Samsung | MW82Y-S | Samsung MW82Y-S Používateľská príručka

t~_Y€†loT†zrU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG\aZ]Gwt
MIKROVLNNÁ RÚRA
Návod na použitie a inštaláciu
MW82Y
Mikrovlnná rúra ..................................................................2
Príslušenstvo.......................................................................2
Údaje o varení a peení sú informatívne.
Produkt je urený pre použitie v domácnosti.
Záruné podmienky strácajú svoju platnos, ak sa
zariadenie používa na iné úely ako na domáce, napr.
priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri
obchodných aktivitách.
Ovládací panel ...................................................................2
Používanie tohto návodu.....................................................3
Bezpečnostné upozornenia ................................................3
Inštalácia mikrovlnnej rúry...................................................4
Ako postupova˙ v prípade pochybností alebo
problémov............................................................................5
Nastavenie času..................................................................5
Úrovne výkonu ....................................................................5
Varenie/Ohrev .....................................................................6
Zastavenie varenia..............................................................6
Nastavenie času varenia.....................................................6
Používanie funkcie automatického rozmrazovania.............6
Nastavenia automatického rozmrazovania .........................6
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry..........................................7
Čistenie mikrovlnnej rúry.....................................................8
Technické údaje ..................................................................8
t~_Y€†loT†zrU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG\aZ]Gwt
Mikrovlnná rúra
Ovládací panel
VENTILAČNÉ OTVORY
SVETLO
SK
RUKOVÄ DVIEROK
OTOČNÝ
OVLÁDAČ
TIME/WEIGHT
1
4
DVIERKA
OTOČNÝ TANIER
OTOČNÝ PRSTENEC
SPOJKA
ZÁPADKY
DVIEROK
OTOČNÝ
OVLÁDAČ
NASTAVENIA
VÝKONU
2
UZATVÁRACÍ
MECHANIZMUS
DVIEROK
3
Príslušenstvo
Pod¾a konkrétneho modelu sa s rúrou dodáva aj rôzne príslušenstvo
vhodné na rôzne použitie.
5
1. Spojka, umiestnená nad hriadeľom motora v základni
mikrovlnnej rúry.
Účel:
Spojka otáča otočný tanier.
2. Otočný prstenec sa umiestni do stredu mikrovlnnej rúry.
Otočný prstenec je podložkou pre otočný
Účel:
tanier.
1. DISPLEJ
2. OTOČNÝ OVLÁDAČ TIME/
WEIGHT (ČAS/HMOTNOS )
3. AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVANIE
3. Otočný tanier sa umiestni na otočný prstenec tak, aby
výčnelok v strede zapadol do hnacieho člena.
Účel:
Otočný tanier slúži ako hlavná podložka pre
varnú nádobu; za účelom čistenia ho môžete
jednoducho vybra˙.
Mikrovlnnú rúru NIKDY nepoužívajte bez otočného taniera
a otočného prstenca.
2
4. TLAČIDLO NASTAVENIE HODÍN
5. OTOČNÝ OVLÁDAČ
NASTAVENIA VÝKONU
t~_Y€†loT†zrU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG\aZ]Gwt
Používanie tohto návodu
Bezpeènostné upozornenia
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru SAMSUNG. Tento Návod na
použitie a inštaláciu obsahuje cenné informácie o použití v tejto
mikrovlnnej rúre:
• Bezpeènostné upozornenia
• Príslušenstvo a vhodné nádoby do mikrovlnnej rúry
• Užitoèné tipy oh¾adom varenia
Na prednej strane tohto návodu je zobrazená mikrovlnná rúra
a ovládací panel, aby sa tlaèidlá dali ¾ahko nájsÿ.
V návode sú používané tri rôzne symboly.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE
BUDÚCE POUŽITIE.
Pred varením jedla alebo kvapalín v mikrovlnnej rúre overte, či sa
vykonali nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
Dôležité
Poznámka
•
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre mikrovlnné rúry.
NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby, obedné súpravy so zlatými alebo
striebornými ozdobami, grilovacie ihly, vidličky atď.
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnút’ elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže
následne poškodit’ rúru.
• Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, dávajte
pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.
• Malé množstvá jedla vyžadujú kratšie časy varenia alebo ohrievania.
Umožnenie normálnych časov môže spôsobit’ ich prehriatie alebo zhorenie.
• Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte zatvorené
dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
• Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobit’ oneskorené vyvretie, preto
musíte dávat’ pozor, keď manipulujete s nádobou.
Aby sa zabránilo v tejto situácii,po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti
aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnat’ teplota.
Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
* ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
* zakryte ho čistým suchým kusom látky,
* nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo plet’ové mlieka.
• NIKDY nádobu nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je širšia
pri hornom okraji ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny cez okraj.
Fľašky s úzkymi hrdlami môžu v prípade prehriatia vybuchnút’.
NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade
prehriatia môže fľaška vybuchnút’.
• Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešat’
alebo zatriast’ a teplota sa musí skontrolovat’ pred konzumáciou, aby sa
predchádzalo popáleninám.
• Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievat’ v
mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnút’, a to dokonca aj po skončení
mikrovlnného ohrievania.
Tiež neohrievajte vzduchotesné alebo vákuovo uzatvorené fľašky, poháriky,
nádoby, orechy v škrupinách, paradajky atď.
• Rúra sa musí pravidelne čistit’ a musia sa z nej odstraňovat’ akékoľvek zvyšky
jedál.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’ životnost’ zariadenia a
pravdepodobne mat’ za následok nebezpečnú situáciu.
• NEZAKRÝVAJTE ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa
vznietit’, pretože sa z rúry odsáva horúci vzduch. Rúra sa môže prehriat’ a
automaticky sa vypnút’. Nefunkčná bude až pokým sa dostatočne neochladí.
Otoči˙
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE
MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU
MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobit’ nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládat’ rúru s otvorenými dvierkami,
upravovat’ bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo
čokoľvek vkladat’ do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte,
aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch
tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté
tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou
suchou handričkou.
(c) Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášt’ dôležité, aby sa
dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (ohnuté)
(2) pántov dvierok (rozbité alebo uvoľnené)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d) Rúru nemôže nastavovat’ ani opravovat’ ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
3
SK
t~_Y€†loT†zrU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG\aZ]Gwt
Bezpeènostné upozornenia (pokraèovanie)
SK
Inštalácia mikrovlnnej rúry
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch
musí byt’ dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnost’ rúry.
•
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry VŽDY používajte chňapky, aby ste
predišli neúmyselnému popáleniu.
• NEDOTÝKAJTE sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa
rúra neschladí.
• Siet’ový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a siet’ový kábel
uchovávajte mimo ohrievaných povrchov.
Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený siet’ový kábel alebo
zástrčku.
• Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenost’ rúk.
Dôvod: Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobit’ obarenie.
• Počas prevádzky môžete počut’ praskanie (hlavne v prípade prepnutia do
režimu rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického napájania.
• NESPÚŠ AJTE mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Z bezpečnostných dôvodov
sa automaticky odpojí napájanie. Rúru môžete normálne prevádzkovat’ po
30 minútach bez činnosti.
Počas celej doby je dobré nechat’ v rúre pohárik s vodou. Voda absorbuje
mikrovlnnú energiu, ak sa rúra omylom spustí.
• Mikrovlnná rúra sa nemôže umiestnit’ do skrinky.
20 cm
nad
10 cm
po bokoch
•
•
1. Keď inštalujte svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru
za rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou.
2. Zo zariadenia vyberte všetky obalové materiály.
Vložte otočný prstenec a otočný tanier.
Skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča.
3. Zariadenie musí by˙ umiestnené tak, aby bol zabezpečený
jednoduchý prístup k sie˙ovej šnúre.
DÔLEŽITÉ
•
10 cm
za
Vašim det’om nemôžete NIKDY dovolit’ používat’ alebo sa hrat’ s mikrovlnnou
rúrou. Tiež ich nemôžete nechat’ bez dozoru v blízkosti zapnutej mikrovlnnej
rúry. Zaujímavé predmety pre deti nemôžete skladovat’ alebo skrývat’ rovno
nad rúrou.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami,
prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude
dozerat’ alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost’.
Deti by mali byt’ pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrat’ so
zariadením.
VAROVANIE:
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používat’ dovtedy,
kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE:
Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis alebo
opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením
sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE:
Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievat’ v uzatvorených nádobách, pretože
môžu vybuchnút’.
VAROVANIE:
Det’om dovoľte používat’ mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali
dostatočné pokyny na to, aby vedeli používat’ rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
4
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymenit’ za špeciálny
kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho
servisného technika.
Pre vašu osobnú bezpečnost’ zapojte kábel do trojkolíkovej
230 voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom.
Ak je poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa
vymenit’ za špeciálny kábel.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí,
ako napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte
dodržiavat’ technické údaje siet’ového napájania rúry a akýkoľvek
použitý predlžovací kábel musí dosahovat’ rovnaký štandard ako
siet’ový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
t~_Y€†loT†zrU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG\aZ]Gwt
Ako postupovaÿ v prípade pochybností alebo
problémov
Nastavenie èasu
Mikrovlnná rúra disponuje vstavanými hodinami. Èas je možné
zobraziÿ v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte. Èas je
potrebné nastaviÿ:
• Po nainštalovaní zariadenia
• Po výpadku elektrickej energie
Ak sa vyskytne problém, ktorý je uvedený nižšie, pokúste sa ho
odstrániÿ niektorým z nasledujúcich spôsobov.
Bežný jav.
• Kondenzácia vo vnútri zariadenia
• Prúd vzduchu okolo dvierok a okolo zariadenia
• Svetelné odrazy okolo dvierok a okolo zariadenia
• Para unikajúca popri dvierkach alebo z vetracích otvorov
Zariadenie nezačne pracova˙, keď otočíte ovládač TIME/WEIGHT (
• Sú dvierka správne zatvorené?
Nezabudnite upravi˙ nastavenie času pri zmene letného
a zimného času.
1. Pre zobrazenie času v...
24-hodinovom formáte
12-hodinovom formáte
).
2. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT(
Jedlo sa vôbec neohrieva
• Nastavili ste správne časovač a/alebo otočili ste ovládač TIME/
).
WEIGHT (
• Sú dvierka správne zatvorené?
• Nepre˙ažili ste elektrickú sie˙ a nevypadli poistky alebo istič?
3. Stlačte tlačidlo
Jedlo sa ohrieva na príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu
• Je nastavený správny čas ohrevu pre dané jedlo?
• Je nastavená správna úroveň výkonu?
5. Stlačte tlačidlo
Zariadenie spôsobuje interferencie s rádiovým alebo televíznym signálom
• Keď je zariadenie v prevádzke, môže sa vyskytnú˙ slabá interferencia s rádiovým
alebo televíznym signálom. Je to bežný jav. Riešenie: Umiestnite zariadenie ďalej
od rádia, TVP alebo antény.
• Ak interferencia zasiahne mikroprocesor zariadenia, môže dôjs˙ k resetovaniu
displeja. Odpojte sie˙ovú šnúru a znova ju zapojte. Nastavte znova správny čas.
.
) nastavte hodinu.
.
4. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
Vo vnútri zariadenia sa vyskytuje iskrenie, praskanie alebo elektrický oblúk
• Nepoužili ste nádobu s kovovou povrchovou úpravou?
• Nenechali ste vo vnútri zariadenia vidličku alebo iný kovový predmet?
• Nie je alobal príliš blízko vnútorných stien?
Stlačte tlačidlo
Jedenkrát
Dvakrát
) nastavte minútu.
.
Úrovne výkonu
Môžete si vybraÿ ktorúko¾vek z uvedených úrovní výkonu.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní uvedených riešení,
kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Samsung.
Úroveň výkonu
Výkon
Úroveň výkonu
Výkon
VYSOKÁ
OHREV
STREDNE VYSOKÁ
STREDNÁ
850 W
700 W
600 W
450 W
NIŽŠIA STREDNÁ
AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVANIE (
NÍZKA / UDRŽA
TEPLO
300 W
5
)
180 W
100 W
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, čas varenia musí by˙ kratší.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, čas varenia musí by˙ dlhší.
SK
t~_Y€†loT†zrU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG\aZ]Gwt
Varenie/Ohrev
SK
Nastavenie èasu varenia
Nasledovný postup popisuje, ako ohrievaÿ alebo variÿ jedlo. Keï
nechávate zariadenie bez dozoru, VŽDY najskôr skontrolujte
nastavenia ohrevu.
Vložte potravinu do stredu otoèného taniera. Potom zatvorte dvierka.
Čas varenia nastavte otáčaním ovládača TIME/WEIGHT
(
).
Otáčaním otočného ovládača počas varenia doprava zvýšite čas
varenia.
1. Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU nastavte
maximálnu úroveň výkonu.
(MAXIMÁLNY VÝKON: 850 W)
Používanie funkcie automatického rozmrazovania
Funkcia automatického rozmrazovania umožòuje rozmrazovaÿ mäso,
hydinu alebo ryby.
Najskôr položte zmrazené jedlo do stredu otoèného taniera. Potom
zatvorte dvierka.
2. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
) nastavte čas.
Výsledok : Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáča˙.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
1. Otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VýKONU nastavte
symbol Automatického Rozmrazovania ( ).
Mikrovlnnú rúru neuvádzajte do činnosti v prípade, že je
prázdna.
) nastavte hmotnos˙
2. Otáčaním ovládača TIME/WEIGHT (
jedla.
Výsledok : Svetlo sa rozsvieti a otočný tanier sa začne
otáča˙.
1) Varenie sa začne. Po skončení varenia
štyrikrát zaznie pípnutie.
2) Rúra potom každú minútu jedenkrát pípne
(celkovo trikrát).
3) Znova sa zobrazí aktuálny čas.
Úroveň výkonu je možné kedykoľvek počas prevádzky zmeni˙
otáčaním OVLÁDAČA NASTAVENIA VÝKONU.
Zastavenie varenia
Varenie môžete zastaviÿ kedyko¾vek, takže je možné skontrolovaÿ
jedlo.
1. Ak chcete ohrev dočasne pozastavi˙;
Otvorte dvierka.
Výsledok : Varenie sa zastaví. Ak chcete varenie obnovi˙,
zatvorte dvierka.
2. Ak chcete varenie úplne zastavi˙;
Otočte ovládač TIME/WEIGHT(
Zobrazí sa "0".
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné varenie.
Nastavenia automatického rozmrazovania
Pred rozmrazovaním odstráòte z jedla všetky obaly.
Položte zmrazené jedlo na otoèný tanier. Keï zariadenie zapípa, jedlo
otoète. Po dokonèení automatického rozmrazovania nechajte jedlo
odstáÿ zodpovedajúci èas.
) doľava.
6
Potravina
Porcia
Čas odstátia Odporúčania
Mäso
Hydina
Ryby
200-1500 g 20-60 min.
200-1500 g 20-60 min.
200-1500 g 20-50 min.
Prikryte okraje alobalom.
Keď zariadenie zapípa, jedlo otočte.
t~_Y€†loT†zrU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG\aZ]Gwt
Vhodný riad do mikrovlnnej rúry
Ak sa má jedlo v mikrovlnnej rúre zohriaÿ, mikrovlnné žiarenie musí
cez jedlo prechádzaÿ bez toho, aby bolo odrážané alebo pohlcované
použitým riadom.
Pri výbere riadu buïte obozretný. Ak je riad vhodný do mikrovlnnej
rúry, netreba sa obávaÿ.
V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené rôzne typy riadu a spôsob, ako ho
v mikrovlnnej rúre používaÿ.
Riad
Papier
• Taniere, poháre,
servítky a papier na
pečenie
• Recyklovaný papier
Vhodný do Poznámky
mikrovlnnej
rúry
Alobal
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina
Porcelán, keramika, glazovaná kamenina
a jemný porcelán sú vhodné, ak nie sú
ozdobené kovovými ornamentami.
Jednorazové polyesterové
a papierové taniere
Niektoré mrazené potraviny sú balené
v týchto materiáloch.
Balené jedlá rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
poháre a obaly
• Papierové alebo
novinové vrecká
• Recyklovaný papier
alebo kovové ozdoby
Plasty
• Tégliky
Je možné ho použi˙ v malých
množstvách na ochranu plôch pred
prehriatím alebo prevarením. Iskrenie
alebo oblúk sa môže vyskytnú˙ v prípade,
že je alobal príliš blízko stien zariadenia,
alebo je ho použité veľké množstvo.
Doska na zhnednutie
(opečenie)
Je možné ich použi˙ na mierny ohrev.
Pri prehriatí sa polystyrén môže roztopi˙.
Môžu sa vznieti˙.
Môže spôsobi˙ iskrenie alebo oblúk.
Žiaruvzdorné sklo
•
Tenké sklo
•
Zaváraninové
poháre
Je vhodné, ak nie je ozdobené kovovými
ornamentami.
Je možné ho použi˙ na mierny ohrev
jedla alebo nápojov. Pri náhlom ohriatí
môže tenké sklo prasknú˙.
Je potrebné odobra˙ veko. Je možné ich
použi˙ iba na mierny ohrev.
Sklo
•
Kovové nádoby
• Riad
• Kovové sponky
a uzávery
Je možné ich použi˙ na krátky mierny
ohrev. Použite ich aj na pohltenie
nadbytočnej vlhkosti.
Môže spôsobi˙ iskrenie alebo oblúk.
Potravinárska fólia
•
Vrecká na mrazenie
potravín
:Odporúčané
:Používa˙ opatrne
:Nie je bezpečné
7
Môžu spôsobi˙ iskrenie alebo vznietenie.
•
Voskový papier alebo
papier na pečenie (mastný)
SK
Je možné ich použi˙, ak sú teplu odolné.
Niektoré plasty sa pri vysokej teplote
deformujú alebo menia farbu.
Nepoužívajte melamínové plasty.
Je možné ju použi˙ na zachovanie
vlhkosti. Nemala by sa dotýka˙ jedla.
Jedlo je potrebné z mikrovlnnej rúry
vybera˙ opatrne kvôli unikajúcej horúcej
pare.
Je možné ich použi˙, ak sú varné
a určené pre použitie v rúrach. Nemali by
by˙ vzduchotesné. Ak je potrebné,
prepichnite ich vidličkou.
Je možné ho použi˙ na zachovanie
vlhkosti a ako ochranu proti
rozstrekovaniu.
t~_Y€†loT†zrU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGqˆ•œˆ™ G^SGYWW_GG\aZ]Gwt
SK
Èistenie mikrovlnnej rúry
Technické údaje
Aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov jedál alebo mastnoty na stenách
a dne zariadenia, je potrebné pravidelne oèistiÿ nasledovné èasti:
• Vnútorné a vonkajšie steny zariadenia
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Otoèný tanier a otoèný prstenec
Spoloènosÿ SAMSUNG neustále zlepšuje svoje produkty. Z tohto
dôvodu je právo na zmeny technických údajov aj návodu na použitie
vyhradené.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM my ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry MW82Y znaky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Tesnenia na dvierkach udržujte VŽDY čisté a ubezpečte sa, že sa
dvierka správne zatvárajú.
Ak bude zariadenie znečistené, môže dôjs˙ k poškodeniu
povrchu, čo môže ma˙ vplyv na funkčnos˙ zariadenia a môže
vzniknú˙ nebezpečná situácia.
Model
MW82Y
Napájanie
230V ~ 50 Hz
1. Vonkajšie povrchy zariadenia očistite mäkkou handričkou, namočenou v teplej
vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite a utrite dosucha.
Príkon
Mikrovlnná čas˙
1250 W
2. Odstráňte nečistoty a fľaky z vnútorných povrchov a otočného prstenca mäkkou
handričkou, namočenou v teplej vode s roztokom saponátu. Dôkladne opláchnite
a utrite dosucha.
Výstupný výkon
100 W / 850 W (IEC-705)
Pracovná frekvencia
2450 MHz
3. Ak chcete odstráni˙ zaschnuté zvyšky jedál a zápach, položte na otočný tanier pohár
zriedenej citrónovej š˙avy a ohrievajte ju 10 minút pri maximálnej úrovni výkonu.
Magnetrón
OM75P(31)
4. Keď je potrebné, vyčistite otočný tanier v umývačke riadu.
Chladenie
Chladiaci ventilátor
Rozmery (š x v x h)
Vonkajšie
Vnútorné
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 329 mm
Objem
23 l
Hmotnos˙
Netto
13,5 kg (cca)
Hlučnos˙
40 dB(A)
Do ventilačných otvoroch NESMIE vniknú˙ voda. Na čistenie
NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky, drôtené špongie
ani rozpúš˙adlá. Osobitne dbajte na to, aby po čistení tesnení
dvierok žiadne zvyšky:
•
Nezostali nahromadené na tesnení
•
Nebránili dvierkam v správnom zatváraní
8
Download PDF

advertising