Samsung | UBD-M9500 | Samsung Ultra HD Blu-Ray prehrávač UBD-M9500 Používateľská príručka

ÚPLNÁ PRÍRUČKA
UBD-M9500
Predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte prosím váš
výrobok na www.samsung.com/register
Bezpečnostné informácie
Výstraha
UPOZORNENIE
Tento symbol označuje, že vo vnútri
je vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt
s vnútornými súčasťami tohto
produktu je nebezpečný.
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ
UPOZORNENIE : ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO
PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE
KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA
NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY
MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.
Produkt triedy II: Tento symbol
znamená, že sa nevyžaduje
ochranné elektrické uzemnenie.
Sieťové napätie (AC): Tento symbol
znamená, že menovité napätie je
označné symbolom Sieťové napätie
(AC).
Striedavé napätie (DC): Tento symbol
znamená, že menovité napätie
je označné symbolom Striedavé
napätie (DC).
Upozornenie, pred používaním si
naštudujte pokyny: Tento symbol
inštruuje používateľa, aby si
naštudoval ďalšie bezpečnostné
pokyny v používateľskej príručke.
Tento symbol znamená, že k produktu
je priložená dôležitá literatúra
o prevádzke a údržbe.
• Priečinky a otvory v skrinke a na zadnej alebo
spodnej strane sú vytvorené pre potrebné vetranie.
Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku zariadenia a
chránili ho pred prehriatím, priečinky a otvory nikdy
neblokujte ani nezakrývajte.
-- Toto zariadenie nedávajte do stiesnených
priestorov, ako napríklad do poličky na knihy,
prípadne vstavanej skrinky, pokiaľ sa nezabezpečí
správne vetranie.
-- Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad
radiátor či teplovzdorný povrch, prípadne
na miesto, kde bude vystavené priamemu
slnečnému svetlu.
-- Na prístroj neklaďte nádoby (vázy atď.) s vodou.
Rozliata voda môže spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
• Tento prístroj nevystavujte dažďu ani ho
neumiestňujte do blízkosti vody (do blízkosti vane,
umývadla, kuchynského drezu alebo bazéna
atď.). Ak sa do zariadenia náhodou dostane voda,
okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného
predajcu.
• V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej komunite
môžu platiť nariadenia, ktoré od vás vyžadujú, aby
ste batérie likvidovali v súlade so zvážením ochrany
životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo
recyklácii získate od miestnych úradov.
2 Slovensky
3 Slovensky
Bezpečnostné informácie
• Údržba skrinky.
-- Pred pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
-- Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte výrobok, počkajte dve hodiny, a
potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
• Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky,
ak sa produkt nebude používať, prípadne vtedy, ak
opúšťate domácnosť na dlhý čas (hlavne vtedy, ak
doma zostanú osamote deti alebo invalidi).
-- Nahromadený prach môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, rozptyl elektriny, prípadne
požiar, ktorý spôsobí vytváranie iskier a teplo
alebo opotrebovanie izolácie na napájacom kábli.
• Ak plánujete produkt inštalovať na miesto s
množstvom prachu, vysokou alebo nízkou teplotou,
vysokou vlhkosťou, chemickými látkami, prípadne
kde bude v prevádzke 24 hodín denne, ako napr.
na letisku alebo vlakovej stanici atď., obráťte
sa na autorizované servisné stredisko a žiadajte
o informácie. V opačnom prípade hrozí vážne
poškodenie produktu.
• Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i zásuvku.
-- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.
(Len vybavenie triedy 1.)
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte ho
odpojiť od elektrickej zásuvky. Preto musí byť
elektrická zásuvka a zástrčka ľahko a kedykoľvek
prístupná.
01
• Nepreťažujte zásuvky v stene, predlžovacie káble
alebo adaptéry nad rámec ich kapacity, pretože by
to mohlo spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
• Napájacie káble veďte tak, aby sa po nich nestúpalo
pri chôdzi ani nehrozilo ich poškodenie predmetmi,
ktoré sa na ne položia. Venujte výnimočnú pozornosť
káblom na konci so zástrčkou, pri elektrických
zásuvkách a na mieste, kde ústia do spotrebiča.
• Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s bleskami
alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru
a nebude sa dlhý čas používať, odpojte ho zo
sieťovej zásuvky a odpojte systém antény alebo
kábla. Predídete tým poškodeniu z dôvodu
blýskania a prepätí v napájacej sieti.
• Pred pripojením sieťového napájacieho kábla
k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že
označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu
je v súlade s miestnym elektrickým napájaním.
• Nikdy nevkladajte kovové veci do otvorených častí
zariadenia. Inak môžete spôsobiť nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
• Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom,
nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia.
Zariadenie by mal otvoriť len kvalifikovaný technik.
• Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli.
Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli.
Kábel nikdy neodpájajte ťahaním za samotný kábel.
Sieťového kábla sa nedotýkajte mokrými rukami.
• Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť vtedy,
keď produkuje nezvyčajné zvuky alebo nepríjemne
zapácha – okamžite ho odpojte a kontaktujte
autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
Bezpečnostné informácie
• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na produkt.
• Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na mieste,
ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
• Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ako
napríklad labilná polička, šikmá podlaha alebo
miesto, ktoré je vystavené vibráciám.
• Výrobok nenechajte spadnúť na zem ani ho
neohýbajte. Ak je produkt poškodený, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
• Pri čistení prístroja odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky a produkt poutierajte mäkkou
suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie
ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy,
osviežovače vzduchu, mazadlá či čistiace
prostriedky. Tieto chemické látky môžu narušiť
vzhľad produktu alebo zotrieť jeho potlač.
• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na
prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami,
ako sú napríklad vázy.
• Batérie nelikvidujte v ohni.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Ak batérie v diaľkovom ovládači vymeníte za batérie
nesprávneho typu, hrozí riziko výbuchu. Vymeňte
len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
• VAROVANIE – ABY STE ZABRÁNILI
ROZŠÍRENIU OHŇA, UCHOVAJTE
SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ ČAS
MIMO DOSAHU PRODUKTU.
• VAROVANIE
-- Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Výrobok LASEROVEJ TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný
ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie
iných postupov ako tých, ktoré sú špecifikované
v tomto návode, môžu vyústiť do vystavenia sa
nebezpečnému žiareniu.
UPOZORNENIE :
• TENTO PRODUKT VYUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ
LASEROVÝ LÚČ, KTORÝ MÔŽE V PRÍPADE
NASMEROVANIA SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNÚ
EXPOZÍCIU ŽIARENIU. PRODUKT
PREVÁDZKUJTE NÁLEŽITÝM SPÔSOBOM
PODĽA PRILOŽENÝCH POKYNOV.
• TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV
ALEBO NASTAVENÍ, PRÍPADNE POSTUPOV,
AKÉ SÚ UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE
MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK EXPOZÍCIU
NEBEZPEČNÉMU ŽIARENIU. NEOTVÁRAJTE
KRYTY, ANI SA NEPOKÚŠAJTE OPRAVOVAŤ
PRÍSTROJ SVOJPOMOCNE. OPRAVU ZVERTE
KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
Tento výrobok spĺňa predpisy CE, ak sú na
pripojenie jednotky s ďalším zariadením použité
tienené káble a konektory. Aby ste zabránili
elektromagnetickému rušeniu s inými elektrickými
spotrebičmi, ako sú rádiá a televízory, používajte na
pripojenia tienené káble a konektory.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
||POZNÁMKA |
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
\\ Ak sa číslo regiónu prehrávača diskov Ultra HD
Blu-ray/diskov Blu-ray/DVD nezhoduje s číslom
regiónu tohto produktu, produkt nebude vedieť
disk prehrať.
4 Slovensky
Bezpečnostné informácie
5 Slovensky
01
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so
zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku. Sieťový
kábel tohto zariadenia sa dodáva so zatavenou
zástrčkou obsahujúcou poistku.
Ak vyžaduje výmenu, je potrebné použiť poistku
v súlade s normou BS1362 a so zhodnými
parametrami.
Pokiaľ je kryt poistky odnímateľný, nepoužívajte nikdy
zástrčku bez krytu. Pokiaľ je nutný kryt náhradnej
poistky, musí mať rovnakú farbu ako zástrčka na
strane s kolíkmi. Náhradné kryty sú dostupné u
predajcov.
Pokiaľ nie je nainštalovaná zástrčka vhodná pre
elektrické zásuvky vo vašom dome alebo nie je
kábel dosť dlhý, aby dosiahol k elektrickej zásuvke,
obstarajte si vhodný zabezpečený predlžovací kábel
alebo sa poraďte s predajcom.
Pokiaľ nie je iné riešenie, než odrezanie zástrčky,
odstráňte poistku a zástrčku bezpečne zlikvidujte.
Nepripájajte zástrčku do sieťovej zásuvky, pretože
hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom z odhaleného
ohybného kábla.
Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte
vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je potrebné,
aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.
Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto
používateľskú príručku, spadá pod určité zákony o
duševnom vlastníctve určitých tretích strán.
Obsah
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
2Výstraha
18
18
18
ZAČÍNAME
19
Spôsob 3 Pripojenie k mobilnému zariadeniu
prostredníctvom siete Wi-Fi (prenos formátu
Blu-ray do mobilného zariadenia)
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Bezdrôtová sieť
Káblová sieť
8Príslušenstvo
9
Panel na prednej a pravej strane
11
Diaľkové ovládanie
10
11
NASTAVENIA
Zadný panel
Opis diaľkového ovládača
15
15
15
16
16
17
17
17
Postup konfigurácie úvodných nastavení
21
Prístup na obrazovku nastavení
20
21
PRIPOJENIA
13
20
22
Pripojenie k televízoru
Domovská obrazovka
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pre ponuku Nastavenia
Funkcie ponuky Nastavenia
22Obraz
Pripojenie ku zvukovému zariadeniu
Spôsob 1 Pripojenie k zariadeniu Soundbar/
AV prijímaču kompatibilnému s funkciou HDMI
(HDR) s podporou prenosu signálu
Spôsob 2 Pripojenie slúchadiel Bluetooth
prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Spôsob 3 Pripojenie k zariadeniu Soundbar/
AV prijímaču kompatibilnému s funkciou HDMI
bez podpory prenosu signálu
Spôsob 4 Pripojenie k zariadeniu Soundbar/
AV prijímaču pomocou digitálneho optického
kábla
22Zvuk
23Všeobecné
25Podpora
26
Siete a Internet
29
Aktualizácia softvéru
26
30
30
Pripojenie k mobilnému zariadeniu
Spôsob 1 Pripojenie k mobilnému zariadeniu
prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Spôsob 2 Pripojenie k mobilnému zariadeniu
prostredníctvom siete Wi-Fi (funkcia Smart
View)
6 Slovensky
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
Aktualizovať teraz
Automatická aktualizácia
PREHRÁVANIE MÉDIÍ
SIEŤOVÉ SLUŽBY
Prehrávanie komerčných diskov
40
Vytvorenie konta Samsung
31
Prehrávanie fotografií, videí a hudby (multimédií)
41
Používanie aplikácií
31
31
32
32
33
33
34
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
39
Uskladnenie a spravovanie diskov
Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého na
zariadení USB
Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v
počítači
Prehrávanie disku s obsahom nahraným
používateľom
41
41
42
43
44
46
47
Ovládanie prehrávania videa
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní videí
Skôr ako začnete používať aplikácie
Prehľad obrazovky aplikácií
Spustenie aplikácie
Používanie internetu
Prehľad okna webového prehliadača
Používanie ponuky prehliadača
Naviazanie kont internetových služieb na
produkt
47BD-LIVE™
Používanie ponuky na obrazovke počas
prehrávania videa
PRÍLOHA
Používanie ponúk Zatriediť cez a Možnosti
Ovládanie prehrávania hudby
48
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní hudby
50
Používanie ponuky možností počas
prehrávania
Používanie ponúk Zatriediť cez a Možnosti na
obrazovke súboru
Opakovanie skladieb na zvukovom CD
Náhodné prehrávanie skladieb na zvukovom
CD
Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku
Audio CD
51
52
55
55
55
56
Prehrávanie fotografického obsahu
Používanie ponuky na obrazovke počas
prehrávania súboru s fotografiou
Ďalšie informácie
48Poznámky
Výber digitálneho výstupu
Riešenie problémov
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsah, ktoré môže váš
prehrávač prehrávať
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže
prehrať
Regionálny kód
56
Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať
61
Oznámenie o zhode a kompatibilite
62
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
57
Používanie ponúk Zatriediť cez a Možnosti
Rozlíšenie podľa typu obsahu
62
Podporované formáty
Ochrana proti kopírovaniu
63Licencia
65
7 Slovensky
Technické údaje
Obsah
31
Začíname
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
TV
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
Batérie (veľkosť AA)
TOOLS
Napájací kábel
Používateľská príručka
Diaľkové ovládanie
8 Slovensky
Panel na prednej a pravej strane
02
TLAČIDLO NAPÁJANIA
Začíname
TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ
INDIKÁTOR NAPÁJANIA
Červený: Vypnutie
Zelený: Zapnutie
Bliká na zeleno: Diaľkové ovládanie alebo
zadávanie prednými tlačidlami, aktualizácia softvéru.
POWER
DISPLEJ
ZÁSUVKA NA DISK
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
ANTÉNA Wi-Fi/BT
Do blízkosti antény ani pred ňu neumiestňujte žiadny
predmet, aby bola zabezpečená správna funkcia
zariadenia.
||POZNÁMKY |
Pravá strana
USB
5V 0.5A
USB HOST
Zabezpečte dostatok miesta na
pravej strane hlavnej jednotky, aby
bolo možné pripojiť zariadenie
USB.
\\ Pre aktualizáciu softvéru výrobku prostredníctvom konektora USB HOST musíte použiť pamäťovú kartu USB
Memory Stick.
\\ Keď produkt zobrazuje ponuku disku Ultra HD Blu-ray alebo štandardného disku Blu-ray, film nemožno
spustiť stlačením tlačidla p na diaľkovom ovládaní. Ak chcete prehrať film, v ponuke disku musíte zvoliť
Prehrať film alebo Spustiť a potom stlačiť tlačidlo  (OK) na diaľkovom ovládači.
9 Slovensky
Začíname
Zadný panel
POWER
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
LAN
||POZNÁMKA |
(
MAIN
)
HDMI OUT
HDMI OUT
Z konektora ❶ MAIN sa vysiela obraz
aj zvuk.
Z konektora 2 SUB sa vysiela len zvuk.
\\ Ak chcete používať funkciu Anynet+ (HDMI-CEC), pripojte kábel HDMI k terminálu HDMI 1.
Keď pripojíte kábel ku koncovke HDMI 2, funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) nebude k dispozícii.
10 Slovensky
Diaľkové ovládanie
\\ Diaľkové ovládania pre predchádzajúce prehrávače BD nemusia byť s týmto prehrávačom kompatibilné.
02
Opis diaľkového ovládača
Začíname
||POZNÁMKA |
Zapína a vypína televízor.
Nastavenie hlasitosti televízora.
Zapnutie a vypnutie prehrávača.
TV
Stlačením otvorte a zatvorte zásuvku na disk.
Slúži na zobrazenie klávesnice na obrazovke
na zadanie čísla, farby alebo informácií.
Farebné tlačidlá sa používajú v ponukách v
prehrávači a aj pri viacerých funkciách diskov
Ultra HD Blu-ray alebo Blu-ray.
123
DISC
MENU
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom televízore.
POP UP
/MENU
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky
disku.
Slúži na vstup do kontextovej ponuky.
Stlačte, ak chcete používať ponuku Nástroje.
(OK) : Slúži na výber položiek ponuky.
TOOLS
(Hore/Dole/Vľavo/Vpravo) :
Slúži na pohyb kurzora hore, dole,
vľavo alebo vpravo.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Stlačením prehráte disk alebo súbory.
alebo
Stlačením pozastavíte prehrávanie.
Stlačením môžete vyhľadávať smerom dozadu
alebo dopredu.
Slúži na zobrazenie obrazovky Domov.
Stlačením preskočíte kapitoly.
Stlačením zastavíte disk alebo súbory.
Vkladanie batérií (2x batéria typu AA)
Posúvajte kryt batérií smerom naznačeným šípkou, kým ho úplne nezložíte.
Vložte 2 batérie typu AA (1,5 V) so správnou konfiguráciou polarity podľa označenia +/–. Zasuňte kryt batérií späť
na miesto.
11 Slovensky
Začíname
Používanie tlačidiel na diaľkovom
ovládaní na zadávanie kódov TV
1. Stlačte a podržte stlačené
tlačidlo  (Napájanie TV).
Značka
TV
LOEWE
1 2 3
4
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
2. Zatiaľ čo držíte tlačidlo
 (Napájanie TV), stlačte
5
6
tlačidlá na diaľkovom
ovládaní, ktoré zodpovedajú
7
dvojčíselnému kódu TV z
8
nižšie uvedeného zoznamu.
9 0
Ako vodítko použite
zobrazenie vpravo.
Napríklad: Na zadanie 01 stlačte tlačidlo TOOLS
a potom stlačte tlačidlo 123. Uvedomte si, že
niektoré značky TV majú viacero 2-číselných
kódov. Ak prvý kód nefunguje, vyskúšajte
nasledujúci.
TOOLS
Kódy ovládania TV
Značka
Kódy
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
82
SABA
57
SALORA
73
SCHNEIDER
52
SHARP
SANYO
71
SELECO
57
CONTINENTAL EDISON 75
DAEWOO
METZ
RADIOLA
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
BANG & OLUFSEN
MAGNAVOX
PIONEER
SAMSUNG
AIWA
LOEWE OPTA
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
57
TELEFUNKEN
70
THOMSON ASIA
84
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
THOMSON
TOSHIBA
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
12 Slovensky
06, 69
Kódy
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
13, 53, 54, 74, 75
06, 56, 57
72, 73, 75
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA
57
YOKO
06
ZENITH
63
Pripojenia
Pripojenie k televízoru
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Zvuk
Video
||POZNÁMKY |
\\ Pri pripojení prehrávača k televízoru Samsung UHD sa automaticky dosiahne optimálna kvalita obrazu(HDMI
UHD Color - Zap.).
\\ Ak chcete používať funkciu Anynet+ (HDMI-CEC), pripojte kábel HDMI k terminálu HDMI 1.
Keď pripojíte kábel ku koncovke HDMI 2, funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) nebude k dispozícii.
-- Terminál HDMI 2 nevysiela signál obrazu.
\\ Ak používate na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu kábel HDMI-DVI, musíte k audio systému pripojiť aj
rozhranie DIGITAL AUDIO OUT na produkte, aby ste počuli zvuk.
\\ Kábel HDMI-HDMI zabezpečuje digitálny výstup obrazu a zvuku, takže nie je potrebné pripojiť zvukový kábel.
\\ Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v
návode na použitie vášho televízora.
\\ Keď pripojíte prehrávač k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru a potom ho prvýkrát
zapnete, prehrávač automaticky nastaví výstupné rozlíšenie HDMI na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor
podporuje.
\\ Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Hlboké
farby HDMI na Vyp.
\\ Aby ste videli obraz vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080p alebo 2160p, musíte použiť vysokorýchlostný
kábel HDMI (kategória 2).
13 Slovensky
Pripojenia
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
03
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte ku konektoru HDMI OUT na zadnej strane produktu a konektoru
HDMI IN na TV.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Pripojenia
\\ HDMI vysiela do televízora len čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje technológiu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na obrazovke
sa objaví zrnenie.
\\ Ak váš TV nepodporuje HDCP (digitálnu ochranu obsahu s vysokou šírkou pásma) verzie 2.2, niektoré tituly
diskov Ultra HD Blu-ray sa môžu prehrať pri rozlíšení 1080p.
-- Túto činnosť vyžaduje štandard ochrany autorských práv obsahu na disku Ultra HD Blu-ray, a to v súlade
so zámerom výrobcu predchádzať porušovaniu autorských práv.
-- Ak chcete zobraziť video z disku Ultra HD Blu-ray v originálnom rozlíšení, pripojte kábel HDMI k vstupnému
portu HDMI na televízore, ktorý podporuje rozhranie HDCP 2.2.
-- Za účelom kontroly, či TV podporuje HDCP 2.2, skontrolujte port HDMI na zadnej strane TV alebo sa
obráťte na používateľskú príručku od TV.
\\ Tento produkt podporuje funkciu HDR. (HDR: Vysoký dynamický rozsah je technika, ktorá slúži na
reprodukovanie širšieho dynamického rozsahu svietivosti, než je možné dosiahnuť pri konvenčných
zariadeniach na spracovanie obrazu.)
-- Aby ste využili funkciu HDR, potrebujete HDR obsah, TV s podporou HDR a vysokorýchlostný kábel HDMI.
-- Pripojte prehrávač k vstupnému konektoru HDMI na TV, ktorý podporuje funkciu HDR, a to pomocou
vysokorýchlostného kábla HDMI.
-- Na aktivovanie funkcie týkajúcej sa HDR použite ponuku TV. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej
príručke TV.
14 Slovensky
Pripojenie ku zvukovému zariadeniu
• Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT 1 na zadnej strane výrobku ku
konektoru HDMI IN na vašom prijímači. Pripojte ďalší kábel HDMI z konektora HDMI OUT na prijímači ku
konektoru HDMI IN na vašom TV.
-- Prijímač musí podporovať prenos signálu v rozlíšení 4K, aby bolo možné prenášať obrazový obsah vo formáte UHD.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
MAIN
MAIN
((
))
SUB
(Audio Only)
LAN
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Zvuk/Video
Zariadenie Soundbar/AV prijímač
Video
||POZNÁMKA |
\\ Ak sa pri obsahu, ktorý chcete prehrať, použila technológia AACS 2.0, v závislosti od pripojeného AV prijímača sa
možno obsah nezobrazí na obrazovke. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke vášho AV prijímača.
Spôsob 2 Pripojenie slúchadiel Bluetooth prostredníctvom rozhrania Bluetooth
• Pripojte hlavnú jednotku k slúchadlám Bluetooth prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Pomocou hlavnej
jednotky nastavte zvukový výstup do slúchadiel Bluetooth a potom počúvajte zvuk prostredníctvom slúchadiel.
||POZNÁMKA |
\\ Ak chcete používať túto funkciu, v ponuke nastavení je potrebné nastaviť položku Sound Mirroring na
možnosť Vyp.. (Predvolené: Vyp.)
15 Slovensky
Slúchadlá Bluetooth
Pripojenia
Spôsob 1 Pripojenie k zariadeniu Soundbar/AV prijímaču kompatibilnému s funkciou HDMI (HDR)
s podporou prenosu signálu
03
Prehrávač diskov Blu-ray môžete pripojiť k audio systému pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Pripojenia
Spôsob 3 Pripojenie k zariadeniu Soundbar/
AV prijímaču kompatibilnému s funkciou HDMI
bez podpory prenosu signálu
• Z konektoru HDMI OUT na zadnej strane výrobku
pripojte HDMI OUT 1 kábel (nie je súčasťou
dodávky) ku konektoru HDMI IN na vašom
televízore. Ďalší kábel HDMI pripojte z konektora
HDMI OUT 2 ku konektoru HDMI IN na vašom
prijímači.
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
Zvuk
(
MAIN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
)
HDMI OUT
(
MAIN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
)
HDMI OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
Video
Zvuk
Zariadenie Soundbar/AV prijímač
Zariadenie Soundbar/AV prijímač
||VÝSTRAHA |
• Pomocou digitálneho optického kábla (nie je
súčasťou dodávky) pripojte konektor DIGITAL
AUDIO OUT na výrobku ku konektoru DIGITAL
AUDIO IN na prijímači.
• Ak nastavíte Digitálny výstup na PCM, zvuk
budete počuť iba cez dva predné reproduktory.
POWER
SUB
(Audio Only)
LAN
SUB
(Audio Only)
LAN
Spôsob 4 Pripojenie k zariadeniu Soundbar/
AV prijímaču pomocou digitálneho optického
kábla
||POZNÁMKA |
\\ Neprepájajte terminály HDMI OUT 1 a HDMI
OUT 2 na produkte pomocou kábla HDMI.
\\ Ak pripojíte prijímač k portu DIGITAL AUDIO OUT
prehrávača, reprodukcia zvuku prijímača sa nemusí
zosynchronizovať s reprodukciou zvuku TV.
16 Slovensky
Pripojenie k mobilnému zariadeniu
Zvuk
Pomocou funkcie Smart View môžete zobraziť
obrazovku svojho mobilného zariadenia alebo tabletu
so systémom Android na televízore pripojenom k
prehrávaču.
Mobilné
zariadenie
Mobilné zariadenie
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
(Zdroj) a stlačte tlačidlo Hore.
AV prijímač
1. Na pripojenie prehrávača k prijímaču alebo
zvukovému zariadeniu použite kábel HDMI alebo
optický kábel.
||POZNÁMKA |
\\ Hudbu z mobilného zariadenia nebude počuť, ak
sa na pripojenie prehrávača nepoužije kábel HDMI
alebo optický kábel.
2. Na obrazovke Domov vyberte položky
Nastavenia > Zvuk a potom nastavte položku
Sound Mirroring na možnosť Zap..
(Predvolené: Vyp.)
3. Vyhľadajte názov zariadenia prehrávača.
(Prejdite na položky Nastavenia > Všeobecné >
Správca systému > Názov zariadenia.)
4. Na mobilnom zariadenia pomocou aplikácie
Bluetooth vyhľadajte názov zariadenia
prehrávača. Výberom názvu zariadenia
prehrávača sa pripojte k prehrávaču
prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
5. Po vytvorení pripojenia môžete prehrávať hudbu
z mobilného zariadenia. Hudba sa prehráva
prostredníctvom prijímača alebo zvukového
zariadenia pripojeného k prehrávaču.
2. Vpravo dole zvoľte položku Sprievodca
pripojením a stlačte tlačidlo  (OK).
3. Na mobilnom zariadení spustite funkciu Smart
View.
4. Na mobilnom zariadení vyhľadajte názov
prehrávača v zozname dostupných zariadení a
potom ho vyberte.
5. Na TV sa zobrazí hlásenie o pripájaní (napr.
Pripájam sa k Android_92gb...) a následne sa
zobrazí hlásenie o pripojení.
6. O chvíľu sa na obrazovke televízora zobrazí
obrazovka zariadenia.
7. Ak chcete zastaviť funkciu Smart View, stlačte
tlačidlo  (Späť) na diaľkovom ovládaní alebo
ukončite funkciu Smart View.
||POZNÁMKY |
\\ Keď používate funkciu Smart View, v závislosti
od prostredia môže dochádzať k trhaniu videa a
vypadávaniu zvuku.
\\ Prenosy cez rozhranie Bluetooth môžu rušiť signál
funkcie Smart View. Skôr ako začnete používať
funkciu Smart View, dôrazne odporúčame, aby
ste vypli funkciu Bluetooth na mobilnom alebo
inteligentnom zariadení (tablet a pod.).
\\ Ak váš bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál
DFS, nemôžete použiť túto funkciu.
Obráťte sa na poskytovateľa internetového
pripojenia, ktorý vám poskytne podrobnejšie
informácie.
17 Slovensky
Pripojenia
Pripojte mobilné zariadenie k prehrávaču
prostredníctvom rozhrania Bluetooth, aby ste mohli
prehrávať hudbu z mobilného zariadenia.
03
Spôsob 1 Pripojenie k mobilnému zariadeniu
prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Spôsob 2 Pripojenie k mobilnému zariadeniu
prostredníctvom siete Wi-Fi (funkcia Smart
View)
Pripojenia
Spôsob 3 Pripojenie k mobilnému zariadeniu
prostredníctvom siete Wi-Fi (prenos formátu
Blu-ray do mobilného zariadenia)
Funkcia na prenos formátu Blu-ray do mobilného
zariadenia umožňuje zobraziť obsah, ktorý prehrávač
prehráva, na mobilnom zariadení alebo tablete so
systémom Android, ktorý ste pripojili k prehrávaču.
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Prehrávač môžete pripojiť k sieťovému smerovaču
pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.
Pripojenie môže byť bezdrôtové alebo káblové.
Bezdrôtová sieť
Nástenné pripojenie
Smerovač
Mobilné zariadenie
1. Na prehrávači zistite názov zariadenia prehrávača.
(Prejdite na položky Nastavenia > Všeobecné >
Správca systému > Názov zariadenia.)
2. Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung
Connect. V zobrazenom zozname vyhľadajte
názov zariadenia prehrávača. (Možno bude
potrebné spustiť funkciu Vyhľadať zariadenia.)
3. Vyberte názov zariadenia prehrávača.
V rozbaľovacom zozname, ktorý sa zobrazí
nižšie, vyberte položku „TV do mobilného
zariadenia“ (alebo „BD do mobilného zariadenia“).
4. Na mobilnom zariadení sa zobrazí správa o
pripájaní. Na televízore sa zobrazí žiadosť o
povolenie. Pomocou diaľkového ovládania
prehrávača vyberte možnosť Povoliť.
||POZNÁMKA |
\\ Po tom, ako prvýkrát vyberiete možnosť Povoliť,
nebudete musieť možnosť Povoliť znova vybrať,
až kým povolenie nezrušíte.
5. O chvíľu sa obsah prehrávaný prehrávačom
zobrazí na obrazovke mobilného zariadenia.
6. Ak chcete zastaviť funkciu na prenos formátu
Blu-ray do mobilného zariadenia, dvakrát stlačte
tlačidlo  (Späť) na mobilnom zariadení.
||POZNÁMKY |
\\ V závislosti od modelu mobilného zariadenia sa
môže funkcia Samsung Connect označovať ako
„Prenos formátu Blu-ray do mobilného zariadenia“.
(Podporuje ju len spoločnosť Samsung.)
\\ Ak váš bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál
DFS, nemôžete použiť túto funkciu.
Obráťte sa na poskytovateľa internetového pripojenia,
ktorý vám poskytne podrobnejšie informácie.
||POZNÁMKY |
\\ Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje DHCP,
tento prehrávač môže na pripojenie k bezdrôtovej
sieti používať DHCP alebo statickú IP adresu.
\\ Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny
režim. Režim Ad-hoc nie je podporovaný.
\\ Prehrávač podporuje iba nasledujúce bezdrôtové
protokoly bezpečnostného kódu:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Vyberte si kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý
sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený
pre bezdrôtový smerovač momentálne používa
iné zariadenie v blízkosti, bude to mať za následok
rušenie a chybu v komunikácii.
\\ Ak zvolíte režim vysokej čistej priechodnosti
(Greenfield) 802.11n a nastavíte typ kódovania na
smerovači na typ WEP, TKIP alebo
TKIP-AES (WPS2Mixed), prehrávač nebude
podporovať pripojenie v súlade s novými
parametrami Wi-Fi certifikácie.
18 Slovensky
Smerovač alebo
nástenné pripojenie
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
LAN
SUB
(Audio Only)
(
MAIN
)
HDMI OUT
||POZNÁMKY |
\\ Váš smerovač alebo politiky internetového
operátora môžu prehrávaču brániť v prístupe k
serveru na aktualizáciu softvéru Samsung. Ak sa
tak stane, viac informácií získate od internetového
operátora (ISP).
\\ Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie
smerovač.
\\ Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
(* tienená krútená dvojlinka)
19 Slovensky
Pripojenia
Káblová sieť
03
\\ Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou
spôsobovať rušenie v závislosti od prevádzkových
podmienok (výkon smerovača, vzdialenosť,
prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami,
atď.).
Nastavenia
Postup konfigurácie úvodných
nastavení
Domovská obrazovka
• Ak úvodné nastavenia nenakonfigurujete,
domáca obrazovka sa nezobrazí.
• OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto
prehrávača sa môže po aktualizácii verzie
softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky.
Po pripojení produktu k TV zapnite TV a produkt.
Po prvom zapnutí produktu sa na televízore zobrazí
obrazovka úvodných nastavení produktu. Postup
úvodných nastavení vám umožňuje nastaviť (OSD)
a jazyk ponuky, pomer strán (veľkosť obrazu),
konfiguráciu siete a pripojiť prehrávač k internetu.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
1
||POZNÁMKY |
\\ Ak počas postupu konfigurácie úvodných
nastavení prekročíte nastavenie siete, nastavenia
siete budete môcť nakonfigurovať neskôr. Pokyny
nájdete v časti „Konfigurácia vášho sieťového
pripojenia“ na stranách 26~29.
1
\\ Ak chcete znovu zobraziť úvodnú obrazovku
Nastavenia a uskutočniť na nej zmeny, na
obrazovke Domov vyberte položky Nastavenia >
Všeobecné > Spustiť nastavenie alebo vyberte
položky Nastavenia > Podpora > Reset. (pozrite
si stranu 25)
\\ Ak chcete použiť funkciu Anynet+ (HDMI-CEC),
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
1)Prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI k
televízoru značky Samsung kompatibilnému s
funkciou Anynet+ (HDMI-CEC).
2)Funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) prepnite na
možnosť Zap. v TV a aj v produkte.
3)Nastavte prehrávač podľa postupu
počiatočného nastavenia.
2
3
4
5
20 Slovensky
Disk
2
Aplikácia 1 Aplikácia 2 Aplikácia 3
3
Internet
4
Internet
5
(Funkcie)
• Nastavenia : Otvorí ponuku produktu.
V ponuke môžete nastaviť rôzne
funkcie podľa vlastných požiadaviek.
Keď presuniete zvýraznenie na ponuku
Nastavenia, zobrazí sa ponuka Rýchle
nastavenia. Pomocou ponuky môžete
prispôsobiť rôzne možnosti, napríklad
Režim obrazu, Prispôsobiť veľkost
obrazovky, Výstup zvuku, Formát audio
výstupu a Sieť.
• Zdroj : Vyberte vložený disk alebo
pamäťové zariadenie USB, pripojené
sieťové zariadenie alebo funkciu Smart
View.
• Hľadať : Umožňuje vám vyhľadávať
obsah pod položkou Aplikácie a YouTube
zadaním príslušných vyhľadávaných slov.
• APPS : Umožňuje prístup k rôznym
plateným alebo bezplatným aplikáciám.
Disk : Zobrazí vybratý zdroj.
Prevzaté aplikácie : Zobrazí prevzaté
aplikácie. Aplikácie zobrazené na tomto
mieste je možné podľa potreby odstrániť,
upraviť alebo zmeniť ich usporiadanie.
Umožňuje prístup k internetu.
Pomocou možnosti Pridať na domovskú
stránku pridajte často používané položky
ponuky do spodnej časti obrazovky Domov.
TV
||POZNÁMKA |
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pre ponuku Nastavenia
DISC
123
Zvuk
Všeobecné
Podpora
Obraz
Rozlíšenie
Filmová snímka (24p/25p)
Prispôsobiť veľkost obrazovky
Farebný formát HDMI
Hlboké farby HDMI
HDR na SDR
16:9 Originál
Auto
3
4
Vyp.
Tlačidlo  (OK) : Stlačením aktivujte aktuálne
vybratú položku alebo potvrďte nastavenie.
2
Tlačidlá
 (Hore/Dole/Vľavo/Vpravo) :
Stlačením presuňte kurzor alebo vyberte
položku.
Stredná úroveň gama
3
2. Prístup k ponukám, podponukám a možnostiam
obrazovky Nastavenia si pozrite nižšie na obrázku
diaľkového ovládania v nasledujúcom stĺpci.
TOOLS
1
Veľkosť 4 (100%)
Auto
Nastavenia
1. Vyberte položku Nastavenia na domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia.
Pomer strán TV
POP UP
/MENU
1
2
Prístup na obrazovku nastavení
Obraz
MENU
4
Tlačidlo
ponuke.
 (Späť) : Návrat k predchádzajúcej
Tlačidlo  (Domov) : Stlačením prejdete na
domovskú obrazovku.
Podrobné informácie o funkciách
Na obrazovke sa podrobne vysvetľuje každá funkcia,
položka ponuky a individuálna možnosť ponuky
Nastavenia. Na zobrazenie vysvetlenia použite
tlačidlá Hore/Dole/Vľavo/Vpravo, ktorými vyberte
funkciu, položku ponuky alebo možnosť. Vysvetlenie
sa obvykle zobrazí na pravej strane obrazovky. Na
nasledujúcej strane sa nachádza krátky popis každej
funkcie ponuky Nastavenia. V prílohe tohto návodu
sa nachádzajú aj doplňujúce informácie o niektorých
funkciách.
21 Slovensky
04
\\ Ak ponecháte prehrávač v režime zastavenia dlhšie
ako 5 minút bez toho, aby ste ho používali, na
televízore sa zobrazí šetrič obrazovky. Ak prehrávač
ponecháte v režime šetriča obrazovky dlhšie ako
15 minút, automaticky sa vypne jeho napájanie.
Nastavenia
Funkcie ponuky Nastavenia
Hlboké farby HDMI
Pomer strán TV
Umožňuje vám produkt nastaviť na vysielanie videa
HDMI s hlbokými farbami. Funkcia Hlboké farby
umožňuje presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou
hĺbkou farieb.
Rozlíšenie
Umožňuje nastaviť úroveň gama pri sledovaní videa
konvertovaného z formátu HDR do formátu SDR.
Obraz
Umožňuje vám nastaviť výstup z prehrávača podľa
veľkosti a formátu obrazovky vášho televízora.
Výstupné rozlíšenie signálu videa HDMI nastavte
na hodnotu Auto, 2160p, 1080p, 720p alebo
576p/480p.
Toto číslo označuje počet riadkov videa na jeden
obraz. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že čím
viac riadkov, tým je vyššia kvalita.
Filmová snímka (24p/25p)
Ak je produkt pripojený k TV kompatibilnému s
režimom 24p/25p, nastavenie položky Filmová
snímka (24p/25p) na možnosť Auto umožní
produktu automaticky nastaviť jeho výstup HDMI na
24 snímok za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu.
• Funkciu Filmová snímka (24p/25p) môžete
využívať len na televízore, ktorý podporuje túto
obnovovaciu frekvenciu.
• Funkcia Filmová snímka (24p/25p) bude aktívna,
len ak prehrávača prehráva obsah so snímkovou
frekvenciou 24 snímok za sekundu.
• Funkcia Filmová snímka je k dispozícii len vtedy,
keď je výrobok v režimoch výstupného rozlíšenia
HDMI 1080p alebo 2160p.
Prispôsobiť veľkost obrazovky
Zvuk
Výstup zvuku
Umožňuje vybrať aktívne reproduktory. Vyberte
zvukové zariadenie zo zoznamu.
Wi-Fi Nastavenie priestorového zvuku
reproduktora
Pripojením zariadenia Soundbar od spoločnosti
Samsung k bezdrôtovým reproduktorom
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete
nakonfigurovať systém so stereofónnym alebo
priestorovým zvukom.
||POZNÁMKA |
\\ Ak váš bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál
DFS, nemôžete vytvoriť priestorové pripojenie
pomocou siete Wi-Fi. Obráťte sa na poskytovateľa
internetového pripojenia, ktorý vám poskytne
podrobnejšie informácie.
Formát audio výstupu
Umožňuje vybrať formát digitálneho zvukového
výstupu (HDMI), ktorý je vhodný pre váš AV prijímač.
Obrazovku nastavte na optimálnu veľkosť.
Farebný formát HDMI
HDR na SDR
Umožňuje vám nastaviť formát farebného
priestoru pre výstup HDMI tak, aby sa zhodoval
so schopnosťami pripojeného zariadenia (televízor,
monitor, atď). Po zvolení formátu obrazovka na chvíľu
stmavne.
||POZNÁMKA |
\\ Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu ATMOS
Soundbar so zapnutým nastavením Auto,
možnosť zvuku sa automaticky prepne na
Bitstream.
Výstupný formát zvuku (optický)
Umožňuje vybrať formát digitálneho zvukového
výstupu (optický), ktorý je vhodný pre váš AV prijímač.
22 Slovensky
Prevzorkovanie PCM nadol
Umožňuje vám použiť ovládanie dynamického
rozsahu na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus a
Dolby TrueHD.
Auto: Automaticky ovláda dynamický rozsah zvuku
Dolby TrueHD na základe informácií v zvukovej
stope Dolby TrueHD. Ovládanie dynamického
rozsahu zapína aj pre zvuk Dolby Digital a Dolby
Digital Plus.
Vyp.: Dynamický rozsah ponecháva bez komprimácie,
čo vám umožňuje počuť pôvodný zvuk.
Zap.: Ovládanie dynamického rozsahu zapína pre
všetky tri formáty zvuku Dolby. Tichšie zvuky sa
zosilnia a hlasitosť hlasných zvukov sa zníži.
Režim zmiešavania
Umožňuje vám zvoliť spôsob zmiešavania
viacerých kanálov, ktorý je kompatibilný s vaším
stereo systémom. Prehrávač môžete nastaviť na
zmiešavanie na normálne stereo alebo na stereo
kompatibilné s priestorovým zvukom.
Režim DTS Neo:6
Prostredníctvom výstupu HDMI si môžete vychutnať
viackanálový zvuk z 2-kanálového zdroja zvuku.
Synch. zvuku
V niektorých prípadoch, keď je výrobok pripojený k
digitálnemu televízoru, zvukový signál nemusí byť
synchronizovaný s video signálom. Ak nastane tento
prípad, upravte dobu oneskorenia zvuku tak, aby sa
zhodovala so signálom videa.
• Dobu omeškania zvuku môžete nastaviť medzi
0 ms až 240 ms. Nastavte ju na optimálne
nastavenie.
Všeobecné
Sieť
Stav siete : Umožňuje vám skontrolovať aktuálnu
sieť a stav siete internet.
Nastavenia siete : Nakonfigurujte sieťové
pripojenie, aby ste mohli využívať rôzne funkcie,
napríklad internetové služby, a vykonávať
aktualizácie softvéru.
Nastavenia BD-Live : Nastavuje rôzne funkcie
BD-Live. BD-Live vám umožní prístup k
dodatočným funkciám dostupným u niektorých
diskov Ultra HD Blu-ray alebo diskov Blu-ray, ak
máte pripojenie k internetu.
• Internetové pripojenie BD-Live : Umožňuje
vám úplne povoliť, čiastočne povoliť alebo
zakázať internetové pripojenie BD-Live.
• Správa BD údajov : Spravujte údaje BD
prevzaté cez službu BD-Live alebo disk Ultra HD
Blu-ray/disk Blu-ray.
Odborné nastavenia : Zobrazia sa pokročilé
možnosti nastavení siete pre vaše zariadenie.
• IPv6 : Umožní vám pre vaše zariadenie povoliť/
zakázať pripojenie do siete IPv6.
• Stav IPv6 : Umožní vám skontrolovať
momentálny stav pripojenia do siete IPv6 a stav
internetového pripojenia.
||POZNÁMKA |
\\ Ak chcete používať funkciu Nastavenia BDLive, pripojte najskôr pamäťové zariadenie USB a
potom ho vyberte z ponuky Správa BD údajov.
||POZNÁMKY |
\\ Stanovená doba oneskorenia zvuku nemusí byť
úplne presná. Závisí to od prehrávaného obsahu.
\\ Túto funkciu možno použiť pri prehrávaní obsahu
vo formáte optických diskov.
23 Slovensky
Nastavenia
Ovládanie dynamického rozsahu
Ak je prehrávač pripojený k prijímaču alebo zariadeniu
Soundbar prostredníctvom pripojenia HDMI
alebo optického pripojenia, môžete zdieľať zvuk z
mobilného zariadenia a počúvať ho cez reproduktory
pripojeného prijímača alebo zariadenia Soundbar.
04
Umožňuje vám vybrať prevzorkovanie 96 kHz PCM
signálov nadol na 48 kHz skôr, ako sa budú vysielať
do zosilňovača. Zapnite funkciu Prevzorkovanie
PCM nadol, ak zosilňovač alebo prijímač nie je
kompatibilný so signálom 96 kHz.
Sound Mirroring
Nastavenia
Správca systému
Možnosti uvedené nižšie môžete zmeniť podľa vašich
predstáv.
Jazyk : Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete,
pre ponuku na obrazovke, ponuku disku, zvuk,
titulky atď.
• Jazyk zvolený pre ponuku disku, zvuk disku
alebo titulky sa zobrazí len v prípade, že sa na
disku podporuje.
Názov zariadenia : Umožňuje vám zadať názov
prehrávača, ktorým sa bude na vašich sieťach
identifikovať.
Zobrazenie oznámení : Môžete zobraziť zoznam
správ o udalostiach generovaných prehrávačom.
Účet Samsung : Umožňuje vytvoriť a spravovať
konto Samsung. Ak chcete vytvoriť konto
Samsung, vyberte položky: Nastavenia >
Všeobecné > Správca systému > Účet
Samsung > Vytvoriť účet. Niektoré zo služieb
Smart Hub sú spoplatnené.
Zabezpečenie : Predvolený PIN je 0000. Ak ste
si nevytvorili vlastný kód PIN, na prístup do funkcie
zabezpečenia zadajte predvolený kód PIN. Keď
prvýkrát vstúpite do funkcie zabezpečenia, zmeňte
si kód PIN pomocou funkcie Zmeniť PIN.
• Rodič. hodnotenie BD : Zabráni prehrávaniu
diskov Ultra HD Blu-ray alebo diskov Blu-ray
s vekovým hodnotením rovnajúcim sa alebo
presahujúcim určitú vekovú skupinu, ktorú ste
nastavili, pokiaľ nezadáte kód PIN.
• Rodič. hodnotenie DVD : Až do zadania
kódu PIN zabraňuje prehrávaniu diskov DVD
s hodnotením, ktoré prevyšuje vami zadané
konkrétne číselné hodnotenie.
• Zmeniť PIN : Mení 4-ciferný kód PIN používaný
na prístup k funkciám zabezpečenia.
`` Ak ste zabudli váš kód PIN:
1. Vyberte všetky disky alebo úložné
zariadenia USB.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ^ (Otvoriť/
zatvoriť) na prednom paneli najmenej
na 5 sekúnd. Na obrazovke sa zobrazí
inicializačné hlásenie a následne sa
automaticky vypne napájanie.
Keď výrobok znova zapnete, všetky
nastavenia sa resetujú.
WoL/WoWLAN : Umožňuje zapnúť alebo vypnúť
funkciu WOL (Wake on LAN) alebo WoWLAN (Wake
on Wireless LAN).
Správca externých zariadení
Anynet+ (HDMI-CEC) : Anynet+ je komfortná
funkcia, ktorá ponúka prepojené činnosti s
ostatnými prehrávačmi značky Samsung, ktoré
sú vybavené funkciou Anynet+ a umožňuje vám
ovládanie týchto výrobkov pomocou jedného
diaľkového ovládača k televízoru značky Samsung.
Na použitie tejto funkcie musíte tento prehrávač
pomocou kábla HDMI pripojiť k televízoru značky
Samsung s funkciou Anynet+.
DivX® video na požiad. : Pozrite si registračné
kódy DivX® VOD, ktoré si môžete zakúpiť
a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Správca klávesnice : Umožňuje nastaviť jazyk a
typ klávesnice pripojenej cez rozhranie USB.
||POZNÁMKY |
\\ Klávesnicu môžete použiť len vtedy, keď sa vo
webovom prehliadači zobrazí obrazovka alebo
okno klávesnice QWERTY.
\\ Niektoré klávesnice a myši USB HID nemusia
byť kompatibilné s týmto prehrávačom.
\\ Niektoré tlačidlá HID klávesnice nemusia
fungovať.
\\ Káblové USB klávesnice sa nepodporujú.
\\ Niektoré aplikácie sa nemusia podporovať.
\\ Ak bezdrôtová klávesnica HID nepracuje
správne kvôli rušeniu, premiestnite ju bližšie k
prehrávaču.
Správca pripojenia zariadení : Umožňuje ovládať,
ktoré zariadenia v sieti, napríklad mobilné zariadenia
a tablety, umožňujú zdieľať obsah s týmto
prehrávačom.
24 Slovensky
`` Povolenie pripojenia k mobilnému
zariadeniu
Prístupnosť
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od výrobcu mobilného zariadenia
sa funkcia Smart View môže označovať ako
Screen Mirroring alebo Miracast.
2. Keď sa mobilné zariadenie pokúsi pripojiť
k prehrávaču, v hornej časti obrazovky
televízora sa zobrazí správa s oznámením.
Vyberte položku Povoliť. Prehrávať
môžete len mediálne súbory zo zariadení,
pri ktorých bolo povolené pripojenie k
produktu.
||POZNÁMKA |
\\ Ak nechcete, aby sa pri pokuse mobilného
zariadenia o pripojenie zobrazovala správa
s oznámením, nastavte položky Správca
pripojenia zariadení > Oznámenie o prístupe
na možnosť Vyp..
Spustiť nastavenie
Umožňuje opätovné spustenie postupu konfigurácie
úvodných nastavení.
Podpora
Aktualizácia softvéru
Táto ponuka vám umožňuje aktualizovať softvér
výrobku na vylepšenie výkonu alebo doplňujúce
služby.
Resetovat' Smart Hub
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení
funkcie Smart Hub. TNa použitie musíte zadať
bezpečnostný kód PIN. Predvolený PIN je 0000.
Reset
Obnoví všetky predvolené nastavenia okrem nastavení
siete a služby Smart Hub a následne reštartuje funkciu
nastavenia. Na použitie musíte zadať bezpečnostný
kód PIN. Predvolený bezpečnostný kód PIN je 0000.
3. Prehrajte obsah z mobilného zariadenia.
4. Na televízore pripojenom k prehrávaču
sa zobrazia súbory s obsahom, ktoré sú
uložené v mobilnom zariadení.
||POZNÁMKA |
\\ Ak počas prehrávania prepnete obrazovku
mobilného zariadenia, pripojenie k produktu sa
ukončí.
25 Slovensky
Nastavenia
1. Z mobilného zariadenia vyberte obsah,
ktorý sa má prehrať. (Pozrite si časť
„Pripojenie k mobilnému zariadeniu“ na
strane 17.)
Vysoký kontrast : Pre pozadie a písmo nastaví
farbu s vysokým kontrastom v častiach Aplikácie
(Smart Hub) a Multimédiá.
Zväčšiť : Umožňuje nastaviť zväčšenie zvýraznenej
položky v častiach Aplikácie (Smart Hub) a
Multimédiá.
04
Ak chcete prehrávať mediálny obsah uložený
v mobilnom zariadení, musíte povoliť pripojenie
medzi mobilným zariadením a produktom.
Prejdite na položky Nastavenia > Všeobecné
> Správca externých zariadení > Správca
pripojenia zariadení > Zoznam zariadení.
Zobrazujú sa mobilné zariadenia pripojené k
rovnakej sieti ako produkt.
Nastavenia
Vzdialená správa
Po zapnutí umožňuje zástupcom centra volaní
spoločnosti Samsung diagnostiku a opravu
problémov s výrobkom na diaľku. Vyžaduje aktívne
pripojenie na internet.
||POZNÁMKY |
\\ Služba Vzdialená správa možno nebude v
niektorých krajinách k dispozícii.
\\ Ak chcete používať funkciu správy na diaľku:
1)Zavolajte do kontaktného strediska
spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu
na diaľku.
2)Otvorte ponuku prehrávača vo vašom
televízore a prejdite do časti Podpora.
3)Vyberte položku Vzdialená správa, prečítajte
si podmienky poskytovania služby a prijmite
ich. Keď sa zobrazí obrazovka čísla PIN,
poskytnite pracovníkovi svoje číslo PIN.
4)Pracovník tak získa prístup do vášho
prehrávača.
Informácie o tomto zariadení
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším
prehrávačom.
Podmienky a stratégia
Ak chcete používať služby aplikácie, musíte si
preštudovať Zmluvné podmienky aplikácie a politiku
o ochrane osobných údajov a vyjadriť súhlas s ich
znením.
Siete a Internet
Keď pripojíte tento prehrávač k sieti, môžete použiť
aplikácie a funkcie založené na sieti, ako je napríklad
Smart Hub a BD-LIVE a aktualizovať softvér
prehrávača prostredníctvom sieťového pripojenia.
Viac informácií o prístupe a používaní internetových
služieb nájdete v kapitole Sieťové služby v tomto
návode na stranách 40 až 47. Pokyny ku
konfigurácii sieťového pripojenia začínajú nižšie.
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
Skôr ako začnete, zistite, či je vaša adresa IP statická
alebo dynamická. (Adresy sú väčšinou dynamické.)
Ak je dynamická a používate káblovú alebo bezdrôtovú
sieť, odporúčame použiť automatické postupy
konfigurácie popísané nižšie.
Ak sa pripájate ku káblovej sieti, pripojte prehrávač k
smerovaču pomocou kábla LAN skôr, ako začnete s
procesom konfigurácie.
Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti, odpojte akékoľvek
káblové sieťové pripojenie skôr, ako začnete.
||POZNÁMKA |
\\ Položky Rýchle nastavenia > Sieť slúžia na
zjednodušenie procesu konfigurácie siete.
Ak chcete začať v konfigurácii sieťového pripojenia,
postupujte podľa týchto krokov:
Káblová sieť
ĞĞ
Kábel - automatické
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo  (OK).
2. Vyberte položku Všeobecné a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
3. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
4. Vyberte položku Nastavenia siete a potom
stlačte tlačidlo  (OK).
5. Na obrazovke Typ siete vyberte položku Kábel a
potom stlačte tlačidlo  (OK).
26 Slovensky
6. Výrobok zistí káblové pripojenie, overí sieťové
pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
ĞĞ
 (OK).
1. Vyberte položku Stav siete. Výrobok vyhľadá
sieť a následne zobrazí hlásenie o zlyhaní
pripojenia.
2. V spodnej časti obrazovky vyberte možnosť
Nast. IP a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.
3. Zvoľte pole Nastaviť IP a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
4. Vyberte položku Zadať manuálne v poli
Nastaviť IP a potom stlačte tlačidlo  (OK).
5. Vyberte hodnotu a zadajte (napríklad IP adresa)
a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Pomocou tlačidiel Hore/Dole na diaľkovom
ovládaní zadajte čísla pre parameter. Pomocou
tlačidiel Vľavo/Vpravo na diaľkovom ovládaní
sa presúvajte medzi vstupnými poľami príslušnej
hodnoty. Keď skončíte s jednou hodnotou,
stlačte tlačidlo  (OK).
6. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa posuňte
na ďalšiu hodnotu a potom podľa pokynov v
kroku 5 zadajte čísla pre príslušnú hodnotu.
ĞĞ
Bezdrôtový - Automaticky
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo  (OK).
2. Vyberte položku Všeobecné a stlačte tlačidlo
 (OK).
3. Vyberte položku Sieť a stlačte tlačidlo
5. Vyberte položku Bezdrôtový na obrazovke Typ
siete a stlačte tlačidlo  (OK).
Bezdrôtové pripojenie
iptime23
iptime
7. Opakujte kroky 5 a 6, pokiaľ nevyplníte všetky
polia.
||POZNÁMKA |
\\ Hodnoty pre sieť môžete získať od vášho
poskytovateľa internetového pripojenia.
8. Keď ukončíte zadávanie všetkých hodnôt,
vyberte možnosť OK a stlačte tlačidlo  (OK).
Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne sa
pripojí k sieti.
 (OK).
4. Vyberte položku Nastavenia siete a stlačte
tlačidlo  (OK).
solugen_edu#2
Obnoviť
6. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
||POZNÁMKA |
\\ Prípadne vytvorte pripojenie výberom položky
Pridať sieť v spodnej časti zoznamu
bezdrôtových sietí. Túto metódu možno použiť, ak
poznáte identifikátor SSID (názov) bezdrôtového
smerovača.
27 Slovensky
Nastavenia
Kábel - Manuálnel
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť manuálne nastaviť
hodnoty položky Nastavenia siete.
Postupujte podľa krokov 1 a 3 v časti Káblová sieť Automaticky a potom postupujte podľa týchto krokov:
Pripojenie k bezdrôtovej sieti môžete nastaviť štyrmi
spôsobmi:
-- Bezdrôtová automaticky
-- Bezdrôtová manuálne
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Keď konfigurujete bezdrôtové sieťové pripojenie,
všetky zariadenia, ktoré sú k bezdrôtovej sieti
momentálne pripojené pomocou výrobku, prípadne
ak je to použiteľné, aktuálneho káblového pripojenia
výrobku, budú odpojené.
04
7. Stlačte tlačidlo
Bezdrôtová sieť
Nastavenia
7. Na obrazovke zabezpečenia zadajte bezpečnostný
kód alebo prístupovú frázu. Písmená zadávajte
tak, že pomocou tlačidla šípky vyberiete písmeno
a potom stlačte tlačidlo  (OK).
7. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa posuňte
na ďalšiu hodnotu a potom podľa pokynov v
kroku 6 zadajte čísla pre príslušnú hodnotu.
\\ Ak chcete pri zadávaní vidieť zadávané heslo,
pomocou tlačidiel so šípkami označte položku
Zobraziť heslo na pravej strane a stlačte tlačidlo
 (OK).
||POZNÁMKA |
||POZNÁMKA |
8. Keď skončíte, vyberte položku Dokončiť a
stlačte tlačidlo  (OK). Výrobok si overí sieťové
pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
9. Keď sa overovanie dokončí, vyberte položku OK
a stlačte tlačidlo  (OK).
||POZNÁMKA |
\\ Bezpečnostný kód alebo heslo by ste mali nájsť na
jednej z nastavovacích obrazoviek, ktoré používate
na nastavenie svojho smerovača alebo modemu.
ĞĞ
Bezdrôtový - Manuálne
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť manuálne nastaviť
hodnoty položky Nastavenia siete.
1. Postupujte podľa pokynov v časti Bezdrôtová automaticky od kroku 6.
2. Výrobok vyhľadá sieť a následne zobrazí hlásenie
o zlyhaní pripojenia.
3. V spodnej časti obrazovky vyberte možnosť
Nast. IP a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.
4. Zvoľte pole Nastaviť IP a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
5. Vyberte položku Zadať manuálne v poli
Nastaviť IP a potom stlačte tlačidlo  (OK).
6. Vyberte hodnotu a zadajte (napríklad IP adresa)
a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Pomocou tlačidiel Vľavo/Vpravo na diaľkovom
ovládaní zadajte čísla pre parameter. Pomocou
tlačidiel Vľavo/Vpravo/  (OK) na diaľkovom
ovládaní sa presúvajte medzi vstupnými poľami
príslušnej hodnoty. Po dokončení jedného
parametra vyberte položku Dokončiť.
8. Opakujte kroky 6 a 7, pokiaľ nevyplníte všetky
polia.
\\ Hodnoty pre sieť môžete získať od vášho
poskytovateľa internetového pripojenia.
9. Keď skončíte, vyberte položku OK a stlačte
tlačidlo  (OK). Zobrazí sa obrazovka
zabezpečenia.
10. Na obrazovke zabezpečenia zadajte
bezpečnostný kód alebo prístupovú frázu. Znaky
zadajte tak, že ich vyberiete pomocou tlačidiel
Hore/Dole/Vľavo/Vpravo a následne stlačíte
tlačidlo  (OK).
11. Keď budete hotoví, vyberte položku Dokončiť
v pravej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne sa
pripojí k sieti.
12. Keď produkt overí sieť, vyberte položku OK a
stlačte tlačidlo  (OK).
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo  (OK).
2. Vyberte položku Všeobecné a stlačte tlačidlo
 (OK).
3. Vyberte položku Sieť a stlačte tlačidlo
 (OK).
4. Vyberte položku Nastavenia siete a stlačte
tlačidlo  (OK).
5. Vyberte položku Bezdrôtový na obrazovke Typ
siete a stlačte tlačidlo  (OK). Výrobok vyhľadá
a následne zobrazí zoznam dostupných sietí.
6. Stlačte tlačidlo Dole na diaľkovom ovládaní a
potom stlačením tlačidla  (OK) vyberte položku
Použiť WPS. Zobrazí sa hlásenie „Do dvoch
minút stlačte tlačidlo WPS alebo PBC na vašom
bezdrôtovom smerovači.“.
28 Slovensky
WPS(PIN)
Kým začnete, otvorte ponuku nastavení smerovača v
počítači a prejdite na obrazovku so vstupným poľom
WPS PIN.
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo  (OK).
2. Vyberte položku Všeobecné a stlačte tlačidlo
 (OK).
3. Vyberte položku Sieť a stlačte tlačidlo
 (OK).
4. Vyberte položku Nastavenia siete a stlačte
tlačidlo  (OK).
5. Vyberte položku Bezdrôtový na obrazovke Typ
siete a stlačte tlačidlo  (OK). Výrobok vyhľadá
a následne zobrazí zoznam dostupných sietí.
6. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
7. Vyberte položku WPS(PIN) a stlačte tlačidlo
 (OK). Zobrazí sa kontextové okno PIN.
8. Na obrazovke nastavenia smerovača zadajte
kód PIN do vstupného poľa WPS PIN a potom
obrazovku uložte.
||POZNÁMKY |
\\ Obráťte sa na výrobcu smerovača a žiadajte o
pokyny pre prístup ku konfiguračným obrazovkám
smerovača, prípadne nahliadnite do používateľskej
príručky k smerovaču.
\\ V prípade pripojenia WPS nastavte bezpečnostné
šifrovanie bezdrôtového smerovača na možnosť
AES. Pripojenia WPS nepodporujú bezpečnostné
šifrovanie WEP.
Táto ponuka vám umožňuje aktualizovať softvér
výrobku na vylepšenie výkonu alebo doplňujúce
služby.
• Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte
ani nezapínajte manuálne.
1. Na domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo  (OK).
2. Vyberte položku Podpora a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
3. Vyberte položku Aktualizácia softvéru a potom
stlačte tlačidlo  (OK).
4. Ak chcete prevziať aktualizáciu softvéru
a vykonať aktualizáciu, vyberte položku
Aktualizovať teraz a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
5. Ak chcete produktu umožniť automatické
preberanie aktualizácie softvéru v prípade
dostupnosti, vyberte možnosť Automatická
aktualizácia a stlačte tlačidlo OK. Podrobnosti
nájdete v časti „Automatická aktualizácia“ na
strane 30.
||POZNÁMKY |
\\ Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa prehrávač
vypne, a potom znovu zapne.
\\ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie prehrávača,
ktoré je spôsobené nestálym internetovým
pripojením alebo nedbalosťou zákazníka počas
aktualizácie softvéru.
\\ Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania
softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo  (OK).
29 Slovensky
Nastavenia
ĞĞ
Aktualizácia softvéru
04
7. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS alebo PBC
na smerovači. Váš produkt automaticky prevezme
všetky sieťové nastavenia nevyhnutné na pripojenie
k sieti.
Nastavenia
Aktualizovať teraz
Aktualizovať cez USB
2. Pri inovácii online sa inovácia softvéru prevezme
a nainštaluje priamo z internetu.
-- Táto možnosť vyžaduje internetové pripojenie.
1. V počítači prejdite na webovú lokalitu spoločnosti
Samsung a do zariadenia USB si prevezmite
balík aktualizácií.
1. Vyberte Podpora > Aktualizácia softvéru >
Aktualizovať teraz.
||POZNÁMKY |
\\ Keď sa dokončí inovácia systému, preštudujte si
informácie o softvéri v časti Informácie o produkte
na obrazovke Kontaktujte Samsung.
\\ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
Automatická aktualizácia
Môžete nastaviť funkciu Automatická aktualizácia,
aby prehrávač prevzal novú aktualizáciu softvéru v
čase, keď bude v režime automatickej aktualizácie.
To umožňuje prehrávaču prevziať softvér aktualizácie
automaticky, keď ho nepoužívate.
1. Stlačením tlačidla Hore/Dole vyberte položku
Automatická aktualizácia a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
2. Každým stlačením tlačidla
zapne alebo vypne.
||POZNÁMKA |
 (OK) sa táto funkcia
\\ Ak chcete používať funkciu Automatická
aktualizácia, produkt musí byť pripojený k
internetu.
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB, postupujte
podľa týchto krokov:
2. Balík aktualizácií v zariadení USB uložte do
priečinka najvyššej úrovne.
-- V opačnom prípade nebude vedieť produkt
nájsť balík aktualizácií.
3. Zariadenie USB s balíkom aktualizácií zapojte k
produktu.
4. Vyberte Podpora > Aktualizácia softvéru >
Aktualizovať teraz.
5. Softvér sa aktualizuje prostredníctvom balíka
aktualizácií na zariadení USB.
||POZNÁMKY |
\\ Keď aktualizujete softvér pomocou konektora
USB, vo výrobku by sa nemal nachádzať žiadny
disk.
\\ Keď sa dokončí inovácia systému, preštudujte si
informácie o softvéri v časti Informácie o produkte
na obrazovke Kontaktujte Samsung.
\\ Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
\\ Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB
môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového
zariadenia USB Memory Stick.
30 Slovensky
Prehrávanie médií
1. Stlačením tlačidla ^ otvorte priečinok na vloženie
disku.
2. Jemne vložte disk do priehradky s potlačenou
stranou nahor.
Prehrávanie fotografií, videí a hudby
(multimédií)
Pomocou produktu môžete prehrávať mediálny
obsah uložený v zariadení USB alebo v počítači.
||POZNÁMKY |
\\ Mediálny obsah nemožno prehrať, ak produkt
nepodporuje obsah alebo úložné zariadenie.
3. Stlačením tlačidla ^ zatvorte priečinok na
vloženie disku.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
4. Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, stlačte
tlačidlo  (Domov), vyberte položku Preh. disk
na obrazovke Domov a potom stlačte tlačidlo
 (OK) na diaľkovom ovládaní.
Uskladnenie a spravovanie diskov
• Držanie diskov
-- Odtlačky prstov alebo škrabance
na disku môžu znížiť kvalitu zvuku
a obrazu, prípadne spôsobiť
preskakovanie.
-- Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené údaje.
-- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali odtlačky prstov.
-- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
\\ Pred pripojením zariadenia USB zálohujte
dôležité súbory. Spoločnosť Samsung nenesie
zodpovednosť za poškodené či stratené súbory.
Prehrávanie mediálneho obsahu
uloženého na zariadení USB
1. Pripojte USB zariadenie k vášmu výrobku.
2. Stlačte tlačidlo  (Domov).
Vyberte položku  (Zdroj) a následne USB
Storage. Zobrazia sa priečinky a súbory v
zariadení USB.
3. V zozname vyberte mediálny obsah, ktorý chcete
prehrávať. Mediálny obsah sa prehrá.
4. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo @ (Zastaviť)
alebo tlačidlo  (Späť).
||POZNÁMKA |
\\ Pri pripojení k zariadeniu USB sa v hornej časti
obrazovky zobrazí hlásenie. Ak chcete zobraziť
súbory s obsahom v zariadení USB, vyberte
položku Prehliadať.
31 Slovensky
Prehrávanie médií
Prehrávanie komerčných diskov
• Čistenie diskov
-- Ak sa na disk dostanú odtlačky
prstov alebo sa znečistí, vyčistite
ho vlažným saponátom zriedeným
vodou a utrite ho mäkkou tkaninou.
-- Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom
von.
• Uskladnenie diskov
`` Disky neskladujte na priamom slnečnom
svetle.
`` Uchovávajte ich na chladnom, vetranom
mieste.
`` Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale a
vo vertikálnej polohe.
05
Pomocou prehrávača Ultra HD Blu-ray môžete
prehrávať obsah, ktorý sa nachádza na diskoch Ultra
HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD, v zariadeniach USB, v
počítačoch a na webe.
Ak chcete prehrávať obsah, ktorý sa nachádza v
počítači, musíte pripojiť počítač a produkt k sieti.
Prehrávanie médií
Prehrávanie mediálneho obsahu
uloženého v počítači
Pomocou produktu môžete prehrávať mediálny obsah
uložený v počítači, ktorý je pripojený k rovnakej sieti ako
produkt.
||POZNÁMKY |
\\ Ak chcete prehrávať obsah uložený v počítači,
uistite sa, že v počítači je zapnutý režim domácej
siete.
\\ V závislosti od typu kódovania a formátu súborov
sa obsah zdieľaný prostredníctvom počítača
nemusí prehrať. Okrem toho nemusia byť
dostupné niektoré funkcie.
\\ V závislosti od stavu siete sa mediálny obsah
nemusí prehrávať plynulo. Ak sa obsah plynulo
neprehrá, preneste obsah do zariadenia USB,
pripojte zariadenie USB k prehrávaču a následne
prehrajte obsah zo zariadenia USB.
1. Pripojte počítač a prehrávač k rovnakej sieti.
2. Stlačte tlačidlo  (Domov).
Vyberte položku  (Zdroj) a následne Počítač
používateľa. Zobrazia sa priečinky a súbory v
počítači.
3. V zozname vyberte mediálny obsah, ktorý chcete
prehrávať. Mediálny obsah sa prehrá.
4. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo @ (Zastaviť)
alebo tlačidlo  (Späť).
||POZNÁMKA |
\\ Prehrávanie obsahu UHD BD môže vyžadovať
sieťové pripojenie. V závislosti od sieťového
prostredia a stavu serveru obsahu (Studio) nemusí
byť prehrávanie úspešné.
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré ste
nahrali na disky Blu-ray, DVD alebo CD.
1. Používateľom nahraný disk vložte do vozíka
na disk potlačenou stranou nahor a následne
zatvorte zásuvku.
2. Stlačte tlačidlo  (Domov).
Vyberte položku  (Zdroj) a následne Disk.
Zobrazia sa priečinky a súbory na disku.
||POZNÁMKA |
\\ Produkt zobrazí priečinky pre všetky typy obsahu,
zobrazí však len súbory s typom obsahu, ktorý ste
vybrali v ponuke Filtrovať podľa. Ak ste napríklad
vybrali možnosť Hudba, zobrazia sa len hudobné
súbory. Tento výber môžete zmeniť pri návrate do
ponuky Filtrovať podľa.
3. Objaví sa obrazovka uvádzajúca obsah disku.
V závislosti od usporiadania obsahu uvidíte buď
priečinky, jednotlivé súbory alebo obe.
4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel Hore/Dole/
Vľavo/Vpravo vyberte priečinok a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
5. Pomocou tlačidiel Hore/Dole/Vľavo/Vpravo
vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať a potom stlačte tlačidlo  (OK).
6. Jedným alebo niekoľkými stlačeniami tlačidla
 (Späť) opustíte aktuálnu obrazovku, priečinok
alebo sa vrátite na domovskú obrazovku.
7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať prehrávanie
videa, hudby a obrázkov na disku nájdete na
stranách 33 až 39.
32 Slovensky
TV
DISC
MENU
/MENU
Ovládanie prehrávania videa
123
POP UP
123
DISC
MENU
„„
POP UP
TOOLS
/MENU
Používanie ponuky disku, kontextovej
ponuky alebo zoznamu titulov
Tlačidlo
DISC
MENU
„„
Tlačidlá prehrávania
Tlačidlo
POP UP
/MENU
TOOLS
Produkt neprehráva zvuk v režime vyhľadávania alebo
v krokovom režime.
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo p.
Tlačidlo p
Tlačidlo @
Spúšťa prehrávanie. Keď sa
prehráva disk, tak stlačením
pozastavíte prehrávanie.
Reštartujte opätovným stlačením.
Zastaví prehrávanie.
Prehrávanie
zrýchleného
záberu
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
( alebo ).
Každým stlačením tlačidla (
alebo ) sa zmení rýchlosť
prehrávania.
Spomalené
prehrávanie
V režime pozastavenia stlačte
tlačidlo ).
Každým stlačením tlačidla ) sa
zmení rýchlosť prehrávania.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
I_ alebo +I .
Preskakovanie Pri každom stlačení tlačidla
pri prehrávaní I_ alebo +I , sa disk posunie
na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu kapitolu alebo súbor.
33 Slovensky
Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste mohli zobraziť
ponuku disku.
Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste mohli zobraziť
kontextovú ponuku.
Prehrávanie médií
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí
05
TV
Môžete ovládať prehrávanie obrazového
obsahu, ktorý sa nachádza na disku, v zariadení USB alebo v počítači.
V závislosti od disku alebo obsahu možno nebudú dostupné niektoré z funkcií opísaných v tejto príručke.
Prehrávanie médií
Používanie ponuky na obrazovke počas prehrávania videa
Pomocou tlačidiel Hore/Dole/Vľavo/Vpravo vyberte príslušnú funkciu a potom stlačte tlačidlo
Zobrazenie voliteľných ponúk
Pri prehrávaní disku: Stlačte tlačidlo TOOLS na diaľkovom ovládaní.
Pri prehrávaní videosúboru alebo videosúboru vo formáte 360°: Stlačte tlačidlo
ovládaní a potom vyberte položku na obrazovke.
 (OK).
 (OK) on diaľkovom
||POZNÁMKA |
\\ Dostupné voliteľné ponuky sa líšia v závislosti od disku alebo formátu súboru. Pozrite si tabuľku uvedenú
nižšie.
Voliteľná
ponuka
Informácie
Prehrať od
začiatku
Dostupnosť ponuky
Opis
Umožňuje zobraziť informácie o videu.
Vyberte návrat na začiatok filmu a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
Disk
Súbor
Súbor 360°




-- Vyhľadať tituly : Ak je na disku alebo zariadení viac,
než len jeden film, vyberte si spustenie iného titulu.
1. Vyberte položku Vyhľadať tituly a stlačte tlačidlo
 (OK).
2. Pomocou tlačidiel Hore/Dole vyberte titul a potom
stlačte tlačidlo  (OK).
-- Hľadať kapitoly : Vyberte si prehrávanie kapitoly
podľa vášho výberu.
Vybrať scénu
1. Vyberte položku Hľadať kapitoly a stlačte tlačidlo
 (OK).
2. Pomocou tlačidiel Hore/Dole vyberte kapitolu a
potom stlačte tlačidlo  (OK).
-- Časová lišta : Vyberte prehrávanie filmu od vybraného
časového bodu.
1. Vyberte položku Časová lišta a stlačte tlačidlo
 (OK).
2. Pomocou tlačidiel Vľavo/Vpravo zadajte časový
bod, na ktorý chcete prejsť.
34 Slovensky

Voliteľná
ponuka
Dostupnosť ponuky
Opis
Súbor
Súbor 360°




Vybrať scénu
Režim
opakovania
Režim obrazu
Audio
Synch. zvuku
Titulky
Uhol
Otočiť
\\ Ak indexové informácie súboru sú poškodené alebo
súbor indexovanie nepodporuje, nebudete môcť
využívať funkciu Vybrať scénu.
Prehrávanie médií
\\ Film môžete pretáčať dopredu a dozadu aj pomocou
tlačidiel Vľavo/Vpravo. Po každom stlačení tlačidiel
Vľavo/Vpravo sa film posunie dopredu alebo dozadu
o jednu minútu.

\\ Ak spustíte súbory na sieťovom zariadení po pripojení
prehrávača k počítaču v sieti, funkcia Vybrať scénu
nemusí fungovať.
\\ Počas prehrávania videosúboru môžete prejsť
na konkrétne scény pomocou tlačidla Hore na
diaľkovom ovládaní.
Umožňuje vám opakovať titul, kapitolu alebo určitú časť.

Umožňuje vám nastaviť režim obrazu.
-- Dynamické : Zvyšuje ostrosť a jas.
-- Štandardný : Vyberte toto nastavenie pre väčšinu
sledovaných aplikácií.
-- Film : Najlepšie nastavenie na pozeranie filmov.
-- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť funkciu ostrosti
a redukcie šumu.

Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný jazyk zvuku.
Vyberte, ak chcete nastaviť synchronizáciu zvuku.
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný jazyk titulkov.
Umožňuje vám sledovať scénu z iného uhla. Možnosť
uhlov zobrazuje počet uhlov dostupných na zobrazenie.
Keď disk Ultra HD Blu-ray/disk Blu-ray/DVD obsahuje
viacero uhlov určitej scény, môžete prepnúť na iný uhol.
Obrazovku môžete otočiť v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek o 90 stupňov.
||POZNÁMKA |





\\ Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20 MB/s alebo viac presahujú schopnosti výrobku a môžu sa
počas prehrávania zastaviť.
35 Slovensky
05
Disk
||POZNÁMKY |
TV
Prehrávanie médií
Ovládanie prehrávania hudby
Používanie ponúk Zatriediť cez a
Možnosti
DISC
Používanie ponuky Zatriediť cez
Na obrazovke, ktorá obsahuje videosúbory, vyberte
položku Zoradiť podľa a potom stlačte tlačidlo
 (OK). Priečinky alebo súbory môžete usporiadať
podľa Dátum alebo Titul.
Používanie ponuky možností
Na obrazovke so súbormi videa vyberte položku
Možnosti a stlačte tlačidlo  (OK).
Prehrať
vybrané
Obnoviť
Umožňuje vám zvoliť špecifické
súbory na prehrávanie. Funguje
v podstate rovnako pri všetkých
médiách.
Obnoví zoznam súborov a
priečinkov z média alebo
pamäťového zariadenia.
MENU
POP UP obsahu,
Môžete ovládať prehrávanie
hudobného
123
/MENU
ktorý sa nachádza na disku, v zariadení USB alebo v
počítači.
V závislosti od disku alebo obsahu nemusia byť k
dispozícii niektoré funkcie, ktoré sú popísané v tomto
návode.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní hudby
TOOLS
2
3
1
4
1
2
3
4
36 Slovensky
Tlačidlo @ : Zastaví stopu.
Tlačidlo p : Prehrá/pozastaví stopu.
Rýchle prehrávanie (Iba zvukové CD
[CD-DA])
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ( alebo
).
Každým stlačením tlačidla ( alebo ) sa
zmení rýchlosť prehrávania.
Tlačidlá I_+I : Presun na predchádzajúcu/
nasledujúcu skladbu.
Používanie ponuky možností počas
prehrávania
Opakovanie skladieb na zvukovom CD
Informácie
1. Na obrazovke prehrávania pomocou tlačidiel
Hore/Dole/Vľavo/Vpravo zvoľte možnosť
v
ľavom spodnom rohu obrazovky a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
2. Pomocou tlačidiel Hore/Dole vyberte požadovaný
režim opakovania - Vypnúť, Jedna skl. alebo
Všetky - a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Vyberte, ak chcete vidieť
informácie o obsahu.
TRACK 003
XXXXXX
TRACK 004
TRACK 005
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa
môže ponuka líšiť.
Používanie ponúk Zatriediť cez a
Možnosti na obrazovke súboru
TRACK 007
XXXXXX
Plzastaviť
TRACK 008
TRACK 009
03:35
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
Používanie ponuky Zatriediť cez
Na obrazovke, ktorá obsahuje hudobné súbory,
vyberte položku Zoradiť podľa a potom stlačte
tlačidlo  (OK). Priečinky alebo súbory môžete
usporiadať podľa Dátum alebo Titul.
Používanie ponúk Možnosti
Na obrazovke súboru, ktorá obsahuje hudobné
súbory, vyberte položku Možnosti a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
Umožňuje vám zvoliť špecifické
súbory na prehrávanie.
Funguje v podstate rovnako pri
všetkých médiách. Pozrite si
časť „Opakovanie skladieb na
zvukovom CD“ na strane 37.
Obnoví zoznam súborov a
priečinkov z média alebo
pamäťového zariadenia.
TRACK 006
TRACK 001
00:55
Obnoviť
XXXXXX
TRACK 002
||POZNÁMKA |
Prehrať
vybrané
TRACK 001
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Náhodné prehrávanie skladieb na
zvukovom CD
Výrobok môžete nastaviť tak, aby prehrával stopy na
zvukovom CD (CD-DA/MP3) v náhodnom poradí.
1. Na obrazovke prehrávania pomocou tlačidiel
Hore/Dole/Vľavo/Vpravo zvoľte možnosť
v
ľavom spodnom rohu obrazovky a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
2. Pomocou tlačidiel Hore/Dole nastavte režim
Náhodné prehrávanie na možnosť Zap. alebo
Vyp. a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku
Audio CD
1. Pri zobrazenej obrazovke prehrávania vyberte
položku a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Zobrazí sa ponuka Nastavenia.
2. Stláčaním tlačidiel Hore/Dole vyberte položku
Prehrať vybrané a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
3. Pomocou tlačidiel Hore/Dole vyberte stopu a
potom stlačte tlačidlo  (OK). Naľavo od stopy
sa objaví značka.
37 Slovensky
Prehrávanie médií
Prehrať
vybrané
Funkcia Prehrať vybrané vám
umožňuje zvoliť prehrávanie
špecifických skladieb. Pozrite
si časť „Vytvorenie zoznamu
prehrávania z disku Audio CD“ na
strane 37.
Výrobok môžete nastaviť tak, aby opakoval stopy na
zvukovom CD (CD-DA/MP3).
05
Na obrazovke prehrávania hudobného súboru vyberte
pomocou tlačidiel Hore/Dole/Vľavo/Vpravo položku
a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Prehrávanie médií
4. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a skontrolovali
ďalšie stopy.
5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu, posuňte
sa na stopu a potom znovu stlačte tlačidlo
 (OK).
Značka na stope sa odstráni.
6. Keď skončíte pomocou tlačidiel Hore/Dole
vyberte možnosť Dokončiť a stlačte tlačidlo
 (OK). Znovu sa objaví obrazovka Prehrávanie
hudby, pričom bude uvádzať iba tie stopy, ktoré
ste označili. Automaticky sa prehrajú vybrané
stopy.
||POZNÁMKY |
\\ Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť
zoznam titulov až s 99 stopami.
\\ Na obrazovke prehrávania výberu môžete zvoliť aj
možnosť Vyb.vš, Zruš. ozn. Všetkých a Zrušiť.
-- Na výber všetkých stôp použite možnosť Vyb.
vš. Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb.
Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo
 (Späť) alebo vyberiete tlačidlo Dokončiť
a potom stlačíte tlačidlo  (OK), všetky stopy
sa objavia na obrazovke Prehrávanie hudby a
výrobok začne prehrávať všetky stopy, počnúc
stopou 001.
-- Pomocou možnosti Zruš. ozn. Všetkých zrušte
označenie všetkých stôp naraz. Potom vyberte
jednotlivé stopy alebo použite možnosť Vyb.
vš na výber všetkých skladieb a potom stlačte
tlačidlo  (Späť) na diaľkovom ovládači. Ak
nepoužijete možnosť Vyb.vš alebo vyberiete
jednotlivé stopy, zoznam prehrávania sa
nezmení.
-- Možnosť Zrušiť zruší všetky zmeny, ktoré ste
urobili na obrazovke Výber prehrávania. Keď
sa vrátite na obrazovku Prehrávanie, Zoznam
prehrávania bude nezmenený.
Prehrávanie fotografického obsahu
Môžete prehrávať obsah s fotografiami, ktorý sa
nachádza na disku DVD, v zariadení USB alebo v
počítači.
Používanie ponuky na obrazovke počas
prehrávania súboru s fotografiou
Pomocou tlačidiel Hore/Dole/Vľavo/Vpravo vyberte
príslušnú funkciu a potom stlačte tlačidlo  (OK) .
Ak chcete zobraziť ponuku Možnosti podľa
prehrávania alebo v režime pozastavenia, stlačte
tlačidlo TOOLS. Prípadne pomocou tlačidiel Hore/
Dole/Vľavo/Vpravo vyberte položku a potom
stlačte tlačidlo  (OK).
360 režim
Prispôsobiť
veľkosť
obrazovke
Priblížiť
Otočiť vľavo
Otočiť vpravo
Rýchlosť
prezentácie
Efekt
prezentácie
Prehráva obsah s fotografiami vo
formáte 360°.
Zmení veľkosť fotografií tak, aby
sa prispôsobili obrazovke.
Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
Otočí obrázok proti smeru
hodinových ručičiek.
Otočí obrázok v smere hodinových
ručičiek.
Vyberte, ak chcete nastaviť
rýchlosť prezentácie.
Vyberte, ak chcete nastaviť efekt
prezentácie.
Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
počas sledovania prezentácie.
Hudba v
pozadí
||POZNÁMKA |
Informácie
Vyberte, ak chcete vidieť informácie
o obsahu.
||POZNÁMKY |
\\ Počet vyhľadávaných
hudobných súborov z
externého zariadenia sa môže
odlišovať od zariadení.
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa
môže ponuka líšiť.
38 Slovensky
Používanie ponuky Zatriediť cez
Na obrazovke, ktorá obsahuje súbory s fotografiami,
vyberte položku Zoradiť podľa a potom stlačte
tlačidlo  (OK). Priečinky alebo súbory môžete
usporiadať podľa Dátum alebo Titul.
Používanie ponuky možností
Na obrazovke súboru, ktorá obsahuje fotografické
súbory, vyberte položku Možnosti a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
Prehrať
vybraté
Obnoviť
Umožňuje vám zvoliť špecifické
súbory na prehrávanie. Funguje
v podstate rovnako pri všetkých
médiách. Pozrite si časť
„Vytvorenie zoznamu prehrávania
z disku Audio CD“ na strane 37.
Obnoví zoznam súborov a
priečinkov z média alebo
pamäťového zariadenia.
39 Slovensky
Prehrávanie médií
Používanie ponúk Zatriediť cez a Možnosti
05
\\ Ak chcete povoliť funkciu Hudba v pozadí, súbor
s fotografiami musí byť uložený na rovnakom
médiu, ako je súbor s hudbou.
Kvalita zvuku však môže byť ovplyvnená dátovým
tokom MP3 súboru, veľkosťou fotografie a
spôsobom kódovania.
Sieťové služby
Po pripojení prehrávača k sieti si môžete vychutnať
rôzne sieťové služby, ako sú streamované video alebo
on-line aplikácie.
Ak chcete použiť sieťové služby, musíte najskôr
vykonať nasledujúce kroky:
1. Pripojiť prehrávač k sieti.
(Pozrite si stranu 18)
2. Nakonfigurujte nastavenia siete.
(Pozrite si strany 26 až 29)
Vytvorenie konta Samsung
Vytvorte si konto Samsung a začnite využívať všetky
výhody služby ponúkané spoločnosťou Samsung online. Vytvorte konto pre každého člena domácnosti,
aby ste všetci mohli pristupovať k svojim účtom na
Facebooku, Twitteri atď. Ak chcete navyše preberať
platené aplikácie a vypožičiavať si filmy, budete k
tomu potrebovať konto Samsung.
||POZNÁMKA |
\\ Ak ste počas úvodných nastavení preskočili
podmienky dohody pre službu Smart Hub, zobrazí
sa obrazovka s podmienkami dohody. Vyjadrite
súhlas so všetkými podmienkami a potom
vykonajte kroky uvedené nižšie.
1. Na domovskej obrazovke stlačte položku
APPS. Zobrazí sa obrazovka Účet Samsung.
2. Na obrazovke Účet Samsung vyberte položku
Vytvoriť účet a potom stlačte tlačidlo  (OK).
3. Konto Samsung si môžu vytvoriť len používatelia
starší ako 14 rokov. Keď sa zobrazí okno s
otázkou, či túto podmienku spĺňate, vyberte
možnosť Áno a stlačte tlačidlo  (OK).
Zobrazí sa obrazovka Zmluvné podmienky,
pravidlá na ochranu osobných údajov
Samsung.
6. Na klávesnici zadajte svoju e-mailovú adresu.
Pomocou tlačidiel so šípkami sa posúvajte medzi
znakmi.
Stlačte  (OK), ak chcete vybrať znak. Vyberte
položku na ľavej strane, aby ste zadali veľké
písmená. Vyberte položku #@!, aby ste vybrali
dodatočné symboly.
7. Po dokončení vyberte položku Ďalej na
klávesnici a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Keď sa zobrazí okno s potvrdením platnosti
identifikátora, stlačte tlačidlo  (OK). Znovu sa
zobrazí obrazovka Vytvoriť účet. Zadajte heslo,
pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom
ovládaní vyberte položku Dokončiť a potom
stlačte tlačidlo  (OK).
8. Ak chcete zobraziť ďalšiu stránku, znova stlačte
tlačidlo  (OK).
9. Zadajte rovnakým spôsobom meno a priezvisko.
10. Zvoľte pole Dátum narodenia a potom pomocou
šípky nahor a nadol. alebo stláčaním tlačidiel na
diaľkovom ovládaní vyberte čísla. Po vyplnení
požadovaných vstupných polí vyberte položku
Ďalej a stlačte tlačidlo  (OK). Po dokončení
vytvárania konta Samsung sa automaticky
prihlásite pomocou nového konta.
||POZNÁMKY |
\\ Spoločnosť Samsung na zadanú adresu zašle
potvrdzovací e-mail. Vytvorenie konta zavŕšite
otvorením e-mailu a postupovaním podľa pokynov.
\\ Ak chcete spravovať svoje konto Samsung,
použite položky ponuky Účet Samsung > Môj
účet.
4. Stlačením tlačidla  (OK) vyjadrite svoj súhlas,
stlačte tlačidlo Vpravo, a následne tlačidlo
 (OK).
Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť účet.
5. Zvoľte pole ID a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Zobrazí sa kontextové okno klávesnice.
40 Slovensky
Skôr ako začnete používať aplikácie
2. Ak ste ešte nenastavili službu Smart Hub, zobrazí
sa obrazovka Pravidlá na ochranu osobných
údajov, zmluvné podmienky pre Smart Hub.
1
2
APPS
DISCOVER
YOUR FAVORITE
VIDEO APPS
3. Ak si pred vyjadrením súhlasu s podmienkami
dohody chcete pozrieť podrobnosti, vyberte
položku Zobraziť všetko a stlačte tlačidlo
 (OK).
||POZNÁMKA |
\\ S doplnkovými údajmi k ochrane osobných údajov
nemusíte súhlasiť, ak však súhlas neudelíte,
niektoré funkcie Smart Hub sa vám nemusia
sprístupniť.
4. Vyberte položku Súhlasím a stlačte tlačidlo
 (OK). Zobrazí sa obrazovka Nastavenie
dokončené. Stlačte tlačidlo  (OK).
3
1
Používanie aplikácií
Umožňuje vám preberať aplikácie z internetu a
pristupovať k rôznym aplikáciám a zobrazovať ich
na TV. Na prístup k niektorým aplikáciám je potrebné
mať konto Samsung.
2
Prihláste sa pomocou konta
Samsung. Môžete používať rozličné
funkcie, ktoré vám poskytuje
spoločnosť Samsung. Ak nemáte
konto Samsung, vytvorte si ho na
tomto mieste.
Vyhľadajte konkrétnu aplikáciu
zadaním jej názvu.
Nakonfigurujte nastavenia pre prevzatú
aplikáciu.
||POZNÁMKA |
\\ Pri niektorých aplikáciách so službou toku dát 4K
(Netflix, Amazon atď.) sa aktivuje služba 4K, ak
TV podporuje HDCP 2.2. Ak TV (alebo pripojený
konektor HDMI) nepodporuje HDCP 2.2, kategória
4K sa nezobrazí.
Prevezmite video aplikáciu na prehrávanie
videa.
3
Dostupné aplikácie sa zobrazujú v spodnej
časti. Pomocou tlačidiel Hore/Dole/Vľavo/
Vpravo môžete prevziať alebo používať
požadovanú aplikáciu.
Pri prvom otvorení obrazovky APPS prehrávač
Ultra HD Blu-ray automaticky prevezme skupinu
bezplatných aplikácií. Po prevzatí sa aplikácie zobrazia
v zozname Stiahnutá aplikácia.
41 Slovensky
Sieťové služby
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
APPS a stlačte tlačidlo  (OK).
Na obrazovke APPS sa zobrazuje zoznam
rôznych aplikácií. Pomocou tohto zoznamu môžete
jednoducho preberať aplikácie.
06
Ak ste nenakonfigurovali službu Smart Hub, pri prvom
použití funkcie Aplikácie vás produkt požiada, aby ste
vykonali procedúru konfigurácie služby Smart Hub.
Prehľad obrazovky aplikácií
Sieťové služby
Prevzatie aplikácie
1. Pomocou tlačidiel Hore/Dole prejdite na položky
Voľba redaktora, Najobľúbenejšie, Skupinový
obsah alebo Žáner. Ak ste prešli na Skupinový
obsah alebo Žáner, stlačením tlačidla  (OK)
vyberte požadovanú kategóriu alebo žáner.
2. Pomocou tlačidiel Hore/Dole/Vľavo/Vpravo
prejdite na aplikáciu, ktorú chcete prevziať,
a potom stlačte tlačidlo  (OK). Zobrazí sa
obrazovka s podrobnými informáciami pre danú
aplikáciu.
||POZNÁMKA |
\\ Pri aplikáciách, ktoré sú už nainštalované, sa v
miniatúre aplikácie zobrazuje text „Nainštalované“.
3. Na obrazovke vyberte položku Inštalovať
a potom stlačte tlačidlo  (OK). Možnosť
Inštalovať sa zmení na Zrušiť a spustí sa
preberanie aplikácie.
4. Ak chcete preberanie zrušiť, vyberte položku
Zrušiť a stlačte tlačidlo  (OK).
5. Keď sa preberanie dokončí, položka Zrušiť sa
zmení na Otvoriť. Vyberte položku Otvoriť a
stlačte tlačidlo  (OK), čím spustíte príslušnú
aplikáciu. Prípadne dovtedy stláčajte tlačidlo
 (Späť), kým sa znovu nezobrazí obrazovka
APPS.
Prevzatá aplikácia sa zobrazí v zozname
Stiahnutá aplikácia.
||POZNÁMKY |
\\ Ak chcete pridať nainštalovanú aplikáciu do
spodnej časti obrazovky Domov, na obrazovke
dokončenej inštalácie vyberte položku Pridať na
domovskú stránku.
\\ Ak aplikáciu nie je možné prevziať vzhľadom na
nedostatok voľnej internej pamäte, pripojte úložné
zariadenie USB a skúste znova.
Spustenie aplikácie
1. Na obrazovke Domov vyberte položku
a potom stlačte tlačidlo  (OK).
APPS
2. Na obrazovke APPS pomocou tlačidiel Hore/
Dole prejdite na položku Stiahnutá aplikácia.
Pomocou tlačidiel Vľavo/Vpravo prejdite na
požadovanú aplikáciu a potom stlačte tlačidlo
 (OK). Aplikácia sa spustí.
Ponuka nastavení
Pomocou tlačidiel Hore/Dole/Vľavo/Vpravo prejdite
na položku
Nastavenia v pravom hornom rohu
obrazovky APPS a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Automatická aktualizácia
Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť automatickej
aktualizácie aplikácie. Vyberte položku Automatická
aktualizácia v pravom hornom rohu obrazovky
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo  (OK). Každým
stlačením tlačidla sa zmení nastavenie možnosti na
Zapnú alebo Vypnúť.
Odstrániť
1. Na obrazovke Nastavenia vyberte aplikáciu,
ktorú chcete odstrániť.
2. Vyberte položku Odstrániť a stlačte tlačidlo
 (OK).
Pridať na domovskú stránku
1. Na obrazovke Nastavenia vyberte aplikáciu,
ktorú chcete pridať na obrazovku Domov.
2. Vyberte položku Pridať na domovskú stránku
a stlačte tlačidlo  (OK).
3. V spodnej časti obrazovky pomocou tlačidiel
Vľavo/Vpravo vyberte miesto, kam chcete
aplikáciu pridať, a potom stlačte tlačidlo  (OK).
42 Slovensky
1. Na obrazovke Nastavenia vyberte aplikáciu,
ktorú chcete uzamknúť.
2. Vyberte položku Zobraziť podrobnosti a stlačte
tlačidlo  (OK). Zobrazí sa stránka s podrobnými
informáciami pre danú aplikáciu.
Táto funkcia blokuje prístup k aplikácii, pokiaľ sa
nezadá kód PIN. Odomknutie zruší uzamknutie.
2. Zvoľte položku Zamknúť/Odomknúť a potom
stlačte tlačidlo  (OK). Zadajte kód PIN. Vedľa
aplikácie sa zobrazí značka začiarknutia.
||POZNÁMKA |
1. Na obrazovke Nastavenia vyberte aplikáciu, pre
ktorú chcete zobraziť podrobnosti.
Používanie internetu
\\ Ak chcete odomknúť aplikácie, postupujte
rovnako, ale vyberte aplikácie so zámkami.
Na prístup k internetu môžete používať aplikáciu
Internet.
Vyberte položku Internet na domovskej obrazovke a
stlačte tlačidlo  (OK).
1. Na obrazovke Nastavenia vyberte aplikáciu,
ktorú chcete premiestniť.
||POZNÁMKY |
Posunúť
2. Vyberte položku Posunúť a stlačte tlačidlo
 (OK).
\\ Ak sa pokúsite prevziať súbor a súbor sa nedá
uložiť, objaví sa chybové hlásenie.
3. Pomocou tlačidiel Vľavo/Vpravo presuňte
aplikáciu.
4. Keď sa aplikácia nachádza na vami
požadovanom mieste, stlačte tlačidlo
Nainštalovať znovu
\\ Webový prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciami
Java.
 (OK).
1. Na obrazovke Nastavenia vyberte aplikáciu,
ktorú chcete preinštalovať.
2. Vyberte položku Nainštalovať znovu a potom
stlačte tlačidlo  (OK). Aplikácia sa preinštaluje.
Preinštalovanie môže trvať niekoľko minút.
\\ Elektronické obchodovanie (nakupovanie
produktov) on-line sa nepodporuje.
\\ Technológia ActiveX sa nepodporuje.
\\ Prístup môže byť blokovaný pre niektoré
webové stránky alebo pre webové prehľadávače
spravované určitými podnikmi.
\\ Prehrávanie videa vo formáte Flash nie je
podporované.
43 Slovensky
Sieťové služby
Zobraziť podrobnosti
06
Zamknúť/Odomknúť
Sieťové služby
Prehľad okna webového prehliadača
1
23
4
5
Ovládací panel, ktorý prechádza hornou
časťou obrazovky, obsahuje súbor ikon,
ktoré iniciujú niekoľko užitočných funkcií.
6
Odporúčané
http://www.samsung.com
Odporúčané
Najnavštevovanejšie
100%
Záložky
Otvorené karty
3
1
• Aktuálna karta: Zobrazí názov aktuálnej
obrazovky. Ak chcete odstrániť túto kartu,
kliknite na položku vedľa názvu karty.
• Otvoriť novú kartu: Otvorí novú kartu
webového prehliadača.
• Otvoriť novú tajnú kartu: Otvorí novú
kartu prehliadača v režime zabezpečenia.
• Odporúčané: Zobrazí odporúčané
webové lokality.
• Najnavštevovanejšie: Zobrazí často
navštevované webové lokality.
2
• Záložky: Zobrazí zoznam záložiek.
Môžete takisto vybrať existujúcu záložku a
upravovať a odstraňovať záložky.
• : Prejde na predchádzajúcu stranu.
• : Prejde na nasledujúcu webovú stránku.
• : Prejde na domovskú obrazovku
aplikácie Webový prehliadač.
• http://www.samsung.com
:
Pomocou kontextovej klávesnice na
obrazovke zadajte adresu URL alebo
kľúčové slovo na vyhľadanie konkrétnych
informácií. Pozrite si časť „Používanie
kontextového hlásenia klávesnice“ na
strane 45.
• : Znovu načíta aktuálnu stranu tak, aby
sa obnovila na obrazovke.
• : Pridá aktuálnu stránku medzi záložky.
• 100% : Umožňuje vám zväčšiť alebo
zmeniť obrazovku o rôzne percentá.
•
4
5
•
6
•
• Otvorené karty: Zobrazí zoznam všetkých
otvorených kariet, ako aj kariet otvorených
v inom webovom prehliadači, do ktorého
ste sa prihlásili pomocou toho istého konta.
44 Slovensky
: Umožňuje vám nakonfigurovať
nastavenia prehliadača. Pozrite si časť
„Používanie ponuky prehliadača“ na strane
46.
: Zobrazí sa stránka Účet Samsung.
: Zavrie webový prehliadač.
Používanie kontextového hlásenia klávesnice
http://www.samsung.com
Najnavštevovanejšie
Odporúčané
#@!
ENG
1
2
q
w
z
x
a
100%
s
3
e
d
c
4
r
f
v
5
t
g
b
6
Záložky
7
8
j
k
y
u
n
m
h
9
Otvorené karty
0
i
o
p
,
.
?
www. .com
l
/
~
<
^
@
*
!
-
>
Vymaz. všetko
Dokončiť
Zrušiť
||POZNÁMKA |
\\ Znaky, ktoré možno zobraziť pomocou klávesnice,
závisia od vybratého jazyka.
1. Pomocou tlačidiel Hore/Dole/Vľavo/Vpravo
na diaľkovom ovládaní presuňte vyznačenie na
požadované písmeno alebo číslo.
2. Stlačením tlačidla  (OK) zadajte písmeno alebo
číslo do poľa vstupu.
3. Ak chcete pristupovať k veľkým písmenám,
vyznačenie posuňte na tlačidlo vľavo hore
a stlačte tlačidlo  (OK). Ak chcete znovu
pristupovať k malým písmenám, znova stlačte
tlačidlo  (OK) s označeným tlačidlom . Keď
sa zobrazuje klávesnica na obrazovke, stlačením
tlačidla p na diaľkovom ovládaní môžete
prepínať medzi režimom veľkých a malých
písmen.
Možnosti v kontextovom okne klávesnice
Na získanie prístupu k rozbaľovacím možnostiam na
klávesnici označte položku na ľavej spodnej strane
klávesnice a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Obnoviť odporúčané textové údaje
Reset vymaže pamäť klávesnice Samsung. Položku
Reset vyberte, ak chcete vymazať všetko, čo sa
klávesnica Samsung naučila o vašom štýle písania
vrátane nových použitých slov.
Predpovedať ďalší znak (pri použití smerových
tlačidiel)
Klávesnica predvída nasledujúce písmeno počas
zadávania textu. Prognózy sa zobrazujú v krúžku
okolo aktuálne zadaného písmena. Môžete zvoliť
prognózované písmeno alebo sa posunúť na ďalšie
písmeno. Tuto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
Jazyk
Vyberte jazyk klávesnice. Vybrať môžete angličtinu,
francúzštinu, ruštinu atď.
4. Na získanie prístupu k symbolom a dodatočným
interpunkčným znamienkam označte položku #@!
vľavo a potom stlačte tlačidlo  (OK).
5. Na odstránenie zadaného znaku presuňte
označenie na položku
a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
6. Na odstránenie všetkých zadaných znakov
presuňte označenie na položku Vymaz. všetko a
potom stlačte tlačidlo  (OK).
7. Po skončení zadávania presuňte označenie
na položku Dokončiť a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
45 Slovensky
Sieťové služby
Odporúčané
\\ Ak máte k produktu pripojenú bezdrôtovú
klávesnicu, môžete ju použiť na zadávanie
písmen, číslic, symbolov a interpunkčných znakov.
Upozorňujeme vás na skutočnosť, že bezdrôtová
klávesnica bude fungovať len v prípade, keď
sa zobrazí kontextové okno klávesnice a dá sa
použiť len na zadávanie písmen, čísel, symbolov
a interpunkčných znakov.
06
Keď kliknete na
alebo budete
pristupovať k údajom alebo poľu textového vstupu a
následne stlačíte tlačidlo  (OK), zobrazí kontextové
okno s klávesnicou.
Ak chcete používať kontextové okno s klávesnicou
pomocou diaľkového ovládania, postupujte
nasledovne:
||POZNÁMKA |
Sieťové služby
Používanie ponuky prehliadača
Ponuka obsahuje funkcie na ovládanie činnosti
prehliadača a jeho funkcií zabezpečenia. Ak chcete
otvoriť ponuku, zvýraznite ikonu  (Menu) a potom
stlačte tlačidlo  (OK). Ak chcete vybrať možnosť v
ponuke, zvýraznite ju a potom stlačte tlačidlo  (OK).
Odporúčané
http://www.samsung.com
Odporúčané
História
Najnavštevovanejšie
Bookmarks
100%
Open Tabs
Zobrazenie na pracovnej ploche
Zobraziť certifikáty
Nastavenia
História
Zobrazí zoznam navštívených webových lokalít. Ak
chcete tento zoznam odstrániť, kliknite na položku
Odstrániť všetko.
Zobrazenie na pracovnej ploche
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Zobrazenie
na pracovnej ploche.
Zobraziť certifikáty
Zobrazí informácie o certifikátoch pre aktuálnu
webovú lokalitu.
Nastavenia
• Všeobecné
-- Synchronizovať a prezerať karty a záložky
na rôznych zariadeniach: Prihláste sa
pomocou konta Samsung, aby bolo možné
synchronizovať hlavnú jednotku s ostatnými
zariadeniami. Môžete zdieľať záložky a
zobraziť karty, ktoré sú otvorené v iných
zariadeniach.
-- Automaticky skryť karty a panel s
nástrojmi: Automaticky skryje karty a panel s
nástrojmi.
-- Blokovač vyskakovacích okien: Zablokuje
automaticky otvárané okná.
-- Obnoviť nastavenie: Môžete obnoviť
predvolené výrobné hodnoty všetkých
nastavení webového prehliadača. Nebude to
mať vplyv na vaše záložky ani históriu.
• Domovská stránka: Môžete nastaviť domovskú
stránku prehliadača.
• Vyhľadávač: Umožňuje nastaviť požadovaný
vyhľadávač.
• Súkromie a bezpečnosť
-- Nesledovať: Bráni tomu, aby vás webové
lokality sledovali.
-- Vymazať históriu: Odstráni celú históriu
používania prehliadača.
-- JavaScript: Umožňuje všetkým lokalitám
spúšťať jazyk JavaScript na zlepšenie
možností používania prehliadača.
-- Vymazať údaje o prehliadaní: Odstráni
všetky údaje o používaní prehliadača, ako
sú súbory cookie, obrázky uložené vo
vyrovnávacej pamäti a údaje. Nebude to mať
vplyv na vaše záložky ani históriu.
• Rodičovský zámok: Umožňuje webový prístup
len ku stránkam, ktoré ste schválili.
-- Kód PIN rodičovského zámku: Slúži na
nastavenie kódu PIN pre funkciu rodičovského
zámku. Kliknutím na položku Nastaviť PIN
nastavte kód PIN.
-- Zoznam schválených stránok: Umožňuje
schváliť konkrétne stránky alebo odstrániť
schválené stránky.
• Kódovanie: Môžete nakonfigurovať nastavenie
kódovania pre webové stránky alebo manuálne
vybrať formát kódovania v zozname.
• O aplikácii: Poskytuje základné informácie
o obsluhe webového prehliadača.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od webovej stránky niektoré funkcie
nastavenia Nastavenia nemusia byť aktívne.
Funkcie, ktoré nie sú aktívne, sú zobrazené sivou
farbou a nedajú sa použiť.
46 Slovensky
Naviazanie kont internetových
služieb na produkt
Keď už je prehrávač pripojený k vašej sieti, môžete
si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, ktoré sú k dispozícii na diskoch kompatibilných
s BD-LIVE.
1. Pripojte pamäťové zariadenie USB flash ku
konektoru USB na pravej strane produktu a
skontrolujte zostávajúcu pamäť. Pre služby
BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1 GB
voľného miesta.
2. Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo  (OK).
3. Vyberte položku Všeobecné a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
4. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
 (OK).
5. Vyberte položku Nastavenia BD-Live a potom
stlačte tlačidlo  (OK).
6. Vyberte položku Správa BD údajov a potom
stlačte tlačidlo  (OK).
7. Vyberte položku Výber zariadenia a potom
stlačte tlačidlo  (OK).
8. Vyberte položku USB Storage a potom stlačte
tlačidlo  (OK).
9. Vložte disk Ultra HD Blu-ray alebo disk
Blu-ray, ktorý podporuje BD-LIVE.
10. Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
||POZNÁMKA |
\\ Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah
sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu disku.
47 Slovensky
Sieťové služby
BD-LIVE™
06
Funkcia naviazania kont služieb vám umožňuje
naviazať produkt na kontá internetových služieb
(napr. Pandora), aby vás produkt mohol automaticky
prihlasovať pri spustení aplikácie príslušnej služby.
Ak si chcete zaregistrovať konto, prejdite na položky
DOMOV  APPS 
Prihlásiť  Vytvoriť so
sieťou Facebook.
Príloha
Ďalšie informácie
Poznámky
Pomer strán TV
• V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré pomery strán k dispozícii.
• Ak vyberiete pomer strán a možnosť, ktorá je iná ako pomer strán obrazovky vášho
televízora, môže sa zobraziť skreslený obraz.
• Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne
pruhy po bokoch obrazu).
Digitálny výstup
Nastavenia
• Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete
počuť žiadny zvuk alebo bude zvuk príliš hlasný.
• Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými
formátmi (Dolby Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
• Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty
navigovania.
• Niektoré disky Ultra HD Blu-ray a štandardné disky Blu-ray nemajú BONUSOVÉ
ZOBRAZENIE zvuku a zvukové efekty navigácie.
• Nastavenie funkcie Digitálny výstup neovplyvňuje zvukový výstup HDMI do vášho
televízora.
Ovplyvňuje optický a HDMI zvukový výstup, keď je váš prehrávač pripojený k AV
prijímaču.
• Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál sa vysiela ako PCM bez ohľadu
na výber digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
Prevzorkovanie PCM nadol
• Aj keď je položka Podvzorkovanie PCM nadol nastavená na možnosť Vypnúť,
niektoré disky budú vysielať iba podvzorkovaný zvuk cez optický digitálny výstup.
• HDMI
-- Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi
(Dolby Digital, DTS), prehrávač môže vysielať 2-kanálový zmiešaný zvuk PCM,
dokonca aj keď ste v ponuke nastavenia zvolili bitový tok (buď Opätovne
kódovanie alebo Nespracovaný).
-- Ak váš televízor nie je kompatibilný so vzorkovacími frekvenciami PCM vyššími ako
48kHz, prehrávač môže vysielať pri frekvencii 48kHz.
Internetové pripojenie BD-Live
• Čo je to platný certifikát?
Ak prehrávač používa funkciu BD-LIVE na posielanie údajov o disku a požiada server
o certifikáciu disku, server používa prenesené údaje na kontrolu platnosti disku
a posiela certifikát späť do prehrávača.
• Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
48 Slovensky
Správa BD údajov
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora.
Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
• Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
• Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+, váš televízor podporuje funkciu
Anynet+.
Výber jazyka zvuku
• Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia zvuku BONUSVIEW, na
obrazovke nebude zobrazený indikátor Vľavo/Vpravo.
• Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od jazykov, ktoré sú kódované na
disku. Táto funkcia alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
• Niektoré disky Ultra HD Blu-ray a štandardné disky Blu-ray vám môžu umožniť zvoliť
zvukovú stopu PCM alebo Dolby Digital v angličtine.
Prehrávanie médií
Výber jazyka titulkov
• V závislosti od disku Ultra HD Blu-ray/disku Blu-ray/disku DVD môžete vedieť zmeniť
jazyk titulkov v ponuke disku. Stlačte tlačidlo DISC MENU.
• Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú zašifrované na disku a nemusí byť
dostupná na všetkých diskoch Ultra HD Blu-ray/diskoch Blu-ray/DVD.
• Informácie o hlavnej funkcii režimu BONUSOVÉHO ZOBRAZENIA sa tiež zobrazia,
ak má disk Ultra HD Blu-ray alebo disk Blu-ray časť BONUSOVÉ ZOBRAZENIE.
• Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
• Primerane sa zobrazí celkový počet primárnych a sekundárnych titulkov.
49 Slovensky
Príloha
Anynet+ (HDMI-CEC)
07
Nastavenia
• Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania,
prehrávanie disku sa zastaví.
• Podporované sú iba USB zariadenia naformátované v súborovom systéme FAT
(menovka zväzku DOS 8.3).
Odporúčame vám používať USB zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 protokol s
4MB/s alebo s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania.
• Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia
fungovať.
• Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa môže líšiť v závislosti od podmienok.
Príloha
Rozlíšenie podľa typu obsahu
Nastavenie
Filmová snímka
(24p/25p)
* len 2160p,
1080p
Rozlíšenie
Typ obsahu
Disk Ultra HD
Blu-ray/
Disk Blu-ray
Elektronický
obsah/
Digitálny obsah
Disk DVD
Auto
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@60
Vyp.
Maximálne rozlíšenie
vstupu televízora
Maximálne
rozlíšenie vstupu
televízora
Maximálne
rozlíšenie vstupu
televízora
Auto
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
Vyp.
Maximálne rozlíšenie
vstupu televízora
Maximálne
rozlíšenie vstupu
televízora
Maximálne
rozlíšenie vstupu
televízora
Auto
Maximálne rozlíšenie
vstupu televízora
Maximálne
rozlíšenie vstupu
televízora
Maximálne
rozlíšenie vstupu
televízora
2160p
2160p@60
2160p@60
2160p@60
1080p
1080p@60
1080p@60
1080p@60
720p
720p@60
720p@60
720p@60
576p/480p
576p/480p@60
576p/480p@60
576p/480p@60
Obsah na
disku
Streamovaný
obsah
||POZNÁMKY |
\\ Ak televízor, ktorý ste pripojili k prehrávaču, nepodporuje funkciu Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie,
zobrazí sa správa „Ak sa po stlačení „Áno“ nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na
predchádzajúce rozlíšenie. Chcete zmeniť rozlíšenie “. Ak vyberiete možnosť Áno, obrazovka televízora na
15 sekúnd zhasne a potom sa rozlíšenie automaticky vráti na predchádzajúce rozlíšenie.
\\ Ak po zmene rozlíšenia zostane obrazovka prázdna, vyberte všetky disky a stlačte a na viac ako 5 sekúnd
podržte tlačidlo ^ (Otvoriť/zatvoriť) na prednej strane produktu. Na obrazovke sa zobrazí inicializačné
hlásenie a následne sa automaticky vypne napájanie. Keď výrobok znova zapnete, všetky nastavenia
sa resetujú. Znovu spustite postup nastavenia úvodných nastavení. Potom prejdite na položky ponuky
Nastavenia > Obraz > Rozlíšenie a vyberte aktuálne rozlíšenie vášho televízora.
\\ Keď spustíte postup nastavenia úvodných nastavení, znovu vyberte len jazyk a pomer strán (veľkosť a formát
obrazovky). Resetovanie nebude mať vplyv na vaše sieťové nastavenia, takže budete môcť preskočiť Sieťové
nastavenia a Softvérovú aktualizáciu.
\\ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
\\ Disk Ultra HD Blu-ray alebo štandardný disk Blu-ray musí mať funkciu 24 záberov, aby produkt mohol
používať režim Filmová snímka (24p/25p).
50 Slovensky
Výber digitálneho výstupu
PCM
HDMI
PCM
Až do PCM
7.1k
Dolby Digital
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Plus
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Až do PCM
6.1k
PCM 2k
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
DTS-HD Master Až do PCM
Audio
7.1k
PCM 2k
Zvukový tok na
disku Ultra HD
Dolby TrueHD
Blu-ray/disku
Blu-ray
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
Audio Stream
na DVD
Definícia pre
disk Ultra HD
Blu-ray/disk
Blu-ray
Optický
PCM
Dolby Digital
DTS
Akýkoľvek
PCM 2k
Až do PCM
5.1k
Až do PCM
6.1k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekóduje zvuk
Vysiela len zvuk hlavnej hlavnej funkcie a zvuk
Dekóduje zvuk hlavnej
funkcie, aby mohol váš AV BONUSVIEW dokopy
funkcie a zvuk BONUSVIEW prijímač dekódovať bitový
do PCM zvuku
dokopy do PCM zvuku
tok zvuku.
a pridá Zvukové
a pridá Zvukové efekty
Nebudete počuť zvuk
efekty navigovania,
navigovania.
BONUSVIEW a Zvukové
potom PCM zvuk
efekty navigovania.
opätovne zakóduje
do DTS toku bitov.
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a zvuk
BONUSVIEW dokopy
do PCM zvuku a
pridá Zvukové efekty
navigovania, potom
PCM zvuk opätovne
zakóduje do
digitálneho toku bitov
Dolby alebo PCM.
* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužijú. Výstup bude PCM 2k.
* Ak je položka Zvukový výstup nastavená na možnosť Automaticky, prehrávač sa automaticky prepne na
správny formát spomedzi štyroch formátov uvedených vyššie.
Disky Ultra HD Blu-ray a štandardné disky Blu-ray môžu obsahovať tri zvukové toky dát:
-- Zvuk hlavnej funkcie : Zvukový záznam hlavnej funkcie.
-- BONUSVIEW zvuk : Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania : Ak vyberiete niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť zvukové efekty
navigovania. Zvukové efekty navigácie sa na každom disku Ultra HD Blu-ray/disku Blu-ray odlišujú.
51 Slovensky
Príloha
Pripojenie
Bitstream
Bitstream (DTS
(Dolby D Opätovne
Opätovne kódov.)
kódov.)
HDMI
Optický HDMI alebo optický HDMI alebo optický
Opätovne
DTS opätovne
PCM
PCM 2k
kódovaný zvuk
kódované
Dolby Digital*
Opätovne
DTS opätovne
Dolby Digital Dolby Digital
kódovaný zvuk
kódované
Dolby Digital*
Opätovne
Dolby Digital
DTS opätovne
Dolby Digital
kódovaný zvuk
Plus
kódované
Dolby Digital*
Opätovne
DTS opätovne
Dolby TrueHD Dolby Digital
kódovaný zvuk
kódované
Dolby Digital*
Opätovne
DTS opätovne
DTS
DTS
kódovaný zvuk
kódované
Dolby Digital*
DTS-HD High
Opätovne
DTS opätovne
Resolution
DTS
kódovaný zvuk
kódované
Audio
Dolby Digital*
Opätovne
DTS-HD
DTS opätovne
DTS
kódovaný zvuk
Master Audio
kódované
Dolby Digital*
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Bitstream (nespracovaný)
07
Nastavenie
Príloha
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača
sa nedá vykonať žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné
vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m
od prehrávača.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel,
aby ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho
resetujete. Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým
ovládačom.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte číslo oblasti disku Ultra HD Blu-ray/disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér disku Ultra HD Blu-ray/disku Blu-ray/DVD nepodporuje funkciu
(napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo
rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od
výberu ponuky nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať
správne, ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa nedá
zmeniť.
• Pomer obrazovky disku Ultra HD Blu-ray/disku Blu-ray/DVD je pevne
stanovený a nedá sa meniť.
• Tento problém sa netýka prehrávača.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v
ponuke Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdna.
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor
nepodporuje (napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ^ (Otvoriť/zatvoriť) (na prednom
paneli), keď nie je disk vložený. Na obrazovke sa zobrazí inicializačné
hlásenie a následne sa automaticky vypne napájanie. Keď výrobok
znova zapnete, všetky nastavenia sa resetujú.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené
používateľské údaje BD vymažú.
52 Slovensky
PROBLÉM
RIEŠENIE
Obraz je zrnitý alebo skreslený.
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na
prehrávači.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie
576p/480p, 720p, 1080p alebo 2160p.
• Aby ste videli obraz vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080p alebo
2160p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
HDMI výstup obrazovky nie je v
poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor
nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Ak zistíte iné problémy.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
informácie o funkcii, s ktorou máte problém, a postup ešte raz
zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Prehrávajte multimédiá na
sieťových zariadeniach.
Máte možnosť vidieť priečinky
zdieľané na sieťových
zariadeniach, pričom však
nemáte možnosť vidieť súbory.
• Funkcia multimédií zobrazuje len súbory videí, fotografií a hudby.
Ostatné typy súborov sa nezobrazujú.
Video sa prehráva nesúvislo.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
Sieťové pripojenie medzi
výrobkom a počítačom nie je
stabilné.
• IP adresy v tej istej podsieti by mali byť jedinečné.
V opačnom prípade môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
53 Slovensky
Príloha
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ^ (Otvoriť/zatvoriť) (na prednom
paneli), keď nie je disk vložený. Na obrazovke sa zobrazí inicializačné
hlásenie a následne sa automaticky vypne napájanie. Keď výrobok
znova zapnete, všetky nastavenia sa resetujú.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené
používateľské údaje BD vymažú.
07
Zabudnutie hesla.
Príloha
PROBLÉM
BD-LIVE
RIEŠENIE
Neviem sa pripojiť k serveru
BD-LIVE.
• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či sieťové pripojenie riadne
funguje. (Pozrite si stranu 23)
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k prehrávaču.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov.
(Pozrite si stranu 23)
• Pozrite, či je možnosť Internetové pripojenie BD-Live nastavená na
Povoliť (všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa
obsahu, alebo si aktualizujte prehrávač na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa
vyskytne chyba.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať pod položkou Správa BD
údajov. (Pozrite si stranu 23)
||POZNÁMKA |
\\ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
54 Slovensky
Kompatibilita diskov a formátov
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
Typ disku
Disk Ultra HD
Formát Ultra HD BD-ROM.
Blu-ray
Disk Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
Podrobnosti
Formát BD-ROM.
Disk DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktorý bol
nahraný a finalizovaný alebo pamäťové médium USB s obsahom DivX, MKV,
MP4.
CD-RW/-R,
Audio CD (CD-DA), hudba zaznamenaná na diskoch CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
DVD-RW/-R, BD-RE/-R alebo pamäťové médium USB s obsahom vo
CDDA,
formáte MP3 alebo WMA.
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
Fotografie nahrané na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na
DVD-RW/-R,
USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte JPEG.
BD-RE/-R
||POZNÁMKY |
\\ Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CD-RW/-R
a DVD-R disky.
\\ Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
\\ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje
10 MB/s.
\\ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej rýchlosti,
ktorá presahuje 25 MB/s.
\\ Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých funkcií, ako je
napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na
škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
\\ Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie
budú vykonávané pomaly.
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV atď.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R na
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G disky prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
55 Slovensky
Príloha
Médium
07
Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
Príloha
Regionálny kód
Prehrávače aj disky sú zakódované podľa príslušného
regiónu. Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať,
aby bolo možné disk prehrávať. Ak sa kódy
nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálne číslo pre tento prehrávač je zobrazené na
zadnom paneli prehrávača.
Typ
disku
Regionálny
kód
A
Disk
Blu-ray
B
C
DVDVIDEO
Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač
prehrať
Disk Blu-ray
Oblasť
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika,
Kórea, Japonsko, Taiwan,
Hongkong a Juhovýchodná
Ázia.
Európa, Grónsko,
Francúzske teritóriá, Stredný
východ, Afrika, Austrália a
Nový Zéland.
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Afrika,
Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika,
Stredná Amerika, Austrália,
Nový Zéland, Tichomorské
ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa,
India, Severná Kórea,
Mongolsko
6
Čína
BD-LIVE
Disk Ultra HD Blu-ray
Systém vysielania
PAL vo Veľkej Británii,
Francúzsku, Nemecku,
atď.
56 Slovensky
HEVC
DivX
Podporované formáty
Zásobník
Video kodek
Rozlíšenie
H.264 BP/MP/HP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
4096x2160
HEVC
(H.265 - hlavný,
hlavný10)
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
Motion JPEG
3840x2160
MVC
Počet snímok Bitová
za sekundu rýchlosť
(sn./s)
(Mb/s)
4096X2160: 30
3840X2160: 60
60
60
80
30
80
DivX 3.11 / 4 / 5 /
6
MPEG4 SP/ASP
60
Window Media
Video v9(VC1)
MPEG2
1920x1080
MPEG1
20
Microsoft MPEG-4
v1, v2, v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
Audio kodek
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law, μ-Law)
30
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
1920x1080
60
20
RV8/9/10 (RV30/40) 1920x1080
60
20
VP8
VP9
4096x2160 4096X2160: 60
57 Slovensky
40
Vorbis
RealAudio 6
Príloha
Prípona
súboru
07
Podpora video súborov
Príloha
`` Obmedzenia
-- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným
kodekom uvedeným v tabuľke podporovaných
videosúborov, súbor sa nemusí dať prehrať, ak má
jeho obsah problém.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú
informácie o súbore uvedené na obale nesprávne,
alebo ak je poškodený samotný súbor.
-- Prehrávanie obsahu s vyššími rýchlosťami ako
základná bitová rýchlosť/prenosná rýchlosť môže
spôsobiť zasekávanie zvuku alebo obrazu.
-- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia
Vyhľadávanie (preskočenie) nie je k dispozícii.
-- Pri diaľkovom prehrávaní súborov prostredníctvom
sieťového pripojenia môže prehrávanie videa v
závislosti od rýchlosti siete sekať.
-- Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
-- Kodek HEVC sa podporuje len pre zásobníky MKV,
MP4. a TS.
-- Kodek DivX sa nepodporuje u modelov, ktoré sa
vyrobili pre USA a Kanadu.
`` Video dekodér
-- Podporuje DD+ (max. 7.1 kanálov).
-- Kodek DTS LBR podporuje len zásobníky MKV/
MP4/TS.
ĞĞ
Podporované formáty súboru titulkov DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||POZNÁMKA |
\\ Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa
nemusia dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia
videa a od obnovovacieho kmitočtu.
Podporované formáty súborov titulkov
Názov
MPEG-4 Timed text
-- Podporuje až H.264, úroveň 4.1. (nepodporuje
FMO/ASO/RS)
-- Nepodporuje VC1/AP/L4.
-- Kodeky okrem WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC,
VP6
1)Menej ako 1280 x 720: Max. 60 snímok
2)Viac ako 1280 x 720: Max. 30 snímok
-- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie.
-- Podporuje SVAF Hore/dole, Vedľa seba, Sekvencia
typu zobrazenia vľavo/vpravo (2 ES)
-- Podporuje BD MVC Špec.
`` Audio dekodér
-- Podporuje WMA 10 PRO (max. 5.1 kanálov).
-- Nepodporuje bezstratový zvuk WMA.
-- Podporuje aj profil M2.
-- Bezstratový formát RealAudio 10 nepodporujú
modely vyrábané pre čínsky a hongkonský trh.
-- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
-- Podporuje vorbis (max. 2 kanály).
.smi
SubViewer
.sub
.sub alebo .txt
Rozšírený formát
SubStation Alpha
.ass
SubStation Alpha
SMPTE-TT Text
Xsub
SubStation Alpha
Rozšírený formát
SubStation Alpha
58 Slovensky
.srt
Micro DVD
Powerdivx
Interné
.ttxt
SAMI
SubRip
Externé
Prípona
súboru
.ssa
.psb
.xml
AVI
MKV
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
VobSub
TTML v plynulom
streame
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
MKV
MP4
MP4
MP4
Podporované formáty hudobných súborov
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
MPEG4
AAC
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
Kodek Rozsah podpory
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
Podporuje max.
dva kanály.
*.wma
WMA
Pri WMA 10 Pro
sa podporuje
profil až do M2
WMA
a 5.1-kanálov.
Bezstratový formát
zvuku WMA sa
nepodporuje.
*.wav
wav
-
Typ
Rozlíšenie
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.bmp
PNG
BMP
4096x4096
*.png
24 bitov/192 kHz
Podporuje najviac
dva kanály.
wav
Prípona
súboru
*.mid
*.midi
midi
midi
Typ 0, typ 1 a
Vyhľadávanie sa
nepodporuje.
Dostupné len s
USB.
*.ape
ape
ape
-
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Poznámky k USB pripojeniu
4096x4096
• Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá USB,
MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB
čítačky kariet.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
• Váš prehrávač podporuje systémy súborov FAT16,
FAT32 a NTFS.
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako
jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
• Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB
zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza
pred zobrazením.
• Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3 súbory
s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z
komerčných stránok.
• Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má menej
ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
• Váš prehrávač podporuje iba zariadenia triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC),
ako sú napríklad malé pamäťové zariadenia
a pevné disky USB. (Rozbočovače nie sú
podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na viacero
kariet a malých pamäťových zariadení USB nemusia
byť kompatibilné s týmto prehrávačom.
• Ak niektoré z USB zariadení vyžaduje vyšší výkon,
môže byť obmedzené zariadením na ochranu
obvodu.
59 Slovensky
Príloha
Typ
07
Prípona
súboru
Podporované formáty obrázkov
Príloha
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB nestabilné,
zabezpečte dodatočnú energiu zapojením pevného
disku do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu
pevného disku USB.
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za
akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo
stratu údajov.
• Váš prehrávač nepodporuje NTFS komprimované,
rozptýlené a šifrované súbory.
-- Zariadenie USB môžete opraviť alebo
naformátovať na stolnom počítači. (iba operačný
systém MS-Windows)
AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým
rozlíšením)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo
formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a
používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s
vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky
s vyššou efektivitou ako bežný formát kompresie
obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“.
Tento prehrávač dokáže prehrávať disky AVCHD,
ktoré používajú formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
||POZNÁMKY |
\\ Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia
prehrávať v závislosti od podmienok nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
\\ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako
bežné disky DVD videokamery.
60 Slovensky
Oznámenie o zhode a kompatibilite
Príloha
61 Slovensky
07
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode, vrátane typu
disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred nahrané komerčné disky
Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA); disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a disky
CD-RW/-R.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku. A niektoré
vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s logom Ultra HD
BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento prehrávač
nemusí vyhovovať všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku.
Tieto a ďalšie kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné s novými a existujúcimi formátmi diskov,
pretože:
-- Ultra HD Blu-ray/Blu-ray predstavuje nový a vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí vedieť
prevádzkovať všetky funkcie diskov Ultra HD Blu-ray/diskov Blu-ray, pretože niektoré funkcie môžu byť
voliteľné, k formátu disku Ultra HD Blu-ray/disku Blu-ray sa mohli pridať dodatočné funkcie po výrobe tohto
prehrávača a niektoré funkcie môžu podliehať oneskorenej dostupnosti;
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo doplnené;
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
-- niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po výrobe tohto
prehrávača a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- niektoré disky s logom Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a
CD-RW/-R môžu byť stále neštandardizované disky;
-- niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok nahrávania;
-- počas vytvárania softvéru disku Ultra HD Blu-ray, disku Blu-ray alebo disku DVD a/alebo počas výroby
diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby;
-- tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných zákazníckemu
stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím zákaznícke stredisko
spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám
prehrávača.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode na použitie
v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov a Pred
prehrávaním.
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME SPOTREBITEĽOV,
ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ
A NA OBRAZE SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY. AK MÁTE S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM
SKENOVANÍM PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA „ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ
ROZLÍŠENIE“. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S
TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE, PROSÍM, NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
Príloha
Ochrana proti kopírovaniu
• Pretože AACS (Systém obsahu s pokročilým prístupom) je schválený ako systém ochrany obsahu pre
formáty diskov Ultra HD Blu-ray a diskov Blu-ray, čo je podobné s používaním CSS (Systém šifrovania
obsahu Scramble System) pre formátovanie DVD, na prehrávanie, výstup analógového signálu atď. obsahu
chráneného cez AACS sa môžu vzťahovať určité obmedzenia.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa tieto
obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Okrem toho sa značky
BD-ROM a BD+ zvyčajne používajú ako systémy ochrany obsahu pre formáty diskov Ultra HD Blu-ray a
diskov Blu-ray, ktoré zavádzajú určité obmedzenia, a to vrátane obmedzení prehrávania pre chránený obsah
so značkou BD-ROM a/alebo BD+. Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto
výrobku získate v zákazníckom stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Mnoho diskov Ultra HD Blu-ray/diskov Blu-ray/DVD je šifrovaných s ochranou proti kopírovaniu. Z tohto
dôvodu by ste mali svoj prehrávač pripojiť priamo k vášmu televízoru, nie k videu. Pripojenie k videorekordéru
spôsobí narušenie obrazu z diskov Ultra HD Blu-ray/diskov Blu-ray/DVD s ochranou proti kopírovaniu.
• V rámci autorských práv USA a autorských práv iných krajín vás môže neautorizované nahrávanie, používanie,
zobrazovanie, distribúcia alebo revízia televíznych programov, videonahrávok, diskov Ultra HD Blu-ray, diskov
Blu-ray, DVD a iných materiálov vystaviť občianskej a/alebo trestnoprávnej zodpovednosti.
• Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí,
že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa
preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite
http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia poštou, zašlite
list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation, ktorá
je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na
celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane
obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004 2015 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do
strojového kódu sú zakázané.
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom,
patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a služby sa
poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani služby
spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie uvedeného,
ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete meniť, kopírovať,
zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce, využívať alebo žiadnym
spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby zobrazené v tomto zariadení.
62 Slovensky
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTSHD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS,
Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
• DivX
Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® dokáže prehrávať videosúbory vo formáte
DivX® HD (vrátane formátov .avi, .divx).HD Stiahnite si na lokalite www.divx.com bezplatný
softvér na vytváranie, prehrávanie a streamovanie digitálnych videí. Zaregistrujte najprv svoje
zariadenie na lokalite vod.divx.com, aby ste mohli prehrávať zakúpené filmy vo
formáte DivX. Svoj registračný kód nájdete v časti DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia.
Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® dokáže prehrávať video vo formáte DivX® HD (vrátane formátov
.avi, .divx). DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti DivX, LLC a ich
použitie podlieha licencii. Podlieha jednému alebo viacerým z týchto patentov USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
63 Slovensky
Príloha
Licencia
07
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA
ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ ALEBO
KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ A ZA
ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ,
ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V
SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA
AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ
STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to, že
obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany
prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu. Bez
obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť
za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky
otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným
poskytovateľom obsahu a služby.
Príloha
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
• Oracle a Java sú registrované ochranná známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. Ostatné
názvy môžu byť ochranná známky svojich príslušných vlastníkov.
• Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným zdrojovým
kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ a logá sú ochranné známky organizácie
Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.
• TENTO PRODUKT SA PREDÁVA S OBMEDZENOU
LICENCIOU A MOŽNO HO POUŽÍVAŤ IBA
V KOMBINÁCII S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPĹŇA
VŠETKY TRI NASLEDUJÚCE PREDPOKLADY: (1)
OBSAH HEVC SA POUŽÍVA IBA NA OSOBNÉ ÚČELY;
(2) OBSAH HEVC SA NEPONÚKA NA PREDAJ; (3) OBSAH HEVC BOL VYTVORENÝ VLASTNÍKOM
PRODUKTU.
TENTO PRODUKT SA NESMIE POUŽÍVAŤ V KOMBINÁCII S OBSAHOM KÓDOVANÝM KODEKOM
HEVC, KTORÝ VYTVORILA TRETIA STRANA A POUŽÍVATEĽ SI HO OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD
TRETEJ STRANY, POKIAĽ LICENCOVANÝ PREDAJCA DANÉHO OBSAHU NEUDELIL POUŽÍVATEĽOVI
INDIVIDUÁLNE PRÁVA NA POUŽÍVANIE PRODUKTU S TAKÝMTO OBSAHOM.
POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU V KOMBINÁCII S OBSAHOM KÓDOVANÝM KODEKOM HEVC SA
POVAŽUJE ZA VYJADRENIE SÚHLASU S OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽÍVANIE PODĽA VYŠŠIE
UVEDENÝCH PODMIENOK.
Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje smernici
2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu k produktom a
zadajte názov modelu.
Toto zariadenie možno prevádzkovať vo všetkých krajinách EÚ.
Funkciu siete WLAN (Wi-Fi alebo SRD) v pásme 5 GHz na tomto zariadení je možné
prevádzkovať len v interiéri.
64 Slovensky
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C až +35°C
406,0 (Š) X 45,0 (V) X 225,6 (H) mm
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Rozhranie USB
HDMI1
HDMI2
Zvukový výstup
10 % až 75 %
Typ A
USB 2.0
Výstup jednosmerného prúdu
5V 500mA Max.
Video
2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
Zvuk
PCM, Bitový tok
Zvuk
PCM, Bitový tok
Digitálny výstup zvuku
Optický
Ethernet
Konektor 100BASE - TX
Bezdrôtová LAN
Sieť
Built-in (802.11 ac (2x2))
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Zabezpečenie
Výstupný výkon
bezdrôtového
zariadenia
WPS(PBC)
Podporuje sa
Maximálny výkon vysielača Wi-Fi
Maximálny výkon vysielača BT
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
5,15 GHz – 5,35 GHz a 5,47 GHz – 5,725 GHz
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
• Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10MB/s nie sú podporované.
• Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na prehrávači.
• Hmotnosť a rozmery sú približné.
Celková spotreba energie v pohotovostnom
režime (W)
Wi-Fi
Spôsob deaktivácie portov
1,1W
DOMOV > Nastavenia > Všeobecné > Správca
systému > WoL/WoWLAN Zap./Vyp.
• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
(a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si neprečítali
túto používateľskú príručku)
(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v
prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci
alebo domácnosti.
65 Slovensky
Príloha
1,9 kg
Rozmery
07
Všeobecné
Hmotnosť
Príloha
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú
systémy separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení
ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg , Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte
oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného
zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB
kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich
bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpa.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných
povinnostiach pre špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na
adrese:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
66 Slovensky
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko
starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Country
Contact Centre 
Web Site
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088-9090100 (lokaal tarief)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
be_fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl/
support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/
support
Country
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
Contact Centre 
Web Site
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
800 - SAMSUNG (800-726786)
support
www.samsung.com/sk/
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
support
www.samsung.com/hr/
072 726 786
support
www.samsung.com/
055 233 999
support
www.samsung.com/
020 405 888
support
www.samsung.com/si/
080 697 267 (brezplačna številka)
support
www.samsung.com/rs/
011 321 6899
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
support
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
Download PDF

advertising