Samsung | MS23K3555EW | Samsung MS23K3555EW Instrukcja obsługi

Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi
MS23K3555**
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
5/16/2018 12:33:06 PM
Spis treści
Spis treści
Korzystanie z funkcji utrzymywanie temperatury
Korzystanie z funkcji usuwania zapachów
Korzystanie z blokady rodzicielskiej
Korzystanie z ulubionych funkcji
Aby skorzystać z ulubionego ustawienia
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
22
23
23
23
24
24
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
25
Zasady przygotowywania potraw
26
Czyszczenie9
Wymiana (naprawa)
9
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
9
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
27
Rozwiązywanie problemów
27
Funkcje kuchenki
Parametry techniczne
30
Kod informacyjny
30
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
3
7
Instalacja
8
Akcesoria8
Miejsce montażu
8
Taca obrotowa
8
Konserwacja
9
10
Kuchenka10
Panel sterowania
10
Korzystanie z kuchenki
11
Jak działa kuchenka mikrofalowa
11
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
11
Gotowanie/Podgrzewanie12
Ustawianie godziny
12
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw
13
Dostosowywanie czasu pracy
13
Zatrzymywanie pracy kuchenki
14
Ustawianie trybu oszczędzania energii
14
Korzystanie z funkcji gotowania na parze
14
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania
18
Korzystanie z funkcji szybkiego rozmrażania
21
2 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
5/16/2018 12:33:07 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki
lub ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw
zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i
naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej
przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby
niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być
podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi
to wybuchem.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej
bez nadzoru dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak
bezpiecznie obsługiwać to urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże
się z jego niewłaściwym użytkowaniem.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego i nie jest przeznaczone do używania:
•w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
•w budynkach rolniczych;
Polski 3
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
5/16/2018 12:33:07 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK
KONIECZNOŚCI UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI.
•przez klientów hoteli, moteli ani innych miejscach oferujących
zakwaterowanie;
•w pensjonatach.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych
pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem
użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania
jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz
podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych ściereczek i
podobnych rzeczy grozi obrażeniami, zapłonem i pożarem.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć i
odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki
zamknięte w celu zduszenia płomienia.
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może
w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego
wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem
dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w
kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po
zakończeniu podgrzewania.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości
jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenie jej
powierzchni i skrócić czas eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
Kuchenka jest przeznaczona do używania wyłącznie na blacie (jako
urządzenie wolnostojące). Nie wolno umieszczać urządzenia w szafce.
Nie można używać metalowych pojemników na żywność i napoje
gotowania w kuchence mikrofalowej.
Podczas wyjmowania pojemników z urządzenia należy uważać, aby nie
przesunąć tacy obrotowej.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjki parowej.
Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych,
przyczepach itp.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny
korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie
obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod
nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i
zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod
nadzorem osoby dorosłej.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę.
Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na odpowiedniej
wysokości, aby zapewnić dostęp do komory kuchenki i przycisków
sterowania.
Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na 10 minut
z umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.
Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub
wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i
skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w pobliżu wolnego gniazdka
elektrycznego.
4 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
5/16/2018 12:33:07 PM
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Korzystając z funkcji mikrofalówki, nie podgrzewać potraw lub cieczy zamkniętych w pojemnikach.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki parowej ani
myjki wysokociśnieniowej.
Nie należy instalować piekarnika: blisko grzejnika lub łatwopalnych materiałów; w miejscach, które są
wilgotne, tłuste, zakurzone lub narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody; lub
gdzie może ulatniać się gaz; lub na nierównej powierzchni.
Urządzenie należy właściwie uziemić, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Należy regularnie usuwać substancje obce z bolców i styków wtyczki zasilania za pomogą suchej
szmatki.
Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
Jeśli występuje wyciek gazu (propan, propan-butan itd.), należy natychmiast wywietrzyć
pomieszczenie. Nie dotykać przewodu zasilającego.
Nie dotykać przewodu mokrymi rękoma.
Gdy piekarnik jest włączony, nie należy go wyłączać przez odłączenie przewodu zasilającego.
Nie wkładać palców lub substancji niewiadomego pochodzenia. Jeśli substancje niewiadomego
pochodzenia dostaną się do piekarnika, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani go uderzać.
Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.
Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Ponieważ opary alkoholu mogą
zetknąć się z gorącymi częściami piekarnika, należy zachować ostrożność podczas podgrzewania
potraw lub napojów zawierających alkohol.
Dzieci mogłyby uderzyć się w drzwiczki lub przytrzasnąć sobie palce. Dzieci nie powinny znajdować
się w pobliżu piekarnika podczas otwierania/zamykania drzwiczek.
Kuchenka mikrofalowa – ostrzeżenia
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do
opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy zawsze ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
Należy zawsze odczekać minimum 20 sekund przed wyciągnięciem napoju z kuchenki mikrofalowej.
Jeśli to konieczne, mieszać podczas podgrzewania. Należy zawsze mieszać po zakończeniu
podgrzewania.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami pierwszej pomocy:
1. Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
2. Załóż czysty, suchy opatrunek.
3. Nie należy smarować poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Aby uniknąć uszkodzenia tacy lub podstawki, nie wolno wkładać ich bezpośrednio po gotowaniu do
wody.
Nie należy wykorzystywać urządzenia do smażenia na głębokim tłuszczu, ponieważ nie można
kontrolować jego temperatury. Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego tłuszczu.
Nie wolno stawiać piekarnika na delikatnych przedmiotach.
Należy się upewnić, że napięcie zasilania, częstotliwość i natężenie odpowiada specyfikacji produktu.
Należy mocno wcisnąć wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników,
przedłużaczy ani transformatorów prądu.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych przedmiotach. Należy sprawdzić, czy
przewód znajduje się pomiędzy przedmiotami lub za piekarnikiem.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazdek
ściennych. W przypadku uszkodzonych wtyczek zasilania lub kabli, należy skontaktować się z lokalnym
centrum serwisowym firmy Samsung.
Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.
Polski 5
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
5/16/2018 12:33:07 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie modyfikacje lub naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, na nim ani na jego drzwiczkach.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności dotyczące kuchenki mikrofalowej
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy używać wyłącznie naczyń, które można bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej. Nie
używać metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców itd.
Należy usunąć druciane zamknięcia. Mogą wystąpić wyładowania elektryczne.
Nie należy używać piekarnika do suszenia papieru lub odzieży.
Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, dla mniejszych ilości pożywienia
należy stosować krótszy czas gotowania.
Należy trzymać kabel zasilania i wtyczkę z dala od wody i źródeł ciepła.
Aby uniknąć ryzyka eksplozji, nie należy ogrzewać jajek w skorupkach lub na twardo. Nie podgrzewać
szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo pojemników, orzechów, pomidorów itd.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Urządzenie może spowodować
zagrożenie pożarowe. Może też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie.
Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu wystarczającego jej ostygnięcia.
Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas wyciągania talerza.
Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu podgrzewania
należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.
Środki ostrożności – działanie kuchenki mikrofalowej
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe
działanie promieniowania mikrofalowego.
• Nie wolno korzystać z piekarnika z otwartymi drzwiczkami. Nie należy manipulować przy blokadach
zabezpieczających (zamki drzwi). Nie należy niczego wkładać do otworów blokad zabezpieczających.
• Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani
dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach
uszczelniających. Po każdym użyciu kuchenki należy wytrzeć drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
• Nie wolno włączać kuchenki, gdy jest ona uszkodzona. Należy korzystać z kuchenki wyłącznie po
naprawie przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Ważne: należy prawidłowo zamknąć drzwiczki kuchenki. Drzwi nie mogą być zgięte; zawiasy drzwi
nie powinny być uszkodzone lub poluzowane; uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające nie mogą
być uszkodzone.
• Wszystkie regulacje i naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w celu
uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.
Nie wolno włączać pustego piekarnika. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie wyłączona na
30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej szklanki z wodą. Woda
pochłonie mikrofale w razie przypadkowego włączenia piekarnika.
Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
(Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej.)
Należy zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.
6 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
5/16/2018 12:33:07 PM
Ograniczona gwarancja
Należy używać urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej
instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej
instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy
rozsądek.
Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej kuchenki
mikrofalowej mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie
wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag
należy się skontaktować z najbliższym centrum serwisowym Samsung lub uzyskać pomoc i informacje
online na stronie www.samsung.com.
Używaj kuchenki wyłącznie do podgrzewania jedzenia. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Nie podgrzewać żadnego rodzaj tkaniny lub poduszek wypełnionych ziarnem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub niepoprawnym
użyciem urządzenia.
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB)
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
W celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni kuchenki i niebezpiecznych sytuacji, piekarnik powinien być
zawsze czysty i dobrze utrzymany.
Definicja grupy produktu
Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w
których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub wykorzystywana
w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania
łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
Polski 7
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
5/16/2018 12:33:07 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Firma Samsung obciąży użytkownika kosztami za wymianę elementów akcesoryjnych lub naprawę
uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy użytkownika. Powyższy warunek dotyczy
następujących uszkodzeń.
• Drzwi, uchwytów, panelu zewnętrznego, lub panelu sterowania, które są zdeformowane, porysowane
lub uszkodzone.
• Uszkodzenie lub zgubienie takich elementów jak: taca, pierścień obrotowy, łącznik lub druciana
podstawka.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Instalacja
Miejsce montażu
Akcesoria
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można używać
na różne sposoby.
01 Pierścień obrotowy umieszczany w centrum
01
kuchenki.
Przeznaczenie:Pierścień obrotowy podtrzymuje
tacę.
Instalacja
02
03
02 Taca obrotowa — umieszczana na pierścieniu
obrotowym, środkowa część jest umieszczana na
łączniku.
Przeznaczenie:Taca obrotowa stanowi
podstawową powierzchnię
do gotowania i może być
łatwo wyjmowana w celu
wyczyszczenia.
03 Szklane naczynie do gotowania na parze patrz
strona 17-18.
Przeznaczenie:Naczynie do gotowania na parze
jest używane do gotowania na
parze.
PRZESTROGA
20 cm od
góry
85 cm od
podłogi
10 cm z tyłu
10 cm z boku
• Wybrać płaską i poziomą powierzchnię około
85 cm nad podłogą. Powierzchnia powinna mieć
wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.
• Zapewnić przestrzeń na wentylację: co najmniej
10 cm od tylnej ścianki i po obu stronach oraz
20 cm od góry.
• Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w
gorących lub wilgotnych miejscach, na przykład w
pobliżu innej kuchenki mikrofalowej lub kaloryfera.
• Należy przestrzegać parametrów technicznych
kuchenki. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy używać
wyłącznie zatwierdzonych przedłużaczy.
• Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej
należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie
drzwiczek zwilżoną szmatką.
Taca obrotowa
Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza
kuchenki. Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę
obrotową. Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i tacy obrotowej.
8 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
5/16/2018 12:33:08 PM
Konserwacja
Wymiana (naprawa)
Czyszczenie
Regularne czyszczenie kuchenki zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia i na
nim. Należy zwrócić szczególną uwagę na drzwiczki, ich powierzchnie uszczelniające, tacę obrotową i
pierścień obrotowy (w zależności od modelu).
Jeśli drzwiczki z trudnością się otwierają lub zamykają, najpierw należy sprawdzić, czy na
uszczelnieniach drzwiczek nie ma zanieczyszczeń. Do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych
powierzchni kuchenki należy używać miękkiej szmatki nasączonej wodą z mydłem. Dobrze wypłucz i
osusz.
Usuwanie z wnętrza kuchenki uciążliwych zabrudzeń o nieprzyjemnym zapachu
Czyszczenie kuchenek z obrotowym elementem grzejnym
Aby wyczyścić górną część komory kuchenki, można
obrócić element grzejny o 45° w dół, jak pokazano na
rysunku. Ułatwi to czyszczenia górnej powierzchni
komory. Po zakończeniu czyszczenia należy
przywrócić element grzejny do pierwotnego położenia.
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
• W przypadku nieużywania kuchenki przez dłuższy czas należy wyłączyć przewód zasilający i
przenieść kuchenkę do suchego, wolnego od kurzu miejsca. Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny
wpływ na działanie kuchenki.
PRZESTROGA
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek powinny być zawsze czyste, aby zapewnić ich poprawne
otwieranie i zamykanie. W przeciwnym razie może to spowodować skrócenie okresu używania
kuchenki.
• Nie wolno wlewać wody do otworów wentylacyjnych kuchenki.
• Do czyszczenie nie wolno używać środków ściernych ani substancji chemicznych.
• Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą roztworu łagodnego detergentu po każdym użyciu. Aby
uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy zaczekać, aż kuchenka ostygnie.
Polski 9
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
5/16/2018 12:33:08 PM
Konserwacja
1. W pustej kuchence na tacy obrotowej umieścić szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego.
2. Podgrzewać przez 10 minut na pełnej mocy.
3. Po zakończeniu cyklu zaczekać do ostygnięcia kuchenki. Następnie otworzyć drzwiczki i wyczyścić
komorę.
OSTRZEŻENIE
Kuchenka nie zawiera żadnych części nadających się do wymiany przez użytkownika. Nie wolno
samodzielnie próbować naprawiać urządzenia lub wymieniać jego elementów.
• Jeśli zawiasy, uszczelki drzwiczek lub drzwiczki ulegną uszkodzeniu, należy skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung w celu uzyskania
pomocy.
• Aby wymienić żarówkę, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie wolno przeprowadzać wymiany samodzielnie.
• Jeśli obudowa zewnętrzna kuchenki ulegnie uszkodzeniu, najpierw należy odłączyć przewód
zasilający od źródła zasilania i skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Funkcje kuchenki
Panel sterowania
Kuchenka
01
02
03
04
Funkcje kuchenki
05
06
07
08
09
01 Uchwyt drzwiczek
02 Drzwiczki
03 Otwory wentylacyjne
04 Oświetlenie
05 Zatrzaski drzwiczek
06 Taca obrotowa
07 Łącznik
08 Pierścień obrotowy
09 Otwory blokady
bezpieczeństwa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Healthy Steam (gotowanie na parze)
Auto Cook (Automatyczne gotowanie)
Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie)
Keep Warm (Utrzymywanie temperatury)
Microwave (Mikrofale)
Deodorization (Usuwanie zapachów)
Child Lock (Blokada rodzicielska)
Favorite (Ulubione)
Pokrętło wielofunkcyjne (Waga/Porcja/Czas)
Wybór/zegar
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY)
START/+30s
10
12
10 Panel sterowania
10 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
5/16/2018 12:33:08 PM
Korzystanie z kuchenki
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których energia umożliwia gotowanie
lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka działa poprawnie. W
przypadku wątpliwości zapoznaj się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” na stronach od 27 do
30.
• Rozmrażania,
• Podgrzewania,
• Gotowania.
UWAGA
Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Taca obrotowa musi
być włożona na swoje miejsce w kuchence. W przypadku korzystania z innego poziomu mocy niż
maksymalny (100 % – 800 W) zagotowanie wody zajmuje więcej czasu.
Zasada działania.
Otwórz drzwiczki kuchenki przy użyciu uchwytu.
Umieść szklankę wody na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Naciśnij przycisk START/+30s i ustaw czas na
4 lub 5 minut, naciskając przycisk START/+30s
odpowiednią liczbę razy.
Efekt:
Kuchenka będzie podgrzewała wodę przez
4 lub 5 minut.
Po tym czasie woda powinna zawrzeć.
UWAGA
Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki zjawisku rozproszenia temperatury,
proces jest kontynuowany nawet po wyjęciu pożywienia z kuchenki. Należy zatem przestrzegać czasów
przygotowania określonych w przepisach oraz w niniejszej instrukcji, aby zapewnić:
• Równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej pożywienia,
• Równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
Polski 11
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
5/16/2018 12:33:09 PM
Korzystanie z kuchenki
1. Mikrofale generowane przez magnetron ulegają
odbiciom wewnątrz kuchenki i rozprzestrzeniają
się równomiernie, padając na pożywienie
obracające się na tacy. Dzięki temu pożywienie jest
przygotowywane równomiernie.
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie do
głębokości około 2,5 cm. Proces jest kontynuowany,
gdyż temperatura rozprasza się wewnątrz
pożywienia.
3. Czas przygotowania zależy od użytego pojemnika i
właściwości pożywienia:
• ilość i gęstość,
• zawartości wody,
• temperatury początkowej (zamrożone czy
niezamrożone).
Korzystanie z kuchenki
Gotowanie/Podgrzewanie
Ustawianie godziny
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „88:88”, a następnie „12:00”.
PRZESTROGA
Należy ZAWSZE sprawdzić ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki. Nie wolno włączać
pustej kuchenki mikrofalowej.
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale).
Efekt: Zostanie wyświetlona wartość 800 W
(maksymalna moc gotowania):
1
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i 24-godzinnym. Zegar należy
ustawić w następujących przypadkach:
• Przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej,
• Po awarii zasilania.
UWAGA
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.
1. Naciśnij przycisk Wybór/zegar.
(tryb mikrofale)
Korzystanie z kuchenki
2. Wybierz odpowiedni poziom mocy, przekręcając
pokrętło wielofunkcyjne. (Szczegółowe informacje
znajdują się w tabeli poziomów mocy).
Następnie naciśnij przycisk Wybór/zegar.
2
1
2
3
3
4
3. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
Efekt: Zostanie wyświetlony czas przygotowania.
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt: W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać. Kuchenka rozpocznie
pracę, a po jej zakończeniu:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
4
5
2. Ustaw wyświetlanie w formacie 24- lub
12-godzinnym, przekręcając pokrętło
wielofunkcyjne. Następnie naciśnij przycisk
Wybór/zegar.
3. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
godzinę. Następnie naciśnij przycisk Wybór/zegar.
4. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
minuty.
5. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij przycisk
Wybór/zegar, aby uruchomić zegar.
Efekt: Godzina jest wyświetlana zawsze, gdy
kuchenka mikrofalowa nie jest używana.
12 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
5/16/2018 12:33:09 PM
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw
Dostosowywanie czasu pracy
Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozproszonej energii, a w rezultacie
czasu wymaganego do ugotowania lub podgrzania pożywienia, w zależności od jego rodzaju i ilości. Do
wyboru jest sześć poziomów mocy.
Możesz wydłużyć czas gotowania, naciskając przycisk START/+30s. Każde naciśnięcie przedłuża czas
gotowania o 30 sekund.
Poziomy mocy
Wartość procentowa
Wyjście
WYSOKI
100%
800 W
PODWYŻSZONY
75%
600 W
ŚREDNI
56%
450 W
OBNIŻONY
38%
300 W
ROZMRAŻANIE
23%
180 W
NISKI
13%
100 W
Jeśli zostanie wybrany...
Czas przygotowania musi zostać...
Wyższy poziom mocy
Niższy poziom mocy
Zmniejszony
Zwiększony
Metoda 1
Aby wydłużyć czas pracy kuchenki, naciśnij przycisk
START/+30s jeden raz na każde dodatkowe 30 sekund.
• Przykład: Aby wydłużyć czas o trzy minuty, naciśnij
przycisk START/+30s sześć razy.
2
Metoda 2
1
Czas gotowania możesz dostosować, obracając
pokrętło wielofunkcyjne.
• Aby wydłużyć lub skrócić czas gotowania, obróć
pokrętło wielofunkcyjne odpowiednio w prawo lub
w lewo.
Polski 13
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
5/16/2018 12:33:10 PM
Korzystanie z kuchenki
Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji odpowiadają określonym dla
nich poziomom mocy.
• Można również w dowolnej chwili sprawdzić postęp przygotowania potrawy, otwierając drzwiczki.
• Wydłużyć pozostały czas przygotowania.
Korzystanie z kuchenki
Zatrzymywanie pracy kuchenki
Korzystanie z funkcji gotowania na parze
Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:
• Sprawdzić stan pożywienia,
• Przełożyć lub zamieszać pożywienie,
• Odstawić pożywienie do ostygnięcia.
Funkcja Healthy Steam (gotowanie na parze) umożliwia wybranie jednego z 17 zaprogramowanych
czasów gotowania. Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy. Liczbę porcji
można ustawić, obracając pokrętło wielofunkcyjne. Możesz gotować z funkcją Healthy Steam
(gotowanie na parze) przy użyciu szklanego naczynia do gotowania na parze.
Korzystanie z kuchenki
Aby zatrzymać pracę
kuchenki...
W tym celu...
Na chwilę
otwórz drzwiczki i naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt: Gotowanie zostanie zatrzymane.
Aby wznowić pracę kuchenki, ponownie zamknij drzwiczki i naciśnij
przycisk START/+30s.
Całkowicie
Naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY) jeden raz.
Efekt: Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia kuchenki, ponownie naciśnij przycisk
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
PRZESTROGA
Należy używać tylko pojemników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Najpierw umieść naczynie do gotowania na parze z jedzeniem na środku tacy obrotowej.
1. Następnie naciśnij przycisk Healthy Steam
(gotowanie na parze).
1
2. Wybierz tryb Healthy (Zdrowa kuchnia) lub
Asian (Kuchnia azjatycka), przekręcając pokrętło
wielofunkcyjne. Następnie naciśnij przycisk
Wybór/zegar.
1 - Healthy (Zdrowa kuchnia)
2 - Asian (Kuchnia azjatycka)
3. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, obracając
pokrętło wielofunkcyjne. Następnie naciśnij
przycisk Wybór/zegar.
2
3
Ustawianie trybu oszczędzania energii
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii.
• Naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt: Wyświetlacz zostanie wyłączony.
• Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, wystarczy
otworzyć drzwiczki lub nacisnąć przycisk STOP/ECO
(STOP/EKOLOGICZNY), po czym na wyświetlaczu
pojawi się bieżący czas. Kuchenka jest gotowa do
użycia.
4
UWAGA
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień lub gdy urządzenie działa w trybie tymczasowego zatrzymania,
nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a po 25 minutach wyświetli się
zegar.
Lampa kuchenki wyłącza się po 5 minutach, gdy drzwiczki są otwarte.
5
4. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. (Więcej informacji można znaleźć w
tabeli obok).
5. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt: Jedzenie zostanie przygotowane zgodnie z
wybranym, fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
14 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
5/16/2018 12:33:10 PM
Poniższe tabele przedstawiają 17 funkcji Zdrowa kuchnia / Kuchnia azjatycka. Zawierają one zalecane
zakresy wag potraw, czasy oczekiwania po gotowaniu oraz odpowiednie zalecenia.
PRZESTROGA
Symbol/Potrawa
Wielkość porcji
Opłucz i obierz ziemniaki, a następnie pokrój w
równą kostkę. Do naczynia do gotowania na parze
wlej 100 ml wody. Ziemniaki ułóż na wewnętrznej
tacy w naczyniu do gotowania na parze. Przykryj
naczynie pokrywką. Po zakończeniu gotowania
odstaw na 2–3 minuty.
1-6
Mrożone warzywa
150 g
300 g
Do naczynia do gotowania na parze wlej 100 ml
wody. Zamrożone warzywa ułóż na wewnętrznej
tacy w naczyniu do gotowania na parze. Przykryj
naczynie pokrywką. Po zakończeniu pieczenia
odstaw na 2–3 minuty.
1-7
Kompot owocowy
300 g
Świeże owoce (np. jabłka, gruszki, śliwki, morele,
mango lub ananasy) zważ, a następnie umyj, obierz
ze skórki i potnij na równe kawałki. Do naczynia do
gotowania na parze wlej 100 ml wody. Owoce ułóż
na wewnętrznej tacy w naczyniu do gotowania na
parze. Przykryj naczynie pokrywką. Po zakończeniu
gotowania odstaw na 2–3 minuty.
1-8
Ryż biały
200 g
Ryż włóż do naczynia do gotowania na parze. Wlej
400 ml zimnej wody. Przykryj naczynie pokrywką.
Po zakończeniu pieczenia odstaw na 5 minut.
1-9
Wołowina gotowana
na parze
200 g
400 g
Pokrój wołowinę w kostkę lub zważ mieloną
wołowinę i ulep z niej kulki (o średnicy 25 mm).
Do naczynia do gotowania na parze wlej 100 ml
wody. Włóż tacę i umieść wołowinę w naczyniu do
gotowania na parze. Przykryj naczynie pokrywką.
Po zakończeniu pieczenia odstaw na 2–3 minuty.
1. Zdrowa kuchnia
Symbol/Potrawa
Wielkość porcji
Instrukcje
150 g
300 g
Opłucz i oczyść świeże brokuły i przygotuj różyczki.
Do naczynia do gotowania na parze wlej 100
ml wody. Brokuły ułóż na wewnętrznej tacy w
naczyniu do gotowania na parze. Przykryj naczynie
pokrywką. Po zakończeniu gotowania odstaw na
2–3 minuty.
1-2
Plastry marchwi
200 g
400 g
Opłucz i oczyść świeżą marchew. Do naczynia do
gotowania na parze wlej 100 ml wody. Marchew
ułóż na wewnętrznej tacy w naczyniu do gotowania
na parze. Przykryj naczynie pokrywką. Po
zakończeniu pieczenia odstaw na 2–3 minuty.
1-3
Różyczki kalafiora
200 g
400 g
Opłucz i oczyść świeży kalafior i podziel na różyczki.
Do naczynia do gotowania na parze wlej 100 ml
wody. Różyczki kalafiora ułóż na wewnętrznej
tacy w naczyniu do gotowania na parze. Przykryj
naczynie pokrywką. Po zakończeniu pieczenia
odstaw na 2–3 minuty.
1-4
Dynia pokrojona w
kostkę
200 g
400 g
Dynię zważ, umyj i pokrój na równe kawałki lub w
kostkę. Do naczynia do gotowania na parze wlej 100
ml wody. Kawałki dyni ułóż na wewnętrznej tacy w
naczyniu do gotowania na parze. Przykryj naczynie
pokrywką. Po zakończeniu pieczenia odstaw na 2–3
minuty.
Polski 15
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
5/16/2018 12:33:10 PM
Korzystanie z kuchenki
250 g
500 g
Wyjmując, używaj rękawic ochronnych.
1-1
Różyczki brokułów
Instrukcje
1-5
Obrane ziemniaki
Korzystanie z kuchenki
Wielkość porcji
Instrukcje
1-10
Filety z łososia
Symbol/Potrawa
200 g
400 g
Opłucz ryby i dodaj 1 łyżkę soku z cytryny. Do
naczynia do gotowania na parze wlej 100 ml
wody. Filety z łososia ułóż na wewnętrznej tacy w
naczyniu do gotowania na parze. Przykryj naczynie
pokrywką. Po zakończeniu pieczenia odstaw na
2–3 minuty.
1-11
Piersi z kurczaka
250 g
500 g
Kawałki mięsa opłucz i ponacinaj skórę na
powierzchni. Do naczynia do gotowania na
parze wlej 100 ml wody. Ułóż piersi kurczaka na
wewnętrznej tacy w naczyniu do gotowania na
parze. Przykryj naczynie pokrywką. Po zakończeniu
pieczenia odstaw na 2–3 minuty.
Korzystanie z kuchenki
2. Asian (Kuchnia azjatycka)
Symbol/Potrawa
Wielkość porcji
Symbol/Potrawa
Wielkość porcji
200 g
Do naczynia do gotowania na parze wlej 100 ml
wody. Zamrożone pierogi ułóż na wewnętrznej
tacy w naczyniu do gotowania na parze. Przykryj
naczynie pokrywką. Po zakończeniu pieczenia
odstaw na 2–3 minuty.
2-4
Zielone warzywa
liściaste
125 g
250 g
Do naczynia do gotowania na parze wlej 100 ml
wody. Opłucz szpinak lub kapustę chińską. Ułóż je
na wewnętrznej tacy w naczyniu do gotowania na
parze. Przykryj naczynie pokrywką. Po zakończeniu
pieczenia odstaw na 2–3 minuty.
2-5
Jajka gotowane na
parze
300 g
Do naczynia do gotowania na parze włóż 3 jajka,
wlej 250 ml wody, bulion drobiowy, 10 ml oleju
i wsyp szczyptę soli. Powoli wymieszaj łyżką.
Przykryj naczynie pokrywką. Po zakończeniu
gotowania odstaw na 2–3 minuty.
2-6
Krewetki na parze
300 g
Do naczynia do gotowania na parze wlej 100 ml
wody. Opłucz świeże krewetki i polej sokiem z
cytryny. Ułóż je na wewnętrznej tacy w naczyniu do
gotowania na parze. Przykryj naczynie pokrywką.
Po zakończeniu pieczenia odstaw na 2–3 minuty.
Instrukcje
2-1
Owsianka z
kurczakiem
650 g
150 g udek z kurczaka pokrój w plasterki,
wymieszaj w misce ze skrobią kukurydzianą. Wlej
400 ml wody i bulionu z kurczaka do naczynia do
gotowania na parze. Włóż plasterki kurczaka i 100
g ryżu basmati lub ryżu tajskiego do naczynia do
gotowania na parze. Przykryj naczynie pokrywką.
Po zakończeniu pieczenia zamieszaj i odstaw na
2–3 minuty.
2-2
Ryby morskie o
białym mięsie
gotowane na parze
250 g
500 g
Opłucz dorsza pod zimną wodą. Posyp 1 łyżeczką
soli i dodaj trochę pieprzu. Skrop 1 łyżką sosu
sojowego i wstaw do lodówki na 30 minut. Do
naczynia do gotowania na parze wlej 100 ml wody.
Ułóż 2-4 filety w jednej warstwie na wewnętrznej
tacy i umieść w naczyniu do gotowania na parze.
Przykryj naczynie pokrywką. Po zakończeniu
pieczenia odstaw na 2–3 minuty.
Instrukcje
2-3
Zamrożone kluski
gotowane na parze
16 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
5/16/2018 12:33:10 PM
Porady dotyczące gotowania na parze
Konserwacja:
Szklane naczynie do gotowania na parze pozwala szybko przyrządzić smaczne i zdrowe potrawy w
kuchence mikrofalowej Samsung.
Stanowi idealne rozwiązanie do gotowania ryżu, makaronu, warzyw itp., ponieważ znacznie skraca czas
przygotowania, a jednocześnie pozwala zachować wartości odżywcze potrawy.
Zestaw szklanego naczynia do gotowania na parze w kuchence mikrofalowej składa się z trzech
elementów:
W przypadku mycia ręcznego myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie używać
szorstkich gąbek.
Misa
Podkładka silikonowa
PRZESTROGA
UWAGA
• Naczynie do gotowania na parze można myć w zmywarce.
• Niektóre rodzaje warzyw (np. pomidory) mogą powodować przebarwienia plastiku. Jest to
nieuchronne i nie stanowi wady produkcyjnej wyrobu.
Pokrywka
Korzystanie z kuchenki
Wszystkie części wytrzymują temperaturę od -20 °C do 200 °C.
Mogą z powodzeniem służyć do przechowywania żywności w zamrażarce. Misy i pokrywki można
używać razem lub osobno.
Zasady użytkowania:
PRZESTROGA
• Nie używać do:
• Nie czyścić mokrą ściereczką lub umieszczać na mokrej powierzchni, gdy szkło jest gorące.
• Nie umieszczać na otwartym ogniu.
• Zachować ostrożność podczas wyjmowania naczynia do gotowania na parze, ponieważ uchwyt po
zakończonym gotowaniu jest bardzo gorący. Należy stosować rękawice kuchenne.
• Podczas gotowania, naczynie do gotowania na parze wypełnia się parą, które stwarza ryzyko
poparzenia. Nie należy przysuwać twarzy do naczynia, a pokrywę należy zdejmować w rękawicach
kuchennych.
UWAGA
• Przed użyciem naczynia po raz pierwszy należy je dokładnie umyć w wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.
• Aby dowiedzieć się więcej o trybie automatycznego gotowania, należy zapoznać się z rozdziałem
„Korzystanie z funkcji gotowania na parze”.
Polski 17
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
5/16/2018 12:33:11 PM
Korzystanie z kuchenki
Użytkowanie i konserwacja (kuchenka mikrofalowa, piekarnik)
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania
• Produkt jest wykonany z żaroodpornego szkła, odpowiedniego do stosowania w piekarniku i
kuchence mikrofalowej.
• Nie podgrzewać przez długi czas. Nie podgrzewać wstępnie pustego pojemnika.
• Nie podgrzewać przez długi czas tłustych potraw w kuchence mikrofalowej.
• Aby uniknąć pęknięcia naczynia, mrożoną żywność rozmrozić przed umieszczeniem we wstępnie
rozgrzanym piekarniku.
• Nie czyścić mokrą ściereczką lub umieszczać na mokrej powierzchni, gdy szkło jest gorące.
• Nie umieszczać na otwartym ogniu.
• Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas wyciągania naczynia z piekarnika lub kuchenki
mikrofalowej, aby chronić ręce przed poparzeniem.
• Nie przykrywać pojemnika folią aluminiową podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
• Nie umieszczać zamrożonego pojemnika w urządzeniu do gotowania ryżu.
• Silikon może się odkształcić w temperaturze powyżej 260 °C.
Funkcja Auto Cook (Automatyczne gotowanie) umożliwia wybranie jednego z 20 zaprogramowanych
czasów gotowania. Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
Rodzaj porcji można ustalić, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
PRZESTROGA
Należy używać tylko pojemników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatyczne
gotowanie).
1
Korzystanie z kuchenki
2. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, obracając
pokrętło wielofunkcyjne.
Następnie naciśnij przycisk Wybór/zegar.
Użytkowanie i konserwacja (użytkowanie)
• Przed użyciem produktu należy zadbać o następujące kwestie.
• Sprawdzić pod kątem pęknięć i odprysków przed użyciem.
(Nie używać pojemników z pęknięciami lub odpryskami. Prawdopodobieństwo pęknięcia jest większe
w ich przypadku)
• Zachować ostrożność podczas mycia – szkło łatwo się tłucze
• Używać neutralnego detergentu i miękkiej gąbki.
• Nie używać ostrych szczotek, mocnych detergentów ani gąbek wykonanych z metalu i nylonu. Grozi
to uszkodzeniem produktu.
• Nie wywierać zbyt dużego nacisku podczas chwytania, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i
zranieniu się.
• Nie uderzać w pojemnik twardymi przedmiotami (np. łyżkami). Może to spowodować pęknięcia.
• Dzieci mogą korzystać z urządzenia po przeszkoleniu w zakresie użytkowania i konserwacji.
• Używać wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem.
• Silne uderzenie może uszkodzić produkt. Należy pamiętać, że odłamki mogą spowodować zranienie.
2
3
3. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt: Jedzenie zostanie przygotowane zgodnie z
wybranym, fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
18 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
5/16/2018 12:33:11 PM
Poniższa tabela przedstawia wielkości porcji i odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z
20 zaprogramowanych opcji gotowania. Programy te wykorzystują wyłącznie energię mikrofal.
Symbol/Potrawa
Wielkość porcji
300–350 g
2
Schłodzone
Gotowe danie
400-450 g
3
Schłodzone
Danie wegetariańskie
300–350 g
4
Schłodzone
Danie wegetariańskie
400-450 g
5
Brokuły
6
Marchew
250 g
250 g
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron).
Odstaw na 2–3 min.
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń
folią do kuchenek mikrofalowych. Ten program
jest odpowiedni do przygotowania posiłków
zawierających 2 składniki (np. spaghetti z sosem lub
ryż z warzywami). Odstaw na 2–3 min.
Opłucz i oczyść świeże brokuły i przygotuj
różyczki. Rozłóż ją równomiernie w szklanej misie z
przykrywką. W przypadku porcji o wielkości 250 g
dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na
1–2 min.
Opłucz i oczyść marchew, a następnie pokrój ją na
plasterki. Rozłóż ją równomiernie w szklanej misie z
przykrywką. W przypadku porcji o wielkości 250 g
dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na
1–2 min.
Wielkość porcji
Instrukcje
250 g
Opłucz i oczyść zieloną fasolkę. Rozłóż ją
równomiernie w szklanej misie z przykrywką. W
przypadku porcji o wielkości 250 g dodaj 30 ml (2
łyżki stołowe) wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na
1–2 min.
8
Szpinak
150 g
Opłucz i oczyść szpinak. Umieść go w szklanej misie
z przykrywką. Nie dodawaj wody. Umieść miskę na
środku tacy obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po
ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na 1–2 min.
9
Kolba kukurydzy
250 g
Opłucz i oczyść kolby kukurydzy i połóż je na
owalnym szklanym naczyniu. Owiń folią do
kuchenek mikrofalowych i nakłuj ją. Odstaw na
1–2 min.
10
Obrane ziemniaki
250 g
Umyj i obierz ziemniaki, a następnie pokrój w równą
kostkę. Umieść je w szklanej misie z przykrywką.
Dodaj 45–60 ml (3–4 łyżki) wody. Umieść miskę
na środku tacy obrotowej. Gotuj pod przykryciem.
Odstaw na 2–3 min.
11
Ryż brązowy
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z
pokrywką.
Dodaj podwójną ilość zimnej wody (250 ml).
Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu gotowania
zamieszaj i dodaj sól oraz zioła. Odstaw na
5–10 min.
Polski 19
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
5/16/2018 12:33:11 PM
Korzystanie z kuchenki
1
Schłodzone
Gotowe danie
Instrukcje
Symbol/Potrawa
7
Zielona fasolka
Korzystanie z kuchenki
Symbol/Potrawa
Korzystanie z kuchenki
Wielkość porcji
Instrukcje
12
Makaron rurki razowy
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z
pokrywką.
Dodaj 500 ml wrzącej wody, szczyptę soli i dobrze
wymieszaj. Gotuj bez przykrycia. Po ugotowaniu
wymieszaj, a następnie starannie odcedź. Odstaw na
1 minutę.
13
Komosa ryżowa
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z
pokrywką.
Dodaj podwójną ilość zimnej wody (250 ml).
Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu gotowania
zamieszaj i dodaj sól oraz zioła. Odstaw na 1–3 min.
14
Bulgur
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z
pokrywką.
Dodaj podwójną ilość zimnej wody (250 ml).
Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu gotowania
zamieszaj i dodaj sól oraz zioła. Odstaw na 2–5 min.
15
Piersi z kurczaka
300 g
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na 2 min.
16
Piersi z indyka
300 g
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na 2 min.
17
Świeże filety rybne
300 g
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu, a
następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej.
Odstaw na 1–2 min.
Wielkość porcji
Instrukcje
18
Świeże filety z łososia
Symbol/Potrawa
300 g
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu, a
następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej.
Odstaw na 1–2 min.
19
Świeże krewetki
250 g
Krewetki opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej.
Odstaw na 1–2 min.
20
Świeży pstrąg
200 g
Włóż 1 świeżą rybę do naczynia żaroodpornego.
Dodaj szczyptę soli, 1 łyżkę stołową soku z cytryny
i zioła. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na 2 min.
20 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
5/16/2018 12:33:11 PM
Korzystanie z funkcji szybkiego rozmrażania
Funkcja Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie) umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb, warzyw i chleba. Czas
rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę.
UWAGA
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy, wielkości porcji, czasy oczekiwania i odpowiednie
instrukcje funkcji Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie). Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć
produkt z opakowania. Mięso, drób, rybę, warzywa i chleb należy umieść na płaskim talerzu szklanym
lub ceramicznym.
Symbol/Potrawa
Należy używać tylko pojemników, które można stosować w kuchenkach mikrofalowych.
Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożone jedzenie na talerzu ceramicznym, na środku tacy obrotowej.
Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Quick Defrost (Szybkie
rozmrażanie).
1
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału
obróć mięso na drugą stronę. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny,
wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i mielonego.
Odstaw na 20–60 min.
2
Drób
200–1500 g
Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę. Ten
program jest odpowiedni do rozmrażania całych
kurczaków, a także kawałków kurczaka.
Odstaw na 20–60 min.
3
Ryby
200–1500 g
Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć rybę na drugą stronę. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania całych ryb oraz filetów
rybnych.
Odstaw na 20–60 min.
4
Warzywa
200–1500 g
Rozłóż mrożone warzywa równo w płaskim, szklanym
naczyniu. Obróć lub zamieszaj warzywa po usłyszeniu
sygnału.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
wszystkich rodzajów warzyw. Odstaw na 5–20 min.
4
5
Polski 21
5/16/2018 12:33:11 PM
Korzystanie z kuchenki
3
3. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. (Więcej informacji można znaleźć w
tabeli obok).
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
• Rozpocznie się rozmrażanie.
• Podczas rozmrażania kuchenka emituje sygnał
dźwiękowy, przypominając o konieczności obrócenia
jedzenia
5. Naciśnij ponownie przycisk START/+30s, aby
dokończyć rozmrażanie.
Efekt:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał dźwiękowy.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym
(raz na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Instrukcje
200–1500 g
2. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, obracając
pokrętło wielofunkcyjne. Następnie naciśnij
przycisk Wybór/zegar.
2
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
Wielkość porcji
1
Mięso
Korzystanie z kuchenki
Symbol/Potrawa
5
Pieczywo
Wielkość porcji
Instrukcje
200–1500 g
Umieść chleb płasko na kawałku papieru kuchennego
i po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Połóż
ciasto na talerzu ceramicznym i – jeśli to możliwe
– po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Ten
program jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich
rodzajów chleba krojonego lub całego, a także bułek i
bagietek. Bułki należy ułożyć w okrąg. Ten program jest
odpowiedni do wszystkich rodzajów ciast drożdżowych,
francuskich, kruchych ciastek i serników. Nie jest
odpowiedni do ciasta kruchego, ciast z kremem lub z
owocami ani ciast z czekoladową dekoracją. Odstaw na
10–30 min.
Korzystanie z funkcji utrzymywanie temperatury
Funkcja Keep Warm (Utrzymywanie temperatury) utrzymuje wysoką temperaturę potrawy do
momentu jej podania. Dzięki tej funkcji posiłki są ciepłe do czasu ich podania.
UWAGA
Maksymalny czas możliwy do ustawienia w funkcji Keep Warm (Utrzymywanie temperatury) wynosi
99 minut.
1. Naciśnij przycisk Keep Warm (Utrzymywanie
temperatury).
1
2. Wybierz odpowiedni czas podgrzewania,
przekręcając pokrętło wielofunkcyjne.
3. Naciśnij przycisk START/+30s.
• Aby wyłączyć podgrzewanie jedzenia, otwórz
drzwiczki lub naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/
EKOLOGICZNY).
Korzystanie z kuchenki
2
3
PRZESTROGA
• Nie używaj tej funkcji do podgrzewania zimnej potrawy. Ten tryb służy wyłącznie do utrzymywania
temperatury potraw, które właśnie zostały ugotowane.
• Utrzymywanie temperatury nie powinno trwać zbyt długo (powyżej 1 godziny), ponieważ jedzenie
będzie się dalej gotować Ciepła żywność psuje się szybciej.
• Nie przykrywaj talerza pokrywką ani plastikową folią.
• Wyjmując jedzenie, używaj rękawic kuchennych.
22 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
5/16/2018 12:33:12 PM
Korzystanie z funkcji usuwania zapachów
Korzystanie z ulubionych funkcji
Tej funkcji można użyć w przypadku gotowania potraw wydzielających nieprzyjemny zapach lub
powstania dużej ilości dymu we wnętrzu kuchenki.
Jeśli często gotujesz lub podgrzewasz te same rodzaje potraw, możesz zapisać czas gotowania i poziom
mocy w pamięci kuchenki, aby nie trzeba ich było ponownie ustawiać za każdym razem.
Możliwe jest zapisanie dwóch ustawień.
1. Ustaw program gotowania w zwykły sposób,
wybierając czas gotowania i poziom mocy (w
razie potrzeby zajrzyj do sekcji „Gotowanie/
2
podgrzewanie”).
2. Naciśnij przycisk Favorite (Ulubione), a następnie
wybierz program, pod którym chcesz zapisać
ustawienia, przekręcając pokrętło wielofunkcyjne.
P1: pierwsze ustawienie
P2: drugie ustawienie
Najpierw należy wyczyścić wnętrze kuchenki.
1
Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk
Deodorization (Usuwanie zapachów). Proces
rozpocznie się natychmiast po naciśnięciu przycisku
Deodorization (Usuwanie zapachów). Po jego
zakończeniu usłyszysz cztery sygnały dźwiękowe.
UWAGA
• Proces usuwania zapachów trwa 5 minut. Proces zostaje wydłużony o 30 sekund po każdym
naciśnięciu przycisku START/+30s.
• Maksymalny czas wynosi 15 minut.
3
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który uniemożliwia
przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną osobę.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Child Lock (Blokada
rodzicielska) przez 3 sekundy.
1
Efekt:
2
• Kuchenka zostanie zablokowana (nie będzie
można uruchomić żadnej funkcji).
• Zostanie wyświetlony symbol „L”.
2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij i przytrzymaj
przycisk Child Lock (Blokada rodzicielska) przez
3 sekundy.
Efekt: Spowoduje to odblokowanie kuchenki.
3
UWAGA
Przykład:
Jeśli chcesz zapisać tryb Mikrofale, moc 600 W i 3-minutowy czas gotowania pod
ustawieniem P1.
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale).
2. Ustaw poziom mocy na 600 W, przekręcając pokrętło wielofunkcyjne. Następnie
naciśnij przycisk Wybór/zegar.
3. Ustaw czas gotowania na 3 minuty, przekręcając pokrętło wielofunkcyjne.
4. Naciśnij przycisk Favorite (Ulubione), a następnie wybierz ustawienie P1.
5. Naciśnij przycisk Wybór/zegar lub START/+30s, aby zakończyć wybór ustawień.
Polski 23
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
5/16/2018 12:33:13 PM
Korzystanie z kuchenki
Korzystanie z blokady rodzicielskiej
3. Naciśnij przycisk Wybór/zegar, aby zakończyć
wybór ustawień. Możesz też nacisnąć przycisk
START/+30s, aby od razu uruchomić program.
Efekt: Ustawienia zostały zapisane w pamięci
kuchenki.
Korzystanie z kuchenki
Aby skorzystać z ulubionego ustawienia
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Favorite (Ulubione), a następnie
wybierz program, przekręcając pokrętło
1
wielofunkcyjne.
P1: pierwsze ustawienie
P2: drugie ustawienie
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1. Naciśnij jednocześnie przyciski Child Lock (Blokada
1
rodzicielska) i STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
2
Efekt: Sygnał dźwiękowy sygnalizujący
wyłączenie tej funkcji nie zostanie nadany.
2. Aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe,
ponownie naciśnij jednocześnie przyciski Child
Lock (Blokada rodzicielska) i STOP/ECO (STOP/
EKOLOGICZNY).
Efekt: Kuchenka działa w sposób normalny.
1
Korzystanie z kuchenki
2
2. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt: Potrawa zostanie przygotowana w żądany
sposób.
1
2
24 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
5/16/2018 12:33:13 PM
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać przez
żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot ma specjalne
oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych.
W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich
przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Możliwość użycia w
kuchence mikrofalowej
Folia aluminiowa
✓✗
Możliwość użycia w
kuchence mikrofalowej
Komentarz
• Naczynia żaroodporne
✓
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych elementów.
• Delikatne wyroby
szklane
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub
płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku
gwałtownego podgrzania.
• Słoiki
✓
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do podgrzewania.
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
Przybory kuchenne
Wyroby szklane
Komentarz
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia
znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub jest jej
zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego
lub iskrzenia.
• Naczynia
✗
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
✗
Wyroby metalowe
✓
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Wyroby papierowe
Naczynia porcelanowe i
gliniane
✓
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i
porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod
warunkiem, że nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
• Talerze, kubki, serwetki
i papier kuchenny
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
• Papier makulaturowy
✗
Mogą powodować iskrzenie.
• Pojemniki
✓
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego na
wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą w
wysokich temperaturach ulegać odkształceniom lub
odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna
✓
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania folii
należy zachować ostrożność, ponieważ z potrawy
będzie wydobywała się gorąca para.
• Torby do zamrażania
✓✗
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania lub
użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie zamknięte.
W razie potrzeby należy je przedziurawić widelcem.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
Plastikowe lub tekturowe
naczynia jednorazowe
✓
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy użyciu
takich materiałów.
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
• Papierowe torby lub
gazety
✗
Mogą ulec zapłonowi.
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
✗
Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby plastikowe
Opakowania żywności
typu fast food
✓
: Zalecane
✓✗
: Używać ostrożnie
✗
: Niebezpieczne
Polski 25
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
5/16/2018 12:33:13 PM
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
Teflonowy talerz
Zasady przygotowywania potraw
Mikrofale
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą się w nim wodę, tłuszcz i
cukier.
Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch cząsteczek powoduje
tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia ugotowanie jedzenia.
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Potrawa
Napoje (Kawa, Herbata
i Woda)
Gotowanie
Zupa (Schłodzona)
Zasady przygotowywania potraw
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ unosząca się para ułatwia
gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne: np. za pomocą ceramicznego talerza, plastikowej
pokrywki lub folii kuchennej do kuchenek mikrofalowych.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu wyrównania się temperatury
potrawy.
Czas (min)
150 ml (1 filiżanka)
250 ml (1 kubek)
800 W
1–1½
1½–2
250 g
800 W
3–3½
Instrukcje
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed
podaniem. Odstaw na 2–3 min.
Jedzenie, które można gotować w kuchence mikrofalowej:
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów żywności, w tym świeże i mrożone
warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża, fasola, ryby i mięso. W kuchence mikrofalowej można również
przygotować sosy, kremy, zupy, konserwy i konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence mikrofalowej
można przygotować takie same dania, jak przy użyciu zwykłej kuchenki. Można na przykład roztopić
masło lub czekoladę (dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale zawierającym wskazówki i
techniki przygotowania potraw).
Moc
Instrukcje
Przelej napój do filiżanki i podgrzewaj bez przykrycia. Umieść filiżankę/
kubek na środku tacy obrotowej. Podczas oczekiwania pozostaw w
kuchence mikrofalowej, następnie dokładnie zamieszaj. Odstaw na
1–2 min.
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej przybory i naczynia kuchenne
muszą umożliwiać swobodne przenikanie mikrofal. Mikrofale są odbijane przez metale, takie jak stal
nierdzewna, aluminium i miedź, ale mogą przenikać przez ceramikę, szkło, porcelanę i plastik, a także
przez papier i drewno. Zatem nigdy nie można używać do gotowania metalowych pojemników.
Wielkość porcji
Potrawy duszone
(Schłodzone)
Makaron z sosem
(Schłodzony)
Nadziewane pierożki z
sosem (Schłodzone)
350 g
600 W
5½-6½
Instrukcje
Umieść potrawę w głębokim talerzu ceramicznym. Przykryj plastikową
pokrywką. Zamieszaj od czasu do czasu podczas podgrzewania, a także
przed odstawieniem i podaniem. Odstaw na 2–3 min.
350 g
600 W
4½–5½
Instrukcje
Połóż makaron (np. spaghetti) na płaskim talerzu ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Zamieszaj przed podaniem.
Odstaw na 3 min.
350 g
600 W
5-6
Instrukcje
Umieść pierożki (np. ravioli, tortellini) w głębokim talerzu ceramicznym.
Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj od czasu do czasu podczas
podgrzewania, a także przed odstawieniem i podaniem. Odstaw na 3 min.
26 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
5/16/2018 12:33:13 PM
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Potrawa
Danie na talerzu
(Schłodzone)
Makaron (Mrożony)
(Cannelloni, Macaroni,
Lasagne)
Wielkość porcji
Moc
Czas (min)
350 g
600 W
5½-6½
Instrukcje
Umieść danie składające się z 2–3 schłodzonych składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Odstaw na 3 min.
400 g
450 W
16–16½
Instrukcje
Włóż mrożony makaron do małego, płaskiego, prostokątnego naczynia
żaroodpornego. Postaw potrawę bezpośrednio na tacy obrotowej. Odstaw
na 2–3 min.
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy wypróbować
sugerowane rozwiązania.
Problem
Przyczyna
Działanie
Informacje ogólne
Nie można prawidłowo
naciskać przycisków.
Usuń substancję obcą i spróbuj
ponownie.
W modelach dotykowych:
Obudowa zewnętrzna jest
wilgotna.
Wytrzyj obudowę zewnętrzną do
sucha.
Blokada rodzicielska jest
włączona.
Wyłącz blokadę rodzicielską.
Czas nie jest
wyświetlany.
Ustawiona jest funkcja Eco
(oszczędzanie energii).
Wyłącz funkcję oszczędzania
energii.
Piekarnik nie działa.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Na mechanizmie blokowania
drzwiczek znajdują się obce
substancje.
Usuń substancję obcą i spróbuj
ponownie.
Kuchenka została otwarta w celu
obrócenia jedzenia na drugą
stronę.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
ponownie przycisk START/+30s,
aby uruchomić kuchenkę.
Piekarnik wyłącza się
podczas pracy.
Polski 27
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
5/16/2018 12:33:13 PM
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Między przyciskami może się
znajdować obcy przedmiot.
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Problem
Zasilanie wyłącza się
podczas pracy.
Przyczyna
Działanie
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Kuchenka pracowała przez zbyt
długi czas.
Po dłuższym gotowaniu należy
pozostawić kuchenkę do
ostygnięcia.
Wentylator chłodzący nie działa.
Sprawdź, czy słychać wentylator
chłodzący.
Próba uruchomienia urządzenia
bez jedzenia w komorze
wewnętrznej.
Włożyć żywność do kuchenki.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują
się dusze wentylacyjne
Zachowaj odstępy zgodne z
instrukcją instalacji produktu.
Kilka wtyczek jest podłączonych
do tego samego gniazda.
Wyznacz jedno gniazdko wyłącznie
dla kuchenki.
Podczas pracy
urządzenia słychać
trzaski i urządzenie
przestaje działać.
Gotowanie zapakowanego
jedzenia lub używanie pojemnika
z przykrywką może powodować
trzaski.
Nie używaj zamkniętych
pojemników, ponieważ mogą one
wybuchnąć podczas gotowania
z powodu rozszerzenia się
zawartości.
Zbyt wysoka
temperatura zewnętrzna
piekarnika podczas
pracy.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują
się dusze wentylacyjne Zachowaj
odstępy zgodne z instrukcją
instalacji produktu.
Na kuchence znajdują się jakieś
przedmioty.
Usuń przedmioty znajdujące się na
kuchence.
Resztki jedzenia znajdują się
między drzwiczkami a obudową
kuchenki.
Wyczyść kuchenkę i spróbuj
ponownie otworzyć drzwiczki.
Nie można prawidłowo
otworzyć drzwiczek.
Problem
Przyczyna
Działanie
Podgrzewanie
włącznie z funkcją
podtrzymywania ciepła
nie działa prawidłowo.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Włóż jedną filiżankę wody do
naczynia, które można bezpiecznie
używać w kuchence mikrofalowej
i włącz ją na 1–2 minuty,
aby sprawdzić, czy woda jest
podgrzewana. Zmniejszyć ilość
jedzenie i ponownie uruchomić
kuchenkę. Użyć naczynia do
gotowania z płaskim dnem.
Funkcja rozmrażania nie
działa.
Gotowana jest zbyt duża ilość
jedzenia.
Zmniejszyć ilość jedzenie i
ponownie uruchomić kuchenkę.
Oświetlenie wnętrza jest
słabe lub nie włącza się.
Drzwiczki były otwarte przez
zbyt długi czas.
Jeśli włączona jest funkcja
oszczędzania energii, światło
może się wyłączyć automatycznie.
Zamknij i ponownie otwórz
drzwiczki lub naciśnij przycisk
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Wewnętrzna lampa jest pokryta
obcą substancją.
Wyczyść wnętrze kuchenki i
spróbuj ponownie.
Podczas pracy
urządzenia włącza się
sygnał dźwiękowy.
Funkcja Automatyczne gotowanie
jest włączona. Sygnał dźwiękowy
może oznaczać, że należy obrócić
jedzenie podczas rozmrażania.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
ponownie przycisk START/+30s,
aby ponownie uruchomić kuchenkę.
Kuchenka nie jest
wypoziomowana.
Kuchenka jest zamontowana na
nierównej powierzchni.
Upewnij się, że kuchenka jest
umieszczona na równej i stabilnej
powierzchni.
Urządzenie iskrzy.
Podczas rozmrażania lub
korzystania z innych funkcji
kuchenki używane są metalowe
pojemniki.
Nie używaj metalowych
pojemników.
28 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
5/16/2018 12:33:13 PM
Problem
Przyczyna
Działanie
Kuchenka nie jest prawidłowo
zamknięta.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Na kuchence można
wyczuć przebicie
elektryczne.
Gniazdo zasilania nie jest
prawidłowo uziemione.
Sprawdź, czy zasilanie i gniazdo
zasilania są prawidłowo uziemione.
1. Kapie woda.
2. Para wydobywa się
przez szczelinę w
drzwiczkach.
3. Woda pozostaje w
piekarniku.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia
może pojawić się woda lub para
wodna. Nie oznacza to awarii
kuchenki.
Poczekaj, aż piekarnik wystygnie,
a następnie wytrzyj go suchym
ręcznikiem do naczyń.
Jasność wewnątrz
piekarnika zmienia się.
Natężenie światła zmienia się
wraz ze zmianą mocy wyjściowej
dla danej funkcji.
Podczas gotowania może dochodzić
do zmiany mocy wyjściowej
kuchenki. Nie oznacza to awarii
kuchenki.
Aby zapewnić chłodzenie
urządzenia, wentylator może
działać do około 3 minut po
zakończeniu gotowania.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Pieczenie zostało
zakończone, ale
wentylator chłodzący
nadal pracuje.
Problem
Przyczyna
Działanie
Taca obrotowa
Podczas obracania taca
obrotowa zmieniła
położenie.
W urządzeniu nie ma pierścienia
obrotowego lub nie jest on
właściwie zamocowany.
Zamocuj pierścień obrotowy i
spróbuj ponownie.
Taca obrotowa nie
obraca się prawidłowo.
Pierścień obrotowy nie jest
prawidłowo zamocowany,
jest zbyt dużo jedzenia lub
pojemnik jest zbyt duży i dotyka
wewnętrznych powierzchni
kuchenki.
Zmniejsz ilość jedzenia i nie używaj
zbyt dużych pojemników.
Taca obrotowa
grzechocze podczas
obracania i jest głośna.
Resztki jedzenia utknęły na
spodzie kuchenki.
Usuń resztki jedzenia z dolnej
powierzchni kuchenki.
Słyszę wrzenie wody
podczas gotowania na
parze.
Dzieje się tak dlatego, że woda
jest podgrzewana za pomocą
grzałki pary.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Po zatrzymaniu
gotowania na parze
z wnętrza kuchenki
dochodzą nietypowe
dźwięki.
Woda jest usuwana ze środka
podgrzewacza parowego po
zakończeniu gotowania na parze.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Para nie wydobywa się.
Zbiornik na wodę nie został
zainstalowany.
Sprawdź, czy zbiornik na wodę
został zainstalowany prawidłowo.
W zbiorniku na wodę nie ma
wody.
Napełnij zbiornik wodą i spróbuj
ponownie.
Para
Polski 29
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
5/16/2018 12:33:13 PM
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Po podłączeniu zasilania
kuchenka natychmiast
rozpocznie pracę.
Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
Kod informacyjny
Kod informacyjny
C-d0
PRZYCZYNA
Przyciski sterowania są
naciśnięte przez więcej niż
10 sekund.
Działanie
Wyczyść przyciski i sprawdź, czy wokół
nich nie zebrała się woda. Jeśli problem się
powtórzy, wyłącz kuchenkę na 30 sekund,
a następnie spróbuj ponownie wprowadzić
ustawienia. Jeśli problem się powtórzy,
skontaktuj się z lokalnym Centrum obsługi
klienta firmy SAMSUNG.
UWAGA
Jeśli porada nie pomoże rozwiązać problemu, skontaktuj się z lokalnym Centrum obsługi klienta firmy
SAMSUNG.
Parametry techniczne
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne, jak
i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka
MS23K3555** firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.
Model
MS23K3555**
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz AC
Zużycie energii
Mikrofale
1150 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W – 6 poziomów (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Na zewnątrz (razem z uchwytem)
Wnętrze kuchenki
489 × 275 × 374 mm
330 × 211 × 324 mm
Pojemność
23 litry
Waga
Netto
Ok. 12,0 kg
Poziom hałasu
42 dBA
Parametry techniczne
30 Polski
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
5/16/2018 12:33:13 PM
Notatki
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
5/16/2018 12:33:13 PM
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ POD NUMER
LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04422J-00
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
5/16/2018 12:33:13 PM
Mikrohullámú sütő
Használati útmutató
MS23K3555**
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
5/16/2018 12:33:16 PM
Tartalom
Tartalom
Biztonsági előírások
3
Fontos biztonsági előírások
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
3
Üzembe helyezés
8
7
Tartozékok8
Üzembe helyezés helye
8
Forgótányér8
Karbantartás
9
Tisztítás9
Csere (javítás)
9
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
9
A sütő jellemzői
10
A melegen tartás funkció használata
A szagtalanító funkció használata
A gyermekzár funkció használata
A kedvenc funkciók használata
A kedvencek beállítás használata
A hangjelzés kikapcsolása
22
23
23
23
24
24
A mikrohullámú sütőben használható edények
25
Sütési útmutató
26
Hibaelhárítás és információs kódok
27
Hibaelhárítás27
Műszaki adatok
30
Információs kód
30
Sütő10
Kezelőpanel10
A sütő használata
11
A mikrohullámú sütő működése
11
A sütő működésének ellenőrzése
11
Főzés/Melegítés12
Az idő beállítása
12
Teljesítményszintek és elkészítési idők
13
Az elkészítési idő beállítása
13
A főzés leállítása
14
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
14
Az egészséges párolás funkció használata
14
Az automatikus főzési funkciók használata
18
A gyorskiolvasztás funkció használata
21
2 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
5/16/2018 12:33:16 PM
Biztonsági előírások
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg szakember
meg nem javította.
FIGYELMEZTETÉS: Szakképzett szerelőkön kívül mindenki más
számára veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet
végezni, amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni
védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.
FIGYELMEZTETÉS: Folyadékok és élelmiszerek nem
melegíthetők lezárt edényekben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek csak akkor használhatják
felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak,
amelynek révén biztonságosan tudják használni a sütőt, és
tisztában vannak a helytelen használat veszélyeivel.
A jelen készülék csak otthoni környezetben használható, és
nem használható a következő helyeken:
•üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhája;
•tanyaházak;
•szállodák, motelek és más lakókörnyezetek;
Magyar 3
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
5/16/2018 12:33:16 PM
Biztonsági előírások
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS
SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
•félpanziót biztosító szállások.
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai eszközöket
használjon.
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít, ügyeljen
rá, hogy a csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok melegítésére
szolgál. Étel vagy ruha szárítása, melegítőpárna, papucs,
szivacs, nedves rongy vagy más hasonló tárgy melegítése
sérülést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Füstszivárgás esetén kapcsolja ki készüléket vagy húzza
ki a vezetékét a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját az
esetleges lángok elfojtása érdekében.
Italok mikrohullámú melegítésekor a kitörő erejű forrás
késleltetve jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az edényt.
Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és a
bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel,
és ellenőrizze a hőmérsékletüket fogyasztás előtt.
Tojás héjastól és egész főtt tojás nem melegíthető a
mikrohullámú sütőben, mert akár még azután is felrobbanhat,
hogy a mikrohullámú melegítés már befejeződött.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el
kell távolítani.
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének
károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja
a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását
okozhatja.
A mikrohullámú sütőt pulton történő (szabadon álló) használatra
tervezték, ne építse be vagy zárja a konyhaszekrénybe.
Az ételek és italok fémedényben nem melegíthetők a
mikrohullámú sütővel.
Ügyeljen, hogy edények kivétele során ne mozdítsa el a
forgótányért a helyéről.
A készülék nem tisztítható gőztisztítóval.
A készülék nem tisztítható nagynyomású mosóval.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban vagy
hasonló járművekben.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve
a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a
biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet
és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért
felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, vagy
elmagyarázza nekik az eszköz biztonságos használatát és a
használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek
csak felügyelettel végezhetik.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy
hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és
kezelőszervei könnyen hozzáférhetőek legyenek (a sütő a
megfelelő irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet
melegítsen, és csak azután használja a sütőt.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy
füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen
kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a
csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
4 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
5/16/2018 12:33:16 PM
Általános biztonsági információk
A készüléken módosítást vagy javítást csak képzett szakember hajthat végre.
A mikrohullámú funkcióval ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Mivel az alkoholgőz hozzáérhet a sütő forró
részeihez, az alkoholtartalmú ételek és italok melegítésekor különös gonddal járjon el.
A gyermekeket az ajtó megütheti, vagy becsípheti az ujjukat. Az ajtó nyitása/becsukása közben
ne tartózkodjanak gyermekek a közelben.
Ne helyezze üzembe a sütőt: fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében; nyirkos, olajos,
poros, illetve közvetlen napfénynek vagy víznek kitett helyen; olyan helyen, ahol gázszivárgás
léphet fel; vagy egyenetlen felületen.
A sütőt a helyi és országos szabályozásnak megfelelően földelni kell.
Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot a
csatlakozóaljzatokból és -érzékelőkből.
Ne húzza meg, és ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Gázszivárgás (PB-gáz, LP-gáz stb.) esetén azonnal szellőztessen. Ne érjen hozzá a tápkábelhez.
Ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a sütőt, hogy kihúzza a tápkábelt.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha idegen anyag került a sütő
belsejébe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon helyi Samsung szervizközponthoz.
A mikrohullámú melegítéssel kapcsolatos figyelmeztetések
Italok mikrohullámú melegítésekor előfordulhat, hogy a kitörő erejű forrás késleltetve jelentkezik,
ezért óvatosan fogja meg az edényt. Mielőtt hozzáérne, az italt előbb mindig hagyja állni
legalább 20 másodpercig. Szükség esetén melegítés közben keverje meg. Melegítés után mindig
keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi elsősegély-utasítások szerint járjon el:
1. Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.
2. Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
3. Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy testápolót.
Ne helyezze a tálcát vagy a rácsot vízbe közvetlenül használat után, mert megrongálódhat.
Ne használja a sütőt bő olajban kisütött ételek készítésére, mert az olaj hőmérséklete nem
szabályozható. Emiatt a forró olaj hirtelen kifuthat.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a sütőre.
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak közelébe.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz. Ne használjon elosztót, hosszabbító kábelt
vagy áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt feltétlenül a tárgyak között vagy a sütő háta
mögé vezesse el.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, tápkábelt vagy laza fali aljzatot. Sérült csatlakozódugasz
vagy tápkábel esetén forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében vagy a sütő ajtaján.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a sütőre.
Magyar 5
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
5/16/2018 12:33:16 PM
Biztonsági előírások
A sütő tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt, gőzt vagy nagynyomású tisztítót.
Biztonsági előírások
A mikrohullámú sütőre vonatkozó óvintézkedések
Kizárólag mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon. Ne használjon fém
edényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat stb.
Távolítsa el a lezárásra használt drótokat. Elektromos kisülést okozhatnak.
Biztonsági előírások
A sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen az
étel.
A tápkábelt és a csatlakozóaljzatot tartsa távol a víztől és hőforrásoktól.
Ne melegítsen tojást héjastul vagy főtt tojást, mert robbanásveszélyes. Ne melegítsen
légmentesen zárt vagy vákuumcsomagolású edényeket, diót, paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se papírral. Tüzet okozhat. A sütő
túlmelegedhet, és automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen addig kikapcsolva marad,
amíg kellőképpen le nem hűl.
Amikor kiveszi az ételt a sütőből, mindig használjon edényfogó kesztyűt.
A mikrohullámú működésre vonatkozó óvintézkedések
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros mikrohullámúenergiakisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
• Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval. Ne babráljon a biztonsági reteszekkel (az ajtózár
kallantyúival). Ne helyezzen semmilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba.
• Ne helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja, hogy étel- vagy
tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés
felületének tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje le a
felületeket.
• Ne kapcsolja be a sütőt, ha az megsérült. Ne üzemeltesse addig, amíg egy képzett szakember
meg nem javította.
Fontos: a sütő ajtaja megfelelően legyen bezárva. Az ajtó ne legyen görbe; az ajtózsanérok ne
legyenek eltörve vagy kilazulva; az ajtótömítések és a tömítőfelületek legyenek épek.
• A módosításokat és javításokat csak képzett szakember végezheti el.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak lejártával keverje meg, melegítés után pedig
hagyja őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű forrás elkerülése érdekében.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy leforrázza a kiáramló forró levegő
vagy gőz.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A sütő biztonsági okokból 30 percre automatikusan kikapcsol.
Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje a
mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná valaki.
A sütő elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő
üzembe helyezése” című részt.)
Körültekintően járjon el, ha további elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében
levő aljzatokba.
6 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
5/16/2018 12:33:16 PM
Korlátozott garancia
A sütőt csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja. Az útmutatóban
olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges helyzetre.
A sütő üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy
ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az Ön mikrohullámú
sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem
minden figyelmeztetés vonatkozik Önre. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a helyi Samsung
szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
A sütőt csak ételek melegítésére használja. Háztartási célokra készült. Ne melegítsen benne
textíliát vagy magvakkal töltött párnát. A gyártó nem felelős a sütő helytelen vagy nem
rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
A sütőt mindig tartsa tisztán és jó állapotban, különben sérül a sütő felülete, és veszélyes
helyzetek alakulhatnak ki.
A termékcsoport meghatározása
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. csoportba tartoznak
az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában
létrehozó és/vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő
berendezések.
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait
(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová
és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és
vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és
tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi
kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve az olyan létesítmények
számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó alacsony feszültségű
hálózatra csatlakoznak.
Magyar 7
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
5/16/2018 12:33:16 PM
Biztonsági előírások
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására a vásárló hibájából
van szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik:
• Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy kezelőpanel.
• Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés helye
Tartozékok
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen alkalmazható
tartozékot kap.
01 Görgős gyűrű: a sütő közepére kell helyezni.
01
Rendeltetés: A görgős gyűrű tartja a
forgótányért.
Üzembe helyezés
02
03
02 Forgótányér, amelyet a görgős gyűrűbe
kell helyezni úgy, hogy annak közepe az
összekötőelemre kerüljön.
Rendeltetés: A forgótányér tölti be a
fő főzőfelület szerepét;
mosogatáshoz könnyen kivehető.
20 cm
felette
85 cm a
padlótól
03 Üveg párolóedény lásd a 17-18 oldalt.
Rendeltetés: Üveg párolóedény az egészséges
párolás funkció használatához.
VIGYÁZAT
NE használja a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül.
10 cm
mögötte
10 cm
oldalt
• Válasszon egy lapos, vízszintes területet
85 cm-rel a padló szintje felett. A felületnek
kellő tartókapacitással kell rendelkeznie a sütő
megtartásához.
• Biztosítson helyet a szellőzés számára: legalább
10 cm-t a hátsó falnál és az oldalaknál, valamint
20 cm-t a készülék tetején.
• Ne helyezze üzembe a sütőt meleg vagy nedves
környezetben, pl. más mikrohullámú sütők vagy
radiátorok közelében.
• Biztosítsa, hogy a helyi áramforrás megfeleljen a
sütő specifikációinak. Amennyiben mindenképp
szükség van rájuk, kizárólag jóváhagyott
hosszabbító kábeleket használjon.
• A sütő első használata előtt egy nedves ruha
segítségével tisztítsa meg a sütő belső részét és
az ajtó szigetelését.
Forgótányér
Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből. Helyezze be a görgős gyűrűt és a
forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér
akadálymentesen forog-e.
8 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
5/16/2018 12:33:17 PM
Karbantartás
Csere (javítás)
Tisztítás
Annak elkerülése érdekében, hogy szennyeződés halmozódjon fel a sütő belsejében,
rendszeresen tisztítsa ki a sütőt. Minden esetben fordítson különös figyelmet az ajtóra, az ajtó
szigetelésére, illetve a forgótányérra és a görgős gyűrűre (meghatározott modellek esetén).
Ha az ajtó nem nyílik és csukódik be könnyedén, első lépésként ellenőrizze, hogy az
ajtószigetelések nem szennyezettek-e. Egy szappanos vízbe mártott puha segítségével tisztítsa
meg a sütő belső és külső oldalait. Öblítse le, majd szárítsa ki a sütőt.
Kellemetlen szagokat okozó makacs szennyeződések eltávolítása
Elfordítható fűtőegységgel rendelkező modellek tisztítása
A sütőtér felső részének tisztításához eressze le a
felső fűtőelemet 45°-kal a képen látható módon. Ez
elősegíti a felső felület megtisztítását. Ha végzett,
helyezze vissza a felső fűtőelemet.
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
• Ha hosszú ideig nem használja a sütőt, húzza ki a tápkábelt és vigye a sütőt egy száraz,
pormentes helyre. A sütő belsejében felgyülemlő por és nedvesség negatívan befolyásolhatja a
sütő teljesítményét.
VIGYÁZAT
• Tartsa tisztán az ajtót és az ajtó szigetelését, ezzel biztosítva az ajtó sima nyitását és bezárását.
Ellenkező esetben a sütő élettartama lecsökkenhet.
• Vigyázzon, hogy ne fröcsköljön vizet a sütő nyílásaiba.
• Ne használjon súrolószereket vagy vegyszereket a tisztításhoz.
• A sütő minden egyes használatát követően, enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg a sütőteret,
miután lehűlt.
Magyar 9
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
5/16/2018 12:33:17 PM
Karbantartás
1. Helyezzen egy pohár hígított citromlevet az üres sütő forgótányérjára.
2. Melegítse a sütőt 10 percig a maximális teljesítményen.
3. A ciklus befejezését követően várja meg, amíg a sütő lehűl. Ezt követően nyissa ki az ajtót,
majd tisztítsa meg a belsejét.
FIGYELMEZTETÉS
A sütő nem tartalmaz a felhasználó által cserélhető alkatrészeket. Ne próbálja meg saját maga
kicserélni vagy megjavítani a sütőt.
• A zsanérok, a szigetelés és/vagy az ajtó meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot egy
képzett szerelővel vagy a helyi Samsung szervizközponttal.
• Amennyiben az izzó cseréjére van szükség, vegye fel a kapcsolatot a helyi Samsung
szervizközponttal. Ne cserélje ki saját maga.
• Amennyiben a sütő burkolatának külső részével van probléma, első lépésként húzza ki a
tápkábelt a konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot egy hely Samsung szervizközponttal.
A sütő jellemzői
Kezelőpanel
Sütő
01
02
03
04
A sütő jellemzői
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01 Ajtófogantyú
02 Ajtó
03 Szellőzőnyílások
04 Világítás
05 Ajtózár kallantyúi
06 Forgótányér
07 Összekötőelem
08 Görgős gyűrű
09 Biztonsági retesz nyílásai
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Healthy Steam (Egészséges párolás)
Auto Cook (Automatikus főzés)
Quick Defrost (Gyorskiolvasztás)
Keep Warm (Melegen tartás)
Microwave (Mikrohullám)
Deodorization (Szagtalanítás)
Child Lock (Gyermekzár)
Favorite (Kedvencek)
Forgógomb (Tömeg/Adag/Idő)
Kiválasztás/óra
STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
10
12
10 Kezelőpanel
10 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
5/16/2018 12:33:17 PM
A sütő használata
A mikrohullámú sütő működése
A sütő működésének ellenőrzése
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk keltett energia hatására
az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően működik-e. Ha kétségei
vannak, tekintse meg a „Hibaelhárítás” című részt a 27-30. oldalon.
• Kiolvasztás
• Melegítés
• Sütés, főzés
MEGJEGYZÉS
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell csatlakoztatni. A forgótányérnak a sütőben kell lennie. A
maximálistól (100 % – 800 W) eltérő teljesítményszint alkalmazásakor a víz hosszabb idő alatt
forr fel.
Főzési elv.
A fogantyú meghúzásával nyissa ki a sütő ajtaját.
Helyezzen a forgótányérra egy pohár vizet. Csukja be az ajtót.
Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot, majd a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gomb megfelelő számú megnyomásával állítsa be
az időt 4 vagy 5 percre.
Eredmény: A sütő 4 vagy 5 percig melegíti a vizet.
Ennyi idő alatt a víznek fel kell forrnia.
MEGJEGYZÉS
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel sütőből való kivétele után is
folytatódik. Ezért be kell tartani a receptekben és a jelen kézikönyvben előírt pihentetési időket,
hogy biztosítsa:
• Hogy az étel középen is egyenletes átsüljön/megfőjön.
• Hogy az étel mindenhol egyforma hőmérsékletű legyen.
Magyar 11
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
5/16/2018 12:33:18 PM
A sütő használata
1. A magnetron által termelt mikrohullámok
visszatükröződnek a belső térben, és a
forgótányéron forgó ételben egyenletesen
oszlanak el. Így az étel egyenletesen sül át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig hatolnak
az ételbe. Ezután a hőnek az étel belsejében
történő eloszlásával folytatódik a főzés.
3. A főzési idők a használt edény és az étel
tulajdonságai szerint változnak:
• Mennyiség és sűrűség
• Víztartalom
• Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy nem)
A sütő használata
Főzés/Melegítés
Az idő beállítása
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének folyamatát.
Amikor a készülék áram alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „88 88”, majd a „12:00”
felirat.
VIGYÁZAT
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyná.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót. Soha ne
kapcsolja be a sütőt üresen.
1. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám)
gombot.
Eredmény: A 800 W-os (maximális főzési
1
teljesítmény) kijelzés jelenik meg:
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 12 vagy 24 órás formátumban. Az órát a
következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Áramszünetet követően
MEGJEGYZÉS
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
1. Nyomja meg a Kiválasztás/óra gombot.
(mikrohullám üzemmód)
A sütő használata
2. A forgógomb elforgatásával válassza ki
a megfelelő teljesítményszintet. (További
információk a teljesítményszint-táblázatban
olvashatók.)
Ezt követően nyomja meg a Kiválasztás/óra
gombot.
2
1
2
3
3
4
3. A forgógomb elforgatásával állítsa be a sütési időt.
Eredmény: A kijelzőn megjelenik az elkészítési
idő.
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és
a forgótányér forogni kezd. A
főzés megkezdődik, majd amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
4
5
2. A forgógomb elforgatásával állítsa be az időt
12 vagy 24 órás formátumra. Ezt követően
nyomja meg a Kiválasztás/óra gombot.
3. Az óra beállításához forgassa el a forgógombot.
Ezt követően nyomja meg a Kiválasztás/óra
gombot.
4. A perc beállításához forgassa el a forgógombot.
5. Ha a pontos idő látható, nyomja meg a
Kiválasztás/óra gombot; ezzel elindítja az órát.
Eredmény: Ha a mikrohullámú sütő nincs
használatban, a kijelzőn a pontos
idő látható.
12 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
5/16/2018 12:33:19 PM
Teljesítményszintek és elkészítési idők
Az elkészítési idő beállítása
A teljesítményszint funkció lehetővé teszi, hogy az eloszlandó energia mennyiségét, tehát az étel
megfőzéséhez vagy felmelegítésének idejét az étel típusához és mennyiségéhez igazítsa. Hat
teljesítményszint közül választhat.
Az elkészítési idő növeléséhez nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot annyiszor,
ahányszor 30 másodpercből áll a beállítani kívánt idő.
Teljesítményszint
Százalékarány
Teljesítmény
MAGAS
100%
800 W
KÖZEPESEN MAGAS
75 %
600 W
KÖZEPES
56 %
450 W
KÖZEPESEN ALACSONY
38 %
300 W
KIOLVASZTÁS
23 %
180 W
ALACSONY
13 %
100 W
Ha az Ön választása...
Akkor a főzési idő...
Magasabb teljesítményszint
Alacsonyabb teljesítményszint
Csökkentse
Növelje
1. módszer
2
1
Az étel elkészítési idejének növeléséhez nyomja
meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
A gomb minden megnyomása 30 másodperccel
növeli az időt.
• Például: Ha három perccel szeretné növelni
az elkészítési időt, hatszor nyomja meg a
START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
2. módszer
A forgógomb elforgatásával állítsa be a kívánt
elkészítési időt.
• Az elkészítési idő növeléséhez jobbra, az idő
csökkentéséhez pedig balra forgassa el a gombot.
Magyar 13
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
5/16/2018 12:33:19 PM
A sütő használata
A kézikönyvben és a receptekben megadott főzési idők a jelzett specifikus teljesítményszinteknek
felelnek meg.
• Az ajtót kinyitva bármikor ellenőrzi, hogyan halad a főzés
• A hátralévő főzési időt növelése
A sütő használata
A főzés leállítása
Az egészséges párolás funkció használata
A főzést bármikor leállíthatja, hogy az ételt:
• Ellenőrizhesse
• Átfordíthassa vagy megkeverhesse
• Állni hagyja
A Healthy Steam (Egészséges párolás) funkció 17 előre beprogramozott elkészítési időt kínál.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani. Az adagok számát a
forgógomb elforgatásával tudja beállítani. A Healthy Steam (Egészséges párolás) funkció az üveg
párolóedénnyel használható.
A főzés leállításához...
Művelet
Ideiglenesen
Nyissa ki az ajtót vagy nyomja meg egyszer a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Eredmény: A főzés leáll.
A főzés folytatásához csukja be ismét az ajtót, és nyomja meg a
START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
Teljesen
VIGYÁZAT
A sütő használata
Egyszer nyomja meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Eredmény: A főzés leáll.
Ha a főzési beállításokat törölni kívánja, nyomja meg még egyszer
a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Először helyezze az étellel teli üveg párolóedényt a forgótányér közepére.
1. Nyomja meg a Healthy Steam (Egészséges
párolás) gombot.
1
2. A forgógombbal válassza ki a Healthy
(Egészséges) vagy Asian Features (Ázsiai
lehetőségek). Ezt követően nyomja meg a
Kiválasztás/óra gombot.
1 – Healthy (Egészséges)
2 – Asian Features (Ázsiai lehetőségek)
3. A forgógombbal válassza ki az elkészítendő étel
típusát. Ezt követően nyomja meg a Kiválasztás/
óra gombot.
2
3
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal.
• Nyomja meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Eredmény: Kikapcsol a kijelző.
• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához
nyissa ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/
ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a pontos idő. A sütő
használatra kész.
4
MEGJEGYZÉS
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja, és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha működés közben
átmenetileg leállítja a készüléket, a rendszer 25 perc elteltével törli a funkciót, és megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
5
4. A forgógomb elforgatásával adja meg az étel
mennyiségét. (Lásd az oldalsó táblázatot.)
5. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
Eredmény: A készülék az ételt a kiválasztott,
előre beprogramozott beállítás
szerint készíti el.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
14 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
5/16/2018 12:33:19 PM
A következő két táblázat 17 egészséges/ázsiai sütési lehetőséget mutat be. A táblázat
tartalmazza az ételtípusonként ajánlott mennyiséget, a főzést követő várakozási időt és a
vonatkozó javaslatokat.
VIGYÁZAT
Kód/étel
Tudnivalók
250 g
500 g
Mossa és hámozza meg a burgonyát, majd vágja
egyforma szeletekre. Töltsön 100 ml vizet az
üveg párolóedénybe. Helyezze a krumplit az
üveg párolóedény párolótálcájára. Tegye rá a
fedőt. Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
1-6
Fagyasztott zöldség
150 g
300 g
Töltsön 100 ml vizet az üveg párolóedénybe.
Helyezze a fagyasztott zöldséget az üveg
párolóedény párolótálcájára. Tegye rá a fedőt.
Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
1-7
Gyümölcskompót
300 g
Mérje le a megmosott és meghámozott friss
gyümölcsöket (pl. alma, körte, szilva, sárgabarack,
mangó vagy ananász), és vágja őket egyforma
darabokra vagy kockákra. Töltsön 100 ml vizet az
üveg párolóedénybe. Helyezze a gyümölcsöket
az üveg párolóedény párolótálcájára. Tegye rá a
fedőt. Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
1-8
Fehér rizs
200 g
Tegye a fehér rizst az üveg párolóedénybe. Adjon
hozzá 400 ml hideg vizet. Tegye rá a fedőt. Sütés
után 5 percig hagyja állni.
1-9
Párolt marhahús
200 g
400 g
Kockázza fel a marhahúst vagy mérje ki a
darált húst és formázzon belőle (Ø25 mm
átmérőjű) labdákat. Töltsön 100 ml vizet az üveg
párolóedénybe. Helyezze be a párolótálcát és
tegye a marhahúst a párolóedénybe. Tegye rá a
fedőt. Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
1. Healthy (Egészséges)
Kód/étel
Adag
1-1
Brokkolirózsák
150 g
300 g
Tudnivalók
Mossa és tisztítsa meg a friss brokkolit, majd
szedje rózsáira. Töltsön 100 ml vizet az üveg
párolóedénybe. Helyezze a brokkolit az üveg
párolóedény párolótálcájára. Tegye rá a fedőt.
Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
1-2
Szeletelt sárgarépa
200 g
400 g
Mossa és tisztítsa meg a friss répát. Töltsön
100 ml vizet az üveg párolóedénybe. Helyezze a
répát az üveg párolóedény párolótálcájára. Tegye
rá a fedőt. Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
1-3
Karfiolrózsák
200 g
400 g
Mossa és tisztítsa meg a friss karfiolt, majd
szedje rózsáira. Töltsön 100 ml vizet az üveg
párolóedénybe. Helyezze a karfiolt az üveg
párolóedény párolótálcájára. Tegye rá a fedőt.
Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
1-4
Felkockázott sütőtök
200 g
400 g
Mérje le a friss sütőtököt, mossa meg, és vágja
hasonló méretű darabokra vagy kockára. Töltsön
100 ml vizet az üveg párolóedénybe. Helyezze a
tököt az üveg párolóedény párolótálcájára. Tegye
rá a fedőt. Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
Magyar 15
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
5/16/2018 12:33:19 PM
A sütő használata
Adag
1-5
Hámozott burgonya
A sütő használata
Kód/étel
Adag
Tudnivalók
1-10
Lazacfilé
200 g
400 g
Öblítse le a halat, és adjon hozzá egy evőkanál
citromlevet. Töltsön 100 ml vizet az üveg
párolóedénybe. Helyezze a lazacfiléket az üveg
párolóedény párolótálcájára. Tegye rá a fedőt.
Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
1-11
Csirkemell
250 g
500 g
Mossa meg a darabokat, és irdalja be a
bőr felszínét. Töltsön 100 ml vizet az üveg
párolóedénybe. Helyezze a párolótálcával a
csirkemelleket a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt.
Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
2. Asian Features (Ázsiai lehetőségek)
A sütő használata
Kód/étel
Adag
Tudnivalók
2-1
Szeletelt csirkehúsos
kása
650 g
Csíkozzon fel 150 g csirkehúst, keverje össze
kukoricakeményítővel, öntsön 400 ml vizet
és alaplevet az üveg párolóedénybe. Tegye a
felcsíkozott csirkét 100 g basmati vagy thai
rizzsel az üveg párolóedénybe. Tegye rá a fedőt.
Sütés után keverje meg, és 2-3 percig hagyja
állni.
2-2
Párolt fehér hal
250 g
500 g
Kód/étel
Adag
Tudnivalók
2-3
Párolt fagyasztott
gombóc
200 g
Töltsön 100 ml vizet az üveg párolóedénybe.
Helyezze a fagyasztott gombócot az üveg
párolóedény párolótálcájára. Tegye rá a fedőt.
Sütés után hagyja 2-3 percig állni.
2-4
Zöld, leveles zöldség
125 g
250 g
Töltsön 100 ml vizet az üveg párolóedénybe.
Öblítse le a spenótot vagy a kínai kelt Helyezze
a párolótálcára, és helyezze azt az üveg
párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Sütés után
hagyja 2-3 percig állni.
2-5
Párolt tojás
300 g
Helyezzen 3 tojást, 250 ml vizet, csirke alaplevet,
egy csipetnyi sót és 10 ml olajat az üveg
párolóedénybe. Kavarja meg lassan egy kanállal.
Tegye rá a fedőt. Sütés után hagyja 2-3 percig
állni.
2-6
Párolt rák
300 g
Töltsön 100 ml vizet az üveg párolóedénybe.
Öblítse le a rákot és facsarjon rá citromlevet.
Helyezze a párolótálcára, és helyezze azt az
üveg párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Sütés után
hagyja 2-3 percig állni.
Öblítse le hideg vízzel a tőkehalat. Szórja meg
1 teáskanál sóval és némi borssal. Csepegtessen
rá 1 evőkanál szójaszószt, és tegye 30 percre
a hűtőbe. Töltsön 100 ml vizet az üveg
párolóedénybe. Helyezzen 2-4 filét egymás
mellé a párolótálcára, és tegye azt az üveg
párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Sütés után
hagyja 2-3 percig állni.
16 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
5/16/2018 12:33:19 PM
Üveg párolóedény használati útmutatója
Karbantartás:
Az üveg párolóedény a párolás alapelvén működik, amely segítségével gyors és egészséges
ételeket készíthet Samsung mikrohullámú sütőjében.
Az edény kiválóan alkalmas rizs, tészta, zöldségek stb. elkészítésére a lehető legrövidebb idő
alatt, a tápanyagok megtartása mellett.
A mikrohullámú párolóedény 3 részből áll:
Kézi mosogatáshoz használjon meleg vizet és mosogatószert. Súrolókefék, -szivacsok használata
tilos.
VIGYÁZAT
MEGJEGYZÉS
• A párolóedény mosogatógépben is tisztítható.
• Bizonyos ételek (például a paradicsom) elszínezhetik a műanyagot. Ez általános jelenség, nem
utal gyártási hibára.
Edény
Szilikon tányér
Fedő
Minden tartozék -20 °C és 200 °C közötti hőmérsékleten használható.
Fagyasztóban is tartható. Az elemek együtt vagy külön-külön is használhatóak.
A sütő használata
Használati útmutató:
VIGYÁZAT
• Ne:
• törölje meg nedves ruhával, és ne helyezze nedves felületre, ha az üveg forró.
• helyezze közvetlen tűz fölé.
• Óvatosan távolítsa el az üveg párolóedényt, mert a fogantyúja felforrósodik. Feltétlenül
használjon edényfogó kesztyűt.
• A főzés végére az üveg párolóedény gőzzel telik meg, ami égési sérüléseket okozhat. Ne tegye
az arcát a tárolóhoz közel, és a fedél levételekor mindenképp viseljen edényfogó kesztyűt.
MEGJEGYZÉS
• Első használat előtt bő szappanos vízben mossa el a tartozékokat.
• Az automatikus sütésről az „Az egészséges párolás funkció használata” oldalon olvashat.
Magyar 17
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
5/16/2018 12:33:20 PM
A sütő használata
Használat és karbantartás (Mikrohullámú, Sütő)
Az automatikus főzési funkciók használata
• A termék hőálló üvegből készült, így biztonságosan használhatja sütőben és mikrohullámú
sütőben is.
• Ne melegítsen sokáig vagy melegítsen elő üres üvegedényt.
• Olajos ételeket ne melegítsen sokáig mikrohullámú sütőben.
• A termék törését megelőzendő, olvassza ki a fagyasztott ételeket, mielőtt az előmelegített
sütőbe tenné.
• Ne törölje meg nedves ruhával, és ne helyezze nedves felületre, ha az üveg forró.
• Ne helyezze közvetlen tűz fölé.
• Az égési sérüléseket megelőzendő, használjon konyhakesztyűt az edények sütőből vagy
mikrohullámú sütőből való eltávolításához.
• Ne fedje be az edényt fóliával a mikrohullámú sütő használatakor.
• Ne hagyjon fagyott edényt hosszú ideig a rizsfőzőben.
• A szilikon anyagú tárgyak 260 °C felett eldeformálódhatnak.
Az Auto Cook (Automatikus főzés) funkció 20 előre beprogramozott elkészítési időt kínál. Sem az
elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
Az adag típusát a forgógomb segítségével állíthatja be.
VIGYÁZAT
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg az Auto Cook (Automatikus főzés)
gombot.
1
A sütő használata
2. A forgógombbal válassza ki az elkészítendő étel
típusát.
Ezt követően nyomja meg a Kiválasztás/óra
gombot.
Használat és karbantartás (Használat)
• A termék használata során tartsa be az alábbi utasításokat.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék ne legyen repedt vagy törött.
(Ne használjon törött vagy repedt edényeket, mivel azok nagyobb eséllyel törnek el)
• Óvatosan mossa el, az üveg könnyen összetörik
• Használjon semleges tisztítószert és puha szivacsot.
• Ne használjon erős kefét, súrolószert vagy acélból illetve nejlonból készült szivacsot, mivel ezek
károsíthatják a terméket.
• A károkozás és sérülés elkerülése érdekében ne szorítsa meg túl erősen.
• Ne üssön kemény tárgyakat, például kanalat az edényhez, mivel az elrepedhet.
• Tanulmányozza a Használat és karbantartás tájékoztatót mielőtt gyermeke használná.
• Csak az eredeti célnak megfelelően használja.
• A termék erős behatásra összetörhet. Vigyázzon, a szilánkok sérüléshez vezethetnek.
2
3
3. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
Eredmény: A készülék az ételt a kiválasztott,
előre beprogramozott beállítás
szerint készíti el.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
18 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
5/16/2018 12:33:20 PM
Az alábbi táblázat a 20 előre beállított elkészítési programhoz tartozó mennyiségeket és a
vonatkozó utasításokat tartalmazza. Ezek a programok csak mikrohullámú energiával működnek.
Kód/étel
Tudnivalók
1
Hűtött
Készétel
300-350 g
2
Hűtött
Készétel
400-450 g
Tegye kerámiatányérba, és takarja le háztartási
fóliával. Ez a program a 3 összetevőből álló
ételek melegítéséhez alkalmas (pl. hús mártással,
zöldség és egyféle köret, például burgonya, rizs
vagy főtt tészta). 2–3 percig hagyja állni.
3
Hűtött
Vegetáriánus ételek
300-350 g
4
Hűtött
Vegetáriánus ételek
400-450 g
5
Brokkoli
6
Sárgarépa
250 g
250 g
Tegye az ételt kerámiatányérba, és takarja
le háztartási fóliával. Ez a program kétféle
összetevőből (pl. tészta mártással vagy rizs
zöldségekkel) álló ételekhez ideális. 2–3 percig
hagyja állni.
Mossa és tisztítsa meg a friss brokkolit, majd
szedje rózsáira. Egyenletesen oszlassa el a
darabokat egy fedeles üvegtálban. 250 g
elkészítéséhez adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál)
vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. Elkészítés után keverje meg. 1-2 percig
hagyja állni.
Mossa és tisztítsa meg a sárgarépát, majd vágja
egyforma szeletekre. Egyenletesen oszlassa
el a darabokat egy fedeles üvegtálban. 250 g
elkészítéséhez adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál)
vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. Elkészítés után keverje meg. 1-2 percig
hagyja állni.
Kód/étel
Tudnivalók
250 g
Mossa és tisztítsa meg a zöldbabot. Egyenletesen
oszlassa el a darabokat egy fedeles üvegtálban.
250 g elkészítéséhez adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. Elkészítés után keverje meg. 1-2 percig
hagyja állni.
8
Spenót
150 g
Mossa és tisztítsa meg a spenótot. Tegye fedeles
üvegtálba. Ne adjon hozzá vizet. Helyezze a tálat
a forgótányér közepére. Lefedve főzze. Elkészítés
után keverje meg. 1–2 percig hagyja állni.
9
Csöves kukorica
250 g
Mossa és tisztítsa meg a csöves kukoricát, és
tegye ovális üvegtálba. Fedje le mikrohullámú
sütőben használható háztartási fóliával és
szurkálja meg a fóliát. 1–2 percig hagyja állni.
10
Hámozott burgonya
250 g
Mossa és hámozza meg a burgonyát, majd vágja
egyforma szeletekre. Tegye a zöldséget fedeles
üvegtálba.
Adjon hozzá 45-60 ml (3-4 ek.) vizet. Helyezze a
tálat a forgótányér közepére. Lefedve főzze.
2–3 percig hagyja állni.
11
Barna rizs
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, sózza és fűszerezze. 5-10 percig hagyja
állni.
Magyar 19
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
5/16/2018 12:33:20 PM
A sütő használata
Adag
Adag
7
Zöldbab
A sütő használata
Kód/étel
A sütő használata
Adag
Tudnivalók
12
Teljes kiőrlésű
makaróni
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá 500 ml forrásban lévő vizet, egy
csipetnyi sót, és jól keverje össze. Fedő nélkül
főzze. A pihentetési idő elején keverje meg, utána
alaposan csöpögtesse le. 1 percig hagyja állni.
13
Quinoa
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, sózza és fűszerezze. 1–3 percig hagyja állni.
14
Bulgur
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, sózza és fűszerezze. 2-5 percig hagyja állni.
15
Csirkemell
300 g
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket
kerámiatálra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg a fóliát.
Helyezze az edényt a forgótányérra. 2 percig
hagyja állni.
16
Pulykamell
300 g
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket
kerámiatálra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg a fóliát.
Helyezze az edényt a forgótányérra. 2 percig
hagyja állni.
17
Friss halfilé
300 g
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az
edényt a forgótányérra.
1–2 percig hagyja állni.
Kód/étel
Adag
Tudnivalók
18
Friss lazacfilé
300 g
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az
edényt a forgótányérra.
1–2 percig hagyja állni.
19
Friss garnéla
250 g
Mossa meg a garnélát, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az
edényt a forgótányérra.
1–2 percig hagyja állni.
20
Friss pisztráng
200 g
Tegyen egy szelet friss halat egészben egy hőálló
tálra. Szórja meg egy csipet sóval és fűszerekkel,
és locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát.
Helyezze az edényt a forgótányérra. 2 percig
hagyja állni.
20 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
5/16/2018 12:33:20 PM
A gyorskiolvasztás funkció használata
A Quick Defrost (Gyorskiolvasztás) funkció hús, baromfi, hal, fagyasztott zöldség és kenyér
kiolvasztását teszi lehetővé. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus.
Mindössze a programot és a súlyt kell kiválasztania.
MEGJEGYZÉS
Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére.
Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Quick Defrost (Gyorskiolvasztás)
gombot.
1
2
3
4
5
3. A forgógomb elforgatásával válassza ki az adag
méretét. (Lásd az oldalsó táblázatot.)
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
Eredmény:
• Megkezdődik a kiolvasztás.
• A kiolvasztás közben a sütő jelez, hogy
emlékeztesse az étel megfordítására.
5. A kiolvasztás leállításához nyomja meg újra a
START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
Eredmény:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Kód/étel
Adag
Tudnivalók
1
Hús
200–1500 g
A széleket takarja le alufóliával. Fordítsa át a húst,
amikor a sütő hangjelzést ad. A program marha-,
bárány-, sertéshúshoz, sült marhaszelethez,
apróhúshoz és darált húshoz alkalmas.
20-60 percig hagyja állni.
2
Baromfi
200–1500 g
Takarja le a baromfi lábának és szárnyának végeit
alufóliával. Fordítsa át a baromfit, amikor a sütő
hangjelzést ad. Ez a program egész csirke és a csirke
részeinek melegítéséhez egyaránt használható.
20–60 percig hagyja állni.
3
Hal
200–1500 g
Takarja le az egész hal farkát alufóliával. Fordítsa
át a halat, amikor a sütő hangjelzést ad. Ezt a
programot egész halhoz és szeletelt halhoz is
használhatja.
20–60 percig hagyja állni.
4
Zöldség
200–1500 g
A fagyasztott zöldséget rendezze el egyenletesen
egy lapos üvegtálban. Forgassa vagy keverje meg a
fagyasztott zöldséget, amikor a sütő hangjelzést ad.
A program mindenféle fagyasztott zöldséghez
megfelelő. 5–20 percig hagyja állni.
Magyar 21
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
5/16/2018 12:33:21 PM
A sütő használata
2. A forgógombbal válassza ki az elkészítendő étel
típusát. Ezt követően nyomja meg a Kiválasztás/
óra gombot.
Az alábbi táblázat különböző Quick Defrost (Gyorskiolvasztás) programokat, adagokat,
várakozási időket és megfelelő javaslatokat mutat be. A kiolvasztás előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot az élelmiszerről. A húst, baromfit, halat, zöldséget vagy kenyeret helyezze
lapos üvegtányérra vagy kerámiatányérra.
A sütő használata
Kód/étel
5
Kenyér
Adag
Tudnivalók
200–1500 g
Tegye a kenyeret fektetve sütőpapírra, és a sütő
megfelelő hangjelzésére fordítsa át. Helyezze
a süteményt egy kerámia tányérra, majd – ha
lehet – fordítsa át, amikor a sütő jelez. Ez a
program alkalmas mindenféle szelelt kenyér vagy
egész cipó, valamint zsemlék és péksütemények
kiolvasztására. A zsemléket körben helyezze el.
Ez a program alkalmas mindenféle kelt tésztából
készült sütemény, piskóta, túrótorta és vajastészta
kiolvasztásához. Nem alkalmas vajas tészta, ropogós
tészta, gyümölcsös és krémes sütemények, valamint
csokoládéval bevont sütemények kiolvasztásához.
10-30 percig hagyja állni.
A melegen tartás funkció használata
A Keep Warm (Melegen tartás) funkció a felszolgálásig melegen tartja az ételt. Ezen funkció
segítségével a felszolgálásig melegen tarthatja az ételt.
MEGJEGYZÉS
A Keep Warm (Melegen tartás) maximális ideje 99 perc.
1. Nyomja meg a Keep Warm (Melegen tartás)
gombot.
1
2. A melegítési idő beállításához forgassa el a
forgógombot.
3. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
• Az étel melegítésének leállításához nyissa
ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
2
A sütő használata
3
VIGYÁZAT
• Ne használja ezt a funkciót hideg ételek felmelegítésére. A programok a megsütött ételek sütés
utáni melegen tartására használhatók.
• A Samsung nem javasolja, hogy túl sokáig (1 órán át) is melegen tartsa az ételeket, mert emiatt
tovább fognak főni. A meleg ételek hamarabb mennek tönkre.
• Ne fedje le se fedővel, se fóliával.
• Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
22 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
5/16/2018 12:33:21 PM
A szagtalanító funkció használata
A kedvenc funkciók használata
Használja ezt a funkciót szagos ételek főzése után, vagy ha a sütő belsejében füst gyűlt fel.
Ha gyakran főz vagy melegít ugyanolyan típusú ételt, tárolhatja az elkészítési időt és a
teljesítményszinteket a sütő memóriájában, így azokat nem kell minden egyes alkalommal újra
beállítania.
Egyszerre két különböző beállítást tud tárolni.
1. Állítsa be a főzőprogramot (az elkészítési időt és
teljesítményszintet) a szokásos módon. Ehhez
szükség esetén tekintse meg ismét a „Főzés/
2
Melegítés” című részt.
2. Nyomja meg a Favorite (Kedvencek) gombot,
majd a forgógomb elforgatásával válassza ki a
menteni kívánt programot.
P1: Első beállítás
P2: Második beállítás
Először tisztítsa meg a sütő belsejét.
1
A tisztítás végeztével nyomja meg a Deodorization
(Szagtalanítás) gombot. A Deodorization
(Szagtalanítás) gomb megnyomását követően a
szagtalanítás azonnal elindul. Amint a művelet
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
MEGJEGYZÉS
• A szagtalanítási időt 5 percben határozták meg. A START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp) gomb minden
egyes megnyomásával a szagtalanítási idő 30 másodperccel növelhető.
• A maximális szagtalanítási idő 15 perc.
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal rendelkezik, amely lehetővé teszi a
sütő „lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék használatában nem járatos személyek azt
véletlenül bekapcsolják.
1. 3 másodpercig tartsa lenyomva a Child Lock
(Gyermekzár) gombot.
1
Eredmény:
2
• A sütő most le van zárva (semmilyen funkciót
nem lehet kiválasztani).
• A kijelzőn megjelenik az „L” jelzés.
2. A sütő zárolásának feloldásához 3 másodpercig
tartsa lenyomva a Child Lock (Gyermekzár)
gombot.
Eredmény: A sütő rendeltetésszerűen
használható.
3. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a
Kiválasztás/óra gombot. A program azonnali
elindításához a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot is megnyomhatja.
Eredmény: Ezzel beállításait a sütő memóriája
tárolta.
3
3
MEGJEGYZÉS
Például:
Ha szeretné eltárolni a 600 W-os és 3 perces mikrohullám üzemmódot a P1-re.
1. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot.
2. A forgógomb elforgatásával állítsa be 600 W-ra a teljesítményt . Ezt követően
nyomja meg a Kiválasztás/óra gombot.
3. A forgógomb elforgatásával állítsa be a sütési időt 3 percre.
4. Nyomja meg a Favorite (Kedvencek) gombot, majd válassza ki a P1-et.
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Kiválasztás/óra vagy a START/+30s
(INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
Magyar 23
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
5/16/2018 12:33:22 PM
A sütő használata
A gyermekzár funkció használata
A sütő használata
A kedvencek beállítás használata
A hangjelzés kikapcsolása
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Favorite (Kedvencek) gombot,
majd a forgógomb elforgatásával válassza ki a
1
programot.
P1: Első beállítás
P2: Második beállítás
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
1
2
1
A sütő használata
2
2. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30 mp)
gombot.
Eredmény: Az étel a kívánt módon elkészült.
1. Nyomja meg egyszerre a Child Lock
(Gyermekzár) és a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombokat.
Eredmény: A sütő a továbbiakban a művelet
végén nem ad hangjelzést.
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja meg
ismét egyszerre a Child Lock (Gyermekzár) és
a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
gombot.
Eredmény: A sütő visszatér a rendes üzemhez.
1
2
24 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
5/16/2018 12:33:22 PM
A mikrohullámú sütőben használható edények
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, fontos, hogy a mikrohullámok be
tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné azokat.
Főzőeszköz
Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény mikrohullámú sütőben
használható jelöléssel van ellátva, nincs oka aggodalomra.
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok használhatók-e
mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Főzőeszköz
Mikrohullámú
sütőben
használható
Megjegyzések
Mikrohullámú
sütőben
használható
Megjegyzések
Fém
• Edények
✗
• Fagyasztózacskó
zárószalagja
✗
Ívkisülést vagy tüzet okozhat.
Papír
✓✗
Kis mennyiségekben használható egyes területek
túlsülése ellen. Ívkisülés keletkezhet, ha a fólia túl közel
van a sütő falához, vagy, ha túl sok fóliát használ.
• Tányér, pohár,
szalvéta,
papírtörülköző
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A fölösleges
nedvesség felszívására is használható.
Pirítótányér
✓
8 percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
• Újrahasznosított papír
✗
Ívkisülést okozhat.
Porcelán és agyagedény
✓
A porcelán, a cserép, a fajansz és csontporcelán
edények általában alkalmazhatók a mikrohullámú
sütőben, feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Műanyag
• Edények
✓
Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos
egyéb műanyagok magas hőmérsékleten
eldeformálódhatnak vagy elszíneződhetnek.
Melamin műanyagok használata tilos.
• Háztartási fólia
✓
A nedvesség megtartására használható. Az étellel
nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a fóliát, mert
forró gőz szállhat fel.
• Fagyasztózacskók
✓✗
Csak ha főzhető vagy sütőben használható. Ne
legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén villával
szurkálja meg.
Zsírpapír vagy
sütőpapír
✓
A nedvességtartalom megőrzésére és a kifröccsenés
megelőzésére alkalmazható.
Eldobható poliészter
ételdobozok
✓
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe csomagolják.
Gyorsételek
csomagolása
• Polisztirol poharak,
tartók
✓
Használhatók étel melegítésére. A túlmelegítéstől a
polisztirol megolvadhat.
• Papírzacskók vagy
újságpapír
✗
Tüzet foghat.
• Újrahasznosított papír
vagy fémszegélyek
✗
Ívkisülést okozhat.
• Főző- és tárolóedény
egyben
✓
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
• Finomüveg edények
✓
Ételek és italok melegítésére használható.
A finom üveg eltörhet vagy megrepedhet hirtelen
melegítéskor.
• Befőttes üvegek
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre használható.
Üvegedény
✓
: Ajánlott
✓✗
: Körültekintően használja
✗
: Nem biztonságos
Magyar 25
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
5/16/2018 12:33:22 PM
A mikrohullámú sütőben használható edények
Alufólia
Sütési útmutató
Mikrohullámok
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és cukortartalma
magába szívja.
Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors mozgás súrlódást
kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg az étel.
Folyadékok és ételek melegítése
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat
vegye figyelembe.
Étel
Italok (Kávé, Tea, Víz)
Sütés, főzés
Leves (Mélyhűtött)
Ragu (Mélyhűtött)
Sütési útmutató
Tészta szósszal
(Mélyhűtött)
Pihentetési idők
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel belsejében
egyenletes legyen.
150 ml (1 csésze)
250 ml (1 bögre)
800 W
1–1½
1½–2
250 g
800 W
3–3½
350 g
600 W
5½–6½
Tudnivalók
A ragut szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés közben időnként, pihentetés és tálalás előtt újra keverje
meg. 2–3 percig hagyja állni.
Az étel lefedése főzéskor
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből képződő gőz hozzájárul
a főzés folyamatához. Az étel különbözőképpen letakarható, például kerámiatányérral, műanyag
fedéllel vagy mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával.
Idő (perc)
Tudnivalók
Töltse ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés
után jól keverje meg. Tálalás előtt újra keverje meg. 2–3 percig
hagyja állni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss vagy fagyasztott
zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és hús. Mikrohullámú sütőben készíthet
mártásokat, tejsodót, levest, gőzölt pudingot, befőttet és csatnit is. Általában véve a mikrohullámú
főzés ideális minden olyan ételhez, amelyet rendesen tűzhelyen készítene el. Például vaj vagy
csokoládé olvasztása (lásd a tippeket, technikákat és javaslatokat tartalmazó fejezetet).
Be-/kikapcsolás
Tudnivalók
Töltse csészékbe, és fedetlenül melegítse. Helyezze a csészét/
bögrét a forgótányér közepére. A várakozási idő alatt hagyja őket a
mikrohullámú sütőben, és jól keverje meg őket. 1–2 percig hagyja
állni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények:
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a mikrohullámokat. A
mikrohullámokat a fém, például a rozsdamentes acél, az alumínium és a réz visszaveri,
akadálytalanul át tudnak azonban hatolni a kerámián, üvegen, porcelánon és műanyagon, éppúgy,
mint a papíron és a fán. Ezért az ételt nem szabad fémedényekben készíteni.
Adag
Töltött tészta szósszal
(Mélyhűtött)
350 g
600 W
4½–5½
Tudnivalók
A tésztát (pl. spagetti vagy tojásos metélt) szedje ki kerámia
lapostányérra. Takarja le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Tálalás előtt keverje meg. 3 percig hagyja állni.
350 g
600 W
5–6
Tudnivalók
A töltött tésztát (pl. ravioli, tortellini) szedje ki mély kerámiatálba.
Fedje le műanyag fedővel. Melegítés közben időnként, pihentetés és
tálalás előtt újra keverje meg. 3 percig hagyja állni.
26 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
5/16/2018 12:33:22 PM
Hibaelhárítás és információs kódok
Étel
Vegyes tál
(Mélyhűtött)
Tészta (Fagyasztott)
(Cannelloni, Makaróni,
Lasagne)
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
350 g
600 W
5½–6½
Tudnivalók
Állítson össze egy 2–3 mélyhűtött összetevőből álló fogást egy
kerámia tányéron. Fedje le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. 3 percig hagyja állni.
400 g
450 W
16-16½
Tudnivalók
A fagyasztott tésztát tegye kis méretű, lapos, szögletes, hőálló
üvegtálba. Az edényt helyezze közvetlenül a forgótányérra.
2–3 percig hagyja állni.
Hibaelhárítás
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerülne, az alábbi megoldások szerint járjon el.
Probléma
Ok
Teendő
Általában
A gombok nem
nyomhatók le teljesen.
Távolítsa el az idegen anyagot,
majd próbálja meg újra.
Érintőgombos modellek esetén:
A külső rész nedves.
Törölje le a nedvességet a külső
részről.
A gyerekzár aktív.
Kapcsolja ki a gyerekzárat.
Az idő nem jelenik
meg.
Az Eco (energiatakarékos)
funkció be van kapcsolva.
Kapcsolja ki az Eco
(energiatakarékos) funkciót.
A sütő nem működik.
Nincs áram.
Győződjön meg róla, hogy a
készülék áram alatt van-e.
Az ajtó nyitva van.
Csukja be az ajtót, majd próbálja
meg újra.
Az ajtó biztonsági
mechanizmusát idegen anyag
borítja.
Távolítsa el az idegen anyagot,
majd próbálja meg újra.
A felhasználó kinyitotta az ajtót
az étel megfordítása érdekében.
Az étel megfordítását követően
a működés folytatásához nyomja
meg ismét a START/+30s
(INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
A sütő működés
közben leáll.
Magyar 27
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
5/16/2018 12:33:22 PM
Hibaelhárítás és információs kódok
Idegen anyag került a gombok
közé.
Hibaelhárítás és információs kódok
Probléma
Az áramellátás
lekapcsol a működés
során.
Ok
Teendő
A sütőt túlzottan hosszú ideje
használja.
A sütő hosszú ideig történő
használatát követően hagyja
lehűlni a sütőt.
A hűtőventilátor nem működik.
Ellenőrizze, hogy hallja-e a
hűtőventilátor hangját.
Próbálja meg úgy használni
a sütőt, hogy nincs benne
élelmiszer.
Helyezzen ételt a sütőbe.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek
a sütő elejét és hátsó részén
helyezkednek el.
Tartsa be a termék üzembe
helyezési útmutatójában leírt
távolságokat.
Hibaelhárítás és információs kódok
Több dugót használ ugyanazon
konnektorban.
Nevezzen ki egy adott konnektort
a sütő számára.
Egy pukkanó hang
hallható működés
közben, majd a sütő
nem működik.
A lezárt vagy fedéllel lezárt
étel sütése okozhatja a pukkanó
hangokat.
Ne használjon lezárt edényeket,
mivel a benne lévő étel
hőtágulása miatt kidurranhatnak.
A sütő külső része
túlságosan forró a
működés során.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek
a sütő elejét és hátsó részén
helyezkednek el. Tartsa be
a termék üzembe helyezési
útmutatójában leírt távolságokat.
Az ajtó nem nyitható ki
megfelelően.
Tárgyak találhatók a sütő
tetején.
Távolítson el minden tárgyat a
sütő tetejéről.
Élelmiszerdarabkák tapadtak az
ajtó és a sütő belső része közé.
Tisztítsa meg a sütőt, majd nyissa
ki az ajtót.
Probléma
Ok
Teendő
A melegítés funkcióval
történő melegítés nem
működik megfelelően.
Előfordulhat, hogy a sütő nem
működik, túl sok élelmiszert
helyezett be a sütőbe vagy nem
megfelelő sütőedényt használ.
Öntsön egy csésze vizet
egy mikrohullámú sütőben
használható edénybe, majd
használja a mikrohullám funkciót
1–2 percig, és ellenőrizze, hogy a
víz felmelegedett-e. Csökkentse
az élelmiszer mennyiségét, majd
indítsa újra a funkciót. Lapos aljú
sütőedényt használjon.
Az olvasztás funkció
nem működik.
Túl sok élelmiszert helyezett a
sütőbe.
Csökkentse az élelmiszer
mennyiségét, majd indítsa újra a
funkciót.
A belső világítás
gyenge vagy nem
kapcsol be.
Az ajtót túl hosszú ideig hagyta
nyitva.
Az Eco funkció használatakor a
belső világítás automatikusan
kikapcsol. Csukja be, majd ismét
nyissa ki az ajtót, vagy nyomja
meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
A belső világítást idegen anyag
takarja.
Tisztítsa meg a sütő belsejét,
majd ellenőrizze újra.
Sípolás hallatszik sütés
közben.
Az Automatikus főzés funkció
használatakor a sípoló hang
annak az idejét jelzi, hogy az
élelmiszert meg kell fordítani az
olvasztás során.
Az étel megfordítását követően
a működés újraindításához
nyomja meg ismét a START/+30s
(INDÍTÁS/+30 mp) gombot.
A sütő nincs szintben.
A sütő egyenetlen felületen lett
üzembe helyezve.
Biztosítsa, hogy a sütő
egyenletes, stabil felületen
legyen.
Szikrák jelennek meg
sütés közben.
Fémedényeket használt a sütés/
olvasztás funkciókhoz.
Ne használjon fémedényeket.
28 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
5/16/2018 12:33:22 PM
Probléma
Ok
Teendő
Az ajtó nincs teljesen becsukva.
Csukja be az ajtót, majd próbálja
meg újra.
A sütőn áram folyik
keresztül.
Az elektromos hálózat vagy a
konnektor nincs megfelelően
leföldelve.
Biztosítsa, hogy az elektromos
hálózat vagy a konnektor
megfelelően le legyen földelve.
1. Csepeg a víz.
2. Az ajtó egyik
nyílásán gőz
áramlik ki.
3. Víz maradt a
sütőben.
Az élelmiszertől függően
víz vagy gőz jelenhet meg a
sütőben. Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Hagyja lehűlni a sütőt, majd egy
száraz törlőkendővel törölje ki.
A sütőben lévő
világítás fényereje
folyamatosan változik.
A fényerő az adott funkciók
közti teljesítményfelvétel
függvényében változik.
A sütés közbeni
teljesítményváltozás nem
meghibásodás. Ez nem jelenti a
sütő meghibásodását.
A sütés befejeződött,
de a hűtőventilátor
továbbra is forog.
A sütő kiszellőztetése
érdekében a hűtőventilátor
a sütés befejezését követően
további kb. 3 percig forog.
Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Probléma
Ok
Teendő
Forgótányér
Forgás közben a
forgótányér kiugrik a
helyéről, és nem forog
tovább.
Nincs behelyezve a görgős
gyűrű, vagy nincs megfelelően
a helyén.
Helyezze be a görgős gyűrűt,
majd próbálja meg újra.
A forgótányér ugrál a
forgás közben.
A forgótányér nincs
megfelelően a helyén, túl
sok ételt helyezett be vagy
az edény túlságosan nagy és
hozzáér a mikrohullámú sütő
belső részéhez.
Csökkentse az étel mennyiségét
és ne használjon túlságosan agy
edényt.
A forgótányér zörög a
forgás közben és zajos.
Ételmaradék tapadt a sütő
aljára.
Távolítson el minden
ételmaradékot a sütő aljáról.
Párolás közben hallom,
ahogy forr a víz.
A víz felmelegítése a
gőzmelegítővel történik.
Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
A párolás
befejezésekor furcsa
hangot hallok.
A párolás befejezésekor a
gőzmelegítőben lévő víz
eltűnik.
Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Nem jön ki a gőz.
Nincs behelyezve a víztartály.
Ellenőrizze, hogy a víztartály
megfelelően van-e behelyezve.
Nincs víz a víztartályban.
Töltse tele vízzel a tartályt, és
próbálja újra.
Gőz/pára
Magyar 29
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
5/16/2018 12:33:22 PM
Hibaelhárítás és információs kódok
Amikor a sütőt áram
alá kerül, azonnal
elindul.
Hibaelhárítás és információs kódok
Műszaki adatok
Információs kód
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a tervezési
jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül
megváltozhatnak.
Információs kód
C-d0
OK
A kezelőgombokat
10 másodpercnél
hosszabb ideig nyomta le.
Teendő
Tisztítsa meg a gombokat, és ellenőrizze,
hogy lát-e víznyomokat a gombok körül.
Ha a hiba ismét előfordul, kapcsolja
ki a mikrohullámú sütőt legalább
30 másodpercre, majd próbálja meg
ismét a beállítást. Ha a probléma ismét
felmerül, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
MEGJEGYZÉS
Ha javasolt módon nem lehet megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében a Samsung mint
forgalmazó tanúsítja, hogy az MS23K3555** típusú mikrohullámú sütő megfelel a
lent felsorolt műszaki paramétereknek.
Modell
MS23K3555**
Tápellátás
230 V ~ 50 Hz AC
Teljesítményfelvétel
Mikrohullám
1150 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 800 W - 6 szint (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Méret (szé. × ma. × mé.)
Külső (fogantyúval)
Sütőtér
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Űrtartalom
23 liter
Tömeg
Nettó
12,0 kg kb.
Zajszint
42 dBA
Műszaki adatok
30 Magyar
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
5/16/2018 12:33:22 PM
Jegyzet
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
5/16/2018 12:33:22 PM
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés
következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
ORSZÁG
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:
VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04422J-00
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
5/16/2018 12:33:23 PM
Mikrovlnná rúra
Používateľská príručka
MS23K3555**
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
5/16/2018 12:33:25 PM
Obsah
Obsah
Používanie funkcií udržiavania zohriatia
Používanie funkcie odstránenia zápachu
Používanie funkcií detskej zámky
Používanie obľúbených funkcií
Použitie obľúbeného nastavenia
Vypínanie signalizácie
22
23
23
23
24
24
Sprievodca pomôckami na varenie
25
Sprievodca varením
26
Čistenie9
Výmena (oprava)
9
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
9
Riešenie problémov a informačné kódy
27
Riešenie problémov
27
Funkcie rúry
Technické údaje
30
Informačný kód
30
Bezpečnostné pokyny
3
Dôležité bezpečnostné pokyny
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
3
7
Inštalácia
8
Príslušenstvo8
Miesto inštalácie
8
Tanier8
Údržba
9
10
Rúra10
Ovládací panel
10
Používanie rúry
11
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
11
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
11
Varenie/prihrievanie12
Nastavenie času
12
Zmeny úrovní výkonov a času
13
Nastavenie času varenia
13
Zastavenie varenia
14
Nastavenie režimu úspory energie
14
Používanie funkcií zdravého varenia na pare
14
Používanie funkcií automatického varenia
18
Použitie funkcií rýchleho rozmrazovania
21
2 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
5/16/2018 12:33:25 PM
Bezpečnostné pokyny
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia
dvierok, rúra sa nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví
kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je
nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá
zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred
vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať
v uzatvorených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez
dozoru len v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny na to,
aby vedeli používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie
je určené na použitie:
•v oblastiach kuchýň pre personál predajní, kancelárií a iných
pracovných prostredí;
•vo farmárskych budovách;
Slovenčina 3
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
5/16/2018 12:33:25 PM
Bezpečnostné pokyny
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE
POUŽITIE.
•pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach;
•v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre
mikrovlnné rúry.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových
nádobách, dávajte pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie jedla a nápojov. Sušenie
jedla alebo odevov a zohrievanie ohrevných vankúšov, papúč,
špongií, vlhkých handričiek a podobných predmetov môže
znamenať riziko zranenia, vznietenia alebo zapálenia.
V prípade spozorovania dymu (vychádzajúceho) vypnite alebo
odpojte zariadenie a ponechajte dvierka zatvorené, aby ste zadusili
akékoľvek plamene.
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené
vyvretie, preto dávajte pozor pri manipulácii s nádobou.
Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou zamiešajte
alebo pretraste a pred konzumáciou skontrolujte jeho teplotu, aby
ste predišli popáleninám.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu
ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnúť, a to
dokonca aj po skončení mikrovlnného ohrievania.
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať
akékoľvek zvyšky jedál.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave, môže to viesť
k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť
životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok
nebezpečnú situáciu.
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom pulte
(voľne stojaca), nemali by ste ju umiestňovať do skriniek.
Kovové nádoby na jedlo a nápoje nesmiete vkladať do
mikrovlnnej rúry.
Pri vyberaní nádob zo zariadenia dávajte pozor, aby ste
nenarušili polohu otočného taniera.
Zariadenie nesmiete čistiť parným čističom.
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou silného prúdu vody.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, karavanov
ani podobných dopravných prostriedkov.
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
kým sa na ne nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny
o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú
so zariadením hrať.
Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov,
osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí,
ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch
používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú
všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti
by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v správnej
výške, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k otvoru a riadiacej
oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v
prevádzke s vodou a až následne začať používať.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z nej šíri
dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup
k zástrčke.
4 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
5/16/2018 12:33:25 PM
Všeobecná bezpečnosť
Akékoľvek modifikácie či opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
Jedlo ani tekutiny uzatvorené v nádobách nezohrievajte pri funkcii mikrovlnného ohrevu.
Rúru neinštaluje: blízko ohrievača alebo horľavých materiálov, na vlhkých, mastných,
prašných miestach či miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo vode,
ani na miestach, kde môže unikať plyn, a ani na nerovný povrch.
Túto rúru treba riadne uzemniť v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Na odstránenie neznámych látok z kontaktov a svoriek zástrčky používajte pravidelne
suchú textíliu.
Napájací kábel neťahajte, nadmerne neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
V prípade úniku plynu (propán, LP atď.) okamžite vyvetrajte. Nedotýkajte sa napájacieho
kábla.
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
Rúru počas prevádzky nevypínajte odpojením napájacieho kábla.
Nevkladajte prsty ani neznáme látky. Ak sa do rúry dostanú neznáme látky, odpojte napájací
kábel a kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Deti môžu naraziť do dvierok alebo si do nich zaseknúť prsty. Pri otváraní/zatváraní dvierok
držte deti ďalej.
Výstraha týkajúca sa mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyprsknutie vriacej tekutiny.
Dávajte vždy pozor pri manipulácii s nádobou. Pred vytiahnutím nechajte nápoje odstáť
aspoň 20 sekúnd. V prípade potreby počas ohrievania premiešajte. Vždy po zohriatí
premiešajte.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov prvej pomoci:
1. ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
2. zakryte ho čistým suchým kusom látky,
3. nepoužívajte žiadne krémy, oleje ani pleťové mlieka.
Aby ste zabránili poškodeniu plechu či podstavca, nevkladajte ich do vody krátko po
dovarení.
Nepoužívajte rúru na vyprážanie v tuku, pretože teplotu oleja nie je možné kontrolovať.
Mohlo by dôjsť k náhlemu prekypeniu horúceho oleja.
Rúru nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety.
Uistite sa, či sa napájacie napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi výrobku.
Napájaciu zástrčku pripojte pevne do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte rozbočovacie adaptéry,
predlžovacie káble ani elektrické transformátory.
Nevešajte napájací kábel na kovové predmety. Zabezpečte, aby sa kábel nachádzal medzi
predmetmi alebo za rúrou.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, napájací kábel alebo uvoľnenú sieťovú
zásuvku. Pri poškodených napájacích zástrčkách alebo kábloch kontaktujte miestne servisné
stredisko spoločnosti Samsung.
Na rúru nelejte ani priamo nesprejujte vodu.
Navrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry neumiestňujte žiadne predmety.
Na rúru nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
Slovenčina 5
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
5/16/2018 12:33:25 PM
Bezpečnostné pokyny
Na čistenie rúry nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, parné čistiace zariadenia ani
vysokotlakové čističe.
V rúre neskladujte horľavé materiály. Buďte opatrní pri zohrievaní jedál a nápojov
s obsahom alkoholu, pretože sa alkoholové výpary môžu dostať do kontaktu s horúcimi
časťami.
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné opatrenia mikrovlnnej rúry
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné rúry. Nepoužívajte kovové nádoby, riad so
zlatými či striebornými prvkami, grilovacie ražne atď.
Bezpečnostné pokyny
Odstráňte kovové spinky. Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk.
Rúru nepoužívajte na sušenie papiera alebo oblečenia.
Pri menšom objeme jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania. Predídete tým jeho prehriatiu
alebo spáleniu.
Napájací kábel a napájaciu zástrčku uchovávajte mimo vody a zdrojov tepla.
Nezohrievajte vajíčka so škrupinami ani vajíčka natvrdo. Predídete tak riziku výbuchu.
Nezohrievajte vzduchom utesnené ani vákuovo utesnené nádoby, orechy, paradajky atď.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. Hrozí nebezpečenstvo vzniku
požiaru. Rúra sa môže prehriať a automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane vypnutá,
kým dostatočne nevychladne.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte chňapky.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte a po skončení ohrievania
nechajte tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Bezpečnostné opatrenia spojené s prevádzkou mikrovlnnej rúry
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné vystavenie
sa mikrovlnnému žiareniu.
•Nezapínajte rúru s otvorenými dvierkami. Nemanipulujte s bezpečnostnými vnútornými
uzamknutiami (západky dverí). Nevkladajte nič do otvorov bezpečnostného vnútorného
uzamknutia.
•Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte, aby sa
jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na tesniacich povrchoch. Dvierka
a tesniace povrchy uchovávajte v čistote tak, že ich po každom použití rúry najskôr utriete
vlhkou tkaninou a potom jemnou suchou tkaninou.
•Nepoužívajte rúru, ak je poškodená. Používať smiete len po oprave kvalifikovaným
technikom.
Dôležité: dvierka rúry treba správne zatvoriť. Dvierka nesmú byť ohnuté, pánty dvierok
nesmú byť zlomené ani uvoľnené, tesnenie dvierok a tesniace povrchy nesmú byť
poškodené.
•Všetky úpravy či opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže, aby vás neobaril unikajúci horúci
vzduch alebo para.
Nespúšťajte rúru, ak je prázdna. Rúra sa z bezpečnostných dôvodov na 30 minút
automaticky vypne. Ak rúru uvediete do činnosti omylom, odporúčame vám do vnútra vždy
umiestniť pohár vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Rúru nainštalujte do priestoru podľa vzdialeností uvedených v tejto príručke. (Pozrite si časť
Inštalácia mikrovlnnej rúry.)
Dávajte pozor, keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry.
6 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
5/16/2018 12:33:25 PM
Obmedzená záruka
Túto rúru používajte len na určené účely tak, ako je to opísané v tejto používateľskej
príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky
možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a prevádzke tejto
rúry postupujte uvážlivo, pozorne a obozretne.
Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, vlastnosti vašej
mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od opisu v tejto príručke a nemusia sa na ňu
vzťahovať všetky výstražné značky. Ak máte otázky alebo nejasnosti, kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na
adrese www.samsung.com.
Túto rúru používajte len na ohrievanie jedla. Je určená výlučne na použitie v domácnosti.
Nezohrievajte žiadny druh textilu či vankúše z vláknin. Výrobca nenesie zodpovednosť za
škody spôsobené nenáležitým alebo nesprávnym používaním rúry.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchu rúry a nebezpečným situáciám, rúru uchovávajte
vždy čistú a dobre udržiavanú.
Definícia produktovej skupiny
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB
kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich
bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Viac informácií o záväzkoch voči životnému prostrediu a regulačných povinnostiach
týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH,
nájdete na webovej lokalite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky
zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiofrekvenčná energia v
podobe elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj EDM a vybavenie
na oblúkové zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch
s priamym pripojením k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá privádza energiu do obytných
budov.
Slovenčina 7
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
5/16/2018 12:33:25 PM
Bezpečnostné pokyny
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu kozmetickej
poruchy, ak poškodenie zariadenia alebo príslušenstva spôsobil zákazník. Táto výhrada sa
vzťahuje na nasledujúce položky:
•Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväte, vonkajší panel alebo ovládací
panel.
•Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie zariadenie alebo
mriežka.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický
odpad)
Inštalácia
Miesto inštalácie
Príslušenstvo
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť
rôznym spôsobom.
01 Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť
01
do stredu rúry.
Účel: Valčekový krúžok podopiera tanier.
Inštalácia
02
03
20 cm hore
02 Tanier sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť nasadený
na spojovacie zariadenie.
Účel: Tanier slúži ako hlavný povrch
varenia; dá sa ľahko vybrať, aby sa
vyčistil.
03 Sklenený naparovač pozri stranu 17-18.
Účel: Sklenený naparovač pri používaní
funkcie prípravy zdravých jedál na
pare.
UPOZORNENIE
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
85 cm od
zeme
10 cm
vzadu
10 cm na
bočnej strane
•Vyberte rovný a plochý povrch približne 85 cm
nad zemou. Povrch musí udržať hmotnosť rúry.
•Zaistite priestor na vetranie aspoň 10 cm od
zadnej steny a na oboch stranách a 20 cm
zhora.
•Nemontujte rúru v horúcom alebo vlhkom
prostredí, ako napríklad vedľa inej mikrovlnnej
rúry či radiátorov.
•Prispôsobte napájanie špecifikáciám tejto rúry.
Používajte len schválené predlžovacie káble, ak
ich treba použiť.
•Pred prvým použitím rúry utrite vnútro a
tesnenie dverí vlhkou handričkou.
Tanier
Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
8 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
5/16/2018 12:33:26 PM
Údržba
Výmena (oprava)
Čistenie
Rúru čistite pravidelne, aby sa zabránilo nahromadeniu nečistôt na rúre alebo vnútri rúry.
Venujte tiež zvláštnu pozornosť dvierkam, tesneniu dvierok a tanieru s valčekovým krúžkom
(len pri príslušných modeloch).
Ak sa dvierka neotvárajú či nezatvárajú ľahko, skontrolujte najprv, či sa na tesnení dvierok
nenahromadili nečistoty. Na čistenie vnútornej aj vonkajšej strany rúry použite jemnú
handričku namočenú v mydlovej vode. Opláchnite a poutierajte dosucha.
Odstránenie odolných, zapáchajúcich nečistôt zvnútra rúry
Čistenie vnútra modelov s visiacim ohrevným prvkom
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
•Ak rúru nepoužívate po dlhší čas, odpojte napájací kábel a presuňte ju na suché, bezprašné
miesto. Prach a vlhkosť, ktoré sa nahromadia vnútri rúry, môžu ovplyvniť výkon rúry.
Na vyčistenie hornej oblasti varnej komory
znížte horný ohrevný prvok o 45° (pozri
obrázok). Pomôže to pri čistení hornej oblasti.
Po dokončení čistenia vráťte ohrevný prvok do
pôvodnej polohy.
UPOZORNENIE
•Udržiavajte dvierka aj tesnenie dvierok čisté a zabezpečte, aby sa dvierka otvárali a
zatvárali hladko. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životného cyklu rúry.
•Dbajte na to, aby sa do ventilačných otvorov rúry nevyliala voda.
•Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne ani chemické prostriedky.
•Po každom použití rúry použite jemný prostriedok na vyčistenie varnej komory po jej
ochladení.
Slovenčina 9
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
5/16/2018 12:33:26 PM
Údržba
1. Vyprázdnite rúru a položte do stredu taniera pohár so zriedenou citrónovou šťavou.
2. Spustite rúru pri maximálnom výkone na dobu 10 minút.
3. Po ukončení cyklu počkajte, kým rúra vychladne. Potom otvorte dvierka a vyčistite varnú
komoru.
VAROVANIE
Táto rúra nemá vnútri žiadne časti, ktoré by používateľ mohol vybrať. Nepokúšajte sa rúru
sami vymeniť ani opraviť.
•Ak zistíte problém s pántami, tesnením a/alebo dvierkami, kontaktujte kvôli technickej
podpore kvalifikovaného technika alebo miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
•Ak chcete vymeniť žiarovku, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Nevymieňajte ju sami.
•Ak zistíte problém s vonkajším krytom rúry, najprv odpojte napájací kábel zo zdroja
napájania a potom kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Funkcie rúry
Ovládací panel
Rúra
01
02
03
04
Funkcie rúry
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01 Rukoväť dverí
02 Dvere
03 Vetracie otvory
04 Svetlo
05 Západky dvierok
06 Tanier
07 Spojovacie zariadenie
08 Valčekový krúžok
09 Otvory bezpečnostného
vnútorného uzamknutia
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Healthy Steam (Zdravé varenie na pare)
Auto Cook (Automatické varenie)
Quick Defrost (Rýchle rozmrazovanie)
Keep Warm (Uchovanie v teplom stave)
Microwave (Mikrovlnný ohrev)
Deodorization (Odstránenie zápachu)
Child Lock (Detská zámka)
Favorite (Obľúbené)
Volič (Váha/Porcia/Čas)
Vybrať/hodiny
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO)
START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s)
10
12
10 Ovládací panel
10 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
5/16/2018 12:33:26 PM
Používanie rúry
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny. Uvoľnená
energia umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho, aby zmenilo svoju formu
alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použiť na:
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas celej doby správne
funguje. Ak máte pochybnosti, pozrite si časť s názvom „Riešenie problémov“ na strane 27
až 30.
•Rozmrazovanie
•Prihrievanie
•Varenie
POZNÁMKA
Rúra musí byť zapojená do vhodnej zásuvky. Tanier musí byť v rúre v správnej polohe Ak sa
použije iná ako maximálna úroveň výkonu (100 % – 800 W), vode trvá dlhšie, kým zovrie.
Princíp varenia.
Otvorte dvierka rúry potiahnutím rukoväti.
Na tanier umiestnite pohár s vodou. Zatvorte dvierka.
Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s) a
nastavte čas na 4 až 5 minút príslušným počtom
stlačení tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s).
Výsledok: Rúra zahreje vodu za 4 alebo 5
minút.
Voda by sa potom mala variť.
POZNÁMKA
Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje aj po vybratí jedla
z rúry. Čas odstátia uvedený v receptoch a tejto brožúrke sa musí preto rešpektovať,
aby sa zaistili:
•Rovnomerné uvarenie jedla až do stredu.
•Rovnaká teplota v rámci jedla.
Slovenčina 11
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
5/16/2018 12:33:27 PM
Používanie rúry
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom
a odrážané vo vnútornom priestore sa
rovnomerne rozšíri, keď sa jedlo otáča na
tanieri. Jedlo sa vďaka tomu rovnomerne
uvarí.
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do jedla až
do hĺbky približne 1 palca (2,5 cm). Varenie
potom pokračuje, keď sa teplo rozptýli
v rámci jedla.
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od
používanej nádoby a vlastností jedla, ktorými
sú:
•Množstvo a hustota
•Obsah vody
•Pôvodná teplota (zmrazené alebo nie)
Používanie rúry
Varenie/prihrievanie
Nastavenie času
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa automaticky zobrazí „88:88“ a potom „12:00“.
UPOZORNENIE
Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka. Mikrovlnnú rúru nikdy
nezapínajte, keď je prázdna.
1. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný
ohrev).
Výsledok: Zobrazí sa indikácia 800 W
1
(maximálny varný výkon):
(režim mikrovlnného ohrevu)
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť buď v 12-hodinovom, alebo 24-hodinovom
režime. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
•Po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
•Bol výpadok elektrickej energie.
POZNÁMKA
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať hodiny.
1. Stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
1
Používanie rúry
2. Vyberte vhodnú úroveň výkonu otáčaním
voliča. (Pozrite si tabuľku úrovní výkonu.)
Potom stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
2
2
3
4
3
4
3. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
Výsledok: Zobrazí sa čas varenia.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s).
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti
a tanier sa začne otáčať. Začne sa
varenie. Keď sa dokončí, vykoná
sa nasledujúca činnosť.
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
5
2. Nastavte 24-hodinové alebo 12-hodinové
zobrazovanie otáčaním voliča. Potom stlačte
tlačidlo Vybrať/hodiny.
3. Otočením voliča nastavte hodiny. Potom
stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
4. Otočením voliča nastavte minúty.
5. Keď sa zobrazí správny čas, stlačte tlačidlo
Vybrať/hodiny, aby sa spustili hodiny.
Výsledok: Čas sa zobrazí vždy, keď
mikrovlnnú rúru nepoužívate.
12 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
5/16/2018 12:33:28 PM
Zmeny úrovní výkonov a času
Nastavenie času varenia
Funkcia úrovne výkonu vám umožní prispôsobiť množstvo vyžarovanej energie, a tým aj
čas, ktorý je potrebný na uvarenie alebo prihriatie jedla, v závislosti od jeho typu a kvality.
Môžete si vybrať zo šiestich úrovní výkonu.
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s) pre
každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
Úroveň výkonu
Percento
Výstup
VYSOKÁ
100 %
800 W
STREDNE VYSOKÁ
75 %
600 W
STREDNÁ
56 %
450 W
STREDNE NÍZKA
38 %
300 W
ROZMRAZOVANIE
23 %
180 W
NÍZKA
13 %
100 W
Ak vyberiete...
Potom čas varenia musí byť...
Vyššia úroveň výkonu
Nižšia úroveň výkonu
Znížený
Zvýšený
Postup 1
Ak chcete zvýšiť čas varenia vášho jedla, stlačte
raz tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s) pre
každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
•Príklad: Ak chcete pridať tri minúty, stlačte
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s) šesťkrát.
2
1
Postup 2
Otočením voliča nastavte čas varenia.
•Ak chcete predĺžiť čas varenia jedla, otočte
voličom doprava, a ak ho chcete skrátiť, otočte
ním doľava.
Slovenčina 13
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
5/16/2018 12:33:28 PM
Používanie rúry
Čas varenia uvádzaný v receptoch a v tejto brožúrke je v súlade s uvádzanou špecifickou
úrovňou výkonu.
•Skontrolovať priebeh varenia môžete kedykoľvek jednoducho otvorením dvierok
•Môžete zvýšiť zostávajúci čas varenia
Používanie rúry
Zastavenie varenia
Používanie funkcií zdravého varenia na pare
Varenie môžete kedykoľvek prerušiť, aby ste mohli:
•Skontrolovať jedlo
•Otočiť jedlo alebo ho zamiešať
•Nechať ho odstáť
Funkcia Healthy Steam (Zdravé varenie na pare) zahŕňa 17 predprogramovaných časov
varenia. Nemusíte nastavovať časy varenia ani úroveň výkonu. Otočením voliča môžete
nastaviť počet porcií. Funkciu Healthy Steam (Zdravé varenie na pare) môžete používať so
skleneným naparovačom.
Na zastavenie varenia...
Potom...
Dočasne
Otvorte dvierka alebo raz stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak chcete pokračovať vo varení, opätovne zatvorte dvierka
a stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s).
Úplne
UPOZORNENIE
Používanie rúry
Stlačte raz tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušiť nastavenie varenia, opätovne stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Najskôr umiestnite sklenený naparovač s jedlom do stredu taniera.
1. Stlačte tlačidlo Healthy Steam (Zdravé
varenie na pare).
1
2. Vyberte z možností Healthy (Zdravé) alebo
Asian Features (Ázijské špeciality) otáčaním
voliča. Potom stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
1 - Healthy (Zdravé)
2 - Asian Features (Ázijské špeciality)
3. Typ jedla, ktoré varíte, nastavte otočením
voliča. Potom stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
2
3
Nastavenie režimu úspory energie
Rúra disponuje režimom úspory energie.
•Stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Displej sa vypne.
•Ak chcete zrušiť režim úspory energie,
otvorte dvierka alebo stlačte tlačidlo STOP/
ECO (ZASTAVIŤ/EKO) a na displeji sa zobrazí
aktuálny čas. Rúra je pripravená na použitie.
4
POZNÁMKA
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky v dočasnom stave zastavenia
zariadenia, funkcia sa zruší a po 25 minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach vypne po 5 minútach.
5
4. Vyberte veľkosť porcie otočením voliča.
(Pozrite si tabuľku na bočnej strane.)
5. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s).
Výsledok: Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného nastavenia.
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
14 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
5/16/2018 12:33:28 PM
V nasledujúcich dvoch tabuľkách je uvedených 17 zdravých/ázijských jedál. Obsahujú
odporúčané hmotnosti pre jednotlivé položky, časy odstátia po varení a príslušné
odporúčania.
UPOZORNENIE
Kód/jedlo
Veľkosť porcie
Zemiaky opláchnite a olúpte a narežte na
kúsky rovnakej veľkosti. Do skleneného
naparovača nalejte 100 ml vody. Zemiaky
umiestnite na vkladací priečinok do
skleneného naparovača. Zakryte pokrievkou.
Po varení nechajte 2–3 minúty odstáť.
1–6
Mrazená zelenina
150 g
300 g
Do skleneného naparovača nalejte 100 ml
vody. Mrazenú zeleninu umiestnite na vkladací
priečinok do skleneného naparovača. Zakryte
pokrievkou. Po varení nechajte 2–3 minúty
odstáť.
1–7
Ovocný kompót
300 g
Po olúpaní, očistení a nakrájaní na menšie
kúsky alebo kocky čerstvé ovocie (napr. jablká,
hrušky, slivky, marhule, mangá alebo ananás)
odvážte. Do skleneného naparovača nalejte
100 ml vody. Ovocie umiestnite na vkladací
priečinok do skleneného naparovača. Zakryte
pokrievkou. Po varení nechajte 2–3 minúty
odstáť.
1–8
Biela ryža
200 g
Do skleneného naparovača vložte ryžu.
Pridajte 400 ml studenej vody. Zakryte
pokrievkou. Po varení nechajte 5 minút odstáť.
1–9
Hovädzie mäso na
pare
200 g
400 g
Pokrájajte hovädzí steak na kocky alebo
odvážte mleté hovädzie mäso a vytvorte
guľôčky (s priemerom 25 mm). Do skleneného
naparovača nalejte 100 ml vody. Hovädzie
mäso umiestnite na vkladací priečinok do
skleneného naparovača. Zakryte pokrievkou.
Po varení nechajte 2–3 minúty odstáť.
1. Healthy (Zdravé)
Veľkosť porcie
Pokyny
150 g
300 g
Čerstvú brokolicu umyte a očistite a pripravte
jednotlivé ružičky. Do skleneného naparovača
nalejte 100 ml vody. Brokolicu umiestnite na
vkladací priečinok do skleneného naparovača.
Zakryte pokrievkou. Po varení nechajte 2–3
minúty odstáť.
1–1
Kvietky brokolice
1–2
Porciované mrkvy
200 g
400 g
Opláchnite a očistite čerstvú mrkvu. Do
skleneného naparovača nalejte 100 ml vody.
Mrkvu umiestnite na vkladací priečinok do
skleneného naparovača. Zakryte pokrievkou.
Po varení nechajte 2–3 minúty odstáť.
1–3
Ružičky karfiolu
200 g
400 g
Čerstvý karfiol umyte, očistite a pripravte
jednotlivé ružičky. Do skleneného naparovača
nalejte 100 ml vody. Karfiol umiestnite na
vkladací priečinok do skleneného naparovača.
Zakryte pokrievkou. Po varení nechajte 2–3
minúty odstáť.
1–4
Tekvica na kocky
200 g
400 g
Odvážte čerstvú tekvicu, potom ju umyte a
nakrájajte na kúsky podobných rozmerov
alebo na kocky. Do skleneného naparovača
nalejte 100 ml vody. Tekvicu umiestnite na
vkladací priečinok do skleneného naparovača.
Zakryte pokrievkou. Po varení nechajte 2–3
minúty odstáť.
Slovenčina 15
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
5/16/2018 12:33:28 PM
Používanie rúry
250 g
500 g
Pri ich vyberaní používajte chňapky.
Kód/jedlo
Pokyny
1–5
Ošúpané zemiaky
Používanie rúry
Veľkosť porcie
Pokyny
1–10
Filety z lososa
Kód/jedlo
200 g
400 g
Opláchnite rybu a pridajte 1 polievkovú lyžicu
citrónovej šťavy. Do skleneného naparovača
nalejte 100 ml vody. Filety z lososa umiestnite
na vkladací priečinok do skleneného
naparovača. Zakryte pokrievkou. Po varení
nechajte 2–3 minúty odstáť.
1–11
Kuracie prsia
250 g
500 g
Opláchnite kúsky a jemne narežte kožu.
Do skleneného naparovača nalejte 100 ml
vody. Kuracie prsia umiestnite na vkladací
priečinok do skleneného naparovača. Zakryte
pokrievkou. Po varení nechajte 2–3 minúty
odstáť.
Kód/jedlo
Veľkosť porcie
200 g
Do skleneného naparovača nalejte 100 ml
vody. Mrazenú knedľu umiestnite na vkladací
priečinok do skleneného naparovača. Zakryte
pokrievkou. Po varení nechajte 2–3 minúty
odstáť.
2–4
Zelená listová
zelenina
125 g
250 g
Do skleneného naparovača nalejte 100 ml
vody. Opláchnite špenát alebo kapustu pak
choi. Položte ich na vkladací priečinok do
skleneného naparovača. Zakryte pokrievkou.
Po varení nechajte 2–3 minúty odstáť.
2–5
Vajcia na pare
300 g
Do skleneného naparovača vložte 3 vajcia,
250 ml vody, kurací vývar, štipku soli a
10 ml oleja. Pomaly zamiešajte lyžicou.
Zakryte pokrievkou. Po varení nechajte 2–3
minúty odstáť.
2-6
Krevety
pripravované v pare
300 g
Do skleneného naparovača nalejte 100 ml
vody. Opláchnite čerstvé krevety a
pokvapkajte ich citrónovou šťavou. Umiestnite
ich na vkladací priečinok do skleneného
naparovača. Zakryte pokrievkou. Po varení
nechajte 2–3 minúty odstáť.
2. Asian Features (Ázijské špeciality)
Používanie rúry
Kód/jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
2–1
Kaša s kúskami
kuracieho mäsa
650 g
Nakrájajte 150 g kuracieho stehna na
plátky, zmiešajte s kukuričným škrobom. Do
skleneného naparovača nalejte 400 ml vody
a kurací vývar. Do skleneného naparovača
vložte kuracie plátky a 100 g ryže basmati
alebo thajskej ryže. Zakryte pokrievkou. Po
varení pomiešajte a nechajte 2–3 minúty
odstáť.
2–2
Biela ryba na pare
250 g
500 g
Tresku opláchnite studenou vodou. Poprášte
1 čajovou lyžičkou soli a trochou čierneho
korenia. Pokvapkajte 1 polievkovou lyžicou
sójovej omáčky a dajte na 30 minút odstáť
do chladničky. Do skleneného naparovača
nalejte 100 ml vody. 2-4 filety rozložte do
jednej vrstvy na vkladací priečinok a vložte do
skleneného naparovača. Zakryte pokrievkou.
Po varení nechajte 2–3 minúty odstáť.
Pokyny
2–3
Mrazená knedľa na
pare
16 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
5/16/2018 12:33:28 PM
Sprievodca varením v sklenenom naparovači
Údržba:
Sklenený naparovač je založený na princípe varenia v pare a je určený na rýchle a zdravé
varenie pomocou mikrovlnnej rúry Samsung.
Toto príslušenstvo je ideálne na mimoriadne rýchle varenie ryže, cestovín, zeleniny a iných
surovín, pričom zostanú zachované ich nutričné hodnoty.
Sklenený naparovač v mikrovlnnej rúre pozostáva z troch dielov:
Pri ručnom umývaní použite horúcu vodu a prostriedok na umývanie riadu. Nepoužívajte
drsné hubky.
UPOZORNENIE
POZNÁMKA
•Systém na prípravu jedál na pare možno umývať v umývačke riadu.
•Niektoré potraviny (napríklad paradajky) môžu zafarbiť plastové časti. Je to normálne a
nejedná sa o chybu výroby.
Miska
Silikónová platňa
Pokrievka
Všetky diely znesú teplotu –20 °C až 200 °C.
Systém je vhodný na uloženie v mrazničke. Diely možno používať osobitne alebo spolu.
Používanie rúry
Podmienky používania:
UPOZORNENIE
•Nevykonávajte nasledujúce činnosti:
•utieranie mokrou utietkou alebo umiestnenie na mokrý podklad, keď je sklo horúce,
•umiestnenie na priamy plameň.
•Pri vyberaní skleneného naparovača buďte opatrní, pretože rukoväť sa môže zohriať na
mimoriadne vysokú teplotu. Používajte kuchynské chňapky.
•Po dokončení varenia bude sklenený naparovač plný pary, ktorá vás môže popáliť.
Nepribližujte sa tvárou do blízkosti nádoby a pri skladaní veka majte na rukách kuchynské
chňapky.
POZNÁMKA
•Pred prvým použitím všetky diely dôkladne opláchnite vodou s čistiacim prípravkom.
•Informácie o automatickom varení nájdete na stránke „Používanie funkcií zdravého
varenia na pare“.
Slovenčina 17
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
5/16/2018 12:33:29 PM
Používanie rúry
Používanie a údržba (Mikrovlnná rúra, Rúra)
Používanie funkcií automatického varenia
•Tento produkt je vyrobený zo skla odolného voči teplu, ktoré je vhodné do rúry a
mikrovlnnej rúry.
•Nezohrievajte príliš dlhý čas ani nepredhrievajte prázdnu sklenú misu.
•Pri mastných jedlách nepoužívajte príliš dlhé ohrievanie v mikrovlnnej rúre.
•Pred vložením do predhriatej rúry jedlo rozmrazte, aby sa nerozpadlo.
•Keď je sklo horúce, neutierajte ho mokrou tkaninou ani ho nepoložte na mokrý povrch.
•Neumiestňujte na priamy plameň.
•Pri vyberaní z rúry alebo mikrovlnnej rúry vždy používajte chňapky, aby ste predišli
popáleniu.
•Pri mikrovlnnom ohreve nezakrývajte nádobu fóliou.
•Neumiestňujte mrazenú nádobu do variča na ryžu na dlhší čas.
•Silikón sa môže deformovať pri teplote nad 260 °C.
Funkcia Auto Cook (Automatické varenie) má 20 predprogramovaných časov varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia ani úroveň výkonu.
Otočením voliča môžete nastaviť typ porcie.
UPOZORNENIE
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Auto Cook (Automatické
varenie).
1
2. Typ jedla, ktoré varíte, nastavte otočením
voliča.
Potom stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
Používanie a starostlivosť (Používanie)
Používanie rúry
•Pred použitím produktu upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti.
•Pred použitím skontrolujte prípadné praskliny a štrbiny.
(Nepoužívajte odštiepené ani prasknuté nádoby, pretože je vyššia pravdepodobnosť ich
rozbitia)
•Umývajte opatrne, pretože sklo sa môže ľahko rozbiť
•Používajte neutrálny čistiaci prostriedok a mäkkú špongiu.
•Nepoužívajte drsnú kefu, abrazívne čistiace prostriedky ani špongie vyrobené z kovu a
nylonu, pretože môžu poškodiť produkt.
•Pri uchopení nepoužívajte nadmerný tlak, aby ste predišli poškodeniu a zraneniu.
•Neudierajte na nádobu tvrdými predmetmi, napríklad lyžicami, pretože môžu spôsobiť
praskliny.
•Pred použitím produktu deťmi ich poučte o používaní a starostlivosti.
•Používajte iba na pôvodný účel.
•Silný náraz môže produkt rozbiť. Upozorňujeme vás, že rozbité diely môžu spôsobiť
zranenie.
2
3
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s).
Výsledok: Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného nastavenia.
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
18 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
5/16/2018 12:33:29 PM
V nasledujúcej tabuľke nájdete množstvá a príslušné pokyny pre 20 predprogramovaných
volieb varenia. Tieto programy využívajú len mikrovlnnú energiu.
Kód/jedlo
Pokyny
1
Chladené
Pripravené jedlo
300–350 g
2
Chladené
Pripravené jedlo
400–450 g
Umiestnite ho na keramický tanier a zakryte
fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Tento
program je vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú
z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina
a prílohy, ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny). Nechajte odstáť 2–3 minúty.
3
Chladené
Vegetariánske jedlo
300–350 g
4
Chladené
Vegetariánske jedlo
400–450 g
5
Brokolica
250 g
6
Mrkvy
250 g
Jedlo dajte na keramickú platňu a zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnky. Tento
program je vhodný na jedlá, ktoré sa skladajú
z dvoch zložiek (napr. špagety s omáčkou
alebo ryža so zeleninou). Nechajte odstáť
2–3 minúty.
Čerstvú brokolicu umyte a očistite a pripravte
jednotlivé ružičky. Rovnomerne ich vložte do
sklenenej misky s krytom. Pri varení 250 g
pridajte 30 ml (2 PL) vody.
Misku položte do stredu taniera. Varte zakryté.
Po dovarení zamiešajte. 1–2 minúty nechajte
odstáť.
Mrkvy opláchnite a vyčistite a nakrájajte na
rovnaké plátky. Rovnomerne ich vložte do
sklenenej misky s krytom. Pri varení 250 g
pridajte 30 ml (2 PL) vody.
Misku položte do stredu taniera. Varte zakryté.
Po dovarení zamiešajte. 1–2 minúty nechajte
odstáť.
Kód/jedlo
Pokyny
250 g
Opláchnite a očistite zelené fazuľky.
Rovnomerne ich vložte do sklenenej misky
s krytom. Pri varení 250 g pridajte 30 ml (2
PL) vody.
Misku položte do stredu taniera. Varte zakryté.
Po dovarení zamiešajte. 1–2 minúty nechajte
odstáť.
8
Špenát
150 g
Špenát opláchnite a očistite. Vložte ho do
sklenenej misky s pokrievkou. Nepridávajte
vodu. Misku dajte do stredu taniera. Varte
zakryté. Po dovarení zamiešajte. 1–2 minúty
nechajte odstáť.
9
Varená kukurica
250 g
Opláchnite a očistite kukuričné šúľky a vložte
ich do oválnej sklenenej nádoby. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou na použitie v
mikrovlnnej rúre 1–2 minúty nechajte odstáť.
10
Ošúpané zemiaky
250 g
Zemiaky umyte a olúpte a narežte na kúsky
rovnakej veľkosti. Vložte ich do sklenenej
misky s pokrievkou.
Pridajte 45–60 ml (3–4 polievkové lyžice)
vody. Misku položte do stredu taniera. Varte
zakryté. Nechajte odstáť 2–3 minúty.
11
Tmavá ryža
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom.
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody
(250 ml).
Varte zakryté. Pred odstátím premiešajte
a pridajte soľ a bylinky. Nechajte odstáť
5–10 minút.
Slovenčina 19
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
5/16/2018 12:33:29 PM
Používanie rúry
Veľkosť porcie
Veľkosť porcie
7
Zelené fazuľky
Používanie rúry
Kód/jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
12
Celozrnné makaróny
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom.
Pridajte 500 ml vriacej vody, štipku soli
a dobre premiešajte. Varte nezakryté. Pred
odstátím premiešajte a následne nechajte
poriadne odtiecť vodu. Nechajte odstáť
1 minútu.
13
Quinoa
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom.
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody
(250 ml).
Varte zakryté. Pred odstátím premiešajte
a pridajte soľ a bylinky. Nechajte odstáť
1–3 minúty.
Používanie rúry
14
Bulgur
15
Kuracie prsia
125 g
300 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom.
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody
(250 ml).
Varte zakryté. Pred odstátím premiešajte a
pridajte soľ a bylinky. Nechajte odstáť
2–5 minút.
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na
keramický tanier.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu.
Misku položte na tanier. Nechajte odstáť
2 minúty.
Kód/jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
16
Morčacie prsia
300 g
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na
keramický tanier.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu.
Misku položte na tanier. Nechajte odstáť
2 minúty.
17
Čerstvé rybie filety
300 g
Opláchnite rybu a položte ju na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku
položte na tanier.
1–2 minúty nechajte odstáť.
18
Čerstvé filety z lososa
300 g
Opláchnite rybu a položte ju na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku
položte na tanier.
1–2 minúty nechajte odstáť.
19
Čerstvé krevety
250 g
Opláchnite krevety a položte ich na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku
položte na tanier.
1–2 minúty nechajte odstáť.
20
Čerstvý pstruh
200 g
Do nádoby vhodnej na použitie v rúre
položte 1 celú čerstvú rybu. Pridajte štipku
soli, 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy a
bylinky. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu.
Misku položte na tanier. Nechajte odstáť
2 minúty.
20 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
5/16/2018 12:33:29 PM
Použitie funkcií rýchleho rozmrazovania
Funkcia Quick Defrost (Rýchle rozmrazovanie) vám umožňuje rozmrazovať mäso, hydinu,
ryby, mrazenú zeleninu a mrazený chlieb. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia
automaticky. Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
POZNÁMKA
Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Otvorte dvierka. Jedlo umiestnite na keramiku do stredu taniera.
Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Quick Defrost (Rýchle
rozmrazovanie).
1
2. Typ jedla, ktoré varíte, nastavte otočením
voliča. Potom stlačte tlačidlo Vybrať/hodiny.
3
4
5
3. Veľkosť porcie vyberte otočením voliča.
(Pozrite si tabuľku na bočnej strane.)
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s).
Výsledok:
•Rozmrazovanie sa spustí.
•Rúra zapípa počas rozmrazovania, aby vám
pripomenula, že máte jedlo prevrátiť.
5. Na dokončenie rozmrazovania opätovne
stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s).
Výsledok:
1) Rúra 4-krát zapípa.
2) Signál pripomenutia ukončenia prípravy
zaznie 3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Veľkosť porcie
Pokyny
1
Mäsa
Kód/jedlo
200–1500 g
Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa,
mäso prevráťte. Tento program je vhodný pre
hovädzie mäso, jahňacinu, bravčovinu, steaky,
rezne a mleté mäso.
Nechajte odstáť 20–60 minút.
2
Hydina
200–1500 g
Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou fóliou.
Keď rúra zapípa, hydinu prevráťte. Tento program
je vhodný pre celé kura, ako aj pre časti kuraťa.
Nechajte odstáť 20–60 minút.
3
Ryba
200–1500 g
Zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou. Keď
rúra zapípa, rybu prevráťte. Tento program je
vhodný pre celé ryby, ako aj pre rybie filé.
Nechajte odstáť 20–60 minút.
4
Zelenina
200–1500 g
Mrazenú zeleninu rovnomerne rozložte na
plochom sklenenom tanieri. Mrazenú zeleninu po
pípnutí rúry prevráťte alebo pomiešajte.
Tento program je vhodný pre všetky druhy
mrazenej zeleniny. Nechajte odstáť 5–20 minút.
Slovenčina 21
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
5/16/2018 12:33:30 PM
Používanie rúry
2
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne programy funkcie Quick Defrost (Rýchle
rozmrazovanie), veľkosti porcií, časy odstátia a príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním
odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu, ryby, zeleninu a chlieb umiestnite na plochý
sklenený alebo keramický tanier.
Používanie rúry
Kód/jedlo
5
Chlieb
Veľkosť porcie
Pokyny
200–1500 g
Chlieb umiestnite vodorovne na kúsok
kuchynského papiera a otočte ho po zapípaní
rúry. Koláč umiestnite na keramickú tácku a ak
to bude možné, otočte ho po zapípaní rúry.
Tento program je vhodný pre všetky druhy
chleba (rezaného alebo celého) ako aj pre
pečivo a bagety. Pečivo poukladajte do kruhu.
Tento program je vhodný pre všetky druhy
kysnutých koláčov, sušienok, tvarohových koláčov
a krehkého pečiva. Nie je vhodný pre linecké/
chrumkavé pečivo, ovocné a krémové koláče, ako
ani pre koláče s čokoládovou polevou.
10–30 minút nechajte odstáť.
Používanie funkcií udržiavania zohriatia
Funkcia Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) uchová jedlo teplé, kým sa nezačne
podávať. Použite túto funkciu na uchovanie jedla teplého, kým nie je pripravené na
podávanie.
POZNÁMKA
Maximálny čas pre funkciu Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) je 99 minút.
1. Stlačte tlačidlo Keep Warm (Uchovanie
v teplom stave).
1
2. Otočením voliča môžete nastaviť čas
ohrievania.
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s).
•Na zastavenie ohrievania jedla otvorte
dvierka alebo stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
2
Používanie rúry
3
UPOZORNENIE
•Túto funkciu nepoužívajte na opätovné ohriatie studených jedál. Tieto programy sú určené
na uchovanie teplého jedla, ktoré sa práve uvarilo.
•Jedlo neodporúčame zohrievať príliš dlho (viac ako 1 hodinu), pretože bude pokračovať vo
varení. Teplé jedlo sa rýchlejšie pokazí.
•Nezakrývajte krytmi ani plastovým obalom.
•Pri vyberaní jedla používajte chňapky.
22 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
5/16/2018 12:33:30 PM
Používanie funkcie odstránenia zápachu
Používanie obľúbených funkcií
Tieto funkcie použite po varení jedla s výraznou arómou, prípadne vtedy, keď je vnútro rúry
zadymené.
Ak často varíte alebo prihrievate rovnaké typy jedál, môžete uložiť čas varenia a úrovne
výkonu v pamäti rúry, aby ste ich nemuseli stále vynulovať.
Môžete uložiť dve odlišné nastavenia.
1. Program varenia nastavte ako zvyčajne (čas
varenia a úroveň výkonu). V prípade potreby
si pozrite znovu stránku Varenie/opätovné
2
zohrievanie.
2. Stlačte tlačidlo Favorite (Obľúbené) a potom
otočením voliča vyberte program, ktorý
chcete uložiť.
P1: Prvé nastavenie
P2: Druhé nastavenie
Najskôr vyčistite vnútro rúry.
1
Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo
Deodorization (Odstránenie zápachu). Činnosť
sa automaticky spustí hneď po stlačení tlačidla
Deodorization (Odstránenie zápachu). Po
dokončení rúra štyrikrát zapípa.
POZNÁMKA
•Čas pozbavenia zápachu sa určil na 5 minút. Pri každom stlačení tlačidla START/+30s
(SPUSTIŤ/+30 s) sa zvýši o 30 sekúnd.
•Maximálny čas odstraňovania zápachu je 15 minút.
3
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej zámky, ktorý umožní
„uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju nevie ovládať, ju nebude môcť náhodne
ovládať.
1. Stlačte tlačidlo Child Lock (Detská zámka) po
dobu 3 sekúnd.
1
Výsledok:
2
•Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať žiadne
funkcie).
•Na displeji sa zobrazí „L“.
2. Na odomknutie rúry stlačte na 3 sekundy
tlačidlo Child Lock (Detská zámka).
Výsledok: Rúru budete môcť normálne
používať.
3
POZNÁMKA
Príklad:
Ak chcete uložiť režim mikrovlnného ohrevu, výkon 600 W a čas 3 minúty na
pozíciu P1.
1. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný ohrev).
2. Otočením voliča nastavte výkon 600 W. Potom stlačte tlačidlo Vybrať/
hodiny.
3. Otočením voliča nastavte čas varenia 3 minúty.
4. Stlačte tlačidlo Favorite (Obľúbené) a vyberte možnosť P1.
5. Stlačením tlačidla Vybrať/hodiny alebo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s)
dokončite nastavenie.
Slovenčina 23
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
5/16/2018 12:33:31 PM
Používanie rúry
Používanie funkcií detskej zámky
3. Pomocou tlačidla Vybrať/hodiny dokončíte
nastavenie. Prípadne pomocou tlačidla
START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s) okamžite
spustite program.
Výsledok: Vaše nastavenie je teraz uložené
v pamäti rúry.
Používanie rúry
Použitie obľúbeného nastavenia
Vypínanie signalizácie
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Favorite (Obľúbené) a potom
vyberte program otočením voliča.
1
P1: Prvé nastavenie
P2: Druhé nastavenie
Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie.
1. Súčasne stlačte tlačidlá Child Lock (Detská
1
zámka) a STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
2
Výsledok: Rúra nezapípa, aby naznačila
koniec funkcie.
2. Ak chcete zvukovú signalizáciu znovu zapnúť,
znovu súčasne stlačte tlačidlá Child Lock
(Detská zámka) a STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Rúra bude normálne fungovať.
1
2. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30 s).
Výsledok: Jedlo sa uvarí podľa pokynov.
1
2
Používanie rúry
2
24 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
5/16/2018 12:33:31 PM
Sprievodca pomôckami na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné preniknúť do
jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie
označené ako vhodné do mikrovlnnej rúry, nemusíte mať žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako sa musia
použiť v mikrovlnnej rúre.
Riad na varenie
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
Hliníková fólia
✓✗
Podnos na
schrumkavenie
✓
Porcelán a kamenina
✓
✓
Je možné použiť v malých množstvách na ochranu
častí jedla pred prevarením. Ak sa fólia nachádza
príliš blízko pri stene rúry alebo ak sa použije
priveľa fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú zvyčajne
vhodné, pokiaľ nie sú dekorované kovovým
pásikom.
V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
pohárové nádoby
✓
Môžu sa používať na ohrievanie jedla. Prehriatie
môže spôsobiť roztopenie polystyrénu.
• Papierové vrecká alebo
noviny
✗
Môžu začať horieť.
• Recyklovaný papier
alebo kovové pásiky
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
Komentáre
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na stôl
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
• Jemný sklenený tovar
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo
nápojov. Jemné sklo sa môže pri nečakanom
zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
• Sklenené džbány
✓
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na ohrievanie.
• Riady
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Sťahovacie popruhy pre
vrecká do mrazničiek
✗
Kov
Papier
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
• Recyklovaný papier
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
• Nádoby
✓
Obzvlášť v prípade teplovzdorných termoplastov.
Niektoré iné plasty sa môžu pri vysokých teplotách
vlniť alebo stratiť farbu. Nepoužívajte melamínové
plasty.
• Priľnavá fólia
✓
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti. Nemala
by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor, keď odstraňujete
fóliu, pretože môže unikať horúca para.
• Vrecká do mrazničky
✓✗
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné do
rúry. Nesmie byť vzduchotesné. V prípade potreby
prebodnite vidličkou.
Voskový alebo mastný
papier
✓
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti a
zabránenie v rozstrekovaní.
Plast
✓
: Odporúča sa
✓✗
: Používajte opatrne
✗
: Nebezpečné
Slovenčina 25
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
5/16/2018 12:33:31 PM
Sprievodca pomôckami na varenie
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
Komentáre
Riad na varenie
Sprievodca varením
Mikrovlnné žiarenie
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje a absorbuje voda,
tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb týchto
molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
Prihrievanie tekutín a jedla
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Nápoje (Káva, Čaj
a Voda)
Varenie
Polievka (Chladená)
Sprievodca varením
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane čerstvej
alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa. Omáčky, vaječné
krémy, polievky, varené pudingy, džemy a pikantné zmesi sa tiež môžu variť v mikrovlnnej
rúre. Vo všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé jedlo, ktoré by sa
normálne pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla alebo čokolády (pozrite
si kapitolu s tipmi, technikami a radami).
Dusené mäso
(Chladené)
Zakrytie počas varenia
Cestoviny s omáčkou
(Chladené)
Čas odstátia
Čas (min.)
150 ml (1 šálka)
250 ml (1 hrnček)
800 W
1–1½
1½–2
250 g
800 W
3–3½
Pokyny
Nalejte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom.
Po prihriatí dobre zamiešajte. Pred podávaním znovu zamiešajte.
Nechajte odstáť 2–3 minúty.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako para
a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryť rôznymi spôsobmi, ako napríklad
pomocou keramického taniera, plastového krytu alebo fólie vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Power (Napájanie)
Pokyny
Nalejte do šálky a ohrievajte nezakryté. Položte šálku/hrnček
do stredu taniera. Počas odstátia nechajte v mikrovlnnej rúre
a dobre zamiešajte. 1–2 minúty nechajte odstáť.
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožniť mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre
dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako napríklad
nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikať cez keramiku, sklo, porcelán a plasty,
ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy variť v kovových nádobách.
Veľkosť porcie
350 g
600 W
5½–6½
Pokyny
Dusené mäso vložte do hlbokej keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Príležitostne premiešajte počas ohrievania
a opätovne pred odstátím a podávaním. Nechajte odstáť
2–3 minúty.
350 g
600 W
4½–5½
Pokyny
Vložte cestoviny (napr. špagety alebo vaječné rezance) do
plochej keramickej misky. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Pred podávaním zamiešajte. Nechajte odstáť
3 minúty.
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
26 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
5/16/2018 12:33:31 PM
Riešenie problémov a informačné kódy
Jedlo
Veľkosť porcie
Power (Napájanie)
Čas (min.)
Plnené cestoviny
s omáčkou (Chladené)
350 g
600 W
5–6
Plátky mäsa
(Chladené)
Cestoviny (Zmrazené)
(Cannelloni,
Makaróny, Lazane)
Pokyny
Vložte plnené cestoviny (napr. ravioli, tortellini) do hlbokej
keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania a opätovne pred odstátím
a podávaním. 3 minúty nechajte odstáť.
350 g
600 W
450 W
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.
Problém
16–16½
Príčina
Riešenie
Všeobecné
Tlačidlá nemožno
dobre stlačiť.
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Pri dotykových modeloch: Na
vonkajšej strane je vlhkosť.
Utrite vlhkosť z vonkajšej
strany.
Detský zámok je aktívny.
Deaktivujte detský zámok.
Čas sa nezobrazuje.
Funkcia Eco (úspora energie)
je nastavená.
Vypnite funkciu Eco.
Rúra nefunguje.
Nie je pripojené napájanie.
Skontrolujte, či je pripojené
napájanie.
Dvierka sú otvorené.
Zatvorte dvierka a opakujte
pokus.
Bezpečnostný mechanizmus
otvárania dvierok je pokrytý
neznámou látkou.
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Používateľ otvoril dvierka,
aby prevrátil jedlo.
Po prevrátení jedla obnovte
prevádzku opätovným
stlačením tlačidla START/+30s
(SPUSTIŤ/+30 s).
Pokyny
Mrazené cestoviny vložte do malého plochého obdĺžnikového
skleneného taniera z ohňovzdorného skla. Tanier umiestnite
rovno na otočný tanier. Nechajte odstáť 2–3 minúty.
Rúra sa počas
používania zastaví.
Slovenčina 27
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
5/16/2018 12:33:31 PM
Riešenie problémov a informačné kódy
Medzi tlačidlami sa môže
nachádzať neznáma látka.
5½–6½
Pokyny
Plátky mäsa 2-3 chladených zložiek na keramickom tanieri.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. 3 minúty
nechajte odstáť.
400 g
Riešenie problémov
Riešenie problémov a informačné kódy
Problém
Napájanie sa počas
prevádzky vypne.
Príčina
Riešenie
Rúra bola zapnutá dlhšiu
dobu.
Po varení v rámci dlhšieho
časového intervalu nechajte
rúru vychladnúť.
Ventilátor nefunguje.
Počúvajte zvuk ventilátora.
Pokúšate sa zapnúť rúru bez
jedla.
Vložte do rúry jedlo.
Rúra nemá k dispozícii
dostatok miesta na vetranie.
V prednej a zadnej časti rúry sa
nachádzajú vstupy/výstupy na
odsávanie kvôli ventilácii.
Udržujte odstupy špecifikované
v inštalačnej príručke výrobku.
Riešenie problémov a informačné kódy
Používa sa niekoľko zástrčiek
v tej istej zásuvke.
Určite len jednu zásuvku, ktorá
sa bude pre rúru používať.
Počas používania
počuť strieľanie a rúra
nefunguje.
Tento zvuk môže spôsobovať
varenie utesneného jedla
alebo použitie nádoby s
krytom.
Nepoužívajte uzavreté nádoby,
pretože by mohli počas varenia
z dôvodu rozpätia jedla
vybuchnúť.
Vnútro rúry je počas
prevádzky príliš
horúce.
Rúra nemá k dispozícii
dostatok miesta na vetranie.
V prednej a zadnej časti rúry
sa nachádzajú vstupy/výstupy
na odsávanie kvôli ventilácii.
Udržujte odstupy špecifikované
v inštalačnej príručke výrobku.
Dvierka nemožno
správne otvoriť.
Na vrchnej časti rúry sa
nachádzajú predmety.
Odstráňte z vrchnej časti rúry
všetky predmety.
Medzi dvierkami a vnútornou
časťou rúry uviazli zvyšky
jedla.
Vyčistite rúru a potom otvorte
dvierka.
Príčina
Riešenie
Ohrievanie vrátane
funkcie zohrievania
nefungujú správne.
Problém
Rúra nemusí fungovať, uvarilo
sa príliš veľa jedla alebo sa
použil nesprávny riad na
varenie.
Vložte do nádoby vhodnej pre
mikrovlnné rúry vodu a zapnite
mikrovlnnú rúru na
1–2 minúty s cieľom
skontrolovať, či sa voda
ohrieva. Zmenšite množstvo
jedla a spustite funkciu znovu.
Použite nádobu na varenie s
rovným dnom.
Funkcia
rozmrazovania
nefunguje.
Uvarilo sa príliš veľa jedla.
Zmenšite množstvo jedla a
spustite funkciu znovu.
Vnútorné svetlo je
stlmené alebo sa
nerozsvieti.
Dvierka zostali otvorené dlhú
dobu.
Vnútorné svetlo sa môže
automaticky vypnúť v prípade,
ak je zapnutá funkcia Eco.
Zatvorte a opäť otvorte dvierka
alebo stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
Vnútorné svetlo je pokryté
neznámou látkou.
Vyčistite vnútro rúry a
skontrolujte znovu.
Počas varenia zaznie
pípanie.
Ak sa používa funkcia
Automatické varenie, toto
pípanie znamená, že počas
rozmrazovania nastal čas
prevrátiť jedlo.
Po prevrátení jedla obnovte
prevádzku opätovným
stlačením tlačidla START/+30s
(SPUSTIŤ/+30 s).
Rúra nie je vo
vodorovnej polohe.
Rúra je nainštalovaná na
nerovnom povrchu.
Skontrolujte, či je rúra
nainštalovaná na rovnom,
stabilnom povrchu.
Počas varenia
vznikajú iskry.
Počas zapnutia rúry/funkcie
rozmrazovania sa používajú
kovové nádoby.
Nepoužívajte kovové nádoby.
28 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
5/16/2018 12:33:31 PM
Problém
Príčina
Riešenie
Po pripojení
napájania sa rúra
okamžite zapne.
Dvierka nie sú správne
zatvorené.
Zatvorte dvierka a skontrolujte
znovu.
Z rúry vychádza
elektrina.
Napájanie alebo zásuvka nie
sú správne uzemnené.
1. Kvapká voda.
2. Cez prasklinu
na dvierkach
vychádza para.
3. V rúre zostáva
voda.
Problém
Príčina
Riešenie
Tanier
Chýba valčekový krúžok
alebo valčekový krúžok nie je
nasadený správne.
Nasaďte valčekový krúžok a
opakujte pokus.
Skontrolujte, či sú napájanie a
zásuvka správne uzemnené.
Tanier sa počas
točenia vychyľuje
z miesta alebo sa
prestáva točiť.
V niektorých prípadoch sa
v závislosti od jedla môže
objaviť voda alebo para.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Nechajte rúru vychladnúť a
potom ju utrite suchou handrou.
Tanier sa počas
točenia ťahá.
Valčekový krúžok nie je
nasadený správne, vnútri je
veľa jedla alebo je nádoba
príliš veľká a dotýka sa vnútra
mikrovlnnej rúry.
Upravte množstvo jedla a
nepoužívajte nádoby, ktoré sú
príliš veľké.
Jas vnútri rúry sa
mení.
Jas sa mení v závislosti od
zmien výstupu napájania
podľa funkcie.
Zmeny výstupu napájania počas
varenia nepredstavujú poruchu.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Tanier počas otáčania
hrká a je hlučný.
Na spodnej časti rúry sú
prichytené zvyšky jedla.
Odstráňte všetky zvyšky jedla,
ktoré sa prichytili na spodnej
strane rúry.
Varenie je dokončené,
ale ventilátor sa stále
nezapol.
Na vyvetranie rúry je
ventilátor spustený ešte
ďalšie 3 minúty po dokončení
varenia.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Pri varení na pare
počujem vrieť vodu
Voda sa ohrieva parným
ohrievačom.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Po ukončení varenia
na pare počujem
nezvyčajné zvuky.
Po ukončení varenia na pare
sa voda odvádza zvnútra
parného ohrievača.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Para nevychádza von.
Nie je nainštalovaný zásobník
na vodu.
Skontrolujte, či je správne
nainštalovaný zásobník na
vodu.
V zásobníku na vodu nie je
žiadna voda.
Zásobník naplňte vodou a
skúste znova.
Para
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
5/16/2018 12:33:31 PM
Riešenie problémov a informačné kódy
Slovenčina 29
Riešenie problémov a informačné kódy
Informačný kód
Informačný kód
C-d0
PRÍČINA
Ovládacie tlačidlá sú
stlačené viac ako
10 sekúnd.
Riešenie
Tlačidlá vyčistite a skontrolujte, či na
povrchu okolo tlačidla nie je voda. Ak
sa problém vyskytne znovu, vypnite
mikrovlnnú rúru na viac ako 30 sekúnd
a opakujte nastavenie znovu. Ak
problém stále pretrváva, kontaktujte
miestne stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
POZNÁMKA
AK navrhované riešenie problému nepomáha, kontaktujte vaše miestne stredisko
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Technické údaje
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží neustále zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické
údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako dodávatelia vyhlasujeme,
že rúra MS23K3555** značky Samsung je v súlade s nižšie uvedenými technologickými
parametrami.
Model
MS23K3555**
Zdroj napájania
230 V ~ 50 Hz AC
Príkon
Mikrovlnný ohrev
1150 W
Výstupný výkon
100 W / 800 W – 6 úrovní (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Rozmery (Š x V x H)
Zvonku (vrátane rukoväti)
Priestor rúry
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 12,0 kg
Úroveň hluku
42 dBA
Technické údaje
30 Slovenčina
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
5/16/2018 12:33:32 PM
Poznámky
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
5/16/2018 12:33:32 PM
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby.
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?
KRAJINA
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04422J-00
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
5/16/2018 12:33:32 PM
Mikrovlnná trouba
Uživatelská příručka
MS23K3555**
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
5/16/2018 12:33:34 PM
Obsah
Obsah
Používání funkce udržování teploty
Používání funkce odstranění pachu
Používání funkce dětská pojistka
Používání funkce oblíbené
Používání oblíbeného nastavení
Vypnutí zvukového signálu
22
23
23
23
24
24
Pokyny pro výběr nádobí
25
Pokyny pro přípravu pokrmů
26
Čištění9
Výměna (oprava)
9
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
9
Odstraňování problémů a informační kódy
27
Odstraňování problémů
27
Funkce trouby
Technické údaje
30
Informační kód
30
Bezpečnostní pokyny
3
Důležité bezpečnostní pokyny
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
3
7
Umístění a zapojení
8
Příslušenství8
Místo instalace
8
Otočný talíř
8
Údržba
9
10
Trouba10
Ovládací panel
10
Používání trouby
11
Princip funkce mikrovlnné trouby
11
Kontrola správného chodu trouby
11
Vaření/Ohřev12
Nastavení času
12
Výkonové stupně a nastavení doby
13
Nastavení doby vaření
13
Zastavení vaření
14
Nastavení režimu úspory energie
14
Používání funkce zdravé vaření v páře
14
Používání funkce automatické vaření
18
Používání funkce rychlé rozmrazení
21
2 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
5/16/2018 12:33:34 PM
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek,
nesmí být trouba zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní
pracovník.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních
pracovníků je nebezpečné provádět servis nebo opravy, při nichž
je třeba sejmout kryt chránící před účinkem mikrovlnné energie.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány
v uzavřených nádobách, protože takové nádoby jsou náchylné
k explozi.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez dozoru pouze
v případě, že jste je odpovídajícím způsobem poučili, jak ji
bezpečně používat a jaká jsou rizika nesprávného použití.
Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli
například:
•v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří a v dalším
pracovním prostředí;
•na farmách;
•pro klienty hotelů, motelů a v podobném prostředí obytného
typu;
Čeština 3
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
5/16/2018 12:33:34 PM
Bezpečnostní pokyny
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE
K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ.
•v penziónech.
Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné
troubě.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách
vždy troubu průběžně kontrolujte, protože nádoby by mohly
vzplanout.
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů a nápojů.
Při používání k sušení jídla nebo oblečení a nahřívání
ohřívacích podložek, bačkor, houbiček, vlhkých utěrek
a podobně hrozí úraz, vznícení, případně vznik požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se
udusily případné plameny.
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke
zpožděnému intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou
zacházet opatrně.
Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských lahví
před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho
teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce
ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by mohla
explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného ohřevu.
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky
potravin.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít
k narušení povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost
spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro instalaci na pult nebo
polici (jako volně stojící), neměla by být umístěna ve skříňce.
Kovové nádoby na jídlo a nápoje nelze používat pro mikrovlnné
vaření.
Při vyndávání nádob ze spotřebiče buďte opatrní, abyste
nevyndali také otočný talíř.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím parního čističe.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím vysokotlakého
nebo parního čističe.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech,
karavanech a podobných vozech.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých
dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální
schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti.
Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí
odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet
a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly
jako hračku.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze
tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se
spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět
čištění a údržbu spotřebiče.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí
kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl
zajištěn snadný přístup k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na
10 minut ohřát vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach
spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku
napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala
přístupná.
4 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
5/16/2018 12:33:34 PM
Obecné bezpečnostní pokyny
Všechny úpravy nebo opravy musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
Neohřívejte jídlo ani tekutiny v uzavřených nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Buďte opatrní při ohřevu pokrmů nebo nápojů, které obsahují
alkohol, protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Děti by mohly narazit do dvířek nebo si do nich přichytit prsty. Děti se nesmí pohybovat v blízkosti
dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte.
Neinstalujte troubu do blízkosti topení a hořlavých materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném
prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo na
nerovné ploše.
Tato trouba musí být řádně uzemněna v souladu s místními předpisy.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od cizích látek.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké
předměty.
Jestliže došlo k úniku plynu (propan, zkapalněný plyn apod.), ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se
napájecího kabelu.
Neberte šňůru do mokrých rukou.
Pokud je trouba v provozu, nevypínejte ji odpojením napájecího kabelu.
Mikrovlnná trouba – výstraha
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému intenzivnímu varu. S nádobou
zacházejte vždy opatrně. Vždy nechte nápoje stát alespoň 20 sekund před manipulací s nimi. Při
ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte. Vždy jej zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto pokynů poskytnutí první pomoci:
1. Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.
2. Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
3. Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Nedávejte plech nebo rošt do vody krátce po vaření, neboť by to mohlo způsobit jejich poškození.
Nepoužívejte troubu k fritování, neboť nelze kontrolovat teplotu oleje. Mohlo by dojít k náhlému
překypění horkého oleje.
Do spotřebiče nesahejte prsty, ani do něj nevkládejte nevhodné látky. Pokud se dovnitř trouby
dostanou nevhodné látky, odpojte napájecí kabel a obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Trouba nesmí být vystavena nadměrnému tlaku nebo nárazům.
Neumísťujte troubu na křehké předměty.
Ujistěte se, že napájecí napětí, frekvence a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích
výrobku.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací kabely
nebo elektrické transformátory.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty. Ujistěte se, že napájecí kabel je mezi předměty nebo
za troubou.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo
k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je. Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu
nebo samotného napájecího kabelu, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí pokládat předměty.
Na troubu nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
Čeština 5
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
5/16/2018 12:33:34 PM
Bezpečnostní pokyny
K čištění trouby nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Bezpečnostní pokyny
Mikrovlnná trouba – bezpečnostní opatření
Používejte pouze náčiní vhodné do mikrovlnné trouby. Nepoužívejte kovové nádoby, nádobí se zlatou
nebo stříbrnou dekorací, jehly na špíz apod.
Sejměte kovové sponky. Mohou vzniknout elektrické oblouky.
Bezpečnostní pokyny
Nepoužívejte troubu k sušení papíru ani oblečení.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, aby nedošlo k přehřátí nebo spálení jídla.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti vody a horkých povrchů.
V troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by
mohla explodovat. Neohřívejte vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené nádoby, ořechy, rajčata apod.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Jde o nebezpečí požáru. Trouba se může přehřát
a v takovém případě se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se dostatečně neochladí.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské chňapky.
Používání mikrovlnné trouby – bezpečnostní opatření
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke škodlivému vystavení
mikrovlnné energii.
• Nepoužívejte troubu s otevřenými dvířky. Nemanipulujte s bezpečnostními zámky (západky dvířek).
Do otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
• Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu nevkládejte žádné předměty. Zabraňte hromadění zbytků
potravin a čisticích prostředků na povrchu těsnění. Udržujte dvířka a plochy těsnění na dvířkách stále
čisté. Po každém použití je nejprve otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým suchým hadříkem.
• Nepoužívejte troubu, pokud je poškozená. Používejte ji až poté, co ji opravil kvalifikovaný technik.
Důležité: Dvířka trouby se musí správně zavírat. Dvířka nesmějí být ohnutá; závěsy dvířek nesmějí
být rozbité ani uvolněné; těsnění dvířek a povrch těsnicích ploch nesmějí být poškozené.
• Všechny úpravy nebo opravy musí být provedeny technikem.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané tekutiny během ohřevu nebo po jeho
dokončení a poté alespoň na 20 sekund odstavte.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže. Předejdete tak opaření uvolněným
horkým vzduchem nebo párou.
Nezapínejte prázdnou troubu. Trouba se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne na 30 minut.
Doporučujeme ponechat v troubě sklenici s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii v případě
nechtěného zapnutí trouby.
Troubu instalujte tak, aby byl dodržen požadavek na volný prostor kolem ní uvedený v této příručce.
(Viz část Instalace mikrovlnné trouby.)
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
6 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
5/16/2018 12:33:34 PM
Omezená záruka
Troubu používejte pouze pro účely, pro které je určena a které jsou uvedeny v této příručce. Výstrahy
a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech
podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu
trouby počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti vaší mikrovlnné trouby
mohou mírně lišit od charakteristik uvedených v příručce a nemusí být použity všechny výstražné
symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na místní servisní středisko nebo
vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
Používejte troubu pouze k ohřívání jídla. Je určena pouze pro domácí použití. Nesmí se používat
k ohřevu textilií nebo polštářků plněných semínky. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné
nebo nesprávné použití této trouby.
Vždy udržujte troubu v čistém a dobrém stavu, abyste předešli narušení povrchu trouby
a nebezpečným situacím.
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená,
že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak
mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství
nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Informace o závazku společnosti Samsung chránit životní prostředí ale také regulační povinnosti
týkající se konkrétních produktů, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Definice výrobní skupiny
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna zařízení
ISM, ve kterých je generována nebo používána radiofrekvenční energie ve formě elektromagnetického
záření pro úpravu materiálů a vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a v provozovnách přímo připojených
k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje dodávku energie pro domácnosti a obytné
domy.
Čeština 7
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
5/16/2018 12:33:34 PM
Bezpečnostní pokyny
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo opravy kosmetického
defektu, pokud poškození jednotky nebo příslušenství způsobil zákazník. Položky, které tyto podmínky
zahrnují:
• Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, rukojeti, vnější panel nebo ovládací panel.
• Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný rošt.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Umístění a zapojení
Místo instalace
Příslušenství
Umístění a zapojení
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze využít různým
způsobem.
01 Otočný kruh, který je třeba vložit do středu
01
trouby.
Účel: Otočný kruh slouží jako podpora otočného
talíře.
02
03
02 Otočný talíř, který je třeba umístit na otočný kruh,
středem na spojku.
Účel: Otočný talíř představuje hlavní varnou
plochu. Lze jej snadno vyjmout a vyčistit.
20 cm
nahoře
85 cm od
podlahy
03 Skleněný pařák viz strana 17–18.
Účel: Skleněný pařák se používá při zdravém
vaření v páře.
UPOZORNĚNÍ
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na místo otočný kruh a otočný talíř.
10 cm vzadu
10 cm po
stranách
• Zvolte plochý, rovný povrch přibližně 85 cm nad
podlahou. Plocha musí udržet hmotnost trouby.
• Zajistěte prostor pro ventilaci, minimálně 10 cm od
zadní stěny a obou bočních stěn a 20 cm shora.
• Neinstalujte troubu do teplého ani vlhkého prostředí,
například vedle další mikrovlnné trouby či topného
tělesa.
• Dodržujte specifikace napájení trouby. Pokud
potřebujete použít prodlužovací kabel, použijte
pouze schválený typ.
• Než troubu poprvé použijete, otřete vnitřní prostor
trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
Otočný talíř
Vyjměte z vnitřku trouby všechny obalové materiály.
Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř. Zkontrolujte,
zda se otočný talíř volně otáčí.
8 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
5/16/2018 12:33:35 PM
Údržba
Výměna (oprava)
Čištění
Pravidelně troubu čistěte, abyste zabránili usazování nečistot na troubě a uvnitř ní. Věnujte také
zvláštní pozornost dvířkům, těsnění dvířek, otočnému talíři a otočnému kruhu (pouze u příslušných
modelů).
Pokud se dvířka neotevírají či nezavírají hladce, nejprve zkontrolujte, zda na těsnění dvířek nejsou
nánosy nečistot. K vyčištění vnitřních a vnějších stěn trouby používejte měkký hadřík a mýdlovou
vodu. Povrch řádně opláchněte a osušte.
Postup odstranění těžko odstranitelných páchnoucích nečistot z vnitřku trouby
Postup čištění vnitřku trouby s výklopným topným tělesem
Před čištěním horní části vnitřního prostoru trouby
sklopte dolů horní topné těleso o 45°, viz obrázek. To
usnadní čištění horní části. Po dokončení čištění vraťte
horní topné těleso do původní polohy.
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
• Pokud nebudete troubu po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a umístěte troubu
na suché místo, kde se nepráší. Nahromadění prachu a vlhkosti uvnitř trouby může negativně ovlivnit
její vlastnosti.
UPOZORNĚNÍ
• Udržujte dvířka a těsnění dvířek v čistotě a zajistěte, aby se dvířka otevírala a zavírala hladce. Jinak
může dojít ke zkrácení životnosti trouby.
• Dávejte pozor, abyste nerozlili vodu na ventilační otvory trouby.
• K čištění nepoužívejte žádné abrazivní ani chemické prostředky.
• Po každém použití trouby počkejte, až trouba vychladne, a potom vyčistěte vnitřní prostor trouby
neagresivním čisticím prostředkem.
Čeština 9
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
5/16/2018 12:33:35 PM
Údržba
1. Do prázdné trouby vložte doprostřed otočného talíře hrnek zředěné citronové šťávy.
2. Pusťte po dobu 10 minut vyhřívání trouby na maximální výkon.
3. Po skončení tohoto cyklu počkejte, až trouba vychladne. Poté otevřete dvířka a vyčistěte vnitřní
prostor trouby.
VAROVÁNÍ
Tato trouba uvnitř neobsahuje žádné díly demontovatelné uživatelem. Nepokoušejte se sami vyměnit
díly či opravovat troubu.
• Pokud nastane problém se závěsy, těsněním nebo dvířky, požádejte o pomoc kvalifikovaného
technika nebo místní servisní středisko společnosti Samsung.
• Pokud chcete vyměnit žárovku, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung.
Nevyměňujte ji sami.
• Pokud nastane problém s vnějším pláštěm trouby, nejprve odpojte napájecí kabel ze zásuvky a poté
se obraťte na místní servisní středisko společnosti Samsung.
Funkce trouby
Ovládací panel
Trouba
01
02
03
04
Funkce trouby
05
06
07
08
09
01 Rukojeť dvířek
02 Dvířka
03 Ventilační otvory
04 Světlo
05 Západky dvířek
06 Otočný talíř
07 Spojka
08 Otočný kruh
09 Otvory bezpečnostního
zámku
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Healthy Steam (Zdravé vaření v páře)
Auto Cook (Automatické vaření)
Quick Defrost (Rychlé rozmrazení)
Keep Warm (Udržování teploty)
Microwave (Mikrovlnný režim)
Deodorization (Odstranění pachu)
Child Lock (Dětská pojistka)
Favorite (Oblíbené)
Volič (Hmotnost/Porce/Čas)
Výběr/Hodiny
STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM)
START/+30s
10
12
10 Ovládací panel
10 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
5/16/2018 12:33:36 PM
Používání trouby
Princip funkce mikrovlnné trouby
Kontrola správného chodu trouby
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí. Uvolněná energie umožňuje vařit nebo
ohřívat pokrmy, aniž by změnily tvar nebo barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k těmto činnostem:
Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy funguje správně. V případě
pochybností nahlédněte do části „Odstraňování problémů“ na stranách 27 až 30.
• Rozmrazování
• Ohřev
• Vaření
POZNÁMKA
Troubu je nutno připojit do příslušné elektrické zásuvky ve zdi. Otočný talíř musí být v troubě na svém
místě. Pokud použijete jiný výkonový stupeň než maximální (100 % – 800 W), voda se začne vařit po
delší době.
Princip vaření.
Otevřete dvířka trouby zatažením za rukojeť.
Položte na otočný talíř sklenici s vodou. Zavřete dvířka.
Stiskněte tlačítko START/+30s a nastavte dobu 4
až 5 minut příslušným počtem stisknutí tlačítka
START/+30s.
Výsledek: Trouba bude ohřívat vodu po dobu 4 až
5 minut.
Poté by se voda měla vařit.
POZNÁMKA
Protože se střed pokrmu ohřívá díky rozptýlení tepla, vaření pokračuje i po vyjmutí pokrmu z trouby.
Proto je třeba dodržovat dobu odstání uvedenou v receptech popsaných v této příručce. Zajistíte tím
následující:
• Rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu.
• Stejná teplota v celém pokrmu.
Čeština 11
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
5/16/2018 12:33:36 PM
Používání trouby
1. Mikrovlny, generované magnetronem, se uvnitř
trouby odrazem rozptýlí, a protože se pokrm otáčí
na otočném talíři, rovnoměrně jím prostupují. Díky
tomu se pokrm rovnoměrně uvaří.
2. Pokrm pohltí mikrovlny asi do hloubky 2,5 cm.
Vaření potom pokračuje procesem rozptýlení tepla
v pokrmu.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí a podle
vlastností pokrmu:
• Množství a hustota
• Obsah vody
• Počáteční teplota (podle toho, zda byla potravina
v chladničce nebo nikoli)
Používání trouby
Vaření/Ohřev
Nastavení času
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Po připojení napájení se na displeji automaticky zobrazí údaj „88:88“ a potom „12:00“.
UPOZORNĚNÍ
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka. Nikdy nezapínejte prázdnou
mikrovlnnou troubu.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný režim).
Výsledek:Zobrazí se indikace výkonu 800 W
(maximální varný výkon):
1
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve 12hodinovém formátu. Hodiny je
nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
POZNÁMKA
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
1. Stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
(mikrovlnný režim)
Používání trouby
2. Otáčením voliče vyberte vhodný výkonový stupeň.
(viz tabulku výkonových stupňů)
Poté stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
2
1
2
3
3
4
3. Otáčením voliče nastavte dobu vaření.
Výsledek:Zobrazí se doba vaření.
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek:Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet. Spustí se vaření a
po jeho dokončení:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
4
5
2. Otáčením voliče nastavte 24hodinový nebo
12hodinový formát. Poté stiskněte tlačítko Výběr/
Hodiny.
3. Otáčením voliče nastavte hodiny. Poté stiskněte
tlačítko Výběr/Hodiny.
4. Otáčením voliče nastavte minuty.
5. Jakmile bude zobrazen správný čas, stisknutím
tlačítka Výběr/Hodiny hodiny spusťte.
Výsledek:Čas se zobrazuje vždy, když troubu
právě nepoužíváte.
12 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
5/16/2018 12:33:37 PM
Výkonové stupně a nastavení doby
Nastavení doby vaření
Funkce nastavení výkonu umožňuje přizpůsobit množství vyzařované energie a tím ovlivnit čas
potřebný pro ohřev pokrmu podle druhu a množství pokrmu. K dispozici je šest výkonových stupňů.
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka START/+30s a každým dalším stisknutím o dalších
30 sekund.
Výkonový stupeň
Procenta
Výkon
VYSOKÝ
100 %
800 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
75 %
600 W
STŘEDNÍ
56 %
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
38 %
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ
23 %
180 W
NÍZKÝ
13 %
100 W
Doba vaření, uváděná v receptech a v této příručce, odpovídá uváděnému výkonu.
Nastavte tuto dobu vaření...
Vysoký výkonový stupeň
Nízký výkonový stupeň
Kratší
Delší
Postup 1
Dobu vaření prodloužíte stisknutím tlačítka
START/+30s o 30 sekund každým stisknutím.
• Příklad: Chcete-li prodloužit vaření o tři minuty,
stiskněte tlačítko START/+30s šestkrát.
2
Postup 2
1
Jednoduchým otáčením voliče můžete upravit dobu
vaření.
• Dobu vaření zvýšíte otočením doprava a snížíte ji
otočením doleva.
Čeština 13
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
5/16/2018 12:33:37 PM
Používání trouby
Pokud zvolíte…
• Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu prostým otevřením dvířek
• Prodloužení zbývající doby vaření
Používání trouby
Zastavení vaření
Používání funkce zdravé vaření v páře
Vaření lze kdykoli zastavit, takže můžete:
• Zkontrolovat pokrm
• Obrátit pokrm nebo jej zamíchat
• Nechat jej odstát
Funkce Healthy Steam (Zdravé vaření v páře) obsahuje 17 předprogramovaných dob vaření. Nemusíte
nastavovat ani dobu vaření, ani výkonový stupeň. Počet porcí můžete nastavit otáčením voliče. Pomocí
funkce Healthy Steam (Zdravé vaření v páře) lze vařit ve skleněném pařáku.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li vaření zastavit...
Proveďte...
Dočasně
Otevřete dvířka nebo jednou stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Vaření se zastaví.
Vaření obnovíte uzavřením dvířek a stisknutím tlačítka START/+30s.
Zcela
Stiskněte jednou tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Vaření se zastaví.
Chcete-li zrušit nastavení vaření, stiskněte opět tlačítko STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.
Nejdříve umístěte skleněný pařák s pokrmem do středu otočného talíře.
1. Stiskněte tlačítko Healthy Steam (Zdravé vaření
v páře).
1
Používání trouby
2. Otáčením voliče vyberte možnost Healthy (Zdravé)
nebo Asian (Asijské). Poté stiskněte tlačítko Výběr/
Hodiny.
1 – Healthy (Zdravé)
2 – Asian (Asijské)
3. Otáčením voliče vyberte typ připravovaného
pokrmu. Poté stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
2
3
Nastavení režimu úspory energie
Trouba je vybavena režimem úspory energie.
• Stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Displej se vypne.
• Když budete chtít režim úspory energie ukončit,
otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM). Na displeji se zobrazí
aktuální čas. Trouba bude připravena k použití.
4
POZNÁMKA
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete žádnou funkci, funkce se po
25 minutách zruší a zobrazí se hodiny.
Jsou-li dvířka trouby otevřená, po 5 minutách dojde k vypnutí světla.
5
4. Otáčením voliče vyberte velikost porce. (Viz tabulka
na následující straně.)
5. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek:Pokrm se začne vařit podle zvoleného
programu.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
14 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
5/16/2018 12:33:37 PM
V následujících dvou tabulkách je uvedeno 17 funkcí zdravého/asijského vaření. Obsahují doporučenou
hmotnost na položku, dobu odstavení po vaření a příslušná doporučení.
UPOZORNĚNÍ
Kód/Potravina
Pokyny
250 g
500 g
Omyjte a oloupejte brambory a poté je nakrájejte
na stejně velké kousky. Do skleněného pařáku
přidejte 100 ml vody. Položte brambory na vložku
ve skleněném pařáku. Zakryjte poklicí. Po dokončení
vaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
1-6
Mražená zelenina
150 g
300 g
Do skleněného pařáku přidejte 100 ml vody. Položte
mraženou zeleninu na vložku ve skleněném pařáku.
Zakryjte poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až
3 minuty odstát.
1-7
Ovocný kompot
300 g
Rozdělte čerstvé ovoce (např. jablka, hrušky, švestky,
meruňky, manga nebo ananas) po oloupání, omytí
a nakrájení na kostičky podobné velikosti. Do
skleněného pařáku přidejte 100 ml vody. Položte
ovoce na vložku ve skleněném pařáku. Zakryjte
poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až 3 minuty
odstát.
1-8
Bílá rýže
200 g
Vložte bílou rýži do skleněného pařáku. Přidejte
400 ml studené vody. Zakryjte poklicí. Po dokončení
vaření nechte 5 minut odstát.
1-9
Hovězí v páře
200 g
400 g
Nakrájejte na kostky hovězí steak nebo zvažte mleté
hovězí maso a vytvarujte z něj kuličky (každou
o průměru 25 mm). Do skleněného pařáku přidejte
100 ml vody. Umístěte do skleněného pařáku vložku
a položte na ni maso. Zakryjte poklicí. Po dokončení
vaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
Při vyjímání z trouby použijte chňapky.
1. Healthy (Zdravé)
Kód/Potravina
Velikost porce
Pokyny
150 g
300 g
Omyjte a očistěte čerstvou brokolici a připravte
růžičky. Do skleněného pařáku přidejte 100 ml vody.
Položte brokolici na vložku ve skleněném pařáku.
Zakryjte poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až
3 minuty odstát.
1-1
Růžičky brokolice
1-2
Plátky mrkve
200 g
400 g
Opláchněte a očistěte čerstvou mrkev. Do
skleněného pařáku přidejte 100 ml vody. Položte
mrkev na vložku ve skleněném pařáku. Zakryjte
poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až 3 minuty
odstát.
1-3
Růžičky květáku
200 g
400 g
Omyjte a očistěte čerstvý květák a připravte růžičky.
Do skleněného pařáku přidejte 100 ml vody. Položte
květák na vložku ve skleněném pařáku. Zakryjte
poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až 3 minuty
odstát.
1-4
Dýňové kostičky
200 g
400 g
Zvažte čerstvou dýni, omyjte ji a nakrájejte na stejně
velké kousky nebo kostičky. Do skleněného pařáku
přidejte 100 ml vody. Položte dýni na vložku ve
skleněném pařáku. Zakryjte poklicí. Po dokončení
vaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
Čeština 15
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
5/16/2018 12:33:38 PM
Používání trouby
Velikost porce
1-5
Oloupané brambory
Používání trouby
Kód/Potravina
Velikost porce
Pokyny
1-10
Filety z lososa
200 g
400 g
Rybu omyjte a přidejte 1 lžíci citrónové šťávy. Do
skleněného pařáku přidejte 100 ml vody. Položte
filety z lososa na vložku ve skleněném pařáku.
Zakryjte poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až
3 minuty odstát.
1-11
Kuřecí prsa
250 g
500 g
Omyjte jednotlivé kousky a nařízněte kůži. Do
skleněného pařáku přidejte 100 ml vody. Položte
kuřecí prsa na vložku ve skleněném pařáku. Zakryjte
poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Velikost porce
Pokyny
2-3
Mražené asijské
knedlíčky v páře
Kód/Potravina
200 g
Do skleněného pařáku přidejte 100 ml vody. Položte
mražené knedlíčky na vložku ve skleněném pařáku.
Zakryjte poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až
3 minuty odstát.
2-4
Čerstvá listová
zelenina
125 g
250 g
Do skleněného pařáku přidejte 100 ml vody. Špenát
nebo čínské zelí propláchněte. Položte zeleninu na
vložku ve skleněném pařáku. Zakryjte poklicí. Po
dokončení vaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
2-5
Vejce v páře
300 g
Do skleněného pařáku vložte 3 vejce, 250 ml vody,
kuřecí vývar, špetku soli a 10 ml oleje. Pomalu
promíchejte lžící. Zakryjte poklicí. Po dokončení
vaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
2-6
Krevety vařené v páře
300 g
Do skleněného pařáku přidejte 100 ml vody. Čerstvé
krevety propláchněte a pokapejte citrónovou šťávou.
Položte je na vložku ve skleněném pařáku. Zakryjte
poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až 3 minuty
odstát.
2. Asian (Asijské)
Používání trouby
Kód/Potravina
Velikost porce
Pokyny
2-1
Kuřecí nudličky s rýží
650 g
Nakrájejte 150g kuřecí stehno na nudličky, obalte
je v kukuřičném škrobu a do skleněného pařáku
přidejte 400 ml vody a kuřecího vývaru. Do
skleněného pařáku vložte kuřecí nudličky a 100 g
rýže basmati nebo thajské rýže. Zakryjte poklicí.
Po dokončení vaření promíchejte a nechte 2 až
3 minuty odstát.
2-2
Dušená treska
250 g
500 g
Tresku omyjte studenou vodou. Osolte 1 lžičkou
soli a přidejte špetku pepře. Pokapejte 1 lžící
sójové omáčky a vložte na 30 minut do chladničky.
Do skleněného pařáku přidejte 100 ml vody.
Rozprostřete 2-4 filety v jedné vrstvě na vložku
a tu poté umístěte do skleněného pařáku. Zakryjte
poklicí. Po dokončení vaření nechte 2 až 3 minuty
odstát.
16 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
5/16/2018 12:33:38 PM
Příručka pro vaření ve skleněném pařáku
Údržba:
Dodávaný skleněný pařák, který využívá princip vaření v páře, je určen pro rychlou a zdravou přípravu
pokrmů ve vaší mikrovlnné troubě Samsung.
Toto příslušenství je vhodné pro uvaření rýže, těstovin, zeleniny a dalších potravin v rekordním čase,
zatímco zůstane zachována jejich nutriční hodnota.
Sada skleněného pařáku pro mikrovlnnou troubu se skládá ze 3 částí:
Při ručním mytí použijte horkou vodu a prostředek na nádobí. Nepoužívejte drátěnky.
Miska
Silikonová vložka
UPOZORNĚNÍ
POZNÁMKA
• Pařák je možné mýt v myčce.
• Některé potraviny (například rajčata) mohou způsobit změnu barvy plastu. Je to normální jev a není
to známka vadného výrobku.
Poklice
Všechny díly odolají teplotám −20 °C až 200 °C.
Vhodné pro skladování v mrazáku. Lze použít odděleně nebo současně.
Používání trouby
Podmínky použití:
UPOZORNĚNÍ
• Nikdy:
• nečistěte pařák vlhkou utěrkou, ani jej neumisťujte na mokrý povrch, pokud je horký.
• pařák nevystavujte přímému plameni.
• Při vyjímání skleněného pařáku z trouby buďte opatrní, protože rukojeti jsou velmi horké. Vždy
používejte chňapky.
• Po skončení vaření je skleněný pařák naplněn párou a hrozí riziko opaření. K pařáku nikdy
nepřibližujte obličej a při snímání poklice vždy používejte chňapky.
POZNÁMKA
• Před prvním použitím omyjte všechny díly ve vodě se saponátem.
• Informace o automatickém vaření naleznete v části „Používání funkce zdravé vaření v páře“.
Čeština 17
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
5/16/2018 12:33:38 PM
Používání trouby
Použití a údržba (trouba a mikrovlnná trouba)
Používání funkce automatické vaření
• Výrobek je vyroben z teplovzdorného skla, které je vhodné do trouby a mikrovlnné trouby.
• Prázdnou skleněnou nádobu dlouhou dobu nezahřívejte ani nepředehřívejte.
• V mikrovlnné troubě dlouhou dobu neohřívejte mastná jídla.
• Před umístěním do předehřáté trouby pokrm rozmrazte, abyste předešli roztříštění.
• Nečistěte pařák vlhkou utěrkou, ani jej neumisťujte na mokrý povrch, pokud je horký.
• Pařák nevystavujte přímému plameni.
• Při vytahování z trouby nebo mikrovlnné trouby použijte rukavice, abyste předešli popálení.
• Při vaření v mikrovlnné troubě nádobu nepřikrývejte fólií.
• Zmrzlou nádobu nedávejte na dlouhou dobu do vařiče rýže.
• Silikon se může při teplotách vyšších než 260 °C zdeformovat.
Funkce Auto Cook (Automatické vaření) obsahuje 20 předprogramovaných dob vaření. Nemusíte
nastavovat ani dobu vaření, ani výkonový stupeň.
Typ porce můžete nastavit otáčením voliče.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Auto Cook (Automatické vaření).
1
Použití a údržba (používání)
Používání trouby
• Před použitím výrobku si dejte pozor na následující:
• Zkontrolujte přítomnost prasklin nebo odštípnutého skla.
(Nádoby s prasklinami nebo odštípnutým sklem nepoužívejte, jsou náchylnější k rozbití.)
• Umývejte opatrně, jelikož se sklo snadno rozbije.
• Používejte neutrální čisticí prostředek a měkkou houbičku.
• Nepoužívejte hrubé kartáče, abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky z oceli či nylonu, jelikož mohou
výrobek poškodit.
• Nesvírejte v ruce příliš velkou silou, abyste předešli rozbití a poranění.
• Vyhněte se úderům do nádoby tvrdými předměty, jako jsou lžíce, jelikož by tím mohly vzniknout
praskliny.
• Před použitím dětmi jim vysvětlete pokyny z části Použití a údržba.
• Používejte pouze pro účely, pro které je výrobek určen.
• Silný náraz může výrobek rozbít. Dejte si pozor na poranění střepy.
2. Otáčením voliče vyberte typ připravovaného
pokrmu.
Poté stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
2
3
3. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek:Pokrm se začne ohřívat podle zvoleného
programu.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
18 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
5/16/2018 12:33:38 PM
V následující tabulce jsou uvedena množství a příslušné pokyny týkající se 20 předprogramovaných
variant vaření. Tyto programy využívají pouze mikrovlnnou energii.
Kód/Potravina
Velikost porce
Pokyny
7
Zelené fazolky
Kód/Potravina
250 g
Opláchněte a očistěte zelené fazolky. Rozložte je
rovnoměrně na skleněnou mísu s víkem. Přidejte
30 ml (2 lžíce) vody, když vaříte 250 g.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Po skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
Pokyny
1
Chlazený
hotový pokrm
300 až 350 g
2
Chlazený
hotový pokrm
400 až 450 g
Vložte na keramický talíř a zakryjte potravinovou
fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby. Tento program
je vhodný pro pokrmy tvořené třemi složkami
(například maso v omáčce se zeleninou a přílohou,
jako jsou brambory, rýže nebo těstoviny). Nechte
2 až 3 minuty odstát.
8
Špenát
150 g
3
Chlazený
vegetariánský pokrm
300 až 350 g
4
Chlazený
vegetariánský pokrm
400 až 450 g
Vložte pokrm na keramický talíř a zakryjte
potravinovou fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby.
Tento program je vhodný pro 2složkové pokrmy
(například špagety s omáčkou nebo rýže se
zeleninou). Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Opláchněte a očistěte špenát. Vložte do skleněné
mísy s víkem. Nepřidávejte vodu. Umístěte mísu
doprostřed otočného talíře. Vařte zakryté. Po
skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty
odstát.
9
Kukuřičné klasy
250 g
Opláchněte a očistěte kukuřičné klasy a vložte je
do oválné skleněné nádoby. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby, kterou pak
propíchnete. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
10
Oloupané brambory
250 g
Omyjte a oloupejte brambory a poté je nakrájejte
na stejně velké kousky. Použijte skleněnou mísu
s víkem.
Přidejte 45 až 60 ml (3 až 4 polévkové lžíce) vody.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
11
Hnědá rýže
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody
(250 ml).
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte, osolte
a posypte bylinkami. Nechte 5 až 10 minut odstát.
5
Brokolice
250 g
Omyjte a očistěte čerstvou brokolici a připravte
růžičky. Rozložte je rovnoměrně na skleněnou mísu
s víkem. Přidejte 30 ml (2 lžíce) vody, když vaříte
250 g.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Po skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
6
Mrkev
250 g
Opláchněte a očistěte mrkev a nakrájejte na stejné
plátky. Rozložte je rovnoměrně na skleněnou mísu
s víkem. Přidejte 30 ml (2 lžíce) vody, když vaříte
250 g.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Po skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
Čeština 19
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
5/16/2018 12:33:39 PM
Používání trouby
Velikost porce
Používání trouby
Kód/Potravina
Velikost porce
Pokyny
12
Celozrnné makaróny
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte 500 ml vroucí vody, špetku soli a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté. Před odstavením
zamíchejte a potom důkladně sceďte. Nechte
1 minutu odstát.
13
Merlík
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody
(250 ml).
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte, osolte
a posypte bylinkami. Nechte 1 až 3 minuty odstát.
14
Bulgur
125 g
Používání trouby
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody
(250 ml).
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte, osolte
a posypte bylinkami. Nechte 2 až 5 minut odstát.
15
Kuřecí prsa
300 g
Opláchnuté kousky položte na keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř. Nechte 2 minuty odstát.
16
Krůtí prsa
300 g
Opláchnuté kousky položte na keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř. Nechte 2 minuty odstát.
17
Čerstvé rybí filety
300 g
Opláchnuté filety položte na keramický talíř
a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný
talíř.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Velikost porce
Pokyny
18
Čerstvé filety z lososa
Kód/Potravina
300 g
Opláchnuté filety položte na keramický talíř
a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný
talíř.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
19
Čerstvé krevety
250 g
Opláchnuté krevety položte na keramický talíř
a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný
talíř.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
20
Čerstvý pstruh
200 g
Položte 1 čerstvou celou rybu do žáruvzdorné
nádoby. Přidejte špetku soli, 1 polévkovou lžíci
citronové šťávy a bylinky. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Propíchněte
fólii.
Položte mísu na otočný talíř. Nechte 2 minuty odstát.
20 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
5/16/2018 12:33:39 PM
Používání funkce rychlé rozmrazení
Funkce Quick Defrost (Rychlé rozmrazení) umožňují rozmrazit maso, drůbež, ryby, mraženou zeleninu
a zmražený chleba. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky. Stačí jednoduše
vybrat program a hmotnost.
POZNÁMKA
Používejte pouze nádobí pro mikrovlnné trouby.
Otevřete dvířka. Položte mražený pokrm na keramický talíř do středu otočného talíře.
Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Quick Defrost (Rychlé
rozmrazení).
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, velikosti porcí, doby odstavení a příslušné pokyny
k funkci Quick Defrost (Rychlé rozmrazení). Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály.
Položte maso, drůbež, ryby, zeleninu a chléb na plochý skleněný talíř nebo keramický talíř.
Kód/Potravina
Pokyny
1
Maso
200 až 1500 g
Okraje chraňte alobalem. Po zaznění zvukového signálu
maso obraťte. Tento program je vhodný pro hovězí,
jehněčí, vepřové, steaky, kotlety a mleté maso.
Nechte 20 až 60 minut odstát.
2
Drůbež
200 až 1500 g
Konce stehen a křídel chraňte alobalem. Po zaznění
zvukového signálu drůbež otočte. Tento program je
vhodný pro celé kuře i porce kuřete.
Nechte 20 až 60 minut odstát.
3
Ryby
200 až 1500 g
Rybí ocas (u ryby vcelku) chraňte alobalem. Po zaznění
zvukového signálu rybu otočte. Tento program je
vhodný pro celé ryby i rybí filety.
Nechte 20 až 60 minut odstát.
4
Zelenina
200 až 1500 g
Mraženou zeleninu rozložte do kruhu na plochý
skleněný talíř. Po zvukovém signálu mraženou zeleninu
otočte nebo promíchejte.
Tento program je vhodný pro všechny druhy mražené
zeleniny. Nechte 5 až 20 minut odstát.
1
2. Otáčením voliče vyberte typ připravovaného
pokrmu. Poté stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
2
3
4
5
3. Otáčením voliče vyberte velikost porce. (Viz tabulka
na následující straně.)
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek:
• Spustí se rozmrazování.
• Během rozmrazování zazní zvukový signál, který
připomíná nutnost otočit potravinu.
5. Dalším stisknutím tlačítka START/+30s
rozmrazování dokončíte.
Výsledek:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na ukončení vaření zazní
3krát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Čeština 21
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
5/16/2018 12:33:39 PM
Používání trouby
Velikost porce
Používání trouby
Kód/Potravina
5
Pečivo
Velikost porce
Pokyny
200 až 1500 g
Položte chléb na kousek kuchyňského papíru a otočte
jej, jakmile zazní zvukový signál. Koláč položte
na keramický talíř a je-li to možné, otočte jej, až
zazní zvukový signál. Tento program je vhodný pro
všechny druhy chleba (krájený nebo vcelku), i pro
dalamánky a bagety. Dalamánky uspořádejte do
kruhu. Tento program je vhodný pro všechny druhy
koláčů z kynutého těsta, sušenky, tvarohový koláč a
listové pečivo. Není vhodný pro křehké pečivo, ovocné
a krémové koláče ani pro koláče s čokoládovou polevou.
Nechte 10 až 30 minut odstát.
Používání funkce udržování teploty
Funkce Keep Warm (Udržování teploty) udržuje pokrm horký až do jeho podávání. Tuto funkci
používejte k zachování teploty pokrmu, dokud nebudete připraveni ho podávat.
POZNÁMKA
Maximální doba Keep Warm (Udržování teploty) je 99 minut.
1. Stiskněte tlačítko Keep Warm (Udržování teploty).
1
2. Otočením voliče nastavíte čas udržování teploty.
3. Stiskněte tlačítko START/+30s.
• Udržování teploty jídla přerušíte otevřením
dvířek nebo stisknutím tlačítka STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM).
2
Používání trouby
3
UPOZORNĚNÍ
• Tuto funkci nepoužívejte k ohřívání studených pokrmů. Tyto programy jsou určeny k udržování
teploty jídla, které bylo právě dovařeno.
• Nedoporučujeme udržovat pokrm teplý příliš dlouho (déle než 1 hodinu), protože tím pokračuje jeho
vaření. Teplé jídlo se rychleji kazí.
• Nepřikrývejte je poklicí ani fólií.
• Při vyjímání pokrmu z trouby použijte chňapky.
22 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
5/16/2018 12:33:39 PM
Používání funkce odstranění pachu
Používání funkce oblíbené
Tuto funkci použijte po přípravě aromatických pokrmů nebo pokud je uvnitř trouby mnoho kouře.
Pokud často připravujete nebo ohříváte stejné typy pokrmů, lze uložit doby přípravy a stupně výkonu
do paměti trouby, takže není nutné je vždy znovu nastavovat.
Můžete uložit dvě různá nastavení.
1. Nastavte program vaření jako obvykle (doba vaření
a výkonový stupeň) a v případě potřeby se znovu
podívejte na stránku ohřevu/vaření.
2
2. Stiskněte tlačítko Favorite (Oblíbené) a poté
otočením voliče zvolte program, který chcete uložit.
P1: První nastavení
P2: Druhé nastavení
Nejprve vyčistěte vnitřní prostor trouby.
1
Po dokončení čištění stiskněte tlačítko Deodorization
(Odstranění pachu). Ihned po stisknutí tlačítka
Deodorization (Odstranění pachu) automaticky začne
operace. Po dokončení trouba čtyřikrát pípne.
POZNÁMKA
• Doba odstraňování pachu je nastavena na 5 minut. Každým stisknutím tlačítka START/+30s se tato
doba prodlouží o 30 sekund.
• Maximální doba trvání funkce odstraňování pachu je 15 minut.
Používání funkce dětská pojistka
3
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem Dětská pojistka. Ten umožňuje troubu
„uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit děti a nekompetentní osoby.
1. Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Child Lock (Dětská
pojistka).
1
Výsledek:
2
• Trouba se zamkne (nelze volit žádné funkce).
• Na displeji se zobrazí „L“.
2. Chcete-li troubu odemknout, stiskněte na 3 sekundy
tlačítko Child Lock (Dětská pojistka).
Výsledek:Poté můžete troubu normálně používat.
3
POZNÁMKA
Příklad:
Chcete uložit Mikrovlnný režim, výkon 600 W a 3 minuty jako P1.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný režim).
2. Otočením voliče nastavte výkon na 600 W. Poté stiskněte tlačítko Výběr/Hodiny.
3. Otočením voliče nastavte dobu vaření na 3 minuty.
4. Stiskněte tlačítko Favorite (Oblíbené) a vyberte P1.
5. Stisknutím tlačítka Výběr/Hodiny nebo START/+30s nastavení dokončíte.
Čeština 23
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
5/16/2018 12:33:40 PM
Používání trouby
3. Stisknutím tlačítka Výběr/Hodiny nastavení
dokončíte. Nebo stisknutím tlačítka START/+30s
program okamžitě spustíte.
Výsledek:Vaše nastavení je nyní uloženo v paměti
trouby.
Používání trouby
Používání oblíbeného nastavení
Vypnutí zvukového signálu
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Favorite (Oblíbené) a poté
otočením voliče zvolte program.
1
P1: První nastavení
P2: Druhé nastavení
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
1
2
1
2. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek:Pokrm se připravuje podle požadavku.
1. Stiskněte současně tlačítka Child Lock (Dětská
pojistka) a STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek:Trouba přestane vydávat zvukové
signály.
2. Zvukový signál lze opětovně zapnout současným
stisknutím tlačítek Child Lock (Dětská pojistka)
a STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek:Normální funkce trouby se obnoví.
1
2
Používání trouby
2
24 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
5/16/2018 12:33:40 PM
Pokyny pro výběr nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout. Použité
nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat.
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
• Stolní nádobí do trouby
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové zdobení.
• Jemné skleněné nádobí
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo tekutin.
Tenké sklo může při náhlém zahřátí prasknout nebo
se roztříštit.
• Zavařovací sklenice
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro ohřívání.
• Nádobí
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku nebo požár.
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti.
V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak se mají používat
v mikrovlnné troubě.
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
Alobal
✓✗
Sklo
Poznámky
Lze jej použít v malém množství k ochraně částí
pokrmů před převařením. Při použití příliš velkého
množství alobalu nebo v případě, že je alobal
příliš blízko stěny trouby, může dojít ke vzniku
elektrického oblouku.
✓
Nepředehřívejte jej delší dobu než 8 minut.
Čínský porcelán
a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní
porcelán jsou obvykle vhodné, pokud nemají
kovové zdobení.
Jednorázové nádobí
z polyesterového
kartonu
✓
V těchto nádobách jsou baleny některé mražené
potraviny.
Kovy
Papír
• Talíře, kelímky
a kuchyňské utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro
absorpci přebytečné vlhkosti.
• Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Nádoby
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný proti teplu.
Některé plasty se při vysokých teplotách mohou zkroutit
nebo ztratit barvu. Nepoužívejte melaminové plasty.
• Potravinová fólie
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se dotýkat
potraviny. Při odstraňování fólie buďte opatrní,
protože bude unikat horká pára.
• Sáčky do mrazničky
✓✗
Pouze jsou-li vhodné pro vaření nebo mikrovlnnou
troubu. Nesmí být vzduchotěsné. V případě potřeby
propíchněte vidličkou.
Voskový papír nebo
papír odolný proti tukům
✓
Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění
postříkání.
Plasty
Balení potravin rychlého
občerstvení
• Polystyrénové kelímky
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při přehřátí se
polystyrén může roztavit.
• Papírové sáčky nebo
noviny
✗
Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír
nebo kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
✓
: Doporučené
✓✗
: Buďte opatrní
✗
: Nebezpečné
Čeština 25
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
5/16/2018 12:33:40 PM
Pokyny pro výběr nádobí
Opékací talíř
Poznámky
Pokyny pro přípravu pokrmů
Mikrovlny
Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr obsažené v potravinách.
Energie je těmito látkami absorbována.
Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul v potravinách. Rychlý pohyb těchto molekul vytváří tření a
výsledkem je uvaření potraviny.
Ohřev tekutin a potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Pokrm
Nápoje (Káva, Čaj
a Voda)
Vaření
Polévka (Chlazená)
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá řada potravin, například čerstvá nebo mražená zelenina,
ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny, luštěniny, ryby a maso. V mikrovlnné troubě je možné připravovat i
omáčky, pudink, polévky, pudinky vařené v páře, konzervy a čatní. Obecně řečeno je mikrovlnné vaření
ideální pro všechny potraviny, které lze běžně připravit na varné desce. Například rozpouštění másla
nebo čokolády (viz kapitola obsahující tipy, techniky a rady).
Dušený pokrm
(Chlazený)
Zakrývání během vaření
Těstoviny s omáčkou
(Chlazené)
Doby odstavení
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota v pokrmu.
Doba (min)
150 ml (1 šálek)
250 ml (1 hrnek)
800 W
1 až 1½
1½ až 2
250 g
800 W
3 až 3½
Pokyny
Nalijte polévku do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Po ohřátí dobře zamíchejte. Znovu zamíchejte před podáváním.
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě:
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi důležité, protože odpařená voda stoupá ve formě páry a
přispívá tak k procesu vaření. Pokrm lze zakrýt například keramickým talířem, plastovým víkem nebo
potravinovou fólií.
Napájení
Pokyny
Nalijte do keramického šálku a ohřívejte nezakryté. Položte šálek/
hrnek doprostřed otočného talíře. Během doby odstavení je ponechte
v mikrovlnné troubě a dobře zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí umožňovat průchod mikrovlnné energie. Mikrovlny
se odrážejí od kovů, například od nerezové oceli, hliníku a mědi, ale dokáží proniknout keramikou,
sklem, porcelánem a plasty a také papírem a dřevem. Z tohoto důvodu se pokrmy nikdy nesmějí vařit
v kovových nádobách.
Velikost porce
Plněné těstoviny
s omáčkou (Chlazené)
350 g
600 W
5½ až 6½
Pokyny
Vložte dušený pokrm do hlubokého keramického talíře. Zakryjte
plastovým víkem. Během ohřevu občas zamíchejte a znovu zamíchejte
před odstavením a poté před podáváním. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
350 g
600 W
4½ až 5½
Pokyny
Těstoviny (např. špagety nebo nudle) dejte na mělký keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Před
podáváním zamíchejte. Nechte 3 minuty odstát.
350 g
600 W
5 až 6
Pokyny
Plněné těstoviny (např. ravioli, tortellini) dejte do hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým víkem. Během ohřevu občas zamíchejte a
znovu zamíchejte před odstavením a poté před podáváním. Nechte
3 minuty odstát.
26 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
5/16/2018 12:33:40 PM
Odstraňování problémů a informační kódy
Pokrm
Pokrm na talíři
(Chlazený)
Těstoviny (Mražené)
(Cannelloni, Makaróny,
Lasagne)
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
Odstraňování problémů
350 g
600 W
5½ až 6½
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Pokyny
Pokrm tvořený 2 až 3 chlazenými složkami umístěte na keramickou
misku. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Nechte
3 minuty odstát.
400 g
450 W
16 až 16½
Pokyny
Vložte mražené těstoviny do malé mělké obdélníkové mísy
z ohnivzdorného skla. Položte nádobu přímo na otočný talíř. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Problém
Příčina
Akce
Obecné
Tlačítka nelze řádně
stisknout.
Odstraňte cizí látku a zkuste to
znovu.
U dotykových modelů: Na vnějším
povrchu je vlhkost.
Otřete vlhkost z vnějšího povrchu.
Je aktivována dětská pojistka.
Deaktivujte dětskou pojistku.
Nezobrazuje se čas.
Je zapnuta funkce Eco (úspora
energie).
Vypněte funkci Eco.
Trouba nefunguje.
Není přiváděno napájení.
Ujistěte se, zda je přiváděno
napájení.
Dvířka jsou otevřená.
Zavřete dvířka a zkuste to znovu.
Bezpečnostní mechanismus
otvírání dvířek je pokryt cizí
látkou.
Odstraňte cizí látku a zkuste to
znovu.
Uživatel otevřel dvířka, aby mohl
obrátit připravovaný pokrm.
Po obrácení pokrmu stiskněte
znovu tlačítko START/+30s, čímž
spustíte provoz.
Trouba se za provozu
sama vypne.
Čeština 27
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
5/16/2018 12:33:40 PM
Odstraňování problémů a informační kódy
Mezi tlačítka se mohla dostat cizí
látka.
Odstraňování problémů a informační kódy
Problém
Za provozu se vypne
napájení.
Příčina
Akce
Trouba vařila po velmi dlouhou
dobu.
Po velmi dlouho trvajícím vaření
nechte troubu vychladnout.
Chladicí ventilátor nefunguje.
Poslouchejte, zda uslyšíte zvuk
chladicího ventilátoru.
Pokusili jste se spustit troubu,
aniž by byl uvnitř nějaký pokrm.
Vložte pokrm do trouby.
Trouba nemá dostatečný prostor
pro ventilaci.
Na přední a zadní straně trouby
jsou sací/odváděcí otvory sloužící
pro ventilaci.
Zachovejte mezery stanovené
v pokynech pro instalaci výrobku.
Odstraňování problémů a informační kódy
V jedné zásuvce se používá
několik zástrček napájecích
kabelů.
Vyhraďte jednu zásuvku, která se
bude používat pouze pro troubu.
Za chodu trouby se
ozývají zvuky bouchání
a trouba nefunguje.
Zvuky bouchání mohou být
způsobeny vařením hermeticky
uzavřeného pokrmu nebo
použitím nádoby s poklicí.
Nepoužívejte utěsněné nádoby,
neboť mohou během vaření
explodovat z důvodu zvětšení
objemu obsahu.
Vnější povrch trouby je
za provozu příliš horký.
Trouba nemá dostatečný prostor
pro ventilaci.
Na přední a zadní straně trouby
jsou sací/odváděcí otvory sloužící
pro ventilaci. Zachovejte mezery
stanovené v pokynech pro instalaci
výrobku.
Na troubě jsou položené
předměty.
Odstraňte z horní plochy trouby
veškeré předměty.
Mezi dvířky a vnitřkem trouby
jsou zachyceny zbytky pokrmů.
Vyčistěte troubu a poté otevřete
dvířka.
Dvířka nelze řádně
otevřít.
Příčina
Akce
Ohřívání včetně funkce
udržování teploty
nefunguje správně.
Problém
Je možné, že trouba nefunguje,
vaří se přílišné množství pokrmu
nebo se používá nesprávné
nádobí.
Nalijte jeden hrnek vody do
nádoby vhodné pro vaření
v mikrovlnné troubě a spusťte na
1 až 2 minuty mikrovlnný režim,
čímž zkontrolujete, zda se voda
ohřála. Zmenšete množství pokrmu
a spusťte znovu funkci. Použijte
nádobu na vaření s plochým dnem.
Nefunguje funkce
rozmrazování.
Vaří se přílišné množství pokrmu.
Zmenšete množství pokrmu
a spusťte znovu funkci.
Vnitřní osvětlení je
ztlumené nebo se
nezapne.
Dvířka byla ponechána po
dlouhou dobu otevřená.
Vnitřní osvětlení se mohlo
automaticky vypnout při spuštění
funkce Eco. Zavřete a znovu
otevřete dvířka, nebo stiskněte
tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM).
Vnitřní osvětlení je pokryto cizí
látkou.
Vyčistěte vnitřek trouby
a zkontrolujte to znovu.
Při vaření se ozývá
pípání.
Pokud používáte funkci
automatického vaření, toto
pípání značí, že nastal čas
k obrácení pokrmu během jeho
rozmrazování.
Po obrácení pokrmu stiskněte
znovu tlačítko START/+30s, čímž
opět spustíte provoz.
Trouba není ve
vodorovné poloze.
Trouba je instalována na
nerovném povrchu.
Zajistěte instalování trouby na
rovném a stabilním povrchu.
Při vaření se objevují
jiskry.
Při funkcích trouby/rozmrazování
se používají kovové nádoby.
Nepoužívejte kovové nádoby.
Při připojení napájení se
trouba ihned uvede do
provozu.
Dvířka nejsou řádně uzavřená.
Zavřete dvířka a zkontrolujte to
znovu.
28 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
5/16/2018 12:33:40 PM
Problém
Příčina
Akce
Z trouby probíjí
elektrický proud.
Napájení nebo zásuvka nejsou
řádně uzemněny.
Ujistěte se, že napájení a zásuvka
jsou řádně uzemněny.
1. Kape voda.
2. Škvírou ve dvířkách
vystupuje pára.
3. V troubě zůstává
voda.
V závislosti na připravovaném
pokrmu se může vyskytovat voda
nebo pára. Nejedná se o závadu
trouby.
Nechte troubu vychladnout a poté ji
otřete suchou utěrkou.
Jas uvnitř trouby se
mění.
Jas se mění v závislosti na
změnách výstupního výkonu
závisejícího na spuštěné funkci.
Změny výstupního výkonu během
vaření nejsou známkou závady.
Nejedná se o závadu trouby.
Vaření skončilo, ale
chladicí ventilátor stále
běží.
Za účelem ventilace trouby
chladicí ventilátor nadále běží
ještě asi 3 minuty po skončení
vaření.
Nejedná se o závadu trouby.
Problém
Příčina
Akce
Otočný talíř
Při otáčení se otočný
talíř vychýlí ze svého
místa nebo se přestane
otáčet.
V troubě není otočný kruh nebo
není správně nasazen.
Instalujte otočný kruh a zkuste to
znovu.
Otočný talíř při otáčení
uvázne.
Otočný kruh není správně
nasazen, v troubě je příliš
mnoho pokrmu nebo je nádoba
příliš velká a dotýká se vnitřku
mikrovlnné trouby.
Upravte množství pokrmu
a nepoužívejte příliš velkou nádobu.
Otočný talíř při otáčení
drnčí a je hlučný.
Ke dnu trouby jsou přilepeny
zbytky pokrmů.
Odstraňte veškeré zbytky pokrmů
přilepené ke dnu trouby.
Během vaření v páře
je slyšet zvuk vařící se
vody.
V generátoru páry se ohřívá voda.
Nejedná se o závadu trouby.
Po ukončení vaření
v páře se ozývá
neobvyklý zvuk.
Po ukončení vaření v páře se
z generátoru páry odčerpává
voda.
Nejedná se o závadu trouby.
Nevytváří se pára.
Není nainstalován zásobník na
vodu.
Ujistěte se, že je zásobník na vodu
správně nainstalován.
V zásobníku na vodu není žádná
voda.
Naplňte zásobník vodou a zkuste
to znovu.
Pára
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
5/16/2018 12:33:41 PM
Odstraňování problémů a informační kódy
Čeština 29
Odstraňování problémů a informační kódy
Informační kód
Informační kód
C-d0
PŘÍČINA
Akce
Ovládací tlačítka jsou
stisknuta po dobu delší než
10 sekund.
Vyčistěte tlačítka a ujistěte se, že povrch
a okolí tlačítek jsou suché. Pokud se
problém znovu objeví, vypněte na nejméně
30 sekund mikrovlnnou troubu a pokuste se
znovu o nastavení. Pokud se problém znovu
vyskytne, obraťte se na místní středisko péče
o zákazníky společnosti SAMSUNG.
POZNÁMKA
V případě, že navržené řešení nevyřeší problém, obraťte se na místní středisko péče o zákazníky
společnosti SAMSUNG.
Technické údaje
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické údaje, tak tyto pokyny pro
uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor potvrzujeme, že trouba
Samsung MS23K3555** odpovídá níže uvedeným technologickým parametrům.
Model
MS23K3555**
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz AC
Spotřeba energie
Mikrovlnný režim
1150 W
Výstupní výkon
100 W / 800 W – 6 stupňů (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Rozměry (Š x V x H)
Vnější (včetně rukojeti)
Vnitřní prostor trouby
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrů
Hmotnost
Čistá
Přibližně 12,0 kg
Úroveň hluku
42 dBA
Technické údaje
30 Čeština
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
5/16/2018 12:33:41 PM
Poznámka
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
5/16/2018 12:33:41 PM
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby.
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04422J-00
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
5/16/2018 12:33:41 PM
Microwave Oven
User manual
MS23K3555**
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 1
5/16/2018 12:33:43 PM
Contents
Contents
Using the keep warm features
Using the deodorization features
Using the child lock features
Using the favorite features
To use the favorite setting
Switching the beeper off
22
23
23
23
24
24
Cookware guide
25
Cooking guide
26
Cleaning9
Replacement (repair)
9
Care against an extended period of disuse
9
Troubleshooting and information code
27
Oven features
Technical specifications
30
Information code
30
Safety instructions
3
Important safety instructions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
3
7
Installation
8
Accessories8
Installation site
8
Turntable8
Maintenance
9
10
Oven10
Control panel
10
Oven use
Troubleshooting27
11
How a microwave oven works
11
Checking that your oven is operating correctly
11
Cooking/Reheating12
Setting the time
12
Power levels and time variations
13
Adjusting the cooking time
13
Stopping the cooking
14
Setting the energy save mode
14
Using the healthy steam features
14
Using the auto cook features
18
Using the quick defrost features
21
2 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 2
5/16/2018 12:33:43 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
English 3
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 3
5/16/2018 12:33:43 PM
Safety instructions
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
•staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
•farm houses;
•by clients in hotels, motels and other residential environments;
•bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Safety instructions
Safety instructions
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
4 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 4
5/16/2018 12:33:43 PM
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Microwave warning
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1.Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2.Cover with a clean, dry dressing.
3.Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
English 5
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 5
5/16/2018 12:33:43 PM
Safety instructions
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Safety instructions
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Safety instructions
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
•Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
•Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
•Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired
by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
•All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
6 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 6
5/16/2018 12:33:43 PM
Limited warranty
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
Product group definition
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment
of material, and EDM and arc welding equipment.
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working
life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office,
for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
English 7
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 7
5/16/2018 12:33:43 PM
Safety instructions
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
•Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
•A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
01
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
Installation
02
03
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting to the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface; it
can be easily removed for
cleaning.
03 Glass steamer see page 17-18.
Purpose: The glass steamer when
using healthy steam function.
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
20 cm
above
85 cm of the
floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
•Select a flat, level surface approx. 85 cm
above the floor. The surface must support
the weight of the oven.
•Secure room for ventilation, at least 10 cm
from the rear wall and both sides, and
20 cm from above.
•Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
•Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need to
use.
•Wipe the interior and the door seal with a
damp cloth before using your oven for the
first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
8 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 8
5/16/2018 12:33:44 PM
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
Care against an extended period of disuse
•If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
•Take caution not to spill water into the oven vents.
•Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
•After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 9
5/16/2018 12:33:44 PM
Maintenance
1.With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2.Heat the oven for 10 minutes at max power.
3.When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door
and clean the cooking chamber.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
•If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do
not replace it yourself.
•If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Oven features
Control panel
Oven
01
02
03
04
Oven features
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01 Door handle
02 Door
03 Ventilation holes
04 Light
05 Door latches
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Safety interlock holes
11
01 Healthy Steam
02 Auto Cook
03 Quick Defrost
04 Keep Warm
05 Microwave
06 Deodorization
07 Child Lock
08 Favorite
09 Dial Knob (Weight/Serving/Time)
10 Select/Clock
11 STOP/ECO
12 START/+30s
10
12
10 Control panel
10 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 10
5/16/2018 12:33:45 PM
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the page 27 to 30.
•Defrost
•Reheat
•Cook
NOTE
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 800 W)
is used, the water takes longer to boil.
Cooking principle.
Open the oven door by pulling the handle.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the START/+30s button and set the
time to 4 or 5 minutes, by pressing the
START/+30s button the appropriate number
of times.
Result: The oven heats the water for 4 or
5 minutes.
The water should then be boiling.
NOTE
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when
you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in
this booklet must therefore be respected to ensure:
•Even cooking of the food right to the centre.
•The same temperature throughout the food.
English 11
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 11
5/16/2018 12:33:45 PM
Oven use
1.The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and are
distributed uniformly as the food rotates
on the turntable. The food is thus cooked
evenly.
2.The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
•Quantity and density
•Water content
•Initial temperature (refrigerated or not)
Oven use
Cooking/Reheating
Setting the time
The following procedure explains how to cook or reheat food.
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
CAUTION
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1.Press the Microwave button.
Result: The 800 W (Maximum cooking
power) indications are displayed:
1
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
•When you first install your microwave oven
•After a power failure
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
(microwave mode)
2. Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (Refer to the power
level table.)
And then press the Select/Clock button.
2
Oven use
3
4
3.Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
Result: The cooking time is displayed.
4.Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking
starts and when it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
1.Press the Select/Clock button.
1
2
3
4
5
2.Set the 24-hour or 12-hour notation by
turning the Dial Knob. And then press the
Select/Clock button.
3.Turn the Dial Knob to set the hour. And
then press the Select/Clock button.
4.Turn the Dial Knob to set the minute.
5.When the right time is displayed, press
the Select/Clock button to start the clock.
Result: The time is displayed whenever
you are not using the microwave
oven.
12 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 12
5/16/2018 12:33:46 PM
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
Power level
Percentage
Output
100 %
800 W
MEDIUM HIGH
75 %
600 W
MEDIUM
56 %
450 W
MEDIUM LOW
38 %
300 W
DEFROST
23 %
180 W
LOW
13 %
100 W
HIGH
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
Method 1
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
•Example: To add three minutes, press the
START/+30s button six times.
2
1
Method 2
Just turning Dial Knob to adjust cooking
time.
•To increase cooking time, turn to right and
to decrease cooking time, turn to left.
English 13
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 13
5/16/2018 12:33:46 PM
Oven use
If you select a...
•Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
•Increase the remaining cooking time
Oven use
Stopping the cooking
Using the healthy steam features
You can stop cooking at any time so that you can:
•Check the food
•Turn the food over or stir it
•Leave it to stand
The Healthy Steam features has 17 pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the number
of servings by turning the Dial Knob. You can Healthy Steam cook with glass
steamer.
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
Completely
CAUTION
Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the glass steamer with food in the centre of the turntable.
1.Press the Healthy Steam button.
1
2.Select the Healthy or Asian Features by
turning the Dial Knob. And then press the
Select/Clock button.
1 - Healthy
2 - Asian Features
3.Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
2
Oven use
Setting the energy save mode
3
The oven has an energy save mode.
•Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
•To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The oven
is ready for use.
4
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
5
4.Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
5.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the preprogrammed setting
selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
14 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 14
5/16/2018 12:33:46 PM
The following two table present 17 healthy/asian cooking features. It contains
its recommended weight per item, standing times after cooking and appropriate
recommendations.
CAUTION
Code/Food
Serving Size
Rinse and peel the potatoes and cut
into a similar size. Add 100 ml water
into the glass steamer. Put the potatoes
on the insert tray in the glass steamer.
Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-6
Frozen Vegetable
150 g
300 g
Add 100 ml water into the glass steamer.
Put the frozen vegetable on the insert
tray in the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-7
Fruit Compote
300 g
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears,
plums, apricots, mangoes or pineapple)
after peeling, washing and cutting into
similar sizes or cubes. Add 100 ml
water into the glass steamer. Put fruits
on the insert tray in the glass steamer.
Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-8
White Rice
200 g
Put the white rice into the glass steamer.
Add 400 ml cold water. Cover with lid.
After cooking, stand for 5 minutes.
1-9
Steamed Beef
200 g
400 g
Cut beef steak into cubes or weigh the
minced beef and make a ball shape
(each Ø25 mm). Add 100 ml water into
the glass steamer. Insert tray and put the
beef in the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1.Healthy
Serving Size
1-1
Broccoli Florets
150 g
300 g
Instructions
Rinse and clean fresh broccoli and
prepare florets. Add 100 ml water into
the glass steamer. Put the broccoli on
the insert tray in the glass steamer.
Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-2
Sliced Carrots
200 g
400 g
Rinse and clean fresh carrots. Add 100
ml water into the glass steamer. Put the
carrots on the insert tray in the glass
steamer. Cover with lid. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
1-3
Cauliflower
Florets
200 g
400 g
Rinse and clean fresh cauliflowers and
prepare florets. Add 100 ml water into
the glass steamer. Put the cauliflowers
on the insert tray in the glass steamer.
Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-4
Cubed Pumpkin
200 g
400 g
Weigh the fresh pumpkins, washing and
cutting into similar sizes or cubes. Add
100 ml water into the glass steamer.
Put the pumpkins on the insert tray in
the glass steamer. Cover with lid. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
English 15
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 15
5/16/2018 12:33:47 PM
Oven use
250 g
500 g
Use oven gloves while taking out.
Code/Food
Instructions
1-5
Peeled Potatoes
Oven use
Serving Size
Instructions
Serving Size
Instructions
1-10
Salmon Fillets
Code/Food
200 g
400 g
Rinse fish and add 1 tbsp. lemon juice.
Add 100 ml water into the glass steamer.
Put salmon fillets on insert tray into
the glass steamer. Cover with lid. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
2-4
Green, Leafy
Vegetable
125 g
250 g
Add 100 ml water into the glass steamer.
Rinse the spinach or pak choi. Put them
on the inset tray into glass streamer.
Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
1-11
Chicken Breasts
250 g
500 g
Rinse pieces and snick on surface of skin.
Add 100 ml water into the glass steamer.
Put the chicken breasts on the insert tray
into glass steamer. Cover with lid. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
2-5
Steamed Eggs
300 g
Put 3 eggs, 250 ml water, chicken stock,
a pinch of salt, and 10 ml oil in the
glass steamer. Stir slowly with spoon.
Cover with lid. After cooking, stand for
2-3 minutes.
2-6
Steamed Prawns
300 g
Add 100 ml water into the glass steamer.
Rinse the fresh prawns and sprinkle with
lemon juice. Put them on the insert tray
into the glass streamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
2.Asian Features
Code/Food
Serving Size
Instructions
Oven use
2-1
Sliced Chicken
Porridge
650 g
Cut the 150 g chicken thigh into slices,
mix with corn starch, Add 400 ml water
and chicken stock into glass steamer.
Put chicken slices and 100 g of basmati
or thai rice into glass steamer. Cover
with lid. After cooking, stir and stand for
2-3 minutes.
2-2
Steamed White
Fish
250 g
500 g
Rinse the cod under cold water. Sprinkle
with 1 tsp. salt and a few grind of pepper.
Drizzle with 1 tbsp. soy sauce and
refrigerate for 30 minutes. Add 100 ml
water into the glass steamer. Arrange 2-4
fillets in a single layer on the insert tray
and place in the glass steamer. Cover with
lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
2-3
Steamed Frozen
Dumpling
200 g
Add 100 ml water into the glass steamer.
Put the frozen dumpling on the insert
tray, in the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
Code/Food
16 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 16
5/16/2018 12:33:47 PM
Glass steamer cooking guide
Maintenance:
The Glass Steamer is based on the principle of steam cooking, and is designed for
fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record time, while
preserving their nutritional values.
The Microwave Glass steamer set is made up of 3 items:
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not use abrasive
pads.
CAUTION
NOTE
•Your steamer can be washed in a dishwasher.
•Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal and not a
manufacturing fault.
Bowl
Silcon plate
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 200 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
Oven use
Conditions of use:
CAUTION
•Do not use:
•clean with wet towel or place on a wet surface when the glass is hot.
•place on a direct flame.
•Take caution when removing the Glass Steamer because the handle becomes
very hot. Make sure to use oven gloves.
•By the time cooking is complete, the Glass Steamer is filled with steam, causing
a risk of burns. Do not put your face close to the container, and make sure to use
oven gloves when taking off the lid.
NOTE
•Wash all parts well in soapy water before first use.
•To find out auto cooking, please refer to the “Using the healthy steam features”
page.
English 17
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 17
5/16/2018 12:33:47 PM
Oven use
Use & Care (Microwave, Oven)
Using the auto cook features
•This product is made out of heat-resistant glass which is oven and microwave
safe.
•Do not heat for a long time or preheat an empty glass container.
•Do not microwave oily foods for a long time.
•Defrost before placing in a pre-heated oven to prevent breakage.
•Do not clean with wet towel, or place on a wet surface when the glass is hot.
•Do not place on a direct flame.
•Use oven mitts when taking out of oven or microwave to avoid burns.
•Do not cover the container with foil when microwaving.
•Do not place frozen container in a rice cooker for a long time.
•Silicone may deform at over 260 °C.
The Auto Cook features has 20 pre-programmed cooking times. You do not need to
set either the cooking times or the power level.
You can adjust the type of the serving by turning the Dial Knob.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1.Press the Auto Cook button.
1
Use & Care (Usage)
Oven use
•Be aware of the following before using the product.
•Check for cracks and chips before use.
(Do not use chipped or cracked containers for it has higher chance of breaking)
•Wash with care, as glasses are easily broken
•Use neutral detergent and soft sponge.
•Do not use harsh brush, abrasive detergent or sponges made out of steel and
nylon for it may damage the product.
•Do not grip with too much pressure to prevent damage and injury.
•Do not smack the container with hard objects such as spoons for it may cause
cracks.
•Instruct Use & Care before used by children.
•Use only for the original purpose intended.
•Strong impact may break the product. Be aware of injury from broken pieces.
2.Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
And then press the Select/Clock button.
2
3
3.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
18 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 18
5/16/2018 12:33:48 PM
The following table presents quantities and appropriate instructions about 20 preprogrammed cooking options. Those programmes are running with microwave
energy only.
Code/Food
Serving size
300-350 g
2
Chilled
Ready Meal
400-450 g
3
Chilled
Vegetarian Meal
300-350 g
4
Chilled
Vegetarian Meal
400-450 g
5
Broccoli
6
Carrots
250 g
250 g
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme
is suitable for meals consisting of
3 components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dishes like
potatoes, rice or pasta). Stand for
2-3 minutes.
Put meal on a ceramic plate and
cover with microwave cling film.
This programme is suitable for meals
consisting of 2 components (e.g. spaghetti
with sauce or rice with vegetables). Stand
for 2-3 minutes.
Rinse and clean fresh broccoli and
prepare florets. Put them evenly into a
glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tbsp.)
water when cooking for 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
Rinse and clean carrots and prepare even
slices. Put them evenly into a glass bowl
with lid. Add 30 ml (2 tbsp.) water when
cooking for 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
Serving size
Instructions
250 g
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp.) water when cooking 250
g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
8
Spinach
150 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass
bowl with lid. Do not add water. Put bowl
in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
9
Corn on the Cob
250 g
Rinse and clean corn on the cob and
put into an oval glass dish. Cover with
microwave cling film and pierce film.
Stand for 1-2 minutes.
10
Peeled Potatoes
250 g
Wash and peel the potatoes and cut into
a similar size. Put them into a glass bowl
with lid.
Add 45-60 ml (3-4 tbsp.) water. Put bowl
in the centre of turntable. Cook covered.
Stand for 2-3 minutes.
11
Brown Rice
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water
(250 ml).
Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
5-10 minutes.
English 19
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 19
5/16/2018 12:33:48 PM
Oven use
1
Chilled
Ready Meal
Instructions
Code/Food
7
Green Beans
Oven use
Code/Food
Serving size
Instructions
12
Wholemeal
Macaroni
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add 500 ml hot boiling water, a pinch
of salt and stir well. Cook uncovered.
Stir before standing time and drain
thoroughly afterwards. Stand for
1 minutes.
13
Quinoa
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water
(250 ml).
Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
1-3 minutes.
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water
(250 ml).
Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
2-5 minutes.
15
Chicken Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce
film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
16
Turkey Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce
film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
17
Fresh Fish Fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate,
add 1 tbsp. lemon juice. Cover with
microwave cling film. Pierce film. Put dish
on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
Oven use
14
Bulgur
Code/Food
Serving size
Instructions
18
Fresh Salmon Fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate,
add 1 tbsp. lemon juice. Cover with
microwave cling film. Pierce film. Put dish
on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
19
Fresh Prawns
250 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add
1 tbsp. lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
Stand for 1-2 minutes.
20
Fresh Trout
200 g
Put 1 fresh whole fish into an ovenproof
dish. Add a pinch salt, 1 tbsp. lemon juice
and herbs. Cover with microwave cling
film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
20 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 20
5/16/2018 12:33:48 PM
Using the quick defrost features
The Quick Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, frozen
vegetable and frozen bread. The defrost time and power level are set
automatically. You simply select the programme and the weight.
NOTE
Use only containers that are microwave-safe.
The following table presents the various Quick Defrost programmes, serving size,
standing times and appropriate instructions. Remove all kind of package material
before defrosting. Place meat, poultry, fish, vegetable and bread on a flat glass
dish or ceramic plate.
Code/Food
Serving size
Shield the edges with aluminium foil. Turn
the meat over, when the oven beeps. This
programme is suitable for beef, lamb, pork,
steaks, chops, minced meat.
Stand for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium
foil. Turn the poultry over, when the oven
beeps. This programme is suitable for whole
chicken as well as for chicken portions.
Stand for 20-60 minutes.
2.Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
2
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over, when the
oven beeps. This programme is suitable for
whole fishes as well as for fish fillets.
Stand for 20-60 minutes.
3
4
5
3.Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
4.Press the START/+30s button.
Result:
•Defrosting begins.
•The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5.Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
Result:
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
4
Vegetable
200-1500 g
Spread frozen vegetable evenly into a flat
glass dish. Turn over or stir the frozen
vegetable, when the oven beeps.
This programme is suitable for all kind of
frozen vegetable. Stand for 5-20 minutes.
English 21
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 21
5/16/2018 12:33:48 PM
Oven use
200-1500 g
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1.Press the Quick Defrost button.
1
Instructions
1
Meat
Oven use
Code/Food
5
Bread
Serving size
Instructions
200-1500 g
Put bread horizontally on a piece of kitchen
paper and turn over, as soon as the oven
beeps. Place cake on a ceramic plate and
if possible, turn over, as soon as the oven
beeps. This programme is suitable for all
kinds of bread, sliced or whole, as well as
for bread rolls and baguettes. Arrange bread
rolls in a circle. This programme is suitable
for all kinds of yeast cake, biscuit, cheese
cake and puff pastry. It is not suitable for
short/ crust pastry, fruit and cream cakes
as well as for cake with chocolate topping.
Stand for 10- 30 minutes.
Using the keep warm features
The Keep Warm feature keeps food hot until it’s served. Use this function to keep
food warm until ready to serve.
NOTE
The maximum Keep Warm time is 99 minutes.
1.Press the Keep Warm button.
1
2.Turning the Dial Knob button if you want
to set the warming time.
3.Press the START/+30s button.
•To stop warming the food, open the
door or press STOP/ECO button.
2
Oven use
3
CAUTION
•Do not use this function to reheat cold foods. This programmes are for keeping
food warm that has just been cooked.
•Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it
will continue to cook. Warm food spoils more quickly.
•Do not cover with lids or plastic wrap.
•Use oven gloves when taking out food.
22 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 22
5/16/2018 12:33:48 PM
Using the deodorization features
Using the favorite features
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the
oven interior.
If you often cook or reheat the same types of dishes, you can store the cooking
times and power levels in the oven’s memory, so that you do not have to reset
them each order.
You can store two different setting.
1.Set your cooking programme as usual
(cooking time and power level) see
Cooking/Reheating page again if
2
necessary.
2.Press Favorite button, then select the
program that you want to save by
turning the Dial Knob.
P1 : First setting
P2 : Second setting
First clean the oven interior.
1
Press the Deodorization button after
you have finished cleaning. As soon as
you press the Deodorization button, the
operation will start automatically. when it
has finished, the oven beeps four times.
NOTE
•The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by 30
seconds whenever the START/+30s button is pressed.
•The maximum deodorization time is 15 minutes.
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
1.Press the Child Lock button for
3 seconds.
1
Result:
2
•The oven is locked (no functions can be
selected).
•The display shows “L”.
2.To unlock the oven, press the Child Lock
button for 3 seconds.
Result: The oven can be used normally.
3
3
NOTE
Example : If you want to store Microwave mode, Power 600 W and 3 minutes on
P1.
1.Press the Microwave button.
2.Set the power 600 W by turning the Dial Knob. And then press the
Select/Clock button.
3.Set the cooking time 3 minutes by turning the Dial Knob.
4.Press Favorite button, then select the P1.
5.Press the Select/Clock or START/+30s button to finish the setting.
English 23
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 23
5/16/2018 12:33:49 PM
Oven use
3.Press the Select/Clock button to finish
the setting. Or, press the START/+30s
button to start the program immediately.
Result: Your setting are now stored in
the oven’s memory.
Using the child lock features
Oven use
To use the favorite setting
Switching the beeper off
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1.Press Favorite button, then select the
program by turning the Dial Knob.
1
P1 : First setting
P2 : Second setting
You can switch the beeper off whenever you want.
1.Press the Child Lock and STOP/ECO
1
button at the same time.
2
Result: The oven does not beep to
indicate the end of a function.
2.To switch the beeper back on, press the
Child Lock and STOP/ECO button again at
the same time.
Result: The oven operates normally.
1
2.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked as requested.
1
2
2
Oven use
24 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 24
5/16/2018 12:33:49 PM
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Comments
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food packaging
Microwavesafe
Comments
Metal
•Dishes
✗
•Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
Paper
•Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•Recycled paper
✗
May cause arcing.
•Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
•Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Plastic
•Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
•Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
Wax or greaseproof paper
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
•Oven-to-tableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
•Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
Glassware
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
English 25
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 25
5/16/2018 12:33:49 PM
Cookware guide
Aluminum foil
Cookware
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Serving Size
Power
Time (min.)
Drinks (Coffee, Tea
and Water)
150 ml (1 cup)
250 ml (1 mug)
800 W
1-1½
1½-2
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup/ mug in
the centre of turntable. Keep in microwave oven during
standing time and stir well. Stand for 1-2 minutes.
Cooking
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Cooking guide
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Soup (Chilled)
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
800 W
3-3½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating. Stir again before serving. Stand for
2-3 minutes.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing
and serving. Stand for 2-3 minutes.
Pasta with Sauce
(Chilled)
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
250 g
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Stand for 3 minutes.
350 g
600 W
5-6
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving. Stand
for 3 minutes.
26 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 26
5/16/2018 12:33:49 PM
Troubleshooting and information code
Food
Plated Meal
(Chilled)
Pasta (Frozen)
(Cannelloni,
Macaroni, Lasagne)
Serving Size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
400 g
450 W
16-16½
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex
dish. Put the dish directly on the turntable. Stand for
2-3 minutes.
Troubleshooting
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models: Moisture
is on the exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered in
foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the
food, press the START/+30s
button again to start
operation.
The oven stops
while in operation.
English 27
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 27
5/16/2018 12:33:50 PM
Troubleshooting and information code
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Troubleshooting and information code
Problem
Cause
Action
The power turns off
during operation.
The oven has been cooking
for an extended period of
time.
After cooking for an
extended period of time, let
the oven cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the oven
without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
Troubleshooting and information code
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
The door cannot be
opened properly.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the
top of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then
open the door.
Problem
Cause
Action
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave
for 1-2 minutes to check
whether the water is heated.
Reduce the amount of food
and start the function again.
Use a cooking container with
a flat bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door
or press the STOP/ECO
button.
The interior light is
covered by foreign matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this beeping
sound means it's time to
turn over the food during
thawing.
After turning over the
food, press the START/+30s
button again to restart
operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on an
uneven surface.
Make sure the oven is
installed on flat, stable
surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
28 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 28
5/16/2018 12:33:50 PM
Problem
Cause
Action
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power socket
is not properly grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
1.Water drips.
2.Steam emits
through a door
crack.
3.Water remains in
the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes
during cooking are not
malfunctions. This is not an
oven malfunction.
Cooking is finished,
but the cooling fan
is still running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
Problem
Cause
Action
Turntable
While turning, the
turntable comes out
of place or stops
turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and
then try again.
The turn table
drags while turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food
and do not use containers
that are too large.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Food residue is stuck to the
bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
I can hear water
boiling during
Vapour cooking
Water is heated using the
steam heater.
This is not an oven
malfunction.
There is an unusual
sound when I stop
Vapour cooking.
Water is being removed
from inside the steam
heater after Vapour
cooking has finished.
This is not an oven
malfunction.
Steam does not
come out.
The water supply tank is
not installed.
Make sure the water supply
tank is correctly installed.
There is no water in the
water supply tank.
Fill the tank with water and
try again.
Steam
English 29
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 29
5/16/2018 12:33:50 PM
Troubleshooting and information code
When power is
connected, the oven
immediately starts
to work.
Troubleshooting and information code
Technical specifications
Information code
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
Information code
C-d0
CAUSE
Control buttons
are pressed over
10 seconds.
Action
Clean the keys and check if there
is water on the surface around
key. If it occurs again, turn off the
microwave oven over 30 seconds
and try setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
NOTE
If the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors
testify, that the MS23K3555** oven of Samsung comply with the undermentioned
technological parameters.
Model
MS23K3555**
Power source
230 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
12.0 kg approx.
Noise Level
42 dBA
Technical specifications
30 English
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 30
5/16/2018 12:33:50 PM
Memo
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 31
5/16/2018 12:33:50 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04422J-00
MS23K3555EW_EO_DE68-04422J-00_PL+HU+SK+CZ+EN.indb 32
5/16/2018 12:33:50 PM
Download PDF

advertising