Samsung | CE107FT | Samsung CE107FT Instrukcja obsługi

CE107F
CE107FT
CE107FTP
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi i zasady
przygotowywania potraw
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Zarejestruj swoje urządzenie na stronie
www.samsung.com/register
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 1
2012-02-22 �� 11:42:45
POLSKI
Jak korzystać z instrukcji obsługi
Legenda dla symboli i ikon
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi
zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki
mikrofalowej dotyczących:
• zasad bezpieczeństwa
• właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
• pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
• Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.
• Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się
do instrukcji. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich
warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas
instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną
ostrożność i zdrowy rozsądek.
• Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy zakupionej
kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od opisanych w instrukcji
i część może jej nie dotyczyć. W przypadku pytań lub wątpliwości należy
skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje
na stronie www.samsung.com.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia.
Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie
wolno podgrzewać tkanin lub poduszek wypełnionych ziarnami. Może to
spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada za szkody
spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej
powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub
doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia.
Ostrzeżenie; zagrożenie pożarem
Ostrzeżenie; gorąca powierzchnia
Ostrzeżenie; prąd
Ostrzeżenie; materiał wybuchowy
NIE próbować.
Postępować zgodnie z instrukcjami.
NIE rozmontowywać.
NIE dotykać.
Skontaktować się z centrum
serwisowym
Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda
sieci.
Upewnić się, czy urządzenie jest
uziemione, aby zapobiec porażeniu
prądem
Uwaga
Ważne
Środki ostrożności zapobiegające możliwej ekspozycji
na nadmierne działanie promieniowania mikrofalowego.
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe
działanie promieniowania mikrofalowego.
(a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi
drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek),
ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
(b) Nie WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a
płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków
czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i
ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą
miękką szmatką.
(c) W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie
zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio
przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
(1) Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
(2) Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
(3) uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
2
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 2
2012-02-22 �� 11:42:46
(d) Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.
Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2 Klasy B według ISM. Definicja grupy 2
obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości
radiowej jest wytwarzana rozmyślnie i/lub wykorzystywana w formie promieniowania
elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych
i lokali podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do
budynków wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego,
jeżeli urządzenie pracuje.
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia
dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast
odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy umieszczać kuchenki nad zlewem, a także szklanymi i innymi
wrażliwymi przedmiotami. (Dotyczy tylko modelu podwieszanego)
Należy upewnić się, czy przedstawione instrukcje są przestrzegane przez cały czas
korzystania z kuchenki.
POLSKI
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub uderzać
go.
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu,
urządzenia do czyszczenia parą lub urządzenia do czyszczenia przy
użyciu wysokiego ciśnienia.
OSTRZEŻENIE
Sprawdź, czy napięcie, częstotliwość i natężenie odpowiada danym
technicznym produktu.
Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie używaj
rozgałęziacza, przedłużacza lub transformatora prądu.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych
pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.
Nie wieszaj przewodu na metalowych przedmiotach ani nie wkładaj go
między różne przedmioty lub za kuchenkę.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.
Nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a także
obluzowanych gniazdek elektrycznych. W przypadku uszkodzenia
wtyczki zasilającej lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z
najbliższym serwisem.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub materiałów
łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia w wilgotnym, tłustym
lub zakurzonym miejscu, ani tam, gdzie urządzenie byłoby narażone na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź wody (deszcz). Nie
wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko wycieku
gazu, ani na nierównej powierzchni.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym lub oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie ze wszystkimi
miejscowymi przepisami.
Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy regularnie
usuwać z końcówki wtyczki zasilania i punktów styku przy użyciu suchej
szmatki.
Nie wolno stawiać na kuchence, wewnątrz kuchenki lub na jej
drzwiczkach żadnych przedmiotów.
Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych substancji, np.
środków owadobójczych.
Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani kłaść na
nim ciężkich przedmiotów.
Nie wolno dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania wtyczki zasilania.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych,
przyczepach itp.
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
3
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 3
2012-02-22 �� 11:42:49
POLSKI
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence
mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego
gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z
naczyniem. Aby temu zapobiec, należy ZAWSZE po wyłączeniu
kuchenki odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się
ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby
zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie
środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z
jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci), nie
powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w
zakresie obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka
elektrycznego. Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, swąd spalenizny
lub dym, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować
się z najbliższym serwisem.
Podczas samoczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż
zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.
(Tylko model z funkcją czyszczenia)
W przypadku rozlania się większych ilości płynu należy usunąć je przed
samooczyszczeniem, a w czasie samooczyszczenia w kuchence
mogą znajdować się wyłącznie przybory kuchenne opisane w instrukcji
obsługi. (Tylko model z funkcją czyszczenia)
Urządzenie powinno umożliwiać odłączenie od zasilania po montażu.
Odłączenie można osiągnąć poprzez umieszczenie wtyczki w
dostępnym miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu,
zgodnie z odpowiednimi zasadami. (Tylko model wbudowany).
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę.
Nie należy przechowywać w kuchence materiałów łatwopalnych.
Podczas podgrzewania posiłków lub napojów z alkoholem należy
zachować szczególną ostrożność. Opary alkoholu mogą zetknąć się z
gorącymi elementami kuchenki.
Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jedynie z myślą o pracy
na blacie. Nie należy umieszczać jej na półkach. (Dotyczy tylko modelu
podwieszanego)
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
nagrzewają się. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w
celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8. roku
życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej
tylko po przekazaniu im odpowiednich informacji umożliwiających
bezpieczne korzystanie z kuchenki oraz wyjaśnieniu ryzyka związanego
z niewłaściwym jej użyciem.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie
i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub
ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać
naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa
urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed
promieniowaniem mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane może
być bardzo niebezpieczna.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą żarówki należy wyłączyć zasilanie
urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane
w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
mogą się nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia.
Kuchenka powinna być umieszczona w takim kierunku i na takiej
wysokości, aby zapewnić łatwy dostęp do jej wnętrzna i do panelu
sterowania.
Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić do niej wodę i
uruchomić kuchenkę na 10 minut.
4
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 4
2012-02-22 �� 11:42:52
Ostrzeżenie: Dzieci mogą z korzystać z trybu kombinowanego
wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką
temperaturę gotowania.
Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy zawsze używać rękawic
kuchennych w celu uniknięcia przypadkowych oparzeń.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą
się nagrzewać.
PRZESTROGA
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w
kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych
pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców,
widelców itd. Należy usunąć druciane zamknięcia z plastikowych lub
papierowych toreb.
Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz
iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach
powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu
na ryzyko zapłonu.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub
odzieży.
POLSKI
Do czasu ostygnięcia kuchenki nie wolno dotykać jej elementów
grzejnych lub wewnętrznych ścianek.
W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy zamieszać
podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać przynajmniej 20 sekund.
Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu.
Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na wyciągnięcie
ramion. Pozwoli to uniknąć oparzeń przez gorące powietrze lub parę.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Z powodów
bezpieczeństwa kuchenka automatycznie wyłączy się po 30 minutach.
Zalecamy, aby przez cały czas, gdy kuchenka nie jest używana, stała
w niej szklanka wody. Pozwoli to na absorpcję energii mikrofal po
przypadkowym uruchomieniu kuchenki.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać
środków zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek
metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może
doprowadzić do pęknięcia szyby.
Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstępy podane w niniejszej
instrukcji. (patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej.)
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie mogą być gorące.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń
elektrycznych w pobliżu kuchenki.
Mniejsze ilości jedzenia należy krócej podgrzewać. Pozwoli to zapobiec
ich przypaleniu.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz
odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte
w celu zduszenia płomienia.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie
pozostałości jedzenia.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów
innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy
unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać
w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować
nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać
szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i
innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem.
Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące
powietrze. Kuchenka może się również przegrzać i automatycznie
wyłączyć. Do momentu jej schłodzenia ponowne włączenie nie będzie
możliwe.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu
tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz
lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
5
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 5
2012-02-22 �� 11:42:54
POLSKI
Spis treści
Skrócona instrukcja obsługi
Jak korzystać z instrukcji obsługi..................................................................... 2
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa . ............................................2
Legenda dla symboli i ikon............................................................................... 2
Środki ostrożności zapobiegające możliwej ekspozycji na nadmierne
działanie promieniowania mikrofalowego......................................................... 2
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa................................................... 3
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)....... 5
Skrócona instrukcja obsługi............................................................................. 6
Ustawianie trybu oszczędzania energii............................................................. 7
Panel sterowania............................................................................................. 7
Piekarnik......................................................................................................... 8
Akcesoria........................................................................................................ 8
Instalowanie kuchenki mikrofalowej................................................................. 9
Ustawianie godziny.......................................................................................... 9
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki.................................................. 10
Jak działa kuchenka mikrofalowa..................................................................... 10
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości.......................... 11
Gotowanie/Podgrzewanie................................................................................ 11
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw................................................ 12
Zatrzymywanie pracy kuchenki........................................................................ 12
Dostosowywanie czasu pracy.......................................................................... 12
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania............................................ 13
Korzystanie z funkcji automatycznego podgrzewania....................................... 14
Korzystanie z funkcji szybkiego rozmrażania.................................................... 15
Korzystanie z funkcji gotowania na parze (CE107FTP) .................................... 16
Ustawienia ręcznego gotowania na parze........................................................ 16
Korzystanie z teflonowego talerza (CE107FT/CE107FTP)................................ 18
Ustawienia przy korzystaniu z teflonowego talerza (CE107FT/CE107FTP)........ 18
Wyłączanie sygnału dźwiękowego................................................................... 19
Blokada bezpieczeństwa kuchenki mikrofalowej.............................................. 19
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania............................................ 20
Ustawienia automatycznego gotowania........................................................... 20
Gotowanie wieloetapowe................................................................................. 22
Szybkie podgrzewanie kuchenki mikrofalowej.................................................. 23
Gotowanie konwekcyjne.................................................................................. 24
Wybór akcesoriów........................................................................................... 24
Grillowanie....................................................................................................... 25
Tryb łączony mikrofal i grilla.............................................................................. 25
Tryb łączony mikrofal i gotowania konwekcyjnego............................................ 26
Lista naczyń i przyborów kuchennych.............................................................. 27
Zasady przygotowywania potraw..................................................................... 28
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej................................................................. 38
Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej........................................... 38
Parametry techniczne...................................................................................... 39
Chcę przygotować posiłek.
1. Umieść potrawę w kuchence.
Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale).
2. Naciskaj przycisk Microwave (Mikrofale) do momentu
wyświetlenia odpowiedniego poziomu mocy.
3. Określ czas przygotowania, obracając odpowiednio
pokrętło wielofunkcyjne .
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę.
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał dźwiękowy co
minutę.
Chcę wydłużyć czas o kolejne 30 sekund.
Pozostaw potrawę w kuchence.
Naciśnij przycisk +30s tyle razy, ile razy chcesz wydłużyć czas
o 30 sekund.
Chcę rozmrozić posiłek.
1. Umieść zamrożony posiłek w kuchence.
Naciśnij przycisk Power Defrost (Szybkie rozmrażanie).
2. Wybierz rodzaj żywności, naciskając przycisk Power
Defrost (Szybkie rozmrażanie) do momentu
wyświetlenia żądanej kategorii.
6
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 6
2012-02-22 �� 11:42:54
Panel sterowania
3. Określ wagę, obracając odpowiednio pokrętło
wielofunkcyjne.
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
1
Rozpocznie się rozmrażanie.
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał dźwiękowy co
minutę.
8
Ustawianie trybu oszczędzania energii
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii. Ta funkcja pozwala oszczędzać
prąd, gdy kuchenka nie jest używana.
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
POLSKI
Efekt:
14
• Naciśnij przycisk Stop/Eco (Stop/Ekologiczny) ( ).
• Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, otwórz drzwiczki.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Clock” („Zegar”).
Kuchenka jest gotowa do użycia.
15
7
1. WYŚWIETLACZ
2. PRZYCISK SZYBKIE ROZMRAŻANIE
3. PRZYCISK AUTOMATYCZNE
GOTOWANIE
4. PRZYCISK MIKROFALE
5. PRZYCISK GOTOWANIE KONWEKCYJNE
6. PRZYCISK GRILL
7. PRZYCISK STOP/EKOLOGICZNY
8. PRZYCISK USTAWIANIE ZEGARA
10. P RZYCISK FUNKCJI AUTOMATYCZNE
PODGRZEWANIE
11. PRZYCISK SZYBKIE PODGRZEWANIE
12. P RZYCISK MIKROFALE + GOTOWANIE
KONWEKCYJNE
13. PRZYCISK MIKROFALE + GRILL
14. P OKRĘTŁO WIELOFUNKCYJNE
(WAGA/PORCJA/CZAS)
15. PRZYCISK START/+30s
9. PRZYCISK GOTOWANIE Z CZUJNIKIEM
7
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 7
2012-02-22 �� 11:42:55
Piekarnik
Akcesoria
2
3
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria,
których można używać na różne sposoby.
1.Łącznik, który należy umieścić prawidłowo na wale silnika
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie:
Łącznik powoduje obracanie się
tacy.
4
POLSKI
1
2. Pierścień obrotowy, który umieszcza się na środku
kuchenki.
Przeznaczenie:
Pierścień obrotowy podtrzymuje
tacę.
3.Taca obrotowa, umieszczana na pierścieniu obrotowym i
mocowana w środkowej części do łącznika.
Przeznaczenie:
Taca obrotowa stanowi podstawową
powierzchnię do gotowania i może
być łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.
5
6
7
8
9
10
1. UCHWYT DRZWICZEK
7. TACA OBROTOWA
2. OTWORY WENTYLACYJNE
8. ŁĄCZNIK
3. ELEMENT GRZEJNY
9. PIERŚCIEŃ OBROTOWY
4. OTWORY WENTYLACYJNE
10.OTWORY BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA
5. ZATRZASKI DRZWICZEK
6. DRZWICZKI
11
4. Wysoka i niska podstawa, umieszczane na tacy obrotowej.
Przeznaczenie:
Metalowe podstawy mogą być
używane do przygotowywania dwóch
potraw jednocześnie. Mała potrawa
może być umieszczona na tacy
obrotowej, a druga – na podstawie.
Druciane podstawy mogą być
używane do grillowania, gotowania
konwekcyjnego oraz gotowania w trybie łączonym.
11.PANEL STEROWANIA
5. Teflonowy talerz, umieszczany na tacy obrotowej.
(tylko CE107FT/CE107FTP)
Przeznaczenie:
Talerz służy do przyrumieniania
potraw od spodu w trybie gotowania
mikrofalowego lub łączonego z grillem, a także do
przygotowywania kruchych ciast i spodów do pizzy.
6.Naczynie do gotowania na parze, (tylko CE107FTP)
Przeznaczenie:
Podczas korzystania z funkcji
gotowania na parze należy używać
plastikowego naczynia do gotowania
na parze.
8
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 8
2012-02-22 �� 11:42:55
Ustawianie godziny
Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia powinna
mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.
1. Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią wentylację, 20 cm od
10 cm
góry
z tyłu
pozostawiając przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i po
bokach urządzenia oraz 20 cm nad urządzeniem.
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy zostanie
włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”, „88:88” lub „12:00”.
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i
24-godzinnym. Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:
• przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
• po awarii zasilania
85 cm od
podłogi
10 cm po
bokach
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na
czas letni lub zimowy.
2. Wyjmij wszystkie materiały opakowania z wnętrza
kuchenki.
Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową.
Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.
1.Aby wyświetlić czas w
formacie:
3. Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić godzinę.
24-godzinnym
12-godzinnym
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u
producenta lub w autoryzowanym serwisie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa kabel należy podłączyć do
3-bolcowego, uziemionego gniazdka prądu zmiennego o napięciu
230 V i częstotliwości 50 Hz. Uszkodzony przewód zasilający
urządzenia należy wymienić na specjalny przewód.
Naciśnij przycisk
POLSKI
Instalowanie kuchenki mikrofalowej
:
Jednokrotnie
Dwukrotnie
3. Naciśnij przycisk
.
4. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić minuty.
Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych
miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera.
Należy przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących
źródła zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie
same normy, jak przewód zasilający dostarczony z kuchenką. Przed
pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i
uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.
5. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij ponownie
przycisk , aby uruchomić zegar.
Efekt:
Godzina jest wyświetlana zawsze,
gdy kuchenka mikrofalowa nie jest
używana.
9
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 9
2012-02-22 �� 11:42:56
POLSKI
Sprawdzanie poprawności działania
kuchenki
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których
energia umożliwia gotowanie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego
postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
• rozmrażania,
• Podgrzewanie
• gotowania
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka
działa poprawnie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z
rozdziałem „Co robić w przypadku problemu lub wątpliwości” na następnej
stronie.
Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka
elektrycznego. Taca obrotowa musi być włożona na swoje miejsce w
kuchence. Jeśli używany jest inny poziom mocy niż maksymalny
(100% = 900 W), zagotowanie wody zajmuje więcej czasu.
Otwórz drzwiczki kuchenki przy użyciu uchwytu po prawej stronie
drzwiczek.
Umieść szklankę wody na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Zasada działania
1. Mikrofale generowane przez magnetron ulegają
odbiciom wewnątrz kuchenki i rozprzestrzeniają
się równomiernie, padając na pożywienie
obracające się na tacy. Dzięki temu pożywienie jest
przygotowywane równomiernie.
Naciśnij przycisk Start/+30s ( ) i ustaw czas na 4 lub
5 minut, naciskając przycisk Start/+30s ( )
odpowiednią liczbę razy.
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie do głębokości około 2,5 cm.
Proces jest kontynuowany, gdyż temperatura rozprasza się wewnątrz
pożywienia.
Efekt:
3. Czas przygotowania zależy od użytego pojemnika i właściwości
pożywienia:
• ilości i gęstości,
• zawartości wody,
• temperatury początkowej (zamrożone czy niezamrożone).
Kuchenka będzie podgrzewała wodę przez 4 lub 5 minut.
Po tym czasie woda powinna zawrzeć.
Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki
zjawisku rozproszenia temperatury, proces jest kontynuowany nawet
po wyjęciu pożywienia z kuchenki. Należy zatem przestrzegać czasów
przygotowania określonych w przepisach oraz w niniejszej instrukcji,
aby zapewnić:
• równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej
pożywienia,
• równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
10
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 10
2012-02-22 �� 11:42:56
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości
Gotowanie/Podgrzewanie
Zapoznanie się z działaniem nowego urządzenia zawsze zajmuje nieco czasu. W przypadku
wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy wypróbować sugerowane
rozwiązania. Być może pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć kłopotów związanych z
niepotrzebnym wzywaniem serwisu.
Poniżej opisane zjawiska są normalne.
• Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki
• Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
• Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy
• Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.
Jedzenie nie jest wcale gotowe
• Czy wyłącznik czasowy został ustawiony poprawnie i został naciśnięty przycisk Start/+30s ( )?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało przepalenie lub
wyskoczenie bezpiecznika?
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane
• Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
• Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny)
• Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
• Czy w kuchence znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
• Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora
• Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia i telewizora. Jest to
zjawisko normalne.
• Rozwiązanie: kuchenkę należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
• Jeśli mikroprocesor kuchenki wykryje zakłócenia, ustawienia wyświetlacza mogą zostać
wyzerowane.
• Rozwiązanie: odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Ustaw ponownie godzinę.
Wyświetlany jest komunikat „E-24”
• Komunikat „E-24” jest automatycznie włączany przed przegrzaniem się kuchenki mikrofalowej.
W przypadku wyświetlenia komunikatu „E-24” naciśnij przycisk zatrzymania/anulowania, aby
przejść do trybu inicjalizacji.
Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z lokalnym
centrum obsługi klientów firmy SAMSUNG.
Należy przygotować następujące informacje:
• model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia,
• szczegółowe informacje dotyczące gwarancji,
• dokładny opis problemu.
Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem obsługi klientów
firmy SAMSUNG.
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Nigdy nie włączaj pustej kuchenki mikrofalowej.
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale) ( ).
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb mikrofal)
POLSKI
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 11
Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed
pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.
2. Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk
Microwave (Mikrofale) do momentu wyświetlenia
odpowiedniej mocy. Szczegółowe informacje dotyczące
poziomu mocy można znaleźć w tabeli na następnej stronie.
3. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
Efekt:
Zostanie wyświetlony czas
przygotowania.
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
W kuchence zapali się światło, a
taca zacznie się obracać. Kuchenka
rozpocznie pracę, a po jej zakończeniu:
• Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
4 razy zamiga symbol „0”. Następnie kuchenka będzie
nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
Aby dowiedzieć się, jaki poziom mocy jest aktualnie używany, należy
nacisnąć raz przycisk Microwave (Mikrofale). W razie konieczności
zmiany poziomu mocy podczas rozmrażania należy nacisnąć dwa
lub więcej razy przycisk Microwave (Mikrofale) w celu wybrania
odpowiedniego poziomu mocy.
Szybkie uruchomienie:
W przypadku potrzeby podgrzania pożywienia w krótkim czasie,
stosując maksymalną moc (900 W), można również nacisnąć przycisk
Start/+30s ( ) jeden raz na każde 30 sekund pracy kuchenki.
Kuchenka zostanie natychmiast uruchomiona.
11
2012-02-22 �� 11:42:56
Poziomy mocy i czas przygotowywania
potraw
Zatrzymywanie pracy kuchenki
Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:
• sprawdzić stan pożywienia,
• przełożyć lub zamieszać pożywienie,
• odstawić pożywienie do ostygnięcia.
POLSKI
Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozproszonej energii,
a w rezultacie czasu wymaganego do ugotowania lub podgrzania pożywienia, w
zależności od jego rodzaju i ilości. Do wyboru jest sześć poziomów mocy.
Poziom mocy
WYSOKI
Wartość
procentowa
Moc wyjściowa
100 %
900 W
PODWYŻSZONY
67 %
600 W
ŚREDNI
50 %
450 W
OBNIŻONY
33 %
300 W
ROZMRAŻANIE
20 %
180 W
NISKI
11 %
100 W
Aby zatrzymać pracę
kuchenki...
Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji
odpowiadają określonym dla nich poziomom mocy.
Jeśli zostanie wybrany...
Czas przygotowania musi zostać...
wyższy poziom mocy
niższy poziom mocy
zmniejszony
zwiększony
Wykonaj następujące czynności...
Na chwilę
Otwórz drzwiczki.
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Aby wznowić gotowanie, ponownie zamknij drzwiczki i
naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Całkowicie
Naciśnij przycisk Stop/Eco (Stop/Ekologiczny) ( ).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia gotowania, ponownie
naciśnij przycisk Stop/Eco (Stop/Ekologiczny) ( )
Dostosowywanie czasu pracy
Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk +30s. Każde naciśnięcie
dodaje 30 sekund do czasu gotowania.
• Można również w dowolnej chwili sprawdzić postęp przygotowania potrawy,
otwierając drzwiczki, oraz
• Wydłużyć pozostałą ilość czasu przygotowania.
Aby wydłużyć czas gotowania, naciśnij przycisk Start/+30s
( ) jeden raz na każde dodatkowe 30 sekund.
• Przykład: Aby wydłużyć czas o trzy minuty, naciśnij
przycisk Start/+30s ( ) sześć razy.
12
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 12
2012-02-22 �� 11:42:57
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego gotowania,
ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz odpowiednie zalecenia.
Programy numer 1 i 2 wykorzystują tylko promieniowanie mikrofalowe.
Program numer 3 działa w trybie łączonym: mikrofale + grill.
Program numer 4 to połączenie energii mikrofalowej oraz gotowania konwekcyjnego.
Funkcja automatycznego gotowania ( ) umożliwia korzystanie z fabrycznie
zaprogramowanych czterech czasów gotowania. Nie wymagają one ustawiania
czasu gotowania ani poziomu mocy.
Wielkość porcji można ustawić za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatycznego
gotowania) ( ).
2. Wybierz rodzaj jedzenia, naciskając przycisk
Auto Cook (Automatycznego gotowania) ( ).
Opis fabrycznie zaprogramowanych ustawień można
znaleźć w tabeli na następnej stronie.
3. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
Kod
Potrawa
1.
Świeże
warzywa
2.
Obrane/
Ugotowane
ziemniaki
3.
Pieczona
ryba
4.
Pieczeń
wołowa/
Pieczona
jagnięcina
Wielkość
porcji
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Jedzenie zostanie przygotowane
zgodnie z wybranym, fabrycznie
zaprogramowanym ustawieniem.
• Zakończenie gotowania zostanie zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
200-300 g
(1 szt.)
400-500 g
(2 szt.)
600-700 g
(3 szt.)
900-1000 g
1200-1300 g
1400-1500 g
Czas
Zalecenia
oczekiwania
2-3 min
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu
na kawałki o podobnej wielkości zważ
warzywa. Umieść je w szklanej misie z
przykrywką. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)
wody w przypadku gotowania 200-250
g, 45 ml (3 łyżki stołowe) w przypadku
300-450 g lub 60 - 75 ml (4 - 5 łyżek
stołowych) w przypadku 500-750
g. Wymieszaj po zagotowaniu. Jeśli
gotowana jest większa ilości warzyw,
zamieszaj je raz podczas gotowania.
3 min
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu
na kawałki o podobnej wielkości zważ
ziemniaki. Umieść je w szklanej misie z
przykrywką. Dodaj 45 ml (3 łyżki stołowe)
wody w przypadku gotowania 300-450
g lub 60 ml (4 łyżki stołowe) w przypadku
500-750 g.
3 min
Posmaruj skórę całej ryby olejem i dodaj
zioła oraz przyprawy. Ułóż ryby obok siebie
w przeciwnych kierunkach, na wysokiej
metalowej podstawie. Po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą stronę.
10-15 min
POLSKI
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Posmaruj wieprzowinę/jagnięcinę olejem
i posyp przyprawami (tylko pieprzem,
sól powinna być dodana po upieczeniu).
Umieść je na niskiej podstawie, układając
je tłustszą stroną w dół. Po usłyszeniu
sygnału obróć mięso na drugą stronę. Po
upieczeniu, w trakcie czasu oczekiwania
mięso powinno zostać owinięte w folię
aluminiową.
13
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 13
2012-02-22 �� 11:42:57
POLSKI
Korzystanie z funkcji automatycznego
podgrzewania
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego podgrzewania
i gotowania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz odpowiednie
zalecenia. Programy numer 1 i 2 wykorzystują tylko promieniowanie mikrofalowe.
Programy numer 3 i 4 działają w trybie łączonym: mikrofale + gotowanie konwekcyjne.
Funkcja automatycznego podgrzewania ( ) umożliwia korzystanie z czterech
fabrycznie zaprogramowanych czasów podgrzewania. Nie wymagają one
ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
Wielkość porcji można ustawić za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego.
Kod Potrawa
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
3. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
Gotowe
danie/Danie
na talerzu
(schłodzone)
300-350 g
400-450 g
500-550 g
3 min
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron).
2.
Zupy/sosy
(schłodzone)
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
2-3 min
Wyłóż potrawę na głęboki talerz ceramiczny
lub do ceramicznej miski i przykryj plastikową
pokrywką. Zamieszaj po usłyszeniu sygnału
(kuchenka działa przez cały czas i wyłącza się po
otwarciu drzwiczek). Dokładnie wymieszaj przed
rozpoczęciem i po upłynięciu czasu oczekiwania.
3.
Mrożone
bułki
(od -18 do
20 °C)
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
3-5 min
Ułóż od 2 do 6 mrożonych bułek (-18 °C) w
okręgu na niskiej podstawie. Ułóż równo 8
mrożonych bułek na niskiej i wysokiej podstawie.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
pieczywa niewielkich rozmiarów, np. bułek, ciabatt
oraz małych bagietek.
4.
Mrożone
ciasto
200-300 g
400-500 g
600-700 g
800-900 g
1000-1100 g
1200-1300 g
5-25 min
Jeden kawałek mrożonego ciasta umieść na
środku, a pozostałą ilość ułóż w okręgu na niskiej
podstawie. Umieść podstawę na środku tacy
obrotowej w kuchence. Dzięki funkcji gotowania
konwekcyjnego ciasto rozmrozi się i skruszeje.
Ten program jest odpowiedni do całych ciast
(okrągłych) i kawałków ciast, takich jak ciasto
owocowe z lukrem, strucla lub makowiec. Nie
jest przeznaczony do ciast z masą kremową lub
polewą czekoladową.
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Jedzenie zostanie przygotowane
zgodnie z wybranym, fabrycznie
zaprogramowanym ustawieniem.
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu
„0” na wyświetlaczu (4 razy). Następnie
kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
Czas
Zalecenia
oczekiwania
1.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Auto Reheat (Automatycznego
podgrzewania) ( ).
2. Wybierz rodzaj podgrzewanego jedzenia, naciskając
przycisk Auto Reheat (Automatycznego
podgrzewania) ( ). Opis fabrycznie zaprogramowanych
ustawień można znaleźć w tabeli na następnej stronie.
Wielkość
porcji
14
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 14
2012-02-22 �� 11:42:58
Korzystanie z funkcji szybkiego rozmrażania
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego rozmrażania, ilości,
czas rozmrażania i odpowiednie zalecenia. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy
wyjąć produkt z opakowania. Mięso, drób lub rybę należy umieścić na płaskim
talerzu szklanym, a chleb i ciasto na papierze kuchennym.
Funkcja szybkiego rozmrażania ( ) umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu,
ryb, chleba, ciast i owoców. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane
automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę.
Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożone jedzenie na talerzu ceramicznym, na środku
tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Power Defrost (szybkiego
rozmrażania) ( ).
2. Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając przycisk
Power Defrost (szybkiego rozmrażania) ( ). Opis
fabrycznie zaprogramowanych ustawień można znaleźć w
tabeli na następnej stronie.
Kod
Potrawa
Wielkość
porcji
Czas
Zalecenia
oczekiwania
1.
Mięso
200-2000 g
20-90 min
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć mięso na drugą stronę. Ten
program jest odpowiedni do rozmrażania
wołowiny, baraniny, wieprzowiny, steków, mięsa
krojonego i mielonego.
2.
Drób
200-2000 g
20-90 min
Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą
stronę. Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania całych kurczaków, a także
kawałków kurczaka.
3.
Ryby
200-2000 g
20-80 min
Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć rybę na drugą stronę. Ten
program jest odpowiedni do rozmrażania całych
ryb oraz filetów rybnych.
4.
Chleb/
Ciasto
125-1000 g
10-60 min
Umieść chleb płasko na kawałku papieru
kuchennego i po usłyszeniu sygnału obróć
na drugą stronę. Połóż ciasto na talerzu
ceramicznym i – jeśli to możliwe – po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą stronę. (Kuchenka
działa przez cały czas i wyłącza się po otwarciu
drzwiczek.) Ten program jest odpowiedni
do rozmrażania wszystkich rodzajów chleba
krojonego lub całego, a także bułek i bagietek.
Bułki należy ułożyć w okrąg. Ten program
jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich
rodzajów ciast drożdżowych, francuskich,
biszkoptów i serników. Nie jest odpowiedni do
ciasta kruchego, ciast z kremem lub z owocami,
a także ciast z dekoracją czekoladową.
5.
Owoce
100-600 g
5-20 min
Rozłóż owoce równo w płaskim, szklanym
naczyniu. Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wszystkich rodzajów owoców.
3. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
• Rozpocznie się rozmrażanie.
• Podczas rozmrażania kuchenka
emituje sygnał dźwiękowy, przypominając o konieczności
obrócenia jedzenia.
5. Naciśnij ponownie przycisk Start/+30s ( ), aby
zakończyć rozmrażanie.
Efekt:
Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania. W tym
celu należy wybrać funkcję mikrofal z poziomem mocy 180 W. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Rozmrażanie” na stronie 33.
POLSKI
Należy używać tylko pojemników, które można stosować w
kuchenkach mikrofalowych.
15
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 15
2012-02-22 �� 11:42:58
Korzystanie z funkcji gotowania na parze (CE107FTP)
Ustawienia ręcznego gotowania na parze
POLSKI
Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać plastikowego
naczynia do gotowania na parze. Najpierw umieść plastikowe naczynie do
gotowania na parze na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale) ( ).
2. Ustaw poziom mocy, naciskając przycisk Microwave
(Mikrofale) ( ).
Potrawa
Porcja
Zasilanie
Czas
(min)
Karczochy
Czas
Instrukcje
oczekiwania
(min)
300 g
(1-2 szt.)
900 W
5-6
1-2
Karczochy opłukać i oczyścić.
Włożyć do misy. Dodać łyżkę
soku z cytryny.
Przykryj naczynie pokrywką.
Świeże
warzywa
300 g
900 W
4-5
1-2
Po umyciu, oczyszczeniu i
pocięciu na kawałki o podobnej
wielkości zważyć warzywa (np.
różyczki brokułów lub kalafiora,
marchew, paprykę). Włożyć
kosz do misy. Równomiernie
rozmieścić warzywa w koszu.
Dodać 2 łyżki wody. Przykryj
naczynie pokrywką.
Mrożone
warzywa
300 g
600 W
7-8
2-3
Mrożone warzywa umieścić w
koszu i w misie. Dodać łyżkę
wody.
Przykryć naczynie pokrywką.
Po ugotowaniu i zakończeniu
czasu oczekiwania dokładnie
zamieszać.
Świeże filety
rybne
300 g
1. etap:
900 W
1-2
1-2
2. etap:
450 W
5-6
Opłukać i przygotować
filety rybne, np. z rdzawca,
karmazyna lub łososia. Polej
sokiem z cytryny. Włożyć kosz
do misy.
Ułożyć filety obok siebie. Dodaj
100 ml zimnej wody. Przykryj
naczynie pokrywką.
3. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę.
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
Porady dotyczące gotowania na parze
Elementy naczynia do gotowania na parze
Misa
Kosz
Pokrywka
Obsługa naczynia do gotowania na parze
+
Misa z pokrywką
Misa + kosz + pokrywka
16
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 16
2012-02-22 �� 11:42:59
Porcja
Zasilanie
Czas
(min)
Pierś z
kurczaka
300 g
1. etap:
900 W
1-2
2. etap:
600 W
7-8
Czas
Instrukcje
oczekiwania
(min)
1-2
Opłukać piersi z kurczaka.
2-3 razy naciąć nożem
powierzchnię. Włożyć kosz do
misy. Ułożyć piersi z kurczaka
obok siebie. Dodaj 100 ml
zimnej wody. Przykryj naczynie
pokrywką.
Ryż
250 g
900 W
15-18
5-10
Włożyć ryż preparowany
termicznie do misy. Dodaj
500 ml zimnej wody. Przykryj
naczynie pokrywką.
Po ugotowaniu należy
odczekać 5 minut (ryż biały) lub
10 minut (ryż brązowy).
Ziemniaki w
mundurkach
500 g
900 W
7-8
2-3
Zważyć i opłukać ziemniaki, a
następnie umieścić je w misie.
Dodać 3 łyżki wody. Przykryj
naczynie pokrywką.
Potrawy
duszone
(schłodzone)
400 g
600 W
5-6
1-2
Włożyć potrawę do misy.
Przykryj naczynie pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie
zamieszać.
Mrożone
pyzy
drożdżowe z
nadzieniem
owocowym
150 g
600 W
1-2
2-3
Pyzy zwilżyć z wierzchu zimną
wodą. Umieścić 1-2 mrożone
pyzy obok siebie w koszu.
Włożyć kosz do misy. Przykryj
naczynie pokrywką.
Potrawa
Kompot
owocowy
Porcja
250 g
Zasilanie
Czas
(min)
900 W
3-4
Czas
Instrukcje
oczekiwania
(min)
2-3
Świeże owoce (np. jabłka,
gruszki, śliwki, morele) zważyć,
a następnie umyć, obrać
ze skórki i pociąć na równe
kawałki. Włożyć do misy.
Dodać 1-2 łyżki wody oraz 1-2
łyżki cukru. Przykryć pokrywką.
POLSKI
Potrawa
17
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 17
2012-02-22 �� 11:42:59
POLSKI
Korzystanie z teflonowego talerza (CE107FT/CE107FTP)
Sposób czyszczenia teflonowego talerza
Zwykle podczas gotowania w kuchence mikrofalowej, czy też korzystania z trybu grilla lub
mikrofal w kuchenkach konwekcyjnych/grillach, jedzenie, takie jak ciasta i pizza, rozmaka
u spodu. Jedzenie przygotowywane na teflonowym talerzu firmy Samsung będzie pysznie
chrupiące.
Można go również używać do smażenia bekonu, jajek, kiełbasek itp.
Przed użyciem talerza należy go rozgrzać, włączając tryb łączony na 3 do 5 minut:
• Kombinacja konwekcji (220 °C) i mikrofali. (poziom mocy 600 W)
• Tryb łączony: grill + mikrofale (poziom mocy 600 W)
1. Rozgrzej teflonowy talerz w sposób opisany powyżej.
• Zawsze używaj rękawic kuchennych, ponieważ talerz jest bardzo gorący.
Najlepszym sposobem czyszczenia talerza jest umycie go
gorącą wodą z użyciem detergentu. Następnie należy go
wypłukać w czystej wodzie. Nie należy używać szczotki
do szorowania lub szorstkiej gąbki, ponieważ mogą one
uszkodzić górną warstwę talerza.
2. Posmaruj talerz olejem, aby potrawy, takie jak jaja czy bekon mogły się
odpowiednio przypiec.
Ustawienia przy korzystaniu z teflonowego talerza
(CE107FT/CE107FTP)
Talerz jest powleczony warstwą teflonu, która w przypadku niewłaściwej eksploatacji
może się uszkodzić.
• Nigdy nie należy kroić jedzenia na talerzu. Przed krojeniem należy zdjąć
jedzenie z talerza.
• Jedzenie należy obracać przy użyciu plastikowej lub drewnianej szpatułki.
3. Umieść jedzenie na talerzu.
• Nie kładź na talerzu żadnych elementów, które nie są odporne na wysokie
temperatury (na przykład plastikowych misek).
Zaleca się podgrzewanie teflonowego talerza bezpośrednio na tacy obrotowej.
Teflonowy talerz należy wstępnie podgrzewać przez 5 minut, korzystając z trybu
łączonego: mikrofale (600 W) + grill. Odpowiednie czasy i instrukcje podano w tabeli.
4. Umieść talerz na tacy obrotowej lub na niskiej podstawie w kuchence
mikrofalowej.
• Nigdy nie umieszczaj talerza w kuchence bez tacy obrotowej.
Potrawa
5. Naciśnij przycisk Microwave + Grill
(Mikrofale z Grillem) (
).
6. Ustaw poziom mocy, naciskając przycisk
Microwave + Grill (Mikrofale z Grillem) (
Boczek
).
Pomidory
z grilla
7. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
Omlet
8. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę.
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym oraz
miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 18
Zalecenia
Tryb
Czas
Czas
rozgrzewania gotowania gotowania
(min)
(min)
4-6 plastrów
13-15
450 W +
Podgrzej talerz teflonowy.
220 °C
Połóż plastry obok siebie
na talerzu. Umieść talerz
teflonowy na wysokiej
podstawie.
200 g
3
300 W +
3-4
Podgrzej talerz teflonowy.
grill
Przetnij pomidory na połówki.
Połóż na górze trochę sera.
Ułóż je w okręgu na talerzu
teflonowym, po czym umieść
go na wysokiej podstawie.
300 g
3-4
450 W +
3½-4½ Ubij trzy jajka, dodaj 2
grill
łyżki stołowe mleka, zioła i
przyprawy. Pokrój pomidor
w kostkę. Podgrzej talerz,
połóż pomidor na tacy, dodaj
ubite jajka i posyp 50 g
tartego sera. Umieść talerz na
wysokiej podstawie.
Ilość
18
2012-02-22 �� 11:42:59
Potrawa
Ilość
250 g
Mrożone
małe
sajgonki z
dodatkami
250 g
Mrożona
pizza
300-400 g
4-5
600 W +
grill
6-8
Bagietki
(mrożone)
250 g
3-4
300 W +
200 °C
10-12
Nuggetsy
drobiowe
(mrożone)
250 g
4
600 W +
grill
6-7
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1. Naciśnij jednocześnie przyciski i .
Efekt:
• Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
• Naciśnięcie przycisku nie jest potwierdzane sygnałem
dźwiękowym.
POLSKI
Warzywa z
grilla
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Zalecenia
Tryb
Czas
Czas
rozgrzewania gotowania gotowania
(min)
(min)
3-4
450 W +
7-8
Podgrzej talerz i skrop łyżką
grill
stołową oleju. Ułóż na talerzu
świeże, posiekane warzywa:
kawałki papryki, cebuli, plastry
cukinii lub grzyby. Umieść
talerz teflonowy na wysokiej
podstawie.
1. etap: Podgrzej talerz teflonowy. Ułóż
2-3
1. etap:
6-7
równo sajgonki na talerzu.
300 W +
220 °C
Umieść talerz na niskiej
2. etap:
2. etap: podstawie.
Tylko grill
5-6
2. Aby z powrotem włączyć nadawanie sygnału
dźwiękowego, ponownie naciśnij jednocześnie przyciski
i .
Efekt:
Podgrzej talerz teflonowy.
Umieść mrożoną pizzę
na talerzu. Umieść talerz
teflonowy na wysokiej
podstawie.
Podgrzej talerz teflonowy. Ułóż
na nim dwie mrożone bagietki
z dodatkami. (np. warzywa,
szynka i ser). Umieść talerz na
niskiej podstawie.
Podgrzej talerz teflonowy.
Skrop olejem (1 łyżka
stołowa). Ułóż kawałki
kurczaka na talerzu. Umieść
talerz teflonowy na wysokiej
podstawie. Po 4-5 minutach
obróć mięso na drugą stronę.
• Zostaną wyświetlone następujące informacje:
• Sygnał dźwiękowy jest ponownie włączony.
Blokada bezpieczeństwa kuchenki mikrofalowej
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który
uniemożliwia przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną
osobę.
Kuchenkę można zablokować w dowolnym momencie.
1. Naciśnij jednocześnie przyciski i .
Efekt:
• Kuchenka zostanie zablokowana
(nie będzie można uruchomić żadnej
funkcji).
• Zostanie wyświetlony symbol „L”.
2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij jednocześnie przyciski
i .
Efekt:
Spowoduje to odblokowanie kuchenki.
19
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 19
2012-02-22 �� 11:43:00
POLSKI
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania
Ustawienia automatycznego gotowania
Funkcja automatycznego gotowania umożliwia korzystanie z fabrycznie
zaprogramowanych 8 czasów gotowania.
Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
Kategorię automatycznego gotowania można ustawić, obracając pokrętło.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
Poniższa tabela przedstawia 8 programów automatycznego gotowania. Zawiera ona
zalecane zakresy wag potraw, czasy oczekiwania po gotowaniu oraz odpowiednie
zalecenia. Po rozpoczęciu gotowania czas i poziomy mocy zostaną obliczone
automatycznie. Proces gotowania jest kontrolowany przez system czujników dla
wygody użytkownika. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek
mikrofalowych.
1. Wybierz rodzaj przygotowywanego jedzenia, naciskając
przycisk Sensor Cook (Automatyczne gotowanie)
( ) odpowiednią liczbę razy. (Więcej informacji można
znaleźć w tabeli obok).
Kod
Potrawa
Wielkość
porcji
1
Napoje
(kawa, mleko,
herbata
lub woda o
temperaturze
pokojowej)
2
Różyczki
brokułów
2. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę. Po
zakończeniu gotowania:
1) Wyemitowane zostaną cztery
sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Gdy temperatura wewnętrzna przekroczy 60 °C, na wyświetlaczu
pojawia się napis „hot” (gorąco) i wentylator chłodzący włącza się
na 3 minuty. Nie można użyć przycisku automatycznego gotowania
tymczasowo, do chwili schłodzenia kuchenki do odpowiedniej
temperatury trybu bezpiecznego.
Czas
oczekiwania
(min)
Zalecenia
150-250 g
(1 filiżanka
lub 1 kubek)
1-2
Wlej napój (o temperaturze pokojowej)
do ceramicznej filiżanki lub kubka.
Podgrzewaj bez przykrycia. Postaw
na środku tacy obrotowej. Pozostaw
w pozycji stojącej wewnątrz kuchenki.
Wymieszaj przed rozpoczęciem i
po upłynięciu czasu oczekiwania.
Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu
naczynia z napojem (patrz instrukcje
bezpieczeństwa dotyczące gotowania
płynów).
200-500 g
1-2
Opłucz i oczyść świeże warzywa, na
przykład brokuły, i przygotuj różyczki.
Rozłóż je równomiernie w szklanej
misie z przykrywką. Dodaj 30-45 ml
(2-3 łyżki stołowe) wody. Umieść miskę
na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
Program służy do przygotowywania
brokułów, pokrojonej cukini, bakłażana,
dyni i papryki.
Jeśli podczas działania drzwiczki będą otwarte lub naciśnięty zostanie
przycisk Stop/Eco (Stop/Ekologiczny), zostanie wyświetlony komunikat
„E-15”. Należy wówczas ponownie nacisnąć przycisk
Stop/Eco (Stop/Ekologiczny). Komunikat „E-15” zgaśnie.
20
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 20
2012-02-22 �� 11:43:00
Potrawa
3
Plastry marchwi
4
Wielkość
porcji
Czas
oczekiwania
(min)
Zalecenia
200-500 g
1-2
Opłucz i oczyść świeże warzywa, na
przykład marchew, następnie potnij
na równe okrągłe plasterki. Umieść
je w szklanej misie z przykrywką.
Dodaj 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe)
wody. Umieść miskę na środku tacy
obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po
ugotowaniu zamieszaj. Program służy
do przygotowywania plastrów marchwi,
różyczek kalafiora i rzepy.
Ziemniaki w
mundurkach
200-800 g
2-3
Opłucz i oczyść ziemniaki, każdy o
wadze 200 g. Posmaruj oliwą z oliwek i
przebij skórkę widelcem. Ułóż w okręgu
na niskiej podstawie. Postaw podstawę
na tacy obrotowej.
5
Mrożona pizza
300-500 g
-
6
Mrożona
lasagna
400-800 g
3-4
Włóż mrożoną lasagnę do naczynia
żaroodpornego odpowiedniej wielkości.
Ustaw naczynie na niskiej podstawie.
7
Kawałki
kurczaka
200-700 g
2-3
Posmaruj zimne kawałki kurczaka
olejem i posyp przyprawami. Umieść
skórą do dołu na niskiej podstawie.
Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Naciśnij przycisk Start, aby
kontynuować.
8
Pieczony
kurczak
1,0-1,2 kg
4-5
Posmaruj zimnego kurczaka olejem i
posyp przyprawami. Ułóż piersią do
dołu na środku niskiej podstawy. Po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Naciśnij przycisk Start, aby
kontynuować.
Instrukcje dotyczące automatycznego czujnika
Czujnik umożliwia automatyczne przygotowywanie potraw, ponieważ wykrywa gazy
wydzielane przez gotowane pokarmy.
• Podczas gotowania wydzielanych jest wiele gazów. Automatyczny czujnik
umożliwia określenie właściwego czasu i poziomu mocy na podstawie
wykrywanych gazów. W ten sposób eliminuje konieczność ustawiania czasu
gotowania i poziomu mocy przez użytkownika.
• Kiedy podczas automatycznego gotowania pojemnik zostanie przykryty
pokrywą lub folią, automatyczny czujnik wykrywa gazy wydzielane po nasyceniu
pojemnika parą.
• Na krótko przed zakończeniem gotowania wyświetlany jest czas pozostały do
końca procesu. Jeśli jest to konieczne w tym momencie należy zamieszać lub
obrócić potrawę, aby zapewnić jej równomierne przygotowanie.
• Przed przygotowaniem potrawy z użyciem automatycznego czujnika, może ona
zostać przyprawiona ziołami, przyprawami lub sosami. Uwaga — sól i cukier
mogą powodować plamy spalenizny na potrawie. Dlatego te składniki należy
dodawać po zakończeniu gotowania.
• Dzięki tabliczce funkcji Więcej/Mniej można wydłużać i skracać czas gotowania.
Tej funkcji należy używać do dostosowania stopnia przygotowania potrawy do
osobistych upodobań. Przybory i pokrywa do gotowania automatycznego.
• Aby uzyskać najlepsze wyniki gotowania z użyciem tej funkcji, należy
przestrzegać wskazówek dotyczących wyboru odpowiednich pojemników i
pokryw, wskazanych w schematach w niniejszej instrukcji.
• Należy zawsze używać pojemników, które można bezpiecznie stosować w
kuchenkach mikrofalowych i ich pokryw lub folii plastikowej. W przypadku folii
plastikowej należy odchylić jeden narożnik, aby umożliwić wydostawanie się pary
w odpowiednim tempie.
• Należy zawsze używać pokrywy przeznaczonej do danego naczynia. Jeśli
naczynie nie ma własnej pokrywy, należy użyć folii plastikowej.
• Pojemniki należy wypełniać co najmniej do połowy.
• Potrawy należy mieszać lub obracać pod koniec cyklu automatycznego
gotowania, gdy na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie do ustawionego
czasu.
Połóż mrożoną pizzę na dolnej tacy.
POLSKI
Kod
21
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 21
2012-02-22 �� 11:43:01
POLSKI
Przybory i pokrywa do gotowania automatycznego
Gotowanie wieloetapowe
• Aby uzyskać najlepsze wyniki gotowania z użyciem tej funkcji, należy
przestrzegać wskazówek dotyczących wyboru odpowiednich pojemników i
pokryw, wskazanych w schematach w niniejszej instrukcji.
• Należy zawsze używać pojemników, które można bezpiecznie stosować w
kuchenkach mikrofalowych i ich pokryw lub folii plastikowej. W przypadku folii
plastikowej należy odchylić jeden narożnik, aby umożliwić wydostawanie się pary
w odpowiednim tempie.
• Należy zawsze używać pokrywy przeznaczonej do danego naczynia. Jeśli
naczynie nie ma własnej pokrywy, należy użyć folii plastikowej.
• Pojemniki należy wypełniać co najmniej do połowy.
• Potrawy należy mieszać lub obracać pod koniec cyklu automatycznego
gotowania, gdy na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie do ustawionego
czasu.
Kuchenka mikrofalowa może zostać zaprogramowana na przyrządzanie potraw
nawet w trzech etapach (Do gotowania wieloetapowego nie można używać trybu
gotowania konwekcyjnego, rozmrażania + gotowania konwekcyjnego oraz trybu
szybkiego podgrzewania). Przykład: Aby rozmrozić potrawę w trybie rozmrażania
i ugotować ją, nie trzeba zmieniać ustawień kuchenki po każdym etapie. Można
rozmrozić i przygotować 1,8 kg kurczaka w następujących trzech etapach:
• Rozmrażanie
• Gotowanie mikrofalowe przez 30 minut
• Grillowanie przez 15 minut
Ważne
1. Naciśnij przycisk Power Defrost (szybkiego
rozmrażania) ( ).
Pierwszym etapem musi być rozmrażanie. Tryb gotowania łączonego i
grilla może być wykorzystany na pozostałych dwóch etapach jeden raz.
Natomiast tryb gotowania z użyciem mikrofal może być wykorzystany
dwa razy (na dwóch różnych poziomach mocy).
• Po zainstalowaniu kuchenki i podłączeniu jej do sieci elektrycznej nie należy
wyciągać przewodu zasilającego z gniazdka. Aby zapewnić odpowiednią
jakość gotowanych potraw, należy odczekać pewien czas wymagany do
ustabilizowania czujnika gazu.
• Nie należy używać automatycznego czujnika do gotowania ciągłego, tj. proces
gotowania jest rozpoczynany natychmiast po zakończeniu poprzedniego
procesu.
• Kuchenkę należy zainstalować w dobrze wietrzonym miejscu, aby zapewnić
odpowiednie chłodzenie i przepływ powietrza oraz precyzyjną pracę czujnika.
• Aby zapewnić najlepsze wyniki gotowania, nie należy używać automatycznego
czujnika, gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
• Nie należy używać lotnych detergentów do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.
Gaz powstały po użyciu takiego detergentu może mieć niekorzystny wpływ na
czujnik.
• Nie należy umieszczać kuchenki w pobliżu urządzeń emitujących gaz lub wysoki
poziom wilgoci, ponieważ takie warunki uniemożliwiają prawidłową pracę
automatycznego czujnika.
• Wnękę kuchenki należy zawsze utrzymywać w czystości. Rozlane płyny należy
zetrzeć wilgotną ściereczką.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
2. Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając przycisk
Power Defrost (szybkiego rozmrażania) ( ).
3. Określ ciężar, obracając pokrętło wielofunkcyjne
odpowiednią ilość razy. (w podanym przykładzie 1800 g).
4. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale) (
).
5. Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk
Microwave (Mikrofale) ( ) (w podanym przykładzie 450
W).
22
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 22
2012-02-22 �� 11:43:01
Szybkie podgrzewanie kuchenki mikrofalowej
6. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
(w podanym przykładzie 30 minut).
7. Naciśnij przycisk Grill ( ).
8. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
(w podanym przykładzie 15 minut).
2. Naciśnij raz lub kilka razy przycisk Fast Preheat
(Szybkiego podgrzewania) ( ), aby ustawić
temperaturę.
(Temperatura: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
9. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
POLSKI
W przypadku gotowania konwekcyjnego zaleca się, aby przed umieszczeniem w
kuchence jedzenia nagrzać ją do odpowiedniej temperatury. Po osiągnięciu przez
kuchenkę odpowiedniej temperatury będzie ona utrzymana przez około 10 minut;
kuchenka wyłącza się automatycznie.
Należy upewnić się, że położenie elementu grzejnego odpowiada żądanemu
rodzajowi przygotowania potrawy.
1. Naciśnij przycisk Fast Preheat (Szybkiego
podgrzewania) ( ).
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
220 °C
(temperatura)
Czas gotowania wydłuży się o 30 s.
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu
„0” na wyświetlaczu (4 razy). Następnie
kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Rozpocznie się podgrzewanie kuchenki
do zadanej temperatury.
• Czas wyświetlania trybu gotowania wynosi 8
sekund, a ustawienia temperatury – 2 sekundy.
Przykład: Tryb szybkiego podgrzewania w temperaturze 200 °C
(wyświetlane przez 8 sekund)
(wyświetlane przez 2 sekundy)
• Po osiągnięciu określonej temperatury kuchenka nada 6 sygnałów
dźwiękowych, a temperatura będzie utrzymywana przez 10 minut.
• Po 10 minutach kuchenka nada 4 sygnały dźwiękowe i wyłączy się.
Po nagrzaniu kuchenki do ustawianej temperatury kuchenka nada 6 sygnałów
dźwiękowych, a wstępna i właściwa temperatura będzie utrzymywana przez 10
minut.
Aby odczytać bieżącą temperaturę wewnątrz kuchenki, należy nacisnąć
przycisk Fast Preheat (Szybkiego podgrzewania) ( ).
23
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 23
2012-02-22 �� 11:43:02
Gotowanie konwekcyjne
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
POLSKI
Tryb konwekcyjny umożliwia gotowanie potraw w taki sam sposób, jak w
tradycyjnym piecyku. Tryb mikrofal nie jest używany. Można wybrać jeden z ośmiu
zaprogramowanych poziomów temperatury od 40 °C do 220 °C. Maksymalny czas
wynosi 90 minut.
Aby szybko podgrzać kuchenkę, patrz strona 23.
• Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj
rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
• Lepsze rezultaty gotowania/przypiekania można osiągnąć, używając niższej
podstawy.
Element grzejny musi być ustawiony poziomo, a taca obrotowa musi znajdować się
na swoim miejscu. Otwórz drzwiczki, umieść składnik na niskiej podstawie i załóż
tacę obrotową.
1. Naciśnij przycisk Convection (Gotowania
konwekcyjnego) ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę:
• Czas wyświetlania zaprogramowanego
czasu gotowania wynosi 8 sekund, a
zaprogramowanej temperatury – 2 sekundy.
Przykład: Czas gotowania 30 minut w temperaturze 200 °C
(wyświetlane przez 8 sekund)
(wyświetlane przez 2 sekundy)
• Zakończenie gotowania zostanie zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
Aby odczytać bieżącą temperaturę wewnątrz kuchenki, należy nacisnąć
przycisk Fast Preheat (Szybkiego podgrzewania).
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb gotowania konwekcyjnego)
220 °C (temperatura)
Wybór akcesoriów
2. Naciśnij raz lub kilka razy przycisk Convection
(Gotowania konwekcyjnego) ( ), aby ustawić
temperaturę.
(Temperatura: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
Tradycyjne gotowanie konwekcyjne nie wymaga użycia specjalnych przyborów
kuchennych. Należy jednak używać wyłącznie przyborów wykorzystywanych
podczas gotowania tradycyjnego.
Pojemniki, które można bezpiecznie stosować w kuchenkach mikrofalowych, nie są
zwykle odpowiednie do gotowania konwekcyjnego; nie należy używać pojemników i
naczyń plastikowych, papierowych kubków, ręczników itp.
3. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
W przypadku wybrania trybu łączonego (mikrofale + grill lub
gotowanie konwekcyjne) należy używać wyłącznie przyborów,
które mogą być bezpiecznie używane w kuchenkach
mikrofalowych i tradycyjnych.
Więcej szczegółów dotyczących przyborów kuchennych można znaleźć
na liście naczyń i przyborów kuchennych na str. 27.
24
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 24
2012-02-22 �� 11:43:02
Tryb łączony mikrofal i grilla
Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania mikrofal.
• Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj
rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
• Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można osiągnąć, używając
wyższej podstawy.
1. Otwórz drzwiczki i umieść jedzenie na podstawce.
Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za
pomocą mikrofal można połączyć z grillowaniem.
Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być
bezpiecznie używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych.
Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne, ponieważ umożliwiają
swobodny przepływ mikrofal przez potrawę.
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE
używaj rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można osiągnąć,
używając wyższej podstawy.
2. Naciśnij przycisk Grill ( ).
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na podstawie odpowiedniej do przyrządzania
danego rodzaju żywności. Postaw podstawę na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb grilla)
• Nie można ustawić temperatury grilla.
1. Naciśnij przycisk Microwave + Grill
(Mikrofale z Grillem) (
).
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb łączony mikrofal i grilla)
3. Ustaw czas grillowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
POLSKI
Grillowanie
600 W(moc wyjściowa)
2. Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk
Microwave + Grill (Mikrofale z Grillem) (
) do
momentu wyświetlenia odpowiedniej mocy wyjściowej
(300-600 W).
• Nie można ustawić temperatury grilla.
Rozpocznie się grillowanie.
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem
symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie
nadawała sygnał dźwiękowy co
minutę.
3. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas wynosi 60 minut.
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
• Rozpocznie się gotowanie w trybie
łączonym.
• Zakończenie gotowania zostanie zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
25
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 25
2012-02-22 �� 11:43:03
POLSKI
Tryb łączony mikrofal i gotowania konwekcyjnego
4. Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk
Microwave + Convection (Mikrofale i gotowanie
konwekcyjne) (
) do momentu wyświetlenia
odpowiedniej mocy (600, 450, 300, 180, 100 W).
W tym przypadku do gotowania potraw wykorzystywana jest energia mikrofalowa
i ogrzewanie gorącym powietrzem. Ze względu na używane promieniowanie
mikrofalowe nie ma konieczności wstępnego podgrzewania kuchenki.
Tryb łączony umożliwia przygotowanie wielu potraw, a zwłaszcza:
• pieczonego mięsa i drobiu,
• ciasta,
• jaj i potrawy z sera.
5. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
• Rozpocznie się gotowanie w trybie
łączonym.
• Kuchenka jest podgrzana do wymaganej temperatury, a
podgrzewanie za pomocą promieniowania mikrofalowego jest
kontynuowane do momentu osiągnięcia czasu gotowania.
• Czas wyświetlania zaprogramowanego czasu gotowania
wynosi 8 sekund, a zaprogramowanej temperatury – 2
sekundy.
Przykład: Czas gotowania 30 minut w temperaturze 200 °C
Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być
bezpiecznie używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych.
Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne, ponieważ umożliwiają
swobodny przepływ mikrofal przez potrawę.
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE
używaj rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
Lepsze rezultaty gotowania/przypiekania można osiągnąć, używając
niższej podstawy.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na tacy obrotowej lub na niskiej podstawie, którą
należy ustawić na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Microwave + Convection
(Mikrofale i gotowanie konwekcyjne) (
).
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
(tryb łączony mikrofal i
gotowania konwekcyjnego)
600 W(moc wyjściowa: przełącza
się na następujący tryb
temperatury w czasie
2 sekund)
220 °C (temperatura)
(wyświetlane przez 8 sekund)
(wyświetlane przez 2 sekundy)
• Zakończenie gotowania zostanie zasygnalizowane sygnałem
dźwiękowym oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
Aby odczytać bieżącą temperaturę wewnątrz kuchenki, należy nacisnąć
przycisk Fast Preheat (Szybkiego podgrzewania) ( ).
2. Wybierz temperaturę, naciskając przycisk
Microwave + Convection
).
(Mikrofale i gotowanie konwekcyjne) (
(Temperatura: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
3. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas wynosi 60 minut.
26
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 26
2012-02-22 �� 11:43:03
Lista naczyń i przyborów kuchennych
Przybory kuchenne
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać przez
żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio
dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada specjalne oznaczenie, może on być bez
obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje
naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
• Delikatne wyroby
szklane
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia
lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku
gwałtownego podgrzania.
• Słoiki
✓
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
Folia aluminiowa
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
✓✗
Komentarz
Wyroby metalowe
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia
znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub jest jej zbyt
dużo, może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego lub
iskrzenia.
• Naczynia
✗
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
✗
• Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub podgrzewania.
Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
• Papier makulaturowy
✗
Mogą powodować iskrzenie.
• Pojemniki
✓
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego na
wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą w
wysokich temperaturach ulegać odkształceniom lub
odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna
✓
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania folii
należy zachować ostrożność, ponieważ z potrawy
będzie wydobywała się gorąca para.
• Torby do zamrażania
✓✗
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania
lub użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie
zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić
widelcem.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
Teflonowy talerz
✓
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Wyroby porcelanowe i
gliniane
✓
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i
porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod
warunkiem, że nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Plastikowe lub
tekturowe naczynia
jednorazowe
✓
Wyroby papierowe
Wyroby plastikowe
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy użyciu
takich materiałów.
Opakowania żywności
typu fast food
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się materiałów
wykonanych z polistyrenu.
• Papierowe torby lub
gazety
✗
Mogą ulec zapłonowi.
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
✗
Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby szklane
• Ceramika
✓
POLSKI
Przybory kuchenne
Komentarz
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
✓
✓✗
✗
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
: Zalecane
: Używać ostrożnie
: Niebezpieczne
27
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 27
2012-02-22 �� 11:43:04
Zasady przygotowywania potraw
Zasady gotowania mrożonych warzyw
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Warzywa
należy gotować pod przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli poniżej.
Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można nieco
wydłużyć.
Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz po jego
zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło. Po ugotowaniu
warzywa powinny pozostać przykryte w podanym czasie oczekiwania.
POLSKI
MIKROFALE
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą się w
nim wodę, tłuszcz i cukier.
Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch
cząsteczek powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia ugotowanie
jedzenia.
GOTOWANIE
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej przybory i
naczynia kuchenne muszą umożliwiać swobodne przenikanie mikrofal. Mikrofale
są odbijane przez metale, takie jak stal nierdzewna, aluminium i miedź, ale mogą
przenikać przez ceramikę, szkło, porcelanę i plastik, a także przez papier i drewno.
Zatem nigdy nie można używać do gotowania metalowych pojemników.
Jedzenie, które można gotować w kuchence mikrofalowej:
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów żywności, w tym
świeże i mrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża, fasola, ryby i mięso. W
kuchence mikrofalowej można również przygotować sosy, kremy, zupy, konserwy i
konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence mikrofalowej można przygotować takie
same dania, jak przy użyciu zwykłej kuchenki. Można na przykład roztopić masło
lub czekoladę (dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale zawierającym
wskazówki i techniki przygotowania potraw).
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ unosząca
się para ułatwia gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne sposoby: np. za
pomocą ceramicznego talerza, plastikowej pokrywki lub folii kuchennej do kuchenek
mikrofalowych.
Potrawa
Porcja
Zasilanie
Czas
(min)
Szpinak
150 g
600 W
5-6
Czas
oczekiwania
(min)
2-3
Brokuły
300 g
600 W
8-9
2-3
Groszek
300 g
600 W
7-8
2-3
Zielona fasolka
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Mieszanka
warzyw
(marchewka/
groszek/
kukurydza)
Mieszanka
warzyw
(dania chińskie)
300 g
600 W
7-8
2-3
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej
wody.
Dodaj 30 ml (2 łyżkę
stołową) zimnej
wody.
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej
wody.
Dodaj 30 ml (2 łyżkę
stołową) zimnej
wody.
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej
wody.
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej
wody.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu wyrównania
się temperatury potrawy.
28
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 28
2012-02-22 �� 11:43:04
Zasady gotowania ryżu i makaronu
Ryż:
Zasady gotowania świeżych warzyw
Makaron: Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej. Dodaj wrzącą
wodę, szczyptę soli i dobrze wymieszaj. Gotuj bez
przykrycia.
W czasie gotowania i po jego zakończeniu od czasu do
czasu zamieszaj. Po ugotowaniu trzymaj pod przykryciem,
a następnie starannie odcedź.
Potrawa
Biały ryż
(podgotowany)
Porcja
Zasilanie
250 g
900 W
375 g
Brązowy ryż
(parboiled)
250 g
15-16
Czas
oczekiwania
(min)
5
17½-18½
900 W
375 g
Ryż mieszany
(ryż i dziki ryż)
Mieszanka zbóż
(ryż i zboża)
Makaron
Czas
(min)
20-21
5
22-23
250 g
900 W
16-17
5
250 g
900 W
17-18
5
250 g
900 W
10-11
5
Potrawa
Porcja
Czas
(min)
Brokuły
250 g
500 g
4½-5
7-8
3
Przygotuj kawałki o równej
wielkości. Ułóż je łodygami do
środka.
Brukselki
250 g
6-6½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyżek
stołowych) wody.
Marchew
250 g
4½-5
3
Potnij marchewki na plasterki o
podobnej wielkości.
Kalafior
250 g
500 g
5-5½
7½-8½
3
Przygotuj kawałki o równej
wielkości. Przetnij większe
kwiaty na pół. Ułóż je łodygami
do środka.
Cukinie
250 g
4-4½
3
Potnij cukinie na plasterki.
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)
wody lub trochę masła. Gotuj
do pierwszej miękkości.
Bakłażany
250 g
3½-4
3
Potnij bakłażany na małe
plasterki i polej je 1 łyżką
stołową soku z cytryny.
Instrukcje
Dodaj 500 ml
zimnej wody.
Dodaj 750 ml
zimnej wody.
Dodaj 500 ml
zimnej wody.
Dodaj 750 ml
zimnej wody.
Dodaj 500 ml
zimnej wody.
Dodaj 400 ml
zimnej wody.
Dodaj 1000 ml
gorącej wody.
Czas
oczekiwania
(min)
POLSKI
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Jeśli w tabeli
poniżej nie została zalecona inna ilość wody, dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki
stołowe) na każde 250 g warzyw. Warzywa należy gotować pod przykryciem co
najmniej przez czas określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość
warzyw, czas gotowania można nieco wydłużyć. Zamieszaj warzywa w czasie
gotowania i po jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub
masło. W czasie 3-minutowego oczekiwania warzywa powinny być przykryte.
Wskazówka: Pokrój świeże warzywa na kawałki o równej wielkości.
Im mniejsze kawałki, tym krótszy czas ich gotowania.
Podczas gotowania świeżych warzyw kuchenka powinna być ustawiona na
maksymalną moc (900 W).
Użyj dużej szklanej miski z przykrywką — ryż zwiększa
dwukrotnie swoją objętość w czasie gotowania. Gotuj pod
przykryciem.
Po upływie czasu gotowania zamieszaj, dodaj sól, zioła lub
masło, a następnie odczekaj określony czas.
Uwaga: Po zakończeniu gotowania może okazać się, że
ryż nie wchłonął całej wody.
Instrukcje
29
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 29
2012-02-22 �� 11:43:04
POLSKI
Potrawa
Porcja
Czas
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
PODGRZEWANIE
Instrukcje
Por
250 g
4-4½
3
Potnij pory na grube plastry.
Pieczarki
125 g
250 g
1½-2
2½-3
3
Przygotuj małe grzyby lub
potnij większe na plasterki.
Nie dodawaj wody. Polej
sokiem z cytryny. Dopraw solą
i pieprzem. Przed podaniem
odcedź.
Cebula
250 g
5-5½
3
Potnij cebule na plasterki lub
połówki. Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) wody.
Papryka
250 g
4½-5
3
Potnij paprykę na małe
plasterki.
Ziemniaki
250 g
500 g
4-5
7-8
3
Zważ obrane ziemniaki i potnij
je w kostkę o równej wielkości.
Rzepa
250 g
5½-6
3
Potnij rzepę w małą kostkę.
Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele krótszym niż
na tradycyjnej kuchni.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli. Dla
podanych czasów podgrzewania przyjęto, że płyny mają temperaturę pokojową
(około +18 do +20 °C), a jedzenie jest schłodzone do temperatury około +5 do
+7 °C.
Układanie i przykrywanie
Unikaj podgrzewania dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki mięsa —
mogą się one przypalać lub wysychać na wierzchu, pozostając zimne wewnątrz.
Dużo efektywniejsze jest podgrzewanie małych kawałków.
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre rodzaje żywności można podgrzewać przy użyciu mocy 900 W, natomiast
inne powinny być podgrzewane przy użyciu mocy 600 W, 450 W, a nawet 300 W.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli.
Zwykle lepszym rozwiązaniem jest podgrzewanie jedzenia przy użyciu niższego
poziomu mocy, szczególnie gdy jedzenie jest delikatne, jest go dużo, lub podgrzewa
się bardzo szybko (np. pasztet).
Podczas podgrzewania jedzenia należy pamiętać o zamieszaniu lub obróceniu
jedzenia na drugą stronę. Jeśli to możliwe, przed podaniem jedzenie należy
zamieszać ponownie.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i odżywek
dla dzieci. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy
pamiętać o zamieszaniu jedzenia przed, w czasie i po zakończeniu podgrzewania.
Podczas oczekiwania po podgrzaniu produkty te powinny pozostawać w kuchence
mikrofalowej. Zaleca się włożenie do podgrzewanego płynu plastikowej łyżeczki
lub szklanej pałeczki. Unikaj nadmiernego podgrzewania jedzenia (może to
spowodować obniżenie jego wartości odżywczych). Najlepiej ustawić krótszy czas
podgrzewania i wydłużyć go w razie potrzeby.
30
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 30
2012-02-22 �� 11:43:04
Podgrzewanie i czas oczekiwania po podgrzaniu
Podczas podgrzewania danej potrawy po raz pierwszy warto zanotować czas na
przyszłość.
Upewnij się zawsze, że jedzenie zostało równomiernie podgrzane.
Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na krótki czas, aby jego temperatura mogła się
wyrównać.
Jeśli w tabeli nie podano innych wartości, zalecany czas oczekiwania po podgrzaniu
wynosi od 2 do 4 minut.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i odżywek
dla dzieci. Zapoznaj się również z rozdziałem dotyczącym zasad bezpieczeństwa.
Podgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Potrawa
Porcja Zasilanie
Czas
Czas
Instrukcje
oczekiwania
(min)
190 g
600 W
30 sek.
2-3
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu
zamieszaj. Odstaw na 2-3
minuty. Przed podaniem
zamieszaj i ostrożnie sprawdź
temperaturę.
Kaszka dla
dzieci
(zboża +
mleko +
owoce)
190 g
600 W
20 sek.
2-3
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu
zamieszaj. Odstaw na 2-3
minuty. Przed podaniem
zamieszaj i ostrożnie sprawdź
temperaturę.
Mleko dla
dzieci
100 ml
300 W
30-40 s.
2-3
Zamieszaj lub wstrząśnij i
przelej do wysterylizowanej
szklanej butelki. Postaw na
środku tacy obrotowej. Gotuj
bez przykrycia. Wstrząśnij
i odstaw na co najmniej 3
minuty. Przed podaniem
wstrząśnij i ostrożnie sprawdź
temperaturę.
PODGRZEWANIE PŁYNÓW
W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20 sekund,
aby jego temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania jedzenie można
w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE
pamiętać. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy
włożyć do napojów plastikową łyżeczkę lub szklaną pałeczkę oraz zamieszać je
przed, w trakcie i po zakończeniu podgrzewania.
PODGRZEWANIE ODŻYWEK DLA DZIECI
JEDZENIE DLA DZIECI:
Wyłóż zawartość słoiczka na głęboki talerz ceramiczny. Przykryj plastikową
pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj! Przed podaniem odstaw na 2-3
minuty. Wymieszaj ponownie i sprawdź temperaturę. Zalecana temperatura:
pomiędzy 30-40 °C.
MLEKO DLA DZIECI:
Wlej mleko do wysterylizowanej szklanej butelki. Podgrzewaj bez przykrycia.
Nie wolno podgrzewać butelki z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku
przegrzania może to spowodować jej eksplozję. Wstrząśnij przed odstawieniem,
a następnie jeszcze raz przed podaniem dziecku! Zawsze sprawdzaj temperaturę
jedzenia lub mleka dla dzieci przed ich podaniem. Zalecana temperatura: ok. 37°C.
200 ml
60-70 s.
POLSKI
Odżywki dla
dzieci
(warzywa i
mięso)
UWAGA:
Aby zapobiec poparzeniu, należy szczególnie dokładnie sprawdzać temperaturę
jedzenia dla dzieci przed jego podaniem.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w tabeli obok.
31
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 31
2012-02-22 �� 11:43:04
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Potrawa
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
POLSKI
Potrawa
Napoje
(kawa,
herbata i
woda)
Porcja
150 ml
(1 filiżanka)
Zasilanie
900 W
1-1½
300 ml
(2 filiżanki)
2-2½
450 ml
(3 filiżanki)
3-3½
600 ml
(4 filiżanki)
3½-4
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
Potrawy
duszone
(schłodzone)
350 g
Makaron
z sosem
(schłodzony)
350 g
Zupy
(schłodzone)
Czas
(min)
Czas
Instrukcje
oczekiwania
(min)
1-2
Przelej napój do szklanek i
podgrzewaj bez przykrycia:
Jedną filiżankę połóż na
środku, 2 filiżanki ułóż
naprzeciw siebie, a 3 filiżanki
ułóż w okrąg. Podczas
oczekiwania pozostaw w
kuchence mikrofalowej,
następnie dokładnie
zamieszaj.
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
2-3
Nalej na głęboki talerz
ceramiczny lub do
ceramicznej miski. Przykryj
plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie
wymieszaj. Wymieszaj
ponownie przed podaniem.
600 W
4½-5½
2-3
Umieść potrawę na głębokim
talerzu ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu
podczas podgrzewania, a
także przed odstawieniem i
podaniem.
600 W
3½-4½
3
Połóż makaron (np.
spaghetti) na płaskim talerzu
ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przed
podaniem zamieszaj.
Porcja
Zasilanie
Czas
(min)
Czas
Instrukcje
oczekiwania
(min)
Nadziewane
pierożki
z sosem
(schłodzone)
350 g
600 W
4-5
3
Umieść nadziewane
pierożki (np. ravioli, tortellini)
na głębokim talerzu
ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu
podczas podgrzewania, a
także przed odstawieniem i
podaniem.
Danie na
talerzu
(schłodzone)
350 g
450 g
550 g
600 W
4½-5½
5½-6½
6½-7½
3
Umieść danie składające
się z 2-3 schłodzonych
składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych.
Gotowe do
podania
fondue
serowe
(schłodzone)
400 g
600 W
6-7
1-2
Umieść gotowe do
podania fondue serowe
w odpowiedniej wielkości
szklanej misie z przykrywką.
W czasie podgrzewania i
po jego zakończeniu od
czasu do czasu zamieszaj.
Przed podaniem dokładnie
zamieszaj.
32
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 32
2012-02-22 �� 11:43:04
ROZMRAŻANIE
Wszystkie rodzaje jedzenia należy rozmrażać przy użyciu poziomu mocy do
rozmrażania (180 W).
Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności. Umożliwiają
one skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle wygodne, np. w
przypadku niespodziewanych gości.
Potrawa
Czas
(min)
Instrukcje
Mięso
Mielona wołowina
Umieść zamrożone jedzenie na talerzu bez przykrycia. W połowie czasu rozmrażania
obróć na drugą stronę i odlej płyn. Usuń podroby jak tylko będzie to możliwe. Od
czasu do czasu sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się, czy nie jest ciepłe.
Jeśli małe lub cienkie części rozmrażanego jedzenia zaczynają się nagrzewać,
można je osłonić podczas rozmrażania, owijając bardzo małymi kawałkami folii
aluminiowej.
Steki wieprzowe
250 g
6-7
500 g
10-12
250 g
7-8
15-30
Umieść mięso na płaskim talerzu
ceramicznym. Osłoń cieńsze brzegi za
pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
15-60
Umieść na płaskim talerzu ceramicznym
kawałki kurczaka skórką do dołu, a całego
kurczaka piersiami do dołu. Osłoń cieńsze
kawałki, takie jak skrzydełka i końce udek,
za pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
10-25
Umieść mrożone ryby na środku płaskiego
talerza ceramicznego. Cieńsze końce podłóż
pod grubsze części. Nałóż folię aluminiową
na węższe końce filetów. Owiń folią ogon
całej ryby. Obróć na drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania!
Drób
Kawałki kurczaka
500 g
(2 szt.)
14-15
Jeśli zewnętrzna część drobiu zacznie się rozgrzewać, zatrzymaj rozmrażanie i
odczekaj 20 minut przed kontynuowaniem.
Cały kurczak
1200 g
32-34
Pozostaw ryby, mięso i drób jeszcze na jakiś czas w celu dokończenia rozmrażania.
Czas oczekiwania przy pełnym rozmrożeniu może różnić się w zależności od ilości
jedzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.
Ryby
Wskazówka:
Czas
oczekiwania
(min)
POLSKI
Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń metalowe
elementy i opakowanie, aby płyn powstały podczas rozmrażania mógł swobodnie
ściekać.
Porcja
Cienkie kawałki jedzenia rozmrażają się lepiej niż
grube, a mniejsza ilość może zostać rozmrożona w
krótszym czasie. Pamiętaj o tym podczas zamrażania i
rozmrażania jedzenia.
Filety rybne
200 g
6-7
Całe ryby
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
Rozłóż owoce na płaskim, okrągłym,
szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Bułki
(każda ok. 50 g)
2 szt.
4 szt.
1-1½
2½-3
5-20
Tosty/Kanapki
250 g
4-4½
Chleb
(mąka pszenna i
żytnia)
500 g
7-9
Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo
na papierze kuchennym pośrodku tacy
obrotowej. Obróć na drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania!
W celu rozmrożenia jedzenia zamrożonego w temperaturze około -18 do -20 °C
należy kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli na sąsiedniej stronie.
Owoce
Jagody
Pieczywo
33
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 33
2012-02-22 �� 11:43:04
POLSKI
GRILL
MIKROFALE + GRILL
Element grzejny grilla znajduje się we wnęce kuchenki, pod górną ścianką. Włącza
się on tylko wtedy, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte, a taca się obraca.
Obracanie się tacy umożliwia równomierne przypieczenie jedzenia. Wstępne
podgrzanie grilla przez 4 minuty sprawi, że jedzenie upiecze się szybciej.
Ten tryb gotowania umożliwia połączenie opiekania jedzenia za pomocą grilla z
szybkością gotowania za pomocą mikrofal. Działa on tylko, gdy drzwiczki kuchenki
są zamknięte, a taca się obraca. Obracanie się tacy umożliwia równe przypieczenie
potrawy. Ten model został wyposażony w trzy tryby łączone:
600 W + grill, 450 W + grill i 300 W + grill.
Przybory kuchenne używane podczas grillowania:
Powinny być wykonane z niepalnego materiału i mogą zawierać metalowe części.
Nie można także używać przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one
ulec stopieniu.
Przybory kuchenne używane w trybie łączonym mikrofale + grill
Należy używać przyborów kuchennych umożliwiających przenikanie mikrofal.
Przybory kuchenne powinny być niepalne. W trybie łączonym nie można używać
przyborów zawierających elementy metalowe. Nie można także używać przyborów
wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Rodzaje jedzenia odpowiednie do grillowania:
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i baleronu, cienkie kawałki ryb,
wszelkiego rodzaju kanapki i tosty z przybraniem.
Żywność, którą można gotować w trybie mikrofale + grill:
Rodzaje jedzenia odpowiednie do gotowania w trybie łączonym to wszystkie
rodzaje jedzenia, które wymagają podgrzania i przypieczenia (np. pieczony
makaron), a także te wymagające krótkiego czasu gotowania w celu przypieczenia
tylko górnej części. Tryb ten może być również używany do gotowania większych
kawałków potraw, które powinny być z wierzchu przypieczone i chrupiące (np.
kawałki kurczaka, które należy odwrócić na drugą stronę po upływie połowy czasu
przyrządzania). Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli grillowania.
Ważna uwaga:
W przypadku używania trybu grillowania należy pamiętać o umieszczeniu jedzenia
na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca inaczej.
Ważna uwaga:
W przypadku używania trybu łączonego (przycisk mikrofal z grillem) należy pamiętać
o umieszczeniu jedzenia na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca inaczej.
Zapoznaj się ze wskazówkami w tabeli na sąsiedniej stronie.
Jeśli jedzenie ma zostać przypieczone z obu stron, należy po upływie połowy czasu
przygotowania odwrócić je na drugą stronę.
34
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 34
2012-02-22 �� 11:43:04
Podręcznik grillowania świeżej żywności
Rozgrzej grill, włączając na 2-3 minuty funkcję grillowania.
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
Wyjmując zawartość kuchenki, używaj rękawic kuchennych.
Porcja
Zasilanie 1. strona
— czas
(min)
Tosty
4 szt.
(każdy ok.
25 g)
Tylko grill
2-3
1-2
Ułóż tosty obok siebie na wysokiej
podstawie.
400 g
(2 szt.)
300 W +
grill
5-6
-
Przetnij pomidory na połówki.
Połóż na górze trochę sera. Ułóż
w okręgu na płaskim, szklanym
naczyniu żaroodpornym. Umieść
na wysokiej podstawie. Odstaw na
2-3 minuty.
Pomidory z
grilla
Tost z
pomidorami i
serem
4 szt.
(300 g)
300 W +
grill
4-5
2. strona
— czas
(min)
-
Instrukcje
Podpiecz najpierw kawałki chleba
w tosterze. Umieść gotowe tosty
na wysokiej podstawie. Odstaw na
2-3 minuty.
Tosty
hawajskie
(szynka,
ananas,
plastry sera)
4 szt.
(500 g)
300 W +
grill
5-6
-
Podpiecz najpierw kawałki chleba
w tosterze. Umieść gotowe tosty
na wysokiej podstawie. Odstaw na
2-3 minuty.
Pieczone
ziemniaki
500 g
600 W +
grill
7-8
-
Przetnij ziemniaki na połówki
Umieść je na wyższej podstawie,
układając na ściętej stronie.
Ziemniaki
gratin /
warzywa
(mrożone)
450 g
450 W +
grill
9-11
-
Włóż świeże ziemniaki gratin
do małego naczynia z pyreksu.
Postaw naczynie na wysokiej
podstawie. Po zakończeniu
przyrządzania odstaw na 2-3
minuty.
Porcja
pieczone
jabłka
2 jabłka
(ok. 400 g)
300 W +
grill
7-8
-
Kawałki
kurczaka
500 g
(2 szt.)
300 W +
grilll
8-10
6-8
Posmaruj kawałki kurczaka olejem
i posyp przyprawami. Ułóż je w
okręgu na wysokiej podstawie. Po
zakończeniu grillowania odstaw na
2-3 minuty
Steki wołowe
(średnio
wysmażone)
400 g
(2 szt.)
Tylko grill
10-14
8-12
Posmaruj steki olejem. Ułóż je w
okręgu na wysokiej podstawie. Po
zakończeniu grillowania odstaw na
2-3 minuty
300 W +
grilll
5-7
5½-6½
Posmaruj skórę całej ryby olejem
i dodaj zioła oraz przyprawy.
Ułóż obok siebie dwie ryby
(w przeciwnych kierunkach)
na wysokiej podstawie. Po
zakończeniu grillowania odstaw na
2-3 minuty.
Pieczona ryba 400-500 g
Zasilanie 1. strona
— czas
(min)
2. strona
— czas
(min)
Instrukcje
Usuń z jabłek pestki. W puste
miejsce wsyp rodzynki i dodaj
dżem. Połóż na górze kilka
kawałków migdałów. Umieść
jabłka na płaskim, szklanym
naczyniu. Postaw naczynie na
niskiej podstawie.
POLSKI
Świeża
żywność
Świeża
żywność
35
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 35
2012-02-22 �� 11:43:04
POLSKI
KONWEKCJA
Przewodnik gotowania konwekcyjnego świeżej i mrożonej żywności
Pieczenie za pomocą konwekcji jest tradycyjnym i powszechnie używanym
sposobem gotowania w piekarnikach, wykorzystującym obieg gorącego powietrza.
Na tylnej ściance kuchenki mikrofalowej umieszczony jest element grzejny i
wentylator, dzięki czemu gorące powietrze może swobodnie krążyć.
Rozgrzej kuchenkę do odpowiedniej temperatury przy użyciu funkcji
automatycznego wstępnego podgrzewania. Poziomy mocy i czas gotowania
konwekcyjnego zostały opisane w poniższej tabeli.
Wyjmując zawartość kuchenki, używaj rękawic kuchennych.
Przybory kuchenne używane do gotowania konwekcyjnego
Można używać wszystkich przyborów używanych do pieczenia w piekarnikach,
także blach i form do pieczenia.
Świeża
żywność
Jedzenie, które można przygotowywać konwekcyjnie
W tym trybie można przyrządzać biszkopty, ciastka, bułki i ciasta z owocami, ciasta
ptysiowe i suflety.
PIZZA
Mrożona pizza
(już upieczona)
Porcja
Zasilanie 1. strona
— czas
(min)
2. strona
— czas
(min)
300-400 g
450 W +
220 °C
13-15
-
Umieść pizzę na wysokiej
podstawie.
Po zakończeniu pieczenia
odstaw na 2-3 minuty.
400 g
450 W +
220 °C
22-25
-
Włóż do szklanego naczynia
odpowiedniej wielkości lub
pozostaw w oryginalnym
opakowaniu (upewnij się,
że można je używać do
przyrządzania potraw z
wykorzystaniem mikrofal i
gorącego powietrza). Połóż
mrożone danie z makaronu
na niskiej podstawie. Po
zakończeniu przyrządzania
odstaw na 2-3 minuty.
1200-1300 g
600 W +
180 °C
20-23
10-13
MIKROFALE + KONWEKCJA
Tryb ten umożliwia połączenie użycia mikrofal i gorącego powietrza, dzięki czemu
czas gotowania ulega skróceniu, a danie zyskuje przypieczoną i chrupiącą
powierzchnię.
Gotowanie konwekcyjne jest to tradycyjny sposób gotowania stosowany w zwykłych
kuchenkach, w których obieg gorącego powietrza jest wytwarzany przez wentylator
zamontowany na tylnej ściance.
Instrukcje
MAKARON
Mrożona
lasagna
Przybory kuchenne używane w trybie łączonym mikrofale + konwekcja
Powinny umożliwiać przenikanie mikrofal. Powinny być żaroodporne (np. szkło,
ceramika lub porcelana bez metalowych elementów), tak jak przybory wymienione
dla trybu mikrofale + grill.
Potrawy, które można przygotowywać przy użyciu trybu łączonego mikrofale +
gotowanie konwekcyjne:
Wszystkie rodzaje mięs i drobiu, a także potrawy zapiekane i dania z rusztu,
biszkopty, lekkie ciasta z owocami, pieczone warzywa, babeczki i pieczywo.
MIĘSO
Pieczeń
wołowa /
pieczona
jagnięcina
(średnia)
Posmaruj wołowinę/jagnięcinę
olejem i przypraw ją pieprzem,
solą i papryką. Umieść ją na
niskiej podstawie, układając
tłustszą stroną do dołu. Po
upieczeniu owiń mięso w folię
aluminiową i pozostaw na 10-15
minut.
36
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 36
2012-02-22 �� 11:43:04
Świeża
żywność
Porcja
Pieczony
kurczak
1000-1100 g
Zasilanie 1. strona
— czas
(min)
450 W +
220 °C
17-22
2. strona
— czas
(min)
13-17
DODATKOWE WSKAZÓWKI
Instrukcje
ROZTAPIANIE MASŁA
Włóż 50 g masła do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Przykryj plastikową
pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund przy użyciu mocy 900 W, aż do roztopienia
masła.
ROZTAPIANIE CZEKOLADY
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj przez
3-5 minut przy użyciu mocy 450 W, aż do roztopienia. Podczas roztapiania zamieszaj raz
lub dwa razy. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
PIECZYWO
Świeże bułki
6 szt.
(350 g)
100 W +
180 °C
8-10
-
Ułóż bułki w okręgu na niskiej
podstawie.
Odstaw na 2-3 minuty.
Pieczywo
czosnkowe
(mrożone,
wstępnie
upieczone)
200 g
(1 szt.)
180 W +
220 °C
8-10
-
Ułóż schłodzoną bagietkę na
papierze do pieczenia na niskiej
podstawie. Po upieczeniu
odstaw na 2-3 minuty.
500 g
Tylko 180
°C
38-43
-
Włóż surowe ciasto do małej,
prostokątnej blachy z czarnego
metalu (długość 25 cm).
Postaw na niskiej podstawie. Po
zakończeniu pieczenia odstaw
na 5-10 minut.
ROZTAPIANIE ZESTALONEGO MIODU
Włóż 20 g zestalonego miodu do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj
przez 20-30 sekund przy użyciu mocy 300 W, aż do roztopienia.
ROZTAPIANIE ŻELATYNY
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej wody. Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej
szklanej miseczki żaroodpornej. Roztapiaj przez 1 minutę przy użyciu mocy 300 W. Po
roztopieniu zamieszaj.
PRZYGOTOWANIE POLEWY I LUKRU NA CIASTA
Zmieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g), 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez
przykrycia w szklanym naczyniu żaroodpornym przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy
900 W, aż polewa lub lukier staną się przezroczyste. Podczas gotowania zamieszaj
dwukrotnie.
CIASTO
Jabłecznik
(surowe ciasto)
Miniaturowe
babeczki
(surowe ciasto)
12 x 30 g
(350-400 g)
Tylko 220
°C
17-23
-
Wyłóż surowe ciasto do
papierowych foremek. Ustaw
foremki na niskiej podstawie. Po
zakończeniu pieczenia odstaw
na 5 minut.
Ciastka
(surowe ciasto)
200-250 g
Tylko 200
°C
15-20
-
Ułóż zamrożone rogaliki bagietkę
na papierze do pieczenia na
dolnej tacy.
Mrożone ciasto
1000 g
180 W +
180 °C
18-20
-
Umieść mrożone ciasto
na niskiej podstawie. Po
rozmrożeniu i podgrzaniu
odstaw na 15-20 minut.
POLSKI
Posmaruj kurczaka olejem
i posyp przyprawami. Ułóż
kurczaka na niskiej podstawie
jedną piersią w dół, drugą w
górę. Odstaw na 5 minut.
GOTOWANIE DŻEMU
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej misy
żaroodpornej z przykrywką. Dodaj 300 g cukru żelującego i dokładnie wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10-12 minut przy użyciu mocy 900 W. Podczas gotowania kilkakrotnie
zamieszaj. Przełóż zawartość bezpośrednio do niewielkich, zakręcanych słoików na dżem.
Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na 5 minut.
GOTOWANIE BUDYNIU
Zmieszaj proszek budyniowy z mlekiem (500 ml), przestrzegając instrukcji producenta i
dokładnie wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości szklanej misy żaroodpornej z przykrywką.
Gotuj pod przykryciem przez 6½-7½ minuty przy użyciu mocy 900 W. Podczas gotowania
kilkakrotnie dokładnie zamieszaj.
PRZYPIEKANIE PLASTERKÓW MIGDAŁÓW
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów na średniej wielkości ceramicznym talerzu.
Przypiekaj przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy 600 W; podczas przypiekania kilkakrotnie
wymieszaj. Pozostaw na 2-3 minuty w kuchence. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
37
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 37
2012-02-22 �� 11:43:04
POLSKI
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej
Przechowywanie i naprawa kuchenki
mikrofalowej
Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu usunięcia
tłuszczu i pozostałości jedzenia:
• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
• Taca obrotowa i pierścienie obrotowe
Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do naprawy
należy przestrzegać kilku prostych zasad.
Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy drzwiczki lub ich uszczelnienie,
w tym m.in.:
• zawias jest złamany,
• uszczelnienie jest zużyte,
• obudowa jest uszkodzona lub pogięta.
Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu.
Uszczelki powinny być ZAWSZE czyste, aby można było prawidłowo
zamykać drzwiczki.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej
powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub
doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
NIE WOLNO zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli kuchenka jest
uszkodzona i wymaga naprawy lub pojawiły się wątpliwości dotyczące
jej działania:
• Odłącz kuchenkę od sieci
• Skontaktuj się z najbliższym serwisem
1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej
ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
2. Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach lub na pierścieniu
obrotowym należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z
detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
Jeśli przez pewien czas nie chcesz korzystać z kuchenki, przechowuj ją
w miejscu suchym i niezakurzonym.
• Powód: Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie kuchenki.
3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne
zapachy, należy umieścić na tacy obrotowej szklankę rozcieńczonego soku
cytrynowego i podgrzewać ją przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej
mocy.
4. W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w zmywarce).
NIE WOLNO wlewać wody do otworów wentylacyjnych. NIE WOLNO
używać produktów zawierających składniki ścierne i rozpuszczalników.
Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia uszczelnienia
drzwiczek, by nie dopuścić do:
• gromadzenia się pozostałości jedzenia,
• uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia prawidłowego zamykania
drzwiczek.
Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą roztworu łagodnego
detergentu po każdym użyciu. Aby uniknąć poparzenia, przed
czyszczeniem należy zaczekać, aż kuchenka ostygnie.
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń kuchennych, takich jak
płyty grzejne, piekarniki itp., kuchenki mikrofalowej nie należy czyścić
myjkami parowymi.
38
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 38
2012-02-22 �� 11:43:04
Parametry techniczne
UWAGA
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz AC
Pobór mocy
Moc maksymalna
Mikrofale
Grill (element grzejny)
Konwekcja (element grzejny)
2700 W
1400 W
1250 W
Maks. 1850 W
Moc wyjściowa
100 W / 900 W — 6 poziomów (IEC‑705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Wymiary
(szerokość x głębokość x wysokość)
Obudowa
Wnętrze kuchenki
517 x 470 x 310 mm
358 x 327 x 231,5 mm
Objętość
28 l
Waga
Netto
ok. 18,0 kg
Emisja hałasu
43 dBA
POLSKI
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów.
Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec
zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że
kuchenka CE107F* firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.
39
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 39
2012-02-22 �� 11:43:04
CE107F*
1.4 kW
55.7 %
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
3.5
KOSOVO
MACEDONIA
MONTENEGRO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
+48 22 607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only
from landline (+40) 21 206 01 10
from mobile and land line
SERBIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kod produktu: DE68-03964B
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_PL.indd 40
2012-02-22 �� 11:43:05
CE107F
CE107FT
CE107FTP
Mikrohullámú sütő
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Kérjük, regisztrálja terméket a
www.samsung.com/register honlapon.
Használati utasítás és főzési útmutató
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 1
2012-02-22 �� 11:30:24
MAGYAR
A használati útmutató használata
Jelmagyarázat
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A Használati
útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben történő főzéssel
kapcsolatban:
• Biztonsági előírások
• A megfelelő tartozékok és edények
• Hasznos főzési tanácsok
• Főzési tippek
Fontos biztonsági tudnivalók
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS
SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
A sütő használata előtt feltétlenül olvassa el, és mindig tartsa be az alábbi
utasításokat:
• A készüléket csak a használati útmutatóban leírt rendeltetésének megfelelően
használja. Az útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági
előírások nem tesznek említést minden esetlegesen előforduló helyzetről.
A készülék üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a
felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan
járjon el.
• Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az ön
mikrohullámú sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban
leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztetés vonatkozik
Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy további
tájékoztatásért látogasson el a www.samsung.com honlapra.
• Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási célokra
készült. Ne melegítsen benne textíliát vagy magvakkal töltött párnát, mert
az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. A gyártó nem felelős a készülék
helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
• A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet,
ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes
helyzet kialakulását okozhatja.
VIGYÁZAT
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos
személyi sérülést vagy halált okozhat.
FIGYELEM
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb
személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
Vigyázat, tűzveszély
Vigyázat; forró felület
Vigyázat, áramütésveszély
Vigyázat, robbanásveszély
NE kísérelje meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
NE szerelje szét.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
NE érintse meg.
Az áramütés elkerülése érdekében
ügyeljen arra, hogy a készülék földelve
legyen.
Segítségért forduljon a
szervizközponthoz.
Megjegyzés
Fontos
Óvintézkedések a lehetséges túlzott
mikrohullámúenergia-kisugárzás ellen.
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros
mikrohullámúenergia-kisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
(a) Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági
reteszekkel, illetve úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba
helyez.
(b) NE helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja, hogy
étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az
ajtó és az ajtótömítés felületének tisztaságára. Használat után először nedves,
majd puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
(c) Ha megsérült a sütő, NE üzemeltesse addig, amíg meg nem javíttatta a
gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja
megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a következő elemek:
(1) ajtó (meghajlás)
(2) ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3) ajtótömítés és tömítőfelületek
(d) A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett mikrohullámúkészülékszerelő javíthatja vagy helyezheti üzembe.
2
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 2
2012-02-22 �� 11:30:28
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2.
csoportba tartoznak az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát
elektromágneses sugárzás formájában létrehozó és/vagy felhasználó ISM
berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve
az olyan létesítmények számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a
háztartásokat ellátó alacsonyfeszültségű hálózatra csatlakoznak.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha
idegen anyag, például víz kerül a készülék belsejébe, húzza ki a
tápcsatlakozót, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a készülékre.
A készülék tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt,
gőzborotvát vagy nagynyomású mosót.
Mindig tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.
VIGYÁZAT
MAGYAR
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató vagy
üvegtárgyak fölé. (Csak a szabadonálló modellek esetén.)
Fontos biztonsági előírások
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség
megfelel-e a készülék műszaki leírásában foglaltaknak.
A mikrohullámú sütőt csak képesített szakember javíthatja és
alakíthatja át.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz. Ne használjon
elosztót, hosszabbítókábelt vagy áramátalakítót.
Ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben a mikrohullámú
funkcióval.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt vezesse el a
tárgyak között vagy a sütő háta mögé.
Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras
vagy gőztisztítót.
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult
fali aljzatot. A tápcsatlakozó vagy a tápkábel megrongálódása
esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ne használja a készüléket hőforrás vagy gyúlékony anyagok
közelében; párás, olajos vagy poros helyen; közvetlen napsütésnek
vagy víznek kitett helyen; ott, ahol gázszivárgás fordulhat elő; illetve
egyenetlen felületen.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló
távirányító-rendszer segítségével.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.
A készüléket a helyi és országos szabályozásnak megfelelően
földelni kell.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében vagy a sütő
ajtaján.
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot,
például port vagy vizet, a csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a sütő felületére.
Ne húzza meg és nem hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne
helyezzen rá nehéz tárgyat.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen
ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban vagy
hasonló járművekben.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Különös gonddal
járjon el alkoholtartalmú italok vagy ételek melegítésekor, mivel az
alkoholgőz kapcsolatba léphet a sütő forró részeivel.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a
tápcsatlakozót.
3
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 3
2012-02-22 �� 11:30:32
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú melegítése során robbanásszerű,
késleltetett forrás következhet be, ezért óvatosan fogja meg az
edényt. A sérülések elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább
20 másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a hőmérséklet
kiegyenlítődhessen. Melegítés közben szükség szerint, melegítés után
MINDIG keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi ELSŐSEGÉLY-utasítások szerint járjon
el:
• Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.
• Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
• Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy oldatot.
A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton történő használatra tervezték,
ne építse be vagy zárja a konyhaszekrénybe. (Csak a szabadonálló
modellek esetén.)
MAGYAR
VIGYÁZAT: A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben
felforrósodnak. Ezért ne érjen a fűtőelemekhez. 8 év alatti gyerekek
felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.
VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor használhatják a sütőt felügyelet
nélkül, ha megfelelő útmutatást kaptak, amelynek révén a gyermek
képes biztonságos módon használni a sütőt, és tisztában van a helytelen
használat veszélyeivel.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a sütő
belsejében található fűtőelemekhez.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal
és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják,
ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet,
és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges
veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
VIGYÁZAT: Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek
és a bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és
ellenőrizze a hőmérsékletüket fogyasztás előtt.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket
is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és
jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet, és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
VIGYÁZAT: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt
mindaddig tilos használni, amíg szakember meg nem javította.
VIGYÁZAT: Szakképzett szerelőkön kívül mindenki más számára
veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet végezni, amely
a mikrohullámú energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat
eltávolításával jár.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó
könnyen hozzáférhető legyen. Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett
szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást,
és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően - az áramütés elkerülése
érdekében - a készüléket ki kell kapcsolni.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek nem melegíthetők lezárt
edényekben, mivel könnyen felrobbanhatnak.
Tisztítás közben a sütő felülete jobban felmelegedhet, mint általában,
ezért a gyerekeket ne engedje a sütő közelébe. (Csak az öntisztító
funkcióval rendelkező típus esetén.)
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a használat során
felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében kisgyerekek
ne tartózkodjanak a készülék közelében.
Tisztítás előtt el kell távolítani a kifolyt folyadékot, a tisztítás idejére pedig
csak a meghatározott eszközök maradhatnak a sütőben. (Csak az
öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és kezelőszervei
könnyen hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő irányba nézzen, és
ne legyen túl magasan).
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás az üzembe
helyezés után bármikor megszüntethető legyen. A tápellátás
megszüntetéséhez a dugasznak hozzáférhetőnek kell lennie, vagy
a bekötési előírásoknak megfelelően kapcsolót kell beiktatni a fix
vezetékek közé. (Csak a beépíthető modell esetén.)
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet melegítsen, és
csak azután használja a sütőt.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében
a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett
szakemberrel kell kicseréltetni.
4
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 4
2012-02-22 �� 11:30:35
Figyelem: Ha a készülék kombinált üzemmódban működik, gyermekek
csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütőt a keletkező hő
miatt.
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig használjon edényfogó
kesztyűt, amikor kiveszi az ételt a sütőből.
Ne érintse meg a fűtőelemeket és a sütő belsejét, amíg a sütő le nem
hűlt.
A hozzáférhető felületek a berendezés működése közben
felforrósodhatnak.
MAGYAR
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak lejártával keverje
meg, melegítés után pedig hagyja őket legalább 20 másodpercig állni a
robbanásszerű forrás elkerülése érdekében.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés működése közben
felforrósodhat.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy leforrázza a
kiáramló forró levegő vagy gőz.
FIGYELEM
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A mikrohullámú sütő biztonsági
okokból 30 percre automatikusan kikapcsol. Azt javasoljuk, hogy
mindig tartson egy pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje a
mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná valaki.
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai eszközöket
használjon; NE használjon fémedényeket, arany vagy ezüst szegéllyel
díszített tányérokat, nyársat, villát stb. A papír- vagy műanyag zacskók
lezárására használt drótokat távolítsa el.
Magyarázat: Elektromos kisülés vagy szikra keletkezhet, ezáltal a sütő
tönkremehet.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a sütő
ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az
üveg megrepedését eredményezheti.
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít, ügyeljen rá, hogy
a csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
A sütőt elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt szabad helyet.
(Lásd „A mikrohullámú sütő üzembe helyezése” című részt.)
A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
Körültekintően járjon el, ha további elektromos berendezéseket
csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy
túlmelegedjen vagy megégjen az étel.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a
vezetékét a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok
elfojtása érdekében.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és el kell távolítani az
ételmaradványokat.
(Az Európai Unió országai, valamint más, szelektív hulladékgyűjtő
rendszerrel rendelkező európai országok esetén érvényes)
Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe, és tartsa a
tápkábelt hőtől távol.
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem melegíthető a mikrohullámú
sütőben, mert még a mikrohullámú melegítés befejezése után
is felrobbanhat. Ne melegítsen továbbá légmentesen zárt vagy
vákuumcsomagolású üvegeket vagy edényeket, diót héjában,
paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se papírral. A
konyharuha vagy a papír meggyulladhat, amikor a forró levegő kiáramlik
a sütőből. Ezenkívül a sütő is túlmelegedhet, és automatikusan
kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen addig kikapcsolva marad, amíg
kellőképpen le nem hűl.
5
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 5
2012-02-22 �� 11:30:37
MAGYAR
tartalom
Gyorskalauz
A használati útmutató használata..................................................................... 2
Fontos biztonsági tudnivalók ......................................................................2
Jelmagyarázat................................................................................................. 2
Óvintézkedések a lehetséges túlzott mikrohullámúenergia-kisugárzás ellen...... 2
Fontos biztonsági előírások.............................................................................. 3
A termék hulladékba helyezésének módszere
(Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)..................................... 5
Gyorskalauz..................................................................................................... 6
Az energiatakarékos üzemmód beállítása........................................................ 7
Kezelőpanel..................................................................................................... 7
Sütő................................................................................................................ 8
Tartozékok....................................................................................................... 8
A mikrohullámú sütő üzembe helyezése........................................................... 9
Az idő beállítása............................................................................................... 9
A sütő működésének ellenőrzése..................................................................... 10
A mikrohullámú sütő működése....................................................................... 10
Teendők kétség vagy probléma esetén............................................................ 11
Főzés/Melegítés............................................................................................... 11
Teljesítményszintek és főzési idők.................................................................... 12
A főzés leállítása.............................................................................................. 12
Az elkészítési idő beállítása.............................................................................. 12
Az automatikus főzési funkció használata........................................................ 13
Az automatikus felmelegítés funkció használata............................................... 14
A gyorskiolvasztás funkció használata............................................................. 15
A párolási funkció használata (CE107FTP) ...................................................... 16
A kézi párolás beállítása................................................................................... 16
A pirítótányér használata (CE107FT/CE107FTP).............................................. 18
A pirítótányér beállításai (CE107FT/CE107FTP)................................................ 18
A hangjelzés kikapcsolása............................................................................... 19
A mikrohullámú sütő biztonsági zára................................................................ 19
A programozott főzési funkció használata........................................................ 20
A programozott főzés beállítása....................................................................... 20
Többfázisú főzés.............................................................................................. 22
A sütő gyors előmelegítése.............................................................................. 23
Főzés légkeveréssel......................................................................................... 24
A tartozékok kiválasztása................................................................................. 24
Grillezés........................................................................................................... 25
Mikrohullám és grill kombinációja..................................................................... 25
Mikrohullám és légkeverés kombinációja.......................................................... 26
A mikrohullámú sütőben használható edények................................................. 27
Sütési útmutató............................................................................................... 28
A mikrohullámú sütő tisztítása.......................................................................... 38
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása.......................................................... 38
Műszaki adatok............................................................................................... 39
Főzés.
1. Helyezze az ételt a sütőbe.
Nyomja meg Microwave (Mikrohullám) gombot.
2. Nyomja a Microwave (Mikrohullám) gombot mindaddig,
míg a megfelelő teljesítményszint meg nem jelenik a
kijelzőn.
3. Állítsa be a főzési időt a forgógomb megfelelő irányba
történő elforgatásával.
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A főzés megkezdődik.
• Ha az étel elkészült, a sütő négy
hangjelzést ad és négyszer felvillan a „0”
a kijelzőn. Ezt követően a sütő percenként egy hangjelzést ad.
További 30 másodpercig szeretném főzni az ételt.
Hagyja az ételt a sütőben.
Nyomja meg a +30s gombot annyiszor, ahányszor
30 másodperccel növelni szeretné az elkészítési időt.
Ételt szeretnék felolvasztani.
1. Helyezze be a fagyasztott ételt a sütőbe.
Nyomja meg a Power Defrost (Gyorskiolvasztás)
gombot.
2. Az ételféleség kiválasztásához nyomja az Power Defrost
(Gyorskiolvasztás) gombot mindaddig, míg a kívánt étel
kategóriája meg nem jelenik.
6
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 6
2012-02-22 �� 11:30:38
Kezelőpanel
3. Állítsa be a súlyt a forgógomb megfelelő irányba történő
elforgatásával.
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
1
8
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. E funkció segítségével áramot
takaríthat meg, amikor nem használja a sütőt.
• Nyomja meg a Stop/Eco (Leállítás/Eco) ( ) gombot.
• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához nyissa ki
az ajtót. Ekkor a kijelzőn megjelenik a „Clock” (Óra) felirat.
A sütő használatra kész.
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
MAGYAR
Eredmény: A kiolvasztás megkezdődik.
• Ha az étel elkészült, a sütő négy
hangjelzést ad és négyszer felvillan a „0”
a kijelzőn. Ezt követően a sütő percenként egy hangjelzést ad.
14
15
7
1. KIJELZŐ
2. GYORSKIOLVASZTÁS GOMB
3. AUTOMATIKUS FŐZÉS GOMB
4. MIKROHULLÁM GOMB
5. LÉGKEVERÉS GOMB
6. GRILL GOMB
7. LEÁLLÍTÁS/ECO GOMB
8. ÓRABEÁLLÍTÁS GOMB
9. PROGRAMOZOTT FŐZÉS
GOMB
10. A
UTOMATIKUS FELMELEGÍTÉS
FUNKCIÓ GOMBJA
11. G
YORS ELŐMELEGÍTÉS
GOMB
12. M
IKROHULLÁM +
LÉGKEVERÉS GOMB
13. M
IKROHULLÁM + GRILL
GÓMB
14. F
ORGÓGOMB
(SÚLY/ADAG/IDŐ)
15. S
TART/+30s GOMB
7
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 7
2012-02-22 �� 11:30:38
Sütő
Tartozékok
2
3
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen
alkalmazható tartozékot kap.
1. Összekötőelem, amelyet a sütő aljában lévő
motortengelyre kell megfelelően felhelyezni.
Rendeltetés:Az összekötőelem forgatja a forgótányért.
4
MAGYAR
1
2. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepébe kell helyezni.
Rendeltetés:A görgős gyűrű tartja a forgótányért.
3. Forgótányér, amelyet a görgős gyűrűre kell helyezni úgy,
hogy közepe az összekötőelemre illeszkedjen.
Rendeltetés:A forgótányér tölti be a fő főzőfelület
szerepét; mosogatáshoz könnyen
kivehető.
5
6
7
8
9
10
11
1. AJTÓFOGANTYÚ
7. FORGÓTÁNYÉR
2. SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
8. ÖSSZEKÖTŐELEM
3. FŰTŐELEM
9. GÖRGŐS GYŰRŰ
4. SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
10.A BIZTONSÁGI RETESZ NYÍLÁSAI
5. AJTÓZÁR KALLANTYÚI
11.KEZELŐPANEL
4. Magas és alacsony állvány: helyezze őket a
forgótányérra.
Rendeltetés:A fémállványok segítségével egyidejűleg
két ételt készíthet a sütőben. Egy
kisebb adagot a forgótányérra tehet,
egy másikat pedig az állványra.
A fémállványok használhatók
grillezéshez, légkeveréses és
kombinált sütéshez.
6. AJTÓ
5. A pirítótányér a forgótányérra helyezhető.
(csak CE107FT/CE107FTPtípus esetén)
Rendeltetés:A pirítótányér segítségével mikrohullámú
vagy grillezéssel kombinált
üzemmódban szebben megpiríthatja az ételek alját,
ropogósra sütheti a tésztaféléket és a pizzatésztát.
6. Párolóedény: (csak CE107FTP típus esetén)
Rendeltetés:A párolás funkció alkalmazásakor használja
a műanyag párolóedényt.
8
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 8
2012-02-22 �� 11:30:39
Az idő beállítása
A sütőt helyezze egyenes felületre, a padlótól 85 cm távolságra. A felületnek elég
erősnek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan megtartsa a sütő súlyát.
1. A sütő üzembe helyezésekor győződjön meg arról, hogy
20 cm
10 cm
felette mögötte
a sütő szellőzése érdekében a készülék mögött és a két
oldal mellett legalább 10 cm, felette pedig 20 cm szabad
tér legyen.
A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram alá kerül,
a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00” felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 12 vagy 24 órás formátumban. Az
órát a következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Hálózati feszültségkimaradást követően
85 cm a
padlótól
10 cm
oldalt
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
1. Az idő kijelzése...
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő belsejéből.
Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért.
Ellenőrizze, hogy a forgótányér akadálymentesen forog-e.
24 órás formátumban
12 órás formátumban
Nyomja meg a
gombot...
MAGYAR
A mikrohullámú sütő üzembe helyezése
Egyszer
Kétszer
2. Forgassa el a forgógombot az óra beállításához.
3. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó könnyen
hozzáférhető legyen.
Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy
szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre.
Személyes biztonsága érdekében a hálózati kábelt 3 pólusú, 230 V-os,
50 Hz-es földelt, fali, váltakozó áramú aljzathoz csatlakoztassa. Ha a
készülék tápkábele megsérült, azt egy speciális kábelre kell kicserélni.
3. Nyomja meg a
gombot.
4. Forgassa el a forgógombot a perc beállításához.
Ne helyezze üzembe a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves
környezetben, pl. hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében. Tartsa
be a sütő villamos hálózati csatlakoztatására vonatkozó előírásokat,
és olyan hosszabbító kábelt használjon, amelynek típusa megegyezik
a készülék hálózati kábelének típusával. Nedves ronggyal törölje át a
készülék belsejét és az ajtótömítést, mielőtt először használatba venné
mikrohullámú sütőjét.
5. Ha a megfelelő kijelzést látja, nyomja meg ismét a
gombot, ezzel elindítja az órát.
Eredmény: Ha a mikrohullámú sütő nincs
használatban, mindig az időkijelzés
látható.
9
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 9
2012-02-22 �� 11:30:40
MAGYAR
A sütő működésének ellenőrzése
A mikrohullámú sütő működése
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően
működik-e. Kétség esetén nézzen utána a „Teendők kétség vagy probléma
esetén” című részben.
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk
keltett energia hatására az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy
melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
• Kiolvasztás
• Melegítés
• Sütés, főzés
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell csatlakoztatni. A forgótányérnak
a sütőben kell lennie. A maximálistól (100 % - 900 W) eltérő
teljesítményszint alkalmazásakor a víz hosszabb idő alatt forr fel.
Az ajtó jobb oldalán található fogantyút meghúzva nyissa ki az ajtót.
Helyezzen a forgótányérra egy pohár vizet. Csukja be az ajtót.
Főzési elv
1. A magnetron által termelt mikrohullámok
visszatükröződnek a belső térben, és a
forgótányéron forgó ételben egyenletesen oszlanak
el. Így az étel egyenletesen sül át.
Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot, és állítsa be
az időt 4 vagy 5 percre, a Start/+30s ( ) gombot
annyiszor megnyomva, ahány percet választ.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig hatolnak az ételbe. Ezután a
hőnek az étel belsejében történő eloszlásával folytatódik a főzés.
Eredmény: A sütő 4 vagy 5 percig melegíti a vizet.
A víznek forrnia kell.
3. A főzési idők a használt edény és az étel tulajdonságai szerint változnak:
• Mennyiség és sűrűség
• Víztartalom
• Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy nem)
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel sütőből
való kivétele után is folytatódik. Ezért be kell tartani a receptekben és a
jelen kézikönyvben előírt pihentetési időket, hogy biztosítsa:
• Az étel egyenletes megfövését egészen a közepéig
• Az egyenlő hőmérsékletet az étel minden részén
10
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 10
2012-02-22 �� 11:30:40
Teendők kétség vagy probléma esetén
Főzés/Melegítés
Egy új készülék kiismerése mindig eltart egy ideig. Ha a felsorolt problémák bármelyike
felmerül, az alábbi megoldások alapján járjon el. Ezzel időt takaríthat meg, ezenkívül
elkerülheti a szerviz fölösleges kihívásával járó kellemetlenségeket.
A következők normális jelenségek.
• Páralecsapódás a sütőben
• Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül
• Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül
• Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz
Az étel nem főtt meg
• Jól állította be az időzítőt, és megnyomta a Start/+30s ( ) gombot?
• Az ajtó be van csukva?
• Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy leoldott az automata.
Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg
• Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva?
• A megfelelő teljesítményszintet választotta?
A sütő belseje szikrázik és serceg (ívkisülés)
• Fémmel díszített edényt használt?
• A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
• Az alumínium fólia túl közel van a belső falakhoz?
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban, amikor a
sütő üzemel. Normális jelenség.
• Megoldás: a sütőt televíziótól, rádiótól és antennáktól távol üzemelje be.
• Ha a sütő mikroprocesszora interferenciát észlel, a kijelző lenullázódhat.
• Megoldás: A hálózati csatlakozódugaszt húzza ki, majd csatlakoztassa ismét. Állítsa
be újra az időt.
Az „E-24” üzenet ezt jelenti
• A mikrohullámú sütő túlhevülése előtt automatikusan megjelenik az „E-24” üzenet. Ha az
„E-24” üzenet látható, nyomja meg a „Stop/Cancel” (Leállítás/Szüneteltetés) gombot az
induló beállítási üzemmód bekapcsolásához.
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének folyamatát.
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet
nélkül hagyná.
Eredmény: Megjelenik a következő jelzés:
(mikrohullám mód)
MAGYAR
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az
ajtót. Ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt.
1. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) ( ) gombot.
2. Válassza ki a megfelelő teljesítményszintet. Ehhez a
Microwave (Mikrohullám) gombot nyomja meg, míg a
kijelzőn a kívánt teljesítményszint meg nem jelenik. További
információk a teljesítményszint-táblázatban olvashatók a
következõ oldalon.
3. Adja meg a grillezési időt a forgógomb elforgatásával.
Eredmény: A kijelzőn megjelenik a főzési idő.
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és
a forgótányér forogni kezd. A
főzés megkezdődik, majd amikor
befejeződött:
• A sütő hangjelzést ad, és négyszer felvillan a „0”.
Ezt követően a sütő percenként egy hangjelzést ad.
Ha ellenőrizni szeretné a sütő aktuális teljesítményszintjét, nyomja meg
egyszer a Microwave (Mikrohullám) gombot. Ha főzés közben át
kívánja állítani a teljesítményszintet, a megfelelő szint kiválasztásához
nyomja meg kétszer vagy többször a Microwave (Mikrohullám)
gombot.
Gyorsindítás:
Ha egy ételt rövid ideig maximális teljesítményen (900 W) kíván
melegíteni, ezt egyszerűen a Start/+30s ( ) gomb egyszeri
lenyomásával is megteheti: minden további 30 másodperchez egyszer
kell lenyomnia a gombot. A sütő azonnal elindul.
Ha a problémát a fenti útmutató alapján nem lehet elhárítani, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Kérjük, ezt megelőzően írja össze a következő adatokat;
• Rendszerint a sütő hátoldalára nyomtatott típus- és sorozatszámokat
• A garanciára vonatkozó adatok
• A probléma világos leírása
Azután forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a SAMSUNG vevőszolgálathoz.
11
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 11
2012-02-22 �� 11:30:40
Teljesítményszintek és főzési idők
A főzés leállítása
A teljesítményszint funkció lehetővé teszi, hogy az eloszlandó energia mennyiségét,
tehát az étel megfőzésének vagy melegítésének idejét az étel típusához és
mennyiségéhez igazítsa. Hat teljesítményszint közül választhat.
A főzést bármikor leállíthatja, hogy az ételt:
• Ellenőrizhesse
• Átfordíthassa vagy megkeverhesse
• Állni hagyja
MAGYAR
Teljesítményszint
Százalékarány
Kimenet
MAGAS
100 %
900 W
KÖZEPESEN MAGAS
67 %
600 W
KÖZEPES
50 %
450 W
KÖZEPESEN ALACSONY
33 %
300 W
KIOLVASZTÁS
20 %
180 W
ALACSONY
11 %
100 W
A kézikönyvben és a receptekben megadott főzési idők a jelzett specifikus
teljesítményszinteknek felelnek meg.
Ha az Ön választása...
Akkor a főzési idő...
Magasabb teljesítményszint
Alacsonyabb teljesítményszint
Csökkentse
Növelje
A főzés leállításához...
Művelet
Időnként
Nyissa ki a készülék ajtaját.
Eredmény: A főzés leáll.
A főzés folytatásához csukja be ismét az ajtót, és
nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Teljesen
Nyomja meg a Stop/Eco (Leállítás/Eco) ( ) gombot.
Eredmény: A főzés leáll.
Ha a főzési beállításokat törölni kívánja, nyomja meg
még egyszer a Stop/Eco (Leállítás/Eco) ( ) gombot.
Az elkészítési idő beállítása
Az elkészítési időt a +30s gomb megnyomásával növelheti. A gombot annyiszor kell
megnyomni, ahányszor fél perccel kívánja a főzést meghosszabbítani.
• Az ajtót kinyitva bármikor ellenőrzi, hogyan halad a főzés
• A hátralévő főzési időt növelése
Az étel főzési idejének növeléséhez minden hozzáadandó
30 másodperchez egyszer nyomja meg a Start/+30s ( )
gombot.
• Például: Három perccel való növeléshez hatszor
nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
12
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 12
2012-02-22 �� 11:30:40
Az automatikus főzési funkció használata
A következő táblázat a különböző automatikus főzőprogramokat, mennyiségeket,
várakozási időket, és a vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
Az 1-es és 2-es program csak mikrohullámú energiával működik.
A 3. program mikrohullám és grill kombinációjával működik.
A 4-es program mikrohullám és légkeverés kombinációjával működik.
A négy automatikus főzési funkció ( ) előre programozott melegítési idők
használatát teszi lehetővé. Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem
kell beállítani.
Az adag méretét a forgógomb segítségével állíthatja be.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az
ajtót.
1. Nyomja meg az Auto Cook (Automatikus főzés) ( )
gombot.
2. Az Auto Cook (Automatikus főzés) ( ) gombbal
válassza ki az elkészítendő étel típusát. A következő
oldalon olvasható táblázat további tájékoztatást ad a
különböző előre beprogramozott beállításokról.
3. Adja meg az étel méretét a forgógomb elforgatásával.
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A készülék az ételt a kiválasztott, előre
beprogramozott beállítás szerint készíti
el.
• Ha az étel elkészült, a sütő négy
hangjelzést ad és négyszer felvillan
a „0” a kijelzőn. Ezt követően a sütő
percenként egy hangjelzést ad.
Kód
Étel
Adag
Pihentetési
idő
Javaslatok
1.
Friss
Zöldségek
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
2-3 perc
A megmosott zöldséget mérje le, és vágja
egyforma darabokra vagy negyedekbe.
Tegye a zöldséget fedeles üvegtálba. 200250 g elkészítése esetén adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) vizet, 300-450 g esetén 45 ml
(3 evőkanál) vizet, 500-750 g esetén pedig
60-75 ml (4-5 evőkanál) vizet. Keverje meg
főzés után. Nagyobb mennyiség főzésekor
közben is keverje meg egyszer.
2.
Hámozott/
Főtt
Burgonya
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
3 perc
A hámozott burgonyát mérje le, és vágja
egyforma darabokra vagy negyedekbe.
Tegye a zöldséget fedeles üvegtálba. 300450 g elkészítése esetén adjon hozzá 45 ml
(3 evőkanál) vizet, 500-750 g esetén pedig
60 ml (4 evőkanál) vizet.
3.
Sült Hal
200-300 g
(1 db)
400-500 g
(2 db)
600-700 g
(3 db)
3 perc
Dörzsölje be a hal bőrét olajjal és
fűszeres páccal. A halakat egymás mellé,
egymáshoz képest fordítva fektesse a
magas fémállványra. Fordítsa meg, amikor a
sütő hangjelzést ad.
4.
Marhasült/
Báránysült
900-1000 g
1200-1300 g
1400-1500 g
10-15 perc
Kenje be a marha- vagy bárányhúst olajjal,
majd fűszerekkel (csak borssal, sózni sütés
után kell). Helyezze az alacsony állványra,
zsíros oldalával lefelé. Fordítsa meg, amikor
a sütő sípol. Sütés után és a várakozási idő
alatt a hús legyen alufóliába csomagolva.
MAGYAR
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
13
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 13
2012-02-22 �� 11:30:41
MAGYAR
Az automatikus felmelegítés funkció
használata
A következő táblázat a különböző automatikus felmelegítési és főzőprogramokat,
mennyiségeket, várakozási időket és a vonatkozó javaslatokat tartalmazza. Az 1-es
és 2-es program csak mikrohullámú energiával működik. A 3-es és 4-es program
mikrohullám és légkeverés kombinációjával működik.
A négy automatikus felmelegítés funkció ( ) négy előre programozott melegítési
idő használatát teszi lehetővé. Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem
kell beállítani.
Az adag méretét a forgógomb segítségével állíthatja be.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Kód
Étel
1.
Készétel/
Vegyes tál
(mélyhűtött)
300-350 g
400-450 g
500-550 g
3 perc
Tegye kerámia tányérba és takarja le
háztartási fóliával. Ez a program alkalmas
a 3 összetevőből álló ételek melegítéséhez
(pl. hús mártással, zöldség és egyféle
köret, mint például burgonya, rizs vagy
főtt tészta).
2.
Leves/
Mártás
(mélyhűtött)
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
2-3 perc
Töltse a levest mély kerámia tányérba
vagy tálba, és műanyag fedővel fedje le
melegítés közben. Keverje meg a levest,
amikor a sütő sípol (a sütő üzemben
marad, és leáll, amint kinyitja az ajtót). A
várakozási idő előtt és után is keverje jól át.
3.
Fagyasztott
zsemle
(-18 ~ 20 °C)
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
3-5 perc
Helyezzen el körben 2-6 fagyasztott
zsemlét (-18°C) az alacsony állványon.
8 fagyasztott zsemlét egyenlően osszon
el az alacsony és a magas állványon.
Ez a program kisebb fagyasztott
péksüteményekhez alkalmas, úgymint
zsemle, kifli és kis baguette.
4.
Fagyasztott
sütemény
200-300 g
400-500 g
600-700 g
800-900 g
1000-1100 g
1200-1300 g
5-25 perc
A fagyasztott süteményt a sütő közepére
állítsa, a darabos süteményeket
körkörösen helyezze el az alacsony
állványon. Állítsa az állványt a sütő
közepébe a forgótányérra. A légkeverés
segítségével a sütemény felmelegszik
és ropogós lesz. A program kerek
sütemények (kerek) és tortaszeletek,
így ropogós tetejű gyümölcstorta,
morzsolt tészta vagy mákos sütemények
melegítésére alkalmas. Töltött
süteményekhez, valamint csokoládébevonatú süteményekhez nem megfelelő.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az
ajtót.
1. Nyomja meg az Auto Reheat (Automatikus
felmelegítés) ( ) gombot.
2. Az Auto Reheat (Automatikus felmelegítés) ( )
gombbal válassza ki az elkészítendő étel típusát. A
következő oldalon olvasható táblázat további tájékoztatást
ad a különböző előre beprogramozott beállításokról.
3. Adja meg az étel méretét a forgógomb elforgatásával.
Adag
Pihentetési
idő
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A készülék az ételt a kiválasztott, előre
beprogramozott beállítás szerint készíti
el.
• Ha az étel elkészült, a sütő négy
hangjelzést ad és négyszer felvillan
a „0” a kijelzőn. Ezt követően a sütő
percenként egy hangjelzést ad.
Javaslatok
14
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 14
2012-02-22 �� 11:30:41
A gyorskiolvasztás funkció használata
Az alábbi táblázat különböző gyorskiolvasztó programokat, mennyiségeket,
várakozási időket és megfelelő ajánlásokat mutat be. A kiolvasztás előtt távolítson
el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről. A húst, baromfit és a halat helyezze
üveg- vagy kerámiatányérra, a kenyeret és a süteményt pedig tegye sütőpapírra.
A gyorskiolvasztási funkció ( ) hús, baromfi, hal, kenyér és sütemény kiolvasztását
teszi lehetővé. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus.
Mindössze a programot és a súlyt kell kiválasztania.
Csak mikrohullámhoz engedélyezett edényeket használjon.
2. A Power Defrost (Gyorskiolvasztás) ( ) gombbal
válassza ki az elkészítendő étel típusát. A következő
oldalon olvasható táblázat további tájékoztatást ad a
különböző előre beprogramozott beállításokról.
3. Adja meg az étel méretét a forgógomb elforgatásával.
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény:
• Megkezdődik a kiolvasztás.
• A kiolvasztás közben a sütő jelez, hogy
emlékeztesse az étel megfordítására.
Kód
Étel
Adag
Pihentetési
idő
1.
Hús
200-2000 g
20-90 perc
A széleket takarja le alufóliával. Fordítsa
át a húst, amikor a sütő hangjelzést ad. A
program marha-, bárány-, sertéshúshoz, sült
marhaszelethez, apróhúshoz és darált húshoz
alkalmas.
2.
Baromfi
200-2000 g
20-90 perc
Takarja le a baromfi lábának és szárnyának
végeit alumínium fóliával. Fordítsa át a
baromfit, amikor a sütő hangjelzést ad. Ez a
program egész csirke és a csirke részeinek
melegítéséhez egyaránt használható.
3.
Hal
200-2000 g
20-80 perc
Takarja le az egész hal farkát alumínium fóliával.
Fordítsa át a halat, amikor a sütő hangjelzést
ad. Ezt a programot egész halhoz és szeletelt
halhoz is használhatja.
4.
Kenyér/
125-1000 g
Sütemény
10-60 perc
Tegye a kenyeret fektetve sütőpapírra, és a sütő
megfelelő hangjelzésére fordítsa át. Helyezze
a süteményt egy kerámia tányérra, majd–ha
lehet–fordítsa át, amikor a sütő jelez. (A sütő
tovább működik, majd leáll, amikor kinyitja
az ajtót.) Ez a program alkalmas mindenféle
szelelt kenyér vagy egész cipó, valamint
zsemlék és péksütemények kiolvasztására. A
zsemléket körben helyezze el. Ez a program
alkalmas mindenféle kelt tésztából készült
sütemény, piskóta, túrótorta és vajastészta
kiolvasztásához. Nem alkalmas vajas tészta,
ropogós tészta, gyümölcsös és krémes
sütemények, valamint csokoládéval bevont
sütemények kiolvasztásához.
5.
Gyümölcs
100-600 g
5-20 perc
A gyümölcsöt ossza el egyenletesen egy lapos
üvegtálban. A program mindenféle gyümölcshöz
megfelelő.
5. A kiolvasztás befejezéséhez nyomja meg ismét a
Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: Ha az étel elkészült, a sütő négy
hangjelzést ad és négyszer felvillan
a „0” a kijelzőn. Ezt követően a sütő percenként egy
hangjelzést ad.
Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a mikrohullám
funkciót 180 wattos teljesítményszinttel. További részleteket a
„Kiolvasztás” című részben, a 33. oldalon talál.
Javaslatok
MAGYAR
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére.
Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Power Defrost (Gyorskiolvasztás) ( )
gombot.
15
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 15
2012-02-22 �� 11:30:42
A párolási funkció használata (CE107FTP)
A kézi párolás beállítása
MAGYAR
A párolás funkció önálló alkalmazásakor használja a műanyag párolóedényt. Először
is helyezze a műanyag párolóedényt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Mikrohullám ( ) gombot.
2. A Microwave (Mikrohullám) (
megfelelő teljesítményszintet.
Étel
Adag
Teljesítmény Idő
Pihentetési
(perc) idő (perc)
Articsóka
300 g
(1-2 db)
900 W
5-6
1-2
Mossa és tisztítsa meg
az articsókákat. Helyezze
őket a párolóedénybe.
Locsolja meg őket egy
evőkanál citromlével.
Tegye rá a fedőt.
Friss zöldségek
300 g
900 W
4-5
1-2
A megmosott és
megtisztított zöldségeket
(pl. brokkoli, karfiol,
sárgarépa, paprika) mérje
le, és vágja egyforma
darabokra. Helyezze a
szűrőt a párolóedénybe.
Egyenletesen oszlassa
el a zöldségeket a
szűrőben. Adjon hozzá 2
evőkanál vizet. Tegye rá
a fedőt.
Fagyasztott
zöldségek
300 g
600 W
7-8
2-3
Tegye a mélyhűtött
zöldségeket a
párolótálba helyezett
szűrőbe. Adjon hozzá 1
evőkanál vizet.
Fedje le a fedővel.
Az elkészítési és a
pihentetési idő elteltével
keverje meg alaposan.
) gombbal válassza ki a
3. Adja meg a grillezési időt a forgógomb elforgatásával.
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A főzés megkezdődik.
• Ha az étel elkészült, a sütő négy
hangjelzést ad és négyszer felvillan
a „0” a kijelzőn. Ezt követően a sütő percenként egy
hangjelzést ad.
Párolási tanács
A párolóedény részei
Edény
Szűrő
Fedő
Tudnivalók
A párolóedény kezelése
+
Párolóedény + Fedő
Edény + Szűrő + Fedő
16
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 16
2012-02-22 �� 11:30:43
Étel
Friss halszeletek
300 g
300 g
Teljesítmény Idő
Pihentetési
(perc) idő (perc)
1. fázis:
900 W
1-2
2. fázis:
450 W
5-6
1. fázis:
900 W
1-2
2. fázis:
600 W
7-8
1-2
1-2
Tudnivalók
Étel
Öblítse le és készítse
elő a halszeleteket,
például tőkehal, sügér
vagy lazac. Hintse meg
citromlével. Helyezze a
szűrőt a párolóedénybe.
Helyezze el egymás
mellett a szeleteket.
Adjon hozzá 100 ml
hideg vizet. Tegye rá a
fedőt.
Ragu
(mélyhűtött)
400 g
600 W
5-6
1-2
Tegye a ragut a
párolótálba. Tegye rá a
fedőt. Pihentetés előtt jól
keverje meg.
Lekváros
gombóc/derelye
150 g
600 W
1-2
2-3
Hideg vízzel nedvesítse
meg a gombócok/
derelyék tetejét.
Helyezzen 1-2
gombócot/derelyét
egymás mellé a szűrőbe.
Tegye a szűrőt a
párolóedénybe. Tegye rá
a fedőt.
Gyümölcskompót
250 g
900 W
3-4
2-3
Mérje le a megmosott
és meghámozott friss
gyümölcsöket (pl.
alma, körte, szilva,
sárgabarack, mangó
vagy ananász), és vágja
őket egyforma darabokra
vagy kockákra. Helyezze
őket a párolóedénybe.
Adjon hozzá 1-2
evőkanál vizet és
1-2 evőkanál cukrot.
Fedje le.
Öblítse le és készítse elő
a csirkemelleket. Késsel
vágja be őket 2-3 helyen.
Helyezze a szűrőt a
párolóedénybe. Helyezze
el egymás mellett a
csirkemelleket. Adjon
hozzá 100 ml hideg vizet.
Tegye rá a fedőt.
Rizs
250 g
900 W
15-18
5-10
Tegye az előfőzött rizst a
tálba. Adjon hozzá 500
ml hideg vizet. Tegye rá
a fedőt.
A főzést követően
pihentesse a rizst 5,
a barnarizst pedig 10
percig.
Héjában sült
burgonya
500 g
900 W
7-8
2-3
Mérje és öblítse le
a burgonyát, majd
helyezze a párolótálba.
Adjon hozzá 3 evőkanál
vizet. Tegye rá a fedőt.
Adag
Teljesítmény Idő
Pihentetési
(perc) idő (perc)
Tudnivalók
MAGYAR
Csirkemell
Adag
17
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 17
2012-02-22 �� 11:30:43
MAGYAR
A pirítótányér használata (CE107FT/CE107FTP)
A pirítótányér tisztítása
Általában a mikrohullámú sütőben, grill/légkeveréses sütők grill vagy mikrohullámú
üzemmódja mellett a péksütemény és pizza alja nedvesedik. A Samsung
pirítótányérral ropogósra sütheti az ételt.
A pirítótányér sonka, tojás és kolbászfélék stb. elkészítésére is használható.
A pirítótányér legegyszerűbben forró vízzel és tisztítószerrel
tisztítható. Ezután öblítse le tiszta vízzel. Ne használjon
súrolókefét vagy durva szivacsot, mert az megsértheti a tányér
felületét.
A pirítótányért használat előtt 3-5 percig melegítse elő kombinált üzemmódban:
• Légkeveréses (220 °C) és mikrohullámú üzemmód kombinálása.
(600 W-os teljesítményszint)
• Grillezés és mikrohullámú üzemmód kombinálása.
(600 W-os teljesítményszint)
A pirítótányér beállításai (CE107FT/CE107FTP)
Mivel a pirítótányér teflonbevonatú, a helytelen használattól megsérülhet.
• Az ételt soha ne a tálon vágja. Szeletelés előtt vegye le az ételt a tálról.
• Az ételt lehetőleg műanyag- vagy falapáttal fordítsa meg.
A pirítótányért érdemes a forgótányérra helyezve előmelegíteni.
600 W + Grill fokozaton melegítse elő a pirítótányért 5 percig, majd kövesse a
táblázatban közölt időtartamokat és utasításokat.
1. Melegítse elő a pirítótányért a fenti utasításoknak megfelelően.
• Mindig viseljen védőkesztyűt, mert a pirítótányér nagyon felforrósodik.
2. Ha sonkás tojás jellegű ételt készít, kenje be a tálat olajjal, hogy az étel szépen megpiruljon.
Étel
3. Helyezze az ételt a pirítótányérra.
• Ne tegyen nem hőálló edényt (például műanyag tálakat) a pirítótányérra.
5. Nyomja meg a Microwave + Grill (Mikrohullám + Grill)
) gombot.
(
6. A Microwave + Grill (Mikrohullám + Grill) (
válassza ki a megfelelő teljesítményszintet.
Előmelegítési Elkészítési
idő (perc)
mód
4-6 szelet
13-15
450 W +
220 °C
Grillezett
paradicsom
200 g
3
300 W +
Grill
Omlett
300 g
3-4
450 W +
Grill
Szalonna
4. Helyezze a pirítótányért a mikrohullámú sütő forgótányérjára vagy az alacsony állványra.
• A forgótányér nélkül soha ne tegye be a pirítótányért a sütőbe.
Mennyiség
) gombbal
7. Adja meg a grillezési időt a forgógomb elforgatásával.
8. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A főzés megkezdődik.
• Ha az étel elkészült, a sütő négy hangjelzést
ad és négyszer felvillan a „0” a kijelzőn. Ezt
követően a sütő percenként egy hangjelzést ad.
Sütési
idő
(perc)
-
Javaslatok
Melegítse elő a pirítótányért.
Tegye a szeleteket egymás
mellé a pirítótányérra.
Helyezze a pirítótányért a
magas állványra.
3-4
Melegítse elő a pirítótányért.
A paradicsomokat vágja
félbe. Tetejükre tegyen sajtot.
Helyezze el a szeleteket
körkörösen a pirítótányéron,
és állítsa azt a magas
állványra.
3½-4½ Verjen fel 3 tojást, adjon
hozzá 2 evőkanál tejet
és fűszereket. Vágjon
fel egy paradicsomot
kockákra. Melegítse elő
a pirítótányért, tegye a
paradicsomszeleteket a
tányérra, majd adja hozzá
a felvert tojásokat és 50 g
reszelt sajtot. Helyezze a
tányért a magas állványra.
18
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 18
2012-02-22 �� 11:30:43
Étel
Grillezett
zöldségek
Mennyiség
250 g
250 g
Mélyhűtött
pizza
300-400 g
3-4
2-3
4-5
450 W +
Grill
1. fázis:
300 W +
220 °C
2. fázis:
Csak grill
600 W +
Grill
Sütési
idő
(perc)
7-8
A hangjelzés kikapcsolása
Javaslatok
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
1. Nyomja meg egyszerre a és a gombot.
Melegítse elő a pirítótányért,
és kenje meg 1 evőkanál
olajjal. Helyezzen friss
zöldségszeleteket, pl.
paprikát, hagymát, cukkinit
és gombát a tányérra.
Helyezze a pirítótányért a
magas állványra.
1. fázis: Melegítse elő a pirítótányért.
6-7
Ossza el egyenletesen
a tavaszi tekercseket a
2. fázis: tányéron. Helyezze a tányért
az alacsony állványra.
5-6
6-8
Mélyhűtött
franciakenyér
(mélyhűtött)
250 g
3-4
300 W +
200 °C
10-12
Csirkefalatok
(mélyhűtött)
250 g
4
600 W +
Grill
6-7
Eredmény:
• A következő jelenik meg a kijelzőn:
• A sütő nem fog sípolni minden gombnyomáskor.
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja meg ismét
egyszerre a és a gombokat.
Eredmény:
MAGYAR
Fagyasztott
mini tavaszi
tekercs
díszítéssel
Előmelegítési Elkészítési
idő (perc)
mód
• A következő jelenik meg a kijelzőn:
• A sütő ismét bekapcsolt hangjelzéssel működik.
Melegítse elő a pirítótányért.
A fagyasztott pizzát tegye
a pirítótányérra. Helyezze
a pirítótányért a magas
állványra.
Melegítse elő a pirítótányért.
Helyezze rá a két mélyhűtött
bagettet a feltéttel. (pl.
zöldségek, sonka és sajt)
Tegye a pirítótányért az
alacsony állványra.
Melegítse elő a pirítótányért.
Kenje meg a tányért 1
evőkanál olajjal. Helyezze
a csirkefalatokat a
pirítótányérra. Helyezze
a pirítótányért a magas
állványra. 4-5 perc után
forgassa meg.
A mikrohullámú sütő biztonsági zára
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzárprogrammal ellátott, amely lehetővé teszi
a sütő „lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék használatában nem járatos
személy azt véletlenül bekapcsolja.
A sütő bármikor lezárható.
1. Nyomja meg egyszerre a és a gombot.
Eredmény:
• A sütő most le van zárva (semmilyen
funkciót nem lehet kiválasztani).
• A kijelzőn megjelenik az „L” jelzés.
2. A sütő lezárásának feloldásához ismét nyomja meg
egyszerre a és a gombot.
Eredmény: A sütő rendeltetésszerűen használható.
19
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 19
2012-02-22 �� 11:30:44
MAGYAR
A programozott főzési funkció használata
A programozott főzés beállítása
A nyolc programozott főzési funkció előre beállított elkészítési idővel rendelkezik.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
A programozott főzés típusát a forgógomb elforgatásával tudja beállítani.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
Az alábbi táblázatban a 8 programozott főzési program látható. A táblázat
tartalmazza az ételtípusonként ajánlott mennyiséget, a főzést követő várakozási
időt és a vonatkozó javaslatokat. Indítás után a programozott elkészítési idő
és teljesítményszint automatikusan kiszámításra kerül. Az elkészítést egy
érzékelőrendszer vezérli, így Önnek nem kell számolgatnia.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Csak a mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
1. Válassza ki az elkészíteni kívánt étel típusát a
Sensor Cook (Programozott főzés) ( ) gomb
egyszeri vagy többszöri megnyomásával.
(Lásd a jobb oldali táblázatot.)
Kód
Étel
1
2
Brokkolirózsák
2. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A főzés megkezdődik. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Ha a belső hőmérséklet 60 °C-nál magasabb, a kijelzőn a „hot” (forró)
felirat látható, és a hűtőventilátor 3 percre bekapcsol. A programozott
főzés gombot átmenetileg nem használhatja, amíg a készülék nem hűl
le az érzékelő biztonsági módjának megfelelő hőmérsékletre.
Ha a művelet közben kinyitják a sütő ajtaját, vagy megnyomják a
Stop/Eco (Leállítás/Eco) gombot, az „E-15” jelzés látható. Ekkor nyomja
meg a Stop/Eco (Leállítás/Eco) gombot még egyszer, és az „E-15”
eltűnik.
Adag
Pihentetési
idő (perc)
Javaslatok
Italok
150-250 g
(szobahőmérsékletű (1 csésze
kávé, tej, tea, víz)
vagy
1 bögre)
1-2
Öntse a (szobahőmérsékletű)
folyadékot kerámia csészébe vagy
bögrébe. Fedő nélkül melegítse.
Helyezze a forgótányér közepére.
Melegítés után hagyja állni a sütőben.
A várakozási idő előtt és után keverje
meg az italokat. A csészét óvatosan
vegye ki (lásd a folyadékokra
vonatkozó biztonsági utasításokat).
200-500 g
1-2
Mossa le és tisztítsa le a zöldségeket,
pl. a brokkolit, és szedje szét azokat
rózsákra. Egyenletesen helyezze el
a rózsákat egy fedeles üvegtálba.
Adjon hozzá 30-45 ml (2-3 evőkanál)
vizet. Helyezze a tálat a forgótányér
közepére. Lefedve melegítse.
Elkészítés után keverje meg. Ez a
program brokkoli, szeletelt cukkini,
padlizsán, sütőtök vagy paprika
elkészítésére alkalmas.
20
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 20
2012-02-22 �� 11:30:44
Étel
Adag
Pihentetési
idő (perc)
Javaslatok
3
Szeletelt sárgarépa
200-500 g
1-2
Mossa le és tisztítsa le a friss
zöldségeket, pl. sárgarépát, és
vágja azokat egyforma, kerek
szeletekre. Tegye a zöldséget fedeles
üvegtálba. Adjon hozzá 30-45
ml (2-3 evőkanál) vizet. Helyezze
a tálat a forgótányér közepére.
Lefedve melegítse. Elkészítés után
keverje meg. Ez a program szeletelt
sárgarépa, karfiolrózsák vagy karalábé
elkészítésére alkalmas.
4
Héjában sült
burgonya
200-800 g
2-3
Mossa és tisztítsa meg a burgonyát
(200 grammos darabok). Kenje
meg olívaolajjal, és szúrja át a bőrét
villával. A zsömléket körben helyezze
az alacsony állványra. Helyezze az
állványt a forgótányérra.
5
Mélyhűtött pizza
300-500 g
-
6
Mélyhűtött lasagne
400-800 g
3-4
Helyezze a mélyhűtött lasagnét
megfelelő méretű hőálló edénybe. A
tálat tegye az alacsony állványra.
7
Csirkedarabok
200-700 g
2-3
A mélyhűtött csirkedarabokat kenje
meg olajjal és fűszerekkel. Bőrös
oldallal lefelé helyezze a magas
állványra. Fordítsa meg, amikor a sütő
hangjelzést ad. A folytatáshoz nyomja
meg az indítógombot.
8
Sült csirke
1,0-1,2 kg
4-5
A mélyhűtött csirkét kenje meg olajjal
és fűszerekkel. Mellével lefelé helyezze
az állvány közepére. Fordítsa meg,
amikor a sütő hangjelzést ad. A
folytatáshoz nyomja meg az indítás
gombot.
Az automatikus programozott főzéssel kapcsolatos figyelmeztetések
Az érzékelőnek köszönhetően az ételek automatikus elkészíthetők, mivel az érzékelő
érzékeli a főzés közben keletkezett gázok mennyiségét.
• Főzés közben sokféle gáz felszabadul. Az érzékelő az ételből felszabaduló
gázok alapján folyamatosan ellenőrzi és beállítja az elkészítési időt és
teljesítményszintet.
• Ha programozott főzés közben fedővel vagy műanyag fóliával lefedi az edényt,
az érzékelő azután érzékeli a felszabadult gázokat, miután az edény megtelik
gőzzel.
• Nem sokkal a főzés vége előtt megjelenik a hátralévő elkészítési idő, és elindul
a visszaszámlálás. Ilyenkor érdemes megfordítani vagy megkeverni az ételt az
egyenletes eredmény érdekében, ha szükséges.
• A programozott főzés előtt az ételt ízlés szerint fűszerezheti vagy leöntheti
szósszal. De vigyázat! A só és a cukor foltokban ráéghet az ételre, így ezeket a
hozzávalókat csak főzés után adja hozzá.
• A több/kevesebb funkcióval növelheti vagy csökkentheti az elkészítési időt. Így
ízlésének megfelelően állíthatja be a főzés mértékét. A programozott főzéshez
használható edények és fedők.
• A jó főzési eredmény elérése érdekében ennél a funkciónál tartsa be a
táblázatokban található, megfelelő edényekre és fedőkre vonatkozó utasításokat.
• Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon, és a hozzájuk
tartozó fedővel vagy műanyag fóliával fedje le őket. Műanyag fólia használata
esetén hajtsa vissza az egyik sarkot, hogy a gőz megfelelően kiáramolhasson az
edényből.
• A használt edényt mindig annak saját fedelével takarja le. Ha az edénynek nincs
fedele, használjon műanyag fóliát.
• Legalább félig töltse meg az edényt.
• A keverést vagy forgatást igénylő ételeket a programozott főzési ciklus vége felé
kell megkeverni vagy megfordítani, miután a hátralévő elkészítési idő megjelenik
a kijelzőn.
A fagyasztott pizzát helyezze az
alacsony állványra.
MAGYAR
Kód
21
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 21
2012-02-22 �� 11:30:45
MAGYAR
A programozott főzéshez használható edények és fedők
Többfázisú főzés
• A jó főzési eredmény elérése érdekében ennél a funkciónál tartsa be a
táblázatokban található, megfelelő edényekre és fedőkre vonatkozó utasításokat.
• Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon, és a hozzájuk
tartozó fedővel vagy műanyag fóliával fedje le őket. Műanyag fólia használata
esetén hajtsa vissza az egyik sarkot, hogy a gőz megfelelően kiáramolhasson az
edényből.
• A használt edényt mindig annak saját fedelével takarja le. Ha az edénynek nincs
fedele, használjon műanyag fóliát.
• Legalább félig töltse meg az edényt.
• A keverést vagy forgatást igénylő ételeket a programozott főzési ciklus vége felé
kell megkeverni vagy megfordítani, miután a hátralévő elkészítési idő megjelenik
a kijelzőn.
Mikrohullámú sütőjét beprogramozhatja akár három fázisban történő sütés-főzésre (a
légkeverés, mikrohullám + légkeverés és a gyors előmelegítés üzemmód többfázisú
főzésnél nem alkalmazható). Például: Ételt szeretne kiolvasztani, azután megfőzni
anélkül, hogy minden munkafázis után újra be kellene állítania a készüléket. Így egy
1,8 kg-os csirkét három fázisban olvaszthat ki és készíthet el:
• Kiolvasztás
• Mikrohullámú sütés 30 percig
• Grillezés 15 percig
Az első fázis a kiolvasztás. A kombinációs sütés és grillezés a hátralévő
két fázis során csak egyszer használható. Míg a mikrohullám kétszer
(két különböző teljesítményszinten).
1. Nyomja meg a Power Defrost (Gyorskiolvasztás) ( )
gombot.
Fontos
• A sütő elhelyezése és az áramellátás csatlakoztatása után ne húzza ki a
tápkábelt. A gázérzékelő stabilizációjához időre van szükség a megfelelő
működés érdekében.
• Nem tanácsos a programozott főzési funkció folyamatos használata, azaz ne
használja közvetlenül egymás után többféle étel elkészítéséhez.
• A sütőt jól szellőző helyen helyezze el, mert az érzékelő csak megfelelő hűtés és
szellőzés mellett működik pontosan.
• A gyenge eredmény elkerülése érdekében ne használja a programozott főzést,
ha a helyiségben túl hideg vagy túl meleg van.
• A sütő tisztításához ne használjon illékony tisztítószereket. Az ilyen
tisztítószerekből felszabaduló gázok befolyásolhatják az érzékelő működését.
• Ne tegye a sütőt nedvességet vagy gázt kibocsátó készülékek közelébe, mivel
ezek befolyásolhatják az érzékelő működését.
• A sütő belsejét mindig tartsa tisztán. Ha valami kifröccsen, nedves ruhával törölje
le.
Ezt a sütőt kizárólag háztartási használatra tervezték.
2. A Power Defrost (Gyorskiolvasztás) ( ) gombbal
válassza ki az elkészítendő étel típusát.
3. A forgógomb megfelelő számú lenyomásával adja meg a
súlyt. (A példánkban 1800 g)
4. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) (
) gombot.
5. Állítsa be a mikrohullámú teljesítményszintet a
Microwave (Mikrohullám) ( ) gombbal (a példában a
teljesítményszint 450 W).
22
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 22
2012-02-22 �� 11:30:45
A sütő gyors előmelegítése
6. Adja meg a grillezési időt a forgógomb elforgatásával.
(A példában 30 perc).
7. Nyomja meg a Grill ( ) gombot.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
220 °C (hőmérsékletű)
8. Adja meg a grillezési időt a forgógomb elforgatásával.
(A példában 15 perc).
MAGYAR
Légkeveréses főzésnél ajánlatos, hogy az étel befejezése előtt a megfelelő
hőmérsékletre melegítse elő a sütőt. A kívánt hőmérsékletet elérve a sütő azt kb. 10
percig fenntartja, majd automatikusan kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a fűtőelem a kívánt főzési típushoz megfelelő helyzetben áll-e.
1. Nyomja meg a Fast Preheat (Gyors előmelegítés) ( )
gombot.
2. A hőmérséklet beállításához nyomja meg egyszer vagy
többször a Fast Preheat (Gyors előmelegítés) ( )
gombot.
(Hőmérséklet: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
9. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
3. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: Sütés kezdete/+30s:
• Ha az étel elkészült, a sütő négy
hangjelzést ad és négyszer felvillan
a „0” a kijelzőn. Ezt követően a sütő
percenként egy hangjelzést ad.
Eredmény: A sütőt a kívánt hőmérsékletre
előmelegítette.
• A kijelzőn sorrendben 8 másodpercig
látható a kiválasztott főzési mód és 2 másodpercig a beállított
hőmérséklet.
Példa szerint) Gyors előmelegítési módban 200 °C-on
(8 másodpercig látható)
(2 másodpercig látható)
• Ha a sütő elérte a beállított hőmérsékletet, 6 hangjelzést hallat,
és további 10 percig fenntartja ezt a hőmérsékletet.
• 10 perc után 4 hangjelzés hallható, és a sütő működése leáll.
Ha a belső hőmérséklet elérte az előre beállított értéket, a sütő 6-szor
pittyeg, és 10 percig fenntartja ezt a hőmérsékletet.
Ha a sütőtér aktuális hőmérsékletére kíváncsi, nyomja meg a
Fast Preheat (Gyors előmelegítés) ( ) gombot.
23
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 23
2012-02-22 �� 11:30:45
Főzés légkeveréssel
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A sütés megkezdődik:
• A kijelzőn sorrendben 8 másodpercig
látható a kiválasztott főzési idő és 2
másodpercig a beállított hőmérséklet.
Példa szerint) 30 perces főzési idő 200 °C-on
MAGYAR
A légkeveréses üzemmód lehetővé teszi, hogy ugyanúgy készítse el ételeit,
ahogy hagyományos sütővel tenné. A mikrohullám üzemmódot nem használja. A
hőmérsékletet igény szerint 40 °C és 220 °C között, nyolc előre beállított szint közül
választhatja meg. A maximális sütési idő 90 perc.
A sütő gyors előmelegítéséről lásd a 23. oldalt.
• A sütőben lévő edényeket csak edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek
nagyon felforrósodnak.
• Az étel jobban megsül, és szebben megpirul, ha az alacsony állványt
használja.
Ügyeljen rá, hogy a fűtőelem vízszintes helyzetben legyen, és hogy a forgótányér a
helyén legyen. Nyissa ki az ajtót, és az edényt helyezze az alacsony állványra, majd
a forgótányérra.
1. Nyomja meg a Convection (Légkeverés) ( ) gombot.
(8 másodpercig látható)
(2 másodpercig látható)
• Ha az étel elkészült, a sütő négy hangjelzést ad és négyszer
felvillan a „0” a kijelzőn. Ezt követően a sütő percenként egy
hangjelzést ad.
Ha a sütőtér aktuális hőmérsékletére kíváncsi, nyomja meg a
Fast Preheat (Gyors előmelegítés) gombot.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
(légkeverés üzemmód)
220 °C (hőmérsékletű)
A tartozékok kiválasztása
2. A hőmérséklet beállításához nyomja meg egyszer vagy
többször a Convection (Légkeverés) ( ) gombot.
(Hőmérséklet: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
A hagyományos légkeveréses sütéshez főzőedényre van szükség. Csak olyan
edényeket vegyen, amelyeket a hagyományos sütőben is használna.
A mikrohullámhoz alkalmas edények rendszerint nem felelnek meg légkeveréses
sütéshez; ne használjon műanyag edényeket, tányérokat, papírpoharakat, papírtörlőt
stb.
3. Adja meg a grillezési időt a forgógomb elforgatásával.
Ha kombinált sütési üzemmódot választ (mikrohullám és
grill vagy légkeverés), csak olyan edényt használjon, amely
mikrohullámhoz is alkalmas, és sütőbe is megfelelő.
A megfelelő edényekről és konyhai eszközökről további részleteket
tudhat meg az Útmutató a mikrohullámú sütőben használható
edényekkel kapcsolatban című részben, a 27. oldalon.
24
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 24
2012-02-22 �� 11:30:46
Mikrohullám és grill kombinációja
A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül felmelegítheti és
megpiríthatja.
• A sütőben lévő edényeket csak edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek
nagyon felforrósodnak.
• A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
1. Nyissa ki az ajtót, és az ételt helyezze az állványra.
A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú üzemmódot
grillel is kombinálhatja.
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt
használjon. Ideálisak az üveg- vagy kerámiaedények, mivel ezek
lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen átjárják az ételt.
MINDIG hőálló kesztyűben fogja meg a sütőben lévő edényeket, mivel
ezek nagyon felforrósodnak.
A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
MAGYAR
Grillezés
Nyissa ki a készülék ajtaját. Az ételt helyezze az elkészítendő ételféleséghez
legjobban megfelelő állványra. Az állványt állítsa a forgótányérra. Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Microwave + Grill (Mikrohullám + Grill)
(
) gombot.
2. Nyomja meg a Grill ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a következő jelzés:
(grillezés mód)
• A grillezés hőmérséklete nem állítható.
Eredmény: Megjelenik a következő jelzés:
(mikrohullámú sütés és
grillezés kombinálva)
3. Adja meg a grillezési időt a forgógomb elforgatásával.
• A maximális grillezési idő 60 perc.
600 W(kimeneti teljesítmény)
2. Válassza ki a megfelelő teljesítményszintet úgy,
hogy a megfelelő kimeneti teljesítmény (300-600 W)
megjelenítéséig nyomva tartja a Microwave + Grill
(Mikrohullám + Grill) (
) gombot.
• A grillezés hőmérséklete nem állítható.
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A grillezés megkezdődik.
• Ha az étel elkészült, a sütő négy
hangjelzést ad és négyszer felvillan
a „0” a kijelzőn. Ezt követően a sütő
percenként egy hangjelzést ad.
3. Adja meg a grillezési időt a forgógomb elforgatásával.
• A maximális sütési idő 60 perc.
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény:
• A kombinált sütés megkezdődik.
• Ha az étel elkészült, a sütő négy
hangjelzést ad és négyszer felvillan a „0” a kijelzőn. Ezt
követően a sütő percenként egy hangjelzést ad.
25
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 25
2012-02-22 �� 11:30:46
MAGYAR
Mikrohullám és légkeverés kombinációja
4. Állítsa be a megfelelő teljesítményszintet úgy, hogy a
megfelelő kimeneti teljesítmény (600, 450, 300, 180,
100 W) megjelenítéséig nyomva tartja a Microwave +
Convection (Mikrohullám + Légkeverés) (
)
gombot.
Kombinált sütésnél a mikrohullámú energiát és a légkeveréses hevítést egyaránt
felhasználja. Előmelegítésre nincs szükség, mivel a mikrohullámú energia azonnal
készen áll.
Kombinált üzemmódban számos ételt készíthet, elsősorban az alábbiakat:
• Sült húsok és szárnyas
• Piték és sütemények
• Tojásos és sajtos fogások
5. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény:
• A kombinált sütés megkezdődik.
• A sütő felmelegszik a kívánt
hőmérsékletre, majd a mikrohullámú energia folytatja a főzést,
amíg a beállított idő le nem telik.
• A kijelzőn sorrendben 8 másodpercig látható a kiválasztott
főzési idő és 2 másodpercig a beállított hőmérséklet.
Példa szerint) 30 perces főzési idő 200 °C-on
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt
használjon. Ideálisak az üveg- vagy kerámiaedények, mivel ezek
lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen átjárják az ételt.
MINDIG hőálló kesztyűben fogja meg a sütőben lévő edényeket, mivel
ezek nagyon felforrósodnak.
Az alacsony állvánnyal eredményesebben főzhet és piríthat.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Az ételt helyezze a forgótányérra, vagy az alacsony
állványra, és azt a forgótányérra. Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Microwave + Convection
(Mikrohullám + Légkeverés) (
) gombot.
(8 másodpercig látható)
Eredmény: Megjelenik a következő jelzés:
(mikrohullámú sütés és
légkeverés kombinálva)
600 W(kimeneti teljesítmény): a
következő hőmérsékleti
módra vált 2 másodpercen
belül)
(2 másodpercig látható)
• Ha az étel elkészült, a sütő négy hangjelzést ad és négyszer
felvillan a „0” a kijelzőn. Ezt követően a sütő percenként egy
hangjelzést ad.
Ha a sütőtér aktuális hőmérsékletére kíváncsi, nyomja meg a
Fast Preheat (Gyors előmelegítés) ( ) gombot.
220 °C (hőmérsékletű)
2. Válassza ki a hőmérsékletet a Microwave + Convection
(Mikrohullám + Légkeverés) (
) gomb
megnyomásával.
(Hőmérséklet: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
3. Adja meg a grillezési időt a forgógomb elforgatásával.
• A maximális sütési idő 60 perc.
26
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 26
2012-02-22 �� 11:30:47
A mikrohullámú sütőben használható edények
Főzőeszköz
Főzőeszköz
Alufólia
Mikrohullámú
sütőben
használható
✓✗
• Befőttesüvegek
Mikrohullámú
sütőben
használható
Megjegyzések
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre
használható.
• Edények
✗
Ívkisülést vagy tüzet eredményezhet.
• Fagyasztózacskó
zárószalagja
✗
Fém
Megjegyzések
MAGYAR
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az szükséges, hogy
a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény
visszaverné vagy elnyelné őket.
Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény
mikrohullámú sütőben használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell aggódnia.
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok
használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Papír
Kis mennyiségekben használható egyes
területek túlsülése ellen. Ívkisülés keletkezhet,
ha a fólia túl közel van a sütő falához, vagy, ha
túl sok fóliát használ.
• Tányér, pohár, szalvéta,
konyhai papírtörlő
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A fölösleges
nedvesség felszívására is használható.
• Újrahasznosított papír
✗
Ívkisülést okozhat.
Pirítótányér
✓
8 percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
Műanyag
Porcelán és agyagedény
✓
A porcelán, a cserép, a fajansz és
csontporcelán edények általában
alkalmazhatók a mikrohullámú sütőben,
feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
• Tárolódobozok
✓
Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos
egyéb műanyagok magas hőmérsékleten
eldeformálódhatnak vagy elszíneződhetnek.
Melamin műanyagok használata tilos.
Eldobható poliészter
ételdobozok
✓
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe
csomagolják.
• Tapadófólia
✓
A nedvesség megtartására használható. Az
étellel nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a
fóliát, mert forró gőz szállhat fel.
• Polisztirol poharak, tartók
Használhatók étel melegítésére. A
túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat.
✓✗
✓
Csak ha főzhető vagy sütőben használható.
Ne legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén
villával szurkálja meg.
• Papírzacskók vagy
újságpapír
✗
Tüzet foghat.
• Újrahasznosított papír
vagy fémszegélyek
✗
Ívkisülést okozhat.
Gyorsételek csomagolása
• Fagyasztózacskók
Zsírpapír
✓
✓✗
✗
Üvegedény
• Főző- és tálalóedény
egyben
✓
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
• Finomüveg edények
✓
Ételek és italok melegítésére használható.
A kényes üveg eltörhet vagy megrepedhet
hirtelen melegítéskor.
✓
A nedvességtartalom megőrzésére és a
kifröccsenés megelőzésére alkalmazható.
: Ajánlott
: Körültekintően használja
: Nem biztonságos
27
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 27
2012-02-22 �� 11:30:47
Sütési útmutató
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Az ételt főzze lefedve a
minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést.
Főzés közben kétszer, főzés után egyszer keverje meg. Főzés után sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. Lefedve hagyja állni.
MAGYAR
MIKROHULLÁMOK
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és
cukortartalma magába szívja.
Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors
mozgás súrlódást kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg az étel.
FŐZÉS
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények:
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a mikrohullámokat.
A mikrohullámokat a fém, például a rozsdamentes acél, az alumínium és a réz
visszaveri, akadálytalanul át tudnak azonban hatolni a kerámián, üvegen, porcelánon
és műanyagon, éppúgy, mint a papíron és a fán. Ezért az ételt nem szabad
fémedényekben készíteni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss vagy
fagyasztott zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és hús. Mikrohullámú
sütőben készíthet mártásokat, tejsodót, levest, gőzölt pudingot, befőttet és csatnit
is. Általában véve a mikrohullámú főzés ideális minden olyan ételhez, amelyet
rendesen tűzhelyen készítene el. Például vaj vagy csokoládé olvasztása (lásd a
tippeket, technikákat és javaslatokat tartalmazó fejezetet).
Az étel lefedése főzéskor
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből képződő
gőz hozzájárul a főzés folyamatához. Az étel többféle módon fedhető le: pl. kerámia
tányérral, műanyag fedővel, vagy mikrohullámú sütőben használható tapadófóliával.
Étel
Adag
Teljesítmény
Spenót
150 g
600 W
Brokkoli
300 g
600 W
Borsó
300 g
600 W
Zöldbab
300 g
600 W
Vegyes zöldség
(sárgarépa/
zöldborsó/
kukorica)
Vegyes zöldség
(wok típusú)
300 g
600 W
300 g
600 W
Idő
(perc)
5-6
Pihentetési Tudnivalók
idő (perc)
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
8-9
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg
vizet.
7-8
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
7½-8½
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg
vizet.
7-8
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
7½-8½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Pihentetési idők
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel
belsejében egyenletes legyen.
28
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 28
2012-02-22 �� 11:30:47
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Nagyméretű, fedeles hőálló üvegtálat használjon - a rizs
főzés közben a duplájára dagad. Lefedve főzze.
A főzés befejeztével a várakozási idő előtt keverje, sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat.
Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rizs a főzési idő végéig
nem szívja magába az összes vizet.
Tészta:
Nagyméretű hőálló üvegtálat használjon. Adjon hozzá
forrásban lévő vizet, egy csipetnyi sót, és keverje jól össze.
Fedő nélkül főzze.
Főzés közben időnként, és utána is keverje meg. Lefedve
hagyja állni, utána alaposan csöpögtesse le.
Étel
Adag
Teljesítmény
Fehér rizs
(előfőzött)
250 g
900 W
375 g
Barna rizs
(előfőzött)
250 g
900 W
375 g
Vegyes rizs
(étkezési+vadrizs)
250 g
900 W
Vegyes
gabonafélék
(rizs + gabona)
Tészta
250 g
900 W
250 g
900 W
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Minden 250 grammhoz adjon
30-45 ml hideg vizet (2-3 ek.), hacsak a javaslatban nincs ettől eltérő vízmennyiség–
lásd a táblázatot. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt
eredmény eléréséig folytassa a főzést. Főzés közben és után keverje meg egyszer.
Főzés után sózza és fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. 3 percig lefedve hagyja
állni.
Tipp:
A friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minél
kisebbre vágja, annál hamarabb megfő.
Minden friss zöldséget maximális mikrohullámú energiával kell főzni (900 W).
Étel
Idő (perc) Pihentetési Tudnivalók
idő (perc)
15-16
5
Adjon hozzá
500 ml hideg
vizet.
17½-18½
Adjon hozzá
750 ml hideg
vizet.
20-21
5
Adjon hozzá
500 ml hideg
vizet.
22-23
Adjon hozzá
750 ml hideg
vizet.
16-17
5
Adjon hozzá
500 ml hideg
vizet.
17-18
5
Adjon hozzá
400 ml hideg
vizet.
10-11
5
Adjon hozzá
1000 ml forró
vizet.
Adag
Idő
(perc)
MAGYAR
Rizs:
Pihentetési Tudnivalók
idő (perc)
Brokkoli
250 g
500 g
4½-5
7-8
3
Szedje szét egyforma méretű
rózsákra. A szárakat helyezze
középre.
Kelbimbó
250 g
6-6½
3
Adjon hozzá 60-75 ml
(5-6 ek.) vizet.
Sárgarépa
250 g
4½-5
3
A sárgarépát vágja egyforma
szeletekre.
Karfiol
250 g
500 g
5-5½
7½-8½
3
Szedje szét egyforma méretű
rózsákra. A nagy rózsákat
vágja félbe. A szárakat
helyezze középre.
Cukkini
250 g
4-4½
3
A cukkinit vágja szeletekre.
Adjon hozzá 30 ml (2 ek.)
vizet vagy egy darabka vajat.
Éppen csak puhulásig főzze.
Padlizsán
250 g
3½-4
3
A padlizsánt vágja vékony
szeletekre, és hintse meg
1 evőkanál citromlével.
Póréhagyma
250 g
4-4½
3
A póréhagymát vágja vastag
szeletekre.
29
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 29
2012-02-22 �� 11:30:47
Étel
125 g
250 g
Idő
(perc)
1½-2
2½-3
MELEGÍTÉS
Pihentetési Tudnivalók
idő (perc)
3
MAGYAR
Gomba
Adag
Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken szokásos idő
töredéke alatt melegítheti fel ételét.
Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket
és melegítési időket. A táblázatban közölt idők +18 és +20 °C körüli
szobahőmérsékletű folyadékokat, vagy +5 és +7 °C körüli hőmérsékletre lehűtött
ételeket vesznek alapul.
Készítsen elő apró egész
gombafejeket vagy
szeletelt gombát. Vizet
ne tegyen hozzá. Hintse
meg citromlével. Sózza és
borsozza meg. Tálalás előtt
csöpögtesse le.
Hagyma
250 g
5-5½
3
A hagymát vágja félbe vagy
szeletelje fel. Csak 15 ml
(1 ek.) vizet adjon hozzá.
Paprika
250 g
4½-5
3
A paprikát vágja kis
szeletekre.
Burgonya
250 g
500 g
4-5
7-8
3
A hámozott burgonyát
mérje le, és vágja egyforma
darabokra vagy negyedekre.
Karalábé
250 g
5½-6
3
A karalábét vágja kis
kockákra.
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen terjedelmes dolgokat, mint pl. egybesült hús - ezek hajlamosak
túlfőni és kiszáradni, mielőtt a közepük átvenné a hőt. Kis darabokat sikeresebben
melegíthet.
Teljesítményszintek és keverés
Egyes ételeket 900 watton melegíthet, míg másokhoz 600, 450, vagy akár
300 wattot kell beállítani.
Útmutatásért tekintse meg a táblázatot.
Általában érdemes alacsonyabb teljesítményszinten melegíteni, ha az étel kényes,
nagy mennyiségű, vagy ha valószínűleg nagyon gyorsan felmelegszik (például
vagdalthús-pástétom).
Az optimális eredmény érdekében melegítés közben jól keverje át, vagy fordítsa meg
az ételt. Tálalás előtt lehetőleg újra keverje meg.
Csak különös körültekintéssel melegítsen folyadékot és bébiételt. A folyadékokat a
kitörésszerű forrás és az esetleges forrázás elkerülése érdekében melegítés előtt,
közben és után is keverje meg. A várakozási idő alatt hagyja őket a mikrohullámú
sütőben. Tegyen a folyadékba műanyag kanalat vagy üvegpálcát. Kerülje az étel
túlmelegítését (és ezáltal elrontását). Célszerű rövidebb melegítési időt beállítani, és
szükség esetén még tovább melegíteni.
Melegítési és pihentetési idők
Amikor először melegít ételt, hasznos, ha későbbi felhasználás végett megjegyzi az
időtartamot.
Mindig ellenőrizze, hogy a melegített étel teljes egészében átvette-e a hőt.
Melegítés után az egyenletes hőeloszlás biztosítása céljából rövid ideig hagyja állni
az ételt.
A javasolt várakozási idő melegítés után 2-4 perc, hacsak a táblázat mást nem ajánl.
Folyadék és bébiétel melegítésénél különös gondossággal járjon el. Lásd a
biztonsági óvintézkedéseket tartalmazó fejezetet is.
30
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 30
2012-02-22 �� 11:30:47
FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE
Bébiétel és tej melegítése
Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig hagyjon
legalább 20 másodperc várakozási időt. Melegítés közben szükség szerint,
melegítés után MINDIG keverje meg. A kitörésszerű forrás és esetleges forrázás
elkerülése érdekében tegyen az italba kanalat vagy üvegpálcát, és melegítés előtt,
közben és után is keverje meg.
A melegítéshez útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Étel
BÉBIÉTEL:
Az ételt szedje ki kerámia mélytányérba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés után
jól keverje meg! Tálalás előtt 2-3 percig hagyja állni. Keverje meg újra, és ellenőrizze
a hőmérsékletét. Ajánlott tálalási hőmérséklet: 30-40 °C között.
ANYATEJ:
A tejet töltse sterilizált üvegbe. Fedő nélkül melegítse. Cumisüveget ne melegítsen
cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés hatására felrobbanhat. A várakozási idő
előtt, majd tálalás előtt újra jól rázza fel! A bébiétel vagy tej hőmérsékletét mindig
gondosan ellenőrizze, mielőtt a babának adná. Ajánlott tálalási hőmérséklet: kb. 37
°C.
Teljesítmény Idő
Pihentetési
idő (perc)
Bébiétel
(zöldségek +
hús)
190 g
600 W
30 mp.
2-3
Szedje ki kerámia
mélytányérba. Lefedve
melegítse. A melegítési idő
leteltével keverje meg. 2-3
percig hagyja állni. Tálalás
előtt jól keverje meg, és
gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Kása
babáknak
(gabona + tej
+ gyümölcs)
190 g
600 W
20 mp.
2-3
Szedje ki kerámia
mélytányérba. Lefedve
melegítse. A melegítési idő
leteltével keverje meg. 2-3
percig hagyja állni. Tálalás
előtt jól keverje meg, és
gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Anyatej
100 ml
300 W
30-40 mp.
2-3
Jól keverje meg vagy rázza
fel, és töltse sterilizált
üvegbe. Helyezze az ételt a
forgótányér közepére. Fedő
nélkül főzze. Jól rázza fel,
és legalább 3 percig hagyja
állni. Mielőtt a babának
adná, jól keverje meg, és
gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét.
MEGJEGYZÉS:
A bébiételeket az égési sérülések megelőzése céljából mindig gondosan kell
ellenőrizni.
Melegítési útmutatóul a következő táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Tudnivalók
200 ml
1 perc1 perc
10 mp.
MAGYAR
BÉBIÉTEL MELEGÍTÉSE
Adag
31
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 31
2012-02-22 �� 11:30:47
Folyadékok és ételek melegítése
Étel
MAGYAR
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Étel
Adag
Italok (kávé,
tea, víz)
150 ml
(1 csésze)
Teljesítmény Idő
(perc)
900 W
1-1½
300 ml
(2 csésze)
2-2½
450 ml
(3 csésze)
3-3½
600 ml
(4 csésze)
3½-4
Pihentetési
idő (perc)
1-2
Tudnivalók
Töltse csészékbe, és
fedetlenül melegítse. Tegyen
egy csészét középre, kettőt
egymással szembe, hármat
vagy négyet körben. A
várakozási idő alatt hagyja
őket a mikrohullámú
sütőben, és jól keverje meg
őket.
Leves
(mélyhűtött)
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
2-3
Szedje ki kerámia
mélytányérba vagy kerámia
levesestálba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés
után jól keverje meg. Tálalás
előtt újra keverje meg.
Ragu
(mélyhűtött)
350 g
600 W
4½-5½
2-3
A ragut szedje ki kerámia
mélytányérba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés
közben időnként, pihentetés
és tálalás előtt újra keverje
meg.
Tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
600 W
3½-4½
3
A tésztát (pl. spagetti vagy
tojásos metélt) szedje ki
kerámia lapostányérra.
Mikrohullámon használható
tapadófóliával fedje le.
Tálalás előtt keverje meg.
Adag
Teljesítmény Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Tudnivalók
Töltött tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
600 W
4-5
3
A töltött tésztát (pl. ravioli,
tortellini) szedje ki kerámia
mélytányérba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés
közben időnként, pihentetés
és tálalás előtt újra keverje
meg.
Vegyes tál
(mélyhűtött)
350 g
450 g
550 g
600 W
4½-5½
5½-6½
6½-7½
3
Állítson össze egy 2-3
mélyhűtött összetevőből
álló fogást egy kerámia
tányéron. Fedje le
mikrohullámú sütőben
használható tapadófóliával.
Tálalásra
kész
sajtfondue
(mélyhűtött)
400 g
600 W
6-7
1-2
Tegye a tálalásra kész
sajtfondue-t egy megfelelő
méretű fedeles pyrex
üvegtálba. Melegítés közben
és utána keverje meg.
Tálalás előtt jól keverje meg.
32
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 32
2012-02-22 �� 11:30:47
KIOLVASZTÁS
Minden fagyasztott élelmiszert a kiolvasztó teljesítményszinten (180 W) kell
kiolvasztani.
A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok
finoman, rövid idő alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan
vendégek érkezésekor.
Étel
A fagyasztott baromfit főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Vegyen le a csomagról
minden fém kötözőhuzalt, és távolítsa el a csomagolást, hogy a kiolvadt folyadék
lecsöpöghessen.
Adag
Idő
Pihentetési
(perc) idő (perc)
Hús
Sertésszelet
250 g
6-7
500 g
10-12
250 g
7-8
14-15
15-30
A húst helyezze kerámia lapostányérra. A
vékonyabb széleket borítsa be alufóliával.
A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg!
15-60
Először is helyezze a darabolt csirkét a
bőrös részekkel lefelé, az egész csirkét
pedig először mellével lefelé kerámia
lapostányérra. A vékonyabb részeket, mint
például szárnyvégek, borítsa be alufóliával.
A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg!
10-25
A fagyasztott halat helyezze kerámia
lapostányér közepére. Úgy helyezze el,
hogy a vékonyabb részek a vastagabbak
alá kerüljenek. Takarja le a filék keskeny
végét és az egész hal farkát alumínium
fóliával. A kiolvasztási idő felénél fordítsa
meg!
MAGYAR
Darált marhahús
A fagyasztott szárnyast fedő nélkül tegye egy tálra. Félidőben fordítsa meg,
csepegtesse le, és amint lehet, vegye ki a belsőségeket. Időnként ellenőrizze, nem
meleg-e az étel.
Ha a fagyasztott élelmiszer kisebb, vékonyabb részei elkezdenek felmelegedni,
ezeket a kiolvasztás idejére egészen kis alufólia csíkokkal beburkolhatja.
Baromfi
Csirkedarabok
Ha a szárnyas külső része elkezd melegedni, hagyja abba a kiolvasztást, és mielőtt
folytatná, 20 percig hagyja állni.
500 g
(2 db)
Egész csirke
1200 g 32-34
A halat, húst és szárnyast a tökéletes felengedés érdekében hagyja állni. A teljes
kiolvadáshoz szükséges várakozási idő a kiolvasztott mennyiségtől függően eltér.
Lásd az alábbi táblázatban.
Hal
Tipp:
Tudnivalók
A lapos ételek jobban olvadnak, mint a vastag darabok,
és kisebb mennyiségekhez kevesebb idő szükséges, mint
a nagyokhoz. Ételek fagyasztásakor és kiolvasztásakor
gondoljon erre.
Halszeletek
200 g
6-7
Egész hal
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
A gyümölcsöt ossza el egyenletesen egy
nagy átmérőjű kerek, lapos üvegtányéron.
Zsemle (egyenként
kb. 50 g)
2 db
4 db
1-1½
2½-3
5-20
Pirítós/Szendvics
250 g
4-4½
Bajor rozskenyér
(búza- + rozsliszt)
500 g
7-9
A zsemléket körben vagy vízszintes
sorban helyezze a forgótányér közepére
egy papírtörlőre. A kiolvasztási idő felénél
fordítsa meg!
-18 és -20 °C körüli hőmérsékletű fagyasztott ételek kiolvasztásához útmutatóul a
következő táblázatot használja.
Gyümölcsök
Bogyós
gyümölcsök
Kenyér
33
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 33
2012-02-22 �� 11:30:47
MAGYAR
GRILL
MIKROHULLÁM + GRILL
A grill fűtőelem a sütőtér teteje alatt található. Csukott ajtó és forgásban lévő
forgótányér mellett működnek. A forgótányér forgása egyenletesebbé teszi az étel
pirulását. Ha a grillt 4 percig előmelegíti, az étel gyorsabban pirul meg.
Ez a sütési mód a grillből sugárzó hőt a mikrohullámú sütés gyorsaságával egyesíti.
Csak csukott ajtó és forgásban lévő forgótányér mellett működik. A forgótányér
forgása következtében az étel egyenletesen pirul meg. A típusnál három kombinált
üzemmód áll rendelkezésre:
600 W + Grill, 450 W + Grill és 300 W + Grill.
Edények grillezéshez:
Tűzálló, esetleg némi fémet tartalmazó edények használhatók. Semmilyen műanyag
edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
Mikrohullámú + grill üzemmódban használható edények
Olyan edényt használjon, amely a mikrohullámokat átengedi. Az edény tűzálló
legyen. Kombinált üzemmódban ne használjon fém eszközöket. Semmilyen
műanyag edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
Grillezhető ételek:
Hússzeletek, kolbász, bifsztek, hamburger, bacon és vékony szelet füstölt sonka,
vékony halszeletek, szendvicsek, és mindenféle alapanyagokból összeállított
melegszendvicsek.
Mikrohullámú + grill üzemmódban elkészíthető ételek:
A kombinált üzemmódban készíthető ételek közé tartozik minden olyan főtt étel,
amelyet fel kell melegíteni és meg kell pirítani (pl. főtt tészta), valamint mindazok,
amelyek tetejének megpirításához rövid sütési idő szükséges. Ez az üzemmód
használható olyan vastagabb ételek elkészítéséhez is, amelyeknél jó, ha a tetejük
finom ropogósra pirul (pl. darabolt csirke, amelyet a sütés félidejében meg kell
fordítani). További részleteket a grill táblázatból tudhat meg.
Fontos megjegyzés:
Ha csak a grill üzemmódot használja, ügyeljen arra,hogy az ételt a magas állványra
kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak.
Fontos megjegyzés:
Ha a kombinált (mikrohullám + grill) üzemmódot használja, ügyeljen arra,hogy az
ételt a magas állványra kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak. Kérjük,
tekintse át a következő táblázat utasításait.
Ha az ételt mindkét oldalán meg szeretné pirítani, akkor meg kell fordítania.
34
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 34
2012-02-22 �� 11:30:47
Grillezési útmutató friss élelmiszerekhez
Friss élelmiszer
A grillt a grill funkcióval 2-3 percig melegítse elő.
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Adag
Pirítós szeletek
4 db
(egyenként
25 g)
Csak grill
2-3
1-2
400 g
(2 db)
300 W + Grill
5-6
-
Grillezett
paradicsom
Paradicsomossajtos
melegszendvics
4 db
(300 g)
Hawaii
melegszendvics
(sonka, ananász,
sajtszeletek)
4 db
(500 g)
Sült burgonya
500 g
300 W + Grill
300 W + Grill
600 W + Grill
4-5
5-6
7-8
-
-
-
450 g
450 W + Grill
9-11
-
A friss csőben sültet szedje ki
kisméretű tűzálló üvegtálba.
Az edényt helyezze a magas
állványra. Sütés után 2-3 percig
hagyja állni.
2 alma
(kb. 400 g)
300 W + Grill
7-8
-
Az almákat magozza ki, majd
töltse meg mazsolával és
lekvárral. Tetejére szórjon
mandulaszeleteket. Az almákat
tegye egy lapos hőálló üvegtálra.
A tálat közvetlen az alacsony
állványra helyezze.
Csirkedarabok
500 g
(2 db)
300 W + Grilll
8-10
6-8
A csirkedarabokat kenje meg
olajjal és fűszerekkel. Körben
helyezze el a magas állványon.
Grillezés után 2-3 percig hagyja
állni.
Marhasült
(közepesen sült)
400 g
(2 db)
Csak grill
10-14
8-12
Kenje meg a marhahúst olajjal.
Körben fektesse őket a magas
állványra. Grillezés után 2-3
percig hagyja állni.
400-500 g
300 W + Grilll
5-7
Csőben sült
burgonya/
zöldség
(mélyhűtött)
Teljesítmény 1. oldal 2. oldal Tudnivalók
ideje
ideje
(perc) (perc)
A pirítós szeleteket egymás
mellé helyezze a magas
állványra.
Sült alma
A paradicsomokat vágja félbe.
Tetejükre tegyen sajtot. Lapos,
hőálló üvegtányéron rendezze
el körben. Tegye a magas
állványra. 2-3 percig hagyja állni.
Először pirítsa meg a
kenyérszeleteket. A
hozzávalókkal megrakott
szeleteket rakja a magas
állványra. 2-3 percig hagyja állni.
Először pirítsa meg a
kenyérszeleteket. A
hozzávalókkal megrakott
szeleteket rakja a magas
állványra. 2-3 percig hagyja állni.
Sült hal
A burgonyákat vágja félbe.
Vágott oldalukkal a grill felé
helyezze el őket körben a magas
állványon.
Teljesítmény 1. oldal 2. oldal Tudnivalók
ideje
ideje
(perc) (perc)
MAGYAR
Friss élelmiszer
Adag
5½-6½ Dörzsölje be a hal bőrét olajjal
és fűszeres páccal. Két halat
egymás mellé, egymáshoz
képest fordítva fektessen a
magas állványra. Grillezés után
2-3 percig hagyja állni.
35
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 35
2012-02-22 �� 11:30:47
MAGYAR
LÉGKEVERÉS
Légkeverési útmutató friss és fagyasztott ételhez
A légkeverés a forró levegővel működő hagyományos sütőkben való ételkészítés
tradicionális, jól ismert módja.
A forró levegő keringetését a hátsó falon található fűtőelem és ventilátor biztosítja.
A légkeveréses sütőt melegítse elő a kívánt hőfokra az előmelegítő funkcióval.
Légkeveréses sütéshez az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időpontokat alkalmazza. Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Légkeveréses sütéshez használható edények:
Minden hagyományos hőálló edény, sütőforma vagy tepsi használható– bármi, amit
betenne egy hagyományos sütőbe.
Friss
élelmiszer
Légkeveréses sütéssel készíthető ételek:
Kekszek, kiflik, zsömlék és sütemények, valamint gyümölcstorták, lekváros hasék és
szuflék.
PIZZA
Fagyasztott
pizza (készre
sütött)
MIKROHULLÁM + LÉGKEVERÉS
Ez az üzemmód a mikrohullámú energiát a forró levegővel kombinálja, ezért lerövidíti
a sütési időt, miközben az étel külsejét ropogósra pirítja.
A légkeveréses sütés hagyományos és jól ismert módszer olyan sütőknél,
amelyekben a hátfalon lévő ventilátor forró levegőt keringet.
Adag
Teljesítmény 1. oldal 2. oldal Tudnivalók
ideje
ideje
(perc) (perc)
300-400 g
450 W +
220 °C
13-15
-
A pizzát helyezze az alacsony
állványra.
Sütés után 2-3 percig hagyja állni
400 g
450 W +
220 °C
22-25
-
Tegye egy megfelelő méretű,
hőálló üvegtálba, vagy hagyja
az eredeti csomagolásában
(amennyiben az mikrohullámon
és sütőben sütéshez is alkalmas).
A fagyasztott, csőben sült tésztát
helyezze az alacsony állványra.
Sütés után 2-3 percig hagyja állni.
Marhasült/
báránysült
(közepesen
átsült)
1200-1300 g
600 W +
180 °C
20-23
10-13
A marha- vagy bárányszeletet
kenje meg olajjal, fűszerezze
borssal, sóval és paprikával.
Helyezze az alacsony állványra,
először a zsíros oldalával lefelé.
Sütés után alufóliába burkolva
10-15 percig hagyja állni.
Sült csirke
1000-1100 g
450 W +
220 °C
17-22
13-17
A csirkét kenje meg olajjal és
fűszerekkel. Először mellével
lefelé, utána mellével felfelé
helyezze az alacsony állványra. 5
percig hagyja állni.
TÉSZTA
Mélyhűtött
lasagne
Mikrohullámú + légkeveréses sütéshez használható edények:
Ezek átengedik a mikrohullámokat. Legyenek hőállók (mint az üveg, kerámia vagy
fémszegély nélküli porcelán); hasonlóan a Mikrohullám + grill részben leírtakhoz.
Mikrohullámú + légkeveréses sütéshez és főzéshez felhasználható
élelmiszerek:
Mindenfajta hús és baromfi, valamint tepsis és csőben sült fogások, piskóták és
könnyű gyümölcstorták, piték és omlós tészták, sült zöldségek, lángos és kenyér.
HÚS
36
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 36
2012-02-22 �� 11:30:48
Friss
élelmiszer
Adag
KÜLÖNLEGES TANÁCSOK
Teljesítmény 1. oldal 2. oldal Tudnivalók
ideje
ideje
(perc) (perc)
VAJ OLVASZTÁSA
Tegyen 50 g vajat egy kis üveg mélytányérba. Fedje le műanyag fedővel.
900 watton melegítse 30-40 másodpercig, amíg a vaj megolvad.
KENYÉR
6 db (350 g)
100 W +
180 °C
8-10
-
A zsömléket körben helyezze el
az alacsony állványon.
2-3 percig hagyja állni.
Fokhagymás
kenyér
(mélyhűtött,
elősütött)
200 g (1 db)
180 W +
220 °C
8-10
-
Tegye a mélyhűtött bagettet
sütőpapíron az alacsony
állványra. Sütés után hagyja állni
2-3 percig.
CSOKOLÁDÉ OLVASZTÁSA
Tegyen 100 g csokoládét egy kis üveg mélytányérba. 450 watton melegítse
3-5 percig, amíg a csokoládé meg nem olvad. Olvasztás közben egyszerkétszer keverje meg. Az edények kiemeléséhez mindig használjon
edényfogó kesztyűt!
KRISTÁLYOS MÉZ OLVASZTÁSA
Tegyen 20 g kristályos mézet egy kis üveg mélytányérba. 300 watton
melegítse 20-30 másodpercig, amíg a méz megolvad.
ZSELATIN OLVASZTÁSA
A száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre tegye hideg vízbe. A lecsöpögtetett
zselatint helyezze kisméretű hőálló üvegtálba. 300 watton 1 percig
melegítse. Olvadás után keverje meg.
TORTA
Almatorta (friss
tészta)
500 g
Csak 180 °C
38-43
-
Tegye a tésztát a kicsi,
négyszögletű, fekete fém
sütőformába (25 cm hosszúságú).
Helyezze a tésztát az alacsony
állványra. Sütés után 5-10 percig
hagyja állni.
Minimuffin (friss
12×30 g
tészta)
(350–-400 g)
Csak 220 °C
17-23
-
Töltse ki a friss tésztát
egyenletesen a papír
muffinsütőkbe. Helyezze az
alacsony állványra. Sütés után 5
percig hagyja állni.
Sütemény (friss
tészta)
200-250 g
Csak 200 °C
15-20
-
A fagyasztott croissant-okat
sütőpapíron helyezze az alacsony
állványra.
1000 g
180 W +
180 °C
18-20
-
Helyezze a fagyasztott tésztát
közvetlenül az alacsony állványra.
Kiolvasztás és melegítés után
hagyja állni 15-20 percig.
Fagyasztott
sütemény
MAGYAR
Friss zsömle
MÁZ/CUKORMÁZ FŐZÉSE (SÜTEMÉNYEKHEZ ÉS TORTÁHOZ)
Az instant bevonót (kb. 14 g) keverje össze 40 g cukorral és 250 ml hideg
vízzel. Hőálló üvegtálban fedő nélkül, 900 watton főzze 3½-4½ percig, amíg
a máz/cukormáz áttetsző nem lesz. Főzés közben kétszer keverje meg.
LEKVÁRFŐZÉS
Tegyen 600 g gyümölcsöt (például vegyes bogyós gyümölcsöt) egy
megfelelő méretű fedeles hőálló üvegtálba. Tegyen hozzá 300 g tartósító
cukrot, és jól keverje össze. Lefedve főzze 900 watton 10-12 percig.
Főzés közben többször keverje meg. Kisméretű, csavaros tetejű lekváros
üvegekbe töltse. 5 percig hagyja állni fedéllel lefelé.
PUDINGFŐZÉS
A pudingot a gyártó utasításainak megfelelően jól keverje össze cukorral
és tejjel (500 ml). Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Lefedve főzze 900 watton 6½-7½ percig. Főzés közben többször jól keverje
meg.
MANDULASZELETEK PIRÍTÁSA
30 g szeletekre vágott mandulát osszon el egyenletesen egy közepes
méretű kerámia tányéron. Pirítsa 600 watton 3½-4½ percig, közben
néhányszor keverje meg. 2-3 percig hagyja állni a sütőben. Az edények
kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
37
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 37
2012-02-22 �� 11:30:48
MAGYAR
A mikrohullámú sütő tisztítása
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása
Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres tisztítást igényelnek, hogy az olaj és
az ételmaradék ne rakódhasson le rájuk:
• Belső és külső felületek
• Ajtó és ajtótömítések
• Forgótányér és görgős gyűrű
Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a mikrohullámú sütő tárolásakor vagy
javíttatásakor.
A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az ajtótömítés sérült:
• Törött zsanér
• Megrongálódott tömítések
• Eldeformálódott vagy meggörbült készülékház
Csak mikrohullámú sütőkre szakosodott szakember végezze a javítást.
MINDIG gondoskodjon arról, hogy az ajtótömítések tiszták legyenek és
az ajtó megfelelően záródjon.
NE távolítsa el a sütő külső házát. Ha a készülék hibás és javításra
szorul, vagy az állapotát illetően kétely merül fel:
• Húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból
• Lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét,
és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
1. A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal tisztítsa meg.
Ezután öblítse le és törölje szárazra.
Ha ideiglenesen el akarja csomagolni a mikrohullámú sütőt, akkor erre a
célra válasszon száraz, pormentes helyet.
•Ok: A por és a nedvesség káros lehet a sütő alkatrészeire.
2. Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a kifröccsenéseket és
szennyeződéseket a belső felületekről vagy a görgős gyűrűről. Ezután öblítse le
és törölje szárazra.
3. A megkeményedett ételmaradékok fellazítása és a szagok eltávolítása céljából
helyezzen a forgótányérra egy csésze hígított citromlevet, és melegítse tíz percig
maximális fokozaton.
4. A mosogatógépben mosható tányért mindig mossa el, ha szükséges.
NE öntsön vizet a szellőzőnyílásokba. NE használjon súroló terméket
vagy kémiai oldószert. Az ajtótömítések tisztításakor külön ügyeljen arra,
hogy különféle részecskék:
• Ne gyűljenek fel
• Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását
A mikrohullámú sütő belső terét minden használat után rögtön tisztítsa
meg enyhe mosogatószeres oldattal, de a sérülések megelőzése
érdekében ezt megelőzően hagyja kihűlni a sütőt.
A főzési hőmérsékletre, a sütő lapjára és a sütőkre vonatkozó leírások
alapján ne használjon gőztisztítót.
38
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 38
2012-02-22 �� 11:30:48
Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS
Tápellátás
230 V ~ 50 Hz váltakozó áram
Teljesítményfelvétel
Maximális teljesítmény
Mikrohullám
Grill (fűtőelem)
Légkeverés (fűtőelem)
2700 W
1400 W
1250 W
Max. 1850 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 900 W-6 szint (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Méretek (h × sz × m)
Kívül
Sütőtér
517 x 470 x 310 mm
358 x 327 x 231,5 mm
Űrtartalom
28 L
Súly
Nettó
kb. 18,0 kg
Zajszint
43 dBA
MAGYAR
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a
tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül
megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében, a Samsung, mint
forgalmazó tanúsítja, hogy a CE107F* típusú mikrohullámú sütők megfelelnek a lent
felsorolt műszaki paramétereknek.
39
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 39
2012-02-22 �� 11:30:48
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
+48 22 607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only
from landline (+40) 21 206 01 10
from mobile and land line
SERBIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kódszám: DE68-03964B
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_HU.indd 40
2012-02-22 �� 11:30:48
CE107F
CE107FT
CE107FTP
Mikrovlnná rúra
predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky
Samsung. Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
Pokyny pre používateľa a sprievodca varením
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 1
2012-02-22 �� 11:45:41
SLOVENČINA
Používanie tejto používateľskej príručky
Legenda pre symboly a ikony
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská príručka
obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
• Tipy pre varenie
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Dôležité bezpečnostné informácie
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE
POUŽITIE.
Pred zahájením používania rúry zaistite dodržiavanie nasledujúcich
pokynov.
• Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto
používateľskej príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto
príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu
vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste používali zdravý rozum,
opatrnosť a uvážlivosť pri inštalácii, údržbe a prevádzke vášho zariadenia.
• Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov,
charakteristiky vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od popisu v
tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak
máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo
vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.samsung.com.
• Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená výlučne
na použitie v domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textil ani vankúše z
vláknin, ktoré by mohli spôsobiť popáleniny alebo požiar. Výrobca nenesie
zodpovednosť za škody spôsobené nenáležitým alebo nesprávnym
používaním spotrebiča.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť.
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť menšie fyzické zranenie alebo škody na majetku.
Varovanie: Riziko požiaru
Varovanie: Horúci povrch
Varovanie: Elektrická
energia
Varovanie: Výbušný materiál
NEPOKÚŠAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Ak potrebujete pomoc,
volajte servisné stredisko.
Odpojte napájaciu zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené,
aby ste predišli zásahu elektrickým
prúdom.
Poznámka
Dôležité
Zásady predchádzania vystavenia sa pôsobeniu
nadmernej intenzite mikrovlnného žiarenia.
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými dvierkami,
upravovať bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo čokoľvek
vkladať do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu NEDÁVAJTE žiadne objekty ani nedovoľte, aby
sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch tesnení.
Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po
použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
(c) Rúru NEPREVÁDZKUJTE, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr vyškolený výrobcom. Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka
rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (zohnutie)
(2) pántov dvierok (rozbitie alebo uvoľnenie)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d) Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne kvalifikovaný
servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
2
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 2
2012-02-22 �� 11:45:45
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2
zahŕňa všetky zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa
rádiofrekvenčná energia v podobe elektromagnetického žiarenia na spracovanie
materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a
príbytkoch s priamym pripojením z nízkonapäťovej sieti napájacích zdrojov, ktorá
privádza energiu do budov pre potreby domácností.
Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak sa do
vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte
sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
Zaistite neustále dodržiavanie týchto bezpečnostných zásad.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol,
parové čistiace zariadenia ani vysokotlakové čístiče.
VAROVANIE
Zaistite, že napájacie napätie, frekvencia a prúd zodpovedajú
hodnotám predpísaným pre zariadenie.
Na výkon úprav a opráv na mikrovlnnej rúre je oprávnený len
kvalifikovaný personál.
Pri funkcii mikrovlnnej rúry nezohrievajte tekutiny ani iné jedlo
v uzavretých nádobách.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Nepoužívajte rozdvojku, predlžovačku ani elektrický
transformátor.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné
čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, nevkladajte
ho medzi predmety ani ho neumiestňujte za rúru.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov a horľavých
materiálov; na vlhké, mastné alebo prašné miesta; na miesta
vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vode; na miesta,
kde môže dôjsť k úniku plynu; na nerovný podklad.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený
napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku. Keď sa
napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum.
Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť v súlade s miestnymi
a národnými predpismi.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom
externého časovača ani samostatného systému diaľkového
ovládania.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a
kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr.
prach alebo vodu).
SLOVENČINA
Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský
drez alebo sklenené predmety). (Len model umiestňovaný na
pracovnú dosku)
Dôležité bezpečnostné pokyny
Na rúru nelievajte ani priamo nesprejujte vodu.
Na vrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry neumiestňujte
žiadne predmety.
Napájací kábel nadmerne neprehýbajte ani naň neklaďte
ťažké predmety.
Na povrch rúry nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite
vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú
hrať so zariadením.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov,
karavanov ani podobných dopravných prostriedkov.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas
prevádzky zariadenia.
V rúre neskladujte horľavé materiály. Pri zohrievaní jedál a
nápojov s obsahom alkoholu buďte opatrní, pretože výpary z
alkoholu môžu dôjsť do kontaktu s horúcimi časťami rúry.
3
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 3
2012-02-22 �� 11:45:48
VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobiť
oneskorené vyvretie, preto musíte dávať pozor, keď manipulujete
s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto situácii, po vypnutí rúry ju
nechajte VŽDY v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa mohla vyrovnať
teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po
zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
• ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej
vody,
• zakryte ho čistým suchým kusom látky,
• nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové mlieka.
SLOVENČINA
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom pulte alebo
pracovnom stole, nemali by ste ju umiestňovať do skriniek. (Len
model umiestňovaný na pracovnú dosku)
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu
počas používania zahriať. Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali
ohrevných prvkov. Deti vo veku menej ako 8 rokov je potrebné v
prípade, ak nie sú pod dozorom, držať v dostatočnej vzdialenosti
od spotrebiča.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez dozoru
len v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny na to, aby vedeli
používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili riziká nesprávneho
používania.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní, aby ste
sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami,
prípadne nedostatkom skúseností, a to za predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému používaniu
spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nebudú vykonávať
deti bez dozoru.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou
stravou sa musí zamiešať alebo zatriasť a teplota sa musí
skontrolovať pred konzumáciou, aby sa predchádzalo popáleninám.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok,
rúra sa nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví kompetentná
osoba.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup
k zástrčke. Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa
z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je
nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá zahŕňa
demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa
mikrovlnnému žiareniu.
Počas čistenia sa povrchy môžu zohriať viac ako zvyčajne - preto by
ste mali deti držať v dostatočnej vzdialenosti. (len model s funkciou
čistenia)
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo
zariadenie vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu elektrickým
prúdom.
Vyliate zvyšky sa musia pred čistením odstrániť. Kuchynské náčinie
špecifikované v príručke k umývaniu možno ponechať v rúre počas
čistenia. (len model s funkciou čistenia)
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať
v uzatvorených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať.
Aby ste predišli popáleninám, nedovoľte prístup malých detí.
Spotrebič je potrebné nainštalovať tak, aby ho po inštalácii bolo
možné ľahko odpojiť od zdroja napájania. Odpojenie je možné
zabezpečiť ľahkou dostupnosťou zástrčky alebo zapojením vypínača
do napájacieho obvodu v súlade s elektrikárskymi zásadami. (Len
vstavaný model.)
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v správne
výške, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k otvoru a riadiacej
oblasti.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v
prevádzke s vodou a až následne začať používať.
4
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 4
2012-02-22 �� 11:45:51
Varovanie: Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom režime,
deti môžu používať rúru výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli
vytváraným teplotám.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte chňapky, aby
ste predišli neúmyselnému popáleniu.
Nedotýkajte sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým
sa rúra neschladí.
Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča
vysoká.
SLOVENČINA
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte
a po skončení ohrievania nechajte tekutinu ešte 20 sekúnd postáť,
aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas jeho
prevádzky horúce.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže, aby vás
neobaril unikajúci horúci vzduch alebo para.
UPOZORNENIE
Nespúšťajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Mikrovlnná rúra sa
automaticky vypne z bezpečnostných dôvodov na 30 minút. Ak sa
mikrovlnná rúra uvedie do činnosti omylom, odporúčame vám do
vnútra vždy umiestniť pohár vody na absorbovanie mikrovlnného
žiarenia.
Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie v mikrovlnných
rúrach; NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby, riad so zlatou alebo
striebornou dekoráciou, ihlice, vidličky atď. Odstráňte zakrútené
upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré
môže následne poškodiť rúru.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové
stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabať
povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách,
dávajte pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Rúru nainštalujte podľa vzdialeností uvedených v tejto príručke.
(Pozrite si časť Inštalácia mikrovlnnej rúry)
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.
Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry,
dávajte pozor.
Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u menšieho objemu
jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania.
Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte
zatvorené dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať
akékoľvek zvyšky jedál.
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte do vody
a sieťový kábel uchovávajte mimo tepelných zdrojov.
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo by sa nemali
zohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môžu vybuchnúť, a to
dokonca aj po skončení mikrovlnného ohrevu; taktiež nezohrievajte
vzduchotesné ani vákuovo uzatvorené fľaše, poháre, nádoby,
orechy v škrupine, rajčiny atď.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa
vznietiť, pretože z rúry uniká horúci vzduch. Rúra sa tiež môže
prehriať a automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane vypnutá,
kým dostatočne nevychladne.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
5
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 5
2012-02-22 �� 11:45:53
SLOVENČINA
obsah
Rýchly sprievodca s náhľadom
Používanie tejto používateľskej príručky............................................................ 2
Dôležité bezpečnostné informácie . .............................................................2
Legenda pre symboly a ikony.......................................................................... 2
Zásady predchádzania vystavenia sa pôsobeniu nadmernej intenzite
mikrovlnného žiarenia...................................................................................... 2
Dôležité bezpečnostné pokyny........................................................................ 3
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)....... 5
Rýchly sprievodca s náhľadom........................................................................ 6
Nastavenie režimu úspory energie................................................................... 7
Ovládací panel................................................................................................. 7
Rúra................................................................................................................ 8
Príslušenstvo................................................................................................... 8
Inštalácia mikrovlnnej rúry................................................................................ 9
Nastavenie času.............................................................................................. 9
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry................................................... 10
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry................................................................ 10
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov.................................... 11
Varenie/Prihrievanie......................................................................................... 11
Zmeny úrovní výkonov a času.......................................................................... 12
Zastavenie varenia........................................................................................... 12
Nastavenie času varenia.................................................................................. 12
Používanie funkcie automatického varenia....................................................... 13
Používanie funkcie automatického ohrievania................................................... 14
Používanie funkcie výkonného rozmrazovania.................................................. 15
Používanie funkcie varenia na pare (CE107FTP) .............................................. 16
Nastavenia ručného varenia na pare................................................................ 16
Používanie podnosu na schrumkavenie (CE107FT/CE107FTP)........................ 18
Nastavenia podnosu na schrumkavenie (CE107FT/CE107FTP)....................... 18
Vypínanie signalizácie...................................................................................... 19
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry..................................................... 19
Používanie funkcie snímačového varenia.......................................................... 20
Nastavenia snímačového varenia..................................................................... 20
Viacstupňové varenie....................................................................................... 22
Rýchle predhrievanie rúry................................................................................. 23
Varenie prúdením tepla.................................................................................... 24
Výber príslušenstva.......................................................................................... 24
Grilovanie........................................................................................................ 25
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu...................................................... 25
Kombinovanie mikrovlnného ohrievania a prúdenia tepla.................................. 26
Sprievodca náčiním na varenie........................................................................ 27
Sprievodca varením......................................................................................... 28
Čistenie mikrovlnnej rúry.................................................................................. 38
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry.................................................... 38
Technické údaje............................................................................................... 39
Chcem uvariť nejaké jedlo.
1. Vložte jedlo do rúry.
Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnné ohrievanie).
2. Stláčajte tlačidlo Microwave (Mikrovlnné ohrievanie),
kým sa nezobrazí vhodná úroveň výkonu.
3. Vyberte čas varenia tak, že budete podľa potreby otáčať
voličom.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Spustí sa varenie.
• Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „0“. Rúra bude
následne pípať raz za minútu.
Chcem pridať dodatočných 30 sekúnd.
Jedlo nechajte v rúre.
Jeden alebo viackrát stlačte tlačidlo +30s, aby ste zakaždým
pridali dodatočných 30 sekúnd.
Chcem uvariť nejaké jedlo.
1. Vložte mrazené jedlo do rúry.
Stlačte tlačidlo Power Defrost
(Výkonné rozmrazovanie).
2. Vyberte kategóriu jedla stláčaním tlačidla Power Defrost
(Výkonné rozmrazovanie) , pokiaľ sa nevyberie
požadovaná kategória jedla.
6
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 6
2012-02-22 �� 11:45:54
Ovládací panel
3. Vyberte hmotnosť tak, že budete podľa potreby otáčať
voličom.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
1
8
Nastavenie režimu úspory energie
Rúra disponuje režimom úspory energie. Táto možnosť šetrí elektrinu, keď rúru
nepoužívate.
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
• Stlačte tlačidlo Stop/Eco (Zastaviť/Eko) ( ).
• Režim úspory energie zrušíte otvorením dvierok. Na
displeji sa potom zobrazia „Hodiny“. Rúra je pripravená na
použitie.
SLOVENČINA
Výsledok: Spustí sa rozmrazovanie.
• Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „0“. Rúra bude
následne pípať raz za minútu.
14
7
1. DISPLEJ
2. TLAČIDLO VÝKONNÉ
ROZMRAZOVANIE
3. TLAČIDLO AUTOMATICKÉ
VARENIE
4. TLAČIDLO MIKROVLNNÉ
OHRIEVANIE
5. TLAČIDLO PRÚDENIA TEPLA
6. TLAČIDLO GRILU
7. TLAČIDLO ZASTAVIŤ/EKO
8. TLAČIDLO NASTAVENIA HODÍN
15
9. TLAČIDLO SNÍMAČOVÉHO
VARENIA
10. TLAČIDLO FUNKCIE
AUTOMATICKÉHO OHRIEVANIA
11. T
LAČIDLO RÝCHLEHO
OHRIEVANIA
12. TLAČIDLO MIKROVLNNÉHO
OHRIEVANIA + PRÚDENIA TEPLA
13. TLAČIDLO MIKROVLNNÉHO
OHRIEVANIA + GRILU
14. VOLIČ (VÁHA/PORCIA/ČAS)
15. T
LAČIDLO SPUSTIŤ/+30s
7
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 7
2012-02-22 �� 11:45:54
Rúra
Príslušenstvo
2
3
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete
použiť rôznym spôsobom.
1. Spojovacie zariadenie sa musí správne umiestniť nad
hriadeľom motora v základnej časti rúry.
Účel:
Spojovacie zariadenie otáča tanier.
4
SLOVENČINA
1
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do stredu rúry.
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
3.Tanier sa musí umiestniť na valčekový krúžok, pričom jeho
stred musí byť upevnený k spojovaciemu zariadeniu.
Účel:
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia;
dá sa ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
5
6
7
8
9
10
1. RUKOVÄŤ DVIEROK
7. TANIER
2. VETRACIE OTVORY
8. SPOJOVACIE ZARIADENIE
3. OHREVNÝ PRVOK
9. VALČEKOVÝ KRÚŽOK
4. VETRACIE OTVORY
10.OTVORY BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
5. ZÁPADKY DVIEROK
6. DVIERKA
4. Vysoký stojan a nízky stojan sa umiestňujú na tanier.
Účel:
Kovové stojany sa dajú použiť na
varenie dvoch jedál súčasne. Malé
jedlo môžete umiestniť na tanier a
druhá jedlo na stojan. Kovové stojany
môžete použiť pri grilovaní, prúdení
tepla a kombinovanom varení.
11
5. Podnos na schrumkavenie sa umiestňuje na
tanier. (len model CE107FT/CE107FTP)
Účel:
Podnos na schrumkavenie sa používa
na lepšie opečenie spodnej časti
jedla v mikrovlnnom režime varenia alebo pri režime
kombinovaného grilovania a pomáha uchovať chrumkavé
cesto a cesto na pizzu.
11.OVLÁDACÍ PANEL
6. Parná nádoba, (len model CE107FTP)
Účel:
Plastová parná nádoba pri používaní
funkcie výkonnej prípravy na pare.
8
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 8
2012-02-22 �� 11:46:01
Nastavenie času
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch musí byť
dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnosť rúry.
20 cm
10 cm
1. Keď inštalujte svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
hore
vzadu
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru za
rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad rúrou.
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa
automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť buď v 24-hodinovom alebo
12-hodinovom zobrazovaní. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
85 cm nad
podlahou
10 cm na
bočnej strane
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať
hodiny.
2. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
1. Aby ste zobrazili čas
v...
24-hodinovom režime
12-hodinovom režime
3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke.
Potom stlačte tlačidlo
...
SLOVENČINA
Inštalácia mikrovlnnej rúry
Raz
Dva razy
2. Otočením voliča nastavte hodiny.
Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musíte ho nahradiť
špeciálnym káblom alebo zostavou, ktoré sú k dispozícii u výrobcu
alebo u jeho servisného zástupcu.
Kvôli vašej osobnej ochrane kábel zapojte do 3-kolíkovej, 230 Voltovej,
50 Hz, uzemnenej zásuvky striedavého prúdu. Ak je poškodený
napájací kábel tohto zariadenia, musí sa vymeniť za špeciálny kábel.
3. Stlačte tlačidlo
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako
napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické
údaje sieťového napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel
musí dosahovať rovnaký štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva
s rúrou. Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie
dverí vlhkou handričkou.
.
4. Otočením voliča nastavte minúty.
5. Keď sa zobrazí správny čas, stlačte tlačidlo
spustili hodiny.
, aby sa
Výsledok: Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú
rúru nepoužívate.
9
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 9
2012-02-22 �� 11:46:02
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej
rúry
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny.
Uvoľnená energia umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho,
aby zmenilo svoju formu alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použiť na:
• Rozmrazovanie
• Prihrievanie
• Varenie
SLOVENČINA
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas
celej doby správne funguje. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na časť na
stránke s názvom „Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov“.
Rúra musí byť zapojená do vhodnej zásuvky. Tanier musí byť v rúre
v správnej polohe Ak sa použije iná ako maximálna (100 % - 900 W)
úroveň výkonu, vode trvá dlhšie, kým zovrie.
Princíp varenia
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom
a odrážané vo vnútornom priestore sa rovnomerne
rozšíri, keď sa jedlo otáča na tanieri. Jedlo sa vďaka
tomu rovnomerne uvarí.
Otvorte dvierka rúry tak, že potiahnete za rukoväť na pravej strane dvierok.
Na tanier umiestnite pohár s vodou. Zatvorte dvierka.
Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( )
a nastavte čas na 4 až 5 minút tak, že stlačíte tlačidlo
Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ) toľkokrát, koľko to bude
potrebné.
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do jedla až do hĺbky približne 1 palca
(2,5 cm). Varenie potom pokračuje, keď sa teplo rozptýli v rámci jedla.
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od používanej nádoby a vlastností
jedla, ktorými sú:
• Množstvo a hustota
• Obsah vody
• Pôvodná teplota (zmrazené alebo nie)
Výsledok: Rúra hreje vodu po dobu 4 alebo 5 minút.
Potom by sa voda mala variť.
Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje aj po
vybratí jedla z rúry. Čas odstátia uvedený v receptoch a tejto brožúrke
sa musí preto rešpektovať, aby sa zaistili:
• Rovnomerné uvarenie jedla až do stredu
• Rovnaká teplota v rámci jedla
10
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 10
2012-02-22 �� 11:46:02
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov
Varenie/Prihrievanie
Oboznámenie sa s novým zariadením vždy chvíľku trvá. Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených
problémov, vyskúšajte uvedené riešenie. Môže vám ušetriť čas a problémy spojené so
zbytočnou žiadosťou o servis.
Nasledujúce prípady sú normálne javy.
• Kondenzácia v rúre
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov
Jedlo sa vôbec neuvarilo
• Nastavili ste správne časovač a stlačili tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( )?
• Sú dvierka zatvorené?
• Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie prerušovača
obvodu?
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk)
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov
• Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo rádioprijímačov. Je to
normálne.
• Riešenie: Umiestnite rúru ďalej od televízorov, rádií a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže vynulovať.
• Riešenie: Odpojte sieťovú zástrčku a znova ju pripojte. Vynulujte čas.
Zobrazuje sa správa „E-24“
• Správa „E-24“ sa automaticky aktivuje pred prehriatím mikrovlnnej rúry. Ak by sa aktivovala
správa „E-24“, stlačte tlačidlo „Stop/Cancel (Zastaviť/zrušiť)“ na použitie režimu spustenia.
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia
varenia.
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce indikácie:
(režim mikrovlnného ohrievania)
SLOVENČINA
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka. Mikrovlnnú rúru
nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
1. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnné ohrievanie)
( ).
2. Opätovným stlačením tlačidla Microwave
(Mikrovlnné ohrievanie) vyberte vhodnú úroveň
napájania, až kým sa nezobrazí príslušný výstupný výkon.
Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke úrovne výkonu na
ďalšej strane.
3. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
Výsledok: Zobrazí sa čas varenia.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať. Začne sa varenie. Keď sa
dokončí:
• Rúra zapípa a štyrikrát zabliká „0“.
Rúra bude následne pípať raz za minútu.
Ak by ste chceli zistiť aktuálnu úroveň výkonu v rúre, stlačte raz
tlačidlo Microwave (Mikrovlnné ohrievanie). Ak chcete zmeniť
úroveň výkonu počas varenia, dvakrát alebo viackrát stlačte tlačidlo
Microwave (Mikrovlnné ohrievanie), kým nevyberiete požadovanú
úroveň výkonu.
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, potom kontaktujte vaše miestne
stredisko služieb zákazníkom spoločnosti SAMSUNG.
Prečítajte si nasledujúce informácie;
• Model a sériové čísla, ktoré sú za normálnych okolností vytlačené na zadnej strane rúry
• Vaše záručné podmienky
• Jasný popis problému
Rýchle spustenie:
Ak si želáte na krátky čas ohriať jedlo pri maximálnom výkone (900 W),
jednoducho môžete tiež stlačiť raz tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s)
( ) pre každých 30 sekúnd času varenia. Rúra sa okamžite spustí.
Potom kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti
SAMSUNG.
11
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 11
2012-02-22 �� 11:46:03
Zmeny úrovní výkonov a času
Zastavenie varenia
Funkcia úrovne výkonu vám umožní prispôsobiť množstvo vyžarovanej energie,
a tým aj čas, ktorý je potrebný na uvarenie alebo prihriatie jedla, v závislosti od jeho
typu a kvality. Môžete si vybrať zo šiestich úrovní výkonu.
Varenie môžete kedykoľvek prerušiť, aby ste mohli:
• Skontrolovať jedlo
• Otočiť jedlo alebo ho zamiešať
• Nechať ho odstáť
SLOVENČINA
Úroveň výkonu
Percento
Výstup
VYSOKÁ
100 %
900 W
STREDNE VYSOKÁ
67 %
600 W
STREDNÁ
50 %
450 W
STREDNE NÍZKA
33 %
300 W
ROZMRAZOVANIE
20 %
180 W
NÍZKA
11 %
100 W
Čas varenia uvádzaný v receptoch a v tejto brožúrke je v súlade s uvádzanou
špecifickou úrovňou výkonu.
Ak vyberiete...
Potom čas varenia musí byť...
Vyššia úroveň výkonu
Nižšia úroveň výkonu
Znížený
Zvýšený
Na zastavenie varenia...
Potom...
Dočasne
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Aby ste pokračovali vo varení, opätovne zatvorte
dvierka a stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s)
( ).
Úplne
Stlačte tlačidlo Stop/Eco (Zastaviť/Eko) ( ).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušiť nastavenie varenia, opätovne stlačte
tlačidlo Stop/Eco (Zastaviť/Eko) ( ).
Nastavenie času varenia
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla +30s pre každých 30 sekúnd,
ktoré chcete pridať.
• Skontrolovať priebeh varenia môžete kedykoľvek jednoducho otvorením dvierok
• Môžete zvýšiť zostávajúci čas varenia
Ak chcete zvýšiť čas varenia vášho jedla, stlačte raz tlačidlo
Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ) pre každých 30 sekúnd, ktoré
si želáte pridať.
• Príklad: Ak chcete pridať tri minúty, stlačte šesťkrát
tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
12
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 12
2012-02-22 �� 11:46:03
Používanie funkcie automatického varenia
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a vhodné
odporúčania automatického varenia. Programy č. 1 a 2 používajú len mikrovlnnú
energiu. Program č. 3 sa prevádzkuje pomocou kombinácie mikrovlnného ohrievania
a grilu. Program č. 4 sa prevádzkuje pomocou kombinácie mikrovlnného ohrievania
a prúdenia tepla.
Štyri funkcie automatického varenia ( ) zahŕňajú/poskytujú predprogramované časy
varenia. Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Otočením voliča môžete nastaviť veľkosť porcie.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Kód
Jedlo
1.
Čerstvá zelenina
2.
Ošúpané/Varené
zemiaky
3.
Opekaná ryba
4.
Pečené mäso/
Pečená jahňacina
2. Stlačením tlačidla Auto Cook (Automatické varenie)
( ) vyberte druh jedla, ktoré varíte. Pozrite si tabuľku
na nasledujúcej strane, kde nájdete popis rôznych
predprogramovaných nastavení.
Veľkosť
porcie
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
Čas odstátia Odporúčania
2-3 min.
3. Otočením voliča vyberte veľkosť porcie.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného nastavenia.
• Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „0“. Rúra bude
následne pípať raz za minútu.
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
3 min.
200-300 g
(1 ks)
400-500 g
(2 ks)
600-700 g
(3 ks)
900-1000 g
1200-1300 g
1400-1500 g
3 min.
10-15 min.
Zeleninu odvážte po umývaní,
očistení a narezaní na rovnakú
veľkosť. Vložte ich do sklenenej
misky s pokrievkou. Pridajte 30 ml (2
lyžice) vody, keď varíte 200-250 g,
pridajte 45 ml (3 lyžice), keď 300-450
g a pridajte 60-75 ml (4-5 lyžíc), keď
500-750 g. Po dovarení zamiešajte.
Keď varíte väčšie množstvá,
zamiešajte raz počas varenia.
Zemiaky odvážte po ošúpaní,
umývaní a narezaní na rovnakú
veľkosť. Vložte ich do sklenenej
misky s pokrievkou. Pridajte 45 ml
(3 polievkové lyžice) vody, keď varíte
300 až 450 g, pridajte 60 ml (4 lyžice)
pre 500 až 750 g.
Potrite kožu celej ryby olejom
a pridajte bylinky a koreniny. Ryby
položte vedľa seba hlavou k chvostu
na vysoký stojan. Hneď po zapípaní
ich obráťte.
SLOVENČINA
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Auto Cook (Automatické varenie) ( ).
Pomažte hovädzie mäso/jahňacie
mäso olejom a koreninami (len
korením, soľ sa musí pridať po
pečení). Položte ho na nízky stojan
s mastnou stranou smerom nadol.
Keď rúra zapípa, mäso prevráťte. Po
pečení a počas odstátia sa by sa
malo zabaliť do hliníkovej fólie.
13
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 13
2012-02-22 �� 11:46:03
Používanie funkcie automatického ohrievania
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a vhodné
odporúčania automatického prihrievania a varenia. Programy č. 1 a 2 používajú
len mikrovlnnú energiu. Programy č. 3 a 4 sa prevádzkujú pomocou kombinácie
mikrovlnného ohrievania a prúdenia tepla.
Štyri funkcie automatického ohrievania ( ) poskytujú štyri predprogramované časy
varenia. Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Otočením voliča môžete nastaviť veľkosť porcie.
Kód Jedlo
SLOVENČINA
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Auto Reheat (Automatické ohrievanie)
( ).
2. Stlačením tlačidla Auto Reheat (Automatické
ohrievanie) ( ) vyberte druh jedla, ktoré pripravujete.
Pozrite si tabuľku na nasledujúcej strane, kde nájdete
popis rôznych predprogramovaných nastavení.
1.
Hotové
jedlá/
jedlá na
tanieri
(chladené)
2.
Polievka/
Omáčka
(chladená)
3.
Mrazené
pečivo
(-18 až
20 °C)
4.
Mrazený
koláč
3. Otočením voliča vyberte veľkosť porcie.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného nastavenia.
• Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „0“. Rúra bude následne pípať raz za minútu.
Veľ kosť
porcie
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Čas
odstátia
3 min.
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
2-3 min.
Odporúčania
Umiestnite na keramickú platňu a zakryte
zmraštiteľnou fóliou vhodnou do
mikrovlnky. Tento program je vhodný pre
jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr.
mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako
napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).
Nalejte do hlbokého polievkového
taniera alebo misky a počas ohrievania
ju zakryte plastovým krytom. Po zapípaní
rúry polievku zamiešajte (rúra pokračuje
v prevádzke a po otvorení dvierok sa
zastaví). Pred a po odstátí polievku
opatrne premiešajte.
100-150 g
3-5 min. 2 až 6 zmrazených kusov pečiva (-18 °C)
200-250 g
položte do kruhu na nízky stojan. Položte
300-350 g
8 mrazených kusov pečiva rovnomerne
400-450 g
na nízky a vysoký stojan. Tento program
je vhodný pre malé mrazené pekárenské
výrobky, ako aj pečivo, taliansky chlieb
a malé bagety.
200-300 g 5-25 min. Zmrazený koláč umiestnite do stredu a
400-500 g
zmrazené koláčiky umiestnite do kruhu
600-700 g
na nízkom stojane. Stojan položte do
800-900 g
stredu rúry na otočný tanier. Pomocou
1000-1100 g
prúdenia tepla sa koláčik zahreje
1200-1300 g
a schrumkavie. Tento program je
vhodný pre koláčiky (okrúhle) a kúsky
koláčov, ako napríklad jablkový koláč
s chrumkavým vrchom, drobivý koláč,
koláč s makom. Nie je vhodný pre
koláč s krémovou plnkou a koláč
s čokoládovou polevou.
14
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 14
2012-02-22 �� 11:46:04
Používanie funkcie výkonného rozmrazovania
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy výkonného rozmrazovania,
množstvá, časy odstátia a príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním odstráňte
všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu a ryby umiestnite na plochý sklenený tanier
alebo na keramický tanier a chlieb a koláč umiestnite na kuchynský papier.
Funkcia výkonného rozmrazovania ( ) vám umožní rozmrazovať mäso, hydinu, ryby,
chlieb a ovocie. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia automaticky. Vy iba
jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
2.
2. Stlačením tlačidla Power Defrost (Výkonné
rozmrazovanie) ( ) vyberte druh jedla, ktoré varíte.
Pozrite si tabuľku na nasledujúcej strane, kde nájdete
popis rôznych predprogramovaných nastavení.
3.
3. Otočením voliča vyberte veľkosť porcie.
4.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok:
• Rozmrazovanie sa spustí.
• Rúra zapípa počas rozmrazovania, aby
vám pripomenula, že máte jedlo prevrátiť.
5. Opätovne stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ),
aby ste dokončili rozmrazovanie.
Výsledok: Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „0“. Rúra bude
následne pípať raz za minútu.
Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. V takom prípade vyberte
funkciu mikrovlnnej rúry s úrovňou výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti
nájdete v časti „Rozmrazovanie“ na strane 33.
5.
Jedlo
Mäso
Veľkosť porcie Čas odstátia Odporúčania
200-2000 g
20-90 min. Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď
rúra zapípa, mäso prevráťte. Tento
program je vhodný pre hovädzie mäso,
jahňacinu, bravčovinu, steaky, rezne
a mleté mäso.
Hydina
200-2000 g
20-90 min. Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa, hydinu
prevráťte. Tento program je vhodný pre
celé kura, ako aj pre časti kuraťa.
Ryba
200-2000 g
20-80 min. Zakryte celý chvost ryby hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa, rybu prevráťte.
Tento program je vhodný pre celé ryby,
ako aj pre rybie filé.
Chlieb/Koláč
125-1000 g
10-60 min. Chlieb umiestnite vodorovne na kúsok
kuchynského papiera a otočte ho po
zapípaní rúry. Koláč umiestnite na
keramickú tácku a ak to bude možné,
otočte ho po zapípaní rúry. (Rúra
pokračuje v prevádzke a po otvorení
dvierok sa zastaví). Tento program
je vhodný pre všetky druhy chleba
(rezaného alebo celého) ako aj pre
pečivo a bagety. Pečivo poukladajte
do kruhu. Tento program je vhodný
pre všetky druhy kysnutých koláčov,
sušienok, tvarohových koláčov
a krehkého pečiva. Nie je vhodný pre
linecké/chrumkavé pečivo, ovocné
a krémové koláče, ako aj pre koláče
obliate čokoládou.
Ovocie
100-600 g
5-20 min.
Ovocie rovnomerne rozložte na
plochom sklenenom tanieri. Tento
program je vhodný pre všetky druhy
ovocia.
SLOVENČINA
Kód
1.
Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Otvorte dvierka. Jedlo umiestnite na keramiku do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Power Defrost (Výkonné
rozmrazovanie) ( ).
15
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 15
2012-02-22 �� 11:46:04
Používanie funkcie varenia na pare (CE107FTP)
Nastavenia ručného varenia na pare
SLOVENČINA
V rámci funkcie prípravy na pare použite plastovú parnú nádobu. Najskôr umiestnite
plastovú parnú nádobu do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnné ohrievanie)
( ).
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Artičoky
300 g
(1 až 2 ks)
900 W
5-6
1-2
Artičoky opláchnite
a vyčistite. Vložte do
misky. Pridajte jednu
polievkovú lyžicu
citrónovej šťavy.
Zakryte pokrievkou.
Čerstvá
zelenina
300 g
900 W
4-5
1-2
Po umytí, očistení a
nakrájaní na menšiu
veľkosť zeleninu (napr.
kvietky brokolice, kvietky
karfiolu, mrkvy, paprika)
odvážte. Kôš vložte
do misky. Zeleninu
rozložte v koši. Pridajte
2 polievkové lyžice vody.
Zakryte pokrievkou.
Mrazená
zelenina
300 g
600 W
7-8
2-3
Mrazenú zeleninu vložte
do koša v miske. Pridajte
1 polievkovú lyžicu vody.
Zakryte pokrievkou.
Po uvarení a odstátí
dobre premiešajte.
2. Stlačením tlačidla Microwave (Mikrovlnné ohrievanie)
( ) vyberte príslušnú úroveň výkonu.
3. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Spustí sa varenie.
• Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „0“. Rúra bude
následne pípať raz za minútu.
Rada pre varenie na pare
Súčasti parnej nádoby
Miska
Kôš
Pokyny
Pokrievka
Manipulácia s parnou nádobou
+
Miska + Pokrievka
Miska + Kôš + Pokrievka
16
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 16
2012-02-22 �� 11:46:05
Jedlo
Čerstvé rybie
filé
300 g
300 g
Príkon
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
1. fáza:
900 W
1-2
1-2
2. fáza:
450 W
5-6
1. fáza:
900 W
1-2
2. fáza:
600 W
7-8
1-2
Pokyny
Jedlo
Rybie filé, ako napríklad
tresku Polak, morského
ostrieža alebo lososa
opláchnite a pripravte.
Polejte citrónovou
šťavou. Kôš vložte do
misky.
Filé položte vedľa
seba. Pridajte 100 ml
studenej vody. Zakryte
pokrievkou.
Dusené mäso
(chladené)
Kuracie prsia opláchnite
a pripravte. Povrch 2 3-krát narežte nožom.
Kôš vložte do misky.
Kuracie prsia vložte vedľa
seba. Pridajte 100 ml
studenej vody. Zakryte
pokrievkou.
Ryža
250 g
900 W
15-18
5-10
Predvarenú ryžu vložte
do misky. Pridajte 500 ml
studenej vody. Zakryte
pokrievkou.
Po dovarení nechajte
bielu ryžu odstáť 5 minút
a hnedú ryžu 10 minút.
Zemiaky v
šupke
500 g
900 W
7-8
2-3
Zemiaky odvážte,
opláchnite a dajte ich
do misky. Pridajte 3
polievkové lyžice vody.
Zakryte pokrievkou.
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
400 g
600 W
5-6
1-2
Dusené mäso vložte
do misky. Zakryte
pokrievkou. Pred
odstátím dobre
zamiešajte.
Mrazené
kysnuté
guľky plnené
lekvárom
150 g
600 W
1-2
2-3
Vrch plnených guliek
navlhčite studenou
vodou. Do koša
vložte vedľa seba 1-2
mrazené guľky. Kôš
vložte do misky. Zakryte
pokrievkou.
Ovocný kompót
250 g
900 W
3-4
2-3
Po olúpaní, očistení a
nakrájaní na menšie
kúsky alebo kocky
čerstvé ovocie (napr.
jablká, hrušky, slivky,
marhule, mangá alebo
ananás) odvážte. Vložte
do misky. Pridajte
1-2 polievkové lyžice
vody a 1-2 polievkové
lyžice cukru. Zakryte
pokrievkou.
SLOVENČINA
Kuracie prsia
Porcia
17
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 17
2012-02-22 �� 11:46:05
SLOVENČINA
Používanie podnosu na schrumkavenie
(CE107FT/CE107FTP)
Čistenie podnosu na schrumkavenie
Najlepší spôsob čistenia podnosu na schrumkavenie je umyť ho
horúcou vodou a čistiacim prostriedkom. Potom ho opláchnite čistou
vodou. Nepoužívajte kefku na drhnutie alebo tvrdú špongiu, pretože
v opačnom prípade sa poškodí horná vrstva.
Bežne pri varení v mikrovlnnej rúre pomocou grilu alebo režimu mikrovlnného ohrievania v rúrach
s grilom/prúdením tepla sa jedlo, ako napríklad cestoviny a pizza rozmočí zo spodnej strany.
Pomocou podnosu na schrumkavenie od spoločnosti Samsung získate chrumkavý výsledok
prípravy vášho jedla.
Podnos na schrumkavenie sa tiež môže použiť pre slaninku, vajcia, omáčky atď.
Pred použitím podnosu na schrumkavenie ho predhrejte tak, že na 3 až 5 minút vyberiete
kombinovaný režim:
• Kombinácia prúdenia tepla (220 °C) a mikrovĺn. (úroveň výkonu 600 W)
• Kombinácia mikrovlnného ohrievania a grilu. (úroveň výkonu 600 W)
1. Podnos na schrumkavenie predhrejte podľa vyššie opísaného postupu.
• Počas celej doby používajte chňapky, pretože podnos na schrumkavenie bude horúci.
Pretože podnos na schrumkavenie má teflónovú vrstvu, v prípade nesprávneho použitia sa
môže poškodiť.
• Jedlo nikdy nerežte na podnose. Pred porciovaním jedla na plátky ho odstráňte
z podnosu.
• Jedlo otočte pokiaľ je to možné pomocou plastovej alebo drevenej varechy.
Nastavenia podnosu na schrumkavenie
(CE107FT/CE107FTP)
2. Ak varíte jedlo, ako napríklad slaninku a vajíčka, natrite platňu olejom, aby sa jedlo pekne
opieklo.
Odporúčame, aby ste podnos na schrumkavenie predhrievali priamo na tanieri.
Podnos na schrumkavenie predhrievajte 5 minút pomocou funkcie 600 W + gril
a postupujte podľa uvedených časov a pokynov v tabuľke.
3. Jedlo umiestnite na podnos na schrumkavenie.
• Na podnos na schrumkavenie nedávajte žiadne objekty, ktoré nie sú odolné voči teplu
(napr. plastové nádoby).
Jedlo
4. Podnos na schrumkavenie umiestnite v mikrovlnnej rúre na otočný tanier alebo nízky stojan.
• Podnos na schrumkavenie nikdy nevkladajte do rúry bez otočného taniera.
Slanina
5. Stlačte tlačidlo Microwave + Grill (Mikrovlnné ohrievanie +
Gril) (
).
6. Stlačením tlačidla Microwave +Grill (Mikrovlnné ohrievanie +
) vyberte príslušnú úroveň výkonu.
Gril) (
7. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
8. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok:
Spustí sa varenie.
• Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „0“. Rúra bude následne pípať raz za
minútu.
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 18
Režim
Doba
Čas predhrievania varenia varenia
v (min.)
(min.)
4-6 plátkov
13-15
450 W +
220 °C
Množstvo
Grilované
paradajky
200 g
3
300 W +
gril
3-4
Omeleta
300 g
3-4
450 W +
gril
3½-4½
Odporúčania
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Na podnos na
schrumkavenie poukladajte
plátky. Podnos na schrumkavenie
umiestnite na vysoký stojan.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Paradajky rozrežte
na polovičky. Posypte ich syrom.
Poukladajte ich do kruhu na
podnose na schrumkavenie
a položte na vysoký stojan.
Rozbite 3 vajíčka, pridajte 2
lyžice mlieka, bylinky a koreniny.
Jednu paradajku posekajte na
kocky. Predhrejte podnos na
schrumkavenie, položte na neho
plátky paradajok, pridajte rozbité
vajíčka a rovnomerne posypte
50 g nastrúhaného syru. Podnos
umiestnite na vysoký stojan.
18
2012-02-22 �� 11:46:05
Jedlo
Grilovaná
zelenina
Množstvo
250 g
250 g
Mrazená
pizza
300-400 g
Mrazené
bagety
(mrazené)
Kuracie
nugety
(mrazené)
250 g
250 g
2-3
4-5
3-4
4
1. fáza:
300 W +
220 °C
2. fáza:
Iba
grilovanie
600 W +
gril
300 W +
200 °C
600 W +
gril
1. fáza:
6-7
2. fáza:
5-6
6-8
10-12
6-7
Vypínanie signalizácie
Odporúčania
Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie.
1. Súčasne stlačte tlačidlá a .
Podnos na schrumkavenie
predhrejte a natrite 1 polievkovou
lyžicou oleja. Na podnos
umiestnite čerstvo naporciovanú
zeleninu, napr. kúsky papriky,
cibule, plátky cukiny a hríby.
Podnos na schrumkavenie
umiestnite na vysoký stojan.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Jarné rolky
rovnomerne rozmiestnite na
podnose. Podnos umiestnite na
nízky stojan.
Výsledok:
• Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
• Rúra nebude pri každom stlačení tlačidla pípať.
2. Aby ste pípanie opätovne zapli, súčasne stlačte tlačidlá
a .
Výsledok:
SLOVENČINA
Mrazené
malé
jarné
rolky s
plnkou
Režim
Doba
Čas predhrievania varenia varenia
v (min.)
(min.)
3-4
450 W +
7-8
gril
• Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
• Rúra bude fungovať s opätovne zapnutým pípaním.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Na podnos na
schrumkavenie umiestnite
mrazenú pizzu. Podnos na
schrumkavenie umiestnite na
vysoký stojan.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Položte naň dve
mrazené bagety s obložením.
(napr. zelenina, šunka a syr).
Podnos na schrumkavenie
položte na nízky stojan.
Podnos na schrumkavenie
predhrejte. Podnos natrite 1
polievkovou lyžicou oleja. Kuracie
nugety položte na podnos na
schrumkavenie. Podnos na
schrumkavenie umiestnite na
vysoký stojan. Po 4 až 5 minútach
obráťte.
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej poistky, ktorý umožní
„uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto s ňou nechce pracovať, ju nebude
môcť náhodne ovládať.
Rúra sa môže kedykoľvek uzamknúť.
1. Súčasne stlačte tlačidlá a .
Výsledok:
• Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať
žiadne funkcie).
• Na displeji sa zobrazí „L“.
2. Aby ste rúru odomkli, súčasne opätovne stlačte tlačidlá
a .
Výsledok: Rúru budete môcť normálne používať.
19
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 19
2012-02-22 �� 11:46:06
SLOVENČINA
Používanie funkcie snímačového varenia
Nastavenia snímačového varenia
Osem funkcií snímačového varenia zahŕňajú/poskytujú predprogramované časy
varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Kategóriu snímačového varenia môžete nastaviť otočením voliča.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka uvádza 8 programov snímačového varenia. Obsahuje
odporúčané hmotnostné rozsahy pre jednotlivé položky, časy odstátia po varení
a príslušné odporúčania. Po spustení programu sa časy varenia a úrovne výkonu
vypočítajú automaticky. Proces varenia ovláda pre vaše pohodlie systém snímačov.
Pri vyberaní používajte chňapky!
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Sensor Cook
(Snímačové varenie) ( ) vyberte druh jedla, ktoré
varíte. (Obráťte sa na tabuľku na bočnej strane).
Kód Jedlo
Veľ kosť
porcie
1
Nápoje
(káva, mlieko,
čaj, voda
izbovej teploty)
2
Kvietky
brokolice
2. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Spustí sa varenie. Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača
zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Ak vnútorná teplota presahuje 60 °C, displej zobrazuje "hot" (horúce).
Ventilátor chladenia sa zapne na 3 minúty. Tlačidlo Snímačové varenie
dočasne nemôžete použiť, kým sa rúra neochladí na teplotu potrebnú
pre režim bezpečného snímania.
Ak sú počas tejto činnosti otvorené dvierka alebo ak stlačíte počas tejto
operácie tlačidlo Stop/Eco (Zastaviť/Eko), zobrazí sa správa „E-15“.
Potom stlačte tlačidlo Stop/Eco (Zastaviť/Eko) ešte raz a správa „E-15“
zmizne.
Čas
odstátia
(min.)
Odporúčania
150-250 g
(1 šálka
alebo
1 hrnček)
1-2
Kvapalinu (izbovej teploty) vylejte
do keramickej šálky alebo hrnčeka.
Zohrievajte nezakryté. Umiestnite
do stredu taniera. Nechajte ich
stáť v rúre. Pred a po odstátí
nápoje zamiešajte. Buďte opatrní
počas vyberania šálok (pozrite si
bezpečnostné pokyny pre kvapaliny).
200-500 g
1-2
Opláchnite a vyčistite čerstvú
zeleninu, ako napríklad brokolicu,
a pripravte kvety. Rovnomerne
ich vložte do sklenenej misky
s krytom. Pridajte 30-45 ml vody
(2-3 polievkové lyžice). Misku dajte
do stredu taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. Tento program
je vhodný pre brokolicu, ako aj
nakrájaná cuketa, baklažán, tekvica
alebo paprika.
20
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 20
2012-02-22 �� 11:46:06
Kód Jedlo
Veľ kosť
porcie
3
200-500 g
Porciované
mrkvy
Čas
odstátia
(min.)
1-2
Odporúčania
4
Zemiaky v
šupke
200-800 g
2-3
5
Mrazená pizza
300-500 g
-
6
Mrazené
lasagne
400-800 g
3-4
Ochladené zmrazené lasagne vložte
do primerane veľkej misky vhodnej
do rúry. Formu položte na nízky
stojan.
7
Kúsky kuraťa
200-700 g
2-3
Chladené kuracie kúsky potrite
olejom a koreninami. Položte ich
na nízky stojan s kožou smerom
nadol. Po zapípaní rúry ich obráťte.
V procese pokračujte stlačením
tlačidla spustenia.
Veľ kosť
porcie
8
1,0-1,2 kg
Opekané kura
Čas
odstátia
(min.)
4-5
Odporúčania
Potrite chladené kura olejom
a koreninami. Do stredu nízkeho
stojana umiestnite kura prsiami
nadol. Po zapípaní rúry ich obráťte.
V procese pokračujte stlačením
tlačidla spustenia.
Pokyny pre automatické snímačové varenie
SLOVENČINA
Opláchnite a vyčistite čerstvú
zeleninu, ako napríklad mrkvu,
a narežte ju na plátky. Vložte ich
do sklenenej misky s pokrievkou.
Pridajte 30-45 ml vody (2-3
polievkové lyžice).
Misku dajte do stredu taniera. Varte
zakryté. Po dovarení zamiešajte.
Tento program je vhodný pre
nakrájanú mrkvu, ako aj kvietky
karfiolu alebo kaleráb.
Kód Jedlo
Automatický snímač vám umožňuje vaše jedlo variť automaticky zisťovaním
množstva plynov vytváraných jedlom počas varenia.
• Pri varení jedál sa vytvára mnoho druhov plynov. Automatický snímač určuje
správny čas a úroveň výkonu zisťovaním týchto plynov z jedla, čím odstraňuje
potrebu nastavenia času varenia a úrovne výkonu.
• Keď počas snímačového varenia nádobu zakryjete jej krytom alebo plastovým
obalom, automatický snímač bude zisťovať plyny vytvorené po nasýtení nádoby
parou.
• Krátko pred dokončením varenia sa začne odpočítavanie zostávajúceho času
varenia. Bude to dobrý čas na otočenie alebo premiešanie jedla, ak je to
nevyhnutné pre rovnomerné uvarenie.
• Pred automatickým snímačovým varením môžete jedlo dochutiť bylinkami,
koreninami alebo omáčkami na zhnednutie. Predsa vás ale upozorňujeme, že
soľ a cukor môžu mať za následok vznik spálených miest na jedle, takže tieto
prísady by ste mali pridávať po varení.
• Funkčný segment More/Less (Viac/Menej) sa používa na predĺženie alebo
skrátenie času varenia. Túto funkciu používajte na upravenie stupňa varenia pre
prispôsobenie vašej osobnej chuti. Riady a pokrievky pre snímačové varenie.
• Pre dosiahnutie dobrých výsledkov varenia s touto funkciou dodržiavajte pri
výbere vhodných nádob a pokrievok pokyny v tabuľkách v tejto knižke.
• Vždy používajte nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry a zakrývajte ich príslušnými
vekami alebo plastovým obalom. Pri používaní plastového obalu obráťte jeden
roh, aby mohla para unikať správnym spôsobom.
• Vždy zakrývajte krytom, ktorý je určený pre dané riady. Ak daný riad nemá
vlastné veko, použite plastový obal.
• Nádoby napĺňajte minimálne do polovice.
• Jedlá vyžadujúce premiešanie alebo obrátenie premiešavajte alebo obracajte ku
koncu cyklu snímačového varenia potom, ako sa na displeji začne odpočítavať
čas.
Zemiaky opláchnite a vyčistite, každý
200 g. Natrite ich olivovým olejom a
šupku prepichnite vidličkou. Položte
do kruhu na nízky stojan. Vložte
stojan na tanier.
Mrazenú pizzu umiestnite na nízky
stojan.
21
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 21
2012-02-22 �� 11:46:07
SLOVENČINA
Riady a pokrievky pre snímačové varenie
Viacstupňové varenie
• Pre dosiahnutie dobrých výsledkov varenia s touto funkciou dodržiavajte pri
výbere vhodných nádob a pokrievok pokyny v tabuľkách v tejto knižke.
• Vždy používajte nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry a zakrývajte ich príslušnými
vekami alebo plastovým obalom. Pri používaní plastového obalu obráťte jeden
roh, aby mohla para unikať správnym spôsobom.
• Vždy zakrývajte krytom, ktorý je určený pre dané riady. Ak daný riad nemá
vlastné veko, použite plastový obal.
• Nádoby napĺňajte minimálne do polovice.
• Jedlá vyžadujúce premiešanie alebo obrátenie premiešavajte alebo obracajte ku
koncu cyklu snímačového varenia potom, ako sa na displeji začne odpočítavať
čas.
Vaša mikrovlnná rúra sa môže naprogramovať, aby varila jedlo v troch fázach
(prúdenie tepla, mikrovlnné ohrievanie + prúdenie tepla a režim rýchleho
predhrievania sa nedajú použiť vo viacfázovom varení). Príklad: Želáte si rozmraziť
jedlo a uvariť ho bez toho, aby ste po každej fáze museli vynulovať rúru. Preto
môžete rozmrazovať a variť 1,8 kg kura v troch fázach:
• Rozmrazovanie
• 30 minútové varenie mikrovlnným ohrevom
• 15 minútové grilovanie
Dôležité
1. Stlačte tlačidlo Power Defrost (Výkonné
rozmrazovanie) ( ).
Prvou fázou musí byť rozmrazovanie. Kombinované varenie a gril je
možné počas zostávajúcich dvoch fáz použiť iba raz. Mikrovlnné varenie
je však možné použiť dvakrát (pri dvoch rôznych úrovniach výkonu).
• Po namontovaní rúry a jej zapojení do sieťovej zásuvky neodpájajte napájací
kábel. Plynový snímač potrebuje čas na stabilizáciu, aby bolo varenie uspokojivé.
• Neodporúčame vám používať funkciu automatického snímačového varenia pri
neprerušovanom varení, t.j. keď jedno varenie nasleduje hneď za iným.
• Rúru namontujte na dobre vetrané miesto kvôli dosiahnutiu správneho chladenia
a prúdenia vzduchu, a aby sa tak zabezpečila presná prevádzka snímača.
• Slabým výsledkom zabráňte nepoužívaním automatického snímača pri príliš
vysokej alebo príliš nízkej teplote prostredia.
• Na čistenie rúry nepoužívajte prchavé čistiace prostriedky. Plyn vznikajúci z
takýchto čistiacich prostriedkov môže mať vplyv na snímač.
• Zabráňte umiestneniu rúry do blízkosti spotrebičov vytvárajúcich vysokú vlhkosť
alebo plyny, pretože to bude rušiť správny výkon automatického snímača.
• Vnútornú časť rúry uchovávajte vždy čistú. Všetky rozliatia utrite vlhkou handrou.
Táto rúra je navrhnutá len pre použitie v domácnostiach.
2. Stlačením tlačidla Power Defrost (Výkonné
rozmrazovanie) ( ) vyberte druh jedla, ktoré varíte.
3. Príslušným počtom otočení voliča nastavte požadovanú
hmotnosť. (napríklad 1800 g)
4. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnné ohrievanie)
( ).
5. Úroveň mikrovlnného výkonu nastavte stlačením tlačidla
Microwave (Mikrovlnné ohrievanie) ( ), čím vyberiete
príslušnú úroveň výkonu (napríklad 450 W).
22
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 22
2012-02-22 �� 11:46:07
Rýchle predhrievanie rúry
6. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
(napríklad 30 minút).
7. Stlačte tlačidlo Grill (Gril) ( ).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
220 °C (teplota)
8. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
(napríklad 15 minút).
2. Stlačením tlačidla Fast Preheat (Rýchle predhrievanie)
( ) raz alebo viackrát nastavíte teplotu.
(Teplota: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
SLOVENČINA
Pri varení prúdením tepla sa odporúča, aby ste predhriali rúry na požadovanú teplotu
skôr, ako do nej vložíte jedlo. Keď rúra dosiahne požadovanú teplotu, uchová sa
približne na 10 minút. Následne sa automaticky vypne.
Skontrolujte, či je ohrevný prvok v správnej polohe pre vami požadovaný typ varenia.
1. Stlačte tlačidlo Fast Preheat (Rýchle predhrievanie)
( ).
9. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
3. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Spustenie varenia/+ 30 s:
• Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „0“. Rúra bude
následne pípať raz za minútu.
Výsledok: Rúra sa predhreje na požadovanú
teplotu.
• Čas postupného zobrazenia je 8 sekúnd
pre zvolený režim varenia a 2 sekundy pre predvolenú teplotu.
Napr.) V režime rýchleho predhrievania pri 200 °C
(zobrazuje sa 8 sekúnd)
(zobrazuje sa 2 sekundy)
• Po dosiahnutí predvolenej teploty rúra 6-krát zapípa a teplota
sa na 10 minút uchová.
• Po 10 minútach 4-krát zapípa a zastaví sa prevádzka.
V prípade, že vnútorná teplota dosiahla predvolenú hodnotu, rúra
zapípa 6-krát, keď sa teplota a predvolená teplota na 10 minút udrží.
Ak by ste chceli zistiť aktuálnu teplotu v rúre, stlačte tlačidlo
Fast Preheat (Rýchle predhrievanie) ( ).
23
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 23
2012-02-22 �� 11:46:08
Varenie prúdením tepla
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Spustí sa varenie:
• Čas postupného zobrazenia je 8 sekúnd
pre predvolený čas varenia a 2 sekundy
pre predvolenú teplotu.
Napr.) 30 minút varenia pri 200 °C
SLOVENČINA
Režim prúdenia tepla vám umožní variť rovnakým spôsobom ako pri tradičnej rúre.
Režim mikrovlnného ohrievania sa nepoužíva. Podľa potreby môžete nastaviť teplotu
v rozsahu od 40 °C do 220 °C v ôsmich predvolených úrovniach. Maximálny čas
varenia je 90 minút.
Ak chcete rúru rýchlo predhriať, pozrite si stranu 23.
• Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
• Ak použijete nízky stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a schrumkavenie.
Skontrolujte, či je ohrevný prvok vo vodorovnej polohe a tanier na svojom mieste.
Otvorte dvierka a umiestnite objekt na nízky stojan, a potom to položte na tanier.
1. Stlačte tlačidlo Convection (Prúdenie tepla) ( ).
(zobrazuje sa 8 sekúnd)
(zobrazuje sa 2 sekundy)
• Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát zabliká „0“. Rúra
bude následne pípať raz za minútu.
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
(režim prúdenia tepla)
220 °C (teplota)
Ak by ste chceli zistiť aktuálnu teplotu v rúre, stlačte tlačidlo
Fast Preheat (Rýchle predhrievanie).
2. Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo Convection
(Prúdenie tepla) ( ), aby ste nastavili teplotu.
(Teplota: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
Výber príslušenstva
3. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
Nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry nie sú zvyčajne vhodné pre varenie prúdením
tepla. Nepoužívajte plastové nádoby, riady, papierové poháriky, utierky atď.
Bežné varenie prúdením tepla vyžaduje náčinie na varenie. Mali by ste však používať
len náčinie na varenie, ktoré by ste použili pri normálnej rúre.
Ak chcete vybrať kombinovaný režim varenia (mikrovlnné
ohrievanie a gril alebo prúdenie tepla), použite iba riad, ktorý je
vhodný do mikrovlnnej rúry a rúry na pečenie.
Ďalšie podrobnosti o vhodných pomôckach alebo riadoch nájdete
v časti Sprievodca náčiním na varenie na strane 27.
24
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 24
2012-02-22 �� 11:46:08
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu
Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry.
• Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
• Ak použijete vysoký stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a výsledky
grilovania.
1. Otvorte dvierka a umiestnite jedlo na stojan.
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili a opekali.
VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej
rúry a rúry. Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú
mikrovlnnému žiareniu rovnomerne preniknúť do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú
veľmi horúce.
Ak použijete vysoký stojan, môžete zdokonaliť varenie a grilovanie.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo na stojan, ktorý je najvhodnejší pre typ vareného
jedla. Stojan umiestnite na tanier. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Microwave + Grill (Mikrovlnné
ohrievanie + Gril) (
).
2. Stlačte tlačidlo Grill (Gril) ( ).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce indikácie:
(režim grilu)
• Nemôžete nastaviť teplotu grilu.
SLOVENČINA
Grilovanie
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce indikácie:
(kombinovaný režim
mikrovlnného ohrievania a grilu)
3. Čas grilovania nastavíte otáčaním voliča.
• Maximálny čas grilovania je 60 minút.
600 W(výstupný výkon)
2. Opätovným stlačením tlačidla Microwave + Grill
(Mikrovlnné ohrievanie + Gril) (
) vyberte vhodnú
úroveň výkonu, až kým sa nezobrazí príslušná výstupná
úroveň (300-600 W).
• Nemôžete nastaviť teplotu grilu.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Spustí sa grilovanie.
• Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „0“. Rúra bude
následne pípať raz za minútu.
3. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
• Maximálny čas varenia je 60 minút.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok:
• Spustí sa kombinované varenie.
• Po skončení varenia rúra zapípa
a štyrikrát zabliká „0“. Rúra bude následne pípať raz za minútu.
25
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 25
2012-02-22 �� 11:46:09
SLOVENČINA
Kombinovanie mikrovlnného ohrievania
a prúdenia tepla
4. Stláčaním tlačidla Microwave + Convection
(Mikrovlnné ohrievanie + Prúdenie tepla) (
)
nastavte vhodnú úroveň výkonu, až kým sa nezobrazí
príslušná výstupná úroveň (600, 450, 300, 180, 100 W).
Kombinované varenie používa mikrovlnnú energiu a ohrievanie prúdením tepla.
Nevyžaduje sa predhrievanie, pretože mikrovlnná energia je okamžite dostupná.
V kombinačnom režime sa môže variť mnoho jedál, a to obzvlášť:
• Pečené mäso a hydina
• Koláče a múčniky
• Vaječné a syrové jedlá
5. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok:
• Spustí sa kombinované varenie.
• Rúra sa zahreje na požadovanú teplotu
a mikrovlnné varenie pokračuje, kým neuplynie čas varenia.
• Čas postupného zobrazenia je 8 sekúnd pre predvolený čas
varenia a 2 sekundy pre predvolenú teplotu.
Napr.) 30 minút varenia pri 200 °C
VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej
rúry a rúry. Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú
mikrovlnnému žiareniu rovnomerne preniknúť do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú
veľmi horúce.
Ak použijete nízky stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a zhnednutie.
Otvorte dvierka. Jedlo umiestnite na tanier alebo na nízky stojan, ktorý sa potom
musí položiť na tanier. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Microwave + Convection
(Mikrovlnné ohrievanie + Prúdenie tepla) (
).
(zobrazuje sa 8 sekúnd)
• Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát zabliká „0“. Rúra
bude následne pípať raz za minútu.
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce indikácie:
(kombinovaný režim
mikrovlnného ohrievania a
prúdenia tepla)
600 W(výstupný výkon: sa o
2 sekundy prepne na
nasledujúci režim teploty)
(zobrazuje sa 2 sekundy)
Ak by ste chceli zistiť aktuálnu teplotu v rúre, stlačte tlačidlo
Fast Preheat (Rýchle predhrievanie) ( ).
220 °C (teplota)
2. Zvoľte teplotu stlačením tlačidla Microwave +
Convection (Mikrovlnné ohrievanie + Prúdenie tepla)
(
). (Teplota: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
3. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
• Maximálny čas varenia je 60 minút.
26
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 26
2012-02-22 �� 11:46:09
Sprievodca náčiním na varenie
Náčinie na varenie
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
• Sklenené džbány
✓
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na
ohrievanie.
• Riady
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
Komentáre
• Sťahovacie popruhy pre
vrecká do mrazničiek
✗
Je možné použiť v malých množstvách na
ochranu častí jedla pred prevarením. Ak
sa fólia nachádza príliš blízko pri stene rúry
alebo ak sa použije priveľa fólie, môže sa
vyskytnúť iskrenie.
Papier
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné
preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie
označené ako bezpečné pre mikrovlnnú rúru, nemusíte mať žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako sa
musia použiť v mikrovlnnej rúre.
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
Hliníková fólia
✓✗
Kov
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
• Recyklovaný papier
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
Podnos na schrumkavenie
✓
Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Plast
Porcelán a kamenina
✓
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú
zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
• Nádoby
✓
Obzvlášť v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu
pri vysokých teplotách vlniť alebo stratiť
farbu. Nepoužívajte melamínové plasty.
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
✓
V týchto riadoch sú balené niektoré
mrazené potraviny.
• Zmraštiteľná fólia
✓
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti.
Nemalo by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor,
keď odstraňujete fóliu, pretože môže unikať
horúca para.
• Polystyrénové poháre a
nádoby
✓
Môžu sa používať na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobiť roztopenie
polystyrénu.
• Vrecká do mrazničky
✓✗
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné
pre rúru. Nesmie byť vzduchotesné. V
prípade potreby prebodnite vidličkou.
• Papierové vrecká alebo
noviny
✗
Môžu začať horieť.
Voskový alebo mastný
papier
✓
• Recyklovaný papier
alebo kovové pásiky
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
Balenie rýchleho
občerstvenia
✓
✓✗
✗
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na stôl
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
• Jemný sklenený tovar
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedál
alebo nápojov. Jemné sklo sa môže pri
nečakanom zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
SLOVENČINA
Náčinie na varenie
Komentáre
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti
a zabránenie v rozstrekovaní.
: Odporúča sa
: Používajte opatrne
: Nebezpečné
27
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 27
2012-02-22 �� 11:46:10
Sprievodca varením
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté počas
minimálneho času - pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky
alebo maslo. Počas odstátia zakryte.
SLOVENČINA
MIKROVLNNÉ ŽIARENIE
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje a absorbuje
voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb týchto
molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
VARENIE
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožniť mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre
dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako
napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikať cez keramiku, sklo,
porcelán a plasty, ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy variť
v kovových nádobách.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane čerstvej
alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa. Omáčky,
vaječné krémy, polievky, varené pudingy, džemy a pikantné zmesi sa tiež môžu variť
v mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé
jedlo, ktoré by sa normálne pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla
alebo čokolády (pozrite si kapitolu s tipmi, technikami a radami).
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako
para a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryť rôznymi spôsobmi: napr.
keramickou platňou, plastovým krytom, priľnavou fóliou vhodnou pre mikrovlnné
rúry.
Trvanie
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
Jedlo
Porcia
Príkon
Špenát
150 g
Čas
(min.)
600 W
5-6
Čas odstátia
(min.)
2-3
Brokolica
300 g
600 W
8-9
2-3
Hrášok
300 g
600 W
7-8
2-3
Zelené fazuľky
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Zmiešaná zelenina
(mrkvy/hrášok/
kukurica)
300 g
600 W
7-8
2-3
Zmiešaná zelenina
(čínsky štýl)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Pokyny
Pridajte 15 ml
(1 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Pridajte 30 ml
(2 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Pridajte 15 ml
(1 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Pridajte 30 ml
(2 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Pridajte 15 ml
(1 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Pridajte 15 ml
(1 polievkové
lyžice) studenej
vody.
28
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 28
2012-02-22 �� 11:46:10
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Ryža:
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Cestoviny: Použite veľkú sklenenú misku. Pridajte vriacu vodu, štipku
soli a dobre zamiešajte. Varte nezakryté.
Počas a po varení príležitostne zamiešajte. Počas odstátia
zakryte a následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
Jedlo
Biela ryža
(predvarená)
Porcia
Príkon
250 g
900 W
375 g
Hnedá ryža
(predvarená)
250 g
15-16
Čas
odstátia
(min.)
5
17½-18½
900 W
375 g
Miešaná ryža
(ryža + divá ryža)
Zmiešané zrná
(ryža + obilie)
Cestoviny
Čas
(min.)
20-21
5
22-23
250 g
900 W
16-17
5
250 g
900 W
17-18
5
250 g
900 W
10-11
5
Jedlo
Porcia
Čas
(min.)
Brokolica
250 g
500 g
4½-5
7-8
3
Pripravte rovnako veľké kvety.
Nasmerujte stonky k stredu.
Ružičková
kapusta
250 g
6-6½
3
Pridajte 60-75 ml
(5-6 polievkových lyžíc) vody.
Mrkvy
250 g
4½-5
3
Nasekajte mrkvy na rovnomerne
veľké prúžky.
Karfiol
250 g
500 g
5-5½
7½-8½
3
Pripravte rovnako veľké kvety.
Rozrežte veľké kvety na polovice.
Nasmerujte stonky k stredu.
Cukiny
250 g
4-4½
3
Cukiny nasekajte na plátky.
Dolejte 30 ml (2 polievkové lyžice)
vody alebo hrudku masla. Uvarte
až do jemného stavu.
Baklažán
250 g
3½-4
3
Baklažány nasekajte na malé
plátky a polejte 1 polievkovou
lyžicou citrónovej šťavy.
Pór
250 g
4-4½
3
Pór nasekajte na hrubé plátky.
Pokyny
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Pridajte 750 ml
studenej vody.
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Pridajte 750 ml
studenej vody.
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Pridajte 400 ml
studenej vody.
Pridajte 1000 ml
horúcej vody.
Čas
odstátia
(min.)
SLOVENČINA
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až
45 ml studenej vody (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ
sa neodporúča iné množstvo vody (pozrite tabuľku). Varte zakryté počas
minimálneho času - pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky. Raz zamiešajte počas varenia a raz po dovarení. Po
dovarení pridajte soľ, bylinky alebo maslo. Počas 3 minútového odstátia zakryte.
Rada:
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím
menšie sa nasekajú, tým rýchlejšie sa uvaria.
Všetka čerstvá zelenina sa musí variť s využitím úplného mikrovlnného výkonu
(900 W).
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla
s vrchnákom – ryža počas varenia zdvojnásobí svoj objem.
Varte zakryté.
Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte a posoľte
alebo pridajte bylinky a maslo.
Poznámka: ryža nemusela absorbovať všetku vodu po
skončení varenia.
Pokyny
29
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 29
2012-02-22 �� 11:46:10
SLOVENČINA
Jedlo
Porcia
Čas
(min.)
Hríby
125 g
250 g
1½-2
2½-3
Čas
odstátia
(min.)
3
PRIHRIEVANIE
Pokyny
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné
sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. Časy
v tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou približne +18 až +20 °C alebo
ochladené jedlo s teplotou približne +5 až +7 °C.
Pripravte malé celé alebo
nakrájané hríby. Nepridávajte
žiadnu vodu. Polejte citrónovou
šťavou. Posypte soľou a korením.
Pred servírovaním nechajte
odtiecť.
Cibule
250 g
5-5½
3
Cibule nasekajte na plátky alebo
polovičky. Pridajte len 15 ml
(1 polievkovú lyžicu) vody.
Korenie
250 g
4½-5
3
Papriku nakrájajte na malé plátky.
Zemiaky
250 g
500 g
4-5
7-8
3
Odvážte oškrabané zemiaky
a narežte ich na rovnako veľké
polovice alebo štvrtiny.
Kaleráb
250 g
5½-6
3
Kaleráb nakrájajte na malé kocky.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno – majú sklon
sa prevariť a vyschnúť skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých kúskov bude
lepšie.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriať pomocou výkonu 900 W zatiaľ, čo iné sa môžu
ohrievať pomocou 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách.
Vo všeobecnosti je lepšie ohrievať jedlo s použitím nižšej úrovne výkonu, ak je
jedlo chúlostivé, vo veľkých množstvách alebo má sklony sa veľmi rýchlo zahriať
(napríklad ovocné koláče).
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania dobre zamiešajte alebo
prevráťte. Ak je to možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Aby ste zabránili
vyvretiu kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas a po ohriatí. Počas
odstátia ich nechajte v mikrovlnnej rúre. Odporúčame, aby ste do tekutín vložili
plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku. Zabráňte nadmernému zohriatiu jedla (a
následnému rozliatiu). Ak je to potrebné, odporúča sa podhodnotiť čas varenia
a pridať dodatočný čas ohrievania.
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné, aby ste si zaznamenali potrebný čas –
pre referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postáť – aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke neodporúča
iný čas.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si tiež
kapitolu s bezpečnostnými opatreniami.
30
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 30
2012-02-22 �� 11:46:10
PRIHRIEVANIE KVAPALÍN
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla
vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po
zohrievaní. Aby ste zabránili výbušnému vyvretiu a možnému obareniu, do nápojov
musíte umiestniť lyžičku alebo sklenenú paličku a zamiešať ich pred ohrievaním,
počas neho a po ňom.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
DETSKÁ STRAVA:
Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Po prihriatí
dobre zamiešajte! Pred servírovaním nechajte postáť 2-3 minúty. Znovu zamiešajte a
skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota servírovania: medzi 30-40 °C.
DETSKÉ MLIEKO:
Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej fľašky. Zohrievajte nezakryté. Nikdy
neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade prehriatia
môže fľaška vybuchnúť. Pred odstátím dobre zatraste a opätovne pred podávaním!
Pred daním detskej stravy alebo mlieka dieťatku vždy starostlivo skontrolujte teplotu.
Odporúčaná teplota servírovania: pribl. 37 °C.
POZNÁMKA:
Detské jedlo je obzvlášť potrebné opatrne skontrolovať skôr, ako sa bude podávať,
aby sa zabránilo popáleniu.
Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre ohrievanie.
Príkon
Detská
strava
(zelenina +
mäso)
190 g
600 W
30 sek.
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera. Varte
zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 2-3 minúty
nechajte odstáť. Pred
podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Detská
ovsená
kaša
(pšenica +
mlieko +
ovocie)
190 g
600 W
20 sek.
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera. Varte
zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 2-3 minúty
nechajte odstáť. Pred
podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Detské
mlieko
100 ml
300 W
30-40 sek.
2-3
Dobre zamiešajte alebo
zatraste a prelejte do
sterilizovanej sklenenej
fľašky. Umiestnite do
stredu taniera. Varte
nezakryté. Dobre zatraste
a nechajte odstáť najmenej
na 3 minúty. Pred
podávaním dobre zatraste
a opatrne skontrolujte
teplotu.
200 ml
Čas
1 min. až
1 min. 10 s.
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
SLOVENČINA
PRIHRIEVANIE DETSKEJ STRAVY
Porcia
31
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 31
2012-02-22 �� 11:46:10
Prihrievanie tekutín a jedla
Jedlo
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
SLOVENČINA
Jedlo
Nápoje
(káva, čaj
a voda)
Porcia
150 ml
(1 šálka)
Príkon
Čas
(min.)
900 W
1-1½
300 ml
(2 šálky)
2-2½
450 ml
(3 šálky)
3-3½
600 ml
(4 šálky)
3½-4
Čas
odstátia
(min.)
1-2
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Plnené
cestoviny
s omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
4-5
3
Vložte plnené cestoviny (napr.
ravioli, tortellini) do hlbokej
keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania
a opätovne pred odstátím
a podávaním.
Jedlo na
tanieri
(chladené)
350 g
450 g
550 g
600 W
4½-5½
5½-6½
6½-7½
3
Plátky mäsa 2-3 chladených
zložiek na keramickom tanieri.
Zakryte priľnavou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Syrové
fondue
pripravené
na
podávanie
(chladené)
400 g
600 W
6-7
1-2
Vložte syrové fondue
pripravené na podávanie
do vhodne veľkej misky
z ohňovzdorného skla
s vekom. Počas a po prihriatí
príležitostne zamiešajte. Pred
podávaním dobre zamiešajte.
Pokyny
Nalejte do šálky a ohrievajte
nezakryté: Umiestnite 1 šálku
do stredu, 2 oproti sebe a 3 do
kruhu. Počas odstátia nechajte
v mikrovlnnej rúre a dobre
zamiešajte.
Polievka
(chladená)
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
2-3
Nalejte do hlbokého
keramického taniera alebo
hlbokej keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom. Po
prihriatí dobre zamiešajte. Pred
podávaním znovu zamiešajte.
Dusené
mäso
(chladené)
350 g
600 W
4½-5½
2-3
Dusené mäso vložte do hlbokej
keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania
a opätovne pred odstátím
a podávaním.
Cestoviny
s omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
3½-4½
3
Vložte cestoviny (napr. špagety
alebo vaječné rezance) do
plochej keramickej misky.
Zakryte priľnavou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Pred podávaním zamiešajte.
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
32
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 32
2012-02-22 �� 11:46:10
ROZMRAZOVANIE
Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovať s použitím úrovne výkonu
rozmrazovania (180 W).
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného
jedla. Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto môže
predstavovať vynikajúcu výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní hostia.
Jedlo
Mäso
Nakrájané
hovädzie mäso
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevráťte, vylejte akúkoľvek
kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky. Príležitostne jedlo skontrolujte,
aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zohrievať, môžu sa zakryť tak,
že ich počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie.
250 g
6-7
500 g
10-12
250 g
7-8
Kúsky kuraťa
500 g
(2 ks)
14-15
Celé kura
1200 g 32-34
Bravčové rezne
15-30
Mäso umiestnite na rovný keramický plech.
Tenšie okraje zakryte hliníkovou fóliou. V
polovici rozmrazovania prevráťte!
15-60
Najskôr vložte kúsky kuraťa kožkou smerom
nadol, celé kura prsiami nadol na rovný
keramický tanier. Zakryte tenšie časti, ako
napríklad krídla a končeky hliníkovou fóliou.
V polovici rozmrazovania prevráťte!
10-25
Mrazenú rybu položte do stredu plytkého
keramického taniera. Umiestnite tenšie časti
pod hrubšie časti. Zakryte užšie časti prstov
a chvost celej ryby obaľte do hliníkovej fólie.
V polovici rozmrazovania prevráťte!
Hydina
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zohrievať, zastavte rozmrazovanie
a pred pokračovaním nechajte odstáť aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstáť, aby sa dokončilo rozmrazovanie. Čas odstátia
pre kompletné rozmrazovanie sa bude odlišovať v závislosti od rozmrazovaného
množstva. Obráťte sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Rada:
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
SLOVENČINA
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopiť. Odstráňte akékoľvek
kovové upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa umožnilo v odtečení
roztopenej kvapaliny.
Porcia Čas
(min.)
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie
množstvá trvajú kratšie ako väčšie. Nezabudnite na túto
radu počas zmrazovania a rozmrazovania jedla.
Ryba
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C použite ako
sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
Rybie prsty
200 g
6-7
Celá ryba
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
Ovocie rozmiestnite na plytkom okrúhlom
sklenenom tanieri (s veľkým priemerom)
Rožky (každý
približne 50 g)
2 ks
4 ks
1-1½
2½-3
5-20
Hrianka/Sendvič
250 g
4-4½
Rolky umiestnite do kruhu alebo chlieb
vodorovne na kuchynský papier v strede
taniera. V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nemecký chlieb
(múka + ražná
múka)
500 g
7-9
Ovocie
Bobuľové plody
Chlieb
33
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 33
2012-02-22 �� 11:46:10
SLOVENČINA
GRIL
MIKROVLNNÉ OHRIEVANIE + GRIL
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Fungujú vtedy, keď sú dvierka
zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaisťuje rovnomernejšie opečenie.
Predhriatie grilu na 4 minúty zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu s rýchlosťou
mikrovlnného varenia. Funguje len vtedy, keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča.
Vďaka otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne opečie. Pre tento model sú dostupné tri
kombinované režimy:
600 W + gril, 450 W + gril a 300 W + gril.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byť ohňovzdorné a môže obsahovať kovy. Nepoužívajte žiadny typ plastového
náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Náčinie na varenie pomocou mikrovlnného ohrievania a grilu
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzať mikrovlnné žiarenie. Náčinie
na varenie musí byť ohňovzdorné. Pri kombinovanom režime nepoužívajte kovové
náčinie na varenie. Nepoužívajte žiadny typ plastového náčinia na varenie, pretože
sa môže roztopiť.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie plátky,
sendviče a všetky druhy hrianok s oblohou.
Dôležitá poznámka:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, nezabudnite, že jedlo sa musí umiestniť na
vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné pokyny.
Jedlo vhodné na varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy varených
jedál, ktoré je potrebné ohriať a opiecť (napr. varené cestoviny), ako aj jedlá, ktoré
vyžadujú krátky čas varenia, aby schrumkavela horná časť jedla. Tento režim sa
môže tiež použiť pre hrubé porcie jedla, ktorým prispieva opečená a chrumkavá
horná časť (napr. kuracie kúsky, pričom ich musíte v polovici varenia obrátiť). Ďalšie
podrobnosti nájdete v tabuľke grilovania.
Dôležitá poznámka:
Vždy, keď sa použije kombinovaný režim (mikrovlnné ohrievanie + gril), nezabudnite,
že jedlo sa musí umiestniť na vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné postupy.
Pokyny nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Jedlo sa musí otočiť, ak sa má opiecť z obidvoch strán.
34
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 34
2012-02-22 �� 11:46:10
Návod na grilovanie čerstvých potravín
Čerstvé
jedlo
2-3 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu. Použite úrovne výkonu a časy
v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie. Pri ich vyberaní používajte chňapky.
Čerstvé
jedlo
Porcia
Príkon
2. strana
- trvanie
(min.)
2. strana
- trvanie
(min.)
Pokyny
450 W +
gril
9-11
-
Čerstvé cestíčko vložte
do malého taniera z
ohňovzdorného skla.
Jedlo položte na vysoký
stojan. Po varení nechajte
2-3 minúty odstáť.
2 jablká
(cca.
400 g)
300 W +
gril
7-8
-
Odstráňte jadrá jabĺk
a naplňte ich hrozienkami
a lekvárom. Navrch
položte prúžky mandlí.
Jablká položte na plochý
tanier z ohňovzdorného
skla. Položte ho priamo
na otočný tanier.
Kúsky kuraťa
500 g
(2 ks)
300 W +
grill
8-10
6-8
Potrite kuracie
kúsky olejom
a koreninami. Položte
ich do kruhu na vysoký
stojan. Po grilovaní
nechajte 2-3 minúty
odstáť.
Hovädzie steaky namažte
olejom. Položte ich do
kruhu na vysoký stojan.
Po grilovaní nechajte 2-3
minúty odstáť.
Plátky
hrianok
4 ks
(každý
25 g)
Iba
grilovanie
2-3
1-2
Grilované
paradajky
400 g
(2 ks)
300 W +
gril
5-6
-
Paradajky rozrežte na
polovičky. Posypte ich
syrom. Umiestnite ich do
kruhu na plochý tanier
z ohňovzdorného skla.
Tanier dajte na vysoký
stojan. 2-3 minúty
nechajte odstáť.
Paradajkovosyrová
hrianka
4 ks
(300 g)
300 W +
gril
4-5
-
Najskôr opečte plátky
chleba. Hrianku
s obložením položte na
vysoký stojan. 2-3 minúty
nechajte odstáť.
Hrianka
Hawaii
(šunka,
ananás,
plátky syra)
4 ks
(500 g)
300 W +
gril
5-6
-
Najskôr opečte plátky
chleba. Hrianku
s obložením položte na
vysoký stojan. 2-3 minúty
nechajte odstáť.
Hovädzie
steaky
(stredné)
400 g
(2 ks)
Iba
grilovanie
10-14
8-12
Zapekané
zemiaky
500 g
600 W +
gril
7-8
Zemiaky rozrežte na
polovičky. Položte ich do
kruhu na vysoký stojan
s rozrezanou stranou
na gril.
Opekaná
ryba
400-500 g
300 W +
grill
5-7
5½-6½
-
Plátky hrianok položte
vedľa seba na vysoký
stojan.
1. strana
- trvanie
(min.)
450 g
Zapekané
zemiaky/
zelenina
(chladené)
Pokyny
Príkon
Pečené
jablká
SLOVENČINA
1. strana
- trvanie
(min.)
Porcia
Potrite kožu celej ryby
olejom a pridajte bylinky
a koreniny. Dve ryby
položte vedľa seba
(hlavou k chvostu)
na vysoký stojan. Po
grilovaní nechajte 2-3
minúty odstáť.
35
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 35
2012-02-22 �� 11:46:10
SLOVENČINA
PRÚDENIE TEPLA
Sprievodca varením pomocou prúdenia tepla pre čerstvé a mrazené potraviny
Varenie s prúdením tepla je tradičná a dobre známa metóda varenia v bežnej rúre
pomocou horúceho vzduchu.
Ohrevný prvok a ventilátor sa nachádzajú na zadnej stene, aby cirkuloval horúci
vzduch.
Predhrejte prúdenie tepla pomocou funkcie automatického predhrievania na
požadovanú teplotu. Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné
pre varenie prúdením tepla. Pri ich vyberaní používajte chňapky.
Čerstvé jedlo
Náčinie na varenie pre varenie s prúdením tepla:
Môžete použiť všetko bežné náčinie na varenie vhodné do rúry, plechy na pečenie
a podnosy, čiže všetko, čo by ste normálne používali v rúre s prúdením tepla.
PIZZA
Mrazená pizza
(upečená)
Jedlo vhodné pre varenie s prúdením tepla:
Všetky koláče, jednotlivé čajové koláče, rolky a múčniky by sa mali robiť v tomto
režime, ako aj bohaté ovocné koláče, pečivo choux a suflé.
CESTOVINY
Mrazené lasagne
MIKROVLNNÝ OHREV A PRÚDENIE TEPLA
Tento režim kombinuje mikrovlnnú energiu s horúcim vzduchom, a tým skracuje čas
varenia zatiaľ, čo vytvára na jedle hnedý a chrumkavý povrch.
Varenie s prúdením tepla je bežná a dobre známa metóda varenia jedla v rúre
pomocou horúceho vzduchu cirkulovaného ventilátorom na zadnej stene.
Porcia
Príkon
1. strana 2. strana Pokyny
- trvanie - trvanie
(min.)
(min.)
300-400 g
450 W +
220 °C
13-15
-
Pizzu položte na nízky
stojan. Po pečení nechajte
2-3 minúty odstáť.
400 g
450 W +
220 °C
22-25
-
Vložte do vhodne veľkej
nádoby z ohňovzdorného
skla alebo nechajte
v pôvodnom balení (uistite
sa, že je vhodné pre
mikrovlnný ohrev a rúru)
Mrazené cestoviny na
zapečenie umiestnite na
nízky stojan. Po varení
nechajte 2-3 minúty odstáť.
20-23
10-13
Potrite hovädzie mäso/
jahňacie mäso olejom
a pokoreňte ho korením,
posoľte a posypte paprikou.
Položte ho do nízkeho
stojana, a to najskôr so
stranou na odkvapkávanie
tuku smerom nadol. Po
varení zabaľte do hliníkovej
fólie a 10 až 15 minút
nechajte odstáť.
Náčinie na varenie pre varenie s mikrovlnným ohrevom a prúdením tepla:
Malo by umožňovať prechádzaniu mikrovlnnej energie. Malo by byť vhodné do
rúry (ako napríklad sklo, hrnčiarske výrobky, porcelán bez kovových pásikov) a byť
podobné náčiniu na varenie opísanom pri mikrovlnnom ohreve s grilom.
Jedlá vhodné na varenie v režime Mikrovlnné ohrievanie+prúdenie tepla:
Všetky druhy mäsa a hydiny ako aj dusené a zapečené jedlá, koláče z piškótového
cesta a ľahké ovocné koláče, bublaniny a mrveničkové koláče, pečená zelenina,
čajové koláčiky a chleby.
MÄSO
Pečené mäso/
1200-1300 g 600 W +
pečená jahňacina
180 °C
(stredne veľká)
36
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 36
2012-02-22 �� 11:46:10
Čerstvé jedlo
Opekané kura
Cesnakový
chlieb (chladený,
predpečený)
KOLÁČ
Jablkový koláč
(čerstvé cesto)
Mini muffiny
(čerstvé cesto)
ŠPECIÁLNE RADY
6 ks (350 g)
100 W +
180 °C
8-10
-
ROZTÁPANIE KRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
200 g (1 ks)
180 W +
220 °C
8-10
-
500 g
Len
180 °C
38-43
-
12 x 30 g
(350-400 g)
Príkon
Len
220 °C
17-23
-
Sladké pečivo
(čerstvé cesto)
200-250 g
Len
200 °C
15-20
-
Mrazený koláč
1000 g
180 W +
180 °C
18-20
-
ROZTÁPANIE MASLA
Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým
krytom. Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 900 W, kým sa maslo
neroztopí.
ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej sklenenej misky. Zahrievajte
3-5 minút s použitím 450 W, kým sa čokoláda neroztopí. Počas roztápania
raz alebo dvakrát zamiešajte. Pri vyberaní používajte chňapky!
Rožky položte do kruhu
na nízky stojan. 2-3 minút
nechajte odstáť.
Položte chladenú bagetu
na mastný papier na nízky
stojan. Po pečení nechajte
2-3 minúty odstáť.
SLOVENČINA
CHLIEB
Čerstvé pečivo
1. strana 2. strana Pokyny
- trvanie - trvanie
(min.)
(min.)
1000-1100 g 450 W + 17-22
13-17 Potrite kura olejom
220 °C
a koreninami. Kura najskôr
položte prsiami nadol
a potom prsiami nahor
na nízky stojan. 5 minút
nechajte odstáť.
Porcia
ROZTÁPANIE ŽELATÍNY
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na 5 minút do studenej vody. Odtečenú
želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla. Zahrievajte
1 minútu s použitím 300 W. Po roztopení zamiešajte.
VARENIE POLEVY/CUKROVEJ POLEVY (PRE KOLÁČ A TORTU)
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g) s 40 g cukru a 250 ml studenej
vody. Varte nezakryté v miske z varného skla 3½ až 4½ minúty pri výkone
900 W, kým nebude poleva priehľadná. Počas varenia dvakrát zamiešajte.
Čerstvé cesto umiestnite do
malej obdĺžnikovej čiernej
kovovej misky na pečenie
(dĺžka 25 cm). Koláč
umiestnite na nízky stojan.
Po pečení nechajte 5-10
minúty odstáť.
Naplňte čerstvé cesto
rovnomerne do papierových
foriem na muffiny. Formy
umiestnite na spodný stojan.
Po upečení nechajte 5 minút
odstáť.
Položte chladený croissant
na mastný papier na nízky
stojan.
Mrazený koláč umiestnite
priamo na nízky stojan. Po
rozmrazení a ohriatí nechajte
15-20 minút odstáť.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných bobuľových plodov) do vhodne
veľkej misky z varného skla s krytom. Pridajte 300 g želírovacieho cukru
a dobre zamiešajte. Varte zakryté 10-12 minút s použitím 900 W. Počas
varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte. Vylejte priamo do malých pohárikov
na džem so zakrútiteľnými viečkami. 5 minút nechajte odstáť na uzávere.
VARENIE PUDINGU
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov
výrobcu a dobre zamiešajte. Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla
s uzáverom. Varte zakryté 6½ až 7½ minút s použitím 900 W. Počas varenia
niekoľkokrát dobre zamiešajte.
OPEKANIE KÚSKOV MANDLÍ
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí rovnomerne na stredne veľký
keramický tanier. Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte počas 3½ až 4½
s použitím 600 W. Nechajte 2-3 minúty odstáť v rúre. Pri vyberaní používajte
chňapky!
37
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 37
2012-02-22 �� 11:46:10
SLOVENČINA
Čistenie mikrovlnnej rúry
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistiť, aby sa zabránilo
v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:
• Vnútorné a vonkajšie povrchy
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Tanier a valčekové krúžky
Musíte vykonať niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení, keď odkladáte
alebo nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry.
Rúra sa nemôže používať, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok:
• zlomený pánt
• opotrebované tesnenia
• poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik pre mikrovlnné rúry.
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa poriadne
zatvárali.
NIKDY z rúry neodstraňujte vonkajší obal. V prípade, že je rúra
pokazená a potrebuje opravu alebo máte pochybnosti o jej stave:
• Odpojte ju od sieťovej zásuvky.
• Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného servisu.
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou vodou.
Opláchnite a poutierajte dosucha.
Ak chcete rúru dočasne odložiť, vyberte si suché a bezprašné miesto.
• Dôvod: Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčné diely v rúre.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch alebo na
valčekovom krúžku pomocou namydlenej handričky. Opláchnite a poutierajte
dosucha.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy, umiestnite
šálku rozriedenej citrónovej šťavy na tanier a zahrejte ju na desať minút pri
maximálnom výkone.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.
NEROZLIEVAJTE vodu do vetracích otvorov. NIKDY nepoužívajte
žiadne drsné produkty alebo chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť
opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa zaistilo, že sa čiastočky:
• nenahromadia
• nezabránia v správnom zatvorení dvierok
Priestor v mikrovlnnej rúre čistite vždy po každom použití s jemným
čistiacim roztokom, ale pred čistením nechajte mikrovlnnú rúru
vychladnúť, aby sa predišlo zraneniam.
Pokyny pre rozsahy varenia, platne a rúry by mali obsahovať, že sa
nemôže použiť čistenie parou.
38
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 38
2012-02-22 �� 11:46:10
Technické údaje
POZNÁMKA
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz striedavého prúdu
Príkon napájania
Maximálny výkon
Mikrovlnné ohrievanie
Gril (ohrevný prvok)
Prúdenie tepla (ohrevný prvok)
2700 W
1400 W
1250 W
Max. 1850 W
Výstupný výkon
100 W / 900 W – 6 úrovní (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2 450 MHz
Rozmery (Š x H x V)
Vonkajšie
Priestor rúry
517 x 470 x 310 mm
358 x 327 x 231,5 mm
Objem
28 L
Hmotnosť
Čistá
Približne 18,0 kg
Úroveň hluku
43 dBA
SLOVENČINA
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté
technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako dodávatelia
vyhlasujeme, že rúry CE107F* značky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými
technologickými parametrami.
39
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 39
2012-02-22 �� 11:46:10
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
MACEDONIA
MONTENEGRO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
+48 22 607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only
from landline (+40) 21 206 01 10
from mobile and land line
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kód č.: DE68-03964B
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_SK.indd 40
2012-02-22 �� 11:46:10
CE107F
CE107FT
CE107FTP
Mikrovlnná trouba
Příručka spotřebitele a pokyny pro
přípravu pokrmů
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti
Samsung. Zaregistrujte si výrobek na adrese
www.samsung.com/register
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 1
2012-02-22 �� 11:26:36
ČEŠTINA
Jak používat tuto příručku
Popisky symbolů a ikon
Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka spotřebitele
obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě:
• Bezpečnostní opatření
• Vhodné příslušenství a nádobí
• Praktické rady pro přípravu pokrmů
• Tipy pro přípravu pokrmů
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
vážná zranění nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
lehké zranění osob nebo škodu na majetku.
Varování: Nebezpečí
požáru
Varování: Riziko zasažení
elektrickým proudem
Důležité bezpečnostní informace
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU
NAHLÉDNUTÍ.
Před použitím trouby je třeba postupovat podle následujících pokynů.
• Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny
v této příručce. Varování a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené
v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž
může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu
spotřebiče počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
• Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti
vaší mikrovlnné trouby mohou mírně lišit od charakteristik uvedených
v příručce a nemusí být použity všechny výstražné symboly. Máte-li jakékoli
dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko
nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
• Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze pro
pro domácí použití. Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu textilií
nebo polštářků plněných semínky. Hrozí popálení a riziko požáru. Výrobce
nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití tohoto
spotřebiče.
• Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu.
To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i
v nebezpečnou situaci.
Varování: Horký povrch
Varování: Výbušný materiál
Neprovádějte.
Dodržte přesně pokyny.
Nerozebírejte.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
Nedotýkejte se.
Ověřte uzemnění spotřebiče, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Vyžádejte si pomoc
servisního střediska.
Zaznamenat
Důležité
Bezpečnostní opatření zabraňující
nadměrnému vystavení mikrovlnné energii.
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke
škodlivému vystavení mikrovlnné energii.
(a) Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky.
Nesmíte manipulovat s bezpečnostními zámky (západky dvířek) a do otvorů
bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
(b) Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu NEVKLÁDEJTE žádné předměty.
Zabraňte hromadění zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu
těsnění. Zajistěte, aby byla dvířka a plochy těsnění na dvířkách stále čistá.
Nejprve je otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým suchým hadříkem.
(c) Troubu NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená. Nechte ji opravit kvalifikovaným
a výrobcem vyškoleným technikem, zaměřeným na opravy mikrovlnných trub.
Je velmi důležité, aby se dvířka trouby správně zavírala a nebyly poškozeny
následující součásti trouby:
(1) dvířka (nesmějí být ohnutá)
(2) závěsy dvířek (nesmějí být nalomené ani uvolněné)
(3) těsnění dvířek a povrch těsnění
(d) Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně kvalifikovaný a
výrobcem vyškolený technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
2
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 2
2012-02-22 �� 11:26:37
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která
zahrnuje všechna zařízení ISM, ve kterých je generována nebo používána
radiofrekvenční energie ve formě elektromagnetického záření pro úpravu
materiálů a vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a
v provozovnách přímo připojených k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která
zajišťuje dodávku energie pro domácnosti a obytné domy.
Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty. V případě,
že do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte
zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní
středisko.
Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo
nárazům.
Tato bezpečnostní opatření je třeba bezpodmínečně dodržovat.
ČEŠTINA
Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je například
keramický dřez nebo předměty ze skla. (pouze pultový
model)
Důležité bezpečnostní pokyny
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol,
parní ani vysokotlaké čističe.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají
údajům uvedeným ve specifikacích výrobku.
Opravy nebo úpravy mikrovlnné trouby smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených
nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací šňůry nebo elektrické
transformátory.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí
přístroje na vodu nebo páru.
Napájecí kabel nezavěšujte na kovové objekty. Umístěte jej
mezi objekty nebo do prostoru za spotřebičem.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých
materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném
prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu
záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo na nerovné ploše.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu,
poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou
zásuvku. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka
napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn v souladu
s místními předpisy.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači
nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně
čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými
jsou např. prach nebo voda.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo
postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí
pokládat těžké předměty.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu
a nesmí se na něj pokládat těžké předměty.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např.
insekticidy.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.)
okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího
kabelu.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly
jako hračku.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech,
karavanech a podobných vozech.
Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte
zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 3
2012-02-22 �� 11:26:42
VAROVÁNÍ: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu může způsobit
zpožděný prudký var, proto je při manipulaci s nádobou třeba dbát
zvýšené opatrnosti. Nechte VŽDY nádobu stát v troubě alespoň
20 sekund po skončení ohřevu, aby se teplota vyrovnala. Při ohřívání
pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto pokynů POSKYTNUTÍ
PRVNÍ POMOCI:
• Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.
• Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
• Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu pokrmů nebo
nápojů, které obsahují alkohol, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože
alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
ČEŠTINA
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro instalaci na pult nebo polici,
neměla by být umístěna ve skříňce. (pouze pultový model)
VAROVÁNÍ: Během používání se spotřebič a jeho přístupné součásti
zahřívají. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles. Děti mladší 8 let
udržujte mimo dosah trouby, případně na ně dohlížejte.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez dozoru pouze
v případě, že jste je odpovídajícím způsobem poučili, jak ji bezpečně
používat a jaká jsou rizika nesprávného použití.
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte se
topných těles uvnitř trouby.
VAROVÁNÍ: Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských lahví
před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho teplotu.
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod dohledem
nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu
spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které
mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají
dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy
jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání
přístroje dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí
být trouba zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní pracovník.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se
objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních pracovníků
je nebezpečné provádět servis nebo opravy, při nichž je třeba sejmout
kryt chránící před účinkem mikrovlnné energie.
Během čištění se může povrch částí zahřát na vyšší než obvyklou
teplotu, proto udržujte děti v bezpečné vzdálenosti. (pouze model
s funkcí čištění)
VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány
v uzavřených nádobách, protože takové nádoby jsou náchylné k explozi.
Při rozlití tekutiny je nutné tekutinu před čištěním odstranit. Zkontrolujte,
jaké nádobí může v troubě během čištění zůstat. (pouze model s funkcí
čištění)
VAROVÁNÍ: Během používání se mohou zahřát přístupné součásti.
Chraňte své děti před popálením.
Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení spotřebiče od
zdroje napájení. Toho lze dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky
nebo začleněním vypínače na kabelu odpovídajícího pravidlům pro
kabeláž. (pouze vestavěné modely)
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl zajištěn
snadný přístup k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na 10 minut ohřát
vodu.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel
vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba
s podobnou kvalifikací.
Varování: Pracuje-li spotřebič v kombinovaném režimu, měly by jej děti
používat pouze pod dohledem dospělých osob, protože dochází ke
vzniku vysoké teploty.
4
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 4
2012-02-22 �� 11:26:45
Nedotýkejte se topných těles ani vnitřních stěn trouby, dokud trouba
nevychladne.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být dvířka nebo vnější povrchy
horké.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané tekutiny během
ohřevu nebo po jeho dokončení a poté je nechejte alespoň 20 sekund
odstát.
UPOZORNĚNÍ
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže.
Předejdete tak opaření uvolněným horkým vzduchem nebo párou.
Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné pro použití
v mikrovlnných troubách; NEPOUŽÍVEJTE jakékoli kovové nádoby,
nádobí se zlatými nebo stříbrnými linkami, jehly na špíz, vidličky apod.
Z papírových a plastových sáčků sejměte kovové sponky.
Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a poškodit troubu.
Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. V takovém případě se
mikrovlnná trouba automaticky vypne na 30 minut. Doporučuje se
ponechat v troubě sklenici s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii
v případě nechtěného zapnutí trouby.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách vždy
troubu průběžně kontrolujte, protože nádoby by mohly vzplanout.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré kovové
škrabky pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by povrch poškrábat
a způsobit popraskání skla.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani oblečení.
Troubu instalujte s dodržením minimálních volných mezer uvedených
v této příručce. (viz část Instalace mikrovlnné trouby)
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, aby nedošlo
k přehřátí a spálení jídla.
ČEŠTINA
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít přístupné povrchy vysokou
teplotu.
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby
postupujte opatrně.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte napájecí kabel ze
zásuvky a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se udusily případné
plameny.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Troubu je nutné pravidelně čistit a odstraňovat všechny usazené zbytky
potravin.
(Platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s oddělenými
systémy sběru odpadů)
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a dbejte na to, aby
napájecí kabel nebyl v blízkosti zdrojů tepla.
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu,
USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální
odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů
od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného
využívání druhotných surovin.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo
uvařená vejce ve skořápce, protože by mohla explodovat, a to dokonce
i po skončení mikrovlnného ohřevu. Neohřívejte ani vzduchotěsné nebo
vakuově uzavřené láhve, sklenice a nádoby, ořechy ve skořápce, rajčata
apod.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Mohly by se vznítit,
protože z trouby vychází horký vzduch. Trouba se může přehřát a
v takovém případě se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se
dostatečně neochladí.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili,
nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto
výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské chňapky, aby
nedošlo k popálení.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí
být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
5
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 5
2012-02-22 �� 11:26:47
ČEŠTINA
obsah
Stručné a přehledné pokyny
Jak používat tuto příručku................................................................................ 2
Důležité bezpečnostní informace ................................................................2
Popisky symbolů a ikon................................................................................... 2
Bezpečnostní opatření zabraňující nadměrnému vystavení mikrovlnné energii.. 2
Důležité bezpečnostní pokyny.......................................................................... 3
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)............................. 5
Stručné a přehledné pokyny............................................................................ 6
Nastavení režimu úspory energie..................................................................... 7
Ovládací panel................................................................................................. 7
Trouba............................................................................................................. 8
Příslušenství..................................................................................................... 8
Instalace mikrovlnné trouby............................................................................. 9
Nastavení času................................................................................................ 9
Kontrola správného chodu trouby.................................................................... 10
Princip funkce mikrovlnné trouby..................................................................... 10
Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží............................................. 11
Vaření/Ohřev.................................................................................................... 11
Výkonové stupně a nastavení doby.................................................................. 12
Zastavení vaření............................................................................................... 12
Nastavení doby vaření..................................................................................... 12
Použití funkce Automatické vaření.................................................................... 13
Použití funkce Automatický ohřev.................................................................... 14
Použití funkce rozmrazování............................................................................. 15
Použití funkce parního vaření (CE107FTP) . ..................................................... 16
Nastavení ručního vaření v páře....................................................................... 16
Použití opékacího talíře (CE107FT/CE107FTP)................................................. 18
Nastavení opékacího talíře (CE107FT/CE107FTP)............................................ 18
Vypnutí zvukového signálu............................................................................... 19
Bezpečnostní zámek mikrovlnné trouby........................................................... 19
Použití funkce Automatické vaření.................................................................... 20
Nastavení automatického vaření...................................................................... 20
Vaření ve více fázích......................................................................................... 22
Rychlý předehřev mikrovlnné trouby................................................................ 23
Horkovzdušné vaření....................................................................................... 24
Volba příslušenství........................................................................................... 24
Grilování.......................................................................................................... 25
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování.................................................... 25
Kombinace mikrovlnného a horkovzdušného ohřevu....................................... 26
Pokyny pro výběr nádobí................................................................................. 27
Pokyny pro přípravu pokrmů............................................................................ 28
Čištění mikrovlnné trouby................................................................................. 38
Skladování a opravy mikrovlnné trouby............................................................ 38
Technické údaje............................................................................................... 39
Chcete-li připravit pokrm:
1. Vložte potravinu do trouby.
Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný ohřev).
2. Tiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný ohřev), dokud
se nezobrazí požadovaný výkonový stupeň.
3. Dobu vaření zvolte otočením voliče podle potřeby.
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Začne vaření.
• Po skončení vaření zazní zvukový signál
a čtyřikrát blikne symbol „0“. Poté se
bude ozývat zvukový signál jednou za minutu.
Chcete-li prodloužit ohřev o 30 sekund:
Ponechte pokrm v troubě.
Stiskněte tlačítko +30s (+30s) jednou či vícekrát podle toho,
kolikrát chcete přidat dalších 30 sekund.
Chcete-li rozmrazit potravinu:
1. Vložte zmraženou potravinu do trouby.
Stiskněte tlačítko Power Defrost (Rozmrazování).
2. Tiskněte tlačítko Power Defrost (Rozmrazování), dokud
nevyberete požadovaný druh potravin.
6
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 6
2012-02-22 �� 11:26:48
Ovládací panel
3. Hmotnost potraviny nastavte otočením voliče.
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
1
8
Nastavení režimu úspory energie
Trouba je vybavena režimem úspory energie. Tato funkce zajišťuje úsporu energie,
když není trouba používána.
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
• Stiskněte tlačítko Stop/Eco (Stop/Eko) ( ).
• Chcete-li režim úspory energie opustit, otevřete dvířka. Na
displeji se zobrazí hodiny. Trouba je připravena k použití.
ČEŠTINA
Výsledek: Začne rozmrazování.
• Po skončení vaření zazní zvukový signál
a čtyřikrát blikne symbol „0“. Poté se
bude ozývat zvukový signál jednou za minutu.
14
15
7
1. DISPLEJ
9. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉ VAŘENÍ
2. TLAČÍTKO ROZMRAZOVÁNÍ
10. TLAČÍTKO FUNKCE
AUTOMATICKÉHO OHŘEVU
3. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ
4. TLAČÍTKO FUNKCE MIKROVLNNÝ
OHŘEV
5. TLAČÍTKO FUNKCE HORKOVZDUŠNÝ
REŽIM
6. TLAČÍTKO GRIL
7. TLAČÍTKO STOP/EKO
8. TLAČÍTKO NASTAVENÍ HODIN
11. TLAČÍTKO RYCHLÉHO PŘEDEHŘEVU
12. TLAČÍTKO MIKROVLNNÉHO OHŘEVU
+ HORKOVZDUŠNÉHO OHŘEVU
13. TLAČÍTKO MIKROVLNNÉHO OHŘEVU
+ GRILOVÁNÍ
14. VOLIČ (HMOTNOST/PORCE/ČAS)
15. TLAČÍTKO START/+30s
7
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 7
2012-02-22 �� 11:26:48
Trouba
Příslušenství
2
3
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze
využít různým způsobem.
1.Spojka: Spojku nasaďte na hřídel motoru na dně trouby.
Účel:
Spojka otáčí otočným talířem.
4
ČEŠTINA
1
2.Otočný kruh: Kruh vložte do středu trouby.
Účel:
Otočný kruh slouží jako podpora
otočného talíře.
5
6
7
8
9
10
1. RUKOJEŤ DVÍŘEK
7. OTOČNÝ TALÍŘ
2. VENTILAČNÍ OTVORY
8. SPOJKA
3. TOPNÉ TĚLESO
9. OTOČNÝ KRUH
4. VENTILAČNÍ OTVORY
10.OTVORY BEZPEČNOSTNÍHO
ZÁMKU
5. ZÁPADKY DVÍŘEK
6. DVÍŘKA
3.Otočný talíř: Otočný talíř nasaďte na otočný kruh. Střed
otočného talíře musí nasednout na spojku.
Účel:
Otočný talíř představuje hlavní varnou
plochu. Lze jej snadno vyjmout a
vyčistit.
11
4.Vysoký rošt, nízký rošt: pokládá se na otočný talíř.
Účel:
Kovový rošt se používá při ohřevu dvou
pokrmů současně. Malý pokrm lze
umístit na otočný talíř a druhý pokrm
na rošt. Kovový rošt se používá při
grilování, horkovzdušném ohřevu a
kombinovaném vaření.
5. Opékací talíř: pokládá se na otočný talíř.
(pouze CE107FT/CE107FTP)
Účel:
Opékací talíř je určen pro lepší opečení
spodní části pokrmů při použití
kombinovaných režimů mikrovlnného ohřevu a grilování.
Koláče nebo pizzy tak budou příjemně křehké.
11.OVLÁDACÍ PANEL
6.Vaření párou: (pouze CE107FTP).
Účel:
Pro funkci vaření v páře používejte
plastový pařák.
8
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 8
2012-02-22 �� 11:26:49
Nastavení času
Troubu umístěte na rovnou plochu ve výšce 85 cm nad podlahou. Tato plocha musí
mít dostatečnou nosnost, aby bezpečně unesla hmotnost trouby.
20 cm
10 cm
1. Při instalaci trouby zajistěte její přiměřenou ventilaci
nad
za
ponecháním nejméně 10 cm (4 palce) volného prostoru
za troubou a po jejích stranách a 20 cm (8 palců) volného
prostoru nad ní.
Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení se na
displeji automaticky zobrazí údaj „:0“, „88:88“ nebo „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve 12hodinovém
formátu. Hodiny je nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
85 cm
od podlahy
10 cm
po straně
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
1.Chcete-li zobrazit čas
ve...
2. Odstraňte veškeré obalové materiály z vnitřního prostoru
trouby.
Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř.
Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně otáčí.
24hodinovém formátu
12hodinovém formátu
Stiskněte tlačítko
...
ČEŠTINA
Instalace mikrovlnné trouby
Jednou
Dvakrát
2. Otočte volič pro nastavení hodin.
3. Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn za speciální
kabel nebo součást, kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele
autorizovaného servisu.
Pro zajištění osobní bezpečnosti zapojte napájecí kabel do 3kolíkové
uzemněné elektrické zásuvky se střídavým napětím 230 V a frekvencí
50 Hz. Je-li poškozen napájecí kabel tohoto spotřebiče, je nutné jej
vyměnit za speciální kabel.
3. Stiskněte tlačítko
.
4. Otočte volič pro nastavení minut.
Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého ani vlhkého prostředí,
například vedle tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné dodržovat
specifikace napájení trouby a veškeré prodlužovací kabely, pokud
budou použity, musejí odpovídat stejnému standardu jako napájecí
kabel dodávaný s troubou. Než troubu poprvé použijete, otřete vnitřní
prostor trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
5. Po zobrazení správného časového údaje spusťte hodiny
stisknutím tlačítka .
Výsledek: Čas se zobrazuje vždy, když troubu
právě nepoužíváte.
9
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 9
2012-02-22 �� 11:26:50
ČEŠTINA
Kontrola správného chodu trouby
Princip funkce mikrovlnné trouby
Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy
funguje správně. Máte-li pochybnosti o správné funkci trouby, nahlédněte
do části „Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží“.
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí. Uvolněná
energie umožňuje vařit nebo ohřívat pokrmy, aniž by změnily tvar nebo
barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k:
• Rozmrazování
• Ohřevu
• Vaření
Troubu je nutno připojit do příslušné elektrické zásuvky ve zdi. Otočný
talíř musí být v troubě na svém místě. Pokud použijete jiný výkonový
stupeň než maximální (100 % – 900 W), voda se začne vařit po delší
době.
Princip vaření
1. Mikrovlny, generované magnetronem, se uvnitř
trouby odrazem rozptýlí, a protože se pokrm otáčí na
otočném talíři, rovnoměrně jím prostupují. Díky tomu
se pokrm rovnoměrně uvaří.
Otevřete dvířka trouby zatažením za rukojeť na pravé straně dvířek.
Položte na otočný talíř sklenici s vodou. Zavřete dvířka.
Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ) a nastavte dobu 4 až
5 minut příslušným počtem stisknutí tlačítka Start/+30s
( ).
2. Pokrmy pohlcují mikrovlny přibližně do hloubky 2,5 cm. Vaření potom
pokračuje procesem rozptýlení tepla v pokrmu.
Výsledek: Trouba bude ohřívat vodu po dobu 4 nebo 5 minut. Voda
by pak měla být vroucí.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí a podle vlastností pokrmu:
• Množství a hustota
• Obsah vody
• Počáteční teplota (podle toho, zda byla potravina v chladničce nebo
ne)
Protože se střed pokrmu ohřívá díky rozptýlení tepla, vaření pokračuje
i po vyjmutí pokrmu z trouby. Proto je třeba dodržovat dobu odstání
uvedenou v receptech popsaných v této příručce. Zajistíte tím:
• Rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu
• Stejná teplota v celém pokrmu
10
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 10
2012-02-22 �� 11:26:50
Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží
Vaření/Ohřev
Seznámení s novým zařízením vždy určitou dobu trvá. Pokud se setkáte
s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení. Mohou vám ušetřit čas a
zbytečné kontaktování servisu.
Následující jevy jsou běžné a v pořádku.
• Kondenzace uvnitř trouby
• Proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště
• Odraz světla kolem dvířek a vnějšího krytu
• Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů
Pokrm není vůbec uvařený.
• Nastavili jste správně čas a stiskli tlačítko Start/+30s ( )?
• Jsou dvířka zavřená?
• Nepřetížili jste elektrický obvod a nedošlo k přepálení pojistky nebo aktivaci
elektrického jističe?
Pokrm je převařený nebo nedovařený.
• Byla nastavena příslušná doba vaření, která odpovídá typu pokrmu?
• Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň?
Jiskření a praskání uvnitř trouby (elektrický oblouk).
• Nepoužili jste nádobí s kovovým zdobením?
• Nezapomněli jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kovové kuchyňské náčiní?
• Není alobal příliš blízko vnitřních stěn trouby?
Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.
• Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia. Jde
o normální jev.
• Řešení: instalujte troubu mimo dosah televizorů, rádií a antén.
• Pokud mikroprocesor trouby zjistí rušení, může dojít k resetování displeje.
• Řešení: Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a opět ji zapojte.
Resetujte čas.
Zobrazila se zpráva „E-24“
• Zpráva „E-24“ se automaticky zobrazí před přehřátím mikrovlnné trouby. Pokud se
zpráva „E-24“ zobrazí, spusťte stisknutím tlačítka Zastavit/zrušit počáteční režim.
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
(režim mikrovlnného ohřevu)
ČEŠTINA
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka. Nikdy
nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný ohřev) ( ).
2. Vhodný výkonový stupeň zvolte opakovaným tisknutím
tlačítka Microwave (Mikrovlnný ohřev), dokud se
nezobrazí požadovaný výkon. Více informací naleznete v
tabulce výkonových stupňů na další straně.
3. Dobu vaření zvolte otočením voliče.
Výsledek: Zobrazí se doba vaření.
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet. Spustí se vaření a
po jeho dokončení:
• Trouba vydá zvukový signál a na displeji čtyřikrát blikne 0.
Trouba pak bude vydávat jeden zvukový signál každou minutu.
Chcete-li zjistit aktuální výkonový stupeň, stiskněte jednou tlačítko
Microwave (Mikrovlnný ohřev). Chcete-li změnit výkonový stupeň
během vaření, stiskněte dvakrát nebo vícekrát tlačítko Microwave
(Mikrovlnný ohřev), dokud nevyberete požadovaný výkonový stupeň.
Rychlý start:
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na místní
zákaznické středisko společnosti SAMSUNG.
Připravte si prosím následující informace:
• Číslo modelu a výrobní číslo; obvykle jsou uvedena na zadní části trouby.
• Podrobné informace o vaší záruce.
• Srozumitelný popis problému.
Pokud chcete po krátkou dobu zahřát pokrm při maximálním výkonu
(900 W), můžete také jednoduše stisknout tlačítko Start/+30s ( ) a
každým stisknutím přidat k době vaření 30 sekund. Trouba se ihned
spustí.
Poté se obraťte na svého prodejce nebo servis SAMSUNG.
11
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 11
2012-02-22 �� 11:26:50
Výkonové stupně a nastavení doby
Zastavení vaření
Funkce nastavení výkonu umožňuje přizpůsobit množství vyzařované energie a tím
ovlivnit čas, potřebný pro ohřev pokrmu podle druhu a množství pokrmu. K dispozici
je šest výkonových stupňů.
Vaření lze kdykoli zastavit, takže můžete:
• Zkontrolovat pokrm.
• Obrátit pokrm nebo jej zamíchat.
• Nechat jej odstát.
ČEŠTINA
Výkonový stupeň
Procent
Výkon
VYSOKÝ
100 %
900 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
67 %
600 W
STŘEDNÍ
50 %
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
33 %
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ
20 %
180 W
NÍZKÝ
11 %
100 W
Doba vaření, uváděná v receptech a v této příručce, odpovídá uváděnému výkonu.
Pokud zvolíte…
Dobu vaření byste měli...
Vysoký výkonový stupeň
Nízký výkonový stupeň
Zkrátit
Prodloužit
Chcete-li vaření zastavit…
Pak…
Dočasně
Otevřete dvířka.
Výsledek: Vaření se zastaví.
Vaření obnovíte uzavřením dvířek a stisknutím
tlačítka Start/+30s ( ).
Zcela
Stiskněte tlačítko Stop/Eco (Stop/Eko) ( ).
Výsledek: Vaření se zastaví.
Chcete-li zrušit nastavení vaření, stiskněte opět
tlačítko Stop/Eco (Stop/Eko) ( ).
Nastavení doby vaření
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka +30s, resp. o dalších 30 sekund
každým dalším stisknutím.
• Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu prostým otevřením dvířek.
• Prodloužení zbývající doby vaření
Dobu vaření prodloužíte stisknutím tlačítka Start/+30s ( ) o
30 sekund každým stisknutím.
• Příklad: Chcete-li prodloužit vaření o tři minuty, šestkrát
stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
12
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 12
2012-02-22 �� 11:26:51
Použití funkce Automatické vaření
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby odstavení a
příslušná doporučení k funkci Automatické vaření.
Programy č. 1 a 2 pracují pouze s mikrovlnným ohřevem.
Program č. 3 pracuje s kombinací mikrovlnného ohřevu a grilu.
Program č. 4 pracuje s kombinací mikrovlnného a horkovzdušného ohřevu.
Funkce automatického vaření ( ) zahrnuje čtyři předprogramované doby vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Velikost porce můžete nastavit otáčením otočného voliče.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Auto Cook (Automatické vaření) ( ).
Kód
Pokrm
1.
Čerstvá Zelenina
200 až 250 g
300 až 350 g
400 až 450 g
500 až 550 g
600 až 650 g
700 až 750 g
2-3 min
Zeleninu zvažte po omytí, očištění
a nakrájení na stejně velké kousky.
Použijte skleněnou mísu s víkem. Na
200-250 g přidejte 30 ml (2 polévkové
lžíce) vody, na 300-450 g přidejte
45 ml (3 polévkové lžíce) vody a na
500-750 g přidejte 60-75 ml (4-5
polévkových lžic) vody. Po uvaření
zamíchejte. Vaříte-li větší množství,
zamíchejte jednou během vaření.
2.
Oloupané/Vařené
Brambory
300 až 350 g
400 až 450 g
500 až 550 g
600 až 650 g
700 až 750 g
3 min
Brambory zvažte po oloupání, omytí
a nakrájení na stejně velké kousky.
Použijte skleněnou mísu s víkem.
Na 300-450 g přidejte 45 ml vody
(3 polévkové lžíce), na 500-750 g
přidejte 60 ml vody (4 polévkové lžíce).
3.
Pečené Ryby
200 až 300 g
(1 kus)
400 až 500 g
(2 ks)
600 až 700 g
(3 ks)
3 min
Celé ryby potřete olejem a přidejte
bylinky a koření. Ryby naskládejte
vedle sebe, střídavě hlavy vedle
ocasů, na vysoký rošt. Jakmile se
ozve zvukový signál, maso otočte.
4.
Hovězí Nebo
Jehněčí Pečeně
2. Stisknutím tlačítka Auto Cook (Automatické vaření)
( ) zvolte typ pokrmu. Popis různých
předprogramovaných nastavení je uveden v tabulce na
další straně.
Velikost porce
Doba
Doporučení
odstavení
3. Vyberte velikost porce otáčením voliče.
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Pokrm se začne vařit podle zvoleného
programu.
• Po skončení vaření zazní zvukový signál a
čtyřikrát blikne symbol „0“. Poté se bude
ozývat zvukový signál jednou za minutu.
ČEŠTINA
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
900 až 1000 g 10-15 min Pečeni potřete olejem a okořeňte
1200 až 1300 g
(pouze pepřem, osolte až po upečení).
1400 až 1500 g
Položte na nízký rošt, tučnou stranou
dolů. Jakmile se ozve zvukový signál,
maso otočte. Po pečení a během
odstavení by mělo být maso zabaleno
v alobalu.
13
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 13
2012-02-22 �� 11:26:51
Použití funkce Automatický ohřev
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby odstavení a
příslušná doporučení k funkci Automatický ohřev. Programy č. 1 a 2 pracují pouze
s mikrovlnným ohřevem. Programy č. 3 a 4 pracují s kombinací mikrovlnného a
horkovzdušného ohřevu.
ČEŠTINA
Funkce automatického ohřívání ( ) zahrnuje čtyři předprogramované doby ohřívání.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Velikost porce můžete nastavit otáčením otočného voliče.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Auto Reheat (Automatický ohřev)
( ).
2. Stisknutím tlačítka Auto Reheat (Automatický
ohřev) ( ) zvolte typ pokrmu. Popis různých
předprogramovaných nastavení je uveden v tabulce na
další straně.
Kód
Pokrm
1.
Hotovka/
Pokrm Na
Talíři
(Chlazený)
300 až 350 g
400 až 450 g
500 až 550 g
3 min
Vložte na keramický talíř a zakryjte
potravinovou fólií, vhodnou do mikrovlnné
trouby. Tyto programy jsou vhodné pro
pokrmy tvořené 3 složkami (například
maso v omáčce se zeleninou a přílohou,
jako jsou brambory, rýže nebo těstoviny).
2.
Polévka/
Omáčka
(Chlazené)
200 až 250 g
300 až 350 g
400 až 450 g
500 až 550 g
600 až 650 g
700 až 750 g
2-3 min
Nalijte do hluboké keramické misky nebo
talíře a zakryjte plastovým poklopem. Po
zaznění signálu polévku zamíchejte (trouba
je nadále v chodu a při otevření dvířek
se zastaví). Před odstavením a po něm
pečlivě zamíchejte.
3.
Mražené
Veky
(-18 až 20 °C)
100 až 150 g
200 až 250 g
300 až 350 g
400 až 450 g
3-5 min
2 až 6 mražených vek (-18 °C) naskládejte
do kruhu na nízký rošt. 8 mražených
vek naskládejte rovnoměrně na oba
rošty. Tento program je vhodný pro malé
mražené pečivo jako večky, bulky ciabatta
a malé bagety.
4.
Mražený
Koláč
200 až 300 g
400 až 500 g
600 až 700 g
800 až 900 g
1000 až 1100 g
1200 až 1300 g
5-25 min
Mražené koláče položte do středu,
porce koláče do kruhu na nízký rošt.
Rošt postavte do středu otočného talíře.
Díky horkovzdušnému ohřevu se koláč
ohřeje a bude křupavý. Tento program je
vhodný pro koláče (kulaté) a porce koláče,
například pro ovocný koláč s drobenkou,
drobenkový koláč nebo makový koláč.
Není vhodný pro koláče s krémovou náplní
ani pro koláč s čokoládovým zdobením.
3. Vyberte velikost porce otáčením voliče.
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Pokrm se začne vařit podle zvoleného
programu.
• Po skončení vaření zazní zvukový signál
a čtyřikrát blikne symbol „0“. Poté se
bude ozývat zvukový signál jednou za
minutu.
Velikost porce
Doba
Doporučení
odstavení
14
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 14
2012-02-22 �� 11:26:52
Použití funkce rozmrazování
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby odstavení a
příslušná doporučení k funkci Rozmrazování. Před rozmrazováním odstraňte veškeré
obalové materiály. Maso, drůbež nebo ryby položte na plochý skleněný talíř nebo na
keramický talíř, chléb nebo koláč na kuchyňský papír.
Funkce rozmrazování ( ) umožňuje rozmrazovat maso, drůbež, ryby, chleba, koláče
a ovoce. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky. Stačí
jednoduše vybrat program a hmotnost.
Používejte pouze nádobí pro mikrovlnné trouby.
Kód
Pokrm
Velikost
porce
Doba
Doporučení
odstavení
1.
Maso
200 až 2000 g
20-90 min Okraje chraňte alobalem. Po zaznění
zvukového signálu maso obraťte. Tento
program je vhodný pro hovězí, jehněčí,
vepřové, steaky, kotlety a mleté maso.
2.
Drůbež
200 až 2000 g
20-90 min Konce stehen a křídel chraňte alobalem. Po
zaznění zvukového signálu drůbež otočte.
Tento program je vhodný pro celé kuře i
porce kuřete.
3.
Ryby
200 až 2000 g
20-80 min Rybí ocas (u ryby vcelku) chraňte alobalem.
Po zaznění zvukového signálu rybu otočte.
Tento program je vhodný pro celé ryby i
rybí filety.
4.
Chléb Nebo
Koláč
125 až 1000 g
10-60 min Položte chléb na kousek kuchyňského
papíru a otočte jej, jakmile zazní zvukový
signál. Koláč položte na keramický talíř a
je-li to možné, otočte jej, až zazní zvukový
signál. (Trouba je nadále v chodu a při
otevření dvířek se zastaví.) Tento program je
vhodný pro všechny druhy chleba (krájený
nebo vcelku), i pro dalamánky a bagety.
Dalamánky uspořádejte do kruhu. Tento
program je vhodný pro všechny druhy koláčů
z kynutého těsta, sušenky, sýrový koláč
a listové pečivo. Není vhodný pro křehké
pečivo, ovocné a krémové koláče ani pro
koláče s čokoládovou polevou.
5.
Ovoce
100 až 600 g
5-20 min
2. Typ pokrmu zvolte stisknutím tlačítka Power Defrost
(Rozmrazování) ( ). Popis různých předprogramovaných
nastavení je uveden v tabulce na další straně.
3. Vyberte velikost porce otáčením voliče.
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek:
• Rozmrazování začne.
• Během rozmrazování zazní zvukový
signál, který připomíná nutnost otočit potravinu.
5. Dalším stisknutím tlačítka Start/+30s ( ) rozmrazování
dokončíte.
Výsledek: Po skončení vaření zazní zvukový signál
a čtyřikrát blikne symbol „0“. Poté se
bude ozývat zvukový signál jednou za minutu.
Potraviny lze rozmrazovat také ručně. V tom případě zvolte funkci
mikrovlnného ohřevu při výkonu 180 W. Další informace naleznete
v části „Rozmrazování“ na straně 33.
ČEŠTINA
Otevřete dvířka. Položte mražený pokrm na keramický talíř do středu otočného talíře.
Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Power Defrost (Rozmrazování) ( ).
Ovoce rozložte do kruhu na plochý skleněný
talíř. Tento program je vhodný pro všechny
druhy ovoce.
15
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 15
2012-02-22 �� 11:26:52
Použití funkce parního vaření (CE107FTP)
Nastavení ručního vaření v páře
ČEŠTINA
Pro funkci vaření v páře používejte čistý plastový pařák. Nejprve položte plastový
pařák do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný ohřev) ( ).
Pokrm
Porce
Napájení
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
Artyčoky
300 g
(1-2 ks)
900 W
5-6
1-2
Opláchněte a očistěte
artyčoky. Vložte je do
misky. Přidejte polévkovou
lžíci citrónové šťávy.
Zakryjte poklicí.
Čerstvá
zelenina
300 g
900 W
4-5
1-2
Zeleninu (např. růžičky
brokolice či květáku,
mrkev, papriku) rozdělte
po omytí, očištění a
nakrájení na stejně velké
kousky. Vložte koš do
misky. Rozložte zeleninu
rovnoměrně v koši. Přidejte
2 polévkové lžíce vody.
Zakryjte poklicí.
Mražená
zelenina
300 g
600 W
7-8
2-3
Vložte mraženou zeleninu
do koše v misce. Přidejte
1 polévkovou lžíci vody.
Zakryjte pařák poklicí.
Po uvaření a odstání dobře
zamíchejte.
Čerstvé rybí
filety
300 g
1. fáze:
900 W
1-2
1-2
2. fáze:
450 W
5-6
Opláchněte a připravte
rybí filety, např. mořského
okouna nebo různé
druhy tresky. Pokapejte
citrónovou šťávou. Vložte
koš do misky.
Přidejte filety vedle sebe.
Přidejte 100 ml studené
vody. Zakryjte poklicí.
2. Vyberte výkonový stupeň stisknutím tlačítka Microwave
(Mikrovlnný ohřev) ( ).
3. Dobu vaření zvolte otočením voliče.
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Začne vaření.
• Po skončení vaření zazní zvukový
signál a čtyřikrát blikne symbol „0“.
Poté se bude ozývat zvukový signál jednou za minutu.
Tip pro vaření v páře
Součásti pařáku
Miska
Basket
Poklice
Zacházení s pařákem
+
Miska + Poklice
Miska + Košem + Poklice
Pokyny
16
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 16
2012-02-22 �� 11:26:53
Porce
Napájení
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
Pokyny
Pokrm
Porce
Napájení
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
Kuřecí
prsíčka
300 g
1. fáze:
900 W
1-2
1-2
Omyjte a připravte kuřecí
prsa. Očistěte povrch
nožem 2 až 3krát. Vložte
koš do misky. Položte
kuřecí prsa vedle sebe.
Přidejte 100 ml studené
vody. Zakryjte poklicí.
Ovocný
kompot
250 g
900 W
3-4
2-3
2. fáze:
600 W
7-8
Rýže
250 g
900 W
15-18
5-10
Vložte předvařenou rýži
do misky. Přidejte 500 ml
studené vody. Zakryjte
poklicí.
Po uvaření nechte bílou rýži
odstát na 5 minut, hnědou
rýži na 10 minut.
Brambory
ve slupce
500 g
900 W
7-8
2-3
Zvažte a opláchněte
brambory a vložte je do
misky. Přidejte 3 polévkové
lžíce vody. Zakryjte poklicí.
Dušený
pokrm
(chlazený)
400 g
600 W
5-6
1-2
Vložte dušený pokrm do
misky. Zakryjte poklicí.
Před odstáním dobře
zamíchejte.
Mražený
knedlík
z kynutého
těsta
s džemovou
náplní
150 g
600 W
1-2
2-3
Navlhčete horní stranu
plněných knedlíků
studenou vodou. Vložte
1 až 2 zmražené knedlíky
vedle sebe do koše. Vložte
koš do misky. Zakryjte
poklicí.
Pokyny
Rozdělte čerstvé ovoce
(např. jablka, hrušky,
švestky, meruňky, manga
nebo ananas) po oloupání,
omytí a nakrájení na
kostičky podobné velikosti.
Vložte je do misky. Přidejte
1 až 2 polévkové lžíce vody
a 1 až 2 polévkové lžíce
cukru. Přikryjte poklicí.
ČEŠTINA
Pokrm
17
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 17
2012-02-22 �� 11:26:53
ČEŠTINA
Použití opékacího talíře (CE107FT/CE107FTP)
Jak čistit opékací talíř
Při pečení těsta v mikrovlnné troubě v režimu grilování nebo horkovzdušného ohřevu
bývají koláče a pizza na spodní straně zavlhlé. Opékací talíř Samsung vám pomůže
dosáhnout křupavého upečení pokrmů.
Opékací talíř je možné použít také pro slaninu, vejce, párky apod.
Nejlepším způsobem čištění opékacího talíře je mytí horkou
vodou a saponátem. Poté jej opláchněte čistou vodou.
Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo tvrdé houby, aby nedošlo
k poškození vnější vrstvy.
Před použitím opékací talíř předehřejte v kombinovaném režimu po dobu 3 až 5 minut.
• Kombinace horkovzdušného režimu (220 °C) a mikrovlnného ohřevu. (výkon 600 W)
• Kombinace grilu a mikrovlnného ohřevu. (výkon 600 W)
1. Opékací talíř předehřejte výše uvedeným postupem.
• Opékací talíř se zahřeje na velmi vysokou teplotu, proto vždy používejte
rukavice.
Na povrchu talíře je teflonová vrstva, a pokud s ním nebudete zacházet správně,
může dojít k jeho poškození.
• Na opékacím talíři nikdy nekrájejte potraviny. Potraviny z opékacího talíře
sejměte před krájením.
• Pokrm obracejte nejlépe plastovou nebo dřevěnou špachtlí.
Nastavení opékacího talíře (CE107FT/CE107FTP)
2. Pokud budete připravovat například slaninu nebo vejce, potřete talíř olejem, aby
se pokrm dobře opekl.
Opékací talíř doporučujeme předehřát přímo na otočném talíři.
Opékací talíř předehřívejte v režimu grilu při výkonu 600 W po dobu 5 minut a dále
postupujte podle časových údajů a pokynů v tabulce.
3. Vložte pokrm na opékací talíř.
• Na opékací talíř nepokládejte nádoby, které nejsou žáruvzdorné (např.
plastové mísy).
4. Opékací talíř vložte do trouby na otočný talíř nebo na nízký rošt.
• Opékací talíř nikdy nedávejte do trouby bez otočného talíře.
Pokrm
Množství
Doba
Režim
předehřátí vaření
(min)
Slanina
4 až 6 plátků
13-15
450 W +
220 °C
-
Předehřejte opékací talíř.
Položte plátky vedle sebe
na opékací talíř. Položte
opékací talíř na vysoký rošt.
Grilovaná
rajčata
200 g
3
300 W +
Gril
3-4
Předehřejte opékací
talíř. Rajčata rozkrojte na
poloviny. Navrch položte
sýr. Rozmístěte na opékací
talíř do kruhu a položte na
vysoký rošt.
Omeleta
300 g
3-4
450 W
+ gril
5. Stiskněte tlačítko Microwave + Grill
).
(Mikrovlnný ohřev + Gril) (
6. Vyberte výkonový stupeň stisknutím tlačítka
Microwave + Grill (Mikrovlnný ohřev + Gril) (
).
7. Dobu vaření zvolte otočením voliče.
8. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Začne vaření.
• Po skončení vaření zazní zvukový
signál a čtyřikrát blikne symbol „0“.
Poté se bude ozývat zvukový signál jednou za minutu.
Doba
vaření
(min)
Doporučení
3½-4½ Ušlehejte 3 vejce, přidejte
2 polévkové lžíce mléka,
bylinky a koření. Nakrájejte
na kostičky jedno rajské
jablko. Předehřejte opékací
talíř, položte na něj kousky
rajčete, rovnoměrně přidejte
šlehaná vejce a 50 g
strouhaného sýra. Položte
talíř na vysoký rošt.
18
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 18
2012-02-22 �� 11:26:53
Pokrm
Grilovaná
zelenina
250 g
250 g
Doba
Režim
předehřátí vaření
(min)
3-4
2-3
450 W
+ gril
1. fáze:
300 W +
220 °C
2. fáze:
Pouze gril
Mražená
pizza
300 až 400 g
Mražené
bagety
(mražené)
250 g
Kuřecí
nugety
(mražené)
250 g
4-5
3-4
4
Doba
vaření
(min)
7-8
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
1. Stiskněte zároveň tlačítka a .
Předehřejte opékací talíř a
potřete jej 1 polévkovou lžící
oleje. Nakrájenou čerstvou
zeleninu (např. papriku,
cibuli, cuketu a houby)
položte na talíř. Položte
opékací talíř na vysoký rošt.
Výsledek:
2. Zvukový signál lze opětovně zapnout současným
stisknutím tlačítek a .
Výsledek:
5-6
6-8
300 W +
200 °C
10-12
6-7
• Zobrazí se následující údaj.
• Stisknutí tlačítek nyní nebude indikováno zvukovým
signálem.
1. fáze: Předehřejte opékací talíř.
6-7 Rolky na talíř rovnoměrně
rozmístěte. Položte opékací
2. fáze: talíř na nízký rošt.
600 W
+ gril
600 W
+ gril
Vypnutí zvukového signálu
Doporučení
ČEŠTINA
Mražené
mini jarní
rolky
Množství
Předehřejte opékací talíř.
Mraženou pizzu položte
na opékací talíř. Položte
opékací talíř na vysoký rošt.
• Zobrazí se následující údaj.
• Stisknutí tlačítek nyní bude opět indikováno zvukovým
signálem.
Předehřejte opékací talíř.
Vložte dvě mražené bagety
s oblohou (např. zelenina,
šunka a sýr). Položte talíř na
nízký rošt.
Bezpečnostní zámek mikrovlnné trouby
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem pro bezpečnost dětí. Ten
umožňuje troubu „uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit děti ani nikdo
nekompetentní. Troubu lze uzamknout kdykoli.
1. Stiskněte zároveň tlačítka a .
Předehřejte opékací talíř.
Potřete talíř 1 lžící oleje.
Položte kuřecí nugety
na opékací talíř. Položte
opékací talíř na vysoký rošt.
Po 4-5 minutách obraťte.
Výsledek:
• Trouba se zamkne (nelze volit žádné
funkce).
• Na displeji se zobrazí „L“.
2. Troubu lze odemknout opět současným stisknutím tlačítek
a .
Výsledek: Poté můžete troubu normálně používat.
19
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 19
2012-02-22 �� 11:26:54
ČEŠTINA
Použití funkce Automatické vaření
Nastavení automatického vaření
Osm funkcí režimu automatického vaření zahrnuje/nabízí předprogramované doby
vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Kategorii automatického vaření můžete nastavit otáčením knoflíku voliče.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
Následující tabulka představuje 8 programů automatického vaření. Obsahuje
doporučený obsah hmotnosti na položku, dobu odstavení po vaření a příslušná
doporučení. Po spuštění programu vaření dojde k automatickému výpočtu časů a
výkonových stupňů. Pro zajištění vašeho pohodlí je proces vaření řízen systémem
senzorů. Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
Sensor Cook (Automatické vaření) ( ) vyberte
pokrm, který chcete vařit. (Viz tabulka na následující
straně.)
Kód
Pokrm
Velikost
porce
1
Nápoje
(káva, mléko,
čaj, voda
– pokojová
teplota)
2
3
2. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení vaření:
1) Čtyřikrát zazní zvukový signál.
2) Třikrát zazní signál připomínající
ukončení vaření (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Doba
odstavení
(min)
Doporučení
150 až 250 g
(1 šálek nebo
1 hrnek)
1-2
Nalijte tekutinu (o pokojové teplotě) do
keramického šálku nebo hrnku. Ohřívejte
nezakryté.
Postavte do středu otočného talíře.
Ponechte odstát v troubě. Před odstavením
a po něm nápoje opatrně zamíchejte.
Při vyjímání šálků buďte opatrní (viz
bezpečnostní pokyny pro tekutiny).
Růžičky
brokolice
200 až 500 g
1-2
Čerstvou zeleninu, například brokolici,
omyjte a očistěte a připravte růžičky.
Rozložte je rovnoměrně na skleněnou
mísu s víkem. Přidejte 30 až 45 ml vody
(2 až 3 polévkové lžíce). Umístěte mísu
doprostřed otočného talíře. Vařte zakryté.
Po skončení vaření zamíchejte. Tento
program je vhodný pro brokolici, plátky
cukety, lilku, dýně nebo papriky.
Plátky mrkve
200 až 500 g
1-2
Čerstvou zeleninu, například mrkev, omyjte
a očistěte a nakrájejte ji rovnoměrně na
kolečka. Použijte skleněnou mísu s víkem.
Přidejte 30 až 45 ml vody (2 až 3 polévkové
lžíce). Umístěte mísu doprostřed otočného
talíře. Vařte zakryté. Po skončení vaření
zamíchejte. Tento program je vhodný
pro plátky mrkve, růžice květáku nebo
kedlubny.
Pokud vnitřní teplota přesahuje 60 °C, na displeji se zobrazuje zpráva
„hot“ (horké) a po dobu 3 minut poběží ventilátor. Dočasně nelze
používat funkci automatického vaření, dokud se trouba neochladí na
požadovanou teplotu tak, aby aby bylo možné funkci automatického
vaření bezpečně používat.
Pokud během této funkce otevřete dvířka nebo stisknete tlačítko
Stop/Eco (Stop/Eko), zobrazí se na displeji nápis „E-15“. Pokud v tomto
okamžiku stisknete tlačítko Stop/Eco (Stop/Eko) ještě jednou, nápis
„E-15“ zmizí.
20
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 20
2012-02-22 �� 11:26:54
Pokrm
Velikost
porce
Doba
odstavení
(min)
4
Brambory ve
slupce
200 až 800 g
5
Mražená pizza 300 až 500 g
6
Mražené
lasagne
400 až 800 g
3-4
Vložte mražené lasagne do zapékací
nádoby vhodné velikosti. Nádobu postavte
na nízký rošt.
7
Kuřecí kousky
200 až 700 g
2-3
Chlazené kuřecí kousky potřete olejem a
kořením. Položte je na nízký rošt kůží dolů.
Jakmile se ozve zvukový signál, otočte je.
Pokračujte stisknutím tlačítka Spustit.
8
Pečené kuře
1,0 až 1,2 kg
4-5
Chlazené kuře potřete olejem a kořením.
Položte je prsíčky dolů do středu nízkého
roštu. Jakmile se ozve zvukový signál,
otočte je. Pokračujte stisknutím tlačítka
Start.
2-3
-
Pokyny pro automatické vaření
Doporučení
Automatické vaření umožňuje uvařit jídlo automaticky na základě detekce množství
plynů unikajících z jídla při vaření.
• Při vaření jídla uniká celá řada různých plynů. Funkce automatického vaření určí
správný čas a výkonový stupeň na základě detekce těchto plynů, a odstraní tak
nutnost nastavovat dobu vaření a výkonový stupeň.
• Jakmile přikryjete nádobu poklicí nebo fólií, funkce automatického vaření zahájí
po nasycení nádoby párou detekci unikajících plynů.
• Krátce před koncem vaření se začne odpočítávat zbývající doba vaření.
To je vhodná doba pro případné otočení nebo zamíchání jídla za účelem
rovnoměrného uvaření.
• Před spuštěním funkce automatického vaření lze jídlo dochutit bylinkami,
kořením nebo omáčkami. Sůl a cukr však mohou na jídle způsobit skvrny, proto
by měly být tyto přísady přidávány až po uvaření.
• Panel funkce Více/méně slouží ke zvýšení či snížení doby vaření. Tuto funkci
byste měli používat k nastavení stupně vaření tak, aby vyhovoval vašim
představám. Kuchyňské nádobí a kryt pro automatické vaření.
• Chcete-li pomocí této funkce dosáhnout náležitých výsledků, postupujte podle
pokynů pro výběr správných nádob a krytů v tabulkách uvedených v této
příručce.
• Vždy používejte nádobí vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě a přikryjte je
příslušnými kryty nebo fólií. Při použití fólie otočte jeden její roh tak, aby mohlo
unikat náležité množství páry.
• Kuchyňské nádobí vždy opatřete příslušným krytem. Nemá-li nádobí vlastní kryt,
použijte fólii.
• Nádoby naplňujte alespoň z poloviny.
• U potravin, které vyžadují míchání nebo otočení, by se tyto akce měly
provádět ke konci cyklu automatického vaření v době, kdy se na displeji začne
odpočítávat čas.
Opláchněte a očistěte brambory, každou
po 200 g. Potřete slupku olivovým olejem
a propíchněte ji vidličkou. Uspořádejte
brambory do kruhu na nízkém roštu.
Položte rošt na otočný talíř.
Vložte mraženou pizzu na nízký rošt.
ČEŠTINA
Kód
21
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 21
2012-02-22 �� 11:26:55
ČEŠTINA
Kuchyňské nádobí a kryt pro automatické vaření
Vaření ve více fázích
• Chcete-li pomocí této funkce dosáhnout náležitých výsledků, postupujte podle
pokynů pro výběr správných nádob a krytů v tabulkách uvedených v této
příručce.
• Vždy používejte nádobí vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě a přikryjte je
příslušnými kryty nebo fólií. Při použití fólie otočte jeden její roh tak, aby mohlo
unikat náležité množství páry.
• Kuchyňské nádobí vždy opatřete příslušným krytem. Nemá-li nádobí vlastní kryt,
použijte fólii.
• Nádoby naplňujte alespoň z poloviny.
• U potravin, které vyžadují míchání nebo otočení, by se tyto akce měly
provádět ke konci cyklu automatického vaření v době, kdy se na displeji začne
odpočítávat čas.
Mikrovlnnou troubu lze naprogramovat pro vaření až ve třech fázích (Horkovzdušný
režim, Mikrovlnný + Horkovzdušný režim a Rychlé předehřátí nelze při vaření ve více
fázích použít). Příklad: Chtěli byste rozmrazit potravinu a poté ji uvařit, aniž byste po
každé fázi museli znovu nastavovat troubu. Tímto způsobem můžete např. kuře o
hmotnosti 1,8 kg rozmrazit a uvařit ve třech fázích:
• Rozmrazování
• mikrovlnné vaření po dobu 30 minut,
• grilování po dobu 15 minut.
První fází musí být rozmrazení. Kombinované vaření a grilování lze použít
během zbývajících dvou fází jednou, mikrovlnný ohřev dvakrát (dva
různé výkonové stupně).
1. Stiskněte tlačítko Power Defrost (Rozmrazování) ( ).
Důležité
• Po nainstalování a zapojení trouby do elektrické zásuvky neodpojujte napájecí
kabel. Senzor plynu potřebuje pro uspokojivé vaření určitý čas na stabilizaci.
• Nedoporučujeme používat funkci automatického vaření u souvislého vaření, tj.
jedna operace vaření následuje bezprostředně po druhé.
• Troubu nainstalujte na dobře větrané místo pro zajištění náležitého chlazení a
proudění vzduchu a správnou funkci senzoru.
• Chcete-li předejít neuspokojivým výsledkům, nepoužívejte funkci automatického
vaření, pokud je pokojová teplota příliš vysoká nebo nízká.
• K čištění trouby nepoužívejte těkavý čisticí prostředek. Výpary unikající z tohoto
prostředku mohou mít negativní vliv na senzor.
• Troubu neumisťujte poblíž zařízení s vysokou vlhkostí nebo vysokou úrovní
vypouštěných výparů, neboť může dojít k narušení správného výkonu funkce
automatického vaření.
• Vždy udržujte vnitřek mikrovlnné trouby v čistotě. Veškeré stopy polití utřete
vlhkou utěrkou.
Trouba je určena výhradně pro použití v domácnosti.
2. Typ pokrmu zvolte stisknutím tlačítka Power Defrost
(Rozmrazování) ( ).
3. Hmotnost nastavte příslušným počtem otočení voliče.
(v tomto příkladu 1800 g)
4. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný ohřev) (
).
5. Vhodný výkonový stupeň mikrovlnného ohřevu (v tomto
příkladu 450 W) zvolte tisknutím tlačítka Microwave
(Mikrovlnný ohřev) ( ).
22
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 22
2012-02-22 �� 11:26:55
Rychlý předehřev mikrovlnné trouby
6. Dobu vaření zvolte otočením voliče.
(v tomto příkladu 30 minut)
7. Stiskněte tlačítko Grill (Gril) ( ).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
220 °C (teplota)
8. Dobu vaření zvolte otočením voliče.
(v tomto příkladu 15 minut)
ČEŠTINA
Pro vaření v horkovzdušném režimu je doporučeno troubu předehřát, aby měla již
před vložením pokrmu vhodnou teplotu. Po dosažení požadované teploty je tato
teplota udržována přibližně 10 minut; poté se trouba automaticky vypne.
Zkontrolujte, zda je topné těleso pro požadovaný druh vaření ve vhodné poloze.
1. Stiskněte tlačítko Fast Preheat (Rychlé předehřátí)
( ).
2. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka Fast
Preheat (Rychlé předehřátí) ( ) nastavte teplotu.
(Teplota: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
9. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
3. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Vaření (Start/+30s):
• Po skončení vaření zazní zvukový signál
a čtyřikrát blikne symbol „0“. Poté se
bude ozývat zvukový signál jednou za
minutu.
Výsledek: Trouba se předehřeje na požadovanou
teplotu.
• Střídavě je zobrazen vybraný režim
vaření (po dobu 8 sekund) a přednastavená teplota (po dobu
2 sekund).
Např. v režimu rychlého předehřevu při 200 °C
(po dobu 8 sekund)
(po dobu 2 sekund)
• Po dosažení nastavené teploty šestkrát zazní zvukový signál a
teplota bude udržována po dobu 10 minut.
• Po 10 minutách čtyřikrát zazní zvukový signál a předehřívání
se vypne.
Dosáhne-li vnitřní teplota přednastavené hodnoty, šestkrát zazní
zvukový signál a teplota bude udržována po dobu 10 minut.
Chcete-li zjistit aktuální teplotu v troubě, stiskněte tlačítko Fast Preheat
(Rychlý předehřev) ( ).
23
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 23
2012-02-22 �� 11:26:56
Horkovzdušné vaření
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Vaření se spustí:
• Po dobu 8 sekund je střídavě zobrazena
zvolená doba vaření a po dobu
2 sekund přednastavená teplota.
Např. 30 minut vaření při 200 °C
ČEŠTINA
Režim horkovzdušného vaření umožňuje přípravu pokrmů stejným způsobem
jako v tradiční troubě. Mikrovlnný ohřev není použit. Požadovanou teplotu můžete
nastavit v rozsahu od 40 °C do 220 °C v osmi přednastavených stupních. Maximální
doba vaření je 90 minut.
Přejete-li si troubu rychle předehřát, získáte informace na straně 23.
• Když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby, vždy používejte chňapky, protože
nádobí je velmi horké.
• Lepších výsledků při vaření a pečení dosáhnete s použitím nízkého roštu.
Zkontrolujte, zda je topné těleso ve vodorovné poloze a zda je otočný talíř na místě.
Otevřete dvířka a vložte pokrm na nízký rošt a postavte na otočný talíř.
1. Stiskněte tlačítko Convection (Horkovzdušný režim)
( ).
(po dobu 8 sekund)
(po dobu 2 sekund)
• Po skončení vaření zazní zvukový signál a čtyřikrát blikne
symbol „0“. Poté se bude ozývat zvukový signál jednou za
minutu.
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
(horkovzdušný režim)
220 °C (teplota)
Chcete-li zjistit aktuální teplotu v troubě, stiskněte tlačítko Fast Preheat
(Rychlý předehřev).
2. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka Convection
(Horkovzdušný režim) ( ) nastavte teplotu.
(Teplota: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
Volba příslušenství
3. Dobu vaření zvolte otočením voliče.
Nádobí vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě není obvykle vhodné pro
horkovzdušné vaření. Nepoužívejte plastové nádoby, plastové nádobí, papírové
kelímky, utěrky apod.
Tradiční horkovzdušné vaření vyžaduje kuchyňské potřeby. Používejte pouze
kuchyňské náčiní vhodné pro použití v normální troubě.
Chcete-li vybrat režim kombinovaného vaření (mikrovlnný
ohřev a gril nebo horkovzdušný režim), používejte pouze
nádobí, které je vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě i pro
pečení v normální troubě.
Další informace o vhodném nádobí a náčiní naleznete v části Pokyny
pro výběr nádobí na straně 27.
24
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 24
2012-02-22 �� 11:26:56
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování
Gril umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití mikrovln.
• Když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby, vždy používejte chňapky, protože
nádobí je velmi horké.
• Lepších výsledků při vaření a grilování dosáhnete s použitím vysokého roštu.
1. Otevřete dvířka a vložte pokrm na rošt.
Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž
dosáhnete současně uvaření i opečení potravin.
VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě i pro pečení v normální troubě. Ideální jsou
skleněné nebo keramické nádoby, protože jimi mohou mikrovlny
rovnoměrně proniknout.
VŽDY používejte chňapky, když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby,
protože nádobí je velmi horké.
Lepších výsledků při vaření a grilování dosáhnete s použitím vysokého
roštu.
2. Stiskněte tlačítko Grill (Gril) ( ).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
(režim grilování)
• Teplotu grilu nelze nastavit.
ČEŠTINA
Grilování
Otevřete dvířka. Položte pokrm na rošt, který nejlépe vyhovuje typu připravovaného
pokrmu. Položte rošt na otočný talíř. Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Microwave + Grill
(Mikrovlnný ohřev + Gril) (
).
3. Dobu grilování zvolte otočením voliče.
• Maximální doba grilování je 60 minut.
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
(kombinovaný režim
mikrovlnného ohřevu a grilování)
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
600 W(výstupní výkon)
2. Vhodný výkonový stupeň zvolte opakovaným stisknutím
tlačítkaMicrowave + Grill (Mikrovlnný ohřev + Gril)
(
), dokud se nezobrazí odpovídající stupeň výkonu
(300-600 W).
• Teplotu grilu nelze nastavit.
Výsledek: Začne grilování:
• Po skončení vaření zazní zvukový
signál a čtyřikrát blikne symbol „0“.
Poté se bude ozývat zvukový signál jednou za minutu.
3. Dobu vaření zvolte otočením voliče.
• Maximální doba vaření je 60 minut.
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek:
• Zahájí se kombinované vaření.
• Po skončení vaření zazní zvukový signál
a čtyřikrát blikne symbol „0“. Poté se bude ozývat zvukový
signál jednou za minutu.
25
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 25
2012-02-22 �� 11:26:57
ČEŠTINA
Kombinace mikrovlnného a horkovzdušného
ohřevu
4. Vhodný výkonový stupeň zvolte opakovaným stisknutím
tlačítka Microwave + Convection
(Mikrovlnný + Horkovzdušný ohřev) (
), dokud se
nezobrazí odpovídající výkonový stupeň (600, 450, 300,
180, 100 W).
Kombinované vaření používá režim mikrovlnného ohřevu a horkovzdušný režim.
Předehřívání není potřebné, protože mikrovlnná energie působí okamžitě.
V kombinovaném režimu je možné připravovat mnoho pokrmů, zvláště pak:
• Pečená masa a drůbež
• Koláče a buchty
• Vaječné a sýrové pokrmy
5. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek:
• Zahájí se kombinované vaření.
• Trouba se vyhřeje na požadovanou
teplotu a poté pokračuje v režimu mikrovlnného ohřevu až do
uplynutí doby vaření.
• Po dobu 8 sekund je střídavě zobrazena zvolená doba vaření
a po dobu 2 sekund přednastavená teplota.
Např. 30 minut vaření při 200 °C
VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě i pro pečení v normální troubě. Ideální jsou
skleněné nebo keramické nádoby, protože jimi mohou mikrovlny
rovnoměrně proniknout.
VŽDY používejte chňapky, když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby,
protože nádobí je velmi horké.
Lepších výsledků při vaření a opékání dosáhnete s použitím nízkého
roštu.
Otevřete dvířka. Položte pokrm na otočný talíř nebo na nízký rošt, který umístěte na
otočný talíř. Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Microwave + Convection
(Mikrovlnný + Horkovzdušný ohřev) (
).
Výsledek:
(po dobu 8 sekund)
• Po skončení vaření zazní zvukový signál a čtyřikrát blikne
symbol „0“. Poté se bude ozývat zvukový signál jednou za
minutu.
Zobrazí se následující údaje:
(kombinovaný režim
mikrovlnného a horkovzdušného
ohřevu)
600 W(výstupní výkon: přepne se do
následujícího teplotního režimu
během 2 sekund)
220 °C
(po dobu 2 sekund)
Chcete-li zjistit aktuální teplotu v troubě, stiskněte tlačítko Fast Preheat
(Rychlý předehřev) ( ).
(teplota)
2. Vyberte teplotu stisknutím tlačítka
Microwave + Convection
(Mikrovlnný + Horkovzdušný ohřev) (
).
(Teplota: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
3. Dobu vaření zvolte otočením voliče.
• Maximální doba vaření je 60 minut.
26
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 26
2012-02-22 �� 11:26:57
Pokyny pro výběr nádobí
Nádobí
Nádobí
Alobal
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
✓✗
Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití příliš
velkého množství alobalu nebo v případě, že
je alobal příliš blízko stěny trouby, může dojít
ke vzniku elektrického oblouku.
✓
Nepředehřívejte jej delší dobu než 8 minut.
Porcelán a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a
kostní porcelán jsou obvykle vhodné, pokud
nemají kovové zdobení.
✓
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro
ohřívání.
• Nádobí
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku
nebo požár.
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Papír
• Talíře, kelímky a
kuchyňské utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro
absorpci přebytečné vlhkosti.
• Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Nádoby
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný
proti teplu. Některé plasty se při vysokých
teplotách mohou zkroutit nebo ztratit barvu.
Nepoužívejte melaminové plasty.
• Potravinová fólie
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se
dotýkat potraviny. Při odstraňování fólie buďte
opatrní, protože bude unikat horká pára.
✓✗
Pouze jsou-li vhodné pro vaření nebo
mikrovlnnou troubu. Nesmí být vzduchotěsné.
V případě potřeby propíchněte vidličkou.
✓
Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění
postříkání.
Plastové nádobí
V těchto miskách jsou baleny některé mražené
potraviny.
Balení potravin rychlého
občerstvení
• Polystyrénové kelímky
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při přehřátí
se polystyrén může roztavit.
• Papírové sáčky nebo
noviny
✗
Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír nebo
kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
Voskový papír nebo papír
odolný proti tukům
✓
✓✗
✗
• Sáčky do mrazničky
Skleněné nádobí
• Stolní nádobí do trouby
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové
zdobení.
• Křehké skleněné nádobí
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo
tekutin. Tenké sklo může při náhlém zahřátí
prasknout nebo se roztříštit.
Poznámky
Kovy
Poznámky
Opékací talíř
Jednorázové nádobí
z polyesterového kartonu
• Zavařovací sklenice
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
ČEŠTINA
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny
proniknout. Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat.
Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné
pro vaření v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti.
V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a
jak se mají používat v mikrovlnné troubě.
: Doporučeno
: Buďte opatrní
: Nebezpečné
27
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 27
2012-02-22 �� 11:26:57
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Vařte zakryté po minimální
dobu – viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete požadovaného
výsledku.
Zamíchejte dvakrát během vaření a jednou po skončení vaření. Sůl, bylinky nebo
máslo přidejte po skončení vaření. Na dobu odstavení zakryjte.
ČEŠTINA
MIKROVLNY
Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr
obsažené v potravinách. Energie je těmito látkami absorbována.
Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul v potravinách. Rychlý pohyb těchto
molekul vytváří tření a výsledkem je uvaření potraviny.
Pokrm
Porce Napájení
Špenát
150 g
600 W
5-6
Doba
odstavení
(min)
2-3
Brokolice
300 g
600 W
8-9
2-3
Hrášek
300 g
600 W
7-8
2-3
Zelené fazolky
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Míchaná zelenina
(mrkev/hrášek/kukuřice)
300 g
600 W
7-8
2-3
Míchaná zelenina
(na čínský způsob)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
VAŘENÍ
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí umožňovat průchod mikrovlnné
energie. Mikrovlny se odrážejí od kovů, například od nerezové oceli, hliníku a mědi,
ale dokážou proniknout keramikou, sklem, porcelánem a plasty a také papírem a
dřevem. Z tohoto důvodu se pokrmy nikdy nesmějí vařit v kovových nádobách.
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá řada potravin, například čerstvá
nebo mražená zelenina, ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny, luštěniny, ryby a maso.
V mikrovlnné troubě je možné připravovat i omáčky, pudink, polévky, pudinky vařené
v páře, konzervy a čatní. Obecně řečeno je mikrovlnné vaření ideální pro všechny
potraviny, které lze běžně připravit na varné desce. Například rozpouštění másla
nebo čokolády (viz kapitola obsahující tipy, techniky a rady).
Zakrývání během vaření
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi důležité, protože odpařená voda stoupá ve
formě páry a přispívá tak k procesu vaření. Pokrmy lze zakrýt několika způsoby,
například keramickým talířem, plastovým víkem nebo potravinovou fólií.
Doby odstavení
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota v pokrmu.
Doba
(min)
Pokyny
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Přidejte 30 ml
(2 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Přidejte 30 ml
(2 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
28
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 28
2012-02-22 �� 11:26:57
Pokyny pro přípravu rýže a těstovin
Rýže:
Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny
Těstoviny: Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu. Přidejte vroucí
vodu, špetku soli a dobře zamíchejte. Vařte nezakryté.
Během vaření a po něm občas zamíchejte. Během doby
odstavení zakryjte a poté důkladně sceďte.
Pokrm
Porce Napájení Doba
(min)
Bílá rýže
(předvařená)
250 g
900 W
375 g
Hnědá rýže
(předvařená)
250 g
17½-18½
900 W
375 g
Míchaná rýže
(rýže + divoká rýže)
Míchané obiloviny
(rýže + obiloviny)
Těstoviny
15-16
Doba
odstavení
(min)
5
20-21
5
22-23
250 g
900 W
16-17
5
250 g
900 W
17-18
5
250 g
900 W
10-11
5
Pokrm
Porce
Pokyny
Přidejte 500 ml
studené vody.
Přidejte 750 ml
studené vody.
Přidejte 500 ml
studené vody.
Přidejte 750 ml
studené vody.
Přidejte 500 ml
studené vody.
Přidejte 400 ml
studené vody.
Přidejte 1000 ml
teplé vody.
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
ČEŠTINA
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30-45 ml studené
vody (2-3 polévkové lžíce) na každých 250 g (pokud není doporučeno jiné množství
vody – viz tabulka). Vařte zakryté po minimální dobu – viz tabulka. Pokračujte ve
vaření, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Během vaření a po něm
jednou zamíchejte. Sůl, bylinky nebo máslo přidejte po skončení vaření. Nádobu
zakryjte a nechte 3 minuty odstát.
Tip:
Čerstvou zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky. Čím
menší kousky budou, tím rychleji se uvaří.
Veškerá čerstvá zelenina by se měla vařit při plném mikrovlnném výkonu (900 W).
Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu s víkem – rýže
při vaření zdvojnásobí svůj objem. Vařte zakryté.
Po uplynutí doby vaření pokrm před odstavením zamíchejte
a osolte nebo přidejte bylinky či máslo.
Poznámka: Rýže nemusí po uplynutí doby vaření
absorbovat všechnu vodu.
Pokyny
Brokolice
250 g
500 g
4½-5
7-8
3
Připravte stejně velké růžice. Stonky
srovnejte směrem ke středu.
Růžičková
kapusta
250 g
6-6½
3
Přidejte 60-75 ml (5-6 polévkových
lžic) vody.
Mrkev
250 g
4½-5
3
Mrkev nakrájejte na stejně velké
plátky.
Květák
250 g
500 g
5-5½
7½-8½
3
Připravte stejně velké růžice. Velké
růžice rozpulte. Stonky upravte
směrem do středu.
Cuketa
250 g
4-4½
3
Cuketu nakrájejte na plátky. Přidejte
30 ml (2 polévkové lžíce) vody
nebo oříšek másla. Vařte, dokud
nezměkne.
Lilek
250 g
3½-4
3
Lilky nakrájejte na malé plátky a
pokapejte je 1 lžící citrónové šťávy.
Pórek
250 g
4-4½
3
Pórek nakrájejte na silné proužky.
29
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 29
2012-02-22 �� 11:26:58
Pokrm
ČEŠTINA
Žampióny
Porce
125 g
250 g
Doba
(min)
1½-2
2½-3
Doba
odstavení
(min)
3
OHŘEV
Pokyny
Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku času, který by byl potřeba k ohřátí
v běžné troubě.
Výkonové stupně a doby ohřevu v následující tabulce použijte jako orientační
pokyny. Při stanovení dob uvedených v tabulce byly uvažovány tekutiny o pokojové
teplotě přibližně +18 až +20 °C nebo chlazené potraviny o teplotě přibližně +5 až
+7 °C.
Malé žampióny připravujte
vcelku, větší nakrájené na plátky.
Nepřidávejte vodu. Pokapejte
citrónovou šťávou. Osolte a
opepřete. Před podáváním sceďte.
Cibule
250 g
5-5½
3
Cibuli nakrájejte na plátky nebo
na půlky. Přidejte pouze 15 ml
(1 polévkovou lžíci) vody.
Paprika
250 g
4½-5
3
Papriku nakrájejte na malé plátky.
Brambory
250 g
500 g
4-5
7-8
3
Oloupané brambory zvažte a
nakrájejte je na půlky nebo čtvrtky
podobné velikosti.
Řepa
250 g
5½-6
3
Řepu nakrájejte na kostičky.
Uspořádání a zakrytí
Neohřívejte velké kusy, například kýtu. Mají sklon k převaření a vysušení ještě
předtím, než se ohřeje jejich střed. Při ohřívání menších kousků dosáhnete lepšího
výsledku.
Výkonové stupně a míchání
Některé potraviny lze ohřívat při nastavení na výkon 900 W, zatímco některé musejí
být ohřívány při výkonu 600 W, 450 W nebo dokonce 300 W.
Pokyny naleznete v tabulce.
Obecně je lepší ohřívat potraviny a pokrmy při nastavení na nižší výkonový stupeň
v případě, že je potravina křehká, je jí mnoho nebo je pravděpodobné, že se rychle
zahřeje (například plněné koláčky).
Pro dosažení nejlepších výsledků ohřevu pokrm dobře míchejte anebo otáčejte. Je-li
to možné, před podáváním znovu zamíchejte.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Abyste zabránili
intenzivnímu varu a možnému opaření, je třeba míchat pokrm před ohříváním,
během ohřívání i po něm. Během doby odstavení ponechte pokrm v mikrovlnné
troubě. Doporučujeme do tekutin vkládat plastovou lžičku nebo skleněnou tyčinku.
Vyhněte se přehřátí (a tedy znehodnocení) pokrmů a potravin. Je lepší nastavit dobu
vaření na nižší hodnotu a v případě potřeby ji prodloužit.
Doby ohřevu a odstavení
Při prvním ohřívání potraviny je pro pozdější potřebu vhodné poznamenat si dobu
potřebnou k ohřátí.
Vždy se ujistěte, zda je ohřívaná potravina všude horká.
Po ohřevu ji krátce odstavte, aby se vyrovnala teplota.
Doporučená doba odstavení po ohřevu je 2 až 4 minuty, pokud není v tabulce
doporučeno jinak.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Další informace jsou
uvedeny také v kapitole popisující bezpečnostní opatření.
30
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 30
2012-02-22 �� 11:26:58
OHŘEV TEKUTIN
Ohřev dětské výživy a kojeneckého mléka
Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň 20 sekund po vypnutí trouby, aby mohlo
dojít k vyrovnání teploty. Při ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej
zamíchejte po ohřátí. Abyste zabránili intenzivnímu varu a možnému opaření, je třeba
do nápojů vkládat plastovou lžičku nebo skleněnou tyčinku a nápoje míchat před
ohříváním, během ohřívání a po něm.
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro
ohřev.
Pokrm
DĚTSKÁ VÝŽIVA:
Vyklopte výživu do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem. Po
ohřátí dobře zamíchejte! Před podáváním nechte 2 až 3 minuty odstát. Znovu
zamíchejte a zkontrolujte teplotu. Doporučená teplota podávání: mezi 30 a 40 °C.
KOJENECKÉ MLÉKO:
Mléko nalijte do sterilizované skleněné láhve. Ohřívejte nezakryté. Nikdy
neohřívejte dětskou láhev s nasazenou savičkou, protože láhev by mohla při
přehřátí explodovat. Před odstavením dobře protřepejte a před podáváním znovu
protřepejte! Vždy zkontrolujte teplotu kojeneckého mléka nebo dětské výživy, než je
dítěti podáte. Doporučená teplota podávání: cca 37 °C
Napájení Čas
Doba
Pokyny
odstavení
(min)
Dětská výživa
(zelenina + maso)
190 g
600 W
30 s
2-3
Ohřívejte v hlubokém
keramickém talíři. Vařte
zakryté. Po skončení doby
vaření zamíchejte. Nechte
2 až 3 minuty odstát. Před
podáváním dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte teplotu.
Dětská kaše
(obilovina + mléko
+ ovoce)
190 g
600 W
20 s
2-3
Ohřívejte v hlubokém
keramickém talíři. Vařte
zakryté. Po skončení doby
vaření zamíchejte. Nechte
2 až 3 minuty odstát. Před
podáváním dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte teplotu.
Kojenecké mléko
100 ml
300 W
30-40 s
2-3
Dobře zamíchejte nebo
protřepejte a nalijte do
sterilizované skleněné láhve.
Postavte do středu otočného
talíře. Vařte nezakryté.
Dobře protřepejte a nechte
alespoň 3 minuty odstát. Před
podáváním dobře protřepejte
a pečlivě zkontrolujte teplotu.
POZNÁMKA:
Především dětskou výživu je třeba před podáváním pečlivě zkontrolovat, abyste
předešli popáleninám.
Výkonové stupně a doby uvedené v následující tabulce použijte jako orientační
pokyny pro ohřev.
200 ml
1 min až
1 min
10 s
ČEŠTINA
OHŘEV DĚTSKÉ VÝŽIVY
Porce
31
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 31
2012-02-22 �� 11:26:58
Ohřev tekutin a potravin
Pokrm
ČEŠTINA
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro
ohřev.
Pokrm
Porce
Nápoje
(káva, čaj,
voda)
150 ml
(1 šálek)
Polévka
(chlazená)
Dušený
pokrm
(chlazený)
Napájení
900 W
Doba
(min)
1-1½
300 ml
(2 šálky)
2-2½
450 ml
(3 šálky)
3-3½
600 ml
(4 šálky)
3½-4
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
350 g
600 W
Doba
odstavení
(min)
1-2
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
2-3
4½-5½
2-3
Pokyny
Nalijte do keramických
šálků a ohřívejte
nezakryté. Jeden šálek
dejte do středu, 2 šálky
proti sobě a další 3
postavte do kruhu.
Během doby odstavení
je ponechte v mikrovlnné
troubě a dobře
zamíchejte.
Ohřívejte v hlubokém
keramickém talíři nebo
hluboké keramické
míse. Zakryjte plastovým
víkem. Po ohřátí dobře
zamíchejte. Znovu
zamíchejte před
podáváním.
Vložte dušený pokrm do
hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a
znovu zamíchejte před
odstavením a poté před
podáváním.
Porce
Napájení
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
Pokyny
Těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
350 g
600 W
3½-4½
3
Těstoviny (např. špagety
nebo nudle) dejte na
mělký keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií
vhodnou do mikrovlnné
trouby. Před podáváním
zamíchejte.
Plněné
těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
350 g
600 W
4-5
3
Plněné těstoviny (např.
ravioli, tortellini) dejte do
hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a
znovu zamíchejte před
odstavením a poté před
podáváním.
Pokrm
na talíři
(chlazený)
350 g
450 g
550 g
600 W
4½-5½
5½-6½
6½-7½
3
Pokrm tvořený
2-3 chlazenými složkami
umístěte na keramickou
misku. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou
do mikrovlnné trouby.
Sýrové
fondue
připravené
k podávání
(chlazené)
400 g
600 W
6-7
1-2
Vložte do vhodné
skleněné pyrexové
nádoby s víkem. Během
ohřívání a po něm
zamíchejte. Před podávání
dobře zamíchejte.
32
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 32
2012-02-22 �� 11:26:58
ROZMRAZOVÁNÍ
Všechny mražené potraviny by měly být rozmrazovány při rozmrazovacím
výkonovém stupni (180 W).
Mikrovlny představují vynikající způsob, jak rozmrazit zmražené potraviny. Mikrovlny
mražené potraviny šetrně a v krátké době rozmrazí. To může být velmi výhodné
například v případě, kdy se objeví nečekaní hosté.
Pokrm
Maso
Vložte mraženou potravinu do nádoby bez poklice. V polovině rozmrazování obraťte,
sceďte všechny tekutiny a co nejdříve odstraňte všechny drůbky. Občas pokrm
zkontrolujte a ujistěte se, že není zahřátý.
Pokud se menší a tenčí části mražené potraviny začnou zahřívat, je možné je během
rozmrazování chránit zabalením do velmi malých proužků alobalu.
Mleté maso
250 g
6-7
500 g
10-12
250 g
7-8
Kuřecí kousky
500 g
(2 ks)
14-15
Celé kuře
1200 g 32-34
Vepřové steaky
15-30
Maso položte na mělký keramický talíř. Tenčí
okraje chraňte alobalem. Po uplynutí poloviny
doby rozmrazování otočte!
15-60
Nejprve položte kuřecí kousky kůží dolů, celé
kuře položte prsíčky na mělký keramický talíř.
Tenčí části, například konce stehen a křídla,
chraňte alobalem. Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
10-25
Mraženou rybu položte doprostřed mělkého
keramického talíře. Tenčí části zasuňte
pod silnější části. Tenké části filet a ocas
(u ryby vcelku) chraňte alobalem. Po uplynutí
poloviny doby rozmrazování otočte!
Drůbež
Pokud by se drůbež začala na povrchu zahřívat, zastavte rozmrazování a nechte
20 minut odstát. Pak teprve pokračujte v rozmrazování.
Ryby, maso a drůbež nechte odstát, aby se mohlo rozmrazování dokončit. Doba
odstavení pro úplné rozmrazení se liší podle množství potraviny. Údaje naleznete
v následující tabulce.
Tip:
Doba Doba
Pokyny
(min) odstavení
(min)
ČEŠTINA
Mražená drůbež musí být před vařením důkladně rozmražena. Odstraňte všechny
kovové sponky a vyjměte veškeré obaly, aby mohla tekutina odtéci.
Porce
Ploché potraviny se rozmrazují lépe než silné vrstvy a malá
množství vyžadují kratší dobu rozmrazování. Myslete na
tuto radu při zmrazování a rozmrazování potravin.
Ryby
Při rozmrazování mražených potravin o teplotě -18 až -20 °C použijte pro orientaci
tuto tabulku.
Rybí filety
200 g
6-7
Celé ryby
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
Ovoce rozložte na mělkou kulatou skleněnou
misku (o velkém průměru).
Dalamánky
(přibližně po 50 g)
2 ks
4 ks
1-1½
2½-3
5-20
Toasty nebo
sendviče
250 g
4-4½
Dalamánky uspořádejte do kruhu, chléb
vodorovně na kuchyňský papír položený na
střed otočného talíře. Po uplynutí poloviny
doby rozmrazování otočte!
Německý chléb
(pšeničná + žitná
mouka)
500 g
7-9
Ovoce
Bobulovité ovoce
Chléb
33
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 33
2012-02-22 �� 11:26:58
ČEŠTINA
GRILOVÁNÍ
MIKROVLNNÝ OHŘEV + GRILOVÁNÍ
Topné grilovací těleso je umístěno pod stropem prostoru trouby. Jsou v činnosti,
když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Otáčení talíře zajišťuje rovnoměrnější
opečení potraviny. Předehřátím grilu po dobu 4 minut docílíte rychlejšího opečení
potraviny.
Tento režim vaření kombinuje vyzařované teplo grilu s rychlostí mikrovlnného vaření.
Je v činnosti, jen když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Díky otáčení
otočného talíře se potravina po povrchu rovnoměrně opeče. Tento model nabízí tři
kombinované režimy:
600 W + gril, 450 W + gril a 300 W + Gril.
Nádobí vhodné pro grilování:
Mělo by být ohnivzdorné a může obsahovat kov. Nepoužívejte žádný druh
plastového nádobí, protože by se mohlo roztavit.
Nádobí pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci s grilováním:
Používejte nádobí, kterým mohou mikrovlny proniknout. Nádobí by mělo být
ohnivzdorné. V kombinovaném režimu vaření nepoužívejte kovové nádobí.
Nepoužívejte žádný druh plastového nádobí, protože by se mohlo roztavit.
Potraviny vhodné ke grilování:
Kotlety, párky, steaky, hamburgery, plátky šunky a slaniny, tenké porce ryb,
sendviče a všechny druhy toastů s oblohou.
Potraviny vhodné pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci s
grilováním:
Mezi potraviny vhodné pro kombinovaný režim vaření patří všechny druhy vařených
pokrmů, které je třeba ohřát a opéci (například zapékané těstoviny) a také potraviny
vyžadující krátkou dobu pro opečení povrchu. Tento režim je také možné použít pro
silné porce potravin, kterým prospívá opečený a křupavý povrch (například kuřecí
kousky, které se v polovině doby vaření otočí). Podrobné informace naleznete
v tabulce pro grilování.
Důležitá poznámka:
Nezapomeňte, že potraviny je nutné položit na vysoký rošt (pokud není v pokynech
uvedeno jiné doporučení).
Důležitá poznámka:
Nezapomeňte, že v kombinovaném režimu vaření (mikrovlny + grilování) je třeba
potraviny položit na vysoký rošt, pokud není v pokynech uvedeno jiné doporučení.
Pokyny si prosím vyhledejte v následující tabulce.
Pokud má být pokrm opečený z obou stran, je třeba jej otočit.
34
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 34
2012-02-22 �� 11:26:58
Pokyny pro přípravu čerstvých pokrmů na grilu
Čerstvé
potraviny
Předehřívejte gril 2 až 3 minuty pomocí funkce grilování.
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro
grilování. Při vyjímání z trouby použijte chňapky.
Porce
Toasty
4 ks
(každý
po
25 g)
400 g
(2 ks)
Grilovaná
rajčata
Toast se
sýrem a
rajčaty
Havajské
toasty
(šunka,
ananas,
sýrové
plátky)
Pečené
brambory
4 ks
(300 g)
4 ks
(500 g)
500 g
Napájení
Doba
opékání
jedné
strany
(min)
Pouze gril
2-3
300 W +
Gril
300 W +
Gril
300 W +
Gril
600 W +
gril
5-6
4-5
5-6
7-8
Doba
opékání
druhé
strany
(min)
1-2
-
-
-
-
Pokyny
Napájení
Doba
opékání
jedné
strany
(min)
9-11
Doba
opékání
druhé
strany
(min)
-
450 g
450 W +
gril
Pečená
jablka
2 jablka
(přibl.
400 g)
300 W +
Gril
7-8
-
Kuřecí
kousky
500 g
(2 ks)
300 W +
Gril
8-10
6-8
Hovězí
steaky
(středně
propečené)
400 g
(2 ks)
Pouze gril
10-14
8-12
Pečené ryby
400 až
500 g
300 W +
Gril
5-7
5½-6½
Gratinované
brambory /
zelenina
(chlazené)
Položte toastové plátky
vedle sebe na vysoký rošt.
Rajčata rozkrojte na
poloviny. Navrch položte
sýr. Uspořádejte je do
kruhu na mělkou nádobu
z ohnivzdorného skla.
Uložte na vysoký rošt.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Nejprve opečte toastové
plátky. Položte toasty
s oblohou na vysoký rošt.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Nejprve opečte toastové
plátky. Položte toasty
s oblohou na vysoký rošt.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Brambory rozkrojte na
poloviny. Položte je do
kruhu na vysoký rošt,
stranou řezu ke grilu.
Pokyny
Vložte čerstvé
suroviny do malé mísy
z ohnivzdorného skla.
Položte mísu na vysoký
rošt. Po uvaření nechte 2
až 3 minuty odstát.
Vykrájejte jádřince a
naplňte jablka hrozinkami
a džemem. Ozdobte
mandlovými plátky.
Uspořádejte do kruhu
na mělkou misku
z ohnivzdorného skla.
Položte misku přímo na
nízký rošt.
Kuřecí kousky potřete
olejem a kořením. Položte
je do kruhu na vysoký
rošt. Po grilování je nechte
2 až 3 minuty odstát.
Potřete steaky olejem.
Položte je do kruhu na
vysoký rošt. Po grilování
je nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Celé ryby potřete olejem
a přidejte bylinky a
koření. Dvě ryby položte
vedle sebe (hlavy vedle
ocasů), na vysoký rošt.
Po grilování je nechte 2 až
3 minuty odstát.
ČEŠTINA
Čerstvé
potraviny
Porce
35
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 35
2012-02-22 �� 11:26:58
ČEŠTINA
HORKOVZDUŠNÝ OHŘEV
Pokyny pro horkovzdušnou přípravu čerstvých a mražených potravin
Režim horkovzdušného ohřevu umožňuje přípravu pokrmů stejným způsobem jako
v tradiční troubě.
Topné těleso a ventilátor jsou umístěny na zadní stěně trouby tak, aby horký vzduch
cirkuloval.
Troubu předehřejte pomocí funkce automatické předehřívání na požadovanou
teplotu. Jako vodítko pro horkovzdušné vaření používejte výkonové stupně a doby
vaření uvedené v této tabulce. Při vyjímání z trouby použijte chňapky.
Čerstvé
potraviny
Nádobí pro horkovzdušný ohřev:
Jakékoli běžné žáruvzdorné nádobí, plechy na pečení a pečicí papír – použít můžete
každé nádobí, které byste použili v konvenční troubě.
Potraviny vhodné pro horkovzdušný ohřev:
Tímto způsobem mohou být připraveny například sušenky, čajové koláčky, rolády,
koláče a ovocné koláče, plněné větrníčky a bublaniny.
Porce
Napájení
Doba
opékání
jedné
strany
(min)
Doba
Pokyny
opékání
druhé
strany
(min)
300 až 400 g
450 W +
220 °C
13-15
-
Pizzu položte na nízký rošt.
Po upečení nechte 2 až 3 minuty
odstát.
400 g
450 W +
220 °C
22-25
-
Vložte do vhodné nádoby
z ohnivzdorného skla nebo
ponechte v původním obalu
(zkontrolujte, zda je vhodný
pro mikrovlnné trouby a snáší
zahřívání). Vložte mražené
zapékané těstoviny na nízký
rošt. Po uvaření nechte 2 až
3 minuty odstát.
1200 až 1300 g
Hovězí nebo
jehněčí pečeně
(středně
propečená)
600 W +
180 °C
20-23
10-13
Pečeni potřete olejem a okořeňte
solí, pepřem a paprikou. Položte
na nízký rošt, nejprve tučnou
stranou dolů. Po upečení zabalte
pečeni do alobalu a nechte 10
až 15 minut odstát.
Pečené kuře
450 W +
220 °C
17-22
13-17
Kuře potřete olejem a kořením.
Nejprve kuře položte prsíčky
dolů, potom otočte a položte
na nízký rošt. Nechte 5 minut
odležet.
PIZZA
Mražená pizza
(hotová)
MIKROVLNY + HORKOVZDUŠNÝ REŽIM
Tento režim kombinuje působení mikrovlnné energie s horkým vzduchem. Tím se
zkracuje doba přípravy a pokrm získává křupavou opečenou kůrku.
Horkovzdušné vaření je tradiční a dobře známý způsob přípravy pokrmů v troubě
s horkým vzduchem, cirkulujícím pomocí větráku na zadní stěně trouby.
TĚSTOVINY
Mražené
lasagne
Nádobí pro vaření pomocí kombinace mikrovlnného a horkovzdušného
ohřevu:
Nádoby by měly být schopné propouštět mikrovlny. Měly by být také žáruvzdorné
(jako je sklo, keramika nebo porcelán bez kovového zdobení); obdobně jako nádobí
uvedené pro mikrovlnné vaření + grilování.
Potraviny vhodné pro vaření mikrovlnným + horkovzdušným ohřevem
Všechny druhy masa a drůbeže, také dušené a zapékané pokrmy, piškotové
moučníky a lehké ovocné dorty a koláče, pečená zelenina, vdolky a chléb.
MASO
1000 až 1100 g
36
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 36
2012-02-22 �� 11:26:58
Čerstvé
potraviny
Porce
Napájení
Doba
opékání
jedné
strany
(min)
SPECIÁLNÍ RADY
Doba
Pokyny
opékání
druhé
strany
(min)
ROZPOUŠTĚNÍ MÁSLA
Vložte 50 g másla do malé hluboké skleněné nádoby. Zakryjte plastovým
víkem. Zahřívejte 30 až 40 sekund při výkonu 900 W, dokud se máslo
nerozpustí.
Čerstvé veky
6 kusy (350 g)
100 W +
180 °C
8-10
-
Položte veky do kruhu na nízký
rošt.
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Česnekový
chléb
(chlazený,
předpečený)
200 g (1 kus)
180 W +
220 °C
8-10
-
Chlazené bagety položte na
pečicí papír na nízký rošt. Po
upečení nechte 2-3 minuty
odstát.
ROZPOUŠTĚNÍ ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malé hluboké skleněné nádoby. Zahřívejte 3 až
5 minut při výkonu 450 W, dokud se čokoláda nerozpustí. Během rozpouštění
jednou či dvakrát zamíchejte. Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
ROZPOUŠTĚNÍ KRYSTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g krystalizovaného medu do malé hluboké skleněné nádoby.
Zahřívejte 20 až 30 sekund při výkonu 300 W, dokud se med nerozpustí.
ROZPOUŠTĚNÍ ŽELATINY
Vložte suché plátky želatiny (10 g) na 5 minut do studené vody. Odkapanou
želatinu vložte do malé mísy z ohnivzdorného skla. Zahřívejte po dobu 1 minuty
při výkonu 300 W. Po rozpuštění zamíchejte.
BÁBOVKA
Jablkový koláč
(čerstvé těsto)
500 g
Pouze
180 °C
38-43
Muffiny
(čerstvé těsto)
-
12 × 30 g
(350-400 g)
Pouze
220 °C
17-23
-
Naplňte čerstvé těsto
rovnoměrně do papírových
forem na muffiny. Položte formy
na nízký rošt. Po upečení nechte
5 minut odstát.
Sušenky
(čerstvé těsto)
200 až 250 g
Pouze
200 °C
15-20
-
Položte chlazené croissanty na
pečicí papír na nízký rošt.
Mražený koláč
1000 g
180 W +
180 °C
18-20
-
Položte mražený koláč přímo
na nízký rošt. Po rozmrazení a
prohřátí nechte 15 až 20 minut
odstát.
ČEŠTINA
CHLÉB
Vložte čerstvé těsto do malé
čtverhranné formy z černého
kovu (o délce 25 cm). Položte
koláč na nízký rošt. Po upečení
nechte 5 až 10 minut odstát.
PŘÍPRAVA POLEVY (NA DORTY A KOLÁČE)
Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody.
Vařte nezakryté v nádobě z ohnivzdorného skla po dobu 3½ až 4½ minuty při
výkonu 900 W, až poleva/želatina zprůhlední. Během vaření dvakrát zamíchejte.
VAŘENÍ MARMELÁDY
Vložte 600 g ovoce (například směs bobulovitých plodů) do nádoby
z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 300 g cukru pro konzervaci a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté po dobu 10 až 12 minut při výkonu 900 W. Během
vaření několikrát zamíchejte. Vlijte přímo do malých zavařovacích sklenic se
šroubovacím víčkem. Nechte odstát na víčku po dobu 5 minut.
VAŘENÍ PUDINKU
Nasypte pudinkový prášek a cukr do mléka (500 ml) podle pokynů výrobce
a dobře rozmíchejte. Použijte nádobu z ohnivzdorného skla vhodné velikosti
s víkem. Vařte zakryté po dobu 6½ až 7½ minuty při výkonu 900 W. Během
vaření několikrát důkladně zamíchejte.
OPÉKÁNÍ MANDLOVÝCH PLÁTKŮ
Rovnoměrně rozprostřete 30 g plátků mandlí na středně velký keramický talíř.
Během opékání několikrát promíchejte, opékejte 3½ až 4½ minuty při výkonu
600 W. Nechte v troubě 2 až 3 minuty odstát. Při vyjímání z trouby použijte
chňapky!
37
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 37
2012-02-22 �� 11:26:58
ČEŠTINA
Čištění mikrovlnné trouby
Skladování a opravy mikrovlnné trouby
Následující součásti trouby by měly být pravidelně čištěny, aby nedošlo k usazení
částeček potravin a tuků:
• Vnitřní a vnější povrchy
• Dvířka a těsnění dvířek
• Otočný talíř a otočné kruhy
Při skladování trouby nebo jejím odevzdání do servisu je třeba dodržet několik
jednoduchých bezpečnostních opatření.
Trouba se nesmí používat v případě, že jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek:
• Prasklý závěs
• Poškozené těsnění
• Zkroucený nebo prohnutý plášť trouby
Opravu musí provádět pouze kvalifikovaný technik, zaměřený na opravy
mikrovlnných trub.
VŽDY zajistěte, aby bylo těsnění dvířek čisté a dvířka správně zavřená.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení
povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by
vyústit i v nebezpečnou situaci.
NIKDY nesnímejte vnější plášť trouby. Má-li trouba poruchu a je třeba ji
opravit nebo máte pochybnosti o jejím stavu:
• Odpojte ji z elektrické zásuvky
• Obraťte se na nejbližší poprodejní servisní středisko
1. Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou. Opláchněte
a osušte.
2. Skvrny nebo cákance na vnitřních površích nebo na otočném kruhu odstraňte
hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.
Chcete-li troubu dočasně uskladnit, zvolte suché bezprašné místo.
• Důvod: Prach a vlhkost mohou negativně ovlivnit funkční součásti trouby.
3. Ztvrdlé částečky potravin a nepříjemný zápach odstraníte takto: položte na
otočný talíř šálek zředěné citrónové šťávy a deset minut zahřívejte na maximální
výkon.
4. Kdykoli je třeba, můžete talíř mýt v myčce.
NELIJTE vodu do ventilačních otvorů. NIKDY nepoužívejte žádná
brusná čistidla ani chemická rozpouštědla. Při čištění těsnění dvířek
věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se částečky:
• Nehromadily
• Nebránily správnému zavírání dvířek
Vyčistěte vnitřní prostor mikrovlnné trouby ihned po každém použití
slabým roztokem čisticího prostředku. Před čištěním však nechte
troubu vychladnout, aby nedošlo ke zranění.
V pokynech kuchyňských sporáků a trub by mělo být uvedeno, že
byste neměli používat parní čistič.
38
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 38
2012-02-22 �� 11:26:58
Technické údaje
POZNÁMKA
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz AC
Spotřeba energie
Maximální výkon
Mikrovlnný režim
Gril (topné těleso)
Horkovzdušný režim (topné těleso)
2700 W
1400 W
1250 W
Max. 1850 W
Výstupní výkon
100 W / 900 W – 6 stupňů (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Rozměry (Š x H x V)
Vnější
Vnitřní prostor trouby
517 x 470 x 310 mm
358 x 327 x 231,5 mm
Objem
28 l
Hmotnost
Čistá
Přibližně 18,0 kg
Úroveň hluku
43 dBA
ČEŠTINA
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické
údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor
potvrzujeme, že trouby Samsung CE107F* odpovídají níže uvedeným
technologickým parametrům.
39
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 39
2012-02-22 �� 11:26:58
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
MACEDONIA
MONTENEGRO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
+48 22 607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only
from landline (+40) 21 206 01 10
from mobile and land line
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kód č.: DE68-03964B
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_CS.indd 40
2012-02-22 �� 11:26:58
CE107F
CE107FT
CE107FTP
Microwave Oven
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
This manual is made with 100 % recycled paper.
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 1
2012-02-21 �� 4:57:03
Using this instruction booklet
Do NOT attempt.
ENGLISH
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions
contain valuable information on cooking with your microwave oven:
•
•
•
•
Important
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the
wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for help.
Note
Do NOT disassemble.
Safety precautions
Suitable accessories and cookware
Useful cooking tips
Cooking tips
Do NOT touch.
Important safety information
Precautions to avoid possible exposure to
excessive microwave energy.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction
manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover
all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to
use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating
your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described
in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and
information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic
home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains,
which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for
damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a
hazardous situation.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven
with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to
insert anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the
door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a
damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is
particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) Door (bent)
(2) Door hinges (broken or loose)
(3) Door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
Legend for symbols and icons
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal
injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal
injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2
which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of
material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
2
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 2
2012-02-21 �� 4:57:04
Important safety instructions
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high
pressure cleaner to clean the appliance.
Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.
Ensure that the power voltage, frequency and current are the
same as those of the product specifications.
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the
microwave oven.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use
a multiple plug adapter, an extension cord or an electric
transformer.
Do not heat liquids and other food in sealed containers for
microwave function.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the
power cord between the objects or behind the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or
steam jet cleaners.
ENGLISH
WARNING
Do not use a damaged power plug, damaged power cord
or loose wall socket. When the power plug or power cord is
damaged, contact your nearest service centre.
Do not install this appliance; near heater, inflammable material;
in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct
sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.
Appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
This appliance must be properly grounded in accordance with
local and national codes.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Remove all foreign substances such as dust or water from the
power plug terminals and contact points using a dry cloth on a
regular basis.
Do not place objects on the oven, inside or on the door of the
oven.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the
surface of the oven.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the
power cord.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.),
ventilate immediately without touching the power plug.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not store flammable materials in the oven. Take special care
when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol
vapours may contact a hot part of the oven.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug
while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign
substance such as water has entered the appliance, unplug the
power plug and contact your nearest service centre.
The microwave oven is intended to be used on the counter or
counter top use only, the microwave oven shall not be placed in
a cabinet. (Counter top model only)
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.
WARNING: The appliance and its accessible parts become
hot during use. Care should be taken to avoid touching heating
elements. Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or
glass object. (Counter top model only)
3
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 3
2012-02-21 �� 4:57:09
ENGLISH
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars
shall be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns;
The appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
This microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible. If the oven generates a strange noise, a burning
smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately
and contact your nearest service center.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that involves
the removal of a cover which gives protection against exposure
to microwave energy.
during cleaning conditions the surfaces may get hotter than
usual and children should be kept away (Cleaning function
model only)
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Excess spillage must be removed before cleaning and utensils
which state in cleaning manual can be left in the oven during
cleaning. (Cleaning function model only)
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. To
avoid burns young children should be kept away.
Appliance should allow to disconnection of the appliance
from the supply after installation. The disconnection may be
achieved by having the plug accessible or by incorporating a
switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
(Built-in model only.)
WARNING: Microwave heating of beverages can result in
delayed eruptive boiling,therefore care must be taken when
handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow
a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at least 10
minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken
to avoid touching heating elements inside the oven.
4
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 4
2012-02-21 �� 4:57:11
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and
allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to
prevent eruptive boiling.
CAUTION
Stand at arms length from the oven when opening the door to
avoid getting scalded by escaping hot air or steam.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens;
DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or
silver trimmings, Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may
damage the oven.
ENGLISH
Do not operate the microwave oven when it is empty. The
microwave oven will automatically shut down for 30 minutes
for safety purposes. We recommend placing a glass of water
inside the oven at all times to absorb microwave energy in case
the microwave oven is started accidentally.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition;
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
Install the oven in compliance with the clearances stated in this
manual (see Installing Your Microwave Oven)
Use shorter times for smaller amounts of food to prevent
overheating and burning food.
Take care when connecting other electrical appliances to
sockets near the oven.
If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and
keep the door closed in order to stifle any flames;
Correct disposal of this product
(waste electrical & electronic
equipment)
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed;
Do not immerse the power cable or power plug in water and
keep the power cable away from heat.
(Applicable in the European Union and other European countries with
separate collection systems)
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended; Also do not heat airtight or
vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes
etc.
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with
other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these
items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may
catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also
overheat and switch itself off automatically, and will remain off
until it cools sufficiently.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Always use oven mitts when removing a dish from the oven to
avoid unintentional burns.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
Do not touch heating elements or interior oven walls until the
oven has cooled down.
5
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 5
2012-02-21 �� 4:57:13
ENGLISH
contents
“Quick” look-up guide
Using this instruction booklet........................................................................... 2
Important safety information .......................................................................2
Legend for symbols and icons......................................................................... 2
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy.......... 2
Important safety instructions............................................................................ 3
Correct disposal of this product (waste electrical & electronic equipment)........ 5
“Quick” look-up guide...................................................................................... 6
Setting the energy save mode......................................................................... 7
Control panel................................................................................................... 7
Oven............................................................................................................... 8
Accessories..................................................................................................... 8
Installing your microwave oven........................................................................ 9
Setting the time............................................................................................... 9
Checking that your oven is operating correctly................................................. 10
How a microwave oven works......................................................................... 10
What to do if you are in doubt or have a problem............................................ 11
Cooking/Reheating.......................................................................................... 11
Power levels and time variations...................................................................... 12
Stopping the cooking...................................................................................... 12
Adjusting the cooking time.............................................................................. 12
Using the auto cook feature............................................................................. 13
Using the auto reheat feature........................................................................... 14
Using the power defrost feature....................................................................... 15
Using the steam cook function (CE107FTP) . .................................................. 16
Manual steam cook settings............................................................................ 16
Using crust plate (CE107FT/CE107FTP).......................................................... 18
Crusty plate settings (CE107FT/CE107FTP)..................................................... 18
Switching the beeper off.................................................................................. 19
Safety-locking your microwave oven................................................................ 19
Using the sensor cook feature......................................................................... 20
Sensor cook setting......................................................................................... 20
Multistage cooking.......................................................................................... 22
Fast preheating the oven................................................................................. 23
Cooking by convection.................................................................................... 24
Choosing the accessories................................................................................ 24
Grilling............................................................................................................. 25
Combining microwaves and the grill................................................................ 25
Combining microwaves and convection........................................................... 26
Cookware guide.............................................................................................. 27
Cooking guide................................................................................................. 28
Cleaning your microwave oven........................................................................ 38
Storing and repairing your microwave oven..................................................... 38
Technical specifications................................................................................... 39
I want to cook some food.
1. Place the food in the oven.
Press the Microwave button.
2. Press the Microwave button until the appropriate power
level is displayed.
3. Select the cooking time by turning the dial knob as
required.
4. Press Start/+30s ( ) button.
Result:
Cooking starts.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “0” four times. The oven
will then beep one time per minute.
I want to add an extra 30 seconds
Leave the food in the oven.
Press +30s button one or more times for each extra 30
seconds that you wish to add.
I want to defrost some food
1. Place the frozen food in the oven.
Press the Power Defrost button.
2. Select the food category by pressing the Power Defrost
button, until the desired food category is selected.
6
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 6
2012-02-21 �� 4:57:13
Control panel
3. Select the weight by turning the dial knob as required.
4. Press Start/+30s ( ) button.
1
Defrosting starts.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “0” four times. The oven
will then beep one time per minute.
8
Setting the energy save mode
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the oven is
not in use.
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
• Press the Stop/Eco ( ) button.
• To remove energy save mode, open the door and then
display shows “Clock”. The oven is ready for use.
ENGLISH
Result:
14
7
1. DISPLAY
2. POWER DEFROST BUTTON
3. AUTO COOK BUTTON
4. MICROWAVE BUTTON
5. CONVECTION BUTTON
6. GRILL BUTTON
7. STOP/ECO BUTTON
8. CLOCK SETTING BUTTON
9. SENSOR COOK BUTTON
15
10.AUTO REHEAT FEATURE
BUTTON
11.FAST PREHEAT BUTTON
12.MICROWAVE+CONVECTION
BUTTON
13.MICROWAVE+GRILL BUTTON
14.DIAL KNOB
(WEIGHT/SERVING/TIME)
15.START/+30s BUTTON
7
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 7
2012-02-21 �� 4:57:14
Oven
Accessories
2
3
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
1.Coupler, to be placed correctly over the motor shaft in the
base of the oven.
Purpose: The coupler rotates the turntable.
4
ENGLISH
1
2.Roller ring, to be placed in the center of the oven.
Purpose: The roller ring supports the turntable.
3.Turntable, to be placed on the roller ring with the center
fitting on to the coupler.
Purpose: The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
5
6
7
8
9
10
1. DOOR HANDLE
7. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
8. COUPLER
3. HEATING ELEMENT
9. ROLLER RING
4. VENTILATION HOLES
10.SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
11.CONTROL PANEL
11
4. High rack, Low rack, to be placed on the turntable.
Purpose: The metal racks can be used to cook
two dishes at the same time. A small
dish may be placed on the turntable
and a second dish on the rack. The
metal racks can be used in grill,
convection and combination
cooking.
5. Crust plate, to be placed on the turntable.
(only CE107FT/CE107FTP)
Purpose: The crust plate is used to brown botton
of food by using the microwave or grill
combination cooking modes and to keep pastry and pizza
dough crispy.
6. DOOR
6. Steam cooker, (only CE107FTP)
Purpose:
The plastic steam cooker when using
power steam function.
8
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 8
2012-02-21 �� 4:57:14
Setting the time
Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface should be
strong enough to safely bear the weight of the oven.
1. When you install your oven, make sure there is adequate
20 cm
10 cm
above behind
ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4
inches) of space behind and, on the sides of the oven and
20 cm (8 inches) of space above.
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88” or
“12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour or 12hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
85 cm of
the floor
10 cm on
the side
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
2. Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
1.To display the time in
the...
24-hour notation
12-hour notation
3. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
ENGLISH
Installing your microwave oven
Then press the
button...
Once
Twice
2. Turn the dial knob to set the hour.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or
assembly available from the manufacturer or its service agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50 Hz,
AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it
must be replaced by a special cable.
3. Press the
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like
next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications
of the oven must be respected and any extension cable used must
be of the same standard as the power cable supplied with the oven.
Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your
microwave oven for the first time.
button.
4. Turn the dial knob to set the minute.
5. When the right time is displayed, press the
start the clock.
Result:
button to
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
9
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 9
2012-02-21 �� 4:57:15
Checking that your oven is operating
correctly
How a microwave oven works
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or
the colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
ENGLISH
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“What to Do if You are in Doubt or Have a Problem” on the page.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than the
maximum (100 % - 900 W) is used, the water takes longer to boil.
Cooking Principle
1. The microwaves generated by the magnetron
reflected at cavity and are distributed uniformly as
the food rotates on the turntable. The food is thus
cooked evenly.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the Start/+30s ( ) button and set the time to 4
or 5 minutes, by pressing the Start/+30s ( ) button the
appropriate number of times.
Result:
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the
food.
The oven heats the water for 4 or 5 minutes.
The water should then be boiling.
3. Cooking times vary according to the container used and the properties
of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
10
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 10
2012-02-21 �� 4:57:15
What to do if you are in doubt or have a problem
Cooking/Reheating
Becoming familiar with a new appliance always takes a little time. If you have any of
the problems listed below, try the solutions given. They may save you the time and
inconvenience of an unnecessary service call.
The following are normal occurrences.
• Condensation inside the oven
• Air flow around the door and outer casing
• Light reflection around the door and outer casing
• Steam escaping from around the door or vents
The food is not cooked at all
• Have you set the timer correctly and pressed the Start/+30s ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker
to be triggered.
The food is either overcooked or undercooked
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing)
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The oven causes interference with radios or televisions
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is
operating. This is normal.
• Solution: install the oven away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may be reset.
• Solution: Disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.
“E-24” message indicates
• The “E-24” message is automatically activated prior to the microwave oven
overheating. Should the “E-24” message be activated, then depress the “Stop/
Cancel” key to utilize the initialization mode.
The following procedure explains how to cook or reheat food.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Quick Start:
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven
unattended.
Result:
The following indications are displayed:
(microwave mode)
ENGLISH
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave ( ) button.
2. Select the appropriate power level by pressing the
Microwave button again until the corresponding output
power is displayed. Refer to the power level table next
page for further details.
3. Set the cooking time by turning the dial knob.
Result:
The cooking time is displayed.
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking starts
and when it has finished:
• The oven beep and flash “0” four times.
The oven will then beep one time per minute.
If you would like to know the current Power Level of the oven cavity,
press Microwave button once. If you would like to change the power
level during cooking, press the Microwave button twice or more times
to select the desired power level.
If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power
(900 W), you can also simply press the Start/+30s ( ) button once for
each 30 seconds of cooking time. The oven starts immediately.
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
11
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 11
2012-02-21 �� 4:57:16
Power levels and time variations
Stopping the cooking
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
ENGLISH
Power level
Percentage
Output
HIGH
100 %
900 W
MEDIUM HIGH
67 %
600 W
MEDIUM
50 %
450 W
MEDIUM LOW
33 %
300 W
DEFROST
20 %
180 W
LOW
11 %
100 W
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Open the door.
Result:
Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
Start/+30s ( ) button.
Completely
Press the Stop/Eco ( ) button.
Result:
Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
Stop/Eco ( ) button again.
Adjusting the cooking time
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for each 30
seconds to be added.
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
• Increase the remaining cooking time
To increase the cooking time of your food, press the
Start/+30s ( ) button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press the Start/+30s ( ) button six times.
12
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 12
2012-02-21 �� 4:57:16
Using the auto cook feature
The following table presents the various Auto Cook Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Programmes no 1 and 2 are running with microwave energy only.
Programmes no 3 is running with a combination of microwaves and grill.
Programmes no 4 is running with a combination of microwaves and convection.
The four Auto Cook ( ) features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the dial knob.
Use only recipients that are microwave-safe.
Code
Food
1.
Fresh
vegetables
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
2.
Peeled/Boiled
potatoes
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
3 min.
3.
Roast fish
3 min.
4.
Roast beef/
Roast lamb
200-300 g
(1 pc)
400-500 g
(2 pcs)
600-700 g
(3 pcs)
900-1000 g
1200-1300 g
1400-1500 g
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Auto Cook ( ) button. Refer to the table
on the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
Serving size
Standing
time
2-3 min.
3. Select the size of food by turning the dial knob.
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the oven
will beep and flash “0” four times. The oven will then beep one
time per minute.
10-15 min.
Recommendations
Weigh the vegetables after washing,
cleaning and cutting into similar size.
Put them into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (2 tablespoons) water
when cooking for 200-250 g, add
45 ml (3 tablespoons) for 300-450 g
and add 60-75 ml (4-5 tablespoons)
for 500-750 g. Stir after cooking.
When cooking higher quantities stir
once during cooking.
Weigh the potatoes after peeling,
washing and cutting into a similar
size. Put them into a glass bowl with
lid. Add 45 ml (3 tablespoons) water
when cooking 300-450 g, add
60 ml (4 tablespoons) for cooking
500-750 g.
Brush skin of whole fish with oil and
add herbs and spices. Put fish side
by side, head to tail on the high
metal rack. Turn over, as soon as
the beep sounds.
ENGLISH
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Auto Cook ( ) button.
Brush the beef/lamb with oil and
spices (pepper only, salt should be
added after roasting). Put it on the
low rack with the fat-side down.
Turn over, when the oven beeps.
After roasting and during standing
time it should be wrapped in
aluminium foil.
13
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 13
2012-02-21 �� 4:57:16
Using the auto reheat feature
The following table presents the various Auto Reheat & Cook Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations. Programmes no 1
and 2 are running with microwave energy only. Programmes no 3 and 4 are running
with a combination of microwaves and convection.
The four Auto Reheat ( ) features provide four pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the dial knob.
Code
Food
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Auto Reheat ( ) button.
1.
Ready meal/
Plated meal
(chilled)
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2. Select the type of food that you are cooking by pressing
the Auto Reheat ( ) button. Refer to the table on
the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
2.
Soup/Sauce
(chilled)
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
2-3 min.
3.
Frozen bread
rolls
(-18 to 20 °C)
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
3-5 min.
4.
Frozen cake
200-300 g
400-500 g
600-700 g
800-900 g
1000-1100 g
1200-1300 g
5-25 mins
ENGLISH
Use only recipients that are microwave-safe.
3. Select the size of food by turning the dial knob.
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the oven
will beep and flash “0” four times. The oven will then beep one
time per minute.
Serving size
Standing
time
3 min.
Recommendations
Put on a ceramic plate and cover
with microwave cling film. This
programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dish like potatoes, rice or
pasta).
Pour into a deep ceramic soup
plate or bowl and cover with plastic
lid during heating. Stir the soup,
as soon as the oven beeps (oven
keeps operating and is stopped,
when you open the door). Stir
carefully before and after standing
time.
Put 2 to 6 frozen bread rolls (-18°C)
in a circle on the low rack. Put 8
frozen bread rolls equally on the
low and high rack. This program
is suitable for small frozen bakery
products as bread rolls, ciabatta
rolls and small baguettes.
Put frozen cake in the middle, put
frozen cake pieces in a circle on
low rack. Set rack in the middle of
oven on turntable. By the help of
convection the cake will be warmed
and crisp up. This programme is
suitable for cake (round) and cake
pieces, such as fruit cake with
crumble topping, streusel cake or
cake with poppy seeds. It is not
suitable for cake with cream filling
and cake with chocolate topping.
14
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 14
2012-02-21 �� 4:57:17
Using the power defrost feature
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations. Remove all kind of package
material before defrosting. Place meat, poultry and fish on a flat glass plate or on a
ceramic plate, arrange bread and cake on kitchen paper.
The Power Defrost ( ) feature enables you to defrost meat, poultry, fish, bread,
cake and fruit. The defrost time and power level are set automatically. You simply
select the programme and the weight.
Use only containers that are microwave-safe.
2. Select the type of food that you are cooking by pressing
the Power Defrost ( ) button. Refer to the table
on the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
Code
Food
Serving size
1.
Meat
200-2000 g
Standing
time
20-90 min.
2.
Poultry
200-2000 g
20-90 min.
3.
Fish
200-2000 g
20-80 min.
4.
Bread/Cake
125-1000 g
10-60 min.
5.
Fruit
100-600 g
5-20 min.
3. Select the size of food by turning the dial knob.
4. Press Start/+30s ( ) button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5. Press the Start/+30s ( ) again to finish defrosting.
Result:
When cooking has finished, the oven
will beep and flash “0” four times.
The oven will then beep one time per
minute.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
function with power level of 180 W. Refer to the section entitled
“Defrosting” on page 33 for further details.
Recommendations
Shield the edges with aluminium foil.
Turn the meat over, when the oven
beeps. This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks, chops,
minced meat.
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry
over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
chicken as well as for chicken
portions.
Shield the tail of a whole fish
with aluminium foil. Turn the fish
over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
fishes as well as for fish fillets.
Put bread horizontally on a piece
of kitchen paper and turn over, as
soon as the oven beeps. Place cake
on a ceramic plate and if possible,
turn over, as soon as the oven
beeps. (Oven keeps operating and is
stopped, when you open the door).
This programme is suitable for all
kinds of bread, sliced or whole, as
well as for bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle. This
programme is suitable for all kinds of
yeast cake, biscuit, cheese cake and
puff pastry. It is not suitable for short/
crust pastry, fruit and cream cakes
as well as for cake with chocolate
topping.
ENGLISH
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1. Press the Power Defrost ( ) button.
Spread fruits evenly into a flat glass
dish. This programme is suitable for
all kind of fruits.
15
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 15
2012-02-21 �� 4:57:18
Using the steam cook function (CE107FTP)
Manual steam cook settings
ENGLISH
Use the plastic steam cooker when using pure steam function. First, place the
plastic steam cooker in the center of the turntable and close the door.
1. Press the Microwave ( ) button.
2. Select the power level by pressing the Microwave (
button.
Food
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
Cooking starts.
• When cooking has finished, the oven
will beep and flash “0” four times. The
oven will then beep one time per minute.
Steam cooking hint
Components of steam cooker
Basket
Lid
Handling of steam cooker
+
Bowl + lid
Power
Time
(min.)
Artichokes
300 g
(1-2 pcs)
900 W
5-6
Standing
time
(min.)
1-2
Fresh
vegetables
300 g
900 W
4-5
1-2
Frozen
vegetables
300 g
600 W
7-8
2-3
Fresh fish
fillets
300 g
1st stage:
900 W
2nd stage:
450 W
1-2
1-2
)
3. Set the cooking time by turning the dial knob.
Bowl
Portion
Bowl with + Basket + Lid
5-6
Instructions
Rinse and clean
artichokes. Put
into bowl. Add one
tablespoon lemon
juice.
Cover with lid.
Weigh the vegetables
(e.g. broccoli florets,
cauliflower florets,
carrots, pepper) after
washing, cleaning and
cutting into similar size.
Put basket into bowl.
Distribute vegetables
in basket. Add 2
tablespoons water.
Cover with lid.
Put the frozen
vegetables into the
basket in bowl. Add 1
tablespoon water.
Cover wit lid.
Stir well after cooking
and standing.
Rinse and prepare fish
fillets, such as Pollack,
rose fish or salmon.
Sprinkle with lemon
juice. Put basket into
bowl.
Add fillets side by side.
Add 100 ml cold water.
Cover with lid.
16
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 16
2012-02-21 �� 4:57:18
Food
Chicken
breast
Portion
300 g
Power
1-2
Standing
time
(min.)
1-2
7-8
Rice
250 g
900 W
15-18
5-10
Jacket
potatoes
500 g
900 W
7-8
2-3
Stew
(chilled)
400 g
600 W
5-6
1-2
Frozen
yeast
dumpling
with jam
filling
150 g
600 W
1-2
2-3
Instructions
Food
Rinse and chicken
breasts. Cut surface
2-3 times with a knife.
Put basket into bowl.
Add chicken breasts
side by side. Add 100
ml cold water. Cover
with lid.
Put parboiled rice into
the bowl. Add 500
ml cold water. Cover
with lid.
After cooking let
stand white rice for 5
minutes, brown rice for
10 minutes.
Weigh and rinse the
potatoes and put
them into bowl. Add
3 tablespoons water.
Cover with lid.
Put stew into the bowl.
Cover with lid. Stir well
before standing.
Moist the top of filled
dumplings with cold
water. Put 1-2 frozen
dumplings side by side
into the basket. Insert
basket in bowl. Cover
with lid.
Fruit
compote
Portion
250 g
Power
900 W
Time
(min.)
3-4
Standing
time
(min.)
2-3
Instructions
Weigh the fresh fruits
(e.g. apples, pears,
plums, apricots,
mangoes or pineapple)
after peeling, washing
and cutting into similar
sizes or cubes. Put
into bowl. Add 1-2
tablespoons water and
1-2 tbsp. sugar. Cover
with lid.
ENGLISH
1st stage:
900 W
2nd stage:
600 W
Time
(min.)
17
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 17
2012-02-21 �� 4:57:18
Using crust plate (CE107FT/CE107FTP)
How to clean the crust plate
Normally when cooking in microwave oven, using grill or microwave mode in grill/
convection ovens, foods like pastries and pizza become soggy from button side.
Using the Samsung Crust plate helps to gain a crispy cooked result of your food.
The best way to clean the crust plate is to wash it with hot
water and detergent. Then rinse if off with clean water. Do not
use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top
layer will be damaged.
ENGLISH
The crust plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
As the crust plate has a Teflon layer, if you use it incorrectly, it can be damaged.
• Never cut the food on the plate. Remove the food from the plate before
cutting into slices.
• Turn the food over preferably with a plastic or wooden spatula.
Before using the crust plate, preheat it by selecting the combination mode for 3 to
5 minutes:
• Combination of convection (220 °C) and microwaves. (600 W power level)
• Combination of grill and microwaves. (600 W power level)
1. Preheat the crust plate, as described above.
• Use oven gloves at all times as the crust plate will become very hot.
Crusty plate settings (CE107FT/CE107FTP)
We recommend to preheat crusty plate directly on the turntable.
Preheat crusty plate with the 600 W + Grill-function for 5 Min. and follow the times
and instructions in the table.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as bacon and eggs, in
order to brown the food nicely.
3. Place the food on the crust plate.
• Do not place any recipients on the crust plate that are not heat-resistant
(plastic bowls for example).
Food
Bacon
4. Place the crust plate on the turntable or on the low rack in the microwave oven.
• Never place the crust plate in the oven without the turntable.
5. Press the Microwave + Grill (
) button.
Quantity
4-6 slices
Preheat
time
(min.)
13-15
Cooking
mode
450 W +
220 °C
Cooking
time
(min.)
-
Grilled
tomatoes
200 g
3
300 W +Grill
3-4
Omelette
300 g
3-4
450 W + Grill
3½-4½
6. Select the power level by pressing the Microwave +Grill (
) button.
7. Set the cooking time by turning the dial knob.
8. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
Cooking starts.
• When cooking has finished, the oven
will beep and flash “0” four times. The
oven will then beep one time per minute.
Recommendations
Preheat crusty plate.
Put slices side by side
on crust plate. Put crust
plate on high rack.
Preheat crusty plate.
Cut tomatoes in halves.
Put some cheese on
top. Arrange in a circle
on crust plate and set on
high rack.
Beat 3 eggs, add 2
tbsp. milk, herbs and
spices. Cut one tomato
in cubes. Preheat crusty
plate, put tomato pieces
on plate, add beaten
eggs and 50 g grated
cheese evenly. Set plate
on high rack.
18
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 18
2012-02-21 �� 4:57:19
Food
Grilled
vegetables
Frozen
pizza
Frozen
baguettes
(frozen)
Chicken
nuggets
(frozen)
250 g
250 g
300-400 g
250 g
250 g
Preheat
time
(min.)
3-4
2-3
4-5
3-4
4
Cooking
mode
Cooking
time
(min.)
450 W + Grill
7-8
1st stage:
300 W +
220 °C
2nd stage:
Grill only
600 W + Grill
300 W +
200 °C
600 W + Grill
Switching the beeper off
Recommendations
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the and buttons at the same time.
Preheat crusty plate
and brush with 1 tbsp.
oil. Put fresh sliced
vegetables on plate e.g.
pieces of pepper, onions,
courgette slices and
mushrooms.
Set crusty plate on high
rack.
1st stage: Preheat crusty plate.
6-7
Distribute spring rolls
evenly on plate.
2nd stage: Put plate on low rack.
5-6
6-8
10-12
6-7
Result :
• The following indication is displayed.
• The oven does not beep each time you press a button.
2. To switch the beeper back on, press the
again at the same time.
Result :
and
buttons
ENGLISH
Frozen
mini spring
rolls with
topping
Quantity
• The following indication is displayed.
• The oven operates with the beeper on again.
Preheat crusty plate.
Put the frozen pizza on
crusty plate.
Put crusty plate on high
rack.
Preheat crusty plate.
Put the two frozen
baguettes with topping.
(e.g. vegetables, ham
and cheese) Put crusty
plate on low rack.
Preheat crusty plate.
Brush plate with 1 tbsp.
oil. Put chicken nuggets
on crusty plate. Put
crusty plate on the high
rack. Turn over after 4-5
minutes.
Safety-locking your microwave oven
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate
it accidentally.
The oven can be locked at any time.
1. Press the and buttons at the same time.
Result :
• The oven is locked (no functions can
be selected).
• The display shows “L”.
2. To unlock the oven, press the
Result :
and
buttons again at the same time.
The oven can be used normally.
19
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 19
2012-02-21 �� 4:57:19
ENGLISH
Using the sensor cook feature
Sensor cook setting
The Eight Sensor Cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the Sensor Cook category by turning the dial knob.
First, place the food in the center of the turntable and close the door.
The following table presents 8 Sensor Cook Programmes. It contains its
recommended weight range per item, standing times after cooking and appropriate
recommendations. After you start the programme cooking times and power levels
are calculated automatically. The cooking process is controlled by the sensor
system for your convenience.
Use oven gloves while taking out!
Use only dishes that are microwave-safe.
1. Select the type of food that you are cooking by pressing
the Sensor Cook ( ) button one or more times. (Refer
to the table on the side).
Code
Food
1
Drinks
(coffee, milk,
tea, water
with room
temperature)
2
Broccoli florets
2. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
If the inside temperature is over the 60 °C, Display shows “hot” and
cooling fan will operate for 3 minutes. You can’t use sensor cook button
temperarily until oven get cool to a desired temperature for sensor safe
mode.
If the door is opened or press the Stop/Eco button during this
operation, “E-15” will be displayed. At that time, press the Stop/Eco
button one more, “E-15” will disappear.
Serving size
150-250 g
(1 cup or 1 mug)
200-500 g
Standing
time (min.)
1-2
1-2
Recommendations
Pour the liquid (room
temperature) into ceramic cup
or mug. Reheat uncovered.
Place in the centre of turntable.
Leave them to stand in the
oven. Stir drinks before and
after standing time. Be careful
while taking the cup out (see
safety instructions for liquids).
Rinse and clean fresh
vegetables, such as broccoli
and prepare florets. Put them
evenly into a glass bowl with
lid. Add 30-45 ml water (2-3
tablespoons).
Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stir
after cooking.
This programme is suitable
for broccoli as well as sliced
courgette, egg plant, pumpkin
or pepper.
20
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 20
2012-02-21 �� 4:57:20
Code
Food
3
Sliced carrots
Serving size
200-500 g
Standing
time (min.)
1-2
Jacket potatoes
200-800 g
2-3
5
Frozen pizza
300-500 g
-
6
Frozen lasagna
400-800 g
3-4
7
Chicken pieces
200-700 g
2-3
Rinse and clean fresh
vegetables, such as carrots and
cut into round slices evenly.
Put them into a glass bowl with
lid. Add 30-45 ml water (2-3
tablespoons).
Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stir
after cooking.
This programme is suitable
for sliced carrots as well as
cauliflower florets or turnip
cabbage.
Rinse and clean potatoes, each
200 g.
Brush with olive oil and pierce
skin with a fork. Put in a circle
on the low rack.
Set rack on turntable.
Put frozen pizza on the low
rack.
Code
Food
8
Roast chicken
Serving size
1.0-1.2 kg
Standing
time (min.)
4-5
Recommendations
Brush chilled chicken with oil
and spices.
Put breast-side down, in
the middle of the low rack.
Turnover, as soon as the oven
beeps. Push start to continue
process.
ENGLISH
4
Recommendations
Auto sensor cooking instructions
The Auto Sensor allows you to cook your food automatically by detecting the
amount of gases generated from the food while cooking.
• When cooking food, many kinds of gases are generated. The Auto Sensor
determines the proper time and power level by detecting these gases from the
food, eliminating the need to set the cooking time and power level.
• When you cover a container with its lid or plastic wrap during Sensor Cooking,
the Auto Sensor will detect the gases generated after the container has been
saturated with steam.
• Shortly before cooking ends, the remaining cooking time will begin its count
down. This will be a good time for you to rotate or stir the food for even cooking
if it is necessary.
• Before auto sensor cooking food may be seasoned with herbs, spices or
browning sauces. A word of caution though, salt or sugar may cause burn spots
on food so these ingredients should be added after cooking.
• The More/Less function pad is used to increase or decrease cooking time. You
should use this function to adjust the degree of cooking to suit your personal
taste. Utensils & Cover For Sensor Cooking.
• To obtain good cooking results with this function, follow the directions for
selecting appropriate containers and covers in the charts in this book.
• Always use microwave-safe containers and cover them with their lids or with
plastic wrap. When using plastic wrap, turn back one corner to allow steam to
escape at the proper rate.
• Always cover with the lid intended for the utensil being used. If the utensil does
not have its own lid, use plastic wrap.
• Fill containers at least half full.
• Foods that require stirring or rotating should be stirred or turned toward the
end of the Sensor Cook cycle, after the time has started to count down on the
display.
Put frozen lasagne into a
suitable sized ovenproof dish.
Set dish on low rack.
Brush chilled chicken pieces
with oil and spices. Put skinside down on the low rack.
Turnover, as soon as the oven
beeps. Push start button to
continue process.
21
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 21
2012-02-21 �� 4:57:20
ENGLISH
Utensils & Cover for sensor cooking
Multistage cooking
• To obtain good cooking results with this function, follow the directions for
selecting appropriate containers and covers in the charts in this book.
• Always use microwave-safe containers and cover them with their lids or with
plastic wrap. When using plastic wrap, turn back one corner to allow steam to
escape at the proper rate.
• Always cover with the lid intended for the utensil being used. If the utensil does
not have its own lid, use plastic wrap.
• Fill containers at least half full.
• Foods that require stirring or rotating should be stirred or turned toward the
end of the Sensor Cook cycle, after the time has started to count down on the
display.
Your microwave oven can be programmed to cook food in up to three stages (the
Convection, Microwave+Convection and Fast Preheat mode can not be used in
Multistage cooking). Example: You wish to defrost food and cook it without having
to reset the oven after each stage. You can thus defrost and cook a 1.8 kg chicken
in three stages:
• Defrosting
• Microwave cooking for 30 minutes
• Grill for 15 minutes
Important
1. Press the Power Defrost ( ) button.
Defrosting must be the first stage. Combination and Grill can only be
used once during the remaining two stages. However microwave can
be used twice (at two different power levels).
• After installing the oven and plugging into an electrical outlet, do not unplug
the power cord. The gas sensor needs time to stabilize in order to cook
satisfactorily.
• It its not advisable to use the auto sensor cooking feature on a continuous
cooking operation, i.e. one cooking operation immediately after another.
• Install the oven in a well ventilated location for proper cooling and airflow and to
ensure the sensor will operate accurately.
• To avoid poor results, do not use the Auto sensor when the room ambient
temperature is too high or too low.
• Do not use volatile detergent to clean your oven. Gas resulting from this
detergent may affect the sensor.
• Avoid placing the oven near high moisture or gas emitting appliances, since this
will interfere with the proper performance of the Auto Sensor.
• Always keep the inside of the oven clean. Wipe all spills with a damp cloth.
This oven is designed for household use only.
2. Select the type of food that you are cooking by pressing
the Power Defrost ( ) button.
3. Set the weight by turning the dial knob the appropriate
number of times. (1800 g in the example)
4. Press the Microwave (
) button.
5. Set the microwave power level by pressing the
Microwave ( ) button to select the appropriate Power
Level (450 W in the example).
22
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 22
2012-02-21 �� 4:57:21
Fast preheating the oven
6. Set the cooking time by turning the dial knob.
(30 minutes in the example).
7. Press the Grill ( ) button.
8. Set the cooking time by turning the dial knob.
(15 minutes in the example).
Result:
2. Press the Fast Preheat ( ) button one or more times to
set the temperature. (Temperature : 220, 200, 180, 160,
140, 100, 40 °C)
9. Press Start/+30s ( ) button.
Result:
The following indications are displayed:
220 °C (temperature)
ENGLISH
For convection cooking, it is recommended that you preheat the oven to the
appropriate temperature before placing the food in the oven. When the oven
reaches the requested temperature, it is maintained for approximately 10 minutes; it
is then switched off automatically.
Check that the heating element is in the correct position for type of cooking that you
require.
1. Press the Fast Preheat ( ) button.
Cooking Start/+30s:
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “0” four times. The oven
will then beep one time per minute.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
The oven is preheated to the requested
temperature.
• The display times are 8 seconds for
the selected cooking mode and 2 seconds for the preset
temperature in sequence.
Ex) In fast preheat mode at 200 °C
(displayed for 8 seconds)
(displayed for 2 seconds)
• Upon arrival at the preset temperature, the oven beeps 6
times and the temperature is kept for 10 minutes.
• After 10 minutes, the beeps 4 times and the operation stops.
In case the inner temperature has reached the preset temperature, the
beeps 6 times when temperature and the preset temperature is kept for
10 minutes.
If you would like to know the current temperature of oven cavity, press
Fast Preheat ( ) button.
23
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 23
2012-02-21 �� 4:57:21
Cooking by convection
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
ENGLISH
The convection mode enables you to cook food in the same way as in a traditional
oven. The microwave mode is not used. You can set the temperature, as required, in
a range varying from 40 °C to 220 °C in eight preset levels. The maximum cooking
time is 90 minutes.
If you wish to Fast Preheat the oven, see page 23.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
• You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
Check that the heating element is in the horizontal position and that the
turntable is in position. Open the door and place the recipient on the low
rack and set on turntable.
1. Press the Convection ( ) button.
Result:
Cooking starts:
• The display times are 8 seconds for the
preset cooking time and 2 seconds for
the preset temperature in sequence.
Ex) 30 minutes of cooking time at 200 °C
(displayed for 8 seconds)
(displayed for 2 seconds)
• When cooking has finished, the oven will beep and flash “0”
four times. The oven will then beep one time per minute.
If you would like to know the current temperature of oven cavity, press
Fast Preheat button.
The following indications are displayed:
(convection mode)
220 °C (temperature)
Choosing the accessories
2. Press the Convection ( ) button once or more times to
set the temperature. (Temperature : 220, 200, 180, 160,
140, 100, 40 °C)
Traditional convection cooking does require cookware. You should, however, use
only cookware that you would use in your normal oven.
3. Set the cooking time by turning the dial knob.
If you wish to select a combined cooking mode (microwave
and grill or convection), use only recipients that are
microwave-safe and oven-proof.
Microwave-safe containers are not usually suitable for convection cooking; don’t
use plastic containers, dishes, paper cups, towels, etc.
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the
Cookware Guide on page 27.
24
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 24
2012-02-21 �� 4:57:22
Combining microwaves and the grill
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
1. Open the door and place the food on the rack.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
2. Press the Grill ( ) button.
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked. Place the rack on the turntable. Close the door.
1. Press the Microwave + Grill (
) button.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.
Result:
The follwing indications are displayed:
(grill mode)
• You cannot set the temperature of the grill.
3. Set the grilling time by turning the dial knob.
• The maximum grilling time is 60 minutes.
The following indications are displayed:
(microwave & grill combi
mode)
600 W(output power)
2. Select the appropriate power level by pressing the
Microwave + Grill (
) button until the corresponding
output power is displayed (300-600 W).
• You cannot set the temperature of the grill.
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
Result:
ENGLISH
Grilling
Grilling starts.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four
times. The oven will then beep one time per minute.
3. Set the cooking time by turning the dial knob.
• The maximum cooking time is 60 minutes.
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
• Combination cooking starts.
• When cooking has finished, the oven
will beep and flash “0” four times. The oven will then beep one
time per minute.
25
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 25
2012-02-21 �� 4:57:22
ENGLISH
Combining microwaves and convection
5. Press the Start/+30s ( ) button.
Result:
• Combination cooking starts.
• The oven is heated to the required
temperature and then microwave cooking continues until the
cooking time is over.
• The display times are 8 seconds for the preset cooking time
and 2 seconds for the preset temperature in sequence.
Ex) 30 minutes of cooking time at 200 °C
Combination cooking uses both microwave energy and convection heating. No
preheating is required as the microwave energy is immediately available.
Many foods can be cooked in combination mode, particularly:
• Roast meats and poultry
• Pies and cakes
• Egg and cheese dishes
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
(displayed for 8 seconds)
Open the door. Place the food on the turntable or on the low rack which should then
be place on the turntable. Close the door.
1. Press the Microwave+Convection (
) button.
Result:
(displayed for 2 seconds)
• When cooking has finished, the oven will beep and flash “0”
four times. The oven will then beep one time per minute.
If you would like to know the current temperature of oven cavity, press
Fast Preheat ( ) button.
The following indications are displayed:
(microwave & convection
combi mode)
600 W(output power : switches to the following
temperature mode in 2 seconds)
220 °C (temperature)
2. Select the temperature by pressing the
Microwave+Convection (
) button.
(Temperature : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
3. Set the cooking time by turning the dial knob.
• The maximum cooking time is 60 minutes.
4. Set the appropriate power level by pressing the
Microwave+Convection (
) button until the
corresponding output power is displayed (600, 450, 300,
180, 100 W).
26
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 26
2012-02-21 �� 4:57:23
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the
food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Microwave-safe
Aluminum foil
✓✗
Microwave-safe
• Dishes
✗
• Freezer bag twist ties
✗
Comments
May cause arcing or fire.
Paper
• Plates, cups, napkins
and kitchen paper
✓
For short cooking times and warming. Also
to absorb excess moisture.
Comments
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven wall
or if too much foil is used.
Plastic
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or
discolour at high temperatures. Do not use
Melamine plastic.
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
• Cling film
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
• Freezer bags
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or metal
trims
✗
May cause arcing.
• Oven-to-tableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if heated
suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
Fast-food packaging
Wax or grease-proof paper
✓
✓✗
✗
✓✗
✓
ENGLISH
Cookware
Cookware
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
Glassware
Metal
27
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 27
2012-02-21 �� 4:57:23
Cooking guide
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see
table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
ENGLISH
MICROWAVES
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat
and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.
Food
COOKING
Spinach
150 g
600 W
Time
(min.)
5-6
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency.
Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper,
but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as
paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Broccoli
300 g
600 W
8-9
2-3
Peas
300 g
600 W
7-8
2-3
Green beans
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Mixed
vegetables
(carrots/peas/
corn)
Mixed
vegetables
(chinese style)
300 g
600 W
7-8
2-3
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Portion
Power
Standing
time (min.)
2-3
Instructions
Add 15 ml (1
tbsp.) cold water.
Add 30 ml (2
tbsp.) cold water.
Add 15 ml (1
tbsp.) cold water.
Add 30 ml (2
tbsp.) cold water.
Add 15 ml (1
tbsp.) cold water.
Add 15 ml (1
tbsp.) cold water.
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as
steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways:
e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to
even out within the food.
28
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 28
2012-02-21 �� 4:57:23
Cooking Guide for rice and pasta
Cooking Guide for fresh vegetables
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and
salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the
cooking time is finished.
Pasta:
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
White rice
(parboiled)
Portion
250 g
Power
900 W
375 g
Brown rice
(parboiled)
250 g
15-16
Standing
time
(min.)
5
17½-18½
900 W
375 g
Mixed rice
(rice + wild
rice)
Mixed corn
(rice + grain)
Pasta
Time
(min.)
20-21
5
22-23
250 g
900 W
16-17
5
250 g
900 W
17-18
5
250 g
900 W
10-11
5
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for
every 250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook
covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The
smaller they are cut, the quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (900 W).
Food
Instructions
Add 500 ml cold
water.
Add 750 ml cold
water.
Add 500 ml cold
water.
Add 750 ml cold
water.
Add 500 ml cold
water.
Add 400 ml cold
water.
Add 1000 ml hot
water.
Portion
Time
(min.)
Standing
time (min.)
ENGLISH
Rice:
Instructions
Broccoli
250 g
500 g
4½-5
7-8
3
Prepare even sized florets.
Arrange the stems to the
centre.
Brussels
sprouts
250 g
6-6½
3
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.)
water.
Carrots
250 g
4½-5
3
Cut carrots into even sized
slices.
Cauliflower
250 g
500 g
5-5½
7½-8½
3
Prepare even sized florets.
Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre.
Courgettes
250 g
4-4½
3
Cut courgettes into slices.
Add 30 ml (2 tbsp.) water or
a knob of butter. Cook until
just tender.
Egg plants
250 g
3½-4
3
Cut egg plants into small
slices and sprinkle with 1
tablespoon lemon juice.
Leeks
250 g
4-4½
3
Cut leeks into thick slices.
Mushrooms
125 g
250 g
1½-2
2½-3
3
Prepare small whole or sliced
mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon
juice. Spice with salt and
pepper. Drain before serving.
29
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 29
2012-02-21 �� 4:57:23
Food
ENGLISH
Onions
Portion
Time
(min.)
Standing
time (min.)
REHEATING
Instructions
250 g
5-5½
3
Cut onions into slices or
halves. Add only 15 ml (1
tbsp.) water.
Pepper
250 g
4½-5
3
Cut pepper into small slices.
Potatoes
250 g
500 g
4-5
7-8
3
Weigh the peeled potatoes
and cut them into similar
sized halves or quarters.
Turnip cabbage
250 g
5½-6
3
Cut turnip cabbage into
small cubes.
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C
or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance.
In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food is delicate,
in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again
before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling
of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in
the microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon
or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food. It is
preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time
is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with
the safety precautions.
30
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 30
2012-02-21 �� 4:57:23
REHEATING LIQUIDS
Reheating Baby Food and Milk
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary,
and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding,
you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and
after heating.
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
BABY FOOD:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s bottle
with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before standing
time and again before serving ! Always carefully check the temperature of baby milk
or food before giving it to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK:
Power
Time
Baby food
(vegetables +
meat)
190 g
600 W
30 sec.
Standing
time
(min.)
2-3
Baby
porridge
(grain + milk
+ fruit)
190 g
600 W
20 sec.
2-3
Baby milk
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
1 min. to
1 min. 10
sec.
2-3
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.
Instructions
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
Stir or shake well
and pour into a
sterilized glass
bottle. Place into the
centre of turntable.
Cook uncovered.
Shake well and
stand for at least
3 minutes. Before
serving, shake
well and check
the temperature
carefully.
ENGLISH
REHEATING BABY FOOD
Portion
31
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 31
2012-02-21 �� 4:57:23
Reheating Liquids and Food
Food
Portion
Power
Filled pasta
with sauce
(chilled)
350 g
600 W
Plated meal
(chilled)
350 g
450 g
550 g
600 W
4½-5½
5½-6½
6½-7½
Cheese
fondue
readyto-serve
(chilled)
400 g
600 W
6-7
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
ENGLISH
Food
Drinks
(coffee, tea
and water)
Portion
150 ml
(1 cup)
300 ml
(2 cups)
Power
900 W
Time
(min.)
1-1½
2-2½
450 ml
(3 cups)
3-3½
600 ml
(4 cups)
3½-4
Standing Instructions
time (min.)
1-2
Pour into cups and
reheat uncovered:
1 cup in the centre,
2 cups opposite of
each other, 3 cups
in a circle. Keep in
microwave oven
during standing time
and stir well.
Soup (chilled)
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
2-3
Stew (chilled)
350 g
600 W
4½-5½
2-3
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
3½-4½
3
Pour into a deep
ceramic plate or deep
ceramic bowl. Cover
with plastic lid. Stir
well after reheating.
Stir again before
serving.
Put stew in a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
Put pasta (e.g.
spaghetti or egg
noodles) on a flat
ceramic plate. Cover
with microwave
cling film. Stir before
serving.
Time
(min.)
4-5
Standing Instructions
time (min.)
3
Put filled pasta (e.g.
ravioli, tortellini) in a
deep ceramic plate.
Cover with plastic
lid. Stir occasionally
during reheating and
again before standing
and serving.
3
Plate a meal of 2-3
chilled components
on a ceramic dish.
Cover with microwave
cling-film.
1-2
Put the ready-to-serve
cheese fondue in a
suitable sized glass
pyrex bowl with lid.
Stir occasionally
during and after
reheating. Stir well
before serving.
32
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 32
2012-02-21 �� 4:57:23
DEFROSTING
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Food
Time
(min.)
Standing Instructions
time (min.)
Meat
Minced beef
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any liquid
and remove any giblets as soon as possible.Check the food occasionally to make
sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield
by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
250 g
6-7
500 g
10-12
15-30
Place the meat on a flat ceramic
plate. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after
half of defrosting time!
250 g
7-8
Chicken pieces
500 g
(2 pcs)
14-15
15-60
First, put chicken pieces first
skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat
ceramic plate. Shield the thinner
parts like wings and ends with
aluminium foil. Turn over after
half of defrosting time!
Whole chicken
1200 g
32-34
Fish fillets
200 g
6-7
10-25
Put frozen fish in the middle of
a flat ceramic plate. Arrange the
thinner parts under the thicker
parts. Shield narrow ends of
fillets and tail of whole fish with
aluminium foil. Turn over after
half of defrosting time!
Whole fish
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
Spread fruit on a flat, round
glass dish (with a large
diameter).
Bread rolls
(each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
1-1½
2½-3
5-20
Toast/Sandwich
250 g
4-4½
Arrange rolls in a circle or bread
horizontally on kitchen paper
in the middle of turntable. Turn
over after half of defrosting time!
German bread
(wheat + rye
flour)
500 g
7-9
Pork steaks
Poultry
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The
standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted.
Please refer to the table below.
ENGLISH
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties
and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Hint:
Portion
Fish
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities
need less time than bigger ones. Remember this hint while
freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Fruits
Berries
Bread
33
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 33
2012-02-21 �� 4:57:23
ENGLISH
GRILL
MICROWAVE + GRILL
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. They operate
while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s rotation makes
the food brown more evenly. Preheating the grill for 4 minutes will make the food
brown more quickly.
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food which
need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which require a
short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can be used for
thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g. chicken pieces,
turning them over half way through cooking). Please refer to the grill table for further
details.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to
the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
34
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 34
2012-02-21 �� 4:57:23
Grill Guide for Fresh Food
Fresh food
Preheat the grill with the grill-function for 2-3 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Use oven gloves when taking out.
Baked apples
Fresh food
Portion
Tomatocheese toast
2nd side
time
(min.)
1-2
300 W
+ Grill
5-6
-
4 pcs
(300 g)
300 W
+ Grill
4-5
-
Toast hawaii
(ham,
pineapple,
cheese
slices)
4 pcs
(500 g)
300 W
+ Grill
5-6
-
Baked
potatoes
500 g
600 W
+ Grill
7-8
-
Gratin
potatoes/
Vegetables
(chilled)
450 g
450 W
+ Grill
9-11
-
Instructions
Put toast slices side
by side on the high
rack.
Cut tomatoes into
halves. Put some
cheese on top.
Arrange in a circle
in a flat glass pyrex
dish. Place it on the
high rack. Stand for
2-3 minutes.
Toast the bread
slices first. Put the
toast with topping
on the high rack.
Stand for 2-3
minutes
Toast the bread
slices first. Put the
toast with topping
on the high rack.
Stand for 2-3
minutes.
Cut potatoes into
halves. Put them in
a circle on the high
rack with the cut
side to the grill.
Put the fresh gratin
into a small glass
pyrex dish. Put the
dish on the high
rack. After cooking
stand for 2-3
minutes.
Power 1st side
time
(min.)
2 apples
300 W
7-8
(ca. 400 g) + Grill
2nd side
time
(min.)
-
Chicken
pieces
500 g
(2 pcs)
300 W
+ Grilll
8-10
6-8
Beef steaks
(medium)
400 g
(2 pcs)
Grill
only
10-14
8-12
400-500 g
300 W
+ Grilll
5-7
5½-6½
Roast fish
Instructions
Core the apples and
fill them with raisins
and jam. Put some
almond slices on
top. Put apples on
a flat glass pyrex
dish. Place the dish
directly on the low
rack.
Brush chicken pieces
with oil and spices.
Put them in a circle
on the high rack.
After grilling stand for
2-3 minutes
Brush the beef
steaks with oil. Lay
them in a circle on
the high rack. After
grilling stand for 2-3
minutes
Brush skin of whole
fish with oil and add
herbs and spices.
Put two fishes side
by side (head to tail)
on the high rack.
After grilling stand for
2-3 minutes.
ENGLISH
Grilled
tomatoes
4 pcs
(each
25 g)
400 g
(2 pcs)
Toast slices
Power 1st side
time
(min.)
Grill
2-3
only
Portion
35
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 35
2012-02-21 �� 4:57:23
ENGLISH
CONVECTION
Convection Guide for fresh and frozen food
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food in
a traditional oven with hot air.
The heating element and the fan position is at the back-wall, so that the hot air is
circulating.
Preheat the convection with the auto pre-heat function to the desired temperature.
Use the power levels and times in this table as guide lines for convection cooking.
Use oven gloves when taking out.
Fresh food
Cookware for convection cooking:
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything you would
normally use in a traditional convection oven – can be used.
PIZZA
Frozen
pizza (ready
baked)
Food suitable for convection cooking:
All biscuits, individual scones, rolls and cakes should be made by this mode as well
as rich fruit cakes, choux pastry and soufflés.
PASTA
Frozen
lasagne
MICROWAVES +CONVECTION
This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore
reducing the cooking time while giving the food a brown and crispy surface.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food in
an oven with hot air circulated by a fan on the back-wall.
Portion
Power
1st side
time
(min.)
2nd side
time
(min.)
300-400 g
450 W +
220 °C
13-15
-
Place the pizza on the
low rack.
After baking stand for
2-3 minutes
400 g
450 W +
220 °C
22-25
-
Put into a suitable sized
glass pyrex dish or leave
in the original packaging
(take care that this is
suitable for microwaves
and oven heat). Put
frozen pasta gratin
on the low rack. After
cooking stand for 2-3
minutes.
1200-1300 g
600 W +
180 °C
20-23
10-13
1000-1100 g
450 W +
220 °C
17-22
13-17
Brush beef/ lamb with oil
and spice it with pepper,
salt and paprika. Put
it on the low rack, first
with the fat side down.
After cooking wrap in
aluminium foil and stand
for 10-15 minutes.
Brush chicken with oil
and spices. Put chicken
first breast side down,
second side breast side
up on the low rack.
Stand for 5 minutes.
Cookware for cooking with microwaves + convection:
Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof (like glass,
pottery or china without metal trims); similar to the cookware described under MW
+ Grill.
MEAT
Roast beef/
Roast lamb
(medium)
Food suitable for Microwave+Convection cooking:
All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge cakes
and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones and breads.
Roast
chicken
Instructions
36
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 36
2012-02-21 �� 4:57:24
Fresh food
BREAD
Fresh bread
rolls
Power
1st side
time
(min.)
2nd side
time
(min.)
6 pcs
(350 g)
100 W +
180 °C
8-10
-
200 g
(1 pc)
180 W +
220 °C
8-10
-
CAKE
Apple cake
(fresh dough)
500 g
Only 180
°C
38-43
-
Mini muffins
(fresh dough)
12 x 30 g
(350-400 g)
Only 220
°C
17-23
-
Cookies
(fresh dough)
200-250 g
Only 200
°C
15-20
-
Frozen cake
1000 g
180 W +
180 °C
18-20
-
SPECIAL HINTS
Instructions
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 900 W, until butter is melted.
Put bread rolls in a circle
on the low rack.
Stand 2-3 minutes.
Put the chilled baguette
on baking paper on the
low rack.After baking
stand for 2-3 minutes.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
ENGLISH
Garlic bread
(chilled,
prebaked)
Portion
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
Put the fresh dough
in a small rectangular
black metal baking dish
(length 25 cm). Put the
cake on the low rack.
After baking stand for
5-10 minutes.
Fill the fresh dough
evenly in paper muffin
dishes. Put the dishes
on the low rack. After
baking stand for 5
minutes.
Put the chilled
croissants on baking
paper on the low rack.
Put the frozen cake
directly on the low
rack. After defrost and
warming stand for 15-20
minutes.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl with
lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twist-off
lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
37
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 37
2012-02-21 �� 4:57:24
ENGLISH
Cleaning your microwave oven
Storing and repairing your microwave oven
The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
A few simple precautions should be taken when storing or having your microwave
oven serviced.
The oven must not be used if the door or door seals are damaged:
• Broken hinge
• Deteriorated seals
• Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician should perform repairs.
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door closes
properly.
NEVER remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and
needs servicing or you are in doubt about its condition:
• Unplug it from the wall socket
• Contact the nearest after-sales service centre
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and
dry.
If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dust-free
place.
•Reason : Dust and damp may adversely affect the working parts in the
oven.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a
soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted
lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or
chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to
ensure that no particles:
• Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right after each use with a mild
detergent solution, but let the microwave oven cool down before
cleaning in order to avoid injury.
The instructions for cooking ranges, hobs and ovens shall state that a
steam cleaner is not to be used.
38
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 38
2012-02-21 �� 4:57:24
Technical specifications
NOTE
Power source
230 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
Convection (heating element)
2700 W
1400 W
1250 W
Max. 1850 W
Output power
100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x D x H)
Outside
Oven cavity
517 x 470 x 310 mm
358 x 327 x 231.5 mm
Volume
28 L
Weight
Net
18.0 kg approx
Noise level
43 dBA
ENGLISH
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors
testify, that the CE107F* ovens of Samsung comply with the undermentioned
technological parameters.
39
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 39
2012-02-21 �� 4:57:24
ALBANIA
42 27 5755
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
CZECH
HUNGARY
KOSOVO
MACEDONIA
MONTENEGRO
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
+48 22 607-93-33
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only
from landline (+40) 21 206 01 10
from mobile and land line
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Code No.: DE68-03964B
CE107FT-S_XEO_DE68-03964B_EN.indd 40
2012-02-21 �� 4:57:24
Download PDF

advertising