Samsung | GE82Y-S | Samsung GE82Y-S Používateľská príručka

nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGXGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
MIKROVLNNÁ RÚRA
Návod na použitie a tipy pre úpravu pokrmov
GE82Y / GE82YT
Údaje o varení a pečení sú informatívne.
Produkt je určený pre použitie v domácnosti.
Záručné podmienky strácajú svoju platnost’, ak sa zariadenie
používa na iné účely ako na domáce, napr.
priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri
obchodných aktivitách.
“Stručný” prehľad............................................................................. 2
Mikrovlnná rúra................................................................................ 2
Ovládací panel ................................................................................ 3
Príslušenstvo................................................................................... 4
Používanie tohto návodu................................................................. 4
Bezpečnostné upozornenia............................................................. 5
Inštalácia mikrovlnnej rúry............................................................... 6
Nastavenie času.............................................................................. 6
Ako mikrovlnná rúra funguje ........................................................... 7
Overenie správnej činnosti mikrovlnnej rúry ................................... 7
Ako postupova˙ v prípade pochybností alebo problémov ............... 8
Varenie/Ohrev ................................................................................. 8
Úrovne výkonu ................................................................................ 8
Zastavenie varenia .......................................................................... 9
Nastavenie času varenia ................................................................ 9
Manuálne rozmrazovanie jedla ....................................................... 9
Používanie funkcie automatického rozmrazovania....................... 10
Nastavenia automatického rozmrazovania ................................... 10
Používanie smažiacej platne (iba pri GE82YT) ............................ 10
Nastavenie smažiacej platne (GE82YT) ....................................... 11
Nastavenie polohy výhrevného telesa .......................................... 12
Výber príslušenstva....................................................................... 12
Grilovanie ...................................................................................... 13
Kombinácia mikrovlnného varenia a grilovania............................. 13
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry.................................................... 14
Tipy pre úpravu pokrmov .............................................................. 15
Čistenie mikrovlnnej rúry ............................................................... 22
Skladovanie a údržba mikrovlnnej rúry ......................................... 23
Technické údaje ............................................................................ 23
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGYGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
“Stručný” prehľad
SK
Mikrovlnná rúra
Ak chcete nieèo uvariÿ
1. Položte pokrm do rúry.
Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU nastavte
úroveň ohrevu.
VENTILAČNÉ OTVORY
RUKOVÄ DVIEROK
SVETLO
GRIL
OTOČNÝ
OVLÁDAČ
TIME/WEIGHT
2. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
) nastavte dobu
varenia.
Výsledok: Varenie začne po cca dvoch sekundách.
Ak chcete automaticky rozmraziÿ jedlo
1. Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VýKONU nastavte
symbol AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA (
).
2. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
) nastavte
hmotnos˙ jedla.
Výsledok: Varenie začne po cca dvoch sekundách.
DVIERKA
ZÁPADKY
DVIEROK
Ak chcete nastaviÿ dobu varenia
Ponechajte potravinu v rúre.
Otočte ovládač TIME/WEIGHT (
čas.
) na požadovaný
Ak chcete jedlo grilovaÿ
1. Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU nastavte
symbol Grilu ( ).
2. Otočte ovládač TIME/WEIGHT (
) na požadovaný
čas.
Výsledok: Varenie začne po cca dvoch sekundách.
2
SPOJKA
OTOČNÝ TANIER
UZATVÁRACÍ
MECHANIZMUS
DVIEROK
OTOČNÝ PRSTENEC
OTOČNÝ
OVLÁDAČ
NASTAVENIA
VÝKONU
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGZGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Ovládací panel
Model : GE82Y
Model : GE82YT
1
1
6
6
2
2
3
3
4
7
4
7
8
8
5
5
1. DISPLEJ
2. OTOČNÝ OVLÁDAČ TIME/
WEIGHT (ČAS/HMOTNOS )
3. MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE
4. OTOČNÝ OVLÁDAČ
NASTAVENIA VÝKONU
SK
5. KOMBI (Mikrovlny + Gril)
6. TLAČIDLO NASTAVENIE
HODÍN
7. AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVANIE
8. GRIL
1. DISPLEJ
2. OTOČNÝ OVLÁDAČ TIME/
WEIGHT (ČAS/HMOTNOS )
3. MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE
4. OTOČNÝ OVLÁDAČ
NASTAVENIA VÝKONU
3
5. KOMBI (Mikrovlny + Gril)
6. TLAČIDLO NASTAVENIE HODÍN
7. AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVANIE
8. GRIL
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒG[GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
SK
Príslušenstvo
Používanie tohto návodu
Pod¾a konkrétneho modelu sa s rúrou dodáva aj rôzne príslušenstvo
vhodné na rôzne použitie.
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru SAMSUNG. Tento návod
obsahuje cenné informácie o príprave pokrmov v tejto mikrovlnnej
rúre:
• Bezpeènostné upozornenia
• Príslušenstvo a vhodné nádoby do mikrovlnnej rúry
• Užitoèné tipy oh¾adom varenia
Vnútri balenia nájdete struèný preh¾ad popisujúci štyri základné
postupy varenia:
• Varenie
• Rozmrazovanie
• Grilovanie
• Predåženie èasu varenia
Na zaèiatku návodu sú obrázky zariadenia a ovládacieho panela, takže
všetky prvky jednoducho nájdete.
1. Spojka, umiestnená nad hriadeľom motora v základni
mikrovlnnej rúry.
Účel:
Spojka otáča otočný tanier.
2. Otočný prstenec sa umiestni do stredu mikrovlnnej rúry.
Otočný prstenec je podložkou pre otočný
Účel:
tanier.
3. Otočný tanier sa umiestni na otočný prstenec tak, aby
výčnelok v strede zapadol do hnacieho člena.
Účel:
Otočný tanier slúži ako hlavná podložka pre
varnú nádobu; za účelom čistenia ho môžete
jednoducho vybra˙.
4. Kovový podstavec sa umiestni na otočný tanier.
Účel:
Kovový podstavec môžete používa˙ pri
grilovaní a kombinovanom varení.
5. Smažiaca platňa (len GE82YT), viď str. 10.
Účel:
Smažiacu platňu používajte v režimoch
mikrovlnného alebo kombinovaného varenia
s grilom na estetické prepečenie povrchu
pokrmu dohneda. Je vhodná na prepečenie
cesta pizze alebo cestovín dochrumkava.
Dôležité
Poznámka
Upozornenie
Otoči˙
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE
MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU
MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobit’ nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládat’ rúru s otvorenými dvierkami,
upravovat’ bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo
čokoľvek vkladat’ do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte,
aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch
tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté
tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou
suchou handričkou.
(c) Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášt’ dôležité, aby sa
dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (ohnuté)
(2) pántov dvierok (rozbité alebo uvoľnené)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d) Rúru nemôže nastavovat’ ani opravovat’ ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
Mikrovlnnú rúru NIKDY nepoužívajte bez otočného taniera
a otočného prstenca.
4
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒG\GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Bezpeènostné upozornenia
•
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry VŽDY používajte chňapky, aby ste
predišli neúmyselnému popáleniu.
• NEDOTÝKAJTE sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa
rúra neschladí.
• Siet’ový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a siet’ový kábel
uchovávajte mimo ohrievaných povrchov. Neprevádzkujte toto zariadenie, ak
má poškodený siet’ový kábel alebo zástrčku.
• Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenost’ rúk.
Dôvod: Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobit’ obarenie.
• Počas prevádzky môžete počut’ praskanie (hlavne v prípade prepnutia do
režimu rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického napájania.
• NESPÚŠ AJTE mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Z bezpečnostných dôvodov
sa automaticky odpojí napájanie. Rúru môžete normálne prevádzkovat’ po
30 minútach bez činnosti. Počas celej doby je dobré nechat’ v rúre pohárik s
vodou. Voda absorbuje mikrovlnnú energiu, ak sa rúra omylom spustí.
• Mikrovlnná rúra sa nemôže umiestnit’ do skrinky.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE
BUDÚCE POUŽITIE.
Pred varením jedla alebo kvapalín v mikrovlnnej rúre overte, či sa
vykonali nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
•
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre mikrovlnné rúry.
NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby, obedné súpravy so zlatými alebo
striebornými ozdobami, grilovacie ihly, vidličky atď.
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnút’ elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže
následne poškodit’ rúru.
• Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, dávajte
pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.
• Malé množstvá jedla vyžadujú kratšie časy varenia alebo ohrievania.
Umožnenie normálnych časov môže spôsobit’ ich prehriatie alebo zhorenie.
• Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte zatvorené
dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
• Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobit’ oneskorené vyvretie, preto
musíte dávat’ pozor, keď manipulujete s nádobou.
Aby sa zabránilo v tejto situácii,po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti
aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnat’ teplota.
Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
* ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
* zakryte ho čistým suchým kusom látky,
* nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo plet’ové mlieka.
• NIKDY nádobu nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je širšia
pri hornom okraji ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny cez okraj.
Fľašky s úzkymi hrdlami môžu v prípade prehriatia vybuchnút’.
NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade
prehriatia môže fľaška vybuchnút’.
• Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešat’
alebo zatriast’ a teplota sa musí skontrolovat’ pred konzumáciou, aby sa
predchádzalo popáleninám.
• Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievat’ v
mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnút’, a to dokonca aj po skončení
mikrovlnného ohrievania. Tiež neohrievajte vzduchotesné alebo vákuovo
uzatvorené fľašky, poháriky, nádoby, orechy v škrupinách, paradajky atď.
• Rúra sa musí pravidelne čistit’ a musia sa z nej odstraňovat’ akékoľvek zvyšky
jedál.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’ životnost’ zariadenia a
pravdepodobne mat’ za následok nebezpečnú situáciu.
• NEZAKRÝVAJTE ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa
vznietit’, pretože sa z rúry odsáva horúci vzduch. Rúra sa môže prehriat’ a
automaticky sa vypnút’. Nefunkčná bude až pokým sa dostatočne neochladí.
DÔLEŽITÉ
•
•
•
•
•
Vašim det’om nemôžete NIKDY dovolit’ používat’ alebo sa hrat’ s mikrovlnnou
rúrou. Tiež ich nemôžete nechat’ bez dozoru v blízkosti zapnutej mikrovlnnej rúry.
Zaujímavé predmety pre deti nemôžete skladovat’ alebo skrývat’ rovno nad rúrou.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami,
prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude
dozerat’ alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost’.
Deti by mali byt’ pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrat’ so zariadením.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byt’ opatrní, aby ste sa
nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové stierky,
aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabat’ povrch, čo môže
mat’ za následok rozbitie skla. (ak je súčast’ou výbavy)
VAROVANIE:
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používat’ dovtedy,
kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE:
Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis alebo
opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením
sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE:
Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievat’ v uzatvorených nádobách, pretože
môžu vybuchnút’.
VAROVANIE:
Det’om dovoľte používat’ mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali
dostatočné pokyny na to, aby vedeli používat’ rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
VAROVANIE:
Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom režime, deti môžu používat’ rúru
výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli vytváraným teplotám.
VAROVANIE:
Prístupné časti sa môžu počas používania zahriat’. Nedovoľte prístup malých detí.
• Z bezpečnostných dôvodov nečistite spotrebič prúdovou tryskou alebo
čističom pod vysokým tlakom.
5
SK
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒG]GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
SK
Inštalácia mikrovlnnej rúry
Nastavenie času
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch
musí byt’ dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnost’ rúry.
Mikrovlnná rúra disponuje vstavanými hodinami. Èas je možné
zobraziÿ v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte. Èas je
potrebné nastaviÿ:
• Po nainštalovaní zariadenia
• Po výpadku elektrickej energie
20cm
nad
85cm od
podlahy
10cm
za
10cm po
bokoch
1. Keď inštalujte svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru
za rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou.
1. Pre zobrazenie
času v...
2. Zo zariadenia vyberte všetky obalové materiály.
Umiestnite otočný krúžok a otočný tanier.
Skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča.
Stlačte
tlačidlo (
24-hodinovom formáte
12-hodinovom formáte
3. Toto zariadenie musí by˙ umiestnené tak, aby bol
zabezpečený jednoduchý prístup k sie˙ovej šnúre.
Nezabudnite upravi˙ nastavenie času pri zmene letného a zimného času.
Jedenkrát
Dvakrát
2. Otočením ovládača TIME/WEIGHT (
hodinu.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymenit’ za špeciálny kábel
alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho servisného
technika.
Pre vašu osobnú bezpečnost’ zapojte kábel do trojkolíkovej
230 voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak je
poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa vymenit’ za
špeciálny kábel.
3. Stlačte tlačidlo
5. Stlačte tlačidlo
6
) nastavte
.
4. Otočením ovládača TIME/WEIGHT (
minútu.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako
napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavat’
technické údaje siet’ového napájania rúry a akýkoľvek použitý
predlžovací kábel musí dosahovat’ rovnaký štandard ako siet’ový
kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry
utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
)..
.
) nastavte
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒG^GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Ako mikrovlnná rúra funguje
Overenie správnej činnosti mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné žiarenie je tvorené elektromagnetickým žiarením
s vysokofrekvenèným vlnením; tieto vlny prenikajú do jedla z každého
smeru a ohrievajú molekuly vody, tukov a cukrov. Takto sa potravina
uvarí alebo ohreje bez zmeny formy alebo farby.
Mikrovlnnú rúru môžete používaÿ na:
• Rozmrazovanie (manuálne a automatické)
• Varenie
• Ohrev
Princíp varenia
Nasledovným jednoduchým postupom overíte správnu èinnosÿ
SK
mikrovlnnej rúry.
Potiahnutím za rukoväÿ na pravej strane dvierok otvorte dvierka. Na
otoèný tanier položte sklenený pohár s vodou. Potom zatvorte dvierka.
1. Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU nastavte
maximálnu úroveň výkonu.
2. Otáčaním ovládača TIMER/WEIGHT (
) nastavte čas
4 až 5 minút.
Výsledok: Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáča˙.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
1. Mikrovlnné žiarenie generované magnetrónom sa
distribuuje rovnomerne, keďže sa jedlo otáča na
otočnom tanieri. Potravina sa tak uvarí rovnomerne.
2. Potravina absorbuje mikrovlnné žiarenie až do hĺbky
2,5 cm. Varenie potom pokračuje, pretože sa teplo
rozširuje v potravine ďalej do hĺbky.
3. Čas varenia závisí od použitého receptu a vlastností
potraviny:
• Množstvo a hustota
• Obsah vody
• Počiatočná teplota (zmrazená alebo chladená
potravina)
Keďže sa vnútro potraviny varí šírením tepla v potravine, varenie
pokračuje aj po vybratí potraviny z rúry. Časy odstátia udávané
v receptoch a tomto návode je preto potrebné dodržiava˙, aby sa
zabezpečilo:
• Rovnomerné uvarenie potraviny aj v jej strede
• Uvarenie rovnakou teplotou v celej potravine
7
Rúra musí by˙ zapojená do vhodnej elektrickej zásuvky. V rúre musí by˙
osadený otočný tanier. Ak je nastavený iný než maximálny výkon,
zovretie vody bude trva˙ dlhšie.
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒG_GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Ako postupova˙ v prípade pochybností alebo
problémov
Varenie/Ohrev
Nasledovný postup popisuje, ako ohrievaÿ alebo variÿ jedlo. Keï
nechávate zariadenie bez dozoru, VŽDY najskôr skontrolujte
nastavenia ohrevu.
Vložte potravinu do stredu otoèného taniera. Potom zatvorte dvierka.
SK
Ak sa vyskytne problém, ktorý je uvedený nižšie, pokúste sa ho
odstrániÿ niektorým z nasledujúcich spôsobov.
Bežný jav.
• Kondenzácia vo vnútri zariadenia
• Prúd vzduchu okolo dvierok a okolo zariadenia
• Svetelné odrazy okolo dvierok a okolo zariadenia
• Para unikajúca popri dvierkach alebo z vetracích otvorov.
Zariadenie nezačne pracova˙, keď otočíte ovládač TIME/WEIGHT (
• Sú dvierka správne zatvorené?
1. Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU nastavte
maximálnu úroveň výkonu.
(MAXIMÁLNY VÝKON: 850 W)
2. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
) nastavte
požadovaný čas.
Výsledok: Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáča˙.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
).
Jedlo sa vôbec neohrieva
• Nastavili ste správne čas?
• Sú dvierka správne zatvorené?
• Nepre˙ažili ste elektrickú sie˙ a nevypadli poistky alebo istič?
Jedlo sa ohrieva na príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu
• Je nastavený správny čas ohrevu pre dané jedlo?
• Je nastavená správna úroveň výkonu?
Vo vnútri zariadenia sa vyskytuje iskrenie, praskanie alebo elektrický oblúk
• Nepoužili ste nádobu s kovovou povrchovou úpravou?
• Nenechali ste vo vnútri zariadenia vidličku alebo iný kovový predmet?
• Nie je alobal príliš blízko vnútorných stien?
Úrovne výkonu
Môžete si vybraÿ ktorúko¾vek z uvedených úrovní výkonu.
Úroveň výkonu
Zariadenie spôsobuje interferencie s rádiovým alebo televíznym signálom
• Keď je zariadenie v prevádzke, môže sa vyskytnú˙ slabá interferencia
s rádiovým alebo televíznym signálom. Je to bežný jav. Riešenie:
Umiestnite zariadenie ďalej od rádia, TVP alebo antény.
• Ak interferencia zasiahne mikroprocesor zariadenia, môže dôjs˙
k resetovaniu displeja. Odpojte sie˙ovú šnúru a znova ju zapojte.
Nastavte znova správny čas.
Mikrovlnnú rúru neuvádzajte do činnosti v prípade, že je prázdna.
Úroveň výkonu je možné kedykoľvek počas prevádzky zmeni˙ otáčaním
OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU.
Výkon
MV (MW)
VYSOKÁ
STREDNE VYSOKÁ
STREDNÁ
NIŽŠIA STREDNÁ
MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE (
AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE
(
)
NÍZKA / UDRŽA TEPLO
GRIL
KOMBI I (
)
KOMBI II (
)
KOMBI III (
)
Ak problém pretrváva aj po vykonaní uvedených riešení, kontaktujte
predajcu alebo autorizovaný servis Samsung.
8
)
GRIL
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, čas varenia musí by˙ kratší.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, čas varenia musí by˙ dlhší.
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒG`GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Zastavenie varenia
Manuálne rozmrazovanie jedla
Varenie môžete zastaviÿ kedyko¾vek, takže je možné skontrolovaÿ
jedlo.
Funkcia manuálneho rozmrazovania umožòuje rozmrazovaÿ mäso,
hydinu, ryby.
Najskôr položte zmrazené jedlo do stredu otoèného taniera. Potom
zatvorte dvierka.
1. Ak chcete ohrev dočasne pozastavi˙;
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa pozastaví. Ak chcete varenie
obnovi˙, zatvorte dvierka.
2. Ak chcete varenie úplne zastavi˙;
Otočte ovládač TIME/WEIGHT (
Zobrazí sa “: 0 “.
1. Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU nastavte
symbol Manuálneho rozmrazovania (
).
) vľavo.
Nastavenie èasu varenia
Čas varenia nastavte otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
).
Ak chcete čas varenia predĺži˙ alebo skráti˙ počas samotného
varenia, otočte otočný ovládač doprava alebo doľava.
9
) na požadovaný čas.
2. Otočte ovládač TIME/WEIGHT (
Výsledok: Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáča˙.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.
Ak chcete rozmrazi˙ jedlo manuálne, zvoľte funkciu manuálneho
rozmrazovania a úroveň výkonu 180 W. Podrobnosti o manuálnom
rozmrazovaní a dobe rozmrazovania pozri na str. 19.
SK
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGXWGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
SK
Používanie funkcie automatického rozmrazovania
Používanie smažiacej platne (iba pri GE82YT)
Funkcia automatického rozmrazovania umožòuje rozmrazovaÿ mäso,
hydinu, ryby.
Najskôr položte zmrazené jedlo do stredu otoèného taniera. Potom
zatvorte dvierka.
Mikrovlnná rúra Samsung sa dodáva so smažiacou platòou a ïalším
príslušenstvom.
Smažiaca platòa umožòuje estetické prepeèenie povrchu potraviny
dohneda nielen na vrchnej èasti grilom, ale aj na spodnej èasti, vïaka
vysokej teplote smažiacej platne.
Nieko¾ko pokrmov, ktoré môžete pripraviÿ na smažiacej platni, je
uvedených v tabu¾ke (viï ïalšia strana).
Smažiacu platòu je tiež možné využiÿ na slaninu, vajcia, klobásy atï.
1. Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU nastavte
symbol Automatického Rozmrazovania (
).
1. Umiestnite smažiacu platňu priamo na otočný tanier
a predhrejte ju na najvyššom stupni kombinácie mikrovlnygril [600W+Gril (
)] podľa pokynov a časov v tabuľke.
2. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
) nastavte
hmotnos˙ jedla.
Výsledok: Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáča˙.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Pri manipulácii so smažiacou platňou vždy
používajte rukavice, pretože bude veľmi horúca.
2. Ak pripravujte jedlo ako slanina a vajcia, aby sa získal
hnedastý povrch jedla, potrite platňu olejom.
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.
Nastavenia automatického rozmrazovania
Povrch smažiacej platne z teflónu, ktorý nie je
odolný voči poškrabaniu. Na platni nikdy nič
nekrájajte.
Aby ste predišli vzniku škrabancov na povrchu
smažiacej platne, použite plastové príslušenstvo
alebo pred rezaním dajte potraviny preč z platne.
3. Položte pokrm na smažiacu platňu.
Pred rozmrazovaním odstráòte z jedla všetky obaly.
Položte zmrazené jedlo na otoèný tanier.
Keï zariadenie zapípa, jedlo otoète.
Po dokonèení automatického rozmrazovania nechajte jedlo odstáÿ
zodpovedajúci èas.
Potravina
Porcia
Mäso
Hydina
Ryby
200-1500 g 20-60 min.
200-1500 g 20-60 min.
200-1500 g 20-50 min.
Na smažiacu platňu neklaďte žiadne teplu
neodolné nádoby (napr. plastový riad).
Smažiacu platňu nikdy nevkladajte do rúry bez
vloženého otočného taniera.
4. Položte smažiacu platňu na kovový podstavec (alebo
otočný tanier) v rúre.
Čas odstátia Odporúčania
Prikryte okraje alobalom.
Keď zariadenie zapípa, jedlo otočte.
10
5. Nastavte čas varenia a úroveň výkonu.
Pozri tabuľku na ďalšej strane.
Čistenie smažiacej platne
Smažiacu platňu čistite teplou vodou a čistiacim prostriedkom
a opláchnite čistou vodou.
Nepoužívajte drsné kefy ani drsné špongie. Môže sa poškodi˙ povrch
platne.
Prosím nezabudnite
Smažiaca platňa nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGXXGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Nastavenie smažiacej platne (GE82YT)
Odporúèame predhriaÿ smažiacu platòu priamo na otoènom tanieri.
Predhrejte smažiacu platòu pomocou funkcie 600W + Gril( )
a postupujte pod¾a nastavení èasu a pokynov v tabu¾ke.
Potravina
Porcia
Čas
Výkon
predhriatia
Čas
varenia
Odporúčania
Slanina
4 kúsky
(80 g)
3 min.
600W
+
GRIL
3,5-4
min.
Predhrejte smažiacu platňu.
Plátky položte vodorovne
vedľa seba na smažiacu
platňu. Smažiacu platňu
položte na podstavec.
200 g
(2 ks)
3 min.
450W
+
GRIL
4,5-5
min.
Predhrejte smažiacu platňu.
Nakrájajte paradajky na
polovice.
Na vrch položte syr. Položte
ich dookola na smažiacu
platňu. Smažiacu platňu
položte na podstavec.
Grilované
paradajky
Fašírka
2 ks
(zmrazená) (125 g)
3 min.
600W
+
GRIL
7-7,5
min.
450W
+
GRIL
8-9 min. Predhrejte smažiacu platňu.
Jednu bagetu položte do
stredu smažiacej platne
a 2 vedľa nej z každej
strany. Položte smažiacu
platňu na podstavec.
Pizza
300-350 g 4 min.
(zmrazená)
600W
+
GRIL
9-10
min.
600W
+
GRIL
5-6 min. Predhrejte smažiacu platňu.
Zemiaky nakrájajte na
8-9 min. polovice.
Položte ich na smažiacu
platňu odrezanou stranou
smerom nadol. Položte ich
dookola. Položte platňu na
podstavec.
4 min.
Rybacie
150 g
prsty
(5 kusov)
(zmrazené) 300 g
(10 kusov)
600W
+
GRIL
7-8 min. Predhrejte smažiacu platňu.
Platňu potrite 1 polievkovou
lyžicou oleja.
9-10
Rybacie prsty umiestnite do
min.
kruhu na smažiacu platňu.
Po 4 min. (5 ks) alebo po
6 min. (10 ks) obrá˙te.
Kuracie
125 g
prsty
(zmrazené) 250 g
600W
+
GRIL
5-5,5
min.
250 g
500 g
4 min.
7,5-8
min.
Predhrejte smažiacu platňu.
Karbonátky umiestnite do
kruhu na smažiacu platňu.
Smažiacu platňu položte na
podstavec.
Po 4-5 minútach ich obrá˙te.
Bagety
200-250 g 4 min.
(zmrazené) (2 ks)
3 min.
Pečené
zemiaky
Pizza
(studená)
Predhrejte smažiacu platňu.
Zmrazenú pizzu položte na
smažiacu platňu. Smažiacu
platňu položte na
podstavec.
11
300-350 g 4 min.
450W
+
GRIL
6,5-7,5
min.
Predhrejte smažiacu platňu.
Platňu potrite 1 polievkovou
lyžicou oleja.
Položte kuracie prsty na
platňu. Smažiacu platňu
položte na podstavec.
Otočte ich po 3 (125 g)
alebo po 5 minútach (250 g).
Predhrejte smažiacu platňu.
Chladenú pizzu položte na
platňu.
Smažiacu platňu položte na
podstavec.
SK
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGXYGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
SK
Nastavenie polohy výhrevného telesa
Výber príslušenstva
Výhrevné teleso sa používa pri grilovaní. Môže byÿ len v jednej polohe.
Je treba tiež uviesÿ, kedy má byÿ teleso vo zvislej polohe.
• Vodorovná poloha pre grilovanie alebo kombinované
mikrovlnné varenie s grilom
Používajte riad urèený na používanie v mikrovlnnej rúre; nepoužívajte
plastový riad, papierové poháre, servítky atï.
Ak chcete zvoli˙ kombinované varenie (grilovanie a mikrovlnné
varenie), používajte len nádoby vhodné na použitie v mikrovlnnej
aj bežnej rúre. Kovový riad alebo nástroje môžu poškodi˙ rúru.
Polohu výhrevného telesa meňte len vtedy, keď je vychladnuté.
Pri umiestňovaní do zvislej polohy neaplikujte nadmernú silu.
Pre nastavenie výhrevného Vykonajte...
telesa do...
Zvislej polohy (gril alebo
kombinácia mikrovlny +
gril)
Potiahnite výhrevné teleso
nadol.
Pritlačte ho smerom
k zadnej stene tak, aby
s ňou bolo rovnobežné.
Pri čistení vrchných častí vo vnútri zariadenia, je možné
sklopi˙ výhrevné teleso o 45° a vyčisti˙ ho.
12
Podrobnosti o vhodnom riade a náradí pozri v časti Vhodný riad
do mikrovlnnej rúry na str. 14.
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGXZGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Grilovanie
Kombinácia mikrovlnného varenia a grilovania
Gril umožní rýchlo zapiecÿ a dohneda upiecÿ pokrm bez používania
mikrovlnnej energie. Na grilovanie sa s rúrou dodáva grilovací
podstavec.
Aby ste uvarili rýchlo a pekne do hneda, môžete skombinovaÿ
mikrovlnné varenie s grilovaním.
1. Nastavením ovládača nastavenia výkonu na symbol grilu
(
) a nastavením ovládača TIMER/WEIGHT (
) na
požadovaný čas predhrejte gril na požadovanú teplotu.
2. Otvorte dvierka. Položte pokrm na podstavec, ktorý potom
položíte na otočný tanier. Zatvorte dvierka.
1. Presvedčite sa, či je výhrevné teleso v horizontálnej
pozícii; podrobnosti viď str. 12.
3. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
) nastavte čas.
Výsledok: Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáča˙.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
2. Otvorte dvierka rúry. Položte pokrm na podstavec, ktorý
potom položíte na otočný tanier. Zatvorte dvierka.
3. Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU nastavte
požadovanú úroveň výkonu (
,
,
).
Neobávajte sa, ak sa výhrevné teleso počas grilovania vypína a zapína.
Zariadenie je vybavené systémom proti prehrievaniu.
VŽDY používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie aj varenie
v bežnej rúre. Ideálny je sklenený a keramický riad, pretože umožní
rovnomerné prenikanie mikrovĺn do potraviny.
Pri manipulácii s riadom VŽDY používajte rukavice, pretože riad bude
veľmi horúci.
4. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
) nastavte
požadovaný čas.
Výsledok: Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáča˙.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Pri manipulácii s riadom vždy používajte rukavice, pretože riad bude
veľmi horúci.
Skontrolujte, či je výhrevné teleso vo vodorovnej pozícii.
13
Maximálny výkon pri kombinovanom mikrovlnnom varení a grilovaní je
600 W.
SK
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGX[GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry
SK
Ak sa má jedlo v mikrovlnnej rúre zohriaÿ, mikrovlnné žiarenie musí
cez jedlo prechádzaÿ bez toho, aby bolo odrážané alebo pohlcované
použitým riadom.
Pri výbere riadu buïte obozretný. Ak je riad vhodný do mikrovlnnej
rúry, netreba sa obávaÿ.
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené rôzne typy riadu a spôsob, ako ho
v mikrovlnnej rúre používaÿ.
Riad
Vhodný do Poznámky
mikrovlnnej
rúry
Alobal
Porcelán a kamenina
Porcelán, keramika, glazovaná kamenina
a jemný porcelán sú vhodné, ak nie sú
ozdobené kovovými ornamentmi.
Jednorazové polyesterové
a papierové taniere
Niektoré mrazené potraviny sú balené
v týchto materiáloch.
Je možné ich použi˙ na mierny ohrev.
Pri prehriatí sa polystyrén môže roztopi˙.
Môžu sa vznieti˙.
•
•
Tenké sklo
•
Zaváraninové
poháre
Kovové nádoby
• Riad
• Kovové sponky
a uzávery
Plasty
• Tégliky
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Papierové alebo
novinové vrecká
Recyklovaný
papier alebo
kovové ozdoby
Papier
• Taniere, poháre,
servítky a papier
na pečenie
• Recyklovaný
papier
•
Žiaruvzdorné sklo
Je možné ho použi˙ v malých
množstvách na ochranu plôch pred
prehriatím alebo prevarením. Iskrenie
alebo oblúk sa môže vyskytnú˙ v prípade,
že je alobal príliš blízko stien zariadenia,
alebo je ho použité veľké množstvo.
Doska na zhnednutie
(opečenie)
Balené jedlá rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
poháre a obaly
Sklo
•
Môžu spôsobi˙ iskrenie alebo vznietenie.
Je možné ich použi˙ na krátky mierny
ohrev. Použite ich aj na pohltenie
nadbytočnej vlhkosti.
Môže spôsobi˙ iskrenie alebo oblúk.
Potravinárska fólia
•
Vrecká na
mrazenie potravín
:Odporúčané
:Používa˙ opatrne
:Nie je bezpečné
14
•
Voskový papier alebo
papier na pečenie (mastný)
Môže spôsobi˙ iskrenie alebo oblúk.
Je vhodné, ak nie je ozdobené kovovými
ornamentmi.
Je možné ho použi˙ na mierny ohrev
jedla alebo nápojov. Pri náhlom ohriatí
môže tenké sklo prasknú˙.
Je potrebné odobra˙ veko. Je možné ich
použi˙ iba na mierny ohrev.
Je možné ich použi˙, ak sú teplu odolné.
Niektoré plasty sa pri vysokej teplote
deformujú alebo menia farbu.
Nepoužívajte melamínové plasty.
Je možné ju použi˙ na zachovanie
vlhkosti. Nemala by sa dotýka˙ jedla.
Jedlo je potrebné z mikrovlnnej rúry
vybera˙ opatrne kvôli unikajúcej horúcej
pare.
Je možné ich použi˙, ak sú varné
a určené pre použitie v rúrach. Nemali by
by˙ vzduchotesné. Ak je potrebné,
prepichnite ich vidličkou.
Je možné ho použi˙ na zachovanie
vlhkosti a ako ochranu proti
rozstrekovaniu.
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGX\GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Tipy pre úpravu pokrmov
MIKROVLNY
Tipy pre úpravu zmrazenej zeleniny
Mikrovlnné žiarenie preniká do jedla z každého smeru a ohrieva molekuly vody, tukov
a cukrov.
Žiarenie tieto molekuly rozkmitá. Rýchly pohyb molekúl veľmi rýchlo ohrieva jedlo.
Použite vhodnú sklenenú misu s krytom. Minimálne časy varenia pozri v tabuľke. Varte
zakryté. Vo varení môžete podľa vašich konkrétnych preferencií pokračova˙.
Počas varenia dvakrát premiešajte a jedenkrát po skončení varenia. Soľ, bylinky alebo
maslo pridajte až po varení. Počas odstátia zakryte.
VARENIE
Potravina
Nádoby vhodné pre mikrovlnné varenie:
Aby bola účinnos˙ maximálna, nádoba musí prepúš˙a˙ mikrovlnné žiarenie do
potraviny. Mikrovlny sú odrážané kovom, napr. antikorom, hliníkom a meďou, prejdú
však cez keramiku, sklo, porcelán a plast a tiež papier a drevo. Jedlo preto nikdy
nevarte v kovových nádobách.
Špenát
150 g
600W 4,5-5,5
2-3
Pridajte 15 ml (1 lyžicu)
studenej vody.
Brokolica
300 g
600W
2-3
Pridajte 30 ml (2 lyžice)
studenej vody.
Hrach
300 g
600W 7,5-8,5
2-3
Pridajte 15 ml (1 lyžicu)
studenej vody.
Zelená fazuľka
300 g
600W
2-3
Pridajte 30 ml (2 lyžice)
studenej vody.
Potraviny vhodné pre mikrovlnné varenie:
Pre mikrovlnné varenie sú vhodné rôzne druhy potravín vrátane čerstvej/mrazenej
zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, strukovín, rýb a mäsa. V mikrovlnnej rúre tiež môžete
vari˙ omáčky, krémy, polievky, pudingy, zaváraniny a pod. Obecne povedané,
mikrovlnné varenie je ideálne pre všetky druhy potravín bežne pripravovaných na
klasickom sporáku. Rozpúš˙anie napr. masla alebo čokolády pozri v časti s tipmi,
technickými postupmi a radami.
Zakrývanie počas varenia
Zakrývanie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože sa odparuje voda vo forme
pary a prispieva tak k varnému procesu. Jedlo môžete zakrýva˙ rôznymi spôsobmi:
napr. keramickým tanierom, plastovým krytom alebo vhodnou fóliou.
Časy odstátia
Po dovarení je dôležité necha˙ jedlo odstá˙, aby sa teplota vo vnútri potraviny
vyrovnala.
15
Porcia Výkon Čas
(min.)
9-10
8-9
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Zeleninová zmes 300 g
(mrkva/hrach/
kukurica)
600W 7,5-8,5
2-3
Pridajte 15 ml (1 lyžicu)
studenej vody.
Zeleninová zmes 300 g
(čína)
600W
2-3
Pridajte 15 ml (1 lyžicu)
studenej vody.
8-9
SK
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGX]GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Tipy pre úpravu pokrmov (pokraèovanie)
SK
Tipy pre úpravu ryže a cestovín
Ryža:
Tipy pre úpravu čerstvej zeleniny
Použite vhodnú sklenenú misu s krytom. Pridajte 30 - 45 ml studenej vody (2-3 lyžice)
na každých 250 g, ak sa neodporúča iné množstvo - pozri tabuľku. Minimálne časy
varenia pozri v tabuľke. Varte zakryté. Vo varení môžete podľa vašich konkrétnych
preferencií pokračova˙. Počas varenia a po varení jedenkrát premiešajte. Soľ, bylinky
alebo maslo pridajte až po varení. Počas 3-minútového odstátia zakryte.
Použite veľkú sklenenú misu s krytom - ryža pri varení
zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté.
Po varení ešte pred odstátím premiešajte. Posoľte, ochu˙te
a pridajte maslo.
Poznámka: Ryža po dokončení varenia nemusí absorbova˙ úplne
všetku vodu.
Rada:
Cestoviny: Použite veľkú sklenenú misu. Pridajte horúcu vodu, štipku soli
a dobre premiešajte. Varte nezakryté.
Príležitostne počas varenia a po varení premiešajte. Počas
odstátia zakryte. Potom dôkladne oceďte.
Potravina
Biela ryža
(varená v pare)
Porcia
250 g
Výkon
850W
Čas (min.) Čas
odstátia
(min.)
16-17
5
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnaké kúsky. Čím sú kúsky
menšie, tým rýchlejšie sa uvaria.
Každú čerstvú zeleninu treba vari˙ pri maximálnom výkone (850 W).
Potravina
Porcia
Pokyny
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Brokolica
250 g
500 g
4-4,5
8-8,5
3
Pripravte rovnaké hlávky.
Rozmiestnite ich do stredu.
Ružičkový kel
250 g
5,5-6,5
3
Pridajte 60 - 75 ml (5 - 6 lyžíc) vody.
Mrkva
250 g
4,5-5
3
Mrkvu nakrájajte na rovnaké kúsky.
Karfiol
250 g
500 g
5-5,5
8,5-9
3
Pripravte rovnaké hlávky. Veľké
hlávky prekrojte na polovice.
Rozmiestnite ich do stredu.
Hnedá ryža
(varená v pare)
250 g
850W
21-22
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmes ryže
(ryža + divoká
ryža)
250 g
850W
17-18
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Cukina
250 g
3,5-4
3
Zmes zrna
(ryža + obilie)
250 g
850W
18-19
5
Pridajte 400 ml
studenej vody.
Cukinu nakrájajte na plátky. Pridajte
30 ml (2 lyžice) studenej vody alebo
hrudku masla. Varte do mäkka.
Baklažán
250 g
3,5-4
3
Baklažán nakrájajte na kúsky
a potrite 1 lyžicou citrónovej š˙avy.
Cestoviny
250 g
850W
11-12
5
Pridajte 1000 ml
horúcej vody.
Pór
250 g
4,5-5
3
Pór nakrájajte na plátky.
Huby
125 g
250 g
1,5-2
3-3,5
3
Pripravte malé celé huby, alebo ich
nakrájajte na plátky. Nepridávajte
vodu. Potrite citrónovou š˙avou.
Posoľte a okoreňte. Pred
podávaním oceďte.
Cibuľa
250 g
5,5-6
3
Cibuľu nakrájajte na plátky alebo na
polovice. Pridajte len 15 ml
(1 lyžicu) vody.
16
Paprika
250 g
4,5-5
3
Papriku nakrájajte na plátky.
Zemiaky
250 g
500 g
4-5
7,5-8,5
3
Odvážte ošúpané zemiaky
a nakrájajte ich na rovnaké polky
alebo štvrtiny.
Biela kapusta
250 g
5-5,5
3
Kapustu nakrájajte na malé kocky.
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGX^GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Tipy pre úpravu pokrmov (pokraèovanie)
OHREV
OHREV DETSKÝCH POKRMOV
Mikrovlnná rúra ohrieva jedlo rýchlejšie než bežná rúra a sporák.
Úrovne výkonu a časy ohrevu nastavte podľa tabuľky. Časy v tabuľke platia pre
tekutiny s izbovou teplotou cca +18 až +20°C alebo pre chladené potraviny s teplotou
cca +5 až +7°C.
Detské pokrmy:
Pokrm nalejte do hlbokého keramického taniera. Prikryte plastovým krytom. Po ohriatí
pokrm premiešajte! Pred podávaním nechajte pokrm asi 2-3 minúty odstá˙. Znova
premiešajte a skontrolujte teplotu. Odporúčané teploty pred podávaním: v rozsahu
30 - 40°C.
Vkladanie a zakrývanie
Neohrievajte veľké kusy ako napr. celé mäso - takto sa okraje jedla prevaria a vysušia,
kým vnútro ešte nebude zohriate. Ohrev malých kúskov je účinnejší.
DETSKÉ MLIEKO:
Nalejte mlieko do sterilizovanej kojeneckej fľaše. Ohrievajte nezakryté. Kojeneckú
fľašu nikdy neohrievajte s cumľom, v opačnom prípade môže fľaša pri prehriatí
explodova˙. Pred odstátím a pred podávaním dobre pretrepte! Pred podávaním mlieka
die˙a˙u vždy skontrolujte jeho teplotu. Odporúčané teploty pred podávaním: cca. 37°C.
Nastavenie výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa ohrievajú pri výkone 850 W a iné je potrebné ohrieva˙ pri
výkonoch 600 W, 450 W alebo len 300 W.
Pozri orientačnú tabuľku. Všeobecne je lepšie ohrieva˙ jedlo pri nižšom výkone, ak je
jedlo jemné, je ho veľa, alebo ak má tendenciu rýchlo sa zohria˙ (napr. mleté
potraviny).
Pre najlepšiu účinnos˙ počas ohrevu jedlo premiešajte alebo otočte. Pred podávaním
znova podľa možností premiešajte.
Pri ohrievaní nápojov a dojčenského jedla dbajte na zvýšenú opatrnos˙. Aby nedošlo
k nekontrolovanému varu a obareniu, pred ohrevom, počas ohrevu aj po ohreve je
nutné tekutinu premieša˙. Počas odstátia nechajte potravinu v rúre. Odporúčame do
nápoja vloži˙ plastovú alebo sklenenú lyžicu. Vyhnite sa prehriatiu (a následnému
znehodnoteniu) jedla.
Je lepšie nastavi˙ kratší čas a potom prípadne prida˙ ďalší čas ohrevu.
POZNÁMKA:
Pred podávaním potraviny die˙a˙u vždy skontrolujte jeho teplotu, aby nedošlo
k popáleniu.
Úrovne výkonu a časy ohrevu nastavte podľa tabuľky.
Čas ohrevu a odstátia
Pri prvom ohrievaní danej potraviny je vhodné poznači˙ si čas potrebný na jej ohriatie.
Hodí sa vám to pri ďalšom ohrievaní.
Vždy skontrolujte, či je jedlo zohriate aj vnútri.
Po ohreve nechajte jedlo odstá˙ - teplota sa musí vyrovna˙.
Odporúčaný čas odstátia po ohreve je 2-4 minúty, ak v prehľade nie je uvedené inak.
Pri ohrievaní nápojov a dojèenského jedla dbajte na zvýšenú
opatrnosÿ. Pozri tiež èasÿ s bezpeènostnými upozorneniami.
OHREV TEKUTÍN
Aby sa teploty vyrovnali, nechajte zohrievané potraviny po ukončení ohrevu minimálne
20 sekúnd odstá˙. Jedlo počas ohrievania podľa potreby občas premiešajte.
Premiešajte ho VŽDY aj na konci ohrevu. Aby sa predišlo utajenému varu a
prípadnému obareniu, je potrebné vloži˙ do nápoja plastovú alebo sklenenú lyžicu
a nápoj premieša˙ pred, počas a po ohrievaní.
17
SK
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGX_GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Tipy pre úpravu pokrmov (pokraèovanie)
SK
Ohrev detských pokrmov a mlieka
Ohrev tekutín a pokrmov
Úrovne výkonu a časy ohrevu nastavte podľa tabuľky.
Úrovne výkonu a časy ohrevu nastavte podľa tabuľky.
Potravina
Potravina
Detské
pokrmy
(zelenina +
mäso)
Detská kaša
(vločky +
mlieko +
ovocie)
Detské
mlieko
Porcia
Výkon
190 g
600W
190 g
100 ml
200 ml
600W
300W
Čas
30 s
20 s
30-40 s
50 s až
1 min.
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
2-3
2-3
2-3
Pokrm nalejte do hlbokého
keramického taniera. Varte
zakryté. Po varení
premiešajte. Nechajte
odstá˙ v dĺžke 2 - 3 minút.
Pred podávaním dobre
premiešajte a skontrolujte
teplotu.
Pokrm nalejte do hlbokého
keramického taniera. Varte
zakryté. Po varení
premiešajte. Nechajte
odstá˙ v dĺžke 2 - 3 minút.
Pred podávaním dobre
premiešajte a skontrolujte
teplotu.
Dobre premiešajte alebo
pretrepte a nalejte do
sterilizovanej sklenenej
fľaše. Vložte do stredu
otočného taniera. Varte
nezakryté. Dobre pretrepte
a nechajte odstá˙ minimálne
3 minúty. Pred podávaním
dobre pretrepte
a skontrolujte teplotu.
18
Porcia
Výkon Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Nápoje (káva, 150 ml 850W 1-1,5
mlieko, čaj,
(1 šálka)
voda s
250 ml
1,5 -2
izbovou
(1 džbán)
teplotou)
1-2
Nalejte do keramickej šálky
a ohrievajte nezakryté. Šálku
(150 ml) alebo džbán (250 ml)
umiestnite do stredu otočného
taniera. Pred a po odstátí
v rúre dobre premiešajte.
Polievka
(chladená)
250 g
850W
3-3,5
2-3
Nalejte do hlbokého
keramického taniera.
Prikryte plastovým krytom.
Po ohreve dobre premiešajte.
Pred podávaním znova
dôkladne premiešajte.
Guláš
(chladený)
350 g
600W
5,5 6,5
2-3
Guláš nalejte do hlbokého
keramického taniera.
Prikryte plastovým krytom.
Počas ohrevu príležitostne
a pred odstátím a podávaním
znova dôkladne premiešajte.
Cestoviny s
omáčkou
(chladené)
350 g
600W
4,5 5,5
3
Cestoviny (napr. špagety alebo
vaječné rezance) položte
na plytký keramický tanier.
Prikryte fóliou pre použitie
v mikrovlnnej rúre. Pred
podávaním premiešajte.
Plnené
cestoviny s
omáčkou
(chladené)
350 g
600W
5-6
3
Plnené cestoviny (napr. ravioli,
tortellini) položte na plytký
keramický tanier. Prikryte
plastovým krytom. Počas
ohrevu príležitostne a pred
odstátím a podávaním znova
dôkladne premiešajte.
Plátky jedla
(chladené)
350 g
600W
5,5 6,5
3
2-3 plátky položte
na keramický tanier.
Prikryte fóliou pre použitie
v mikrovlnnej rúre.
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGX`GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Tipy pre úpravu pokrmov (pokraèovanie)
MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE
SK
Mikrovlny sú vynikajúci rozmrazovací nástroj. Mikrovlny v krátkom čase jemne
rozmrazia zmrazené jedlo. Je to výhodné v prípade nečakanej návštevy.
Pri rozmrazovaní všetkých zmrazených potravín používajte rozmrazovaciu
úroveň výkonu (180 W,
).
Zmrazenú hydinu je nutné pred varením dôkladne rozmrazi˙. Odstráňte kovové prvky
a obaly, aby sa rozmrazená voda mohla odpari˙.
Potravina
Zmrazenú potravinu položte do nádoby bez krytu. V polovici obrá˙te, odstráňte
prípadnú vodu a droby.
Potravinu príležitostne skontrolujte, či sa nezohrieva.
Ak sa malé a tenké časti rozmrazovanej potraviny zohrievajú, obaľte ich tenkými
prúžkami alobalu.
Mäso
Mleté
mäso
Ak sa hydina na povrchu zahrieva, zastavte rozmrazovanie a pred ďalším
pokračovaním nechajte hydinu 20 minút odstá˙.
Pred dokončením rozmrazovania nechajte ryby, mäso a hydinu odstá˙. Čas odstátia
pred dokončením rozmrazovania závisí od množstva rozmrazovanej potraviny.
Podrobnosti pozri v uvedenej tabuľke.
Hydina
Porciované kurča
Rada:
Bravčové
rezne
Celé kurča
Tenké potraviny sa rozmrazujú ľahšie než hrubé a malé množstvá
sa rozmrazujú rýchlejšie než veľké. Pamätajte na to pri zmrazovaní
aj rozmrazovaní.
Ryby
Rybacie
filé
Pri rozmrazovaní jedla zmrazeného pri teplote -18 až - 20°C postupujte podľa údajov
v tabuľke.
Ovocie
Plodiny
Chlieb
Rožky (ks/
cca. 50 g)
Toasty/
Sendvič
Nemecký
chlieb
(pšeničnoražný)
19
Porcia
Čas (min.) Čas
odstátia
(min.)
250 g
500 g
6,5 -7,5
13-14
250 g
7,5 -8,5
500 g
(2 ks)
14,5-15,5
900 g
28-30
200 g
(2 ks)
400 g
(4 ks)
6-7
Pokyny
5-25
Mäso položte na plytký keramický
tanier. Prikryte tenké okraje
alobalom.
V polovici rozmrazovania obrá˙te!
15-40
Porciované kurča položte na
plytký keramický tanier kožou
nadol, celé kurča prsiami nadol.
Prikryte tenké okraje (krídla
a trtáč) alobalom. V polovici
rozmrazovania obrá˙te!
5-15
Položte zmrazené ryby do stredu
plytkého keramického taniera.
Tenké časti vložte pod hrubšie
kúsky.
Prikryte zúžené konce alobalom.
V polovici rozmrazovania obrá˙te!
12-13
250 g
6-7
5 - 10
Ovocie položte na plytký okrúhly
sklenený tanier (s veľkým
priemerom).
2 ks
4 ks
250 g
0,5-1
2-2,5
4,5-5
5 - 20
500 g
8-10
Rožky položte dookola alebo
chlieb uložte vodorovne na
kuchynský papier do stredu
otočného taniera.
V polovici rozmrazovania obrá˙te!
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGYWGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Tipy pre úpravu pokrmov (pokraèovanie)
SK
GRIL
Grilovacie - výhrevné teleso je umiestnené pod vrchnou čas˙ou vnútorného priestoru
rúry. Teleso pracuje pri zatvorených dvierkach a pri otáčaní otočného taniera.
Otáčanie otočného taniera prispeje k rovnomernejšiemu zhnednutiu pokrmu.
Predhriatie grilu v dĺžke 4 minút zabezpečí rýchlejšie zhnednutie pokrmu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Pri používaní kombinovaného režimu (mikrovlny + gril) musí by˙ výhrevné teleso vždy
vo vodorovnej polohe pod vrchnou čas˙ou. Nesmie by˙ vo zvislej polohe popri bočnej
stene. Jedlo umiestňujte na vysoký podstavec, ak nie je odporúčané iné umiestnenie.
V iných prípadoch ho umiestňujte priamo na otočný tanier. Podrobnosti pozri v
uvedenej tabuľke.
Nádoby vhodné na grilovanie:
Musia by˙ nehorľavé a môžu obsahova˙ kov. Nepoužívajte plastový riad. Môže sa
roztavi˙.
Ak má by˙ jedlo hnedasté z oboch strán, treba ho otoči˙.
Tipy pre grilovanie zmrazených potravín
Potraviny vhodné pre grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, fašírky, plátky slaniny a šunky, tenké ryby, sendviče a všetky
druhy toastov s oblohou.
Úrovne výkonu a časy grilovania nastavte podľa tabuľky.
Čerstvé
potraviny
Dôležité upozornenie:
Vždy keď používate len gril, grilovacie - výhrevné teleso musí by˙ vo vodorovnej polohe
pod vrchnou čas˙ou. Nesmie by˙ vo zvislej polohe popri bočnej stene. Jedlo
umiestňujte na vysoký podstavec, ak nie je odporúčané iné umiestnenie.
Porcia
Výkon 1. Čas 2. Čas Pokyny
odstátia odstátia
(min.)
(min.)
MW
+ Gril
Rožky
(ks/cca. 50 g)
2 ks
4 ks
300W + Len gril
1-2
Gril
1-2
1-1,5
2-2,5
MIKROVLNNÉ VARENIE + GRILOVANIE
Tento varný režim kombinuje teplo vyžarované grilom s rýchlos˙ou mikrovlnného
varenia. Režim pracuje len pri zatvorených dvierkach a pri otáčaní otočného taniera.
Otáčanie otočného taniera prispeje k rovnomernejšiemu zhnednutiu pokrmu. Tento
model ponúka tri kombinované režimy:
600W + Gril, 450W + Gril a 300W + Gril.
Nádoby vhodné pre mikrovlnné varenie + grilovanie
Používajte nádoby prepúš˙ajúce mikrovlny. Nádoby musia by˙ nehorľavé.
V kombinovanom režime nepoužívajte kovové nádoby. Nepoužívajte plastový riad.
Môže sa roztavi˙.
Potraviny vhodné pre mikrovlnné varenie + grilovanie:
Medzi potraviny vhodné pre kombinované varenie patria všetky druhy varných
potravín, pri ktorých sa následne vyžaduje pripečenie do hnedasta (napr. zapekané
cestoviny) a tiež potraviny, ktoré na zhnednutie povrchu potrebujú krátky čas. Režim je
tiež možné použi˙ pre hrubé potraviny, ktoré sa pripravujú s chrumkavým hnedastým
povrchom (napr. porciované kurča otáčané počas varenia). Podrobnosti pozri
v tabuľke pre grilovanie.
20
Rožky rozmiestnite po celej
ploche podstavca dookola.
Grilujte druhú stranu rožkov,
až kým nebudú chrumkavé.
Nechajte odstá˙ v dĺžke
2 - 5 minút.
Bagety + obloha 250(napr.
300 g
paradajky, syr,
(2 ks)
šunka,
šampiňóny, atď.)
450W
+ Gril
8-9
--
2 zmrazené bagety umiestnite
na podstavec vedľa seba. Po
grilovaní nechajte odstá˙ v
dĺžke 2 - 3 minút.
Pečenie
(zelenina
a zemiaky)
400 g
450W
+ Gril
13-14
--
Potravinu položte do malej,
okrúhlej sklenenej misy.
Položte nádobu na podstavec.
Po varení nechajte odstá˙ v
dĺžke 2 - 3 minút.
Cestoviny
(Cannelloni,
makaróny,
lazane)
400 g
600W
+ Gril
14-15
--
Položte cestovinu do hranatej
plytkej sklenenej nádoby.
Nádobu položte priamo na
otočný tanier.
Po varení nechajte odstá˙ v
dĺžke 2 - 3 minút.
Kuracie prsty
250 g
450W
+ Gril
5-5,5
3-3,5
Zemiakové
lupienky
smažené v rúre
250 g
450W
+ Gril
9-11
4-5
Položte kuracie prsty
na podstavec.
Lupienky položte priamo na
papier na pečenie na
podstavci.
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGYXGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Tipy pre úpravu pokrmov (pokraèovanie)
Tipy pre grilovanie čerstvých potravín
Predhrejte gril v dĺžke 4 minút.
Úrovne výkonu a časy grilovania nastavte podľa tabuľky.
Čerstvé
potraviny
Porcia
Výkon 1. Čas
2. Čas Pokyny
odstátia odstátia
(min.)
(min.)
Toastové
plátky
4 ks
(každý
25 g)
Len
gril
4-5
Rožky (už
upečené)
2-4 ks
Len
gril
2-3
Grilované
paradajky
Toast Hawaii
(šunka,
ananás,
plátky syra)
Pečené
zemiaky
200 g
(2 ks)
400 g
(4 ks)
2 ks
(300 g)
250 g
500 g
300W
+ Gril
3,5-4,5
600W
+ Gril
3,5-4
4,5-5,5
8-9
Porcia
Výkon 1. Čas
2. Čas Pokyny
odstátia odstátia
(min.)
(min.)
Porciované
kurča
450 - 500 g 300W
(2 ks)
+ Gril
8-9
9-10
Kuracinu potrite olejom
akoreninami.
Kúsky rozmiestnite po celej
ploche podstavca dookola
kos˙ami smerom do stredu.
Do stredu podstavca
nedávajte žiadny kúsok.
Nechajte odstá˙ v dĺžke
2 - 3 minút.
11-13
8-9
Jahňacinu potrite olejom
a ochu˙te ju korením.
Rozmiestnite ich na
podstavci do kruhu.
Po grilovaní nechajte odstá˙
v dĺžke 2 - 3 minút.
4,5-5,5 Toastové plátky umiestnite
na podstavec vedľa seba.
2-3
--
6-7
450W
+ Gril
Čerstvé
potraviny
--
--
Rožky umiestnite do kruhu
priamo na otočný tanier.
Položte ich spodnou stranou
nahor.
Jahňacie
kotlety
(stredne
prepečené)
Paradajky nakrájajte na
polovice. Na vrch položte
syr. Položte ich dookola na
plytkú sklenenú nádobu.
Nádobu položte na
podstavec.
400 g
(4 ks)
Bravčové
rezne
Len
gril
MW
+Gril
250 g
(2 ks)
Najskôr opečte krajce
chleba. Toast s oblohou
umiestnite na podstavec.
2 toasty umiestnite na
podstavec oproti sebe.
Nechajte odstá˙ v dĺžke
2 - 3 minút.
Pečené
jablká
Zemiaky nakrájajte na
polovice. Rozmiestnite ich
do kruhu na podstavec
s odrezanou stranou
smerom ku grilu.
21
300W
1 jablko
(cca. 200 g) + Gril
2 jablká
(cca. 400
g)
300W + Len gril Rezne potrite olejom a
Gril
6-7
ochu˙te ich korením.
7-8
Rozmiestnite ich na
podstavci do kruhu.
Po grilovaní nechajte odstá˙
v dĺžke 2 - 3 minút.
4-4,5
6-7
--
Odkôstkujte jablká a naplňte
ich hrozienkami a
marmeládou.
Navrch položte niekoľko
mandlí.
Jablká položte na plytký
okrúhly sklenený tanier.
Položte tanier priamo na
otočný tanier.
SK
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGYYGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
SK
Tipy pre úpravu pokrmov (pokraèovanie)
Čistenie mikrovlnnej rúry
ŠPECIÁLNE RADY
Aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov jedál alebo mastnoty na stenách
a dne zariadenia, je potrebné pravidelne oèistiÿ nasledovné èasti:
ROZPÚŠ ANIE MASLA
50 g masla položte do malej hlbokej sklenenej nádoby. Prikryte plastovým krytom.
Zohrievajte 30-40 sekúnd pri výkone 850 W, kým sa maslo nerozpustí.
•
•
•
ROZPÚŠ ANIE ČOKOLÁDY
100 g čokolády položte do malej hlbokej sklenenej nádoby.
Zohrievajte 3 - 5 minút pri výkone 450 W, kým sa čokoláda nerozpustí.
Počas rozpúš˙ania jeden- alebo dvakrát premiešajte. Pri vyberaní vždy používajte
rukavice!
ROZPÚŠ ANIE SKRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
20 g skryštalizovaného medu položte do malej hlbokej sklenenej nádoby.
Zohrievajte 20 - 30 sekúnd pri výkone 300 W, kým sa med nerozpustí.
Vnútorné a vonkajšie steny zariadenia
Dvierka a tesnenia dvierok
Otoèný tanier a otoèný krúžok
Tesnenia na dvierkach udržujte VŽDY čisté a ubezpečte sa, že sa
dvierka správne zatvárajú.
Ak bude zariadenie znečistené, môže dôjs˙ k poškodeniu povrchu,
čo môže ma˙ vplyv na funkčnos˙ zariadenia a môže vzniknú˙
nebezpečná situácia.
1. Vonkajšie povrchy zariadenia očistite mäkkou handričkou, namočenou v teplej
vode s roztokom saponátu.
Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
ROZPÚŠ ANIE ŽELATÍNY
Suchú želatínu (10 g) namočte na 5 minút do studenej vody.
Želatínu položte do malej sklenenej misy.
Zohrievajte 1 minútu pri výkone 300 W.
Po rozpustení premiešajte.
2. Odstráňte nečistoty a fľaky z vnútorných povrchov a otočného krúžku mäkkou
handričkou, namočenou v teplej vode s trochou čistiaceho prostriedku.
Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
VARENIE POLEVY/ZMRZLINY (PRE ZÁKUSKY A TORTY)
Rozmixujte instantnú polevu (cca 14 g) so 40 g cukru a 250 ml studenej vody.
Varte nezakryté v sklenenej mise cca 3,5 až 4,5 minúty pri výkone 850 W, kým nebude
poleva/zmrzlina priehľadná.
Počas varenia dvakrát premiešajte.
3. Ak chcete odstráni˙ zaschnuté zvyšky jedál a zápach, položte na otočný tanier
pohár zriedenej citrónovej š˙avy a ohrievajte ju 10 minút pri maximálnej úrovni
výkonu.
4. Keď je potrebné, vyčistite otočný tanier v umývačke riadu.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napr. zmes plodín) do sklenenej misy s vhodnými rozmermi
a s krytom. Pridajte 300 g konzervujúceho cukru a dobre premiešajte.
Varte zakryté cca 10 - 12 minút pri výkone 850 W.
Počas varenia niekoľkokrát premiešajte. Vylejte priamo do zaváraninových pohárov
s uzatváracími vekami. Zatvorené nechajte odstá˙ v dĺžke 5 minút.
VARENIE PUDINGU
Práškový puding rozmixujte s cukrom a mliekom (500 ml) podľa návodu na obale.
Dobre miešajte.
Použite vhodnú sklenenú misu s krytom.
Varte zakryté 6,5 až 7,5 minút pri výkone 850 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre premiešajte.
Do ventilačných otvoroch NESMIE vniknú˙ voda. Na čistenie nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky, drôtené špongie ani rozpúš˙adlá. Osobitne
dbajte na to, aby po čistení tesnení dvierok žiadne zvyšky:
•
•
Nezostali nahromadené na tesnení
Nebránili dvierkam v správnom zatváraní
Vnútro mikrovlnnej rúry čistite mäkkou handričkou namočenou vo
vlažnej vode s roztokom saponátu po každom použití. Pred čistením
musí rúra vychladnú˙, aby nedošlo k úrazu.
Pre vašu bezpečnos˙ odporúčame počas čistenia hornej časti
vnútra rúry nasmerova˙ vyhrievacie teleso smerom nadol.
PRAŽENIE MANDLÍ
30 g mandlí rovnomerne rozmiestnite v stredne veľkej keramickej nádobe.
Vyprážajte cca 3,5 až 4,5 minúty pri výkone 600 W. Počas praženia niekoľkokrát
premiešajte. Po dokončení nechajte odstá˙ v dĺžke 2 - 3 minút v rúre. Pri vyberaní vždy
používajte rukavice!
22
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGYZGG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Skladovanie a údržba mikrovlnnej rúry
Technické údaje
Pri uskladnení alebo pri odovzdaní zariadenia do servisu je potrebné
dodržaÿ nieko¾ko jednoduchých bezpeènostných opatrení.
Zariadenie sa nesmie používaÿ, ak sú poškodené dvierka alebo
tesnenia dvierok:
• Ak sú zlomené pánty
• Ak sú poškodené tesnenia
• Ak je deformovaný alebo ohnutý kryt zariadenia
Servisné alebo opravárenské práce na zariadení môžu vykonávaÿ iba
autorizovaní servisní pracovníci.
Spoloènosÿ SAMSUNG neustále zlepšuje svoje produkty. Z tohto
SK
dôvodu je právo na zmeny technických údajov aj návodu na použitie
vyhradené.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry GE82Y/GE82YT značky Samsung sú
v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
NEODOBERAJTE kryt zariadenia. Ak zariadenie nefunguje správne
a je potrebná oprava, alebo máte pochybnosti o jeho stave:
• Odpojte sie˙ovú šnúru
• Kontaktujte najbližší autorizovaný servis
Ak je potrebné uskladni˙ zariadenie na krátku dobu, umiestnite ho na
suché miesto bez zvýšenej prašnosti.
Dôvod: Prach a vlhkos˙ môžu nepriaznivo ovplyvni˙ funkčnos˙
zariadenia.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená na komerčné používanie.
23
Model
GE82Y / GE82YT
Napájanie
230V ~ 50 Hz
Príkon
Mikrovlnné varenie
GRIL
Kombinovaný režim
1300 W
1100 W
2400 W
Výstupný výkon
100 W / 850 W (IEC-705)
Pracovná frekvencia
2450 MHz
Magnetrón
OM75P(31)
Chladenie
Chladiaci ventilátor
Rozmery (š x v x h)
Vonkajšie
Vnútorné
485 x 275 x 379 mm
330 x 211 x 329 mm
Objem
23 l
Hmotnos˙
Netto
15 kg (cca)
Hlučnos˙
42 dB(A)
nl_Y€†loTWZZ_Xm†zrU”GGwˆŽŒGY[GG{œ™š‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GX^SGYWW_GG]aZWGwt
Download PDF