Samsung | UE32K4102AK | Samsung 32'' HD TV UE32K4102 Série 4 Používateľská príručka

❑❑ Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)
Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení.
Súčasný & budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre
každý kanál podľa vysielacích časov.
NN Keď stlačíte tlačidlo INFO, v hornej časti obrazovky sa zobrazí riadok
s informáciami o kanáloch. Ak potom stlačíte tlačidlo ENTERE, zobrazia sa
podrobnosti o programe.
●● Ak chcete počas sledovania aktuálneho kanálu zobraziť informácie o
požadovanom programe, posúvajte sa tlačidlami ◄, ►.
●● Ak chcete zobraziť informácie o iných kanáloch, posúvajte sa tlačidlami ▲,
▼.
Slovenčina
▶
❑❑ Uloženie kanálov do pamäte
■■ Anténa
(V závislosti od krajiny a modelu)
OO MENUm → Vysielanie → Anténa → ENTERE
Pred začatím ukladania dostupných kanálov do pamäte televízora musíte určiť typ
zdroja signálu, ktorý je pripojený k televízoru.
◀
▶
Slovenčina
■■ Automatické ladenie
(V závislosti od krajiny a modelu)
OO MENUm → Vysielanie → Automatické ladenie → ENTERE
NN Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym
alebo požadovaným číslam programov. Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa
okno zadávania kódu PIN.
●● Automatické ladenie
◀
Anténa (Terestriál. / Kábel / Satelit) (V závislosti od krajiny a modelu):
Vyberte zdroj antény, ktorý sa má uložiť do pamäte.
NN Ak vyberiete položku Terestriál., automaticky sa vyhľadá kanál a uloží sa
do televízora.
Typ kanála (Digitálny a Analógový/Digitálny/Analógový): Vyberte zdroj
kanála, ktorý sa má uložiť do pamäte.
Usporiadanie kanálov (V závislosti od krajiny a modelu): Vyberte typ poradia
kanálov.
Slovenčina
▶
Pri výbere možnosti Kábel → Digitálny a Analógový, Digitálny alebo
Analógový
–– Výber operátora (V závislosti od krajiny a modelu): Vyberie poskytovateľa
káblových služieb.
–– Režim vyhľad.: Vyhľadáva všetky kanály s aktívne vysielajúcimi stanicami
a ukladá ich do TV.
NN Ak vyberiete položku Rýchly, môžete manuálne nastaviť položky
◀
Sieť, ID siete, Frekvencia, Modulácia a Prenosová rýchlosť
stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.
–– Sieť: Vyberie režim nastavenia položky ID siete spomedzi možností
Automatický a Manuálne.
●● ID siete: Keď je položka Sieť nastavená na možnosť Manuálne,
môžete nastaviť položku ID siete pomocou numerických tlačidiel.
Slovenčina
▶
●● Frekvencia: Zobrazí frekvenciu kanála (odlišuje sa v jednotlivých
krajinách).
●● Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
●● Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.
●● Mož. vyhľ. v kábl. rozv.
(V závislosti od krajiny, modelu a len pre káblové kanály)
Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu
a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v káblovej sieti.
◀
Zač. frekvencia/Konečná frekvencia.: Nastavte začiatočnú a koncovú
frekvenciu (odlišuje sa v jednotlivých krajinách).
Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.
Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
Slovenčina
▶
●● Satelit
(V závislosti od krajiny, modelu a satelitu)
Ak vyberiete položku Satelit, automaticky sa vyhľadá kanál a uloží sa do
televízora.
Typ kanála (Všetky/TV/Rádio): Vyberte typ kanálu, ktorý sa má uložiť do
pamäte.
Satelit: Vyberie satelit, ktorý sa má skenovať.
◀
Režim vyhľad. (Všetky kanály / Iba voľné kanály): Vyberte režim
prehľadávania zvoleného satelitu.
Režim vyhľad.: Nastavuje režim Režim vyhľad. pomocou tlačidiel ▲ / ▼.
●● Autom. ladenie v pohotovostnom režime (V závislosti od krajiny a modelu):
Automatické ladenie kanálov, keď je TV v pohotovostnom režime.
●● Časovač prebudenia (V závislosti od krajiny a modelu): Nastavenie časovača
na zapnutie TV a automatické vyhľadávanie kanálov.
Slovenčina
▶
❑❑ Používanie ponuky kanálov
■■ Zoznam kanálov
OO MENUm → Vysielanie → Zoznam kanálov → ENTERE
◀
Položka Zoznam kanálov obsahuje kanály, ktoré televízor zobrazí pri stlačení
tlačidla kanála. Môžete zobraziť informácie o kanáli, Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné,
Analógový alebo Obľúbené 1 – 5.
Stlačením tlačidla ► (Režim) zmeňte režim kanálov alebo stlačením tlačidla ◄
(Zoradiť) zmeňte poradie kanálov podľa čísla kanála alebo názvu v zozname.
NN Keď stlačíte tlačidlo CH LIST na diaľkovom ovládaní, okamžite sa zobrazí
obrazovka Zoznam kanálov.
Slovenčina
▶
Zoradenie kanálov
●● Číslo/Názov: Usporiada poradie kanálov podľa čísla kanála alebo jeho názvu
v zozname.
Režim kanálov
●● Anténa: Prepína na možnosť Terestriál., Kábel alebo Satelit. (V závislosti od
◀
krajiny a modelu)
●● Uprav obľúbené: Nastaví kanály, ktoré často sledujete, ako obľúbené.
NN Podrobné informácie o používaní funkcie Uprav obľúbené nájdete v časti
„Uprav obľúbené“.
●● Obľúbené 1 – 5: Zobrazí všetky obľúbené kanály usporiadané v max. piatich
skupinách. Každá skupina má samostatnú obrazovku.
NN Televízor zobrazuje položky Obľúbené 1 – 5 len v prípade, ak ste pridali
obľúbené kanály pomocou možnosti Uprav obľúbené.
Slovenčina
▶
●●
●●
●●
●●
Všetky: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály.
TV: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály TV.
Rádio: Zobrazuje všetky aktuálne kanály rádia.
Dáta/iné: Zobrazuje všetky momentálne dostupné MHP (Multimedia Home
Platform) alebo iné kanály.
●● Analógový: Zobrazuje všetky momentálne dostupné analógové kanály.
◀
▶
Slovenčina
■■ Sprievodca
OO MENUm → Vysielanie → Sprievodca → ENTERE
Informácie EPG (elektronický programový sprievodca) poskytujú vysielatelia.
Pomocou programových plánov poskytovaných vysielateľmi môžete vopred
špecifikovať programy, ktoré chcete sledovať tak, aby sa kanál v špecifikovanom
čase automaticky prepol na zvolený program. Programové položky môžu byť
prázdne alebo neaktuálne v závislosti od stavu kanálu.
●● a Červené (Rýchla navig.): Rýchle zobrazenie televíznych programov v
◀
zozname pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/►.
●● b Zelené (Kategória kanála): Vyberte typ kanálov, ktoré chcete zobraziť.
●● { Žlté (Manažér harmonogramu): Prechod na zoznam rezervovaných
programov v položke Manažér harmonogramu.
Slovenčina
▶
■■ Manažér harmonogramu
OO MENUm → Vysielanie → Manažér harmonogramu → ENTERE
Môžete nastaviť, aby sa požadovaný kanál zobrazil automaticky v stanovenom
čase. Okrem toho môžete sledovať, upraviť alebo vymazať kanál, ktorého
sledovanie ste si vyhradili.
NN Ak chcete používať túto funkciu, najskôr musíte nastaviť aktuálny čas
pomocou funkcie Čas → Hodiny v ponuke Systém.
◀
1. Stlačte tlačidlo Plán na obrazovke Manažér harmonogramu. Zobrazí sa
ponuka Naplánovať sledovanie.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► nastavte jednotlivé možnosti ponuky.
●● Kanál: Vyberte požadovaný kanál.
Slovenčina
▶
●● Opakovať: Vyberte požadovanú možnosť Raz, Manuálne, So - Ne,
Po - Pia alebo Denne. Ak zvolíte možnosť Manuálne, môžete nastaviť
ľubovoľný deň.
NN Značka (c) indikuje zvolený deň.
●● Dátum: Umožňuje nastaviť požadovaný dátum.
NN Položka je dostupná po zvolení možnosti Raz pod položkou
Opakovať.
●● Čas spustenia: Môžete nastaviť požadovaný čas spustenia.
◀
NN Ak chcete upraviť alebo zrušiť vyhradený plán, vyberte vyhradený plán
v položke Manažér harmonogramu. Potom stlačte tlačidlo ENTERE a
vyberte možnosť Upraviť alebo Odstrániť.
Slovenčina
▶
■■ Upraviť kanál
OO MENUm → Vysielanie → Upraviť kanál → ENTERE
Kanály môžete upraviť alebo odstrániť.
1. Prejdite na obrazovku Upraviť kanál.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný kanál. Potom stlačte tlačidlo
ENTERE. Značka (c) indikuje zvolený kanál.
NN Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
◀
NN Opätovným stlačením tlačidla ENTERE zrušíte výber kanála.
Slovenčina
▶
NN Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Upraviť kanál.
●● a Červené (Zmeniť číslo): Zmení poradie kanálov v zozname kanálov.
–– E (Dokončiť): Dokončí zmenu poradia kanálov.
NN Digitálny kanál nepodporuje túto funkciu, ak je položka Upraviť č.
kanála nastavená na možnosť Vyp.. (V závislosti od krajiny a modelu)
●● b Zelené (Odstrániť): Odstráni kanál zo zoznamu kanálov.
●● { Žlté (Uzamknúť/Odomknúť): Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál
nebude dať vybrať ani sledovať. / Odomkne uzamknutý kanál.
◀
NN Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je položka Zámok kanála ▶
nastavená na možnosť Zap..
NN Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte váš 4-miestny kód
PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby Zmeniť PIN.
Slovenčina
●● } Modré (Vybrať všetko/Zruš. ozn. všetkých): Vyberie alebo zruší výber
pre všetky kanály naraz.
●● Ÿ (Prejsť na) : Umožňuje priamo prejsť na kanál stlačením číselných
tlačidiel (0 – 9).
●● k (Strana): Prejde na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.
●● T (Nástroje): Zobrazí ponuky možností. Zobrazené položky ponuky
možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu a typu kanálov.
–– Zoradiť (len digitálne kanály): Mení usporiadanie zoznamu podľa čísla
kanálov alebo názvu kanálov.
◀
–– Anténa: Vyberte požadovaný signál vysielania. (V závislosti od krajiny
a modelu)
Slovenčina
▶
–– Kategória: Zmeňte režim kanálov na Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné,
Analógový, Nedávno prehliadané, Najčas. zobrazené. Zobrazí sa
zvolený režim kanálov.
–– Uprav obľúbené: Slúži na prechod priamo na obrazovku Uprav
obľúbené.
–– Premenovať kanál (len analógové kanály): Priradí kanálu názov s
max. piatimi znakmi. Napr. Jedlo, Golf atď. Uľahčí vám to vyhľadávanie
a výber kanálov.
◀
–– Informácie o kanáli: Zobrazí podrobnosti o zvolenom kanáli.
–– Informácie: Zobrazí podrobnosti o zvolenom programe.
Slovenčina
▶
■■ Uprav obľúbené t
OO MENUm → Vysielanie → Uprav obľúbené → ENTERE
Obľúbené kanály môžete pridať, upraviť alebo odstrániť.
1. Prejdite na obrazovku Uprav obľúbené.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný kanál a potom stlačte tlačidlo
ENTERE.
◀
3. Vyberte konkrétny zoznam obľúbených kanálov v ponuke Obľúbené 1 –
5 pomocou tlačidla b (Zmeniť obľ.) a potom stlačte tlačidlo } (Pridať).
Zvolený kanál sa pridá do zoznamu v rámci ponuky Obľúbené 1 – 5.
NN Jeden obľúbený kanál možno pridať do niekoľkých zoznamov obľúbených
kanálov v rámci ponuky Obľúbené 1 – 5.
Slovenčina
▶
NN Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Uprav obľúbené.
●● a Červené (Kategória/Zmeniť poradie)
–– Kategória: Zmení režim kanálov na možnosť Všetky, TV, Rádio,
Analógový, Dáta/iné, Nedávno prehliadané, Najčas. zobrazené.
Zobrazí sa zvolený režim kanálov.
–– Zmeniť poradie: Zmení poradie obľúbených kanálov.
–– E (Dokončiť): Dokončí zmenu poradia kanálov.
◀
▶
Slovenčina
●● b Zelené (Zmeniť obľ.): Zmení zoznam obľúbených kanálov v rámci
ponuky Obľúbené 1 – 5.
●● { Žlté (Vybrať všetko/Zruš. ozn. všetkých): Vyberie alebo zruší výber
pre všetky kanály naraz.
●● } Modré (Pridať/Odstrániť)
–– Pridať: Pridá vybraté kanály do ponuky Obľúbené 1 – 5.
–– Odstrániť: Odstráni obľúbený kanál z ponuky Obľúbené 1 – 5.
◀
▶
Slovenčina
●● Ÿ (Prejsť na) : Umožňuje priamo prejsť na kanál stlačením číselných
tlačidiel (0 – 9).
●● k (Strana): Prejde na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.
●● T (Nástroje): Zobrazí ponuky možností. Zobrazené položky ponuky
možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu a typu kanálov.
–– Kopír. do obľúbených: Upraví zvolený kanál v ponuke Obľúbené 1 –
5.
–– Premenovať Obľúbené: Priradí obľúbenému kanálu váš vlastný
◀
názov.
–– Zoradiť (len digitálne kanály): Zmena usporiadania zoznamu podľa
čísla alebo názvu.
–– Anténa: Vyberte požadovaný signál vysielania. (V závislosti od krajiny
a modelu)
–– Upraviť kanál: Slúži na prechod priamo na obrazovku Upraviť kanál.
–– Informácie: Zobrazí podrobnosti o zvolenom programe.
Slovenčina
▶
❑❑ Zamknutie programu
■■ Zámok hodnot. prog.
(V závislosti od krajiny)
OO MENUm → Vysielanie → Zámok hodnot. prog. → ENTERE
Používateľom definovaným 4-ciferným kódom PIN zabráňte neautorizovaným
používateľom (napr. deťom) sledovať nevhodné programy. Ak sa zvolený kanál
uzamkne, zobrazí sa symbol „\“.
◀
NN Položky ponuky Zámok hodnot. prog. sa odlišujú v závislosti od krajiny a
modelu.
Slovenčina
▶
■■ Zámok kanála
OO MENUm → Vysielanie → Zámok kanála → ENTERE
Uzamkne kanály v ponuke Kanál, aby neautorizovaní používatelia (napr. deti)
nemohli sledovať nevhodné programy.
NN Dostupné len v prípade, keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Iné funkcie
■■ Nastavenia kanálov
OO MENUm → Vysielanie → Nastavenia kanálov → ENTERE
●● Krajina (oblasť)
(V závislosti od krajiny a modelu)
Vyberte krajinu (alebo oblasť), aby televízor dokázal správne automaticky
naladiť vysielané kanály.
◀
▶
Slovenčina
●● Manuálne ladenie
Vyhľadá kanály manuálne a uloží ich v TV.
NN Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.
NN Podľa zdroja kanála sa môže podporovať funkcia Manuálne ladenie.
●● Digitálne ladenie kanálov: Vyhľadá digitálne kanály manuálne a uloží ich
◀
v TV. Stlačením tlačidla Nový spustite vyhľadávanie digitálnych kanálov.
Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.
–– Pri výbere možnosti Anténa → Terestriál.: Kanál, Frekvencia, Šírka
pásma
–– Pri výbere možnosti Anténa → Kábel: Frekvencia, Modulácia,
Prenosová rýchlosť
Slovenčina
▶
●● Analógové ladenie kanálov: Vyhľadávanie analógových kanálov. Stlačte
tlačidlo Nový na vyhľadanie kanálov nastavením možností Program,
Norma, Zvukový systém, Kanál, Hľadať.
NN Režim kanálov
–– P (programový režim): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim
staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P0 po P99. V
tomto režime môžete vybrať kanál zadaním čísla pozície.
–– C (režim terestriálnych kanálov)/S (režim káblových kanálov): Tieto
◀
dva režimy vám umožňujú zvoliť kanál vložením prideleného čísla
pre každú terestriálne vysielajúcu stanicu alebo káblový kanál.
●● Satelit (V závislosti od krajiny a modelu): Vyhľadá satelitné kanály.
Stlačte tlačidlo Prehľadávať na vyhľadanie kanálov nastavením možností
Transpondér, Režim vyhľad., Hľadanie siete.
Slovenčina
▶
●● Jemné doladenie
(Len analógové kanály)
Ak je signál slabý alebo skreslený, môže byť potrebné kanál manuálne jemne
doladiť.
NN Jemne doladené kanály sú vyznačené hviezdičkou „*“.
NN Ak chcete vynulovať jemné doladenie, vyberte položku Obnoviť.
●● Presun zozn. kanálov
(V závislosti od krajiny a modelu)
◀
Importuje alebo exportuje mapu kanálov. Na použitie tejto funkcie by ste mali
pripojiť úložné zariadenie USB.
NN Zobrazí sa obrazovka zadania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo
PIN.
NN Podporované systémy súborov sú FAT a exFAT.
●● Vymazať profil operátora CAM: Slúži na výber operátora CAM, ktorého
chcete odstrániť. (V závislosti od krajiny a modelu)
Slovenčina
▶
●● Satelitný systém (V závislosti od krajiny a modelu)
Konfigurácia nastavení pre vaše satelitné vybavenie
NN Zobrazí sa obrazovka zadania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo
PIN.
NN Ak chcete resetovať Satelitný systém, vyberte možnosť Obnoviť všetky
nastavenia..
◀
▶
Slovenčina
■■ Titulky t
OO MENUm → Vysielanie → Titulky → ENTERE
Použite túto ponuku na nastavenie režimu Titulky.
●● Titulky: Zapína alebo vypína titulky.
●● Režim titulkov: Nastavenie režimu titulkov.
NN Ak program, ktorý sledujete, nepodporuje funkciu Sluch. postihn.,
Normálna sa aktivuje automaticky aj v prípade, ak je zvolený režim
Sluch. postihn..
◀
●● Jazyk titulkov: Vyberte jazyk titulkov.
NN Dostupný jazyk sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.
NN Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný
zvolený jazyk.
Slovenčina
▶
●● Hlavné titulky: Nastaví hlavné titulky.
●● Druhé titulky: Nastaví vedľajšie titulky.
■■ Upraviť č. kanála (V závislosti od krajiny a modelu)
OO MENUm → Vysielanie → Upraviť č. kanála → ENTERE
Túto možnosť môžete použiť na zmenu čísla kanála. Ak zmeníte číslo kanála,
informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať automaticky.
◀
▶
Slovenčina
■■ Možnosti zvuku
(V závislosti od krajiny a modelu)
OO MENUm → Vysielanie → Možnosti zvuku → ENTERE
●● Jazyk zvuku t
Môžete zmeniť predvolenú hodnotu pre jazyky zvuku.
Jazyk zvuku / Hlavný zvuk / Druhý zvuk: Môžete nastaviť hlavný zvuk alebo
vedľajší zvuk.
◀
NN Dostupný jazyk sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.
Slovenčina
▶
●● Formát zvuku
(V závislosti od krajiny a modelu)
Keď zvuk vychádza z hlavného reproduktora a aj zo zvukového prijímača,
môže sa vyskytnúť zvuková ozvena z dôvodu rozdielu v rýchlosti dekódovania
medzi hlavným reproduktorom a prijímačom zvuku. V tomto prípade použite
funkciu TV Speaker (Reproduktor TV).
NN Možnosť Formát zvuku sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.
◀
5.1-kanálový zvuk Dolby Digital je dostupný len pri pripojení externého
reproduktora cez optický kábel.
●● Popis zvuku (V závislosti od krajiny a modelu)
Táto funkcia narába s tokom zvuku pre systém AD (Audio Description), ktorý
vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom.
Popis zvuku: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Popis zvuku.
Hlasitosť: Nastaví hlasitosť popisu zvuku.
Slovenčina
▶
■■ Jazyk teletextu
(V závislosti od krajiny a modelu)
OO MENUm → Vysielanie → Jazyk teletextu → ENTERE
●● Jazyk teletextu
NN Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený
jazyk.
●● Hlavný teletext / Druhý teletext
◀
NN Funkcie Hlavný teletext a Druhý teletext nemusia byť v niektorých
oblastiach podporované.
Slovenčina
▶
■■ Digitálny text
(len VB)
OO MENUm → Vysielanie → Digitálny text → ENTERE
NN Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts
◀
Group) predstavuje medzinárodnú normu pre systémy kódovania údajov
používané pri multimédiách a hypermédiách. Ide o vyššiu úroveň ako systém
MPEG a zahŕňa hypermédiá s prepojenými údajmi, ako napríklad statické
zábery, znakovú službu, animáciu, grafické súbory a videosúbory, ako aj
multimediálne údaje. MHEG predstavuje technológiu nepretržitej interakcie s
používateľom a používa sa v rôznych oblastiach, ako napríklad VOD (VideoOn-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), televízne
vzdelávania, televízne konferencie, digitálne knižnice a sieťové hry.
Slovenčina
▶
■■ Bežné rozhranie
OO MENUm → Vysielanie → Bežné rozhranie → ENTERE
(V závislosti od krajiny a modelu)
●● Ponuka CI: Táto položka umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej
◀
ponuky modulu CAM. Vyberte ponuku CI, ktorá je založená na ponuke karty
CI Card.
●● Transkódovanie CAM Video: K dispozícii máte možnosť konfigurovať
nastavenie na transkódovanie kodeku videa z modulu CAM automaticky. Ak
túto možnosť nechcete používať, vypnite ju Vyp..
NN Musíte používať modul CAM, ktorý podporuje prevod video kodekov.
Slovenčina
▶
●● Informácie o aplikácii: Zobrazte informácie o module CAM vloženom do
otvoru konektora CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vloženej do modulu CAM.
CAM môžete nainštalovať vždy, keď je televízor zapnutý alebo vypnutý.
1. Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom
telefonickej objednávky.
2. Kartu „CI alebo CI+ CARD“ pevne zasuňte do modulu CAM v smere
šípky.
3. Modul CAM s kartou „CI alebo CI+ CARD“ zasuňte do zásuvky rozhrania
common interface v smere šípky tak, aby smeroval paralelne k zásuvke.
◀
4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným signálom.
Slovenčina
▶
❑❑ Zmena režimu predvoleného obrazu
■■ Režim obrazu t
OO MENUm → Obraz → Režim obrazu → ENTERE
Zvoľte svoj uprednostnený typ obrazu.
NN Pri pripojení počítača môžete zmeny vykonávať len v položke Zábava a
Normálny.
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Dynamický: Vhodné do svetlej miestnosti.
Normálny: Vhodné pre bežné prostredie.
Prirodzený (v závislosti od modelu): Vhodný na zmiernenie námahy očí.
Film: Vhodné na sledovanie filmov v tmavej miestnosti.
Zábava: Vhodné na sledovanie filmov a hranie hier.
NN K dispozícii je len pri pripájaní počítača.
Slovenčina
▶
❑❑ Upravenie nastavení obrazu
■■ Podsvietenie / Kontrast / Jas / Ostrosť / Farba / Odtieň (Z/Č)
Vaša televízia má niekoľko možností nastavenia za účelom ovládania kvality
obrazu.
NN POZNÁMKA
●● V analógovom režime TV, Ext., AV systému PAL funkcia Odtieň (Z/Č) nie
◀
je dostupná. (V závislosti od krajiny a modelu)
●● Pri pripojení počítača môžete zmeny vykonávať len v položke
Podsvietenie, Kontrast, Jas a Ostrosť.
●● Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie
pripojené k TV.
●● Znížením jasu obrazu sa zníži spotreba energie.
Slovenčina
▶
■■ Veľkosť obrazu
OO MENUm → Obraz → Veľkosť obrazu → ENTERE
Nastavujte rozličné možnosti obrazu ako veľkosť obrazu a pomer strán.
NN Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od zvoleného režimu.
NN V závislosti od vstupného zdroja sa môžu líšiť možnosti veľkosti obrazu.
●● Veľkosť obrazu t: Váš prijímač káblovej televízie/satelitný prijímač
◀
môže tiež disponovať vlastným súborom veľkostí obrazu. Dôrazne vám však
odporúčame používať väčšinu času režim 16:9.
Autom. širokouhlo: Automaticky nastaví veľkosť obrazu na pomer strán 16:9.
16:9: Nastavuje obraz do širokouhlého režimu s pomerom strán 16:9.
Slovenčina
▶
Širok. priblíž.: Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti 4:3.
NN Umožňuje nastaviť položku Pozícia pomocou tlačidiel ▲, ▼.
Priblížiť: Zväčší širokouhlý obraz 16:9 vertikálne, aby sa prispôsobil veľkosti
obrazovky.
NN Umožňuje nastaviť položku Priblížiť alebo Pozícia pomocou tlačidiel ▲,
▼.
4:3: Nastaví obraz na základný režim (4:3).
NN Predchádzajte sledovaniu vo formáte 4:3 po dlhé časové obdobia. Stopy
◀
po okrajoch zobrazených na ľavej, pravej a strednej časti obrazovky
môžu spôsobiť retenciu obrazu (vypálenie obrazovky), na ktorú sa záruka
nevzťahuje.
Prisp. veľ. obr.: Zobrazí kompletný obraz bez akéhokoľvek orezania
pri vstupných signáloch HDMI (720p/1080i/1080p) alebo Komponent
(1080i/1080p) (V závislosti od krajiny a modelu).
Vlastný: Vertikálne alebo horizontálne zväčšenie alebo zmenšenie obrazu
16:9. Zväčšený alebo zmenšený obraz možno posúvať vľavo, vpravo, nahor a
nadol.
Slovenčina
▶
●● Priblížiť/Pozícia: Nastavuje veľkosť a polohu obrazu. Táto funkcia je dostupná
len v režime Priblížiť a Vlastný.
●● Pozícia: Nastaví polohu obrazu. Táto funkcia je dostupná len v režime Prisp.
veľ. obr. alebo Širok. priblíž..
◀
▶
Slovenčina
NN POZNÁMKA
●● Po zvolení položky Prisp. veľ. obr. v režime HDMI (1080i/1080p) alebo
Komponent (1080i/1080p) môže byť potrebné vycentrovať obraz (V
závislosti od krajiny a modelu):
1. Vyberte položku Pozícia. Stlačte tlačidlo ENTERE.
2. Obraz posúvajte stláčaním tlačidiel ▲, ▼, ◄ alebo ►.
●● Ak chcete obnoviť polohu, ktorú ste upravili, vyberte možnosť Obnoviť na
◀
obrazovke Pozícia. Obraz sa nastaví na predvolenú polohu.
●● Ak použijete funkciu Prisp. veľ. obr. so vstupom HDMI 720p, 1
riadok bude orezaný zhora, zdola, zľava a sprava tak, ako pri funkcii
presnímania.
●● Pomer strán 4:3: Dostupné len v prípade, že je veľkosť obrazu nastavená na
možnosť Autom. širokouhlo. Požadovanú veľkosť obrazu môžete stanoviť na
veľkosť 4:3 WSS (Wide Screen Service - Služba širokouhlej obrazovky) alebo
pôvodnú veľkosť. Každá európska krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu.
Slovenčina
▶
■■ PIP t
OO MENUm → Obraz → PIP → ENTERE
Máte možnosť sledovať TV tuner a jeden externý zdroj videa súčasne. Ak máte
napríklad prijímač káblovej televízie pripojený ku konektoru Cable In, pomocou
funkcie PIP môžete sledovať programy z prijímača káblovej televízie a súčasne
pozerať film z prehrávača Blu-ray pripojeného ku konektoru HDMI In. Funkcia PIP
nefunguje v rovnakom režime.
NN POZNÁMKA
◀
●● Ak vypnete televízor počas sledovania v režime PIP, okno PIP zmizne.
●● Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry alebo karaoke,
môžete si všimnúť, že obraz v okne obrazu v obraze (PIP) bude mierne
neprirodzený.
Slovenčina
▶
●● Nastavenia PIP
Hlavný obraz
Vedľajší obraz
Komponent, HDMI1, HDMI2/DVI
Televízor
●● PIP: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu PIP.
●● Anténa (V závislosti od krajiny a modelu): Zvolenie antény pre vedľajšiu
◀
●●
●●
●●
●●
obrazovku.
Kanál: Vyberte kanál pre vedľajšiu obrazovku.
Veľkosť (õ/ã): Vyberte veľkosť pre vedľajší obraz.
Pozícia (ã/–/—/œ): Vyberte pozíciu pre vedľajší obraz.
Výber zvuku: Môžete zvoliť požadovaný zvuk v režime PIP.
Slovenčina
▶
❑❑ Zmena možností obrazu
■■ Rozšírené nastavenia
OO MENUm → Obraz → Rozšírené nastavenia → ENTERE
(dostupné v režime Normálny / Film)
Môžete upraviť detailné nastavenie pre obrazovku vrátane farieb a kontrastu.
NN Pri pripojení počítača môžete zmeny vykonávať len v položke Vyváženie
bielej a Gamma.
◀
●● Dynam. kontrast: Nastavte kontrast obrazovky.
●● Odtieň čiernej: Výberom úrovne čiernej nastavíte hĺbku obrazovky.
●● Odtieň pleti: Nastavuje odtieň farby pleti.
Slovenčina
▶
●● Režim len RGB: Zobrazuje farbu Červená, Zelená a Modrá na jemné
dolaďovanie odtieňov a sýtosti farieb.
●● Farebný priestor: Nastavte rozsah farieb dostupných na vytvorenie obrazu.
●● Vyváženie bielej: Môžete upraviť teploty farieb obrazu tak, aby biele objekty
vyzerali skutočne biele a aby celková farba obrazu pôsobila prirodzene.
Kompen. Č/Kompen. Z/Kompen. M: Nastaví tmavosť každej farby (červená,
zelená, modrá).
Zvýšenie Č/Zvýšenie Z/Zvýšenie M: Nastaví jas každej farby (červená,
zelená, modrá).
◀
Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenia Vyváženie bielej.
Slovenčina
▶
●● Gamma: Nastavte intenzitu primárnej farby.
●● Pohyb. osvetlenie: Zníženie spotreby energie reguláciou jasu prispôsobenou
pohybu.
NN Je dostupná len v režime Normálny.
NN Keď meníte hodnotu nastavenia v položke Podsvietenie, Jas alebo
Kontrast, položka Pohyb. osvetlenie sa nastaví na možnosť Vyp..
◀
▶
Slovenčina
■■ Možnosti obrazu
OO MENUm → Obraz → Možnosti obrazu → ENTERE
NN Pri pripojení počítača môžete zmeny vykonávať len v položke Odtieň farby.
●● Odtieň farby
NN Položka Teplý 1 alebo Teplý 2 sa deaktivuje, keď sa režim obrazu nastaví
◀
na možnosť Dynamický.
NN Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie
pripojené k vstupu na TV.
●● Digitálna redukcia šumu: Ak televízor prijíma slabý signál vysielania, môžete
spustiť funkciu Digitálna redukcia šumu s cieľom zredukovať výskyt
akéhokoľvek statického šumu a duchov na obrazovke.
NN Keď je signál slabý, vyskúšajte jednu z ostatných možností, kým sa
nezobrazí najlepší obraz.
Slovenčina
▶
Autom. vizualizácia: Pri zmene analógových kanálov zobrazuje silu signálu.
NN Dostupné len pre analógové kanály.
NN Keď stlačíte tlačidlo INFO, zobrazí sa pruh znázorňujúci intenzitu signálu.
NN Keď je prúžok zelený, prijímate najlepší možný signál.
●● Filter MPEG šumu: Zníži šum MPEG, čím sa zvýši kvalita obrazu.
●● HDMI úroveň čiernej: Vyberie úroveň čiernej na obrazovke, aby sa nastavila
hĺbka obrazovky.
NN Dostupné len v režime HDMI (signály RGB).
◀
▶
Slovenčina
●● Režim filmu: Televízor nastaví tak, aby automaticky rozpoznával a spracúval
signály filmov zo všetkých zdrojov a upravoval obraz na optimálnu kvalitu.
NN Dostupné v režime TV a režime externého vstupu, ktorý podporuje SD
(480i/576i) a HD (1080i) okrem režimu PC.
NN Ak obrazovka nevyzerá prirodzene, zmeňte nastavenie na možnosť Vyp./
Autom.1/Autom.2 v položke Režim filmu.
◀
▶
Slovenčina
●● Motion Plus (V závislosti od krajiny a modelu): Odstránenie rozostrenia a
◀
trhania zo scén s rýchlymi pohybmi. Ak vyberiete položku Vlastný, môžete
manuálne konfigurovať položky Redukcia rozmaz. a Redukcia trhania a
nastaviť funkciu Čistota pohybu LED na možnosť Zap., čím získate ostrejší
obraz LED. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, vyberte položku
Obnoviť.
NN Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých
geografických oblastiach.
NN Keď je funkcia Čistota pohybu LED nastavená na možnosť Zap.,
obrazovka sa zdá tmavšia ako pri nastavení možnosti Vyp..
NN Ak je funkcia Čistota pohybu LED pri signáli videa 60 Hz nastavená na
možnosť Zap., obrazovka môže blikať.
●● Čisté analóg. zobrazenie: Redukuje šum v podobe diagonálnej čiary, ktorá
vzniká z dôvodu rušenia medzi signálmi.
NN Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Slovenčina
▶
●● Čistota pohybu LED (v závislosti od modelu): Odstráni trhanie z rýchlych
scén s množstvom pohybu, aby sa zaistil jasný obraz.
NN Táto funkcia sa deaktivuje v prípade nastavenia Režim obrazu na
možnosť Prirodzený.
NN Po aktivovaní funkcie Čistota pohybu LED môže obrazovka mierne
stmavnúť.
◀
▶
Slovenčina
■■ Vyp. obraz t
OO MENUm → Obraz → Vyp. obraz → ENTERE
Obrazovka sa vypne, zvuk však zostane zapnutý. Obrazovku zapnete stlačením
ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla napájania a hlasitosti.
◀
▶
Slovenčina
■■ Obnoviť obraz
OO MENUm → Obraz → Obnoviť obraz → ENTERE
Obnoví predvolené nastavenia aktuálneho režimu obrazu.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Zmena predvoleného režimu zvuku
■■ Režim zvuku
OO MENUm → Zvuk → Režim zvuku → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Normálny: Zvolí bežný režim zvuku.
Hudba: Zvýrazní hudbu na úkor hlasu.
Film: Poskytuje najvyššiu kvalitu pre filmy.
Čistý hlas: Zdôrazňuje hlasy nad inými zvukmi.
Zosilnený: Zvýšte intenzitu vysokofrekvenčných zvukov v záujme zvýšenia
zážitku z počúvania pre nedoslýchavé osoby.
NN Ak je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod.,
funkcia Režim zvuku je zakázaná.
Slovenčina
▶
❑❑ Konfigurácia nastavení zvuku
■■ Zvukový efekt
(len štandardný zvukový režim)
OO MENUm → Zvuk → Zvukový efekt → ENTERE
●● Ekvalizér
Použite ekvalizér a prispôsobte nastavenie zvuku pre každý reproduktor.
Vyváženie: Nastaví vyváženie medzi pravým a ľavým reproduktorom.
◀
100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz (nastavenie šírky pásma): Nastaví úrovne
špecifických frekvencií šírky pásma.
Obnoviť: Obnovuje predvolené nastavenia ekvalizéra.
Slovenčina
▶
■■ Nastavenie reproduktorov
OO MENUm → Zvuk → Nastavenie reproduktorov → ENTERE
●● Výber reproduktoru t
Z dôvodu rozdielov v rýchlosti dekódovania medzi hlavným reproduktorom a
audio prijímačom môže vznikať zvuková ozvena. V tomto prípade nastavte TV
na možnosť Ext. reprod..
NN Keď položku Výber reproduktoru nastavíte na možnosť Ext. reprod.,
◀
tlačidlá hlasitosti a tlačidlo MUTE nebudú fungovať a nastavenia zvuku
budú obmedzené.
Slovenčina
▶
NN Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod..
●● Reproduktor TV: Vyp., Ext. reprod.: On (Zap.)
NN Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Reproduktor
TV.
●● Reproduktor TV: On (Zap.), Ext. reprod.: On (Zap.)
NN Ak sa neprijíma žiaden signál videa, zvuk oboch reproduktorov sa stlmí.
◀
▶
Slovenčina
●● Automatická hlasitosť
Ak chcete vyrovnať úroveň hlasitosti každého z kanálov, nastavte túto položku
na možnosť Normálna.
Nočná: Tento režim poskytuje lepší zvukový zážitok v porovnaní s režimom
Normálna, keďže pri ňom nevzniká prakticky žiadny hluk. Je užitočný v noci.
NN Ak chcete používať ovládanie hlasitosti na zdrojovom zariadení
◀
pripojenom k televízoru, nastavte položku Automatická hlasitosť
v televízore na možnosť Vyp.. Inak sa zmena vykonaná prostredníctvom
ovládania hlasitosti na zdrojovom zariadení nemusí použiť.
●● Typ inštalácie TV
Nastavte typ inštalácie televízora. Nastavte typ inštalácie televízora. Vyberte
si spomedzi možností Nástenný držiak a Stojan umožňujúcich automaticky
optimalizovať zvuk televízora.
Slovenčina
▶
■■ Dodatočné nastavenia
OO MENUm → Zvuk → Dodatočné nastavenia → ENTERE
●● Úroveň zvuku DTV (len digitálne kanály): Táto funkcia umožňuje znížiť
◀
nerovnomernosť hlasového signálu (ktorý je jedným zo signálov prijímaných
počas vysielania digitálnej televízie) na požadovanú úroveň.
NN V závislosti od typu vysielaného signálu je možné položku MPEG/HEAAC nastaviť na hodnotu od -10 dB do 0 dB.
NN Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, nastavte hodnotu v rozsahu od 0
do -10.
●● HDMI Formát zvuku: Nastaví formát zvukového vstupného signálu pre
externé zariadenie pripojené k TV cez port HDMI.
Slovenčina
▶
●● Digitálny výstup zvuku: Digitálny zvukový výstup sa používa na reprodukciu
digitálneho zvuku, pričom znižuje rušenie pri spojení s reproduktormi a
rozličnými digitálnymi zariadeniami (napr. prehrávačom DVD).
Formát zvuku: Môžete vybrať formát digitálneho zvukového výstupu.
Dostupný formát digitálneho zvukového výstupu sa môže odlišovať v závislosti
od vstupného zdroja.
NN Pripojením k 5.1-kanálovým reproduktorom v nastavení Dolby Digital
◀
maximalizujete svoj interaktívny zážitok z 3D zvuku.
Oneskorenie zvuku: Napravte nesúlad zvuku a videa pri sledovaní TV alebo
videa a počúvaní výstupu digitálneho videa pomocou externého zariadenia,
ako je AV prijímač (0 ms až 250 ms).
Slovenčina
▶
●● Komp. Dolby Digital: Táto funkcia minimalizuje nesúlad signálov medzi
signálom dolby digital a hlasovým signálom (t. j. MPEG Audio, HE-AAC, ATV
Sound).
NN Výberom položky Line získate dynamický zvuk a výberom položky RF
znížite rozdiel medzi hlasnými a jemnými zvukmi počas noci.
Line: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -31 dB
(referenčná hodnota) na buď -20 dB alebo -31 dB.
RF: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -20 dB
(referenčná hodnota) na buď -10 dB alebo -20 dB.
◀ ■
■ Obnoviť zvuk
▶
OO MENUm → Zvuk → Obnoviť zvuk → ENTERE
Vynuluje všetky nastavenia zvuku na predvolené hodnoty.
Slovenčina
❑❑ Výber zvukového režimu t
Keď nastavíte možnosť Duálne I-II, na obrazovke sa zobrazí aktuálny režim
zvuku.
A2 Stereo
◀
NICAM Stereo
Typ zvuku
Duálne I-II
Predvolené
Monofónne
Monofónne
Stereofónne
Stereofónne ↔
Monofónne
Automaticky zmeniť
Duálne
Dual I ↔ Dual II
Dual I
Monofónne
Monofónne
Stereofónne
Monofónne ↔
Stereofónne
Duálne
Monofónne → Dual I
 Dual II 
Automaticky zmeniť
Dual I
NN Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k automatickému prepínaniu,
prepnite na režim mono.
NN Aktivuje sa len pri stereofónnom signáli zvuku.
NN Dostupné len v prípade, že je položka Zdroj nastavená na možnosť TV.
Slovenčina
▶
❑❑ Vykonanie úvodného nastavenia
■■ Nastavenie
OO MENUm → Systém → Nastavenie → ENTERE
Nakonfigurujte kanály a čas pri prvotnom nastavení TV alebo pri jeho vynulovaní.
NN Vykonajte úvodné nastavenie na základe pokynov uvedených na televízore.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Nastavenie času
■■ Čas
OO MENUm → Systém → Čas → ENTERE
Po každom stlačení tlačidla INFO sa zobrazí aktuálny čas.
●● Hodiny: Nastavenie hodín je nevyhnutné na používanie rozličných funkcií
časovača TV.
NN Ak odpojíte sieťový kábel, budete musieť opätovne nastaviť hodiny.
◀
Režim hodín: Presný čas nastavte manuálne alebo automaticky.
–– Automatický: Nastavuje aktuálny čas automaticky pomocou času
digitálneho kanála.
Slovenčina
▶
NN Ak sa má čas nastavovať automaticky, je nutné pripojiť anténu.
–– Manuálne: Nastavte čas manuálne.
NN V závislosti od vysielacej stanice a signálu sa automatický čas nemusí
nastaviť správne. Ak sa tak stane, nastavte čas manuálne.
◀
▶
Slovenčina
Nastaviť hodiny: Umožňuje nastaviť položky Dátum a Čas.
NN Dostupné len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na
možnosť Manuálne.
NN Položky Dátum a Čas môžete nastaviť priamo stlačením tlačidiel s číslami
na diaľkovom ovládači.
Časové pásmo (V závislosti od krajiny a modelu): Vyberte vaše časové
pásmo.
NN Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín
◀
nastavená na možnosť Automatický.
NN Ak vyberiete možnosť Manuálne v položke Časové pásmo, aktivujú sa
možnosti GMT a DST.
Slovenčina
▶
Časový posun (V závislosti od krajiny a modelu): Nastaví čas, kedy budú
prostredníctvom internetu do televízora zaslané informácie o čase. Nastavte
správny čas výberom posunu.
NN Aktuálny čas sa nastaví prostredníctvom siete vtedy, ak sa televízoru
nepodarí prijať informácie o čase vrátane vysielacieho signálu z TV staníc.
(Napr. pri sledovaní TV cez externý káblový prijímač, satelitný prijímač
atď.)
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie vypínacieho časovača
OO MENUm → Systém → Čas → Časovač spánku → ENTERE
●● Časovač spánku t: Automaticky vypne TV po uplynutí
prednastaveného časového obdobia. (30, 60, 90, 120, 150 a 180 minút).
NN Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte časové obdobie a potom stlačte tlačidlo
ENTERE. Ak chcete zrušiť Časovač spánku, vyberte Vyp..
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Nastavenie časovača zapnutia/vypnutia
OO MENUm → Systém → Čas → Časovač zapnutia <alebo> Časovač
vypnutia → ENTERE
●● Časovač zapnutia: Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie
◀
Časovač zapnutia. (Časovač zapnutia 1, Časovač zapnutia 2, Časovač
zapnutia 3)
Nastavenie: Vyberte požadovanú z možností Vyp., Raz, Denne, Po - Pia,
Po - So, So - Ne alebo Manuálne. Ak zvolíte položku Manuálne, môžete
nastaviť deň, kedy chcete časovač aktivovať.
NN Značka c indikuje zvolený deň.
Čas: Nastavte hodiny a minúty.
Hlasitosť: Nastaví požadovanú úroveň hlasitosti.
Slovenčina
▶
Zdroj: Výber zdroja obsahu, ktorý sa začne prehrávať po zapnutí televízora.
Môžete:
–– zvoliť TV a nechať TV zobraziť špecifický kanál terestriálneho alebo
káblového vysielania.
–– zvoliť možnosť USB a nechať TV prehrávať súbory fotografií alebo zvukové
súbory zo zariadenia USB.
–– vybrať zdroj na televízore, ku ktorému ste pripojili set-top box, a zobraziť
◀
na televízore kanál zo zariadenia set-top box.
NN Skôr ako vyberiete možnosť USB, je potrebné pripojiť zariadenie USB k
televízoru.
Slovenčina
▶
NN Ak zvolíte iný zdroj ako TV alebo USB, musíte:
●● mať káblový alebo satelitný set-top box pripojený k danému zdroju,
●● nastaviť set-top box na kanál, ktorý chcete sledovať po zapnutí
televízora,
●● ponechať set-top box zapnutý.
NN Ak zvolíte iný zdroj ako TV alebo USB, možnosti Anténa a Kanál zmiznú.
Anténa (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV): Vyberte možnosť
ATV alebo DTV.
◀
Kanál (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV): Vyberte požadovaný
kanál.
Slovenčina
▶
Hudba/Foto (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť USB): V zariadení
USB vyberte priečinok obsahujúci hudbu alebo súbory fotografií, ktoré chcete
prehrať po automatickom zapnutí TV.
–– Ak sa v USB zariadení nenachádzajú žiadne hudobné súbory alebo sa
nevyberie priečinok obsahujúci hudobný súbor, funkcia časovač nebude
správne fungovať.
–– Keď sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa
neprehrá.
◀
–– Ak je názov priečinka príliš dlhý, priečinok nemožno zvoliť.
–– Každé zariadenie USB, ktoré používate, bude mať priradený vlastný
priečinok. Keď používate niekoľko kusov rovnakého typu zariadenia USB,
uistite sa, že priečinky pridelené jednotlivým zariadeniam USB majú odlišné
názvy.
Slovenčina
▶
–– Pri používaní funkcie Časovač zapnutia vám odporúčame použiť
pamäťový kľúč USB a čítačku viacerých kariet.
–– Funkcia Časovač zapnutia možno nebude fungovať so zariadeniami USB
so zabudovanou batériou, prehrávačmi MP3 alebo PMP od niektorých
výrobcov, pretože rozpoznanie týchto zariadení trvá dlhú dobu.
●● Časovač vypnutia: Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie
◀
Časovač vypnutia. (Časovač vypnutia 1, Časovač vypnutia 2, Časovač
vypnutia 3)
Nastavenie: Vyberte požadovanú z možností Vyp., Raz, Denne, Po - Pia,
Po - So, So - Ne alebo Manuálne. Ak zvolíte položku Manuálne, môžete
nastaviť deň, kedy chcete časovač aktivovať.
NN Značka c indikuje zvolený deň.
Čas: Nastavte hodiny a minúty.
Slovenčina
▶
❑❑ Ekonomické riešenia
■■ Eko riešenie
OO MENUm → Systém → Eko riešenie → ENTERE
●● Úspora energie: Táto funkcia upravuje jas televízora kvôli zníženiu spotreby
◀
energie.
●● Eko senzor (v závislosti od modelu): V záujme zdokonalenia úspory energie
sa nastavenia obrazu automaticky prispôsobia svetlu v miestnosti.
NN Ak nastavíte možnosť Podsvietenie, položka Eko senzor bude
nastavená na možnosť Vyp..
Slovenčina
▶
Min. podsvietenie: Keď je položka Eko senzor nastavená na možnosť Zap.,
minimálny jas obrazovky možno upraviť manuálne.
NN Ak je položka Eko senzor nastavená na možnosť Zap., v závislosti od
intenzity svetla okolia sa môže zmeniť jas obrazu (môže mierne stmavnúť
alebo sa jemne rozjasniť).
●● Vypnúť bez signálu: Na predchádzanie zbytočnej spotrebe energie nastavte,
ako dlho má zostať TV zapnutý, keď neprijíma signál.
NN Vypnuté, keď je počítač v režime úspory energie.
◀
●● Automatické vypnutie: Ak televízor ostane zapnutý počas štyroch hodín
bez akéhokoľvek vstupu používateľa, automaticky sa vypne, aby zabránil
prehriatiu.
Slovenčina
▶
❑❑ Iné funkcie
■■ Jazyk ponuky
OO MENUm → Systém → Jazyk ponuky → ENTERE
Nastavuje jazyk ponuky.
◀
▶
Slovenčina
■■ Čas autom. ochrany
OO MENUm → Systém → Čas autom. ochrany → ENTERE
●● Čas autom. ochrany (Vyp. / 2 hodiny / 4 hodiny / 8 hodín / 10 hodín):
Ak obrazovka zostane v nečinnosti pri zobrazení statickej snímky po určité
časové obdobie definované používateľom, aktivuje sa šetrič obrazovky, aby sa na
obrazovke nevytvárali snímky s efektom duchov.
◀
▶
Slovenčina
■■ Všeobecné
OO MENUm → Systém → Všeobecné → ENTERE
●● Herný režim: Keď televízor pripájate k hernej konzole, ako napríklad
PlayStation™ alebo Xbox™, môžete si výberom herného režimu vychutnať
realistickejší herný zážitok.
NN POZNÁMKA
●● Upozornenia a obmedzenia pre herný režim
–– Ak sa má herná konzola odpojiť a má sa pripojiť iné externé
◀
zariadenie, nastavte v ponuke nastavení položku Herný režim na
možnosť Vyp..
–– Ak zobrazíte ponuku TV v časti Herný režim, obrazovka sa bude
mierne chvieť.
Slovenčina
▶
●● Funkcia Herný režim nie je dostupná v režime TV.
●● Po pripojení hernej konzoly nastavte položku Herný režim na
možnosť Zap.. Žiaľ, možno si všimnete zníženú kvalitu obrazu.
●● Ak je položka Herný režim nastavená na možnosť Zap.:
–– Položka Režim obrazu je nastavená na možnosť Hra a položka
Režim zvuku na možnosť Hra.
●● Uzamknutie panela: Súčasne zablokujte alebo odblokujte všetky tlačidlá
◀
na paneli. Keď je aktivovaná funkcia Uzamknutie panela, tlačidlá na paneli
nebudú reagovať.
●● Logo pri spust.: Zobrazí logo Samsung po zapnutí TV.
Slovenčina
▶
■■ Zmeniť PIN
OO MENUm → Systém → Zmeniť PIN → ENTERE
Zmeňte svoje heslo nevyhnutné na nastavenie TV.
NN Obrazovka zadávania kódu PIN sa zobrazí pred obrazovkou nastavenia.
NN Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby Zmeniť
PIN.
◀
▶
Slovenčina
■■ DivX® video na požiad.
OO MENUm → Systém → DivX® video na požiad. → ENTERE
Zobrazuje autorizovaný registračný kód pre TV. Ak sa pripojíte k webovej lokalite
DivX a zaregistrujete sa pomocou 10-miestneho registračného kódu, budete
môcť prevziať aktivačný súbor VOD.
Po prehraní pomocou funkcie Videá sa registrácia dokončí.
NN Ďalšie informácie o DivX® VOD nájdete na lokalite http://vod.divx.com.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie funkcie Zoznam zdrojov
■■ Zoznam zdrojov
OO MENUm → Aplikácie → Zoznam zdrojov → ENTERE
NN Keď stlačíte tlačidlo SOURCE, okamžite sa zobrazí obrazovka Zdroj.
NN Môžete vybrať iba tie externé zariadenia, ktoré sú pripojené k televízoru.
Pripojené zariadenia sú na obrazovke Zdroj zvýraznené.
◀
NN Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Zmena zdroja vstupu“
v používateľskej príručke.
Slovenčina
▶
❑❑ Pripojenie zariadenia USB
1. Zapnite TV.
2. Pripojte USB zariadenie, ktoré obsahuje fotografie, hudobné súbory a filmy ku
konektoru USB na bočnej strane TV.
3. Keď k televízoru pripojíte zariadenie USB, zobrazí sa kontextové okno. Priamo
môžete vybrať možnosť Fotografie, Videá alebo Hudba.
◀
▶
Slovenčina
NN Nemusí správne fungovať s multimediálnymi súbormi bez licencie.
NN Zoznam užitočných vecí, ktoré by ste mali vedieť pred používaním funkcie
Media Contents (Mediálny obsah)
●● MTP (Media Transfer Protocol) sa nepodporuje.
●● Podporované systémy súborov sú FAT a exFAT.
●● Určité typy digitálnych fotoaparátov a audio zariadení USB nemusia byť
◀
kompatibilné s týmto televízorom.
●● Funkcia Media Play podporuje iba formát sekvenčných súborov jpeg.
●● Media Play podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitných úložných
zariadení USB (MSC). MSC predstavuje zariadenie triedy veľkokapacitného
výslovne úložného transportného zariadenia. Príkladmi MSC sú malé
pamäťové zariadenia a čítačky pamäťových kariet (USB rozbočovače nie
sú podporované). Zariadenia by sa mali pripájať priamo k portu USB na
televízore.
Slovenčina
▶
●● Pred pripojením vášho zariadenia k televízoru zálohujte svoje súbory,
●●
●●
●●
●●
◀
●●
aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť
SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v
súboroch alebo stratu údajov.
Neodpájajte zariadenie USB počas jeho načítavania.
Čím vyššie je rozlíšenie snímky, tým dlhšie trvá jej zobrazenie na
obrazovke.
Maximálne podporované rozlíšenie pre JPEG je 15 360 x 8 640 pixlov.
V prípade nepodporovaných alebo poškodených súborov sa zobrazí
hlásenie „Not Supported File Format (Nepodporovaný formát súborov)“.
Vyhľadávanie scény a funkcie miniatúr nie sú podporované v režime
Videá.
Slovenčina
▶
●● MP3 súbory s DRM, ktoré ste prevzali z platenej stránky, sa nedajú
◀
prehrať. Digital Rights Management (DRM) je technológia, ktorá
podporuje vytváranie obsahu, distribúciu a správu obsahu integrovaným
a komplexným spôsobom, a to vrátane ochrany práv a záujmov
poskytovateľov obsahu, zabránenia nelegálneho kopírovania obsahu, ako
aj spravovania fakturovania a dohôd.
●● Ak zariadenie USB vyžaduje silný zdroj napájania (viac ako 500 mA alebo
5 V), nemusí byť podporované. Disky HDD (pevné disky) pripojené k USB
nie sú podporované.
●● Ak TV nezaznamená žiadny vstupný signál v rámci časového obdobia
nastaveného v ponuke Čas autom. ochrany, spustí sa šetrič obrazovky.
●● Po pripojení k televízoru sa môže automaticky vypnúť režim úspory
energie niektorých jednotiek externých diskov.
Slovenčina
▶
●● Ak sa používa predlžovací kábel USB, zariadenie USB sa nemusí
◀
rozpoznať, prípadne sa súbory v zariadení nemusia načítať.
●● Ak sa nerozpozná zariadenie USB pripojené k TV, zoznam súborov v
zariadení je poškodený alebo niektorý súbor v zozname sa neprehrá,
pripojte zariadenie USB k počítaču, naformátujte ho a skontrolujte
pripojenie.
●● Ak sa súbor odstránený z počítača naďalej zobrazuje pri spustení funkcie
mediálneho obsahu, pomocou funkcie „Vyprázdniť odpadkový kôš“ ho
natrvalo vymažte z počítača.
●● Ak je počet súborov a priečinkov uložených v zariadení USB viac ako
4 000, súbory a priečinky sa nemusia zobraziť a niektoré priečinky
pravdepodobne nebude možné otvoriť.
Slovenčina
▶
Odpojenie zariadenia USB
1. Stlačte tlačidlo SOURCE.
2. Vyberte požadované zariadenie USB a stlačte tlačidlo TOOLS. Zobrazí sa
ponuka Nástroje.
3. Vyberte možnosť Odstrániť USB a počkajte, kým sa sa zvolené zariadenie
USB odpojí. Teraz môžete zariadenie USB odpojiť od televízora.
NN Na odpojenie zariadenia USB od televízora odporúčame použiť funkciu
Odstrániť USB.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie funkcie Media Contents (Mediálny obsah)
OO MENUm → Aplikácie → Media Play → ENTERE
Vychutnávajte si fotografie, hudbu a filmové súbory uložené v zariadení triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC).
1. Stlačte tlačidlo MEDIA.P.
2. Stlačením tlačidla ◄/► vyberte požadovanú ponuku (Fotografie, Videá,
Hudba) a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
◀
3. Stlačením tlačidla ◄/► vyberte požadované zariadenie a potom znova stlačte
tlačidlo ENTERE.
4. Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte požadovaný súbor v zozname a potom
stlačte tlačidlo ENTERE alebo tlačidlo ∂ (Prehrať).
Slovenčina
▶
Prehrávanie vybratých súborov
1. Pomocou tlačidla ▲ vyberte položku Možn. v hornej časti každej hlavnej
obrazovky a vyberte možnosť Prehrať vybrané.
2. Vyberte požadované súbory.
NN Značka začiarknutia sa zobrazí naľavo od zvolených súborov.
NN Opätovných stlačením tlačidla ENTERE zrušíte výber súboru.
◀
3. Stlačením tlačidla ▲ vyberte možnosť Prehrať.
NN Výberom položky Vybrať všetko/Zruš. ozn. všetkých môžete vybrať
všetky súbory alebo zrušiť ich výber.
Slovenčina
▶
❑❑ Prehrávanie fotografií/videa/hudby
Počas prehrávania súboru vyberte stlačením tlačidla ▲/▼/◄/► požadovanú
ponuku.
NN Ak sa ponuka možností nezobrazí, stlačte tlačidlo TOOLS alebo tlačidlo
ENTERE.
NN Počas prehrávania môžete použiť aj tlačidlá ∂/∑/∫/π/µ na
diaľkovom ovládaní.
◀
NN Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo INFO, môžete si pozrieť informácie o
prehrávaní.
Slovenčina
▶
Ponuka prehrávania
Tlačidlo
Činnosť
Fotografie
/
Predch. / Ďalej
●
Spustiť prezentáciu / Zastaviť prezentáciu
●
Prehrať / Pozast.
/
/
/
◀
/
Videá
Hudba
Mini
prehrávač*
●
●
Predch. / Ďalej
Mini
prehrávač*
●
●
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
●
●
●
* Pri nastavovaní Hudba v pozadí na Mini prehrávač v Fotografie sa zobrazia tieto tlačidlá.
Slovenčina
▶
Ponuka nastavení
●● Fotografie
Tlačidlo
◀
Činnosť
Nastavenia
prezentácie
Počas prezentácie môžete nastaviť položky Rýchlosť a Efekty.
Priblížiť
Obraz môžete priblížiť.
Otočiť
V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete otáčať obrázky.
Hudba v pozadí /
Mini prehrávač
Počas sledovania prezentácie môžete nastaviť hudbu v pozadí.
/Môžete ovládať jednoduché ponuky prehrávania.
Nastavenia
Režim obrazu/Režim zvuku: Môžete upraviť nastavenie obrazu
alebo zvuku.
Informácie: Môžete zobraziť podrobné informácie o
prehrávanom súbore.
Slovenčina
▶
NN Všetky súbory v zozname súborov sa v rámci prezentácie zobrazia
v príslušnom poradí.
NN Keď stlačíte tlačidlo ∂ (Prehrať) (alebo tlačidlo ▲ → Možn. → Prezentácia)
v zozname súborov, prezentácia sa začne prehrávať okamžite.
NN Počas prezentácie môžete upraviť jej rýchlosť pomocou tlačidla π (REW)
alebo μ (FF).
●● Podporované formáty fotografií
NN Podrobnosti nájdete v časti „Technické údaje“ v používateľskej príručke.
◀
▶
Slovenčina
●● Videá
Tlačidlo
Činnosť
Hľadať
Vyhľadať tituly: Druhý súbor môžete presunúť priamo.
Lišta s dobou prehľad.: Video môžete prehľadávať pomocou tlačidiel
◄ and ► v jednominútových intervaloch, prípadne priamo zadajte
číslo.
NN V závislosti od vstupného zariadenia táto funkcia nemusí byť
podporovaná.
◀
Režim
opakovania
Súbory s videom môžete prehrávať opakovane.
Veľkosť obrazu
Podľa preferencie môžete nastaviť veľkosť obrazu.
Slovenčina
▶
Tlačidlo
Činnosť
Nastavenia
Nastavenie titulkov: Video môžete prehrávať s titulkami. Túto funkciu
je možné použiť len v prípade, ak je názov súboru titulkov rovnaký ako
názov súboru s videom.
Režim obrazu/Režim zvuku: Môžete upraviť nastavenie obrazu
alebo zvuku.
Jazyk zvuku: Ak má video k dispozícii viac ako jeden jazyk, môžete
zmeniť jazyk zvuku.
Informácie: Môžete zobraziť podrobné informácie o prehrávanom
súbore.
◀
▶
Slovenčina
NN Ak nie je známa časová dĺžka videa, čas prehrávania a lišta priebehu sa
nebudú zobrazovať.
NN V tomto režime si môžete vychutnávať videozáznamy obsiahnuté v hre, avšak
samotnú hru hrať nemôžete.
●● Podporované formáty videa/titulkov
NN Podrobnosti nájdete v časti „Technické údaje“ v používateľskej príručke.
◀
▶
Slovenčina
●● Hudba
Tlačidlo
Činnosť
Opakovať
Hudobné súbory môžete prehrávať opakovane.
Premiešať
Hudbu môžete prehrávať v náhodnom poradí.
Režim zvuku
Môžete upraviť nastavenie zvuku.
NN Zobrazuje len súbory s podporovanou príponou hudobných formátov. Súbory
◀
s inými príponami sa nezobrazia ani v prípade, ak sú uložené na rovnakom
zariadení USB.
NN Ak je pri prehrávaní hudobných súborov zvuk neprirodzený, nastavte položku
Ekvalizér v ponuke Zvuk. (Nadmerne modulovaný hudobný súbor môže
spôsobiť problém so zvukom.)
●● Podporované formáty hudby
NN Podrobnosti nájdete v časti „Technické údaje“ v používateľskej príručke.
Slovenčina
▶
Nastavenie kódovacieho jazyka
Ak text nie je podporovaný, nastavte kódovací jazyk.
1. Pomocou tlačidla ▲ vyberte položku Možn. v hornej časti hlavnej obrazovky
hudby a vyberte možnosť Kódovanie.
2. Vyberte požadovaný kódovací jazyk.
◀
▶
Slovenčina
●● Komponenty & DTV
(V závislosti od krajiny a modelu)
Zdroj
Komponenty
DTV
◀
Rozlíšenie
Frekvencia (Hz)
1280 x 720p
50/59,94/60 Hz
1920 x 1080i
50/59,94/60 Hz
1920 x 1080p
23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
1280 x 720p
50/59,94/60 Hz
1920 x 1080i
50/59,94/60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
●● Videá/fotografie (v rámci služby Media Play)
Podrobnosti nájdete v časti „Technické údaje“ v používateľskej príručke.
Slovenčina
▶
❑❑ Zobrazenie príručky e-Manual
■■ e-Manual
OO MENUm → Podpora → e-Manual → ENTERE
Informácie a pokyny k obsluhe funkcií TV nájdete v príručke uloženej vo vašom
TV.
NN Detailné informácie o obrazovke elektronickej príručky nájdete v časti „Ako
používať návod e-Manual“ v používateľskej príručke.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie samodiagnostiky
■■ Samodiagnostika
OO MENUm → Podpora → Samodiagnostika → ENTERE
NN Funkcia Samodiagnostika môže niekoľko sekúnd trvať, pričom je to súčasť
bežnej prevádzky TV.
◀
●● Test obrazu: Používa sa na kontrolu problémov s obrazom.
●● Test zvuku: Použite vstavanú melódiu na odhaľovanie problémov so zvukom.
NN Ak nepočujete žiaden zvuk z reproduktorov TV pred vykonaním
zvukového testu, uistite sa, že položka Výber reproduktoru je nastavená
na možnosť Reproduktor TV v ponuke Zvuk.
Slovenčina
▶
NN Melódiu bude možné počuť počas testu aj napriek tomu, že je zvuk
stlmený stlačením tlačidla MUTE.
●● Informácie o signáli (len digitálne kanály): Kvalita príjmu kanálu HDTV je buď
ideálna alebo sú kanály nedostupné. Nastavte anténu, aby sa zvýšila intenzita
signálu.
●● Obnoviť: Obnoví všetky nastavenia na predvolené hodnoty z výroby, okrem
nastavení siete.
NN Obrazovka zadávania kódu PIN sa zobrazí pred obrazovkou nastavenia.
◀
NN Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby Zmeniť
PIN.
Slovenčina
▶
❑❑ Aktualizácia softvéru
■■ Aktualizácia softvéru
OO MENUm → Podpora → Aktualizácia softvéru → ENTERE
Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje aktualizovať softvér televízora na
najnovšiu verziu.
NN Keď sa softvér aktualizuje, nastavenia videa a zvuku, ktoré ste urobili, sa
◀
vrátia na predvolené nastavenia. Odporúčame vám, aby ste si nastavenia
poznačili, aby ste ich mohli po aktualizácii ľahko obnoviť.
Slovenčina
▶
●● Aktualizovať teraz
Firmvér televízora možno aktualizovať pomocou pripojenia USB alebo
prostredníctvom signálu vysielania.
–– Cez USB: Pripojte k televízoru jednotku USB obsahujúcu aktualizáciu
firmvéru prevzatú z lokality www.samsung.com.
NN Dávajte pozor, aby ste počas aplikácie aktualizácií neodpojili
napájanie alebo nevybrali jednotku USB. TV sa po dokončení
aktualizácie firmvéru automaticky vypne a zapne.
◀
▶
Slovenčina
–– Cez kanál: Aktualizujte softvér pomocou signálu vysielania.
NN Ak túto funkciu zvolíte počas prenosu softvéru, softvér sa
automaticky vyhľadá a prevezme.
NN Čas potrebný na prevzatie softvéru závisí od stavu signálu.
●● Autom. aktualizácia: Táto možnosť aktualizuje TV, keď je v pohotovostnom
◀
režime. Je tak možná automatická aktualizácia televízora, keď sa nepoužíva.
Keďže v televízore prebiehajú interné procesy, obrazovka môže vyžarovať
jemné svetlo. Môže to trvať aj viac než 1 hodinu, kým neprebehne prevzatie
softvéru.
●● Spravovať satelitné kanály (V závislosti od krajiny a modelu):
Spravovať preberania softvéru prostredníctvom satelitného kanála. Dostupné
len v prípade, ak je príjem nastavený na možnosť Satelit.
Slovenčina
▶
❑❑ Zmena možnosti Režim použitia
■■ Režim použitia
OO MENUm → Podpora → Režim použitia → ENTERE
Vyberte možnosť Režim použitia vhodnú pre vaše prostredie. Dôrazne vám
odporúčame vybrať režim Domáce použitie.
◀
●● Domáce použitie: Režim Domáce použitie je predvolené nastavenie.
●● Ukáž. v obch.: Režim Ukáž. v obch. je určený len do priestorov predajní. Ak
vyberiete režim Ukáž. v obch., niektoré funkcie nebudú dostupné a každých
5 minút sa obnovia nastavenia obrazu.
Slovenčina
▶
❑❑ Zobrazenie kontaktných informácií spoločnosti Samsung
■■ Kontaktovať Samsung
OO MENUm → Podpora → Kontaktovať Samsung → ENTERE
Tieto informácie si pozrite v prípade, ak váš televízor nefunguje správne alebo ak
chcete aktualizovať softvér. Nájdete tu informácie týkajúce sa našich telefonických
centier a postupu preberania produktov a softvéru.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie funkcie Šport. režim
■■ Šport. režim t
OO MENUm → Aplikácie → Šport. režim → ENTERE
Tento režim poskytuje optimalizované podmienky na sledovanie športových
programov.
●● a (Priblížiť): Pozastavenie prehrávania a rozdelenie obrazu na 9 častí.
◀
Výberom požadovanej časti ju priblížite. Opätovným stlačením tlačidla znova
spustíte prehrávanie.
NN Keď je Šport. režim Zap., režim obrazu a zvuku sa nastaví na možnosť
Štadión automaticky.
NN Ak televízor vypnete počas sledovania s funkciou Šport. režim, funkcia
Šport. režim sa vypne.
NN Keď je spustená funkcia Dátová služba, funkcia Priblížiť nie je k dispozícii.
Slovenčina
▶
NN Priblíženie nefunguje v nasledujúcich režimoch:
–– Režim PIP zapnutý
–– Videá v službe Media play
–– Digitálny teletext (len v Spojenom kráľovstve)
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie bezdrôtovej siete
(v závislosti od modelu - len VB)
NN Podrobnosti nájdete v doplnkovej webovej príručke na našej webovej lokalite
„www.samsung.com“.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ All care protection (Komplexná ochrana)
(V závislosti od krajiny a modelu)
1. Funkcia All care protection (Komplexná ochrana) aktualizuje kvalitu obrazu
každých 5 000 hodín.
2. Kontextová ponuka funkcie All care protection (Komplexná ochrana) sa
zobrazí každých 5 000 hodín, a to najviac trikrát. (po 5 000/10 000/15 000
hodinách)
◀
3. Oznámenie alebo kontextová ponuka sa zatvorí po uplynutí časového limitu (30
sekúnd) alebo výberom ktoréhokoľvek klávesu na diaľkovom ovládaní okrem
klávesu zapínania/vypínania.
●● Keď používateľ vypne a znova zapne napájanie, kontextová ponuka
požadovanej aktualizácie sa zobrazí znova.
●● Kontextová ponuka sa zobrazí len trikrát vrátane úvodného zobrazenia
kontextovej ponuky.
●● Kontextová ponuka sa na televízore zobrazí len v určenom čase.
Slovenčina
Download PDF