Samsung | MW87Y-S | Samsung MW87Y-S Používateľská príručka

t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
MIKROVLNNÁ RÚRA
Návod na použitie a inštaláciu
MW87Y
Mikrovlnná rúra ................................................................................2
Údaje o varení a peení sú informatívne.
Produkt je urený pre použitie v domácnosti.
Záruné podmienky strácajú svoju platnos, ak sa
zariadenie používa na iné úely ako na domáce, napr.
priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri
obchodných aktivitách.
Ovládací panel.................................................................................2
Príslušenstvo ...................................................................................2
Používanie tohto návodu .................................................................3
Bezpečnostné upozornenia .............................................................3
Inštalácia mikrovlnnej rúry ...............................................................4
Nastavenie času ..............................................................................5
Ako postupova˙ v prípade pochybností alebo problémov ...............5
Varenie/Ohrev..................................................................................6
Úrovne výkonu.................................................................................6
Zastavenie varenia ..........................................................................6
Nastavenie času varenia .................................................................7
Použitie funkcie Automatický ohrev.................................................7
Nastavenie funkcie Automatický ohrev............................................7
Použitie funkcie Automatické rozmrazovanie..................................8
Nastavenie funkcie Automatické rozmrazovanie.............................8
Použitie funkcie Výkonné varenie v pare.........................................9
Použitie funkcie Deodorizácia .......................................................10
Nastavenie času odstátia ..............................................................10
Použitie funkcie Voliteľné varenie..................................................10
Vypnutie zvukového signálu ..........................................................11
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry..................................11
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry ....................................................12
Čistenie mikrovlnnej rúry ...............................................................13
Skladovanie a údržba mikrovlnnej rúry..........................................13
Technické údaje.............................................................................14
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Mikrovlnná rúra
SK
RUKOVÄ
DVIEROK
VENTILAČNÉ
OTVORY
Ovládací panel
SVETLO
DISPLEJ
1
OTOČNÝ
DVIERKA
OVLÁDACÍ PANEL
PRSTENEC
OTOČNÝ TANIER
UZATVÁRACÍ
ZÁPADKY
SPOJKA
MECHANIZMUS
DVIEROK
DVIEROK
2
3
4
Príslušenstvo
Pod¾a konkrétneho modelu sa s rúrou dodáva aj rôzne príslušenstvo
vhodné na rôzne použitie.
1. Spojka, umiestnená nad hriadeľom motora v základni
mikrovlnnej rúry.
Účel :
Spojka otáča otočný tanier.
9
6
10
7
2. Otočný prstenec sa umiestni do stredu mikrovlnnej rúry.
Otočný prstenec je podložkou pre otočný
Účel :
tanier.
8
3. Otočný tanier sa umiestni na otočný prstenec tak, aby
výčnelok v strede zapadol do hnacieho člena.
Účel :
Otočný tanier slúži ako hlavná podložka pre
varnú nádobu; za účelom čistenia ho môžete
jednoducho vybra˙.
4. Nádoba pre výkonné varenie v pare, pozri str. 10.
Účel :
Plastovú nádobu použite pri funkcii výkonné
varenie v pare.
5
1. DISPLEJ
2. VÝBER AUTOMATICKÉHO
OHREVU
3. TLAČIDLO AUTOMATICKÉHO
VÝKONNÉHO ROZMRAZOVANIA
4. NASTAVENIE ČASU ODSTÁTIA
5. TLAČIDLO DEODORIZÁCIE
Mikrovlnnú rúru NIKDY nepoužívajte bez otočného taniera
a otočného prstenca.
2
11
6. VÝBER VÝKONNÉHO VARENIA
V PARE
7. NASTAVENIE HODÍN
8. TLAČIDLO STOP/ZRUŠENIE
9. NASTAVENIE ÚROVNE VÝKONU
10. TLAČIDLO VOLITEĽNÉ VARENIE
11. TLAČIDLO ŠTART/OTOČNÝ
OVLÁDAČ (Čas varenia,
hmotnos˙ a veľkos˙ porcie)
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Používanie tohto návodu
Bezpeènostné upozornenia
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru SAMSUNG. Tento Návod na
použitie a inštaláciu obsahuje cenné informácie o použití v tejto
mikrovlnnej rúre:
• Bezpeènostné upozornenia
• Príslušenstvo a vhodné nádoby do mikrovlnnej rúry
• Užitoèné tipy oh¾adom varenia
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE
BUDÚCE POUŽITIE.
Pred varením jedla alebo kvapalín v mikrovlnnej rúre overte, či sa
vykonali nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
•
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre mikrovlnné rúry.
NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby, obedné súpravy so zlatými alebo
striebornými ozdobami, grilovacie ihly, vidličky atď.
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnút’ elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže
následne poškodit’ rúru.
• Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, dávajte
pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.
• Malé množstvá jedla vyžadujú kratšie časy varenia alebo ohrievania.
Umožnenie normálnych časov môže spôsobit’ ich prehriatie alebo zhorenie.
• Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte zatvorené
dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
• Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobit’ oneskorené vyvretie, preto
musíte dávat’ pozor, keď manipulujete s nádobou.
Aby sa zabránilo v tejto situácii,po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti
aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnat’ teplota.
Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
* ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
* zakryte ho čistým suchým kusom látky,
* nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo plet’ové mlieka.
• NIKDY nádobu nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je širšia
pri hornom okraji ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny cez okraj.
Fľašky s úzkymi hrdlami môžu v prípade prehriatia vybuchnút’.
NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade
prehriatia môže fľaška vybuchnút’.
• Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešat’
alebo zatriast’ a teplota sa musí skontrolovat’ pred konzumáciou, aby sa
predchádzalo popáleninám.
• Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievat’ v
mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnút’, a to dokonca aj po skončení
mikrovlnného ohrievania.
Tiež neohrievajte vzduchotesné alebo vákuovo uzatvorené fľašky, poháriky,
nádoby, orechy v škrupinách, paradajky atď.
• Rúra sa musí pravidelne čistit’ a musia sa z nej odstraňovat’ akékoľvek zvyšky
jedál.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’ životnost’ zariadenia a
pravdepodobne mat’ za následok nebezpečnú situáciu.
• NEZAKRÝVAJTE ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa
vznietit’, pretože sa z rúry odsáva horúci vzduch. Rúra sa môže prehriat’ a
automaticky sa vypnút’. Nefunkčná bude až pokým sa dostatočne neochladí.
Na prednej strane tohto návodu je zobrazená mikrovlnná rúra a
ovládací panel, aby sa tlaèidlá dali ¾ahko nájsÿ.
V návode sú používané tri rôzne symboly.
Dôležité
Poznámka
Otoči˙
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE
MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU
MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobit’ nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládat’ rúru s otvorenými dvierkami,
upravovat’ bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo
čokoľvek vkladat’ do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte,
aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch
tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté
tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou
suchou handričkou.
(c) Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášt’ dôležité, aby sa
dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (ohnuté)
(2) pántov dvierok (rozbité alebo uvoľnené)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d) Rúru nemôže nastavovat’ ani opravovat’ ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
3
SK
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Dôležité bezpeènostné upozornenia
(pokraèovanie)
Inštalácia mikrovlnnej rúry
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch
musí byt’ dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnost’ rúry.
SK
•
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry VŽDY používajte chňapky, aby ste
predišli neúmyselnému popáleniu.
• NEDOTÝKAJTE sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa
rúra neschladí.
• Siet’ový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a siet’ový kábel
uchovávajte mimo ohrievaných povrchov.
Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený siet’ový kábel alebo
zástrčku.
• Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenost’ rúk.
Dôvod: Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobit’ obarenie.
• Počas prevádzky môžete počut’ praskanie (hlavne v prípade prepnutia do
režimu rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického napájania.
• NESPÚŠ AJTE mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Z bezpečnostných dôvodov
sa automaticky odpojí napájanie. Rúru môžete normálne prevádzkovat’ po
30 minútach bez činnosti.
Počas celej doby je dobré nechat’ v rúre pohárik s vodou. Voda absorbuje
mikrovlnnú energiu, ak sa rúra omylom spustí.
• Mikrovlnná rúra sa nemôže umiestnit’ do skrinky.
20 cm
nad
10 cm
po bokoch
•
•
1. Keď inštalujte svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru
za rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou.
2. Zo zariadenia vyberte všetky obalové materiály.
Umiestnite otočný krúžok a otočný tanier.
Skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča.
3. Toto zariadenie musí by˙ umiestnené tak, aby bol
zabezpečený jednoduchý prístup k sie˙ovej šnúre.
DÔLEŽITÉ
•
10 cm
za
Vašim det’om nemôžete NIKDY dovolit’ používat’ alebo sa hrat’ s mikrovlnnou
rúrou. Tiež ich nemôžete nechat’ bez dozoru v blízkosti zapnutej mikrovlnnej
rúry. Zaujímavé predmety pre deti nemôžete skladovat’ alebo skrývat’ rovno
nad rúrou.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami,
prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude
dozerat’ alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost’.
Deti by mali byt’ pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrat’ so
zariadením.
VAROVANIE:
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používat’ dovtedy,
kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE:
Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis alebo
opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením
sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE:
Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievat’ v uzatvorených nádobách, pretože
môžu vybuchnút’.
VAROVANIE:
Det’om dovoľte používat’ mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali
dostatočné pokyny na to, aby vedeli používat’ rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
4
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymenit’ za špeciálny
kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho
servisného technika.
Pre vašu osobnú bezpečnost’ zapojte kábel do trojkolíkovej
230 voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom.
Ak je poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa
vymenit’ za špeciálny kábel.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí,
ako napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte
dodržiavat’ technické údaje siet’ového napájania rúry a akýkoľvek
použitý predlžovací kábel musí dosahovat’ rovnaký štandard ako
siet’ový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Nastavenie èasu
Ako postupovaÿ v prípade pochybností alebo
problémov
Mikrovlnná rúra disponuje vstavanými hodinami. Èas je možné
zobraziÿ v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte. Èas je
potrebné nastaviÿ:
• Po nainštalovaní zariadenia
• Po výpadku elektrickej energie
SK
Ak sa vyskytne problém, ktorý je uvedený nižšie, pokúste sa ho
odstrániÿ niektorým z nasledujúcich spôsobov.
Bežný jav.
• Kondenzácia vo vnútri zariadenia.
• Prúd vzduchu okolo dvierok a okolo zariadenia.
• Svetelné odrazy okolo dvierok a okolo zariadenia.
• Para unikajúca popri dvierkach alebo z vetracích otvorov.
Nezabudnite upravi˙ nastavenie času pri zmene letného
a zimného času.
1. Pre zobrazenie
času v...
24-hodinovom formáte
12-hodinovom formáte
Stlačte tlačidlo
.
Zariadenie nezačne pracova˙, keď stlačíte tlačidlo
• Sú dvierka správne zatvorené?
Jedenkrát
Dvakrát
Jedlo sa vôbec neohrieva
• Nastavili ste správne časovač a stlačili ste tlačidlo
?
• Sú dvierka správne zatvorené?
• Nepre˙ažili ste elektrickú sie˙ a nevypadli poistky alebo istič?
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte hodinu.
3. Stlačte tlačidlo
.
Jedlo sa ohrieva na príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu
• Je nastavený správny čas ohrevu pre dané jedlo?
• Je nastavená správna úroveň výkonu?
4. Otáčaním otočného ovládača nastavte minútu.
5. Stlačte tlačidlo
.
Vo vnútri zariadenia sa vyskytuje iskrenie, praskanie alebo elektrický oblúk
• Nepoužili ste nádobu s kovovou povrchovou úpravou?
• Nenechali ste vo vnútri zariadenia vidličku alebo iný kovový predmet?
• Nie je alobal príliš blízko vnútorných stien?
.
Zariadenie spôsobuje interferencie s rádiovým alebo televíznym signálom
• Keď je zariadenie v prevádzke, môže sa vyskytnú˙ slabá interferencia
s rádiovým alebo televíznym signálom. Je to bežný jav.
Riešenie: Umiestnite zariadenie ďalej od rádia, TVP alebo antény.
• Ak interferencia zasiahne mikroprocesor zariadenia, môže dôjs˙
k resetovaniu displeja. Odpojte sie˙ovú šnúru a znova ju zapojte.
Nastavte znova správny čas.
5
Ak problém pretrváva aj po vykonaní uvedených riešení,
kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Samsung.
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
SK
Varenie/Ohrev
Úrovne výkonu
Nasledovný postup popisuje, ako ohrievaÿ alebo variÿ jedlo.
Môžete si zvoliÿ z nasledujúcich úrovní výkonu.
Keï nechávate zariadenie bez dozoru, VŽDY najskôr skontrolujte
nastavenia ohrevu.
Vložte potravinu do stredu otoèného taniera. Potom zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Zobrazí sa 850W (maximálna úroveň výkonu):
Stláčajte tlačidlo
, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaná úroveň výkonu.
Jednotlivé úrovne výkonu sú uvedené
v tabuľke.
Úroveň výkonu
Výkon
VYSOKÁ
STREDNE VYSOKÁ
STREDNÁ
NIŽŠIA STREDNÁ
ROZMRAZOVANIE
NÍZKA / UDRŽA TEPLO
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte požadovaný čas
varenia.
Ak si zvolíte nižšiu úroveň výkonu, čas ohrevu musí by˙ dlhší.
Ak chcete predåžiÿ èas ohrevu otáèaním otoèného ovládaèa.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáča˙.
Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
Ak si zvolíte vyššiu úroveň výkonu, čas ohrevu musí by˙ kratší.
Čas
Čas sa zvyšuje po
Do 1 min.
1 - 3 min.
3 - 10 min.
10 - 20 min.
20 - 40 min.
40 - 99 min.
5s
10 s
30 s
1 min.
2 min.
5 min.
Mikrovlnnú rúru neuvádzajte do činnosti v prípade, že je prázdna.
Ak chcete jedlo ohrieva˙ krátky čas pri maximálnej úrovni výkonu
(850W), jednoducho stlačte tlačidlo +30s jedenkrát pre každých
30 sekúnd ohrevu. Zariadenie sa okamžite zapne.
Zastavenie varenia
Varenie môžete zastaviÿ kedyko¾vek, takže je možné skontrolovaÿ
jedlo.
1. Ak chcete ohrev dočasne pozastavi˙;
Otvorte dvierka.
Výsledok : Varenie sa pozastaví. Ak chcete ohrev
obnovi˙, zatvorte dvierka a stlačte znova
tlačidlo
.
2. Ak chcete varenie úplne zastavi˙:
Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Varenie sa zastaví.
Ak chcete zruši˙ nastavenia ohrevu, znova
stlačte tlačidlo Zruši˙ ( ).
6
Ľubovoľné nastavenia je možné zruši˙ stlačením tlačidla Zruši˙
( ) kedykoľvek pred začatím ohrevu.
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Nastavenie èasu varenia
Nastavenie funkcie Automatický ohrev
Èas varenia môžete predåžiÿ tak, že stlaèíte tlaèidlo +30s jedenkrát pre
každých 30 sekúnd èasu navyše.
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené jednotlivé programy funkcie
Automatický ohrev ako aj hmotnosti porcií, èasy odstátia
a odporúèania.
Stlačte tlačidlo +30s jedenkrát pre každých 30 sekúnd času
navyše.
Ak chcete čas varenia predĺži˙ alebo skráti˙ počas samotného
varenia, otočte otočný ovládač doprava alebo doľava.
Hmotnos˙
porcie
Čas
Odporúčania
odstátia
1.
300-350 g
400-450 g
3 min.
Jedlo položte na keramickú dosku a prikryte
ho potravinárskou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Tento program je vhodný pre
jedlá zložené z troch zložiek (napríklad mäso
s omáčkou, zelenina a prílohy, ako sú
zemiaky, ryža alebo cestoviny).
300 - 350 g 4 min.
400 - 450 g
Skontrolujte, či je jedlo (a jeho obal) vhodné
do mikrovlnnej rúry. Poprepichujte ochrannú
fóliu. Zmrazené jedlo položte do stredu
otočného taniera.
Tento program je vhodný pre jedlá zložené
z troch zložiek (napríklad mäso s omáčkou,
zelenina a prílohy, ako sú zemiaky, ryža alebo
cestoviny).
Polotovary
(chladené)
2.
Použitie funkcie Automatický ohrev
Polotovary
(Mrazené)
Funkcia Automatický ohrev má tri predprogramované èasy ohrevu.
Úroveò výkonu ani èas varenia nie je potrebné nastavovaÿ. Otáèaním
otoèného ovládaèa môžete nastaviÿ poèet porcií. Vložte potravinu do
stredu otoèného taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte jeden alebo viackrát tlačidlo Automatický ohrev
(
), čím nastavíte typ ohrievaného jedla.
150 ml
(1 pohár)
Káva, mlieko,
250 ml
čaj, voda
(1 šálka)
(izbová
teplota)
3.
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte veľkos˙ porcie.
(Pozri tabuľku vpravo.)
3. Stlačte tlačidlo
Výsledok : Spustí sa varenie. Po dokončení varenia:
1) Zariadenie zapípa 4x.
2) Ukončenie ohrevu je pripomínané každú
minútu 3-násobným pípnutím
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Kód / Typ
jedla
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.
7
1-2 min. Nalejte nápoj do keramického pohára
(150 ml) alebo do šálky (250 ml) a položte
ho do stredu otočného taniera.
Ohrievajte nezakryté.
Po zohriatí a tiež po čase odstátia ju
dôkladne premiešajte.
Pri vyberaní šálok postupujte opatrne (pozri
bezpečnostné upozornenia pre tekutiny).
SK
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
SK
Použitie funkcie Automatické rozmrazovanie
Nastavenie funkcie Automatické rozmrazovanie
Funkcia Automatické rozmrazovanie umožòuje rozmrazovaÿ mäso,
hydinu alebo ryby. Èas rozmrazovania a úroveò výkonu sa nastaví
automaticky.
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené jednotlivé programy funkcie
Automatický ohrev ako aj hmotnosti porcií, èasy odstátia
a odporúèania.
Pred rozmrazovaním odstráòte z jedla všetky obaly. Mäso, hydinu, ryby
položte na keramický tanier.
Používajte iba nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry.
Najskôr položte zmrazené jedlo do stredu otoèného taniera. Potom
zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Automatické rozmrazovanie (
Potravina
).
Čas
odstátia
Odporúčania
200-1500 g 15-60 min. Prikryte okraje alobalom. Keď zariadenie
zapípa, jedlo otočte.
Hydina
Tento program je vhodný pre mäso napr.
steaky, rezne alebo mleté mäso, kuracie
Ryby
prsty, celé kura alebo rybie filé.
Výsledok : Na displeji sa objaví nasledujúca indikácia:
Mäso
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte hmotnos˙
rozmrazovanej potraviny.
Maximálne je možné nastavi˙ hmotnos˙ 1500 g.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok :
Rozmrazovanie začne.
Rozmrazovanie zastane v polovici
nastaveného času a upozorní Vás, že je
potrebné jedlo obráti˙.
Pre dokončenie rozmrazovania stlačte
znova tlačidlo
.
Porcia
Jedlo je možné rozmrazova˙ aj manuálne. V takomto prípade
zvoľte funkciu Automatický ohrev alebo Automatické varenie
a nastavte úroveň výkonu na 180 W. Viac informácií je na str. 6
v kapitole „Varenie / Ohrev“.
8
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Použitie funkcie Výkonné varenie v pare
S funkciou Výkonné varenie v pare sa èas varenia nastaví
automaticky.
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené 4 Automatické programy funkcie
Výkonného varenia v pare, ako aj hmotnosti porcií, èasy odstátia a
odporúèania. Použite plastovú nádobu pre použitie pri výkonnom
varení v pare.
Otáèaním otoèného ovládaèa môžete nastaviÿ poèet porcií.
Použite plastovú nádobu pre použitie pri výkonnom varení v pare.
Najskôr umiestnite plastovú nádobu do stredu otoèného taniera
a zatvorte dvierka.
1. Stláčaním tlačidla Výkonné varenie v pare (
nastavte typ pripravovaného jedla.
)
Kód / Typ
jedla
Hmotnos˙ Čas
porcie
odstátia
Odporúčania
1.
250 g
375 g
4-5 min.
Vložte bielu ryžu (predvarenú) do plastovej
nádoby.
Pridajte 500 ml studenej vody, ak varíte 250 g
ryže a 750 ml studenej vody, ak varíte 375 g.
Zaklopte veko na plastovú nádobu. Po ukončení
varenia odstráňte vodu z dutiny použitím
kuchynského papiera.
100-150 g 2-3 min.
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Zemiaky očistite, opláchnite, nakrájajte na
približne rovnaké kúsky a odvážte. Vložte ich do
plastovej nádoby.
Pridajte 15-30 ml (1-2 lyžice) vody, ak varíte
100-350 g a 45-60 ml (3-4 lyžice) vody, ak varíte
400-550 g.
Zaklopte veko na plastovú nádobu.
100-150 g 1-2 min.
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Zeleninu odvážte po umytí, očistení a nakrájaní
na malé kúsky. Vložte ich do plastovej nádoby.
Pridajte 30 ml (2 lyžice) vody, ak varíte 100-350 g
a 45 ml (3 lyžice) vody, ak varíte 400-450 g.
Zaklopte veko na plastovú nádobu. Po varení
dôkladne premiešajte jedlo a nechajte ho odstá˙.
100-150 g 2-3 min.
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Po olúpaní šupky, odvážte ovocie, umyte ho
a nakrájajte na približne rovnaké kúsky. Vložte
ich do plastovej nádoby. Ak varíte 100-350 g
ovocia, pridajte 15-30 ml (1-2 lyžice) vody,
pre 400-450 g pridajte 45 ml (3 lyžice).
Pridajte 1-2 lyžice cukru. Zaklopte veko na
plastovú nádobu.
Po varení jedlo dôkladne premiešajte. Tento
program je vhodný pre jablká, hrušky, slivky,
marhule, mango alebo ananás.
Ryža
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte veľkos˙ porcie.
(Pozri tabuľku vpravo)
2.
Olúpané
zemiaky
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Spustí sa varenie. Po dokončení varenia:
1) Štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát)
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
3.
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.
Čerstvá
zelenina
4.
Ovocný
kompót
9
SK
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
SK
Použitie funkcie Deodorizácia
Použitie funkcie Volite¾né varenie
Použite túto funkciu po varení zapáchajúcich potravín, keï sa vo vnútri
rúry vytvorí ve¾a dymu.
Ak èasto varíte alebo ohrievate rovnaké typy pokrmov, môžete
nastavenia teploty a úroveò výkonu uložiÿ do pamäte zariadenia, takže
ich nebude potrebné zakaždým nastavovaÿ.
Najprv umyte vnútro rúry.
Po ukončení čistenia stlačte tlačidlo Deodorizácia (
budete poču˙ 4x zapípania.
Môžete uložiÿ dve rôzne nastavenia.
).
Uloženie nastavení
1. Pre naprogramovanie..
Proces deodorizácie prednastavene trvá 5 minút. Môžete ho
zvýši˙ o 30 sekúnd stlačením tlačidla +30s.
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
Stlačte tlačidlo
Voliteľné varenie
Jedenkrát (Zobrazí sa P1)
Dvakrát (Zobrazí sa P2)
2. Zadajte zvyčajný program (Čas varenia a úroveň výkonu).
Čas deodorizácie môžete tiež meni˙ otáčaním otočného ovládača
doprava alebo doľava.
Maximálny čas deodorizácie je 15 minút.
Nastavenie èasu odstátia
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Nastavenie sa uloží do pamäte zariadenia.
Èas odstátia môžete nastaviÿ automaticky (bez potreby mikrovlnného
varenia).
1. Stlačte tlačidlo ( ).
Používanie nastavení
Vložte potravinu do stredu otoèného taniera a zatvorte dvierka
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte požadovaný čas
odstátia.
1. Pre nastavenie...
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Čas odstátia. Po dokončení varenia:
1) Štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Stlačte tlačidlo
Voliteľné varenie
Jedenkrát (Zobrazí sa P1)
Dvakrát (Zobrazí sa P2)
2. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Pokrm sa upravuje podľa nastavení.
10
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Vypnutie zvukového signálu
Bezpeènostné uzamknutie mikrovlnnej rúry
Kedyko¾vek môžete vypnúÿ zvukový signál.
Zariadenie je vybavené funkciou detskej poistky, ktorá Vám umožòuje SK
zariadenie uzamknúÿ a zabrániÿ tak deÿom alebo inej neoboznámenej
osobe obsluhovaÿ ho.
1. Stlačte naraz tlačidlá
a
.
Výsledok :
Na displeji sa objaví nasledujúca
indikácia.
Zariadenie je možné uzamknúÿ kedyko¾vek.
1. Stlačte naraz tlačidlá
a
.
Výsledok :
Zariadenie je uzamknuté (nie je možné
zvoli˙ žiadnu funkciu).
Na displeji je zobrazené “L”.
Pri stláčaní tlačidiel bude znie˙ pípanie.
2. Ak chcete pípanie znova zapnú˙, stlačte naraz tlačidlá
a
.
Výsledok :
Na displeji sa objaví nasledujúca
indikácia.
2. Ak chcete zariadenie znova odomknú˙, stlačte naraz
tlačidlá
a
.
Výsledok : Zariadenie je možné normálne používa˙.
Zvukový signál je aktívny.
11
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry
SK
Ak sa má jedlo v mikrovlnnej rúre zohriaÿ, mikrovlnné žiarenie musí
cez jedlo prechádzaÿ bez toho, aby bolo odrážané alebo pohlcované
použitým riadom.
Sklo
•
Pri výbere riadu buïte obozretný. Ak je riad vhodný do mikrovlnnej
rúry, netreba sa obávaÿ.
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené rôzne typy riadu a spôsob, ako ho
v mikrovlnnej rúre používaÿ.
Riad
Vhodný do
mikrovlnnej
rúry
Alobal
•
Tenké sklo
•
Zaváraninové
poháre
Poznámky
Je možné ho použi˙ v malých
množstvách na ochranu plôch pred
prehriatím alebo prevarením. Iskrenie
alebo oblúk sa môže vyskytnú˙ v prípade,
že je alobal príliš blízko stien zariadenia,
alebo je ho použité veľké množstvo.
Papier
• Taniere, poháre,
servítky a papier
na pečenie
• Recyklovaný
papier
Plasty
• Tégliky
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina
Porcelán, keramika, glazovaná kamenina
a jemný porcelán sú vhodné, ak nie sú
ozdobené kovovými ornamentmi.
Jednorazové polyesterové
a papierové taniere
Niektoré mrazené potraviny sú balené
v týchto materiáloch.
Kovové nádoby
• Riad
• Kovové sponky
a uzávery
Doska na zhnednutie
(opečenie)
Balené jedlá rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
poháre a obaly
• Papierové alebo
novinové vrecká
• Recyklovaný
papier alebo
kovové ozdoby
Žiaruvzdorné sklo
Je možné ich použi˙ na mierny ohrev.
Pri prehriatí sa polystyrén môže roztopi˙.
Môžu sa vznieti˙.
Môže spôsobi˙ iskrenie alebo oblúk.
Môžu spôsobi˙ iskrenie alebo vznietenie.
Je možné ich použi˙ na krátky mierny
ohrev. Použite ich aj na pohltenie
nadbytočnej vlhkosti.
Môže spôsobi˙ iskrenie alebo oblúk.
Potravinárska fólia
•
Vrecká na
mrazenie potravín
:Odporúčané
:Používa˙ opatrne
:Nie je bezpečné
12
•
Voskový papier alebo
papier na pečenie (mastný)
Je vhodné, ak nie je ozdobené kovovými
ornamentmi.
Je možné ho použi˙ na mierny ohrev
jedla alebo nápojov. Pri náhlom ohriatí
môže tenké sklo prasknú˙.
Je potrebné odobra˙ veko. Je možné ich
použi˙ iba na mierny ohrev.
Je možné ich použi˙, ak sú teplu odolné.
Niektoré plasty sa pri vysokej teplote
deformujú alebo menia farbu.
Nepoužívajte melamínové plasty.
Je možné ju použi˙ na zachovanie
vlhkosti. Nemala by sa dotýka˙ jedla.
Jedlo je potrebné z mikrovlnnej rúry
vybera˙ opatrne kvôli unikajúcej horúcej
pare.
Je možné ich použi˙, ak sú varné
a určené pre použitie v rúrach. Nemali by
by˙ vzduchotesné. Ak je potrebné,
prepichnite ich vidličkou.
Je možné ho použi˙ na zachovanie
vlhkosti a ako ochranu proti
rozstrekovaniu.
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGXZGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Èistenie mikrovlnnej rúry
Skladovanie a údržba mikrovlnnej rúry
Aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov jedál alebo mastnoty na stenách
a dne zariadenia, je potrebné pravidelne oèistiÿ nasledovné èasti:
• Vnútorné a vonkajšie steny zariadenia
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Otoèný tanier a otoèný krúžok
Pri uskladnení alebo pri odovzdaní zariadenia do servisu je potrebné
dodržaÿ nieko¾ko jednoduchých bezpeènostných opatrení.
Zariadenie sa nesmie používaÿ, ak sú poškodené dvierka alebo
tesnenia dvierok:
• Ak sú zlomené pánty
• Ak sú poškodené tesnenia
• Ak je deformovaný alebo ohnutý kryt zariadenia
Tesnenia na dvierkach udržujte VŽDY čisté a ubezpečte sa, že sa
dvierka správne zatvárajú.
Servisné alebo opravárenské práce na zariadení môžu vykonávaÿ iba
autorizovaní servisní pracovníci
Ak bude zariadenie znečistené, môže dôjs˙ k poškodeniu
povrchu, čo môže ma˙ vplyv na funkčnos˙ zariadenia a môže
vzniknú˙ nebezpečná situácia.
1. Vonkajšie povrchy zariadenia očistite mäkkou handričkou, namočenou v teplej
vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
2. Odstráňte nečistoty a fľaky z vnútorných povrchov a otočného krúžku mäkkou
handričkou, namočenou v teplej vode s trochou čistiaceho prostriedku.
Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
3. Ak chcete odstráni˙ zaschnuté zvyšky jedál a zápach, položte na otočný tanier
pohár zriedenej citrónovej š˙avy a ohrievajte ju 10 minút pri maximálnej úrovni
výkonu.
NEODOBERAJTE kryt zariadenia. Ak zariadenie nefunguje
správne a je potrebná oprava, alebo máte pochybnosti o jeho
stave:
• Odpojte sie˙ovú šnúru
• Kontaktujte najbližší autorizovaný servis
Ak je potrebné uskladni˙ zariadenie na krátku dobu, umiestnite ho
na suché miesto bez zvýšenej prašnosti.
Dôvod: Prach a vlhkos˙ môžu nepriaznivo ovplyvni˙ funkčnos˙
zariadenia.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená na komerčné používanie.
4. Keď je potrebné, vyčistite otočný tanier v umývačke riadu.
Do ventilačných otvoroch NESMIE vniknú˙ voda. Na čistenie
NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky, drôtené špongie
ani rozpúš˙adlá. Osobitne dbajte na to, aby po čistení tesnení
dvierok žiadne zvyšky:
• Nezostali nahromadené na tesnení
• Nebránili dvierkam v správnom zatváraní
13
SK
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGX[GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Technické údaje
SK
Poznámka
Spoloènosÿ SAMSUNG neustále zlepšuje svoje produkty. Práva na
zmeny dizajnu a tohto návodu na použitie a inštaláciu vyhradené.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM my ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry MW87Y znaky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Model
MW87Y
Napájanie
230V ~ 50 Hz
Príkon
Mikrovlnné varenie
1250 W
Výstupný výkon
100 W / 850 W (IEC-705)
Pracovná frekvencia
2450 MHz
Magnetrón
OM75P(31)
Chladenie
Chladiaci ventilátor
Rozmery (š x v x h)
Vonkajšie
Vnútorné
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 329 mm
Objem
23 l
Hmotnos˙
Netto
13,5 kg (cca)
Hlučnos˙
40 dB(A)
14
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGX\GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Poznámka
SK
15
t~_^€†loT†zrU”GGwˆŽŒGX]GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG^aZ^Gwt
Download PDF