Samsung | G2739N-S | Samsung G2739N-S Používateľská príručka

nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Mikrovlnná rúra
Pokyny pre používateľa a sprievodca varením
G2739N
Údaje o varení a pečení sú informatívne.
Produkt je určený pre použitie v domácnosti.
Záručné podmienky strácajú svoju platnost’, ak sa zariadenie
používa na iné účely ako na domáce, napr.
priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri
obchodných aktivitách.
Rýchly sprievodca s náhľadom ................................................... 2
Rúra............................................................................................. 3
Príslušenstvo............................................................................... 3
Ovládací panel ............................................................................ 4
Používanie tejto používateľskej príručky..................................... 4
Bezpečnostné opatrenia ............................................................. 5
Čistenie mikrovlnnej rúry............................................................. 6
Nastavenie času.......................................................................... 7
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry........................................... 7
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry ............................ 8
Čo treba robit’ v prípade pochybností alebo problémov ............. 8
Varenie/prihriatie ......................................................................... 9
Úrovne výkonu ............................................................................ 9
Zastavenie varenia...................................................................... 9
Nastavenie času varenia........................................................... 10
Používanie funkcie okamžitého prihriatia/varenia..................... 10
Nastavenia okamžitého prihriatia/varenia ................................. 10
Používanie funkcie automatického rozmrazovania................... 11
Nastavenia automatického rozmrazovania ............................... 11
Výber príslušenstva................................................................... 12
Grilovanie .................................................................................. 12
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu .............................. 12
Viacstupňové varenie................................................................ 13
Vypínanie signalizácie............................................................... 14
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry ............................. 14
Sprievodca náčiním na varenie ................................................ 15
Sprievodca varením .................................................................. 16
Čistenie mikrovlnnej rúry........................................................... 23
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry ........................... 23
Technické údaje ........................................................................ 24
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Rýchly sprievodca s náhľadom
SK
Ak chcete uvarit' trochu jedla
Ak chcete pridat' dodatočnú minútu
1. Umiestnite jedlo do rúry.
Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
úroveň výkonu.
1. Nechajte jedlo v rúre.
Jeden alebo viackrát stlačte +30 s, aby ste zakaždým
pridali dodatočných 30 sekúnd.
vyberte
2. Vyberte čas varenia tak, že podľa potreby stlačíte tlačidlo
10 min. 1 min alebo 10 s.
Ak chcete grilovat' trochu jedla
1. Predhrejte gril na požadovanú teplotu tak, že stlačíte
tlačidlo
, nastavenie času (10 min. 1 min a 10 s) a
tlačidlo
.
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Varenie sa spustí.
Po skončení varenia rúra štyrikrát zapípa.
2. Jedlo umiestnite na poličku v rúre.
Stlačte tlačidlo
. Vyberte čas varenia tak, že stlačíte
tlačidlá 10 min. 1 min a 10 s.
Ak chcete rozmrazit' trochu jedla
1. Umiestnite mrazené jedlo do rúry.
Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo Auto (
jedla, ktoré chcete rozmrazit'.
3. Stlačte tlačidlo
) podľa typu
2. Stlačením tlačidiel kg a g podľa potreby vyberte hmotnost'.
3. Stlačte tlačidlo
.
2
.
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Rúra
Príslušenstvo
VETRACIE OTVORY
RUKOVÄ
DVIEROK
DISPLEJ
GRIL
DVIERKA
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo,
ktoré môžete použit' rôznym spôsobom.
SVETLO
1. Spojovacie zariadenie je už umiestnené nad hriadeľom
motora v základnej časti rúry.
Účel:
Spojovacie zariadenie otáča tanierom.
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestnit' do stredu
rúry.
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
3. Tanier sa musí umiestnit' na valčekový krúžok, pričom
jeho stred musí byt' upevnený k spojovaciemu
zariadeniu.
Účel:
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá
sa ľahko vybrat' , aby sa vyčistil.
4. Kovový stojan sa umiestňuje na tanier.
Kovový stojan môžete použit' pri grilovaní a
Účel:
kombinovanom varení.
OVLÁDACÍ PANEL
VALČEKOVÝ
KRÚŽOK
OTVORY BEZPEČNOSTNÉHO
SPOJOVACIE
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
ZARIADENIE
TANIER
ZÁPADKY DVIEROK
3
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a
taniera.
SK
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Ovládací panel
Používanie tejto používateľskej príručky
Zakúpili ste si mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša
používateľská príručka obsahuje mnoho hodnotných informácií o
varení s vašou mikrovlnnou rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
Z vnútornej časti krytu nájdete rýchleho sprievodcu s náhľadmi, ktorý
vysvetľuje tri základné činnosti varenia:
• Varenie jedla
• Rozmrazovanie jedla
• Grilovanie jedla
• Pridávanie dodatočného času varenia
Na prednej strane príručky nájdete obrázky rúry a hlavne ovládací
panel, aby ste jednoduchšie našli tlačidlá.
SK
1
2
Podrobné postupy používajú tri rôzne symboly.
3
4
5
8
Dôležité
Poznámka
Upozornenie
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobit'
nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládat' rúru s otvorenými dvierkami,
upravovat' bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo
čokoľvek vkladat' do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte,
aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch
tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté
tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou
suchou handričkou.
(c) Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu.
Je obzvlášt' dôležité, aby sa dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo
poškodenie:
(1) dvierok, tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(2) pántov dvierok (rozbité alebo uvoľnené)
(3) napájacieho kábla
(d) Rúru nemôže nastavovat' ani opravovat' ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr vyškolený výrobcom.
10
1. DISPLEJ
2. VÝBER OKAMŽITÉHO
PRIHRIEVANIA/VARENIA
3. VÝBER FUNKCIE
AUTOMATICKÉHO
ROZMRAZOVANIA
4. VÝBER HMOTNOSTI
5. VÝBER REŽIMU
MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE
MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU
MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
9
6
7
11
6. VÝBER REŽIMU GRILOVANIA
7. TLAČIDLO STOP/CANCEL
(ZASTAVI /ZRUŠI )
8. VÝBER KOMBINOVANÉHO
REŽIMU
9. NASTAVENIE HODÍN
10. NASTAVENIE ČASU
11. TLAČIDLO START (SPUSTENIE)
4
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Bezpečnostné opatrenia
•
•
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE
BUDÚCE POUŽITIE.
Pred varením jedla alebo kvapalín v mikrovlnnej rúre overte, či sa
vykonali nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie novín
ak si všimnete dym, dvere rúry nechajte zatvorené a vypnite, prípadne
odpojte rúru od siet'ového napájania
8. Buďte obzvlášt' opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu.
• Po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa
mohla vyrovnat' teplota.
• Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
• Dávajte pozor, keď narábate s nádobou po zohrievaní. Môžete sa popálit',
ak je nádoba príliš horúca.
• Existuje tu riziko oneskoreného vyvretia.
• Aby ste zabránili oneskorenému vyvretiu a možnému obareniu, do
nápojov musíte umiestnit' plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku a
zamiešat' ich pred ohrievaním, počas neho a po ňom.
Dôvod: Počas ohrievania kvapalín sa môže bod zovretia oneskorit'; to
znamená, že nápoj môže vyvriet' po vybratí nádoby z rúry.
Môžete sa obarit'.
• V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
* ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
* zakryte ho čistým suchým kusom látky,
* nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo plet'ové mlieka.
• Nádobu NIKDY nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je
širšia pri hornom okraji ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny
cez okraj.
• Pred daním detskej stravy alebo mlieka diet'atku VŽDY skontrolujte
teplotu.
• NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v
prípade prehriatia môže fľaška vybuchnút'.
1. V mikrovlnnej rúre NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové náčinie na varenie:
• kovové nádoby
• jedálenské súpravy so zlatou alebo striebornou dekoráciou
• grilovacie ihly, vidličky atď.
Dôvod: Môže sa vyskytnút' elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže
následne poškodit' rúru.
2. NEZAHRIEVAJTE :
• vzduchotesné alebo vákuovo uzatvorené fľašky, poháre a nádoby
Príklad) Poháriky s detskou stravou
• vzduchotesne uzatvorené jedlo.
Príklad) vajíčka, orechy v škrupinách, paradajky
Dôvod: Zvýšenie tlaku môže spôsobit', že vybuchnú.
Tip:
Odstráňte viečka a prepichnite šupky, sáčky atď.
3. NESPÚŠ AJTE mikrovlnnú rúru, ak je prázdna.
Dôvod: Môžu sa poškodit' steny rúry.
Tip:
Počas celej doby nechajte v rúre pohárik s vodou.
Voda v prípade nechceného spustenia prázdnej rúry absorbuje
mikrovlnné žiarenie.
4. NEZAKRÝVAJTE zadné ventilačné otvory látkami alebo papierom.
Dôvod: Látky alebo papier sa môžu vznietit', pretože sa z rúry odsáva
horúci vzduch.
9. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili siet'ový kábel.
• Siet'ový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a siet'ový kábel
uchovávajte mimo ohrievaných povrchov.
• Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený siet'ový kábel alebo
zástrčku.
5. Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry VŽDY používajte chňapky.
Dôvod: Niektorý kuchynský riad absorbuje mikrovlnné žiarenie a teplo sa
vždy prenáša z jedla na riad. Riady sú preto veľmi horúce.
10. Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenost' rúk.
Dôvod: Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobit' obarenie.
6. NEDOTÝKAJTE sa ohrevných prvkov alebo vnútornej strany stien rúry.
Dôvod: Tieto steny môžu byt' dostatočne horúce, aby ste sa o ne popálili aj
po skončení varenia, a to aj napriek tomu, že to tak nevyzerá.
Nedovoľte, aby sa horľavý materiál dostal do kontaktu s
ktoroukoľvek vnútornou čast'ou rúry.
11. Vnútornú čast' rúry uchovávajte čistú.
Dôvod: Časti jedla alebo vyfrknutý olej sa môže zachytit' na stenách rúry
alebo na podlahe a môže spôsobit' poškodenie farby a znížit'
efektivitu rúry.
7. Aby ste znížili riziko požiaru v priestore rúry:
• v rúre neskladujte horľavé materiály
• odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových
sáčkov
5
SK
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Bezpečnostné opatrenia (pokračovanie)
SK
Inštalácia mikrovlnnej rúry
Rúru položte na plochý rovný povrch, ktorý je dostatočne silný, aby
bezpečne uniesol váhu rúry.
12. Počas prevádzky môžete počut' „praskanie“ (hlavne v prípade prepnutia do
režimu rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického
napájania.
20 cm
nad
13. Keď je mikrovlnná rúra v prevádzke bez akéhokoľvek vloženého obsahu, z
bezpečnostných dôvodov sa automaticky odpojí napájanie. Rúru môžete
normálne prevádzkovat' po 30 minútach bez činnosti.
10 cm
za
10 cm na
85 cm nad
podlahou bočnej strane
1. Keď inštalujete svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru
za rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou a 85 cm (33 palcov) nad zemou.
2. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Počas varenia musíte z času na čas pozriet’ do rúry, ak sa jedlo zohrieva alebo
varí v jednorázových plastových nádobách, papierových nádobách alebo v inom
horľavom materiály.
3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestnit’ tak, aby bol
prístup k zástrčke.
DÔLEŽITÉ
Malým det’om nemôžete NIKDY dovolit’ používat’ alebo sa hrat’ s mikrovlnnou
rúrou. Tiež ich nemôžete nechat’ bez dozoru v blízkosti zapnutej mikrovlnnej rúry.
Zaujímavé predmety pre deti nemôžete skladovat’ alebo skrývat’ rovno nad
rúrou.
VAROVANIE:
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže prevádzkovat’
dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE:
Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis
alebo opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred
vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE:
Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievat’ v uzatvorených nádobách,
pretože môžu vybuchnút’.
VAROVANIE:
Det’om dovoľte používat’ mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali
dostatočné pokyny na to, aby vedeli používat’ rúru bezpečným spôsobom a
pochopili riziká nesprávneho používania.
6
Nikdy neblokujte vetracie otvory, pretože rúra sa môže prehriat’ a
automaticky vypnút’. Zostane nefunkčná, kým sa dostatočne
neschladí.
Pre vašu osobnú bezpečnost’ zapojte kábel do trojkolíkovej 230
voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak je
poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa vymenit’ za
špeciálny kábel (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D,
EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E,
HIGH PROJECT H.P 3). Ohľadom výmeny kontaktujte vášho
miestneho predajcu. Napájací kábel v IZRAELI je PENCON(ZD16A),
S/AFRICA APEX LEADS SA16 a v NIGÉRII, GHANE, KENI A
SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTOCH je PENCON(UD13A1).
Neinštalujte mikrovlnnú rúru v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako
napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavat’
technické údaje siet’ového napájania rúry a akýkoľvek použitý
predlžovací kábel musí dosahovat’ rovnaký štandard ako siet’ový
kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry
utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Nastavenie času
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Čas môžete zobrazit’ v 24hodinovom alebo 12-hodinovom zobrazovaní. Musíte nastavit’ hodiny,
keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické SK
vlny. Uvoľnená energia umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie
bez toho, aby zmenilo svoju formu alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použit’ na:
• Rozmrazovanie
• Okamžité prihriatie/varenie
• Varenie
Princíp varenia
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite
vynulovat’ hodiny.
1. Na zobrazenie času v...
Následne stlačte tlačidlo
24-hodinovom zobrazovaní Raz
12-hodinovom zobrazovaní Dvakrát
...
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom sa
rovnomerne rozšíri, keď sa jedlo otáča na tanieri.
Jedlo sa vďaka tomu rovnomerne uvarí.
2. Hodiny nastavíte tlačidlom h a minúty tlačidlom min.
3. Keď sa zobrazí správny čas, opätovne stlačte tlačidlo
aby sa spustili hodiny.
Výsledok: Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú rúru
nepoužívate.
2. Jedlo absorbuje mikrovlnné žiarenie až do hĺbky 1
palca (2,5 cm). Varenie potom pokračuje, keď sa
teplo rozptýli v rámci jedla.
,
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od používaného
receptu a vlastností jedla:
• Množstva a hustoty
• Obsahu vody
• Úvodnej teploty (zmrazené alebo nie)
Keďže sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje
aj potom, keď ste jedlo vybrali z rúry. Čas odstátia uvedený v
receptoch a v tejto brožúrke sa preto musí dodržat’, aby sa
zaistilo:
•
•
7
rovnomerné uvarenie jedla až do stredu,
rovnaká teplota v rámci jedla.
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Čo treba robit’ v prípade pochybností alebo
problémov
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
SK
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovat’, či rúra
počas celej doby správne funguje. Otvorte dvierka rúry tak, že stlačíte
veľké tlačidlo na pravej spodnej strane ovládacieho panela.
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené
riešenie.
Normálny stav.
• Kondenzácia v rúre
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov
Najskôr umiestnite na tanier misku s vodou. Potom zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo
a nastavte čas na 4-5 minút tak, že
stlačíte tlačidlo 1min toľkokrát, koľko to bude potrebné.
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo
• Sú dvierka úplne zatvorené?
Jedlo sa vôbec neuvarilo
• Nastavili ste správne časovač, prípadne stlačili tlačidlo
?
• Sú dvierka zatvorené?
• Pret’ažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie
prerušovača obvodu?
2. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Rúra zahreje vodu za 4 až 5 minút. Voda by
sa potom mala varit’.
.
Rúra musí byt’ zapojená do vhodnej zásuvky. Tanier musí byt’ v
rúre vo svojej polohe. Ak sa použije iná ako maximálna úroveň
výkonu, vode trvá dlhšie, kým zovrie.
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
V rúre je počut’ iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk)
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov
• Počas prevádzky rúry môžete badat’ jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili,
namontujte rúru ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, môže sa reštartovat’ displej.
Aby ste tento problém vyriešili, odpojte siet’ovú zástrčku a opätovne ju
pripojte. Vynulujte čas
8
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešit’,
kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis
spoločnosti SAMSUNG.
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Varenie/prihrievanie
Úrovne výkonu
Nasledujúci postup vysvetľuje ako varit’ alebo prihrievat’ jedlo. Pred
nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Môžete si vybrat’ spomedzi nižšie uvedených úrovní výkonov.
Výstup
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka.
Úroveň výkonu
1. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Zobrazí sa indikácia 750 W (maximálny varný
výkon):
Opätovným stlačením tlačidla
vyberte
vhodnú úroveň výkonu, kým sa nezobrazí
príslušný wattový výkon. Obrát’te sa na
tabuľku úrovne výkonu na nasledujúcej
strane.
2. Stlačením tlačidla 10 min. 1 min a 10 s nastavte čas
varenia.
VYSOKÁ
STREDNE VYSOKÁ
STREDNÁ
STREDNE NÍZKA
ROZMRAZOVANIE ( )
NÍZKA/UDRŽIAVANIE ZOHRIATIA
GRIL
KOMBINOVANÁ I (
)
KOMBINOVANÁ II (
)
KOMBINOVANÁ III (
)
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne
otáčat’.
1) Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra
štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
MVR
GRIL
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
600 W
450 W
300 W
950 W
950 W
950 W
950 W
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátit’ čas varenia. Ak
zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžit’ čas varenia.
Zastavenie varenia
Varenie môžete kedykoľvek zastavit’, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali vo
varení, zatvorte dvierka a opätovne stlačte
.
2. Úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušit’ nastavenia varenia,
opätovne stlačte tlačidlo Cancel (Zrušit’)
( ).
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
Ak si želáte na krátky čas ohriat’ jedlo pri maximálnom výkone
(750 W), jednoducho stlačte raz tlačidlo +30 s pre každých 30
sekúnd času varenia. Rúra sa okamžite spustí.
9
Pred spustením varenia môžete zrušit’ ktorékoľvek nastavenie
tak, že jednoducho stlačíte tlačidlo Cancel (Zrušit’) ( ).
SK
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
SK
Nastavenie času varenia
Nastavenia okamžitého prihriatia/varenia
Čas varenia môžete zvýšit’ jedným stlačením tlačidla +30 s pre každých
30 sekúnd, ktoré chcete pridat’.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a
vhodné odporúčania okamžitého prihrievania a varenia.
Raz stlačte tlačidlo +30 s pre každých 30 sekúnd, ktoré
chcete pridat’.
Jedlo / Tlačidlo
Veľkost’
porcie
Trvanie
Pripravené
jedlo
(chladené)
300 - 350 g 3 min.
400 - 450 g
Nápoje
(Káva, mlieko,
čaj, voda
izbovej teploty)
150 ml
(1 šálka)
250 ml
(1 džbán)
Pripravené
jedlo
(mrazené)
300 - 350 g 4 min.
400 - 450 g
Zapečené
cestoviny
(mrazené)
200 g
400 g
Minikoláče/
minipizze
(mrazené)
150 g
(4 - 6 kusov)
250 g
(7 - 9 kusov)
Ryby v
cestíčku
(mrazené)
200 g
400 g
Keď sú zvolené automatické režimy, nemôžete nastavit’ čas
počas varenia.
Používanie funkcie okamžitého prihriatia/varenia
Pomocou funkcie okamžitého prihriatia a varenia sa čas varenia
nastaví automaticky, takže nemusíte stlačit’ tlačidlo
. Môžete
nastavit’ počet porcií tak, že stlačíte príslušné tlačidlo okamžitého
prihriatia a varenia toľkokrát, koľko je potrebné.
Príklad:
Raz stlačte tlačidlo
, aby ste ohriali jednu šálku kávy. Ďalšie
podrobnosti nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
10
Umiestnite na keramickú platňu a zakryte
zmraštiteľnou fóliou vhodnou do
mikrovlnky. Tento program je vhodný pre
jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr.
mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako
napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).
1 - 2 min. Nalejte do keramickej šálky a prihrievajte
nezakryté. Umiestnite šálku (150 ml)
alebo džbán (250 ml) do stredu taniera a
pred a po trvaní opatrne zamiešajte.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Stlačte tlačidlo Okamžitého prihrievania a varenia, ktoré
požadujete toľkokrát, koľko potrebujete.
Výsledok: Varenie sa približne po dvoch sekundách
spustí. Po skončení:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Odporúčania
Zoberte zmrazené pripravené jedlo a
skontrolujte, či je jedlo vhodné pre
mikrovlnnú rúru. Prerežte obal
pripraveného jedla. Pripravené mrazené
jedlo umiestnite do stredu. Tento program
je vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú z 3
súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina
a príloha, ako napríklad zemiaky, ryža
alebo cestoviny).
2 - 3 min. Mrazené zapečené cestoviny vložte do
misky z ohňovzdorného skla vhodnej
veľkosti. Misku umiestnite na podstavec.
Tento program je vhodný pre mrazené
zapečené cestoviny, ako napríklad
lasagne, cannelloni alebo makaróny.
Rozmiestnite mrazené minikoláče alebo
minipizze rovnomerne na podstavec.
2 - 3 min. Vložte zmrazené ryby v cestíčku do
vhodne veľkého skleneného taniera z
ohňovzdorného skla. Jedlo položte na
podstavec. Tento program je vhodný pre
mrazené hotové produkty, ktoré sa
skladajú z rybích prstov pokrytých
zeleninou a omáčkou.
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Používanie funkcie automatického
rozmrazovania
Nastavenia automatického rozmrazovania
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a SK
vhodné odporúčania automatického rozmrazovania.
Funkcia automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovat’
mäso, hydinu alebo ryby. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa
nastavia automaticky. Vy iba jednoducho vyberiete program a
hmotnost’.
Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu a
rybu umiestnite na keramický kuchynský tanier.
Kód
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej
rúry.
Jedlo
Mäso
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Auto( ).
Výsledok: Zobrazí sa nasledujúca indikácia:
Hydina
Stlačte tlačidlo Auto( ) raz alebo viackrát podľa typu
potravín, ktoré je potrebné rozmrazit’. Ďalšie podrobnosti
nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane.
Ryba
2. Stlačením tlačidiel kg a g vyberte hmotnost’ jedla.
Porcia
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok:
Rozmrazovanie sa spustí.
Rúra zapípa v strede počas
rozmrazovania, aby vám pripomenula, že
máte jedlo prevrátit’.
Opätovným stlačením
dokončíte
rozmrazovanie. Po skončení:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Jedlo môžete tiež rozmrazovat’ manuálne. Aby ste tak vykonali,
vyberte funkciu mikrovlnnej rúry na varenie/opätovné zohrievanie
s úrovňou výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti
„Varenie/opätovné zohrievanie“ na strana 9.
11
Odporúčania
200 - 1500 g 20 - 60 min. Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa, hydinu
prevrát’te. Tento program je vhodný pre
celé kura a porcované kura.
200 - 1500 g 20 - 50 min. Zakryte celý chvost ryby hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa, rybu prevrát’te.
Tento program je vhodný pre celé ryby a
rybie filety.
125 - 625 g
Chlieb/
koláč
Trvanie
200 - 1500 g 20 - 60 min. Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď
rúra zapípa, mäso prevrát’te. Tento
program je vhodný pre hovädzie mäso,
jahňacinu, bravčovinu, steaky, rezne a
mleté mäso.
5 - 20 min.
Chlieb umiestnite na kúsok
kuchynského papiera a otočte ho po
zapípaní rúry. Koláč umiestnite na
keramickú tácku a ak to bude možné,
otočte ho po zapípaní rúry. (Po otvorení
dvierok rúra pokračuje v prevádzke, ale
jej funkcie sú zastavené). Tento
program je vhodný pre všetky druhy
chleba (rezaného alebo celého) ako aj
pre pečivo a bagety. Pečivo poukladajte
do kruhu. Tento program je vhodný pre
všetky druhy koláčov, sušienok,
syrových koláčov a krehkého cesta zo
včera. Nie je vhodný pre krátke/
chrumkavé pečivo, ovocné a krémové
koláče, ako aj pre koláče obliate
čokoládou.
Ak chcete jedlo rozmrazovat’ manuálne, vyberte funkciu
manuálneho rozmrazovania s úrovňou výkonu 180 W. Ohľadom
ďalších podrobností o manuálnom rozmrazovaní a čase
rozmrazovania sa obrát’te na strana 20.
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
SK
Výber príslušenstva
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu
Používajte predmety vhodné do mikrovlnnej rúry. Nepoužívajte
plastové nádoby, taniere, papierové poháriky, riady atď.
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovat’ s grilom, aby ste rýchlo
varili a opekali.
Ak chcete vybrat’ kombinovaný režim varenia (gril a
mikrovlnka), použite iba riady, ktoré sú vhodné do
mikrovlnky a rúry. Kovové pomôcky alebo kuchynské
riady môžu poškodit’ vašu rúru.
Ďalšie podrobnosti o vhodných pomôckach alebo riadoch nájdete
v časti Sprievodca náčiním na varenie na strana 15 .
VŽDY používajte náčinie na varenie vhodné do mikrovlnnej rúry a
rúry. Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú
mikrovlnnému žiareniu rovnomerne preniknút’ do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože
budú veľmi horúce.
1. Otvorte dvierka rúry tak, že stlačíte veľké tlačidlo na pravej
spodnej strane ovládacieho panela. Jedlo položte na
stojan a stojan na tanier. Zatvorte dvierka.
Grilovanie
Gril vám umožní ohriat’ a opiect’ jedlo rýchlo bez použitia
mikrovlnnej energie. Na tento účel sa s vašou mikrovlnnou rúrou
dodáva grilovací stojan.
2. Stlačte tlačidlo Combi (
).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
(režim mikrovlnnej rúry a grilu)
600 W (vonkajší výkon)
1. Predhrejte gril na požadovanú teplotu tak, že stlačíte
tlačidlo
, nastavenie času (10 min. 1 min a 10 s) a
tlačidlo
.
2. Otvorte dvierka a umiestnite jedlo na stojan.
Opätovným stlačením tlačidla Combi (
)
vyberte vhodnú úroveň napájania, až kým sa
nezobrazí príslušná úroveň výkonu.
Nemôžete nastavit’ teplotu grilu.
3. Stlačením tlačidiel 10 min. 1 min a 10 s nastavte čas
varenia. Maximálny čas varenia je 60 minút.
3. Jedlo umiestnite na stojan v rúre.
Stlačte tlačidlo
. Vyberte čas varenia tak, že stlačíte
tlačidlá 10 min. 1 min a 10 s.
(Maximálny čas grilovania je 60 minút.)
4. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Začne sa kombinované varenie. Keď sa
dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
4. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne
otáčat’.
1) Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra
štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Nestrachujte sa, ak sa ohrievač počas grilovania vypne a zapne.
Tento systém je navrhnutý tak, aby zabránil prehriatiu rúry.
Keď sa dotýkate tanierov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože
budú veľmi horúce.
12
Maximálny mikrovlnný výkon pre kombinovaný režim
mikrovlnného žiarenia a grilu je 600 W.
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Viacstupňové varenie
Vaša mikrovlnná rúra sa dá naprogramovat’ na varenie až v troch
stupňoch.
7. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Tri režimy [rozmrazovanie a varenie (I,II)] sa
vyberajú jeden za druhým. Podľa zvoleného
režimu rozmrazovania môže rúra zapípat’ v
polovici počas rozmrazovania, aby vás
upozornila na obrátenie jedla. Keď sa varenie
dokončí, rúra štyrikrát zapípa.
Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Príklad: Želáte si rozmrazit’ jedlo a uvarit’ ho bez toho, aby ste po
každom stupni museli reštartovat’ rúru. Teda môžete rozmrazit’ a
varit’ 500 g rybu v troch fázach:
•
•
•
Rozmrazovanie
Varenie I
Varenie II
Pri viacstupňovom varení môžete nastavit’ dva až tri stupne.
Ak nastavíte tri stupne, prvý stupeň musí byt’ rozmrazovanie.
Nestláčajte tlačidlo
, kým nenastavíte konečnú fázu.
1. Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo Auto(
).
2. Vhodným počtom stlačení tlačidla kg a g nastavte
hmotnost’ (500 g v príklade).
3. Stlačte tlačidlo
.
Režim mikrovlnnej rúry (I):
;
ak je to potrebné, jedným alebo viacerými
stlačeniami tlačidla
vyberte úroveň výkonu.
(600 W v príklade)
4. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min. 1 min a 10 s
nastavte čas varenia (v príklade sú 4 minúty).
5. Stlačte tlačidlo
Režim grilu (II):
.
6. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min. 1 min a 10 s
nastavte čas varenia (v príklade sú 5 minúty).
(Maximálny čas grilovania je 60 minút.)
13
SK
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
SK
Vypínanie signalizácie
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry
Vždy keď chcete, môžete vypnút’ pípanie.
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej poistky,
ktorý umožní "uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju
nevie ovládat’, ju nebude môct’ náhodne ovládat’.
1. Súčasne stlačte tlačidlá
a
.
Výsledok: Rúra nebude pri každom stlačení tlačidla
pípat’.
Rúra sa môže kedykoľvek uzamknút’.
1. Súčasne stlačte tlačidlá
a
.
Výsledok: Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrat’ žiadne
funkcie).
2. Aby ste pípanie opätovne zapli, súčasne stlačte tlačidlá
a
.
Výsledok: Rúra bude fungovat’ s opätovne zapnutým
pípaním.
2. Aby ste rúru odomkli, súčasne opätovne stlačte tlačidlá
a
.
Výsledok: Rúru budete môct’ normálne používat’.
14
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Sprievodca náčiním na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byt’
schopné preniknút’ do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo
absorbovali použité riady.
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na
stôl
• Jemný sklenený
tovar
Pri výbere náčinia na varenie musíte byt’ preto opatrní. Ak je vaše
náčinie na varenie označené ako vhodné do mikrovlnnej rúry,
nemusíte sa obávat’.
•
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a
naznačuje či a ako sa musia použit’ v mikrovlnnej rúre.
Náčinie na varenie
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
Komentáre
Hliníková fólia
Môže sa používat’ v malých
množstvách na zabránenie
nadmernému uvareniu. Ak sa fólia
nachádza príliš blízko pri stene rúry
alebo ak sa použije priveľa fólie, môže
sa vyskytnút’ iskrenie.
Platnička na opekanie
Nepredhrievajte dlhšie ako osem
minút.
Čína a kamenina
Porcelán, hrnčiarske výrobky,
glazúrované hrnčiarske výrobky a
kostný porcelán sú zvyčajne vhodné,
pokiaľ nie sú dekorované kovovým
pásikom.
V týchto riadoch sú balené niektoré
mrazené potraviny.
Môže sa použit’ na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobit’ roztopenie
polystyrénu.
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
šálkové nádoby
•
Papierové vrecká
alebo noviny
Môžu začat’ horiet’.
•
Recyklovaný
papier alebo
sklenený tovar s
kovovými pásikmi
Môže spôsobit’ iskrenie.
Sklenené džbány
Kovové
• Riady
• St’ahovacie
popruhy pre
vrecká do
mraziakov
SK
Môžu sa používat’, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
Môže sa použit’ na zahrievanie jedla
alebo kvapalín. Jemné sklo sa môže
zlomit’ alebo prasknút’, ak sa
nečakane zahreje.
Musí sa odpojit’ kryt. Vhodné len na
ohrievanie.
Môže spôsobit’ iskrenie alebo požiar.
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež
na absorbovanie nadmernej vlhkosti.
Môže spôsobit’ iskrenie.
Nádoby
•
Zmraštiteľná fólia
•
Vrecká do
mraziaku
Obzvlášt’ v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa
môžu pri vysokých teplotách vlnit’
alebo stratit’ farbu. Nepoužívajte
melamínové plasty.
Môže sa použit’ na zachytávanie
vlhkosti. Nemalo by sa dotýkat’ jedla.
Dávajte pozor, keď odstraňujete fóliu,
pretože môže unikat’ horúca para.
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo
vhodné pre rúru. Nemôže byt’
nepriedušné. Ak je to potrebné,
prepichnite vidličkou.
Papier
• Taniere, šálky,
obrúsky a
kuchynský papier
• Recyklovaný
papier
Plast
•
Voskový alebo mastný
papier
:Odporúča sa
:Používajte opatrne
:Nebezpečné
15
Môže sa použit’ na udržiavanie
vlhkosti a zabránenie v rozstrekovaní.
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Sprievodca varením
SK
MIKROVLNNÉ RÚRY
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju prit’ahuje a
absorbuje voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné rúry spôsobujú, že sa molekuly v jedle rýchlejšie pohybujú. Rýchly
pohyb týchto molekúl vytvára trenie a výsledné teplo uvarí jedlo.
Použite vhodnú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s krytom. Varte zakryté
počas minimálneho času—pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po varení. Po varení pridajte soľ, bylinky
alebo maslo. Zakryte počas odstátia.
VARENIE
Jedlo
Náčinie na varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožnit’ mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre
dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako
napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikat’ cez keramiku,
sklo, porcelán a plasty, ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy
varit’ v kovových nádobách.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane
čerstvej alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a
mäsa. Omáčky, vaječné krémy, polievky, varené pudingy, džemy a pikantné
zmesi sa tiež môžu varit’ v mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti je varenie v
mikrovlnnej rúre vhodné pre každé jedlo, ktoré by sa normálne pripravilo na platni
sporáku. Napríklad roztápanie masla alebo čokolády (pozrite si kapitolu s tipmi,
technikami a radami).
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako
para a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryt’ rôznymi spôsobmi:
napr. keramickou platňou, plastovým krytom, zmraštiteľnou fóliou vhodnou pre
mikrovlnné rúry.
Odstátie
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
16
Porcia
Výkon
Čas varenia Čas odstátia Pokyny
(min.)
(min.)
Špenát
150 g
600 W
5½ - 6½
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Brokolica
300 g
600 W
10 - 11
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Hrášok
300 g
600 W
8-9
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Zelené fazuľky
300 g
600 W
10 - 11
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
300 g
Zmiešaná
zelenina
(mrkvy/hrášok/
kukurica)
600 W
9 - 10
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Zmiešaná
zelenina
(Čínsky štýl)
600 W
8½ - 9½
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
300 g
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGX^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Sprievodca varením (pokračovanie)
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Ryža:
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s vrchnákom –
ryža počas varenia zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté.
Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte a posoľte alebo
pridajte bylinky a maslo.
Poznámka: ryža nemusela absorbovat’ všetku vodu po skončení
varenia.
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až 45 ml
studenej vody (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, ak sa neodporúča iné
množstvo vody – pozrite si tabuľku. Varte zakryté počas minimálneho množstva
času – pozrite si tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli požadované
výsledky. Zamiešajte raz počas varenia a raz po varení. Po varení pridajte soľ,
bylinky alebo maslo. Počas 3 minútového odstátia zakryte.
Cestoviny:Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla. Pridajte
vriacu vodu, štipku soli a dobre zamiešajte. Varte nezakryté.
Počas varenia a po varení príležitostne zamiešajte. Zakryte počas
odstátia a následne poriadne nechajte odtiect’.
Jedlo
Porcia
Výkon
Poznámka: Posekajte čerstvú zeleninu na rovnako veľké kúsky. Čím menšie
sa nasekajú, tým rýchlejšie sa uvaria.
Všetka čerstvá zelenina sa musí varit’ s využitím úplného mikrovlnného
výkonu (750 W).
Čas varenia Čas odstátia Pokyny
(min.)
(min.)
Biela ryža
(predvarená)
250 g
750 W
17 - 18
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Tmavá ryža
(predvarená)
250 g
750 W
22 - 23
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmiešaná ryža
(ryža + divoká
ryža)
250 g
750 W
18 - 19
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmiešané zrná
(ryža + obilie)
250 g
750 W
19 - 20
5
Pridajte 400 ml
studenej vody.
Cesto
250 g
750 W
11 - 12
5
Pridajte 1 000 ml
horúcej vody.
Jedlo
Brokolica
17
Porcia Čas
varenia
(min.)
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Nasmerujte
stonky k stredu.
Ružičková 250 g 6½ - 7½
kapusta
3
Pridajte 60 - 75 ml (5 - 6 polievkových lyžíc)
vody.
Mrkvy
250 g
5-6
3
Nakrájajte mrkvy na rovnomerne veľké
prúžky.
Karfiol
250 g
500 g
5½ - 6
9½ - 10
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Rozrežte
veľké kvety na polovice. Nasmerujte stonky
k stredu.
Cukiny
250 g
4 - 4½
3
Nakrájajte cukiny na plátky. Dolejte 30 ml (2
polievkové lyžice) vody alebo hrudku masla.
Uvarte až do jemného stavu.
Baklažán
250 g
4½ - 5
3
Baklažány nakrájajte na malé plátky a
polejte 1 polievkovou lyžicou citrónovej
št’avy.
Pór
250 g
5 - 5½
3
Pór nakrájajte na hrubé plátky.
Hríby
125 g
250 g
1½ - 2
3½ - 4
3
Pripravte malé celé alebo nakrájané hríby.
Nepridávajte žiadnu vodu. Polejte citrónovou
št’avou. Posypte soľou a korením. Pred
servírovaním nechajte odtiect’.
Cibule
250 g
5-6
3
Cibule nakrájajte na plátky alebo polovičky.
Pridajte len 15 ml (1 čajovú lyžičku) vody.
250 g
500 g
5 - 5½
8½ - 9
Paprika
250 g
4½ - 5
3
Papriku nakrájajte na malé plátky.
Zemiaky
250 g
500 g
5-6
9-10
3
Odvážte oškrabané zemiaky a narežte ich
na rovnako veľké polovice alebo štvrtiny.
Kaleráb
250 g
5-5½
3
Kaleráb nakrájajte na malé kocky.
SK
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGX_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
OHRIEVANIE
OHRIEVANIE KVAPALÍN
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné
sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. Časy
v tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou aspoň +18 až +20 °C alebo
ochladené jedlo s teplotou približne +5 až +7 °C.
Vždy umožnite odstátie aspoň počas 20 sekúnd potom, čo sa rúra vypla, aby sa
umožnilo vyrovnanie teploty. Ak je potrebné, zamiešajte počas ohrievania a
VŽDY po ohrievaní. Aby sa zabránilo vyvretiu a možnému obareniu, vložte do
nápoja lyžičku alebo sklenenú paličku a zamiešajte pred, počas a po ohriatí.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno – majú sklon
sa prevarit’ a vyschnút’ skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých kúskov
bude lepšie.
OHRIEVANIE DETSKEJ STRAVY
DETSKÁ STRAVA: Vylejte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým
krytom. Po ohriatí dobre zamiešajte! Pred servírovaním nechajte postát’ 2 - 3
minúty. Opätovne zamiešajte a skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota
servírovania: medzi 30-40 °C.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriat’ pomocou výkonu 750 W zatiaľ, čo iné sa
môžu ohrievat’ pomocou 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách. Vo všeobecnosti je lepšie ohrievat’ jedlo s použitím
nižšej úrovne výkonu, ak je jedlo chúlostivé, je vo veľkých množstvách alebo má
sklony sa veľmi rýchlo zahriat’ (napríklad ovocné koláče).
DETSKÉ MLIEKO: Nalejte mlieko do sterilizovanej sklenenej fľašky. Ohrievajte
nezakryté. Nikdy nezahrievajte detskú fľašku s cumlíkom, pretože fľaška môže
vybuchnút’ alebo sa prehriat’. Pred odstátím dobre zamiešajte a opätovne pred
podávaním! Vždy pozorne skontrolujte teplotu detského mlieka skôr, ako ho dáte
diet’at’u. Odporúčaná teplota podávania: cca. 37 °C.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania jedlo dobre zamiešajte
alebo prevrát’te. Ak je to možné, pred servírovaním ho opätovne zamiešajte.
POZNÁMKA:
Buďte obzvlášt’ opatrní, keď ohrievate tekutiny a detskú stravu. Aby ste zabránili
vyvretiu kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas a po ohriatí.
Počas odstátia ich nechajte v mikrovlnnej rúre. Odporúčame, aby ste do tekutín
vložili plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku. Zabráňte nadmernému zohriatiu
jedla (a následnému rozliatiu).
Ak je to potrebné, odporúča sa podhodnotit’ čas varenia a pridat’ dodatočný čas
ohrievania.
Detské jedlo je obzvlášt’ potrebné opatrne skontrolovat’ skôr, ako sa bude
podávat’, aby sa zabránilo popáleniu.
Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre
ohrievanie.
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné, aby ste si zaznamenali potrebný čas
– pre referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postát’ – aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke
neodporúča iný čas.
Buďte obzvlášt’ opatrní, keď ohrievate tekutiny a detskú stravu. Pozrite si tiež
kapitolu s bezpečnostnými opatreniami.
18
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGX`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Sprievodca varením (pokračovanie)
Ohrievanie tekutín a jedla
Jedlo
Porcia
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre ohrievanie.
Jedlo
Nápoje
(káva,
mlieko, čaj,
voda izbovej
teploty)
Polievka
(chladená)
Porcia
150 ml 750 W
(1 šálka)
250 ml
(1 džbán)
250 g
450 g
Dusené
mäso
(chladené)
350 g
Cestoviny s
omáčkou
(chladené)
350 g
Plnené
cestoviny s
omáčkou
(chladené)
Plátky mäsa
(chladené)
Výkon Čas
varenia
(min.)
350 g
300 g
400 g
750 W
600 W
600 W
600 W
600 W
1½ - 2
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
1-2
Nalejte do keramickej šálky
a prihrievajte nezakryté.
Umiestnite šálku (150 ml)
alebo džbán (250 ml) do
stredu taniera a pred a po
trvaní opatrne zamiešajte.
2-3
Nalejte do hlbokej
keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Po ohriatí dobre zamiešajte.
Pred podávaním opätovne
zamiešajte.
2 - 2½
3 - 3½
4 - 4½
5-6
4-5
4½ - 5½
5-6
6-7
2-3
3
3
3
Mrazené
hotové jedlo
300 g
400 g
Výkon Čas
varenia
(min.)
600 W 11½ - 12½
13 - 14
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
4
Vložte tanier vhodný do
mikrovlnnej rúry s
zmrazeným pripraveným
jedlom (-18°C) na otočný
tanier. Prepichnite fóliu
alebo zakryte zmraštiteľnou
fóliou vhodnou pre
mikrovlnnú rúru. Po ohriatí
nechajte 4 minúty odstát’.
Ohrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre ohrievanie.
Jedlo
Dusené mäso vložte do
hlbokej keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Príležitostne premiešajte
počas ohrievania a
opätovne pred odstátím a
podávaním.
Vložte cestoviny (napr.
špagety alebo vaječné
rezance) do plochej
keramickej misky. Zakryte
zmrašt’ujúcou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Pred podávaním
zamiešajte.
Vložte plnené cestoviny
(napr. ravioli, tortellini) do
hlbokej keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Príležitostne zamiešajte
počas ohrievania a
opätovne pred odstátím a
podávaním.
Porcia
19
Čas
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Detská
strava
(zelenina +
mäso)
190 g
600 W
30 s
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera.
Varte zakryté. Po varení
premiešajte.
Nechajte odstát’ 2 - 3
minúty. Pred podávaním
dobre zamiešajte a
opatrne skontrolujte
teplotu.
Detská
ovsená kaša
(pšenica +
mlieko +
ovocie)
190 g
600 W
20 s
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera.
Varte zakryté. Po varení
premiešajte.
Nechajte odstát’ 2 - 3
minúty. Pred podávaním
dobre zamiešajte a
opatrne skontrolujte
teplotu.
Detské
mlieko
100 ml
300 W
30 - 40 s
2-3
Dobre zamiešajte alebo
zatraste a prelejte do
sterilizovanej sklenenej
fľašky. Umiestnite do
stredu taniera. Varte
nezakryté. Dobre zatraste
a nechajte aspoň 3 minúty
odstát’. Pred podávaním
dobre zatraste a opatrne
skontrolujte teplotu.
200 ml
Plátky mäsa 2 - 3
chladených zložiek na
keramickom tanieri.
Zakryte zmraštiteľnou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej
rúry.
Výkon
1 min. až
1 min. 10 s
SK
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGYWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
ROZMRAZOVANIE
Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovat’ s použitím úrovne výkonu
rozmrazovania (180 W).
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného
jedla. Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto
môže predstavovat’ vynikajúcu výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní
hostia.
Jedlo
Mäso
Nakrájané
hovädzie
mäso
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopit’. Odstráňte akékoľvek
kovové upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa umožnilo v
odtečení roztopenej kvapaliny.
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevrát’te, vylejte
akúkoľvek kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky.
Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievat’, môžu sa zakryt’
tak, že ich počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie.
Čas
Čas
Pokyny
varenia odstátia
(min.)
(min.)
500 g
10 - 12
250 g
7-8
Bravčové
rezne
Hydina
Kúsky kurat’a
Celé kura
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zahrievat’, zastavte
rozmrazovanie a pred pokračovaním nechajte odstát’ aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstát’, aby sa dokončilo rozmrazovanie. Čas
odstátia na dokončenie rozmrazovania sa bude odlišovat’ v závislosti od
rozmrazovaného množstva. Obrát’te sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Rada:
Porcia
Ryba
Rybie prsty
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a malé množstvá
potrebujú menší čas ako väčšie. Nezabudnite na túto radu počas
zmrazovania a rozmrazovania jedla.
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až - 20 °C použite
ako sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
Ovocie
Bobuľové
plody
Chlieb
Chlebové
rolky (každá
približne 50 g)
Hrianka/
sendvič
Nemecký
chlieb
(múka +
ražná múka)
20
5 - 20 Mäso položte na keramický
tanier. Tenšie kraje zakryte
hliníkovou fóliou.
Po polovici rozmrazovania
prevrát’te!
500 g 12 - 14 15 - 40 Najskôr vložte kúsky kurat’a
(2 kusy)
kožkou smerom nadol, celé kura
prsiami nadol na rovný keramický
tanier. Zakryte tenšie časti, ako
1000 g 25 - 28
napríklad krídla a končeky
hliníkovou fóliou. V polovici
rozmrazovania prevrát’te!
6-7
250 g
(2 kusy)
400 g 11 - 13
(4 kusy)
5 - 20 Mrazenú rybu položte do stredu
plytkého keramického taniera.
Umiestnite tenšie časti pod
hrubšie časti.
Úzke konce zakryte hliníkovou
fóliou. V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
250 g
6-7
5 - 10 Ovocie rozmiestnite na plytkom
okrúhlom sklenenom tanieri (s
veľkým priemerom)
2 ks
4 ks
1½ - 2
3-4
250 g
4-5
5 - 10 Rolky umiestnite do kruhu alebo
chlieb vodorovne na kuchynský
papier v strede taniera.
V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
500 g
8 - 10
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGYXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Sprievodca varením (pokračovanie)
GRIL
Sprievodca grilovaním
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje zatiaľ, čo sú
dvierka zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaist’uje rovnomernejšie
opečenie. Predhriatie grilu na 4 minúty zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byt’ ohňovzdorné a môže obsahovat’ kov. Nepoužívajte žiadny typ
plastového kuchynského náčinia, pretože sa môže roztopit’.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie plátky,
sendviče a všetky druhy hrianok s oblohou.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, uistite sa, že grilový ohrievací prvok sa
nachádza pod stropom vo vodorovnej polohe a nie na zadnej stene vo vertikálnej
polohe. Nezabudnite, že jedlo sa musí umiestnit’ na vysoký podstavec, pokiaľ sa
neodporúčajú iné pokyny.
Predhrejte ohrevný prvok s funkciou grilu v prípade, keď grilujete čerstvé a
mrazené jedlá.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
MIKROVLNNÉ ŽIARENIE + GRIL
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu s
rýchlost’ou mikrovlnného varenia. Funguje len zatiaľ, čo sú dvierka zatvorené a
tanier sa otáča. Kvôli otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne opečie. Pre tento
model sú dostupné tri kombinačné režimy:
600 W + gril, 450 W + gril a 300 W + gril.
Náčinie pre varenie s mikrovlnným žiarením a grilom
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzat’ mikrovlnné žiarenie.
Náčinie na varenie musí byt’ vodeodolné. Pri kombinovanom režime
nepoužívajte kovové náčinie na varenie. Nepoužívajte žiadny typ plastového
náčinia na varenie, pretože sa môže roztopit’.
Jedlo vhodné pre varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy
varených jedál, ktoré je potrebné ohriat’ a opiect’ (napr. varené cestoviny), ako aj
jedlá, ktoré vyžadujú krátky čas varenia, aby schrumkavela horná čast’ jedla.
Tento režim sa môže tiež použit’ pre hrubé porcie jedla, ktorým prispieva
opečená a chrumkavá horná čast’ (napr. kuracie kúsky, pričom ich musíte v
polovici varenia obrátit’). Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke grilovania.
Čerstvé
jedlo
Porcia
Plátky
hrianok
4 ks
(4 x 25 g)
5
Len
grilujte
6-7
5-6
Plátky hrianok
položte vedľa seba
na podstavec.
Sendviče
(už
upečené)
2-4 kúsky
3
Len
grilujte
3-4
2-3
Sendviče položte
najskôr spodnou
stranou nahor v
kruhu priamo na
podstavec.
Grilované
paradajky
250 g
(2 kusy)
5
300 W
+ gril
5½ - 6½
--
Paradajky narežte na
polovičky. Nasypte
na ne soľ, korenie a
trošku syra.
Usporiadajte v kruhu
na plytký sklenený
tanier z
ohňovzdorného skla.
Tanier umiestnite na
stojan.
Hrianka
Hawaii
2 ks
(300 g)
5
300 W
+ gril
7-9
--
Plátky chleba najskôr
vložte do
hriankovača. Hrianky
položte s plnkou
(šunka, ananás,
plátky syra) vedľa
seba na podstavec.
Po varení nechajte 2
- 3 minúty odstát’.
5
300 W
+ gril
11 - 13
10 - 12
Pripravte kuracie
kúsky, ako napríklad
kuracie krídelká
alebo stehná s
olejom a koreninami.
Poukladajte ich do
kruhu na stojan s
kost’ami smerom k
stredu.
Po grilovaní nechajte
2 - 3 minúty odstát’.
Kuracie
400 - 500
krídelká
g
(chladené) (6 kusov)
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Vždy, keď sa použije kombinačný režim (mikrovlnné žiarenie + gril), uistite sa, že
ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom vo vodorovnej polohe a nie na
zadnej stene vo vertikálnej polohe. Jedlo sa musí umiestnit’ na vysoký
podstavec, pokiaľ sa neodporúčajú iné pokyny. V opačnom prípade sa musí
umiestnit’ priamo na tanier. Pokyny nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Jedlo sa musí otočit’, ak sa má opiect’ z obidvoch strán.
21
SK
Čas
Výkon 1. Trvanie
predhri
pre jednu
evania
stranu
(min.)
(min)
2. Trvanie Pokyny
pre dve
strany
(min.)
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGYYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
Sprievodca grilovaním (pokračovanie)
Čerstvé
jedlo
Zapekané
zemiaky
Mrazené
cestoviny
Mrazené
ryby v
cestíčku
Zmrazené
kúsky
pizze
Porcia
500 g
400 g
400 g
250 g
(8 ks)
Zmrazený 200 - 250 g
drobivý
(1 - 2 kusy)
koláč
Čas
Výkon 1. Trvanie
predhri
pre jednu
evania
stranu
(min.)
(min)
5
---
---
---
---
450 W
+ gril
600 W
+ gril
600 W
+ gril
10 - 12
14 - 16
16 - 18
300 W
+ gril
12 - 13
300 W
+ gril
4-6
ŠPECIÁLNE RADY
2. Trvanie Pokyny
pre dve
strany
(min.)
--
3-4
3-4
---
---
ROZTÁPANIE MASLA
Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým krytom.
Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 750 W, kým sa maslo neroztopí.
Narežte zemiaky na
polovičky a uložte do
kruhu na podstavec
s rozkrojenou
stranou smerom ku
grilu. Namažte
rozkrojenú stranu
olivovým olejom a
koreninami. Po
grilovaní nechajte 3
minúty odstát’.
ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450 W, kým sa čokoláda neroztopí.
Počas roztápania raz alebo dvakrát premiešajte. Pri vyberaní používajte
chňapky!
Položte mrazené
cestoviny (-18 °C),
napr. lasagne,
tortelliny alebo
canneloni do vhodne
veľkého skleneného
taniera z
ohňovzdorného skla
a položte ho na
stojan.
ROZTÁPANIE ŽELATÍNY
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na 5 minút do studenej vody.
Odtečenú želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W.
Po roztopení zamiešajte.
ROZTÁPANIE KRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
VARENIE POLEVY/CUKROVEJ POLEVY (PRE KOLÁČ A TORTU)
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g) s 40 g cukru a 250 ml studenej vody.
Varte nezakryté v sklenenej miske z ohňovzdorného skla počas 3½ až 4½ minút
s použitím 750 W, kým nebude poleva/cukrová poleva priehľadná. Počas varenia
dvakrát zamiešajte.
Mrazené ryby v
cestíčku (-18 °C)
vložte do vhodne
veľkého skleneného
taniera z
ohňovzdorného skla
a
položte ho na
podstavec.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných bobuľových plodov) do vhodne veľkej
sklenenej misky z ohňovzdorného skla s krytom. Pridajte 300 g želírovacieho
cukru a dobre zamiešajte Varte zakryté 10-12 minút s použitím 750 W.
Počas varenia niekoľkokrát zamiešajte. Vylejte priamo do malých pohárov so
zakrútiteľnými vekami. 5 minút nechajte odstát’ na veku.
Vložte zmrazené
kúsky pizze (-18 °C)
alebo malé plnené
koláče do kruhu na
stojan.
VARENIE PUDINGU
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov od
výrobcu a dobre zamiešajte. Použite vhodne veľkú sklenenú misku z
ohňovzdorného skla s krytom. Varte zakryté 6½ až 7½ minút s použitím 750 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
Položte mra zené
koláčiky (-18°C)
vedľa seba na
podstavec.
Po rozmrazení
nechajte 5 minút
odstát’.
OPEKANIE KÚSKOV MANDLÍ
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí rovnomerne na stredne veľký keramický tanier.
Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte počas 3½ až 4½ s použitím 600 W.
Nechajte ich 2 - 3 minúty odstát’ v rúre. Počas vyberania použite chňapky!
22
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGYZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Čistenie mikrovlnnej rúry
Uskladnenie a oprava vašej mikrovlnnej rúry
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistit’,
aby sa zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:
Musíte vykonat’ niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení,
keď odkladáte alebo nechávate vykonat’ servis svojej mikrovlnnej
rúry.
•
•
•
Vnútorné a vonkajšie povrchy
Dvierka a tesnenia dvierok
Tanier a valčekové krúžky
Rúra sa nemôže používat’, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia
dvierok:
•
•
•
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa
poriadne zatvárali.
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k
opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’
zariadenie a pravdepodobne mat’ za následok nebezpečnú
situáciu.
Opravu môže vykonávat’ iba kvalifikovaný servisný technik pre
mikrovlnné rúry.
1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou vodou.
Poutierajte dosucha.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch alebo na
valčekovom krúžku pomocou namydlenej handričky. Opláchnite a poutierajte
dosucha.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy, umiestnite
šálku rozriedenej citrónovej št’avy na tanier a zahrejte ju na desat’ minút pri
maximálnom výkone.
NEROZLIEVAJTE vodu do vetracích otvorov. NIKDY
nepoužívajte žiadne drsné produkty alebo chemické rozpúšt’adlá.
Buďte obzvlášt’ opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa zaistilo,
že čiastočky:
•
•
NIKDY nedemontujte vonkajšie puzdro z rúry. Ak je rúra chybná a
je ju potrebné opravit’ alebo máte pochybnosti o jej stave:
• Odpojte ju od siet’ovej zásuvky.
• Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného servisu.
Ak chcete svoju rúru dočasne odložit’, vyberte si suché a
bezprašné miesto.
Dôvod: Prach a vlhkost’ môžu nepriaznivo ovplyvnit’ funkčné diely v
rúre.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.
zlomený pánt
opotrebované tesnenia
poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
sa nenahromadia
nezabránia v správnom zatvorení dvierok
Priestor v mikrovlnnej rúre čistite vždy po každom použití s
jemným čistiacim roztokom, ale pred čistením nechajte
mikrovlnnú rúru vychladnút’, aby sa predišlo zraneniam.
23
Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre komerčné využitie.
SK
nY^Z`u†loTWY[YXo†zrU”GGwˆŽŒGY[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX`SGYWW^GGXWa[`Ght
Technické údaje
SK
Spoločnost’ SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovat’ svoje
produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM my ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry G2739N značky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Model
G2739N
Zdroj napájania
230 V ~ 50 Hz
Príkon
Mikrovlnné žiarenie
Gril
Kombinovaný režim
1100 W
950 W
2050 W
Výstupný výkon
100 W / 750 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Vnútorný priestor
rúry
489 x 275 x 396 mm
330 x 187 x 320 mm
Objem
20 litrov
Hmotnost’
Čistá
Približne 14,5 kg
Hlučnost’
42 dB(A)
24
Download PDF

advertising