Samsung | DVD-SH893A | Samsung DVD-SH893A Používateľská príručka

DVD-SH893
DVD-SH895
DVD-SH897
DVD
užívateľská príručka
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky
Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte si
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
úvod
VAROVANIE
KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU) NESNÍMAJTE ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, NA KTORÝCH JE POUŽÍVATEĽ SCHOPNÝ VYKONAŤ SERVISNÉ
PRÁCE. SERVISNÉ PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM, NEOTVÁRAJTE
Tento symbol označuje „nebezpečné napätie“
vo vnútri výrobku, ktoré predstavuje
nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým
prúdom alebo poranenia osôb.
UPOZORNENIE: KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU) NESNÍMAJTE ZA
ÚČELOM ZNÍŽENIA RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VO
VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, NA KTORÝCH JE POUŽÍVATEĽ
SCHOPNÝ VYKONAŤ SERVISNÉ PRÁCE. SERVISNÉ PRÁCE
PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
Tento symbol označuje dôležité sprievodné
pokyny k výrobku.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, ako je napríklad knižnica alebo podobný kus nábytku.
VÝSTRAHA : Toto zariadenie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti, aby ste predišli poškodeniam, ktoré môžu viesť k
nebezpečenstvu požiaru alebo k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE : HDD A DVD REKORDÉR VYUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ, KTORÝ MÔŽE PRI
NASMEROVANÍ SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE OSOBY RADIÁCII. UISTITE SA, ŽE
HDD A DVD REKORDÉR POUŽÍVATE SPRÁVNE PODĽA POKYNOV.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER.
POUŽITIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO VYKONANIE POSTUPOV V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM MÔŽE
ZAPRÍČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE OSOBY RADIÁCII.
NEOTVÁRAJTE KRYTY A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE. SERVISNÉ PRÁCE
PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.
Tento výrobok vyhovuje predpisom CE, ak sa na pripojenie zariadenia k inému zariadeniu používajú tienené káble a
konektory. Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu s elektrickými zariadeniami, ako sú napríklad rádiá a
televízory, použite na pripojenie tienené káble a konektory.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Hlavný napájací kábel tohto zariadenia je dodaný s tvarovanou zástrčkou s poistkou. Hodnota poistky je zobrazená na
zástrčke na strane kolíku. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte použiť schválenú poistku BS1362 s rovnakým výkonom.
Ak je kryt poistky snímateľný, nikdy nepoužívajte zástrčku bez krytu poistky. Ak je potrebné kryt poistky vymeniť,
musí byť rovnakej farby ako kolíková strana zástrčky. Náhradné kryty môžete zakúpiť u svojho predajcu.
Ak pôvodná zástrčka nie je zhodná so zásuvkami vo vašom dome alebo ak káble nedosiahnu k zásuvke, mali by ste
si zaobstarať vhodné bezpečnostne schválené predlžovacie káble alebo sa poraďte so svojím predajcom.
Ak nemáte inú možnosť ako odrezať zástrčku, vyberte poistku a potom zástrčku bezpečne zlikvidujte.
Zástrčku nepripájajte ku sieti, pretože hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom z neizolovaného kábla.
Ak chcete odpojiť zariadenie od napájania, musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, a potom bude zásuvka znovu
pripravená na použitie.
Výrobok popisovaný týmto návodom na použitie je licencovaný pod určitými právami duševného vlastníctva tretích
strán. Táto licencia je obmedzená na súkromné nekomerčné použitie koncovým užívateľom na licencovaný obsah.
Neposkytujú sa žiadne práva na komerčné použitie.
Povolenie sa vzťahuje výhradne na tento výrobok a licencia sa nevzťahuje na žiadny nelicencovaný výrobok alebo
proces v súlade s ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3 použitý alebo predaný v kombinácii s týmto výrobkom.
Povolenie sa vzťahuje iba na použitie tohto výrobku na kódovanie a/alebo dekódovanie zvukových súborov
vyhovujúcich ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. Táto licencia neposkytuje žiadne práva na vlastnosti alebo
funkcie výrobku, ktoré nie sú v súlade s ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3.
2_ úvod
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Postupujte podľa
bezpečnostných pokynov uvedených nižšie. Tento návod na použitie si odložte kvôli neskorším otázkam.
Prečítajte si tieto pokyny.
2)
Uschovajte si tieto pokyny.
3)
Dbajte na všetky upozornenia.
4)
Postupujte podľa všetkých pokynov.
5)
Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6)
Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7)
Neblokujte žiadny ventilačný otvor. Zariadenie inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8)
Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače, kachle a iné
zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
9)
Nerušte bezpečnostné účely uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden širší ako
druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Uzemňovacia zástrčka slúži pre
vašu bezpečnosť. Ak poskytnutá zástrčka nie je v súlade s vašou zásuvkou, konzultujte výmenu
zastaranej zásuvky s elektrikárom.
● ÚVOD
1)
10) Napájací kábel chráňte pred pošliapaním a priškrtením, obzvlášť v oblasti zástrčiek, zásuviek a na mieste,
kde vychádza zo zariadenia.
11) Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
12) Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom, ktoré určil výrobca alebo ste si
ho zakúpili spolu s výrobkom. Ak používate vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa zariadenie
neprevrhlo a nezranilo vás.
13) Zariadenie odpojte počas búrky s bleskami alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky servisné práce ponechajte na kvalifikovaný servisný personál. Servisné práce sú potrebné, ak
bolo zariadenie nejakým spôsobom poškodené, napríklad pri poškodení napájacieho kábla alebo
zástrčky, ak bola na zariadenie vyliata voda alebo dovnútra spadli nejaké predmety, ak bolo zariadenie
vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak zariadenie nepracuje normálne alebo ak spadlo.
Upozornenia týkajúce sa manipulácie
• Ak tento HDD a DVD rekordér pripájate k iným komponentom, uistite sa, že sú všetky vypnuté.
• Počas prehrávania disku HDD a DVD rekordér nepremiestňujte, pretože disk by sa mohol poškriabať alebo
zlomiť a vnútorné časti HDD a DVD rekordéra by sa mohli poškodiť.
• Na HDD a DVD rekordér neukladajte vázu na kvety naplnenú vodou ani malé kovové predmety.
• Dávajte pozor, aby sa vám do zásuvky na disk nedostala ruka.
• Do zásuvky na disk nevkladajte nič iné ako disky.
• Vonkajšie rušenie, ako je napríklad blesk alebo statická elektrina, môže ovplyvniť normálnu činnosť tohto
HDD a DVD rekordéra. Ak sa niečo také stane, HDD a DVD rekordér vypnite a opätovne zapnite pomocou
tlačidla DVD STANDBY/ON alebo odpojte a opätovne pripojte do zásuvky napájací kábel. HDD a DVD
rekordér bude pracovať normálne.
• Po použití sa uistite, že ste vybrali disk a vypli HDD a DVD rekordér.
• Ak nebudete HDD a DVD rekordér dlhší čas používať, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
• Disk vyčistite rovnými pohybmi zo stredu k okraju disku.
• Zariadenie by ste nemali vystavovať kvapkaniu alebo špliechaniu vody a nemali by ste naň ukladať
predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy.
• Hlavná zástrčka sa používa a odpojenie zariadenia a mala by byť kedykoľvek dosiahnuteľná.
Slovenčina _3
úvod
Údržba skrinky
Z bezpečnostných dôvodov sa uistite, že ste napájací kábel odpojili zo zásuvky.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné čistiace prostriedky.
• Skrinku vyčistite pomocou mäkkej handry.
HDD (Mechanika pevného disku)
Pevný disk má vysokú hustotu pamäte, ktorá umožňuje dlhé nahrávanie a rýchly prístup k zapísaným údajom.
Dá sa však ľahko poškodiť otrasmi, vibráciami alebo prachom a mal by sa uchovávať mimo magnetov.
Aby ste nestratili dôležité údaje, dodržujte nasledovné bezpečnostné opatrenia.
• HDD A DVD rekordér neumiestňujte na miesta s extrémnymi výkyvmi teplôt.
• HDD A DVD rekordér nevystavujte silným nárazom.
• HDD A DVD rekordér neumiestňujte na miesta s mechanickými vibráciami ani na nestabilný povrch.
• HDD A DVD rekordér neumiestňujte na tepelné zdroje.
• Napájací kábel neodpájajte, ak je zariadenie zapnuté.
• Pevný disk sa nepokúšajte meniť. Mohlo by dôjsť k poruche.
Ak je pevný disk poškodený, stratené údaje nezískate späť. Pevný disk je iba dočasné miesto na uloženie
údajov.
Manipulácia s diskmi
• Používajte disky štandardného tvaru. Ak použijete nepravidelné disky (disky
špeciálneho tvaru), môžete HDD A DVD rekordér poškodiť.
Držanie diskov
• Disk nechytajte za stranu, kde sa nachádza nahrávka.
DVD-RAM, DVD±RW a DVD±R
• Na čistenie použite doplnkový čistič na disky DVD-RAM/PD (LF-K200DCA1, ak je k dispozícii).
Na čistenie diskov DVD-RAM/±RW/±R nepoužívajte čističe ani látky na disky CD.
DVD-Video, Audio-CD
• Špinu a nečistoty na disku vyčistite pomocou mäkkej handry.
Upozornenia pri manipulácii s diskmi
• Na vytlačenú stranu nepíšte guľôčkovým perom ani ceruzkou.
• Nepoužívajte čistiace spreje na nahrávky ani antistatické prostriedky. Taktiež nepoužívajte prchavé
chemikálie, ako je napríklad benzén alebo riedidlo.
• Na disky nelepte nálepky ani samolepky. (Nepoužívajte disky prelepené lepiacou páskou alebo so zvyškami
odlepených samolepiek.)
• Nepoužívajte nepoškriabateľné chrániče alebo kryty.
• Nepoužívajte disky vytlačené na tlačiarni menoviek, ktoré dostať na trhu.
• Nevkladajte pokrivené alebo popraskané disky.
Uskladnenie diskov
Dávajte pozor, aby ste disky nepoškodili, pretože údaje na týchto diskoch sú veľmi citlivé na prostredie.
• Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
• Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
• Skladujte ich vo vertikálnej polohe.
4_ úvod
• Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale.
• AK HDD a DVD rekordér náhle premiestnite z chladného miesta na teplé, v prevádzkových častiach a na
šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a spôsobiť chybné prehrávanie disku. V tomto prípade nezapájajte
zástrčku do elektrickej zásuvky a počkajte dve hodiny. Potom vložte disk a skúste prehrávanie znovu.
Špecifikácie disku
Zariadenie vám umožňuje nahrávať aj prehrávať vysokokvalitné digitálne video na diskoch alebo na HDD.
Na diskoch DVD-RAM/±RW alebo HDD môžete tiež upravovať digitálny obraz.
❖ DVD-VIDEO
• Digitálny univerzálny disk (DVD) môže obsahovať až do 135 minút obrazu, 8 jazykov zvuku a 32 jazykov
titulkov. Je vybavený kompresiou obrazu MPEG-2 a priestorovým ozvučením Dolby, umožňuje vám
vychutnať si ostrý a čistý obraz s kvalitou kina v pohodlí vášho domova.
• Keď na dvojvrstvovom DVD video disku prepínate z jednej vrstvy na druhú, môže sa vyskytnúť krátke
skreslenie obrazu a zvuku. Nie je to porucha zariadenia.
• Keď sa finalizuje disk DVD-RW/±R nahraný v režime Video, stane sa z neho disk DVD-Video.
❖ AUDIO CD
• Zvukový disk, na ktorom je nahraný zvuk vo frekvencii 44.1 kHz.
• Prehráva disky CD-R a CD-RW so zvukom vo formáte CD-DA.
• Toto zariadenie nemusí prehrávať niektoré disky CD-R alebo CD-RW kvôli podmienkam nahrávania.
❖ CD-R/-RW
• Používajte 700 MB (80-minútové) disky CD-R/-RW. Ak je to možné, nepoužívajte 800 MB (90-minútové)
alebo väčšie disky, pretože ich zariadenie nemusí prehrať.
• Ak nebol disk CD-R/RW nahraný ako uzatvorené nahrávanie, môžete na začiatku prehrávania spozorovať
omeškanie, pričom sa nemusia dať prehrať všetky súbory.
• Na tomto zariadení nemusia byť prehrávateľné všetky disky CD-R/-RW, záleží od zariadenia, na ktorom boli
vypaľované. Prehrávateľnosť obsahu nahraného na médiách CD-R/-RW z vašich CD na osobné použitie sa
môže odlišovať v závislosti od obsahu a diskov.
❖ Prehrávanie a nahrávanie diskov DVD±R
• Keď sa finalizuje disk DVD±R nahraný v režime Video, stane sa z neho disk DVD-Video.
• Pred finalizáciou môžete nahrávať na dostupné voľné miesto na disku a uskutočňovať funkcie úprav, ako je
napríklad pridanie titulkov na disky a programy a vymazávanie programov.
• Ak z DVD±R vymažete programovanie, toto miesto sa neuvoľní. Ak už je raz časť DVD±R nahraná, nie je už
viac prístupná na nahrávanie bez ohľadu na to, či bolo nahrávanie vymazané, alebo nie.
• Po ukončení nahrávania trvá zariadeniu asi 30 sekúnd skompletizovať informácie na správu nahrávania.
• Optimalizácia je vykonaná na začiatku nahrávania, po vložení disku alebo spustení zariadenia.
Ak je optimalizácia vykonaná veľakrát, môže sa stať, že nahrávanie na disk nebude možné.
• Prehrávanie môže byť v niektorých prípadoch nemožné, záleží od kvality nahrávky.
• Toto zariadenie prehráva disky DVD±R, nahrané a finalizované na DVD videorekordéri Samsung.
Niektoré disky DVD±R nemusí prehrávať, záleží od disku a kvality nahrávky.
❖ Prehrávanie a nahrávanie diskov DVD-RW
• Na DVD-RW diskoch môžete uskutočňovať nahrávanie a prehrávanie v režime Video aj VR.
• Keď sa finalizuje disk DVD-RW nahraný v režime Video alebo VR, nemôžete vykonávať dodatočné
nahrávanie.
• Keď sa finalizuje disk DVD-RW nahraný v režime Video, stane sa z neho disk DVD-Video.
• V oboch režimoch môžete vykonávať prehrávanie pred a po finalizácii, ale po finalizácii nemôžete vykonávať
dodatočné nahrávanie, mazanie a upravovanie.
Slovenčina _5
● ÚVOD
Typ disku
úvod
• Ak chcete disk nahrávať v režime VR a potom nahrávať v režime V, uistite sa, že ste vykonali formátovanie.
Pri vykonávaní formátovania buďte opatrní, pretože všetky nahrané údaje môžete stratiť.
• Pri prvej inicializácii prázdneho disku DVD-RW je tento disk inicializovaný v režime VR.
❖ Prehrávanie a nahrávanie diskov DVD+RW
• Pri DVD+RW diskoch nie je rozdiel medzi formátom DVD-Video (režim Video) alebo formátom DVD-Video
nahrávanie (režim VR).
• Keď používate disk DVD+RW, finalizácia obvykle nie je potrebná.
❖ Prehrávanie a nahrávanie diskov DVD-RAM
• Uistite sa, že režim nahrávania je nastavený na režim VR. V opačnom prípade nebude toto zariadenie
schopné prehrávať nahrávku.
• Na väčšine DVD prehrávačov nie je možné prehrávať disky DVD-RAM kvôli problémom s kompatibilitou.
• Na tomto zariadení je možné prehrávať iba disky DVD-RAM štandardnej verzie 2.0.
• Disky DVD-RAM nahrané na tomto zariadení nemusia fungovať na ostatných DVD prehrávačoch. Ak chcete
zistiť kompatibilitu s týmito diskami DVD-RAM, pozrite si návod na použitie prehrávača.
• Pri kazetovom type diskov DVD-RAM vyberte kazetu a použite iba disk.
Kopírovanie disku
Titul technických podmienok kopírovania
Obsah
HDD € DVD
DVD € HDD
Nahraný video titul
Podporovaný
Podporovaný
Titul chránený pred kopírovaním
Nie je podporovaný
Nie je podporovaný
Kopírovanie jedného titulu
Posun
(po kopírovaní vymaže titul na HDD)
Nie je podporovaný
Ak už bol na disk DVD nahraný program „Copy once“ (Raz kopírovať), nemôžete už tento titul viac kopírovať
na HDD.
Ak ste však na HDD nahrali program „Copy once“ (Raz kopírovať), tento titul môžete kopírovať na DVD-RW
(režim VR) alebo na DVD-RAM.
Obsah technických podmienok kopírova
•
•
•
•
•
Obsah
HDD ➔ DVD alebo USB
DVD ➔ HDD alebo USB
USB ➔ HDD alebo DVD
MP3
Podporovaný
Podporovaný
Podporovaný
JPEG (fotografie)
Podporovaný
Podporovaný
Podporovaný
DivX
Podporovaný
Podporovaný
Podporovaný
CD-DA
Nie je podporovaný
Podporovaný
Nie je podporovaný
Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW/DVD-RAM, DVD±R (Finalizovať)/DVD+RW/DVD-RW (Finalizovať)) ➔ HDD alebo USB
HDD ➔ DVD-R, DVD-RW(V) alebo USB
USB ➔ HDD alebo DVD-R, DVD-RW(V)
Ak kopírujete na USB, PTP USB nie je dostupné.
Ak je disk finalizovaný cez Disc Manager, môže byť kompatibilný s počítačom ako disk so systémom
súborov UDF.
6_ úvod
OCHRANA PROTI KOPÍROVANIU
• Väčšina diskov DVD je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu.
• Tento výrobok obsahuje technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená použitím určitých patentov USA a ďalšími právami
duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť Macrovision a ďalší vlastníci práv. Použitie technológie ochrany autorských práv musí byť
povolené spoločnosťou Macrovision a je určené na domáce a iné limitované sledovanie, ak spoločnosť Macrovision neurčí inak. Reverzné
zásahy alebo rozmontovanie sú zakázané.
Tento HDD A DVD rekordér umožňuje chrániť obsah disku tak, ako je uvedené nižšie.
• Chránený program: Pozri stranu 87 „Uzamknutie (Ochrana) titulu“
• Chránený disk: Pozri stranu 102 „Ochrana disku“
❋ Na tomto výrobku nemôžete prehrávať disky DVD-RAM/±RW/±R, ktoré nie sú kompatibilné s formátom
DVD-VIDEO.
❋ Viac informácií o kompatibilite DVD nahrávky získate od výrobcu diskov DVD-RAM/±RW/±R.
❋ Použitie diskov DVD-RAM/±RW/±R s nízkou kvalitou môže viesť k nasledujúcim neočakávaným
problémom vrátane zlyhania nahrávania, straty nahraných alebo upravovaných materiálov, poškodenia
HDD a DVD rekordéra a iných.
Formát disku
❖ Použitie diskov MP3
• Môžete prehrávať disky CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB so súbormi MP3 nahranými vo
formáte UDF, ISO9660 alebo JOLIET.
• Prehrávať môžete iba MP3 súbory s príponou „.mp3“ alebo „.MP3“.
• Pri MP3 súboroch nahraných s VBR (variabilná prenosová rýchlosť) od 32 kb/s do 320 kb/s môže
vypadávať zvuk.
• Rozsah prehrávateľnej prenosovej rýchlosti je od 56 kb/s do 320 kb/s.
• Každý adresár môže obsahovať až 500 položiek, vrátane súborov a podriadených adresárov.
❖ Použitie diskov JPEG
• Môžete prehrávať disky CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB vo formáte UDF, ISO9660 alebo
JOLIET.
• Zobrazené môžu byť iba súbory JPEG s príponou „.jpg“ alebo „.JPG“.
• Každý adresár môže obsahovať až 500 položiek, vrátane súborov a podriadených adresárov.
• Nie sú podporované formáty MOTION JPEG a progressive JPEG.
❖ Používanie diskov DivX
•
•
•
•
•
•
•
Disk : CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB
Môžete sa prehrávať video súbory s nasledujúcimi príponami : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
Formát DivX Video (kodek) : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (bez QPEL a GMC)
Formát DivX Audio (kodek) : MP3, dvojvrstvové MPEG1 Audio, LPCM, AC3, DTS
Podporované formáty titulkových súborov: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Každý adresár môže obsahovať až 500 položiek, vrátane súborov a podriadených adresárov.
Nemôžete prehrávať disky, ktoré majú väčšie rozlíšenie ako 720 x 576 pixelov.
Slovenčina _7
● ÚVOD
Ochrana
úvod
Nepoužívajte nasledujúce disky!
• Na tomto výrobku by ste nemali používať disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM.
[Poznámka]
Druhy diskov, ktoré môžete prehrávať : CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R.
Keď je disk DVD-RW/±R nahraný v režime Video na inom komponente, môžete ho prehrávať až po
finalizácii.
• Niektoré disky a disky DVD zakúpené mimo vášho regiónu nie sú prehrávateľné na tomto výrobku. Pri
prehrávaní týchto diskov sa zobrazí „Žiadny disk“ alebo „Skontrolujte, prosím, kód regiónu“.
• Ak sú vaše disky DVD-RAM/±RW/±R nelegálne kopírované, alebo nie sú vo formáte DVD video, nebudú sa
dať prehrávať.
❖ Kompatibilita disku
• Na tomto prístroji je možné použiť disky s vysokorýchlostným nahrávaním.
❖ Kompatibilné USB zariadenia ako hostiteľské porty
• Hostiteľský port USB pracuje ako tie, na pracovnej ploche alebo ako prenosný počítač.
❋ Tento výrobok je kompatibilný s veľkokapacitnými pamäťovými zariadeniami (odstrániteľné pamäťové
zariadenia) a s PPT zariadeniami (ako sú digitálne fotoaparáty)
• USB hostiteľský port poskytuje pripojiteľnosť USB2.0 a taktiež spätnú kompatibilitu so zariadeniami USB1.1
(USB1.0).
• Podporované zariadenia v hostiteľskom porte
❋ Veľkokapacitné pamäťové zariadenia
- Digitálne fotoaparáty
- MP3 prehrávač
- Pamäťová karta Memory stick
- Čítačka kariet (Čítačka kariet s jedným alebo viacerými otvormi)
- Externá mechanika pevného disku : Podporuje iba pevný disk vo formátovaní FAT32.
- Iné odstrániteľné pamäťové zariadenia.
❋ PTP zariadenia (Picture Transfer Protocol (Zápis prenosu obrazu))
- Digitálny fotoaparát (V režime PTP v rámci režimov USB pripojení)
• Tento výrobok podporuje iba súborové systémy FAT16/32.
• Tento výrobok podporuje maximálne 4 oddiely
• Poznámka (Upozornenie)
❋ Ak použijete USB kábel zlej kvality, USB zariadenie ho nemusí rozoznať.
❋ Kompatibilita s MP3 prehrávačmi je trochu obmedzená.
- Tento výrobok môže prehrávať iba obsahy formátu mp3.
- Tento výrobok nepodporuje zvukové obsahy zakódované DRM (Správa digitálnych práv)
❋ Pripojenie USB zbernice ani rozbočovača nie je podporované.
❋ Existuje strašne veľa druhov USB zariadení.
Niektoré vyššie uvedené USB zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto výrobkom.
Inými slovami, funkcia hostiteľského USB tohto výrobku nezaručuje kompatibility s ostatnými USB
zariadeniami.
8_ úvod
• TPL (Zoznam cieľových periférnych zariadení)
Pretože tento výrobok nie je Windows XP ale uložený hostiteľský systém USB, nemôžu byť samozrejme
podporované všetky USB zariadenia.
Funkčnosť a kompatibilita USB hostiteľa tohto výrobku bola overená nasledovnými položkami. (Okrem
týchto položiek očakávame, že USB zariadenia budú s týmto výrobkom fungovať dobre)
❋ DSC (Digitálny fotoaparát)
Predajca
Typ
Samsung
VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5
DSC-W50, DSC-R1, DSC-P150, DSC-P200
IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80
Panasonic
DMC-FX01, DMC LX1S, DMC-FZ5
Nikon
Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
Olympus
C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Fuji
Finepix-F700
● ÚVOD
Sony
Canon
❋ MP3 prehrávač
Predajca
Typ
Samsung
YP-T8, YP-U2, YP-T9, YP-P2
i-river
H10, N11, T30, Mplayer
❋ Ďalšie
M
Výrobok
Predajca
Typ
Čítačka kariet
Unicon
UC-601R
PMP
Cowon
A2
Externé HDD
DATAgram
DHC-350
 Medzi vyššie uvedenými MP3 prehrávačmi nie sú podporované tie, ktoré nepoužívajú Mass Storage Class.
Slovenčina _9
úvod
ÚVOD
2
PRIPOJENIE A NASTAVENIE
23
SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
35
FUNKCIE DTV
51
10_ úvod
2
3
12
14
15
17
19
22
VAROVANIE
Bezpečnostné opatrenia
Všeobecná charakteristika
Predtým, ako si prečítate návod na používanie
Ako používať HDD a DVD rekordér
Rozbalenie
Popis
Popis diaľkového ovládača
23
24
25
26
28
31
33
34
Pripojenie HDD a DVD rekordéra
Dodatočné pripojenia
Anténa + HDD A DVD Rekordér + Externý
dekodér + TV
Iný typ pripojenia výstupného kábla video
Iný typ pripojenia výstupného kábla audio
Pripojenie HDMI/DVI k televízoru
Pripojenie k AV IN 3, vstupnému konektoru DV
Pripojenie k USB zariadeniam
35
35
37
38
41
43
44
45
46
48
49
Navigácia v obrazovkovej ponuke
Zapojenie a automatické nastavenie
Nastavenie hodín
Nastavenie kanálu
Nastavenie možností systému
Nastavenie možností jazyka
Nastavenie možností zvuku
Nastavenie možností videa
Komponentný výstup (progresívne vykresľovanie)
Nastavenie rodičovského zámku
Nastavenie možností nahrávania
51
52
Základné funkcie
Sprievodca
PREHRÁVANIE
54
71
UPRAVOVANIE
86
ODPORÚČANIA
Regionálny kód (iba dvd-video)
Logá diskov, ktoré môžete prehrávať
Druhy diskov, ktoré môžete prehrávať
Použitie ponuky disku a ponuky titulu
Používanie príslušných tlačidiel prehrávania
Použitie tlačidla INFO
Výber jazyka titulkov
Výber zvukových záznamov a audio kanálov
Zmena uhlu kamery
Opakované prehrávanie
Transfokácia
Použitie značiek
Použitie záložky
Prehrávanie audio CD/MP3
Súčasné prehrávanie hudby/fotografií
Prezeranie obrázkov
Prehrávanie DIVX
71
72
73
75
75
77
78
78
79
81
84
Nahrávateľné disky
Nahrávateľné formáty
Režim nahrávania
Nenahrávateľné obrazy
Okamžité nahrávanie
Kopírovanie z videokamery
Jednodotykové nahrávanie (otr)
Simultánne nahrávanie a prehrávanie
Funkcia časového posunu ako živý signál
Časové nahrávanie
PRechod na zoznam časového nahrávania
86
90
90
91
92
97
98
100
101
Základné upravovanie (zoznam titulov)
Použitie funkcie zoradiť (zoznam titulov)
Navigačné menu
Výber obsahu
Pokročilé upravovanie (zoznam skladieb)
Kopírovanie z HDD na DVD a opačne
Kopírovanie MP3, JPEG or DIVX
Zmena názvu súboru s hudbou/fotografiami/DIVX
Správca disku
106 Riešenie problémov
106
DODATOK
108 Technické údaje
108
Slovenčina _11
● ÚVOD
NAHRÁVANIE
54
54
54
56
57
58
58
59
59
59
60
61
61
62
67
67
69
úvod
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Zariadenie vám umožňuje nahrávať aj prehrávať vysokokvalitné digitálne video na diskoch DVD-RAM/-RW/-R alebo
na HDD. Na diskoch DVD-RAM/±RW alebo HDD môžete tiež upravovať digitálny obraz.
Nahrávanie HDD
• DVD-SH893
Na interný 160 GB (gigabytový) pevný disk (HDD) môžete nahrať až 264 hodín videa (v režime EP 8 Hr).
• DVD-SH895
Na interný 250 GB (gigabytový) pevný disk (HDD) môžete nahrať až 421 hodín videa (v režime EP 8 Hr).
• DVD-SH897
Na interný 320 GB (gigabytový) pevný disk (HDD) môžete nahrať až 534 hodín videa (v režime EP 8 Hr).
S nahrávateľným diskom DVD a vysokokapacitným HDD v jednom rekordéri máte možnosť ukladať nahrávky
na HDD kvôli ich rýchlemu prístupu kedykoľvek, alebo môžete nahrávky zaznamenať na DVD za účelom
archivácie alebo prehrávania na iných DVD prehrávačoch. (viď strany 71 - 74)
Kopírovanie medzi HDD a DVD
Nahrávky môžete kopírovať z HDD na nahrávateľné DVD, alebo z nahrávateľného DVD na HDD.
Kopírovať môžete iba v rovnakom režime nahrávania ako je zdrojový titul. (viď strana 97)
Simultánne nahrávanie a prehrávanie
Prehrávanie a nahrávanie na DVD a zabudovanej mechanike pevného disku (HDD) je úplne nezávislé.
Napríklad počas nahrávania na HDD prehrajte na HDD iný titul, alebo prehrajte predtým nahraný program na
DVD. Počas nahrávania na DVD prehrajte úredtým nahraný program na HDD. (Pozri strany 76 – 77)
Automatické nastavenie kvality Časového nahrávania
Ak vyberiete režim FR, kvalita videa bude nastavená automaticky tak, aby sa všetko naplánované video
nahralo na voľné miesto na disku. (viď stranu 81)
Kopírovanie údajov z digitálnej kamery pomocou vstupného konektoru DV
Nahrávanie video zariadenia DV na HDD a disky DVD-RAM/±RW/±R pomocou vstupného konektora DV
(IEEE1394 – 4-kolíkový/4-kolíkový). (viď strana 77)
Vysokokvalitná funkcia Progressive scan
Funkcia Progressive scanning poskytuje vysoké rozlíšenie a obraz bez chvenia. 10-bitový 54-MHz DAC a 2D
Y/C samostatný systém obvodov zabezpečí prehrávanie a nahrávanie s najlepším obrazom a kvalitou.
(viď strana 46)
DivX osvedčenie
DivX je formát digitálneho videa vytvorený DivX, Inc. Toto je úradne certifikované DivX alebo
DivX Ultra zariadenie, ktoré prehráva DivX video.
®
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI redukuje rušenie obrazu a poskytuje čistý digitálny video/audio signál z HDD a
DVD rekordéra do vášho televízora.
Tento HDD a DVD rekordér podporuje rozlíšenia 576p, 720p a 1080i, 1080p.
12_ úvod
Anynet+(HDMI CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorá sa dá použiť na ovládanie rekordéra pomocou diaľkového ovládania
k televízoru Samsung, keď pripojíte HDD a DVD rekordér k televízoru SAMSUNG pomocou
HDMI kábla. (Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak televízor SAMSUNG podporuje Anynet+.)
(viď strana 41)
n
Režim EZ nahrávanie
Táto funkcia umožňuje automaticky inicializovať a finalizovať disk. (viď strana 50)
USB rozhranie na prenos údajov
Pomocou USB rozhrania môžete prenášať JPEG, MP3 a DivX súbory MP3 prehrávača, USB pamäte alebo
digitálneho fotoaparátu na HDD a DVD rekordér. Taktiež môžete pomocou USB rozhrania kopírovať JPEG, MP3 a
DivX súbor HDD a DVD rekordéra na MP3 prehrávač, do USB pamäte alebo digitálneho fotoaparátu.
Slovenčina _13
● ÚVOD
Funkcie EPG
EPG je sprievodca pokročilým elektronickým programom.
Celú funkciu môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača.
Má možnosti automatického a manuálneho snímania a možnosť usporiadania kanálov (programovateľné).
úvod
PREDTÝM, AKO SI PREČÍTATE NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Predtým, ako si prečítate návod na používanie, sa uistite, že ovládate nasledujúce pojmy.
Ikony použité v návode
Ikona
Pojem
S
Z
X
C
V
K
L
G
A
D
J
M
N
F
Definícia
HDD
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na HDD.
DVD
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na finalizovaných diskoch DVD alebo
DVD±R/-RW(V).
RAM
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-RAM.
-RW
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-RW.
-R
+RW
+R
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-R.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD+RW.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD+R.
CD-DA
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na dátovom CD (CD-R alebo CD-RW).
JPEG
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch CD-R/-RW, DVD±R/±RW/
-RAM alebo HDD.
MP3
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch CD-R/-RW, DVD±R/±RW/
-RAM alebo HDD.
DivX
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch CD-R/-RW, DVD±R/±RW/RAM alebo HDD.
Upozornenie
Týka sa prípadu, keď funkcia nie je k dispozícii alebo môže byť zrušené
nastavenie.
POZNÁMKA
Týka sa typov alebo pokynov na strane, ktoré pomáhajú pri použití
jednotlivých funkcií.
Jednodotykové
Funkcia, ktorú je možné ovládať iba jedným tlačidlom.
tlačidlo
USB
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na USB.
O použití tohto návodu na používanie
1) Pred použitím tohto výrobku sa ubezpečte, že ste oboznámený s Bezpečnostnými pokynmi. (viď strany 2 – 9)
2) Ak sa vyskytne problém, pozrite si časť Riešenie problémov. (viď strany 106 - 107)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.
Všetky práva vyhradené, žiadnu časť ani celý tento návod na používanie nesmiete reprodukovať alebo
14_ úvod
kopírovať bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics.
AKO POUŽÍVAŤ HDD A DVD REKORDÉR
Krok 1 : Výber typu disku alebo HDD
Pred nahrávaním skontrolujte typ použitého disku.
Krok 2 : Formátovanie disku na spustenie nahrávania
Na rozdiel od videa začne po vložení nepoužitého disku HDD a DVD rekordér automaticky formátovať.
Je to potrebné na prípravu nahrávania na disk.
Použitie HDD
Formátovanie nie je potrebné.
Použitie DVD-RAM
Tento typ disku môžete formátovať vo formáte DVD-Video nahrávanie (režim VR). Podľa svojich potrieb
môžete upravovať nahrané obrazy a vytvárať zoznam skladieb v určitom poradí.
Použitie DVD-RW
Tento typ disku môžete formátovať vo formáte DVD-Video (režim V) alebo vo formáte DVD-Video nahrávanie
(režim VR). Pokiaľ vložíte nepoužitý disk, zobrazí sa hlásenie, či chcete disk inicializovať, alebo nie. Ak
vyberiete „DVD-VR“ alebo „DVD-V“, spustí sa inicializácia. Disk v režime Video môžete prehrávať na rôznych
DVD prehrávačoch. Disk v režime VR vám umožňuje rôznorodé úpravy.
Použitie DVD-R
Formátovanie disku nie je potrebné a podporovaný je iba režim Video nahrávania. Tento typ disku môžete
prehrávať na rôznych DVD prehrávačoch, iba ak bol finalizovaný.
Použitie DVD+RW
Pokiaľ vložíte nepoužitý disk DVD+RW, zobrazí sa správa, či chcete disk formátovať, alebo nie. Ak vyberiete
„DVD+RW“, spustí sa formátovanie.
Použitie DVD+R
Tento typ disku bude formátovaný automaticky.
Krok 3 : Nahrávanie
Existujú dva rôzne spôsoby nahrávania: Priame nahrávanie a Časové nahrávanie. Časové nahrávanie je
klasifikované nasledovne:
Režim nahrávania : XP (vysokokvalitný režim), SP (režim štandardnej kvality), LP (režim dlhého nahrávania) a
EP (predĺžený režim). Keď je nahrávanie nastavené v režime FR, nahráva sa najlepšia kvality obrazu podľa
zostávajúceho času na disku.
Krok 4 : Prehrávanie
Slovenčina _15
● ÚVOD
Ak chcete na ten istý disk opakovane nahrávať alebo po nahraní ho upravovať, vyberte si prepisovateľný disk
DVD±RW alebo DVD-RAM. Ak chcete nahrávku uložiť bez zmien, vyberte si neprepisovateľný disk DVD±R.
Súbory môžete nahrávať priamo do zabudovaného HDD, alebo môžete nahraný súbor upravovať.
úvod
V zobrazenom menu si môžete vybrať titul, ktorý chcete prehrávať, a prehrávanie sa okamžite spustí.
DVD obsahuje časti, ktoré nazývame tituly, a menšie časti, ktoré nazývame kapitoly.
Krok 5 : Upravovanie nahraného disku
Upravovanie diskov je jednoduchšie ako upravovanie tradičných videokaziet. HDD a DVD rekordér podporuje
veľa rôznych funkcií upravovania, ktoré možno realizovať iba na diskoch DVD a HDD.
Na nahranom titule môžete pomocou jednoduchého a ľahkého menu upravovania využívať rôzne funkcie
upravovania, ako je napríklad vymazávanie, kopírovanie, premenovanie, uzamknutie atď.
Vytváranie zoznamu skladieb (DVD-RAM/-RW v režime VR, HDD)
Pomocou tohto HDD a DVD rekordéra môžete na disku vytvoriť nový zoznam skladieb a upravovať ho bez
zmeny originálnej nahrávky.
Krok 6 : Finalizácia a prehrávanie na iných DVD prehrávačoch
Ak chcete disk DVD prehrávať na iných DVD prehrávačoch, musíte vykonať finalizáciu. Najskôr ukončite
všetky úpravy a nahrávania a potom disk finalizujte.
Keď používate disk DVD-RW nahraný v režime VR
Keď je disk DVD nahraný v režime VR, môžete ho prehrávať iba na DVD rekordéroch, nie prehrávačoch.
Keď používate disk DVD-RW nahraný v režime Video
Ak chcete disk prehrávať na inom, ako tomto HDD a DVD rekordéri, mali by ste ho najskôr finalizovať. Ak už
bol disk finalizovaný, nemôžete ho už upravovať alebo naň nahrávať.
Ak chcete na disk opätovne nahrávať, mali by ste ho odfinalizovať.
Keď používate disk DVD±R
Ak chcete disk prehrávať na inom prehrávači, ako je tento HDD a DVD rekordér, mali by ste ho finalizovať.
Ak už bol disk finalizovaný, nemôžete ho už upravovať alebo naň nahrávať.
M
16_ úvod
 Disk môžete automaticky finalizovať pomocou funkcie EZ nahrávanie. (viď strana 50)
ROZBALENIE
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
● ÚVOD
Kábel Video/Audio
RF kábel na televízor
Diaľkový ovládač
Batérie do diaľkového ovládača (veľkosť AAA)
Návod na používanie
Rýchly sprievodca
Príprava diaľkového ovládača
Do diaľkového ovládača vložte batérie
• Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládača.
• Vložte dve batérie AAA. Skontrolujte, či sú správne založené póly batérií (+ a -).
• Kryt batérií vložte späť.
Ak diaľkový ovládač nefunguje správne :
•
•
•
•
Skontrolujte polaritu +/- batérií (suché články)
Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
Skontrolujte, či senzor diaľkového ovládania nie je blokovaný prekážkou.
Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza fluorescenčné osvetlenie.
Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi. Nedávajte ich do domáceho
odpadu.
Aby ste zistili, či je váš televízor kompatibilný, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
1. Zapnite televízor.
2. Diaľkový ovládač namierte smerom k televízoru.
3. Stlačte a podržte tlačidlo TV STANDBY/ON a zároveň pomocou príslušných číselných tlačidiel zadajte
dvojmiestny kód, ktorý sa zhoduje s typom vášho televízora.
Slovenčina _17
úvod
Kódy na ovládanie televízora
TYP
TLAČIDLO
TYP
TLAČIDLO
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
NOBLEX
66
AIWA
82
NOKIA
74
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
NORDMENDE
72, 73, 75
BANG & OLUFSEN
57
PANASONIC
53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT
71
PHILIPS
06, 55, 56, 57
BRANDT
73
PHONOLA
06, 56, 57
BRIONVEGA
57
PIONEER
58, 59, 73, 74
06, 56
CGE
52
RADIOLA
CONTINENTAL EDISON
75
RADIOMARELLI
57
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
RCA
45, 46
EMERSON
64
REX
74
FERGUSON
73
SABA
57, 72, 73, 74, 75
FINLUX
06, 49, 57
SALORA
74
FORMENTI
57
SANYO
41, 42, 43, 44, 48
06
FUJITSU
84
SCHNEIDER
GRADIENTE
70
SELECO
74
GRUNDIG
49, 52, 71
SHARP
36, 37, 38, 39, 48
HITACHI
60, 72, 73, 75
SIEMENS
71
IMPERIAL
52
SINGER
57
JVC
61, 79
SINUDYNE
57
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
SONY
35, 48
LOEWE
06, 69
TELEAVA
73
LOEWE OPTA
06, 57
TELEFUNKEN
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
MAGNAVOX
40
THOMSON
METZ
57
THOMSON ASIA
80, 81
MITSUBISHI
06, 48, 62, 65
TOSHIBA
47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR
52, 77
WEGA
57
NEC
83
YOKO
06
NEWSAN
68
ZENITH
63
Výsledok : Ak je váš televízor kompatibilný s diaľkovým ovládačom, vypne sa.
Teraz je naprogramovaný na prevádzku s diaľkovým ovládačom.
M
 Ak je pre váš typ televízora uvedených niekoľko kódov, skúšajte postupne každý, až kým nenájdete ten správny.
 Ak vo vašom diaľkovom ovládači vymeníte batérie, typový kód musíte nastaviť opätovne.
Pomocou nasledujúcich tlačidiel môžete potom po stlačení tlačidla TV ovládať
televízor.
Tlačidlo
TV STANDBY/ON
SOURCE
TV VOL (+ -)
PROG (,.)
TV MUTE
Číselné tlačidlo
M
18_ úvod
Funkcia
Používa sa na zapnutie a vypnutie televízora.
Používa sa na výber externého zdroja.
Používa sa na nastavenie hlasitosti televízora.
Používa sa na výber požadovaného kanála.
Používa sa na okamžité zapnutie a vypnutie zvuku.
Používa sa na priame zadanie čísla.
 Funkcie uvedené vyššie, nemusia bezpodmienečne fungovať na všetkých televízoroch. Ak sa stretnete s nejakými problémami,
ovládajte televízor priamo.
POPIS
Predný panel (DVD-SH893/875/877)
● ÚVOD
DISPLAY
Zobrazuje stav prehrávania, čas atď.
Tlačidlo OPEN/CLOSE
Otvára a zatvára zásuvku na disk.
Tlačidlá SEARCH/SKIP
Prejde na ďalší titul/kapitolu/stopu alebo sa vráti na predchádzajúci titul/kapitolu/stopu.
(Režim prehrávania)
Slúžia na výber predvolených kanálov na televízore. (Režim Stop)
Tlačidlo PLAY/PAUSE
Prehráva disk alebo pozastavuje prehrávanie.
Tlačidlo STOP
Zastaví prehrávanie disku.
Tlačidlo REC
Spustí nahrávanie
Tlačidlo HDD/DVD
Výber režimu HDD/DVD
ZÁSUVKA NA DISK
Otvára sa, aby sa do nej vložil disk.
USB HOST
Pripojenie k digitálnemu fotoaparátu, MP3 prehrávaču, pamäťovej karte Memory stick,
čítačke kariet, externému HDD alebo inému odstrániteľnému pamäťovému zariadeniu.
10
DV-INPUT
Pripojenie k externému digitálnemu zariadeniu pomocou konektoru DV. (ako napr. videokamera)
11
AV INPUT 3
Pripojenie k externému zariadeniu.
12
Tlačidlo STANDBY/ON
Zapína a vypína HDD a DVD rekordér.
Slovenčina _19
úvod
Zadný panel
Ventilátor
Keď je zariadenie zapnuté, ventilátor sa vždy
točí. Pri inštalácii výrobku zabezpečte
minimálne 10 cm priestoru po všetkých
stranách ventilátora.
20_ úvod
Vstup z konektora
antény
Pripojenie RF kábla z antény.
VIDEO OUT
Pripojenie vstupu na externom zariadení pomocou Video kábla.
Konektor AV2(EXT)
INPUT (VSTUP) SCART
Pripojenie k zariadeniu, ktoré má výstupný konektor SCART.
HDMI OUT (HDMI
VÝSTUP)
Pripojenie k zariadeniu, ktoré má vstup HDMI.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Pripojenie k zosilňovaču pomocou digitálnych optických konektorov vstupu audio.
Konektor AV1(TV) OUTPUT
SCART
Pripojenie k zariadeniu, ktoré má vstupný konektor SCART.
AUDIO OUT
Pripojenie k audio vstupu na externom zariadení pomocou audio káblov.
COMPONENT VIDEO
OUT
Pripojenie k zariadeniu, ktoré má vstup Component video.
Konektor výstupu na
televízor
Pripojenie RF kábla k vstupu televíznej antény.
Displej predného panela
● ÚVOD
Indikátor disku
Svieti ikona stavu.
Indikátor DVD VIEW
Svieti, keď je vybraný režim DVD.
Indikátor HDD VIEW
Svieti, keď je vybraný režim HDD.
Indikátor USB VIEW
Svieti, keď je vybraný režim USB.
Indikátor TIMER
Svieti a ukazuje, že zariadenie je v režime časového nahrávania.
Indikátor HDMI
Svieti, aby indikovalo, že je pripojené HDMI a stav HDMI rozlíšenia.
Indikátor REC
Svieti v režime nahrávania.
Indikátor STATUS
Ukazovateľ času prehrávania/hodín/aktuálneho stavu.
Slovenčina _21
úvod
POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
Váš diaľkový ovládač DVD rekordéra a videa pracuje s televízormi Samsung a s kompatibilnými typmi.
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
1.
Otvorte kryt na zadnej strane
diaľkového ovládača tak, ako je to
zobrazené.
2.
Tlačidlo STANDBY/ON
Tlačidlo SOURCE
Vložte dve batérie veľkosti AAA.
Uistite sa, že konce batérií „+“ a „-“
súhlasia so znázornením vo vnútri
komory.
3.
Kryt vložte späť.
Pri bežnom používaní televízora
vydržia batérie približne jeden rok.
Tlačidlo OPEN/CLOSE
Otvorenie a zatvorenie zásuvky na disk.
Tlačidlo TV STANDBY/ON
Výber vstupného signálu v režime externého vstupu (PROG,
vstup AV1, AV2, AV3 alebo DV).
Tlačidlo DTV/ANALOG
Výber digitálneho/analógového vysielania.
VYBRAŤ
(TV, USB, DVD, HDD)
ČÍSELNÉ tlačidlá
Tlačidlo TV/DVD
Tlačidlo COPY
Tlačidlo REPEAT
Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu alebo disk.
Tlačidlá vzťahujúce sa na prehrávanie
Pretáčať dozadu/dopredu, Vyhľadávať, Preskočiť, Zastaviť
prehrávanie, Prehrávať/Pozastaviť prehrávania.
Tlačidlo TV VOL
Nastavenie hlasitosti televízora.
Tlačidlo MENU
Zobrazí nastavovaciu ponuku HDD a DVD rekordéra.
Tlačidlo (INFO)
Stlačte, keď používate DTV a na obrazovke sa vám zobrazí
okno s informáciami o programoch. Umožňuje prístup k bežným
funkciám HDD a DVD rekordéra. (viď strany 58~60.)
Tlačidlo A, B, C, D
Umožňuje prístup k rôznym funkciám HDD a DVD REKORDÉRA.
Tlačidlo TV MUTE
V režime TV, funguje ako vypnutie zvuku.
Tlačidlo PROG
Používajte pri výbere televízneho programu.
Tlačidlo AUDIO
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk zvuku na DVD.
Keď používate DTV, stlačením tohto tlačidla vyberiete zvuk..
Tlačidlo RETURN
Tlačidlá OK/SMER
(tlačidlá ▲▼◄ ►)
Tlačidlo EXIT
Tlačidlo MARKER
Stlačte, ak chcete počas prehrávania disku vytvoriť záložku.
Tlačidlo TITLE LIST/DISC MENU
Stlačte, ak chcete vstúpiť do zoznamu nahrávok/ponuky disku.
Tlačidlo SUBTITLE
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk titulkov na DVD. Keď
používate DTV, stlačením tohto tlačidla vyberiete titulky.
Tlačidlo TEXT
Keď používate DTV, stlačením tohto tlačidla vyberiete obrazovkový displej teletextu..
Tlačidlo TV/RADIO
Ak toto tlačidlo stlačíte v režime DTV, budete prepínať medzi
režimom televízora alebo rádia.
Tlačidlo REC
Stlačte, ak chcete nahrávať na disky HDD/DVD-RAM/±RW/±R.
Tlačidlo GUIDE
Stlačte, ak chcete prepnúť na programového sprievodcu.
22_ úvod
Tlačidlo PLAY LIST/TITLE MENU
Stlačte, ak sa chcete vrátiť k ponuke titulu alebo ak si chcete
pozrieť zoznam nahraných súborov.
Tlačidlo TIMER
Stlačením vstúpite priamo do ponuky režimu časového nahrávania.
Tlačidlo FAV LIST
Keď používate DTV, stlačením tohto tlačidla prepínate medzi zoznamom najobľúbenejších.
Tlačidlo REC PAUSE/TIME SHIFT
Stlačte, ak chcete pozastaviť prebiehajúce nahrávanie.
V režime HDD použite na ovládanie funkcie časového posunu.
Tlačidlo REC MODE
Stlačte, ak chcete nastaviť požadovaný čas nahrávania a
kvalitu obrazu. (XP/SP/LP/EP).
pripojenie a nastavenie
PRIPOJENIE HDD A DVD REKORDÉRA
Táto časť obsahuje informácie o rôznych spôsoboch pripojenia HDD A DVD REKORDÉRA k ďalším externým
zariadeniam a o požadovaných režimoch nastavenia.
1. Pripojte kábel RF tak, ako je zobrazené.
2. Jeden koniec kábla SCART pripojte ku konektoru AV1, ktorý je označený na zadnej strane HDD a DVD
rekordéra.
3. Druhý koniec pripojte k správnemu konektoru na televízore.
4. Pripojte HDD a DVD rekordér a televízor
5. HDD a DVD rekordér a televízor zapnite.
6. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte tlačidlo SOURCE, až kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí
Video signál z HDD a DVD rekordéra.
Do ANT IN
Do televízora
SCART kábel (nie je
súčasťou dodávky)
RF kábel
Do vstupu ANT
M
 Pripojenie RF kábla na tomto výrobku vysiela iba signály televízora. Ak chcete z HDD a DVD rekordéra sledovať výstup, musíte
pripojiť kábel SCART alebo káble Audio/Video.
Slovenčina _23
● PRIPOJENIE A NASTAVENIE
Ak máte na televízore príslušný vstup, môžete HDD a DVD rekordér pripojiť k televízoru pomocou kábla
SCART.
pripojenie a nastavenie
DODATOČNÉ PRIPOJENIA
HDD a DVD rekordér môžete pripojiť k externému zariadeniu (Video/Satelitný prijímač).
SCART kábel (nie je
súčasťou dodávky)
1
Externé zariadenie (video/satelitný prijímač)
SCART kábel (nie je
súčasťou dodávky)
- Režim DVD
1. Pomocou kábla SCART pripojte konektor AV2 na HDD a DVD rekordéri k externému zariadeniu (Videu/
Satelitnému prijímaču).
2. Konektor AV1 pripojte ku konektoru SCART AV na televízore.
3. Zapnite HDD a DVD rekordér, externé zariadenie (video/satelitný prijímač) a televízor.
4. Vstupný režim nastavte na AV2.
- Režim TV
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TV/DVD, na prednom displeji LED sa potom zobrazí „TV“.
(alebo HDD a DVD rekordér vypnite.)
2. Môžete sledovať programy zo satelitu alebo digitálneho tuneru, ktoré sú pripojené k tomuto HDD a DVD
REKORDÉRU, dokonca aj keď je HDD a DVD REKORDÉR vypnutý.
24_ pripojenie a nastavenie
ANTÉNA + HDD A DVD REKORDÉR + EXTERNÝ DEKODÉR + TV
Ak k HDD a DVD rekordéru pripojíte externý dekodér, môžete nahrávať zakódované programy (vysielanie CANAL+
alebo Premiere) prijímané cez zabudovaný televízny tuner v HDD a DVD rekordéri.
SCART kábel (nie je
súčasťou dodávky)
Stena
RF kábel
3
RF kábel
SCART kábel (nie je
súčasťou dodávky)
1. Anténové káble RF pripojte tak, ako je zobrazené.
2. Pomocou kábla SCART pripojte konektor AV1 na tomto rekordéri ku konektoru SCART AV na televízore.
3. Konektor AV2 pripojte ku konektoru SCART AV na dekodéri.
4. AK chcete sledovať alebo nahrávať programy platenej televízie PAY-TV Canal Plus, nastavte pomocou
obrazovkového displeja HDD a DVD rekordér, aby prijímal tieto kanály. (viď stranu 38)
Slovenčina _25
● PRIPOJENIE A NASTAVENIE
DEKODÉR
pripojenie a nastavenie
INÝ TYP PRIPOJENIA VÝSTUPNÉHO KÁBLA VIDEO
Existuje niekoľko spôsobov, ako vysielať signál bez použitia káblov SCART. Vyberte jeden z nasledujúcich troch
typov video pripojenia, ktorý sa vám hodí najlepšie.
• Prípad 1 : Pripojenie k výstupnému konektoru Video (Composite)
• Prípad 2 : Výstupné konektory Component Video
Výstupné režimy Video a Progressive
• Výstup Component video (Komponentné video) je dostupný iba vtedy, ak televízor podporuje jednotlivo
vstup Component.
Ak výstup Component video (Komponentné video) nefunguje, skontrolujte pripojenia televízora a nastavenia
výberu vstupu televízora.
• V porovnaní so štandardným prekladaným videom funkcia progressive scan (Progresívne vykresľovanie)
zdvojnásobuje množstvo video riadkov posielaných do televízora a výsledkom je stabilnejší, čistejší obraz bez
chvenia ako pri prekladanom videu. Toto je dostupné iba pri televízoroch, ktoré podporujú funkciu progressive scan.
• Výstup Progressive scan (Progresívne vykresľovanie) (576p)
Spotrebitelia by si mali uvedomiť, že nie všetky televízory s vysokým rozlíšením sú s týmto výrobkom plne
kompatibilné a môžu spôsobiť rušenie, ktoré sa zobrazuje na obraze v prípade problémov s obrazom 576
funkcie progressive scan. Odporúčame prepnúť pripojenie na „štandardný výstup“.
Ak máte otázky ohľadom kompatibility televízneho prijímača s týmto modelom HDD a DVD rekordéra 576p,
kontaktujte, prosím, naše servisné zákaznícke centrum.
Prípad 1 : Pripojenie k výstupnému konektoru Video (Composite)
1. Pripojte kábel video (žltý) medzi konektor VIDEO (žltý) OUT na HDD a DVD rekordéri a konektor VIDEO
(žltý) INPUT (VSTUP) na televízore (alebo zosilňovači AV).
• Vychutnáte si obraz štandardnej kvality.
2. Audio káble (biely a červený) pripojte medzi konektory AUDIO OUT na HDD a DVD rekordéri a konektory
AUDIO IN na televízore (alebo zosilňovači AV). (Pozri strany 28~33)
Kábel Video/Audio
Žltý
Červený
26_ pripojenie a nastavenie
Biely
Prípad 2 : Výstupné konektory Component Video
1. Káble Component video (Komponentné video) (nie sú súčasťou dodávky) pripojte medzi konektory
COMPONENT OUT (Y, PB, PR) na HDD a DVD rekordéri a konektory COMPONENT IN (Y, PB, PR) na
televízore.
• Vychutnáte si vysokokvalitnú a bezchybnú farebnú reprodukciu obrazu.
2. Audio káble (biely a červený) pripojte medzi konektory AUDIO OUT na HDD a DVD rekordéri a konektory
AUDIO IN na televízore (alebo zosilňovači AV).
(viď strany 28~33).
● PRIPOJENIE A NASTAVENIE
3. Po pripojení pozri strany 46.
Komponentný kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Zelený
M
Modrý
Červený
 Uistite sa, že farebne označené pripojenia navzájom súhlasia. Výstupné konektory component Y, PB, PR HDD a DVD rekordéra
musíte pripojiť do presne zodpovedajúcich vstupných konektorov component na televízore.
 Nastavenie Progressive je dostupné, iba ak je video výstup nastavený na Component. (viď strana 46)
Slovenčina _27
pripojenie a nastavenie
INÝ TYP PRIPOJENIA VÝSTUPNÉHO KÁBLA AUDIO
Existuje niekoľko spôsobov, ako vysielať audio signál bez použitia káblov SCART. Vyberte jedno z nižšie uvedených
pripojení zvuku, ktoré sa vám hodí najlepšie.
• Prípad 1 : Pripojenie k televízoru
• Prípad 2 : Pripojenie k stereo zosilňovaču pomocou výstupných konektorov AV
• Prípad 3 : Pripojenie k AV zosilňovaču pomocou digitálnych výstupných konektorov
Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2009 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné známky Dolby
Laboratories.
Prípad 1 : Pripojenie k televízoru
Ak má televízor vstupné audio konektory, použite toto pripojenie.
Komponentný kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Žltý
Červený
Biely
28_ pripojenie a nastavenie
Prípad 2 : Pripojenie k stereo zosilňovaču pomocou výstupných
konektorov AV
Ak má váš stereo zosilňovač iba konektory AUDIO INPUT (VSTUP ZVUKU) (Ľ a P), použite konektory AUDIO
OUT.
● PRIPOJENIE A NASTAVENIE
Audio kábel
Červený
Biely
Predný (Ľ)
reproduktor
Predný (P)
reproduktor
Slovenčina _29
pripojenie a nastavenie
Prípad 3 : Pripojenie k AV zosilňovaču pomocou digitálneho
výstupného konektoru
Ak má AV zosilňovač Dolby Digital, MPEG2 alebo DTS dekodér a digitálny vstupný konektor, použite toto
pripojenie. Aby ste si mohli vychutnať zvuk Dolby Digital, MPEG2 alebo DTS, musíte nastaviť nastavenia
zvuku. Pripojte optický kábel, podľa vášho zosilňovača. (Pozri strany 44 - 45)
Optický kábel (nie je
súčasťou dodávky)
Zadný (Ľ)
Zadný (P)
Predný (Ľ)
Predný (P)
Subwoofer Stredový
30_ pripojenie a nastavenie
PRIPOJENIE HDMI/DVI K TELEVÍZORU
Ak máte televízor so vstupom HDMI/DVI, pripojte k televízoru kábel adaptéra HDMI/DVI. Vychutnáte si najkvalitnejší
obraz a zvuk.
• Prípad 1 : Pripojenie k televízoru pomocou konektoru HDMI
• Prípad 2 : Pripojenie k televízoru pomocou konektoru DVI
Prípad 1 : Pripojenie k televízoru pomocou konektoru HDMI
HDMI-HDMI kábel
(nie je súčasťou dodávky)
M
 Ak je HDD A DVD REKORDÉR pripojený k televízoru vo výstupnom režime HDMI 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel
HDMI (kategória 2).
Slovenčina _31
● PRIPOJENIE A NASTAVENIE
• Konektor HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) na zadnej strane HDD a DVD rekordéra pripojte pomocou HDMI
kábla (nie je súčasťou dodávky) ku konektoru HDMI IN (HDMI VSTUP) na vašom televízore.
• Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí
signál HDMI z HDD a DVD rekordéra.
pripojenie a nastavenie
Prípad 2 : Pripojenie k televízoru pomocou konektoru DVI
• Konektor HDMI OUT na zadnej strane HDD a DVD rekordéra pripojte pomocou kábla adaptéra DVI ku
konektoru DVI IN na vašom televízore.
• Pomocou audio káblov pripojte konektory AUDIO OUT (červený a biely) na zadnej strane HDD a DVD
rekordéra ku konektorom AUDIO IN (červený a biely) na zadnej strane televízora. HDD a DVD rekordér a
televízor zapnite.
• Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí
signál DVI z HDD a DVD rekordéra.
HDMI-DVI kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Červený
J
Biely
 Pri použití kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) vykonajte pripojenie Audio/Video pred pripojením sieťového kábla alebo po
ukončení „Pripojenie a automatické nastavenie “. HDMI kábel nepripájajte, kým prebieha „Pripojenie a automatické nastavenie“.
 Progressive scan (Progresívne vykresľovanie) sa aktivuje automaticky, po pripojení HDMI.
 Ak televízor/HDMI prijímač nepodporuje DTS, výstup zvuku nie je prístupný, ak prehrávate disk vo formáte DTS.
 Z HDMI výstupu môžete prepnúť na iný výstup iba v zastavenom režime.
 Ak pripojíte televízor Samsung k HDD a DVD rekordéru pomocou kábla HDMI, môžete rekordér jednoduchšie ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora.
(Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak televízor SAMSUNG podporuje Anynet+ (HDMI CEC).) (viď strany 41~42)
 Skontrolujte prosím logo n (Ak sa na vašom televízore nachádza logo n, potom televízor podporuje funkciu Anynet+.)
M
 HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio údajov iba pomocou jednoduchého konektora. Keďže HDMI
je založené na DVI, je s ním úplne kompatibilné. Jediný rozdiel medzi HDMI a DVI je, že HDMI podporuje viackanálový zvuk.
HDD a DVD rekordér prenáša pomocou HDMI digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na televízore so vstupným
konektorom HDMI.
32_ pripojenie a nastavenie
 Popis HDMI pripojenia
HDMI konektor – Nekomprimované video údaje a digitálne audio údaje (údaje LPCM alebo Bit Stream).
- Aj keď HDD a DVD rekordér používa HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky), do televízora sa z HDD a DVD rekordéra prenáša
iba čistý digitálny signál.
- Ak televízor nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu), na obrazovke sa objaví zrnenie.
 Prečo Samsung využíva HDMI?
 Čo je „HDCP“?
HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu) je systém na ochranu obsahu DVD prenášaného cez HDMI pred
kopírovaním. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač, DVD atď.) a zobrazovacím zariadením
(televízor, projektor, atď.). Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení a je chránený pred nepovoleným kopírovaním.
PRIPOJENIE K AV IN 3, VSTUPNÉMU KONEKTORU DV
Umožňuje vám pripojiť HDD a DVD rekordér k iným externým zariadeniam a prezerať alebo nahrávať ich výstupy.
• Prípad 1 : Pripojenie videa, set-top boxu (STB), DVD prehrávača alebo videokamery ku konektorom AV IN 3
• Prípad 2 : Pripojenie DV zariadenia ku konektoru DV IN
Prípad 1 : Pripojenie videa, set-top boxu (STB), DVD prehrávača alebo
videokamery ku konektorom AV IN 3
Pripojenie videa alebo externého zariadenia ku konektorom AV IN 3 na HDD a DVD rekordéri. Z pripojeného
zariadenia môžete nahrávať (video, STB, DVD prehrávač alebo videokamera).
Videokamera
Žltý
M
Červený
Biely
 Výber AV IN 3 sa vykoná automaticky.
Ak nie sú vstupy vybrané automaticky, tlačidlom SOURCE vyberte správny vstup.
 Obsah, ktorý je chránený, nemôžete nahrávať.
Slovenčina _33
● PRIPOJENIE A NASTAVENIE
Analógový televízor vyžaduje analógový video/audio signál. Akokoľvek, pri prehrávaní DVD sú údaje prenášané do televízora
digitálne. Preto je potrebný konvertor digitál na analóg (v HDD a DVD rekordéri) alebo konvertor analóg na digitál (v televízore).
Počas tejto konverzie je kvalita obrazu degradovaná kvôli šumu a strate signálu. HDMI technológia je vynikajúca, pretože
nevyžaduje premenu signálu D/A a z HDD a DVD rekordéra sa do vášho televízora prenáša čistý digitálny signál.
pripojenie a nastavenie
Prípad 2 : Pripojenie videokamery ku konektoru DV IN
Ak má DV zariadenie výstupný konektor DV, pripojte ho k vstupnému konektoru DV na HDD a DVD rekordéri.
Videokamera
M
 Ak nie sú vstupy vybrané automaticky, tlačidlom SOURCE vyberte správny vstup.
PRIPOJENIE K USB ZARIADENIAM
Umožňuje vám pripojiť váš HDD a DVD rekordér k USB zariadeniam.
Pripojenie USB pamäte, MP3 prehrávača, digitálneho fotoaparátu k USB HOST (USB HOSTITEĽ)
MP3 prehrávač
Digitálny fotoaparát
M
 Ak počas prenosu údajov odpojíte USB kábel, prenos sa preruší a údaje uložené v pamäti sa môžu poškodiť.
 Ak je prenos údajov prerušený z dôvodu výpadku elektrického prúdu, magnetického poľa alebo z iného dôvodu, reštartujte
program, alebo sa pokúste opätovne pripojiť/odpojiť USB kábel.
34_ pripojenie a nastavenie
systémové nastavenie
NAVIGÁCIA V OBRAZOVKOVEJ PONUKE
1. tlačidlá ▲▼, ◄ ►
Tieto tlačidlá stláčajte na diaľkovom ovládači na premiestňovanie
výberovej lišty ▲▼, ◄ ► na pohyb v možnostiach ponuky.
HDD & DVD REKORDÉR
Adresár
HDD
2. Tlačidlo OK
Na potvrdenie všetkých nových nastavení stlačte toto tlačidlo na
diaľkovom ovládači.
Adresár
Titul
►
Prehľad
DivX
►
Hudba
►
Obrázky
►
Kanál
Časové
nahrávanie
3. Tlačidlo RETURN
Na návrat k predchádzajúcemu zobrazenému obrazovkovému
menu alebo na výstup z obrazovkového menu stlačte toto tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
4. Tlačidlo EXIT
Stlačením tohto tlačidla opustíte obrazovkovú ponuku.
ZAPOJENIE A AUTOMATICKÉ NASTAVENIE
HDD a DVD rekordér sa pri prvom pripojení k sieti automaticky nastaví. Televízne stanice a hodiny sa uložia do
pamäte. Proces trvá niekoľko minút. HDD a DVD rekordér bude potom pripravený na použitie.
1. RF káble pripojte tak, ako je uvedené na strane 23.
(pripojenie HDD a DVD rekordéra k televízoru použitím RF kábla a kábla SCART.)
Pri použití kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) vykonajte pripojenie Audio/Video pred pripojením
sieťového kábla alebo po ukončení „Pripojenie a automatické nastavenie “.
HDMI kábel nepripájajte, kým prebieha „Pripojenie a automatické nastavenie“.
2. HDD a DVD rekordér pripojte k sieti. Na prednom paneli bude blikať
hlásenie „AUTO“.
3. PStlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo ► a zobrazí sa možnosť Krajina.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť krajiny a potom
stlačte tlačidlo OK.
4. Stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo ► a zobrazí sa možnosť Jazyk.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť jazyka a
potom stlačte tlačidlo OK.
5. Stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo ► a zobrazí sa možnosť Časové
pásmo.
Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte požadovanú možnosť časového
pásma.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte OK a potom stlačte tlačidlo OK.
M
 Ak vyberiete krajinu, časové pásmo sa podľa toho nastaví automaticky.
Úvodné nastavenia
Krajina
: Slovenčinaia
Swiss
Turkey
: Slovenčina
Greece
: GMT
- 12:00
Hungary
Poland
: Off
Czech
Slovakia
Others
OK
Jazyk
Časové pásmo
Letný čas
►
►
►
►
Úvodné nastavenia
Časové pásmo
Krajina
Jazyk
Časové pásmo
Letný čas
◄
GMT +:01:00
►
Slovenčinaia
: Slovenčina
OK
: GMT - 12:00
: Vyp.
►
►
►
►
OK
Slovenčina _35
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
Obrazovkové menu umožňuje aktivovať a deaktivovať rôzne funkcie na HDD a DVD rekordéri.
Stlačením tlačidla MENU otvorte obrazovkové menu a potom sa pomocou nasledovných tlačidiel pohybujte v
obrazovkových ponukách.
systémové nastavenie
1. Stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo ► a zobrazí sa možnosť Letný
čas.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Zap. alebo Vyp. a potom stlačte
tlačidlo OK.
2. Stlačte tlačidlo ▼, vyberte OK a potom stlačte tlačidlo OK.
Spustí sa digitálne automatické nastavenie.
Úvodné nastavenia
Krajina
: Slovakia
►
Jazyk
: Slovenčina
►
Časové pásmo
: GMT
+ 01:00
Vyp.
►
Letný čas
: Vyp..
Zap.
►
OK
3. Keď sa automatické nastavenie kanálu ukončí, zobrazí sa odkaz
„Nájdený váš digitálny receiver“.
4. Stlačte tlačidlo OK.
Spustí sa analógové automatické snímanie.
5.
6.
Keď sa automatické nastavenie kanálu ukončí, o 10 sekúnd sa
automaticky spustí nastavenie hodín. Ak chcete automatické
nastavenie hodín spustiť okamžite, stlačte tlačidlo OK.
Počkajte, kým sa automaticky nezobrazí aktuálny dátum a čas.
Ak chcete opustiť automatické nastavenie hodín, stlačte tlačidlo MENU.
Automatické hľadanie
Digitálne 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
Rádio
5
Nájdený váš digitálny receiver
TF1
NRJ12
LCI
Eurosp
TPS ST
DTV
Radio
5
5
5
OK
Priebeh
Stav signálu
eZRUŠIŤ
M
 HDD a DVD rekordér je teraz pripravený na použitie. Funkcia „Pripojenie a
automatické nastavenie“ je už pevne stanovená. Preto ak chcete zmeniť
tieto stanovené nastavenia, urobte to predvolením nastavenia staníc v
ponuke OSD „Nastavenie kanálov - Ručné nastavenie(Analógové)“.
(viď strany 38 - 39)
 Funkciu automatického nastavenia môžete vykonať po stlačení tlačidla
STOP ( ) minimálne na 5 sekúnd alebo dlhšie, keď je zariadenie vypnuté
a nie je v ňom vložený disk.
12. Skontrolujte dátum a čas.
• Ak je to : Správne, stlačte tlačidlo OK a dátum a čas sa uloží.
Ak tlačidlo OK nestlačíte, dátum a čas sa po 5 sekundách
uložia automaticky.
• Ak je to : Nesprávne, zadajte správny Mesiac, Deň, Rok,
Hodinu alebo Minúty pomocou tlačidiel , ◄ ► alebo
pomocou číselných tlačidiel. Stlačte tlačidlo OK a dátum a čas
sa uložia.
Ak potrebujete zmeniť nastavenie hodín, môžete to urobiť
manuálne.
Automatické hľadanie
ATV
3
PR
CH
Meno
Dekóder
1
2
3
034
045
072
----------
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Priebeh
eZRUŠIŤ
Prosím čakajte. Čas Je Teraz Nast..
Ak Chcete Vystúpiť. z Nast. Hod., Stlačte [MENU].
Nastavenie času
me.
deň
r.
h
min. Auto
JAN
01
2009
12
00
Štvrtok
36_ systémové nastavenie
Zap.
NASTAVENIE HODÍN
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
HDD & DVD REKORDÉR
Nastavenia
HDD
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenie času a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Adresár
Systém
►
Prehľad
Nastavenie času
►
Jazyk
►
Audio
►
Video
►
Rodičovský zámok 1
►
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nahrávanie
Nastavenia
sVYBRAŤ
►
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Časové pásmo
Pri nastavovaní postupujte podľa krokov 1 – 3.
4. Stláčaním tlačidiel vyberte Časové pásmo a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Pomocou tlačidiel ◄ ► vyberte časové pásmo vašej oblasti a
potom vyberte OK, pomocou tlačidla .
HDD & DVD REKORDÉR
Nastavenie času
HDD
Adresár Časové
Time Zone
pásmo
►
Manual Clock Set
GMT + 01:00
Daylight Saving
OK
Prehľad
Kanál
Časové
nahrávanie
►
: Vyp.
►
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
❖ Tabuľka GMT (Svetový stredný čas)
Krajina
GMT
Mesto
Anglicko, Portugalsko
GMT+00:00
Dublin, Edinburgh, Londýn, Lisabon, Casablanca
Francúzsko, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Nemecko,
Holandsko, Taliansko, Nórsko, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Maďarsko, Česká Republika
GMT+01:00
Berlín, Štokholm, Rím, Viedeň, Paríž, Madrid, Praha,
Varšava, Brusel, Kodaň, Oslo, Bern, Budapešť, Varšava,
Praha
Fínsko, Turecko, Grécko
GMT+02:00
Atény, Helsinki, Istanbul, Káhira, Východná Európa, Pretória,
Izrael
Manuálne nastavenie hodín
Pri nastavovaní postupujte podľa krokov 1 – 3.
4. Stláčaním tlačidiel vyberte Manu. Nastavenie času a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Pomocou tlačidiel ◄ ► zadajte Čas, Dátum alebo Rok.
Pomocou číselných tlačidiel zadáte údaje hodín priamo.
5. Stlačte tlačidlo OK a dátum a čas sa uložia.
Ak tlačidlo OK nestlačíte, údaje sa neuložia.
HDD & DVD REKORDÉR
Nastavenie času
HDD
Adresár
Prehľad
Kanál
Časové
nahrávanie
me.
deň
r.
h
JAN
01
2009
12
00
Zap.
Štvrtok
Správca disku
Nastavenia
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
M
min. Auto
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
 Ak chcete nastaviť Auto Clock (Automatické hodiny), musíte mať pripojený RF kábel. (viď strana 23)
 DVD rekordér automaticky nastaví hodiny podľa vysielania časového signálu medzi kanálmi PR1 až PR5. Ak sa hodiny v
analógovom vysielaní nenachádzajú, budú vyhľadané automaticky, v DVB-T. Ak funkciu automatické nastavenia hodín
nepotrebujete, vyberte Vyp..
 Ak sa informácie o čase v analógovom a digitálnom vysielaní líšia, nemusíte vidieť obsah DVB-T normálne.
Slovenčina _37
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
m PREJSŤ
systémové nastavenie
Letný čas
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 - 3 na strane 37.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Letný čas a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
HDD & DVD REKORDÉR
Nastavenie času
HDD
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Vyp. alebo Zap. a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Adresár
Časové pásmo
Prehľad
Manuálne nastavenie času
Kanál
►
Letný čas
►
✔►
Vyp.
Zap.
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
NASTAVENIE KANÁLU
Táto ponuka obsahuje 5 podponúk (Zoznam kanálov(Digitálne), Zoznam obľúbených(Digitálne), Automatické
hľadanie, Ručné hľadanie(Digitálne), Ručné nastavenie(Analógové)).
Automatické hľadanie
Táto funkcia vám umožní stiahnuť kanále automaticky, z ponuky programov.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Kanál a potom stlačte tlačidlo OK
Automatické hľadanie
alebo ►.
Krajina
:
Slovakia
Typ kanála
:
Všetky
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Automatické hľadanie, a potom
Režim hľadania
:
Všetky
Počiat. frekvencia
:
CH 5/178000kHz
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Koneč. frekvencia
:
CH 69/858000kHz
Zobrazí sa odkaz „Automatické hľadanie odstráni všetky kanále.
Štart
Naspäť
Ak chcete pokračovať, stlačte [OK], ak nechcete pokračovať,
stlačte [RETURN]“.
4. Stlačte tlačidlo OK a potom pomocou tlačidiel ▲▼◄ ► vyberte
požadované možnosti.
(Typ kanála : Digitálny)
• Krajina : Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte požadovanú krajinu.
Automatické hľadanie
• Typ kanála : Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Digital (Digitálne),
Digitálne 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
Analogue (Analógové), alebo All (Všetko). (Ak
DTV
Rádio
5
5
Nájdený váš digitálny receiver
vyberiete Analogue (Analógové), nemôžete vybrať
TF1
DTV
Radio
5
5
NRJ12
režim Scan, Start frequency (Začiatočná
LCI
OK
Eurosp
frekvencia) a End frequency (Konečná frekvencia.)
TPS ST
• Režim hľadania : - Iba zadarmo : Prijíma všetky signály,
Priebeh
Stav signálu
okrem zakódovaných signálov.
eZRUŠIŤ
- Všetko : Prijíma všetky signály, vrátane
zakódovaných signálov.
• Počiat. frekvencia/Koneč. frekvencia : Zmení sa automaticky, (Typ kanála : Analógový)
po výbere krajiny.
Automatické hľadanie
5. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte Štart a potom stlačte tlačidlo OK .
Spustí sa Automatické prehľadávanie Kanálu.
ATV
3
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
PR
CH
Meno
Dekóder
1
2
3
034
045
072
----------
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Priebeh
eZRUŠIŤ
M
 Režim RÁDIO vyberiete pomocou tlačidla TV/RADIO na diaľkovom ovládači.
Toto tlačidlo sa používa na prepínanie medzi režimom TV a RÁDIO.
38_ systémové nastavenie
Ručné hľadanie(Digitálne)
Ak chcete naladiť nové kanále, HDD a DVD rekordér je vybavený možnosťou Manual Scan (Manuálne
naladenie), kde môže používateľ zadať údaje o kanále.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 -3 na strane 38.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Ručné hľadanie(Digitálne) a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Kanál
HDD
Adresár
Zoznam kanálov(Digitálne)
►
Prehľad
Zoznam obľúbených(Digitálne)
►
Automatické hľadanie
►
Ručné hľadanie(Digitálne)
►
Ručné nastavenie(Analógové)
►
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Ručné hľadanie(Digitálne)
Krajina
Typ kanála
Režim hľadania
Číslo kanála
Frekvencia
Pásmo
Stav signálu 50%
:
:
:
:
:
:
Slovakia
Digitálne
Všetky
CH 5
178000kHz
8MHz
◄
◄
◄
◄
Štart
►
►
►
►
Naspäť
Ručné nastavenie(Analógové)
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 - 3 na strane 38.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Ručné nastavenie(Analógové) a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte PR (Program), ktorý chcete upraviť,
vymazať alebo vymeniť a potom stlačte tlačidlo FARBA.
Vyberte Úprava, Vymaz. alebo Výmena.
• V prípade upravovania (ČERVENÉ (A) tlačidlo) :PR
(programové) informácie môžete pridávať alebo upravovať.
Po zmene PR informácií (CH, Meno, Dekóder, MFT) vyberte
Uložiť a potom stlačte tlačidlo OK.
- CH : Pomocou tlačidiel ◄ ► nalaďte kanál.
- Meno : Názov stanice sa zistí automaticky zo signálu
programu. Ak nie, môžete názov upraviť pomocou
tlačidiel ▲▼◄ ►.
- Dekóder : Ak túto funkciu zapnete, môžete pomocou
externého dekodéra nahrávať kódované kanále.
Pred nastavením si pozrite informácie o pripojení
externého dekodéra na strane 25.
- MFT (Manuálne ladenie frekvencie) :
Pomocou tlačidiel ◄ ► môžete lepšie naladiť frekvenciu
kanála.
• V prípade mazania (ZELENÉ (B) tlačidlo) : informácia o
kanále vybraného PR (programu) bude odstránená.
• V prípade výmeny (ŽLTÉ (C) tlačidlo) : Informácie kanálov
dvoch PR (programov) môžete vymeniť. Ak chcete vymeniť
napríklad PR2 a PR5, vyberte možnosť Výmena na PR2 a
potom stlačte na PR5 tlačidlo OK.
HDD & DVD REKORDÉR
Kanál
HDD
Adresár
Zoznam kanálov(Digitálne)
►
Prehľad
Zoznam obľúbených(Digitálne)
►
Autom. hl’adanie
►
Ručné hľadanie(Digitálne)
►
Ručné nastavenie(Analógové)
►
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Ručné nastavenie(Analógové)
PR
CH
Meno
Dekóder
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
---------------
A
Úprava
B
Vymazat'
C
Výmena
Ručné nastav.
PR
CH
Meno
Dekóder
MFT
01
◄
►
Vyp.
Uložiť
m PREJSŤ sVYBRAŤ
Slovenčina _39
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
4. Pomocou tlačidiel ◄ ► vyberte Číslo kanála, ktorý chcete nájsť.
Vyberte Frekvencia a pomocou číselných tlačidiel zadajte
frekvenciu kanála, ktorý chcete nájsť.
Pomocou tlačidiel ◄ ► vyberte Pásmo, ktoré chcete nájsť. Po
zadaní platnej frekvencie, sa šírka pásma vyberie automaticky.
Môžete vybrať hodnotu 6,7 alebo 8 MHz. Po výbere možnosti.
Kvôli automatickému prehľadávaniu stlačte tlačidlo OK.
HDD & DVD REKORDÉR
systémové nastavenie
Zoznam kanálov(Digitálne)
Táto funkcia je dostupná iba v režime DVB-T.
Táto funkcia sa používa na upravovanie zoznamu najobľúbenejších kanálov alebo na mazanie kanálov.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 - 2 na strane 38.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Zoznam kanálov(Digitálne) a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
4. Kanál zo zoznamu digitálnych kanálov vymažete pomocou
ČERVENÉHO (A) tlačidla. Stlačením tlačidla OK budete ten kanál
sledovať.
5. Ak chcete kanál v zozname kanálov DTV prečíslovať, stlačte
ZELENÉ (B) tlačidlo. Zobrazí sa odkaz „Zadajte nové číslo
kanála.“.
Zoznam DTV kanálov
001 SVT1
002 SVT2 ABC
003 TV3
004 TV4 Stockholm
005 Kanal 5
006 TV6
007 Eurosport
Odstrániť
Prečíslovať
#/$ Strana
r Naspät'
6. Stlačením číselných tlačidiel zadajte nové číslo kanála.
Radio zoznam kanálov
M
 Ak chcete zobraziť zoznam digitálnych kanálov, stlačte tlačidlo OK v
zobrazení DVB-T.
 Režim RADIO (RÁDIO) vyberiete pomocou tlačidla TV/RADIO na diaľkovom
ovládači.
Toto tlačidlo sa používa na prepínanie medzi režimom TV a RÁDIO.
045 YLE PEILI
046 YLEN KLASSINEN
047 YLE FSR+
048 YLEMONDO
049 YLE X3M
Odstrániť
Prečíslovať
#/$ Strana
r Naspät'
 Ak prečíslujete plánovaný kanál, kanál bude zo zoznamu plánovaného
odstránený.
 Ak je pridaný nový kanál, alebo prijímate menej kanálov, ako je televíznych
kanálov, spustite automatické vyhľadávanie opätovne.
Zoznam obľúbených(Digitálne)
Táto funkcia je dostupná iba v režime DVB-T.
Aktuálne kanále môžete okamžite zaregistrovať v zozname najobľúbenejších digitálnych kanálov.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 - 2 na strane 38.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Zoznam obľúbených(Digitálne) a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
4. Ak chcete do zoznamu najobľúbenejších digitálnych kanálov pridať
aktuálny kanál, stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo.
Ak chcete zo zoznamu najobľúbenejších digitálnych kanálov
vymazať obľúbený kanál, stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Stlačením tlačidla OK budete ten kanál sledovať.
40_ systémové nastavenie
Zoznam obľúbených(Digitálne)
001 TF1
002 NRJ12
Odstrániť
Pridať súčasnú
#/$ Strana
r Naspät'
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ SYSTÉMU
Táto funkcia vám umožní nastaviť systémové nastavenia.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
HDD & DVD RECORDER
Adresár
Automatické vypnutie : Vyp.
►
Prehľad
Úspora energie
►
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
: Vyp.
Anynet+ (HDMI CEC) : Zap.
Auto titulky DVB-T
►
: Zap.
►
Zvuk dotykového tlačidla: Zap.
►
DivX(R) Registrácia
►
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
5. Stláčaním tlačidiel vyberte požadovanú položku a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Nastavenie automatického vypnutia
Ak vo zvolenom čase nestlačíte žiadne tlačidlo, táto funkcia automaticky vypne HDD a DVD rekordér.
1. Stlačte tlačidlá ▲▼, vyberte Automatické vypnutie a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
HDD & DVD REKORDÉR
Systém
HDD
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom
✔►
Úspora energie
Off
►
2 :Hod.
Prehľad
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Anynet+ (HDMI CEC) 6 :Hod.
Off
Kanál
Auto titulky DVB-T
: Zap.
• Off : Automatické vypnutie je zrušené.
Časové
Zvuk dotykového tlačidla: Zap.
nahrávanie
• 2 Hod. : HDD a DVD rekordér sa automaticky vypne po 2
DivX(R) Registrácia
Správca disku
hodinách od stlačenia posledného tlačidla.
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
• 6 Hod. : HDD a DVD rekordér sa automaticky vypne po 6
hodinách od stlačenia posledného tlačidla.
• Ak je časové vypnutie nastavené funkciou Automatické vypnutie dosiahnuté počas prehrávania alebo
nahrávania, zariadenie bude pracovať, až kým sa prehrávanie alebo nahrávanie neskončí.
Adresár
Automatické vypnutieVyp.
: Vyp.
►
►
►
►
M
 Ak vypnete a zapnete HDD a DVD rekordér, možnosť sa vráti do východiskovej polohy.
Nastavenie šetrenia energiou
• Zap.: Ak je toto nastavenie na „Zap.“ a vy vypnete HDD a DVD
rekordér, rekordér prejde do režimu šetrenia energiou a
predný panel sa vypne.
• Off : Nenastavuje do režimu šetrenia energiou, bežne je vo
vypnutom režime
HDD & DVD REKORDÉR
Systém
HDD
Adresár
Automatické vypnutie : Vyp.
Prehľad
Úspora energie
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
: Off
Vyp.
►
✔►
Anynet+ (HDMI CEC) Zap.
: Off
►
Auto titulky DVB-T
: Zap.
►
Zvuk dotykového tlačidla: Zap.
►
DivX(R) Registrácia
►
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Anynet+ (HDMI CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorá sa dá použiť na ovládanie rekordéra pomocou diaľkového ovládania k televízoru
Samsung, keď pripojíte HDD a DVD rekordér k televízoru SAMSUNG pomocou HDMI kábla. (viď strana 31 32) (Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak televízor SAMSUNG podporuje Anynet+.)
1. Stlačením tlačidiel vyberte Anynet+ (HDMI CEC) a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Zobrazia sa položky funkcie Anynet+ (HDMI CEC).
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Zap. a potom stlačte tlačidlo OK
alebo ►.
HDD & DVD REKORDÉR
Systém
HDD
Adresár
Automatické vypnutie : Vyp.
Prehľad
Úspora energie
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
: Vyp.
Anynet+ (HDMI CEC) Vyp.
: Off
Auto titulky DVB-T Zap.
: Zap.►
►
►
►
✔
Zvuk dotykového tlačidla: Zap.
►
DivX(R) Registrácia
►
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Slovenčina _41
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Systém a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť systému a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Systém
HDD
systémové nastavenie
Pre použitie funkcie Anynet+ (HDMI CEC)
1. HDD a DVD rekordér pripojte k televízoru Samsung cez HDMI kábel. (viď strany 31 – 32)
2. Na vašom HDD a DVD rekordéri nastavte Anynet+ (HDMI CEC) na „Zap.“. (viď strany 41)
3. Na televízore nastavte funkciu Anynet+.
(Podrobnosti nájdete v Návode na použitie televízora.)
• HDD a DVD rekordér môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora.
(Tlačidlá televízora, ktoré môžete použiť na ovládanie HDD a DVD rekordéra :
,
, , , ~ , REC a farebné tlačidlá.)
• Ak na diaľkovom ovládači televízora stlačíte tlačidlo Anynet+,
zobrazí sa ľavý obrazovkový displej.
- Select Device : Použite túto možnosť pre výber zariadenia.
- Nahr. : Použite túto možnosť pre spustenie alebo
zastavenie nahrávania.
- Menu on Device : Rovnaké, ako tlačidlo MENU ( ) na
diaľkovom ovládači HDD a DVD
rekordéra.
- Device Operation : Rovnaké, ako tlačidlo INFO ( )na
diaľkovom ovládači HDD a DVD
rekordéra.
M
,
,
,
,
,
< TV Menu >
DVDR
View TV
Z
Select Device
Z
Nahr.
Z
Menu on Device
Z
Device Operation
Z
Receiver : Off
Z
Nast.
Z
sEnter
> Prejsť
eExit
 Stlačením tlačidla Power On na rekordéri počas pozerania televízora, sa obrazovka televízora zmení na obrazovku prehrávania.
 Ak zapnete DVD rekordér, keď je televízor vypnutý, televízor sa zapne.
 Ak vypnete televízor, HDD a DVD rekordér sa automaticky vypne. (Ak HDD a DVD rekordér nahráva, nemôžete ho vypnúť.)
 Ak na televízore počas prehrávania DVD diskov zmeníte HDMI na iné zdroje (Kompozitný, Zložkový, RF, atď.), HDD a DVD rekordér
prestane prehrávať. Ale HDD a DVD rekordér môže pokračovať v nahrávaní DVD diskov.
Automatické titulky DVB-T
• Zap. : Titulky sa zobrazia automaticky pri prijímaní DVB-T.
• Vyp. : Funkcia je zrušená.
M
HDD & DVD REKORDÉR
Systém
HDD
 Táto funkcia je dostupná iba pri prijímaní DVB-T s titulkami.
Adresár
Automatické vypnutie : Vyp.
►
Prehľad
Úspora energie
►
: Vyp.
Anynet+ (HDMI CEC) : Zap.
Kanál
Vyp.
: Zap.
Zap. Vyp.
Zvuk dotykového tlačidla:
Časové
nahrávanie
Správca disku
►
Auto titulky DVB-T
►
✔►
DivX(R) Registrácia
►
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Nastavenie zapnutia/vypnutia zvuku dotykového tlačidla
Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 3.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Zvuk dotykového tlačidla, a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte On (Zap.) alebo Off (Vyp.) a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
5. Ak chcete z ponuky nastavenia vyjsť, stlačte tlačidlo MENU.
HDD & DVD REKORDÉR
Systém
HDD
Adresár
Automatické vypnutie : Vyp.
►
Prehľad
Úspora energie
: Vyp.
►
Anynet+ (HDMI CEC) : Zap.
►
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
Auto titulky DVB-T
: Zap.
Vyp. Vyp.
Zvuk dotykového tlačidla:
DivX(R) Registrácia Zap.
►
►
✔►
Nastavenia
m PREJSŤ
42_ systémové nastavenie
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Registrácia DivX(R)
Na registráciu HDD a DVD rekordéra s formátom DivX (R) Video On
Demand použite, prosím, registračný kód. Viac informácií získate na
stránke www.divx.com/vod
HDD & DVD REKORDÉR
Systém
HDD
Adresár
Automatické vypnutie : Vyp.
DivX(R) Video
Na Pož.
Úspora
energie
Prehľad
Kanál
Časové
nahrávanie
►
: Vyp.
►
Anynet+
(HDMI
: Vyp.
Váš Reg.
Kód:CEC)
XXXXXXXX
Auto titulky
DVB-T
: Zap.
Ďalšie
Info www.divx.com/vod
Správca disku
►
►
Zvuk dotykového tlačidla: Vyp.
OK
DivX(R) Registrácia
►
►
Nastavenia
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ JAZYKA
Ak nastavíte možnosti jazyka vopred, automaticky sa aktivujú pri každom pozeraní filmu.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
HDD & DVD REKORDÉR
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ bvyberte Jazyk a potom stlačte tlačidlo OK
alebo ►.
Zobrazí sa ponuka nastavenia jazyka.
Jazyk
HDD
Adresár
Zvuk DVD
: Originál
►
Prehľad
Zvuk DVB-T
: Slovenčina
►
Titulky DVD
: Automatic.
►
Titulky DVB-T
: Slovenčina
►
Menu Disku
: Slovenčina
►
Menu
: Slovenčina
►
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nastavenia
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť jazyka a
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
• Zvuk DVD : Na voľbu jazyka zvuku disku.
• Zvuk DVB-T : Pre aktuálne vysielanie programu poskytujúceho zvuk.
• Titulky DVD : Na voľbu titulkov disku.
• Titulky DVB-T : Pre aktuálne vysielanie programu poskytujúceho titulky.
• Menu Disku : Na voľbu ponuky disku, ktorá sa nachádza na disku.
• Menu : Na voľbu obrazovkovej ponuky HDD a DVD rekordéra.
- Automatic. : Nastaví jazyk ponuky HDD a DVD rekordéra na jazyk ponuky televízora.
- Ako používať automatickú funkciu?
eZRUŠIŤ
1. Televízor, ktorý chcete pripojiť by mal podporovať funkciu Anynet+.
2. Pomocou poskytnutého HDMI kábla pripojte HDD a DVD videokameru k televízoru.
(Pozri strany 31 ~ 32)
3. Ak je funkcia Anynet+ HDD a DVD rekordéra nastavená na „Zap.“ (viď. strana 41) a jazyk ponuky
je nastavený na „Automaticky“, jazyk ponuky sa nastaví na ten, ktorý je nastavený na televízore.
4. Ak rekordér nepodporuje jazyk ponuky televízora v Automatickom režime, nastaví sa ako
východiskový jazyk ponuky rekordéra.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
M
 Ak nie je zvolený jazyk nahraný na disku, bude zvolený originálny nahraný jazyk.
 Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný na disku a DVB-T.
 Ak chcete vybrať DVD titulky, stlačte počas prehrávania tlačidlo SUBTITLE. Pretože východiskové nastavenie DVD titulkov je
vypnuté, stlačte tlačidlo ▲▼ a vyberte požadované titulky.
Slovenčina _43
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
sVYBRAŤ
systémové nastavenie
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ ZVUKU
HDD a DVD rekordér môžete pripojiť k externému zosilňovaču alebo k domácemu kinu.
Umožní vám nastaviť zvukové zariadenie a nastavenia stavu zvuku v závislosti od použitého zvukového systému.
Môžete nastaviť taktiež režim NICAM.
HDD & DVD REKORDÉR
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio a potom stlačte tlačidlo OK
alebo ►.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť zvuku a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Nastavenia
HDD
Adresár
Systém
►
Prehľad
Nastavenie času
►
Jazyk
►
Audio
►
Video
►
Rodičovský zámok 1
►
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nahrávanie
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
►
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Digitálny výstup
• PCM : Túto možnosť vyberte, ak vaše zariadenie nie je
kompatibilné s odkódovaním Dolby Digital (alebo MPEG-2).
• Bitstream : Výstup zvuku Dolby Digital (alebo MPEG-2) ako bitový
tok. Túto možnosť vyberte, ak má váš prijímač AV
alebo zosilňovač AV dekodér Dolby Digital (alebo
MPEG-2).
HDD & DVD REKORDÉR
Audio
HDD
Adresár
Digitálny výstup
: PCM
PCM
Prehľad
DTS
Bitstream
: Off
Kanál
Časové
nahrávanie
✔►
►
DRC
: Zap.
►
NICAM
: Zap.
►
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
M
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
 Nastavenie digitálneho výstupu je rovnaké pre zvuk Dolby Digital aj MPEG-2. Zvuková stopa LPCM vždy vystupuje ako PCM.
Nemá súvislosť s nastavením digitálneho výstupu.
 Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo bude príliš hlasný.
DTS
• Vyp. : Nevystupuje DTS signál. Túto možnosť vyberte, ak váš
prijímač AV (alebo zosilňovač AV) nemá DTS dekodér.
• Zap. : Pri prehrávaní DTS stopy vychádza DTS Bitstream cez
digitálny výstup. Túto možnosť vyberte, ak váš prijímač AV
(alebo zosilňovač AV) má DTS dekodér.
HDD & DVD REKORDÉR
Audio
HDD
Adresár
Digitálny výstup
Prehľad
DTS
: Off
Vyp.
DRC
Zap.
: On
Kanál
NICAM
Časové
nahrávanie
: PCM
: Zap.
►
✔►
►
►
Správca disku
M
 Pri prehrávaní zvukového záznamu DTS zvuk nevychádza z AV zvukového
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
výstupu.
DRC
Je aktívna, iba ak je zistený signál Dolby Digital.
• Zap. : Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu pri nízkej hlasitosti
alebo z menších reproduktorov môže systém využiť príslušnú
kompresiu, aby bol obsah s nižšou úrovňou zrozumiteľnejší a
zabránilo sa prehrávaniu dramatických pasáží príliš nahlas.
• Vyp. : Môžete si vychutnať film so štandardným dynamickým
rozsahom.
HDD & DVD REKORDÉR
Audio
HDD
Adresár
Digitálny výstup
Prehľad
DTS
Kanál
Časové
nahrávanie
: PCM
: Vyp.
►
►
DRC
: On
Vyp.
►
NICAM
Zap.
: On
✔►
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
44_ systémové nastavenie
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
NICAM
HDD & DVD REKORDÉR
Audio
HDD
Adresár
Digitálny výstup
: PCM
►
Prehľad
DTS
: Vyp.
►
DRC
Kanál
: Zap.
Časové
nahrávanie
►
Vyp.
: On
NICAM
►
✔
Zap.
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ VIDEA
Táto funkcia vám umožní nastaviť nastavenia videa.
Táto funkcia závisí od typu disku. Pri niektorých typoch diskov nemusí fungovať.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Video a potom stlačte tlačidlo OK
alebo ►.
Zobrazí sa ponuka nastavenia.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť videa a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
HDD & DVD REKORDÉR
Nastavenia
HDD
Adresár
Systém
►
Prehľad
Nastavenie času
►
Jazyk
►
Kanál
Audio
Časové
nahrávanie
►
Rodičovský zámok
Správca disku
1
►
Nahrávanie
Nastavenia
m PREJSŤ
►
Video
►
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Pomer strán televízora
Obrazovkové nastavenia môžete nastaviť podľa druhu televízora,
ktorý máte. (pomer strán obrazu)
• 4:3 Letter Box : Vyberte, ak chcete vidieť úplný pomer strán
obrazu 16:9, ktorý ponúka DVD, dokonca aj keď
máte televízor s pomerom strán 4:3. Na vrchnej a
spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pásy.
HDD & DVD REKORDÉR
Video
HDD
Adresár
TV formát
Prehľad
3D redukcia šumu
Video výstup
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
: 16:9
Wide
4:3
Letter
Box
4:3
Pan-Scan
: Off
16:9
Wide
: Zložkový
►
►
✔►
Zložkový výstup
: Prekladaný
►
BD Wise
: Vyp.
►
HDMI rozlišenie
: 576p
►
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
• 4:3 Pan-Scan : Túto možnosť vyberte pri bežnej veľkosti televízora, ak chcete vidieť strednú časť obrazu
16:9. (Krajná ľavá a pravá strana obrazu filmu bude oršezaná.)
• 16:9 Wide : Na vašom širokouhlom televízore môžete sledovať celý obraz 16:9.
3D Noise Reduction (znižovanie šumu pri pohybe)
• Vyp. : Normálne
• Zap. : Poskytuje čistý obraz prostredníctvom znižovania šumu (pri
nahrávaní).
HDD & DVD REKORDÉR
Video
HDD
Adresár
TV formát
Prehľad
3D redukcia šumu
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
: 16:9 Wide
Video výstup
►
✔►
Vyp.
: Off
Zap.
: Zložkový
►
Zložkový výstup
: Prekladaný
►
BD Wise
: Vyp.
►
HDMI rozlišenie
: 576p
►
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Slovenčina _45
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
Programy NICAM sú rozdelené do 3 typov. NICAM Stereo, NICAM
Mono a Dvojjazyčne (prenos v inom jazyku). Programy NICAM sú vždy
v štandardnom vysielaní zvuku mono a požadovaný zvuk môžete
vybrať nastavením funkcie NICAM na Zapnutý alebo Vypnutý.
• Zap. : Režim NICAM
• Vyp. : Túto polohu nastavte iba v tom prípade, ak chcete nahrávať
štandardný zvuk mono počas vysielania NICAM a keď je stereo
zvuk kvôli podmienkam príjmu skreslený.
systémové nastavenie
Video výstup
Cez video pripojenie RGB alebo Zložkový si môžete vychutnať
vysokokvalitný obraz. Video výstup RGB je dostupný cez pripojenie
konektora SCART (AV1) a video výstup component cez pripojenie
konektora (Y, PB, PR) component. Môžete mať zvolený iba jeden z
týchto signálov.
• Zložkový
• RGB
HDD & DVD REKORDÉR
Video
HDD
Adresár
TV formát
Prehľad
3D redukcia šumu
: 16:9 Wide
Zložkový výstup
Časové
nahrávanie
Správca disku
►
: Vyp.
►
Zložkový
: Zložkový
RGB
: Prekladaný
Video výstup
Kanál
✔►
►
BD Wise
: Vyp.
►
HDMI rozlišenie
: 576p
►
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
V režime Zložkový môžete nastaviť video výstup na Progressive (Progresívny) (P.SCAN) alebo na Prekladané
riadkovanie, viď stranu 46.
Keď nie je pripojený HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky), sú dostupné nasledujúce konektory video výstupu.
Dostupné konektory video výstupu
Režim nastavenia
Výstupný konektor
Výstup Zložkový (Y, PB, PR)
AV1 SCART
R, G, B
Kompozitný
Zmiešaný video výstup
M
Režim Zložkový
Režim RGB
O
X
X
O
O
X
O
O
 Keď je pripojený HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky), výstup RGB nefunguje. Video výstup je nastavený na Zložkový.
ZLOŽKOVÝ VÝSTUP (PROGRESÍVNE VYKRESĽOVANIE)
Táto funkcia je dostupná, ak je výstup videa Zložkový. toto nastavenie vám umožňuje vybrať požadovaný režim
Progressive (Progresívne vykresľovanie). Ak chcete vidieť „Režim progresívneho vykresľovania“, musíte najskôr pripojiť
kábel component. (viď strana 27) Presvedčte sa, či sú komponentné káble zapojené správne.
• Progresívny
Zobrazí sa odkaz „Chcete zachovať progresívny režim? Obnova za
10 sekúnd.“.
Ak sa chcete vrátiť do progresívneho režimu, vyberte „Áno“.
• Prelínať
Zobrazí sa odkaz „Chcete zachovať prekladaný režim? Obnova za
10 sekúnd.“.
Ak sa chcete vrátiť do režimu prelínania, vyberte „Áno“.
HDD & DVD REKORDÉR
Adresár
TV formát
: 16:9 Wide
Prehľad
3D redukcia šumu
: Vyp.
Video výstup
: Zložkový
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
M
nezobrazí.

46_ systémové nastavenie
►
►
►
Zložkový výstup
: Prekladaný
Prekladaný
BD Wise
Progresívny
: Vyp.
HDMI rozlišenie
: 576p
✔►
►
►
Nastavenia
m PREJSŤ
 Keď je pripojený HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky), táto obrazovka sa
Video
HDD
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
BD Wise (iba výrobky Samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok spoločnosti Samsung.
Ak pripojíte výrobok Samsung s BD-Wise pomocou HDMI, optimálne rozlíšenie sa nastaví automaticky.
• Zap. : Originálne rozlíšenie DVD disku bude vystupovať priamo do
televízora.
• Vyp. : Výstupné rozlíšenie stanovené v súlade s predtým
nastavením rozlíšením, bez ohľadu na rozlíšenie disku.
HDD & DVD REKORDÉR
Video
HDD
Adresár
TV formát
: 16:9 Wide
►
Prehľad
3D redukcia šumu
: Vyp.
►
Video výstup
: Zložkový
►
Kanál
: Prekladaný
►
BD Wise
: Vyp.
Vyp.
✔ ►
HDMI rozlišenie
Zap.
: 576p
►
Nastavenia
m PREJSŤ
M
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
 Ak chcete zmeniť rozlíšenie v BD Wise, musíte predtým nastaviť BD Wise na Off. Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného televízora sa
automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
 Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise používať.
 Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte obe ponuky BD Wise, v prehrávači aj v televízore, na On.
Rozlíšenie HDMI
Toto nastavenie sa používa, keď je zariadenie pripojené so zobrazovacími jednotkami (televízor, projektor,
atď.) pomocou HDMI.
• BD Wise : Automaticky vyberie optimálne rozlíšenie podľa
televízora, ktorý podporuje funkciu BD Wise. (Položka
ponuky BD Wise sa zobrazí iba vtedy, keď je BD Wise
nastavené na Zap.)
•
•
•
•
HDD & DVD REKORDÉR
Adresár
TV formát
Prehľad
3D redukcia šumu
Kanál
576p : 720 x 576
720p : 1280 x 720
1080i : 1920 x 1080
1080p : 1920 x 1080
Video
HDD
Časové
nahrávanie
Správca disku
: 16:9 Wide
Video výstup
Zložkový výstup
BD Wise
HDMI rozlišenie
►
: Vyp.
►
: Zložkový
BD
Wise
: Prekladaný
576p
720p
: Vyp.
1080i
: 576p
1080p
✔►
►
►
►
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Výber výstupu
• HDD a DVD rekordér pripojte k vášmu televízoru cez HDMI.
Vstup televízora nastavte na HDMI.
M
 Položka ponuky BD Wise sa zobrazí iba vtedy, keď je BD Wise nastavené na Zap.
Funkcia BD Wise je aktivovaná iba vtedy, ak sú produkty Samsung, ktoré sú kompatibilné s BD Wise, medzi sebou prepojené pomocou HDMI
kábla.
 Progressive scan (Progresívne vykresľovanie) sa aktivuje automaticky, po pripojení HDMI.
 Ak chcete zistiť, či váš televízor podporuje Progresívne vykresľovanie, pozrite si návod na použitie vášho televízora. Ak je
Progresívne vykresľovanie podporované, postupujte podľa pokynov v návode na použitie týkajúcich sa nastavení Progresívneho
vykresľovania v systéme ponúk televízora.
 Ak video výstup nastavíte nesprávne, obrazovka môže byť zablokovaná.
 Dostupné rozlíšenie pre výstup HDMI záleží od pripojeného televízora alebo projektora. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na
použitie vášho televízora alebo projektora.
 Keď zmeníte rozlíšenie, môže trvať pár sekúnd, kým sa objaví normálny obraz.
Slovenčina _47
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
Zložkový výstup
Časové
nahrávanie
Správca disku
systémové nastavenie
NASTAVENIE RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
Funkcia rodičovskej kontroly funguje spoločne s diskmi DVD a DVB-T, ktorým bolo priradené ohodnotenie – pomáha
vám kontrolovať typy DVD diskov, ktoré sleduje vaša rodina. Na disku sa nachádza až 8 stupňov ohodnotenia.
Z
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Rodičovský zámok a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Pri prvom použití HDD a DVD rekordéra sa zobrazí hlásenie „Vytv.
Hesla“.
4. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte 4miestne heslo.
Zobrazí sa hlásenie „Potvrd. Hesla“. Opätovne zadajte vaše heslo.
HDD & DVD REKORDÉR
Nastavenia
HDD
Adresár
Systém
►
Prehľad
Nastavenie času
►
Jazyk
►
Kanál
Audio
Časové
nahrávanie
►
Rodičovský zámok
Správca disku
1
►
Nahrávanie
Nastavenia
m PREJSŤ
►
Video
sVYBRAŤ
►
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Ak ste zabudli svoje heslo
1. Prepnite na režim DVD a vyberte disk.
2. Stlačte a podržte tlačidlo PLAY/PAUSE (
) na prednom paneli na 10 alebo viac sekúnd.
Nastavenie stupňa programu
1. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Triedenie progr. a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
2. Stlačením tlačidiel vyberte požadovaný stupeň programu a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Napríklad, ak vyberiete ohodnotenie do stupňa 15, DVB-T, ktoré
obsahuje stupeň 16, 17 a 18, sa neprehrá. Vyššie číslo znamená,
že program je určený iba pre dospelých.
HDD & DVD REKORDÉR
Rodičovský zámok
HDD
Adresár
Triedenie progr.
Prehľad
Úroveň DVD
Zmena Hesl.
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
✔►
►
Vyp.
18
17
16
15
14
13
12
►
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Nastavenie hodnotenia DVD
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Úroveň DVD a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný Úroveň DVD a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Napríklad, ak vyberiete hodnotenie do stupňa 6, disky, ktoré
obsahujú stupeň 7 a 8, sa neprehrajú.
Vyššie číslo znamená, že program je určený iba pre dospelých.
HDD & DVD REKORDÉR
Rodičovský zámok
HDD
Adresár
Triedenie progr.
Prehľad
Úroveň DVD
Zmena Hesl.
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
Vyp.
Úroveň8-Dosp.
Úroveň7
Úroveň6
Úroveň5
Úroveň4
Úroveň3
Úroveň2
rNASPÄŤ
✔►
►
►
eZRUŠIŤ
Zmena hesla
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Zmena Hesl. a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
2. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte 4miestne heslo. Zobrazí sa hlásenie „Potvrďte heslo“.
3. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte heslo
ešte raz.
HDD & DVD REKORDÉR
Adresár
Triedenie progr.
: Vyp.
►
Prehľad
Úroveň DVD
: Vyp.
►
Kanál
Zmena Hesl.
►
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
48_ systémové nastavenie
Rodičovský zámok
HDD
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ NAHRÁVANIA
Automatický tvorca kapitoly
CVKL
(Režim V)
DVD Video pozostáva z „Titulov“ a „Kapitol“. Keď nahráte jeden program, vytvorí sa jeden titul.
Ak použijete túto funkciu, titul sa rozdelí na kapitoly.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
HDD & DVD REKORDÉR
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nahrávanie a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Vytváranie Kapitol a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Nahrávanie
HDD
Adresár
Vytváranie Kapitol
: On
Vyp.
Prehľad
Doba EP módu
: 6 Hod.
Zap.
EZ nahrávanie
: Vyp.
►
V-mód Kompatibilita
: Vyp.
►
Kanál
Časové
nahrávanie
✔►
►
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Vyp. alebo Zap. a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
• Vyp. : Túto možnosť vyberte, ak nechcete používať automatického tvorcu kapitol.
• Zap. : Túto možnosť vyberte, ak chcete používať automatického tvorcu kapitol.
Ak chcete z menu vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
6. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla REC.
(Informácie o rýchlosti nahrávania sú uvedené na strane 73 - 74)
Zobrazí sa hlásenie „Chcete Vytv. Menu Pre Kapitol. Po Nahr.”.
7. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte OK a potom stlačte tlačidlo OK.
• Podľa vybraného režimu nahrávania sa vytvorí nová kapitola. V režimoch XP a SP bude kapitola dlhá asi
5 minút a v režimoch LP a EP asi 15 minút.
8. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo STOP.
9. Na zobrazenie vytvorených titulov finalizujte disk (viď stranu 104) a potom stlačte tlačidlo TITLE MENU.
Zobrazí sa ponuka titulov.
• Keď používate disk DVD+RW, finalizácia obvykle nie je potrebná.
10.Na zobrazenie vytvorených kapitol vyberte požadovaný titul a potom stlačte tlačidlo DISC MENU. Zobrazí
sa ponuka kapitol pre vybraný titul.
J
 Funkcia Automatic Automatický tvorca kapitoly nefunguje počas Časové nahrávanie alebo keď je zariadenie vypnuté.
Časové nastavenie režimu EP
Opakovaným stlačením tlačidla REC MODE môžete vybrať zo
štyroch režimov nahrávania.
V režime EP (Predæžené prehrávanie) môžete nastaviť dobu
nahrávania od 6 do 8 hodín.
• 6 Hod.
• 8 Hod.
HDD & DVD REKORDÉR
Nahrávanie
HDD
Adresár
Vytváranie Kapitol
Prehľad
Doba EP módu
6 Hod.
6: Hod.
EZ nahrávanie
8: Hod.
Off
►
: Vyp.
►
Kanál
Časové
nahrávanie
V-mód Kompatibilita
: Vyp.
►
✔►
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Slovenčina _49
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
systémové nastavenie
EZ nahrávanie
CVKL
(Režim V)
Táto funkcia umožňuje automaticky inicializovať a finalizovať disk.
1. Stlačením tlačidiel vyberte EZ nahrávanie a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Zap. a potom stlačte tlačidlo OK
alebo ►.
Ak chcete z menu vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
3. Vložte disk.
Ak je disk nový, bude inicializovaný na režim V automaticky.
(iba DVD-RW)
HDD & DVD REKORDÉR
Nahrávanie
HDD
Adresár
Vytváranie Kapitol
: Vyp.
Prehľad
Doba EP módu
: 6 Hod.
►
►
EZ nahrávanie
: Off
Vyp.
V-mód Kompatibilita Zap.
: Off
Kanál
Časové
nahrávanie
✔►
►
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
4. Stlačte tlačidlo REC.
5. Funkcia EZ nahrávanie bude disk automaticky finalizovať v nasledovných podmienkach.
• Keď stlačíte tlačidlo OPEN/CLOSE na HDD a DVD rekordéri po nahraní viac ako 70 % disku.
Zásuvka sa otvorí po finalizovaní disku.
• Vyššie uvedená funkcia je dostupná až po vložení disku DVD-RW(V), DVD+R alebo DVD-R.
M
 Ak vložíte nový disk DVD-RW, bude inicializovaný na režim V automaticky.
 Ak vložíte nový disk DVD+RW, bude formátovaný automaticky.
 Ak vyberiete Vyp., musíte disk inicializovať (viď strana 72) a finalizovať ho manuálne v Správcovi disku. (viď strana 104)
 Dĺžka nahrávania závisí od režimu nahrávania. (viď strany 73 - 74)
Kompatibilita režimu V
Táto funkcia sa týka nastavenia vybraných zvukov pri nahrávaní Dual STEREO (Viacnásobný zvuk) vysielaného
na HDD.
Neovplyvňuje priame DVD nahrávanie programu.
HDD & DVD REKORDÉR
Nahrávanie
• Vyp. : Možnosti „Dual L“ aj „Dual R“ viaczvukového vysielania
HDD
Adresár Vytváranie Kapitol
: Vyp.
sú nahrané na HDD.
: 6 Hod.
Prehľad Doba EP módu
Tituly nahrané na HDD pod takýmto nastavením nemôžete
EZ nahrávanie
: Vyp.
Kanál
kopírovať na DVD+RW/±R alebo DVD-RW (režim V).
V-mód Kompatibilita Vyp.
: Off
✔►
Časové
Zap.
nahrávanie
• Zap. : Možnosť „Dual L“ alebo „Dual R“ viaczvukového
Správca disku
vysielania je nahraná na HDD.
Nastavenia
Tituly nahrané na HDD v istom nastavení môžete kopírovať
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
na DVD+RW/±R or DVD-RW (režim V), môžete v „Audio
Selection" (Výber zvuku) vybrať možnosti „Dual L“ a „Dual R“.
►
►
►
HDD & DVD REKORDÉR
Nahrávanie
HDD
Adresár
Vytváranie Kapitol
: Vyp.
►
Prehľad
Doba EP módu
: 6 Hod.
►
EZ nahrávanie
: Vyp.
V-mód Kompatibilita
: Zap.
►
: OffL
Dual
✔►
Kanál
Časové
nahrávanie
Audio Výber
►
Dual R
Správca disku
Nastaveniam PREJSŤ
50_ systémové nastavenie
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Funkcie DTV
„EPG“ sa používa s rovnakým významom ako „TNT“.
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Po uložení televíznych kanálov uvidíte po každom prepnutí kanála nasledovný obraz (Záhlavie).
Prvky záhlavia
Zobrazí najobľúbenejšie kanále.
HDD
DTV
001
TF1
Zobrazí teletext.
Zobrazí titulky.
Zobrazí viacnásobný zvuk.
M
 Ikona sa zobrazí podľa servisných informácií signálu.
 Ikona sa zobrazí iba ak je dostupný viac, ako jeden typ zvuku a jazyka.
 Stlačením tlačidla uvidíte detailnejšie informácie.
Výber zvukovej stopy
1. V zozname stôp stlačte tlačidlo AUDIO.
Audio skladba
FIN MPEG
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú zvukovú stopu a
potom stlačte tlačidlo OK.
sOznač.
>Zmeniť
Nastavenie zoznamu najobľúbenejších digitálnych kanálov
Aktuálne kanále môžete okamžite zaregistrovať v zozname
najobľúbenejších digitálnych kanálov.
1. Počas pozerania programu stlačte tlačidlo FAV LIST.
2. Ak chcete do zoznamu najobľúbenejších digitálnych kanálov pridať
aktuálny kanál, stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo.
Ak chcete zo zoznamu najobľúbenejších digitálnych kanálov
vymazať obľúbený kanál, stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zoznam obľúbených(Digitálne)
001 TF1
002 NRJ12
Odstrániť
Pridať súčasnú
#/$ Strana
r Naspät'
– Sledovanie zoznamu najobľúbenejších digitálnych kanálov –
Stlačte tlačidlo FAV LIST a vyberte kanál.
Stlačením tlačidla OK budete ten kanál sledovať.
Slovenčina _51
● FUNKCIE DTV
Displej obrazovky
Funkcie DTV
Zmena jazyka titulkov
Ak aktuálne vysielaný program poskytuje titulky, stlačte tlačidlo
SUBTITLE. Ak sú titulky v aktuálnom programe dostupné, v hornej
časti sa zobrazí lišta s ponukou.
Titulky
Vyp.
1. Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte požadované titulky a potom stlačte
tlačidlo OK.
sOznač.
>Zmeniť
Nastavenie OSD teletextu
Ak aktuálne vysielaný program poskytuje teletext, stlačte pre
zobrazenie teletextu tlačidlo TEXT. Ak je v aktuálnom programe
teletext dostupný, v hornej časti sa zobrazí lišta s ponukou.
Teletext
FIN(Priehľadnosť:vyp.)
1. Stlačte tlačidlo TEXT.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte požadovaný teletext.
3. Stlačením tlačidla ◄ ► vyberte Priehľadnosť a potom stlačte
tlačidlo OK.
>Zmeniť
P100
<Priehľadnosť
TF1
30 . 01
TFI
15 : 08 : 09
S O U S - TI TR A G E
PROGRAMMES SOUSTI TR E S
B O N P LA N
D I A LO G U E Z PA R S M S E N D I R E C T S U R
N O TR E C H AT
J o u e z
e n
a p p e l a n t
M E TE O
102
3 2 8 0
e t
g a g n e z
I N FO S
200
s é j o u r
a u
s k 1
p o u
S P O R TS
250
A S TR O
270
FO O T
300
Gagnez jusqu'à
CINE
1000
euros
190
PETITES
ANNONCES
OFFRES D'EMPLOI 400
888
145
199
r
l e
u n
4
219
510
RESUL TATS ET RAPPORTS PMU
FINI LA SOLITUDE !
LA NEIGE ARRIVE ?
EXCLUSIF : RENCONTRES PAR SMS
217
290
216
213
PACK MICRO POUR 38 EUROS/MOIS
256
SPRIEVODCA
Sprievodca elektronickým programom vám poskytne zoznam kanálov pre kanály.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Prehľad a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
• Počas pozerania programu stlačte tlačidlo GUIDE. (DTV)
• ČERVENÉ (A) tlačidlo (Časové nahrávanie) : nastavenie
časového nahrávania.
• Tlačidlo ($) : Prechod na ďalší deň
• Tlačidlo (#) : Prechod na predchádzajúci deň
€ Zobrazuje program odteraz až 7 dní po.
• ◄ ► tlačidlo : výber programu a stanice.
• Tlačidlo INFO (Informácie) : Sledovanie detailných informácií
M
Prehľad DTV
12:00 ÚT 1 JAN 2009
12:00 - 12:25 Blue Peter
ÚT 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
 Ak sú nastavenia „Letný čas“ a „Čas GMT“ nesprávne, čas EPG bude nesprávny.
13:00
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
Tracy
Beake
13:30
BBC News
Look North
Beg. Borrow or Steal
Strictly Come Dancing: It T
Blue Peter
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
BBCi
Nahr. časovač
#/$ PREDCH./NASL. DEŇ
 Obsah bunky sa môže zobraziť s omeškaním, záleží od vysielania.
52_ Funkcie DTV
12:30
Blue Peter
---
INFO
INFORMÁCIE
---
Sprievodca časovým nahrávaním
Predtým, ako pristúpite k časovému nahrávaniu, musíte nastaviť
hodiny. (viď strany 37 - 38)
1. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte požadovaný program a
potom stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
2. Čas sprievodcu je čas aktuálnych vstupov kanála.
3. Nastavenie môžete skontrolovať v naplánovanom zozname. (viď
strany 81 - 83)
12:00 - 12:25 Blue Peter
ÚT 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
13:00
Blue Peter
---
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
13:30
BBC News
Look North
Beg. Borrow or Steal
Strictly Come Dancing: It T
Tracy
Beake
Blue Peter
BBC News
Nahr. časovač
#/$ PREDCH./NASL. DEŇ
INFO
 Možných je až 12 nahrávaní, vrátane sprievodcu nahrávaním a všeobecným
nahrávaním.
INFORMÁCIE
Prehľad DTV
12:00 ÚT 1 JAN 2009
nahrávaním.
zobrazí ikona.
---
BBCi
 Informácie o titule sú zobrazené v zozname titulov, ohľadne sprievodcu
 Ak je nastavené Timer Rec (Časové nahrávanie), v nastavenom programe sa
Out There
BBC News
BBCi
12:00 - 12:25 Blue Peter
Nahr. časovač 12:30
ÚT 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
Blue Peter
---
13:00
---
Neighbours
13:30
BBC News
Look North
Výber média
pre nahr. časovač
The Weakest Link
Beg. Borrow or Steal
HDD
Basli Brush
---
Tracy
Beake
Strictly Come Dancing: It T
Blue Peter
DVD
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
---
BBCi
Nahr. časovač
#/$ PREDCH./NASL. DEŇ
INFO
INFORMÁCIE
Slovenčina _53
● FUNKCIE DTV
M
Prehľad DTV
12:00 ÚT 1 JAN 2009
prehrávanie
V tejto časti sú predstavené základné funkcie prehrávania a prehrávanie podľa
typu disku. Pred prehrávaním disku si prečítajte nasledujúce informácie.
REGIONÁLNY KÓD (IBA DVD-VIDEO)
HDD a DVD rekordér aj disky sú kódované podľa regiónu. Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby
bolo možné disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú, disky sa nebudú prehrávať. Regionálne číslo tohto HDD
a DVD rekordéra je zobrazené na jeho zadnom paneli.
LOGÁ DISKOV, KTORÉ MÔŽETE PREHRÁVAŤ
Dolby Digital
Stereo
DTS
Systém vysielania PAL v Anglicku,
Francúzsku, Nemecku atď.
Digital Audio
DivX
MP3
DRUHY DISKOV, KTORÉ MÔŽETE PREHRÁVAŤ
Typ disku
DVD-VIDEO
Logo disku
Nahraný obsah
AUDIO
VIDEO
AUDIO-CD
AUDIO
JPEG
Obrázok JPEG
MP3
Zvuk MP3
DivX
Film DivX
Tvar disku
Max. čas prehrávania
Jednostranný (12cm)
Obojstranný (12cm)
Jednostranný (8cm)
Obojstranný (8cm)
Jednostranný (12cm)
Jednostranný (8cm)
Jednostranný (12cm)
Jednostranný (8cm)
Jednostranný (12cm)
Jednostranný (8cm)
Jednostranný (12cm)
Jednostranný (8cm)
240 min.
480 min.
80 min.
160 min.
74 min.
20 min.
1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
2 hod. (SP: Štandardná kvalita)
4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
6 alebo 8 hod. (EP: Predĺžené)
2 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
4 hod. (SP: Štandardná kvalita)
8 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
12 alebo 16 hod. (EP: Predĺžené)
Jednostranný (12cm)
(4.7GB)
DVD-RAM
AUDIO
VIDEO
Obojstranný (12cm)
(9.4GB)
54_ prehrávanie
Typ disku
DVD-RW
Logo disku
Nahraný obsah
AUDIO
VIDEO
Tvar disku
12cm (4.7GB)
Jednovrstvové (12cm)
(4.7GB)
AUDIO
VIDEO
Dvojvrstvové (12cm)
(8.5GB)
DVD+RW
AUDIO
VIDEO
12cm (4.7GB)
Jednovrstvové (12cm)
(4.7GB)
DVD+R
AUDIO
VIDEO
Dvojvrstvové (12cm)
(8.5GB)
CD-R/-RW
DVD-RAM/-RW/-R
JPEG
MP3
-
-
DivX
Disky, ktoré nemôžete prehrávať
•
•
•
•
•
•
•
DVD – Video s regionálnym číslom iným ako „2“ alebo „ALL“ (VŠETKO)
3,9 GB disky DVD-R na authoring
Disk DVD-RAM/-RW (režim VR) nenahraný podľa nasledovných štandardov video nahrávania
Disk DVD±R/DVD-RW (V), ktorý bol nahraný a nebol finalizovaný na rekordéri iného výrobcu.
disk DVD-ROM/PD/MV, atď.
VCD/SVCD/CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
BD, HD-DVD
M
 Tento HDD a DVD rekordér pracuje iba s diskmi, ktoré sú kompatibilné so štandardnými diskmi DVD-RAM verzie 2.0.
 Prehrávanie a/alebo nahrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri vykonávaní určitých činností, ako je
napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli. Ak je to
potrebné, prečítajte si ich.
 Nedovoľte, aby sa disk zašpinil alebo poškriabal, otlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo pozostatky cigaretovému
dymu na nahrávacom povrchu môžu viesť k tomu, že na disk nebude možné nahrávať.
 Disky DVD-RAM/±RW/±R nemusí byť možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, záleží od prehrávača, disku a od
stavu nahrávky.
 Disky s nahranými NTSC programami je možné pomocou tohto výrobku prehrávať ale nemôžete ich nahrávať.
Slovenčina _55
● PREHRÁVANIE
DVD-R
Max. čas prehrávania
1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
2 hod. (SP: Štandardná kvalita)
4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
6 alebo 8 hod. (EP: Predĺžené)
1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
2 hod. (SP: Štandardná kvalita)
4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
6 alebo 8 hod. (EP: Predĺžené)
1 hod. 50min (XP: Vynikajúca kvalita)
3 hod. 40min (SP: Štandardná
7 hod. 20min (LP: Dlhé prehrávanie)
11 alebo 14 hod. 40min (EP:
1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
2 hod. (SP: Štandardná kvalitay)
4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
6 alebo 8 hod. (EP: Predĺžené)
1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
2 hod. (SP: Štandardná kvalita)
4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
6 alebo 8 hod. (EP: Predĺžené)
1 hod. 50min (XP: Vynikajúca kvalita)
3 hod. 40min (SP: Štandardná
7 hod. 20min (LP: Dlhé prehrávanie)
11 alebo 14 hod. 40min (EP:
prehrávanie
PREHRÁVANIE DISKU
1. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE.
2. Disk opatrne vložte do zásuvky na disk, nálepkou smerom hore.
3. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a zatvorte zásuvku na disk.
• HDD a DVD rekordér neprehráva disky automaticky po počiatočnom zapnutí.
• Keď je HDD a DVD rekordér zapnutý a disk je v zásuvke, zariadenie bude aktivované a bude čakať v
režime Stop.
• Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla PLAY ( ).
4. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo STOP(
).
M
 Keď zastavíte prehrávanie disku, HDD a DVD rekordér si zapamätá miesto, kde ste ho zastavili, a keď opätovne stlačíte tlačidlo
J





PLAY ( ), spustí sa od miesta, kde ste disk zastavili. (Ak nevyberiete disk alebo neodpojíte HDD a DVD rekordér od siete,
alebo ak dvakrát stlačíte tlačidlo STOP( ).)
Počas prehrávania HDD a DVD rekordér nepremiestňujte, pretože môžete poškodiť disk.
Pri otváraní alebo zatváraní zásuvky na disk sa uistite, že ste stlačili tlačidlo OPEN/CLOSE.
Keď je zásuvka na disk otvorená alebo zatvorená, netlačte ju, pretože by ste mohli spôsobiť poruchu výrobku.
Na zásuvku na disk ani do nej nevkladajte nič iné ako disky.
V závislosti od druhu disku môžu byť niektoré funkcie vykonávané odlišne alebo môžu byť vypnuté.
Ak sa vyskytne tento problém, prečítajte si pokyny na obale disku.
 Pri zatváraní dávajte obzvlášť pozor, aby sa medzi zásuvku disku a spodnú stranu zásuvky nedostali prsty detí.
 Do zásuvky môžete vložiť iba jeden disk DVD. Ak vložíte dva alebo viac diskov, nebudete ich môcť prehrávať a môžete HDD a
DVD rekordér poškodiť.
POUŽITIE PONUKY DISKU A PONUKY TITULU
Niektoré disky obsahujú vyhradený systém menu, ktorý umožňuje vyberať špeciálne funkcie pre titul, kapitoly,
zvukovú stopu, titulky, predpremiéry, informácie o symboloch atď.
Pre disky DVD-VIDEO
Z
• Ponuka disku : Na vstup do ponuky disku stlačte tlačidlo DISC MENU.
• Prejdite do menu nastavenia, ktoré sa týka obsluhy prehrávania.
• Môžete si vybrať jazyk zvuku a titulkov atď., ktoré sú k dispozícii na disku.
• Ponuka titulov : Na vstup do ponuky titulov disku stlačte tlačidlo TITLE MENU.
• Niektoré disky nepodporujú funkčnosť menu titulov.
Pre disky HDD/DVD-RAM/±RW/±R
SXCVKL
• Zoznam titulov
Stlačte tlačidlo TITLE LIST. Zoznam titulov je zoznam predtým nahraných programov. Ak titul vymažete, už
ho nebudete môcť opätovne prehrávať.
• Zoznam skladieb (HDD/DVD-RAM/-RW(VR))
Stlačte tlačidlo PLAY LIST. Zoznam titulov vybraných používateľom. Pri prehrávaní jedného zoznamu
skladieb sa prehrá iba scéna, ktorú vybral používateľ, a potom sa zariadenie zastaví. Pretože na Zozname
skladieb sa nachádza iba informácia potrebná na prehrávanie požadovanej scény, originálna nahrávka sa
nevymaže, ani keď vymažete Zoznam skladieb. (iba režim VR)
56_ prehrávanie
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠNÝCH TLAČIDIEL PREHRÁVANIA
Vyhľadávanie v kapitole alebo stope
SZXCV
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá SEARCH (
X2 X4X8
 X 16  X 32  X 128 X2 X4X8
AUDIO CD (CD-DA)
X2 X4X8
• Program môžete prehľadávať v opačnom poradí.
• Keď stlačíte a podržíte tlačidlá SEARCH (
), prehrávanie sa uskutoční v pôvodnom nastavení X 4.
Keď tlačidlá SEARCH (
) pustíte, prehrávanie sa vráti do normálnej rýchlosti.
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY ( ).
M
 Počas vyhľadávania dopredu (X 2) na disku HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R môžete počuť zvuk.
(Počas režimu snímania (vyhľadávania) na disku DivX nebudete počuť žiadny zvuk.)
 Rýchlosť označená v tejto funkcii sa môže líšiť od aktuálnej rýchlosti prehrávania.
Preskakovanie kapitol, titulov alebo značiek
SXCV
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá SKIP (
KL
).
• Ak stlačíte tlačidlo SKIP ( ),
presuniete sa na začiatok kapitoly, titulu alebo značky. Opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy prejdete
na začiatok predchádzajúcej kapitoly, titulu alebo značky.
• Ak stlačíte tlačidlo SKIP ( ),
prejdete na ďalšiu kapitolu, stopu alebo záložku.
Prehrávanie spomaleného záberu
SZXCVKLD
V režime pozastavenia stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo SEARCH (
).
• Ak stlačíte tlačidlo SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Ak stlačíte tlačidlo SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY (
).
Počas pozastavenia stlačte a podržte tlačidlá SEARCH (
) a disk sa bude prehrávať pomaly v 1/4
rýchlosti. Ak tlačidlo pustíte, zariadenie sa vráti do režimu pozastavenia.
M
 Rýchlosť označená v tejto funkcii sa môže líšiť od aktuálnej rýchlosti prehrávania.
 Na diskoch DivX spomalený záber funguje iba v smere dopredu.
Slovenčina _57
● PREHRÁVANIE
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/±RW/±R
DivX
KL
).
prehrávanie
Prehrávanie po krokoch
SZXCVKLD
V režime pozastavenia stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá SKIP ( , ).
• Každým stlačením tlačidla sa zobrazí nová snímka.
Každým stlačením tlačidla SKIP ( ) sa zobrazí predchádzajúca snímka.
Každým stlačením tlačidla SKIP ( ) sa zobrazí ďalšia snímka.
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY (
M
).
 Na diskoch DivX funguje krokovanie iba v smere dopredu.
POUŽITIE TLAČIDLA INFO
Funkcie tlačidla INFO umožňujú jednoduché vyhľadávanie požadovanej scény zadaním titulu, kapitoly, stopy a času.
Môžete tiež meniť nastavenia titulkov a zvuku a nastavenia niektorých funkcií, vrátane opakovania, uhlu a priblíženia.
Priamy prechod na scénu pomocou tlačidla INFO
SZXCVKLD
Túto funkciu použite, ak chcete prejsť na určitý titul, kapitolu alebo čas.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Hlad. a potom stlačte tlačidlo OK
alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Titul, Kapitolu alebo Čas.
4. Stlačením tlačidiel ◄ ► alebo číselných tlačidiel vyberte
požadovanú scénu a potom stlačte tlačidlo OK.
V prípade vyhľadávania času zadajte pomocou číselných tlačidiel
čas v hodinách, minútach a sekundách. Potom stlačte tlačidlo OK.
M
DVD-VIDEO
t Hlad.
O Titulky
Q Audio
z Uhol záberu
P Opakovať
v Priblížiť
>PREJSŤ
Informácia
|
Vyp.
ENG Dolby Digital 5.1 CH
1/1
Vyp.
|
Vyp.
<Výmen.
 Pri niektorých typoch diskov to nemusí fungovať.
Keď vložíte zvukový disk CD (CD-DA) alebo MP3/JPEG, podľa druhu disku sa nemusí zobraziť informačný displej.
 Funkcia Časové vyhľadávanie s niektorými diskmi nefunguje
 Ak chcete, aby sa obrazovka stratila, stlačte tlačidlo RETURN.
VÝBER JAZYKA TITULKOV
ZD
Výber jazyka titulkov, ktoré sú nahrané na disku.
Túto funkciu môžete taktiež vybrať priamo, pomocou tlačidla SUBTITLE na diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Titulky.
3. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte požadovaný jazyk titulkov.
M
 Displej titulkov sa môže podľa typu disku odlišovať.
 Niektoré disky umožňujú vybrať iba jazyk menu disku.
58_ prehrávanie
VÝBER ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV A AUDIO KANÁLOV
SZXCKLD
Slúži na výber jedného zvukového záznamu nahraného na disku. Taktiež vyberá zvukové kanály z nahraných
televíznych programov.
Túto funkciu môžete taktiež vybrať priamo, pomocou tlačidla AUDIO na diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO.
● PREHRÁVANIE
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio.
3. Požadovaný zvukový záznam alebo zvukový kanál vyberte stlačením tlačidiel ◄ ►.
M
 Zvukové záznamy alebo audio kanál sa môžu líšiť, pretože sú špecifické pre každý disk.
 Niektoré disky umožňujú vybrať jazyk zvuku iba v ponuke disku.
ZMENA UHLU KAMERY
Z
Keď DVD VIDEO obsahuje viacero uhlov v jednej scéne, môžete použiť funkciu Angle (Uhol).
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Uhol záberu.
3. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte požadovaný uhol.
M
 Táto funkcia závisí od disku a nemusí fungovať na všetkých diskoch DVD.
 Táto funkcia nefunguje, keď nebol disk DVD nahraný v systéme viacnásobnej kamery.
 Zobrazuje sa číslo aktuálneho uhla a celkový počet uhlov.
OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE
Opakované prehrávanie (Opakovanie prehrávania)
SZXCVKLD
Túto funkciu môžete taktiež vybrať priamo, pomocou tlačidla REPEAT na diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Opakovať.
3. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte položku Vyp., A-B, Titul alebo Kapitola, ktoré chcete opakovane
prehrávať, a potom stlačte tlačidlo OK .
M
 Na diskoch HDD/DVD-RAM/-RW (režim VR), odfinalizovaných diskoch DVD±R a odfinalizovaných diskoch DVD-RW (režim V)
nemožno opakovať kapitolu.
 Prehrávanie v normálnom režime môžete aktivovať aj stlačením tlačidla EXIT(
).
Slovenčina _59
prehrávanie
Opakovať A-B
SZXCVKL
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO.
Opakovať
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Opakovať.
A-B >
3. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Opakovať A – B a potom stlačte
tlačidlo OK.
4. 4 V bode, od ktorého chcete spustiť opakované prehrávanie (A),
stlačte tlačidlo OK, potom toto tlačidlo stlačte znovu v bode, kde
chcete opakované prehrávanie zastaviť (B). Spustí sa opakované
prehrávanie časti A - B.
M
>Výmen.
sVYBRAŤ
 Ak bod (B) nastavíte skôr ako po piatich sekundách, zobrazí sa znak zákazu ( ).
 Prehrávanie v normálnom režime môžete aktivovať aj stlačením tlačidla EXIT(
).
 Zvukové disky CD (CD-DA), disky MP3 a DivX nepodporujú funkciu Repeat A-B (Opakovanie A – B).
TRANSFOKÁCIA
SZXCVKL
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO.
2. Stlačením tlačidiel vyberte Priblížiť a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
Zobrazí sa ( ).
3. Stláčaním tlačidiel ◄ ► sa presuniete do oblasti, ktorú
chcete zväčšiť.
4. Stlačte tlačidlo OK.
Obrazovka sa oproti normálnej veľkosti zväčší dvojnásobne.
Obrazovka sa oproti normálnej veľkosti zväčší štvornásobne.
HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R
M
normálna veľkosť → X2 → X4 → X2 → normálna veľkosť
 Keď je nahrávanie uskutočnené v režime EP, funkcia Zoom (Transfokácia) nebude podporovaná, s výnimkou nahrávok, ktoré
boli uskutočnené na DVD-VIDEO a finalizovaný DVD-R/-RW (V).
60_ prehrávanie
POUŽITIE ZNAČIEK
SXC
(režim VR)
Nastavte na scény, ktoré chcete znovu pozerať, značky, takže potom môžete začať prehrávať od vyznačenej pozície.
Nastavenie značiek
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo MARKER.
01 02 -- -- -- -- -- -- -- -- N : 2
3. Stlačením tlačidiel ► prejdite na ďalšiu polohu.
4. Keď sa zobrazí požadovaná scéna, stlačte opätovne tlačidlo OK.
• Zobrazí sa číslo 02 a scéna sa uloží.
• Disky HDD, DVD-RAM alebo DVD-RW (režim VR) majú
< PREJSŤ
sPrehrať
Naspäť
namiesto funkcie Značka funkciu Záložka. Pretože scény môžu
byť zobrazené ako veľa rôznych strán, je potrebné číslovanie.
Záložky nemôžete nastaviť alebo vymazať, ak je použitý disk zakódovaný ochranou disku.
rNASPÄŤ
Prehrávanie značiek
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo MARKER.
2. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte označenú scénu.
3. Ak chcete spustiť prehrávanie od vybranej scény, stlačte tlačidlo OK alebo PLAY ( ).
• Ak stlačíte tlačidlo SKIP ( ), prejdete na začiatok značky. Opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy
prejdete na začiatok predchádzajúcej značky.
• Ak stlačíte tlačidlo SKIP ( ), prejdete na ďalšiu značku.
Vymazanie značky
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo MARKER.
2. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte označenú scénu.
3. Na vymazanie vybranej značky stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
• Keď vymažete značku počas prehrávania disku HDD/DVD-RAM/-RW (režim VR), zmenia sa čísla značiek.
Ak napríklad vymažete siedmu značku potom, ako uložíte desať značiek, číslo značky po osmičke sa
automaticky presunie dopredu o jedno miesto a ôsma značka sa stane siedmou.
POUŽITIE ZÁLOŽKY
ZCVKL
(režim V)
Nastavenie záložiek
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo MARKER.
2. Keď sa zobrazí požadovaná scéna, stlačte tlačidlo OK.
• Zobrazí sa číslo 1 a scéna sa uloží.
Záložka
1 2 - - - - - - - --
3. Stlačením tlačidiel ► prejdite na ďalšiu polohu.
4. Keď sa zobrazí požadovaná scéna, stlačte opätovne tlačidlo OK.
Zobrazí sa číslo 2 a scéna sa uloží.
• Na označenie ďalších polôh opakujte vyššie uvedené kroky.
• Môžete označiť až 10 scén.
M
< PREJSŤ
sPrehrať
Naspäť
rNASPÄŤ
 Keď zásuvku na disk otvoríte a potom zatvoríte, záložky zmiznú.
Slovenčina _61
● PREHRÁVANIE
Ukazovatel'
2. Keď sa zobrazí požadovaná scéna, stlačte tlačidlo OK.
• Zobrazí sa číslo 01 a scéna sa uloží.
prehrávanie
Prehrávanie záložiek
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo MARKER.
2. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte označenú scénu.
3. Na spustenie prehrávania od vybranej scény stlačte tlačidlo OK alebo PLAY(
).
Vymazanie záložky
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo MARKER.
2. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte označenú scénu.
3. Na vymazanie vybranej záložky stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
PREHRÁVANIE AUDIO CD/MP3
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú na prehrávanie
zvukového CD (CD-DA)/MP3
Tlačidlo SKIP (
) : Prejsť predchádzajúcu alebo na
ďalšiu stranu.
Stlačenie tlačidiel SEARCH (
) : Rýchle prehrávanie (X
2, X 4, X 8) (iba Audio CD)
Tlačidlo STOP (
Tlačidlo PAUSE (
Tlačidlo PLAY (
(piesne).
) : Zastavenie stopy (piesne).
) : Pozastavuje prehrávanie.
), tlačidlo OK : Prehrávanie vybranej stopy
: Výber stopy (piesne).
ČERVENÉ (A) tlačidlo : • Vytvára alebo prechádza na zoznam skladieb.
7 • Vybrať všetko: MP3, CD-DA
• Kopírovat': MP3
• Import z CD: Audio CD
8 ZELENÉ (B) tlačidlo : Vyberá poradie triedenia. (iba pre disky
MP3)
9 ŽLTÉ (C) tlačidlo : Vyberá režim prehrávania. (OPAKOVANIE)
10 MODRÉ (D) tlačidlo : Vyberá obsah. (iba pre disky MP3)
Prehrávanie Audio CD (CD-DA)
1. Do zásuvky na disk vložte zvukové CD (CD-DA).
• Zobrazí sa menu zvukového CD a automaticky sa začne prehrávanie stôp (piesní).
2. Stláčaním tlačidiel vyberte stopu (pieseň), ktorú chcete počúvať, a potom stlačte tlačidlo OK.
62_ prehrávanie
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)
CD
Zoznam hudby
TRACK01
1/10
Č.
  ►   00:02:22
CDDA
Titul
TRACK01
Úprava
Dĺžka
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Zobrazuje aktuálny typ súboru a jeho názov.
Tlačidlá dostupné na displeji.
Režim prehr.
#/$ Pred./Nasl. Str.
a OZNAČIŤ
Zobrazuje aktuálny index prehrávania a celkový počet stôp.
eZRUŠIŤ
Zobrazuje zoznam stôp (zoznam piesní).
Prehrávanie diskov MP3
1. Do zásuvky na disk vložte disk MP3.
• Zobrazí sa ponuka.
2. Stlačením tlačidiel vyberte Adresár a potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel vyberte Hudba a potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
4. Stlačením tlačidiel vyberte stopu, ktorú chcete počuť, a potom stlačte tlačidlo OK.
Prvky obrazovky MP3
Aktuálna stopa (pieseň) : Zobrazuje názov prehrávaných stôp.
CD
Zoznam hudby
Song1.mp3
1/9
Č.
Y
►
00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Úprava
#/$ Pred./Nasl. Str.
Q
002
003
004
005
006
Zoradiť
Titul
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Režim prehr.
a OZNAČIŤ
Zobrazuje dostupné tlačidlá a čas prehrávania zodpovedajúce
aktuálne prehrávanej časti.
Veľkost'
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Obsah
eZRUŠIŤ
Zobrazuje aktuálny typ súboru, jeho názov a názov adresára.
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
Zobrazuje aktuálny index prehrávania a celkový počet stôp.
Zobrazuje zoznam stôp (zoznam piesní).
Opakovanie CD (CD-DA) a MP3
Túto funkciu môžete taktiež vybrať priamo, pomocou tlačidla REPEAT na diaľkovom ovládači.
Počas prehrávania opakovaným stlačením tlačidla REPEAT zvolíte režim opakovania, ktorý chcete.
1. Počas prehrávania Zoznamu hudby stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
CD
Zoznam hudby
TRACK01
1/10
2. Stlačením tlačidiel vyberte požadovaný režim prehrávania a
Č.
Titul
Dĺžka
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Q TRACK01
4:19
002 TRACK02
3:57
• Normál. (CD (CD-DA)/MP3) : Stopy na disku sa prehrávajú v
003 TRACK03
3:57
  ►   00:02:22
004 TRACK04
4:03
Normál.
poradí, v ktorom boli nahrané na disk.
TRACK01
005 TRACK05
4:09
Opak. Cesty
006 TRACK06
5:08
Opak. Všet.
•
Opak. Cesty (CD (CD-DA)/MP3)
007 TRACK07
3:31
Náhod.
Úprava
Režim prehr.
•
Opakovať adresár (MP3)
#/$ Pred./Nasl. Str.
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
•
Opak. Všet. (CD (CD-DA)/MP3)
•
Náhod. (CD (CD-DA)/MP3) : Pri možnosti Random (Náhodné) sa prehrávajú stopy na disku v
náhodnom poradí.
CDDA
Slovenčina _63
● PREHRÁVANIE
Q
002
003
004
005
006
007
Aktuálna stopa (pieseň) : Zobrazuje číslo aktuálne prehrávanej
stopy.
Zobrazuje dostupné tlačidlá a čas prehrávania zodpovedajúce
aktuálne prehrávanej časti.
prehrávanie
Import z CD
1. Počas prehrávania Zoznamu hudby stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
CD
2. Stlačením tlačidiel vyberte Import z CD a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel vyberte položku, ktorú chcete kopírovať,
potom stlačte tlačidlo MARKER a objaví sa značka fajky.
• Ak nechcete kopírovať niektoré z označených položiek,
jednoducho túto položku vyberte a stlačte tlačidlo MARKER,
kým sa značka fajky nestratí.
4. Stláčaním tlačidiel ► vyberte cieľové médium a potom stlačte
tlačidlo OK.
• Stlačením ZELENÉHO (B) tlačidla vytvoríte nový adresár.
Zoznam hudby
TRACK01
1/10
Č.
Q
002
003
004
005
006
007
  ►   00:02:22
Import z CD
CDDA TRACK01
Nový
zoznam preh.
K Zozn. Prehr.
Vybrať všetko
Úprava
Dĺžka
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Režim prehr.
#/$ Pred./Nasl. Str.
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
CD
Import z CD
Vybrané položky:
Dostupný:
Zdroj : DVD
Ciel' :
001
002
003
004
005
006
5. Stlačením ČERVENÉHO (A) tlačidla a vyberte Štart kopír. Zobrazí
sa odkaz „Číslo súboru: x“.
6. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Štart a potom stlačte tlačidlo OK.
Kopírovanie súborov sa spustí.
• Ak chcete kopírovanie zrušiť počas priebehu, stlačte tlačidlo
EXIT ( ).
Titul
9 CDDA
8 3.64MB
Štart kopír.
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
Zoradiť
#/$ Pred./Nasl. Str.
E HDD
Vybrať všetko
Nevybrať nič
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
CD
M
 Formát mp3 súboru po importovaní je nasledovný:
Bitová rýchlosť 128 kb/s
Kanál 2 (stereo)
Vzorkovací kmitočet 44 KHz
 DTS CD-DA a disky chránené pred kopírovaním nemôžete importovať.
Import
z CD
CD Import
Vybrané položky: 9.68MB (2)
Dostupný : 236724MB
Source : DVD
Kopírov....
Ciel' : HDD
Voľné Miesto: 236623 MB
Číslo súboru: 1 / 2
Náz. Súb. : TRACK01.CDA
9
CDDA
9 CDDA
8
3.64MB
8 3.84MB
33%
Start kopír.
Copy
Štart
Sort
Zoradiť
Select All
Vybrať
všetko
Unselect All
Nevybrať
nič
eZRUŠIŤ
Nový Zoznam skladieb
A
Do Zoznamu skladieb môžete zapísať maximálne 30 stôp.
1. Počas prehrávania Zoznamu hudby stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Nový zoznam preh. a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel vyberte stopy v poradí, akom ich chcete
prehrávať, a potom stlačte tlačidlo OK.
• Ak ste zadali nesprávnu stopu, stláčaním tlačidiel ► vyberte
nesprávnu stopu a potom stlačte OK.
4. Ak chcete Zoznam skladieb uložiť, stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Vytvorí sa nový Playlist (Zoznam skladieb).
CD
Č.
001
002
003
004
005
006
007
Vytv. Playlistu
Titul
Č.
001
002
003
004
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Uložiť
mPREJSŤ
Zoznam Preh.
TRACK10
TRACK08
TRACK04
TRACK07
Zozn. hudby
sPrid.
rNASPÄŤ
CD
eZRUŠIŤ
Zoznam Preh.
q
U
Č.
Y
E
Titul
ZOZN. PRE PREHR.
PLAYLIST01
Dĺžka
  ►   00:00:00
Y ZOZN. PRE PREHR.
mPREJSŤ
64_ prehrávanie
sVYBRAŤ
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Prejdi na Zoznam skladieb
A
1. Počas prehrávania Zoznamu hudby stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel vyberte K Zozn. Prehr. a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Zoznam Preh.
U
q
Č.
Y
E
Titul
ZOZN. PRE PREHR.
PLAYLIST01
Dĺžka
  ►   00:02:22
Y ZOZN. PRE PREHR.
mPREJSŤ
sVYBRAŤ
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Vymazanie Zoznamu skladieb
A
1. Počas prehrávania Zoznamu hudby stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel vyberte K Zozn. Prehr. a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel vyberte Zoznam skladieb, ktorý chcete
vymazať.
CD
Zoznam Preh.
q
Č.
  ►   00:00:00
k PLAYLIST01
Title
U
1/2
Length
Y Playlist
E Playlist01
Chcete
mazať?
E Playlist02
Áno
Nie
4. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Vybraný zoznam skladieb sa vymaže.
M
Vymazat'
<PREJSŤ
Uprav.zoznam p
sVYBRAŤ
Nový zoznam p
Zozn. hudby
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
 Keď prehrávač vypnete alebo otvoríte súbor, žiadny zoznam skladieb na disku alebo v pamäti USB nebude vymazaný.
Prejdi na Upravovanie zoznamu skladieb
A
1. Počas prehrávania zoznamu hudby stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel vyberte K Zozn. Prehr. a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel vyberte Zoznam skladieb, ktorý chcete
upravovať.
4. V režime zoznamu skladieb stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo.
CD
Č.
001
002
003
004
005
006
007
Editovanie Zozn.Prehr.
Titul
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Uložiť
Č.
001
002
003
004
Zoznam Preh.
TRACK10
TRACK04
TRACK06
TRACK07
Zozn. hudby
5. Stláčaním tlačidiel vyberte stopy v poradí, akom ich chcete
mPREJSŤ
sPrid.
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
prehrávať, a potom stlačte tlačidlo OK.
• Ak ste zadali nesprávnu stopu, stláčaním tlačidiel ► vyberte nesprávnu stopu a potom stlačte OK.
6. Ak chcete zoznam skladieb uložiť, stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zoznam skladieb sa upraví.
Slovenčina _65
● PREHRÁVANIE
3. Stlačením tlačidiel vyberte požadovaný adresár zoznamu
skladieb a potom stlačte tlačidlo OK.
Vybrané stopy sa začnú automaticky prehrávať.
CD
prehrávanie
Prejdi na zoznam hudby
A
1. Počas prehrávania zoznamu skladieb stlačte MODRÉ (D) tlačidlo.
Zobrazí sa zoznam hudby.
CD
Zoznam Preh.
U
TRACK04
  ►   00:02:22
TRACK04
k PLAYLIST01
CDDA
Č.
Y
R
003
004
005
Titul
PLAYLIST01
TRACK04
TRACK02
TRACK06
TRACK01
Uprav.zoznam p
Nový zoznam p
1/4
Dĺžka
4:03
3:57
5:08
4:19
Zozn. hudby
eZRUŠIŤ
Použitie triedenia
A
Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia zoznamu hudby, môžete ho
zmeniť jednoducho.
CD
Zoznam hudby
Song1.mp3
1/10
Č.
1. Keď je zobrazená ponuka zoznamu, stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo a
vyberte Zoradiť.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte požadovanú položku a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
• Meno : V abecednom poradí
• Veľkost’ : Podľa veľkosti zvukového súboru.
M
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Meno
Veľkost’
Úprava
Zoradiť
Titul
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Režim prehr.
#/$ Pred./Nasl. Str.
a OZNAČIŤ
Veľkost’
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Obsah
eZRUŠIŤ
 Zvukové CD (CD-DA) nie je dostupné.
 Môžete ich rozdeliť podľa názvu, dĺžky. Roztriedený zoznam bude pretriedený v poradí kopírovania opätovne zadaného
zoznamu hudby.
Výber obsahu
A
1. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a vyberte Obsah.
2. Stlačením tlačidiel vyberte obsah, ktorý chcete premiestniť a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
CD
Song1.mp3
 Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk obsahuje vybraný obsah.
 Zvukové CD (CD-DA) nie je dostupné.
66_ prehrávanie
1/10
Č.
Y
 ►  00:02:22
M
Zoznam hudby
9 Song1.mp3
E ROOT
Úprava
#/$ Pred./Nasl. Str.
Q
002
003
004
005
006
Zoradiť
Titul
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Režim prehr.
a OZNAČIŤ
Veľkost’
3.8 MB
5.8 MB
Titul 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Hudba 5.2 MB
10.3hudbou)
MB
Obrázky(s
Obsah
eZRUŠIŤ
SÚČASNÉ PREHRÁVANIE HUDBY/FOTOGRAFIÍ
A
Pri sledovaní fotografií môžete súčasne počúvať aj hudbu.
1. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a vyberte Obsah.
2. Stlačením tlačidiel vyberte Obrázky(s hudbou) a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Zobrazí sa zoznam fotografií. (viď strany 67 - 69)
CD
Zoznam hudby
Song1.mp3
1/10
Č.
Y
 Ak chcete túto funkciu využívať, musíte si vybrať médium, ktoré obsahuje tak
hudobné súbory, ako aj fotografie.
9 Song1.mp3
E ROOT
Úprava
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Zoradiť
#/$ Pred./Nasl. Str.
Veľkost'
3.8 MB
5.8 MB
Titul 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Hudba 5.2 MB
10.3hudbou)
MB
Obrázky(s
Režim prehr.
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
PREZERANIE OBRÁZKOV
G
1. Do zásuvky vložte JPEG disk.
• Zobrazí sa ponuka.
CD
2. Stlačením tlačidiel vyberte Adresár a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel vyberte Obráz a potom stlačte tlačidlo OK
alebo ►.
• Ak chcete vidieť nasledujúcich 8 obrázkov, stlačte tlačidlo SKIP
( ).
• Ak chcete vidieť predchádzajúcich 8 obrázkov, stlačte tlačidlo
SKIP ( ).
Zoznam obrázky
1/17
Image 1.jpg
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Úprava
Zoradiť
#/$ Pred./Nasl. Str.
Slideshow
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte požadovanú fotografiu a potom stlačte tlačidlo OK.
Slideshow
5. Stlačte tlačidlo PLAY ( ).
• Keď už sa nachádzate v Zoznam obrázky, stlačením ŽLTÉHO
(C) tlačidla môžete tiež ovládať Slideshow.
Image 1.jpg
1/17
6. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a vyberte Speed (Rýchlosť).
7. Stlačením tlačidiel vyberte rýchlosť Slideshow a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Spustí sa prezentácia a bude prehrávaná vo vybranej rýchlosti.
• Stlačením ŽLTÉHO (C) tlačidla môžete prejsť do Zoznam
obrázky.
❖ Zastavenie Slideshow
Stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo, STOP(
Rotácia
mOBRÁZKY ► PREZENTÁC.
Priblížiť
rNASPÄŤ
Image 1.jpg
eZRUŠIŤ
1/17
) alebo tlačidlo RETURN.
Rýchlo
Normál.
Pomaly
Rýchlosť
Slideshow Vyp.
mOBRÁZKY ► PREZENTÁC.
Zozn. obrázky
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Slovenčina _67
● PREHRÁVANIE
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
M
Titul
prehrávanie
Otáčanie
Pre nastavenie postupujte podľa krokov 1 až 4 na strane 67.
5-1. Stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo a vyberte Rotácia.
6. Stlačením tlačidiel vyberte uhol otočenia a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
• Keď ste už vybrali uhol otočenia, môžete ho pomocou
ČERVENÉHO (A) tlačidla meniť.
• Stlačením ŽLTÉHO (C) tlačidla môžete prejsť do Zoznam
obrázky.
Image 1.jpg
1/17
Vyp.
Rotácia 90
Rotácia 180
Rotácia 270
Rotácia
mOBRÁZKY ► PREZENTÁC.
Priblížiť
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
❖ Zastavenie otáčania
Stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo, STOP(
) alebo tlačidlo RETURN.
Rotácia
Rotácia Vyp.
mOBRÁZKY
Zozn. obrázky
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Priblížiť
Pre nastavenie postupujte podľa krokov 1 až 4 na strane 67.
5-1. Stlačením ŽLTÉHO (C) tlačidla vyberte Priblížiť.
6. Každým stlačením tlačidla OK sa obraz zväčší 4x (štvornásobok
normálnej veľkosti).
€ X2 € X4 € X2 € Normálny
• Stlačením ŽLTÉHO (C) tlačidla môžete prejsť do Zoznam obrázky.
❖ Zastavenie Priblížiť
Stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo, STOP(
) alebo tlačidlo RETURN.
Prejdi na zoznam fotografií
Pre nastavenie postupujte podľa krokov 1 až 4 na strane 67.
5-1. Stlačením tlačidla RETURN prejdite do Zoznam obrázky.
Použitie triedenia
Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia Zoznam obrázky, môžete ho
zmeniť jednoducho.
CD
Zoznam obrázky
01/17
Image 1.jpg
Pre nastavenie postupujte podľa krokov 1 až 4 na strane 67.
5-1. Keď je zobrazená ponuka zoznamu, stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo
a vyberte Zoradiť.
6. Stláčaním tlačidiel vyberte požadovanú položku a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
• Meno : V abecednom poradí
• Veľkost’ : V poradí podľa veľkosti súboru.
M
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 13.jpg
Meno
Veľkost'
Image 14.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Úprava
#/$ Pred./Nasl. Str.
Zoradiť
Slideshow
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
 Môžete ho rozdeliť podľa názvu, veľkosti. Roztriedený zoznam bude pretriedený v poradí kopírovania opätovne zadaného
Zoznam obrázky.
68_ prehrávanie
Výber obsahu
Pre nastavenie postupujte podľa krokov 1 až 3 na strane 67.
CD
1. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a vyberte Obsah.
Zoznam obrázky
1/17
Image 1.jpg
2. Stlačením tlačidiel vyberte obsah, ktorý chcete premiestniť a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Úprava
Image 10.jpg
Slideshow
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
● PREHRÁVANIE
M
Image 15.jpg
Zoradiť
#/$ Pred./Nasl. Str.
Image 11.jpg
Titul
DivX
Hudba
Image 16.jpg
Obrázky
 Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk obsahuje vybraný obsah.
PREHRÁVANIE DIVX
N Použitie tlačidla MENU
1. Vložte disk DivX do zásuvky na disk.
• Zobrazí sa ponuka.
CD
DivX zoznam
Movie_01.avi
1/1
Č.
2. Stlačením tlačidiel vyberte Adresár a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
Titul
ROOT
001 Movie_01.avi
Veľkost'
Y
3. Stlačením tlačidiel vyberte DivX a potom stlačte tlačidlo OK
alebo ►.
162.8 MB
3 DivX
E ROOT
4. Stlačením tlačidiel vyberte súbor avi (DivX) a potom stlačte
tlačidlo OK alebo tlačidlo PLAY ( ).
Úprava
Zoradiť
Kód. titulkov
a OZNAČIŤ
Obsah
eZRUŠIŤ
5. Pri prehrávaní súboru DivX môžete postupovať podľa nasledujúcich pokynov. Počas prehrávania raz
stlačte tlačidlo STOP ( ), zobrazí sa zoznam súborov. Ak tlačidlo stlačíte opätovne, obrazovkovú ponuku
opustíte.
Popis funkcií DivX
Function
Popis
Preskočiť scénu
Počas prehrávania stlačte tlačidlá SKIP (
Vyhľadať scénu
Počas prehrávania stlačte tlačidlá SEARCH (
tlačidlo. (X 2, X 4, X 8)
), prejdete tým o 5 minút dopredu alebo dozadu.
) na rýchlejšie vyhľadávanie znovu stlačte toto
V režime pozastavenia ( ), stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo SEARCH (
Spätné prehrávanie spomaleného záberu nie je možné.
). (1/2, 1/4, 1/8)
Spomalený záber
V režime pozastavenia ( ), stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá SKIP (
Spätné prehrávanie záberu po krokoch nie je možné.
).
Prehrávanie po krokoch
M
 Niektoré súbory DivX vytvorené na osobnom počítači sa možno nebudú dať prehrávať. Je to preto, že typ kodeku, verzia a
vyššie rozlíšenie, ako uvedené, nie sú podporované.
Slovenčina _69
prehrávanie
Kódovanie titulkov DivX
1. V zozname súborov stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel zvoľte podporovaný jazyk titulkov DivX
podľa regiónu a potom stlačte tlačidlo OK.
CD
DivX zoznam
Movie_01.avi
1/1
Č.
Titul
Veľkost'
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
Úprava
162.8 MB
Západný(Windows)
Stredný(Windows)
Grécky(Windows)
Cyril.(Windows)
3 DivX
E ROOT
Zoradiť
Kód. titulkov
Obsah
a OZNAČIŤ
Západné
Stredoeurópske
M
eZRUŠIŤ
Afrikánčina, baskičtina, katalánčina, dánčina, holandčina, angličtina, faerčina, fínčina, francúzština,
nemčina, islandčina, indonézčina, taliančina, malajčina, nórčina, portugalčina, španielčina, swahilčina a
švédčina
Angličtina, albánčina, chorvátčina, čeština, maďarčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
(latinka)
Grécke
Angličtina, gréčtina
Azbuka
Angličtina, azerbajdžanština, bieloruština, bulharčina, kazaština, macedónčina, ruština, srbčina, turečtina, ukrajinčina,
uzbečtina
 Ak sa titulky zobrazia porušeným písmom, zmeňte titulky DivX na vhodný región. Ak ani potom nefungujú, nie je podporovaný
ich formát.
Použitie triedenia
Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia Zozname DivX, môžete ho
zmeniť jednoducho.
CD
DivX zoznam
Movie_01.avi
1/3
Č.
1. Keď je zobrazená ponuka zoznamu, stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo a
vyberte Zoradiť.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte požadovanú položku a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
• Meno : V abecednom poradí
• Veľkost’ : V poradí podľa veľkosti súboru DivX.
M
Titul
ROOT
001 Movie_01.avi
002 Movie_02.avi
003 Movie_03.avi
Veľkost'
Y
3 DivX
E ROOT
Úprava
162.8 MB
238.2 MB
118.4 MB
Meno
Veľkost'
Zoradiť
Kód. titulkov
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
 You can sort by Name, Size. Sorted list will be resorted in copied order upon reentering DivX List.
Výber obsahu
1. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a vyberte Obsah.
2. Stlačením tlačidiel vyberte obsah, ktorý chcete premiestniť a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
CD
DivX zoznam
Movie_01.avi
1/1
Č.
Titul
Veľkost'
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
3 DivX
E ROOT
Úprava
162.8 MB
Titul
DivX
Hudba
Obrázky
Zoradiť
Kód. titulkov
a OZNAČIŤ
M
 Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk obsahuje vybraný obsah.
70_ prehrávanie
Obsah
eZRUŠIŤ
nahrávanie
Táto časť znázorňuje rôzne metódy nahrávania HDD a DVD.
Toto zariadenie nahráva na rôzne typy diskov. Pred nahrávaním si prečítajte
nasledujúce informácie a vyberte typ disku, ktorý bude vyhovovať vašim
požiadavkám.
● NAHRÁVANIE
NAHRÁVATEĽNÉ DISKY
Tento HDD a DVD rekordér nahráva na nasledujúce disky.
HDD
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
• Disky DVD±RW a DVD-RAM sú prepisovateľné.
• Disky DVD±R sú neprepisovateľné.
Kompatibilita medzi rekordérom Samsung a rekordérom inej spoločnosti
Typ disku
Nahrávanie
formátovať
Nahrávacie zariadenie
Finalizácia
Dodatočné nahrávanie na rekordéri
Samsung
DVD-RAM
Režim VR
Samsung
Iná spoločnosť
X
X
finalizované
nefinalizované
finalizované
nefinalizované
finalizované
nefinalizované
finalizované
nefinalizované
finalizované
nefinalizované
finalizované
nefinalizované
X
X
finalizované
nefinalizované
finalizované
nefinalizované
Nahrávateľné
Nahrávateľné
Nenahrávateľné
Nahrávateľné
Nenahrávateľné
Nahrávateľné
Nenahrávateľné
Nahrávateľné
Nenahrávateľné
Nenahrávateľné
Nenahrávateľné
Nahrávateľné
Nenahrávateľné
Nenahrávateľné
V niektorých prípadoch nie je nahrávateľné
V niektorých prípadoch nie je nahrávateľné
Nenahrávateľné
V niektorých prípadoch nie je nahrávateľné
Nenahrávateľné
V niektorých prípadoch nie je nahrávateľné
Samsung
Režim VR
Iná spoločnosť
DVD-RW
Samsung
Režim V
Iná spoločnosť
Samsung
DVD-R
Režim V
Iná spoločnosť
DVD+RW
-
DVD+R
-
Samsung
Iná spoločnosť
Samsung
Iná spoločnosť
Slovenčina _71
nahrávanie
M
 Finalizácia
- Uzatvorí disk DVD-RW/±R, takže na ňom už nemôžete vykonať ďalšie nahrávania.
 Odfinalizácia
- Umožňuje vykonávať dodatočné nahrávanie na disk DVD-RW, pôvodne nahraný na HDD a DVD rekordéri.
- Disk DVD-RW, ktorý bol na počítači nahraný systémom DAO (Disk na jedenkrát), nemôže byť odfinalizovaný.
- Disk DVD-RW, ktorý bol na nahraný v režime Video na rekordéri od iného výrobcu, nemôže byť odfinalizovaný.
- Disk DVD±R nemôže byť odfinalizovaný.
 Dodatočné nahrávanie môže na rovnakom rekordéri SAMSUNG zlyhať.
NAHRÁVATEĽNÉ FORMÁTY
Keď vložíte disk, ktorý nebol ešte použitý, zobrazí sa nasledovné hlásenie. Kvôli rôznym funkciám, ktoré závisia od
druhu disku, vyberte si taký disk, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám.
DVD-RAM/+R : Formátovanie bude spustené automaticky.
DVD+RW : Použite po naformátovaní disku.
DVD-RW : Použite po inicializácii disku.
Ak chcete zmeniť režim VR alebo V, príslušné informácie sú uvedené v časti „Formátovanie disku“ na
strane 103~104.
DVD-R : Formátovanie disku nie je potrebné a podporovaný je iba režim Video nahrávania.
DVD-RAM/-RW(režim VR)
• Tento režim sa týka funkcií hromadného upravovania (ako je napríklad vymazanie celého titulu, čiastočné
vymazanie titulu atď.)
• Rôzne možnosti upravovania použitím vytvoreného zoznamu skladieb.
DVD-RW(režim V)/-R
• Kapitoly sa vytvoria automaticky po vašej finalizácii diskov DVD-RW/-R v režime V.
Dĺžka kapitoly (interval medzi kapitolami) je rôzna, záleží od režimu nahrávania.
• Jednoduché upravovanie (vymazanie titulov/zmena názvu titulu).
DVD+RW
• Pri DVD+RW diskoch nie je rozdiel medzi formátom DVD-Video (režim Video) alebo formátom DVD-Video
nahrávanie (režim VR).
72_ nahrávanie
REŽIM NAHRÁVANIA
Opakovaným stláčaním tlačidla REŽIM NAHRÁVANIA vyberte jeden zo štyroch režimov nahrávania, kým je
zariadenie kvôli požadovanej dĺžke nahrávania a kvalite obrazu v režime Stop. Vo všeobecnosti sa kvalita obrazu
zvyšuje, keď sa čas nahrávania znižuje. V režime FR je najvhodnejší režim nahrávania nastavený automaticky podľa
zostávajúceho času na disku a dĺžky časového nahrávania. Táto funkcia je vybratá ako jediný režim z XP, SP, LP a
EP a tento režim môžete použiť na časové nahrávanie.
• DVD-SH893
Čas nahrávania
HDD (160GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(režim vysokej kvality)
Približne 33 hodín
Približne 1 hodina
pribl. 8.5 Mb/s
SP
(režim štandardnej kvality)
Približne 67 hodín
Približne 2 hodín
pribl. 4.5 Mb/s
LP
(režim dlhého nahrávania)
Približne 133 hodín
Približne 4 hodín
pribl. 2 Mb/s
EP
(predĺžený režim)
FR
(flexibilné nahrávanie)
Približne 6 hodín/
pribl. 1.6 Mb/s
Približne 8 hodín/
pribl. 1.2 Mb/s
Približne 199 hodín
Približne 264 hodín
Približne 33 hodín ~ 264 hodín
Približne 1~8 hodín
• DVD-SH895
Režim nahrávania
Čas nahrávania
HDD (250GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(režim vysokej kvality)
Približne 53 hodín
Približne 1 hodina
pribl. 8.5 Mb/s
SP
(režim štandardnej kvality)
Približne 106 hodín
Približne 2 hodín
pribl. 4.5 Mb/s
LP
(režim dlhého nahrávania)
Približne 211 hodín
Približne 4 hodín
pribl. 2 Mb/s
EP
(predĺžený režim)
FR
(flexibilné nahrávanie)
Približne 316 hodín
Približne 421 hodín
Približne 53 hodín ~ 421 hodín
Približne 6 hodín/
pribl. 1.6 Mb/s
Približne 8 hodín/
pribl. 1.2 Mb/s
Približne 1~8 hodín
Slovenčina _73
● NAHRÁVANIE
Režim nahrávania
nahrávanie
• DVD-SH897
Režim nahrávania
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(režim vysokej kvality)
Približne 68 hodín
Približne 1 hodina
pribl. 8.5 Mb/s
SP
(režim štandardnej kvality)
Približne 135 hodín
Približne 2 hodín
pribl. 4.5 Mb/s
LP
(režim dlhého nahrávania)
Približne 270 hodín
Približne 4 hodín
pribl. 2 Mb/s
EP
(predĺžený režim)
FR
(flexibilné nahrávanie)
M
Čas nahrávania
HDD (320GB)
Približne 405 hodín
Približne 534 hodín
Približne 68 hodín ~ 534 hodín
Približne 6 hodín/
pribl. 1.6 Mb/s
Približne 8 hodín/
pribl. 1.2 Mb/s
Približne 1~8 hodín
 Čas nahrávania sa môže podľa špecifických podmienok líšiť.
 1 GB = 1,000,000,000 bytov; skutočná kapacita po naformátovaní môže byť menšia pretože vnútorný firmware používa časť
pamäte.
 Dvojvrstvové disky DVD±R majú približne dvojnásobnú kapacitu ako jednovrstvové disky DVD±R. (viď strany 54~55)
 Nahrávanie DVB-T je možné iba v režime FR.
 Pri DVB-T nahrávaní bude režim nahrávania určený automaticky, v závislosti od kvality videa (alebo zvuku).
74_ nahrávanie
NENAHRÁVATEĽNÉ OBRAZY
Video s ochranou proti kopírovaniu nie je možné nahrávať na tomto HDD a DVD rekordéri.
Keď HDD a DVD rekordér zachytí počas nahrávania signál ochrany proti kopírovaniu, nahrávanie zastaví a na
obrazovke sa zobrazí nasledovné hlásenie.
O signáloch ochrany proti kopírovaniu
Druh signálu
Voľné kopírovanie
Jednorazové kopírovanie
Zakázané kopírovanie
O
-
-
Režim VR
O
O*
-
Režim V
O
-
DVD-R
O
-
DVD-RAM (Ver.2.0)
O
O*
-
DVD+RW
O
-
-
DVD+R
O
-
-
HDD
O
O*
-
Médium
DVD-RW (Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
S CPRM
Ak už bol disk „Jednorazové nahrávanie“ nahraný, nemôžete naň už nahrávať.
❖ Ochrana obsahu nahrávateľných médií (CPRM)
CPRM je mechanizmus, ktorý viaže nahrávku na nahrávané médium. Je podporovaný niektorými HDD a DVD
rekordérmi, ale nie všetkými. Každé prázdne nahrávateľné DVD obsahuje 64-bitové médium ID v BCA.
Keď na disk nahráte chránený obsah, môže byť zakódovaný 56-bitovou cifrou C2 (Kryptoméria) získanou z
média ID.
Počas prehrávania číta ID z BCA a vytvára kľúč na odkódovanie obsahu disku. Ak obsah disku prehráte na
iné médiá, ID bude chýbať alebo bude nesprávne a údaje sa nebudú dať odkódovať.
OKAMŽITÉ NAHRÁVANIE
SXCVKL
Skôr, ako začnete
1. Pred nahrávaním skontrolujte, či je na disku dostatok voľného miesta.
2. Stlačte tlačidlo HDD alebo DVD.
Ak vyberiete DVD, stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a do zásuvky vložte nahrávateľný disk.
Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a zatvorte zásuvku na disk.
Počkajte, kým z displeja predného panela nezmizne hlásenie LOAD.
Slovenčina _75
● NAHRÁVANIE
Televízne vysielanie, ktoré obsahuje signály ochrany proti kopírovaniu, môže mať jeden z nasledujúcich typov
signálu: voľné kopírovanie, jednorazové kopírovanie a zakázané kopírovanie. Ak chcete nahrávať jednorazovo
kopírovateľný program, používajte DVD-RW s CPRM v režime VR, DVD-RAM a HDD.
nahrávanie
Nahrávanie aktuálneho televízneho programu, ktorý pozeráte
1. Na výber aktuálneho programu, ktorý chcete nahrávať, stlačte
tlačidlo PROG (
) alebo číselné tlačidlá.
Režim nahrávania
SP(35:12)
2. Ak chcete vybrať rýchlosť nahrávania (kvalitu), opakovane
stláčajte tlačidlo REC MODE (alebo stlačte tlačidlo REC MODE a
potom stlačte tlačidlá .
€ SP € LP € EP € XP
3. Stlačte tlačidlo REC.
Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce sa zobrazeného
kanálu a spustí sa nahrávanie.
Na prednom paneli je zobrazená ikona ( REC).
M
HDD
● Záznam:
PR 1 [SP]
 Režim nahrávania je v DTV deaktivovaný.
Nahrávanie z externých zariadení, ktoré sledujete
1. Stlačením tlačidla SOURCE vyberte vstupný zdroj podľa vytvoreného pripojenia.
Displej na prednom paneli sa mení v nasledujúcom poradí:
€ číslo PR € AV1 € AV2 € AV3 € DV
Ak pripojíte digitálnu videokameru, stlačte tlačidlo SOURCE a vyberte DV. (viď strana 77)
2. Ak chcete vybrať rýchlosť nahrávania (kvalitu), opakovane stláčajte tlačidlo REC MODE (oalebo stlačte
tlačidlo REC MODE a potom stlačte tlačidlá ).
3. Stlačte tlačidlo REC.
Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce sa režimu externého vstupu zobrazeného na obrazovke a
spustí sa nahrávanie.
Na prednom paneli je zobrazená ikona ( REC).
Pozastavenie nahrávania
• Na pozastavenie práve prebiehajúceho nahrávania stlačte tlačidlo REC PAUSE.
• Na pokračovanie v nahrávaní stlačte opätovne tlačidlo REC PAUSE.
• Počas pozastaveného procesu nahrávania môžete prepínať kanály pomocou tlačidiel PROG (
).
(Iba analógové vysielanie)
• Ak počas režimu pozastaveného nahrávania vyberiete režim DV, nahrávanie bude zastavené.
Ak počas režimu pozastaveného nahrávania v režimu DV zmeníte zdroj vstupu, nahrávanie bude zastavené.
M
 Ak v režime DTV stlačíte tlačidlo REC PAUSE :
- Kanál sa neprepne a tlačidlo TV/RADIO je deaktivované.
- Po zastavení nahrávania bude aplikované prepnutie na analógový kanál alebo zmena vstupného zdroja.
 Ak v režime ANALOG stlačíte tlačidlo REC PAUSE :
- Po zastavení nahrávania bude aplikované prepnutie na režim DTV.
Zastavenie nahrávania
Ak chcete zastaviť alebo ukončiť práve prebiehajúce nahrávanie, stlačte tlačidlo STOP ( ).
• Keď používate disky DVD-RAM/±RW/±R, zobrazí sa hlásenie „Načĺtáv. Informác. O Disku. Prosím
Čakajte.“.
76_ nahrávanie
M
Počas nahrávania nemôžete zmeniť režim nahrávania.
Nahrávanie sa automaticky zastaví, ak už na disku nezostáva voľné miesto na nahrávanie.
Na disky DVD-RAM/-RW/-R môžete nahrať až 99 titulov a na disky DVD+RW/+R 48 titulov.
Na HDD môžete nahrať až 999 titulov.
Nahrávanie na HDD môže trvať až 24 hodín. Pri 24-hodinovom nahrávaní budú nahrané 3 tituly, každý titul má dĺžku 8 hodín.
Nahrávanie sa automaticky zastaví, ak je zvolený chránený obraz.
DVD-RAM/±RW disky musíte formátovať v predstihu pred spustením nahrávania. Väčšina nových diskov sa predáva
neformátovaná.
 Na tomto zariadení nepoužívajte autorizované disky DVD-R.
KOPÍROVANIE Z VIDEOKAMERY
SXCVKL
Pomocou rozhrania IEEE1394 (DV) môžete ovládať videokameru.
1. Výstupný konektor DV videokamery pripojte pomocou kábla DV k
vstupnému konektoru DV na prednej strane HDD a DVD
rekordéra.
Režim nahrávania
SP(35:12)
2. Stlačte tlačidlo HDD alebo DVD.
Ak vyberiete DVD, stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a do zásuvky
vložte nahrávateľný disk. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a zatvorte
zásuvku na disk. Počkajte, kým z displeja predného panela
nezmizne hlásenie LOAD.
3. Opakovaním stláčaním tlačidla REC MODE vyberte rýchlosť
nahrávania (kvalitu).
4. Stlačením tlačidla SOURCE vyberte DV.
Ak sú vstupy nastavené na DV, zobrazí sa na obrazovke menu
prehrávania/nahrávania, ktoré vám umožňuje ovládať
videokameru.
5. Na prehrávanie videokamery a nájdenie bodu, od ktorého chcete
kopírovať, vyberte ikonu Prehrávať (►) v hornej časti obrazovky.
DV
DV Zar. Je Pripojené
< PREJSŤ
rNASPÄŤ
6. Ak chcete spustiť nahrávanie, stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte
Nahrávanie () na vrchnej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo REC.
Zastavenie nahrávania
Ak chcete zastaviť alebo ukončiť práve prebiehajúce nahrávanie, stlačte tlačidlo STOP ( ).
• Keď používate disky DVD-RAM/±RW/±R, zobrazí sa hlásenie „Načĺtáv. Informác. O Disku. Prosím
Čakajte.“.
M
 Na zobrazenie ikôn prehrávania na obrazovke stlačte ktorékoľvek smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači.
Slovenčina _77
● NAHRÁVANIE







nahrávanie
JEDNODOTYKOVÉ NAHRÁVANIE (OTR)
SXCVKL
Stlačením tlačidla REC môžete nastaviť HDD a DVD rekordér na čas nahrávania od 30 minút až do 8 hodín.
1. Stlačte tlačidlo HDD alebo DVD.
Ak vyberiete DVD, stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a do zásuvky
vložte nahrávateľný disk. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a zatvorte
zásuvku na disk.Počkajte, kým z displeja predného panela
nezmizne hlásenie LOAD.
HDD
● Záznam:
PR 1 [SP]
) alebo číselných tlačidiel vyberte
2. Stlačením tlačidiel PROG (
program, ktorý chcete nahrávať.
3. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla REC.
4. Ak chcete nastaviť požadovaný čas nahrávania, opakovane
stlačte tlačidlo REC.
OTR Mode
0:30
€ 0:30 € 1:00 € ... 8:00 € Vyp.
M
 Keď sa stav počítadla zníži po minútach z 8:00 na 0:00, HDD a DVD
rekordér zastaví nahrávanie.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo STOP ( ). Zobrazí sa hlásenie „Chcete Zast. Nahr.?”.
• Stláčaním tlačidiel ◄ ► bvyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
• Alebo opätovne stlačte tlačidlo STOP ( ).
SIMULTÁNNE NAHRÁVANIE A PREHRÁVANIE
S
Program, ktorý aktuálne nahrávate, môžete prehrávať od začiatku.
Počas nahrávania programu môžete sledovať predchádzajúci zoznam titulov.
Použitie tlačidla PLAY (
)
1. Keď je zariadenie v režime nahrávania, stlačte tlačidlo PLAY ( ).
Titul, ktorý práve nahrávate, sa prehrá od začiatku.
Prehrávanie nie je dostupné 10 sekúnd od spustenia nahrávania.
Na prezeranie predtým nahraného zoznamu môžete použiť
tlačidlá SKIP (
) a ďalšie tlačidlá súvisiace s prehrávaním.
78_ nahrávanie
HDD
► Prehrať
Zastavenie prehrávania/nahrávania
1. Stlačte tlačidlo STOP (
). Obrazovka prehrávania zmizne a zobrazí sa obrazovka procesu nahrávania.
2. Opätovným stlačením tlačidla STOP (
) nahrávanie zastavíte.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
2. Stlačte tlačidlo OK alebo PLAY ( ).
Titul, ktorý práve nahrávate, sa prehrá od začiatku.
Zoznam titulov
HDD
RECORDING...
4/4
Č.
001
002
003
004
3 MPEG2
Titul
JAN/01/2009 17:30 PR
JAN/01/2009 21:00 PR
JAN/01/2009 23:15 PR
RECORDING...
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
00:00:00
4 JAN/02/2009 00:00
1 XP
eZRUŠIŤ
N Použitie tlačidla MENU
1. Keď je zariadenie v režime nahrávania, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel vyberte Titul a potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa obrazovka zoznam titulov.
) vyberte zoznam nahraných titulov a potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel /SKIP (
Titul, ktorý práve nahrávate, sa prehrá od začiatku.
Zastavenie prehrávania/nahrávania
1. Jedným stlačením tlačidla STOP (
titulov.
) obrazovka prehrávania zmizne a zobrazí sa obrazovka zoznamu
2. Opätovným stlačením tlačidla MENU (
3. Opätovným stlačením tlačidla STOP (
M
) sa zobrazí obrazovka aktuálneho nahrávania.
) nahrávanie zastavíte.
 Počas režimu vyhľadávania nebudete počuť žiadny zvuk.
 Počas nahrávania na HDD je možné prehrávať disk DVD alebo HDD. Súbory JPEG, MP3 a DivX však nemožno prehrávať.
 Počas nahrávania DVD je možné prehrávať HDD. Súbory JPEG a MP3 na HDD však nemožno prehrávať.
FUNKCIA ČASOVÉHO POSUNU AKO ŽIVÝ SIGNÁL
S
Táto funkcia opakuje nahrávky ako živý signál.
Ak ste pozeranie prerušili počas televízneho programu, jednoducho stlačte
tlačidlo TIME SHIFT a HDD a DVD rekordér okamžite začne nahrávať
program.
Time Shift
>Výmen.
Zap.
sVYBRAŤ
Slovenčina _79
● NAHRÁVANIE
1. Keď je zariadenie v režime Nahrávanie, stlačte tlačidlo TITLE LIST.
Vyššie uvedená činnosť je možná približne 10 sekúnd alebo viac
po spustení nahrávania.
Stláčaním tlačidiel /SKIP (
) vyberte zoznam nahraných
titulov.
nahrávanie
Použitie funkcie časového posunu
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TIME SHIFT.
Zobrazí sa ponuka časového posunu.
2. Stlačením tlačidiel vyberte On a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Kým pozeráte zobrazený aktuálne vysielaný program, stlačte tlačidlo PAUSE (
Program v televízore je pozastavený a zobrazí sa lišta časového posunu.
4. Stlačte opätovne tlačidlo PLAY (
).
) a pokračujte v pozeraní programu.
Prvky obrazovky časového posunu
Informuje vás, že práve funguje nahrávanie v intervale.
Zobrazuje aktuálny stav.
Bod pozerania.
14:02:28
14:02:28
Live
Aktuálna doba prehrávania.
Živý bod.
Živý čas.
7
Lišta priebehu časového posunu
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri funkcii časového
posunu
1. Tlačidlo PLAY (
) : Prehrávanie.
) : Pozastaví živé televízne vysielanie.
2. Tlačidlo PAUSE (
3. Tlačidlá SEARCH (
4. Tlačidlo SKIP (
5. Tlačidlo STOP (
) : Rýchle prehrávanie ( X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
), tlačidlo STOP (
) : Presun do bodu naživo.
) : Ak stlačíte toto tlačidlo v bode naživo, zobrazí sa dialógové okno, kde môžete časový
posun zastaviť.
6. Tlačidlo SKIP (
) : Vráti sa do bodu, kde časový posun začal.
7. Tlačidlo EXIT (
) alebo RETURN (
) : Skryje ikonu časového posunu alebo časovú lištu.
8. ◄ ► : Zobrazí lištu postupu časového posunu.
M
 Časový posun je dostupný iba ak je vybraný režim HDD.
 Túto funkciu môžete používať maximálne dve hodiny.
 Obsah môžete prehrávať iba ak je v menu nastavený Časový posun na Zap..
 Ak chcete funkciu časového posunu zrušiť, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo TIME SHIFT.
80_ nahrávanie
ČASOVÉ NAHRÁVANIE
SXCVKL
1. Skontrolujte pripojenie kábla antény.
2. Skontrolujte zostávajúci čas na disku.
3. Skontrolujte správnosť dátumu a času.
Predtým, ako pristúpite k časovému nahrávaniu, musíte nastaviť Hodiny (Nastavenie hodín). (viď strany 37~38)
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo TIMER.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Rozvrh nahrávok a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
HDD & DVD REKORDÉR
Adresár
Rozvrh nahrávok
►
Prehľad
Zoznam nahrávok
►
3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Pridat’ Zozam.
4. Nastavte možnosť časového nahrávania.
• Položky vyplňte pomocou tlačidiel ◄ ► a číselných
tlačidiel.
◄ ► : Prejde na predchádzajúcu/ďalšiu položku.
, 0~9 : Nastavenie hodnoty.
• Ciel’ : Výber média na nahrávanie HDD alebo DVD.
• Zdroj : Vstupný zdroj videa (AV1, AV2 alebo AV3) alebo kanál
vysielania, z ktorého chcete uskutočniť časové nahrávanie.
Ak chcete zmeniť DTV/Analógový, stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo DTV/ANALOG.
V režime DTV môžete zmeniť TV alebo RÁDIO pomocou
tlačidla TV/RADIO na diaľkovom ovládači.
• Dátum : Časové nahrávanie vám umožní nastaviť čas
nahrávania v období jedného mesiaca. Nastavte deň
nahrávania. (mesiac/deň)
Časové nahrávan
HDD
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
HDD
Rozvrh nahrávok
Aktuálny čas 10:54
Č.
Ciel' Zdroj
Dátum Štart
Koniec Rež.
VPS/PDC
Pridat' zozam
Dostupný Čas HDD 69:30 SP
m PREJSŤ
Zoznam nahrávok
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
HDD
Ulož. Zozn
Aktuálny čas 10:54
Č.
Ciel' Zdroj
Dátum Štart
Koniec Rež.
VPS/PDC
Č.01 Nie Je Titul.
JAN 31
Každé NE
JAN 30
JAN 29
Ciel'
Zdroj
Dátum
Štart
Koniec Rež.
HDD
AV 1
JAN 01
12:00
14:00
Každé SO
JAN 02
PO - SO
JAN 01
Každé Deň
Dostupný Čas HDD 69:30 SP
<PREJSŤ
sVYBRAŤ
VPS/PDC
Vyp.
Titul sUložiť
Dostupný Čas HDD 69:30 SP
PO – PIA
SP
Zoznam nahrávok
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
• Čas Štart/Koniec : Spustenie a ukončenie časového nahrávania.
• Režim (Režim nahrávania) :
- FR (Flexibilné nahrávanie) : Vyberte, keď chcete video kvalitu nastaviť automaticky. V režime FR je
najvhodnejší režim nahrávania nastavený automaticky podľa zostávajúceho času na disku a dĺžky
časového nahrávania. Táto funkcia vyberie iba jeden režim z XP, SP, LP a EP.
- XP (vysoká kvalita) : Vyberte, keď je dôležitá video kvalita.
- SP (štandardná kvalita) : Vyberte pri nahrávaní štandardnej kvality.
- LP (nízka kvalita) : Vyberte, keď je potrebný dlhý čas nahrávania.
- EP (predĺžené) : Vyberte, keď je potrebný dlhší čas nahrávania.
M
 Nahrávanie DVB-T je možné iba v režime FR.
 Pri DVB-T nahrávaní bude režim nahrávania určený automaticky, v závislosti od kvality videa (alebo zvuku).
Slovenčina _81
● NAHRÁVANIE
N Použitie tlačidla TIMER
nahrávanie
• VPS/PDC : Funkcia VPS (Systém video programu) alebo PDC (Ovládanie dodávania programu).
- Ak zapnete túto funkciu, môžete pomocou špeciálnych signálov vo vysielaní ovládať
začiatočný a koncový čas nahrávania. Ak je televízny program skrátený alebo sa začne skôr či
neskôr, ako je plánované, táto funkcia automaticky zosynchronizuje začiatočný a koncový čas
nahrávania podľa aktuálneho vysielacieho času.
- Začiatočný čas nastavte PRESNE podľa TV programu. V opačnom prípade nebude časové
nahrávanie fungovať.
- PDC alebo VPS nevyberajte skôr, ako sa uistíte, že program, ktorý chcete nahrávať, vysiela v
PDC alebo VPS.
• TITUL : Ak chcete titul pomenovať, stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zobrazí sa obrazovka premenovania titulu.
Postupujte podľa krokov 4 až 5 „Premenovanie (Pomenovanie) titulu“ na strane 86~87.
5. Ak ste už vybrali hodnotu nastavenia každého režimu, stlačte tlačidlo OK, vyberte Uložiť.
•
sa zobrazí na prednom paneli. Znamená, že časové nahrávanie je zaznamenané.
Ak sa časové nahrávanie prekrýva;
Programy sú nahrávané podľa priority. Keď je nahrávanie prvého programu kompletné, spustí sa
nahrávanie druhého programu.
Na výstup bez uloženia aktuálneho nastavenia
Stlačte tlačidlo EXIT ( ).
Návrat k predchádzajúcemu menu
Ak chcete nastaviť Časové nahrávanie, stlačte tlačidlo RETURN.
6. Pre ukončenie nastavenia časového nahrávania, vypnite zariadenie.
Keď je zariadenie zapnuté, časové nahrávanie nebude fungovať.
M
 Doba časového nahrávania sa môže odlišovať od nastaveného času v závislosti od stavu disku a celkového stavu časového
nahrávania (napr. čas nahrávania sa prekrýva alebo ak sa predchádzajúce nahrávanie skončilo menej ako 2 minúty pred
spustením ďalšieho nahrávania.)
 Časové nahrávanie môžete nastaviť až na 12 programov.
 Ak na disku HDD nie je dostatok miesta na nahrávanie, ikona
bliká. Znamená to, že na disku HDD nie je dostatok voľného
miesta na nahrávanie.
 Ak ste časové nahrávanie nastavili pomocou VPS/PDC, ventilátor môže stále fungovať a vydávať zvuk, aj po vypnutí zariadenia.
Upravovanie zoznamu časového nahrávania
Pri upravovaní zoznamu časového nahrávania postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla TIMER
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo TIMER.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Rozvrh nahrávok a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
HDD & DVD REKORDÉR
Časové nahrávan
HDD
Adresár
Rozvrh nahrávok
►
Prehľad
Zoznam nahrávok
►
Kanál
Časové
nahrávanie
Správca disku
Nastavenia
m PREJSŤ
82_ nahrávanie
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
3. Stlačením tlačidiel vyberte číslo z naplánovaného zoznamu,
ktoré chcete upravovať, a potom stlačte tlačidlo OK.
• Upravte položky, ktoré chcete zmeniť. Viac informácií ohľadom
položiek vstupu časového nahrávania je uvedených v časti
„Časové nahrávanie“. (viď strany 81~82)
HDD
Rozvrh nahrávok
Aktuálny čas 10:54
Č.
-01
02
03
Ciel'
--HDD
HDD
HDD
Zdroj
---PR 01
PR 01
PR 01
Dátum
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
Štart
- -:- 17:30
21:00
23:15
Koniec Rež. VPS/PDC
- -:- --18:30
SP
Zap.
22:00
SP
Zap.
23:45
SP
Zap.
4. Na potvrdenie upraveného nastavenia stlačte tlačidlo OK.
5. Po ukončení činnosti stlačte tlačidlo EXIT ( ).
Obrazovka zoznamu časového nahrávania sa stratí.
Dostupný Čas HDD 65:19 XP
Pridat’
Vymazat’
m PREJSŤ
Zoznam nahrávok
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Ak chcete pridať položku zo zoznamu časového nahrávania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla TIMER
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo TIMER.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Rozvrh nahrávok a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel vyberte číslo zo zoznamu časového
nahrávania a potom stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
• Nastavte položky, ktoré chcete pridať. Viac informácií ohľadom
položiek vstupu časového nahrávania je uvedených v časti
„Časové nahrávanie“. (viď strany 81~82)
HDD
Rozvrh nahrávok
Aktuálny čas 10:54
Č.
-01
02
03
Ciel' Zdroj
Dátum Štart
------- -- -:- HDD PR 01 JAN 01 17:30
HDD PR 01 JAN 01 21:00
HDD PR 01 JAN 01 23:15
Dostupný Čas HDD 65:19 XP
Pridat’
Vymazat’
m PREJSŤ
Koniec Rež. VPS/PDC
- -:- --18:30
SP
Zap.
22:00
SP
Zap.
23:45
SP
Zap.
Zoznam nahrávok
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
4. Na potvrdenie pridaného nastavenia stlačte tlačidlo OK.
5. Po ukončení činnosti stlačte tlačidlo EXIT ( ).
Obrazovka zoznamu časového nahrávania sa stratí.
HDD
Rozvrh nahrávok
Aktuálny čas 10:54
Č.
Ciel' Zdroj
Dátum Štart
Koniec Rež. VPS/PDC
Č.01 Nie Je Titul.
Ciel'
Zdroj
Dátum
Štart
Koniec Rež
HDD
PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
Dostupný Čas HDD 65:19 XP
Pridat’
Vymazat’
sVYBRAŤ
Zap.
Titul sUložiť
Dostupný Čas HDD 108:14 SP
m PREJSŤ
VPS/PDC
Zoznam nahrávok
rNASPÄŤ
HDD
eZRUŠIŤ
Rozvrh nahrávok
Aktuálny čas 10:54
Č.
-01
02
03
04
Ciel'
--HDD
HDD
HDD
HDD
Zdroj
---PR 01
PR 01
PR 01
PR 01
Dátum
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
JAN 02
Dostupný Čas HDD 65:19 XP
Pridat’
Vymazat’
m PREJSŤ
sVYBRAŤ
Štart
- -:- 17:30
21:00
23:15
17:30
Koniec Rež. VPS/PDC
- -:- --18:30
SP
Zap.
22:00
SP
Zap.
23:45
SP
Zap.
18:30
SP
Zap.
Zoznam nahrávok
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Slovenčina _83
● NAHRÁVANIE
Pridanie zoznamu časového nahrávania
nahrávanie
Vymazanie zoznamu časového nahrávania
SXCVKL
Ak chcete vymazať položku zo zoznamu časového nahrávania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla TIMER
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo TIMER.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Rozvrh nahrávok a potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel vyberte číslo zoznamu časového nahrávania, ktoré chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo ZELENÉ (B) tlačidlo.
• Po zobrazení odkazu budete musieť vymazanie potvrdiť, napríklad „Chcete mazať?”.
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
• Vybraný vstup sa zo zoznamu vymaže.
5. Po ukončení činnosti stlačte tlačidlo EXIT ( ).
Obrazovka zoznamu časového nahrávania sa stratí.
PRECHOD NA ZOZNAM ČASOVÉHO NAHRÁVANIA
SXCVKL
Môžete potvrdiť výsledky vykonania zoznamu titulov, ktoré prešli zadaným časom nahrávania.
N Použitie tlačidla TIMER
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo TIMER.
2. Stlačením tlačidiel vyberte Zoznam nahrávok a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
3. Po ukončení činnosti stlačte tlačidlo EXIT ( ).
Obrazovka zoznamu časového nahrávania sa stratí.
Zoznam nahrávok
HDD
Č.
01
02
03
Ciel' Zdroj
Dátum Štart
Koniec
HDD PR 01 JAN 01 17:30 18:30
HDD PR 01 JAN 01 21:00 22:00
HDD PR 01 JAN 01 23:15 23:45
Vymazat’
> PREJSŤ
Vymaz. Všetky
sVYBRAŤ
Rež.
SP
SP
SP
V/P
On
On
On
Stav
OK
OK
OK
Ulož. Zozn.
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Informácie o zozname nahrávok
Informácie, či bol zoznam nahrávok vykonaný v časovom nahrávaní
úspešný.
3-1. Stlačením tlačidiel vyberte číslo z Zoznam nahrávok a
potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam nahrávok
HDD
Č.
01
02
03
Ciel' Zdroj
Dátum Štart
Koniec Rež.
HDD PR 01 JAN 01 17:30 18:30
SP
HDD PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
HDD PR 01 Čas.
JAN 01
23:15
23:45Úsp.SP
Nahr.
Dokonč.
V/P
On
On
On
Stav
OK
OK
OK
OK
Vymazat’
Vymaz. Všetky
sVYBRAŤ
84_ nahrávanie
Ulož. Zozn.
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Vymazanie zoznamu nahrávok
Individuálne vymazanie zoznamu nahrávok.
3-1. Stlačením tlačidiel vyberte číslo z Zoznam nahrávok, ktoré
chcete vymazať a potom stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Č.
Ciel' Zdroj
01Č.01
HDD PR
PR 01
01
01
HDD
02 HDD
HDD PR
PR 01
01
02
03 HDD
HDD PR
PR 01
01
03
Dátum Štart
Koniec
JAN 01
01 17:30
17:30 18:30
18:30
JAN
JAN 01
01 21:00
21:00 22:00
22:00
JAN
JAN 01
01 23:15
23:15 23:45
23:45
JAN
Chcete
mazať?
Áno
Vymazat’
m PREJSŤ
V/P
On
On
On
On
On
On
Stav
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Nie
Vymaz. Všetky
sVYBRAŤ
Rež.
SP
SP
SP
SP
SP
SP
Ulož. Zozn.
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Vynulovanie zoznamu nahrávok
Vymaže všetky nahrané zoznamy naraz.
3-1. Stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo.
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam nahrávok
HDD
Č.
01
01
02
02
03
03
Ciel' Zdroj
Dátum Štart
Koniec Rež.
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 17:30
17:30 18:30
18:30
SP
PR
SP
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 21:00
21:00 22:00
22:00
SP
PR
SP
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 23:15
23:15 23:45
23:45
SP
PR
SP
Chcete
Vymaz. Nahr.
Zozn.
V/P
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
Áno
Vymazat’
mPREJSŤ
Stav
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Nie
Vymaz. Všetky
sVYBRAŤ
On
On
On
On
On
On
Ulož. Zozn.
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Prechod na zoznam časového nahrávania
Prepína priamo medzi nahraným zoznamom a zoznamom časového
nahrávania.
-1
3 . Stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
HDD
Rozvrh nahrávok
Aktuálny čas 10:54
Č.
Ciel' Zdroj
Dátum Štart
Koniec Rež. VPS/PDC
Pridat' zozam
Dostupný Čas HDD 104:44 SP
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
Zoznam nahrávok
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Slovenčina _85
● NAHRÁVANIE
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam nahrávok
HDD
upravovanie
Táto časť predstavuje základné funkcie upravovania a vysvetľuje funkcie
upravovania nahrávania na disk a upravovanie funkcií vloženého disku.
Nahrávanie alebo upravovanie nebude kompletné, ak sa vyskytne chyba,
napríklad výpadok elektrického prúdu. Uvedomte si, že materiál, ktorý bol
zničený, nie je možné vrátiť do svojho pôvodného stavu.
ZÁKLADNÉ UPRAVOVANIE (ZOZNAM TITULOV)
Prehrávanie titulu
SXCVKL
Na prehranie scény zo zoznamu titulov postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku, ktorú chcete prehrávať
zo zoznamu titulov, a potom stlačte tlačidlo OK alebo PLAY ( ).
Vybraná položka (titul) bude prehraný.
3. Na zastavenie prehrávania titulu stlačte tlačidlo STOP(
Obrazovka sa vráti k obrazovke zoznamu titulov.
).
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-mód Kompatibilita
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Premenovanie (Označovanie) titulu
SXCVKL
Ak chcete premenovať položku zo zoznamu titulov, t.j. upravovať titul nahraného programu, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
2. Stlačením tlačidiel vyberte zadanie, ktoré chcete v zozname
titulov premenovať, a potom stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo..
3. Stláčaním tlačidiel vyberte Premenovať a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Zobrazí sa obrazovka premenovania.
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte požadované znaky a potom
stlačte tlačidlo OK.
• Naspäť (ČERVENÉ (A) tlačidlo) : Vymaže a posunie kurzor o
jedno miesto dozadu.
• Medzera (ZELENÉ (B) tlačidlo) : Vloží prázdne miesto a
posunie kurzor o jedno miesto dopredu (doprava).
• Vynulovať (ŽLTÉ (C) tlačidlo) : Vymaže všetky zadané znaky.
• Uložiť (MODRÉ (D) tlačidlo) : Uloží zadané znaky.
86_ upravovanie
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-mód Kompatibilita
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009
Vymazat’ 17:30 PR1
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopírovat’
Premenovať
Ochrana
Čiastkové odstránenie
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Výber
4 JAN/01/2009 17:30
Nový
zoznam preh.
1 SP
Vybrať
všetko
V-Mode Compatibility
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
a OZNAČIŤ
Obsah
eZRUŠIŤ
5. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a vyberte Uložiť.
Na mieste vybranej položky sa zobrazí zmenený názov vybraného
titulu.
Premenovať
HDD
Sports(A1)
Medzera
sVYBRAŤ
Vynulovať
Uložiť
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Uzamknutie (Ochrana) titulu
SXCVKL
Ak chcete titul uzamknúť ako ochranu pred náhodným vymazaním, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
2. Stlačením tlačidiel vyberte položku, ktorú chcete v zozname
titulov chrániť, a potom stlačte tlačidlo MARKER, až kým sa
nezobrazí značka fajky. Pre výber dodatočného titulu, ktorý
chcete chrániť, opakujte tieto kroky.
• Ak nechcete chrániť niektoré z označených položiek,
jednoducho túto položku vyberte a stláčajte tlačidlo MARKER,
až kým sa značka fajky nestratí.
3. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a vyberte Úprava. Zobrazí sa
ponuka Upraviť.
Zoznam titulov
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
Vymazat’
Kopírovat’
Ochrana
3 MPEG2
Nový zoznam preh.
4 JAN/01/2009 17:30
Vybrať
všetko
1 SP
Nevybrať
nič
V-Mode Compatibility
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Zoznam titulov
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Č.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
2 položiek
002 vybraných
JAN/02/2009 21:00 PR
Nastavte režim
ochrany titulu:
003 JAN/03/2009
23:15 PR
Protection
4. Stláčaním tlačidiel vyberte Ochrana a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Zap. a potom stlačte tlačidlo
OK.
Ikona kľúča v informačnom okne pre vybranú položku sa zmení
do uzamknutého stavu. (1Œ0)
2/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Zap.
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Vyp.
V-mód Kompatibilita
Úprava
< PREJSŤ
Zoradiť
sVYBRAŤ
Prejsť na
rNASPÄŤ
Obsah
eZRUŠIŤ
6. Ak chcete zrušiť ochranu, vyberte Vyp. v kroku 5 a stlačte tlačidlo OK. Ikona kľúča sa zmení na stav
odomknutia. (0Œ1)
M
 Ak v ponuke Upraviť vyberiete „Vybrať všetko“, všetky tituly budú označené.
Slovenčina _87
● UPRAVOVANIE
Naspäť
m PREJSŤ
upravovanie
Vymazanie titulu
SXCVKL
Ak chcete zo zoznamu titulov vymazať položku, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
2. Stlačením tlačidiel vyberte položku, ktorú chcete v zozname
titulov vymazať a potom stlačte tlačidlo MARKER, až kým sa
nezobrazí fajka. Pre výber ďalšieho titulu, ktorý chcete vymazať,
opakujte tento krok.
• Ak nechcete odstrániť niektoré z označených položiek,
jednoducho túto položku vyberte a stláčajte tlačidlo MARKER,
kým sa značka fajky nestratí.
3. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a vyberte Úprava.
Zobrazí sa ponuka Upraviť.
Zoznam titulov
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Vymazat’
Kopírovat’
Ochrana
3 MPEG2
Nový zoznam preh.
4 JAN/01/2009 17:30
Vybrať
1 SP všetko
Nevybrať
nič
V-Mode Compatibility
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Zoznam titulov
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Č.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
2 položiek
002 vybraných
JAN/02/2009 21:00 PR
Chcete mazať?
003 JAN/03/2009 23:15 PR
(Príslušné Playlisty sa môžu odstrániť.)
4. Stláčaním tlačidiel vyberte Vymazat’ a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
• Hlásenie sa môže líšiť v závislosti od typu disku. Zobrazí sa
potvrdzujúca správa.
Úprava
HDD, DVD-RAM(režim VR), DVD-RW(režim VR) : Zobrazí sa
< PREJSŤ
odkaz „Chcete mazať? (Súviace zoznamy môžu byť
vymazané.)“.
DVD-RW(režim V)/±RW/±R : Zobrazí sa hlásenie „Chcete mazať?”.
3 MPEG2
Áno
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Nie
V-mód Kompatibilita
Zoradiť
Prejsť na
sVYBRAŤ
Obsah
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
M
 Chránený titul nemôžete vymazať. Ak chcete vymazať chránený titul, vyberte v ponuke Title Protection (Ochrana titulu) „Vyp.“.
(viď strana 87)
 Ak bola Ochrana disku nastavená na možnosť Chránený, nemôžete titul vymazať. (viď strana 102)
 Keď je už raz titul zo zoznamu titulov vymazaný, nie je možné vrátiť ho späť.
 Keď je disk DVD-RW/±R finalizovaný, nedá sa vymazať.
 Pri diskoch DVD±R sú tituly vymazané iba z ponuky, titul sa fyzicky na disku nachádza.
 Ak v ponuke Upraviť vyberiete „Vybrať všetko“, všetky tituly budú označené.
Rozdelenie časti titulu
SK
Ak chcete rozdeliť časť titulu zo zoznamu titulov, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009
Vymazat’ 17:30 PR1
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
2. Stlačením tlačidiel bvyberte dodatočný titul, ktorý chcete v
zozname titulov rozdeliť, a potom stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zobrazí sa ponuka Upraviť.
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopírovat’
Premenovať
Ochrana
Čiastkové odstránenie
3 MPEG2
Výber
4 JAN/01/2009 17:30
Nový
zoznam preh.
1 SP
Vybrať
všetko
V-Mode Compatibility
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
a OZNAČIŤ
88_ upravovanie
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Obsah
eZRUŠIŤ
3. Stlačením tlačidiel vyberte Výber a potom stlačte tlačidlo OK
alebo ►.
5. Stlačte tlačidlo OK a vyberte Výber.
Zoznam titulov Č. 001
Výber 1
Výber 2
00:00:00
00:00:00
00:00:01
►
Označ.
Výber
► Prehrať
< PREJSŤ
Naspät'
 Pozastavit’
  Prezerat’
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Výber
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
6. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Rozdeľovaný titul sa rozdelí na dve časti a ďalšie tituly budú jeden
po druhom posunuté dozadu.
Zoznam titulov Č. 001
Výber 1
Výber 2
00:20:00
00:00:00

Označ.
► Prehrať
< PREJSŤ
00:20:00
Výber
Naspät'
 Pozastavit’
  Prezerat’
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Split
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List Č. 001
Split 1
Split 2
Titulok Nebude Možné Obnoviť
Po Strihu.
Urobiť strih?
00:20:00
00:00:00
Nie
Áno

Označ.
► Prehrať
< PREJSŤ
00:20:00
Výber
Naspät'
 Pozastavit’
  Prezerat’
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Vymazanie časti titulu (Čiastočné vymazanie)
SXCK
(Režim VR)
Ak chcete vymazať časť položky zo zoznamu titulov, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
2. Stlačením tlačidiel vyberte zadanie, ktoré chcete v zozname
titulov upravovať, a potom stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zobrazí sa ponuka Edit:
3. Stlačením tlačidiel vyberte Čiastkové odstránenie a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
4. V začiatočnom bode stlačte tlačidlo OK.
Obraz a čas v začiatočnom bode sú zobrazené v okne
začiatočného bodu čiastočného vymazania.
• Pomocou tlačidiel prehrávania vyberte začiatočné a konečné
body časti, ktoré chcete vymazať.
• Tlačidlá prehrávania : (PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
)).
5. V koncovom bode stlačte tlačidlo OK.
Obraz a čas v koncovom bode sú zobrazené v okne koncového
bodu čiastočného vymazania.
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009
Vymazat’ 17:30 PR1
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopírovat’
Premenovať
Ochrana
Čiastkové odstránenie
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Výber
4 JAN/01/2009 17:30
Nový
zoznam preh.
1 SP
Vybrať
všetko
V-Mode Compatibility
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
a OZNAČIŤ
Obsah
eZRUŠIŤ
Čiastkové odstránenie
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Zoznam titulov Č. 001
Štart
Koniec
00:19:10
► Prehrať
< PREJSŤ
Koniec
 Pozastavit’
sVYBRAŤ
00:41:20
00:41:20
►
Štart
Vymazat'
Naspät'
  Prezerat’
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Slovenčina _89
● UPRAVOVANIE
4. Stlačením tlačidiel súvisiacich s prehrávaním (PLAY ( ), PAUSE
( ), SEARCH (
), prejdite na bod, od ktorého chcete
rozdeľovať, a potom stlačte tlačidlo OK.
Ak nemáte bod, od ktorého chcete rozdeľovať, stlačením tlačidla
RETURN zrušte výber. Stlačením tlačidiel súvisiacich s
prehrávaním prejdite na bod, od ktorého chcete rozdeľovať, a
potom stlačte tlačidlo OK.
Výber
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
upravovanie
6. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Vymazať a potom stlačte tlačidlo
OK.
Čiastkové odstránenie
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List Č. 001
Start
End
Chcete mazať?
(Vymaz. Časť Nebude Obnov.)
7. Stláčaním tlačidiel ◄ ►vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Vybraná časť sa vymazala.
8. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte NASPÄŤ a potom stlačte tlačidlo OK.
00:41:20
00:19:10
Nie
Áno
00:41:20
►
Štart
Koniec
► Prehrať
M
 Dĺžka časti, ktorú chcete vymazať, musí byť minimálne 5 sekúnd.
Vymazat'
 Pozastavit’
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
Naspät'
  Prezerat’
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
 Konečný bod nie je možné označiť skôr, ako začiatočný bod.
 Ak časť obsahuje fotografiu, nemôžete ju vymazať.
 Po ukončení činnosti stlačte tlačidlo EXIT (
).
Obrazovka zoznamu titulov zmizne.
POUŽITIE FUNKCIE ZORADIŤ (ZOZNAM TITULOV)
SXCVKL
Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia zoznamu titulov, môžete ho zmeniť jednoducho. Môžete ho roztriediť podľa
dátumu, názvu, dĺžky, info o kanále. Roztriedený zoznam bude pretriedený v chronologickom poradí opätovne
zadaného zoznamu titulov.
1. Keď je zobrazená ponuka zoznamu, stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo
a vyberte Zoradiť.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte požadovanú položku a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
• Dátum : V poradí, v akom boli tituly nahrané
• Meno : V abecednom poradí
• Dĺžka : Podľa dĺžky titulov.
• Info o kanále : Podľa informácií o kanále.
M
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Dátum
3 MPEG2
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Meno
4 JAN/01/2009 17:30
Dĺžka
1 SP
Info o kanáli
V-mód Kompatibilita
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
 Môžete ho roztriediť podľa dátumu, názvu, dĺžky, info o kanále. Roztriedený zoznam bude pretriedený v poradí kopírovania
opätovne zadaného zoznamu titulov.
NAVIGAČNÉ MENU
Časová navigácia
SXC
(Režim VR)
Pomocou tejto funkcie môžete v nahranom zozname titulov vyhľadávať scénu minútu po minúte.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku, ktorú chcete zo zoznamu
titulov prehrávať a potom stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť Čas. Navigácia a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
90_ upravovanie
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Zoznam Preh.
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Čas. Navigácia
Navig. Scéna
V-mód Kompatibilita
Úprava
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Zoradiť
Prejsť na
a OZNAČIŤ
Obsah
eZRUŠIŤ
4. Stlačením tlačidiel ◄ ► preskočte jednu minútu, vyberte požadovanú scénu a potom stlačte tlačidlo OK
alebo PLAY ( ).
Čas. Navigácia
HDD
3 JAN/01/2009 17:30 PR1
M
1/3
 Kurzor sa nepresunie, ak je vybraný nahraný titul kratší ako 1 minúta.
navigácie.
 Upravovaný titul nemusí zobraziť presný čas vyhľadávania.
00:00
►
17:30
< PREJSŤ
18:30
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Navigácia scény
SXC
(Režim VR)
Ak máte titul, v ktorom sú vyznačené značky (pozri stranu 61), môžete pomocou funkcie Scene Navigation
(Navigácia scény) vyhľadať požadovanú scénu.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku, ktorú chcete zo zoznamu
titulov prehrávať a potom stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Navig. Scéna a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Zoznam Preh.
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Čas. Navigácia
Navig. Scéna
V-mód Kompatibilita
Úprava
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Zoradiť
Prejsť na
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
4. Stlačením tlačidiel ▲▼◄ ► vyberte požadovanú scénu a potom
stlačte tlačidlo OK alebo PLAY ( ).
Navig. Scéna
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
M
Č. Kap. 1/3
 Navigácia scény nebude fungovať, ak vybraný titul neobsahuje značky.
01 00:00:05
02 00:00:35
03 00:01:05
sPrehrať
eZRUŠIŤ
VÝBER OBSAHU
SXCVKL
1. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a vyberte Obsah.
2. Stlačením tlačidiel vyberte obsah, ktorý chcete premiestniť a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
M
 Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk obsahuje vybraný obsah.
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Titul
DivX
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Hudba
Obrázky
V-mód Kompatibilita
Úprava
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Zoradiť
Prejsť na
a OZNAČIŤ
Obsah
eZRUŠIŤ
Slovenčina _91
● UPRAVOVANIE
 Na disku, ktorý nebol nahraný na tomto zariadení, nemusí fungovať funkcia
upravovanie
POKROČILÉ UPRAVOVANIE (ZOZNAM SKLADIEB)
Vytvorenie zoznamu prehrávania
SXC
(Režim VR)
Ak chcete vytvoriť novú položku v zozname skladieb z nahraného titulu, postupujte podľa nasledujúcich
pokynov.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
2. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zobrazí sa ponuka Upraviť:
3. Stláčaním tlačidiel vyberte Nový zoznam preh. a potom
stlačte tlačidlo OK alebor ►.
Zobrazí sa obrazovka vytvorenia zoznamu skladieb.
4. V začiatočnom bode stlačte tlačidlo OK.
• Obraz a čas začiatočného bodu sú zobrazené v okne Štart.
• Žltá lišta výberu sa presunie k položke Koniec.
• Pomocou tlačidiel prehrávania vyberte začiatočný bod v časti,
od ktorej chcete vytvoriť novú scénu.
(PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
), SKIP (
)).
5. V koncovom bode stlačte tlačidlo OK.
• Obraz a čas v konečnom bode sú zobrazené v okne Koniec.
• Žltá lišta výberu sa presunie k položke Vytvorte položku.
6. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Vytvoriť a potom stlačte tlačidlo
OK.
• Vytvorenie scény pre zoznam skladieb.
Zobrazí sa nová obrazovka vytvorenia scény. Ak chcete vytvoriť
novú scénu zoznamu skladieb, zopakujte kroky 4 – 6. Do
aktuálneho zoznamu prehrávania bude pridaná nová scéna.
Všetky scény uvidíte a môžete skontrolovať na obrazovke
upravovania zoznamu skladieb. (viď strany 92~96)
• Vytvorenie nového zoznamu skladieb.
Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, opakujte kroky 1~6.
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009
Vymazat’ 17:30 PR1
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopírovat’
Premenovať
Ochrana
Čiastkové odstránenie
3 MPEG2
Výber
4 JAN/01/2009 17:30
Nový
zoznam preh.
1 SP
Vybrať
všetko
V-Mode Compatibility
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
a OZNAČIŤ
 Môžete vytvoriť až 99 položiek zoznamu skladieb.
 Zobrazená obrazovka sa môže mierne odlišovať, záleží od druhu disku.
 Ak je príslušný titul vymazaný, zoznam skladieb sa vymaže tiež.
92_ upravovanie
Obsah
eZRUŠIŤ
Vytv. Playlistu
HDD
Nový zoznam preh.
Kapitola Č. 001
Štart
Koniec
00:08:38
Zoznam titulov 1/3
00:00:00
00:20:00
►
Štart
Koniec
► Prehrať
< PREJSŤ
Urob
Naspät'
  Prezerat’
 Pozastavit’
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
#$ Skok
eZRUŠIŤ
Vytv. Playlistu
HDD
Nový zoznam preh.
Kapitola Č. 001
Štart
Koniec
00:08:38
Zoznam titulov 1/3
► Prehrať
< PREJSŤ
00:11:03
00:11:03

Štart
Koniec
Urob
 Pozastavit’
sVYBRAŤ
7. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte NASPÄŤ a pre ukončenie činnosti stlačte tlačidlo OK.
M
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
  Prezerat’
rNASPÄŤ
Naspät'
#$ Skok
eZRUŠIŤ
Prehrávanie položiek zo zoznamu skladieb
SXC
(Režim VR)
N Použitie tlačidla PLAY LIST
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
PLAY LIST.
Zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Č.
Titul
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
2. Stlačením tlačidiel vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete
prehrávať, a potom stlačte tlačidlo OK alebo PLAY ( ).
3. Na zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP ( ).
Obrazovka sa vráti k obrazovke zoznamu skladieb.
Dĺžka
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i ZOZN. PRE PREHR.
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Kapitoly
Úprava
Zoradiť
Zoznam titulov
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Premenovanie položky v zozname skladieb
SXC
(Režim VR)
Ak chcete premenovať položku v zozname skladieb, t.j. upraviť titul zoznamu skladieb, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla PLAY LIST
Zozn. pre prehr.
HDD
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
PLAY LIST.
2. Stlačením tlačidiel vyberte titul, ktorý chcete v zozname
skladieb premenovať, a potom stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zobrazí sa ponuka Upravovať.
3. Stláčaním tlačidiel vyberte Premenovať a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Zobrazí sa obrazovka premenovania.
4. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte požadované znaky a potom
stlačte tlačidlo OK.
• Naspäť (ČERVENÉ (A) tlačidlo) : Vymaže a posunie kurzor o
jedno miesto dozadu.
• Medzera (ZELENÉ (B) tlačidlo) : Vloží prázdne miesto a
posunie kurzor o jedno miesto dopredu (doprava).
• Vynulovať (ŽLTÉ (C) tlačidlo) : Vymaže všetky zadané znaky.
• Uložiť (MODRÉ (D) tlačidlo) : Uloží zadané znaky.
5. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a vyberte Uložiť.
Vo vybranej položke v zozname skladieb sa zobrazí zmenený titul.
JAN/02/2009 13:47
1/3
Č.
Titul
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Dĺžka
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i ZOZN. PRE PREHR.
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Kapitoly
Úprava
Zoradiť
Zoznam titulov
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Č.
Titul
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Vymazat’
Kopírovat’
Premenovať
i PLAYLIST
Uprav.zoznam
preh.
4 JAN/02/2009 13:47
Nový
zoznam preh.
7 6 Scenes
Vybrať všetko
Úprava
Zoradiť
Dĺžka
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Zoznam titulov
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Premenovať
HDD
Dolphin
Naspäť
m PREJSŤ
Medzera
sVYBRAŤ
Vynulovať
rNASPÄŤ
Uložiť
eZRUŠIŤ
Slovenčina _93
● UPRAVOVANIE
Pre prehranie položiek zo zoznamu skladieb, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
upravovanie
Upravovanie scény pre zoznam skladieb
SXC
(Režim VR)
Pri úprave scény zo zoznamu titulov postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
N Použitie tlačidla PLAY LIST
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
PLAY LIST.
2. Stlačením tlačidiel vyberte titul, ktorý chcete v zozname
skladieb upraviť, a potom stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zobrazí sa ponuka Upraviť.
3. Stláčaním tlačidiel vyberte Uprav.zoznam preh. a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Zobrazí sa obrazovka upravovania zoznamu skladieb.
Zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Č.
Titul
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Vymazat’
Kopírovat’
Premenovať
i PLAYLIST
Uprav.zoznam
preh.
4 JAN/02/2009 13:47
Nový
zoznam preh.
7 6 Scenes
Vybrať všetko
Úprava
Zoradiť
Dĺžka
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Zoznam titulov
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Uprav. zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Č. Kap. 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
Modifikovať
Prejsť na
Pridat’
sPrehrať
04 00:01:22
Vymazat’
eZRUŠIŤ
Prehrávanie vybranej scény
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte scénu, ktorú chcete prehrávať, a potom stlačte tlačidlo OK alebo PLAY (
Prehrá sa vybraná scéna.
• Na zastavenie prehrávania scény stlačte tlačidlo STOP ( ).
Upravovanie scény (Výmena scény)
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 3.
4-1. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte scénu, ktorú chcete upraviť
a potom stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zobrazí sa obrazovka upravenia scény.
5. V začiatočnom bode scény stlačte tlačidlo OK.
• Obraz a čas začiatočného bodu sú zobrazené v okne Štart.
• Pomocou tlačidiel prehrávania (PLAY ( ), PAUSE ( ),
SEARCH (
), SKIP (
)) vyberte začiatočný alebo
konečný bod v časti, ktorú chcete upravovať.
6. V koncovom bode scény stlačte tlačidlo OK.
• Obraz a čas v konečnom bode sú zobrazené v okne Koniec.
7. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Zmeniť a potom stlačte tlačidlo
OK.
• Scéna, ktorú chcete upraviť, sa zamení za vybranú časť.
Mod. Kapitol.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kapitola Č. 001
Štart
Koniec
Zoznam titulov 1/3
00:04:54
Štart
Koniec
► Prehrať
< PREJSŤ
 Pozastavit’
sVYBRAŤ
Zmeniť
Naspät'
  Prezerat’
rNASPÄŤ
#$ Skok
eZRUŠIŤ
Mod. Kapitol.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kapitola Č. 001
Štart
Koniec
Zoznam titulov 1/3
00:04:54
► Prehrať
< PREJSŤ
00:06:25
00:06:25

Štart
94_ upravovanie
00:00:00
00:05:27
►
Koniec
 Pozastavit’
sVYBRAŤ
Zmeniť
  Prezerat’
rNASPÄŤ
Naspät'
#$ Skok
eZRUŠIŤ
).
Premiestnenie scény (Zmena umiestnenia scény)
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 3 na strane 94.
Uprav. zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Č. Kap. 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte umiestnenie, kam chcete
premiestniť vybranú scénu, a potom stlačte tlačidlo OK.
M
sUlož.
04 00:01:22
eZRUŠIŤ
 Vybranú scénu nemôžete premiestniť do umiestnenia nasledujúcej scény, pretože vybraná scéna by mala byť vložená pred
umiestnenie, ktoré nevyžaduje činnosť.
 Zobrazená obrazovka sa môže mierne odlišovať, záleží od druhu disku.
Pridanie scény
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 3 na strane 94.
4-1. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte scénu, pred ktorú sa vloží
nová scéna, a potom stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo. Zobrazí sa
obrazovka pridania scény.
5. V začiatočnom bode scény stlačte tlačidlo OK.
• Obraz a čas začiatočného bodu sú zobrazené v okne Štart.
• Pomocou tlačidiel prehrávania (PLAY ( ), PAUSE ( ),
), SKIP (
)) vyberte začiatočný alebo
SEARCH (
konečný bod v časti, ktorú chcete upravovať.
6. V koncovom bode scény stlačte tlačidlo OK.
• Obraz a čas v konečnom bode sú zobrazené v okne Koniec
• Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte NASPÄŤ a potom stlačte
tlačidlo OK.
7. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Pridat’ a potom stlačte tlačidlo OK.
• Časť, ktorú chcete pridať, sa vloží pred scénu vybranú v kroku
4-1 - Pridanie scény.
Pridať. Kapit.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kapitola Č. 001
Štart
Koniec
00:01:51
Zoznam titulov 1/3
Štart
Koniec
► Prehrať
< PREJSŤ
00:00:00
00:01:51
►
Pridat'
Naspät'
  Prezerat’
 Pozastavit’
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
#$ Skok
eZRUŠIŤ
Pridať. Kapit.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kapitola Č. 001
Štart
Koniec
00:01:51
Zoznam titulov 1/3
Koniec
► Prehrať
< PREJSŤ
00:07:28
00:07:28

Štart
Pridat'
 Pozastavit’
sVYBRAŤ
Naspät'
  Prezerat’
rNASPÄŤ
#$ Skok
eZRUŠIŤ
Vymazanie scény
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 3 na strane 94.
4-1. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte scénu, ktorú chcete
vymazať, a potom stlačte MODRÉ (D) tlačidlo.
• Zobrazí sa hlásenie „Chcete vymazať?”.
5. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačením tlačidla
OK vymažte vybranú scénu.
Uprav. zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:47
01 00:02:24
Č. Kap. 1/6
Chcete Vym. Kapitol.?
02
03
Áno
05 00:00:09
Modifikovať
< PREJSŤ
06 00:01:06
Prejsť na
sVYBRAŤ
04 00:01:22
Nie
07 00:00:00
Pridat’
rNASPÄŤ
Vymazat’
eZRUŠIŤ
Slovenčina _95
● UPRAVOVANIE
4-1. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte scénu, ktorú chcete
premiestniť (zmeniť umiestnenie), a potom stlačte ZELENÉ (B)
tlačidlo.
• Na scéne, ktorú chcete premiestniť, sa zobrazí žlté výberové
okno.
upravovanie
Vymazanie položky v Zozname skladieb zo Zoznamu skladieb
N Použitie tlačidla PLAY LIST
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
PLAY LIST.
2. Stlačením tlačidiel vyberte scénu, ktorú chcete v Zoznam
skladieb vymazať, a potom stlačte tlačidlo MARKER. Pre výber
ďalšieho titulu, ktorý chcete vymazať, opakujte tento krok.
• Ak nechcete odstrániť niektoré z označených položiek,
jednoducho túto položku vyberte a stláčajte tlačidlo MARKER,
kým sa značka fajky nestratí.
3. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a vyberte Úprava.
Zobrazí sa ponuka upravenia.
4. Stláčaním tlačidiel vyberte Vymazat’ a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
• Zobrazí sa hlásenie s potvrdením vymazania „Chcete mazať?”.
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Po ukončení činnosti mazania sa automaticky vrátite k obrazovke
zoznamu skladieb.
M
 Ak v ponuke Upraviť vyberiete „Vybrať všetko“, všetky tituly budú označené.
Zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Č.
Titul
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Dĺžka
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i ZOZN. PRE PREHR.
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Kapitoly
Úprava
Zoradiť
Zoznam titulov
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:51
2/3
Č.
Titul
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Vymazat’
Kopírovat’
i PLAYLIST
Nový
zoznam preh.
4 JAN/02/2009
13:47
Vybrať
všetko
7 6 Scenes
Nevybrať nič
Úprava
Zoradiť
Dĺžka
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Zoznam titulov
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
Zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:51
2/3
Č.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009
2 položiek
vybraných 13:51
003 JAN/02/2009
14:08
Chcete
mazať?
i PLAYLIST
Áno
4 JAN/02/2009 13:47
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Nie
7 6 Kapitoly
Úprava
< PREJSŤ
Zoradiť
Zoznam titulov
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Použitie funkcie Zoradiť (Zoznam skladieb)
Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia zoznamu skladieb, môžete ho zmeniť jednoducho.
1. Keď je zobrazená ponuka zoznamu, stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo a vyberte Zoradiť.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte požadovanú položku a potom
stlačte tlačidlo OK alebo ►.
• Dátum : V poradí, v akom bol zoznam skladieb vytvorený
• Meno : V abecednom poradí
M
 Môžete ho roztriediť podľa dátumu, názvu. Roztriedený zoznam bude
pretriedený v poradí kopírovania opätovne zadaného zoznamu skladieb.
Zozn. pre prehr.
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Č.
Titul
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
i ZOZN. PRE PREHR.
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Kapitoly
Úprava
Dátum
Meno
Zoradiť
Zoznam titulov
a OZNAČIŤ
96_ upravovanie
Dĺžka
00:06:09
00:03:33
00:01:54
eZRUŠIŤ
KOPÍROVANIE Z HDD NA DVD A OPAČNE
O obrazovke kopírovania
● UPRAVOVANIE
Celková veľkosť a počet vybraných titulov na kopírovanie
Kopírovat’
HDD
Vybrané položky :
Dostupný : 4099MB
Zdroj : HDD
Ciel' : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
Titul, ktorý bude kopírovaný
DVD
Zobrazuje voľné miesto na disku
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Štart kopír.
Zoradiť
Výber
a OZNAČIŤ
Umiestnenie, kde sú kopírované súbory uložené
eZRUŠIŤ
Tlačidlo spustenia kopírovania
Tlačidlo triedenia (Dátum, Názov, Dĺžka, Info o kanále)
Výberové tlačidlo
7
- Vybrať všetko : Všetky položky aktuálneho adresára budú označené.
- Zrušiť všetky označené : Všetky vybrané položky budú
odznačené.
Obsah technických podmienok kopírovania
Obsah
HDD ΠDVD
DVD ΠHDD
Nahraný video titul
Podporovaný
Podporovaný
Titul chránený pred kopírovaním
Nie je podporovaný
Nie je podporovaný
Kopírovanie jedného titulu
Presun
(po kopírovaní vymaže titul na HDD)
Nie je podporovaný
Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak je disk kompatibilný s CPRM.
Ak už bol na disk DVD nahraný program „Raz kopírovať“, nemôžete už tento titul viac kopírovať na HDD.
Ak ste však na HDD nahrali program „Raz kopírovať“, tento titul môžete kopírovať na DVD-RW (režim VR)
alebo na DVD-RAM.
N Použitie tlačidla TITLE LIST
1. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a do zásuvky vložte nahrávateľný disk.
2. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a zatvorte zásuvku na disk.
Počkajte, kým z displeja predného panela nezmizne hlásenie
LOAD. Pred nahrávaním skontrolujte, či je na disku dostatok
voľného miesta.
3. Stlačením tlačidla HDD alebo DVD na diaľkovom ovládači vyberte
požadovaný režim.
Požadovaný režim tiež môžete vybrať stlačením tlačidla HDD/
DVD na prednom paneli.
Zoznam titulov
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Č.
Titul
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Dĺžka
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-mód Kompatibilita
Úprava
Zoradiť
Prejsť na
a OZNAČIŤ
Obsah
eZRUŠIŤ
4. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
TITLE LIST.
Slovenčina _97
upravovanie
5. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a potom stlačením tlačidla ▲▼
vyberte Kopírovat’.
Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa obrazovka kopírovania.
Kopírovat’
HDD
Vybrané položky :
Dostupný : 4099MB
Zdroj : HDD
6. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte titul, ktorý chcete kopírovať, a potom
stláčajte tlačidlo MARKER, až kým sa nezobrazí značka fajky.
Pre výber ďalšieho titulu, ktorý chcete kopírovať, opakujte tento
krok.
• Ak nechcete kopírovať niektoré z označených položiek,
jednoducho túto položku vyberte a stláčajte tlačidlo MARKER,
kým sa značka fajky nestratí.
7. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a vyberte Štart kopír..
• Kopírovaný titul sa nezobrazí na obrazovke a kopírovanie sa spustí,
zatiaľ čo sa na obrazovke zobrazí aktuálne vysielaný program.
• Ak chcete zmeniť lištu priebehu kopírovania, stlačte tlačidlo
INFO. Ak stlačíte tlačidlo INFO opätovne, objaví sa lišta
priebehu kopírovania.
• Ak chcete kopírovanie zrušiť počas priebehu, stlačte
ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Ciel' : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
DVD
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Štart kopír.
Zoradiť
Výber
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
x
21%
Naspäť
b Typ Lišta
c Kanál
8. Po úspešnom kopírovaní sa zobrazí hlásenie „Titul je úspešne skopírovaný“.
M
 Počas kopírovania sa môže vyskytnúť rušenie, pretože HDD a DVD rekordér podporuje vysokorýchlostné kopírovanie.
Kopírovanie DVD-Video
1. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a do zásuvky vložte disk DVD-Video.
DVD ➝ HDD
● Copying
2. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a zatvorte zásuvku na disk.
3. Počas prehrávania stlačte tlačidlo COPY. Kopírovanie sa spustí.
M
 Funkcia kopírovania bude deaktivovaná v nasledovných prípadoch:
- Ak chcete kopírovať v časti ponuky.
- V prípade disku NTSC alebo disku, ktorý je chránený pred kopírovaním.
- Tituly, ktoré sa líšia v systéme vysielania.
- Zvukový titul, ktorý je skopírovaný na HDD bude nahraný v 2-kanálovom
AC3 formáte.
- Pri zvukovom výstupe v režime DTS nebude skopírovaný zdroj
zvuku.
KOPÍROVANIE MP3, JPEG OR DIVX
Obsah technických podmienok kopírovania
Obsah
•
•
•
•
•
HDD ΠDVD alebo USB
DVD ΠHDD alebo USB
USB ΠHDD alebo DVD
MP3
Podporovaný
Podporovaný
Podporovaný
JPEG(fotografia)
Podporovaný
Podporovaný
Podporovaný
DivX
Podporovaný
Podporovaný
Podporovaný
CD-DA
Nie je podporovaný
Podporovaný
Nie je podporovaný
Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW/DVD-RAM/DVD±R(Finalizovať)/DVD+RW/DVD-RW(Finalizovať)) Œ HDD alebo USB
HDD ΠDVD-R, DVD-RW(V) alebo USB
USB ΠHDD alebo DVD-R, DVD-RW(V)
Ak kopírujete na USB, PTP USB nie je dostupné.
Ak je disk finalizovaný cez Disc Manager, môže byť kompatibilný s počítačom ako disk so systémom súborov UDF.
98_ upravovanie
Kopírovanie súboru
1. Do zásuvky na disk vložte disk JPEG, MP3 alebo DivX.
3. Stlačením tlačidiel vyberte Knižnica a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
4. Stlačením tlačidiel vyberte Hudba, Obráz alebo DivX a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
5. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a potom stlačením tlačidla ▲▼
vyberte Kopírovat’.
Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa obrazovka kopírovania.
6. Stlačením tlačidiel vyberte MP3, fotografiu alebo DivX súbor,
ktorý chcete kopírovať, a potom stlačte tlačidlo MARKER, až
kým sa neobjaví značka fajky.
• Ak nechcete kopírovať niektoré z označených položiek,
jednoducho túto položku vyberte a stlačte tlačidlo MARKER,
kým sa značka fajky nestratí.
7. Stlačte tlačidlo ► a potom stlačte tlačidlo OK a vytvorte prvý
adresár, do ktorého sa kopírované súbory budú ukladať.
• Stlačením ZELENÉHO (B) tlačidla vytvoríte nový adresár.
8. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a vyberte Štart kopír..
• Zobrazí sa odkaz “Číslo súboru : x”.
9. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Štart a potom stlačte tlačidlo OK.
Kopírovanie súborov sa spustí.
• Ak chcete kopírovanie zrušiť počas priebehu, stlačte tlačidlo
EXIT ( ).
CD
Kopírovat’
Vybrané položky: 5.85MB (1)
Dostupný :
Zdroj : DVD
9 MP3
8 5.85MB
Štart kopír.
Ciel' :
Y ROOT
001 Song1.mp3
002 Song2.mp3
003 Song3.mp3
004 Song4.mp3
005 Song5.mp3
E HDD
E USB
Zoradiť
#/$ Pred./Nasl. Str.
Vybrať všetko
CD
eZRUŠIŤ
Kopírovat’
Vybrané položky: 9.68MB (2)
Dostupný : 236724MB
Zdroj : DVD
9 MP3
8 3.84MB
Nevybrať nič
a OZNAČIŤ
Ciel' : HDD
Y ROOT
001 Song1.mp3
002 Song2.mp3
003 Song3.mp3
004 Song4.mp3
005 Song5.mp3
Štart kopír.
ROOT
Nový priečinok
eZRUŠIŤ
CD
Kopírovat’
Vybrané položky: 9.68MB (2)
Dostupný : 236724MB
Source : DVD
9 MP3
8 3.84MB
Ciel' : HDD
Y ROOT
001 0.mp3
Číslo súboru: 2
002 SONG 1.mp3
003 Štart
SONG 2.mp3
ZRUŠIŤ
004 SONG 3.mp3
005 SONG 5.mp3
Štart kopír.
Nový priečinok
eZRUŠIŤ
CD
Kopírovat’
Vybrané položky: 9.68MB (2)
Dostupný : 236724MB
Source : DVD
Kopírov....
Ciel' : HDD
Y ROOT
Voľné Miesto: 236623 MB
001 SONG 10.mp3
Číslo súboru: 1 / 2
002 SONG 1.mp3
Náz. Súb. : Song1.mp3
003 SONG 2.mp3
9 MP3
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
Štart kopír.
ROOT
33%
Nový priečinok
eZRUŠIŤ
Kopírovanie adresára
1. Do zásuvky na disk vložte disk (JPEG, MP3 alebo DivX).
2. Stlačením tlačidiel vyberte Adresár a potom stlačte tlačidlo
OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel vyberte Hudba, Obráz alebo DivX a
potom stlačte tlačidlo OK alebo ►.
Zobrazí sa adresár MP3, JPEG alebo DivX.
CD
Kopírovat'
Vybrané položky: 33.7MB (2)
Zdroj : DVD
9 MP3
8 40.2MB
Štart kopír.
Dostupný :
Ciel' :
Y
E
E
E
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
Zoradiť
E HDD
E USB
Vybrať všetko
a OZNAČIŤ
Nevybrať nič
eZRUŠIŤ
Slovenčina _99
● UPRAVOVANIE
2. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE a zatvorte zásuvku na disk.
Počkajte, kým z displeja predného panela nezmizne hlásenie
LOAD. Pred nahrávaním skontrolujte, či je na disku dostatok
voľného miesta.
upravovanie
4. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a potom stlačením tlačidla ▲▼
vyberte Kopírovat’.
Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa obrazovka kopírovania.
5. Stlačením tlačidiel vyberte položku, ktorú chcete kopírovať, a
potom stlačte tlačidlo MARKER, až kým sa nezobrazí značka
fajky.
• Ak nechcete kopírovať niektoré z označených položiek,
jednoducho túto položku vyberte a stlačte tlačidlo MARKER,
kým sa značka fajky nestratí.
6. Stlačte tlačidlo ►▲ alebo OK a vyberte umiestnenie, kde budú
uložené súbory.
• Stlačením ZELENÉHO (B) tlačidla vytvoríte nový adresár.
7. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a vyberte Spustiť kopírovanie.
Zobrazí sa odkaz “Číslo súboru : 2”.
• Položka je pomenovaná množstvom dostupných súborov v
adresári.
8. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Štart a potom stlačte tlačidlo OK.
Kopírovanie adresára sa spustí.
Podadresáre alebo súbory vo vybranom adresári sa skopírujú.
• Ak chcete kopírovanie zrušiť počas priebehu, stlačte tlačidlo
EXIT ( ).
CD
Kopírovat’
Vybrané položky: 76.8MB (2)
Dostupný : 236715MB
Zdroj : DVD
9 MP3
8 36.6MB
Štart kopír.
Ciel' : HDD
Y
E
E
E
ROOT
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
Nový priečinok
eZRUŠIŤ
CD
Kopírovat’
Vybrané položky: 76.8MB (2)
Dostupný : 236715MB
Source : DVD
9 MP3
8 3.84MB
Štart kopír.
Ciel' : HDD
Y ROOT
001 SONG 10.mp3
Číslo súboru: 2
002 SONG 1.mp3
003 SONG 2.mp3
Štart
ZRUŠIŤ
004 SONG 3.mp3
005 SONG 5.mp3
ROOT
Nový priečinok
eZRUŠIŤ
CD
Kopírovat’
Vybrané položky: 76.8MB (2)
Dostupný : 236715MB
Source
: DVD
Kopírov....
Ciel' : HDD
Y ROOT
Voľné Miesto: 236615 MB
Číslo súboru: 1001
/ 2 SONG 10.mp3
SONG
1.mp3
Náz. Súb. : 01.002
### ##
1.mp3
003 SONG 2.mp3
9 MP3
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
Štart kopír.
ROOT
33%
Nový priečinok
eZRUŠIŤ
M
 Stlačením tlačidla EXIT (
) počas kopírovania adresára zrušíte kopírovanie adresára po skopírovaní aktuálneho súboru.
 Do jedného adresára môžete kopírovať až 500 položiek, vrátane súborov a podriadených adresárov. [ MP3, JPEG, DivX ]
 Ak chcete kopírovať súbor, mali by ste pred kopírovaním vytvoriť nový adresár.
Do najvyššieho (ROOT) adresára nemôžete kopírovať bez vytvorenia nového adresára.
 Ak sa už v najvyššom (ROOT) adresári nachádza 500 adresárov, mali by ste pred vytvorením nového adresára vymazať jeden
alebo viac adresárov.
 Veľkosť súborov na disku a súborov prekopírovaných na HDD sa môže mierne líšiť, záleží od systému súborov.
 Ak kontrolujete niektoré zadania v aktuálnom adresári a otvoríte iný adresár, zadania sú automaticky odznačené a vyradené z
výberového zoznamu.
ZMENA NÁZVU SÚBORU S HUDBOU/FOTOGRAFIAMI/DIVX
S
Môžete premenovať súbor s hudbou, fotografiami alebo DivX, skopírovanými do HDD.
1. Stláčaním tlačidiel vyberte Premenovať a potom stlačte
ČERVENÉ (A) tlačidlo.
Zoznam hudby
HDD
Song1.mp3
Č.
Y
001
002
003
004
005
006
Kopírovat’
Nový zoznam preh.
 ►  00:02:22
K Zozn. Prehr.
9 SONG 10.mp3
Vybrať všetko
E ROOT
Vymazat’
Premenovať
Úprava
#/$ Pred./Nasl. Str.
100_ upravovanie
Zoradiť
Titul
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Režim prehr.
a OZNAČIŤ
Veľkost'
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Obsah
eZRUŠIŤ
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Premenovať a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
Zobrazí sa obrazovka premenovania.
Dream
Naspäť
Medzera
m PREJSŤ
Vynulovať
sVYBRAŤ
Uložiť
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Zoznam hudby
HDD
Dream.mp3
1/9
Č.
4. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a vyberte Uložiť.
U vybranej položky sa zobrazí zmenený názov súboru.
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:00:00
9 Dream.mp3
E ROOT
Úprava
Titul
Zoradiť
#/$ Pred./Nasl. Str.
Veľkost'
ROOT
Dream.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Režim prehr.
Obsah
a OZNAČIŤ
eZRUŠIŤ
SPRÁVCA DISKU
Upravovanie názvu disku
XCVKL
Na pomenovanie disku postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
DVD-RAM(VR)
Správca disku
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Správca disku a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Premenovať a potom stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazí sa obrazovka premenovania.
4. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte požadované znaky a potom
stlačte tlačidlo OK.
5. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a vyberte Uložiť.
Disku je pridelený názov.
M
Názov Disku
Vyużité miesto
00:17
Vol’né miesto
01:54 SP ( 3.85 GB)
Info O Chrán. Disku
Nechránený
Akt. Rež. Nahr.
Premenovať
< PREJSŤ
( 0.52 GB)
VR-Mode
Ochrana
sVYBRAŤ
Vymaz. Všetky
rNASPÄŤ
DVD-RAM(VR)
Formátovat’
eZRUŠIŤ
Premenovať
DISC–1
 Pred začiatkom upravovania budete možno musieť vymazať ochranu disku.
 Zobrazená obrazovka môže byť odlišná, záleží od druhu disku.
 Ak ste nahrávali program DVB-T rádio kanála, informácia o čase zobrazená
pre každé voľné a použité miesto môže byť nesprávna.
Naspäť
m PREJSŤ
Medzera
sVYBRAŤ
Vynulovať
rNASPÄŤ
Uložiť
eZRUŠIŤ
Slovenčina _101
● UPRAVOVANIE
3. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte požadované znaky a potom
stlačte tlačidlo OK.
• Naspäť (ČERVENÉ (A) tlačidlo) : Vymaže a posunie kurzor o
jedno miesto dozadu.
• Medzera (ZELENÉ (B) tlačidlo) : Vloží prázdne miesto a
posunie kurzor o jedno miesto dopredu (doprava).
• Vynulovať (ŽLTÉ (C) tlačidlo) : Vymaže všetky zadané znaky.
• Uložiť (MODRÉ (D) tlačidlo) : Uloží zadané znaky.
Premenovať
HDD
upravovanie
Ochrana disku
XCV
Ochrana disku umožňuje chrániť disk pred sformátovaním alebo náhodným vymazaním.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Správca disku a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Ochrana a potom stlačte tlačidlo
OK.
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte On a potom stlačte tlačidlo OK.
DVD-RAM(VR)
Správca disku
Názov Disku
Vyużité miesto
00:17
Vol’né miesto
01:54 SP ( 3.85 GB)
Info O Chrán. Disku
Nechránený
Akt. Rež. Nahr.
VR-Mode
Premenovať
Ochrana
< PREJSŤ
( 0.52 GB)
sVYBRAŤ
Vymaz. Všetky
Formátovat’
rNASPÄŤ
DVD-RAM(VR)
eZRUŠIŤ
Správca disku
Názov Disku
Vyużité miesto
00:17
Vol’né miesto
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Chrán. Disk
Info O Chrán. Disku
Akt. Rež. Nahr.
Not Protected
Zap.
Premenovať
Ochrana
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
VR-Mode
Vyp.
Vymaz. Všetky
Formátovat’
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Vymazanie všetkých zoznamov titulov
XCVKL
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Správca disku a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Vymaz. Všetky a potom stlačte
tlačidlo OK.
• Zobrazí sa odkaz s potvrdením vymazania „Chcete vymazať
všetky zoznamy titulov?”.
• Ak existuje chránená položka: Funkcia vymazania všetkých
zoznamov titulov nebude fungovať. Ak sa tam nachádza titul,
ktorý obsahuje fotografiu, táto funkcia nebude fungovať.
Ak chcete vymazať chránenú položku, odstráňte z uzamknutej
položky ochranu.
• Ak použijete chránený disk DVD-RAM/-RW, údaje nebudete
môcť vymazať.
• Ak vyberiete Áno, zobrazí sa hlásenie s potvrdením „Všetky
zozn. pre prehr. budú vymazané. Chcete Pokračcvať?“.
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Všetky zoznamy titulov budú vymazané.
102_ upravovanie
DVD-RAM(VR)
Správca disku
Názov Disku
Vyużité miesto
00:17
Vol’né miesto
01:54 SP ( 3.85 GB)
Info O Chrán. Disku
Nechránený
Akt. Rež. Nahr.
VR-Mode
Premenovať
< PREJSŤ
( 0.52 GB)
Ochrana
sVYBRAŤ
Vymaz. Všetky
Formátovat’
rNASPÄŤ
DVD-RAM(VR)
eZRUŠIŤ
Správca disku
Názov Disku
Vyużité miesto
00:17
Vol’né miesto
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Všetky Zozn. Titul. Chcete Vymaz.?
Info O Chrán. Disku
Akt. Rež. Nahr.
Premenovať
< PREJSŤ
Not Protected
Áno
Ochrana
sVYBRAŤ
VR-Mode
Nie
Vymaz. Všetky
rNASPÄŤ
Formátovat’
eZRUŠIŤ
Vymazanie všetkých zoznamov titulov/Zoznamov DivX/Zoznamov
hudby/Zoznamov snímok
S
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Správca disku a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
HDD
Správca disku
Vyużité miesto
000:39
Vol’né miesto
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
3. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Vymazat’ a potom stlačte tlačidlo
OK.
4. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Titul, DivX, Hudba alebo Obráz
a potom stlačte tlačidlo OK.
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Vymažú sa všetky zoznamy titulov, zoznamy DivX, zoznamy hudby
a zoznamy fotografií.
Vymazat’
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
Formátovat’
rNASPÄŤ
HDD
eZRUŠIŤ
Správca disku
Vyużité miesto
000:39
Vol’né miesto
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Vyber. Čo chcete Vymaz?
Titul
DivX
Hudba
Obráz.
Vymazat’
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
Formátovat’
rNASPÄŤ
HDD
eZRUŠIŤ
Správca disku
Vyużité miesto
000:39
Vol’né miesto
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
Všetky zozn. pre prehr. budú vymazané.Chcete
pokračovať?
Áno
Nie
Vymazat’
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
Formátovat’
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Formátovanie disku
SXCK
Disk naformátujte podľa týchto pokynov.
Ochranu disku by ste mali vymazať.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
HDD
Správca disku
Vyużité miesto
000:39
Vol’né miesto
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Správca disku a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Formátovat’ a potom stlačte
tlačidlo OK.
HDD/DVD-RAM/+RW
• Zobrazí sa hlásenie s potvrdením “Aktuálne médium : ✳✳✳
Chcete formátovať?”.
• Ak vyberiete Áno, zobrazí sa hlásenie s potvrdením „Všetky
Dáta Budú Vymaz. Chcete Pokračovať?“.
Vymazat’
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
Formátovat’
rNASPÄŤ
HDD
eZRUŠIŤ
Správca disku
Vyużité miesto
000:39
Vol’né miesto
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Aktuálne médium: HDD
Chcete formátovať?
Áno
Nie
Vymazat’
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
Formátovat’
eZRUŠIŤ
Slovenčina _103
● UPRAVOVANIE
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
upravovanie
DVD-RW
• Zobrazí sa odkaz s potvrdením „Výber Form. Pre DVD-RW.“.
• Ak vyberiete požadovaný druh formátu, zobrazí sa hlásenie s
potvrdením „“Všetky Dáta Budú Vymaz. Chcete Pokračovať?„.
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Disk je naformátovaný.
DVD-RW(VR)
Správca disku
Názov Disku
Vyużité miesto
00:17
Vol’né miesto
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Výber Form. Pre DVD-RW.
Info O Chrán. Disku
Not Protected
Akt. Rež. Nahr.
VR-Mode
DVD-V
DVD-VR
Rename
Ochrana
< PREJSŤ
Vymaz. Všetky
sVYBRAŤ
Finaliz.
Formátovat’
rNASPÄŤ
eZRUŠIŤ
Disky DVD-VR a DVD-V sú definované podľa ich nahraného formátu.
DISK
DVD-VR
DVD-V
DVD-RAM/-RW
DVD-RW/DVD-R
• Pri DVD+RW diskoch nie je rozdiel medzi formátom DVD-Video (režim Video) alebo formátom
nahrávania DVD-Video (režim VR).
Finalizácia disku
CVL
Potom, ako nahráte na disky DVD-RW/±R tituly pomocou HDD a DVD rekordéra, musíte ich pred
prehrávaním na inom externom zariadení finalizovať.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Správca disku a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
3. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Finaliz. a potom stlačte
tlačidlo OK. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením „Chcete Final.
Disk?”.
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Opätovne sa zobrazí odkaz „Disk Bude Final. Chcete
pokračovať?”.
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Disk je finalizovaný.
DVD-RW(VR)
Správca disku
Názov Disku
Vyużité miesto
00:17
Vol’né miesto
01:54 SP ( 3.85 GB)
Info O Chrán. Disku
Nechránený
Akt. Rež. Nahr.
VR-Mode
Premenovať
Ochrana
m PREJSŤ
Vymaz. Všetky
Finaliz.
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
DVD-RW(VR)
 Keď už je raz disk finalizovaný, zo zoznamu nahrávania nemôžete mazať
položky.
 Po finalizovaní pracuje DVD±R/-RW (režim Video) rovnako ako DVD-video.
Formátovat’
eZRUŠIŤ
Správca disku
Názov Disku
Vyużité miesto
00:17
Vol’né miesto
M
( 0.52 GB)
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Chcete Final. Disk?
Info O Chrán. Disku
Akt. Rež. Nahr.
Not Protected
Áno
VR-Mode
Nie
Rename
Ochrana
< PREJSŤ
Vymaz. Všetky
Finaliz.
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
Formátovat’
eZRUŠIŤ
 Zobrazená obrazovka môže byť odlišná, záleží od druhu disku.
 Čas finalizácie môže byť rozdielny, záleží od množstva údajov nahraných na
disku.
 Keď počas finalizácie vypnete rekordér, údaje na disku budú poškodené.
 Disk môžete finalizovať automaticky, pomocou funkcie EZ nahrávanie.
(viď strana 50)
DVD-RW(VR)
Názov Disku
Vyużité miesto
00:17
Vol’né miesto
Akt. Rež. Nahr.
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Info O Chrán. Disku
Disk Bude Final.
Chcete pokračovať?
Not Protected
Áno
VR-Mode
Nie
Rename
Protection
< PREJSŤ
104_ upravovanie
Správca disku
Delete All
sVYBRAŤ
Finalise
rNASPÄŤ
Format
eZRUŠIŤ
Odfinalizovanie disku (režim V/VR)
C
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Správca disku
Názov Disku
Akt. Rež. Nahr.
VR-Mode
3. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Nefinaliz. a potom stlačte tlačidlo
OK.
Zobrazí sa hlásenie s potvrdením „Nechcete Final Disk?”.
4. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Opätovne sa zobrazí odkaz „Disk Nedute Final. Chcete
pokračovať?”.
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Disk je odfinalizovaný.
Nefinaliz.
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
Formátovat’
rNASPÄŤ
DVD-RW(VR:F)
eZRUŠIŤ
Správca disku
Názov Disku
Akt. Rež. Nahr.
VR-Mode
Nechcete Final Disk?
Áno
Nie
Nefinaliz.
< PREJSŤ
sVYBRAŤ
Formátovat’
rNASPÄŤ
DVD-RW(VR:F)
eZRUŠIŤ
Správca disku
Názov Disku
Akt. Rež. Nahr.
VR-Mode
Disk Nedute Final.
Chcete pokračovať?
Áno
Nie
Nefinaliz.
< PREJSŤ
M
sVYBRAŤ
rNASPÄŤ
Formátovat’
eZRUŠIŤ
 DVD-RW môžete finalizovať alebo odfinalizovať v režime Video.
Finalizovať
Značka
Činnosť
Odfinalizovať
DVD-Video(RW)
DVD-RW(V)
Rovnaká ako DVD-Video
Možné dodatočné nahrávania, ochrana a
mazanie.
 A DVD-RW môžete finalizovať alebo odfinalizovať v režime VR.
Finalizovať
Odfinalizovať
Značka
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Činnosť
Dodatočné nahrávania, upravovanie a ochrana
nie sú možné.
Možné dodatočné nahrávania, mazanie,
upravovanie a ochrana.
Slovenčina _105
● UPRAVOVANIE
2. Stláčaním tlačidiel vyberte Správca disku a potom stlačte
tlačidlo OK alebo ►.
DVD-RW(VR:F)
odporúčania
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak má váš výrobok poruchu, pred kontaktovaním autorizovaného servisného centra Samsung skontrolujte nižšie
uvedené body.
PROBLÉM
VYSVETLENIE/RIEŠENIE
Pred zapnutím zariadenia sa na chvíľu zobrazí
vstup.
HDD a DVD rekordér niekedy po zapnutí vyžaduje inicializáciu a vstup sa po zapnutí zobrazí
približne na 10 sekúnd.
Televízne programy sa nedajú nahrávať.
• Skontrolujte, či je napájací kábel pevne zasunutý v zásuvke.
• Nastavili ste nastavenia HDD a DVD rekordéra správne?
• Skontrolujte voľné miesto na diskoch HDD/DVD-RAM/±RW/±R.
Stlačili ste tlačidlo NAHRÁVAŤ, ale nie je žiadna
odpoveď.
Skontrolujte typ použiteľného disku. (viď strana 71)
Ak je program chránený proti kopírovaniu, nemôžete ho nahrávať.
Nedá sa prehrať disk.
• Skontrolujte, či je disk vložený správne, s nálepkou smerom hore.
• Skontrolujte regionálny kód disku DVD.
• HDD a DVD rekordér neprehráva niektoré druhy diskov. (Pozri strany 8, 55)
Na obrazovke sa zobrazí ikona
.
Z nasledovných dôvodov nemôžete vykonávať činnosť alebo funkciu:
(1) Disk DVD to zakazuje.
(2) Disk DVD nepodporuje túto funkciu (napríklad: uhly)
(3) Táto funkcia nie je momentálne dostupná.
(4) Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo správneho rozsahu.
Nastavenia režimu prehrávania sú iné ako
nastavenia prispôsobené v ponuke Nastavenia.
Disk nepodporuje všetky vybrané funkcie.
V tomto prípade niektoré nastavenia, ktoré prispôsobujete v ponuke Nastavenia, nemusia
pracovať správne.
Nedá sa zmeniť pomer strán obrazu.
Pomer strán obrazu je na disku DVD pevne stanovený. (viď strana 45)
Počas prehrávania disku DVD nefunguje činnosť
uhla.
Činnosť uhla je dostupná, iba ak disk obsahuje obrazy zachytené v rôznych uhloch.
Vybraný jazyk zvuku a/alebo titulkov sa
neprehráva.
Jazyky zvuku a jazyky titulkov sú špecifické pre každý disk. V menu disku sú dostupné iba
jazyky zvuku a titulkov, ktoré obsahuje disk DVD.
Titul alebo súbor nemôžete kopírovať do iného
režimu.
• Disky DVD zakódované ochranou proti kopírovaniu nemôžete kopírovať na HDD.
• Informácie o podpore kopírovania sú uvedené na strane 6 v časti „Obsah technických
podmienok kopírovania“.
• Informácie o podpore kopírovania sú uvedené na strane 50 „Kompatibilita režimu V“.
Disk sa otáča, ale nie je žiadny obraz alebo je
obraz v zlej kvalite.
• Uistite sa, že je nastavenie videa správne. (viď stranys 45~46)
• Skontrolujte, či nie je disk poškodený alebo na ňom nie sú cudzie materiály.
• Niektoré disky s nízkou kvalitou sa nemusia dať správne prehrať.
• Ak sa scéna zrazu zmení z tmavej na jasnú, obrazovka sa môže dočasne vertikálne chvieť,
nejde však o poruchu.
106_ odporúčania
PROBLÉM
VYSVETLENIE/RIEŠENIE
• Sledujete program v spomalenom alebo krokovom režime?
Ak prehrávate program inou ako normálnou rýchlosťou, nie je počuť žiadny zvuk. (okrem
vyhľadávania dopredu (X 2) na disku).
• Skontrolujte pripojenia a počiatočné nastavenia. (viď strany 28~33, 44~45)
• Skontrolujte, či nie je disk poškodený. Ak je to potrebné, vyčistite ho.
• Skontrolujte, či je disk vložený správne, s nálepkou smerom hore.
Nevychádza zvuk.
Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke Audio Output
Options (Možnosti výstupu zvuku). (viď strany 44~45)
Časová kontrolka bliká.
• Pred nahrávaním skontrolujte, či je na disku alebo HDD dostatok voľného miesta.
• Skontrolujte, či je aktuálny disk nahrávateľný, alebo nie.
Uistite sa, že ste pred spustením času nahrávania všetko skontrolovali.
Časové nahrávanie nepracuje správne.
• Opätovne skontrolujte nastavenia času nahrávania a koncový čas.
• Ak sa z dôvodu výpadku prúdu alebo z iných podobných príčin preruší dodávka prúdu počas
nahrávania, nahrávanie sa zruší.
Nemôžete kopírovať na USB alebo opačne.
• Skontrolujte USB pripojenie. Odpojte ho a skúste ho pripojiť opätovne.
• Obráťte sa na „Kompatibilné USB zariadenia na hostiteľskom porte“ na strane 8, 34.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte, či je umožnený Video výstup HDMI.
• Skontrolujte pripojenie televízora a konektora HDMI na HDD a DVD rekordéri.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje HDMI.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.
Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP
(Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Chvenie HDMI výstupu.
• Skontrolujte, či je váš televízny systém nastavený správne.
• Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Namierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania na HDD a DVD rekordéri.
Dodržujte správnu vzdialenosť. Odstráňte prekážky medzi HDD a DVD rekordérom a
diaľkovým ovládačom.
• Skontrolujte, či nie sú vybité batérie.
• Skontrolujte výberové tlačidlo TV/DVD.
• Skontrolujte, či je vybrané tlačidlo ovládania televízora, DVD alebo HDD, alebo nie.
Zabudli ste heslo rodičovského zámku.
Stlačte a pridržte na prednom paneli rekordéra tlačidlá PLAY/PAUSE (❯II) po dobu viac ako 10
sekúnd, pričom v zariadení nie je žiadny disk. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na
pôvodné nastavenie od výrobcu. Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
Je možné zmeniť titulky a zvukový signál na
nahranom disku?
Nahraný disk sa prehráva iba s titulkami a zvukovým signálom, ktoré ste vybrali počas
nahrávania.
Iné problémy.
• Prečítajte si obsah a potom nájdite a prečítajte si časť, ktorá popisuje váš problém, a
postupujte podľa uvedených pokynov.
• Pripojte a odpojte HDD a DVD rekordér.
• Ak váš problém stále pretrváva, kontaktujte najbližšie servisné centrum Samsung.
 This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
Slovenčina _107
● ODPORÚČANIA
Žiadny zvuk.
dodatok
TECHNICKÉ ÚDAJE
Všeobecné
Vstup
Požiadavky na napätie
220-240 V AC, 50 Hz
Spotreba energie
28 Wattov / 1 Wattov (vypnutý stav)
Hmotnosť
3,6 Kg
Rozmery
430 mm(Š) x 300 mm(H) x 55 mm(D)
Prevádzková teplota
+5 °C až +35 °C
Iné podmienky
Pri prevádzke udržujte vo vodorovnej polohe. Menej ako 75 % prevádzkovej vlhkosti
Video
Kompozitné video : 1.0 V p-p pri zaťažení 75, synch. negat.
Audio
Maximálna veľkosť vstupu audio : 2 Vrms
Vstup DV
IEEE 1394(4p) kompatibilný konektor
Prijímateľné kanály
Konektor SCART
PAL-B/G, D/K, I, DVB-T
AV2 (SCART Ext)
Video : Composite, RGB, Audio: analógový
Analógové výstupné konektory x 1
Audio
Optický/Koaxiálny digitálny výstup audio
Kompozitné video : Výstupný konektor Video x 1
Výstup
Výstup Component x 1 (Y : 1,0Vp-p, PB : 0,70Vp-p, PR : 0,70Vp-p pri zaťažení 75)
Video
HDMI/DVI (576p, 720p,1080i, 1080p)
Konektor SCART
Nahrávanie
Kapacita HDD
USB
AV1 (SCART TV)
Video : Composite, RGB, Audio: analógový
Formát kompresie obrazu
MPEG-II
Formát kompresie zvuku
Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
Kvalita nahrávania
XP (asi 8,5 Mb/s), SP (asi 4,5 Mb/s), LP (asi 2,5 Mb/s),
EP (asi 1,6 Mb/s alebo asi 1,2 Mb/s)
Charakteristika zvukovej frekvencie
20 Hz~20 kHz
DVD-SH893
160 GB
DVD-SH895
250 GB
DVD-SH897
320 GB
USB 2.0 H/S
Host x 1
Audio výstup
Pre disky DVD sú zvukové signály nahrané pri vzorkovacej frekvencii 96 kHz prevedené do výstupu 48 kHz.
Typ disku
DVD
AUDIO CD (CD-DA)
Analógový výstup zvuku
48 / 96 kHz
44,1 kHz
Digitálny výstup zvuku
48 kHz
44,1 kHz
108_ dodatok
Kontaktujte SAMSUNG PO CELOM SVETE
Ak máte pripomienky alebo otázky t ýkajúce sa v ýrobkov Samsung,obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov
SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Krajina
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
Webová stránka
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznícke centrum
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich
životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické
symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky
poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene
od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Code No. AK68-01841H
Download PDF

advertising