Samsung | G2719N-S | Samsung G2719N-S Používateľská príručka

nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGXGG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
MIKROVLNNÁ RÚRA
Pokyny pre používateľa a sprievodca varením
G2719N
Rúra ............................................................................................ 2
Príslušenstvo .............................................................................. 2
Údaje o varení a pečení sú informatívne. Produkt je určený
pre použitie v domácnosti. Záručné podmienky strácajú svoju
splatnost’, ak sa zariadenie používa na iné účely ako na
domáce, napr. priemyselne, v stravovacích zariadeniach
alebo pri obchodných aktivitách.
Ovládací panel ........................................................................... 2
Používanie tejto používateľskej príručky .................................... 3
Bezpečnostné opatrenia ............................................................ 3
Čistenie mikrovlnnej rúry ............................................................ 4
Čo treba robit’ v prípade pochybností alebo problémov ............ 5
Varenie/opätovné zohrievanie .................................................... 5
Úrovne výkonu ........................................................................... 5
Zastavenie varenia ..................................................................... 6
Nastavenie času varenia ............................................................ 6
Manuálne rozmrazovanie potravín.............................................. 6
Používanie funkcie okamžitého prihriatia/varenia....................... 6
Nastavenia okamžitého prihriatia/varenia ................................... 6
Výber príslušenstva..................................................................... 7
Grilovanie .................................................................................... 7
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu ................................ 7
Sprievodca náčiním na varenie .................................................. 8
Sprievodca varením .................................................................... 9
Čistenie mikrovlnnej rúry........................................................... 16
Technické údaje ........................................................................ 16
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGYGG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Rúra
Ovládací panel
VETRACIE OTVORY
SK
Rukovät’
dvierok
SVETLO
DVIERKA
GRIL
OVLÁDACÍ GOMBÍK
PREMENLIVÉHO
VÝKONU VARENIA
1
2
GOMBÍK
VALČEKOVÝ
TANIER
ČASOVAČA
KRÚŽOK
SPOJOVACIE OTVORY BEZPEČNOSTNÉHO
ZARIADENIE
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
ZÁPADKY
DVIEROK
4
5
Príslušenstvo
6
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo,
ktoré môžete použit’ rôznym spôsobom.
3
1. Spojovacie zariadenie je už umiestnené nad hriadeľom
motora v základnej časti rúry.
Účel
Spojovacie zariadenie otáča tanierom.
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestnit’ do stredu
rúry.
Účel
Valčekový krúžok podopiera tanier.
3. Tanier sa musí umiestnit’ na valčekový krúžok, pričom
jeho stred musí byt’ upevnený k spojovaciemu zariadeniu.
Účel
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá
sa ľahko vybrat’, aby sa vyčistil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Kovový stojan sa umiestňuje na tanier.
Účel
Kovový stojan môžete použit’ pri grilovaní a
kombinovanom varení.
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a
taniera.
2
ROZMRAZOVANIE
OVLÁDACÍ GOMBÍK VÝKONU VARENIA
GOMBÍK ČASOVAČA
GRIL
COMBI
OKAMŽITÉ PRIHRIEVANIE
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGZGG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Používanie tejto používateľskej príručky
Bezpečnostné opatrenia
Zakúpili ste si mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša
používateľská príručka obsahuje mnoho hodnotných informácií o
varení s vašou mikrovlnnou rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE
BUDÚCE POUŽITIE.
Pred varením jedla alebo kvapalín v mikrovlnnej rúre overte, či sa
vykonali nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
•
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre mikrovlnné rúry.
NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby, obedové súpravy so zlatými alebo
striebornými ozdobami, grilovacie ihly, vidličky atď.
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnút’ elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže
následne poškodit’ rúru.
• Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, dávajte
pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie novín alebo oblečenia.
• Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte zatvorené
dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
• Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobit’ oneskorené vyvretie, preto
musíte dávat’ pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo tejto
situácii,po vypnutí rúry ju nechajte
VŽDY v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnat’ teplota.
Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
* ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
* zakryte ho čistým suchým kusom látky,
* nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo plet’ové mlieka.
• Nádobu NIKDY nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je širšia
pri hornom okraji ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny cez okraj.
NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade
prehriatia môže fľaška vybuchnút’.
• Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešat’
alebo premiešat’ a teplota sa musí skontrolovat’ pred konzumáciou, aby sa
predchádzalo popáleninám.
• Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievat’ v
mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnút’, a to dokonca aj po skončení
mikrovlnného ohrievania.
Tiež neohrievajte vzduchotesné alebo vákuovo uzatvorené fľašky, poháriky,
nádoby, orechy v škrupinách, paradajky atď.
• Rúra sa musí pravidelne čistit’ a musia sa z nej odstraňovat’ akékoľvek zvyšky jedál.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’ životnost’ zariadenia a
pravdepodobne mat’ za následok nebezpečnú situáciu.
• NEZAKRÝVAJTE vetracie otvory látkami alebo papierom. Môžu sa vznietit’,
pretože sa z rúry odsáva horúci vzduch.
Rúra sa môže prehriat’ a automaticky vypnút’. Zostane nefunkčná, kým sa
dostatočne neschladí.
• Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry VŽDY používajte chňapky, aby ste
predišli neúmyselnému popáleniu.
• NEDOTÝKAJTE sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa
rúra neschladí.
Na prednej strane príručky nájdete obrázky rúry a hlavne ovládací
panel, aby ste jednoduchšie našli tlačidlá.
Podrobné postupy používajú tri rôzne symboly.
Dôležité
Poznámka
Upozornenie
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE
MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU
MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobit’ nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládat’ rúru s otvorenými dvierkami,
upravovat’ bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo
čokoľvek vkladat’ do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte,
aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch
tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté
tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou
suchou handričkou.
(c) Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášt’ dôležité, aby sa
dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (ohnuté)
(2) pántov dvierok (rozbité alebo uvoľnené)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d) Rúru nemôže nastavovat’ ani opravovat’ ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr vyškolený výrobcom.
3
SK
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒG[GG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Bezpečnostné opatrenia (pokračovanie)
Inštalácia mikrovlnnej rúry
•
SK
Siet’ový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a siet’ový kábel uchovávajte
mimo ohrievaných povrchov.
Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený siet’ový kábel alebo
zástrčku.
• Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenost’ rúk.
Dôvod: Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobit’ obarenie.
• Počas prevádzky môžete počut’ praskanie (hlavne v prípade prepnutia do
režimu rozmrazovania).
Dôvod: Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického napájania.
• NEPREVÁDZKUJTE mikrovlnnú rúru, keď je prázdna. Z bezpečnostných
dôvodov sa automaticky odpojí napájanie. Rúru môžete normálne
prevádzkovat’ po 30 minútach bez činnosti.
Počas celej doby je dobré nechat’ v rúre pohárik s vodou. Voda absorbuje
mikrovlnnú energiu, ak sa rúra omylom spustí.
Umiestnite rúru na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch
musí byt’ dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnost’ rúry.
20 cm
nad
85 cm
nad
•
•
•
•
10 cm na
bočnej
1. Keď inštalujte svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné
vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru
za rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou.
2. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestnit’ tak, aby bol prístup k
zástrčke.
DÔLEŽITÉ
•
10 cm za
Malým det’om nemôžete NIKDY dovolit’ používat’ alebo sa hrat’ s mikrovlnnou
rúrou. Tiež ich nemôžete nechat’ bez dozoru v blízkosti zapnutej mikrovlnnej
rúry. Zaujímavé predmety pre deti nemôžete skladovat’ alebo skrývat’ rovno
nad rúrou.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami,
prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude
dozerat’ alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost’.
Deti by mali byt’ pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrat’ so zariadením.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byt’ opatrní, aby ste sa
nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové stierky,
aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabat’ povrch, čo môže
mat’ za následok rozbitie skla. (ak je súčast’ou výbavy)
VAROVANIE:
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže prevádzkovat’
dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE:
Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis alebo
opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred
vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE:
Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievat’ v uzatvorených nádobách, pretože
môžu vybuchnút’.
VAROVANIE:
Det’om dovoľte používat’ mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali
dostatočné pokyny na to, aby vedeli používat’ rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
VAROVANIE:
Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom režime, deti môžu používat’ rúru
výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli vytváraných teplotám.
VAROVANIE:
Prístupné časti sa môžu počas používania zahriat’. Nedovoľte prístup malých detí.
• Mikrovlnná rúra sa nemôže umiestnit’ do skrinky.
4
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymenit’ za špeciálny
kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho
servisného technika.
Pre vašu osobnú bezpečnost’ zapojte kábel do trojkolíkovej 230
voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak je
poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa vymenit’ za
špeciálny kábel.
Neinštalujte mikrovlnnú rúru v horúcom alebo vlhkom prostredí,
ako napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte
dodržiavat’ technické údaje siet’ového napájania rúry a akýkoľvek
použitý predlžovací kábel musí dosahovat’ rovnaký štandard ako
siet’ový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒG\GG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Čo treba robit’ v prípade pochybností alebo
problémov
Varenie/prihrievanie
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako varit’ alebo prihrievat’ jedlo. Pred SK
nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka.
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené
riešenie.
1. Nastavte úroveň napájania na maximálnu tak, že otočíte
tlačidlo COOKING POWER CONTROL (OVLÁDANIE
VÝKONU VARENIA). (MAXIMÁLNY VÝKON: 750 W)
Normálny stav.
• Kondenzácia v rúre
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov
2. Otočením voliča TIMER (ČASOVAČ).
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne
otáčat’.
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo TIMER (ČASOVAČ).
• Sú dvierka úplne zatvorené?
Jedlo sa vôbec neuvarilo
• Nastavili ste správne časovač?
• Sú dvierka zatvorené?
• Pret’ažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie
prerušovača obvodu?
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
Počas varenia môžete zmenit’ úroveň výkonu tak, že otočíte
tlačidlo COOKING POWER CONTROL (OVLÁDANIE VÝKONU
VARENIA).
Úrovne výkonu
V rúre je počut’ iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk)
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Môžete si vybrat’ spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov.
Úroveň výkonu
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov
• Počas prevádzky rúry môžete badat’ jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili, namontujte
rúru ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
VYSOKÁ
STREDNE VYSOKÁ
STREDNÁ
STREDNE NÍZKA
ROZMRAZOVANIE ( )
NÍZKA/UDRŽIAVANIE ZOHRIATIA
GRIL
KOMBINOVANÁ I (
)
KOMBINOVANÁ II (
)
KOMBINOVANÁ II (
)
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešit’,
kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis
spoločnosti SAMSUNG.
5
Výstup
MVR
GRIL
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
950 W
950 W
950 W
950 W
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátit’ čas varenia.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžit’ čas varenia.
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒG]GG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
SK
Zastavenie varenia
Používanie funkcie okamžitého prihriatia/varenia
Varenie môžete kedykoľvek zastavit’, aby ste skontrolovali jedlo.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali vo
varení, zatvorte dvierka.
1. Otočte volič COOKING POWER CONTROL
(OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA) na Max. výkon.
2. Úplné zastavenie;
Otočte volič TIMER (ČASOVAČ) „0“.
2. Otočte volič TIMER (ČASOVAČ), aby ste vybrali Instant
Reheat (Okamžité ohrievanie).
(nápoje alebo polievka/omáčka, čerstvá zelenina).
Nastavenie času varenia
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Nastavenia okamžitého prihriatia/varenia
Nastavte zostávajúci čas varenia tak, že otočíte volič TIMER
(ČASOVAČ).
Nižšie uvádzame niekoľko tipov a odporúčaní, ktoré musíte dodržat’,
keď varíte alebo ohrievate potraviny pomocou funkcie Instant Reheat
(Okamžité ohrievanie) a Cooking (Varenie).
Symboly Typ porcie
Nápoje
Manuálne rozmrazenie jedla
Funkcia rozmrazovania vám umožní rozmrazovat’ mäso, hydinu, ryby
a chlieb/koláč. Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a
zatvorte dvierka.
1. Otočte volič COOKING POWER CONTROL
(OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA) na
(180 W).
2. Otočte volič TIMER (ČASOVAČ), aby ste vybrali vhodný
čas.
Výsledok: Rozmrazovanie sa spustí.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
6
Výkon
Porcia
Čas varenia
Odstátie
750 W
150 ml
1 min. 35 s
1-2 min.
Polievka/omáčka 750 W
(chladené)
200-250 ml
3 min. 10 s
2-3 min.
Čerstvá zelenina
300-350 g
5 min. 30 s
3 min.
750 W
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒG^GG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Výber príslušenstva
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu
Používajte predmety vhodné do mikrovlnnej rúry. Nepoužívajte
plastové nádoby, taniere, papierové poháriky, uteráky atď.
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovat’ s grilom, aby ste rýchlo
varili a opekali.
Ak chcete vybrat’ kombinovaný režim varenia (gril a
mikrovlnná rúra), použite iba riady, ktoré sú vhodné do
mikrovlnnej rúry a rúry. Kovové pomôcky alebo
kuchynské riady môžu poškodit’ vašu rúru.
Ďalšie podrobnosti o vhodných pomôckach alebo riadoch nájdete
v časti Sprievodca náčiním na varenie na strana 8 .
VŽDY používajte náčinie na varenie vhodné do mikrovlnnej rúry a
rúry. Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú
mikrovlnnému žiareniu rovnomerne preniknút’ do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože
budú veľmi horúce.
1. Otvorte dvierka rúry tak, že stlačíte veľké tlačidlo na pravej
spodnej strane ovládacieho panela. Jedlo položte na
stojan a stojan na tanier. Zatvorte dvierka.
Grilovanie
2. Otočte volič ovládania výkonu varenia na vhodnú úroveň
výkonu (
,
,
).
Gril vám umožní ohriat’ a opiect’ jedlo rýchlo bez použitia
mikrovlnnej energie. Na tento účel sa s vašou mikrovlnnou rúrou
dodáva grilovací stojan.
3. Otočte volič TIMER (ČASOVAČ), aby ste vybrali vhodný
čas.
(Príklad: 60 minút)
Výsledok: Varenie sa spustí.
1. Predhrejte gril na požadovanú teplotu tak, že otočíte
ovládací volič výkonu varenia na symbol gril ( ) a
otočíte volič TIMER (ČAS) na vhodný čas.
2. Otvorte dvierka a umiestnite jedlo na stojan.
3. Vyberte vhodný čas varenia tak, že otočíte volič TIMER
(ČASOVAČ).
(Príklad: 60 minút)
Výsledok: Varenie sa spustí.
Nestrachujte sa, ak sa ohrievač počas grilovania vypne a zapne.
Tento systém je navrhnutý tak, aby zabránil prehriatiu rúry.
Keď sa dotýkate tanierov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože
budú veľmi horúce.
7
Maximálny mikrovlnný výkon pre kombinovaný režim
mikrovlnného žiarenia a grilu je 600 W.
SK
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒG_GG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Sprievodca náčiním na varenie
SK
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byt’
schopné preniknút’ do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo
absorbovali použité riady.
Pri výbere náčinia na varenie musíte byt’ preto opatrní. Ak je vaše
náčinie na varenie označené ako vhodné do mikrovlnnej rúry,
nemusíte sa obávat’.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a
naznačuje či a ako sa musia použit’ v mikrovlnnej rúre.
Náčinie na varenie
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
Komentáre
Hliníková fólia
Môže sa používat’ v malých množstvách
na zabránenie v nadmernom uvarení.
Ak sa fólia nachádza príliš blízko pri
stene rúry alebo ak sa použije priveľa
fólie, môže sa vyskytnút’ iskrenie.
Platnička na opekanie
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina
Porcelán, hrnčiarske výrobky,
glazúrované hrnčiarske výrobky a
kostný porcelán sú zvyčajne vhodné,
pokiaľ nie sú dekorované kovovým
pásikom.
V týchto riadoch sú balené niektoré
mrazené potraviny.
Môže sa použit’ na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobit’ roztopenie
polystyrénu.
Môžu začat’ horiet’.
Môže spôsobit’ iskrenie.
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové
šálkové nádoby
•
•
Papierové vrecká
alebo noviny
Recyklovaný papier
alebo sklenený
tovar s kovovými
pásikmi
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na
stôl
• Jemný sklenený
tovar
•
Sklenené džbány
Kovové
• Riady
• St’ahovacie
popruhy pre vrecká
do mrazničiek
Môžu sa používat’, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
Môže sa použit’ na zahrievanie jedla
alebo kvapalín. Jemné sklo sa môže
zlomit’ alebo prasknút’, ak sa nečakane
zahreje.
Musí sa odpojit’ kryt. Vhodné len na
ohrievanie.
Môže spôsobit’ iskrenie alebo požiar.
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež
na absorbovanie nadmernej vlhkosti.
Môže spôsobit’ iskrenie.
Nádoby
•
Zmraštiteľná fólia
•
Vrecká do
mrazničky
Obzvlášt’ v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa
môžu pri vysokých teplotách vlnit’ alebo
stratit’ farbu. Nepoužívajte melamínové
plasty.
Môže sa použit’ na zachytávanie
vlhkosti. Nemalo by sa dotýkat’ jedla.
Dávajte pozor, keď odstraňujete fóliu,
pretože môže unikat’ horúca para.
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo
vhodné pre rúru. Nemôže byt’
nepriedušné. Ak je to potrebné,
prepichnite vidličkou.
Papier
• Taniere, šálky,
obrúsky a
kuchynský papier
• Recyklovaný papier
Plast
•
Voskový alebo mastný
papier
:Odporúča sa
:Používajte opatrne
:Nebezpečné
8
Môže sa použit’ na udržiavanie vlhkosti
a zabránenie v rozstrekovaní.
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒG`GG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Sprievodca varením
MIKROVLNNÉ RÚRY
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju prit’ahuje a absorbuje
voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné rúry spôsobujú, že sa molekuly v jedle rýchlejšie pohybujú. Rýchly pohyb
týchto molekúl vytvára trenie a výsledné teplo uvarí jedlo.
Použite vhodnú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s krytom. Varte zakryté počas
minimálneho času-pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli požadované
výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po varení. Po varení pridajte soľ, bylinky
alebo maslo. Zakryte počas odstátia.
SK
VARENIE
Jedlo
Náčinie na varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožnit’ mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre
dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako
napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikat’ cez keramiku, sklo,
porcelán a plasty, ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy varit’ v
kovových nádobách.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane čerstvej
alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa. Omáčky,
vaječné krémy, polievky, varené pudingy, džemy a pikantné zmesi sa tiež môžu varit’
v mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé
jedlo, ktoré by sa normálne pripravilo na platni šporáku. Napríklad roztápanie masla
alebo čokolády (pozrite si kapitolu s tipmi, technikami a radami).
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako para
a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryt’ rôznymi spôsobmi: napr.
keramickou platňou, plastovým krytom, zmraštiteľnou fóliou vhodnou pre mikrovlnné
rúry.
Trvanie
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
9
Porcia
Výkon
Čas
varenia
(min.)
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
Špenát
150 g
600 W
5½-6½
2-3
Pridajte 15 ml
(1 lyžicu) studenej
vody.
Brokolica
300 g
600 W
10-11
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Hrášok
300 g
600 W
8-9
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Zelené fazuľky
300 g
600 W
10-11
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Zmiešaná zelenina
(mrkvy/hrášok/
kukurica)
300 g
600 W
9-10
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
Zmiešaná zelenina
(Čínsky štýl)
300 g
600 W
8½-9½
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú lyžicu)
studenej vody.
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGXWGG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Ryža:
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s vrchnákom –
ryža počas varenia zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté.
Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte a posoľte alebo
pridajte bylinky a maslo.
Poznámka: ryža nemusela absorbovat’ všetku vodu po skončení
varenia.
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až 45 ml
studenej vody (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, ak sa neodporúča iné
množstvo vody – pozrite si tabuľku. Varte zakryté počas minimálneho množstva času
– pozrite si tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli požadované výsledky.
Zamiešajte raz počas varenia a raz po varení. Po varení pridajte soľ, bylinky alebo
maslo. Počas 3 minútového odstátia zakryte.
Poznámka: Posekajte čerstvú zeleninu na rovnako veľké kúsky. Čím menšie sa
nasekajú, tým rýchlejšie sa uvaria.
Cestoviny: Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla. Pridajte vriacu
vodu, štipku soli a dobre zamiešajte. Varte nezakryté.
Počas varenia a po varení príležitostne zamiešajte. Zakryte počas
odstátia a následne poriadne nechajte odtiect’.
Jedlo
Porcia
Výkon
Čas
varenia
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Všetka čerstvá zelenina sa musí varit’ s využitím úplného mikrovlnného
výkonu (750 W).
Pokyny
Jedlo
Biela ryža
(predvarená)
250 g
750 W
17-18
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Tmavá ryža
(predvarená)
250 g
750 W
22-23
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmiešaná ryža
(ryža + divoká ryža)
250 g
750 W
18-19
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmiešané zrná
(ryža + obilie)
250 g
750 W
19-20
5
Pridajte 400 ml
studenej vody.
Cesto
250 g
750 W
11-12
5
Pridajte 1000 ml
horúcej vody.
10
Porcia
Čas
Čas
Pokyny
varenia odstátia
(min.) (min.)
Brokolica
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Nasmerujte
stonky k stredu.
Ružičková
kapusta
250 g
6½-7½
3
Pridajte 60-75 ml (5-6 polievkových lyžíc)
vody.
Mrkvy
250 g
5-6
3
Nasekajte mrkvy na rovnomerne veľké
prúžky.
Karfiol
250 g
500 g
5½-6
9½-10
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Rozrežte
veľké kvety na polovice. Nasmerujte stonky
k stredu.
Cukiny
250 g
4-4½
3
Nasekajte cukiny na plátky. Dolejte 30 ml (2
polievkové lyžice) vody alebo hrudku
masla. Uvarte až do jemného stavu.
Baklažán
250 g
4½-5
3
Baklažány nasekajte na malé plátky a
polejte 1 polievkovou lyžicou citrónovej
št’avy.
Pór
250 g
5-5½
3
Pór nasekajte na hrubé plátky.
Hríby
125 g
250 g
1½-2
3½-4
3
Pripravte malé celé alebo nakrájané hríby.
Nepridávajte žiadnu vodu. Polejte
citrónovou št’avou. Posypte soľou a
korením. Pred servírovaním nechajte
odtiect’.
Cibule
250 g
5-6
3
Cibule nasekajte na plátky alebo polovičky.
Pridajte len 15 ml
(1 čajovú lyžičku) vody.
Korenie
250 g
4½-5
3
Papriku nakrájajte na malé plátky.
Zemiaky
250 g
500 g
5-6
9-10
3
Odvážte oškrabané zemiaky a narežte ich
na rovnako veľké polovice alebo štvrt’ky.
Kaleráb
250 g
5-5½
3
Kaleráb nakrájajte na malé kocky.
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGXXGG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
OHRIEVANIE
OHRIEVANIE KVAPALÍN
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné
sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. Časy v
tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou aspoň +18 až +20°C alebo
ochladené jedlo s teplotou približne +5 až +7°C.
Vždy umožnite odstátie aspoň počas 20 sekúnd potom, čo sa rúra vypla, aby sa
umožnilo vyrovnanie teploty. Ak je potrebné, zamiešajte počas ohrievania a VŽDY po
ohrievaní. Aby sa zabránilo vyvretiu a možnému obareniu, vložte do nápoja lyžičku
alebo sklenenú paličku a zamiešajte pred, počas a po ohriatí.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno – majú sklon sa
prevarit’ a vyschnút’ skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých kúskov bude
lepšie.
OHRIEVANIE DETSKEJ STRAVY
DETSKÁ STRAVA: Vylejte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom.
Po ohriatí dobre zamiešajte! Pred servírovaním nechajte postát’ 2-3 minúty. Opätovne
zamiešajte a skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota servírovania: medzi 30-40°C.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriat’ pomocou výkonu 750 W zatiaľ, čo iné sa môžu
ohrievat’ pomocou 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách. Vo všeobecnosti je lepšie ohrievat’ jedlo s použitím nižšej
úrovne výkonu, ak je jedlo chúlostivé, vo veľkých množstvách alebo má sklony sa
veľmi rýchlo zahriat’ (napríklad ovocné koláče).
DETSKÉ MLIEKO: Nalejte mlieko do sterizilovanej sklenenej fľašky. Ohrievajte
nezakryté. Nikdy nezahrievajte detskú fľašku s cumlíkom, pretože fľaška môže
vybuchnút’ alebo sa prehriat’. Pred odstátím dobre zamiešajte a opätovne pred
podávaním! Vždy pozorne skontrolujte teplotu detského mlieka skôr, ako ho dáte
diet’at’u. Odporúčaná teplota podávania: cca. 37°C.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania dobre zamiešajte alebo
prevrát’te. Ak je to možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
POZNÁMKA:
Detské jedlo je obzvlášt’ potrebné opatrne skontrolovat’ skôr, ako sa bude podávat’,
aby sa zabránilo popáleniu.
Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre ohrievanie.
Buďte obzvlášt’ opatrní, keď ohrievate tekutiny a detskú stravu. Aby ste zabránili
vyvretiu kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas a po ohriatí. Počas
odstátia ich nechajte v mikrovlnnej rúre. Odporúčame, aby ste do tekutín vložili
plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku. Zabráňte nadmernému zohriatiu jedla (a
následnému rozliatiu).
Ak je to potrebné, odporúča sa podhodnotit’ čas varenia a pridat’ dodatočný čas
ohrievania.
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné, aby ste si zaznamenali potrebný čas –
pre referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postát’ – aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke neodporúča
iný čas.
Buďte obzvlášt’ opatrní, keď ohrievate tekutiny a detskú stravu. Pozrite si tiež kapitolu
s bezpečnostnými opatreniami.
11
SK
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGXYGG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
Ohrievanie tekutín a jedla
Jedlo
Porcia
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre ohrievanie.
Jedlo
Porcia
Výkon Čas
varenia
(min.)
Nápoje (káva, 150 ml 750 W
mlieko, čaj,
(1 šálka)
voda izbovej
250 ml
teploty)
(1 džbn)
Polievka
(chladená)
250 g
450 g
750 W
1½-2
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
1-2
Nalejte do keramickej šálky a
prihrievajte nezakryté.
Umiestnite šálku (150 ml)
alebo džbán (250 ml) do
stredu taniera a pred a po
trvaní opatrne zamiešajte.
2-3
Nalejte do hlbokej keramickej
misky.
Zakryte plastovým krytom.
Po ohriatí dobre zamiešajte.
Pred podávaním opätovne
zamiešajte.
2-2½
3-3½
4-4½
Dusené mäso
(chladené)
350 g
600 W
5-6
2-3
Dusené mäso vložte do
hlbokej keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Príležitostne premiešajte
počas ohrievania a opätovne
pred odstátím a podávaním.
Cestoviny s
omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
4-5
3
Vložte cestoviny (napr.
špagety alebo vaječné
rezance) do plochej
keramickej misky. Zakryte
zmrašt’ujúcou fóliou vhodnou
do mikrovlnnej rúry. Pred
podávaním zamiešajte.
Plnené
cestoviny s
omáčkou
(chladené)
350 g
Plátky mäsa
(chladené)
300 g
400 g
600 W
600 W
4½-5½
5-6
6-7
3
3
Mrazené
hotové jedlo
300 g
400 g
Výkon Čas
varenia
(min.)
600 W 11½-12½
13-14
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
4
Vložte tanier vhodný do
mikrovlnnej rúry s
zmrazeným pripraveným
jedlom (-18°C) na otočný
tanier. Prepichnite fóliu alebo
zakryte zmraštiteľnou fóliou
vhodnou pre mikrovlnnú rúru.
Po ohriatí nechajte 4 minúty
odstát’.
Ohrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre ohrievanie.
Jedlo
Vložte plnené cestoviny
(napr. ravioli, tortellini) do
hlbokej keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom.
Príležitostne zamiešajte
počas ohrievania a opätovne
pred odstátím a podávaním.
Porcia
12
Čas
Čas
Pokyny
odstátia
(min.)
Detská
strava
(zelenina
+ mäso)
190 g
600 W
30 s
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera.
Varte zakryté. Po varení
premiešajte.
Nechajte odstát’ 2-3 minúty.
Pred podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Detská
ovsená
kaša
(pšenica +
mlieko +
ovocie)
190 g
600 W
20 s
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera.
Varte zakryté. Po varení
premiešajte.
Nechajte odstát’ 2-3 minúty.
Pred podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Detské
mlieko
100 ml 300 W
30-40 s
2-3
Dobre zamiešajte alebo
zatraste a prelejte do
sterilizovanej sklenenej
fľašky. Umiestnite do stredu
taniera. Varte nezakryté.
Dobre zatraste a nechajte
aspoň 3 minúty odstát’. Pred
podávaním dobre zatraste a
opatrne skontrolujte teplotu.
200 ml
Plátky mäsa 2-3 chladených
zložiek na keramickom
tanieri.
Zakryte zmraštiteľnou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Výkon
1 min. až
1 min. 10 s
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGXZGG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
ROZMRAZOVANIE
Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovat’ s použitím úrovne výkonu
rozmrazovania (180 W,
).
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného jedla.
Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto môže
predstavovat’ vynikajúcu výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní hostia.
Jedlo
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopit’. Odstráňte akékoľvek
kovové upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa umožnilo v odtečení
roztopenej kvapaliny.
Mäso
Nakrájané
hovädzie mäso
500 g
10-12
Bravčové rezne
250 g
7-8
500 g
(2 kusy)
12-14
1000 g
25-28
250 g
(2 kusy)
400 g
(4 kusy)
6-7
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevrát’te, vylejte akúkoľvek
kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky.
Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak menšie a tenšie časti zmrazeného jedla sa začnú zahrievat’, môžu sa zakryt’ tak,
že ich počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie.
Hydina
Kúsky kurat’a
Celé kura
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zahrievat’, zastavte rozmrazovanie a
pred pokračovaním nechajte odstát’ aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstát’, aby sa dokončilo rozmrazovanie. Čas odstátia
na dokončenie rozmrazovania sa bude odlišovat’ v závislosti od rozmrazovaného
množstva. Obrát’te sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Rada:
Ryba
Rybie prsty
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a malé množstvá potrebujú
menší čas ako väčšie. Nezabudnite na túto radu počas zmrazovania a
rozmrazovania jedla.
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až - 20 °C použite ako
sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
Ovocie
Bobuľové plody
Chlieb
Chlebové rolky
(každá približne
50 g)
Hrianka/sendvič
Nemecký chlieb
(múka +
ražná múka)
13
Porcia
Čas
varenia
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
5-20
Mäso položte na keramický
tanier. Tenšie kraje zakryte
hliníkovou fóliou.
V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
15-40
Najskôr vložte kúsky kurat’a
kožkou smerom nadol, celé
kura prsiami nadol na rovný
keramický tanier. Zakryte
tenšie časti, ako napríklad
krídla a končeky hliníkovou
fóliou. V polovici
rozmrazovania prevrát’te!
5-20
Mrazenú rybu položte do
stredu plytkého keramického
taniera.
Umiestnite tenšie časti pod
hrubšie časti.
Úzke konce zakryte
hliníkovou fóliou. V polovici
rozmrazovania prevrát’te!
11-13
250 g
6-7
5-10
Ovocie rozmiestnite na
plytkom okrúhlom
sklenenom tanieri (s veľkým
priemerom)
2 ks
4 ks
1½-2
3-4
5-10
250 g
4-5
500 g
8-10
Rolky umiestnite do kruhu
alebo chlieb vodorovne na
kuchynský papier v strede
taniera.
V polovici rozmrazovania
prevrát’te!
SK
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGX[GG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
SK
Sprievodca grilovaním
GRIL
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje zatiaľ, čo sú dvierka
zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaist’uje rovnomernejšie opečenie.
Predhriatie grilu na 4 minúty zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byt’ ohňovzdorné a môže obsahovat’ kov. Nepoužívajte žiadny typ plastového
kuchynského náčinia, pretože sa môže roztopit’.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie plátky,
sendviče a všetky druhy hrianok s oblohou.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, uistite sa, že grilový ohrievací prvok sa nachádza
pod stropom vo vodorovnej polohe a nie na zadnej stene vo vertikálnej polohe.
Nezabudnite, že jedlo sa musí umiestnit’ na vysoký podstavec, pokiaľ sa
neodporúčajú iné pokyny.
Predhrejte ohrevný prvok s funkciou grilu v prípade, keď grilujete čerstvé a
mrazené jedlá.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
Čerstvé
jedlo
MIKROVLNNÉ ŽIARENIE + GRIL
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu s rýchlost’ou
mikrovlnného varenia. Funguje len zatiaľ, čo sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča.
Kvôli otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne opečie. Pre tento model sú dostupné tri
kombinačné režimy:
600 W + gril, 450 W + gril a 300 W + gril.
Náčinie pre varenie s mikrovlnným žiarením a grilom
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzat’ mikrovlnné žiarenie. Náčinie
na varenie musí byt’ vodeodolné. Pri kombinovanom režime nepoužívajte kovové
náčinie na varenie. Nepoužívajte žiadny typ plastového náčinia na varenie, pretože sa
môže roztopit’.
Jedlo vhodné pre varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy varených
jedál, ktoré je potrebné ohriat’ a opiect’ (napr. varené cestoviny), ako aj jedlá, ktoré
vyžadujú krátky čas varenia, aby schrumkavela horná čast’ jedla. Tento režim sa
môže tiež použit’ pre hrubé porcie jedla, ktorým prispieva opečená a chrumkavá
horná čast’ (napr. kuracie kúsky, pričom ich musíte v polovici varenia obrátit’). Ďalšie
podrobnosti nájdete v tabuľke grilovania.
Porcia
Čas
Výkon 1.
2.
Pokyny
predhri
Trvanie Trvanie
evania
pre
pre dve
(min.)
jednu strany
stranu (min.)
(min)
Plátky
hrianok
4 ks
(4 x 25 g)
5
Len
grilujte
6-7
5-6
Plátky hrianok položte
vedľa seba na
podstavec.
Sendviče
(už
upečené)
2-4 kúsky
3
Len
grilujte
3-4
2-3
Sendviče položte
najskôr spodnou
stranou nahor v kruhu
priamo na podstavec.
Grilované
paradajky
250 g
(2 kusy)
5
300 W 5½-6½
+ gril
--
Paradajky narežte na
polovičky. Nasypte na
ne soľ, korenie a
trošku syra.
Usporiadajte v kruhu
na plytký sklenený
tanier z
ohňovzdorného skla.
Tanier umiestnite na
stojan.
Hrianka
Hawaii
2 ks
(300 g)
5
300 W
+ gril
7-9
--
Plátky chleba najskôr
vložte do hriankovača.
Hrianky položte s
plnkou (šunka,
ananás, plátky syra)
vedľa seba na
podstavec.
Po varení nechajte 23 minúty odstát’.
400-500 g
(6 kusov)
5
300 W
+ gril
11-13
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Vždy, keď sa použije kombinačný režim (mikrovlnné žiarenie + gril), uistite sa, že
ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom vo vodorovnej polohe a nie na zadnej
stene vo vertikálnej polohe. Jedlo sa musí umiestnit’ na vysoký podstavec, pokiaľ sa
neodporúčajú iné pokyny. V opačnom prípade sa musí umiestnit’ priamo na tanier.
Pokyny nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Kuracie
krídelká
(chladené)
Jedlo sa musí otočit’, ak sa má opiect’ z obidvoch strán.
14
10-12 Pripravte kuracie
kúsky, ako napríklad
kuracie krídelká alebo
stehná s olejom a
koreninami.
Poukladajte ich do
kruhu na stojan s
kost’ami smerom k
stredu.
Po grilovaní nechajte
2-3 minúty odstát’.
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGX\GG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
Sprievodca varením (pokračovanie)
Sprievodca grilovaním (pokraèovanie)
Čerstvé
jedlo
Zapekané
zemiaky
Mrazené
cestoviny
Porcia
500 g
400 g
ŠPECIÁLNE RADY
Čas
Výkon 1.
2.
Pokyny
predhri
Trvanie Trvanie
evania
pre
pre dve
(min.)
jednu strany
stranu (min.)
(min)
5
---
450 W
+ gril
600 W
+ gril
10-12
14-16
--
3-4
ROZTÁPANIE MASLA
Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým krytom.
Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 750 W, kým sa maslo neroztopí.
ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450 W, kým sa čokoláda neroztopí.
Počas roztápania raz alebo dvakrát premiešajte. Pri vyberaní používajte chňapky!
Narežte zemiaky na
polovičky a uložte do
kruhu na podstavec s
rozkrojenou stranou
smerom k grilu.
Namažte rozkrojenú
stranu olivovým olejom
a koreninami. Po
grilovaní nechajte 3
minúty odstát’.
ROZTÁPANIE KRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
ROZTÁPANIE ŽELATÍNY
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na 5 minút do studenej vody.
Odtečenú želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W.
Po roztopení zamiešajte.
Položte mrazené
cestoviny (-18°C),
napr. lasagne,
tortelliny alebo
canneloni do vhodne
veľkého skleneného
taniera z
ohňovzdorného skla a
položte ho na stojan.
VARENIE POLEVY/CUKROVEJ POLEVY (PRE KOLÁČ A TORTU)
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g) s 40 g cukru a 250 ml studenej vody.
Varte nezakryté v sklenenej miske z ohňovzdorného skla počas 3½ až 4½ minút s
použitím 750 W, kým nebude poleva/cukrová poleva priehľadná. Počas varenia
dvakrát zamiešajte.
Mrazené
ryby v
cestíčku
400 g
---
600 W
+ gril
16-18
3-4
Mrazené ryby v
cestíčku (-18°C) vložte
do vhodne veľkého
skleneného taniera z
ohňovzdorného skla a
položte ho na
podstavec.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných bobuľových plodov) do vhodne veľkej
sklenenej misky z ohňovzdorného skla s krytom. Pridajte 300 g želírovacieho cukru a
dobre zamiešajte Varte zakryté 10-12 minút s použitím 750 W.
Počas varenia niekoľkokrát zamiešajte. Vylejte priamo do malých pohárov so
zakrútiteľnými vekami. 5 minút nechajte odstát’ na veku.
Zmrazené
kúsky
pizze
250 g
(8 ks)
---
300 W
+ gril
12-13
---
Vložte zmrazené
kúsky pizze (-18°C)
alebo malé plnené
koláče do kruhu na
stojan.
VARENIE PUDINGU
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov od výrobcu
a dobre zamiešajte. Použite vhodne veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s
krytom. Varte zakryté 6½ až 7½ minút s použitím 750 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
Zmrazený
drobivý
koláč
200-250 g
(1-2 kusy)
---
300 W
+ gril
4-6
---
Položte mrazené
koláčiky (-18°C) vedľa
seba na podstavec.
Po rozmrazení
nechajte 5 minút
odstát’.
OPEKANIE KÚSKOV MANDLÍ
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí rovnomerne na stredne veľký keramický tanier.
Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte počas 3½ až 4½ s použitím 600 W.
Nechajte ich 2-3 minúty odstát’ v rúre. Počas vyberania použite chňapky!
15
SK
nY^X`u†loTWYY^`w†zrU”GGwˆŽŒGX]GG{œŒš‹ˆ SGqˆ•œˆ™ GZWSGYWW^GG]aZYGwt
SK
Čistenie mikrovlnnej rúry
Technické údaje
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistit’,
aby sa zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:
• Vnútorné a vonkajšie povrchy
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Tanier a valčekové krúžky
Spoločnost’ SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovat’ svoje
produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny
preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM mi ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry G2719N značky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa
poriadne zatvárali.
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viest’ k
opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvnit’
zariadenie a pravdepodobne mat’ za následok nebezpečnú
situáciu.
Model
G2719N
Zdroj napájania
230 V ~ 50 Hz
Príkon
Mikrovlnné žiarenie
Gril
Kombinovaný režim
1100 W
950 W
2050 W
Výstupný výkon
100 W / 750 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
NEROZLIEVAJTE vodu do vetracích otvorov. NIKDY
nepoužívajte žiadne drsné produkty alebo chemické rozpúšt’adlá.
Buďte obzvlášt’ opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa zaistilo,
že sa čiastočky:
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Vnútorný priestor rúry
489 x 275 x 396 mm
330 x 187 x 320 mm
•
•
Objem
20 litrov
Hmotnost’
Čistá
Približne 15 kg
Úroveň hluku
42 dBA
1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou vodou.
Poutierajte dosucha.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch alebo na
valčekovom krúžku pomocou namydlenej handričky. Opláchnite a poutierajte
dosucha.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy, umiestnite šálku
rozriedenej citrónovej št’avy na tanier a zahrejte ju na desat’ minút pri maximálnom
výkone.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.
nenahromadia
nezabránia v správnom zatvorení dvierok
Priestor v mikrovlnnej rúre čistite vždy po každom použití s
jemným čistiacim roztokom, ale pred čistením nechajte
mikrovlnnú rúru vychladnút’, aby sa predišlo zraneniam.
16
Download PDF

advertising