Samsung | UE32K4102AK | Samsung 32'' HD TV UE32K4102 Série 4 Navodila za uporabo

❑❑ Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in naslednjem
programu)
Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.
Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o
televizijskem programu za vse kanale glede na čas predvajanja.
NN Če pritisnete gumb INFO, se na vrhu zaslona prikaže trak z informacijami o
kanalu. Nato pritisnite gumb ENTERE, da prikažete podrobnosti programa.
●● Za ogled informacij za želeni program med gledanjem trenutnega kanala
se pomikajte z gumboma ◄, ►.
●● Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲, ▼.
Slovenščina
▶
❑❑ Shranjevanje kanalov
■■ Antena
(Odvisno od države in modela)
OO MENUm → TV program → Antena → ENTERE
Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate
določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.
◀
▶
Slovenščina
■■ Samodejno iskanje
(Odvisno od države in modela)
OO MENUm → TV program → Samodejno iskanje → ENTERE
NN Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali
želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos
številke PIN.
●● Samodejno iskanje
◀
Antena (Običajna antena / Kabelski signal / Satelit) (Odvisno od države in
modela): za izbiro vira antene, ki ga želite shraniti.
NN Če izberete možnost Običajna antena, televizor samodejno poišče
kanale in jih shrani.
Vrsta kanalov (Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni): Za izbiro vira
kanalov, ki ga želite shraniti.
Razvrščanje kanalov (Odvisno od države in modela): izberite način za vrstni
red kanalov.
Slovenščina
▶
Če izberete Kabelski signal → Digitalni in analogni, Digitalni ali Analogni
–– Izbira operaterja (Odvisno od države in modela): za izbiro ponudnika
kabelskih storitev.
–– Način iskanja: S to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih
postaj in jih shranite v televizor.
NN Če izberete možnost Hitro, lahko ročno nastavite Omrežje, Omrežni
identifikator, Frekvenca, Modulacija in Hitrost simbolov s
pritiskanjem gumba na daljinskem upravljalniku.
◀
–– Omrežje: za izbiro načina nastavitve Omrežni identifikator med
možnostjo Samod. ali Ročno.
●● Omrežni identifikator: Če je možnost Omrežje nastavljena na
Ročno, lahko nastavite Omrežni identifikators številskimi gumbi.
Slovenščina
▶
●● Frekvenca: Za prikaz frekvence kanala (se razlikuje glede na državo).
●● Modulacija: Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
●● Hitrost simbolov: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.
●● Možnost kabelskega iskanja
(Odvisno od države in modela; samo za kabelske kanale.)
Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov
za iskanje v kabelskem omrežju.
◀
Začetna frekvenca / Končna frekvenca.: za nastavitev začetne ali končne
frekvence (se razlikuje glede na državo).
Hitrost simbolov: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.
Modulacija: Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
Slovenščina
▶
●● Satelit
(Odvisno od države in modela; samo za satelitske kanale.)
Če izberete možnost Satelit, televizor samodejno poišče kanale in jih shrani.
Vrsta kanalov (Vse / TV / Radio): izberite vrsto kanala, ki ga želite shraniti.
Satelit: izberite satelit, ki ga želite pregledati.
Način iskanja (Vsi kanali / Le brezpl. k.): izbira načina iskanja za izbrani
satelit.
Način iskanja: nastavite Način iskanja z gumboma ▲/▼.
◀
●● Samodejno iskanje v pripravljenosti (Odvisno od države in modela):
Samodejno shranite kanale, ko je vaša televizija v načinu pripravljenosti.
●● Časovn. za bujenje (Odvisno od države in modela): Programirajte časovnik,
da vklopi TV sprejemnik in samodejno poišče kanale.
Slovenščina
▶
❑❑ Uporaba menija Kanal
■■ Seznam kanalov
OO MENUm → TV program → Seznam kanalov → ENTERE
◀
Možnost Seznam kanalov vsebuje kanale, ki jih televizor prikaže, ko pritisnete
gumb kanala. Ogledate si lahko informacije o kanalu za možnosti Vsi, TV, Radio,
Podatk./Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1-5.
Pritiskajte gumb ► (Način), da spremenite način kanala, ali pritiskajte gumb ◄
(Razvrščanje), da spremenite vrstni red kanalov glede na številko ali ime kanala
na seznamu.
NN Če pritisnite gumb CH LIST na daljinskem upravljalniku, se takoj prikaže
zaslon z možnostjo Seznam kanalov.
Slovenščina
▶
Razvrščanje kanalov
●● Številka / Ime: Razvrščanje kanalov glede na številko ali ime kanala na
seznamu.
Način kanalov
●● Antena: Preklop na možnost Običajna antena, Kabelski signal ali Satelit.
◀
(Odvisno od države in modela)
●● Uredi priljub.: Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
NN Za podrobne informacije o uporabi možnosti Uredi priljub. si oglejte
razdelek Uredi priljub..
●● Priljubljeni 1-5: Prikaz vseh priljubljenih kanalov, razvrščenih v do pet skupin.
Vsaka skupina ima ločen zaslon.
NN Televizor prikaže možnost Priljubljeni 1–5 samo, če ste priljubljene dodali
z možnostjo Uredi priljub..
Slovenščina
▶
●●
●●
●●
●●
Vsi: Prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
TV: Prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
Radio: Prikaže vse trenutne radijske kanale.
Podatk./Drugo: prikaže vse trenutno razpoložljive MHP (Multimedia Home
Platform) in druge kanale.
●● Analogni: Prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.
◀
▶
Slovenščina
■■ Vodnik
OO MENUm → TV program → Vodnik → ENTERE
EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega
programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega
programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob
določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije
o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.
●● a Rdeči (Hitra nav.): Hiter ogled televizijskih programov na seznamu z
◀
uporabo gumbov ▲/▼/◄/►.
●● b Zeleni (Kategorija kanala): izbira vrste kanalov, ki jih želite prikazati.
●● { Rumeni (Upravitelj urnika): za pomik na rezervirane programe v možnosti
Upravitelj urnika.
Slovenščina
▶
■■ Upravitelj urnika
OO MENUm → TV program → Upravitelj urnika → ENTERE
Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob
določenem času. Kanal, ki ste ga rezervirali za ogled, lahko prikažete, spreminjate
ali izbrišete.
NN Za uporabo te funkcije najprej nastavite trenutni čas s funkcijo Čas → Ura v
meniju Sistem .
◀
1. Pritisnite možnost Urnik na zaslonu Upravitelj urnika. Prikaže se meni
Ogled razporeda.
2. S pritiskanjem gumbov ▲/▼/◄/► nastavite vse menije z možnostmi.
●● Kanal: Za izbiro želenega kanala.
Slovenščina
▶
●● Ponovi.: Izbira možnosti Enkrat, Ročno, Sob~Ned, Pon~Pet ali Vsak
dan po svoji želji. Če izberete možnost Ročno, lahko nastavite želeni dan.
NN Izbrani dan ima oznako (c).
●● Datum: Za nastavitev želenega datuma.
NN Možnost je na voljo, če izberete Enkrat v možnosti Ponovi..
●● Začetni čas: Za nastavitev želenega časa začetka.
NN Če želite urediti ali preklicati rezervirani razpored, ga izberite v možnosti
◀
Upravitelj urnika. Nato pritisnite gumb ENTERE in izberite možnost Uredi.
ali Izbriši.
Slovenščina
▶
■■ Uredi kanal
OO MENUm → TV program → Uredi kanal → ENTERE
Urejanje ali brisanje kanalov.
1. Pomaknite se na zaslon Uredi kanal.
2. Pritiskajte gumb ▲/▼, da izberete želeni kanal, in pritisnite gumb ENTERE.
Izbrani kanal ima oznako (c).
NN Izberete lahko več kot en kanal.
◀
NN Za preklic izbire kanala znova pritisnite gumb ENTERE.
Slovenščina
▶
NN Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Uredi kanal.
●● a Rdeči (Sprememba številke): Spreminjanje vrstnega reda kanalov na
seznamu kanalov.
–– E (Končano): zaključek spreminjanja vrstnega reda kanalov.
NN Digitalni kanal ne podpira te funkcije, če je možnost Uredi številko
kanala. nastavljena na Onemogoči. (Odvisno od države in modela)
●● b Zeleni (Izbriši): Brisanje kanala s seznama kanalov.
●● { Rumeni (Zakleni. / Odkleni.): Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni
◀
mogoče izbrati in gledati. / Odklepanje zaklenjenega kanala.
NN Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala
nastavljena na Vklop.
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni PIN..
Slovenščina
▶
●● } Modri (Izberi vse / Prekliči izbiro.): Izbira ali preklic vseh kanalov
naenkrat.
●● Ÿ (Pojdi na): takojšen pomik na kanal s pritiskom gumbov (0–9).
●● k (Stran ): pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
●● T (Orodja ): za prikaz menija z možnostmi. Prikazani elementi menija z
možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje in vrsto kanala.
–– Razvrščanje (samo pri digitalnih kanalih): za spreminjanje seznama,
urejenega po številki ali imenu kanala.
◀
–– Antena: Izberite želeni signal za oddajanje. (Odvisno od države in
modela)
Slovenščina
▶
–– Kategorija: sprememba načina kanala na možnost Vsi, TV, Radio,
Podatk./Drugo, Analogni, Nazadnje gledano, Najbolj gledano.
Prikaže se izbrani način kanala.
–– Uredi priljub.: neposredno se pomaknite na zaslon Uredi priljub..
–– Preimenuj kanal (samo pri analognih kanalih): Kanalu dodelite ime z
do petimi znaki. Primer: hrana, golf itd. Tako boste lažje našli in izbrali
želeni kanal.
◀
–– Informacije o kanalu: Prikaz podrobnosti izbranega kanala.
–– Informacije: Prikaz podrobnosti izbranega programa.
Slovenščina
▶
■■ Uredi priljub. t
OO MENUm → TV program → Uredi priljub. → ENTERE
Dodajanje, urejanje ali brisanje priljubljenih kanalov.
1. Pomaknite se na zaslon Uredi priljub..
2. Pritiskajte gumb ▲/▼, da izberete želeni kanal, in pritisnite gumb ENTERE.
◀
3. Izberite določen seznam priljubljenih izmed možnosti Priljubljeni 1–5 z
gumbom b (Sprem. pri.) in nato pritisnite gumb } (Dodaj.). Izbrani kanal je
dodan v možnost Priljubljeni 1–5.
NN Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v
možnosti Priljubljeni 1–5.
Slovenščina
▶
NN Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Uredi priljub..
●● a Rdeči (Kategorija / Sprem. vr. red.)
–– Kategorija: sprememba načina kanala na možnost Vsi, TV, Radio,
Analogni, Podatk./Drugo, Nazadnje gledano, Najbolj gledano.
Prikaže se izbrani način kanala.
–– Sprem. vr. red.: Spreminjanje vrstnega reda priljubljenih kanalov.
–– E (Končano): zaključek spreminjanja vrstnega reda kanalov.
◀
▶
Slovenščina
●● b Zeleni (Sprem. pri.): Preklopi seznam priljubljenih med možnostmi
Priljubljeni 1–5.
●● { Rumeni (Izberi vse / Prekliči izbiro.): Izbira ali preklic vseh kanalov
naenkrat.
●● } Modri (Dodaj. / Izbriši)
–– Dodaj.: Dodajanje izbranih kanalov v možnost Priljubljeni 1-5.
–– Izbriši: Brisanje priljubljenega kanala iz možnosti Priljubljeni 1-5.
◀
▶
Slovenščina
●● Ÿ (Pojdi na): takojšen pomik na kanal s pritiskom gumbov (0–9).
●● k (Stran ): pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
●● T (Orodja ): za prikaz menija z možnostmi. Prikazani elementi menija z
možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje in vrsto kanala.
–– Kopiraj med priljub.: Urejanje izbranega priljubljenega kanala v
možnosti Priljubljeni 1-5.
–– Preim. priljubljene: Dodelitev lastnega imena priljubljenega kanala.
–– Razvrščanje (samo pri digitalnih kanalih): Za spreminjanje seznama,
◀
urejenega po imenu ali številki.
–– Antena: Izberite želeni signal za oddajanje. (Odvisno od države in
modela)
–– Uredi kanal: neposredno se pomaknite na zaslon Uredi kanal.
–– Informacije: Prikaz podrobnosti izbranega programa.
Slovenščina
▶
❑❑ Zaklep programa
■■ Zakl. kat. programa
(Odvisno od države.)
OO MENUm → TV program → Zakl. kat. programa → ENTERE
funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje
neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če
je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol “\”.
◀
NN Elementi možnosti Zakl. kat. programa se razlikujejo glede na državo in
model.
Slovenščina
▶
■■ Zaklepanje kanala
OO MENUm → TV program → Zaklepanje kanala → ENTERE
Za zaklepanje kanalov v meniju kanalov, s čimer lahko nepooblaščenim
uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernega programa.
NN Na voljo je samo, če je možnost Vir nastavljena na TV.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Druge funkcije
■■ Nastavitve kanalov
OO MENUm → TV program → Nastavitve kanalov → ENTERE
●● Država (območje)
(Odvisno od države in modela)
Izberite državo, da televizor lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov,
ki oddajajo.
◀
▶
Slovenščina
●● Ročno iskanje
Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizor.
NN Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.
NN Ali je možnost Ročno iskanje podprta, je odvisno od vira kanala.
●● Digitalno shranjevanje programov: Za ročno iskanje digitalnih kanalov
◀
in shranjevanje v televizorju. Za iskanje digitalnih kanalov pritisnite gumb
Novo. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.
–– Če izberete Antena → Običajna antena: Kanal, Frekvenca,
Pasovna širina
–– Če izberete Antena → Kabelski signal: Frekvenca, Modulacija,
Hitrost simbolov
Slovenščina
▶
●● Analogno shranjevanje programov: Iskanje analognega kanala.
Pritisnite gumb Novo za iskanje digitalnih kanalov z nastavitvijo možnosti
Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal, Išči.
NN Način kanala
–– P (programski način): po končani naravnavi so postajam na vašem
območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. Kanal lahko
izberete tako, da v tem načinu vnesete številko mesta.
–– C (način zemeljskega kanala) / S (način kabelskega kanala): Ta
◀
načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke za
posamezen zemeljski ali kabelski kanal.
●● Satelit (Odvisno od države in modela): poiščite satelitski kanal.
Pritisnite gumb Išči za iskanje digitalnih kanalov z nastavitvijo možnosti
Transponder, Način iskanja, Omrežno iskanje.
Slovenščina
▶
●● Natančna nastavitev
(Samo pri analognih kanalih)
Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno natančno
nastaviti.
NN Natančno naravnani kanali so označeni z zvezdico “*”.
NN Če želite ponastaviti natančno nastavitev, izberite možnost Ponastavitev.
●● Prenesi sezn. kanalov
(Odvisno od države in modela)
◀
Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik
USB.
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.
NN Podprta sta datotečna sistema FAT in exFAT.
●● Izbriši profil upravljavca CAM: Izbira upravljavca CAM za brisanje. (Odvisno
od države in modela)
Slovenščina
▶
●● Satelitski sistem (Odvisno od države in modela)
Konfigurirajte nastavitve za satelitsko opremo
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.
NN Če želite ponastaviti Satelitski sistem, izberite možnost Ponastavi vse
nastavitve.
◀
▶
Slovenščina
■■ Podnapisi t
OO MENUm → TV program → Podnapisi → ENTERE
S tem menijem nastavite način Podnapisi.
●● Podnapisi: Za vklop in izklop podnapisov.
●● Način podnapisov: Za nastavitev načina podnapisov.
NN Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije Okvara sluha, se
samodejno vklopi možnost Normalno, čeprav je izbran način Okvara
sluha.
◀
●● Jezik podnapisov: Izbira jezika podnapisov.
NN Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.
NN Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
Slovenščina
▶
●● Primarni podnapisi: Nastavitev primarnih podnapisov.
●● Sekundarni podnapisi: Nastavitev sekundarnih podnapisov.
■■ Uredi številko kanala. (Odvisno od države in modela)
OO MENUm → TV program → Uredi številko kanala. → ENTERE
S tem spremenite številko kanala. Informacije o kanalu se po spremembi številke
kanala ne posodobijo samodejno.
◀
▶
Slovenščina
■■ Možnosti zvoka
(Odvisno od države in modela)
OO MENUm → TV program → Možnosti zvoka → ENTERE
●● Jezik zvoka t
Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.
Jezik zvoka / Primarni zvok / Sekundarni zvok: Nastavitev primarnega in
sekundarnega zvoka.
◀
NN Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.
Slovenščina
▶
●● Oblika zvočnega zapisa
(Odvisno od države in modela)
Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in zvočnega sprejemnika
lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in
zvočni sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.
NN Možnost Oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajo.
5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega
zvočnika z optičnim kablom.
◀
●● Zvočni opis (Odvisno od države in modela)
Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja
skupaj z glavnim zvokom.
Zvočni opis: vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.
Glasnost: za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.
Slovenščina
▶
■■ Jezik teleteksta
(Odvisno od države in modela)
OO MENUm → TV program → Jezik teleteksta → ENTERE
●● Jezik teleteksta
NN Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
●● Primarni teletekst / Sekundarni teletekst
NN Primarni teletekst in Sekundarni teletekst morda ponekod nista
◀
podprta.
▶
Slovenščina
■■ Digitalno besedilo
(Samo v ZK.)
OO MENUm → TV program → Digitalno besedilo → ENTERE
NN Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja z digitalnim besedilom.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
◀
Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja
za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem
MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike,
znakovne storitve, animacije, grafike, videodatoteke in večpredstavnostni
podatki. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med
delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na
zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje,
telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.
Slovenščina
▶
■■ Splošni vmesnik
OO MENUm → TV program → Splošni vmesnik → ENTERE
(Odvisno od države in modela)
●● Meni splošnega vmesnika (CI): uporabniku omogoča izbiro možnosti iz
◀
menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika
izberite glede na kartico splošnega vmesnika.
●● Pretvorba videa CAM: Nastavitev za prekodiranje video kodeka iz modula za
pogojni dostop lahko konfigurirate ročno. Če tega ne želite uporabljati, izberite
možnost Izklop.
NN Uporabljati morate modul za pogojni dostop, ki podpira pretvorbo video
kodeka.
Slovenščina
▶
●● Informacije o aplikaciji: Ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je
vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za
pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor
vklopljen ali izklopljen.
1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem
trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v
modul za pogojni dostop v smeri puščice.
◀
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali
KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako,
da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.
Slovenščina
▶
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
■■ Slikovni način t
OO MENUm → Slika → Slikovni način → ENTERE
Izberite želeno vrsto slike.
NN Če priključite računalnik, je mogoče spremeniti samo možnosti Zabavno in
Standardno.
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Dinamično: Primerno za svetel prostor.
Standardno: Primerno za običajno okolje.
Naravno (odvisno od modela): Primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
Film: Primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
Zabavno: Primerno za gledanje filmov in iger.
NN Na voljo samo, če je povezan računalnik.
Slovenščina
▶
❑❑ Prilagajanje slikovnih nastavitev
■■ Osvetlitev / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton barve (Z/
R)
Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.
NN OPOMBA
●● V analognih načinih TV, Ext., AV sistema PAL funkcija Ton barve (Z/R) ni
◀
na voljo. (Odvisno od države in modela)
●● Če priključite računalnik, je mogoče spremenite samo možnost
Osvetlitev, Kontrast, Svetlost in Ostrina.
●● Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so
povezane s televizorjem.
●● Z manjšo svetlostjo slike zmanjšate porabo energije.
Slovenščina
▶
■■ Velikost slike
OO MENUm → Slika → Velikost slike → ENTERE
Nastavite različne možnosti slike, kot sta velikost slike in razmerje stranic.
NN Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
NN Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
●● Velikost slike t: Tudi kabelski/satelitski sprejemnik ima lahko na voljo
◀
več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma
uporabljate način 16:9.
Samod. široko: Velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.
16:9: nastavitev slike na široki način 16:9.
Slovenščina
▶
Široka povečava: Povečava slike na razmerje, večje od 4:3.
NN Prilagoditev možnosti Položaj z gumboma ▲ in ▼.
Povečava: Povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se navpično prilagodi
velikosti zaslona.
NN Prilagoditev možnosti Povečava ali Položaj z gumboma ▲, ▼.
4:3: Sliko nastavi na običajni način (4:3).
NN Dolgotrajno gledanje slik z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi
◀
okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo
zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.
Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem
signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali komponente (1080i / 1080p) (Odvisno
od države in modela).
Po meri: Poveča ali skrči sliko 16:9 v navpični in/ali vodoravni smeri.
Povečano ali skrčeno sliko lahko pomikate levo, desno, navzgor in navzdol.
Slovenščina
▶
●● Zoom/položaj: Za prilagoditev velikosti in položaja slike. Na voljo samo pri
možnosti Povečava in Po meri.
●● Položaj: za prilagoditev položaja slike. Na voljo samo pri možnosti Prileganje
zaslona ali Široka povečava.
◀
▶
Slovenščina
NN OPOMBA
●● Po izbiri možnosti Prileganje zaslona v načinu HDMI (1080i / 1080p) ali
Component (Komponenta) (1080i / 1080p) boste morda morali poravnati
sliko na sredino (Odvisno od države in modela):
1. Izberite možnost Položaj. Pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumbe ▲, ▼, ◄ ali ►, da premaknete sliko.
●● Če želite ponastaviti položaj, ki ste ga prilagodili, izberite možnost
◀
Ponastavitev (Ponastavitev) na zaslonu Položaj. Slika bo nastavljena na
svoj privzeti položaj.
●● Če funkcijo Prileganje zaslona uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo
odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji
zmanjšanja prevelike slike.
●● Vel. zaslona 4:3: Na voljo je samo, če je velikost slike nastavljena na Samod.
široko. Velikost slike lahko nastavite na velikost 4:3 WSS ali izvirno velikost. V
različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.
Slovenščina
▶
■■ Slika v sliki (PIP) t
OO MENUm → Slika → Slika v sliki (PIP) → ENTERE
Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega
video vira. Na primer, če imate kabelski sprejemnik povezan z vhodno kabelsko
vtičnico, lahko z možnostjo Slika v sliki (PIP) gledate programe iz kabelskega
sprejemnika in filme iz predvajalnika Blu-ray, ki je priključen na vhodno vtičnico
HDMI. Slika v sliki (PIP) ne deluje v istem načinu.
NN OPOMBA
◀
●● Če televizor izklopite, ko je v načinu Slika v sliki (PIP), okno PIP izgine.
●● Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP
videti malce nenaravna.
Slovenščina
▶
●● Nastavitve funkcije Slika v sliki (PIP)
◀
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Glavna slika
Podslika
Komponenta, HDMI1, HDMI2/DVI
Televizor
Slika v sliki (PIP): za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije slike v sliki (PIP).
Antena (Odvisno od države in modela): Izbere anteno za podzaslon.
Kanal: izbere kanal za podzaslon.
Velikost (õ / ã): izbira velikosti podslike.
Položaj(ã / – / — / œ): izbira položaja podslike.
Izbira zvoka: izbira želenega zvoka v načinu Slika v sliki (PIP).
Slovenščina
▶
❑❑ Spreminjanje možnosti slike
■■ Dodatne nastavitve
OO MENUm → Slika → Dodatne nastavitve → ENTERE
(Na voljo samo v načinu Standardno / Film)
Prilagodite lahko podrobne nastavitve zaslona, vključno z barvo in kontrastom.
NN Če priključite računalnik, je mogoče spremeniti samo možnosti Nastavitev
beline in Gama.
◀
●● Dinamični kontrast: za prilagoditev kontrasta zaslona.
●● Črni ton: Izbira ravni črne za prilagajanje globine zaslona.
●● Barva polti: Za prilagajanje kožnega tona.
Slovenščina
▶
●● Način Samo RGB: Prikaže rdečo, zeleno in modro barvo za natančno
prilagoditev odtenka in nasičenosti.
●● Barvni prostor: za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje
slike.
●● Nastavitev beline: Barvne temperature slike lahko prilagodite tako, da so beli
predmeti na videz bolj beli in da je slika na splošno videti bolj naravno.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: za prilagoditev temnosti posamezne barve
(rdeča, zelena, modra).
◀
R-Gain / G-Gain / B-Gain: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča,
zelena, modra).
Ponastavitev: Ponastavitev možnosti Nastavitev beline na privzete
nastavitve.
Slovenščina
▶
●● Gama: prilagodi primarno intenzivnost barv.
●● Osvetlj. gibanja: Za zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem osvetlitve
gibanju na zaslonu.
NN Na voljo samo v načinu Standardno.
NN Če spremenite vrednost nastavitve možnosti Osvetlitev, Svetlost ali
Kontrast, se možnost Osvetlj. gibanja nastavi na možnost Izklop.
◀
▶
Slovenščina
■■ Možnosti slike
OO MENUm → Slika → Možnosti slike → ENTERE
NN Če priključite računalnik, je mogoče spremenite samo možnost Barvni ton.
●● Barvni ton
NN Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 bo deaktivirana, če je slikovni način
◀
nastavljen na Dinamično.
NN Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so
priključene na vhode na televizorju.
●● Čisti digitalni prikaz: Če je oddajni signal, ki ga sprejme izdelek, šibek,
lahko vklopite funkcijo Čisti digitalni prikaz, da zmanjšate statične motnje in
podvojene slike na zaslonu.
NN Če je signal šibak, poskusite z drugimi možnostmi, dokler ne najdete
tiste, pri kateri je slika najkakovostnejša.
Slovenščina
▶
samod. ponazor.: za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.
NN Na voljo samo pri analognih kanalih.
NN Ob pritisku gumba INFO se prikaže vrstica moči signala.
NN Če je stolpec zelen, je signal optimalen.
●● Filter motenj MPEG: Zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.
●● Stopnja črnine HDMI: za izbiro ravni črne na zaslonu, da prilagodite globino
zaslona.
NN Na voljo samo v načinu HDMI (signali RGB).
◀
▶
Slovenščina
●● Filmski način: Za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela
filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
NN Na voljo v načinu televizorja in načinu zunanjega vhoda, ki podpira SD
(480i / 576i) in HD (1080i) razen v načinu računalnika.
NN Če zaslon ni videti naravno, spremenite njegovo možnost na Izklop/
Samodejno 1/Samodejno 2 v možnosti Filmski način.
◀
▶
Slovenščina
●● Motion Plus (Odvisno od države in modela): Odstrani zamegljenost in
◀
tresenje, ki nastaneta pri prizorih s hitrim gibanjem. Če izberete možnost Po
meri, lahko ročno konfigurirate možnosti Zmanjš. zamegl. in Zmanjšanje
tresenja ter nastavite možnost Jasno gibanje LED na Vklop za ostrejšo sliko
LED. Če želite povrniti privzete nastavitve, izberite možnost Ponastavitev.
NN Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih
območjih.
NN Ko je možnost Jasno gibanje LED nastavljena na Vklop, je zaslon
temnejši kot takrat, ko je ta možnost nastavljena na Izklop.
NN Če je možnost Jasno gibanje LED nastavljena na Vklop 60 Hz
videosignal, lahko utripa zaslon.
●● Čisti analogni prikaz: Zmanjša šum v obliki diagonalne linije, do katere pride
zaradi motenj med signali.
NN Ta funkcija je podprta samo za analogna oddajanja.
Slovenščina
▶
●● Jasno gibanje LED (odvisno od modela): Odstrani nejasnost, ki nastane pri
hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.
NN Možnost bo onemogočena, če Slikovni način nastavite na Naravno.
NN Ko je vklopljena možnost Jasno gibanje LED, je lahko zaslon malce
temnejši.
◀
▶
Slovenščina
■■ Izklop slike t
OO MENUm → Slika → Izklop slike → ENTERE
Zaslon se izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Zaslon vklopite s pritiskom katerega
koli gumba razen gumba za glasnost in gumba za vklop/izklop.
◀
▶
Slovenščina
■■ Ponastavitev slike
OO MENUm → Slika → Ponastavitev slike → ENTERE
Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega zvočnega načina
■■ Način zvoka
OO MENUm → Zvok → Način zvoka → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Standardno: Za izbiro običajnega zvočnega načina.
Glasba: Glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
Film: Najboljši zvok za filme.
Jasen glas: Glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
Ojačano: Povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno
doživetje za osebe z okvaro sluha.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na možnost Zunanji zvočnik, je
možnost Način zvoka onemogočena.
Slovenščina
▶
❑❑ Prilagajanje nastavitev zvoka
■■ Zvočni učinek
(samo standardni zvočni način)
OO MENUm → Zvok → Zvočni učinek → ENTERE
●● Izenačevalnik
Z možnostjo Izenačevalnik prilagodite nastavitev zvoka za vsak zvočnik.
Ravnovesje: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.
◀
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (nastavitev pasovne širine): Za
nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.
Ponastavitev: Ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.
Slovenščina
▶
■■ Nastavitve zvočnika
OO MENUm → Zvok → Nastavitve zvočnika → ENTERE
●● Izbira zvočnika t
Lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja med glavnim
zvočnikom in avdio sprejemnikom. V tem primeru televizor nastavite na
Zunanji zvočnik.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, gumbi
◀
za glasnost in gumbi MUTE ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo
omejene.
Slovenščina
▶
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik.
●● TV zvočnik: izklopljen, Zunanji zvočnik: vklopljen
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik.
●● TV zvočnik: Vklop, Zunanji zvočnik: Vklop
NN Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.
◀
▶
Slovenščina
●● Samodejna glasnost
Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na Normalno.
Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom Normalno,
skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.
NN Za uporabo nadzora glasnosti na vhodni napravi, ki je povezana s
televizorjem, v televizorju nastavite možnost Samodejna glasnost na
Izklop. Sicer sprememba glasnosti na vhodni napravi ne bo uveljavljena.
●● Vrsta TV-namestitve
◀
Določite vrsto namestitve televizorja. Izbirajte med možnostima Stensko
držalo in Stojalo za samodejno optimizacijo televizijskega zvoka.
Slovenščina
▶
■■ Dodatne nastavitve
OO MENUm → Zvok → Dodatne nastavitve → ENTERE
●● Raven zvoka DTV (samo pri digitalnih kanalih): ta funkcija omogoča
zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med
digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.
NN Možnost MPEG/HE-AAC je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno
od vrste oddajanega signala.
NN Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in −10.
◀
●● Oblika zvočnega zapisa HDMI: Nastavi obliko zapisa vhodnega zvočnega
signala, ki je primerna za zunanjo napravo, povezano z vrati HDMI televizorja.
Slovenščina
▶
●● Izhod digit. zvoka: Digitalni zvok se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem
motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.
Oblika zvočnega zapisa: Izberete lahko obliko zapisa digitalnega zvoka.
Katera oblika zapisa izhoda digitalnega zvoka je na voljo, je odvisno od
vhodnega vira.
NN S povezavo 5.1-kanalnih zvočnikov v nastavitvi Dolby Digital se poveča
◀
interaktivni 3D-zvok.
Zakasnitev zvoka: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video
signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in
poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je
sprejemnik AV (0–250 ms).
Slovenščina
▶
●● Stiskanje Dolby Digital: Ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom
sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV
Sound).
NN Za dinamični zvok izberite možnost Line, za zmanjšanje razlik med
glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost RF.
Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca),
na -20 ali -31 dB.
RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca),
na -10 ali -20 dB.
◀ ■
■ Ponastavi zvok
▶
OO MENUm → Zvok → Ponastavi zvok → ENTERE
Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.
Slovenščina
❑❑ Izbira zvočnega načina t
Če nastavite na DvojnaI–II, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.
A2 Stereo
◀
NICAM Stereo
Vrsta zvoka
Dvojna I-II
Mono
Mono
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dvojna
Dual I ↔ Dual II
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Dvojna
Mono → Dual I
 Dual II 
Privzeto
Samodejen preklop
Dual I
Samodejen preklop
Dual I
NN Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na
mono.
NN Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.
NN Na voljo samo, če je možnost Vir nastavljena na TV.
Slovenščina
▶
❑❑ Izvedba začetne nastavitve
■■ Nastavitev
OO MENUm → Sistem → Nastavitev → ENTERE
Za nastavitev kanalov in ure, ko prvič nastavljate televizor ali ko ga ponastavljate.
NN Izvedite začetno nastavitev v skladu z navodili televizorja.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev ure
■■ Čas
OO MENUm → Sistem → Čas → ENTERE
Ob vsakem pritisku gumba INFO se bo prikazal trenutni čas.
●● Ura: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije
časovnika televizorja.
NN Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.
◀
Način ure: Trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.
–– Samod.: za samodejno nastavitev trenutne ure z uporabo digitalno
oddajanega časa.
Slovenščina
▶
NN Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.
–– Ročno: za ročno nastavitev trenutne ure.
NN Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V
tem primeru uro nastavite ročno.
◀
▶
Slovenščina
Nastavitev ure: Nastavite Datum in Čas.
NN Na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Ročno.
NN Možnosti Datum in Čas lahko nastavite neposredno s številskimi gumbi
na daljinskem upravljalniku.
Časovni pas (Odvisno od države in modela): Za izbiro časovnega pasu.
NN Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na
◀
Samod..
NN Če izberete možnost Ročno v možnosti Časovni pas, se aktivirata
možnosti GMT in Poletni/zimski čas.
Slovenščina
▶
Časovni zamik (Odvisno od države in modela): Prilagodi uro, ko naj televizor
prejme informacije o uri prek interneta. Nastavite točno uro z izbiro zamika.
NN Če televizor ne bo uspel pridobiti informacij o času, vključno z oddajnim
signalom televizijskih postaj, bo trenutni čas nastavljen prek omrežja. (Na
primer: gledanje televizije prek sprejemnika STB, satelitskega sprejemnika
itd.)
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba časovnika za spanje
OO MENUm → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → ENTERE
●● Časovnik za spanje t: Samodejno izklopi televizor po
prednastavljenem času. (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut.)
NN Z gumbom ▲/▼ izberite časovno obdobje in nato pritisnite ENTERE.
Za preklic funkcije Časovnik za spanje izberite Izklop.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev časovnika vklopa / izklopa
OO MENUm → Sistem → Čas → Časovnik vklopa <ali> Časovnik izklopa →
ENTERE
●● Časovnik vklopa: Nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik
vklopa. (Časovnik vklopa 1, Časovnik vklopa 2, Časovnik vklopa 3)
Nastavitev: Izbira možnosti Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob,
Sob~Ned ali Ročno po svoji želji. Če izberete Ročno, lahko nastavite dan, ko
želite, da se časovnik vklopi.
◀
NN Oznaka c označuje izbrani dan.
Čas: za nastavitev ure in minut.
Glasnost: za nastavitev želene glasnosti.
Slovenščina
▶
Vir: Za izbiranje vira vsebine, ki bo predvajana ob vklopu televizorja. Izberete
lahko:
–– Izberite možnost TV za predvajanje določenega antenskega ali kabelskega
kanala v televizorju.
–– Izberite možnost USB za predvajanje slikovnih ali zvočnih datotek iz
naprave USB v televizorju.
–– Izberite vir v televizorju, ki ste ga povezali s sprejemnikom STB, da bo
◀
televizor prikazoval kanal iz sprejemnika STB.
NN Možnost USB lahko izberete, če je na televizor priključena naprava USB.
Slovenščina
▶
NN Če za vir ne izberete možnosti TV ali USB morate:
●● Imeti na ta vir priključen kabel ali satelitski sprejemnik STB.
●● V sprejemniku STB nastaviti kanal, ki naj bo predvajan ob vklopu
televizorja.
●● Pustiti sprejemnik STB vklopljen.
NN Če za vir ne izberete možnosti TV or USB, možnosti antene in kabelskega
signala izgineta.
Antena (če je možnost Vir nastavljena na možnost TV): Izberite ATV ali DTV.
◀
Kanal (če je možnost Vir nastavljena na možnost TV): Za izbiro želenega
kanala.
Slovenščina
▶
Glasba / Foto (če je možnost Vir nastavljena na možnost USB): Izbira mape
v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke za predvajanje ob
samodejnem vklopu televizorja.
–– Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko
ni izbrana, funkcija časovnika ne deluje pravilno.
–– Če je v napravi USB samo ena foto datoteka, predvajanje diaprojekcije ni
mogoče.
◀
–– Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
–– Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate
več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim
imenom.
Slovenščina
▶
–– Priporočamo, da pri uporabi možnosti Časovnik vklopa uporabite ključ
USB in bralnik več kartic.
–– Funkcija Časovnik vklopa morda ne bo delovala z napravami USB, ki
imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in prenosnimi predvajalniki
predstavnosti nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo
traja.
●● Časovnik izklopa: Nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik
◀
izklopa. (Časovnik izklopa 1, Časovnik izklopa 2, Časovnik izklopa 3)
Nastavitev: Izbira možnosti Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob,
Sob~Ned ali Ročno po svoji želji. Če izberete Ročno, lahko nastavite dan, ko
želite, da se časovnik vklopi.
NN Oznaka c označuje izbrani dan.
Čas: za nastavitev ure in minut.
Slovenščina
▶
❑❑ Varčne rešitve
■■ Ekološka nastavitev
OO MENUm → Sistem → Ekološka nastavitev → ENTERE
●● Varč. z energ.: za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba
◀
energije.
●● Ekološki senzor (odvisno od modela): Za varčnejšo porabo energije;
nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.
NN Če prilagodite možnost Osvetlitev, se možnost Ekološki senzor nastavi
na Izklop.
Slovenščina
▶
Min. osvetlitev: Če je možnost Ekološki senzor nastavljena na možnost
Vklop, lahko ročno prilagajate najmanjšo svetlost zaslona.
NN Če je možnost Ekološki senzor nastavljena na Vklop, se lahko spremeni
svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške
svetlobe.
●● Izklop, če ni signala: Da se izognete nepotrebni rabi energije, nastavite, kako
dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne prejema signala.
NN Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.
◀
●● Sam. izkl. en.: Če je televizor prižgan štiri ure brez uporabnikove dejavnosti,
se samodejno izklopi, da omeji porabo energije.
Slovenščina
▶
❑❑ Druge funkcije
■■ Jezik menijev
OO MENUm → Sistem → Jezik menijev → ENTERE
Za nastavitev jezika menija.
◀
▶
Slovenščina
■■ Čas samodejne zaščite
OO MENUm → Sistem → Čas samodejne zaščite → ENTERE
●● Čas samodejne zaščite (Izklop / 2 uri / 4 ure / 8 ur / 10 ur):
Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se
vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.
◀
▶
Slovenščina
■■ Splošno
OO MENUm → Sistem → Splošno → ENTERE
●● Igralni način: Če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™,
lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete igralni način.
NN OPOMBA
●● Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
–– Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo,
◀
v meniju nastavitve način Igralni način nastavite na možnost
Izklop.
–– Če meni televizorja prikažete v načinu Igralni način, zaslon rahlo
miglja.
Slovenščina
▶
●● Način Igralni način ni na voljo v načinu TV.
●● Ko ste priključili igralno konzolo, nastavite način Igralni način na
možnost Vklop. Žal je kakovost slike lahko nižja.
●● Če je način Igralni način nastavljen na možnost Vklop:
–– Je za način Slikovni način izbrana možnost Igra in za način
Način zvoka možnost Igra.
●● Zaklepanje plošče: sočasno zaklenite in odklenite vse tipke na plošči. Ko je
◀
možnost Zaklepanje plošče nastavljena na Vklop, tipke na plošči ne delujejo.
●● Logot. ob zag.: za prikaz Samsungovega logotipa ob vklopu televizorja.
Slovenščina
▶
■■ Spremeni PIN.
OO MENUm → Sistem → Spremeni PIN. → ENTERE
Spremenite geslo, potrebno za nastavitev televizorja.
NN Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.
NN Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni
PIN..
◀
▶
Slovenščina
■■ DivX® Video na zahtevo
OO MENUm → Sistem → DivX® Video na zahtevo → ENTERE
Za prikaz registracijske kode, dodeljene televizorju. Če se povežete s spletnim
mestom družbe DivX in se registrirate z 10-mestno registracijsko kodo, lahko
prenesete datoteko za vklop videa na zahtevo.
Ko jo zaženete z možnostjo Videi, je registracija dokončana.
NN Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite http://vod.divx.com.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba seznama virov
■■ Seznam virov
OO MENUm → Aplikacije → Seznam virov → ENTERE
NN Če pritisnite gumb SOURCE, se takoj prikaže zaslon z možnostjo Vir.
NN Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem. V
možnosti Vir so označeni povezani vhodi.
◀
NN Za podrobne informacije si oglejte "Preklapljanje vhodnega vira" v
uporabniškem priročniku.
Slovenščina
▶
❑❑ Priključitev naprave USB
1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so slikovne, glasbene in filmske datoteke, priključite na
vrata USB ob strani televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Neposredno lahko
izberete možnost Fotografije, Videi ali Glasba.
◀
▶
Slovenščina
NN Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih
licenc.
NN Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije za
predstavnostno vsebino
●● Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
●● Podprta sta datotečna sistema FAT in exFAT.
●● Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB
◀
morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
●● Možnost Media Play podpira samo zaporedno obliko zapisa JPEG.
●● Predvajanje predstavnosti podpira samo naprave USB MSC (Mass
Storage Class). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje,
namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično
shranjevanje so ključi in bralniki pomnilniških kartic (zvezdišča USB niso
podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na
televizorju.
Slovenščina
▶
●● Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek,
●●
●●
●●
●●
◀
●●
da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne
odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo
"Nepodprta oblika zapisa datoteke".
Funkciji sličic in iskanja prizora nista podprti pri možnosti Videi.
▶
Slovenščina
●● Datotek MP3 s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, prenesenih z
◀
mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih
pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in
upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic
in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja
ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
●● Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda
ne bo podrta. Trdi disk, povezan na USB, ni podprt.
●● Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti
Čas samodejne zaščite, se zažene ohranjevalnik zaslona.
●● Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko
samodejno sprosti način varčevanja z energijo.
Slovenščina
▶
●● Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po
◀
prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
●● Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam
datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja,
priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite
povezavo.
●● Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu
predstavnostne vsebine, jo trajno izbrišite s funkcijo računalnika “Izprazni
koš".
●● Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000
datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map ne bo
mogoče odpreti.
Slovenščina
▶
Izključitev naprave USB
1. Pritisnite gumb SOURCE.
2. Izberite želeno napravo USB in pritisnite gumb TOOLS. Prikaže se meni
Orodja.
3. Izberite možnost Odstrani USB in počakajte, da se izbrana naprava USB
izključi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.
NN Priporočamo, da za odstranitev naprave USB iz televizorja uporabite funkcijo
Odstrani USB.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba predstavnostne vsebine
OO MENUm → Aplikacije → Media Play → ENTERE
Uživajte v foto, glasbenih in filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz
razreda za množično shranjevanje (MSC).
1. Pritisnite gumb MEDIA.P.
2. Pritiskajte gumb ◄ / ►, da izberete želeni meni (Fotografije, Videi, Glasba),
nato pritisnite gumb ENTERE.
◀
3. Pritiskajte gumb ◄/►, da izberete želeno napravo, in znova pritisnite gumb
ENTERE.
4. Pritiskajte gumb ▲/▼/◄/►, da izberete želeno datoteko na seznamu, in
pritisnite gumb ENTERE ali ∂ (Predvajanje).
Slovenščina
▶
Predvajanje izbranih datotek
1. Pritisnite gumb ▲, da izberete možnost Možnosti na vrhu vsakega glavnega
zaslona in izberite možnost Predv. izbrano.
2. Izberite želene datoteke.
NN Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.
NN Če želite preklicati izbiro datoteke, znova pritisnite gumb ENTERE.
◀
3. Pritiskajte gumb ▲, da izberete možnost Predvajaj.
NN Za izbiro vseh datotek ali preklic izbire vseh pritisnite Izberi vse / Prekliči
izbiro..
Slovenščina
▶
❑❑ Predvajanje fotografij / videov / glasbe
Med predvajanjem datoteke pritiskajte gumb ▲/▼/◄/►, da izberete želeni meni.
NN Ko ni prikazan meni z možnostmi, pritisnite gumb TOOLS ali gumb
ENTERE.
NN Med predvajanjem lahko uporabite tudi gumb ∂/∑ / ∫/π/µ na
daljinskem upravljalniku.
NN Če med predvajanjem pritisnete gumb INFO, si lahko ogledate informacije o
predvajanju.
◀
▶
Slovenščina
Meni predvajanja
Gumb
Delovanje
Fotografije
/
Nazaj / Naprej
●
Zaženi diaprojekcijo. / Ustavi diaprojekcijo.
●
Predvajaj / Premor
/
/
/
◀
/
Videi
Glasba
Mini
predvajalnik*
●
●
Nazaj / Naprej
Mini
predvajalnik*
●
●
Previj nazaj / Previj naprej
●
●
●
* Če možnost Glasba za ozadje nastavite na možnost Mini predvajalnik v možnosti Fotografije, se prikažejo
zgornji gumbi.
Slovenščina
▶
Meni nastavitve
●● Fotografije
Gumb
◀
Delovanje
Nastavitve
diaprojekcije
Med diaprojekcijo lahko nastavite možnost Hitrost in Učinki.
Povečava
Sliko lahko povečate.
Zasukaj.
Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.
Glasba za ozadje /
Mini predvajalnik
Med ogledom diaprojekcije lahko nastavite glasbo za ozadje. /
Upravljate lahko enostavne menije predvajanja.
Nastavitve
Slikovni način / Način zvoka: Prilagoditev nastavitve slike ali
zvoka.
Informacije: Za ogled podrobnih informacij o predvajani
datoteki.
Slovenščina
▶
NN Med diaprojekcijo bodo zaporedno prikazane vse fotografije s seznama
datotek.
NN Če pritisnete gumb ∂ (Predvajaj) (ali gumb ▲ → Možnosti →
Diaprojekcija) na seznamu datotek, se bo takoj zagnala diaprojekcija.
NN Diaprojekcijo lahko med predvajanjem prilagajate z gumbom π (REW) ali
μ (FF).
●● Podprte oblike zapisa fotografij
NN Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.
◀
▶
Slovenščina
●● Videi
Gumb
Delovanje
Išči
Iskanje naslova: Za neposredno premikanje druge datoteke.
Iskanje po čas. vrstici: Video lahko iščete z gumboma ◄ in ► v
enominutnih intervalih ali z neposrednim vnosom številke.
NN Morda je podprto; odvisno od vhodnega vira.
Način
ponavljanja
Za ponavljajoče se predvajanje filmskih datotek.
Velikost slike
Za prilagoditev velikosti slike po svojih željah.
◀
▶
Slovenščina
Gumb
Delovanje
Nastavitve
Nastavitve podnap.: Za predvajanje videa s podnapisi. Ta funkcija
deluje samo, če ima datoteka s podnapisi enak naslov kot video.
Slikovni način / Način zvoka: Prilagoditev nastavitve slike ali zvoka.
Jezik zvoka: Če je video opremljen z več jeziki, lahko izberete jezik
zvoka.
Informacije: Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.
◀
▶
Slovenščina
NN Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista
prikazana.
NN V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni
pa mogoče predvajati same igre.
●● Podprte oblike zapisa podnapisov / videa
NN Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.
◀
▶
Slovenščina
●● Glasba
Gumb
Delovanje
Ponovi.
Ponavljajoče se predvajanje glasbenih datotek.
Naključno
Za naključno predvajanje glasbe.
Način zvoka
Za prilagoditev nastavitev zvoka.
NN Prikazane so samo datoteke s podprto končnico za glasbo. Datoteke z
drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
◀
NN Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite
možnost Izenačevalnik v meniju Zvok. (Preveč modulirana glasbena
datoteka lahko povzroči težave z zvokom.)
●● Podprte oblike zapisa glasbe
NN Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.
Slovenščina
▶
Nastavitev jezika kodiranja
Jezik kodiranja nastavite, če ni podprto besedilo.
1. Pritisnite gumb ▲, da izberete možnost Možnosti na vrhu glavnega zaslona
glasbe, in izberite možnost Kodiranje.
2. Izberite želeni jezik kodiranja.
◀
▶
Slovenščina
●● Komponente in DTV
(Odvisno od države in modela)
Vir
Komponentni
DTV
◀
Ločljivost
Frekvenca (Hz)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
●● Videoposnetki / fotografije (v funkciji Media Play)
Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.
Slovenščina
▶
❑❑ Ogled e-priročnika
■■ e-Manual
OO MENUm → Podpora → e-Manual → ENTERE
Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.
NN Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte razdelek "Uporaba
e-priročnika" v uporabniškem priročniku.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba samodiagnostike
■■ Samod. diagnoza
OO MENUm → Podpora → Samod. diagnoza → ENTERE
NN Funkcija Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, to je za televizor
normalno.
◀
●● Preizkus slike: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.
●● Preizkus zvoka: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene
melodije.
NN Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred preizkušanjem zvoka
zagotovite, da je možnost Izbira zvočnika v meniju Zvok nastavljena na
TV zvočnik.
Slovenščina
▶
NN Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je zvok izklopite s pritiskom
gumba MUTE.
●● Informacije o signalu (samo pri digitalnih kanalih): Kakovost sprejetega
◀
signala HDTV je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da
povečate moč signala.
●● Ponastavitev: Ponastavitev vseh nastavitev razen omrežnih na tovarniške.
NN Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode
PIN.
NN Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo
Spremeni PIN..
Slovenščina
▶
❑❑ Posodobitev programske opreme
■■ Posodobitev programske opreme
OO MENUm → Podpora → Posodobitev programske opreme → ENTERE
Meni Posodobitev programske opreme omogoča nadgradnjo programske
opreme televizorja na najnovejšo različico.
NN Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve
◀
videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve
zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.
Slovenščina
▶
●● Posodobi zdaj
Vdelano programsko opremo televizorja lahko posodobite bodisi prek
povezave USB bodisi prek oddajnega signala.
–– Prek USB-ja: V televizor vstavite pogon USB, na katerem je datoteka z
nadgradnjo vdelane programske opreme, ki ste jo prenesli s spletnega
mesta "www.samsung.com".
NN Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona
◀
USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se
bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil.
Slovenščina
▶
–– Prek kanala: Nadgradnja programske opreme z oddajnim signalom.
NN Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo,
zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.
NN Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.
●● Samodej. posodobitev: Možnost omogoča nadgradnjo televizorja, ko je ta v
◀
stanju pripravljenosti. To omogoča, da se televizor samodejno posodobi, ko ni
v uporabi. Ker se izvajajo notranji postopki televizorja, lahko zaslon rahlo sveti
več kot 1 uro, dokler ni prenos programske opreme zaključen.
●● Upravljanje satelitskih kanalov (Odvisno od države in modela):
Upravljajte prenose programske opreme prek satelitskega kanala. Na voljo, če
je antena nastavljena na Satelit.
Slovenščina
▶
❑❑ Spreminjanje načina uporabe
■■ Način uporabe
OO MENUm → Podpora → Način uporabe → ENTERE
Izberite možnost Način uporabe, ki je primerna za vaš prostor. Močno
priporočamo izbiro možnosti Domača uporaba.
◀
●● Domača uporaba: možnost Domača uporaba je privzeta nastavitev.
●● Demo. način: Možnost Demo. način je namenjena uporabi v trgovinah.
Če izberete možnost Demo. način, nekatere funkcije ne bodo delovale in
nastavitve slike se bodo ponastavile vsakih 5 minut.
Slovenščina
▶
❑❑ Ogled možnosti Stopite v stik s podjetjem Samsung
■■ Stik s Samsungom
OO MENUm → Podpora → Stik s Samsungom → ENTERE
Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi
programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o
prenosu izdelkov in programske opreme.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba načina Športni način
■■ Športni način t
OO MENUm → Aplikacije → Športni način → ENTERE
Ta način zagotavlja optimalne razmere za gledanje tekem.
●● a (Povečava): Prekinitev predvajanja in razdelitev slike na 9 delov. Izberite
del, ki ga želite povečati. Za nadaljevanje znova pritisnite ta gumb.
◀
NN Ko je način Športni način Vklop, sta načina slike in zvoka samodejno
nastavljena na možnost Štadion.
NN Če televizor izklopite, ko je v načinu Športni način, bo način Športni način
onemogočen.
NN Ko se izvaja funkcija Podatkovna storitev, funkcija Povečava ni na voljo.
Slovenščina
▶
NN Povečava ne deluje v naslednjih načinih:
–– PIP On (Vklopljena funkcija slike v sliki)
–– Videoposnetki funkcije Media Play
–– Digitalno besedilo (samo v VB)
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba brezžičnega omrežja
(odvisno od modela - Samo v ZK)
NN Za podrobnosti si oglejte dodatni spletni priročnik na našem spletnem mestu
"www.samsung.com".
◀
▶
Slovenščina
❑❑ All care protection (Celovita zaščita)
(Odvisno od države in modela)
1. Aplikacija All care protection (Celovita zaščita) bo vsakih 5000 ur posodobila
kakovost slike.
2. Pojavni meni aplikacije All care protection (Celovita zaščita) se bo prikazal
vsakih 5000 ur, vendar največ trikrat. (5000/10.000/15.000 ur)
◀
3. Obvestilo ali pojavni meni se bosta zaprla po določenem času (30 sekund) ali
ob pritisku katere koli tipke na daljinskem upravljalniku (razen tipke za vklop).
●● Ko uporabnik izklopi in nato znova vklopi napravo, se znova prikaže pojavni
meni z zahtevo po posodobitvi.
●● Pojavni meni se prikaže samo trikrat, vključno z začetnim pojavnim menijem.
●● Pojavni meni bo prikazan samo v televizorju ob uri.
Slovenščina
Download PDF

advertising