Samsung | UE19F4000AW | Samsung UE19F4000AW Používateľská príručka

E-MANUAL
Thank you for purchasing this Samsung
product. To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
Model___________ Serial No._____________
Obsah
Nastavenie kanálu
Preferenčné funkcie
• Používanie tlačidla INFO (Súčasný a
budúci sprievodca)
1
• Uloženie kanálov do pamäte
2
• Používanie ponuky kanálov
6
• Uzamknutie programov
19
• Iné funkcie
21
Základné funkcie
• Zmena režimu predvoleného obrazu
32
• Konfigurácia nastavení obrazu
33
• Zmena možností obrazu
41
• Zmena režimu predvoleného zvuku
51
• Konfigurácia nastavení zvuku
52
• Výber zvukového režimu
59
Iné informácie
• Vykonanie úvodného nastavenia
60
• Zobrazenie elektronickej príručky
102
• Nastavenie času
61
• Používanie samodiagnostiky
103
• Používanie časovača automatického
vypnutia
63
• Aktualizácia softvéru
105
• Nastavenie vypínacieho Zap. / Vyp.
časovača
64
• Zmena režimu používania
107
108
• Ekonomické riešenia
69
• Zobrazenie kontaktných informácií
spoločnosti Samsung
• Iné funkcie
71
• Používanie športového režimu
109
• Používanie satelitného systému
110
• Používanie bezdrôtovej siete
118
• Použitie káblovej siete
131
• Správa zariadení pripojených do siete
138
• Použitie funkcií DLNA
141
Rozšírené funkcie
• Používanie zoznamu zdrojov
78
• Pripojenie zariadenia USB
79
• Používanie funkcie Mediálny obsah
85
• Prehrávanie fotografií/videa/hudby
87
• Použitie funkcie 3D
95
❑❑ Používanie tlačidla INFO (Súčasný a budúci sprievodca)
Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení.
Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre
každý kanál podľa vysielacích časov.
NN Keď stlačíte tlačidlo INFO, v hornej časti obrazovky sa zobrazí riadok s
informáciami o kanáloch. Ak potom stlačíte tlačidlo ENTERE, zobrazia sa
podrobnosti o programe.
●● Presúvaním pomocou ◄, ► zobrazte informácie pre želaný program
počas sledovania aktuálneho kanálu.
●● Presúvaním pomocou ▲, ▼ zobrazte informácie pre iné kanály.
Slovenčina
▶
❑❑ Uloženie kanálov do pamäte
■■ Anténa
OO MENUm → Vysielanie → Anténa → ENTERE
Pred začatím ukladania dostupných kanálov do pamäte televízora musíte určiť typ
zdroja signálu, ktorý je pripojený k televízoru.
◀
▶
Slovenčina
■■ Automatické ladenie
(v závislosti od krajiny)
OO MENUm → Vysielanie → Automatické ladenie → ENTERE
NN Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym
alebo požadovaným číslam programov. Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa
okno zadávania kódu PIN.
●● Automatické ladenie
◀
Anténa (Terestriál. / Kábel): Vyberte zdroj antény, ktorý sa má uložiť do
pamäte.
NN Ak vyberiete položku Terestriál., automaticky sa vyhľadá kanál a uloží do
televízora.
Typ kanála (Digitálny a Analógový / Digitálny / Analógový): Vyberte zdroj
kanálu, ktorý sa má uložiť do pamäte.
Slovenčina
▶
Pri výbere položiek Kábel → Digitálny a Analógový, Digitálny alebo
Analógový
–– Výber operátora (v závislosti od krajiny): Vyberie poskytovateľa káblových
služieb.
–– Režim vyhľad.: Vyhľadáva všetky kanály s aktívne vysielajúcimi stanicami
a ukladá ich do TV.
NN Ak vyberiete možnosť Rýchly, stlačením príslušného tlačidla na
◀
diaľkovom ovládaní môžete manuálne nastaviť položky Sieť, ID siete,
Frekvencia, Modulácia a Prenosová rýchlosť.
–– Sieť: Vyberá režim nastavenia položky ID siete spomedzi možností
Automatická alebo Manuálna.
●● ID siete: Keď je položka Sieť nastavená na možnosť Manuálna,
môžete nastaviť ID siete pomocou numerických tlačidiel.
Slovenčina
▶
●● Frekvencia: Zobrazí frekvenciu kanála (odlišuje sa v jednotlivých
krajinách).
●● Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
●● Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.
●● Mož. vyhľ. v kábl. rozv.
(v závislosti od krajiny a len pre káblové kanály)
Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu
a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v káblovej sieti.
◀
Zač. frekvencia / Konečná frekvencia.: Nastavte začiatočnú a koncovú
frekvenciu (odlišuje sa v jednotlivých krajinách).
Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.
Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
Slovenčina
▶
❑❑ Používanie ponuky kanálov
OO MENUm → Vysielanie → Zoznam kanálov → ENTERE
■■ Zoznam kanálov
◀
Položka Zoznam kanálov obsahuje kanály, ktoré televízor zobrazí pri stlačení
tlačidla kanála. Môžete zobraziť informácie o kanáloch, Všetky, TV, Rádio, Dáta/
iné, Analógový alebo Obľúbené 1-5.
Stlačením tlačidla ► (Režim) zmeňte režim kanálov alebo stlačením tlačidla ◄
(Zoradenie) zmeňte poradie kanálov podľa čísla kanála alebo názvu v zozname.
NN Keď na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo CH LIST, okamžite sa zobrazí
obrazovka Zoznam kanálov.
Slovenčina
▶
Usporiadanie kanálov
●● Číslo / Názov: Usporiada poradie kanálov podľa čísla kanála alebo názvu v
zozname.
Režim kanálov
●● Terestriál. / Kábel: Prepne na položku Terestriál. alebo Kábel.
●● Uprav obľúbené: Kanály, ktoré často sledujete, nastaví ako obľúbené.
NN Podrobné informácie o používaní položky Uprav obľúbené nájdete v
časti „Uprav obľúbené“.
◀
●● Obľúbené 1-5: Zobrazí všetky obľúbené kanály usporiadané v najviac piatich ▶
skupinách. Každá skupina má samostatnú obrazovku.
NN Televízor zobrazuje položky Obľúbené 1-5 len v prípade, ak ste pridali
obľúbené kanály pomocou položky Uprav obľúbené.
Slovenčina
●●
●●
●●
●●
●●
Všetky: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály.
TV: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály TV.
Rádio: Zobrazuje všetky aktuálne kanály rádia.
Dáta/iné: Zobrazuje všetky momentálne dostupné MHP alebo iné kanály.
Analógový: Zobrazuje všetky momentálne dostupné analógové kanály.
◀
▶
Slovenčina
■■ Sprievodca
OO MENUm → Vysielanie → Sprievodca → ENTERE
Informácie EPG (elektronický programový sprievodca) poskytujú vysielatelia.
Pomocou programových plánov poskytovaných vysielateľmi môžete vopred zvoliť
programy, ktoré chcete sledovať tak, aby sa kanál v určenom čase automaticky
prepol na zvolený program. Programové položky môžu byť prázdne alebo
neaktuálne v závislosti od stavu kanálu.
●● a Červené (Rýchla navig.): Rýchle zobrazenie televíznych programov v
◀
zozname pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/►.
●● b Zelené (Kategória kanála): Vyberte typ kanálov, ktoré chcete zobraziť.
●● { Žlté (Manažér harmonogramu): Prechod na zoznam rezervácií v položke
Manažér harmonogramu.
Slovenčina
▶
■■ Manažér harmonogramu
OO MENUm → Vysielanie → Manažér harmonogramu → ENTERE
Želaný kanál môžete nastaviť na automatické zobrazenie v určenom čase. Okrem
toho môžete sledovať, upraviť alebo vymazať kanál, ktorého sledovanie ste si
vyhradili.
NN Ak chcete používať túto funkciu, najskôr musíte nastaviť aktuálny čas
pomocou funkcie Čas → Hodiny v ponuke Systém.
◀
1. Stlačte tlačidlo Plán na obrazovke Manažér harmonogramu. Zobrazí sa
ponuka Naplánovať sledovanie.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► nastavte jednotlivé možnosti ponuky.
●● Anténa: Vyberte požadovaný signál vysielania.
●● Kanál: Vyberte požadovaný kanál.
Slovenčina
▶
●● Opakovať: Pre vaše pohodlie si zvoľte Raz, Manuálne, So - Ne, Po
- Pia alebo Denne. Ak zvolíte možnosť Manuálne, môžete nastaviť
ľubovoľný deň.
NN Značka (c) označuje zvolený deň.
●● Dátum: Môžete nastaviť požadovaný dátum.
NN Odporúčame vám to, keď vyberiete možnosť Raz v položke
Opakovať.
●● Čas spustenia: Môžete nastaviť požadovaný čas spustenia.
◀
NN Ak chcete upraviť alebo zrušiť vyhradený plán, vyberte vyhradený plán v
položke Manažér harmonogramu. Potom stlačte tlačidlo ENTERE a
vyberte položku Upraviť alebo Odstrániť.
Slovenčina
▶
■■ Upraviť kanál
OO MENUm → Vysielanie → Upraviť kanál → ENTERE
Kanály môžete upraviť alebo odstrániť.
1. Prejdite na obrazovku Upraviť kanál.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný kanál, potom stlačte tlačidlo
ENTERE. Značka (c) indikuje zvolený kanál.
NN Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
◀
NN Opätovným stlačením tlačidla ENTERE výber zrušíte.
Slovenčina
▶
NN Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Upraviť kanál.
●● aČervené (Zmeniť číslo): Zmení poradie kanálov v zozname kanálov.
●● b Zelené (Uzamknúť / Odomknúť): Kanál môžete uzamknúť tak, že sa
nebude dať vybrať ani sledovať. / Odomkne uzamknutý kanál.
NN Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď položku Zámok kanála
nastavíte na možnosť Zap..
NN Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte Váš 4-miestny
kód PIN. Kód PIN zmeňte pomocou možnosti Zmeniť PIN.
◀
●● { Žlté (Odstrániť): Odstráni kanál zo zoznamu kanálov.
Slovenčina
▶
●● } Modré (Vybrať všetko / Zruš. ozn. všetkých): Vyberie alebo zruší
výber pre všetky kanály naraz.
●●
(Prejsť na): Priamo prejde na kanál stlačením číselných tlačidiel (0 –
9).
●● k (Strana): Prejdite na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.
●● E (Dokončiť): Dokončí zmenu poradia kanálov.
●● T (Nástroje): Zobrazuje ponuku možností. Zobrazené položky ponuky
◀
možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu a typu kanálov.
–– Zoradenie (len digitálne kanály): Zoradí zoznam kanálov podľa čísla
alebo názvu kanálov.
–– Anténa: Vyberte požadovaný signál vysielania.
Slovenčina
▶
–– Kategória: Zmení režim kanálov na možnosť Všetky, TV, Rádio,
Dáta/iné, Analógový, Nedávno zobrazené, Najčas. zobrazené.
Zobrazí sa zvolený režim kanálov.
–– Uprav obľúbené: Prejdite priamo na obrazovku Uprav obľúbené.
–– Premenovať kanál (len analógové kanály): Priradí kanálu názov s
max. piatimi znakmi. Napr. Jedlo, Golf atď. Uľahčí vám to vyhľadávanie
a výber kanálov.
◀
–– Informácie o kanáli: Zobrazí podrobnosti o zvolenom kanáli.
–– Informácie: Zobrazí podrobnosti o zvolenom programe.
Slovenčina
▶
■■ Uprav obľúbené t
OO MENUm → Vysielanie → Uprav obľúbené → ENTERE
Obľúbené kanály môžete pridať, upraviť alebo odstrániť.
1. Prejdite na obrazovku Uprav obľúbené.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný kanál a potom stlačte tlačidlo
ENTERE.
◀
3. Vyberte konkrétny zoznam obľúbených kanálov v kategóriách Obľúbené
1-5 pomocou tlačidla b (Zmeniť obľ.) a potom stlačte tlačidlo { (Pridať).
Zvolený kanál sa pridal do kategórie Obľúbené 1-5.
NN Jeden obľúbený kanál môžete pridať k viacerým obľúbeným medzi
položky Obľúbené 1-5.
Slovenčina
▶
NN Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Uprav obľúbené.
●● a Červené (Kategória / Zmeniť poradie)
–– Kategória: Zmení režim kanálov na možnosť Všetky, TV, Rádio,
Analógový, Dáta/iné, Nedávno zobrazené, Najčas. zobrazené.
Zobrazí sa zvolený režim kanálov.
–– Zmeniť poradie: Zmení poradie obľúbených kanálov.
–– E (Dokončiť): Dokončí zmenu poradia kanálov.
●● b Zelené (Zmeniť obľ.): Zmení zoznam obľúbených kanálov v rámci
◀
kategórií Obľúbené 1-5.
●● { Žlté (Pridať / Odstrániť)
–– Pridať: Pridá zvolené kanály do kategórií Obľúbené 1-5.
–– Odstrániť: Odstráni obľúbený kanál z položky Obľúbené 1-5.
●● } Modré (Vybrať všetko / Zruš. ozn. všetkých): Vyberie alebo zruší
výber pre všetky kanály naraz.
Slovenčina
▶
●●
(Prejsť na): Priamo prejde na kanál stlačením číselných tlačidiel (0 –
9).
●● k (Strana): Prejdite na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.
●● T (Nástroje): Zobrazuje ponuku možností. Zobrazené položky ponuky
možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu a typu kanálov.
–– Kopír. do obľúbených: Upraví zvolený obľúbený kanál v kategórii
Obľúbené 1-5. V zozname obľúbených kanálov môžete pridať alebo
odstrániť položky.
◀
–– Premenovať Obľúbené: Priradí obľúbenému kanálu váš vlastný
názov.
–– Anténa: Vyberte požadovaný signál vysielania.
–– Upraviť kanál: Prejdite priamo na obrazovku Upraviť kanál.
–– Informácie: Zobrazí podrobnosti o zvolenom programe.
Slovenčina
▶
❑❑ Uzamknutie programov
■■ Zámok hodnot. prog.
(v závislosti od krajiny)
OO MENUm → Vysielanie → Zámok hodnot. prog. → ENTERE
Používateľom definovaným 4-ciferným kódom PIN zabráňte neautorizovaným
používateľom, ako napr. deťom, sledovať nevhodné programy. Ak sa zvolený
kanál uzamkne, zobrazí sa symbol „\“.
◀
NN Položky ponuky Zámok hodnot. prog. sa odlišujú v závislosti od krajiny.
Slovenčina
▶
■■ Zámok kanála
OO MENUm → Vysielanie → Zámok kanála → ENTERE
Uzamkne kanály v ponuke Kanál, aby neautorizovaní používatelia (napr. deti)
nemohli sledovať nevhodné programy.
NN Dostupné len v prípade, ak je položka Zdroj nastavená na možnosť TV.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Iné funkcie
■■ Nastavenia kanálov
OO MENUm → Vysielanie → Nastavenia kanálov → ENTERE
●● Krajina (oblasť)
(v závislosti od krajiny)
Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo PIN.
◀
Digitálny kanál: Zmeňte krajinu pre digitálne kanály.
Analógový kanál: Zmeňte krajinu pre analógové kanály.
Slovenčina
▶
●● Manuálne ladenie
Vyhľadá kanály manuálne a uloží ich v TV.
NN Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.
NN V závislosti od zdroja kanálu môže byť Manuálne ladenie podporované.
●● Digitálne ladenie kanálov: Vyhľadá digitálne kanály manuálne a uloží ich
◀
v TV. Stlačením tlačidla Nový spustite vyhľadávanie digitálnych kanálov.
Po dokončení vyhľadávania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.
–– Pri výbere položky Anténa → Terestriál.: Kanál, Frekvencia, Šírka
pásma
–– Pri výbere položky Anténa → Kábel: Frekvencia, Modulácia,
Prenosová rýchlosť
Slovenčina
▶
●● Analógové ladenie kanálov: Vyhľadávanie analógových kanálov. Stlačte
tlačidlo Nový pre vyhľadanie kanálov nastavením možností Program,
Norma, Zvukový systém, Kanál, Hľadať.
NN Režim kanálov
–– P (režim programov): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim
staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P0 po P99. V
tomto režime môžete vybrať kanál zadaním čísla pozície.
–– C (režim terestriálnych kanálov) / S (režim káblových kanálov):
◀
Tieto dva režimy vám umožňujú zvoliť kanál vložením prideleného
čísla pre každú terestriálne vysielajúcu stanicu alebo káblový
kanál.
Slovenčina
▶
●● Jemné doladenie
(len analógové kanály)
Ak je signál slabý alebo skreslený, môže byť potrebné kanál manuálne jemne
doladiť.
NN Jemne doladené kanály sú vyznačené hviezdičkou „*“.
NN Ak chcete obnoviť jemné ladenie, vyberte položku Obnoviť.
●● Presun zozn. kanálov
(v závislosti od krajiny)
◀
Importuje alebo exportuje mapu kanálov. Pre použitie tejto funkcie by ste mali
pripojiť úložné zariadenie USB.
NN Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo
PIN.
NN Podporované systémy súborov sú FAT a exFAT.
●● Vymazať profil operátora CAM: Slúži na výber operátora CAM, ktorý chcete
odstrániť.
Slovenčina
▶
■■ Titulky t
OO MENUm → Vysielanie → Titulky → ENTERE
Použite túto ponuku na nastavenie režimu Titulky.
●● Titulky: Zapína alebo vypína titulky.
●● Režim titulkov: Nastavuje režim titulkov.
●● Jazyk titulkov: Nastavuje jazyk titulkov.
NN Ak program, ktorý pozeráte nepodporuje funkciu Sluch. postihn.,
◀
automaticky sa aktivuje funkcia Normálny a to aj v prípade, že je zvolený
režim Sluch. postihn..
NN Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený
jazyk.
●● Hlavné titulky: Nastaví hlavné titulky.
●● Druhé titulky: Nastaví vedľajšie titulky.
Slovenčina
▶
■■ Možnosti zvuku
(len digitálne kanály)
OO MENUm → Vysielanie → Možnosti zvuku → ENTERE
●● Jazyk zvuku t
Môžete zmeniť predvolenú hodnotu pre jazyky zvuku.
Hlavný zvuk/Druhý zvuk: Môžete nastaviť hlavný zvuk a vedľajší zvuk.
NN Dostupný jazyk sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.
◀
▶
Slovenčina
●● Formát zvuku
Keď zvuk vychádza z hlavného reproduktoru a zvukového prijímača, môže sa
vyskytnúť zvuková odozva z dôvodu rozdielu v rýchlosti dekódovania medzi
hlavným reproduktorom a prijímačom zvuku. V tomto prípade použite funkciu
Reproduktor TV.
NN Možnosť Formát zvuku sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.
5.1-kanálový zvuk Dolby Digital je dostupný len pri pripojení externého
reproduktora cez optický kábel.
◀
●● Popis zvuku (nie je dostupné vo všetkých oblastiach)
Táto funkcia narába s tokom zvuku pre AD (Popis zvuku), ktorý vysielateľ
odosiela spolu s hlavným zvukom.
Popis zvuku: Zapnite alebo vypnite funkciu popis zvuku.
Hlasitosť: Nastaví hlasitosť popisu zvuku.
Slovenčina
▶
■■ Jazyk teletextu
(v závislosti od krajiny)
OO MENUm → Vysielanie → Jazyk teletextu → ENTERE
●● Jazyk teletextu
NN Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený
jazyk.
●● Hlavný teletext / Druhý teletext
◀
NN V niektorých lokalitách nemusí byť podporovaná položka Hlavný teletext
a Druhý teletext.
Slovenčina
▶
■■ Digitálny text
(len Veľká Británia)
OO MENUm → Vysielanie → Digitálny text → ENTERE
Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts
◀
Group) Predstavuje medzinárodnú normu pre systémy kódovania údajov
používané pri multimédiách a hypermédiách. Predstavuje vyššiu úroveň ako
systém MPEG, ktorý zahŕňa hypermédia prepojenia údajov, ako napríklad
statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické a video súbory ako aj
multimediálne údaje. MHEG predstavuje technológiu nepretržitej interakcie s
používateľom a používa sa v rôznych oblastiach, ako napríklad VOD (VideoOn-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), televízne
vzdelávania, televízne konferencie, digitálne knižnice a sieťové hry.
Slovenčina
▶
■■ Bežné rozhranie
OO MENUm → Vysielanie → Bežné rozhranie → ENTERE
●● Ponuka CI: Umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky
CAM. Vyberte ponuku CI, ktorá je založená na ponuke karty PC Card.
●● Transkódovanie CAM Video: Môžete nakonfigurovať nastavenie na
automatický prevod video kodeku z karty CAM. Ak funkciu nechcete používať,
Vyp. ju.
NN Musíte používať takú kartu CAM, ktorá podporuje prevod video kodeku.
◀
▶
Slovenčina
●● Informácie o aplikácii: Zobrazte informácie o CAM vloženej do zbernice CI a
o karte „CI alebo CI+“ vloženej do CAM. CAM môžete nainštalovať vždy, keď
je TV zapnutý alebo vypnutý.
1. Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom
telefonickej objednávky.
2. Kartu „CI alebo CI+“ pevne zasuňte do CAM v smere šípky.
3. CAM s kartou „CI alebo CI+“ zasuňte do zbernice rozhrania common
interface v smere šípky tak, aby smerovala paralelne k zbernici.
◀
4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným signálom.
Slovenčina
▶
❑❑ Zmena režimu predvoleného obrazu
■■ Režim obrazu t
OO MENUm → Obraz → Režim obrazu → ENTERE
Zvoľte svoj uprednostnený typ obrazu.
NN Pri pripájaní počítača môžete zmeny vykonávať len v režimoch Zábava a
Štandardný.
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Dynamický: Vhodný do svetlej miestnosti.
Štandardný: Vhodný pre bežné prostredie.
Prirodzený pre modely série LED 6 : Vhodný na zníženie námahy očí.
Film: Vhodný na sledovanie filmov v tmavej miestnosti.
Zábava: Vhodný pre sledovanie filmov a hier.
NN K dispozícii je len pri pripájaní počítača.
Slovenčina
▶
❑❑ Konfigurácia nastavení obrazu
■■ Samsung MagicAngle
pre modely LED s veľkosťou 19", 22"
OO MENUm → Obraz → Samsung MagicAngle → ENTERE
Nastavte uhol sledovania obrazovky pre optimalizáciu kvality obrazovky podľa
Vaše polohy sledovania.
●● Samsung MagicAngle: Pri sledovaní obrazovky v uhle zdola alebo zhora
◀
pomocou nastavenia príslušného režimu pre každú polohu môžete dosiahnuť
podobnú kvalitu obrazu, ako pri sledovaní obrazovky priamo spredu.
Vyp.: Vyberte pri sledovaní z polohy spredu.
Režim zospodu: Vyberte pri sledovaní z mierne nižšej polohy.
Režim zvrchu: Vyberte pri sledovaní z hornej polohy.
●● Režim: Nastavuje uhol sledovania obrazovky.
NN Keď položku Samsung MagicAngle nastavíte na možnosť Režim zospodu
alebo Režim zvrchu, dostupná nebude položka Gamma.
Slovenčina
▶
■■ Podsvietenie pre LED TV / Sviet. bunky
Ostrosť / Farba / Odtieň (Z/Č)
pre PDP TV
/ Kontrast / Jas /
Vaša televízia má niekoľko možností nastavenia za účelom ovládania kvality
obrazu.
NN POZNÁMKA
●● V analógových režimoch TV, Ext., AV systému PAL nemôžete použiť
◀
funkciu Odtieň (Z/Č).
●● Pri pripojení počítača môžete vykonať len zmeny v položkách
Podsvietenie pre LED TV / Sviet. bunky pre PDP TV , Kontrast, Jas a
Ostrosť.
●● Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie
pripojené k TV.
●● Znížením jasu obrazu sa zníži spotreba energie.
Slovenčina
▶
■■ Veľkosť obrazu
OO MENUm → Obraz → Veľkosť obrazu → ENTERE
Nastavte rôzne možnosti obrazu, ako napríklad veľkosť obrazu a pomer strán.
NN Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od zvoleného režimu.
NN V závislosti od vstupného zdroja sa môžu líšiť možnosti veľkosti obrazu.
●● Veľkosť obrazu t: Váš prijímač káblovej televízie / satelitný prijímač
◀
môže tiež disponovať vlastným súborom veľkostí obrazu. Dôrazne vám však
odporúčame používať väčšinu času režim 16:9.
Autom. širokouhlo: Automaticky nastaví veľkosť obrazu k pomeru strán 16:9.
16:9: Nastavuje obraz do širokouhlého režimu s pomerom strán 16:9.
Širok. priblíž.: Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti 4:3.
NN Položku Pozícia môžete nastaviť pomocou tlačidiel ▲, ▼.
Slovenčina
▶
Priblížiť: Zväčší širokouhlý obraz 16:9 vertikálne, aby sa prispôsobil veľkosti
obrazovky.
NN Položky Priblížiť alebo Pozícia môžete nastaviť pomocou tlačidiel ▲, ▼.
4:3: Nastavuje obraz do základného režimu s pomerom strán 4:3.
NN Formát 4:3 nesledujte dlhý čas. Stopy po okrajoch zobrazených na
◀
ľavej, pravej a strednej časti obrazovky môžu spôsobiť retenciu obrazu
(vypálenie obrazovky), na ktorú sa záruka nevzťahuje.
Prisp. veľ. obr.: Zobrazí kompletný obraz bez akéhokoľvek orezania pri
vstupných signáloch HDMI (720p / 1080i / 1080p) alebo Komponent (1080i /
1080p).
Slovenčina
▶
Intelig. pohľad 1
pre modely série LED 6
: Pôvodnú obrazovku zmenšuje o 50%.
Intelig. pohľad 2
pre modely série LED 6
: Pôvodnú obrazovku zmenšuje o 25%.
NN POZNÁMKA
●● Položka Intelig. pohľad 1 je zapnutá len v režime HDMI.
●● Položka Intelig. pohľad 2 je zapnutá len v režimoch DTV a HDMI.
●● Veľkosť obrazu sa môže líšiť v závislosti od vstupného rozlíšenia, keď
◀
obsah prehrávate pomocou funkcie Videá v položke Media Play.
●● Priblížiť/Pozícia: Nastavuje veľkosť a polohu obrazu. Dostupné len v režime
Priblížiť.
●● Pozícia: Nastaví polohu obrazu. Dostupné len v položke Prisp. veľ. obr.
alebo Širok. priblíž..
Slovenčina
▶
NN POZNÁMKA
●● Keď v režime HDMI (1080i / 1080p) alebo komponentného pripojenia
(1080i / 1080p) vyberiete možnosť Prisp. veľ. obr., bude možno
potrebné vycentrovať obraz :
1. Vyberte položku Pozícia. Stlačte tlačidlo ENTERE.
2. Stlačením tlačidla ▲, ▼, ◄ alebo ► presúvajte obraz.
●● Ak chcete vynulovať nastavenú polohu, vyberte položku Obnoviť na
◀
obrazovke Pozícia. Obraz sa nastaví na predvolenú polohu.
●● Môžete použiť funkciu Prisp. veľ. obr. so vstupom HDMI 720p, 1
riadok bude orezaný zhora, zdola, zľava a sprava tak, ako pri funkcii
presnímanie.
●● Pomer strán 4:3: Dostupné len keď je veľkosť obrazu nastavená na možnosť
Autom. širokouhlo. Požadovanú veľkosť obrazu môžete stanoviť na veľkosť
4:3 WSS (Wide Screen Service) alebo pôvodnú veľkosť. Každá európska
krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu.
Slovenčina
▶
■■ PIP t
OO MENUm → Obraz → PIP → ENTERE
Máte možnosť súčasne sledovať TV tuner a jeden externý zdroj videa. Ak máte
napríklad prijímač káblovej televízie pripojený ku konektoru vstupu Cable In,
pomocou funkcie PIP môžete sledovať programy z prijímača káblovej televízie a
súčasne pozerať film z prehrávača diskov Blu-ray pripojeného ku konektoru HDMI
In.
NN POZNÁMKA
◀
●● Ak vypnete televízor počas sledovania v režime PIP a znovu ho zapnete,
okno PIP zmizne.
●● Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry alebo karaoke,
môžete si všimnúť, že obraz v okne obrazu v obraze (PIP) bude mierne
neprirodzený.
Slovenčina
▶
●● Nastavenia PIP
Hlavný obraz
Vedľajší obraz
Komponent/HDMI
TV
●● PIP: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu PIP.
●● Anténa: Vyberte položku Terestriál. alebo Kábel ako vstupný zdroj pre
◀
●●
●●
●●
●●
vedľajší obraz.
Kanál: Vyberte kanál pre vedľajšiu obrazovku.
Veľkosť: Vyberte veľkosť pre vedľajší obraz.
Pozícia: Vyberte polohu pre vedľajší obraz.
Výber zvuku: Môžete si zvoliť požadovaný zvuk v režime PIP.
Slovenčina
▶
❑❑ Zmena možností obrazu
■■ Rozšírené nastavenia
OO MENUm → Obraz → Rozšírené nastavenia → ENTERE
(dostupné v režime Štandardný / Film)
Môžete upraviť detailné nastavenie obrazovky vrátane farieb a kontrastu.
NN Pri pripájaní počítača môžete zmeny vykonávať len v režimoch Vyváženie
bielej a Gamma.
◀
●● Dynamický kontrast: Nastavte kontrast obrazovky.
●● Odtieň čiernej: Výberom úrovne čiernej nastavíte hĺbku obrazovky.
●● Odtieň pleti: Nastavuje odtieň farby pleti.
Slovenčina
▶
●● Režim len RGB: Zobrazuje červenú, zelenú a modrú farbu pre jemné
dolaďovanie odtieňov a sýtosti farieb.
●● Farebný priestor: Nastavte rozsah farieb dostupných na vytvorenie obrazu.
NN Ak chcete upraviť položky Farba, Červená, Zelená, Modrá
a Obnoviť, nastavte položku Farebný priestor na možnosť
Vlastný. pre série PDP TV/LED 6
●● Vyváženie bielej: Nastavte teplotu farieb pre prirodzenejší obraz.
Kompen. Č / Kompen. Z / Kompen. M: Nastavte tmavosť každej farby
(červená, zelená, modrá).
◀
Zvýšenie Č / Zvýšenie Z / Zvýšenie M: Nastavte jas každej farby (červená,
zelená, modrá).
Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenia funkcie Vyváženie bielej.
Slovenčina
▶
●● Vyváž. bielej 10b
: Ovláda vyváženie bielej v intervale 10
bodov nastavením jasu červenej, zelenej a modrej farby.
NN Dostupné, keď je režim obrazu nastavený na Film a externý vstup je
nastavený na všetky vstupy.
NN Niektoré externé zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
pre série PDP TV/LED 6
Interval: Vyberte interval, ktorý chcete nastaviť.
Červená: Upraví úroveň červenej.
Zelená: Upraví úroveň zelenej.
◀
Modrá: Upraví úroveň modrej.
Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenia funkcie Vyváž. bielej 10b.
●● Gamma: Nastavte intenzitu primárnej farby.
Slovenčina
▶
●● Špeciálna šablóna
: Spustením funkcie Špeciálna
šablóna môžete obraz kalibrovať bez generátora alebo filtra. Ak ponuka OSD
zmizne alebo ak sa otvorí iná ponuka ako ponuka Obraz, kalibrácia sa uloží a
okno Špeciálna šablóna zmizne.
NN Po spustení funkcie Špeciálna šablóna nedochádza k výstupu zvuku.
pre série PDP TV/LED 6
NN Zapnuté len pre režim Komponent/HDMI.
●● Pohyb. osvetlenie: Zníženie spotreby energie pohybovým osvetlením s
◀
reguláciou jasu.
NN Táto funkcia nie je podporovaná v režime 3D.
pre sériu PDP 4900/LED 6
NN Dostupné v režime Štandardný.
NN Ak zmeníte hodnotu nastavenia položky Podsvietenie
▶
/ Sviet.
bunky pre PDP TV , Jas alebo Kontrast, funkcia Pohyb. osvetlenie sa
nastaví na možnosť Vyp..
Slovenčina
pre LED TV
■■ Možnosti obrazu
OO MENUm → Obraz → Možnosti obrazu → ENTERE
NN Pri pripájaní počítača môžete zmeny vykonávať len v položke Odtieň farby.
●● Odtieň farby
NN Položky Teplý 1 alebo Teplý 2 budú deaktivované, keď je režim obrazu
◀
nastavený na možnosť Dynamický.
NN Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie
pripojené k vstupu na TV.
●● Digitálna redukcia šumu.: Ak televízor prijíma slabý signál vysielania,
môžete spustiť funkciu Digitálna redukcia šumu. kvôli zredukovaniu výskytu
akéhokoľvek statického šumu a duchov na obrazovke.
NN Keď je signál slabý, vyskúšajte jednu z ostatných možností, kým sa
nezobrazí najlepší obraz.
Slovenčina
▶
Autom. vizualizácia: Pri zmene analógových kanálov zobrazuje silu signálu.
NN Dostupné len pre analógové kanály.
NN Keď stlačíte tlačidlo INFO, zobrazí sa lišta znázorňujúca intenzitu signálu.
NN Keď je prúžok zelený, prijímate najlepší možný signál.
●● Filter MPEG šumu: Zníži šum MPEG, čím sa zvýši kvalita obrazu.
●● HDMI úroveň čiernej: Zvolí úroveň čiernej na obrazovke, aby sa nastavila
hĺbka obrazu.
NN Dostupné len v režime HDMI (signály RGB).
◀
▶
Slovenčina
●● Režim filmu: Televízor nastaví tak, aby automaticky rozpoznával a spracúval
signály filmov zo všetkých zdrojov a upravoval obraz na optimálnu kvalitu.
NN Funkcia Cinema Smooth sa aktivuje len pri vstupe signálu HDMI 24
Hz. pre PDP TV
NN Dostupné v režime TV a režime externého vstupu, ktorý podporuje SD
(480i/576i) a HD (1080i) okrem režimu PC.
NN Ak obrazovka nevyzerá prirodzene, zmeňte jej možnosť na Vyp. /
Autom.1 / Autom.2 v položke Režim filmu.
◀
▶
Slovenčina
●● Motion Plus
◀
: Odstráni trhanie z rýchlych scén
s množstvom pohybu, aby sa zaistil jasnejší obraz.
NN Informačná obrazovka na TV zobrazuje rozlíšenie a frekvenciu
prichádzajúceho signálu (60 Hz), ale nie frekvenciu, ktorú vytvára TV pre
zobrazovaný obraz s použitím funkcie Motion Plus.
NN Ak sa na obrazovke vyskytne šum, nastavte položku Motion Plus na
možnosť Vyp.. Ak položku Motion Plus nastavíte na možnosť Vlastný,
budete môcť manuálne nastaviť položky Redukcia rozmaz., Redukcia
trhania alebo Obnoviť.
NN Ak je položka Motion Plus nastavená na možnosť Ukážka, budete môcť
porovnať rozdiel pri zapnutom a vypnutom režime.
pre modely série LED 6
Slovenčina
▶
Redukcia rozmaz.: Nastaví úroveň redukcie rozmazania zo zdrojov videa.
Redukcia trhania: Nastaví úroveň redukcie trhania zo zdrojov videa pri
prehrávaní filmov.
Čistota pohybu LED: Odstráni trhanie z rýchlych scén s množstvom pohybu,
aby sa tak zaistil plynulý obraz.
NN Táto funkcia sa deaktivuje v prípade nastavenia režimu obrazu na
◀
možnosť Prirodzený.
NN Po zapnutí funkcie Čistota pohybu LED môže obrazovka mierne
stmavnúť.
Obnoviť: Vynuluje používateľské nastavenia.
●● Optimaliz. čiernej
pre PDP TV
: Vytvára výraznú čiernu farbu a rozširuje
kontrastný pomer.
NN Pri pripojení počítača sa táto funkcia vypne a deaktivuje.
NN Keď televízor používa iné aplikácie, funkcia sa deaktivuje. (napr. Media
Play, PIP, Teletext)
Slovenčina
▶
■■ Vyp. obraz t
OO MENUm → Obraz → Vyp. obraz → ENTERE
Obrazovka sa vypne, zvuk však zostane zapnutý. Obrazovku znovu zapnete
stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla hlasitosti.
■■ Obnoviť obraz
OO MENUm → Obraz → Obnoviť obraz → ENTERE
Obnoví predvolené nastavenia aktuálneho režimu obrazu.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Zmena režimu predvoleného zvuku
■■ Režim zvuku
OO MENUm → Zvuk → Režim zvuku → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Štandardný: Zvolí bežný režim zvuku.
Hudba: Zvýrazní hudbu na úkor hlasu.
Film: Poskytuje najvyššiu kvalitu pre filmy.
Čistý hlas: Zdôrazňuje hlas nad inými zvukmi.
Zosilniť: Zvýšte intenzitu vysokofrekvenčných zvukov v záujme zvýšenia
zážitku z počúvania pre osoby so slabším sluchom.
NN Ak je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod.,
funkcia Režim zvuku nie je aktívna.
Slovenčina
▶
❑❑ Konfigurácia nastavení zvuku
■■ Zvukový efekt
(len štandardný režim zvuku)
OO MENUm → Zvuk → Zvukový efekt → ENTERE
●● DTS TruSurround
◀
Táto funkcia poskytuje virtuálny zážitok z 5.1-kanálového priestorového zvuku
prostredníctvom páru reproduktorov s využitím technológie HRTF (Head
Related Transfer Function).
●● DTS TruDialog
Táto funkcia Vám umožňuje zvýšiť intenzitu hlasu nad úroveň hudby v pozadí
alebo zvukových efektov, aby ste pri sledovaní relácie lepšie počuli dialógy.
Slovenčina
▶
●● Ekvalizér
Použite ekvalizér na prispôsobenie nastavenia zvuku pre každý reproduktor.
Vyváženie: Nastaví vyváženie medzi ľavým a pravým reproduktorom.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Nastavenie šírky pásma): Nastaví
úrovne rôznych frekvencií šírky pásma.
Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenia ekvalizéra.
NN Ak je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod.,
funkcia Zvukový efekt nie je aktívna.
◀ ■■ 3D zvuk
▶
pre série PDP 4900/LED 6
OO MENUm → Zvuk → 3D zvuk → ENTERE
Technológia 3D audio poskytuje pohlcujúci zvuk zodpovedajúci prekrývajúcemu
efektu 3D videa regulovaním hĺbky zvuku v perspektíve.
NN Dostupné len pri sledovaní 3D obrazu.
Slovenčina
■■ Nastavenie reproduktorov
OO MENUm → Zvuk → Nastavenie reproduktorov → ENTERE
●● Výber reproduktoru t
Z dôvodu rozdielov v rýchlosti dekódovania medzi hlavným reproduktorom a
audio prijímačom môže vznikať zvuková ozvena. V tomto prípade nastavte TV
na možnosť Ext. reprod..
NN Keď položku Výber reproduktoru nastavíte na možnosť Ext. reprod.,
◀
tlačidlá hlasitosti a MUTE nebudú fungovať a nastavenia zvuku sa
obmedzia.
NN Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod..
●● Reproduktor TV: Vyp., Ext. reprod.: Zap.
NN Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Reproduktor
TV.
●● Reproduktor TV: Zap., Ext. reprod.: Zap.
NN Ak sa neprijíma žiaden signál videa, zvuk oboch reproduktorov sa stlmí.
Slovenčina
▶
●● Automatická hlasitosť
Ak chcete vyrovnať hlasitosť jednotlivých kanálov, nastavte túto položku na
možnosť Normálna.
Noc: Tento režim poskytuje lepší zvukový zážitok v porovnaní s režimom
Normálna, keďže pri ňom nevzniká prakticky žiaden hluk. Je užitočný v noci.
NN Ak chcete používať na ovládanie hlasitosti zdrojové zariadenie pripojené
◀
k televízoru, nastavte možnosť Automatická hlasitosť na televízore
na Vyp.. V opačnom prípade sa možno zmena ovládania hlasitosti
zvukového zariadenia nepoužije.
Slovenčina
▶
■■ Dodatočné nastavenia
OO MENUm → Zvuk → Dodatočné nastavenia → ENTERE
●● Úroveň zvuku DTV (len digitálne kanály): Táto funkcia vám umožňuje znížiť
◀
nerovnosť hlasového signálu (ktorý je jedným zo signálov prijímaných počas
vysielania digitálnej TV) na požadovanú úroveň.
NN V závislosti od typu vysielaného signálu je možné položku MPEG / HEAAC nastaviť na hodnotu od -10 dB do 0 dB.
NN Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, nastavte hodnotu v rozsahu od 0
do -10.
Slovenčina
▶
●● Digitálny výstup zvuku: Digitálny zvukový výstup sa používa na reprodukciu
digitálneho zvuku, pričom znižuje rušenie pri spojení s reproduktormi a
rozličnými digitálnymi zariadeniami (napr. prehrávačom DVD).
Formát zvuku: Môžete vybrať formát digitálneho zvukového výstupu.
Dostupný formát digitálneho zvukového výstupu sa môže odlišovať v závislosti
od vstupného zdroja.
NN Pripojením k 5.1-kanálovým reproduktorom v režime Dolby Digital
◀
maximalizujete svoj interaktívny zážitok z 3D zvuku.
Oneskorenie zvuku: Napravte nesúlad zvuku a videa pri sledovaní TV alebo
videa a počúvaní výstupu digitálneho videa pomocou externého zariadenia,
ako je AV prijímač(0ms ~ 250ms).
Slovenčina
▶
●● Komp. Dolby Digital: Táto funkcia minimalizuje nerovnosť signálov medzi
signálom dolby digital a hlasovým signálom (t.j. MPEG Audio, HE-AAC, ATV
Sound).
NN Výberom položky Line získate dynamický zvuk a výberom položky RF
znížite rozdiel medzi hlasnými a jemnými zvukmi počas noci.
Line: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -31dB
(referenčná hodnota) na buď -20 dB alebo -31 dB.
RF: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -20 dB
(referenčná hodnota) na buď -10 dB alebo -20 dB.
◀ ■
■ Obnoviť zvuk
▶
OO MENUm → Zvuk → Obnoviť zvuk → ENTERE
Obnoví všetky nastavenia zvuku na predvolené hodnoty.
Slovenčina
❑❑ Výber zvukového režimu t
Keď nastavíte na možnosť Dual I-II, na obrazovke sa zobrazí aktuálny režim
zvuku.
A2 Stereo
NICAM Stereo
◀
Typ zvuku
Dual I-II
Predvolené
Monofónny
Monofónne
Automaticky zmeniť
Stereofónny
Stereofónne ↔
Monofónne
Duálny
Dual I ↔ Dual II
Dual I
Monofónny
Monofónne
Automaticky zmeniť
Stereofónny
Monofónne ↔
Stereofónne
Duálny
Monofónne → Dual I
 Dual II 
▶
Dual I
NN Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k automatickému prepínaniu,
prepnite na režim mono.
NN Aktivuje sa len pri stereofónnom signáli zvuku.
NN Dostupné len v prípade, ak je položka Zdroj nastavená na možnosť TV.
Slovenčina
❑❑ Vykonanie úvodného nastavenia
■■ Nastavenie
OO MENUm → Systém → Nastavenie → ENTERE
Nakonfigurujte kanály a čas pri prvotnom nastavení TV alebo pri jeho vynulovaní.
NN Vykonajte úvodné nastavenie na základe pokynov uvedených na televízore.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Nastavenie času
■■ Čas
OO MENUm → Systém → Čas → ENTERE
Po každom stlačení tlačidla INFO sa zobrazí aktuálny čas.
●● Hodiny: Nastavenie hodín je nevyhnutné pre používanie rozličných funkcií
časovača TV.
NN Ak odpojíte sieťový kábel, budete musieť opätovne nastaviť hodiny.
◀
Režim hodín: Manuálne alebo automaticky nastavte aktuálny čas.
–– Automatická: Nastavuje aktuálny čas automaticky pomocou času
digitálneho kanálu.
NN Ak sa má čas nastavovať automaticky, je potrebné pripojiť anténu.
–– Manuálna: Čas nastavte manuálne.
NN V závislosti od vysielacej stanice a signálu sa automatický čas nemusí
nastaviť správne. Ak sa tak stane, nastavte čas manuálne.
Slovenčina
▶
Nastaviť hodiny: Nastaví Dátum a Čas.
NN Dostupné len v prípade, ak je položka Režim hodín nastavená na
možnosť Manuálna.
NN Dátum a Čas môžete nastaviť priamo stlačením tlačidiel s číslami na
diaľkovom ovládači.
Časové pásmo (v závislosti od krajiny): Vyberte vaše časové pásmo.
NN Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je položka Režim hodín
◀
nastavená na možnosť Automatický.
NN Keď zvolíte možnosť Manuálny pod položkou Časové pásmo, aktivujú
sa položky GMT a DST.
Časový posun (v závislosti od krajiny) pre sériu PDP 4900 : Nastaví čas, kedy
budú prostredníctvom internetu do televízora zaslané informácie o čase.
Nastavte správny čas výberom posunu.
NN Ak sa televízoru nepodarí prijať informácie o čase vrátane signálu
prenášaného z televíznych staníc, aktuálny čas sa nastaví
prostredníctvom siete. (napr.: Sledovanie televízie cez koncový prijímač
set-top box, satelitný prijímač a pod.)
Slovenčina
▶
❑❑ Používanie časovača automatického vypnutia
OO MENUm → Systém → Čas → Časovač spánku → ENTERE
●● Časovač spánku t: Automaticky vypne TV po uplynutí
prednastaveného času. (30, 60, 90, 120, 150 a 180 minút)
NN Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte časové obdobie a potom stlačte tlačidlo
ENTERE. Ak chcete zrušiť funkciu Časovač spánku, vyberte Vyp..
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Nastavenie časovača vypnutia a zapnutia
OO MENUm → Systém → Čas → Časovač zapnutia <alebo> Časovač
vypnutia → ENTERE
●● Časovač zapnutia: Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie
◀
Časovač zapnutia. (Časovač zapnutia 1, Časovač zapnutia 2, Časovač
zapnutia 3)
Nastavenie: Podľa vlastného želania vyberte možnosť Vyp., Raz, Denne,
Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálne. Ak zvolíte položku Manuálne,
môžete nastaviť deň, kedy chcete časovač aktivovať.
NN Značka c označuje zvolený deň.
Čas: Nastavte hodiny a minúty.
Hlasitosť: Nastaví požadovanú úroveň hlasitosti.
Slovenčina
▶
Zdroj: Výber zdroja obsahu, ktorý sa začne prehrávať po zapnutí televízora.
Môžete:
–– vybrať položku TV a zobraziť na televízore špecifický kanál terestriálneho
alebo káblového vysielania,
–– vybrať položku USB a prehrávať na televízore súbory fotografií alebo
zvukové súbory zo zariadenia USB,
–– vybrať zdroj na televízore, ku ktorému ste pripojili set-top box, a zobraziť
◀
na televízore kanál zo zariadenia set-top box.
NN Skôr ako vyberiete položku USB, je potrebné pripojiť zariadenie USB k
televízoru.
Slovenčina
▶
NN Ak vyberiete iný zdroj ako TV alebo USB, musíte:
●● mať káblový alebo satelitný set-top box pripojený k danému zdroju,
●● nastaviť set-top box na kanál, ktorý chcete sledovať po zapnutí
◀
televízora,
●● ponechať set-top box zapnutý.
NN Ak zvolíte iný zdroj ako TV alebo USB, možnosti týkajúce sa antény a
kanálov sa prestanú zobrazovať.
Anténa (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV): Zvoľte ATV alebo
DTV.
Kanál (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV): Vyberte požadovaný
kanál.
Slovenčina
▶
Hudba / Foto (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť USB): Vyberte
priečinok v zariadení USB obsahujúci hudobné súbory alebo fotografie, ktoré
sa majú prehrať pri automatickom zapnutí TV.
–– Ak sa v USB zariadení nenachádzajú žiadne hudobné súbory alebo sa
nevyberie priečinok obsahujúci hudobný súbor, funkcia časovač nebude
správne fungovať.
–– Keď sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa
neprehrá.
◀
–– Ak je názov priečinka príliš dlhý, priečinok nemožno zvoliť.
–– Každé zariadenie USB, ktoré používate, bude mať priradený vlastný
priečinok. Keď používate niekoľko kusov rovnakého typu zariadenia USB,
uistite sa, že priečinky pridelené jednotlivým zariadeniam majú odlišné
názvy.
Slovenčina
▶
–– Odporúčame vám, aby ste pri používaní funkcie Časovač zapnutia
používali pamäťový kľúč USB a čítačku na viacero typov kariet.
–– Funkcia Časovač zapnutia možno nebude fungovať so zariadeniami USB
so zabudovanou batériou, prehrávačmi MP3 alebo PMP od niektorých
výrobcov, pretože rozpoznanie týchto zariadení trvá dlhú dobu.
●● Časovač vypnutia: Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie
◀
Časovač vypnutia. (Časovač vypnutia 1, Časovač vypnutia 2, Časovač
vypnutia 3)
Nastavenie: Podľa vlastného želania vyberte možnosť Vyp., Raz, Denne,
Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálny. Ak zvolíte položku Manuálny,
môžete nastaviť deň, kedy chcete časovač aktivovať.
NN Značka c označuje zvolený deň.
Čas: Nastavte hodiny a minúty.
Slovenčina
▶
❑❑ Ekonomické riešenia
■■ Eko riešenie
OO MENUm → Systém → Eko riešenie → ENTERE
●● Úspora energie: Upravuje jas televízora, aby sa znížila spotreba energie.
●● Eko senzor pre série PDP TV/LED 6 : V záujme zdokonalenia úspory energie sa
◀
nastavenia obrazu automaticky prispôsobia svetlu v miestnosti.
NN Ak upravíte položku Podsvietenie pre LED TV / Sviet. bunky pre PDP TV ,
položka Eko senzor sa nastaví na možnosť Vyp..
Min. podsvietenie pre LED TV / Min. sviet. bunky pre PDP TV : Ak je položka
Eko senzor nastavená na možnosť Zap., minimálny jas obrazovky je možné
nastaviť manuálne.
NN Ak je položka Eko senzor nastavená na možnosť Zap., jas displeja sa
môže meniť (jas sa môže jemne zvyšovať alebo znižovať) v závislosti od
intenzity okolitého osvetlenia.
Slovenčina
▶
●● Vypnúť bez signálu: Na predchádzanie zbytočnej spotrebe energie nastavte,
ako dlho má zostať TV zapnutý, keď neprijíma signál.
NN Vypnuté, keď je počítač v režime úspory energie.
●● Automatické vypnutie: TV sa automaticky vypne, keď za 4 hodiny nedôjde k
žiadnej činnosti používateľa.
NN Ak je možnosť Automatické vypnutie nastavená na Vyp., TV zostane
zapnutý aj v prípade, že sa na TV nevykonávajú žiadne činnosti.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Iné funkcie
■■ Jazyk ponuky
OO MENUm → Systém → Jazyk ponuky → ENTERE
Nastavuje jazyk ponuky.
■■ Čas autom. ochrany
pre LED TV
OO MENUm → Systém → Čas autom. ochrany → ENTERE
◀
Ak obrazovka zostane v nečinnosti pri zobrazení statickej snímky po určité
časové obdobie definované používateľom, aktivuje sa šetrič obrazovky, aby sa na
obrazovke nevytvárali snímky s efektom duchov.
Slovenčina
▶
■■ Ochr. pred vyp. obr.
pre PDP TV
OO MENUm → Systém → Ochr. pred vyp. obr. → ENTERE
Na zníženie možnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybavený technológiou
ochrany pred vypálením obrazovky Pixel Shift. Technológia Pixel Shift zabezpečí
drobný pohyb obrazu na obrazovke. Nastavenie funkcie času umožňuje
naprogramovať čas medzi pohybmi obrazu v minútach.
Váš televízor je vybavený aj nasledujúcimi funkciami na ochranu pred vypálením
obrazovky:
◀
●●
●●
●●
●●
Posun pixelov
Čas autom. ochrany
Posúvanie
Bočná sivá
▶
Slovenčina
●● Posun pixelov: Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť televízor tak, aby v
pravidelných intervaloch posúval pixely na obrazovke PDP v horizontálnom
alebo vertikálnom smere, aby sa minimalizoval efekt vypaľovania obrazu na
obrazovke.
NN Dostupné nastavenia technológie Pixel Shift a optimálna konfigurácia
◀
Komponent
TV / HDMI
Horizontálne
0~4
4
Vertikálne
0~4
4
Čas (v minútach)
1~4 min.
4 min
NN Hodnota Posun pixelov sa môže odlišovať v závislosti od veľkosti
monitora (palce) a režimu.
NN Táto funkcia nie je dostupná v režime Prisp. veľ. obr..
●● Čas autom. ochrany: Ak sa na obrazovke zobrazí na istú vami definovanú
dobu statický obraz, televízor aktivuje šetrič obrazovky, aby sa na obrazovke
nevytvárali vypálené snímky alebo pozostatky obrazu.
Slovenčina
▶
●● Posúvanie: Táto funkcia odstraňuje pozostatky snímok na obrazovke
osvetľovaním všetkých pixelov na obrazovke PDP podľa určitého vzoru.
Použite túto funkciu, ak na obrazovke zostali snímky alebo symboly po
zobrazení statického obrazu po dlhší čas.
NN Funkcia pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu by sa mala spustiť na
dlhší čas (cca 1 hodinu), aby sa pretrvávajúci obraz efektívne odstránil
z obrazovky. Ak sa pretrvávajúci obraz neodstránil po vykonaní tejto
funkcie, zopakujte ju znovu.
NN Na zrušenie tejto funkcie stlačte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači.
◀
●● Bočná sivá: Keď sledujete televízor s pomerom strán 4:3, pomocou funkcie
Bočná sivá môžete predísť poškodeniu okrajov obrazovky upravením
vyváženia bielej na úplnom ľavom a pravom okraji.
Slovenčina
▶
■■ Všeobecné
OO MENUm → Systém → Všeobecné → ENTERE
●● Herný režim: Keď televízor pripájate k hernej konzole, ako napríklad
PlayStation™ alebo Xbox™, môžete si vybratím herného režimu vychutnať
realistickejší herný zážitok.
NN POZNÁMKA
●● Upozornenia a obmedzenia pre režim hry
–– Ak sa má herná konzola odpojiť a má sa pripojiť iné externé
◀
zariadenie, nastavte v ponuke nastavení položku Herný režim na
možnosť Vyp..
–– Ak zobrazíte ponuku TV pri zapnutom Herný režim, obrazovka sa
môže mierne chvieť.
●● Herný režim nie je dostupný v režime TV.
●● Po pripojení hernej konzoly nastavte položku Herný režim na
možnosť Zap.. Žiaľ, možno si všimnete zníženú kvalitu obrazu.
Slovenčina
▶
●● Ak je Herný režim nastavený na možnosť Zap.:
–– Režim obrazu je nastavený na možnosť Štandardný a Režim
zvuku je nastavený na možnosť Film.
●● Uzamknutie panela: Uzamknúť alebo odomknúť všetky tlačidlá na paneli.
●● Logo pri spustení: Zobrazí logo Samsung po zapnutí TV.
■■ Zmeniť PIN
OO MENUm → Systém → Zmeniť PIN → ENTERE
◀
Zmeňte svoje heslo nevyhnutné na nastavenie TV.
NN Obrazovka zadávania kódu PIN sa zobrazí pred obrazovkou nastavenia.
NN Zadajte Váš 4-miestny kód PIN. Kód PIN zmeňte pomocou možnosti Zmeniť
PIN.
Slovenčina
▶
■■ DivX® video na požiad.
OO MENUm → Systém → DivX® video na požiad. → ENTERE
Zobrazuje autorizovaný registračný kód pre TV. Ak sa pripojíte k webovej lokalite
DivX a zaregistrujete sa pomocou 10-miestneho registračného kódu, budete
môcť prevziať aktivačný súbor VOD.
Po jeho prehratí pomocou položky Videá sa registrácia dokončí.
NN Ďalšie informácie o DivX® VOD nájdete na lokalite http://vod.divx.com.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie zoznamu zdrojov
■■ Zoznam zdrojov
OO MENUm → Aplikácie → Zoznam zdrojov → ENTERE
NN Keď stlačíte tlačidlo SOURCE, okamžite sa zobrazí obrazovka Zdroj.
NN Vybrať môžete len externé zariadenia pripojené k televízoru. V zozname Zdroj
sú vyznačené pripojené vstupy.
◀
NN Podrobné informácie nájdete v časti „Zmena vstupného zdroja“ v
používateľskej príručke.
Slovenčina
▶
❑❑ Pripojenie zariadenia USB
1. Zapnite TV.
2. Pripojte USB zariadenie obsahujúce súbory s fotografiami. hudbou alebo
filmami ku konektoru USB na bočnej strane televízora.
3. Keď k televízoru pripojíte zariadenie USB, zobrazí sa kontextové okno. Môžete
vybrať priamo Fotografie, Videá alebo Hudba.
◀
▶
Slovenčina
NN Nemusí správne fungovať s multimediálnymi súbormi bez licencie.
NN Zoznam užitočných vecí, ktoré by ste mali vedieť pred používaním funkcie
Mediálny obsah
●● MTP (Media Transfer Protocol) sa nepodporuje.
●● Podporované systémy súborov sú FAT a exFAT.
●● Určité typy digitálnych fotoaparátov a audio zariadení USB nemusia byť
◀
kompatibilné s týmto televízorom.
●● Funkcia Mediálny obsah podporuje iba formát sekvenčných súborov jpeg.
●● Funkcia Mediálny obsah podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitných
úložných zariadení USB (MSC). MSC predstavuje zariadenie triedy
veľkokapacitného výslovne úložného transportného zariadenia. Príkladmi
MSC sú malé pamäťové zariadenia, čítačky pamäťových kariet (USB
rozbočovače nie sú podporované). Zariadenia by sa mali pripájať priamo
k portu USB na televízore.
Slovenčina
▶
●● Pred pripojením vášho zariadenia k televízoru zálohujte svoje súbory,
●●
●●
●●
◀
●●
●●
●●
aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť
SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v
súboroch alebo stratu údajov.
Pevný disk pripojený k portu USB nie je podporovaný.
Neodpájajte zariadenie USB počas jeho načítavania.
Čím vyššie je rozlíšenie snímky, tým dlhšie trvá jej zobrazenie na
obrazovke.
Maximálne podporované rozlíšenie pre JPEG je 15360 x 8640 pixelov.
V prípade nepodporovaných alebo poškodených súborov sa zobrazí
hlásenie „Nepodporovaný formát súborov“.
Funkcie vyhľadávania scény a miniatúr sa nepodporujú v režime Videá.
Slovenčina
▶
●● MP3 súbory s DRM, ktoré ste prevzali z platenej stránky, sa nedajú
◀
prehrať. Digital Rights Management (DRM) je technológia, ktorá
podporuje vytváranie obsahu, distribúciu a správu obsahu integrovaným
a komplexným spôsobom, a to vrátane ochrany práv a záujmov
poskytovateľov obsahu, zabránenia nelegálneho kopírovania obsahu, ako
aj spravovania fakturovania a dohôd.
●● Režim pripojenia PTP je v plnej miere dostupný iba s digitálnymi
fotoaparátmi. Pri pripojení smartfónu alebo tabletu k TV pomocou režimu
PTP sa zariadenie nemusí rozpoznať.
●● Ak zariadenie USB vyžaduje silný zdroj napájania (viac ako 500 mA alebo
5 V), nemusí sa podporovať.
●● Ak TV nezaznamená žiaden vstupný signál po časové obdobie nastavené
pod položkou Čas autom. ochrany, spustí sa šetrič obrazovky.
Slovenčina
▶
●● Po pripojení k televízoru sa môže automaticky vypnúť režim úspory
●●
●●
●●
◀
●●
energie niektorých jednotiek externých diskov.
Ak sa používa predlžovací kábel USB, zariadenie USB sa nemusí
rozpoznať, prípadne sa súbory v zariadení nemusia načítať.
Ak sa nerozpozná zariadenie USB pripojené k TV, zoznam súborov v
zariadení je poškodený alebo niektorý súbor v zozname sa neprehrá,
pripojte zariadenie USB k počítaču, naformátujte ho a skontrolujte
pripojenie.
Ak sa súbor odstránený z počítača napriek tomu po spustení funkcie
Media Contents (Mediálny obsah) nájde, pomocou položky „Empty the
Recycle Bin (Vyprázdniť odpadkový kôš)“ ho natrvalo vymažte z počítača.
Ak počet súborov a priečinkov na úložnom zariadení USB presiahne
približne 4 000, súbory a priečinky sa nemusia zobraziť a niektoré
priečinky sa nemusia otvoriť.
Slovenčina
▶
Odpojenie zariadenia USB
1. Stlačte tlačidlo SOURCE.
2. Vyberte požadované zariadenie USB a stlačte tlačidlo TOOLS. Zobrazí sa
ponuka Nástroje.
3. Vyberte položku Odstrániť USB a potom čakajte, kým sa zvolené zariadenie
USB neodpojí. Teraz môžete odpojiť zariadenie USB od televízora.
NN Ak chcete zariadenie USB odpojiť od televízora, odporúčame použiť funkciu
Odstrániť USB.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie funkcie Mediálny obsah
OO MENUm → Aplikácie → Media Play → ENTERE
Vychutnávajte si fotografie, hudbu a filmové súbory uložené v zariadení triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC).
1. Stlačte tlačidlo MEDIA.P.
2. Stlačením tlačidla ◄/► vyberte požadovanú ponuku (Fotografie, Videá,
Hudba) a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
◀
3. Stlačením tlačidla ◄/► vyberte požadované zariadenie a potom znova stlačte
tlačidlo ENTERE.
4. Stlačením tlačidla ▲/▼/◄/► vyberte požadovaný súbor v zozname a potom
stlačte tlačidlo ENTERE alebo tlačidlo ∂ (Prehrať).
Slovenčina
▶
Prehrávanie vybratých súborov
1. Stlačením tlačidla ▲ vyberte položku Možn. v hornej časti každej hlavnej
obrazovky a vyberte možnosť Prehrať vybrané.
2. Zvoľte želané súbory.
NN Značka začiarknutia sa zobrazí naľavo od zvolených súborov.
NN Opätovných stlačením tlačidla ENTERE zrušíte výber súboru.
◀
3. Stlačením tlačidla ▲ vyberte položku Prehrať.
NN Vybrať všetku hudbu alebo zrušiť označenie všetkej hudby môžete
stlačením položky Vybrať všetko / Zruš. ozn. všetkých.
Slovenčina
▶
❑❑ Prehrávanie fotografií/videa/hudby
Počas prehrávania súboru vyberte stlačením tlačidla ▲/▼/◄/► požadovanú
ponuku.
NN Ak sa ponuka možností nezobrazí, stlačte tlačidlo TOOLS alebo tlačidlo
ENTERE.
NN Počas prehrávania môžete použiť aj tlačidlá ∂/∑/∫/π/µ na
diaľkovom ovládaní.
◀
NN Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo INFO, môžete si pozrieť informácie o
prehrávaní.
Slovenčina
▶
Ponuka prehrávania
◀
Tlačidlo
Činnosť
Fotografie
Videá
Hudbu
/
Predch. / Ďalej
●
/
Spustiť prezentáciu / Zastaviť prezentáciu
●
Prehrať / Pozast.
Mini prehrávač*
●
●
/
Predch. / Ďalej
Mini prehrávač*
●
●
/
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
●
●
* Pri nastavení položky Hudba v pozadí na možnosť Mini prehrávač v časti Fotografie sa zobrazia tieto tlačidlá.
Slovenčina
▶
Ponuka nastavení
●● Fotografie
Tlačidlo
Činnosť
Nastavenia prezentácie Počas prezentácie môžete nastaviť položky Rýchlosť a
Efekty.
◀
Priblížiť
V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete približovať
obrázky.
Otočiť
V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete otáčať
obrázky.
Hudba v pozadí / Mini
prehrávač
Počas sledovania prezentácie môžete nastaviť hudbu v
pozadí. / Môžete ovládať jednoduché ponuky prehrávania.
Nastavenia
Režim obrazu / Režim zvuku: Môžete upraviť nastavenie
obrazu alebo zvuku.
Informácie: Môžete zobraziť podrobné informácie o
prehrávanom súbore.
Slovenčina
▶
NN Počas prezentácie sa v poradí zobrazia všetky súbory v zozname súborov.
NN Keď stlačíte tlačidlo ∂ (Prehrať) (alebo tlačidlo ▲ → Možn. → Prezentácia)
v zozname súborov, prezentácia sa začne prehrávať okamžite.
NN Počas prezentácie môžete upraviť jej rýchlosť pomocou tlačidla π (REW)
alebo μ (FF).
●● Podporované formáty fotografií
NN Podrobnosti nájdete v časti „Technické údaje“ v používateľskej príručke.
◀
▶
Slovenčina
●● Videá
Tlačidlo
Činnosť
Hľadať
Vyhľadať tituly: Druhý súbor môžete presunúť priamo.
Lišta s dobou prehľad.: Videá môžete prehľadávať pomocou
tlačidla ◄ a ► v jednominútovom intervale alebo priamym
zadaním čísla.
NN V závislosti od vstupného zariadenia táto funkcia nemusí byť
podporovaná.
◀
Režim opakovania
Súbory s videom môžete prehrávať opakovane.
Veľkosť obrazu
Podľa preferencie môžete nastaviť veľkosť obrazu.
Nastavenia
Nastavenie titulkov: Video môžete prehrávať s titulkami. Funkcia
je zapnutá len vtedy, keď sa prehráva tokový typ súborov, ktorý
podporuje viacero formátov zvuku.
Režim obrazu / Režim zvuku: Môžete upraviť nastavenie obrazu
alebo zvuku.
Jazyk zvuku: Ak má video k dispozícii viac ako jeden jazyk,
môžete zmeniť jazyk zvuku.
Informácie: Môžete zobraziť podrobné informácie o prehrávanom
súbore.
Slovenčina
▶
NN Ak nie je známa časová dĺžka videa, čas prehrávania a lišta priebehu sa
nebudú zobrazovať.
NN V tomto režime si môžete vychutnávať videozáznamy obsiahnuté v hre, avšak
samotnú hru hrať nemôžete.
●● Podporované formáty videa/titulkov
NN Podrobnosti nájdete v časti „Technické údaje“ v používateľskej príručke.
◀
▶
Slovenčina
●● Hudba
Tlačidlo
Činnosť
Opakovať
Hudobné súbory môžete prehrávať opakovane.
Premiešať
Hudbu môžete prehrávať v náhodnom poradí.
Režim zvuku
Môžete upraviť nastavenie zvuku.
NN Zobrazuje len súbory s podporovanou príponou hudobných formátov. Súbory
◀
s inými príponami sa nezobrazia ani v prípade, ak sú uložené na rovnakom
zariadení USB.
NN Ak je pri prehrávaní hudobných súborov zvuk nenáležitý, upravte nastavenie
Ekvalizér v ponuke Zvuk. (Nadmerne modulovaný hudobný súbor môže
spôsobiť problém so zvukom.)
●● Podporované formáty hudby
NN Podrobnosti nájdete v časti „Technické údaje“ v používateľskej príručke.
Slovenčina
▶
Nastavenie kódovacieho jazyka
Ak text nie je podporovaný, nastavte kódovací jazyk.
1. Stlačením tlačidla ▲ vyberte položku Možn. v hornej časti hlavnej obrazovky
hudby a vyberte možnosť Kódovanie.
2. Vyberte požadovaný kódovací jazyk.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Použitie funkcie 3D
pre série PDP 4900/LED 6
Sledovanie TV pomocou funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE 3D OBRAZ.
Prečítajte si a pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie skôr, ako použijete
funkciu 3D televízora.
[[VAROVANIE
◀
●● Niektorí diváci môžu počas pozerania 3D TV cítit nevoľnosť, závraty a
bolesti hlavy. Ak pocítite niektoré z príznakov, prestante sledovať 3D TV,
zložte si aktívne 3D okuliare a odpočinte si.
●● Dlhodobé sledovanie 3D obrazu môže spôsobiť únavu očí. Ak cítite únavu
očí, prestaňte sledovať 3D TV, zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.
Slovenčina
▶
●● Zodpovedná dospelá osoba musí často kontrolovať deti používajúce
funkciu 3D. Ak zistíte, že sa sťažujú na unavené oči, bolesti hlavy, závraty
alebo nevoľnosť, povedzte im, aby prestali pozerať 3D TV a oddýchli si.
●● Aktívne 3D okuliare nepoužívajte na iné účely (ako bežné okuliare, slnečné
okuliare, ochranné okuliare atď.)
●● Funkciu 3D alebo aktívne 3D okuliare nepoužívajte počas chôdze ani pri
premiestňovaní sa. Používanie funkcie 3D alebo aktívnych 3D okuliarov
počas presúvania sa môže spôsobiť zranenia, a to z dôvodu narazenia
do predmetov, zakopnutia alebo spadnutia.
◀
Pred použitím funkcie 3D...
●● 3D aktívne okuliare od predchádzajúcich produktov značky Samsung (IČ typ)
alebo od iných výrobcov sa možno nebudú podporovať.
●● Po zapnutí TV môže nejaký čas trvať, kým sa 3D zobrazenie optimalizuje.
Slovenčina
▶
●● Aktívne 3D okuliare nemusia správne fungovať, ak je v ich blízkosti alebo v
◀
blízkosti TV zapnutý akýkoľvek iný 3D produkt alebo elektronické zariadenia. V
takom prípade nechávajte iné elektronické zariadenia čo najďalej od aktívnych
3D okuliarov.
●● Pri sledovaní 3D obrazu sa uistite, že zostanete v rámci zorného uhla a
v optimálnej vzdialenosti na pozeranie TV. V opačnom prípade si možno
nebudete môcť vychutnať náležité 3D efekty.
●● Ideálna vzdialenosť pre sledovanie by mala byť trikrát alebo viackrát väčšia
ako výška obrazovky. Odporúčame vám, aby boli oči diváka v jednej rovine s
obrazovkou.
●● Ak nemôžete prehrávať 3D videá na niektorých prehrávačoch BD, vytiahnite
disk z prehrávača a vložte ho späť alebo reštartujte prehrávač BD.
Slovenčina
▶
■■ 3D
OO MENUm → Obraz → 3D → ENTERE
Táto úžasná nová funkcia vám umožňuje sledovať obsah 3D.
NN Logo „Full HD 3D Glasses™" indikuje kompatibilitu medzi produktmi na
displeji a okuliarmi 3D, ktoré sú v zhode s formátom „Full HD 3D Glasses™",
pričom neindikujú kvalitu obrazu na produktoch na displeji.
NN V závislosti od formátu zdroja obrazu možno nebudú niektoré 3D režimy
dostupné.
◀
NN Pri sledovaní 3D snímok pri blikajúcom, ako napríklad pri osvetlení žiarivkou
(50 Hz až 60 Hz) alebo lampou s tromi vlnovými dĺžkami môžete postrehnúť
mierne blikanie obrazovky. V takom prípade stlmte alebo vypnite svetlo.
Slovenčina
▶
●● Režim 3D
Ak chcete v plnej miere vnímať 3D efekt, najskôr si nasaďte 3D aktívne
okuliare a potom v nižšie uvedenom zozname vyberte položku Režim 3D,
ktorá poskytuje najlepší zážitok pri sledovaní 3D videa.
3D režim
Off
Činnosť
Vyp.
Vypne funkciu 3D.
2D → 3D
Zmení 2D obraz na 3D.
NN Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované.
◀
Vedľa seba
Vedľa seba zobrazuje dva obrazy.
Navrchu a
naspodku
Jeden obraz zobrazuje nad druhým.
NN Položka Režim 3D sa automaticky nastaví na možnosť Vyp. pri prístupe
k funkciám Media Play alebo e-Manual.
NN Položka Režim 3D sa pri zmene zdroja vstupu nastaví na automatické
uloženie konfiguračných hodnôt do pamäte.
Slovenčina
▶
●●
●●
●●
●●
3D perspektíva: Nastavenie celkovej 3D perspektívy obrazu.
Hĺbka: Nastavenie celkovej hĺbky.
Zámena Ľ/P: Zámena ľavého a pravého obrazu.
3D → 2D: Zobrazuje len obraz pre ľavé oko.
NN Táto funkcia sa deaktivuje, keď sa režim 3D nastaví na možnosť „
alebo „
Off
“
“.
Podporované rozlíšenie (len 16:9)
●● HDMI
◀
Zdroj
/
Frame Packing
Rozlíšenie
Frekvencia (Hz)
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz
Slovenčina
▶
●● Komponent a DTV
Zdroj
Komponent
DTV
◀
Rozlíšenie
Frekvencia (Hz)
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
●● Videá / Fotografie (V rámci funkcie Media Play)
Podrobnosti nájdete v časti „Technické údaje“ v používateľskej príručke.
Slovenčina
▶
❑❑ Zobrazenie elektronickej príručky
■■
e-Manual
OO MENUm → Podpora → e-Manual → ENTERE
Môžete si prečítať úvod a pokyny pre funkcie TV uložené vo vašom TV.
NN Detailné informácie o obrazovke elektronickej príručky nájdete v časti „Ako
zobraziť príručku e-Manual“ v používateľskej príručke.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie samodiagnostiky
■■ Samodiagnostika
OO MENUm → Podpora → Samodiagnostika → ENTERE
●● Samodiagnostika môže niekoľko sekúnd trvať, pričom je to súčasť bežnej
◀
prevádzky TV.
●● Test obrazu: Používa sa na kontrolu problémov s obrazom.
●● Test zvuku: Použite vstavanú melódiu na odhaľovanie problémov so zvukom.
NN Ak z reproduktorov TV nepočujete žiaden zvuk, pred vykonaním
zvukového testu skontrolujte, či je v zvukovej ponuke položka Výber
reproduktoru nastavená na možnosť Reproduktor TV v ponuke Zvuk.
NN Melódiu bude možné počuť počas testu aj napriek tomu, že v položke
Výber reproduktoru je nastavená možnosť Ext. reprod. alebo je zvuk
stlmený stlačením tlačidla MUTE.
Slovenčina
▶
●● Informácie o signáli (len digitálne kanály): Kvalita príjmu kanálu HDTV je buď
ideálna alebo sú kanály nedostupné. Nastavte anténu, aby sa zvýšila intenzita
signálu.
●● Obnoviť: Obnoví všetky nastavenia na predvolené okrem nastavení siete.
NN Obrazovka zadávania kódu PIN sa zobrazí pred obrazovkou nastavenia.
NN Zadajte Váš 4-miestny kód PIN. Kód PIN zmeňte pomocou možnosti
Zmeniť PIN.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Aktualizácia softvéru
■■ Aktualizácia softvéru
OO MENUm → Podpora → Aktualizácia softvéru → ENTERE
Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje aktualizovať softvér televízora na
najnovšiu verziu.
Aktuálna verzia: Toto je verzia softvéru, ktorá je už nainštalovaná v televízore.
◀
NN Keď sa softvér aktualizuje, nastavenia videa a zvuku, ktoré ste urobili, sa
vrátia na predvolené nastavenia. Odporúčame vám, aby ste si nastavenia
poznačili, aby ste ich mohli ľahko obnoviť po aktualizácii.
Slovenčina
▶
●● Aktualizovať teraz
–– Cez USB: K TV pripojte jednotku USB so súborom aktualizácie firmvéru
prevzatým z lokality www.samsung.com.
NN Dávajte pozor, aby ste neodpojili napájanie alebo nevybrali
USB jednotku počas aplikácie aktualizácií. TV sa po dokončení
aktualizácie firmvéru automaticky vypne a zapne.
–– Cez kanál: Aktualizujte softvér pomocou signálu vysielania.
NN Ak túto funkciu zvolíte počas prenosu softvéru, softvér sa
◀
automaticky vyhľadá a prevezme.
NN Čas potrebný na prevzatie softvéru závisí od stavu signálu.
●● Autom. aktualizácia: Vo zvolenom čase sa automaticky vykoná manuálna
aktualizácia. Keďže sa napájanie zariadenia interne zapne, obrazovka
produktu môže byť mierne rozsvietená. Tento jav môže trvať dlhšie ako 1
hodinu, kým sa nedokončí aktualizácia softvéru.
Slovenčina
▶
❑❑ Zmena režimu používania
■■ Režim použitia
OO MENUm → Podpora → Režim použitia → ENTERE
Vyberte položku Režim použitia vhodnú pre vaše prostredie. Odporúčame vybrať
režim Domáce použitie.
●● Domáce použitie: Režim Domáce použitie je predvoleným nastavením.
●● Ukážka v obchode: Režim Ukážka v obchode je určený len do priestorov
◀
predajní. Ak vyberiete režim Ukážka v obchode, niektoré funkcie nebudú
dostupné a každých 30 minút sa obnovia nastavenia obrazu.
Slovenčina
▶
❑❑ Zobrazenie kontaktných informácií spoločnosti Samsung
■■ Kontaktovať Samsung
OO MENUm → Podpora → Kontaktovať Samsung → ENTERE
Tieto informácie si pozrite v prípade, ak váš televízor nefunguje správne alebo ak
chcete aktualizovať softvér. Nájdete tu informácie týkajúce sa našich telefonických
centier, a postupu preberania produktov a softvéru.
◀
▶
Slovenčina
❑❑ Používanie športového režimu
■■ Šport. režim t
OO MENUm → Aplikácie → Šport. režim → ENTERE
Tento režim poskytuje optimalizované podmienky na sledovanie športových
programov.
NN Keď je športový režim zapnutý, režim obrazu a zvuku sa nastavia na možnosť
Štadión automaticky.
◀
NN Ak televízor vypnete počas sledovania režimu Šport. režim, režim Šport.
režim sa vypne.
Slovenčina
▶
❑❑ Používanie satelitného systému
pre modely série LED 6170
●● Automatické ladenie
OO MENUm → Vysielanie → Automatické ladenie → ENTERE
Keď je pre zdroj antény nastavená možnosť Satelit
◀
–– Typ kanála: Výber typu kanálov, ktoré sa majú uložiť do pamäte.
–– Satelit: Vyberie satelit, ktorý sa má vyhľadávať. Možnosť sa môže v
závislosti od krajiny líšiť.
–– Režim vyhľad.: Vyberá režim prehľadávania pre zvolený satelit.
–– Znovu spustiť: Vyberá režim prehľadávania pre zvolený satelit.
NN Táto funkcia je dostupná po pripojení satelitnej antény a nastavení
kanálov.
–– Režim vyhľad.: Nastavuje režim vyhľadávania pomocou tlačidiel nahor/
nadol.
Slovenčina
▶
●● Manuálne ladenie
OO MENUm → Vysielanie → Nastavenia kanálov → Manuálne ladenie →
ENTERE
Skenovať satelit
Transpondér: Vyberá transpondér pomocou tlačidiel nahor/nadol.
Režim vyhľad.: Vyberá buď bezplatné, alebo všetky kanály, ktoré sa majú
uložiť.
◀
Hľadanie siete: Vyberá, či sa má alebo nemá vyhľadávať sieť.
Kvalita signálu: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.
NN Informácie o satelite a jeho transpondére podliehajú zmenám v závislosti
od vysielacích podmienok.
NN Po dokončení nastavení prejdite na položku Hľadať a stlačte tlačidlo
ENTERE. Spustí sa vyhľadávanie kanálov.
Slovenčina
▶
●● Satelitný systém
OO MENUm → Vysielanie → Nastavenia kanálov → Satelitný systém →
ENTERE
Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo PIN.
Položka Satelitný systém je dostupná, keď je položka Anténa nastavená
na možnosť Satelit. Pred spustením funkcie Automatické ladenie
nastavte položku Satelitný systém. Potom vyhľadávanie kanálov prebehne
štandardným spôsobom.
◀
●● Výber satelitu: Môžete si zvoliť satelity pre tento TV.
●● Výkon LNB: Zapína alebo vypína napájanie LNB.
Slovenčina
▶
●● Nastavenia LNB: Konfiguruje externé vybavenie.
NN Táto funkcia je dostupná, keď je položka Výkon LNB nastavená na
možnosť Zap..
Satelit: Zvolí satelit na príjem digitálneho vysielania.
Transpondér: Vyberie transpondér zo zoznamu alebo pridá nový
transpondér.
Režim DiSEqC: Vyberie režim DiSEqC pre zvolený LNB.
Dolné LNB oscilátory: Nastaví LNB oscilátorov na nižšiu frekvenciu.
◀
Horné LNB oscilátory: Nastaví LNB oscilátorov na vyššiu frekvenciu.
Tón 22 kHz: Vyberie tón 22 kHz v závislosti od typu LNB. Pri
univerzálnom LNB by sa malo nastaviť na možnosť Automatická.
Kvalita signálu: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.
Slovenčina
▶
●● Nastav. SatCR/Unicable: Nastavte inštaláciu jedného kábla.
NN SatCR je skratka pre smerovač satelitného kanála.
NN Táto funkcia nemusí byť v závislosti od krajiny podporovaná.
SatCR/Unicable: Zapína alebo vypína podporu inštalácie jedného kábla.
●● Nastavenia pozicionéra: Konfiguruje pozicionér antény.
NN Táto funkcia je dostupná, keď je položka Výkon LNB nastavená na
možnosť Zap..
Pozicionér: Zapína alebo vypína ovládanie polohy.
◀
Typ poloh. regul.: Nastaví polohový typ na možnosť DiSEqC 1.2 alebo
USALS (Univerzálny systém automatickej lokalizácie satelitu).
–– Zem. dĺžka: Nastaví zemepisnú dĺžku vašej lokality.
–– Zem. šírka: Nastaví zemepisnú šírku vašej lokality.
–– Nastavenia zem. dĺžky satelitu: Nastaví zemepisnú dĺžku pre
používateľom definované satelity.
Slovenčina
▶
Používateľský režim: Polohu satelitnej antény nastavuje podľa každého
satelitu. Ak aktuálnu polohu satelitnej polohy uložíte podľa určitého
satelitu, v prípade potreby signálu z daného satelitu môžete satelitnú
anténu presunúť na vopred vytvorenú polohu.
–– Satelit: Vyberie satelit, pre ktorý sa má nastaviť poloha.
–– Transpondér: Vyberie transpondér v zozname pre príjem signálu.
–– Režim pohybu: Vyberie režim pohybu medzi nespojitým a
◀
kontinuálnym pohybom.
–– Veľkosť kroku: Nastaví stupne veľkosti kroku pre otáčanie antény.
Táto funkcia je dostupná, keď je položka Režim pohybu nastavená
na možnosť Krokový.
Slovenčina
▶
–– Prejsť na uloženú polohu: Otočí anténu na uloženú polohu satelitu.
–– Poloha antény: Nastaví a uloží polohu antény pre zvolený satelit.
–– Uložiť aktuálnu polohu: Uloží aktuálnu polohu ako obmedzenie
vybraného pozicionéra.
–– Kvalita signálu: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.
◀
▶
Slovenčina
Režim inštalátora: Nastaví obmedzenia rozsahu pohybu satelitnej antény
alebo vynuluje polohu. Vo všeobecnosti platí, že inštalačný sprievodca
využíva túto funkciu.
–– Limit polohy: Vyberie smer limitu pozicionéra.
–– Poloha antény: Nastaví a uloží polohu antény pre zvolený satelit.
–– Uložiť aktuálnu polohu: Uloží aktuálnu polohu ako obmedzenie
◀
vybraného pozicionéra.
–– Obnoviť polohu.: Presunie anténu do východiskovej polohy.
–– Obnoviť hranicu pol. zariad.: Umožní anténe otáčať sa po celom
oblúku.
●● Obnoviť všetky nastavenia.: Všetky satelitné nastavenia sa vynulujú na
pôvodné hodnoty.
Slovenčina
▶
❑❑ Používanie bezdrôtovej siete
pre modely série PDP 4900
Pomocou zariadenia na zdieľanie bezdrôtovej siete IP (smerovač alebo modem)
môžete pripojiť televízor k bezdrôtovej sieti.
NN Podrobné nastavenia pre pripojenie bezdrôtovej siete nájdete v používateľskej
príručke.
NN POZNÁMKA
◀
●● Pre používanie bezdrôtovej siete musí byť TV pripojený k bezdrôtovému
IP zdieľaču (smerovač alebo modem). Ak bezdrôtový IP zdieľač
podporuje DHCP, Váš TV môže používať DHCP alebo statickú IP adresu
na pripojenie k bezdrôtovej sieti.
●● Vyberte kanál pre bezdrôtový zdieľač IP, ktorý sa momentálne nepoužíva.
Ak sa kanál nastavený pre bezdrôtový zdieľač IP momentálne používa
iným zariadením v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a
komunikácia môže zlyhať.
Slovenčina
▶
●● Je potrebné zmeniť bezpečnostné nastavenia bezdrôtového smerovača
◀
na možnosť AES. Bezpečnostné nastavenia WEP nepodporujú pripojenie
WPS.
●● Ak vyberiete režim HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n a pre
bezdrôtový smerovač typ šifrovania nastavíte na možnosť WEP, televízory
Samsung nebudú podporovať pripojenie v súlade s novými certifikačnými
špecifikáciami štandardu Wi-Fi.
●● Ak Váš bezdrôtový smerovač podporuje WPS (Wi-Fi Protected
Setup), môžete sa k sieti pripojiť prostredníctvom PBC (Push Button
Configuration) alebo PIN (Personal Identification Number). WPS
automaticky nakonfiguruje SSID a WPA kľúč v oboch režimoch.
Slovenčina
▶
●● Ak Váš smerovač, modem alebo zariadenie nie je certifikované, nemusí
sa k televízoru pripojiť prostredníctvom „bezdrôtového sieťového LAN
adaptéra značky Samsung“.
●● Spôsoby pripojenia: Bezdrôtové pripojenie k sieti môžete nastaviť
nasledovne.
–– Automatické nastavenie (pomocou funkcie automatického vyhľadania
siete)
◀
–– Manuálne nastavenie
–– WPS(PBC)
–– Wi-Fi Direct
▶
Slovenčina
●● Pred pripojením bezdrôtového sieťového LAN adaptéra značky Samsung
◀
skontrolujte, či je TV vypnutý.
●● Adaptér bezdrôtovej siete LAN značky Samsung nemusí byť rozpoznaný,
keď používate pripojenie prostredníctvom USB rozbočovača alebo
prostredníctvom iného ako dodaného predlžovacieho kábla USB.
●● Pre používanie bezdrôtovej siete musíte používať „Bezdrôtový adaptér
LAN značky Samsung“ (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX). Bezdrôtový LAN
adaptér Samsung a predlžovací kábel USB sa predávajú samostatne
a zakúpiť ich môžete u vybraných maloobchodných predajcov a v
elektronických obchodoch.
Slovenčina
▶
Pripojenie adaptéra bezdrôtovej siete LAN spoločnosti Samsung
1 Pripojenie pomocou pravouhlého adaptéra USB.
2 Pripojenie pomocou predlžovacieho kábla
1
◀
2
NN Keď je TV pripojený k adaptéru bezdrôtovej siete LAN značky Samsung,
môže byť obraz pri niektorých kanáloch poškodený alebo sa môže zasekávať.
V takomto prípade pripojte adaptér bezdrôtovej siete LAN spoločnosti
Samsung pomocou kábla USB na miesto, na ktoré nevplýva rádiové rušenie.
NN Umiestnenie portu sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Slovenčina
▶
■■ Stav siete
OO MENUm → Sieť → Stav siete → ENTERE
Môžete skontrolovať aktuálny stav siete a internetu.
■■ Nastavenia siete
OO MENUm → Sieť → Nastavenia siete → ENTERE
Nastavte sieťové pripojenie na používanie funkcie AllShare™.
◀
NN Internet nemožno použiť iným spôsobom než na zdieľanie obsahu
prostredníctvom funkcie AllShare™.
Slovenčina
▶
■■ Automatické nastavenie siete
Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľný zabezpečovací systém, ktorý vyžaduje,
aby zariadenia pristupujúce k sieti vysielali šifrovaný zabezpečovací kód tzv. prístupový alebo bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč je založený
na prístupovej fráze, ktorou je zvyčajne slovo alebo niekoľko písmen a
číslic špecifickej dĺžky, o ktorého zadanie ste boli požiadaní pri konfigurácii
zabezpečenia bezdrôtovej siete. Ak používate túto metódu na nadväzovanie
sieťového pripojenia a máte vytvorený zabezpečovací kľúč pre svoju bezdrôtovú
sieť, v priebehu inštalačného procesu budete musieť zadať prístupovú frázu.
◀
NN Po pripojení adaptéra bezdrôtovej siete LAN značky Samsung sa na
obrazovke objaví kontextové okno pre priame nastavenie bezdrôtovej siete.
Slovenčina
▶
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete.
(Sieť → Nastavenia siete)
2. Funkcia sieť vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí
zoznam dostupných sietí.
◀
3. V zozname sietí vyberte sieť stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a potom stlačte
tlačidlo ENTERE.
NN Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na možnosť Skrytý (Neviditeľný), na
nadviazanie spojenia musíte zvoliť položku Pridať sieť a zadať správne
údaje pre položku Názov (SSID) a Bezpeč. kľúč.
4. Ak sa zobrazí kontextová obrazovka Zabezpečenie, prejdite na krok 6. V
prípade bezdrôtového smerovača bez zabezpečenia bezdrôtovej siete prejdite
na krok 7.
Slovenčina
▶
5. Zadajte bezpečnostný kľúč pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► a potom vyberte
položku Dokončiť.
NN Čísla môžete zadať aj stlačením tlačidiel s číslami.
NN Prístupovú frázu môžete nájsť na jednej z obrazoviek nastavení, ktorými
ste prechádzali pri nastavovaní smerovača alebo modemu.
◀
6. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a nastavenie siete je hotové.
NN Ak sa nepodarí nastaviť bezpečnostný kľúč (Zabezpečenie alebo PIN),
vyberte možnosť Zopakovať alebo Nast. IP.
NN Ak chcete pripojenie nastaviť manuálne, vyberte možnosť Nast. IP.
Pozrite si časť „Manuálne nastavenie“.
NN Ak vyberiete možnosť Zmeniť sieť, môžete vybrať iné bezdrôtové siete.
Slovenčina
▶
Nastavenie pomocou funkcie WPS (PBC)
Ak sa na vašom smerovači nachádza tlačidlo PBC (WPS), postupujte nasledovne:
1. Funkcia sieť vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí
zoznam dostupných sietí.
2. Vyberte položku WPS(PBC).
3. Do 2 minút stlačte na smerovači tlačidlo WPS(PBC). Váš televízor automaticky
prevezme všetky sieťové nastavenia nevyhnutné na pripojenie k sieti.
◀
4. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a nastavenie siete je hotové.
Slovenčina
▶
■■ Manuálne nastavenie siete
Pri pripájaní televízora k sieti vyžadujúcej statickú IP adresu použite manuálne
nastavenie siete.
NN Hodnoty na nastavenie sieťového pripojenia nájdete v ovládacom paneli
počítačov so systémom Windows.
Manuálne nastavenie
Ak chcete manuálne nastaviť káblové pripojenie televízora k sieti, postupujte
nasledovne:
◀
1. Vyberte položku Nast. IP na obrazovke testu siete.
NN Ak zlyhá automatické pripojenie k sieti, je možné vybrať položku Nast. IP.
2. Nastavte položku Nast. IP na možnosť Zadať manuálne.
3. Presúvajte sa po jednotlivých políčkach pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/►. Zadajte
hodnoty na nastavenie sieťového pripojenia a vyberte položku OK.
4. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a nastavenie siete je hotové.
Slovenčina
▶
Kontrolný zoznam pre zlyhanie pripojenia k bezdrôtovej sieti
V prípade zlyhania pripojenia k bezdrôtovej sieti sa pokúste pri každom probléme
uplatniť nasledujúce informácie.
Problémy
Pripojenie k
bezdrôtovej sieti
zlyhalo.
Riešenia a vysvetlenia
• Nie je vybraný žiadny bezdrôtový smerovač. Na výber Vášho smerovača
prejdite na položku Nastavenia siete.
• Na používanie bezdrôtovej siete je potrebný adaptér bezdrôtovej siete
LAN od spoločnosti Samsung.
• Skontrolujte, či je TV pripojený k bezdrôtovému IP zdieľaču (router).
◀
Automatické
nastavenie IP zlyhalo.
• Skúste nasledujúce postupy na automatické nastavenie Vašej IP adresy
alebo ju nastavte ručne výberom položky Nast. IP.
• Uistite sa, že je server DHCP na smerovači zapnutý a smerovač odpojte
a opätovne zapojte do siete.
• Skontrolujte, či na to, aby ste mohli používať smerovač, nepotrebujete
zadať bezpečnostný kľúč.
• Pre viac informácií sa obráťte na Vášho poskytovateľa internetových
služieb.
Slovenčina
▶
Problémy
Nie je možné pripojiť sa k
bezdrôtovej sieti.
Riešenia a vysvetlenia
• Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a ak áno, skúste ho vypnúť a
znova zapnúť.
• Skontrolujte, či na to, aby ste mohli používať smerovač, nepotrebujete
zadať bezpečnostný kľúč.
Nie je možné sa pripojiť k
sieti.
• Skontrolujte, že je Vaša adresa IP v položke Nast. IP nastavená
správne.
• Skontrolujte, či na to, aby ste mohli používať smerovač, nepotrebujete
zadať bezpečnostný kľúč.
◀
• Pre viac informácií sa obráťte na Vášho poskytovateľa internetových
služieb.
Pripojené k lokálnej sieti,
ale nedá sa pripojiť k sieti
internet.
• Skontrolujte, či je Váš internetový kábel LAN správne zapojený do
portu LAN smerovača.
• Skontrolujte nastavenia systému DNS v položke Nast. IP.
• Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho poskytovateľa
internetových služieb, aby ste získali prístup na internet.
Nastavenie siete je
ukončené, ale nedá sa
pripojiť k sieti internet.
• Ubezpečte sa, že váš smerovač je pripojený k internetu.
• Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho poskytovateľa
internetových služieb, aby ste získali prístup na internet.
Slovenčina
▶
❑❑ Použitie káblovej siete
len VB
■■ Pripojenie káblovej siete
Televízor môžete pripojiť k lokálnej sieti pomocou kábla tromi spôsobmi:
●● Pripojenie portu LAN na vašom televízore k externému modemu
●● Pripojenie portu LAN na vašom televízore k zdieľaču IP, ktorý je pripojený k
◀
externému modemu
●● Pripojenie portu LAN na vašom televízore priamo k nástennej sieťovej zásuvke
NN Na vyžitie tohto spôsobu musí byť nástenná zásuvka prepojená s
modemom alebo smerovačom nachádzajúcim sa na inom v mieste vo
vašej domácnosti.
NN Podrobné nastavenia pre pripojenie káblovej siete nájdete v používateľskej
príručke.
Slovenčina
▶
●● Ak si Vaša sieť vyžaduje dynamickú adresu IP, mali by ste používať modem
◀
ADSL alebo smerovač, ktorý podporuje protokol dynamickej konfigurácie
hostiteľa (DHCP). Modemy a smerovače, ktoré podporujú DHCP, automaticky
prideľujú hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a DNS nevyhnutné na
pripojenie televízora k Internetu, aby ste ich nemuseli zadávať ručne. Väčšina
domácich sietí používa dynamickú adresu IP. Niektoré siete vyžadujú statickú
IP adresu. Ak Vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, hodnoty IP adresy, masky
podsiete, brány a DNS musíte počas nastavovania sieťového pripojenia zadať
manuálne na obrazovke nastavenia káblového pripojenia TV. Ak potrebujete
zistiť hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a DNS, obráťte sa na
poskytovateľa internetových služieb (ISP). Ak máte počítač s operačným
systémom Windows, tieto hodnoty je možné získať aj z počítača.
NN Ak Vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, môžete použiť modemy ADSL,
ktoré podporujú DHCP. Modemy ADSL, ktoré podporujú DHCP, Vám tiež
umožňujú používať statické IP adresy.
Slovenčina
▶
■■ Nastavenie siete
Pri pripájaní televízora k sieti s podporou DHCP použite automatické nastavenie
siete. Ak chcete automaticky nastaviť káblové pripojenie televízora k sieti,
postupujte nasledovne:
1. Prejdite na obrazovku Stav siete.
(Sieť → Stav siete)
2. Na obrazovke môžete skontrolovať stav pripojenia.
◀
NN Ak nastavenie neprebehne automaticky, skontrolujte pripojenie k portu LAN.
Slovenčina
▶
NN Ak nemôžete nájsť údaje o sieťovom pripojená alebo chcete pripojenie
nastaviť manuálne:
1. Vyberte položku Nast. IP na obrazovke Stav siete.
NN Ak zlyhá automatické pripojenie k sieti, je možné vybrať položku
Nast. IP.
2. Nastavte položku Nast. IP na možnosť Zadať manuálne.
◀
3. Presúvajte sa po jednotlivých políčkach pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/►.
Zadajte hodnoty na nastavenie sieťového pripojenia a vyberte položku
OK.
4. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a nastavenie siete je hotové.
Slovenčina
▶
Kontrolný zoznam pre zlyhanie pripojenia ku káblovej sieti
V prípade zlyhania pripojenia ku káblovej sieti sa pokúste pri každom probléme
uplatniť nasledujúce informácie.
Problémy
◀
Riešenia a vysvetlenia
Nenašiel sa žiadny
sieťový kábel.
• Skontrolujte, či je Váš sieťový kábel zapojený.
Automatické
nastavenie IP zlyhalo.
Skúste nasledujúce postupy na automatické nastavenie Vašej IP adresy
alebo ju nastavte ručne výberom položky Nast. IP.
• Ak je zapojený, uistitie sa, že je zapnutý smerovač; ak je zapnutý, skúste
ho vypnúť a znovu zapnúť.
• Uistite sa, že je server DHCP na smerovači zapnutý a smerovač odpojte
a opätovne zapojte do siete.
• Pre viac informácií sa obráťte na Vášho poskytovateľa internetových
služieb.
Slovenčina
▶
Problémy
Nie je možné sa pripojiť k
sieti.
Riešenia a vysvetlenia
• Skontrolujte, že je Vaša adresa IP v položke Nast. IP nastavená
správne.
• Pre viac informácií sa obráťte na Vášho poskytovateľa internetových
služieb.
Pripojené k lokálnej sieti,
ale nedá sa pripojiť k sieti
internet.
• Skontrolujte, či je Váš internetový kábel LAN správne zapojený do
portu LAN smerovača.
• Skontrolujte nastavenia systému DNS v položke Nast. IP.
• Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho poskytovateľa
internetových služieb, aby ste získali prístup na internet.
◀
Nastavenie siete je
ukončené, ale nedá sa
pripojiť k sieti internet.
• Ubezpečte sa, že váš smerovač je pripojený k internetu.
• Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho poskytovateľa
internetových služieb, aby ste získali prístup na internet.
Slovenčina
▶
Ak sa televízor nepripojí k Internetu
Televízor sa nemusí úspešne pripojiť k Internetu, pretože váš ISP permanentne
zaregistroval MAC adresu (jedinečné identifikačné číslo) vášho PC alebo modemu, ktorú
následne overuje pri každom pripojení k Internetu. Má sa tým zabrániť neautorizovanému
prístupu. Keďže televízor má odlišnú IP adresu, overenie vašej MAC adresy u ISP
neprebehne úspešne a televízor sa nepripojí.
Ak chcete tento problém vyriešiť, opýtajte sa ISP na postup pripojenia zariadení iných než
počítač (ako napr. TV) k Internetu.
◀
Ak váš poskytovateľ internetového pripojenia vyžaduje ID alebo heslo na pripojenie k
Internetu, váš TV nemusí byť schopný pripojenia k internetu. V tomto prípade musíte pri
pripájaní k Internetu zadať svoje ID alebo heslo.
Internetové pripojenie môže zlyhať kvôli problému s ochranou firewall. V takomto prípade
sa obráťte na poskytovateľa internetového pripojenia.
Ak sa nemôžete pripojiť k sieti internet ani keď ste sa riadili postupmi poskytovateľa
internetového pripojenia, obráťte sa na spoločnosť Samsung Electronics.
Slovenčina
▶
❑❑ Správa zariadení pripojených do siete
pre modely série PDP 4900
■■ Wi-Fi Direct
OO MENUm → Sieť → Wi-Fi Direct → ENTERE
Nastavte na pripojenie televízora k bezdrôtovým mobilným zariadeniam. Pomocou
tejto funkcie môžete pripojiť bezdrôtové mobilné zariadenia k vášmu televízoru
priamo bez použitia bezdrôtového smerovača.
◀
NN Túto funkciu môžete použiť v prípade pripojenia bezdrôtového sieťového LAN ▶
adaptéra značky Samsung.
NN Podporuje len funkciu Media Play.
NN V závislosti od mobilného zariadenie táto funkcia nemusí byť podporovaná.
Slovenčina
Ako pripojiť zariadenie k vášmu televízoru pomocou funkcie Wi-Fi Direct
NN Na používanie tejto funkcie musíte zapnúť funkciu Wi-Fi Direct na vašom
zariadení.
1. Prejdite na obrazovku Wi-Fi Direct. Televízor začne vyhľadávať zariadenia.
(Sieť → Wi-Fi Direct)
2. Vyberte požadované zariadenie a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
◀
3. Keď sa na zariadení zobrazí správa o pripojení, povoľte ho. Váš televízor
automaticky prevezme všetky sieťové nastavenia nevyhnutné na pripojenie k
sieti.
NN Ak chcete odpojiť toto zariadenie, vyberte pripojené zariadenie a stlačte
tlačidlo ENTERE pre výber možnosti Odpojiť.
Slovenčina
▶
■■ Nastavenia AllShare
OO MENUm → Sieť → Nastavenia AllShare → ENTERE
Nastavte, či sieťovo pripojené zariadenie, ako inteligentný telefón alebo tablet,
môže zdieľať obsah TV alebo ho riadiť použitím aplikácie stiahnutej z mobilného
zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti „Používanie funkcie nastavení AllShare“.
■■ Názov zariadenia
OO MENUm → Sieť → Názov zariadenia → ENTERE
◀
Zmeňte názov televízora.
NN Výberom položky Vstup použ. môžete manuálne zadať názov televízora.
Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte znaky a potom vyberte položku
Dokončiť.
Slovenčina
▶
❑❑ Použitie funkcií DLNA
pre modely série PDP 4900
NN Tento model podporuje len funkcie DLNA v rámci funkcie AllShare™.
Okrem toho môžete prehrávať mediálny obsah, vrátane videí, fotografií a hudby,
uložený v mobilných telefónoch alebo iných zariadeniach (napr. v PC), vďaka
ovládaniu pomocou TV prostredníctvom siete.
NN Najskôr nakonfigurujte sieť. Detailné pokyny o postupoch pri nastavovaní
siete nájdete v pokynoch „Nastavenia siete“.
◀
NN Ďalšie informácie získate na lokalite „www.samsung.com“, prípadne
kontaktujte linku podpory spoločnosti Samsung. Mobilné zariadenia
môžu vyžadovať nainštalovanie ďalšieho softvéru. Podrobnosti si pozrite v
jednotlivých používateľských príručkách.
NN Ak sa váš TV Samsung pripojí k serveru iného typu ako Samsung DLNA,
počas prehrávania môžu nastať problémy s nekompatibilitou.
Slovenčina
▶
NN Po pripojení TV Samsung k sieti prostredníctvom rozhrania AllShare™ môžete
využívať nasledujúce pôvodné funkcie zariadenia Samsung:
–– Prehrávanie rôznych formátov videa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV
◀
––
––
––
––
––
atď.)
Funkcia záložiek (obnovenie prehrávania videa)
Automatické delenie na kapitoly (navigácia v scénach)
Správa digitálneho obsahu
Kompatibilita s rôznymi formátmi titulkov (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
A mnohé ďalšie
NN Ak chcete v plnej miere využívať pôvodné funkcie Samsung DLNA,
odporúčame Vám používať softvér AllShare™ dodávaný spolu s TV.
Slovenčina
▶
Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého na zariadeniach
1. Pripojte mobilný telefón alebo iné zariadenia s podporou funkcie AllShare™
a potom prehrajte mediálny obsah z jednotlivých zariadení. V spodnej časti
obrazovky TV sa zobrazí dialógové okno.
2.Vyberte Povoliť, aby ste akceptovali pripojené zariadenia. Mediálny obsah zo
zariadení sa bude prehrávať na vašom TV.
NN Povolené zariadenia nájdete v položke Nastavenia AllShare.
◀
▶
Slovenčina
Pomocou funkcie Media Play prehrávajte mediálny obsah všetkých zariadení
pripojených k funkcii DLNA.
1. Stlačením tlačidla MEDIA.P vyberte položku Media Play.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte želanú ponuku (Videá, Fotografie, Hudba) a
potom stlačte tlačidlo ENTERE.
3. Po zvolení zariadenia DLNA stlačte ešte raz tlačidlo ENTERE.
4. Stlačením tlačidla ▲/▼/◄/► vyberte želaný súbor.
◀
5. Stlačte tlačidlo ENTERE.
▶
Slovenčina
NN POZNÁMKA
●● Obsah sa nemusí prehrať na TV v závislosti od jeho rozlíšenia a formátu.
●● Tlačidlá ENTERE a ◄/► nemusia fungovať v závislosti od typu
mediálneho obsahu.
●● Pomocou mobilného zariadenia môžete ovládať prehrávanie médií.
Podrobnosti si pozrite v jednotlivých používateľskej príručke príslušného
zariadenia.
◀
▶
Slovenčina
Používanie funkcie nastavení AllShare
OO MENUm → Sieť → Nastavenia AllShare → Zdieľanie obsahu →
ENTERE
Zobrazí zoznam mobilných telefónov alebo pripojených zariadení, ktoré boli
nastavené v tomto TV na používanie funkcie Nastavenia AllShare.
NN Funkcia Nastavenia AllShare je dostupná vo všetkých mobilných telefónoch,
ktoré podporujú DLNA DMC.
◀
●● Povoliť / Zamiet.: Povolí alebo zablokuje zariadenia.
●● Odstrániť: Odstráni zariadenia zo zoznamu.
NN Táto funkcia odstráni len názov zariadení zo zoznamu. Ak odstránené
zariadenie zapnete alebo sa pokúsi o spojenie s TV, môže sa znovu
zobraziť v zozname.
Slovenčina
▶
Pripojenie k PC prostredníctvom siete
V režime Media Play môžete prehrávať obrázky, hudbu a videá uložené vo
vašom osobnom počítači alebo televízore prostredníctvom sieťového pripojenia.
NN Ak na prehrávanie súborov uložených na počítači chcete použiť funkciu
Media Play, z lokality „www.samsung.com“ by ste mali prevziať aplikáciu
„AllShare PC Software“ a používateľskú príručku.
1. Ďalšie informácie o spôsobe konfigurácie siete nájdete v časti „Nastavenia
siete“.
◀
–– Odporúčame vám, aby ste TV i PC umiestnili do rovnakej podsiete. Prvé
tri časti IP adresy TV a PC by mali byť rovnaké a len posledná časť (adresa
hostiteľa) by mala byť odlišná. (napr. IP adresa: 123.456.789.**)
Slovenčina
▶
2. Pripojte PC, na ktorý nainštalujete alebo ste nainštalovali PC softvér AllShare,
a váš TV k rovnakej sieti.
NN Počas pripájania počítača prostredníctvom siete sa nepodporujú nasledovné
funkcie:
●● Hudba v pozadí počas sledovania prezentácie.
●● Tlačidlo π (REW) alebo µ (FF) počas prehrávania filmu.
NN DivX DRM, Multi-audio a vstavané titulky sa nepodporujú.
NN Program AllShare PC Software musí byť povolený v rámci firewallu v PC.
◀
▶
Slovenčina
NN Keď používate režim Media Play prostredníctvom sieťového pripojenia, v
závislosti od funkcií poskytnutého servera:
●● Metóda zoradenia sa môže odlišovať.
●● Tlačidlá π (REW), µ (FF) alebo ∑ (Pozastaviť) možno nebudú
fungovať v závislosti od informácií obsahu.
NN Pri prehrávaní videa prostredníctvom siete možno nebude fungovať v
závislosti od stavu siete. Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, nemusí
sa prehrať plynule.
◀
Slovenčina
Download PDF