Samsung | M187DN-1S | Samsung M187DN-1S Používateľská príručka

tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGXGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
MIKROVLNNÁ RÚRA
Návod na použitie a inštaláciu
M187DN
Údaje o varení a pečení sú informatívne.
Produkt je určený pre použitie v domácnosti.
Záručné podmienky strácajú svoju platnost’, ak sa zariadenie
používa na iné účely ako na domáce, napr.
priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri
obchodných aktivitách.
Mikrovlnná rúra ............................................................................... 2
Príslušenstvo ..................................................................................2
Ovládací panel ................................................................................2
Používanie tohto návodu ................................................................3
Bezpečnostné upozornenia ............................................................3
Inštalácia mikrovlnnej rúry ..............................................................5
Nastavenie času .............................................................................5
Ako postupovat’ v prípade pochybností alebo problémov ..............6
Varenie/Ohrev .................................................................................6
Úrovne výkonu ................................................................................7
Zastavenie varenia .........................................................................7
Nastavenie času varenia ................................................................7
Nastavenie času odstátia ...............................................................8
Použitie funkcie Automatický ohrev ................................................8
Nastavenie funkcie Automatický ohrev ...........................................8
Používanie automatickej funkcie ....................................................9
Automatické nastavenia .................................................................9
Použitie funkcie Automatické rozmrazovanie ...............................10
Nastavenie funkcie Automatické rozmrazovanie ..........................10
Použitie funkcie Výkonné varenie v pare ......................................11
Použitie funkcie Deodorizácia ......................................................12
Vypnutie zvukového signálu .........................................................12
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry .................................12
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry ...................................................13
Čistenie mikrovlnnej rúry ..............................................................14
Skladovanie a údržba mikrovlnnej rúry .........................................14
Technické údaje ............................................................................15
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGYGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Mikrovlnná rúra
SK
Rukovät’
dvierok
VENTILAČNÉ
OTVORY
Ovládací panel
SVETLO
DISPLEJ
1
6
7
8
OTOČNÝ
DVIERKA
OVLÁDACÍ PANEL
PRSTENEC
OTOČNÝ TANIER
UZATVÁRACÍ
ZÁPADKY
SPOJKA
MECHANIZMUS
DVIEROK
DVIEROK
9
2
3
Príslušenstvo
Pod¾a konkrétneho modelu sa s rúrou dodáva aj rôzne príslušenstvo
vhodné na rôzne použitie.
10
4
1. Spojka, umiestnená nad hriadeľom motora v základni
mikrovlnnej rúry.
Účel :
Spojka otáča otočný tanier.
5
11
2. Otočný prstenec sa umiestni do stredu mikrovlnnej rúry.
Otočný prstenec je podložkou pre otočný
Účel :
tanier.
3. Otočný tanier sa umiestni na otočný prstenec tak, aby
výčnelok v strede zapadol do hnacieho člena.
Účel :
Otočný tanier slúži ako hlavná podložka pre
varnú nádobu; za účelom čistenia ho môžete
jednoducho vybrat’.
4. Nádoba pre výkonné varenie v pare, pozri str. 10.
Účel :
Plastovú nádobu použite pri funkcii výkonné
varenie v pare.
1. DISPLEJ
2. VÝBER AUTOMATICKÉHO
OHREVU
3. TLAČIDLO AUTOMATICKÉHO
VÝKONNÉHO ROZMRAZOVANIA
4. TLAČIDLO DEODORIZÁCIE
5. NASTAVENIE ČASU ODSTÁTIA
6. TLAČIDLO STOP/ZRUŠENIE
Mikrovlnnú rúru NIKDY nepoužívajte bez otočného taniera
a otočného prstenca.
2
7. NASTAVENIE HODÍN
8. VÝBER VÝKONNÉHO VARENIA
V PARE
9. TLAČIDLO AUTOMATICKÉHO
VARENIA
10. NASTAVENIE ÚROVNE VÝKONU
11. TLAČIDLO ŠTART/OTOČNÝ
OVLÁDAČ (Čas varenia,
hmotnost’ a veľkost’ porcie)
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGZGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Používanie tohto návodu
Bezpeènostné upozornenia
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru SAMSUNG. Tento Návod na
použitie a inštaláciu obsahuje cenné informácie o použití v tejto
mikrovlnnej rúre:
• Bezpeènostné upozornenia
• Príslušenstvo a vhodné nádoby do mikrovlnnej rúry
• Užitoèné tipy oh¾adom varenia
DÔLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY.
POZORNE SI PREÈÍTAJTE TENTO NÁVOD A UCHOVAJTE HO
PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE.
Predtým, ako budete v mikrovlnnej rúre zohrievat’ jedlo alebo nápoje,
oboznámte sa, prosím, s nasledujúcimi bezpeènostnými upozorneniami.
1. V mikrovlnnej rúre NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby:
• Kovové obaly (plechovky)
• Keramický riad so zlatými alebo striebornými ozdobami
• Kovové špajdle, ražne, vidličky atď.
Dôvod:
Môže sa vyskytnút’ iskrenie, prípadne sa vytvorí elektrický oblúk
a môže dôjst’ k poškodeniu zariadenia.
Na prednej strane tohto návodu je zobrazená mikrovlnná rúra a
ovládací panel, aby sa tlaèidlá dali ¾ahko nájst’.
V návode sú používané tri rôzne symboly.
Dôležité
Poznámka
2. NEOHRIEVAJTE:
• Potraviny vo vzduchotesne uzavretých nádobách, zaváraninových pohároch,
plechoviciach alebo termoskách, napr.: nádoby pre deti.
• Potraviny so šupkou alebo škrupinou, napr.: vajcia, orechy v škrupine
a paradajky.
Dôvod:
Kvôli nárastu tlaku vo vnútri môžu explodova˙.
Rada:
Odoberte viečka, poprepichujte obal, vrecko a podobne.
Otočit’
BEZPEÈNOSTNÉ UPOZORNENIA – OCHRANA PRED MOŽNÝM
VYSTAVENÍM SA MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
3. Mikrovlnnú rúru NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI v prípade, že je prázdna.
Dôvod:
Môže dôjst’ k poškodeniu stien zariadenia.
Rada:
V zariadení vždy nechajte pohár s vodou.
Voda absorbuje mikrovlnné žiarenie v prípade, že náhodne uvediete
prázdne zariadenie do činnosti.
V prípade nedodržiavania nasledujúcich bezpečnostných upozornení sa môžete
vystavit’ riziku škodlivého mikrovlnného žiarenia.
(a) Nepokúšajte sa zariadenie uviest’ do činnosti v prípade, že sú dvierka
otvorené. Nerobte žiadne zásahy do bezpečnostného systému uzatvárania
dvierok (uzatvárací mechanizmus).
(b) Medzi dvierka zariadenia a predný panel neumiestňujte žiadne predmety.
Zabráňte usadzovaniu nečistôt a zvyškov jedál na tesneniach. Dvierka a
tesnenia dvierok pravidelne očistite najskôr navlhčenou handričkou a potom
utrite suchou handričkou.
(c) Keď sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, zariadenie nesmiete
používat’, kým ho neopraví autorizovaný servisný pracovník. Obzvlášt’ je
dôležité, aby sa dvierka správne zatvárali a neboli poškodené:
(1) Dvierka, uzatvárací mechanizmus dvierok a povrchy tesnení
(2) Pánty dvierok (nesmú by˙ zlomené ani uvoľnené)
(3) Siet’ová šnúra
(d) Servisné alebo opravárenské práce na zariadení môžu vykonávat’ iba
oprávnené osoby - autorizovaní servisní pracovníci.
4. Ventilačné otvory na zadnej strane zariadenia NEZAKRÝVAJTE handričkou ani
papierom.
Dôvod:
Textília alebo papier sa môžu zapálit’ od horúceho vzduchu, ktorý
vychádza zo zariadenia.
5. Keď vyberáte riad zo zariadenia, VŽDY používajte ochranné rukavice.
Dôvod:
Niektoré nádoby absorbujú mikrovlnné žiarenie a ohrievajú sa. Teplo
sa taktiež prenáša z ohriatych potravín na nádoby, ktoré sa takto môžu
zohriat’ na vyššiu teplotu.
6. NEDOTÝKAJTE SA výhrevných častí zariadenia ani vnútorných stien.
Dôvod:
Steny môžu byt’ aj po skončení ohrevu veľmi horúce a môžu spôsobit’
popáleniny. Zabráňte kontaktu horľavých materiálov s vnútorným
priestorom zariadenia. Najskôr nechajte zariadenie vychladnút’.
7. Aby sa predišlo vzplanutiu vo vnútri zariadenia:
• Do zariadenia nevkladajte horľavé materiály
• Z papierových alebo plastových vreciek odstráňte drôtené alebo kovové spony
• Zariadenie nepoužívajte na sušenie novín
• Ak spozorujete dym, nechajte dvierka na zariadení zatvorené, zariadenie
vypnite a odpojte siet’ovú šnúru od elektrickej siete
3
SK
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒG[GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Bezpeènostné upozornenia (pokraèovanie)
SK
8. Pri ohrievaní nápojov a dojčenského jedla dbajte na zvýšenú opatrnost’.
• Aby sa teploty vyrovnali, nechajte zohrievané potraviny po ukončení
ohrevu VŽDY minimálne 20 sekúnd odstát’.
• Jedlo počas ohrievania podľa potreby občas premiešajte. Premiešajte
ho VŽDY aj na konci ohrevu.
• Po ukončení ohrievania dbajte na zvýšenú opatrnost’ pri manipulácii
s nádobami. Ak sú príliš horúce, môžete sa popálit’.
• Existuje nebezpečenstvo utajeného varu.
• Aby sa predišlo utajenému varu a prípadnému obareniu, je potrebné
vložit’ do nápoja plastovú alebo sklenenú lyžicu a nápoj premiešat’ pred,
počas a po ohrievaní.
Dôvod: Pri ohreve tekutín sa môže bod varu oddialit’. Pri vybratí nádoby
zo zariadenia môže nastat’ utajený a explozívny var a mohli by
ste sa obart’.
• V prípade obarenia postupujte podľa nasledujúcich pravidiel prvej pomoci:
* Ponorte obarené miesto do studenej vody aspoň na 10 minút.
* Postihnuté miesto prikryte čistým a suchým obväzom alebo gázou.
* Na postihnuté miesto nedávajte žiadne krémy, oleje ani plet’ové
mlieko.
• Nádobu NIKDY neplňte až po okraj. Vždy si zvoľte takú nádobu, ktorá je
širšia na vrchnej ako na spodnej strane, aby tekutina pri vare nepretiekla.
Fľaše s úzkym hrdlom môžu pri prehriatí explodovat’.
• VŽDY predtým, ako dáte ohriate jedlo alebo nápoj diet’at’u, skontrolujte
teplotu ohriatych potravín.
• Dojčenskú fľašu NIKDY neohrievajte s cumľom, v opačnom prípade môže
fľaša pri prehriatí explodovat’.
DÔLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY
Počas ohrevu alebo pri varení jedál v plastových nádobách, papierových obaloch
alebo iných horľavých materiáloch je potrebné z času na čas nazriet’ do zariadenia
a skontrolovat’, či sú obaly v poriadku.
DÔLEŽITÉ
Malé deti sa NESMÚ so zariadením hrat’, ani ho bez dozoru používat’. Keď je
zariadenie v činnosti, deti nenechávajte bez dozoru. Predmety, o ktoré sa deti
zaujímajú, nenechávajte na zariadení ani v jeho blízkosti.
VÝSTRAHA:
Keď sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, zariadenie nepoužívajte, kým ho
neopraví autorizovaný servisný pracovník.
VÝSTRAHA:
Pre osoby, ktoré nie sú vyškolené na opravu tohto zariadenia, je nebezpečné
vykonávat’ akékoľvek zásahy alebo opravy na zariadení predovšetkým vtedy,
keď je potrebné odstránit’ kryt, ktorý slúži ako ochrana pred mikrovlnným žiarením.
VÝSTRAHA:
Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zohrievat’ v uzavretých nádobách, pretože by mohli
explodovat’.
9. Dbajte na to, aby sa siet’ová šnúra nepoškodila.
• Siet’ovú šnúru a koncovku neponárajte do vody. Zabráňte kontaktu
siet’ovej šnúry s horúcimi predmetmi.
• V prípade, že je siet’ová šnúra alebo koncovka poškodená, zariadenie
nepoužívajte.
VÝSTRAHA:
Det’om bez dozoru dovoľte používat’ zariadenie iba v prípade, že sú schopné
zariadenie používat’ bezpečným spôsobom a sú si vedomé nebezpečenstva
pri nesprávnom použití.
10. Keď otvárate dvierka zariadenia, stojte od neho minimálne na vzdialenost’
paže.
Dôvod: Horúci vzduch alebo para môžu spôsobit’ popálenie.
11. Vnútro zariadenia udržujte v čistote.
Dôvod: Zvyšky jedál alebo mastnota na stenách a dne zariadenia môžu
poškodt’ povrchovú úpravu a znížit’ účinnost’ zariadenia.
12. Počas činnosti zariadenia je možné, že budete počut’ zvuk podobný št’ukaniu
(predovšetkým počas rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výkon zariadenia.
13. Ak zariadenie pracuje naprázdno, napájanie sa z bezpečnostných príčin
automaticky preruší. So zariadením je možné opät’ pracovat’
po cca 30 minútach.
4
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒG\GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Inštalácia mikrovlnnej rúry
Nastavenie èasu
Zariadenie umiestnite na vodorovnú a dostatoène pevnú plochu.
Mikrovlnná rúra disponuje vstavanými hodinami. Èas je možné
zobrazit’ v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte. Èas je
potrebné nastavit’:
• Po nainštalovaní zariadenia
• Po výpadku elektrickej energie
20 cm
nad
10 cm
za
1. Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že je za zariadením
ponechaný voľný priestor aspoň 10 cm a na bokoch
a nad zariadením aspoň 20 cm.
10 cm
po bokoch
2. Zo zariadenia vyberte všetky obalové materiály.
Umiestnite otočný krúžok a otočný tanier.
Skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča.
1. Pre zobrazenie
času v...
24-hodinovom formáte
12-hodinovom formáte
3. Toto zariadenie musí byt’ umiestnené tak, aby bol
zabezpečený jednoduchý prístup k siet’ovej šnúre.
Stlačte tlačidlo
Jedenkrát
Dvakrát
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte hodinu.
Neblokujte ventilačné otvory, inak by sa zariadenie mohlo prehriat’
a automaticky vypnút’. Zariadenie nebude možné použit’, kým
dostatočne nevychladne.
Nezabudnite upravit’ nastavenie času pri zmene letného
a zimného času.
3. Stlačte tlačidlo
Z bezpečnostných dôvodov zapojte siet’ovú šnúru do uzemnenej
zásuvky striedavého prúdu 230 V, 50 Hz. Ak je siet’ová šnúra
poškodená, je nutné ju vymenit’ za špeciálnu siet’ovú šnúru
(napríklad I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC
3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT
H.P 3). V takomto prípade kontaktujte vášho predajcu. Siet’ová
šnúra pre Izrael je typ PENCON (ZD16A), pre južnú Afriku APEX
LEADS SA16 a pre Nigériu, Ghanu, Keňu a Spojené Arabské
Emiráty je to PENCON (UD13A1).
.
4. Otáčaním otočného ovládača nastavte minútu.
5. Stlačte tlačidlo
Zariadenie neumiestňuje na miesta so zvýšenou vlhkost’ou, ani do
blízkosti horúcich predmetov, ako je napr. klasická rúra na pečenie
alebo radiátor. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či napájanie
vyhovuje požadovaným parametrom uvedeným v technických
údajoch zariadenia. Ak používate predlžovaciu šnúru, musí mat’
rovnaké parametre ako siet’ová šnúra. Pred prvým použitím
očistite vnútro zariadenia a tesnenia vlhkou handričkou.
5
.
.
SK
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒG]GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Ako postupovat’ v prípade pochybností alebo
problémov
Varenie/Ohrev
Nasledovný postup popisuje, ako ohrievat’ alebo varit’ jedlo.
SK
Ak sa vyskytne problém, ktorý je uvedený nižšie, pokúste sa ho
odstránit’ niektorým z nasledujúcich spôsobov.
Keï nechávate zariadenie bez dozoru, VŽDY najskôr skontrolujte
nastavenia ohrevu.
Bežný jav.
• Kondenzácia vo vnútri zariadenia.
• Prúd vzduchu okolo dvierok a okolo zariadenia.
• Svetelné odrazy okolo dvierok a okolo zariadenia.
• Para unikajúca popri dvierkach alebo z vetracích otvorov.
Vložte potravinu do stredu otoèného taniera. Potom zatvorte dvierka.
Zariadenie nezačne pracovat’, keď stlačíte tlačidlo
• Sú dvierka správne zatvorené?
1. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Zobrazí sa 850W (maximálna úroveň výkonu):
Stláčajte tlačidlo
, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaná úroveň výkonu.
Jednotlivé úrovne výkonu sú uvedené
v tabuľke.
.
Jedlo sa vôbec neohrieva
• Nastavili ste správne časovač a stlačili ste tlačidlo
?
• Sú dvierka správne zatvorené?
• Nepret’ažili ste elektrickú siet’ a nevypadli poistky alebo istič?
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte požadovaný čas
varenia.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáčat’.
Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
Jedlo sa ohrieva na príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu
• Je nastavený správny čas ohrevu pre dané jedlo?
• Je nastavená správna úroveň výkonu?
Vo vnútri zariadenia sa vyskytuje iskrenie, praskanie alebo elektrický oblúk
• Nepoužili ste nádobu s kovovou povrchovou úpravou?
• Nenechali ste vo vnútri zariadenia vidličku alebo iný kovový predmet?
• Nie je alobal príliš blízko vnútorných stien?
Zariadenie spôsobuje interferencie s rádiovým alebo televíznym signálom
• Keď je zariadenie v prevádzke, môže sa vyskytnút’ slabá interferencia
s rádiovým alebo televíznym signálom. Je to bežný jav.
Riešenie: Umiestnite zariadenie ďalej od rádia, TVP alebo antény.
• Ak interferencia zasiahne mikroprocesor zariadenia, môže dôjst’
k resetovaniu displeja. Odpojte siet’ovú šnúru a znova ju zapojte.
Nastavte znova správny čas.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní uvedených riešení,
kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Samsung.
6
Mikrovlnnú rúru neuvádzajte do činnosti v prípade, že je prázdna.
Ak chcete jedlo ohrievat’ krátky čas pri maximálnej úrovni výkonu
(850W), jednoducho stlačte tlačidlo +30s jedenkrát pre každých
30 sekúnd ohrevu. Zariadenie sa okamžite zapne.
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒG^GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Úrovne výkonu
Zastavenie varenia
Môžete si zvolit’ z nasledujúcich úrovní výkonu.
Varenie môžete zastavit’ kedyko¾vek, takže je možné skontrolovat’
jedlo.
Úroveň výkonu
Výkon
VYSOKÁ
STREDNE VYSOKÁ
STREDNÁ
NIŽŠIA STREDNÁ
ROZMRAZOVANIE
NÍZKA / UDRŽA TEPLO
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
1. Ak chcete ohrev dočasne pozastavit’;
Otvorte dvierka.
Výsledok : Varenie sa pozastaví. Ak chcete ohrev
obnovit’, zatvorte dvierka a stlačte znova
tlačidlo
.
2. Ak chcete varenie úplne zastavi˙:
Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Varenie sa zastaví.
Ak chcete zruši˙ nastavenia ohrevu, znova
stlačte tlačidlo Zrušit’ ( ).
Ak si zvolíte vyššiu úroveň výkonu, čas ohrevu musí byt’ kratší.
Ak si zvolíte nižšiu úroveň výkonu, čas ohrevu musí byt’ dlhší.
Ak chcete predåžit’ èas ohrevu otáèaním otoèného ovládaèa.
Čas
Čas sa zvyšuje po
Do 1 min.
1 - 3 min.
3 - 10 min.
10 - 20 min.
20 - 40 min.
40 - 99 min.
5s
10 s
30 s
1 min.
2 min.
5 min.
Ľubovoľné nastavenia je možné zrušit’ stlačením tlačidla Zrušit’
( ) kedykoľvek pred začatím ohrevu.
Nastavenie èasu varenia
Èas varenia môžete predåžit’ tak, že stlaèíte tlaèidlo +30s jedenkrát pre
každých 30 sekúnd èasu navyše.
Stlačte tlačidlo +30s jedenkrát pre každých 30 sekúnd času
navyše.
Ak chcete čas varenia predĺžit’ alebo skrátit’ počas samotného
varenia, otočte otočný ovládač doprava alebo doľava.
7
SK
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒG_GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
SK
Nastavenie èasu odstátia
Nastavenie funkcie Automatický ohrev
Èas odstátia môžete nastavit’ automaticky (bez potreby mikrovlnného
varenia).
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené jednotlivé programy funkcie
Automatický ohrev ako aj hmotnosti porcií, èasy odstátia
a odporúèania.
1. Stlačte tlačidlo ( ).
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte požadovaný čas
odstátia.
Hmotnost’
porcie
Čas
Odporúčania
odstátia
1.
300-350 g
400-450 g
3 min.
Jedlo položte na keramickú dosku a prikryte
ho potravinárskou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Tento program je vhodný pre
jedlá zložené z troch zložiek (napríklad mäso
s omáčkou, zelenina a prílohy, ako sú
zemiaky, ryža alebo cestoviny).
300 - 350 g 4 min.
400 - 450 g
Skontrolujte, či je jedlo (a jeho obal) vhodné
do mikrovlnnej rúry. Poprepichujte ochrannú
fóliu. Zmrazené jedlo položte do stredu
otočného taniera.
Tento program je vhodný pre jedlá zložené
z troch zložiek (napríklad mäso s omáčkou,
zelenina a prílohy, ako sú zemiaky, ryža alebo
cestoviny).
Polotovary
(chladené)
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Čas odstátia. Po dokončení varenia:
1) Štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
2.
Polotovary
(Mrazené)
Použitie funkcie Automatický ohrev
Funkcia Automatický ohrev má tri predprogramované èasy ohrevu.
Úroveò výkonu ani èas varenia nie je potrebné nastavovat’. Otáèaním
otoèného ovládaèa môžete nastavit’ poèet porcií. Vložte potravinu do
stredu otoèného taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte jeden alebo viackrát tlačidlo Automatický ohrev
(
), čím nastavíte typ ohrievaného jedla.
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte veľkost’ porcie.
(Pozri tabuľku vpravo.)
3. Stlačte tlačidlo
Výsledok : Spustí sa varenie. Po dokončení varenia:
1) Zariadenie zapípa 4x.
2) Ukončenie ohrevu je pripomínané každú
minútu 3-násobným pípnutím
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Kód / Typ
jedla
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.
8
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒG`GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Používanie automatickej funkcie
Automatické nastavenia
Pri automatickej funkcii sa čas varenia nastaví automaticky.
Nasledujúca tabuľka predstavuje automatické programy na
prihrievanie nápojov a rozmrazovanie zamrazených koláčov.
Otočením voliča môžete nastavit’ počet porcií.
Obsahuje svoje množstvá, trvania a príslušné odporúčania.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Cafeteria
(Automaticky) vyberte druh jedla, ktoré varíte.
Tlačidlo Jedlo
Príklad:
Raz stlačte tlačidlo Cafeteria (Automaticky), aby ste prihriali
šálky kávy a vyberte veľkost’ porcie tak, že otočíte volièom.
Obrát’te sa na tabuľku na ďalšej strane.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
9
Trvanie
Odporúčania
1
Nápoje
Káva,
mlieko, čaj,
voda
(izbová
teplota)
1-2 min.
150 ml
(1 šálka)
250 ml
(1 džbán)
Nalejte do keramickej šálky (150
ml) alebo džbánu (250 ml) a
umiestnite do stredu taniera.
Opätovne zohrievajte nezakryté.
Pred spustením a po zohriatí
opatrne premiešajte.
Buďte opatrní počas vyberania
šálok (pozrite si bezpečnostné
pokyny pre kvapaliny).
2
Zmrazené
koláčiky
5-15 min.
100 g
(1 ks)
200 g
(2 kusy)
300 g
(2-3 kusy)
400 g
(3-4 kusy)
500 g
(4 ks)
Položte rovno zamrazené koláčiky
(-18°C) priamo na kovovú policu.
Položte väčšie kúsky a muffiny na
tanier. Položte jeden kúsok do
stredu, položte 2 kúsky vzájomne
voči sebe a 3-4 kúsky do kruhu.
Pomocou ohrievania sa koláčik
zahreje a schrumkavie.
Tento program je vhodný pre
koláčiky, ako napríklad jablkový
koláč s chrumkavým vrchom,
drobivý koláč, koláč s makom a pre
muffiny.
Nie je vhodný pre celý koláč, koláč
s krémovou plnkou a koláč s
čokoládovou polevou.
2. Otočením volièa vyberte veľkost’ porcie.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Začne sa varenie. Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu)
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Veľkost’
porcie
SK
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGXWGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
SK
Použitie funkcie Automatické rozmrazovanie
Nastavenie funkcie Automatické rozmrazovanie
Funkcia Automatické rozmrazovanie umožòuje rozmrazovat’ mäso,
hydinu alebo ryby. Èas rozmrazovania a úroveò výkonu sa nastaví
automaticky.
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené jednotlivé programy funkcie
Automatický ohrev ako aj hmotnosti porcií, èasy odstátia
a odporúèania.
Pred rozmrazovaním odstráòte z jedla všetky obaly. Mäso, hydinu, ryby
položte na keramický tanier.
Používajte iba nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry.
Najskôr položte zmrazené jedlo do stredu otoèného taniera. Potom
zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Automatické rozmrazovanie (
Potravina
).
Čas
odstátia
Odporúčania
200-1500 g 15-60 min. Prikryte okraje alobalom. Keď zariadenie
zapípa, jedlo otočte.
Hydina
Tento program je vhodný pre mäso napr.
steaky, rezne alebo mleté mäso, kuracie
Ryby
prsty, celé kura alebo rybie filé.
Výsledok : Na displeji sa objaví nasledujúca indikácia:
Mäso
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte hmotnost’
rozmrazovanej potraviny.
Maximálne je možné nastavit’ hmotnost’ 1500 g.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok :
Rozmrazovanie začne.
Rozmrazovanie zastane v polovici
nastaveného času a upozorní Vás, že je
potrebné jedlo obrátit’.
Pre dokončenie rozmrazovania stlačte
znova tlačidlo
.
Porcia
Jedlo je možné rozmrazovat’ aj manuálne. V takomto prípade
zvoľte funkciu Automatický ohrev alebo Automatické varenie
a nastavte úroveň výkonu na 180 W. Viac informácií je na str. 6
v kapitole „Varenie / Ohrev“.
10
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGXXGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Použitie funkcie Výkonné varenie v pare
S funkciou Výkonné varenie v pare sa èas varenia nastaví
automaticky.
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené 4 Automatické programy funkcie
Výkonného varenia v pare, ako aj hmotnosti porcií, èasy odstátia a
odporúèania. Použite plastovú nádobu pre použitie pri výkonnom
varení v pare.
Otáèaním otoèného ovládaèa môžete nastavit’ poèet porcií.
Použite plastovú nádobu pre použitie pri výkonnom varení v pare.
Najskôr umiestnite plastovú nádobu do stredu otoèného taniera
a zatvorte dvierka.
1. Stláčaním tlačidla Výkonné varenie v pare (
nastavte typ pripravovaného jedla.
)
Kód / Typ
jedla
Hmotnost’ Čas
porcie
odstátia
Odporúčania
1.
250 g
375 g
4-5 min.
Vložte bielu ryžu (predvarenú) do plastovej
nádoby.
Pridajte 500 ml studenej vody, ak varíte 250 g
ryže a 750 ml studenej vody, ak varíte 375 g.
Zaklopte veko na plastovú nádobu. Po ukončení
varenia odstráňte vodu z dutiny použitím
kuchynského papiera.
100-150 g 2-3 min.
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Zemiaky očistite, opláchnite, nakrájajte na
približne rovnaké kúsky a odvážte. Vložte ich do
plastovej nádoby.
Pridajte 15-30 ml (1-2 lyžice) vody, ak varíte
100-350 g a 45-60 ml (3-4 lyžice) vody, ak varíte
400-550 g.
Zaklopte veko na plastovú nádobu.
100-150 g 1-2 min.
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Zeleninu odvážte po umytí, očistení a nakrájaní
na malé kúsky. Vložte ich do plastovej nádoby.
Pridajte 30 ml (2 lyžice) vody, ak varíte 100-350 g
a 45 ml (3 lyžice) vody, ak varíte 400-450 g.
Zaklopte veko na plastovú nádobu. Po varení
dôkladne premiešajte jedlo a nechajte ho odstát’.
100-150 g 2-3 min.
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Po olúpaní šupky, odvážte ovocie, umyte ho
a nakrájajte na približne rovnaké kúsky. Vložte
ich do plastovej nádoby. Ak varíte 100-350 g
ovocia, pridajte 15-30 ml (1-2 lyžice) vody,
pre 400-450 g pridajte 45 ml (3 lyžice).
Pridajte 1-2 lyžice cukru. Zaklopte veko na
plastovú nádobu.
Po varení jedlo dôkladne premiešajte. Tento
program je vhodný pre jablká, hrušky, slivky,
marhule, mango alebo ananás.
Ryža
2. Otáčaním otočného ovládača nastavte veľkost’ porcie.
(Pozri tabuľku vpravo)
2.
Olúpané
zemiaky
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok : Spustí sa varenie. Po dokončení varenia:
1) Štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát)
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
3.
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.
Čerstvá
zelenina
4.
Ovocný
kompót
11
SK
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGXYGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
SK
Použitie funkcie Deodorizácia
Bezpeènostné uzamknutie mikrovlnnej rúry
Použite túto funkciu po varení zapáchajúcich potravín, keï sa vo vnútri
rúry vytvorí ve¾a dymu.
Zariadenie je vybavené funkciou detskej poistky, ktorá Vám umožòuje
zariadenie uzamknút’ a zabránit’ tak deÿom alebo inej neoboznámenej
osobe obsluhovaÿ ho.
Najprv umyte vnútro rúry.
Po ukončení čistenia stlačte tlačidlo Deodorizácia (
budete počut’ 4x zapípania.
Zariadenie je možné uzamknút’ kedyko¾vek.
).
1. Stlačte naraz tlačidlá
a
.
Výsledok :
Zariadenie je uzamknuté (nie je možné
zvolit’ žiadnu funkciu).
Na displeji je zobrazené “L”.
Proces deodorizácie prednastavene trvá 5 minút. Môžete ho
zvýšit’ o 30 sekúnd stlačením tlačidla +30s.
Čas deodorizácie môžete tiež menit’ otáčaním otočného ovládača
doprava alebo doľava.
2. Ak chcete zariadenie znova odomknút’, stlačte naraz
tlačidlá
a
.
Výsledok : Zariadenie je možné normálne používat’.
Maximálny čas deodorizácie je 15 minút.
Vypnutie zvukového signálu
Kedyko¾vek môžete vypnút’ zvukový signál.
1. Stlačte naraz tlačidlá
a
.
Výsledok :
Na displeji sa objaví nasledujúca
indikácia.
Pri stláčaní tlačidiel bude zniet’ pípanie.
2. Ak chcete pípanie znova zapnút’, stlačte naraz tlačidlá
a
.
Výsledok :
Na displeji sa objaví nasledujúca
indikácia.
Zvukový signál je aktívny.
12
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGXZGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry
Ak sa má jedlo v mikrovlnnej rúre zohriat’, mikrovlnné žiarenie musí
cez jedlo prechádzat’ bez toho, aby bolo odrážané alebo pohlcované
použitým riadom.
Sklo
•
Pri výbere riadu buïte obozretný. Ak je riad vhodný do mikrovlnnej
rúry, netreba sa obávat’.
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené rôzne typy riadu a spôsob, ako ho
v mikrovlnnej rúre používat’.
Riad
Vhodný do
mikrovlnnej
rúry
Alobal
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina
Porcelán, keramika, glazovaná kamenina
a jemný porcelán sú vhodné, ak nie sú
ozdobené kovovými ornamentmi.
Jednorazové polyesterové
a papierové taniere
Balené jedlá rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
poháre a obaly
• Papierové alebo
novinové vrecká
• Recyklovaný
papier alebo
kovové ozdoby
•
Tenké sklo
•
Zaváraninové
poháre
Papier
• Taniere, poháre,
servítky a papier
na pečenie
• Recyklovaný
papier
Je možné ho použi˙ v malých
množstvách na ochranu plôch pred
prehriatím alebo prevarením. Iskrenie
alebo oblúk sa môže vyskytnút’ v
prípade, že je alobal príliš blízko stien
zariadenia, alebo je ho použité veľké
množstvo.
Kovové nádoby
• Riad
• Kovové sponky
a uzávery
Poznámky
Doska na zhnednutie
(opečenie)
Žiaruvzdorné sklo
Plasty
• Tégliky
Môžu spôsobi˙ iskrenie alebo vznietenie.
Je možné ich použit’ na krátky mierny
ohrev. Použite ich aj na pohltenie
nadbytočnej vlhkosti.
Môže spôsobit’ iskrenie alebo oblúk.
•
Potravinárska fólia
•
Vrecká na
mrazenie potravín
Niektoré mrazené potraviny sú balené
v týchto materiáloch.
Je možné ich použit’ na mierny ohrev.
Pri prehriatí sa polystyrén môže roztopit’.
Môžu sa vznietit’.
Môže spôsobit’ iskrenie alebo oblúk.
Voskový papier alebo
papier na pečenie (mastný)
:Odporúčané
:Používat’ opatrne
:Nie je bezpečné
13
SK
Je vhodné, ak nie je ozdobené kovovými
ornamentmi.
Je možné ho použit’ na mierny ohrev
jedla alebo nápojov. Pri náhlom ohriatí
môže tenké sklo prasknút’.
Je potrebné odobrat’ veko. Je možné ich
použit’ iba na mierny ohrev.
Je možné ich použit’, ak sú teplu odolné.
Niektoré plasty sa pri vysokej teplote
deformujú alebo menia farbu.
Nepoužívajte melamínové plasty.
Je možné ju použit’ na zachovanie
vlhkosti. Nemala by sa dotýkat’ jedla.
Jedlo je potrebné z mikrovlnnej rúry
vyberat’ opatrne kvôli unikajúcej horúcej
pare.
Je možné ich použit’, ak sú varné
a určené pre použitie v rúrach. Nemali by
byt’ vzduchotesné. Ak je potrebné,
prepichnite ich vidličkou.
Je možné ho použit’ na zachovanie
vlhkosti a ako ochranu proti
rozstrekovaniu.
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGX[GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
SK
Èistenie mikrovlnnej rúry
Skladovanie a údržba mikrovlnnej rúry
Aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov jedál alebo mastnoty na stenách
a dne zariadenia, je potrebné pravidelne oèistit’ nasledovné èasti:
• Vnútorné a vonkajšie steny zariadenia
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Otoèný tanier a otoèný krúžok
Pri uskladnení alebo pri odovzdaní zariadenia do servisu je potrebné
dodržat’ nieko¾ko jednoduchých bezpeènostných opatrení.
Zariadenie sa nesmie používat’, ak sú poškodené dvierka alebo
tesnenia dvierok:
• Ak sú zlomené pánty
• Ak sú poškodené tesnenia
• Ak je deformovaný alebo ohnutý kryt zariadenia
Tesnenia na dvierkach udržujte VŽDY čisté a ubezpečte sa, že sa
dvierka správne zatvárajú.
Servisné alebo opravárenské práce na zariadení môžu vykonávat’ iba
autorizovaní servisní pracovníci
Ak bude zariadenie znečistené, môže dôjst’ k poškodeniu
povrchu, čo môže mat’ vplyv na funkčnost’ zariadenia a môže
vzniknút’ nebezpečná situácia.
1. Vonkajšie povrchy zariadenia očistite mäkkou handričkou, namočenou v teplej
vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
2. Odstráňte nečistoty a fľaky z vnútorných povrchov a otočného krúžku mäkkou
handričkou, namočenou v teplej vode s trochou čistiaceho prostriedku.
Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
3. Ak chcete odstránit’ zaschnuté zvyšky jedál a zápach, položte na otočný
tanier pohár zriedenej citrónovej š˙avy a ohrievajte ju 10 minút pri maximálnej
úrovni výkonu.
NEODOBERAJTE kryt zariadenia. Ak zariadenie nefunguje
správne a je potrebná oprava, alebo máte pochybnosti o jeho
stave:
• Odpojte siet’ovú šnúru
• Kontaktujte najbližší autorizovaný servis
Ak je potrebné uskladnit’ zariadenie na krátku dobu, umiestnite ho
na suché miesto bez zvýšenej prašnosti.
Dôvod: Prach a vlhkost’ môžu nepriaznivo ovplyvnit’ funkčnost’
zariadenia.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená na komerčné používanie.
4. Keď je potrebné, vyčistite otočný tanier v umývačke riadu.
Do ventilačných otvoroch NESMIE vniknút’ voda. Na čistenie
NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky, drôtené špongie
ani rozpúšt’adlá. Osobitne dbajte na to, aby po čistení tesnení
dvierok žiadne zvyšky:
• Nezostali nahromadené na tesnení
• Nebránili dvierkam v správnom zatváraní
14
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGX\GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Technické údaje
Poznámka
Spoloènost’ SAMSUNG neustále zlepšuje svoje produkty. Práva na
zmeny dizajnu a tohto návodu na použitie a inštaláciu vyhradené.
SK
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM my
ako dodávatelia vyhlasujeme, že rúry M187DN značky Samsung
sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Model
M187DN
Napájanie
230V ~ 50 Hz
Príkon
Mikrovlnné varenie
1250 W
Výstupný výkon
100 W / 850 W (IEC-705)
Pracovná frekvencia
2450 MHz
Magnetrón
OM75P(31)
Chladenie
Chladiaci ventilátor
Rozmery (š x v x h)
Vonkajšie
Vnútorné
489 x 275 x 393 mm
330 x 211 x 329 mm
Objem
23 l
Hmotnost’
Netto
13,5 kg (cca)
Hlučnost’
40 dB(A)
15
tX_^kuTXz†loTWYZXW}†zrU”GGwˆŽŒGX]GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZWSGYWW^GGXWa[\Ght
Download PDF