Samsung | GW76N-SX | Samsung GW76N-SX Používateľská príručka

n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
MIKROVLNNÁ RÚRA
Pokyny pre používateľa a sprievodca varením
GW76N
Údaje o varení a pečení sú informatívne. Produkt je určený pre
použitie v domácnosti.
Záručné podmienky strácajú svoju splatnost’, ak sa zariadenie
používa na iné účely ako na domáce, napr. priemyselne, v
stravovacích zariadeniach alebo pri obchodných aktivitách.
Rýchly sprievodca s náhľadom.................................................................... 2
Rúra ............................................................................................................. 2
Ovládací panel ............................................................................................ 3
Príslušenstvo ............................................................................................... 3
Používanie tejto používateľskej príručky ..................................................... 4
Bezpečnostné opatrenia.............................................................................. 4
Inštalácia mikrovlnnej rúry ........................................................................... 5
Nastavenie času .......................................................................................... 6
Čo treba robit’ v prípade pochybností alebo problémov.............................. 6
Varenie/prihrievanie..................................................................................... 7
Úrovne výkonu............................................................................................. 7
Zastavenie varenia ...................................................................................... 7
Nastavenie času varenia ............................................................................. 8
Používanie funkcie automatického opätovného ohrievania/varenia ........... 8
Nastavenia okamžitého opätovného ohrievania/varenia............................. 8
Používanie funkcie rýchleho automatického rozmrazovania ...................... 9
Nastavenia rýchleho automatického rozmrazovania................................... 9
Výber príslušenstva ................................................................................... 10
Grilovanie................................................................................................... 10
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu .............................................. 11
Vypínanie signalizácie ............................................................................... 11
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry.............................................. 12
Používanie funkcie pamäte ....................................................................... 12
Sprievodca náčiním na varenie ................................................................. 13
Sprievodca varením................................................................................... 14
Zhoda s RoHS
Čistenie mikrovlnnej rúry........................................................................... 21
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry ........................................... 21
Technické údaje........................................................................................ 22
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Rýchly sprievodca s náhľadom
Rúra
Ak chcete uvarit’ trochu jedla
SK
1. Umiestnite jedlo do rúry.
Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
úroveň výkonu.
SVETLO
VETRACIE OTVORY
RUKOVÄT’ DVIEROK
vyberte
GRIL
DISPLEJ
DVIERKA
2. Čas varenia nastavte podľa potreby stlačením tlačidiel (
( ).
)a
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Varenie sa spustí. Po skončení varenia rúra
štyrikrát zapípa.
Ak chcete automaticky rýchlo rozmrazit’ trochu jedla
1. Umiestnite mrazené jedlo do rúry.
Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Rýchle (
vyberte druh jedla, ktoré varíte.
2. Stlačením tlačidiel (
)a(
)
TANIER
.
Ak chcete pridat’ dodatočných 30 sekúnd
Nechajte jedlo v rúre.
Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo +30s, aby ste zakaždým
pridali dodatočných 30 sekúnd.
Ak chcete grilovat’ trochu jedla
1. Stlačte tlačidlo
.
2. Čas varenia nastavte stlačením tlačidiel (
3. Stlačte tlačidlo
)a(
OVLÁDACÍ PANEL
SPOJOVACIE ZARIADENIE
) vyberte hmotnost’ jedla.
ZÁPADKY DVIEROK
3. Stlačte tlačidlo
VALČEKOVÝ KRÚŽOK
).
.
2
OTVORY BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Ovládací panel
Príslušenstvo
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo,
ktoré môžete použit’ rôznym spôsobom.
1. Spojovacie zariadenie je už umiestnené nad hriadeľom
motora v základnej časti rúry.
Účel:
Spojovacie zariadenie otáča tanier.
1
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestnit’ do stredu rúry.
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
7
2
3. Tanier sa musí umiestnit’ na valčekový krúžok, pričom jeho
stred musí byt’ upevnený k spojovaciemu zariadeniu.
Účel:
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá sa
ľahko vybrat’, aby sa vyčistil.
8
3
9
4
10
4. Kovový stojan sa umiestňuje na tanier.
Účel:
Kovový stojan môžete použit’ pri grilovaní a
kombinovanom varení.
5
6
1. DISPLEJ
2. TLAČIDLO RÝCHLEHO
ROZMRAZOVANIA
3. VÝBER REŽIMU MIKROVLNNEJ
RÚRY/ÚROVNE VÝKONU
4. VÝBER REŽIMU GRILOVANIA
5. TLAČIDLO NAHOR ( )/NADOL
( )
(Čas varenia, hmotnost’ a rozmery
servírovania)
11
6. TLAČIDLO ZASTAVIt’/ZRUŠIt’
7. NASTAVENIE HODÍN
8. VÝBER AUTOMATICKÉHO
OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA/
VARENIA
9. TLAČIDLO PAMÄTE
10. VÝBER KOMBINOVANÉHO
REŽIMU
11. TLAČIDLO SPUSTENIE
3
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
SK
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Používanie tejto používateľskej príručky
Bezpečnostné opatrenia
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša
používateľská príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení
s vašou mikrovlnnou rúrou:
SK
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
Z vnútornej časti krytu nájdete rýchleho sprievodcu s náhľadmi, ktorý
vysvetľuje štyri základné činnosti varenia:
• Varenie jedla
• Automatické výkonné rozmrazovanie jedla
• Grilovanie jedla
• Pridávanie dodatočného času varenia
Na prednej strane príručky nájdete obrázky rúry a hlavne ovládací
panel, aby ste jednoduchšie našli tlačidlá.
Podrobné postupy používajú tri rôzne symboly.
Dôležité
Poznámka
Upozornenie
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE
BUDÚCE POUŽITIE.
Pred varením jedla alebo kvapalín v mikrovlnnej rúre overte, či sa
vykonali nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
•
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre mikrovlnné rúry.
NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby, obedné súpravy so zlatými alebo
striebornými ozdobami, grilovacie ihly, vidličky atď.
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnút’ elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže
následne poškodit’ rúru.
• Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, dávajte
pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie novín alebo oblečenia.
• Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte zatvorené
dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
• Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobit’ oneskorené vyvretie, preto
musíte dávat’ pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto
situácii, po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa
mohla vyrovnat’ teplota.
Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
* ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
* zakryte ho čistým suchým kusom látky,
* nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo plet’ové mlieka.
• NIKDY nádobu nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je širšia
pri hornom okraji ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny cez okraj.
Fľašky s úzkymi hrdlami môžu v prípade prehriatia vybuchnút’.
NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade
prehriatia môže fľaška vybuchnút’.
• Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešat’
alebo zatriast’ a teplota sa musí skontrolovat’ pred konzumáciou, aby sa
predchádzalo popáleninám.
• Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievat’ v
mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnút’, a to dokonca aj po skončení
mikrovlnného ohrievania. Tiež neohrievajte vzduchotesné alebo vákuovo
uzatvorené fľašky, poháriky, nádoby, orechy v škrupinách, paradajky atď.
• Rúra sa musí pravidelne čistit’ a musia sa z nej odstraňovat’ akékoľvek zvyšky
jedál.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’ životnost’ zariadenia a
pravdepodobne mat’ za následok nebezpečnú situáciu.
• NEZAKRÝVAJTE ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa
vznietit’, pretože sa z rúry odsáva horúci vzduch. Rúra sa môže prehriat’ a
automaticky sa vypnút’. Nefunkčná bude až pokým sa dostatočne neochladí.
• Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry VŽDY používajte chňapky, aby ste
predišli neúmyselnému popáleniu.
• NEDOTÝKAJTE sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa
rúra neschladí.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE
MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU
MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobit’ nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládat’ rúru s otvorenými dvierkami,
upravovat’ bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo
čokoľvek vkladat’ do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte,
aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch
tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté
tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou
suchou handričkou.
(c) Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášt’ dôležité, aby sa
dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (ohnuté)
(2) pántov dvierok (rozbité alebo uvoľnené)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d) Rúru nemôže nastavovat’ ani opravovat’ ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
4
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Bezpečnostné opatrenia (pokračovanie)
Inštalácia mikrovlnnej rúry
•
Siet’ový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a siet’ový kábel
uchovávajte mimo ohrievaných povrchov.
Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený siet’ový kábel alebo
zástrčku.
• Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenost’ rúk.
Dôvod: Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobit’ obarenie.
• Počas prevádzky môžete počut’ praskanie (hlavne v prípade prepnutia do
režimu rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického napájania.
• NespÚŠt’ajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Z bezpečnostných dôvodov sa
automaticky odpojí napájanie. Rúru môžete normálne prevádzkovat’ po 30
minútach bez činnosti. Počas celej doby je dobré nechat’ v rúre pohárik s
vodou. Voda absorbuje mikrovlnnú energiu, ak sa rúra omylom spustí.
• Mikrovlnná rúra sa nemôže umiestnit’ do skrinky.
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch
musí byt’ dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnost’ rúry.
20 cm
nad
85 cm nad
podlahou
10 cm
za
10 cm na
bočnej strane
1. Keď inštalujte svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru
za rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou.
2. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
DÔLEŽITÉ
•
•
•
•
•
Vašim det’om nemôžete NIKDY dovolit’ používat’ alebo sa hrat’ s mikrovlnnou
rúrou. Tiež ich nemôžete nechat’ bez dozoru v blízkosti zapnutej mikrovlnnej
rúry. Zaujímavé predmety pre deti nemôžete skladovat’ alebo skrývat’ rovno
nad rúrou.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami,
prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude
dozerat’ alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost’.
Deti by mali byt’ pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrat’ so
zariadením.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byt’ opatrní, aby ste sa
nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové stierky,
aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabat’ povrch, čo môže
mat’ za následok rozbitie skla. (ak je súčast’ou výbavy)
3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestnit’ tak, aby bol prístup k
zástrčke.
VAROVANIE:
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používat’ dovtedy,
kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE:
Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis alebo
opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred
vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE:
Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievat’ v uzatvorených nádobách, pretože
môžu vybuchnút’.
VAROVANIE:
Det’om dovoľte používat’ mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali
dostatočné pokyny na to, aby vedeli používat’ rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
VAROVANIE:
Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom režime, deti môžu používat’ rúru
výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli vytváraným teplotám.
VAROVANIE:
Prístupné časti sa môžu počas používania zahriat’. Nedovoľte prístup malých detí.
• Z bezpečnostných dôvodov nečistite spotrebič prúdovou tryskou alebo
čističom pod vysokým tlakom.
5
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymenit’ za špeciálny
kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho
servisného technika.
Pre vašu osobnú bezpečnost’ zapojte kábel do trojkolíkovej
230 voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom.
Ak je poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa
vymenit’ za špeciálny kábel.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí,
ako napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte
dodržiavat’ technické údaje siet’ového napájania rúry a akýkoľvek
použitý predlžovací kábel musí dosahovat’ rovnaký štandard ako
siet’ový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
SK
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Nastavenie času
Čo treba robit’ v prípade pochybností alebo
problémov
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Čas môžete zobrazit’ v 24hodinovom alebo 12-hodinovom zobrazovaní. Hodiny musíte nastavit’
vtedy, keď:
SK
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené
riešenie.
Normálny stav.
• Kondenzácia v rúre
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite
vynulovat’ hodiny.
1. Aby ste zobrazili
čas v...
Potom stlačte
tlačidlo...
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo
• Sú dvierka úplne zatvorené?
24-hodinovom zobrazovaní Raz
12-hodinovom zobrazovaní Dvakrát
2. Stlačte tlačidlá (
3. Stlačte tlačidlo
4. Stlačte tlačidlá (
5. Stlačte tlačidlo
)a(
Jedlo sa vôbec neuvarilo
• Nastavili ste správne časovač, prípadne stlačili tlačidlo
?
• Sú dvierka zatvorené?
• Pret’ažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie
prerušovača obvodu?
), aby ste nastavili hodiny.
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
.
)a(
.
V rúre je počut’ iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk)
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
), aby ste nastavili minúty.
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov
• Počas prevádzky rúry môžete badat’ jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili, namontujte
rúru ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, môže sa reštartovat’ displej. Aby
ste tento problém vyriešili, odpojte siet’ovú zástrčku a opätovne ju pripojte.
Vynulujte čas.
.
6
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešit’,
kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis
spoločnosti SAMSUNG.
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Varenie/prihrievanie
Úrovne výkonu
Nasledujúci postup vysvetľuje ako varit’ alebo opätovne zohrievat’
jedlo.
Pred nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia
varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka.
Môžete si vybrat’ spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov.
Výstup
Úroveň výkonu
VYSOKÁ
STREDNE VYSOKÁ
STREDNÁ
STREDNE NÍZKA
ROZMRAZOVANIE ( )
NÍZKA/UDRŽIAVANIE ZOHRIATIA
GRIL
KOMBINOVANÁ I (
)
KOMBINOVANÁ II (
)
KOMBINOVANÁ III (
)
1. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Zobrazí sa indikácia 750 W
(maximálny varný výkon):
Opätovným stlačením tlačidla
vyberte
vhodnú úroveň napájania, až kým sa nezobrazí
príslušný wattový výkon. Obrát’te sa na tabuľku
úrovne výkonu.
2. Čas varenia nastavte podľa potreby stlačením tlačidiel ( ) a
( ).
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne
otáčat’.
1) Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra
štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
MVR
GRIL
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
600 W
450 W
300 W
950 W
950 W
950 W
950 W
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátit’ čas varenia.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžit’ čas varenia.
Zastavenie varenia
Varenie môžete kedykoľvek zastavit’, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali vo varení,
zatvorte dvierka a opätovne stlačte tlačidlo
.
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
2. Úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo .
Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak si želáte zrušit’ nastavenia
varenia, opätovne stlačte tlačidlo Zastavit’ ( ).
Ak si želáte na krátky čas ohriat’ jedlo pri maximálnom výkone
(750 W), jednoducho jedenkrát stlačte tlačidlo +30 s pre každých
30 sekúnd času varenia. Rúra sa okamžite spustí.
7
Pred spustením môžete zrušit’ ktorékoľvek nastavenie tak, že
jednoducho stlačíte tlačidlo Zastavit’ ( ).
SK
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Nastavenie času varenia
Nastavenia okamžitého opätovného ohrievania/
varenia
Čas varenia môžete zvýšit’ jedným stlačením tlačidla +30s pre každých
30 sekúnd, ktoré chcete pridat’.
Nasledujúca tabuľka predstavuje 5 programov opätovného
ohrievania/varenia, množstvá, trvanie a vhodné odporúčania
automatického varenia.
Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete
pridat’.
SK
Jedlo
1. Nбpoje
150 ml
(Káva, mlieko, čaj, (1 šálka)
voda izbovej
250 ml
teploty)
(1 džbán)
Používanie funkcie automatického opätovného
ohrievania/varenia
Funkcie automatického opätovného ohrievania/varenia poskytujú
štyri predprogramované časy varenia.
Nemusíte nastavovat’ časy varenia alebo úroveň výkonu.
Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) môžete nastavit’ počet porcií.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Auto (
vyberte druh jedla, ktoré varíte.
veľkost’
porcie
)
Odstátie Odporúčania
1-2 min.
2. Hotovй jedlб
(chladené)
300-350 g 3 min.
400-450 g
Umiestnite na keramickú platňu a zakryte
zmraštiteľnou fóliou vhodnou do
mikrovlnky. Tento program je vhodný pre
jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr.
mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako
napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).
3. Mrazenй
hotovй jedlб
(mrazené)
300-350 g 4 min.
400-450 g
Zoberte zmrazené pripravené jedlo a
skontrolujte, či je jedlo vhodné pre
mikrovlnnú rúru. Prerežte obal
pripraveného jedla. Pripravené mrazené
jedlo umiestnite do stredu. Tento program
je vhodný pre zmrazené pripravené jedlá,
ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso s
omáčkou, zelenina a príloha, ako napríklad
zemiaky, ryža alebo cestoviny).
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte veľkost’ porcie.
(Obrát’te sa na tabuľku na bočnej strane).
4. Mrazenй ryby 200 g
v cestниku
400 g
(mrazené)
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Varenie sa spustí. Keď sa dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
5. Mrazenэ malэ
plnenэ kolби/
pizza
(mrazené)
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
8
Vylejte do keramickej šálky a prihrievajte
nezakryté. Umiestnite šálku (150 ml) alebo
džbán (250 ml) do stredu taniera a pred a
po trvaní opatrne zamiešajte.
2-3 min.
150 g
(4-6 kusov)
250 g
(7-9 kusov)
Mrazené zapečené ryby vložte do misky z
ohňovzdorného skla vhodnej veľkosti.
Misku umiestnite na podstavec. Tento
program je vhodný pre mrazené hotové
produkty, ktoré sa skladajú z rybích prstov
pokrytých zeleninou a omáčkou.
Rozmiestnite mrazené minikoláče alebo
minipizze rovnomerne na podstavec.
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Používanie funkcie rýchleho automatického
rozmrazovania
Nastavenia rýchleho automatického
rozmrazovania
Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní
rozmrazovat’ mäso, hydinu, ryby alebo ovocie/bobule. Čas
rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia automaticky.
Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnost’.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a
vhodné odporúčania rýchleho automatického rozmrazovania.
SK
Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu,
rybu a ovocie/bobule umiestnite na keramický kuchynský tanier.
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej
rúry.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Rýchle (
vyberte druh jedla, ktoré varíte.
(Obrát’te sa na tabuľku na bočnej strane)
Kód/jedlo
Porcia
1. Mдso
200-1500 g 20-90 min. Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra
zapípa, mäso prevrát’te.
Tento program je vhodný pre hovädzie
mäso, jahňacinu, bravčovinu, steaky, rezne
a mleté mäso.
2. Hydina
200-1500 g 20-90 min. Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa, hydinu prevrát’te.
Tento program je vhodný pre celé kura, ako
aj pre kuracie časti.
3. Ryba
200-1500 g 20-80 min. Zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou.
Keď rúra zapípa, rybu prevrát’te. Tento
program je vhodný pre celé ryby, ako aj pre
rybacie filety.
)
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte hmotnost’ jedla.
Môžete ju nastavit’ maximálne až na 1500 g.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok:
Rozmrazovanie sa spustí.
Rúra zapípa v strede počas rozmrazovania,
aby vám pripomenula, že máte jedlo
prevrátit’.
Opätovne stlačte tlačidlo
, aby ste
rozmrazovanie dokončili.
4. Ovocie/ 100-600 g
bobule
Jedlo môžete tiež rozmrazovat’ manuálne. Aby ste tak vykonali,
vyberte funkciu varenia/ohrievania mikrovlnnej rúry s úrovňou
výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti
„Varenie/Ohrievanie“ na strana 7.
9
Odstátie
5-20 min.
Odporúčania
Ovocie rovnomerne rozložte na plochom
sklenenom tanieri.
Tento program je vhodný pre všetky druhy
ovocia.
Ak chcete jedlo rozmrazovat’ manuálne, vyberte funkciu
manuálneho rozmrazovania s úrovňou výkonu 180 W.
Ohľadom ďalších podrobností o manuálnom rozmrazovaní a čase
rozmrazovania sa obrát’te na strana 18.
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Výber príslušenstva
Grilovanie
Používajte predmety vhodné do mikrovlnnej rúry. Nepoužívajte
plastové nádoby, taniere, papierové poháriky, uteráky atď.
Gril vám umožní rýchlo ohrievat’ a opekat’ jedlo bez použitia
mikrovlnnej rúry. Na tento účel sa s vašou mikrovlnnou rúrou dodáva
grilovací stojan.
Ak chcete vybrat’ kombinovaný režim varenia (gril a
mikrovlnná rúra), použite iba riady, ktoré sú vhodné do
mikrovlnnej rúry a rúry. Kovové pomôcky alebo kuchynské
riady môžu poškodit’ vašu rúru.
SK
1. Predhrejte gril na požadovanú teplotu tak, že stlačíte
) a stlačením tlačidiel ( ) a ( ) nastavíte
tlačidlo Gril (
čas predhrievania.
Ďalšie podrobnosti o vhodných pomôckach alebo riadoch nájdete
v časti Sprievodca náčiním na varenie na strana 13 .
2. Stlačte tlačidlo
.
3. Otvorte dvierka a umiestnite jedlo na stojan.
Zatvorte dvierka.
4. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
5. Čas grilovania nastavte stlačením tlačidiel (
Maximálny čas grilovania je 60 minút.
)a(
).
6. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Spustí sa varenie s grilovaním. Keď sa dokončí
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
10
Nemajte obavy, ak sa ohrievač počas grilovania vypne.
Tento systém je navrhnutý tak, aby zabránil prehriatiu rúry.
Keď sa dotýkate tanierov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože
budú veľmi horúce.
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu
Vypínanie signalizácie
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovat’ s grilom, aby ste rýchlo
varili a opekali.
Vždy keď chcete, môžete vypnút’ pípanie.
1. Súčasne stlačte tlačidlá
a
.
Výsledok:
Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do
mikrovlnnej rúry a rúry. Sklo alebo keramické taniere sú ideálne,
pretože umožňujú mikrovlnnému žiareniu rovnomerne preniknút’
do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože
budú veľmi horúce.
Rúra nebude pri každom stlačení tlačidla
pípat’.
2. Aby ste pípanie opätovne zapli, súčasne stlačte tlačidlá
a
.
Výsledok:
Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
1. Otvorte dvierka rúry.
Jedlo položte na stojan a stojan na tanier.
Zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo Combi (
).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
Rúra bude fungovat’ s opätovne zapnutým
pípaním.
Nemôžete nastavit’ teplotu grilu.
3. Čas varenia nastavte stlačením tlačidiel (
Maximálny čas grilovania je 60 minút.
)a(
).
4. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Spustí sa kombinované varenie. Keď sa dokončí
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Maximálny mikrovlnný výkon pre kombinovaný režim
mikrovlnného žiarenia a grilu je 600 W.
11
SK
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry
Používanie funkcie pamäte
Ak často varíte alebo prihrievate rovnaké typy jedál, môžete uložit’ čas
varenia a úrovne výkonu v pamäti rúry, aby ste ich nemuseli stále
vynulovat’.
Môžete uložit’ dve odlišné nastavenia.
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej poistky,
ktorý umožní „uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju
nevie ovládat’, ju nebude môct’ náhodne ovládat’.
SK Rúra sa môže kedykoľvek uzamknút’.
Uloženie nastavenia
1. Súčasne stlačte tlačidlá
a
.
Výsledok:
Rúra je zamknutá
(nedajú sa vybrat’ žiadne funkcie).
Na displeji sa zobrazí „L“.
2. Aby ste rúru odomkli, súčasne opätovne stlačte tlačidlá
.
Výsledok: Rúru budete môct’ normálne používat’.
1. Na naprogramovanie...
tlačidlo
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
Potom stlačte
Pamät’ ( )
Raz (Zobrazí sa P1)
Dvakrát (Zobrazí sa P2)
2. Program varenia nastavte ako zvyčajne. V prípade potreby si
pozrite čast’ Doba varenia a úroveň výkonu.
a
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Vaše nastavenie je teraz uložené v pamäti rúry.
Používanie nastavení
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Na zvolenie...
tlačidlo
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
Potom stlačte
Pamät’ ( )
Raz (Zobrazí sa P1)
Dvakrát (Zobrazí sa P2)
2. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Jedlo sa uvarí podľa pokynov.
12
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGXZGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Sprievodca náčiním na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byt’
schopné preniknút’ do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo
absorbovali použité riady.
Preto musíte byt’ pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude
náčinie na varenie označené ako bezpečné pre mikrovlnnú rúru,
nemusíte mat’ žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a
naznačuje, či a ako sa musia použit’ v mikrovlnnej rúre.
Náčinie na varenie
Hliníková fólia
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina
Porcelán, hrnčiarske výrobky,
glazúrované hrnčiarske výrobky a kostný
porcelán sú zvyčajne vhodné, pokiaľ nie
sú dekorované kovovým pásikom.
Riad z jednorazovej
polyesterovej lepenky
V týchto riadoch sú balené niektoré
mrazené potraviny.
•
•
Papierové vrecká
alebo noviny
Recyklovaný
papier alebo
kovové pásiky
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na
stôl
• Jemný sklenený
tovar
•
Sklenené džbány
Môže sa používat’ na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobit’ roztopenie
polystyrénu.
Môžu začat’ horiet’.
Môže spôsobit’ iskrenie.
Môžu sa používat’, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
Môže sa používat’ na ohrievanie jedál
alebo nápojov. Jemné sklo sa môže pri
nečakanom zahriatí rozbit’ alebo
prasknút’.
Musíte odstránit’ veko. Vhodné len na
ohrievanie.
Môže spôsobit’ iskrenie alebo požiar.
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
Môže spôsobit’ iskrenie.
Nádoby
•
Zmraštiteľná fólia
•
Vrecká do
mrazničky
Obzvlášt’ v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu
pri vysokých teplotách vlnit’ alebo stratit’
farbu. Nepoužívajte melamínové plasty.
Môže sa používat’ na zadržiavanie
vlhkosti. Nemalo by sa dotýkat’ jedla.
Dávajte pozor, keď odstraňujete fóliu,
pretože môže unikat’ horúca para.
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo
vhodné pre rúru. Nesmie byt’
vzduchotesné. V prípade potreby
prebodnite vidličkou.
Plast
•
Je možné použit’ v malých množstvách
pre ochranu oblastí pred prevarením. Ak
sa fólia nachádza príliš blízko pri stene
rúry alebo ak sa použije priveľa fólie,
môže sa vyskytnút’ iskrenie.
Riady
St’ahovacie
popruhy pre
vrecká do
mrazničiek
Papier
• Taniere, šálky,
obrúsky a
kuchynský papier
• Recyklovaný
papier
Komentáre
Vhodné
pre
mikrovlnné
žiarenia
Platnička na opekanie
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
šálkové nádoby
Kov
•
•
Voskový alebo mastný
papier
:Odporúča sa
:Používajte opatrne
:Nebezpečné
13
SK
Môže sa použit’ na udržiavanie vlhkosti a
zabránenie v rozstrekovaní.
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGX[GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Sprievodca varením
SK
MIKROVLNNÉ RÚRY
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju prit’ahuje a absorbuje
voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb týchto
molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté počas
minimálneho času - pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky
alebo maslo. Počas odstátia zakryte.
VARENIE
Jedlo
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožnit’ mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre
dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako
napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikat’ cez keramiku, sklo,
porcelán a plasty, ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy varit’ v
kovových nádobách.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane čerstvej
alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa. Omáčky,
vaječné krémy, polievky, varené pudingy, džemy a pikantné zmesi sa tiež môžu varit’
v mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé
jedlo, ktoré by sa normálne pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla
alebo čokolády (pozrite si kapitolu s tipmi, technikami a radami).
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako para
a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryt’ rôznymi spôsobmi: napr.
keramickou platňou, plastovým krytom, zmraštiteľnou fóliou vhodnou pre mikrovlnné
rúry.
Trvanie
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
14
Porcia Výkon Čas
Čas
Pokyny
varenia odstátia
(min.) (min.)
Špenát
150 g
600 W 5½-6½
2-3
Pridajte 15 ml
(1 lyžicu) studenej
vody.
Brokolica
300 g
600 W
10-11
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Hrášok
300 g
600 W
8-9
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Zelené fazuľky
300 g
600 W
10-11
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Zmiešaná zelenina
300 g
(mrkvy/hrášok/kukurica)
600 W
9-10
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Zmiešaná zelenina
(Čínsky štýl)
600 W 8½-9½
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
300 g
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGX\GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Ryža:
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s vrchnákom ryža počas varenia zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté.
Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte a posoľte alebo
pridajte bylinky a maslo.
Poznámky: ryža nemusela absorbovat’ všetku vodu po skončení
varenia.
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až 45 ml
studenej vody (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ sa neodporúča iné
množstvo vody (pozrite tabuľku). Varte zakryté počas minimálneho času - pozrite
tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli požadované výsledky. Raz zamiešajte
počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky alebo maslo. Počas
3 minútového odstátia zakryte.
Cestoviny: Použite veľkú sklenenú misku. Pridajte vriacu vodu, štipku soli a
dobre zamiešajte. Varte nezakryté.
Počas a po varení príležitostne zamiešajte. Počas odstátia zakryte a
následne nechajte poriadne odtiect’ vodu.
Jedlo
Porcia
Výkon
Čas
varenia
(min.)
Tip:
Všetka čerstvá zelenina sa musí varit’ s využitím úplného mikrovlnného
výkonu (750 W).
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
Biela ryža
(predvarená)
250 g
750 W
17-18
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Tmavá ryža
(predvarená)
250 g
750 W
22-23
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmiešaná ryža
(ryža + divoká ryža)
250 g
750 W
18-19
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmiešané zrná
(ryža + obilie)
250 g
750 W
19-20
5
Pridajte 400 ml
studenej vody.
Cestoviny
250 g
750 W
11-12
5
Pridajte 1000 ml
horúcej vody.
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím menšie sa
nasekajú, tým rýchlejšie sa uvaria.
Jedlo
15
Porcia Čas
Čas
Pokyny
varenia odstátia
(min.)
(min.)
Brokolica
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Nasmerujte
stonky k stredu.
Ružičková
kapusta
250 g
6½-7½
3
Pridajte 60-75 ml (5-6 polievkových lyžíc)
vody.
Mrkvy
250 g
5-6
3
Nasekajte mrkvy na rovnomerne veľké
prúžky.
Karfiol
250 g
500 g
5½-6
9½-10
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Rozrežte
veľké kvety na polovice. Nasmerujte
stonky k stredu.
Cukiny
250 g
4-4½
3
Cukiny nasekajte na plátky. Dolejte 30 ml
(2 polievkové lyžice) vody alebo hrudku
masla. Uvarte až do jemného stavu.
Baklažán
250 g
4½-5
3
Baklažány nasekajte na malé plátky a
polejte 1 polievkovou lyžicou citrónovej
št’avy.
Pór
250 g
5-5½
3
Pór nasekajte na hrubé plátky.
Hríby
125 g
250 g
1½-2
3½-4
3
Pripravte malé celé alebo nakrájané hríby.
Nepridávajte žiadnu vodu. Polejte
citrónovou št’avou. Posypte soľou a
korením. Pred servírovaním nechajte
odtiect’.
Cibule
250 g
5-6
3
Cibule nasekajte na plátky alebo
polovičky. Pridajte len 15 ml (1 polievkovú
lyžicu) vody.
Korenie
250 g
4½-5
3
Papriku nakrájajte na malé plátky.
Zemiaky
250 g
500 g
5-6
9-10
3
Odvážte oškrabané zemiaky a narežte ich
na rovnako veľké polovice alebo štvrtiny.
Kaleráb
250 g
5-5½
3
Kaleráb nakrájajte na malé kocky.
SK
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGX]GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
PRIHRIEVANIE
SK
PRIHRIEVANIE KVAPALÍN
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné
sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. Časy v
tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou aspoň +18 až +20 °C alebo
ochladené jedlo s teplotou približne +5 až +7 °C.
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla
vyrovnat’ teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po
zohrievaní. Aby ste zabránili výbušnému vyvretiu a možnému obareniu, do nápojov
musíte umiestnit’ lyžičku alebo sklenenú paličku a zamiešat’ ich pred ohrievaním,
počas neho a po ňom.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno - majú sklon sa
prevarit’ a vyschnút’ skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých kúskov bude
lepšie.
PRIHRIEVANIE DETSKEJ STRAVY
DETSKÁ STRAVA: Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým
krytom. Po prihriatí dobre zamiešajte! Pred servírovaním nechajte postát’ 2-3 minúty.
Znovu zamiešajte a skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota servírovania: medzi 3040 °C.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriat’ pomocou výkonu 750 W zatiaľ, čo iné sa môžu
ohrievat’ pomocou 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách. Vo všeobecnosti je lepšie ohrievat’ jedlo s použitím nižšej
úrovne výkonu, ak je jedlo chúlostivé, vo veľkých množstvách alebo má sklony sa
veľmi rýchlo zahriat’ (napríklad ovocné koláče).
DETSKÉ MLIEKO: Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej fľašky. Opätovne
zohrievajte nezakryté. Nikdy neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom,
pretože v prípade prehriatia môže fľaška vybuchnút’. Pred odstátím dobre zatraste a
opätovne pred podávaním! Pred daním detskej stravy alebo mlieka diet’atku vždy
starostlivo skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota servírovania: pribl. 37 °C.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania dobre zamiešajte alebo
prevrát’te. Ak je to možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
POZNÁMKA:
Buďte obzvlášt’ opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Aby ste zabránili
vyvretiu kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas a po ohriatí. Počas
odstátia ich nechajte v mikrovlnnej rúre. Odporúčame, aby ste do tekutín vložili
plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku. Zabráňte nadmernému zohriatiu jedla (a
následnému rozliatiu).
Ak je to potrebné, odporúča sa podhodnotit’ čas varenia a pridat’ dodatočný čas
ohrievania.
Detské jedlo je obzvlášt’ potrebné opatrne skontrolovat’ skôr, ako sa bude podávat’,
aby sa zabránilo popáleniu.
Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre ohrievanie.
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné, aby ste si zaznamenali potrebný čas pre referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postát’ - aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke neodporúča
iný čas.
Buďte obzvlášt’ opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si tiež
kapitolu s bezpečnostnými opatreniami.
16
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGX^GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
Prihrievanie tekutín a jedla
Jedlo
Porcia
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Porcia
Výkon Čas
varenia
(min.)
150 ml 750 W
Nápoje
(1 šálka)
(káva,
mlieko, čaj, 250 ml
(1 džbán)
voda
izbovej
teploty)
Polievka
(chladená)
250 g
450 g
750 W
1½-2
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
1-2
Vylejte do keramickej šálky a
prihrievajte nezakryté.
Umiestnite šálku (150 ml) alebo
džbán (250 ml) do stredu
taniera a pred a po trvaní
opatrne zamiešajte.
2-3
Nalejte do hlbokej keramickej
misky.
Zakryte plastovým krytom.
Po prihriatí dobre zamiešajte.
Pred podávaním znovu
zamiešajte.
2-2½
3-3½
4-4½
Dusené
mäso
(chladené)
350 g
600 W
5-6
2-3
Dusené mäso vložte do hlbokej
keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Príležitostne premiešajte počas
ohrievania a opätovne pred
odstátím a podávaním.
Cestoviny
s omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
4-5
3
Vložte cestoviny (napr. špagety
alebo vaječné rezance) do
plochej keramickej misky.
Zakryte zmraštiteľnou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Pred podávaním zamiešajte.
Plnené
cestoviny s
omáčkou
(chladené)
350 g
Plátky
mäsa
(chladené)
300 g
400 g
600 W
600 W
4½-5½
5-6
6-7
3
3
Mrazené
hotové
jedlo
300 g
400 g
Výkon Čas
varenia
(min.)
600 W 11½-12½
13-14
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
4
Vložte tanier vhodný do
mikrovlnnej rúry s zmrazeným
pripraveným jedlom (-18 °C) na
otočný tanier. Prepichnite fóliu
alebo zakryte zmraštiteľnou
fóliou vhodnou pre mikrovlnnú
rúru. Po ohriatí nechajte
4 minúty odstát’.
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Vložte plnené cestoviny (napr.
ravioli, tortellini) do hlbokej
keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania a
opätovne pred odstátím a
podávaním.
Plátky mäsa 2-3 chladených
zložiek na keramickom tanieri.
Zakryte zmraštiteľnou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry.
17
Porcia
Výkon
Čas
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
Detská
strava
(zelenina +
mäso)
190 g
600 W
30 sek.
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera.
Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte.
2-3 minút nechajte odstát’.
Pred podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Detská
ovsená
kaša
(pšenica +
mlieko +
ovocie)
190 g
600 W
20 sek.
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera.
Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte.
2-3 minút nechajte odstát’.
Pred podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Detské
mlieko
100 ml
300 W 30-40 sek.
2-3
200 ml
1 min. až
1 min.
10 sek.
Dobre zamiešajte alebo
zatraste a prelejte do
sterilizovanej sklenenej
fľašky. Umiestnite do stredu
taniera. Varte nezakryté.
Dobre zatraste a nechajte
odstát’ najmenej na 3 minúty.
Pred podávaním dobre
zatraste a opatrne
skontrolujte teplotu.
SK
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGX_GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
ROZMRAZOVANIE
Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovat’ s použitím úrovne výkonu
rozmrazovania (180 W).
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného jedla.
Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto môže
predstavovat’ vynikajúcu výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní hostia.
Jedlo
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopit’. Odstráňte akékoľvek
kovové upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa umožnilo v odtečení
roztopenej kvapaliny.
Mäso
Nakrájané
hovädzie mäso
500 g
10-12
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevrát’te, vylejte akúkoľvek
kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky.
Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievat’, môžu sa zakryt’ tak,
že ich počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie.
Bravčové rezne
250 g
7-8
500 g
(2 ks)
12-14
1000 g
25-28
250 g
(2 ks)
400 g
(4 ks)
6-7
Hydina
Kúsky kurat’a
Celé kura
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zahrievat’, zastavte rozmrazovanie a
pred pokračovaním nechajte odstát’ aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstát’, aby sa dokončilo rozmrazovanie. Čas odstátia
pre kompletné rozmrazovanie sa bude odlišovat’ v závislosti od rozmrazovaného
množstva. Obrát’te sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Tip:
Ryba
Rybie prsty
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie množstvá trvajú
kratšie ako väčšie. Nezabudnite na túto radu počas zmrazovania a
rozmrazovania jedla.
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C použite ako
sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
Ovocie
Bobuľové plody
Porcia Čas
Čas
Pokyny
varenia odstátia
(min.) (min.)
250 g
Chlieb
2 ks
Rožky (každý
4 ks
približne 50 g)
Hrianka/sendvič 250 g
Nemecký chlieb 500 g
(pšeničná+ražn
á múka)
18
5-20
Mäso umiestnite na rovný
keramický plech. Tenšie okraje
zakryte hliníkovou fóliou.
V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
15-40
Najskôr vložte kúsky kurat’a
kožkou smerom nadol, celé kura
prsiami nadol na rovný
keramický tanier. Zakryte tenšie
časti, ako napríklad krídla a
končeky hliníkovou fóliou. V
polovici rozmrazovania
prevrát’te!
5-20
Mrazenú rybu položte do stredu
plytkého keramického taniera.
Umiestnite tenšie časti pod
hrubšie časti.
Užšie konce zakryte hliníkovou
fóliou. V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
6-7
5-10
Ovocie rozmiestnite na plytkom
okrúhlom sklenenom tanieri (s
veľkým priemerom).
1½-2
3-4
4-5
8-10
5-10
Rolky umiestnite do kruhu alebo
chlieb vodorovne na kuchynský
papier v strede taniera.
V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
11-13
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGX`GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
GRIL
Sprievodca grilovaním
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje vtedy, keď sú dvierka
zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaist’uje rovnomernejšie opečenie.
Predhriatie grilu na 4 minúty zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byt’ ohňovzdorné a môže obsahovat’ kovy. Nepoužívajte žiadny typ plastového
náčinia na varenie, pretože sa môže roztopit’.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie plátky,
sendviče a všetky druhy hrianok s oblohou.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, uistite sa, že grilový ohrievací prvok sa nachádza
pod stropom vo vodorovnej polohe a nie na zadnej stene vo vertikálnej polohe.
Nezabudnite, že jedlo sa musí umiestnit’ na vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné
pokyny.
Predhrejte ohrevný prvok s funkciou grilu v prípade, keď grilujete čerstvé a
mrazené jedlá.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
Čerstvé
jedlo
Plátky
hrianok
Porcia
Čas
Výkon 1.
2.
Pokyny
predhri
Trvanie Strana
evania
pre
(min.)
jednu trvanie
stranu (min)
(min)
4 ks
(4x25 g)
5
Len
grilujte
6-7
5-6
Plátky hrianok položte
vedľa seba na
podstavec.
Sendviče
(už
upečené)
2-4 kúsky
3
Len
grilujte
3-4
2-3
Sendviče položte
najskôr spodnou
stranou nahor v kruhu
priamo na podstavec.
Grilované
paradajky
250 g
(2 ks)
5
300 W
+ gril
5½-6½
--
Paradajky rozrežte na
polovičky. Nasypte na
ne soľ, korenie a
trošku syra.
Umiestnite ich do
kruhu na plochý tanier
z ohňovzdorného skla.
Tanier dajte na stojan.
2 ks
(300 g)
5
300 W
+ gril
7-9
--
Najskôr hriankujte
plátky chleba. Hrianky
položte s plnkou
(šunka, ananás, plátky
syra) vedľa seba na
podstavec.
Po varení nechajte
2-3 minúty odstát’.
5
300 W
+ gril
11-13
MIKROVLNNÁ RÚRA + GRIL
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu s rýchlost’ou
mikrovlnného varenia. Funguje len vtedy, keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča.
Kvôli otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne opečie. Pre tento model sú dostupné tri
kombinačné režimy:
600 W + gril, 450 W + gril a 300 W + gril.
Náčinie na varenie pre varenie s mikrovlnným žiarením a grilom
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzat’ mikrovlnné žiarenie. Náčinie
na varenie musí byt’ ohňovzdorné. Pri kombinovanom režime nepoužívajte kovové
náčinie na varenie. Nepoužívajte žiadny typ plastového náčinia na varenie, pretože sa
môže roztopit’.
Jedlo vhodné pre varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy varených
jedál, ktoré je potrebné ohriat’ a opiect’ (napr. varené cestoviny), ako aj jedlá, ktoré
vyžadujú krátky čas varenia, aby schrumkavela horná čast’ jedla. Tento režim sa
môže tiež použit’ pre hrubé porcie jedla, ktorým prispieva opečená a chrumkavá
horná čast’ (napr. kuracie kúsky, pričom ich musíte v polovici varenia obrátit’). Ďalšie
podrobnosti nájdete v tabuľke grilovania.
Hrianka
Hawaii
400-500 g
Kuracie
(6 ks)
krídelká
(chladené)
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Pri kombinovanom (mikrovlnné ohrievanie + gril) režime sa vždy uistite, že grilový
ohrievací prvok sa nachádza pod stropom vo vodorovnej polohe a nie na zadnej
stene vo vertikálnej polohe. Jedlo sa musí umiestnit’ na vysoký stojan, pokiaľ sa
neodporúčajú iné pokyny. V opačnom prípade sa musí umiestnit’ priamo na tanier.
Pokyny nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Jedlo sa musí otočit’, ak sa má opiect’ z obidvoch strán.
19
10-12 Pripravte kuracie
kúsky, ako napríklad
kuracie krídelká alebo
stehná s olejom a
koreninami.
Poukladajte ich do
kruhu na stojan s
kost’ami smerom k
stredu.
Po grilovaní nechajte
2-3 minúty odstát’.
SK
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGYWGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
Sprievodca grilovaním (pokraèovanie)
SK
Čerstvé
jedlo
Zapekané
zemiaky
Mrazené
cestoviny
Porcia
500 g
400 g
ŠPECIÁLNE RADY
Čas
Výkon 1.
2.
Pokyny
predhri
Trvanie Strana
evania
pre
(min.)
jednu trvanie
stranu (min)
(min)
5
-
450 W
+ gril
600 W
+ gril
10-12
14-16
--
3-4
ROZTÁPANIE ŽELATÍNY
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na 5 minút do studenej vody.
Odtečenú želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W.
Po roztopení zamiešajte.
VARENIE POLEVY/CUKROVEJ POLEVY (PRE KOLÁČ A TORTU)
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g) s 40 g cukru a 250 ml studenej vody.
Varte nezakryté v miske z varného skla 3½ až 4½ minúty pri výkone 750 W, kým
nebude poleva priehľadná. Počas varenia dvakrát zamiešajte.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných bobuľových plodov) do vhodne veľkej
misky z varného skla s vekom. Pridajte 300 g želírovacieho cukru a dobre zamiešajte.
Varte zakryté 10-12 minút s použitím 750 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte. Vylejte priamo do malých pohárikov na
džem so zakrútiteľnými viečkami. 5 minút nechajte odstát’ na uzávere.
-
600 W
+ gril
16-18
3-4
Mrazené ryby v
cestíčku (-18 °C) vložte
do vhodne veľkého
skleneného taniera z
ohňovzdorného skla a
položte ho na
podstavec.
Zmrazená
Kúsky
pizze
250 g
(8 ks)
-
300 W
+ gril
12-13
-
Vložte zmrazené kúsky
pizze (-18 °C) alebo
malé plnené koláče do
kruhu na stojan.
300 W
+ gril
4-6
-
ROZTÁPANIE KRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
Položte mrazené
cestoviny (-18 °C),
napr. lasagne, tortelliny
alebo canneloni do
vhodne veľkého
skleneného taniera z
ohňovzdorného skla a
položte ho na stojan.
400 g
-
ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450 W, kým sa čokoláda neroztopí.
Počas roztápania raz alebo dvakrát zamiešajte. Pri ich vyberaní používajte chňapky!
Zemiaky rozrežte na
polovičky a položte ich
do kruhu na stojan s
rozrezanou stranou na
gril. Namažte
rozkrojenú stranu
olivovým olejom a
koreninami. Po
grilovaní nechajte
3 minúty odstát’.
Mrazené
ryby v
cestíčku
Zmrazená 200-250 g
(1-2 ks)
Drobivý
koláč
ROZTÁPANIE MASLA
Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým krytom.
Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 750 W, kým sa maslo neroztopí.
VARENIE PUDINGU
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov výrobcu a
dobre zamiešajte. Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte
zakryté 6½ až 7½ minút s použitím 750 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
Položte mrazené
koláčiky (-18 °C) vedľa
seba na podstavec.
Po rozmrazení
nechajte 5 minút
odstát’.
OPEKANIE KÚSKOV MANDLÍ
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí rovnomerne na stredne veľký keramický tanier.
Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte a pečte 3½ až 4½ minúty s použitím 600 W.
Nechajte 2-3 minúty odstát’ v rúre. Pri ich vyberaní používajte chňapky!
20
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGYXGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Čistenie mikrovlnnej rúry
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistit’,
aby sa zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:
• Vnútorné a vonkajšie povrchy
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Tanier a valčekové krúžky
Musíte vykonat’ niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení,
keď odkladáte alebo nechávate vykonat’ servis svojej mikrovlnnej
rúry.
Rúra sa nemôže používat’, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia
dvierok:
• zlomený pánt
• opotrebované tesnenia
• poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
Opravu môže vykonávat’ iba kvalifikovaný servisný technik pre
mikrovlnné rúry.
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa
poriadne zatvárali.
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k
opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’
zariadenie a pravdepodobne mat’ za následok nebezpečnú
situáciu.
1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou vodou.
Poutierajte dosucha.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch alebo na
valčekovom krúžku pomocou namydlenej handričky. Opláchnite a poutierajte
dosucha.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy, umiestnite šálku
rozriedenej citrónovej št’avy na tanier a zahrejte ju na desat’ minút pri maximálnom
výkone.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.
NEVYLIEVAJTE do ventilačných otvorov vodu.
NIKDY nepoužívajte žiadne drsné produkty alebo chemické
rozpúšt’adlá. Take Buďte obzvlášt’ opatrní pri čistení tesnení
dvierok, aby sa zaistilo, že sa čiastočky:
• nenahromadia
• nezabránia v správnom zatvorení dvierok
Priestor v mikrovlnnej rúre čistite vždy po každom použití s
jemným čistiacim roztokom, ale pred čistením nechajte
mikrovlnnú rúru vychladnút’, aby sa predišlo zraneniam.
21
NIKDY z rúry neodstraňujte vonkajší obal. V prípade, že je rúra
pokazená a potrebuje opravu alebo máte pochybnosti o jej stave:
• Odpojte ju od siet’ovej zásuvky.
• Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného servisu.
Ak chcete svoju rúru dočasne odložit’, vyberte si suché a
bezprašné miesto.
Dôvod: Prach a vlhkost’ môžu nepriaznivo ovplyvnit’ funkčné diely
v rúre.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre komerčné využitie.
SK
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGYYGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Technické údaje
Poznámka
Spoločnost’ SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovat’ svoje
produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny
preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
SK V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry GW76N značky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Model
GW76N
Zdroj napájania
230 V ~ 50 Hz
Príkon
Mikrovlnné žiarenie
Gril
Kombinovaný režim
1100 W
950 W
2050 W
Výstupný výkon
100 W / 750 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Priestor rúry
489 x 275 x 410 mm
330 x 187 x 320 mm
Objem
20 litrov
Hmotnost’
Čistá
Približne 13,5 kg
Úroveň hluku
42 dBA
22
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGYZGGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Poznámka
SK
23
n~^]u†loTWZ]^_h†zrU”GGwˆŽŒGY[GGt–•‹ˆ SGtˆ™ŠGYZSGYWW`GGZaX_Gwt
Download PDF

advertising