Samsung | UE55KS7002U | Samsung 55'' SUHD 4K Smart TV UE55KS7002U Série 7 Používateľská príručka

E-MANUAL
Ďa ku j e m e Vá m z a z a kú p e n i e p ro d u k t u z n a č ky
Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby,
zaregistrujte si svoj produkt na adrese
www.samsung.com/register
Model
Sériové číslo
Obsah
Rýchla príručka
Pripojenie mobilného zariadenia
13
Pripojenie k Diaľkový ovládač Samsung Smart
zdieľanie obsahu
13
Príručka pre tlačidlá Diaľkový ovládač Samsung Smart
Používanie funkcie Smart Hub
2
Pripojenie mobilných zariadení bez bezdrôtového smerovača
(Wi-Fi Direct)
13
Pripojenie mobilného zariadenia prostredníctvom aplikácia
Smart View
Používanie funkcie Smart Hub
Používanie funkcie Hlasová interakcia
Použitie funkcie Smart View (Screen mirroring) alebo
Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými
k televízoru
3
Nastavenie funkcie Hlasová interakcia
14
Zmena vstupného signálu
3
Spustenie funkcie Hlasová interakcia
14
Úprava externých zariadení
15
Používanie ďalších funkcií
Pripojenia
Pripojenie antény (Anténa)
Pripojenie k internetu
5
Pripojenie k internetovej sieti
Riešenie problémov s pripojením k internetu
7
Riešenie problémov s káblovým pripojením k internetu
8
Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením k internetu
Pripojenie videozariadení
9
Pripojenie pomocou kábla HDMI
9
Pripojenie pomocou komponentového kábla (Len modely
10
Poznámky týkajúce sa pripojenia!
15
Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI
16
Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení
16
Poznámky k pripojeniu počítača
16
Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení
Diaľkový ovládač a periférne
zariadenia
Informácie o ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart (verzia
s funkciou Hlasová interakcia)
s konektorom COMPONENT IN/AV IN)
Informácie o ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart
Pripojenie pomocou komponentového kábla (len modely
Pripojenie k Diaľkový ovládač Samsung Smart
s konektorom COMPONENT IN/AV IN)
Pripojenia vstupu a výstupu zvuku
10
Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)
11
Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku
11
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete
11
Pripojenie zariadení Bluetooth
Pripojenie počítača
12
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI – zdieľanie obrazovky
12
Pripojenie pomocou aplikácie Smart View ― Zdieľanie obsahu
Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač Samsung Smart – používanie univerzálneho
diaľkového ovládača
Ovládanie televízora prostredníctvom klávesnice alebo
herného ovládača
22
Pripojenie klávesnice USB
22
Pripojenie klávesnice alebo herného ovládača Bluetooth
22
Používanie klávesnice
Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY na obrazovke
23
Používanie ďalších funkcií
Funkcie Smart
Sledovanie televízie
Smart Hub
Prehľad informácií o digitálnom vysielaní
25
Zobrazenie domovskej obrazovky
38
Používanie obrazovky Sprievodca
26
Automatické spustenie služby Smart Hub
39
Zmena signálu vysielania
26
Automatické spustenie poslednej použitej aplikácie
39
Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity
26
Testovanie pripojenia služby Smart Hub
26
Obnovenie služby Smart Hub
Používanie účtu Samsung
27
Vytvorenie účtu Samsung
27
Prihlásenie do účtu Samsung
28
Spravovanie informácií o platbách uložených v televízore
28
Odstránenie účtu Samsung z televízora
Používanie služby GAMES
29
Inštalácia a spustenie hry
29
Správa zakúpených alebo nainštalovaných hier
30
Hodnotenie hier
Používanie služby APPS
Nahrávanie programov
39
Nahrávanie programov
40
Spravovanie zoznamu naplánovaného nahrávania
40
Sledovanie nahratých programov
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
41
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
Používanie funkcie Timeshift
Používanie funkcie Zoznam kanálov
Úprava kanálov
43
Odstránenie registrovaných kanálov
44
Úprava registrovaných kanálov
31
Inštalácia a spustenie aplikácie
32
Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií
44
Registrácia kanálov ako obľúbených
33
Používanie ďalších vlastností a funkcií aplikácií
45
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
Používanie funkcie e-Manual
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
Úprava zoznamu Obľúbené
34
Zobrazenie elektronickej príručky
45
Odstránenie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov
34
Používanie tlačidiel v príručke e-Manual
45
Zmena usporiadania zoznamu Obľúbené
45
Premenovanie zoznamu Obľúbené
Používanie funkcie Web Browser
Prehrávanie obrázkov/videí/hudby
35
Prehrávanie mediálneho obsahu
36
Funkcie na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho
obsahu
Používanie funkcie Hlasová interakcia
37
Nastavenie funkcie Hlasová interakcia
37
Spustenie funkcie Hlasová interakcia
Realistickejšie sledovanie športových programov pomocou
režimu Športový režim
46
Automatické extrahovanie najzaujímavejších momentov
47
Sledovanie športového zápasu nahratého v Športovom režime
Funkcie podpory sledovania televízie
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
47
Vyhľadávanie dostupných kanálov
47
Konfigurácia rozšírených nastavení vysielania
47
Čítanie digitálneho textu
48
Výber jazyka zvuku vysielania
63
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
48
Nastavenie krajiny (oblasti)
64
Automatická aktualizácia televízora
48
Manuálne ladenie signálov vysielania
49
Jemné ladenie analógového vysielania
49
Prenos zoznamu kanálov
49
Odstránenie profilu operátora CAM
64
Skenovanie vírusov v reálnom čase
50
Nastavenie satelitného systému
64
Kontrola zoznamu skenovania
50
Zmena jazyka teletextu
50
Zobrazenie ponuky bežného rozhrania
Obraz a zvuk
Úprava kvality obrazu
51
Výber režimu obrazu
51
Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu
Podporné funkcie obrazu
53
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)
53
Zobrazenie v režime HDR
54
Zmena veľkosti obrazu
Úprava kvality zvuku
55
Výber režimu zvuku
55
Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku
Používanie podporných funkcií zvuku
62
Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania
Anynet+ a pomocou príslušných ponúk
Aktualizácia softvéru televízora
Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom
64
Kontrola škodlivého kódu v televízore a pripojenom úložnom
zariadení
Používanie ďalších funkcií
65
Spustenie funkcií prístupnosti
65
Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým
postihnutím
65
Sledovanie TV vysielania s titulkami
66
Popis zvuku
67
Úprava priehľadnosti ponuky
67
Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)
67
Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)
67
Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo
postihnutých)
68
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenie Bluetooth (pre
sluchovo postihnutých)
68
Konfigurácia rozšírených nastavení systému
70
Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu
70
Zapnutie herného režimu
Automatické spustenie dátových služieb
56
Výber reproduktorov
HbbTV
57
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth
Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)
58
Počúvanie zvuku televízora pomocou reproduktora Multiroom
72
Pripojenie karty „Cl alebo Cl+ Card“ cez priečinok COMMON
INTERFACE
Systém a podpora
Nastavenie času a používanie časovača
59
Nastavenie aktuálneho času
60
Používanie časovačov
Používanie funkcií na ochranu obrazovky pred vypálením a
šetrenie energie
61
Predchádzanie vypáleniu obrazovky
61
Zníženie spotreby energie televízora
73
Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
Funkcia Teletext
Riešenie problémov
Prečítajte si pred používaním funkcie Moje aplikácie
Skôr než začnete používať Web Browser
Podpora – ako ju získať
76
Podpora pomocou funkcie Vzdialená správa
77
Získanie kontaktných údajov na servis
77
Žiadosť o servis
Diagnostika prevádzky televízora
Problém s obrazom
77
Testovanie obrazu
Zvuk nie je jasne počuť
80
Testovanie zvuku
Problém s vysielaním
Problém s pripojením počítaču
Problém s pripojením k internetu
Dátová služba
Funkcia Naplánovať nahrávanie/Timeshift nefunguje
Systém Anynet+(HDMI-CEC) nefunguje
Problém so spúšťaním/používaním aplikácií
Súbor nemožno prehrať
Chcem obnoviť televízor
Iné problémy
Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov
95
Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí
alebo hudobných súborov
96
Podporované externé titulky
96
Podporované interné titulky
97
Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov
97
Podporované hudobné formáty a kodeky
98
Podporované kodeky videa
Prečítajte si po nainštalovaní televízora
101 Veľkosť obrazu a vstupný signál
102 Inštalácia zámky proti odcudzeniu
102 Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového
pripojenia
Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)
103 IBM
103 MAC
104 VESA DMT
Podporované rozlíšenia pre obrazové signály
105 CEA-861
Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth
106 Obmedzenia používania technológie Bluetooth
Tlačidlá a funkcie
Upozornenia a poznámky
107 Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania
multimediálneho obsahu
109 Tlačidlá a funkcie dostupné počas používania športového
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift
89
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Naplánovať
nahrávanie
90
Skôr než začnete používať funkciu Timeshift
Podporované rozlíšenia pre jednotlivé vstupné signály UHD
91
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.
91
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.
Prečítajte si pred používaním funkcie Hlasová interakcia
92
Upozornenia týkajúce sa funkcie Hlasová interakcia
92
Požiadavky na používanie funkcie Hlasová interakcia
režimu
110 Tlačidlá a funkcie dostupné počas záznamu programu alebo
Timeshift
Licencia
Pripojenie k Diaľkový ovládač Samsung Smart
Môžete pripojiť ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart k televízoru a ovládať ho.
Keď televízor prvýkrát zapnete, ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart sa s televízorom automaticky
spáruje. Ak sa ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespáruje, namierte
ním na snímač diaľkového ovládača na televízore a potom stlačte naraz tlačidlá a
na ovládači
Diaľkový ovládač Samsung Smart a podržte ich minimálne 3 sekundy.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Príručka pre tlačidlá Diaľkový ovládač Samsung Smart
Základné použitie tlačidiel môžete vidieť na Diaľkový ovládač Samsung Smart.
Presunutím tlačidla nahor
alebo nadol nastavíte
hlasitosť.
Používa sa na pohyb
smerom nahor/nadol/
doľava/doprava.
Sltačením stlmíte zvuk.
Sltačením vyberiete
položku.
Presunutím tlačidla nahor
alebo nadol zmeníte kanál.
Stlačením sa zobrazí
obrazovka ovládania
prehrávania.
Stlačením vykonáte
Sprievodca.
Po stlačení tlačidla
vyberte požadovanú
funkciu.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Používanie funkcie Smart Hub
Pripojte sa k funkcii Smart Hub pre viac aplikácií, hier, filmov a oveľa viac.
Používanie funkcie Smart Hub
Vychutnajte si viacero funkcií poskytovaných službou Smart Hub na jedinej obrazovke.
Zdroj
Zdroj
Keď stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart, môžete používať
nasledujúce funkcie a možnosti.
Nastavenia
●●
Pri presunutí zvýraznenia sa v hornej časti ponuky zobrazia rýchle nastavenia. Môžete rýchlo
nastaviť často používané funkcie.
Zdroj
●●
Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.
""
●●
Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru“.
Hľadať
Pomocou služby Smart Hub môžete vyhľadávať údaje, ako sú kanály, programy, názvy filmov
a aplikácie.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Smart Hub“.
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
Používanie funkcie Hlasová interakcia
Vyslovte príkaz požadovanej činnosti do mikrofónu na ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu. Táto funkcia je
dostupná pre diaľkový ovládač s mikrofónom.
Nastavenie funkcie Hlasová interakcia
Zapnutie a vypnutie hlasu
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Hlasová interakcia
Hlasová odozva
Môžete zvoliť, či chcete pre svoje hlasové príkazy zvoliť výstup hlasových správ s odpoveďou alebo nie.
Výber požadovaného hlasu podľa pohlavia
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Hlasová interakcia
Pohlavie hlasu
Pre hlasové správy s odpoveďou môžete vybrať požadovaný hlas podľa pohlavia.
Spustenie funkcie Hlasová interakcia
Vyslovte príkaz a držte pritom tlačidlo
identifikuje.
stlačené, potom tlačidlo
uvoľnite. Následne sa hlasový príkaz
"" Ak príkaz nebol identifikovaný, opakujte pokus so správnou výslovnosťou.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu. Táto funkcia je
dostupná pre diaľkový ovládač s mikrofónom.
Pripojenie antény (Anténa)
K televízoru môžete pripojiť kábel antény.
"" Pri pripojení káblového alebo satelitného prijímača však pripojenie antény nie je potrebné.
Najlepší spôsob je pripojiť oba konektory pomocou prepínača Multi alebo DiSEqC atď. a nastaviť položku
Typ pripojenia antény na možnosť Duálny oscilátor.
"" Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
"" Systém DVB-T2 nemusí byť v niektorých geografických oblastiach dostupný.
Pripojenie k internetu
Môžete získať prístup na internet pomocou televízora.
Pripojenie k internetovej sieti
Nastavenia
Sieť
Otvorte Nastavenia siete Skús teraz
Pripojte sa k dostupnej sieti.
Vytvorenie káblového internetového pripojenia
"" Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
*tienená krútená dvojlinka
"" Ak je rýchlosť siete nižšia ako 10 Mb/s, televízor sa nebude môcť pripojiť k internetu.
"" Ak je pripojený kábel LAN, automaticky sa aktivuje prístup k internetu.
Vytvorenie bezdrôtového internetového pripojenia
Nastavenia
Sieť
Otvorte Nastavenia siete
Bezdrôtové
Pred pokusom o pripojenie sa ubezpečte, že máte k dispozícii identifikátor SSID bezdrôtového smerovača
a nastavenia hesla.
Nastavenia siete
Bezdrôtové pripojenie
Vyberte svoju bezdrôtovú sieť.
Obnoviť
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
"" Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname, vyberte položku Pridať sieť a manuálne zadajte identifikátor
SSID siete (názov).
"" Vyberte položku WPS na obrazovke nastavenia siete a potom stlačte tlačidlo WPS alebo PBC na bezdrôtovom
smerovači. Televízor sa automaticky pripojí na internet.
Kontrola stavu internetového pripojenia
Nastavenia
Sieť
Stav siete Skús teraz
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu.
Zmena názvu televízora v sieti
Nastavenia
Sieť
Názov zariadenia Skús teraz
Môžete zmeniť názov televízora v sieti. Vyberte položku Vstup používateľa v spodnej časti zoznamu
a zmeňte názov.
Riešenie problémov s pripojením k internetu
Ak sa nemožno pripojiť na internet, pozrite si riešenia.
Riešenie problémov s káblovým pripojením k internetu Skús teraz
Pri riešení problémov týkajúcich sa káblového internetového pripojenia postupujte podľa pokynov
uvedených v nasledujúcej časti. Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Nenašiel sa žiadny sieťový kábel
Skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel. Ak je kábel pripojený, uistite sa, že je zapnutý smerovač. Ak je
zapnutý, skúste ho vypnúť a opätovne zapnúť.
Automatické nastavenie adresy IP zlyhalo
1. Vykonajte nasledujúce kroky alebo položku Nast. IP nastavte manuálne.
2. Uistite sa, že je v smerovači povolený server DHCP a resetujte smerovač.
Nedá sa pripojiť k sieti
1. Skontrolujte všetky Nast. IP.
2. Po kontrole stavu servera DHCP (musí byť aktívny) v smerovači odpojte kábel LAN a znova ho
pripojte.
Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu
1. Ubezpečte sa, že internetový kábel siete LAN je pripojený k externému portu LAN smerovača.
2. Skontrolujte hodnoty servera DNS v rámci položky Nast. IP.
Nastavenie siete je dokončené, nemožno sa však pripojiť k internetu
Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením k internetu
Pri riešení problémov týkajúcich sa bezdrôtového internetového pripojenia postupujte podľa pokynov
uvedených v nasledujúcej časti. Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti zlyhalo
Ak sa vybratý bezdrôtový router nenájde, prejdite do ponuky Otvorte Nastavenia siete a vyberte správny
router.
Nie je možné pripojiť sa k bezdrôtovému smerovaču
1. Skontrolujte, či je smerovač zapnutý. Ak je zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.
2. V prípade potreby zadajte správne heslo.
Automatické nastavenie adresy IP zlyhalo
1. Vykonajte nasledujúce kroky alebo položku Nast. IP nastavte manuálne.
2. Ubezpečte sa, že je v smerovači povolený server DHCP. Potom smerovač odpojte a znova zapojte.
3. V prípade potreby zadajte správne heslo.
Nedá sa pripojiť k sieti
1. Skontrolujte všetky Nast. IP.
2. V prípade potreby zadajte správne heslo.
Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu
1. Ubezpečte sa, že internetový kábel siete LAN je pripojený k externému portu LAN smerovača.
2. Skontrolujte hodnoty servera DNS v rámci položky Nast. IP.
Nastavenie siete je dokončené, nemožno sa však pripojiť k internetu
Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Pripojenie videozariadení
Správne prepojte váš televízor a druhé externé zariadenie na prenos videa.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou komponentového kábla (Len modely s konektorom
COMPONENT IN/AV IN)
Pomocou adaptérov komponentného kábla a AV adaptérov pripojte komponentný kábel k vstupným
komponentným konektorom televízora a k výstupným komponentným konektorom na zariadení, ako
je to znázornené na obrázku nižšie. Uistite sa, že ste k sebe pripojili konektory rovnakej farby. (modrý k
modrému, žltý k žltému)
COMPONENT IN / AV IN
"" Ak chcete použiť komponentové zariadenie, pripojte komponentový kábel (modrý) aj AV kábel (žltý).
Pripojenie pomocou komponentového kábla (len modely s konektorom
COMPONENT IN/AV IN)
Pripojte video káble a zvukové káble k dodaným adaptérom podľa nasledujúceho obrázka a potom pripojte
adaptéry medzi portom COMPONENT/AV IN na televízore a portom OUT na externom zariadení. Počas
pripájania káblov sa uistite, že farby káblov sa zhodujú s farbami portov.
"" Ak chcete používať AV zariadenia (kompozitné), odpojte komponentný adaptér.
Pripojenia vstupu a výstupu zvuku
Správne prepojte váš televízor a externé zariadenie na prenos zvuku.
Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)
Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete
Televízor môžete pripojiť k bezdrôtovému zvukovému zariadeniu Samsung prostredníctvom bezdrôtovej
siete. Tieto dve zariadenia musia byť pripojené k rovnakej sieti. Viac informácií nájdete v časti Správca
bezdrôtových reproduktorov (
Nastavenia Zvuk Odborné nastavenia Správca bezdrôtových
reproduktorov).
Pripojenie zariadení Bluetooth
Môžete pripojiť televízor alebo zvukové zariadenia prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Viac informácií
nájdete v časti Sprievodca pripojením (
Zdroj Sprievodca pripojením).
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Pripojenie počítača
Použite televízor ako monitor počítača alebo ho pripojte k počítaču pomocou vašej siete a získajte prístup k obsahu v
počítači.
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI – zdieľanie obrazovky
"" Počas pripájania k počítaču nastavte port na počítač. Viac informácií o porte nájdete v časti „Úprava externých
zariadení“.
Pripojenie pomocou aplikácie Smart View ― Zdieľanie obsahu
Keď je televízor pripojený prostredníctvom programu Smart View vo vašom počítači, môžete jednoducho
prehrávať fotografie, videá a zvukový obsah prostredníctvom televízora. Viac informácií nájdete v časti
Sprievodca pripojením (
Zdroj Sprievodca pripojením).
Pripojenie mobilného zariadenia
Zobrazte obrazovku mobilného zariadenia pripojením mobilného zariadenia k vášmu televízoru alebo sieti.
Použitie funkcie Smart View (Screen mirroring) alebo zdieľanie obsahu
Mediálny obsah na obrazovke televízora, ktorý je uložený v mobilnom zariadení, môžete prehrať
pripojením pomocou funkcie zrkadlenia a zdieľania obsahu.
1. Spustite funkciu Smart View (Screen mirroring) v mobilnom zariadení. Mobilné zariadenie vyhľadá
dostupné zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
2. V zozname vyberte televízor. Televízor sa automaticky pripojí k mobilnému zariadeniu.
"" Ak sa televízny systém z vášho mobilného zariadenia nevyhľadá, vypnite televízor aj mobilné zariadenie, potom
ich znovu zapnite a skúste znova.
"" Ak máte viacero televízorov, môžete jednoducho vybrať niektorý z názvov televízorov v časti
Sieť Názov zariadenia.
Nastavenia
Pripojenie mobilných zariadení bez bezdrôtového smerovača (Wi-Fi Direct)
Nastavenia
Sieť
Odborné nastavenia
Wi-Fi Direct Skús teraz
Pripojenie mobilného zariadenia prostredníctvom aplikácia Smart View
Keď nainštalujete aplikáciu aplikácia Smart View z obchodu Google Play, Samsung Apps a App Store,
môžete prehrať multimediálny obsah mobilného zariadenia na televízore alebo ovládať televízor použitím
mobilného zariadenia.
"" Ak chcete použiť funkciu Smart View, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu zrkadlenia, ako napríklad
AllShare Cast a Smart View. Ak si chcete overiť, či vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu zrkadlenia,
navštívte webovú stránku výrobcu mobilného zariadenia.
Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými
k televízoru
Sledujte televíziu a obsah externého zariadenia jednoduchým prepnutím.
Zmena vstupného signálu
Zdroj
Ak na obrazovke zvolíte akékoľvek pripojené externé zariadenie, budete môcť vidieť obrazovku zvoleného
zariadenia.
Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SOURCE.
"" Po zapnetí zariadenia (prehrávače Blu-ray, herné konzoly atď.) pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI,
ktorý podporuje univerzálny diaľkový ovládač, zobrazí sa kontextová správa, ktorá vám umožní vvybrať si
používanie výstupu zo zariadenia alebo automaticky nastaviť pre zariadenia univerzálny diaľkový ovládač.
Upozorňujeme, že túto funkciu nemusia podporovať všetky zariadenia. V záujme zaručenia bezproblémového
automatického nastavenia univerzálneho diaľkového ovládača umiestnite Diaľkový ovládač Samsung Smart
tak, aby bol blízko televízora a priamo naň smeroval.
"" Po pripojení zariadenia USB do portu USB sa zobrazí kontextová správa, ktorá umožňuje poľahky prepnúť na
zoznam mediálneho obsahu v danom zariadení.
Úprava externých zariadení
Zdroj
Názov portu pripojeného externého zariadenia môžete zmeniť alebo ho pridať na zoznam Prístupového
Panelu.
1. Označenie presuňte na pripojené externé zariadenie.
2. Stlačte smerové tlačidlo nahor. Potom možno použiť nasledovné funkcie. (Upozorňujeme, že
dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od typu portu.)
●●
Upraviť: Kvôli ľahšej identifikácii môžete zmeniť názov portu externého zariadenia podľa aktuálneho
použitia.
●●
Pridať na domovskú stránku: Kvôli rýchlemu prepnutiu môžete pridať port externého zariadenia na
zoznam Prístupového Panelu.
Používanie ďalších funkcií
Na obrazovke Zdroj môžete použiť nasledujúce funkcie.
●●
Sprievodca pripojením zariadenia (Sprievodca pripojením)
●●
Registrácia externých zariadení na ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart (Nast. univ. diaľ.
ovlád.)
""
Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Poznámky týkajúce sa pripojenia!
Pri pripájaní externého zariadenia myslite na nasledujúce body:
"" Počet konektorov a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Pri pripájaní externého zariadenia k televízoru si prečítajte informácie v používateľskej príručke príslušného
zariadenia. Počet konektorov externého zariadenia a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od
výrobcu.
Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI
●●
Odporúčame nasledujúce typy káblov HDMI:
––
Vysokorýchlostný kábel HDMI
––
Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom
●●
Použite kábel HDMI s hrúbkou 17mm alebo tenší.
●●
Ak použijete necertifikovaný kábel HDMI, dôsledkom môže byť prázdna obrazovka alebo chyba
pripojenia.
●●
Niektoré káble a zariadenia HDMI nemusia byť kompatibilné s televízorom z dôvodu odlišných
technických parametrov rozhrania HDMI.
●●
Tento televízor nepodporuje technológiu HDMI Ethernet Channel. Ethernet je lokálna sieť (LAN)
vytvorená pomocou koaxiálnych káblov, ktoré podporujú štandard IEEE.
●●
Použite kábel kratší ako 3 m, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zobrazovania UHD.
●●
Mnohé grafické adaptéry počítača nie sú vybavené portmi HDMI, ale majú namiesto nich porty DVI.
Ak počítač nepodporuje výstup videa HDMI, pripojte ho pomocou kábla HDMI-DVI.
Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení
●●
V záujme vyššej kvality zvuku vám odporúčame používať AV prijímač.
●●
Pri pripojení zariadenia pomocou optického kábla sa reproduktory televízora automaticky nevypnú.
Ak chcete vypnúť reproduktory TV, nastavte položku Vybrať reproduktor (
Nastavenia Zvuk
Vybrať reproduktor) na možnosť Audio/optický výstup.
●●
Nezvyčajný zvuk, ktorý počas používania vydáva zvukové zariadenie, môže značiť poruchu zvukového
zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na výrobcu zvukového zariadenia.
Poznámky k pripojeniu počítača
●●
Kým je aktivované zdieľanie súborov, môže dôjsť k neoprávnenému prístupu. Pokiaľ nepotrebujete
pristupovať k údajom, zakážte zdieľanie súborov.
●●
Počítač a televízor Smart TV musia byť pripojené k sebe pripojené v rovnakej sieti.
●●
V prípade zdieľania obsahu s inými sieťovými zariadeniami, napríklad úložným systémom IP
(internetový protokol), nemusí byť zdieľanie podporované vzhľadom na konfiguráciu, kvalitu či
funkčnosť danej siete, napríklad ak daná sieť disponuje zariadením NAS (úložisko pripojené k sieti).
Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení
●●
Ak chcete použiť funkciu Screen mirroring, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu zrkadlenia,
ako napríklad AllShare Cast a Screen mirroring. Ak si chcete overiť, či vaše mobilné zariadenie
podporuje funkciu zrkadlenia, navštívte webovú stránku výrobcu mobilného zariadenia.
●●
Ak chcete použiť Wi-Fi Direct, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu Wi-Fi Direct.
Skontrolujte, či mobilné zariadenie podporuje Wi-Fi Direct.
●●
Mobilné zariadenie a televízor Smart TV musia byť k sebe pripojené v rovnakej sieti.
●●
Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže občas zastaviť v závislosti od stavu siete.
●●
V prípade zdieľania obsahu s inými sieťovými zariadeniami, napríklad úložným systémom IP
(internetový protokol), nemusí byť zdieľanie podporované vzhľadom na konfiguráciu, kvalitu či
funkčnosť danej siete, napríklad ak daná sieť disponuje zariadením NAS (úložisko pripojené k sieti).
Informácie o ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart (verzia
s funkciou Hlasová interakcia)
Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu. Táto funkcia je dostupná
pre diaľkový ovládač s mikrofónom.
Smerové tlačidlá (hore/dole/vľavo/vpravo)
Zvoliť
Tlačidlo
(Rozpoznávanie hlasu)
Popis
Spúšta funkciu Hlasová interakcia. Stlačte tlačidlo, povedzte hlasový príkaz
a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasová interakcia. Ak ho stlačíte raz,
objaví sa sprievodca pre funkciu Hlasová interakcia.
123 (Číselná klávesnica)
Po stlačení sa na obrazovke zobrazí číselný pás.
Vyberte čísla a potom vybratím možnosti Hotovo zadáte číselnú hodnotu. Používa
sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, kódu PSČ a podobne. Ak sa spolu s číselným
pásom zobrazí na obrazovke položka Farebné tlačidlo, vyberte položku Farebné
tlačidlo a potom vyberte farbu pomocou smerových tlačidiel (hore/dole/vľavo/
vpravo). Túto funkciu použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú
používanej funkcie.
/EXTRA (Farebné
tlačidlá/Extra)
Pomocou týchto farebných tlačidiel získate prístup k ďalším možnostiam
špecifickým pre používanú funkciu. /Počas sledovania obsahu stlačením tohto
tlačidla zobrazíte extra informácie od poskytovateľa obsahu.
Smerové tlačidlá (hore/
dole/vľavo/vpravo)
Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.
Zvoliť
Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania obsahu sa
zobrazia podrobné informácie o programe.
(Späť)
Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac
sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa
objaví predchádzajúci kanál.
(Smart Hub)
Stlačením sa vrátite do Prístupového Panelu.
(Prehrať/Pozastaviť)
Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích
prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.
VOL (Hlasitosť)
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla
stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka Skratky
prístupnosti.
CH (Kanál)
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte
obrazovku Sprievodca. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí
obrazovka Zoznam kanálov.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu. Táto funkcia je
dostupná pre diaľkový ovládač s mikrofónom.
"" Obraz, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m. Použiteľná vzdialenosť sa
môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
"" Ak chcete používať diaľkový ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart s externým zariadením, je potrebné
nakonfigurovať jeho nastavenia.
Informácie o ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart
Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Smerové tlačidlá (hore/dole/vľavo/vpravo)
Zvoliť
Tlačidlo
Popis
123 (Číselná klávesnica)
Po stlačení sa na obrazovke zobrazí číselný pás.
Vyberte čísla a potom vybratím možnosti Hotovo zadáte číselnú hodnotu. Používa
sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, kódu PSČ a podobne. Ak sa spolu s číselným
pásom zobrazí na obrazovke položka Farebné tlačidlo, vyberte položku Farebné
tlačidlo a potom vyberte farbu pomocou smerových tlačidiel (hore/dole/vľavo/
vpravo). Túto funkciu použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú
používanej funkcie.
/EXTRA (Farebné
tlačidlá/Extra)
Pomocou týchto farebných tlačidiel získate prístup k ďalším možnostiam
špecifickým pre používanú funkciu. /Počas sledovania obsahu stlačením tohto
tlačidla zobrazíte extra informácie od poskytovateľa obsahu.
Smerové tlačidlá (hore/
dole/vľavo/vpravo)
Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.
Zvoliť
Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania obsahu sa
zobrazia podrobné informácie o programe.
(Späť)
Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac
sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa
objaví predchádzajúci kanál.
(Smart Hub)
Stlačením sa vrátite do Prístupového Panelu.
(Prehrať/Pozastaviť)
Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích
prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.
VOL (Hlasitosť)
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla
stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka Skratky
prístupnosti.
CH (Kanál)
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte
obrazovku Sprievodca. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí
obrazovka Zoznam kanálov.
"" Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
"" Obraz, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m. Použiteľná vzdialenosť sa
môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
Pripojenie k Diaľkový ovládač Samsung Smart
Spárujte televízor s ovládačom Diaľkový ovládač Samsung Smart.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Keď televízor prvýkrát zapnete, ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart sa s televízorom automaticky
spáruje. Ak sa ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespáruje, namierte
ním na snímač diaľkového ovládača na televízore a potom stlačte naraz tlačidlá a
na ovládači
Diaľkový ovládač Samsung Smart a podržte ich minimálne 3 sekundy.
Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač Samsung Smart – používanie univerzálneho
diaľkového ovládača
Ovládajte televízor a pripojené externé zariadenia spolu pomocou ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart.
Zdroj
Nast. univ. diaľ. ovlád.
Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete ovládať externé zariadenia pripojené k televízoru. Na
tento účel zaregistrujte externé zariadenia podľa nasledovných pokynov na obrazovke.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
"" Na ovládanie externých zariadení od spoločnosti Samsung pomocou diaľkového ovládača televízora bez
potreby dodatočného nastavovania môžete tiež použiť funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Niektoré externé zariadenia pripojené k televízoru nemusia podporovať funkciu Univerzálny diaľkový ovládač.
"" Pred externé zariadenie neumiestňujte žiadne predmety. Môže to viesť k problémom pri prenose signálov
z diaľkového ovládača.
"" Televízor si zapamätá externé zariadenie, ako aj pripájací port (HDMI 1, HDMI 2 atď.).
Ovládanie televízora prostredníctvom klávesnice alebo herného
ovládača
Pripojením klávesnice alebo herného ovládača možno jednoduchšie ovládať televízor.
Pripojenie klávesnice USB
Kábel klávesnice zapojte do portu USB.
Pripojenie klávesnice alebo herného ovládača Bluetooth
Nastavenia
Systém
Správca vstupných zariadení
Pridať klávesnicu a Gamepad Bluetooth
Skús teraz
"" Ak sa klávesnica nerozpoznala, umiestnite ju do blízkosti televízora a potom vyberte položku Obnoviť. Televízor
opätovne vyhľadá dostupné zariadenia.
Používanie klávesnice
Tlačidlo
Funkcie diaľkového ovládania
Smerové klávesy
Posunutie označenia
Kláves Windows
Slúži na zobrazenie nastavení televízora
Kláves Enter
Výber alebo spustenie označenej položky
Kláves ESC
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Kláves F1/F2/F3/F4
Farebné tlačidlá -
Kláves F5
Spustenie Prístupového Panelu
Kláves F6
Zobrazenie obrazovky zdrojov
Kláves F7
Spustenie Zoznam kanálov
Kláves F8
Stlmenie zvuku
Kláves F9/F10
Nastavenie hlasitosti
Kláves F11/F12
Prepínanie kanálov
/
/
/
Nastavenie klávesnice
Pomocou
Nastavenia
Systém
Správca vstupných zariadení možno nastaviť nasledovné funkcie.
Skús teraz
●●
Jazyk klávesnice Skús teraz
●●
Typ klávesnice Skús teraz
●●
Skratka vstupného jazyka Skús teraz
Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY na obrazovke
Použite klávesnicu QWERTY na zadávanie textu v televízore.
Používanie ďalších funkcií
Na obrazovke s klávesnicou QWERTY vyberte . K dispozícii sú tieto možnosti:
●●
Odporúčaný text
●●
Obnoviť odporúčané textové údaje
●●
Predpovedať ďalší znak (pri použití smerových tlačidiel)
●●
Jazyk
""
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od krajiny podporovaná.
Smart Hub
Pozrite si opis základných funkcií služby Smart Hub.
Zdroj
Zdroj
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
Po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači môžete prezerať webové stránky a preberať aplikácie
pomocou služby Smart Hub.
"" Niektoré služby Smart Hub sú spoplatnené. Ak chcete používať spoplatnenú službu, musíte mať vytvorený účet
u poskytovateľa služby alebo účet Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie účtu Samsung“.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služby, jazyka alebo
regiónu.
"" Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.
"" Celý obsah dokumentu Podmienky a stratégia zobrazíte prejdením na položku
Nastavenia Podpora
Podmienky a stratégia. Ak chcete prestať používať funkciu Smart Hub, môžete odstúpiť od zmluvy. Skús teraz
Zobrazenie domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke môžete jednoducho spúšťať aplikácie, ktoré ste predtým alebo často používali.
Aplikácie sa na obrazovke tiež dajú presúvať alebo odstraňovať.
Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo
, môžete používať nasledujúce funkcie.
Nastavenia
●●
Pri presunutí zvýraznenia na položku Nastavenia sa v hornej časti ponuky zobrazia rýchle nastavenia.
Môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie.
––
Režim obrazu
Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.
––
Vybrať reproduktor
Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora.
––
Režim zvuku
Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania.
––
Jazyk zvuku
Môžete vybrať jazyk zvuku.
––
Titulky
Zapnutie alebo vypnutie titulkov.
––
PIP
Počas používania pripojeného externého zariadenia môžete sledovať televízne vysielanie
v malom okne funkcie obraz v obraze (PIP).
––
Sieť
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu.
––
Ďalšie …
Slúži na zobrazenie nastavení televízora.
Zdroj
●●
Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.
""
●●
Ďalšie informácie o prepínaní medzi externými zariadeniami nájdete v časti „Prepnutie medzi externými
zariadeniami pripojenými k televízoru“.
Hľadať
Môžete vyhľadávať aplikácie alebo hry v službách Smart Hub.
Odobratie aplikácie z domovskej obrazovky
Ak chcete odobrať aplikáciu z domovskej obrazovky, presuňte označenie na aplikáciu, ktorú chcete
odobrať, stlačte smerové tlačidlo nadol a zvoľte Odstrániť.
Presunutie aplikácie na domovskej obrazovke
Ak chcete presunúť aplikáciu na domovskej obrazovke, presuňte označenie na aplikáciu, ktorej chcete
určiť novú polohu, stlačte smerové tlačidlo nadol a potom zvoľte Posunúť.
Automatické spustenie služby Smart Hub
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Automatické spustenie Smart Hub Skús teraz
Keď nastavíte Automatické spustenie Smart Hub na Zap., automaticky môžete zobraziť domovskú
obrazovku.
Automatické spustenie poslednej použitej aplikácie
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Automatické spustenie poslednej aplikácie
Ak je možnosť Automatické spustenie poslednej aplikácie nastavená na položku Zap., po zapnutí
televízora sa automaticky spustí posledná použitá aplikácia.
Testovanie pripojenia služby Smart Hub
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test pripojenia Smart Hub Skús teraz
Obnovenie služby Smart Hub
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť Smart Hub Skús teraz
Používanie účtu Samsung
Vytvorte si a spravujte svoje konto Samsung.
Nastavenia
Systém
Účet Samsung Skús teraz
Vytvorenie účtu Samsung
Nastavenia
Systém
Účet Samsung
Vytvoriť účet
Niektoré služby Smart Hub sú spoplatnené. Ak chcete používať spoplatnenú službu, musíte mať vytvorený
účet u poskytovateľa služby alebo účet Samsung.
"" Účet Samsung si môžete taktiež vytvoriť na lokalite http://content.samsung.com. Po vytvorení účtu môžete
používať rovnaké ID v televízore aj na webovej lokalite Samsung.
"" Ak si chcete prečítať Zmluvné podmienky, vyberte položku Zobraziť podrobnosti.
"" Ak chcete svoj účet zabezpečiť, vyberte v poli pod poľom hesla položku Výber obrázka profilu a zadanie hesla
(vysoké zabezpečenie).
"" Ak chcete, aby vás televízor automaticky prihlásil do účtu po zapnutí televízora, začiarknite možnosť Prihlás
ma automaticky.
Vytvorenie účtu Samsung pomocou účtu Facebook
Nastavenia
Systém
Účet Samsung
Vytvoriť so sieť. Facebook
Prihlásenie do účtu Samsung
Nastavenia
Systém
Účet Samsung
Prihlásiť sa
"" Ak chcete zmeniť spôsob prihlasovania, pozrite si časť „Zmena a pridanie informácií do účtu Samsung“.
Zmena a pridanie informácií do účtu Samsung
Nastavenia
Systém
Účet Samsung
Upraviť profil
"" Ak chcete zmeniť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
Spravovanie informácií o platbách uložených v televízore
Nastavenia
Systém
Účet Samsung
Informácie o platbe
"" Ak chcete spravovať informácie o platbách, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
Odstránenie účtu Samsung z televízora
Nastavenia
Systém
Účet Samsung
Odstrániť účet
"" Ak chcete odstrániť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
Používanie služby GAMES
Vychutnajte si hry získané pomocou služby Smart Hub.
GAMES
GAMES
Moje hry
Osvetlenie
Všetky hry
Ovládač
Populárne
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
Hry môžete nainštalovať a spustiť. Nainštalované hry sa uložia do knižnice Moje hry.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Inštalácia a spustenie hry
Inštalácia hier
1. Presuňte sa na hru, ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo Zvoliť. Zobrazí sa obrazovka
s podrobnými informáciami.
2. Vyberte položku Inštalovať. Ak je inštalácia dokončená, môžete ju priamo spustiť.
"" Nainštalované hry môžete zobraziť na obrazovke Moje hry.
"" Ak chcete získať informácie o tom, ktoré herné ovládače sú kompatibilné s prevzatou hrou, vyberte položky
GAMES Ovládač.
"" V prípade nedostatočnej internej pamäte televízora môžete hru nainštalovať na zariadenie USB.
"" Hru nainštalovanú na zariadení USB môžete hrať iba vtedy, keď je zariadenie USB pripojené k televízoru. Ak sa
zariadenie USB počas hrania hry odpojí, hra sa ukončí.
"" Hru nainštalovanú na zariadení USB nemožno hrať v inom televízore ani počítači.
Spustenie nainštalovanej hry
Ak chcete spustiť hru, vyberte položky GAMES
Moje hry.
Správa zakúpených alebo nainštalovaných hier
Na obrazovke Moje hry posuňte označenie na požadovanú hru a potom stlačte a podržte tlačidlo Zvoliť.
Tiež môžete vybrať položku Moje hry Možnosti a spravovať nainštalované aplikácie.
Pridanie na domovskú obrazovku
1. Vyberte položky Moje hry
Možnosti
Pridať na domovskú stránku.
2. Vyberte hru, ktorú chcete pridať na domovskú obrazovku. Zvolená hra sa pridá na domovskú
obrazovku.
Odstránenie hry
1. Vyberte položky Moje hry
Možnosti
Odstrániť.
2. Vyberte hru, ktorú chcete odstrániť.
3. Vyberte položku Odstrániť. Zvolená hra sa následne odstráni.
"" Hry môžete odstraňovať z domovskej obrazovky aj prostredníctvom kontextovej ponuky.
Aktualizácia hry
1. Vyberte položky Moje hry
Možnosti
Akt.
2. Vyberte hru, ktorú chcete aktualizovať.
3. Stlačením tlačidla Výber aktualizujte hru.
"" Dá sa vybrať iba vtedy, ak existujú hry vyžadujúce aktualizáciu.
Uzamknutie alebo odomknutie hry
1. Vyberte položky Moje hry
Možnosti
Zamknúť/Odomknúť. Pri jednotlivých hrách sa zobrazia
začiarkavacie políčka.
2. Vyberte hru, ktorú chcete uzamknúť alebo odomknúť. Ak chcete hru uzamknúť, označte ju. Ak chcete
hru odomknúť, zrušte jej označenie.
3. Výberom položky Hotovo uzamknite alebo odomknite hru.
Automatická aktualizácia hier
Nainštalované hry sa môžu automaticky aktualizovať. Ak si neželáte automatické aktualizácie, nastavte
položku Moje hry Možnosti Autom. aktualizácia na možnosť Vyp..
"" Automatická aktualizácia je povolená, iba keď je televízor pripojený k internetu.
Hodnotenie hier
Jednotlivé hry môžete ohodnotiť na príslušnej obrazovke s podrobnými informáciami.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je hra nainštalovaná v televízore.
Používanie služby APPS
Prevezmite a spustite rôzne aplikácie zo služby Smart Hub.
APPS
APPS
Moje App
Čo je nové
Najpopulárn…
Video
Život Plus
Zábava
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít,
noviniek zo sveta športu, správ o počasí a hier.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Pri prvom spustení služby Smart Hub sa automaticky nainštalujú predvolené aplikácie. Predvolené aplikácie sa
môžu líšiť v závislosti od regiónu.
Inštalácia a spustenie aplikácie
Inštalácia aplikácie
1. Presuňte sa na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo Zvoliť. Zobrazí sa obrazovka
s podrobnými informáciami.
2. Vyberte položku Inštalovať. Ak je inštalácia dokončená, môžete ju priamo spustiť.
"" Nainštalované aplikácie si môžete prezrieť na obrazovke Moje App.
"" V prípade nedostatočnej internej pamäte televízora môžete aplikáciu nainštalovať na zariadenie USB.
"" Aplikáciu nainštalovanú na zariadení USB môžete spustiť iba vtedy, keď je zariadenie USB pripojené
k televízoru. Ak sa zariadenie USB počas spustenej aplikácie odpojí, aplikácia sa ukončí.
"" Aplikáciu nainštalovanú na zariadení USB nemožno spustiť v inom televízore ani počítači.
Spustenie aplikácie
Vybranú aplikáciu môžete spustiť na obrazovke Moje App. Na označených aplikáciách sa zobrazia nižšie
uvedené ikony, ktoré signalizujú nasledovné:
●●
: Aplikácia je nainštalovaná na zariadení USB.
●●
: Aplikácia je zabezpečená heslom.
●●
: Aplikácia je nainštalovaná.
●●
: Aplikácia si vyžaduje aktualizáciu.
●●
: Aplikácia podporuje aplikáciu Smart View.
Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií
Na obrazovke Moje App posuňte označenie na požadovanú aplikáciu a potom stlačte a podržte tlačidlo
Zvoliť. Tiež môžete vybrať položku Moje App Možnosti a spravovať nainštalované aplikácie.
Pridanie na domovskú obrazovku
1. Vyberte položky Moje App
Možnosti
Pridať na domovskú stránku.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať. Zvolená aplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
Presúvanie aplikácií
1. Vyberte položky Moje App
Možnosti
Posunúť.
2. Vyberte aplikáciu na presunutie.
3. Presuňte aplikáciu v požadovanom smere.
4. Stlačte tlačidlo Zvoliť.
5. Vyberte položku Hotovo. Presun sa následne dokončí.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Odstránenie aplikácie
1. Vyberte položky Moje App
Možnosti
Odstrániť.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
3. Vyberte položku Odstrániť. Zvolená aplikácia sa následne odstráni.
"" Uistite sa, že sprievodné údaje aplikácie sa tiež odstránia pri odstránení aplikácie.
Aktualizácia aplikácií
1. Vyberte položky Moje App
Možnosti
Akt..
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať.
3. Stlačte tlačidlo Zvoliť. Aplikácia sa následne aktualizuje.
"" Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď Moje App obsahuje aplikáciu, ktorá má byť aktualizovaná.
Zamykanie a odomykanie aplikácií
1. Vyberte položky Moje App
Možnosti
Zamknúť/Odomknúť.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete uzamknúť alebo odomknúť.
3. Vyberte položku Hotovo. Zvolená aplikácia sa následne uzamkne alebo odomkne.
Automatická aktualizácia aplikácií
Nainštalované aplikácie sa môžu automaticky aktualizovať. Ak si neželáte automatické aktualizácie,
nastavte položku Moje App Možnosti Autom. aktualizácia na možnosť Vyp..
Hodnotenie aplikácií
Jednotlivé aplikácie môžete ohodnotiť na príslušnej obrazovke s podrobnými informáciami.
Používanie ďalších vlastností a funkcií aplikácií
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Aplik. viazané na kanál Skús teraz
Pomocou aplikácie, ktorou sa zaobchádza s vysielanými kanálmi, môžete získať informácie o programe a
použiť príslušné služby.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je v televízore nainštalovaná aplikácia s podporou funkcie Aplik.
viazané na kanál.
"" V rámci kanálov prijímaných prostredníctvom antény je táto funkcia dostupná len pre kanály, ktoré podporujú
funkciu Aplik. viazané na kanál.
"" Táto funkcia nemusí byť v závislosti od krajiny podporovaná.
Používanie funkcie e-Manual
Prečítajte si návod, ktorý sa nachádza vo vašom televízore.
Zobrazenie elektronickej príručky
Nastavenia
Podpora
Otvoriť e-Manual
Môžete si prezrieť integrovanú príručku e-Manual, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách
televízora.
"" Príručku e-Manual si môžete stiahnuť aj z webovej stránky spoločnosti Samsung.
"" Slová modrým písmom (napr. Režim obrazu) označujú položku ponuky.
Používanie tlačidiel v príručke e-Manual
●●
●●
(Hľadať)
(Register)
●●
(Otvorená stránka)
●●
(Skús teraz): Umožňuje vám otvoriť príslušnú položku ponuky a ihneď si funkciu vyskúšať.
●●
(Prepojiť): Umožňuje vám otvoriť príslušnú referenčnú stránku.
"" Z obrazoviek niektorých ponúk sa nedá dostať do elektronickej príručky.
Používanie funkcie Web Browser
Surfujte na internete priamo vo vašom televízore.
WEB BROWSER
"" Ak vyberiete položku
WEB BROWSER, môžete zobraziť nedávno otvorené webové lokality alebo
odporúčania. Výberom požadovanej webovej lokality ju priamo zobrazíte.
"" Aplikáciu WEB BROWSER môžete používať jednoduchšie, ak pripojíte klávesnicu a myš.
"" Webovú stránku môžete posúvať pomocou 4 smerových tlačidiel.
"" Webová stránka sa môže líšiť od stránky v počítači.
Prehrávanie obrázkov/videí/hudby Skús teraz
Prehrávajte mediálny obsah uložený vo vašom televízore, na zariadení USB, v smartfóne, fotoaparáte a pod.
Zdroj
Samsung USB
Samsung USB
Filtrovať podľa : Všetky
Zoradiť podľa : Titul
Možnosti
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
V televízore môžete prehrávať mediálny obsah uložený v úložných zariadeniach, napríklad na zariadení
USB, v mobilnom zariadení či fotoaparáte.
"" Mediálny obsah nemožno prehrať, ak televízor nepodporuje obsah alebo úložné zariadenie. Ďalšie informácie
nájdete v časti „Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov“.
"" Pred pripojením zariadenia USB zálohujte dôležité súbory. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za
poškodené či stratené súbory.
"" Ak chcete pripojiť televízor k mobilnému zariadeniu, pozrite si časť „Pripojenie mobilného zariadenia“.
Prehrávanie mediálneho obsahu
Prehrávanie multimediálneho obsahu uloženého v počítači alebo mobilnom zariadení
1. V položke
Zdroj vyberte zariadenie s mediálnym obsahom. Následne sa v zariadení objaví
zoznam s mediálnym obsahom.
2. Zo zoznamu vyberte položku s mediálnym obsahom. Následne sa obsah prehrá.
"" Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho
obsahu“.
"" Obsah nemusí byť možné prehrať v závislosti od spôsobu kódovania alebo formátu súboru. Okrem toho môže
byť niekoľko funkcií obmedzených.
"" Kvôli komunikačným problémom so sieťou sa obsah nemusí prehrávať plynulo. V takomto prípade použite USB
zariadenie.
"" Po pripojení zariadenia k USB portu sa objaví oznámenie. Po výbere možnosti Prehliadať sa v zariadení objaví
zoznam s mediálnym obsahom.
Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého na zariadení USB
Po pripojení zariadenia USB k televízoru sa na obrazovke zobrazí hlásenie o pripojení. Vyberte položku
Prehliadať. Na televízore sa zobrazí zoznam miniatúr mediálneho obsahu, ktorý je uložený na zariadení
USB, potom zo zoznamu vyberte mediálny obsah, ktorý chcete prehrať. Prehrá sa mediálny obsah.
"" Ak chcete zastaviť prehrávanie mediálneho obsahu, stlačte tlačidlo
.
Funkcie na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho obsahu
Na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho obsahu úložného zariadenia môžete používať
nasledujúce funkcie.
●●
Filtrovať podľa
Filtrovanie mediálneho na zobrazenie požadovaného typu médií.
●●
Zoradiť podľa
Zoradenie zoznamu s obsahom. Spôsoby zoradenia závisia od typu obsahu, ktorý ste zvolili.
●●
Možnosti
Odstránenie alebo prehrávanie vybratého mediálneho obsahu zo zoznamu mediálneho obsahu.
Používanie funkcie Hlasová interakcia
Otvorenie a spustenie určitých možností a funkcií ponuky pomocou hlasových príkazov.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu. Táto funkcia je
dostupná pre diaľkový ovládač s mikrofónom.
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Hlasová interakcia Skús teraz
"" Obrazovka funkcie Hlasová interakcia sa v závislosti od modelu môže líšiť od vyššie uvedeného obrázka.
"" Keď spustíte funkciu Hlasová interakcia, v hornej časti obrazovky sa zobrazí sprievodca Hlasová interakcia.
Tento sprievodca sa líši jazykom, ktorý podporuje funkcia Hlasová interakcia.
Nastavenie funkcie Hlasová interakcia
Zapnutie a vypnutie hlasu
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Hlasová interakcia
Hlasová odozva
Môžete zvoliť, či chcete pre svoje hlasové príkazy zvoliť výstup hlasových správ s odpoveďou alebo nie.
Výber požadovaného hlasu podľa pohlavia
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Hlasová interakcia
Pohlavie hlasu
Pre hlasové správy s odpoveďou môžete vybrať požadovaný hlas podľa pohlavia.
Spustenie funkcie Hlasová interakcia
Vyslovte príkaz a držte pritom tlačidlo
identifikuje.
stlačené, potom tlačidlo
uvoľnite. Následne sa hlasový príkaz
"" Ak príkaz nebol identifikovaný, opakujte pokus so správnou výslovnosťou.
Prehľad informácií o digitálnom vysielaní
Pozrite si prehľad ponuky programov jednotlivých digitálnych kanálov.
Používanie obrazovky Sprievodca
Živé vysielanie
Sprievodca Skús teraz
Denný harmonogram programov vysielaných na jednotlivých staniciach si môžete pozrieť v službe
Sprievodca – môžete v nej vyhľadávať informácie o programoch a sledovať či nahrávať vysielanie.
Služba Sprievodca umožňuje zobraziť len harmonogram televíznych programov, ktoré nasledujú po
aktuálnom čase vysielania.
"" Položku Sprievodca možno zobraziť aj stlačením tlačidla CH počas pozerania televízora.
"" Informácie obrazovky Sprievodca sú dostupné len pre digitálne kanály. Analógové kanály nie sú podporované.
"" Na zobrazenie obrazovky Sprievodca musíte najprv nastaviť hodiny televízora (
Čas Hodiny).
Nastavenia
Systém
Po presune na požadovaný program stlačte a podržte tlačidlo Zvoliť na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa
kontextové okno so zoznamom nasledujúcich funkcií.
●●
Plánované sledovanie
Ak vyberiete položku Naplánovať sledovanie, môžete si naplánovať sledovanie plánovaného
vysielania.
●●
Plánované nahrávanie
Ak vyberiete položku Naplánovať nahrávanie, môžete si naplánovať nahrávanie plánovaného
vysielania.
●●
Podrobné informácie
Ak vyberiete položku Zobraziť podrobnosti, môžete si pozrieť podrobné informácie o zvolenom
programe. Dostupné informácie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania. Ak sa k programu
neposkytujú žiadne informácie, nezobrazí sa nič.
●●
Zobrazenie správcu nahrávania a plánovania
Výberom možnosti Manažér harmonogramu môžete vidieť obrazovku Nahrávanie a Manažér
harmonogramu.
●●
Nahrávanie
Výberom položky Nahrávať môžete nahrávať aktuálne vysielaný program.
""
Ďalšie informácie o funkcii Naplánovať nahrávanie nájdete v časti „Nahrávanie programov“.
Zmena signálu vysielania
Živé vysielanie
Zoznam kanálov
Po stlačení smerového tlačidla doprava na diaľkovom ovládači vyberte možnosť Anténa na výber možnosti
Terestriál. alebo Kábel.
"" Túto funkciu nepotrebujete, ak je váš televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču.
Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Informácie o signáli
"" Ak je k televízoru pripojená anténa s rozhraním OTA, informácie o intenzite signálu môžete použiť na úpravu
antény tak, aby bola intenzita signálu vyššia a príjem kanálov vo vysokom rozlíšení lepší.
"" Táto funkcia je dostupná len pre digitálne kanály.
Nahrávanie programov
Nahrávajte aktuálne alebo nadchádzajúce programy pomocou zariadenia USB (namiesto videorekordéra).
Vedľa programov a kanálov s naplánovaným nahrávaním sa zobrazuje symbol
.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Pred použitím funkcie nahrávania si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Viac informácií nájdete v časti „Skôr
než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.
Nahrávanie programov
Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania na obrazovke Sprievodca
V službe Sprievodca vyberte živé vysielanie a potom stlačte a podržte tlačidlo Zvoliť. Na začatie nahrávania
vyberte položku Nahrávať. Okrem toho si môžete vybrať program v rámci plánovaného vysielania a potom
stlačiť a podržať tlačidlo Zvoliť. Na naplánovanie nahrávania vyberte položku Naplánovať nahrávanie.
Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania v okne Informácie
o programe
Stlačením tlačidla Výber počas pozerania zobrazíte okno s informáciami o programe. Keď v okne s
informáciami o programe stlačíte a podržíte tlačidlo Zvoliť a potom zvolíte možnosť Nahrávať, môžete
program nahrať. Smerové tlačidlá doľava a doprava použite na výber programu s naplánovaným časom
vysielania. Potom stlačte a podržte tlačidlo Zvoliť. Výberom možnosti Timeshift, môžete použiť funkciu
Naplánovať nahrávanie pre daný program.
Používanie funkcie plánovaného nahrávania na spustenie nahrávania v určitý deň a čas
Živé vysielanie
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Naplánované
Naplánovať nahrávanie
Spravovanie zoznamu naplánovaného nahrávania
Živé vysielanie
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Naplánované
Upraviť
Naplánované
Odstrániť
Zrušenie naplánovaného nahrávania
Živé vysielanie
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Sledovanie nahratých programov
Živé vysielanie
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Nahrané
Vyberte zo zoznamu súbor obsahujúci nahrávku. Spustí sa prehrávanie súboru.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Tlačidlá, ktoré sa zobrazia, sa líšia v závislosti od prehrávaného súboru. Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete
v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas záznamu programu alebo Timeshift“.
"" Obrazovka Prehrávač hlavných momentov je dostupná len v prípade, že ste uložili najdôležitejšie časti
programu, na nahratie ktorého ste použili Športový režim.
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
Nakonfigurujte televízor tak, aby v konkrétny deň a čas zobrazoval určitý kanál alebo program.
Ikona
sa zobrazuje vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali na naplánované sledovanie.
"" Ak chcete nastaviť možnosť Naplánovať sledovanie, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (
Nastavenia Systém Čas Hodiny).
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre digitálny kanál
●●
Obrazovka Sprievodca
Na obrazovke Sprievodca vyberte program, ktorý chcete sledovať, a následne stlačte a podržte
tlačidlo Zvoliť. Na zobrazenej kontextovej obrazovke zvoľte položku Naplánovať sledovanie.
●●
Obrazovka Informácie o programe
Počas pozerania televízora stlačte tlačidlo Zvoliť. Následne sa zobrazí okno Informácie o programe.
Pomocou smerových tlačidiel doľava alebo doprava vyberte program s naplánovaným časom
vysielania a následne stlačte a podržte tlačidlo Zvoliť. Sledovanie programu môžete naplánovať
výberom položky Naplánovať sledovanie.
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre analógový kanál
Živé vysielanie
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Naplánované
Naplánovať sledovanie
Úprava naplánovaného sledovania
Živé vysielanie
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Naplánované
"" V rámci funkcie Naplánovať sledovanie a Naplánovať nahrávanie si môžete nastaviť maximálne 30 položiek.
Zrušenie naplánovaného sledovania
Živé vysielanie
Manažér harmonogramu alebo Nahrávky
Naplánované
Odstrániť
Používanie funkcie Timeshift
Prehrávajte, pozastavte alebo pretočte živé televízne vysielanie.
Pomocou funkcie Timeshift môžete pozastaviť a posunúť dozadu živé televízne vysielanie. Aktiváciou tejto
funkcie vypnete funkciu Vysielanie. Skús teraz
"" Ak chcete použiť funkciu Timeshift, musí byť pripojené zariadenie USB na nahrávanie.
"" Pred použitím funkcie Timeshift si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti
„Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Ak chcete aktivovať funkciu Timeshift počas pozerania televízora, stlačte a podržte tlačidlo Zvoliť a potom
vyberte možnosť
v okne Informácie o programe.
"" Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas záznamu programu alebo
Timeshift“.
Používanie funkcie Zoznam kanálov
Prepnite kanál alebo si pozrite programy na iných digitálnych kanáloch.
Živé vysielanie
Zoznam kanálov Skús teraz
Keď zobrazíte Zoznam kanálov, môžete pomocou neho prepnúť kanál alebo si pozrieť program iných
digitálnych kanálov a popri tom sledovať televíziu. Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo CH
LIST.
Obrazovka Všetky obsahuje nasledujúce položky:
●●
: Obľúbený kanál
●●
: Uzamknutý kanál
●●
: Aktuálne pozeraný kanál
Po stlačení smerového tlačidla doprava na obrazovke so Zoznam kanálov môžete použiť nasledovné
funkcie:
●●
Všetky
Zobrazenie kanálov, ktoré boli automaticky vyhľadané.
●●
Obľúbené
Zobrazenie zoznamu obľúbených položiek od 1 do 5.
●●
Kategória
Usporiadanie zoznamu, aby obsahoval len kanály vybratého žánru. Funkcia Kategória sa dá však
použiť len v prípade kanálov, ktoré obsahujú informácie o žánri.
●●
Zoradiť
Usporiadanie zoznamu podľa kritérií Číslo alebo Názov kanála.
""
●●
Táto možnosť je dostupná len pre digitálne kanály.
Anténa
Umožňuje výber možnosti Terestriál., Kábel a Satelit.
""
Táto možnosť je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Úprava kanálov
Upravujte kanály uložené v televízore.
Živé vysielanie
Zoznam kanálov
Smerové tlačidlo doprava
Upraviť
Ikony obrazovky Upraviť kanál predstavujú nasledujúce položky:
●●
: Obľúbený kanál
●●
: Uzamknutý kanál
Odstránenie registrovaných kanálov
Ak chcete odstrániť niektorý kanál, vyberte ho a potom vyberte položku Odstrániť. Ak chcete odstrániť
všetky kanály, vyberte položky Vybrať všetko a potom možnosť Odstrániť.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Úprava registrovaných kanálov
Výberom položky Všetky
●●
Uzamknúť alebo Odomknúť kanály Skús teraz
""
●●
Ak chcete nastaviť heslo, nastavte
Nastavenia
Vysielanie
Zámok kanála na možnosť Zap..
Premenovať kanál
""
●●
Upraviť môžete otvoriť nasledovné možnosti:
Táto možnosť je dostupná len pre analógové kanály.
Zmeniť číslo
""
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
""
Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať automaticky.
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
Označte často sledované kanály ako obľúbené kanály.
Obľúbené kanály sa označia na obrazovkách Upraviť kanál a Všetky symbolom
.
Registrácia kanálov ako obľúbených
Živé vysielanie
Zoznam kanálov
1. Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku Obľúbené.
3. Vyberte požadovaný z piatich zoznamov obľúbených položiek.
4. Prejdite na možnosť Uprav obľúbené.
5. Výber kanála na pridanie do zoznamu obľúbených
6. Vyberte položku
. Zvolený kanál sa následne zaregistruje v zozname obľúbených položiek.
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
Živé vysielanie
Zoznam kanálov
1. Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku Obľúbené.
3. Vyberte požadovaný zoznam spomedzi piatich zoznamov obľúbených položiek na obrazovke.
Následne sa zobrazia kanály v zvolenom zozname obľúbených položiek.
"" Kanály nachádzajúce sa v zozname možno zobraziť iba v prípade, že daný zoznam obľúbených položiek je
zaregistrovaný.
Úprava zoznamu Obľúbené
Upravujte zoznam obľúbených kanálov.
Živé vysielanie
Zoznam kanálov
Po stlačení smerového tlačidla doprava na diaľkovom ovládači vyberte položky Obľúbené
Obľúbené 5 Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Uprav obľúbené.
Obľúbené 1 –
Odstránenie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov
Vyberte kanály do zoznamu obľúbených a potom stlačte tlačidlo
.
Zmena usporiadania zoznamu Obľúbené
Vyberte požadované kanály a potom vyberte položku Zmeniť poradie. Zobrazí sa označenie funkcie Zmeniť
poradie. Pomocou tlačidiel nahor/nadol vyberte nové umiestnenie jednotlivých kanálov. Stlačením
tlačidla Výber nastavte kanály na nové miesto.
Premenovanie zoznamu Obľúbené
Vyberte zoznam obľúbených, ktorý chcete premenovať, a potom vyberte položku Premenovať Obľúbené.
Pomocou klávesnice, ktorá sa zobrazí na obrazovke, zadajte nový názov a potom vyberte položku Hotovo.
Realistickejšie sledovanie športových programov pomocou
režimu Športový režim
Získajte realistickejší obraz a zvuk športových programov, vďaka čomu sa budete cítiť ako divák na tribúne.
Nastavenia
Obraz
Špeciálny režim sledovania
Športový režim Skús teraz
Športový režim umožňuje dosiahnuť optimálne nastavenia obrazu a zvuku pre športové udalosti, takže sa
cítite, akoby ste boli ich súčasťou. Ak sa navyše používa Športový režim a zároveň je pripojené nahrávacie
zariadenie, môžete sledovať najzaujímavejšie momenty automaticky alebo manuálne extrahované
z nahrávaných športových zápasov.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Keď aktivujete Športový režim, zmeníte Režim obrazu na možnosť Štadión a Režim zvuku na možnosť Štadión a
inaktivujete niektoré ponuky v rámci funkcií Obraz a Zvuk.
Automatické extrahovanie najzaujímavejších momentov
Nastavenia
Obraz
Špeciálny režim sledovania
Športový režim
Automatické hlavné námety
Skús teraz
Položka Automatické hlavné námety však nie je dostupná:
●●
Keď prepínate vstupný signál
●●
Keď je možnosť Popis zvuku prepnutá na Zap.
●●
Keď modely s 2 tunermi nahrávajú 2 kanály súčasne
●●
Keď sledujete obsah uložený v priečinku MÔJ OBSAH;
●●
keď je spustená funkcia Screen mirroring;
●●
keď sledujete najdôležitejšie momenty aktuálneho futbalového zápasu v rozlíšení UHD pomocou
funkcie Prehrávač hlavných momentov.
●●
Pri sledovaní analógového programu
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Výkon funkcie Automatické hlavné námety závisí od vlastností vysielaného signálu.
"" Funkciu Automatické hlavné námety odporúčame používať iba počas sledovania futbalových zápasov. Ak túto
funkciu použijete pri sledovaní iných športových udalostí, môžu sa zobraziť nesprávne rámy obrazu.
Sledovanie športového zápasu nahratého v Športovom režime
Nahratý zápas môžete sledovať na obrazovke MÔJ OBSAH.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Viac informácií o funkciách nájdete v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas používania športového režimu“.
"" Viac informácií o funkciách nájdete v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas záznamu programu alebo
Timeshift“.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Sledovanie nahratých programov“.
Funkcie podpory sledovania televízie
Použite funkcie, ktoré podporujú digitálne alebo analógové programy.
Vyhľadávanie dostupných kanálov
Nastavenia
Vysielanie
Automatické ladenie Skús teraz
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Ak je televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču, táto funkcia nie je potrebná.
"" Systém DVB-T2 nemusí byť v niektorých geografických oblastiach dostupný.
Konfigurácia rozšírených nastavení vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia Skús teraz
Čítanie digitálneho textu
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Digitálny text Skús teraz
Túto funkciu môžete použiť počas sledovania vysielania, ktoré obsahuje textový aj multimediálny obsah.
"" Táto funkcia je dostupná len vo Veľkej Británii.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHED) predstavuje medzinárodnú normu pre
systémy kódovania údajov používané v multimédiách a hypermédiách. Ide o vyššiu úroveň ako systém MPEG
a zahŕňa hypermédiá s prepojenými údajmi, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické
súbory a videosúbory, ako aj multimediálne údaje. MHEG je technológia interakcie spustenej používateľom
a používa sa v rôznych oblastiach vrátane videa na požiadanie (Video-On-Demand, VOD), interaktívnej TV
(Interactive TV, ITV), elektronického obchodovania (Electronic Commerce, EC), televízneho vzdelávania,
telekonferencií, digitálnych knižníc a sieťových hier.
Výber jazyka zvuku vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Možnosti zvuku Skús teraz
Je to jazyk, ktorý budete počuť počas pozerania televízora, ak je jazyk súčasťou vysielacieho signálu.
Funkcia Možnosti zvuku sa v prípade analógových a digitálnych kanálov líši.
Výber jazyka
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Možnosti zvuku
Jazyk zvuku
Možnosti zvuku
Formát zvuku
"" Dostupný jazyk sa môže líšiť v závislosti od vysielania.
Výber audio formátu
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
"" Podporovaný formát zvuku sa môže líšiť v závislosti od vysielaného programu.
"" Táto možnosť je dostupná len pre digitálne kanály.
Nastavenie krajiny (oblasti)
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Krajina (oblasť) Skús teraz
Môžete vybrať krajinu, aby televízor dokázal správne automaticky naladiť vysielané kanály.
1. Zadajte číslo PIN.
2. Zmeňte oblasť. Ak chcete zmeniť krajinu digitálnych kanálov, vyberte položku Digitálny kanál. Ak
chcete zmeniť krajinu analógových kanálov, vyberte položku Analógový kanál.
"" Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých geografických oblastiach.
"" Zoznam krajín (oblastí) zobrazený na obrazovke televízora sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
Manuálne ladenie signálov vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Manuálne ladenie Skús teraz
Všetky kanály môžete vyhľadať manuálne a uložiť ich do televízora. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie,
vyberte položku Zastaviť.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Ladenie digitálnych kanálov
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Manuálne ladenie
Ladenie digitálnych kanálov
Výberom položky Nový Hľadať spustíte automatické vyhľadávanie digitálnych kanálov, ktoré sa
následne uložia do zoznamu kanálov v televízore.
Ladenie analógových kanálov
Nastavenia
kanálov
Vysielanie
Odborné nastavenia
Manuálne ladenie
Ladenie analógových
Vyberte položku Nový a konfiguráciou možností Program, Norma, Zvukový systém, Kanál a Hľadať
spustite vyhľadávanie analógových kanálov. Potom výberom možnosti Uložiť uložte vyhľadané kanály do
televízora.
"" Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Jemné ladenie analógového vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Jemné doladenie
"" Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Prenos zoznamu kanálov
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Presun zozn. kanálov Skús teraz
Zoznam kanálov môžete importovať alebo exportovať na úložné zariadenie USB. Na použitie tejto funkcie
je potrebný kód PIN.
●●
Importovať z USB: Import zoznamu kanálov zo zariadenia USB.
●●
Exportovať na USB: Export zoznamu kanálov uložených v televízore na úložné zariadenie USB.
"" Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia USB.
Odstránenie profilu operátora CAM
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Vymazať profil operátora CAM
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Nastavenie satelitného systému
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Satelitný systém
Skôr než spustíte vyhľadávanie kanálov, môžete konfigurovať množinu nastavení satelitného taniera.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Zmena jazyka teletextu
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Jazyk teletextu Skús teraz
Môžete nastaviť alebo zmeniť jazyk teletextu. Ak chcete sledovať teletext vysielania v preferovanom
jazyku, vyberte v ponuke Hlavný jazyk teletextu požadovaný jazyk. Ak tento jazyk nie je podporovaný,
môžete sledovať teletext vysielania v druhom preferovanom jazyku nastavenom v ponuke Druhý jazyk
teletextu.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Zobrazenie ponuky bežného rozhrania
Nastavenia
Vysielanie
Bežné rozhranie Skús teraz
Môžete zobraziť informácie o bežných rozhraniach.
●●
Ponuka CI
Umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. V závislosti od ponuky karty PC
Card vyberte ponuku CI.
●●
Informácie o aplikácii
Zobrazenie informácií o module CAM vloženom do slotu CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vloženej
do modulu CAM. Modul CAM môžete nainštalovať kedykoľvek, či už pri zapnutom alebo vypnutom
televízore.
●●
CICAM PIN Manažér
Spravovanie čísel PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Uložte číslo PIN
alebo zmeňte uložené číslo PIN a potom nastavte ostatné možnosti pre číslo PIN.
●●
Režim dekódovania
●●
Transkódovanie CAM Video
Automatická konfigurácia nastavenia na transkódovanie kodeku videa z modulu CAM. Ak túto
funkciu nechcete používať, vypnite ju.
""
Musíte používať modul CAM, ktorý podporuje transkódovanie kodeku videa.
Úprava kvality obrazu
Zmeňte Režim obrazu a upravte odborné nastavenia.
Výber režimu obrazu
Nastavenia
Obraz
Režim obrazu Skús teraz
Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.
●●
Dynamický
Slúži na zjasnenie a zvýraznenie obrazu v prostredí s jasným svetlom.
●●
Štandardný
Predvolený režim vhodný pre väčšinu prostredí sledovania.
●●
Prirodzený
Znižuje únavu očí pre pohodlné sledovanie.
●●
Film
Vhodný pre sledovanie televízie alebo filmov v tmavom prostredí.
Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia Skús teraz
Nastavenia obrazovky môžete prispôsobiť podľa svojho vkusu použitím nasledujúcich funkcií:
●●
Podsvietenie Skús teraz
●●
Jas Skús teraz
●●
Kontrast Skús teraz
●●
Ostrosť Skús teraz
●●
Farba Skús teraz
●●
Odtieň (Z/Č) Skús teraz
●●
Použiť nastavenia obrazu Skús teraz
●●
Digitálna redukcia šumu
""
●●
Čisté analóg. zobrazenie
""
●●
●●
●●
""
Automatické ovládanie jasu jednotlivých oblastí na obrazovke na dosiahnutie maximálneho kontrastu.
""
Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Režim filmu Skús teraz
Táto funkcia je k dispozícii len pri vstupných signáloch TV, AV, Komponent (480i, 1080i) alebo HDMI
(1080i).
HDMI UHD Color Skús teraz
""
Ak nastavíte konektor HDMI na možnosť Zap., televízor sa automaticky vypne a potom zapne.
""
U modelov SUHD môžete individuálne optimalizovať každé pripojenie HDMI pre HDMI UHD Color.
U modelov UHD sa uistite, že pripájate k portu HDMI IN 1 televízora.
""
Keď televízor pripájate k externému zariadeniu, ktoré podporuje len UHD 24, frekvenciu 30 Hz alebo
akúkoľvek frekvenciu FHD, funkcia HDMI UHD Color nemusí byť k dispozícii. V takom prípade nastavte
položku HDMI UHD Color na možnosť Vyp..
""
Konektor HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Vyp. podporuje vstupné signály UHD
až 50P/60P 4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Zap.
podporuje vstupné signály UHD až 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2. Viac informácií nájdete v časti „Podporované
rozlíšenia pre jednotlivé vstupné signály UHD“.
HDMI úroveň čiernej Skús teraz
""
●●
Keď je funkcia Čistota pohybu LED nastavená na možnosť Zap., obrazovka sa zdá tmavšia ako pri nastavení
možnosti Vyp..
Smart LED
""
●●
Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové kanály.
Auto Motion Plus
""
●●
Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové kanály.
Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je vstupný signál pripojený k televízoru prostredníctvom
konektora HDMI nastavený na možnosť RGB444.
Dynamický kontrast Skús teraz
●●
Odtieň farby Skús teraz
""
Položky Studený a Štandardný sú dostupné len v prípade, ak je Režim obrazu nastavený na možnosť
Dynamický.
""
Položka Odtieň farby je dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k počítaču prostredníctvom kábla
HDMI/DVI.
●●
Vyváženie bielej Skús teraz
●●
Gamma Skús teraz
●●
Režim len RGB Skús teraz
●●
Farebný priestor Skús teraz
●●
Cinema Black
""
●●
Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Obnoviť obraz Skús teraz
Podporné funkcie obrazu
Nakonfigurujte nastavenia obrazu vášho televízora.
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)
Nastavenia
Obraz
PIP Skús teraz
Počas používania televízora môžete sledovať vysielanie v okne funkcie Obraz v obraze (PIP).
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Zobrazenie v režime HDR
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Režim HDR+
Automaticky nastaviť optimálny HDR efekt podľa video zdroja.
Technológia HDR (High Dynamic Range, vysoký dynamický rozsah) prináša obraz, ktorý je veľmi podobný
obrazu, aký vníma ľudské oko, pričom to dosahuje jemnou úpravou kontrastu zdroja.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Zmena veľkosti obrazu
Nastavenia
Obraz
Veľkosť obrazu
Veľkosť obrazu Skús teraz
Môžete zmeniť veľkosť obrazu zobrazeného na obrazovke televízora.
●●
Štandard 16:9
●●
Vlastný
●●
4:3
[[ Televízor nastavený na režim 4:3 nepozerajte príliš dlho. Môže to spôsobiť zobrazenie a chvíľkové
zotrvanie čiernych pásov na vrchnej, spodnej, ľavej a pravej strane obrazovky. Upozorňujeme vás, že
táto informácia nie je súčasťou záruky.
"" Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od vstupného signálu. Viac informácií o podporovaných
veľkostiach obrazu nájdete v časti „Veľkosť obrazu a vstupný signál“.
Automatická zmena veľkosti obrazu
Nastavenia
Obraz
Veľkosť obrazu
Autom. širokouhlo
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Zmena veľkosti obrazu v režimoch 4:3 alebo Prisp. veľ. obr.
Nastavenia
Obraz
Veľkosť obrazu
Pomer strán 4:3 Skús teraz
Počas sledovania televízie v režime 4:3 alebo Prisp. obrazovke môžete vybrať veľkosť obrazu
zodpovedajúcu vašej geografickej oblasti. Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od krajiny.
V takomto prípade vám táto funkcia umožní upraviť veľkosť obrazu.
"" Režim 4:3 nie je dostupný, keď je externé zariadenie pripojené k televízoru prostredníctvom komponentného
konektora alebo konektora HDMI.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Prispôsobenie veľkosti obrazu podľa obrazovky
Nastavenia
Obraz
Veľkosť obrazu
Prisp. obrazovke
"" Táto funkcia nie je dostupná, a to v závislosti od možnosti Veľkosť obrazu.
Nastavenie veľkosti a/alebo polohy obrazu
Nastavenia
Obraz
Veľkosť obrazu
Priblížiť/Pozícia
"" Dostupnosť tejto funkcie závisí od nastavenia Veľkosť obrazu.
Úprava kvality zvuku
Zmeňte Režim zvuku a upravte odborné nastavenia.
Výber režimu zvuku
Nastavenia
Zvuk
Režim zvuku Skús teraz
Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania.
Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku
Nastavenia
Zvuk
Odborné nastavenia Skús teraz
Môžete vykonať vlastné nastavenia kvality zvuku prispôsobením nasledujúcich nastavení.
●●
Vyváženie Skús teraz
●●
Ekvalizér Skús teraz
●●
Typ inštalácie TV Skús teraz
●●
Správca bezdrôtových reproduktorov Skús teraz
""
Ďalšie informácie nájdete v časti „Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth“.
●●
HDMI Formát zvuku Skús teraz
●●
Formát zvuku Skús teraz
●●
Úroveň zvuku DTV Skús teraz
●●
Oneskorenie zvuku Skús teraz
●●
Automatická hlasitosť Skús teraz
""
Ak chcete na ovládanie zvuku používať ovládanie hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia, funkciu
Automatická hlasitosť deaktivujte. Pri používaní funkcie Automatická hlasitosť so zdrojovým zariadením
nemusí ovládanie hlasitosti zariadenia fungovať správne.
●●
Zvuková spätná väzba
●●
Obnoviť zvuk Skús teraz
"" Vzorkovacia frekvencia štandardných zvukových signálov je 48 kHz, zatiaľ čo vzorkovacia frekvencia zvukových
signálov HD je 96 kHz.
"" Niektoré prijímače S/PDIF nemusia byť kompatibilné s HD audio formátom.
"" Ak chcete na ovládanie zvuku používať ovládanie hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia, funkciu
Automatická hlasitosť deaktivujte. Pri používaní funkcie Automatická hlasitosť so zdrojovým zariadením
nemusí ovládanie hlasitosti zariadenia fungovať správne.
Používanie podporných funkcií zvuku
Nakonfigurujte nastavenia zvuku vášho televízora.
Výber reproduktorov
Nastavenia
Zvuk
Vybrať reproduktor Skús teraz
Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora.
"" Keď je funkcia Vybrať reproduktor nastavená na reprodukciu zvuku len z externých reproduktorov, tlačidlá
hlasitosti a stlmenia zvuku a niektoré zvukové funkcie nebudú fungovať.
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth
Nastavenia Zvuk
zariadenia Bluetooth
Odborné nastavenia
Správca bezdrôtových reproduktorov
Zvukové
K televízoru môžete pripojiť zvukové zariadenia Bluetooth. Musíte ich spárovať pomocou funkcie
Bluetooth televízora. Viac informácií o párovaní nájdete v používateľskej príručke zvukového zariadenia
Bluetooth.
"" Ak televízor pri vyhľadávaní nenájde zvukové zariadenie Bluetooth, umiestnite zariadenie bližšie k televízoru a
potom stlačte možnosť Obnoviť.
"" Keď zapnete spárované zvukové zariadenie Bluetooth, televízor ho automaticky rozpozná a potom zobrazí
kontextové okno. Pomocou tohto kontextového okna aktivujte/deaktivujte zvukové zariadenie Bluetooth.
"" Pred používaním zvukového zariadenia Bluetooth si pozrite časť „Prečítajte si pred používaním zariadení
Bluetooth“.
"" Stav vašej bezdrôtovej siete môže vplývať na kvalitu zvuku.
"" Na pripojenie zvukového zariadenia Samsung, ktoré podporuje funkciu Pripojiť zvuk TV, k televízoru, zmeňte
režim na zvukovom zariadení Samsung na Pripojiť zvuk TV.
"" Zariadenia pripojené pomocou funkcie Pripojiť zvuk TV môžu byť ovládané v možnosti Zvukové zariadenia
Bluetooth
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Počúvanie zvuku televízora pomocou reproduktora Multiroom
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Vytváranie zvuku s priestorovým efektom prostredníctvom reproduktora Multiroom
Nastavenia
Zvuk
Odborné nastavenia
Správca bezdrôtových reproduktorov
Typ Multiroom
Link
Z pripojených reproduktorov Multiroom vyberte požadovaný typ výstupu reproduktora. Pre zvolený typ
výstupu budete počuť optimalizovaný zvuk.
Konfigurácia nastavení zvuku s priestorovým efektom pomocou reproduktora Multiroom
Nastavenia
Link Settings
Zvuk
Odborné nastavenia
Správca bezdrôtových reproduktorov
Multiroom
K televízoru môžete pripojiť reproduktor kompatibilný s funkciou Samsung Multiroom Link a vychutnať si
tak plnší zvuk.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
"" Funkcia Multiroom Link je dostupná len v prípade, ak je k televízoru pripojený aspoň jeden reproduktor
kompatibilný s funkciou Samsung Multiroom Link.
"" Funkcia Multiroom Link je deaktivovaná po aktivácii funkcie Screen mirroring.
"" Zvuk zo sekundárneho zariadenia (zariadení) sa môže oneskoriť za zvukom a videom hlavného zariadenia,
ktoré prehráva zdrojový obsah.
"" Podrobnosti nájdete v príručke Multiroom Link na webovej lokalite spoločnosti Samsung. (www.samsung.com)
Nastavenie času a používanie časovača
Nastavte aktuálny čas a používajte funkciu časovača.
Nastavenie aktuálneho času
Nastavenia
Systém
Čas Skús teraz
Hodiny môžete nastaviť manuálne alebo automaticky. Po nastavení Hodiny si môžete na televízore
kedykoľvek pozrieť aktuálny čas.
"" Hodiny sa musia opakovane nastaviť po každom výpadku napájania.
Nastavenie hodín prostredníctvom informácií digitálneho vysielania
Nastavenia
Systém
Čas
Hodiny
Režim hodín
Automatický
"" Táto funkcia funguje len v prípade, ak je konektor antény televízora pripojený k výstupu antény alebo kábla a
prijíma digitálne vysielanie.
"" V závislosti od signálu vysielania sa zobrazený čas môže líšiť.
"" Presnosť prijatých časových údajov sa môže líšiť v závislosti od kanálu a signálu.
Zmena aktuálneho času
Nastavenia
Systém
Čas
Hodiny
Časový posun
"" Pomocou funkcie Časový posun môžete upraviť čas prostredníctvom sieťového pripojenia. Táto funkcia je
dostupná len v prípade, že je funkcia Režim hodín nastavená na možnosť Automatický a televízor je pripojený
k internetu prostredníctvom siete LAN.
"" Ak sa televízoru nepodarí prijať informácie o čase prostredníctvom normálnych signálov digitálneho
vysielania, čas nastaví funkcia Časový posun.
Manuálne nastavenie hodín
Nastavenia
Systém
Čas
Hodiny
Režim hodín
Hodiny
Časové pásmo
Manuálny
Nastaviť hodiny
Automatické nastavenie hodín
Nastavenia
Systém
Čas
Nastavenie správneho času nastavením letného času (Daylight Savings Time, DST) a miestneho časového
pásma.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatický.
●●
DST
Zapnutie a vypnutie funkcie DST (Letný čas).
""
●●
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatický.
GMT
Výber časového pásma.
""
Túto funkciu môžete použiť, keď je položka Krajina (oblasť) nastavená na možnosť Iné.
Používanie časovačov
Používanie časovača vypnutia
Nastavenia
Systém
Čas
Časovač spánku Skús teraz
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť automatické vypnutie televízora po uplynutí vopred nastavenej
doby. Časovač môžete nastaviť v 30-minútových prírastkoch a maximálne na tri hodiny.
Zapnutie televízora pomocou časovača zapnutia
Nastavenia
Systém
Čas
Časovač zapnutia Skús teraz
V prípade nastavenia položky Zdroj na možnosť USB sú k dispozícii možnosti Hudba alebo Foto. Platia však
určité požiadavky (uvedené v zozname nižšie):
––
Ak vybratý priečinok obsahuje podpriečinky, rovnakým spôsobom môžete vybrať podpriečinok.
––
Táto funkcia nebude fungovať správne, ak vybraté zariadenie USB neobsahuje mediálny obsah alebo
ak ste neurčili priečinok.
––
Ak sa v zariadení USB nachádza len jeden obrazový súbor, prezentácia sa nespustí.
––
Súbory s dlhými názvami nemožno vybrať.
––
Uistite sa, že v prípade viacerých zariadení USB použijete rôzne názvy priečinkov.
––
Použite pamäť USB Memory Stick alebo čítačku kariet Multi-card Reader. Funkcia Časovač zapnutia
možno nebude fungovať s niektorými zariadeniami USB napájanými z batérie, prehrávačmi MP3
alebo prenosnými multimediálnymi prehrávačmi, pretože televízoru môže trvať rozpoznanie týchto
zariadení príliš dlho.
Vypnutie televízora pomocou časovača vypnutia
Nastavenia
Systém
Čas
Časovač vypnutia Skús teraz
Používanie funkcií na ochranu obrazovky pred vypálením a
šetrenie energie
Chráňte obrazovku pred vypálením obrazu a znížte spotrebu energie televízora.
Predchádzanie vypáleniu obrazovky
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Čas autom. ochrany
Statické obrazy môžu v prípade dlhej prítomnosti na obrazovke zanechať vypálený pretrvávajúci obraz.
V zozname vyberte nastavenie času. Ak sa statický obrázok bude na obrazovke zobrazovať dlhšiu než vami
stanovenú dobu, televízor automaticky aktivuje funkciu na ochranu obrazovky pred vypálením.
Zníženie spotreby energie televízora
Nastavenia
Systém
Eko riešenie Skús teraz
Môžete upraviť úroveň jasu televízora, zabrániť tak prehriatiu a znížiť celkovú spotrebu energie.
●●
Eko senzor Skús teraz
Automaticky upravuje úroveň jasu televízora na základe úrovne okolitého osvetlenia v záujme
zníženia spotreby elektrickej energie. Ak funkcia Eko senzor upravila úroveň jasu obrazovky,
výberom položky Min. podsvietenie môžete manuálne nastaviť minimálnu úroveň jasu obrazovky.
●●
Režim úspory energie Skús teraz
Umožňuje vám v zozname vybrať nastavenie jasu s cieľom znížiť spotrebu energie televízora.
●●
Pohyb. osvetlenie Skús teraz
Úprava jasu v závislosti od pohybov na obrazovke s cieľom znížiť spotrebu energie.
●●
Automatické vypnutie Skús teraz
Slúži na automatické vypnutie televízora a ochranu pred prehriatím, ak sa počas nastaveného
časového obdobia (4, 6 alebo 8 hodín) nevykoná žiadna činnosť.
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Ovládajte externé zariadenia pripojené prostredníctvom funkcie Anynet+ (HDMI-CEC) pomocou diaľkového ovládača.
Diaľkový ovládač televízora môžete použiť na ovládanie externých zariadení, ktoré sú k televízoru
pripojené pomocou kábla HDMI a ktoré podporujú funkciu Anynet+ (HDMI-CEC). Pripomíname, že
nastavovať a obsluhovať funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) môžete len pomocou diaľkového ovládača.
Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania Anynet+ a
pomocou príslušných ponúk
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Anynet+ (HDMI-CEC) Skús teraz
1. Položku Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte na možnosť Zap..
2. K televízoru pripojte zariadenie kompatibilné s HDMI-CEC.
3. Zapnite pripojené externé zariadenie. Následne sa automaticky nadviaže spojenie medzi zariadením
a televízorom. Po dokončení pripojenia môžete pomocou diaľkového ovládača používať ponuky
pripojeného zariadenia.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu.
Prečítajte si pred pripojením zariadenia Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Univerzálny diaľkový ovládač televízora môžete nakonfigurovať tak, aby ste mohli ovládať prijímače káblovej
televízie, prehrávače Blu-ray a domáce kiná od iných výrobcov, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC.
"" Systém Anynet+ nemožno používať na ovládanie externých zariadení, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC.
"" Zariadenia Anynet+ sa musia k televízoru pripájať pomocou kábla HDMI. Upozorňujeme, že niektoré káble
HDMI nemusia podporovať rozhranie Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Diaľkový ovládač televízora nemusí za určitých podmienok fungovať. V takomto prípade znova vyberte
zariadenie Anynet+.
"" Systém Anynet+ (HDMI-CEC) funguje iba s externými zariadeniami podporujúcimi rozhranie HDMI-CEC a iba
vtedy, ak sú v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
"" Prostredníctvom systému Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať až 12 kompatibilných externých zariadení
(najviac 3 rovnakého typu). V prípade systémov domáceho kina však možno ovládať len jeden systém.
"" Ak chcete počúvať 5.1-kanálový zvuk z externého zariadenia, pripojte zariadenie k televízoru prostredníctvom
kábla HDMI a systém domáceho kina pripojte priamo k výstupnému konektoru digitálneho zvuku externého
zariadenia.
"" Systém domáceho kina pripojený k televízoru prostredníctvom kábla HDMI a optického kábla podporuje iba
2-kanálový zvuk. 5.1-kanálový zvuk je však dostupný pre digitálne vysielania, ktoré podporujú 5.1-kanálový
zvuk.
"" Ak ste externé zariadenie nastavili pomocou rozhrania Anynet+ aj univerzálneho diaľkového ovládača,
zariadenie je možné ovládať len pomocou univerzálneho diaľkového ovládača.
Aktualizácia softvéru televízora
Zobrazte verziu softvéru televízora a v prípade potreby vykonajte jeho aktualizáciu.
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru Skús teraz
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
"" Balík aktualizácií v zariadení USB uložte do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík aktualizácií nebude
môcť nájsť.
[[ NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Po dokončení aktualizácie
softvéru sa televízor automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku možno obnoviť na
predvolené hodnoty po aktualizácii softvéru.
Aktualizácia cez internet
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
Aktualizácia pomocou zariadenia USB
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz
Po prevzatí súboru aktualizácie z webovej lokality a jeho uložení na zariadenie USB pripojte toto
zariadenie USB k televízoru, ktorý chcete aktualizovať.
"" Balík aktualizácií v zariadení USB uložte do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík aktualizácií nebude
môcť nájsť.
Automatická aktualizácia televízora
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Autom. aktualizácia
"" Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
"" Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka Autom. aktualizácia sa
automaticky nastaví na možnosť Zap.. Ak nechcete, aby sa softvér televízora aktualizoval automaticky, položku
Autom. aktualizácia nastavte na možnosť Vyp..
Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom
Chráňte televízor pred pokusmi o hackovanie a škodlivým kódom.
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Šikovné zabezpečenie Skús teraz
Funkciu Šikovné zabezpečenie môžete použiť ako ochranu televízora pred hackingom a škodlivým kódom
počas pripojenia televízora k internetu.
Kontrola škodlivého kódu v televízore a pripojenom úložnom zariadení
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Šikovné zabezpečenie
Prehľadávať
Ak sa nájde škodlivý kód, výsledky hľadania sa zobrazia na obrazovke. Toto okno s výsledkami zobrazuje
všetok nájdený škodlivý kód. Kód môžete dať do karantény (izolovať), aby sa nemohol vykonať.
1. Vyberte všetok škodlivý kód do karantény.
2. Vyberte položku Izolovať. Tieto možnosti premiestnia zvolený škodlivý kód do Zoznam izolovaných.
""
Položka Zoznam izolovaných zobrazuje všetky škodlivé kódy v karanténe.
Skenovanie vírusov v reálnom čase
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Šikovné zabezpečenie
Monitorovanie v reálnom
Šikovné zabezpečenie
Výsledky monitorovania
čase
Kontrola zoznamu skenovania
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Používanie ďalších funkcií
Pozrite si ďalšie funkcie nastavenia.
Spustenie funkcií prístupnosti
Nastavenia
Systém
Prístupnosť Skús teraz
Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým postihnutím
Nastavenia
Systém
Prístupnosť
Hlasový sprievodca Skús teraz
Môžete aktivovať funkciu Hlasový sprievodca, ktorý nahlas opíše možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým
postihnutím. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Hlasový sprievodca na Zap.. Televízor
zároveň ponúka funkciu Hlasový sprievodca pre posun označenia, prepnutie kanála, zmenu úrovne
hlasitosti, informácie o programe, naplánovanie sledovania, nahrávanie programu a ďalšie funkcie
televízora, ako aj pre rôzny obsah v Web Browser, Hľadať alebo MÔJ OBSAH.
"" Funkcia Hlasový sprievodca je dostupná v jazyku uvedenom na obrazovke Jazyk. Funkcia Hlasový sprievodca
však nepodporuje niektoré jazyky, hoci sú uvedené na obrazovke Jazyk. English sa vždy podporuje.
Zmena hlasitosti, výšky a rýchlosti hlasového sprievodcu
Môžete nastaviť hlasitosť, výšku, rýchlosť a úroveň funkcie Hlasový sprievodca.
Sledovanie TV vysielania s titulkami
Nastavenia
Systém
Prístupnosť
Titulky Skús teraz
Položku Titulky nastavte na možnosť Zap.. Následne môžete sledovať program s titulkami.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Na televízore sa nedajú ovládať ani upravovať titulky diskov DVD ani Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky
diskov DVD alebo Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač
prehrávača.
●●
Titulky
Zapne alebo vypne titulky.
●●
Režim titulkov
Nastavenie režimu titulkov.
●●
Jazyk titulkov
Nastavuje jazyk titulkov.
""
Na televízore sa nedajú ovládať ani upravovať titulky diskov DVD ani Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky
diskov DVD alebo Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový
ovládač prehrávača.
Výber jazyka titulkov vysielania
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov. Zoznam režimov sa môže líšiť v závislosti od vysielania.
●●
Hlavný jazyk titulkov
Nastaví primárny jazyk titulkov.
●●
Druhý jazyk titulkov
Nastaví sekundárny jazyk titulkov.
Popis zvuku
Nastavenia
Systém
Prístupnosť
Popis zvuku Skús teraz
Môžete použiť zvukový dátový prúd pre popis zvuku, ktorý vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom.
Pomocou tlačidla Hlasitosť nastavíte hlasitosť popisu zvuku.
"" Táto funkcia je dostupná len pre digitálne kanály.
●●
Popis zvuku
Zapnutie alebo vypnutie popisu zvuku.
●●
Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti popisu zvuku.
Úprava priehľadnosti ponuky
Nastavenia
Systém
Prístupnosť
Priehľadnosť ponuky Nastavenia Skús teraz
K dispozícii máte možnosť upraviť priehľadnosť ponuky.
"" Nastavením položky Vysoký kontrast na možnosť Zap. automaticky prepnete na nepriehľadný režim zobrazenia
ponuky. Nastavenia položky Priehľadnosť ponuky Nastavenia nie je možné zmeniť manuálne.
Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)
Nastavenia
Systém
Prístupnosť
Vysoký kontrast Skús teraz
Môžete zmeniť hlavné obrazovky služby na biely text a čierne pozadie alebo zmeniť priehľadné ponuky
televízora na nepriehľadné, aby bol text ľahšie čitateľný. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte
položku Vysoký kontrast na Zap..
Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)
Nastavenia
Systém
Prístupnosť
Zväčšiť Skús teraz
Písmo na obrazovke môžete priblížiť. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Zväčšiť na Zap..
Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo postihnutých)
Nastavenia
Systém
Prístupnosť
Viac o diaľkovom ovládači Skús teraz
Táto funkcia pomáha používateľom so zrakovým postihnutím naučiť sa pozície tlačidiel na diaľkovom
ovládači. Kým je táto funkcia aktivovaná, po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači sa na televízore
zobrazí názov daného tlačidla.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, dvakrát stlačte tlačidlo
a podržte tlačidlo .
. Na ukončenie stlačte
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je položka Hlasový sprievodca nastavená na možnosť Zap..
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenie Bluetooth (pre sluchovo
postihnutých)
Nastavenia
Systém
Prístupnosť
Zvuk s viacerými výstupmi Skús teraz
Reproduktory televízora a zariadení Bluetooth môžete mať zapnuté súčasne. Keď je táto funkcia aktívna,
môžete nastaviť hlasitosť zariadení Bluetooth tak, aby boli hlasnejšie ako reproduktor televízora.
"" Po pripojení zariadení Bluetooth k televízoru sa aktivuje ponuka Zvuk s viacerými výstupmi. Ďalšie informácie
o pripájaní zariadení Bluetooth k televízoru nájdete v časti „Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia
Bluetooth“.
Konfigurácia rozšírených nastavení systému
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia Skús teraz
Zmena jazyka ponuky
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Jazyk Skús teraz
Systém
Odborné nastavenia
Zmeniť PIN Skús teraz
Nastavenie hesla
Nastavenia
Zobrazí sa okno na zadanie čísla PIN. Zadajte číslo PIN. Opätovným zadaním potvrďte číslo. Predvolený
kód PIN je 0000. (Pre Francúzsko, Taliansko: 1111)
"" Ak ste kód PIN zabudli, stlačte tlačidlá v nasledujúcom poradí, čím sa vynuluje kód PIN na „0-0-0-0“ (pre
Francúzsko: „1-1-1-1“):
Pre štandardné diaľkové ovládanie: Keď sa televízor zapne: MUTE → ( ) (Hlasitosť hore) → RETURN → ( ) (Hlasitosť dolu) →
RETURN → ( ) (Hlasitosť hore) → RETURN.
Pre Diaľkový ovládač Samsung Smart: Keď sa televízor zapne: VOL → ( ) (Hlasitosť hore) →
→ ( ) (Hlasitosť hore) → .
→ ( ) (Hlasitosť dolu) →
Kontrola oznámení
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Zobrazenie oznámení Skús teraz
Môžete si pozrieť zoznam správ o udalostiach generovaných televízorom. Funkcia Zobrazenie oznámení
zobrazuje oznámenia na obrazovke, keď sa napr. vyskytne udalosť ako vydanie aktualizácie pre aplikáciu
alebo pri prihlásení do/odhlásení z účtu Samsung.
"" Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, vyberte položku Vymaz. všetko.
"" Ak si chcete prečítať oznámenia služby SMART TV v aplikácii WEB BROWSER, vyberte položku Servisné
upozornenie.
Zámka hodnotenia programov
Nastavenia
Vysielanie
Zámok hodnot. prog. Skús teraz
"" Táto funkcia závisí od konkrétneho modelu a oblasti.
Funkcia Zámok hodnot. prog. blokuje programy s vyšším vekovým obmedzením, ako je zvolené. Je to
užitočné na obmedzenie programov, ktoré deti sledujú v televízii. Táto funkcia nebude fungovať pri
programoch pochádzajúcich z externých zdrojov, ako sú DVD prehrávače alebo súbory USB.
Na sledovanie zablokovaného programu je potrebný kód PIN.
"" Funkcia Vysielanie nie je k dispozícii v režime HDMI ani Komponent.
"" V závislosti od vstupného signálu funkcia Zámok hodnot. prog. nemusí byť podporovaná.
Uzamknutie/odomknutie ovládača televízora alebo ovládača Pákový ovládač
Nastavenia
ovládača Skús teraz
Systém
Odborné nastavenia
Zámok TV ovládača alebo Zámok pákového
"" Názov tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Zapnutie a vypnutie indikátorov v prednej časti televízora
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Svetelný efekt
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Farba svetla na televízore sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Registrovanie televízora ako zariadenia s certifikáciou DivX (sledovanie platených filmov
DivX)
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
DivX® video na požiad. Skús teraz
"" Technológia Digital Rights Management (DRM) slúži ako mechanizmus technického zabezpečenia na ochranu
autorských práv poskytovateľa obsahu.
"" Nahrané filmy alebo bezplatné filmy DivX môžete sledovať bez registrácie.
"" Skôr než televízor zaregistrujete ako zariadenie s certifikáciou DivX, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti
DivX (http://www.divx.com) a prihláste sa do svojho používateľského účtu. Ak ešte nemáte účet, vytvorte si ho.
Používanie televízora na prezentačné účely (pre maloobchodné predajne)
Nastavenia
Systém
Odborné nastavenia
Režim používania Skús teraz
"" Pri akomkoľvek inom použití vyberte položku Režim Doma.
"" V režime Režim Predajňa sú niektoré funkcie vypnuté a televízor sa po uplynutí predvoleného času automaticky
obnoví.
Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť Skús teraz
"" Ďalšie informácie o položke Nastavenie spustenia nájdete v používateľskej príručke dodanej s televízorom.
Zapnutie herného režimu
Nastavenia
Obraz
Špeciálny režim sledovania
Herný režim Skús teraz
Môžete zapnúť herný režim a optimalizovať nastavenia televízora na hranie videohier pomocou hernej
konzoly, ako je napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.
"" Herný režim nie je dostupný na normálne sledovanie televízie.
"" Obrazovka sa môže trochu triasť.
"" Keď je zapnutý Herný režim, Režim obrazu a Režim zvuku sa automaticky nastavia na možnosť Hra.
"" Ak chcete použiť iné externé zariadenie, najskôr odpojte hernú konzolu a potom vypnite funkciu Herný režim.
Automatické spustenie dátových služieb
Používateľovi umožňuje používať informácie (text, statické snímky, grafiky, dokumenty, softvér a pod.) vysielané cez
vysielacie médium.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Automatické spustenie dátovej služby Skús teraz
Môžete nastaviť, či chcete povoliť automatické spustenie dátových služieb. Ak aktuálne sledovaný kanál
poskytuje dátové služby, výberom červeného tlačidla si môžete vychutnať široké spektrum dátových
služieb.
"" Táto funkcia nie je dostupná, ak je aktivovaná iná sekundárna funkcia.
"" Poskytované dátové služby sa môžu líšiť v závislosti od vysielania.
"" V závislosti od služby nemusí byť počas používania dátovej služby dostupná možnosť prepnutia kanála
pomocou numerických tlačidiel.
"" Ak je položka Automatické spustenie dátovej služby nastavená na možnosť Zap., zobrazí sa obrazovka
načítavania a funkcia bude dočasne nedostupná.
HbbTV
Služba HbbTV umožňuje prístup k službám od poskytovateľov zábavy, online poskytovateľov a výrobcov
s certifikáciou CE.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Niektoré kanály nemusia obsahovať službu HbbTV.
V niektorých krajinách je služba HbbTV predvolene zakázaná. V takomto prípade môže byť služba HbbTV
použitá pomocou inštalácie miniaplikácie HbbTV (Aktivačná miniaplikácia HbbTV) z obchodu Samsung
APPS.
Ak chcete nastaviť automatické spustenie HbbTV na zapnutie alebo vypnutie, prejdite do ponuky
Nastavenia Vysielanie Odborné nastavenia HbbTV a vyberte možnosť HbbTV na zapnutie alebo
vypnutie. (V závislosti od krajiny)
●●
Služba HbbTV nie je dostupná počas prevádzky funkcie Timeshift alebo pri prehrávaní nahratého
videa.
●●
Aplikácia v službe HbbTV môže dočasne zlyhať v závislosti od podmienok vysielacej stanice alebo
poskytovateľa aplikácie.
●●
Aplikácia je dostupná na použitie v službe HbbTV len vtedy, keď je televízna sieť pripojená k externej
sieti. Aplikácia môže zlyhať v závislosti od stavu siete.
●●
Je možné použiť digitálny aj klasický teletex v niekoľkých vybraných kanáloch stlačením tlačidla
TTX/MIX prepínajúcim spôsobom.
Používanie služby HbbTV:
●●
Keď obrazovka signalizuje (červeným tlačidlom atď.), že sa pristupuje k službe HbbTV.
●●
Pomocou diaľkového ovládača jedenkrát vyberte položku TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania
textu HbbTV.
●●
Pomocou diaľkového ovládania dvakrát vyberte položku TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania
textu mimo služby HbbTV.
Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)
Sledovanie platených kanálov vložením karty na sledovanie televízie do slotu COMMON INTERFACE.
"" K dispozícii sú dva sloty na kartu CI v závislosti od modelu.
"" Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu „CI alebo Cl+ Card“, televízor vypnite.
Pripojenie karty „Cl alebo Cl+ Card“ cez priečinok COMMON INTERFACE
Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ k priečinku COMMON INTERFACE podľa obrázka nižšie.
Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.
●●
Samsung TV vyhovuje štandardu CI+ 1.3. Pokiaľ sa na TV produkte zobrazí hlásenie „Signál
kódovaný“, môže to byť spôsobené nekonzistentnosťou verzie CI+ 1.3. V prípade problémov sa
obracajte na kontaktné stredisko spoločnosti Samsung.
●●
Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.
●●
Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID
karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na
poskytovateľa služby.
●●
Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie „Aktualizácia ukončená“, ktoré
informuje o tom, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.
"" Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
"" Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“
mohla poškodiť.
"" Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
"" Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
"" Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa so svojím
autorizovaným predajcom.
"" V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
"" Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Inak bude obraz skreslený,
prípadne sa vôbec nezobrazí.
Funkcia Teletext
Naučte sa používať Teletext a spúšťať funkcie, ktoré ponúka služba Teletext.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Stránka registra služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie
teletextu zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa
niektoré stránky nemusia zobrazovať.
"" Stránky teletextu môžete prepínať pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
/ Teletext zap./mix/vyp.: Aktivuje režim teletextu pre aktuálny kanál. Ak chcete režim teletextu
prekryť zobrazením aktuálneho vysielania, stlačte dvakrát. Ďalším stlačením teletext zatvoríte.
8 Uložiť: Uloží stránky teletextu.
4 Veľkosť: Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť
na spodnú polovicu obrazovky, stlačte ho znova. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, stlačte ho ešte
raz.
9 Podržať: Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych
stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znova.
Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rôzne
témy na teletextových stránkach sú farebne odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel.
Stlačte farbu zodpovedajúcu vybratej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné
vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, vyberte
príslušné farebné tlačidlo.
0 Režim: Vyberie režim služby Teletext (LIST/FLOF). Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim
na režim uloženia do zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete uložiť stránku teletextu do zoznamu
pomocou tlačidla 8 (uložiť).
1 Podstránka: Zobrazí dostupnú podstránku.
2 Strana nahor: Zobrazí nasledujúcu stránku teletextu.
3 Strana nadol: Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.
6 Register: Zobrazí stránku registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.
5 Odkryť: Zobrazí skrytý text (napríklad odpovede na kvízové otázky). Ak chcete zobraziť normálnu
obrazovku, stlačte ho znova.
7 Zrušiť: Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekrývalo aktuálne vysielanie.
Typická stránka teletextu
Časť
Obsah
A
Číslo vybratej stránky.
B
Identifikácia vysielacieho kanála.
C
Číslo aktuálnej stránky alebo indikácie vyhľadávania.
D
Dátum a čas.
E
Text.
F
Informácie o stave. Informácie FASTEXT.
Podpora – ako ju získať
Ak máte problém s televízorom, získajte pomoc priamo od spoločnosti Samsung.
Podpora pomocou funkcie Vzdialená správa
Nastavenia
Podpora
Vzdialená správa Skús teraz
Ak potrebujete s televízorom pomôcť, môžete použiť túto funkciu. Spoločnosti Samsung Electronics tak
umožníte vykonať diagnostiku televízora na diaľku. Nastavte ju na Zap.. Pred použitím tejto funkcie si
budete musieť prečítať a prijať podmienky poskytovania služby.
"" Táto možnosť vyžaduje internetové pripojenie.
Na čo slúži služba vzdialenej podpory?
Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického
pracovníka Samsung, ktorý na diaľku dokáže:
●●
diagnostikovať váš televízor,
●●
upraviť nastavenia televízora,
●●
obnoviť nastavenia televízora od výrobcu,
●●
nainštalovať odporúčané aktualizácie firmvéru.
Ako funguje podpora na diaľku?
Vykonanie servisu vášho televízora na diaľku technickým pracovníkom spoločnosti Samsung je
jednoduché:
1. Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
2. Otvorte ponuku na televízore a prejdite do časti Podpora.
3. Vyberte položku Vzdialená správa, prečítajte si podmienky poskytovania služby a prijmite ich. Keď sa
zobrazí obrazovka čísla PIN, poskytnite pracovníkovi svoje číslo PIN.
4. Pracovník potom získa prístup do vášho televízora.
Získanie kontaktných údajov na servis
Nastavenia
Podpora
Kontaktovať Samsung Skús teraz
Adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu
televízora, verziu softvéru televízora, informácie o službe Smart Hub a ďalšie informácie potrebné na
poskytnutie servisnej podpory získate od operátora spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite
spoločnosti Samsung.
"" Informácie môžete získať aj nasnímaním kódu QR daného produktu.
Žiadosť o servis
Nastavenia
Podpora
Požiadať o pomoc Skús teraz
"" Táto funkcia nie je dostupná v konkrétnych geografických oblastiach.
Ak máte problémy s TV, môžete požiadať o servisný zásah. Vyberte položku zodpovedajúcu vášmu
problému a zvoľte Požiadať teraz alebo Naplánovať dohodnuté stretnutie. Vaša žiadosť o službu bude
zaregistrovaná.
"" Mali by ste súhlasiť so zmluvnými podmienkami pre žiadosť o službu.
Diagnostika prevádzky televízora
Môžete vidieť výstupný stav video a audio dát. Okrem toho môžete skontrolovať silu vysielacieho signálu, obnoviť
nastavenia Smart Hub & a výrobné nastavenia televízora.
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika Skús teraz
Môžete skontrolovať, či sú obraz a zvuk televízora v poriadku. Okrem toho môžete obnoviť nastavenia
Smart Hub a výrobné nastavenia televízora.
Problém s obrazom
Ak sa vyskytnú problémy s obrazom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Testovanie obrazu
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test obrazu Skús teraz
Skôr než si prečítate zoznam problémov a riešení uvedený nižšie, spustite funkciu Spustiť test obrazu, aby
ste zistili, či problém spôsobuje televízor. Funkcia Spustiť test obrazu zobrazí obraz vo vysokom rozlíšení,
ktorý môžete použiť na overenie prítomnosti chýb a nedostatkov.
Problém
Skúste toto!
Blikanie a strácanie jasu
Ak televízor Samsung bliká alebo sporadicky stráca jas, možno budete musieť
vypnúť niektoré z jeho funkcií na úsporu energie. Vypnite funkciu Režim
úspory energie (
Nastavenia Systém Eko riešenie Režim úspory
energie) alebo Eko senzor (
Nastavenia Systém Eko riešenie Eko
senzor) alebo Pohyb. osvetlenie (
Nastavenia Systém Eko riešenie
Pohyb. osvetlenie).
Komponentné pripojenie/
farba obrazovky
Ak farba na obrazovke televízora Samsung nie je správna, prípadne sú čierna
a biela farba vypnuté, spustite Spustiť test obrazu (
Nastavenia
Podpora Samodiagnostika Spustiť test obrazu).
Ak výsledky testu naznačia, že problém nie je v televízore, vykonajte
nasledujúce kroky:
●● Ubezpečte sa, že sú vstupné konektory videa zapojené do správnych
výstupných konektorov videa na externom zariadení.
●● Skontrolujte aj ostatné pripojenia. Ak je televízor pripojený k externému
zariadeniu pomocou komponentného kábla, ubezpečte sa, že konektory Pb,
Pr a Y sú zapojené do správnych konektorov.
Jas obrazovky
Ak sú farby na televízore Samsung správne, no príliš tmavé alebo svetlé,
skúste najskôr upraviť nasledujúce nastavenia.
Nastavenia Obraz Odborné nastavenia a
●● Vyberte ponuku
upravte Podsvietenie, Kontrast, Jas, Ostrosť, Farba a nastavenia Odtieň (Z/
Č).
Efekt duchov, rozmazaný
obraz alebo chvenie
Ak je obraz zdvojený (efekt duchov) alebo rozmazaný, problém vyriešte
pomocou funkcie Auto Motion Plus (
Nastavenia Obraz Odborné
nastavenia Auto Motion Plus).
Neželané vypnutie
Ak sa váš televízor Samsung sám od seba vypína, skúste vypnúť niektoré
z jeho funkcií na úsporu energie. Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia
Časovač spánku (
Nastavenia Systém Čas Časovač spánku).
Funkcia Časovač spánku automaticky vypne televízor po uplynutí vopred
nastaveného časového intervalu. Ak funkcia Časovač spánku nebola
aktivovaná, skontrolujte, či je aktivovaná funkcia Automatické vypnutie (
Nastavenia Systém Eko riešenie Automatické vypnutie) a vypnite ju.
Problémy so zapnutím
Ak sa vyskytnú problémy pri zapínaní televízora Samsung, skôr než zavoláte
na servisné oddelenie, skontrolujte nasledujúcich pár vecí. Ubezpečte sa, že
napájací kábel televízora je na oboch koncoch zapojený správne a že diaľkový
ovládač správne funguje. Uistite sa, že kábel antény alebo káblovej televízie
je pevne zapojený. Ak máte káblový alebo satelitný prijímač, skontrolujte, či je
zapojený a zapnutý.
Nemožno nájsť kanál
Ak televízor nie je pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču,
spustite funkciu Automatické ladenie (Vysielanie Automatické ladenie).
Problém
Obraz na televízore nevyzerá
tak dobre ako v obchode
Skúste toto!
Displeje v predajniach sú vždy naladené na digitálne HD kanály (s vysokým
rozlíšením).
Ak máte analógový káblový prijímač alebo satelitný prijímač, prejdite na
digitálny satelitný prijímač. Ak chcete zabezpečiť HD kvalitu obrazu (vysoké
rozlíšenie), používajte HDMI alebo komponentné káble.
Mnoho kanálov HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD).
Vyhľadajte kanál, ktorý obsah vysiela v rozlíšení HD.
●● Predplatitelia káblového/satelitného vysielania: vyskúšajte kanály HD
z ponuky kanálov.
●● Pripojenie terestriálnej/káblovej antény: Vyskúšajte kanály HD po spustení
funkcie Automatické ladenie.
Nastavte rozlíšenie výstupu videa na káblovom alebo satelitnom prijímači na
hodnotu 1080i alebo 720p.
Obraz je skreslený
Kompresia videoobsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to najmä pri
rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športových prenosoch a
akčných filmoch.
Ak je príjem signálu slabý alebo nekvalitný, môže dôjsť k skresleniu na
obrazovke. Nejde však o poruchu.
Mobilné telefóny používané v blízkosti televízora (do vzdialenosti 1 m) môžu
spôsobovať rušenie analógových a digitálnych kanálov.
Farby nezodpovedajú alebo
chýbajú
Ak používate komponentné pripojenie, uistite sa, že komponentné káble sú
pripojené k správnym konektorom. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenia
môžu mať za následok problémy s farbami, prípadne prázdnu obrazovku.
Farby sú nekvalitné alebo
obraz nie je dostatočne jasný
Prejdite do ponuky Obraz a upravte nastavenia položiek Režim obrazu, Jas,
Ostrosť a Farba.
Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Režim úspory energie (
Nastavenia Systém Eko riešenie Režim úspory energie).
Skúste obnoviť obraz. (
Nastavenia Obraz Odborné nastavenia
Obnoviť obraz)
Na okraji obrazovky sa
nachádza bodkovaná čiara
Položku Veľkosť obrazu prestavte na Štandard 16:9.
Zmeňte rozlíšenie káblového alebo satelitného prijímača.
Obraz je čiernobiely
Ak používate kompozitný vstup AV, zapojte kábel videa (žltý) do zeleného
konektora komponentného vstupu One Connect.
"" Ak sa testovací obraz nezobrazí, prípadne je na ňom prítomný šum alebo skreslenie, môže to znamenať
poruchu televízora. Podporu vám poskytne stredisko telefonickej podpory spoločnosti Samsung.
"" Ak sa testovací obraz zobrazí správne, problém možno nastal v externom zariadení. Skontrolujte pripojenia.
"" Ak problém pretrváva, skontrolujte intenzitu signálu alebo si pozrite používateľskú príručku externého
zariadenia.
Zvuk nie je jasne počuť
Ak sa vyskytnú problémy so zvukom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Testovanie zvuku
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test zvuku Skús teraz
Ak televízor prehrá melódiu Spustiť test zvuku bez rušenia, problém možno nastal v externom zariadení
alebo sa vyskytli problémy s intenzitou signálu vysielania.
Problém
Skúste toto!
Žiadny zvuk alebo príliš tichý
zvuk pri maximálnej hlasitosti
Skontrolujte hlasitosť zariadenia (káblový alebo satelitný prijímač, DVD, Bluray atď.) pripojeného k televízoru.
Dobrý obraz bez zvuku
Položku
Nastavenia Zvuk Vybrať reproduktor nastavte na
možnosť Reproduktor TV.
Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť výstupu zvuku
zariadenia. (Možno budete musieť napríklad zmeniť možnosť zvuku káblového
prijímača na HDMI, ak je prijímač pripojený k televízoru prostredníctvom kábla
HDMI.)
Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte k výstupnému konektoru zvuku na
počítači externý reproduktor.
Ak je televízor vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie
je nič pripojené.
Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací
kábel zariadenia.
Reproduktory vydávajú čudný
zvuk
Ubezpečte sa, že zvukový kábel je zapojený do správneho výstupného
konektora zvuku na externom zariadení.
V prípade pripojení prostredníctvom antény alebo kábla skontrolujte
informácie o signáli. Slabá intenzita signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.
Spustite funkciu Spustiť test zvuku (
Nastavenia Podpora
Samodiagnostika Spustiť test zvuku).
Problém s vysielaním
Ak sa vyskytnú problémy s príjmom signálu vysielania, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
“Na televízore zobrazené
„Slabý alebo žiadny signál“/
nedá sa nájsť kanál.
Výberom položky
Zdroj potvrdíte, že bol zvolený správny vstupný
zdroj.
Ak televízor nie je pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču,
spustite funkciu Automatické ladenie na vyhľadanie kanálov (
Nastavenia Vysielanie Automatické ladenie).
Televízor neprijíma všetky
kanály
Ubezpečte sa, že koaxiálny kábel je pevne pripojený k televízoru.
Spustite Nastavenie spustenia (
Nastavenia Systém Nastavenie
spustenia) alebo Automatické ladenie (
Nastavenia Vysielanie
Automatické ladenie).
Digitálne kanály neobsahujú
žiadne titulky
Prejdite na položku Titulky (
Nastavenia Systém
Titulky) a zmeňte Režim titulkov.
Niektoré kanály nemusia mať k dispozícii údaje titulkov.
Obraz je skreslený
Kompresia videoobsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu. Stáva sa
to najmä pri rýchlo sa pohybujúcom obraze, ako napríklad pri športových
prenosoch a akčných filmoch.
Deformáciu obrazu môže spôsobovať aj slabý signál. Nejde o poruchu
televízora.
Kvalita obrazu je nízka.
Vyberte kanály alebo programy s vysokým rozlíšením (HD).
Prístupnosť
Problém s pripojením počítaču
Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k počítaču, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Zobrazuje sa hlásenie
Nepodporovaný režim
Nastavte výstupné rozlíšenie počítača tak, aby zodpovedalo rozlíšeniu, ktoré
podporuje televízor.
Dobré video bez zvuku
Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku
v počítači.
Ak používate kábel HDMI/DVI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel.
Upozorňujeme, že pripojenie HDMI/DVI podporuje len port HDMI (DVI), pričom
sa neprenáša zvukový signál. Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte ku
konektoru pre výstup zvuku na počítači externé reproduktory.
Problém s pripojením k internetu
Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k internetu, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Televízor sa nemôže pripojiť
k vašej sieti alebo aplikáciám
(iba pre modely kompatibilné
s internetom).
Uistite sa, že televízor je pripojený k sieti (
siete).
Obráťte sa na svojho internetového operátora.
Signál bezdrôtovej siete je
príliš slabý.
Umiestnite svoj bezdrôtový router, modemový router alebo prístupový bod do
centrálnej polohy. Neukladajte ho do rohu.
Použite zosilňovač bezdrôtového signálu na okamžité zosilnenie signálu.
Umiestnite zosilňovač do polovičnej vzdialenosti medzi váš bezdrôtový router
a televízor.
Najčastejšia bezdrôtová technológia, 802.11g (bezdrôtové-G), pracuje
s frekvenciou 2,4 GHz. Túto frekvenciu bežne používajú mnohé bezdrôtové
telefóny, mikrovlnné rúry, elektronické opatrovateľky, garážové dvere a iné
bezdrôtové zariadenia.
Rušenie znížite obmedzením používania alebo vypnutím bezdrôtových
zariadení, ktoré používajú frekvenciu 2,4 GHz. Namiesto toho používajte
zariadenia, ktoré komunikujú cez frekvenciu 5,0 GHz.
Zlyhanie pripojenia
k bezdrôtovej sieti
Uistite sa, že je bezdrôtový modem/smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
Aktualizácia softvéru cez
internet zlyhala
Skontrolujte stav sieťového pripojenia (
Nastavenia Sieť
siete).
Ak televízor nie je pripojený k sieti, pripojte ho.
Aktualizácia sa zastaví, ak už máte najnovšiu verziu softvéru.
Nastavenia
Sieť
Stav
Stav
Dátová služba
Ak sa vyskytnú problémy s používaním dátovej služby, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Prečo sa na obrazovke
zobrazujú správy, keď nie
je vybratá možnosť Dátová
služba?
Ak je položka Automatické spustenie dátovej služby nastavená na možnosť
Zap., správy sa automaticky zobrazujú na obrazovke pri sledovaní vysielania,
ktoré podporuje dátovú službu. Ak vysielanie nepodporuje dátovú službu, na
obrazovke sa nebudú zobrazovať žiadne správy.
Ak si neželáte prijímať správy dátovej služby, zakážte možnosť Automatické
spustenie dátovej služby.
Ako možno skryť správy
dátovej služby?
Stlačte a podržte tlačidlo RETURN( ). Ak si neželáte prijímať správy dátovej
služby, zakážte možnosť Automatické spustenie dátovej služby.
Ako možno používať dátovú
službu?
Keď povolíte možnosť Automatické spustenie dátovej služby, na obrazovke
sa pri sledovaní vysielania, ktoré podporuje dátovú službu, automaticky
zobrazujú správy. Stlačením príslušných tlačidiel na obrazovke získate prístup
k dodatočným prvkom a funkciám, ktoré poskytuje dané vysielanie.
Čo je to interaktívna služba a
ako funguje?
Interaktívne služby zahŕňajú divácke prieskumy, kvízy, žiadosti o vstupenky,
kúpu produktov a ďalšie interakcie medzi divákmi a televíznou stanicou. Ak
chcete využívať interaktívne služby určitej vysielacej stanice, zvyčajne si treba
vytvoriť účet v rámci tejto stanice a prihlásiť sa pomocou neho. Upozorňujeme,
že interaktívne služby sú dostupné len v prípade, keď je televízor pripojený
k internetu. Televízne obchodovanie (T-Commerce) navyše vyžaduje certifikát.
Skopírujte svoj certifikát z počítača na zariadenie USB a toto zariadenie
pripojte k televízoru. (Interaktívne služby ešte nie sú v ponuke. Skutočný
dátum spustenia služieb sa líši v závislosti od vysielacej stanice.)
Zobrazí sa hlásenie Prijíma sa“,
ale nič sa nedeje.
Znamená to, že počas prijímania údajov sa vyskytla chyba. Na obrazovke
sa v súvislosti s vykonaním úlohy zobrazí tiež chybové hlásenie. V takomto
prípade skúste zopakovať úlohu.
Po spustení dátovej služby sa
na obrazovke nič nezobrazuje.
Môže prebiehať inicializácia dátovej služby, prípadne mohlo dôjsť k prerušeniu
signálu vysielacej stanice.
Funkcia Naplánovať nahrávanie/Timeshift nefunguje
Ak funkcia Timeshift alebo Naplánovať nahrávanie nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém
vyriešiť.
Problém
Funkciu Naplánovať
nahrávanie nemožno použiť.
Skúste toto!
Skontrolujte, či je k televízoru pripojené zariadenie USB.
Keď je signál príliš slabý, nahrávanie sa automaticky zastaví. Funkcia Timeshift
nebude fungovať, ak sa na zariadení USB nenachádza dostatok ukladacieho
priestoru.
Systém Anynet+(HDMI-CEC) nefunguje
Ak systém Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Systém Anynet+ nefunguje
Skontrolujte, či je zariadenie zariadením so systémom Anynet+. Systém
Anynet+ podporuje iba zariadenia Anynet+.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel zariadenia Anynet+.
Skontrolujte káblové pripojenia zariadenia Anynet+.
Prejdite na položku Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavenia Systém
Odborné nastavenia Anynet+ (HDMI-CEC)) a skontrolujte, či bola možnosť
Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na Zap..
Skontrolujte, či je diaľkový ovládač televízora v režime TV.
Skontrolujte, či ide o diaľkový ovládač kompatibilný so systémom Anynet+.
Systém Anynet+ nemusí fungovať, ak sú aktivované niektoré ďalšie funkcie
vrátane vyhľadávania kanálov, Smart Hub, Plug & Play atď.
Ak ste odpojili a následne pripojili kábel HDMI, vyhľadajte zariadenia znova
alebo vypnite a zapnite televízor.
Chcem spustiť systém
Anynet+
Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojené k televízoru,
a následne vyberte ponuku Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavenia
Systém Odborné nastavenia Anynet+ (HDMI-CEC)) a uistite sa, či je
položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap..
Chcem ukončiť systém
Anynet+
Nastavte položku Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavenia Systém
Odborné nastavenia Anynet+ (HDMI-CEC)) na možnosť Vyp..
Na obrazovke sa zobrazuje
hlásenie „Pripája sa
k zariadeniu Anynet+...“ alebo
„Odpája sa od zariadenia
Anynet+...“.
Počas konfigurácie zariadenia Anynet+ alebo prepínania do režimu sledovania
nie je možné používať diaľkový ovládač. Keď televízor dokončí konfiguráciu
zariadenia Anynet+ alebo sa prepne do režimu sledovania, použite diaľkový
ovládač.
Zariadenie Anynet+
neprehráva obsah
Funkciu prehrávania nemožno používať, keď prebieha Nastavenie spustenia.
Problém
Skúste toto!
Nezobrazí sa pripojené
zariadenie
Skontrolujte, či zariadenie podporuje systém Anynet+.
Skontrolujte, či je správne pripojený kábel HDMI.
Prejdite na položku Anynet+ (HDMI-CEC) (
Nastavenia Systém
Odborné nastavenia Anynet+ (HDMI-CEC)) a skontrolujte, či bola možnosť
Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na Zap..
Znova vyhľadajte zariadenia Anynet+.
Zariadenia Anynet+ sa musia k televízoru pripájať pomocou kábla HDMI.
Uistite sa, že zariadenie je pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI.
Niektoré káble HDMI nemusia podporovať rozhranie Anynet+.
Ak v dôsledku výpadku napájania alebo odpojenia kábla HDMI dôjde
k prerušeniu spojenia, znova vyhľadajte zariadenie.
Zvuk televízora sa neprehráva
cez prijímač
Pripojte optický kábel k televízoru a prijímaču.
Funkcia ARC umožňuje televízoru reprodukovať digitálny zvuk
prostredníctvom portu HDMI (ARC).
Funkcia ARC je však dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený
k zvukovému prijímaču s podporou funkcie ARC.
Problém so spúšťaním/používaním aplikácií
Ak sa vyskytnú problémy s funkčnosťou aplikácií, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Aplikácia sa spustila, no je
v angličtine. Ako môžem
zmeniť jazyk?
Jazyk podporovaný aplikáciou sa môže odlišovať od jazyka používateľského
rozhrania. Možnosť zmeny jazyka závisí od poskytovateľa služby.
Moja aplikácia nefunguje
Overte si to u daného poskytovateľa služby.
Prečítajte si časť Pomocník na webovej lokalite poskytovateľa aplikácie.
Súbor nemožno prehrať
Ak sa vyskytnú problémy s prehrávaním aplikácií, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Niektoré súbory nemožno
prehrať
Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade súborov s vysokou bitovou
rýchlosťou. Väčšinu súborov možno prehrávať bez ťažkostí, v prípade súborov
s vysokou bitovou rýchlosťou sa však môžu vyskytnúť problémy.
Chcem obnoviť televízor
Obnovte nastavenia na výrobné hodnoty.
Obnovenie
Cesta
Popis
Obnovenie
nastavení
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť
Obnovte nastavenia Obraz, Zvuk, Vysielanie a všetky ostatné
nastavenia (okrem nastavení siete) na predvolené hodnoty
od výrobcu.
Obnovte službu
Smart Hub
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť Smart Hub
Obnoví všetky nastavenia služby Smart Hub na predvolené
hodnoty od výrobcu a odstráni všetky informácie týkajúce
sa účtov Samsung, prepojených účtov služieb, podmienok
služby Smart Hub a aplikácií služby Smart Hub.
Iné problémy
Ak chcete vyriešiť ďalšie možné problémy, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Problém
Skúste toto!
Televízor je horúci
Ak televíziu sledujete dlhší čas, panel začne produkovať teplo. Teplo z panela
sa rozptyľuje pomocou vetracích otvorov umiestnených pozdĺž vrchnej
časti televízora. Spodná časť však môže byť pri dlhšom používaní horúca
na dotyk. Deti sledujúce televíziu vyžadujú neustály dozor dospelej osoby,
ktorá im zabráni dotýkať sa televízora. Toto teplo však neznamená poruchu a
neovplyvňuje funkčnosť televízora.
Obraz sa nezobrazí na celú
obrazovku
Na kanáloch HD sa pri sledovaní prekonvertovaného obsahu SD (4:3) zobrazia
na oboch stranách obrazovky čierne pásy.
Čierne pásy na hornej a spodnej strane obrazovky sa zobrazia pri sledovaní
filmov, ktorých pomery strán sa odlišujú od pomerov strán televízora.
Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na televízore
na celú obrazovku.
Zobrazuje sa hlásenie
Nepodporovaný režim
Televízor nepodporuje výstupné rozlíšenie pripojeného zariadenia.
Skontrolujte podporované hodnoty rozlíšenia televízora a podľa toho nastavte
výstupné rozlíšenie externého zariadenia.
Položka Titulky v ponuke
televízora je sivá
Keď je pripojené externé zariadenie pomocou kábla HDMI alebo
komponentného kábla, položka Titulky nie je dostupná. Upravte nastavenie
titulkov na externom zariadení.
Televízor produkuje zápach
plastu
Tento zápach je bežný a časom sa stratí.
Možnosť Informácie o signáli
v ponuke Samodiagnostika
nie je aktivovaná.
Skontrolujte, či je aktuálny kanál digitálnym kanálom.
Funkcia Informácie o signáli je dostupná len pre digitálne kanály.
Televízor je naklonený nabok
Odmontujte základňu stojana televízora a opätovne ju namontujte.
Stojan sa kolíše alebo je
nakrivo.
Uistite sa, že sú šípky indikátora na stojane a na držiaku stojana riadne
zarovnané.
Diaľkové ovládanie alebo hlas
nefungujú.
Televízor sa dodáva s ochrannými nálepkami, ktoré zakrývajú niektoré
snímače. Uistite sa, že sú všetky nálepky odstránené.
Možnosť Vysielanie je
inaktivovaná
Možnosť Vysielanie je dostupná len v prípade, ak je položka Zdroj nastavená
na možnosť TV.
Pri sledovaní televízie prostredníctvom káblového alebo satelitného prijímača
nie je možné otvoriť ponuku Vysielanie.
Počas nahrávania alebo používania funkcie Timeshift nie je možné otvoriť
ponuku Vysielanie.
Nastavenia sa stratia po 5
minútach alebo pri každom
vypnutí televízora
Ak je položka Režim používania nastavená na možnosť Režim Predajňa,
nastavenia zvuku a obrazu v televízore sa automaticky obnovujú každých päť
minút.
Zmeňte položku Režim používania (
Nastavenia Systém Odborné
nastavenia Režim používania) na Režim Doma.
Problém
Skúste toto!
Dochádza k prerušovanej
strate zvuku alebo videa
Skontrolujte káblové pripojenia a opätovne ich zapojte.
Strata zvuku alebo videa môže byť spôsobená používaním nadmerne tvrdých
alebo hrubých káblov.
Uistite sa, že káble sú dostatočne flexibilné na dlhodobé používanie. Ak je
televízor namontovaný na stene, odporúčame používať káble s 90-stupňovými
konektormi.
Na paneli televízora sa
nachádzajú drobné častice
Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu.
Ponuka PIP nie je dostupná.
Obraz v obraze (PIP) je dostupný len vtedy, keď je externé zariadenie pripojené
pomocou kábla HDMI alebo komponentného kábla. Upozorňujeme, že táto
funkcia nie je dostupná, keď je funkcia Smart Hub aktívna alebo keď je režim
Športový režim nastavený na možnosť Zap..
Na obrazovke sa zobrazuje
POP (interný reklamný pruh
televízora)
Zmeňte položku Režim používania (
Nastavenia
nastavenia Režim používania) na Režim Doma.
Televízor vydáva praskavý
zvuk
Rozťahovanie a sťahovanie vonkajšej skrine televízora sa môže prejaviť
praskavým zvukom. Nejde pritom o poruchu produktu. Televízor je bezpečné
používať.
Televízor hučí
Televízor používa vysokorýchlostné spínacie obvody a vysoké hodnoty
elektrického prúdu. V závislosti od nastavenej úrovne jasu sa môže zdať
o trochu hlučnejší než bežné televízory.
Televízor prešiel prísnymi kontrolami kvality, ktoré spĺňajú naše náročné
požiadavky na výkon a spoľahlivosť.
Určitý hluk produkovaný televízorom je normálny a nepovažuje sa za
oprávnený dôvod na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.
Systém
Odborné
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift, prečítajte si tieto pokyny.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Naplánovať nahrávanie
●●
Ak chcete nastaviť možnosť Naplánovať nahrávanie, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora.
Nastavte položku Hodiny (
Nastavenia Systém Čas Hodiny).
●●
V rámci funkcie Naplánovať sledovanie a Naplánovať nahrávanie si môžete nastaviť maximálne 30
položiek.
●●
Nahrávky sú chránené technológiou DRM, preto ich nemožno prehrávať v počítači ani v inom
televízore. Tieto súbory sa navyše nebudú dať prehrať vo vašom televízore, ak ste vymenili obvod
pre video.
●●
Odporúča sa použiť pevný disk USB s rýchlosťou 5 400 ot./min. alebo vyššou. Pevné disky USB typu
RAID však nie sú podporované.
●●
Pamäť USB Memory Stick sa nepodporuje.
●●
Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a
od úrovne kvality nahrávania.
●●
Použitie funkcie Naplánovať nahrávanie vyžaduje najmenej 100 MB voľného miesta na úložnom
zariadení USB. Ak ukladací priestor počas nahrávania klesne pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.
●●
Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú
aktivované, zastaví sa iba nahrávanie.
●●
Maximálny čas nahrávania je 720 minút.
●●
Videá sa prehrávajú v závislosti od nastavení televízora.
●●
Ak sa počas nahrávania zmení vstupný signál, obrazovka ostane prázdna, kým nedôjde k zmene.
V tomto prípade sa nahrávanie obnoví, nebude sa však zobrazovať ikona .
●●
Pri použití funkcie Nahrávať alebo Naplánovať nahrávanie sa môže aktuálne nahrávanie v porovnaní
so zadaným časom začať o sekundu alebo dve neskôr.
●●
Ak je funkcia Naplánovať nahrávanie aktívna počas nahrávania do externého zariadenia
kompatibilného so štandardom HDMI-CEC, prioritu má funkcia Naplánovať nahrávanie.
●●
Po pripojení nahrávacieho zariadenia k televízoru sa automaticky odstránia nesprávne uložené
súbory nahrávok.
●●
Ak ste nastavili funkciu Časovač vypnutia alebo Automatické vypnutie, televízor prepíše tieto
nastavenia, bude pokračovať v nahrávaní a po skončení nahrávania sa vypne.
Skôr než začnete používať funkciu Timeshift
●●
Odporúča sa použiť pevný disk USB s rýchlosťou 5 400 ot./min. alebo vyššou. Pevné disky USB typu
RAID však nie sú podporované.
●●
Pamäť USB Memory Stick ani jednotky USB flash sa nepodporujú.
●●
Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a
od úrovne kvality nahrávania.
●●
Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú
aktivované, zastaví sa iba nahrávanie.
●●
Maximálny čas dostupný pre funkciu Timeshift je 90 minút.
●●
Funkcia Timeshift nie je dostupná pre uzamknuté kanály.
●●
Videá s časovým posunom sa prehrávajú v závislosti od nastavení televízora.
●●
Po dosiahnutí maximálnej kapacity sa funkcia Timeshift môže automaticky ukončiť.
●●
Použitie funkcie Timeshift vyžaduje najmenej 1,5 GB voľného miesta na úložnom zariadení USB.
Podporované rozlíšenia pre jednotlivé vstupné signály UHD
Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál UHD.
●●
Rozlíšenie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
Konektor HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Vyp. podporuje vstupné signály UHD
až 50P/60P 4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Zap.
podporuje vstupné signály UHD až 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2.
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.
Frekvencia
snímok (sn./s)
Hĺbka farieb/
vzorkovanie
farbonosných
zložiek
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bitov
-
-
-
O
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.
Frekvencia
snímok (sn./s)
50 / 60
Hĺbka farieb/
vzorkovanie
farbonosných
zložiek
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bitov
O
O
O
O
10 bitov
-
-
O
O
12 bitov
-
-
O
O
Prečítajte si pred používaním funkcie Hlasová interakcia
Skôr ako začnete používať funkciu Hlasová interakcia, prečítajte si tieto informácie.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu alebo geografického regiónu. Táto funkcia je
dostupná pre diaľkový ovládač s mikrofónom.
Upozornenia týkajúce sa funkcie Hlasová interakcia
●●
Funkcia Hlasová interakcia nie je dostupná vo všetkých jazykoch, dialektoch alebo regiónoch.
Funkčnosť sa líši v závislosti od vybraného jazyka, úrovne hlasitosti hlasu a úrovne okolitého šumu
v danom prostredí.
●●
Ak chcete používať funkciu Zadávanie textu hlasom, musíte súhlasiť s podmienkami ochrany
osobných údajov hlasovej aplikácie tretej strany.
●●
Skôr než začnete používať funkciu Interaktívna Hlasová interakcia, musíte vyjadriť súhlas
s nasledujúcimi oznámeniami o ochrane osobných údajov:
––
Hlasová interakcia Oznámenie o ochrane osobných údajov, Oznámenie o ochrane osobných
údajov spoločnosti Nuance
Požiadavky na používanie funkcie Hlasová interakcia
●●
Miera hlasovej interakcie sa líši v závislosti od hlasitosti/tónu, výslovnosti a zvukov okolitého
prostredia (zvuk televízora a okolitý hluk).
●●
Optimálna hlasitosť pre hlasové príkazy sa pohybuje v rozmedzí od 75 dB do 80 dB.
Prečítajte si pred používaním funkcie Moje aplikácie
Skôr ako začnete používať funkciu Moje aplikácie, prečítajte si tieto informácie.
●●
V dôsledku rôznych vlastností produktov v službe Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj
obmedzení dostupného obsahu, nemusia byť niektoré funkcie, aplikácie a služby dostupné na
všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach. Niektoré funkcie služby Smart Hub môžu tiež
vyžadovať pripojenie ďalších periférnych zariadení či členské poplatky. Navštívte webovú lokalitu
http://www.samsung.com, kde nájdete ďalšie informácie o konkrétnych zariadeniach a dostupnosti
obsahu. Dostupnosť služieb a obsahu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
●●
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie
prevádzky služieb aplikácií spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek príčin.
●●
Služby aplikácií sa v závislosti od konkrétnej oblasti môžu poskytovať len v angličtine, pričom
dostupný obsah sa môže líšiť.
●●
Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikáciách, navštívte webovú lokalitu príslušného
poskytovateľa služieb.
●●
V dôsledku nestabilného internetového pripojenia môže dochádzať k oneskoreniu alebo výpadkom.
Aplikácie sa navyše môžu v závislosti od prostredia siete ukončiť automaticky. V takom prípade
skontrolujte internetové pripojenie a skúste to znova.
●●
Služby a aktualizácie aplikácií sa môžu prestať poskytovať.
●●
Poskytovateľ služieb môže zmeniť obsah aplikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
●●
Konkrétne služby sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie nainštalovanej v televízore.
●●
Funkčnosť aplikácie sa môže vo verziách vydaných v budúcnosti zmeniť. V takom prípade aktivujte
sprievodcu aplikáciou alebo navštívte webovú lokalitu poskytovateľa služieb.
●●
V závislosti od pravidiel poskytovateľa služieb nemusia niektoré aplikácie podporovať multitasking.
Skôr než začnete používať Web Browser
Skôr ako začnete používať aplikáciu WEB BROWSER, prečítajte si tieto informácie.
●●
Aplikácia WEB BROWSER nie je kompatibilná s aplikáciami Java.
●●
Nemôžete preberať súbory. Ak sa pokúsite prevziať súbor, zobrazí sa chybové hlásenie.
●●
Webový prehliadač nemusí byť schopný získať prístup k určitým webovým lokalitám.
●●
Prehrávanie videa vo formáte Flash môže byť obmedzené.
●●
Elektronické obchodovanie na nákup online sa nepodporuje.
●●
V prípade webových lokalít s posúvateľnými oknami sa môžu pri posúvaní okna zobraziť poškodené
znaky.
●●
Technológia ActiveX sa nepodporuje.
●●
Určité možnosti nie sú v režime Linkové prezer. dostupné. (Ak ich chcete aktivovať, prepnite na režim
Prezer. s ukazovat.)
●●
Podporuje sa len obmedzený počet typov písma. Niektoré symboly a znaky sa nemusia zobrazovať
správne.
●●
Reakcia na príkazy diaľkového ovládania a príslušné zobrazenie na obrazovke sa môže oneskoriť
v dôsledku načítavania webovej stránky.
●●
Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.
●●
Pri písaní e-mailov alebo jednoduchých správ nemusia byť dostupné určité funkcie ako veľkosť
písma a výber farby.
●●
Počet záložiek a veľkosť súboru denníka, ktorý možno uložiť, je obmedzený.
●●
Počet okien, ktoré môžu byť súčasne otvorené, sa líši v závislosti od podmienok vyhľadávania a
modelu televízora.
●●
Rýchlosť prehliadania webu sa bude líšiť v závislosti od prostredia siete.
●●
Videá vložené na webovej stránke nemožno prehrávať pri súčasnom použití funkcie PIP (obraz v
obraze).
●●
Ak ste nenastavili Hodiny (
neuloží.
●●
História prehliadania sa ukladá od najnovšieho po najstarší záznam, pričom najstaršie záznamy sa
prepíšu najskôr.
●●
V závislosti od podporovaných typov kodekov videa a zvuku sa počas prehrávania videí alebo zvuku
vo formáte HTML5 nemusia dať prehrávať určité videá a zvukové súbory.
●●
Zdroje videa poskytovateľov služieb dátových tokov optimalizovaných pre počítač sa v našej aplikácii
WEB BROWSER nemusia správne prehrávať.
Nastavenia
Systém
Čas
Hodiny), história prehliadania sa
Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov
Prečítajte si tieto informácie pred prehrávaním mediálneho obsahu.
Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí alebo hudobných
súborov Skús teraz
●●
Televízor podporuje iba veľkokapacitné zariadenia USB typu MSC. MSC je označenie triedy
veľkokapacitných úložných zariadení. Medzi typy zariadení MSC patria externé pevné disky, čítačky
kariet flash a digitálne fotoaparáty. (Rozbočovače USB nie sú podporované.) Tieto druhy zariadení
sa musia pripájať priamo k portu USB na televízore alebo zariadení One Connect. Ak zariadenie
USB pripojíte k televízoru prostredníctvom predlžovacieho kábla USB, televízor nemusí rozpoznať
zariadenie USB, prípadne nemusí prečítať súbory, ktoré sú v ňom uložené. Počas prenosu súborov
neodpájajte zariadenie USB.
●●
Pri pripájaní externého pevného disku použite port USB (HDD). Odporúčame použiť externý pevný
disk s vlastným napájacím adaptérom.
●●
Niektoré digitálne fotoaparáty a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
●●
Ak je k televízoru pripojených viacero zariadení USB, televízor nemusí rozpoznať niektoré alebo
žiadne z týchto zariadení. Zariadenia USB, ktoré používajú vstup s vysokým výkonom, by mali byť
pripojené k portu USB [5 V, 1 A].
●●
Televízor podporuje systémy súborov FAT, exFAT a NTFS.
●●
Po zoradení súborov v režime zobrazenia priečinkov môže televízor zobraziť až 1 000 súborov
v jednom priečinku. Ak však zariadenie USB obsahuje viac ako 8 000 súborov a priečinkov, niektoré
z nich nemusia byť dostupné.
●●
Režim pripojenia PTP (Picture Transfer Protocol) je dostupný len pre digitálne kamery. Ak pomocou
režimu PTP pripojíte k televízoru smartfón alebo tablet, televízor nemusí zariadenie rozpoznať.
●●
Niektoré súbory sa v závislosti od metódy kódovania nemusia dať prehrať v televízore.
●●
Niektoré súbory nie sú v závislosti od modelu dostupné.
Podporované externé titulky
Názov
Formát
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub alebo .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
Podporované interné titulky
Názov
Kontajner
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML vo vysielaní smooth
MP4
SMPTE-TT Text
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov
Prípona súboru
Formát
Rozlíšenie
JPEG
15 360 x 8 640
*.png
PNG
4 096 x 4 096
*.bmp
BMP
4 096 x 4 096
*.mpo
MPO
15 360 x 8 640
*.jpg
*.jpeg
Podporované hudobné formáty a kodeky
Prípona súboru
Formát
Kodek
Poznámka
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Podporuje až 2 kanály.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podporuje až 2 kanály.
Podporuje až 10 kanálov Pro 5.1.
Bezstratový zvukový formát WMA sa
nepodporuje.
Podporuje až po profil M2.
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
midi
midi
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
Podporuje typ 0 a typ 1.
Vyhľadávanie nie je podporované.
Podporuje len zariadenie USB.
Podporované kodeky videa
Formát
súboru
Kontajner
Kodeky videa
Rozlíšenie
4 096 x 2 160: 30
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
HEVC (H.265 – Main,
Main10, Main4:2:2 10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Frekvencia
snímok (sn./s)
3840x2160
3840 x 2160: 60
Bitová
rýchlosť
(Mb/s)
Kodeky zvuku
60
60
80
30
80
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
DivX 3.11/4/5/6
MPEG4 SP/ASP
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
AAC
1920 x 1080
20
MPEG1
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS(Core, LBR)
Microsoft MPEG-4 v1, v2,
v3
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Window Media Video
v7(WMV1) ,v8(WMV2)
*.mts
*.divx
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9
4096x2160
60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
Iné obmedzenia
●●
V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
●●
Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, videoobsah sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
●●
Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná bitová rýchlosť/frekvencia snímok nad
úrovňou technických možností televízora.
●●
Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (Skočiť) nefunguje.
●●
Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí
prenosu údajov.
●●
Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
●●
Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
Video dekodéry
●●
H.264 FHD je podporované po úroveň 4.1. (Nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.)
●●
H.264 FHD je podporované po úroveň 5.1.
●●
HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1 a HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
●●
VC1 AP L4 nie je podporované.
●●
Všetky kodeky videa okrem WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC a VP6:
Rozlíšenie nižšie ako 1280 x720: max. 60 snímok
Rozlíšenie vyššie ako 1280 x 720: max. 30 snímok
●●
GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.
●●
Podporuje SVAF typy zobrazenia sekvencie hore/dole, vedľa seba a vľavo/vpravo (2ES).
●●
Podporuje len parametre BD MVC.
Zvukové dekodéry
●●
WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát. Podporuje až po profil M2. Bezstratový zvukový formát
WMA sa nepodporuje.
●●
QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
●●
Vorbis je podporovaný na max. 5,1 kanáloch.
●●
Dolby Digital Plus je podporované pre max. 5.1-kanálový formát.
●●
Kodek DTS LBR je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
●●
Podporované vzorkovacie kmitočty sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa
v závislosti od kodeku.
Prečítajte si po nainštalovaní televízora
Po nainštalovaní televízora si prečítajte tieto informácie.
Veľkosť obrazu a vstupný signál
Nastavenie položky Veľkosť obrazu sa použije na aktuálny zdroj. Použitá Veľkosť obrazu bude platná vždy,
keď vyberiete daný formát (pokiaľ ho nezmeníte).
Vstupný signál
Veľkosť obrazu
Komponent
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (720p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (1080i, 1080p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (3840 x 2160p pri 24/30Hz)
Štandard 16:9, Vlastný
Digitálny kanál (3840 x 2160p pri 50/60 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný
Digitálny kanál (4096 x 2160p)
Štandard 16:9, Vlastný
HDMI (720p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
Štandard 16:9, Vlastný
HDMI (4096 x 2160p)
Štandard 16:9, Vlastný
USB (720p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný
USB (3840 x 2160p pri 60 Hz)
USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný
"" Automatický v závislosti od vstupných signálov nemusí správne fungovať.
Inštalácia zámky proti odcudzeniu
●●
Zámka proti odcudzeniu je fyzické zariadenie, ktoré možno použiť na zabezpečenie televízora
proti krádeži. Vyhľadajte slot zámky na zadnej strane televízora. Vedľa slotu sa nachádza ikona
. Ak chcete použiť zámku, lanko zámky upevnite k predmetu, ktorý je príliš ťažký na to, aby sa dal
odniesť, a potom ho prevlečte slotom zámky na televízore. Zámka sa predáva samostatne.
●●
Spôsob používania zámky proti odcudzeniu sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora. Ďalšie
informácie o zámke proti odcudzeniu nájdete v príručke.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového pripojenia
Upozornenia týkajúce sa bezdrôtového internetu
●●
Tento televízor podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Spoločnosť Samsung
odporúča používať protokol IEEE 802.11n. Videosúbory uložené v zariadení pripojenom k televízoru
prostredníctvom domácej siete sa nemusia prehrávať plynule.
""
Pri určitých modeloch nie je dostupný komunikačný protokol IEEE 802.11 ac.
●●
Ak chcete používať bezdrôtový internet, televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču
alebo modemu. Ak bezdrôtový smerovač podporuje protokol DHCP, televízor môže na pripojenie
k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú adresu IP.
●●
Pre bezdrôtový smerovač vyberte kanál, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre
bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie, zvyčajne dochádza k rušeniu alebo
zlyhaniu spojenia.
●●
Väčšina bezdrôtových sietí disponuje voliteľným systémom zabezpečenia. Ak chcete povoliť systém
zabezpečenia bezdrôtovej siete, musíte si vytvoriť heslo pozostávajúce zo znakov a čísel. Toto heslo
sa potom bude vyžadovať pri pripojení k zabezpečenému prístupovému bodu.
Protokoly zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie
●●
Televízor podporuje len nasledujúce protokoly zabezpečenia bezdrôtovej siete:
––
Režimy overovania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Typy šifrovania: WEP, TKIP, AES
●●
V súlade s najnovšími certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi nepodporujú televízory
Samsung šifrovanie zabezpečenia protokolom WEP ani TKIP v sieťach prevádzkovaných v režime
802.11n.
●●
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), televízor môžete
pripojiť k sieti prostredníctvom automatickej konfigurácie PBC (Push Button Configuration) alebo
čísla PIN (Personal Identification Number). Protokol WPS automaticky nakonfiguruje identifikátor
SSID a kľúč WPA.
●●
Televízor sa nedokáže pripojiť k necertifikovaným bezdrôtovým smerovačom.
Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)
Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál z počítača.
●●
Pri pripojení televízora k počítaču nastavte grafickú kartu počítača na jedno zo štandardných
rozlíšení uvedených v tabuľkách nižšie alebo na ďalšej stránke. Televízor sa automaticky prispôsobí
vybranému rozlíšeniu. Upozorňujeme, že optimálne a odporúčané rozlíšenie je 3840 x 2160 pri
60 Hz.
●●
Ak nastavíte rozlíšenie, ktoré nie je uvedené v tabuľkách, môže sa zobraziť prázdna obrazovka,
prípadne sa zapne len indikátor napájania.
●●
Informácie o kompatibilných rozlíšeniach nájdete v používateľskej príručke k vašej grafickej karte.
IBM
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 x 400
70 Hz
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
31.469
70.087
28.322
-/+
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
MAC
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
640 x 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 x 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA DMT
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
640 x 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640 x 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640 x 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 x 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 x 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 x 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1600 x 900 RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
Podporované rozlíšenia pre obrazové signály
Pozrite si podporované rozlíšenia pre signály videa.
CEA-861
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
720 (1440) x
576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 (1440) x
480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 x 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
3840 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
3840 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
4096 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
4096 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth
Pred používaním zariadenia Bluetooth si prečítajte tieto informácie.
Obmedzenia používania technológie Bluetooth
●●
Zariadenia Bluetooth a funkciu Priestorový nie je možné použiť naraz.
●●
V závislosti od zariadení Bluetooth môžu nastať problémy s kompatibilitou. (Slúchadlá určené
výhradne pre mobilné telefóny nemusia byť v závislosti od prostredia dostupné.)
●●
Môžu sa vyskytnúť chyby synchronizácie zvuku s pohybom úst
●●
V závislosti od vzdialenosti medzi televízorom a zariadeniami Bluetooth môže dôjsť k ich odpojeniu.
●●
Zariadenie Bluetooth môže vydávať bzučanie alebo nemusí správne fungovať
●●
––
Keď je časť vášho tela v kontakte s prijímačom/vysielačom zariadenia Bluetooth alebo televízora.
––
Keď je zariadenie vystavené elektrickým variáciám kvôli prekážkam, ako sú steny, rohy alebo
prepážky.
––
Keď je zariadenie vystavené elektrickému rušeniu spôsobenému inými zariadeniami fungujúcimi
v rovnakom frekvenčnom pásme vrátane lekárskych zariadení, mikrovlnných rúr alebo
bezdrôtových sietí LAN.
Ak problém pretrváva, uistite sa, že používate port Digital Sound Output (optický) alebo HDMI (ARC).
Tlačidlá a funkcie
Používajte praktické funkcie alebo si pozrite dostupné tlačidlá na použitie pri prehrávaní mediálneho obsahu a ich
opis.
"" Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od obsahu.
Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho obsahu
Počas prehrávania akéhokoľvek videa, súboru s fotografiami alebo nahrávkami stlačte tlačidlo Zvoliť.
Potom sa zobrazia nasledujúce tlačidlá.
"" Poskytnuté tlačidlá alebo funkcie sa môžu líšiť v závislosti od typu mediálneho obsahu.
●●
Pozast. / Prehrať alebo Spustiť
Pozastavenie alebo prehrávanie multimediálneho obsahu. Pri pozastavenom videu môžete používať
nasledujúce funkcie.
––
●●
Režim použitia alebo Ukážka v obchode: Zvolením tlačidla alebo môžete prehrávať video
pomalou rýchlosťou (1/8, 1/4, 1/2) dozadu alebo dopredu. Opakovaným výberom tlačidla zrýchlite
posúvanie dozadu alebo dopredu v pomalom režime až 3-násobne. Ak chcete obnoviť štandardnú
rýchlosť, zvoľte tlačidlo alebo stlačte tlačidlo .
Predch. / Ďalej
Zobrazenie predchádzajúceho alebo ďalšieho multimediálneho obsahu.
●●
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
Posunutie multimediálneho obsahu dozadu alebo dopredu. Ak chcete zrýchliť posúvanie dozadu
alebo dopredu až 3-násobne, opakovane stlačte dané tlačidlo. Ak chcete obnoviť štandardnú
rýchlosť, zvoľte tlačidlo alebo stlačte tlačidlo .
●●
Opakovať
Opakované prehrávanie aktuálneho multimediálneho obsahu alebo všetkého multimediálneho
obsahu v jednom priečinku.
●●
Premiešať
Prehrávanie hudby v náhodnom poradí.
●●
Vyp. obraz
Prehrávanie multimediálnych súborov len pri vypnutej obrazovke.
●●
Otočiť vľavo / Otočiť vpravo
Otočenie fotografie doľava alebo doprava.
●●
Priblížiť
Zväčšenie fotografie až na 4-násobnú veľkosť.
●●
Prisp. obrazovke
Prispôsobenie veľkosti fotografie podľa obrazovky.
●●
Hudba v pozadí
Prehrá hudbu na pozadí, keď televízor zobrazuje fotografie s hudbou na pozadí.
●●
Možnosti
""
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu a obsahu.
Funkcia
Popis
Rýchlosť
prezentácie
Nastavenie rýchlosti prezentácie.
Efekt prezentácie
Použitie efektu prechodu v prezentácii.
Hudba v pozadí
Prehrávanie hudby v pozadí počas zobrazovania fotografií na televízore.
"" Hudobný súbor musí byť uložený v rovnakom zariadení USB ako súbory fotografie.
"" Ak chcete pozastaviť hudbu na pozadí, vyberte položku Hudba v pozadí na obrazovke
prehrávania.
Titulky
Ovládanie titulkov videa.
●● Titulky: Zapnutie alebo vypnutie titulkov.
●● Jazyk: Nastavenie jazyka titulkov.
●● Synchronizovať: Nastavenie synchronizácie videa a titulkov, ak nie sú
zosynchronizované.
●● Obnoviť synchronizáciu: Obnovenie úpravy synchronizácie titulkov na hodnotu 0.
●● Veľkosť: Výber veľkosti písma pre titulky.
●● Kódovanie: Zobrazenie zoznamu jazykov kódovania. Umožnenie zmeny jazyka
kódovania pri nesprávnom zobrazení titulkov.
●● Typ okr.: Upraví polohu okraja textov a titulkov.
●● Farba okr.: Upraví farbu okraja titulkov.
Otočiť
Otočenie videa.
Jazyk zvuku
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak video podporuje zvuk z viacerých zvukových stôp.
Informácie
Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom multimediálnom obsahu.
Tlačidlá a funkcie dostupné počas používania športového režimu
Stlačením tlačidla Výber zobrazíte nasledovné tlačidlá.
●●
Priblížiť
Pozastavenie aktuálnej obrazovky a priblíženie akejkoľvek časti obrazovky pomocou 4 smerových
tlačidiel.
●●
""
Táto funkcia nie je dostupná počas prehľadávania multimediálneho obsahu uloženého na úložnom
zariadení USB alebo ak je funkcia PIP aktívna.
""
Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktivovaná funkcia dátovej služby.
Nahrávať
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak televízor podporuje funkciu nahrávania.
●●
Timeshift
Môžete pozastaviť a posunúť dozadu živé televízne vysielanie.
●●
""
Ďalšie informácie o Timeshift nájdete v časti „Používanie funkcie Timeshift“.
""
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak televízor podporuje funkciu nahrávania.
Manuálny Hlavný námet
Uloženie videa 10 sekúnd pred a 10 sekúnd po stlačení tohto tlačidla.
●●
""
Televízor môžete nastaviť na automatické ukladanie najzaujímavejších momentov zápasu bez zásahu
používateľa. Vyberte položku
Nastavenia Obraz Špeciálny režim sledovania Športový režim
a potom nastavte položku Automatické hlavné námety na možnosť Zap.. Ďalšie informácie o Automatické
hlavné námety nájdete v časti „Automatické extrahovanie najzaujímavejších momentov“.
""
Táto funkcia je dostupná len počas nahrávania programu.
Prehrávač hlavných momentov
Zobrazí obrazovku Prehrávač hlavných momentov a automaticky alebo manuálne prehrá
najzaujímavejšie momenty zápasu uložených v nahratom súbore. Funkcia Prehrávač hlavných
momentov nie je dostupná, ak:
––
keď prepínate vstupný signál
––
Popis zvuku je nastavený na možnosť Zap.
––
sledujete futbalový zápas v rozlíšení UHD.
""
Táto funkcia je k dispozícii len počas sledovania nahratého programu.
""
Táto funkcia je dostupná len počas nahrávania programu.
●●
Duálne prehrávanie
Taktiež vám počas sledovania nahratého programu umožňuje sledovať aktuálny program v okne PIP.
Opätovným stlačením ukončite režim PIP. Funkcia Duálne prehrávanie nie je dostupná, ak:
––
keď prepínate vstupný signál
––
Popis zvuku je nastavený na možnosť Zap.
––
sledujete futbalový zápas v rozlíšení UHD.
""
Táto funkcia je k dispozícii len počas sledovania nahratého programu.
""
Táto funkcia je dostupná len počas nahrávania programu.
Tlačidlá a funkcie dostupné počas záznamu programu alebo Timeshift
"" Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od funkcií.
Stlačením tlačidla Výber zobrazíte nasledovné tlačidlá.
●●
Čas nahrávania
●●
Nahrávať
Spustí sa okamžité nahrávanie aktuálneho programu.
●●
Timeshift
Môžete pozastaviť a posunúť dozadu živé televízne vysielanie.
""
●●
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak televízor podporuje funkciu nahrávania.
Zastaviť nahrávanie, Vypnúť Timeshift / Prejdite na Živé vysielanie
Používanie tlačidiel diaľkového ovládača pri nahrávaní programu alebo Timeshift
●●
Pozast. / Prehrať
Pri pozastavenej nahrávke môžete používať nasledujúce funkcie. V režime pozastavenej nahrávky
však nie je k dispozícii žiadny zvuk.
––
●●
Spomalený pohyb: Prehráva video v polovičnej rýchlosti stlačením tlačidla
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
""
Táto funkcia nie je dostupná počas sledovania programu, ktorý sa aktuálne vysiela.
v pozastavenia.
Licencia
Pozrite si informácie o licenciách a obchodných známkach, ktoré platia pre váš televízor.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD
section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are
registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Ochranná známka: Rovi a Rovi Guide sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.
Licencia: Systém Rovi Guide sa vyrába pod licenciou od spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.
Patent: Systém Rovi Guide je chránený patentmi a žiadosťami o vystavenie patentu evidovanými v USA, Európe a
iných krajinách vrátane amerických patentov 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794 vydaných spoločnosti Rovi Corporation
a jej pobočkám.
Vyhlásenie: Spoločnosť Rovi Corporation ani jej pobočky a príslušné dcérske spoločnosti nenesú žiadnym spôsobom
zodpovednosť za presnosť a dostupnosť informácií uvádzaných v harmonograme vysielania, ako ani iných údajov
v systéme Rovi Guide, ani nedokážu zaručiť dostupnosť služby vo vašej oblasti. Spoločnosť Rovi Corporation a
jej príslušné dcérske spoločnosti nebudú za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté
v spojitosti s presnosťou alebo dostupnosťou informácií z harmonogramu vysielania alebo iných údajov v systéme
Rovi Guide.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open
Source License Notice is written only English.
"" Táto licencia však nemusí byť podporovaná v určitých krajinách alebo v prípade určitých modelov.
Download PDF

advertising