Samsung | GX-M7550SK | Samsung GX-M7550SK Používateľská príručka

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
GX-M7550SK
Účelom bezpečnostných opatrení je zaistiť bezpečnosť používateľov a zabrániť majetkovým škodám.
Tento dokument si pozorne prečítajte. Je to dôležité na správne používanie.
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Názvy výrobkov uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami a/alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.
Tento návod sa môže bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť v dôsledku zdokonalenia výrobku,
štandardizácie alebo z iných technických dôvodov.
© 2017 SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
02
Bezpečnostné informácie
VAROVANIE
ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE KRYT (ČI ZADNÚ
STENU). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS
ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.
POZOR : RIZIKO EL. ŠOKU NEOTVÁRAJTE
Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s
vnútornými súčasťami tohto produktu je nebezpečný.
Tento symbol znamená, že k produktu je priložená dôležitá literatúra o prevádzke
a údržbe.
Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické
uzemnenie.
Sieťové napätie (AC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označné
symbolom Sieťové napätie (AC).
Striedavé napätie (DC): Tento symbol znamená, že menovité napätie
je označné symbolom Striedavé napätie (DC).
Upozornenie, pred používaním si naštudujte pokyny: Tento symbol inštruuje
používateľa, aby si naštudoval ďalšie bezpečnostné pokyny v používateľskej
príručke.
Toto zariadenie neinštalujte do stiesnených priestorov, ako je knižnica alebo podobné zariadenie.
VAROVANIE
Aby sa zabránilo poškodeniu, ktoré môže vyvolať nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia elektrickým
prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu alebo vlhkosti.
POZOR!
POUŽITIE OVLÁDACÍCH PRVKOV ČI NASTAVENIE ALEBO VYKONÁVANIE POSTUPOV INÝCH NEŽ TÝCH,
KTORÉ SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO DOKUMENTE, MÔŽE VIESŤ K VYSTAVENIU NEBEZPEČNÉMU
ŽIARENIU. NEOTVÁRAJTE KRYTY A NEVYKONÁVAJTE OPRAVY SAMI. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU
PERSONÁLU.
Tento výrobok spĺňa predpisy ES, ak sú na spojenie tohto prístroja s inými zariadeniami použité
tienené káble a konektory. Aby sa zabránilo vzájomnému elektromagnetickému rušeniu s elektrickými
spotrebičmi, ako sú rádiá a televízory, použite na pripojenie tienené káble a konektory.
03
SLK
Účelom oddielu o bezpečnostných opatreniach je zaistiť bezpečnosť používateľov a
zabrániť majetkovým škodám. Tento dokument si pozorne prečítajte. Je to dôležité
na správne používanie.
Bezpečnostné informácie  Opatrnosť pri zaobchádzaní
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Ak sa elektrická zástrčka tohto prístroja nehodí do zásuviek na stenách vášho domova, nechajte tieto
zásuvky vymeniť za vyhovujúce licencovaným elektrikárom. Ak napájací kábel nie je dostatočne dlhý,
získajte vhodný predlžovací kábel schválený z hľadiska bezpečnosti. Ak budete mať nejaké otázky
týkajúce sa napájacieho kábla alebo zástrčky alebo budete potrebovať ďalšiu pomoc, požiadajte o
podporu miestneho predajcu.
Na úplné vypnutie musíte tento prístroj odpojiť od nástennej zásuvky. Potom musí byť elektrická
zástrčka prístroja vždy na prístupnom mieste.
Tento výrobok je vyrobený podľa licencie, v súlade s niektorými právami na duševné vlastníctvo
niektorých tretích strán.
OPATRNOSŤ PRI ZAOBCHÁDZANÍ
VAROVANIE
•• Z tohto výrobku nikdy neodoberajte horný kryt. Vnútri nie sú žiadne diely, ktorých servis by mohol
vykonávať používateľ.
•• Zaistite správne vykonanie všetkých elektrických spojov.
•• Najprv k prístroju pripojte všetky zariadenia a až potom pripojte ich napájacie káble.
•• Skôr ako od zadného panelu tohto výrobku odpojíte akékoľvek zariadenie, odpojte od nástennej
zásuvky elektrickú zástrčku settopboxu.
•• Do dier, drážok či iných otvorov v kryte nikdy nevtláčajte žiadne predmety.
•• Ak sa dodaná elektrická zástrčka nehodí do vašich nástenných zásuviek, nezapájajte ju. Nechajte
nástenné zásuvky vymeniť za vyhovujúce kvalifikovaným elektrikárom.
•• Na úplné vypnutie musíte tento výrobok odpojiť od nástennej zásuvky. Potom musí byť elektrická
zástrčka prístroja vždy na prístupnom mieste.
04
Bezpečnostné informácie  Opatrnosť pri zaobchádzaní
POZOR!
SLK
•• So zapnutým settopboxom nepohybujte.
•• Settopbox nepoužívajte a neukladajte na horúce, studené, vlhké alebo prašné miesta.
•• Na zabezpečenie dostatočnej ventilácie je okolo prístroja potrebné dodržať vzdialenosť minimálne 15
cm. Vetraniu sa nesmie brániť zakrytím vetracieho otvoru, napríklad novinami, obrusmi, závesmi atď.
Na prístroj sa nesmú klásť zdroje otvoreného ohňa, ako napr. zapálené sviečky. Používanie prístroja je
obmedzené v tropickej klíme.
•• Settopbox nikdy neumiestňujte na mäkký nábytok alebo koberce.
•• Na settopbox nikdy neklaďte nič, čo by sa mohlo vliať dovnútra, a prístroj nikdy neumiestňujte tam,
kde by mohol byť vystavený vlhkosti alebo dažďu. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani
striekajúcej vode a nesmú sa naň klásť žiadne predmety naplnené vodou, ako napr. vázy.
•• Settopbox neklaďte na iné napájané elektrické zariadenia, ako je zosilňovač alebo DVD prehrávač.
•• Neprevádzkujte ho v uzatvorenom priestore, ako je Hi-Fi skriňa.
•• Nepripustite, aby sa napájací kábel alebo vodič jednosmerného prúdu z napájacieho zdroja zachytil za
nejaký predmet, bol drvený alebo stlačený dvierkami skrine.
•• Nečistite leštenkou v spreji.
•• Zbavujte prachu jen suchou prachovkou.
•• Settopbox neumiestňujte pred zdroj tepla, ako je radiátor alebo oheň.
•• Použité batérie neodhadzujte do miest, ktoré môžu vzplanúť.
•• Zaistite, aby AC/DC adaptér ležal naplocho na stole či podlahe. Ak AC/DC adaptér umiestnite tak, aby
bol zavesený za kábel na striedavý prúd vstupom nahor, môže sa do adaptéra dostať voda alebo iná
cudzia látka a spôsobiť poruchu adaptéra. Pozrite obrázok dole.
•• Ak zariadenie používa ako zdroj napájania AC adaptér:
–– AC adaptér používajte len s daným produktom od spoločnosti Samsung.
–– Napájací kábel nepoužívajte s inými produktmi.
AUTORSKÉ PRÁVO
© 2015 SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto používateľskej príručky sa nesmie reprodukovať alebo
kopírovať bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.
05
Obsah
Informácie o výrobku---------------------------------------------- 07
Kľúčové funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Čelný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zadný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Diaľkový ovládač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Možnosti pripojenia-------------------------------------------------14
Pripojenie k televízoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pripojenie k anténe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Konfigurácia dvojitého tunera................................................................................ 15
Pripojenie k audiosystému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Metóda 1) Pripojenie AV prijímača s optickým vstupom.................................... 16
Metóda 2) Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI..................................... 16
Pripojenie k sieťovému routeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pevne zapojená sieť.................................................................................................. 17
Pripojenie elektrického napájania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Základy obsluhy-----------------------------------------------------18
Sprievodca inštaláciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hlavná ponuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Príloha---------------------------------------------------------------31
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Licencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Odmietnutie sieťových služieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Upozornenie týkajúce sa open source licencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
06
Informácie o výrobku
KĽÚČOVÉ FUNKCIE
SLK
Zobrazenie v kvalite HD
Podporuje výstup videa v rozlíšení až 1080p, čo vám umožňuje s potešením sledovať čistý a ostrý obraz.
Funkcia elektronického programového sprievodcu (EPG)
Pomocou sprievodcu kanálmi EPG môžete zisťovať informácie o programoch a rozvrhu vysielania vami
požadovaného kanálu a plánovať si programy, ktoré chcete sledovať.
Zvuk Dolby Digital Plus
Tento výrobok poskytuje realistický digitálny zvuk po pripojení k STB zosilňovaču prostredníctvom
HDMI portu, ktorý podporuje zvukový systém Dolby Digital Plus.
PVR (osobný videorekordér) s externým pevným diskom
Umožňuje zaznamenať zvolené televízne/rozhlasové programy a ich neskoršie pozretie/vypočutie. Táto
funkcia vám pomôže zaistiť, že neprídete o obľúbené zábavné programy alebo filmy, keď na ne práve
nebudete mať čas.
Aby ste mohli zhotoviť záznam, musíte mať pripojené externé USB úložisko.
Použiť môžete len externý USB pevný disk.
PVR súbor zaznamenaný vaším prijímačom môže prehrať len tento prijímač.
Náhľad zo zoznamu kanálov
Táto funkcia umožňuje zobraziť náhľad kanálu v malom vyskakovacom okne po jeho zvýraznení v
zozname kanálov.
VOD (video na požiadanie)
Ak máte svoj prijímač pripojený na internet, môžete si sťahovať a sledovať ďalšie programy, kedykoľvek
si to budete priať. Stiahnutie niektorých programov je bezplatné a iné sa môžu účtovať za cenu,
ktorá sa objaví na obrazovke. Poplatky za akékoľvek programy, ktoré si kúpite, sa objavia aj na vašej
predplatiteľskej faktúre.
07
Informácie o výrobku  Kľúčové funkcie
Poznámky k USB pripojeniu
•• Tento settopbox podporuje len externé pevné disky formátované pre súborové systémy ext3, ext4
alebo vfat. Formátujte pomocou MW pre systém ext4. Pripojenie externého USB pevného disku
prostredníctvom USB rozbočovače sa nepodporuje. Pripojte disk priamo k prijímaču.
•• USB vstup má výkonové obmedzenie (max. prúd 1 A), čo môže viesť k nedostatočnému napájaniu
jednotiek po pripojení príliš mnohých zariadení naraz k pasívnemu rozbočovaču. Odporúča sa použitie
rozbočovača s externým napájacím zdrojom.
•• Minimálne požiadavky na PVR:
–– Kapacita vyššia než 250 GB
–– Minimálna rýchlosť zápisu 8 MB/s
–– Minimálna rýchlosť čítania 16 MB/s
•• Použitie pomalých jednotiek môže viesť k dlhému času zavádzania z média.
•• Tento settopbox môže prehrávať iba ním zaznamenaný obsah.
•• Tento settopbox nepodporuje protokol PTP (protokol na prenos snímok).
•• Neodoberajte USB úložisko, zatiaľ čo sa používa (počas záznamu, formátovania atď.).
•• Spoločnosť SAMSUNG nezodpovedá za žiadnu stratu dát z USB úložiska.
•• USB pevný disk pre PVR sa pripája k zadnému USB portu.
08
Informácie o výrobku  Príslušenstvo
PRÍSLUŠENSTVO
SLK
Skontrolujte nižšie vyobrazené príslušenstvo.
Diaľkový ovládač / batéria pre diaľkový ovládač
(veľkosť AAA)
Kábel SCART Gender
(Konvertuje mini SCART na SCART.)
Napájací adaptér / napájací kábel
Používateľská príručka
‣‣ Káblové príslušenstvo (nedodané s výrobkom) môžete kúpiť od miestneho predajcu výrobkov
značky Samsung.
Nedodávané káble:
- HDMI kábel
- Koaxiálny kábel
- LAN kábel
- Optický kábel
- SCART kábel
- Kábel USB – pevný disk SATA
09
Informácie o výrobku  Čelný panel
ČELNÝ PANEL
Tento oddiel popisuje tlačidlá a LED kontrolky na čelnom paneli.
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDANIA LED napájania
Tlačidlá na
prepínanie
kanálov Tlačidlo
LED pohotovosti/IR
vypínača
LED záznamu
napájania
USB port (0,5 A)
‣‣ LED PWR (napájanie): Svieti na zeleno, ak je settopbox v aktívnom režime.
‣‣ LED STBY/IR (pohotovosť/IR): Svieti červeno, ak je settopbox v pohotovostnom režime. Bliká, ak je
detegovaný infračervený signál.
‣‣ LED REC (záznam): Táto LED kontrolka svieti, keď práve prebieha záznam.
‣‣ USB port (0,5 A): Tento USB port nie je určený pre pevný disk.
ZADNÝ PANEL
Tento oddiel popisuje názvy a funkcie portov na zadnom paneli.
6 USB
HDD
3 OPTICAL OUT
5 LAN
7 DC POWER
4 HDMI OUT
1 ANT IN 2 EXT (TV)
1
Slúži na pripojenie kábla satelitnej antény z vášho káblového systému.
2
Slúži na pripojenie televízora pomocou kábla SCART Gender.
3
Výstupný port digitálneho zvuku, ktorý sa pripája k audiosystému s portom OPTICAL IN pomocou
optického kábla.
4
Slúži na pripojenie televízora pomocou HDMI kábla.
5
LAN pripojenie k routeru na podporu interaktívnych funkcií.
6
Port na pripojenie externého pevného disku (1 zadný panel, 1 A).
7
Slúži na pripojenie externého napájacieho adaptéra.
10
Informácie o výrobku  Diaľkový ovládač
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
SLK
Tento oddiel popisuje funkciu každého tlačidla na diaľkovom ovládači.
Prepína settopbox do
pohotovostného režimu (do
televízora nejde žiadny signál).
Zapína/vypína televízor.
Stlačením tlačidiel sa vkladá
číselná hodnota alebo priamo
volia kanály.
Prepína na zoznam televíznych
kanálov alebo na zoznam
rozhlasových kanálov.
Prepína medzi normálnym a úplne
stíšeným zvukom.
Regulácia hlasitosti
Zobrazuje ponuku.
Zobrazuje ponuku pomocníka.
Zobrazuje podponuku nástrojov.
Pohybuje zvýraznením pri voľbe
možností z ponuky.
Návrat na predchádzajúcu úroveň
ponuky
Akcia podľa zodpovedajúcich
farieb na obrazovke
Zobrazuje stránky teletextu, ak sú
k dispozícii.
Volí zvukovú stopu dostupnú pre
existujúci kanál.
Ladí predtým sledovaný kanál.
Prepína medzi televíznymi a
rozhlasovými kanálmi.
Zobrazuje skenovaný zoznam kanálov.
Zobrazuje EPG (elektronického
programového sprievodcu).
Zobrazuje na obrazovke informácie o
programe.
Po jednom stlačení sa zobrazí
informácia o kanáli.
Po dvoch stlačeniach sa zobrazia
podrobné informácie.
Vloženie a potvrdenie akýchkoľvek
dát pre prijímač v ponuke systému
Stlačením sa opúšťa ponuka.
Záznam práve vysielaného programu
alebo programu plánovaného na záznam
Voľba titulkov dostupných pre
existujúci kanál
• Previnúť: previnutie späť programu/
záznamu, vrátiť sa o 24 hodín späť.
• Prehrať/pozastaviť: prehráva a
pozastavuje program/záznam,
prepína na režim časového posunu.
• Stop: zastavuje prehrávanie alebo
záznam.
• Vpred: rýchly pohyb vpred programu/
pohyb o 24 hodín vpred v EPG.
11
Informácie o výrobku  Diaľkový ovládač
Inštalácia batérií
‣‣ Ak diaľkový ovládač správne nefunguje,
–– skontrolujte polaritu +/− batérií;
–– skontrolujte batérie, či nie sú vybité;
–– zistite, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkami, odstráňte prekážky
medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom;
–– zistite, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové
osvetlenie. To by mohlo mať vplyv na výkon
diaľkového ovládania.
‣‣ Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Nevyhadzujte
ich do nádoby na domový odpad.
‣‣ Pre diaľkový ovládač je nutné použiť dve nové identické batérie.
‣‣ Ak sa diaľkový ovládač nebude dlho používať, batérie vyberte.
Nastavenie diaľkového ovládača na ovládanie vášho televízora
• Ak chcete zistiť, či je váš televízor kompatibilný, postupujte takto:
1. Zapnite svoj televízor.
2. Namierte naň diaľkový ovládač.
3. Stlačte tlačidlo TV na nastavenie ovládača do režimu televízora.
4. Stlačte a podržte tlačidlo TV a potom stlačením príslušných číselných tlačidiel vložte dvojciferný
kód z tabuľky vpravo, ktorý zodpovedá značke vášho televízora. Diaľkový ovládač je teraz
naprogramovaný na obsluhu vášho televízora.
‣‣ Ak je pre vašu značku televízora uvedených niekoľko kódov, postupne skúšajte každý z nich, kým
nenájdete ten, ktorý funguje.
‣‣ Ak v diaľkovom ovládači vymeníte batérie, budete musieť kód značky nastaviť znovu.
Pomocou tohto diaľkového ovládača môžete ovládať nižšie uvedenú funkciu televízora.
Tlačidlo
Funkcia
TV
Používa sa na zapínanie a vypínanie televízora.
‣‣ Vyššie uvedená funkcia nemusí nevyhnutne fungovať na všetkých televízoroch. Ak sa stretnete s
problémami, použite diaľkový ovládač k televízoru.
12
Informácie o výrobku  Diaľkový ovládač
Kódy ovládania televízorov
SAMSUNG
AIWA
ANAM
Kód
Značka
TV+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
NOKIA
TV+82
TV+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
NORDMENDE
Kód
TV+74
TV+72, +73, +75
PANASONIC
TV+53, +54, +74, +75
PHILIPS
TV+06, +55, +56, +57
BANG & OLUFSEN
TV+57
PHONOLA
TV+06, +56, +57
BLAUPUNKT
TV+71
PIONEER
TV+58, +59, +73, +74
BRANDT
TV+73
RADIOLA
TV+06, +56
BRIONVEGA
TV+57
RADIOMARELLI
CGE
TV+52
RCA
TV+45, +46
CONTINENTAL
EDISON
TV+75
REX
TV+74
DAEWOO
TV+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29,
+30, +31, +32, +33, +34
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
SABA
TV+57
TV+57, +72, +73, +74, +75
SALORA
TV+74
TV+64
SANYO
TV+41, +42, +43, +44, +48
TV+73
SCHNEIDER
TV+06
SELECO
TV+74
TV+36, +37, +38, +39, +48
TV+06, +49, +57
FORMENTI
TV+57
SHARP
FUJITSU
TV+84
SIEMENS
TV+71
GRADIENTE
TV+70
SINGER
TV+57
SINUDYNE
TV+57
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
TV+49, +52, +71
TV+60, +72, +73, +75
TV+52
JVC
TV+61, +79
LG
TV+06, +19, +20, +21, +22, +78
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV+35, +48
TV+73
TV+67, +73, +75, +76
TV+72, +73, +75
LOEWE
TV+06, +69
THOMSON ASIA
LOEWE OPTA
TV+06, +57
TOSHIBA
MAGNAVOX
TV+40
WEGA
TV+57
METZ
TV+57
YOKO
TV+06
ZENITH
TV+63
MITSUBISHI
MIVAR
TV+06, +48, +62, +65
SLK
Značka
TV+80, +81
TV+47, +48, +49, +50, +51, +52
TV+52, +77
NEC
TV+83
NEWSAN
TV+68
NOBLEX
TV+66
13
Možnosti pripojenia
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU
Svoj výrobok môžete pripojiť k svojmu televízoru pomocou jednej z metód popísaných na strane 14
alebo 15.
Metóda 1)
Pripojenie k televízoru pomocou portu HDMI
Tento oddiel popisuje, ako sa pripojiť k televízoru pomocou HDMI kábla.
TV
Audio
Video
1. Pripojte tento výrobok k svojmu televízoru pomocou HDMI kábla.
2. Zapnite výrobok a televízor.
3. Tlačte volič vstupov na diaľkovom ovládači vášho televízora, kým sa na obrazovke televízora
neobjaví signál z tohto výrobku.
‣‣ Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI) je integrovaný video-audio port poskytujúci
obraz s vysokým rozlíšením po pripojení settopboxu k HD televízoru. Pripojte ho k vstupnému
HDMI portu (nie výstupnému) na HD televízore.
‣‣ Nepripájajte napájací kábel, kým nerealizujete všetky ostatné pripojenia.
‣‣ Skôr ako začnete akékoľvek pripojenie meniť, vypnite všetky zariadenia.
‣‣ HDMI kábel prenáša digitálny obraz aj zvuk, takže nemusíte pripájať audiokábel.
‣‣ Ak k pripojeniu vášho zobrazovacieho zariadenia použijete HDMI-DVI kábel, musíte pripojiť aj
digitálny audiovýstup tohto výrobku k audiosystému.
‣‣ V závislosti od vášho televízora nemusia niektoré rozlíšenia HDMI výstupu fungovať. Preštudujte si
používateľskú príručku k svojmu televízoru.
‣‣ Ak tento výrobok pripájate k svojmu televízoru pomocou HDMI kábla prvýkrát alebo ho týmto
káblom pripájate k novému televízoru, rozlíšenie HDMI výstupu sa automaticky nastaví na
najvyššie rozlíšenie podporované televízorom.
14
‣‣ Rozhranie HDMI vysiela do televízora len čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje HDCP (ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma), na
obrazovke sa objaví náhodný šum.
Možnosti pripojenia  Pripojenie k anténe
Metóda 2) Pripojenie k televízoru pomocou portu EXT(TV) Port – pripojenie Scart
SLK
Tento oddiel popisuje, ako sa pripojiť k televízoru pomocou kábla Scart.
TV
SCART
Gender
Cable
Kábel
SCART
Gender
1. Pripojte malý konektor kábla Scart Gender (dodaného) k portu EXT(TV) na zadnej strane vášho
settopboxu.
2. Pripojte veľký konektor (zástrčku Scart) kábla Scart Gender k svojmu televízoru prostredníctvom
kábla Scart (nedodaného).
3. Zapnite výrobok a televízor.
4. Tlačte volič vstupov na diaľkovom ovládači vášho televízora, kým sa na obrazovke televízora
neobjaví signál z tohto výrobku.
‣‣ Nepripájajte napájací kábel, kým nerealizujete všetky ostatné pripojenia.
‣‣ Skôr ako začnete akékoľvek pripojenie meniť, vypnite všetky zariadenia.
PRIPOJENIE K ANTÉNE
Svoj settopbox s dvojitým tunerom môžete pripojiť k anténe v dvoch podporovaných konfiguráciách.
Konfigurácia dvojitého tunera
V tejto konfigurácii je možné oba tunery pripojiť k anténovému signálu nezávisle, dvoma samostatnými
koaxiálnymi káblami. Táto konfigurácia umožňuje ladiť oba tunery na dva satelitné transpondéry súčasne.
(Upozornenie) Vezmite na vedomie, že konfigurácia dvojitého tunera nepodporuje pripojenie k settopboxu
dvoch samostatných satelitných tanierov! Ak chcete prijímať signál z viacerých satelitov, je nutné použiť
prepínač DiSEqC medzi taniermi a tunerom, keď sú tunery pripojené k prepínaču samostatne.
15
Možnosti pripojenia  Pripojenie k audiosystému
PRIPOJENIE K AUDIOSYSTÉMU
HIMI OUT
Audio
Metóda 1 1
Method
HIMI IN
HIMI IN
TV
Metóda 22
Method
Audio / Video
1. Tento výrobok pripojte k audiosystému pomocou jednej z dvoch nižšie popísaných metód.
2. Zapnite výrobok, audiosystém a televízor.
––Nepripájajte napájací kábel, kým nerealizujete všetky ostatné pripojenia.
––Skôr ako začnete akékoľvek pripojenie meniť, vypnite všetky zariadenia.
3. Stláčajte voliče vstupu pripojeného audiosystému a televízora, kým sa na vašom televízore neobjaví
signál z vášho výrobku, a nezačujete zvukový signál prostredníctvom vášho audiosystému.
Metóda 1)
Pripojenie AV prijímača s optickým vstupom
•• Použite optický kábel (nie je súčasťou dodávky).
Metóda 2)
Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI
•• Použite HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky).
16
Možnosti pripojenia  Pripojenie k sieťovému routeru
PRIPOJENIE K SIEŤOVÉMU ROUTERU
SLK
Svoj výrobok môžete pripojiť k svojmu sieťovému routeru podľa obrázka na tejto strane.
Pevne zapojená sieť
Širokopásmový
modem
Broadband modem
(with integrated
router)
(s integrovaným
routerom)
Broadband
Širokopásmová služba
service
PRIPOJENIE ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA
Po pripojení vášho settopboxu k vášmu televízoru pripojte k settopboxu dodaný napájací adaptér a
potom napájací adaptér s napájacím káblom pripojte k nástennej zásuvke. Ak napájací adaptér pripojíte
prvýkrát, settopbox sa automaticky zapne a zobrazí prvú inštalačnú obrazovku.
Na zapnutie tohto výrobku stlačte tlačidlo Power (napájanie) na svojom diaľkovom ovládači alebo
settopboxe. Na jeho vypnutie stlačte znovu tlačidlo Power.
Power Adapter
Napájací
adaptér
Napájací
kábel
Power Cable
‣‣ Ak sa počas normálnej prevádzky settopboxu odpojí jeho napájanie, výrobok sa po opätovnom
pripojení napájania automaticky zapne.
17
Základy obsluhy
SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
Testovanie rýchlosti pripojenia
Zisťuje sa, či sú u operátora dostupné interaktívne služby, a kontroluje, či je k dispozícii minimálna
požadovaná rýchlosť internetového pripojenia. Stlačte <Next> (ďalej) na pokračovanie.
Ak interaktívne služby nie sú dostupné, ale rýchlosť internetu je dostatočná, zariadenie nebolo
sprevádzkované. Musíte kontaktovať svojho operátora.
Konfigurácia DiSEqC
Automatická detekcia nastavenia/konfigurácia DiSEqC. Jednou z voliteľných možností je manuálna
konfigurácia.
Ladenie
Vykoná sa automatické skenovanie kvality a sily signálu dostupných satelitov.
Aktualizácia settopboxu
Kontroluje sa, či je nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru. V komunikácii so zákazníkom sa môžu
používať obe zo slov – softvér a firmvér. Je nutné zvoliť jedno z týchto slov.
Aktualizáciu je možné vykonať buď prostredníctvom OTA (satelitu), alebo IP.
Konfigurácia FST
Skenovanie dostupných satelitných signálov.
Rodičovský kód
Aktivuje sa rodičovský dozor a nastavuje (nový) PIN. Tento krok je možné vynechať, ak rodičovský dozor
nemá byť aktivovaný. Východiskový rodičovský PIN kód je „1234“.
Nákupný PIN
Aktivuje sa stránka nákupného PIN kódu a dostávate možnosť zmeniť štandardný nákupný PIN. Tento
krok vynechajte, ak si neprajete aktiváciu nákupného PIN kódu. Východiskový nákupný PIN kód je
„0000“.
Diagnostická kontrola
Prehľad výsledkov všetkých predchádzajúcich kontrol. Kroky sa môžu zopakovať. Ak chcete sledovať
televíziu, stlačte „Enjoy TV“.
18
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
HLAVNÁ PONUKA
SLK
Hlavná ponuka
Hlavnú ponuku môžete vyvolať stlačením tlačidla [MENU] (ponuka) na diaľkovom ovládači.
V ponuke sa potom môžete pohybovať pomocou tlačidiel so šípkou hore, dole, vľavo a vpravo a tlačidiel
[OK] a [BACK] (späť).
Sledovanie televízie a prepínanie kanálov
Kanály môžete prepínať pomocou tlačidla [CH+] alebo [CH-] na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež vložiť požadované číslo kanálu pomocou číselných tlačidiel [0] – [9] na diaľkovom ovládači.
Rádio
Ak chcete zobraziť zoznam rádiostaníc, môžete buď
stlačiť tlačidlo [RADIO] na diaľkovom ovládači, alebo
využiť ponuku „Radio“ (rádio) po stlačení tlačidla
[MENU] (ponuka) na diaľkovom ovládači.
V zozname rádiostaníc a na navigáciu v ponuke
môžete použiť tlačidlá so šípkou hore, dole, vľavo a
vpravo a tlačidlá [OK] a [BACK] (späť).
Kanály môžete prepínať pomocou tlačidla [CH+]
alebo [CH-] na diaľkovom ovládači.
19
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
Televízny sprievodca
Televízneho sprievodcu (elektronického
programového sprievodcu) môžete otvoriť stlačením
tlačidla [GUIDE] (sprievodca) na diaľkovom ovládači
alebo stlačením tlačidla [MENU] (ponuka) a na
navigáciu v televíznom sprievodcovi môžete použiť
tlačidlá navigačného panelu so šípkou hore, dole,
vľavo a vpravo a tlačidlá [OK] a [BACK] (späť).
Navigácia v televíznom sprievodcovi:
Na navigáciu v sprievodcovi a voľbu programu
môžete použiť tlačidlá so šípkou hore, dole, vľavo a
vpravo a tlačidlá [OK] a [BACK] (späť).
Možnosti televízneho sprievodcu
•• Môžete prepínať medzi dňami stlačením tlačidla [FAST FORWARD] (rýchlo vpred) alebo [REWIND]
(previnúť) na diaľkovom ovládači.
•• Môžete priamo prechádzať medzi súčasnosťou (NOW) a „Primetime“ stlačením modrého tlačidla na
diaľkovom ovládači.
––Sledovanie zábavného programu: Zvoľte
program, kliknite na „Watch Now“ (sledovať teraz)
a potvrďte stlačením [OK].
––Zobrazenie viacerých informácií: Po potvrdení
voľby programu stlačením [OK] sa zobrazí viac
informácií.
20
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
Záznam
SLK
K dispozícii je iba pre zákazníkov Online.nl v Holandsku.
Záznamové tlačidlo na diaľkovom ovládači preto nebude pri iných operátoroch fungovať.
Priamy záznam
•• Na spustenie záznamu stlačte tlačidlo [REC] na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa hlásenie, ktoré vás
bude informovať o spustení záznamu.
Záznam prostredníctvom televízneho sprievodcu
•• Prejdite k informáciám o programe a tu budete
mať možnosť kliknúť na záznam.
21
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
Funkcia Catch-up TV
Ak je váš settopbox pripojený na internet, budete schopní používať funkciu Catch-up TV, ktorá vám
umožní sledovať už odvysielaný televízny program.
•• Stlačte tlačidlo [MENU] na diaľkovom ovládači a pomocou tlačidiel so šípkou vľavo, vpravo a [OK]
prejdite k voľbe VOD/TV v sekcii Catch-up TV.
•• Použite navigačný panel a tlačidlo [OK] na prechod na požadovaný program a potvrďte voľbu
stlačením tlačidla [OK].
•• Obsah môžete vyhľadávať podľa:
––žánru (dráma, rodinné programy, humor,
dokumenty, detské programy, hudba, správy, iné
programy, seriály, mydlové opery, šport a voľný
čas);
––po dňoch, až 10 dní späť.
22
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
Pripomínanie (táto funkcia nie je k dispozícii v off-line režime)
––Funkciu Reminder (pripomínanie) môžete zvoliť pomocou tlačidiel so šípkou hore a dole a tlačidla [OK]
na navigačnom paneli.
-Ak je pripomínanie nastavené, budú na obrazovke vedľa zvoleného programu zobrazené hodiny.
•• Hneď ako sa bude blížiť začiatok programu, objaví
sa vyskakovacie okno. Môžete stlačiť zelené
tlačidlo na prepnutie na kanál, alebo červené na
ignorovanie pripomenutia a ďalšie sledovanie
existujúceho programu.
Obľúbené kanály (táto funkcia nie je k dispozícii v off-line režime)
CChcete, aby televízny sprievodca ukazoval len vaše obľúbené kanály?
Stlačenie žltého tlačidla na diaľkovom ovládači počas živého sledovania televízie označí príslušný kanál
ako „obľúbený“.
Zatiaľ čo budete v televíznom sprievodcovi, môžete v ňom svoje obľúbené kanály vyhľadať stlačením
žltého tlačidla.
To, že je kanál označený ako „obľúbený“, spoznáte podľa zobrazeného žltého srdiečka.
Rýchly prístup k EPG
Stlačte tlačidlo so šípkou hore na diaľkovom ovládači na jednoduchý prístup k funkcii „Now & Next
information“ (teraz a ďalšie informácie) a tlačidlo so šípkou dole na jednoduchý prístup k EPG, aby ste
mohli získať údaje o predchádzajúcich a ďalších kanáloch.
Teraz a ďalšie informácie (táto funkcia nie je k dispozícii v off-line režime)
Objaví sa automaticky po prepnutí na kanál. Túto funkciu je možné adresovať kliknutím na tlačidlo [OK]
na diaľkovom ovládači. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo (na navigačnom paneli) na zapnutie teletextu.
V tejto podponuke je takisto možné zmeniť titulky a jazyk. Ďalšie informácie budú pridané v budúcnosti.
Regulácia hlasitosti
Regulácia hlasitosti
Funguje iba na kanáloch, ktoré nepoužívajú systém Dolby Digital Plus, ak je aktivovaná diaľkovým
ovládačom (keď diaľkový ovládač nebol spárovaný s vaším televízorom).
(!) Diaľkový ovládač vždy spárujte so svojím televízorom.
23
SLK
––Zvoľte budúci program.
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
Karta Smartcard
Karta Smartcard
Táto karta je v tomto zariadení vložená do špeciálneho držiaka (kolísky) a nesmie sa vyberať.
Štrbinu na kartu Smartcard nájdete v bočnom paneli prístroja GX-M7550SK. Ak táto karta nie je správne
umiestnená, použite tupý predmet alebo necht prsta na úplné zasunutie držiaka do prístroja. Čísla
kariet Smartcard sa skladajú z 11 číslic, z ktorých prvé tri sú vždy „337“. Číslo karty Smartcard je možné
nájsť na samolepke na škatuli, v ktorej bola karta dodaná, a v ponuke Settings (nastavenia).
Ak bude nutné kartu Smartcard vybrať (len vtedy, keď o to požiada váš operátor), je možné na to použiť
kancelársku sponku. Sponku narovnajte a použite na vybratie karty Smartcard. Ak sa karta Smartcard
už nebude do zariadenia inštalovať, vráťte ju do obalu.
Vezmite na vedomie, že karta Smartcard bude fungovať len v originálnom settopboxe a nesmie sa
používať v iných skriniach/boxoch.
Funkcia Pause TV
Funkcia Pause TV (prerušiť televízny program)
Preruší televízny program a umožní kedykoľvek pokračovať v jeho sledovaní.
Toto prerušenie je k dispozícii len obmedzený čas, ktorý sa môže líšiť podľa kanálu.
Funkciu „Pause TV“ môžete aktivovať stlačením tlačidla [PLAY/PAUSE] na diaľkovom ovládači v
režimoch „Live TV“ (živé sledovanie televízie) alebo „Video On Demand“ (video na požiadanie).
Keď budete chcieť pokračovať, stlačte tlačidlo [PLAY/PAUSE] ešte raz.
V režime „Live TV“ sa môžete rýchlo pohybovať vpred pomocou tlačidla [FAST FORWARD] na diaľkovom
ovládači.
Na začiatok pamäte funkcie „Pause TV“ sa môžete vrátiť stlačením tlačidla [REWIND] na diaľkovom ovládači.
K živému sledovaniu televízie sa môžete vrátiť stlačením tlačidla [EXIT] alebo [STOP] na diaľkovom
ovládači. Zobrazí sa vyskakovacie okno. Ak budete chcieť funkciu „Pause TV“ opustiť, stlačte ze le né
tlačidlo. Ak stlačíte červené, funkcia „Pause TV“ zostane zachovaná.
Stavový riadok
Stavový riadok môžete zobraziť/skryť stlačením tlačidla [OK] na diaľkovom ovládači.
Budete tak lepšie informovaní o detailoch v pozadí
existujúceho programu a získate prístup aj k ďalším
funkciám po stlačení tlačidla so šípkou vpravo na
diaľkovom ovládači.
24
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
SLK
Zmena nastavenia audia a titulkov
Po stlačení tlačidla [OK] počas živého sledovania televízie sa objaví stavový riadok. Ak potom na
diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo so šípkou vpravo, vyvoláte nasledujúcu ponuku, ktorá vám umožní
zvoliť:
1. Jazyk audia
2. Jazyk titulkov
3. Viac informácií
Ak táto funkcia nie je dostupná, potom to znamená, že nemáte k dispozícii žiadne možnosti úprav
súvisiacich s týmto konkrétnym kanálom.
Preferencie pre audio/titulky je možné nastaviť
v ponuke „Settings“ (nastavenia) a počas činnosti
sprievodcu inštaláciou.
Funkcia Restart TV
Ak program už začal, máte možnosť ho začať sledovať od začiatku s použitím funkcie „Restart TV“.
Nie všetky televízne programy funkciu „Restart TV“ podporujú. Táto funkcia bude k dispozícii, ak v
televíznom sprievodcovi alebo na stavovom riadku uvidíte zelenú šípku.
Funkciu „Restart TV“ môžete spustiť stlačením tlačidla so šípkou vpravo po získaní prístupu k stavovému
riadku, po prechode na ikonu „Restart TV“ v hlavnej ponuke alebo stlačením zeleného tlačidla na
diaľkovom ovládači.
25
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
VOD
Prenajaté filmy a programy
Ak je váš settopbox pripojený na internet, budete si môcť prenajať filmy, dokumentárne relácie a
televízne programy s pomocou vášho hybridného HD prijímača GX-M7550SK.
•• Stlačte tlačidlo [MENU] na diaľkovom ovládači a
použite tlačidlo so šípkou vľavo alebo vpravo či
tlačidlo [OK] na voľbu možnosti VOD/TV v sekcii
„On Demand“ (na požiadanie).
•• Použite navigačný panel a tlačidlo [OK] na
nastavenie na požadovaný film a ten zvoľte
tlačidlom [OK].
•• Ak si chcete tento film prenajať, môžete stlačiť
možnosť „Rent movie“.
•• Zvoľte požadovanú kvalitu a stlačte [OK].
•• Na dokončenie vložte nákupný PIN a pekne si užite
svoj nákup.
26
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
Hľadanie
SLK
Vyhľadávacia funkcia
Vyhľadávaciu funkciu môžete použiť na vyhľadanie určitého obsahu.
•• Hľadanie podľa názvu:
•• Prejdite k možnosti „Search“ (hľadať) v hlavnej
ponuke.
•• Pomocou tlačidiel navigačného panelu a tlačidla
[OK] vyvolajte obrazovkovú klávesnicu.
•• Po vložení vášho kľúčového slova na hľadanie,
použite voľbu „Search“ (hľadať) na začatie hľadania.
Športy
Rádio
VOD pre dospelých
Objaviť
27
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
Nákupný PIN
Na prenajímanie filmov a programov potrebujete nákupný PIN.
Vo východiskovom stave je tento kód „0000“, ale v ponuke „Settings“ (nastavenia) sa môže zmeniť.
•• Stlačením tlačidla [MENU] vyvolajte hlavnú
ponuku.
•• Pomocou tlačidiel navigačného panelu a tlačidla
[OK] prejdite k ponuke „Settings“ (nastavenia).
•• Prejdite k položke „General settings“ (všeobecné
nastavenia) a zvoľte možnosť „Purchase PIN“
(nákupný PIN).
•• Zvoľte možnosť „Change PIN“ (zmeniť PIN) a:
–– vložte existujúci PIN („0000“ ako východiskový);
–– vložte nový PIN;
–– potvrďte nový PIN.
–– Zobrazí sa hlásenie o tom, že bol PIN kód
zmenený.
(!) Nákupný PIN kód si zapíšte a uložte na bezpečné miesto tak, aby k nemu mali prístup len
dôveryhodné osoby.
28
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
Rodičovský dozor
SLK
Kanály pod rodičovským dozorom sú chránené
rodičovským PIN kódom (východiskový PIN kód:
„1234“).
Upravte správanie funkcie rodičovského dozoru:
•• Stlačením tlačidla [MENU] vyvolajte hlavnú
ponuku.
•• Pomocou tlačidiel navigačného panelu a tlačidla
[OK] prejdite k ponuke „Settings“ (nastavenia).
•• Prejdite k položke „General settings“ (všeobecné
nastavenia) a zvoľte možnosť „Parental PIN“
(rodičovský PIN).
–– Tu môžete zvoliť minimálny vek.
29
Základy obsluhy  Hlavná ponuka
Upravte rodičovský PIN
Rodičovský PIN kód je možné upraviť v ponuke „Settings“ (nastavenia). (Zmeňte východiskový PIN, aby
ste znemožnili prístup neplnoletých osôb.)
•• Stlačením tlačidla [MENU] vyvolajte hlavnú
ponuku.
•• Pomocou tlačidiel navigačného panelu a tlačidla
[OK] prejdite k ponuke „Settings“ (nastavenia).
•• Prejdite k položke „General settings“ (všeobecné
nastavenia) a zvoľte možnosť „Parental PIN“
(rodičovský PIN).
•• Zvoľte možnosť „Change PIN“ (zmeniť PIN) a:
–– vložte existujúci PIN („1234“ ako východiskový);
–– vložte nový PIN;
–– potvrďte nový PIN.
–– Zobrazí sa hlásenie o tom, že bol PIN kód
upravený.
30
Príloha
RIEŠENIE PROBLÉMOV
SLK
S diaľkovým ovládačom nie je možné vykonať žiadnu operáciu.
yySkontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich bude nutné vymeniť.
yyDiaľkový ovládač používajte vo vzdialenosti nepresahujúcej 6,1 m.
yyVyberte batérie a niekoľko minút podržte stlačené aspoň jedno tlačidlo, aby sa vybil a resetoval
mikroprocesor v diaľkovom ovládači. Znovu vložte batérie a opäť sa pokúste o ovládanie diaľkovým
ovládačom.
Nie je možné meniť pomer strán obrazu na obrazovke.
yyTento problém sa netýka settopboxu.
Z televízora alebo zvukového zariadenia nevychádza žiadny zvuk.
yyAk je správne pripojený kábel, skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia MUTE (úplné stíšenie), a ak
áno, vypnite ju stlačením tlačidla MUTE na diaľkovom ovládači.
Prázdna obrazovka, žiadny výstup z rozhrania HDMI, žiadny výstup z rozhrania SCART
yySkontrolujte, či je zapnutý váš televízor.
yySkontrolujte, či je zapnutý váš settopbox.
yySkontrolujte spojenie medzi vstupným portom televízora a výstupným portom settopboxu.
yySkontrolujte, či je v poriadku zdroj na vstup vášho televízora:
––ak používate HDMI, zdroj na vstup televízora musí byť [HDMI] alebo pripojený [HDMI (port č.)], ak
existuje viac než jeden vstupný port HDMI;
––ak používate SCART, zdroj na vstup televízora musí byť [AV]. Použitie rozhrania SCART sa
neodporúča kvôli nízkemu rozlíšeniu.
yyNa svojom televízore neuvidíte obraz, ak bude HDMI výstup nastavený na rozlíšenie, ktoré váš
televízor nie je schopný podporovať (napríklad 1080p).
yyStlačte tlačidlo [MENU] a potom zvoľte možnosť [Auto] alebo možné rozlíšenie televízora postupom
[Settings] (nastavenia) > [Picture] (obraz) > [Screen resolution] (rozlíšenie obrazovky) na inom
televízore, ktorý podporuje rozlíšenie nastavené v settopboxe (napríklad 1080p).
––Ak zvolíte možnosť [Auto], nastaví sa maximálne možné rozlíšenie televízora.
yyStlačte tlačidlo [MENU] a potom postupne voľte [Settings] (nastavenia) > [System] (systém) > [Reset
to default settings] (resetovať na východiskové nastavenie) na inom televízore, ktorý podporuje
rozlíšenie 1080p. Ak sú obnovené východiskové továrenské nastavenia, dôjde k odstráneniu všetkých
uložených dát.
Ak sa stretnete s inými problémami.
yyPrejdite k obsahu a vyhľadajte oddiel používateľskej príručky, ktorý obsahuje vysvetlenie aktuálneho
problému, a znovu zopakuje príslušný postup.
yyAk problém stále nie je možné vyriešiť, kontaktujte vám najbližšie autorizované servisné centrum
spoločnosti Samsung.
31
Príloha  Riešenie problémov
Abnormálny HDMI výstup na obrazovke
yyAk sa na obrazovke objaví náhodný šum, potom to znamená, že televízor nepodporuje HDCP (ochranu
digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma).
yyOdpojte televízor od settopboxu a znovu ho pripojte.
Po vykonaní resetu na východiskové nastavenie sa znovu zobrazila prvá inštalačná obrazovka.
yyIde o správne správanie. Ak vykonáte reset na východiskové nastavenie po voľbách [Settings]
(nastavenia) > [System] (systém), všetky nastavenia vrátane PIN kódov sa vrátia k továrenským
hodnotám. Hneď ako sa obnoví východiskové továrenské nastavenie, dôjde k odstráneniu všetkých
uložených používateľských dát.
Počas bootovania sa dlhšie než minútu zobrazuje hlásenie „No signal“ (žiadny signál).
yySkontrolujte, či je zapnutý váš settopbox.
yySkontrolujte spojenie medzi vstupným portom televízora a výstupným portom settopboxu.
yySettopbox asi na dve sekundy odpojte a potom ho znovu pripojte.
32
Príloha  Špecifikácie
ŠPECIFIKÁCIE
••GX-M7550SK
Všeobecné údaje
••Čistá hmotnosť: 0,6 kg
••Rozmery: 240 (Š) × 30 (V) × 174 (H) mm
••Rozsah prevádzkových teplôt: 0 až +45 °C (+32
až +113 °F)
••Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 0 až 90 %
HDMI
••Rozlíšenie video výstupu: 1080p, 1080i, 720p,
576p
••Formát audio výstupu: PCM, Dolby Digital Plus
Typ vstupného konektora
••Konektorová zásuvka podľa IEC 60169-2 [4],
vstupná impedancia 75 Ω
Optické digitálne audio
SLK
Názov modelu
USB port
••USB 2.0 (1 na zadnom paneli, 5 V/1 A/1 na
čelnom paneli, 5 V/0,5 A)
Napájanie
••Príkon
V zapnutom stave: max. 25 W
Pasívny, v pohotovostnom stave: max. 0,5 W
••Menovité napájanie: DC 14 V
/ 1,79 A
Sieť
••Pevne zapojená sieť LAN: RJ-45, ethernetový
port × 1, 100M BASE-TX
Satelit
••Rozsah ladenia VF vstupu: 950 až 2 150 MHz
Úroveň vstupného signálu: −25 až −65 dBm
Prenosová rýchlosť: 1 – 45 MS/s
••VF demodulácia: DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK
& 8PSK
••DiSEqC: DiSEqC 1.2
••Zakončenie: optický TOS-Link
••Prúd LNB: 2 porty, celkovo max. 450 mA
••Výstupný formát audia: PCM, Dolby Digital
••Napäťový rozsah LNB: 13/18 V
Digitálny výstupný audio/video port
••Audio/video: 1× HDMI 1.4a
‣‣ Rýchlosti siete do 10 Mbit/s vrátane nie sú podporované.
‣‣ Dizajn a špecifikácie podliehajú vopred neohláseným zmenám.
‣‣ Údaje o napájaní a príkone nájdete na štítku pripevnenom k settopboxu.
‣‣ Hmotnosť a rozmery sú približné.
33
Príloha  Licencia
LICENCIA
•• Upozornenia týkajúce sa HDMI produktov
–– Termíny HDMI, multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením HDMI, a
logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.
•• Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio, Pro Logic a symbol dvojitého písmena D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
ODMIETNUTIE SIEŤOVÝCH SLUŽIEB
Všetok obsah a všetky služby dostupné prostredníctvom tohto zariadenia patria tretím stranám a sú
chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami a/alebo inými zákonmi na ochranu
duševného vlastníctva. Takýto obsah a takéto služby sa poskytujú výhradne na vaše osobné nekomerčné
použitie. Žiadny obsah a žiadne služby nesmiete použiť spôsobom, ktorý nebol vopred schválený
vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Bez toho, aby bolo obmedzené vyššie uvedené,
nesmiete žiadnym spôsobom a na žiadnom médiu upraviť, skopírovať, znovu zverejniť, nahrať, odoslať,
preniesť, preložiť, predať, vytvoriť odvodené diela, využiť alebo distribuovať akýkoľvek obsah alebo
akékoľvek služby zobrazované prostredníctvom tohto zariadenia, ak to výslovne nepovolil príslušný
vlastník obsahu alebo poskytovateľ služieb.
OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZA TAKTO
POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO TAKTO POSKYTOVANÉ SLUŽBY NERUČÍ, VÝSLOVNE ANI MLČKY, Z
AKÉHOKOĽVEK DÔVODU. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK PREDPOKLADANÉ
ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE LEN, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY
ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ALEBO
ÚPLNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO AKEJKOĽVEK SLUŽBY SPRÍSTUPNENÉHO/SPRÍSTUPNENEJ
PROSTREDNÍCTVOM TOHTO ZARIADENIA A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE NEDBALOSTI,
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NENESIE ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ ZMLUVNÚ ALEBO OBČIANSKOPRÁVNU,
ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, PALMÁRE, VÝDAJE
ALEBO INÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK INFORMÁCIAMI
PRÍTOMNÝMI V OBSAHU ALEBO SLUŽBE, OD VÁS ALEBO OD AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY, ALEBO V
DÔSLEDKU POUŽITIA TAKÉHOTO OBSAHU ČI SLUŽBY, AJ V PRÍPADE OZNÁMENIA MOŽNOSTI TAKÝCHTO
ŠKÔD.
Služby tretích strán je možné kedykoľvek ukončiť alebo prerušiť a spoločnosť Samsung nijako netvrdí a
nezaručuje, že bude akýkoľvek obsah alebo akákoľvek služba k dispozícii ľubovoľný čas. Obsah a služby
poskytujú tretie strany prostredníctvom sietí a vysielacích zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť
Samsung žiadnu kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto odmietnutia, spoločnosť
Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie
akéhokoľvek obsahu či služby sprístupneného/sprístupnenej prostredníctvom tohto zariadenia.
Spoločnosť Samsung nijako nezodpovedá za zákaznícku službu súvisiacu s obsahom a službami.
34
Príloha  Upozornenie týkajúce sa open source licencie
SLK
Akékoľvek otázky a žiadosti týkajúce sa služieb súvisiacich s obsahom alebo službami je nutné
adresovať priamo príslušným poskytovateľom obsahu a služieb.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OPEN SOURCE LICENCIE
Open source zdroj použitý v tomto výrobku nájdete na internetovej stránke
http://opensource.samsung.com.
Upozornenie týkajúce sa open source licencie je zapísané iba v angličtine.
35
INFORMÁCIE O SYMBOLE OEEZ
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO VÝROBKU
(ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ)
(Platí pre Európsku úniu a iné európske krajiny so systémami separovaného zberu.)
Táto značka na výrobku, príslušenstve alebo v literatúre upozorňuje na to, že výrobok a jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava či USB kábel) sa nesmú na konci životnosti likvidovať s
iným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia v dôsledku neriadenej likvidácie odpadu, oddeľte tieto predmety od iných druhov odpadu a
zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Používatelia v domácnostiach musia kontaktovať buď predajcu, od ktorého si tento výrobok kúpili, alebo
miestny štátny úrad, aby získali podrobné informácie o tom, kam a ako môžu tieto predmety odovzdať na
recykláciu bezpečné pre životné prostredie.
Podnikoví používatelia musia kontaktovať svojho dodávateľa a preštudovať si podmienky nákupnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo je zakázané miešať s iným komerčným odpadom určeným
na likvidáciu.
INFORMÁCIE O SYMBOLE BATÉRIE
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ POUŽÍVANÝCH V TOMTO VÝROBKU
(Platí pre Európsku úniu a iné európske krajiny so systémami separovaného vracania batérií.)
Táto značka na batérii, v príručke alebo na obale upozorňuje na to, že batérie používané v tomto výrobku sa
nesmú na konci životnosti likvidovať s iným domovým odpadom. Prípadne vyznačené symboly chemických
prvkov Hg, Cd alebo Pb oznamujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstvách
presahujúcich referenčné úrovne smernice ES 2006/66. Ak batérie nie sú správne zlikvidované, tieto látky
môžu spôsobiť poškodenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.
Aby boli chránené prírodné zdroje a bolo podporované opätovné použitie materiálu, oddeľte batérie od iných
druhov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom vášho miestneho systému bezplatného vrátenia batérií.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných
povinnostiach pre špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na adrese:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Informácie v tomto dokumente sú vlastníctvom spoločnosti SAMSUNG
ELECTRONICS Co., Ltd. Žiadne tu obsiahnuté informácie sa nesmú nijako
kopírovať, prekladať, prepisovať alebo rozmnožovať bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti SAMSUNG.
Informácie v tomto dokumente podliehajú neohláseným zmenám.
36
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG United Kingdom (Spojené kráľovstvo)
Part No: GL68-00722A(Ed.02)
Download PDF

advertising