Samsung | HT-BD7200 | Samsung HT-BD7200 Používateľská príručka

HT-BD7200
2.1 kanálový systém
domáceho kina Blu-ray
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/register
a získajte kompletnejšie služby.
HT-BD7200_SK-1.indd 1
2009-03-19 �� 6:29:45
kľúčové vlastnosti vášho
nového domáceho kina Blu-ray
VLASTNOSTI PREHRÁVAČA
Prehrávanie mnohých typov diskov, plus FM Tuner
HT-BD7200 vám umožňuje prehrávanie viacerých formátov diskov, vrátane BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (režim
V), CD, MP3-CD a CD-R/RW, so sofistikovaným FM tunerom, a to všetko v jednom prehrávači.
Podporuje plné dekódovanie zvuku HD (DD,DD+,DOLBY TRUE-HD,DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA
Essential)
Viac informácií nájdete na www.DOLBY.COM a DTS.COM.
Funkcia šetriča televíznej obrazovky
Ak zostane hlavná jednotka v zastavenom režime 10 minút, na televíznej obrazovke sa zobrazí logo.
HT-BD7200 sa po 30 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu šetrenia energie
Funkcia šetrenia energie
HT-BD7200 sa po 40 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu šetrenia energie
Podpora USB hostiteľa
Pomocou funkcie USB HOSTITEĽ domáceho kina môžete pripojiť a prehrávať súbory z externých USB pamäťových
zariadení, ako sú napríklad MP3 prehrávače, USB flash pamäť, atď.
HDMI
HDMI súčasne prenáša Blu-Ray/DVD video a audio signály a poskytuje čistejší obraz.
1080p (Úplné HD) rozlíšenie dokonca poskytuje ešte čistejší obraz.
Funkcia AV SYNC
Ak je jednotka pripojená k digitálnemu televízoru, video môže za zvukom meškať.
Ak to chcete vyrovnať, musíte na synchronizáciu s videom nastaviť omeškanie zvuku.
Funkcia Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú môžete používať na ovládanie hlavnej jednotky tohto systému pomocou diaľkového
ovládača na televízor Samsung, pripojením domáceho kina Blu-ray k televízoru SAMSUNG pomocou HDMI kábla.
(Táto funkcia je dostupná iba s televízormi SAMSUNG, ktoré podporujú funkciu Anynet+).
Funkcia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie hudby v stereo zvuku s vysokou kvalitou, a to všetko bez káblov!
Podpora iPod a iPhone
Hudobné súbory si môžete vychutnať pripojením vášho iPodu k domácemu kinu
pomocou dodaného doku iPod.
BD Wise
BD Wise automaticky nastavuje produkty Samsung, ktoré sú s BD Wise kompatibilné, na najoptimálnejšie
nastavenia. Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sú produkty Samsung, ktoré sú kompatibilné s BD Wise, medzi
sebou pripojené pomocou HDMI kábla.
HT-BD7200_SK-1.indd 2
2009-03-19 �� 6:29:46
SK
VLASTNOSTI BLU-RAY DISKU
Disky Blu-ray podporujú najvyššiu kvalitu HD videa, ktoré je v priemysle dostupné – veľká kapacita znamená kvalitu
videa bez kompromisov. Okrem toho majú disky Blu-ray rovnakú známu veľkosť a vyzerajú ako DVD.
* Nasledovné vlastnosti diskov Blu-ray sú závislé od disku a môžu sa odlišovať. V závislosti od disku sa tiež môže
odlišovať vzhľad a ovládanie funkcií. Vlastnosti popísané ďalej nemusia mať všetky disky.
Vlastnosti obrazu
Formát BD-ROM na rozdeľovanie videa podporuje tri
pokrokové video kodeky, vrátane AVC, VC-1, a MPEG-2.
Podporuje tiež rozlíšenia HD pre video:
~ 1920 x 1080 HD
~ 1280 x 720 HD
Prehrávanie High-Definition
Ak si na Blu-ray diskoch chcete prezerať obsah s
vysokým rozlíšením, budete potrebovať HDTV
(televízor s vysokým rozlíšením). Na prezeranie
obsahu s vysokým rozlíšením môžu niektoré disky
vyžadovať použitie HDMI výstupu prehrávača.
Prehrávanie obsahu high-definition z diskov Blu-ray
môže byť v závislosti od rozlíšenia obrazovky TVP
obmedzené.
pLaY MoVie
LanGUaGeS
SCene SeLeCTionS
preVieWS
Grafické
vrstvy
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
Titulky
V závislosti od obsahu disku Blu-ray si môžete vybrať z
viacerých druhov, veľkostí a farieb písma pre titulky.
Titulky môžu byť tiež animované, rolovacie alebo
rozsvetľujúce a stmavujúce.
pLaY MoVie
LanGUaGeS
SCene SeLeCTionS
preVieWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LIVE
Môžete používať disky Blu-ray podporujúce BD-LIVE cez sieťové pripojenie a vychutnať si rôzny obsah,
poskytovaný výrobcom disku.
3
HT-BD7200_SK-1.indd 3
2009-03-19 �� 6:29:51
kľúčové vlastnosti vášho
nového domáceho kina Blu-ray
ČO JE ZAHRNUTÉ
Kontrola dodávaného príslušenstva.
Video kábel
Dok iPodu
FM anténa
Vedenia na reproduktory (3 EA)
Návod na použitie
Prstencové feritové jadro
Diaľkové
ovládanie (DO)
/ Batérie (veľkosť AAA)
HT-BD7200_SK-1.indd 4
2009-03-19 �� 6:29:55
SK
bezpečnostné informácie
Bezpečnostné varovania
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
LASER.
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len
v súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.
UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA
HROZÍ RIZIKO OŽIARENIA
NEVIDITEĽNÝM LASEROVÝM
ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU
LÚČU.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: A
BY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
~ Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
~ Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolo možné manipulovať.
UPOZORNENIE
~ Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s
tekutinami, ako sú napr. vázy.
~ Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa na odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na použitie.
HT-BD7200_SK-1.indd 5
2009-03-19 �� 6:29:55
bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho prehrávača.
Váš prehrávač nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom na ventiláciu (7,5 - 10cm). Ubezpečte
sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté! Na vrchnú stranu prehrávača nič neukladajte. Prehrávač neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné
zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Pred presúvaním prehrávača sa ubezpečte, že otvor na vloženie disku je prázdny. Tento
prehrávač je určený na nepretržité používanie. Prepnutie domáceho kina Blu-ray do pohotovostného režimu neprerušuje prísun elektrickej
energie. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť od elektrickej energie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, obzvlášť v tom prípade, ak zariadenie
nepoužívate dlhšiu dobu.
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky.Napäťový náraz môže zariadenie
poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred
vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi
silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné
používanie. Zariadenie je určené len na osobné použitie.
Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí,
v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení
zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte
cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie škodlivé pre
životné prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade..
6
HT-BD7200_SK-1.indd 6
2009-03-19 �� 6:30:00
SK
obsah
kľúčové vlastnosti vášho
nového domáceho kina Blu-ray
2
3
4
Vlastnosti prehrávača
Vlastnosti Blu-ray disku
Čo je zahrnuté
bezpečnostné informácie
5
6
Bezpečnostné varovania
Bezpečnostné upozornenia
2
5
10
14
16
20
začíname
popis
diaľkový ovládač
10 Predtým ako si prečítate návod na použitie
11 Typy diskov a ich charakteristiky
14 Predný panel
15 Zadný panel
16 Diaľkové ovládanie
18 Nastavenie diaľkového ovládania
pripojenia
20
22
24
26
28
30
30
30
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
Pripojenie iPodu
Pripojenie zvuku z externých zariaden
Pripojenie k sieti
Pripojenie FM antény
Ventilátor
Pripojenie prstencového feritového jadra k
napájaciemu káblu hlavnej jednotky
základné funkcie vášho
domáceho kina Blu-ray
31
32
32
33
33
34
Pred prehrávaním
Navigácia v obrazovkovej ponuke
Prehrávanie disku
Nastavenie zvuku
Oužitie funkcií vyhľadania a preskočenia
Spomalené prehrávanie/Prehrávanie po krokoch
31
nastavenie systému
35 Nastavenie hodín
nastavenie jazyka
36 Nastavenie jazyka
35
36
HT-BD7200_SK-1.indd 7
2009-03-19 �� 6:30:00
obsah
nastavenie zvuku
37
nastavenie zobrazenia
40
nastavenie HDMI
44
nastavenie rodičovskej zámky
47
nastavenie siete
49
správa údajov BD
54
aktualizácia systému
55
pozeranie filmu
58
37 Nastavenie reproduktorov
40 Nastavenie možností zobrazenia
42 Nastavenie obrazu/možností výstupu
44 Nastavenie možností HDMI
47 Nastavenie rodičovského zámku
49 Nastavenie možností nastavenia siete
54 Správa systému zariadenia
55
57
57
57
Aktualizácia firmvéru
Systémové informácie
Oznámenie o aktualizácii firmvéru
Registrácia DIVX (R)
58 Použitie funkcie Display
59 Použitie menu disku a vysúvacieho menu/
menu titulu
60 Opakované prehrávanie
61 Výber jazyka zvuku
61 Výber jazyka titulkov
62 Zmena zorného uhla
63 Nastavenia PIP (obraz v obraze)
63 BD-LIVE™
64 Prehrávanie súborov DivX
HT-BD7200_SK-1.indd 8
2009-03-20 �� 2:23:17
SK
počúvanie hudby
66
prehliadanie obrázkove
69
Používanie funkcie USB
71
73
rádio
Používanie BLUETOOTH
76
Používanie iPodu
78
81
funkcia pc streaming
Praktické funkcie
83
84
86
66 Tlačidlá na DO používané pri prehrávaní
disku Audio CD (CD-DA)/MP3
66 Opakovanie zvukovéh CD (CD-DA) a MP3
67 Prehrávanie diskov Audio CD (CD-DA)/MP3
69
69
69
70
70
Prehliadanie obrázkov
Rýchlosť prezentácie
Otáčanie
Zoom
Prejdi na zoznam fotografií
71 Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host
73 Počúvanie rozhlasu
73 Uloženie staníc
74 Informácie o vysielaní RDS 76 Čo je Bluetooth?
76 Pripojenie domáceho kina Blu-ray k
zariadeniu Bluetooth
78 Počúvanie hudby
80 Pozeranie filmu
81 Pripojenie k Počítaču a Prehrávanie MP3,
JPEG Alebo Divx Obsahu 83 Vypínací časovač
83 Nastavenie úrovne jasu
83 Vypnutie zvuku
riešenie problémov
dodatok
86 Manipulácia s diskami a ich skladovanie
87 Technické údaje
HT-BD7200_SK-0402-1.indd 9
2009-04-03 �� 9:38:30
začíname
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Predtým ako začnete čítať tento návod sa oboznámte s nasledovnými termínmi.
Ikony použité v tomto návode
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Názov
BD-ROM
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-RE
BD-R
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-R
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-Video alebo DVD-R/DVD-RW diskoch ktoré boli
vytvorené a ukončené v režime video.
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-RW. (režim V -iba ukončené)
Znamená,že funkcia je dostupná pri DVD-R. (režim V -iba ukončené)
Týka sa funkcií dostupných na zvukových CD-RW/CD-R (formát CD-DA).
MP3
Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
JPEG
Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
D
DivX
F
USB pamäťové
zariadenie
VAROVANIE
M
Znamená, že funkcia je dostupná pri BD-ROM.
BD-RE
Audio CD
A
G
Popis
POZNÁMKA
Toto sa týka funkcie, ktorá je dostupná s MPEG-4 diskmi.
(DVD±R/RW, CD-R alebo CD-RW)
Toto sa týka funkcie, ktorá je dostupná na USB pamäťovom zariadení.
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie zrušené.
Typy alebo pokyny ktoré môžu pomôcť pri ovládaní jednotlivých funkcií
Ako používať tento návod
1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s Bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 5 – 6)
2) V prípade problémov pozri Riešenie problémov. (Pozri strany 84 – 85)
Autorské práva
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukovaná alebo kopírovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD7200_SK-0402-1.indd 10
2009-04-03 �� 9:38:31
SK
Typy diskov a ich charakteristiky
Typy diskov, ktoré je možné prehrať
Typy diskov
Logo disku
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Tvar disku
Maximálny čas
prehrávania (min)
AUDIO + VIDEO
Jednovrstvový
Doba prehrávania
záleží od titulu
Jednovrstvový (12 cm)
240
Dvojvrstvový (12 cm)
480
Jednovrstvový (8 cm)
80
Dvojvrstvový (8 cm)
160
Jednovrstvový (12 cm)
74
AUDIO + VIDEO
AUDIO-CD
AUDIO
Jednovrstvový (8 cm)
● začíname
DVD-VIDEO
Uložený obsah
20
12 cm
-
8 cm
-
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW
(režim V,iba
ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
DVD-R
(režim V,iba
ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
~ Tento prehrávač je kompatibilný iba s farebným systémom PAL.
~ Disky NTSC sa neprehrajú.
Logá diskov, ktoré je možné prehrať
Disk Blu-ray
Dolby Digital Plus
DTS-HD zvuk s vysokým rozlíšením
Televízny systém PAL v UK,
Francúzsku, Nemecku, atď.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Digital Audio
M`
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. “Dolby" a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
11
HT-BD7200_SK-1.indd 11
2009-03-19 �� 6:30:06
začíname
Nevhodné disky na prehrávanie
~ HD DVD Disc
~ DVD-RAM
~ 3,9 GB DVD-R autorizovaný disk.
~
~
~
~
DVD-RW(Režim VR)
DVD-ROM/PD/MV-disk, atď.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
8cm MD (mini disky)
M`
Niektoré disky a DVD disky zakúpené mimo vášho štátu nemusí toto zariadenie prehrať. Pri pokuse o
prehratie takéhoto disku sa zobrazí na obrazovke “No disc.” (Žiadny disk) alebo “Please check the regional
code of the disc.” (skontrolujte regionálny kód disku).
` V prípade, že disk DVD-R/-RW nie je napálený vo video formáte DVD, nemusí sa takýto disk prehrať.
Regionálny kód
Domáce kino Blu-ray aj disky sú kódované podľa regiónov. Aby sa dal disk prehrávať, musia sa tieto
regionálne kódy zhodovať. Ak sa tieto kódy nezhodujú, disk sa nebude dať prehrávať. Regionálne číslo
pre toto domáce kino Blu-ray je uvedené na zadnom paneli domáceho kina Blu-ray.
Regionálny kód BD
A
B
C
Oblasť
Severná Amerika, Stredná Amerika, Južná Amerika, Kórea, Japonsko, Thajwan, Hong Kong a
Juhovýchodná Ázia.
Európa, Greenland, Francúzske teritóriá, Stredný východ, Afrika, Austrália a Nový Zéland.
India, Čína, Rusko, Stredná a Južná Ázia.
Regionálny
Oblasť
kód DVD-Video
1
USA, Kanada
Japonsko, Európa, Južná Afrika, Stredný
2
Východ, Grónsko
Kórea, Tchaj-wan, Hong Kong, časti
3
Juhovýchodnej Ázie
Austrália, Nový Zéland, Latinská Amerika
4
(vrátane Mexika)
5
Východná Európa, Rusko, India, Afrika
Regionálny
kód DVD-Video
6
Čína
Oblasť
7
Nešpecifikované špeciálne použitie
8
Aerolínie/výletné lode (vrátane Mexika)
9
bez regiónu
Kompatibilita diskov Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát. Podľa toho sa odvíjajú otázky ohľadom kompatibility disku.
Nie všetky disky sú kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať. Ďalšie informácie nájdete v tomto
návode, v časti Informácie o zhode a kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou,
prosím kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti SAMSUNG.
M`
Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých typoch diskov alebo ak sú zapnuté niektoré špecifické operácie ako
zmena zorného uhla,alebo zmena pomeru strán obrazu. Bližšie informácie o diskoch sú napísané na obale. Ak je
to potrebné, riaďte sa nimi.
` Nedovoľte aby sa disk znečistil alebo poškriabal. Odtlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo usadeniny z
dymu z cigariet môžu znemožniť prehratie diskov.
` Pomocou tohto výrobku sa nedajú prehrávať disky s nahranými programami NTSC` Keď je zobrazený titul BD-Java, nahrávanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo budú niektoré
funkcie vykonávané pomaly.
12
HT-BD7200_SK-1.indd 12
2009-03-19 �� 6:30:07
SK
Typy diskov
❖ BD-RE/BD-R
Prepisovateľný disk Blu-ray/Nahrávateľný disk Blu-ray. BD-RE/BD-R je ideálny formát na vytváranie
záloh, alebo na nahrávanie súkromného videa.
❖ BD-ROM
❖ DVD-Video
• Digital versatile disc (DVD) môže obsahovať až 135 minút obrazu, zvuk v 8 jazykoch a titulky v 32
jazykoch. Je vybavený kompresiou obrazu MPEG-2 a Dolby Digital surround a umožňuje vám
vychutnávať si ostrý a čistý obraz v kino kvalite.
• Pri prepínaní z prvej na druhú vrstvu u dvojvrstvových DVD video diskov môže dôjsť k chvíľkovému
prerušeniu obrazu a zvuku. Nejde o poruchu zariadenia.
• Po ukončení záznamu DVD-R/RW vo Video režime sa z neho stáva DVD-video. Napálené (lisované)
disky DVD obsahujúce filmy sú tiež označované ako DVD- Video. Toto zariadenie dokáže prehrať
zakúpené štandardné DVD disky (DVD-Video disky) obsahujúce filmy.
● začíname
Disky Blu-ray so záznamom. Disky BD-ROM obsahujú vopred nahrané údaje. Aj keď BD-ROM môže
obsahovať akýkoľvek druh údajov, väčšina diskov BD-ROM obsahuje filmy vo formáte s vysokým
rozlíšením na prehrávanie na domácom kine Blu-ray. Táto jednotka dokáže prehrávať vopred nahrané
komerčné disky BD-ROM.
❖ Audio CD
• Audio disk, na ktorom je zaznamenané 44,1 kHz PCM audio.
• Je možné prehrávať CD-DA formát audio CD-R a CD-RW disky.
• V závislosti od podmienok záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-R alebo CD-RW disky.
❖ CD-R/-RW
• Používajte 700 MB (80-minútové) CD-R/-RW disky.
Ak je to možné, nepoužívajte disky 800 MB (90 minút) alebo viac, lebo disk sa nemusí prehrať.
• Ak nebol disk CD-R/-RW nahraný ako uzatvorené nahrávanie, môžete na začiatku prehrávania badať
omeškanie a možno sa nebudú dať prehrať všetky súbory.
• Niektoré disky CD-R/RW nemusia byť prehrávateľné na tomto prístroji v závislosti na zariadení
použitom na ich vypálenie. Pri obsahu na médiách CD R/RW, ktorý ste si skopírovali z CD pre vlastnú
potrebu sa schopnosť prehrávania môže líšiť v závislosti na obsahu a disku.
❖ Prehrávanie diskov DVD-R
• Po ukončení záznamu DVD-R vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video.
• Tento prístroj môže prehrávať DVD-R disky zaznamenané a dokončené s videorekordérom DVD Samsung.
Nemusí byť schopný prehrávať niektoré DVD-R disky v závislosti od disku a podmienkach záznamu.
❖ Prehrávanie diskov DVD-RW
• Prehrávanie môžete uskutočňovať iba na finalizovaných diskoch DVD-RW v režime Video.
• Po ukončení záznamu DVD-RW vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video. Schopnosť prehrať disk
môže závisieť od podmienok pri jeho vytváraní.
Formát disku
❖ MP3 disk
• Môžete prehrávať len CD-R/-RW, DVD-RW/-R disky so súbormi MP3 zaznamenané vo formáte
ISO9660 alebo JOLIET.
• Môžete prehrávať len MP3 súbory s príponou ".mp3" a ".MP3".
• Prehrávateľný rozsah prenosovej rýchlosti je od 56 Kb/s do 320 Kb/s.
• Rozsah prehrávateľnej vzorkovacej frekvencie je od 32 KHz do 48 KHz.
• Prístroj je schopný pracovať maximálne s 1500 súbormi a priečinkami. Pri MP3 súboroch
zaznamenaných s VBR (Variable Bit Rates)môže byť zvuk orezaný.
❖ JPEG disk
• Môžete prehrávať len CD-R/-RW, DVD-RW/-R disky so súbormi zaznamenané vo formáte ISO9660
alebo JOLIET.
• Môžete prehliadať len súbory JPEG s príponou ".jpg", ".JPG", ".jpeg" a "JPEG".
• Progresívny JPEG je podporovaný.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Je to formát, ktorý sa používa na nahrávanie údajov na disky DVD-RW alebo DVD-R. Toto domáce
kino Blu-ray prehráva disky, ktoré už boli finalizované.
• Na tomto domácom kine nie je možné prehrávať disky, ktoré boli nahrané v režime Video na rekordéri
od iného výrobcu, ale neboli ešte finalizované.
13
HT-BD7200_SK-1.indd 13
2009-03-20 �� 2:24:28
popis
PREDNÝ PANEL
1
3 6
10
11
TLAČIDLO NAPÁJANIA
TLAČIDLO FUNCTION
TLAČIDLO LADENIE SMEROM DOLE A
PRESKOČIŤ (
)
Zapína a vypína domáce kino Blu-ray.
Režim sa prepína nasledovne :
BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Vráti sa do predchádzajúceho titulu/kapitoly/stopy.
Ladí pásmo FM frekvencie smerom dole.
TLAČIDLO STOP
Zastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLO PREHRÁVANIE/PAUZA
Prehráva disk alebo pozastaví prehrávanie.
TLAČIDLO LADENIE SMEROM HORE A
PRESKOČIŤ(
)
Prejde na ďalší titul/kapitolu/stopu.
TLAČIDLÁ ovládania hlasitosti
Nastavenie hlasitosti.
TLAČIDLO EJECT
Vysúva disk.
KONEKTOR SLÚCHADIEL
Pripojte slúchadlá.
10
USB HOSTITEĽ
Sem môžete pripojiť USB pamäťové zariadenie a pri pripojení k BD-LIVE
ho môžete používať na uloženie. Taktiež môže byť použitý na
aktualizáciu firmvéru a na prehrávanie MP3/JPEG/DivX.
11
OTVOR NA DISK
Prijímanie disku.
M`
Ladí pásmo FM frekvencie smerom hore.
Na pripojenie bezdrôtového adaptéra LAN musíte použiť USB HOSTITEĽA na zadnom paneli domáceho kina Blu-ray.
1
HT-BD7200_SK-1.indd 14
2009-03-19 �� 6:30:13
SK
ZADNÝ PANEL
1
2 3
4
5
6
7
8
● POPIS
11
9
10
2 KANÁLOVÉ KONEKTORY VÝSTUPU
REPRODUKTORA
Pripojte predné reproduktory a subwoofer.
KOAXIÁLNY KONEKTOR FM 75 Ω
Pripojte FM anténu.
KONEKTOR iPodu
Sem pripojte konektor doku iPodu.
KONEKTORY EXTERNÉHO
DIGITÁLNEHO OPTICKÉHO VSTUPU
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
KONEKTOR HDMI OUT
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku HDMI
pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na vašom televízore.
KONEKTORY COMPONENT VIDEO OUTPUT
Pomocou komponentných video vstupov pripojte televízor k týmto
konektorom.
KONEKTOR VIDEO OUTPUT
Pripojenie vstupného konektoru televízora (VIDEO IN (VSTUP VIDEA)) ku
konektoru VIDEO OUT (VÝSTUP VIDEA) na tejto jednotke.
KONEKTORY AUX IN
Pripojenie k 2 kanálovému analógovému výstupu externého zariadenia (ako je
napríklad video)
TERMINÁL LAN
Môže byť použitý na pripojenie BD-LIVE.
Taktiež môže byť použitý na aktualizáciu firmvéru.
10
KONEKTOR BEZDRÔTOVÉHO LAN
Sem môžete pripojiť pamäťové zariadenie USB a používať ho ako pamäť
pri pripojení k BD-LIVE. Taktiež sa môže používať na aktualizáciu firmvéru
a MP3/JPEG prehrávanie, aj na pripojenie k BD-Live pomocou
bezdrôtového LAN adaptéra.
11
VENTILÁTOR
Keď je zariadenie zapnuté, ventilátor sa stále otáča. Pri inštalácii výrobku
zabezpečte na všetkých stranách minimálne 10 cm voľného miesta.
M
Nadmerné USB disky sa nedajú vložiť, keď je pripojený kábel LAN alebo HDMI.|
15
HT-BD7200_SK-1.indd 15
2009-03-20 �� 2:25:25
diaľkový ovládač
Diaľkové ovládanie
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD7200_SK-1.indd 16
2009-03-19 �� 6:30:23
Tlačidlo POWER
19
Tlačidlo MO/ST
2
Tlačidlo BD RECEIVER
20
Tlačidlo DISC MENU
3
Tlačidlo TV
21
Tlačidlo EJECT
4
Číselné tlačidlá (0 - 9)
22
Tlačidlo DIMMER
5
Tlačidlo AUDIO
6
Tlačidlo STEP
7
Tlačidlá prednastavenia ladenia/CD
24
Tlačidlo SOURCE
8
Tlačidlo PREHRÁVANIE
Tlačidlo STOP
Tlačidlá VYHĽADÁVANIE
25
Výberové tlačidlá RDS
26
Tlačidlo SUBTITLE
Tlačidlo BD
Tlačidlo TUNER
Tlačidlo AUX
9
Tlačidlo VOLUME
27
Tlačidlo PAUZA
10
Tlačidlo V-SOUND
28
Tlačidlo MUTE
11
Tlačidlo MENU
29
Tlačidlo TUNING/CH
12
Tlačidlo kurzora/ENTER
30
Tlačidlo RETURN
13
Tlačidlo INFO
31
Tlačidlo EXIT
14
Farebné tlačidlá : ČERVENÉ(A),
ZELENÉ(B), ŽLTÉ(C), MODRÉ(D)
32
Tlačidlo ZOOM
15
Tlačidlo POPUP MENU, TITLE MENU
33
Tlačidlo PIP
16
Tlačidlo TUNER MEMORY, MARKER
34
Tlačidlo REPEAT
17
Tlačidlo CANCEL
35
Tlačidlo DSP
18
Tlačidlo SLEEP
36
Tlačidlo REPEAT A-B
37
Tlačidlo SLOW
● diaľkový ovládač
23
SK
1
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
1. Otvorte kryt na zadnej
strane diaľkového ovládača
tak, ako je to zobrazené.
2.Vložte dve batérie veľkosti AAA.
Uistite sa, že konce batérií „+“ a „–“ súhlasia so
znázornením vo vnútri komory.
3. Kryt vložte späť.
Pri bežnom používaní
televízora vydržia batérie
približne jeden rok.
17
HT-BD7200_SK-1.indd 17
2009-03-19 �� 6:30:26
diaľkový ovládač
NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Pri ovládaní televízora pomocou diaľkového ovládania
1. Stlačte tlačidlo TV a diaľkový ovládač nastavte do režimu
televízora.
2. Stlačením tlačidla POWER zapnite televízor.
3. Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód
zodpovedajúci
svojej značke televizora.
~ Ak je pri výrobcovi vášho televízora uvedených viacero
kódov, postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri vašom
televízora.
Príklad: televízor Samsung.
Podržte stlačené tlačidlo POWER a pomocou číselných
tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.
~ Môžete použivať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a číselné tlačidlá
(0 až 9).
M
` Diaľkové ovládanie nemusí fungovať pri ovládani televízora určitých výrobcov. Niektoré
funkcie nemusia byť v závislosti od výrobcu televízora dostupné.
` Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung (ak nezmenite kód).
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v
priamej línii. Môžete ho tiež používať v horizontálnom uhle do 30° od
senzora diaľkového ovládača.
1
HT-BD7200_SK-1.indd 18
2009-03-19 �� 6:30:28
Č..
Výrobca
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kód
Č.
SK
Kódy výrobcov TVP
Výrobca
Kód
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● diaľkový ovládač
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
19
HT-BD7200_SK-1.indd 19
2009-03-19 �� 6:30:29
pripojenia
Táto časť sa týka rôznych metód pripojenia domáceho kina Blu-ray k ďalším externým zariadeniam.
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
Pripojenie reproduktorov
až 3 násobná veľkosť obrazovky televízora
Poloha domáceho kina Blu-ray
Položte ho na stojan alebo skrinku s regálmi, alebo pod stojan na televízor.
Výber polohy počúvania
Poloha počúvania by sa od televízora mala nachádzať vo vzdialenosti 2,5 až 3 násobku veľkosti obrazovky.
Príklad: Pre 32" televízory 2 – 2,4 m
Pre 55" televízory 3,5 – 4 m
Predné reproduktory
ei
Tieto reproduktory umiestnite dopredu od vašej polohy počúvania, smerom dnu (asi 45°) smerom k sebe.
Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali v rovnakej výške, ako vaše uši.
Subwoofer
Poloha subwoofera nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
Inštalácia reproduktora a stojana.
Odpojenie stojana
od reproduktora.
Komponenty
A : REPRODUKTOR
B : STOJAN
• Stojan pripojte k
REPRODUKTORU (A).
• Takto vyzerá správne
namontovaný
reproduktor.
• Rukou udrite do prednej
časti reproduktora.
20
HT-BD7200_SK-1.indd 20
2009-03-21 �� 10:40:23
SK
Pripojenie reproduktorov
1. Stlačte jazýček koncovky na zadnej strane reproduktora.
. Čierny vodič vložte do čiernej koncovky (-), červený vodič do
červenej koncovky (+) a potom uvoľnite jazýček.
Predný reproduktor (R)
Čierny
Červený
● pripojenia
3. Spojovacie kolíky pripojte k zadnej strane domáceho kina Blu-ray tak,
aby sa farebné označenie kolíkov reproduktora zhodovalo s farebným
označením konektorov reproduktora.
Predný reproduktor (L)
Subwoofer
` Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli, môže dôjsť k úrazu.
` Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
` Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať svoje ruky alebo cudzie predmety do
konektorov (otvorov) na subwooferi.
` Subwoofer nevešajte na stenu za konektor (otvor).
M`
Ak umiestnite reproduktory v blízkosti televízora, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia
magnetickým poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej
vzdialenosti od televízora.
1
HT-BD7200_SK-1.indd 21
2009-03-19 �� 6:30:33
pripojenia
PRIPOJENIE VÝSTUPU OBRAZU K TELEVÍZORU
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
SPÔSOB 1
SPÔSOB 3
(je súčasťou SPÔSOB 2
balenia)
SPÔSOB 1 : HDMI (NAJLEPŠÍ)
Z konektoru HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) (nie je súčasťou výbavy) na zadnej strane domáceho kina Bluray pripojte HDMI kábel ku konektoru HDMI IN (HDMI VSTUP) na vašom televízore.
M`
Niektoré výstupné rozlíšenia HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora.
` Ak je z prehrávača k televízoru pripojený HDMI kábel, výstup domáceho kina Blu-ray sa
do 10 sekúnd nastaví automaticky.
` Ak používate funkciu Anynet+ (pozri stranu 44) a máte pripojený komponentný aj HDMI
kábel, automaticky sa vyberie režim HDMI.
` Keď prehrávač pripojíte k televízoru pomocou HDMI kábla prvýkrát alebo ho pripojíte k
novému televízoru, výstupné rozlíšenie HDMI sa automaticky nastaví na najvyššie, ktoré
televízor podporuje.
` Ak k domácemu kinu Blu-ray pripojíte televízor pomocou HDMI kábla, môžete prehrávač
jednoducho ovládať diaľkovým ovládačom televízora. (Táto funkcia je dostupná iba s
televízormi SAMSUNG, ktoré podporujú funkciu Anynet+.) (Pozri stranu 44)
` Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so
zodpovedajúcim výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom domácom
kine Blu-ray. Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na
použitie televízora.
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
Výstup videa prehrávača sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla kým je
zariadenie zapnuté. Možné HDMI rozlíšenia nájdete na strane 41.
~ HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio údajov pomocou jediného konektora.
Pomocou HDMI prenáša domáce kino Blu-ray digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na televízore, ktorý má
vstupný konektor HDMI.
HT-BD7200_SK-1.indd 22
2009-03-19 �� 6:30:39
SK
● pripojenia
~ Popis pripojenia HDMI
Konektor HDMI – Podporuje údaje videa a digitálneho audia.
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa môže
objaviť náhodné rušenie.
~ Prečo Samsung používa HDMI?
Analógové televízory vyžadujú analógový video/audio signál. Pri prehrávaní BD/DVD sú však údaje vysielané do
televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor digitálneho signálu na analógový signál (v domácom kine Blu-ray)
alebo konektor analógového signálu na digitálny signál (v televízoru). Počas tejto konverzie sa kvalita obrazu zníži z
dôvodu rušenia a straty signálu. HDMI technológia je najkvalitnejšia, pretože nevyžaduje D/A konverziu a prenáša
čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.
~ Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním BD/DVD obsahu,
ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač, DVD, atď.) a
zobrazovacieho zariadenia (televízor, projektor, atď.). Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa zabránilo
jeho neoprávnenému kopírovaniu.
~ Čo je Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkcia, ktorá poskytuje spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s funkciou Anynet+.
- Ak má váš televízor Samsung logo
, podporuje funkciu Anynet+.
-Keď prehrávač zapnete a vložíte disk, prehrávač spustí prehrávanie disku, televízor sa automaticky zapne a
prepne do režimu HDMI.
- Keď prehrávač zapnete a stlačíte tlačidlo Play (Prehrávanie) pri vloženom disku, televízor sa automaticky zapne a
prepne do režimu HDMI.
~ Čo je BD Wise?
BD Wise je najnovší prepojovací prvok spoločnosti Samsung.
- Ak pripojíte výrobok Samsung s BD-Wise k inému pomocou HDMI, automaticky sa nastaví optimálne rozlíšenie.
SPÔSOB 2 : Komponentné video (LEPŠÍ)
Ak je váš televízor vybavený vstupmi komponentného videa, pripojte komponentný video kábel (nie je
súčasťou výbavy) z konektorov Component Video Output (Výstup komponentného videa) (Pr, Pb a Y) na
zadnej strane domáceho kina Blu-ray ku konektorom Component Video Input (Vstup komponentného
videa) na vašom televízore.
M`
Môžete si vybrať z rôznych nastavení rozlíšenia, ktoré sú 1080i, 720p, 576p/480p a 576i/480i, v
závislosti od typu disku. (Pozri stranu 42)
` Aktuálne rozlíšenie sa od nastavenia v ponuke SETUP (NASTAVENIE) môže líšiť, ak sú pripojené oba
káble, komponentný aj HDMI. Rozlíšenie sa tiež môže líšiť v závislosti od disku. (Pozri stranu 42)
` Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim
výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom domácom kine Blu-ray. Viac informácií o
tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
` Ak sú pri prehrávaní DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete
komponentný režim 1080p, 1080i alebo 720p, v ponuke nastavenia displeja sa zobrazí výstupné
rozlíšenie 1080p, 1080i alebo 720p . Aktuálne rozlíšenie je 576i/480i.
SPÔSOB 3 : Kompozitné video (DOBRÝ)
Z konektoru VIDEO OUT (VÝSTUP VIDEA) na zadnej strane domáceho kina Blu-ray pripojte dodaný
video kábel ku konektoru VIDEO IN (VSTUP VIDEA) na vašom televízore.
M`
Zdroj videa vždy vychádza v rozlíšení 576i/480i, nezáleží od rozlíšenia, ktoré je nastavené v ponuke
SETUP (NASTAVENIE). (Pozri stranu 42)
` Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so
zodpovedajúcim výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom domácom kine
Blu-ray. Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie
televízora.
` Jednotku nepripájajte cez video. Videosignály dodávané cez video môžu byť ovplyvnené
systémami ochrany proti zápisu a obraz v televízore bude skreslený.
23
HT-BD7200_SK-1.indd 23
2009-03-19 �� 6:30:39
pripojenia
PRIPOJENIE IPODU
Cez hlavnú jednotku si môžete vychutnávať súbory s hudbou a videami uložené v iPode. Prevádzku iPod s
domácim kinom Blu-ray nájdete na stranách 25 a 78 - 80.
(súčasť dodávky)
1. Dok iPodu pripojte ku konektoru iPod na zadnej strane hlavnej jednotky.
2. iPod umiestnite do doku.
• Na obrazovke sa zobrazí odkaz „iPod Connected“.
M





Ak chcete pozerať video z iPodu, musíte mať k televízoru pripojený výstup VIDEO (Viď strana
25).
Pretože porty káblov sú blízko vedľa seba uistite sa, že ste pred odpojením dokovacieho kábla
iPod odstránili pamäťové zariadenie USB.
Predtým, ako pripojíte iPod a domáce kino Blu-ray, nastavte hlasitosť na miernu úroveň.
Keď je zariadenie zapnuté a vy pripojíte iPod, jednotka nabije batériu vášho prehrávača iPod.
Uistite sa, že konektor doku ste pripojili tak, že nálepka „SAMSUNG“ smeruje hore.
„Made for iPod" znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne
k iPodu a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa Apple štandardy na prevádzku.
24
HT-BD7200_SK-1.indd 24
2009-03-20 �� 2:26:15
SK
Modely iPod, ktoré sú dostupné pre HT-BD7200
iPod 5 generácie
(video) 30GB 60GB
80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1 generácie
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4 generácie (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2 generácie
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● pripojenia
iPod nano 3 generácie
(video)
4GB 8GB
M
„Made fo iPod" znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k
iPodu a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa Apple štandardy na prevádzku.
 „Works with iPhone“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne
k iPhone a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa Apple štandardy na prevádzku.
 Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či zodpovedá bezpečnostným a
regulačným štandardom.
iPod je obchodná značka Apple Inc., registrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách. iPhone
je obchodná značka Apple Inc..
25
HT-BD7200_SK-1.indd 25
2009-03-21 �� 10:41:44
pripojenia
PRIPOJENIE ZVUKU Z EXTERNÝCH ZARIADEN
OPTICAL: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-Top Box).
1. Pripojte digitálny vstup (OPTICAL) na hlavnej jednotke k digitálnemu výstupu externého digitálneho
zariadenia.
2. Ak chcete vybrať vstup D.IN, stlačte tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
• Režim sa prepína nasledovne : BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Optický kábel (nie je
súčasťou dodávky)
M
Ak chcete pozerať video z vašej káblovej spojky/satelitného prijímača musíte pripojiť ich
výstup videa k televízoru.
 Tento systém podporuje digitálne vzorkovacie frekvencie o veľkosti 32 kHz alebo viac, z
externých digitálnych zariadení.
 Tento systém podporuje iba DTS a Dolby digital zvuk. MPEG zvuk, ktorý je tok bitov, nie je
podporovaný
26
HT-BD7200_SK-0410-1.indd 26
2009-04-13 �� 2:23:00
SK
AUX: Pripojenie externého analógového zariadenia
Zariadenie s analógovým signálom, ako napríklad video.
1. AUX IN (Zvuk) na hlavnej jednotke pripojte k audio výstupu na externom analógovom zariadení.
~ Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
● pripojenia
2. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo AUX a vyberte vstup AUX.
~ Taktiež môžete použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne : BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Audio kábel (nie je súčasťou dodávky)
Ak má externé analógové zariadenie
iba jeden audio výstup, pripojte ľavý
alebo pravý.
M`
Konektor výstupu videa môžete pripojiť vaše video k televízoru a konektory výstupu zvuku
videa pripojte k tomuto výrobku.
HT-BD7200_SK-1.indd 27
2009-03-19 �� 6:30:56
pripojenia
PRIPOJENIE K SIETI
Pre prístup k službám siete alebo aktualizáciu aktuálneho firmvéru musíte mať jedno z pripojení.
Pripojením k sieti môžete vstúpiť k službám BD-LIVE a k aktualizáciám softvéru z aktualizačného serveru spoločnosti
Samsung.
Prípad 1: Pripojenie Direct LAN kábla k vášmu modemu
1. Pomocou kábla Direct LAN (kábel UTP, nie je súčasťou dodávky) pripojte terminál LAN na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray k terminálu LAN na vašom modeme.
K LAN portu
Širokopásmový modem
(s integrovaným routerom)
Pripojenie pomocou routera
(napr. DSL)
Routeru
Širokopásmový modem
alebo
Širokopásmové
služby
M
K LAN portu
K LAN portu
Širokopásmové
služby
Ak chcete používať funkciu PC streaming (viď strany 81 – 82), vytvorte medzi vašim
počítačom a routerom sieť.
 Internetový prístup k aktualizačnému serveru spoločnosti Samsung nemusí byť umožnený,
záleží od použitého routera alebo od poskytovateľa internetových služieb.
Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
 Ak ste používateľ DSL, použite prosím na sieťové pripojenie router.
28
HT-BD7200_SK-0402-1.indd 28
2009-04-03 �� 9:38:44
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového smerovača. Nastavenie bezdrôtovej siete nájdete na
strane 50.
SK
Prípad 2: Pripojenie k bezdrôtovému smerovaču
● pripojenia
Port modemu
Bezdrôtový smerovač
Kábel modemu
M`
Bezdrôtový LAN adaptér
(nie je súčasťou dodávky)
Táto jednotka je kompatibilná iba s bezdrôtovým LAN adaptérom spoločnosti Samsung. (nie je
súčasťou dodávky)
(Názov modelu: WIS09ABGN).
- Bezdrôtový LAN adaptér spoločnosti Samsung sa predáva samostatne.
- Kvôli zakúpeniu kontaktujte zástupcu Samsung Electronics alebo servisné stredisko.
` Musíte mať bezdrôtový smerovač, ktorý podporuje IEEE 802.11a/b/g/n. (n je odporúčané
na stabilnú činnosť bezdrôtovej siete.)
` Bezdrôtová LAN môže svojim spôsobom spôsobiť rušenie, záleží od podmienok použitia
(výkon AP, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami, atď.).
` Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim ad hoc nie je podporovaný.
` Pri aplikovaní bezpečnostného kľúča pre AP (bezdrôtový smerovač) je podporované iba
nasledovné.
1) Režim overenia: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ kódovania: WEP, TKIP, AES
HT-BD7200_SK-1.indd 29
2009-03-19 �� 6:31:03
pripojenia
PRIPOJENIE FM ANTÉNY
1. Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
. Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo
iný pevný povrch.
FM anténa
(dodávaná)
M`
Ventilátor vháňa chladný vzduch do zariadenia, aby sa neprehrialo.
VENTILÁTOR
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
~ Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná, teplota vo vnútri zariadenia sa
značne zvýši a zariadenie sa môže poškodiť.
~ Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste
zablokovali chladiaci ventilátor alebo ventilačné otvory napr. novinami alebo obrusom, zariadenie sa môže
prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)
pripojenie prSTenCoVÉHo FeriToVÉHo jaDra K
napÁjaCieMU KÁBLU HLaVnej jeDnoTKY
Ak k napájaciemu káblu hlavnej jednotky pripojíte prstencové feritové jadro, pomôžete tým zabrániť RF
rušeniu z rádiových signálov.
1. Potiahnutím upevňovacích jazýčkov otvorte prstencové feritové jadro.
. Na napájacom kábli hlavnej jednotky urobte dve slučky.
3. Prstencové feritové jadro pripojte tak, ako je to zobrazené na obrázku a tlačte, až kým nezapadne.
30
HT-BD7200_SK-1.indd 30
2009-03-19 �� 6:31:08
SK
základné funkcie vášho domáceho kina Blu-ray
Táto časť predstavuje základné funkcie prehrávania a prehrávanie podľa typu disku.
PRED PREHRÁVANÍM
● ZÁKLADNÉ FUNKCIE
~ Zapnite televízor a nastavte ho na správny vstup videa (vstup, ku ktorému je pripojené domáce kino Blu-ray).
~ Ak máte pripojený externý audio systém, zapnite ho a nastavte na ňom správny audio vstup.
Po prvom pripojení prehrávača, stlačte tlačidlo POWER a na
obrazovke sa objaví:
MenU LanGUaGe SeLeCTion
Ak chcete zvoliť jazyk stlačte tlačidlo zodpovedajúce číslu
press 1 for english
jazyka. (Táto obrazovka sa objaví, iba pri prvom pripojení
pulsar 2 para español
Touche 3 pour Français
prehrávača.) Ak ste pri zobrazení výberu jazyka nevybrali
Macrovision : BSS41
žiadny jazyk, nastavenia sa môžu zmeniť po vypnutí a
opätovnom zapnutí zariadenia. Preto určite zvoľte jazyk, ktorý
chcete používať. Jazyk menu môžete zmeniť stlačením
tlačidla STOP (@) na prednom paneli zariadenia na viac ako
5 sekúnd, keď v zariadení nie je vložený disk. Potom sa
zobrazí okno SELECT MENU LANGUAGE, kde môžete zvoliť váš preferovaný jazyk.
M`
Disky, ktoré sa na tomto prehrávači dajú prehrávať (pre nasledovné disky môže schopnosť
prehrávania závisieť od podmienok nahrávania).
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (Režim V)
• CD-RW/CD-R
• V závislosti na podmienkach záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-R,
CD-RW alebo DVD-R disky.
` Disky, ktoré sa na tomto prehrávači nedajú prehrávať
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super Audio CD (s výnimkou CD vrstvy)
• DVD+R
• CDV
• CD-I
• CDG - iba prehrávanie zvuku,nie obrazu.
` Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát.
Preto sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou nových a existujúcich formátov diskov.
Nie všetky disky sú kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať. Ďalšie informácie
nájdete v tomto návode, v častiach Typy diskov a ich charakteristiky a Informácie o zhode
a kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou, prosím kontaktujte
zákaznícke centrum spoločnosti Samsung.
31
HT-BD7200_SK-1.indd 31
2009-03-19 �� 6:31:09
základné funkcie vášho domáceho kina Blu-ray
NAVIGÁCIA V OBRAZOVKOVEJ PONUKE
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
Video
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Music
Disc Menu
Photo
Menu
Setup
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
Dynamic Compression
Audio Setup
Display Setup
Clock Set
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
AV Sync
Test Tone
Speaker Distance
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
Anynet + (HDMI-CEC)
HDMI Setup
Network Setup
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
Proxy
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
HDMI Audio
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental Setup
Parental Lock
Rating Level
New Password
Prehrávanie disku
1. Načítajte disk.
• Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana s nálepkou otočená smerom hore.
2. Stlačením tlačidla PLAY priehradku zatvorte.
• Prehrávanie sa spustí automaticky.
M
Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy zastavili prehrávanie stlačením PLAY Potom
môžete spustiť prehrávanie presne z takéhoto miesta.) Táto funkcia sa volá „Pokračovať“.
Na niektorých diskoch BD (BD-J) môže byť táto funkcia zakázaná.
 Pre vypnutie funkcie Resume stlačte počas prehrávanie dvakrát tlačidlo STOP.
 Prehrávanie dočasne pozastavíte stlačením PAUSE počas prehrávania.
Opätovným stlačením tlačidla PLAY prehrávanie obnovíte.
 Ak necháte prehrávač v režime zastavenia dlhšie, ako 5 minút bez toho, aby ste do neho zasahovali,
aktivuje sa šetrič obrazovky. Ak je prehrávač v režime šetriča obrazovky dlhšie, ako 30 minút,
automaticky sa vypne, okrem prehrávania CD-DA. (Funkcia automatického vypnutia)
 Ak viac ako 5 minút v režime pozastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo na jednotke alebo diaľkovom
ovládači, činnosť sa zastaví (okrem niektorých diskov Blu-ray).
32
HT-BD7200_SK-1.indd 32
2009-03-21 �� 10:42:18
SK
NASTAVENIE ZVUKU
Nastavenie Signalizácie Zapnutia/Vypnutia Napájania
Môžete nastaviť zvuk melódie, ktorý začujete pri každom zapnutí alebo vypnutí prehrávača.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel $% vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
Time Zone
Photo
Setup
DVD
Clock Set
Language Setup
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio Setup
DivX(R) Registration
Display Setup
System Update
System Setup
_
+
● ZÁKLADNÉ FUNKCIE
3. Stláčaním tlačidiel $% vyberte System Setup a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo +.
System Information
Music
HDMI Setup
4. Stláčaním tlačidiel $% vyberte Power On/Off sound a
potom stlačte tlačidlo ENTER alebo +.
Network Setup
Parental Setup
5. Stláčaním tlačidiel $% vyberte On alebo Off a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
6. Ak chcete z ponuky nastavenia vyjsť, stlačte tlačidlo MENU.
OUŽITIE FUNKCIÍ VYHĽADANIA A PRESKOČENIA
Počas prehrávania môžete rýchlo prehľadávať kapitolu alebo skladbu a použiť funkciu preskočenia na skok k ďalšej časti.
Prehľadávanie skladby alebo kapitoly
hgfZCV
Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ (
).
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ, sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
• Program môžete prehľadávať v opačnom poradí.
~ Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY.
M`
Počas prehľadávania nie je počuť žiadny zvuk.
hgfZCV
Preskakovanie skladieb
Počas prehrávania stlačte tlačidlo PRESKOčIŤ (
).
Ak stlačíte počas prehrávania diskov Blu-ray/DVD disku tlačidlo PRESKOčIŤ (
) posuniete sa na
ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOčIŤ (
) presuniete sa na začiatok kapitoly. Viacnásobným stláčaním sa
presúvate na začiatok predošlej kapitoly.
33
HT-BD7200_SK-1.indd 33
2009-03-19 �� 6:31:14
základné funkcie vášho domáceho kina Blu-ray
SPOMALENÉ PREHRÁVANIE/PREHRÁVANIE PO KROKOCH
Spomalené prehrávanie
hgfZCV
V režime pozastavenia stlačte tlačidlo SLOW na DO pre
spustenie spomaleného prehrávania.
~ Po stlačení tlačidla SLOW, * 1/8 * 1/4 * 1/2
~ Pre obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo
PREHRÁVANIE ( ) .
M`
Ikona (
) indikuje, že bolo stlačené nesprávne tlačidlo.
` Počas spomaleného prehrávania nie je počuť žiadny zvuk.
` Spomalený záber funguje iba v smere dopredu.
Prehrávanie po krokoch
hgfZCV
Počas prehrávania stlačte tlačidlo STEP na DO pre spustenie
prehrávania po krokoch.
~ Každým stlačením tlačidla sa zobrazí ďalší obrázok.
~ Po stlačení tlačidla STEP sa zobrazí ďalší obrázok.
~ Opätovným stlačením tlačidla PREHRÁVANIE ( )
prehrávanie obnovíte.
M`
Počas prehrávania po krokoch nie je počuť žiadny zvuk.
` Krokovanie funguje iba v smere dopredu.
3
HT-BD7200_SK-1.indd 34
2009-03-19 �� 6:31:16
SK
nastavenie systému
NastaveNie HoDíN
vyberte svoje časové pásmo
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
music
photo
DVD
setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte System Setup a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Time Zone a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
System Information
system setup
◄
Time Zone
Clock Set
audio setup
Power On/Off sound : On
Display setup
BD data management
HDmi setup
DivX(R) Registration
Network setup
System Update
parental setup
5. Pomocou tlačidiel ◄ ► umiestnite kurzor na správne
časové pásmo svojej oblasti a stlačte tlačidlo ENTER.
music
Time Zone
photo
DVD
setup
◄
System Information
system setup
◄
Time Zone
►
Language setup
Clock Set
audio setup
Power On/Off sound : On
Display setup
Touch Key Sound
HDmi setup
BD Data Management
: On
Network setupGMT + 00:00
System Update
London, Lisbon
parental setup
Save
M
►
Language setup
● NASTAVENIE SYSTÉMU
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
►
Return
Ak chcete čas nastaviť automaticky, nastavte NTP server na On (viď strana 53).
Nastavenie hodín
Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 3.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Clock Set a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
music
System Information
photo
DVD
setup
Time Zone
system setup
◄
Clock Set
►
Language setup
Power On/Off sound : On
audio setup
BD data management
Display setup
DivX(R) Registration
HDmi setup
System Update
Network setup
parental setup
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► sa presuňte „da.“ (dátum), „hr“
(hodina) a „min“ (minúta). Stlačením tlačidiel ▲▼ nastavte
dátum a čas a potom stlačte tlačidlo ENTER.
music
photo
DVD
setup
System Information
Time Zone
Clock Set
system setup ◄ Clock Set
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language setup
JAN/01/2009 Touch01Key Sound
01
: On
audio setup
Display setup
Thursday
HDmi setup
Network setup
►
BD Data Management
System Update
Save
Return
parental setup
35
HT-BD7200_SK-2.indd 35
2009-03-19 �� 7:46:22
nastavenie jazyka
NASTAVENIE JAZYKA
Ak už raz nastavíte možnosti zvuku, titulkov, ponuky disku a ponuky jazykov prehrávača, automaticky sa aplikujú pri
každom pozeraní filmu.
M
Ak chcete vybrať iný jazyk zvuku a titulkov počas prehrávania disku, môžete na
uskutočnenie tohto výberu taktiež použiť ponuku disku.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
Photo
Setup
System Setup
◄
Language Setup
◄
DVD
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Language Setup a stlačte
ENTER alebo ►.
Zobrazí sa režim menu Language setup.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup ◄
Audio
: Original
Audio Setup
Subtitle
: Auto
Display Setup
DivX Subtitle
: Western
HDMI Setup
Disc Menu
: English
Network Setup
Menu
: Auto
Language Setup ◄
Audio
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
DivX Subtitle
HDMI Setup
Disc Menu
Network Setup
Menu
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
►
Parental Setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte želané nastavenia zvuku a
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
Photo
DVD
•
•
•
•
•
Setup
Audio : Nastavenie jazyka zvuku.
Subtitle : Nastavenie titulkov.
DivX subtitle : Na voľbu titulkov DivX.
Disc Menu : Menu disku,ktoré disk obsahuje.
Menu : Obrazovkové menu vášho prehrávača diskov
Blu-ray.
System Setup
Parental Setup
►
5. Stláčaním ▲▼ zvoľte želaný jazyk a stlačte tlačidlo ENTER.
M
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU
vypnete režim Menu.
 Zvolený jazyk sa zobrazí iba v prípade, že ho disk podporuje.
36
HT-BD7200_SK-2.indd 36
2009-03-21 �� 10:44:13
SK
nastavenie zvuku
NASTAVENIE REPRODUKTOROV
Dynamická kompresia
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Display Setup
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI Setup
Test Tone
Audio Setup
◄
Network Setup
►
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
AV Sync
Keď je prehrávač pripojený k digitálnemu televízoru môže sa vám
video zdať pomalšie ako zvuk. Ak sa tak stane, nastavte dobu
oneskorenia zvuku tak, aby zodpovedal videu.
• Dobu omeškania zvuku môžete nastaviť medzi 0 s až 300 ms.
Nastavte ju na optimálny stav
Music
Photo
DVD
Setup
● NASTAVENIE ZVUKU
Táto je aktívna iba v prípade, že je zistený signál Dolby Digital.
• On : Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu pri nízkej
hlasitosti alebo z menších reproduktorov môže systém využiť
príslušnú kompresiu, aby obsah s nižšou úrovňou spravil
zrozumiteľnejší a zabránil tomu, aby boli dramatické pasáže
prehrávané príliš nahlas.
• Off : Môžete si vychutnať film so štandardným dynamickým
rozsahom.
System Setup
Dynamic Compression : On
Language Setup
Audio Setup
◄
AV Sync
Display Setup
Test Tone
HDMI Setup
Speaker Distance
Network Setup
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
Parental Setup
100msec
125msec
Nastavenie skúšobného tónu
Funkciu skúšobného tónu používajte na kontrolu pripojenia
reproduktoru.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ▶.
6. Ak chcete skúšobný tón ukončiť, stlačte ČERVENÉ
tlačidlo (A) opätovne.
M
Language Setup
Audio Setup
◄
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Photo
DVD
Setup
Sound Edit
Dynamic Compression : On
System Setup
AV Sync
Language Setup
Audio Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
Music
Dynamic Compression : On
Display Setup
Network Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio Setup a stlačte
ENTER alebo ▶.
• Ponuka nastavenia zvuku sa zobrazí.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Test Tone a stlačte
ENTER alebo ▶.
5. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A).
• Skúšobný tón bude vyslaný do L R LFE aby ste sa
mohli uistiť, že reproduktory sú nastavené správne.
System Setup
◄
: 50msec
Test Tone
Display Setup
Speaker Distance
HDMI Setup
Sound Edit
►
Network Setup
Parental Setup
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN.
 Pri prehrávaní BD/DVD alebo CD bude táto funkcia pracovať iba v zastavenom režime.
 Túto funkciu používajte na kontrolu či je každý reproduktor pripojený správne a že sa tam
nenachádza žiadny problém.
 Keď je HDMI AUDIO zapnuté (zvuk vychádza z reproduktorov), funkcia TEST TONE nie je
dostupná.
37
HT-BD7200_SK-2.indd 37
2009-03-20 �� 2:29:16
nastavenie zvuku
NASTAVENIE REPRODUKTOROV
Nastavenie vzdialenosti reproduktorov
Ak nemôžete reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania, môžete nastaviť
dobu omeškania zvukových signálov z predných reproduktorov a subwoofera.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio Setup a stlačte
ENTER alebo ▶.
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
Sound Edit
• Ponuka nastavenia audia sa zobrazí.
5. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor
a potom stlačením tlačidiel ◀▶ nastavte vzdialenosť
reproduktora.
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Speaker Distance
a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo tlačidlo ▶.
Dynamic Compression : On
Display Setup
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Setup
AV Sync
System Setup
Language Setup
Audio Setup
: 50msec
Test Tone
◄
Display Setup
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
• Vzdialenosť reproduktora môžete nastaviť medzi 0,3 m a 9 m.
6. Keď tak spravíte, pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte
Save a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak vaše nastavenie nechcete uložiť, pomocou tlačidiel
▲▼◀▶ vyberte Cancel a potom stlačte tlačidlo ENTER.
M
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN.
Nastavenie upravovania zvuku
Pre každý reproduktor môžete nastaviť vyváženie a úroveň.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ▶.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio Setup a stlačte
ENTER alebo ▶.
• Ponuka nastavenia audia sa zobrazí.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
Parental Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Sound Edit
38
HT-BD7200_SK-2.indd 38
2009-03-20 �� 2:29:24
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Sound Edit a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ▶.
5. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor
a potom stlačením tlačidiel ◀▶ upravte nastavenia.
M
Photo
DVD
Setup
Speaker Distance
Language Setup
Audio Setup
: 50msec
Test Tone
System Setup
◄
Sound Edit
►
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
● NASTAVENIE ZVUKU
6. Keď tak spravíte, pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte
Save a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak vaše nastavenie nechcete uložiť, pomocou tlačidiel
▲▼◀▶ vyberte Cancel a potom stlačte tlačidlo ENTER.
AV Sync
Music
SK
Nastavenie upravovania zvuku
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN.
Nastavenie vyváženia predného reproduktora
• Môžete si vybrať medzi možnosťami 0, -6 a OFF
• Hlasitosť sa smerom k možnosti –6 znižuje.
Nastavenie úrovne subwoofera
• Úroveň hlasitosti môžete nastaviť od +6 dB do –6 dB.
• Čím bližšie pôjdete k nastaveniu +6 dB, tým bude zvuk hlasnejší a čím bližšie pôjdete k nastaveniu –6
dB, tým bude zvuk tichší.
V-SOUND (Virtuálny zvuk)
Cez 2-kanálový zvuk produkuje pomocou virtuálnych efektov
realistický zvuk. Toto poskytuje používateľovi pocit, že počúva
5.1-kanálový zvuk.
Stlačte tlačidlo V-SOUND.
• Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
Funkcia DSP
Stlačte tlačidlo DSP.
• Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti
proti drastickej zmene hlasitosti v prípade zmeny kanála
alebo počas prechodu v scéne.
• AUDIO UPSCALING : Táto funkcia tiež napomáha k zvýšeniu vášho zážitku zo zvuku (napr. mp3
hudby). Môžete zvýšiť úroveň zvuku MP3 (24 kHz, 8 bitov) na úroveň zvuku CD (44.1 kHz, 16
bitov).
• POWER BASS : Funkcia POWER BASS zdôrazňuje nízke tóny poskytovaním dunivých
zvukových efektov.
39
HT-BD7200_SK-2.indd 39
2009-03-21 �� 10:44:39
nastavenie zobrazenia
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ ZOBRAZENIA
Táto funkcia vám umožní nastaviť obrazovkové nastavenia televízora. Táto funkcia závisí od typu televízora.
S niektorými diskmi alebo televízormi nemusí fungovať.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ▶.
System Setup
Music
Language Setup
Photo
DVD
Setup
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Display Setup a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo ▶.
Zobrazí sa režim menu Video setup.
Audio Setup
◄
Display Setup
►
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možností na nasledujúcich
stranách požadovanú možnosť zobrazenia.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možnosti zobrazenia videa
požadované podmenu a potom stlačte tlačidlo ENTER.
6, Každá možnosť videa je detailne popísaná nižšie.
M
Music
Photo
DVD
Setup
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte
predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU
vypnete režim Menu.
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network Setup
Resolution
: 1080p
Parental Setup
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
Pomer strán TVP
závislosti od typu TVP možno budete musieť zmeniť nastavenia obrazovky. (pomer strán)
• 4:3 Letter Box :
Túto položku si zvoľte, ak chcete vidieť celý
pomer 16:9, ktorý poskytuje disku Blu-ray/
DVD, dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. Vo vrchnej a spodnej
časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 4:3 Pan-Scan :
Vyberte, ak chcete vidieť video s pomerom strán
16:9, ktorý ponúka disk Blu-ray/DVD bez čiernych
líšt hore a dole, dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. (Krajná ľavá a pravá strana
obrazu filmu bude orezaná.).
• 16:9 Wide :
Na vašej širokouhlej obrazovke môžete sledovať celé zobrazenie 16:9.
• 16:9 Normal :
Určité filmy (zdroj 4:3) budú zobrazené vo formáte 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po stranách
obrazu) aj keď vyberiete normálny pomer 16:9.
M
Niektoré pomery strán nemusia byť dostupné, záleží od typu disku.
 Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný, ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže
sa zobraziť prekrútený obraz.
40
HT-BD7200_SK-2.indd 40
2009-03-20 �� 2:30:07
Filmy sú obyčajne nahrané rýchlosťou 24 obrázkov za
sekundu. Niektoré disky Blu-ray dokážu prehrávať v tomto
obnovovacom kmitočte. Nastavením funkcie rámu filmu (24
sn./s) na ON vám umožňuje nastaviť HDMI výstup domáceho
kina Blu-ray na 24 snímok za sekundu kvôli vylepšeniu kvality
obrazu.
SK
movie Frame (24 Fs)
music
photo
DVD
setup
system setup
Language setup
audio setup
Display setup
tv aspect
◄
HDmi setup
Network setup
parental setup
: 16:9 Normal
movie Frame (24 Fs) : off on
resolution
off
: 1080p
progressive mode
: auto
still mode
: auto
screen message
: on
►
● NASTAVENIE ZOBRAZENIA
Funkciu Movie Frame (24Fs) používajte iba s televízormi, ktoré
tento obnovovací kmitočet podporujú.
Túto ponuku môžete vybrať iba v režimoch s výstupným
rozlíšením HDMI 1080i alebo 1080p.
V závislosti od disku môžu obsahovať dva typy zdrojov: Filmový materiál (24 obrázkov) and video
materiál (30 obrázkov). Pri prepínaní medzi filmom a videom môže obrazovka pár sekúnd blikať.
rozlíšenie
system setup
Nastavenie rozlíšenia pre komponentný a HDMI video signál.
music
Language setup
photo
• Čísla 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p a 1080i
audio setup
setup
Display setup
znamenajú počet riadkov obrazu. Znaky i a p znamenajú
HDmi setup
prekladané (i) resp. progresívne (p) riadkovanie.
Network setup
parental setup
- BD Wise: Automaticky nastavuje optimálne rozlíšenie po
pripojení pomocou HDMI k televízoru s funkciou
BD Wise. (Položka ponuky BD Wise sa zobrazí
iba vtedy, keď je BD Wise nastavené na On.)
- 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho videa (iba
HDMI).
- 1080i : Výstup bude 1080 riadkov, prekladané riadkovanie.
- 720p : Výstup bude 720 riadkov, progresívne riadkovanie.
- 576p/480p : Výstup bude 576/480 riadkov, progresívne riadkovanie.
- 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov prekladaného videa (iba Komponentný).
DVD
Ak pripojený televízor nepodporuje filmový obrázok alebo
vybrané rozlíšenie, zobrazí sa nasledujúci odkaz:
Ak vyberiete Yes a rozlíšenie nie je podporované, obrazovka
televízora zostane prázdna. Počkajte prosím 15 sekúnd a
rozlíšenie sa automaticky vráti k predchádzajúcej hodnote.
M
music
photo
DVD
setup
tv aspect
: 16:9 Normal
movie Frame (24 Fs) : off
◄
resolution
: 1080p
1080p
progressive mode
1080i
: auto
720p
: auto
still mode
screen message
: on 576p/480p
576i/480i
tv aspect
: 16:9 Normal
system setup
Language setup
audio setup
movie after
Framethe(24selection,
Fs) : off
If no pictures are shown
please
wait for◄ 15 resolution
seconds. And then, : 1080p
Display
setup
the resolution will be reverted
progressive mode : auto
HDmi setup
to the previous value automatically.
still mode
: auto
Network setup
Would you like to make a selection?
screen message
: on
parental setup
Yes
►
No
Ak je obrazovka prázdna, stlačte a podržte tlačidlo STOP () na prednej strane prehrávača
viac, ako 5 sekúnd (bez vloženého disku). Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových
nastavení. Pre vstup ku každému režimu postupujte podľa krokov na predchádzajúcej
strane a vyberte nastavenie zobrazenia, ktoré váš televízor podporuje.
 Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré
boli uložené v BD údajoch.
41
HT-BD7200_SK-2.indd 41
2009-03-19 �� 7:47:19
nastavenie zobrazenia
Nastavenie obrazu/možností výstupu
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie disku Blu-ray
HDMI
komponentný
(Pripojené HDMI a počítač/Pripojený iba
počítač)
Video
1080p, Movie Frame(24Fs)
vypnutý
1080p@60F
1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs)
zapnutý
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
vypnutý
1080i
1080i
576i (480i)
720p
720p
720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
komponentný
(Pripojené HDMI a počítač/Pripojený iba
počítač)
Video
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
Výstup
Nastavenie
• Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
M
Ak sú pri prehrávaní DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete
komponentný režim 1080p, 1080i alebo 720p, v ponuke nastavenia displeja sa zobrazí
výstupné rozlíšenie 1080p, 1080i alebo 720p .
Aktuálne rozlíšenie je 576i/480i.
 Tento prehrávač má funkciu automatického zistenia HDMI. Pri prvom pripojení k televízoru cez
HDMI kábel sa výstup prehrávača automaticky nastaví na HDMI.
 Ak funkcia automatického zistenia HDMI nefunguje, nemôžete vybrať rozlíšenie 1080p ani
filmový obrázok (24 o/s).
 Aby ste mohli používať režim filmového obrázku (24 o/s), musí mať disk disku Blu-ray 24
obrázkovú funkciu.
42
HT-BD7200_SK-2.indd 42
2009-03-19 �� 7:47:20
Progresívny režim pomáha zlepšovať kvalitu obrazu pri
pozeraní DVD diskov v rozlíšení 480i.
• Auto: Túto možnosť vyberte ak chcete, aby prehrávač
automaticky nastavil najlepší obraz DVD, ktoré práve
pozeráte.
• Video: Túto možnosť vyberte, ak chcete mať čo najlepší
obraz koncertu alebo televíznej šou na DVD.
music
photo
DVD
setup
system setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language setup
audio setup
HDmi setup
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network setup
Screen Message
Display setup
SK
progresívny režim
◄
►
: On
parental setup
● NASTAVENIE ZOBRAZENIA
Lišta Frame a Field
režim pozastavenia
Pre najlepšiu možnú fotografiu (režim pozastavenia) z DVD
nastavte nastavenie Auto, Frame alebo Field.
• Auto : Toto nastavenie vyberte ak chcete, aby prehrávač
automaticky zobrazil najlepšiu fotografiu v závislosti od
obsahu.
• Field : Toto nastavenie vyberte, ak chcete pozastaviť scénu
s mnohými akciami.
• Frame : Toto nastavenie vyberte ak chcete zvýšiť rozlíšenie
fotografie.
music
photo
DVD
setup
system setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language setup
audio setup
Display setup
◄
HDmi setup
resolution
: 1080p
progressive mode
: auto
still mode
screen message
: auto
Auto
: on Field
Frame
resolution
: 1080p
progressive mode
: auto
still mode
: auto
screen message
: on on
Network setup
parental setup
správy na obrazovke
• on : Zapína zobrazovanie správ na obrazovke.
• off : Vypína zobrazovanie správ na obrazovke.
music
photo
DVD
setup
system setup
Language setup
audio setup
Display setup
HDmi setup
◄
off
Network setup
parental setup
43
HT-BD7200_SK-2.indd 43
2009-03-19 �� 7:47:30
nastavenie HDMI
NastaveNie možNostí HDmi
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
audio setup
photo
Display setup
setup
DVD
◄
HDmi setup
◄
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Language setup
music
Network setup
parental setup
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte HDMI Setup a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
Zobrazí sa ponuka HDMI setup.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť
zobrazenia a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
M
Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
anynet+ (HDmi-CeC)
iba výrobky samsung
Čo je anynet+?
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka spojenú činnosť s ostatnými výrobkami Samsung s funkciou
Anynet+.
Jednotku môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung, alebo môžete jednoduchým
stlačením tlačidla PLAY na diaľkovom ovládači televízora zapnúť televízor Samsung a domáce kino a
spustiť prehrávanie disku.
M
Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
používanie anynet+
1. Domáce kino Blu-ray pripojte k televízoru Samsung pomocou HDMI kábla. (viď strany 22~23)
2. Na televízore nastavte funkciu Anynet+. (Podrobnosti nájdete v Návode na použitie televízora.)
Funkcie anynet+
• Jednodotykové prehrávanie
Stlačením tlačidla pLaY na diaľkovom ovládači televízora môžete zapnúť svoj televízor Samsung a
domáce kino.
• Jednodotykové pozeranie
Vyberte „Watching Blu-ray Home Theater“ alebo „Connected to Blu-ray Home Theater“ (záleží od
ponuky vášho televízora) v ponuke Anynet+ na televízore. Domáce kino Blu-ray sa automaticky zapne
a televízor sa prepne do režimu HDMI.
• Prepojenie diaľkového ovládača
Tento prehrávač môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung.
• Dostupné tlačidlá na diaľkovom ovládači televízora Samsung: Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako tie, na
diaľkovom ovládači domáceho kina Blu-ray.
- Tlačidlá ovládania prehrávania :
- Tlačidlo ovládania ponuky :
- Číselné tlačidlá : ~
- Farebné tlačidlá :
44
HT-BD7200_SK-2.indd 44
2009-03-19 �� 7:47:34
● NASTAVENIE HDMI
M
SK
Ponuka televízora Anynet+
Po stlačení tlačidla Anynet+ na diaľkovom ovládači televízora
n
Samsung sa zobrazí nasledujúci obrazovkové zobrazenie (OSD).
THEATER
View
TV
• Ponuka domáceho kina Blu-ray
Select Device
Record
- Pri prehrávaní filmu: prinesie ponuku disku (rovnaké ako
Menu on Device
tlačidlo DISC MENU na diaľkovom ovládači domáceho
Device Operation
Receiver : Off
kina Blu-ray)
Setup
- V zastavenom režime: prinesie nastavovaciu ponuku
Move
Enter
Exit
(rovnaké ako tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači
domáceho kina Blu-ray)
• Ponuka prevádzky domáceho kina Blu-ray
- Pri prehrávaní DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
zobrazí INFO OSD (rovnaké, ako tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači prehrávača)
Tieto ponuky sa budú podľa televízorov Samsung líšiť.
Formát HDMI
HDMI výstup môžete kvôli pripojeniu k televízoru alebo monitoru
optimalizovať.
• TV : Vyberte, ak pripájate k televízoru cez HDMI.
• Monitor : Vyberte, ak pripájate k monitoru cez HDMI.
Keď je prehrávač pripojený k televízoru, možnosť monitora
nie je dostupná
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: Tv TV
Network Setup
BD Wise
: On Monitor
Parental Setup
Picture Mode
: Dynamic
HDMI Audio
: Off
◄
Pred výberom tejto možnosti musíte k prehrávaču pripojiť televízor alebo monitor.
BD Wise
BD Wise je najnovší prepojovací prvok spoločnosti Samsung.
Ak pripojíte výrobok Samsung s BD-Wise k inému pomocou
HDMI, automaticky sa nastaví optimálne rozlíšenie.
• On : Originálne rozlíšenie BD/DVD disku bude vystupovať
priamo do televízora.
• Off : Výstupné rozlíšenie bude stanovené v súlade s
predtým nastavením rozlíšením bez ohľadu na rozlíšenie
disku.
M
Language Setup
Iba výrobky samsung
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Dynamic
Picture Mode
HDMI Audio
►
: Off
Ak chcete zmeniť rozlíšenie keď je režim BD Wise zapnutý, musíte režim BD najskôr vypnúť.
 Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného televízora sa automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
 Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise používať.
 Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise zapnite obe ponuky BD Wise, v prehrávači aj v televízore.
45
HT-BD7200_SK-2.indd 45
2009-03-20 �� 2:30:40
HDMI setup
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ HDMI
režim obrazu
Táto funkcia vám umožňuje nastavenie kvality videa, ak ste
pripojený k televízoru pomocou HDMI.
• Dynamic: Toto nastavenie vyberte ak chcete zlepšiť
ostrosť.
• Normal: Toto nastavenie vyberte pre väčšinu sledovaných
aplikácií.
• Movie: Toto je najlepšie nastavenie na pozeranie filmov.
music
photo
DVD
setup
Language setup
anynet + (HDmi-CeC) : on
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
audio setup
Display setup
HDmi setup
◄
Network setup
Picture Mode
HDmi audio
parental setup
: Dynamic
Dynamic
Normal
: off
Movie
HDMI Audio
Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/
vypnúť (ON/OFF).
• on : Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a
zvuk sa bude reprodukovať len cez reproduktory TVP.
music
photo
DVD
setup
Language setup
audio setup
Display setup
HDmi setup
Network setup
◄
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
: TV
: On
: Dynamic
HDmi audio
: offon
off
parental setup
• Off : Video je prenášané iba cez pripájací kábel HDMI a zvuk
vychádza iba cez reproduktory domáceho kina Blu-ray.
M
Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
 HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory TVP automaticky zmixuje do dvoch
kanálov.
46
HT-BD7200_SK-2.indd 46
2009-03-19 �� 7:47:49
SK
nastavenie rodičovskej zámky
NastaveNie roDiČovsKÉHo zÁmKu
Funkcia rodičovskej kontroly funguje v spojení s disku Blu-ray/DVD, ktoré majú priradený rating (hodnotenie z
hľadiska vhodnosti)-ktorý vám pomáha kontrolovať typ disku Blu-ray/DVD, ktoré vaša rodina sleduje. Disky sú
klasifikované do 8 úrovní.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Parental Setup a stlačte
ENTER alebo ►.
Pri prvom spustení domáceho kina Blu-ray sa zobrazí
odkaz „Enter New password".
music
photo
DVD
setup
music
photo
DVD
setup
Display setup
HDmi setup
Network setup
parental setup
◄
Display setup
HDmi setup
Network setup
parental setup
parental setup
enter New password.
Return
0.9 Number
4. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na DO.
Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Confirm the
password.”. Zadajte znova vaše heslo.
music
photo
DVD
setup
Display setup
HDmi setup
Network setup
parental setup
parental setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
5. Stláčaním ENTER alebo ► zvoľte Parental Lock.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte On alebo Off a stlačte
tlačidlo ENTER.
● NastaveNie roDiČovsKJu zÁmKÉHo
hZ
music
photo
DVD
setup
Display setup
HDmi setup
Network setup
parental setup
◄
parental Lock
: off
rating Level
: 1(Kids)
►
New password
M
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete
režim Menu.
47
HT-BD7200_SK-2.indd 47
2009-03-19 �� 7:48:00
nastavenie rodičovskju zámkého
NastaveNie roDiČovsKÉHo zÁmKu
ak ste svoje heslo zabudli
1. Vyberte disk.
2. Na viac než 5 sekúnd zatlačte a pridržte tlačidlo STOP () na prednom paneli.
• Všetky nastavenia sa obnovia na výrobné hodnoty.
M
Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré
boli uložené v BD údajoch.
Nastavenie úrovne hodnotenia rating Level
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Rating Level a stlačte
ENTER alebo ►.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte úroveň hodnotenia a
stlačte tlačidlo ENTER. Ak napríklad zvolíte úroveň Level
6, disky, ktoré obsahujú úroveň Level 7 a 8 sa neprehrajú.
Vyššie číslo znamená, že program je prístupný iba pre
dospelé osoby.
Stupeň 1 je obmedzený najviac a stupeň 8 najmenej.
music
photo
DVD
setup
Display setup
HDmi setup
Network setup
parental setup
◄
parental Lock
: off
rating Level
: 1(Kids)
8(adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New password
►
zmena hesla
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte New Password a stlačte
ENTER alebo ►.
2. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na DO.
Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Enter New
password.”.
music
photo
DVD
setup
music
photo
DVD
setup
Display setup
HDmi setup
Network setup
parental setup
◄
parental Lock
: off
rating Level
: 1(Kids)
New password
►
Display setup
HDmi setup
parental Lock
rating Level
Network setup
parental setup
parental setup ◄ New password
: off
: 1(Kids)
►
enter New password.
0.9 Number
3. Zadajte znova vaše heslo použitím číselných tlačidiel na
DO.
music
photo
DVD
setup
Return
Display setup
HDmi setup
parental Lock
rating Level
Network setup
parental setup
parental setup ◄ New password
: off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD7200_SK-2.indd 48
2009-03-19 �� 7:48:10
SK
nastavenie siete
NastaveNie možNostí NastaveNia siete
Aby ste získali informácie o správnych nastaveniach, skontrolujte nastavenia na vašom počítači, alebo
kontaktujte svojho poskytovateľa internetu.
Ak chcete nastaviť sieť svojho domáceho kina Blu-ray, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
music
photo
DVD
setup
● NASTAVENIE SIETE
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo
MENU.
Display setup
HDmi setup
Network setup
◄
parental setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network Setup a stlačte
ENTER alebo ►.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť siete
z možností, ktoré sú uvedené nižšie a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Každá možnosť siete je detailne popísaná nižšie.
výber siete
Vyberte kábel alebo bezdrôtové pripojenie, ako spôsob
pripojenia k sieti.
Pre nastavenie postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 – 3.
music
photo
DVD
setup
Display setup
HDmi setup
Network setup
◄
parental setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network Selection a
stlačte ENTER alebo ►.
• Cable : Vyberte, ak sa chcete pripojiť k sieti pomocou
kábla. (viď strana 28)
• Wireless : Túto možnosť vyberte, ak sa chcete pripojiť
k sieti bezdrôtovo. (viď strana 29)
Network selection : Cable
▶
Cable Network
Wireless Network
proxy
Ntp server
: off
Network Connection test
bD-Live
Connection
: allow (valid only)
Káblová sieť
Pre nastavenie postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 – 3.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Cable Network a stlačte
ENTER alebo ►.
music
photo
DVD
setup
Display setup
HDmi setup
Network selection : Cable
Network setup
◄
parental setup
▶
Wireless Network
proxy
Ntp server
: off
Network Connection test
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte DHCP a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
M
Cable Network
bD-Live
Connection
: allow (valid only)
Ak je DHCP nastavené na On, nemôžete vybrať
adresu IP, vedľajšiu sieť ani bránu.
 Ak je DNS nastavené na Auto, nemôžete vybrať
music
hlavný/vedľajší DNS server.
photo
DVD
setup
audio setup
Display setup
Cable Network
HDmi setup
DHCp
Network setup
ip address
parentalmask
setup
subnet
◄
Network selection : Cable
: on
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNs
Ntp server
: auto
primary DNs
Network
Connection
test
: 000
. 000 . 000
. 000
secondary DNs
: 000
. 000 . 000
. 000
bD-Live
internet
: allow (vaild only)
Connection
Cancel
Save
Select
: off
Return
49
HT-BD7200_SK-2.indd 49
2009-03-19 �� 7:48:23
nastavenie siete
NastaveNie možNostí NastaveNia siete
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a
potom stlačte tlačidlo eNter.
• Ak je DHCP nastavené na Off a DNS na manuálne,
zadajte svoju adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a
nastavenie hlavného DNS servera
(Vedľajší DNS server je voliteľný.).
music
photo
DVD
setup
audio setup
Display setup
Cable Network
HDmi setup
DHCp
Network setup
ip address
parentalmask
setup
subnet
◄
Network selection : Cable
: off
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNs
Ntp server
: manual
primary DNs
Network
Connection
test
: 000
. 000 . 000
. 000
secondary DNs
: 000
. 000 . 000
. 000
bD-Live
internet
: allow (vaild only)
Connection
No
Yes
Select
: off
Return
Nastavenie je možné
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na manuálne,
zadajte svoje nastavenie hlavného DNS servera
(Vedľajší DNS server je voliteľný.).
music
photo
DVD
setup
audio setup
Display setup
Cable Network
HDmi setup
DHCp
Network setup
ip address
parentalmask
setup
subnet
◄
Network selection : Cable
: on
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
Gateway
DNs
Ntp server
: manual
primary DNs
Network
Connection
test
: 000
. 000 . 000
. 000
secondary DNs
: 000
. 000 . 000
. 000
bD-Live
internet
: allow (vaild only)
Connection
No
Yes
Select
: off
Return
Nastavenie je možné
Nastavenie nie je možné
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na Auto,
nemusíte vykonať žiadne ďalšie ani doplňujúce
nastavenia.
music
photo
DVD
M
►
proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
setup
audio setup
Display setup
Cable Network
HDmi setup
DHCp
Network setup
ip address
parentalmask
setup
subnet
Network selection : Cable
: on
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
Pri výbere položky používajte číselné tlačidlá a
tlačidlá ▲▼◄ ► .
◄
DNs
Ntp server
: auto
primary DNs
Network
Connection
test
: 000
. 000 . 000
. 000
secondary DNs
: 000
. 000 . 000
. 000
bD-Live
internet
: allow (vaild only)
Connection
No
Yes
 Ak automatické nastavenia nefungujú,
Select
kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb.
: off
Return
Nastavenie nie je možné
7. Po dokončení vyberte pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Save a potom stlačte tlačidlo ENTER.
8. Ak si vašu prácu nechcete uložiť, pomocou tlačidiel ▲▼◄ ► vyberte Cancel a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
M
Adresa IP, ktorá je použitá v tomto návode na použitie slúži iba na ilustračné účely.
Aktuálnu adresu IP nájdete vo vašich nastaveniach siete.
 Ak chcete získať nastavenia pre adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a hlavný DNS server,
skontrolujte nastavenia siete vo vašom počítači.
bezdrôtová sieť
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Wireless Network a
potom stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
music
photo
DVD
setup
audio setup
Network selection : Wireless
Display setup
HDmi setup
Network setup
parental setup
Cable Network
◄
Wireless Network
►
proxy
Ntp server
: off
Network Connection test
bD-Live internet : allow (vaild only)
Connection
50
HT-BD7200_SK-2.indd 50
2009-03-19 �� 7:48:37
Display setup
Wireless Network
photo
DVD
M
audio setup
music
HDmi setup
access point
Network setup
DHCp
parental
setup
ip
address
setup
Ntp
server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
bD-Live
internet
: allow (vaild only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Display setup
Wireless Network
photo
HDmi setup
access point
Network setup
DHCp
parental
setup
ip
address
setup
◄
Network selection : Cable
: Not selected
Cable Network
: on
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
subnet mask
Ntp
server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
Network Connection test
: auto
DNs server
: 000
. 000 . 000
. 000
bD-Live
internet
: allow (vaild only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
audio setup
music
Displayaccess
setup point – security
photo
HDmi setup
opeN
Network setup
Wep
parental setup
WpapsK
setup
1
2
3
Network selection : Cable
Cable Network
◄
►
Wireless Network
proxy
Wpa2psK
Ntp server
: off
Network Connection test
bD-Live internet : allow (vaild only)
Connection
Display setuppassword
setup
1
_
Network setup
parental setup
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
Cable Network
◄
H
X
n
4
$
►
Wireless Network
I J K L M N O P
Y proxy
Z a b c d e f
o Ntp
p q server
r s t u v : off
5 6 7 8 9 0 − _
test
% Network
^ & ( Connection
) / ? |
bD-Live
Clear
d
Save
internet
: allow (vaild only)
Connection
0-9 Number
music
photo
DVD
setup
3
HDmi setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
Viac detailov o bezpečnosti AP nájdete v návode na
použitie AP (Routeru).
2
: Cable
pripojte Network
sa kselection
svojmu
photo
DVD
Return
audio setup
music
• Ak je DHCP nastavené na Off a DNS na Manual,
zadajte svoju adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a DNS
server.
: off
DNs
Select
- Zadajte heslo a potom stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a
prístupovému bodu (Routeru).
►
● NASTAVENIE SIETE
audio setup
music
DVD
: off
Network Connection test
: auto
DNs server
hlavný/vedľajší DNS server.
DVD
►
DNs
 Ak je DNS nastavené na Auto, nemôžete vybrať
- Ak je známy, vyberte príslušný zabezpečený
prístupový bod. Ak nie je známy, vyberte WEP,
WPAPSK alebo WPA2PSK z nižšie uvedeného
zoznamu a zadajte heslo. Skúšajte každý
zabezpečený prístupový bod a zadávajte heslo, až
kým sa neuskutoční pripojenie.
Network selection : Cable
: Not selected
Cable Network
: on
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
subnet mask
Ak je DHCP nastavené na On, nemôžete vybrať
adresu IP, vedľajšiu sieť ani bránu.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Vyberte miesto prístupu (MP) a potom stlačte tlačidlo
ENTER. Zobrazí sa zoznam dostupných MP.
(Vyhľadanie môže trvať niekoľko sekúnd.)
- Ak používateľ vyberie miesto prístupu a stlačí tlačidlo
ENTER, zariadenie sa pokúsi pripojiť k určenému MP.
- Ak je toto pripojenie úspešné, zobrazí sa odkaz.
(Ak vybraný prístupový bod zobrazuje ikonu uzamknutia,
budete musieť poskytnúť bezpečnostné overenie.)
◄
SK
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte DHCP a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Select
Return
audio setup
Display setup
Wireless Network
HDmi setup
access point
Network setup
DHCp
parental
setup
ip
address
subnet mask
Gateway
◄
Network selection : Cable
: Not selected
Cable Network
: off
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Ntp
server
: 000
. 000
. 000 . 000 : off
DNs
Network Connection test
: manual
DNs server
: 000
. 000 . 000
. 000
bD-Live
internet
: allow (vaild only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Nastavenie je možné
51
HT-BD7200_SK-2.indd 51
2009-03-19 �� 7:48:53
nastavenie siete
NastaveNie možNostí NastaveNia siete
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na manuálne,
zadajte svoj DNS server.
music
photo
setup
DVD
audio setup
Display setup
Wireless Network
HDmi setup
access point
Network setup
DHCp
parental
setup
ip
address
◄
Network selection : Cable
: Not selected
Cable Network
: on
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
subnet mask
Ntp
server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
: off
DNs
Network Connection test
: manual
DNs server
: 000
. 000 . 000
. 000
bD-Live
internet
: allow (vaild only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Nastavenie je možné
Nastavenie nie je možné
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na Auto,
nemusíte vykonať žiadne ďalšie ani doplňujúce
nastavenia.
music
photo
setup
DVD
audio setup
Display setup
Wireless Network
HDmi setup
access point
Network setup
DHCp
parental
setup
ip address
subnet mask
Pri výbere položky používajte číselné tlačidlá a
tlačidlá ▲▼◄ ►.
Network selection : Cable
: Not selected
Cable Network
: on
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Ntp. 000
server
: 000
. 000 . 000 : off
Gateway
M
◄
DNs
Network Connection test
: manual
DNs server
: 000
. 000 . internet
000 . 000
bD-Live
: allow (vaild only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
 Ak automatické nastavenia nefungujú,
Nastavenie je možné
kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb.
7. Po dokončení vyberte pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Save a potom stlačte tlačidlo ENTER.
8. Ak si vašu prácu nechcete uložiť, pomocou tlačidiel ▲▼◄ ► vyberte Cancel a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
M
Adresa IP, ktorá je použitá v tomto návode na použitie slúži iba na ilustračné účely.
Aktuálnu adresu IP nájdete vo vašich nastaveniach siete.
 Ak chcete získať nastavenia pre adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a hlavný DNS server,
skontrolujte nastavenia siete vo vašom počítači.
Nastavenie proxy
Proxy server spracováva požiadavky tak, že ich odosiela iným
serverom.
Ak chcete konfigurovať nastavenie proxy, zadajte nastavenia
špecifikované poskytovateľom internetových služieb.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Proxy a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
• Server
• Port
• User
• Password
M
music
photo
DVD
setup
audio setup
Display setup Proxy
HDmi setup
Proxy
Network setup
Server
parental setup
Port
◄
Network selection : Cable
: Off
Cable Network
:
Wireless Network
: 8080
User
:
proxy
Password
:
Ntp server
►
: off
Network Connection test
bD-Live internet : allow (vaild only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb..
52
HT-BD7200_SK-2.indd 52
2009-03-19 �� 7:49:04
SK
Nastavenie Ntp servera (používa sa na získanie Časových
informácií z Ntp servera)
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
music
photo
DVD
setup
audio setup
Cable Network
Display setup
Wireless Network
HDmi setup
Network setup
proxy
◄
parental setup
Ntp server
: off On
Off
Network Connection test
►
bD-Live internet : allow (vaild only)
Connection
test pripojenia siete
Túto ponuku použite na kontrolu, či je vaše sieťové pripojenie
funkčné alebo nie.
music
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network Connection
Test a stlačte ENTER alebo ►.
photo
DVD
setup
audio setup
Wireless Network
Display setup
proxy
Network Connection Test
HDmi setup
Ntp server
: off
✔ MAC Address ◄(00:10:18:00:00:70)
Network setup ◄
►
Network Connection test
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
parental setup
bD-Live internet : allow (vaild only)
✔ Gateway Ping
Connection
✔ Internet Service Test
● NASTAVENIE SIETE
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte NTP Server a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
• On : Prehrávač sa automatický pripojí k internetovému
serveru aby nastavil čas.
• Off : Prehrávač sa nepripojí k internetovému serveru
aby nastavil čas.
Your network is operating properly
Return
internetové pripojenie bD-Live
Domáce kino Blu-ray podporuje BD-LIVE, ktoré vám umožňuje, aby ste si cez sieťové pripojenie
vychutnali rôzne obsahy interaktívnych služieb, ktoré sú poskytované výrobcom disku. Aby ste si túto
funkciu vychutnali, musíte uskutočniť LAN pripojenie (viď strana 28) alebo pripojiť bezdrôtový LAN
adaptér k USB slotu.
* V jednom z USB slotov musíte mať vložené minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie, aby ste si z
BD-LIVE mohli stiahnuť obsah.
Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte BD-LIVE Internet
Connection a stlačte ENTER alebo ►.
• Allow (All) : Internetové pripojenie bude pre celý obsah
BD-LIVE povolené.
• Allow (Valid Only) : Internetové pripojenie bude
povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý obsahuje platný
certifikát.
• Prohibit : Internetové pripojenie nebude povolené pre
žiadny obsah BD-LIVE.
M
music
photo
DVD
setup
audio setup
proxy
Display setup
Ntp server
HDmi setup
Network Connection test
Network setup
parental setup
◄
: off
bD-Live internet : allow
Allow(All)
(vaild only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Čo je platný certifikát? Keď domáce kino Blu-ray používa BD-LIVE na poslanie údajov na disku
a žiada server na certifikovanie disku, server používa prenášané údaje na kontrolu, či je disk
platný a posiela certifikát späť do prehrávača.
 Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
53
HT-BD7200_SK-2.indd 53
2009-03-19 �� 7:49:14
správa údajov BD
Údaje BD (uložené v externej pamäti USB flash) sú obsah disku Blu-ray, ako napríklad ukážky a iné
špeciálne reportáže, stiahnuté z BD-LIVE alebo diskov
Blu-ray.
* V jednom z USB slotov musíte mať vložené minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie, aby ste si z BD-LIVE
mohli stiahnuť obsah.
sprÁva sYstÉmu zariaDeNia
Používateľské údaje uložené v údajoch BD môžete riadiť.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ▶.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
music
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
photo
DVD
setup
System Setup
◄
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte System Setup a stlačte
ENTER alebo ▶.
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
System Update
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte BD Data Management a
stlačte ENTER alebo ▶.
- vymazanie pamäte Flash 1. Stlačte tlačidlo ENTER a vyberte BD Data Delete.
Zobrazí sa odkaz „All data will be deleted. Do you want to
continue?“.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
music
photo
DVD
2. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Yes a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
setup
BD Data◄ Management
BD Data Management
System Setup
►
DivX(R)
Registration
Language
Setup
Current
Device
: external
Flash
memory
totalAudio
size :Setup
953mb available
size : 889mb
System Update
Display Setup
BD Data Delete
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Select
Return
popis informácií zariadenia (pamäte) na prehrávači
• Total Size : Celková veľkosť zariadenia (Uloženie).
• Available Size : Dostupná veľkosť zariadenia (Uloženie).
M
Informácie o veľkosti pamäte aktuálneho zariadenia (pamäť) sú umiestnené na pravej
strane ponuky Správy údajov BD.
 Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie
disku sa zastaví.
 Odporúčame vám používať USB zariadenie, ktoré podporuje protokol USB 2.0, formát
FAT32 a rýchlosť čítania/zapisovania 4 MB/s alebo viac.
 Funkcia obnovenia prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia
fungovať.
54
HT-BD7200_SK-2.indd 54
2009-03-19 �� 7:49:22
sk
aktualizácia systému
2. Pripojte sieť (viď strany 28 a 29) a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
aktualizácia firmvéru
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
music
photo
DvD
setup
_
system setup
_
language setup
audio setup
Display setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte System Setup a stlačte
ENTER alebo +.
hDmi setup
network setup
● aktualizácia systému
Samsung môže v budúcnosti ponúknuť aktualizáciu firmvéru prehrávača diskov Blu-ray. Ak si chcete tento firmvér
aktualizovať, musíte :
1. Prejdite na samsung.com a kvôli stiahnutiu najnovšieho firmvéru sa obráťte na stránku „PODPORA“.
Na aktualizáciu firmvéru môžete používať CD-R alebo USB flash disk. (Firmvér môžete aktualizovať pomocou
USB pamäťového zariadenia ak sa v jednotke nenachádza žiadny disk.) Viac informácií nájdete v časti „Návod na
aktualizáciu“ na webovej stránke uvedenej vyššie.
alebo
parental setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte System Update a stlačte
ENTER alebo +.
power on/off sound
BD Data menagement
DivX(r) registration
music
photo
DvD
setup
system setup
: on
system update
_
+
language setup
audio setup
Display setup
hDmi setup
network setup
parental setup
5. Prehrávač automaticky skontroluje stav pripojenia kábla
alebo siete. Zobrazí sa kontrolné okno pripojenia.
music
@ Ak je aktualizácia možná : Informácie o aktuálnych a
nových verziách firmvéru uvidíte v informačnom okienku.
photo
DvD
setup
power on/off sound
BD Data menagement
DivX(r) registration
system update
system setup
1
2
_
3
: on
system
update
4
+
language setup
audio setup
now, checking.
Display setup
please wait...
hDmi setup
network setup
@ Ak aktualizácia nie je možná : V informačnom okienku
uvidíte nasledujúci popis.
• Ak nie je pripojený kábel :
„Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable“
• Ak zlyhalo pripojenie siete :
„This system can not connected to internet for update.
Please, check the network setup“
• Ak nie je uvolnená novšia verzia (najnovšia verzia už bola
nainštalovaná) :
„The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update.“
• Ak sa v prehrávači nachádza disk :
„Please maintain „No Disc“ state for network update.“
Oznamuje, že na vykonanie aktualizácie musíte z
jednotky vybrať všetky disky.
• Ak služby servera nie sú dostupné :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
parental setup
power on/off sound
BD Data menagement
music
photo
DvD
setup
: on
DivX(r) registration
system update
system setup
1
2
_
3
system update
+
4
language setup
the new
audio
setupupdate data was found.
current version : XXXXX
Display setup
new version : XXXXX
hDmi setup
network setup
Startsetup
parental
Cancel
power on/off sound
BD Data menagement
music
photo
DvD
setup
: on
DivX(r) registration
system update
system setup
1
2
_
3
system update
4
+
language setup
this
system can not connect
audio
setup
to internet for update.
Display setup
please, check the network setup.
hDmi setup
network setup
parental setup
OK
55
HT-BD7200_SK-3.indd 55
2009-03-19 �� 8:33:11
aktualizácia systému
aktualizácia firmvéru
6. Aktualizáciu systému vykonáte, keď stlačíte tlačidlá _ +,
vyberiete Start a potom stlačíte tlačidlo ENTER.
music
photo
DvD
setup
power on/off sound
BD Data menagement
system update
DivX(r) registration
: on
update
system setup
1 2 _ 3 system
4
+
language setup
the new update data was found.
audio setup
current version : XXXXX
Display new
setupversion : XXXXX
hDmi setup
network setup
Start
parental setup
Cancel
7. Aktualizácia systému sa spustí.
music
photo
DvD
setup
power on/off sound
BD Data menagement
system update
DivX(r) registration
: on
update
1 2 _ 3 system
4
system setup
+
language setup
update data...
audioDownloading
setup
please, do not turn off the power.
Display setup
60%
hDmi setup
8. Ak počas procesu sťahovania vyberiete Naspäť, budete
odkazom vyzvaný na potvrdenie svojho výberu.
Ak chcete sťahovanie zrušiť, vyberte Yes a stlačte tlačidlo
ENTER.
network setup
parental setup
music
photo
DvD
setup
Cancel
power on/off sound
BD Data menagement
system update
DivX(r) registration
update
system setup
1 2 _ 3 system
4
audio setup
Do you want cancel the update operation?
Display setup
hDmi setup
network setup
Yes
parental setup
M
Ak chcete aktualizáciu zrušiť počas procesu
sťahovania aktualizačných údajov, stlačte tlačidlo
enter.
Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie.
Keď vyberiete Yes proces aktualizácie sa ukončí, keď
vyberiete No budete v procese aktualizácie
pokračovať.
 Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte v
ponuke Aktualizácia systému detaily firmvéru.
+
language setup
9. Verifikácia bude pokračovať. Keď sa sťahovanie ukončí,
proces aktualizácie firmvéru sa spustí automaticky.
10. Keď je inštalácia ukončená, prehrávač sa o 5 sekúnd
automaticky vypne.
Všetky nastavenia sa vrátia na prednastavenie z továrne.
Keď ďalší krát spustíte systém a uvidíte výberové okno
ponuky jazykov.
: on
music
photo
DvD
setup
No
power on/off sound
BD Data menagement
system update
DivX(r) registration
: on
update
system setup
1 2 _ 3 system
4
+
language setup
audio setup
verifying update data
please wait.
Display setup
hDmi setup
network setup
parental setup
music
photo
DvD
setup
power on/off sound
BD Data menagement
system update
DivX(r) registration
update
system setup
1 2 _ 3 system
4
: on
+
update.
languagefirmware
setup
now, processing...
audio setup
please, do not turn off the power.
Display
setup
the power will be off automatically
hDmi after
setupupdate is finished.
network setup
parental setup
 Počas aktualizácie systému prehrávač nevypínajte. V
opačnom prípade nemusí prehrávač fungovať
správne.
 Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host podporuje iba USB flash disk.
Nezaručujeme vám, že ostatné USB zariadenia (napr. MP3 prehrávače) budú fungovať.
 Kvôli správnemu vykonaniu aktualizácie by sa mal v USB flash disku pre prehrávač nachádzať iba
jeden súbor s aktualizáciou firmvéru.
 Nadmerné USB disky sa nedajú vložiť, keď je pripojený kábel LAN alebo HDMI.
56
HT-BD7200_SK-3.indd 56
2009-03-19 �� 8:33:21
SK
SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE
Keď je aktualizácia firmvéru dokončená, skontrolujte podľa nasledujúcich krokov detaily firmvéru.
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo
MENU.
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte System Setup a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
System Information
Language Setup
Time Zone
Audio Setup
Clock Set
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Power On/Off sound
►
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
5. Stlačte tlačidlo ENTER a vyberte OK.
Zobrazí sa ponuka System Setup.
● AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte System Information a
potom stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
Uvidíte detailné informácie o aktuálnom firmvére.
◄
◄
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
►
: On
OK System Update
OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII FIRMVÉRU
Keď je na serveri s aktualizáciami SAMSUNG k dispozícii novšia verzia
firmvéru, ako tá, ktorá sa momentálne nachádza v domácom kine
Blu-ray, zobrazí sa miestna ponuka.
System Update
New Firmware is available.
• Yes : Vyberte, ak chcete vykonať aktualizáciu teraz.
• No : Vyberte, ak chcete vykonať aktualizáciu naskôr.
Do you want to update now?
Yes
No
REGISTRÁCIA DIVX (R)
Na registráciu tohto systému domáceho kina s formátom DivX(R) Video On Demand použite prosím registračný kód.
Viac informácií nájdete na www.divx.com/vod
57
HT-BD7200_SK-3.indd 57
2009-03-21 �� 10:46:09
pozeranie filmu
použitie funkcie Display
hZCV
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
• Ak má Blu-ray disk funkciu pip, stlačte tlačidlo info v
časti pip a zobrazte informácie, týkajúce sa pip.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku.
3. Stláčaním tlačidiel _ + vyberte želané nastavenia a stlačte
tlačidlo ENTER.
• Ak chcete priamo zvoliť konkrétny titul, kapitolu alebo
začať prehrávanie od želaného času, môžete použiť
číselné tlačidlá na DO.
DvD-video
info
title
: 001/006
chapter
: 001/016
playing time : 00:04:17
audio
: eng multi ch
subtitle
: off
angle
: 01/01
Select
change
4. Keď chcete aby táto obrazovka zmizla stlačte znova tlačidlo
INFO.
<Ponuka INFO pre časť PIP>
DvD-video
info
title
: 001/006
chapter
: 001/016
playing time : 00:04:17
audio
: eng multi ch
subtitle
: off
angle
pip video
pip audio
: 01/01
change
M
: 01/01
: 1/1 eng 2ch
Select
Ak prehrávate obsah z informačnej ponuky, niektoré funkcie sa nemusia dať používať,
záleží od disku.
 Title : Vstup k požadovanému titulu, keď sa ich na disku nachádza viac. Ak sa napríklad na
disku Blu-ray/DVD nachádza viac, ako jeden film, každý bude identifikovaný ako titul.
 Chapter: Väčšina diskov Blu-ray je nahrávaných v kapitolách, takže určitú kapitolu môžete
rýchlo nájsť.
 Audio : Vzťahuje sa na jazyk zvukovej stopy filmu. na Blu-ray disku môže byť uložených až
32 rôznych zvukových stôp a na DVD disku ich môže byť 8.
 Playing Time : Umožňuje prehrávať film od želaného času. Je potrebné zadať čas
spustenia. Funkcia časového vyhľadávania pri niektorých diskoch nemusí fungovať.
 Subtitle : Vzťahuje sa na jazyk titulkov, ktoré sú dostupné na disku. Môžete si vybrať jazyk
titulkov, alebo ak to preferujete môžete ich vypnúť, aby sa nezobrazovali. Na Blu-ray disku
môže byť uložených až 255 rôznych titulkov a na DVD disku ich môže byť až 32.
 Angle : Ak disku Blu-ray/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény, môžete
použiť funkciu ANGLE.
 PIP Video/ PIP Audio: Ak sa v časti PIP zobrazí aktuálny titul Blu-ray disku, môžete
vykonávať nastavenia PIP videa alebo PIP zvuku. Možnosti PIP videa/PIP zvuku sa však
deaktivujú ak Blu-ray disk nepodporuje funkciu PIP.
58
HT-BD7200_SK-3.indd 58
2009-03-19 �� 8:33:32
hZ
menu disku
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo DISC MENU na DO.
play movie
languages
%
3
M
previews
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu disku dostupná.
Z
menu titulu
● pozeranie
watching afilmu
movie
2. Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vykonajte požadovaný výber a
potom stlačte tlačidlo ▶alebo ENTER.
• Položky menu nastavení sú rozdielne pri rôznych
diskoch.
scene selections
sk
použitie menu Disku a vysúvacieho menu/menu titulu
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TITLE MENU na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼_ + uskutočnite požadovaný výber a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Položky nastavení menu titulu sú rozdielne pri rôznych diskoch.
M
V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu titulu dostupná.
 Menu titulu sa zobrazí iba v prípade, že sú na disku najmenej dva tituly.
gf
prehrávanie zoznamu titulov
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
DISC MENU alebo TITLE MENU.
cD
BD-re
video
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku, ktorú chcete zo zoznamu
titulov prehrávať a potom stlačte tlačidlo + alebo ENTER.
Vybraná položka (titul) bude prehraný.
_
music
photo
setup
- prejdi na zoznam prehrávania Ak chcete prejsť na zoznam prehrávania, stlačte červené
(a) tlačidlo.
title 008
00:04:36
title 009
title 010
title 011
title 012
title 013
title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
page
h
vysúvacie menu
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo POPUP MENU na DO.
main menu
auDio set up
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼_ + vyberte želané menu a stlačte
tlačidlo ENTER.
• Položky nastavení vysúvacieho menu sú rozdielne pri
rôznych diskoch.
scene selections
%
3
M
suBtitles
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
V závislosti od disku nemusí byť funkcia vysúvacieho menu dostupná.
59
HT-BD7200_SK-3.indd 59
2009-03-19 �� 8:33:40
pozeranie filmu
opakované prehrávanie
Opakuje aktuálnu kapitolu alebo titul.
opakované prehrávanie
hgfZCV
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo REPEAT na DO.
Zobrazí sa zobrazenie Repeat.
repeat
off
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Chapter alebo Title.
• Na diskov Blu-ray/DVD sa opakovane prehráva kapitola
alebo titul.
3. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte znova
tlačidlo REPEAT alebo stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Off.
M
V závislosti od disku nemusí byť funkcia Repeat dostupná.
použite funkcie a-B repeat
1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
REPEAT A-B.
hgfZCV
▶
repeat a-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B na mieste kde chcete
označiť začiatok opakovaného úseku (A).
3. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B na mieste kde chcete
označiť koniec opakovaného úseku (B).
4. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte tlačidlo
CANCEL.
M
repeat a
B off
Exit
Bod B sa nedá nastaviť až kým neuplynie 5 sekúnd prehrávania od bodu A.
60
HT-BD7200_SK-3.indd 60
2009-03-19 �� 8:33:42
sk
hgfZ
vÝBer Jazyka zvuku
Stlačením tlačidla AUDIO môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk zvuku.
použitie tlačidla auDio
audio
1/4 eng Dolby Digital multi ch
● pozeranie
watching afilmu
movie
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo AUDIO. Zvuk sa mení
opätovným stláčaním tlačidla.
• Zvolený jazyk zvuku je reprezentovaný jeho skratkou.
2. Ak chcete odstrániť lištu Audio, stlačte tlačidlo CANCEL
alebo RETURN.
použitie tlačidla info
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio.
3. Tlačidlami _ + na DO zvoľte požadovaný zvuk.
M
Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk zvuku sa nachádza na disku a od toho
závisí jeho dostupnosť.
 Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 jazykov pre zvuk a DVD až 8.
 Záleží od typu disku, ale tlačidlo auDio môžete používať na zmenu zvukovej stopy a
taktiež jazyka zvuku.
Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú vybrať zvukovú stopu viackanálového LPCM alebo
Dolby Digital v anglických zvukových stopách.
 Informácie o primárnom/sekundárnom režime sa zobrazia tiež, ak má Blu-ray disk časť
PIP.
Medzi primárnym a sekundárnym režimom prepínate tlačidlom _ + .
 Na obrazovke sa indikátor _ + nezobrazí, ak PIP časť neobsahuje žiadne nastavenie PIP
zvuku.
vÝBer Jazyka titulkov
Stlačením tlačidla SUBTITLE môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk titulkov.
hZ
použitie tlačidla suBtitle
1. Stlačte tlačidlo SUBTITLE. Titulky sa menia opätovným
stláčaním tlačidla. Zvolený jazyk titulkov je reprezentovaný
jeho skratkou.
subtitle
0/2 off
2. Ak chcete odstrániť lištu Subtitle, stlačte tlačidlo CANCEL
alebo RETURN.
61
HT-BD7200_SK-3.indd 61
2009-03-19 �� 8:33:43
pozeranie filmu
vÝBer Jazyka titulkov
použitie tlačidla info
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Subtitle.
3. Tlačidlami _ + na DO zvoľte požadovaný jazyk pre titulky.
M
Možno budete môcť zmeniť požadované titulky v ponuke disku, záleží od disku Blu-ray/
DVD.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
 Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk titulkov sa nachádza na disku a od toho
závisí jeho dostupnosť na disku Blu-ray/DVD.
 Na disku Blu-ray disku môže byť uložených až 255 rôznych titulkov a na DVD disku ich
môže byť až 32.
 Informácie o primárnom/sekundárnom režime sa zobrazia tiež, ak má Blu-ray disk časť
PIP.
 Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz
 Množstvo titulkov je súčet hlavných a vedľajších titulkov.
zmena zorného uhla
Ak disku Blu-ray/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény,môžete použiť funkciu ANGLE.
hZ
použitie funkcie angle
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Angle.
3. Stláčaním tlačidiel _ + alebo použitím číselných tlačidiel na
DO vyberte želaný zorný uhol.
DvD-vedio
: 001/006
chapter
: 003/016
playing time : 00:11:14
audio
: eng multi ch
subtitle
: eng
angle
: 01/01
change
M
info
title
Move
Ak disk obsahuje len jeden zorný uhol, táto funkcia nebude dostupná. Momentálne má veľmi
málo diskov túto funkciu.
 V závislosti od obsahu disku nemusia tieto funkcie fungovať.
62
HT-BD7200_SK-3.indd 62
2009-03-19 �� 8:33:43
Funkcia PIP vám umožňuje prezeranie si doplnkového obsahu (ako napríklad komentáre) v malom obrazovkovom
okne počas prehrávania filmu.
SK
NASTAVENIA PIP (OBRAZ V OBRAZE)
h
Používanie tlačidla PIP
1. Ak má Blu-ray disk funkciu PIP, môžete na PIP On
alebo Off použiť tlačidlo PIP.
● POZERANIE
WATCHING AFILMU
MOVIE
2. Každým stlačením tlačidla PIP prepínate medzi PIP On a
PIP Off.
M
Detailne nastavenia funkcie PIP môžete nastaviť v ponuke INFO (viď strana 58: výber
sekundárneho zvuku, tok videa a titulky atď.).
 Keď prepnete z PIP videa, PIP zvuk sa automaticky zmení v súlade s PIP videom.
 Ak Blu-ray disk podporuje iba PIP zvuk, môžete stlačiť iba tlačidlo PIP na zapnutie alebo
vypnutie sekundárneho zvuku.
BD-LIVE™
Domáce kino Blu-ray podporuje BD-LIVE, ktoré vám umožňuje, aby ste si cez sieťové pripojenie vychutnali rôzne
obsahy interaktívnych služieb, ktoré sú poskytované výrobcom disku.
Používanie diskov BD-LIVE
1. Pripojte sieť (viď strany 30 a 31) a skontrolujte nastavenie siete (viď strany 49 až 53).
2. Vložte disk Blu-ray, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte obsah poskytnutý výrobcom disku a vychutnajte si BD-LIVE.
M
TV závislosti od disku sa môže spôsob používania BD-LIVE a funkcie líšiť.
 Ak chcete využívať BD-LIVE, musíte do USB slotov vložiť minimálne 1 GB USB pamäťové
zariadenie.
63
HT-BD7200_SK-3.indd 63
2009-03-20 �� 2:54:06
pozeranie filmu
prehrávanie súBorov DivX
Funkcie na tejto strane sa týkajú iba DivX prehrávania.
D
prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
• Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla ]
prepnete na ďalší súbor.
• Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla
[ prepnete na predchádzajúci súbor.
zrýchlené prehrávanie
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo (,).
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo (
alebo ) počas prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
2x  4x  8x.
prepínanie zvuku
D
Stlačte tlačidlo auDio.
• Ak sa na disku nachádza viacero jazykov zvuku, môžete
medzi nimi prepínať.
• Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi auDio
(1/n, 2/n ...)
zobrazenie titulkov
D
Stlačte tlačidlo suBtitle.
• Po každom stlačení tlačidla sa prepínate medzi
suBtitle (1/n, 2/n ...) a suBtitle off.
• Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa automaticky.
• Viac informácií o použití titulkov s diskmi DivX nájdete
v čísle 2 (Funkcia titulu) na ďalšej strane.
64
HT-BD7200_SK-3.indd 64
2009-03-19 �� 8:33:46
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka
čomu sa poskytujú audio a video dáta cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať
záznamy v kvalite približujúcej sa DVD diskom.
1. Podporované formáty
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je
podporovaný, môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
Formát
AVI
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
● pozeranie
watching afilmu
movie
Podporované formáty video signálu
Podporované audio formáty
Formát
MP3
AC3
Bit Rate
56 ~ 320 kbps
128~384kbps
Sampling Frequency
32 ~ 48kHz
44.1/48khz
sk
DivX (Digitálny internetový video súbor)
• Tento výrobok podporuje až do 720 x 480 pixelov.
• Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s,
môžu sa počas prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.
• Qpel a gmc nie sú podporované.
2. Titulky
• Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovanim a editovanim
video súborov.
• Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do
rovnakého priečinka.
Priklad. Hlavný priečinokSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• AO DIVX VIDEU: DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, Inc. Toto zariadenie
má oficiálnu certifikáciu DivX alebo DivX Ultra a prehráva DivX video.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť
zaregistrované, aby prehrávalo obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Najskôr pre svoje zariadenie
vytvorte registračný kód DivX VOD a predložte ho počas procesu registrácie. [Dôležité: Obsah
DivX VOD je chránený systémom DivX DRM (Správa digitálnych práv), ktorý registrovaným
obmedzuje prehrávanie na certifikované zariadenia DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD,
ktorý nie je pre vaše zariadenie autorizovaný, zobrazí sa odkaz „Authorization Error“ (Chyba
autorizácie) a obsah sa neprehrá.] Viac sa dozviete na www.divx.com/vod.
DivX® je ochrannou známkou DivX, Inc. a je použité v licencii.
65
HT-BD7200_SK-3.indd 65
2009-03-19 �� 8:33:46
počúvanie hudby
Tlačidlá na DO používané pri prehrávaní disku
Audio CD (CD-DA)/MP3
0
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
1. Tlačidlá PAUSE : Pozastavuje prehrávanie.
2. Tlačidlá PRESKOČIŤ(
) : Počas prehrávania presúva na ďalšiu stranu
v zozname hudby alebo presúva na ďalšiu stopu v zozname prehrávania.
3. Tlačidlá PLAY : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.
4. Tlačidlá ▲▼ : Vyberá stopy (piesne) alebo adresáre v Music List alebo
Playlist.
5. FAREBNÉ tlačidlá
• ČERVENÉ (A) tlačidlo : Počas prehrávania vyberá režim prehrávania
(Opakovanie).
• ZELENÉ (B) tlačidlo : Prejdite na zoznam prehrávania v zozname
hudby.
• ŽLTÉ (C) tlačidlo : Prehrávanie Playlist.
6. Tlačidlá _ +
_ : V súlade s aktuálnou polohou prehrá použiteľnú stopu.
+ : Prejde k ponuke.
7. Tlačidlá ENTER : Prehrávanie zvolenej stopy (skladby).
8. Tlačidlá STOP : Zastavenie stopy (skladby).
9. Tlačidlá PRESKOČIŤ(
) : Ak toto tlačidlo stlačíte po troch sekundách
prehrávania, bude aktuálna stopa prehraná od začiatku. Ak však toto
tlačidlo stlačíte do troch sekúnd po spustení prehrávania, bude prehraná
predchádzajúca stopa.
Používa na posúvanie na predchádzajúcu stranu v zozname hudby alebo
zozname prehrávania.
OPAKOVANIE ZVUKOVÉH CD (CD-DA) a MP3
Počas prehrávania stlačte REPEAT alebo ČERVENÉ (A) tlačidlo pre výber požadovaného režimu opakovania.
Pri prehrávaní diskov Audio CD (CD-DA) :
Pri prehrávaní MP3 disku :
•
•
•
•
•
;
;
;
;
;
;
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Skladby na disku sú prehrávané v poradí v akom boli
zaznamenané na disk.
Opakovanie skladby (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Opakovanie priečinka (MP3)
Náhodné prehrávanie (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Pri prehrávaní diskov Audio CD(CD-DA): Výber náhodného prehrávania prehrá skladby na disku v
náhodnom poradí.
- Pri prehrávaní MP3 disku : Výber náhodného prehrávania prehrá súbory v priečinku v náhodnom
poradí.
Opakovanie celého disku (Audio CD(CD-DA)): Všetky stopy sú opakované.
- Obnovenie štandardného prehrávania Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo REPEAT alebo ČERVENÉ (A) tlačidlo.
66
HT-BD7200_SK-3.indd 66
2009-03-19 �� 8:33:48
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
cD
A Play Mode
2. Ak chcete prejsť na Music List, stlačte tlačidlo STOP
alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
video
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú chcete
prehrávať, a potom stlačte tlačidlo enter.
cD
cD
_
music
track 001
00:04:08 +
photo
track 002
00:03:41
setup
track 003
00:03:17
track 004
00:03:36
track 005
00:03:47
track 006
00:03:50
_
track 007
B playlist
● počúvanie huDBy
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri Audio CD sa automaticky spustí prehrávanie prvej
stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte Music a
potom stlačte tlačidlo enter.
(Pomocou USB pamäťového zariadenia môžete
počúvať mp3 súbory)
sk
AF
prehrávanie Diskov auDio cD (cD-Da)/mp3
00:03:54
page
❖ obrazové elementy audio cD (cD-Da)/mp3
►
cD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Zobrazuje typ média.
Aktuálna stopa (pieseň)
Zobrazuje číslo alebo názov aktuálne prehrávanej
skladby.
Lišta stavu prehrávania.
a play mode
Zobrazuje stav opakovania.
Zobrazuje číslo aktuálne prehrávanej skladby, celkový
počet skladieb.
Aktuálna/Celková doba prehrávania.
Zobrazuje dostupné FAREBNÉ tlačidlá.
67
HT-BD7200_SK-3.indd 67
2009-03-19 �� 8:33:55
počúvanie hudby
AF
zoznam skladieb pre prehrávanie
Môžete zostaviť zoznam skladieb,ktorý môže obsahovať až
99 skladieb.
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri Audio CD sa automaticky spustí prehrávanie prvej
stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte Music a
potom stlačte tlačidlo enter.
(Pomocou USB pamäťového zariadenia môžete
počúvať mp3 súbory)
cD
cD
_
00:04:08
track 002
00:03:41
track 003
00:03:17 +
photo
track 004
00:03:36
setup
track 005
00:03:47
track 006
00:03:50
track 007
00:03:54
track 008
00:03:57
music
_
track 009
00:03:59
B playlist
2. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte tlačidlo
ZELENÉ (B) alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
3. Ak chcete prejsť na zoznam prehrávania, stlačte ZELENÉ
(B) tlačidlo.
track 001
video
page
Original

Playlist
video
cD
cD
_
music
_
track 001
photo
track 002
setup
track 003
track 004
track 005
track 006
track 007
4. Ak chcete do Playlist-u pridať stopu, stlačením tlačidiel
▲▼ ju vyberte a potom stlačte tlačidlo ENTER. Ak chcete
stopy pridať dodatočne, tento postup opakujte.
5. Ak je v zozname skladieb skladba, ktorú si neželáte
prehrať, stláčaním +▲▼ vyberte požadovanú skladbu a
stlačte tlačidlo ENTER.
• Zvolená skladba sa vymaže.
6. Stlačením ŽLTÉHO (C) tlačidla prehráte vybrané stopy.
Na konci stopy sa automaticky začne prehrávať ďalšia
stopa.
B music list
C playlist play
add
Original
_
music
photo
setup

Playlist
track 001
video
cD
cD
play
track 002
_
track 003
01.track 001
track 004
02.track 002
track 005
03.track 003
track 006
track 007
B music list
C playlist play
add
play
7. Ak chcete upravovať zoznam prehrávania, stlačte tlačidlo STOP alebo RETURN.
8. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte tlačidlo RETURN.
68
HT-BD7200_SK-3.indd 68
2009-03-19 �� 8:34:09
SK
prehliadanie obrázkov
PREHLIADANIE OBRÁZKOV
1. Do otvoru na disk vložte JPEG disk.
• Zobrazí sa ponuka Menu.
• Zobrazí sa zoznam fotografií.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
◄
◄
Setup
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte obrázok.
• Ak chcete prejsť na nasledujúcu stranu, stlačte tlačidlo
PRESKOČIŤ (
).
• Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stranu, stlačte tlačidlo
PRESKOČIŤ(
).
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JPG
D Slide Show
RÝCHLOSŤ PREZENTÁCIE
Pre nastavenie postupujte podľa krokov 1 a 2.
3. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo.
• Spustí sa prezentácia.
►
KE.JPG
03/07
● PREHLIADANIE OBRÁZKOV
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Photo a stlačte ENTER.
CD
4. Po spustení prezentácie stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a
nastavte rýchlosť prehrávania.
• Každým stlačením tlačidla sa zvýši rýchlosť prehrávania.
D Speed
➞
➞
- Zastavenie prezentácie Stlačte tlačidlo, STOP alebo RETURN.
OTÁČANIE
Pre nastavenie postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 a 3.

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Stlačte tlačidlo ENTER.
5. Pre otočenie obrázku požadovaným smerom použite ČERVENÉ
(A) a ZELENÉ (B) tlačidlá.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD7200_SK-3.indd 69
2009-03-20 �� 2:32:05
prehliadanie obrázkov
zoom
Pre nastavenie sa riaďte krokmi 1 až 2 v časti "Viewing a Picture"
na strane 69.
_____1_.JPG
#
03/07
cD
4. Stlačte tlačidlo enter.
5. Stlačte žlté (c) tlačidlo.
A y90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Ak chcete obraz oddialiť/priblížiť, stlačte žlté (c) tlačidlo alebo
tlačidlo enter.
x2
- posunutie oblasti -
Move
C Zoom
Na oblasti, ktorú chcete zväčšiť stlačte tlačidlá ▲▼◀ ▶.
- zrušenie zväčšenia Stlačte žlté (c) tlačidlo.
preJDi na zoznam fotografií
Pre nastavenie sa riaďte krokmi 1 až 3 v časti "Viewing a
Picture" na strane 69.
BEACH.JPG
#
03/07
cD
4. Stlačte tlačidlo enter.
5. Pre zobrazenie zoznamu fotografií stlačte tlačidlo return alebo
stop.
A y90°
C Zoom
B u90°
video
..
music
cD
cD
_
photo
setup
Slide Show
D Speed
_
176.Jpg
08 Jul 2000
127 kB
Beach.Jpg
17 Jul 2000
27 kB +
ke.Jpg
10 Jul 2000
194 kB
ke2.Jpg
10 Jul 2000
191 kB
mBhong.Jpg
20 Jul 2000
30 kB
new_Bee.Jpg
08 Jul 2000
76 kB
_______1_.Jpg
18 Jul 2000
17 kB
D slide show
70
HT-BD7200_SK-3.indd 70
2009-03-19 �� 8:34:25
sk
Používanie funkcie USB
prehrávanie meDiálnych súBorov pomocou funkcie usB host
Môžete si vychutnať mediálne súbory, ako napríklad obrázky a hudbu uložené v MP3 prehrávači, pamäťovom zariadení
USB, alebo v digitálnom fotoaparáte.
● používanie funkcie usB
1. USB zariadenie pripojte k USB portu na bočnej
strane jednotky.
2. Na obrazovkovom displeji sa zobrazí usB
connected a potom sa stratí.
3. V ponuke nastavenia sa zobrazí ikona USB
Bezpečné odstránenie usB
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení, vykonajte ešte pred odobratím
zariadenia bezpečné odpojenie.
• Stlačte žlté (c) tlačidlo. Na displeji sa zobrazí Teraz. USB môžete bezpečne vybrať.
• Odpojte USB kábel.
prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
• V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla
] označí ďalší súbor.
• V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla
[ označí predchádzajúci súbor.
71
HT-BD7200_SK-3.indd 71
2009-03-19 �� 8:34:26
používanie funkcie USB
Špecifikácia USB hostiteľa
• Podporuje zariadenia kompatibilné s USB 1.1 alebo USB 2.0.
• Podporuje zariadenia pripojené pomocou USB kábla typu A.
• Podporuje zariadenia kompatibilné s UMS (Veľkokapacitné pamäťové zariadenie
USB) V1.0.
• Podporuje zariadenie, ktorého pripojená mechanika je formátovaná v systéme
súborov FAT (FAT, FAT16, FAT32).
• Nepodporuje zariadenie, ktoré si vyžaduje inštaláciu samostatného ovládača do počítača
(Windows).
• Nepodporuje pripojenie k USB rozbočovaču.
• USB zariadenie, ktoré je pripojené pomocou predlžovacieho USB kábla nemusí byť
rozoznané.
• USB zariadenie, ktoré si vyžaduje samostatný zdroj napájania, musí mať samostatné
pripojenie napájania.
• Ak má pripojené zariadenie nainštalované viaceré jednotky (alebo oddiely), môžete
pripojiť iba jednu jednotku (alebo oddiel).
• Zariadenie, ktoré podporuje iba USB 1.1 môže spôsobiť rozdiel v kvalite obrazu,
záleží od zariadenia.
Špecifikácia USB
hostiteľa
Nepodporuje
Prevádzkové
obmedzenia
USB zariadenia, ktoré môžete s domácim kinom používať
1. USB pamäťové zariadenie
2. MP3 prehrávač
3. Digitálny fotoaparát
4. Odstrániteľné HDD
• Podporované je odstrániteľné HDD s menej, ako 160 GB. Odstrániteľné HDD s 160 GB alebo viac
sa nemusí dať rozoznať, záleží od zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nefunguje z dôvodu nedostatočného napájania, môžete na dodanie
elektrickej energie použiť samostatný napájací kábel, aby zariadenie fungovalo správne. Konektor
USB kábla sa môže líšiť, záleží od výrobcu USB zariadenia.
5. USB čítačka kariet: USB čítačka s jedným otvorom na kartu a USB čítačka s viacerými otvormi na kartu.
• USB čítačka kariet nemusí byť podporovaná, záleží od výrobcu.
• Ak do čítačky viacerých kariet nainštalujete viacero pamäťových zariadení, môžete zaznamenať problém.
Podporované formáty súborov
Formát
Názov
súboru
Prípona
súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
Obrázok
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Zvuk
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Ovládanie/Veľkosť/Prerušenie) nie je podporované.
• Digitálne fotoaparáty, ktoré používajú PTP protokol alebo vyžadujú inštaláciu doplnkového programu
po pripojení k počítaču, nie sú podporované.
• Zariadenie používajúce systém súborov NTFS nie je podporované. (Podporovaný je iba systém
súborov FAT 16/32 (Alokačná tabuľka súborov 16/32).)
• Nepracuje so zariadeniami Janus, ktoré podporujú MTP (Protokol o prenose médií).
72
HT-BD7200_SK-3.indd 72
2009-03-19 �� 8:34:26
SK
rádio
POČÚVANIE ROZHLASU
Diaľkové ovládanie
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
● RÁDIO
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Automatické ladenie 1 : Po stlačení tlačidla
) sa zvolí predvoľba.
PRESKOČIŤ (
• Automatické ladenie 2 : Po zatlačení a pridržaní
TUNING/CH (
) sa budú stanice ladiť automaticky.
Manuálne ladenie : Krátkym stláčaním TUNING/CH
(
) sa frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v krokoch.
Zariadenie
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
2. Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
• Automatické ladenie 1 : Stlačením tlačidla STOP ( ) zvoľte PRESET a stlačením PRESKOČIŤ
(
) zvoľte predvoľbu.
• Automatické ladenie 2 : Stlačením tlačidla STOP ( ) zvoľte MANUAL a zatlačením a
pridržaním PRESKOČIŤ (
) sa spustí automatické ladenie.
• Manuálne ladenie : Stlačením tlačidla STOP ( ) zvoľte MANUAL a následným
krátkym stláčaním tlačidla PRESKOČIŤ (
) po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
Mono/Stereo
Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na
Mono/Stereo.
• Pri každom stlačení tlačidla sa prepína zvuk medzi
možnosťou STEREO a MONO.
• V oblasti so slabým signálom vyberte možnosť MONO
príjem bude čistejší, bez rušenia.
P
S
ULOŽENIE STANÍC
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
2. Stlačením TUNING/CH (
) vyberte <89,10>.
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
• Na displeji bliká NUMBER.
4. Pre výber predvoľby stlačte PRESKOČIŤ (
).
• Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
5. Znova stlačte TUNER MEMORY.
• Tlačidlo TUNER MEMORY stlačte predtým, než sa z displeja strati nápis PRGM.
• PRGM sa stratí z displeja a stanica sa uloží do pamäte.
6. Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.
• Ak chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním PRESKOČIŤ (
požadovanú predvoľbu.
) na diaľkovom ovládači zvoľte
73
HT-BD7200_SK-3.indd 73
2009-03-21 �� 10:46:38
rádio
Informácie o vysielaní RDS
Používanie služby RDS (Radio Data System) na príjem staníc FM
Služba RDS umožňuje staniciam FM odosielať spolu so signálom pravidelného
programu ďalší signál. Stanice napríklad odosielajú svoje názvy ako aj informácie o
type programu, ktorý vysielajú, napríklad šport alebo hudba atď.
Keď sa naladí nejaká stanica FM, ktorá poskytuje službu RDS, na
displeji sa rozsvieti indikátor RDS.
Popis funkcií RDS
• PTY (Program Type) : Zobrazuje typ práve vysielaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) : Označuje názov vysielajúcej stanice, skladá sa
z 8 znakov.
• RT (Radio Text) : Dekóduje text vysielaný stanicou (ak nejaký vysiela), skladá sa najviac z 64 znakov.
• CT (Clock Time) : Dekóduje z frekvencie FM reálny čas hodín. Niektoré stanice
nemusia vysielať informácie typu PTY, RT alebo CT, teda nie vždy sa musia zobrazovať.
• TA (Dopravné informácie) : Keď tento symbol bliká, znamená to, že prebieha dopravné spravodajstvo.
M
RDS nemusí správne fungovať, ak naladená stanica neprenáša signál RDS správne, alebo
v prípade, že je intenzita signálu slabá.
Ako zobraziť informácie služby RDS
Signály RDS odosielané stanicou je možné vidieť na displeji.
Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo RDS DISPLAY (ZOBRAZIŤ RDS).
` P
ri každom stlačení tlačidla sa displej bude meniť a zobrazovať
nasledujúce informácie : PS NAME ; RT ; CT ; Frequency
• PS (Programová služba) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <PS>, potom
sa zobrazia názvy staníc. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO PS>.
• RT (Rozhlasový text) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <RT>, potom sa zobrazia textové správy odosielané
stanicou. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO RT>.
• Frekvencia : frekvencia stanice (žiadna služba RDS).
Informácie o znakoch zobrazených na displeji
Ak displej zobrazuje signály PS,alebo RT, použíjú sa nasledovné znaky.
• Displej nedokáže rozlišovať veľké a malé pismená. Vždy používa veľké písmena.
• Displej nedokáže zobrazovať písmena s diakritikou. Napríklad písmeno <A> môže znamenať písmeno A s diakritikou,
napríklad <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>.
74
HT-BD7200_SK-3.indd 74
2009-03-20 �� 2:55:42
sk
Označenie PTY (Typ programu) a funkcia PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY)
Jednou z výhod služby RDS je to, že môžete vyhľadávať určitý druh programu spomedzi predvolených kanálov určením
kódov PTY.
Ako vyhľadať program pomocou kódov PTY
Najprv si zapamätajte...
● rádio
• Funkcia PTY Search (Hľadanie PTY) sa týka len predvolených stanic.
• Ak chcete kedykoľvek počas procesu zastaviť vyhľadávanie, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo PTY-SEARCH.
• Pri vykonávani nasledujúcich krokov neexistuje žiadny časový limit. Ak sa nastavenie zastavi pred dokončením, spustite
ho znova od kroku 1.
• Pri stláčaní tlačidiel na diaľkovom ovládani skontrolujte, či je stanica FM vybraná pomocou primárneho diaľkového
ovládania.
1. Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo PTY SEARCH.
2. Stláčajte tlačidlo PTY- alebo PTY+, kým sa na displeji neobjavi
požadovaný kód PTY.
• Na pravej strane displeja sa zobrazuje popis kódov PTY.
3. Znova stlačte tlačidlo PTY SEARCH, kým je ešte na displeji
stále zobrazený kód PTY vybraný v predchádzajúcom kroku.
• Centrálny pristroj prehľadáva 15 predvolených stanic FM.
Zastavi sa, keď nájde vybraný kód a naladi stanicu.
Displej
Typ programu
NEWS
Novinky zahŕňajúce komentáre a správy
AFFAIRS
Rôzne témy zahŕňajúce aktuálne udalosti,
dokumenty, diskusie a analýzy
INFO
Informácie zahŕňajúce merania, inzertné
akcie a počasie, témy zaujimajúce
spotrebiteľov, zdravotnicke informácie atď.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Informácie zo športu
Vzdelávacie informácie
Rozhlasové dramatické seriály atď.
CULTURE
Ľudová alebo regionálna kultúra
zahŕňajúca cirkevné záležitosti, sociálne
vedy, jazyk, divadlo atď.
SCIENCE
VARIED
Displej
Typ programu
LIGHT M
Ľahká klasická hudba – klasická hudba,
inštrumentálna a zborová hudba
CLASSICS
Vážna klasická hudba – orchestrálna hudba,
symfónie, komorná hudba a opera
OTHER M
Ostatná hudba – džez, R&B, country
WEATHER
Počasie
FINANCE
Financie
CHILDREN
Detské programy
SOCIAL A
Spoločenské záležitosti
RELIGION
Náboženstvo
PHONE IN
Telefonické
Prírodné vedy a technológie
TRAVEL
Cestovanie
Ostatné hovorené nehudobné programy
(kvízy, súťaže), rozhovory, komediálne a
satirické pásma atď.
LEISURE
Voľný čas
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
M.O.R.M
Súčasná novodobá hudba určená na
<ľahké počúvanie>
JAZZ
Džezová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Ľudová hudba
OLDIES
Staršia hudba
FOLK M
Folková hudba
DOCUMENT
Dokumentárne vysielanie
75
HT-BD7200_SK-3.indd 75
2009-03-19 �� 8:34:38
používanie BLUETOOTH
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie si zvuku vo vysokej kvalite bez drôtov!
ČO JE BLUETOOTH?
Bluetooth je nová technológia, ktorá umožňuje zariadeniam, ktoré sú kompatibilné s Bluetooth, jednoduché
prepojenie medzi sebou pomocou krátkeho bezdrôtového pripojenia.
• Zariadenie Bluetooth môže spôsobiť rušenie alebo poruchu, záleží od použitia.
• Ak je časť telesa v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo so systémom
domáceho kina Blu-ray.
• Kolísanie signálu kvôli zablokovaniu spôsobenému stenou, rohom alebo rozdelením kancelárie.
• Elektrické rušenie zo zariadení s rovnakou frekvenciou, vrátane lekárskych zariadení, mikrovlnných rúr a
bezdrôtovej LAN.
• Domáce kino Blu-ray so zariadením Bluetooth spárujte počas udržiavania blízkej vzdialenosti.
• Čím väčšia vzdialenosť bude medzi domácim kinom Blu-ray a zariadením Bluetooth, tým bude kvalita horšia. Ak
vzdialenosť prekročí prevádzkovú vzdialenosť Bluetooth, pripojenie sa stratí.
• Domáce kino Blu-ray podporuje údaje SBC v strednej kvalite (237 kb/s @48 kHz) a údaje SBC vo vysokej kvalite
(328 kb/s @44,1 kHz).
• V oblastiach so slabým príjmom nemusí pripojenie Bluetooth fungovať správne.
• Domáce kino Blu-ray má efektívny dosah príjmu až do 10 m vo všetkých smeroch, ak nie sú prekážky. Keď je
vzdialenosť mimo tohto dosahu, pripojenie sa automaticky preruší. Kvalita zvuku môže sa môže zhoršiť aj v tomto
dosahu, ak sa tam nachádzajú prekážky, ako napríklad steny alebo dvere.
PRIPOJENIE DOMÁCEHO KINA BLU-RAY K ZARIADENIU BLUETOOTH
Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth podporuje funkciu stereo slúchadiel kompatibilných so zariadením
Bluetooth.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli domáceho
kina Blu-ray, až kým sa nezobrazí „BT AUDIO“.
• Režim sa prepína nasledovne:
BD/DVD  D.IN  AUX  BT AUDIO  FM.
• Na prednom displeji sa zobrazí „READY“.
2. V zariadeniu Bluetooth, ktoré chcete pripojiť, vyberte ponuku Bluetooth.
(obráťte sa na návod na použitie zariadenia Bluetooth)
3. V zariadení Bluetooth vyberte ponuku stereo slúchadiel.
• Uvidíte zoznam vyhľadaných zariadení.
4. Z vyhľadaného zoznamu vyberte „Samsung BD Theater“.
• Keď je domáce kino Blu-ray pripojené k zariadeniu Bluetooth, na
Pripojte
prednom displeji domáceho kina Blu-ray sa zobrazí „CONN..“ a
nasleduje názov zariadenia pripojeného zariadenia Bluetooth.
• Pripojenie domáceho kina Blu-ray je ukončené.
5. Prehrávanie hudby na pripojenom zariadení.
Zariadenie Bluetooth
• Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth môžete počúvať priamo z
domáceho kina Blu-ray.
M
 Pri pripojení zariadenia Bluetooth k domácemu kinu Blu-ray môžete byť požiadaní o zadanie PIN
kódu (hesla). Ak sa objaví okno pre zadanie PIN kódu, zadajte <0000>.
 Domáce kino Blu-ray môže ovládať funkcie prislúchajúce k prehrávaniu iba vtedy, ak pripojené
zariadenie tieto funkcie podporuje.
 Domáce kino Blu-ray podporuje údaje SBC v strednej kvalite (237 kb/s @48 kHz) a údaje SBC vo
vysokej kvalite (328 kb/s @44,1 kHz).
76
HT-BD7200_SK-3.indd 76
2009-03-19 �� 8:34:39
sk
Odpojenie zariadenia Bluetooth od domáceho kina Blu-ray
Domáce kino môžete od zariadenia Bluetooth odpojiť.
(obráťte sa na návod na použitie zariadenia Bluetooth)
• Domáce kino Blu-ray bude odpojené.
• Keď je domáce kino Blu-ray odpojené od zariadenia Bluetooth, na
prednom displeji domáceho kina Blu-ray sa zobrazí „READY“.
Stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli domáceho kina Blu-ray a prepnite z „BT AUDIO“ na iný režim.
• Pred ukončením pripojenia bude pripojené zariadenie Bluetooth čakať chvíľu na odozvu z domáceho kina Blu-ray.
(Doba odpojenia sa môže líšiť, záleží od zariadenia Bluetooth)
• Aktuálne pripojené zariadenie bude odpojené.
M
● Používanie BLUETOOTH
Odpojenie domáceho kina Blu-ray od zariadenia Bluetooth
 V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi domácim kinom
Blu-ray a zariadením Bluetooth prekročí 10 m. Ak sa vzdialenosť vráti do výkonného rozsahu, alebo
ak zariadenie Bluetooth reštartujete, pripojenie Bluetooth môže byť obnovené.
 Niektoré funkcie nemusia s niektorými zariadeniami Bluetooth fungovať správne.
 Prevádzkové špecifikácie pre príslušné zariadenia, ako napríklad mobilné telefóny a MP3 prehrávače
sa môžu líšiť pri stláčaní tlačidiel - prehrať, pozastaviť, zastaviť, pretočiť dopredu, pretočiť dozadu,
ďalej, späť – na diaľkovom ovládači.
77
HT-BD7200_SK-3.indd 77
2009-03-19 �� 8:34:39
Používanie iPodu
Prehrávanie svojho iPodu si môžete vychutnávať pomocou dodaného diaľkového ovládača.
počúvanie huDBy
Pripojením prehrávača iPod k domácemu kinu Blu-ray môžete prehrávať
hudbu, ktorá je v ňom uložená.
1. Konektor doku iPodu pripojte ku konektoru iPod na domácom
kine Blu-ray.
2. iPod umiestnite do doku.
• Váš iPod sa automaticky zapne
• Na televíznej obrazovke sa zobrazí odkaz „iPod Connected“
3. Stlačte tlačidlo menu na diaľkovom ovládači.
4. Stlačením tlačidiel , na diaľkovom ovládači vyberte režim iPod.
5. Stlačením tlačidiel ,, na diaľkovom ovládači vyberte videá Music a
potom stlačte tlačidlo enter.
• zobrazia sa kategórie music
6. Stlačením tlačidiel , vyberte požadovanú kategóriu a potom stlačte
tlačidlo enter.
• Na televízore sa zobrazí zoznam hudobných skladieb
7. Stlačením tlačidiel , Stlačením tlačidiel <<>> vyberte
hudobný súbor, ktorý chcete prehrávať a potom stlačte
tlačidlo enter.
video
cD
nodisc
_
• Hudba sa spustí na novej obrazovke, na ktorej je
zobrazený titul skladby, čas, umelec a lišta procesu.
8. Na ovládanie jednoduchých funkcií prehrávania, ako
a
napríklad play, pause, stop,
/
,
/
repeat môžete používať diaľkový ovládač alebo hlavnú
jednotku.
music
+
_
track 001
photo
track 002
setup
track 003
+
track 004
track 005
track 006
track 007
B playlist
page
• Stlačte červené (a) tlačidlo a vyberte požadovaný režim prehrávania.
❖ prvky obrazovky prehrávania ipodu
Zobrazuje typ zariadenia.
►
My love
;
; 6/186
00:00:11 / 00:03:34
Aktuálna skladba (pieseň)
Zobrazuje číslo aktuálne prehrávanej skladby.
Play Status Bar.
Lišta stavu prehrávania.
A Play Mode
Zobrazuje index aktuálne prehrávaného, celkové množstvo
skladieb.
Aktuálna/Celková doba prehrávania..
Zobrazuje dostupné FAREBNÉ tlačidlá.
78
HT-BD7200_SK-3.indd 78
2009-03-19 �� 8:34:46
sk
Na presun v zozname hudby a výber skladby.
1. Stlačte tlačidlo MENU alebo STOP.
• Zastaví prehrávanie a vráti sa do zoznamu hudby.
2. Stlačením tlačidiel , vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Ak sa chcete vrátiť do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN alebo tlačidlo .
Hudobné kategórie iPodu
Now Playing : Prehráva aktuálne prehrávaný súbor alebo sa presunie na obrazovku prehrávania
aktuálneho súboru.
Artists : Prehranie podľa umelca.
Songs : Prehrávanie v číselnom alebo abecednom poradí.
Playlists : Prehranie zoznamu skladieb.
Albums : Prehranie podľa albumu.
Genres : Prehranie podľa žánru
Composer : Prehranie podľa skladateľa.
M
● Používanie iPodu
Podľa informácií funkcie ID3 Tag príslušného súboru s hudbou sa zobrazia informácie o súbore, vrátane
mena umelca, názvu albumu, hudobného titulu a žánru.
Kompatibilné prehrávače iPod nájdete na strane 24.
Kompatibilita záleží od verzie softvéru vášho iPodu.
 Zoznam kategórií sa v závislosti od modelu iPodu môže líšiť.
 Čo je to 3 Tag?
Sú to údaje, ktoré sú pripojené k MP3 na zachovanie informácií týkajúcich sa súboru, ako
napríklad titul, umelec, album, rok, žáner a pole s komentárom.
79
HT-BD7200_SK-3.indd 79
2009-03-19 �� 8:34:47
Používanie iPodu
pozeranie filmu
Pripojením prehrávača iPod k domácemu kinu Blu-ray môžete prehrávať súbory s videom, ktoré sú v ňom
uložené.
1. Konektor doku iPodu pripojte ku konektoru iPod na domácom kine
Blu-ray.
2. Na obrazovke iPodu sa presuňte k videos > settings a nastavte
možnosť tv out na on.
3. iPod umiestnite do doku.
• Na obrazovke sa zobrazí odkaz „iPod Connected“.
4. Stlačením tlačidiel , na diaľkovom ovládači vyberte režim iPod.
5. Stlačením tlačidiel ,, na diaľkovom ovládači vyberte Video a potom stlačte tlačidlo enter.
6. Stlačením tlačidiel , na diaľkovom ovládači vyberte Movies a potom
stlačte tlačidlo enter.
• Na televízore sa zobrazí zoznam videí.
7. Stlačením tlačidiel , vyberte video, ktoré chcete prehrávať a potom
stlačte tlačidlo enter.
• Na televíznej obrazovke sa prehrá súbor s videom prehrávača iPod.
8. Na ovládanie jednoduchých funkcií prehrávania, ako napríklad play,
a
môžete používať diaľkový ovládač
pause, stop,
/
/
alebo hlavnú jednotku..
• Ak do 2 sekúnd od začiatku prehrávania stlačíte tlačidlo prev, prehrávač začne prehrávať
predchádzajúci súbor.
Ak tlačidlo prev stlačíte 2 sekundy alebo viac po spustení prehrávania, prehrávač prejde do
obrazovky spustenia aktuálneho súboru.
• Ak chcete prehrávať ďalší súbor, stlačte tlačidlo neXt.
Na presun v zozname videa a výber súboru.
1. Stlačte tlačidlo MENU alebo STOP.
• Zastaví prehrávanie a vráti sa do zoznamu videa
cD
nodisc
+
video
+
M





movie 001
movie 002
photo
movie 003
setup
movie 004
2. Stlačením tlačidiel , vyberte súbor, ktorý chcete
prehrávať a potom stlačte tlačidlo enter.
• Ak sa chcete vrátiť do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo
return alebo tlačidlo .
_
music
+
movie 005
movie 006
movie 007
B playlist
page
Kompatibilné prehrávače iPod nájdete na strane 24.
Kompatibilita záleží od verzii softvéru vášho iPodu.
Ak chcete pozerať video z iPodu, musíte mať k televízoru pripojený výstup VIDEO (viď strana 23).
Ak chcete prehrávať video z iPodu cez VIDEO výstup, vypnite funkciu HDMI CEC, ak je práve zapnutá.
Keď sa aktuálny súbor prehrá až do konca, ďalší súbor nebude prehraný automaticky.
Ak chcete prehrať ďalší súbor, na obrazovke so zoznamom prehrávača iPod vyberte ten, ktorý
chcete prehrať.
Na obrazovke televízora sa nezobrazí žiadny iný súbor ako ten na prehrávanie. Skontrolujte ďalšie
obrazovky prehrávača iPod.
Ak pripojený iPod nepodporuje prehrávanie videa a vy vyberiete ponuku Video, zobrazí sa odkaz „Cannot
play video files saved on this iPod“.
80
HT-BD7200_SK-3.indd 80
2009-03-19 �� 8:34:53
sk
Funkcia pc streaming
PRIPOjENIE k POČÍTaČu a PREhRávaNIE MP3, jPEG aLEBO dIvX OBsahu
Prehrávač diskov Blu-ray môžete pripojiť k počítaču a v zdieľanom adresári prehrávať obsahy súborov MP3,
JPEG alebo DivX. (Informácie o pripojení nájdete na stranách 30 – 31)
Nodisc
◄
2. V počítači vytvorte zdieľaný priečinok a uložte si tam
požadované MP3, JPEG alebo DivX súbory.
● FuNkcIa Pc sTREaMING
1. Na pripojenie medzi počítačom a prehrávačom Blu-ray
diskov použite router a LAN kábel alebo bezdrôtový LAN
adaptér.
video
dIsc
Music
Photo
setup
3. Stlačte tlačidlo MENu.
4. Stlačte tlačidlo ČERvENÉ (a).
Zbadáte okno, kde môžete vybrať typ vyhľadania siete.
a Network search
5. Pomocou tlačidla _ + vyberte typ vyhľadania siete.
Zobrazí sa zoznam zdieľaných serverov.
• auto : Automatické vyhľadanie dostupného počítača.
Nodisc
◄
Network search Type
video
dIsc
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
• Manual : Predtým, ako nájdete požadovaný počítač, musíte
zadať IP adresu, názov adresára, meno používateľa
Windows a heslo.
Auto
Manual
setup
s select
² Return
6. vyhľadanie zdieľaného adresára
a Network search
Na prístup k zdieľaným adresárom v počítači existujú 2 spôsoby.
(Ak vyhľadáte adresár v automatickom režime, musí obsahovať menej ako 12 znakov. Pre adresáre, ktoré
obsahujú viac ako 12 znakov, musíte vybrať manuálny režim.)
• automatický režim
1. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný počítač a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
(Pri prvom pripojení musíte zadať meno používateľa
Windows a heslo, aby sa zobrazil zdieľaný adresár.)
Music
Photo
Nodisc
◄
setup
dIsc
B
C
a Network search
2. Do okna zadajte meno používateľa počítača.
Music user
DISC
No disc
►
B
C
Photo
_
setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network search
3. Do okna zadajte heslo počítača.
Zdieľaný adresár sa zobrazí.
Password
DISC
No disc
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network search
81
HT-BD7200_SK-0402-3.indd 81
2009-04-03 �� 9:46:28
Funkcia pc streaming
4. Stlačte tlačidlo ▲▼ a vyberte požadovaný adresár.
select Folder
DISC
No disc
ADMIN$
B
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a Network search
• Manuálny režim
1. Zadajte IP adresu počítača, ktorý obsahuje zdieľané
adresáre.
Manual search
DISC
No disc
►
B
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s select
² Return
a Network search
2. Do okna napíšte názov zdieľaného adresára a potom
stlačte MOdRÉ (d) tlačidlo, aby ste ho uložili.
No disc
Manual search
DISC
1
2
Please input shared folder name
_
B
►
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network search
3. Napíšte heslo počítača a potom stlačte MOdRÉ (d)
tlačidlo, aby ste ho uložili.
No disc
Manual search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
_
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network search
7. Stlačte tlačidlo ► a potom stlačte tlačidlo ▲▼ a vyberte
Video, Music (Hudba) alebo Photo (Fotografia).
(Informácie o prehrávaní videa, hudby alebo fotografií
nájdete na stranách 68 – 70)
No disc
video
Music
Photo
setup
M
Názov počítača by mal byť v angličtine a nemal by obsahovať niektoré znaky, ako sú
napríklad symboly.
 Na prehrávanie obsahu môžete vyhľadať až 4 počítače pripojené k sieti.
82
HT-BD7200_SK-0402-3.indd 82
Môžete zbadať problémy s pripojením, záleží od prostredia počítača.
2009-04-03 �� 9:46:32
sk
Praktické funkcie
vYPÍNacÍ ČasOvaČ
Môžete nastaviť čas automatického vypnutia domáceho kina Blu-ray.
Stlačte sLEEP.
● cONvENIENT FuNcTION
• Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce predvoľby času:
SLP 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte sLEEP.
• Zostávajúci čas pred automatickým vypnutím domáceho kina Blu-ray
je zobrazený.
• Ak stlačite tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte sLEEP, kým sa na displeji nezobrazí OFF.
NasTavENIE úROvNE jasu
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri
sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo dIMMER.
• Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu predného
displeja.
vYPNuTIE Zvuku
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
Stlačte tlačidlo MuTE.
• Na displeji sa zobrazí MuTE.
• Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo MUTE znova.
83
HT-BD7200_SK-0402-3.indd 83
2009-04-03 �� 9:46:33
riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného
prehľadu.
Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte sieťovú šnúru
zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Nemôžem vysunúť disk.
• Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
• Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Pripojenie iPodu zlyhalo.
• Skontrolujte stav konektoru iPod a doku.
• Aktualizujte SW verziu iPodu.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálny kód DVD disku. DVD disky zakúpené v zahraničí sa
nemusia dať prehrať.
• Na domácom kine Blu-ray sa nedajú prehrávať CD-ROM-y a DVD-ROM-y.
• Skontrolujte správnosť nastavenia úrovne obmedzení.
Prehrávanie sa nespustí ihneď po
stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
• Nie je disk deformovaný alebo poškrabaný?
• Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk
• Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
• Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory
nastavené správne?
• Nie je disk poškodený?
Zvuk počujete iba z niekoľkých
reproduktorov, nie zo všetkých 3.
• Pri niektorých BD/DVD diskoch vychádza zvuk iba z predných
reproduktorov.
• Skontrolujte, či sú reproduktory pripojené správne.
• Nastavte hlasitosť.
• Pri počúvaní CD alebo rádia vychádza zvuk iba z predných reproduktorov.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
• Nie sú vybité batérie?
• Sú na diaľkovom ovládaní (televízor alebo DVD) správne vybrané funkcie
režimu (TV/DVD)?
• Disk sa otáča, ale nevidno obraz.
• Kvalita obrazu je nízka a obraz sa
trasie.
• Je televízor zapnutý?
• Sú video káble správne zapojené?
• Nie je disk znečistený alebo poškodený?
• Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Jazyk pre zvuk a titulky nefungujú.
• V závislosti od disku sa ich používanie môže odlišovať.
Ponuka sa nezobrazí ani po jej zvolení.
• Použivate disk, ktorý obsahuje Menu?
84
HT-BD7200_SK-0402-3.indd 84
2009-04-03 �� 9:46:33
RIEŠENIE
sk
PROBLÉM
• 16:9 BD/DVD disky môžete prehrávať v režime 16:9 Wide, režime 4:3
Letter Box alebo režime 4:3 Pan - Scan, ale disky 4:3 BD/DVD môžete
pozerať iba v pomere 4:3.
Obráťte sa na obal BD disku a potom vyberte správnu funkciu.
• Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne, alebo je
počuť neštandardné zvuky.)
• Domáce kino Blu-ray nefunguje normálne.
• Vypnite pristroj a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (  ) na
hlavnom prístroji.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Zabudli ste heslo pre nastavenie úrovne
obmedzení.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis <No Disc>, podržte viac
ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (  ) na hlavnom prístroji. Na displeji sa
objaví nápis <INITIAL> a všetky nastavenia sa vrátia na predvolené
hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte
len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
• Je anténa správne pripojená?
• Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú
FM anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
Počas počúvania televízora cez systém
domáceho kina Blu-ray nepočujete
žiadny zvuk.
• A k stlačíte tlačidlo EJECT počas počúvania zvuku televízora pomocou funkcií
D.IN alebo AUX, zapnú sa funkcie BD/DVD a vypne sa zvuk televízora.
Na obrazovke sa zobrazí .
• A ktuálnu funkciu nemožno dokončiť, pretože:
1. Neumožňuje to softvér disku BD/DVD.
2. Softvér disku BD/DVD nepodporuje túto funkciu (napr.zorné uhly (angles)).
3. Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii.
4. Zadali ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu disku.
Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie,
ktoré váš televízor nepodporuje (napr.
1080p), nemusíte obrázok vidieť.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo STOP (  ) (na prednom paneli),
Nefunguje výstup HDMI.
• S kontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI domáceho
kina Blu-ray.
• Skontrolujte, či váš TVP podporuje rozlíšenie 576p/480p/720p/1080i/
1080p HDMI.
Nesprávny výstup HDMI.
• A k televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital content protection),
na obrazovke sa zobrazuje zrnenie.
Pomocou bezdrôtového USB sa nedajú
dosiahnuť ďalšie vstupné body.
• S kontrolujte, či je možnosť Proxy vypnutá (Setup -> Network Setup ->
Proxy)
● riešenie problémov
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu.
keď nie je disk v zariadení. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné
nastavenia od výrobcu.
85
HT-BD7200_SK-0402-3.indd 85
2009-04-03 �� 9:46:33
dodatok
Manipulácia s diskami a ich skladovanie
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskami
dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškrabaniu.
Zaobchádzanie s diskami
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku
odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Skladovanie diskov
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu.
M
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v ochranných
obaloch. Disky skladujte vo zvislej
polohe.
Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
 Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskami a ich skladovanie
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku
saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.
• Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
M
Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže vo vnútri
zariadenia kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez
obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodpari.
86
HT-BD7200_SK-0402-3.indd 86
2009-04-03 �� 9:46:33
Všeobecne
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitný video signál
Video výstup
Komponentný video výstup
Video/Audio
Zosilňovač
HDMI
Rýchlosť čítania : 4,917 m/s
Rýchlosť čítania : 3,49 - 4,06 m/s
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk) : 135 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximum Play Time : 74 min.
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 20 min
1 kanál 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ω)
Blu-ray Disk : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ω)
Pr : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ω)
Pb : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ω)
Blu-ray Disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
PCM viackanálové audio, bitstream audio, PCM audio
Výstup predného reproduktora
Výstup reproduktora subwoofer
133W x 2(3Ω)
134W(3Ω)
Frekvenčné pásmo
Analógový vstup
Digitálny vstup
Pomer signálu k šumu
Odstup kanálov
Citlivosť vstupu
70dB
60dB
(AUX)500mV
Systém reproduktorov
Reproduktor
100 W
3.2 Kg
461(š) x 193(v) x 109(h) mm
+5°C až +35°C
10 % až 75 %
87.5 ~ 108.0 MHz
70 dB
10 dB
0.5 %
● dodatok
FM Tuner
Príkon
Hmotnosť
Rozmery
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Rozsah FM frekvencie
Pomer signálu/šumu
Použiteľná citlivosť
Celkové harmonické skreslenie
BD (Blu-ray Disc)
sk
Technické údaje
20Hz~20kHz (±3dB)
20Hz~44kHz (±3dB)
2.1 kanálový systém reproduktorov
Predný
3Ω
Impedancia
140Hz~20kHz
Frekvenčné pásmo
Úroveň výstupného akustického tlaku 88dB/W/M
133W
Menovitý príkon
266W
Maximálny vstup
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
134W
268W
Rozmery (Š x V x H)
Predný : 185,4 x 624,8 x 185,4 mm
Subwoofer : 256,5 x 256,5 x 297,2 mm
Hmotnosť
Predný : 1,8 Kg Subwoofer : 4,4 Kg
*: Nominálna špecifikácia
-S
poločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
87
HT-BD7200_SK-0402-3.indd 87
2009-04-03 �� 9:46:33
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Krajina
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-BD7200_SK-0402-3.indd 88
Webová stránka
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznícke centrum 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-04-03 �� 9:46:34
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Code No. AH68-02196G (0.0)
HT-BD7200_SK-0402-3.indd 89
2009-04-03 �� 9:46:34
Download PDF