Samsung | GE86N-B | Samsung GE86N-B Užívateľská príručka (XP)

nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
MIKROVLNNÁ RÚRA
Používateľská príručka
GE86N
Údaje o varení a pečení sú informatívne. Produkt je určený
pre použitie v domácnosti. Záručné podmienky strácajú svoju
splatnost’, ak sa zariadenie používa na iné účely ako na
domáce, napr. priemyselne, v stravovacích zariadeniach
alebo pri obchodných aktivitách.
Kód č.: DE68-03663G
Rýchly sprievodca s náhľadom ............................................................. 2
Rúra....................................................................................................... 2
Ovládací panel ..................................................................................... 3
Príslušenstvo......................................................................................... 3
Používanie tejto používateľskej príručky............................................... 4
Bezpečnostné opatrenia ....................................................................... 4
Inštalácia mikrovlnnej rúry..................................................................... 5
Nastavenie času.................................................................................... 6
Čo treba robit’ v prípade pochybností alebo problémov ....................... 6
Varenie/prihrievanie .............................................................................. 7
Úrovne výkonu ...................................................................................... 7
Zastavenie varenia................................................................................ 7
Nastavenie èasu varenia ...................................................................... 7
Používanie funkcie automatického opätovného ohrievania.................. 8
Nastavenia automatického opätovného ohrievania .............................. 8
Používanie funkcie automatického varenia .......................................... 9
Nastavenia automatického varenia....................................................... 9
Používanie funkcie rýchleho automatického rozmrazovania .............. 10
Nastavenia rýchleho automatického rozmrazovania .......................... 10
Výber polohy ohrevného prvku ........................................................... 11
Výber príslušenstva............................................................................. 11
Grilovanie ............................................................................................ 11
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu........................................ 12
Používanie funkcie pamäte................................................................. 12
Vypínanie signalizácie......................................................................... 13
Používanie funkcie detskej zámky ...................................................... 13
Sprievodca náèiním na varenie .......................................................... 14
Sprievodca varením ............................................................................ 15
Čistenie mikrovlnnej rúry..................................................................... 21
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry ..................................... 22
Technické údaje .................................................................................. 22
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Rýchly sprievodca s náhľadom
SK
Rúra
Ak chcete uvarit’ trochu jedla
1. Umiestnite jedlo do rúry.
Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
úroveň výkonu.
Displej
Gril
Rukovät’ dvierok
2. Čas varenia nastavte podľa potreby stlačením tlačidiel (
( ).
Svetlo
Vetracie otvory
vyberte
)a
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Varenie sa spustí. Po skončení varenia rúra
štyrikrát zapípa.
Ak chcete automaticky rýchlo rozmrazit’ trochu jedla
1. Umiestnite mrazené jedlo do rúry.
Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Rýchle (
vyberte druh jedla, ktoré varíte.
)
ovládací panel
Dvierka
2. Stlačením tlačidiel (
)a(
) vyberte hmotnost’ jedla.
Tanier
Západky dvierok
3. Stlačte tlačidlo
.
Ak chcete pridat’ dodatočných 30 sekúnd
Nechajte jedlo v rúre.
Raz alebo viackrát stlačte +30s pre každých 30 sekúnd,
ktoré chcete pridat’.
Ak chcete grilovat’ trochu jedla
1. Stlačte tlačidlo
.
2. Čas varenia nastavte stlačením tlačidiel (
3. Stlačte tlačidlo
)a(
).
.
2
valčekový krúžok
Spojovacie zariadenie
Otvory bezpečnostného
vnútorného uzamknutia
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Ovládací panel
Príslušenstvo
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo,
ktoré môžete použit’ rôznym spôsobom.
1. Spojovacie zariadenie je už umiestnené nad hriadeľom
motora v základnej časti rúry.
Účel:
Spojovacie zariadenie otáča tanier.
1
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestnit’ do stredu rúry.
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
8
2
9
3
10
3. Tanier sa musí umiestnit’ na valčekový krúžok, pričom jeho
stred musí byt’ upevnený k spojovaciemu zariadeniu.
Účel:
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá sa
ľahko vybrat’, aby sa vyčistil.
4
11
4. Kovový stojan sa umiestňuje na tanier.
Účel:
Kovový stojan môžete použit’ pri grilovaní a
kombinovanom varení.
5
12
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
Displej
Tlačidlo Rýchleho rozmrazovania
Výber Automatického varenia
Výber režimu Grilovania
Výber režimu Mikrovlnnej rúry/
Úrovne výkonu
6. Tlačidlo Nahor ( )/Nadol ( )
(čas varenia, hmotnost’ a rozmery
servírovania)
7. Tlačidlo Zastavit’/Zrušit’
8. Nastavenie Hodín
13
9. Výber Automatického opätovného
ohrievania
10. Tlačidlo Pamäte
11. Výber Kombinovaného režimu
12. Výber Detskej zámky
13. Tlačidlo Spustenie
3
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
SK
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
SK
Používanie tejto používateľskej príručky
Bezpečnostné opatrenia
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša
používateľská príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení
s vašou mikrovlnnou rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
Z vnútornej časti krytu nájdete rýchleho sprievodcu s náhľadmi, ktorý
vysvetľuje štyri základné činnosti varenia:
• Varenie jedla
• Automatické výkonné rozmrazovanie jedla
• Grilovanie jedla
• Pridávanie dodatočného času varenia
Na prednej strane príručky nájdete obrázky rúry a hlavne ovládací
panel, aby ste jednoduchšie našli tlačidlá.
Podrobné postupy používajú tri rôzne symboly.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE
BUDÚCE POUŽITIE.
Pred varením jedla alebo kvapalín v mikrovlnnej rúre overte, či sa
vykonali nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
Dôležité
Poznámka
Upozornenie
•
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre mikrovlnné rúry.
NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby, obedné súpravy so zlatými alebo
striebornými ozdobami, grilovacie ihly, vidličky atď.
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod:
Môže sa vyskytnút’ elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže následne
poškodit’ rúru.
• Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, dávajte pozor
na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie novín alebo oblečenia.
• Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte zatvorené
dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
• Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobit’ oneskorené vyvretie, preto musíte
dávat’ pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto situácii, po
vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa mohla
vyrovnat’ teplota.
Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
* ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
* zakryte ho čistým suchým kusom látky,
* nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo plet’ové mlieka.
• NIKDY nádobu nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je širšia pri
hornom okraji ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny cez okraj. Fľašky s
úzkymi hrdlami môžu v prípade prehriatia vybuchnút’.
NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade
prehriatia môže fľaška vybuchnút’.
• Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešat’ alebo
zatriast’ a teplota sa musí skontrolovat’ pred konzumáciou, aby sa predchádzalo
popáleninám.
• Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievat’ v
mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnút’, a to dokonca aj po skončení
mikrovlnného ohrievania.
Tiež neohrievajte vzduchotesné alebo vákuovo uzatvorené fľašky, poháriky,
nádoby, orechy v škrupinách, paradajky atď.
• Rúra sa musí pravidelne čistit’ a musia sa z nej odstraňovat’ akékoľvek zvyšky
jedál.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k opotrebovaniu povrchu,
čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’ životnost’ zariadenia a pravdepodobne mat’ za
následok nebezpečnú situáciu.
• NEZAKRÝVAJTE ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa vznietit’,
pretože sa z rúry odsáva horúci vzduch.
Rúra sa môže prehriat’ a automaticky sa vypnút’. Nefunkčná bude až pokým sa
dostatočne neochladí.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry VŽDY používajte chňapky, aby ste predišli
•
neúmyselnému popáleniu.
• NEDOTÝKAJTE sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa rúra
neschladí.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE
MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU
MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobit’ nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládat’ rúru s otvorenými dvierkami,
upravovat’ bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo
čokoľvek vkladat’ do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte,
aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch
tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté
tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou
suchou handričkou.
(c) Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášt’ dôležité, aby sa
dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (ohnuté)
(2) pántov dvierok (rozbité alebo uvoľnené)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d) Rúru nemôže nastavovat’ ani opravovat’ ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
4
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Bezpečnostné opatrenia (pokračovanie)
Inštalácia mikrovlnnej rúry
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch
musí byt’ dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnost’ rúry.
•
Siet’ový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a siet’ový kábel
uchovávajte mimo ohrievaných povrchov.
Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený siet’ový kábel alebo
zástrčku.
• Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenost’ rúk.
Dôvod: Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobit’ obarenie.
• Počas prevádzky môžete počut’ praskanie (hlavne v prípade prepnutia do
režimu rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického napájania.
• NESPÚŠ AJTE mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Z bezpečnostných dôvodov
sa automaticky odpojí napájanie. Rúru môžete normálne prevádzkovat’ po 30
minútach bez činnosti.
Počas celej doby je dobré nechat’ v rúre pohárik s vodou. Voda absorbuje
mikrovlnnú energiu, ak sa rúra omylom spustí.
• Mikrovlnná rúra sa nemôže umiestnit’ do skrinky.
20 cm nad
85 cm nad
podlahou
•
•
•
•
10 cm
na bočnej strane
1. Keď inštalujte svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru
za rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou.
2. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
DÔLEŽITÉ
•
10 cm za
3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestnit’ tak, aby bol prístup k
zástrčke.
Vašim det’om nemôžete NIKDY dovolit’ používat’ alebo sa hrat’ s mikrovlnnou
rúrou. Tiež ich nemôžete nechat’ bez dozoru v blízkosti zapnutej mikrovlnnej
rúry. Zaujímavé predmety pre deti nemôžete skladovat’ alebo skrývat’ rovno
nad rúrou.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami,
prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude
dozerat’ alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost’.
Deti by mali byt’ pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrat’ so
zariadením.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byt’ opatrní, aby ste sa
nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové stierky,
aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabat’ povrch, čo môže
mat’ za následok rozbitie skla. (ak je súčast’ou výbavy)
VAROVANIE:
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používat’ dovtedy,
kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE:
Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis alebo
opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred
vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE:
Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievat’ v uzatvorených nádobách, pretože
môžu vybuchnút’.
VAROVANIE:
Det’om dovoľte používat’ mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali
dostatočné pokyny na to, aby vedeli používat’ rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
VAROVANIE:
Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom režime, deti môžu používat’ rúru
výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli vytváraným teplotám.
VAROVANIE:
Prístupné časti sa môžu počas používania zahriat’. Nedovoľte prístup malých detí.
• Z bezpečnostných dôvodov nečistite spotrebič prúdovou tryskou alebo
čističom pod vysokým tlakom.
5
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymenit’ za špeciálny
kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho
servisného technika.
Pre vašu osobnú bezpečnost’ zapojte kábel do trojkolíkovej 230
voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak je
poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa vymenit’ za
špeciálny kábel.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí,
ako napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte
dodržiavat’ technické údaje siet’ového napájania rúry a akýkoľvek
použitý predlžovací kábel musí dosahovat’ rovnaký štandard ako
siet’ový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
SK
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Nastavenie času
SK
Čo treba robit’ v prípade pochybností alebo
problémov
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie,
na displeji sa automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobrazit’ v 24-hodinovom alebo 12hodinovom zobrazovaní. Hodiny musíte nastavit’ vtedy, keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené
riešenie.
Normálny stav.
• Kondenzácia v rúre
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite
vynulovat’ hodiny.
1. Na zobrazenie času v...
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo
• Sú dvierka úplne zatvorené?
Následne stlačte
tlačidlo
...
Jedlo sa vôbec neuvarilo
• Nastavili ste správne časovač, prípadne stlačili tlačidlo
?
• Sú dvierka zatvorené?
• Pret’ažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie
prerušovača obvodu?
24-hodinovom zobrazovaní Raz
12-hodinovom zobrazovaní Dvakrát
2. Stlačte tlačidlá (
)a(
.
), aby ste nastavili hodiny.
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
3. Stlačte tlačidlo
4. Stlačte tlačidlá (
5. Stlačte tlačidlo
.
)a(
V rúre je počut’ iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk)
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
), aby ste nastavili minúty.
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov
• Počas prevádzky rúry môžete badat’ jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili, namontujte
rúru ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, môže sa reštartovat’ displej. Aby
ste tento problém vyriešili, odpojte siet’ovú zástrčku a opätovne ju pripojte.
Vynulujte čas.
.
6
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešit’,
kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis
spoločnosti SAMSUNG.
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Varenie/prihrievanie
Úrovne výkonu
Nasledujúci postup vysvetľuje ako varit’ alebo opätovne zohrievat’
jedlo.
Pred nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia
varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka.
Môžete si vybrat’ spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov.
Úroveň výkonu
VYSOKÁ
STREDNE VYSOKÁ
STREDNÁ
STREDNE NÍZKA
ROZMRAZOVANIE ( )
NÍZKA/UDRŽIAVANIE ZOHRIATIA
GRIL
KOMBINOVANÁ I (
)
KOMBINOVANÁ II (
)
KOMBINOVANÁ III (
)
1. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Zobrazí sa indikácia 850 W (maximálny varný
výkon):
Opätovným stlačením tlačidla
vyberte
vhodnú úroveň napájania, až kým sa nezobrazí
príslušný wattový výkon. Obrát’te sa na tabuľku
úrovne výkonu.
2. Čas varenia nastavte podľa potreby stlačením tlačidiel ( ) a
( ).
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne
otáčat’.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Výstup
MVR
GRIL
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
600 W
450 W
300 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátit’ čas varenia.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžit’ čas varenia.
Zastavenie varenia
Varenie môžete kedykoľvek zastavit’, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali vo varení,
zatvorte dvierka a opätovne stlačte tlačidlo
.
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
Ak si želáte na krátky čas ohriat’ jedlo pri maximálnom výkone
(850 W), jednoducho jedenkrát stlačte tlačidlo +30 s pre každých
30 sekúnd času varenia. Rúra sa okamžite spustí.
2. Úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak si želáte zrušit’ nastavenia
varenia, opätovne stlačte tlačidlo Stop (Zastavit’)
( ).
Pred spustením môžete zrušit’ ktorékoľvek nastavenie tak, že
jednoducho stlačíte tlačidlo Stop (Zastavit’) ( ).
Nastavenie času varenia
Čas varenia môžete zvýšit’ jedným stlačením tlačidla +30s pre každých
30 sekúnd, ktoré chcete pridat’.
Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete
pridat’.
7
SK
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Používanie funkcie automatického opätovného
ohrievania
Nastavenia automatického opätovného
ohrievania
Funkcie automatického opätovného ohrievania poskytujú štyri
predprogramované časy varenia.
Nemusíte nastavovat’ časy varenia alebo úroveň výkonu.
Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) môžete nastavit’ počet porcií.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a
vhodné odporúčania automatického opätovného ohrievania.
SK
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Automatické
opätovné ohrievanie ( ) vyberte druh jedla, ktoré varíte.
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte veľkost’ porcie.
(Obrát’te sa na tabuľku na bočnej strane).
Porcia
1.
Pripravené
jedlo
(chladená)
300-350 g
400-450 g
3 min.
Umiestnite na keramickú platňu a zakryte
zmraštiteľnou fóliou vhodnou do
mikrovlnky. Tento program je vhodný pre
jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr.
mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako
napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).
2.
300-350 g
400-450 g
4 min.
Zoberte zmrazené pripravené jedlo a
skontrolujte, či je jedlo vhodné pre
mikrovlnnú rúru. Prerežte obal
pripraveného jedla. Pripravené mrazené
jedlo umiestnite do stredu.
Tento program je vhodný pre zmrazené
pripravené jedlá, ktoré sa skladajú z 3
súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina a
príloha, ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny).
3.
Polievka/
omáčka
(chladená)
200-250 g
300-350 g
400-450 g
3 min.
Polievku/omáčku nalejte do hlbokého
keramického taniera na polievku alebo do
misky. Počas ohrievania a odstátia
zakryte. Pred spustením a po zohriatí
premiešajte.
4.
Nápoje
Káva, mlieko, čaj
a voda
(Izbová teplota)
150 ml
(1 šálka)
250 ml
(1 džbán)
Pripravené
jedlo
(Mrazené)
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Varenie sa spustí. Keď sa dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Kód/jedlo
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
8
Odstátie Odporúčania
1-2 min. Nalejte do keramickej šálky (150 ml) alebo
džbánu (250 ml) a umiestnite do stredu
taniera.
Opätovne zohrievajte nezakryté.
Pred spustením a po zohriatí opatrne
premiešajte.
Buďte opatrní počas vyberania šálok
(pozrite si bezpečnostné pokyny pre
kvapaliny).
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Používanie funkcie automatického varenia
Nastavenia automatického varenia
Funkcie automatického varenia poskytujú tri predprogramované časy
varenia. Nemusíte nastavovat’ časy varenia alebo úroveň výkonu.
Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) môžete nastavit’ počet porcií. Najskôr
umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a SK
vhodné odporúčania automatického varenia.
Kód/jedlo
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Automatické
) vyberte druh jedla, ktoré varíte.
varenie (
1.
200 g
400 g
Mrazené zapečené
cestoviny
(mrazené)
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte veľkost’ porcie.
(Obrát’te sa na tabuľku na bočnej strane).
Mrazený malý
plnený koláč/pizza
(mrazené)
150 g
(4-6
kusov)
250 g
(7-9
kusov)
3.
200 g
400 g
2.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Varenie sa spustí. Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu)
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Veľkost’
porcie
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Mrazené ryby v
cestíčku
(mrazené)
9
Odstátie Odporúčania
2-3 min. Mrazené zapečené cestoviny vložte
do misky z ohňovzdorného skla
vhodnej veľkosti. Misku umiestnite na
podstavec. Tento program je vhodný
pre mrazené zapečené cestoviny,
ako napríklad lasagne, cannelloni
alebo makaróny.
-
Rozmiestnite mrazené minikoláče
alebo minipizze rovnomerne na
podstavec.
2-3 min. Mrazené zapečené ryby vložte do
misky z ohňovzdorného skla vhodnej
veľkosti. Misku umiestnite na
podstavec. Tento program je vhodný
pre mrazené hotové produkty, ktoré
sa skladajú z rybích prstov pokrytých
zeleninou a omáčkou.
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Používanie funkcie rýchleho automatického
rozmrazovania
Nastavenia rýchleho automatického
rozmrazovania
Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní
rozmrazovat’ mäso, hydinu, ryby, chlieb a koláč. Čas rozmrazovania a
úroveň výkonu sa nastavia automaticky.
Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnost’.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a
vhodné odporúčania rýchleho automatického rozmrazovania.
Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu,
rybu, chlieb a koláč umiestnite na keramický kuchynský tanier.
SK
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej
rúry.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Rýchle (
vyberte druh jedla, ktoré varíte.
(Obrát’te sa na tabuľku na bočnej strane)
Porcia
Odstátie
1.
Mäso
200-1500 g
20-90 min. Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď
rúra zapípa, mäso prevrát’te. Tento
program je vhodný pre hovädzie mäso,
jahňacinu, bravčovinu, steaky, rezne a
mleté mäso.
2.
Hydina
200-1500 g
20-90 min. Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa, hydinu
prevrát’te. Tento program je vhodný pre
celé kura a porcované kura.
3.
Ryba
200-1500 g
20-80 min. Zakryte celý chvost ryby hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa, rybu prevrát’te.
Tento program je vhodný pre celé ryby a
rybie filety.
4.
Chlieb/koláč
125-625 g
10-60 min. Chlieb umiestnite na kúsok kuchynského
papiera a otočte ho po zapípaní rúry.
Koláč umiestnite na keramickú tácku a
ak to bude možné, otočte ho po zapípaní
rúry. (Po otvorení dvierok rúra pokračuje
v prevádzke, ale jej funkcie sú
zastavené). Tento program je vhodný
pre všetky druhy chleba (rezaného alebo
celého) ako aj pre pečivo a bagety.
Pečivo poukladajte do kruhu. Tento
program je vhodný pre všetky druhy
koláčov, sušienok, syrových koláčov a
krehkého cesta zo včera. Nie je vhodný
pre krátke/chrumkavé pečivo, ovocné a
krémové koláče, ako aj pre koláče
obliate čokoládou.
)
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte hmotnost’ jedla.
Môžete ju nastavit’ maximálne až na 1 500 g.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok:
Rozmrazovanie sa spustí.
Rúra zapípa v strede počas rozmrazovania,
aby vám pripomenula, že máte jedlo
prevrátit’.
Opätovne stlačte tlačidlo
, aby ste
rozmrazovanie dokončili.
Kód/jedlo
Jedlo môžete tiež rozmrazovat’ manuálne. Aby ste tak vykonali,
vyberte funkciu varenia/ohrievania mikrovlnnej rúry s úrovňou
výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Varenie/
Ohrievanie“ na strana 7.
10
Odporúčania
Ak chcete jedlo rozmrazovat’ manuálne, vyberte funkciu
manuálneho rozmrazovania s úrovňou výkonu 180 W. Ohľadom
ďalších podrobností o manuálnom rozmrazovaní a čase
rozmrazovania sa obrát’te na strana 18.
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Výber polohy ohrevného prvku
Grilovanie
Ohrevný prvok sa používa pri grilovaní. Uvedená je len jedna poloha.
Potrebujeme oznámit’ zákazníkom, kedy sa musí umiestnit’ do
vertikálnej polohy.
• Horizontálna pozícia pre grilovanie alebo kombinované
varenie mikrovlnná rúra + gril.
Gril vám umožní rýchlo ohrievat’ a opekat’ jedlo bez použitia
SK
mikrovlnnej rúry. Na tento účel sa s vašou mikrovlnnou rúrou dodáva
grilovací stojan.
1. Predhrejte gril na požadovanú teplotu tak, že stlačíte
) a stlačením tlačidiel ( ) a ( ) nastavíte
tlačidlo Gril (
čas predhrievania.
Polohu ohrevného prvku zmeňte len vtedy, keď je studený a
nepôsobte na neho nadmernou silou, keď ho dávate do
vertikálnej polohy.
Nastavenie ohrevného
prvku do...
Potom...
Horizontálna poloha (gril
alebo kombinovanie
mikrovlnná rúra + gril)
Potiahnite ohrevný prvok
smerom k sebe
Zatlačte ho nahor, kým
nebude paralelne s hornou
stranou rúry
2. Stlačte tlačidlo
.
3. Otvorte dvierka a umiestnite jedlo na stojan.
Zatvorte dvierka.
4. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
Keď čistíte hornú čast’ v priestore rúry, bude pohodlné, keď
otočíte ohrevný prvok nadol o 45° a vyčistíte ho.
5. Čas grilovania nastavte stlačením tlačidiel (
Maximálny čas grilovania je 60 minút.
).
6. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Spustí sa varenie s grilovaním. Keď sa dokončí
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Výber príslušenstva
Používajte predmety vhodné do mikrovlnnej rúry. Nepoužívajte
plastové nádoby, taniere, papierové poháriky, uteráky atď.
Ak chcete vybrat’ kombinovaný režim varenia (gril a
mikrovlnná rúra), použite iba riady, ktoré sú vhodné do
mikrovlnnej rúry a rúry. Kovové pomôcky alebo kuchynské
riady môžu poškodit’ vašu rúru.
)a(
Ďalšie podrobnosti o vhodných pomôckach alebo riadoch nájdete
v časti Sprievodca náčiním na varenie na strana 14 .
11
Nemajte obavy, ak sa ohrievač počas grilovania vypne.
Tento systém je navrhnutý tak, aby zabránil prehriatiu rúry.
Keď sa dotýkate tanierov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože
budú veľmi horúce.
Skontrolujte, či je ohrevný prvok vo vodorovnej polohe.
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
SK
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu
Používanie funkcie pamäte
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovat’ s grilom, aby ste rýchlo
varili a opekali.
Ak často varíte alebo prihrievate rovnaké typy jedál, môžete uložit’ čas
varenia a úrovne výkonu v pamäti rúry, aby ste ich nemuseli stále
vynulovat’.
Môžete uložit’ dve odlišné nastavenia.
VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do
mikrovlnnej rúry a rúry. Sklo alebo keramické taniere sú ideálne,
pretože umožňujú mikrovlnnému žiareniu rovnomerne preniknút’
do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože
budú veľmi horúce.
Uloženie nastavenia
1. Na naprogramovanie...
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
1. Uistite sa, že ohrevný prvok je vo vodorovnej polohe;
ďalšie podrobnosti nájdete na strana 11.
Potom stlačte tlačidlo
Raz (Zobrazí sa P1)
Dvakrát (Zobrazí sa P2)
2. Program varenia nastavte ako zvyčajne. V prípade potreby si
pozrite čast’ Doba varenia a úroveň výkonu.
2. Otvorte dvierka rúry.
Jedlo položte na stojan a stojan na tanier.
Zatvorte dvierka.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Vaše nastavenie je teraz uložené v pamäti rúry.
3. Stlačte tlačidlo Combi (
).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
(režim mikrovlnnej rúry a grilu)
600 W (výstupný výkon)
Opätovným stlačením tlačidla Combi (
)
vyberte vhodnú úroveň výkonu, až kým sa
nezobrazí príslušná úroveň výkonu.
Nemôžete nastavit’ teplotu grilu.
4. Čas varenia nastavte podľa potreby stlačením tlačidiel (
( ).
Maximálny čas varenia je 60 minút.
Používanie nastavení
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
)a
1. Na vybratie...
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
5. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Spustí sa kombinované varenie. Keď sa dokončí
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Potom stlačte tlačidlo
Raz (Zobrazí sa P1)
Dvakrát (Zobrazí sa P2)
2. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Jedlo sa uvarí podľa pokynov.
Maximálny mikrovlnný výkon pre kombinovaný režim
mikrovlnného žiarenia a grilu je 600 W.
12
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGXZGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Vypínanie signalizácie
Používanie funkcie detskej zámky
Vždy keď chcete, môžete vypnút’ pípanie.
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej zámky,
ktorý umožní „uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju
nevie ovládat’, ju nebude môct’ náhodne ovládat’.
Rúra sa môže kedykoľvek uzamknút’.
1. Súčasne stlačte tlačidlá
a
.
Výsledok:
Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
Rúra nebude pri každom stlačení tlačidla
pípat’.
2. Aby ste pípanie opätovne zapli, súčasne stlačte tlačidlá
a
Výsledok:
Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
1. Na jednu sekundu stlačte tlačidlo Detská zámka ( ).
Výsledok:
Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrat’ žiadne
funkcie).
Na displeji sa zobrazí „L“.
.
2. Aby ste odomkli rúru, na jednu sekundu stlačte tlačidlo
Detská zámka ( ).
Výsledok: Rúru budete môct’ normálne používat’.
Rúra bude fungovat’ s opätovne zapnutým
pípaním.
13
SK
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGX[GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Sprievodca náčiním na varenie
SK
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byt’
schopné preniknút’ do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo
absorbovali použité riady.
Preto musíte byt’ pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude
náčinie na varenie označené ako bezpečné pre mikrovlnnú rúru,
nemusíte mat’ žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a
naznačuje, či a ako sa musia použit’ v mikrovlnnej rúre.
Náčinie na varenie
Hliníková fólia
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina
Porcelán, hrnčiarske výrobky,
glazúrované hrnčiarske výrobky a kostný
porcelán sú zvyčajne vhodné, pokiaľ nie
sú dekorované kovovým pásikom.
Riad z jednorazovej
polyesterovej lepenky
V týchto riadoch sú balené niektoré
mrazené potraviny.
Môže sa používat’ na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobit’ roztopenie
polystyrénu.
Môžu začat’ horiet’.
Môže spôsobit’ iskrenie.
Riady
St’ahovacie
popruhy pre vrecká
do mrazničiek
Môže spôsobit’ iskrenie alebo požiar.
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
Môže spôsobit’ iskrenie.
Nádoby
•
Zmraštiteľná fólia
•
Vrecká do
mrazničky
Obzvlášt’ v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa
môžu pri vysokých teplotách vlnit’ alebo
stratit’ farbu. Nepoužívajte melamínové
plasty.
Môže sa používat’ na zadržiavanie
vlhkosti. Nemalo by sa dotýkat’ jedla.
Dávajte pozor, keď odstraňujete fóliu,
pretože môže unikat’ horúca para.
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo
vhodné pre rúru. Nesmie byt’
vzduchotesné. V prípade potreby
prebodnite vidličkou.
Papier
• Taniere, šálky,
obrúsky a
kuchynský papier
• Recyklovaný papier
Plast
•
Voskový alebo mastný
papier
:Odporúča sa
:Používajte opatrne
:Nebezpečné
14
Môžu sa používat’, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
Môže sa používat’ na ohrievanie jedál
alebo nápojov. Jemné sklo sa môže pri
nečakanom zahriatí rozbit’ alebo
prasknút’.
Musíte odstránit’ veko. Vhodné len na
ohrievanie.
Kov
•
•
Je možné použit’ v malých množstvách
pre ochranu oblastí pred prevarením. Ak
sa fólia nachádza príliš blízko pri stene
rúry alebo ak sa použije priveľa fólie,
môže sa vyskytnút’ iskrenie.
Sklenené džbány
•
Komentáre
Vhodné
pre
mikrovlnn
é žiarenia
Platnička na opekanie
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
šálkové nádoby
• Papierové vrecká
alebo noviny
• Recyklovaný papier
alebo kovové
pásiky
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na
stôl
• Jemný sklenený
tovar
Môže sa použit’ na udržiavanie vlhkosti a
zabránenie v rozstrekovaní.
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGX\GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Sprievodca varením
MIKROVLNNÉ RÚRY
Jedlo
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju prit’ahuje a absorbuje
voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb týchto
molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
VARENIE
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožnit’ mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre
dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako
napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikat’ cez keramiku, sklo,
porcelán a plasty, ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy varit’ v
kovových nádobách.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane čerstvej
alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa. Omáčky,
vaječné krémy, polievky, varené pudingy, džemy a pikantné zmesi sa tiež môžu varit’
v mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé
jedlo, ktoré by sa normálne pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla
alebo čokolády (pozrite si kapitolu s tipmi, technikami a radami).
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako para
a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryt’ rôznymi spôsobmi: napr.
keramickou platňou, plastovým krytom, zmraštiteľnou fóliou vhodnou pre mikrovlnné
rúry.
Trvanie
Po skončení varenia je odstátie jedla dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
Porcia Výkon Čas
Čas
Pokyny
varenia odstátia
(min.) (min.)
Zmiešaná
300 g 600 W 7½-8½
zelenina (mrkvy/
hrášok/
kukurica)
2-3
Pridajte 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
Zmiešaná
zelenina
(Čínsky štýl)
2-3
Pridajte 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
300 g 600 W
8-9
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Ryža:
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s vrchnákom –
ryža počas varenia zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté.
Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte a posoľte alebo pridajte
bylinky a maslo.
Poznámky: ryža nemusela absorbovat’ všetku vodu po skončení
varenia.
Cestoviny:Použite veľkú sklenenú misku. Pridajte vriacu vodu, štipku soli a dobre
zamiešajte. Varte nezakryté.
Počas a po varení príležitostne zamiešajte. Počas odstátia zakryte a
následne nechajte poriadne odtiect’ vodu.
Jedlo
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Porcia
Výkon
Čas
varenia
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Biela ryža
(predvarená)
250 g
850 W
16-17
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté počas
minimálneho času - pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky
alebo maslo. Počas odstátia zakryte.
Tmavá ryža
(predvarená)
250 g
850 W
21-22
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmiešaná ryža
(ryža + divoká
ryža)
250 g
850 W
17-18
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Jedlo
Zmiešané zrná
(ryža + obilie)
250 g
850 W
18-19
5
Pridajte 400 ml
studenej vody.
Cestoviny
250 g
850 W
11-12
5
Pridajte 1 000 ml
horúcej vody.
Porcia Výkon Čas
Čas
Pokyny
varenia odstátia
(min.) (min.)
Špenát
150 g 600 W 4½-5½
2-3
Pridajte 15 ml (1 lyžicu)
studenej vody.
Brokolica
300 g 600 W
2-3
Pridajte 30 ml (2 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
Hrášok
300 g 600 W 7½-8½
2-3
Pridajte 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
Zelené fazuľky
300 g 600 W
2-3
Pridajte 30 ml (2 polievkovú
lyžicu) studenej vody.
9-10
8-9
15
SK
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGX]GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
PRIHRIEVANIE
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až 45 ml
studenej vody (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ sa neodporúča iné
množstvo vody (pozrite tabuľku). Varte zakryté počas minimálneho času - pozrite
tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli požadované výsledky. Raz zamiešajte
počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky alebo maslo. Počas
3 minútového odstátia zakryte.
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné
sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. Časy v
tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou aspoň +18 až +20 °C alebo
ochladené jedlo s teplotou približne +5 až +7 °C.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno – majú sklon sa
prevarit’ a vyschnút’ skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých kúskov bude
lepšie.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriat’ pomocou výkonu 850 W zatiaľ, čo iné sa môžu
ohrievat’ pomocou 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách. Vo všeobecnosti je lepšie ohrievat’ jedlo s použitím nižšej
úrovne výkonu, ak je jedlo chúlostivé, vo veľkých množstvách alebo má sklony sa
veľmi rýchlo zahriat’ (napríklad ovocné koláče).
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania dobre zamiešajte alebo
prevrát’te. Ak je to možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
Buďte obzvlášt’ opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Aby ste zabránili
vyvretiu kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas a po ohriatí. Počas
odstátia ich nechajte v mikrovlnnej rúre. Odporúčame, aby ste do tekutín vložili
plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku. Zabráňte nadmernému zohriatiu jedla (a
následnému rozliatiu).
Ak je to potrebné, odporúča sa podhodnotit’ čas varenia a pridat’ dodatočný čas
ohrievania.
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné, aby ste si zaznamenali potrebný čas pre
referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postát’ – aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke neodporúča
iný čas.
Buďte obzvlášt’ opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si tiež
kapitolu s bezpečnostnými opatreniami.
Rada:
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím menšie sa
nasekajú, tým rýchlejšie sa uvaria.
Všetka čerstvá zelenina sa musí varit’ s využitím úplného mikrovlnného
výkonu (850 W).
Jedlo
Porcia Čas
Čas
varenia odstátia
(min.)
(min.)
Pokyny
Brokolica
250 g
500 g
4-4½
8-8½
3
Pripravte rovnako veľké kvety.
Nasmerujte stonky k stredu.
Ružičková
kapusta
250 g
5½-6½
3
Pridajte 60-75 ml (5-6 polievkových
lyžíc) vody.
Mrkvy
250 g
4½-5
3
Nasekajte mrkvy na rovnomerne
veľké prúžky.
Karfiol
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Pripravte rovnako veľké kvety.
Rozrežte veľké kvety na polovice.
Nasmerujte stonky k stredu.
Cukiny
250 g
3½-4
3
Cukiny nasekajte na plátky.
Dolejte 30 ml (2 polievkové lyžice)
vody alebo hrudku masla. Uvarte až
do jemného stavu.
Baklažán
250 g
3½-4
3
Baklažány nasekajte na malé plátky a
polejte 1 polievkovou lyžicou
citrónovej št’avy.
Pór
250 g
4½-5
3
Pór nasekajte na hrubé plátky.
Hríby
125 g
250 g
1½-2
3-3½
3
Pripravte malé celé alebo nakrájané
hríby. Nepridávajte žiadnu vodu.
Polejte citrónovou št’avou.
Posypte soľou a korením.
Pred servírovaním nechajte odtiect’.
Cibule
250 g
5½-6
3
Cibule nasekajte na plátky alebo
polovičky.
Pridajte len 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) vody.
Korenie
250 g
4½-5
3
Papriku nakrájajte na malé plátky.
Zemiaky
250 g
500 g
4-5
7½-8½
3
Odvážte oškrabané zemiaky a
narežte ich na rovnako veľké polovice
alebo štvrtiny.
Kaleráb
250 g
5-5½
3
Kaleráb nakrájajte na malé kocky.
PRIHRIEVANIE KVAPALÍN
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla
vyrovnat’ teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po
zohrievaní. Aby ste zabránili výbušnému vyvretiu a možnému obareniu, do nápojov
musíte umiestnit’ lyžičku alebo sklenenú paličku a zamiešat’ ich pred ohrievaním,
počas neho a po ňom.
16
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGX^GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
PRIHRIEVANIE DETSKEJ STRAVY
Prihrievanie tekutín a jedla
DETSKÁ STRAVA:
Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Po prihriatí
dobre zamiešajte! Pred servírovaním nechajte postát’ 2-3 minúty. Znovu zamiešajte a
skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota servírovania: medzi 30-40 °C.
DETSKÉ MLIEKO:
Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej fľašky. Opätovne zohrievajte nezakryté.
Nikdy neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade prehriatia
môže fľaška vybuchnút’. Pred odstátím dobre zatraste a opätovne pred podávaním!
Pred daním detskej stravy alebo mlieka diet’atku vždy starostlivo skontrolujte teplotu.
Odporúčaná teplota servírovania: približne 37 °C.
POZNÁMKA:
Detské jedlo je obzvlášt’ potrebné opatrne skontrolovat’ skôr, ako sa bude podávat’,
aby sa zabránilo popáleniu.
Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre ohrievanie.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Detská
strava
(zelenina +
mäso)
Detská
ovsená kaša
(pšenica +
mlieko +
ovocie)
Detské
mlieko
Porcia
190 g
190 g
Výkon Čas
varenia
(min.)
600 W
600 W
30 sek.
20 sek.
100 ml 300 W 30-40 sek.
200 ml
50 s až
1 min.
Jedlo
Porcia
Výkon Čas
Čas
Pokyny
varenia odstátia
(min.)
(min.)
Nápoje
Káva,
mlieko,
čaj, voda
(izbová
teplota)
150 ml 850 W
(1 šálka)
250 ml
(1 džbán)
1-1½
1-2
Nalejte do keramickej šálky
(150 ml) alebo džbánu (250
ml) a umiestnite do stredu
taniera. Opätovne
zohrievajte nezakryté. Pred
spustením a po zohriatí
opatrne premiešajte. Buďte
opatrní počas vyberania
šálok (pozrite si
bezpečnostné pokyny pre
kvapaliny).
2-3
Nalejte do hlbokej
keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Po prihriatí dobre
zamiešajte. Pred podávaním
znovu zamiešajte.
1½-2
Polievka
(chladená)
250 g
850 W
3-3½
Dusené
mäso
(chladené)
350 g
600 W 5½-6½
2-3
Dusené mäso vložte do
hlbokej keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Príležitostne premiešajte
počas ohrievania a opätovne
pred odstátím a podávaním.
Cestoviny s
omáčkou
(chladené)
350 g
600 W 4½-5½
3
Vložte cestoviny (napr.
špagety alebo vaječné
rezance) do plochej
keramickej misky. Zakryte
zmraštiteľnou fóliou vhodnou
do mikrovlnnej rúry. Pred
podávaním zamiešajte.
Plnené
cestoviny s
omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
3
Vložte plnené cestoviny
(napr. ravioli, tortellini) do
hlbokej keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Príležitostne premiešajte
počas ohrievania a opätovne
pred odstátím a podávaním.
Plátky mäsa
(chladené)
350 g
600 W 5½-6½
3
Plátky mäsa 2-3 chladených
zložiek na keramickom
tanieri. Zakryte
zmraštiteľnou fóliou vhodnou
do mikrovlnnej rúry.
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
2-3
2-3
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera. Varte
zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 2-3 minút
nechajte odstát’. Pred
podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Preložte do keramického
hlbokého taniera. Varte
zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 2-3 minút
nechajte odstát’. Pred
podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Dobre zamiešajte alebo
zatraste a prelejte do
sterilizovanej sklenenej
fľašky. Umiestnite do stredu
taniera. Varte nezakryté.
Dobre zatraste a nechajte
odstát’ najmenej na 3
minúty. Pred podávaním
dobre zatraste a opatrne
skontrolujte teplotu.
17
5-6
SK
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGX_GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
RUČNÉ ROZMRAZOVANIE
Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovat’ s použitím úrovne výkonu
rozmrazovania (180 W).
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného jedla.
Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto môže
predstavovat’ vynikajúcu výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní hostia.
Jedlo
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopit’. Odstráňte akékoľvek
kovové upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa umožnilo v odtečení
roztopenej kvapaliny.
Mäso
Nakrájané
hovädzie
mäso
Bravčové
rezne
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevrát’te, vylejte akúkoľvek
kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky.
Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievat’, môžu sa zakryt’ tak,
že ich počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie.
Hydina
Kúsky kurat’a
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zahrievat’, zastavte rozmrazovanie a
pred pokračovaním nechajte odstát’ aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstát’, aby sa dokončilo rozmrazovanie. Čas odstátia
pre kompletné rozmrazovanie sa bude odlišovat’ v závislosti od rozmrazovaného
množstva. Obrát’te sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Rada:
Celé kura
Porcia
Čas
varenia
(min.)
250 g
500 g
6½-7½
13-14
250 g
7½-8½
500 g
14½-15½
(2 kusov)
900 g
28-30
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
5-25
Mäso umiestnite na rovný
keramický plech. Tenšie
okraje zakryte hliníkovou
fóliou.
V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
15-40
Najskôr vložte kúsky kurat’a
kožkou smerom nadol, celé
kura prsiami nadol na rovný
keramický tanier.
Zakryte tenšie časti, ako
napríklad krídla a končeky
hliníkovou fóliou. V polovici
rozmrazovania prevrát’te!
5-15
Mrazenú rybu položte do
stredu plytkého keramického
taniera.
Umiestnite tenšie časti pod
hrubšie časti. Užšie konce
zakryte hliníkovou fóliou.
V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie množstvá trvajú
kratšie ako väčšie. Nezabudnite na túto radu počas zmrazovania a
rozmrazovania jedla.
Ryba
Rybie prsty
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C použite ako
sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
Ovocie
Bobuľové
plody
Chlieb
Rožky (každý
približne 50 g)
Hrianka/
sendvič
Nemecký
chlieb (múka
+ ražná
múka)
18
200 g
(2 kusov)
400 g
(4 kusov)
6-7
12-13
250 g
6-7
5-10
Ovocie rozmiestnite na
plytkom okrúhlom sklenenom
tanieri (s veľkým priemerom)
2 ks
4 ks
250 g
½-1
2-2½
4½-5
5-20
500g
8-10
Rolky umiestnite do kruhu
alebo chlieb vodorovne na
kuchynský papier v strede
taniera.
V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGX`GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
GRIL
SK
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje vtedy, keď sú dvierka
zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaist’uje rovnomernejšie opečenie.
Predhriatie grilu na 4 minúty zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Pri kombinovanom (mikrovlnné ohrievanie + gril) režime sa vždy uistite, že grilový
ohrievací prvok sa nachádza pod stropom vo vodorovnej polohe a nie na zadnej
stene vo vertikálnej polohe. Jedlo sa musí umiestnit’ na vysoký stojan, pokiaľ sa
neodporúčajú iné pokyny. V opačnom prípade sa musí umiestnit’ priamo na tanier.
Pokyny nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byt’ ohňovzdorné a môže obsahovat’ kovy. Nepoužívajte žiadny typ plastového
náčinia na varenie, pretože sa môže roztopit’.
Jedlo sa musí otočit’, ak sa má opiect’ z obidvoch strán.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie plátky,
sendviče a všetky druhy hrianok s oblohou.
Sprievodca grilovaním mrazených potravín
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
Čerstvé jedlo Porcia
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, uistite sa, že grilový ohrievací prvok sa nachádza
pod stropom vo vodorovnej polohe a nie na zadnej stene vo vertikálnej polohe.
Nezabudnite, že jedlo sa musí umiestnit’ na vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné
pokyny.
Rožky (každý
približne 50 g)
2 ks
4 ks
MIKROVLNNÁ RÚRA + GRIL
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu s rýchlost’ou
mikrovlnného varenia. Funguje len vtedy, keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča.
Kvôli otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne opečie. Pre tento model sú dostupné tri
kombinačné režimy:
600 W + gril, 450 W + gril a 300 W + gril.
Bagety +
naplnenie
(paradajky,
syr, šunka,
hríby)
Náčinie na varenie pre varenie s mikrovlnným žiarením a grilom
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzat’ mikrovlnné žiarenie. Náčinie
na varenie musí byt’ ohňovzdorné. Pri kombinovanom režime nepoužívajte kovové
náčinie na varenie. Nepoužívajte žiadny typ plastového náčinia na varenie, pretože sa
môže roztopit’.
Jedlo vhodné pre varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy varených
jedál, ktoré je potrebné ohriat’ a opiect’ (napr. varené cestoviny), ako aj jedlá, ktoré
vyžadujú krátky čas varenia, aby schrumkavela horná čast’ jedla. Tento režim sa
môže tiež použit’ pre hrubé porcie jedla, ktorým prispieva opečená a chrumkavá
horná čast’ (napr. kuracie kúsky, pričom ich musíte v polovici varenia obrátit’). Ďalšie
podrobnosti nájdete v tabuľke grilovania.
19
Výkon 1. Trvanie
pre jednu
stranu
(min)
MR + 300 W + gril
gril
1-1½
2-2½
250-300 g 450 W
(2 kusov) + gril
2. strana - Pokyny
trvanie
(min)
Len
grilujte
1-2
1-2
Rožky rozmiestnite na
stojane do kruhu. Druhú
stranu rožkov grilujte až do
chrumkavosti, ktorú máte
radi. 2-5 minút nechajte
odstát’.
8-9
--
Položte 2 mrazené bagety
vedľa seba na stojan. Po
grilovaní nechajte 2-3
minúty odstát’.
Cestíčko
(zelenina,
zemiaky)
400 g
450 W
+ gril
13-14
--
Mrazené cestíčko vložte
do malého okrúhleho
taniera z ohňovzdorného
skla. Misku umiestnite na
podstavec.
Po varení nechajte 2-3
minúty odstát’.
Cestoviny
(Cannelloni,
makaróny,
lazane)
400 g
600 W
+ gril
14-15
--
Mrazené cestoviny vložte
do malého plochého
obdĺžnikového skleneného
taniera z ohňovzdorného
skla.
Tanier umiestnite rovno na
otočný tanier.
Po varení nechajte 2-3
minúty odstát’.
Kuracie nugety
250 g
450 W
+ gril
5-5½
3-3½
Kuracie nugety položte na
stojan.
Hranolky do
rúry
250 g
450 W
+ gril
9-11
4-5
Hranolky do rúry
rovnomerne rozmiestnite
na papieri na pečenie na
stojane.
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGYWGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
Sprievodca grilovaním čerstvých potravín
Čerstvé
jedlo
4 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
Čerstvé
jedlo
Plátky
hrianok
Porcia
Výkon 1. Trvanie 2. strana Pokyny
pre jednu - trvanie
stranu
(min)
(min)
4 ks
Len
(každý 25 g) grilujte
4-5
4½-5½ Plátky hrianok položte vedľa
seba na podstavec.
Sendviče
(už
upečené)
2-4 kúsky
Len
grilujte
2-3
2-3
Grilované
paradajky
200 g
(2 kusov)
400 g
(4 kusov)
300 W
+ gril
3½-4½
--
Paradajky rozrežte na
polovičky. Navrch dajte
trochu syru. Umiestnite ich do
kruhu na plochý tanier z
ohňovzdorného skla.
Tanier dajte na stojan.
Hrianka
Hawaii
(ananás,
šunka,
plátky syra)
2 ks
(300 g)
450 W
+ gril
3½-4
--
Najskôr hriankujte plátky
chleba. Hrianku s obložením
položte na stojan.
2 hrianky položte rovno na
stojan.
2-3 minút nechajte odstát’.
Zapekané
zemiaky
250 g
500 g
600 W
+ gril
4½-5½
8-9
--
Zemiaky rozrežte na
polovičky. Položte ich do
kruhu na stojan s rozrezanou
stranou na gril.
Kuracie
kúsky
450-500 g
(2 kusov)
300 W
+ gril
8-9
9-10
Pripravte kuracie kúsky
olejom a koreninami.
Poukladajte ich do kruhu s
kost’ami smerom k stredu.
Jeden kurací kúsok
nedávajte dostredu stojana.
2-3 minút nechajte odstát’.
Jahňacia
kotleta
(stredná)
400 g
(4 kusov)
Len
grilujte
11-13
8-9
Jahňacie kotlety potrite
olejom a koreninami.
Položte ich do kruhu na
stojan.
Po grilovaní nechajte 2-3
minúty odstát’.
MR +
gril
300 W +
gril
7-8
Len
grilujte
6-7
Bravčové
rezne
250 g
(2 kusov)
Pečené
jablká
6-7
Sendviče položte najskôr
spodnou stranou nahor v
kruhu priamo na otočný
tanier.
Bravčové rezne potrite
olejom a koreninami.
Položte ich do kruhu na
stojan. Po grilovaní nechajte
2-3 minúty odstát’.
20
Porcia
1 jablko
(približne
200 g)
2 jablká
(približne
400 g)
Výkon 1. Trvanie 2. strana Pokyny
pre jednu - trvanie
stranu
(min)
(min)
300 W
+ gril
4-4½
6-7
--
Odstráňte jadrá jabĺk a
naplňte ich hrozienkami a
lekvárom. Navrch položte
prúžky mandlí. Jablká položte
na plochý tanier z
ohňovzdorného skla. Tanier
umiestnite rovno na otočný
tanier.
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGYXGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
Čistenie mikrovlnnej rúry
ŠPECIÁLNE RADY
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistit’,
aby sa zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:
• Vnútorné a vonkajšie povrchy
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Tanier a valčekové krúžky
ROZTÁPANIE MASLA
Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým krytom.
Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 850 W, kým sa maslo neroztopí.
ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450 W, kým sa čokoláda neroztopí.
Počas roztápania raz alebo dvakrát zamiešajte. Pri ich vyberaní používajte chňapky!
ROZTÁPANIE KRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa
poriadne zatvárali.
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k
opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’
zariadenie a pravdepodobne mat’ za následok nebezpečnú
situáciu.
1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou vodou.
Poutierajte dosucha.
ROZTÁPANIE ŽELATÍNY
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na 5 minút do studenej vody.
Odtečenú želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W.
Po roztopení zamiešajte.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch alebo na
valčekovom krúžku pomocou namydlenej handričky. Opláchnite a poutierajte
dosucha.
VARENIE POLEVY/CUKROVEJ POLEVY (PRE KOLÁČ A TORTU)
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g) s 40 g cukru a 250 ml studenej vody.
Varte nezakryté v miske z varného skla 3½ až 4½ minúty pri výkone 850 W, kým
nebude poleva priehľadná. Počas varenia dvakrát zamiešajte.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy, umiestnite šálku
rozriedenej citrónovej št’avy na tanier a zahrejte ju na desat’ minút pri maximálnom
výkone.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných bobuľových plodov) do vhodne veľkej
misky z varného skla s vekom. Pridajte 300 g želírovacieho cukru a dobre zamiešajte.
Varte zakryté 10-12 minút s použitím 850 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte. Vylejte priamo do malých pohárikov na
džem so zakrútiteľnými viečkami. 5 minút nechajte odstát’ na uzávere.
VARENIE PUDINGU
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov výrobcu a
dobre zamiešajte. Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte
zakryté 6½ až 7½ minút s použitím 850 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
OPEKANIE KÚSKOV MANDLÍ
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí rovnomerne na stredne veľký keramický tanier.
Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte a pečte 3½ až 4½ minúty s použitím 600 W.
Nechajte 2 - 3 minúty odstát’ v rúre. Pri ich vyberaní používajte chňapky!
NEVYLIEVAJTE do ventilačných otvorov vodu. NIKDY
nepoužívajte žiadne drsné produkty alebo chemické rozpúšt’adlá.
Take Buďte obzvlášt’ opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa
zaistilo, že sa čiastočky:
• nenahromadia
• nezabránia v správnom zatvorení dvierok
Priestor v mikrovlnnej rúre čistite vždy po každom použití s
jemným čistiacim roztokom, ale pred čistením nechajte
mikrovlnnú rúru vychladnút’, aby sa predišlo zraneniam.
Keď čistíte hornú čast’ v priestore rúry, bude pohodlné,
keď otočíte ohrevný prvok nadol o 45° a vyčistíte ho.
21
SK
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGYYGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
SK
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry
Technické údaje
Musíte vykonat’ niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení,
keď odkladáte alebo nechávate vykonat’ servis svojej mikrovlnnej
rúry.
Rúra sa nemôže používat’, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia
dvierok:
• zlomený pánt
• opotrebované tesnenia
• poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
Opravu môže vykonávat’ iba kvalifikovaný servisný technik pre
mikrovlnné rúry.
Spoločnost’ SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovat’ svoje
produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny
preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry GE86N značky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Model
GE86N
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz
Príkon
Mikrovlnné žiarenie
Gril
Kombinovaný režim
1300 W
1100 W
2400 W
Výstupný výkon
100 W/850 W (IEC-705)
Ak chcete svoju rúru dočasne odložit’, vyberte si suché a
bezprašné miesto.
Dôvod: Prach a vlhkost’ môžu nepriaznivo ovplyvnit’ funkčné diely
v rúre.
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre komerčné využitie.
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Priestor rúry
489 x 275 x 410 mm
330 x 211 x 329 mm
Objem
23 litrov
Hmotnost’
Čistá
Približne 15 kg
Úroveň hluku
42 dBA
NIKDY z rúry neodstraňujte vonkajší obal. V prípade, že je rúra
pokazená a potrebuje opravu alebo máte pochybnosti o jej stave:
• Odpojte ju od siet’ovej zásuvky.
• Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného servisu.
22
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGYZGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Poznámka
SK
23
nl_]uTi†loTWZ]]Zn†zrU”GGwˆŽŒGY[GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GY[SGYWW`GG^aYWGwt
Download PDF

advertising