Samsung | HW-N400 | Samsung Kompaktný Soundbar HW-N400 Rýchly sprievodca

USER MANUAL
HW-N400
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM
•• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové
zásuvce, která je řádně uzemněna.
PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT
VÝSTRAHA
PŘÍSTROJE.
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ
•• ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU
MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE
SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY
DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
•• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové
VÝSTRAHA
zásuvce, která je řádně uzemněna.
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. NEOTEVÍREJTE!
•• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba
odpojit síťový napájecí kabel ze síťové
Tento symbol znamená, že součásti
uvnitř jsou pod vysokým napětím.
Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje
je nebezpečný.
zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato
zástrčka snadno přístupná.
•• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo
stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby
Tento symbol označuje, že k tomuto
přístroji byla přiložena důležitá
dokumentace týkající se provozu
a údržby.
naplněné kapalinou, například vázy.
•• Pro úplné vypnutí přístroje je nutné
vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky.
Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře
Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje,
přístupná.
že zařízení nevyžaduje ochranné
elektrické uzemnění.
Střídavé napětí (AC): Tento symbol
indikuje, že jmenovité napětí označené
tímto symbolem je střídavé napětí.
Stejnosměrné napětí (DC): Tento symbol
indikuje, že jmenovité napětí označené
tímto symbolem je stejnosměrné napětí.
Upozornění, nahlédněte do pokynů
k použití: Tento symbol radí uživateli,
aby nahlédl do uživatelské příručky, kde
najde další informace související
s bezpečností.
CZE - ii
BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ
5. Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje
chemikálie, které mohou poškodit životní
prostředí. Nevyhazujte použité baterie do
běžného domovního odpadu. Nevyhazujte
baterie do ohně. Nezkratujte, nerozebírejte
1. Ujistěte se, že zdroj napětí AC ve vašem
domě odpovídá požadavkům napájení
nebo nepřehřívejte baterie. V případě
uvedeným na identifikačním štítku
nesprávné výměny baterie hrozí riziko
nalepeném na spodní straně produktu.
výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii
Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na
stejného typu.
vhodný podklad (např. nábytek) s
dostatečným prostorem okolo pro větrání 7
– 10 cm. Neblokujte ventilační otvory.
Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná
O PŘÍRUČCE
navržen pro nepřetržité používání.
Uživatelská příručka má dvě části: tato
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA v tištěné podobě a
podrobná KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA, kterou si
Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí
můžete stáhnout.
zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je
zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte
přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od
zásuvky.
2. Během bouřky odpojte zástrčku napájecího
kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě.
Napěťové špičky způsobené blesky by mohly
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
přístroj poškodit.
Tato příručka obsahuje bezpečnostní pokyny,
informace o instalaci výrobku, součástech,
připojeních a specifikaci výrobku.
3. Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu
světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí
přehřátí a následná porucha přístroje.
4. Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a
horkem (např. krb) a neumisťujte jej do
blízkosti zdrojů silných magnetických nebo
elektrických polí. V případě poruchy přístroje
odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné
sítě. Přístroj není určen k průmyslovému
využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
Pokud byl přístroj uložen v chladném
prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při
přepravě přístroje v zimním období počkejte
před jeho opětovným použitím přibližně 2
hodiny, než získá pokojovou teplotu.
KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA
Po naskenováním QR kódu získáte přístup ke
KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA ve středisku online
zákaznické podpory společnosti Samsung.
Chcete-li si tuto příručku zobrazit na svém počítači
nebo mobilním zařízení, stáhněte si ji z webu
společnosti Samsung ve formátu dokumentu.
(http://www.samsung.com/support)
Změny konstrukce a specifikace bez předchozího
upozornění jsou vyhrazeny.
CZE - iii
OBSAH
01
Kontrola součástí
2
Vložení baterií do dálkového ovladače (2 tužkové baterie AA)
02
03
Popis výrobku
3
Přední panel / pravý panel zařízení Soundbar
-------------------------- 3
Dolní panel zařízení Soundbar
-------------------------- 3
Připojení zařízení Soundbar
Připojení napájení
04
05
06
-------------------------- 2
4
-------------------------- 4
Připojení k televizoru
5
Metoda 1: Připojení pomocí kabelu
–– Připojení pomocí optického kabelu
–– Připojení televizoru pomocí kabelu HDMI
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Metoda 2: Bezdrátové připojení
–– Připojení televizoru přes Bluetooth
-------------------------- 7
-------------------------- 7
Připojení externího zařízení
9
Připojení pomocí optického či analogového audio kabelu (AUX)
-------------------------- 9
Připojení pomocí kabelu HDMI
-------------------------- 10
Připojení zařízení USB
11
Aktualizace softwaru
-------------------------- 11
CZE - iv
07
Připojení mobilního zařízení
Připojení přes Bluetooth
08
09
12
-------------------------- 12
Používání dálkového ovladače
13
Jak používat dálkový ovladač
-------------------------- 13
Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače
-------------------------- 15
Instalace sady pro upevnění na stěnu
16
Bezpečnostní opatření při montáži
-------------------------- 16
Součásti pro upevnění na stěnu
-------------------------- 16
10
Řešení problémů
19
11
Licence
20
12
Poznámka k licenci otevřeného softwaru
20
13
Důležité upozornění k servisu
20
14
Technické údaje a další informace
21
Technické údaje
-------------------------- 21
CZE - v
01 KONTROLA SOUČÁSTÍ
PAIR
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Hlavní jednotka Soundbar
1
Dálkový ovladač / baterie
2
AC/DC adaptér
(Hlavní jednotka)
Napájecí kabel
(AC/DC adaptér)
Optický kabel
•• Další informace týkající se napájení a spotřeby energie naleznete na štítku na produktu.
(Štítek: Spodní strana hlavní jednotky Soundbar)
•• Pořadí pro připojení jednotlivých součástí napájení je označeno čísly (1, 2). Další informace o
připojení napájení najdete na straně 4.
•• Součásti pro upevnění zařízení Soundbar na stěnu najdete na straně 16.
•• Adaptér z microUSB–USB a kabely HDMI se prodávají samostatně. Chcete-li si jej zakoupit, obraťte
se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti
Samsung.
Vložení baterií do dálkového ovladače (2 tužkové baterie AA)
Sundejte kryt baterií ve směru šipky. Do ovladače vložte 2 baterie AA (1,5 V) s ohledem na správnou
polaritu. Zasuňte kryt baterií zpět na místo.
CZE - 2
02 POPIS VÝROBKU
Přední panel / pravý panel zařízení Soundbar
Pravá strana zařízení Soundbar
Výrobek postavte tak,
aby bylo logo SAMSUNG
Hlasitost
nahoře.
Vypínač
Displej
Dolní panel zařízení Soundbar
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Slouží k výběru režimu vstupního zdroje. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Chcete-li zapnout režim „BT PAIRING“, změňte zdroj na režim „BT“ a stiskněte a déle
než 5 sekund podržte tlačítko
(Zdroj).
Zdroj
DC 24V
AUX
Slouží k připojení k analogovému výstupu externího zařízení.
USB
Slouží k připojení zařízení USB, ze kterého můžete přehrávat hudební soubory
prostřednictvím zařízení Soundbar.
HDMI OUT
HDMI IN
D.IN
Slouží k připojení napájecího AC/DC adaptéru. (Vstup napájení)
Slouží k připojení ke konektoru HDMI (ARC) na televizoru.
Umožňuje současné vysílání signálů digitálního videa a zvuku přes kabel HDMI.
Slouží k připojení k výstupu HDMI externího zařízení.
Slouží k připojení k digitálnímu (optickému) výstupu externího zařízení.
CZE - 3
03 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR
Připojení napájení
V pořadí zřejmém z následujícího obrázku (1, 2) postupně zapojte Soundbar do elektrické zásuvky:
1 Připojte výstupní napájecí kabel ke napájecímu adaptéru a pak k Soundbaru.
2 Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
Viz následující obrázky.
•• Další informace týkající se požadovaného napájení a spotřeby energie naleznete na štítku výrobku.
(Štítek: Spodní strana hlavní jednotky Soundbar)
•• Zajistěte, aby byl AC/DC adaptér umístěn
na stole nebo na podlaze. Pokud AC/DC
2 Napájecí kabel
adaptér umístíte tak, že visí a vstup
kabelu AC směřuje nahoru, může do
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
adaptéru vniknout voda nebo jiné cizí
Připojení
napájení
látky a způsobit jeho závadu.
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Spodní strana hlavní
jednotky Soundbar
1 AC/DC adaptér
Po připojení sady bezdrátových zadních reproduktorů Samsung (SWA-8500S) (prodává se
samostatně) k zařízení Soundbar dosáhnete skutečného prostorového zvuku. Další
informace naleznete v příručce k sadě bezdrátových zadních reproduktorů Samsung.
CZE - 4
04 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU
Zvuk televizoru můžete ze zařízení Soundbar poslouchat prostřednictvím kabelového nebo
bezdrátového připojení.
•• Pokud je zařízení Soundbar připojeno k vybraným televizorům Samsung, je možné jej ovládat
dálkovým ovladačem televizoru.
–– Při použití kabelu optického kabelu mohou tuto funkci podporovat televizory Samsung Smart
TV z roku 2017, které podporují funkci Bluetooth.
–– Tato funkce vám rovněž umožňuje pomocí nabídky televizoru upravit zvukové pole a různá
nastavení včetně hlasitosti a ztlumení zvuku.
Metoda 1: Připojení pomocí kabelu
Pokud jsou vysílané signály Dolby Digital a „formát výstupu digitálního zvuku“ je na vašem televizoru
nastaven na PCM, doporučujeme změnit toto nastavení na Dolby Digital. Změnou tohoto nastavení
dosáhnete lepší kvality zvuku. (Nabídka se může lišit v závislosti na výrobci televizoru.)
Připojení pomocí optického kabelu
Spodní strana zařízení Soundbar
HDMI IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optický kabel
D.IN
Pravá strana zařízení
Soundbar
1. Pomocí digitálního optického kabelu propojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zařízení
Soundbar s konektorem OPTICAL OUT na televizoru.
2. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
CZE - 5
(Zdroj) a vyberte režim „D.IN“.
Auto Power Link
Funkce Auto Power Link umožňuje zapnout televizor současně se zařízením Soundbar.
1. Pomocí digitálního optického kabelu propojte zařízení Soundbar s televizorem.
2. Stisknutím tlačítka Vlevo na dálkovém ovladači na 5 sekund můžete zapnout
nebo vypnout funkci Auto Power Link.
•• Funkce Auto Power Link je ve výchozím nastavení zapnutá (ON) (chcete-li
tuto funkci vypnout, vypněte na zařízení Soundbar funkci Auto Power).
•• V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce Auto Power Link fungovat.
•• Tato funkce je k dispozici pouze v režimu „D.IN“.
Připojení televizoru pomocí kabelu HDMI
Zkontrolujte (ARC) u konektoru
HDMI IN na vašem televizoru.
HDMI IN
(ARC)
Spodní strana zařízení Soundbar
Kabel HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
(není součástí
balení)
Zkontrolujte konektor HDMI OUT
HDMI IN
(TV-ARC) na hlavní jednotce Soundbar.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
TV ARC
Pravá strana zařízení
Soundbar
1. Zapněte zařízení Soundbar a televizor a podle obrázku připojte kabel HDMI (není součástí balení).
2. Na displeji hlavní jednotky Soundbar se zobrazí „TV ARC“ a zařízení Soundbar začne přehrávat zvuk
z televizoru.
•• Pokud není zvuk televizoru slyšet, přepněte pomocí tlačítka
(Zdroj) na dálkovém ovladači
nebo na pravé straně zařízení Soundbar do režimu „D.IN“. Na obrazovce se postupně objeví
„D.IN“ a „TV ARC“ a zařízení Soundbar začne přehrávat zvuk z televizoru.
CZE - 6
•• Pokud se na displeji hlavní jednotky Soundbar nezobrazí „TV ARC“, zkontrolujte, zda je kabel
zapojen do správného konektoru.
•• Pomocí tlačítek hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru můžete měnit úroveň hlasitosti
zařízení Soundbar.
Metoda 2: Bezdrátové připojení
Připojení televizoru přes Bluetooth
Pokud k zařízení Soundbar připojíte přes Bluetooth televizor, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez
zbytečně překážejících kabelů.
•• Současně lze připojit pouze jeden televizor.
První připojení
1. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim „BT“.
2. Změňte „BT“ na „BT PAIRING“.
•• Jakmile se zobrazí „BT READY”, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
panelu Soundbaru stiskněte na déle než 5 sekund tlačítko
PAIR nebo na pravém
(Zdroj), aby se zobrazila zpráva
„BT PAIRING“.
3. Na televizoru zvolte režim Bluetooth (další informace najdete v příručce k televizoru).
4. Na obrazovce televizoru vyberte ze seznamu možnost „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“. V
seznamu zařízení Bluetooth na obrazovce televizoru je dostupné zařízení Soundbar označeno
zprávou „Need Pairing“ nebo „Paired“. Chcete-li zařízení Soundbar připojit, vyberte tuto zprávu a
vytvořte připojení.
•• Po připojení televizoru se na předním displeji zařízení Soundbar zobrazí [Název televizoru] →
„BT“.
5. Nyní uslyšíte ze zařízení Soundbar zvuk televizoru.
POZNÁMKA
•• Po prvním připojení Soundbaru k vašemu televizoru použijte k dalšímu připojení režim “BT READY”.
Podrobnosti najdete na straně 8.
CZE - 7
Pokud se připojení zařízení nezdaří
•• Pokud se v seznamu objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series“), odstraňte je.
•• Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
Soundbaru tlačítko
PAIR nebo v režimu „BT“ stiskněte na pravé straně
(Zdroj) a podržte je déle než 5 sekund. Tím dojde k přepnutí do režimu
„BT PAIRING“. Na obrazovce televizoru vyberte ze seznamu vyhledaných položek možnost
„[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“.
Jaký je rozdíl mezi BT READY a BT PAIRING?
•• BT READY : V tomto režimu můžete vyhledávat dříve připojené televizory nebo připojit dříve
připojené mobilní zařízení k Soundbaru.
•• BT PAIRING : V tomto režimu můžete k Soundbaru připojit nové zařízení. (Na dálkovém ovladači
stiskněte tlačítko
PAIR nebo v režimu „BT“ stiskněte na pravé straně Soundbaru
(Zdroj) a
podržte je déle než 5 sekund.)
POZNÁMKY
•• Budete-li při připojování zařízení Bluetooth vyzváni k zadání PIN kódu, zadejte <0000>.
•• Pokud bude v režimu připojení přes Bluetooth vzdálenost mezi zařízením Soundbar a zařízením
Bluetooth větší než 10 metrů, dojde ke ztrátě připojení.
•• Zařízení Soundbar se po 5 minutách ve stavu Ready automaticky vypne.
•• Vyhledávání nebo připojení přes Bluetooth nemusí u zařízení Soundbar fungovat v těchto
případech:
–– V okolí zařízení Soundbar je silné elektrické pole.
–– Se zařízením Soundbar je současně spárováno několik zařízení Bluetooth.
–– Zařízení Bluetooth je vypnuto, není na svém místě nebo má poruchu.
•• Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují
elektromagnetické vlnění (např. součásti mikrovlnných a bezdrátových sítí), musí být mimo dosah
hlavní jednotky Soundbar.
Odpojení zařízení Soundbar od televizoru
Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte jiný režim než
„BT“.
•• Vzhledem k tomu, že televizor musí přijmout od zařízení Soundbar odezvu, bude odpojení chvíli
trvat (požadovaný čas se může lišit v závislosti na modelu televizoru).
•• Chcete-li zrušit automatické připojení přes Bluetooth mezi Soundbarem a televizorem, stiskněte na
dálkovém ovladači na 5 sekund tlačítko p (Přehrát/Pozastavit) ve stavu „BT READY“.
(Přepnutí mezi Zapnuto → Vypnuto)
CZE - 8
05 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ
Připojte se k externímu zařízení prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové sítě a přehrávejte zvuk ze
zařízení Soundbar.
Připojení pomocí optického či analogového audio kabelu (AUX)
Pravá strana zařízení
BD/DVD přehrávač /
Soundbar
set-top box / herní konzole
HDMI OUT
(TV-ARC)
R - AUDIO - L
DC 24V
AUX IN
Audio kabel (AUX)
USB (5V 0.5A)
(není součástí balení)
OPTICAL OUT
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Spodní strana zařízení Soundbar
Optický kabel
1 Audio kabel (AUX)
XX Pomocí audio kabelu propojte konektory AUX IN (Audio) na hlavní jednotce a AUDIO OUT na
zdrojovém zařízení.
YY Pomocí tlačítka
(Zdroj) na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači zvolte režim „AUX“.
2 Optický kabel
XX Pomocí digitálního optického kabelu propojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na hlavní
jednotce s konektorem OPTICAL OUT na zdrojovém zařízení.
YY Pomocí tlačítka
(Zdroj) na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači zvolte režim „D.IN“.
CZE - 9
Připojení pomocí kabelu HDMI
Spodní strana zařízení Soundbar
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
(není součástí balení)
HDMI IN
HDMI OUT
Externí zařízení
Kabel HDMI
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
(není součástí balení)
HDMI
Pravá strana zařízení
Soundbar
1. Pomocí kabelu HDMI (není součástí balení) propojte konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadní straně
výrobku s konektorem HDMI IN na vašem televizoru.
2. Pomocí kabelu HDMI (není součástí balení) propojte konektor HDMI IN na zadní straně výrobku s
konektorem HDMI OUT na digitálním zařízení.
3. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim
„HDMI“.
4. Na displeji zařízení Soundbar se zobrazí Režim „HDMI“ a zařízení začne přehrávat zvuk.
CZE - 10
06 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ USB
Pomocí zařízení Soundbar můžete přehrávat hudební soubory uložené na paměťových zařízeních USB.
Konektor USB
Displej
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB
USB (5V 0.5A)
Kabel adaptéru
microUSB–USB
(není součástí balení)
1. Připojte kabel adaptéru microUSB–USB se zástrčkou microUSB (typ B, USB 2.0) na jednom konci a
standardní zásuvkou USB 2.0 (typ A) na druhém konci do konektoru microUSB na zařízení
Soundbar.
•• Kabel adaptéru microUSB–USB se prodává samostatně. Chcete-li si jej zakoupit, obraťte se na
servisní středisko společnosti Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti
Samsung.
2. Do zásuvky USB kabelu adaptéru připojte své zařízení USB.
3. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim „USB“.
4. Na displeji se zobrazí „USB“.
5. Nyní můžete prostřednictvím zařízení Soundbar přehrávat hudební soubory z paměťového zařízení
USB.
•• Pokud není zařízení USB připojeno déle než 5 minut, zařízení Soundbar se automaticky vypne
(Automatické vypnutí).
Aktualizace softwaru
Společnost Samsung může v budoucnu vydat aktualizace firmwaru pro zařízení Soundbar.
Je-li aktualizace k dispozici, připojte zařízení USB, na kterém je tato aktualizace firmwaru uložena, ke
konektoru USB na zařízení Soundbar a můžete firmware aktualizovat.
Další informace o stahování souborů aktualizací najdete na webu společnosti Samsung Electronics
(www.samsung.com  Support). Poté zadejte nebo vyberte model vašeho zařízení Soundbar, vyberte
možnost Software a aplikace a potom Ke stažení. Názvy položek v možnostech se mohou měnit.
CZE - 11
07 PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ
Připojení přes Bluetooth
Pokud k zařízení Soundbar připojíte přes Bluetooth mobilní zařízení, můžete poslouchat stereofonní
zvuk bez zbytečně překážejících kabelů.
•• Současně lze připojit nejvýše jedno zařízení Bluetooth.
Zařízení Bluetooth
První připojení
1. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim „BT“.
2. Změňte „BT“ na „BT PAIRING“.
•• Jakmile se zobrazí „BT READY”, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
panelu Soundbaru stiskněte na déle než 5 sekund tlačítko
PAIR nebo na pravém
(Zdroj), aby se zobrazila zpráva
„BT PAIRING“.
3. Vyberte ze seznamu možnost „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“.
•• Po připojení zařízení Soundbar k zařízení Bluetooth se na čelním displeji zobrazí [Název zařízení
Bluetooth] → „BT“.
4. Nyní můžete prostřednictvím zařízení Soundbar přehrávat hudební soubory ze zařízení
připojeného přes Bluetooth.
POZNÁMKA
•• Po prvním připojení Soundbaru k vašemu mobilní zařízení použijte k dalšímu připojení režim “BT
READY”. Podrobnosti najdete na straně 8.
Pokud se připojení zařízení nezdaří
•• Pokud se v seznamu objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series“, odstraňte je.
•• Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
Soundbaru tlačítko
PAIR nebo v režimu „BT“ stiskněte na pravé straně
(Zdroj) a podržte je déle než 5 sekund. Tím dojde k přepnutí do režimu
„BT PAIRING“. Na obrazovce televizoru vyberte ze seznamu vyhledaných zařízení Bluetooth
možnost „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“.
Další informace o připojeních přes Bluetooth najdete v části „Připojení televizoru přes
Bluetooth“ na straně 7–8.
CZE - 12
08 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Jak používat dálkový ovladač
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení Soundbar.
Vypínač
PAIR
Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat zdroj
připojený k zařízení Soundbar.
Zdroj
Surround
Ztlumit
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Bluetooth
POWER
SOUND
MODE
Požadovaný zvukový efekt si můžete vybrat z
možností STANDARD nebo SURROUND.
•• DRC (Dynamic Range Control)
Umožňuje použít řízení dynamického
Bluetooth
rozsahu
Bluetooth obsahu Dolby Digital. Funkci DRC
Surround
POWER
POWER
(Dynamic
Range Control) můžete zapnout
nebo vypnout tak, že v pohotovostním
SOUND
VOL SOUND režimu
BASS stisknete a podržíte tlačítko SOUND
MODEVOL
WOOFER
MODE MODE. Po zapnutí funkce DRC dojde ke
ztišení hlasitého zvuku (zvuk může být
zkreslený).
SOUND MODE
Surround
VOL
Stisknutím tlačítka
(Ztlumit) ztlumíte zvuk.
Dalším stisknutím
tlačítka zvuk opět zapnete.
PAIR
BASS
SOUNDBAR
VOL
WOOFER
VOL
•• Bluetooth Power
Tato funkce umožňuje automaticky zapnout
Soundbar po přijetí žádosti o připojení z
dříve připojeného televizoru nebo zařízení
WOOFER
Bluetooth. Tato funkce je ve výchozím
nastavení zapnutá.
–– Chcete-li vypnout funkci Bluetooth
Power, podržte stisknuté tlačítko
SOUND MODE na déle než 5 sekund.
PAIR
Bluetooth
SOUND
MODE
Stiskněte tlačítko PAIR. Na displeji Soundbaru se zobrazí zpráva „BT PAIRING“.
V tomto režimu se můžete připojit k novému zařízení Bluetooth tak, že toto zařízení
vyberete ze seznamu vyhledaných zařízení Bluetooth.
PAIR
CZE - 13
VOL
BASS
Stisknutím tlačítka p dočasně pozastavíte přehrávání hudebního souboru.
Dalším stisknutím tohoto tlačítka bude přehrávání hudebního souboru pokračovat.
Přehrát/
Pozastavit
Bluetooth
POWER
Surround
Stisknutím uvedených míst zvolte možnost Nahoru/Dolů/
SOUND
MODE
Vlevo/Vpravo.
Nahoru/Dolů/
Bluetooth
POWER
Surround
Vlevo/Vpravo
SOUND
MODE
Pomocí možností Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo na tomto tlačítku můžete vybírat a
nastavovat funkce.
•• Opakování
VOL
Chcete-li použít funkci opakování v režimu „USB“, stiskněte tlačítko Nahoru.
WOOFER
VOL
WOOFER
•• Přeskočení skladby
Stisknutím tlačítka Vpravo vyberete další hudební soubor. Stisknutím tlačítka Vlevo
vyberete předchozí hudební soubor.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Funkce Anynet+ a Auto Power Link se dají zapnout nebo vypnout.
Funkce Anynet+ a Auto Power Link lze ovládat pomocí tlačítek Vpravo a Vlevo.
–– Anynet+ : Je-li zařízení Soundbar připojeno k televizoru Samsung kabelem HDMI,
můžete je dálkovým ovladačem tohoto televizoru ovládat. Stisknutím a podržením
tlačítka Vpravo na 5 sekund můžete přepínat mezi zapnutím (ON) a vypnutím
(OFF) funkce Anynet+.
–– Auto Power Link : Je-li zařízení Soundbar připojeno k vašemu televizoru digitálním
optickým kabelem, může se zapínat automaticky při zapnutí televizoru. Stisknutím
a podržením tlačítka Vlevo na 5 sekund můžete přepínat mezi zapnutím (ON) a
vypnutím (OFF) funkce Auto Power Link.
–– Funkce Anynet+ / Auto Power Link jsou ve výchozím nastavení zapnuty (ON).
Můžete zvolit některou z těchto možností: TREBLE, AUDIO SYNC, REAR LEVEL nebo REAR
SPEAKER ON/OFF.
•• Chcete-li nastavit hlasitost TREBLE, vyberte v části Ovládání zvuku možnost TREBLE a pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů nastavte hlasitost v rozmezí -6 až +6.
Ovládání zvuku
•• Není-li obraz a zvuk televizoru a Soundbaru synchronizován, vyberte v Nastavení
zvuku možnost AUDIO SYNC a pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nastavte zpoždění na
hodnotu 0–300 milisekund. (není k dispozici v režimu „USB“)
•• Jsou-li připojeny prostorové reproduktory (nejsou součástí balení), vyberte možnost
REAR LEVEL a pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nastavte hlasitost v rozmezí -6 až +6.
Funkci REAR SPEAKER lze ON/OFF pomocí tlačítek Nahoru/Dolů.
•• Služba AUDIO SYNC je podporována pouze u některých funkcí.
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
CZE - 14
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
N
VO
L
SO
SO
SO
D
BA
R
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
VO
L
N
BA
SS
D
BA
R
U
N
VO
L
D
BA
R
N
U
U
BASS
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
SOUND
MODE
SO
Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost basů v rozmezí -6 až +6.
Po stisknutí tohoto tlačítka se hlasitost basů nastaví na úroveň 0.
SO
M UN
OD D
E
Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost.
•• Ztlumit
Stisknutím tlačítka VOL ztlumíte zvuk. Dalším stisknutím tlačítka zvuk opět zapnete.
Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače
V nabídce televizoru nastavte reproduktor televizoru Samsung na možnost externích
reproduktorů (další informace najdete v uživatelské příručce k televizoru).
•• Po dokončení instalace Soundbaru můžete nastavit jeho hlasitost pomocí IR dálkového ovladače,
který je dodáván s televizorem Samsung. (Pokud nechcete tuto funkci používat při vypnutém
Soundbaru, podržte 5 sekund tlačítko BASS v horní poloze. Na displeji Soundbaru se zobrazí
„OFF-TV REMOTE“ a funkce se vypne.)
Chcete-li nastavit hlasitost pouze pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung, podržte v horní
poloze tlačítko BASS na déle než 5 sekund tak, aby se na displeji Soundbaru zobrazila zpráva
„SAMSUNG-TV REMOTE“.
–– Při každém podržení tlačítka BASS v horní poloze na 5 sekund dojde k přepnutím režimu v
tomto pořadí: „SAMSUNG-TV REMOTE” (Výchozí režim) → „OFF-TV REMOTE” →
„ALL-TV REMOTE”.
•• Zde je postup, jak nastavit hlasitost Soundbaru pomocí dálkového ovladače dodávaného s televizorem
jiného výrobce: Vypněte Soundbar a 5 sekund podržte tlačítko BASS v horní poloze (na displeji
Soundbaru se zobrazí zpráva „OFF-TV REMOTE“). Uvolněte tlačítko BASS a poté je znovu na déle než
5 sekund podržte v horní poloze. (Na displeji Soundbaru se zobrazí zpráva „ALL-TV REMOTE“)
–– Tato funkce nemusí být v závislosti na dálkovém ovladači k dispozici.
–– Seznam výrobců, kteří tuto funkci podporují, najdete v KOMPLETNÍ PŘÍRUČCE
(www.samsung.com/support).
–– Tato funkce ovládání hlasitosti funguje pouze s IR dálkovými ovladači televizorů. S Bluetooth
dálkovými ovladači televizorů nefunguje (ovladače vyžadující spárování).
CZE - 15
SO
U
VO
L
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
SS
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
BA
SS
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
Bluetooth
POWER
Surround
BA
SS
VOL
U
09 INSTALACE SADY
PRO UPEVNĚNÍ
NA STĚNU
Součásti pro upevnění na stěnu
450mm
Šablona pro upevnění na stěnu
Bezpečnostní opatření při
montáži
•• Montáž provádějte pouze na svislou stěnu.
Držák šroubu (2 ks)
•• Zařízení neinstalujte v místě s vysokou
Šroub (2 ks)
teplotou a vlhkostí.
•• Zkontrolujte, zda je zeď dostatečně silná, aby
výrobek unesla. Pokud ne, zeď vyztužte nebo
zvolte pro montáž jiné místo.
Držák pro upevnění na stěnu (2 ks)
•• Je třeba zakoupit a používat upevňovací
šrouby nebo kotvy, které se hodí pro typ vaší
zdi (sádrokarton, železná deska, dřevo atd.).
1. Přiložte na plochu stěny Šablona pro
Nosné šrouby upevněte pokud možno do
upevnění na stěnu.
hmoždinek.
•• Šablona pro upevnění na stěnu musí být
•• Upevňovací šrouby do zdi je třeba zakoupit
umístěna vodorovně.
podle typu a tloušťky zdi, na kterou chcete
•• Je-li televizor zavěšen na stěně, musí být
zařízení Soundbar namontovat.
zařízení Soundbar namontováno alespoň
–– Průměr: M5
–– Délka: doporučená délka alespoň 35 mm
5 cm pod ním.
•• Před montáží zařízení Soundbar na zeď
připojte kabely z jednotky do externích
zařízení.
•• Před montáží zkontrolujte, zda je jednotka
5 cm a více
vypnuta a odpojena. V opačném případě by
mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
CZE - 16
2. Vyrovnejte Osa papírové šablony se středem
5. Každým Držák šroubu prostrčte šroub a
televizoru (pokud montujete zařízení
jednotlivé šrouby pevně zašroubujte do
Soundbar pod televizor) a lepicí páskou
otvorů pro nosné šrouby.
přilepte na zeď Šablona pro upevnění na
stěnu.
•• Pokud zařízení nemontujete pod televizor,
umístěte Osa do středu montážní oblasti.
6. Pomocí 2 Šroubů namontujte na spodní část
Soundbaru ve správném směru 2 Nástěnné
450mm
držáky.
Osa
3. Pomocí nějakého ostrého předmětu,
například tužky nebo propisky, označte místa
pro otvory a poté Šablona pro upevnění na
stěnu sundejte.
450mm
CENTER LINE
•• Během montáže se ujistěte, že jsou za
zadní částí zařízení Soundbar umístěna
závěsná součást Nástěnných držáků.
4. V místě každé značky vyvrtejte do stěny
Zadní strana zařízení Soundbar
vrtákem vhodné velikosti otvor.
•• Pokud značky neodpovídají poloze čepů,
ujistěte se před vložením nosných šroubů,
že jste do otvorů vložili vhodné kotvy
nebo hmoždinky. Používáte-li kotvy nebo
hmoždinky, ujistěte se, že vyvrtané otvory
jsou pro ně dostatečně velké.
Pravý okraj zařízení Soundbar
CZE - 17
7. Montáž zařízení Soundbar proveďte tak, že
zavěsíte přiložené Nástěnných držáků na
Držáky šroubů na stěně.
8. Zasuňte Soundbar podle následujícího
obrázku tak, aby Nástěnné držáky držely
pevně na Šroubech.
•• Širší (spodní) části Nástěnné držáky
nasaďte na Šroubech a poté posuňte
Nástěnné držáky dolů tak, aby zůstaly
pevně viset na Šroubech.
CZE - 18
10 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.
Jednotka nejde zapnout.
Je napájecí kabel připojen do zásuvky?
;; Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
Po stisknutí tlačítka nefunguje příslušná funkce.
Je ve vzduchu statická elektřina?
;; Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a poté ji znovu zapojte.
V režimu BT dochází k výpadkům zvuku.
;; Příslušné informace najdete v částech týkajících se připojení přes Bluetooth na straně 7 a 12.
Ze zařízení Soundbar není slyšet zvuk.
Je zapnuta funkce Ztlumit?
;; Stisknutím tlačítka VOL tuto funkci zrušíte.
Je hlasitost nastavena na minimální úroveň?
;; Nastavte hlasitost.
Dálkový ovladač nefunguje.
Nejsou vybité baterie?
;; Vyměňte baterie za nové.
Není vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a hlavní jednotkou Soundbar příliš velká?
;; Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k hlavní jednotce Soundbar.
CZE - 19
11 LICENCE
Manufactured under license from Dolby
12 POZNÁMKA K
LICENCI
OTEVŘENÉHO
SOFTWARU
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru,
Dolby Laboratories.
kontaktujte společnost Samsung na e-mailové
adrese (oss.request@samsung.com).
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
13 DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ K
SERVISU
•• Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce
jsou pouze informativní a mohou se lišit od
vlastního vzhledu přístroje.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
•• Může být účtován režijní poplatek, pokud
(a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to,
trademarks or registered trademarks of HDMI
že jste si nepřečetli tuto příručku)
Licensing LLC in the United States and other
(b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a
countries.
není zjištěna vada přístroje (např. příčinou
potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto
příručku)
•• Výše režijního poplatku vám bude sdělena
před zahájením práce v servisu nebo před
návštěvou technika u vás.
CZE - 20
14 TECHNICKÉ ÚDAJE A DALŠÍ INFORMACE
Technické údaje
Název modelu
HW-N400
USB
5V/0,5A
Hmotnost
3,0 kg
Rozměry (Š x V x H)
640,0 x 71,0 x 100,3 mm
Rozsah provozních teplot
+5°C až +35°C
Rozsah provozní vlhkosti
10 % ~ 75 %
Podporované formáty pro přehrávání
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(Zvuk DTS 2.0 je přehráván ve formátu DTS.)
(podporuje Dolby® Digital), DTS
VÝSTUPNÍ VÝKON BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Maximální výkon vysílače (Bluetooth)
100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
Maximální výkon vysílače (SRD)
25mW při 5,725GHz – 5,825GHz
Celkový příkon v pohotovostním režimu (W)
Bluetooth
Metoda deaktivace portu
2,9W
Chcete-li vypnout funkci Bluetooth Power,
podržte stisknuté tlačítko SOUND MODE na déle
než 5 sekund.
POZNÁMKY
•• Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
•• Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
•• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje
požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě najdete na následující internetové adrese:
http://www.samsung.com. Přejděte do části Podpora,
klikněte na Zadejte modelové číslo a zadejte název vašeho modelu.
Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
CZE - 21
[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]
(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své
životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg,
Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od
ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného
odběru baterií.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický & elektronický odpad)
(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat
jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a dodržování zákonných
povinností v souvislosti s jednotlivými produkty, jako je např. REACH, OEEZ, baterie, najdete na:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
CZE - 22
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Bezpečnostné varovania
VÝSTRAHA
•• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE
OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE
UPOZORNENIE
•• ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU
PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
PRACOVNÍKOVI.
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ
ZÁSUVKY.
UPOZORNENIE
•• Toto zariadenie musí byť pripojené k
RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAJTE!
striedavému napätiu s ochranným
Tento symbol označuje, že vo vnútri je
vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt
s vnútornými súčasťami tohto produktu
je nebezpečný.
Tento symbol znamená, že k produktu je
priložená dôležitá literatúra o prevádzke
a údržbe.
Produkt triedy II: Tento symbol
uzemňovacím vodičom.
•• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z
elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné
manipulovať.
•• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu.
Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
•• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte
zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto
znamená, že sa nevyžaduje ochranné
musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek
elektrické uzemnenie.
prístupná.
Sieťové napätie (AC): Tento symbol
znamená, že menovité napätie je
označné symbolom Sieťové napätie
(AC).
Striedavé napätie (DC): Tento symbol
znamená, že menovité napätie je
označné symbolom Striedavé napätie
(DC).
Upozornenie, pred používaním si
naštudujte pokyny: Tento symbol
inštruuje používateľa, aby si naštudoval
ďalšie bezpečnostné pokyny v
používateľskej príručke.
SLK - ii
BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA
5. Batéria používaná s týmto zariadením
obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre
životné prostredie. Batérie nevyhadzujte s
domácim odpadom. Batérie nelikvidujte v
ohni. Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo
1. Uistite sa, že prívod striedavého prúdu vo
vašej domácnosti zodpovedá požiadavkám
neprehrievajte. V prípade nesprávnej výmeny
na napájanie, ktoré sú uvedené na
batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za
identifikačnom štítku na spodnej strane
rovnaký alebo ekvivalentný typ.
produktu. Produkt nainštalujte horizontálne
na vhodnú základňu (nábytok), s
dostatočným priestorom pre ventiláciu
7 – 10 cm. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory
nie sú prikryté. Jednotku neumiestňujte na
zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa
INFORMÁCIE O TEJTO
PRÍRUČKE
počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je
Používateľská príručka má dve časti: túto základnú
papierovú POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU a podrobnú
určená na nepretržité používanie. Ak chcete
ÚPLNÚ PRÍRUČKU, ktorú si môžete stiahnuť.
zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky na stene.
Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas
nebudete používať.
2. Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky.
Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo
poškodiť zariadenie.
3. Jednotku nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
V tejto príručke nájdete bezpečnostné pokyny,
informácie o inštalácii produktu, o jeho súčastiach,
pripojeniach, ako aj špecifikácie produktu.
Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu
zariadenia.
4. Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy),
nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež
pred zariadeniami, ktoré produkujú silné
magnetické alebo elektrické polia. Ak má
jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od
zásuvky. Výrobok nie je určený na
priemyselné použitie. Tento výrobok
používajte iba na osobné účely. Ak výrobok
alebo disk uskladňujete na miestach s
nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť
kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu
počkajte pred použitím približne 2 hodiny,
kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
ÚPLNÁ PRÍRUČKA
ÚPLNÁ PRÍRUČKA je dostupný cez online centrum
zákazníckej podpory spoločnosti Samsung
nasnímaním QR kódu. Na zobrazenie manuálu na
osobnom počítači alebo na mobilnom zariadení si
manuál stiahnite vo formáte dokumentu z
webovej lokality spoločnosti Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
SLK - iii
OBSAH
01
Kontrola súčastí
2
Vloženie batérií pred použitím diaľkového ovládania (2 batérie AA)
02
03
Opis produktu
3
Predný panel/pravý bočný panel zariadenia Soundbar
-------------------------- 3
Spodný panel zariadenia Soundbar
-------------------------- 3
Pripojenie zariadenia Soundbar
Pripojenie elektrického napájania
04
05
06
-------------------------- 2
4
-------------------------- 4
Pripojenie k TV
5
Spôsob 1. Pripojenie pomocou kábla
–– Pripojenie pomocou optického kábla
–– Pripojenie TV pomocou kábla HDMI
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Spôsob 2. Bezdrôtové pripojenie
–– Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth
-------------------------- 7
-------------------------- 7
Pripojenie externého zariadenia
9
Pripojenie pomocou optického alebo analógového zvukového kábla (AUX)
-------------------------- 9
Pripojenie pomocou kábla HDMI
-------------------------- 10
Pripojenie zariadenia USB
Aktualizácia softvéru
11
-------------------------- 11
SLK - iv
07
Pripojenie mobilného zariadenia
Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth
08
09
12
-------------------------- 12
Používanie diaľkového ovládania
13
Spôsob používania diaľkového ovládania
-------------------------- 13
Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového
ovládania TV
-------------------------- 15
Inštalácia nástenného držiaka
16
Upozornenia k inštalácii
-------------------------- 16
Súčasti na montáž na stenu
-------------------------- 16
10
Riešenie problémov
19
11
Licencie
20
12
Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
20
13
Dôležitá poznámka ohľadom servisu
20
14
Špecifikácie a príručka
21
Technické údaje
-------------------------- 21
SLK - v
01 KONTROLA SÚČASTÍ
PAIR
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Hlavná jednotka zariadenia Soundbar
1
Diaľkové ovládanie/Batérie
2
Sieťový adaptér
(Hlavná jednotka)
Napájací kábel
(Sieťový adaptér)
Optický kábel
•• Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na
produkte. (Štítok : Spodná časť Hlavnej Jednotky Zariadenia Soundbar)
•• Kroky na pripojenie napájania sú označené (1, 2). Ďalšie informácie o pripojení napájania nájdete
na strane 4.
•• Súčasti na montáž zariadenia Soundbar na stenu nájdete na strane 16.
•• Adaptérový kábel Micro USB – USB a kábel HDMI sa predávajú samostatne. V prípade záujmu o
zakúpenie sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Samsung.
Vloženie batérií pred použitím diaľkového ovládania (2 batérie AA)
Posúvajte kryt batérií smerom naznačeným šípkou, kým ho úplne nezložíte. Vložte 2 batérie AA (1,5 V)
orientované so správnou polaritou. Zasuňte kryt batérií späť na miesto.
SLK - 2
02 OPIS PRODUKTU
Predný panel/pravý bočný panel zariadenia Soundbar
Pravá strana zariadenia Soundbar
Umiestnite produkt tak,
aby sa logo SAMSUNG
Hlasitosť
nachádzalo navrchu.
Napájanie
Displej
Spodný panel zariadenia Soundbar
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Slúži na výber vstupného režimu zdroja. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Ak chcete zapnúť režim „BT PAIRING“, prepnite zdroj na režim „BT“ a potom stlačte a
podržte tlačidlo
(Zdroj) na viac ako 5 sekúnd.
Zdroj
DC 24V
AUX
Slúži na pripojenie k analógovému výstupu externého zariadenia.
USB
Slúži na pripojenie zariadenia USB na prehrávanie hudobných súborov uložených na
zariadení USB prostredníctvom zariadenia Soundbar.
HDMI OUT
HDMI IN
D.IN
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra. (Prívod napájania)
Slúži na pripojenie ku konektoru HDMI (ARC) na televízore.
Slúži na súčasný vstup digitálnych obrazových a zvukových signálov pomocou kábla
HDMI. Slúži na pripojenie k výstupu HDMI externého zariadenia.
Slúži na pripojenie k digitálnemu (optickému) výstupu externého zariadenia.
SLK - 3
03 PRIPOJENIE ZARIADENIA SOUNDBAR
Pripojenie elektrického napájania
Pomocou napájacích súčastí (1, 2) pripojte zariadenie Soundbar do elektrickej siete v nasledujúcom
poradí:
1 Pripojte napájací prúdový kábel do zdroja napájania a následne do zariadenia Soundbar.
2 Napájací kábel pripojte do sieťovej zásuvky.
Pozrite si nákresy uvedené nižšie.
•• Ďalšie informácie týkajúce požadovaného elektrického napájania a spotreby energie nájdete na
štítku upevnenom na produkte. (Štítok : spodná časť hlavnej jednotky zariadenia Soundbar)
•• Uistite sa, že sieťový adaptér je položený
naplocho na stole alebo na podlahe. Ak
2 Napájací kábel
umiestnite sieťový adaptér v zavesenej
polohe so vstupom pre kábel
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
striedavého prúdu otočeným smerom
Pripojenie
elektrického
napájania
nahor, voda alebo iné cudzie látky by
mohli preniknúť do adaptéra a spôsobiť
jeho poruchu.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Spodná časť hlavnej
jednotky zariadenia
Soundbar
1 Sieťový adaptér
Prejdite na skutočný bezdrôtový priestorový zvuk pripojením súpravy bezdrôtového
zadného reproduktora Samsung (SWA-8500S) k zariadeniu Soundbar (predáva sa
samostatne). Ďalšie informácie nájdete v príručke k súprave bezdrôtového zadného
reproduktora Samsung.
SLK - 4
04 PRIPOJENIE K TV
Zvuk z TV môžete počúvať pomocou zariadenia Soundbar prostredníctvom káblového alebo
bezdrôtového pripojenia.
•• Keď je zariadenie Soundbar pripojené k vybratým televízorom Samsung, zariadenie Soundbar
možno ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
–– Pri používaní optický kábel môžu túto funkciu podporovať televízory Samsung Smart TV z roku
2017, ktoré podporujú rozhranie Bluetooth.
–– Táto funkcia takisto umožňuje používať ponuku televízora na úpravu zvukového poľa a rôznych
nastavení, ako aj hlasitosti a stlmenia zvuku.
Spôsob 1. Pripojenie pomocou kábla
Pokiaľ sú signály vysielania vo formáte zvuku Dolby Digital a na vašom televízore je pre „digitálny
výstupný audio formát“ nastavená možnosť PCM, nastavenie sa odporúča zmeniť na formát Dolby
Digital. Po zmene nastavenia si môžete vychutnať vyššiu kvalitu zvuku. (Ponuka sa môže líšiť v
závislosti od výrobcu televízora.)
Pripojenie pomocou optického kábla
Spodná strana zariadenia Soundbar
HDMI IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optický kábel
D.IN
Pravá strana zariadenia
Soundbar
1. Pomocou digitálneho optického kábla pripojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zariadení
Soundbar ku konektoru OPTICAL OUT na TV.
2. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte režim „D.IN“.
SLK - 5
Auto Power Link
Funkcia Auto Power Link automaticky zapne zariadenie Soundbar pri zapnutí TV.
1. Pomocou digitálneho optického kábla pripojte zariadenie Soundbar a TV.
2. Stlačením tlačidla Vľavo na diaľkovom ovládaní na 5 sekúnd zapnete alebo
vypnete funkciu Auto Power Link.
•• Funkcia Auto Power Link je predvolene ON. (Ak chcete túto funkciu vypnúť,
vypnite automatické spustenie pomocou zariadenia Soundbar.)
•• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia Auto Power Link
pracovať.
•• Táto funkcia je dostupná len v režime „D.IN“.
Pripojenie TV pomocou kábla HDMI
Skontrolujte označenie (ARC)
na porte HDMI IN televízora.
HDMI IN
(ARC)
Kábel HDMI
(nie je súčasťou
dodávky)
Skontrolujte port HDMI OUT (TV-ARC)
hlavnej jednotky zariadenia Soundbar.
Spodná strana zariadenia
Soundbar
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
TV ARC
Pravá strana zariadenia
Soundbar
1. Keď je zapnuté zariadenie Soundbar a TV, pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) podľa
znázornenia na obrázku.
2. Na displeji hlavnej jednotky zariadenia Soundbar sa zobrazí položka „TV ARC“ a zariadenie
Soundbar bude prehrávať zvuk TV.
•• Ak nie je počuť zvuk TV, stlačením tlačidla
(Zdroj) na diaľkovom ovládaní alebo na pravej
strane zariadenia Soundbar nastavte režim „D.IN“. Na obrazovke sa postupne zobrazia položky
„D.IN“ a „TV ARC“ a bude sa prehrávať zvuk TV.
SLK - 6
•• Ak sa na displeji hlavnej jednotky zariadenia Soundbar nezobrazí položka „TV ARC“, skontrolujte,
či je kábel pripojený ku správnemu portu.
•• Pomocou tlačidiel hlasitosti na diaľkovom ovládaní TV môžete zmeniť hlasitosť zariadenia
Soundbar.
Spôsob 2. Bezdrôtové pripojenie
Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth
Ak je TV pripojený pomocou rozhrania Bluetooth, môžete počúvať stereofónny zvuk bez starostí s
káblami.
•• Naraz možno pripojiť len jeden TV.
Prvé pripojenie
1. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte položku „BT“.
2. Zmeňte položku „BT“ na položku „BT PAIRING“.
•• Keď sa zobrazí správa „BT READY”, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo
tlačidlo
PAIR alebo stlačte
(Zdroj) na paneli na pravej strane zariadenia Soundbar a podržte ho viac ako
5 sekúnd, aby sa zobrazila správa „BT PAIRING“.
3. Vyberte režim Bluetooth na TV. (Ďalšie informácie nájdete v príručke k TV.)
4. Vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“ zo zoznamu na obrazovke TV.
Dostupné zariadenie Soundbar je v zozname zariadení Bluetooth na TV označené textom
„Need Pairing“ alebo „Paired“. Na pripojenie k zariadeniu Soundbar vyberte túto správu a vytvorte
pripojenie.
•• Keď je TV pripojený, na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí text [Názov TV] → „BT“.
5. Zvuk TV teraz môžete počúvať zo zariadenia Soundbar.
POZNÁMKA
•• Po prvom pripojení zariadenia Soundbar k televízoru použite režim „BT READY” na opätovné
pripojenie. Podrobnosti nájdete na strane 8.
SLK - 7
Ak pripojenie zariadenia zlyhá
•• Ak sa v zozname zobrazí údaj o v minulosti pripojenom zariadení Soundbar (napr. „[AV] Samsung
Soundbar Nxxx N-Series“), vymažte ho.
•• Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo
PAIR alebo v režime „BT“ stlačte tlačidlo
(Zdroj) na
paneli na pravej strane zariadenia Soundbar a podržte ho viac ako 5 sekúnd, aby sa preplo do
režimu „BT PAIRING“. Následne zvoľte vo vyhľadávacom zozname televízora možnosť “[AV]
Samsung Soundbar Nxxx N-Series”.
V čom spočíva rozdiel medzi možnosťami BT READY a BT PAIRING?
•• BT READY : V tomto režime môžete vyhľadávať predtým pripojené televízory alebo pripojiť predtým
pripojené mobilné zariadenie k zariadeniu Soundbar.
•• BT PAIRING : V tomto režime môžete k zariadeniu Soundbar pripojiť nové zariadenie. (Na diaľkovom
ovládaní stlačte tlačidlo
PAIR alebo stlačte tlačidlo
(Zdroj) na paneli na pravej strane
zariadenia Soundbar a podržte ho na viac ako 5 sekúnd, keď ste v režime „BT“.)
POZNÁMKY
•• Ak sa pri pripojení zariadenia Bluetooth zobrazí výzva na zadanie kódu PIN, zadajte <0000>.
•• V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením
Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
•• Zariadenie Soundbar sa po 5 minútach v stave pripravenosti automaticky vypne.
•• Za týchto okolností sa môže stať, že zariadenie Soundbar správne neuskutoční vyhľadávanie alebo
nevytvorí pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:
–– ak sa v okolí zariadenia Soundbar vyskytuje silné elektrické pole,
–– ak sú so zariadením Soundbar naraz spárované viaceré zariadenia Bluetooth,
–– ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, nenachádza sa na požadovanom mieste alebo má poruchu.
•• Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky zariadenia
Soundbar sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad
mikrovlné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.
Odpojenie zariadenia Soundbar od TV
Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a nastavte iný režim
ako „BT“.
•• Odpojenie trvá určitý čas, pretože TV musí prijať odpoveď zo zariadenia Soundbar.
(Požadovaný čas sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.)
•• Ak chcete medzi zariadením Soundbar a TV zrušiť automatické pripojenie cez Bluetooth, na
diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo p (Prehrávanie/Pozastavenie) po dobu 5 sekúnd v stave
„BT READY“. (Prepnite Zapnuté → Vypnuté)
SLK - 8
05 PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA
Externé zariadenie môžete pripojiť pomocou káblovej alebo bezdrôtovej siete, aby bolo možné
prehrávať zvuk externého zariadenia prostredníctvom zariadenia Soundbar.
Pripojenie pomocou optického alebo analógového zvukového kábla (AUX)
Pravá strana zariadenia
Soundbar
Prehrávač BD/DVD/Externý prijímač/
Herná konzola
HDMI OUT
(TV-ARC)
R - AUDIO - L
DC 24V
AUX IN
Zvukový kábel (AUX)
(nie je súčasťou
dodávky)
USB (5V 0.5A)
OPTICAL OUT
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Spodná strana zariadenia Soundbar
Optický kábel
1 Zvukový kábel (AUX)
XX Pomocou zvukového kábla pripojte konektor AUX IN (zvuk) na hlavnej jednotke ku konektoru
AUDIO OUT na zvukovom zariadení.
YY Vyberte režim „AUX“ stlačením tlačidla
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom
ovládaní.
2 Optický kábel
XX Pomocou digitálneho optického kábla pripojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na hlavnej
jednotke ku konektoru OPTICAL OUT zdrojového zariadenia.
YY Vyberte režim „D.IN“ stlačením tlačidla
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom
ovládaní.
SLK - 9
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Spodná strana zariadenia
Soundbar
HDMI IN
(ARC)
Kábel HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI IN
HDMI OUT
Externé zariadenie
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Pravá strana
zariadenia Soundbar
1. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadnej
strane produktu ku konektoru HDMI IN na TV.
2. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI IN na zadnej strane
produktu ku konektoru HDMI OUT na vašom digitálnom zariadení.
3. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom vyberte
položku „HDMI“.
4. Režim „HDMI“ sa zobrazí na paneli displeja zariadenia Soundbar a bude sa prehrávať zvuk.
SLK - 10
06 PRIPOJENIE ZARIADENIA USB
Prostredníctvom zariadenia Soundbar môžete prehrávať hudobné súbory uložené v pamäťových
zariadeniach USB.
Port USB
Displej
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB
USB (5V 0.5A)
Adaptérový kábel
Micro USB – USB
(nie je súčasťou
dodávky)
1. Adaptérový kábel Micro USB – USB so zástrčkou Micro USB rozhrania USB 2.0 (typ B) na jednom
konci a štandardnou zásuvkou rozhrania USB 2.0 (typ A) na druhom konci pripojte ku konektoru
Micro USB na zariadení Soundbar.
•• Adaptérový kábel Micro USB – USB sa predáva samostatne. V prípade záujmu o zakúpenie sa
obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Samsung.
2. Zariadenie USB pripojte ku koncu adaptérového kábla so zásuvkou.
3. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte položku „USB“.
4. Na displeji sa zobrazí položka „USB“.
5. Prehrajte hudobné súbory uložené v pamäťovom zariadení USB prostredníctvom zariadenia Soundbar.
•• Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne (funkcia automatického vypnutia), ak sa počas viac
ako 5 minút nepripojilo žiadne zariadenie USB.
Aktualizácia softvéru
Spoločnosť Samsung môže v budúcnosti ponúknuť aktualizácie systémového firmvéru zariadenia Soundbar.
V prípade ponuky aktualizácie môžete aktualizovať firmvér pripojením zariadenia USB, v ktorom je
uložená aktualizácia firmvéru, k portu USB na zariadení Soundbar.
Ďalšie informácie o spôsobe prevzatia aktualizačných súborov nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung Electronics (www.samsung.com  Support).
Na webovej lokalite zadajte alebo vyberte váš model zariadenia Soundbar, vyberte položku Softvér a
aplikácie a potom položku Na prevzatie. Názvy možností sa môžu líšiť.
SLK - 11
07 PRIPOJENIE MOBILNÉHO ZARIADENIA
Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth
Ak je mobilné zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth, môžete počúvať stereofónny zvuk
bez starostí s káblami.
•• Súčasne nemožno pripojiť viac než jedno zariadenie Bluetooth.
Zariadenie Bluetooth
Prvé pripojenie
1. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte položku „BT“.
2. Zmeňte položku „BT“ na položku „BT PAIRING“.
•• Keď sa zobrazí správa „BT READY”, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo
tlačidlo
PAIR alebo stlačte
(Zdroj) na paneli na pravej strane zariadenia Soundbar a podržte ho viac ako 5
sekúnd, aby sa zobrazila správa „BT PAIRING“.
3. Vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“ zo zoznamu.
•• Keď je zariadenie Soundbar pripojené k zariadeniu Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazí
text [Názov zariadenia Bluetooth] → „BT“.
4. Prostredníctvom zariadenia Soundbar prehrajte hudobné súbory zo zariadenia pripojeného
pomocou rozhrania Bluetooth.
POZNÁMKA
•• Po prvom pripojení zariadenia Soundbar k mobilné zariadenie použite režim „BT READY” na
opätovné pripojenie. Podrobnosti nájdete na strane 8.
Ak pripojenie zariadenia zlyhá
•• Ak sa v zozname zobrazí údaj o v minulosti pripojenom zariadení Soundbar (napr. „[AV] Samsung
Soundbar Nxxx N-Series“), vymažte ho.
•• Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo PAIR alebo v režime „BT“ stlačte tlačidlo
(Zdroj) na
paneli na pravej strane zariadenia Soundbar a podržte ho viac ako 5 sekúnd, aby sa preplo do
režimu „BT PAIRING“. Následne zvoľte vo vyhľadávacom zozname zariadenia Bluetooth možnosť
„[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“.
Ďalšie informácie o pripojení prostredníctvom rozhrania Bluetooth nájdete v časti
„Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth“ na stranách 7 – 8.
SLK - 12
08 POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Spôsob používania diaľkového ovládania
Slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia
Soundbar.
Napájanie
PAIR
Stlačením vyberte zdroj pripojený k zariadeniu
Soundbar.
Zdroj
Surround
Stlmenie
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Požadovaný zvukový efekt môžete zvoliť
výberom položky STANDARD alebo SURROUND.
•• DRC (Dynamic Range Control)
SOUND MODE
Umožňuje uplatniť ovládanie dynamického
rozsahu stôp s technológiou Dolby Digital.
Bluetooth
Surround
Bluetooth
Surround
POWER
AkPOWER
v pohotovostnom režime stlačíte a
podržíte tlačidlo SOUND MODE, funkcia
DRC (Dynamic Range Control) sa zapne
SOUND
VOL SOUND alebo
BASS vypne. Pri zapnutej funkcii DRC sa
MODEVOL
WOOFER
MODE
zníži úroveň hlasných zvukov. (Zvuk môže
byť skreslený.)
•• Bluetooth Power
Táto funkcia zariadenie Soundbar pri prijatí
žiadosti o pripojenie od predtým
pripojeného televízora alebo zariadenia
Bluetooth automaticky vypne.
VOL
WOOFER
Nastavenie je predvolene zapnuté.
VOL
WOOFER
–– Stlačte tlačidlo SOUND MODE a podržte
ho viac ako 5 sekúnd na vypnutie
funkcie napájania zariadenia Bluetooth
(Bluetooth Power).
VOL
BASS
SOUNDBAR
PAIR
Bluetooth
SOUND
MODE
Stlačením tlačidla
(Stlmenie) stlmíte zvuk.
Opätovným
PAIR stlačením tlačidla zrušíte stlmenie
Bluetooth
zvuku.
POWER
Stlačte tlačidlo PAIR. Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí správa „BT PAIRING“.
V tomto režime sa môžete pripojiť k novému zariadeniu Bluetooth zvolením zariadenia vo
vyhľadávacom zozname zariadenia Bluetooth.
PAIR
SLK - 13
Stlačením tlačidla p dočasne pozastavíte prehrávanie hudobného súboru.
Ak stlačíte tlačidlo znova, hudobný súbor sa bude prehrávať.
Prehrávanie/
Pozastavenie
Bluetooth
POWER
Surround
Stlačením vyznačených častí vyberiete smer Hore/Dole/
SOUND
MODE
Vľavo/Vpravo.
Hore/Dole/
Bluetooth
POWER
Surround
Vľavo/Vpravo
SOUND
MODE
Stláčaním možností Hore/Dole/Vľavo/Vpravo na tomto tlačidle môžte vybrať alebo
nastaviť funkcie.
•• Opakovanie
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Ak chcete použiť funkciu opakovania v režime „USB“, stlačte tlačidlo Hore.
•• Preskočenie hudby
Stlačením tlačidla Vpravo vyberiete nasledujúci hudobný súbor. Stlačením tlačidla
Vľavo vyberiete predchádzajúci hudobný súbor.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie Anynet+ a Auto Power Link.
Funkcie Anynet+ a Auto Power Link sa ovládajú pomocou tlačidiel Vpravo a Vľavo.
–– Anynet+ : Ak je zariadenie Soundbar pripojené k TV Samsung pomocou kábla
HDMI, môžete zariadenie Soundbar ovládať pomocou diaľkového ovládania TV
Samsung. Stlačením a podržaním tlačidla Vpravo na 5 sekúnd prepnete medzi ON
a OFF funkcie Anynet+.
–– Auto Power Link : Zariadenie Soundbar sa v prípade pripojenia k TV
prostredníctvom digitálneho optického kábla môže automaticky zapnúť vždy pri
zapnutí TV. Stlačením a podržaním tlačidla Vľavo na 5 sekúnd prepnete medzi ON
a OFF funkcie Auto Power Link.
–– Funkcie Anynet+/Auto Power Link sú predvolene ON.
Ovládanie
zvuku
Môžete si zvoliť z funkcií TREBLE, AUDIO SYNC, REAR LEVEL alebo REAR SPEAKER ON/OFF.
•• Ak chcete upraviť hlasitosť pre TREBLE, zvoľte ovládanie zvuku výšok TREBLE a následne
pomocou tlačidiel Hore/Dole upravte hlasitosť v rámci rozsahu –6 až +6.
•• Ak nie je zosynchronizovaný obraz a zvuk medzi televízorom a zariadením Soundbar,
vyberte funkciu AUDIO SYNC v nastaveniach zvuku a pomocou tlačidiel Hore/Dole
nastavte oneskorenie zvuku v rozsahu 0 až 300 milisekúnd. (Okrem režimu „USB”)
•• Pokiaľ sú zapojené reproduktory priestorového zvuku (nie sú súčasťou balenia), zvoľte
funkciu REAR LEVEL a pomocou tlačidiel Hore/Dole upravte hlasitosť v rámci rozsahu
–6 až +6.
Funkciu REAR SPEAKER je možné ON/OFF pomocou tlačidiel Hore/Dole.
•• Možnosť AUDIO SYNC je podporovaná len pri niektorých funkciách.
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
SLK - 14
SOUND
MODE
BA
SS
D
BA
R
SO
SO
SO
N
VO
L
D
BA
R
N
VO
L
D
BA
R
N
U
VO
L
D
BA
R
N
U
U
BA
SS
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
BASS
U
WOOFER
SOUND
MODE
SO
Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť basov v rámci rozsahu –6 až +6.
Na nastavenie hlasitosti basov na hodnotu 0 stlačte toto tlačidlo.
SO
M UN
OD D
E
Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť.
•• Stlmenie
Stlačením tlačidla VOL stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tlačidla zrušíte stlmenie zvuku.
Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového
ovládania TV
Pomocou ponuky TV vyberte v nastavení reproduktorov na TV Samsung externé
reproduktory. (Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k TV.)
•• Po inštalácii zariadenia Soundbar môžete upraviť hlasitosť zariadenia Soundbar pomocou
infračerveného diaľkového ovládača, ktorý vám bol doručený s televízorom Samsung. (Ak nechcete
používať túto funkciu, potlačte tlačidlo BASS nahor a podržte ho v tejto polohe 5 sekúnd, pričom
zariadenie Soundbar musí byť vypnuté. Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí správa „OFF-TV
REMOTE” a funkcia sa vypne.)
Na úpravu hlasitosti výlučne pomocou diaľkového ovládania televízora Samsung potlačte tlačidlo
BASS nahor a podržte ho viac ako 5 sekúnd, kým sa na displeji zariadenie Soundbar nezobrazí
správa „SAMSUNG-TV REMOTE“.
–– Vždy, keď potlačíte tlačidlo BASS nahor a podržíte ho na 5 sekúnd, režim sa prepne v
nasledujúcom poradí: „SAMSUNG-TV REMOTE“ (Predvolený režim) → „OFF-TV REMOTE” →
„ALL-TV REMOTE“.
•• Ak chcete nastaviť hlasitosť zariadenia Soundbar diaľkovým ovládačom vyrobeným externým
výrobcom, ktorý dodaný s televízorom, vypnite zariadenie Soundbar, potlačte tlačidlo BASS nahor a
podržte ho v tejto polohe 5 sekúnd (na obrazovke zariadenia Soundbar sa zobrazí hlásenie „OFF-TV
REMOTE“). Uvoľnite tlačidlo BASS, potom potlačte tlačidlo BASS nahor a znova ho v tejto polohe
podržte 5 sekúnd. (Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí správa „ALL-TV REMOTE“.)
–– V závislosti od diaľkového ovládania nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
–– Výrobcov, ktorí podporujú túto funkciu, nájdete v ÚPLNEJ PRÍRUČKE
(www.samsung.com/support).
–– Táto funkcia na ovládanie hlasitosti funguje len s infračervenými diaľkovými ovládaniami TV.
Nefunguje s diaľkovými ovládaniami TV s rozhraním Bluetooth (diaľkové ovládania, ktoré
vyžadujú spárovanie).
SLK - 15
SO
U
VO
L
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
SS
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
BA
SS
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
Bluetooth
POWER
Surround
BA
SS
E
VOL
SO
M UN
OD D
E
09 INŠTALÁCIA
NÁSTENNÉHO
DRŽIAKA
Súčasti na montáž na stenu
450mm
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
Upozornenia k inštalácii
•• Inštalujte len na zvislú stenu.
•• Neinštalujte na miestach s vysokou teplotou
Skrutka držiaka
alebo vlhkosťou.
Skrutka (2 ks)
(2 ks)
•• Overte si, či nosnosť steny zodpovedá
hmotnosti produktu. V opačnom prípade
stenu spevnite alebo zvoľte iné miesto
inštalácie.
•• Zakúpte si a použite upevňovacie skrutky
Konzoly nástenného držiaka (2 ks)
alebo kotviace prvky, ktoré sú vhodné pre váš
druh steny (sadrokartón, železo, drevo atď.).
Ak je to možné, upevnite montážne skrutky
1. Na povrch steny sa umiestni Inštalačná
do nosníkov v stene.
•• Zakúpte si skrutky na montáž do steny, ktoré
zodpovedajú druhu a hrúbke steny, na ktorú
chcete upevniť zariadenie Soundbar.
pomôcka na montáž na stenu.
•• Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
musí byť umiestnená vodorovne.
•• Ak sa TV namontuje na stenu, nainštalujte
–– Priemer: M5
–– Dĺžka: Odporúča sa L 35 mm alebo väčšia
zariadenie Soundbar aspoň 5 cm pod TV.
dĺžka.
•• Káble z jednotky pripojte k externým
zariadeniam ešte pred inštaláciou zariadenia
Soundbar na stenu.
5 cm alebo viac
•• Pred inštaláciou sa uistite, že je jednotka
vypnutá a odpojená zo zásuvky. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom.
SLK - 16
2. Zarovnajte Stredovú líniu papierovej šablóny
5. Zatlačte skrutku (nie je súčasťou dodávky)
so stredom TV (ak upevňujete zariadenie
cez Skrutka držiaka a potom pevne
Soundbar pod TV) a potom upevnite
zaskrutkujte každú skrutku do otvoru
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu k
montážnej skrutky.
stene pomocou pásky.
•• Ak zariadenie neinštalujete pod TV,
umiestnite Stredovú líniu do stredu
inštalačnej plochy.
6. Namontujte 2 Držiaky konzoly na stenu so
správnou orientáciou na spodnú stranu
450mm
zariadenia Soundbar pomocou 2 Skrutiek.
Stredovú líniu
3. Pomocou ostrého predmetu, napríklad pera
alebo ceruzky, označte miesta otvorov a
potom odstráňte Inštalačná pomôcka na
montáž na stenu.
450mm
e
CENTER LINE
•• Pri montáži sa uistite, že sa za zadnou
stranou zariadenia Soundbar nachádza
diel na zavesenie Konzol nástenného
4. Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti vyvŕtajte
otvor do steny v mieste jednotlivých značiek.
držiaka.
Zadná strana zariadenia Soundbar
•• Ak značky nezodpovedajú polohám
nosníkov, pred vložením montážnych
skrutiek vložte do otvorov vhodné kotvy
alebo hmoždinky. Ak používate kotvy
alebo hmoždinky, uistite sa, že vyvŕtané
otvory sú dostatočne veľké pre použité
kotvy alebo hmoždinky.
Pravý koniec zariadenia
Soundbar
SLK - 17
7. Zariadenie Soundbar s pripevnenými
Konzolami nástenného držiaka nainštalujte
tak, že Konzoly nástenného držiaka zavesíte
na Skrutky držiaka na stene.
8. Posuňte zariadenie Soundbar nadol podľa
znázornenia nižšie tak, aby Držiaky konzoly
na stenu pevne spočívali na Skrutkách
držiaka.
•• Vložte Skrutky držiaka do širokej
(spodnej) časti Držiakov konzoly na stenu
a potom posuňte Držiaky konzoly na
stenu tak, aby Držiaky konzoly na stenu
pevne spočívali na Skrutkách držiaka.
SLK - 18
10 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
Jednotka sa nezapne.
Je napájací kábel pripojený do zásuvky?
;; Pripojte sieťovú zástrčku do zásuvky.
Pri stlačení tlačidla sa nevykoná príslušná funkcia.
Je v okolí prítomná statická elektrina?
;; Odpojte sieťovú zástrčku a opäť ju pripojte.
V režime BT dochádza k výpadkom zvuku.
;; Pozrite si časti venované pripojeniu Bluetooth na strane 7 a 12.
Neprehráva sa zvuk.
Je zapnutá funkcia stlmenia?
;; Stlačením tlačidla VOL zrušte túto funkciu.
Je hlasitosť nastavená na minimum?
;; Upravte hlasitosť.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Sú batérie vybité?
;; Vymeňte ich za nové batérie.
Je medzi diaľkovým ovládaním a hlavnou jednotkou zariadenia Soundbar príliš veľká vzdialenosť?
;; Premiestnite diaľkové ovládanie bližšie k hlavnej jednotke zariadenia Soundbar.
SLK - 19
11 LICENCIE
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
12 POZNÁMKA K
LICENCII S
OTVORENÝM
ZDROJOVÝM
KÓDOM
Dolby Laboratories.
Ak nám chcete zaslať dotazy alebo požiadavky
ohľadom otvorených zdrojov, kontaktujte
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
spoločnosť Samsung e-mailom
(oss.request@samsung.com).
13 DÔLEŽITÁ
POZNÁMKA
OHĽADOM
SERVISU
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
•• Snímky a obrázky v tejto používateľskej
príručke vám poskytujeme len ako referenciu,
Licensing LLC in the United States and other
pričom sa môžu sa odlišovať od skutočného
countries.
vzhľadu produktu.
•• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
(a) je na základe vašej požiadavky privolaný
technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď
ste si neprečítali túto používateľskú
príručku).
(b) prinesiete zariadenie do opravárenského
strediska a produkt nevykazuje žiadnu
chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si
neprečítali túto používateľskú príručku).
•• Výšku daného správneho poplatku vám
oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek
obhliadka v práci alebo domácnosti.
SLK - 20
14 ŠPECIFIKÁCIE A PRÍRUČKA
Technické údaje
Názov modelu
HW-N400
USB
5V/0,5A
Hmotnosť
3,0 kg
Rozmery (Š x V x H)
640,0 x 71,0 x 100,3 mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C až +35°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % ~ 75 %
Podporované formáty prehrávania
(Zvuk vo formáte DTS 2.0 sa prehráva vo formáte DTS.)
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(podpora Dolby® Digital), DTS
VÝSTUPNÝ VÝKON BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA
Maximálny výkon vysielača BT
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny výkon vysielača SRD
25 mW pri 5,725 GHz – 5,825 GHz
Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
2,9W
Stlačte tlačidlo SOUND MODE a podržte
Bluetooth
ho viac ako 5 sekúnd na vypnutie funkcie
Spôsob deaktivácie portov
napájania zariadenia Bluetooth (Bluetooth
Power).
POZNÁMKY
•• Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez
predchádzajúceho upozornenia.
•• Hmotnosť a rozmery sú približné.
•• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje
smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto
internetovej adrese: http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora >
Vyhľadať podporu k produktom a zadajte názov modelu. Toto zariadenie možno
prevádzkovať vo všetkých krajinách EÚ.
SLK - 21
[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich
životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické
symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene
od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický & elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by
produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných
povinnostiach pre špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na adrese:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SLK - 22
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS
•• A tűz és áramütés veszélyének elkerülése
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
érdekében ne tegye ki a készüléket
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK
csapadéknak, nedvességnek.
BURKOLATÁT.
FIGYELEM
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN
ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE
•• AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A
JAVÍTANI.
HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA
A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
•• Ezt a berendezést mindig váltóáramú
aljzathoz csatlakoztassa védővezeték
FIGYELEM
csatlakozással.
FESZÜLTSÉG ALA TT! NE
NYISSA K I A
BURKOLATOT!
•• A berendezés hálózatról való leválasztásához,
a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért
a hálózati dugónak bármikor használatra
Ez a jel a készülék belsejében uralkodó
magasfeszültségre figyelmeztet.
Semmiképpen ne érjen a készülék
belsejében található alkatrészekhez.
Veszélyes.
készen kell állni.
•• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli
Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan
fontos információkkal látták el, amelyek
az üzemeltetésre és karbantartásra
vonatkoznak.
edényeket, például vázát a készülékre.
•• Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza
II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy nincs szükség biztonsági
elektromos földelésre.
Váltakozó áramú feszültség : Ez a
szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt
névleges feszültség váltakozó áramú.
Egyenáramú feszültség : Ez a
szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt
névleges feszültség egyenáramú.
Vigyázat! Olvassa el a használati
utasításokat: Ez a szimbólum arra hívja
fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a
felhasználói kézikönyv biztonságra
vonatkozó tudnivalóit.
HUN - ii
ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának
mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.
BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK
5. A készülék által használt elemek környezetre
káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne
dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre,
szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket.
1. Győződjön meg arról, hogy az otthon levő AC
tápforrás megfelel a készülék alján levő
Az akkumulátor nem megfelelően végzett
azonosító címkén felsorolt
cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy
energiakövetelményeknek. Helyezze el a
egyenértékű típusúra cserélje.
készüléket vízszintesen megfelelő felületre
(bútorra), és hagyjon mellette elegendő
helyet a szellőzéshez 7~10 cm. Ne takarja le a
szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készléket
erősítőre vagy egyéb készülékre, amely
A KÉZIKÖNYVRŐL
A felhasználói kézikönyv két részből áll: az
egyszerű, papíralapú FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV, valamint a részletes TELJES
melegedhet. A készülék folyamatos
KÉZIKÖNYV, amelyet letölthet.
használatra készült. A készülék
áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a
konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket,
ha hosszabb ideig nem használja.
2. Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból.
A villámok miatt keletkező feszültséglökések
tönkretehetik a készüléket.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napfénynek vagy hőforrásnak.
Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Ebben a kézikönyvben a biztonsági utasítások,
terméktelepítés, részegységek,
csatlakoztatások és termékspecifikációk
találhatók.
vezethet.
4. Tartsa távol a készüléket a nedvességtől
(vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl.
radiátor), illetve az erős mágneses vagy
elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől.
Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a
konnektorból. A termék nem ipari
használatra készült. Csak személyes
használatra tervezték. Ha hideg
környezetből meleg környezetbe viszi,
páralecsapódás keletkezhet. Ha télen
szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg
a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
TELJES KÉZIKÖNYV
A TELJES KÉZIKÖNYV a Samsung online
ügyféltámogatási központban, a QR-kód
beszkennelésével érheti el. A kézikönyv
megtekintéséhez számítógépen vagy
mobileszközön, töltse le a kézikönyvet
dokumentum formátumban a Samsung
honlapjáról.
(http://www.samsung.com/support)
A megjelenés és a termékjellemzők előzetes
figyelmeztetés nélkül is változhatnak.
HUN - iii
TARTALOMJEGYZÉK
01
Részegységek Ellenőrzése
Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem)
02
03
A Termék Áttekintése
05
06
-------------------------- 2
3
Soundbar Előlap / Jobb Oldali Panel
-------------------------- 3
Soundbar Alsó Panel
-------------------------- 3
A Soundbar Csatlakoztatása
A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás
04
2
Csatlakoztatás a Televízióhoz
4
-------------------------- 4
5
1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel
–– Csatlakoztatás Optikai Kábellel
–– Televízió csatlakoztatása HDMI-kábellel
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás
–– Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül
-------------------------- 7
-------------------------- 7
Csatlakoztatás Külső Eszközhöz
9
Csatlakoztatás Optikai vagy Analóg Audio (AUX) Kábellel
-------------------------- 9
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
-------------------------- 10
USB Csatlakoztatása
11
Szoftverfrissítés
-------------------------- 11
HUN - iv
07
Mobileszköz Csatlakoztatása
Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül
08
09
12
-------------------------- 12
A Távvezérlő Használata
13
A Távvezérlő Használatának Módja
-------------------------- 13
A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távvezérlőjével
-------------------------- 15
A Fali Konzol Felszerelése
16
Óvintézkedések a felszerelés során
-------------------------- 16
Fali konzol komponensek
-------------------------- 16
10
Hibaelhárítás
19
11
Szabadalmak
20
12
Nyílt Forráskódú Licenc Megjegyzés
20
13
Fontos Megjegyzés a Szervizzel Kapcsolatban
20
14
Műszaki Adatok és Útmutató
21
Műszaki adatok
-------------------------- 21
HUN - v
01 RÉSZEGYSÉGEK ELLENŐRZÉSE
PAIR
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Soundbar Központi Egység
1
Távirányító / Elemek
2
AC/DC adapter
(Központi Egység)
Hálózati kábel
(AC/DC adapter)
Optikai kábel
•• Az áramellátással és enegriafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el a
terméken található címkét. (Címke : Soundbar Központi Egység alja)
•• A hálózati csatlakoztatás lépései az (1, 2) címkével vannak ellátva.
A hálózati csatlakoztatással kapcsolatos további tájékoztatásért lásd az 4. oldalt.
•• A Soundbar fali felszerelésének részegységeiért lásd a 16. oldalt.
•• A Mikro USB-USB adapter kábelek, valamint a HDMI kábelek külön kaphatóak.
A vásárláshoz vegye fel a kapcsolatot a Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung
Vevőszolgálattal.
Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem)
Csúsztassa az elemek fedelét a nyíl irányába, amíg teljesen el nem távolítható.
Helyezzen be 2 db AA elemet (1,5V) oly módon, hogy a polaritás megfelelő legyen. Csúsztassa vissza az
elemek fedelét.
HUN - 2
02 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE
Soundbar Előlap / Jobb Oldali Panel
A Soundbar Jobb Oldala
A terméket helyezze el
úgy, hogy a SAMSUNG
Hangerő
logo a tetején legyen.
Bekapcsoló
Kijelző
Soundbar Alsó Panel
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Forrás
A bemeneti jelforrás mód kiválasztása. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• A „BT PAIRING” mód bekapcsolásához váltsa a jelforrást „BT” módra, majd tartsa
lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot.
DC 24V
Csatlakoztassa az AC/DC adaptert. (Áramforrás Be)
AUX
Egy külső eszköz analóg kimenetének csatlakoztatásához.
USB
Csatlakoztasson ide egy USB eszközt, hogy az USB eszközön levő hangfájlokat a
Soundbaron keresztül játszhassa le.
HDMI OUT
HDMI IN
D.IN
Egy televízió HDMI (ARC) csatlakozójának csatlakoztatásához.
Digitális videó és audió jelek bemenete, egyidejűleg HDMI kábellel csatlakoztatott
eszközök számára. Egy külső eszköz HDMI kimenetének csatlakoztatásához.
Egy külső eszköz digitális (optikai) kimenetének csatlakoztatásához.
HUN - 3
03 A SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA
A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás
Használja a részegységeket (1, 2) a Soundbar konnektorhoz való csatlakoztatásához, az alábbi
sorrendben:
1 Csatlakoztassa a hálózati kimeneti kábelt a hálózati adapterhez, majd a soundbarhoz.
2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorba.
Lásd az alábbi illusztrációkat.
•• A szükséges áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el
a terméken található címkét. (Címke: Soundbar Központi Egység alja)
•• Ügyeljen arra, hogy az AC/DC-adaptert
vízszintes helyzetben helyezze az
2 Hálózati kábel
asztalra vagy a padlóra. Ha az AC/DC
adaptert úgy helyezi el, hogy a
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
néz, akkor víz vagy egyéb idegen
anyagok juthatnak be az adapterbe, és ez
az adapter hibás működéséhez vezethet.
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Soundbar Központi
Egység alja
levegőben lóg, és az AC vezeték felfelé
A Tápellátáshoz
Történő
Csatlakoztatás
1 AC/DC adapter
Növelje a valódi vezeték nélküli térhangzást, miután csatlakoztatta a Samsung vezeték
nélküli hátsó hangszórórendszert (SWA-8500S) a Soundbarhoz (Külön vásárolható meg).
A vezeték nélküli hátsó hangszóró készlettel kapcsolatos további információkat a termék
kézikönyvében találja.
HUN - 4
04 CSATLAKOZTATÁS A TELEVÍZIÓHOZ
A televízió hangját a Soundbaron keresztül hallgathatja, vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozással.
•• Ha a Soundbar a kiválasztott Samsung TV-khez van csatlakoztatva, akkor a Soundbar a TV
távirányítójával vezérelhető.
–– Amennyiben optikai kábel használ, akkor ezt a funkciót támogatják a 2017-es Samsung Smart
Tv-k, amelyek támogatják a Bluetooth funkciót.
–– A funkció azt is lehetővé teszi, hogy a televízió menüjének használatával állítsa be a hangteret
és a további beállításokat, valamint a hangerőt és a némítást.
1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel
Ha a sugárzott jelek Dolby Digital formátumban vannak, és a televízióján a „Digitális Kimeneti
Audioformátum” beállítása PCM, akkor javasoljuk, hogy módosítsa a beállítást Dolby Digital
formátumra. Ha a beállítást módosítja, akkor jobb hangminőséget élvezhet. (A menü a TV-készülék
gyártójától függően változhat.)
Csatlakoztatás Optikai Kábellel
A Soundbar Alja
HDMI IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optikai kábel
D.IN
A Soundbar Jobb Oldala
1. Csatlakoztassa a Soundbaron levő DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) csatlakozót a televízió OPTICAL
OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel.
2. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „D.IN”
módot.
HUN - 5
Auto Power Link
Az Auto Power Link funkció automatikusan bekapcsolja a Soundbart, ha a televíziót bekapcsolják.
1. Csatlakoztassa a Soundbart a televízióhoz egy digitális optikai kábellel.
2. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító Bal gombját, az Auto Power Link
funkció be- vagy kikapcsolásához.
•• Az Auto Power Link funkció alapértelmezésként ON állásban van.
(A funkció kikapcsolásához kapcsolja be az Automatikus Bekapcsolást a
Soundbar használatával.)
•• A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az Auto Power Link
funkció nem működik.
•• Ez a funkció csak a „D.IN” módban érhető el.
Televízió csatlakoztatása HDMI-kábellel
Ellenőrizze a (ARC) opciót a
televízió HDMI IN portjánál.
A Soundbar Alja
HDMI IN
(ARC)
HDMI-kábel
(nem része a
csomagnak)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Ellenőrizze a HDMI OUT (TV-ARC)
portot a Soundbar központi egységen.
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
TV ARC
A Soundbar Jobb Oldala
1. A Soundbar és a televízió bekapcsolt állapota mellett csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem része a
csomagnak), az ábrán látható módon.
2. A „TV ARC” jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, és a Soundbar a televízió
hangját játssza le.
•• Ha a televíziónak nincs hangja, nyomja meg a
(Forrás) gombot a távvezérlőn, vagy a
Soundbar jobb oldalán, hogy „D.IN” módra válthasson. A képernyő a „D.IN” és a „TV ARC”
feliratot jeleníti meg, és a televízió hangja kerül lejátszásra.
HUN - 6
•• Ha a „TV ARC” nem jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, akkor ellenőrizze,
hogy a kábel a megfelelő porthoz van-e csatlakoztatva.
•• A televízió távirányítójának hangerő gombjaival módosíthatja a Soundbar hangerejét.
2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás
Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül
Ha televíziót csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a
sztereó hangot.
•• Egyszerre csak egy televízió csatlakoztatható.
Az első csatlakoztatás
1. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „BT”
módot.
2. Váltson „BT” módról „BT PAIRING” módra.
•• Ha a „BT READY” megjelenik, nyomja meg a
lenyomva legalább 5 másodpercig a
PAIR gombot a távvezérlőn, vagy tartsa
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldalán, a „BT
PAIRING” megjelenítéséhez.
3. Válassza ki a Bluetooth módot a televízión. (Bővebb információkat a televízió kézikönyvében talál.)
4. Válassza az „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” opciót a televízió képernyőjén levő listán.
A rendelkezésre álló Soundbar „Need Pairing” vagy „Paired” felirattal van megjelölve a televízió
Bluetooth eszköz listáján. A Soundbarhoz való csatlakozáshoz válassza ki az üzenetet, és hozzon
létre kapcsolatot.
•• Ha a televízió csatlakoztatva van, a [TV Név] → „BT” jelenik meg a Soundbar elülső kijelzőjén.
5. Most már hallhatja a televízió hangját a Soundbarból.
MEGJEGYZÉS
•• Miután első alkalommal csatlakoztatta a Soundbart a TV-hez, használja a „BT READY” módot az
újbóli csatlakozáshoz. A részleteket lásd a 8. oldalon.
HUN - 7
Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült
•• Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series”) jelenik
meg a listán, törölje azt.
•• Nyomja meg a
PAIR gombot a távvezérlőn, vagy „BT”módban tartsa lenyomva legalább
5 másodpercig a
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldalán, a „BT PAIRING” módba történő
lépéshez. Majd válassza az „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” opciót a televízió keresési
listáján.
Mi a különbség a BT READY és a BT PAIRING között?
•• BT READY : Ebben a módban megkeresheti a korábban csatlakoztatott televíziókat, vagy
csatlakoztathat egy korábban csatlakoztatott mobileszközt a Soundbarhoz.
•• BT PAIRING : Ebben a módban csatlakoztathat egy új eszközt a Soundbarhoz. (Nyomja meg a
PAIR gombot a távvezérlőn, vagy „BT” módban tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldalán.)
MEGJEGYZÉSEK
•• Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
•• Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság a Soundbar és a
Bluetooth eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
•• Az Soundbar 5 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
•• Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a
Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
–– Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
–– Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
–– Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
•• Az elektronikus eszközük elektromos interferenciát okozhatnak.
Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől
- pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.
A Soundbar leválasztása a televízióról
Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és váltson „BT” módról
egy másik módra.
•• A televízió egy rövid ideig válaszra vár a Soundbartól, mielőtt bontaná a kapcsolatot.
(A bontáshoz szükséges idő a televízió modelljétől függően eltérő lehet.)
•• Ha a Soundbar és a TV közötti automatikus Bluetooth csatlakozást törölni kívánja, tartsa lenyomva
5 másodpercig a p (Lejátszás/Szünet) gombot a távirányítón „BT READY” állapotban. (Váltás Be → Ki)
HUN - 8
05 CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ ESZKÖZHÖZ
Csatlakoztasson külső eszközt vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül, hogy a külső eszköz
hangját lejátszhassa a Soundbaron.
Csatlakoztatás Optikai vagy Analóg Audio (AUX) Kábellel
A Soundbar Jobb Oldala
BD / DVD lejátszó / Set-top box /
Játékkonzol
HDMI OUT
(TV-ARC)
R - AUDIO - L
DC 24V
HDMI IN
AUX IN
Audio (AUX) Kábel
USB (5V 0.5A)
(nem része a
csomagnak)
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
A Soundbar Alja
Optikai kábel
1 Audio (AUX) Kábel
XX Csatlakoztassa a központi egységen levő AUX IN (Audio) csatlakozót a Forráseszköz AUDIO OUT
csatlakozójához egy audio kábellel.
YY Válassza az „AUX” módot, a
(Forrás) gomb megnyomásával a jobb oldali panelen, vagy a
távirányítón.
2 Optikai kábel
XX Csatlakoztassa a központi egységen levő DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) csatlakozót a
Forráseszköz OPTICAL OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel.
YY Válassza a „D.IN” módot a
(Forrás) gomb megnyomásával a jobb oldali panelen, vagy a
távirányítón.
HUN - 9
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
A Soundbar Alja
HDMI IN
(ARC)
HDMI kábel
(nem része a csomagnak)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
HDMI OUT
Külső eszköz
HDMI kábel
(nem része a csomagnak)
HDMI
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
A Soundbar Jobb Oldala
1. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt (nem része a csomagnak) a készülék alján levő HDMI OUT
(TV-ARC) csatlakozóból a televízión levő HDMI IN csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt (nem része a csomagnak) a készülék hátoldalán levő HDMI IN
csatlakozóból a digitális eszközén levő HDMI OUT csatlakozóhoz.
3. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „HDMI”
módot.
4. A „HDMI” mód megjelenik a Soundbar kijelzőjén és hang hallható.
HUN - 10
06 USB CSATLAKOZTATÁSA
Lejátszhatók USB adathordozón található zenefájlok a Soundbaron keresztül.
USB-csatlakozó
Kijelző
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB
USB (5V 0.5A)
Mikro USB-USB
adapter Kábel (nem
része a csomagnak)
1. Csatlakoztasson egy Mikro USB-USB adapter kábelt egy dugós USB 2.0 Mikro USB csatlakozóval
(B típus) a Soundbaron levő Mikro USB csatlakozó egyik végéhez, és egy szabványos hüvelyes 2.0
USB csatlakozót (A típus) a másik végéhez.
•• A Mikro USB-USB adapter Kábel külön kapható. A vásárláshoz vegye fel a kapcsolatot a
Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt az adapter kábel hüvelyes végéhez.
3. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza az „USB”
módot.
4. Az „USB” felirat jelenik meg a kijelzőn.
5. Lejátszhat USB adathordozón levő zenefájlokat a Soundbaron keresztül.
•• A Soundbar automatikusan kikapcsol (Automatikus Kikapcsolás), ha nincs USB eszköz
csatlakoztatva több, mint 5 percig.
Szoftverfrissítés
Előfordulhat, hogy a Samsung a jövőben szoftverfrissítéseket biztosít a Soundbar rendszer
eszközszoftveréhez.
Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszközszoftvert, ha a frissítést tartalmazó USB eszközt
csatlakoztatja a Soundbar USB portjához.
A frissítés fájlok letöltésével kapcsolatos további információkért látogasson el a Samsung Electronics
honlapjára a (www.samsung.com → Support) címen. Vegye figyelembe, hogy az opció nevei
változhatnak.
HUN - 11
07 MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül
Ha mobileszközt csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja
a sztereó hangot.
•• Egyszerre csak egy Bluetooth eszköz csatlakoztatható.
Bluetooth eszköz
Az első csatlakoztatás
1. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „BT”
módot.
2. Váltson „BT” módról „BT PAIRING” módra.
•• Ha a „BT READY” megjelenik, nyomja meg a
lenyomva legalább 5 másodpercig a
PAIR gombot a távvezérlőn, vagy tartsa
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldalán, a „BT
PAIRING” megjelenítéséhez.
3. Válassza az „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” opciót a listán.
•• Ha egy Soundbar csatlakoztatva van a Bluetooth eszközhöz, a [Bluetooth Eszköz Név] → „BT”
jelenik meg az elülső kijelzőn.
4. Lejátszhatja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközön levő zenefájlokat a Soundbaron
keresztül.
MEGJEGYZÉS
•• Miután első alkalommal csatlakoztatta a Soundbart a mobileszközt, használja a „BT READY” módot
az újbóli csatlakozáshoz. A részleteket lásd a 8. oldalon.
Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült
•• Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. „ [AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series”)
jelenik meg a listán, törölje azt.
•• Nyomja meg a
másodpercig a
PAIR gombot a távvezérlőn, vagy „BT” módban tartsa lenyomva legalább 5
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldalán, a „BT PAIRING” módba történő
lépéshez. Majd válassza az „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” opciót a Bluetooth eszköz
keresési listáján.
A Bluetooth-csatlakozásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a
„Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül” című részt a 7 ~ 8. oldalon.
HUN - 12
08 A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA
A Távvezérlő Használatának Módja
A Soundbar be- és kikapcsolása.
Bekapcsoló
PAIR
Nyomja meg a Soundbarhoz csatlakoztatott
jelforrás kiválasztásához.
Forrás
Némítás
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
MODE
A kívánt hangeffektust kiválaszthatja a
STANDARD vagy SURROUND.
•• DRC (Dynamic Range Control)
A Dolby Digital sávok dinamikus
tartományvezérlésének alkalmazását teszi
lehetővé. Ha lenyomva tartja a SOUND
PAIR
MODE
gombot kb. 5 másodpercig készenlét
PAIR
módban, a DRC (Dynamic Range Control)
VOL
BASS be- vagy kikapcsol. A DRC
funkció
BASS bekapcsolt állapotában a hangosra állított
SOUND
MODE hang halkabbá válik. (A hang torzulhat.)
SOUND MODE
VOL
Nyomja meg a
(Némítás) gombot a hang
némításához.
PAIR Nyomja meg újra a hang
némításának megszüntetéséhez.
PAIR
BASS
SOUNDBAR
SOUND
MODEVOL
•• Bluetooth Power
Ez a funkció automatikusan bekapcsolja a
Soundbart, ha csatlakozási kérést észlel egy
korábban már csatlakoztatott TV-től vagy
Bluetooth-eszköztől. Alapértelmezésként a
VOL
PAIR
Bluetooth
SOUND
MODE
BASS
VOL
Nyomja meg a PAIR gombot. A Soundbar kijelzőjén megjelenik a „BT PAIRING” felirat.
Ebben a módban egy új Bluetooth-eszközhöz csatlakozhat, ha kiválasztja az eszközt a
Bluetooth eszköz keresési listáján.
PAIR
HUN - 13
VOL
BASS
beállítás: Be.
––BASS
Nyomja meg és tartsa nyomva a SOUND
MODE gombot legalább 5 másodpercig
a Bluetooth bekapcsolás funkció
kikapcsolásához.
A zenei fájl ideiglenes leállításához nyomja meg a p gombot.
Ha újra megnyomja a gombot, a zenei fájl lejátszásra kerül.
Lejátszás /
Szünet
PAIR
Nyomja meg a jelzett területeket a Fel/Le/Balra/Jobbra
kiválasztásához.
SOUND
MODE
Fel/Le/Balra/
Jobbra
PAIR
Nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra opciót a gombon, a funkciók kiválasztásához vagy
beállításához.
SOUND
MODE
•• Ismétlés
VOL
VOL
BASS
BASS
Az Ismétlés funkció használatához „USB” módban, nyomja meg az Fel gombot.
•• Zene Átugrása
Nyomja meg a Jobbra gombot a következő zenei fájl kiválasztásához.
Nyomja meg a Balra gombot az előző zenei fájl kiválasztásához.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Az Anynet+ és az Auto Power Link funkciót be- vagy kikapcsolhatja.
Az Anynet+ és az Auto Power Link vezérlése a Jobbra illetve Balra gombokkal
történik.
–– Anynet+ : Ha HDMI kábelen keresztül csatlakoztatta a Samsung Tv-t a
Soundbarhoz, akkor a Soundbart a Samsung TV távvezérlővel irányíthatja.
Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a Jobbra gombot az Anynet+ ON- és
OFF.
–– Auto Power Link : Ha a Soundbar digitális optikai kábellel van csatlakoztatva a
televízióhoz, akkor automatikusan be tud kapcsolni, ha a televíziót bekapcsolja.
Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a Balra gombot az Auto Power Link
ON- és OFF.
–– Az Anynet+ / Auto Power Link funkció alapértelmezésként ON állásban van.
Hangvezérlés
A TREBLE, AUDIO SYNC, REAR LEVEL, vagy REAR SPEAKER ON/OFF lehetőségek közül
választhat.
•• A TREBLE hangerejének vezérléséhez a Hangvezérlés menüpontból válassza ki a
TREBLE opciót, és állítsa be a hangerőt -6 és +6 értékek között az Fel/Le gombok
segítségével.
•• Ha a televízió és a Soundbar videó és audio jele nincs szinkronban, válassza ki az
AUDIO SYNC funkciót a Hangbeállítások menüből, és állítsa be az audio késleltetést
0~300 milliszekundum között a Fel/Le gombok segítségével. (Kivéve „USB” mód)
•• Ha térhatású hangszórók (külön kaphatóak) vannak csatlakoztatva, válassza ki a
REAR LEVEL opciót, és állítsa be a hangerőt -6 - +6 értékek között az Fel/Le gombok
segítségével. A REAR SPEAKER funkció ON/OFF kapcsolható az Fel/Le gombok
segítségével.
•• AUDIO SYNC csak bizonyos funkciók esetén van támogatva.
PAIR
SOUND
MODE
HUN - 14
SOUND
MODE
PAIR
SO
M UN
OD D
E
D
BA
R
N
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
SS
BA
SS
SO
SO
U
VO
L
D
BA
R
N
U
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
SS
SOUND
MODE
SO
Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a basszus hangerejét -6 - +6 közötti
értékre. Ha megnyomja a gombot, akkor ezzel a basszus hangerejét a 0 szintre állítja.
SO
M UN
OD D
E
Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a hangerőt.
•• Némítás
Nyomja meg a VOL gombot a hang némításához. Nyomja meg újra a hang
némításának megszüntetéséhez.
A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távvezérlőjével
A televízió menüjében Samsung TV esetén állítsa a televízió hangszóróját külső
hangszóróra. (Bővebb információkat a televízió felhasználói kézikönyvében talál.)
•• A Soundbar telepítését követően a Soundbar hangerejét a Samsung TV-hez tartozó IR
távirányítóval állíthatja be. (Ha nem kívánja ezt a funkciót használni, amikor a Soundbar ki van
kapcsolva, nyomja felfelé és tartsa nyomva 5 másodpercig a BASS gombot. A Soundbar kijelzőjén
az „OFF-TV REMOTE” jelenik meg, és a funkció kikapcsol.) Ha csak a Samsung TV távirányítójával
kívánja a hangerőt szabályozni, akkor tartsa felfelé nyomva legalább 5 másodpercig a BASS
gombot, amíg a “SAMSUNG-TV REMOTE” meg nem jelenik a Soundbar kijelzőjén.
–– A BASS gomb minden egyes 5 másodpercig történő felfelé nyomásával az alábbi sorrendben
változik az üzemmód: “SAMSUNG-TV REMOTE” (Alapértelmezett mód) → “OFF-TV REMOTE” →
“ALL-TV REMOTE”.
•• A Soundbar hangerejének szabályozásához egy harmadik fél által gyártott TV távirányítójával,
kapcsolja ki a Soundbart, nyomja felfelé és tartsa nyomva 5 másodpercig a BASS gombot (az
“OFF-TV REMOTE” jelenik meg a Soundbar kijelzőjén), engedje el a BASS gombot, majd nyomja
felfelé és tartsa nyomva több mint 5 másodpercig a Surround BASS gombot. (A Soundbar kijelzőjén
megjelenik az “ALL-TV REMOTE” felirat.)
–– Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el, a távirányítótól függően.
–– funkciót támogató gyártók listáját a TELJES KÉZIKÖNYV tartalmazza
(www.samsung.com/support).
–– Ez a hangerővezérlési funkció csak IR TV távirányítókkal működik. Nem működik Bluetooth TV
távirányítókkal (párosítást igénylő távirányítók).
HUN - 15
SO
U
VO
L
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
VO
L
D
BA
R
BA
SS
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
SO
U
N
SO
M UN
OD D
E
BASS
BA
SS
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SO
M UN
OD D
E
BASS
BASS
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
VOL
09 A FALI KONZOL
FELSZERELÉSE
Fali konzol komponensek
450mm
Óvintézkedések a felszerelés
során
Falikonzol sín
•• Csak függőleges falra szerelje.
•• Ne telepítse a terméket magas hőmérsékletű
vagy magas páratartalmú helyre.
Tartócsavar (2 db)
•• Ellenőrizze, hogy elég erős-e a fal a készülék
Csavar (2 db)
súlyának megtartására. Ellenkező esetben a
telepítés előtt erősítse meg a falat, vagy
válasszon másik telepítési helyet.
•• Vásároljon és használjon a falnak megfelelő
Fali Konzol (2 db)
rögzítőcsavarokat és horgonyokat
(gipszkarton, vaslemez, fa, stb.). Ha
lehetséges, a rögzítőcsavarokat tiplikbe
1. Helyezze a Falikonzol sínt a fal felszínére.
csavarja.
•• A Falikonzol sínt szintbe hozva kell
•• Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal
elhelyezni.
vastagságának és típusának megfelelően,
•• Amennyiben a TV a falra van felszerelve,
amelyikre a Soundbart felszerelni tervezi.
a készüléket legalább 5 cm-el a TV alá
–– Átmérő: M5
helyezze el.
–– Hossz: 35 mm vagy hosszabb javasolt.
•• A Soundbar falra történő felszerelése előtt
csatlakoztassa kábeleket az egységtől a külső
készülékekhez.
•• A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a
5 cm vagy több
hálózatból a készüléket. Ellenkező esetben
áramütést okozhat.
HUN - 16
2. Igazítsa a papírsablon Középső vonalát a
5. Nyomjon egy csavart (nem része a
televízió közepéhez (ha a Soundbart a
csomagnak) valamennyi Tartócsavar
televízió alá szereli fel), majd rögzítse a
keresztül, majd csavarozza mindegyik
Falikonzol sínt a falra ragasztószalaggal.
csavart szorosan a tartócsavar lyukakba.
•• Ha a felszerelés nem televízió alá
történik, akkor igazítsa a Középső vonalát
a felszerelési terület közepéhez.
6. Szereljen fel 2 Fali Konzol a megfelelő
450mm
tájolásban a Soundbar aljára, 2 Csavar
használatával.
Középső vonalát
3. Használjon egy hegyes tárgyat, például tollat
vagy ceruzát, hogy megjelölhesse a lyukak
pozícióját, majd távolítsa el a Falikonzol sín.
450mm
CENTER LINE
•• Az összeszerelés során győződjön meg
4. Egy megfelelő méretű fúrószárral fúrjon
arról, hogy a Fali Konzol felfüggesztő
lyukat a falba minden jelölésnél.
része a Soundbar hátoldala mögött
•• Ha a jelölések nem egyeznek meg a
legyen.
csonkok pozíciójával, akkor mindenképpen
A Soundbar hátoldala
illesszen be megfelelő horgonyokat vagy
tipliket a lyukakba, mielőtt behelyezné a
tartócsavarokat. Ha horgonyokat vagy
tipliket használ, akkor győződjön meg
arról, hogy a kifúrt lyukak elég nagyok-e a
használni kívánt horgonyokhoz vagy
tiplikhez.
A Soundbar jobb széle
HUN - 17
7. Szerelje fel a Soundbart a mellékelt Fali
Konzol, a Fali Konzol felfüggesztésével a
falon levő Tartócsavar.
8. Az alábbi ábrán látható módon csúsztassa le
a Soundbart, hogy a Tartócsavar stabilan
megtartsák a Fali Konzol.
•• Helyezze be a Tartócsavar a
(Falikonzolok) széles (alsó) részébe, majd
csúsztassa le a Fali Konzol, hogy a
Tartócsavar stabilan megtartsák a Fali
Konzol.
HUN - 18
10 HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:
A készülék nem kapcsol be.
A hálózati kábel be van dugva a konnektorba?
;; A hálózati kábelt csatlakoztassa a konnektorba.
Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.
Van statikus elektromosság a levegőben?
;; Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.
A hang időnként kihagy BT módban.
;; Lásd a Bluetooth csatlakozás szakaszokat a 7 és 12. ldalon
Nincs hang.
Be van kapcsolva a némítás?
;; A VOL gombbal kapcsolja ki a funkciót.
A hangerő minimumon van?
;; Állítsa be a hangerőt.
Nem működik a távvezérlő.
Lemerültek az elemek?
;; Helyezzen be új elemeket.
Túl nagy a távolság a távirányító és a Soundbar központi egység között?
;; Vigye a távirányítót közelebb a Soundbar központi egységhez.
HUN - 19
11 SZABADALMAK
12 NYÍLT
FORRÁSKÓDÚ
LICENC
MEGJEGYZÉS
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
A nyílt forráskódú projektekkel kapcsolatos
Dolby Laboratories.
kérdésekkel és kérésekkel érdeklődjön a
Samsung e-mail címén
(oss.request@samsung.com).
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
13 FONTOS
MEGJEGYZÉS A
SZERVIZZEL
KAPCSOLATBAN
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
•• Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk
The terms HDMI and HDMI High-Definition
csak referenciaként szolgálnak, és
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
eltérhetnek a termék tényleges
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
megjelenésétől.
•• Adminisztrációs költséget számíthatunk fel,
ha
(a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és
a termék nem hibásodott meg (a
felhasználói kézikönyv elolvasásának
elmulasztása esetén).
(b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de
nem hibásodott meg (a felhasználói
kézikönyv elolvasásának elmulasztása
esetén).
•• A látogatás vagy a javítási munka
megkezdése előtt tájékoztatjuk az
adminisztrációs díj mértékéről.
HUN - 20
14 MŰSZAKI ADATOK ÉS ÚTMUTATÓ
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-N400
típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.
Modellnév
HW-N400
USB
5V/0,5A
Tömeg
3,0 kg
Méretek (Szé x Ma x Mé)
640,0 x 71,0 x 100,3 mm
Működési hőmérséklet
+5°C - +35°C
Páratartalom
10 % - 75 %
Támogatott lejátszási formátumok
(A DTS 2.0 hang DTS formátumban kerül lejátszásra.)
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(Dolby® Digital -t támogatja), DTS
VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ KIMENETI TELJESÍTMÉNY
BT max jeladó teljesítmény
100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz
SRD max jeladó teljesítmény
25 mW 5,725 GHz – 5,825 GHz
Teljes Energiafogyasztás Kikapcsolt Állapotban (W)
2,9W
Nyomja meg és tartsa nyomva a SOUND
Bluetooth
MODE gombot legalább 5 másodpercig a
Port deaktiválási mód
Bluetooth bekapcsolás funkció
kikapcsolásához.
MEGJEGYZÉSEK
•• A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli
megváltoztatására.
•• A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.
•• A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a
2014/53/EK irányelv előírásainak.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat az alábbi weboldalon olvasható:
http://www.samsung.com, lépjen be a Támogatás > Terméktámogatás keresése
menübe, és írja be a modell nevét.
Ez a berendezés az EU összes országában működtethető.
HUN - 21
[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd
vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre
vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük,
különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó
helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés
feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi
kötelezettségeivel kapcsolatban, pl. REACH, WEEE, Akkumulátorok, látogasson el az alábbi weboldalra:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
weboldalra
HUN - 22
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
AH83-01406A-03
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/be_
fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/
pl/support/
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/at/
support
ESTONIA
800-7267
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/bg/
support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
AH83-01406A-03
Download PDF

advertising