10 minut.
54_používání trouby
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 54
2012-08-16 �� 3:46:15
čištění a údržba
ČIŠTĚNÍ TROUBY
Parní čisticí systém opláchne vnitřní stěny trouby proudem páry.
Po použití funkce parního čištění lze vnitřní prostor trouby snadno vyčistit.
Důležité:
• Tuto funkci používejte pouze po úplném vychladnutí trouby.
(Pokojová teplota)
• Používejte pouze obyčejnou vodu, nepoužívejte destilovanou vodu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Použití funkce parního čištění
1. Otevřete dvířka.
2. Nádobku na vodu naplňte vodou až po rysku.
• Náplň je přibližně 30 ml.
3. Nádobku s vodou umístěte na pravou stranu
trouby.
4. Zavřete dvířka.
5. Nastavte otočný volič režimu do polohy
Parní čištění. A stiskněte tlačítko Start.
čištění a údržba _55
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 55
2012-08-16 �� 3:46:16
6. Otevřete dvířka.
7. Vnitřní prostor trouby vytřete suchou utěrkou.
Vyjměte otočný talíř a vysušte prostor
papírovou kuchyňskou utěrkou.
• Nádobku na vodu lze použít pouze v režimu Parní čištění.
• Při ohřevu netekutých pokrmů nádobku na vodu vyjměte, protože by
mohlo dojít k poškození trouby a požáru.
Čištění mikrovlnné trouby
Čistěte troubu pravidelně, aby nedošlo k usazení částeček potravin a tuků,
zvláště na vnitřních a vnějších plochách, na dvířkách a na těsnění dvířek.
1. Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou.
Opláchněte a osušte.
2. Skvrny nebo cákance na vnitřních površích odstraňte hadříkem namočeným
v mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.
3. Ztvrdlé částečky potravin a nepříjemný zápach odstraníte tak, že na dno
prázdné trouby postavíte šálek zředěné citrónové šťávy a na deset minut
spustíte ohřev s nastavením maximálního výkonu.
4. Omyjte vnitřní prostor.
Důležité
• Zvláště dbejte na to, abyste NENALILI vodu do ventilačních otvorů.
• NIKDY nepoužívejte žádná brusná čistidla ani chemická rozpouštědla.
• VŽDY zkontrolujte, zda je těsnění dvířek čisté, aby se předešlo ulpívání
částeček, a tím se zajistilo správné zavírání dvířek.
56_čištění a údržba
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 56
2012-08-16 �� 3:46:16
odstraňování problémů a
kódy chyb
Opravy by měl provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik.
Pokud trouba vyžaduje servis, odpojte ji od zdroje napájení a kontaktujte
nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.
Před telefonátem si prosím připravte následující informace:
• číslo modelu a výrobní číslo (lze nalézt na zadní části trouby),
• Podrobnosti o záruce
• Srozumitelný popis problému
Pokud je třeba troubu dočasně uložit, zvolte čisté a suché místo, protože prach a vlhkost
mohou způsobit poškození.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A KÓDY CHYB
SKLADOVÁNÍ A OPRAVY MIKROVLNNÉ TROUBY
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Pokud se u trouby setkáte s potížemi, vyzkoušejte níže navržená řešení. Mohou vám
ušetřit čas a zbytečné kontaktování servisu.
Pokrm se neuvaří.
• Ověřte, že byl správně nastaven časovač a stisknuto tlačítko Start.
• Pevně zavřete dvířka.
• Ověřte, zda nevyskočila pojistka nebo se neaktivoval jistič.
Pokrm je převařený nebo nedovařený.
• Ověřte, zda byla použita správná doba přípravy pokrmu.
• Ověřte, zda byl použit správný výkonový stupeň.
Uvnitř trouby dochází k jiskření a praskání (elektrický oblouk).
• Ověřte, zda používáte správné nádobí bez kovového zdobení.
• Ověřte, zda uvnitř trouby nezůstala vidlička nebo jiné kovové kuchyňské náčiní.
• Používáte-li alobal, ověřte, zda není příliš blízko k vnitřním stěnám.
Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.
• Při provozu trouby se může vyskytnout mírné rušení televize nebo rádia.
Chcete-li tento jev minimalizovat, zkuste troubu nainstalovat mimo dosah
televizorů, rádiových přijímačů a antén.
odstraňování problémů a kódy chyb _57
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 57
2012-08-16 �� 3:46:16
Elektronické rušení způsobuje resetování displeje.
• Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a opět ji zapojte. Resetujte
čas.
Uvnitř trouby dochází ke kondenzaci.
• Jedná se o normální jev. Po přípravě pokrmu stačí kondenzovanou vodu otřít.
Ventilátor pracuje i po vypnutí trouby.
• Jedná se o normální jev. Chladicí ventilátor může pracovat až tři minuty po
vypnutí trouby.
Byl zaznamenán proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Jedná se o normální jev.
Odraz světla kolem dvířek a vnějšího krytu.
• Jedná se o normální jev.
Zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů uniká pára.
• Jedná se o normální jev.
Během provozu trouby je slyšet „klepání“, především při použití
režimu rozmrazování.
• Jedná se o normální jev.
KÓDY CHYB
Kód chyby
Obecné funkce
SNÍMAČ TEPLOTY - PŘERUŠENÝ OBVOD
V případě, že je hodnota na snímači teploty během provozu /
při zrušení operace vyšší než 250 °C.
SNÍMAČ TEPLOTY - ZKRAT
V případě, že je hodnota na snímači teploty během provozu /
při zrušení operace nižší než 5 °C.
VÍCE NEŽ 230 °C BĚHEM PROVOZU V REŽIMU
MIKROVLNNÉ TROUBY
V případě, že teplota během provozu v režimu mikrovlnné
trouby překročí 230 °C (oheň).
S/W REGULÁTORU
V případě, že není zaznamenáno otevření nebo zavření
REGULÁTORU po dobu 1 minuty.
58_odstraňování problémů a kódy chyb
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 58
2012-08-16 �� 3:46:17
technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zdroj napájení
Spotřeba energie
230 V ~ 50 Hz
Maximální výkon
3050 W
Mikrovlnný režim
1550 W
Gril
1550 W
Horkovzdušný režim
2000 W
Výstupní výkon
100 W / 900 W (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Magnetron
OM75P (20)
Metoda chlazení
Motor chladicího ventilátoru
Rozměry
(Š x V x H)
Vnější
520 x 385 x 481 mm
Vnitřní prostor trouby
400 x 235 x 385 mm
Objem
Hmotnost
Úroveň hluku
TECHNICKÉ ÚDAJE
Společnost Samsung se neustále snaží vylepšovat své výrobky. Jak
technické údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor
potvrzujeme, že trouby Samsung CP1370 odpovídají níže uvedeným
technologickým parametrům.
36 litrů
Čistá
Přibližně 26,5 kg
42 dBA
technické údaje _59
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 59
2012-08-16 �� 3:46:17
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
www.samsung.com
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kód č.: DE68-04022D
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_CZ.indb 60
2012-08-16 �� 3:46:17
CP1370
Microwave oven
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
ENGLISH
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 1
2012-08-16 �� 3:48:01
Using this instruction booklet
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions
contain valuable information on cooking with your microwave oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
Important safety information
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions
and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care
when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your
microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs
may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or
find help and information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only.
Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire.
The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the
appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that
could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.
Important safety symbols and precautions.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal
injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal
injury or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal
injury when using your microwave oven, follow these basic safety
precaution.
Using this instruction booklet _2
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 2
2012-08-16 �� 3:48:02
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
Call the service center for help.
Note
Important
WARNING
Severe warning signs for installation
The installation of this appliance must be performed by a qualified microwave service technician
trained by the manufacturer. Please see the section “Installing your Microwave Oven”.
Plug the power cord into the proper wall socket or higher and use the socket for this appliance
only. Plug the power plug into the wall socket firmly. In addition, do not use an extension cord.
- Failure to do so and sharing a wall socket with other appliances using a power strip or
extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Do not use an electric transformer. It may result in electric shock or fire.
The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service
company.
- Failing to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or
injury.
It should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation.
The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch
in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. (Builtin model only.)
The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the
microwave oven shall not be placed in a cabinet.
Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct
sunlight and water (rain drops).
Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in electric shock or fire.
The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.
This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it
is in accordance with local and national codes.
3_Important safety information
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 3
2012-08-16 �� 3:48:02
CAUTION
Caution signs for installation
This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.
Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.
- Failure to do so may result in abnormal vibrations, noise, or problems with the product.
Install the appliance while maintaining the proper distance from the wall.
- Failure to do so may result in fire due to overheating.
The minimum height of free space necessary above the top surface of the oven.
WARNING
Severe warning signs for electric
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the
floor.
- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within
the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged
power cord or loose wall socket.
- This may result in electric shock or fire.
Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.
Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord,
insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the
appliance.
- This may result in electric shock or fire.
Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.
- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
When the appliance or the cord is damaged, contact your nearest service center.
CAUTION
Caution signs for electric
Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during
a thunder/lightning storm.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
WARNING
Severe warning signs for using
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
Take care that the door, heater or any of the other parts do not come into contact with the body
while cooking or just after cooking.
- Failure to do so may result in burns.
Important safety information _4
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 4
2012-08-16 �� 3:48:02
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating
elements inside the oven.
When moving heating elements, make sure to use the equipment designed to move heating
element while wearing safety gloves and see if temperature drops sufficiently (at least 10
minutes after grill or combination cooking operation) after operation.
ALWAYS use oven gloves when removing a dish from the oven to avoid unintentional burn.
Stand at arms length from the oven when opening the door.
Reason : The hot air or steam released may cause scalding.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be
taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of
at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize.
Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow
these FIRST AID instructions:
-
-
-
-
Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
Cover with a clean, dry dressing.
Do not apply any creams, oils or lotions.
Contact a doctor
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since
they may explode even after microwave heating has ended.
WARNING : The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and
the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
WARNING : Only allow children to use the oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
WARNING : When the appliance is operated in the combination mode, children should only
use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction.
WARNING : Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children
should be kept away.
WARNING : Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the
possibility of electric shock.
Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in electric shock.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric
shock or fire.
Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be
dangerous to children.
- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.
5_Important safety information
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 5
2012-08-16 �� 3:48:02
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
- Failing to do so may result in electric shock, burns or injury.
Never use the multi-purpose pan for the microwave oven or the defrosting function.
- This may result in sparks or fire.
Never use this appliance for purposes other than cooking.
- Failure to do so may result in fire.
Open sealed containers (baby bottles, milk bottles, etc.) and make a hole in food items such as
shells or nuts (eggs, chestnuts, etc) with a knife, before cooking them.
- Failure to do so may result in burns or injury due to the item bursting.
Do not touch the inside of the appliance immediately after cooking, because the inside of the
appliance is hot after being heated for a long time or heating a small amount of food.
- Failure to do so may result in burns.
Do not use aluminium foil, metal objects (such as containers, forks, etc.) or containers with
golden or silver trims.
- This may result in sparks or fire.
Never heat plastic or paper containers and do not use them with the oven function.
- Failure to do so may result in fire.
Take care that food does not come into contact with the heater when cooking food with the
oven.
- This may result in fire.
Do not over-heat food.
- This may result in fire.
Do not heat food wrapped in paper such as magazines or newspaper.
- This may result in fire.
Do not use or place inflammable sprays or objects near the oven.
- This may result in fire or an explosion.
Do not open the door when the food in the cooking compartment is burning.
- If you open the door, an inflow of oxygen occurs and this may result in fire.
Do not insert fingers, foreign substances or metal objects such as pins or needles into the inlet,
outlet and holes. If foreign substances are inserted into any of these holes, unplug the power
plug from the wall socket and contact your product provider or nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock or injury.
NEVER fill the container to the top and choose a container that is wider at the top than at the
bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles with narrow necks may also explode if
overheated.
NEVER heat a babys bottle with the teat on, as the bottle may explode if overheated.
DO NOT touch heating elements or interior oven walls until the oven be cooled down.
Do not immerse the power cable or plug in water and keep the power cable away from heated
surfaces.
Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug.
Important safety information _6
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 6
2012-08-16 �� 3:48:03
DO NOT operate the microwave oven when it is empty. The power will be cut off automatically
for safety. You can operate normally after letting it stand for over 30 minutes. It is best to leave
a glass of water inside the oven at all times. The water will absorb the microwaves energy if the
oven accidently started.
WARNING : If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has
been repaired by a competent person.
WARNING : Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are
liable to explode.
If the appliance is flooded cut the power immediately and please contact your nearest service
center.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Since a high voltage current enters the product chassis, it may result in electric shock or fire.
- You may be exposed to electromagnetic waves.
- When repairing the appliance is required, contact your nearest service center.
WARNING : It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service
or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure
to microwave energy.
If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and
contact your nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to
stifle any flames;
CAUTION
Caution signs for using
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist
ties from paper or plastic bags.
Reason : Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility
of ignition;
Small amounts of food require shorter cooking or heating time.
If normal times are allowed they may overheat and burn.
You may notice a Clicking sound during operation (especially when the oven is defrosting).
Reason : This sound is normal when the electrical power output is changing.
Young children should NEVER be allowed to use or play with the microwave oven. Nor should
they be left unattended near the microwave oven when it is in use. Items of interest to children
should not be stored or hidden just above the oven.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
7_Important safety information
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 7
2012-08-16 �� 3:48:03
Take care as beverages or food may be very hot after heating.
- Especially when feeding a child, check that it has cooled sufficiently.
Take care when heating liquids such as water or other beverages.
-
-
-
-
Make sure to stir during or after cooking.
Avoid using a slippery container with a narrow neck.
Remove the container at least 30 seconds after heating.
Failing to do so may result in an abrupt overflow of the contents and cause burns.
Do not hold food or any part there of during or immediately after cooking.
- Use cooking gloves because it may be very hot and you could burn yourself.
- If you pull the ceramic dish or well-being multi-purpose pan forwards, food may spill and this
may result in burns.
When the surface is cracked, turn the power switch of the appliance off.
- Failure to do so may result in electric shock.
Do not scratch the glass of the oven door with a sharp object.
- This may result in the glass being damaged or broken.
Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, oven cover, lighted
candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- Items, such as a cloth, may be caught in the door.
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
Do not operate the appliance with wet hands.
- This may result in electric shock.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with
the product.
Do not apply excessive pressure or impact to the door or to the inside of the appliance.
- This may result in deformation to the product or injury due to electric wave leakage.
- Hanging onto the door may result in the product falling and causing injury.
- If the door is damaged, do not use the appliance and contact your nearest service center.
Do not place the appliance over a fragile object such as a sink or glass object.
- This may result in damage to the sink or glass object.
Use the appliance only after closing the door.
- If you use the appliance when it is contaminated by foreign substances such as food waste,
it may result in problems with the appliance.
Take care when removing the wrapping from food that has just been taken out of the appliance.
- If the food is hot, hot steam may be emitted abruptly when removing the wrapping and you
may burn yourself.
Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull
straight out from the outlet.
- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock.
Do not put your face or body close to the appliance while cooking or when opening the door
just after cooking.
- Take care that children do not come close to the appliance.
- Failure to do so may result in burns from the heat.
Do not place food or heavy objects over the door when opening the door.
- The food or object may fall and this may result in burns or injury.
Important safety information _8
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 8
2012-08-16 �� 3:48:03
Do not abruptly cool the door, the inside of the appliance, or the dish by pouring water over it
during or just after cooking.
- This may result in damage to the appliance. The steam or water spray may result in burns or
injury.
Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
WARNING
Severe warning signs for cleaning
Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.
Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket and
remove food waste from the door and cooking compartment.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since
they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
during cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept
away. (cleaning model only)
excess spillage must be removed before cleaning and shall specify which utensils can be left in
the oven during cleaning. (cleaning model only)
CAUTION
Caution signs for cleaning
The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that
could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
Take care not to hurt yourself when cleaning the appliance (external/internal).
- You may hurt yourself on the sharp edges of the appliance.
Do not clean the appliance with a steam cleaner.
- This may result in corrosion.
This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity
and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute
and then used.
This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible. (Counter top model only.)
CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this
appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or
connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity
and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute
and then used.
This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
9_Important safety information
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 9
2012-08-16 �� 3:48:03
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
(a)Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open
or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock
holes.
(b)Do not place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues
to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept
clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c)Do not operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave
service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door
closes properly and that there is no damage to the:
(1)Door (bent)
(2)Door hinges (broken or loose)
(3)door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified
microwave service technician trained by the manufacturer.
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated
and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and
EDM and arc welding equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use
in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage
power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with
other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these
items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
Important safety information _10
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 10
2012-08-16 �� 3:48:03
contents
INSTALLING YOUR
MICROWAVE OVEN
12
13
15
17
OVEN FEATURES
BEFORE YOU BEGIN
OVEN USE
CLEANING AND CARE
55
57
59
TROUBLESHOOTING AND
ERROR CODE
TECHNICAL DATA
12 Installing your oven
13 Checking the product and parts
13 Checking the control panel
14 Accessories
15 Setting the clock
17
18
19
20
21
26
29
30
32
34
35
52
53
54
Using convection mode
Using grill mode
Using grill combi mode
Using convection combi mode
Using auto cook mode
Using Auto crusty cook mode
Using memory mode
Using power defrost mode
Using the keep warm mode
How a microwave oven works
Using microwave mode
Switching off the beeper
Child safety lock
Fast preheating the oven
55 Cleaning your oven
57 Storing and repairing your
microwave oven
57 Troubleshooting
58 Error codes
59 Technical data
contents _11
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 11
2012-08-16 �� 3:48:03
installing your microwave
oven
INSTALLING YOUR OVEN
Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface
should be strong enough to safety bear the weight of the oven.
• When you install your oven, make sure there is
adequate ventilation for your oven by leaving at
least 10 cm (4 inches) of space behind and, on
the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of
space above.
20 cm
above
85 cm of
the floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
• Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable. Check that
the turntable rotates freely.
This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
• Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a
traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be
respected and any extension cable used must be of the same standard as the
power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a
damp cloth before using your microwave oven for the first time.
• Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a
traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be
respected and any extension cable used must be of the same standard as the
power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a
damp cloth before using your microwave oven for the first time.
12_installing the oven
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 12
2012-08-16 �� 3:48:04
oven features
CHECKING THE PRODUCT AND PARTS
Control Panel
PARTS AND FEATURES
Oven Light
Top Heating Elements
Safety Door Lock
Door
Door Handle
CHECKING THE CONTROL PANEL
3 4
2 1
5 6 7
17
16
8
15
1. Microwave Mode
2. Grill Mode
3. Microwave+Grill Mode
4. Convection Mode
5. Microwave+Convection Mode
6. Fast Preheat Mode
7. Crusty Cook Mode
8. Power Defrost Button
9. Display
9
10
14
11
13
12
10.Keep Warm Button
11.Start Button
12.Stop / Cancel / Power Save Button
13.Multi Function Selector / Selector
Button
14.Memory Button
15.Auto Cook Button
16.Steam Clean Mode
17.Mode Selector
oven features _13
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 13
2012-08-16 �� 3:48:04
ACCESSORIES
The following accessories are provided with your microwave oven:
1. Coupler, to be placed correctly over the motor
shaft in the base of the oven.
• The coupler rotates the turntable.
2. Roller Ring, to be placed in the center of the
oven.
• The roller ring supports the turntable.
3. Turntable, to be placed on the roller ring with
the center fitting on to the coupler.
• The turntable serves as the main cooking
surface; it can be easily removed for
cleaning.
4. High rack, Low rack, to be placed on the
turntable.
• The metal racks can be used to cook two
dishes at the same time. A small dish may
be placed on the turntable and a second
dish on the rack.
• The metal racks can be used in grill,
convection and combination cooking.
5. Crusty plate to be placed on the turntable.
• The Crusty plate is used to brown food
better in the microwave or grill combination
cooking modes and to keep pastry and
pizza dough crisp.
6. Clean water bowl, to be placed in the right
side of the oven.
14_oven features
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 14
2012-08-16 �� 3:48:05
before you begin
SETTING THE CLOCK
Setting the clock
1. Turn Multi Function Selector to set hour.
BEFORE YOU BEGIN
When power is supplied, “12:00” is automatically displayed on the display. Please set
the current time.
2. Press Selector Button. The “00” starts
blinking.
3. Turn Multi Function Selector to set minute.
4. Press Selector Button again. The clock sets
by itself within 5 seconds.
before you begin _15
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 15
2012-08-16 �� 3:48:05
Re-setting the clock
1. Press Stop/Cancel/Power save button.
2. Press Power Defrost and Auto Cook button
at the same time.
3. Turn Multi Function Selector to set hour.
4. Press Selector Button.
5. Turn Multi Function Selector to set minute.
6. Press Selector Button again. The clock sets
by itself within 5 seconds.
16_before you begin
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 16
2012-08-16 �� 3:48:06
oven use
USING CONVECTION MODE
Low rack
Convection (
OVEN USE
Food is heated by two heating elements on top of cavity
and one convection heating element, while the fan from
side distributes the hot air evenly.
Low rack or Low rack+Crusty plate are placed on the
turntable.
Low rack + Crusty plate
) setting
1. Turn Mode Selector dial to Convection mode
position.
2. Turn Multi Function Selector Dial to desired
temperature. (Default : 180 °C)
3. Press Selector Button to set desired
temperature. (40~230 °C)
4. Set the cooking time by turning the Multi
Function Selector. (Max. 10 Hour)
5. Press Start button.
• The temperature (°C) indicator on display will
be lit and the indicator will blink and beep 4
times after the temperature is reached.
oven use _17
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 17
2012-08-16 �� 3:48:07
During cooking, Cook Time and Temperature are available to change the setting.
• Cooking time : Just turn Multi Function Selector.
• Temperature: Press Selector Button and then turn Multi Function Selector.
In Convection Mode settings, the top and Convection heating elements switch off
and on throughout cooking to regulate the temperature.
Important
1. Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
2. When using Convection Mode, be sure glass baking dishes are suitable for 40230 °C cooking temperatures.
USING GRILL MODE
Food is heated by the top heating elements. (horizontal
position)
For grilling, open the door and place the food on the rack.
High rack
Grill (
High rack + Crusty plate
) setting
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
1. Turn Mode Selector dial to Grill mode
position.
2. Set the cooking time by turning the Multi
Function Selector.
(The maximum cooking time is 90 minutes.)
3. Press Start button.
Important
1. Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
2. Check that the heating element is in the horizontal position.
18_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 18
2012-08-16 �� 3:48:08
USING GRILL COMBI MODE
Food is heated by the top heating elements combined
with a cycle of microwave energy.
For grilling, open the door and place the food on the rack.
OVEN USE
High rack
Grill combi (
High rack + Crusty plate
) setting
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and
brown at the same time.
1. Turn Mode Selector dial to Gill Combi mode
position.
2. Set the cooking time by turning the Multi
Function Selector.
(The maximum cooking time is 90 minutes.)
3. If you want to change power level; Press the
Selector Button and then select appropriate
power level by turning the Multi Function
Selector.
• Default : 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. Press Start button.
Result : When cooking has finished, the
oven will beep and flash “End” four times.
The oven will then beep one time per minute.
You can chage the cooking time and power level during the cook.
• Cooking time : Just turn Multi Function Selector.
• Power level : Press Selector Button and then turn Multi Function Selector.
Important
1. ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic
dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
2. ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
3. Check that the heating element is in the horizontal position.
oven use _19
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 19
2012-08-16 �� 3:48:09
USING CONVECTION COMBI MODE
Food is heated by dual grill and one convection heating
element, combined with a cycle of microwave energy,
while one fan from side distributes the hot air evenly.
Low rack or Low rack+Crusty plate are placed on the
turntable.
Low rack
Convection combi (
Low rack + Crusty plate
) setting
1. Turn Mode Selector dial to Convection
Combi mode position.
2. Set the cooking time by turning the Multi
Function Selector.
(The maximum cooking time is 90 minutes.)
3. If you want to change power level; Press the
Selector Button and then select appropriate
power level by turning the Multi Function
Selector.
• Default : 600 W
• 600, 450, 300, 180, 100 W
4. If you want to change temperature; Press the
Selector Button and then select appropriate
temperature by turning the Multi Function
Selector. (40-210 °C)
• Default : 180 °C
• 40-210 °C
5. Press Start button.
Result : When cooking has finished, the
oven will beep and flash “End” four times.
The oven will then beep one time per minute.
You can chage the cooking time and power level during the cook.
• Cooking time : Just turn Multi Function Selector.
• Power level : Press Selector Button and then turn Multi Function Selector.
• Temperature : Press Selector button and then turn Multi Function Selector.
20_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 20
2012-08-16 �� 3:48:09
Important
1. ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic
dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
2. ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
3. Check that the heating element is in the horizontal position.
The twenty Auto Cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the Auto Cook Mode by turning the Multi Function Selector. (1-20)
OVEN USE
USING AUTO COOK MODE
1. Press the Auto Cook button.
2. Select the type of food that you are cooking by
turning the Multi Function Selector. (1-20)
3. If you want to change serving size; Press
the Selector Button and then select size of
the serving by turning the Multi Function
Selector.
4. Press Start button.
Result : Auto cooking starts. When cooking
has finished, the oven will beep and flash
“End” four times. The oven will then beep
one time per minute.
oven use _21
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 21
2012-08-16 �� 3:48:10
Auto Cook Features
The following table presents 20 Auto Cook Programmes. It contains its quantities,
standing times after cooking and appropriate recommendations. Cooking times
and power levels are pre-programmed for your convenience.
Use oven gloves while taking out!
Code
Food
Serving
size
(kg)
Standing
time
(min.)
Accessory
Recommendations
1
Drinks
Coffee,
milk, tea,
water (room
temperature)
0.25
(1 mug)
0.5
(2 mugs)
1-2
Microwave
safe dish
Pour the liquid into
ceramic mugs and reheat
uncovered. Place one mug
in the center, place 2 mugs
opposite to each other in
the area of roller ring on
turntable.
Leave them to stand in the
microwave oven.
Stir drinks before and after
standing time.
Be careful while taking
the cups out (see safety
instructions for liquids).
2
Plated meal
(chilled)
0.3-0.35
0.4-0.45
3
Microwave
safe dish
Put meal on a ceramic
plate and cover with
microwave cling film.
Put plate in the center of
turntable.
This programme is suitable
for meals consisting of 3
components (e.g. meat
with sauce, vegetables and
a side dish like potatoes,
rice or pasta).
3
Frozen
Ready Meal
(-18 °C)
0.3-0.35
0.4-0.45
3-4
Microwave
safe dish
Pierce film of frozen ready
meal.
Put meal in the center of
turntable.
This programme is suitable
for meals consisting of 3
components (e.g. meat
with sauce, vegetables and
a side dish like potatoes,
rice or pasta).
22_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 22
2012-08-16 �� 3:48:10
Food
Serving
size
(kg)
Standing
time
(min.)
Accessory
Recommendations
4
Soup/Sauce
(chilled)
0.2-0.25
0.4-0.45
2-3
Microwave
safe dish
Pour into a deep ceramic
plate or bowl and cover
with plastic lid during
heating.
Put soup in the center of
turntable.
Stir carefully before and
after standing time.
5
Stew
(chilled)
0.2-0.25
0.4-0.45
2-3
Microwave
safe dish
Pour into a deep ceramic
plate or bowl and cover
with plastic lid during
heating.
Put soup in the center of
turntable.
Stir carefully before and
after standing time.
6
Fresh
vegetables
0.3-0.35
0.5-0.55
1-2
Microwave
safe dish
Weigh the vegetables after
washing, cleaning and
cutting into similar size.
Put them into a glass bowl
with lid. Add 45 ml water
(3 tablespoons). Put bowl
in the center of turntable.
Cook covered.
Stir after cooking.
7
Peeled
potatoes
0.5-0.55
0.7-0.75
2-3
Microwave
safe dish
Weigh the potatoes after
peeling, washing and
cutting into a similar size.
Put them into a glass bowl
with lid. Add 45-60 ml
(3-4 tablespoons) water.
Put bowl in the center of
turntable.
Cook covered.
8
Baked
potatoes
0.2-0.4
0.8-1.0
3-5
OVEN USE
Code
Wash and clean potatoes
and pierce with a fork.
Brush skin with olive oil
and spices.
Put potatoes, each about
200 g side by side on
the low rack. Set rack on
crusty plate.
oven use _23
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 23
2012-08-16 �� 3:48:11
Code
Food
Serving
size
(kg)
Standing
time
(min.)
Accessory
Recommendations
0.25
0.35
5-10
Microwave
safe dish
Weigh parboiled white rice
and add double quantity of
cold water. For example:
when cooking 0.25 kg rice,
add ½ liter cold water.
Use glass pyrex bowl with
lid. Put bowl in the center
of turntable. Cook covered.
9
White rice
10
Beef steaks
0.3-0.6
0.6-0.8
-
Put beef steaks side by
side on the high rack. Set
rack on crusty plate.
Turn over as soon as the
oven beeps.
Push start button to
continue process.
The first setting is for thin
beef steaks, the second
setting is for thick beef
steaks.
11
Chicken
pieces
0.5-0.6
1.1-1.2
2
Brush chilled chicken
pieces with oil and spices.
Put skin-side down on the
high rack.
Set rack on crusty plate.
Turn over, as soon as
the oven beeps. Push
start button to continue
process.
12
Roast fish
0.5-0.6
0.7-0.8
3
Brush skin of whole fish
with oil and add herbs
and spices. Put fish side
by side, head to tail, on
the high rack. Set rack on
crusty plate.
Turn over, as soon as
the beep sounds. Push
start button to continue
process.
13
Roast
chicken
1.2-1.3
1.4-1.5
1.6-1.7
5
Brush chilled chicken with
oil and spices.
Put breast-side-down, in
the middle of the low rack.
Set rack on crusty plate.
Turn over, as soon as
the oven beeps. Push
start button to continue
process.
24_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 24
2012-08-16 �� 3:48:11
Food
Serving
size
(kg)
Standing
time
(min.)
Accessory
Recommendations
14
Roast beef/
Lamb
1.0-1.2
1.3-1.5
5-10
15
Frozen minipizza
(-18 °C)
0.1-0.2
0.3-0.4
-
16
Frozen
lasagne
(-18 °C)
0.4-0.5
0.9-1.0
3-4
17
Frozen
bread rolls
(-18 °C)
0.1-0.2
0.3-0.4
3-5
Put frozen bread rolls in a
circle on the low rack.
18
Frozen cake
(-18 °C)
0.4-0.6
1.0-1.2
5-25
Put one frozen cake in the
center, put frozen cake
pieces side by side on the
low rack.
By the help of convection
heat the cake will be
warmed and crisp up.
This programme is suitable
for cake (round) and cake
pieces, such as fruit cake
with crumble topping,
streusel cake or cake with
poppy seeds.
It is not suitable for cake
with cream filling and cake
with chocolate topping.
Brush the beef/lamb with
oil and spices (pepper
only, salt should be added
after roasting). Put it on the
low rack with the fat-side
down.
Set rack on crusty plate.
Turn over, when the oven
beeps.
After roasting and during
standing time it should be
wrapped in aluminium foil.
OVEN USE
Code
Put frozen mini-pizza
snacks in a circle on the
low rack.
Microwave
safe dish
Put frozen lasagne into a
suitable sized glass pyrex
or ceramic dish. Set dish
on the low rack.
oven use _25
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 25
2012-08-16 �� 3:48:12
Code
Food
Serving
size
(kg)
Standing
time
(min.)
Accessory
Recommendations
19
Cake
0.7-0.8
5-10
Put dough into suitable
sized rectangular metal
baking dish. Put dish on
the low rack.
This programme is suitable
for batter, such as lemon
cake, hazelnut cake and
marble cake.
20
Muffins
0.3-0.4
5
We recommend to preheat
the oven with fast preheat
function to 180 °C.
Put muffin dough into
metal muffin dish, suitable
for 6 muffins. Set dish in
the middle of the low rack.
USING AUTO CRUSTY COOK MODE
Normally when cooking in microwave oven, using grill or microwave mode in grill/
convection ovens, foods like pastries and pizza become soggy from bottom side. Using
the Samsung Crusty plate helps to gain a crispy cooked result of your food. The crusty
plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
Crusty plate on turntable
Crusty plate + High rack
1. Preheat the crusty plate, as described above.
Before using the crusty plate, preheat it by selecting the combination mode
for 3 to 5 minutes:
• Combination of convection (180 °C) and microwaves. (600 W power level).
• Combination of grill and microwaves (600 W power level).
Use oven gloves at all times as the crusty plate will become very hot.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as bacon and eggs, in
order to brown the food nicely.
• Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratchresistant. Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty
plate.
• Use plastic accessories to avoid scratches on the surface of the crusty
plate or remove the food from the plate before cutting.
26_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 26
2012-08-16 �� 3:48:12
3. Place the food on the crusty plate.
• Do not place any recipients on the crusty plate that are not heat-resistant
(plastic bowls for example).
4. Place the crusty plate on the metal rack(or turntable) in the microwave.
• Never place the crusty plate in the oven without the turntable.
OVEN USE
5. Turn Mode Selector dial to Auto Crusty
mode position.
6. Select the type of food by turning the Multi
Function Selector. (1~5)
7. If you want to change serving size; Press
the Selector Button and then select size of
the serving by turning the Multi Function
Selector.
8. Press the Start button.
Result : Crusty cooking starts. When
cooking has finished, the oven will beep and
flash “End” four times. The oven will then
beep one time per minute.
How to clean the Crusty plate
Clean the crusty plate with warm water and
detergent and rinse off with clean water.
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge
otherwise the top layer will be damaged.
The crusty plate is not dishwasher-safe.
oven use _27
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 27
2012-08-16 �� 3:48:12
Auto Crusty Cook Features
The following table presents 5 Auto Crusty Cook Programmes.
It contains its quantities, standing times after cooking and appropriate
recommendations.
Cooking times and power levels are pre-programmed for your convenience.
When using programme 1-3 you do not need to preheat the crusty plate,
before using programme 4 and 5 please follow preheating advice in the
table.
Always place crusty plate and rack in the middle of the oven.
Use oven gloves while taking out!
Code
Food
Serving
size
(kg)
Standing
time
(min.)
Accessory
Recommendations
1
Frozen
Pizza
0.3-0.4
0.4-0.5
0.5-0.6
-
Put pizza on crusty plate on
the high rack in the middle of
the turntable.
2
Frozen
oven
chips
0.2-0.3
0.4-0.5
-
Distribute oven chips evenly
on crusty plate on the high
rack in the middle of the
turntable.
Turn chips over, a soon as the
oven beeps.
Push start to continue
process.
3
Potato
wedges
0.2-0.3
0.4-0.5
1-2
Cut potatoes into wedges or
cubes. Brush with olive oil, salt
and spices.
Put potato wedges evenly on
crusty plate on the high rack
in the middle of the turntable.
Turn wedges over, a soon as
the oven beeps. Push start to
continue process.
4
Quiche
0.6-0.8
0.8-1.0
5-10
Preheat the crusty plate using
600 W + 180 °C for 5 min. on
turntable.
Add quiche dough and filling.
Put it on the low rack in the
middle of the turntable. Push
start to continue process.
28_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 28
2012-08-16 �� 3:48:13
Code
Food
Serving
size
(kg)
Standing
time
(min.)
5
Cookies/
Biscuits
0.1-0.2
0.2-0.3
2-5
Accessory
Recommendations
OVEN USE
Preheat the crusty plate using
600 W + 180 °C for 3 min. on
turntable.
Add cookies/ biscuits and put
it on the low rack in the middle
of the turntable.
The first setting is for thin
biscuits (3-5 mm), the second
setting is for thick biscuits (5-7
mm).
USING MEMORY MODE
You can memorize your favorite cooking recipes for later use.
To save your recipe to memory:
1. Turn the Mode Selector dial to select a mode
and enter the steps required before pressing
the Start button. (Do not press the Start
button yet.)
(For input, refer to the applicable pages for
each function.)
2. When finished with your input, press the
Memory button to select a memory number
(1~3) and press the Selector Button.
Result
1. Your input will be saved with a one second
beep.
2. When finished, you will return to the
selected mode.
• You can save up to three recipes to memory and add or change them at any
time later.
• If a selected memory number is flashing, this indicates that no recipe is stored
for that memory number. Whereas, a solid sign indicates that the number
contains a stored recipe.
• If you unplug the power cord, your input is deleted accordingly.
oven use _29
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 29
2012-08-16 �� 3:48:13
To run a memorized recipe:
1. Press the Memory button to select a memory
number (1-3).
2. Press the Selector Button.
3. Press the Start button.
USING POWER DEFROST MODE
Setting power defrost mode
Choose from five pre - programmed microwave settings for defrosting. Defrosting
time and power level are automatically set. Simply select the setting and weight
to start defrosting.
Open the door. Place the frozen food in the center of the turntable. Close the
door.
1. Press the Power Defrost button.
2. Select the type of food that you are cooking by
turning the Multi Function Selector. (1-5)
Refer to the table on the following page for a
description of the various pre-programmed
settings.
3. If you want to change serving size; Press
the Selector Button and then select size of
the serving by turning the Multi Function
Selector.
30_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 30
2012-08-16 �� 3:48:14
4. Press Start button to start cooking.
Result :
Important :
• Use only containers that are microwave - safe.
• You can also defrost food manually. To do so, select the microwave function
with a power level of 180 W. Refer to the section entitled “Defrosting” on page
45 to 46 for further details.
OVEN USE
• Defrosting begins.
• The oven beeps half way through
defrosting to remind you to turn the food
over. After you turn over the food, Press
start button again.
Guide to power defrost programmes
The following table presents 5 Power Defrost programmes, quantities, standing
times and appropriate recommendations. Remove all kind of package material
before defrosting.
Place frozen meat, poultry, fish and vegetables on a flat glass dish or ceramic
plate on turntable. (Refer to page 39 for safety)
No
Frozen food
(-18 ˚C)
Serving
size (kg)
Standing
time (min.)
Recommendations
1
Meat
0.2-2.0
20-120
Always shield the edges with aluminium
foil. Turn the meat over, as soon as the
oven beeps. This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks, chops,
minced meat.
2
Poultry
0.2-2.0
20-120
Always shield the leg and wing tips
with aluminium foil. Turn the poultry
over, as soon as the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken
as well as for chicken portions.
3
Fish
0.2-2.0
20-110
Always shield the tail of a whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over, as soon
as the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes as well as for
fish fillets.
oven use _31
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 31
2012-08-16 �� 3:48:14
No
Frozen food
(-18 ˚C)
Serving
size (kg)
Standing
time (min.)
Recommendations
4
Bread/Cake
0.1-1.0
10-60
Put bread horizontally, lengthways to the
door, on a piece of kitchen paper on the
turntable.
Turn over, as soon as the oven beeps.
Place cake on ceramic tray and if
possible, turn over, as soon as the oven
beeps. (Oven keeps operating and is
stopped, when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds
of bread, sliced or whole, as well as for
bread rolls and baguettes. Arrange bread
rolls side by side.
This programme is suitable for all kinds of
yeast cake, biscuit, cheese cake and puff
pastry. It is not suitable for short/crust
pastry, fruit and cream cakes as well as
for cake with chocolate topping.
5
Vegetables
0.1-0.8
5-30
Spread vegetables evenly into a flat glass
pyrex dish.
This programme is suitable for
vegetables such as peas, broccoli florets,
carrot slices, cauliflower florets and
spinach cubes.
Important : The Power Defrost Mode uses microwave energy to heat food.
Therefore guidelines for cookware and other microwave safety precautions
must be strictly observed when using this mode.
USING THE KEEP WARM MODE
1. Press Stop/Cancel/Power save button for
standby mode.
2. Press the Keep warm button.
3. Select the item of food that you are keeping warm by turnning the Multi
Function Selector. (1~4)
32_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 32
2012-08-16 �� 3:48:15
4. Press Start button.
Result : Keep warm starts. It operate for 30
minutes. When keep warm has finished, the
oven will beep and flash “End” four times.
The oven will them beep one time per
minute.
The following table presents 4 Keep warm Programmes. It contains which type of
food / ovenware is suitable in each programmes. The time and temperature are
pre-programmed for your convenience. The convection heater operates only and
it will cycle on and off to keep food warm.
Use oven gloves while taking out!
Code
Item
Temperature
Time
Recommendations
1
Food
80 °C
30 min
This setting is suitable for keeping
warm roast meat, chicken, gratin,
pizza, potatoes and plated meal.
2
Drink
80 °C
30 min
This setting is suitable for keeping
warm water, milk and coffee.
3
Bread and
pastries
60 °C
30 min
This setting is suitable for keeping
warm bread, toast, rolls, muffins
and cake.
4
Dishes/
Crockery
70 °C
30 min
This setting is suitable for
preheating cup and ovenware.
Distribute the crockery over the
whole area of turn table.
Do not overload the oven.
(Maximum load 7 kg)
OVEN USE
keep warm Features
Important :
• Do not use this function to reheat cold foods.This programmes are for keeping
food warm that has just been cooked.
• Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it
will continue to cook. Warm food spoils more quickly.
• Cover liquids and foods which are high moisture contents. But if you want to
keep crisp roast or fried foods, do not cover it.
oven use _33
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 33
2012-08-16 �� 3:48:15
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
Microwaves are high - frequency electromagnetic waves; the energy released enables
food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.
You can use your microwave to:
• Defrost
• Cook
Cooking principle
1. The microwaves generated by the
magnetron are distributed uniformly by using
a stirrer distribution system. The food is thus
cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food
up to a depth of about 1 inch (2.5 cm).
Cooking then continues as the heat is
dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (Refrigerated or not)
Important : As the center of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected
to ensure.
• Even cooking of the food right to the center
• The same temperature throughout the food
34_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 34
2012-08-16 �� 3:48:16
USING MICROWAVE MODE
Microwaves are high frequency electromagnetic waves. In microwave cooking,
microwave energy penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and sugar
content. The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.
Setting microwave setting
OVEN USE
1. Turn Mode Selector to microwave position.
Time and power level will appear on display.
2. Turn Multi Function Selector to set desired
cooking time. If you do not wish to change
power level, press Start button to start
cooking. (40~230 °C)
• Default : 900 W
• 900, 750, 600, 450, 300, 180, 100 W
• Max. time : 90min
3. To change power level, press Select ( ) button
and turn Multi Function Selector to desired
power level. Refer to Cooking Guides (pages
36 to 51) for guidelines on appropriate cooking
times and power levels.
4. Press Start button to start cooking.
Result :
• Cooking starts and when it has finished.
• The oven will beep and flash “End” four.
The oven will then beep one time per
minute.
You can chage the cooking time and power level during the cook.
• Cooking time : Just turn Multi Function Selector.
• Power level : Press Select ( ) button and then turn Multi Function Selector.
Quick start :
• If you want to heat a dish for a short period of time at maximum power (900 W), you
can also simply press the Start button once for each 30 seconds of cooking time.
The oven starts immediately. (Mode Selector has to be located to Microwave)
oven use _35
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 35
2012-08-16 �� 3:48:16
Guide to microwave power levels
POWER LEVEL
PERCENTAGE
(%)
OUTPUT
POWER (W)
REMARK
HIGH
100
900
For heating up liquids.
HIGH LOW
83
750
For heating up and cooking
food.
MEDIUM HIGH
67
600
For heating up and cooking
food.
MEDIUM
50
450
MEDIUM LOW
33
300
DEFROST
20
180
For defrosting and continued
cooking.
LOW
11
100
For defrosting delicate
foods.
For cooking meat and
heating up delicate foods.
Microwave cookware guide
Cookware used for Microwave Mode must allow microwaves to pass through
and penetrate food. Metals such as stainless steel, aluminum and copper
reflect microwaves. Therefore, do not use cookware made of metallic materials.
Cookware marked microwave - safe is always safe for use. For additional
information on appropriate cookware refer to the following guide and place a
glass of water or some food on the turntable.
Cookware
MicrowaveSafe
Comments
Aluminium Foil

Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crusting Plate

Do not preheat for more than 8 minutes.
China and Earthenware

Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Disposable Polyester
Cardboard Dishes

Some frozen foods are packaged in these
dishes.
• Polystyrene cups
containers

Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper

May catch fire.
Fast – Food Packaging
36_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 36
2012-08-16 �� 3:48:16
Cookware
• Recycled paper or
metal trims
MicrowaveSafe
Comments

May cause arcing.
• Oven-to-table ware

• Fine glassware

Can be used, unless decorated with a
metal trim. Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or crack
if heated suddenly.
• Glass jars

Must remove the lid. Suitable for warming
only.
• Dishes

May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist ties

Glassware
OVEN USE
Metal
Paper
• Plates, cups, napkins
and Kitchen paper

For short cooking times and warming. Also
to absorb excess moisture.
• Recycled paper

May cause arcing.
• Containers

Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or
discolour at high temperatures. Do not use
Melamine plastic.
• Cling film

Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will escape.
Plastic
• Freezer bags
Wax or Grease-proof
Paper


Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
“Arcing” is the microwave term for sparks in the oven.
 : Recommended
: Use Caution
 : Unsafe
oven use _37
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 37
2012-08-16 �� 3:48:16
Microwave cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its
water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
Cooking
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic
as well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Always use the turntable, when using microwave mode. Put dishes and food on
the turntable.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard,
soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a
microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food
that would normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for
example, see the chapter with quick & easy tips at the end of guide.
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
38_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 38
2012-08-16 �� 3:48:16
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid.
Cook covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the
result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
Portion
(g)
Power
(W)
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
Instructions
Spinach
150
600
5-7
2-3
Add 15 ml (1
tablespoon) cold water.
Broccoli
300
600
8-10
2-3
Add 30 ml (2 tbsp) cold
water.
Peas
300
600
7-9
2-3
Add 15 ml (1 tbsp) cold
water.
Green Beans
300
600
7½-9½
2-3
Add 30 ml (2 tbsp) cold
water.
Mixed Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
300
600
7-9
2-3
Add 15 ml (1 tbsp) cold
water.
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
300
600
7½-9½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp) cold
water.
OVEN USE
Food
Cooking guide for fresh vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for
every 250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook
covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint: Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are
cut, the quicker they will cook.
oven use _39
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 39
2012-08-16 �� 3:48:17
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (900 W).
Food
Portion
(g)
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Instructions
Broccoli
250
500
3-4
6-7
3
Prepare even sized florets. Arrange
the stems to the center.
Brussels
Sprouts
250
5-6
3
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
Carrots
250
4-5
3
Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower
250
500
4-5
7-8
3
Prepare even sized florets. Cut big
florets into halves. Arrange stems to
the center.
Courgettes
250
3-4
3
Cut courgettes into slices. Add
30 ml (2 tbsp.) water or a knob of
butter. Cook until just tender.
Egg Plants
250
3-4
3
Cut egg plants into small slices and
sprinkle with 1 tablespoon lemon
juice.
Leeks
250
3-4
3
Cut leeks into thick slices.
Mushrooms
125
250
1-2
2-3
3
Prepare small whole or sliced
mushrooms. Do not add any water.
Sprinkle with lemon juice. Spice
with salt and pepper. Drain before
serving.
Onions
250
4-5
3
Cut onions into slices or halves. Add
only 15 ml (1 tbsp.) water.
Pepper
250
4-5
3
Cut pepper into small slices.
Potatoes
250
500
4-5
7-8
3
Weigh the peeled potatoes and cut
them into similar sized halves or
quarters.
Turnip
Cabbage
250
5-6
3
Cut turnip cabbage into small
cubes.
40_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 40
2012-08-16 �� 3:48:17
Cooking guide for rice and pasta
Rice – Use a large glass pyrex bowl with lid – rice doubles in volume during
cooking. Cook covered. After the cooking time is over, stir before standing time
and salt or add herbs and butter.
The rice may not have absorbed all water after the cooking time is finished.
Food
Portion
(g)
Power
(W)
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Instructions
White Rice
(Parboiled)
250
375
900
16-18
18-20
5
Add 500 ml cold water.
Add 750 ml cold water
Brown Rice
(Parboiled)
250
375
900
22-23
24-25
5
Add 500 ml cold water.
Add 750 ml cold water
Mixed Rice
(Nice + Wild
Rice)
250
900
17-19
5
Add 500 ml cold water.
Mixed Corn
(Rice + Grain)
250
900
19-20
5
Add 400 ml cold water.
Pasta
250
900
11-13
5
Add 1000 ml hot water.
OVEN USE
Pasta – Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
oven use _41
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 41
2012-08-16 �� 3:48:17
Reheating
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20
°C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7°C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook and
dry out before the center is piping hot. Reheating small pieces will be more
successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be
reheated using 750 W, 600 W, 450 W or even 300 W. Check the tables for
guidance. In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the
food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince
pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive
boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating.
Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting
a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore
spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even
out. The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless
another time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter
with the safety precautions.
42_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 42
2012-08-16 �� 3:48:17
Reheating liquids
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and
possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and
stir before, during and after heating.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
Drinks
(coffee, tea
and water)
250 ml
(1 mug)
500 ml
(2 mugs)
900 W
1½-2
1-2
Pour into mugs and reheat
uncovered: 1 cup in the
center, 2 cups side by side.
Keep in microwave oven
during standing time and stir
well.
Soup
(chilled)
250 g
450 g
900 W
3-4
4-5
2-3
Pour into a deep ceramic
plate or deep ceramic bowl.
Cover with plastic lid.
Stir well after reheating.
Stir again before serving.
Stew
(chilled)
450 g
600 W
5½-6½
2-3
Put stew in a deep ceramic
plate.
Cover with plastic lid.
Stir occasionally during
reheating and again before
standing and serving.
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
4½-5½
3
Put pasta (e.g. spaghetti or
egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave
cling film. Stir before serving.
Filled
pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
5½-6½
3
Put filled pasta (e.g. ravioli,
tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic
lid. Stir occasionally during
reheating and again before
standing and serving.
Plated
Meal
(chilled)
350 g
600 W
5-6
3
Plate a meal of 2-3 chilled
components on a ceramic
dish.
Cover with microwave clingfilm.
3-3½
Instructions
OVEN USE
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
oven use _43
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 43
2012-08-16 �� 3:48:17
Reheating baby food
Baby Food
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30–40 °C.
Baby Milk
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37°C.
REMARK:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Reheating Baby Food and Milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
Baby food
(vegetables
+ meat)
190 g
600 W
30 sec.
2-3
Empty into ceramic deep
plate.
Cook covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3 minutes.
Before serving, stir well
and check the temperature
carefully.
Baby
porridge
(grain +
milk + fruit)
190 g
600 W
20 sec.
2-3
Empty into ceramic deep
plate.
Cook covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3 minutes.
Before serving, stir well
and check the temperature
carefully.
Baby milk
100 ml
300 W
30-40 sec.
2-3
Stir or shake well and pour
into a sterilized glass bottle.
Place into the center of
turn-table. Cook uncovered.
Shake well and stand for
at least 3 minutes. Before
serving, shake well and
check the temperature
carefully.
200 ml
1 min. to
1 min. 10
sec.
Instructions
44_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 44
2012-08-16 �� 3:48:17
Defrosting
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal
ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
OVEN USE
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield
by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity
defrosted. Please refer to the table below.
Hint: Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less
time than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting
food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to - 20 °C, use the
following table as a guide.
oven use _45
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 45
2012-08-16 �� 3:48:17
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Food
Portion
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Instructions
Minced Meat
250 g
500 g
4-6
9-11
15-30
Pork Steaks
250 g
7-8
Place the meat on the ceramic
plate.
Shield thinner edges with
aluminium foil.
Turn over after half of defrosting
time!
Chicken Pieces
500 g
(2 pcs)
12-14
15-60
Whole Chicken
1200 g
28-32
First, put chicken pieces first
skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on ceramic
plate. Shield the thinner parts like
wings and ends with aluminium
foil. Turn over after half of
defrosting time!
Fish Fillets
200 g
6-7
10-25
Whole Fish
400 g
11-13
Put frozen fish in the middle of
ceramic plate.
Arrange the thinner parts under
the thicker parts.
Shield narrow ends of fillets and
tail of whole fish With aluminium
foil.
Turn over after half of defrosting
time!
300 g
6-7
5-10
Spread fruit on a flat, round glass
dish (with a large diameter).
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
1-1½
2½-3
5-20
Toast/Sandwich
250 g
4-4½
German bread
(wheat + rye
flour)
500 g
7-9
Arrange rolls in a circle or bread
horizontally on kitchen paper on
the ceramic plate.
Turn over after half of defrosting
time!
Meat
Poultry
Fish
Fruit
Berries
Bread
46_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 46
2012-08-16 �� 3:48:17
GRILL
The grill-heating elements are located underneath the ceiling of the cavity. They
operate while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 2-3 minutes
will make the food brown more quickly.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
OVEN USE
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
IMPORTANT REMARK:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
MICROWAVE + GRILL
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking.
It operates only while the door is closed and the turntable is rotating. Due to the
rotation of the turntable, the food browns evenly. Five combination modes are
available with this model:
600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill, 180 W + Grill and 100 W + Grill.
Cookware for cooking with microwaves + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwaves + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
IMPORTANT REMARK:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer
to the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
Grill Guide
Preheat the grill with the grill-function for 2-3 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling. Use oven
gloves when taking out.
oven use _47
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 47
2012-08-16 �� 3:48:17
Fresh Food
Portion
Power
1. Side
Time
(min.)
2. Side
Time
(min.)
Instructions
Toast Slices
4 pcs
(each 25 g)
Grill
only
2-3
2- 2½
Put toast slices side by side
on the high rack.
Grilled
Tomatoes
400 g
(2 pcs)
300 W
+ Grill
5-6
-
Cut tomatoes into halves.
Put some cheese on top.
Arrange in a circle in a flat
glass pyrex dish. Place it on
the low rack. Stand for 2-3
minutes.
TomatoCheese
Toast
4 pcs
(300 g)
180 W
+ Grill
5-6
-
Toast the bread slices first.
Put the toast with topping
on the high rack.
Stand for 2-3 minutes
Toast
Hawaii (ham,
pineapple,
cheese
slices)
4 pcs
(500 g)
300 W
+ Grill
5-6
-
Toast the bread slices first.
Put the toast with topping
on the high rack.
Stand for 2-3 minutes.
Baked
Potatoes
500 g
450 W
+ Grill
14-16
-
Cut potatoes into halves.
Put them in a circle on the
high rack with the cut side to
the grill.
Gratin
Potatoes/
vegetables
(chilled)
450 g
450 W
+ Grill
9-11
-
Put the fresh gratin into a
small glass pyrex dish. Put
the dish on the low rack.
After cooking stand for 2-3
minutes.
Baked
Apples
2 apples
(ca.400 g)
300 W
+ Grill
6-7
-
Core the apples and fill them
with raisins and jam. Put
some almond slices on top.
Put apples on a flat glass
pyrex dish.
Place the dish directly on the
low rack.
Chicken
Pieces
500 g
(2 pcs)
300 W
+ Grill
9-11
8-10
Brush chicken pieces with
oil and spices.
Put them in a circle on the
high rack.
After grilling stand for 2-3
minutes.
Beef Steaks
(medium)
400 g
(2 pcs)
Grill
only
8-12
6-10
Brush the beef steaks with
oil. Lay them in a circle on
the high rack.
After grilling stand for 2-3
minutes.
400-500 g
300 W
+ Grill
6-8
5½-6½
Roast Fish
Brush skin of whole fish
with oil and add herbs and
spices. Put two fish side by
side (head to tail) on the high
rack.
After grilling stand for 2-3
minutes.
48_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 48
2012-08-16 �� 3:48:17
Crusty Plate Guide
We recommend to preheat crusty plate directly on the turntable. Preheat
crusty plate for 3-4 min. and follow the times and instructions in the table. Use
oven gloves while taking out.
Food
Portion
Preheat
Cooking
Time
(min.)
Mode
Time
(min.)
Bacon
4-6
slices
(80 g)
600 W
+ Grill
3
600 W
+ Grill
3-4
Preheat crusty plate. Put
slices side by side on
crusty plate. Put plate on
high rack.
Grilled
Tomatoes
200 g
600 W
+ Grill
3
300 W
+ Grill
3½4½
Preheat crusty plate. Cut
tomatoes in halves. Put
some cheese on top.
Arrange in a circle on plate
and set on high rack.
Potato
Wedges
250 g
600 W
+ Grill
4
450 W
+ Grill
8-10
Rinse and clean potatoes.
Cut into wedges or cubes.
Brush with olive oil, herbs
and spices. Distribute
cubes evenly on plate. Put
plate on high rack. Turn
over after 5-7 minutes.
Grilled
Vegetables
250 g
600 W
+ Grill
4
450 W
+ Grill
5-7
Preheat crusty plate and
brush with 1 tbsp. oil. Put
fresh sliced vegetables on
plate e.g. pieces of pepper,
onions, courgette slices
and mushrooms. Put plate
on high rack.
Frozen
Pizza
350 g
600 W
+ 180
°C
4
450 W
+ 200
°C
10-12
Preheat crusty plate. Put
the frozen pizza on crusty
plate. Put plate on high
rack.
Frozen
Baguettes
250 g
600 W
+ 180
°C
3
180 W
+ 200
°C
10-12
Preheat crusty plate. Put
the two frozen aguettes
with topping (e.g.
vegetables, ham and
cheese) on plate. Put plate
on high rack.
Frozen
Oven Chips
250 g
600 W
+ 180
°C
4
180 W
+ 200
°C
12-14
Preheat crusty plate.
Distribute oven chips
evenly on crusty plate. Put
plate on high rack. Turn
over after half of cooking
time.
Chicken
Nuggets
300 g
600 W
+ Grill
4
600 W
+ Grill
6-8
Preheat crusty plate. Brush
plate with 1 tbsp. oil. Put
chicken nuggets on crusty
plate. Put plate on the high
rack. Turn over after 5-6
minutes.
OVEN USE
Mode
Instructions
oven use _49
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 49
2012-08-16 �� 3:48:17
CONVECTION
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking
food in a traditional oven with hot air.
The heating element and the fan position is at the side-wall, so that the hot air is
circulating.
Cookware for convection cooking:
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything you
would normally use in a traditional convection oven – can be used.
Food suitable for convection cooking:
All biscuits, individual scones, rolls and cakes should be made by this mode as
well as rich fruit cakes, choux pastry and soufflés.
MICROWAVES +CONVECTION
This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore
reducing the cooking time while giving the food a brown and crispy surface.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking
food in an oven with hot air, circulated by a fan at the left side of cavity.
Five combination modes are available with this model:
600 W + Convection, 450 W + Convection, 300 W + Convection, 180 W +
Convection and 100 W + Convection.
Cookware for cooking with microwaves + convection:
Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof (like
glass, pottery or china without metal trims); similar to the cookware described
under MW + Grill.
Food suitable for microwave + convection cooking:
All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge
cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones and
breads.
50_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 50
2012-08-16 �� 3:48:17
Convection guide
Preheat the convection with the fast pre-heat function to the desired
temperature. Use the power levels and times in this table as guide lines for
convection cooking. Use oven gloves when taking out.
Portion
Power
Time
300-400 g
450 W +
200 °C
7-9
400 g
450 W +
200 °C
16-18
Put into a suitable sized glass
pyrex dish or leave in the original
packaging (take care that this is
suitable for microwaves and oven
heat). Put frozen lasagne on the
low rack.
After cooking stand for 2-3
minutes.
MEAT
Roast Beef/
Roast Lamb
(medium)
1000-1200 g
450 W +
160 °C
1st side
15-17
2nd side
10-14
Brush beef/ lamb with oil and
spice it with pepper, salt and
paprika.
Put it on the low rack, first with
the fat side down.
After cooking wrap in aluminium
foil and stand for 10-15minutes.
Roast
Chicken
1100-1200 g
450 W +
190 °C
1st side
15-17
2nd side
13-15
Brush chicken with oil and spices.
Put chicken first breast side
down, second side breast side up
on the low rack.
After cooking stand for 5 minutes.
BREAD
Frozen Bread
Rolls
6 pcs
(350 g)
100 W +
160 °C
6-8
Put bread rolls in a circle on the
low rack.
Stand 2-3 minutes.
Garlic Bread
(chilled, prebaked)
200 g
(1 pc)
180 W +
220 °C
6-8
Put the chilled baguette on
baking paper on the low rack.
After baking stand for 2-3
minutes.
CAKE
Marble Cake
(fresh dough)
700 g
Only 180
°C
70-80
Put the fresh dough in a small
rectangular black metal baking
dish (length 25 cm).
Put the dish on the low rack.
After baking stand for 5-10
minutes.
Muffins (fresh
dough)
6x45 g
(350-400 g)
Only
175°C
20-25
Fill the fresh dough evenly in a
black metal dish for 6 muffins. Put
the dish on the low rack.
After baking stand for 5 minutes.
Croissants/
Bread Rolls
(fresh dough)
200-250 g
Only 200
°C
13-18
Put the chilled croissants or
bread rolls on baking paper on
the low rack.
Frozen Cake
1000 g
180 W +
160 °C
16-18
Put the frozen cake directly on
the low rack.
After defrost and warming keep
standing for 15-20 minutes.
PASTA
Frozen
Lasagne
Instructions
Place the pizza on the low
rack. After baking stand for 2-3
minutes
OVEN USE
Fresh Food
PIZZA
Frozen Pizza
(ready baked)
oven use _51
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 51
2012-08-16 �� 3:48:17
Quick & Easy
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 900 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
MELTlNG CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twistoff lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W. Stir several times well during
cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
SWITCHING OFF THE BEEPER
You can switch the beeper off whenever you want.
1. To switch beeper off, press Stop/Cancel/
Power save and Start button at the same
time.
2. To switch beeper back on, press Stop/Cancel/
Power save and Start button again at the
same time.
52_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 52
2012-08-16 �� 3:48:18
CHILD SAFETY LOCK
The oven’s Child Safety Lock allows you to lock the control panel to protect the oven
against unintended use.
To lock oven
OVEN USE
1. Press Keep warm and Memory button at the
same time and hold for 3 seconds.
2. Lock symbol appears on display indicating all
functions locked.
To unlock oven
1. Press Keep warm and Memory button at the
same time and hold for 3 seconds.
2. Lock symbol disappears indicating functions
unlocked.
oven use _53
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 53
2012-08-16 �� 3:48:19
FAST PREHEATING THE OVEN
For convection cooking, it is recommended that you preheat the oven to the appropriate
temperature before placing the food in the oven. When the oven reaches the requested
temperature, it is maintained for approximately 10 minutes; it is then switched off
automatically.
Check that the heating element is in the correct position for type of cooking that you
require.
1. Turn Mode Selector dial to Fast Preheat
mode position.
2. Turn Multi Function Selector Dial to desired
temperature. (Default : 180 °C)
3. Press Selector Button to set desired
temperature. (40~230 °C)
4. Press Start button.
Result : The oven is preheated to the
requested temperature.
• The display times are 8 seconds.
Ex) In fast preheat mode at 180 °C.
• Upon arrival at the preset temperature, the oven beeps 4 times and the
temperature is kept for 10 minutes.
• After 10 minutes, the beeps 4 times and the operation stops.
In case the inner temperature has reached the preset temperature, the beeps 4
times when temperature and the preset temperature is kept for 10 minutes.
54_oven use
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 54
2012-08-16 �� 3:48:19
cleaning and care
CLEANING YOUR OVEN
The steam provided by steam clean system will soak the cavity surface.
After using steam clean function, you can easily clean the cavity of oven.
Important:
• Use this function only after the oven has completely cooled. (Room
temperature)
• Use normal water only,and no distilled water.
CLEANING AND CARE
Using the steam clean feature
1. Open the Door.
2. Fill with water following guide line inside the
water bowl.
• The line is about 30 ml.
3. Please attach the water bowl in right side of the
oven.
4. Close the door.
5. Turn mode Selector Dial to Steam Clean
mode position. And Press the Start Button.
cleaning and care _55
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 55
2012-08-16 �� 3:48:21
6. Open the Door.
7. Please clean cavity of oven with dried
dishtowel.
Remove the turntable and only under rack with
kitchen paper.
• Water Bowl only can be use during “Steam Clean” mode.
• When cooking non-liquid items, remove water bowl because It will
damage and cause fire to the microwave oven.
Cleaning your microwave oven
Clean your oven regularly to prevent grease and food particles from building up,
especially on inside and outside surfaces, door and door seals.
1. Clean outside surfaces with a soft cloth and warm soapy water Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on inside surfaces with a soapy cloth Rinse
and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted
lemon juice on the floor of the empty oven and heat for ten minutes at
maximum power.
4. Wash the inside.
Important
• Take special care NOT to spill water in the vents.
• NEVER use abrasive products or chemical solvents.
• ALWAYS ensure that door seals are clean to prevent particles from
building up so that the door can close properly.
56_cleaning and care
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 56
2012-08-16 �� 3:48:21
troubleshooting and error
code
Repairs should only be made by a qualified service technician.
If oven requires servicing, unplug the oven and contact the nearest
Samsung Customer Service Center.
When calling, please have the following information ready:
• The model number and serial number (Can be found at rear of the oven.)
• Warranty details
• Clear description of the problem
If oven must be temporarily stored, choose a clean dry place as dust and dampness can
cause damage.
TROUBLESHOOTING AND ERROR CODE
STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN
TROUBLESHOOTING
If you have problems with your oven, try the solutions suggested below. They may save
you the time and inconvenience of an unnecessary service call.
Food remains uncooked.
• Ensure timer has been set correctly and Start button pressed.
• Firmly close door.
• Make sure you have not blown a fuse or triggered a circuit breaker.
Food is either overcooked or undercooked.
• Make sure appropriate cook time was used.
• Make sure appropriate power level was used.
Sparking and cracking (arcing) occur inside the oven.
• Make sure you are using proper cookware without metal trimmings.
• Make sure no forks or other metal utensils have been left inside the oven.
• If using aluminum foil, make sure it is not too close to inside walls.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference on televisions or radios may occur when the oven is
operating. To minimize this effect, try to install oven away from televisions,
radios and aerials.
troubleshooting and error code _57
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 57
2012-08-16 �� 3:48:21
Electronic interference causes display to be reset.
• Disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.
Condensation appears inside the oven.
• This is a normal occurrence. Simply wipe away after cooking.
The fan continues to operate after the oven has been turned off.
• This is a normal occurrence. Cooling fan may continue to operate for up to
three minutes after oven has been turned off.
Air flow is detected around the door and outer casing.
• This is a normal occurrence.
Light reflection around the door and outer casing.
• This is a normal occurrence.
Steam escapes from around the door or vents.
• This is a normal occurrence.
A clicking sound occurs while the oven is operating, especially
in defrosting mode.
• This is a normal occurrence.
ERROR CODES
Error Code
General Functions
TEMP SENSOR OPEN
In case the value of the temperature sensor is more than 250
°C during operation / cancellation.
TEMP SENSOR SHORT
In case the value of the temperature sensor is less than 5 °C
during operation / cancellation.
OVER 230 °C DURING OPERATION OF MWO MODE
In case the temperature rises over 230 °C during operation of
mwo mode (fire sensed).
DAMPER S/W
In case it fails to sense the DAMPER to open or close for 1
minutes.
58_troubleshooting and error code
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 58
2012-08-16 �� 3:48:22
technical data
TECHNICAL DATA
Power Source
Power
Consumption
230 V ~ 50 Hz
Maximum power
3050 W
Microwave
1550 W
Grill
1550 W
Convection
2000 W
Output Power
100 W / 900 W (IEC - 705)
Operating Frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P (20)
Cooling Method
Cooling fan motor
Dimensions
(W x H x D)
Outside
520 x 385 x 481 mm
Oven Cavity
400 x 235 x 385 mm
Volume
Weight
Noise level
TECHNICAL DATA
Samsung strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as
distributors testify, that the CP1370 ovens of Samsung comply with the
undermentioned technological parameters.
36 liter
Net
26.5 kg approx
42 dBA
technical data _59
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 59
2012-08-16 �� 3:48:22
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Code No. : DE68-04022D
CP1370-B_XEO_DE68-04022D_EN.indb 60
2012-08-16 �� 3:48:22
Download PDF

advertising