Samsung | ME86V-SS | Samsung ME86V-SS Instrukcja obsługi

ME86V
MW86V
Konwekcyjno-parowa
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Zarejestruj swoje urządzenie na stronie
www.samsung.com/register
Instrukcja obsługi
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 1
2011-02-12
1:18:46
PIEKARNIK
POLSKI
SPIS TREŚCI
Piekarnik..................................................................................................2
Panel sterowania......................................................................................3
Akcesoria.................................................................................................3
Jak korzystać z instrukcji obsługi..............................................................4
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa..........................................4
Legenda dla symboli i ikon........................................................................4
Środki ostrożności zapobiegające możliwej ekspozycji na nadmierne
działanie promieniowania mikrofalowego..................................................4
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa............................................5
Instalowanie kuchenki mikrofalowej..........................................................8
Ustawianie godziny...................................................................................8
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości...................9
Gotowanie/Podgrzewanie.........................................................................9
Poziomy mocy..........................................................................................10
Zatrzymywanie pracy kuchenki.................................................................10
Dostosowywanie czasu pracy...................................................................10
Korzystanie z funkcji usuwania zapachów.................................................10
Ustawianie trybu oszczędzania energii......................................................10
Korzystanie z funkcji automatycznego podgrzewania................................11
Ustawienia automatycznego podgrzewania..............................................11
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania.....................................12
Ustawienia automatycznego gotowania....................................................12
Korzystanie z funkcji Kafeteria...................................................................13
Ustawienia funkcji Kafeteria......................................................................13
Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania......................14
Ustawienia szybkiego rozmrażania............................................................14
Korzystanie z funkcji pamięci....................................................................15
Wyłączanie sygnału dźwiękowego............................................................15
Korzystanie z blokady przed dziećmi........................................................15
Lista naczyń i przyborów kuchennych.......................................................16
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej..........................................................17
Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej....................................17
Parametry techniczne...............................................................................18
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 2
1
2
5
6
7
8
3
9
4
11
10
1. UCHWYT DRZWICZEK
7. TACA OBROTOWA
2. OTWORY WENTYLACYJNE
8. ŁĄCZNIK
3. OŚWIETLENIE
9. PIERŚCIEŃ OBROTOWY
4. WYŚWIETLACZ
10.OTWORY BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA
5. ZATRZASKI DRZWICZEK
6. DRZWICZKI
11.PANEL STEROWANIA
2
2011-02-12
1:18:46
PANEL STEROWANIA
AKCESORIA
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne
akcesoria, których można używać na różne sposoby.
1. Łącznik – umieszczany fabrycznie na wale silnika
znajdującego się w podstawie kuchenki.
1
8
9
3
10
4
11
5
12
2. Pierścień obrotowy – umieszczany na środku
kuchenki.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje
tacę.
3. Taca obrotowa – umieszczana na pierścieniu
obrotowym, środkowa część jest umieszczana na
łączniku.
6
7
POLSKI
2
Przeznaczenie: Łącznik powoduje obracanie się
tacy.
Przeznaczenie: Taca obrotowa stanowi podstawową powierzchnię
do gotowania i może być łatwo wyjmowana w celu
wyczyszczenia.
13
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia
obrotowego i tacy.
1. WYŚWIETLACZ
2. PRZYCISK SZYBKIEGO
ROZMRAŻANIA
3. AUTOMATYCZNE GOTOWANIE
4. USTAWIANIE POZIOMU MOCY
5. PRZYCISK USUWANIA
ZAPACHÓW
6. PRZYCISKI ZWIĘKSZANIA ( )
/ ZMNIEJSZANIA ( )
(czas gotowania, waga i
wielkość porcji)
7. PRZYCISK ZATRZYMANIA /
OSZCZĘDZANIA ENERGII
8. USTAWIANIE ZEGARA
9. AUTOMATYCZNE
PODGRZEWANIE
10.PRZYCISK PAMIĘCI
11.KAFETERIA
12.BLOKADA PRZED DZIEĆMI
13.PRZYCISK START
3
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 3
2011-02-12
1:18:47
POLSKI
JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI
LEGENDA DLA SYMBOLI I IKON
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja
obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu
kuchenki mikrofalowej dotyczących:
• zasad bezpieczeństwa
• właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
• pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
• Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA
PRZYSZŁOŚĆ.
Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z poniższymi
instrukcjami.
• Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się
do instrukcji. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich
warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować
szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
• Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy
zakupionej kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od
opisanych w instrukcji i część może jej nie dotyczyć. W przypadku
pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.
samsung.com.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia.
Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie
wolno podgrzewać tkanin lub poduszek wypełnionych ziarnami.
Może to spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada
za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej
powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia
lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia.
Ostrzeżenie; zagrożenie
pożarem
Ostrzeżenie; gorąca powierzchnia
Ostrzeżenie; prąd
Ostrzeżenie; materiał wybuchowy
NIE próbować.
Postępować zgodnie z instrukcjami.
NIE rozmontowywać.
Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.
NIE dotykać.
Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione,
aby zapobiec porażeniu prądem.
Skontaktować się z centrum
serwisowym.
Uwaga
Ważne
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ
EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA
MIKROFALOWEGO.
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe
działanie promieniowania mikrofalowego.
(a)Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami,
manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać
przedmiotów do otworów blokad.
(b)Nie WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą
czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących
na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
(c) W przypadku uszkodzenia kuchenki nie WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie
zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio
przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
(1)drzwiczki (nie mogą być wygięte)
(2)zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
(3)uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
4
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 4
2011-02-12
1:18:48
(d)Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.
Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2 Klasy B według ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie
urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie
i/lub wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału,
obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu
zasilającego, jeżeli urządzenie pracuje.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
POLSKI
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do
urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda,
należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z
najbliższym serwisem.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub
uderzać go.
Należy upewnić się, czy przedstawione instrukcje są przestrzegane przez cały czas
korzystania z kuchenki.
Nie należy umieszczać kuchenki nad zlewem, a także szklanymi
i innymi wrażliwymi przedmiotami. (Dotyczy tylko modelu
podwieszanego)
OSTRZEŻENIE
Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników.
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu,
urządzenia do czyszczenia parą lub urządzenia do czyszczenia przy
użyciu wysokiego ciśnienia.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych
pojemnikach.
Sprawdź, czy napięcie, częstotliwość i natężenie odpowiada danym
technicznym produktu.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem
pary.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie używaj
rozgałęziacza, przedłużacza lub transformatora prądu.
Nie wieszaj przewodu na metalowych przedmiotach ani nie wkładaj
go między różne przedmioty lub za kuchenkę.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub materiałów
łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia w wilgotnym,
tłustym lub zakurzonym miejscu, ani tam, gdzie urządzenie byłoby
narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź
wody (deszcz). Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie
istnieje ryzyko wycieku gazu, ani na nierównej powierzchni.
Nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a także
obluzowanych gniazdek elektrycznych. W przypadku uszkodzenia
wtyczki zasilającej lub przewodu zasilającego należy skontaktować
się z najbliższym serwisem.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym lub oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie ze wszystkimi
miejscowymi przepisami.
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy
regularnie usuwać z końcówki wtyczki zasilania i punktów styku
przy użyciu suchej szmatki.
Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.
Nie wolno stawiać na kuchence, wewnątrz kuchenki lub na jej
drzwiczkach żadnych przedmiotów.
Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani kłaść
na nim ciężkich przedmiotów.
Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych substancji, np.
środków owadobójczych.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania wtyczki
zasilania.
Nie wolno dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem
5
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 5
2011-02-12
1:18:50
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach
drogowych, przyczepach itp.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
mogą się nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia.
POLSKI
Nie należy przechowywać w kuchence materiałów łatwopalnych.
Podczas podgrzewania posiłków lub napojów z alkoholem należy
zachować szczególną ostrożność. Opary alkoholu mogą zetknąć
się z gorącymi elementami kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence
mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do
opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie
obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy ZAWSZE
po wyłączeniu kuchenki odczekać co najmniej 20 sekund, aby
temperatura się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie
można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy
o tym ZAWSZE pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:
Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jedynie z myślą o
pracy na blacie. Nie należy umieszczać jej na półkach. (Dotyczy
tylko modelu podwieszanego)
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
nagrzewają się. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności
w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej
8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą
kontrolą.
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co
najmniej 10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami
lub płynami.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej
tylko po przekazaniu im odpowiednich informacji umożliwiających
bezpieczne korzystanie z kuchenki oraz wyjaśnieniu ryzyka
związanego z niewłaściwym jej użyciem.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z
elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod
nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i
zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie
pod nadzorem osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków
z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz
sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy
(np. dzieci), nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub
przeszkolenia w zakresie obsługi przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub
ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać
naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa
urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed
promieniowaniem mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane
może być bardzo niebezpieczna.
Kuchenka powinna być umieszczona w takim kierunku i na takiej
wysokości, aby zapewnić łatwy dostęp do jej wnętrzna i do panelu
sterowania.
Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić do niej wodę i
uruchomić kuchenkę na 10 minut.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą żarówki należy wyłączyć zasilanie
urządzenia.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka
elektrycznego.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być
podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to
wybuchem.
Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, swąd spalenizny
lub dym, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i
skontaktować się z najbliższym serwisem.
6
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 6
2011-02-12
1:18:52
Podczas samoczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się
bardziej niż zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w
bezpiecznej odległości. (Tylko model z funkcją czyszczenia)
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać
w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować
nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również
podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo
butelek, słoików i innych pojemników, a także orzechów w łupinach,
pomidorów itp.
W przypadku rozlania się większych ilości płynu należy
usunąć je przed samooczyszczeniem, a w czasie
samooczyszczenia w kuchence mogą znajdować się
wyłącznie przybory kuchenne opisane w instrukcji obsługi.
(Tylko model z funkcją czyszczenia)
Urządzenie powinno umożliwiać odłączenie od zasilania
po montażu. Odłączenie można osiągnąć poprzez
umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu lub
zainstalowanie przełącznika w okablowaniu, zgodnie z
odpowiednimi zasadami. (Tylko model wbudowany)
POLSKI
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem.
Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące
powietrze. Kuchenka może się również przegrzać i automatycznie
wyłączyć. Do momentu jej schłodzenia ponowne włączenie nie
będzie możliwe.
Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy zawsze używać
rękawic kuchennych w celu uniknięcia przypadkowych oparzeń.
Do czasu ostygnięcia kuchenki nie wolno dotykać jej elementów
grzejnych lub wewnętrznych ścianek.
PRZESTROGA
W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy
zamieszać podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać przynajmniej 20
sekund. Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w
kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych
pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami,
szpikulców, widelców itd. Należy usunąć druciane zamknięcia z
plastikowych lub papierowych toreb.
Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych
oraz iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki
mikrofalowej.
Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na wyciągnięcie
ramion. Pozwoli to uniknąć oparzeń przez gorące powietrze lub
parę.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Z powodów
bezpieczeństwa kuchenka automatycznie wyłączy się po 30
minutach. Zalecamy, aby przez cały czas, gdy kuchenka nie jest
używana, stała w niej szklanka wody. Pozwoli to na absorpcję
energii mikrofal po przypadkowym uruchomieniu kuchenki.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych
pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem
użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać
środków zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek
metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co
może doprowadzić do pęknięcia szyby.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub
odzieży.
Mniejsze ilości jedzenia należy krócej podgrzewać. Pozwoli to
zapobiec ich przypaleniu.
Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstępy podane w
niniejszej instrukcji. (patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej)
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz
odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki
zamknięte w celu zduszenia płomienia.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń
elektrycznych w pobliżu kuchenki.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie
pozostałości jedzenia.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy
unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.
7
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 7
2011-02-12
1:18:54
POLSKI
INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
USTAWIANIE GODZINY
Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia
powinna mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy
zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”,
„88:88” lub „12:00”. Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana
w formacie 12- i 24-godzinnym. Zegar należy ustawić w następujących
przypadkach:
• przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
• po awarii zasilania
1. Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią
wentylację, pozostawiając przynajmniej 10 cm
przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia oraz 20 cm
nad urządzeniem.
20 cm
od góry
85 cm od
podłogi
10 cm z
tyłu
10 cm po
bokach
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na
czas letni lub zimowy.
2. Wyjmij wszystkie materiały opakowania z wnętrza
kuchenki.
Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową.
Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.
1. Aby wyświetlić
czas w formacie:
24-godzinnym
12-godzinnym
3. Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka
elektrycznego.
Naciśnij przycisk
( ):
Jednokrotnie
Dwukrotnie
2. Za pomocą przycisków ( ) i ( ) ustaw godzinę.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u
producenta lub w autoryzowanym serwisie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewód należy podłączyć
do 3-bolcowego, uziemionego gniazdka prądu przemiennego o
napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Uszkodzony przewód zasilający
urządzenia należy wymienić na specjalny przewód.
3. Naciśnij przycisk ( ).
4. Za pomocą przycisków ( ) i ( ) ustaw minuty.
Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych
miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera.
Należy przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących
źródła zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie
same normy, jak przewód zasilający dostarczony z kuchenką. Przed
pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i
uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.
5. Naciśnij przycisk ( ).
8
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 8
2011-02-12
1:18:55
CO ROBIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU LUB
WĄTPLIWOŚCI
GOTOWANIE/PODGRZEWANIE
Jest to zjawisko normalne.
• Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
• Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy
• Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.
Kuchenka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku
• Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?
1. Naciśnij przycisk (
Efekt:
.
Jedzenie nie jest wcale gotowe.
• Czy wyłącznik czasowy został ustawiony poprawnie i/lub został naciśnięty
przycisk ?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało
przepalenie lub wyskoczenie bezpiecznika?
).
Zostanie wyświetlona
wartość 800 W
(maksymalna moc gotowania):
Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk
( ) aż do momentu wyświetlenia żądanej wartości.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli poziomów
mocy.
POLSKI
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Należy zawsze sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem
kuchenki bez nadzoru.
Najpierw umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Następnie zamknij
drzwi.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy
wypróbować sugerowane rozwiązania.
2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków
( ) i ( ).
3. Naciśnij przycisk ( ).
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
• Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
• Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
Efekt:
Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).
• Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
• Czy w kuchence znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
• Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać
Rozpocznie się gotowanie, a po jego
zakończeniu wyemitowane zostaną się
4 sygnały dźwiękowe.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej.
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
• Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia
i telewizora. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę
należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
• Jeśli mikroprocesor kuchenki wykryje zakłócenia, ustawienia wyświetlacza mogą
zostać wyzerowane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel zasilania i podłącz
go ponownie. Ustaw ponownie godzinę.
W przypadku potrzeby podgrzania pożywienia w krótkim czasie,
stosując maksymalną moc (800 W), wystarczy nacisnąć przycisk +30s
w celu dodania kolejnych 30 sekund czasu gotowania. Kuchenka
zostanie natychmiast uruchomiona.
Jeżeli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy
skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem firmy SAMSUNG.
9
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 9
2011-02-12
1:18:55
POZIOMY MOCY
DOSTOSOWYWANIE CZASU PRACY
Do wyboru są poniższe poziomy mocy.
POLSKI
Poziom mocy
Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk
+30s. Każde naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu
gotowania.
Wyjście
WYSOKI
800 W
PODWYŻSZONY
600 W
Naciśnij przycisk +30s, aby dodać 30 sekund do czasu
gotowania.
ŚREDNI
450 W
KORZYSTANIE Z FUNKCJI USUWANIA ZAPACHÓW
OBNIŻONY
300 W
ROZMRAŻANIE
180 W
NISKI / UTRZYMYWANIE TEMPERATURY
100 W
Tej funkcji należy użyć w przypadku gotowania potraw
wydzielających nieprzyjemny zapach lub w przypadku
powstania dużej ilości dymu we wnętrzu kuchenki.
Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk
Odświeżanie zapachu ( ). Zostaną wyemitowane
4 sygnały dźwiękowe.
W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć
czas gotowania.
Proces odświeżania zapachu trwa 5 minut. Proces zostaje wydłużony o
30 sekund przez każde naciśnięcie przycisku +30s.
W przypadku niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas
gotowania.
Maksymalny czas wynosi 15 minut.
ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI
USTAWIANIE TRYBU OSZCZĘDZANIA ENERGII
Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii. Ta funkcja pozwala
oszczędzać prąd, gdy kuchenka nie jest używana.
• Kuchenka przełączy się automatycznie w tryb oszczędzania energii po
5 minutach nieużywania. W trybie oszczędzania energii wyświetlacz jest
pusty i nie można korzystać z kuchenki.
• Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, otwórz drzwiczki. Na
wyświetlaczu pojawi się „0”. Kuchenka jest gotowa do użycia.
• Jeśli chcesz włączyć tryb oszczędzania energii,
naciśnij przycisk Oszczędzanie energii ( ).
1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie:
Otwórz drzwiczki i ponownie naciśnij przycisk ( ).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby
wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i
naciśnij ponownie przycisk ( ).
2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie:
Naciśnij przycisk ( ).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia
gotowania, ponownie naciśnij przycisk Anuluj ( ).
Możesz anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem gotowania,
naciskając przycisk anulowania ( ).
10
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 10
2011-02-12
1:18:56
KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego
podgrzewania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz
odpowiednie zalecenia.
Symbol /
potrawa
1. Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając
raz lub kilka razy przycisk Automatycznego
podgrzewania ( ).
Wielkość
porcji (g)
1. Gotowe
danie
(schłodzona)
300-350
400-450
2. Gotowe
danie
(mrożone)
300-350
400-450
2. Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków ( ) i
( ). (Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok.)
3. Naciśnij przycisk ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę. Po
zakończeniu gotowania:
1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały
dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Czas
Zalecenia
oczekiwania
(min)
3
Ułóż danie na talerzu
ceramicznym i owiń folią do
kuchenek mikrofalowych. Ten
program jest odpowiedni do
przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np.
mięso z sosem, warzywa i dodatki
— ziemniaki, ryż lub makaron).
4
Upewnij się, że pojemnika, w
którym znajduje się gotowe danie,
można używać w kuchence
mikrofalowej. Zdejmij folię.
Mrożone danie umieść na środku
kuchenki. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania
gotowych dań zawierających
3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki — ziemniaki,
ryż lub makaron).
POLSKI
Funkcja automatycznego podgrzewania ma trzy fabrycznie
zaprogramowane czasy gotowania. Nie wymagają one ustawiania czasu
gotowania ani poziomu mocy. Ilość porcji można ustawić za pomocą
przycisków ( ) i ( ). Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i
zamknij drzwiczki.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
11
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 11
2011-02-12
1:18:56
POLSKI
KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO
GOTOWANIA
USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego
gotowania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz
odpowiednie zalecenia.
Funkcja automatycznego gotowania ma trzy fabrycznie zaprogramowane
czasy gotowania. Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani
poziomu mocy. Ilość porcji można ustawić za pomocą przycisków ( ) i ( ).
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Wybierz rodzaj przygotowywanego jedzenia,
naciskając przycisk Automatyczne gotowanie (
odpowiednią liczbę razy.
Symbol / potrawa Wielkość
porcji (g)
)
1. Świeże warzywa
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
2. Mrożone
warzywa
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
3-4
3. Obrane ziemniaki
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
2-3
200
400
600
3
2. Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków ( ) i
( ). (Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok)
3. Naciśnij przycisk ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę. Po
zakończeniu gotowania:
1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały
dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Czas
oczekiwania
(min)
3
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
4. Ziemniaki w
mundurkach
Zalecenia
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na
kawałki o podobnej wielkości zważ warzywa.
Umieść je w szklanej misie z przykrywką.
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody w
przypadku gotowania 100–250 g lub 45 ml
(3–4 łyżki stołowe) w przypadku 300–550 g.
Zamieszaj po ugotowaniu.
Zważ zamrożone warzywa (temp. -18 ºC) i
połóż je w odpowiedniej wielkości szklanej
misie żaroodpornej z przykrywką. Dodaj
15 ml (1 łyżka stołowa) wody w przypadku
gotowania 100–350 g lub 30 ml (2 łyżki
stołowa) w przypadku 400–550 g. Po
ugotowaniu, a jeszcze przed podaniem,
zamieszaj. Ten program jest odpowiedni
do przygotowywania warzyw, takich jak
groszek, słodka kukurydza, brokuły czy
kalafior, oraz mieszanek warzywnych, takich
jak groszek z marchewką i kalafiorem.
Po obraniu, umyciu i pocięciu na kawałki o
podobnej wielkości zważ ziemniaki. Włóż je
do naczynia do gotowania na parze. Dodaj
15–30 ml (1–2 łyżki) wody w przypadku
gotowania 100-350 g lub 45–60 ml
(3–4 łyżki) w przypadku 400-550 g. Przykryj
pokrywką.
Weź ziemniaki o zbliżonych rozmiarach i
wadze około 200 g każdy. Umyj je i nakłuj
łupinę widelcem. Owiń każdy ziemniak w
kuchenną folię przeznaczoną do użytku w
kuchence mikrofalowej. Jeden ziemniak
połóż na środku, dwa ułóż naprzeciw siebie,
a 3 ziemniaki ułóż w okrąg bezpośrednio na
tacy obrotowej.
12
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 12
2011-02-12
1:18:56
KORZYSTANIE Z FUNKCJI KAFETERIA
USTAWIENIA FUNKCJI KAFETERIA
W przypadku korzystania z funkcji Kafeteria czas gotowania jest ustawiany
automatycznie.
Ilość porcji można ustawić za pomocą przycisków ( ) i ( ).
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
W poniższej tabeli przedstawiono programy automatycznego podgrzewania
napojów i rozmrażania mrożonych ciast.
Zawiera ona ilości, czasy oczekiwania oraz odpowiednie zalecenia.
1. Napoje
Kawa, mleko,
herbata, woda
(w temperaturze
pokojowej)
2. Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków ( ) i
( ). (Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok)
Wielkość
porcji
150 ml
(1 filiżanka)
Czas
oczekiwania
(min)
1-2
Wlej napój do ceramicznej filiżanki
(150 ml) lub kubka (250 ml) i
umieść na środku tacy obrotowej.
Podgrzewaj bez przykrycia.
Dokładnie wymieszaj przed
rozpoczęciem i po upłynięciu
czasu oczekiwania. Zachowaj
ostrożność przy wyjmowaniu
naczynia z napojem (patrz instrukcje
bezpieczeństwa dotyczące
gotowania płynów).
5-15
Połóż na płasko kawałki
zamrożonego (temp. -18 ºC)
ciasta, bezpośrednio na drucianej
podstawce. Większe kawałki
ciasta oraz babeczki kładź na tacy
obrotowej. Jeden kawałek połóż
na środku, dwa połóż naprzeciw
siebie, a 3–4 kawałki ułóż w
okrąg. Dzięki działaniu opiekacza
ciasto rozmrozi się i podpiecze.
Ten program jest odpowiedni do
przygotowywania kawałków ciasta,
takich jak jabłecznik z chrupiącą
skórką, strucla, ciasta z makiem lub
babeczki.
Nie jest przeznaczony do całych
ciast oraz do ciast z masą kremową
lub polewą czekoladową.
250 ml
(1 kubek)
3. Naciśnij przycisk ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę. Po
zakończeniu gotowania:
1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały
dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni
sygnałem dźwiękowym (raz na
minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
2. Mrożone
ciasto
100 g
(1 szt.)
200 g
(2 szt.)
300 g
(2-3 kawałki)
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
400 g
(3-4 kawałki)
500 g
(4 szt.)
Zalecenia
POLSKI
Symbol /
potrawa
1. Wybierz rodzaj przygotowywanego jedzenia,
naciskając jeden lub kilka razy przycisk
Kafeteria ( ).
13
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 13
2011-02-12
1:18:57
KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI
SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
USTAWIENIA SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego rozmrażania,
ilości, czasy oczekiwania i odpowiednie zalecenia.
Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania.
Mięso, drób lub rybę należy umieścić na płaskim talerzu ceramicznym.
POLSKI
Automatyczna funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa,
drobiu i ryb. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie.
Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek
mikrofalowych.
Potrawa
Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij
drzwiczki.
Mięso
1. Naciśnij przycisk Szybkie rozmrażanie ( )
odpowiednią liczbę razy. (Więcej informacji można
znaleźć w tabeli obok)
Efekt:
Drób
Zostanie wyświetlony symbol:
Ryby
2. Wybierz wagę jedzenia za pomocą przycisków
( ) i ( ).
Maksymalna wartość ustawienia to 1500 g.
3. Naciśnij przycisk
Wielkość
porcji (g)
200-1500
Czas
Zalecenia
oczekiwania
(min)
15-60
Osłoń brzegi folią
aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć kawałki
mięsa na drugą stronę.
Ten program jest
odpowiedni do takich
potraw mięsnych, jak:
steki, kotlety, mięso
mielone, kawałki kurczaka,
całe kurczaki lub filety
rybne.
.
Efekt:
• Rozpocznie się rozmrażanie.
• W połowie procesu rozmrażania
kuchenka emituje sygnał dźwiękowy, przypominając o
konieczności obrócenia jedzenia.
• Naciśnij ponownie przycisk , aby zakończyć
rozmrażanie.
Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania.
W tym celu należy wybrać funkcję gotowanie / podgrzewanie z
poziomem mocy 180 W. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w rozdziale „Gotowanie / Podgrzewanie” (s. 9).
14
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 14
2011-02-12
1:18:57
KORZYSTANIE Z FUNKCJI PAMIĘCI
WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
Jeśli często gotujesz lub podgrzewasz te same rodzaje potraw, możesz
zapisać czas gotowania i poziom mocy w pamięci kuchenki, aby nie trzeba
ich było ponownie ustawiać za każdym razem.
Możliwe jest zapisanie dwóch ustawień.
Zapisywanie ustawień.
1. Aby zaprogramować...
Naciśnij przycisk :
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
Drugie ustawienie
Efekt:
• Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
Jednokrotne naciśnięcie
(zostanie wyświetlony
napis P1)
Dwukrotne naciśnięcie
(zostanie wyświetlony
napis P2)
• Naciśnięcie przycisku nie będzie potwierdzane sygnałem
dźwiękowym.
2. Aby z powrotem włączyć nadawanie sygnału dźwiękowego,
ponownie naciśnij jednocześnie przyciski ( ) i ( ).
Efekt:
2. Ustaw program gotowania w normalny sposób
(w razie potrzeby patrz „Czas gotowania i poziom
mocy”).
• Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
3. Naciśnij przycisk ( ).
Efekt:
• Sygnał dźwiękowy jest ponownie włączony.
Ustawienia zostały zapisane w pamięci
kuchenki.
KORZYSTANIE Z BLOKADY PRZED DZIEĆMI
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który
uniemożliwia przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną osobę.
Kuchenkę można zablokować w dowolnym momencie.
Korzystanie z ustawień.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Aby wybrać...
Naciśnij przycisk
Pierwsze ustawienie
Drugie ustawienie
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Blokada ( ) przez jedną
sekundę.
Jednokrotne naciśnięcie
(zostanie wyświetlony
napis P1)
Dwukrotne naciśnięcie
(zostanie wyświetlony
napis P2)
Efekt:
• Kuchenka zostanie zablokowana (nie
będzie można uruchomić żadnej funkcji).
• Zostanie wyświetlony symbol „L”.
2. Naciśnij przycisk ( ).
Efekt:
POLSKI
Pierwsze ustawienie
1. Naciśnij jednocześnie przyciski ( ) i ( ).
2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk
Blokada ( ) przez jedną sekundę.
Potrawa zostanie przygotowana w
żądany sposób.
Efekt:
Spowoduje to odblokowanie kuchenki.
15
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 15
2011-02-12
1:18:58
POLSKI
LISTA NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH
Przybory kuchenne
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie
przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada
specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych.
W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także
ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
• Delikatne wyroby
szklane
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia
lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku
gwałtownego podgrzania.
• Słoiki
✓
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
✗
✗
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar
wilgoci.
• Papier makulaturowy
✗
Mogą powodować iskrzenie.
• Pojemniki
✓
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku
odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje
plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać
odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać
naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna
✓
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania
folii należy zachować ostrożność, ponieważ z
potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
• Torby do zamrażania
✓✗
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do
gotowania lub użycia w kuchence. Nie powinny
być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy
je przedziurawić widelcem.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
Przybory kuchenne
Folia aluminiowa
Talerz do zapiekania
Wyroby porcelanowe i
gliniane
Plastikowe lub
tekturowe naczynia
jednorazowe
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
✓✗
✓
✓
Komentarz
Wyroby metalowe
• Naczynia
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli
folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub
jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku
elektrycznego lub iskrzenia.
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
Wyroby papierowe
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby
gliniane i porcelana miękka (kostna) mogą być
używane pod warunkiem, że nie mają metalowych
elementów ozdobnych.
✓
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
• Papierowe torby lub
gazety
✗
Mogą ulec zapłonowi.
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
✗
Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby plastikowe
Opakowania żywności
typu fast food
Wyroby szklane
• Naczynia żaroodporne
✓
Komentarz
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
✓
✓✗
✗
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
: Zalecane
: Używać ostrożnie
: Niebezpieczne
16
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 16
2011-02-12
1:18:58
CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI
MIKROFALOWEJ
Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do
naprawy należy przestrzegać kilku prostych zasad.
Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy drzwiczki lub ich
uszczelnienie, w tym m.in.:
• zawias jest złamany,
• uszczelnienie jest zużyte,
• obudowa jest uszkodzona lub pogięta.
Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu.
Uszczelki powinny być zawsze czyste, aby można było prawidłowo
zamykać drzwiczki.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej
powierzchni i wpłynąć negatywnie na działanie urządzenia, a nawet
stwarzać zagrożenie dla użytkownika.
POLSKI
Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu
usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:
• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
• Taca obrotowa i pierścienie obrotowe
Nie wolno zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli kuchenka jest
uszkodzona i wymaga naprawy lub pojawiły się wątpliwości dotyczące
jej działania:
1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki
zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu spłukać i
wysuszyć.
• Odłącz kuchenkę od sieci
• Skontaktuj się z najbliższym serwisem
2. Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach lub na pierścieniu
obrotowym należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z
detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
Jeśli przez pewien czas nie chcesz korzystać z kuchenki, przechowuj ją
w miejscu suchym i niezakurzonym.
Powód: Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie
kuchenki.
3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć
nieprzyjemne zapachy, należy umieścić na tacy obrotowej szklankę
rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją przez 10 minut przy
użyciu maksymalnej mocy.
Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do zastosowań
komercyjnych.
4. W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w zmywarce).
Nie wolno wlewać wody do otworów wentylacyjnych. Nie wolno
używać produktów zawierających składniki ścierne i rozpuszczalników.
Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia uszczelnienia
drzwiczek, by nie dopuścić do:
• gromadzenia się pozostałości jedzenia,
• uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia prawidłowego
zamykania drzwiczek.
17
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 17
2011-02-12
1:18:58
PARAMETRY TECHNICZNE
UWAGA
POLSKI
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów.
Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z
tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Model
ME86V/MW86V
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1150 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Sposób chłodzenia
Wentylator elektryczny
Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
Obudowa
Wnętrze kuchenki
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Objętość
23 litry
Waga
Netto
ok. 12 kg
18
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 18
2011-02-12
1:18:58
UWAGA
UWAGA
POLSKI
19
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 19
2011-02-12
1:18:58
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
only from landline,
local network Romtelecom
- local tariff / 021 206 01 10 for landline
and mobile,
normal tariff
SERBIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kod produktu: DE68-03936C
ME86V_XEO_03936C-PL.indd 20
2011-02-12
1:18:59
ME86V
MW86V
Mikrohullámú sütő
Használati útmutató
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 1
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Kérjük, regisztrálja terméket a
www.samsung.com/register honlapon.
A sütésre, főzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.
A termék háztartási használatra készült.
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari,
vendéglátóipari, kereskedelmi, stb tevékenységre, nem
háztartási célra használjak.
2011-02-12
1:15:51
SÜTŐ
MAGYAR
TARTALOM
Sütő............................................................................................................ 2
Kezelőpanel................................................................................................. 3
Tartozékok................................................................................................... 3
A használati útmutató használata................................................................. 4
Fontos biztonsági tudnivalók . ..................................................................... 4
Jelmagyarázat............................................................................................. 4
Óvintézkedések a lehetséges túlzott mikrohullámúenergia-kisugárzás ellen..4
Fontos biztonsági előírások.......................................................................... 5
A mikrohullámú sütő üzembe helyezése....................................................... 8
Az idő beállítása........................................................................................... 8
Teendők kétség vagy probléma esetén........................................................ 9
Főzés/Melegítés........................................................................................... 9
Teljesítményszintek...................................................................................... 10
A főzés leállítása.......................................................................................... 10
Az elkészítési idő beállítása.......................................................................... 10
A szagtalanító funkció használata................................................................ 10
Az energiatakarékos üzemmód beállítása.................................................... 10
Az automatikus melegítés funkció használata.............................................. 11
Az automatikus melegítés beállításai............................................................ 11
Az automatikus főzési funkció használata.................................................... 12
Az automatikus főzés beállításai................................................................... 12
A kávézó funkció használata........................................................................ 13
A kávézó üzemmód beállítása...................................................................... 13
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció használata.................................... 14
Az automatikus gyorskiolvasztás beállításai................................................. 14
A memória funkció használata..................................................................... 15
A hangjelzés kikapcsolása........................................................................... 15
A gyermekzár funkció használata................................................................. 15
A mikrohullámú sütőben használható edények............................................. 16
A mikrohullámú sütő tisztítása...................................................................... 17
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása...................................................... 17
Műszaki adatok........................................................................................... 18
1
2
5
6
7
8
3
9
4
11
10
1. AJTÓFOGANTYÚ
7. FORGÓTÁNYÉR
2. SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
8. ÖSSZEKÖTŐELEM
3. VILÁGÍTÁS
9. GÖRGŐS GYŰRŰ
4. KIJELZŐ
10.A BIZTONSÁGI RETESZ
NYÍLÁSAI
5. AZ AJTÓZÁR KALLANTYÚI
6. AJTÓ
11.KEZELŐPANEL
2
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 2
2011-02-12
1:15:51
KEZELŐPANEL
TARTOZÉKOK
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos,
többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.
1
1. Az összekötőelemet már gyárilag a sütő
alaplemezében található motor tengelyére szerelték.
8
9
3
10
4
11
5
12
2. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell
helyezni.
Rendeltetés: A görgős gyűrű tartja a
forgótányért.
3. A forgótányért a görgős gyűrűre kell helyezni úgy,
hogy annak közepe az összekötőelemre kerüljön.
6
7
1. KIJELZŐ
2. AUTOMATIKUS
GYORSKIOLVASZTÁS GOMB
TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül
üzemeltetni.
7. STOP/ENERGIATAKARÉKOS
GOMB
8. ÓRABEÁLLÍTÁS
9. AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉSI
FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA
4. TELJESÍTMÉNYSZINT
BEÁLLÍTÁSA
10.MEMÓRIA GOMB
6. FEL ( ) / LE ( ) GOMB
(Elkészítési idő, tömeg és adag
beállításához)
Rendeltetés: A forgótányér tölti be a fő
főzőfelület szerepét; mosogatáshoz könnyen kivehető.
13
3. AUTOMATIKUS
PROGRAMVÁLASZTÁS
5. SZAGTALANÍTÓ GOMB
MAGYAR
2
Rendeltetés: Az összekötőelem forgatja a
forgótányért.
11.A KÁVÉZÓ FUNKCIÓ
KIVÁLASZTÁSA
12.A GYERMEKZÁR
KIVÁLASZTÁSA
13.INDÍTÁS GOMB
3
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 3
2011-02-12
1:15:51
MAGYAR
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
JELMAGYARÁZAT
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A
Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben
történő főzéssel kapcsolatban:
• Biztonsági óvintézkedések
• A megfelelő tartozékok és edények
• Hasznos főzési tanácsok
• Főzési tippek
VIGYÁZAT
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely
súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
FIGYELEM
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb
személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
Vigyázat, tűzveszély
Vigyázat, áramütésveszély
NE kísérelje meg.
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS
SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
A sütő használata előtt feltétlenül olvassa el, és mindig tartsa be az
alábbi utasításokat:
• A készüléket csak a használati útmutatóban leírt rendeltetésének
megfelelően használja. Az útmutatóban szereplő figyelmeztetések és
fontos biztonsági előírások nem tesznek említést minden esetlegesen
előforduló helyzetről. A készülék üzembe helyezése, karbantartása
és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen,
elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
• Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak,
az ön mikrohullámú sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek
az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden
figyelmeztetés vonatkozik Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz, vagy további tájékoztatásért látogasson el a
www.samsung.com honlapra.
• Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási
célokra készült. Ne melegítsen benne textíliát vagy magvakkal töltött
párnát, mert az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. A gyártó nem
felelős a készülék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából
eredő károkért.
• A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét,
és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Segítségért forduljon a
szervizközponthoz.
Vigyázat; forró felület
Vigyázat, robbanásveszély
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból.
Az áramütés elkerülése érdekében
ügyeljen arra, hogy a készülék
földelve legyen.
Megjegyzés
Fontos
ÓVINTÉZKEDÉSEK A LEHETSÉGES TÚLZOTT
MIKROHULLÁMÚENERGIA-KISUGÁRZÁS ELLEN.
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros
mikrohullámúenergia-kisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
(a)Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági
reteszekkel, illetve úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz
nyílásaiba helyez.
(b)NE helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja,
hogy étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre.
Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés felületének tisztaságára. Használat után
először nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
(c)Ha megsérült a sütő, NE üzemeltesse azt addig, amíg azt meg nem
javíttatta a gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos,
hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a
következő elemek:
(1)ajtó (meghajlás)
(2)ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3)ajtótömítések és tömítőfelületek
4
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 4
2011-02-12
1:15:53
(d)A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett mikrohullámúkészülékszerelő javíthatja vagy helyezheti üzembe.
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2.
csoportba tartoznak az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát
elektromágneses sugárzás formájában létrehozó és/vagy felhasználó ISM
berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve
az olyan létesítmények számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a
háztartásokat ellátó alacsonyfeszültségű hálózatra csatlakoznak.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket,
hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen
anyagot. Ha idegen anyag, például víz kerül a
készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
MAGYAR
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a készülékre.
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató
vagy üvegtárgyak fölé. (Csak a szabadonálló modellek
esetén.)
Mindig tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.
VIGYÁZAT
A készülék tisztításához ne használjon benzolt, hígítót,
alkoholt, gőzborotvát vagy nagynyomású mosót.
A mikrohullámú sütőt csak képesített szakember
javíthatja és alakíthatja át.
Ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és
az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Saját biztonsága érdekében ne használjon
nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
Ne használjon elosztót, hosszabbítókábelt vagy
áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt
vezesse el a tárgyak között vagy a sütő háta mögé.
Ne használja a készüléket hőforrás vagy gyúlékony
anyagok közelében; párás, olajos vagy poros helyen;
közvetlen napsütésnek vagy víznek kitett helyen; ott,
ahol gázszivárgás fordulhat elő; illetve egyenetlen
felületen.
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt
vagy meglazult fali aljzatot. A tápcsatlakozó vagy
a tápkábel megrongálódása esetén forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
A készüléket a helyi és országos szabályozásnak
megfelelően földelni kell.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy
különálló távirányító-rendszer segítségével.
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden
idegen anyagot, például port vagy vizet, a
csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a
sütőre.
Ne húzza meg és nem hajlítsa meg túlzottan a
tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében
vagy a sütő ajtaján.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal
szellőztessen ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz
érne.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a
sütő felületére.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a
készülékkel.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
5
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 5
2011-02-12
1:15:55
A készüléket ne használja mozgó autóban,
lakókocsiban vagy hasonló járművekben.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek nem
melegíthetők lezárt edényekben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
MAGYAR
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Különös
gonddal járjon el alkoholtartalmú italok vagy ételek
melegítésekor, mivel az alkoholgőz kapcsolatba léphet
a sütő forró részeivel.
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a használat
során felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése
érdekében kisgyerekek ne tartózkodjanak a készülék
közelében.
A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton történő
használatra tervezték, ne építse be vagy zárja a
konyhaszekrénybe. (Csak a szabadonálló modellek
esetén.)
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú melegítése során
robbanásszerű, késleltetett forrás következhet be,
ezért óvatosan fogja meg az edényt. A sérülések
elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább 20
másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a
hőmérséklet kiegyenlítődhessen. Melegítés közben
szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi ELSŐSEGÉLY
utasítások szerint járjon el:
VIGYÁZAT: A készülék és annak hozzáférhető
részei használat közben felforrósodnak. Ezért ne
érjen a fűtőelemekhez. A 8 év alatti gyerekek nem
használhatják a sütőt felügyelet nélkül.
VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor használhatják
a sütőt felügyelet nélkül, ha megfelelő útmutatást
kaptak, amelynek révén a gyermek képes biztonságos
módon használni a sütőt, és tisztában van a helytelen
használat veszélyeivel.
• Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10
percig hideg vízbe.
• Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
• Ne használjon semmilyen krémet, olajat
vagy oldatot.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező,
illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem
rendelkező személyek csak akkor használhatják,
ha a biztonságukért felelős személy biztosítja
számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az
eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak
felügyelettel végezhetik.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne
érjen a sütő belsejében található fűtőelemekhez.
VIGYÁZAT: Az égési sérülések elkerülése érdekében
a cumisüvegek és a bébiételes üvegek tartalmát
mindig keverje meg vagy rázza fel, és ellenőrizze
hőmérsékletüket fogyasztás előtt;
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy
(beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik,
vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal
és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős
személy biztosítja számára a felügyeletet, és
elmagyarázza neki az eszköz használatát.
VIGYÁZAT: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg
azt szakember meg nem javította.
VIGYÁZAT: Szakképzett szerelőkön kívül mindenki
más számára veszélyes olyan karbantartási vagy
javítási műveletet elvégezni, amely a mikrohullámú
energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat
eltávolításával jár.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő
belseje és kezelőszervei könnyen hozzáférhetőek
legyenek (a sütő a megfelelő irányba nézzen, és ne
legyen túl magasan).
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően – az áramütés
elkerülése érdekében – a készüléket ki kell kapcsolni.
A sütő első használata előtt először 10 percig csak
vizet melegítsen, és csak azután használja a sütőt.
6
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 6
2011-02-12
1:15:57
Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe, és
tartsa a tápkábelt hőtől távol.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a
csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag érezhető
vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást,
és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
Tisztítás közben a sütő felülete jobban felmelegedhet, mint
általában, ezért a gyerekeket ne engedje a sütő közelébe.
(Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
MAGYAR
Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem melegíthető a
mikrohullámú sütőben, mert még a mikrohullámú melegítés
befejezése után is felrobbanhat; Ne melegítsen továbbá
légmentesen zárt vagy vákuumcsomagolású üvegeket vagy
edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se
papírral. A konyharuha vagy a papír meggyulladhat,
amikor a forró levegő kiáramlik a sütőből. Ezenkívül a
sütő is túlmelegedhet, és automatikusan kikapcsolhat.
A sütő ilyenkor egészen addig kikapcsolva marad, amíg
kellőképpen le nem hűlik.
Tisztítás előtt el kell távolítani a kifolyt folyadékot, a
tisztítás idejére pedig csak a meghatározott eszközök
maradhatnak a sütőben. (Csak az öntisztító funkcióval
rendelkező típus esetén.)
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás
az üzembe helyezés után bármikor megszüntethetõ
legyen. A tápellátás megszüntetéséhez a dugasznak
hozzáférhetőnek kell lennie, vagy a bekötési előírásoknak
megfelelően kapcsolót kell beiktatni a fix vezetékek közé.
(Csak a beépíthető modell esetén)
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig használjon
edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi az ételt a sütőből.
Ne érintse meg a fűtőelemeket és a sütő belsejét, amíg a
sütő le nem hűlt.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak
lejártával keverje meg, melegítés után pedig hagyja őket
legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű forrás
elkerülése érdekében.
FIGYELEM
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai
eszközöket használjon; NE használjon fém edényeket, arany
vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat, villát
stb. A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt
drótokat mindig távolítsa el.
Magyarázat: Elektromos kisülés vagy szikrázás következhet
be, ezáltal a sütő tönkremehet.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy
leforrázza a kiáramló forró levegő vagy gőz.
Ne kapcsolja be az üres sütőt. A mikrohullámú sütő
biztonsági okokból 30 percre automatikusan kikapcsol.
Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy pohár vizet a sütő
belsejében, hogy az elnyelje a mikrohullámú energiát, ha a
sütőt véletlenül elindítaná valaki.
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít,
ügyeljen rá, hogy a csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a
sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják
a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
A sütőt elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt
szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő üzembe
helyezése” című részt)
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen,
nehogy túlmelegedjen vagy megégjen az étel.
Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket vagy húzza
ki a vezetékét a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját az
esetleges lángok elfojtása érdekében;
Körültekintően járjon el, ha további elektromos
berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat
el kell távolítani;
7
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 7
2011-02-12
1:15:59
MAGYAR
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütőt helyezze egyenes felületre, a padlótól 85 cm távolságra. A felületnek
elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan megtartsa a sütő súlyát.
A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram
alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00”
felirat. Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 24 vagy 12 órás
formátumban. Az órát a következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Hálózati feszültségkimaradást követően
1. A sütő üzembe helyezésekor győződjön meg arról,
hogy a sütő szellőzése érdekében a készülék mögött
és a két oldal mellett legalább 10 cm, felette pedig
20 cm szabad tér van.
20 cm
felette
10 cm
mögötte
85 cm a
padlótól
10 cm
oldalt
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
1. Az idő kijelzése...
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből.
Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért.
Ellenőrizze, hogy a forgótányér akadálymentesen
forog-e.
24 órás formátumban
12 órás formátumban
Nyomja meg a ( )
gombot...
Egyszer
Kétszer
2. Az óra beállításához nyomja meg a ( ) és a ( )
gombot.
3. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó
könnyen hozzáférhető legyen.
Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy
szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre.
Személyes biztonsága érdekében a hálózati kábelt csatlakoztassa 3
pólusú, 230 V-os, 50 Hz-es földelt, fali, váltakozó áramú aljzathoz. Ha a
készülék tápkábele megsérült, ki kell cserélni egy speciális kábelre.
3. Nyomja meg a ( ) gombot.
4. A perc beállításához nyomja meg a ( ) és a ( )
gombot.
Tilos a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves környezetben, pl.
hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében üzembe helyezni. A sütő
villamos hálózati csatlakoztatására vonatkozó előírásokat be kell tartani,
és olyan hosszabbító kábelt kell használni, amelynek típusa megegyezik
a készülék hálózati kábelének típusával. Törölje át a készülék belsejét
és az ajtótömítést nedves ronggyal, mielőtt először használatba venné
mikrohullámú sütőjét.
5. Nyomja meg a ( ) gombot.
8
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 8
2011-02-12
1:15:59
FŐZÉS/MELEGÍTÉS
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján
járjon el.
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének
folyamatát.
Mindig ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül
hagyná.
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére. Ezután csukja be az ajtót.
Normális jelenség.
• Páralecsapódás a sütőben.
• Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül.
• Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül.
• Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz.
1. Nyomja meg a (
Eredmény:
A sütő nem reagál a gomb megnyomására.
• Az ajtó teljesen zárva van?
Az étel egyáltalán nem főtt meg.
• Helyesen állította be az időzítőt és / vagy megnyomta a gombot?
• Az ajtó zárva van?
• Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy
leoldott az automata?
) gombot.
Megjelenik a 800 W
(maximális főzési teljesítmény)
kijelzés.
A ( ) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a
megfelelő teljesítményszintet. További információk a
teljesítményszint-táblázatban olvashatók.
MAGYAR
TEENDŐK KÉTSÉG VAGY PROBLÉMA ESETÉN
2. A ( ) és ( ) gomb megnyomásával állítsa be a
kívánt sütési időt.
Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.
• Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva?
• A megfelelő teljesítményszintet választotta?
3. Nyomja meg a ( ) gombot.
Eredmény:
A sütő belseje szikrázik és serceg (íves kisülés).
• Fémmel díszített edényt használt?
• A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
• Az alumínium fólia túl közel van a belső falakhoz?
A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
A főzés megkezdődik. Amint a főzés
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
Ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt.
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a
rádióban, amikor a sütő üzemel. Normális jelenség. Ez a probléma
úgy oldható meg, ha a sütőt távolabbra helyezi a televíziótól, a
rádiókészüléktől, valamint az antennától.
• Ha a sütő mikroprocesszora interferenciát észlel, a kijelző lenullázódhat.
A probléma a hálózati kábel fali aljzatból történő kihúzásával, majd
ismételt csatlakoztatásával hárítható el. Állítsa be újra az időt.
Ha rövid ideig, maximális teljesítményen (800 W) kívánja melegíteni az
ételt, egyszerűen nyomja meg a +30s gombot annyiszor, ahányszor fél
percből áll a kívánt melegítési idő. A sütő azonnal elindul.
Ha a fenti útmutatás alapján nem sikerül elhárítani a problémát,
lépjen kapcsolatba a helyi márkaképviselettel vagy a SAMSUNG
vevőszolgálattal.
9
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 9
2011-02-12
1:15:59
TELJESÍTMÉNYSZINTEK
AZ ELKÉSZÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.
MAGYAR
Teljesítményszint
Az elkészítési időt a +30s gomb megnyomásával
növelheti. A gombot annyiszor kell megnyomni,
ahányszor fél perccel kívánja a főzést
meghosszabbítani.
Kimenet
MAGAS
800 W
KÖZEPESEN MAGAS
600 W
KÖZEPES
450 W
KÖZEPESEN ALACSONY
300 W
KIOLVASZTÁS
180 W
ALACSONY/MELEGEN TARTÁS
100 W
A +30s gomb minden egyes megnyomásával 30 másodpercet adhat hozzá
az időhöz.
A SZAGTALANÍTÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Használja ezt a funkciót szagos ételek főzése után,
vagy ha a sütő belsejében füst gyűlt fel.
A tisztítás befejezése után nyomja meg a
Szagtalanító ( ) gombot . A sütő négyszer sípol.
Ha magasabb teljesítményszintet választ, akkor a melegítési időt
csökkenteni kell.
A szagtalanítási időt 5 percben határoztuk meg. A +30s gomb minden
egyes megnyomásával a szagtalanítási idő 30 másodperccel növelhető.
Ha alacsonyabb teljesítményszintet választ, akkor a melegítési időt meg
kell hosszabbítani.
A maximális szagtalanítási idő 15 perc.
AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
A FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. E funkció segítségével
áramot takaríthat meg, amikor nem használja a sütőt.
• A sütő 5 perc után automatikusan energiatakarékos üzemmódba lép, ha
nem használják. Energiatakarékos módban a kijelző nem mutat semmit,
és a sütő nem használható.
• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához
nyissa ki az ajtót. Ekkor a kijelzőn megjelenik a „0”
felirat. A sütő készen áll a használatra.
• Ha be szeretné kapcsolni az energiatakarékos
üzemmódot, nyomja meg az Energiatakarékos ( ) gombot.
A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.
1. Ideiglenes leállítás;
Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg ismét a ( )
gombot.
Eredmény:
A főzés leáll. A főzés folytatásához
csukja be az ajtót, és nyomja meg újra a ( ) gombot.
2. Teljes leállítás;
Nyomja meg a ( ) gombot.
Eredmény:
A főzés leáll. Ha törölni kívánja a
főzési beállításokat, nyomja meg
ismét a Törlés ( ) gombot.
A Törlés ( ) gomb megnyomásával főzés előtt bármely beállítást
törölheti.
10
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 10
2011-02-12
1:16:00
AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS FUNKCIÓ
HASZNÁLATA
AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS BEÁLLÍTÁSAI
Az alábbi táblázat különböző automatikus melegítési programokat,
mennyiségeket, várakozási időket és vonatkozó tanácsokat tartalmaz.
Kód/Étel
1. Készétel
(mélyhűtött)
Adag (g) Pihentetési
idő (perc)
300-350
3
400-450
2. Készétel
(fagyasztott)
300-350
400-450
1. Válassza ki a melegíteni kívánt étel típusát az
Automatikus melegítés ( ) gomb egyszeri vagy
többszöri megnyomásával.
2. Az adag méretének kiválasztásához nyomja meg a
( ) és a ( ) gombot. (Lásd az oldalsó táblázatot.)
3. Nyomja meg a ( ) gombot.
Eredmény:
A főzés megkezdődik. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
4
Javaslatok
Tegye kerámia tányérba és takarja
le háztartási fóliával. Ez a program
alkalmas a 3 összetevőből álló
ételek melegítéséhez (pl. hús
mártással, zöldség és egyféle
köret, mint például burgonya, rizs
vagy főtt tészta).
Vegye elő a fagyasztott készételt,
és ellenőrizze, hogy alkalmas-e
mikrohullámú sütőben való
melegítésre. Szúrja át a készételt
takaró fóliát. Helyezze a készételt
középre. Ez a program alkalmas
a 3 összetevőből álló fagyasztott
ételek melegítéséhez (pl. hús
mártással, zöldség és egyféle
köret, mint például burgonya, rizs
vagy főtt tészta).
MAGYAR
Az automatikus melegítés funkció három előre programozott melegítési
idővel rendelkezik. Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem
kell beállítani. Az adagok számának beállításához nyomja meg a ( ) és a (
) gombot. Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és
csukja be az ajtót.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
11
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 11
2011-02-12
1:16:00
MAGYAR
AZ AUTOMATIKUS FŐZÉSI FUNKCIÓ HASZNÁLATA
AZ AUTOMATIKUS FŐZÉS BEÁLLÍTÁSAI
Az automatikus főzési funkció három előre programozott melegítési idővel
rendelkezik. Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell
beállítani. Az adagok számának beállításához nyomja meg a ( ) és a (
) gombot. Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és
csukja be az ajtót.
A következő táblázat a különböző automatikus főzőprogramokat,
mennyiségeket, várakozási időket, és a vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
1. Válassza ki a melegíteni kívánt étel típusát az
Automatikus főzés ( ) gomb egyszeri vagy
többszöri megnyomásával.
2. Az adag méretének kiválasztásához nyomja meg a
( ) és a ( ) gombot. (Lásd a jobb oldali táblázatot.)
Kód/Étel
Adag (g)
1. Friss
zöldségek
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
2. Fagyasztott
zöldségek
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
3. Hámozott
burgonya
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
3. Nyomja meg a ( ) gombot.
Eredmény:
A főzés megkezdődik. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
4. Héjában sült
burgonya
200
400
600
Pihentetési Javaslatok
idő (perc)
3
A megmosott zöldséget mérje le,
és vágja egyforma darabokra vagy
negyedekbe. Tegye a zöldséget
fedeles üvegtálba. Adjon 30 ml
(2 evőkanál) vizet 100–250 g
elkészítéséhez, 45 ml (3–4 evőkanál)
vizet 300–550 g elkészítéséhez.
Főzés után keverje meg.
3-4
Mérje le a fagyasztott zöldségeket
(-18 ºC), és helyezze őket megfelelő
méretű, fedeles pyrex üvegtálba.
100–350 g elkészítéséhez adjon
15 ml (1 evőkanál) vizet, 400–550
g elkészítéséhez adjon 30 ml (2
evőkanál) vizet. Elkészítés után
és tálalás előtt keverje meg. Ez
a program zöldborsó, kukorica,
brokkoli, karfiol és vegyes zöldség
(pl. zöldborsó, sárgarépa és karfiol)
elkészítésére alkalmas.
2-3
A hámozott burgonyát mérje le,
és vágja egyforma darabokra
vagy negyedekbe. Tegye a
párolóedénybe. 100–350 g burgonya
párolása esetén adjon hozzá 15–30
ml (1–2 evőkanálnyi) vizet, 400-550 g
párolása esetén pedig 45–60 ml (3–4
evőkanálnyi) vizet. Fedje le a fedővel.
3
Válasszon azonos méretű
és egyenként kb. 200 g-os
burgonyákat. Mossa meg, és villával
szurkálja meg a burgonyákat.
Csomagolja be a burgonyákat
egyenként mikrohullámú sütőben
használható tapadófóliába.
Helyezzen egy burgonyát középre,
kettőt egymással szembe és hármat
körben közvetlenül a forgótányérra.
12
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 12
2011-02-12
1:16:01
A KÁVÉZÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
A kávézó funkciónál a főzési idő beállítása automatikusan megtörténik.
Az adagok számának beállításához nyomja meg a ( ) és a ( ) gombot.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
A következő táblázat ismerteti az italok melegítésére és kiolvasztására,
valamint a fagyasztott sütemények kiolvasztására szolgáló automatikus
programokat.
Tartalmazza a mennyiségeket, a várakozási időket, és a vonatkozó
javaslatokat.
1. A Kávézó ( ) gombot egyszer vagy többször
megnyomva adja meg az étel típusát.
Kód/Étel
1. Italok
Kávé, tej, tea, víz
(szobahőmérsékletű)
2. Az adag méretének kiválasztásához nyomja meg a
( ) és a ( ) gombot. (Lásd a jobb oldali táblázatot.)
3. Nyomja meg a ( ) gombot.
Eredmény:
2. Fagyasztott
sütemény
A főzés megkezdődik. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Adag
Pihentetési Javaslatok
idő (perc)
150 ml
1-2
Öntse kerámiacsészébe (150 ml)
(1 csésze)
vagy bögrébe (250 ml), és helyezze
a forgótányér közepére. Fedő nélkül
250 ml
melegítse.
(1 bögre)
A várakozási idő előtt és után is
keverje jól át. A csészét óvatosan
vegye ki (lásd a folyadékokra
vonatkozó biztonsági utasításokat).
100 g
5-15
A lapos fagyasztott süteményeket
(1 db)
(-18 ºC) helyezze közvetlenül
a fémállványra. A nagyobb
200 g
süteményeket helyezze a
(2 db)
forgótányérra. Egy darabot
300 g
középre tegyen, kettőt egymással
(2-3 db)
szemben, 3–4 darabot pedig kör
alakban elhelyezve. A fűtőegység
400 g
segítségével a sütemény felmelegszik
(3-4 db)
és ropogós lesz. Ez a program a
500 g
ropogós tetejű almás piték, rétesek,
(4 db)
mákos sütemények, teasütemények
melegítésére alkalmas.
Egész süteményekhez, töltött
süteményekhez, valamint csokoládés
tetejű süteményekhez nem
megfelelő.
MAGYAR
A KÁVÉZÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA
13
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 13
2011-02-12
1:16:01
AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS FUNKCIÓ
HASZNÁLATA
AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS BEÁLLÍTÁSAI
Az alábbi táblázat a gyorskiolvasztó programot mutatja be, mennyiségekkel,
várakozási idővel és a megfelelő ajánlásokkal.
A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről.
A húst, baromfit és halat lapos kerámia tálra helyezze.
MAGYAR
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció lehetővé teszi hús, baromfi,
illetve hal kiolvasztását. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása
automatikus.
Étel
Csak olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak a mikrohullámú
sütőben való használatra.
Hús
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és csukja be az
ajtót.
Baromfi
1. Nyomja meg egyszer vagy többször az
Automatikus gyorskiolvasztás ( ) gombot.
(Lásd a jobb oldali táblázatot.)
Eredmény:
Hal
A következő jelenik meg a kijelzőn:
2. A ( ) és a ( ) gomb megnyomásával válassza ki az
étel súlyát.
Maximum 1500 g-ot lehet beállítani.
3. Nyomja meg a
Adag (g)
200-1500
Pihentetési
idő (perc)
15-60
Javaslatok
A széleket takarja le
alufóliával. Fordítsa át a
szeleteket, amikor a sütő
hangjelzést ad.
A program
pecsenyehúsok,
borda vagy darált hús,
csirkedarabok, egész
csirke vagy halfilék esetén
alkalmazható.
gombot.
Eredmény:
• Megkezdődik a kiolvasztás.
• A kiolvasztás felénél a sütő jelzi,
hogy meg kell fordítani az ételt.
• A kiolvasztás befejezéséhez nyomja meg újra a
gombot.
Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a mikrohullámú
főzés/melegítés funkciót 180 wattos teljesítményszinttel. További
részleteket a „Főzés/Melegítés” című részben talál a 9. oldalon.
14
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 14
2011-02-12
1:16:02
A MEMÓRIA FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA
Ha gyakran főz vagy melegít ugyanolyan típusú ételt, tárolhatja az elkészítési
időt és a teljesítményszinteket a sütő memóriájában, így azokat nem kell
minden egyes alkalommal újra beállítania.
Egyszerre két különböző beállítást tud tárolni.
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
Eredmény:
Nyomja meg a
gombot...
Első beállítás
Második beállítás
• A kijelzőn megjelenik a következő
felirat:
• A sütő nem fog minden gombnyomáskor sípolni.
Egyszer (Kijelzés: P1)
Kétszer (Kijelzés: P2)
MAGYAR
A beállítás tárolása.
1. Programozás:
1. Nyomja meg egyszerre a ( ) és a ( ) gombot.
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja meg ismét
egyszerre a ( ) és a ( ) gombokat.
2. Állítsa be a főzőprogramot (az elkészítési időt és
teljesítményszintet) a szokásos módon.
Eredmény:
• A kijelzőn megjelenik a következő
felirat:
3. Nyomja meg a ( ) gombot.
Eredmény:
• A sütő ismét bekapcsolt hangjelzéssel működik.
Ezzel beállításait a sütő memóriája
tárolta.
A GYERMEKZÁR FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal rendelkezik, amely
lehetővé teszi a sütő „lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék
használatában nem járatos személyek azt véletlenül bekapcsolják.
A sütő bármikor lezárható.
A beállítások használata.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
1. Kiválasztás:
Nyomja meg a
gombot
Első beállítás
Második beállítás
1. Egy másodpercre nyomja le a Gyermekzár ( ) gombot.
Eredmény:
Egyszer (Kijelzés: P1)
Kétszer (Kijelzés: P2)
2. Nyomja meg a ( ) gombot.
Eredmény:
• A sütő most le van zárva (semmilyen
funkciót nem lehet kiválasztani).
• A kijelzőn megjelenik az „L” jelzés.
Az étel a kívánt módon elkészült.
2. A sütő zárolásának feloldásához egy másodpercre
nyomja le a Gyermekzár ( ) gombot.
Eredmény:
A sütő rendeltetésszerűen használható.
15
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 15
2011-02-12
1:16:02
MAGYAR
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK
Főzőeszköz
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az szükséges,
hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált
edény visszaverné vagy elnyelné őket.
Ezért fontos körültekintően kiválasztani az edényeket. Ha az edény mikrohullámú
sütőben használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell aggódnia.
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok
használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Főzőeszköz
Mikrohullámú
sütőben
használható
Mikrohullámú
sütőben
használható
• Befőttesüvegek
Megjegyzések
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre
használható.
✗
✗
Ívkisülést vagy tüzet eredményezhet.
Fém
• Edények
• Fagyasztózacskó
zárószalagja
Megjegyzések
Papír
✓✗
Kis mennyiségekben használható
egyes területek túlsülése ellen. Ívkisülés
keletkezhet, ha a fólia túl közel van a sütő
falához, vagy, ha túl sok fóliát használ.
• Tányér, pohár, szalvéta,
konyhai papírtörlő
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A
fölösleges nedvesség felszívására is
használható.
• Újrahasznosított papír
✗
Ívkisülést okozhat.
Cseréptányér
✓
Nyolc percnél tovább előmelegíteni nem
szabad.
Műanyag
Porcelán és agyagedény
✓
A porcelán, a cserép, a fajansz és
csontporcelán edények általában
alkalmazhatók a mikrohullámú sütőben,
feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
• Tárolódobozok
✓
Különösen hőálló műanyag esetén.
Bizonyos egyéb műanyagok
deformálódhatnak vagy elszíneződhetnek
magas hőmérsékleten. Melamin
műanyagok használata tilos.
Eldobható poliészter
ételdobozok
✓
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe
csomagolják.
• Tapadófólia
✓
• Polisztirol poharak,
tartók
✓
Étel melegítésére használhatók. A
túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat.
A nedvesség megtartására használható.
Az étellel nem érintkezhet. Óvatosan
távolítsa el a fóliát, mert forró gőz szállhat
fel.
• Fagyasztózacskók
✓✗
• Papírzacskók vagy
újságpapír
✗
Tüzet foghat.
Csak ha főzhető vagy sütőben
használható. Ne legyen hermetikusan zárt.
Szükség esetén villával szurkálja meg.
• Újrahasznosított papír
vagy fémszegélyek
Ívkisülést okozhat.
✓
✗
A nedvességtartalom megőrzésére és a
kifröccsenés megelőzésére alkalmazható.
Alufólia
Gyorsételek csomagolása
Zsírpapír
✓
✓✗
✗
Üvegedény
• Főző- és tálalóedény
egyben
• Finomüveg edények
✓
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
✓
Ételek és italok melegítésére használható.
A kényes üveg eltörhet vagy megrepedhet
hirtelen melegítéskor.
: Ajánlott
: Körültekintően használja
: Nem biztonságos
16
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 16
2011-02-12
1:16:03
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TÁROLÁSA ÉS JAVÍTÁSA
Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres tisztítást igényelnek, hogy
az olaj és az ételmaradék ne rakódhasson le rájuk:
• Belső és külső felületek
• Ajtó és ajtótömítések
• Forgótányér és görgős gyűrűk
Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a mikrohullámú sütő
tárolásakor vagy javíttatásakor.
A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az ajtótömítés sérült:
• Törött zsanér
• Megrongálódott tömítések
• Eldeformálódott vagy meggörbült készülékház
Csak mikrohullámú sütőkre szakosodott szakember végezze a javítást.
Mindig gondoskodjon arról, hogy az ajtótömítések tiszták legyenek és
az ajtó megfelelően záródjon.
Ne távolítsa el a sütő külső házát. Ha a készülék hibás és javításra
szorul, vagy az állapotát illetően kétely merül fel:
A sütő tisztántartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét,
és veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.
MAGYAR
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSA
• Húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból
• Lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal
1. A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal
tisztítsa meg. Ezután öblítse le és törölje szárazra.
Ha ideiglenesen el akarja csomagolni a mikrohullámú sütőt, akkor erre a
célra válasszon száraz, pormentes helyet.
Oka: A por és a nedvesség káros lehet a sütő alkatrészeire.
2. Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a kifröccsenéseket és
szennyeződéseket a belső felületekről vagy a görgős gyűrűről. Ezután
öblítse le és törölje szárazra.
Ez a mikrohullámú sütő háztartási célokra készült.
3. A megkeményedett ételmaradékok fellazítása és a szagok eltávolítása
céljából helyezzen a forgótányérra egy csésze hígított citromlevet, és 10
percig maximális fokozaton melegítse.
4. A mosogatógépben mosható tányért mindig mossa el, ha szükséges.
Ne öntsön vizet a szellőzőnyílásokba. Ne használjon súrolószert vagy
kémiai oldószert. Az ajtótömítések tisztításakor külön ügyeljen arra,
hogy különféle részecskék:
• Ne gyűljenek fel
• Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását
17
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 17
2011-02-12
1:16:03
MŰSZAKI ADATOK
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a
tervezési jellemzők, mind a használati útmutató előzetes figyelmeztetés
nélkül módosítható.
Modell
ME86V/MW86V
Tápellátás
230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel
Mikrohullám
1150 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 800 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Hűtési mód
Hűtőventilátor
Méretek (Sz x H x M)
Kívül
Sütőtér
489 × 275 × 374 mm
330 × 211 × 324 mm
Űrtartalom
23 liter
Súly
Nettó
kb. 12 kg
18
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 18
2011-02-12
1:16:03
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
19
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 19
2011-02-12
1:16:03
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
MACEDONIA
MONTENEGRO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
only from landline,
local network Romtelecom
- local tariff / 021 206 01 10 for landline
and mobile,
normal tariff
SERBIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kódszám: DE68-03936C
ME86V_XEO_03936C-HU.indd 20
2011-02-12
1:16:03
ME86V
MW86V
Mikrovlnná rúra
Používateľská príručka
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 1
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky
Samsung. Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
Údaje o varení a pečení sú informatívne. Produkt je určený
pre použitie v domácnosti. Záručné podmienky strácajú svoju
splatnost’, ak sa zariadenie používa na iné účely ako na
domáce, napr. priemyselne, v stravovacích za riadeniach
alebo pri obchodných aktivitách.
2011-02-12
1:21:50
SLOVENČINA
OBSAH
Rúra.........................................................................................................2
Ovládací panel..........................................................................................3
Príslušenstvo............................................................................................3
Používanie tejto používateľskej príručky.....................................................4
Dôležité bezpečnostné informácie............................................................4
Legenda pre symboly a ikony...................................................................4
Zásady predchádzania vystavenia sa pôsobeniu nadmernej intenzite
mikrovlnného žiarenia...............................................................................4
Dôležité bezpečnostné pokyny.................................................................5
Inštalácia mikrovlnnej rúry.........................................................................8
Nastavenie času.......................................................................................8
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov.............................9
Varenie/prihrievanie...................................................................................9
Úrovne výkonu..........................................................................................10
Zastavenie varenia....................................................................................10
Nastavenie času varenia...........................................................................10
Používanie funkcie pozbavenia zápachu...................................................10
Nastavenie režimu úspory energie............................................................10
Používanie funkcie automatického opätovného ohrievania........................11
Nastavenia automatického opätovného ohrievania....................................11
Používanie funkcie automatického varenia................................................12
Nastavenia automatického varenia............................................................12
Používanie automatickej funkcie................................................................13
Automatické nastavenia............................................................................13
Používanie funkcie výkonného automatického rozmrazovania...................14
Nastavenia výkonného automatického rozmrazovania...............................14
Používanie funkcie pamäte.......................................................................15
Vypínanie signalizácie...............................................................................15
Používanie funkcie detskej zámky.............................................................15
Sprievodca náčiním na varenie.................................................................16
Čistenie mikrovlnnej rúry...........................................................................17
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry.............................................17
Technické údaje........................................................................................18
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 2
RÚRA
1
2
5
6
7
8
3
9
4
11
10
1. RUKOVÄŤ DVIEROK
7. TANIER
2. VETRACIE OTVORY
8. SPOJOVACIE ZARIADENIE
3. SVETLO
9. VALČEKOVÝ KRÚŽOK
4. DISPLEJ
10.OTVORY
BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
5. ZÁPADKY DVIEROK
6. DVIERKA
11.OVLÁDACÍ PANEL
2
2011-02-12
1:21:50
OVLÁDACÍ PANEL
PRÍSLUŠENSTVO
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré
môžete použiť rôznym spôsobom.
1
1. Spojovacie zariadenie je už umiestnené nad
hriadeľom motora v základnej časti rúry.
2
9
3
10
4
11
5
12
Účel:
Spojovacie zariadenie otáča tanier.
SLOVENČINA
8
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
3. Tanier sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
Účel:
6
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá sa ľahko vybrať,
aby sa vyčistil.
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
7
1. DISPLEJ
2. TLAČIDLO VÝKONNÉHO
ROZMRAZOVANIA
13
7. TLAČIDLO ZASTAVENIE/
ÚSPORA ENERGIE
8. NASTAVENIE HODÍN
3. VÝBER AUTOMATICKÉHO
VARENIA
9. VÝBER AUTOMATICKÉHO
OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA
4. NASTAVENIE ÚROVNE VÝKONU
10. TLAČIDLO PAMÄTE
5. TLAČIDLO POZBAVENIA ZÁPACHU 11. AUTOMATICKÝ VÝBER
6. TLAČIDLO NAHOR ( )/NADOL ( ) 12. VÝBER DETSKEJ ZÁMKY
(doba varenia, hmotnosť a veľkosť
13. TLAČIDLO SPUSTENIE
porcie)
3
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 3
2011-02-12
1:21:51
SLOVENČINA
POUŽÍVANIE TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY
LEGENDA PRE SYMBOLY A IKONY
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská
príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou
rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
• Tipy pre varenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
vážne fyzické zranenie alebo smrť.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť
menšie fyzické zranenie alebo škody na majetku.
Varovanie: Riziko požiaru
Varovanie: Horúci povrch
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Varovanie: Elektrická energia
Varovanie: Výbušný materiál
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE
POUŽITIE.
Pred zahájením používania rúry zaistite dodržiavanie nasledujúcich
pokynov.
• Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v
tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa
môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste používali zdravý
rozum, opatrnosť a uvážlivosť pri inštalácii, údržbe a prevádzke vášho
zariadenia.
• Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko
modelov, charakteristiky vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne
odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné
značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte
sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a
informácie on-line na adrese www.samsung.com.
• Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená
výlučne na použitie v domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textil ani
vankúše z vláknin, ktoré by mohli spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nenáležitým
alebo nesprávnym používaním spotrebiča.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť
k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť
životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú
situáciu.
NEPOKÚŠAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Ak potrebujete pomoc,
volajte servisné stredisko.
Odpojte napájaciu zástrčku od sieťovej
zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby
ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
Poznámka
Dôležité
ZÁSADY PREDCHÁDZANIA VYSTAVENIA SA PÔSOBENIU
NADMERNEJ INTENZITE MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA.
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a)Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými dvierkami,
upravovať bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo čokoľvek
vkladať do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b)Medzi dvierka rúry a prednú stranu NEDÁVAJTE žiadne objekty ani nedovoľte, aby
sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch tesnení.
Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po
použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
(c)Rúru NEPREVÁDZKUJTE, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášť dôležité, aby sa
dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1)dvier (ohnutie)
(2)závesov dverí (rozbitie alebo uvoľnenie)
(3)tesnení dvierok a tesniacich povrchov
4
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 4
2011-02-12
1:21:52
(d)Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne kvalifikovaný
servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky
zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiofrekvenčná energia v
podobe elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj EDM a vybavenie
na oblúkové zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch s
priamym pripojením z nízkonapäťovej sieti napájacích zdrojov, ktorá privádza energiu do
budov pre potreby domácností.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas
prevádzky zariadenia.
Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak sa
do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda),
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
SLOVENČINA
Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na
kuchynský drez alebo sklenené predmety). (Len model
umiestňovaný na pracovnú dosku)
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Zaistite neustále dodržiavanie týchto bezpečnostných zásad.
VAROVANIE
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo,
alkohol, parové čistiace zariadenia ani vysokotlakové
čističe.
Na výkon úprav a opráv na mikrovlnnej rúre je oprávnený
len kvalifikovaný personál.
Zaistite, že napájacie napätie, frekvencia a prúd
zodpovedajú hodnotám predpísaným pre zariadenie.
Nezohrievajte tekutiny ani iné jedlo v uzavretých
nádobách.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Nepoužívajte rozdvojku, predlžovačku ani elektrický
transformátor.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové
vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, nevkladajte
ho medzi predmety ani ho neumiestňujte za rúru.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov a horľavých
materiálov; na vlhké, mastné alebo prašné miesta; na
miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vode;
na miesta, kde môže dôjsť k úniku plynu; na nerovný
podklad.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený
napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku. Keď sa
napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum.
Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť v súlade s
miestnymi a národnými predpismi.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom
externého časovača ani samostatného systému
diaľkového ovládania.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a
kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr.
prach alebo vodu).
Na rúru nelievajte ani priamo nesprejujte vodu.
Napájací kábel nadmerne neprehýbajte ani naň neklaďte
ťažké predmety.
Na vrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry
neumiestňujte žiadne predmety.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.)
okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej
zástrčky.
Na povrch rúry nesprejujte prchavé látky (napr.
insekticídy).
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa
nebudú hrať so zariadením
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
5
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 5
2011-02-12
1:21:54
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov,
karavanov ani podobných dopravných prostriedkov.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania
zahriať. Aby ste predišli popáleninám, nedovoľte prístup
malých detí.
SLOVENČINA
V rúre neskladujte horľavé materiály. Pri zohrievaní jedál
a nápojov s obsahom alkoholu buďte opatrní, pretože
výpary z alkoholu môžu dôjsť do kontaktu s horúcimi
časťami rúry.
VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže
spôsobiť oneskorené vyvretie, preto musíte dávať pozor,
keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto
situácii, po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti
aspoň 20 minút, aby sa mohla vyrovnať teplota. Ak je
to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po
zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ
POMOCI:
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom
pulte alebo pracovnom stole, nemali by ste ju umiestňovať
do skriniek. (Len model umiestňovaný na pracovnú dosku)
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa
môžu počas používania zahriať. Musíte byť opatrní, aby ste
sa nedotýkali ohrevných prvkov. Deti vo veku menej ako 8
rokov je potrebné v prípade, ak nie sú pod dozorom, držať
v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.
• Ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do
studenej vody.
• Zakryte ho čistým suchým kusom látky.
• Nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové
mlieka.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru
bez dozoru len v prípade, ak ste im dali dostatočné
pokyny na to, aby vedeli používať rúru bezpečným
spôsobom a pochopili riziká nesprávneho používania.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť
opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo
duševnými schopnosťami, prípadne nedostatkom
skúseností, a to za predpokladu, že sú pod dozorom
alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému používaniu
spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa nesmú
hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu
nebudú vykonávať deti bez dozoru.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo pohárikov
s detskou stravou sa musí zamiešať alebo zatriasť
a teplota sa musí skontrolovať pred konzumáciou, aby sa
predchádzalo popáleninám.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať
alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo
strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia
dvierok, rúra sa nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví
kompetentná osoba.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v
správne výške, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k
otvoru a riadiacej oblasti.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je
nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá
zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu
pred vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v
prevádzke s vodou a až následne začať používať.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby
bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu
zohrievať v uzatvorených nádobách, pretože môžu
vybuchnúť.
6
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 6
2011-02-12
1:21:56
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol
prístup k zástrčke.
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej
odstraňovať akékoľvek zvyšky jedál.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo
sa z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte
do vody a sieťový kábel uchovávajte mimo tepelných
zdrojov.
Počas čistenia sa povrchy môžu zohriať viac ako
zvyčajne - preto by ste mali deti držať v dostatočnej
vzdialenosti. (Len model s funkciou čistenia)
Vyliate zvyšky sa musia pred čistením odstrániť.
Kuchynské náčinie špecifikované v príručke k umývaniu
možno ponechať v rúre počas čistenia. (Len model s
funkciou čistenia)
SLOVENČINA
Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo by sa
nemali zohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môžu
vybuchnúť, a to dokonca aj po skončení mikrovlnného
ohrevu; taktiež nezohrievajte vzduchotesné ani vákuovo
uzatvorené fľaše, poháre, nádoby, orechy v škrupine,
rajčiny atď.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom.
Môžu sa vznietiť, pretože z rúry uniká horúci vzduch.
Rúra sa tiež môže prehriať a automaticky vypnúť. V tomto
prípade zostane vypnutá, kým dostatočne nevychladne.
Spotrebič je potrebné nainštalovať tak, aby ho po
inštalácii bolo možné ľahko odpojiť od zdroja napájania.
Odpojenie je možné zabezpečiť ľahkou dostupnosťou
zástrčky alebo zapojením vypínača do napájacieho
obvodu v súlade s elektrikárskymi zásadami. (Len
vstavaný model)
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte
chňapky, aby ste predišli neúmyselnému popáleniu.
Nedotýkajte sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien
rúry, kým sa rúra neschladí.
UPOZORNENIE
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny
premiešajte a po skončení ohrievania nechajte tekutinu
ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Používajte len kuchynské náčinie vhodné na použitie v
mikrovlnných rúrach; NEPOUŽÍVAJTE kovové nádoby,
riad so zlatým alebo strieborným lemovaním, ihlice,
vidličky atď. Odstráňte kovové spinky z papierových
alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo
iskrenie, ktoré môže následne poškodiť rúru.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku
paže, aby vás neobaril unikajúci horúci vzduch alebo
para.
Nespúšťajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Mikrovlnná
rúra sa automaticky vypne z bezpečnostných dôvodov
na 30 minút. Ak sa mikrovlnná rúra uvedie do činnosti
omylom, odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť
pohár vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových
nádobách, dávajte pozor na rúru z dôvodu ich
možného vznietenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo
oblečenia.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo
ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry,
pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za
následok rozbitie skla.
Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u menšieho
objemu jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania.
Rúru nainštalujte podľa vzdialeností uvedených v tejto
príručke. (Pozrite si časť Inštalácia mikrovlnnej rúry)
Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte
a nechajte zatvorené dvierka, aby ste zadusili akékoľvek
plamene.
Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v
blízkosti rúry, dávajte pozor.
7
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 7
2011-02-12
1:21:57
SLOVENČINA
INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ RÚRY
NASTAVENIE ČASU
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch musí byť
dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnosť rúry.
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na
displeji sa automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“. *Nastavte
aktuálny čas. Čas môžete zobraziť v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom
zobrazovaní. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• Po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru
• Bol výpadok elektrickej energie
1. Keď inštalujte svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce)
priestoru za rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8
palcov) nad rúrou.
20 cm
nad
85 cm nad
podlahou
10 cm
za
10 cm na
bočnej strane
Počas prepínania na letný čas a z letného času, prípadne zimného času
nezabudnite vynulovať hodiny.
2. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
1. Aby ste zobrazili
čas v...
24-hodinovom
zobrazovaní
12-hodinovom
zobrazovaní
3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel
alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho servisného
technika.
Pre vašu osobnú bezpečnosť zapojte kábel do trojkolíkovej 230 voltovej,
50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak je poškodený
napájací kábel tohto zariadenia, musí sa vymeniť za špeciálny kábel.
Potom stlačte
tlačidlo ( )...
Raz
Dva razy
2. Stlačte tlačidlá ( ) a ( ), aby ste nastavili hodiny.
3. Stlačte tlačidlo ( ).
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako
napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické
údaje sieťového napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel
musí dosahovať rovnaký štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva
s rúrou. Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie
dverí vlhkou handričkou.
4. Stlačte tlačidlá ( ) a ( ), aby ste nastavili minúty.
5. Stlačte tlačidlo ( ).
8
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 8
2011-02-12
1:21:58
ČO TREBA ROBIŤ V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ ALEBO
PROBLÉMOV
VARENIE/PRIHRIEVANIE
Nasledujúci postup vysvetľuje ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Pred nechaním rúry bez dozoru si vždy skontrolujte nastavenia varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka.
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené
riešenie.
1. Stlačte tlačidlo (
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo
• Sú dvierka úplne zatvorené?
).
Výsledok: Zobrazí sa
indikácia 800 W (maximálny varný
výkon):
Vyberte príslušnú úroveň výkonu opakovaným stláčaním
tlačidla ( ), kým sa nezobrazí príslušná hodnota výkonu.
Obráťte sa na tabuľku úrovne výkonu.
.
SLOVENČINA
Je to normálne.
• Kondenzácia v rúre.
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.
2. Čas varenia nastavte podľa potreby stlačením
tlačidiel ( ) a ( ).
Jedlo sa vôbec neuvarilo.
• Nastavili ste správne časovač, prípadne stlačili tlačidlo ?
• Sú dvierka zatvorené?
• Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo
odpojenie prerušovača obvodu?
3. Stlačte tlačidlo ( ).
Výsledok: Rozsvieti sa osvetlenie rúry a tanier sa
začne otáčať.
Začne sa varenie a po skončení rúra
štyrikrát zapípa.
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
Ak si želáte na krátky čas ohriať jedlo pri maximálnom výkone (800 W),
jednoducho jedenkrát stlačte tlačidlo +30 s pre každých 30 sekúnd
času varenia. Rúra sa okamžite spustí.
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.
• Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili,
namontujte rúru ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže
vynulovať. Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku
a opätovne ju pripojte. Vynulujte čas.
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte
vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti
SAMSUNG.
9
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 9
2011-02-12
1:21:58
ÚROVNE VÝKONU
NASTAVENIE ČASU VARENIA
SLOVENČINA
Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov.
Úroveň výkonu
Výstup
VYSOKÁ
800 W
STREDNE VYSOKÁ
600 W
STREDNÁ
450 W
STREDNE NÍZKA
300 W
ROZMRAZOVANIE
180 W
NÍZKA/UDRŽIAVANIE ZOHRIATIA
100 W
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla
+30s pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd, ktoré
chcete pridať.
POUŽÍVANIE FUNKCIE POZBAVENIA ZÁPACHU
Použite túto funkciu po varení jedla s výraznou vôňou,
prípadne vtedy, keď je vnútro rúry zadymené.
Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo Pozbavenie
zápachu ( ). Zaznejú štyri pípnutia
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátiť čas varenia.
Čas pozbavenia zápachu sa určil na 5 minút. Pri každom stlačení
tlačidla +30 s sa zvýši o 30 sekúnd.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžiť čas varenia.
Maximálny čas pozbavenia zápachu je 15 minút.
NASTAVENIE REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
ZASTAVENIE VARENIA
Rúra má režim úspory energie. Táto možnosť šetrí elektrinu, keď rúru
nepoužívate.
• Rúra sa predvolene nastaví do režimu úspory energie po uplynutí
5 minút bez použitia. V režime úspory energie je displej prázdny a rúru
nemôžete použiť.
• Režim úspory energie zrušíte otvorením dvierok a na displeji sa potom
zobrazí „0“. Rúra je pripravená na použitie.
• Ak chcete použiť režim úspory energie, stlačte
tlačidlo Úspora energie ( ).
Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka a znovu stlačte ( ).
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali
vo varení, zatvorte dvierka a opätovne
stlačte tlačidlo ( ).
2. Úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo ( ).
Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak si želáte zrušiť
nastavenie varenia, opätovne stlačte
tlačidlo Zrušiť ( ).
Pred spustením varenia môžete zrušiť ktorékoľvek nastavenie tak, že
jednoducho stlačíte tlačidlo Zrušiť ( ).
10
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 10
2011-02-12
1:21:59
POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKÉHO
OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA
NASTAVENIA AUTOMATICKÉHO OPÄTOVNÉHO
OHRIEVANIA
Funkcie automatického zohrievania poskytujú tri predprogramované časy
varenia. Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu. Počet
porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel ( ) a ( ). Najskôr umiestnite jedlo
do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie
a vhodné odporúčania automatického opätovného ohrievania.
Kód/Jedlo
1. Pripravené
jedlo
(chladená)
Čas odstátia
(min.)
3
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte veľkosť porcie.
(Obráťte sa na tabuľku na bočnej strane.)
2. Pripravené
jedlo
(mrazené)
3. Stlačte tlačidlo ( ).
Výsledok: Varenie sa spustí. Keď sa dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača
zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
300-350
400-450
4
Odporúčania
Umiestnite na keramickú platňu
a zakryte zmraštiteľnou fóliou
vhodnou do mikrovlnky. Tento
program je vhodný pre jedlá, ktoré
sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso
s omáčkou, zelenina a príloha,
ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny).
Zoberte zmrazené pripravené jedlo
a skontrolujte, či je jedlo vhodné
pre mikrovlnnú rúru. Prerežte obal
pripraveného jedla. Pripravené
mrazené jedlo umiestnite do stredu.
Tento program je vhodný pre
zmrazené pripravené jedlá, ktoré
sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso
s omáčkou, zelenina a príloha,
ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny).
SLOVENČINA
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
Automatické zohriatie ( ) vyberte druh jedla,
ktoré varíte.
Veľ kosť
porcie (g)
300-350
400-450
11
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 11
2011-02-12
1:21:59
SLOVENČINA
POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKÉHO VARENIA
NASTAVENIA AUTOMATICKÉHO VARENIA
Funkcie automatického varenia poskytujú tri predprogramované časy
varenia. Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu. Počet
porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel ( ) a ( ). Najskôr umiestnite jedlo
do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie
a vhodné odporúčania automatického varenia.
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
Automatické varenie ( ) vyberte druh jedla, ktoré
varíte.
Kód/Jedlo
Veľ kosť
porcie (g)
1. Čerstvá
zelenina
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
2. Mrazená
zelenina
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
3-4
3. Ošúpané
zemiaky
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
2-3
4. Zemiaky v
šupke
200
400
600
3
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte veľkosť porcie.
(Obráťte sa na tabuľku na bočnej strane)
3. Stlačte tlačidlo ( ).
Výsledok: Varenie sa spustí. Keď sa dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača
zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Čas
odstátia
(min.)
3
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Odporúčania
Zeleninu odvážte po umývaní, očistení
a narezaní na rovnakú veľkosť. Vložte ich
do sklenenej misky s vekom. Pridajte
30 ml (2 polievkové lyžice) vody, keď
varíte 100 až 250 g, pridajte 45 ml
(3-4 lyžice) pre 300 až 550 g. Po dovarení
zamiešajte.
Odvážte mrazenú zeleninu (-18 ºC)
a vložte ju do sklenenej misky vhodnej
veľkosti z ohňovzdorného skla s
prikrývkou. Keď varíte 100 až 350 g
pridajte 15 ml (1 lyžicu) vody, pre 400 až
550 g pridajte 30 ml (2 lyžice). Po varení
a pred podávaním zamiešajte. Tento
program je vhodný pre hrášok, sladkú
kukuricu, brokolicu, karfiol a miešanú
zeleninu, ako napríklad, hrášok, mrkva
a karfiol.
Zemiaky odvážte po ošúpaní, umývaní
a narezaní na rovnakú veľkosť. Vložte ich
do variča na pare. Pridajte 15-30 ml
(1-2 lyžice) vody pri príprave 100-350 g
na pare, pridajte 45-60 ml (3-4 lyžice) pre
400-550 g. Zakryte pokrievkou.
Zoberte zemiaky podobnej veľkosti
a s hmotnosťou cca 200 g pre každý
zemiak. Poumývajte a prederavte šupku
pomocou vidličky. Každý zemiak zabaľte
do fólie vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Položte jeden zemiak do stredu, dva
zemiaky oproti sebe a tri zemiaky do
kruhu priamo na otočný tanier.
12
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 12
2011-02-12
1:22:00
POUŽÍVANIE AUTOMATICKEJ FUNKCIE
AUTOMATICKÉ NASTAVENIA
Pri automatickej funkcii sa čas varenia nastaví automaticky.
Počet porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel ( ) a ( ).
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka predstavuje automatické programy na prihrievanie
nápojov a rozmrazovanie zamrazených koláčov.
Obsahuje svoje množstvá, prestoje a príslušné odporúčania.
Kód/Jedlo
1. Nápoje
Káva, mlieko,
čaj, voda
(izbová teplota)
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte veľkosť porcie.
(Obráťte sa na tabuľku na bočnej strane)
Veľ kosť
porcie
150 ml
(1 šálka)
Čas
odstátia
(min.)
1-2
Nalejte do keramickej šálky (150 ml)
alebo džbánu (250 ml) a umiestnite
do stredu taniera. Opätovne
zohrievajte nezakryté.
Pred spustením a po zohriatí
opatrne premiešajte. Buďte opatrní
počas vyberania šálok (pozrite
si bezpečnostné pokyny pre
kvapaliny).
5-15
Kúsky mrazeného koláča (-18 ºC)
položte priamo na kovový stojan.
Väčšie kúsky a muffiny položte na
otočný tanier. Položte jeden kúsok
do stredu, dva kúsky oproti sebe
a 3 až 4 kúsky do kruhu. Pomocou
ohrievača sa koláčik zahreje
a schrumkavie. Tento program je
vhodný pre koláčiky, ako napríklad
jablkový koláč s chrumkavým
vrchom, drobivý koláč, koláč
s makom a pre muffiny.
Nie je vhodný pre celý koláč,
koláč s krémovou plnkou a koláč
s čokoládovou polevou.
250 ml
(1 džbán)
3. Stlačte tlačidlo ( ).
Výsledok: Varenie sa spustí. Keď sa dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača
zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
2. Mrazený
koláč
100 g
(1 ks)
200 g
(2 ks)
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
300 g
(2-3
kusov)
400 g
(3-4
kusov)
500 g
(4 ks)
Odporúčania
SLOVENČINA
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
Automaticky ( ) vyberte druh jedla, ktoré varíte.
13
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 13
2011-02-12
1:22:00
SLOVENČINA
POUŽÍVANIE FUNKCIE VÝKONNÉHO
AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA
NASTAVENIA VÝKONNÉHO AUTOMATICKÉHO
ROZMRAZOVANIA
Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať
mäso, hydinu a ryby. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia
automaticky.
Nasledujúca tabuľka predstavuje programy výkonného rozmrazovania,
množstvá, časy odstátia a príslušné odporúčania.
Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu a rybu
umiestnite na plochý keramický tanier.
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
Jedlo
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo
Automatické výkonné rozmrazenie ( ).
(Obráťte sa na tabuľku na bočnej strane)
Mäso
Hydina
Výsledok: Zobrazí sa nasledujúca indikácia:
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte hmotnosť jedla.
Môžete ju nastaviť maximálne až na 1500 g.
3. Stlačte tlačidlo
Ryba
Veľ kosť
porcie (g)
200-1500
Čas odstátia Odporúčania
(min.)
15-60
Okraje zakryte hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa,
kusy prevráťte.
Tento program je vhodný
pre mäso, ako napríklad
rezne, kotlety alebo mleté
mäso, kuracie kúsky, celé
kura alebo rybie filety.
.
Výsledok:
• Rozmrazovanie sa spustí.
• Rúra zapípa v strede počas
rozmrazovania, aby vám pripomenula, že máte jedlo
prevrátiť.
• Rozmrazovanie dokončite opätovným stlačením tlačidla
.
Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Aby ste tak vykonali, vyberte
funkciu varenia/ohrievania mikrovlnnej rúry s úrovňou výkonu 180 W.
Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Varenie/Ohrievanie“ na strane 9.
14
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 14
2011-02-12
1:22:01
POUŽÍVANIE FUNKCIE PAMÄTE
VYPÍNANIE SIGNALIZÁCIE
Ak často varíte alebo prihrievate rovnaké typy jedál, môžete uložiť čas
varenia a úrovne výkonu v pamäti rúry, aby ste ich nemuseli stále vynulovať.
Môžete uložiť dve odlišné nastavenia.
Vždy keď chcete, môžete vypnúť pípanie.
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
Výsledok:
• Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
Potom stlačte
tlačidlo ...
• Rúra nebude pri každom stlačení tlačidla pípať.
Raz (zobrazené je
P1)
Dvakrát (zobrazené
je P2)
2. Aby ste pípanie opätovne zapli, súčasne stlačte
tlačidlá ( ) a ( ).
Výsledok:
• Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
2. Program varenia nastavte ako zvyčajne. V prípade
potreby si pozrite časť Doba varenia a úroveň
výkonu.
• Rúra bude fungovať s opätovne zapnutým pípaním.
3. Stlačte tlačidlo ( ).
POUŽÍVANIE FUNKCIE DETSKEJ ZÁMKY
Výsledok: Vaše nastavenie je teraz uložené
v pamäti rúry.
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej zámky, ktorý
umožní „uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju nevie ovládať,
ju nebude môcť náhodne ovládať.
Rúra sa môže kedykoľvek uzamknúť.
Používanie nastavení.
1. Na jednu sekundu stlačte tlačidlo Detská zámka
( ).
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Výber...
Potom stlačte
tlačidlo
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
SLOVENČINA
Uloženie nastavení.
1. Programovanie...
1. Súčasne stlačte tlačidlá ( ) a ( ).
Výsledok:
• Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať
žiadne funkcie).
• Na displeji sa zobrazí „L“.
Raz (zobrazené je
P1)
Dvakrát (zobrazené
je P2)
2. Aby ste odomkli rúru, na jednu sekundu stlačte
tlačidlo Detská zámka ( ).
2. Stlačte tlačidlo ( ).
Výsledok: Jedlo sa uvarí podľa pokynov.
Výsledok: Rúru budete môcť normálne používať.
15
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 15
2011-02-12
1:22:01
SLOVENČINA
SPRIEVODCA NÁČINÍM NA VARENIE
Náčinie na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné
preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie
označené ako bezpečné pre mikrovlnnú rúru, nemusíte mať žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako
sa musia použiť v mikrovlnnej rúre.
Náčinie na varenie
Hliníková fólia
Vhodné do
mikrovlnky
✓✗
Je možné použiť v malých množstvách pre
ochranu oblastí pred prevarením. Ak sa fólia
nachádza príliš blízko pri stene rúry alebo ak
sa použije priveľa fólie, môže sa vyskytnúť
iskrenie.
✓
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina
✓
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú
zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
✓
V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.
• Polystyrénové šálkové
nádoby
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobiť roztopenie
polystyrénu.
• Papierové vrecká alebo
noviny
✗
Môžu začať horieť.
• Recyklovaný papier
alebo kovové pásiky
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Komentáre
• Jemný sklenený tovar
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo
nápojov. Jemné sklo sa môže pri nečakanom
zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
• Sklenené džbány
✓
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na
ohrievanie.
• Riady
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Sťahovacie popruhy pre
vrecká do mrazničiek
✗
Kov
Komentáre
Platnička na opekanie
Vhodné do
mikrovlnky
Papier
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
• Recyklovaný papier
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
• Nádoby
✓
Obzvlášť v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu pri
vysokých teplotách vlniť alebo stratiť farbu.
Nepoužívajte melamínové plasty.
• Zmraštiteľná fólia
✓
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti.
Nemalo by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor,
keď odstraňujete fóliu, pretože môže unikať
horúca para.
• Vrecká do mrazničky
✓✗
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné
pre rúru. Nesmie byť vzduchotesné. V
prípade potreby prebodnite vidličkou.
Voskový alebo mastný
papier
✓
Plast
Balenie rýchleho
občerstvenia
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti
a zabránenie v rozstrekovaní.
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na stôl
✓
✓✗
✗
: Odporúča sa
: Používajte opatrne
: Nebezpečné
16
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 16
2011-02-12
1:22:01
USKLADNENIE A OPRAVA VAŠEJ MIKROVLNNEJ RÚRY
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistiť, aby sa
zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:
• Vnútorné a vonkajšie povrchy
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Tanier a valčekové krúžky
Musíte vykonať niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení, keď
odkladáte alebo nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry.
Rúra sa nemôže používať, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok:
• Zlomený pánt
• Opotrebované tesnenia
• Poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik pre mikrovlnné
rúry.
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa poriadne
zatvárali.
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť zariadenie
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
Nikdy z rúry neodstraňujte vonkajší obal. V prípade, že je rúra pokazená
a potrebuje opravu alebo máte pochybnosti o jej stave:
SLOVENČINA
ČISTENIE MIKROVLNNEJ RÚRY
• Odpojte ju od sieťovej zásuvky
• Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného servisu
1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou
vodou. Opláchnite a poutierajte dosucha.
Ak chcete svoju rúru dočasne odložiť, vyberte si suché a bezprašné
miesto.
Dôvod: Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčné diely v rúre.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch
alebo na valčekovom krúžku pomocou namydlenej handričky.
Opláchnite a poutierajte dosucha.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre komerčné využitie.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy,
umiestnite šálku rozriedenej citrónovej šťavy na tanier a zahrejte ju na
desať minút pri maximálnom výkone.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.
NEROZLIEVAJTE vodu do vetracích otvorov. Nikdy nepoužívajte
žiadne drsné produkty alebo chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť
opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa zaistilo, že sa čiastočky:
• Nenahromadia
• Nezabránia v správnom zatvorení dvierok
17
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 17
2011-02-12
1:22:01
TECHNICKÉ ÚDAJE
POZNÁMKA
SLOVENČINA
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty.
Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Model
ME86V/MW86V
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz
Príkon napájania
Mikrovlnné žiarenie
1150 W
Výstupný výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Priestor rúry
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 12 kg
18
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 18
2011-02-12
1:22:02
POZNÁMKA
POZNÁMKA
SLOVENČINA
19
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 19
2011-02-12
1:22:02
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
MACEDONIA
MONTENEGRO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
only from landline,
local network Romtelecom
- local tariff / 021 206 01 10 for landline
and mobile,
normal tariff
SERBIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kód č.: DE68-03936C
ME86V_XEO_03936C-SLK.indd 20
2011-02-12
1:22:02
ME86V
MW86V
Mikrovlnná trouba
Příručka pro spotřebitele
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 1
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Zaregistrujte si výrobek
na adrese
www.samsung.com/register
Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter.
Produkt je určen pro použití v domácnosti.
Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než
v domácnosti, např. v průmyslu, pohostinství nebo
k jiným obchodním účelům.
2011-02-12
1:10:27
ČEŠTINA
OBSAH
Trouba......................................................................................................2
Ovládací panel..........................................................................................3
Příslušenství..............................................................................................3
Jak používat tuto příručku.........................................................................4
Důležité bezpečnostní informace..............................................................4
Popisky symbolů a ikon............................................................................4
Bezpečnostní opatření zabraňující nadměrnému vystavení
mikrovlnné energii.....................................................................................4
Důležité bezpečnostní pokyny...................................................................5
Instalace mikrovlnné trouby......................................................................8
Nastavení času.........................................................................................8
Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží......................................9
Vaření/Ohřev.............................................................................................9
Výkonové stupně......................................................................................10
Zastavení vaření........................................................................................10
Nastavení doby vaření..............................................................................10
Použití funkce Odstranění pachu...............................................................10
Nastavení režimu úspory energie..............................................................10
Použití funkce Automatický ohřev.............................................................11
Nastavení automatického ohřevu..............................................................11
Použití funkce Automatické vaření.............................................................12
Nastavení automatického vaření...............................................................12
Používání funkce Kavárna.........................................................................13
Nastavení funkce Kavárna........................................................................13
Použití funkce Automatické rozmrazování.................................................14
Nastavení funkce Automatické rozmrazování............................................14
Použití funkce Paměť................................................................................15
Vypnutí zvukového signálu........................................................................15
Použití funkce Dětská pojistka..................................................................15
Pokyny pro výběr nádobí..........................................................................16
Čištění mikrovlnné trouby..........................................................................17
Skladování a opravy mikrovlnné trouby.....................................................17
Technické údaje........................................................................................18
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 2
TROUBA
1
2
5
6
7
8
3
9
4
10
11
1. RUKOJEŤ DVÍŘEK
7. OTOČNÝ TALÍŘ
2. VENTILAČNÍ OTVORY
8. SPOJKA
3. OSVĚTLENÍ
9. OTOČNÝ KRUH
4. DISPLEJ
10.OTVORY BEZPEČNOSTNÍHO
ZÁMKU
5. ZÁPADKY DVÍŘEK
6. DVÍŘKA
11.OVLÁDACÍ PANEL
2
2011-02-12
1:10:27
OVLÁDACÍ PANEL
PŘÍSLUŠENSTVÍ
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství,
které lze využít různým způsobem.
1
1. Spojka, která je již vložena na hřídel motoru na dně
trouby.
2
9
3
10
4
11
5
12
Účel:
2. Otočný kruh, který je třeba vložit do středu trouby.
Účel:
1. DISPLEJ
2. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVÁNÍ
Otočný kruh slouží jako podpora
otočného talíře.
3. Otočný talíř, který je třeba umístit na otočný kruh,
středem na spojku.
Účel:
6
7
Spojka otáčí otočným talířem.
ČEŠTINA
8
Otočný talíř představuje hlavní varnou
plochu. Lze jej snadno vyjmout a vyčistit.
NESPOUŠTĚJTE ŽÁDNOU FUNKCI mikrovlnné trouby, dokud
nevložíte na místo otočný kruh a otočný talíř.
13
7. TLAČÍTKO
STOP/ÚSPORA ENERGIE
8. NASTAVENÍ HODIN
3. VÝBĚR FUNKCE AUTOMATICKÉ 9. VÝBĚR AUTOMATICKÉHO
VAŘENÍ
OHŘEVU
4. NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO
STUPNĚ
5. TLAČÍTKO ODSTRAŇOVÁNÍ
PACHU
10.TLAČÍTKO PAMĚŤ
11.VÝBĚR FUNKCE KAVÁRNA
12.VÝBĚR FUNKCE DĚTSKÁ
POJISTKA
6. TLAČÍTKO NAHORU ( )/DOLŮ ( )
13.TLAČÍTKO START
(Doba ohřevu, hmotnost potravin a
velikost porce)
3
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 3
2011-02-12
1:10:27
ČEŠTINA
JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU
POPISKY SYMBOLŮ A IKON
Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka
spotřebitele obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné
troubě:
• Bezpečnostní opatření
• Vhodné příslušenství a nádobí
• Praktické rady pro přípravu pokrmů
• Tipy pro přípravu pokrmů
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
vážná zranění nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
lehké zranění osob nebo škodu na majetku.
Varování: Nebezpečí
požáru
Varování: Riziko zasažení
elektrickým proudem
Neprovádějte.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE
K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ.
Před použitím trouby je třeba postupovat podle následujících
pokynů.
• Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které
jsou uvedeny v této příručce. Varování a důležité pokyny pro
zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují
vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší
odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu spotřebiče
počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
• Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se
vlastnosti vaší mikrovlnné trouby mohou mírně lišit od charakteristik
uvedených v příručce a nemusí být použity všechny výstražné
symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit
na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace
online na adrese www.samsung.com.
• Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze
pro pro domácí použití. Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu
textilií nebo polštářků plněných semínky. Hrozí popálení a riziko
požáru. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo
nesprávné použití tohoto spotřebiče.
• Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení
povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by
vyústit i v nebezpečnou situaci.
Nerozebírejte.
Nedotýkejte se.
Vyžádejte si pomoc
servisního střediska.
Varování: Horký povrch
Varování: Výbušný materiál
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Zaznamenat
Důležité
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZABRAŇUJÍCÍ
NADMĚRNÉMU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke
škodlivému vystavení mikrovlnné energii.
(a)Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky.
Nesmíte manipulovat s bezpečnostními zámky (západky dvířek) a do
otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
(b)Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu NEVKLÁDEJTE žádné předměty.
Zabraňte hromadění zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu
těsnění. Zajistěte, aby byla dvířka a plochy těsnění na dvířkách stále čistá.
Nejprve je otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým suchým hadříkem.
(c)Troubu NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená. Nechte ji opravit
kvalifikovaným a výrobcem vyškoleným technikem, zaměřeným na
opravy mikrovlnných trub. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby
správně zavírala a nebyly poškozeny následující součásti trouby:
4
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 4
VAROVÁNÍ
(1)Dvířka (ohnutá)
(2)Závěsy dvířek (nalomené nebo uvolněné)
(3)Těsnění dvířek a povrch těsnicích ploch
2011-02-12
1:10:28
(d)Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně kvalifikovaný a
výrobcem vyškolený technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která
zahrnuje všechna zařízení ISM, ve kterých je generována nebo používána
radiofrekvenční energie ve formě elektromagnetického záření pro úpravu
materiálů a vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a
v provozovnách přímo připojených k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která
zajišťuje dodávku energie pro domácnosti a obytné domy.
Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte
zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty.
V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například
voda, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
ČEŠTINA
Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku
nebo nárazům.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je
například keramický dřez nebo předměty ze skla.
(pouze pultový model)
Tato bezpečnostní opatření je třeba bezpodmínečně dodržovat.
VAROVÁNÍ
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo,
alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Opravy nebo úpravy mikrovlnné trouby smí provádět
pouze kvalifikovaná osoba.
Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud
odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích
výrobku.
Neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených
nádobách.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací šňůry nebo
elektrické transformátory.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí
přístroje na vodu nebo páru.
Napájecí kabel nezavěšujte na kovové objekty.
Umístěte jej mezi objekty nebo do prostoru za
spotřebičem.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých
materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném
prostředí, ani na místě vystaveném přímému
slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo
na nerovné ploše.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu,
poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou
zásuvku. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo
zástrčka napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn v souladu
s místními předpisy.
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu
pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých
cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími
časovači nebo samostatnými systémy dálkového
ovládání.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a
ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké předměty.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo
postříkáním vodou.
V případě úniku plynu (například propan-butanu
apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky
napájecího kabelu.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí
pokládat těžké předměty.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky,
např. insekticidy.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
5
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 5
2011-02-12
1:10:33
ČEŠTINA
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj
nepoužívaly jako hračku.
VAROVÁNÍ: Během používání se mohou zahřát
přístupné součásti. Chraňte své děti před popálením.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných
vozidlech, karavanech a podobných vozech.
VAROVÁNÍ: Ohřívání nápojů v mikrovlnném
režimu může způsobit zpožděný prudký var, proto
je při manipulaci s nádobou třeba dbát zvýšené
opatrnosti. Nechte VŽDY nádobu stát v troubě
alespoň 20 sekund po skončení ohřevu, aby se
teplota vyrovnala. Při ohřívání pokrm podle potřeby
promíchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto
pokynů POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu
pokrmů nebo nápojů, které obsahují alkohol, je třeba
dbát zvýšené opatrnosti, protože alkoholové výpary
mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro instalaci na
pult nebo polici, neměla by být umístěna ve skříňce.
(pouze pultový model)
• Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut
do studené vody.
• Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
• Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové
mléko.
VAROVÁNÍ: Během používání se spotřebič a
jeho přístupné součásti zahřívají. Buďte opatrní a
nedotýkejte se topných těles. Děti mladší 8 let udržujte
mimo dosah trouby, případně na ně dohlížejte.
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a
nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez
dozoru pouze v případě, že jste je odpovídajícím
způsobem poučili, jak ji bezpečně používat a jaká jsou
rizika nesprávného použití.
VAROVÁNÍ: Kvůli možným popáleninám je nutné
obsah dětských lahví před podáváním promíchat nebo
protřepat a zkontrolovat jeho teplotu.
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a
starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod
dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu
spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně
malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové
nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné
zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy,
kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která
bude na používání přístroje dohlížet a poskytne těmto
osobám pokyny k jeho používání.
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo
těsnění dvířek, nesmí být trouba zapnuta, dokud ji
neopraví kompetentní pracovník.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby
byl zajištěn snadný přístup k vnitřku a ovládání trouby.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou
kompetentních pracovníků je nebezpečné provádět
servis nebo opravy, při nichž je třeba sejmout kryt
chránící před účinkem mikrovlnné energie.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na
10 minut ohřát vodu.
VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič
vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach
spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte
zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka
zůstala přístupná.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být
ohřívány v uzavřených nádobách, protože takové
nádoby jsou náchylné k explozi.
6
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 6
2011-02-12
1:10:38
Během čištění se může povrch částí zahřát na vyšší
než obvyklou teplotu, proto udržujte děti v bezpečné
vzdálenosti. (pouze model s funkcí čištění)
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve
skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce,
protože by mohla explodovat, a to dokonce i po
skončení mikrovlnného ohřevu. Neohřívejte ani
vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené láhve, sklenice a
nádoby, ořechy ve skořápce, rajčata apod.
Při rozlití tekutiny je nutné tekutinu před čištěním
odstranit. Zkontrolujte, jaké nádobí může v troubě
během čištění zůstat. (pouze model s funkcí čištění)
ČEŠTINA
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem.
Mohly by se vznítit, protože z trouby vychází horký
vzduch. Trouba se může přehřát a v takovém případě
se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se
dostatečně neochladí.
Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení
spotřebiče od zdroje napájení. Toho lze dosáhnout
zajištěním přístupnosti zástrčky nebo (v případě
pevného připojení) začleněním vypínače odpovídajícího
pravidlům pro kabeláž. (Pouze vestavěné modely)
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské
chňapky, aby nedošlo k popálení.
UPOZORNĚNÍ
Nedotýkejte se topných těles ani vnitřních stěn trouby,
dokud trouba nevychladne.
Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné
pro použití v mikrovlnných troubách; NEPOUŽÍVEJTE
jakékoli kovové nádoby, nádobí se zlatými nebo
stříbrnými linkami, jehly na špíz, vidličky apod.
Z papírových nebo plastových obalů odstraňte
drátkové spony a uzávěry.
Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a
poškodit troubu.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané
tekutiny během ohřevu nebo po jeho dokončení a poté
je nechejte alespoň 20 sekund odstát.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti
natažené paže. Předejdete tak opaření uvolněným
horkým vzduchem nebo párou.
Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. V takovém
případě se mikrovlnná trouba automaticky vypne na
30 minut. Doporučuje se ponechat v troubě sklenici
s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii v případě
nechtěného zapnutí trouby.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových
nádobách vždy troubu průběžně kontrolujte, protože
nádoby by mohly vzplanout.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani
oblečení.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky
ani ostré kovové škrabky pro čištění dvířek nebo
skla trouby. Mohly by povrch poškrábat a způsobit
popraskání skla.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas,
aby nedošlo k přehřátí a spálení jídla.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte
napájecí kabel ze zásuvky a ponechte dvířka trouby
zavřená, aby se udusily případné plameny.
Troubu instalujte s dodržením minimálních volných
mezer uvedených v této příručce. (Viz část Instalace
mikrovlnné trouby.)
Troubu je nutné pravidelně čistit a odstraňovat všechny
usazené zbytky potravin.
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek
v blízkosti trouby postupujte opatrně.
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a
dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl v blízkosti zdrojů
tepla.
7
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 7
2011-02-12
1:10:40
ČEŠTINA
INSTALACE MIKROVLNNÉ TROUBY
NASTAVENÍ ČASU
Troubu umístěte na rovnou plochu ve výšce 85 cm nad podlahou. Tato
plocha musí mít dostatečnou nosnost, aby bezpečně unesla hmotnost
trouby.
Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení
se na displeji automaticky zobrazí údaj „:0“, „88:88“ nebo „12:00“. Nastavte
aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve 12hodinovém
formátu. Hodiny je nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
1. Při instalaci trouby zajistěte její přiměřenou ventilaci
ponecháním nejméně 10 cm volného prostoru
za troubou a po jejích stranách a 20 cm volného
prostoru nad ní.
20 cm
nad
85 cm
od
podlahy
10 cm
za
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zimní čas a zpět.
10 cm po
straně
1. Chcete-li zobrazit čas
ve...
2. Odstraňte veškeré obalové materiály z vnitřního
prostoru trouby.
Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř.
Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně otáčí.
24hodinovém formátu
12hodinovém formátu
Stiskněte
tlačítko ( )...
Jednou
Dvakrát
2. Stisknutím tlačítek ( ) a ( ) se nastavují hodiny.
3. Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn za speciální
kabel nebo součást, kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele
autorizovaného servisu.
Pro zajištění osobní bezpečnosti zapojte napájecí kabel do 3 kolíkové
uzemněné elektrické zásuvky se střídavým napětím 230 V a frekvencí
50 Hz. Je-li poškozen napájecí kabel tohoto spotřebiče, je nutné jej
vyměnit za speciální kabel.
3. Stiskněte tlačítko ( ).
4. Stisknutím tlačítek ( ) a ( ) se nastavují minuty.
Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého ani vlhkého prostředí,
například vedle tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné dodržovat
specifikace napájení trouby a veškeré prodlužovací kabely, pokud
budou použity, musejí odpovídat stejnému standardu jako napájecí
kabel dodávaný s troubou. Než troubu poprvé použijete, otřete vnitřní
prostor trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
5. Stiskněte tlačítko ( ).
8
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 8
2011-02-12
1:10:41
JAK SI POČÍNAT V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO
POTÍŽÍ
VAŘENÍ/OHŘEV
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Než ponecháte troubu bez dozoru, vždy zkontrolujte nastavení vaření.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře. Poté zavřete dvířka.
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Trouba se po stisknutí tlačítka
• Jsou dvířka úplně zavřená?
1. Stiskněte tlačítko (
).
Výsledek: Zobrazí se indikátor 800 W
(maximální výkon):
Vyberte vhodný výkonový stupeň
opětovným stisknutím tlačítka ( ), dokud se nezobrazí
odpovídající údaj ve wattech. Příslušné hodnoty naleznete
v tabulce výkonových stupňů.
nezapne.
Pokrm není vůbec uvařený.
• Nastavili jste správně časovač a stiskli tlačítko ?
• Jsou dvířka zavřená?
• Nepřetížili jste elektrický obvod a nedošlo k přepálení pojistky nebo
aktivaci elektrického jističe?
ČEŠTINA
Jde o normální jev.
• Kondenzace uvnitř trouby.
• Proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Odraz světla kolem dvířek a vnějšího krytu.
• Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů.
2. Nastavte potřebnou dobu vaření stisknutím tlačítek
( ) a ( ).
3. Stiskněte tlačítko ( ).
Pokrm je převařený nebo nedovařený.
• Byla nastavena příslušná doba vaření, odpovídající typu pokrmu?
• Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň?
Výsledek: Rozsvítí se osvětlení trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
Spustí se ohřev a po jeho ukončení
zazní čtyři zvukové signály.
Jiskření a praskání uvnitř trouby (elektrický oblouk).
• Nepoužili jste nádobí s kovovým zdobením?
• Nezapomněli jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kovové kuchyňské
náčiní?
• Není alobal příliš blízko vnitřních stěn trouby?
Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.
Pokud chcete po krátkou dobu zahřát pokrm při maximálním výkonu
(800 W), stiskněte tlačítko +30 s, jedenkrát pro každých 30 sekund
vaření. Trouba se ihned spustí.
Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.
• Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia.
Jde o normální jev. Chcete-li tento problém vyřešit, instalujte troubu
mimo dosah televizorů, rádiových přijímačů a antén.
• Pokud mikroprocesor trouby zjistí rušení, může dojít k resetování
displeje. Tento problém vyřešíte odpojením napájení ze zásuvky a
opětovným zapojením zástrčky napájecího kabelu. Seřiďte čas.
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte
se na místního prodejce nebo na poprodejní servis společnosti
SAMSUNG.
9
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 9
2011-02-12
1:10:41
VÝKONOVÉ STUPNĚ
NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ
ČEŠTINA
K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů.
Výkonový stupeň
Výkon
VYSOKÝ
800 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
600 W
STŘEDNÍ
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ
180 W
NÍZKÝ / UDRŽENÍ TEPLA
100 W
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka +30 s,
resp.o dalších 30 sekund každým dalším stisknutím.
Každým stisknutím tlačítka +30s přidáte 30 sekund.
POUŽITÍ FUNKCE ODSTRANĚNÍ PACHU
Tuto funkci použijte po přípravě aromatických pokrmů
nebo pokud je uvnitř trouby mnoho kouře.
Po dokončeném čištění stiskněte tlačítko
Odstranění pachu ( ). Čtyřikrát zazní zvukový signál.
Doba odstraňování pachu je nastavena na 5 minut. Každým stisknutím
tlačítka +30s se tato doba prodlouží o 30 sekund.
Jestliže vyberete vyšší výkonový stupeň, je nutné zkrátit dobu vaření.
Maximální doba odstraňování pachu je 15 minut.
Jestliže vyberete nižší výkonový stupeň, je nutné prodloužit dobu vaření.
NASTAVENÍ REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
ZASTAVENÍ VAŘENÍ
Trouba je vybavena režimem úspory energie. Tato funkce zajišťuje úsporu
energie, když není trouba používána.
• Pokud není trouba používána, přepne se za 5 minut automaticky do
režimu úspory energie. Když se trouba nachází v režimu úspory energie,
displej je prázdný a troubu nelze používat.
• Chcete-li režim úspory energie ukončit, otevřete dvířka a na displeji se
zobrazí symbol „0“. Trouba je připravena k použití.
• Chcete-li režim úspory energie aktivovat, stiskněte
tlačítko Úspora energie ( ).
Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu.
1. Chcete-li ohřev dočasně přerušit:
Otevřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko ( ).
Výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li vaření
obnovit, zavřete dvířka a znovu
stiskněte tlačítko ( ).
2. Chcete-li vaření ukončit:
Stiskněte tlačítko ( ).
Výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li zrušit
nastavení vaření, stiskněte opět tlačítko
Zrušit( ).
Před zahájením vaření je možné zrušit jakékoli nastavení stisknutím
tlačítka Zrušit ( ).
10
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 10
2011-02-12
1:10:42
POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÝ OHŘEV
NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO OHŘEVU
Funkce automatického ohřevu zahrnuje tři předprogramované doby ohřevu.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň. Počet porcí
můžete nastavit stisknutím tlačítek ( ) a ( ). Nejprve položte pokrm do
středu otočného talíře a zavřete dvířka.
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby
odstavení a příslušná doporučení k funkci Automatického ohřevu.
Kód/Potravina Hmotnost Doba odstavení Doporučení
porce (g) (min.)
1. Hotový
pokrm
(chlazené)
300-350
400-450
3
Vložte na keramický talíř a
zakryjte potravinovou fólií,
vhodnou do mikrovlnné
trouby. Tento program
je vhodný pro pokrmy
tvořené třemi složkami
(například maso v omáčce
se zeleninou a přílohou, jako
jsou brambory, rýže nebo
těstoviny).
2. Hotový
pokrm
(mražené)
300-350
400-450
4
Vezměte hotový mražený
pokrm a zkontrolujte,
zda je nádobí vhodné
pro použití v mikrovlnné
troubě. Propíchněte fólii na
hotovém pokrmu. Položte
hotový mražený pokrm
do středu otočného talíře.
Tento program je vhodný
pro mražené hotové pokrmy
tvořené třemi složkami
(například maso v omáčce
se zeleninou a přílohou,
například bramborami, rýží
nebo těstovinami).
2. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
(Viz tabulka na následující straně.)
3. Stiskněte tlačítko ( ).
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení vaření:
1) Čtyřikrát zazní zvukový signál.
2) Třikrát zazní signál připomínající
ukončení vaření (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
ČEŠTINA
1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
Automatický ohřev ( ) vyberte typ pokrmu, který
chcete vařit.
11
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 11
2011-02-12
1:10:42
ČEŠTINA
POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ VAŘENÍ
NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ
Funkce automatického vaření zahrnuje tři předprogramované doby vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň. Počet porcí
můžete nastavit stisknutím tlačítek ( ) a ( ). Nejprve položte pokrm do
středu otočného talíře a zavřete dvířka.
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby
odstavení a příslušná doporučení k funkci Automatické vaření.
Kód/Potravina
1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
Automatické vaření ( ) vyberte pokrm, který
chcete vařit.
Hmotnost
porce (g)
Doba
odstavení
(min.)
1. Čerstvá
zelenina
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
3
Zeleninu zvažte po omytí, očištění a
nakrájení na stejně velké kousky. Použijte
skleněnou mísu s víkem. Na 100250 g přidejte 30 ml vody (2 polévkové
lžíce), na 300-550 g přidejte 45 ml
vody (3-4 polévkové lžíce). Po uvaření
zamíchejte.
2. Mražená
zelenina
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
3-4
Zvažte mraženou zeleninu (-18 °C) a
a vložte ji do skleněné nádoby Pyrex
vhodné velikosti s víkem. Na 100-350 g
přidejte 15 ml vody (1 polévková lžíce),
na 400-550 g přidejte 30 ml vody
(2 polévkové lžíce). Po skončeném
vaření a před podáváním zamíchejte.
Tento program je vhodný pro hrášek,
cukrovou kukuřici, brokolici, květák a
míchanou zeleninu jako hrášek s karotkou
a květákem.
3. Oloupané
brambory
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
2-3
Po oloupání, omytí a nakrájení na stejně
velké kousky brambory zvažte. Vložte
je do pařáku. Pro uvaření 100 až 350 g
přidejte 15 až 30 ml vody
(1 až 2 polévkové lžíce), pro uvaření
400 až 550 g přidejte 45 až 60 ml vody
(3 až 4 polévkové lžíce) a zakryjte poklicí.
200
400
600
3
2. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
(Viz tabulka na následující straně.)
3. Stiskněte tlačítko ( ).
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení vaření:
1) Čtyřikrát zazní zvukový signál.
2) Třikrát zazní signál připomínající
ukončení vaření (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
4. Brambory ve
slupce
Doporučení
Použijte brambory podobné velikosti o
hmotnosti jedné brambory cca 200 g.
Brambory umyjte a propíchejte slupku
vidličkou. Zabalte každou bramboru do
potravinové fólie vhodné do mikrovlnné
trouby. Položte jednu bramboru
doprostřed otočného talíře, dvě naproti
sobě a tři do kruhu.
12
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 12
2011-02-12
1:10:42
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE KAVÁRNA
NASTAVENÍ FUNKCE KAVÁRNA
Pomocí funkce Kavárna se doba vaření nastavuje automaticky.
Počet porcí můžete nastavit stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
V následující tabulce jsou uvedeny automatické programy pro ohřev nápojů
a rozmrazování mražených koláčů.
Obsahuje množství, dobu odstavení a příslušná doporučení.
Kód/Potravina Velikost
porce
1. Nápoje
Káva, mléko,
čaj, voda
(pokojová
teplota)
2. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
(Viz tabulka na následující straně.)
150 ml
(1 šálek)
Doba
odstavení
(min.)
1-2
Nalijte do keramického šálku
(150 ml) nebo hrnku (250 ml) a
položte do středu otočného talíře.
Ohřívejte nezakryté.
Před odstavením a po něm pečlivě
zamíchejte. Při vyjímání šálků buďte
opatrní (viz bezpečnostní pokyny pro
tekutiny).
5-15
Položte mražené porce koláče
(-18 °C) přímo na kovový rošt. Větší
porce a muffiny položte na otočný
talíř. Jednu porci dejte do středu,
2 porce proti sobě a 3-4 porce
koláče uspořádejte do kruhu. Díky
topnému tělesu se koláč ohřeje a
bude křupavý. Tento program je
vhodný pro porce koláče, například
pro jablkový koláč s drobenkou,
drobenkový koláč, makový koláč a
vdolky.
Není vhodný pro celý koláč, koláč
s krémovou náplní ani pro koláč
s čokoládovým zdobením.
250 ml
(1 hrnek)
3. Stiskněte tlačítko ( ).
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení vaření:
1) Čtyřikrát zazní zvukový signál.
2) Třikrát zazní signál připomínající
ukončení vaření (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
2. Mražený
koláč
100 g
(1 kus)
200 g
(2 ks)
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
300 g
(2-3 ks)
400 g
(3-4 ks)
500 g
(4 ks)
Doporučení
ČEŠTINA
1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
Kavárna ( ) vyberte pokrm, který chcete vařit.
13
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 13
2011-02-12
1:10:43
POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ
NASTAVENÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ
Funkce Automatické rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež
nebo ryby. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky.
V následující tabulce je uveden program pro rozmrazování, použitá
množství, doby odstavení a příslušná doporučení.
Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály. Maso, drůbež
nebo ryby položte na keramický talíř.
ČEŠTINA
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Pokrm
Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Jednou nebo několikrát stiskněte tlačítko
Automatické rozmrazování ( ).
(Viz tabulka na následující straně.)
Maso
Drůbež
Výsledek: Zobrazí se následující údaj:
Ryby
2. Vyberte hmotnost potraviny stisknutím tlačítka ( ) a
( ).
Je možné nastavit maximálně 1 500 g.
3. Stiskněte tlačítko
Hmotnost
porce (g)
200-1500
Doba
odstavení
(min.)
15-60
Doporučení
Okraje chraňte alobalem. Po
zaznění zvukového signálu kousky
otočte.
Tento program je vhodný pro
maso, například steaky, kotlety
nebo mleté maso, kuřecí kousky,
celé kuře nebo rybí filety.
.
Výsledek:
 Spustí se rozmrazování.
 V polovině rozmrazování zazní
zvukový signál, který připomíná nutnost obrátit
potravinu.
 Dalším stisknutím tlačítka rozmrazování dokončíte.
Potraviny lze rozmrazovat také ručně. V tom případě zvolte funkci
mikrovlnného ohřevu/vaření při výkonu 180 W. Další informace
naleznete v části „Vaření/Ohřev“ na straně 9.
14
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 14
2011-02-12
1:10:43
POUŽITÍ FUNKCE PAMĚŤ
VYPNUTÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
Pokud často připravujete nebo ohříváte stejné typy pokrmů, lze uložit doby
přípravy a stupně výkonu do paměti trouby, takže není nutné je vždy znovu
nastavovat.
Můžete uložit dvě různá nastavení.
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
První nastavení
Druhé nastavení
Stiskněte tlačítko
Výsledek:
...
 Trouba přestane vydávat zvukový signál při každém
stisknutí tlačítka.
Jednou (Zobrazí se P1)
Dvakrát (Zobrazí se P2)
2. Zvukový signál lze opět zapnout současným
stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
2. Dle potřeby nastavte program vaření jako obvykle
(doba vaření a výkonový stupeň).
Výsledek:
3. Stiskněte tlačítko ( ).
 Zobrazí se následující údaj.
 Trouba opět pracuje se zapnutou zvukovou signalizací.
Výsledek: Nastavení se nyní uložilo do paměti
trouby.
POUŽITÍ FUNKCE DĚTSKÁ POJISTKA
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem Dětská pojistka.
Ten umožňuje troubu „uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit děti
a nekompetentní osoby.
Troubu lze uzamknout kdykoli.
Použití nastavení.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Chcete-li zvolit...
Stiskněte tlačítko ...
První nastavení
Druhé nastavení
 Zobrazí se následující údaj.
ČEŠTINA
Uložení nastavení
1. Chcete-li
naprogramovat...
1. Stiskněte současně tlačítka ( ) a ( ).
1. Na jednu sekundu stiskněte tlačítko
Dětská pojistka ( ).
Jednou (Zobrazí se P1)
Dvakrát (Zobrazí se P2)
Výsledek:
2. Stiskněte tlačítko ( ).
 Trouba se zamkne (nelze volit žádné
funkce).
Výsledek: Pokrm se připravuje podle požadavku.
 Na displeji se zobrazí „L“.
2. Chcete-li troubu odemknout, na jednu sekundu
stiskněte tlačítko Dětská pojistka ( ).
Výsledek: Poté můžete troubu normálně používat.
15
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 15
2011-02-12
1:10:44
ČEŠTINA
POKYNY PRO VÝBĚR NÁDOBÍ
Nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi
mikrovlny proniknout. Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani
pohlcovat. Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno
jako vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě, nemusíte si
dělat starosti. V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a
informace o tom, zda a jak se mají používat v mikrovlnné troubě.
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
Alobal
✓✗
Poznámky
✓
Nepředehřívejte jej delší dobu než osm minut.
Porcelán a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a
kostní porcelán jsou obvykle vhodné, pokud
nemají kovové zdobení.
Jednorázové nádobí
z polyesterového kartonu
✓
• Křehké skleněné nádobí
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo
tekutin. Tenké sklo může při náhlém zahřátí
prasknout nebo se roztříštit.
• Zavařovací sklenice
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro
ohřívání.
• Nádobí
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku
nebo požár.
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Papír
• Talíře, kelímky a
kuchyňské utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro
absorpci přebytečné vlhkosti.
• Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Nádoby
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný
proti teplu. Některé plasty se při vysokých
teplotách mohou zkroutit nebo ztratit barvu.
Nepoužívejte melaminové plasty.
• Potravinová fólie
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se
dotýkat potraviny. Při odstraňování fólie buďte
opatrní, protože bude unikat horká pára.
✓✗
Pouze jsou-li vhodné pro vaření nebo
mikrovlnnou troubu. Nesmí být vzduchotěsné.
V případě potřeby propíchněte vidličkou.
✓
Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění
postříkání.
Plastové nádobí
V těchto miskách jsou baleny některé mražené
potraviny.
Balení potravin rychlého
občerstvení
• Polystyrénové kelímky
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při přehřátí
se polystyrén může roztavit.
• Papírové sáčky nebo
noviny
✗
Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír nebo
kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Sáčky do mrazničky
Voskový papír nebo papír
odolný proti tukům
Skleněné nádobí
• Nádobí určené pro
použití v troubě i
k servírování
✓
Poznámky
Kovy
Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití příliš
velkého množství alobalu nebo v případě, že
je alobal příliš blízko stěny trouby, může dojít
ke vzniku elektrického oblouku.
Pečicí talíř
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
Je možné použít, pokud nemá kovové
zdobení.
✓
✓✗
✗
: Doporučeno
: Buďte opatrní
: Nebezpečné
16
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 16
2011-02-12
1:10:44
SKLADOVÁNÍ A OPRAVY MIKROVLNNÉ TROUBY
Následující součásti trouby by měly být pravidelně čištěny, aby nedošlo
k usazení částeček potravin a tuků:
• Vnitřní a vnější povrchy
• Dvířka a těsnění dvířek
• Otočný talíř a otočné kruhy
Při skladování trouby nebo jejím odevzdání do servisu je třeba dodržet
několik jednoduchých bezpečnostních opatření.
Trouba se nesmí používat v případě, že jsou poškozena dvířka nebo těsnění
dvířek:
• Prasklý závěs
• Poškozené těsnění
• Zkroucený nebo prohnutý plášť trouby
Opravu musí provádět pouze kvalifikovaný technik zaměřený na opravy
mikrovlnných trub.
Vždy zkontrolujte, zda je těsnění dvířek čisté a zda jsou dvířka správně
zavřená.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení
povrchu. To by negativně ovlivnilo funkci přístroje a mohlo by vyústit i
v nebezpečnou situaci.
ČEŠTINA
ČIŠTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
Nikdy nesnímejte vnější plášť trouby. Má-li trouba poruchu a je třeba ji
opravit nebo máte pochybnosti o jejím stavu:
1. Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou.
Opláchněte a osušte.
• Odpojte ji z elektrické zásuvky
• Obraťte se na nejbližší poprodejní servisní středisko
2. Skvrny nebo cákance na vnitřních površích nebo na otočném kruhu
odstraňte hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.
Chcete-li troubu dočasně uskladnit, zvolte suché a bezprašné místo.
Důvod: Prach a vlhkost mohou negativně ovlivnit funkční součásti
trouby.
3. Ztvrdlé částečky potravin a nepříjemný zápach odstraníte takto: položte
na otočný talíř šálek zředěné citrónové šťávy a deset minut zahřívejte na
maximální výkon.
Tato mikrovlnná trouba není určena pro komerční využití.
4. Kdykoli je třeba, můžete talíř mýt v myčce.
Nenalijte vodu do ventilačních otvorů. Nikdy nepoužívejte žádná
brusná čistidla ani chemická rozpouštědla. Při čištění těsnění dvířek
věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se žádné částečky:
• Nehromadily
• Nebránily správnému zavírání dvířek
17
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 17
2011-02-12
1:10:44
TECHNICKÉ ÚDAJE
ZAZNAMENAT
ČEŠTINA
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické
údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Model
ME86V/MW86V
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie
Mikrovlnný režim
1150 W
Výstupní výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metoda chlazení
Motor chladicího ventilátoru
Rozměry (Š × V × H)
Vnější
Vnitřní prostor trouby
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrů
Hmotnost
Čistá
Přibližně 12 kg
18
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 18
2011-02-12
1:10:44
ZAZNAMENAT
ZAZNAMENAT
ČEŠTINA
19
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 19
2011-02-12
1:10:44
Kód č.: DE68-03936C
ME86V_XEO_03936C-CZ.indd 20
2011-02-12
1:10:44
ME86V
MW86V
imagine the possibilities
Microwave oven
Owner’s instructions
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at
www.samsung.com/register
The data concerning cooking and baking are
informative. The product is for household use.
Guarantee commitments are ceased if the appliance
is used on purposes other than household e.g. on
industry, catering trade or trade activities.
This manual is made with 100% recycled paper.
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 1
2011-02-12
1:13:16
OVEN
ENGLISH
CONTENTS
Oven........................................................................................................2
Control panel............................................................................................3
Accessories..............................................................................................3
Using this instruction booklet....................................................................4
Important safety information ....................................................................4
Legend for symbols and icons..................................................................4
Precaution to avoid possible exposure to excessive microwave energy....4
Important safety instructions.....................................................................5
Installing your microwave oven.................................................................8
Setting the time........................................................................................8
What to do if you are in doubt or have a problem.....................................9
Cooking/reheating....................................................................................9
Power levels.............................................................................................10
Stopping the cooking...............................................................................10
Adjusting the cooking time.......................................................................10
Using the deodorization feature................................................................10
Setting the energy save mode..................................................................10
Using the auto reheat feature....................................................................11
Auto reheat settings..................................................................................11
Using the auto cook feature......................................................................12
Auto cook settings....................................................................................12
Using the cafeteria feature........................................................................13
Cafeteria settings......................................................................................13
Using the auto power defrost feature........................................................14
Auto power defrost settings......................................................................14
Using the memory feature.........................................................................15
Switching the beeper off...........................................................................15
Using the child lock feature.......................................................................15
Cookware guide.......................................................................................16
Cleaning your microwave oven.................................................................17
Storing and repairing your microwave oven..............................................17
Technical specifications............................................................................18
1
2
5
6
7
8
3
9
4
10
11
1. DOOR HANDLE
7. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
8. COUPLER
3. LIGHT
9. ROLLER RING
4. DISPLAY
10.SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
11.CONTROL PANEL
6. DOOR
2
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 2
2011-02-12
1:13:16
CONTROL PANEL
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
1. Coupler, already placed over the motor shaft in the
base of the oven.
Purpose : The coupler rotates the turntable.
8
2
9
3
10
4
11
5
12
2. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
3. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily removed for cleaning.
6
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
7
1. DISPLAY
2. AUTO POWER DEFROST
BUTTON
ENGLISH
1
13
7. STOP / ENERGY SAVE
BUTTON
8. CLOCK SETTING
3. AUTO COOK SELECTION
9. AUTO REHEAT SELECTION
4. POWER LEVEL SETTING
10.MEMORY BUTTON
5. DEODORIZATION BUTTON
11.CAFETERIA SELECTION
6. UP ( ) / DOWN ( ) BUTTON
(Cook time, weight and serving
size)
12.CHILD LOCK SELECTION
13.START BUTTON
3
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 3
2011-02-12
1:13:17
ENGLISH
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Before using the oven, confirm that the following instructions are
followed.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Follow directions explicitly.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Call the service center
for help.
Unplug the power plug from the
wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Note
Important
PRECAUTION TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that
the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first
with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c)Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
4
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 4
WARNING
(1) Door (bent)
(2) Door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
2011-02-12
1:13:18
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2
which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment
of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
Do not turn the appliance off by unplugging the power
plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
ENGLISH
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object. (Counter top model only)
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Make sure that these safety precautions are obeyed at all times
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
WARNING
Ensure that the power voltage, frequency and current
are the same as those of the product specifications.
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the microwave oven.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not
use a multiple plug adapter, an extension cord or an
electric transformer.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not hook the power cord on a metal object, insert
the power cord between the objects or behind the
oven.
Do not install this appliance; near heater, inflammable
material; in a humid, oily or dusty location, in a
location exposed to direct sunlight and water or where
gas may leak; on un level ground.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug or
power cord is damaged, contact your nearest service
centre.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Appliances are not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control
system.
Remove all foreign substances such as dust or water
from the power plug terminals and contact points
using a dry cloth on a regular basis.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not spray volatile material such as insecticide onto
the surface of the oven.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance
Do not touch the power plug with wet hands.
5
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 5
2011-02-12
1:13:20
The appliance is not intended for installing in road
vehicles, caravans and similar vehicles etc.
WARNING: Liquids and other foods must not be
heated in sealed containers since they are liable to
explode.
ENGLISH
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot
part of the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. To avoid burns young children should be kept
away.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent this
situation ALWAYS allow a standing time of at least 20
seconds after the oven has been switched off so that
the temperature can equalize. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
•
Immerse the scalded area in cold water for
at least 10 minutes.
•
Cover with a clean, dry dressing.
•
Do not apply any creams, oils or lotions.
The microwave oven is intended to be used on the
counter or counter top use only, the microwave oven
shall not be placed in a cabinet.
(Counter top model only)
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to
avoid touching heating elements. Children less than 8
years of age shall be kept away unless continuously
supervised.
WARNING: Only allow children to use the oven
without supervision when adequate instructions have
been given so that the child is able to use the oven in
a safe way and understands the hazards of improper
use.
During use the appliance becomes hot. Care should
be taken to avoid touching heating elements inside
the oven.
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
WARNING: The contents of feeding bottles and
baby food jars shall be stirred or shaken and the
temperature checked before consumption, in order to
avoid burns;
The appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
WARNING: If the door or door seals are damaged,
the oven must not be operated until it has been
repaired by a competent person.
This oven should be positioned proper direction and
height permitting easy access to cavity and control
area.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave
energy.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then
used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
6
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 6
2011-02-12
1:13:22
This microwave oven has to be positioned so that
plug is accessible.
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed;
If the oven generates a strange noise, a burning
smell, or smoke is emitted, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service center.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Excess spillage must be removed before cleaning and
utensils which state in cleaning manual can be left in
the oven during cleaning. (Cleaning function model
only)
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
Appliance should allow to disconnection of the
appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
(Built-in model only.)
Always use oven mitts when removing a dish from the
oven to avoid unintentional burns.
Do not touch heating elements or interior oven walls
until the oven has cooled down.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Stand at arms length from the oven when opening the
door to avoid getting scalded by escaping hot air or
steam.
Do not operate the microwave oven when it is empty.
The microwave oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend
placing a glass of water inside the oven at all times
to absorb microwave energy in case the microwave
oven is started accidentally.
When heating food in plastic or paper containers,
keep an eye on the oven due to the possibility of
ignition;
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the oven door glass since they can
scratch the surface, which may result in shattering of
the glass.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
Install the oven in compliance with the clearances
stated in this manual (see Installing Your Microwave
Oven)
If smoke is observed, switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle
any flames;
7
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 7
ENGLISH
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended;
Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles,
jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
during cleaning conditions the surfaces may get
hotter than usual and children should be kept away
(Cleaning function model only)
Take care when connecting other electrical appliances
to sockets near the oven.
2011-02-12
1:13:24
ENGLISH
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
SETTING THE TIME
Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface
should be strong enough to safely bear the weight of the oven.
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display. Please set the
current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour
notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
1. When you install your oven, make sure there is
adequate ventilation for your oven by leaving at least
10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides
of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.
20 cm
above
85 cm of
the floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
or winter time.
2. Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
1. To display the time
in the...
24-hour notation
12-hour notation
3. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
Then press the ( )
button...
Once
Twice
2. Press the ( ) and ( ) buttons to set the hour.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or
assembly available from the manufacturer or its service agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50Hz,
AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it
must be replaced by a special cable.
3. Press the ( ) button.
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like
next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications
of the oven must be respected and any extension cable used must
be of the same standard as the power cable supplied with the oven.
Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your
microwave oven for the first time.
4. Press the ( ) and ( ) buttons to set the minute.
5. Press the ( ) button.
8
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 8
2011-02-12
1:13:24
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A
PROBLEM
COOKING/REHEATING
The following procedure explains how to cook or reheat food.
Always check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
The oven does not start when you press the
• Is the door completely closed?
1. Press the (
Result :
button.
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level by
pressing the ( ) button again until the corresponding
wattage is displayed. Refer to the power level table.
ENGLISH
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
2. Set the cooking time by pressing the ( ) and ( )
buttons as required.
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
3. Press the ( ) button.
Result :
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power
(800 W), simply press the +30s button once for each 30 seconds of
cooking time. The oven starts immediately.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact
your local dealer or SAMSUNG after-sales service.
9
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 9
2011-02-12
1:13:24
POWER LEVELS
ADJUSTING THE COOKING TIME
ENGLISH
You can choose among the power levels below.
Power level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST
180 W
LOW/KEEP WARM
100 W
You can increase the cooking time by pressing the +30s
button once for each 30 seconds to be added.
Press the +30s button once for each 30 seconds to be
added.
USING THE DEODORIZATION FEATURE
Use this feature after cooking odorous food or when
there is a lot of smoke in the oven interior.
Press the Deodorization ( ) button after you have
finished cleaning. you will hear four beeps
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by
30 seconds whenever the +30s button is pressed.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
The maximum deodorization time is 15 minutes.
STOPPING THE COOKING
You can stop cooking at any time to check the food.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
1. To stop temporarily;
Open the door and press ( ) again.
Result :
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use.
• The oven will default to energy save mode after 5 minutes if not used.
While in energy save mode, the display is blank and the oven cannot
used.
• To remove energy save mode, open the door and
then display shows “0”. The oven is ready for use.
• If you want to use energy save mode, press the
Energy Save ( ) button.
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press ( ) again.
2. To stop completely;
Press the ( ) button.
Result :
The cooking stops. If you wish to
cancel the cooking setting, press the
Cancel ( ) button again.
You can cancel any setting before you start cooking by simply pressing
Cancel ( ).
10
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 10
2011-02-12
1:13:25
USING THE AUTO REHEAT FEATURE
AUTO REHEAT SETTINGS
The auto reheat feature has three pre-programmed cooking times. You do
not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust
the number of servings by pressing the ( ) and ( ) buttons. First, place the
food in the centre of the turntable and close the door.
The following table presents the various auto reheat programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Code/Food
1. Ready meal
(Chilled)
2. Ready meal
(Frozen)
300-350
400-450
2. Select the size of the serving by pressing ( ) and ( )
buttons. (Refer to the table on the side.)
3. Press the ( ) button.
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
4
Recommendations
Put on a ceramic plate and cover
with microwave cling film. This
programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dishes like potatoes, rice
or pasta).
Take frozen ready meal and check
if dish is suitable for microwave.
Pierce film of ready meal. Put the
frozen ready meal in the centre.
This programme is suitable for
frozen ready meals consisting of
3 components (e.g. meat with
sauce, vegetables and a side dish
like potatoes, rice or pasta).
ENGLISH
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Auto Reheat ( ) button once or more
times.
Serving Standing
size (g)
time (min.)
300-350
3
400-450
Use only recipients that are microwave-safe.
11
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 11
2011-02-12
1:13:25
ENGLISH
USING THE AUTO COOK FEATURE
AUTO COOK SETTINGS
The auto cook feature has three pre-programmed cooking times. You do
not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust
the number of servings by pressing the ( ) and ( ) buttons. First, place the
food in the centre of the turntable and close the door.
The following table presents the various auto cook programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Code/Food
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Auto Cook ( ) button one or more
times.
1. Fresh
vegetables
2. Select the size of the serving by pressing the ( ) and
( ) buttons. (Refer to the table on the side)
2. Frozen
vegetables
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
3-4
3. Peeled
potatoes
100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
2-3
4. Jacket
potatoes
200
400
600
3
3. Press the ( ) button.
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Serving Standing
size (g)
time (min.)
100-150
3
200-250
300-350
400-450
500-550
Recommendations
Weigh the vegetables after washing,
cleaning and cutting into similar
size. Put them into a glass bowl
with lid. Add 30 ml (2 tablespoons)
water when cooking 100-250 g,
add 45 ml (3-4 tablespoons) for
300-550 g. Stir after cooking.
Weigh the frozen vegetables (-18
°C) and put them in a suitable sized
glass pyrex bowl with lid. When
cooking 100-350 g add 15 ml (1
tablespoon) water, for 400-550 g
add 30 ml (2 tablespoons). Stir after
cooking and before serving. This
programme is suitable for peas,
sweet corn, broccoli, cauliflower
and mixed vegetables such as
peas, carrots and cauliflower.
Weigh the potatoes after peeling,
washing and cutting into similar
size. Put them into the steam
cooker. Add 15-30 ml (1-2
tablespoons) water when steaming
100-350 g, add 45-60 ml (3-4
tablespoons) for 400-550 g. Cover
with lid.
Take potatoes with similar size and
weight of circa 200 g per potato.
Wash and prick the skin with a fork.
Wrap each potato in microwave
cling film. Put one potato in the
centre, put two potatoes opposite
to each other and 3 potatoes in a
circle directly on the turntable.
12
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 12
2011-02-12
1:13:26
USING THE CAFETERIA FEATURE
CAFETERIA SETTINGS
With the cafeteria feature, the cooking time is set automatically.
You can adjust the number of servings by pressing the ( ) and ( ) buttons.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
The following table presents auto programmes for reheating drinks and
defrosting frozen cake.
It contains its quantities, standing times and appropriate recommendations.
Code/Food
2. Select the size of the serving by pressing the ( ) and
( ) buttons. (Refer to the table on the side)
1. Drinks
Coffee,
milk, tea,
water (room
temperature)
3. Press the ( ) button.
2. Frozen Cake
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Serving
size
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
Standing
time (min.)
1-2
100 g
(1 pc)
200 g
(2 pcs)
300 g
(2-3 pcs)
400 g
(3-4 pcs)
500 g
(4 pcs)
5-15
Recommendations
Pour into a ceramic cup 150 ml or
mug 250 ml and place in the centre
of turntable. Reheat uncovered.
Stir carefully before and after
standing time. Be careful while
taking the cups out (see safety
instructions for liquids).
ENGLISH
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Cafeteria ( ) button one or more
times.
Put flat frozen cake pieces (-18 °C)
directly on metal rack. Put bigger
pieces and muffins on turntable.
Put one piece in the centre, put
2 pieces opposite to each other
and 3-4 cake pieces in a circle.
By the help of the heater the cake
will be warmed and crisp up. This
programme is suitable for cake
pieces such as apple cake with
crumble topping, streusel cake,
cake with poppy seeds and muffins.
It is not suitable for a whole cake,
cake with cream filling and cake
with chocolate topping.
13
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 13
2011-02-12
1:13:26
USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE
AUTO POWER DEFROST SETTINGS
The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish.
The defrost time and power level are set automatically.
The following table presents the Power Defrost programme, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry
and fish on a flat ceramic plate.
ENGLISH
Use only dishes that are microwave-safe.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
Food
1. Press the Auto Power Defrost ( ) button one or
more times. (Refer to the table on the side)
Result :
Meat
The following indication is displayed :
Poultry
2. Select the food weight by pressing ( ) and ( )
buttons.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the
Fish
Serving
size (g)
200-1500
Standing
time (min.)
15-60
Recommendations
Shield the edges with aluminium
foil. Turn the pieces over, when the
oven beeps.
This programme is suitable for
meat such as steaks, chops or
minced meat, chicken pieces,
whole chicken or fish fillets.
button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps half way through
defrosting to remind you to turn the food over.
 Press button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 9 for further details.
14
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 14
2011-02-12
1:13:27
USING THE MEMORY FEATURE
SWITCHING THE BEEPER OFF
If you often cook or reheat the same types of dishes, you can store the
cooking times and power levels in the oven’s memory, so that you do not
have to reset them each order.
You can store two different setting.
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the ( ) and ( ) buttons at the same time.
Result :
 The following indication is displayed.
1. To programme
the...
First setting
Second setting
Then press the
button
 The oven will not beep each time you press a button.
2. To switch the beeper back on, press the ( ) and ( )
buttons again at the same time.
Once (Display is P1)
Twice (Display is P2)
ENGLISH
Storing the settings.
Result :
2. Set your cooking programme as usual (cooking time
and power level) see if necessary.
 The following indication is displayed.
 The oven operates with the beeper on again.
3. Press the ( ) button.
Result :
USING THE CHILD LOCK FEATURE
Your setting are now stored in the
oven’s memory.
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
Using the settings.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. To select the...
First setting
Second setting
1. Press the Child Lock ( ) button for one second.
Then press the
button
Result :
 The oven is locked (no functions can
be selected).
Once (Display is P1)
Twice (Display is P2)
2. Press the ( ) button.
Result :
 The display shows “L”.
The food is cooked as requested.
2. To unlock the oven, press the Child Lock ( ) button
for one second.
Result :
The oven can be used normally.
15
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 15
2011-02-12
1:13:27
ENGLISH
COOKWARE GUIDE
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too
much foil is used.
✓
Do not preheat for more than
eight minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged
in these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties
✗
Paper
• Plates, cups,
napkins and kitchen
paper
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use
melamine plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
Plastic
Fast-food packaging
• Freezer bags
Wax or grease-proof
paper
Glassware
• Oven-to-table ware
Comments
Metal
Comments
Browning plate
Microwavesafe
✓
✓✗
✗
✓✗
✓
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with a
fork, if necessary.
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
16
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 16
2011-02-12
1:13:27
STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to
prevent grease and food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and roller rings
A few simple precautions should be taken when storing or having your
microwave oven serviced.
The oven must not be used if the door or door seals are damaged:
• Broken hinge
• Deteriorated seals
• Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician should perform repair.
Always ensure that the door seals are clean and the door closes
properly.
Never remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and
needs servicing or you are in doubt about its condition:
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
ENGLISH
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
• Unplug it from the wall socket
• Contact the nearest after-sales service centre
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water.
Rinse and dry.
If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dust-free
place.
Reason : Dust and damp may adversely affect the working parts in the
oven.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller
ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup
of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at
maximum power.
This microwave oven is not intended for commercial use.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
Do not spill water in the vents. Never use any abrasive products or
chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to
ensure that no particles:
• Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
17
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 17
2011-02-12
1:13:27
TECHNICAL SPECIFICATIONS
NOTE
ENGLISH
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
Model
ME86V , MW86V
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
12 kg approx
18
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 18
2011-02-12
1:13:28
NOTE
NOTE
ENGLISH
19
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 19
2011-02-12
1:13:28
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
only from landline,
local network Romtelecom
- local tariff / 021 206 01 10 for landline
and mobile,
normal tariff
SERBIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Code No.: DE68-03936C
ME86V_XEO_03936C-EN.indd 20
2011-02-12
1:13:28
Download PDF

advertising