Samsung | MW73B-S | Samsung MW73B-S Používateľská príručka

mW73B
Mikrovlnná rúra
Pokyny pre používateľa a sprievodca
varením
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 1
Predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky
Samsung. Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
Údaje o varení a pečení sú informatívne. Produkt je určený
pre použitie v domácnosti. Záručné podmienky strácajú svoju
splatnost’, ak sa zariadenie používa na iné účely ako na
domáce, napr. priemyselne, v stravovacích za riadeniach
alebo pri obchodných aktivitách.
2010-11-04 �� 3:40:11
Obsah
Rúra
1
Rúra.........................................................................................................2
2
3
4
SLOVENČINA
Ovládací panel..........................................................................................3
Príslušenstvo............................................................................................3
Používanie tejto používateľskej príručky....................................................4
Bezpečnostné informácie.........................................................................4
Inštalácia mikrovlnnej rúry.........................................................................11
Nastavenie času.......................................................................................11
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov.............................12
Varenie/Prihrievanie..................................................................................12
Úrovne výkonu..........................................................................................13
5
Zastavenie varenia....................................................................................13
Nastavenie času varenia...........................................................................13
Nastavenie režimu úspory energie............................................................13
Používanie funkcie okamžitého prihriatia/varenia.......................................14
Nastavenia okamžitého prihriatia/varenia..................................................14
6
Nastavenia rýchleho automatického rozmrazovania..................................15
8
9
10
11
1. DVIERKA
6. TANIER
2. VETRACIE OTVORY
7. SPOJOVACIE ZARIADENIE
3. SVETLO
8. VALČEKOVÝ KRÚŽOK
4. DISPLEJ
9. O
TVORY BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
5. ZÁPADKY DVIEROK
Používanie funkcie rýchleho automatického rozmrazovania.......................15
7
10.TLAČIDLO OTVÁRANIA
DVIEROK
11.OVLÁDACÍ PANEL
Viacstupňové varenie................................................................................16
Sprievodca náčiním na varenie.................................................................17
Čistenie mikrovlnnej rúry...........................................................................18
Technické údaje........................................................................................19
2
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 2
2010-11-04 �� 3:40:11
Ovládací panel
Príslušenstvo
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré
môžete použiť rôznym spôsobom.
1. Spojovacie zariadenie je už umiestnené nad
hriadeľom motora v základnej časti rúry.
1
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
2
7
Účel:
3
4
Spojovacie zariadenie otáča tanier.
SLOVENČINA
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
3.Tanier sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
8
Účel:
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia;
dá sa ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
9
5
10
6
11
1. DISPLEJ
6. TLAČIDLO ÚSPORA ENERGIE
2. VÝBER FUNKCIE RÝCHLEHO
ROZMRAZOVANIA
7. VÝBER HMOTNOSTI
3. VÝBER AUTOMATICKÉHO
OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA/
VARENIA
9. TLAČIDLO +30s
4. TLAČIDLO REŽIM
MIKROVLNNEJ RÚRY
8. NASTAVENIE HODÍN
10.TLAČIDLO SPUSTENIE
11.TLAČIDLO ZASTAVIŤ/ZRUŠIŤ
5. TLAČIDLO NASTAVENIE ČASU
3
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 3
2010-11-04 �� 3:40:11
SLOVENČINA
Používanie tejto používateľskej príručky
Dôležité bezpečnostné symboly a bezpečnostné opatrenia
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská
príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou
rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
Na prednej strane príručky nájdete obrázky rúry a hlavne ovládací panel,
aby ste jednoduchšie našli tlačidlá.
V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré
môžu spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo
smrť.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré
môžu spôsobiť menšie fyzické zranenie alebo
škody na majetku.
Bezpečnostné informácie
• Pred zahájením prevádzky zariadenia si dôkladne prečítajte túto
príručku a uložte ju na bezpečnom mieste v blízkosti zariadenia za
účelom nahliadnutia v budúcnosti.
• Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke. Tento spotrebič nie je určený pre používanie
osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a
vedomostí, kým sa na ne nebude dozerať alebo sa im neposkytnú
pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná
za ich bezpečnosť. Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto
príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa
môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste používali zdravý
rozum, opatrnosť a uvážlivosť pri inštalácii, údržbe a prevádzke
vášho zariadenia.
• Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko
modelov, charakteristiky vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne
odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné
značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte
sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a
informácie on-line na adrese www.samsung.com.
UPOZORNENIE
Aby ste obmedzili riziko požiaru, výbuchu, zásahu
elektrickým prúdom alebo fyzického zranenia, pri
používaní mikrovlnnej rúry postupujte podľa týchto
základných bezpečnostných opatrení.
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Odpojte napájaciu zástrčku od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste
predišli zásahu elektrickým prúdom.
Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
Poznámka
Dôležité
4
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 4
2010-11-04 �� 3:40:12
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre inštaláciu
UPOZORNENIE
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný servisný technik
vyškolený výrobcom špecializujúci sa na mikrovlnné rúry.
Pozrite si časť „Inštalácia mikrovlnnej rúry“.
Výstražné značky pre inštaláciu
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol
zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho
hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám,
zvukom alebo problémom s produktom.
- Ak nedodržíte uvedené pokyny a sieťovú zásuvku budete zdieľať s inými
zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho
kábla, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie inštalujte tak, aby ste zachovali dostatočný odstup od steny.
SLOVENČINA
Pripojte napájací kábel k príslušnej sieťovej zásuvke a príslušnú zásuvku
používajte len pre toto zariadenie. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do
sieťovej zásuvky. Taktiež nepoužívajte predlžovací kábel.
- V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru z dôvodu prehriatia.
Minimálna výška voľného priestoru nevyhnutného nad vrchným okrajom
rúry.
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo
servisná spoločnosť.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom,
požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo ujme na zdraví.
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre zapojenie do elektriny
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom pulte alebo
pracovnom stole, nemali by ste ju umiestňovať do skriniek.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov
pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
Zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na
miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové
kvapky). Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby
kábel bol nasmerovaný k podlahe.
- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, karavanov ani
podobných dopravných prostriedkov.
- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo
vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom
alebo vznik požiaru.
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.
Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej
vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte
poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo
povolenú sieťovú zásuvku.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy
so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je
správne uzemnená, a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými
nariadeniami.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
5
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 5
2010-11-04 �� 3:40:12
Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyvretie,
preto musíte dávať pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa
zabránilo v tejto situácii, po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti
aspoň 20 minút, aby sa mohla vyrovnať teplota. Ak je to potrebné,
miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní. V prípade obarenia
postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
Napájací kábel neťahajte ani ho nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel neprekrúcajte.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, neumiestňujte naň
ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do
priestoru za zariadením.
SLOVENČINA
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
-
-
-
-
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Keď sa zariadenie alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné
centrum.
UPOZORNENIE
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať
so zariadením.
Výstražné značky pre zapojenie do elektriny
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva
alebo počas búrky.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievať
v mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po
skončení mikrovlnného ohrievania.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.
VAROVANIE
ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
zakryte ho čistým suchým kusom látky,
nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové mlieka.
Kontaktovanie lekára
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou
sa musí zamiešať alebo zatriasť a teplota sa musí skontrolovať pred
konzumáciou, aby sa predchádzalo popáleninám.
Dôležité výstražné značky pre používanie
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte
miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa
zariadenia ani napájacieho kábla.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez dozoru len
v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny na to, aby vedeli používať
rúru bezpečným spôsobom a pochopili riziká nesprávneho používania.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Zariadenie by nemali používať deti ani osoby so zníženými fyzickými,
vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom inej osoby.
Dávajte pozor, aby dvere a ani iné časti neprišli do kontaktu s telom
počas varenia alebo bezprostredne po dovarení.
- V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Aby
ste predišli popáleninám, nedovoľte prístup malých detí.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry VŽDY používajte chňapky, aby
ste predišli neúmyselnému popáleniu.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo zariadenie
vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu elektrickým prúdom.
Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenosť rúk.
Dôvod: Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobiť obarenie.
6
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 6
2010-11-04 �� 3:40:12
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
Neohrievajte jedlo zabalené v papieri napr. z novín alebo časopisov.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Môže to spôsobiť požiar.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky
zariadenia.
V blízkosti rúry nepoužívajte horľavé spreje ani predmety.
- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže
spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik
požiaru.
Ak jedlo v priestore na varenie horí, neotvárajte dvierka.
- Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže
môžu byť pre ne nebezpečné.
Do vstupných a výstupných prieduchov nestrkajte prsty, cudzie látky
ani kovové predmety (napr. špendlíky alebo ihly). Ak do týchto otvorov
vložíte cudzie látky, odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky a
kontaktujte poskytovateľa zariadenia alebo najbližšie servisné stredisko.
- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým
sa na ne nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní
spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
SLOVENČINA
- Ak dvierka otvoríte, dôjde k prítoku kyslíka, ktorý môže spôsobiť
požiar.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
ujme na zdraví.
NIKDY nádobu nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá
je širšia pri hornom okraji ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu
kvapaliny cez okraj. Fľašky s úzkymi hrdlami môžu v prípade prehriatia
vybuchnúť.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom,
popáleniu alebo ujme na zdraví.
Toto zariadenie nikdy nepoužívajte na iné účely ako je varenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože
v prípade prehriatia môže fľaška vybuchnúť.
Pred varením otvorte uzatvorené nádoby (detské fľašky, fľašky na
mlieko atď.) a do jedál ako sú napr. mušle alebo oriešky (vajcia, orechy
atď.) urobte nožom dierku.
NEDOTÝKAJTE sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým
sa rúra neschladí.
- V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu alebo ujme na zdraví v
dôsledku ich rozprsknutia.
Sieťový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a sieťový kábel
uchovávajte mimo ohrievaných povrchov.
Nedotýkajte sa vnútorných častí zariadenia ihneď po ukončení varenia,
pretože vnútro zariadenia je po dlhom ohrievaní alebo ohrievaní malého
množstva jedla rozhorúčené.
Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený sieťový kábel alebo
zástrčku.
NESPÚŠŤAJTE mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Z bezpečnostných
dôvodov sa automaticky odpojí napájanie. Rúru môžete normálne
prevádzkovať po 30 minútach bez činnosti. Najlepšie je počas celej
doby nechať v rúre pohárik s vodou. Voda absorbuje energiu mikrovĺn,
ak sa rúra omylom spustí.
- V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu.
Nepoužívajte alobal, kovové predmety (ako sú nádoby, vidličky atď.)
alebo nádoby so zlatým alebo strieborným lemovaním.
- Toto môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
Jedlo nadmerne neohrievajte.
- Môže to spôsobiť požiar.
7
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 7
2010-11-04 �� 3:40:12
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa
nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.
UPOZORNENIE
Používajte len kuchynské náčinie vhodné na použitie v mikrovlnných
rúrach; NEPOUŽÍVAJTE kovové nádoby, riad so zlatým alebo
strieborným lemovaním, ihlice, vidličky atď. Odstráňte kovové spinky z
papierových alebo plastových vreciek.
Dôvod : Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže
následne poškodiť rúru.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať
v uzatvorených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.
SLOVENČINA
Výstražné značky pre používanie
Ak dôjde k zatopeniu zariadenie, okamžite prerušte napájanie a obráťte
sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách,
dávajte pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho
šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
Malé množstvá jedla vyžadujú kratšie časy varenia alebo ohrievania.
Umožnenie normálnych časov môže spôsobiť ich prehriatie alebo
zhorenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.
Počas prevádzky môžete počuť praskanie (hlavne v prípade prepnutia
do režimu rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického
napájania.
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto
zariadenie.
- Keďže do spodnej časti zariadenia vstupuje prúd s vysokým napätím,
môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Môžete byť vystavení pôsobeniu elektromagnetických vĺn.
- Keď je potrebné opraviť zariadenie, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
Vašim deťom nemôžete NIKDY dovoliť používať alebo sa hrať s
mikrovlnnou rúrou. Tiež ich nemôžete nechať bez dozoru v blízkosti
zapnutej mikrovlnnej rúry. Zaujímavé predmety pre deti nemôžete
skladovať alebo skrývať rovno nad rúrou.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné,
aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu,
ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať
so zariadením.
Dávajte pozor, pretože nápoje a jedlá môžu byť po zohriatí veľmi
horúce.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte
sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Najmä pri kŕmení dieťaťa skontrolujte, či jedlo dostatočne vychladlo.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.
Dávajte pozor pri zohrievaní kvapalín (napr. vody) a iných nápojov.
-
-
-
-
Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte
zatvorené dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
Počas varenia alebo po varení zamiešajte.
Nepoužívajte klzké nádoby s úzkym hrdlom.
Nádobu vyberte najskôr 30 sekúnd po zohriatí.
V opačnom prípade môže dôjsť k náhlemu vykypeniu obsahu a
popáleniu.
8
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 8
2010-11-04 �� 3:40:13
Počas varenia alebo bezprostredne po dovarení tam neponechávajte
žiadne jedlo ani zvyšky.
Zariadenie neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský drez
alebo sklenené predmety).
- Používajte kuchynské chňapky, keďže jedlo môže byť veľmi horúce a
mohli by ste sa popáliť.
- Ak keramickú nádobu alebo viacúčelový hrniec posuniete dopredu,
jedlo sa môže vyliať a môže vás popáliť.
- Mohlo by to spôsobiť poškodenie drezu alebo skleneného predmetu.
Zariadenie používajte len v čase, keď sú dvierka zatvorené.
Keď povrch praskne, vypnite vypínač zariadenia.
Pri odstraňovaní obalu z jedál bezprostredne vybratých zo zariadenia
postupujte opatrne.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Neoškrabujte sklo dvierok rúry ostrým predmetom.
- Ak je jedlo horúce, po odstránení obalu môže dôjsť k úniku horúcej
pary, ktorá vás môže popáliť.
- Mohli by ste tým poškodiť alebo rozbiť sklo.
SLOVENČINA
- Ak zariadenie používate v čase, keď je znečistené cudzími látkami
(napr. zvyškami jedla), môže to spôsobiť problémy so zariadením.
Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel, vždy pevne uchopte
zástrčku a vytiahnite ju priamo von zo zásuvky.
Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne
predmety (napr. bielizeň, veko rúry, zapálené sviečky, zapálené cigarety,
riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah
elektrickým prúdom.
- Do dverí sa môžu zachytiť predmety, ako sú napr. tkaniny.
- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so
zariadením alebo ujmu na zdraví.
Tvár ani časti tela neumiestňujte do blízkosti zariadenia v priebehu
varenia alebo pri otvorení dvierok bezprostredne po dovarení.
Zariadenie neobsluhujte mokrými rukami.
- Dajte pozor, aby sa deti nedostali do blízkosti zariadenia.
- V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu v dôsledku unikajúceho
tepla.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
Pri otváraní dvierok neumiestňujte na dvierka jedlo ani ťažké predmety.
- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť
zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
- Jedlo alebo predmet by mohli spadnúť a spôsobiť popálenie alebo
ujmu na zdraví.
Na dvierka ani na vnútorné časti zariadenia nevyvíjajte nadmerný tlak
alebo nárazy.
Dvierka, vnútro zariadenia ani riad prudko neochladzujte pôsobením
vody počas varenia alebo bezprostredne po dovarení.
- Môže to spôsobiť deformáciu zariadenia alebo zranenia z dôvodu
úniku elektrických vĺn.
- Vešaním sa na dvierka môžete spôsobiť poruchu zariadenia alebo
ujmu na zdraví.
- Ak sa dvierka poškodia, zariadenie prestaňte používať a obráťte sa
na najbližšie servisné centrum.
- Môže to spôsobiť poškodenie zariadenia. Unikajúca para alebo
striekajúca voda môže spôsobiť popálenie alebo ujmu na zdraví.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom externého
časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
9
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 9
2010-11-04 �� 3:40:13
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre čistenie
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE MOŽNÉHO
VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
Zariadenie nečistite tak, že naň budete priamo striekať prúd vody.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť
nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a)Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými
dvierkami, upravovať bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky
dverí) alebo čokoľvek vkladať do otvorov bezpečnostného vnútorného
uzamknutia.
(b)Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani
nedovoľte, aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili
na povrchoch tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy
dvierok uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou
handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
(c)Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný
servisný technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášť
dôležité, aby sa dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo
poškodenie:
(1)dvier (ohnutie)
(2)závesov dverí (rozbitie alebo uvoľnenie)
(3)Tesnenia dvierok a tesniace povrchy
(d)Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
SLOVENČINA
- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.
Pred varením alebo výkonom údržby odpojte zariadenie od sieťovej
zásuvky a odstráňte zvyšky jedál z dvierok a priestoru na varenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové
stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabať
povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace
prostriedky, ani parné čističe.
Počas čistenia sa povrchy môžu zohriať viac ako zvyčajne - preto by
ste mali deti držať v dostatočnej vzdialenosti. (len čistiaci model)
Vyliate zvyšky sa musia pred čistením odstrániť, pričom bude
špecifikované, ktoré kuchynské náčinie možno ponechať v rúre počas
čistenia. (len čistiaci model)
UPOZORNENIE
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny
2 zahŕňa všetky zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo
používa rádiofrekvenčná energia v podobe elektromagnetického žiarenia
na spracovanie materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a
príbytkoch s priamym pripojením z nízkonapäťovej sieti napájacích zdrojov,
ktorá privádza energiu do budov pre potreby domácností.
Výstražné značky pre čistenie
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať akékoľvek
zvyšky jedál.
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
Dávajte si pozor, aby sa počas čistenia zariadenia (vonkajšia/vnútorná
časť) nezranili.
- Na ostrých hranách zariadenia by ste si mohli ublížiť.
Zariadenie nečistite pomocou parného čističa.
- Môže to spôsobiť koróziu.
10
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 10
2010-11-04 �� 3:40:13
Nastavenie času
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch musí
byť dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnosť rúry.
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na
displeji sa automaticky zobrazí „12:00“.
*Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť v 12-hodinovom alebo
24-hodinovom zobrazovaní. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
1. Keď inštalujte svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce)
priestoru za rúrou a na bočných stranách a 20 cm
(8 palcov) nad rúrou.
20 cm
nad
85 cm
nad
podlahou
10 cm
za
10 cm
na bočnej
strane
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať
hodiny.
2. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
1. Aby ste zobrazili čas v...
24-hodinovom zobrazovaní
12-hodinovom zobrazovaní
3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke.
Potom stlačte tlačidlo
Hodiny ( ) ...
SLOVENČINA
Inštalácia mikrovlnnej rúry
Raz
Dva razy
2. Hodiny nastavíte tlačidlom h a minúty tlačidlom min.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel
alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho servisného
technika.
Pre vašu osobnú bezpečnosť zapojte kábel do trojkolíkovej
230 voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak
je poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa vymeniť za
špeciálny kábel.
3. Keď sa zobrazí správny čas, znovu stlačte tlačidlo
Hodiny ( ), aby sa spustili hodiny.
Výsledok: Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú
rúru nepoužívate.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako
napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické
údaje sieťového napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel
musí dosahovať rovnaký štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva
s rúrou. Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie
dverí vlhkou handričkou.
11
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 11
2010-11-04 �� 3:40:13
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo
problémov
Varenie/Prihrievanie
Nasledujúci postup vysvetľuje ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Pred nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
SLOVENČINA
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené
riešenie.
1. Stlačte tlačidlo Úroveň výkonu (
Je to normálne.
• Kondenzácia v rúre.
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.
).
Výsledok: Zobrazí sa indikácia 800 W (maximálny
varný výkon):
Vyberte príslušnú úroveň výkonu
opakovaným stláčaním tlačidla Úroveň výkonu ( ), kým
sa nezobrazí príslušná hodnota výkonu. Obráťte sa na
tabuľku úrovní výkonu na ďalšej strane.
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo Spustiť ( ).
• Sú dvierka úplne zatvorené?
2. Nastavte čas varenia tak, že stlačíte tlačidlá 10 min,
1 min a 10 s.
Jedlo sa vôbec neuvarilo.
• Nastavili ste správne časovač a/alebo stlačili tlačidlo Spustiť ( )?
• Sú dvierka zatvorené?
• Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo
odpojenie prerušovača obvodu?
3. Stlačte tlačidlo Spustiť (
).
Výsledok: Rozsvieti sa osvetlenie rúry a tanier sa
začne otáčať.
Začne sa varenie a po skončení rúra
štyrikrát zapípa.
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.
• Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili,
namontujte rúru ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže
vynulovať. Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku
a opätovne ju pripojte. Vynulujte čas.
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte
vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti
SAMSUNG.
12
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 12
2010-11-04 �� 3:40:14
Úrovne výkonu
Nastavenie času varenia
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla +30s pre každých
30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov.
Výstup
VYSOKÁ
800 W
STREDNE VYSOKÁ
600 W
STREDNÁ
450 W
STREDNE NÍZKA
300 W
ROZMRAZOVANIE ( )
180 W
NÍZKA
100 W
1. Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd,
ktoré chcete pridať.
2. Stlačte tlačidlo Spustiť (
SLOVENČINA
Úroveň výkonu
).
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátiť čas varenia.
Nastavenie režimu úspory energie.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžiť čas varenia.
Rúra má režim úspory energie. Táto možnosť šetrí elektrinu, keď rúru
nepoužívate.
• Rúra sa predvolene nastaví do režimu úspory energie po uplynutí
5 minút bez použitia. V režime úspory energie je displej prázdny a rúru
nemôžete použiť.
• Režim úspory energie zrušíte otvorením dvierok a na displeji sa potom
zobrazí „0“. Rúra je pripravená na použitie.
• Ak chcete používať režim úspory energie, stlačte
tlačidlo Energy save (Úspora energie).
Zastavenie varenia
Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Na dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali
vo varení, zatvorte dvierka a opätovne
stlačte tlačidlo Spustiť ( ).
2. Na úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo Zastaviť (
).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušiť nastavenia varenia,
opätovne stlačte tlačidlo Zastaviť ( ).
Pred spustením varenia môžete zrušiť akékoľvek nastavenie
jednoduchým stlačením tlačidla Zastaviť ( ).
13
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 13
2010-11-04 �� 3:40:14
SLOVENČINA
Používanie funkcie okamžitého prihriatia/
varenia
Nastavenia okamžitého prihriatia/varenia
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie
a vhodné odporúčania okamžitého prihrievania.
Pri funkcii okamžitého prihriatia je čas varenia nastavený automaticky a
nemusíte stlačiť tlačidlo Spustiť. Môžete nastaviť počet porcií tak, že stlačíte
príslušné tlačidlo okamžitého prihriatia toľkokrát, koľko je potrebné.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Jedlo/
tlačidlo
Pripravené
jedlá
Veľkosť
Odstátie Odporúčania
porcie
300-350 g
3 min.
Umiestnite na keramickú platňu
400-450 g
a zakryte zvraštiteľnou fóliou
vhodnou do mikrovlnky. Tento
program je vhodný pre jedlá,
ktoré sa skladajú z 3 súčastí
(napr. mäso s omáčkou, zelenina
a príloha, ako napríklad zemiaky,
ryža alebo cestoviny).
300-350 g
4 min.
Zoberte zmrazené pripravené
Mrazené
jedlo a skontrolujte, či je jedlo
hotové jedlá 400-450 g
vhodné pre mikrovlnnú rúru.
Prerežte obal pripraveného
jedla. Pripravené mrazené jedlo
umiestnite do stredu. Tento
program je vhodný pre zmrazené
pripravené jedlá, ktoré sa
skladajú z 3 súčastí (napr. mäso
s omáčkou, zelenina a príloha,
ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny).
150 ml
1-2 min. Vylejte do keramickej šálky a
Nápoje
(1 šálka)
prihrievajte nezakryté.
(Káva, mlieko,
250 ml
Umiestnite šálku (150 ml) alebo
čaj, voda
džbán (250 ml) do stredu taniera.
izbovej teploty) (1 džbán)
Pred spustením a po zohriatí
opatrne premiešajte.
Stlačte tlačidlo Okamžité prihrievanie/varenie, ktoré
požadujete toľkokrát, koľko potrebujete.
Výsledok: Varenie sa približne po dvoch
sekundách spustí. Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát.
(jedenkrát každú minútu)
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Príklad: R
az stlačte tlačidlo Nápoje, ak chcete okamžite ohriať jednu
šálku kávy. Obráťte sa na tabuľku na ďalšej strane.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
14
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 14
2010-11-04 �� 3:40:14
Nastavenia rýchleho automatického
rozmrazovania
Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať
mäso, hydinu, ryby alebo ovocie/bobule.
Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia automaticky. Vy iba
jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie
a vhodné odporúčania rýchleho automatického rozmrazovania.
Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu, rybu
a ovocie/bobule umiestnite na keramický kuchynský tanier.
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
Kód/jedlo
1. Mäso
Porcia
Odstátie
Odporúčania
200-1500 g 20-90 min. Okraje zakryte hliníkovou fóliou.
Keď rúra zapípa, mäso prevráťte.
Tento program je vhodný pre
hovädzie mäso, jahňacinu,
bravčovinu, steaky, rezne a mleté
mäso.
2. Hydina 200-1500 g 20-90 min. Nohy a špičky krídel zakryte
hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa,
hydinu prevráťte. Tento program
je vhodný pre celé kura, ako aj
pre kuracie časti.
200-1500 g 20-80 min. Zakryte celý chvost ryby
3. Ryba
hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa,
rybu prevráťte. Tento program je
vhodný pre celé ryby, ako aj pre
rybacie filety.
5-20 min. Ovocie rovnomerne rozložte na
4. Ovocie/ 100-600 g
plochom sklenenom tanieri.
bobule
Tento program je vhodný pre
všetky druhy ovocia.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Výkonné rozmrazovanie (
).
Výsledok: Zobrazí sa nasledujúca indikácia:
Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo Výkonné rozmrazovanie ( ) podľa
typu jedla, ktoré chcete rozmraziť. Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke
na ďalšej strane.
2. Stlačením tlačidla 100 g vyberte hmotnosť jedla.
Môžete ju nastaviť maximálne až na 1500 g.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť (
).
Výsledok:
 Rozmrazovanie sa spustí.
 Rúra zapípa v strede počas
rozmrazovania, aby vám pripomenula, že máte jedlo
prevrátiť.
 Opätovne stlačte tlačidlo Spustiť ( ), aby ste
rozmrazovanie dokončili.
SLOVENČINA
Používanie funkcie rýchleho automatického
rozmrazovania
Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Aby ste tak vykonali, vyberte
funkciu varenia/ohrievania mikrovlnnej rúry s úrovňou výkonu 180 W.
Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Varenie/Ohrievanie“ na strane 12.
15
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 15
2010-11-04 �� 3:40:15
Viacstupňové varenie
5. Stlačte tlačidlo Úroveň výkonu (
Režim mikrovlnnej rúry (II):
Vaša mikrovlnná rúra sa dá naprogramovať na varenie až v troch stupňoch.
SLOVENČINA
Príklad:
).
; ak je to potrebné, jedným alebo viacerými
stlačeniami tlačidla Úroveň výkonu ( ).
(v príklade je 450 W)
Želáte si rozmraziť jedlo a uvariť ho bez toho, aby ste po každom
stupni museli reštartovať rúru. Teda môžete rozmraziť a variť
500 g rybu v troch fázach:
Rozmrazovanie
Varenie I
Varenie II
6. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min, 1 min a
10 s nastavte čas varenia (v príklade sú 5 minúty).
Pri viacstupňovom varení môžete nastaviť dva až tri stupne.
Ak nastavíte tri stupne, prvý stupeň musí byť rozmrazovanie.
Nestláčajte tlačidlo Spustiť ( ), kým nenastavíte konečnú fázu.
7. Stlačte tlačidlo Spustiť (
).
Výsledok: Tri režimy [rozmrazovanie a varenie
(I, II)] sa vyberajú jeden za druhým.
Podľa zvoleného režimu rozmrazovania
môže rúra zapípať v polovici počas rozmrazovania, aby vás
upozornila na obrátenie jedla.
 Keď sa varenie dokončí, rúra štyrikrát zapípa.
1. Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo
Výkonné rozmrazovanie ( ).
2. Vhodným počtom stlačení tlačidla 100 g nastavte
hmotnosť (500 g v príklade).
3. Stlačte tlačidlo Úroveň výkonu ( ).
Režim mikrovlnnej rúry (I):
; ak je to potrebné, jedným alebo viacerými
stlačeniami tlačidla Úroveň výkonu ( ).
(v príklade je 600 W)
4. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min, 1 min a
10 s nastavte čas varenia (v príklade sú 4 minúty).
16
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 16
2010-11-04 �� 3:40:15
Sprievodca náčiním na varenie
Náčinie na varenie
Hliníková fólia
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
✓✗
Komentáre
✓
Nepredhrievajte dlhšie ako osem
minút.
Porcelán a
kamenina
✓
Porcelán, hrnčiarske výrobky,
glazúrované hrnčiarske
výrobky a kostný porcelán sú
zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
Riady
z jednorazového
polyesterového
kartónu
✓
✓
Komentáre
• Papierové vrecká
alebo noviny
✗
Môžu začať horieť.
• Recyklovaný
papier alebo
kovové pásiky
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
• Riad do rúry a na
stôl
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
• Jemný sklenený
tovar
✓
Môže sa používať na ohrievanie
jedál alebo nápojov. Jemné sklo
sa môže pri nečakanom zahriatí
rozbiť alebo prasknúť.
• Sklenené džbány
✓
Musíte odstrániť veko. Vhodné
len na ohrievanie.
• Riady
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo
požiar.
• Sťahovacie
popruhy pre
vrecká do
mrazničiek
✗
Kov
V týchto riadoch sú balené
niektoré mrazené potraviny.
Papier
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
šálkové nádoby
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
Sklenený tovar
Je možné použiť v malých
množstvách pre ochranu oblastí
pred prevarením. Ak sa fólia
nachádza príliš blízko pri stene
rúry alebo ak sa použije priveľa
fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
Platnička na
opekanie
Náčinie na varenie
SLOVENČINA
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné
preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité
riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na
varenie označené ako bezpečné pre mikrovlnnú rúru, nemusíte mať žiadne
obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či
a ako sa musia použiť v mikrovlnnej rúre.
Môže sa používať na ohrievanie
jedla. Prehriatie môže spôsobiť
roztopenie polystyrénu.
• Taniere, šálky,
obrúsky
a kuchynský
papier
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie.
Tiež na absorbovanie nadmernej
vlhkosti.
• Recyklovaný
papier
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
Plast
17
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 17
2010-11-04 �� 3:40:15
Náčinie na varenie
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
SLOVENČINA
• Nádoby
• Zmraštiteľná fólia
• Vrecká do
mrazničky
Voskový alebo
mastný papier
✓
✓✗
✗
✓
✓
Čistenie mikrovlnnej rúry
Komentáre
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistiť, aby sa
zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:
• Vnútorné a vonkajšie povrchy
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Tanier a valčekové krúžky
Obzvlášť v prípade
teplovzdorných termoplastov.
Niektoré iné plasty sa môžu
pri vysokých teplotách vlniť
alebo stratiť farbu. Nepoužívajte
melamínové plasty.
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa poriadne
zatvárali.
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť zariadenie
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
Môže sa používať na
zadržiavanie vlhkosti. Nemalo by
sa dotýkať jedla. Dávajte pozor,
keď odstraňujete fóliu, pretože
môže unikať horúca para.
✓✗
Iba ak je vhodné pre zovretie
alebo vhodné pre rúru. Nesmie
byť vzduchotesné. V prípade
potreby prebodnite vidličkou.
✓
Môže sa použiť na udržiavanie
vlhkosti a zabránenie
v rozstrekovaní.
1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou
vodou. Opláchnite a poutierajte dosucha.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch
alebo na valčekovom krúžku pomocou namydlenej handričky.
Opláchnite a poutierajte dosucha.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy,
umiestnite šálku rozriedenej citrónovej šťavy na tanier a zahrejte ju na
desať minút pri maximálnom výkone.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.
: Odporúča sa
NEROZLIEVAJTE vodu do vetracích otvorov. NIKDY nepoužívajte
žiadne drsné produkty alebo chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť
opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa zaistilo, že sa čiastočky:
: Používajte opatrne
: Nebezpečné
• nenahromadia
• nezabránia v správnom zatvorení dvierok
18
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 18
2010-11-04 �� 3:40:15
Technické údaje
Poznámka
Model
MW73B
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz
Príkon napájania
Mikrovlnné žiarenie
1150 W
Výstupný výkon
100 W/800 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Priestor rúry
489 x 275 x 320 mm
330 x 211 x 309 mm
Objem
20 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 10,5 kg
Úroveň hluku
40 dBA
SLOVENČINA
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty.
Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM. ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry MW73B značky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného
odpadu)
19
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 19
2010-11-04 �� 3:40:15
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0330-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
www.samsung.com
Kód č.: DE68-03802F-01
MW73B-03802F-XEO_SLK.indd 20
2010-11-04 �� 3:40:16
Download PDF

advertising