Samsung | UE55LS003AU | Samsung UE55LS003AU Používateľská príručka

E-MANUAL
Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte
si svoj produkt na adrese
www.samsung.com/register
Model______________ Sériové číslo______________
Obsah
Rýchla príručka
Pripojenia vstupu a výstupu zvuku
19
Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)
Pripojenie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart k
televízoru
19
Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku
19
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete
Používanie služby Smart Hub
20
Pripojenie zariadení Bluetooth
Používanie hlasovej interakcie
4
Spustenie funkcie Hlasová interakcia
6
Čo by ste mali vedieť skôr než začnete používať hlasovú
interakciu
Aktualizácia softvéru televízora
7
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
7
Automatická aktualizácia televízora
Získanie podpory
8
Získanie podpory prostredníctvom vzdialenej správy
9
Získanie kontaktných údajov na servis
9
Žiadosť o servis
Pripojenia
Pripojenie počítača
20
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI – zdieľanie obrazovky
(HDMI)
Pripojenie mobilného zariadenia
21
Zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia na televízore
(Zdieľanie obrazovky)
21
Zdieľanie obsahu prostredníctvom aplikácie Smart View
22
Správa mobilného zariadenia
Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými
k televízoru
22
Zmena vstupného signálu
23
Úprava názvu a ikony externého zariadenia
24
Používanie ďalších funkcií
Poznámky týkajúce sa pripojenia
24
Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI
Sprievodca pripojením
25
Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení
Pripojenie antény (Anténa)
26
Poznámky k pripojeniu počítača
26
Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení
Pripojenie k internetu
12
Pripojenie k internetovej sieti
14
Obnovenie nastavení siete
Riešenie problémov s pripojením k internetu
14
Riešenie problémov s káblovým pripojením k internetu
15
Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením k internetu
Pripojenie videozariadení
16
Pripojenie pomocou kábla HDMI
17
Pripojenie pomocou komponentového kábla (len modely
s konektorom COMPONENT IN/AV IN)
18
Pripojenie pomocou kompozitného kábla (len modely
s konektorom COMPONENT IN/AV IN)
Diaľkový ovládač a periférne
zariadenia
Informácie o ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart
Informácie o ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart (THE
FRAME)
Pripojenie k ovládaču Diaľkový ovládač Samsung Smart
Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač Samsung Smart – používanie univerzálneho
diaľkového ovládača
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
32
Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania
Anynet+ a pomocou príslušných ponúk
Ovládanie televízora prostredníctvom klávesnice
33
Pripojenie klávesnice USB
33
Pripojenie klávesnice Bluetooth
33
Používanie klávesnice
Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY na obrazovke
Sledovanie televízie
Prehľad informácií o digitálnom vysielaní
54
Používanie obrazovky Sprievodca
Nahrávanie programov
35
Používanie ďalších funkcií
56
Nahrávanie programov
35
Zadávanie textu pomocou mikrofónu na diaľkovom ovládači
57
Spravovanie zoznamu naplánovaného nahrávania
57
Sledovanie nahratých programov
a klávesnice QWERTY na obrazovke
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
Funkcie Smart
Smart Hub
37
Zobrazenie domovskej obrazovky
40
Automatické spustenie služby Smart Hub
40
Automatické spustenie poslednej použitej aplikácie
40
Testovanie pripojenia služby Smart Hub
40
Obnovenie služby Smart Hub
Používanie účtu Samsung
41
Vytvorenie a správa účtu Samsung
42
Prihlásenie do účtu Samsung
Používanie služby Moje aplikácie
44
Inštalácia a spustenie aplikácie
45
Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií
Používanie príručky e-Manual
47
Zobrazenie elektronickej príručky
47
Používanie tlačidiel v príručke e-Manual
Používanie príručky Internet
Prehrávanie obrázkov/videí/hudby
49
Prehrávanie mediálneho obsahu
Používanie služby Hudba
Používanie hlasovej interakcie
51
Spustenie funkcie Hlasová interakcia
52
Čo by ste mali vedieť skôr než začnete používať hlasovú
interakciu
58
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
59
Úprava naplánovaného sledovania
59
Nastavenie času naplánovaného sledovania
Používanie funkcie Timeshift
60
Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo
používania funkcie Timeshift
Používanie príručky Zoznam kanálov
Úprava kanálov
62
Odstránenie registrovaných kanálov
62
Úprava registrovaných kanálov
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
63
Registrácia kanálov ako obľúbených
63
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
Úprava zoznamu Obľúbené
64
Pridanie kanálov do zoznamu obľúbených položiek
64
Odstránenie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov
64
Zmena usporiadania zoznamu Obľúbené
64
Premenovanie zoznamu Obľúbené
Funkcie podpory sledovania televízie
Používanie podporných funkcií zvuku
65
Zmena signálu vysielania
78
Výber reproduktorov
65
Vyhľadávanie dostupných kanálov
78
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth
66
Obmedzenie sledovania na konkrétne kanály
79
Prehrávanie zvuku televízora pomocou reproduktora
66
Výber možnosti zvuku vysielania
66
Používanie služby Zámok hodnotenia programu
66
Konfigurácia rozšírených nastavení vysielania
67
Čítanie digitálneho textu
67
Výber jazyka zvuku vysielania
68
Manuálne ladenie signálov vysielania
68
Jemné ladenie analógového vysielania
69
Prenos zoznamu kanálov
69
Odstránenie profilu operátora CAM
69
Nastavenie satelitného systému
69
Zmena jazyka teletextu
70
Zobrazenie ponuky bežného rozhrania
Multiroom
Systém a podpora
Nastavenie času a používanie časovača
80
Nastavenie aktuálneho času
81
Používanie časovačov
Používanie funkcií na ochranu obrazovky pred vypálením a
šetrenie energie
82
Predchádzanie vypáleniu obrazovky
82
Zníženie spotreby energie televízora
Aktualizácia softvéru televízora
Obraz a zvuk
Úprava kvality obrazu
71
Výber režimu obrazu
72
Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu
Nastavenie prostredia, v ktorom sledujete televízor, pre
externé zariadenia
74
Hranie hier na optimalizovanej obrazovke
74
Sledovanie videí UHD
74
Použitie funkcie HDMI úroveň čiernej
75
Registrovanie televízora ako zariadenia s certifikáciou DivX
(sledovanie platených filmov DivX)
Podporné funkcie obrazu
83
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
83
Automatická aktualizácia televízora
Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom
84
Vyhľadávanie škodlivého kódu v televízore a pripojenom
úložnom zariadení
Používanie ďalších funkcií
84
Spustenie funkcií prístupnosti
85
Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým
postihnutím
85
Popis zvuku
86
Sledovanie TV vysielania s titulkami
87
Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)
87
Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)
87
Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo
postihnutých)
75
Sledovanie v okne funkcie PIP (obraz v obraze)
75
Zmena veľkosti obrazu
87
Prehľad ponuky televízora
76
Automatická zmena veľkosti obrazu
87
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenie Bluetooth (pre
76
Zmena veľkosti obrazu v režimoch 4:3 alebo Prisp. veľ. obr.
Úprava kvality zvuku
77
Výber režimu zvuku
77
Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku
sluchovo postihnutých)
88
Konfigurácia rozšírených nastavení systému
89
Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity
89
Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu
Automatické spustenie dátových služieb
HbbTV
Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)
91
Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON
INTERFACE
92
Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
Funkcia Teletext
94
Upozornenia a poznámky
Typická stránka teletextu
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift
107 Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Naplánovať
nahrávanie
109 Skôr než začnete používať funkciu Timeshift
Podporované možnosti zvuku vysielania
Riešenie problémov
Prečítajte si, než začnete používať funkciu Moje aplikácie
Prečítajte si, než začnete používať funkciu Internet
Získanie podpory
95
Získanie podpory prostredníctvom vzdialenej správy
96
Získanie kontaktných údajov na servis
96
Žiadosť o servis
Diagnostika problémov s prevádzkou televízora
Problém s obrazom
97
Testovanie obrazu
Zvuk nie je jasne počuť
99
Testovanie zvuku
Problém s vysielaním
Problém s pripojením počítaču
Televízor sa nedokáže pripojiť na internet
Dátová služba
Funkcia Naplánovať nahrávanie/Timeshift nefunguje
Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov
113 Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí
alebo hudobných súborov
114 Podporované externé titulky
114 Podporované interné titulky
115 Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov
115 Podporované hudobné formáty a kodeky
116 Podporované kodeky videa
Prečítajte si po nainštalovaní televízora
118 Veľkosť obrazu a vstupný signál
119 Inštalácia zámky proti odcudzeniu
119 Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového
pripojenia
Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD
120 Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.
120 Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje
Problém so spúšťaním/používaním aplikácií
Súbor nemožno prehrať
Chcem obnoviť televízor
Iné problémy
Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)
121 IBM
121 MAC
122 VESA DMT
122 CEA-861
Podporované rozlíšenia pre obrazové signály
123 CEA-861
Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth
124 Obmedzenia používania technológie Bluetooth
Tlačidlá a funkcie
125 Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania
multimediálneho obsahu
Licencia
Sprievodca prístupnosťou
Používanie diaľkového ovládača
129 Orientácia diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung
Smart
129 Opis diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart
Používanie ponuky prístupnosti
131 Ponuka so skratkami prístupnosti
132 Podrobné pokyny
134 Úprava nastavení prístupnosti pomocou funkcie Hlasová
interakcia
Používanie televízora so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca
135 Sledovanie televízie
Používanie obrazovky Sprievodca
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
Používanie príručky Zoznam kanálov
142 Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
Nahrávanie
145 Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania
na obrazovke sprievodcu:
146 Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania v
okne Informácie o programe
146 Nahrávanie programu, ktorý práve sledujete, priamo z živého
televízneho vysielania
146 Zmena doby nahrávania
147 Sledovanie nahratých programov
147 Odstránenie nahratého programu
Používanie služby Smart Hub
148 Smart Hub
149 Zobrazenie domovskej obrazovky v službe Smart Hub
Používanie príručky e-Manual
151 Spustenie príručky e-Manual
Používanie služby Hlasová interakcia
152 Spustenie funkcie Hlasová interakcia
Rýchla príručka
Môžete sa rýchlo naučiť spúšťať a používať najčastejšie používané funkcie.
Pripojenie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart k
televízoru
Pripojte ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart k televízoru a používajte ho na obsluhu televízora.
Keď televízor prvýkrát zapnete, ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart sa s televízorom automaticky spáruje.
Ak sa ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespáruje, namierte ním na snímač
diaľkového ovládača na televízore a potom stlačte naraz tlačidlá
a
a podržte ich minimálne 3 sekundy.
"" Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Informácie o ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart“.
"" Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu.
-1 -
Používanie služby Smart Hub
Pripojte sa k službe Smart Hub a získajte prístup k aplikáciám, hrám, filmom a ďalšiemu obsahu.
Vychutnajte si viacero funkcií poskytovaných službou Smart Hub na jedinej obrazovke.
Zdroj
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Sprievodca p…
Univ. diaľ. ovl.
Zdroj
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo
1 , môžete používať nasledujúce funkcie.
Nastavenia
Pri presunutí zvýraznenia na ikonu
sa nad ponukou zobrazí zoznam ikon rýchlych nastavení. Kliknutím na ikony
môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie.
-2-
2 Zdroj
Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru“.
3 Hľadať
Pomocou služby Smart Hub môžete vyhľadávať údaje, ako sú kanály, programy, názvy filmov a aplikácie.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Smart Hub“.
4 APPS
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo
sveta športu, správ o počasí a hier.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Moje aplikácie“.
Umenie
Použitím funkcie režimu Umenie môžete upravovať obsah obrázkov, ako sú napr. grafické diela alebo fotografie,
keď nesledujete televízor alebo keď je televízor vypnutý, a následne zobraziť obsah v režime zobrazenia na celú
obrazovku.
"" Táto funkcia je podporovaná len na modeli THE FRAME.
"" Ďalšie informácie nájdete v dodanej používateľskej príručke.
-3-
Používanie hlasovej interakcie
Televízor môžete ovládať aj vyslovením určitých fráz do mikrofónu na ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart.
"" Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Spustenie funkcie Hlasová interakcia
Stlačte a podržte tlačidlo
na ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart, vyslovte príkaz a potom tlačidlo
uvoľnite. Televízor rozpozná vyslovený hlasový príkaz.
"" Po stlačení tlačidla
sa zobrazí pomocník. Funkciu hlasovej interakcie používajte podľa pokynov v sprievodcovi.
"" V priebehu analýzy hlasu systém neprijíma hlasové príkazy.
„SMART HUB“
„HDMI“
„USB“
-4-
●●
Ak vyslovíte príkaz týkajúci sa funkcie zjednodušenia prístupu, ako napríklad „Titulky“ alebo „Hlasový
sprievodca“, príkaz sa priamo aplikuje a zobrazí sa upozornenie, že funkcia je spustená.
●●
Počas prehrávania mediálneho obsahu môžete vykonať príkazy, ako napr. „Prehrať“, „Pozastaviť“, „Zastaviť“,
„Posunúť dozadu“, alebo „Posunúť dopredu“.
""
Funkcia sa nedá použiť pre všetky aplikácie.
●●
Časovač môžete nastaviť pomocou príkazu „Spánok o 30 minút“.
●●
Ak chcete zmeniť zdroj, vyslovte príkaz „HDMI“, „TV“ alebo „USB“.
●●
Ak chcete zmeniť režim obrazu, vyslovte príkaz „Režim filmu“ alebo „Zmeniť režim obrazu na štandardný“.
●●
Vyhľadávať môžete pomocou príkazu „Hľadať ****“ alebo „Hľadať **** v službe YouTube“.
●●
Ak chcete zobraziť pomocníka, vyslovte príkaz „Pomocník“, „Čo môžem povedať“ alebo „Používateľská
príručka“.
""
Podporovaný jazyk sa môže líšiť v závislosti na geografickej oblasti.
""
Po stlačení tlačidla
sa zobrazí pomocník. Funkciu hlasovej interakcie používajte podľa pokynov v sprievodcovi.
-5-
Čo by ste mali vedieť skôr než začnete používať hlasovú interakciu
Upozornenia týkajúce sa funkcie Hlasová interakcia
●●
Ak chcete používať funkciu Hlasová interakcia, musíte mať vytvorený účet Samsung. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Používanie účtu Samsung“.
●●
Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
●●
Ak je nastavený jazyk iný než jazyk vašej krajiny, niektoré funkcie nebudú k dispozícii.
●●
Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k internetu.
●●
Hlasová interakcia je dostupná len v prípade televízorov, ktoré ju podporujú a ktoré sa dodávajú s diaľkovým
ovládačom vybaveným mikrofónom.
●●
Symboly vrátane znamienka mínus (–) ani špeciálne znaky nie sú podporované. Preto ak slovo alebo veta
obsahuje číselnú hodnotu alebo symboly, funkcia nemusí fungovať správne.
●●
Výsledky vyhľadávania nemusia poskytnúť úplné výsledky.
●●
Niektoré aplikácie môžu byť spoplatnené. Preto sa môžu zobraziť podmienky služby alebo zmluva.
●●
Ak chcete meniť aktuálny kanál vyslovením názvov kanálov ako hlasových príkazov, najskôr musíte nastaviť
položku Nastavenie poskytovateľa služieb. (
Nastavenia Všeobecné Spustiť nastavenie)
●●
Ak chcete používať funkciu zadávania textu hlasom a funkciu Inteligentného vyhľadávania, musíte vyjadriť
súhlas s poskytovaním údajov hlasu tretej strane.
●●
Ak chcete používať funkciu hlasovej interakcie, musíte
––
súhlasiť so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub,
––
súhlasiť so sprievodcom zhromažďovaním a používaním osobných informácií v službe Smart Hub,
––
súhlasiť so zhromažďovaním a používaním osobných informácií pre službu hlasovej interakcie.
Požiadavky na používanie funkcie Hlasová interakcia
●●
Miera hlasovej interakcie sa líši v závislosti od hlasitosti/tónu, výslovnosti a zvukov okolitého prostredia (zvuk
televízora a okolitý hluk).
●●
Optimálna hlasitosť pre hlasové príkazy sa pohybuje v rozmedzí od 75 dB do 80 dB.
-6-
Aktualizácia softvéru televízora
Zobrazte verziu softvéru televízora a v prípade potreby vykonajte jeho aktualizáciu.
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
[[ NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Televízor sa po dokončení aktualizácie
softvéru automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku sa obnovia na predvolené hodnoty po
aktualizácii softvéru.
Aktualizácia cez internet
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz
"" Aktualizácia prostredníctvom internetu vyžaduje aktívne internetové pripojenie.
Aktualizácia pomocou zariadenia USB
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz
Po prevzatí súboru aktualizácie z webovej lokality Samsung a jeho uložení do zariadenia USB pripojte toto zariadenie
USB k televízoru, ktorý chcete aktualizovať.
"" Ak chcete vykonať aktualizáciu prostredníctvom jednotky USB flash, prevezmite do počítača balík aktualizácie z lokality
Samsung.com. Potom uložte balík aktualizácií do zariadenia USB do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík
aktualizácií nebude môcť nájsť.
Automatická aktualizácia televízora
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Automatická aktualizácia
Ak je televízor pripojený k internetu, softvér televízora sa môže aktualizovať automaticky počas sledovania televízie.
Po dokončení aktualizácie na pozadí sa aktualizácia použije pri ďalšom zapnutí televízora.
Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka Automatická aktualizácia sa automaticky
nastaví na možnosť Zap.. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vypnite ju prostredníctvom tlačidla výberu.
"" Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
-7-
Získanie podpory
Ak máte problém s televízorom, získajte pomoc priamo od spoločnosti Samsung.
Získanie podpory prostredníctvom vzdialenej správy
Nastavenia
Podpora
Vzdialená správa
Po vyjadrení súhlasu s našou zmluvou o používaní služby môžete používať funkciu Vzdialená správa na prístup
k vzdialenej podpore, prostredníctvom ktorej môžete nechať servisného technika diagnostikovať váš televízor,
odstrániť problémy a aktualizovať softvér vášho televízora, na diaľku, prostredníctvom webu. Funkciu Vzdialená
správa môžete aj zapnúť a vypnúť.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
"" Funkciu Vzdialená správa môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla
na minimálne 5 sekúnd.
Čo je vzdialená podpora?
Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka
Samsung, ktorý na diaľku dokáže:
●●
diagnostikovať váš televízor,
●●
upraviť nastavenia televízora,
●●
vykonať obnovenie nastavení televízora od výrobcu,
●●
nainštalovať odporúčané aktualizácie firmvéru.
Ako funguje podpora na diaľku?
Vykonanie servisu vášho televízora na diaľku technickým pracovníkom spoločnosti Samsung je jednoduché:
1.
Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
2.
Otvorte ponuku v televízore a prejdite do časti Podpora.
3.
Vyberte položku Vzdialená správa, prečítajte si podmienky poskytovania služby a vyjadrite s nimi súhlas. Keď
sa zobrazí obrazovka čísla PIN, poskytnite pracovníkovi svoje číslo PIN.
4.
Pracovník potom získa prístup do vášho televízora.
-8-
Získanie kontaktných údajov na servis
Nastavenia
Podpora
Informácie o produkte
Môžete zobraziť adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu
televízora, verziu softvéru televízora, licenciu Open Source a ďalšie informácie potrebné na poskytnutie servisnej
podpory od operátora spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
"" Informácie môžete zobraziť aj naskenovaním kódu QR televízora.
"" Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla
po dobu minimálne 5 sekúnd.
Žiadosť o servis
Nastavenia
Podpora
Požiadať o pomoc
Ak máte problémy s TV, môžete požiadať o servisný zásah. Vyberte položku zodpovedajúcu vášmu problému a potom
vyberte možnosť Požiadať teraz alebo Naplánovať dohodnuté stretnutie
Odoslať. Vaša žiadosť o službu bude
zaregistrovaná. Kontaktné stredisko spoločnosti Samsung sa s vami spojí a dohodne alebo potvrdí termín servisu.
"" Táto funkcia nie je dostupná v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Na vyžiadanie servisu musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
-9-
Pripojenia
Môžete sledovať živé prenosy pripojením antény a kábla antény k televízoru a získať prístup na internet pomocou
kábla siete LAN alebo pomocou bezdrôtového smerovača. Pomocou rôznych konektorov môžete tiež pripojiť
externé zariadenia.
Sprievodca pripojením
Môžete zobraziť podrobné informácie o externých zariadeniach, ktoré je možné pripojiť k televízoru.
Zdroj
Sprievodca pripojením
Zobrazia sa graficky znázornené pokyny na pripojenie rôznych externých zariadení, ako sú napríklad káblový
prijímač, herná konzola a počítač. Podrobné informácie sa zobrazia po výbere spôsobu pripojenia externého
zariadenia.
Sprievodca pripojením
Káblový box/Prehráva…
HDMI
Herná konzola
PC
Zvukové zariadenie
Mobilné zariadenie
Externá pamäť
Príslušenstvo
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
- 10 -
Pripojenie antény (Anténa)
K televízoru môžete pripojiť kábel antény.
"" Pri pripojení káblového alebo satelitného prijímača však pripojenie antény nie je potrebné.
Najlepší spôsob je pripojiť oba konektory pomocou prepínača Multi alebo DiSEqC atď. a nastaviť položku Typ
pripojenia antény na možnosť Duálny oscilátor.
"" Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
"" Systém DVB-T2 nemusí byť v niektorých geografických oblastiach dostupný.
"" Dostupnosť závisí od konkrétneho modelu a geografickej oblasti.
- 11 -
Pripojenie k internetu
Prostredníctvom televízora môžete získať prístup na internet.
Pripojenie k internetovej sieti
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Otvorte Nastavenia siete Skús teraz
Pripojte sa k dostupnej sieti.
Vytvorenie káblového internetového pripojenia
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Otvorte Nastavenia siete
Ak pripojíte kábel LAN, televízor sa automaticky pripojí k internetu.
"" Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
* Shielded Twist Pair
"" Ak je rýchlosť siete nižšia ako 10 Mb/s, televízor sa nebude môcť pripojiť k internetu.
- 12 -
Kábel
Vytvorenie bezdrôtového internetového pripojenia
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Otvorte Nastavenia siete
Bezdrôtový
Pred pokusom o pripojenie sa ubezpečte, že máte k dispozícii nastavenia identifikátora SSID (názov) bezdrôtového
smerovača a hesla. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Bezdrôtové pripojenie
Vyberte svoju bezdrôtovú sieť.
Obnoviť
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
"" Ak sa nenájde žiaden bezdrôtový smerovač, vyberte položku Pridať sieť v spodnej časti zoznamu a zadajte názov siete
(SSID).
"" Ak je váš smerovač vybavený tlačidlom WPS alebo PBC, vyberte položku Použiť WPS v spodnej časti zoznamu a potom na
smerovači do 2 minút stlačte tlačidlo WPS alebo PBC. Televízor sa pripojí automaticky.
- 13 -
Kontrola stavu internetového pripojenia
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Stav siete Skús teraz
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu.
Obnovenie nastavení siete
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Obnoviť sieť
Obnovte nastavenia siete na výrobné nastavenia.
Zmena názvu televízora v sieti
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Názov zariadenia Skús teraz
Môžete zmeniť názov televízora v sieti. Vyberte položku Vstup používateľa v spodnej časti zoznamu a zmeňte názov.
Riešenie problémov s pripojením k internetu
Ak sa televízor nepripojí k internetu, skúste riešenia nižšie.
Riešenie problémov s káblovým pripojením k internetu Skús teraz
Pri riešení problémov týkajúcich sa káblového internetového pripojenia postupujte podľa pokynov uvedených
v nasledujúcej časti. Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Nenašiel sa žiadny sieťový kábel
Uistite sa, že sú zapojené oba konce kábla LAN. Ak je zapojený, uistite sa, že je zapnutý smerovač. Ak je smerovač
zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.
- 14 -
Automatické nastavenie adresy IP zlyhalo
1.
Nakonfigurujte nastavenia v položke Nast. IP.
2.
Uistite sa, že je v smerovači povolený server DHCP. Potom smerovač resetujte.
Nedá sa pripojiť k sieti
1.
Skontrolujte všetky Nast. IP.
2.
Po kontrole stavu servera DHCP (musí byť aktívny) v smerovači odpojte kábel LAN a potom ho znova pripojte.
Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu
1.
Ubezpečte sa, že internetový kábel siete LAN je pripojený k externému portu LAN smerovača.
2.
Skontrolujte hodnoty servera DNS v rámci položky Nast. IP.
Nastavenie siete je dokončené, nemožno sa však pripojiť k internetu
Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením k internetu
Pri riešení problémov týkajúcich sa bezdrôtového internetového pripojenia postupujte podľa pokynov uvedených
v nasledujúcej časti. Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti zlyhalo
Ak sa vybratý bezdrôtový smerovač nenájde, prejdite do ponuky Otvorte Nastavenia siete a vyberte správny
smerovač.
Nie je možné pripojiť sa k bezdrôtovému smerovaču
1.
Skontrolujte, či je smerovač zapnutý. Ak je zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.
2.
V prípade potreby zadajte správne heslo.
- 15 -
Automatické nastavenie adresy IP zlyhalo
1.
Nakonfigurujte nastavenia v položke Nast. IP.
2.
Ubezpečte sa, že je v smerovači povolený server DHCP. Potom smerovač odpojte a znova zapojte.
3.
V prípade potreby zadajte správne heslo.
Nedá sa pripojiť k sieti
1.
Skontrolujte všetky Nast. IP.
2.
V prípade potreby zadajte správne heslo.
Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu
1.
Ubezpečte sa, že internetový kábel siete LAN je pripojený k externému portu LAN smerovača.
2.
Skontrolujte hodnoty servera DNS v rámci položky Nast. IP.
Nastavenie siete je dokončené, nemožno sa však pripojiť k internetu
Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Pripojenie videozariadení
Správne prepojte televízor a externé zariadenia na prenos videa.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
HDMI IN
- 16 -
Pripojenie pomocou komponentového kábla (len modely s konektorom
COMPONENT IN/AV IN)
Komponentové pripojenie vám umožňuje sledovať video v rozlíšení až 1080p. Na prehrávanie videa z väčšiny
zariadení DVD a Blu-ray použite komponentové pripojenie.
Pozrite si nižšie uvedený obrázok a pomocou dodaného komponentového adaptéra a AV adaptéra prepojte konektory
Component IN a AV IN televízora s konektorom Component OUT externého zariadenia. Uistite sa, že ste k sebe
pripojili konektory rovnakej farby. (modrý k modrému, žltý k žltému atď.)
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Ak chcete použiť komponentové zariadenie, pripojte komponentový adaptér (modrý) aj AV adaptér (žltý).
- 17 -
Pripojenie pomocou kompozitného kábla (len modely s konektorom
COMPONENT IN/AV IN)
Prostredníctvom kompozitného pripojenia môžete využívať rozlíšenie až 576i.
Pozrite si nižšie uvedený obrázok a pomocou dodaného AV adaptéra a kompozitného kábla prepojte konektor AV IN
televízora s konektorom AV OUT externého zariadenia. Počas pripájania káblov sa uistite, že sa farby káblov zhodujú
s farbami portov.
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Zariadenie AV (kompozitné) pripájajte iba k vstupu AV IN. Nepripájajte ho ku komponentovému vstupu.
- 18 -
Pripojenia vstupu a výstupu zvuku
Správne prepojte televízor a externé zariadenia na prenos zvuku.
"" Ďalšie informácie o postupe pri výbere externých reproduktorov nájdete v časti „Výber reproduktorov“.
Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)
HDMI IN
(ARC)
Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete
Televízor môžete pripojiť k bezdrôtovému zvukovému zariadeniu Samsung prostredníctvom bezdrôtovej siete. Tieto
dve zariadenia musia byť pripojené k rovnakej sieti. Ďalšie informácie o pripojení a používaní zvukového zariadenia
nájdete v používateľskej príručke príslušného zariadenia.
- 19 -
Pripojenie zariadení Bluetooth
Ďalšie informácie o postupe pri pripájaní a používaní externých reproduktorov nájdete v časti Sprievodca pripojením
(
Zdroj
Sprievodca pripojením) a príslušných používateľských príručkách.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Pripojenie počítača
Použite televízor ako monitor počítača alebo ho pripojte k počítaču pomocou vašej siete a získajte prístup k obsahu v
počítači.
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI – zdieľanie obrazovky (HDMI)
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Keď je pripojený počítač, vyberte počítač pre položku Ikona zariadenia. Viac informácií o porte nájdete v časti „Úprava názvu
a ikony externého zariadenia“.
- 20 -
Pripojenie mobilného zariadenia
Zobrazte obrazovku a multimediálny obsah mobilného zariadenia pripojením mobilného zariadenia k vášmu
televízoru alebo sieti.
Po pripojení mobilného zariadenia, ktoré podporuje zrkadlenie obrazovky, k televízoru môžete prostredníctvom
zrkadlenia obrazovky bezdrôtovo zobraziť obrazovku mobilného zariadenia prostredníctvom televízora a prehrávať
videosúbory, hudobné súbory a fotografie, ktoré sa práve prehrávajú na mobilnom zariadení. Ak mobilné zariadenie
nepodporuje zrkadlenie, prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Smart View (zrkadlenie obrazovky).
Zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia na televízore (Zdieľanie
obrazovky)
Po spustení aplikácie Smart View v mobilnom zariadení môžete využiť televízor na zobrazenie obrazovky mobilného
zariadenia.
1.
Spustite v mobilnom zariadení aplikáciu Smart View. Zariadenia vyhľadá televízory, ku ktorým sa môže pripojiť.
2.
Spomedzi výsledkov vyhľadávania vyberte požadovaný televízor. Televízor a mobilné zariadenie sa prepoja.
●●
Ak sa nenájde žiaden televízor, vypnite ho a znova zapnite, a potom znova spustite vyhľadávanie.
●●
Ak máte viacero televízorov, môžete si ich výber zjednodušiť tak, že v položke
Nastavenia
Všeobecné Správca systému Názov zariadenia priradíte každému televízoru iný názov.
Zdieľanie obsahu prostredníctvom aplikácie Smart View
Keď si nainštalujete aplikáciu Smart View od spoločnosti Samsung do mobilného zariadenia, môžete televízor
využiť na prehrávanie multimediálneho obsahu z mobilného zariadenia. Aplikáciu si môžete prevziať z obchodu
Google Play Store, Samsung Apps alebo App Store.
Mobilné zariadenie a televízor Smart TV musia byť k sebe pripojené v rovnakej sieti.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
- 21 -
Správa mobilného zariadenia
Nastavenia
zariadení Skús teraz
●●
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Správca pripojenia
Oznámenie o prístupe
Nastavte, či sa má pri prvom pokuse mobilného zariadenia o pripojenie k televízoru zobraziť upozornenie.
●●
Zoznam zariadení
Zobrazte a spravujte zoznam mobilných zariadení, ktoré požiadali o povolenie na pripojenie k televízoru.
Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými
k televízoru
Môžete prepínať medzi televíznymi programami a obsahom z externých zariadení.
Zmena vstupného signálu
Zdroj
Po výbere externého zariadenia na obrazovke Zdroj sa výstup vybratého zariadenia zobrazí na obrazovke televízora.
Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SOURCE.
"" Ak chcete zariadenie (prehrávač Blu-ray, hernú konzolu a pod.), ktoré podporuje univerzálny diaľkový ovládač, ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora, pripojte zariadenie k portu HDMI televízora a zapnite zariadenie. Umožní
vám automaticky prepnúť na výstup zo zariadenia alebo automaticky nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač pre
zariadenie. Ak chcete automaticky nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač, nasmeruje univerzálny diaľkový ovládač
televízora na toto zariadenie. Upozorňujeme, že táto funkcia nemusí byť podporovaná všetkými typmi zariadení a vo
všetkých geografických oblastiach.
"" Po pripojení zariadenia USB do portu USB sa zobrazí kontextová správa, ktorá umožňuje poľahky prepnúť na zoznam
mediálneho obsahu v danom zariadení.
- 22 -
Úprava názvu a ikony externého zariadenia
Zdroj
Názov portu pripojeného externého zariadenia môžete zmeniť alebo ho pridať na domovskú obrazovku
Upraviť
Informácie
Pridať na domovskú
stránku
Zdroj
Zdroj
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
1.
Označenie presuňte na pripojené externé zariadenie.
2.
Stlačte smerové tlačidlo nahor. K dispozícii budú nasledujúce 2 funkcie. (Upozorňujeme, že dostupné funkcie sa
môžu líšiť v závislosti od typu portu.)
1 Upraviť
Môžete zmeniť názov portu externého zariadenia a zjednodušiť tak jeho identifikáciu.
2 Informácie
Môžete zobraziť podrobné informácie o externých zariadeniach pripojených k televízoru.
3 Pridať na domovskú stránku
Port externého zariadenia môžete pridať na domovskú obrazovku a využiť rýchle prepínanie.
- 23 -
Používanie ďalších funkcií
Na obrazovke Zdroj môžete používať nasledujúce funkcie.
●●
Sprievodca pripojením: Sprievodca pripojením zariadení
●●
Univ. diaľ. ovl.: Táto funkcia vám umožní zaregistrovať pripojenie externých zariadení k diaľkovému ovládaču
Diaľkový ovládač Samsung Smart a ovládať ich pomocou štandardného diaľkového ovládača.
""
Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
""
Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Diaľkový ovládač
Samsung Smart – používanie univerzálneho diaľkového ovládača“.
Poznámky týkajúce sa pripojenia
Pri pripájaní externého zariadenia myslite na nasledujúce body.
"" Počet konektorov a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Pri pripájaní externého zariadenia k televízoru si prečítajte informácie v používateľskej príručke príslušného zariadenia.
Počet konektorov externých zariadení a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.
Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI
●●
Odporúčame nasledujúce typy káblov HDMI:
––
Vysokorýchlostný kábel HDMI
––
Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom
●●
Použite kábel HDMI s hrúbkou 17 mm alebo tenší.
●●
Ak použijete necertifikovaný kábel HDMI, dôsledkom môže byť prázdna obrazovka alebo chyba pripojenia.
●●
Niektoré káble a zariadenia HDMI nemusia byť kompatibilné s televízorom z dôvodu odlišných technických
parametrov rozhrania HDMI.
●●
Tento televízor nepodporuje technológiu HDMI Ethernet Channel. Ethernet je lokálna sieť (LAN) vytvorená
pomocou koaxiálnych káblov, ktoré podporujú štandard IEEE.
- 24 -
●●
V záujme dosiahnutia najlepšej kvality zobrazovania v rozlíšení UHD použite kábel kratší ako 3 m (10 stôp).
●●
Mnohé grafické adaptéry počítača nie sú vybavené portmi HDMI, ale majú namiesto nich porty DVI. Ak počítač
nepodporuje výstup videa HDMI, pripojte ho pomocou kábla HDMI-DVI.
""
●●
Ďalšie informácie nájdete v časti „Pripojenie počítača“.
V prípade, že sú podporované modely One Connect alebo One Connect Mini a televízor je pripojený k inému
zariadeniu, napríklad DVD/BD alebo STB, cez rozhranie HDMI, automaticky sa aktivuje pohotovostný režim
sieťového pripojenia. V pohotovostnom režime sieťového pripojenia televízor aj naďalej rozpoznáva zariadenia
HDMI a pripája sa k nim. Túto funkciu možno deaktivovať stlačením nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom
ovládači.
––
Na Diaľkový ovládač Samsung Smart: VOL (smerové tlačidlo nahor)
(smerové tlačidlo nahor) (smerové tlačidlo nadol) VOL
.
––
Štandardný diaľkový ovládač:
(smerové tlačidlo nahor)
tlačidlo nahor) (smerové tlačidlo nadol)
RETURN.
""
(smerové tlačidlo doľava)
(smerové tlačidlo doľava)
(smerové
Ak je funkcia deaktivovaná a vypnete televízor, pri nasledujúcom zapnutí televízora sa funkcia automaticky aktivuje.
Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení
●●
V záujme vyššej kvality zvuku vám odporúčame používať AV prijímač.
●●
Pri pripojení zariadenia pomocou optického kábla sa automaticky nezmení výstup zvuku do reproduktorov
zariadenia. Ak chcete zmeniť výstup zvuku do zariadenia, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
––
Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku Rýchle nastavenia:
Pomocou tlačidla výberu zvoľte položku Audio/optický výstup v ponuke Výstup zvuku. (
Nastavenia
––
smerové tlačidlo nahor
Výstup zvuku).
Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku Nastavenia:
Vyberte položku Audio/optický výstup v ponuke Výstup zvuku. (
Nastavenia
Zvuk
Výstup
zvuku).
●●
Nezvyčajný zvuk, ktorý počas používania vydáva pripojené zvukové zariadenie, môže znamenať poruchu
zvukového zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na výrobcu zvukového zariadenia.
●●
Digitálny zvuk je dostupný len s 5,1-kanálovým vysielaním.
- 25 -
Poznámky k pripojeniu počítača
●●
Informácie o rozlíšeniach podporovaných televízorom nájdete v časti „Prečítajte si pred pripojením počítača
(podporované rozlíšenia)“.
●●
Kým je aktivované zdieľanie súborov, môže dôjsť k neoprávnenému prístupu. Pokiaľ nepotrebujete pristupovať
k údajom, zakážte zdieľanie súborov.
●●
Počítač a televízor Smart TV musia byť pripojené k sebe pripojené v rovnakej sieti.
●●
V prípade zdieľania obsahu s inými sieťovými zariadeniami, napríklad úložným systémom IP (internetový
protokol), nemusí byť zdieľanie podporované vzhľadom na konfiguráciu, kvalitu či funkčnosť danej siete,
napríklad ak daná sieť disponuje zariadením NAS (úložisko pripojené k sieti).
Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení
●●
Ak chcete použiť funkciu Smart View, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu zdieľania, ako napríklad
AllShare Cast alebo Smart View. Ak si chcete overiť, či vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu zdieľania,
navštívte webovú stránku výrobcu mobilného zariadenia.
●●
Ak chcete použiť rozhranie Wi-Fi Direct, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu Wi-Fi Direct.
Skontrolujte, či mobilné zariadenie podporuje funkciu Wi-Fi Direct.
●●
Mobilné zariadenie a televízor Smart TV musia byť k sebe pripojené v rovnakej sieti.
●●
Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže občas prerušiť v závislosti od stavu siete.
●●
V prípade zdieľania obsahu s inými sieťovými zariadeniami, napríklad úložným systémom IP (internetový
protokol), nemusí byť zdieľanie podporované vzhľadom na konfiguráciu, kvalitu či funkčnosť danej siete,
napríklad ak daná sieť disponuje zariadením NAS (úložisko pripojené k sieti).
- 26 -
Diaľkový ovládač a periférne zariadenia
Činnosti televízora môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart. Spárujte
externé zariadenia, ako je napríklad klávesnica, a vychutnajte si jednoduché používanie.
Informácie o ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart
Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti Diaľkový ovládač Samsung Smart.
- 27 -
Tlačidlo
(Rozpoznávanie hlasu)
Popis
Spúšta funkciu Hlasová interakcia. Stlačte tlačidlo, povedzte hlasový príkaz a potom
uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasová interakcia. Ak ho stlačíte raz, objaví sa
sprievodca pre funkciu Hlasová interakcia.
Po stlačení sa na obrazovke zobrazí virtuálna číselná klávesnica, prostredníctvom ktorej
môžete zadať číselnú hodnotu.
(Virtuálna číselná
klávesnica)
4 farebné tlačidlá
Smerové tlačidlá (hore/
dole/vľavo/vpravo)
Zvoliť
(Späť)
(Smart Hub)
(Prehrať/Pozastaviť)
VOL (Hlasitosť)
CH (Kanál)
Vyberte čísla a potom vybratím možnosti Dokončiť zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na
zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSČ atď.
Ak sa na obrazovke zobrazí položka Farebné tlačidlo s číselným pásom, vyberte možnosť
Farebné tlačidlo a potom vyberte konkrétnu farbu pomocou smerových tlačidiel (hore/
dole/vľavo/vpravo). Túto funkciu použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú
používanej funkcie.
Tieto farebné tlačidlá použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej
funkcie.
Presúvanie zvýraznenia.
Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania obsahu sa zobrazia
podrobné informácie o programe.
Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa
spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci
kanál.
Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku.
Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov
môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk.
Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka Skratky prístupnosti.
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte
obrazovku Sprievodca. Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka
Zoznam kanálov.
Kanál môžete rýchlo zmeniť stlačením a podržaním tlačidla smerom nahor alebo nadol.
"" Ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa
môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
"" Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Ak chcete pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré nepodporuje
funkciu HDMI-CEC (Anynet+), musíte pre externé zariadenie nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač. Ďalšie
informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart
– používanie univerzálneho diaľkového ovládača“.
"" Ak chcete pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré podporuje
funkciu HDMI-CEC (Anynet+), pripojte zariadenie k portu HDMI televízora pomocou kábla HDMI. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)“.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
- 28 -
Informácie o ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart (THE
FRAME)
Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti Diaľkový ovládač Samsung Smart.
- 29 -
Tlačidlo
(Napájanie)
(Rozpoznávanie hlasu)
Popis
Počas sledovania televízie stlačením prepnite na režim Umenie. V režime Umenie stlačením
prepnite na sledovanie televízie.
Stlačením a podržaním televízor úplne vypnete.
Spúšta funkciu Hlasová interakcia. Stlačte tlačidlo, povedzte hlasový príkaz a potom
uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasová interakcia. Ak ho stlačíte raz, objaví sa
sprievodca pre funkciu Hlasová interakcia.
Po stlačení sa na obrazovke zobrazí virtuálna číselná klávesnica, prostredníctvom ktorej
môžete zadať číselnú hodnotu.
(Virtuálna číselná
klávesnica)
4 farebné tlačidlá
Smerové tlačidlá (hore/
dole/vľavo/vpravo)
Zvoliť
(Späť)
Vyberte čísla a potom vybratím možnosti Dokončiť zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na
zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSČ atď.
Ak sa na obrazovke zobrazí položka Farebné tlačidlo s číselným pásom, vyberte možnosť
Farebné tlačidlo a potom vyberte konkrétnu farbu pomocou smerových tlačidiel (hore/
dole/vľavo/vpravo). Túto funkciu použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú
používanej funkcie.
Tieto farebné tlačidlá použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej
funkcie.
Presúvanie zvýraznenia.
Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania obsahu sa zobrazia
podrobné informácie o programe.
Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa
spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci
kanál.
Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku.
(Smart Hub)
Stlačte v režime Umenie na prepnutie na režim televízora.
(Prehrať/Pozastaviť)
Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov
môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.
VOL (Hlasitosť)
CH (Kanál)
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk.
Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka Skratky prístupnosti.
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte
obrazovku Sprievodca. Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka
Zoznam kanálov.
Kanál môžete rýchlo zmeniť stlačením a podržaním tlačidla smerom nahor alebo nadol.
"" Ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa
môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
"" Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Ak chcete pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré nepodporuje
funkciu HDMI-CEC (Anynet+), musíte pre externé zariadenie nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač. Ďalšie
informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart
– používanie univerzálneho diaľkového ovládača“.
"" Ak chcete pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré podporuje
funkciu HDMI-CEC (Anynet+), pripojte zariadenie k portu HDMI televízora pomocou kábla HDMI. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)“.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
- 30 -
Pripojenie k ovládaču Diaľkový ovládač Samsung Smart
Spárujte televízor s ovládačom Diaľkový ovládač Samsung Smart.
Keď televízor prvýkrát zapnete, ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart sa s televízorom automaticky spáruje.
Ak sa ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespáruje, namierte ním na snímač
diaľkového ovládača na televízore a potom stlačte naraz tlačidlá
a
a podržte ich minimálne 3 sekundy.
"" Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu.
Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač Samsung Smart – používanie univerzálneho
diaľkového ovládača
Ovládajte televízor a pripojené externé zariadenia pomocou ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart.
Zdroj
Univ. diaľ. ovl.
Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete ovládať externé zariadenia pripojené k televízoru. Ak chcete
ovládať externé zariadenia, zaregistrujte ich podľa pokynov na obrazovke.
"" Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu.
"" Môžete použiť aj funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) a využiť možnosť ovládania externých zariadení od spoločnosti Samsung
pomocou diaľkového ovládača televízora bez potreby dodatočného nastavovania.
"" Niektoré externé zariadenia pripojené k televízoru nemusia podporovať funkciu Univerzálny diaľkový ovládač.
"" Pred externé zariadenie neumiestňujte žiadne predmety. Môže to viesť k problémom pri prenose signálov z diaľkového
ovládača.
"" Televízor si zapamätá externé zariadenie, ako aj pripájací port (HDMI 1, HDMI 2 atď.).
- 31 -
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Ovládajte externé zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania Anynet+ (HDMI-CEC) pomocou diaľkového
ovládača.
Diaľkový ovládač televízora môžete použiť na ovládanie externých zariadení, ktoré sú k televízoru pripojené
pomocou kábla HDMI a ktoré podporujú funkciu Anynet+ (HDMI-CEC). Pripomíname, že nastavovať a obsluhovať
funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) môžete len pomocou diaľkového ovládača.
Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania Anynet+ a
pomocou príslušných ponúk
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-CEC) Skús
teraz
1.
Položku Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte na možnosť Zap..
2.
K televízoru pripojte zariadenie kompatibilné s HDMI-CEC.
3.
Zapnite pripojené externé zariadenie. Zariadenie sa automaticky pripojí k televízoru. Po dokončení pripojenia
môžete prejsť do ponuky pripojeného zariadenia na obrazovke televízora pomocou diaľkového ovládača a
zariadenie tak ovládať.
"" Môže trvať až 2 minúty, kým sa proces pripojenia dokončí.
Prečítajte si pred pripojením zariadenia Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Univerzálny diaľkový ovládač televízora môžete nakonfigurovať tak, aby ste mohli pomocou neho ovládať prijímače
káblovej televízie, prehrávače Blu-ray a domáce kiná od iných výrobcov, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC. Ďalšie
informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart
– používanie univerzálneho diaľkového ovládača“.
"" Systém Anynet+ nemožno používať na ovládanie externých zariadení, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC.
"" Zariadenia podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) sa musia k televízoru pripájať pomocou kábla HDMI. Upozorňujeme,
že niektoré káble HDMI nemusia podporovať rozhranie Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Diaľkový ovládač televízora nemusí za určitých podmienok fungovať. Ak k tomu dôjde, znova nastavte zariadenie ako
zariadenie podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) funguje iba s externými zariadeniami podporujúcimi rozhranie HDMI-CEC a iba vtedy, ak sú
v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
"" Pomocou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať až 12 kompatibilných externých zariadení (najviac 3 rovnakého typu)
s výnimkou domácich kín. Pomocou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať iba jeden systém domáceho kina.
"" Ak chcete počúvať 5,1-kanálový zvuk z externého zariadenia, pripojte zariadenie k televízoru prostredníctvom kábla HDMI a
systém domáceho kina 5,1 pripojte priamo k výstupnému konektoru digitálneho zvuku externého zariadenia.
"" Ak ste externé zariadenie nastavili na používanie rozhrania Anynet+ a univerzálneho diaľkového ovládača, zariadenie je
možné ovládať len pomocou univerzálneho diaľkového ovládača.
- 32 -
Ovládanie televízora prostredníctvom klávesnice
Pripojením klávesnice možno jednoduchšie ovládať televízor.
Pripojenie klávesnice USB
Kábel klávesnice zapojte do portu USB.
Pripojenie klávesnice Bluetooth
Nastavenia Všeobecné
Pridať klávesnicu Bluetooth
Správca externého zariadenia
Správca klávesnice
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
"" Ak zariadenie nebolo rozpoznané, umiestnite klávesnicu do blízkosti televízora a potom vyberte položku Obnoviť. Televízor
opätovne vyhľadá dostupné zariadenia.
Používanie klávesnice
Klávesnica
Funkcie diaľkového ovládania
Smerové klávesy
Posunutie označenia
Kláves Windows
Slúži na zobrazenie nastavení televízora
Kláves Enter
Výber alebo spustenie označenej položky
Kláves ESC
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Kláves F1/F2/F3/F4
Farebné tlačidlá –
Kláves F5
Spustí sa domovská obrazovka
Kláves F6
Zobrazenie obrazovky zdrojov
Kláves F7
Spustenie Zoznam kanálov
Kláves F8
Stlmenie zvuku
Kláves F9/F10
Nastavenie hlasitosti
Kláves F11/F12
Prepínanie kanálov
/
/
/
- 33 -
Nastavenie klávesnice
V ponuke
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Správca klávesnice môžete
nastaviť nasledujúce funkcie. Skús teraz
●●
Jazyk klávesnice
●●
Typ klávesnice
Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY na obrazovke
Použite klávesnicu QWERTY na zadávanie textu v televízore.
Odporúčaný text
Možnosti
Predpovedať ďalší znak
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
- 34 -
Používanie ďalších funkcií
Na obrazovke s klávesnicou QWERTY vyberte
. K dispozícii sú tieto možnosti:
"" Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od aktuálne spustenej funkcie.
●●
Odporúčaný text
●●
Obnoviť odporúčané textové údaje
●●
Predpovedať ďalší znak (pri použití smerových tlačidiel)
●●
Jazyk
Zadávanie textu pomocou mikrofónu na diaľkovom ovládači a klávesnice
QWERTY na obrazovke
Keď je klávesnica QWERTY zobrazená na obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo
na zariadení Diaľkový ovládač
Samsung Smart, rozprávajte do mikrofónu na zariadení Diaľkový ovládač Samsung Smart a potom tlačidlo pustite.
To, čo poviete, sa zobrazí na obrazovke ako text.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
- 35 -
Funkcie Smart
Prostredníctvom služby Smart Hub si môžete vychutnávať rôzne aplikácie.
Smart Hub
Zobrazenie popisov základných funkcií služby Smart Hub.
Po stlačení tlačidla
na diaľkovom ovládači si môžete prezerať webové stránky a preberať aplikácie pomocou
služby Smart Hub.
"" Niektoré služby Smart Hub sú platené.
"" Ak chcete používať službu Smart Hub, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služby, jazyka alebo regiónu.
"" Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.
"" Celý obsah dokumentu Podmienky a stratégia nájdete tu:
Nastavenia
Podpora
Podmienky a stratégia. Ak
chcete prestať používať službu Smart Hub, môžete odstúpiť od zmluvy. Skús teraz
"" Ak chcete zrušiť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, aj keď je povinný, vyberte položky Obnoviť (
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť) a potom v kroku Pravidlá na ochranu osobných údajov,
zmluvné podmienky pre Smart Hub stlačte smerové tlačidlo doprava.
- 36 -
Zobrazenie domovskej obrazovky
Stlačte tlačidlo
.
Zdroj
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Sprievodca p…
Univ. diaľ. ovl.
Zdroj
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
Na domovskej obrazovke môžete jednoducho spúšťať aplikácie, ktoré ste používali naposledy alebo ktoré používate
často. Aplikácie sa dajú aj presúvať na obrazovke alebo z obrazovky odstraňovať.
1 Nastavenia
Pri presunutí zvýraznenia na ikonu
sa nad ponukou zobrazí zoznam ikon rýchlych nastavení. Kliknutím na ikony
môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie. Po stlačení položky
Nastavenia sa zobrazia všetky dostupné
ponuky nastavenia.
●●
Režim obrazu
Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.
●●
Režim zvuku
Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania.
●●
Výstup zvuku
Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora.
- 37 -
●●
Jazyk zvuku
Môžete vybrať jazyk zvuku.
●●
Titulky
Zapnutie alebo vypnutie titulkov.
●●
PIP
Počas používania pripojeného externého zariadenia môžete sledovať televízne vysielanie v malom okne
funkcie obraz v obraze (PIP).
""
●●
Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Sieť
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu.
2 Zdroj
Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.
"" Ďalšie informácie o prepínaní medzi externými zariadeniami nájdete v časti „Prepnutie medzi externými zariadeniami
pripojenými k televízoru“.
3 Hľadať
Môžete vyhľadávať aplikácie alebo hry v službách Smart Hub.
4 APPS
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo
sveta športu, správ o počasí a hier.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Moje aplikácie“.
Umenie
Použitím funkcie režimu Umenie môžete upravovať obsah obrázkov, ako sú napr. grafické diela alebo fotografie,
keď nesledujete televízor alebo keď je televízor vypnutý, a následne zobraziť obsah v režime zobrazenia na celú
obrazovku.
"" Táto funkcia je podporovaná len na modeli THE FRAME.
"" Ďalšie informácie nájdete v dodanej používateľskej príručke.
- 38 -
Posunúť
Odstrániť
5 Presunutie položky na domovskej obrazovke
Po presunutí zvýraznenia na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, stlačte smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači a
vyberte položku Posunúť. Presuňte aplikáciu na požadované miesto stlačením smerového tlačidla vpravo alebo vľavo
a potom stlačte tlačidlo výberu. Vybraná aplikácia sa presunie na domovskú obrazovku.
6 Odstránenie položky z domovskej obrazovky
Po presunutí zvýraznenia na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, stlačte smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači a
vyberte položku Odstrániť. Vybraná aplikácia sa odstráni.
- 39 -
Automatické spustenie služby Smart Hub
Nastavenia
Všeobecné
Funkcie Smart
Automatické spustenie Smart Hub Skús teraz
Keď nastavíte službu Automatické spustenie Smart Hub na možnosť Zap., po zapnutí televízora sa automaticky
zobrazí domovská obrazovka.
Automatické spustenie poslednej použitej aplikácie
Nastavenia
aplikácie Skús teraz
Všeobecné
Funkcie Smart
Automatické spustenie poslednej
Ak je možnosť Automatické spustenie poslednej aplikácie nastavená na položku Zap., po zapnutí televízora sa
automaticky spustí posledná použitá aplikácia.
Testovanie pripojenia služby Smart Hub
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test pripojenia Smart Hub Skús teraz
Obnovenie služby Smart Hub
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
- 40 -
Obnoviť Smart Hub Skús teraz
Používanie účtu Samsung
Vytvorte si a spravujte svoje konto Samsung.
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung Skús teraz
Vytvorenie a správa účtu Samsung
"" Celý text zmluvných podmienok a zásad v oblasti ochrany osobných údajov nájdete v časti
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
Môj účet
Nastavenia
Ochrana osobných údajov pre konto Samsung po
prihlásení sa do konta Samsung.
"" Účet Samsung môžete vytvoriť aj na stránke http://account.samsung.com. Po vytvorení konta môžete používať rovnaké ID
v televízore aj na webovej lokalite Samsung.
Vytvorenie nového konta
Nastavenia
Vytvoriť účet
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
(Pridať účet)
Ak si chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
"" Ak chcete získať ďalšie informácie o zmluvných podmienkach, vyberte položku Zobraziť podrobnosti.
"" Ak chcete ochrániť svoje osobné informácie, vyberte položku Výber obrázka profilu a zadanie hesla (vysoké zabezpečenie)
v poli pod pruhom na zadanie hesla.
"" Ak chcete, aby vás televízor automaticky prihlásil do konta po zapnutí televízora, kliknite na možnosť Prihlás ma
automaticky.
Vytvorenie účtu Samsung pomocou účtu Facebook
Nastavenia Všeobecné Správca systému
Vytvorenie pomocou siete Facebook
Účet Samsung
(Pridať účet)
Účet Samsung
(Pridať účet)
Vytvorenie konta Samsung pomocou konta PayPal
Nastavenia Všeobecné
Vytvorenie pomocou siete PayPal
Správca systému
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
- 41 -
Prihlásenie do účtu Samsung
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
Prihlásiť
Účet Samsung
Môj účet
Upraviť
Môj účet
Informácie
Zmena a pridanie informácií do účtu Samsung
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
profil
"" Ak chcete zmeniť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
Spravovanie informácií o platbách uložených v televízore
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
o platbe
"" Ak chcete spravovať informácie o platení, musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung.
Konfigurácia nastavení synchronizácie s internetom
Nastavenia Všeobecné
Synchronizovať internet
Správca systému
Účet Samsung
Môj účet
"" Ak chcete konfigurovať nastavenia synchronizácie s internetom, musíte sa najskôr prihlásiť do svojho účtu Samsung.
Odstránenie účtu Samsung z televízora
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
Môj účet
Odstrániť
účet
"" Ak chcete odstrániť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
Odhlásenie sa z účtu Samsung
Ak sa chcete odhlásiť zo svojho účtu Samsung, posuňte zvýraznenie na váš účet v časti
Všeobecné
Správca systému
Nastavenia
Účet Samsung a potom stlačte tlačidlo výberu. Po zobrazení kontextovej správy
vyberte možnosť Áno.
Zobrazenie používateľskej zmluvy a pravidiel ochrany osobných údajov
Nastavenia Všeobecné Správca systému
osobných údajov pre konto Samsung
Účet Samsung
Môj účet
Ochrana
"" Ak si chcete prečítať používateľskú zmluvu a pravidlá ochrany osobných údajov, musíte sa prihlásiť do účtu Samsung.
- 42 -
Používanie služby Moje aplikácie
Zo služby Smart Hub môžete preberať a spúšťať rôzne aplikácie.
APPS
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo
sveta športu, správ o počasí a hier.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Pri prvom spustení služby Smart Hub sa automaticky nainštalujú predvolené aplikácie. Predvolené aplikácie sa môžu líšiť
v závislosti od geografickej oblasti.
APPS
Voľba redaktora
Najpopulárnejšie
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
1 Prihlásiť
Po výbere položky Prihlásiť sa zobrazí obrazovka Účet Samsung, na ktorej môžete vytvoriť účet Samsung alebo sa
prihlásiť do systému.
2 Vyhľadávanie aplikácie
Môžete vyhľadávať dostupné aplikácie.
3 Nastavenia
Môžete spravovať nainštalované aplikácie.
- 43 -
Inštalácia a spustenie aplikácie
Inštalácia aplikácie
1.
Presuňte sa na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo výberu. Zobrazí sa obrazovka
s podrobnými informáciami.
2.
Vyberte položku Inštalovať. Po dokončení inštalácie môžete aplikáciu okamžite spustiť.
"" Nainštalované aplikácie si môžete prezrieť na obrazovke Nastavenia.
"" V prípade nedostatočnej internej pamäte televízora môžete aplikáciu nainštalovať na zariadenie USB.
"" Aplikáciu nainštalovanú na zariadení USB môžete spustiť iba vtedy, keď je zariadenie USB pripojené k televízoru. Ak sa
zariadenie USB odpojí, keď je aplikácia spustená, aplikácia sa ukončí.
"" Aplikáciu nainštalovanú v zariadení USB nemožno spustiť v inom televízore ani počítači.
Spustenie aplikácie
Požadovanú aplikáciu môžete spustiť v časti Stiahnutá aplikácia.
V rámci ikon označených aplikácií sa zobrazia nižšie uvedené ikony, ktoré signalizujú nasledovné:
●●
: Aplikácia je nainštalovaná na zariadení USB.
●●
: Aplikácia je zabezpečená heslom.
●●
: Aplikácia je nainštalovaná.
●●
: Aplikácia vyžaduje aktualizáciu.
●●
: Aplikácia podporuje službu Smart View.
- 44 -
Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií
Vyberte možnosť
Nastavenia v časti APPS. Môžete spravovať nainštalované aplikácie.
Nastavenia
Automatická aktualizácia: Zap.
Odstrániť
Pridať na domovskú stránku
Zamknúť/Odomknúť
Posunúť
Nainštal. znovu
Zobraziť podrobnosti
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
1 Odstránenie aplikácie
1.
Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
2.
Vyberte položku Odstrániť. Vybraná aplikácia sa odstráni.
"" Uistite sa, že sprievodné údaje aplikácie sa tiež odstránia pri odstránení aplikácie.
2 Pridanie aplikácie na domovskú obrazovku
1.
Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať.
2.
Vyberte položku Pridať na domovskú stránku.
3.
Po zobrazení domovskej obrazovky presuňte vybranú aplikáciu na požadované miesto.
4.
Stlačte tlačidlo Zvoliť. Vybraná aplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- 45 -
3 Zamykanie a odomykanie aplikácií
1.
Vyberte aplikáciu, ktorú chcete uzamknúť alebo odomknúť.
2.
Vyberte položku Zamknúť/Odomknúť. Vybraná aplikácia sa uzamkne alebo odomkne.
"" Aplikáciu môžete uzamknúť alebo odomknúť po zadaní kódu PIN. Predvolený kód PIN je 0000. Kód PIN môžete nastaviť v
časti
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Zmeniť PIN.
4 Presúvanie aplikácií
1.
Vyberte aplikáciu na presunutie.
2.
Vyberte položku Posunúť.
3.
Stlačte tlačidlo Zvoliť.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
5 Opätovná inštalácia aplikácie
1.
Vyberte aplikáciu, ktorú chcete znova nainštalovať.
2.
Vyberte položku Nainštal. znovu. Spustí sa opätovná inštalácia.
6 Kontrola podrobných informácií o aplikácii
1.
Vyberte aplikáciu, ktorú chcete skontrolovať.
2.
Vyberte položku Zobraziť podrobnosti.
3.
Zobrazí sa obrazovka s informáciami o aplikácii.
"" Aplikáciu môžete na obrazovke s podrobnými informáciami ohodnotiť pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava na
ovládači.
7 Automatická aktualizácia aplikácií
Nainštalované aplikácie sa môžu automaticky aktualizovať. Ak nechcete, aby sa aplikácie aktualizovali automaticky,
nastavte položku Automatická aktualizácia na možnosť Vyp..
"" Automatická aktualizácia je dostupná len vtedy, keď je televízor pripojený k internetu.
- 46 -
Používanie príručky e-Manual
Prečítajte si príručku uloženú vo vašom televízore.
Zobrazenie elektronickej príručky
Nastavenia
Podpora
Otvoriť e-Manual
Môžete si prečítať integrovanú elektronickú príručku, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách televízora.
"" Príručku e-Manual si môžete stiahnuť aj z webovej stránky spoločnosti Samsung.
"" Slová modrým písmom (napr. Režim obrazu) označujú položku ponuky.
Používanie tlačidiel v príručke e-Manual
●●
●●
(Hľadať)
(Register)
●●
(Nedávno prehliadané)
●●
(Skús teraz): Umožňuje vám otvoriť príslušnú položku ponuky a ihneď si funkciu vyskúšať.
●●
(Prepojiť): Umožňuje vám otvoriť príslušnú referenčnú stránku.
"" Z elektronickej príručky sa nedá dostať do obrazoviek niektorých ponúk.
Používanie príručky Internet
Surfujte na internete priamo vo vašom televízore.
Internet
"" Po výbere položky
Internet môžete zobraziť nedávno otvorené webové lokality alebo odporúčania. Výberom
požadovanej webovej lokality ju okamžite otvoríte.
"" Aplikáciu Internet môžete používať jednoduchšie, ak pripojíte klávesnicu a myš.
"" Webové stránky môžete posúvať pomocou smerových tlačidiel.
"" Webové stránky sa môžu líšiť od stránok zobrazených v počítači.
"" Ďalšie informácie o funkcii Internet nájdete v časti „Prečítajte si, než začnete používať funkciu Internet“.
- 47 -
Prehrávanie obrázkov/videí/hudby
Prehrávajte mediálny obsah uložený v televízore, v zariadení USB, smartfóne, fotoaparáte atď.
Zdroj
Pripojené zariadenie
Samsung USB
Samsung USB
Filtrovať podľa: Všetky
Zoradiť podľa: Titul
Možnosti
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
V televízore môžete prehrávať mediálny obsah uložený v úložných zariadeniach, napríklad na zariadení USB,
v mobilnom zariadení či fotoaparáte.
"" Mediálny obsah nemožno prehrať, ak televízor nepodporuje obsah alebo úložné zariadenie. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov“.
"" Ak chcete pripojiť televízor k počítaču, pozrite si časť „Pripojenie počítača“.
"" Pred pripojením zariadenia USB zálohujte dôležité súbory. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poškodené či
stratené súbory.
"" Ak chcete pripojiť televízor k mobilnému zariadeniu, pozrite si časť „Pripojenie mobilného zariadenia“.
- 48 -
Na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho obsahu úložného zariadenia môžete používať nasledujúce funkcie.
1 Filtrovať podľa
Filtrovanie mediálneho obsahu podľa typu média (hudba, fotografie, videá, nahrávky atď.)
2 Zoradiť podľa
Zoradenie zoznamu s obsahom.
3 Možnosti
Odstránenie alebo prehrávanie vybratého mediálneho obsahu zo zoznamu mediálneho obsahu. Po výbere položky
Obnoviť sa opätovne načíta zoznam obsahu.
"" Môžete odstrániť iba nahrávky. Ak chcete odstrániť obsah, zmeňte položku Filtrovať podľa na možnosť Nahrané.
Prehrávanie mediálneho obsahu
Prehrávanie multimediálneho obsahu uloženého v zariadení USB
1.
Pripojte zariadenie USB k portu USB. Zobrazí sa kontextová správa, ktorá umožňuje jednoduchý presun na
zoznam multimediálneho obsahu na zariadení.
2.
V zozname vyberte položku, ktorú chcete prehrať. Spustí sa prehrávanie obsahu.
Prehrávanie multimediálneho obsahu z počítača alebo mobilného zariadenia
1.
V položke
Zdroj vyberte zariadenie s mediálnym obsahom. V zariadení sa zobrazí zoznam s
mediálnym obsahom.
2.
Zo zoznamu vyberte položku s mediálnym obsahom. Obsah sa prehrá.
"" Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho obsahu“.
"" Obsah nemusí byť možné prehrať v závislosti od spôsobu kódovania alebo formátu súboru. Okrem toho môže byť niekoľko
funkcií obmedzených.
"" Obsah v zariadeniach pripojených k televízoru prostredníctvom siete sa nemusí prehrávať plynule z dôvodu komunikačných
problémov so sieťou. V takom prípade použite zariadenie USB.
"" Ďalšie informácie o pripojení k počítaču nájdete v časti „Pripojenie počítača“.
"" Ďalšie informácie o pripojení k mobilnému zariadeniu nájdete v časti „Pripojenie mobilného zariadenia“.
- 49 -
Používanie služby Hudba
V prípade tejto služby ide o hudobnú aplikáciu, ktorá odporúča piesne.
Hudba
Hudba
Odporúčané
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
V prípade tejto služby ide o hudobnú aplikáciu, ktorá v spolupráci s inými hudobnými aplikáciami odporúča piesne.
Môžete vyhľadávať a počúvať piesne, o ktoré máte záujem. Po výbere piesne sa spustí priradená aplikácia, ktorá
prehrá pieseň.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
1 Hľadať
Môžete vyhľadať hudbu, ktorú si chcete prehrávať.
- 50 -
Používanie hlasovej interakcie
Televízor môžete ovládať aj vyslovením určitých fráz do mikrofónu na ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart.
"" Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Spustenie funkcie Hlasová interakcia
Stlačte a podržte tlačidlo
na ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart, vyslovte príkaz a potom tlačidlo
uvoľnite. Televízor rozpozná vyslovený hlasový príkaz.
"" Po stlačení tlačidla
sa zobrazí pomocník. Funkciu hlasovej interakcie používajte podľa pokynov v sprievodcovi.
"" V priebehu analýzy hlasu systém neprijíma hlasové príkazy.
„SMART HUB“
„HDMI“
„USB“
●●
Ak vyslovíte príkaz týkajúci sa funkcie zjednodušenia prístupu, ako napríklad „Titulky“ alebo „Hlasový
sprievodca“, príkaz sa priamo aplikuje a zobrazí sa upozornenie, že funkcia je spustená.
●●
Počas prehrávania mediálneho obsahu môžete vykonať príkazy, ako napr. „Prehrať“, „Pozastaviť“, „Zastaviť“,
„Posunúť dozadu“, alebo „Posunúť dopredu“.
""
Funkcia sa nedá použiť pre všetky aplikácie.
- 51 -
●●
Časovač môžete nastaviť pomocou príkazu „Spánok o 30 minút“.
●●
Ak chcete zmeniť zdroj, vyslovte príkaz „HDMI“, „TV“ alebo „USB“.
●●
Ak chcete zmeniť režim obrazu, vyslovte príkaz „Režim filmu“ alebo „Zmeniť režim obrazu na štandardný“.
●●
Vyhľadávať môžete pomocou príkazu „Hľadať ****“ alebo „Hľadať **** v službe YouTube“.
●●
Ak chcete zobraziť pomocníka, vyslovte príkaz „Pomocník“, „Čo môžem povedať“ alebo „Používateľská
príručka“.
""
Podporovaný jazyk sa môže líšiť v závislosti na geografickej oblasti.
""
Po stlačení tlačidla
sa zobrazí pomocník. Funkciu hlasovej interakcie používajte podľa pokynov v sprievodcovi.
Čo by ste mali vedieť skôr než začnete používať hlasovú interakciu
Upozornenia týkajúce sa funkcie Hlasová interakcia
●●
Ak chcete používať funkciu Hlasová interakcia, musíte mať vytvorený účet Samsung. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Používanie účtu Samsung“.
●●
Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
●●
Ak je nastavený jazyk iný než jazyk vašej krajiny, niektoré funkcie nebudú k dispozícii.
●●
Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k internetu.
●●
Hlasová interakcia je dostupná len v prípade televízorov, ktoré ju podporujú a ktoré sa dodávajú s diaľkovým
ovládačom vybaveným mikrofónom.
- 52 -
●●
Symboly vrátane znamienka mínus (–) ani špeciálne znaky nie sú podporované. Preto ak slovo alebo veta
obsahuje číselnú hodnotu alebo symboly, funkcia nemusí fungovať správne.
●●
Výsledky vyhľadávania nemusia poskytnúť úplné výsledky.
●●
Niektoré aplikácie môžu byť spoplatnené. Preto sa môžu zobraziť podmienky služby alebo zmluva.
●●
Ak chcete meniť aktuálny kanál vyslovením názvov kanálov ako hlasových príkazov, najskôr musíte nastaviť
položku Nastavenie poskytovateľa služieb. (
Nastavenia Všeobecné Spustiť nastavenie) Skús
teraz
●●
Ak chcete používať funkciu zadávania textu hlasom a funkciu Inteligentného vyhľadávania, musíte vyjadriť
súhlas s poskytovaním údajov hlasu tretej strane.
●●
Ak chcete používať funkciu hlasovej interakcie, musíte súhlasiť.
––
súhlasiť so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub,
––
súhlasiť so sprievodcom zhromažďovaním a používaním osobných informácií v službe Smart Hub,
––
súhlasiť so zhromažďovaním a používaním osobných informácií pre službu hlasovej interakcie.
Požiadavky na používanie funkcie Hlasová interakcia
●●
Miera hlasovej interakcie sa líši v závislosti od hlasitosti/tónu, výslovnosti a zvukov okolitého prostredia (zvuk
televízora a okolitý hluk).
●●
Optimálna hlasitosť pre hlasové príkazy sa pohybuje v rozmedzí od 75 dB do 80 dB.
- 53 -
Sledovanie televízie
Počas sledovania televízora môžete používať praktické funkcie. Okrem toho môžete upraviť zoznam kanálov alebo
vytvoriť zoznamy obľúbených kanálov.
Prehľad informácií o digitálnom vysielaní
Pozrite si prehľad ponuky programov jednotlivých kanálov.
Používanie obrazovky Sprievodca
TV naživo
Sprievodca
Sprievodca
Zoznam kanálov
Nahrávky
"" Obraz na vašom televízore sa v závislosti od modelu a geografickej oblasti môže líšiť od obrázka vyššie.
Denný harmonogram programov vysielaných na jednotlivých staniciach si môžete pozrieť pomocou funkcie
Sprievodca. Môžete tu vyhľadávať aj informácie o programoch, vybrať program, ktorý chcete sledovať, a nastaviť
plánované sledovanie alebo nahrávanie.
"" Položku Sprievodca možno zobraziť aj stlačením tlačidla CH pri sledovaní televízneho programu.
"" Ak chcete, aby funkcia Sprievodca zobrazovala informácie o analógových kanáloch a umožňovala používanie funkcií
analógových kanálov, musíte dokončiť úvodné nastavenie poskytovateľa služieb.
"" Ak chcete používať funkciu Sprievodca, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (
Správca systému
Čas
Hodiny).
- 54 -
Nastavenia
Všeobecné
Ak chcete spustiť naplánované sledovanie, naplánované nahrávanie alebo ďalšie funkcie pre program, ktorý uvádza
Sprievodca, najskôr sem presuňte kurzor. Následne môžete použiť diaľkový ovládač nasledujúcim spôsobom:
––
Pre aktuálne vysielaný program: Stlačte a podržte tlačidlo výberu.
––
Pre naplánovaný program vysielania: Stlačte tlačidlo Zvoliť.
––
Ak chcete prejsť na obrazovku Kanálový filter alebo Manažér harmonogramu: Stlačte tlačidlo
●●
Nahrávať: Môžete nahrať aktuálny program.
●●
Timeshift: Aktuálne vysielaný program, ktorý sledujete, sa automaticky ukladá do zariadenia USB. Môžete si
ho teda prehrávať, pozastaviť, posunúť dozadu a dopredu (pomaly alebo zrýchlene) a v niektorých prípadoch
(napr. pri obsahu z DVD) dokonca spustiť spomalený pohyb.
●●
Naplánovať sledovanie: Môžete naplánovať sledovanie plánovaného vysielania.
""
.
Ďalšie informácie o sledovaní alebo o funkcii Naplánovať sledovanie nájdete v časti „Nastavenie funkcie Naplánovať
sledovanie“.
●●
Naplánovať nahrávanie: Môžete naplánovať nahrávanie plánovaného vysielania.
""
Ďalšie informácie o nahrávaní alebo o funkcii Naplánovať nahrávanie nájdete v časti „Nahrávanie programov“.
●●
Zmeniť čas nahrávania: Môžete zmeniť čas spustenia a ukončenia plánovaného nahrávania programu.
●●
Zastaviť: Môžete zastaviť aktuálne spustené nahrávanie alebo funkciu Timeshift.
●●
Zrušiť plánované sledovanie / Zrušiť plánované nahrávanie: Môžete zrušiť plánované sledovanie alebo
nahrávanie.
●●
Zobraziť podrobnosti: Môžete si pozrieť podrobné informácie o vybranom programe. Dostupné informácie sa
môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania. Ak sa k programu neposkytujú žiadne informácie, nezobrazí sa nič.
●●
Kanálový filter: Môžete vybrať filter kanálov zo zoznamu filtrov a zobraziť príslušný odfiltrovaný zoznam
kanálov.
●●
Manažér harmonogramu: Môžete prejsť na obrazovku Nahrávanie a Manažér harmonogramu.
●●
Anténa: Signál vysielania môžete zmeniť na prijímanie.
- 55 -
Nahrávanie programov
Nahrávajte aktuálne alebo nadchádzajúce programy pomocou zariadenia USB (namiesto videorekordéra).
"" Pred použitím funkcie nahrávania si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Skôr než
začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift.
"" Nahrávať môžete len programy prijímané prostredníctvom antény.
"" Vedľa programov a kanálov, pre ktoré ste nastavili plánované nahrávanie, sa zobrazí ikona
.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Ak nie je pripojené žiadne USB zariadenie a prejdete na
TV naživo, zobrazí sa obrazovka Manažér harmonogramu
namiesto obrazovky Nahrávky.
Nahrávanie programov
Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania na obrazovke Sprievodca
●●
Okamžité nahrávanie
Na obrazovke Sprievodca vyberte aktuálne vysielaný program, stlačte a podržte tlačidlo výberu a potom
výberom položky Nahrávať v kontextovej ponuke spustite okamžité nahrávanie.
●●
Naplánovať nahrávanie
Vyberte program s naplánovaným časom vysielania, stlačte tlačidlo výberu a potom výberom položky
Naplánovať nahrávanie nastavte plánované nahrávanie plánovaného programu.
Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania počas sledovania programu
●●
Okamžité nahrávanie
Ak počas sledovania vysielania stlačíte tlačidlo
●●
a potom vyberiete položku Nahrávať, spustí sa nahrávanie.
Naplánovať nahrávanie
Stlačením tlačidla výberu počas sledovania programu zobrazíte okno s informáciami o programe. Smerové
tlačidlá doľava a doprava použite na výber naplánovaného programu. Stlačte tlačidlo výberu a potom výberom
položky Naplánovať nahrávanie nastavte plánované nahrávanie plánovaného programu.
- 56 -
Naplánovanie nahrávania videa zadaním dátumu a času
TV naživo
nahrávanie
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Harmonogramy
Pridať
Ak chcete naplánovať nahrávanie, nastavte hodnoty položiek Anténa, Kanál, Opakovať, Dátum, Čas spustenia a Čas
ukončenia vysielaného programu, ktorý chcete nahrať, a potom vyberte položku Uložiť.
"" Aktuálny čas môžete skontrolovať v ponuke
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny.
Spravovanie zoznamu naplánovaného nahrávania
TV naživo
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Harmonogramy
Údaje naplánovaného nahrávania môžete zmeniť alebo môžete naplánované nahrávania zrušiť.
"" Pomocou funkcie Naplánovať nahrávanie alebo Naplánovať sledovanie môžete naplánovať až 30 nahrávaní (resp.
sledovaní) naraz.
Nastavenie času funkcie Naplánovať nahrávanie
TV naživo
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Harmonogramy
Upraviť
Môžete nastaviť čas spustenia a ukončenia plánovaného nahrávania. Čas spustenia môže byť až 10 minút pred
začatím programu a čas ukončenia až 10 minút po jeho ukončení.
Zrušenie naplánovaného nahrávania
TV naživo
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Harmonogramy
Odstrániť
Harmonogramy
Zobraziť
Kontrola naplánovaných nahrávaní
TV naživo
podrobnosti
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Sledovanie nahratých programov
TV naživo
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Nahrávky
Vyberte zo zoznamu súbor obsahujúci nahrávku. Spustí sa prehrávanie súboru.
"" Tlačidlá, ktoré sa zobrazia, sa môžu líšiť v závislosti od prehrávaného súboru. Ďalšie informácie o tlačidlách ovládania
nájdete v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo používania funkcie Timeshift“.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
- 57 -
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
Nakonfigurujte televízor tak, aby v konkrétny deň a čas zobrazoval určitý kanál alebo program.
"" Ikona
sa zobrazuje vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali na naplánované sledovanie.
"" Ak chcete nastaviť naplánovanie sledovania, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (
Všeobecné
Správca systému
Čas
Nastavenia
Hodiny).
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
Používanie možností naplánovaného sledovania na obrazovke Sprievodca
Na obrazovke Sprievodca vyberte program, ktorý chcete sledovať, a potom stlačte tlačidlo výberu. Potom vyberte v
otvorenej kontextovej ponuke položku Naplánovať sledovanie.
Používanie možností naplánovaného sledovania v okne s informáciami o programe
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo výberu. Zobrazí sa okno Informácie o programe. Pomocou smerových
tlačidiel doľava alebo doprava vyberte program, ktorý sa bude vysielať. Ak chcete naplánovať sledovanie tohto
programu, stlačte a podržte tlačidlo výberu a potom vyberte položku Naplánovať sledovanie.
Používanie naplánovaného sledovania na sledovanie programov v určenom čase a dni
TV naživo
sledovanie
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Harmonogramy
Pridať
Ak chcete naplánovať sledovanie, nastavte hodnoty položiek Anténa, Kanál, Opakovať, Dátum a Čas spustenia
vysielaného programu, ktorý chcete nahrávať, a vyberte možnosť Uložiť.
Aktuálny čas môžete skontrolovať v ponuke
Nastavenia
Hodiny.
- 58 -
Všeobecné
Správca systému
Čas
Úprava naplánovaného sledovania
TV naživo
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Harmonogramy
"" V rámci funkcie Naplánovať sledovanie a Naplánovať nahrávanie si môžete nastaviť maximálne 30 položiek.
Nastavenie času naplánovaného sledovania
TV naživo
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Harmonogramy
Upraviť
"" Môžete nastaviť čas spustenia plánovaného sledovania. Čas spustenia môže byť až 10 minút pred začatím programu.
Zrušenie naplánovaného sledovania
TV naživo
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Harmonogramy
Odstrániť
Harmonogramy
Zobraziť
Kontrola programov naplánovaného sledovania
TV naživo
podrobnosti
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Používanie funkcie Timeshift
Prehrávajte, pozastavte alebo pretočte živé televízne vysielanie.
Pomocou funkcie Timeshift môžete pozastaviť a posunúť dozadu živé televízne vysielanie. Aktiváciou tejto funkcie
vypnete funkciu Vysielanie.
Ak chcete počas sledovania televízora aktivovať funkciu Timeshift, stlačte tlačidlo
alebo stlačte tlačidlo
a zvoľte možnosť Timeshift
.
"" Ak je spustená funkcia Timeshift, niektoré funkcie v ponuke
Nastavenia
Vysielanie nie sú k dispozícii.
"" Ak chcete používať funkciu Timeshift, je potrebné pripojiť nahrávacie zariadenie USB.
"" Pred použitím funkcie Timeshift si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než
začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Ďalšie informácie o tlačidlách ovládania nájdete v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo
používania funkcie Timeshift“.
- 59 -
Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo používania
funkcie Timeshift
"" Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od funkcií.
Po stlačení smerového tlačidla sa zobrazia nasledovné tlačidlá.
●●
Zmeniť čas nahrávania
Môžete nastaviť, aký časový úsek programu sa má nahrať.
""
●●
Táto funkcia je k dispozícii len počas nahrávania programu.
Nahrávať
Z funkcie Timeshift môžete prepnúť na funkciu nahrávania. Pri prepnutí na funkciu nahrávania môžete zahrnúť
obsah nahratý pomocou funkcie Timeshift do novej nahrávky.
""
●●
Táto funkcia je k dispozícii, len keď je spustená funkcia Timeshift.
Prejdite na Živé vysielanie
Túto možnosť vyberte, ak sa chcete počas prehrávania minulých scén nahratých pomocou funkcie nahrávania
alebo funkcie Timeshift vrátiť na aktuálne scény programu.
●●
Zastaviť nahrávanie / Vypnúť Timeshift
Ukončí sa funkcia nahrávania alebo Timeshift.
●●
Info
Zobrazí sa okno s informáciami o programe so spustenou funkciou nahrávania alebo Timeshift.
●●
Pozast. / Prehrať
Pri pozastavenom videu môžete používať nasledujúce funkcie. (Upozorňujeme, že pri pozastavenom videu
televízor neprehráva zvuk.)
––
Pomaly posunúť dozadu alebo Pomaly posunúť dopredu: Zvolením tlačidla
alebo
môžete prehrávať
video pomalou rýchlosťou (1/8, 1/4, 1/2) dozadu alebo dopredu. Opakovaným výberom tlačidla zrýchlite
posúvanie dozadu alebo dopredu v pomalom režime až 3-násobne. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť,
vyberte tlačidlo .
""
Ak je aktivovaná funkcia Pomaly posunúť dozadu, môžete si pozrieť rozdiel medzi aktuálnou dobou nahrávania
a aktuálnou dobou posúvania dozadu.
––
Preskočiť dozadu / Preskočiť dopredu: Umožňuje posúvať video o 10 sekúnd dozadu alebo dopredu
pomocou smerového tlačidla doľava alebo doprava na ovládacom paneli prehrávania.
""
Ak je aktivovaná funkcia Preskočiť dozadu, môžete si pozrieť rozdiel medzi aktuálnou dobou nahrávania
a aktuálnou dobou posúvania dozadu.
●●
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
""
Táto funkcia nie je dostupná počas sledovania programu, ktorý sa aktuálne vysiela.
- 60 -
Používanie príručky Zoznam kanálov
Prepnite kanál alebo si pozrite programy na iných digitálnych kanáloch.
TV naživo
Zoznam kanálov
Keď zobrazíte ponuku Zoznam kanálov, môžete prepnúť kanál alebo si pri sledovaní televízie pozrieť program iných
digitálnych kanálov. Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo CH LIST.
Obrazovka Všetky obsahuje nasledujúce položky:
●●
: Obľúbený kanál
●●
: Uzamknutý kanál
Po stlačení smerového tlačidla doprava na obrazovke Zoznam kanálov môžete použiť nasledovné funkcie:
●●
Všetky
Zobrazenie kanálov, ktoré boli automaticky vyhľadané.
●●
TV PLUS
Keď je televízor pripojený k internetu, kedykoľvek môžete prostredníctvom virtuálneho kanála sledovať
obľúbené programy alebo najzaujímavejšie momenty pre každú tému. Tak ako na bežnom kanáli, aj tu sa
uvádzajú harmonogramy programov TV PLUS.
""
●●
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Obľúbené
Zobrazenie zoznamov obľúbených položiek od 1 do 5.
●●
Typ kanála
Usporiadanie zoznamu, aby obsahoval len kanály vybratého žánru. Funkcia Typ kanála sa dá však použiť len v
prípade kanálov, ktoré obsahujú informácie o žánri.
●●
Zoradiť
Usporiada zoznam podľa kritéria Číslo kanála alebo podľa kritéria Názov.
""
●●
Táto možnosť je dostupná len pre digitálne kanály.
Anténa
Umožňuje výber možnosti Terestriál., Kábel a Satelit.
""
Táto možnosť je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
- 61 -
Úprava kanálov
Upravujte kanály uložené v televízore.
TV naživo
Zoznam kanálov
Všetky
Upraviť kanály
Ikony obrazovky Upraviť kanály predstavujú nasledujúce položky:
●●
: Obľúbený kanál
●●
: Uzamknutý kanál
Odstránenie registrovaných kanálov
Ak chcete odstrániť niektorý kanál, vyberte ho a potom vyberte položku Odstrániť.
Úprava registrovaných kanálov
Výberom položky Všetky
●●
Upraviť kanály môžete otvoriť nasledovné možnosti:
Uzamknutie alebo odomknutie kanála
Po výbere cieľového kanála v ponuke Upraviť kanály vyberte možnosť Uzamknúť alebo Odomknúť. Vybraný
kanál sa následne uzamkne alebo odomkne. Uzamknutý kanál nie je možné sledovať.
●●
""
Ak chcete nastaviť heslo, nastavte
""
Ďalšie informácie o nastavení hesla nájdete v časti „Nastavenie hesla“.
Nastavenia
Vysielanie
Použiť zámok kanála na možnosť Zap..
Zmena názvu kanála
Po výbere kanála v ponuke Upraviť kanály môžete zmeniť jeho názov výberom položky Premenovať kanál.
●●
●●
""
Táto funkcia je dostupná len pre vybrané kanály.
""
Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Zmeniť číslo
""
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
""
Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať automaticky.
Obnoviť TV PLUS
Prijaté kanály TV PLUS môžete opätovne vyhľadávať a ukladať.
""
Ak sú v televízore kanály TV PLUS, systém po odstránení uložených kanálov uloží nové kanály, ktoré vyhľadá.
""
Ak sa v televízore uložili kanály TV PLUS, funkcia Obnoviť TV PLUS odstráni existujúci zoznam a uloží nové kanály,
ktoré vyhľadá.
""
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
- 62 -
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
Označte často sledované kanály ako obľúbené kanály.
Obľúbené kanály sa označia na obrazovkách Upraviť kanály a Všetky symbolom
.
Registrácia kanálov ako obľúbených
TV naživo
Zoznam kanálov
1.
Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači.
2.
Vyberte položku Obľúbené.
3.
Vyberte jeden z piatich zoznamov obľúbených položiek.
4.
Prejdite na možnosť Uprav obľúbené.
5.
Vyberte kanál a pridajte ho do zoznamu obľúbených položiek.
6.
Vyberte položku
. Vybraný kanál sa zaregistruje v zozname obľúbených položiek.
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
TV naživo
Zoznam kanálov
1.
Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači.
2.
Vyberte položku Obľúbené.
3.
Vyberte požadovaný zoznam spomedzi piatich zoznamov obľúbených položiek na obrazovke. Zobrazia sa
kanály vo vybranom zozname obľúbených položiek.
"" Kanály sa zobrazia iba v zoznamoch obľúbených položiek, ktoré obsahujú zaregistrované kanály.
- 63 -
Úprava zoznamu Obľúbené
Používajte funkcie, ktoré sú k dispozícii počas sledovania televízie.
TV naživo
Zoznam kanálov
Po stlačení smerového tlačidla doprava na diaľkovom ovládači vyberte možnosť Obľúbené
5
Obľúbené 1 - Obľúbené
Uprav obľúbené. Zobrazí sa obrazovka Uprav obľúbené.
Pridanie kanálov do zoznamu obľúbených položiek
Vyberte kanály, ktoré chcete pridať, a vyberte ikonu
. Vybrané kanály sa pridajú do zoznamu obľúbených položiek.
Odstránenie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov
Vyberte kanály v zozname obľúbených kanálov a potom stlačte tlačidlo
.
Zmena usporiadania zoznamu Obľúbené
Vyberte jeden alebo viac kanálov a potom vyberte položku Zmeniť poradie. Zobrazí sa označenie funkcie Zmeniť
poradie. Pomocou smerových tlačidiel nahor/nadol vyberte nové umiestnenie kanálov. Stlačením tlačidla Výber
nastavte kanály na nové miesto.
Premenovanie zoznamu Obľúbené
Vyberte zoznam obľúbených kanálov, ktorý chcete premenovať, a potom vyberte položku Premenovať Obľúbené.
Pomocou klávesnice, ktorá sa zobrazí na obrazovke, zadajte nový názov a potom vyberte položku Dokončiť.
- 64 -
Funkcie podpory sledovania televízie
Použite funkcie, ktoré podporujú digitálne alebo analógové kanály.
Zmena signálu vysielania
TV naživo
Zoznam kanálov
Po stlačení smerového tlačidla doprava na diaľkovom ovládači vyberte položku Anténa a potom možnosť Terestriál.
alebo Kábel.
"" Túto funkciu nemusíte používať, ak je váš televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču.
Vyhľadávanie dostupných kanálov
Nastavenia
Vysielanie
Nastavenia automatického ladenia
Automatické ladenie
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Ak je televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču, táto funkcia nie je potrebná.
"" Systém DVB-T2 nemusí byť v niektorých geografických oblastiach dostupný.
"" Ponuka OSD sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Výber možnosti vyhľadávania v káblovej sieti
Nastavenia Vysielanie
v káblových rozvodoch
Nastavenia automatického ladenia
Možnosť vyhľadávania
Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie
v káblovej sieti.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Vyhľadávanie dostupných kanálov v pohotovostnom režime
Nastavenia Vysielanie
v pohotovostnom režime
Nastavenia automatického ladenia
Automatické vyhľadávanie kanálov, keď je televízor v pohotovostnom režime.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
- 65 -
Automatické ladenie
Nastavenie Časovača prebudenia
Nastavenia
Vysielanie
Nastavenia automatického ladenia
Časovač prebudenia
Časovač plánovania na zapnutie televízora a automatické vyhľadávanie kanálov.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Obmedzenie sledovania na konkrétne kanály
Nastavenia
Vysielanie
Použiť zámok kanála Skús teraz
Výberom tlačidla výberu v ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu uzamknutia kanála.
Výber možnosti zvuku vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Duálny zvuk Skús teraz
Nastavenie možností zvuku pre stereo alebo dvojjazyčné vysielanie. Viac informácií nájdete v časti „Podporované
možnosti zvuku vysielania“.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Používanie služby Zámok hodnotenia programu
Nastavenia
Vysielanie
Zámok hodnotenia programu Skús teraz
"" Táto funkcia závisí od konkrétneho modelu a oblasti.
Funkcia Zámok hodnotenia programu blokuje programy s vyšším vekovým obmedzením, ako je zvolené. Je to
užitočné na obmedzenie programov, ktoré deti sledujú v televízii. Táto funkcia nebude fungovať pri programoch
pochádzajúcich z externých zdrojov, ako sú DVD prehrávače alebo súbory USB.
Na sledovanie zablokovaného programu je potrebný kód PIN.
"" Funkcia Vysielanie nie je k dispozícii v režime HDMI ani Komponent.
"" V závislosti od vstupného signálu funkcia Zámok hodnotenia programu nemusí byť podporovaná.
Konfigurácia rozšírených nastavení vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia Skús teraz
- 66 -
Čítanie digitálneho textu
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Digitálny text
Túto funkciu môžete použiť počas sledovania vysielania, ktoré obsahuje textový aj multimediálny obsah.
"" Táto funkcia je dostupná len vo Veľkej Británii.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHED) predstavuje medzinárodnú normu pre systémy
kódovania údajov používané v multimédiách a hypermédiách. Ide o vyššiu úroveň ako systém MPEG a zahŕňa hypermédiá
s prepojenými údajmi, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické súbory a videosúbory, ako aj
multimediálne údaje. MHEG je technológia interakcie spustenej používateľom a používa sa v rôznych oblastiach vrátane
videa na požiadanie (Video-On-Demand, VOD), interaktívnej TV (Interactive TV, ITV), elektronického obchodovania
(Electronic Commerce, EC), televízneho vzdelávania, telekonferencií, digitálnych knižníc a sieťových hier.
Výber jazyka zvuku vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Možnosti zvuku Skús teraz
Je to jazyk, ktorý budete počuť počas pozerania televízora, ak je jazyk súčasťou vysielacieho signálu. Funkcia
Možnosti zvuku sa v prípade analógových a digitálnych kanálov líši.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Výber jazyka
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Možnosti zvuku
Nastavenia jazyka
Možnosti zvuku
Formát zvuku
zvuku
"" Dostupný jazyk sa môže líšiť v závislosti od vysielania.
Výber audio formátu
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
"" Podporovaný formát zvuku sa môže líšiť v závislosti od vysielaného programu.
"" Táto možnosť je dostupná len pre digitálne kanály.
- 67 -
Manuálne ladenie signálov vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Manuálne ladenie Skús teraz
Všetky kanály môžete vyhľadať manuálne a uložiť ich do televízora. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie, vyberte položku
Zastaviť.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Ladenie digitálnych kanálov
Nastavenia
ladenie kanálov
Výberom položky Nový
Vysielanie
Odborné nastavenia
Manuálne ladenie
Digitálne
Hľadať spustíte automatické vyhľadávanie digitálnych kanálov, ktoré sa následne uložia
do zoznamu kanálov v televízore.
Ladenie analógových kanálov
Nastavenia
ladenie kanálov
Vysielanie
Odborné nastavenia
Manuálne ladenie
Analógové
Vyberte položku Nový a konfiguráciou možností Program, Norma, Zvukový systém, Kanál a Hľadať spustite
vyhľadávanie analógových kanálov. Potom výberom možnosti Obchod uložte vyhľadané kanály do televízora.
"" Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Jemné ladenie analógového vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
"" Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
- 68 -
Jemné doladenie Skús teraz
Prenos zoznamu kanálov
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Presun zozn. kanálov
Zoznam kanálov môžete importovať alebo exportovať na úložné zariadenie USB. Na použitie tejto funkcie je potrebný
kód PIN.
●●
Importovať z USB: Import zoznamu kanálov zo zariadenia USB.
●●
Exportovať na USB: Export zoznamu kanálov uložených v televízore na úložné zariadenie USB.
"" Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia USB.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Odstránenie profilu operátora CAM
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Vymazať profil operátora CAM
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Nastavenie satelitného systému
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Satelitný systém Skús teraz
Skôr než spustíte vyhľadávanie kanálov, môžete konfigurovať množinu nastavení satelitného taniera.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Zmena jazyka teletextu
Nastavenia
teletextu
Vysielanie
Odborné nastavenia
Nastavenia jazyka teletextu
Jazyk
Môžete nastaviť alebo zmeniť jazyk teletextu. Ak chcete sledovať teletext vysielania v preferovanom jazyku, vyberte
v ponuke Hlavný jazyk teletextu požadovaný jazyk. Ak tento jazyk nie je podporovaný, môžete sledovať teletext
vysielania v druhom preferovanom jazyku nastavenom v ponuke Druhý jazyk teletextu.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
- 69 -
Zobrazenie ponuky bežného rozhrania
Nastavenia
Vysielanie
Bežné rozhranie
Môžete zobraziť informácie o bežných rozhraniach.
●●
Ponuka CI
Umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. V závislosti od ponuky karty PC Card
vyberte ponuku CI.
●●
Informácie o aplikácii
Zobrazenie informácií o module CAM vloženom do slotu CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vloženej do modulu
CAM. Modul CAM môžete nainštalovať kedykoľvek, či už pri zapnutom alebo vypnutom televízore.
●●
CICAM PIN Manažér
Spravovanie čísel PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Uložte číslo PIN alebo
zmeňte uložené číslo PIN a potom nastavte ostatné možnosti pre číslo PIN.
""
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
●●
Režim dekódovania
●●
Transkódovanie CAM Video
Automatická konfigurácia nastavenia na transkódovanie kodeku videa z modulu CAM. Ak túto funkciu
nechcete používať, vypnite ju.
""
Musíte používať modul CAM, ktorý podporuje transkódovanie kodeku videa.
- 70 -
Obraz a zvuk
Môžete zmeniť nastavenia obrazu a zvuku podľa vašich preferencií.
Úprava kvality obrazu
Zmena režimu obrazu a úprava odborných nastavení.
Výber režimu obrazu
Nastavenia
Obraz
Režim obrazu Skús teraz
Môžete vybrať možnosť Režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.
●●
Dynamický
Slúži na zjasnenie a zvýraznenie obrazu v prostredí s jasným svetlom.
●●
Štandardná
Predvolený režim vhodný pre väčšinu prostredí sledovania.
●●
Prirodzený
Znižuje únavu očí pre pohodlné sledovanie.
●●
Film
Vhodný na sledovanie televízie alebo filmov v tmavej miestnosti.
- 71 -
Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia Skús teraz
Nastavenia obrazovky môžete prispôsobiť podľa svojho vkusu použitím nasledujúcich funkcií:
●●
Podsvietenie Skús teraz
●●
Jas Skús teraz
●●
Kontrast Skús teraz
●●
Ostrosť Skús teraz
●●
Farba Skús teraz
●●
Odtieň (Z/Č) Skús teraz
●●
Použiť nastavenia obrazu Skús teraz
●●
Digitálna redukcia šumu Skús teraz
●●
Nastavenia Auto Motion Plus Skús teraz
""
Keď je funkcia Čistota pohybu LED nastavená na možnosť Zap., obrazovka sa zdá tmavšia ako pri nastavení možnosti
Vyp..
●●
Lokálne stmievanie
""
Automatické ovládanie jasu jednotlivých oblastí na obrazovke na dosiahnutie maximálneho kontrastu.
""
Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
- 72 -
●●
Vylepšenie kontrastu Skús teraz
●●
Režim HDR+ Skús teraz
Automaticky poskytne optimálny efekt HDR podľa zdroja videa.
Technológia HDR (High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah) realizuje video snímky, ktoré sa veľmi
podobajú obrazom videným ľudským okom jemným prispôsobovaním kontrastu zdroja.
""
●●
Režim filmu
""
●●
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Táto funkcia je k dispozícii len pri vstupných signáloch TV, AV, Komponent (480i, 1080i) alebo HDMI (1080i).
Odtieň farby Skús teraz
""
Položky Studený a Štandardná sú dostupné len v prípade, ak je Režim obrazu nastavený na možnosť Dynamický.
""
Položka Odtieň farby je dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k počítaču prostredníctvom kábla HDMI/DVI.
●●
Vyváženie bielej Skús teraz
●●
Gamma Skús teraz
●●
Režim len RGB Skús teraz
●●
Nastavenie farebného priestoru Skús teraz
●●
Obnoviť obraz Skús teraz
- 73 -
Nastavenie prostredia, v ktorom sledujete televízor, pre externé
zariadenia
Môžete televízor optimalizovať na zobrazenie konkrétnych formátov videa.
Hranie hier na optimalizovanej obrazovke
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Herný režim Skús teraz
Môžete zapnúť herný režim a optimalizovať nastavenia televízora na hranie videohier na hernej konzole, ako je
napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.
"" Herný režim nie je dostupný na normálne sledovanie televízie.
"" Obrazovka sa môže trochu triasť.
"" Keď je zapnutý režim Herný režim, režimy Režim obrazu a Režim zvuku sa automaticky nastavia na možnosť Hra.
"" Ak chcete na tom istom porte používať iné externé zariadenie, odpojte hernú konzolu, vypnite funkciu a potom do daného
portu zapojte externé zariadenie.
Sledovanie videí UHD
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
HDMI UHD Color Skús teraz
Ak je externý prehrávač UHD pripojený k televízoru, použite funkciu HDMI UHD Color na konvertovanie konektora
HDMI televízora na režim optimalizovaný pre signály UHD 50P/60P.
"" Keď pripojenie HDMI nastavíte na možnosť Zap., televízna obrazovka zabliká.
"" Pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Vyp. podporuje vstupné signály UHD 50P/60P
4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Zap. podporuje vstupné signály UHD
50P/60P 4:4:4 a 4:2:2. Ďalšie informácie nájdete v časti „Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD“.
"" Keď televízor pripájate k externému zariadeniu, ktoré podporuje len UHD s frekvenciou 24 alebo 30 Hz, prípadne akúkoľvek
frekvenciu FHD, funkcia HDMI UHD Color nemusí byť k dispozícii. V takom prípade nastavte položku HDMI UHD Color na
možnosť Vyp..
Použitie funkcie HDMI úroveň čiernej
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
HDMI úroveň čiernej Skús
teraz
Pomocou funkcie HDMI úroveň čiernej môžete prispôsobením úrovne čiernej kompenzovať nízku úroveň čiernej,
nízky kontrast alebo nevýrazné farby generované externými zariadeniami pripojenými k televízoru prostredníctvom
kábla HDMI.
"" Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je vstupný signál pripojený k televízoru prostredníctvom konektora HDMI
nastavený na možnosť RGB444.
- 74 -
Registrovanie televízora ako zariadenia s certifikáciou DivX (sledovanie
platených filmov DivX)
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
DivX® video na požiad. Skús
teraz
"" Technológia Digital Rights Management (DRM) slúži ako mechanizmus technického zabezpečenia na ochranu autorských
práv poskytovateľa obsahu.
"" Nahrané filmy alebo bezplatné filmy DivX môžete sledovať bez registrácie.
"" Skôr než televízor zaregistrujete ako zariadenie s certifikáciou DivX, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti DivX (http://
www.divx.com) a prihláste sa do svojho používateľského účtu. Ak ešte nemáte účet, vytvorte si ho.
Podporné funkcie obrazu
Nakonfigurujte nastavenia obrazu vášho televízora.
Sledovanie v okne funkcie PIP (obraz v obraze)
Nastavenia
Obraz
PIP
Počas sledovania videa z externého zariadenia, ako napr. prehrávač Blu-ray, na hlavnej obrazovke môžete sledovať
vysielanie televízie v okne obraz v obraze (PIP).
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
"" Funkcia PIP nie je k dispozícii, keď je aktívna služba Smart Hub.
"" Hranie hry alebo používanie funkcie karaoke na hlavnej obrazovke môže znížiť kvalitu obrazu PIP.
"" Funkcia PIP je dostupná len v nasledujúcich podmienkach: 1) Zdroj hlavnej obrazovky je Komponent alebo pripojenie HDMI.
2) Vstupné rozlíšenie je nižšie než FHD (Full HD).
"" Okno PIP podporuje len digitálne kanály, nepodporuje kanály UHD.
Zmena veľkosti obrazu
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Môžete zmeniť veľkosť obrazu zobrazeného na obrazovke televízora.
●●
Štandard 16:9
●●
Vlastný
●●
4:3
- 75 -
Veľkosť obrazu Skús teraz
[[ Televízor nastavený na režim 4:3 nepozerajte príliš dlho. Môže to spôsobiť zobrazenie a chvíľkové zotrvanie
čiernych pásov na vrchnej, spodnej, ľavej a pravej strane obrazovky. Upozorňujeme vás, že táto informácia nie
je súčasťou záruky.
"" Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od vstupného signálu. Viac informácií o podporovaných veľkostiach obrazu
nájdete v časti „Veľkosť obrazu a vstupný signál“.
Automatická zmena veľkosti obrazu
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Automaticky širokouhlo Skús teraz
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Zmena veľkosti obrazu v režimoch 4:3 alebo Prisp. veľ. obr.
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Pomer strán 4:3 Skús teraz
Počas sledovania televízie v režime 4:3 alebo Prispôsobiť obrazovke môžete vybrať veľkosť obrazu zodpovedajúcu
vašej geografickej oblasti. Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od krajiny. V takomto prípade vám táto
funkcia umožní upraviť veľkosť obrazu.
"" Režim 4:3 nie je dostupný, keď je externé zariadenie pripojené k televízoru prostredníctvom komponentného konektora
alebo konektora HDMI.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Prispôsobenie veľkosti obrazu podľa obrazovky
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Prispôsobiť obrazovke Skús teraz
"" Dostupnosť tejto funkcie závisí od nastavenia Veľkosť obrazu.
"" Dostupnosť tejto funkcie závisí od vysielacích signálov.
Nastavenie veľkosti a/alebo polohy obrazu
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Priblíženie a pozícia Skús teraz
"" Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Vlastný.
"" Ak chcete zmeniť polohu obrazu analógových kanálov, najskôr zväčšte obraz a až potom zmeňte jeho polohu.
- 76 -
Úprava kvality zvuku
Zmena režimu zvuku a úprava odborných nastavení.
Výber režimu zvuku
Nastavenia
Zvuk
Režim zvuku Skús teraz
Môžete si vybrať obľúbený režim zvuku vhodný pre daný typ obsahu alebo prostredie.
●●
Štandardná
●●
Optimalizované
●●
Zosilnený
Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku
Nastavenia
Zvuk
Odborné nastavenia Skús teraz
Úpravou nasledujúcich nastavení môžete prispôsobiť kvalitu zvuku.
●●
Vyváženie Skús teraz
●●
Ekvalizér Skús teraz
●●
Vstup formátu zvuku HDMI Skús teraz
●●
Formát digitálneho výstupu zvuku Skús teraz
""
Ak používate prijímač, ktorý nepodporuje štandard Dolby Digital Plus, po výbere možnosti Dolby Digital+ nebude
znieť žiaden zvuk.
""
Možnosť Dolby Digital+ je k dispozícii pre externé zariadenia, ktoré podporujú tento formát, a to iba prostredníctvom
rozhrania ARC(HDMI).
""
Televízne kanály nepodporujú štandard Dolby Digital+.
●●
Oneskorenie zvuku Skús teraz
●●
Zvuková spätná väzba Skús teraz
●●
Obnoviť zvuk Skús teraz
""
Vzorkovacia frekvencia štandardných zvukových signálov je 48 kHz, zatiaľ čo vzorkovacia frekvencia zvukových
signálov HD je 96 kHz.
""
Niektoré prijímače S/PDIF nemusia byť kompatibilné s HD audio formátom.
- 77 -
Používanie podporných funkcií zvuku
Nakonfigurujte nastavenia zvuku vášho televízora.
Výber reproduktorov
Nastavenia
Zvuk
Výstup zvuku Skús teraz
Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora.
"" Externé reproduktory sa nemusia dať ovládať diaľkovým ovládačom Diaľkový ovládač Samsung Smart. Keď je povolené
používanie externého reproduktora, systém nepodporuje niektoré ponuky nastavenia zvuku.
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth
Nastavenia
Zvuk
Výstup zvuku
Zoznam reproduktorov
K televízoru môžete pripojiť zvukové zariadenia Bluetooth. Musíte ich spárovať pomocou funkcie Bluetooth
televízora. Viac informácií o párovaní nájdete v používateľskej príručke zvukového zariadenia Bluetooth.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
"" Ak televízor pri vyhľadávaní nenájde zvukové zariadenie Bluetooth, umiestnite zariadenie bližšie k televízoru a potom
stlačte možnosť Obnoviť.
"" Keď zapnete spárované zvukové zariadenie Bluetooth, televízor ho automaticky rozpozná a potom zobrazí kontextové okno.
Pomocou tohto kontextového okna aktivujte/deaktivujte zvukové zariadenie Bluetooth.
"" Na kvalitu zvuku môže mať vplyv stav pripojenia Bluetooth.
"" Pred používaním zvukového zariadenia Bluetooth si pozrite časť „Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth“.
- 78 -
Prehrávanie zvuku televízora pomocou reproduktora Multiroom
Ďalšie informácie o pripojení a používaní nájdete v používateľskej príručke daného zvukového zariadenia Multiroom.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Používanie funkcie zvuku s priestorovým efektom a reproduktorov Multiroom na vytvorenie
konfigurácie priestorového zvuku
Nastavenia
Zvuk
Wi-Fi Nastavenie priestorového zvuku reproduktora Skús teraz
Ak ste k televízoru pripojili jeden alebo viac reproduktorov Multiroom, môžete vytvoriť optimálne nastavenie zvuku
konfiguráciou nastavení zvuku s priestorovým efektom. Môžete si vybrať ktorúkoľvek z dostupných konfigurácií
reproduktora Multiroom (so zariadením Soundbar alebo bez neho).
Po konfigurácii zvuku s priestorovým efektom môžete počúvať zvuk televízora prostredníctvom reproduktora(-ov)
Multiroom.
"" Funkcia Wi-Fi Nastavenie priestorového zvuku reproduktora je dostupná len v prípade, ak je k televízoru pripojený aspoň
jeden reproduktor kompatibilný s funkciou Multiroom Link.
"" Funkcia Multiroom Link sa deaktivuje po aktivácii funkcie Smart View (Screen mirroring).
"" Zvuk zo sekundárnych zariadení sa môže oneskoriť za zvukom a videom hlavného zariadenia, ktoré prehráva zdrojový
obsah.
"" Podrobnosti nájdete v príručke Multiroom Link na webovej lokalite spoločnosti Samsung. (www.samsung.com)
- 79 -
Systém a podpora
Môžete nakonfigurovať nastavenia systému a podpory, ako je napríklad čas, ochrana pred vypálením obrazu,
aktualizácia softvéru a pod.
Nastavenie času a používanie časovača
Nastavte aktuálny čas a používajte funkciu časovača.
Nastavenie aktuálneho času
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas Skús teraz
Hodiny môžete nastaviť manuálne alebo automaticky. Po nastavení Hodiny si môžete na televízore kedykoľvek
pozrieť aktuálny čas.
Hodiny musíte nastaviť v nasledujúcich prípadoch:
●●
Dôjde k odpojeniu a opätovnému pripojeniu napájacieho kábla.
●●
Režim hodín sa zmení z nastavenia Manuálne na nastavenie Automatické.
●●
Televízor nie je pripojený na internet.
●●
Televízor neprijíma žiadne signály vysielania.
Automatické nastavenie hodín
Nastavenia
Automatické
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny
Režim hodín
"" Táto funkcia funguje, len keď je televízor pripojený k internetu alebo prijíma digitálne vysielanie prostredníctvom
pripojenej antény.
"" V závislosti od signálu vysielania sa zobrazený čas môže líšiť.
"" Presnosť prijatých časových údajov sa môže líšiť v závislosti od kanálu a signálu.
Manuálne nastavenie hodín
Nastavenia
Manuálne
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny
Režim hodín
Keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Manuálne, môžete aktuálny čas zadať priamo. Vyberte dátum a
čas pomocou tlačidiel šípok na diaľkovom ovládači.
- 80 -
Automatické nastavenie hodín
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny
Časové pásmo
Nastavenie správneho času nastavením letného času (Daylight Savings Time, DST) a miestneho časového pásma.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatické.
●●
GMT
Výber časového pásma.
●●
DST
Zapnutie a vypnutie funkcie DST (Letný čas).
""
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatické.
Zmena aktuálneho času
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny
Časový posun
"" Pomocou funkcie Časový posun môžete upraviť čas prostredníctvom sieťového pripojenia. Táto funkcia je dostupná
len v prípade, že je funkcia Režim hodín nastavená na možnosť Automatické a televízor je pripojený k internetu
prostredníctvom siete LAN.
"" Ak sa televízoru nepodarí prijať informácie o čase prostredníctvom normálnych signálov digitálneho vysielania, čas nastaví
funkcia Časový posun.
Používanie časovačov
Používanie časovača vypnutia
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Časovač spánku
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť automatické vypnutie televízora po uplynutí vopred nastavenej doby.
Pomocou funkcie časovača prechodu do režimu spánku, ktorú je možné nastaviť až na 180 minút, sa môže televízor
automaticky vypnúť.
Vypnutie televízora pomocou časovača vypnutia
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Časovač vypnutia
Pomocou funkcie Časovač vypnutia môžete nastaviť, aby sa televízor v stanovenom čase automaticky vypol. Funkcia
Časovač vypnutia je dostupná len v prípade, keď je nastavená položkaHodiny.
- 81 -
Používanie funkcií na ochranu obrazovky pred vypálením a
šetrenie energie
Chráňte obrazovku pred vypálením obrazu a znížte spotrebu energie televízora.
Predchádzanie vypáleniu obrazovky
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas automatickej ochrany Skús teraz
Statické obrazy môžu v prípade dlhej prítomnosti na obrazovke zanechať vypálený pretrvávajúci obraz. Ak je na
obrazovke nepretržite po dobu dvoch hodín zobrazený statický obraz, môže sa automaticky aktivovať funkcia
ochrany obrazovky pred vypálením, ktorá chráni obrazovku pred vypálením pretrvávajúcich obrazov.
Zníženie spotreby energie televízora
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie Skús teraz
Môžete upraviť úroveň jasu televízora, znížiť tak celkovú spotrebu energie a zabrániť prehriatiu.
●●
Detekcia okolitého osvetlenia Skús teraz
Automaticky upravuje úroveň jasu televízora na základe úrovne okolitého osvetlenia v záujme zníženia
spotreby elektrickej energie. Ak sa pomocou funkcie Detekcia okolitého osvetlenia upravila úroveň jasu
obrazovky na príliš svetlú alebo tmavú úroveň, výberom položky Minimálne podsvietenie môžete manuálne
nastaviť minimálnu úroveň jasu obrazovky.
●●
Minimálne podsvietenie Skús teraz
Keď je zapnutá funkcia Detekcia okolitého osvetlenia, môžete manuálne upraviť minimálnu úroveň jasu
obrazovky televízora na základe úrovne jasu okolitého prostredia. Táto funkcia sa aktivuje iba v prípade, keď je
hodnota menšia ako nastavenie v časti
Nastavenia Obraz Odborné nastavenia Podsvietenie.
●●
Režim úspory energie Skús teraz
Umožňuje vám v zozname vybrať nastavenie jasu s cieľom znížiť spotrebu energie televízora.
●●
Pohybové osvetlenie Skús teraz
Úprava jasu v závislosti od pohybov na obrazovke s cieľom znížiť spotrebu energie.
●●
Automatické vypnutie Skús teraz
V záujme úspory energie automaticky vypne televízor, keď sa po dobu 4 hodín nevykoná žiadna činnosť.
- 82 -
Aktualizácia softvéru televízora
Zobrazte verziu softvéru televízora a v prípade potreby vykonajte jeho aktualizáciu.
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru Skús teraz
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
[[ NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Televízor sa po dokončení aktualizácie
softvéru automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku sa obnovia na predvolené hodnoty po
aktualizácii softvéru.
Aktualizácia cez internet
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz Skús teraz
"" Aktualizácia prostredníctvom internetu vyžaduje aktívne internetové pripojenie.
Aktualizácia pomocou zariadenia USB
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz
Po prevzatí súboru aktualizácie z webovej lokality Samsung a jeho uložení do zariadenia USB pripojte toto zariadenie
USB k televízoru, ktorý chcete aktualizovať.
"" Ak chcete vykonať aktualizáciu prostredníctvom jednotky USB flash, prevezmite do počítača balík aktualizácie z lokality
Samsung.com. Potom uložte balík aktualizácií do zariadenia USB do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík
aktualizácií nebude môcť nájsť.
Automatická aktualizácia televízora
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Automatická aktualizácia Skús teraz
Ak je televízor pripojený k internetu, softvér televízora sa môže aktualizovať automaticky počas sledovania televízie.
Po dokončení aktualizácie na pozadí sa aktualizácia použije pri ďalšom zapnutí televízora.
Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka Automatická aktualizácia sa automaticky
nastaví na možnosť Zap.. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vypnite ju prostredníctvom tlačidla výberu.
"" Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
- 83 -
Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom
Chráňte televízor pred pokusmi o hackovanie a škodlivým kódom.
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Šikovné zabezpečenie Skús teraz
Funkciu Šikovné zabezpečenie môžete použiť ako ochranu televízora pred aktivitami hackerov a škodlivým kódom
počas pripojenia televízora k internetu.
Vyhľadávanie škodlivého kódu v televízore a pripojenom úložnom zariadení
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Šikovné zabezpečenie
Prehľadávať
Ak sa nájde škodlivý kód, výsledky hľadania sa zobrazia na obrazovke. Toto okno s výsledkami zobrazuje všetok
nájdený škodlivý kód. Kód môžete umiestniť do karantény (izolovať). Karanténa zabráni jeho spusteniu.
1.
Vyberte všetok škodlivý kód do karantény.
2.
Vyberte položku Izolovať. Vybraný škodlivý kód sa premiestni do umiestnenia Zoznam izolovaných.
""
Položka Zoznam izolovaných zobrazuje všetky škodlivé kódy v karanténe.
Používanie ďalších funkcií
Pozrite si ďalšie funkcie.
Spustenie funkcií prístupnosti
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť Skús teraz
Skratky prístupnosti poskytujú prístup k funkciám zjednodušenia prístupu. Ak chcete zobraziť ponuku Skratky
prístupnosti, stlačte a aspoň 1 sekundu podržte tlačidlo hlasitosti. Jednoducho môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie,
ako sú Hlasový sprievodca, Popis zvuku, Vysoký kontrast, Zväčšiť, Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV, Naučiť
sa ponuku obrazovky, Titulky, Zvuk s viacerými výstupmi atď.
"" V ponuke Skratky prístupnosti sa hlasový sprievodca spustí aj vtedy, keď je položka Hlasový sprievodca nastavená na
možnosť Vyp..
- 84 -
Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým postihnutím
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Nastavenia hlasového sprievodcu Skús teraz
Môžete aktivovať hlasového sprievodcu, ktorý nahlas opíše možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Hlasový sprievodca na Zap.. Keď je funkcia Hlasový sprievodca
zapnutá, televízor ponúka hlasového sprievodcu na prepnutie kanála, zmenu úrovne hlasitosti, informácie o
aktuálnom i nasledujúcom programe, naplánované sledovanie a ďalšie funkcie televízora, ako aj pre rôzny obsah vo
webovom prehliadači a v časti Hľadať.
"" Funkcia Hlasový sprievodca je dostupná v jazyku uvedenom na obrazovke Jazyk. Funkcia Hlasový sprievodca však
nepodporuje niektoré jazyky, aj keď sú na obrazovke Jazyk uvedené. Jazyk Angličtina je podporovaný vždy.
Zmena hlasitosti, rýchlosti a výšky hlasu hlasového sprievodcu
Môžete nastaviť hlasitosť, výšku hlasu, rýchlosť a úroveň funkcie Hlasový sprievodca.
Popis zvuku
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Nastavenia popisu zvuku Skús teraz
Môžete použiť zvukový dátový prúd pre popis zvuku, ktorý vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom. Pomocou
tlačidla Hlasitosť popisu zvuku nastavíte hlasitosť popisu zvuku.
"" Táto funkcia je dostupná len pre digitálne kanály.
●●
Popis zvuku
Zapnutie alebo vypnutie popisu zvuku.
●●
Hlasitosť popisu zvuku
Nastavenie hlasitosti popisu zvuku.
- 85 -
Sledovanie TV vysielania s titulkami
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Nastavenie titulkov Skús teraz
Položku Titulky nastavte na možnosť Zap.. Následne môžete sledovať program so zobrazenými titulkami.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Na televízore sa nedajú ovládať ani upravovať titulky diskov DVD ani Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky diskov DVD alebo
Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač prehrávača.
●●
Titulky
Zapne alebo vypne titulky.
●●
Režim titulkov
Nastavenie režimu titulkov.
●●
Jazyk titulkov
Nastavuje jazyk titulkov.
""
Na televízore sa nedajú ovládať ani upravovať titulky diskov DVD ani Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky diskov DVD
alebo Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač prehrávača.
Výber jazyka titulkov vysielania
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov. Zoznam režimov sa môže líšiť v závislosti od vysielania.
●●
Hlavný jazyk titulkov
Nastaví primárny jazyk titulkov.
●●
Druhý jazyk titulkov
Nastaví sekundárny jazyk titulkov.
- 86 -
Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Vysoký kontrast Skús teraz
Môžete zmeniť hlavné obrazovky služby na biely text a čierne pozadie alebo zmeniť priehľadné ponuky televízora na
nepriehľadné, aby bol text ľahšie čitateľný. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Vysoký kontrast na
Zap..
Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Zväčšiť Skús teraz
Môžete zmeniť veľkosť písma na obrazovke. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Zväčšiť na Zap..
Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo postihnutých)
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV
Skús teraz
Táto funkcia pomáha používateľom so zrakovým postihnutím naučiť sa pozície tlačidiel na diaľkovom ovládači. Keď
je táto funkcia aktivovaná, po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači z televízora zaznie názov daného tlačidla. Ak sa
chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, dvakrát stlačte tlačidlo
. Na ukončenie stlačte a podržte tlačidlo
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je aktivovaná položka Hlasový sprievodca.
Prehľad ponuky televízora
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Naučiť sa ponuku obrazovky
Získajte informácie o ponukách na obrazovke televízora. Po aktivácii tejto funkcie televízor zobrazí štruktúru
a funkcie zvolených ponúk.
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenie Bluetooth (pre sluchovo
postihnutých)
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Zvuk s viacerými výstupmi Skús teraz
Reproduktory televízora a zariadení Bluetooth môžete mať zapnuté súčasne. Keď je táto funkcia aktívna, môžete
nastaviť hlasitosť zariadení Bluetooth tak, aby boli hlasnejšie ako reproduktor televízora.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
"" Po pripojení zariadení Bluetooth k televízoru sa aktivuje funkcia Zvuk s viacerými výstupmi. Ďalšie informácie o pripájaní
zariadení Bluetooth k televízoru nájdete v časti „Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth“.
- 87 -
.
Konfigurácia rozšírených nastavení systému
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému Skús teraz
Všeobecné
Správca systému
Jazyk Skús teraz
Všeobecné
Správca systému
Zmeniť PIN Skús teraz
Zmena jazyka ponuky
Nastavenia
Nastavenie hesla
Nastavenia
Zobrazí sa okno na zadanie čísla PIN. Zadajte číslo PIN. Opätovným zadaním potvrďte číslo. Predvolený kód PIN je
0000 (pre Francúzsko, Taliansko: 1111).
"" Ak svoje číslo PIN zabudnete, môžete ho obnoviť pomocou diaľkového ovládača. Keď je televízor zapnutý, stlačením
nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači v zobrazenom poradí obnovíte kód PIN na 0000 (pre Francúzsko, Taliansko:
1-1-1-1).
Na ovládači Samsung Smart Remote: VOL → Zvýšiť hlasitosť →
Štandardný diaľkový ovládač:
hlasitosť) → RETURN.
→(
→ Znížiť hlasitosť →
) (Zvýšiť hlasitosť) → RETURN → (
→ Zvýšiť hlasitosť →
) (Znížiť hlasitosť) → RETURN → (
.
) (Zvýšiť
Zapnutie a vypnutie indikátorov v prednej časti televízora
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Svetelný efekt
"" Farba indikátorov na televízore sa môže líšiť v závislosti od modelu.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Kontrola oznámení
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Zobrazenie oznámení Skús teraz
Môžete si pozrieť zoznam správ o udalostiach generovaných televízorom. Keď sa vyskytne udalosť, ako je napríklad
vydanie aktualizácie pre aplikáciu alebo pri prihlásení do konta Samsung a odhlásení z neho, na obrazovke sa zobrazí
hlásenie Zobrazenie oznámení.
"" Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, vyberte položku Vymaz. všetko.
"" Ak si chcete prečítať oznámenia služby SMART TV v aplikácii Internet, vyberte položku Servisné upozornenie.
Používanie televízora na prezentačné účely (pre maloobchodné predajne)
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Režim používania Skús teraz
Nastavením režimu Režim používania na možnosť Režim Predajňa môžete televízor používať v maloobchodných
predajniach na prezentačné účely.
"" Pri akomkoľvek inom použití vyberte položku Režim Doma.
"" V režime Režim Predajňa sú niektoré funkcie vypnuté a televízor sa po uplynutí predvoleného času automaticky obnoví.
- 88 -
Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Informácie o signáli Skús teraz
"" Ak je k televízoru pripojená anténa s rozhraním OTA, informácie o intenzite signálu môžete použiť na úpravu antény tak,
aby bola intenzita signálu vyššia a príjem kanálov vo vysokom rozlíšení lepší.
Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť Skús teraz
Všetky nastavenia televízora (okrem internetu a nastavení siete) môžete obnoviť na predvolené nastavenia od
výrobcu.
1.
Vyberte položku Obnoviť. Zobrazí sa okno na zadanie bezpečnostného kódu PIN.
2.
Zadajte bezpečnostný kód PIN a potom vyberte položku Obnoviť. Týmto postupom sa obnovia všetky
nastavenia. Televízor sa automaticky vypne a opätovne zapne, pričom zobrazí obrazovku Spustiť nastavenie.
"" Ďalšie informácie o položke Spustiť nastavenie nájdete v používateľskej príručke dodanej s televízorom.
- 89 -
Automatické spustenie dátových služieb
Používateľovi umožňuje používať informácie (text, statické snímky, grafiky, dokumenty, softvér a pod.) vysielané cez
vysielacie médium.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Aut. spus. dát. služby
Môžete nastaviť, či chcete povoliť automatické spustenie dátových služieb. Ak aktuálne sledovaný kanál poskytuje
dátové služby, výberom červeného tlačidla si môžete vychutnať široké spektrum dátových služieb.
"" Táto funkcia nie je dostupná, ak je aktivovaná iná sekundárna funkcia.
"" Poskytované dátové služby sa môžu líšiť v závislosti od vysielania.
"" V závislosti od služby nemusí byť počas používania dátovej služby dostupná možnosť prepnutia kanála pomocou
numerických tlačidiel.
"" Ak je položka Aut. spus. dát. služby nastavená na možnosť Zap., zobrazí sa obrazovka načítavania a funkcia bude dočasne
nedostupná.
HbbTV
Služba HbbTV umožňuje prístup k službám od poskytovateľov zábavy, online poskytovateľov a výrobcov
s certifikáciou CE.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Niektoré kanály nemusia obsahovať službu HbbTV.
V niektorých krajinách je služba HbbTV predvolene zakázaná. V takomto prípade môže byť služba HbbTV použitá
pomocou inštalácie miniaplikácie HbbTV (Aktivačná miniaplikácia HbbTV) z obchodu Samsung APPS.
Ak chcete nastaviť automatické spustenie HbbTV na zapnutie alebo vypnutie, prejdite do ponuky
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Nastavenia HbbTV a vyberte možnosť HbbTV na zapnutie alebo
vypnutie. (V závislosti od krajiny)
Ak chcete túto funkciu vypnúť alebo zapnúť, môžete tak spraviť prostredníctvom tlačidla výberu.
●●
Služba HbbTV nie je dostupná počas prevádzky funkcie Timeshift alebo pri prehrávaní nahratého videa.
●●
Aplikácia v službe HbbTV môže dočasne zlyhať v závislosti od podmienok vysielacej stanice alebo
poskytovateľa aplikácie.
●●
Aplikácia je dostupná na použitie v službe HbbTV len vtedy, keď je televízna sieť pripojená k externej sieti.
Aplikácia môže zlyhať v závislosti od stavu siete.
●●
Je možné použiť digitálny aj klasický teletext v niekoľkých vybraných kanáloch stláčaním tlačidla TTX/MIX
formou prepínania.
- 90 -
Používanie služby HbbTV:
●●
Keď obrazovka signalizuje (červeným tlačidlom atď.), že sa pristupuje k službe HbbTV.
●●
Pomocou diaľkového ovládača jedenkrát vyberte položku TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania textu
HbbTV.
●●
Pomocou diaľkového ovládania dvakrát vyberte položku TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania textu mimo
služby HbbTV.
Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)
Sledovanie platených kanálov vložením karty na sledovanie televízie do slotu COMMON INTERFACE.
"" K dispozícii sú dva sloty na kartu CI v závislosti od modelu.
"" Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu „CI alebo Cl+ Card“, televízor vypnite.
"" Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu.
Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE
Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
- 91 -
Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.
●●
Samsung TV vyhovuje štandardu CI+ 1.3. Pokiaľ sa na TV produkte zobrazí hlásenie „Signál kódovaný“, môže
to byť spôsobené nekonzistentnosťou verzie CI+ 1.3. V prípade problémov sa obracajte na kontaktné stredisko
spoločnosti Samsung.
●●
Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.
●●
Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo
CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa služby.
●●
Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie „Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje
o tom, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.
"" Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
"" Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.
"" Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
"" Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
"" Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa so svojím autorizovaným
predajcom.
"" V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
"" Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Inak bude obraz skreslený, prípadne sa
vôbec nezobrazí.
Funkcia Teletext
Naučte sa používať Teletext a spúšťať funkcie, ktoré ponúka služba Teletext.
"" Táto funkcia je dostupná len pre kanál, ktorý podporuje službu Teletext.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Stránka registra služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie teletextu
zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré stránky
nemusia zobrazovať.
"" Stránky teletextu môžete prepínať pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
- 92 -
/ Plný režim TTX/Polovičný režim TTX/Mix/Vyp.: Režim Teletext sa aktivuje na kanáli, ktorý práve sledujete.
Po každom stlačení tlačidla / sa zobrazenie režimu Teletext zmení v nasledovnom poradí: Plný režim TTX →
Polovičný režim TTX → Mix → Vyp.
●●
Plný režim TTX: Režim Teletext sa zobrazí na celú obrazovku.
●●
Polovičný režim TTX: Režim Teletext sa zobrazí na jednej polovici obrazovky, pričom na druhej polovici bude
zobrazený sledovaný kanál.
●●
Mix: Režim Teletext sa zobrazí ako priehľadné zobrazenie prekrývajúce aktuálne sledovaný kanál.
●●
Vyp.: Režim Teletext je vypnutý.
8 Uložiť: Uloží stránky teletextu.
4 Veľkosť: Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú
polovicu obrazovky, stlačte ho znova. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, stlačte ho ešte raz.
9 Podržať: Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak
chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znova.
Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rôzne témy
na teletextových stránkach sú farebne odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu
zodpovedajúcu vybratej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým
spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, vyberte príslušné farebné tlačidlo.
0 Režim: Vyberie režim služby Teletext (LIST/FLOF). Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim na režim
uloženia do zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete stranu teletextu uložiť do zoznamu pomocou tlačidla 8
(uložiť).
1 Podstránka: Zobrazí dostupnú podstránku.
2 Strana nahor: Zobrazí nasledujúcu stránku teletextu.
3 Strana nadol: Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.
6 Register: Zobrazí stránku registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.
5 Odkryť: Zobrazí skrytý text (napríklad odpovede na kvízové otázky). Ak chcete zobraziť normálnu obrazovku,
stlačte ho znova.
7 Zrušiť: Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekrývalo aktuálne vysielanie.
- 93 -
Typická stránka teletextu
Časť
Obsah
A
Číslo vybratej stránky.
B
Identifikácia vysielacieho kanála.
C
Číslo aktuálnej stránky alebo indikácie vyhľadávania.
D
Dátum a čas.
E
Text.
F
Informácie o stave. Informácie FASTEXT.
- 94 -
Riešenie problémov
Ak máte s televízorom problém, rôzne riešenia si môžete pozrieť aj počas jeho sledovania. Ak váš problém
nenájdete v časti Riešenie problémov, obráťte sa na kontaktné stredisko spoločnosti Samsung.
Získanie podpory
Ak máte problém s televízorom, získajte pomoc priamo od spoločnosti Samsung.
Získanie podpory prostredníctvom vzdialenej správy
Nastavenia
Podpora
Vzdialená správa Skús teraz
Po vyjadrení súhlasu so zmluvnými podmienkami našich služieb môžete pomocou funkcie Vzdialená správa získať
prístup k vzdialenej podpore, v rámci ktorej môže servisný technik spoločnosti Samsung vzdialene prostredníctvom
webu diagnostikovať a opraviť problémy s vaším televízorom a aktualizovať jeho softvér. Funkciu Vzdialená správa
môžete aj zapnúť a vypnúť.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
"" Funkciu Vzdialená správa môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla
na minimálne 5 sekúnd.
Čo je vzdialená podpora?
Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka
Samsung, ktorý na diaľku dokáže:
●●
diagnostikovať váš televízor,
●●
upraviť nastavenia televízora,
●●
vykonať obnovenie nastavení televízora od výrobcu,
●●
nainštalovať odporúčané aktualizácie firmvéru.
Ako funguje podpora na diaľku?
Vykonanie servisu vášho televízora na diaľku technickým pracovníkom spoločnosti Samsung je jednoduché:
1.
Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
2.
Otvorte ponuku v televízore a prejdite do časti Podpora.
3.
Vyberte položku Vzdialená správa, prečítajte si podmienky poskytovania služby a vyjadrite s nimi súhlas. Keď
sa zobrazí obrazovka čísla PIN, poskytnite pracovníkovi svoje číslo PIN.
4.
Pracovník potom získa prístup do vášho televízora.
- 95 -
Získanie kontaktných údajov na servis
Nastavenia
Podpora
Informácie o produkte Skús teraz
Môžete zobraziť adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu
televízora, verziu softvéru televízora, licenciu Open Source a ďalšie informácie potrebné na poskytnutie servisnej
podpory od operátora spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
"" Informácie môžete zobraziť aj naskenovaním kódu QR televízora.
"" Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla
po dobu minimálne 5 sekúnd.
Žiadosť o servis
Nastavenia
Podpora
Požiadať o pomoc Skús teraz
Ak máte problémy s TV, môžete požiadať o servisný zásah. Vyberte položku zodpovedajúcu vášmu problému a potom
vyberte možnosť Požiadať teraz alebo Naplánovať dohodnuté stretnutie
Odoslať. Vaša žiadosť o službu bude
zaregistrovaná. Kontaktné stredisko spoločnosti Samsung sa s vami spojí a dohodne alebo potvrdí termín servisu.
"" Na vyžiadanie servisu musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.
"" Táto funkcia nie je dostupná v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
Diagnostika problémov s prevádzkou televízora
Môžete vykonať diagnostiku problémov s televízorom a službou Smart Hub, ako aj spustiť funkcie obnovenia.
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika Skús teraz
Na diagnostiku problémov s obrazom môžete použiť funkciu Test obrazu a na diagnostiku problémov so zvukom
funkciu Test zvuku. Okrem toho môžete skontrolovať informácie o intenzite digitálneho signálu šíreného vzduchom
(OTA), otestovať internetové pripojenie služby Smart Hub a spustiť funkcie obnovenia výrobných nastavení televízora
a služby Smart Hub.
- 96 -
Problém s obrazom
Ak sa vyskytnú problémy s obrazom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Testovanie obrazu
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test obrazu Skús teraz
Skôr než si prečítate zoznam problémov a riešení uvedený nižšie, spustite funkciu Spustiť test obrazu, aby ste zistili,
či problém spôsobuje televízor. Funkcia Spustiť test obrazu zobrazí obraz vo vysokom rozlíšení, ktorý môžete použiť
na overenie prítomnosti chýb a nedostatkov.
Problém
Blikanie a strácanie jasu
Skúste toto!
Ak televízor Samsung bliká alebo sporadicky stráca jas, možno budete musieť vypnúť
niektoré z jeho funkcií na úsporu energie. Deaktivujte položky Režim úspory energie (
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie
Režim úspory energie), Detekcia okolitého
osvetlenia (
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie
Detekcia okolitého
osvetlenia) alebo Pohybové osvetlenie (
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie
Pohybové osvetlenie).
Ak farba na obrazovke televízora Samsung nie je správna, prípadne sú čierna a biela
farba vypnuté, spustite Spustiť test obrazu (
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test obrazu).
Komponentné pripojenie/
farba obrazovky
Ak výsledky testu naznačia, že problém nie je v televízore, vykonajte nasledujúce kroky:
●● Ubezpečte sa, že sú vstupné konektory videa zapojené do správnych výstupných
konektorov videa na externom zariadení.
●● Skontrolujte aj ostatné pripojenia. Ak je televízor pripojený k externému zariadeniu
pomocou komponentného kábla, ubezpečte sa, že konektory Pb, Pr a Y sú zapojené
do správnych konektorov.
Jas obrazovky
Ak sú farby na televízore Samsung správne, no príliš tmavé alebo svetlé, skúste najskôr
upraviť nasledujúce nastavenia.
●● Vyberte položku
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia a upravte
nastavenia Podsvietenie, Kontrast, Jas, Ostrosť, Farba alebo Odtieň (Z/Č).
Efekt duchov, rozmazaný
obraz alebo chvenie
Ak je obraz zdvojený (efekt duchov) alebo rozmazaný, problém vyriešte pomocou funkcie
Nastavenia Auto Motion Plus (
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Nastavenia Auto Motion Plus).
Neželané vypnutie
Ak sa váš televízor Samsung sám od seba vypína, skúste vypnúť niektoré z jeho funkcií
na úsporu energie. Skontrolujte, či bola zapnutá položka Časovač spánku (
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Časovač spánku). Funkcia Časovač
spánku automaticky vypne televízor po uplynutí vopred nastaveného časového intervalu.
Ak funkcia Časovač spánku nebola aktivovaná, skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia
Automatické vypnutie (
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie
Automatické
vypnutie). Ak áno, deaktivujte ju.
Problémy so zapnutím
Ak sa vyskytnú problémy pri zapínaní televízora Samsung, skôr než zavoláte na servisné
oddelenie, skontrolujte nasledujúcich pár vecí. Ubezpečte sa, že napájací kábel televízora
je na oboch koncoch zapojený správne a že diaľkový ovládač správne funguje. Uistite sa, že
kábel antény alebo káblovej televízie je pevne zapojený. Ak máte káblový alebo satelitný
prijímač, skontrolujte, či je zapojený a zapnutý.
- 97 -
Problém
Nemožno nájsť kanál
Skúste toto!
Ak televízor nie je pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču, spustite funkciu
Automatické ladenie (
Nastavenia
Vysielanie
Nastavenia automatického
ladenia
Automatické ladenie).
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Displeje v predajniach sú vždy naladené na digitálne HD kanály (s vysokým rozlíšením).
Ak máte analógový káblový alebo satelitný prijímač, prejdite na digitálny káblový alebo
satelitný prijímač. Ak chcete zabezpečiť HD kvalitu obrazu (vysoké rozlíšenie), používajte
HDMI alebo komponentné káble.
Obraz na televízore nevyzerá
tak dobre ako v obchode
Mnoho kanálov HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD). Vyhľadajte
kanál, ktorý obsah vysiela v rozlíšení HD.
●● Predplatitelia káblového/satelitného vysielania: vyskúšajte kanály HD z ponuky kanálov.
●● Pripojenie terestriálnej/káblovej antény: Vyskúšajte kanály HD po spustení funkcie
Automatické ladenie.
Nastavte rozlíšenie výstupu videa na káblovom alebo satelitnom prijímači na hodnotu 1080i
alebo 720p.
Kompresia videoobsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to najmä pri rýchlo sa
pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.
Obraz je skreslený
Ak je príjem signálu slabý alebo nekvalitný, môže dôjsť k skresleniu na obrazovke. Nejde
však o poruchu.
Mobilné telefóny používané v blízkosti televízora (do vzdialenosti 1 m) môžu spôsobovať
rušenie analógových a digitálnych kanálov.
Farby nezodpovedajú alebo
chýbajú
Ak používate komponentné pripojenie, uistite sa, že komponentné káble sú pripojené
k správnym konektorom. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenia môžu mať za následok
problémy s farbami, prípadne prázdnu obrazovku.
Prejdite do ponuky Obraz a upravte nastavenia položiek Režim obrazu, Jas, Ostrosť a Farba.
Farby sú nekvalitné alebo
obraz nie je dostatočne jasný
Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Režim úspory energie (
Všeobecné
Eko riešenie
Režim úspory energie).
Skúste obnoviť obraz. (
obraz)
Nastavenia
Obraz
Nastavenia
Odborné nastavenia
Obnoviť
Na okraji obrazovky sa
nachádza bodkovaná čiara
Položku Veľkosť obrazu prestavte na Štandard 16:9.
Obraz je čiernobiely
Ak používate analógové zariadenie AV, odpojte adaptér z komponentového vstupu (modrý)
televízora a pripojte ho do vstupu AV IN (žltý).
"" Ak sa testovací obraz nezobrazí, prípadne je na ňom prítomný šum alebo skreslenie, môže to znamenať poruchu televízora.
Podporu vám poskytne stredisko telefonickej podpory spoločnosti Samsung.
"" Ak sa testovací obraz zobrazí správne, problém možno nastal v externom zariadení. Skontrolujte pripojenia.
"" Ak problém pretrváva, skontrolujte intenzitu signálu alebo si pozrite používateľskú príručku externého zariadenia.
- 98 -
Zvuk nie je jasne počuť
Ak sa vyskytnú problémy so zvukom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Testovanie zvuku
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test zvuku Skús teraz
Ak televízor prehrá melódiu Spustiť test zvuku bez rušenia, problém možno nastal v externom zariadení alebo sa
vyskytli problémy s intenzitou signálu vysielania.
Problém
Žiadny zvuk alebo príliš
tichý zvuk pri maximálnej
hlasitosti
Skúste toto!
Skontrolujte hlasitosť zariadenia (káblový alebo satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.)
pripojeného k televízoru.
Položku
TV.
Nastavenia
Zvuk
Výstup zvuku nastavte na možnosť Reproduktor
Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť výstupu zvuku zariadenia. (Možno
budete musieť napríklad zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, ak je
prijímač pripojený k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.)
Dobrý obraz bez zvuku
Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte k výstupnému konektoru zvuku na počítači
externý reproduktor.
Ak je televízor vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič
pripojené.
Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel
zariadenia.
Nie je počuť žiaden zvuk.
Skontrolujte, či je položka Formát digitálneho výstupu zvuku nastavená na možnosť
Dolby Digital+ v časti
Nastavenia
Zvuk
Odborné nastavenia
Formát
digitálneho výstupu zvuku. Ak používate prijímač, ktorý nepodporuje štandard Dolby
Digital Plus, po výbere možnosti Dolby Digital+ nebude znieť žiaden zvuk.
Ubezpečte sa, že zvukový kábel je zapojený do správneho výstupného konektora zvuku na
externom zariadení.
Reproduktory vydávajú čudný
zvuk
V prípade pripojení prostredníctvom antény alebo kábla skontrolujte informácie o signáli.
Slabá intenzita signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.
Spustite funkciu Spustiť test zvuku (
Spustiť test zvuku).
- 99 -
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Problém s vysielaním
Ak sa vyskytnú problémy s príjmom signálu vysielania, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Na televízore sa zobrazuje
hlásenie „Slabý alebo žiadny
signál“ v režime televízora/
nedá sa nájsť kanál.
Skúste toto!
Výberom položky
Zdroj potvrdíte, že bol zvolený správny vstupný zdroj.
Ak televízor nie je pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču, spustite funkciu
Automatické ladenie na vyhľadanie kanálov (
Nastavenia
Vysielanie
Nastavenia automatického ladenia
Automatické ladenie).
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Ubezpečte sa, že koaxiálny kábel je pevne pripojený k televízoru.
Televízor neprijíma všetky
kanály
Spustite Spustiť nastavenie (
Nastavenia
alebo Automatické ladenie (
Nastavenia
automatického ladenia
Automatické ladenie).
Všeobecné
Vysielanie
Spustiť nastavenie)
Nastavenia
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Digitálne kanály neobsahujú
žiadne titulky
Obraz je skreslený
Prejdite na položku Titulky (
Nastavenia
Všeobecné
Nastavenie titulkov
Titulky) a zmeňte režim Režim titulkov.
Prístupnosť
Niektoré kanály nemusia mať k dispozícii údaje titulkov.
Kompresia videoobsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu. Stáva sa to najmä pri rýchlo
sa pohybujúcom obraze, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.
Deformáciu obrazu môže spôsobovať aj slabý signál. Nejde o poruchu televízora.
Kvalita obrazu je nízka.
Vyberte kanály alebo programy s vysokým rozlíšením (HD).
- 100 -
Problém s pripojením počítaču
Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k počítaču, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Zobrazuje sa hlásenie
Nepodporovaný režim
Skúste toto!
Nastavte výstupné rozlíšenie počítača tak, aby zodpovedalo rozlíšeniu, ktoré podporuje
televízor.
Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku v počítači.
Dobré video bez zvuku
Ak používate kábel HDMI/DVI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel. Upozorňujeme, že
pripojenie HDMI/DVI podporuje len port HDMI (DVI), pričom sa neprenáša zvukový signál.
Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte ku konektoru pre výstup zvuku na počítači externé
reproduktory.
Televízor sa nedokáže pripojiť na internet
Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k internetu, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Televízor sa nemôže
pripojiť k vašej sieti alebo
aplikáciám (iba pre modely
kompatibilné s internetom).
Zlyhanie pripojenia
k bezdrôtovej sieti
Skúste toto!
Uistite sa, že televízor je pripojený k sieti (
Stav siete).
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Obráťte sa na svojho internetového operátora.
Uistite sa, že je bezdrôtový modem/smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
Umiestnite svoj bezdrôtový router, modemový router alebo prístupový bod do centrálnej
polohy. Neukladajte ho do rohu.
Signál bezdrôtovej siete je
príliš slabý.
Aktualizácia softvéru cez
internet zlyhala
Použite zosilňovač bezdrôtového signálu na okamžité zosilnenie signálu. Umiestnite
zosilňovač do polovičnej vzdialenosti medzi váš bezdrôtový router a televízor.
Najčastejšia bezdrôtová technológia, 802.11g (bezdrôtové-G), pracuje s frekvenciou 2,4 GHz.
Túto frekvenciu bežne používajú mnohé bezdrôtové telefóny, mikrovlnné rúry, elektronické
opatrovateľky, garážové dvere a iné bezdrôtové zariadenia. Rušenie znížite obmedzením
používania alebo vypnutím bezdrôtových zariadení, ktoré používajú frekvenciu 2,4 GHz.
Namiesto toho používajte zariadenia, ktoré komunikujú cez frekvenciu 5,0 GHz.
Skontrolujte stav sieťového pripojenia (
siete).
Nastavenia
Ak televízor nie je pripojený k sieti, pripojte ho.
Aktualizácia sa zastaví, ak už máte najnovšiu verziu softvéru.
- 101 -
Všeobecné
Sieť
Stav
Dátová služba
Ak sa vyskytnú problémy s používaním dátovej služby, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Prečo sa na obrazovke zobrazujú
správy, keď nie je vybratá
možnosť Dátová služba?
Ak je položka Aut. spus. dát. služby nastavená na možnosť Zap., správy sa automaticky
zobrazujú na obrazovke pri sledovaní vysielania, ktoré podporuje dátovú službu. Ak
vysielanie nepodporuje dátovú službu, na obrazovke sa nebudú zobrazovať žiadne
správy.
Ak si neželáte prijímať správy dátovej služby, zakážte možnosť Aut. spus. dát. služby.
Ako možno skryť správy dátovej
služby?
Stlačte a podržte tlačidlo RETURN( ). Ak si neželáte prijímať správy dátovej služby,
zakážte možnosť Aut. spus. dát. služby.
Ako možno používať dátovú
službu?
Keď povolíte možnosť Aut. spus. dát. služby, na obrazovke sa pri sledovaní vysielania,
ktoré podporuje dátovú službu, budú automaticky zobrazovať správy. Stlačením
príslušných tlačidiel na obrazovke získate prístup k dodatočným prvkom a funkciám,
ktoré poskytuje dané vysielanie.
Čo je to interaktívna služba a ako
funguje?
Interaktívne služby zahŕňajú divácke prieskumy, kvízy, žiadosti o vstupenky, kúpu
produktov a ďalšie interakcie medzi divákmi a televíznou stanicou. Ak chcete využívať
interaktívne služby určitej vysielacej stanice, zvyčajne si treba vytvoriť účet v rámci
tejto stanice a prihlásiť sa pomocou neho. Upozorňujeme, že interaktívne služby sú
dostupné len v prípade, keď je televízor pripojený k internetu. Televízne obchodovanie
(T-Commerce) navyše vyžaduje certifikát.
Skopírujte svoj certifikát z počítača na zariadenie USB a toto zariadenie pripojte
k televízoru. (Interaktívne služby ešte nie sú v ponuke. Skutočný dátum spustenia
služieb sa líši v závislosti od vysielacej stanice.)
Zobrazí sa hlásenie Prijíma sa“,
ale nič sa nedeje.
Znamená to, že počas prijímania údajov sa vyskytla chyba. Na obrazovke sa v súvislosti
s vykonaním úlohy zobrazí tiež chybové hlásenie. V takomto prípade skúste zopakovať
úlohu.
Po spustení dátovej služby sa na
obrazovke nič nezobrazuje.
Môže prebiehať inicializácia dátovej služby, prípadne mohlo dôjsť k prerušeniu signálu
vysielacej stanice.
Funkcia Naplánovať nahrávanie/Timeshift nefunguje
Ak funkcia Timeshift alebo Naplánovať nahrávanie nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém
vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Skontrolujte, či je k televízoru pripojené zariadenie USB.
Funkciu Naplánovať nahrávanie
nemožno použiť.
Keď je signál príliš slabý, nahrávanie sa automaticky zastaví.
Skontrolujte voľné miesto v zariadení USB. Táto funkcia nebude fungovať, ak sa v
zariadení USB nenachádza dostatok ukladacieho priestoru.
- 102 -
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje
Ak systém Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Skontrolujte, či je zariadenie zariadením so systémom Anynet+. Systém Anynet+ podporuje iba
zariadenia Anynet+.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel zariadenia Anynet+.
Skontrolujte káblové pripojenia zariadenia Anynet+.
Systém Anynet+
nefunguje
Prejdite na položku Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavenia
Všeobecné
Správca
externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-CEC)) a skontrolujte, či bola možnosť Anynet+ (HDMICEC) nastavená na Zap..
Systém Anynet+ nemusí fungovať, ak sú aktivované niektoré ďalšie funkcie vrátane
vyhľadávania kanálov, úvodného nastavenia, služby Smart Hub atď.
Ak ste odpojili a následne pripojili kábel HDMI, vyhľadajte zariadenia znova alebo vypnite a
zapnite televízor.
Chcem spustiť systém
Anynet+
V položkách
tlačidlo nahor.
Zdroj posuňte zvýraznenie na zariadenie Anynet+ a stlačte smerové
Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojené k televízoru, a potom vyberte ponuku
Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-CEC)), aby ste sa uistili, že je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na
možnosť Zap..
Chcem ukončiť systém
Anynet+
Nastavte položku Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavenia
Všeobecné
externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-CEC)) na možnosť Vyp..
Na obrazovke sa
zobrazuje hlásenie
„Pripája sa k zariadeniu
Anynet+...“ alebo
„Odpája sa od zariadenia
Anynet+...“.
Počas konfigurácie zariadenia Anynet+ alebo prepínania do režimu sledovania nie je možné
používať diaľkový ovládač. Keď televízor dokončí konfiguráciu zariadenia Anynet+ alebo sa
prepne do režimu sledovania, použite diaľkový ovládač.
Zariadenie Anynet+
neprehráva obsah
Funkciu prehrávania nemožno používať, keď prebieha Spustiť nastavenie.
Správca
Skontrolujte, či zariadenie podporuje systém Anynet+.
Skontrolujte, či je správne pripojený kábel HDMI.
Nezobrazí sa pripojené
zariadenie
Prejdite na položku Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavenia
Všeobecné
Správca
externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-CEC)) a skontrolujte, či bola možnosť Anynet+ (HDMICEC) nastavená na Zap..
Znova vyhľadajte zariadenia Anynet+.
Zariadenia Anynet+ sa musia k televízoru pripájať pomocou kábla HDMI. Uistite sa, že
zariadenie je pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI. Niektoré káble HDMI nemusia
podporovať rozhranie Anynet+.
Ak v dôsledku výpadku napájania alebo odpojenia kábla HDMI dôjde k prerušeniu spojenia,
znova vyhľadajte zariadenie.
Pripojte optický kábel k televízoru a prijímaču.
Zvuk televízora sa
neprehráva cez prijímač
Funkcia ARC umožňuje televízoru reprodukovať digitálny zvuk prostredníctvom portu HDMI
(ARC).
Funkcia ARC je však dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k zvukovému prijímaču
s podporou funkcie ARC.
- 103 -
Problém so spúšťaním/používaním aplikácií
Ak sa vyskytnú problémy s funkčnosťou aplikácií, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Aplikácia sa spustila,
no je v angličtine. Ako
môžem zmeniť jazyk?
Jazyk podporovaný aplikáciou sa môže odlišovať od jazyka používateľského rozhrania. Možnosť
zmeny jazyka závisí od poskytovateľa služby.
Moja aplikácia nefunguje
Overte si to u daného poskytovateľa služby.
Prečítajte si časť Pomocník na webovej lokalite poskytovateľa aplikácie.
Súbor nemožno prehrať
Ak sa vyskytnú problémy s prehrávaním súborov, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Niektoré súbory nemožno
prehrať
Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade súborov s vysokou bitovou rýchlosťou. Väčšinu
súborov možno prehrávať bez ťažkostí, v prípade súborov s vysokou bitovou rýchlosťou sa však
môžu vyskytnúť problémy.
Chcem obnoviť televízor
Obnovte nastavenia na výrobné hodnoty.
Obnovenie
Cesta
Popis
Obnovenie
nastavení
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť
Obnovte nastavenia Obraz, Zvuk, Vysielanie a všetky ostatné
nastavenia (okrem nastavení siete) na predvolené hodnoty.
Obnoviť Smart Hub
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť Smart Hub
Obnoví všetky nastavenia služby Smart Hub na predvolené
hodnoty od výrobcu a odstráni všetky informácie týkajúce sa účtov
Samsung, prepojených účtov služieb, podmienok služby Smart Hub
a aplikácií služby Smart Hub.
- 104 -
Iné problémy
Ak chcete vyriešiť ďalšie možné problémy, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Problém
Televízor je horúci
Skúste toto!
Ak televíziu sledujete dlhší čas, panel začne produkovať teplo. Teplo z panela sa rozptyľuje
pomocou vetracích otvorov umiestnených pozdĺž vrchnej časti televízora. Spodná časť však
môže byť pri dlhšom používaní horúca na dotyk. Deti sledujúce televíziu vyžadujú neustály
dozor dospelej osoby, ktorá im zabráni dotýkať sa televízora. Toto teplo však neznamená
poruchu a neovplyvňuje funkčnosť televízora.
Na kanáloch HD sa pri sledovaní prekonvertovaného obsahu SD (4:3) zobrazia na oboch
stranách obrazovky čierne pásy.
Obraz sa nezobrazí na celú
obrazovku
Čierne pásy na hornej a spodnej strane obrazovky sa zobrazia pri sledovaní filmov, ktorých
pomery strán sa odlišujú od pomerov strán televízora.
Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na televízore na celú
obrazovku.
Zobrazuje sa hlásenie
Nepodporovaný režim
Televízor nepodporuje výstupné rozlíšenie pripojeného zariadenia. Skontrolujte
podporované hodnoty rozlíšenia televízora a podľa toho nastavte výstupné rozlíšenie
externého zariadenia.
Položka Titulky v televízore
je sivá.
Keď je pripojené externé zariadenie pomocou kábla HDMI alebo komponentového kábla,
funkcia Titulky nie je dostupná. Upravte nastavenie titulkov na externom zariadení.
Televízor produkuje zápach
plastu
Tento zápach je bežný a časom sa stratí.
Položka Informácie o signáli
v časti Samodiagnostika nie
je aktivovaná.
Skontrolujte, či je aktuálny kanál digitálnym kanálom.
Funkcia Informácie o signáli je dostupná len pre digitálne kanály.
Televízor je naklonený
nabok
Odmontujte základňu stojana televízora a opätovne ju namontujte.
Stojan sa kolíše alebo je
nakrivo.
Uistite sa, že sú šípky indikátora na stojane a na držiaku stojana riadne zarovnané.
Diaľkové ovládanie
alebo ovládanie hlasom
nefunguje.
Televízor sa dodáva s ochrannými nálepkami, ktoré zakrývajú niektoré snímače. Uistite sa,
že sú všetky nálepky odstránené.
- 105 -
Problém
Skúste toto!
Možnosť Vysielanie je dostupná len v prípade, ak je položka Zdroj nastavená na možnosť TV.
Funkcia Vysielanie bola
deaktivovaná.
Pri sledovaní televízie prostredníctvom káblového alebo satelitného prijímača nie je možné
otvoriť položkuVysielanie.
Počas nahrávania alebo používania funkcie Timeshift nie je možné otvoriť položku
Vysielanie.
Skontrolujte káblové pripojenia a opätovne ich zapojte.
Dochádza k prerušovanej
strate zvuku alebo videa
Strata zvuku alebo videa môže byť spôsobená používaním nadmerne tvrdých alebo hrubých
káblov.
Uistite sa, že káble sú dostatočne flexibilné na dlhodobé používanie. Ak je televízor
namontovaný na stene, odporúčame používať káble s 90-stupňovými konektormi.
Na paneli televízora sa
nachádzajú drobné častice
Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu.
Funkcia PIP nie je dostupná.
Obraz v obraze (PIP) je dostupný len vtedy, keď je externé zariadenie pripojené pomocou
kábla HDMI alebo komponentného kábla. Upozorňujeme, že táto funkcia nie je dostupná,
keď je aktívna služba Smart Hub.
Nastavenia sa stratia po 5
minútach alebo pri každom
vypnutí televízora
Ak je položka Režim používania nastavená na možnosť Režim Predajňa, nastavenia zvuku a
obrazu v televízore sa automaticky obnovujú každých 5 minút.
Zmeňte položku Režim používania (
Režim používania) na Režim Doma.
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Na obrazovke sa zobrazuje
POP (interný reklamný pruh
televízora)
Zmeňte položku Režim používania (
Režim používania) na Režim Doma.
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Televízor vydáva praskavý
zvuk
Rozťahovanie a sťahovanie vonkajšej skrine televízora sa môže prejaviť praskavým zvukom.
Nejde pritom o poruchu produktu. Televízor je bezpečné používať.
Televízor používa vysokorýchlostné spínacie obvody a vysoké hodnoty elektrického prúdu.
V závislosti od nastavenej úrovne jasu sa môže zdať o trochu hlučnejší než bežné televízory.
Televízor hučí
Televízor prešiel prísnymi kontrolami kvality, ktoré spĺňajú naše náročné požiadavky na
výkon a spoľahlivosť.
Určitý hluk produkovaný televízorom je normálny a nepovažuje sa za oprávnený dôvod na
výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.
- 106 -
Upozornenia a poznámky
Môžete získať pokyny a informácie, ktoré je potrebné si prečítať po inštalácii.
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift, prečítajte si tieto pokyny.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Naplánovať nahrávanie
●●
Na nastavenie funkcie Naplánovať nahrávanie je potrebné najskôr nastaviť hodiny televízora. Nastavte
položku Hodiny (
Nastavenia Všeobecné Správca systému Čas Hodiny).
●●
V rámci funkcie Naplánovať sledovanie a Naplánovať nahrávanie si môžete nastaviť maximálne 30 položiek.
●●
Nahrávky sú chránené technológiou DRM, preto ich nemožno prehrávať v počítači ani v inom televízore. Tieto
súbory sa navyše nebudú dať prehrať vo vašom televízore, ak ste vymenili obvod pre video.
●●
Odporúča sa použiť pevný disk USB s rýchlosťou 5 400 ot./min. alebo vyššou. Pevné disky USB typu RAID však
nie sú podporované.
●●
Pamäť USB Memory Stick sa nepodporuje.
●●
Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a od úrovne
kvality nahrávania.
- 107 -
●●
Použitie funkcie Naplánovať nahrávanie vyžaduje najmenej 100 MB voľného miesta na úložnom zariadení USB.
Ak ukladací priestor počas nahrávania klesne pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.
●●
Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú aktivované,
zastaví sa iba nahrávanie.
●●
Maximálny čas nahrávania je 720 minút.
●●
Videá sa prehrávajú v závislosti od nastavení televízora.
●●
Ak sa počas nahrávania zmení vstupný signál, obrazovka ostane prázdna, kým nedôjde k zmene. V tomto
prípade sa nahrávanie obnoví, nebude sa však zobrazovať ikona .
●●
Pri použití funkcie Nahrávať alebo Naplánovať nahrávanie sa môže aktuálne nahrávanie v porovnaní so
zadaným časom začať o sekundu alebo dve neskôr.
●●
Ak je funkcia Naplánovať nahrávanie aktívna počas nahrávania do externého zariadenia kompatibilného so
štandardom HDMI-CEC, prioritu má funkcia Naplánovať nahrávanie.
●●
Po pripojení nahrávacieho zariadenia k televízoru sa automaticky odstránia nesprávne uložené súbory
nahrávok.
- 108 -
Skôr než začnete používať funkciu Timeshift
●●
Odporúča sa použiť pevný disk USB s rýchlosťou 5 400 ot./min. alebo vyššou. Pevné disky USB typu RAID však
nie sú podporované.
●●
Pamäť USB Memory Stick ani jednotky USB flash sa nepodporujú.
●●
Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a od úrovne
kvality nahrávania.
●●
Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú aktivované,
zastaví sa iba nahrávanie.
●●
Maximálny čas dostupný pre funkciu Timeshift je 90 minút.
●●
Funkcia Timeshift nie je dostupná pre uzamknuté kanály.
●●
Videá s časovým posunom sa prehrávajú v závislosti od nastavení televízora.
●●
Po dosiahnutí maximálnej kapacity sa funkcia Timeshift môže automaticky ukončiť.
●●
Použitie funkcie Timeshift vyžaduje najmenej 1,5 GB voľného miesta na úložnom zariadení USB.
Podporované možnosti zvuku vysielania
A2 Stereo
NICAM Stereo
Typ zvuku
Duálny zvuk
Predvolené
Monofónne
Monofónne
Automaticky zmeniť
Stereofónne
Stereofónne, Monofónne
Automaticky zmeniť
Duálne
Dual I, Dual II
Dual I
Monofónne
Monofónne
Automaticky zmeniť
Stereofónne
Monofónne, Stereofónne
Automaticky zmeniť
Duálne
Monofónne, Dual I, Dual II
Dual I
"" Ak je signál Stereofónne slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, vyberte režim Monofónne.
"" Táto možnosť je k dispozícii len pre stereo signál.
"" Dostupné len v prípade, ak je zdroj vstupu nastavený na možnosť TV.
- 109 -
Prečítajte si, než začnete používať funkciu Moje aplikácie
Skôr ako začnete používať funkciu Moje aplikácie, prečítajte si tieto informácie.
●●
V dôsledku rôznych vlastností produktov v službe Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj obmedzení
dostupného obsahu, nemusia byť niektoré funkcie, aplikácie a služby dostupné vo všetkých zariadeniach alebo
na všetkých územiach. Navštívte webovú lokalitu http://www.samsung.com, kde nájdete ďalšie informácie
o konkrétnych zariadeniach a dostupnosti obsahu. Dostupnosť služieb a obsahu sa môže zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
●●
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie prevádzky
služieb aplikácií spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek príčin.
●●
Služby aplikácií môžu byť k dispozícii len v angličtine a dostupný obsah sa môže líšiť v závislosti od
geografickej oblasti.
●●
Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikáciách, navštívte webovú lokalitu príslušného poskytovateľa služieb.
●●
V dôsledku nestabilného internetového pripojenia môže dochádzať k oneskoreniu alebo výpadkom. Aplikácie
sa navyše môžu v závislosti od prostredia siete ukončiť automaticky. V takom prípade skontrolujte internetové
pripojenie a skúste to znova.
●●
Služby a aktualizácie aplikácií sa môžu prestať poskytovať.
●●
Poskytovateľ služieb môže zmeniť obsah aplikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
●●
Konkrétne služby sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie nainštalovanej v televízore.
●●
Funkčnosť aplikácie sa môže vo verziách vydaných v budúcnosti zmeniť. V takom prípade aktivujte sprievodcu
aplikáciou alebo navštívte webovú lokalitu poskytovateľa služieb.
●●
V závislosti od pravidiel poskytovateľa služieb nemusia niektoré aplikácie podporovať multitasking.
- 110 -
Prečítajte si, než začnete používať funkciu Internet
Skôr ako začnete používať aplikáciu Internet, prečítajte si tieto informácie.
●●
Aplikácia Internet nie je kompatibilná s aplikáciami Java.
●●
Môžete preberať podporované typy súborov, ako sú videá, súbory mp3 a obrázky. Nie je však možné preberať
súbory, ktoré televízor nepodporuje. Ak sa pokúsite prevziať nepodporovaný súbor, zobrazí sa chybové
hlásenie.
●●
Cez funkciu Internet nemusí byť možné získať prístup k určitým webovým lokalitám.
●●
Televízor nepodporuje prehrávanie videí vo formáte Flash.
●●
Elektronické obchodovanie na nákup online sa nepodporuje.
●●
V prípade webových lokalít s posúvateľnými oknami sa môžu pri posúvaní okna zobraziť poškodené znaky.
●●
Technológia ActiveX sa nepodporuje.
●●
Podporuje sa len obmedzený počet typov písma. Niektoré symboly a znaky sa nemusia zobrazovať správne.
●●
Reakcia na príkazy diaľkového ovládania a príslušné zobrazenie na obrazovke sa môže oneskoriť v dôsledku
načítavania webovej stránky.
●●
V prípade určitých operačných systémov sa môže načítanie webovej stránky oneskoriť alebo úplne prerušiť.
●●
Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.
- 111 -
●●
Pri písaní e-mailov alebo jednoduchých správ nemusia byť dostupné určité funkcie ako veľkosť písma a výber
farby.
●●
Počet záložiek a veľkosť súboru denníka, ktorý možno uložiť, je obmedzený.
●●
Počet okien, ktoré môžu byť súčasne otvorené, sa líši v závislosti od podmienok vyhľadávania a modelu
televízora.
●●
Rýchlosť prehliadania webu sa bude líšiť v závislosti od prostredia siete.
●●
Videá vložené na webovej stránke nemožno prehrávať pri súčasnom použití funkcie PIP (obraz v obraze).
●●
Ak ste nenastavili možnosť Hodiny (
Hodiny), história prehliadania sa neuloží.
●●
História prehliadania sa ukladá od najnovšieho po najstarší záznam, pričom najstaršie záznamy sa prepíšu
najskôr.
●●
V závislosti od podporovaných typov kodekov videa a zvuku sa počas prehrávania videí alebo zvuku vo formáte
HTML5 nemusia dať prehrávať určité videá a zvukové súbory.
●●
Zdroje videa poskytovateľov služieb dátových tokov optimalizovaných pre počítač sa v našej aplikácii Internet
nemusia správne prehrávať.
Nastavenia
- 112 -
Všeobecné
Správca systému
Čas
Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov
Prečítajte si tieto informácie pred prehrávaním mediálneho obsahu.
Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov Skús teraz
●●
Televízor podporuje iba veľkokapacitné zariadenia USB typu MSC. MSC je označenie triedy veľkokapacitných
úložných zariadení. Medzi typy zariadení MSC patria externé pevné disky, čítačky kariet flash a digitálne
fotoaparáty. (Rozbočovače USB nie sú podporované.) Tieto typy zariadení sa musia pripájať priamo k portu
USB. Ak zariadenie USB pripojíte k televízoru prostredníctvom predlžovacieho kábla USB, televízor nemusí
zariadenie rozpoznať, prípadne nemusí prečítať súbory, ktoré sú v ňom uložené. Počas prenosu súborov
neodpájajte zariadenie USB.
●●
Pri pripájaní externého pevného disku použite port USB (HDD). Odporúčame použiť externý pevný disk
s vlastným napájacím adaptérom.
●●
Niektoré digitálne fotoaparáty a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
●●
Ak je k televízoru pripojených viacero zariadení USB, televízor nemusí rozpoznať niektoré alebo žiadne z týchto
zariadení. Zariadenia USB, ktoré používajú vstup s vysokým výkonom, by mali byť pripojené k portu USB [5 V,
1 A].
●●
Televízor podporuje systémy súborov FAT, exFAT a NTFS.
●●
Po zoradení súborov v režime zobrazenia priečinkov môže televízor zobraziť až 1 000 súborov v jednom
priečinku. Ak však zariadenie USB obsahuje viac ako 8 000 súborov a priečinkov, niektoré z nich nemusia byť
dostupné.
●●
Niektoré súbory sa v závislosti od metódy kódovania nemusia dať prehrať v televízore.
●●
Niektoré súbory nie sú podporované vo všetkých modeloch.
●●
Obsah balíka UHD Video Pack nie je na televízoroch Samsung UHD z roku 2017 podporovaný.
- 113 -
Podporované externé titulky
Názov
Formát
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub alebo .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
Podporované interné titulky
Názov
Kontajner
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML vo vysielaní smooth
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
- 114 -
Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov
Prípona súboru
Formát
Rozlíšenie
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" Formát MPO je čiastočne podporovaný.
Podporované hudobné formáty a kodeky
Prípona
súboru
Formát
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Podporuje až 2 kanály.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podporuje až 2 kanály.
Poznámka
*.m4a
*.mpa
*.aac
Podporuje formát WMA 10 Pro až do 5,1.
*.wma
WMA
WMA
Bezstratový zvukový formát WMA sa nepodporuje.
Podporuje až po profil M2.
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
wav
wav
midi
midi
Podporuje typ 0 a typ 1.
Vyhľadávanie nie je podporované.
Podporuje len zariadenie USB.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 115 -
Podporované kodeky videa
Formát
súboru
Kontajner
Kodeky videa
H.264 BP/MP/HP
Rozlíšenie
4096 x 2160: 30
4096 x 2160
HEVC (H.265 – Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Frekvencia
snímok (sn./s)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
Bitová
rýchlosť
(Mb/s)
Kodeky zvuku
60
60
80
30
80
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
DivX 3.11/4/5/6
MPEG4 SP/ASP
*.mts
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
Windows Media Video v9 (VC1)
MPEG2
AAC
1920 x 1080
20
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
DTS (Core, LBR,
HD_MA, HD_HRA,)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
30
v8 (WMV2)
*.divx
HE-AAC
WMA
MPEG1
Windows Media Video v7
(WMV1),
*.m2ts
Dolby Digital
60
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9 (podpora až po profil 2)
4096 x 2160
4096 x 2160: 60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
- 116 -
Vorbis
RealAudio 6
Iné obmedzenia
●●
V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
●●
Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, videoobsah sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
●●
Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná bitová rýchlosť/frekvencia snímok nad úrovňou
technických možností televízora.
●●
Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (Skočiť) nefunguje.
●●
Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu
údajov.
●●
Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
●●
Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
●●
Kodek MVC je čiastočne podporovaný.
Video dekodéry
●●
H.264 FHD je podporované po úroveň 4,1. (Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS)
●●
H.264 FHD je podporované po úroveň 5,1.
●●
HEVC FHD je podporované po úroveň 4,1 a HEVC UHD je podporované po úroveň 5,1.
●●
VC1 AP L4 nie je podporované.
●●
GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.
Zvukové dekodéry
●●
Podporuje formát WMA 10 Pro až do 5,1. Podporuje až po profil M2. Bezstratový zvukový formát WMA sa
nepodporuje.
●●
QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
●●
Vorbis je podporovaný na max. 5,1 kanáloch.
●●
Dolby Digital Plus je podporované pre max. 5,1-kanálový formát.
●●
Kodek DTS LBR je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
●●
Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od
kodeku.
- 117 -
Prečítajte si po nainštalovaní televízora
Po nainštalovaní televízora si prečítajte tieto informácie.
Veľkosť obrazu a vstupný signál
Na aktuálny zdroj sa použijú nastavenia položky Veľkosť obrazu. Použité nastavenia položky Nastavenia veľkosti
obrazu sa aplikujú vždy, keď vyberiete daný zdroj (pokiaľ ich nezmeníte).
Vstupný signál
Veľkosť obrazu
Komponent
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (720p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (1080i, 1080p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný
Digitálny kanál (3840 x 2160p pri 50/60 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný
Digitálny kanál (4096 x 2160p)
Štandard 16:9, Vlastný
HDMI (720p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
Štandard 16:9, Vlastný
HDMI (4096 x 2160p)
Štandard 16:9, Vlastný
USB (720p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný
USB (3840 x 2160p pri 60 Hz)
USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný
- 118 -
Inštalácia zámky proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu je fyzické zariadenie, ktoré možno použiť na zabezpečenie televízora proti krádeži.
Vyhľadajte slot zámky na zadnej strane televízora. Vedľa slotu sa nachádza ikona
. Ak chcete použiť zámku, lanko
zámky upevnite k predmetu, ktorý je príliš ťažký na to, aby sa dal odniesť, a potom ho prevlečte slotom zámky na
televízore. Zámka sa predáva samostatne. Spôsob používania zámky proti odcudzeniu sa môže líšiť v závislosti od
modelu televízora. Ďalšie informácie o zámke proti odcudzeniu nájdete v príručke.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového pripojenia
Upozornenia týkajúce sa bezdrôtového internetu
●●
Tento televízor podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Spoločnosť Samsung odporúča
používať protokol IEEE 802.11n. Videosúbory uložené v zariadení pripojenom k televízoru prostredníctvom
domácej siete sa nemusia prehrávať plynule.
""
Pri určitých modeloch nie je dostupný komunikačný protokol IEEE 802.11 ac.
●●
Ak chcete používať bezdrôtový internet, televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču alebo
modemu. Ak bezdrôtový smerovač podporuje protokol DHCP, televízor môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti
používať DHCP alebo statickú adresu IP.
●●
Pre bezdrôtový smerovač vyberte kanál, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre bezdrôtový
smerovač momentálne používa iné zariadenie, zvyčajne dochádza k rušeniu alebo zlyhaniu spojenia.
●●
Väčšina bezdrôtových sietí disponuje voliteľným systémom zabezpečenia. Ak chcete povoliť systém
zabezpečenia bezdrôtovej siete, musíte si vytvoriť heslo pozostávajúce zo znakov a čísel. Toto heslo sa potom
bude vyžadovať pri pripojení k zabezpečenému prístupovému bodu.
Protokoly zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie
Televízor podporuje len nasledujúce protokoly zabezpečenia bezdrôtovej siete:
––
Režimy overovania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Typy šifrovania: WEP, TKIP, AES
Televízor sa nedokáže pripojiť k necertifikovaným bezdrôtovým smerovačom.
V súlade s najnovšími certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi nepodporujú televízory Samsung šifrovanie
zabezpečenia protokolom WEP ani TKIP v sieťach prevádzkovaných v režime 802.11n. Ak váš bezdrôtový smerovač
podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), televízor môžete pripojiť k sieti prostredníctvom automatickej
konfigurácie PBC (Push Button Configuration) alebo čísla PIN (Personal Identification Number). Protokol WPS
automaticky nakonfiguruje identifikátor SSID a kľúč WPA.
- 119 -
Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD
Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál UHD.
●●
Rozlíšenie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
Pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Vyp. podporuje vstupné signály UHD 50P/60P
4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Zap. podporuje vstupné signály
UHD 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2.
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.
Frekvencia snímok
(sn./s)
Hĺbka farieb/
vzorkovanie
farbonosných
zložiek
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bitov
-
-
-
O
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.
Frekvencia snímok
(sn./s)
50 / 60
Hĺbka farieb/
vzorkovanie
farbonosných
zložiek
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bitov
O
O
O
O
10 bitov
-
-
O
O
12 bitov
-
-
O
O
- 120 -
Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)
Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál z počítača.
Pri pripojení televízora k počítaču nastavte grafickú kartu počítača na jedno zo štandardných rozlíšení
uvedených v tabuľkách nižšie alebo na ďalšej stránke. Televízor sa automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu.
Upozorňujeme, že optimálne a odporúčané rozlíšenie je 3840 x 2160 pri 60 Hz. Ak nastavíte rozlíšenie, ktoré nie je
uvedené v tabuľkách, môže sa zobraziť prázdna obrazovka, prípadne sa zapne len indikátor napájania. Informácie
o kompatibilných rozlíšeniach nájdete v používateľskej príručke k vašej grafickej karte.
"" Natívne rozlíšenie je 3840 x 2160 pri frekvencii 60 Hz a s funkciou HDMI UHD Color nastavenou na možnosť Zap.. Natívne
rozlíšenie je 3840 x 2160 pri frekvencii 30Hz a s funkciou HDMI UHD Color nastavenou na možnosť Vyp..
IBM
Rozlíšenie
(body x riadky)
720 x 400
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
Formát zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
Formát zobrazenia
MAC
Rozlíšenie
(body x riadky)
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 121 -
VESA DMT
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900RB
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
Formát zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
CEA-861
Rozlíšenie
(body x riadky)
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
-/-
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
-/-
"" *: Toto rozlíšenie je podporované len v režime HDMI 2.0.
- 122 -
Podporované rozlíšenia pre obrazové signály
Pozrite si podporované rozlíšenia pre signály videa.
CEA-861
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
50,000
27,000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*3840 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*4096 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*4096 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
"" *: Toto rozlíšenie je podporované len v režime HDMI 2.0.
- 123 -
Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth
Pred používaním zariadenia Bluetooth si prečítajte tieto informácie.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Obmedzenia používania technológie Bluetooth
●●
Zariadenia Bluetooth a funkciu Priestorový nie je možné použiť naraz.
●●
V závislosti od zariadenia Bluetooth môžu nastať problémy s kompatibilitou. (Slúchadlá určené výhradne pre
mobilné telefóny nemusia byť v závislosti od prostredia dostupné.)
●●
Môžu sa vyskytnúť chyby synchronizácie zvuku s pohybom úst
●●
V závislosti od vzdialenosti medzi televízorom a zariadením Bluetooth môže dôjsť k ich odpojeniu.
●●
Zariadenie Bluetooth môže vydávať bzučanie alebo nemusí správne fungovať:
●●
––
Keď je časť vášho tela v kontakte s prijímačom/vysielačom zariadenia Bluetooth alebo televízora.
––
Keď je zariadenie vystavené elektrickým variáciám kvôli prekážkam, ako sú steny, rohy alebo prepážky.
––
Keď je zariadenie vystavené elektrickému rušeniu spôsobenému inými zariadeniami fungujúcimi v
rovnakom frekvenčnom pásme vrátane lekárskych zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí
LAN.
Ak problém pretrváva, skúste zariadenie pripojiť pomocou digitálneho optického portu alebo portu HDMI
(ARC).
- 124 -
Tlačidlá a funkcie
Oboznámte sa s dostupnými tlačidlami prehrávania, ovládania a záznamu a prečítajte si popis ich používania.
"" Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od sledovaného obsahu.
Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho obsahu
Počas prehrávania akéhokoľvek videa, súboru s fotografiami alebo nahrávkami stlačte tlačidlo výberu. Zobrazia sa
nasledujúce tlačidlá.
"" Poskytnuté tlačidlá alebo funkcie sa môžu líšiť v závislosti od typu mediálneho obsahu.
●●
Pozast. / Prehrať
Pozastavenie alebo prehrávanie multimediálneho obsahu. Pri pozastavenom videu môžete používať
nasledujúce funkcie.
––
●●
Pomaly posunúť dozadu alebo Pomaly posunúť dopredu: Zvolením tlačidla
alebo
môžete prehrávať
video pomalou rýchlosťou (1/8, 1/4, 1/2) dozadu alebo dopredu. Opakovaným výberom tlačidla zrýchlite
posúvanie dozadu alebo dopredu v pomalom režime až 3-násobne. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť,
zvoľte tlačidlo
alebo stlačte tlačidlo
.
Predch. / Ďalej
Zobrazenie predchádzajúceho alebo ďalšieho multimediálneho súboru.
●●
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
Posunutie multimediálneho obsahu dozadu alebo dopredu. Ak chcete zrýchliť posúvanie dozadu alebo
dopredu až 3-násobne, opakovane stlačte dané tlačidlo. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, zvoľte tlačidlo
alebo stlačte tlačidlo
.
●●
360 režim
Poskytuje 360-stupňové zobrazenie videí a fotografií.
""
●●
Túto funkciu nepodporujú niektoré formáty súborov.
Opakovať
Opakované prehrávanie aktuálneho multimediálneho obsahu alebo všetkého multimediálneho obsahu
v jednom priečinku.
●●
Premiešať
Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí.
●●
Vyp. obraz
Prehrávanie multimediálneho obsahu pri vypnutej obrazovke.
●●
Otočiť vľavo / Otočiť vpravo
Otočenie fotografie doľava alebo doprava.
- 125 -
●●
Priblížiť
Zväčšenie fotografie až na 4-násobnú veľkosť.
●●
Prispôsobiť obrazovke
Prispôsobenie veľkosti fotografie podľa obrazovky.
●●
Hudba v pozadí
Počas prezentácie môžete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie hudby v pozadí.
●●
Možnosti
""
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu a obsahu.
Funkcia
Popis
Rýchlosť prezentácie
Nastavenie rýchlosti prezentácie.
Efekt prezentácie
Použitie efektu prechodu v prezentácii.
Prehrávanie hudby v pozadí počas zobrazovania fotografií na televízore.
Hudba v pozadí
"" Hudobný súbor musí byť uložený v rovnakom zariadení USB ako súbory fotografie.
"" Ak chcete pozastaviť hudbu na pozadí, vyberte položku Hudba v pozadí na obrazovke
prehrávania.
Informácie
Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom multimediálnom obsahu.
Ovládanie titulkov videa.
Titulky: Zapnutie alebo vypnutie titulkov.
Jazyk: Nastavuje jazyk titulkov.
Synchronizovať: Nastavenie synchronizácie videa a titulkov, ak nie sú zosynchronizované.
Titulky
Obnoviť synchronizáciu: Obnovenie úpravy synchronizácie titulkov na hodnotu 0.
Veľkosť: Výber veľkosti písma pre titulky.
Kódovanie: Zobrazenie zoznamu jazykov kódovania. Umožnenie zmeny jazyka kódovania pri
nesprávnom zobrazení titulkov.
Typ okr.: Upraví polohu okraja textu a titulkov.
Farba okr.: Upraví farbu okraja titulkov.
Otočiť
Otočenie videa.
Jazyk zvuku
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak video podporuje zvuk z viacerých zvukových stôp.
- 126 -
Licencia
Pozrite si informácie o licencii a obchodných známkach, ktoré platia pre váš televízor.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx).
Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital videos.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with
the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- 127 -
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Ochranná známka: Rovi a Rovi Guide sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.
Licencia: Systém Rovi Guide sa vyrába pod licenciou od spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.
Patent: Systém Rovi Guide je chránený patentmi a žiadosťami o vystavenie patentu evidovanými v USA, Európe a iných krajinách
vrátane amerických patentov 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794 vydaných spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočkám.
Vyhlásenie: Spoločnosť Rovi Corporation ani jej pobočky a príslušné dcérske spoločnosti nenesú žiadnym spôsobom
zodpovednosť za presnosť a dostupnosť informácií uvádzaných v harmonograme vysielania, ako ani iných údajov v systéme Rovi
Guide, ani nedokážu zaručiť dostupnosť služby vo vašej oblasti. Spoločnosť Rovi Corporation a jej príslušné dcérske spoločnosti
nebudú za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v spojitosti s presnosťou alebo dostupnosťou
informácií z harmonogramu vysielania alebo iných údajov v systéme Rovi Guide.
TENTO PRODUKT SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A MOŽNO HO POUŽÍVAŤ IBA V KOMBINÁCII S OBSAHOM HEVC, KTORÝ
SPĹŇA VŠETKY TRI NASLEDUJÚCE PREDPOKLADY: (1) OBSAH HEVC SA POUŽÍVA IBA NA OSOBNÉ ÚČELY; (2) OBSAH HEVC SA
NEPONÚKA NA PREDAJ; (3) OBSAH HEVC BOL VYTVORENÝ VLASTNÍKOM PRODUKTU.
TENTO PRODUKT SA NESMIE POUŽÍVAŤ V KOMBINÁCII S OBSAHOM KÓDOVANÝM KODEKOM HEVC, KTORÝ VYTVORILA TRETIA
STRANA A POUŽÍVATEĽ SI HO OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ STRANY, POKIAĽ LICENCOVANÝ PREDAJCA DANÉHO
OBSAHU NEUDELIL POUŽÍVATEĽOVI INDIVIDUÁLNE PRÁVA NA POUŽÍVANIE PRODUKTU S TAKÝMTO OBSAHOM.
POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU V KOMBINÁCII S OBSAHOM KÓDOVANÝM KODEKOM HEVC SA POVAŽUJE ZA VYJADRENIE
SÚHLASU S OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽÍVANIE PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK.
"" Táto licencia však nemusí byť podporovaná v určitých krajinách alebo v prípade určitých modelov.
- 128 -
Sprievodca prístupnosťou
Poskytuje ponuku a sprievodcu diaľkovým ovládaním, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým.
Naučiť sa ponuku obrazovky
Získajte informácie o ponukách na obrazovke televízora. Po aktivácii tejto funkcie televízor zobrazí štruktúru
a funkcie zvolených ponúk.
Používanie diaľkového ovládača
Sprievodca pre diaľkový ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart a štandardný diaľkový ovládač.
Orientácia diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart
Diaľkový ovládač držte s tlačidlami obrátenými k vám. Diaľkový ovládač je trochu tenší v hornej časti a hrubší v
dolnej časti. Na diaľkovom ovládači sa vedľa seba nachádzajú dve vodorovné strieborné kolískové tlačidlá, ktoré sú
nápadnejšie ako ostatné tlačidlá alebo malé bodky. Tieto tlačidlá sa nachádzajú mierne pod stredom diaľkového
ovládača.
Opis diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart
Zhora nadol a zľava doprava nájdete nasledujúce prvky:
●●
Úplne vľavo hore je tlačidlo
.
●●
Na vrchu v strede je malá kontrolka LED.
●●
Pod indikátorom LED sa nachádza okrúhle tlačidlo, čo je tlačidlo
●●
Pod tlačidlom rozpoznávania hlasu sa nachádzajú dve malé tlačidlá, naľavo je tlačidlo číselnej klávesnice a
napravo je tlačidlo
.
●●
Pod týmito dvoma tlačidlami sa nachádzajú smerové tlačidlá, ktoré tvorí veľký vonkajší kruh s okrúhlym
tlačidlom v strede.
●●
Pod smerovými tlačidlami sa znova nachádzajú dve bodky, naľavo a napravo, s okrúhlym tlačidlom v strede. To
naľavo je tlačidlo návratu a to napravo je tlačidlo
. Okrúhle tlačidlo v strede je tlačidlo
.
- 129 -
.
●●
Pod tlačidlom
sa nachádzajú dve vodorovné strieborné kolískové tlačidlá, ktoré sú jedinými tlačidlami,
ktoré vyčnievajú z diaľkového ovládača. Tlačidlo naľavo je tlačidlo hlasitosti a tlačidlo napravo je tlačidlo voľby
kanálov. Zatlačením zdola alebo zhora sa tieto kolískové tlačidlá používajú na zmenu hlasitosti alebo kanálu.
––
Zatlačením na tlačidlo hlasitosti zvrchu sa vypne zvuk.
––
Zatlačením na tlačidlo hlasitosti zvrchu a jeho podržaním sa otvorí ponuka prístupnosti.
––
Zatlačením na tlačidlo voľby kanálov zvrchu sa otvorí programový sprievodca.
––
Stlačením a podržaním tlačidla voľby kanálov otvoríte položku Zoznam kanálov.
""
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Farebné tlačidlá
Po stlačení tlačidla
sa na obrazovke zobrazí tlačidlo nahrávania programu alebo spustenia funkcie Timeshift (ak
je program pozastavený), ako aj 4 farebné tlačidlá: červené, zelené, žlté a modré. Tlačidlo
môžete stlačiť počas
sledovania televízneho programu v reálnom čase.
Tlačidlo prehrať/pozastaviť
Po stlačení tlačidla
sa zobrazí okno s tlačidlami funkcií Posunúť dozadu, Prehrať, Posunúť dopredu, Vypnúť
Timeshift, Nahrávať, Prejdite na Živé vysielanie, Info. Po následnom stlačení tlačidla so šípkou nahor na diaľkovom
ovládači sa na ovládacom paneli zobrazí čas funkcie Timeshift a čas nahrávania.
- 130 -
Používanie ponuky prístupnosti
Zobrazenie opisov funkcií ponuky prístupnosti.
Televízor má byť nastavený a naladený. Ak chcete používať funkciu Hlasová interakcia, televízor musí byť pripojený k
internetu. Ak myslíte, že to zvládnete, môžete to urobiť sami prostredníctvom ponuky nastavení.
Časť tejto príručky so stručným návodom týkajúcim sa funkcie Hlasová interakcia vychádza z predpokladu, že
televízor ja nastavený, naladený a pripojený k internetu. Ak ešte nie je pripojený, časť týkajúca sa funkcie Hlasová
interakcia bude bezpredmetná.
Ponuka so skratkami prístupnosti
Ponuka so skratkami prístupnosti vám umožňuje zmeniť niekoľko nastavení, ktoré by vám mohli pomôcť používať
televízor, vrátane zapnutia a vypnutia hlasového sprievodcu. Hlasový sprievodca je hovorený text, ktorý hovorí
položky ponuky na obrazovke, vďaka čomu môžu televízor používať ľudia, ktorí nemôžu vidieť alebo prečítať
informácie na obrazovke.
Ponuka obsahuje niekoľko položiek vrátane:
●●
Hlasový sprievodca. Táto funkcia funguje na každej obrazovke televízora a po zapnutí vyslovuje názvy položiek
zobrazených na obrazovke. Oznámi vám napríklad zvolenú hlasitosť, aktuálny kanál a informácie o programe.
Okrem toho prečíta informácie o programoch v elektronickom programovom sprievodcovi (EPG).
●●
Režim Vysoký kontrast vám umožňuje zobraziť všetky ponuky s nepriehľadným čiernym pozadím a bielym
písmom, čo poskytuje maximálny kontrast.
●●
Funkcia Zväčšiť umožňuje zväčšenie dôležitých prvkov na obrazovke, napríklad názvov programov.
●●
Funkcia Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV otvorí obrazovku ponuky obsahujúcu obrázok diaľkového
ovládača. Stlačením tlačidla napájania (ľavé vrchné tlačidlo) na tejto obrazovke sa televízor vypne, no po
stlačení ktoréhokoľvek iného tlačidla televízor povie názov tlačidla a stručne opíše, čo sa tlačidlom robí. Tento
režim učenia vám pomôže zapamätať si umiestnenie a fungovanie tlačidiel na diaľkovom ovládači Diaľkový
ovládač Samsung Smart bez ovplyvnenia bežnej prevádzky televízora. Dvojitým stlačením tlačidla Späť sa
vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
●●
Naučiť sa ponuku obrazovky. Naučte sa ponuky na obrazovke TV. Po zapnutí tejto funkcie sa z TV dozviete
informácie o štruktúre a funkciách vybraných ponúk.
- 131 -
Otvorenie ponuky so skratkami prístupnosti:
Na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart sa mierne pod stredom diaľkového ovládača vedľa seba
nachádzajú dva tenké vodorovné strieborné prepínače. To naľavo je kolískové tlačidlo hlasitosti. V príručke e-Manual
sa toto tlačidlo nazýva AD/SUBT.. Ak chcete otvoriť ponuku so skratkami prístupnosti, zatlačte na toto tlačidlo
zvrchu a podržte ho stlačené.
Tlačidlo AD/SUBT. je druhé tlačidlo sprava v druhom rade odspodu na štandardnom diaľkovom ovládači. Ponuku
prístupnosti otvoríte týmto tlačidlom.
Táto ponuka bude hovoriť bez ohľadu na nastavenia funkcie Hlasový sprievodca. Obsahuje niekoľko možností
vrátane zapnutia a vypnutia funkcie Hlasový sprievodca, zapnutia a vypnutia funkcie Popis zvuku, zmien ponúk
Vysoký kontrast, Zväčšiť, Naučiť sa ponuku obrazovky a Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV.
Používanie ponuky prístupnosti
Ak chcete používať ponuku so skratkami na zjednodušenie ovládania, musíte vedieť, kde sa nachádzajú tlačidlá so
šípkami a tlačidlo Výber. V opise diaľkového ovládača sa dozviete, kde sa nachádzajú.
Na presúvanie po položkách ponuky použite tlačidlá so šípkami nahor a nadol. Stlačením tlačidla Výber otvorte
položku ponuky. Spravidla sa tým otvorí vedľajšia ponuka s ďalšími možnosťami. Na presúvanie medzi možnosťami
môžete znovu použiť tlačidlá so šípkami nahor a nadol a možnosť môžete vybrať stlačením tlačidla Výber. Ak chcete
túto ponuku zatvoriť, pomocou tlačidla so šípkou doprava prejdite na tlačidlo Zatvoriť a vyberte ho, prípadne stlačte
tlačidlo Return alebo Exit.
Podrobné pokyny
Zapnúť funkciu Hlasový sprievodca
1.
Stlačte a podržte tlačidlo VOL na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka Skratky prístupnosti.
2.
Stlačením šípky nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači prejdite na možnosť Hlasový sprievodca a označte ju.
3.
Stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači zapnite alebo vypnite funkciu Hlasový sprievodca.
4.
Zatvorte ponuku stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači, prípadne stlačením pravej šípky označte
možnosť Zatvoriť a následne stlačte tlačidlo Výber.
- 132 -
Zapnúť funkciu Popis zvuku
1.
Stlačte a podržte tlačidlo VOL na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka Skratky prístupnosti.
2.
Stlačením šípky nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači prejdite na možnosť Popis zvuku a označte ju.
3.
Stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači zapnite alebo vypnite funkciu Popis zvuku.
4.
Zatvorte ponuku stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači, prípadne stlačením pravej šípky označte
možnosť Zatvoriť a následne stlačte tlačidlo Výber.
Viac o diaľkovom ovládači
1.
Stlačte a podržte tlačidlo VOL na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka Skratky prístupnosti.
2.
Stlačením šípky nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači prejdite na možnosť Naučte sa používať diaľkové
ovládanie TV a označte ju.
3.
Stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači. Teraz ste v príručke e-Manual, konkrétne na stránke Naučte sa
používať diaľkové ovládanie TV.
4.
Ak ste skončili a chcete príručku e-Manual opustiť, dvakrát stlačte tlačidlo
, čím prejdete na
predchádzajúcu stránku.
Získať prístup k hlavnej ponuke prístupnosti na zmenu nastavení funkcie Hlasový sprievodca
Prístup k ponuke prístupnosti možno získať aj z hlavnej ponuky televízora. Tá poskytuje viac možností, napríklad
zmenu rýchlosti funkcie Hlasový sprievodca.
Televízor túto ponuku neprečíta, ak nie je zapnutá funkcia Hlasový sprievodca.
1.
Stlačte tlačidlo
2.
Pomocou tlačidla so šípkou doľava prejdite na položku Nastavenia.
3.
Stlačením tlačidla Výber otvorte ponuku.
4.
Pomocou tlačidla so šípkou nadol prejdite na položku Všeobecné a stlačením tlačidla Výber túto ponuku
.
otvorte.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami prejdite na možnosť Prístupnosť a stlačením tlačidla Výber túto ponuku otvorte.
6.
Zobrazí sa ponuka s funkciou Nastavenia hlasového sprievodcu ako prvou možnosťou. Zvýraznite položku
Nastavenia hlasového sprievodcu a stlačte tlačidlo Výber.
7.
Zobrazí sa ponuka s možnosťami zmeny rýchlosti, výšky hlasu a tónu.
8.
Vyberte možnosti pomocou tlačidiel so šípkami a potom stlačte tlačidlo Výber.
- 133 -
Úprava nastavení prístupnosti pomocou funkcie Hlasová interakcia
Existuje veľa príkazov, vyslovením ktorých môžete televízor ovládať. Môžu sa používať spolu s funkciou Hlasový
sprievodca na získanie hlasového výstupu a hlasového vstupu. Budete na to musieť použiť diaľkový ovládač Diaľkový
ovládač Samsung Smart a televízor bude musieť byť pripojený k internetu.
Ak chcete vysloviť príkaz, stlačte a podržte tlačidlo
(okrúhle tlačidlo blízko vrchnej časti diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač Samsung Smart, priamo pod indikátorom LED napájania a nad smerovými navigačnými tlačidlami).
Televízor vás vyzve „teraz hovorte“. Vyslovte príkaz a uvoľnite tlačidlo
. Televízor príkaz potvrdí.
Napríklad môžete:
Zapnúť funkciu Hlasový sprievodca:
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart a vyslovte príkaz „Zapnúť Hlasový
sprievodca“. Keď funkciu Hlasový sprievodca vypnete, nezaznie žiadne potvrdenie o jej vypnutí.
Zapnúť funkciu Popis zvuku:
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart a vyslovte príkaz „Zapnúť Popis zvuku“.
Zapnúť funkciu Vysoký kontrast.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart a vyslovte príkaz „Zapnúť Vysoký
kontrast“.
- 134 -
Používanie televízora so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca
Môžete aktivovať funkciu Hlasový sprievodca, ktorá nahlas opíše možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Ak chcete televízor používať s aktivovanou funkciou Hlasový sprievodca, televízor musí byť nastavený a pripojený k
internetu.
Sledovanie televízie
Zapnutie televízora
Stlačením tlačidla
zapnite televízor. Hlasový sprievodca vysloví číslo kanála, názov kanála, názov programu a čas
začatia a skončenia daného programu.
Prepínanie kanálov
Kanál môžete prepnúť niekoľkými spôsobmi. Vždy, keď prepnete kanál, zaznejú údaje o novom kanáli.
●●
Kolískové tlačidlo na prepínanie kanálov nahor/nadol
●●
Otvorte zoznam kanálov, pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol sa presúvajte medzi kanálmi a potom
stlačte tlačidlo Výber.
●●
Na štandardnom diaľkovom ovládači používajte priamo tlačidlá s číslami.
●●
Pomocou tlačidla
na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart zobrazte na obrazovke
virtuálnu číselnú klávesnicu.
- 135 -
Zadávanie čísel na obrazovke pomocou diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart:
Virtuálna číselná klávesnica sa používa na zadávanie čísel, napr. na zadanie čísla kanála alebo kódu PIN.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart a na obrazovke sa zobrazí virtuálna
číselná klávesnica s 2 riadkami. Funkcia Hlasový sprievodca vysloví „virtuálna číselná klávesnica, 6“, čo znamená, že
číselný pás je zobrazený na obrazovke a zvýraznené je číslo 6. Na tomto páse sú tieto tlačidlá:
●●
Na spodnom riadku: Úplne zľava: TTX, 1 – 9, 0, presunutie virtuálnej číselnej klávesnice do hornej časti
●●
Horný riadok: jedno tlačidlo, Dokončiť.
Pomocou tlačidiel so šípkami doľava a doprava sa presúvajte po riadku a stlačením tlačidla výberu vyberte číslo
alebo tlačidlo. Po skončení výberu všetkých požadovaných čísel (napríklad 123), sa stlačením šípky nahor presuňte na
tlačidlo Dokončiť a výber dokončite stlačením tlačidla výberu.
Pri zadávaní čísla kanála môžete zadať číslo a potom vybrať tlačidlo Dokončiť v hornom rade alebo môžete zadať
číslo kanálu a počkať. Po krátkej chvíli sa kanál zmení a virtuálna číselná klávesnica sa prestane zobrazovať na
obrazovke.
Zmena hlasitosti
Hlasitosť sa mení pomocou ľavého kolískového tlačidla. Pri každej zmene hlasitosti budete upozornení na novú
úroveň hlasitosti.
Používanie informácií o programoch
Počas sledovania živého televízneho vysielania stlačením tlačidla Výber zobrazíte vo vrchnej časti obrazovky
informácie o programe. Funkcia Hlasový sprievodca prečíta podrobnosti o programe a informuje vás, či má program
k dispozícii Popis zvuku a Titulky. Stlačením tlačidiel so šípkami doľava a doprava zobrazíte, čo je na danom kanáli
na programe neskôr. Stlačením tlačidiel so šípkami nahor a nadol sa presuniete na ďalšie kanály a zobrazíte, čo je
momentálne na programe na týchto kanáloch.
Stlačením a podržaním tlačidla Výber zobrazíte podrobnejšie informácie o programe.
Hlasový sprievodca vysloví údaje o programe, napríklad stručný obsah. Pod stručným obsahom sa nachádzajú
tlačidlá, ktoré vám umožňujú vykonávať funkcie ako nahrávanie, naplánované sledovanie, funkciu Timeshift (ktorá
umožňuje pozastavenie živého televízneho vysielania). Tento hlas nemožno zatiaľ prerušiť, preto si budete musieť
vypočuť celý stručný obsah. Pomocou tlačidiel so šípkami doľava a doprava sa presúvajte medzi tlačidlami a na
požadovanom tlačidle stlačte tlačidlo Výber. Okrem toho sa môžete stlačením tlačidla
priamo na živé televízne vysielanie.
- 136 -
vrátiť späť alebo prejsť
Používanie obrazovky Sprievodca
Pozrite si prehľad ponuky programov jednotlivých kanálov.
TV naživo
Sprievodca
Denný harmonogram programov vysielaných na jednotlivých staniciach a informácie o programe môžete
zobraziť v službe Sprievodca. Službu Sprievodca môžete použiť aj na výber programov, ktoré chcete sledovať, a na
naplánovanie programov, ktoré chcete nahrať.
"" Služba Sprievodca umožňuje zobraziť len harmonogram televíznych programov, ktoré nasledujú po aktuálnom čase.
Službu Sprievodca môžete otvoriť aj pomocou funkcie Hlasová interakcia. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
na
diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart a vyslovte príkaz „Sprievodca“.
"" Informácie obrazovky Sprievodca sú dostupné len pre digitálne kanály. Analógové kanály nie sú podporované.
"" Ak chcete používať funkciu Sprievodca, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (
Správca systému
Čas
Nastavenia
Všeobecné
Hodiny).
Pri inštalácii televízora sa mali hodiny nastaviť na automatický režim. Ak musíte nastaviť hodiny znova, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov.
1.
Stlačením tlačidla otvorte službu Smart Hub.
2.
Stláčaním tlačidla so šípkou doľava prejdite na položku Nastavenia.
3.
Stlačením tlačidla Výber otvorte hlavnú ponuku.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol sa presúvajte po tejto ponuke, kým neprejdete na položku
Všeobecné, a potom stlačte tlačidlo Výber.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol znova prechádzajte touto ponukou, kým sa nedostanete na položku
Správca systému, a potom stlačte tlačidlo Výber.
6.
Znova pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol prejdite na položku Čas a potom stlačte tlačidlo Výber.
7.
Prejdite na položku Hodiny a stlačte tlačidlo Výber. Prejdite na položku Režim hodín a stlačte tlačidlo Výber.
8.
Prejdite na nastavenie Automatické a stlačte tlačidlo Výber. Prípadne môžete vybrať položku Manuálne a
potom nastaviť čas pomocou ponuky.
- 137 -
Keď otvoríte službu Sprievodca, zobrazí sa tabuľková mriežka s kanálmi a programami. V hornom riadku sa zobrazuje
položka Kanálový filter, dátum a čas. V každom riadku je naľavo uvedený názov kanála a napravo programy na danom
kanáli.
V službe Sprievodca sa pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol môžete presúvať medzi kanálmi a pomocou
tlačidiel so šípkami doľava a doprava medzi programami v rámci kanála. Taktiež môžete pomocou tlačidla
číslo kanála a prejsť priamo na daný kanál. Pomocou tlačidla
môžete prejsť na aktuálny čas.
Ak používate štandardný diaľkový ovládač, pomocou tlačidiel
a zadať
budete môcť listovať v programovom
sprievodcovi dozadu a dopredu v rozsahu 24 hodín.
Keď prejdete na program, zaznie názov programu, čas začatia/skončenia a stručný obsah. Zaznie aj informácia, či sú
pre program k dispozícii funkcie Popis zvuku a Titulky. Keď prejdete na iný kanál, zaznie názov a číslo kanála a potom
podrobnosti o programe. Ak prejdete na iný deň, systém vám oznámi deň vysielania prvého programu, na ktorý v
daný deň prejdete. Deň sa nezopakuje, takže ak si nie ste istí, o aký deň ide, môžete sa posunúť dopredu a dozadu o
24 hodín, čím zaznie oznámenie dňa.
Sledovanie práve vysielaného programu
Prejdite na program, ktorý sa práve vysiela, a stlačením tlačidla výberu prejdite na živé televízne vysielanie na kanáli
a programe, ktoré ste vybrali v sprievodcovi.
Ďalšie možnosti v sprievodcovi
Po presune na požadovaný program stlačte a podržte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa kontextové
okno so zoznamom nasledujúcich funkcií.
Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v tejto ponuke a stlačením tlačidla Výber vyberte položku.
Stlačením tlačidla
●●
zatvoríte ponuku a vrátite sa do služby Sprievodca.
Plánované sledovanie
Po výbere položky Naplánovať sledovanie si môžete naplánovať sledovanie plánovaného vysielania.
- 138 -
●●
Plánované nahrávanie
Po výbere položky Naplánovať nahrávanie si môžete naplánovať nahrávanie plánovaného vysielania.
●●
""
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
""
Ďalšie informácie o funkcii Naplánovať nahrávanie nájdete v časti „Nahrávanie programov“.
Podrobné informácie
Po výbere položky Zobraziť podrobnosti sa zobrazia podrobné informácie o vybranom programe. Dostupné
informácie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania. Ak sa k programu neposkytujú žiadne informácie,
nezobrazí sa nič.
Stlačte tlačidlo výberu na možnosti Zobraziť podrobnosti. Týmto sa otvorí stránka podrobností so stručným
obsahom daného programu. Túto stránku zatvoríte stlačením tlačidla Výber.
●●
Zobrazenie funkcií Nahrávať a Manažér harmonogramu
Po výbere položky Manažér harmonogramu sa zobrazí obrazovka funkcií Nahrávanie a Manažér
harmonogramu.
Ak ste nastavili program na nahrávanie alebo sledovanie, v službe Sprievodca sa vedľa názvu programu
zobrazí ikona označujúca, či je program naplánovaný na sledovanie alebo nahrávanie (tieto ikony sa vizuálne
líšia). Hlasový sprievodca túto informáciu neoznámi. Ak chcete zistiť, či je naplánované nahrávanie alebo
sledovanie programu, stlačte a podržte tlačidlo Výber. Táto ponuka bude obsahovať položku Zrušiť plán
namiesto položky Naplánovať sledovanie alebo Naplánovať nahrávanie. Stlačením tlačidla
sa vrátite do
služby Sprievodca bez zmeny nastavenia.
Zobrazenie obľúbených kanálov:
Ak ste nastavili obľúbené kanály, budete môcť filtrovať službu Sprievodca tak, aby sa zobrazovali len tieto kanály.
Takto ľahšie nájdete požadované programy.
Ak chcete zobraziť zoznam obľúbených kanálov, prejdite na aktuálny čas (stlačte tlačidlo
) a potom stlačením
tlačidla so šípkou doľava prejdite na zoznam kanálov. Pomocou tlačidla so šípkou nahor sa presúvajte nahor po
zozname, kým sa nedostanete na tlačidlo Kanálový filter. Stlačením tlačidla Výber zobrazíte zoznam možností.
Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol sa presúvajte medzi kategóriami v zozname. Zvýraznite požadovanú
možnosť, napríklad Obľúbené 1, a stlačte tlačidlo Výber. V službe Sprievodca sa potom zobrazia informácie len pre
tieto kanály.
"" Ak ste v službe Sprievodca nastavili filter, po zatvorení a opätovnom otvorení služby Sprievodca ostane zachovaný. Ak
zistíte, že nemáte kanály, ktoré by ste podľa vás mali mať, odporúčame skontrolovať kategóriu a vybrať možnosť „Všetky“,
čím sa zobrazia všetky naladené kanály.
- 139 -
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
Nakonfigurujte televízor tak, aby v konkrétny deň a čas zobrazoval určitý kanál alebo program.
Vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali na naplánované sledovanie, sa zobrazuje ikona
.
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
●●
Obrazovka funkcie Sprievodca
Na obrazovke Sprievodca vyberte program, ktorý chcete sledovať, a potom stlačte a podržte tlačidlo Výber. Na
zobrazenej kontextovej obrazovke zvoľte položku Naplánovať sledovanie.
●●
Obrazovka Informácie o programe
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa okno Informácie o programe. Pomocou
smerových tlačidiel doľava alebo doprava vyberte program s naplánovaným časom vysielania a potom stlačte
a podržte tlačidlo Výber. Sledovanie programu môžete naplánovať výberom položky Naplánovať sledovanie.
Zrušenie naplánovaného sledovania
TV naživo
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Harmonogramy
Odstrániť
Plánované sledovanie môžete zrušiť prostredníctvom funkcie Sprievodca alebo služby Smart Hub.
Z programového sprievodcu prejdite na program a stlačte a podržte tlačidlo Výber. Prejdite na možnosť Zrušiť plán a
stlačte tlačidlo Výber. Vrátite sa do programového sprievodcu so zrušeným plánovaným sledovaním.
Ak chcete použiť službu Smart Hub, stlačením tlačidla
otvorte službu Smart Hub, stlačením šípky nahor prejdite
na horný riadok a stlačením šípky doprava prejdite na položku Manažér harmonogramu. Stlačením tlačidla Výber
otvorte položku Manažér harmonogramu. Pomocou tlačidla so šípkou nahor sa presuňte na vrchnú ponuku, kde sa
nachádzajú dve tlačidlá – Nahrávky a Harmonogramy. Stlačením tlačidla so šípkou doľava alebo doprava zvýraznite
položku Harmonogramy a potom stlačte tlačidlo Výber. Pomocou tlačidla so šípkou nadol sa presuňte na zoznam
programov naplánovaných na sledovanie. Prejdite na požadovaný program a stlačením tlačidla so šípkou doprava
prejdite na zoznam možností. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol sa presúvajte medzi týmito možnosťami,
kým sa nedostanete na tlačidlo Odstrániť. Stlačením tlačidla Výber odstráňte naplánované sledovanie.
- 140 -
Používanie príručky Zoznam kanálov
Spôsob zostavenia zoznamu kanálov dostupných v televízore.
TV naživo
Zoznam kanálov
Pomocou zoznamu Zoznam kanálov môžete prepnúť kanál alebo si pri sledovaní televízie pozrieť programy na iných
digitálnych kanáloch.
Stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači otvorte položku Smart Hub, stlačením šípky doľava alebo doprava
prejdite na položku TV naživo, stlačením šípky nahor prejdite na horný riadok, stlačením šípky doprava prejdite na
položku Zoznam kanálov a potom stlačte tlačidlo Výber. Tým sa zobrazí zoznam kanálov a momentálne vysielaný
program. Zvýrazní sa kanál, ktorý momentálne sledujete, a zobrazia sa názov kanála, číslo kanála a názov programu.
Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v zozname kanálov (alebo pomocou kolískového tlačidla
na prepínanie kanálov vždy prejdite o stranu vyššie alebo nižšie). Taktiež môžete pomocou tlačidla
zadať číslo
kanála a prejsť priamo na daný kanál.
Stlačením tlačidla so šípkou doprava prejdete na zoznam kategórií. Na presúvanie sa v tomto zozname použite
tlačidlá so šípkami nahor a nadol. Stlačením tlačidla Výber vyberte možnosť. Zobrazí sa druhý zoznam. Pomocou
tlačidiel so šípkou nahor a nadol sa presúvajte medzi položkami v zozname. Stlačením tlačidla Výber vyberte
položku.
●●
Všetky
Zobrazenie kanálov, ktoré boli automaticky vyhľadané.
●●
TV PLUS
Keď je televízor pripojený k internetu, kedykoľvek môžete prostredníctvom virtuálneho kanála sledovať
obľúbené programy alebo najzaujímavejšie momenty pre každú tému. Tak ako na bežnom kanáli, aj tu sa
uvádzajú harmonogramy programov TV PLUS.
""
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
- 141 -
●●
Obľúbené
Zobrazenie zoznamov obľúbených položiek od 1 do 5. Na presúvanie sa v zozname obľúbených položiek použite
tlačidlá so šípkami nahor a nadol. Zvýraznite požadovanú položku a stlačte tlačidlo Výber. V zozname kanálov
sa teraz zobrazia len kanály v tomto zozname.
●●
Typ kanála
Usporiadanie zoznamu, aby obsahoval len kanály vybratého žánru. Funkcia Typ kanála sa však dá použiť len
v prípade kanálov obsahujúcich informácie o žánri. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol sa presúvajte
v zozname žánrov (alebo televízie, rádia, údajov). Zvýraznite požadovaný žáner a stlačte tlačidlo Výber. V
zozname kanálov sa teraz zobrazia len kanály v tomto žánri.
●●
Zoradiť
Usporiada zoznam podľa kritéria Číslo kanála alebo podľa kritéria Názov.
""
●●
Táto možnosť je dostupná len na digitálnych kanáloch a nemusí byť dostupná vždy.
Anténa
Umožňuje výber možnosti Terestriál., Kábel a Satelit.
""
Táto možnosť je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
Označte často sledované kanály ako obľúbené kanály.
Obľúbené kanály sa označia na obrazovkách Upraviť kanál a Všetky symbolom
"" Hlasový sprievodca zatiaľ k tomuto neposkytuje žiadnu spätnú väzbu.
- 142 -
.
Registrácia kanálov ako obľúbených
TV naživo
Zoznam kanálov
1.
Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači.
2.
Vyberte položku Obľúbené.
3.
Vyberte požadovaný zoznam obľúbených kanálov.
4.
Prejdite na možnosť Uprav obľúbené.
5.
Vyberte kanál, ktorý sa má pridať do zoznamu obľúbených kanálov.
6.
Stlačte tlačidlo výberu. Vybraný kanál sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov.
Pridávanie kanálov do zoznamu obľúbených kanálov – podrobnosti
1.
Otvorte zoznam Zoznam kanálov.
2.
Stlačením tlačidla so šípkou doprava prejdite na zoznam kategórií.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol prejdite na položku Obľúbené a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa
zoznamy obľúbených kanálov 1 až 5. Päť zoznamov vám umožní nastaviť rôzne zoznamy obľúbených kanálov.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol prejdite na požadovaný zoznam a stlačte tlačidlo Výber.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol sa presúvajte medzi kanálmi. Keď sa dostanete na kanál, ktorý
chcete nastaviť ako obľúbený, stlačte tlačidlo Výber. Týmto sa kanál vyberie a políčko sa začiarkne.
6.
Po výbere všetkých požadovaných kanálov stlačte tlačidlo so šípkou doprava.
7.
Na ďalšej obrazovke zvýraznite položku Pridať k obľúbeným a stlačte tlačidlo Výber. Vybrané kanály sa pridajú
do zoznamu obľúbených kanálov.
- 143 -
Odstraňovanie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov – podrobnosti
1.
Otvorte zoznam Zoznam kanálov.
2.
Stlačením tlačidla so šípkou doprava prejdite na zoznam kategórií.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol prejdite na položku Obľúbené a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa
zoznamy obľúbených kanálov 1 až 5.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol prejdite na požadovaný zoznam a stlačte tlačidlo Výber.
5.
Pomocou tlačidla so šípkou nahor prejdite na položku Uprav obľúbené a stlačte tlačidlo Výber.
6.
Pomocou tlačidla so šípkou doprava prejdite na položku Obľúbené, prejdite na kanál, ktorý chcete odstrániť
a stlačte tlačidlo Výber. Ďalšie kanály odstránite rovnakým spôsobom.
7.
Stlačením tlačidla so šípkou doľava sa presuňte na tlačidlá Pridať k obľúbeným/Odstrániť z obľúbených.
8.
Zvýraznite položku Odstrániť z obľúbených a potom stlačením tlačidla Výber odstráňte vybrané kanály zo
zoznamu obľúbených kanálov.
9.
10.
Stláčajte tlačidlo so šípkou doprava.
Na nasledujúcej obrazovke zvýraznite tlačidlo Koniec a stlačte tlačidlo výberu.
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
TV naživo
Zoznam kanálov
1.
Tlačidlom Zoznam kanálov otvorte zoznam kanálov.
2.
Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači. Na presúvanie v tomto zozname použite tlačidlá so
šípkami nahor a nadol.
3.
Zvýraznite položku Obľúbené a stlačte tlačidlo Výber.
4.
Na presúvanie v tomto zozname použite tlačidlá so šípkami nahor a nadol. Vyberte požadovaný zoznam
spomedzi piatich zoznamov obľúbených položiek na obrazovke. Zobrazia sa kanály vo vybranom zozname
obľúbených položiek.
"" Zoznam kanálov sa zobrazí, len ak zoznam obľúbených kanálov obsahuje kanály.
- 144 -
Nahrávanie
Nahrávanie programu na externý pevný disk pripojený cez rozhranie USB.
Ak ste nastavili program na nahrávanie, vedľa názvu programu v sprievodcovi alebo zozname kanálov alebo pri
zobrazení ďalších informácií sa zobrazí ikona
.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Pred použitím funkcie nahrávania si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než
začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.
Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania na obrazovke
sprievodcu:
Ak chcete nahrávať program, ktorý sa práve vysiela, otvorte programového sprievodcu, prejdite na program a
stlačte a podržte tlačidlo Výber. Zobrazí sa kontextová ponuka. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol prejdite
na položku Nahrávať. Stlačením tlačidla výberu začnite nahrávať program. Vrátite sa do programového sprievodcu.
Vedľa názvu programu sa zobrazuje ikona
. Ak chcete zistiť, či je nastavené nahrávanie programu, alebo ak chcete
nahrávanie zastaviť, stlačte a podržte tlačidlo Výber. Zobrazí sa ponuka s možnosťou Zastaviť namiesto možnosti
Nahrávať. Stlačením tlačidla výberu na možnosti Zastaviť zastavte nahrávanie alebo stlačte tlačidlo
na návrat
do programového sprievodcu bez zastavenia nahrávania.
Ak chcete nahrať program, ktorý sa bude vysielať neskôr, prejdite na požadovaný program v sprievodcovi a stlačte
tlačidlo výberu. Zobrazí sa kontextová ponuka. Na presúvanie sa v tejto ponuke použite tlačidlá so šípkami nahor a
nadol. Prejdite na možnosť Naplánovať nahrávanie a stlačte tlačidlo Výber. Zaznie správa oznamujúca, že program
bol nastavený na nahrávanie a potom sa vrátite do programového sprievodcu.
Vedľa názvu programu sa zobrazuje ikona
, ktorá signalizuje, že je nastavený na nahrávanie. Ak chcete zistiť, či je
program nastavený na nahrávanie, alebo zrušiť naplánované nahrávanie, na danom programe stlačte tlačidlo výberu.
Ak už je nastavený na nahrávanie, v ponuke sa bude nachádzať možnosť Zrušiť plánované nahrávanie. Stlačením
tlačidla výberu môžete zrušiť naplánované nahrávanie alebo sa jednoduchým stlačením tlačidla
programového sprievodcu bez zrušenia nahrávania.
- 145 -
vrátiť do
Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania v okne
Informácie o programe
Ak chcete zobraziť ponuku nahrávania alebo spustiť funkciu Timeshift, počas sledovania programu stlačte tlačidlo
. V ponuke môžete vybrať nasledujúce funkcie:
●●
Nahrávať: Okamžite začne nahrávať program, ktorý sledujete.
●●
Timeshift: Spustí funkciu Timeshift.
●●
Zastaviť: Zastaví nahrávanie alebo funkciu Timeshift, ktorá je práve aktívna.
●●
Info: Zobrazí podrobné informácie o programe, ktorý sledujete.
Nahrávanie programu, ktorý práve sledujete, priamo z živého televízneho
vysielania
Ak chcete nahrávať program, ktorý práve sledujete, môžete tiež jednoducho stlačiť tlačidlo nahrávania na
štandardnom diaľkovom ovládači. Zaznie oznam, že sa program nahráva, a informácia o tom, ako dlho sa bude
nahrávať (predvolene je to do skončenia programu).
Zmena doby nahrávania
Pri nahrávaní aktuálne vysielaného programu môžete určiť, ako dlho chcete nahrávať.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači, stlačením šípky doľava alebo doprava prejdite na položku Zmeniť
čas nahrávania a potom stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa mierka s posúvačom a zaznie informácia o aktuálne
nastavenom čase nahrávania. Pomocou šípok doľava a doprava zmeňte čas a potom stlačte tlačidlo Výber. Zaznie
ponuka s informáciou o čase nahrávania. Ak sa chcete vrátiť na program, ktorý sledujete, stlačte tlačidlo
na
diaľkovom ovládači, prípadne stlačením šípky doľava alebo doprava prejdite na položku Prejdite na Živé vysielanie
a potom stlačte tlačidlo Výber.
- 146 -
Sledovanie nahratých programov
TV naživo
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Otvorte službu Smart Hub stlačením tlačidla
Nahrávať
na diaľkovom ovládači. Dostanete sa na možnosť TV naživo.
Stlačením tlačidla so šípkou nahor prejdite na horný riadok, čím prejdete na možnosť Sprievodca.
Stlačením šípky doprava prejdite na položku Nahrávky a stlačte tlačidlo výberu. Otvorí sa obrazovka Nahrávanie
a Manažér harmonogramu, na ktorej sa zobrazujú položky Nahrávky a Harmonogramy. Zvýrazní sa prvý záznam
v rámci položky Nahrávky.
Ak chcete prehrať program, pomocou šípok nahor a nadol prechádzajte názvami programov a potom prehrajte
program stlačením tlačidla výberu, prípadne stlačením tlačidla so šípkou doprava prejdite na zoznam možností.
Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol sa presúvajte medzi možnosťami tejto ponuky, pričom môžete prehrať
program, odstrániť (alebo vymazať) ho alebo zobraziť podrobnosti o programe.
Výberom položky Prehrať prehrajte program. Program sa spustí. Ak ste si už časť tohto programu pozreli, na
obrazovke sa zobrazí kontextové okno s možnosťami Prehrať (od začiatku), Obnoviť (od miesta, kde ste skončili)
alebo Zrušiť. Pomocou tlačidiel so šípkami doľava a doprava prejdite na požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo
výberu.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Odstránenie nahratého programu
Ak chcete odstrániť nahratý program, prejdite na zoznam Nahrávky (pozrite si časť venovanú zobrazovaniu
nahratých programov). Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol prejdite na nahrávku, ktorú chcete odstrániť.
Stlačením tlačidla so šípkou doprava prejdite na zoznam 3 možností. Stlačením šípky nadol prejdite na možnosť
Odstrániť a stlačte tlačidlo výberu.
Zobrazí sa otázka, či chcete odstrániť vybratú položku. Stlačením šípky doľava prejdite na tlačidlo Odstrániť
a stlačením tlačidla výberu odstráňte názov programu. Program sa odstráni a znova sa zobrazí zoznam Nahrávky.
- 147 -
Používanie služby Smart Hub
Naučte sa, ako otvoriť službu Smart Hub na získanie prístupu k aplikáciám, hrám, filmom a ďalšiemu obsahu.
Smart Hub
Po stlačení tlačidla
na diaľkovom ovládači môžete prezerať webové stránky a preberať aplikácie pomocou služby
Smart Hub.
"" Niektoré služby Smart Hub sú spoplatnené. Ak chcete používať spoplatnenú službu, musíte mať vytvorený účet
u poskytovateľa služby alebo účet Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie účtu Samsung“.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služby, jazyka alebo regiónu.
"" Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.
"" Celý obsah dokumentu Podmienky a stratégia zobrazíte prejdením na položku
Nastavenia
Podpora
Podmienky a stratégia.
"" Ak chcete zrušiť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, aj keď je povinný, vyberte položky Obnoviť (
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť) a potom v kroku Pravidlá na ochranu osobných údajov,
zmluvné podmienky pre Smart Hub stlačte smerové tlačidlo doprava.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači. Týmto sa zobrazí zobrazenie v 2 radoch. Zvýraznená bude položka TV
naživo v spodnom rade. Možnosti na vrchnom riadku sa menia v závislosti od položky vybranej na spodnom riadku.
Spodný riadok obsahuje tlačidlá naľavo od položky Živá TV. Sú to:
Hľadať – slúži na vyhľadávanie údajov pre kanály, programy, filmové tituly a aplikácie v službe Smart Hub.
●●
Zdroj – slúži na výber externého zariadenia pripojeného k televízoru
●●
●●
Nastavenia – na vrchnom riadku sa zobrazí ponuka rýchlych nastavení. Môžete rýchlo nastaviť často
používané funkcie.
●●
APPS - Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít,
noviniek zo sveta športu, správ o počasí a hier.
●●
Umenie - Použitím funkcie režimu Umenie môžete upravovať obsah obrázkov, ako sú napr. grafické diela
alebo fotografie, keď nesledujete televízor alebo keď je televízor vypnutý, a následne zobraziť obsah v režime
zobrazenia na celú obrazovku.
""
Táto funkcia je podporovaná len na modeli THE FRAME.
""
Ďalšie informácie nájdete v dodanej používateľskej príručke.
- 148 -
Tlačidlá napravo od možnosti TV naživo poskytujú rýchly prístup k aplikáciám, ako sú napríklad Netflix a Amazon. V
súčasnosti mnohé z týchto aplikácií nie sú prístupné pomocou funkcie Hlasový sprievodca.
Pomocou tlačidiel so šípkami doľava a doprava sa presúvajte medzi možnosťami v riadku a pomocou tlačidiel so
šípkou nahor a nadol sa presúvajte medzi riadkami. Stlačením tlačidla výberu otvorte možnosť.
Keď otvoríte službu Smart Hub, budete na možnosti TV naživo. Stlačením tlačidla so šípkou nahor prejdite na horný
riadok. Budete na tlačidle Sprievodca. Na tomto riadku sú nasledujúce položky:
●●
Sprievodca – výberom otvoríte programového sprievodcu
●●
Zoznam kanálov – výberom otvoríte zoznam kanálov
●●
Napravo od tlačidla Zoznam kanálov sa zobrazuje zoznam nedávno sledovaných kanálov. Zvýraznite jeden z
kanálov v zozname a potom stlačením tlačidla výberu rýchlo prejdite na kanál.
Zobrazenie domovskej obrazovky v službe Smart Hub
Na domovskej obrazovke môžete jednoducho spúšťať aplikácie, ktoré ste používali naposledy alebo ktoré používate
často. Aplikácie sa dajú aj presúvať na obrazovke alebo z obrazovky odstraňovať.
Služba Smart Hub má 2 riadky. Keď sa otvorí, zvýraznená bude položka Live TV v spodnom riadku. Možnosti na
vrchnom riadku sa menia v závislosti od položky vybranej na spodnom riadku. Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a
nadol sa presúvajte medzi riadkami a pomocou tlačidiel so šípkou doľava/doprava sa presúvajte po riadku.
Spodný riadok obsahuje tlačidlá naľavo od položky Živá TV. K dispozícii sú možnosti Nastavenia, Zdroj, Hľadať a Moje
aplikácie:
Nastavenia
●●
Pri presunutí zvýraznenia na ikonu
sa nad ponukou zobrazí zoznam ikon rýchlych nastavení. Kliknutím na
ikony môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie.
––
Režim obrazu
Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.
––
Režim zvuku
Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania.
- 149 -
––
Výstup zvuku
Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora.
––
Jazyk zvuku
Môžete vybrať jazyk zvuku.
––
Titulky
Zapnutie alebo vypnutie titulkov.
––
PIP
Počas používania pripojeného externého zariadenia môžete sledovať televízne vysielanie v malom okne
funkcie obraz v obraze (PIP).
""
––
Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Sieť
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu.
Zdroj
●●
Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.
""
Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru“.
Hľadať
●●
Môžete vyhľadávať aplikácie alebo hry v službách Smart Hub. Výberom možnosti vyhľadávania sa na
obrazovke zobrazí klávesnica s rozložením klávesnice qwerty, pričom zvýraznené bude číslo 1.
APPS
●●
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek
zo sveta športu, správ o počasí a hier.
""
Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie
služby Moje aplikácie“.
Umenie
●●
Použitím funkcie režimu Umenie môžete upravovať obsah obrázkov, ako sú napr. grafické diela alebo
fotografie, keď nesledujete televízor alebo keď je televízor vypnutý, a následne zobraziť obsah v režime
zobrazenia na celú obrazovku.
""
Táto funkcia je podporovaná len na modeli THE FRAME.
""
Ďalšie informácie nájdete v dodanej používateľskej príručke.
- 150 -
Používanie príručky e-Manual
Otvorte používateľskú príručku, ktorá sa nachádza vo vašom televízore.
Spustenie príručky e-Manual
Stlačením tlačidla Menu na štandardnom diaľkovom ovládači otvorte ponuku. Prípadne stlačením tlačidla
otvorte službu Smart Hub, stláčajte tlačidlo so šípkou doľava, kým sa nedostanete na nastavenia, a potom stlačte
tlačidlo výberu.
Na presúvanie sa v tejto ponuke použite tlačidlá so šípkami nahor a nadol. Prejdite na možnosť Podpora, vyberte
možnosť e-Manual a stlačením tlačidla výberu ju otvorte.
Nastavenia
Podpora
Otvoriť e-Manual
Môžete si prezrieť integrovanú príručku e-Manual, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách televízora.
"" Prípadne si môžete príručku e-Manual prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung.
"" Slová modrým písmom (napr. Režim obrazu) označujú položku ponuky.
Príručka e-Manual obsahuje 2 riadky tlačidiel. Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol sa presúvajte medzi
riadkami a pomocou tlačidiel so šípkou doľava a doprava sa presúvajte po riadku. Stlačením tlačidla výberu otvorte
časť, ktorú chcete čítať.
Príručka e-Manual obsahuje v rámci Sprievodcu zjednodušením ovládania časť „Naučte sa používať diaľkové
ovládanie TV“ (v pravom rohu obrazovky). Táto časť je užitočná najmä pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s rozpoznávaním
tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo presne nevedia, akú má dané tlačidlo funkciu. V tejto sekcii tlačidlá na
diaľkovom ovládaní nemajú na TV žiadny účinok.
- 151 -
Používanie služby Hlasová interakcia
Sprievodca používaním funkcie Hlasová interakcia na ovládanie televízora.
Ak chcete používať funkciu Hlasová interakcia, televízor musí byť pripojený k internetu a musíte používať mikrofón
na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart.
Vďaka funkcii Hlasová interakcia môžete pomocou hovorených pokynov ovládať televízor, napríklad zmeniť kanál
alebo programového sprievodcu. Nejde o rovnakú funkciu ako je funkcia Hlasový sprievodca poskytujúca hovorený
výstup z televízora, ktorý informuje o tom, čo sa zobrazuje na obrazovke. Funkcia Hlasový sprievodca je užitočná pre
ľudí, ktorí nedokážu vidieť ani čítať položky ponuky na obrazovke.
Ak chcete používať funkciu Hlasová interakcia, stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači a do mikrofónu na
diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart vyslovte príkaz, napríklad „Sprievodca“.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Spustenie funkcie Hlasová interakcia
Stlačte a podržte tlačidlo
na Diaľkový ovládač Samsung Smart. Televízor zareaguje pokynom „Hovorte“. Vyslovte
požadovaný príkaz a uvoľnite tlačidlo. Televízor poskytne spätnú väzbu o tom, čomu porozumel, a potom vykoná
pokyn.
"" Ak televízor nedokáže identifikovať príkaz, skúste to znova presnejšou výslovnosťou.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Užitočnými príkazmi sú napríklad:
●●
Hlasový sprievodca zapnutý/vypnutý – slúži na zapnutie/vypnutie hlasového výstupu
●●
Zvukový popis zapnutý/vypnutý – slúži na zapnutie/vypnutie popisu zvuku
●●
Sprievodca – slúži na otvorenie programového sprievodcu
●●
Zoznam kanálov – slúži na otvorenie zoznamu kanálov
●●
Hlasitosť zvýšiť/znížiť – slúži na zvýšenie/zníženie hlasitosti
Taktiež môžete vyhľadávať videá v službe YouTube. Stlačte a podržte tlačidlo
a vyslovte frázu, napríklad „skladby
od [meno]“. Tým sa zobrazí zoznam videoklipov skladieb od daného interpreta.
"" Funkcia Hlasový sprievodca prečíta množstvo informácií o videu. V súčasnosti toto nie je možné prerušiť a bude to znieť
počas niekoľkých prvých sekúnd videa.
Ak vyslovíte príkaz, ktorý sa nerozpozná, televízor sa často pokúsi o vyhľadávanie. Stlačením tlačidla
televízoru.
- 152 -
sa vrátite k
Download PDF

advertising