Samsung | DVD-R121 | Samsung DVD-R121 Használati utasítás

00786A-R1203121-HU/Cover
2005.9.8
10:5 AM
Page 1
Instruction Manual
Használati útmutató
Návod k pouÏití
Návod k pouÏitiu
DVD-R120
DVD-R121
DVD-R123
English
Magyar
âesky
Slovenãina
www.samsung.com/hu
AK68-00786A-01
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 2
A kezdŒ lépések
FONTOS TUDNIVALÓ
Figyelmeztetések
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne
vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében
nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne
karbantartani. A készülék javítását bízza szakemberre.
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI
A BURKOLATOT!
A villám szimbólum olyan feszültség
jelenlétét jelzi a készülék belsejében,
amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos
mıködtetési és karbantartási
tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
A készüléket ne tegye zárt helyre, pl. beépített
könyvespolcra, szekrénybe.
FIGYELMEZTETÉS: A tız és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye
ki a készüléket csapadéknak,
nedvességnek.
FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHET
KI A KÉSZÜLÉKBÃL. NE TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK! A
KÉSZÜLÉKET KIZÁRÓLAG AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK SZERINT HASZNÁLJA, ÍGY MEGÓVHATJA MAGÁT A
KÁROS LÉZERSUGÁRZÁSTÓL!
FIGYELEM:
A DVD LEJÁTSZÓ LÉZERSUGÁRRAL MÙKÖDIK. HA A
KÉSZÜLÉK SZABÁLYZÓIT, STB. A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKTÓL ELTÉRÃEN HASZNÁLJA, VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK TEHETI KI MAGÁT.
NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, JAVÍTÁST CSAK SZAKEMBERREL VÉGEZTESSEN.
2- HU
A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének
figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi
szórakoztatásra vonatkozik.
A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi
szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre
a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes
olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult
egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC
111772-3 vagy USI/IEC 13813-3 elŒírásait.
Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására az ISO/IED 111772-3 vagy USI/IEC 138133 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket
és annak funkcióit olyan módon használni, mely
nem egyezik az ISO/IEC 111772-3 vagy USI/IEC
13813-3 elŒírásaival.
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 3
●
Fontos tudnivalók
A készülék használatba vétele elŒtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Tartsa be a készülék használatára vonatkozó figyelmeztetéseket. Tegye el a használati útmutatót, a késŒbbiekben még szüksége lehet rá.
1)
2)
3)
4)
Olvassa el a használati útmutatót.
Tartsa be az itt felsorolt elŒírásokat.
Tartsa szem elŒtt a figyelmeztetéseket.
A készülék használatakor az útmutatóban leírtak
szerint járjon el.
5) Ne használja a készüléket víz közelében.
6) A készülék burkolatát száraz ronggyal portalanítsa,
tisztítsa.
7) Ne takarja le a szellŒzŒnyílásokat. A készüléket a
gyártó utasításainak megfelelŒen helyezze el.
8) Ne tegye a készüléket hot sugárzó berendezés (radiátor, hŒsugárzó, kályha, más egyéb hot termelŒ
berendezések, pl. erŒsítŒ) közelébe.
9) A hálózati csatlakozó vezetéket úgy helyezze el,
hogy ne lépjenek rá, ne csípŒdjön be sehová, ne
törjön meg. Különös gonddal ellenŒrizze a csatlakozási helyeket a készüléken és a fali aljzatnál.
10) A készülékhez kizárólag a gyártó által megadott kiegészítŒket, tartozékokat használja.
11) A készülék szállításakor ügyeljen, hogy ha kocsira
teszi, nehogy a kocsival együtt feldŒljön. Ha a készülék elhelyezéséhez állványt, fali konzolt használ,
ügyeljen arra, hogy a gyártó elŒírásainak megfelelŒt
alkalmazzon.
12) Villámlással együtt járó vihar esetén, valamint akkor, ha sokáig nem szándékozik használni a készüléket, húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a
fali aljzatból.
13) Javítást kizárólag szakképzett személlyel végeztessen. Vigye szervizbe a készüléket, ha bármilyen
módon megsérült, pl. ha megsérült a hálózati vezeték vagy csatlakozó, ha folyadék ömlött a készülékre, ha valami beleesett a készülékbe, ha a készülék
megázott, ha a készülék rendellenesen mıködik,
ha a készülék leesett.
Figyelmeztetések a készülék
kezelésével kapcsolatban
●
●
●
●
●
MielŒtt a készüléket más berendezésekhez csatlakoztatja, kapcsolja ki az összes csatlakoztatandó berendezést.
Lemez lejátszása közben ne mozgassa a készüléket,
ne játsszon le sérült vagy törött lemezt, mert ezzel a
készülék belsŒ részeit károsíthatja.
Ne tegyen vízzel töltött vázát, vagy apró tárgyakat a
lejátszó tetejére.
Ne dugja a kezét a lemezfiók nyílásába.
A lemezfiókra kizárólag a lemezt tegye, semmi mást.
●
●
●
A készülék normális mıködését megzavarhatják a
külsŒ interferencia jelenségek, pl. villámlás, statikus
elektromosság. Ha ilyet tapasztal, kapcsolja ki a
készüléket, majd kapcsolja vissza a STANDBY/ON
bekapcsoló gombbal, vagy húzza ki a hálózati
csatlakozót, majd csatlakoztassa ismét a fali aljzathoz. Ezután már normálisan fog mıködni a készülék.
Használat után vegye ki a lemezt, és kapcsolja ki a
készüléket.
Ha hosszabb idŒn keresztül nem szándékozik használni a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót az
aljzatból.
A lemezt sugárirányban kifelé törölve tisztítsa meg.
A burkolat tisztántartása
Biztonsága érdekében tisztítás elŒtt húzza ki a hálózati
csatlakozót a konnektorból.
● Ne használjon a készülék burkolatának tisztításához
benzint, hígítót, egyéb oldószereket.
● A burkolatot puha ronggyal törölje le.
A lemezekrŒl
●
Csak normál alakú lemezt
használjon. A különleges
formájú lemezek megrongálhatják a készüléket.
A lemezek kezelése
●
Ne érintse meg kézzel a lemeznek
az adathordozó felületét.
DVD-RAM, DVD-RW és DVD-R
●
Ezeket a lemezeket külön beszerezhetŒ DVD-RAM/PD lemeztisztítóval tisztítsa (lehetŒleg
LF-K200DCA1-t használjon). Ne
tisztítsa a DVD-RAM, DVD-RW
és DVD-R lemezeket a hagyományos CD lemezek
tisztítására szolgáló tisztítókkal és törlŒkendŒkkel.
DVD-Video, Audio CD
●
EzekrŒl a lemezekrŒl puha tisztítókendŒvel törölje le
a port, szennyezŒdést.
Figyelmeztetések a lemezek kezelésével kapcsolatban
●
●
●
●
●
●
Ne írjon ceruzával, golyóstollal a lemez feliratos
oldalára.
Ne használjon a lemez tisztításához tisztító sprayt,
antisztatizálót, erŒs vegyi anyagokat, pl. benzint, hígítót.
Ne ragasszon címkét, matricát a lemezre.
(Ne használjon ragasztópapírral ragasztott lemezt,
vagy olyan lemezt, amelyiken megtalálható a letépett
matrica maradványa.)
Ne használjon karcolás ellen védŒ bevonatot.
Ne nyomtasson a címkére a kereskedelemben
kapható címkenyomtatóval.
Ne használjon meggörbült, repedt lemezt.
HU -3
A kezdŒ lépések
Biztonsági elŒírások
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 4
A kezdŒ lépések
A lemezek tárolása
Óvja a lemezeket, mert a rajtuk tárolt adat érzékeny a
környezeti hatásokra.
● Óvja a lemezeket közvetlen napsugárzástól.
● A lemezeket jól szellŒzŒ, hıvös helyen tartsa.
● A lemezeket függŒlegesen tárolja.
● A lemezt mindig tegye vissza a tiszta lemeztokba.
● Amikor a készüléket hideg helyrŒl meleg helyiségbe
viszi, a készülék belsejében páralecsapódás
keletkezhet. Ilyen esetben elŒfordulhat, hogy a DVD
lejátszó nem mıködik megfelelŒen. Ha ez elŒfordul,
vegye ki a lemezt, és bekapcsolt állapotban hagyja
állni a készüléket 1 vagy 2 órán keresztül.
CD-R/RW lemez használata
●
●
●
Az MPEG4 lemez használata
A lemezfajták
●
DVD-Video
A DVD (Digital Versatile Disc) max. 135 percnyi
képet, 8 nyelvı hangot, és 32 nyelvı feliratot
tartalmaz. Az MPEG-2 képtömörítési technológiának
és a Dolby Digital térhatású hangzásnak
köszönhetŒen a mozikban tapasztalt kép és
hangélményt közvetíti, lakásának kényelmében.
A kétrétegı DVD Video lemez két rétege között az
átváltáskor a hang és a kép minŒsége pillanatokra
romolhat. Ez nem hibajelenség.
Ha a Video módban rögzített DVD-R/RW lemezt
lezárják, akkor válik DVD-Video lemezzé.
●
●
●
●
●
●
●
●
Audio CD
Az audio CD lemezre 44,1 kHz PCM hangot rögzítenek.
A készülék lejátssza a CD-DA formátumú CD-R és
CD-RW lemezeket. A felvételi körülményektŒl
függŒen elŒfordulhat, hogy egyes CD-R vagy CDRW lemezeket nem lehet lejátszani.
●
CD-R/RW
●
●
●
MP3 CD-R/RW
A készülék csak azokat a CD-R lemezeket tudja
lejátszani, amelyre az MP3 fájlokat ISO 9660 vagy
Joliet formátumnak megfelelŒen rögzítettek.
A készülék csak az „.mp3” és „.MP3” kiterjesztésı
fájlokat tudja lejátszani.
A változó bitsebességı (VBR) formátumú fájlok
(melyeket több bitsebességgel, pl. 32Kbps-320Kbps
vettek fel) lejátszásakor hangkiesés léphet fel.
Csak az 56 - 320 Kbps bitsebességı lemezeket lehet
lejátszani.
A lemezen levŒ fájlok és mappák száma maximum
1000 lehet.
●
●
●
●
●
JPEG CD-R/RW
●
●
●
●
4- HU
Csak a „.jpeg” és „.JPEG” kiterjesztésı JPEG fájlok
játszhatók le.
A lemezen levŒ fájlok és mappák száma maximum
1000 lehet.
A progresszív JPEG maximális mérete 3M pixel.
A mozgó JPEG lejátszása nem támogatott.
Disc (Lemez) : CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM
A következŒ kiterjesztésı MPEG4 állományok
játszhatók le : avi, .mpeg, .divx, .AVI, .MPEG, .DIVX
(kivéve .MPG)
MPEG4 kodek formátum : DivX 3,11, DivX 4.x, DivX
5.x, DivX-Pro (QPEL és GMC nélkül)
Alkalmazható audio formátum : “MP3”, “MPEG”,
“WMA”, “LPCM”, “AC3”
Támogatott filmfelirat formátumok: smi, .srt, .sub,
.psb, .txt, .ass
DVD-R lemez lejátszása és felvétele
●
●
Használjon 700 MB-os (80 perces) CD-R/RW lemezt!
Ha lehetséges, ne használjon 800 MB-os (90 perces)
vagy nagyobb lemezt, mivel azt esetleg nem lehet
lejátszani!
CD-R/RW lemezek esetén ha az adott menetet nem
zárta le, elŒfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt
lejátszani, és a lejátszás elindítása is késedelmes lehet.
A felvételi eszköztŒl függŒen elŒfordulhat, hogy
egyes CD-R/RW lemezeket nem lehet lejátszani.
A személyes használatra, CD lemezrŒl CD-R/RW
lemezre rögzített tartalom lejátszása a tartalomtól és
a lemeztŒl függ.
●
●
Ha a Videó módban rögzített DVD-R lemezt lezárja,
akkor válik DVD-Video lemezzé.
A lemezen rendelkezésre álló szabad helyre felvehet,
a felvett anyagot szerkesztheti, pl. címeket adhat a
lemeznek és a programoknak, törölheti a programokat, egészen addig, amíg a lemezt nem zárja le.
Ha egy programot töröl a DVD-R lemezrŒl, a program helye nem szabadul fel. Ha egy DVD-R lemezre
felvételt készített, hiába törli a felvételt, az adott helyre új felvétel már nem készíthetŒ.
A készüléknek a felvétel után kb. 30 másodpercre
van szüksége ahhoz, hogy a felvétel kezelési információkat véglegesítse.
A készülék minden egyes felvételhez optimalizálja a
DVD-R lemezt. Az optimalizálási eljárás akkor kezdŒdik,
amikor a készülék bekapcsolása vagy a lemez behelyezése után elindítja a felvételt. Nem lehet további felvételt
készíteni, ha az optimalizálást túl sokszor elvégezte a
készülék.
A felvételi körülményektŒl függŒen elŒfordulhat, hogy
a lemezt nem lehet lejátszani.
Ezzel a készülékkel olyan DVD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyeket Samsung DVD felvevŒvel készítettek és zártak le. Így is elŒfordulhat, hogy a felvételi
körülményektŒl és a lemez állapotától függŒen egyes
lemezeket nem lehet lejátszani.
DVD-RW lemez lejátszása és felvétele
●
●
●
●
DVD-RW lemezekre felvenni és azt lejátszani mind
Video, mind VR üzemmódokban is lehet.
Ha a DVD-RW lemezt VR vagy Video üzemmódban
lezárta, további felvételt már nem készíthet a lemezre.
Ha a Video módban rögzített DVD-RW lemezt lezárja, akkor válik DVD-Video lemezzé.
Mindkét üzemmódban a lemez lejátszható a lezárás
elŒtt is és után is, de a lezárás után további felvételt
nem készíthet a lemezre, törlést vagy más szerkesztési mıveletet már nem végezhet a lemezen.
00786A-R120/121(HU)2-51
●
●
●
Page 5
Ha felvételt készített egy lemezre VR módban, majd
utána V módban szeretne, formattálnia kell a lemezt.
Megismételheti a felvételt, szerkeszthet, törölhet, részlegesen törölhet, lejátszási listát készíthet stb.
A készülék a DVD-RW lemezt az elsŒ alkalommal a
VR üzemmódhoz inicializálja.
DVD-RW (VR mód)
- Ebben a formátumban lehet adatot rögzíteni DVDRAM vagy DVD-RW lemezre. Felvehet több filmet,
szerkesztést, törlést, részleges törlést végezhet,
létrehozhat egy lejátszási listát stb.
- Az ebben az üzemmódban felvett lemezt egy régebbi típusú DVD lejátszón nem biztos, hogy le lehet játszani.
DVD-RW (Video mód)
- Ebben a formátumban lehet adatot rögzíteni DVDRW vagy DVD-R lemezre. Lezárása után a lemez
lejátszható a meglévŒ DVD lejátszókon.
- Ha a lemezt egy másik gyártó készülékével vették
fel Video módban, és nem zárták le, akkor ezzel a
lejátszóval egyáltalán nem lehet lejátszani, és további felvételt sem lehet rá készíteni.
DVD-RAM lemez lejátszása és felvétele
●
●
●
●
●
EllenŒrizze, hogy a VR mód legyen kiválasztva felvételi
üzemmódként. Ha a felvételt nem VR módban készíti, elŒfordulhat, hogy a lemezt nem tudja lejátszani a készülékkel.
Kompatibilitási problémák miatt a legtöbb DVD lejátszó
nem tud DVD-RAM lemezeket lejátszani.
Ezzel a készülékkel csak a standard 2-es verziójú DVDRAM lemezeket lehet lejátszani.
Az egységgel felvett DVD-RAM esetleg nem mıködik
más DVD készüléken.E DVD-RAM lemezek kompatibilitásának meghatározásához használja útmutatóul
a lejátszó használati utasítását!
Tokos DVD-RAM lemezeknél távolítsa el a tokot, és
csak a lemezt használja.
✻ A DVD felvétel kompatibilitására vonatkozó további
tájékoztatást szerezze be a DVD-RAM/DVDRW/DVD-R lemez gyártójától.
✻ A gyenge minŒségı DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
lemezek használata, számos egyéb mellett,
váratlanul fellépŒ felvételkészítési hibát, a
szerkesztett vagy felvett anyagok elvesztését, vagy a
felvevŒ károsodását okozhatja.
Ne használja az alábbi típusú lemezeket:
LD, CD-G, CD-I, Video-CD, CD-ROM és DVD-ROM,
DVD+R és DVD+RW lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
Megjegyzés:
A lejátszható lemezfajták: CD/CD-R/CD-RW/MP3/
JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R. Azok
a DVD-R/DVD-RW lemezek, melyekre más berendezéssel készítették a felvételt Video üzemmódban,
csak akkor játszhatók le, ha lezárták Œket.
● Egyes kereskedelmi célú lemezek, és a saját régióján kívül vásárolt DVD lemezek nem biztos, hogy lejátszhatók a készülékkel. Ha ilyen lemezt tesz a készülékbe, vagy a „No disc” (Nincs
a készülékben lemez) vagy a „Please check the regional code”
(EllenŒrizze a lemez régió kódját) üzenet jelenik meg.
● Ha a DVD-RW egy illegális másolat, vagy nem DVD videó
formátumú, szintén nem lehet lejátszani a készüléken.
❇ Azt ajánljuk, hogy a táblázatban szereplŒ lemezfajták
közül válasszon, mert ezek a lemezek biztosan
kompatibilisek a készülékkel. Más fajtájú lemezek
lejátszásakor probmák jelentkezhetnek.
●
mediae
DVD-R
Másolás elleni védelem
●
●
A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztassa, és ne a videomagnóhoz.
Ha a készüléket a videomagnóhoz csatlakoztatja, a
védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll,
illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision Corporation
engedélyével lehet használni, és kizárólag otthoni,
vagy kiscsoportos szórakoztatásra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation másképpen nem
rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
DVD-RW
DVD-RAM
Lemezfajta
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
●
Ez a készülék az alábbi módon segíti a felvett adatok
védelmét:
●
●
Program általi védelem: lásd a „A felvétel védelme
véletlen törlés ellen” c. fejezetet a 72. oldalon.
Lemez védelme: lásd a „A lemez védelme véletlen
törlés ellen” c. fejezetet a 84. oldalon.
Lemez
TDK
Beall
That’s
Maxell
Panasonic
TDK
Maxell
Optodisc
Radius
Verbatim
Maxell
Fujifilm
TDK
Panasonic
Sebesség
4x
4x
4x
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
2x
3x
A lemezre max. hányszor lehet felvételt készíteni
100,000
1,000
1
Nem vállalunk felelŒsséget, és nem kínálunk kárpótlást
semmiféle felvételkészítési hibáért, felvett vagy
szerkesztett anyag elvesztéséért, valamint a felvevŒ
károsodásáért, ha ez a nem ajánlott lemezek
használatából ered.
✻ Az olyan DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezek,
melyek nem kompatibilisek a VR/V formátummal,
nem játszhatók le ezen a készüléken.
HU -5
A kezdŒ lépések
●
5/4/05 6:09 AM
00786A-R120/121(HU)2-51
5/6/05 5:01 AM
Page 6
A kezdŒ lépések
2. eset : Csatlakoztatás az
Tartalom
S-Video kimeneti csatlakozóhoz ........................20
3. eset : Komponenses videó kimeneti csatlakozók......21
A Video kimeneti kábel csatlakoztatásának
A kezdŒ lépések
más típusa ..................................................................21
1. eset : Csatlakoztatás tv-hez...........................................21
Figyelmeztetések.............................................................2
Biztonsági elŒírások........................................................3
Fontos tudnivalók ....................................................................3
Fegyelmeztetések a készülék kezelésével kapcsolatban ....3
2. eset : Csatlakoztatás sztereó erŒsítŒhöz AV kimeneti
csatlakozókkal.......................................................22
3. eset : Csatlakoztatás AV erŒsítŒhöz digitális kimeneti
csatlakozóval.........................................................22
A burkolat tisztántartása..........................................................3
Csatlakoztatás az AV3 IN, DV bemeneti
A lemezekrŒl ............................................................................3
csatlakozóhoz ................................................................23
A lemezek tárolása..................................................................4
1. eset : Képmagnó, Set-Top Box (STB), DVD lejátszó
A lemezfajták ...........................................................................4
vagy kamera csatlakoztatása az AV3 IN csat-
Általános jellemzŒk .........................................................8
MielŒtt elolvassa a használati útmutatót ....................9
A DVD készülék használata...........................................9
lakozókhoz.............................................................23
2. eset : Videokamera csatlakoztatása DV IN
csatlakozóhoz .......................................................23
Kicsomagolás ................................................................11
Tartozékok .............................................................................11
Rendszer beállítás
A távvezérlŒ elŒkészítése .....................................................11
A képernyŒmenü használata.......................................24
A távvezérlŒ beállítása ..........................................................11
A csatlakoztatás utáni üzembe helyezés ..................25
Leírás...............................................................................13
Az óra beállítása............................................................26
Elõlap (DVD-R120/DVD-R123)............................................13
Csatornák programozása automatikusan
Kijelzõ (DVD-R120/DVD-R123) ...........................................13
beállítási .........................................................................27
Elõlap (DVD-R121) ...............................................................13
Csatornák beprogramozása kézzel............................28
Kijelzõ (DVD-R121)...............................................................13
Nyelvi beállítások ..........................................................29
Hátlap .....................................................................................15
EP üzemmód idŒállítása...............................................30
Távvezérlõ .............................................................................16
Fejezetek automatikus létrehozása............................31
Setting Up the Front Display Options .......................32
Csatlakoztatás és beállítások
NICAM beállítások.........................................................33
Gyors áttekintés............................................................17
Hang beállítása ..............................................................34
A DVD készülék csatlakoztatása ................................18
Audio beállítások ...................................................................34
További csatlakozók.....................................................18
Video Output beállítások ..............................................35
Antenna + DVD felvevΠ+
A “Progressive” (folytonos) beállítás elvégzése......36
külsŒ dekóder doboz + TV...........................................19
“Folytonos” beállítás visszavonása...........................36
A Video kimeneti kábel csatlakoztatásának
KijelzŒ (videó) beállítások ............................................37
más típusa ......................................................................19
1. eset : Csatlakoztatás a Video (kompozit)
kimeneti csatlakozóhoz .......................................20
6- HU
KijelzŒ (videó) beállítások .....................................................37
A Parental Control (Gyermekzár) beállítása .............38
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 7
A hang kiválasztása ..............................................................59
Korhatár besorolási szint ......................................................39
A kameraállás megváltoztatása............................................59
A jelszó módosítása ..............................................................39
Nagyítás .................................................................................60
Könyvjelzõk elhelyezése......................................................60
Felvétel
Jelölések elhelyezése ...........................................................61
Felvétel elõtt...................................................................40
Audio CD/MP3 lemezek lejátszása ...........................62
Használható lemezfajták.......................................................40
Audio CD(CD-DA)/MP3 lemez lejátszása ...........................62
Felvételi formátumok.............................................................41
Kép CD lejátszása.........................................................66
Felvételi üzemmódok ............................................................41
MPEG4 lejátszása..........................................................67
Filmek, amelyeket nem lehet felvenni..................................41
A tétel lista lejátszása...................................................68
Az INFO gombról ..................................................................42
A szabad lemezterület ellenõrzése (lemez információ) ......42
Szerkesztés
Az éppen nézett tv-program felvétele .......................42
Alapvetõ szerkesztési funkciók (tétel lista)........................71
Felvétel az éppen nézett külsõ mısorforrásról ........44
Tétel átnevezése ...................................................................71
Másolás videokameráról ..............................................45
A felvétel védelme véletlen törlés ellen ................................72
Felvétel egy gombnyomással (OTR) .........................46
Felvétel törlése .....................................................................72
Felvételek idõzítése az idõzítõ órával........................47
A felvétel egy szakaszának törlése .....................................73
Rugalmas felvétel
További szerkesztési funkciók (lejátszási lista).................75
(csak idõzített felvétel készítésnél) ............................48
Lejátszási lista létrehozása ..................................................75
Az idŒzített felvételi lista módosítása.........................48
A lejátszási lista jeleneteinek lejátszása .............................76
IdŒzített felvételi lista törlése.......................................49
A lejátszási listában szereplõ jelenetek átnevezése ...........77
Felvételek idõzítése a ShowView funkcióval ..........50
A lejátszási listában szereplõ jelenetek szerkesztése.........78
A kiterjesztett ShowView funkció...............................51
A lejátszási lista egy felvételének a másolása.....................81
Felvételkészítés az idõzített felvételi lista szerint....51
A lejátszási lista egy jelenetének törlése..............................82
Lemezkezelés ...................................................................83
Lejátszás
A lemeznév szerkesztése .....................................................83
Lejátszás elõtt................................................................52
A lemez védelme véletlen törlés ellen..................................84
Régió kód (csak DVD-Video lemezeknél) ...........................52
Lemez formattálása...............................................................84
A lejátszható lemezfajták ......................................................52
Az összes tétel lista törlése a lemezrõl................................85
A következõ lemezeket nem lehet lejátszani a készülékkel.....52
A lemez lezárása ...................................................................86
Lemez lejátszása...........................................................53
A lemez lezárásának feloldása (V/VR mód) .......................87
A lemezmenü és a tételmenü használata ...........................54
A keresési funkciók................................................................54
További tudnivalók
Lassított lejátszás ..................................................................55
Hibaelhárítás..................................................................88
Képléptetés ............................................................................55
MinŒségtanúsítás ..........................................................92
Az ANYKEY funkció ..............................................................55
Az ismétlési funkció...............................................................56
A feliratozás nyelvének kiválasztása....................................58
HU -7
A kezdŒ lépések
Ha elfelejtette a jelszót ..........................................................38
A kezdŒ lépések
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 8
Általános jellemzŒk
A DVD felvevŒ készülékkel DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
lemezekre kiváló minŒségı digitális videót vehet fel és
lejátszhatja azt.
A DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezekre felvett digitális
felvételeket ugyanúgy szerkesztheti, mintha VCR
videokazettával dolgozna.
Kiváló minŒségı digitális audio és videó
felvétel és lejátszás
A készülékkel max. 12 órányi felvételt készíthet a
kétoldalas 9,4 GB DVD-RAM lemezre, max. 8 órányi
felvételt készíthet a 4,7 GB DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
lemezekre, a felvételi üzemmódtól függŒen.
Kiválasztható felvételi üzemmód
(felvételi sebesség és minŒség)
5 felvételi sebesség közül választhat, a felvételi
minŒség és a felvételi hossz alapján. EP (6 órás vagy 8
órás) üzemmódban készítheti a leghosszabb felvételt,
az LP és SP üzemmódok rövidebb felvételt, de jobb
minŒséget kínálnak, míg a legjobb minŒségı felvételt
XP üzemmódban készítheti.
Automatizált minŒség beállítás az idŒzített
felvételekhez
Ha az FR üzemmódot választja, a képminŒséget
automatikusan állítja be a készülék úgy, hogy a
kiválasztott program ráférjen a rendelkezésre álló
szabad lemezhelyre (lásd a 48. oldalon).
DVD videó címek készítése a DVD-RW/DVD-R
lemezeknél
A DVD felvevŒ készülékkel elkészítheti saját DVD
video-filmjeit a 4,7 GB-os DVD-RW/DVD-R lemezeken.
Adatmásolás digitális kameráról
a DV bemeneten keresztül
Rögzítsen DV eszközérŒl videót DVD-RAM, DVD-RW,
vagy DVD-R lemezekre a DV bemeneti csatlakozón
(IEEE 1394 4/4 érintkezŒs) keresztül.
(lásd a 45. oldalakon).
8- HU
Kiváló minŒségı progresszív letapogatás
A progresszív letapogatás nagy felbontást és remegésmentes képet biztosít. A 10 bites, 54 MHz-es digitálisanalóg átalakító és a 2D Y/C szétválasztó áramkör a
legjobb kép-lejátszási és felvételi minŒséget biztosítja.
(Lásd a 21. és 36. oldalt.)
Többfajta funkció és könnyı használhatóság
A menürendszer és az üzenetek révén a kívánt
mıveleteket könnyen, kényelmesen végrehajthatja.
DVD-RAM vagy DVD-RW lemezeknél a felvett anyagot
szerkesztheti, lejátszási listát állíthat össze, a
jeleneteket adott sorrendbe rendezheti, tetszése szerint.
MPEG4 lejátszás
A DVD felvevŒ készülék alkalmas az " avi " fájlban
MPEG4 formátum lejátszására.
DivX minŒsítés<
A DivX, a DivX minŒsítés és a kapcsolódó
emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei,
és használatuk engedély alapján történik.
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 9
A használati útmutató elolvasása elŒtt nézze végig
figyelmesen az alábbiakat.
Az útmutatóban használt ikonok jelentése
Ikon
Fogalom
Meghatározás
DVD
A Videó üzemmódban felvett és lezárt
DVD vagy DVD-R/DVD-RW lemezek
használata esetén rendelkezésre álló
funkció jelzése.
RAM
DVD-RAM lemeznél rendelkezésre
álló funkció jelzése.
RW
DVD-R lemeznél rendelkezésre álló
funkció jelzése.
R
DVD-R lemeznél rendelkezésre álló
funkció jelzése.
CD
Adat CD (CD-R vagy CD-RW) lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése.
JPEG
Képadatot tartalmazó CD (CD-R vagy
CD-RW) lemezekre vonatkozó funkció
jelzése.
JPEG
Képadatot tartalmazó CD (CD-R vagy
CD-RW) lemezekre vonatkozó funkció
jelzése.
Ide tartozik a CD-R/RW, DVD-R,
MPEG4 RW adatlemezen, és a RAM-on
rendelkezésre álló funkció.
Olyan helyzetre hívja fel a figyelmet,
Figyelem! ahol egy adott funkció nem mıködik,
vagy a beállítások törlŒdtek.
Megjegyzés
Jó tanács, útmutatás, amely a funkció
használatát segíti.
Egy gomb- Egy gomb megnyomásával
nyomás végrehajtható-hajtható funkció jelzése
Bármelyik Olyan funkció, amely BÁRMELYIK
gomb< GOMBBAL mıködtethetŒ.
Az útmutató használatáról
1) ElŒször a biztonsági elŒírásokat olvassa el a 2-5.
oldalon.
2) Ha problémába ütközne, olvassa el a Hibaelhárítás
c. fejezetet (88-91. oldalakon).
A DVD készülék
használata
1. lépés
A lemezfajta kiválasztása
A készülékkel az alább felsorolt lemezekre készíthet
felvételt. Ha egy adott lemezre többször is felvételt
kíván készíteni egymás után, vagy a lemezt a felvétel
után szerkeszteni szeretné, újraírható DVD-RW vagy
DVD-RAM lemezt válasszon.
Ha a felvételt változtatás nélkül kívánja menteni,
válasszon DVD-R lemezt, mely nem újraírható.
2. lépés A lemez formattálása a felvétel elŒtt
A videomagnóktól eltérŒen a DVD készülék az új, még
nem használt lemezt behelyezéskor automatikusan
formattálja. Ez a felvételi eljárás elŒkészítŒ mıvelete.
DVD-RAM
Ezt a lemezt DVD-Video Recording (VR) formátumban
lehet formattálni. A felvételt szerkesztheti, lejátszási listát
készíthet, a jeleneteket megfelelŒ sorrendbe rendezheti,
tetszése szerint.
DVD-RW
Ezt a lemezt akár DVD-Video (Video) formátumban, akár
DVD-Video Recording (VR) formátumban formattálhatja.
Eddig még nem használt lemez behelyezésekor üzenet
jelenik meg, hogy a formattálás VR formátumban
készüljön-e vagy sem. A Video formátumú lemez
általában lejátszható a DVD lejátszókon. VR formátumban azonban több szerkesztési lehetŒség áll rendelkezésre.
DVD-R
Ezt a lemezt DVD Video formátumban lehet formattálni.
Formattálás után felvételt készíthet a lemezre.
A lemezt csak akkor lehet lejátszani más DVD
lejátszókon, ha a lemezt lezárja.
■
Egy DVD-RW lemezen vagy a VR,
vagy a Video üzemmódot használhatja, de egyszerre mindkettŒt nem.
■
A DVD-RW lemezen az egyik
formátumról áttérhet a másik
formátumra, azonban a formátumok
váltása során az adatok elveszhetnek.
Copyright
MEGJEGYZÉS
©2005 Samsung Electronics Co.
Minden jog fenntartva. A használati útmutató egésze
vagy részei a Samsung Electronics Co. írásos engedélye
nélkül nem másolhatók, nem sokszorosíthatók.
A kezdŒ lépések
MielŒtt elolvassa a
használati útmutatót
HU -9
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 10
A kezdŒ lépések
3. lépés Felvétel
Két módszerrel készíthet felvételeket, a Közvetlen
felvétellel és az IdŒzített felvétellel. Az idŒzített
felvételt egyrészt a dátuma határozza meg: Once
(Egyszer) (nn/hh(MON)), Every Day (Minden nap),
MON-SAT (HétfŒ-szombat), Every SAT (Minden
szombat) stb.; Felvétel üzemmód: XP (kiváló
minŒségı üzemmód), SP (normál minŒségı üzemmód), LP (hosszú felvétel üzemmód) és EP
(hosszabb üzemmód). Ha FR üzemmódban készíti
a felvételt, akkor a készülék a lemezen hátralévŒ
idŒt figyelembe véve készíti a legjobb minŒségı
képet.
4. lépés Lejátszás
A kijelzett menübŒl kiválaszthatja a lejátszani kívánt
filmet, majd azonnal indíthatja a lejátszást. Egy
DVD filmnek nevezett részekbŒl és fejezetnek
nevezett alrészekbŒl áll.
A fejezetek automatikusan létrejönnek, amikor
lezárja a DVD-R/-RW lemezt Video módban.
A fejezet hossza (a fejezetek közötti intervallum) a
felvételi üzemmódtól függŒen változik.
5. lépés Felvett lemez szerkesztése
A lemezeken a szerkesztés könnyebb, mint a
hagyományos videoszalagokon. A felvevŒ készülék
számos különbözŒ szerkesztési funkciót támogat,
melyeket csak DVD-ken lehet elvégezni.
Az egyszerı és könnyen használható szerkesztési
menüvel egy felvett filmen olyan különféle
szerkesztési funkciókat kezelhet, mint a törlés,
másolás, átnevezés, lezárás stb.
Lejátszási lista létrehozása (VR üzemmódban
lévŒ DVD-RAM/-RW lemezeken)
Ezzel a készülékkel ugyanazon a lemezen létrehozhat egy új lejátszási listát és szerkesztheti azt
az eredeti felvétel módosítása nélkül.
10- HU
6. lépés Véglegesítés és lejátszás más DVD készülékeken
Ahhoz, hogy DVD lemezét más DVD készülékeken
lejátszhassa, ahhoz véglegesíteni kell a lemezt.
ElŒször fejezze be az összes szerkesztési és
felvételi mıveletet, majd véglegesítse a lemezt.
DVD-RW lemez használata VR üzemmódban
Bár a véglegesítésre általában nincs szükség, ha a
lemezt egy VR üzemmóddal kompatibilis
készüléken játssza le, de azért a lejátszáshoz
véglegesített lemezt érdemes használni.
DVD-RW lemez használata Video üzemmódban
Ahhoz, hogy a lemezt le tudja játszani bármelyik
másik készüléken, ahhoz a lemezt elŒbb
véglegesíteni kell. A véglegesítés után semmilyen
szerkesztés vagy felvétel nem végezhetŒ már a
lemezen.
DVD-R lemez használata
A lemezt véglegesíteni kell ahhoz, hogy a lemezt
más készüléken le tudja játszani. A véglegesítés
után a lemezre már nem lehet felvenni vagy
szerkeszteni.
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 11
A kezdŒ lépések
Kicsomagolás
Tartozékok
A távvezérlŒ beállítása
EllenŒrizze az alábbi szállított tartozékokat!
Ezzel a távvezérlŒvel más gyártók tv készülékének
egyes funkcióit is vezérelheti.
A vezérlŒ funkciógombjai a következŒk: STANDBY/ON,
PROG / , TV VOL +/-, közvetlen számjegy gombok,
TV MUTE, INPUT gomb.
Video/Audio kábel
TávvezérlŒ
Használati útmutató
RF kábel tv-hez
Elemek a távvezérlŒhöz
(AAA méretıek)
Gyors útmutató
A távvezérlŒ elŒkészítése
Az elemek behelyezése a távvezérlŒbe
●
●
●
Nyissa fel a teleptartó fedelét a távvezérlŒ hátoldalán!
Helyezzen be két AAA elemet! Vigyázzon helyes
polaritásukra (+ és -)!
Tegye vissza az elemtartó fedelét!
Ha a távvezérlŒ nem mıködik megfelelŒen:
●
●
●
●
EllenŒrizze az elemek polaritását (+ és –)!
EllenŒrizze, hogy az elemek nem merültek-e le!
EllenŒrizze, hogy a távvezérlŒ érzékelŒt nem takarjae valami!
EllenŒrizze, hogy van-e fénycsŒ a közelben!
Az elemeket kimerülésük után a helyi
környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelŒen
dobja ki! Ne tegye a háztartási szemétgyıjtŒbe!
HU -11
A kezdŒ lépések
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 12
Televíziója kompatibilitásának meghatározásához
kövesse az alábbi utasításokat.
1. Kapcsolja be televízióját!
2. Irányítsa a távvezérlŒt a készülék felé!
3. Nyomja meg a STANDBY/ON gombot és írja be a
televíziója márkájának megfelelŒ kétjegyı kódot a
megfelelŒ számjegy gombokkal!
VezérelhetŒ TV-k kódjai
MÁRKA
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
12- HU
GOMB
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
MÁRKA
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
GOMB
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Eredmény: Ha televíziója kompatibilis a távvezérlŒvel,
akkor kikapcsol.
Most már tv készüléke a távvezérlŒvel
mıködtethetŒ.
■
Ha televíziója márkájához több kódot is
talál, próbálja ki mindegyiket egymás
után, amíg meg nem találja a megfelelŒt!
■
Ha cseréli a távvezérlŒ elemeit, újra be
kell állítani a márkakódot.
MEGJEGYZÉS
A TV gomb után a következŒ gombokkal
vezérelheti a televíziót:
Gomb
Funkció
STANDBY/ON
A televízió be- és kikapcsolására használatos.
INPUT
Egy külsŒ forrás kiválasztására szolgál.
TV VOL(+ vagy -) A televízió hangerejének beállítására szolgál.
PROG ( vagy ) A kívánt csatorna kiválasztására szolgál.
TV MUTE
A hang be- és kikapcsolására szolgál.
0~9
Számok közvetlen beírására szolgálnak.
■
MEGJEGYZÉS
A különféle funkciók nem mıködnek
szükségszerıen minden televíziónál. Ha
problémát észlel, akkor vezérelje
közvetlenül a televíziót!
00786A-R120/121(HU)2-51
5/6/05 5:02 AM
Page 13
A kezdŒ lépések
Leírás
ElŒlap (DVD-R120/DVD-R123)
1
4
2
3
1. STANDBY/ON (KÉSZENLÉT/BEKAPCSOLÁS)
Be- és kikapcsolja a felvevŒ készüléket.
2. AV3 INPUT (AV3 BEMENET)
KülsŒ készüléket csatlakoztat.
3. DV-INPUT (DV BEMENET)
DV csatlakozóval rendelkezŒ külsŒ digitális
készüléket csatlakoztat. (Például kamkordert)
4. DISC TRAY (LEMEZTÁLCA)
Ide helyezheti be a lemezt.
5. OPEN/CLOSE (NYITÁS/ZÁRÁS)
Nyitja és zárja a lemeztálcát.
6. KIJELZÃ
Kijelzi a lejátszás állapotát, a filmet, a fejezetet,
az idŒt stb.
6
5
8 7
9
12
10
11
7. SEARCH/SKIP (KERESÉS/UGRÁS)
A következŒ filmre, fejezetre vagy sávra lép,
illetve visszalép az elŒzŒekre.
8. STOP (LEÁLLÍTÁS)
Leállítja a lemez lejátszását.
9. PLAY/PAUSE (LEJÁTSZÁS/SZÜNET)
Lejátszik egy lemezt vagy szünetelteti a lejátszást, illetve felvételt.
10. P.SCAN
Kiválasztja a progresszív letapogatás üzemmódot.
11. REC (FELVÉTEL)
Elindítja a felvételt.
12. PR (
)
Kiválasztja a tv beprogramozott csatornáit.
Ugyanaz, mint a távvezérlŒ PROG gombja.
Az elŒlapi kijelzŒ
1. Jelzi, ha egy lemezt behelyeztünk.
2. Jelzi, ha felvétel üzemmódban van.
3. Jelzi az idŒzített felvétel üzemmódot.
4. Jelzi, ha egy -R/RW/RAM lemezt behelyeztünk.
5. Lejátszási idŒ / óra / jelenlegi állapot jelzŒ.
6. Kijelzi a progresszív letapogatás üzemmódot.
HU -13
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 14
A kezdŒ lépések
ElŒlap (DVD-R121)
1. STANDBY/ON (KÉSZENLÉT/BEKAPCSOLÁS)
Be- és kikapcsolja a felvevŒ készüléket.
2. AV3 INPUT (AV3 BEMENET)
KülsŒ készüléket csatlakoztat.
3. DV-IN (DV BEMENET)
DV csatlakozóval rendelkezŒ külsŒ digitális
készüléket csatlakoztat. (Például videokamerát)
4. DISC TRAY (LEMEZTÁLCA)
Ide helyezheti be a lemezt.
5. OPEN/CLOSE (NYITÁS/ZÁRÁS)
Nyitja és zárja a lemeztálcát.
6. P.SCAN
Kiválasztja a progresszív letapogatás üz
emmódot.
7. KIJELZÃ
Kijelzi a lejátszás állapotát, a filmet, a fejezetet,
az idŒt stb.
8. SEARCH/SKIP (KERESÉS/UGRÁS)
A következŒ filmre, fejezetre vagy sávra lép,
illetve visszalép az elŒzŒekre.
9. STOP (LEÁLLÍTÁS)
Leállítja a lemez lejátszását.
10. TávvezérlŒ vevŒ
11. PR (
)
Kiválasztja a TV beprogramozott csatornáit.
Ugyanaz, mint a távvezérlŒ PROG gombja.
12. REC (FELVÉTEL)
Elindítja a felvételt.
13. PLAY/PAUSE (LEJÁTSZÁS/SZÜNET)
Lejátszik egy lemezt vagy szünetelteti a lejátszást, illetve felvételt.
Az elŒlapi kijelzŒ
1. Jelzi, ha felvétel üzemmódban van.
2. Jelzi az idŒzített felvétel üzemmódot.
3. Kijelzi a folyamatos letapogatás üzemmódot.
14- HU
4. Lejátszási idŒ / óra / jelenlegi állapot jelzŒ.
5. Jelzi, ha egy lemezt behelyeztünk.
6. Jelzi, ha egy -R/RW/RAM lemezt behelyeztünk.
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 15
Hátlap
A kezdŒ lépések
Ventilátor
A ventilátor mindig forog, ha a tápfeszültség be van kapcsolva.
A készülék elhelyezésekor biztosítson legalább 10 cm-es szabad
helyet a ventilátor minden oldalánál!
1. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
(DIGITÁLIS HANGKIMENET - OPTIKAI)
Ide csatlakokztathat egy digitális optikai audio
bemeneti csatlakozóval rendelkezŒ erŒsítŒt.
2. DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) (DIGITÁLIS
HANGKIMENET - KOAXIÁLIS)
Ide csatlakokztathat egy digitális koaxiális audio
bemeneti csatlakozóval rendelkezŒ erŒsítŒt.
3. AUDIO OUT (HANGKIMENET)
Audio kábelekkel egy külsŒ készülék audio bementét csatlakoztathatja ide.
5. S-VIDEO OUT (S-VIDEO KIMENET)
S-video kábellel egy külsŒ készülék bementét csatlakoztathatja ide.
6. COMPONENT VIDEO OUT
(KOMPONENSES VIDEO KIMENET)
Komponens videó kimenettel rendelkezŒ készüléket
csatlakoztathat ide.
7. AV1(TV) kimeneti SCART csatlakozó
8. AV2(EXT) bementi SCART csatlakozó
9.
Antenna csatlakozó bemenete
10.
Kimenet a TV csatlakozóra
4. VIDEO OUT (VIDEOKIMENET)
Videokábelekkel kábelekkel egy külsŒ készülék
bementét csatlakoztathatja ide.
■
MEGJEGYZÉS
Az antenna csatlakozó nem visz át DVD
kimenŒ jelet. Ahhoz, hogy DVD-t nézzen
a tv-hez, csatlakoztatnia kell az
audio/videokábeleket.
HU -15
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 16
A kezdŒ lépések
A távvezérlŒ
10. MENU (MENÜ) gomb
ElŒhozza a DVD készülék beállítás menüjét.
11. OK/DIRECTION (OK/IRÁNY) gombok
… / † / œ / √ gombok)
(…
12. REC MODE (FELVÉTEL ÜZEMMÓD) gomb
Ez a gomb kijelzi a felvétel állapotát
(XP/SP/LP/EP).
13. REC (FELVÉTEL) gomb
Felvétel készítése DVD-RAM/-RW/-R lemezekre.
14. CANCEL (VISSZAVONÁS) gomb
15. REPEAT (ISMÉTLÉS) gomb
MegismételtethetŒ vele egy film, fejezet, sáv vagy
egy lemez.
16. OPEN/CLOSE (NYITÁS/ZÁRÁS) gomb
Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
17. AUDIO/TV MUTE (AUDIO/TV NÉMÍTÁS) gomb
Audio funkciók használata. (DVD üzemmód)
Ezzel a gombbal némíthatja a hangot.
(TV üzemmód)
18. TV gomb
Ezzel a gombbal a tv-t mıködtetheti.
19. INPUT (BEMENET) gomb
KülsŒ bemenet üzemmódban kiválasztja a vonal
bemeneti jelet.
(PROG, AV bemenet vagy DV bemenet)
20. PROG (PROGRAM) gomb
Megadott sorrendben kiválasztja a beprogramozott
csatornákat.
Ugyanaz, mint az elŒlap PR gombja.
21. TITLE LIST/DISC MENU
(FILMLISTA/LEMEZ MENÜ) gomb
View Recording list/Disc (Felvétel lista/lemez
megtekintése) menü megnyitása.
1. STANDBY/ON (KÉSZENLÉT/BE) gomb
22. PLAY LIST/TITLE MENU
(LEJÁTSZÁS LISTA/FILM MENÜ) gomb
Visszatérhet a Title (film) menübe vagy
megtekintheti a felvett fájlok listáját.
3. TV/DVD gomb
23. ANYKEY gomb
Az éppen lejátszott lemez állapotának megtekintése.
4. DVD gomb
Nyomja meg ezt, ha DVD készüléket használ!
24. SUBTITLE (FELIRAT) gomb
A DVD filmfelirat nyelvének kiválasztása.
5. TV VOL (TV HANGERÃ) gombok
A tv hangerŒ beállításához.
25. RETURN (VISSZA) gomb
Visszalépés az elŒzŒ menübe.
6. Ugrás elŒre/hátra gombok
Ezekkel a gombokkal a lemezen elŒre vagy hátra
ugorhat.
Ezek a gombok LÉPTETÃ gombként is szolgálnak.
Ha egyszer lenyomja, akkor egy képkockát játszik
le elŒre vagy hátrafelé (lásd az 55. oldalt).
26. MARKER/TIMER (JELZÃ/IDÃZÍTÉS) gomb
Egy könyvjelzŒt helyez el a lemez lejátszása
közben.
Közvetlenül beléphet a Timer Recording Mode
(IdŒzített felvétel üzemmód) menübe.
Ekkor a lemez leáll.
7. Hátra/elŒre keresés gombok
Ezekkel a gombokkal a lemezen elŒre vagy
hátrafelé kereshet.
27. INFO gomb
Megmutatja az érvényes beállításokat vagy a lemez
állapotát.
2. Számgombok
8. Stop (Leállítás) gomb
Nyomja meg a lemez leállításához.
9. Lejátszás/szünet gomb
Elindítja/szünetelteti a lemez lejátszását.
16- HU
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 17
Gyors áttekintés
Ez a fejezet tartalmazza, hogyan csatlakoztassa a
DVD-t más külsŒ készülékekhez, és milyen legyen
a kezdeti beállítás.
Az útmutató Gyors áttekintés része elegendŒ tájékoztatást nyújt a készülék használatának megkezdéséhez.
Csatlakoztatás
és beállítás
Csatlakoztatás
és beállítás
A DVD készülék csatlakoztatása
†
További csatlakozók
†
Antenna + DVD készülék + külsŒ
dekóder doboz + TV
†
A Video kimeneti kábel
csatlakoztatásának más típusa
†
Az Audio kimeneti kábel
csatlakoztatásának más típusa
†
Csatlakoztatás az AV3 IN, DV
bemeneti csatlakozóhoz
Gyors áttekintés..............................................17
A DVD készülék csatlakoztatása ...................18
További csatlakoztatások ..............................18
Antenna + DVD felvevΠ+
külsŒ dekóder doboz + TV ...........................19
A Video kimeneti kábel
csatlakoztatásának más típusa ....................19
Az Audio kimeneti kábel
csatlakoztatásának más típusa ....................21
Csatlakoztatás az AV3 IN,
DV bemeneti csatlakozóhoz .........................23
HU -17
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 18
A DVD készülék
csatlakoztatása
További csatlakozók
Csatlakoztatás
és beállítás
DVD készülékét csatlakoztathatja a televízióhoz egy
SCART kábel segítségével, ha az rendelkezik a
megfelelΠbemenettel.
DVD felvevŒ készülékét csatlakoztathatja egy
mıholdvevŒ vagy digitális hangoló egységhez.
1. Csatlakoztassa az RF kábelt az ábra szerint!
2. Csatlakoztassa a SCART kábel egyik végét a DVD
felvevŒ készülék hátulján lévŒ AV1 csatlakozó aljzathoz!
3. Dugja a kábel másik végét a televízió megfelelŒ csatlakozójába!
4. Csatlakoztassa össze a DVD felvevŒ készüléket és a
tv-t!
külsŒ készülék
(képmagnó/mıholdvevŒ)
5. Kapcsolja be a DVD felvevŒ készüléket és a tv-t!
6. Addig nyomogassa a tv távvezérlŒjén az INPUT
bemenetválasztó gombot, amíg a képernyŒn a DVD
felvevŒ készülék videojele meg nem jelenik!
RF IN
bemenethez
- DVD üzemmód
TV-hez
1. Csatlakoztassa össze a DVD felvevŒ készülék és a
videomagnó/mıholdvevŒ vagy digitális hangoló
egység AV2 csatlakozóit egy SCART kábellel!
2. Csatlakoztassa az AV1 csatlakozót a tv-n lévŒ
SCART AV csatlakozóhoz!
RF kábel
ANT INPUT bemenethez
3. Kapcsolja be a DVD felvevŒ készüléket, a videomagnót/mıholdvevŒt és a tv-t!
4. Állítsa a bemeneti módot AV2-re!
- TV üzemmód
■
MEGJEGYZÉS
■
18- HU
A termék RF kábelcsatlakozója csak a
tv-re juttat jeleket.
DVD felvevŒ készülékérŒl egy DVD
megtekintéséhez csatlakoztatnia kell a
SCART kábelt vagy az Audio/Video
kábeleket.
TV üzemmód
A távvezérlŒn nyomja meg a TV/DVD
gombot, amire az elŒlapi LED kijelzŒn
megjelenik a “TV” kijelzés (vagy kapcsolja ki
a DVD felvevŒ készüléket).Ez után nézheti
az RF kábelen keresztül vett programokat.
1. A távvezérlŒn nyomja meg a TV/DVD gombot, amire
az elŒlapi LED kijelzŒn megjelenik a “TV” (vagy
kapcsolja ki a DVD felvevŒ készüléket).
2. Programokat nézhet a DVD felvevŒ készülékre csatlakoztatott mıholdvevŒrŒl vagy digitális hangoló
egységrŒl, még a DVD felvevŒ készülék kikapcsolt
állapotában is.
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 19
Antenna + DVD felvevΠ+
külsŒ dekóder doboz + TV
A videojelek többféleképpen kivezethetŒk Scart kábelek
használata nélkül is. A következŒ videó csatlakoztatások közül válassza ki az Önnek legjobban megfelelŒt:
1. eset : Csatlakoztatás a Video (kompozit) kimeneti
csatlakozóhoz
● 2. eset : Csatlakoztatás az S-Video kimeneti csatlakozóhoz
● 3. eset : Komponenses videó kimeneti csatlakozók
●
Fali aljzat
S-Video, komponens videó és folyamatos
kimeneti üzemmódok
1
●
3
DEKÓDER
●
2
●
Az S-Video és a komponens videó kimenet csak akkor
mıködik, ha tv-jén van S-Video, illetve komponens
videó bemenet. Ha az S-Video vagy a komponens
videokimenet nem mıködik, ellenŒrizze a tv
csatlakoztatásait és a tv bemenetének beállításait!
A szabványos váltott soros videóhoz képest a progresszív
letapogatás megkettŒzi a tv-be juttatott képvonalak
számát, ami sokkal stabilabb, remegéstŒl mentesebb
és tisztább képet eredményez.
Ez csak a progresszív letapogatással mıködŒ tvkészülékeken használható.
Progresszív letapogatás kimenet (576p)
“Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden nagyfelbontású
tv-készülék kompatibilis ezzel a lejátszóval, és
amennyiben torzul a kép a képernyŒn, amikor 576
soros progresszív letapogatású képeket játszik le,
akkor célszerı átkapcsolni „standard definition”, azaz
hagyományos felbontású kimenetre.
Amennyiben az 576p DVD és tv készüléke
kompatibilitásával kapcsolatban kérdései lennének,
keresse fel ügyfélszolgálati központunkat.
1. Csatlakoztassa az RF antennakábeleket az ábra
szerint.
2. Csatlakoztassa a felvevŒ készülék AV1 csatlakozóját
a tv-n lévŒ SCART AV csatlakozóhoz egy SCART
kábel segítségével.
3. Csatlakoztassa az AV2 csatlakozót a dekóderen lévŒ
SCART AV csatlakozóhoz.
4. Ahhoz, hogy elŒfizetéses Canal Plus programokat
nézhessen vagy felvehessen, a képernyŒn látható
menük segítségével állítsa be a DVD készüléket úgy,
hogy fogja a csatornákat. (Lásd a 28. oldalt)
HU -19
Csatlakoztatás
és beállítás
Ha külsŒ dekódert csatlakoztat a DVD készülékhez,
felvételt készíthet a DVD készülékbe épített tv
vevŒkészüléken keresztül vett kódolt csatornákról
(CANAL+ vagy Premiere adások).
A Video kimeneti kábel
csatlakoztatásának más típusa
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 20
Csatlakoztatás
és beállítás
1. eset : Csatlakoztatás a Video
(kompozit) kimeneti csatlakozóhoz
2. eset : Csatlakoztatás az
S-Video kimeneti csatlakozóhoz
1. Kösse össze a (sárga) videokábellel a DVD
készüléken lévŒ (sárga) VIDEO OUT és a tv
készüléken (vagy az AV erŒsítŒn) lévŒ (sárga)
VIDEO INPUT csatlakozót!
● A Szokásos képminŒséget élvezheti.
1. Csatlakoztassa az S-Video kábelt (nem tartozék) a
DVD készüléken lévŒ S-VIDEO OUT csatlakozó és a
tv készüléken (vagy az AV erŒsítŒn) lévŒ S-VIDEO
INPUT csatlakozó közé!
2. Kösse össze a (fehér és piros) auidokábelekkel a
DVD készüléken lévŒ AV AUDIO OUT és a tv
készüléken (vagy az AV erŒsítŒn) lévŒ AUDIO IN
csatlakozókat! (Lásd a 21. és 22. oldalt.)
2. Csatlakoztassa a (fehér és piros) auidokábeleket a
DVD készüléken lévŒ AUDIO OUT csatlakozók és a
tv készüléken (vagy az AV erŒsítŒn) lévŒ AUDIO IN
csatlakozók közé!
● Kiváló képminŒséget élvezhet.
sárga
Video/Audio kábel
20- HU
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 21
3. eset : Komponenses videó
kimeneti csatlakozók
A Video kimeneti kábel
csatlakoztatásának más típusa
1. Kösse össze a komponens videokábelekkel (nem
tartozékok) a DVD készüléken lévŒ COMPONENT
OUT(Y,PB,PR) és a tv-jén lévŒ COMPONENT
IN(Y,PB,PR) csatlakozókat!
3. A csatlakoztatás után lásd a 35. és 36. oldalt.
● Kiváló minŒségı és pontos megfelelŒ színı lesz a
kép.
Az audiojel kivezethetŒ a Scart kábelek használata
nélkül is. Válasszon a következŒ audio csatlakoztatási
lehetŒségek közül.
1. eset : Csatlakoztatás tv-hez
2. eset : Csatlakoztatás sztereó erŒsítŒhöz AV
kimeneti csatlakozókkal
● 3. eset : Csatlakoztatás AV erŒsítŒhöz digitális
kimeneti csatlakozóval
●
●
Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
A “Dolby” és a kettŒs D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A “DTS” és a “DTS Digital Out” a Digital Theater
Systems, Inc. védjegye.
2
zöld
kék
piros
COMPONENT
zöld
Y
kék
Pb
1
1. eset : Csatlakoztatás tv-hez
Ha tv-je audio bemeneti csatlakozókkal rendelkezik,
akkor használja ezt az összeköttetést.
piros
Pr
sárga
sárga
■
EllenŒrizze, hogy passzolnak-e a csatlakozók színei! A DVD készülékén lévŒ Y,
PB, PR kimeneti csatlakozókat pontosan a
tv készülékén lévŒ megfelelŒ bemeneti
csatlakozókhoz kell kötni.
fehér
MEGJEGYZÉS
piros
■
fehér
piros
A folytonos beállítás csak akkor mıködik,
ha a videokimenetet kimenetet
Component (Komponens) jelre állította.
(Lásd a 36. oldalt)
HU -21
Csatlakoztatás
és beállítás
2. Csatlakoztassa a (fehér és piros) auido kábeleket a
DVD készüléken lévŒ AUDIO OUT csatlakozók és a
tv készüléken (vagy az AV erŒsítŒn) lévŒ AUDIO IN
csatlakozók közé!
(Lásd a 21. és 22. oldalt.)
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 22
2. eset : Csatlakoztatás sztereó
erŒsítŒhöz AV kimeneti
csatlakozókkal
Csatlakoztatás
és beállítás
Ha sztereó erŒsítŒje csak AUDIO INPUT csatlakozókkal
(L és R) rendelkezik, használja az AUDIO OUT csatlakozókat!
piros
3. eset : Csatlakoztatás AV
erŒsítŒhöz digitális kimeneti
csatlakozóval
Ha AV erŒsítŒje egy Dolby Digital vagy MPEG2
dekóderrel és egy digitális bemeneti csatlakozóval rendelkezik, használja ezt az összeköttetést. A Dolby
Digital vagy DTS hangot a hang beállítása után tudja
élvezni. (Lásd a 34. oldalt)
fehér
vegy
piros
fehér
Hátsó
(L - bal)
ElsΠ(L - bal)
hangszóró
22- HU
ElsΠ(R - jobb)
hangszóró
ElsΠ(L - bal)
Mélysugárzó
Hátsó
(R - jobb)
ElsΠ(R - jobb)
Közép
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 23
Csatlakoztatás az AV3 IN,
DV bemeneti csatlakozóhoz
2. eset : Videokamera csatlakoztatása DV IN csatlakozóhoz
Ha digitális kamkordere egy DV kimeneti csatlakozóval
rendelkezik, csatlakoztassa azt a DVD felvevŒ készülék
DV bemeneti csatlakozójához!
Ezzel DVD készülékét egy másik külsŒ készülékhez
csatlakoztathatja és megtekintheti vagy felveheti ezek
kimenΠjeleit.
●
●
1. eset: : K Képmagnó, Set-Top Box (STB) egység,
DVD lejátszó vagy kamera csatlakoztatása
az AV3 IN csatlakozókhoz.
2. eset: : DV készülék csatlakoztatása a DV IN csatlakozóhoz.
Kamera
Képmagnó vagy külsŒ készülék csatlakoztatása a DVD
készülék AV3 IN csatlakozóihoz.
Felvételt készíthet a csatlakoztatott készülékrŒl (képmagnó, STB, DVD lejátszó vagy kamera).
Csatlakoztatás
és beállítás
1. eset: Képmagnó, Set-Top Box
(STB), DVD lejátszó vagy
kamera csatlakoztatása az AV3
IN csatlakozókhoz
■
MEGJEGYZÉS
Ha a készülék nem választja ki a
bemenetet automatikusan, akkor használja az INPUT (BEMENET) gombot a
megfelelŒ bemenet kiválasztásához!
Kamera
Képmagnó
piros
fehér
sárga
STB
DVD
sárga
fehér
piros
■
Az AV3 IN kiválasztása automatikusan
történik. Ha a készülék nem választja ki a
bemenetet automatikusan, akkor használja az INPUT (BEMENET) gombot a
megfelelŒ bemenet kiválasztásához!
■
A másolásvédelemmel ellátott anyagot
nem lehet rögzíteni.
MEGJEGYZÉS
HU -23
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 24
Rendszer
Beállítás
Mozgás a képernyŒn
megjelenŒ menüben
A képernyŒn megjelenŒ menükkel engedélyezheti vagy
tilthatja DVD készüléke különbözŒ funkcióit.
A következŒ gombokkal nyithat meg vagy mozoghat a
menük között.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
Rendszer beállítás
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MOVE
OK
RETURN
1 MENU gomb
A távvezérlŒn nyomja meg ezt a gombot a
képernyŒn megjelenŒ menü megnyitásához!
Nyomja meg újra ezt a gombot a képernyŒn
megjelenŒ menübŒl való kilépéshez!
2 … / † , œ / √ gombok
Ezekkel a gombokkal … / † , œ / √ a választó sávot
léptetheti a menüben.
3 OK gomb
Ezzel a gombbal fogadhatja el bármelyik új beállítást.
Mozgás a képernyŒn megjelenŒ
menüben ....................................................24
Csatlakoztatás és automatikus beállítás ....25
Az óra beállítása.........................................26
Csatornák beprogramozása
automatikusan............................................27
Csatornák beprogramozása kézzel ...........28
Nyelvi beállítások........................................29
EP üzemmód idŒállítása ............................30
Fejezetek automatikus létrehozása............31
KijelzŒ beállítása.........................................32
NICAM beállítások......................................33
Audio beállítások ........................................34
Video Output beállítások ..............................35
”Progressive” beállítás...............................36
”Progressive” beállítás törlése ...................36
KijelzŒ (videó) beállítások...........................37
A Parental Control (Gyermekzár)
beállítása ....................................................38
24- HU
4 RETURN gomb
A távvezérlŒn nyomja meg ezt a gombot az elŒzŒleg
megjelenített MENU képernyŒre való visszatéréshez
vagy a képernyŒn megjelenŒ menübŒl való
kilépéshez!
EXIT
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 25
Csatlakoztatás és
automatikus beállítás
DVD készüléke az elsŒ bekapcsoláskor automatikusan
beállítja saját magát. A tv állomásokat és a pontos idŒt
a memóriában tárolja. Ez a folyamat eltarthat egy pár
percig. Ezután DVD készüléke használatra készen áll.
1
Csatlakoztassa az RF kábelt a 18.
oldalon látható módon.
2
Csatlakoztassa a DVD készüléket az
elektromos hálózathoz.
• Az “Ország” kiválasztásánál használja a következŒ
rövidítés táblázatot:
A (Ausztria)
B (Belgium)
DK (Dánia)
FIN (Finnország)
D (Németország)
NL (Hollandia)
I (Olaszország)
N (Norvégia)
P (Portugália)
E (Spanyolország)
S (Svédország)
PL (Lengyelország)
CH (Svájc)
CZ (Csehország)
TR (Törökország) Egyéb
GR (Görögország)
HU (Magyarország)
• A DVD készülék megkeresi a kiválasztott országnak
megfelelŒ elsŒbbségi programlista szerinti állomásokat.
6 Elindul az automatikus csatornakeresés.
(A DVD készülék csatlakoztatása a tv-készülékhez
RF kábel és Scart kábel segítségével.)
Channel scan
Now, Scanning.
Rendszer beállítás
5%
Az elŒlapi kijelzŒn az “AUTO” üzenetet látja villogni.
• A DVD készülék által automatikusan tárolt állomások
száma függ a talált állomások számától.
kiválasztásához nyomja meg
3 Aaznyelv
egyik számjegyet.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
Für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
automatikus csatornakeresés befe7 Azjezése
után 10 másodperccel
automatikusan elindul az óra beállítása. Ha azonnal indítani akarja az
automatikus órabeállítást, nyomja meg
az OK gombot. Ha nem kívánja
automatikusan beállítani az órát, akkor
nyomja meg a CANCEL vagy a MENU
gombot.
Auto channel scan completed successfully.
Press [OK] button to auto clock set.
OK
4
Cancel
Indítsa el az automatikus beállítást.
Auto setup will be started.
Check antenna and TV cable connection.
OK
Cancel
amíg az aktuális dátum és idŒ
8 Várjon,
automatikusan meg nem jelenik. Ha ki
akar lépni az automatikus órabeállításból, nyomja meg a MENU gombot.
†…œ √ gombokkal válassza ki saját
5 Aországát!
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
County Selection
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
MOVE
OK
EXIT
HU -25
00786A-R120/121(HU)2-51
9
5/4/05 6:09 AM
Page 26
EllenŒrizze a dátumot és az idŒt.
No Disc
…† gombokkal válassza ki a Setup
majd nyomja meg az OK
2 Amenüpontot,
vagy a √ gombot.
Clock Set
No Disc
Programme
Programme
Setup Time
12 : 00
MOVE
Date
Auto Clock
01 / JAN / 2005
OK
SAT
RETURN
Setup
On
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
EXIT
MOVE
Rendszer beállítás
Setup
System
• Ha helyes a beállítás, nyomja meg az OK gombot, így a
készülék menti a dátumot és az idŒt. Ha nem nyomja
meg az OK gombot, a dátum és idŒ 5 másodperc után
automatikusan mentésre kerül.
• Ha a beállítás nem jó, akkor a †…œ √ és a számjegy
gombok segítségével írja be a helyes idŒt, dátumot és
évet. Nyomja meg az OK gombot, így a készülék menti a
dátumot és az idŒt. Ha az óra beállítását módosítania
kell, kézzel végezheti a beállítást. (Lásd 26. oldal)
OK
RETURN
…† gombokkal válassza ki a Clock
menüpontot, majd nyomja meg az
3 ASet
OK vagy a √ gombot.
Az idŒ, a dátum vagy az év beírásához használja
a …†œ √ léptetŒ gombokat. Az idŒpont közvetlen
beírásához használja a számjegy gombokat.
No Disc
■
MEGJEGYZÉS
■
Clock Set
Programme
Ezzel a DVD készülék használatra készen áll.
Az automatikus beállítás során megállapított
értékeket a készülék menti. Ha meg akarja
változtatni ezeket az értékeket, akkor ezt
megteheti a képernyŒn megjelenŒ “Presetting
Channels with the Manual set up function”
(Csatornák beprogramozása a kézi beállítással)
menü alkalmazásával. (Lásd 28. oldal)
Az automatikus beállítási funkció végrehajtható,
ha a é (STOP) gombokat 5 másodpercnél
hosszabb ideig lenyomva tartja, kikapcsolt
állapotban és lemez nélkül.
EXIT
Setup Time
12 : 00
MOVE
Date
01 / JAN / 2005
OK
Auto Clock
SAT
RETURN
Off
EXIT
meg az …† gombokat az
4 Nyomja
Automatikus órabeállításhoz.
No Disc
Clock Set
Programme
Setup Time
12 : 00
Date
01 / JAN / 2005
Auto Clock
SAT
Off
Az óra beállítása
MOVE
Ebben a menüben állíthatja be az aktuális idŒt.
Az idŒzített felvételhez be kell állítania a pontos idŒt.
készülék megállított/lemez nélküli
nyomja meg a MENU
1 Aüzemmódjában
gombot.
No Disc
Programme
Setup
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
26- HU
OK
RETURN
EXIT
EXIT
Ha nem nyomja meg az OK gombot, a készülék nem
menti el ezeket.
■
MEGJEGYZÉS
Az Auto Clock beállításhoz az RF kábelt
csatlakoztatni kell. Lásd Csatlakoztatás c.
Lásd 18. oldal
■
MOVE
RETURN
meg az OK gombot, így a
5 Nyomja
készülék menti a dátumot és az idŒt.
Timer Record
ShowView
OK
A DVD készülék automatikusan beállítja
az órát a PR1 – PR5 csatornák között
sugárzott idŒjelnek megfelelŒen. >Ha
nincs szüksége az automatikus órabeállítási funkcióra, válassza ki az Off pontot.
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 27
Csatornák programozása
automatikusan beállítási
…† gombokkal válassza ki az Auto
4 ASetup
menüpontot, majd nyomja meg az
OK vagy a √ gombot.
Megjelenik a “Your data will be lost. (Adatai
elvesznek. Nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz, a MENÜ gombot a kilépéshez!) üzenet.
Ezzel a funkcióval beállíthatja a DVD készülék vételi
sávját az antennára vagy a kábelre, amelyet a kezdeti
beállításnál az Antenna In (antenna bemenet) csatlakozóra kötött.
No Disc
Install
Programme
Setup
Auto Setup
√
Manual Setup
√
Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [MENU] to exit.
OK
készülék megállított/lemez nélküli
1 Aüzemmódjában
nyomja meg a MENU
gombot.
No Disc
Programme
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
†…œ √ gombokkal válassza ki
5 Aországát
a “Select Country” (Ország
kiválasztása) menüsornál!
• A DVD készülék megkeresi a kijelölt országnak
megfelelŒ elsŒbbségi programlista szerinti állomásokat.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
No Disc
Install
County Selection
A …† gombokkal válassza ki a Setup
2 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot.
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
DK
N
TR
Others
FIN
P
GR
No Disc
Programme
Setup
MOVE
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
No Disc
Setup
OK
HU
RETURN
EXIT
Setup
System
Az ország kiválasztásánál használja a
következŒ táblázatot:
A (Ausztria)
B (Belgium)
DK (Dánia)
FIN (Finnország)
D (Németország)
EXIT
A …† gombokkal válassza ki az Install
3 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot.
Programme
E
D
MOVE
NL (Hollandia)
I (Olaszország)
N (Norvégia)
P (Portugália)
E (Spanyolország)
S (Svédország)
PL (Lengyelország)
CH (Svájc)
CZ (Csehország)
TR (Törökország) Egyéb
GR (Görögország)
HU (Magyarország)
6 A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot!
A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot!
Install
No Disc
Auto Setup
√
Manual Setup
√
Programme
Auto Setup
Please wait.
Setup
11%
Scanning...
Stop
MOVE
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
EXIT
7 Elindul a csatornakeresés.
Az automatikus beállítás megszakításához nyomja
meg az OK gombot!
HU -27
Rendszer beállítás
Setup
Timer Record
ShowView
MOVE
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 28
Csatornák beprogramozása
kézzel
…† gombokkal válassza ki a Manual
4 ASetup
menüpontot, majd nyomja meg az
OK vagy a √ gombot.
No Disc
Beprogramozhatja az automatikus csatornakeresés
során kimaradt programcsatornákat. Törölheti bármelyik
csatornát. Átprogramozhatja a csatornák sorrendjét.
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
Edit
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
--------
√
MOVE
készülék megállított/lemez nélküli
1 Aüzemmódjában
nyomja meg a MENU
gombot.
No Disc
Rendszer beállítás
Programme
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
OK
A …† gombokkal válassza ki a Setup
2 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot.
Programme
Setup
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
Setup
MOVE
CH
Name
Decoder
Edit
---------------
----------------------
--------
Edit√
√
Delete
√
Swap
RETURN
EXIT
OK
√
√
√
√
• Szerkesztésnél: hozzáadhat vagy törölhet PR programokat A programadatok (CH (csatorna), Name,
Decoder, MFT) módosítása után válassza ki a Save
parancsot, majd nyomja meg az OK gombot!
01
CH
---
Name
----
Decoder
Off
--- --Save
EXIT
Install
√
Manual Setup
√
RETURN
EXIT
Manual Setup
Auto Setup
OK
√
01
02
03
04
05
06
07
PR
…† gombokkal válassza ki az Install
3 Amenüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot
Programme
√
PR
MOVE
No Disc
√
Manual Setup
MFT
MOVE
√
az OK vagy a √ gombot. Válassza ki az
Edit, a Delete vagy Swap parancsokat.
No Disc
EXIT
√
…† gombokkal válasszon ki egy
5 Aszerkeszteni,
törölni vagy felcserélni
kívánt PR programot, majd nyomja meg
MOVE
No Disc
RETURN
√
EXIT
OK
- CH : Hangolja be a csatornát a œ √ vagy a számjegy
gombokkal.
- Name : Kijelzi a vett jelben automatikusan felismert
állomás nevét. Ha nem érzékel állomásnevet,
akkor a …†œ √ gombokkal szerkesztheti azt.
- Decoder : Ha ezt bekapcsolja, akkor egy külsŒ
dekóderrel kódolt csatornákat vehet fel.
MielŒtt ezt bekapcsolja, nézze meg a 19.
oldalon, hogyan kell külsŒ dekódert csatlakoztatni.
- MFT : A œ √ gombokkal jobban behangolhatja a
csatorna frekvenciáját.
• Törlésnél : a kijelölt programcsatorna adatai törlŒdnek.
• Felcserélésnél: : Felcserélheti két programcsatorna
adait. Például, ha fel akarja cserélni a PR2 és a
PR5 programokat, a PR2 programnál válassza ki a
Swap (Felcserélés) elemet, majd a PR5 programnál
nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
28- HU
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 29
…† gombokkal válassza ki a kívánt
4 Anyelvet,
majd nyomja meg az OK vagy a
√ gombot!
Nyelvi beállítások
●
●
●
Ha elŒre beállítja a szinkronhang és a filmfelirat, a lemez
menü, a képernyŒn megjelenŒ menü, valamint a DivX filmfelirat nyelvét, a beállítások automatikusan érvényesülnek,
amikor filmet néz.
●
●
nyelvének régió szerinti kiválasztása
Ha a kijelölt nyelv nem szerepel a lemezen, akkor az
eredeti nyelven játsza le a videót.
készülék megállított/lemez nélküli
1 Aüzemmódjában
nyomja meg a MENU
gombot.
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish vagy Swedish
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene vagy
Serbian(Latin)
Greek
English vagy modern Greek
…† gombokkal válassza ki a kívánt
5 Anyelvet,
majd nyomja meg az OK vagy a
√ gombot!
MOVE
OK
RETURN
EXIT
No Disc
Programme
2
Setup
A …† gombokkal válassza ki a Setup
menüpontot, majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot.
Language
Audio
: Original
Original
√
Subtitle
: Automatic
English
√
Disc Menu
: English
Français
On-Screen Menu : English
Deutsch
√
DivX Subtitle
√
Italiano
Nederlands
Lejátszás közben nem mıködik a Setup funkció.
Korean
MOVE
No Disc
Programme
Setup
MOVE
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
No Disc
MOVE
RETURN
EXIT
■
Ahhoz, hogy visszatérjen az elŒzŒ
menübe, nyomja meg a RETURN vagy
az oe gombot.
A MENU gombbal léphet ki a menübŒl.
■
A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik
meg, ha az a lemezen megtalálható.
■
Ha a filmfelirat nyelvét szaggatott
betıkkel látja, módosítsa a filmfelirat
nyelvét a régiónak megfelelŒen!
Ha ez nem segít, nem támogatott a formátum.
MEGJEGYZÉS
EXIT
Megjelenik a Language beállítás menü.
Setup
OK
Setup
System
A …† gombokkal válassza ki a
3 Language
menüpontot, majd nyomja
meg az OK vagy a √ gombot.
Programme
√
: Western
Español
Language
Audio
: Original
√
Subtitle
: Automatic
√
Disc Menu
: English
√
On-Screen Menu : English
√
DivX Subtitle
√
OK
: Western
RETURN
EXIT
HU -29
Rendszer beállítás
No Disc
Audio Language: A szereplŒk által beszélt nyelv.
Subtitle Language: A lemezen lévŒ feliratok
közül választható.
Disc Menu Language: A lemezen lévŒ Lemez
menü nyelve.
On-Screen Menu Language: A DVD készülék
lejátszás menüjének nyelve
DivX Subtitle: A támogatott DivX filmfelirat
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 30
EP üzemmód idŒállítása
…† gombokkal válassza ki az EP
4 AMode
Time menüpontot, majd nyomja
meg az OK vagy a √ gombot!
No Disc
Programme
Setup
Rendszer beállítás
A REC Mode (Felvétel üzemmód) gomb többszöri
megnyomásával négy felvételi üzemmód közül
választhat.
Az EP (kibŒvített lejátszás) üzemmód a négy REC
(felvétel) üzemmód (XP,SP,LP,EP) egyike.
Az EP (hosszabb lejátszás) üzemmódban a felvételi
idŒt 6 vagy 8 óra idŒtartamra állíthatja.
készülék megállított/lemez nélküli
1 Aüzemmódjában
nyomja meg a MENU
gombot.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a Setup
2 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Lejátszás alatt nem használhatja a Setup funkciót.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a System
3 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Megjelenik a System menü.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
30- HU
OK
RETURN
√
EXIT
System
EP Mode Time
: 6Hours
6 Hours
√
Chapter Creator
: Off
8 Hours
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
OK
RETURN
√
EXIT
…† gombokkal válassza ki a kívánt
majd nyomja meg az OK vagy a √
5 AidŒt,
gombot!
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 31
Fejezetek automatikus
létrehozása
Ez a funkció csak DVD-RW (Videó üzemmód) és DVDR lemezeknél mıködik.
készülék megállított/lemez nélküli
1 Aüzemmódjában
nyomja meg a MENU
gombot!
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc Navigation
Title List
√
Disc manager
…† gombokkal válassza ki az On
5 Avagy
az Off menüpontot, majd nyomja
meg az OK vagy a √ gombot!
• Off (kikapcsolva): Ezt a beállítást akkor válassza ki,
ha nem szeretne automatikus
fejezetkészítést!
• On (bekapcsolva): Ezt a beállítást akkor válassza ki,
ha szeretné használni az
automatikus fejezetkészítést!
felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
6 AREC
(Felvétel) gombot! (A felvételi
sebesség beállításához lásd a 43. oldalt.)
Megjelenik a “Do you want to create the
chapter menu after this recording?”
(Elkészíti a fejezet menüt a felvétel
után?) üzenet.
Programme
Rendszer beállítás
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
No
Yes
A …† gombokkal válassza ki a Setup
2 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Lejátszás alatt nem használhatja a Setup funkciót.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a System
3 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Megjelenik a System menü.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
OK
RETURN
œ √ gombokkal válassza ki a Yes (Igen)
7 Apontot
és nyomja meg az OK gombot!
• Az új fejezet a kijelölt felvételi üzemmódtól
függŒen jön létre. Egy fejezet kb. 5 perc hosszú
lesz XP és SP, és kb. 15 perces LP és EP
üzemmódban.
felvétel leállításához nyomja meg a
8 ASTOP
gombot!
elkészített fejezetek megtekintéséhez
9 Azvéglegesítse
a lemezt (lásd a 86. oldalon),
majd nyomja meg a DISC MENU gombot!
Megjelenik a fejezet menü.
CHAPTER
√
EXIT
Previous
Top
Next
A …† gombokkal válassza ki a Chapter
4 Creator
menüpontot, majd nyomja meg
az OK vagy a √ gombot!
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
Off
: Bright
On
√
Front Display
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
OK
RETURN
■
Az Automatic Chapter Creation
(Automatikus fejezetkészítés) funkció
nem mıködik Timer Recording (IdŒzített
felvétel) alatt vagy ha kikapcsolja a
készüléket.
■
A DVD-R lemezek nem hagyhatók
véglegesítés nélkül.
VIGYÁZAT!
√
√
EXIT
HU -31
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 32
Setting Up the Front
Display Options
…† gombokkal válassza ki a Front
4 ADisplay
menüpontot, majd nyomja meg
az OK vagy a √ gombot!
No Disc
Programme
Setup
A készülék megállított/lemez nélküli
üzemmódjában nyomja meg a MENU
gombot.
No Disc
Programme
Rendszer beállítás
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
Bright
Dim
NICAM
: On
DivX(R) Registration Auto Dim
Adjust the brightness of the unit’s front panel display.
1
System
EP Mode Time
MOVE
OK
RETURN
√
√
√
EXIT
…† gombokkal válassza ki a kívánt
5 Aelemet,
majd nyomja meg az OK vagy a
√ gombot!
• Bright : Kivilágosítja az elŒlap kijelzŒjét.
• Dim : Tompítja az elŒlap kijelzŒ fényerejét.
• Auto Dim : Az elõlapi kijelzõ csökkentett fényerõvel
MOVE
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a Setup
2 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a System
3 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Megjelenik a System menü.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
32- HU
OK
RETURN
√
EXIT
világít a készülék kikapcsolt állapotában
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 33
…† gombokkal válassza ki a NICAM
4 Amenüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
NICAM beállítások
No Disc
Programme
Setup
Az NICAM programok 3 típusra oszthatók. NICAM
sztereó, NICAM mono és kétnyelvı (más nyelvı adás)
típusokra. A NICAM programokhoz mindig egy szabványos mono hangsugárzás tartozik, a kívánt hangot
pedig a NICAM be- vagy kikapcsolásával választhatja ki.
készülék megállított/lemez nélküli
1 Aüzemmódjában
nyomja meg a MENU
gombot.
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
Off
DivX(R) Registration On
MOVE
OK
RETURN
√
√
EXIT
…† gombokkal válassza ki az On
5 Avagy
az Off menüpontot, majd nyomja
meg az OK vagy a √ gombot!
• Off (Kikapcsolva): Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha a NICAM adást a szabványos mono hanggal szeretné felvenni azért, mert a sztereó hang torz
a rossz vételi körülmények miatt.
• On (Bekapcsolva): NICAM üzemmód
MOVE
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a Setup
2 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
No Disc
Programme
Setup
MOVE
DivX(R) regisztráció
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
Kérjük, használja a regisztrációs kódot a DVD készülék
DivX(R) Video on Demand formátumának
regisztrálásához.
További tájékoztatásért látogasson a
www.divx.com/vod címre.
A …† gombokkal válassza ki a System
3 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Megjelenik a System menü.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
OK
RETURN
√
EXIT
HU -33
Rendszer beállítás
No Disc
System
EP Mode Time
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 34
Hang beállítása
…† gombokkal válassza ki a kívánt
5 Aelemet,
majd nyomja meg az OK vagy a
√ gombot!
■
A DVD felvevŒ készüléket külsŒ erŒsítŒhöz vagy
házimozihoz csatlakoztathatja.
Itt beállíthatja az audio eszköz tulajdonságait attól
függŒen, hogy milyen hangrendszert használ.
MEGJEGYZÉS
A RETURN vagy a œ gombbal visszatérhet az elŒzŒ menübe.
A MENU gombbal kiléphet a menübŒl!
Audio beállítások
készülék megállított/lemez nélküli
1 Aüzemmódjában
nyomja meg a MENU
gombot!
No Disc
Programme
Rendszer beállítás
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a Setup
majd nyomja meg az OK
2 menüpontot,
vagy a √ gombot!
Digital Output
1. PCM : Ezt a lehetŒséget akkor válassza ki, ha nincs
olyan készüléke, mely képes a Dolby Digital
(vagy az MPEG-2) jelet dekódolni! Ha Dolby
Digital (vagy MPEG-2) hangot játszik le, akkor a
készülék a digitális kimeneti jelet átalakítja PCM
sztereóra.
2. Bitstream : A Dolby Digital (vagy MPEG-2) hang bitfolyamként jelenik meg a kimeneten. Ezt
akkor válassza ki, ha AV vevŒje vagy AV
erŒsítŒje rendelkezik Dolby Digital (vagy
MPEG-2) dekóderrel!
■
A digitális kimenet beállításai a Dolby
Digital és az MPEG-2 hangra egyaránt
vonatkoznak. Az LPCM (Lineáris
impulzuskód-modulációs) hang a
kimeneten mindig PCM jelként jelenik
meg. Ez nincs összefüggésben a digitális
kimenet beállításaival.
■
Mindenképpen a megfelelŒ digitális
kimenetet válassza, különben nem hall
hangot vagy hangos zajt fog hallani!
MEGJEGYZÉS
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
…† gombokkal válassza ki az Audio
3 Amenüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Megjelenik a Hang beállítása menü.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Audio
Digital Output
: PCM
√
DTS
: Off
√
Dynamic Compression : On
√
OK
RETURN
DTS
1. Off : Nem ad DTS kimenŒjelet.
Ezt akkor válassza ki, ha AV vevŒje vagy AV
erŒsítŒje nem rendelkezik DTS dekóderrel!
2. On : DTS hang lejátszásakor DTS Bitfolyam jelenik meg
a digitális kimeneten.
Ezt csak akkor válassza ki, ha AV vevŒje (vagy AV
erŒsítŒje) rendelkezik DTS dekóderrel!
■
EXIT
MEGJEGYZÉS
…† gombokkal válassza ki a hang
4 Akívánt
beállításait, majd nyomja meg az
OK vagy a √ gombot!
No Disc
Programme
Setup
Audio
Digital Output
DTS
: PCM
PCM
: Off
Bitstream
Dynamic Compression : On
MOVE
34- HU
OK
RETURN
√
√
√
EXIT
Ha DTS hangot játszik le, akkor nem
kerül hang az AV Audio kimenetre.
Dynamic Compression
Ez csak akkor aktív, ha a rendszer Dolby Digital jelet
érzékel.
1. On : Ha a mozi hangsávokat kis hangerŒvel vagy kis
hangszórókkal játsza le, akkor a rendszer képes
megfelelŒ tömörítést alkalmazni, hogy az alacsony
hangerŒszintı tartalom érthetŒbb legyen és az
átmenetek ne legyenek túl hangosak.
2. Off : A mozifilmet a normál dinamikájú hangtartománnyal élvezheti.
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 35
Video Output beállítások
…† gombokkal válassza ki a Video
4 AOutput
menüpontot, majd nyomja meg
az OK vagy a √ gombot!
No Disc
Programme
Setup
Kiváló képminŒséget élvezhet az RGB vagy komponens
videó csatlakozásokon keresztül.
1
A készülék megállított/lemez nélküli
üzemmódjában nyomja meg a MENU
gombot!
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
Component
√
RGB
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Component
Válassza ki ezt, ha a felvevŒ készülék egy
komponens csatlakozós TV-hez csatlakozik!
RGB
Válassza ki ezt RGB jelek kimenetéhez.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a Setup
2 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
Komponens üzemmódban a videokimenetet kimenetet
progresszív (P.SCAN) vagy váltott soros üzemmódra
állíthatja, lásd a 36. oldalt.
A rendelkezésre álló videó kimeneti csatlakozók a
következŒk:
Rendelkezésre álló videokimeneti csatlakozók
Beállítási
üzemmód
Kimeneti
csatlakozó
Komponens kimenet
(Y, Pb, Pr)
A …† gombokkal válassza ki a Video
majd nyomja meg az OK
3 menüpontot,
vagy a √ gombot!
Megjelenik a Video beállítás menü.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
R, G, B
Kompozit
AV2 Scart (Kompozit)
Kompozit videó kiment
S-Video kimenet
AV1 Scart
komponens üzemmód
RGB
P.SCAN
P.SCAN kikapcsolt üzemmód bekapcsolt
üzemmód
(Interfész üzemmód)
üzemmód
O
(A TV
X
O
progresszív
üzemmódban)
O
X
X
X
X
O
O
X
O
O
X
O
O
X
O
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
√
OK
RETURN
EXIT
HU -35
Rendszer beállítás
…† gombokkal válassza ki a kívánt
5 Aelemet,
majd nyomja meg az OK vagy a
√ gombot!
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 36
A “Progressive” (folytonos)
beállítás elvégzése
Ha a tv készüléke rendelkezik a “Progressive Scan”
(folytonos letapogatás) üzemmóddal, jobb minŒségı
videó érdekében nyomja meg a DVD felvevŒ készülék
elŒlapján lévŒ P.SCAN gombot!
1
A készülék leállított üzemmódjában
nyomja meg a DVD felvevŒ készülék
elŒlapján lévŒ P.SCAN gombot!
“Folytonos” beállítás
visszavonása
készülék Stop mode (Állj) üzemmód1 Ajában
nyomja meg a DVD felvevŒ
készülék elŒlapján lévŒ P.SCAN gombot!
Megjelenik a “Press [Yes] to confirm Interlace
scan mode. Otherwise press [No]” üzenet. A œ √
gombokkal válassza ki a Yes elemet, majd nyomja
meg az OK gombot!
Megjelenik a “Press [Yes] to confirm Progressive
scan mode. Otherwise press [No]” üzenet. A œ √
gombokkal válassza ki a Yes elemet, majd nyomja
meg az OK gombot!
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Rendszer beállítás
Otherwise press [No]
Yes
No
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise press [No]
Yes
No
a “Please set your TV to
2 Megjelenik
Interlaace input, To deactivate, press
[STOP] key.” üzenet. Nyomja meg az
OK gombot!
2
Megjelenik a “Please set your TV to
Progressive input, To deactivate, press
[STOP] key.” üzenet. Nyomja meg az
OK gombot!
Please set your TV to Interlace input,
To deactivate, press [STOP] key.
OK
Please set your TV to Progressive input,
To deactivate, press [STOP] key.
OK
a “Video Output Mode
3 Megjelenik
Interlace Scan” üzenet.
a “Video Output Mode
Progressive Scan” üzenet.
3 Megjelenik
Video Output Mode
Interlace Scan
Video Output Mode
Progressive Scan
■
Ne nyomja meg a P.SCAN gombot, ha
olyan tv-t használ, ami nem támogatja a
progresszív üzemmódot. Ha megnyomja,
semmit sem fog látni a képernyŒn.
■
Ha tv-je nem támogatja a progresszív üzemmódot, de véletlenül megnyomja a P.SCAN
gombot, a progresszív üzemmódot fel kell
oldania. A progresszív üzemmód
feloldásához nyomja meg háromszor az
elŒlapon a P.SCAN gombot! Miután az
elŒlapon a PSO LED kialszik, a képernyŒ
helyreáll.
MEGJEGYZÉS
■
MEGJEGYZÉS
■
■
36- HU
A folytonos beállítás csak akkor mıködik,
ha a videó kimenetet Component
(Komponens) jelre állította.
Ha lejátszás alatt megnyomja a DVD
felvevŒ készülék elŒlapján lévŒ P.SCAN
gombot, a képernyŒn megjelenik a “This
function is only available in stop mode”
(Ez a funkció csak leállított üzemmódban
mıködik) üzenet.
A folytonos beállítás csak leállított üzemmódban lévŒ DVD felvevŒ készüléknél
mıködik.
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 37
KijelzŒ (videó) beállítások
■
MEGJEGYZÉS
KijelzŒ (videó) beállítások
Ezzel a funkcióval beállíthatja a tv képernyŒ jellemzŒit.
1
A készülék megállított/lemez nélküli
üzemmódjában nyomja meg a MENU
gombot!
Lejátszás alatt nem használhatja a Setup funkciót.
No Disc
Programme
Setup
Az elŒzŒ menübe való visszatéréshez
nyomja meg a RETURN vagy az œ gombot!
A MENU gombbal lépjen ki a menübŒl!
Ez a funkció a lemez típusától függ. Ez néhány lemeztípusnál esetleg nem mıködik.
TV Aspect
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Televíziója típusától függŒen szükség lehet a kép beállítására. (oldalarány)
No Disc
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a Setup
2 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
No Disc
Programme
Setup
MOVE
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
Megjelenik a Videó beállítás menü.
No Disc
Setup
MOVE
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
√
OK
RETURN
No Disc
√
OK
RETURN
No Disc
EXIT
EXIT
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
Off
√
Video Output
: Component
On
√
Video
MOVE
TV Aspect
: 4:3
4:3Letter
LetterBox
Box √
3D Noise Reduction
4:3 Pan-Scan
: Off
√
Video Output
16:9 Wide
: Component
√
●
●
MOVE
√
16:9 Wide
: Component
3D Noise Reduction
(mozgáshoz alkalmazkodó zajcsökkentés)
Setup
Setup
4:3 Pan-Scan
: Off
Video Output
Video
TV Aspect
A …† gombokkal válassza ki a kívánt
videó beállítást, majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Programme
3D Noise Reduction
• 4:3 Letter Box : Akkor válassza, ha a DVD által
biztosított teljes 16:9 arányú
képernyŒt látni akarja, még akkor is,
ha tv képernyŒje 4:3-as arányú.
A képernyŒ tetején és alján fekete
sávok jelennek meg.
• 4:3 Pan - Scan : Hagyományos tv készülékeknél
válassza, ha a 16:9-es képernyŒ
középsŒ részét akarja látni.
(A mozifilm jobb és bal szélét levágja.)
• 16:9 Wide : Megnézheti a teljes 16:9-es képet a
széles képernyŒjı tv-jén.
Programme
4
: 4:3
Box √
4:3Letter
LetterBox
Setup
System
A …† gombokkal válassza ki a Video
3 menüpontot,
majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Programme
MOVE
Video
TV Aspect
Rendszer beállítás
Programme
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
EXIT
On : Tisztább képet biztosít a zajcsökkentésen
keresztül (a felvételhez).
Off : Normál
A …† gombokkal válassza ki a kívánt
majd nyomja meg az OK vagy
5 elemet,
a √ gombot!
HU -37
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 38
A Parental Control
(Gyermekzár) beállítása
Az OK vagy a √ gombbal válassza ki a
5 Password
elemet!
No Disc
Programme
Parental Control
Password
1
A készülék megállított/lemez nélküli
üzemmódjában nyomja meg a MENU
gombot!
Rendszer beállítás
No Disc
Programme
Setup
MOVE
2
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
No Disc
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
No Disc
RETURN
EXIT
Parental Control
Programme
Setup
Create the password
OK
RETURN
EXIT
távvezérlŒ 0 - 9 gombjaival írja be a
4 Anégyjegyı
jelszót!
Megjelenik a ‘Confirm the password.’ üzenet.
Írja be újra a jelszót!
No Disc
Parental Control
Programme
Setup
Confirm the password
NUMBER
38- HU
EXIT
■
OK
RETURN
Az elŒzŒ menübe való visszatéréshez
nyomja meg a RETURN vagy az œ gombot!
A MENU gombbal lépjen ki a menübŒl!
EXIT
…† gombokkal válassza ki az
3 AParental
Control menüpontot, majd
nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
NUMBER
RETURN
Timer Record
ShowView
A …† gombokkal válassza ki a Setup
menüpontot, majd nyomja meg az OK
vagy a √ gombot!
Programme
OK
…† gombokkal válassza ki az On
6 Avagy
az Off menüpontot, majd nyomja
meg az OK vagy a √ gombot!
MEGJEGYZÉS
MOVE
√
On
Setup
A gyermekzár funkció korhatáros DVD lemezeknél
mıködik, és segítségével szabályozhatja a családja
által nézett DVD-k típusát. Egy lemezen legfeljebb 8
korhatár besorolási szint van.
Off
:Off
EXIT
Ha elfelejtette a jelszót
1 Vegye ki a lemezt!
másodpercig vagy tovább tartsa
2 Ötlenyomva
az elŒlap
(FF) gombját!
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 39
A jelszó módosítása
Korhatár besorolási szint
A …† gombokkal válassza ki a Rating
1 Level
elemet!
No Disc
Programme
Setup
Programme
Password
: On
√
Rating Level
: Level 1 Kids
√
OK
RETURN
Rating Level
Change Password
MOVE
√
Rating Level
: Level 1 Kids
√
OK
√
RETURN
EXIT
2 Nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
Megjelenik az ‘Enter the password.’ üzenet.
Parental Control
No Disc
Level 8 Adults√
:On
Level17Kids √
: Level
Programme
Level 6
: On
Rendszer beállítás
Setup
Password
Parental Control
Password
Change Password
EXIT
Megjelenik a korhatár besorolási szint.
No Disc
Setup
√
2 Nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
Programme
No Disc
Parental Control
Change Password
MOVE
…† gombokkal válassza ki a Change
1 APassword
elemet!
Change Password
Setup
√
Enter the password
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids
MOVE
OK
RETURN
EXIT
A …† kívánt besorolási szint
3 √kijelöléséhez
nyomja meg az OK vagy a
gombot!
NUMBER
OK
RETURN
EXIT
távvezérlŒ 0 - 9 gombjaival írja be a
3 Anégyjegyı
jelszót!
Megjelenik a ‘Confirm the password.’ üzenet.
Írja be újra a jelszót!
Például, ha a 6. szintig engedélyezi a filmeket, a
7. és 8. korhatárszintı lemezek nem játszhatók le.
A nagyobb szám a kizárólag felnŒtteknek szánt
programot jelzi.
No Disc
Change Password
Programme
Setup
Confirm the password
* * *
NUMBER
■
OK
RETURN
EXIT
Ha elfelejtette a jelszót lépjen a 38. oldalra!
MEGJEGYZÉS
HU -39
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 40
Felvétel elŒtt
Felvétel
Ezzel a készülékkel több lemezfajtára is készíthet
felvételt. Felvétel elŒtt olvassa el a következŒ
tudnivalókat, és válassza ki a lemezfajtát.
Használható lemezfajták
Ebben a fejezetben a különféle felvételi
módszerekrŒl olvashat.
A készülékkel az alábbi fajtájú lemezekre készíthet felvételt.
DVD-RAM
●
●
DVD-RW
DVD-R
A DVD-RW és DVD-RAM lemezek újraírhatóak.
A DVD-R lemezek nem újraírhatóak.
Felvétel
Kompatibilitás a Samsung felvevŒ és egyéb
gyártók felvevŒi között
Lemezfajta
Felvételi
formátum
DVD-RAM
VR mód
FelvevŒ
készülék
Samsung
Más gyártók
Samsung
VR mód
Más gyártók
DVD-RW
Samsung
V mód
Más gyártók
Samsung
Felvétel elŒtt ...............................................40
DVD-R
V mód
Más gyártók
Lezárás
X
X
lezárt
nem lezárt
lezárt
nem lezárt
lezárt
nem lezárt
lezárt
nem lezárt
lezárt
nem lezárt
lezárt
nem lezárt
LehetŒség további felvételre a Samsung felvevŒvel
Írható
Írható
Nem írható
Írható
Nem írható
Írható
Nem írható
Írható
Nem írható
Nem írható
Nem írható
Írható
Nem írható
Nem írható
Az éppen nézett tv-program felvétele........42
Felvétel az éppen nézett külsŒ
mısorforrásról............................................44
■
Lezárás
- Ezzel az eljárással lezárja a DVD-R/RW
lemezt, és ezután már további felvétel
nem készíthetŒ a lemezre.
■
A lezárás feloldása
- Ezzel további felvételt készíthet olyan
DVD-RW lemezre, amelyre eredetileg
DVD készülékkel készítettek felvételt.
- Nem véglegesíthetŒk az olyan DVD-RW
lemezek, amelyeket egy személyi
számítógép DAO (Disc At Once) programjával egy menetben rögzítettek.
- Nem lehet feloldani a lezárást olyan
DVD-RW lemezen, amelyre egy más
gyártó felvevŒjével készült a felvétel,
Video módban.
- Nem lehet feloldani a lezárást DVD-R
lemezen.
MEGJEGYZÉS
Másolás videokameráról ............................45
Felvétel egy gombnyomással (OTR) .........46
IdŒzített felvétel készítése ..........................47
Rugalmas felvétel
(csak idŒzített felvétel készítésnél).............48
IdŒzített felvételi lista szerkesztése ............48
IdŒzített felvételi lista törlése ......................49
A ShowView funkció használata ...............50
A kiterjesztett ShowView funkció ...............51
Felvételkészítés az idŒzített felvételi lista
szerint.........................................................51
40- HU
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 41
Üzemmód
Felvételi formátumok
Mivel a rendelkezésre álló funkciók a lemez típusától
függŒen eltérŒk, válasszon olyan lemezt, ami a legjobban megfelel elvárásainak! Amikor nem használt
lemezt helyez be, a következŒ üzenet jelenik meg:
DVD-RAM: Ez a lemez csak formattálás után
használható.
JellemzŒ
Felvételi idŒtartam
Adatátviteli sebesség
Akkor válassza, ha
XP
(kiváló képminŒség) fontos a nagyon
jó képminŒség.
SP
(normál képminŒség)
Kb. 1 óra
Kb. 8 Mbps
Normál minŒségı
felvételhez válassza.
Kb. 2 óra
Kb. 4 Mbps
Akkor válassza,
LP
(hosszanjátszó- fele- ha fontos a
zett szalagsebesség) hosszú idŒtartam.
Unformatted Disc
Kb. 2 Mbps
Akkor válassza, ha a leEP
(kiterjesztett - harma- hetŒ leghosszabb felvédolt szalagsebesség) telt szeretné készíteni.
Do you want to format this disc?
Yes
Kb. 4 óra
No
FR
(rugalmas)
DVD-RW: Amikor az üres lemezt behelyezi a
készülékbe, megjelenik az „Akarja inicializálni a lemezt?” üzenet. Ha az Igen (Yes)
választ választja, a készülék VR módra formattálja a lemezt.
Csak idŒzített felvételhez használható.
Lásd a 48. oldalon.
Kb. 6 óra
Kb. 1.2 Mbps
Kb. 8 óra
Kb. 0.8 Mbps
Kb. 60 és 480 perc
között.
Kb. 0.8-8 Mbps
Filmek, amelyeket nem lehet felvenni
Nem lehet felvenni olyan filmeket a készülékkel,
amelyeket másolás elleni védelemmel láttak el. Ha a
DVD készülék felvétel közben másolásvédelmi jelet
érzékel, leáll a felvétel, és a következŒ üzenet jelenik
meg: (Nem lehet felvenni a másolás ellen védett filmet)
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
You cannot record copy protected movie.
DVD-RW(VR)
Title List
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not protected
√
Disc Format
Disc manager
Choose the recording format for DVD-RW.
Delete All Title Lists
Programme
DVD-VR
DVD-V
√
Playlist
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
DVD-R: Nincs szükség a lemez formattálására, és csak
a Video módú felvétel támogatott.
DVD-RW (Video mód)/-R
●
●
A fejezetek automatikusan jönnek létre a DVD-R /
DVD-RW lemezek felvételének véglegesítésekor
Video üzemmódban, ha a Chapter Creator-t
(FejezetkészítŒ) bekapcsolta.
A fejezet hossza (a fejezetek közötti intervallum) a
felvételi üzemmódtól függŒen változik.
Egyszerı szerkesztési mıveletek (tétel törlése/tétel
címének megváltoztatása)
DVD-RW (VR mód)/-RAM
●
●
Ebben a módban kibŒvített szerkesztési funkciók
használhatók (teljes tétel törlése/tétel részletének
törlése, stb.).
Többféle szerkesztési mıvelet a létrehozott lejátszási
listában.
Felvételi üzemmódok
Állj üzemmódban a REC MODE gomb többszöri megnyomásával válasszon az alábbi felvételi üzemmódok közül a
felvételi idŒtartam és a képminŒség figyelembe vételével.
Általánosan igaz, hogy a felvételi idŒtartam növelésével
arányosan romlik a képminŒség.
FR üzemmódban a legalkalmasabb felvételi üzemmód beállítása automatikus, a lemezen maradt idŒ és az idŒzített felvétel hosszának megfelelŒen.
Ezt a funkciót csak az egyik XP, SP, LP és EP üzemmódban
jelöli ki és ez az üzemmód használható az idŒzített felvételhez.
A másolási vezérlŒjelekrŒl
Egyes közvetítések másolási vezérlŒjeleket alkalmaznak, többnyire a következŒ három egyikét: COPY-Free
(szabadon felvehetŒ), Copy-Once (egyszer felvehetŒ),
Copy-Never (Nem felvehetŒ). Ha egyszer felvehetŒ
mısort kíván felvenni, DVD-RW lemezt használjon
CPRM védelemmel VR módban, vagy DVD-RAM-ot.
Szabadon
Egyszer
Nem
másolható
felvehetŒ
felvehetŒ
O
-
-
VR mód
O
O*
-
Video mód
O
-
DVD-R
O
-
DVD-RAM(2.0 verzió)
O
Jeltípus
Adathordozó
DVD-RW(1.1 verzió)
DVD-RW(1.1 verzió)
CPRM-mel
O*
-
Ha egyszer felvehetô (Copy Once) filmet rögzített, errôl
további másolat már nem készíthetô.
- Irható adathordozók másolásvédelme (CPRM)
A CPRM egy olyan eljárás, ami a felvételt ahhoz az
adathordozóhoz köti, amelyre a felvételt készítették. Ezt
néhány DVD felvevŒ készülék támogatja, de sok DVD
lejátszó nem. Minden egyes üres írható DVD különleges,
64 bites hordozóanyag azonosítóval rendelkezik, amelyet a
lyuk vágásterületbe (BCA) marattak. Amikor védett tartalmat vesznek fel egy lemezre, az titkosítható az adathordozó azonosítójából származtatott 56 bites C2
(Cryptomeria) rejtjellel.
Lejátszás alatt a készülék kiolvassa az azonosítót a lyuk
vágásterületrŒl és az abból elŒállított kulccsal dekódolja a
lemez tartalmát. Ha a lemez tartalmát más adathordozóra
másolják, az azonosító hiányozni fog vagy nem lesz
helyes és az adatok nem lesznek dekódolhatók.
HU -41
Felvétel
Ha a lemezt akár VR, akár Video formátumra
akarja formattálni, olvassa el az errôl szóló
fejezetet a 84. oldalon.
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 42
Az INFO gombról
Az éppen nézett
tv-program felvétele
Az INFO gomb megnyomásával információt kaphat az
aktuális státuszról és a lejátszás vagy felvétel
menetérŒl.
A lemez fajtájától és a státusztól függŒen a megjelenŒ
képernyŒ eltérŒ lehet.
MielŒtt elkezdi a felvételt
EllenŒrizze, hogy a lemezen elegendŒ hely van-e a
felvételhez! Állítsa be a felvételi üzemmódot!
A szabad lemezterület
ellenŒrzése (lemez információ)
Ha már használt lemezre vesz fel, ellenŒrizze, hogy
van-e elegendŒ szabad lemezterület a felvétel e
lkészítéséhez. DVD-RW és DVD-RAM lemezek esetén
törléssel felszabadíthat lemezterületet.
Felvétel
●
Nyomja meg az INFO gombot.
Megjelenik a lemez adatait mutató ablak.
A megjelenŒ adatok a lemez fajtájától és a felvételi
formátumtól függŒen eltérŒek.
1
3
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Disc
4
5
6
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Disc Info
2
7
1
Nyissa ki a lemezfiókot a Lemezfiók
OPEN/CLOSE gombbal, és tegyen egy írható lemezt a lemezhelyre.
2
Zárja be a lemezfiókot a Lemezfiók
OPEN/CLOSE gombbal.
Várja meg, amíg a „LOADING” (Beolvasás) felirat
eltınik a kijelzŒrŒl.
Ha eddig még nem használt DVD-RAM lemezt helyezett be, egy üzenet jelenik meg, azzal a kérdéssel,
hogy akarja-e formattálni a lemezt. Végezze a
kijelölést a œ √ gombokkal, majd nyomja meg az
OK gombot! (Lásd a 41. oldalt.)
1. A lemez fajtája
2. Az aktuális kijelzés jellege
3. Lemeznév
4. A lemezre rögzített tételek száma
5. A lejátszási listák száma
6. Felvételi idŒtartam: ez egyes felvételi
üzemmódokban a lehetŒ leghosszabb felvételi idŒ
(közelítŒ érték).
7. Dátum: Az aktuális dátum és pontos idŒ
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
No
Ha eddig még nem használt DVD-RW lemezt helyezett be, egy üzenet jelenik meg, azzal a kérdéssel,
hogy akarja-e inicializálni a lemezt. Végezze el a
kijelölést, majd nyomja meg az OK gombot! (Lásd
a 41. oldalt.)
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
42- HU
No
00786A-R120/121(HU)2-51
3
5/4/05 6:09 AM
Page 43
Válassza ki a PROG ( / ) gombokkal
vagy a számgom bokkal ( ~ ) azt a tvprogramot, amit rögzíteni kíván.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a STOP (
leállításához.
●
4
Nyomja meg a REC MODE gombot ismételten a kívánt felvételi üzemmód (sebesség
és minŒség) kiválasztásához (vagy nyomja
meg egyszer a REC MODE gombot, és válasszon a †… gombokkal).
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezek használatakor a
következŒ üzenet jelenik meg: „A lemezinformációk
frissítése. Kérjük, várjon.”
■
MEGJEGYZÉS
➞
SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
■
■
Record Mode SP (02:12)
■
■
■
5
) gombot a felvétel
Felvétel közben nem változtathatja meg a
felvételi üzemmódot, és nem válthat
bemenetet.
Ha betelik a lemez, a felvétel automatikusan leáll.
Egy lemezre max. 99 tétel rögzíthetŒ.
A felvétel automatikusan leáll, ha másolás
elleni védelemmel ellátott programot
próbál meg felvenni.
A DVD-RAM/DVD-RW lemezeket felvétel
elŒtt formattálni kell. Az új lemezeket
formattálás nélkül árulják.
Ne használjon DVD-R authoring
(„szerzŒi”) lemezeket ezzel a készülékkel.
Nyomja meg a Felvétel (REC) gombot.
Megjelenik a kijelzés a csatornára vonatkozó
információkkal, és elkezdŒdik a felvétel.
Az elŒlapon megjelenik a ( ) ikon.
(DVD-R120 :
, DVD-R121 : REC)
Recording : PR 1 [SP]
Felvétel
A lemez jelenlegi státuszának és a felvétel
menetének megtekintése: Nyomja meg az INFO
gombot, és megjelennek a lemezinformációk.
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
A felvételre vonatkozó tájékoztatás megtekintéséhez nyomja meg ismét az INFO gombot!
DVD-RAM(VR)
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:02:05
01 JAN 2005 SAT
12:00
HU -43
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 44
Felvétel az éppen nézett
külsŒ mısorforrásról
5
Nyomja meg a REC gombot.
A felvétel szüneteltetése
A folyamatban lévŒ felvétel szüneteltetéséhez nyomja
meg a
gombot!
●
A felvétel folytatásához nyomja meg újra a
●
Felvételi szünetben csatornát válthat a PROG
MielŒtt elkezdi a felvételt
(
Felvétel
EllenŒrizze, hogy elegendŒ-e a szabad lemezterület a
felvétel elkészítéséhez. Válassza ki a felvételi üzemmódot.
1
Nyissa ki a lemezfiókot a Lemezfiók
OPEN/CLOSE gombbal, és tegyen egy írható lemezt a lemezhelyre.
2
Zárja be a lemezfiókot Lemezfiók
OPEN/CLOSE gombbal.
3
Várja meg, amíg a „LOADING” (Beolvasás) felirat eltınik a kijelzŒrŒl.
Ha eddig még nem használt DVD-RAM lemezt helyezett
be, egy üzenet jelenik meg, azzal a kérdéssel, hogy
akarja-e formattálni a lemezt. (Lásd a 41. oldalon).
Ha eddig még nem használt DVD-RW lemezt helyezett
be, egy üzenet jelenik meg, azzal a kérdéssel, hogy
akarja-e inicializálni a lemezt. (Lásd a 41. oldalon).
Az INPUT bemenet választó gombbal
válassza ki a külsŒ berendezés csatlakoztatásának megfelelŒ bemenetet.
Az elŒlapi kijelzŒn a jelzések a következŒ sorrendben
váltják egymást:
➞ PROG Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞
DV
Ha digitális kamerát csatlakoztatott a
készülékhez, a DV bemenetet válassza ki
az INPUT gomb többszöri megnyomásával.
4
Nyomja meg a REC MODE gombot ismételten a kívánt felvételi üzemmód (sebesség
és minŒség) kiválasztásához (vagy nyomja
meg egyszer a REC MODE gombot, és válasszon a †… gombokkal).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode SP (02:12)
44- HU
/
gombot!
) gombokkal.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a STOP (
leállításához.
●
) gombot a felvétel
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezek használatakor a
következŒ üzenet jelenik meg: „A lemezinformációk
frissítése. Kérjük, várjon.”
■
Felvétel közben nem változtathatja meg
a felvételi üzemmódot, és nem válthat
bemenetet.
■
Ha betelik a lemez, a felvétel
automatikusan leáll.
■
Egy lemezre max. 99 tétel rögzíthetŒ.
■
A felvétel automatikusan leáll, ha
másolás elleni védelemmel ellátott
programot próbál meg felvenni.
■
A DVD-RAM/DVD-RW lemezeket
felvétel elŒtt formattálni kell. Az új
lemezeket formattálás nélkül árulják.
■
Ne használjon DVD-R authoring („szerzŒi”) lemezeket ezzel a készülékkel.
MEGJEGYZÉS
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 45
Másolás videokameráról
kamkorder lejátszásához válassza ki a
5 AképernyŒ
felsŒ részén lévŒ Play
(Lejátszás) ikont és keresse meg a
másolandó rész kiinduló pontját!
A kamkorder lejátszásához a távvezérlŒn nyomja
meg a PLAY gombot!
A videokamerát az IEEE1394 (DV) interfészen
keresztül szabályozhatja.
A felvétel indításához a œ √ gombbal
6 ikont,
válassza ki a képernyŒ tetején a Rec ( ●)
majd nyomja meg az OK gombot!
A felvétel indításához megnyomhatja a
távvezérlŒn lévŒ felvétel gombot is.
A lejátszáshoz tartozó ikon képernyŒn való megjelenítéséhez nyomja meg bármelyik irány gombot a
távvezérlŒn!
MielŒtt elkezdi a felvételt
EllenŒrizze, hogy elég üres hely van-e a lemezen.
Állítsa be a felvétel üzemmódot.
1
Nyissa ki a lemezfiókot a Lemezfiók
OPEN/CLOSE gombbal, és tegyen egy írható lemezt a lemezhelyre.
2
Zárja be a lemezfiókot Lemezfiók
OPEN/CLOSE gombbal.
Nyomja meg a REC MODE gombot ismételten a kívánt felvételi üzemmód (sebesség
és minŒség) kiválasztásához (vagy nyomja
meg egyszer a REC MODE gombot, és válasszon a †… gombokkal).
➞
SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode SP (02:12)
Nyomja meg a STOP (
leállításához.
●
) gombot a felvétel
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezek használatakor a
következŒ üzenet jelenik meg: „A lemezinformációk
frissítése. Kérjük, várjon.”
■
Felvétel közben nem változtathatja meg
a felvételi üzemmódot, és nem válthat
bemenetet.
■
Ha betelik a lemez, a felvétel
automatikusan leáll.
■
Egy lemezre max. 99 tétel rögzíthetŒ.
■
A felvétel automatikusan leáll, ha
másolás elleni védelemmel ellátott
programot próbál meg felvenni.
■
A DVD-RAM/DVD-RW lemezeket
felvétel elŒtt formattálni kell. Az új
lemezeket formattálás nélkül árulják.
■
Ne használjon DVD-R authoring („szerzŒi”) lemezeket ezzel a készülékkel.
MEGJEGYZÉS
DV kiválasztásához nyomja meg az
4 AINPUT
gombot!
Ha a bemenetet DV-re állította, a képernyŒ tetején
megjelenik a kamkorder vezérlését lehetŒvé tevŒ
lejátszás/felvétel menü.
DV
The DV device is connected.
MOVE
OK
RETURN
HU -45
Felvétel
3
Várja meg, amíg a „LOADING” (Beolvasás) felirat eltınik a kijelzŒrŒl.
Ha eddig még nem használt DVD-RAM lemezt helyezett
be, egy üzenet jelenik meg, azzal a kérdéssel, hogy
akarja-e formattálni a lemezt. (Lásd a 41. oldalon).
Ha eddig még nem használt DVD-RW lemezt helyezett
be, egy üzenet jelenik meg, azzal a kérdéssel, hogy
akarja-e inicializálni a lemezt. (Lásd a 41. oldalon).
A felvétel leállítása
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 46
A lemez jelenlegi státuszának és a felvétel
menetének megtekintése: Nyomja meg az INFO
gombot, és megjelennek a lemezinformációk.
Felvétel egy
gombnyomással (OTR)
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Egyetlen gomb megnyomásával elindíthatja a felvételt,
és 30 percenként növekedŒ idŒtartamokban
megadhatja, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.
1
Felvétel
2
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Nyomja meg még egyszer az INFO gombot.
Megjelennek az információk arról a programról,
amelyet éppen rögzít.
DVD-RAM(VR)
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:02:05
01 JAN 2005 SAT
12:00
Ha a tv-rŒl kívánt felvételt készíteni, válassza ki a PROG ( / ) gombokkal
vagy a számgombokkal (0-9) azt a
tv-programot, amit rögzíteni kíván.
Ha egy csatlakoztatott külsŒ
berendezésrŒl kíván felvételt készíteni,
az INPUT bemenet választó gombbal válassza ki a csatlakoztatott
berendezésnek megfelelŒ bemenetet
(AV1, AV2, AV3, vagy DV).
●
Disc Info
30 másodperccel a beállított idŒtartam lejárta elŒtt
egy üzenet jelenik meg, és azt kérdezi, hogy a
készülék kikapcsoljon-e a felvétel elkészülte után.
TV program: 1-99
A felvétel indításához nyomja meg újra a
REC gombot!
OTR is going to be ended soon
and power will be turned off automatically.
Press [OK] button to continue to use DVD-Recorder.
OK
OTR Mode
0:30
A felvétel leállítása
3
A kívánt felvételi idŒ beállításához nyomja meg ismételten a REC gombot!
Nyomja meg a STOP ( ) gombot. Megjelenik a
„Le akarja állítani a felvételt?” (Do you want to stop
recording?) üzenet.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ...8:00 ➞ Off
Do you want to stop recording?
Yes
■
MEGJEGYZÉS
A idŒzítŒ számlálója 8:00-ról 0:00-ra
csökken percenként, majd a DVD
készülék befejezi a felvételt.
●
●
46- HU
No
A œ √ gombokkal válassza ki az Yes választ, és
nyomja meg az OK gombot.
Vagy nyomja meg kétszer a STOP gombot!
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 47
IdŒzített felvétel készítése
• Forrás: A videó bemeneti jelforrás (AV1, AV2,
AV3, vagy DV), vagy a tv csatorna,
amelynek a mısorát felvenni kívánja.
• Dátum : Az idŒzített felvétellel egy hónapos
idŒtartamon belül állíthatja be a felvétel idejét.
Beállítja a felvétel napját. (nap/hónap)
MielŒtt elkezdi az idŒzítést
1. Ellenõrizze, hogy csatlakoztatta-e az antennakábelt.
2. Ellenõrizze a rendelkezésre álló szabad lemezterületet.
3. Ellenõrizze, hogy a dátum és az idõ beállítása helyes-e.
Ne feledje, hogy idŒzített felvételkészítés elŒtt az órát
be kell állítania a Setup-Clock Set (Beállítás - Óra
beállítása) menüben. (Lásd a 26. oldalt)
Stop üzemmódjánál nyomja
1 Azmegkészülék
a TIMER gombot!
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
A MENU gomb használata
●
●
2 Nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
• Megjelenik a Timer Recording (IdŒzített felvétel)
képernyŒ.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
OK
RETURN
Every Day
MON-SAT
MON-FRI
30/JAN(SUN)
31/JAN(MON)
Every SAT
Every SUN
• Kezdési/befejezési idŒpont: Az idŒzített felvétel
kezdési és befejezési idŒpontja.
• Mode (Felvétel üzemmód) :
- FR (Rugalmas felvétel) : Akkor válassza, ha
automatikusan kívánja állítani a felvétel
minŒséget! FR üzemmódban a legalkalmasabb
felvételi üzemmód beállítása automatikus, a
lemezen maradt idŒ és az idŒzített felvétel
hosszának megfelelŒen. Ezt a funkciót az egyik
XP, SP, LP és EP üzemmódban jelöli ki.
- XP (kiváló minŒség) : Válassza ki, ha a videó
minŒsége fontos! (Kb. 1 óra)
- SP (szabvány minŒség) : Válassza ki a szabvány
minŒségı felvételhez! (Kb. 2 óra)
- LP (gyenge minŒség) : Válassza ki, amikor
hosszú felvételi idŒre van szükség! (Kb. 4 óra)
- EP (kibŒvített) : Válassza ki, amikor hosszabb
felviteli idŒre van szükség! (Kb. 6 vagy 8 óra)
• V/P : VPS (Video Programme System) vagy
PDC (Programme Delivery Control) funkció.
- Ha ezt a funkciót bekapcsolja, lehetŒsége van
a felvétel elindításának és leállításának
vezérlésére egy speciális jellel, melyet a
közvetített jel tartalmaz.
- Ha egy tv program rövidebb a jelzettnél,
korábban vagy késŒbb kezdŒdik, ez a funkció
automatikusan szinkronizálja a felvétel kezdési
és befejezési idŒpontjait a program valós
kezdési és befejezési idejével.
- A program felvételének kezdési idejét
PONTOSAN a mısorújság szerint adja meg.
Egyébként a felvételt nem készíti el a készülék.
- Csak akkor kapcsolja be a PDC vagy VPS
funkciókat, ha biztos benne, hogy a programot
a funkciók mıködéséhez szükséges jelekkel
együtt sugározzák.
EXIT
3 Végezze el a szükséges beállításokat.
• A képernyŒn megjelenik a „Timer Recording”
(IdŒzített felvétel) képernyŒ.
Válassza ki a kitöltendŒ négyzeteket a
nyílgombokkal, és írja be a megfelelŒ értékeket a
számgombokkal.
œ √: A következŒ/elŒzŒ négyzet kiválasztása.
…†, 0~9 : Az érték beállítása.
■
MEGJEGYZÉS
Amikor EP üzemmódban készít felvételt
DVD-RW(V)/R lemezre, esetleg nem
veszi fel a teljes 6 vagy 8 órát, mivel az
készülék a VBR (változó bitsebességı)
KÓDOLÁSI rendszert használja. Például,
ha sok jelentet tartalmazó programot vesz
fel, a készülék nagyobb bitsebességet
alkalmaz, ami viszont több lemez
memóriát fogyaszt.
HU -47
Felvétel
●
Az készülék Stop üzemmódjánál nyomja meg a
MENU gombot!
A …† gombokkal válassza ki a Programme
elemet, majd nyomja meg kétszer az OK vagy a
√ gombot!
A …† gombbal jelölje ki a Timer Record
(IdŒzített felvétel) elemet!
01/JAN(SAT)
02/JAN(SUN)
03/JAN(MON)
00786A-R120/121(HU)2-51
4
5/4/05 6:09 AM
Page 48
Nyomja meg az OK gombot.
●
Az elŒlapon megjelenik a
jelzés, ami azt jelzi,
hogy az idŒzítŒ mıködésbe lépett.
Ha az idõzítések átfedik egymást
A programokat prioritási sorrendben rögzíti a
készülék. Ha az elsŒ program késŒbb fejezŒdik
be, mint ahogy a második program kezdŒdik, a
kijelzŒn az „Ez a beállítás megegyezik az 1-es
programmal” üzenet jelenik meg. Ezek szerint az
1-es programot veszi fel a készülék. Ha az 1-es
program a végére ért, folytatódik a felvétel a 2-es
programmal.
Kilépés a menübõl a beállítások elmentése
nélkül
Nyomja meg a MENU gombot.
Visszatérés az elõzõ menübe
Nyomja meg a RETURN gombot, ha nem akarja
beállítani az idŒzítŒt.
Az idŒzített felvételi lista
módosítása
A felvételi lista szerkesztéséhez kövesse az alábbi
útmutatásokat.
1
Az készülék Stop üzemmódjánál nyomja
meg a TIMER gombot!
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
5
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Disc manager
Az idŒzítési mıvelet befejezéseként
kapcsolja ki a készüléket.
Nem készül el az idŒzített felvétel, ha a
készülék be van kapcsolva.
●
A
Programme
Setup
MOVE
jelzés villog, ha nincs lemez a készülékben.
●
■
MEGJEGYZÉS
■
Az elkészült felvétel idŒtartama eltérhet a
beállított idŒtartamtól, pl akkor, ha a
felvételek átfedik egymást, vagy az egyik
program végétŒl számított 2 percen belül
elkezdŒdik a másik program.
Max. 12 program felvétele idŒzíthetŒ.
OK
RETURN
EXIT
A MENU gomb használata
●
Felvétel
Timer Record
ShowView
●
Az készülék Stop üzemmódjánál nyomja meg a
MENU gombot!
A …† gombokkal válassza ki a Programme
elemet, majd nyomja meg kétszer az OK vagy a
√ gombot!
A …† gombbal jelölje ki a Timer Record
(IdŒzített felvétel) elemet!
2
Nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
3
Az idŒzített felvétel képernyŒ bezárásához
nyomja meg a RETURN (Vissza) gombot!
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Rugalmas felvétel (FR)
(csak idŒzített felvétel
készítésnél)
MOVE
4
FR üzemmódban a legalkalmasabb felvételi üzemmód
beállítása automatikus, a lemezen maradt idŒ és az
idŒzített felvétel hosszának megfelelŒen. Ezt a funkciót
csak az egyik XP, SP, LP és EP üzemmódban jelöli ki
és ez az üzemmód használható az idŒzített felvételhez.
OK
RETURN
48- HU
EXIT
A †… gombokkal válassza ki azt az
idŒzített programot, amit módosítani
szeretne, és nyomja meg a √ vagy OK
gombot.
●
Ebben a menüpontban az Edit és Delete funkciók
választhatók ki.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
Az idŒzítést az „IdŒzített felvétel” ismertetett lépései
szerint végezze, de az 3. lépésben válassza ki az FR
üzemmódot.
Off
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
OK
RETURN
Edit
Off
Edit √
-Delete √
EXIT
00786A-R120/121(HU)2-51
5
5/4/05 6:09 AM
Page 49
A †… gombokkal válassza ki az Edit menüpontot, és nyomja meg az OK gombot.
●
Megjelenik az idŒzített felvételi képernyŒ. Végezze
el a listában a kívánt módosításokat.
A „Felvételek idŒzítése az idŒzítŒ órával” c.
fejezetben olvashat az idŒzítés módjáról.
idŒzített felvétel képernyŒ bezárásához
3 Aznyomja
meg a RETURN (Vissza) gombot!
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
DVD-RAM(VR)
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
Scheduled Record List
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode VPS
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
Date
MOVE
Off
OK
RETURN
EXIT
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
6
OK
RETURN
EXIT
A módosított értékek jóváhagyásához
nyomja meg az OK gombot.
†… gombokkal válassza ki azt az
4 AidŒzített
programot, amit törölni szeretne,
és nyomja meg az OK vagy a gombot.
●
√
Ebben a menüpontban az Edit és Delete
funkciók választhatók ki.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
mıvelet befejezése után nyomja meg
7 Aa MENU
gombot!
No. Source
MOVE
IdŒzített felvételi lista
törlése
Az készülék Stop üzemmódjánál nyomja
meg a TIMER gombot!
A MENU gomb használata
●
●
●
2
End
Mode V/P
OK
RETURN
Edit
Off
Edit √
-Delete √
EXIT
√
Megjelenik egy üzenet a törlés jóváhagyásához.
„Törölni akarja a 01-es programot?”
A œ √ gombokkal válassza ki a Yes
6 választ,
és nyomja meg az OK gombot.
●
A készülék törli a listából a kiválasztott programot.
meg a MENU gombot a menü
7 Nyomja
eltüntetéséhez a képernyŒrŒl.
A menü képernyŒ eltınik.
Az készülék Stop üzemmódjánál nyomja meg a
MENU gombot!
A …† gombokkal válassza ki a Programme
elemet, majd nyomja meg kétszer az OK vagy a
√ gombot!
A …† gombbal jelölje ki a Timer Record
(IdŒzített felvétel) elemet!
Nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
HU -49
Felvétel
1
Start
†… gombokkal válassza ki a Delete
5 Amenüpontot,
és nyomja meg az OK vagy
a gombot.
●
Az alábbiak szerint törölheti az idŒzítési lista egyes tételeit.
Date
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 50
Felvételek idŒzítése a
ShowView funkcióval
3
Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a programra vonatkozó információ.
Amikor elŒször használja a ShowView funkciót
a tárolt állomásokkal, a program száma villog.
Most az egyszer kézzel ki kell választania a
programot a †… gombokkal.
●
●
A programozás elŒtt:
• Kapcsolja be mind a DVD készüléket, mind a
televíziót.
• EllenŒrizze, hogy a beállított dátum és idŒ helyes-e.
Max. 12 program idŒzíthetŒ.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/S
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
1
MOVE
A készülék Stop üzemmódjánál nyomja
meg a TIMER gombot! A …† gombokkal
válassza ki a ShowView elemet, majd
nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
●
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Megjelenik egy üzenet a ShowView kód beírásához.
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
Off
--
Edit
√
√
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
MOVE
Playlist
OK
RETURN
EXIT
Enter ShowView Code number. [0~9]
Disc manager
Programme
Setup
OK
RETURN
EXIT
Felvétel
A MENU gombbal:
●
●
2
Nyomja mg a MENU gombot a lemez leállítása
után.
A †… gombokkal válassza ki a Programme menüpontot, és nyomja meg a √ vagy OK gombot kétszer.
4
Ha a program és az idŒ helyes, nyomja
meg az OK gombot.
5
Kapcsolja ki a készüléket a STANDBY/ON
gombbal, hogy az idŒzítŒ mıködésbe lépjen.
6
A 47-49. oldalon leírtak szerint:
●
●
EllenŒrizheti az idŒzítŒ beállításokat
Törölheti a beállított programot.
Nézze ki a rögzíteni kívánt mısor
ShowView kódját a tv mısorújságból, és
írja be a kódot a számgombokkal.
Ha helyesbíteni kell a beírt számjegyeket:
Nyomja meg annyiszor a √ gombot, amíg a
téves számjegyet törli.
● Írja be újból az értéket.
●
●
50- HU
■
A hetilapok vagy újságok egyes tv program
felsorolása melletti számok a ShowView
kódszámok, amelyekre azonnal
beprogramozhatja DVD felvevŒ
készülékét a távvezérlŒvel. Írja be a
felvenni kívánt program ShowView kódját!
■
A ShowView a Gemstart Development
Corporation védjegye. A ShowView rendszer
a Gemstart Development Corporation
licensze alapján került felhasználásra.
MEGJEGYZÉS
00786A-R120/121(HU)2-51
5/4/05 6:09 AM
Page 51
A kiterjesztett ShowView
(ShowView Extend)
funkció
Felvétel az idõzített
felvételi lista szerint
A DVD készülék rendelkezik egy kiterjesztett ShowView
funkcióval a késéssel induló és az eredeti mısoridŒn
túlnyúló mısorok felvételének idŒzítéséhez.
Ezzel a módszerrel a felvételi idŒ max. 60 perccel
meghosszabbítható.
Ha a készülék ki van kapcsolva, és elérkezik a listában
szereplŒ elsŒ program kezdési ideje, a készülék
automatikusan bekapcsol, és elkezdi a felvételt.
1
1
Az készülék Stop üzemmódjánál nyomja
meg a TIMER gombot!
A felvétel közben a mısor nem látható a
tv-képernyõn.
●
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
●
Ha a mısort a felvétel közben a tv-ben nézni
szeretné, nyomja meg a TV/DVD gombot.
Ha mégsem akarja nézni a tv-ben a mısort,
nyomja meg újból a TV/DVD gombot.
Programme
Setup
A felvétel leállítása
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
Nyomja meg a STOP ( ) gombot. Megjelenik egy
üzenet, hogy le akarja-e állítani a felvételt, van nem.
A †… gombokkal válassza ki a Programme
menüpontot, és nyomja meg a √ vagy OK
gombot.
DVD-RAM(VR)
Playlist
Do you want to stop recording?
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Yes
Felvétel
Disc Navigation
No
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
●
A †… gombokkal válassza ki a ShowView
Extended majd nyomja meg az OK vagy
a √ gombot!
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
Off
ShowView Extended : Off10
Disc manager
20
Programme
30
●
Ha a Yes (Igen) választ választja: a felvétel
leáll.
Ha a No választ választja, a felvétel folytatódik.
■
MEGJEGYZÉS
Ha kevés a szabad terület a lemezen,
vagy felvétel közben másolásvédelmi jel
érkezik a készülékhez, a felvétel leáll.
√
40
Setup
50
60
MOVE
OK
RETURN
You cannot record copy protected movie.
EXIT
A …† gombokkal válassza ki a
4 ShowView
Extended idΠelemet, majd
nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
5 A mıvelet után nyomja meg a MENU gombot.
■
Ha nincs szabad hely a lemezen vagy a
lemez nem írható, a készülék nem vesz
fel. (A felvételhez cserélje ki a lemezt.)
HU -51
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 52
Lejátszás elŒtt
Lejátszás
Olvassa el az alábbi tudnivalókat a lejátszás megkezdése elŒtt.
Régió kód (csak DVD-Video lemezeknél)
Mind a DVD készülék, mind a DVD lemez egy
úgynevezett régió kóddal van ellátva. A készülék
csak olyan lemezeket tud lejátszani, amelyen a
készülékkel azonos régió kód szerepel. Más régió
kóddal ellátott lemezt a készülék nem tud lejátszani. A készülék régiószáma a DVD készülék
hátoldalán van feltüntetve.
Ebben a fejezetben a lejátszási funkciókról, és az
egyes lemezfajták lejátszási módjáról olvashat.
A lejátszható lemezfajták
Lemezfajta
A lemez jelzése
Tartalom
DVD-VIDEO
hang+kép
AUDIO-CD
hang
DVD-RAM
hang+kép
Lemez formátum
egyoldalas (12 cm)
kétoldalas (8 cm)
egyoldalas (8 cm)
kétoldalas (8 cm)
egyoldalas (12 cm)
egyoldalas (8 cm)
egyoldalas (12 cm)
kétoldalas (12 cm)
DIGITAL OUT
Dolby Digital
DTS
Lejátszás
D I G I TA L
Sztereo
DVD-RW
hang+kép
12 cm (4,7GB)
DVD-R
hang+kép
12 cm (4,7GB)
CD-R/RW
DVD-R/RW/RAM
JPEG
MP3
MPEG4
-
Digital Audio
PAL sugárzási rendszer (U.K., Franciao.
Németo. stb.)
■
MEGJEGYZÉS
DivX
Lemez lejátszása........................................53
Audio CD/MP3 lemezek lejátszása ...........63
Kép CD lejátszása......................................66
MPEG4 lejátszása......................................67
●
●
●
●
●
A tétel lista lejátszása.................................68
●
●
52- HU
-
A lemez típusától függŒen, a betöltés
akár egy percet is igénybe vehet.
A következŒ lemezeket nem
lehet lejátszani a készülékkel
MP3
Lejátszás elŒtt ............................................52
Max. lejátszási idŒ
240
480
80
160
74
20
1 (XP: kiváló minŒség)
2 (SP: standard minŒség)
4 (LP:felezett sebesség)
6 vagy 8 (EP:KibŒvített)
2 (XP: kiváló minŒség)
4 (SP: standard minŒség)
8 (LP:felezett sebesség)
12 vagy 8 (EP: harmadolt s.)
1 (XP: kiváló minŒség)
2 (SP: standard minŒség)
4 (LP:felezett sebesség)
6 vagy 8 (EP: harmadolt seb.)
1 (XP: kiváló minŒség)
2 (SP: standard minŒség)
4 (LP:felezett sebesség)
6 vagy 8 (EP: harmadolt seb.)
Olyan DVD-Video lemezek, amelyek régió kódja nem
„2” vagy „ALL”.
12 cm-es 2,6 GB és 5,2 GB DVD RAM
3,9 GB DVD-R szerzŒi (authoring) lemez
DVD-RAM, DVD-RW (VR mód), melyet nem a VR
szabványnak megfelelŒen rögzítettek
Nem lezárt DVD-R, nem lezárt DVD-RW (V mód),
melyet más berendezések rögzítettek
DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-Disc, stb.
Video CD/CVD/SVCD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
00786A-R120/121(HU)52-92
■
MEGJEGYZÉS
■
5/4/05 6:02 AM
Page 53
Ez a készülék csak olyan lemezekkel
használható, melyek kompatibilisek a
DVD-RAM 2.0 verzió szabványnak.
Egyes lemezfajtáknál elŒfordulhat, hogy
nem mıködik a lejátszás vagy a felvétel,
pl. akkor, amikor speciális mıveletet
(kameraállás kiválasztása) hajt végre.
A lemezrŒl a dobozán pontos
információkat olvashat, szükség esetén
olvassa el az ott leírtakat.
■
Óvja a lemezt szennyezŒdéstŒl,
karcolástól. Ujjlenyomat, karcolás,
lerakódott cigarettafüst azt okozhatja,
hogy a lemezt nem lehet felvételre
használni.
■
A DVD-RAM/RW/R lemezek védelme
érdekében használjon kazettát.
■
Egyes DVD-RAM/RW/R lemezeket nem
lehet lejátszani a DVD-lejátszókon, a
lemez állapotától, valamint a felvételi
körülményektŒl függŒen.
2
Óvatosan helyezze a lemezt a lemezhelyre
úgy, hogy a címke felfelé nézzen.
3
Az OPEN/CLOSE gomb ismételt
megnyomásával zárja be a lemezfiókot.
A lemezfiók bezáródik, és automatikusan elkezdŒdik a lemez lejátszása.
● A készülék legelsŒ bekapcsolásakor a lemez
lejátszása nem indul el automatikusan.
● Amikor legelŒször kapcsolja be a lemezjátszót, és
teszi be a lemezt, ezzel üzembe helyezi a készüléket, és a készülék állj üzemmódban várakozik.
● Nyomja meg a Lejátszás (PLAY) gombot a lejátszás elindításához.
● Ha MP3 lemezt helyez be, a készülék kijelzi a fájl
listát a kijelzŒn, és elindul a lejátszás.
● Ha egy JPEG lemezt helyez be, megjelennek a
mappák és egy állománylista.
● Ha azt akarja, hogy az készülék automatikusan
kezdje a lejátszást, ha bekapcsoláskor van
lemez az készülékben, kapcsoja be a készüléket
a PLAY (Lejátszás) gombbal!
●
4
Lemez lejátszása
DVD-RAM lemezeknél a nyomtatott oldal nézzen
felfelé.
A lejátszás leállításához nyomja meg a
STOP gombot.
Ha leállítja a lejátszást, a készülék megŒrzi a leállítási pont helyét a memóriában.
Ha megnyomja a Lejátszás (PLAY) gombot, a lejátszás a leállítás pontjától folytatódik. (Kivéve, ha közben kivette a
lemezt, lecsatlakoztatta a DVD készüléket
a hálózatról, vagy kétszer megnyomta a
STOP gombot.)
Ez a funkció csak a DVD-VIDEO, DVDRAM, DVD-RW, DVD-R és audio CD
(CD-DA) lemezeknél mıködik.
■
Lejátszás közben nem mozgassa a készüléket, mert megsérülhet benne a lemez.
■
A lemezfiókot mindig az OPEN/CLOSE
gombbal nyissa ki és zárja be.
■
Ne nyúljon a lemezfiókhoz, amikor az
kinyílik vagy becsukódik, mert ezzel
meghibásodást, hibás mıködést okozhat.
■
Ne tegyen idegen tárgyakat a lemezfiókra.
■
Egyes lemezeknél bizonyos funkciók másképpen mıködnek, vagy egyáltalán nem
mıködnek. Ha ezt tapasztalná, olvassa el a
lemezborítón a lemez ismertetŒjét.
■
Vigyázzon, hogy gyermek ne dugja az
ujját a lemezfiók nyílásába, mert a lemezfiók
bezáródásakor beszorulhat az ujja.
■
Egyszerre csak egy DVD lemezt
helyezhet be. KettŒ vagy több lemez
behelyezésekor nincs lejátszás és a DVD
lejátszó tönkremehet.
Figyelem
1
Nyomja meg a Lemezfiók OPEN/CLOSE
gombot.
HU -53
Lejátszás
■
Megjegyzés
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 54
A keresési funkciók
A lemezmenü és tételmenü használata
Egyes lemezek külön a lemezre szóló lemezmenüt
tartalmaznak, mely által az egyes filmekhez speciális
funkciók, pl. fejezet kiválasztás, audio sávok választása, feliratozás, film elŒzetesek, a szereplŒkrŒl szóló
információk, választhatók.
DVD-VIDEO lemezek
1
A DISC MENU gomb megnyomásával
lépjen be a lemezmenübe.
Keresés egy fejezeten vagy mısorszámon belül
Lépjen a lejátszási mıveletekrŒl szóló beállítási
menübe.
● Kiválaszthatja a lejátszás nyelvét valamint a feliratozás nyelvét a lemezen szereplŒ nyelvek közül.
●
2
A TITLE MENU gombbal lépjen a lemez
tételmenüjébe.
●
Akkor használhatja a tételmenüt, ha a lemez egynél
több tételt (filmet) tartalmaz. Egyes lemezfajták nem
támogatják ezt a funkciót.
DVD-RAM/RW/R lemezek
1
A TITLE LIST gombbal hívja be a tétel
listát
■
Lejátszás
MEGJEGYZÉS
■
54- HU
Tétel lista:
A tétel egy egyhuzamban felvett videó
program. A tétel lista segít a kívánt tétel
(program) kiválasztásában.
Mivel a tétel lista a rögzített programokra
vonatkozó információkat tartalmaz, ha törli
a listából a tételt, az adott tétel a
továbbiakban már nem játszható le.
Lejátszási lista:
Ez a lista a teljes tétel listából
összeválogatott jelenetekbŒl áll.
A lista lejátszásakor csak a használó által
kiválasztott jeleneteket játssza le a
készülék, majd a lejátszás leáll.
Mivel a lista csak a kiválasztott részletek
lejátszásához szükséges információkat
tartalmazza, ha törli a listát, az eredeti
felvett anyag nem törlŒdik.
1
Lejátszás alatt nyomja meg a SEARCH
(
) gombot a távvezérlŒn.
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/
DVD-RW/DVD-R
2-szeres gyorsítás ➞
8-szoros gyorsítás ➞
32-szeres gyorsítás ➞
2-szeres gyorsítás
4-szeres gyorsítás ➞
16-szoros gyorsítás ➞
128-szoros gyorsítás ➞
MPEG4
2-szeres gyorsítás ➞
8-szoros gyorsítás
4-szeres gyorsítás ➞
AUDIO
CD(CDDA)
2-szeres gyorsítás ➞
8-szoros gyorsítás
4-szeres gyorsítás ➞
●
A programban hátrafelé is kereshet.
A normál lejátszási sebességhez a
megnyomásával térhet vissza.
●
gomb
Ha megnyomja és lenyomva tartja a SEARCH
(
), gombot, a lejátszás az alapbeállításnak
megfelelŒ 4-szeres sebességre kapcsol. Ha felengedi
a gombot, a lejátszás normál sebességgel folytatódik.
●
A tényleges lejátszási sebesség valamelyest eltérhet
a jelölttŒl.
■
MEGJEGYZÉS
Scan (Keresés)üzemmódban nem hallható hang, kivéve a CD-ket (CD-DA).
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 55
Az ANYKEY funkció
Fejezetek és mısorszámok átugrása
●
Lejátszás alatt gyorsan megkeresheti a
kívánt jelenetet vagy mısorszámot.
1
●
Lejátszás alatt nyomja meg az SKIP (
gombot a távvezérlŒn.
)
Ha megnyomja a ❙œœ gombot, a lejátszás a
fejezet vagy a mısorszám elejére ugrik, vagy a
könyvjelzŒvel megjelölt pontra (DVD-RAM, DVDRW(VR mód)).
Ha 3 másodpercen belül még egyszer megnyomja a
gombot, a eljátszás az elŒzŒ fejezet vagy mısorszám
elejére ugrik vagy a következŒ könyvjelzŒvel megjelölt pontra (DVD-RAM, DVD-RW(VR mód)).
●
Az ANYKEY funkció megkönnyíti a tétel, fejezet,
mısorszám, és idŒ szerinti keresést.
A funkció segítségével megváltoztathatja a nyelv és
feliratozás beállítását is, valamint számos más beállítást
is, pl. ismételt lejátszás, nézŒszög kiválasztás, nagyítás.
Ha megnyomja a √√❙ gombot,
Jelenet közvetlen kiválasztása az ANYKEY gombbal
a lejátszás a következŒ fejezetre, mısorszámra
folytatódik, vagy a következŒ könyvjelzŒvel megjelölt
pontra (DVD-RAM, DVD-RW(VR mód)).
Lassított lejátszás
●
1
Szünet vagy állj üzemmódban nyomja meg a
SEARCH (
) gombot a távvezérlŒn.
● Ha a √√ gombot nyomja meg, a lassítás
sebessége az alábbiak szerint változik:
Az ANYKEY funkcióval közvetlenül kiválaszthatja a tételt, fejezetet, mısorszámot, és megkeresheti a kívánt jelenetet.
1
Lassítás 1/8 sebességre ➞
Lassítás 1/4
sebességre ➞
Lassítás 1/2 sebességre
●
DVD-VIDEO
Ha a œœ gombot nyomja meg, a lassítás
sebessége az alábbiak szerint változik:
A normál sebességı lejátszáshoz a
megnyomásával térhet vissza.
gomb
■
MEGJEGYZÉS
■
1/10
1/40
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
2
A tényleges lejátszási sebesség
valamelyest eltérhet a jelölttŒl.
A lassú lejátszás csak elŒre irányban
mıködik az MPEG-4 lemezeknél.
●
A gomb minden egyes megnyomására a következŒ/elŒzŒ képkocka jelenik meg.
A
gomb megnyomására az elŒzŒ képkocka jelenik meg.
A
●
CHANGE
A †… gombokkal válassza ki a Title,
Chapter vagy Track Menüpontot.
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
3
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
Állókép üzemmódban nyomja meg a
távvezérlŒ
gombját!
D 5.1CH
DVD-VIDEO
Képléptetés
1
00:01:45
Subtitle
Lejátszás
Szünet (PAUSE) üzemmódban nyomja meg és tartsa
lenyomva a SEARCH (
) gombot a lemez ⁄
sebességgel történŒ lejátszásához. Ha felengedi a
gombot, a készülék visszakapcsol a Szünet (PAUSE)
üzemmódba.
Title
Chapter
Time
Lassítás 1/8 sebességre ➞
Lassítás 1/4
sebességre ➞ Lassítás 1/2 sebességre
●
Nyomja meg az ANYKEY gombot a
lejátszás alatt.
D 5.1CH
CHANGE
A œ √ gombokkal vagy a számgombokkal
(0-9) válassza ki a kívánt jelenetet, majd
nyomja meg az OK gombot.
gomb megnyomására a következŒ képkocka jelenik meg.
A
gomb megnyomására a lejátszás normál
sebességgel folytatódik.
■
MEGJEGYZÉS
A kockánkénti léptetés csak elŒre irányban
mıködik az MPEG-4 lemezeknél.
HU -55
00786A-R120/121(HU)52-92
●
5/4/05 6:02 AM
Page 56
Ha egy adott idŒpont segítségével kíván
megtalálni egy jelenetet.
1
Az ismétlési funkció
Nyomja meg az ANYKEY gombot a
lejátszás alatt.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
Ismételt lejátszás
CHANGE
A REPEAT gombbal
2
A †… gombokkal válassza ki az Time
menüpontot.
1
Nyomja meg az Ismételt REPEAT gombot.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
3
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
■
Lejátszás
D 5.1CH
NUMBER
Írja be az idŒpontot óra, perc, másodperc
sorrendben a számgombokkal, majd
nyomja meg az OK gombot.
MEGJEGYZÉS
Off
00:01:45
Subtitle
MOVE
Repeat
2
Ez a funkció egyes lemezeknél nem
mıködik. Ha CD(CD-DA) vagy MP3
lemezt helyez be, a lemez fajtájától
függŒen elŒfordulhat, hogy az információs képernyŒ nem jelenik meg.
■
Egyes lemezeknél az idŒpont szerinti
keresés nem mıködik.
■
A képernyŒ kijelzés eltüntetéséhez
nyomja meg az ANYKEY gombot.
A REPEAT gombbal vagy a †…
gombokkal válassza ki azt a tételt vagy
fejezetet, amit meg akar ismételni.
Nyomja meg az OK gombot.
Repeat
Title
Fejezet: a készülék megismételi az éppen nézett
fejezetet.
Tétel: a készülék megismételi az éppen nézett
tételt (programot).
- Visszatérés a normál lejátszáshoz -
3
Az Off állapot kijelöléséhez nyomja meg
a REPEAT gombot, majd nyomja meg az
…† vagy a REPEAT és az OK gombot!
A rendes lejátszáshoz az CANCEL gombbal
térhet vissza.
56- HU
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 57
Az ANYKEY gombbal
1
A REPEAT gomb ismételt megnyomásával
2 válassza
ki a Track vagy Disc ismétlését.
Nyomja meg az OK gombot.
CD
Nyomja meg az ANYKEY gombot a
lejátszás alatt.
Music
Repeat : Track
01. TRACK 1
00 : 52
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Play Option : Normal
01/12
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
00:01:45
4:24
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
MOVE
D 5.1CH
OK
EXIT
Visszatérés a normál lejátszáshoz
CHANGE
†… gombokkal válassza ki az Repeat
majd a œ √ gombokkal a Title
2 Amenüpontot,
vagy Chapter ismétlését.
A REPEAT gombbal válassza ki az Off
3 beállítást.
A normál lejátszáshoz a CANCEL gombbal térhet
vissza.
Az A-B ismétlés funkció leírását az 58. oldal
tartalmazza.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Az ANYKEY gombbal
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
meg az ANYKEY gombot a
1 Nyomja
lejátszás alatt.
OK
A Repeat menüsor kiemelten látható.
CD
Music
Repeat : Off
3 Nyomja meg az OK gombot.
Play Option : Normal
01. TRACK 1
A képernyŒ kijelzés eltüntetéséhez nyomja meg az
ANYKEY vagy RETURN gombot. Ezen a módon
tétel vagy fejezet ismétlését választhatja ki.
00 : 52
01/12
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
■
MOVE
OK
RETURN
4:24
EXIT
A REPEAT gombbal vagy a …†
2 gombokkal
válassza ki a Track vagy Disc
ismétlését. Nyomja meg az OK gombot.
Ismételt lejátszás
MP3 lemeznél a Track, Track vagy Disc
ismétlése között választhat.
- Visszatérés a normál lejátszáshoz -
A REPEAT gombbal
meg az REPEAT gombot a
1 Nyomja
lejátszás alatt.
CD
3
A REPEAT gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az Off beállítást.
A normál lejátszáshoz a CANCEL gombbal térhet
vissza.
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
MOVE
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
EXIT
HU -57
Lejátszás
MEGJEGYZÉS
DVD-RAM, DVD-RW (VR mód), lezáratlan
DVD-R és lezáratlan DVD-RW (Video mód)
lejátszásakor nem lehet fejezetet
ismételni.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 58
Szakasz ismétlése (A-B ismétlés)
A feilirat nyelvének kiválasztása
Egyes lemezeknél nem lehet a feliratozás nyelvét kiválasztani. Nyelvet csak lejátszáskor lehet kiválasztani.
(VR üzemmód)
A felirat nyelvének
kiválasztása a SUBTITLE gombbal
Az ANYKEY gombbal
meg az REPEAT gombot a
1 Nyomja
lejátszás alatt.
1
Lejátszás közben nyomja meg a
SUBTITLE gombot.
Subtitle
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
ENG
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
†… gombokkal válassza ki a Repeat me2 Anüpontot,
és a √ gombbal az A-B ismétlést.
2
A SUBTITLE gomb többszöri
megnyomásával vagy a †… gombokkal válaszsza ki a kívánt nyelvet.
A képernyŒ eltüntetéséhez nyomja meg a
CANCEL vagy a RETURN gombot!
A feliratozás nyelvének
kiválasztása az ANYKEY gombbal
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
A-B
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
OK
1
Lejátszás közben nyomja meg az ANYKEY
gombot.
Lejátszás
DVD-VIDEO
3
4
Nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg az OK gombot az ismétlendŒ
szakasz kezdŒpontjánál („A” pont), majd
ismételten a szakasz végpontjánál
(„B” pont).
MegkezdŒdik a kijelölt szakasz ismételt lejátszása.
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
2
DVD-VIDEO
Az Repeat menüsorban válassza az Off beállítást.
A normál lejátszáshoz a CANCEL gombbal térhet vissza.
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
MEGJEGYZÉS
■
58- HU
Audio CD-k (CDDA) és MP3 lemezeknél
nem mıködik a szakasz ismétlés funkció.
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
Az „A” és „B” pontok között legalább 5
mp-nek el kell telnie. Ha ennél rövidebb
szakaszt próbál kijelölni, a funkció tiltása jel
( ) jelenik meg.
CHANGE
A †… gombokkal válassza ki a Subtitle
menüpontot, és a œ √ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.
- Visszatérés a normál lejátszáshoz -
■
D 5.1CH
D 5.1CH
CHANGE
■
A képernyŒn megjelenŒ kijelzés
lemezfajtától függŒen eltérŒ lehet.
■
Ha a feliratok fedik egymást, kapcsolja ki
a tv-n a feliratozási funkciót.
■
Egyes lemezeknél csak a lemezmenü
nyelvének a kiválasztása engedélyezett.
MEGJEGYZÉS
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 59
A hang kiválasztása
A kameraállás megváltoztatása
Egyes lemezfajtáknál nem lehet kiválasztani, hogy milyen nyelven szóljon a hang. Nyelvet csak lejátszáskor lehet kiválasztani.
(VR üzemmód)
Nyelv kiválasztása az AUDIO
gombbal
1
Lejátszás közben nyomja meg az AUDIO
gombot.
Ha a DVD-VIDEO lemez egy adott jelenetet több
kameraállásból rögzítve tartalmaz, kiválaszthatja a
kívánt kameraállást ezzel a funkcióval.
Ha lemeze több látószöget tartalmaz, a képernyŒn
megjelenik az ANGLE jel.
1
Lejátszás közben nyomja meg az ANYKEY
gombot.
DVD-VIDEO
Audio
ENG Dolby Digital 5.1CH
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Audio
00:01:45
Off
ENG
Repeat
Off
Angle
1/3
Zoom
Off
MOVE
2
Az AUDIO gomb többszöri megnyomásával vagy a †… gombokkal válassza ki
a kívánt nyelvet.
2
D 5.1CH
CHANGE
A †… gombokkal válassza ki a Angle
menüpontot, és a œ √ gombokkal vagy
a számgombokkal válassza ki a kívánt
kameraállást.
DVD-VIDEO
A nyelv kiválasztása az
ANYKEY gombbal
1
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Lejátszás közben nyomja meg az ANYKEY
gombot.
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/3
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
DVD-VIDEO
1/10
1/40
Time
Subtitle
00:01:45
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
2
Ez a funkció a lemeztŒl függŒen mıködik,
és sok lemeznél egyáltalán nem mıködik.
■
Ez a funkció nem mıködik, ha a lemez
nem tartalmaz több kameraállásból
készült felvételeket.
MEGJEGYZÉS
Off
Audio
■
D 5.1CH
CHANGE
A †… gombokkal válassza ki a AUDIO
menüpontot, és a œ √ gombokkal válassza
ki a kívánt nyelvet.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
■
A szinkronhang nyelve a lemez típusától
függŒen eltérŒ lehet.
■
Egyes lemezeknél csak a lemezmenü
nyelvének a kiválasztása engedélyezett.
MEGJEGYZÉS
HU -59
Lejátszás
Title
Chapter
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 60
Nagyítás
KönyvjelzŒk elhelyezése
Ezzel a funkcióval könyvjelzŒt fızhet egy DVD-VIDEO
vagy DVD-R/-RW részeihez (V üzemmód), így késŒbb
gyorsan megtalálhatja azokat.
1
Lejátszás alatt vagy szünet üzemmódban
nyomja meg az ANYKEY gombot.
(V mód)
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Audio
2
Lejátszás közben nyomja meg a MARKER
gombot.
Off
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
1
00:01:45
D 5.1CH
Bookmark
CHANGE
A †… gombokkal válassza ki a ZOOM
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot. A képernyŒn megjelenik a
nagyítás ikon. ( )
MOVE
2
Lejátszás
3
4
Nyomja meg az OK gombot. A képet
kétszeresére kinagyítja a készülék.
Ha most még egyszer megnyomja az OK gombot, a
kép négyszeres nagyításban jelenik meg.
➞
normal size ➞ 2X ➞ 4X ➞ 2X
Megjelenik az 1-es jelzés, és a jelenet helyét
memorizálja a készülék.
MOVE
MEGJEGYZÉS
PLAY
CANCEL
RETURN
A œ √ gombokkal válassza ki a következŒ
jelölési pozíciót.
4
Nyomja meg az OK gombot, amikor a
megjelölni kívánt jelenet látható.
Megjelenik a 2-es jelzés, és a jelenet helyét
memorizálja a készülék.
1 2
Ha a felvételt EP üzemmódban végzi, a
zoom funkció nem mıködik, kivéve a V
üzemmódban készített felvételeknél.
MOVE
●
●
PLAY
CANCEL
RETURN
A fenti eljárás ismétlésével jelölheti meg a többi
jelenetet is.
Max. 10 könyvjelzŒ helyezhetŒ el.
■
MEGJEGYZÉS
60- HU
1
3
Bookmark
■
RETURN
Nyomja meg az OK gombot, amikor a
megjelölni kívánt jelenet látható.
Bookmark
A …† œ √ gombokkal válassza ki a
kinagyítandó képrészletet.
OK
Amikor kinyitja és bezárja a lemezfiókot, a
könyvjelzŒk törlŒdnek.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 61
Jelölések elhelyezése
A könyvjelzŒvel jelzett jelenet lejátszása
1
Lejátszás közben nyomja meg a MARKER
gombot.
2
A œ √ gombokkal válassza ki a könyvjelzŒvel megjelölt jelenetet.
(VR mód)
1
Lejátszás közben nyomja meg a MARKER
gombot.
N:0
Marker
Bookmark 1 2
OK
MOVE
3
PLAY
CANCEL
RETURN
RETURN
Az OK vagy
gombbal indítsa el a
jelenet lejátszását.
2
Nyomja meg az OK gombot, amikor a
megjelölni kívánt jelenet látható.
Megjelenik az 01-es jelzés, és a jelenet helyét
memorizálja a készülék.
KönyvjelzŒ törlése
Marker
1
Lejátszás közben nyomja meg a MARKER
gombot.
2
A œ √ gombokkal válassza ki a könyvjelzŒvel megjelölt jelenetet.
MOVE
PLAY
CANCEL
CANCEL
RETURN
3
A œ √ gombokkal válassza ki a következŒ
jelölési pozíciót.
4
Nyomja meg az OK gombot, amikor a
megjelölni kívánt jelenet látható.
Megjelenik a 02-es jelzés, és a jelenet helyét
memorizálja a készülék.
RETURN
Marker
3
PLAY
N:1
Lejátszás
Bookmark 1 2
MOVE
01
01 02
N:2
Törölje a kiválasztott könyvjelzŒt a
CANCEL gomb megnyomásával.
Bookmark
1
MOVE
●
MOVE
OK
RETURN
PLAY
CANCEL
RETURN
A DVD-RAM és DVD-RW (VR mód) lemezek jelölési
funkcióval rendelkeznek a könyvjelzŒ funkció helyett.
A jelölési funkcióval 99 jelenetet lehet megjelölni.
A jelenetek nyilvántartásához számozásra van
szükség. Ha a használt lemez védett, könyvjelzŒk
nem helyezhetŒk el vagy nem törölhetŒk. Csak a
lejátszás lehetséges.
HU -61
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 62
Lejátszás a kiválasztott jelöléstŒl kezdve
1
Lejátszás közben nyomja meg a MARKER
gombot.
2
A œ √ gombokkal válassza ki a megjelölt
jelenetet.
Marker
01 02
Audio CD/MP3 lemezek
lejátszása
Audio CD(CD-DA)/MP3 lemez lejátszása
Mindkét lemezfajtánál többféle funkció is rendelkezésre
áll a lejátszásnál.
N:2
Audio CD(CD-DA) lemez lejátszása
MOVE
3
●
●
PLAY
CANCEL
RETURN
1
Helyezze a lemezfiókra az audio
CD(CD-DA) lemezt.
Megjelenik az audio CD lemez menüje, és a készülék
automatikusan lejátssza a lemezen található összes
mısorszámot.
Az OK vagy
gombbal indítsa el a
jelenet lejátszását.
CD
Ha megnyomja a
gombot, ezzel a könyvjelzŒ elejére
lép. A gomb 3 másodpercen belüli ismétel megnyomása
visszavisz az elŒzŒ könyvjelzŒ elejére.
Ha megnyomja a
gombot, ezzel a következŒ
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
könyvjelzŒre lép.
MOVE
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
OK
EXIT
KönyvjelzŒ törlése
2
Lejátszás
1
2
Lejátszás közben nyomja meg a MARKER
gombot.
A œ √ gombokkal válassza ki a megjelölt
jelenetet.
Nyomja meg a CANCEL gombot a
jelölés törléséhez.
Marker
-1 A †… gombokkal válassza ki a kívánt
mısorszámot, és nyomja meg az OK
vagy a √ gombot.
2
-2 A számgombokkal válassza ki a kívánt
mısorszámot, és a mısorszám
lejátszása automatikusan elkezdŒdik.
Az audio CD(CD-DA) képernyŒmenü elemei
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 N:10
CD
1
2
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Music
Repeat : Off
01. TRACK 1
00 : 52
N:9
01/12
3
MOVE
MOVE
■
PLAY
CANCEL
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
EXIT
7
4
5
6
RETURN
Ha a DVD-RAM/-RW (VR mód) lejátszása közben
töröl egy jelölést, a fennmaradó jelenetek
számozása megváltozik. Például, ha a 7. könyvjelzŒt
törli tíz könyvjelzŒ bejegyzése után, a következŒ
könyvjelzŒk száma automatikusan elŒre lép eggyel
és a 8. könyvjelzŒ a 7. lesz.
62- HU
Play Option : Normal
1. Ismétlési mód: Ismétlés kikapcsolva/mısorszám
ismétlése/lemez ismétlése.
2. Aktuális mısorszám: Az éppen játszott mısorszám
száma.
3. Az aktuális lejátszási index és a lemezen levŒ
mısorszámok száma.
4. A lemez lejátszási státusza, és a lejátszási idŒ
(a mısorszám elejétŒl számítva).
5. Mısorszámlista, az egyes mısorszámok lejátszási
idejével.
6. MıködtetŒ gombok kijelzése.
7. Lejátszási módok: normál, véletlen sorrendı,
belehallgatás (Intro) és lejátszási lista.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 63
MP3 lejátszásához használt távvezérlŒ gombok
MP3 lemez lejátszása
1 Helyezze a lemezfiókra az MP3 lemezt.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
…† gombokkal jelölje ki a Disc
2 ANavigation
elemet, majd nyomja meg az
OK vagy a √ gombot!
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
RETURN
EXIT
…† gombokkal jelölje ki a Music
3 Aelemet,
majd nyomja meg az OK vagy a
√ gombot!
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
Lejátszás
1. …†, 0~9: mısorszám kiválasztása.
2. √ : a kiválasztott mısorszám lejátszása.
3. OK gomb: a kiválasztott mısorszám lejátszása.
4. ( ) gomb: a következŒ mısorszám lejátszása.
5. ( ) gomb: Ha megnyomja ezt a gombot lejátszás
közben, az adott mısorszám elejére ugrik a
készülék. Ha még egyszer megnyomja, az elŒzŒ
mısorszámra ugrik a készülék.
Ha a mısorszám elejétŒl számított 3 másodpercen
belül nyomja meg a gombot, az elŒzŒ mısorszámra
ugrik a készülék.
Ha a 3 másodperc elteltével nyomja meg, az éppen
játszott mısorszám elejére ugrik a készülék.
6. ( / ) gombok: gyorsított lejátszás (˘2, ˘4, ˘8).
7.
: a lejátszás leállítása.
8.
: mısorszám lejátszása, és a lejátszás
szüneteltetése.
9. ANYKEY gomb: A képernyŒ kijelzŒ felsŒ menüjének
(Ismétlés vagy Lejátszási módok) kiválasztásához.
OK
Straight from the heart
ROOT
03/06
MOVE
Run to you
Heaven
OK
RETURN
EXIT
Megjelenik az MP3 lemez menüje, és a készülék
automatikusan lejátssza a lemezen található összes
mısorszámot.
†… gombokkal válassza ki a kívánt
4-1 Amısorszámot,
és nyomja meg az OK
vagy a √ gombot.
számgombokkal válassza ki a kívánt
4-2 Amısorszámot,
és a mısorszám
lejátszása automatikusan elkezdŒdik.
HU -63
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 64
MP3 lejátszásához használt távvezérlŒ gombok
Az MP3 képernyŒmenü elemei
CD
1
2
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
7
4
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
5
Straight from the heart
3
ROOT
03/06
MOVE
Run to you
Heaven
OK
RETURN
EXIT
6
1. Ismétlési mód: Ismétlés kikapcsolva, mısorszám
ismétlése, mappa ismétlése, lemez ismétlése.
2. Aktuális mısorszám: Az éppen játszott mısorszám
címe.
3. Az aktuális mappa és lejátszási index.
4. A lemez lejátszási státusza, és a lejátszási idŒ
(a mısorszám elejétŒl számítva).
5. Információ a mappáról, és a benne levŒ mıso
rszámokról.
6. MıködtetŒ gombok kijelzése
7. Lejátszási módok: normál, véletlen sorrendı,
belehallgatás (Intro) és lejátszási lista.
Lejátszás
1. …†, 0~9: mısorszám kiválasztása.
2. √ : a kiválasztott mısorszám lejátszása.
3. OK gomb: a kiválasztott mısorszám lejátszása, vagy
a kiválasztott mappában levŒ fájlok megjelentetése.
4. RETURN gomb: annak a mappának a kiválasztása,
amiben az éppen játszott mısorszám van.
5. ( ) gomb: a következŒ mısorszám lejátszása.
6. ( ) gomb: ha megnyomja ezt a gombot lejátszás
közben, az adott mısorszám elejére ugrik a készülék. Ha még egyszer megnyomja, az elŒzŒ mısorszámra ugrik a készülék.
Ha a mısorszám elejétŒl számított 3 másodpercen
belül nyomja meg a gombot, az elŒzŒ mısorszámra
ugrik a készülék.
Ha a 3 másodperc elteltével nyomja meg, az éppen
játszott mısorszám elejére ugrik a készülék.
7.
: a lejátszás leállítása.
8.
: mısorszám lejátszása, és a lejátszás szüneteltetése.
9. ANYKEY gomb: A képernyŒ kijelzŒ felsŒ menüjének
(Ismétlés vagy Lejátszási módok) kiválasztásához.
■
Fájlok típusonként: A fájlok és mappák
listája meghatározott sorrendben jelenik
meg.
■
Fájlok többféle típus szerint: A legelsõ
menüképernyõ (DISC NAVIGATION)
jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
64- HU
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 65
Lejátszási üzemmódok
Mısorszámok sorrendjének beprogramozása
A lejátszási lista max. 30 mısorszámot tartalmazhat.
A következŒ lejátszási üzemmódok audio CD és MP3 lemez
lejátszásakor használhatók, lejátszás alatt, és állj üzemmódban.
1
Lejátszás alatt nyomja meg az ANYKEY
gombot!
Lejátszás alatt nyomja meg az ANYKEY
gombot!
Az ismétlési mód menüpont kiemelve látható.
CD
Music
Repeat : Off
00 : 52
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
01/12
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
MOVE
01/12
00 : 52
01. TRACK 1
OK
4:24
RETURN
EXIT
Play Option : Normal
01. TRACK 1
Az ismétlési mód menüsor kiemelve látható.
CD
●
1
MOVE
2
Lejátszás alatt az ismétlési mód menüpont látható kiemelve.
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
RETURN
EXIT
A Play Option kiválasztásához nyomja
meg a œ √ gombot!
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
2
A Play Option kijelöléséhez (Normal,
Random, Intro vagy Playlist) nyomja
meg a …† œ √ gombot!
CD
3 Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a lejátszási üzemmódok képernyŒje.
A Playlist kiválasztásához nyomja meg a …†
gombot!
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
MOVE
OK
00 : 52
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
RETURN
4
Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a lejátszási lista képernyŒ.
A †… gombokkal válassza ki a mısorszámokat
abban a sorrendben, ahogy lejátszani
szeretné Œket. Nyomja meg az OK gombot.
Indítsa el a lista lejátszását a PLAY gombbal.
EXIT
CD
3
●
●
●
Nyomja meg az OK gombot.
Normál: A lemezen levŒ mısorszámokat a rögzítés
sorrendjében játssza le a készülék.
Véletlen sorrendı: A lemez mısorszámait
véletlenszerı sorrendben játssza le a készülék.
Az egyik véletlen sorrendı lista után egy másik, az
elŒzŒtŒl eltérŒ sorrendı lista szerint történik a lejátszás.
A véletlenszerı lejátszás addig folytatódik, amíg meg
nem változtatja az üzemmódot.
Belehallgatás (Intro): Minden mısorszám elsŒ 10
másodpercének a lejátszása. Ha belehallgatás közben át
akar kapcsolni normál lejátszásra, nyomja meg az OK
gombot, vagy a
gombot. A
gomb megnyomására
a belehallgatás a következŒ mısorszámmal folytatódik.
Ha Intro üzemmódban végére ért a mısorszámoknak, a
készülék átkapcsol normál lejátszásra. Az Intro Play
(Bemutató lejátszás) befejezésekor, elindul a normál
lejátszás.
Lejátszási lista: ebben az üzemmódban a készülék a
kiválasztott sorrendben játssza le a mısorszámokat.
Play Option : Playlist
00 : 00
01. TRACK 1
1. P_TRACK 1
02. TRACK 2
2. P_TRACK 2
03. TRACK 3
3. P_TRACK 3
04. TRACK 4
4. P_TRACK 4
Lejátszás
●
Music
Repeat : Off
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
5
OK
RETURN
EXIT
Ha egy nem kívánt sávot vett fel a lejátszási
listára, nyomja meg az √ gombot, majd
nyomja meg az …† gombokat a nem
kívánt sáv kiválasztásához, végül nyomja
meg a CANCEL (Törlés) gombot. Track
wird aus der Wiedergabeliste entfernt.
A mısorszámot törli a listából a készülék.
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Playlist
P_TRACK 1
01 : 36
01. TRACK 1
1. P_TRACK 1
02. TRACK 2
2. P_TRACK 2
03. TRACK 3
3. P_TRACK 3
04. TRACK 4
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
OK
CANCEL
EXIT
lista lejátszásához nyomja
a PLAY (Lejátszás) gombot!
6 Ameglejátszási
HU -65
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 66
PLAY ( ) gomb megnyomására
5-1 Amegjelenik
a diavetítés képernyŒ.
Kép lejátszása
A œ √ gombokkal állítsa be a diabemutató
sebességét, majd nyomja meg az OK gombot!
Slide Show Speed
1
DSC01189
Helyezzen be egy JPEG lemezt a
lemeztálcába!
CD
MOVE
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
œ √ gombokkal válasza ki az Album
5-2 AképernyŒrŒl
a képfájlt, majd nyomja meg
az OK gombot.
EXIT
A …† gombokkal jelölje ki a Disc
2 Navigation
elemet, majd nyomja meg az
OK vagy a √ gombot!
CD
DSC01189
MOVE
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
OK
RETURN
: Visszatérés az Album képernyŒre.
: A készülék diavetítés üzemmódba kapcsol. MielŒtt a diavetítést elkezdené, be kell állítania, hogy
a képek milyen idŒközönként kövessék egymást.
: Az OK gomb minden egyes megnyomására a kép
90 fokkal elfordul az óramutató járásával
megegyezŒ irányban.
: Az OK gomb megnyomására a készülék
4-szeresére kinagyítja a képet.
(Normál - 4X zoom - 2X zoom - 4X zoom Normál)
Setup
MOVE
Lejátszás
PHOTO
Disc Navigation
Disc Navigation
OK
RETURN
EXIT
A …† gombokkal jelölje ki a Photo elemet,
3 majd
nyomja meg az OK vagy a √ gombot!
…† œ √ gombokkal válassza ki a
4 Aképet.
●
CD
Photo
Index 6 /
73
Slide Show
ROOT / DSC01189
Page 2 /
MOVE
OK
13
RETURN
EXIT
A következŒ 6 kép megtekintéséhez nyomja meg a
gombot.
● Az elŒzŒ 6 kép megtekintéséhez nyomja meg a
gombot.
66- HU
RETURN
Disc Navigation
Disc Navigation
●
OK
A képernyŒ menük eltüntetéséhez nyomja meg az
ANYKEY gombot.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 67
Az MPEG4 funkció leírása
MPEG4 lejátszása
Funkció
Leírás
Kihagyás
( vagy )
(
Az MPEG4 állományok audio és videó adatok tárolásához
használatosak.
A következŒ kiterjesztésı MPEG4 állományok játszhatók
le:
- AVI, .MPEG, .DIVX
1
Helyezzen be egy MPEG4 lemezt a
lemeztálcába!
CD
Keresés
vagy )
Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS
( vagy ) gombot, és a nagyobb sebességı
kereséshez nyomja meg ismét!
(2X, 4X, 8X)
Lassított
lejátszás
Szünet vagy léptetés üzemmódban, nyomja meg
a távvezérlŒn lévŒ SEARCH
gombot!
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Kockánkénti
léptetés
Állókép
üzemmódban nyomja meg a
távvezérlŒn lévŒ gombot!
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
■
MEGJEGYZÉS
Setup
MOVE
2
Lejátszás alatt nyomja meg a
vagy a
gombot, ami 5 perccel elŒre vagy hátra viszi!
OK
RETURN
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
- Audio formátum : MP3, .MPEG, .WMA,
.LPCM, .AC3
EXIT
A …† gombokkal jelölje ki a Disc
Navigation elemet, majd nyomja meg az
OK vagy a √ gombot!
Ez az egység a következŒ videó
tömörítési formátumokat tudja lejátszani:
- MPEG4 kodek formátum : DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX-Pro (QPEL és
GMC nélkül)
■
Támogatott filmfelirat formátumok: smi,
.srt, .sub, .psb, .txt, .ass (A filmfelirat
állomány nevének meg kell egyeznie az
MPEG4 fájl nevével.)
■
Személyi számítógépen készített MPEG4
állományokat nem mindig lehet lejátszani.
A lejátszó nem támogatja a specifikáción
kívüli kodek típust, változatot és nagyobb
felbontást.
EXIT
Lejátszás
gombokkal jelölje ki a DivX elemet,
3 Amajd…†nyomja
meg az OK vagy a √ gombot!
…† gombokkal jelöljön ki egy AVI fájlt
4 Avagy
(DivX), majd nyomja meg az OK, a √
gombot!
CD
DivX
[DivX].###.####.01.avi
MPEG4
[DivX].###.####.01.avi
MPEG4
00/01
MOVE
OK
RETURN
EXIT
állomány lejátszásakor a
következŒ funkciókat használhatja:
5 MPEG4
Lejátszás alatt a STOP gomb egyszeri megnyomása megjeleníti a lejátszási listát, míg újbóli
megnyomásával kilép a menü képernyŒbŒl.
HU -67
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 68
A tétel lista lejátszása
2
A †… gombokkal válassza ki a Disc
Navigation, és nyomja meg kétszer az OK
gombot vagy a √ gombot.
Megjelenik a tétel lista képernyŒ.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
A TITLE LIST gombbal
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
07 22/APR/2004 1 00:09:36
√
12:00
Az alábbi útmutatások alapján játszhat le jelenetet a
tétel listából.
MOVE
3
Length Edit
SP
OK
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válasszon a listából,
és nyomja meg az OK gombot vagy a √
gombot.
Jobboldalon megjelenik a Edit menü.
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Megjelenik a tétel lista képernyŒ.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Length Edit
√
21/APR/2004 11:50 PR11
√
21/APR/2004
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
11:50
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
07 22/APR/2004 1 00:09:36
√
01 19/APR/2004 1 00:00:21
02 19/APR/2004 1 00:00:03
12:00
SP
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válasszon a listából, és
nyomja meg a PLAY ( ) gombot.
Lejátszás
MegkezdŒdik a kiválasztott tétel (program) lejátszása.
3
A lejátszás leállításához nyomja meg a
STOP gombot.
OK
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
Rename
√
Delete
05 21/APR/2004 1 00:06:32
Edit
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
Protection
07 22/APR/2004 1 00:09:36
RETURN
√
√
EXIT
(Play, Rename, Delete, Edit, Protection : lásd
a 71-74. oldalon)
4
A †… gombokkal válassza ki a Play
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
MegkezdŒdik a kiválasztott tétel (program) lejátszása.
√ Play
A lemez státuszának és a lejátszási állapotnak a
kijelzéséhez nyomja meg az INFO gombot.
Megjelenik a lemezrŒl szóló információ.
Nyomja meg a MENU gombot.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
MOVE
68- HU
MOVE
SP
Length Edit
A tétel lista képernyŒhöz a TITLE LIST gomb
megnyomásával térhet vissza.
A MENU gombbal
1
Title List
No. Title
OK
RETURN
EXIT
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Playback
12:00
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 69
Nyomja meg újból az INFO gombot. Megjelenik az
információ az éppen játszott tételrŒl.
Playing Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Title
1/15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Length
00:01:43 SP
Playing Time
00:13:27
Title Protection
Not Protected
01 JAN 2005 SAT
12:00
A tétel lista képernyŒ elemezi
3
DVD-RAM(VR)
Name
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
No. Title
1
Title List
6
Length Edit
No. Title
01 19/APR/2004 1 00:00:21 01√
00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03 02√
00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15 03√ Sports
00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16 04√ Movie
00:00:16
Rename
√
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32 05√
02/01/01
06 21/APR/2004 1 00:08:16 06√ 06
SP 00:25:30(PM)
07 22/APR/2004 1 SP
00:09:36 07√ 07
19/APR/2004
12:00
MOVE
5
A lejátszás leállításához nyomja meg a
STOP gombot.
OK
Title List
Length Edit
MOVE RETURN
EXIT RETURN
Protection
00:09:36
√
√
EXIT
7
A tétel lista képernyŒhöz a TITLE LIST gomb
megnyomásával térhet vissza.
■
MEGJEGYZÉS
A felvett programot az ANYKEY gomb
segítségével is lejátszhatja.
DVD-RAM(VR)
Title
1/14
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Angle
ENG
Repeat
Off
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
■
A †… gombokkal válassza ki a Tétel
(Title) menüpontot.
■
A œ √ gombokkal válassza ki a
lejátszandó tételt a listából, és nyomja
meg az OK gombot.
1. KépernyŒ a felvett tételek (programok) lejátszására.
2. Információs ablak a kiválasztott programra vonatkozó információkkal: cím, felvételi idŒ, zárolási állapot,
felvételi mód
3. A tétel száma
4. A tétel címe
5. Felvételi idŒtartam (pl. lejátszási idŒ)
6. A listában használható szerkesztési mıveletek
Lejátszás (Play): A kiválasztott tétel lejátszása.
Átnevezés (Rename): A kiválasztott tétel címének
átnevezése.
Törlés (Delete): A kiválasztott tétel törlése a listából.
Szerkesztés (Edit): Egy rész szerkesztése
Védelem (Protection): A kiválasztott tétel zárolása
vagy a zárolás feloldása.
7. A választható gombok.
A lista elemei a lemez fajtája szerint
változhatnak.
■
A DVD-R/DVD-RW(Video) lemezek csak
korlátozott szerkesztési funkciókkal
rendelkeznek.
MEGJEGYZÉS
HU -69
Lejátszás
■
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 70
Szerkesztés
Ebben a fejezetben a szerkesztési funkciókról
olvashat. Magyarázatot talál egyrészt a felvételre
vonatkozó szerkesztési funkciókról, másrészt az
egész lemezre vonatkozó szerkesztési funkciókról.
Tétel lista
A tétel elnevezés egy egyhuzamban rögzített videó
és audio adatfolyam. A tétel lista segítségével
választhat a rögzített tételek közül. Mivel a tétel lista
a tételrŒl (a felvett adatfolyamról) szóló információkra
épül, ha törli az adott tételt, azt már többé nem lehet
lejátszani.
●
Lejátszási lista
A lejátszási lista egy olyan lejátszási egység, melyet
Ön válogat össze tetszése szerint, a teljes tétel listából. A lejátszási lista lejátszásakor a készülék csak a
listában szereplŒ, az Ön által összeválogatott jeleneteket játssza le, majd kikapcsol. Mivel a lista csak a
kiválogatott jelenetek lejátszásához szükséges információt tartalmazza, ha törli a listát, a lemez eredeti
tartalma nem változik.
Lejátszás
●
AlapvetŒ szerkesztési funkciók (tétel lista) ........71
További szerkesztési funkciók (lejátszási lista) .75
Lemezkezelés ....................................................83
70- HU
A felvétel vagy a szerkesztés esetleg nem
fejezhetŒ be, ha pl. egy hirtelen tápfeszültség
kimaradás van.
A károsodott tartalom nem állítható vissza az
eredeti állapotára.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 71
AlapvetŒ szerkesztési
funkciók (Tétel lista)
4
Válassza ki a kívánt karaktereket a
…† œ √, és nyomja meg az OK gombot.
DVD-RAM(VR)
Rename
Sports(A1)
A
F
K
P
U
Z
Tétel átnevezése
Az alábbi fejezetbŒl megtudhatja, miként adhat új
elnevezést egy felvett programnak.
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
Back Space
MOVE
●
A TITLE LIST gombbal
●
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
●
Megjelenik a tétel lista képernyŒ.
●
A MENU gombbal
●
●
Nyomja meg a MENU gombot.
A †… gombokkal válassza ki a Disc Navigation,
és nyomja meg az OK gombot vagy a √ gombot kétszer.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
12:00
SP
a
f
k
p
u
z
●
5
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Back Space (visszaléptetés): Töröl és visszalépteti a kurzort egy hellyel. (ugyanaz a funkciója,
mint a CANCEL gombnak).
Space (szóköz): egy üres karakter elhelyezése,
a kurzor eggyel jobbra lép.
Delete (törlés): a kurzorral megjelölt pozícióban
levŒ karakter törlése.
Clear (teljes törlés): az összes bevitt karakter
törlése.
Save (mentés): a beírt karakterek memorizálása.
A …† œ √, válassza ki a Save
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
A kiválasztott program neve helyén az új elnevezés
olvasható.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válassza ki azt a
felvételt a Title List, amit átnevezni szeretne, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
DVD-RAM(VR)
21/APR/2004 12:00 PR12
21/APR/2004
12:00
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
Sports (A1)
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
12:00
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
Rename
√
Delete
05 21/APR/2004 1 00:06:32
Edit
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
SP
√
Protection
OK
RETURN
EXIT
Szerkesztés
3
Length Edit
Title List
No. Title
MOVE
Save
EXIT
A †… gombokkal válassza ki az Rename
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik az átnevezési képernyŒ.
DVD-RAM(VR)
Rename
21/APR/2005 12:00 PR12
A
F
K
P
U
Z
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
Back Space
MOVE
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
HU -71
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:02 AM
Page 72
A felvétel védelme véletlen törlés ellen
Az alábbi módon védheti meg a felvételt a véletlen
törléstŒl.
4
Válassza ki az On beállítást a œ √ gombokkal, és nyomja meg az OK gombot.
A kiválasztott felvétel mellett a lakat ikon
zárt állapotra vált. ( ➝ )
DVD-RAM(VR)
Title List
A TITLE LIST gombbal
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Megjelenik a tétel lista képernyŒ.
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
Sports(A1)
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004
06 Edu 1
00:08:16
√
12:00
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
A MENU gombbal
●
●
Nyomja meg a MENU gombot.
A †… gombokkal válassza ki a Disc Navigation,
és nyomja meg az OK gombot vagy a √
gombot kétszer.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
Drama
03 Sports
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004
06 Edu 1
00:08:16
√
12:00
MOVE
2
Felvétel törlése
Az alábbi módon törölhet felvételt a tétel listából.
SP
OK
RETURN
A TITLE LIST gombbal
EXIT
A †… gombokkal válassza ki azt a
felvételt a Title List, amit védeni
szeretne, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Megjelenik a tétel lista képernyŒ.
A MENU gombbal
●
DVD-RAM(VR)
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 Sports(A1)
06 Edu 1
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
19/APR/2004
12:00
MOVE
3
SP
OK
DVD-RAM(VR)
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
Drama
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR//2004
06 Edu 1
00:08:16
√
EXIT
Title List
19/APR/2004
Title List
√
A †… gombokkal válassza ki az
Protection elemet, majd nyomja meg az
OK vagy a √ gombot!
Sports(A1)
Nyomja meg a MENU gombot.
A †… gombokkal válassza ki a Disc Navigation,
és nyomja meg az OK gombot vagy a √
gombot kétszer.
Protection
RETURN
DVD-RAM(VR)
Szerkesztés
●
Title List
SP
12:00
MOVE
2
SP
OK
RETURN
A †… gombokkal válassza ki azt a
felvételt a Title List, amit törölni
szeretne, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
√
Protection
DVD-RAM(VR)
MOVE
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
Title Protection:
On
Off
19/APR/2005
12:00
72- HU
SP
OK
RETURN
EXIT
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
Sports(A1)
05 Sports(A1)
√
19/APR/2005
06 Edu 1
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
12:00
MOVE
MOVE
Title List
EXIT
Title List
Sports(A1)
EXIT
SP
OK
Protection
RETURN
EXIT
√
00786A-R120/121(HU)52-92
3
5/4/05 6:02 AM
Page 73
A †… gombokkal válassza ki a Delete
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
DVD-RAM(VR)
Az alábbi módon törölheti a felvétel egy szakaszát.
Title List
Sports(A1)
19/APR/2004
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
MOVE
A felvétel egy szakaszának törlése
SP
OK
√
Protection
RETURN
EXIT
(VR mód)
A TITLE LIST gombbal
1
Megjelenik a tétel lista képernyŒ.
A MENU gombbal
Megjelenik a törlés megerŒsítését kérŒ képernyŒ.
DVD-RAM(VR), DVD-RW(VR mód): Mivel a felvételekhez tétel lista tartozik, a „Valóban törölni
akarja a felvételt? (A hozzátartozó tétel lista is törlŒdhet.)” üzenet jelenik meg.
DVD-RAM(VR)
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
●
●
Nyomja meg a MENU gombot.
A †… gombokkal válassza ki a Disc Navigation,
és nyomja meg az OK gombot vagy a √
gombot kétszer.
DVD-RAM(VR)
Title List
Title List
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
Drama
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004
06 Edu 1
00:08:16
√
Do you want to delete?
(Related playlists
may be deleted.)
Sports(A1)
Yes
No
19/APR/2004
12:00
MOVE
12:00
SP
OK
RETURN
DVD-RW(Video mód): Mivel nem tartozik a felvételhez tétel lista, a „Valóban törölni akarja a felvételt?” üzenet jelenik meg.
●
4
MOVE
EXIT
2
Az üzenet a lemez típusától függŒen változhat.
MEGJEGYZÉS
■
■
■
Törlés után a letörölt anyag már nem
visszaállítható.
DVD-R, DVD-RW lemezeknél a lemez
lezárása után a felvételek már nem
törölhetŒk.
DVD-R lemezeknél csak a menübŒl törli a
felvételt, a felvétel fizikailag a lemezen
marad.
RETURN
A †… gombokkal válassza ki azt a
felvételt a tétel listából, amit szerkeszteni
szeretne, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
Title List
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
Sports(A1)
05 Sports(A1)
√
19/APR/2004
06 Edu 1
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
12:00
MOVE
3
EXIT
SP
OK
√
Protection
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válassza ki a Edit
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
Megjelenik a szerkesztési képernyŒ.
DVD-RAM(VR)
Szerkesztés
■
Védett felvételt nem lehet törölni.
Védett felvétel törléséhez elŒször oldja fel
a védelmet a felvétel védelme menübŒl.
(Lásd a 72. oldalt)
Amikor a lemezvédelmet Protected
(Védett) helyzetbe állította, a filmek nem
törölhetŒk. (Lásd a 84. oldalt)
OK
DVD-RAM(VR)
Válassza ki a Yes választ œ √ gombokkal,
és nyomja meg az OK gombot.
■
SP
Edit Title List
Title List No. 05
Start
Start
00:00:00
00:00:00
End
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
EXIT
HU -73
00786A-R120/121(HU)52-92
4
5/4/05 6:03 AM
Page 74
Nyomja meg az OK gombot a törlendŒ
szakasz kezdŒpontjánál.
A szakasz kezdŒpontjához tartozó idŒ és kép
megjelenik a KezdŒpont (Start) ablakban.
6
Válassza ki a Delete menüpontot a †…
gombokkal, és nyomja meg az OK gombot.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Start
Title List No. 05
Start
Start
Start
21/APR/2005 11:50
MOVE
MOVE
End
OK
End
00:10:15
Return
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
Delete
Sports(A1)
End
00:00:06
00:00:06
End
00:00:06
00:10:15
00:00:00
RETURN
OK
RETURN
EXIT
Return
EXIT
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
A szerkesztési képernyŒ elemei
Start
Do you want to delete?
Start
00:00:06
(Deleted part will not
be restored.)
DVD-RAM(VR)
00:10:15
Yes
Edit Title List
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
Title List No. 05
MOVE
Start
Start
1
End
00:00:06
00:00:06
21/APR/2005 11:50
MOVE
OK
End
Return
00:00:00
RETURN
4
EXIT
Title List No. 05
Start
Start
00:00:06
00:10:15
End
Delete
Sports(A1)
Szerkesztés
OK
EXIT
A készülék törli a kiválasztott szakaszt.
A Filmlista képernyŒre visszatéréshez a …† gombokkal válassza ki a Return (Vissza) gombot!
■
Csak 5 mp-nél hosszabb szakasz
törölhetŒ.
■
Ha a kijelölt szakasz 5 mp-nél rövidebb, a
következŒ üzenet jelenik meg: „Túl rövid
szakasz.” (The range is too short.)
■
Ha a végpont megelŒzi a kezdŒpontot, a
következŒ üzenet jelenik meg: „Nem lehet olyan végpontot kiválasztani, amely
megelŒzi a kezdŒpontot.” (End point
cannot be marked earlier than start
point.)
■
Nem lehet törölni a szakasz, ha állóképet
tartalmaz.
■
A mıvelet befejezése után nyomja meg a
MENU gombot! Megjelenik az Edit
Playlist (Lejátszási lista szerkesztése)
képernyŒ.
MEGJEGYZÉS
Edit Title List
21/APR/2005 11:50
RETURN
Return
A œ √ gombokkal válassza ki a Yes
elemet, majd nyomja meg az OK gombot!
A szakasz végpontjához tartozó idŒ és kép
megjelenik a Végpont (End) ablakban.
DVD-RAM(VR)
74- HU
7
Nyomja meg az OK gombot a törlendŒ szakasz végpontjánál.
MOVE
00:10:10
3
1. A lejátszás jelzése
2. Lejátszási idŒ
3. A törlendŒ szakasz KezdŒpontja (Start) ablak és
idŒ
4. A törlendŒ szakasz Végpontja (End) ablak és idŒ
● A törlendŒ szakasz kezdŒ és végpontjának
kiválasztásához használja a lejátszás vezérlŒ
gombokat.
● A lejátszás vezérlŒ gombok: (
,
).
,
5
OK
End
Delete
Sports(A1)
2
End
Delete
No
End
00:10:15
RETURN
Return
EXIT
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:03 AM
Page 75
További szerkesztési
funkciók (Lejátszási lista)
5
Nyomja meg az OK gombot a jelenet
végpontjánál.
DVD-RAM(VR)
Make Scene
Scene No. 001
Start
Start
Title List: 1/6
Lejátszási lista létrehozása
End
Make
New Playlist
19/APR/04 12:00
Az alábbiak szerint vehet fel jelenetet a lejátszási listába.
MOVE
(VR mód)
1
00:00:10
00:10:00
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a MENU gombot!
OK
End
00:10:00
RETURN
Return
EXIT
●
A végponthoz tartozó idŒ és kép megjelenik a
Végpont (End) ablakban.
●
A sárga sáv a Kijelölés (Make) menüpontot emeli ki.
- Új lejátszási lista létrehozása -
2
A †… gombokkal válassza ki a Play List
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
DVD-RAM(VR)
6
Az újonnan kijelölt jelenet bekerül a lejátszási listába.
Megjelenik egy új Kijelölési (Make) képernyŒ.
Playlist
Disc Navigation
New Playlist
√
Playlist
Edit Playlist
√
A †… gombokkal válassza ki a Make
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
Disc manager
Programme
3
A jeleneteket ellenŒrizheti és megnézheti
a szerkesztési képernyŒn.
■
Ha egy új lejátszási listát kíván készíteni,
ismételje meg az 1 ~ 6. lépéseket!
■
Ha a lejátszási listából jeleneteket kíván
készíteni, ismételje meg a 3 ~ 6. lépéseket!
MEGJEGYZÉS
Setup
MOVE
■
OK
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válassza ki az New
Playlist menüpontot, és nyomja meg az
OK gombot vagy a √ gombot.
Megjelenik a jelenet kijelölési képernyŒ.
DVD-RAM(VR)
Make Scene
- Visszatérés a lejátszási lista szerkesztése menübe -
7
A †… gombokkal válassza ki a Return
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
Megjelenik a lejátszási lista szerkesztése képernyŒ.
Scene No. 001
Start
Start
Title List: 1/6
End
00:00:00
00:00:10
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Make
No. Title
New Playlist
19/APR/04 12:00
MOVE
End
OK
00:00:00
RETURN
Return
EXIT
25/APR/2005 06:03
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
4
Nyomja meg az OK gombot a kezdŒpontnál.
OK
RETURN
EXIT
Make Scene
Scene No. 001
Start
Start
Title List: 1/6
00:00:10
00:00:10
End
8
A mıvelet elvégzése után nyomja meg a
MENU vagy a PLAY LIST gombot.
A lejátszási lista szerkesztése képernyŒ eltınik.
Make
New Playlist
19/APR/04 12:00
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
■
A lejátszási lista max. 99 jelenetet
tartalmazhat.
■
A lemez fajtájától függŒen a képernyŒn
megjelenŒ kijelzés a fentiektŒl eltérhet.
EXIT
MEGJEGYZÉS
●
●
●
KezdŒponthoz tartozó kép és idŒ megjelenik a
KezdŒpont (Start) ablakban.
A sárga sáv a Végpont (End) kijelölŒ sort emeli ki.
Az új jelenet kezdŒpontjának kiválasztásához
használja a lejátszás vezérlŒ gombokat.
( ,
,
).
HU -75
Szerkesztés
DVD-RAM(VR)
MOVE
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:03 AM
Page 76
A lejátszási lista jeleneteinek lejátszása
A lejátszási lista tartalmát az alábbiak szerint játszhatja le.
3
A †… gombokkal válassza ki a Play
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
A képernyŒn megjelenik a lejátszási lista tartalma.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
(VR mód)
1
No. Title
24/APR/2005 10:43
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a PLAY LIST gombot!
7 Scenes
MOVE
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
Megjelenik a lejátszási lista szerkesztése képernyŒ.
DVD-RAM(VR)
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
OK
Delete
RETURN
EXIT
√ Play
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
●
A MENU gombbal:
●
●
●
A készülék Stop üzemmódjában nyomja meg a
MENU gombot!
A †… gombokkal válassza ki a Play List, és
nyomja meg az OK gombot vagy a √ gombot.
A †… gombokkal válassza ki a Edit Playlist
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
New Playlist
√
Playlist
Edit Playlist
√
●
Disc manager
Programme
Setup
2
OK
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válassza ki azt a
jelenetet (programot) a lejátszási listáról,
amit lejátszani szeretne, és nyomja meg az
OK gombot vagy a √ gombot.
Szerkesztés
Megjelenik a lejátszási lista szerkesztése menü:
Lejátszás, Átnevezés, Szerkesztési KépernyŒ,
Másolás, Törlés.
●
4
76- HU
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Playback [Playlist]
13:00
Playlist
Disc Navigation
MOVE
Ha a lemezrŒl és a lejátszásról szeretne információhoz jutni, nyomja meg az INFO gombot.
Nyomja meg újból az INFO gombot.
Arról a lejátszási listáról jelenik meg információ,
amelynek a tartalmát éppen lejátssza.
DVD-RAM(VR)
Name
Playing Info
01/JAN/2005 12:00
Playlist
Created Time
Length
Playing Time
Total Scene
01 JAN 2005 SAT
1/15
01/JAN/2005 12:00
00:01:43
00:13:27
1
13:00
Lejátszás után visszatér a lejátszási lista
szerkesztése képernyŒ.
A lejátszás leállításához nyomja meg a
STOP gombot.
Visszatér a lejátszási lista szerkesztése képernyŒ.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:03 AM
Page 77
A lejátszási listában szereplŒ
jelenet átnevezése
4
Válassza ki a kívánt karaktereket a …† œ √
gombokkal.
Az alábbi módon nevezheti át a lejátszási lista egyik
jelenetét, vagy módosíthatja az elnevezést.
DVD-RAM(VR)
Rename
Dolphin
A
F
K
P
U
Z
(VR mód)
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Back Space
1
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a PLAY LIST gombot!
MOVE
●
Megjelenik a lejátszási lista szerkesztése képernyŒ.
●
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
●
●
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
Ez a funkció ugyanaz, mint a tétel lista esetében a
tétel átnevezése funkció (lásd a 71. oldalon).
A beírt elnevezés max. 31 karaktert tartalmazhat. Az INFO gomb megnyomására mind a 31
karakter megjelenik.
A …† œ √ válassza ki a Save
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
A készülék Stop üzemmódjában nyomja meg a
MENU gombot!
A †… gombokkal válassza ki a Play List menüpontot, és nyomja meg az OK gombot vagy a √
gombot.
A †… gombokkal válassza ki a Edit Playlist
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Dolphin
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 Dolphin
00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
2
Space
OK
e
j
o
t
y
A kiválasztott program neve helyén az új elnevezés
olvasható.
A MENU gombbal
●
5
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
OK
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válassza ki azt a
felvételt a listából, amit átnevezni
szeretne, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
Megjelenik a lejátszási lista szerkesztése menü:
Lejátszás, Átnevezés, Szerkesztési KépernyŒ,
Másolás, Törlés.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
MOVE
Delete
RETURN
EXIT
Szerkesztés
3
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
A †… gombokkal válassza ki az Rename
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
Megjelenik az átnevezési képernyŒ.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
Delete
RETURN
EXIT
HU -77
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:03 AM
Page 78
A lejátszási listában szereplŒ
jelenet szerkesztése
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
1/7
Playlist No. 3
Play
Modify
Az alábbi fejezetbŒl megtudhatja, hogyan szerkesztheti
a lejátszási listában szereplŒ jeleneteket.
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
MOVE
(VR mód)
1
OK
RETURN
Delete
EXIT
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a PLAY LIST gombot!
Megjelenik a lejátszási lista szerkesztése képernyŒ.
A kiválasztott jelenet lejátszása
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Science
4
7 Scenes
A …† œ √ válassza ki a kívánt jelenetet,
és nyomja meg az OK gombot.
Ezzel kiválasztotta a lejátszandó jelenetet.
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
A MENU gombbal:
●
●
●
2
A készülék Stop üzemmódjában nyomja meg a
MENU gombot!
A †… gombokkal válassza ki a Play List menüpontot, és nyomja meg az OK gombot vagy a √
gombot.
A †… gombokkal válassza ki a Edit Playlist
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
A †… gombokkal válassza ki azt a
jelenetet a lejátszási listáról, amit
szerkeszteni szeretne, és nyomja meg az
OK gombot vagy a √ gombot.
Modify
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
MOVE
5
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
24/APR/2005 10:43
Szerkesztés
3
OK
ElkezdŒdik a kiválasztott jelenet lejátszása.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
24/APR/2005 10:43
78- HU
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
OK
RETURN
Delete
EXIT
√ Play
EXIT
A képernyŒn megjelenik a jelenet szerkesztése képernyŒ.
OK
EXIT
Delete
RETURN
A †… gombokkal válassza ki a jelenet
Edit Scene menüpontot, és nyomja meg
az OK gombot.
MOVE
RETURN
Delete
Nyomja meg az OK gombot.
MOVE
MOVE
OK
Edit Playlist
No. Title
Move
Add
Megjelenik a lejátszási lista szerkesztése menü: Lejátszás, Átnevezés, Jelenet szerkesztése, Másolás, Törlés.
DVD-RAM(VR)
01
Delete
RETURN
EXIT
●
A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP
gombot.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:03 AM
Page 79
Egy jelenet módosítása (cseréje)
7
Nyomja meg az OK gombot a jelenet végpontjánál.
A beállításhoz kövesse a 78. oldal 1 – 3 lépéseit!
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No. 002
Start
4
A …† œ √ válassza ki a módosítani kívánt
jelenetet, és nyomja meg az OK gombot.
Start
00:00:25
00:00:30
End
Change
Natural
23/APR/2005 03:34:00
DVD-RAM(VR)
Scene No.
MOVE
Edit Scene
2/7
OK
End
00:00:30
RETURN
Cancel
EXIT
Playlist No. 3
Play
●
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
A Végpont (End) ablakban megjelenik a kép és a
végpont ideje.
Add
MOVE
OK
RETURN
Delete
EXIT
8
A †… gombokkal válassza ki a Change
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot.
DVD-RAM(VR)
5
A †… gombokkal válassza ki a Modify
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
Scene No.
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Megjelenik a jelenet módosítás képernyŒje.
Move
Add
DVD-RAM(VR)
Delete
Modify Scene
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Scene No. 002
Start
●
Start
End
00:00:00
00:00:00
A készülék kicseréli a módosítani kívánt jelenetet
az újonnan kiválasztottra.
Change
Natural
23/APR/2005 03:34:00
MOVE
6
OK
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
A jelenet kezdŒpontjánál nyomja meg az
OK gombot.
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No. 002
Start
Start
00:00:25
00:00:25
End
Change
Natural
23/APR/2005 03:34:00
MOVE
●
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
A KezdŒpont (Start) ablakban megjelenik a kép
és a hozzá tartozó kezdési idŒ.
A módosítani kívánt részlet kezdŒ és végpontjának
kiválasztásához használja a lejátszás vezérlŒ
gombokat( ,
,
).
Szerkesztés
●
OK
HU -79
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:03 AM
Page 80
Jelenet áthelyezése (a jelenet pozíciójának megváltoztatása)
■
Egy adott jelenet nem helyezhetŒ át a következŒ jelenet helyébe, mert áthelyezéskor a kiválasztott jelenetet „be kell szúrni”
az új pozíció elé, de ebben az esetben ez
nem más, mint a jelenet jelenlegi pozíciója.
■
A lemez fajtájától függŒen elŒfordulhat,
hogy a kép kissé eltér az eredetitŒl.
MEGJEGYZÉS
A beállításhoz kövesse a 78. oldal 1 – 3 lépéseit!
4
A …† œ √ gombokkal válassza ki az
áthelyezni kívánt jelenetet, és nyomja meg
az OK gombot.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
3/7
További jelenet beszúrása
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
MOVE
OK
RETURN
Delete
A beállításhoz kövesse a 78. oldal 1 – 3 lépéseit!
4
EXIT
A …† œ √ gombokkal válassza ki azt a
jelenetet, amely elé egy új jelenetet kíván
beszúrni, és nyomja meg az OK gombot.
A képernyŒn megjelenik egy sárga kiválasztási
képernyŒ, az új jelenet kiválasztásához.
5
A †… gombokkal válassza ki az Move
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
4/7
Playlist No. 3
Play
Modify
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
3/7
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:00
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Playlist No. 3
Add
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
MOVE
Move
OK
RETURN
Delete
EXIT
Add
MOVE
●
OK
RETURN
Delete
EXIT
Az áthelyezendŒ jelenet sárga keretben látható a
képernyŒn.
5
A …† gombokkal válassza ki az Add
menüpontot, majd nyomja meg az OK
gombot!
DVD-RAM(VR)
6
Add Scene
Scene No. 004
A …† œ √ gombokkal válassza ki azt a pozíciót, ahova a jelenetet áthelyezni
kívánja, és nyomja meg az OK gombot.
Start
Start
End
00:00:00
00:00:15
Add
Sclence
APR/23/2005 06:43 AM
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
6/7
MOVE
OK
End
Cancel
00:00:00
RETURN
EXIT
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
Add
04
00:00:03
Szerkesztés
MOVE
05
00:00:11
OK
06
00:00:04
RETURN
Delete
6
A †… gombokkal válassza ki az új
jelenet kezdŒpontját.
EXIT
DVD-RAM(VR)
Add Scene
Scene No. 004
●
A készülék áthelyezi a kiválasztott jelenetet a
kiválasztott pozícióba.
Start
Start
00:00:15
00:00:15
End
Add
Sclence
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
5/7
APR/23/2005 06:43 AM
End
00:00:00
Cancel
Playlist No. 3
MOVE
Play
OK
RETURN
EXIT
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
Add
04
00:00:03
MOVE
80- HU
05
OK
00:00:11
06
00:00:04
RETURN
●
Delete
EXIT
●
A KezdŒpont (Start) ablakban megjelenik a kép és
a hozzá tartozó kezdési idŒ.
Az új beillesztendŒ jelenet kezdŒ és végpontjának
kiválasztásához használja a lejátszás vezérlŒ
gombokat ( ,
,
).
00786A-R120/121(HU)52-92
7
5/4/05 6:03 AM
Page 81
Nyomja meg az OK gombot a jelenet végpontjánál.
DVD-RAM(VR)
A lejátszási lista egy
felvételének a másolása
Add Scene
A PLAYLIST gombbal
Scene No. 004
Start
Start
00:00:15
00:00:35
End
Add
Sclence
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
End
00:00:35
RETURN
1
Cancel
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a PLAY LIST gombot!
Megjelenik a Edit Playlist képernyŒ.
EXIT
DVD-RAM(VR)
●
Edit Playlist
A Jelenet vége (End) ablakban megjelenik a kép
és a végpont ideje.
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Science
7 Scene
8
A †… gombokkal válassza ki a Add
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
●
Playlist No. 3
●
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:15
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
●
Add
MOVE
●
OK
RETURN
Delete
EXIT
A hozzáadni kívánt szakasz a 4. lépésben
kiválasztott jelenet elé kerül beszúrásra.
2
A beállításhoz kövesse a 78. oldal 1 – 3 lépéseit!
A készülék Stop üzemmódjában nyomja meg a
MENU gombot!
A †… gombokkal válassza ki a Play List
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
A †… gombokkal válassza ki a Edit Playlist
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
A †… gombokkal válassza ki azt a jelenetet
a lejátszási listáról, amit másolni szeretne,
és nyomja meg az OK gombot vagy a √
gombot.
DVD-RAM(VR)
A …† œ √ gombokkal válassza ki a
törölni kívánt jelenetet, és nyomja meg az
OK gombot.
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scene
Copy
APR/23/2005 06:43 AM
DVD-RAM(VR)
Scene No.
EXIT
Megjelenik a Lejátszási lista szerkesztése menü: Lejátszás,
Átnevezés, Jelenet szerkesztése, Másolás, Törlés.
Jelenet törlése
4
RETURN
A MENU gombbal:
Edit Scene
4/8
OK
Delete
Edit Scene
2/6
MOVE
Playlist No. 3
OK
RETURN
EXIT
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
Add
04
00:00:03
MOVE
05
00:00:11
OK
06
00:00:04
RETURN
Delete
EXIT
3
A †… gombokkal válassza ki a Copy
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
A kijelölt lejátszási lista lemásolódik.
5
A †… gombokkal válassza ki a Delete
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scene
Copy
APR/23/2005 06:43 AM
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
2/6
MOVE
Szerkesztés
DVD-RAM(VR)
OK
Delete
RETURN
EXIT
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Move
Add
04
00:00:00
MOVE
05
04
OK
00:00:11
00:00:00
06
00:00:00
RETURN
Delete
EXIT
Dolphin
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
05 Dolphin
00:00:06
√
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
RETURN
EXIT
HU -81
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 82
■
Egy lemezen max. 999 jelenetet hozhat létre. Esetenként azonban elŒfordulhat, hogy a
jelenetek tényleges száma eltér ettŒl.
■
A mıvelet befejezése után nyomja meg a
MENU gombot! Megjelenik az Edit Playlist
képernyŒ.
MEGJEGYZÉS
3
A †… gombokkal válassza ki a Delete
menüpontot, és nyomja meg az OK
gombot.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Dolphin
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
05 Dolphin
Edit Scene √
00:00:06
Copy
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
A lejátszási lista egy
jelenetének törlése
MOVE
●
A PLAYLIST gombbal
1
A képernyŒn megjelenik a „Valóban törölni akarja
a felvételt?” üzenet.
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
05 Dolphin
00:00:06
√
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
4
A készülék Stop üzemmódjában nyomja meg a
MENU gombot!
A †… gombokkal válassza ki a Play List
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
A †… gombokkal válassza ki a Edit Playlist
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot
vagy a √ gombot.
A …† gombokkal válassza ki azt a jelentet,
amelyet törölni szeretne a lejátszási listáról
és nyomja meg az OK vagy az √ gombot.
Szerkesztés
Megjelenik a lejátszási lista szerkesztése menü:
Lejátszás, Átnevezés, Jelenet szerkesztése, Másolás,
Törlés.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Dolphin
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
05 Dolphin
Edit Scene √
00:00:06
Copy
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
82- HU
EXIT
Válassza ki a Yes választ a œ √ gombokkal,
és nyomja meg az OK gombot.
A törlés után automatikusan visszatér a Lejátszási
lista szerkesztése képernyõ.
Edit Playlist
Deleting...
(Please wait)
Dolphin
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
2
No
APR/23/2005 06:43 AM
DVD-RAM(VR)
A MENU gombbal:
●
Yes
7 Scene
Edit Playlist
Science
●
Edit Playlist
Dolphin
MOVE
●
EXIT
Do you want to delete?
Megjelenik a lejátszási lista szerkesztése képernyŒ.
MOVE
Delete
RETURN
DVD-RAM(VR)
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a PLAY LIST gombot!
DVD-RAM(VR)
OK
OK
Delete
RETURN
EXIT
EXIT
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Natural
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
RETURN
EXIT
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 83
4
Lemezkezelés
Írja be a kívánt karaktereket a …† œ √.
DVD-RAM(VR)
Rename
Disc
A
F
K
P
U
Z
A lemeznév szerkesztése
●
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a MENU gombot!
DVD-RAM(VR)
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
5
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
MOVE
●
Disc Navigation
C
H
M
R
W
Back Space
Az alábbi eljárással adhat nevet egy lemeznek.
1
B
G
L
Q
V
e
j
o
t
y
Delete
OK
Clear
RETURN
Save
EXIT
Ez a funkció ugyanaz, mint a filmlista átnevezésénél a Rename (Átnevezés) funkció.
(Lásd a 71. oldalt)
A beírható karakterek maximális száma 31.
Mind a 31 karakter megjeleníthetŒ az INFO
gomb megnyomásával.
Válassza ki a Save menüpontot a …† œ √,
és nyomja meg az OK gombot.
Ezzel elnevezte a lemezt.
Programme
Setup
DVD-RAM(VR)
Title List
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Playlist
Disc manager
Disc Manager
Disc Name
: Disc
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Setup
2
A †… gombokkal válassza ki a
Disc Manager menüpontot, és nyomja
meg az OK gombot vagy a √ gombot.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
MOVE
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
OK
RETURN
EXIT
■
A szerkesztés megkezdése elŒtt szükség
lehet a lemezvédelem megszüntetésére.
■
A lemeztŒl függŒen a képernyŒ az ábrán
láthatótól eltérhet.
MEGJEGYZÉS
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válassza ki a Disc
Name menüpontot, és nyomja meg az
OK gombot vagy a √ gombot.
Megjelenik a név szerkesztése képernyŒ.
DVD-RAM(VR)
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
Back Space
MOVE
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
Szerkesztés
A
F
K
P
U
Z
Rename
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
HU -83
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 84
A lemez védelme véletlen törlés ellen
Ezzel az eljárással megakadályozhatja a lemezen levŒ
felvételek véletlen letörlését, vagy a lemez véletlen
formattálását.
1
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a MENU gombot!
Lemez formattálása
Használja ezeket az utasításokat egy lemez formázásához!
A lemezvédelmet is meg kell szüntetni.
1
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a MENU gombot!
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Playlist
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
Programme
MOVE
Setup
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
2
A †… gombokkal válassza ki a
Disc Manager menüpontot, és nyomja
meg az OK gombot vagy a √ gombot.
Disc Navigation
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Playlist
Disc manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válassza ki a
Disc Manager menüpontot, és nyomja
meg az OK gombot vagy a √ gombot.
Disc manager
DVD-RAM(VR)
OK
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Programme
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
3
A †… gombokkal válassza ki a
Disc Format menüpontot, és nyomja
meg az OK gombot vagy a √ gombot.
A †… gombokkal válassza ki a
Disc Protection menüpontot, és nyomja
meg az OK gombot vagy a √ gombot.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
Disc Protection
: Not
NotProtected
Protected
Portected
Disc Format
Disc manager
Delete All Title Lists
√
√
Setup
Szerkesztés
OK
RETURN
MOVE
OK
RETURN
EXIT
DVD-RAM
● Megjelenik a megerŒsítést kérŒ képernyŒ
üzenet: „Formattálni akarja a lemezt?
(Do you want to format disc?)”
DVD-RAM(VR)
4
EXIT
√
Programme
MOVE
Setup
√
Nyomja meg az OK gombot vagy a √
gombot, majd a †… gombokkal válaszsza
ki a Protected menüpontot.
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Do you
want to format disc?
Disc
Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Yes
No
Setup
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Portected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Setup
MOVE
84- HU
OK
RETURN
EXIT
MOVE
●
OK
RETURN
EXIT
Ezután még egy képernyŒ üzenet jelenik
meg: A formattálással a lemezrŒl minden
adat törlŒdik. Akarja folytatni? (All data will be
deleted. Do you want to continue?)
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 85
DVD-RW
● A képernyŒn a következŒ üzenet jelenik meg:
Válassza ki a felvételi formátumot (Choose
the recording format for DVD-RW.)
2
A †… gombokkal válassza ki a
Disc Manager menüpontot, és nyomja
meg az OK gombot vagy a √ gombot.
DVD-RAM(VR)
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
Disc manager
Choose
the recording
format for DVD-RW.
Delete
All Title Lists
Programme
DVD-VR
Playlist
Disc manager
√
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
√
Setup
DVD-V
Setup
MOVE
MOVE
4
OK
RETURN
A œ √ gombokkal válassza ki az Yes
választ, és nyomja meg az OK gombot.
3
Ezzel formattálja a lemezt.
RETURN
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
DVD-VR
DVD-V
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-RW
DVD-R
Disc manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Setup
MOVE
●
Az összes tétel lista törlése a
lemezrŒl
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
Playlist
Playlist
Disc manager
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Yes
√
√
No
Setup
OK
RETURN
EXIT
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
●
Programme
Setup
MOVE
:
Programme
MOVE
Disc Navigation
Disc Manager
Disc Name
Disc Format
Disc manager Do you want to delete all title lists?
Delete All Title Lists
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a MENU gombot!
DVD-RAM(VR)
EXIT
Megjelenik a megerŒsítést kérŒ képernyŒ üzenet:
Törölni akarja a lemezrŒl az összes tétel listát?
(Do you want to delete all title lists?).
Disc Navigation
1
EXIT
A †… gombokkal válassza ki az Delete
All Title Lists menüpontot, és nyomja
meg az OK gombot vagy a √ gombot.
A DVD-VR és DVD-V felvételi formátumok
jellemzŒi:
Lemez
OK
EXIT
OK
RETURN
Ha a lemezen törlésvédett felvételek vannak, a
törlési funkció nem mıködik. Ha az egyik felvétel
állóképet tartalmaz, a törlési funkció nem mıködik.
Ha egy törlésvédett felvételt törölni kíván, oldja fel a
védelmet.
EXIT
A œ √ gombokkal válassza ki az Yes választ, és nyomja meg az OK gombot.
A lemezrŒl az összes tétel lista törlŒdik.
HU -85
Szerkesztés
4
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 86
Megjelenik a megerŒsítést kérŒ képernyŒ üzenet: Le
akarja zárni a lemezt?
A lemez lezárása
Ha a készülékkel felvételt készít DVD-RW/DVD-R lemezre, a lemez csak akkor játszható le más DVD lejátszókon, ha elŒbb a lemezt lezárja.
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Programme
1
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a MENU gombot!
DVD-RAM(VR)
Playlist
Disc manager
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
Do you want to finalise disc?
Disc Finalise
√
Delete All
YesTitle Lists
No
√
√
DivX
√
OK
RETURN
Photo
√
Music
√
OK
RETURN
EXIT
DVD-R(V)
Disc Name
:
√
Disc manager
Disc Protection
: Not Protected
√
Playlist
Disc manager
Programme
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
OK
RETURN
4
DVD-RW(VR)
Playlist
Disc manager
Programme
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
Szerkesztés
Setup
MOVE
OK
RETURN
DVD-R(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
EXIT
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
Setup
MOVE
86- HU
RETURN
EXIT
Megtörténik a lemez lezárása.
EXIT
A †… gombokkal válassza ki a Disc
Finalize menüpontot, és nyomja meg az
OK gombot vagy a √ gombot.
Disc Navigation
OK
√
No
A œ √ gombokkal válassza ki az Yes
választ, és nyomja meg az OK gombot.
MEGJEGYZÉS
3
Yes
√
Disc Manager
Disc Name
Setup
MOVE
will be finalised.
DiscDisc
Finalise
Do you
to continue?
Delete
All want
Title Lists
Setup
MOVE
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Navigation
Programme
A †… gombokkal válassza ki a
Disc Manager menüpontot, és nyomja
meg az OK gombot vagy a √ gombot.
Disc Navigation
EXIT
(Do you want to finalize disc?) Ha az Igen (Yes) választ választja, a következŒ
üzenet jelenik meg: A lemez lezárása következik.
Akarja folytatni? (Disc will be finalized. Do you want
to continue?)
Setup
2
√
Disc Navigation
Title List
Programme
MOVE
:
Setup
MOVE
Disc Navigation
Disc Manager
Disc Name
OK
RETURN
EXIT
■
A lezárt lemezrŒl nem lehet törölni.
■
Lezárás után a DVD-R/DVD-RW(video
mód) lemez tulajdonságai megegyeznek
a DVD-Video lemez tulajdonságaival.
■
A lemez típusától függõen a megjelenõ
képernyõ eltérõ lehet.
■
A lezárás idŒtartama lemezenként változó,
és a lemezen tárolt adatok mennyiségétŒl
függ.
■
Ha a lezárási eljárás alatt kikapcsolja a
készüléket, a lemezen az adatok
sérülhetnek.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 87
A lemez lezárásának feloldása
(V/VR mód)
1
A készülék Stop üzemmódjában nyomja
meg a MENU gombot!
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
4
A œ √ gombokkal válassza ki az Yes
választ, és nyomja meg az OK gombot.
Megtörténik a lemez lezárás feloldása.
■
MEGJEGYZÉS
A DVD-RW lemezeket Video módban le
lehet zárni, és a lezárást fel lehet oldani.
Disc Navigation
Jelölés
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Mıvelet
Lezárás
DVD-Video(RW)
Ugyanaz, mint
a DVD-Video
Lezárás feloldása
DVD-RW(V)
További felvétel, védelem és
törlés lehetséges.
Programme
Setup
■
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válassza ki a
Disc Manager menüpontot, és nyomja
meg az OK gombot vagy a √ gombot.
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Unfinalise
A DVD-RW lemezeket VR módban le
lehet zárni, és a lezárást fel lehet oldani.
Lezárás
Lezárás feloldása
Jelölés
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Mıvelet
További felvétel, törlés
szerkesztés és védelem
nem lehetséges.
További felvétel, törlés,
szerkesztés és védelem
lehetséges.
√
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
A †… gombokkal válassza ki a Disc
Unfinalize menüpontot, és nyomja meg
az OK gombot vagy a √ gombot.
Megjelenik a megerŒsítést kérŒ képernyŒ üzenet:
Fel akarja oldani a lemez lezárását? (Do you want to
unfinalize disc?)
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Unfinalise
Disc manager Do you want to unfinalise disc?
Programme
Yes
√
No
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Szerkesztés
Ha az Igen (Yes) választ választja, a következŒ
üzenet jelenik meg: A lemez lezárás feloldása
következik. Akarja folytatni? (Disc will be unfinalized.
Do you want to continue?)
Disc Manager
Disc Name
:
Disc Format
: DVD-VR
Disc will be unfinalised.
Disc Unfinalise
Do you want to continue?
Yes
Programme
√
√
√
No
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
HU -87
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 88
Hibaelhárítás
További
tudnivalók
Ha a készülék rendellenesen mıködik, végezze el az
alábbi ellenŒrzéseket, mielŒtt a szervizhez fordul.
Feszültségellátás
A készülék bekapcsolásakor a kijelzŒn egy ideig
látható a bemenet jelzés.
1. ellenŒrzés:
A DVD készülék inicializálása némi idŒt
vesz igénybe, és a bemenet jelzése kb.
10 másodpercig látható a készülék
bekapcsolása után.
Felvétel
Nem lehet felvenni a tv programokat.
1. ellenŒrzés:
2. ellenŒrzés:
3. ellenŒrzés:
EllenŒrizze, hogy a hálózati kábelt
megfelelŒen csatlakoztatta-e a fali aljzathoz.
MegfelelŒen behangolta a DVD
készüléken a csatornákat?
EllenŒrizze, van-e elegendŒ szabad
hely a DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
lemezen a felvételhez.
A REC gomb megnyomása után nem történik sem-
További tudnivalók
1. ellenŒrzés:
Hibaelhárítás .....................................................88
MinŒségtanúsítás .............................................92
88- HU
Felvételt csak a DVD-RAM/DVDRW/DVD-R lemezekre lehet készíteni.
Ha a program másolásvédelemmel van
ellátva, nem lehet felvenni.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 89
Lejátszás
DVD lemez lejátszásakor nem mıködik a
kamera-állás kiválasztása funkció.
Nem lehet lejátszani a lemezt.
1. ellenŒrzés:
1. ellenŒrzés:
EllenŒrizze, hogy a lemezt helyesen, a
címkével felfelé helyezte-e be.
Kameraállást (nézŒszöget) csak akkor
lehet választani, ha a DVD lemez tartalmaz több kameraállásból készített felvételeket.
2. ellenŒrzés:
EllenŒrizze a DVD lemez régió kódját.
3. ellenŒrzés:
Ezzel a DVD készülékkel egyes lemezfajtákat nem lehet lejátszani (lásd az 5
és 52. oldalon).
Nem lehet a hang/feliratozás nyelvét kiválasztani.
1. ellenŒrzés:
A képernyŒn az
1. ellenŒrzés:
ikon jelenik meg.
Ezt a funkciót vagy mıveletet nem lehet alkalmazni, az alábbi okok miatt:
(1) A DVD lemez tiltja az adott funkciót.
(2) A DVD lemez nem támogatja ezt a
funkciót (pl. kameraállás kiválasztás).
(3) A funkció ebben a helyzetben nem
használható.
(4) Nem elérhetŒ tételt, fejezetet, keresési idŒpontot adott meg.
A választható nyelvek lemezenként változnak. A hang és a feliratozás nyelvét
csak akkor lehet kiválasztani, ha a lemez tartalmazza a hangot és a feliratot
az adott nyelven (ez a lemezmenüben
látható).
A lejátszási üzemmód beállítások nem egyeznek
meg azzal, amit a Beállítások menüben megadott.
1. ellenŒrzés:
A lemez nem támogatja az összes kiválasztott funkciót. ElŒfordulhat, hogy a
menüben elvégzett néhány beállítás
nem mıködik megfelelŒen.
Nem lehet megváltoztatni a képernyŒ méretarány beállítást.
További tudnivalók
1. ellenŒrzés:
Egyes lemezeknél a képernyŒ
méretarány nem változtatható
(lásd a 35. oldalon).
HU -89
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 90
Kép
IdŒzített felvétel
A lemez forog, de vagy egyáltalán nincs kép, van a
kép nagyon rossz minŒségı.
Villog az idŒzítés jelzŒ.
1. ellenŒrzés:
GyŒzŒdjön meg a Videó beállítások
helyességérŒl! (Lásd a 35 ~ 37. oldalat.)
2. ellenŒrzés:
EllenŒrizze, hogy sérült-e a lemez,
vagy nincs-e idegen anyag a felületén.
3. ellenŒrzés:
Egyes gyenge minŒségı lemezeket
nem lehet lejátszani.
4. ellenŒrzés:
Ha a jelenet hirtelen vált sötétrŒl világosra, a kép átmenetileg függŒlegesen
rázkódhat, ez nem hibajelenség.
1. ellenŒrzés:
EllenŒrizze, hogy elegendŒ-e a szabad
lemezterület a felvételhez.
2. ellenŒrzés:
EllenŒrizze, hogy a használt lemez
írható-e.
Az ellenŒrzést még az idŒzített felvétel
kezdési idŒpontja elŒtt végezze el.
Nem mıködik megfelelŒen az idŒzített felvétel készítési funkció.
Hang
Nincs hang.
1. ellenŒrzés:
2. ellenŒrzés:
3. ellenŒrzés:
4. ellenŒrzés:
A programot lassított sebességgel
nézni, vagy az átugrási funkciót
használja? Ha a programot a normál
lejátszási sebességtŒl eltérŒ sebességgel nézi, nincs hang.
EllenŒrizze a csatlakoztatásokat és a
beállításokat.
(Lásd a 35 ~ 37, 34. oldalat.).
EllenŒrizze, hogy nem sérült-e a lemez.
Szükség esetén tisztítsa meg a lemezt.
EllenŒrizze, hogy a lemezt helyesen, a
címkével felfelé helyezte-e be.
Nincs audio kimenŒjel.
További tudnivalók
1. ellenŒrzés:
90- HU
EllenŒrizze, hogy az audio kimenet
kiválasztása menüben a digitális
kimenet beállítását megfelelŒen
végezte-e el (lásd a 34. oldalon).
1. ellenŒrzés:
EllenŒrizze újból a beállításokat
(kezdési és befejezési idŒpontokat).
2. ellenŒrzés:
A felvétel figyelmen kívül marad, ha
felvétel közben megszakad, vagy
valamilyen okból kimarad a tápfeszültség.
00786A-R120/121(HU)52-92
5/4/05 6:04 AM
Page 91
TávvezérlŒ
Egyéb problémák.
Nem mıködik a távvezérlŒ.
1. ellenŒrzés:
1. ellenŒrzés:
A távvezérlŒt irányítsa a DVD
készülék távvezérlés érzékelŒje felé.
A távvezérlŒ megfelelŒ távolságban
legyen a készüléktŒl. EllenŒrizze, hogy
nincs-e akadály a távvezérlŒ és a
készülék között.
2. ellenŒrzés:
EllenŒrizze, hogy nem merültek-e ki az
elemek.
3. ellenŒrzés:
EllenŒrizze, hogy a TV/DVD gombbal a
megfelelŒ készüléket választotta-e ki.
Ha a készülék mıködtetése során
problémába ütközne, olvassa el a
tartalomjegyzéket, és keresse meg,
melyik fejezet szól az Ön problémájáról.
2. ellenŒrzés:
Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
3. ellenŒrzés:
Ha a probléma még mindig fennáll,
Egyebek
Elfelejtette a jelszót, amit a szülŒi felügyelet
funkcióban megadott.
1. ellenŒrzés:
Nyomja a felvevŒ készülék elŒlapján lévŒ
gombot 5 másodpercnél tovább,
mialatt nincs lemez az egységben!
Ezzel minden beállítást, köztük a szülŒi
felügyelet jelszavát is, visszaállítja a
gyári beállítási értékekre. Csak szükség
esetén használja ezt a funkciót. (A gyári
beállítási értékek visszaállítása funkció
csak akkor használható, ha nincs lemez
a készülékben.)
Lehet feliratot vagy hangot változtatni egy felvett
lemezen?
1. ellenŒrzés:
A hangot és a feliratozást a felvételkor
kell kiválasztani.
További tudnivalók
HU -91
00786A-R120/121(HU)52-92
5/11/05 3:17 AM
Page 92
MinŒségtanúsítás
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk, hogy a
Samsung gyártmányú, DVD-R120, DVD-R121, DVD-R123 típusú készülék megfelel az alábbi
mıszaki jellemzŒknek:
220V~240V, 50Hz
Hálózati feszültség
Teljesítményfelvétel felvétel
35 W
Tömeg
2,9Kg
Méretek
430 mm ˘ 250 mm ˘ 59 mm (szé x mé x ma)
Általános
5°C és +35°C
Üzemi hŒmérséklet
Vízszintesen elhelyezve mıködtesse, 75% páratartalom alatt
Egyéb feltételek
Kompozit video: 1,0Vp-p (75 ohm terhelésnél), szinkron negatív
Video
S-video bemenet: (Y: 1,0Vp-p, C: 0,286Vp-p 75 ohm terhelésnél)
Max. audio bemenΠjelszint: 2Vrms
Audio
Bemenetek
IEEE 1394(4p) kompatibilis aljzat
DV bemenet
PAL B/G, SECAM D/K
Fogható csatornák
Scart csatla- AV1 (Scart TV) Video: kompozit, Audio: analóg
kozó aljzat AV2 (Scart külsŒ berend.) Video: kompozit, RGB Audio: analóg
Analóg kimeneti aljzatok x 2
Audio
Optikai/koaxiális digitális audio kimenet
Kompozit video: Video kimeneti aljzat 1
S-video kimenet x 1 (Y: 1,0Vp-p, C: 0,286Vp-p 75 ohm terhelésnél)
Kimenetek
Video
Komponens kimenet x 1 (Y: 1,0 Vcsúcs-csúcs, Pb: 0,70 Vcsúcs-csúcs,
Pr: 0,70 Vcsúcs-csúcs, 75Ω terhelés mellett)
Scart csatlakozó aljzat
AV1 (Scart TV)
Képtömörítési formátum
MPEG-II
Hangtömörítési formátum
Dolby Digital 2 csatorna/256Kbps, MPEG-II
XP (kb. 8 Mbps), SP (kb. 4 Mbps), LP (kb. 2 Mbps),
Felvétel
Felvételi minŒség
EP (kb. 1,2 Mbps vagy kb 0,8 Mbps)
20Hz-20kHz
Audio frekvencia átvitel
További tudnivalók
Audio kimenet
92- HU
Video: kompozit, RGB Audio: analóg
A DVD lemezen 96 kHz-es mintavételezési frekvenciával
rögzített hang 48 kHz-ra konvertálva kerül a kimenetre.
Lemezfajta
DVD
AUDIO CD(CD-DA)
Analóg audio kimenet
48 / 96kHz
44,1kHz
Digitális audio kimenet
48kHz
44,1kHz
Getting Started
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 2
Warning
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE THE COVER(OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
IMPORTANT NOTE
The mains lead on this equipment is supplied with a
moulded plug incorporating a fuse. The value of the
fuse is indicated on the pin face of the plug. If it requires
replacing, a fuse approved to BS1362 of the same
rating must be used.
Never use the plug with the fuse cover omitted if the cover
is detachable. If a replacement fuse cover is
required, it must be of the same colour as the pin face of
the plug. Replacement covers are available from your
dealer.
If the fitted plug is not suitable for the power points in your
house or the cable is not long enough to reach a
power point, you should obtain a suitable safety approved
extension lead or consult your dealer for assistance.
This symbol indicates “dangerous
voltage” inside the product that presents
a risk of electric shock or personal injury.
However, if there is no alternative to cutting off the plug,
remove the fuse and then safely dispose of the
plug. Do not connect the plug to a mains jack, as there is a
risk of shock hazard from the bared flexible cord.
This symbol indicates important
instructions accompanying the product.
The product unit accompanying this user manual is
licensed under certain intellectual property rights of certain
third parties. This license is limited to private noncommercial use by end-user consumers for licensed
contents.
No rights are granted for commercial use.
The license does not cover any product unit other than this
product unit and the license does not extend to any
unlicensed product unit or process conforming to ISO/IEC
11172-3 or ISO/IEC 13818-3 used or sold in combination
with this product unit. The license only covers the use of
this product unit to encode and/or decode audio files
conforming to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3.
No rights are granted under this license for product features
or functions that do not conform to the ISO/IEC 11172-3 or
ISO/IEC 13818-3.
Do not install this equipment in a confined space
such as a bookcase or similar unit.
WARNING : To prevent damage which may result in
fire or electric shock hazard, do not
expose this appliance to rain or
moisture.
CAUTION : DVD RECORDER USES AN INVISIBLE
LASER BEAM WHICH CAN CAUSE
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE
IF DIRECTED.
BE SURE TO OPERATE RECORDER
CORRECTLY AS INSTRUCTED.
CAUTION
THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN
THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR
YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED
PERSONNEL.
2- English
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 3
●
●
Important Safety Instructions
Read these operating instructions carefully before using
the unit. Follow all the safety instructions listed below.
Keep these operating instructions handy for future
reference.
1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings, Install in
accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as
radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
(including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or
grounding- type plug. A polarized plug has two
blades with one wider than the other. A groundingtype plug has two blades and a third grounding
prong. The wide blade or the third prong are
provided for your safety. if the provided plug does not
fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or
pinched particularly at plugs, convenience
receptacles, the point where they exit from the
apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or
table specified by the manufacturer, or sold with the
apparatus. When a cart is used, use caution when
moving the cart/apparatus combination to avoid
injury from tip-over.
13) Unplug this apparatus during lightning storms or
when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has been
damaged in any way, such as power-supply cord or
plug is damaged, liquid has been spilled or objects
have fallen into the apparatus, the apparatus has
been exposed to rain or moisture, does not operate
normally, or has been dropped.
Handling Cautions
●
●
●
●
●
Before connecting other components to this recorder,
be sure to turn them all off.
Do not move the recorder while a disc is being
played, or the disc may be scratched or broken, the
recorder’s internal parts may be damaged.
Do not put a flower vase filled with water or any small
metal objects on the recorder.
Be careful not to put your hand into the disc tray.
Do not place anything other than the disc in the disc
tray.
●
●
Exterior interference such as lightning and static
electricity can affect normal operation of this recorder.
If this occurs, turn the recorder off and on again with
the STANDBY/ON button, or disconnect and then
reconnect the AC power cord to the AC power outlet.
The recorder will operate normally.
Be sure to remove the disc and turn off the recorder
after use.
Disconnect the AC power cord from the AC outlet
when you don’t intend to use the recorder for long
periods of time.
Clean the disc by wiping in a straight line from the
inside to the outside of the disc.
Maintenance of Cabinet
For safety reasons, be sure to disconnect the AC power
cord from the AC outlet.
● Do not use benzene, thinner, or other solvents for
cleaning.
● Wipe the cabinet with a soft cloth.
Disc Handling
●
Use discs with regular
shapes. If an irregular disc
(a disc with a special shape)
is used, this DVD recorder may be damaged.
Holding discs
●
Avoid touching the surface of a
disc where recording is performed.
DVD-RAM, DVD-RW and DVD-R
●
Clean with an optional DVDRAM/PD disc cleaner (LFK200DCA1 where available).
Do not use cleaners or cloths
for CDs to clean DVDRAM/DVD-RW/DVD-R discs.
DVD-Video, Audio CD
●
Wipe off dirt or contamination on the disc with a soft
cloth.
Cautions on handling discs
●
●
●
●
●
●
Do not write on the printed side with a ball-point pen
or pencil.
Do not use record cleaning sprays or antistatic.
Also, do not use volatile chemicals, such as benzene
or thinner.
Do not apply labels or stickers to discs. (Do not use
discs fixed with exposed tape adhesive or leftover
peeled-off stickers.)
Do not use scratch-proof protectors or covers.
Do not use discs printed with label printers available
on the market.
Do not load warped or cracked discs.
English -3
Getting Started
Precaution
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 4
Getting Started
Disc Storage
Be careful not to harm the disc because the data on
these discs is highly vulnerable to the environment.
● Do not keep under direct sunlight.
● Keep in a cool ventilated area.
● Store vertically.
● Keep in a clean protection jacket.
● If you move your DVD recorder suddenly from a cold
place to a warm place, condensation may generate
on the operating parts and lens and cause abnormal
disc playback. If this occurs, remove the disc and
wait for one to two hours with the power on before
atttempting playback.
Using CD-R/RW
●
●
●
Using MPEG4 disc
Disc Specifications
●
DVD-Video
●
●
●
A digital versatile disc (DVD) can contain up to
135-minutes of images, 8 audio languages and 32
subtitle languages. It is equipped with MPEG-2
picture compression and Dolby digital surrounding,
allowing you to enjoy vivid and clear theater quality
images in the comfort of your own home.
When switching from the first layer to the second
layer of a dual-layered DVD Video disc, there may be
momentary distortion in the image and sound.
This is not a malfunction of the unit.
Once a DVD-R/RW recorded in Video Mode is
finalised, it becomes DVD-Video.
Audio CD
●
●
An audio disc on which 44.1kHz PCM Audio is
recorded
Plays CD-DA format audio CD-R and CD-RW discs.
The unit may not be able to play some CD-R or CDRW discs due to the condition of the recording.
●
●
●
●
●
●
●
●
CD-R/RW
●
●
●
●
●
Only CD-R discs with MP3 files recorded with
ISO9660 or JOLIET format can be played back
Only MP3 files with the ".mp3", ".MP3" extension can
be used.
For MP3 files recorded with a VBR(Variable Bit
Rates), from 32 Kbps to 320 Kbps, the sound may
cut in out.
Playable bitrate range is from 56Kbps to 320Kbps.
The unit can handle a maximum of 1,000 files and
100 folders.
●
●
●
●
●
●
Only JPEG files with the ".jpg", ".JPG" extension can
be used.
The unit can handle a maximum of 1,000 files and
100 folders.
Maximum size of progressive JPEG is 3M pixels.
MOTION JPEG is not supported.
4- English
Once a DVD-R recorded in Video Mode is finalised, it
becomes DVD-Video.
You can record onto the available space on the disc
and perform editing functions such as giving titles to
discs and programmes and erasing programmes
before finalising.
When programming is erased from a DVD-R, that
space does not become available. Once an area on a
DVD-R is recorded on, that area is no longer a
vailable for recording, whether the recording is
erased or not.
It takes about 30 seconds for the unit to complete
recording management information after recording
finishes.
This product optimizes the DVD-R for each recording.
Optimizing is carried out when you start recording
after inserting the disc or turning on the unit.
Recording onto the disc may become impossible if
optimizing is carried out too many times.
Playback may be impossible in some cases due to
the condition of recording.
This unit can play back DVD-R discs recorded and
finalised with a Samsung DVD video recorder. It may
not be able to play some DVD-R discs depending on
the disc and the condition of the recording.
DVD-RW Disc Playback and Recording
●
●
JPEG CD-R/RW
Disc : CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM
MPEG4 File with following extensions can be played.
: .avi, .mpeg, .divx, .AVI, .MPEG, .DIVX (Except
.MPG)
MPEG4 Codec format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX-Pro (without QPEL and GMC)
Available Audio Format : “MP3”, “MPEG”, “WMA”,
“LPCM”, “AC3”
Supported subtitle file formats: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
DVD-R Disc Playback and Recording
●
MP3 CD-R/RW
Use a 700MB(80 minutes) CD-R/RW disc. If possible,
do not use a 800MB(90 minutes) or above disc, as
the disc may not play back.
If the CD-R/RW disc was not recorded as a closed
session, you may experience a delay in the early
playback time, all recorded files may not play.
Some CD-R/RW discs may not be playable with this
unit, depending on the device which was used to
burn them. For contents recorded on CD-R/RW
media from CDs for your personal use, playability
may vary depending on contents and discs.
●
●
●
Recording and playback can be performed on DVDRW discs in both the Video and VR Modes.
Once a DVD-RW recorded in both the Video and VR
Modes is finalised, you cannot perform addtional
recording.
Once a DVD-RW recorded in Video Mode is finalised,
it becomes DVD-Video.
In both modes, playback can be performed before
and after finalisation, but additional recording,
deleting and editing can not be performed after
finalisation.
If you want to record the disc in VR Mode and then
record in V Mode, be sure to execute Format.
Be careful when executing Format because all the
recorded data may be lost.
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 5
A DVD-RW blank disc is initialized to VR Mode when
first initialized.
●
DVD-RW (VR mode)
- This is a format that is used for recording data on a
DVD-RAM or DVD-RW disc. You can record
multiple titles, edit, delete, partial delete, create a
playlist, etc.
- A disc that is recorded in this mode may not be
played by existing DVD Recorder.
DVD-RW (Video mode)
- This is a format that is used for recording data on a
DVD-RW or DVD-R disc. The disc can be played
by existing DVD Recorder once it has been
finalised.
- If a disc that has been recorded in Video Mode by a
different maker’s recorder but has not been
finalised, it cannot be played or additionally be
recorded by this recorder.
●
DVD-RAM Disc Playback and Recording
●
●
●
●
●
Ensure that the recording mode is set to VR mode.
Otherwise, this product will not be able to play the
recording.
You cannot play a DVD-RAM in most DVD components
due to compatibility issues.
Only DVD-RAM standard Version 2.0. discs can be
played in this unit.
DVD-RAM recorded on this unit may not work with other
DVD components. To determine compatibility with these
DVD-RAM discs, refer to the user’s manual for the
player.
For cartridge type DVD-RAM discs, remove the cartridge
and use the disc only.
COPY PROTECTION
●
●
Many DVD discs are encoded with copy protection.
Because of this, you should only connect your DVD
recorder directly to your TV, not to a VCR.
Connecting to a VCR results in a distorted picture
from copy-protected DVD discs.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection
technology must be authorised by Macrovision
Corporation, is intended for home and other limited
viewing uses only unless otherwise
authorised by Macrovision Corporation.
Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Protection
This DVD Recorder can allow you to protect the
contents of your discs, as described below.
● Programme-protected: See page 72
“Locking(Protecting) a Title”
● Disc-protected: See page 84 “Disc Protection”
✻ For more information on DVD recording compatibility,
consult your DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
manufacturer.
✻ Use of poor quality DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R discs
may cause following unexpected problems including,
without limitation, recording failure, loss of recorded
or edited materials or damage to the recorder.
Do not use the following discs!
●
●
●
LD, CD-G, CD-I, Video-CD, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD+R and DVD+RW discs should not be used in
this product.
[Note]
Disc types that can be played : CD/CD-R/CDRW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/DVD-RW/
DVD-R. For a DVD-R/DVD-RW disc, which has been
recorded in Video Mode on another component, it
can play only when finalised.
Some commercial discs and DVD discs purchased
outside your region may not be playable with this
product. When these discs are played, either “No disc."
or "Please check the regional code." will be displayed.
If your DVD-RW disc is an illegal copy or is not in
DVD video format, it may also not be playable.
❇ We recommend using one of the discs in the
table as they have been confirmed to be
compatible with this unit. Other discs may not
perform correctly.
Media
Disc
TDK
Beall
DVD-R
That’s
Maxell
Panasonic
TDK
Maxell
DVD-RW Optodisc
Radius
Verbatim
Maxell
Fujifilm
DVD-RAM
TDK
Panasonic
Disc
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
●
SPEED
4x
4x
4x
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
2x
3x
Maximum no. of recordings by disc type
100,000
1,000
1
We take no responsibility and offer no compensation
for any recording failure, loss of recorded or edited
material and/or damage to the recorder arising from
usage of unrecommended discs.
✻ DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R discs that are
incompatible with the DVD-VIDEO format cannot be
played with this product.
English -5
Getting Started
●
Getting Started
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 6
Contents
Case 1 : Connecting to a Video (Composite)
output jack ........................................................20
Case 2 : Connecting to an S-Video output jack.............20
Case 3 : Component Video output jacks........................21
Other type of connecting the Audio output cable ..21
Getting Started
Case 1 : Connecting to your TV......................................21
Case 2 : Connecting to a stereo amplifier with AV
Warning........................................................................2
Precaution ...................................................................3
output jacks .....................................................22
Case 3: Connecting to an AV amplifier with a digital
Important Safety Instructions.............................................3
output jack ........................................................22
Handling Cautions..............................................................3
Connecting to AV3 IN, DV input jack....................23
Maintenance of Cabinet.....................................................3
Case 1 : Connecting a VCR, Set-Top Box(STB), DVD
Disc Handling .....................................................................3
player or Camcorder to the AV3 IN jacks .......23
Disc Storage .......................................................................4
Case 2 : Connecting a Camcorder to the DV IN jack ...23
Disc Specifications .............................................................4
General Features........................................................8
Before reading the user’s manual...........................9
How to use the DVD Recorder.................................9
Unpacking .................................................................11
Accessories.......................................................................11
Preparing the Remote Control.........................................11
Setting the Remote Control .............................................11
Description................................................................13
Front panel (DVD-R120/DVD-R123) ..............................13
Front Panel Display (DVD-R120/DVD-R123) ................13
Front panel (DVD-R121)..................................................14
Front Panel Display (DVD-R121)....................................14
Rear Panel........................................................................15
Tour of the Remote Control .............................................16
System Setup
On-Screen Menu Navigation..................................24
Plug & Auto Setup ...................................................25
Setting the Clock......................................................26
Presetting Channels with the Auto Setup
function......................................................................27
Presetting Channels with the Manual Setup
function......................................................................28
Setting up the Language Options.........................29
EP Mode Time Setting.............................................30
Automatic Chapter Creation ..................................31
Setting up the Front Display Options...................32
Setting up NICAM Options.....................................33
DivX(R) Registration................................................33
Setting up the Audio Options ................................34
Connecting & Setting Up
Audio Options...................................................................34
Setting up Video Output Options..........................35
Quick Overview ........................................................17
Connecting the DVD-Recorder..............................18
Additional connections...........................................18
Antenna + DVD Recorder +
external decoder box + TV ....................................19
Other type of connecting
the Video output cable............................................19
Setting up the Progressive scan...........................36
Canceling the Progressive scan ...........................36
Setting up the Display(Video) Options.................37
Display(Video) Options ....................................................37
Setting up the Parental Control.............................38
If you forgot your password.............................................38
About the Rating Level ....................................................39
About the Change Password ..........................................39
6- English
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 7
Recording
Zooming-In........................................................................60
Before Recording.....................................................40
Recordable discs..............................................................40
Recording Formats ..........................................................41
Recording Mode...............................................................41
Unrecordable video..........................................................41
About INFO Key...............................................................42
Using Markers ..................................................................61
Playing an Audio CD/MP3 .....................................62
Playing an Audio CD (CD-DA)/MP3 ...............................62
Playing a Picture ......................................................66
Playing a MPEG4 .....................................................67
Playing the Title List................................................68
Checking the available disc space (Disc Information)...42
Recording the current TV programme you are
Editing
watching ....................................................................42
Recording from external equipment you are
watching ....................................................................44
Copying from a Camcorder ...................................45
Making a One Touch Recording (OTR)................46
Making a Timer Recording .....................................47
Flexible Recording (for Timer recording only) ...48
Editing the Scheduled Record List.......................48
Deleting the Scheduled Record List.....................49
Using the ShowView Feature.................................50
ShowView Extended................................................51
Recording the Standard Timer List ......................51
Basic Editing (Title List) ...................................................71
Renaming(Labeling) a Title..............................................71
Locking(Protecting) a Title ...............................................72
Deleting a Title..................................................................72
Deleting a Section of a Title.............................................73
Advanced Editing (Playlist) .............................................75
Creating a Playlist ............................................................75
Playing Entries in the Playlist ..........................................76
Renaming a Playlist Entry ...............................................77
Editing a Scene for the Playlist .......................................78
Copying a Playlist Entry to the Playlist ...........................81
Deleting a Playlist Entry from the Playlist.......................82
Playback
Disc Manager ..............................................................83
Editing the Disc Name .....................................................83
Before Playing ..........................................................52
Region code (DVD-Video only).......................................52
Disc types that can be played .........................................52
Discs that cannot be played ............................................52
Playing a Disc...........................................................53
Disc Protection .................................................................84
Formatting a Disc.............................................................84
Delete All Title Lists ..........................................................85
Finalising a disc................................................................86
Unfinalising a disc (V/VR mode) .....................................87
Using the Disc Menu & Title Menu .................................54
Using the Search Functions ............................................54
Additional Information
Slow Motion Play..............................................................55
Step Motion Play..............................................................55
About ANYKEY ................................................................55
Troubleshooting.......................................................88
Specifications...........................................................92
Using the Repeat Function..............................................56
Selecting the Subtitle .......................................................58
Selecting the Audio language..........................................59
Changing the Camera Angle...........................................59
English -7
Getting Started
Using Bookmarks.............................................................60
Getting Started
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 8
General Features
The DVD Recorder allows you to record and play high
quality digital video on DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
discs. You can record and edit digital images on DVDRAM/DVD-RW/DVD-R discs as if they were VCR tapes.
High quality digital audio and video recording
and playback
Record up to 16-hours of video with a double sided 9.4
GB DVD-RAM disc, up to 8-hours of images with a 4.7
GB DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R disc,
depending on the recording mode.
High quality progressive scan
Progressive scanning provides high resolution and
flicker free video. The 10-bit 54-MHz DAC and 2D Y/C
Separating Circuitry provides the highest image
playback and recording quality. (See page 21, 36)
A variety of functions with an easy-to-use user
interface
The integrated menu system and the messaging
function allow you to perform desired operations both
easily and conveniently. With a DVD-RAM or DVD-RW
disc, you can edit recorded video, create a playlist, edit
video in a specific sequence according to your
requirements.
MPEG4 playback
This DVD Recorder can play MPEG4 formats within an
avi file.
Selectable Recording Mode
You can set your recorder to one of four different
recording speeds, each varying in recording quality and
length. EP (6Hr or 8Hr) mode yields the most recording
time, LP & SP modes provide less recording time with
higher quality recording, XP mode gives you the highest
quality recording.
Automated Quality Adjustment for Timer
Recording
If FR mode is selected, the video quality is adjusted
automatically so that all video for the scheduled time
can be recorded onto the free disc space.
(See page 48.)
Creating a DVD video title using
DVD-RW/DVD-R disc
With the DVD Recorder, you can create your own DVD
Video titles on 4.7 GB DVD-RW/DVD-R discs.
Copying data from a digital camcorder using a
DV input jack
Record DV Device video onto DVD-RAM or DVD-RW,
DVD-R discs using the DV input jack (IEEE 13944pin/4pin). (See page 45.)
8- English
DivX Certification
DivX, DivX Certified, and associated
logos are trademarks of DivXNetworks,
Inc and are used under license.
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 9
Make sure to check the following terms before
reading the user’s manual.
Icons that will be used in manual
Icon
Term
Definition
DVD
This involves a function available
in DVD or DVD-R/DVD-RW
discs that have been recorded
and finalised in Video Mode.
RAM
This involves a function available
in DVD-RAM.
RW
This involves a function available
in DVD-RW.
R
This involves a function available
in DVD-R.
CD
This involves a function available
in a data CD (CD-R or CD-RW).
JPEG
This involves a function available
in a data picture CD (CD-R or
CD-RW).
MP3
This involves a function available
in a data CD (CD-R or CD-RW
on which MP3 is recorded).
MPEG4
This involves a function available
in a data CD-R/RW,DVD-R,
RW,RAM.
Caution
This involves a case where a
function does not operate or
settings may be cancelled.
NOTE
This involves tips or instructions
on the page that help each
function operate.
One-Touch A function that can be operat
button
by using only one button.
ANYKEY A function that can be operated
button
by using ANYKEY button.
About the use of this user’s manual
1) Be sure to be familiar with Safety Instructions before
using this product. (See pages 2~5)
2) If a problem occurs, check for Troubleshooting.
(See pages 88~91)
How to use the DVD
Recorder
Step 1
Select the disc type
This unit can record on the following types of discs.
If you want to repeatedly record on the same disc or
you want to edit the disc after recording, select a
rewritable DVD-RW or DVD-RAM type disc.
If you want to save recording without any change,
choose a non-rewritable DVD-R.
Step 2
Format the disc to start recording
Unlike a VCR, the recorder automatically starts
formatting when an unused disc is inserted. This is
required for the preparation of recording on a disc.
Using a DVD-RAM
This type of disc can be formatted in DVD-Video
Recording format (VR mode). You can edit recorded
image and create a playlist and edit images in a
specific sequence according to your requirements.
Using a DVD-RW
This type of disc can be formatted in either DVD-Video
format (Video mode) or DVD-Video Recording format
(VR mode). For an unused disc, a message that asks
whether to format in VR Mode or not is displayed.
You can play a Video mode disc on various DVD
components. A VR mode disc allows more varied
editing.
Using a DVD-R
This type of disc can be formatted in DVD Video
format. After formatting is complete, you can record on
the disc. You can play this type of discs on various
DVD components only when they have been finalised.
■
You can only use either the VR or
Video mode on a DVD-RW, but not
both at the same time.
■
You can change the DVD-RW
format to another format by
reinitializing. It should be noted that
the disc's data will be lost when
changing formats.
NOTE
Copyright
©2005 Samsung Electronics Co.
All rights reserved; No part or whole of this user’s
manual may be reproduced or copied without the prior
written permission of Samsung Electronics Co.
Getting Started
Before reading the user’s
manual
English -9
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
Getting Started
Step 3
5/13/05
8:39 AM
Page 10
Recording
There are two different recording methods, Direct
Recording and Timer Recording. Timer recording is
classified as a Date : Once(dd/mm(MON)), Every Day,
MON-SAT, MON-FRI, Every SAT, etc.
Recording mode : XP (high quality mode), SP (standard
quality mode), LP (long recording mode), and EP
(extended mode) according to the recording mode. When
recording is set in the FR mode, the best quality picture is
recorded with regards to the remaining time on the disc.
Step 4
Playing
You can select the title you want to play in a displayed
menu and then immediately start playback.
A DVD consists of sections called titles, and sub
sections called chapters.
During recording, a title is created between two points
where you start and stop recording. Chapters will be
created automatically when you finalise recording on
DVD-R / DVD-RW discs in Video mode.
The chapter’s length (interval between chapters) varies
according to the recording mode.
Step 5
Editing a recorded disc
Editing on discs is easier than conventional video
tapes. The recorder supports many different edit
functions, possible only with DVDs.
With a simple and easy edit menu, you can operate
various edit functions, such as delete, copy, rename,
lock, etc., on a recorded title.
Creating a playlist (DVD-RAM/-RW in VR mode)
With this recorder, you can create a new playlist on the
same disc and edit it without the change of the original
recording.
10- English
Step 6
Finalising & Playing on other DVD components
To play your DVD on other DVD components,
finalising may be necessary. First, finish all editing and
recording operations, then finalise the disc.
When using a DVD-RW disc in VR Mode
Although finalising is generally unnecessary when
playing the disc on a VR Mode compatible component,
a finalised disc should be used for playback.
When using a DVD-RW disc in Video Mode
The disc should be finalised first to enable playback on
anything other than this recorder. No more editing or
recording can be made on the disc once it has been
finalised.
When using a DVD-R disc
You should finalise the disc to play it on a component
other than this recorder. You cannot edit or record on
the disc once it has been finalised.
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 11
Getting Started
Unpacking
Accessories
Setting the Remote Control
Check for the supplied accessories below.
You can control certain functions of another
manufacturer’s TV with this remote control.
Control function buttons involve: STANDBY/ON,
PROG / , TV VOL +/-, Direct Number buttons,
TV MUTE, INPUT button.
Video/Audio Cable
Remote Control
Instruction Manual
RF Cable for TV
Batteries for Remote
Control (AAA Size)
Quick Guide
Preparing the Remote Control
Install Batteries in the Remote Control
●
●
●
Open the battery cover on the back of the remote
control.
Insert two AAA batteries. Make sure that the polarities
(+ and -) are aligned correctly.
Replace the battery cover.
If the remote does not operate properly:
●
●
●
●
Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
Check if the batteries are drained.
Check if remote sensor is blocked by obstacles.
Check if there is any fluorescent lighting nearby.
Dispose of batteries according to local
environmental regulations. Do not put them in the
household trash.
English -11
Getting Started
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 12
To determine whether your television is
compatible, follow the instructions below.
1. Switch your television on.
2. Point the remote control towards the television.
3. Press and hold the STANDBY/ON button and enter
the two-figure code corresponding to the brand of
your television, by pressing the appropriate number
buttons.
Controllable TV Codes
BRAND
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
12- English
BUTTON
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
BRAND
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
BUTTON
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Result: If your television is compatible with the remote
control, it will switch off.
It is now programmed to operate with the
remote control.
■
If several codes are indicated for your
television brand, try each one in turn until
you find one that works.
■
If you replace the remote control's
batteries, you must set the brand code
again.
NOTE
Then you can control the television using the
following buttons after the TV button.
Button
STANDBY/ON
INPUT
TV VOL (+ or -)
PROG ( or )
TV MUTE
0~9
■
NOTE
Function
Used to switch the television on and off.
Used to select an external source.
Used to adjust the volume of the television.
Used to select the desired channel.
Used to toggle the sound on and off.
Used to input number directly.
The various functions will not necessarily
work on all televisions. If you encounter
problems, operate the television directly.
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 13
Getting Started
Description
Front panel (DVD-R120/DVD-R123)
1
4
2
6
3
1. STANDBY/ON
Turns the recorder on and off.
2. AV3 INPUT
Connect external equipment.
3. DV-INPUT
Connect external digital equipment with a DV
jack. (such as a camcorder)
4. DISC TRAY
Opens to accept a disc.
5. OPEN/CLOSE
Opens and closes the disc tray.
6. DISPLAY
Displays the playing status, title/ chapter/ time,
etc.
5
8 7
9
12
10
11
7. SEARCH/SKIP
Goes to the next title/chapter/track or goes back
to the previous title/chapter/track.
8. STOP
Stops disc playback.
9. PLAY/PAUSE
Plays a disc or pauses playback or recording.
10. P.SCAN
Selects the progressive scan mode.
11. REC
Starts recording.
12. PR (
)
Select TV preset Channels.
Same as PROG button on the remote control.
Front Panel Display (DVD-R120/DVD-R123)
1. Lights when a disc is loaded.
2. Lights in the record mode.
3. Lights to indicate the timer record mode.
4. Lights when a -R/RW/RAM disc is loaded.
5. Playing time/clock/current status indicator.
6. Lights in the progressive scan mode.
English -13
Getting Started
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 14
Front panel (DVD-R121)
1. STANDBY/ON
Turns the recorder on and off.
2. AV3 INPUT
Connect external equipment.
3. DV-INPUT
Connect external digital equipment with a DV
jack. (such as a camcorder)
4. DISC TRAY
Opens to accept a disc.
5. OPEN/CLOSE
Opens and closes the disc tray.
6. P.SCAN
Selects the progressive scan mode.
7. DISPLAY
Displays the playing status, title/ chapter/ time, etc.
8. SEARCH/SKIP
Goes to the next title/chapter/track or goes back
to the previous title/chapter/track.
9. STOP
Stops disc playback.
10. Remote Control Reciever
11. PR (
)
Select TV preset Channels.
Same as PROG button on the remote control.
12. REC
Starts recording.
13. PLAY/PAUSE
Plays a disc or pauses playback or recording.
Front Panel Display (DVD-R121)
1. Lights in the record mode.
2. Lights to indicate the timer record mode.
3. Lights in the progressive scan mode.
14- English
4. Playing time/clock/current status indicator.
5. Lights when a disc is loaded.
6. Lights when a -R/RW/RAM disc is loaded.
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 15
Rear Panel
Getting Started
Fan
The fan always revolves when the power is on.
Ensure a minimum of 10cm clear space on all sides of
the fan when installing the product.
1. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
5. S-VIDEO OUT
Connects to an amplifier having a digital optical
audio input jack.
2. DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)
Connects to an amplifier having a digital coaxial
audio input jack.
3. AUDIO OUT
Connects to the audio input of external equipment
using audio cables.
4. VIDEO OUT
Connects the input of external equipment using a
Video cable.
Connects the input of external equipment using an
S-Video cable.
6. COMPONENT VIDEO OUT
Connects to equipment having Component video
output.
7. AV1(TV) OUTPUT SCART Connector
8. AV2(EXT) INPUT SCART Connector
9.
10.
In from aerial connector
Out to TV connector
■
NOTE
The Antenna connection does not pass
output signal of DVD. To watch a DVD on
your TV, you must connect audio/video
cables.
English -15
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 16
Getting Started
Tour of the Remote Control
10. MENU Button
Brings up the DVD recorder’s setup menu.
11. OK/DIRECTION Buttons
… / † / œ / √ Buttons)
(…
12. REC MODE Button
This will display the recording status.(XP/SP/LP/EP)
13. REC Button
Use to make a recording on DVD-RAM/-RW/-R
discs.
14. CANCEL Button
15. REPEAT Button
Allows you to repeat a title, chapter, track or disc.
16. OPEN/CLOSE Button
To open and close the disc tray.
17. AUDIO/TV MUTE Button
Use this to access various audio functions on a
disc.(DVD mode)
This operates as Sound Mute. (TV mode)
18. TV Button
Press this to operate TV.
19. INPUT Button
Select line input signal in external input mode
(PROG, AV input or DV INPUT)
20. PROG Button
Select preset channels in a specific order.
Same as PR buttons in front panel.
21. TITLE LIST/DISC MENU Button
Use this to enter the View Recording list/Disc menu.
22. PLAY LIST/TITLE MENU Button
Use this to return to the Title menu, or to view the
recorded files list.
23. ANYKEY Button
Use this to view the status of the disc that is being
played.
1. STANDBY/ON Button
2. Number Buttons
3. TV/DVD Button
4. DVD Button
Press this when you use a DVD Recorder.
5. TV VOL Buttons
TV volume adjustment.
6. Reverse/Forward Skip Buttons
Press to skip a disc backwards or forwards.
These buttons also function as STEP buttons.
Each press will play one-frame forward or reverse
(see page 55).
7. Reverse/Forward Search Buttons
Press to search a disc backwards or forwards.
8. Stop Button
Press to stop a disc.
9. Play/Pause Button
Press to play/pause a disc.
16- English
24. SUBTITLE Button
Press this to switch the DVD’s subtitle language.
25. RETURN Button
Returns to a previous menu.
26. MARKER/TIMER Button
Use this to bookmark a position while playing a
disc.
Press to directly enter the Timer Recording Mode
menu while stopping a disc.
27. INFO Button
This will display current settings or disc status.
00786A-R120-XEH-Eng_02~17
5/13/05
8:39 AM
Page 17
Quick Overview
This section involves various methods of
connecting the DVD Recorder to other external
components and required initial setting modes.
A Quick Overview presented in this guide will give you
enough information to start using the recorder.
Connecting & Setting Up
Connecting
& Setting Up
Connecting the DVD-Recoder
†
Additional connections
†
Antenna + DVD Recorder + external
decoder box + TV
†
Other type of connecting the
Video output cable
†
Other type of connecting the Audio
output cable
†
Connecting to AV3 IN, DV input jack
Quick Overview.................................................17
Connecting the DVD-Recorder........................18
Additional connections .....................................18
Antenna + DVD Recorder
+ external decoder box + TV ..........................19
Other type of connecting
the Video output cable......................................19
Other type of connecting
the Audio output cable......................................21
Connecting to AV3 IN, DV input jack...............23
English -17
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 18
Connecting & Setting Up
Connecting the DVDRecorder
Additional connections
You can connect your DVD Recorder to the television
using the SCART cable if the appropriate input is
available on the television.
You can connect your DVD Recorder to a satellite or
digital tuner.
1. Connect the RF cable as shown.
2. Connect one end of the SCART cable to the AV1
socket on the rear of the DVD Recorder.
3. Plug the other end into the appropriate connector on
the television.
4. Plug in the DVD Recorder and TV
5.Turn on the DVD Recorder and TV.
external device
(VCR/Satellite receiver)
6. Press the INPUT button on your TV remote control
until the Video signal from the DVD Recorder
appears on the TV screen.
To RF IN
- DVD mode
To TV
1. Connect the AV2 connector of DVD Recorder and
VCR/Satellite receiver or digital tuner using a SCART
cable.
2. Connect the AV1 connector to the SCART AV
connector on TV.
RF Cable
To ANT INPUT
3. Turn on the DVD Recorder, VCR/Satellite receiver or
digital tuner and TV.
4. Set Input mode on AV2.
- TV mode
■
NOTE
■
18- English
The RF cable connection of this product
sends only signals of TV.
You must connect SCART cable or
Audio/Video cables to watch a DVD from
your DVD Recorder.
TV mode
Press the TV/DVD button on remote
control, then “TV” appear on Front LED
display (or turn off DVD Recorder).
Then you can watch programmes
received through RF cable.
1. Press the TV/DVD button on remote control,then
“TV” appear on Front LED display. (or turn off DVD
Recorder.)
2. You can watch programmes from a satellite or digital
tuner connected to this DVD Recorder, even when
the DVD Recorder is turned off.
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 19
Antenna + DVD Recorder +
external decoder box + TV
There are several ways to output video signal not using
scart cables. Select one of the following video
connecting that best suits you below.
Case 1 : Connecting to a Video (Composite) output
jack
● Case 2 : Connecting to an S-Video output jack
● Case 3 : Component Video output jacks
●
Wall
S-Video, Component video and Progressive
Output Modes
1
●
3
DECODER
●
2
●
S-Video and Component video output are available
only if your TV supports S-Video input or Component
video input, respectively. If S-Video or Component
video output does not work, check the TV
connections and the TV input selection settings.
Compared to standard interlaced video, progressive
scan doubles the amount of video lines fed to your
TV, resulting in a more stable, flicker-free, clear
image than interlaced video.
This is only available with TVs that support
progressive scan.
Progressive Scan Output (576p)
Consumers should note that not all high definition
television sets are fully compatible with this product
and may cause artifacts to be displayed in the
picture, in case of 576 progressive scan picture
problems, It is recommended that the user switch the
connection to the ‘standard definition’ output. If there
are questions regarding our TV set compatibility with
this model 576p DVD Recorder, please contact our
customer service centre.
1. Connect RF antenna cables as shown.
2. Connect the AV1 connector on this recorder to the
SCART AV connector on TV using a SCART cable.
3. Connect the AV2 connector to a SCART AV
connector on decoder box.
4. To watch or record PAY-TV Canal Plus programmes,
set your DVD Recorder to receive the channels using
the on-screen display.(Refer to page 28)
English -19
Connecting & Setting Up
If you connect external decoder box to DVD recorder,
you can record scrambled channels (CANAL+or
Premiere broadcasts) received through the built-in TV
tuner in DVD Recorder.
Other type of connecting
the Video output cable
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 20
Case 1 : Connecting to a Video
(Composite) output jack
Connecting & Setting Up
1. Connect a video(yellow) cable between the VIDEO
(yellow) OUT jack on DVD Recorder and VIDEO
(yellow) INPUT jack on your TV (or AV amplifier).
● You will enjoy regular quality images.
2. Connect audio cables (white and red) between the
AUDIO OUT jacks on the DVD Recorder and AUDIO
IN jacks on TV (or AV amplifier).
(See page 21 to 22)
yellow
Video/Audio Cable
20- English
yellow
Case 2 : Connecting to an
S-Video output jack
1. Connect an S-Video cable (not included) between the
S-VIDEO OUT jack on DVD Recorder and S-VIDEO
INPUT jack on your TV (or AV amplifier).
2. Connect audio cables (white and red) between the
AUDIO OUT jacks on DVD Recorder and AUDIO IN
jacks on TV (or AV amplifier).
● You will enjoy high quality images.
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 21
Case 3 : Component Video
output jacks
Other type of connecting
the Audio output cable
1. Connect Component video cables(not supplied)
between the COMPONENT OUT(Y,PB,PR) jacks on
DVD Recorder and COMPONENT IN(Y,PB,PR) jacks
on your TV.
3. After connecting, refer to the page 35 to 36.
● You will enjoy high quality and accurate color
reproduction images.
There are several ways to output audio signal not using
scart cables. Select the audio connection that best suits
you below.
Case 1 : Connecting to your TV
Case 2 : Connecting to a stereo amplifier with AV
output jacks
● Case 3 : Connecting to an AV amplifier with a
digital output jack
●
●
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of
Digital Theater Systems, Inc.
2
green
green
blue
red
COMPONENT
Y
blue
Pb
1
Case 1 : Connecting to your TV
If your TV has audio input jacks, use this connection.
red
Pr
■
yellow
Progressive setting is only available when
the Video Out is set to Component.
(See page 36)
yellow
white
■
Make sure that the color coded
connections match. The Y, PB, PR
component output jacks of your DVD
Recorder must be connected to the exact
corresponding component input jacks on
your TV.
red
NOTE
white
red
English -21
Connecting & Setting Up
2. Connect audio cables (white and red) between the
AUDIO OUT jacks on the DVD Recorder and AUDIO
IN jacks on TV (or AV amplifier).
(See pages 21 to 22).
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 22
Case 2 : Connecting to a stereo
amplifier with AV output jacks
If your AV amplifier has a Dolby Digital, MPEG2 or
DTS decoder and a digital input jack, use this
connection. To enjoy Dolby Digital, MPEG2 or DTS
sound, you will need to set up the audio settings.
(See page 34)
Connecting & Setting Up
If your stereo amplifier only has AUDIO INPUT
jacks(L and R), use the AUDIO OUT jacks.
Case 3: Connecting to an AV
amplifier with a digital
output jack
red
white
or
red
white
Rear(L)
Front(L)
speaker
22- English
Front(R)
speaker
Rear(R)
Front(L)
Front(R)
Subwoofer
Center
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 23
Connecting to AV3 IN, DV
input jack
Case 2 : Connecting a
Camcorder to the DV IN jack
If your digital camcorder has a DV output jack, connect
it to the DV input jack of your DVD Recorder.
This allows you to connect your DVD Recorder to other
external devices and view or record their outputs.
●
Connecting & Setting Up
●
Case 1 : Connecting a VCR, Set-Top Box(STB), DVD
player or Camcorder to the AV3 IN jacks
Case2 : Connecting a DV Device to the DV IN jack
Camcorder
Case 1 : Connecting a VCR,
Set-Top Box(STB), DVD player
or Camcorder to the AV3 IN
jacks
Connecting a VCR or external device to AV3 IN jacks of
the DVD Recorder.
You can record from connected equipment (VCR, STB,
DVD player or Camcorder).
■
NOTE
If the input is not selected automatically,
use INPUT button to select proper input.
Camcorder
VCR
red
white
yellow
STB
DVD
yellow
white
red
■
AV 3 in selection will be automatically
done. If the input is not selected
automatically, use INPUT button to select
proper input.
■
Copy protected content cannot be
recorded.
NOTE
English -23
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 24
System
Setup
On-Screen Menu
Navigation
The on-screen menus allow you to enable or disable
various functions on your DVD Recorder.
Use the following buttons to open and navigate through
the on-screen menus.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
System Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MOVE
OK
RETURN
1 MENU Button
Press this button on the remote control to open the
on-screen MENU.
Press again to exit the on-screen MENU.
2 … † , œ √ Buttons
Press these buttons on remote control to move the
selection bar … † , œ √ to cycle through the menu
options.
On-Screen Menu Navigation......................24
Plug & Auto Setup ......................................25
3 OK Button
Press this button on the remote control to confirm any
new settings.
Setting the Clock ........................................26
Presetting Channels with
the Auto Setup function ..............................27
Presetting Channels with
the Manual Setup function .........................28
Setting up the Language Options ..............29
EP Mode Time Setting ...............................30
Automatic Chapter Creation.......................31
Setting up the Front Display Options .........32
Setting up NICAM Options .........................33
DivX(R) Registration...................................33
Setting up the Audio Options .....................34
Setting up Video Output Options................35
Setting up the Progressive scan ................36
Canceling the Progressive scan.................36
Setting up the Display(Video) Options .......37
Setting up the Parental Control..................38
24- English
4 RETURN Button
Press this button on the remote control to return to the
Previous MENU screen displayed or to exit the
on-screen MENU.
EXIT
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 25
Plug & Auto Set up
Your DVD Recorder will automatically set itself up when
it is plugged in for the first time. TV stations and clock
will be stored in memory. The process takes a few
minutes. Your DVD Recorder will then be ready for use.
the RF cable as indicated on page
1 Connect
18.
• Refer to following abbreviation table when selecting “Country”.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
• The DVD Recorder searches for the stations according to a preset
preference list corresponding to the country that you have selected.
6 Auto Channel scan will be started.
(Connecting Your DVD Recorder to the TV Using the RF
Cable and scart cable.)
Channel scan
Now, Scanning.
2 Plug the DVD Recorder into the mains.
5%
“AUTO” in the front panel display flickers.
a Number button to select the
3 Press
language.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
Für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Auto Channel Scan is completed, Auto
7 After
Clock Setting will be started automatically in
10 seconds. If you want to start Auto Clock
Setting immediately, press OK button. If you
do not want to do Auto Clock Setting, press
CANCEL or MENU button.
Auto channel scan completed successfully.
Press [OK] button to auto clock set.
OK
4 Start the auto setup.
Cancel
until current date and time are
8 Wait
displayed automatically. If you want to exit
Auto clock setting, press MENU button.
Auto setup will be started.
Check antenna and TV cable connection.
OK
Cancel
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
“Country” using the †…œ √
5 Select
buttons to select your country.
County Selection
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
MOVE
OK
EXIT
English -25
System Setup
• The number of stations automatically stored by the DVD
Recorder depends on the number of stations that it has found.
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 26
9 Check the date and time.
No Disc
the …† buttons to select Setup, then
press the OK or √ button.
2 Press
Clock Set
Programme
No Disc
Setup Time
12 : 00
Date
01 / JAN / 2005
SAT
Programme
On
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MOVE
• if it is : Correct, press OK button then the date and time will
be saved. If you don't press the OK button, the date
and time will be saved automatically after 5 seconds.
• if it is : Incorrect, input correct Time, Date, Year using †…œ
√ buttons or number buttons. Press OK button then
the date and time will be saved. When you need to
change clock setting, you can set up it manually.
(see page 26)
System Setup
Setup
Auto Clock
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
the …† buttons to select Clock Set,
then press the OK or √ button.
3 Press
Use navigation …†œ √ buttons to input Time, Date
or Year. Use number buttons to input clock data
directly.
No Disc
■
NOTE
■
Clock Set
Programme
Now, DVD Recorder is ready for use.
Function for “Plug & Auto Setup” is fixed
already. So if you want to change this fixed
one, you can change it by Presetting the
Stations in OSD “Presetting Channels with
the Manual setup function” menu.
(see page 28)
Auto Set up function can be performed by
pressing é (STOP) on the unit continuously
for 5 seconds or more during power off with
no disc inserted.
EXIT
Setup Time
12 : 00
MOVE
OK
Date
01 / JAN / 2005
Auto Clock
SAT
RETURN
Off
EXIT
the …† buttons to select On for the
4 Press
Auto Clock.
No Disc
Clock Set
Programme
Setting the Clock
Setup Time
12 : 00
MOVE
OK
Date
01 / JAN / 2005
RETURN
Auto Clock
SAT
Off
EXIT
This menu is used to set the current time.
You need to set the time to use timer recording.
the OK button, then the date and
5 Press
time will be saved.
1
If you don’t press the OK button, it will not be saved.
With the unit in Stop mode/No Disc mode,
press the MENU button.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
26- English
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
■
You must have the RF cable connected to
set the Auto Clock. See page 18
■
The DVD Recorder automatically sets the
clock according to the time signal
broadcast between the channels PR1 to
PR5. If you do not need the Auto clock
set function, select Off.
NOTE
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 27
Presetting Channels with
the Auto Setup function
the …† buttons to select Auto
4 Press
Setup, then press the OK or √ button.
The message “Your data will be lost.Press [OK] to
continue, [MENU] to exit.” is displayed.
No Disc
This feature allows you to manually set the DVD
Recorder tuner band to Antenna or Cable, whichever
you connected to the Antenna In jack during initial
setup.
Install
Programme
Setup
Auto Setup
√
Manual Setup
√
Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [MENU] to exit.
OK
MOVE
1
OK
RETURN
EXIT
With the unit in Stop mode/No Disc mode,
press the MENU button.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
the †…œ √ buttons to select your
5 Press
“Country”.
No Disc
Install
County Selection
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Setup, then
2 Press
press the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
DK
N
TR
Others
FIN
P
GR
HU
E
D
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
Refer to following table when selecting your
country.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
EXIT
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
Press the …† buttons to select Install, then
3 press
the OK or √ button.
6 Press the OK button to continue.
If you want to exit, press the MENU button.
No Disc
Programme
Setup
Install
Auto Setup
√
Manual Setup
√
No Disc
Programme
Auto Setup
Please wait.
Setup
11%
Scanning...
Stop
MOVE
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
EXIT
7 Channel scan will be started.
Press the OK button to stop the Auto Setup.
English -27
System Setup
• The DVD Recorder searches for the stations
according to a preset preference list corresponding to
the country that you have selected.
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 28
Presetting Channels with
the Manual Setup function
You can add preset channel that Auto Channel Search
missed. And you can delete a channel you wish to
remove. You can programme the order of channels.
the …† buttons to select Manual
4 Press
Setup, then press the OK or √ button.
No Disc
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
Edit
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
--------
√
MOVE
1
With the unit in Stop mode/No Disc mode,
press the MENU button.
OK
RETURN
√
√
√
√
√
√
EXIT
the …† buttons to select a PR
5 Press
(programme) you wish to edit, delete, or
swap, then press the OK or √ button.
Select Edit, Delete or Swap.
No Disc
Programme
System Setup
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
No Disc
EXIT
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
Edit
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
--------
Edit√
√
Delete
√
Swap
RETURN
EXIT
MOVE
the …† buttons to select Setup, then
2 Press
press the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
OK
√
√
√
√
• In case of Edit : you can add or edit PR(programme)
After change PR informations(CH, Name, Decoder,
MFT), select Save, then press the OK button.
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Manual Setup
PR
01
CH
---
Name
----
Decoder
MFT
Off
--- --Save
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MOVE
Press the …† buttons to select Install, then
3 press
the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Install
Auto Setup
√
Manual Setup
√
OK
RETURN
OK
- CH : Tune the channel using œ √ buttons.
- Name : Display station name automatically detected in
broadcasting signal. If not detected, you can
edit name by using …†œ √ buttons.
- Decoder : If you set on, you can record scrambled
channels using external decoder box.
Before setting on, refer to connecting
external decoder box in the page 19.
- MFT : You can tune up the channel frequency better
using œ √ buttons.
EXIT
• In case of Delete : the channel information of selected
PR(programme) will be removed.
• In case of Swap : You can swap the channel
information of two PR(programme). For example, if you
wish to swap PR2 and PR5, select swap at PR2, then
press the OK or √ button at PR5.
28- English
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 29
Setting up the Language
Options
the …† buttons to select the desired
4 Press
language option, then press the OK or √
button.
●
●
●
If you set the audio, subtitle, disc menu, on-screen
menu, DivX subtitle language in advance, they will
come up automatically every time you watch a
movie.
If the selected language is not recorded on the disc,
the original pre-recorded language is selected.
●
●
Audio Language: For the speaker sound.
Subtitle Language: For the disc subtitles.
Disc Menu Language: For the disc menu
contained on the disc
On-Screen Menu Language: For the Player Menu
of your DVD Recorder
DivX Subtitle: Selecting a supported DivX subtitle
language by region.
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish and Swedish
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene and
Serbian(Latin)
Greek
English and modern Greek
the unit in Stop mode/No Disc mode,
1 With
press the MENU button.
No Disc
Programme
Setup
2
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select the desired
5 Press
Language, then press the OK or √ button.
No Disc
Press the …† buttons to select Setup, then
press the OK or √ button.
Programme
Setup
You can't use the Setup functions during disc
playback.
Language
Audio
: Original
Original
√
Subtitle
: Automatic
English
√
Disc Menu
: English
Français
√
On-Screen Menu : English
Deutsch
√
DivX Subtitle
√
: Western
Español
Italiano
Nederlands
Korean
No Disc
Setup
MOVE
Programme
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
RETURN
EXIT
■
Press the RETURN or œ button to return
to the previous menu.
Press the MENU button to exit the menu.
Press the …† buttons to select Language,
then press the OK or √ button.
■
The selected language will only appear if
it is supported on the disc.
Language setup menu will be displayed.
■
If the subtitle language is displayed in
broken fonts, change DivX Subtitle to the
appropriate region.
If is still does not work, the format is not
supported.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
NOTE
3
OK
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Language
Audio
: Original
√
Subtitle
: Automatic
√
Disc Menu
: English
√
On-Screen Menu : English
√
DivX Subtitle
√
OK
: Western
RETURN
EXIT
English -29
System Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 30
EP Mode Time Setting
the …† buttons to select EP Mode
4 Press
Time, then press the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
You can select one of four recording modes by pressing
the REC MODE button repeatedly.
EP mode is one of four REC Mode (XP,SP,LP,EP).
In EP(Extended Play) mode, you can set recording time
to 6 or 8 hours by this setting.
the unit in Stop mode/No Disc mode,
1 With
press the MENU button.
No Disc
Programme
System Setup
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Setup, then
2 Press
press the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select System,
3 Press
then press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
30- English
OK
RETURN
√
EXIT
System
EP Mode Time
: 6Hours
6 Hours
√
Chapter Creator
: Off
8 Hours
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
OK
RETURN
√
EXIT
the …† buttons to select the desired
5 Press
time, then press the OK or √ button.
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 31
the …† buttons to select On or Off,
5 Press
then press the OK or √ button.
Automatic Chapter
Creation
• Off: Select this option when you do not want
(Automatic Chapter Creation).
• On: Select this option when you want (Automatic
Chapter Creation).
This function only works for DVD-RW (Video Mode) and
DVD-R discs.
the unit in Stop mode, press the
1 With
MENU button.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
the REC button to start recording.
(See page 43 about how to set recording
6 Press
speed) The message “Do you want to
create the chapter menu after this
recording?” is displayed.
Disc Navigation
Title List
√
Disc manager
Programme
Do you want to create the chapter menu
Setup
after this recording?
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Setup, then
Press the œ √ buttons to select Yes and
2 Press
press the OK or √ button.
the OK button.
7 press
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
3
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select System,
then press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
• A new chapter is created according to the selected
recording mode. A chapter will be about 5 minutes long
in XP and SP, and about 15 minutes long in LP and EP
mode.
Setup
8 Press the STOP button to stop recording.
display the created chapters, finalise the
(see page 86) and then press the DISC
9 Todisc
MENU button. The chapter menu will be
displayed.
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
OK
RETURN
CHAPTER
√
EXIT
Previous
Top
Next
the …† buttons to select Chapter
4 Press
Creator, then press the OK or √ button.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
■
The Automatic Chapter Creation function
does not work during Timer Recording or
when you turn the power off.
■
DVD-R discs cannot be unfinalised.
System
CAUTION
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
Off
√
Front Display
: Bright
On
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
OK
RETURN
√
EXIT
English -31
System Setup
No
Yes
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 32
the …† buttons to select Front
4 Press
Display, then press the OK or √ button.
Setting up the Front
Display Options
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
Bright
Dim
NICAM
: On
DivX(R) Registration Auto Dim
Adjust the brightness of the unit’s front panel display.
MOVE
1
RETURN
√
√
EXIT
With the unit in Stop mode/No Disc mode,
press the MENU button.
No Disc
Programme
Setup
System Setup
OK
√
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Setup, then
2 Press
press the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select System,
3 Press
then press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
32- English
OK
RETURN
√
EXIT
the …† buttons to select the desired
5 Press
item, then press the OK or √ button.
• Bright : Makes the Front Panel Display bright.
• Dim : Makes the Front Panel Display dim.
• Auto Dim : Makes the Front Panel Display dim
automatically when playing a disc.
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 33
Setting up NICAM Options
the …† buttons to select NICAM,
4 Press
then press the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
NICAM programmes are divided into 3 types. NICAM
Stereo, NICAM Mono and Bilingual (transmission in
another language). NICAM programmes are always
accompanied by a standard mono sound broadcast and
you can select the desired sound by setting NICAM on or
off.
1
With the unit in Stop mode/No Disc mode,
press the MENU button.
No Disc
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
Programme
Setup
MOVE
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
Off
√
DivX(R) Registration On
√
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select On or Off,
5 Press
then press the OK or √ button.
• Off: Only set at this position to record the standard
mono sound during a NICAM broadcast if the stereo
sound is distorted due to inferior reception conditions.
• On: NICAM mode
EXIT
the …† buttons to select Setup, then
2 Press
press the OK or √ button.
No Disc
: 6Hours
System Setup
Programme
MOVE
System
EP Mode Time
DivX(R) Registration
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
Please use the Registration code to register this DVD
Recorder with the DivX(R) Video On Demand format.
To more information, visit www.divx.com/vod.
EXIT
the …† buttons to select System,
3 Press
then press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
OK
RETURN
√
EXIT
English -33
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 34
Setting up the Audio
Options
the …† buttons to select the desired
5 Press
item, then press the OK or √ button.
■
You can connect the DVD Recorder to an external amp
or Home Theater.
Allow you to setup the Audio device and sound status
depending on the audio system in use.
1
With the unit in Stop mode/No Disc mode,
press the MENU button.
No Disc
Programme
System Setup
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Setup, then
2 Press
press the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
Audio setup menu will be displayed.
No Disc
Setup
Audio Options
Digital Output
1. PCM :
Select this when you have no equipment that
can decode Dolby Digital (or MPEG-2) signal.
When you play Dolby Digital (or MPEG-2)
sound track, the digital output are converted to
PCM Stereo.
2. Bitstream : Output Dolby Digital (or MPEG-2) audio as
bitstream. Select this when your AV
receiver or AV amplifier have Dolby Digital
(or MPEG-2) Decoder.
■
Digital output setting is equally applied to
both Dolby Digital and MPEG-2 audio.
LPCM sound track is always outputted as
PCM. It has no relation with Digital Output
setting.
■
Be sure to select the correct Digital
Output or you will hear no sound or loud
noise.
NOTE
EXIT
Press the …† buttons to select Audio, then
3 press
the OK or √ button.
Programme
NOTE
Audio
Digital Output
: PCM
√
DTS
: Off
√
Dynamic Compression : On
√
DTS
1. Off : Doesn’t output DTS signal.
Select this when your AV receiver or AV
amplifier does not have DTS decoder.
2. On : Outputs DTS Bitstream via digital output when you
play DTS track.
Select this only when your AV receiver (or AV
amplifier) have DTS decoder.
■
MOVE
OK
RETURN
EXIT
NOTE
Press the …† buttons to select the desired
4 button.
audio option, then press the OK or √
No Disc
Programme
Setup
Audio
Digital Output
DTS
: PCM
PCM
: Off
Bitstream
Dynamic Compression : On
MOVE
34- English
OK
RETURN
√
√
√
EXIT
Press the RETURN or œ button to return
to the previous menu.
Press the MENU button to exit the menu.
When DTS soundtrack is played, sound
does not output from AV Audio Output.
Dynamic Compression
This is only active when a Dolby Digital signal is
detected.
1. Off : You can enjoy the movie with the standard
Dynamic Range.
2. On : When Movie soundtracks are played at low
volume or from smaller speakers, the system
can apply appropriate compression to make
low-level content more intelligible and prevent
dramatic passages from getting too loud.
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 35
Setting up Video Output
Options
the …† buttons to select Video
4 Press
Output, then press the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
Component
√
You can enjoy high quality image through RGB or
Component video connections.
1
RGB
MOVE
With the unit in Stop mode/No Disc mode,
press the MENU button.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
Component
Select this when the Recorder is connected
to a TV with Component jack.
RGB
Select this to output RGB signals.
the …† buttons to select the desired
5 Press
item, then press the OK or √ button.
OK
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Setup, then
2 press
the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
In Component mode, you can set video output to
Progressive(P.SCAN) or Interlace, see page 36.
Available video output jacks are as follow.
Available Video Output Jack
Component mode
Setting mode
RGB Mode
Output jack
P.SCAN off mode (Interlace mode) P.SCAN on mode
Component Output
O
O
X
(Y, Pb, Pr)
(TV in progressive mode)
R, G, B
X
X
O
AV1 Scart
Composite
O
X
X
AV2 Scart Composite
O
O
X
O
O
Composite Video out
X
S-Video out
O
O
X
Press the …† buttons to select Video, then
3 press
the OK or √ button.
Video setup menu will be displayed.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
√
OK
RETURN
EXIT
English -35
System Setup
MOVE
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 36
Setting up the Progressive
scan
If the TV supports Progressive Scan, press the
P.SCAN button on the front of the DVD Recorder to
enjoy.
1
Canceling the Progressive
scan
the unit in Stop mode, press the
1 With
P.SCAN button on the front of the DVD
Recorder.
The message “Press [Yes] to confirm Interlace scan
mode. Otherwise press [No]” will appear. Press the œ
√ buttons to select Yes, and then press the OK
button.
With the unit in Stop mode, press the
P.SCAN button on the front of the DVD
Recorder.
The message “Press [Yes] to confirm Progressive
scan mode. Otherwise press [No]” will appear. Press
the œ √ buttons to select Yes, and then press the OK
button.
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise press [No]
System Setup
Yes
No
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise press [No]
Yes
No
message “Please set your TV to
2 The
Interlace input. To deactivate, press [STOP]
key.” will appear. Press the OK button.
The message “Please set your TV to
2 [STOP]
Progressive input. To deactivate, press
key.” will appear. Press the OK
Please set your TV to Interlace input,
To deactivate, press [STOP] key.
button.
OK
Please set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
message “Video Output Mode Interlace
3 The
Scan” will appear.
message “Video Output Mode
3 The
Progressive Scan” will appear.
Video Output Mode
Interlace Scan
Video Output Mode
Progressive Scan
■
Do not press the P.SCAN button if you
are using a TV that does not support
Progressive mode. Nothing will be
displayed on the screen if pressed.
■
If you press the P.SCAN button by
mistake when your TV does not support
Progressive mode, you need to release
the Progressive mode. To release the
Progressive mode, press the P.SCAN
button on the front panel 3 times.
The screen will recover after the PSO
LED on the front panel display turns off.
NOTE
■
Progressive setting is only available when
the Video Out is set to Component.
■
If the P.SCAN button on the DVD
recorder’s front panel is pressed during
playback, the message “This function is
only available in stop mode” appears on
the screen.
■
Progressive setting is only available when
the DVD recorder is in stop mode.
NOTE
36- English
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 37
Setting up the
Display(Video) Options
■
NOTE
Press the RETURN or œ button to return
to the previous menu. Press the MENU
button to exit the menu.
Display(Video) Options
This function allows you to setup the TV screen settings.
This function depends on disc type. It may not work for
some disc types.
the unit in Stop mode/No Disc mode,
1 With
press the MENU button.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
TV Aspect
Depending on the type of television you have, you may
want to adjust the screen setting. (aspect ratio)
No Disc
Programme
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Setup
Video
: 4:3
4:3Letter
LetterBox
Box √
3D Noise Reduction
4:3 Pan-Scan
: Off
√
Video Output
16:9 Wide
: Component
√
System Setup
TV Aspect
the …† buttons to select Setup, then
2 Press
press the OK or √ button.
MOVE
No Disc
Programme
Setup
MOVE
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Video, then
3 Press
press the OK or √ button.
Video setup menu will be displayed.
No Disc
Programme
Setup
OK
RETURN
EXIT
Setup
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
√
• 4:3 Letter Box : Select when you want to see the total
16:9 ratio screen DVD
supplies, even though you have a TV
with a 4:3 ratio screen.
Black bars will appear at the top and
bottom of the screen.
• 4:3 Pan - Scan : Select this for conventional size TV
when you want to see the central
portion of the 16:9 screen. (Extreme left
and right side of movie picture will be
cut off.)
• 16:9 Wide : You can view the full 16:9 picture on your
widescreen TV.
3D Noise Reduction (motion adaptive noise
reduction)
MOVE
OK
RETURN
EXIT
No Disc
4
Press the …† buttons to select the desired
video option, then press the OK or √ button.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Programme
Setup
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
Off
: Component
On
Video Output
√
√
Video
TV Aspect
: 4:3
4:3Letter
LetterBox
Box √
3D Noise Reduction
4:3 Pan-Scan
: Off
√
Video Output
16:9 Wide
: Component
√
OK
RETURN
EXIT
MOVE
●
●
5
Video
TV Aspect
OK
RETURN
EXIT
On : Provides a cleaner picture through noise
reduction (for recording).
Off : Normal
Press the …† buttons to select the desired
item, then press the OK or √ button.
English -37
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 38
Setting up the Parental
Control
the OK or √ button to select
5 Press
Password.
No Disc
Programme
Parental Control
Password
1
With the unit in Stop mode/No Disc mode,
press the MENU button.
No Disc
Programme
System Setup
Setup
MOVE
2
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
No Disc
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
No Disc
RETURN
EXIT
Parental Control
Programme
Setup
Create the password
OK
RETURN
EXIT
the 4-digit password using the 0 to 9
4 Enter
buttons on the remote control.
The ‘Confirm the password.’ message will be displayed.
Enter your password again.
No Disc
Parental Control
Programme
Setup
Confirm the password
NUMBER
38- English
EXIT
■
OK
RETURN
Press the RETURN or œ button to return
to the previous menu. Press the MENU
button to exit the menu.
EXIT
the …† buttons to select Parental
3 Press
Control, then press the OK or √ button.
NUMBER
RETURN
Timer Record
ShowView
Press the …† buttons to select Setup, then
press the OK or √ button.
Programme
OK
the …† buttons to select On or Off,
6 Press
then press the OK or √ button.
NOTE
MOVE
√
On
Setup
The Parental Control function works in conjunction with
DVDs that have been assigned a rating which helps
you control the types of DVDs that your family watches.
There are up to 8 rating levels on a disc.
Off
:Off
EXIT
If you forgot your password
1 Remove the disc.
down
(FF) on the front panel for 5
2 Hold
seconds or more.
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 39
About the Rating Level
About the Change Password
the …† buttons to select Rating
1 Press
Level.
No Disc
Programme
Setup
Programme
: On
√
Rating Level
: Level 1 Kids
√
OK
RETURN
Rating Level
Change Password
: On
√
Rating Level
: Level 1 Kids
√
MOVE
OK
√
RETURN
EXIT
2 Press the OK or √ button.
The 'Enter the password.' message will be displayed.
Parental Control
No Disc
Level 8 Adults√
:On
Level17Kids √
: Level
Programme
Level 6
Change Password
Setup
√
Enter the password
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Rating
3 Press
Level you want, then press the OK or √
button.
NUMBER
OK
RETURN
EXIT
the 4-digit password using the 0 to 9
3 Enter
buttons on the remote control.
The ‘Confirm the password.’ message will be displayed.
Enter your password again.
For example, if you select up to Level 6, discs that
contain Level 7, 8 will not play. A larger number
indicates that the programme is intended for adult use
only.
No Disc
Change Password
Programme
Setup
Confirm the password
* * *
NUMBER
■
OK
RETURN
EXIT
See page 38 if you forgot your password.
NOTE
English -39
System Setup
Setup
Password
Parental Control
Password
Change Password
EXIT
The rating level will be displayed.
No Disc
Setup
√
2 Press the OK or √ button.
Programme
No Disc
Parental Control
Password
Change Password
MOVE
the …† buttons to select Change
1 Press
Password.
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 40
Before Recording
Recording
This unit can record on various types of discs. Before
recording, read the following instructions and select the
disc type according to your preference.
Recordable discs
This section shows various DVD recording
methods.
This recorder can record on the following discs.
DVD-RAM
●
●
DVD-RW
DVD-R
DVD-RWs and DVD-RAMs are rewritable.
DVD-Rs are non-rewritable
Recording
Compatibility between Samsung and Other
Company’s Recorder
Disc Types
Recording
format
DVD-RAM
VR Mode
Recording
Device
Samsung
Other Company
Samsung
VR Mode
Other Company
DVD-RW
Samsung
V Mode
Other Company
Samsung
DVD-R
V Mode
Other Company
Before Recording ...........................................40
Recording the current TV programme
you are watching ............................................42
Recording from external equipment
you are watching ............................................44
Copying from a Camcorder ............................45
Making a One Touch Recording (OTR)..........46
Making a Timer Recording .............................47
Flexible Recording
(for Timer recording only) ...............................48
Editing the Scheduled Record List.................48
Deleting the Scheduled Record List...............49
Using the ShowView Feature.........................50
ShowView Extended ......................................51
Recording the Standard Timer List ................51
40- English
Finalising
X
X
finalised
not finalised
finalised
not finalised
finalised
not finalised
finalised
not finalised
finalised
not finalised
finalised
not finalised
Additional Recording in
Samsung Recorder
Recordable
Recordable
Not recordable
Recordable
Not recordable
Recordable
Not recordable
Recordable
Not recordable
Not recordable
Not recordable
Recordable
Not recordable
Not recordable
■
Finalise
- This closes the DVD-R/RW so no
additional recording can be done.
■
Unfinalise
- This allows additional recording on a
DVD-RW disc originally recorded on the
DVD Recorder.
- A DVD-RW disc that has been recorded
by DAO(Disc At Once) in a PC cannot
be unfinalised.
- A DVD-RW disc that has been recorded
in Video Mode of a different maker’s
recorder cannot be unfinalised.
- A DVD-R disc cannot be unfinalised.
NOTE
00786A-R120-XEH-Eng_18~41
5/13/05
8:40 AM
Page 41
Recording Formats
Mode
Since available functions differ depending on the disc
type, select a disc that best fits your preferences;
When you insert an unused disc, the following message
appears
DVD-RAM: Use after formatting the disc.
Unformatted Disc
Characteristic
Recording Times
Data Rates
XP
Select when the
(high quality mode) video quality is
important.
Approx. 1 hour
about 8 Mbps
SP
Select to record in
(standard quality mode) standard quality.
Approx. 2 hours
about 4 Mbps
Select when a long
LP
recording time is
(long recording mode)
required.
Approx. 4 hours
about 2 Mbps
Do you want to format this disc?
Yes
No
EP
(extended mode)
DVD-RW: When a blank disc is first inserted, the
message “Do you want to initialize this disc?”
will appear.
When Yes is selected, the disc will be
formatted in VR Mode.
Uninitialized Disc
FR
for timer recording only Approx 60 to 480 Min
(Flexible Recording) see page 48.
Approx 0.8 to 8Mbps
Unrecordable video
No
If you want to format in either VR Mode or
Video Mode, refer to Formatting a Disc on
page 84.
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
Choose the recording format for DVD-RW.
Disc manager
Disc Finalize
√
Playlist
Programme
Delete
All Title Lists
DVD-VR
DVD-V
√
OK
RETURN
EXIT
DVD-R: Formatting DVD is unnecessary and only Video
Mode Recording is supported
DVD-RW(Video mode)/-R
●
●
Concerning Copy Control Signals
√
Setup
MOVE
You cannot record copy protected movie.
Recording
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Approx. 6 hours/
about 1.2 Mbps
Approx. 8 hours/
about 0.8 Mbps
Video with copy protection cannot be recorded on this
DVD Recorder.
When the DVD Recorder receives a copy guard signal
while recording, recording stops and the following
message appears on the screen.
Do you want to initialize this disc?
Yes
Select when a longer
recording time is
required.
Chapters will be created automatically when you
finalise recording on DVD-R / DVD-RW discs in Video
mode with the Chapter Creator has been set to On.
The chapter’s length (interval between chapters)
varies according to the recording mode.
Simple editing (erasing titles/changing title name)
TV broadcasts that contain copy control signals may
have one of the following three signal types, Copy-Free,
Copy-Once and Copy-Never. If you want to record a
copy-once type programme, use DVD-RW with CPRM
in VR Mode and DVD-RAM.
Signal type Copy-Free
Copy-Once
Copy-Never
O
-
-
VR mode
O
O*
-
Media
DVD-RW(Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
with CPRM
Video mode
O
-
DVD-R
O
-
DVD-RAM(Ver.2.0)
O
O*
-
DVD-RW(VR mode)/-RAM
●
●
This mode allows multiple editing functions (such as
deletion of the whole title, partial deletion of a title,
etc.)
Various editing options using a created Playlist
Recording Mode
Select one of four recording modes by pressing the REC
MODE button repeatedly while the unit is in Stop mode for
the desired recording time and picture quality.
In general, picture quality improves as the recording time
decreases. In FR mode, the most suitable record mode is
adjusted automatically, according to remaining time on the
disc and length of the timer recording.
This function is selected only one mode in XP, SP, LP and
EP modes and you can use this mode for timer recording.
Once “Copy Once” has been recorded, recording
cannot be done anymore.
- Content Protection for Recordable Media (CPRM)
CPRM is a mechanism that ties a recording to the
media on which it is recorded. It is supported by some
DVD recorders, but not by many DVD players. Each
blank recordable DVD has a unique 64-bit media ID
etched in the BCA. When protected content is recorded
onto the disc, it can be encrypted with a 56-bit C2
(Cryptomeria) cipher derived from the media ID.
During playback, the ID is read from the BCA and used
to generate a key to decrypt the contents of the disc.
If the contents of the disc are copied to other media, the
ID will be absent or wrong and the data will not be
decryptable.
English -41
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 42
About INFO Key
Recording the current TV
programme you are
watching
The INFO function allows you to view the current status
and progress of playback and recording. Depending on
the disc type and status, the displayed screen may be
different.
Before you start
Check that the disc has enough available space for the
recording. Adjust the recording mode.
Checking the available disc
space (Disc Information)
When recording on an used disc, make sure that there
is enough disc space for recording. With DVD-RWs or
DVD-RAMs, you can free up disc space by erasing
titles.
Recording
●
Press the INFO button.
The display window of disc information appears.
Items in the display differ depending on the disc type
or recording format.
1
3
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Disc
4
5
6
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Disc Info
the OPEN/CLOSE button and place
1 Press
a recordable disc on the disc tray.
2
the OPEN/CLOSE button to close
2 Press
the disc tray.
7
1. Disc Type
2. Current information display status
3. Disc Name
4. Total Titles : Total number of titles
5. Total Playlist : Total number of Playlists
6. Recordable Time : The longest continuous
recording time in each of the recording
modes(approximate)
7. Date : Current date and time
Wait until “LOAD” disappears from the front panel
display.
If an unused DVD-RAM disc is used, you will be
prompted to format first. Make your selection using
the œ √ buttons , then press OK button.(See page
41.)
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
No
If an unused DVD-RW disc is used, whether to
initialize or not will be asked first. Make your selection,
then press the OK button.(See page 41.)
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
42- English
No
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 43
the PROG ( / ) or number
( ~ ) buttons to select the current
3 Press
programme you want to record.
the REC MODE button repeatedly,
(or press the REC MODE button, then
4 Press
press the …† button) to select the
To stop recording
Press the STOP ( ) button to stop or finish a
recording in progress.
● When using DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R discs, the
message ‘Updating the information of disc.
Please wait for a moment’ is displayed.
recording speed(quality).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
■
You can not change the recording mode
and the PROG while recording.
■
Recording will stop automatically if there
is no free space left for recording.
■
Up to 99 titles can be recorded onto a
disc.
■
Recording will stop automatically if a copy
protected image is selected.
■
DVD-RAM/DVD-RW discs must be
formatted before starting to record.
Most new discs are sold unformatted.
■
Do not use DVD-R authoring discs with
this unit.
NOTE
Record Mode SP (02:12)
5 Press the REC button.
Information concerning the channel is displayed on
the screen, then recording begins.
Icon( ) is displayed on the front panel.
(DVD-R120 :
, DVD-R121 : REC)
Recording
Recording : PR 1 [SP]
To view the current status of the disc and progress of
recording : Press the INFO button, the information
about the disc will appear.
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Press the INFO button once again to view
information about the recording.
DVD-RAM(VR)
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:02:05
01 JAN 2005 SAT
12:00
English -43
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 44
Recording from external
equipment you are
watching
5 Press the REC button.
To pause recording
Press the
●
●
Before you start
Check that the disc has enough available space for the
recording. Adjust the recording mode.
the OPEN/CLOSE button, place a
1 Press
recordable disc on the disc tray.
button to pause a recording in progress.
Press the
button again to resume
recording.
You can switch channels by pressing the PROG
(
/
) buttons while recording pauses.
To stop recording
Press the STOP ( ) button to stop or finish a
recording in progress.
● When using DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R discs, the
message ‘Updating the information of disc.
Please wait for a moment’ is displayed.
the OPEN/CLOSE button to close
2 Press
the disc tray.
Recording
Wait until “LOAD” disappears from the front panel
display.
If an unused DVD-RAM disc is used, whether to
format or not will be asked first. (See page 41)
If an unused DVD-RW disc is used, whether to
initialize or not will be asked first. (See page 41)
3
Press the INPUT button to select the input
source according to the connection you
made.
The front panel display changes in the following
sequence:
■
You can not change the recording mode
and input source while recording or
Pause.
■
Recording will stop automatically if
there is no free space left for recording.
■
Up to 99 titles can be recorded onto a
disc.
■
Recording will stop automatically if a
copy protected image is selected.
■
DVD-RAM/DVD-RW discs must be
formatted before starting to record.
Most new discs are sold unformatted.
■
Do not use DVD-R authoring discs with
this unit.
NOTE
➞ PR Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
If you connect a digital camcorder, press the
INPUT button to select DV. (See page 45)
the REC MODE button repeatedly,
4 Press
(or press the REC MODE button, then
press the …† button) to select the
recording speed(quality).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode SP (02:12)
44- English
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 45
the Play icon on the upper part of the
5 Select
screen to playback the camcorder and find
the starting position to copy.
Copying from a
Camcorder
You can press the PLAY button of the remote control
to play the camcorder.
You may control the Camcorder using the IEEE1394
(DV) interface.
start recording, use the œ √ to select
6 To(press
● ) icon in the top side of the screen, then
the OK button.
You can press the REC button of the remote control
to start recording. To display playback related icons
on the screen, press any direction button on the
remote control.
Before you start
Check that the disc has enough available space for
the recording. Adjust the recording mode.
1
Press the OPEN/CLOSE button, place a
recordable disc on the disc tray.
To stop recording
Press the STOP ( ) button to stop or finish a
recording in progress.
● When using DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R discs, the
message ‘Updating the information of disc. Please
wait for a moment’ is displayed
the OPEN/CLOSE button to close
2 Press
the disc tray.
the REC MODE button repeatedly,
3 Press
(or Press the REC MODE button, then
press the …† button) to select the
■
You can not change the recording mode and
input source while recording.
■
Recording will stop automatically if there is
no free space left for recording.
■
Up to 99 titles can be recorded onto a disc.
■
Recording will stop automatically if a copy
protected image is selected.
■
DVD-RAM/DVD-RW discs must be
formatted before starting to record. Most
new discs are sold unformatted.
■
Do not use DVD-R authoring discs with this
unit.
NOTE
recording speed(quality).
➞
SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode SP (02:12)
4 Press the INPUT button to select DV.
If the input is set to DV, a playback/record menu that
enables camcorder control appears on the top of the
screen.
DV
The DV device is connected.
MOVE
OK
RETURN
English -45
Recording
Wait until “LOAD” disappears from the front panel
display.
If an unused DVD-RAM disc is used, whether to
format or not will be asked first. (See page 41.)
If an unused DVD-RW disc is used, whether to
initialize or not will be asked first. (See page 41.)
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 46
To view the current status of the disc and progress
of recording : Press the INFO button, and
information about the disc will appear.
Making a One Touch
Recording (OTR)
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Disc Info
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
You can set the DVD Recorder to record in 30-minute
increments by pressing the REC button.
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Press the INFO button once again.
Then you can check the information about the title
being recorded.
you want to record a TV channel, press
1 Ifthe
PROG ( / ) or number buttons to
select a desired channel.
DVD-RAM(VR)
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:02:05
01 JAN 2005 SAT
12:00
If you want to record through a
connected external component, press the
INPUT button to select an appropriate
external input (AV1, AV2, AV3 or DV).
●
TV PROGRAMME: 1 to 99
2 Press the REC button to start recording.
0:30
Recording
OTR Mode
30 seconds before the recording is done, a
message asking whether you want the recorder to
power off when the recording is done, will appear
on your screen.
OTR is going to be ended soon
and power will be turned off automatically.
Press [OK] button to continue to use DVD-Recorder.
OK
the REC button repeatedly to adjust
3 Press
the desired recording time.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
■
NOTE
To stop recording
Press the STOP ( ) button. The message “Do you
want to stop recording?” is displayed.
The timer counter decreases by the
minute from 8:00 to 0:00, then the DVD
Recorder stops recording.
Do you want to stop recording?
Yes
●
●
46- English
No
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the
OK button.
Or press the STOP button again.
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 47
• Source : The video input source (“AV1”, “AV2”,
“AV3”) or the broadcasting
channel you want to make a timer
recording from.
Making a Timer Recording
• Date : Timer Recording allows setting the
recording time within one month period. Set the
recording day. (day/month)
Before you start
1. Check the antenna cable is connected.
2. Check the remaining time of the disc.
3. Check the date and time are correct.
Make sure the Clock (Setup-Clock Set) must be set
before you proceed with a timer recording.
(See page 26)
DVD-RAM(VR)
Playlist
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
●
●
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Programme, then
press the OK or √ button.
Press the …† buttons to select Timer Record.
• V/P : VPS(Video Programme System) or
PDC(Programme Delivery Control) function.
- If you set this function on, you can control the
starting and ending time of recording by special
signal included in the broadcasting signal.
If a TV programme is shortened or starts earlier or
later than scheduled, this function synchronizes
the starting and ending time of recording with the
actual broadcasting time automatically.
- Set up the start-time EXACTLY according to the
published TV schedule. Otherwise the timer
recording will not take place.
- Do not select PDC or VPS unless you are sure
the programme you wish to record is broadcast
with PDC or VPS.
2 Press the OK or √ button.
• The Timer Recording screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Every SAT
Every SUN
Off
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
OK
RETURN
EXIT
■
3 Set timer recording option.
• Fill the input items using the arrow buttons and
number buttons.
œ √ : Moves to the previous/next item,
…†, 0~9 : Sets a value.
NOTE
When you are recording at EP mode on a
DVD-RW(V)/R disc, it may not record the
full 6 or 8 hours because the unit uses the
VBR(Variable Bit Rate) ENCODING
system. For example, if you record a
program with a lot of action, it uses a
higher bit rate which in turn consumes
more disc memory.
English -47
Recording
Using the MENU button.
●
30/JAN(SUN)
31/JAN(MON)
• Mode (Recording Mode) :
- FR (Flexible Recording) : Select when you want to
set video quality automatically.
In FR mode, the most suitable record mode is
adjusted automatically, according to remaining
time on the disc and length of the timer recording.
This function is selected only one mode in XP, SP,
LP and EP modes.
- XP (high quality) : Select when video quality is
important. (Approx. 1 hour)
- SP (standard quality) : Select to record in standard
quality. (Approx. 2 hours)
- LP (low quality) : Select when a long recording
time is required.(Approx. 4 hours)
- EP (extended) : Select when a longer recording
time is required. (Approx.6 hours or 8 hours)
Timer Record
ShowView
Every Day
MON-SAT
MON-FRI
• Start/End Time : Start and end time of the timer
recording.
the unit in Stop mode, press the
1 With
TIMER button.
Disc Navigation
01/JAN(SAT)
02/JAN(SUN)
03/JAN(MON)
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 48
4 Press the OK button.
●
will appear on the front panel. It means that a
timer recording is registered.
If the timer settings overlap
The programmes are recorded in order of priority.
If timer recording is set for the first programme
and then again for the second programme and
both programmes overlap, the following message
will appear on the screen: “This setting is identical
with 1”The message shows that the first
programme has priority. After recording of the first
program is complete, the second program starts
being recorded.
To exit without saving the current setting
Press the MENU button.
To return to the previous menu
Press the RETURN button if you don’t want to set
a timer recording.
Editing the Scheduled
Record List
Follow these directions to edit the timer record list.
the unit in Stop mode, press the
1 With
TIMER button.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
5
Playlist
Turn the power off to finish the Timer
Recording setting. Timer Recording will
not work when the power is on.
●
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Disc manager
Programme
Setup
will blink if disc is not inserted.
MOVE
Recording
■
NOTE
■
The timer recording time may differ from
the set time depending on disc status
and overall timer recording status (for
example, recording times overlapping, or
when the previous recording ends within
2 minutes before the start time of the next
recording.)
You can make the Timer Recording up to
12 programmes.
Timer Record
ShowView
OK
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
●
●
●
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Programme, then
press the OK or √ button twice.
Press the …† buttons to select Timer Record.
2 Press the OK or √ button.
Press the RETURN button to close the
3 Timer
Recording screen.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
Flexible Recording
(for Timer recording only)
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select the number
4 Press
of the timer recording you want to edit, then
press the OK or √ button.
●
In FR mode, the most suitable record mode is adjusted
automatically, according to remaining time on the disc and
length of the timer recording. This function is selected only
one mode in XP, SP, LP and EP modes and you can use
this mode for timer recording.
The FR mode recording setup is the same as Timer
Recording. When setting the mode in step 3, set FR
Mode.
48- English
The Edit and Delete items are displayed.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
MOVE
OK
RETURN
Edit
Off
Edit √
-Delete √
EXIT
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 49
the …† buttons to select Edit, then
5 Press
press the OK or √ button.
●
The Timer Record Input item is displayed.
Edit the items you want to modify.
See the “Making a Timer Recording” section for
more information on Timer Recording Input items.
Press the RETURN button to close the
3 Timer
Recording screen.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
DVD-RAM(VR)
Off
Recordable Time 02:12 SP
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode VPS
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
OK
RETURN
OK
RETURN
EXIT
Off
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
MOVE
EXIT
the …† buttons to select the number
4 Press
of the timer recording you want to delete,
then press the OK or √ button.
●
the OK button to confirm the
6 Press
edited setting.
The Edit and Delete items are displayed.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
Edit
Off
Edit √
-Delete √
the MENU button after finishing the
7 Press
operation. The menu screen will disappear.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
●
Deleting the Scheduled
Record List
You will be prompted with the delete confirm
message such as ‘Do you want to delete
No.01?’.
Press the œ √ buttons to select Yes, then
6 press
the OK button.
●
The selected entry will be deleted from the list.
the MENU button after finishing the
7 Press
operation. The menu screen will disappear.
Follow these directions to delete an entry from the timer
record list.
the unit in Stop mode, press the
1 With
TIMER button.
Using the MENU button.
●
●
●
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Programme, then
press the OK or √ button twice.
Press the …† buttons to select Timer Record.
2 Press the OK or √ button.
English -49
Recording
Press the …† buttons to select Delete,
5 then
press the OK or √ button.
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 50
Using the ShowView
Feature
3 Press the OK button.
●
●
Before presetting your DVD Recoder:
• Switch on both the television and your DVD Recoder.
• Check that the date and time are correct.
Up to twelve programmes can be preset.
The information concerning the programme is
displayed.
When using the ShowView function for the
first time with stored stations, the programme
number flashes. This one time, you must enter
the PR number manually by pressing the
…† buttons or number buttons.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/S
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
the unit in Stop mode, press the
1 With
TIMER button. Press the …† buttons to
select ShowView, then press the OK or √
MOVE
button.
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
●
No. Source
A message is displayed to allow you to enter the
ShowView code.
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
Off
--
Edit
√
√
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Enter ShowView Code number. [0~9]
Disc manager
Programme
Setup
Recording
OK
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
●
●
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Programme, then
press the OK or √ button twice.
the programme and times are correct,
4 Ifpress
the OK button.
the power off by pressing the
5 Turn
STANDBY/ON button to activate the timer
recoding setting.
6 Refer to pages 47~49 if you want to:
●
2
Press the number buttons to enter the
code of the programme that you want to
record in your television magazine.
●
●
●
●
If you want to correct the ShowView code that
you are entering:
Press the œ button until the digit to be corrected
is cleared.
Enter the correct digit.
Check whether the timer Recording has set
correctly or not.
Cancel a preset recording
■
The numbers next to each TV programme
listing in the magazines or newspapers
are ShowView code numbers, which allow
you to programme your DVD Recorder
instantly with the remote control. Enter
the ShowView code for the programme
you wish to record.
■
ShowView is a trademark of Gemstar
Development Corporation. The ShowView
system is manufactured under licence
from Gemstar Development Corporation.
NOTE
50- English
00786A-R120-XEH-Eng_42~51
5/13/05
8:48 AM
Page 51
ShowView Extended
Recording the Standard
Timer List
To prevent delays or overruns, DVD Recorder has a
function called ShowView Extened allowing you to
extend the recording time by up to 60 minutes.
When the start time in the Scheduled record list
reaches while the set is in power off, the set will be
powered on and start the recording automatically.
the unit in Stop mode, press the
1 With
MENU button.
the scheduled recording is operating,
1 When
the programme being recorded will not
display on TV.
●
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
●
Press the TV/DVD button if you want to see the
programmed being recorded on TV.
Press the TV/DVD button again if you don’t want to
see the programmed being recorded on TV.
Programme
Setup
To stop Recording
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Press the STOP( ) button, and a message that asks
whether to end recording or not will be displayed.
Press the …† buttons to select Programme,
2 then
press the OK or √ button.
Do you want to stop recording?
Playlist
Yes
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Recording
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
No
Disc manager
Programme
Setup
●
●
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select ShowView
Extended, then press the OK or √ button
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
When Yes is selected: Recording stops
When No is selected: Recording continues
■
NOTE
If there is not enough disc space or a
copy prevention signal is received during
recording, recording will stop.
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
Off
ShowView Extended : Off10
Disc manager
20
Programme
30
√
40
Setup
You cannot record copy protected movie.
50
60
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select ShowView
4 Press
Extended time, then press the OK or √
button.
■
If there is no free disc space or the disc is
not recordable, recording will not operate.
(You can record after replacing the disc.)
the MENU button after finishing the
5 Press
operation.
English -51
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:42 AM
Page 52
Before Playing
Playback
Read the following information before playing a disc.
Region code (DVD-Video only)
Both the DVD recorder and the discs are
coded by region. These regional codes must
match in order for the disc to play. If the codes
do not match, the disc will not play.
The Region Number for this DVD Recorder is
described on the rear panel of the DVD Recorder.
This section introduces basic functions of playback
and playback by disc type.
Disc types that can be played
Playback
Disc Types
D I G I TA L
DIGITAL OUT
Dolby Digital
DTS
Disc Logo Recorded content
DVD-VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO-CD
AUDIO
DVD-RAM
AUDIO + VIDEO
DVD-RW
AUDIO + VIDEO
DVD-R
AUDIO + VIDEO
Digital Audio
JPEG
MP3
MPEG4
CD-R/RW
DVD-R/RW/RAM
Stereo
PAL broadcast
system in U.K,
France, Germany, etc.
■
NOTE
DivX
MP3
Before Playing...................................................52
●
Playing an Audio CD/MP3 ..............................62
●
●
●
Playing a MPEG4.............................................67
●
Playing the Title List..........................................68
52- English
-
-
Depending on the disc type, it may take
up to one minute to load.
Discs that cannot be played
●
Playing a Disc ...................................................53
Playing a Picture...............................................66
Disc Shape Max. Playing Time
Single sided(12cm)
240
Double sided(12cm)
480
Single sided(8cm)
80
Double sided(8cm)
160
Single sided(12cm)
74
Single sided(8cm)
20
1 (XP: Excellent Quality)
Single-sided 2 (SP: Standard Quality)
12cm (4.7GB) 4 (LP: Long Playback)
6 or 8 (EP:Extended)
2 (XP: Excellent Quality)
Double-sided 4 (SP: Standard Quality)
12cm (9.4GB) 8 (LP: Long Playback)
12 or 16 (EP:Extended)
1 (XP: Excellent Quality)
2 (SP: Standard Quality)
12cm (4.7GB)
4 (LP: Long Playback)
6 or 8 (EP:Extended)
1 (XP: Excellent Quality)
2 (SP: Standard Quality)
12cm (4.7GB)
4 (LP: Long Playback)
6 or 8 (EP:Extended)
●
DVD-Video with a region number other than “2” or
“ALL”
12cm 2.6 GB and 5.2 GB DVD-RAM
3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.
DVD-RAM, DVD-RW(VR mode) not recorded
following the Video Recording Standard
Unfinalised DVD-R,unfinalised DVD-RW(V mode)
recorded on other equipment.
DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-Disc, etc
Video CD/CVD/SVCD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:42 AM
Page 53
■
This DVD recorder can only operate with
discs that are compatible with DVD-RAM
Standard Version 2.0.
a disc gently into the tray with the
2 Place
disc’s label facing up.
■
Playback and/or recording may not work
for some types of discs, or when specific
operations, such as angle change and
aspect ratio adjustment, are being
performed. Information about the discs is
written in detail on the box. Please refer
to this if necessary.
the OPEN/CLOSE button to close
3 Press
the disc tray.
NOTE
■
Do not allow the disc to become dirty or
scratched. Fingerprints, dirt, dust,
scratches or deposits of cigarette smoke
on the recording surface may make it
impossible to use the disc for recording.
■
DVD-RAM/RW/R discs may not be able to
play on some DVD Recorders, depending
on the player, disc and the condition of
the recording.
Your DVD Recorder closes the disc tray and plays
the disc automatically.
● The recorder does not play discs automatically after
the initial power on.
● When the recorder is powered on and a disc is in
the tray, the unit will be activated and wait in stop
status.
● Press the PLAY button to start playback.
● If you insert a MP3 Disc, your DVD Recorder will
display the file list on the screen and start playing.
● If you insert a JPEG Disc, folders and a file list are
displayed.
● If you want the unit to play automatically when it is
powered on with a disc in the unit, power on with
the PLAY button.
●
4 Press the STOP button to stop playback.
When you stop playing disc, the recorder
remembers where you stopped. When
you press the PLAY button again, it will
pick up where you left off. (unless the disc
is removed or the DVD Recorder is
unplugged, or if you press the STOP
button twice.) This function is only
applicable to DVD-VIDEO, DVD-RAM,
DVD-RW, DVD-R or audio CDs (CD-DA).
■
Do not move your DVD Recorder while
playing, as this may cause damage to the
disc.
■
Make sure to press the OPEN/CLOSE
button to open or close the disc tray.
■
Do not push the disc tray while it is being
opened or closed, as this may cause a
product malfunction.
■
Do not place foreign materials on or in the
disc tray.
■
Some functions may perform differently or
be disabled depending on the disc type.
If this occurs, refer to the instructions
written on the disc case.
■
Be especially careful that children's
fingers are not caught between the disc
tray and the tray chassis when it closes.
■
You must only insert one DVD disc at a
time. Inserting two or more discs will not
allow playback and may cause damage to
the DVD player.
NOTE
Playing a Disc
CAUTION
1
Press the OPEN/CLOSE button.
English -53
Playback
■
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:42 AM
Page 54
Using the Search Functions
Using the Disc Menu & Title Menu
Some discs contain a dedicated menu system that
allow you to select special functions for the title, such
as chapters, audio tracks, subtitles, film previews,
information on characters, etc.
For DVD-VIDEO discs
the DISC MENU button to enter the
1 Press
disc menu of the disc.
Searching through a Chapter or Track
Move to the setup menu related to the playback
operation.
● You can select the audio languages and the
subtitles provided by the disc.
●
Press the TITLE MENU button to move to
2 the
title menu of the disc.
●
Use this button if the disc contains more than one
title. Some type of discs may not support the title
menu function.
play, press the SEARCH (
1 During
button on the remote control.
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/
DVD-RW/DVD-R
For DVD-RAM/RW/R discs
MPEG4
AUDIO
CD(CDDA)
the TITLE LIST button to move to the
1 Press
Title List.
●
■
Playback
NOTE
■
54- English
Title List: Title List shows a list to help
you select a title. Since the title
list consists of the information
on video that is actually
recorded, if one title is deleted,
that title cannot be played
again.
Play List:This refers to a unit of
playback, which is made by
selecting a desired scene in the
entire Title List. When one
playlist is played, only the
scene selected by the user will
play and then stop. Since only
the information necessary for
playing a desired scene is
included in a playlist, even if
that playlist is deleted, the
original recording will not be
deleted. (only VR mode)
)
Fast X 2 ➞
Fast X 4 ➞
Fast X 8 ➞
Fast X 16 ➞
Fast X 32 ➞
Fast X 128 ➞
Fast X 2
X2➞
X4➞
X8➞
X2➞
X4➞
X8➞
X2
You can scan the programme in reverse.
To return to normal speed playback, press the
button.
●
When you press and hold the SEARCH button.
(
), playback is done at the default speed of 4X.
If you release the SEARCH button, playback is
performed at a normal speed.
●
The speed marked in this function may be different
from the actual playback speed.
■
NOTE
No sound is heard during Scan(Search)
mode, except CDs (CD-DA).
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:42 AM
Page 55
About ANYKEY
Skipping Chapters or Tracks
●
During play, you can search quickly
through a chapter or track.
play, press the SKIP (
1 During
button on the remote control.
●
)
If you press the ❙œœ button,
it moves to the beginning of the chapter or track or
marker(DVD-RAM, DVD-RW(VR mode)).
Pressing the button once again within 3 seconds
returns to the beginning of the previous chapter or
track or marker(DVD-RAM, DVD-RW(VR mode)).
●
The ANYKEY function allows you to easily search for a
desired scene by accessing title, chapter, track, time.
You can also change the subtitle and audio
settings and set some features including Repeat, Angle,
Zoom.
If you press the √√❙ button,
it moves to the next chapter or track or marker
(DVD-RAM,DVD-RW(VR mode)).
Moving to a scene directly using the ANYKEY
Slow Motion Play
●
or step mode, press the SEARCH (
) button on the remote control.
1 In pause
●
Slow 1/4 ➞
DVD-VIDEO
Slow 1/2
If you press the œœ button,
Slow 1/8 ➞
●
Press the ANYKEY button during
1 playback.
If you press the √√ button,
Slow 1/8 ➞
●
If you want to move to a title, a chapter
or a track to find a desired scene.
Slow 1/4 ➞
1/10
1/40
Time
Slow 1/2
To return to normal speed playback,
press the
button.
■
The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
■
Slow motion operates only in the forward
direction on MPEG 4 discs.
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
1
●
Each time the button is pressed, a new frame will
appear.
When
is pressed, the previous frame will be
activated.
When
is pressed, the next frame will be activated.
●
To return to normal speed playback, press the
■
NOTE
CHANGE
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
Press the
button on the remote
control in the still mode.
D 5.1CH
the …† buttons to select Title,
2 Press
Chapter or Track.
Time
Step Motion Play
00:01:45
Subtitle
D 5.1CH
CHANGE
the œ √ or number (0~9) buttons to
3 Press
select the desired scene.
Press the OK button.
button.
Step motion operates only in the forward
direction on MPEG 4 discs.
English -55
Playback
Press and hold the SEARCH (
) button during
pause, the disc will play slowly at a 1/4 speed. If the
button is released, the pause operation will resume.
NOTE
Title
Chapter
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
●
5/13/05
8:42 AM
Page 56
If you want to move to a desired time to
help you find a scene.
Using the Repeat Function
Press the ANYKEY button during
1 playback.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
2 Press the …† buttons to select Time.
Title
1/10
1/40
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
Using the REPEAT button
1 Press the REPEAT button during playback.
DVD-VIDEO
Chapter
Playing Repeatedly(Repeat Playback)
D 5.1CH
Repeat
Off
NUMBER
the time in the sequence of hours,
3 Enter
minutes, seconds using the number
buttons, then press the OK button.
■
Playback
NOTE
This may not work for some discs.
When an audio CD(CD-DA) or an MP3
disc is inserted, according to a disc type,
the information display may not be
appear.
■
The Time Search function does not
operate in some discs.
■
To make the screen disappear, press the
ANYKEY again
the REPEAT or …† buttons to select
2 Press
Title or Chapter you want to play repeatedly.
Press the OK button.
Repeat
Title
Chapter : Repeats the chapter that is playing.
Title : Repeats the title that is playing.
- To return to normal playback -
the REPEAT buttons to select Off,
3 Press
then press the …† or REPEAT button and
press OK button.
Press the CANCEL button to return to normal
playback.
56- English
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:42 AM
Page 57
Using the ANYKEY button
1
Press the ANYKEY button during
playback.
the REPEAT button repeatedly to
2 Press
select Track or Disc you want to play
repeatedly.
CD
Music
Repeat : Track
01. TRACK 1
00 : 52
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
01/12
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
Play Option : Normal
MOVE
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
OK
EXIT
CHANGE
To return to normal playback
2
Press the …† buttons to select Repeat,
then press the œ √ buttons to select Title or
Chapter you want to play repeatedly.
For A-B Repeat, refer to page 58.
the REPEAT button repeatedly to
3 Press
select Off.
Press the CANCEL button to return to normal
playback.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
00:01:45
Using the ANYKEY button
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
Press the ANYKEY button during
1 playback.
OK
Repeat is highlighted.
3 Press the OK button.
CD
To make the screen disappear, press the ANYKEY or
RETURN button. Repeat play allows you to repeat a
title or chapter.
■
Playing Repeatedly(Repeat Playback)
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
MOVE
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
RETURN
EXIT
Press the REPEAT or …† buttons to select
2 Press
Track or Disc you want to play repeatedly.
the OK button.
For MP3 discs, you can select Track,
Folder or Disc.
Using the REPEAT button
1
Press the REPEAT button during playback.
CD
Music
Repeat : Off
the REPEAT button repeatedly to
select Off.
3 Press
Press the CANCEL button to return to normal
playback.
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
MOVE
- To return to normal playback -
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
EXIT
English -57
Playback
NOTE
DVD-RAM, DVD-RW(VR mode),
unfinalised DVD-R and unfinalised DVDRW (Video mode) do not repeat a
chapter.
Music
Repeat : Off
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:42 AM
Page 58
Playing a Certain section Repeatedly(A-B Repeat Playback)
Selecting the Subtitle
Subtitle languages may not work depending on the disc
type. This is only available during playback.
(VR mode)
Using the SUBTITLE button
Using the ANYKEY button
1
Press the ANYKEY button during
playback.
the SUBTITLE button during
1 Press
playback.
Subtitle
ENG
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
the SUBTITLE or …† buttons to
2 Press
select the desired subtitle language.
2
To make the screen disappear, press the CANCEL or
RETURN button.
Press the …† buttons to select Repeat, then
press the √ button to select A-B.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Off
Audio
ENG
Repeat
A-B
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
Using the ANYKEY button
00:01:45
D 5.1CH
1
Press the ANYKEY button during
playback.
OK
Playback
DVD-VIDEO
3
4
Press the OK button.
Press the OK button at the point where you
want the repeat play to start (A), then press
it again at the point where you want the
repeat play to stop (B).
Repeat playback of the A-B section starts.
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
DVD-VIDEO
Select “Off” on the Repeat item.
Press the CANCEL button to return to normal
playback.
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
■
58- English
If you set point (B) before five seconds
has lapsed, the prohibition mark ( ) will
appear.
Audio CDs(CD-DA) and MP3 discs do not
support the Repeat A-B function.
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
NOTE
CHANGE
Press the …† buttons to select Subtitle,
2 then
press the œ √ buttons to select the
desired subtitle language.
- To return to normal playback -
■
D 5.1CH
D 5.1CH
CHANGE
■
The subtitle display may be different
depending on the disc type.
■
If the subtitles overlap, disable the caption
function on your TV.
■
Some discs allow you to select the
language for the disc menu only.
NOTE
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:42 AM
Page 59
Selecting the Audio language
Changing the Camera Angle
Audio languages may not work depending on the disc
type. This is only available during playback.
When a DVD-VIDEO contains multiple angles of a
particular scene, you can select the Angle function.
This is only available during playback.
If the disc contains multiple angles, the ANGLE mark
appears on the screen.
(VR mode)
Using the AUDIO button
1
Press the AUDIO button during playback.
Audio
1 Press the ANYKEY button during playback.
ENG Dolby Digital 5.1CH
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Audio
00:01:45
Off
ENG
Repeat
Off
Angle
1/3
Zoom
Off
MOVE
Press the AUDIO or …† buttons to select
2 the
desired audio language.
D 5.1CH
CHANGE
the …† buttons to select Angle, then
2 Press
press the œ √ or number buttons to select
the desired angle.
DVD-VIDEO
Using the ANYKEY button
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
1
Press the ANYKEY button during
playback.
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/3
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
00:01:45
■
This function is disc-dependent, may not
work on all DVDs.
■
This function does not work when a DVD
has not been recorded with a multicamera angle system.
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
NOTE
Press the …† buttons to select Audio, then
2 audio
press the œ √ buttons to select the desired
language.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
■
Audio languages may be different
depending on the disc type.
■
Some discs allow you to select the audio
language for the disc menu only.
NOTE
English -59
Playback
Subtitle
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:42 AM
Page 60
Zooming-In
Using Bookmarks
This feature lets you bookmark sections of a DVD-VIDEO
or DVD-R/-RW(V mode), so you can quickly find them.
the ANYKEY button during playback
1 orPress
pause.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Audio
Press the MARKER button during
1 playback.
00:01:45
Off
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
(V mode)
D 5.1CH
Bookmark
CHANGE
MOVE
2
OK
RETURN
Press the …† buttons to select Zoom, then
press the OK button. ( ) will be displayed.
the OK button when the desired
2 Press
scene appears.
The number 1 is displayed and the scene is
memorized.
Bookmark
1
the …† œ √ buttons to move to the
3 Press
area you want to enlarge.
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
the OK button. The screen will be
4 Press
enlarged to twice the normal size.
Playback
If you press the OK button again after the screen was
enlarged to twice the normal size, the screen size will
be enlarged to four times the normal size.
➞
Press the œ √ button to move to the next
3 position.
normal size ➞ 2X ➞ 4X ➞ 2X
the OK button when the desired
4 Press
scene appears.
■
NOTE
The number 2 is displayed and the scene is
memorized.
When the recording is done in EP mode,
the Zoom function is not supported except
when the recording has been done in V
mode.
Bookmark
MOVE
●
●
PLAY
CANCEL
RETURN
Repeat above to bookmark other positions.
You can bookmark up to 10 scenes.
■
NOTE
60- English
1 2
When the disc tray is opened and then
closed, bookmarks will disappear.
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:42 AM
Page 61
Using Markers
Playing back a bookmark
Press the MARKER button during
1 playback.
the œ √ buttons to select a
2 Press
bookmarked scene.
(VR mode)
Press the MARKER button during
1 playback.
N:0
Marker
Bookmark 1 2
OK
MOVE
3
PLAY
CANCEL
RETURN
RETURN
Press the OK or
button to start
playing from the selected scene.
the OK button when the desired
2 Press
scene appears.
The number 01 is displayed and the scene is
memorized.
Clearing a bookmark
Marker
Press the MARKER button during
1 playback.
MOVE
01
PLAY
N:1
CANCEL
RETURN
the œ √ buttons to select a
2 Press
bookmarked scene.
Press the œ √ button to move to the next
3 position.
Bookmark 1 2
MOVE
PLAY
CANCEL
The number 02 is displayed and the scene is
memorized.
RETURN
Marker
01 02
N:2
Press the CANCEL button to delete the
3 selected
bookmark.
Bookmark
1
MOVE
●
MOVE
OK
RETURN
PLAY
CANCEL
RETURN
DVD-RAM or DVD-RW (VR Mode) discs have the
Marker function instead of the Bookmark function.
The Marker function allows you to mark up to 99
scenes. Since the scenes may be displayed as many
different pages, numbering is necessary. If a disc in
use is encoded with Disc Protection, Markers cannot
be set or deleted. Only playback is available.
English -61
Playback
the OK button when the desired
4 Press
scene appears.
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:43 AM
Page 62
Playing back a Marker
Playing an Audio CD/MP3
Press the MARKER button during
1 playback.
Playing an Audio CD (CD-DA)/MP3
the œ √ buttons to select a
2 Press
bookmarked scene.
Marker
01 02
Each disc has a variety of menu functions available.
N:2
Playing an Audio CD(CD-DA)
MOVE
3
●
●
PLAY
CANCEL
RETURN
Press the OK or
button to start
playing from the selected scene.
an audio CD (CD-DA) into the disc
1 Insert
tray.
The audio CD menu appears and the tracks (songs)
are played automatically.
CD
If you press the button, it moves to the beginning of
the marker. Pressing the button once again within 3
seconds returns to the beginning of the previous
marker.
If you press the button, it moves to the next
marker.
Music
Repeat : Off
01. TRACK 1
Playback
Press the MARKER button during
1 playback.
the œ √ buttons to select a
bookmarked scene.
2 Press
Press the CANCEL button to delete the
selected bookmark.
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
4:24
EXIT
the number buttons to select the
2-2 Press
track (song) and the track (song) is played
automatically.
Audio CD(CD-DA) Screen Elements
CD
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 N:10
01 02 03 04 05 06 07 08 09
N:9
Music
Repeat : Off
PLAY
CANCEL
RETURN
When a marker is cleared while DVD-RAM/-RW (VR
mode) is playing, marker numbers will change.
For example, if the 7th marker is cleared after ten
markers are registered, the marker numbers after
the eighth will automatically move ahead by one and
the 8th marker becomes the 7th.
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
MOVE
62- English
4:31
03. TRACK 3
OK
3
■
4:39
02. TRACK 2
06. TRACK 6
1
2
MOVE
01. TRACK 1
the …† buttons to select the track
2-1 Press
you want to hear, then press the OK or √
button.
Clearing a Marker
Marker
00 : 52
01/12
MOVE
Marker
Play Option : Normal
OK
7
4
5
4:24
EXIT
6
1. Repeat mode: Repeat off/Repeat Track/Repeat Disc
2. Current track (song): Displays the number of the
track currently being played.
3. Displays the current play index and total track
number.
4. This shows the operating state of a disc and a
playback time corresponding to a portion that is
currently played.
5. Displays the track list (song list) and the playing time
of each track.
6. Button display.
7. Play Option: Normal, Random, Intro or Playlist
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:43 AM
Page 63
Buttons on the Remote Control used for Audio CD(CD-DA) playback
Playing an MP3 Disc
1 Insert an MP3 Disc into the disc tray.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the Disc
2 Navigation,
and then press the OK or √
button.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the Music,
3 and
then press the OK or √ button.
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
Straight from the heart
ROOT
03/06
MOVE
Playback
1. …†, 0~9: Selects a track (song).
2. √ : Plays the selected track (song).
3. OK button: Plays the selected track (song).
4. ( ) button: Plays the next track.
5. ( ) button: Returns to the beginning of the current
track when pressed during playback. If pressed
again, your DVD recorder moves to and plays the
previous track.
If you press the this button within three seconds after
playback starts, the previous track will be played.
If you press the this button after three seconds, the
current track will be replayed from the beginning.
6. Press the ( / ) button: Fast Play (X2, X4, X8)
7. ( ) button: Stops a track(song).
8. ( ) button: Plays a track(song) or pauses
playback.
9. ANYKEY button: To select the top menu on screen
display (Repeat or Play Option).
OK
Run to you
Heaven
OK
RETURN
EXIT
The MP3 menu appears and the tracks(songs) are
played automatically.
the …† buttons to select the track
(song) you want to hear, then press the
4-1 Press
OK or √ button.
the number buttons to select the
4-2 Press
track (song) and the track (song) is played
automatically.
English -63
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:43 AM
Page 64
Buttons on the Remote Control used for MP3 playback
MP3 Screen Elements
CD
1
2
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
7
4
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
5
Straight from the heart
3
ROOT
03/06
MOVE
Run to you
Heaven
OK
RETURN
EXIT
6
1. Repeat mode: Repeat off, Repeat Track, Repeat
Folder or Repeat Disc
2. Current track (song): Displays the name of the
track being played.
3. Displays the current folder and play index.
4. This shows the operating state of a disc and a
playback time corresponding to a portion that is
currently played.
5. Displays the information for the folder and its tracks.
6. Button display.
7. Play Option : Normal, Random, Intro or Playlist
Playback
1. …†,0~9: Selects a track (song).
2. √ : Plays the selected track (song).
3. OK button: Plays back the selected track (song) or
displays the files in the selected folder.
4. RETURN button: Moves to the folder to which the
current song belongs.
5. ( ) button: Plays the next track.
6. ( ) button: Returns to the beginning of the current
track when pressed while playing. If pressed again,
your DVD recorder moves to and plays the previous
track.
If you press the this button within three seconds, the
previous track will be played.
If you press the this button after three seconds, the
current track will be replayed from the beginning.
7. ( ) button: Stops a track(song).
8. ( ) button: Plays a track(song) or pauses
playback.
9. ANYKEY button: To select the top menu on screen
display (Repeat or Play Option).
■
Files of one type: List of files and folders
appears in a defined order.
■
Files of multiple types: Topmost GUI
menu screen (DISC NAVIGATION)
appears.
NOTE
64- English
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:43 AM
Page 65
Play Option Mode
To Programme Tracks
The Play Option can be used with an audio CD or MP3
in the Play or Stop mode.
1
Press the ANYKEY button during playback.
You can register a maximum of 30 tracks in the playlist.
1 Press the ANYKEY button during playback.
Repeat Mode will be highlighted.
Repeat Mode will be highlighted.
CD
Music
Repeat : Off
CD
Music
Repeat : Off
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
●
00 : 52
00 : 52
01/12
MOVE
01. TRACK 1
Play Option : Normal
01. TRACK 1
OK
01/12
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
MOVE
4:24
RETURN
Play Option : Normal
OK
4:24
RETURN
EXIT
During Stop, Play Option will be highlighted.
2 Press the œ √ buttons to select Play Option.
CD
Music
Repeat : Off
2
Press the œ √ buttons to select Play Option,
then press the …† buttons to select the
desired play option (Normal, Random, Intro
or Playlist).
CD
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
3 Press the OK button.
The play option screen will appear.
Press the …† buttons to select Playlist.
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
MOVE
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
RETURN
4 Press the OK button.
The Playlist screen will appear.
press the …† buttons to select Tracks in the order in
which you want them to play. Press the OK button.
Press the PLAY button to playback playlist.
EXIT
CD
Music
Repeat : Off
●
●
●
●
00 : 00
Press the …† buttons to select the desired
item (Normal, Random, Intro or Playlist).
Normal: Tracks on a disc are played in the order in
which they were recorded on the disc.
Random: The Random option plays a disc’s tracks in
random order. After a random list is generated and
played completely, another random list is generated
and played. Random Play is continued until the play
option is changed.
Intro: The first 10 seconds of each track will be
played. If you want to listen to the music that you
have selected, press the OK or
button.
The play option will be changed to Normal Play.
If you When Intro Play is completed, Normal Play is
performed.
Playlist: The Playlist playback option allows you to
select the order in which you want tracks to play.
Play Option : Playlist
01. TRACK 1
1. P_TRACK 1
02. TRACK 2
2. P_TRACK 2
03. TRACK 3
3. P_TRACK 3
04. TRACK 4
4. P_TRACK 4
Playback
3
EXIT
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
OK
RETURN
EXIT
you playlisted a wrong track, press the √
5 Ifbutton,
then press the …† buttons to select
wrong track, then press the CANCEL
button.
The wrong track will be removed.
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Playlist
P_TRACK 1
01 : 36
01. TRACK 1
1. P_TRACK 1
02. TRACK 2
2. P_TRACK 2
03. TRACK 3
3. P_TRACK 3
04. TRACK 4
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
OK
CANCEL
EXIT
Press the PLAY button to playback the
6 playlist.
English -65
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:43 AM
Page 66
your press the PLAY( ) button, the
5-1 IfSlide
show screen will appear.
Playing a Picture
Press the œ √ buttons to set the slide show speed,
then press the OK button.
Slide Show Speed
1
DSC01189
Insert a JPEG into the disc tray.
CD
MOVE
OK
RETURN
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
the œ √ buttons to select a picture
5-2 Press
file in Album screen, then press the OK
button.
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the Disc
2 Navigation,
and then press the OK or √
button.
DSC01189
CD
MOVE
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
PHOTO
OK
RETURN
Setup
MOVE
OK
RETURN
: Returns to the Album screen.
: The unit enters slide show mode.
Before the slide show can begin, the picture
interval (Slide show speed) must be set.
: Each time the OK button is pressed, the
picture rotates 90 degrees clockwise.
: Each time the OK button is pressed, the
picture is enlarged up to 4X(Four times the normal
size).
(Normal ➞ Zoom 4X ➞ Zoom 2X ➞ Zoom 4X ➞
Normal)
EXIT
Playback
Press the …† buttons to select the Photo,
3 and
then press the OK or √ button.
the …† œ √ buttons to select a
4 Press
picture.
CD
Photo
Index 6 /
73
Slide Show
ROOT / DSC01189
Page 2 /
MOVE
●
●
OK
13
RETURN
EXIT
To see the next 6 pictures, press the button.
To see the previous 6 pictures, press the button.
66- English
●
Press the ANYKEY button to display or clear menus.
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:43 AM
Page 67
MPEG4 Function Description
Playing a MPEG4
Function
Skip
( or
(
MPEG4 File is used to contain the audio and video
data.
MPEG4 File with following extensions can be played.
- .AVI, .MPEG, .DIVX
Description
During play, press the
or
button, it moves
forward or backward 5 minutes.
)
During play, press the SEARCH (
or
) button
and press again to search at a faster speed.
(2X, 4X, 8X)
Search
or )
Slow Motion In pause or step mode, press the SEARCH
on the remote control. (1/8X, 1/4X, 1/2X)
Play
Step Motion Press the
Play
still mode.
button
button on the remote control in the
1 Insert a MPEG4 Disc into the disc tray.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
■
This unit can play the following video
compression formats,
- MPEG4 Codec format : DivX 3.11 DivX
4.x DivX 5.x DivX-Pro (without QPEL
and GMC)
- Audio format : .MP3, .MPEG, .WMA,
.LPCM, .AC3
■
Supported subtitle file formats: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (The subtitle file
should have exactly the same name to
corresponding MPEG4 file name)
■
Some MPEG4 files created on a personal
computer may not be play back.
That is why Codec Type, Version and
Higher resolution over specification is not
supported.
NOTE
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the Disc
2 Navigation,
and then press the OK or √
button.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Playback
Press the …† buttons to select the DivX, and
3 then
press the OK or √ button.
the …† buttons to select the avi file
4 Press
(DivX), then press the OK, √ or
button.
CD
DivX
[DivX].###.####.01.avi
MPEG4
[DivX].###.####.01.avi
MPEG4
00/01
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MPEG4 file is played, you can use
5 When
following functions.
Pressing the STOP button once during playback will
display the file list, pressing the button again will exit the
menu screen.
English -67
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:43 AM
Page 68
the …† buttons to select Disc
2 Press
Navigation, then press the OK or √ button
twice.
Playing the Title List
The Title List screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Follow these instructions to play back a scene from the
Title List.
Using the TITLE LIST button
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
07 22/APR/2004 1 00:09:36
√
12:00
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Title, then
3 Press
press the OK or √ button.
The Edit menu is displayed on the right.
1
Press the TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
21/APR/2004
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
11:50
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
07 22/APR/2004 1 00:09:36
√
12:00
SP
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select an entry
2 Press
you want to play from Title List, then press
the PLAY ( ) button.
Playback
The selected entry (title) will be played back.
3 To stop title play, press the STOP button.
21/APR/2004 11:50 PR11
MOVE
SP
OK
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
Rename
√
Delete
05 21/APR/2004 1 00:06:32
Edit
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
Protection
07 22/APR/2004 1 00:09:36
RETURN
√
√
EXIT
(Play, Rename, Delete, Edit, Protection : See
pages 71~74)
the …† buttons to select Play to play
4 Press
the title list, then press the OK button.
The selected entry (title) will be played back.
√ Play
To return the title list screen, press the TITLE LIST
button.
Using the MENU button
To view the current status of the disc and progress of
playback : Press the INFO button, the information
about the disc will appear.
1 Press the MENU button.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
MOVE
68- English
OK
RETURN
EXIT
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Playback
12:00
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:43 AM
Page 69
Press the INFO button once again. Then you can
check the information about the title under playback.
Playing Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Title
1/15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Length
00:01:43 SP
Playing Time
00:13:27
Title Protection
Not Protected
01 JAN 2005 SAT
12:00
Title List Screen Elements
DVD-RAM(VR)
Name
3 4
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
No. Title
5
Title List
6
Length Edit
No. Title
01 19/APR/2004 1 00:00:21 01√
1
00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03 02√
00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15 03√ Sports
00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16 04√ Movie
00:00:16
Rename
√
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
12:00
MOVE
5 To stop title play, press the STOP button.
To return the title list screen, press the TITLE LIST
button.
■
NOTE
You can also play a recorded programme
by pressing the ANYKEY button during
playback.
DVD-RAM(VR)
Title
1/14
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Angle
ENG
Repeat
Off
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
■
Press the …† buttons to select Title.
■
Press the œ √ buttons to select to play
the title list, then press the OK button.
05 21/APR/2004 1 00:06:32 05√
02/01/01
06 21/APR/2004 1 00:08:16 06√ 06
SP 00:25:30(PM)
07 22/APR/2004 1 SP
00:09:36 07√ 07
19/APR/2004
2
OK
Title List
Length Edit
MOVE RETURN
EXIT RETURN
Protection
00:09:36
√
√
EXIT
7
1. Playback screen for recorded entries.
2. Information window for the selected entry:
Title name, recording date, recording time, lock
status, recording mode
3. Recorded entry No.
4. Recorded entry title
5. Recording length (i.e., the playing time)
6. Title list edit items
Play: Plays the selected entry.
Rename: Renames the title of a selected entry.
Delete: Deletes the selected entry from the list.
Edit: Deletes a section of titles.
Protection: Locks or unlocks the selected entry.
7. Button display.
NOTE
■
This may depend on the the disc type.
■
DVD-R/DVD-RW(Video) has limited
editing function.
Playback
English -69
00786A-R120-XEH-Eng_52~70
5/13/05
8:43 AM
Page 70
Editing
Editing
This section introduces basic functions of DVD
editing and explains both edit functions for the
recording on a disc and edit functions for the entire
disc.
●
Title List
A title is a section of recorded video and audio.
Title List shows a list to help you select a title.
Since the title list consists of the information on
stream that is actually recorded, if one title is deleted,
that title cannot be played again.
●
Play List
This refers to a unit of playback, which is made by
selecting a desired scene in the entire Title List.
When one playlist is played, only the scene selected
by the user will play and then stop. Since only the
information necessary for playing a desired scene is
included in a playlist, even if that playlist is deleted,
the original stream will not be deleted.
Recording or editing might not be completed if
an error, such as a sudden power failure
occurs.
Basic Editing (Title List)......................................71
Advanced Editing (Playlist) ................................75
Disc Manager .....................................................83
70- English
Please be aware that a material that has been
damaged is unable to be retrieved to its
original content.
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 71
Basic Editing (Title List)
the …† œ √ buttons to select the
4 Press
desired characters, then press the OK
button.
DVD-RAM(VR)
Rename
Sports(A1)
A
F
K
P
U
Z
Renaming(Labeling) a Title
Follow these instructions to rename a title list entry, i.e.,
to edit the title of a recorded programme.
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Back Space
MOVE
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
Back Space: Deletes and moves the cursor
backwards by one position.
(Equivalent to the CANCEL button)
● Space: Enters a blank and moves the cursor one
forward (to the right).
● Delete: Deletes the character at the cursor position.
● Clear: Deletes all the character inputs.
● Save: Registers the character inputs.
●
Using the TITLE LIST button
1 Press the TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed
Using the MENU button
●
●
Press the MENU button.
Press the …† buttons to select Disc Navigation,
then press the OK or √ button twice.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
the …† œ √ buttons to select Save,
5 Press
then press the OK button.
The changed title name is displayed on the title item
of the selected entry.
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
No. Title
DVD-RAM(VR)
Title List
Length Edit
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
12:00
SP
MOVE
OK
RETURN
EXIT
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
Sports (A1)
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
12:00
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select an entry
2 Press
you want to rename from the Title List,
then press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
21/APR/2004 12:00 PR12
21/APR/2004
12:00
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
Rename
√
Delete
05 21/APR/2004 1 00:06:32
Edit
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
SP
MOVE
√
Protection
OK
RETURN
EXIT
Editing
Press the …† buttons to select Rename,
3 then
press the OK button.
The Rename screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
Rename
21/APR/2005 12:00 PR12
A
F
K
P
U
Z
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
Back Space
MOVE
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
English -71
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 72
Locking(Protecting) a Title
Follow these instructions to lock an entry to protect it
from accidental deletion.
the œ √ buttons to select On, then
4 Press
press the OK button. The key icon on the
information window for the selected entry
changes to the locked status. ( ➝ )
DVD-RAM(VR)
Title List
Using the TITLE LIST button
1
Sports(A1)
Press the TITLE LIST button.
19/APR/2004
12:00
The Title List screen is displayed
MOVE
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
SP
OK
RETURN
EXIT
Using the MENU button
●
●
Press the MENU button.
Press the …† buttons to select Disc Navigation,
then press the OK or √ button twice.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Drama
19/APR/2004
12:00
MOVE
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
Deleting a Title
Follow these instructions to delete an entry from the
Title List.
SP
OK
RETURN
EXIT
Using the TITLE LIST button
2
Press the …† buttons to select an entry
you want to protect in the Title List, then
press the OK or √ button.
1 Press the TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed
DVD-RAM(VR)
Title List
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 Sports(A1)
06 Edu 1
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
19/APR/2004
12:00
MOVE
3
No. Title
SP
OK
√
Protection
RETURN
●
●
Press the MENU button.
Press the …† buttons to select Disc Navigation,
then press the OK or √ button twice.
DVD-RAM(VR)
Drama
19/APR//2004
12:00
MOVE
DVD-RAM(VR)
Title List
EXIT
Press the …† buttons to select Protection,
then press the OK or √ button.
Editing
Using the MENU button
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
SP
OK
RETURN
Title List
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
Sports(A1)
05 Sports(A1)
06 Edu 1
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
19/APR/2004
12:00
SP
the …† buttons to select an entry
2 Press
you want to delete in the Title List, then
press the OK or √ button.
√
Protection
DVD-RAM(VR)
MOVE
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
Title List
EXIT
Title List
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
Sports(A1)
05 Sports(A1)
√
19/APR/2005
06 Edu 1
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
12:00
SP
Protection
Title Protection:
MOVE
On
Sports(A1)
Off
19/APR/2005
12:00
MOVE
72- English
EXIT
SP
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
EXIT
√
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 73
the …† buttons to select Delete,
3 Press
then press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Follow these instructions to delete a section of a Title
List entry.
Title List
Sports(A1)
19/APR/2004
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
MOVE
Deleting a Section of a Title
SP
OK
EXIT
You will be prompted with a confirmation
message.
DVD-RAM(VR), DVD-RW(VR mode): Since
Playlist is present, the message ‘Do you want to
delete? (Related playlist may be deleted.)’ is
displayed.
DVD-RAM(VR)
Using the TITLE LIST button
√
Protection
RETURN
(VR mode)
1 Press the TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed
Using the MENU button
●
●
Press the MENU button.
Press the …† buttons to select Disc Navigation,
then press the OK or √ button twice.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
Drama
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004
06 Edu 1
00:08:16
√
Title List
Do you want to delete?
(Related playlists
may be deleted.)
12:00
Sports(A1)
Yes
MOVE
19/APR/2004
12:00
MOVE
4
OK
RETURN
OK
RETURN
EXIT
The message may depend on the type of disc.
Press the œ √ buttons to select Yes, then
press the OK button.
the …† buttons to select an entry
2 Press
you want to edit from the Title List, then
press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Title List
Sports(A1)
19/APR/2004
MOVE
■
■
You cannot delete a protected entry.
If you want to delete a protected entry,
select “Off” in the Title Protection menu.
(See page 72)
When the Disc Protection has been set to
Protected, you cannot delete titles.
(See page 84)
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
NOTE
EXIT
SP
DVD-RW(Video mode), DVD-R: Since Playlist is
not present, the message ‘Do you want to delete?’
is displayed.
●
SP
No
SP
OK
√
Protection
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Edit, then
3 Press
press the OK or √ button.
The Edit Title List screen is display
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
■
■
Once DVD-R, DVD-RW is finalised, it
cannot be deleted.
With DVD-R, titles are only deleted from
the menu however, the Title remains
physically on the disc.
Start
Start
00:00:00
00:00:00
Editing
■
Once an entry is deleted from the Title
List it cannot be recovered.
End
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
EXIT
English -73
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 74
4 Press the OK button at the starting point.
The image and starting point time are displayed in the
section deletion starting point window.
DVD-RAM(VR)
6 Press the OK button at the Delete.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Edit Title List
Title List No. 05
Title List No. 05
Start
Start
Start
End
00:00:06
00:00:06
Start
Delete
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Delete
Sports(A1)
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
End
00:00:06
00:10:15
21/APR/2005 11:50
Return
MOVE
EXIT
OK
End
00:10:15
RETURN
DVD-RAM(VR)
Return
EXIT
Edit Title List
Edit Title List Screen Elements
Title List No. 05
Start
Do you want to delete?
Start
00:00:06
(Deleted part will not
be restored.)
00:10:15
Yes
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
Title List No. 05
MOVE
Start
Start
1
End
00:00:06
00:00:06
End
Delete
No
OK
End
00:10:10
RETURN
Return
EXIT
3
Delete
Sports(A1)
2
21/APR/2005 11:50
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
4
EXIT
1. Playback bar
2. Playtime
3. Section deletion starting point window and time
4. Section deletion end point window and time
● Select the start and end points of the section you
want to delete using the playback related buttons.
● Playback related buttons: (
,
).
,
œ √ buttons to select Yes, then press
7 Press
the OK button.
The selected section has been deleted.
To return to the Title List screen, press the …†
buttons to select Return.
■
The length of the section to be deleted
must be at least 5 seconds long.
■
If the length of the section to be deleted is
less than 5 seconds, you will be prompted
with the message 'The range is too
short.'.
■
If the end time precedes the starting
point, you will be prompted with the
message ‘End point cannot be marked
earlier than start point’.
■
The section cannot be deleted when it
includes a still picture.
■
Press the MENU button after the
operation has finished. The Edit Title List
screen will disappear.
NOTE
5 Press the OK button at the end point.
The image and end point time are displayed in the
Section deletion ending point window.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
Start
Start
00:00:06
00:10:15
End
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
Editing
MOVE
74- English
OK
End
00:10:15
RETURN
Return
EXIT
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 75
5 Press the OK button at the end point.
Advanced Editing
(Playlist)
DVD-RAM(VR)
Make Scene
Scene No. 001
Start
Start
Title List: 1/6
00:10:00
Creating a Playlist
19/APR/04 12:00
MOVE
(VR mode)
●
With the unit in Stop mode, press the
MENU button.
Press the …† buttons to select Playlist, then
2 press
the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Playlist
Disc Navigation
New Playlist
√
Playlist
Edit Playlist
√
●
Programme
The Make Scene screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
Make Scene
Return
EXIT
A new Scene will be added to the current Playlist.
A new Make Scene screen is displayed.
EXIT
the …† buttons to select New
3 Press
Playlist, then press the OK or √ button.
00:10:00
RETURN
The image and end point time are displayed in the
End window.
The yellow-coloured selection bar moves to the
Make item.
■
You can check and see all the scenes on
Edit Playlist screen.
■
Repeat steps 1~6 if you want to make a
new playlist.
■
Repeat steps 3~6 if you want to make
scenes of the playlist.
NOTE
RETURN
End
6 Press the OK button to select the Make.
Setup
OK
OK
- To make a new playlist -
Disc manager
MOVE
Make
New Playlist
Follow these instructions to create a new playlist entry
from a recorded title.
1
End
00:00:10
- To return to Edit Playlist menu -
the …† buttons to select Return,
7 Press
then press the OK button.
The Edit Playlist screen is displayed.
Scene No. 001
Start
Start
Title List: 1/6
DVD-RAM(VR)
End
00:00:00
00:00:10
Edit Playlist
No. Title
Make
New Playlist
19/APR/04 12:00
MOVE
End
OK
00:00:00
RETURN
Return
EXIT
25/APR/2005 06:03
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
4
MOVE
Press the OK button at the start point.
DVD-RAM(VR)
Start
00:00:10
00:00:10
the MENU or PLAY LIST button after
8 Press
the operation has finished.
The Edit Playlist screen will disappear.
End
Make
New Playlist
19/APR/04 12:00
●
●
EXIT
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
EXIT
The image and time at the start point are
displayed on the Start window.
The yellow-coloured selection bar moves to the
End item.
Select the starting point of the section from
which you want to create a new scene using the
playback related buttons ( ,
,
).
NOTE
■
You can create up to 99 playlist entries.
■
Depending on the kind of disc, the
displayed screen may have a slight
difference.
English -75
Editing
Start
Title List: 1/6
●
RETURN
Make Scene
Scene No. 001
MOVE
OK
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 76
Playing Entries in the Playlist
Follow these instructions to play the playlist entries.
the …† buttons to select Play, then
3 Press
select the OK button.
The playlist entries will be played.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
(VR mode)
1
No. Title
With the unit in Stop mode, press the
PLAY LIST button.
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
The Edit Playlist screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
Delete
RETURN
EXIT
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
√ Play
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Using the MENU button
●
●
●
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Playlist, then
press the OK or √ button.
Press the …† buttons to select Edit Playlist,
then press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
●
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Playlist
Disc Navigation
New Playlist
√
Playlist
Edit Playlist
√
To view the current status of the disc and progress
of playback : Press the INFO button, and the
information about the disc will appear.
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Playback [Playlist]
13:00
Disc manager
Programme
●
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select the title you
2 Press
want to edit from the Playlist, then press the
OK or √ button.
The Edit Playlist menu is displayed : Play, Rename,
Edit Screen, Copy, Delete.
Editing
●
Press the INFO button once again. Then you can
check the information about the playlist currently
playing back.
DVD-RAM(VR)
Name
Playing Info
01/JAN/2005 12:00
Playlist
Created Time
Length
Playing Time
Total Scene
01 JAN 2005 SAT
1/15
01/JAN/2005 12:00
00:01:43
00:13:27
1
13:00
The screen returns to the Edit Playlist screen when
the playback has finished.
4 Press the STOP button to stop playing.
The screen returns to the Edit Playlist screen.
76- English
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 77
Renaming a Playlist Entry
Follow these instructions to rename a playlist entry, i.e.
to edit the title of a playlist entry.
the desired characters using the …†
4 Enter
œ √ buttons.
DVD-RAM(VR)
Rename
Dolphin
(VR mode)
A
F
K
P
U
Z
the unit in Stop mode, press the
1 With
PLAY LIST button.
24/APR/2005 10:43
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
MOVE
Edit Playlist
No. Title
C
H
M
R
W
●
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
a
f
k
p
u
z
Back Space
The Edit Playlist screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
B
G
L
Q
V
●
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
This function is the same as the Rename
function in renaming the title list. (See page 71.)
The maximum number of characters that can be
entered is 31. All 31 characters can be
displayed by pressing the INFO button twice.
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† œ √ buttons to select Save,
5 Press
then press the OK button.
Using the MENU button
●
●
●
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Playlist, then
press the OK or √ button.
Press the …† buttons to select Edit Playlist,
then press the OK or √ button.
The changed title is displayed in the title field of the
selected playlist entry.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Dolphin
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 Dolphin
00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
2
Press the …† buttons to select the title you
want to edit from the Playlist, then press the
OK or √ button.
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
The Edit Playlist menu is displayed :Play, Rename,
Edit Scene, Copy, Delete
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
Delete
RETURN
EXIT
Editing
Press the …† buttons to select Rename, then
3 press
the OK button.
The Rename screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
Delete
RETURN
EXIT
English -77
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 78
Editing a Scene for the Playlist
Playing a Selected Scene
Follow these instructions to edit scenes for a playlist.
(VR mode)
1
With the unit in Stop mode, press the
PLAY LIST button.
the …† œ √ buttons to select the
4 Press
scene you want to play, then press the OK
button.
The playlist entry to be played is selected.
The Edit Playlist screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
DVD-RAM(VR)
Play
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Modify
7 Scenes
OK
RETURN
2
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Playlist, then
press the OK or √ button.
Press the …† buttons to select Edit Playlist,
then press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Edit Scene
7 Scenes
Copy
24/APR/2005 10:43
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Delete
EXIT
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
MOVE
OK
RETURN
Delete
EXIT
√ Play
Delete
OK
RETURN
EXIT
●
Press the …† buttons to select Edit
3 Scene,
then press the OK button.
The Edit Scene screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
Editing
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
24/APR/2005 10:43
Delete
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Edit Scene
1/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
78- English
04
Move
Length Edit
01 Science
Dolphin
MOVE
00:00:04
Edit Playlist
No. Title
Scene No.
03
The selected scene is played.
The Edit Playlist menu is displayed.:Play, Rename,
Edit Scene, Copy, Delete
MOVE
00:00:07
5 Press the OK button.
Press the …† buttons to select the title you
want to edit from the Playlist, then press the
OK or √ button.
MOVE
02
EXIT
Using the MENU button
●
00:00:26
MOVE
24/APR/2005 10:43
●
01
Add
Science
●
Playlist No. 3
Edit Playlist
No. Title
MOVE
Edit Scene
2/7
OK
RETURN
Delete
EXIT
To stop scene play, press the STOP button.
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 79
Modifying a Scene (Replacing a Scene)
the OK button at the end point of the
7 Press
scene.
To setup, follow steps 1 to 3 in page 78.
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No. 002
4
Start
Press the …† œ √ buttons to select the
scene you want to modify, then press the
OK button.
Start
MOVE
Scene No.
End
Change
Natural
23/APR/2005 03:34:00
DVD-RAM(VR)
00:00:25
00:00:30
OK
End
00:00:30
RETURN
Cancel
EXIT
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
●
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
The image and ending point time are displayed in
the End window.
Move
Add
MOVE
OK
RETURN
Delete
EXIT
Press the …† buttons to select Change, then
8 press
the OK button.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
the …† buttons to select Modify,
5 Press
then press the OK button.
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
Modify
The Modify Scene screen is displayed.
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
DVD-RAM(VR)
Delete
Modify Scene
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Scene No. 002
Start
Start
End
00:00:00
00:00:00
●
The scene you want to modify is changed with the
selected section.
Change
Natural
23/APR/2005 03:34:00
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
the OK button at the start point of the
6 Press
scene.
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No. 002
Start
Start
00:00:25
00:00:25
End
Change
Natural
23/APR/2005 03:34:00
MOVE
●
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
The image and starting point time are displayed
on the Start window.
Select the starting or ending point of the section
you want to modify using the playback related
buttons ( ,
,
).
Editing
●
OK
English -79
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 80
Moving a Scene (Changing the Position of a Scene)
■
You cannot move the selected scene to the
position of the next scene, because the
selected scene should be inserted before
that position, which requires no action.
■
Depending on the kind of disc, the displayed
screen may have a slight difference.
NOTE
To setup, follow steps 1 to 3 in page 78.
4
Press the …† œ √ buttons to select the
scene you want to move (change the
position), then press the OK button.
Adding a Scene
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
3/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
Add
04
00:00:03
05
MOVE
00:00:11
OK
06
00:00:04
RETURN
Delete
EXIT
To setup, follow steps 1 to 3 in page 78.
the …† œ √ buttons to select the
4 Press
scene that will have a new scene inserted
before it, then press the OK button.
A yellow selection window is displayed on the scene
to be added as the new scene.
5
Press the …† buttons to select Move, then
press the OK button.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
4/7
Playlist No. 3
Play
Modify
DVD-RAM(VR)
Scene No.
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:00
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Edit Scene
3/7
Playlist No. 3
Add
Play
Delete
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Move
Add
MOVE
●
OK
RETURN
Delete
EXIT
the …† buttons to select Add, then
5 Press
press the OK button.
A yellow selection window is displayed on the
scene to be moved.
DVD-RAM(VR)
Add Scene
Scene No. 004
Start
6
Press the …† œ √ buttons to select the
position to which you want to move the
selected scene, then select the OK button.
Start
Scene No.
Add
Sclence
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
DVD-RAM(VR)
End
00:00:00
00:00:15
OK
End
Cancel
00:00:00
RETURN
EXIT
Edit Scene
6/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
Add
04
00:00:03
Editing
MOVE
05
00:00:11
OK
06
00:00:04
RETURN
the OK button at the starting point of
6 Press
the scene.
Delete
DVD-RAM(VR)
EXIT
Add Scene
Scene No. 004
Start
●
The selected scene is moved to the selected
position.
Start
00:00:15
00:00:15
End
Add
Sclence
APR/23/2005 06:43 AM
DVD-RAM(VR)
Scene No.
MOVE
Edit Scene
5/7
OK
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
●
Move
Add
MOVE
80- English
OK
RETURN
Delete
EXIT
●
The image and starting point time are displayed in
the Start window.
Select the end point of the section where you want
to add the new scene using the playback related
buttons ( ,
,
).
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 81
the OK button at the end point of the
7 Press
scene.
DVD-RAM(VR)
Copying a Playlist Entry to the
Playlist
Add Scene
Scene No. 004
Start
Start
00:00:15
00:00:35
Using the PLAY LIST button
End
Add
Sclence
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
End
00:00:35
RETURN
Cancel
EXIT
the unit in Stop mode, press the
1 With
PLAY LIST button.
The Edit Playlist screen is displayed.
●
●
The image and time of the end point are displayed
in the End window.
To cancel, press the …† buttons to select cancel,
then press the OK button.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Science
the …† buttons to select Add, then
8 Press
press the OK button.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
4/8
Playlist No. 3
Play
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:15
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
●
●
Add
●
MOVE
●
OK
RETURN
Delete
RETURN
EXIT
Using the MENU button
Modify
01
OK
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Playlist, then press
the OK or √ button.
Press the …† buttons to select Edit Playlist, then
press the OK or √ button.
EXIT
The section you want to add is inserted prior to the
scene selected in step 4.
the …† buttons to select the title you
2 Press
want to copy to the Playlist, then press the
OK or √ button.
The Edit Playlist menu is displayed.:Play, Rename,
Edit Scene, Copy, Delete
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Deleting a Scene
To setup, follow steps 1 to 3 in page 78.
4
Press the …† œ √ buttons to select the
scene you want to delete, then press the
OK button.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
2/6
Playlist No. 3
Play
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scene
Copy
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
Delete
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Copy, then
3 Press
press the OK button.
Playlist that has been selected will be copied.
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Add
00:00:03
MOVE
5
05
00:00:11
OK
06
00:00:04
RETURN
Delete
EXIT
Press the …† buttons to select Delete,
then press the OK button.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
2/6
02
03
00:00:04
00:00:00
MOVE
04
05
OK
00:00:00
00:00:11
06
00:00:00
RETURN
Delete
EXIT
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
Delete
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Edit Playlist
Dolphin
04
00:00:06
Play
Copy
Move
Add
√
03 Dolphin
Edit Scene
Playlist No. 3
00:00:07
√
00:00:06
7 Scene
Modify
00:00:26
00:00:17
02 Sky
Dolphin
Play
01
Length Edit
01 Science
Editing
04
No. Title
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
05 Dolphin
00:00:06
√
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
RETURN
EXIT
English -81
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 82
■
You can create up to 999 scenes on one
disc. In some cases, this may be different
from the actual numbers.
■
Press the MENU button after the
operation has finished. The Edit Playlist
screen will disappear.
NOTE
the …† buttons to select Delete,
3 Press
then press the OK button.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Dolphin
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
05 Dolphin
Edit Scene √
00:00:06
Copy
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
Deleting a Playlist Entry from
the Playlist
Using the PLAYLIST button
1
●
OK
EXIT
You will be prompted with the delete confirmation
message 'Do you want to delete?'.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
With the unit in Stop mode, press the
PLAY LIST button.
Do you want to delete?
Yes
Dolphin
The Edit Playlist screen is displayed.
Delete
RETURN
No
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Science
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
05 Dolphin
00:00:06
√
7 Scene
OK
RETURN
EXIT
Using the MENU button
●
●
●
OK
RETURN
EXIT
Press the œ √ buttons to select Yes, then
4 press
the OK button.
It automatically returned to the Edit Playlist screen
after the delete operation has finished.
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
MOVE
Length Edit
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Playlist, then
press the OK or √ button.
Press the …† buttons to select Edit Playlist, then
press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Deleting...
(Please wait)
Dolphin
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
the …† buttons to select the title you
2 Press
want to delete from the Playlist, then press
the OK or √ button.
Edit Playlist
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Edit Playlist
The Edit Playlist menu is displayed.:Play, Rename,
Edit Scene, Copy, Delete
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Natural
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
7 Scene
Editing
APR/23/2005 06:43 AM
Dolphin
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
05 Dolphin
Edit Scene √
00:00:06
Copy
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
82- English
OK
Delete
RETURN
EXIT
MOVE
OK
RETURN
EXIT
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 83
the desired characters press the …†
4 Enter
œ √ buttons.
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Rename
Disc
A
F
K
P
U
Z
Editing the Disc Name
Follow these instructions to give a name to a disc.
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Back Space
Space
MOVE
●
the unit in Stop mode, press the
1 With
MENU button.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
●
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
e
j
o
t
y
Delete
OK
Clear
RETURN
Save
EXIT
This function is the same as the Rename
function in renaming the title list. (See page 71.)
The maximum number of characters that can be
entered is 31. All 31 characters can be
displayed by pressing the INFO button.
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
the …† œ √ buttons to select Save,
5 Press
then press the OK button.
A disc name is given to the disc.
Setup
MOVE
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Title List
Playlist
Disc manager
Playlist
Disc manager
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Setup
MOVE
Disc Navigation
: Disc
Programme
the …† buttons to select Disc
2 Press
Manager, then press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Disc Manager
Disc Name
OK
RETURN
EXIT
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
■
You may need to clear disc protect before
beginning editing.
■
Depending on the kind of disc, the
displayed screen may be different.
NOTE
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Disc
3 Press
Name, then press the OK or √ button.
The Edit Name screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
Back Space
MOVE
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Editing
A
F
K
P
U
Z
Rename
Save
EXIT
English -83
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 84
Disc Protection
Formatting a Disc
Disc Protection allows you to protect your discs from
being formatted or deleted due to unintended
operations.
1
With the unit in Stop mode, press the
MENU button.
Use these instructions to format a disc.
The disc protect should also be cleared.
the unit in Stop mode, press the
1 With
MENU button.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
Programme
Setup
MOVE
MOVE
OK
RETURN
the …† buttons to select Disc
2 Press
Manager, then press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Playlist
Disc Manager
Disc manager
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Disc
2 Press
Manager, then press the OK or √ button.
Disc Navigation
DVD-RAM(VR)
OK
EXIT
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Programme
Disc Format
√
Setup
Delete All Title Lists
√
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† buttons to select Disc
3 Press
Format, then press the OK or √ button.
the …† buttons to select Disc
3 Press
Protection, then press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not
NotProtected
Protected
√
Portected
Disc Format
Disc manager
Delete All Title Lists
Playlist
Disc manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
√
Setup
√
Programme
Setup
MOVE
Editing
MOVE
OK
RETURN
OK
RETURN
EXIT
the …† button to select Protected,
4 Press
then Press the OK button.
DVD-RAM
● You will be prompted with the confirmation
message 'Do you want to format disc?'.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
EXIT
Disc Navigation
Disc Manager
Disc Name
:
√
Playlist
Disc Protection
: Portected
√
Disc manager
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Do you
want to format disc?
Disc
Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Yes
No
Setup
Programme
Setup
MOVE
MOVE
OK
RETURN
●
84- English
OK
RETURN
EXIT
EXIT
You will be prompted with the confirmation
message 'All data will be deleted. Do you
want to continue?'.
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 85
DVD-RW
● You will be prompted with the confirmation
message ‘Choose the recording format for
DVD- RW.’
the …† buttons to select Disc
2 Press
Manager, then press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Playlist
Disc Navigation
Disc Name
√
Disc manager
: Not Protected
√
Disc Format
Disc manager
Choose
the recording
format for DVD-RW.
Delete
All Title Lists
√
Programme
√
Setup
Playlist
Disc Protection
:
Programme
DVD-VR
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
DVD-V
Setup
MOVE
MOVE
OK
Disc Manager
Disc Name
RETURN
OK
RETURN
EXIT
EXIT
the œ √ buttons to select Yes, then
4 Press
press the OK button.
The disc is formatted.
Press the …† button to select Delete All
3 Title
Lists, then press the OK or √ button.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
DVD-VR and DVD-V are defined according to
their recording format.
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Setup
DVD-VR
DVD-RAM
DVD-RW
DISC
DVD-V
DVD-RW
DVD-R
MOVE
●
OK
RETURN
EXIT
You will be prompted with the confirmation
message ‘Do you want to delete all title lists?'.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
Disc manager Do you want to delete all title lists?
Delete All Title Lists
Programme
Delete All Title Lists
●
the unit in Stop mode, press the
1 With
MENU button.
DVD-RAM(VR)
Playlist
Disc manager
√
No
Setup
MOVE
Disc Navigation
Yes
√
OK
RETURN
EXIT
When Protected Entry exists: The Delete All Title
List function will not operate. If there is a title
containing a still picture, however, that function will
not operate. If you want to delete a protected entry,
disable Protect for it on the Lock item.
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
the œ √ buttons to select Yes, then
press the OK button.
4 Press
All title lists are deleted.
Setup
OK
RETURN
EXIT
Editing
MOVE
English -85
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 86
You will be prompted with the message 'Do you want
to finalise disc?'.
Finalising a disc
After you record titles onto a DVD-RW/DVD-R disc with
your DVD recorder, it needs to be finalised before it can
be played back on external devices.
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
1
Programme
With the unit in Stop mode, press the
MENU button.
DVD-RAM(VR)
Playlist
Disc manager
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
Do you want to finalise disc?
Disc Finalise
√
Delete All
YesTitle Lists
No
√
√
Setup
MOVE
Disc Navigation
Disc Manager
Disc Name
OK
RETURN
EXIT
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
If you select Yes, you will be prompted again with the
message ' Disc will be finalised. Do you want to
continue?'
Programme
Setup
DVD-R(V)
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Disc Manager
Disc Navigation
Disc Name
:
√
Disc manager
Disc Protection
: Not Protected
√
Programme
will be finalised.
DiscDisc
Finalise
Do you
to continue?
Delete
All want
Title Lists
Setup
the …† buttons to select Disc
2 Press
Manager, then press the OK or √ button.
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Programme
MOVE
Yes
OK
√
√
No
RETURN
EXIT
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
Press the œ √ buttons to select Yes, then
4 press
the OK button.
The disc is finalised.
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
■
Once a disc is finalised, you cannot
delete entries from the record list.
■
After being finalised, the DVD-R/DVDRW(video mode) operates in the same
manner as a DVD-Video.
■
Depending on the disc type, the displayed
screen may be different.
■
Finalising time may be different
depending on the amount of data
recorded on the disc.
■
Data on the disc will be damaged if the
recorder is powered off during finalise
process.
NOTE
Press the …† button to select Disc
3 Finalise,
then press the OK or √ button.
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Programme
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
Setup
Editing
MOVE
OK
RETURN
DVD-R(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
EXIT
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
Setup
MOVE
86- English
OK
RETURN
EXIT
00786A-R120-XEH-Eng_71~87
5/13/05
8:45 AM
Page 87
Unfinalising a disc (V/VR mode)
the œ √ buttons to select Yes, then
4 Press
press the OK button.
The disc is unfinalised.
the unit in Stop mode, press the
1 With
MENU button.
■
NOTE
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
A DVD-RW can be finalised or unfinalised
in Video mode.
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Unfinalise
DVD-RW(V)
Additional recording, protection
Operation Same as DVD-Video
and deletion are possible.
Mark
Programme
Finalise
DVD-Video(RW)
Setup
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
■
A DVD-RW can be finalised or unfinalised
in VR mode.
Finalise
Unfinalise
Mark
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Operation
Additional recording,
deletion, editing, and
protection are impossible.
Additional recording,
deletion, editing, and
protection are possible.
Press the …† buttons to select Disc
Manager, then press the OK or √ button.
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Unfinalise
√
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
the …† button to select Disc
3 Press
Unfinalise, then press the OK or √ button.
You will be prompted with the message 'Do you want
to unfinalise disc?'.
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Unfinalise
Disc manager Do you want to unfinalise disc?
Programme
Yes
√
No
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Editing
If you select Yes, you will be prompted again with the
message ' Disc will be unfinalised. Do you want to
continue?'
Disc Manager
Disc Name
:
Disc Format
: DVD-VR
Disc will be unfinalised.
Disc Unfinalise
Do you want to continue?
Yes
Programme
√
√
√
No
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
English -87
00786A-R120-XEH-Eng_88~93
5/13/05
8:50 AM
Page 88
Troubleshooting
Additional
Information
If your product malfunctions, go through the checkpoints below before contacting a Samsung authorised
service centre.
Power
The input is displayed for a while when the
power is turned on.
Checkpoint 1
The DVD recorder requires some time
to initialize and the input will be
displayed for approx. 10 seconds after
it is turned on.
Recording
Cannot record TV programmes.
Checkpoint 1
Check whether the power cord is
securely plugged into the power outlet.
Checkpoint 2
Did you set the DVD recorder channel
settings correctly?
Checkpoint 3
Check the free space on your
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R discs.
I pressed the REC button but there is no response.
Additional Information
Checkpoint 1
Troubleshooting ................................................88
Specifications....................................................92
88- English
Recording is possible for DVDRAM/DVD-RW/DVD-R discs only.
If a programme is copy protected, it
cannot be recorded.
00786A-R120-XEH-Eng_88~93
5/13/05
8:50 AM
Page 89
Playback
The angle operation does not work while playing a
DVD disc.
Cannot play the disc.
Checkpoint 1
Checkpoint 1
Check whether the disc is inserted
correctly with the label facing up.
Checkpoint 2
Check the regional code of the DVD
disc.
Checkpoint 3
This DVD recorder cannot play some
types of discs. (See pages 5, 52.)
The angle operation is available only
when the disc contains images
captured from different angles.
The selected audio and/or subtitle language is not
played.
icon appears on the screen.
Checkpoint 1
Checkpoint 1
You cannot use this operation or
function due to one of the following
reasons:
(1) Your DVD disc restricts it.
(2) Your DVD disc does not support this
feature (for example: angles)
(3) The feature is not available at the
moment.
(4) You've requested a title, chapter, or
scan time that is out of range.
Audio and subtitle languages are
disc-specific. Only the sound and
subtitle languages contained on the
DVD disc are available and displayed in
the disc menu.
Play mode settings are different from the settings
configured in the Settings menu.
Checkpoint 1
The disc does not support all selected
functions. In this case, some settings
configured in the settings menu may
not work properly.
Cannot change the aspect ratio.
Additional Information
Checkpoint 1
The aspect ratio is fixed for DVD discs.
(See pages 37)
English -89
00786A-R120-XEH-Eng_88~93
5/13/05
8:50 AM
Page 90
Video
Timer Recording
The disc revolves, but no image or bad quality
images are displayed.
Timer lamp flickers.
Checkpoint 1
Be sure that the Video Setting is
properly set. (See pages 35 ~ 37)
Checkpoint 2
Check whether there is damage to or
any foreign material on your disc.
Checkpoint 3
Some low quality discs may not play
properly.
Checkpoint 4
If scenes change from dark to bright
suddenly, the screen may shake
vertically temporarily, but this is not a
fault.
Sound
No sound.
Checkpoint 1
Are you watching a programme in slow
or skip mode?
If you are playing a programme at a
speed other than normal speed, sound
will not be heard.
Checkpoint 2
Check the connections and settings.
(See pages 21~22, 34)
Checkpoint 3
Check whether the disc is damaged.
Clean the disc, if necessary.
Checkpoint 4
Check whether the disc is inserted
correctly with the label facing up.
No audio output.
Additional Information
Checkpoint 1
90- English
Check whether you have selected the
correct digital output options in the
Audio Output Options menu.
(See page 34.)
Checkpoint 1
Check there is enough space in the
disc for recording.
Checkpoint 2
Check whether the current disc is
recordable or not.
Make sure to check before the start
time of recording.
Timer recording does not work properly.
Checkpoint 1
Re-check the recording time and the
end time settings again.
Checkpoint 2
Recording will be cancelled if the power
is interrupted due to a power failure or
another similar reason while recording.
00786A-R120-XEH-Eng_88~93
5/13/05
8:50 AM
Page 91
Remote Control Unit
Other problems.
The remote control doesn't work.
Checkpoint 1
Point the remote control at the remote
control sensor on your DVD recorder.
Allow for proper distance. Remove
obstacles between your DVD recorder
and the remote control.
Checkpoint 2
Check whether the batteries are empty.
Checkpoint 3
Check for the TV/DVD selection button.
Checkpoint 1
Read the table of contents and then
find and read the section describing
your problem, follow the instructions
given.
Checkpoint 2
Turn your DVD recorder off and on.
Checkpoint 3
If the problem still persists, contact a
nearby Samsung service centre.
Other
I forget my password for parental supervision.
Checkpoint 1
Press the
button on the front panel of
the Recorder for more than 5 seconds with
no disc in the unit. All settings including the
password will revert to the factory settings.
Do not use this unless absolutely necessary. (Note that this function is possible only
when no disc is inserted.)
Is it possible to change a subtitle and an audio signal on a recorded disc?
Checkpoint 1
A recorded disc is played with only the
subtitle and the audio signal which
were selected during recording.
Additional Information
English -91
00786A-R120-XEH-Eng_88~93
5/13/05
8:50 AM
Page 92
Specifications
Power requirements
AC 220-240V, 50Hz
Power consumption
35 Watts
Weight
General
2,9Kg
Dimensions
430mm(W) x 250mm(D) x 59mm(H)
Operating temp.
+5°C to +35°C
Other conditions
Keep level when operating. Less than 75% operating humidity
Input
Video
Composite Video : 1,0 V p-p at 75Ω load, sync negative
Audio
Max.Audio Input Level : 2Vrms
DV Input
IEEE 1394(4p) compatible jack
PAL B/G, SECAM D/K
Receivable Channels
AV1 (Scart TV)
Video : Composite, Audio: analogue
AV2 (Scart Ext)
Video : Composite, RGB Audio: analogue
Scart Jack
Analogue output jacks x 2
Audio
Optical/Coaxial digital audio output
Composite Video : Video output jack x 1
Output
Video
S-Video output x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p at 75Ω load)
Component output x 1 (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p at 75Ω load)
Scart Jack
AV1 (Scart TV)
Video : Composite, RGB Audio: analogue
Picture Compression format
MPEG-II
Audio Compression format
Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
Recording
XP (about 8 Mbps), SP (about 4 Mbps), LP (about 2 Mbps),
Recording Quality
EP (about 1,2 Mbps or about 0,8 Mbps)
Audio Frequency Response
20 Hz ~ 20 kHz
For DVD discs, audio signals recorded at 96kHz sampling
Additional Information
Audio Output frequency are converted and output at 48kHz.
Disc Type
DVD
AUDIO CD(CD-DA)
Analogue Audio Output
48 / 96kHz
44,1kHz
Digital Audio Output
48kHz
44,1kHz
92- English
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 2
DÒLEÎITÁ POZNÁMKA
SíÈov˘ kabel tohoto zafiízení se dodává s lisovanou
zástrãkou vybavenou pojistkou. Hodnota pojistky je
uvedena na ãele zástrãky s kontakty. Pokud je nutno ji
vymûnit, je nutno pouÏít pojistku stejné hodnoty podle
BS1362.
Zaãínáme
V˘straha
PRO SNÍÎENÍ NEBEZPEâÍ ÚRAZU ELEKTRICK¯M
PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STùNU).
UNIVT¤ NEJSOU ÎÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL
OPRAVOVAT UÎIVATEL. P¤ENECHTE SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
POZOR
Nebezpeãí úrazu
elektrick˘m proudem.
Tento symbol znamená, Ïe uvnitfi tohoto
v˘robku je “nebezpeãné napûtí”, které
pfiedstavuje nebezpeãí úrazu elektrick˘m
proudem.
Tento symbol oznaãuje dÛleÏité pokyny,
spojené s v˘robkem.
Neinstalujte toto zafiízení do uzavfieného prostoru,
napfiíklad do knihovny.
V¯STRAHA: Pro zamezení po‰kození, které mÛÏe vést k
poÏáru nebo nebezpeãí úrazu elektrick˘m
proudem nevystavujte toto zafiízení de‰ti
nebo vlhkosti.
POZOR: DVD REKORDÉR POUÎÍVÁ NEVIDITELN¯
LASEROV¯ SVAZEK, KTER¯ MÒÎE P¤I
NASMùROVÁNÍ VÉST K VYSTAVENÍ
NEBEZPEâNÉMU ZÁ¤ENÍ. REKORDÉR
POUÎÍVEJTE SPRÁVNù PODLE NÁVODU.
POZOR
TENTO V¯ROBEK POUÎÍVÁ LASER. POUÎÍVÁNÍ
OVLÁDACÍCH NEBO NASTAVOVACÍCH PRVKÒ NEBO
POSTUPÒ JIN¯CH NEÎ ZDE UVEDEN¯CH MÒÎE
VÉST K VYSTAVENÍ NEBEZPEâNÉMU ZÁ¤ENÍ.
NESNÍMEJTE KRYTY A NEOPRAVUJTE SAMI.
P¤ENECHTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU
PERSONÁLU.
2- âesky
Nikdy zástrãku nepouÏívejte bez krytu pojistky, pokud je
kryt snímací. Pokud je nutn˘ náhradní kryt pojistky, je
nutno pouÏít kryt se stejnou barvou, jako má ãelo zástrãky
s kontakty. Náhradní kryty jsou k dostání u va‰eho
prodejce.
Pokud se dodaná zástrãka nehodí do zásuvek ve va‰em
domû nebo pokud kabel není dostateãnû dlouh˘, aby
dosáhl do zásuvky, je nutno obstarat bezpeãn˘
prodluÏovací kabel nebo se obrátit na svého prodejce.
Pokud v‰ak není jiná moÏnost neÏ odfiíznutí zástrãky,
vyjmûte pojistku a pak zástrãku bezpeãnû zlikvidujte.
Zástrãku nepfiipojujte k síÈovému konektoru, neboÈ zde
hrozí nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem z obnaÏeného
kabelu.
V˘robek dodan˘ s tímto návodem je licencovan˘ s urãit˘mi
právy ohlednû intelektuálního vlastnictví nûkter˘ch tfietích
stran. Tato licence je omezena na soukromé
neprofesionální pouÏívání koncov˘m uÏivatelem pro
licencovan˘ obsah.
Pro profesionální pouÏití nejsou udûlena Ïádná práva.
Licence nepokr˘vá Ïádn˘ jednotliv˘ v˘robek neÏ tento
jednotliv˘ v˘robek a licence se nevztahuje na Ïádn˘
nelicencovan˘ jednotliv˘ v˘robek nebo postup podle
ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3 pouÏívan˘ nebo
prodan˘ v kombinaci s tímto jednotliv˘m v˘robkem.
Licence se vztahuje jen na pouÏívání tohoto jednotlivého
v˘robku pro kódování a/nebo dekódování audio souborÛ
podle ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. Tato
licence nezaruãuje Ïádná práva t˘kající se vlastností nebo
funkcí v˘robku, která nejsou v souladu s ISO/IEC 11172-3
nebo ISO/IEC 13818-3.
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 3
●
Opatfiení
DÛleÏité bezpeãnostní pokyny
●
Pfied pouÏitím pfiístroje si peãlivû pfieãtete tento návod k
pouÏití. DodrÏujte v‰echny níÏe uvedené bezpeãnostní
pokyny. UloÏte tento návod k pouÏití tak, aby byl pozdûji
po ruce.
1) Pfieãtûte si tento návod.
2) DodrÏujte tento návod.
3) DodrÏujte v‰echny v˘strahy.
4) DodrÏujte v‰echny pokyny.
5) NepouÏívejte tento pfiístroj v blízkosti vody.
6) âistûte jen s ãistou látkou.
7) Nezakr˘vejte Ïádné ventilaãní otvory, instalujte podle
pokynÛ v˘robce.
8) Neinstalujte v blízkosti tepeln˘ch zdrojÛ, jako jsou
radiátory, topná tûlesa, kamna nebo jiná zafiízení (vãetnû
zesilovaãÛ), která produkují teplo.
9) Nepo‰kozujte bezpeãností funkci pólované nebo
uzemnûné zástrãky. Pólovaná zástrãka má dva
kontakty, z nichÏ jeden je ‰ir‰í neÏ druh˘. Uzemnûná
zástrãka má dva kontakty a uzemÀovací kolík. ·irok˘
kontakt nebo uzemÀovací kolík slouÏí va‰í bezpeãnosti.
Pokud se dodaná zástrãka nehodí do va‰í zásuvky,
obraÈte se na elektrikáfie ohlednû v˘mûny zastaralé
zásuvky.
10) ChraÀte síÈov˘ kabel pfied po‰lapáním nebo
zalomením zvlá‰tû u zástrãek, na místû uloÏení nebo v
místû, kde vystupuje z pfiístroje.
11) PouÏívejte jen pfiíslu‰enství pfiedepsané v˘robcem.
12) PouÏívejte jen s vozíkem, postavcem, stojánkem nebo
stolkem pfiedepsan˘m v˘robcem nebo prodan˘m
spolu s pfiístrojem. Pokud je pouÏit vozík, buìte opatrní
pfii pfiemísÈování vozíku s pfiístrojem, aby nedo‰lo k
úrazu pfii pfievrácení.
13) Odpojte tento pfiístroj pfii boufice nebo pokud ho del‰í
dobu nebudete pouÏívat.
14) Ve‰ker˘ servis pfienechte kvalifikovanému servisnímu
personálu. Oprava je nutná pokud by pfiístroj po‰kozen
jak˘mkoli zpÛsobem, jako je po‰kození síÈového
kabelu nebo zástrãky, vylití kapaliny nebo pád
pfiedmûtÛ do pfiístroje, vystavení pfiístroje de‰ti nebo
vlhku, nesprávné funkci nebo pádu pfiístroje.
ÚdrÏba pouzdra
Z bezpeãnostních dÛvodÛ odpojte síÈov˘ kabel od síÈové
zástrãky.
● K ãi‰tûní nepouÏívejte benzen, fiedidla nebo jiná
rozpou‰tûdla.
● Pouzdro otfiete mûkkou utûrkou.
Manipulace s disky
●
PouÏívejte disky normálních
tvarÛ. Pfii pouÏití diskÛ s
nenormálními tvary mÛÏe dojít
k po‰kození DVD rekordéru.
Uchopení disku
●
Nedot˘kejte se záznamové plochy
disku.
DVD-RAM, DVD-RW A DVD-R
●
âistûte s voliteln˘m ãistícím
prostfiedkem na DVD-RAM/PD
(LF-K200DCA1 - pokud je k
dostání). K ãi‰tûní DVD-RAM,
DVD-RW A DVD-R diskÛ
nepouÏívejte ãistící prostfiedky nebo utûrky pro CD.
DVD-Video, Audio CD
●
Neãistoty otfiete z disku mûkkou utûrkou.
Upozornûní pro manipulaci s disky
Upozornûní pro manipulaci
●
●
●
●
●
Pfied pfiipojením jin˘ch dílÛ k tomuto rekordéru tyto díly
vypnûte.
Pfii pfiehrávání disku s rekordérem nepohybujte, neboÈ
pfiitom mÛÏe dojít k po‰krábání nebo prasknutí disku
nebo po‰kození vnitfiních dílÛ rekordéru.
Na rekordér nestavte kvûtinovou vázu s vodou ani
Ïádné malé kovové pfiedmûty.
Nestrkejte ruce do diskové mechaniky.
Do diskové mechaniky nedávejte nic jiného neÏ disky.
●
●
●
●
●
●
Nepi‰te na poti‰tûnou stranu propisovaãkou nebo
perem.
NepouÏívejte ãistící nebo antistatické spreje na desky.
Také nepouÏívejte tûkavé chemikálie, jako je benzen
nebo fiedidla.
Na disky nelepte ‰títky nebo samolepky. (NepouÏívejte
disky opravené lepící páskou nebo samolepkou.)
NepouÏívejte kryty proti po‰krábání.
NepouÏívejte disky poti‰tûné tiskárnami ‰títkÛ, které jsou
na trhu.
Nezakládejte zvlnûné nebo prasklé disky.
âesky -3
Zaãínáme
●
Vnûj‰í vlivy, jako blesk a statická elektfiina mohou ovlivnit
normální práci tohoto rekordéru. Pokud k tomu dojde,
rekordér vypnûte a znovu zapnûte tlaãítkem
STANDBY/ON nebo odpojte a znovu pfiipojte síÈov˘
kabel k síÈové zástrãce. Rekordér pak bude pracovat
normálnû.
Po pouÏití vyjmûte disk a rekordér vypnûte.
Pokud rekordér nebudete del‰í dobu pouÏívat, odpojte
síÈov˘ kabel od síÈové zástrãky. Disky ãistûte otfiením v
pfiímém smûru od stfiedu k okraji disku.
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 4
Zaãínáme
Ukládání diskÛ
Dejte pozor, aby nedo‰lo k po‰kození diskÛ, neboÈ data na
tûchto discích jsou velmi citlivá na okolní prostfiedí.
● Nenechávejte je na pfiímém sluneãním svûtle.
● Ukládejte je v chladné, vûtrané místnosti.
● Skladujte ve svislé poloze.
● Ukládejte je do ãistého ochranného pouzdra.
● Pokud DVD rekordér náhle pfienesete z chladného na
teplé místo, mÛÏe dojít ke kondenzaci vlhkosti na
pracovních dílech a objektivu, coÏ vede k nenormálnímu
pfiehrávání disku. Pokud k tomu dojde, vyjmûte disk a
nechte rekordér zapnut˘ jednu aÏ dvû hodiny neÏ se
znovu pokusíte o pfiehrávání.
●
●
PouÏití CD-R/RW
●
●
●
Specifikace diskÛ
DVD-video
●
●
Digital versatile disc (DVD) mÛÏe obsahovat aÏ 135
minut obrazu, zvuk v 8 jazycích a titulky v 32 jazycích. Je
vybaven obrazovou kompresí MPEG-2 a Dolby digital
surroundingem, která vám umoÏÀuje sledovat Ïiv˘ a
jasn˘ obraz v kvalitû kina v pohodlí vlastního domova.
Pfii pfiepínání z první na druhou vrstvu u dvouvrstv˘ch
DVD video diskÛ mÛÏe dojít k momentální poru‰e
obrazu a zvuku. Nejedná se o závadu pfiístroje.
Po ukonãení záznamu DVD-R/RW ve Video Modu se z
nûj stává DVD-video.
●
●
●
●
●
●
Audio disk, na kterém je zaznamenané 44,1kHz PCM
audio.
Je moÏno pfiehrávat CD-DA formát audio CD-R a CDRW disky. V závislosti na podmínkách záznamu není
pfiístroj schopen pfiehrávat nûkteré CD-R nebo CD-RW
disky.
●
●
●
CD-R/RW
●
MP3 CD-R/RW
●
●
●
●
●
Je moÏno pfiehrávat jen CD-R disky se soubory MP3
zaznamenané ve formátu ISO9660 nebo JOLIET.
Je moÏno pouÏívat jen soubory MP3 s pfiíponou “.mp3”,
“.MP3”.
U MP3 souborÛ zaznamenan˘ch s VRB (Variable Bit
Rates) od 32 Kbps do 320 Kbps mÛÏe b˘t zvuk ofiíznut˘.
Pfiehrávateln˘ rozsah pfienosové rychlosti je od 56Kbps
do 320Kbps.
Pfiístroj je schopen pracovat maximálnû s 1000 souborÛ
a 100 sloÏkami.
●
●
●
●
Je moÏno pouÏívat jen soubory JPEG s pfiíponou “.jpg”,
“.JPG”.
Pfiístroj je schopen pracovat maximálnû s 1000 souborÛ
a 100 sloÏkami.
●
●
●
●
4- âesky
Po ukonãení záznamu DVD ve Video Modu se z nûj
stává DVD-Video.
MÛÏete provádût záznam na dostupn˘ prostor disku a
provádût editaãní funkce, jako je pfiifiazování titulÛ
diskÛm a programÛm a mazání programÛ pfied
dokonãením.
Pokud z DVD-R disku smaÏete programy, nezískáte
prostor na disku. Jakmile je na nûjakou ãást disku DVDR zaznamenán záznam, není tato ãást jiÏ k dispozici pro
jin˘ záznam bez ohledu na to, zda záznam je nebo není
smazán.
Po ukonãení záznamu trvá pfiístroji asi 30 sekund neÏ
dokonãí informace o záznamu.
Tento v˘robek optimalizuje DVD-R pro kaÏd˘ záznam.
Optimalizace se provádí pfii spu‰tûní záznamu a po
vloÏení disku nebo zapnutí pfiístroje. Pokud se
optimalizace provádí pfiíli‰ mnohokrát, mÛÏe b˘t záznam
na disk nemoÏn˘.
V závislosti na podmínkách záznamu nemusí b˘t v
nûkter˘ch pfiípadech moÏné pfiehrávání.
Tento pfiístroj mÛÏe pfiehrávat DVD-R disky
zaznamenané a dokonãené s videorekordérem DVD
Samsung. Nemusí b˘t schopen pfiehrávat nûkteré DVDR disky v závislosti na disku a podmínkách záznamu.
Pfiehrávání a záznam diskÛ DVD-RW
●
JPEG CD-R/RW
Disk: CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM
Je moÏno pfiehrávat soubory MPEG4 s následujícími
pfiíponami: .avi, .mpeg, .divx, .AVI, .MPEG, .DIVX (s
vyjímkou .MPG).
Formát MPEG4 Codec: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX-Pro (vyjma QPEL a GMC)
Dostupné audio formáty: “MP3”, “MPEG”, “WMA”,
“LPCD”, “AC3”.
Podporované formáty souborÛ titulkÛ: .smi, .srt, .sub,
.psb, .txt, .ass
Pfiehrávání a záznam DVD-R diskÛ
●
Audio CD
PouÏívejte CD-R/RW disky 700 MB (80 minut). Pokud
moÏno nepouÏívejte disky 800 MB (90 minut) nebo více,
neboÈ disk se nemusí pfiehrát.
Pokud nebyly CD-R/RW disky zaznamenány jako
closed session, mÛÏe dojít ke zpoÏdûní na zaãátku
pfiehrávání a v‰echny zaznamenané soubory se
nemusejí pfiehrát.
Nûkteré disky CD-R/RW nemusejí b˘t pfiehrávatelné na
tomto pfiístroji v závislosti na zafiízení, pouÏitém k jejich
vypálení. U obsahu na médiích CD-R/RW, kter˘ jste si
zkopírovali s CD pro vlastní potfiebu se pfiehrávatelnost
mÛÏe li‰it v závislosti na obsahu a disku.
PouÏití diskÛ MPEG4
●
●
Maximální velikost progresivního JPEG je 3 Mpixely.
MOTION JPEG není podporovan˘.
Záznam a pfiehrávání se dá na DVD-RW discích
provádût jak ve Video modu tak ve VR modu.
Jakmile je DVD-RW disk zaznamenan˘ ve video VR
modu dokonãen˘, není moÏno provádût dal‰í záznam.
Jakmile je DVD-RW zaznamenan˘ ve video modu
dokonãen˘, stává se z nûj DVD-video.
V obou modech je moÏno pfiehrávat pfied i po
dokonãení, av‰ak po dokonãení není moÏno provádût
dodateãn˘ záznam, mazání a editaci.
Pokud chcete zaznamenat disk v VR modu a pak
zaznamenat v V modu, proveìte formátování. Pfii
provádûní formátování buìte opatrní neboÈ mÛÏe dojít
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
●
●
Page 5
ke ztrátû v‰ech zaznamenan˘ch dat.
Prázdn˘ DVD-RW disk je pfii první inicializaci
inicializovan˘ pro VR mod.
DVD-RW (VR mod)
- Jedná se o formát, kter˘ se pouÏívá pro záznam dat
na disky DVD-RAM nebo DVD-RW. MÛÏete
zaznamenávat více titulÛ, editovat, mazat, ãásteãnû
mazat, vytváfiet seznam pfiehrávání atd.
- Disk zaznamenan˘ v tomto modu se nedá pfiehrávat
na souãasném DVD rekordéru.
DVD-RW (video mod)
- Jedná se o formát, kter˘ se pouÏívá pro záznam dat
na discích DVD-RW nebo DVD-R. Tento disk je
moÏno pfiehrávat souãasn˘m DVD rekordérem
jakmile je dokonãen˘.
- Pokud byl disk zaznamenan˘ ve Video Modu na
rekordéru jiného v˘robce, av‰ak nebyl dokonãen˘,
není ho moÏno pfiehrávat nebo na nûj pofiídit
dodateãn˘ záznam na tomto rekordéru.
Pfiehrávání a záznam diskÛ DVD-RAM
●
●
●
●
●
Záznamov˘ mod nastavte na VR mod. Jinak není tento
v˘robek schopen pfiehrát záznam.
DVD-RAM není moÏno pfiehrávat na vût‰inû DVD
zafiízení v dÛsledku problémÛ s kompatibilitou.
Na tomto pfiístroji je moÏno pfiehrávat jen disky DVDRAM standardní verze 2.0.
DVD- RAM zaznamenané na tomto pfiístroji nemusejí
pracovat na jin˘ch DVD zafiízeních. Kompatibilitu s
tûmito DVD-RAM disky zjistíte v návodu k pouÏití
pfiíslu‰ného pfiehrávaãe.
U DVD-RAM diskÛ s kazetou odstraÀte kazetu a pouÏijte
jen disk.
OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ
●
●
MnoÏství DVD diskÛ je kódováno s ochranou proti
kopírování. Z toho dÛvodu musíte pfiipojit svÛj DVD
rekordér jen pfiímo ke svému TV, ne k VCR.
Pfiipojení k VCR vede k poruchám obrazu z DVD
diskÛ chránûn˘ch proti kopírování.
Tento v˘robek zahrnuje technologii ochranu
copyrightu, vyuÏívající nûkteré U.S. patenty a jiná
práva du‰evního vlastnictví vlastnûná Macrovision
Corporation a jin˘mi vlastníky práv. PouÏití této
technologie na ochranu copyrightu musí b˘t
autorizováno Macrovision Corporation, je urãeno jen
pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není
Macrovision Corporation udûlena jiná autorizace.
Kopírování nebo rozebírání je zakázáno.
Ochrana
Tento DVD rekordér vám umoÏÀuje následujícím
zpÛsobem chránit obsah va‰ich diskÛ.
● Chránûn˘ program: viz strana 72 “Zamknutí (ochrana)
titulu”.
● Chránûn˘ disk: viz strana 84 “Ochrana disku”
✻ PouÏívání diskÛ DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R v
nedostateãné kvalitû mÛÏe zpÛsobit následující
neoãekávané problémy vãetnû, závad záznamu, ztráty
zaznamenaného nebo editovaného materiálu nebo
po‰kození rekordéru a dal‰ích.
NepouÏívejte následující disky!
LD, CD-G, CD-I, Video-CD, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD+R a DVD+RW se nesmûjí pouÏívat v tomto
v˘robku.
[Poznámka]
Typy diskÛ, které je moÏno pfiehrávat: CD/CD-R/CDRW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD_RAM/DVD-RW/DVDR. Disky DVD-R/DVD-RW, které byly zaznamenané ve
video modu na jiném zafiízení je moÏno pfiehrávat jen
pokud byly dokonãené.
● Nûkteré komerãní disky a DVD disky zakoupené mimo
vበregion nemusejí b˘t pfiehrávatelné na tomto zafiízení.
Pfii pokusu o pfiehrávání tûchto diskÛ se zobrazí hlá‰ení
“No disc.” nebo “Please check the regional code.”.
● Pokud vበDVD-RW disk je ilegální kopie nebo není v
DVD video formátu, rovnûÏ se nedá pfiehrát.
❇ Neneseme Ïádnou odpovûdnost a nenabízíme Ïádnou
náhradu za jakékoli závady záznamu, ztrátu
zaznamenaného nebo editovaného materiálu a/nebo
po‰kození rekordéru vypl˘vající z pouÏití
nedoporuãen˘ch diskÛ.
●
Médium
Disk
TDK
Beall
DVD-R
That’s
Maxell
Panasonic
TDK
Maxell
DVD-RW Optodisc
Radius
Verbatim
Maxell
Fujifilm
DVD-RAM
TDK
Panasonic
Disc
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
●
RYCHLOST
4x
4x
4x
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
2x
3x
Maximální poãet záznamÛ na disku
100,000
1,000
1
Doporuãujeme pouÏívání diskÛ uveden˘ch v tabulce,
neboÈ jsou kompatibilní s tímto zafiízením. Jiné disky
nemusejí fungovat správnû.
✻ Disky DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R, které nejsou
kompatibilní s formátem DVD-VIDEO není moÏno
pfiehrávat na tomto v˘robku.
✻ Ohlednû dal‰ích informací o kompatibilitû záznamu DVD
se obraÈte na v˘robce svého DVD-RAM/DVD-RW/
DVD-R.
âesky -5
Zaãínáme
●
5/19/05 3:19 PM
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 6
Pfiípad 2: pfiipojení k v˘stupu S-video .......................... 20
Zaãínáme
Obsah
Pfiípad 3: v˘stupní konektory Component Video ........ 21
Jiné typy pfiipojení kabelu audio v˘stupu .................... 21
Pfiípad 1: pfiipojení k va‰emu TV .................................. 21
Pfiípad 2: pfiipojení ke stereo zesilovaãi s
Zaãínáme
v˘stupními konektory AV ............................... 22
Pfiípad 3: pfiipojení k AV zesilovaãi s
V˘straha ............................................................................... 2
digitálním v˘stupním konektorem ................. 22
Opatfiení ............................................................................... 3
Pfiipojení ke vstupnímu konektoru AV3 IN, DV ............ 23
DÛleÏité bezpeãnostní pokyny ........................................ 3
Pfiípad 1: pfiipojení VCR, Set-Top Box(STB),
Upozornûní pro manipulaci ............................................. 3
DVD pfiehrávaãe nebo videokamery
ÚdrÏba pouzdra ............................................................... 3
ke konektorÛm AV3 IN .................................. 23
Manipulace s disky .......................................................... 3
Ukládání diskÛ .................................................................. 4
Pfiípad 2: pfiipojení videokamery ke konektoru
DV IN .............................................................. 23
Specifikace diskÛ ............................................................. 4
V‰eobecné vlastnosti ........................................................ 8
Setup systému
NeÏ si pfieãtete návod k pouÏití ....................................... 9
Navigace v obrazovkovém menu .................................. 24
PouÏívání DVD rekordéru ................................................. 9
Pfiipojení a nastavení ....................................................... 25
Vybalení ............................................................................. 11
Nastavení hodin ............................................................... 26
Pfiíslu‰enství ................................................................... 11
Pfiedvolba kanálÛ s funkcí Auto Setup ......................... 27
Pfiíprava dálkového ovladaãe......................................... 11
Pfiedvolba kanálÛ s funkcí Manual Setup ..................... 28
Nastavení dálkového ovladaãe ..................................... 11
Nastavení moÏností jazyka ............................................. 29
Popis .................................................................................. 13
Nastavení ãasu EP modu ................................................ 30
Pfiední panel (DVD-R120/DVD-R123) ......................... 13
Automatické vytvofiení kapitoly ..................................... 31
Displej na pfiedním panelu (DVD-R120/DVD-R123) ....... 13
Nastavení moÏností pfiedního displeje ......................... 32
Pfiední panel (DVD-R121) ............................................. 14
Nastavení moÏností NICAM ............................................ 33
Displej na pfiedním panelu (DVD-R121) ...................... 14
Registrace DivX(R) ........................................................... 33
Zadní panel .................................................................... 15
Nastavení moÏností audia .............................................. 34
Popis dálkového ovladaãe ............................................ 16
MoÏnosti Audio .............................................................. 34
Pfiipojení a nastavení
Nastavení moÏností video v˘stupu ............................... 35
Nastavení progresivního skenu ..................................... 36
Zru‰ení progresivního skenu ......................................... 36
Rychl˘ pfiehled....................................................................17
Nastavení moÏností obrazu (video) .............................. 37
Pfiipojení DVD-rekordéru ................................................. 18
MoÏnosti obrazu (video) ................................................ 37
Dal‰í pfiípojky .................................................................... 18
Nastavení rodiãovské kontroly ...................................... 38
Anténa + DVD rekordér +
KdyÏ zapomenete své heslo ........................................ 38
externí dekodér + TV ....................................................... 19
ÚroveÀ hodnocení ......................................................... 39
Jin˘ zpÛsob pfiipojení v˘stupního videokabelu .......... 19
Zmûna hesla .................................................................. 39
Pfiípad 1: pfiipojení k video (kompozitnímu) v˘stupu ... 20
6- âesky
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 7
Volba jazyka audia ......................................................... 59
Zmûna úhlu kamery ...................................................... 59
PouÏívání záloÏek .......................................................... 60
Pfied záznamem ................................................................ 40
PouÏití znaãek ................................................................ 61
Zapisovatelné disky ....................................................... 40
Pfiehrávání audio CD/MP3 .............................................. 62
Záznamové formáty ....................................................... 41
Pfiehrávání audio CD (CD-DA)/MP3 ............................ 62
Záznamov˘ mod ............................................................ 41
Pfiehrávání obrázkÛ .......................................................... 66
Nezaznamenatelné video ............................................. 41
Pfiehrávání MPEG4 ........................................................... 67
Tlaãítko INFO ................................................................. 42
Pfiehrávání seznamu titulÛ .............................................. 68
Kontrola dostupného prostoru disku
(informace o disku) ........................................................ 42
Editace
Záznam momentálnû sledovaného TV programu ...... 42
Základní editace (seznam titulÛ) .................................... 71
Záznam ze sledovaného externího zafiízení ................ 44
Pfiejmenování (popiska) titulu ....................................... 71
Kopírování z videokamery .............................................. 45
Zamknutí (ochrana) titulu .............................................. 72
Provádûní One Touch záznamu (OTR) ......................... 46
Mazání titulu ................................................................... 72
Záznam s timerem ........................................................... 47
Mazání ãásti titulu .......................................................... 73
PruÏn˘ záznam (jen pro záznam s timerem) ............... 48
Pokroãilá editace (seznam pfiehrávání) ........................ 75
Editace seznamu záznamÛ ............................................. 48
Vytvofiení seznamu pfiehrávání ..................................... 75
Mazání seznamu záznamÛ ............................................. 49
Pfiehrávání poloÏek v seznamu pfiehrávání ................. 76
PouÏití funkce ShowView ............................................... 50
Pfiejmenování poloÏky v seznamu pfiehrávání ............ 77
ShowView Extended ........................................................ 51
Editace scény pro seznam pfiehrávání ........................ 78
Záznam standardního seznamu timeru ........................ 51
Kopírování poloÏky seznamu pfiehrávání do
seznamu pfiehrávání ...................................................... 81
Playback
Mazání poloÏky seznamu pfiehrávání ze
Pfiehrávání .................................................................52
seznamu pfiehrávání ...................................................... 82
Pfied pfiehráváním .......................................................... 52
Diskov˘ manager ............................................................. 83
Kód regionu (jen DVD-video) ....................................... 52
Editace jména disku ...................................................... 83
Typy diskÛ, které je moÏno pfiehrávat .......................... 52
Ochrana disku ................................................................ 84
Disky, které není moÏno pfiehrávat ............................... 52
Formátování disku ......................................................... 84
Pfiehrávání disku ............................................................ 53
Mazání celého seznamu titulÛ ...................................... 85
PouÏití menu disku a menu titulu ................................. 54
Dokonãení disku ............................................................ 86
PouÏití vyhledávacích funkcí ......................................... 54
Zru‰ení dokonãení disku (V/VR mod) .......................... 87
Pomalé pfiehrávání ........................................................ 55
Pfiehrávání po krocích ................................................... 55
Dodateãné informace
ANYKEY ......................................................................... 55
OdstraÀování závad ......................................................... 88
PouÏití funkce Repeat ................................................... 56
Technická data ................................................................. 92
Volba titulkÛ .................................................................... 58
âesky -7
Zaãínáme
Zoom-In .......................................................................... 60
Záznam
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 8
Vysoce kvalitní progresivní sken
Zaãínáme
V‰eobecné vlastnosti
DVD rekordér vám umoÏÀuje zaznamenávat a pfiehrávat
vysoce kvalitní digitální video na discích DVD-RAM/DVDRW/DVD-R. MÛÏete zaznamenávat a editovat digitální
obrazy na discích DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R, jako by
byly na VCR páscích.
Progresivní sken poskytuje neblikající video s vysok˘m
rozli‰ením. 10 bitové 54 MHz separaãní obvody DAC a 2D
Y/C poskytují maximální kvalitu pfiehrávání a záznamu. (Viz
strana 21, 36)
MnoÏství funkcí se snadn˘m uÏivatelsk˘m rozhraním
Integrovan˘ systém menu a funkce hlá‰ení vám umoÏÀují
snadné a pohodlné provádûní poÏadovan˘ch akcí. S disky
DVD-RAM nebo DVD-RW mÛÏete editovat zaznamenané
video, vytváfiet seznam pfiehrávání, editovat video ve
specifické sekvenci podle sv˘ch poÏadavkÛ.
Záznam a pfiehrávání vysoce kvalitního digitálního
audia a videa
Je moÏno zaznamenat aÏ 16 hodin videa na oboustrann˘
disk DVD-RAM 9,4 GB, aÏ 8 hodin obrazÛ na disk DVDRAM/DVD-RW/DVD-R 4,7 GB, v závislosti na
záznamovém modu.
Voliteln˘ záznamov˘ mod
Rekordér mÛÏete nastavit na jednu ze ãtyfi rÛzn˘ch
záznamov˘ch rychlostí s rÛznou kvalitou a délkou
záznamu. Mody EP (6 hodin nebo 8 hodin) dosahují
maximálního ãasu záznamu, mody LP a SP poskytují
krat‰í ãas záznamu pfii vy‰‰í kvalitû záznamu, XP mod
dává nejvy‰‰í kvalitu záznamu.
Automatické nastavení kvality pro záznam s timerem
Pokud je zvolen˘ FR mod, kvalita videa se nastavuje
automaticky, takÏe ve‰keré video pro uveden˘ ãas je
moÏno zaznamenat na voln˘ prostor disku. (Viz strana 48.)
Vytvofiení titulu DVD video pomocí DVD-RW/DVD-R
disku
S DVD rekordérem mÛÏete vytvofiit vlastní DVD tituly na
discích DVD-RW/DVD-R 4,7 GB.
Kopírování dat z digitální kamery pomocí DV vstupu
Záznam videa z DV zafiízení na disky DVD-RAM nebo
DVD-RW, DVD-R pomocí DV vstupu (IEEE 13944piny/4piny). (Viz strana 45.)
8- âesky
Pfiehrávání MPEG4
Tento DVD rekordér umoÏÀuje pfiehrávání formátÛ
MPEG4 v avi souboru.
Certifikace DivX
DivX, DivX Certified a odpovídající loga
jsou obchodní znaãky DivXNetworks, Inc a
jejich pouÏití podléhá licenci.
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 9
NeÏ zaãnete ãíst návod k pouÏití, pfieãtûte si následující
pojmy.
Ikony pouÏité v návodu
Ikona
Pojem
Definice
DVD
Zahrnuje funkci dostupnou na DVD
nebo DVD-R/DVD-RW discích, které
byly zaznamenané a dokonãené ve
Video Modu.
RAM
Zahrnuje funkci dostupnou na
DVD-RAM.
RW
Zahrnuje funkci dostupnou na
DVD-RW.
R
Zahrnuje funkci dostupnou na
DVD-R.
CD
Zahrnuje funkci dostupnou na datovém
CD (CD-R nebo CD-RW).
JPEG
Zahrnuje funkci dostupnou na datovém
obrazovém CD (CD-R nebo CD-RW).
MP3
Zahrnuje funkci dostupnou na datovém
CD (CD-R nebo CD-RW, na kterém je
záznam MP3).
MPEG4
Pozor
Zahrnuje funkci dostupnou na datovém
CD-R/RW, DVD-R, RW, RAM.
Platí pro pfiípad, ve kterém funkce
nefunguje nebo mÛÏe dojít ke zru‰ení
nastavení.
POZNÁMKA Oznaãuje rady nebo pokyny na stránce,
které pomáhají pfii obsluze funkce.
Tlaãítko
One-Touch
Funkce, kterou je moÏno obsluhovat
pomocí jednoho tlaãítka.
Tlaãítko
ANYKEY
Funkce, kterou je moÏno obsluhovat
pomocí tlaãítka Any Key.
PouÏívání tohoto návodu k pouÏití
1) Pfied pouÏitím tohoto v˘robku se seznamte s
bezpeãnostními pokyny. (Viz strana 2 ~ 5).
2) Pokud se objeví problém, zkontrolujte ho podle
OdstraÀování závad. (Viz strana 88 ~ 91)
PouÏití DVD rekordéru
Zaãínáme
NeÏ si pfieãtete návod k
pouÏití
Krok 1
Tento pfiístroj je schopen zapisovat na následující typy
diskÛ. Pokud chcete opakovanû zapisovat na stejn˘
disk nebo chcete editovat disk po zápisu, zvolte
pfiepisovateln˘ typ disku DVD-RW nebo DVD-RAM.
Pokud chcete uloÏit záznam bez jakékoli zmûny,
zvolte nepfiepisovateln˘ DVD-R.
Krok 2
©2005 Samsung Electronics Co.
Ve‰kerá práva vyhrazena; Ïádná ãást ani cel˘ tento
návod k pouÏití se nesmí reprodukovat nebo kopírovat
bez pfiedchozího písemného svolení Samsung
Electronics Co.
Formátování disku pro zaãátek zápisu
Narozdíl od VCR rekordér zaãne automaticky
formátovat pfii vloÏení nepouÏitého disku. To je
zapotfiebí pro pfiípravu záznamu na disk.
PouÏití DVD-RAM
Tento typ disku je moÏno formátovat ve formátu DVD
Video Recording (VR mod). MÛÏete editovat
zaznamenan˘ obraz a vytváfiet seznam pfiehrávání a
editovat obrazy ve specifické sekvenci podle sv˘ch
poÏadavkÛ.
PouÏití DVD-RW
Tento typ disku je moÏno formátovat ve formátu DVDVideo (Video mod) nebo DVD-Video Recording (VR
mod). U nepouÏitého disk se zobrazí hlá‰ení,
dotazující se zda se má nebo nemá provést
formátování ve VR modu. Disk Video mode je moÏno
pfiehrávat na rÛzn˘ch DVD zafiízeních. Disk ve VR
modu umoÏÀuje více rÛzn˘ch editování.
PouÏití DVD-R
Tento typ disku je moÏno formátovat ve formátu DVD
video. Po dokonãení formátování je moÏno na disk
zapisovat. Tento typ diskÛ je moÏno pfiehrávat na
rÛzn˘ch DVD zafiízeních jen pokud byli dokonãeny.
■
Na DVD-RW mÛÏete pouÏít buìto VR
nebo Video mod, ale ne oba souãasnû.
■
Pomocí reinicializace mÛÏete zmûnit
DVD-RW formát na jin˘ formát. Je
nutno pamatovat na to, Ïe pfii zmûnû
formátÛ dojde ke ztrátû dat na disku.
POZNÁMKA
Copyright
Volba typu disku
âesky -9
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
Zaãínáme
Krok 3
5/19/05 3:19 PM
Page 10
Záznam
Existují dvû rÛzné metody záznamu, pfiím˘ záznam a
záznam s ãasovaãem. Záznam s ãasovaãem je
klasifikován jako datum: jednorázovû (dd/mm), kaÏd˘
den, MON-SAT, MON-FRI, Every SAT atd.
Záznamov˘ mod: XP (vysoká kvalita), SP (standardní
kvalita), LP (dlouh˘ záznam) a EP (roz‰ífien˘ mod) v
závislosti na záznamovém modu. Pokud je záznam
nastaven na FR mode, zaznamená se obraz v
nejlep‰í kvalitû v závislosti na zb˘vajícím ãasu na
disku.
Krok 6
Dokonãení a pfiehrávání na jin˘ch zafiízeních DVD
Pokud budete své DVD pfiehrávat na jiném DVD
zafiízení, je nejdfiíve nutno provést dokonãení. Nejdfiíve
ukonãete ve‰keré editaãní a záznamové postupy a
pak dokonãete disk.
PouÏití DVD-RW disku ve VR modu
Aãkoli dokonãení obecnû není nutné pro pfiehrávání
disku na VR mode kompatibilním zafiízení, pro
pfiehrávání na jin˘ch zafiízeních je nutno pouÏít
dokonãen˘ disk.
PouÏití DVD-RW disku ve Video Modu
Pro pfiehrávání na jin˘ch zafiízeních neÏ je tento
rekordér je nutno disk nejdfiíve dokonãit. Na
dokonãeném disku jiÏ není moÏná Ïádná editace ani
záznam.
Krok 4
Pfiehrávání
Ve zobrazeném menu mÛÏete zvolit titul, kter˘ chcete
pfiehrávat a pak ihned spustit pfiehrávání.
DVD je tvofien úseky, naz˘van˘mi tituly, a podúseky,
naz˘van˘mi kapitoly.
Bûhem záznamu se titul vytvofií mezi dvûma body,
kde zaãnete a ukonãíte záznam. Kapitoly se vytvofií
automaticky, kdyÏ dokonãíte záznam na DVD-R /
DVD-RW disku ve video modu. Délka kapitoly (interval
mezi kapitolami) se li‰í v závislosti na záznamovém
modu.
Krok 5
Editace zapsaného disku
Editace diskÛ je snadnûj‰í neÏ u konvenãních video
pásek. Rekordér podporuje mnoÏství rÛzn˘ch
editaãních funkcí, moÏn˘ch jen s DVD.
S pomocí jednoduchého a snadného editaãního menu
mÛÏete obsluhovat rÛzné editaãní funkce, jako je
mazání, kopírování, pfiejmenování, zamykání atd. na
zaznamenaném titulu.
Vytvofiení seznamu pfiehrávání (DVD-RAM/-RW ve
VR modu)
S tímto rekordérem mÛÏete vytváfiet nov˘ seznam
pfiehrávání na stejném disku a editovat bez zmûny
pÛvodního záznamu.
10- âesky
PouÏití DVD-R disku
Pro pfiehrávání disku na jiném zafiízení neÏ je tento
rekordér je nutno disk dokonãit. Na dokonãeném
disku jiÏ není moÏná Ïádná editace ani záznam.
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 11
Vybalení
Zaãínáme
Pfiíslu‰enství
Nastavení dálkového ovladaãe
Zkontrolujte následující pfiiloÏené pfiíslu‰enství
S tímto dálkov˘m ovladaãem mÛÏete ovládat nûkteré
funkce na TV jin˘ch v˘robcÛ. Tlaãítka funkcí jsou:
STANDBY/ON, PROG / , TV VOL +/-, pfiímá ãíselná
tlaãítka, TV MUTE, INPUT.
Video/Audio kabel
RF kabel pro TV
Dálkov˘ ovladaã
Baterie pro dálkov˘
ovladaã (typu AAA)
Návod k obsluze
Rychl˘ návod
Pfiíprava dálkového ovladaãe
VloÏení baterií do dálkového ovladaãe
● Otevfiete kryt prostoru pro baterie na zadní stranû
dálkového ovladaãe.
● VloÏte dvû baterie AAA. Zajistûte dodrÏení správné
polarity (+ a -).
● VraÈte zpût kryt prostoru pro baterie.
Pokud dálkov˘ ovladaã nepracuje správnû:
● Zkontrolujte polaritu +- baterií (suché baterie).
● Zkontrolujte, zda baterie nejsou vyteklé.
● Zkontrolujte zda senzor ovladaãe není zakryt˘.
● Zkontrolujte, zda v blízkosti není záfiivkové osvûtlení.
Baterie zlikvidujte podle místních ekologick˘ch
pfiedpisÛ. Nevyhazujte je do domovního odpadu.
âesky -11
Zaãínáme
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 12
Pro zji‰tûní kompatibility své televize postupujte
následujícím zpÛsobem.
1. Zapnûte televizi.
2. Dálkov˘ ovladaã namifite k televizi.
3. Stisknûte a podrÏte tlaãítko STANDBY/ON a pak
stiskem odpovídajících ãíseln˘ch tlaãítek zadejte
dvoumístn˘ ãíseln˘ kód odpovídající znaãce va‰í
televize.
Kódy ovladateln˘ch TV
ZNAâKA
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
12- âesky
TLAâÍTKO
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
ZNAâKA
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
TLAâÍTKO
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
V˘sledek: Pokud je va‰e televize kompatibilní s dálkov˘m
ovladaãem, vypne se. Nyní je naprogramována
pro provoz s dálkov˘m ovladaãem.
■
Pokud je pro va‰i znaãku televize uvedeno
nûkolik kódÛ, vyzkou‰ejte postupnû v‰echny
aÏ naleznete ten, kter˘ funguje.
■
Pokud vymûníte baterie v dálkovém
ovladaãi, musíte znovu nastavit kód znaãky.
POZNÁMKA
Pak mÛÏete ovládat televizi pomocí následujících
tlaãítek po tlaãítku TV.
Tlaãítko
STANDBY/ON
INPUT
TV VOL (+, -)
PROG ( nebo
TV MUTE
0~9
■
POZNÁMKA
Funkce
Zapínání a vypínání televize.
Volba externího zdroje.
Nastavení hlasitosti televize.
) Volba kanálu.
Vypínání a zapínání zvuku.
Pfiímé zadání ãísel.
RÛzné funkce nemusejí nutnû fungovat na
v‰ech televizích. Pokud zjistíte problémy,
ovládejte televizi pfiímo.
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 13
Popis
Zaãínáme
Pfiední panel (DVD-R120/DVD-R123)
1
4
2
3
1. STANDBY/ON
Zapínání a vypínání rekordéru.
2. AV3 INPUT
Pfiipojení externího zafiízení.
3. DV-INPUT
Pfiipojení externího digitálního pfiíslu‰enství (jako je
videokamera) k DV konektoru.
4. DISKOVÁ MECHANIKA
Otevírá se pro vloÏení disku.
5. OPEN/CLOSE
Otevírá a zavírá diskovou mechaniku.
6. DISPLAY
Zobrazuje stav pfiehrávání, titul / kapitolu / ãas atd.
6
5
8 7
9
12
10
11
7. SEARCH/SKIP
Pfiechod na následující titul / kapitolu / stopu nebo na
pfiedchozí titul / kapitolu / stopu.
8. STOP
Zastavení pfiehrávání disku.
9. PLAY/PAUSE
Pfiehrávání disku nebo pfieru‰ení pfiehrávání nebo
záznamu.
10. P.SCAN
Volba progresivního skenovacího modu.
11. REC
Start záznamu.
12. PR (
)
Volba pfiedvolen˘ch kanálÛ.
TotéÏ jako tlaãítko PROG na dálkovém ovladaãi.
Displej na pfiedním panelu (DVD-R120/DVD-R123)
1. Svítí pfii vloÏeném disku.
2. Svítí v záznamovém modu.
3. Svítí pro indikaci záznamového modu ãasovaãe.
4. Svítí pfii vloÏeném disku -R/RW/RAM.
5. Indikátor pfiehrávacího ãasu/hodin/momentálního stavu.
6. Svítí v modu progresivního skenu.
âesky -13
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 14
Zaãínáme
Pfiední panel (DVD-R121)
1. STANDBY/ON
Zapínání a vypínání rekordéru.
2. AV3 INPUT
Pfiipojení externího zafiízení.
3. DV-INPUT
Pfiipojení externího digitálního pfiíslu‰enství (jako je
videokamera) k DV konektoru.
4. DISKOVÁ MECHANIKA
Otevírá se pro vloÏení disku.
5. OPEN/CLOSE
Otevírá a zavírá diskovou mechaniku.
6. P.SCAN
Volba progresivního skenovacího modu.
7. DISPLAY
Zobrazuje stav pfiehrávání, titul / kapitolu / ãas atd.
8. SEARCH/SKIP
Pfiechod na následující titul / kapitolu / stopu nebo na
pfiedchozí titul / kapitolu / stopu.
9. STOP
Zastavení pfiehrávání disku.
10. Pfiijímaã dálkového ovladaãe
11. PR (
)
Volba pfiedvolen˘ch kanálÛ.
TotéÏ jako tlaãítko PROG na dálkovém ovladaãi.
12. REC
Start záznamu.
13. PLAY/PAUSE
Pfiehrávání disku nebo pfieru‰ení pfiehrávání nebo
záznamu.
Displej na pfiedním panelu (DVD-R121)
1. Svítí v záznamovém modu.
2. Svítí pro indikaci záznamového modu ãasovaãe.
3. Svítí v modu progresivního skenu.
14- âesky
4. Indikátor pfiehrávacího ãasu/hodin/momentálního stavu.
5. Svítí pfii vloÏeném disku.
6. Svítí pfii vloÏeném disku -R/RW/RAM.
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 15
Zadní panel
Zaãínáme
Ventilátor
Ventilátor se toãí vÏdy pfii zapnutém napájení.
Pfii instalaci v˘robku zajistûte, aby na v‰ech stranách od
ventilátoru bylo 10 cm volného prostoru.
1. DIGITALNÍ AUDIO V¯STUP (OPTICK¯)
Pfiipojuje se k zesilovaãi s digitální optickou audio
vstupní pfiípojkou.
2. DIGITALNÍ AUDIO V¯STUP (KOAXIÁLNÍ)
Pfiipojuje se k zesilovaãi s digitální koaxiální audio
vstupní pfiípojkou.
3. AUDIO V¯STUP
Pfiipojuje se k audio vstupu externího zafiízení pomocí
audio kabelÛ.
4. VIDEO V¯STUP
Pfiipojuje se ke vstupu externího zafiízení pomocí video
kabelu.
5. S-VIDEO V¯STUP
Pfiipojuje vstup externího zafiízení pomocí S-Video
kabelu.
6. V¯STUP KOMPONENTNÍHO VIDEA
Pfiipojuje se k zafiízení s v˘stupem komponentního
videa.
7. V˘stupní konektor AV1(TV) SCART
8. Vstupní konektor AV2(EXT) SCART
9.
Z konektoru antény
10.
V˘stup k TV konektoru
■
POZNÁMKA
Pfiípojka antény nepfiijímá signál z DVD. Pro
sledování DVD na TV musíte pfiipojit
audio/video kabely.
âesky -15
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 16
Zaãínáme
Popis dálkového ovladaãe
10. Tlaãítko MENU
Zobrazí nastavovací menu DVD rekordéru.
11. Tlaãítka OK/DIRECTION
(tlaãítka … / † / œ / √)
12. Tlaãítko REC MODE
Zobrazuje stav zápisu (XP/SP/LP/EP)
13. Tlaãítko REC
PouÏívá se pro pofiízení záznamu na discích DVDRAM/-RW/-R.
14. Tlaãítko CANCEL
15. Tlaãítko REPEAT
UmoÏÀuje opakování titulu, kapitoly, stopy nebo disku.
16. Tlaãítko OPEN / CLOSE
Pro otevfiení a zavfiení diskové mechaniky.
17. Tlaãítko AUDIO/TV MUTE
PouÏívá se pro pfiístup rÛzn˘ch audio funkcí na disku.
(DVD mod).
Funguje jako vypnutí zvuku. (TV mod)
18. Tlaãítko TV
Stisknûte pro zapnutí TV.
19. Tlaãítko INPUT
Volí vstupní signál v modu externího vstupu
(PROG, AV vstup nebo DV VSTUP)
20. Tlaãítko PROG
Volba pfiedvolen˘ch kanálÛ v zadaném pofiadí.
TotéÏ jako tlaãítka PR na pfiedním panelu.
21. Tlaãítko TITLE LIST / DISC MENU
PouÏívá se pro zadání seznamu prohlíÏení záznamÛ /
menu disku.
1. Tlaãítko STANDBY/ON
2. âíselná tlaãítka
3. Tlaãítko TV/DVD
4. Tlaãítko DVD
Stisknûte pokud pouÏíváte DVD rekordér.
5. Tlaãítka TV VOL
Nastavení hlasitosti TV.
6. Tlaãítka skoku vzad / vpfied
Stiskem je moÏno skákat po disku vzad nebo vpfied.
Tato tlaãítka také fungují jako tlaãítka STEP. Pfii
kaÏdém stisku se pfiehraje následující nebo pfiedchozí
obrázek (viz strana 55).
7. Vyhledávací tlaãítka vpfied / vzad.
Stisknûte pro prohledávání disku vpfied nebo vzad.
8. Tlaãítko Stop
Stisknûte pro zastavení disku.
9. Tlaãítko Play/Pause
Stisknûte pro pfiehrávání / pfieru‰ení pfiehrávání disku.
16- âesky
22. Tlaãítko PLAY LIST / TITLE MENU
PouÏívá se pro prohlíÏení menu titulÛ nebo prohlíÏení
seznamu zaznamenan˘ch souborÛ.
23. Tlaãítko ANYKEY
PouÏívá se pro prohlíÏení stavu pfiehrávaného disku.
24. Tlaãítko SUBTITLE
PouÏívá se pro pfiepínání jazyka titulkÛ disku.
25. Tlaãítko RETURN
Návrat do pfiedchozího menu.
26. Tlaãítko MARKER/TIMER
PouÏívá se pro oznaãení místa pfii pfiehrávání disku.
PouÏívá se pro pfiím˘ pfiechod do reÏimu ãasového
záznamu pfii zastaveném disku.
27. Tlaãítko INFO
Zobrazí se momentální nastavení nebo stav disku.
00786A-R120-XEH-CZE/02~17
5/19/05 3:19 PM
Page 17
Rychl˘ pfiehled
Tato ãást zahrnuje rÛzné postupy pfiipojení DVD
rekordéru k externím zafiízením a poÏadované mody
poãáteãního nastavení.
Rychl˘ pfiehled uveden˘ v tomto návodu vám poskytne
dostatek informací, abyste mohli zaãít pouÏívat rekordér.
Connecting & Setting Up
Pfiipojení a
nastavení
Pfiipojení DVD-rekordéru
†
Dal‰í pfiipojení
†
Anténa + DVD rekordér + externí
dekodér + TV
†
Jin˘ typ pfiipojení v˘stupního video
kabelu
†
Jin˘ typ pfiipojení v˘stupního audio
kabelu
†
Pfiipojení ke vstupní pfiípojce
AV3 IN, DV
Rychl˘ pfiehled...........................................................17
Pfiipojení DVD-rekordéru ......................................... 18
Dal‰í pfiípojky ........................................................... 18
Anténa + DVD rekordér + externí dekodér + TV .. 19
Jin˘ zpÛsob pfiipojení v˘stupního video kabelu .... 19
Jiné typy pfiipojení kabelu audio v˘stupu .............. 21
Pfiipojení ke vstupní pfiípojce AV3 IN, DV ............. 23
âesky -17
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 18
Pfiipojení DVD rekordéru
Pfiipojení a nastavení
DVD rekordér mÛÏete pfiipojit k televizi pomocí kabelu
SCART, pokud je na televizi odpovídající vstup.
Dal‰í pfiípojky
DVD rekordér mÛÏete pfiipojit k satelitnímu pfiijímaãi nebo
digitálnímu tuneru.
1. RF kabel pfiipojte podle obrázku.
2. Jeden konec SCART kabelu pfiipojte k zásuvce AV1 na
zadní stranû DVD rekordéru.
3. Druh˘ konec pfiipojte do odpovídajícího konektoru na
televizi.
4. Pfiipojte DVD rekordér a TV.
5. Zapnûte DVD rekordér a TV.
6. Tisknûte tlaãítko INPUT na dálkovém ovladaãi TV
obrazovce, dokud se na TV neobjeví video signál z DVD
rekordéru.
externí zafiízení
(VCR/satelitní pfiijímaã)
K RF IN
- DVD mod
K TV
1. Pomocí kabelu SCART propojte AV2 konektor DVD
rekordéru a VCR/satelitního pfiijímaãe nebo digitálního
tuneru.
2. Konektor AV1 propojte s konektorem AV SCART na TV.
RF Kable
K ANTÉNNÍMU VSTUPU
3. Zapnûte DVD rekordér, VCR/satelitní pfiijímaã nebo
digitální tuner a TV.
4. Nastavte vstupní mod na AV2.
- TV mod
■
POZNÁMKA
■
18- âesky
Pfiípojka RF kabelu vysílá jen signály TV.
Pro sledování DVD z va‰eho DVD
rekordéru musíte pfiipojit SCART kabel nebo
Audio/Video kabel.
TV mod
Stisknûte tlaãítko TV/DVD na dálkovém
ovladaãi, na pfiedním LED displeji se objeví
“TV” (nebo vypnûte DVD rekordér). Pak
mÛÏete sledovat programy pfiijímané po RF
kabelu.
1. Stisknûte tlaãítko TV/DVD na dálkovém ovladaãi, na
pfiedním LED displeji se pak objeví “TV”. (nebo vypnûte
DVD rekordér)
2. Programy ze satelitního pfiijímaãe nebo digitálního
tuneru pfiipojeného k tomuto DVD rekordéru mÛÏete
sledovat i pfii vypnutém DVD rekordéru.
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 19
Anténa + DVD rekordér +
externí dekodér + TV
Existují rÛzné zpÛsoby v˘stupu videosignálu bez pouÏití
kabelÛ scart. Zvolte si jedno z následujících pfiipojení videa,
které vám nejvíce vyhovuje.
Pfiípad 1: pfiipojení k video (kompozitnímu) v˘stupu
● Pfiípad 2: pfiipojení k v˘stupu S-video
● Pfiípad 3: v˘stupní konektory Component Video
●
Stûna
1
3
DECODER
2
V˘stupní mody S-video, Component video a
Progressive Output
● V˘stupy S-video a Component video jsou k dispozici jen
pokud vበTV podporuje S-video vstup nebo vstup
Component video. Pokud S-video nebo Component
video nefunguje, zkontrolujte pfiipojení TV a nastavení
pro v˘bûr vstupu TV.
● V porovnání se standardním prokládan˘m videem
progresivní sken zdvojnásobuje mnoÏství videofiádkÛ,
vysílan˘ch do va‰eho TV. V˘sledkem je stabilnûj‰í,
neblikající, jasnûj‰í obraz neÏ u prokládaného videa.To je
k dispozici jen u TV, které podporují progresivní sken.
● V˘stup Progressive Scan (576p)
Zákazníci by mûli pamatovat na to, Ïe ne v‰echny
televize s vysok˘m rozli‰ením jsou plnû kompatibilní s
tímto v˘robkem a mohou vést ke zobrazení artefaktÛ v
obrazu. V pfiípadû problémÛ s obrazem 576 progressive
scan se doporuãuje pfiepnout pfiipojení na v˘stup
‘standard definition’. Máte li dotazy t˘kající se
kompatibility va‰eho TV s tímto modelem 576p DVD
rekordéru, spojte se prosím s na‰ím zákaznick˘m
servisním centrem.
1. Pfiipojte RF anténu podle obrázku.
2. Pomocí kabelu SCART propojte konektor AV1 na tomto
rekordéru s konektorem SCART AV na TV.
3. Konektor AV2 propojte s konektorem SCART AV na
dekodéru.
4. Pro sledování nebo záznam programÛ PAY-TV Canal
Plus, nastavte svÛj DVD rekordér na pfiíjem kanálÛ
pomocí obrazovkového displeje. (Viz strana 28)
âesky -19
Pfiipojení a nastavení
Pokud pfiipojíte externí dekodér, mÛÏete zaznamenávat
kódované kanály (CANAL nebo Premiere broadcast)
pfiijímané zabudovan˘m TV tunerem v DVD rekordéru.
Jin˘ zpÛsob pfiipojení
v˘stupního videokabelu
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 20
Pfiípad 1: pfiipojení k video
(kompozitnímu) v˘stupu
Pfiipojení a nastavení
1. Propojte video kabel (Ïlut˘) mezi VIDEO OUT (Ïlut˘) na
DVD rekordéru a VIDEO INPUT (Ïlut˘) na va‰em TV
(nebo AV zesilovaãi).
● Získáte obraz ve standardní kvalitû.
2. Propojte audio kabely (bíl˘ a ãerven˘) mezi AUDIO OUT
na DVD rekordéru a AUDIO IN na TV (nebo AV
zesilovaãi).
(Viz strana 21 aÏ 22)
Ïlutá
Video/Audio kable
20- âesky
Ïlutá
Pfiípad 2: pfiipojení k v˘stupu
S-video
1. Propojte kabel S-video (není pfiiloÏen) mezi S-VIDEO
OUT na DVD rekordéru a S-VIDEO INPUT na svém TV
(nebo AV zesilovaãi).
2. Propojte audio kabely (bíl˘ a ãerven˘) mezi AUDIO OUT
na DVD rekordéru a AUDIO INPUT na svém TV (nebo
AV zesilovaãi).
● Získáte obraz ve vysoké kvalitû.
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 21
Pfiípad 3: v˘stupní konektory
Component Video
Existuje nûkolik zpÛsobÛ v˘stupu audio signálÛ bez pouÏití
kabelÛ scart. Zvolte následující audio pfiipojení, které vám
nejvíce vyhovuje.
Pfiípad 1: pfiipojení k va‰emu TV
Pfiípad 2: pfiipojení ke stereo zesilovaãi s v˘stupními
konektory AV
● Pfiípad 3: pfiipojení k AV zesilovaãi s digitálním v˘stupním
konektorem
●
●
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. “Dolby” a
symbol dvojitého D jsou obchodní znaãky Dolby
Laboratories.
2
zelená
zelená
modrá
ãervená
COMPONENT
“DTS” a “DTS Digital Out” jsou obchodní znaãky
Digital Theater Systems, Inc.
Y
modrá
Pb
1
ãervená
Pfiípad 1: pfiipojení k va‰emu TV
Pokud vበTV má konektory pro audio vstup, pouÏijte toto
pfiipojení.
Pr
■
Ïlutá
Progresivní nastavení je dostupné jen pokud
video v˘stup je nastaven˘ na Component.
(Viz strana 36).
Ïlutá
bílá
■
Zajistûte, aby souhlasilo barevné znaãení
propojení. Konektory komponentního
v˘stupu Y, PB, PR va‰eho DVD rekordéru
musejí b˘t pfiipojeny k odpovídajícím
vstupním konektorÛm na va‰em TV.
ãervená
POZNÁMKA
bílá
ãervená
âesky -21
Pfiipojení a nastavení
1. Propojte kabely Component video (nejsou pfiiloÏené)
mezi COMPONENT OUT (Y, PB,PR) na DVD rekordéru
a COMPONENT IN (Y, PB,PR) na svém TV.
2. Propojte audio kabely (bíl˘ a ãerven˘) mezi AUDIO OUT
na DVD rekordéru a AUDIO IN na TV (nebo AV
zesilovaãi).
(Viz strana 21 aÏ 22).
3. Po pfiipojení postupujte podle stran 35 a 36.
● Získáte vysoce kvalitní a barevnû pfiesnou reprodukci
obrazu.
Jiné typy pfiipojení kabelu
audio v˘stupu
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 22
Pfiípad 2: pfiipojení ke stereo
zesilovaãi s v˘stupními
konektory AV
Pokud vበAV zesilovaã má Dolby Digital, MPEG2 nebo
DTS dekodér a konektor digitálního vstupu, pouÏijte toto
pfiipojení. Pro poslech zvuku Dolby Digital, MPEG2 nebo
DTS budete muset provést audio nastavení. (Viz strana
34).
Pfiipojení a nastavení
Pokud vበstereo zesilovaã má jen AUDIO INPUT
konektory (L a R), pouÏijte tyto konektory.
Pfiípad 3: pfiipojení k AV
zesilovaãi s digitálním
v˘stupním konektorem
ãervená
bílá
nebo
ãervená
bílá
Lev˘ zadní
Lev˘ pfiední
reproduktor
22- âesky
Prav˘ pfiední
reproduktor
Prav˘ zadní
Lev˘ pfiední
Prav˘ pfiední
Subwoofer
Stfiední
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 23
Pfiipojení ke vstupnímu
konektoru AV3 IN, DV
Pfiípad 2: pfiipojení videokamery
ke konektoru DV IN
Pokud va‰e digitální videokamera má v˘stupní konektor
DV, pfiipojte ho ke vstupnímu konektoru DV na va‰em
DVD rekordéru.
To vám umoÏÀuje pfiipojit vበDVD rekordér k jin˘m
externím zafiízením a sledovat nebo zaznamenávat jejich
v˘stupy.
●
Pfiípad 1: pfiipojení VCR, Set-Top Boxu (STB), DVD
pfiehrávaãe nebo videokamery ke konektorÛm
AV3 IN.
Pfiípad 2: pfiipojení DV zafiízení ke konektoru DV IN
Pfiipojení a nastavení
●
Videokamera
Pfiípad 1: pfiipojení VCR, Set-Top
Boxu (STB), DVD pfiehrávaãe
nebo videokamery ke
konektorÛm AV3 IN
Pfiipojení VCR nebo externího zafiízení ke konektorÛm AV3
IN DVD rekordéru.
MÛÏete zaznamenávat z pfiipojeného zafiízení (VCR, STB,
DVD pfiehrávaãe nebo videokamery).
■
POZNÁMKA
Pokud se vstup nezvolí automaticky, zvolte
správn˘ vstup tlaãítkem INPUT.
Camcorder
VCR
ãervená
DVD
bílá
Ïlutá
STB
Ïlutá
bílá
ãervená
■
Volba vstupu AV3 se provede automaticky.
Pokud se vstup nezvolí automaticky, zvolte
správn˘ vstup pomocí tlaãítka INPUT.
■
Obsah chránûn˘ proti kopírování není
moÏno zaznamenat.
POZNÁMKA
âesky -23
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 24
Setup
systému
Navigace v obrazovkovém
menu
Obrazovková menu vám umoÏÀují aktivovat nebo
deaktivovat rÛzné funkce na va‰em DVD rekordéru.
Pro otevírání a procházení obrazovkov˘ch menu pouÏijte
následující tlaãítka.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
Setup systému
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MOVE
OK
RETURN
1 Tlaãítko MENU
Stisknûte toto tlaãítko na dálkovém ovladaãi pro
otevfiení obrazovkového menu.
Pro ukonãení obrazovkového MENU stisknûte
tlaãítko znovu.
2 Tlaãítka … † œ √
,
Stiskem tûchto tlaãítek na dálkovém ovladaãi mÛÏete
pohybovat v˘bûrov˘m pruhem … †, œ √ pro
procházení poloÏkami menu.
3 Tlaãítko OK
Pro potvrzení jak˘chkoli nov˘ch nastavení stisknûte
toto tlaãítko na dálkovém ovladaãi.
Navigace v obrazovkovém menu .......................... 24
Pfiipojení a nastavení .............................................. 25
Nastavení hodin ...................................................... 26
Pfiedvolba kanálÛ s funkcí Auto Setup .................. 27
Pfiedvolba kanálÛ s funkcí Manual Setup ............. 28
Nastavení moÏností jazyka ..................................... 29
Nastavení ãasu EP modu ....................................... 30
Automatické vytvofiení kapitoly ............................... 31
Nastavení moÏností pfiedního displeje ................... 32
Nastavení moÏností NICAM ................................... 33
Registrace DivX(R) ................................................. 33
Nastavení moÏností audia ...................................... 34
Nastavení moÏností video v˘stupu ........................ 35
Nastavení progresivního skenu .............................. 36
Nastavení moÏností obrazu (video) ....................... 37
Nastavení rodiãovské kontroly ............................... 38
24- âesky
4 Tlaãítko RETURN
Stiskem tohoto tlaãítka na dálkovém ovladaãi se
vrátíte do pfiedchozího obrazovkového MENU nebo
opustíte obrazovkové MENU.
EXIT
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 25
• Pfii volbû zemû postupujte podle zkratek v následující tabulce.
Pfiipojení a nastavení
VበDVD rekordér se pfii prvním pfiipojení automaticky
nastaví. TV stanice a ãas se uloÏí do pamûti. Postup trvá
nûkolik minut. Pak je vበDVD rekordér pfiipraven k pouÏití.
1
Pfiipojte RF kabel podle popisu na stranû
18.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
• DVD rekordér vyhledává stanice podle pfiedvoleného
seznamu preferencí podle zvolené zemû.
6 Spustí se automatické skenování kanálÛ.
(Pfiipojte svÛj DVD rekordér k TV pomocí RF kabelu a
kabelu scart.)
Channel scan
Now, Scanning.
2 DVD rekordér pfiipojte k elektrické síti.
5%
“AUTO” na displeji pfiedního panelu zaãne blikat.
3 Stiskem ãíselného tlaãítka zvolte jazyk.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
Für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
7
Po ukonãení automatického skenování
kanálÛ se za 10 sekund automaticky spustí
nastavení hodin. Pokud chcete Auto Clock
(automatické nastavení hodin) spustit
okamÏitû, stisknûte tlaãítko OK. Pokud
nechcete provést automatické nastavení
hodin, stisknûte tlaãítko CANCEL nebo
MENU.
Auto channel scan completed successfully.
Press [OK] button to auto clock set.
4
SpusÈte auto setup.
OK
Auto setup will be started.
Check antenna and TV cable connection.
OK
Cancel
Cancel
aÏ se automaticky zobrazí
8 Poãkejte,
momentální datum a ãas. Pokud chcete
ukonãit automatické nastavení hodin,
stisknûte tlaãítko MENU.
5
Pomocí tlaãítek †…œ √ zvolte svou zemi.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
County Selection
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
DK
N
TR
Others
FIN
P
GR
E
HU
D
MOVE
OK
EXIT
âesky -25
Setup systému
• Poãet stanic automaticky uloÏen˘ch v DVD rekordéru závisí
na poãtu nalezen˘ch stanic.
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 26
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
2 Stiskem
9 Kontrola data a ãasu.
No Disc
Clock Set
Programme
No Disc
Setup Time
12 : 00
Date
01 / JAN / 2005
SAT
Programme
On
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MOVE
• Pfii správném nastavení stisknûte tlaãítko OK a datum a ãas
se uloÏí do pamûti. Pokud tlaãítko OK nestisknete, datum a
ãas se uloÏí automaticky po 5 sekundách.
• Pfii nesprávném nastavení zadejte správn˘ ãas a datum
tlaãítky †…œ √ nebo ãíseln˘mi tlaãítky. Stiskem tlaãítka OK
se datum a ãas uloÏí. Pokud chcete zmûnit nastavení hodin,
mÛÏete ho provést manuálnû. (Viz strana 26).
Setup systému
Setup
Auto Clock
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
tlaãítek …† zvolte Clock Set, pak
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
3 Stiskem
Pomocí navigaãních tlaãítek …†œ √ zadejte ãas, datum
nebo rok. Pro pfiímé zadání dat hodin pouÏijte ãíselná
tlaãítka.
No Disc
■
POZNÁMKA
■
Clock Set
Programme
Nyní je DVD rekordér pfiipraven˘ k pouÏití.
Funkce pro “Plug & Auto Set Up” jsou jiÏ
fixované. Proto pokud tyto fixované funkce
chcete zmûnit, mÛÏete to provést pfiedvolbou
stanic v OSD menu “Pfiedvolba kanálÛ s funkcí
manuálního nastavení”.(viz strana 28)
Funkci Set up je moÏno provést stiskem é
(STOP) na pfiístroji na déle neÏ 5 sekund pfii
vypnutém napájení a nezaloÏeném disku.
EXIT
Setup Time
12 : 00
MOVE
OK
Date
01 / JAN / 2005
Auto Clock
SAT
RETURN
Off
EXIT
tlaãítek …† zvolte On pro Auto
4 Stiskem
Clock.
No Disc
Clock Set
Programme
Setup Time
Nastavení hodin
12 : 00
MOVE
Toto menu se pouÏívá pro nastavení
momentálního ãasu. âas musíte nastavit pro
záznam s timerem.
OK
Date
01 / JAN / 2005
RETURN
Auto Clock
SAT
Off
EXIT
tlaãítko OK, tím se uloÏí datum a
5 Stisknûte
ãas.
Pokud OK nestisknete, uloÏení se neprovede.
pfiístrojem ve Stop modu / bez disku
tlaãítko MENU.
1 Sstisknûte
No Disc
Programme
Setup
MOVE
26- âesky
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
■
Pro nastavení Auto Clock musíte mít
pfiipojen˘ RF kabel. Viz strana 18.
■
DVD rekordér automaticky nastaví hodiny
podle rozhlasového ãasového signálu mezi
kanály PR1 aÏ PR5. Pokud funkce Auto
clock nepotfiebujete, zvolte Off.
POZNÁMKA
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 27
Pfiedvolba kanálÛ s funkcí
Auto Setup
tlaãítek …† zvolte Auto Setup,
4 Stiskem
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Zobrazí se hlá‰ení “Your data will be lost. Press [OK] to
continue [MENU] to exit” - Va‰e data budou ztracena.
Stisknûte [OK] pro pokraãování [MENU] pro ukonãení.
No Disc
Tato funkce vám umoÏÀuje manuální nastavení pásma
tuneru DVD rekordéru na anténu nebo kabely, v závislosti
na to, co pfiipojíte ke vstupnímu konektoru antény pfii
poãáteãním nastavení.
Install
Programme
Setup
Auto Setup
√
Manual Setup
√
Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [MENU] to exit.
OK
MOVE
1
OK
RETURN
EXIT
S pfiístrojem v Stop mode/No Disc mode
stisknûte tlaãítko MENU.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
5 Stiskem tlaãítek †…œ √ zvolte svou zem.
• DVD rekordér hledá stanice podle pfiedem
nastaveného seznamu preferencí v závislosti na vámi
zvolené zemi.
No Disc
Install
County Selection
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
No Disc
Setup
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
DK
N
TR
Others
FIN
P
GR
HU
E
D
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Setup
System
Pfii volbû zemû postupujte podle zkratek v
následující tabulce.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
EXIT
tlaãítek …† zvolte Install, pak
3 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Programme
A
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
6 Pro pokraãování stisknûte tlaãítko OK.
Pokud chcete ukonãit, stisknûte tlaãítko MENU.
Install
Auto Setup
√
Manual Setup
√
No Disc
Programme
Auto Setup
Please wait.
Setup
11%
Scanning...
Stop
MOVE
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
EXIT
7 Spustí se skenování kanálÛ.
Pro ukonãení Auto Setup stisknûte tlaãítko OK.
âesky -27
Setup systému
ShowView
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 28
Pfiedvolba kanálÛ s funkcí
Manual Setup
MÛÏete pfiidat pfiedvolen˘ kanál, kter˘ funkce Auto
Channel Search vynechala. A mÛÏete smazat kanál, kter˘
chcete zru‰it. MÛÏete programovat pofiadí kanálÛ.
tlaãítek …† zvolte Manual Setup,
4 Stiskem
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
Edit
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
--------
√
MOVE
1
S pfiístrojem v Stop mode / No Disc mode
stisknûte tlaãítko MENU.
OK
RETURN
√
√
√
√
√
√
EXIT
tlaãítek …† zvolte PR (programy)
5 Stiskem
které chcete editovat, mazat nebo zamûnit,
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Zvolte Edit, Delete nebo Swap.
No Disc
Programme
Setup systému
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
No Disc
EXIT
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
Edit
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
--------
Edit√
√
Delete
√
Swap
RETURN
EXIT
MOVE
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
Programme
Setup
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
OK
RETURN
√
√
√
• V pfiípadû Edit: mÛÏete pfiidávat nebo editovat PR
(programy)
Po zmûnû PR informací (CH, jméno, dekodér, MTF)
zvolte Save a pak stisknûte tlaãítko OK.
Manual Setup
PR
01
CH
---
Name
----
Decoder
MFT
MOVE
√
EXIT
Off
--- --Save
MOVE
tlaãítek …† zvolte Install, pak
3 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
OK
– CH: Vylaìte kanály pomocí tlaãítek œ √.
– Name: Automaticky zobrazí jméno stanice, detekované
v rozhlasovém signálu. Pokud není detekované,
No Disc
Programme
Setup
Install
Auto Setup
√
Manual Setup
√
mÛÏete ho zadat pomocí tlaãítek …†œ √..
– Decoder: Pokud zvolíte, mÛÏete zaznamenávat
kódované kanály pomocí externího
dekodéru. Pfied nastavením postupujte podle
návodu k pfiipojení externího dekodéru na
stranû 19.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
– MTF: Lep‰ího vyladûní frekvence kanálu mÛÏete
dosáhnout pomocí tlaãítek œ √.
• V pfiípadû Delete: informace o kanálu zvoleného PR
(programu) se odstraní.
• V pfiípadû Swap: mÛÏete zamûnit informaci o kanálu
dvou PR (programÛ). Napfiíklad pokud chcete zamûnit
PR2 a PR5, zvolte swap na PR2 a pak stisknûte
tlaãítko OK nebo √ na PR5.
28- âesky
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 29
Nastavení moÏností jazyka
tlaãítek …† zvolte poÏadovan˘
4 Stiskem
jazyk, pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
●
●
●
●
Pokud pfiedem nastavíte audio, titulky, menu disku,
obrazovkové menu, jazyk titulkÛ DivX, pak se tyto
automaticky objeví pfii sledování kaÏdého filmu.
Pokud zvolen˘ jazyk není na disku zaznamenan˘, zvolí se
pÛvodní zaznamenan˘ jazyk.
●
Audio Language: Jazyk zvuku z reproduktorÛ.
Subtitle Language: Jazyk titulkÛ disku.
Disc Menu Language: Jazyk menu disku
obsaÏeného na disku.
On-Screen Menu Language: Jazyk menu
pfiehrávaãe DVD rekordéru
DivX Subtitle: Volba podporovaného jazyka titulÛ
DivX podle regionu.
pfiístrojem v Stop mode / No Disc mode
1 Sstisknûte
tlaãítko MENU.
No Disc
Programme
Setup
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene a
Serbian(Latin)
Greek
English a modern Greek
tlaãítek …† zvolte poÏadovan˘
5 Stiskem
jazyk, pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Programme
Setup
Funkce Setup mÛÏete pouÏívat pfii pfiehrávání disku.
Language
Audio
: Original
Original
√
Subtitle
: Automatic
English
√
Disc Menu
: English
Français
√
On-Screen Menu : English
Deutsch
√
DivX Subtitle
√
: Western
Español
Italiano
Nederlands
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Korean
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
MOVE
Zobrazí se menu pro nastavení jazyka.
Setup
MOVE
Language
Audio
: Original
√
Subtitle
: Automatic
√
Disc Menu
: English
√
On-Screen Menu : English
√
DivX Subtitle
√
OK
: Western
RETURN
EXIT
■
Pro návrat do pfiedchozího menu stisknûte
RETURN nebo tlaãítko œ.
Pro ukonãení menu stisknûte tlaãítko
MENU.
■
Zvolen˘ jazyk se objeví jen pokud je
podporovan˘ na disku.
■
Pokud je jazyk titulkÛ zobrazen v
po‰kozeném písmu, zmûÀte titulky DivX na
správn˘ region.
Pokud se závada neodstraní, formát není
podporován.
tlaãítek …† zvolte Language, pak
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
3 Stiskem
Programme
RETURN
EXIT
POZNÁMKA
No Disc
OK
EXIT
âesky -29
Setup systému
MOVE
Timer Record
ShowView
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish a Swedish
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 30
Nastavení ãasu EP modu
tlaãítek …† zvolte EP Mode Time,
4 Stiskem
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
Programme
Setup
Opakovan˘m stiskem tlaãítka REC MODE mÛÏete zvolit
jeden ze ãtyfi záznamov˘ch modÛ.
EP mod je jedním ze ãtyfi REC modÛ (XP, SP, LP, EP).
V EP (Extended Play) modu mÛÏete nastavit ãas záznamu
na 6 nebo 8 hodin.
pfiístrojem v Stop modu / No Disc modu
1 Sstisknûte
tlaãítko MENU.
No Disc
Programme
Setup systému
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte System, pak
3 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Zobrazí se menu systému.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
30- âesky
OK
RETURN
√
EXIT
System
EP Mode Time
: 6Hours
6 Hours
√
Chapter Creator
: Off
8 Hours
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
OK
RETURN
√
EXIT
tlaãítek …† zvolte poÏadovan˘
5 Stiskem
ãas, pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 31
Automatické vytvofiení
kapitoly
tlaãítek …† zvolte On nebo Off,
5 Stiskem
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
• Off: Tuto moÏnost zvolte, pokud nechcete
automatické vytvofiení kapitoly.
• On: Zvolte tuto moÏnost, pokud chcete automatické
vytvofiení kapitoly.
Tato funkce funguje jen u diskÛ DVD-RW (Video mod) a
DVD-R.
spu‰tûní záznamu stisknûte tlaãítko
REC. (Nastavení rychlosti záznamu viz
6 Pro
strana 43). Objeví se hlá‰ení “Do you want
pfiístrojem v Stop modu / No Disc modu
1 Sstisknûte
tlaãítko MENU.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
to create the chapter menu after this
recording?” - Chcete po tomto záznamu
vytvofiit menu kapitoly?
Disc Navigation
Title List
√
Disc manager
Programme
Setup
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
tlaãítek œ √ zvolte Yes a stisknûte
7 Stiskem
tlaãítko OK.
• Nová kapitola se vytvofií v závislosti na zvoleném
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
záznamovém modu. Kapitola bude mít délku asi 5
minut v XP a SP a asi 15 minut v LP a EP modu.
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
8 Stiskem tlaãítka STOP zastavte záznam.
EXIT
tlaãítek …† zvolte System, pak
3 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
zobrazení vytvofien˘ch kapitol
dokonãete disk (viz strana 86) a pak
9 Pro
stisknûte tlaãítko DISC MENU. Zobrazí se
menu kapitoly.
Zobrazí se menu systému.
CHAPTER
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
√
Previous
MOVE
OK
RETURN
Top
Next
EXIT
tlaãítek …† zvolte Chapter
4 Stiskem
Creator, pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
■
Funkce automatického vytvofiení kapitoly
nefunguje pfii záznamu s timerem nebo po
vypnutí napájení.
■
U diskÛ DVD-R není moÏno zru‰it
dokonãení.
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
Off
√
Front Display
: Bright
On
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
OK
RETURN
√
POZOR
EXIT
âesky -31
Setup systému
No
Yes
MOVE
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 32
tlaãítek …† zvolte Front Display,
4 Stiskem
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Nastavení moÏností
pfiedního displeje
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
Bright
Dim
NICAM
: On
DivX(R) Registration Auto Dim
Nastavení jasu pfiedního displeje pfiístroje.
MOVE
1
OK
RETURN
√
√
√
EXIT
S pfiístrojem v Stop modu / No Disc modu
stisknûte tlaãítko MENU.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
tlaãítek …† zvolte poÏadovanou
5 Stiskem
poloÏku, pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
• Bright: displej na pfiedním panelu se zesvûtlí.
• Dim: displej na pfiedním panelu se ztmaví
• Auto Dim: displej na pfiedním panelu se
Setup systému
automaticky ztmaví pfii pfiehrávání disku.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte System, pak
3 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Zobrazí se menu systému.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
32- âesky
OK
RETURN
√
EXIT
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:17 PM
Page 33
Nastavení moÏností NICAM
tlaãítek …† zvolte NICAM, pak
4 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
Programme
Setup
Programy NICAM se dûlí do 3 skupin. NICAM Stereo,
NICAM mono a Bilingual (pfieklad do jiného jazyka).
Programy NICAM jsou vÏdy spojené se standardním
vysíláním mono zvuku a poÏadovan˘ zvuk mÛÏete zvolit
nastavením NICAM on nebo off.
1
S pfiístrojem v Stop modu / No Disc modu
stisknûte tlaãítko MENU.
No Disc
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
Programme
Setup
MOVE
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
Off
DivX(R) Registration On
MOVE
OK
RETURN
√
√
EXIT
tlaãítek …† zvolte On nebo Off,
5 Stiskem
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
• Off: tuto moÏnost zvolte jen pokud chcete pofiídit
záznam mono zvuku pfii vysílání NICAM, pokud
stereo zvuky jsou ru‰ené ‰patn˘m pfiíjmem.
• On: NICAM mod
EXIT
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
: 6Hours
Setup systému
Programme
System
EP Mode Time
Registrace DivX(R)
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
PouÏijte prosím registraãní kód pro registraci tohoto DVD
rekordéru s formátem DivX(R) Video On Demand.
Více na xxx.divx.com/vod.
EXIT
tlaãítek …† zvolte System, pak
3 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Zobrazí se menu systému.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
OK
RETURN
√
EXIT
âesky -33
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:18 PM
Page 34
Nastavení moÏností audia
tlaãítek …† zvolte poÏadovanou
5 Stiskem
poloÏku, pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
■
DVD rekordér mÛÏete pfiipojit k externímu zesilovaãi nebo
domácímu kinu.
MÛÏete nastavit audio zafiízení a stav zvuku v závislosti na
pouÏitém audio systému.
1
S pfiístrojem v Stop modu / No Disc modu
stisknûte tlaãítko MENU.
No Disc
Programme
Setup systému
Setup
MOVE
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
No Disc
Setup
MOVE
3
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
Audio
Digital Output
: PCM
√
DTS
: Off
√
Dynamic Compression : On
√
OK
RETURN
No Disc
Audio
Digital Output
DTS
: PCM
PCM
: Off
Bitstream
Dynamic Compression : On
MOVE
34- âesky
Proveìte správné nastavení digitálního
v˘stupu, neboÈ jinak neusly‰íte Ïádn˘ zvuk
nebo jen hlasit˘ ‰um.
1. Off: Îádn˘ v˘stup DTS signálu. Zvolte pokud vበAV
pfiijímaã nebo AV zesilovaã nemá DTS rekordér.
2. On: V˘stup DTS bitstreamu pomocí digitálního v˘stupu
pfii pfiehrávání DTS stopy. Zvolte jen pokud vበAV
pfiijímaã (nebo AV zesilovaã) má DTS dekodér.
■
EXIT
tlaãítek …† zvolte poÏadovanou
4 Stiskem
moÏnost audia, pak stisknûte OK nebo
tlaãítko √.
Setup
■
DTS
POZNÁMKA
Programme
Nastavení digitálního v˘stupu se sejn˘m
zpÛsobem pouÏije pro Dolby Digital a
MPEG-2 audio. V˘stup zvukové stopy
LPCM se vÏdy provádí jako PCM.
Nastavení Digital Output se jí net˘kají.
EXIT
No Disc
MOVE
■
POZNÁMKA
System
Zobrazí se menu nastavení audia.
Setup
Digitální v˘stup
1. PCM: Zvolte tuto moÏnost pokud nemáte Ïádné
zafiízení, které umí dekódovat signál Dolby Digital
(nebo MPEG-2). Pokud pfiehráváte zvukovou
stopu Dolby Digital (nebo MPEG-2), digitální
v˘stup se konvertuje do PCM stereo.
2. Bitstream: V˘stup signálu Dolby Digital (nebo MPEG-2)
jako bitstreamu. Zvolte pokud vበAV
pfiijímaã nebo AV zesilovaã má dekodér
Dolby Digital (nebo MPEG-2).
Setup
Stiskem tlaãítek …† zvolte Audio, pak
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Programme
MoÏnosti audia
Timer Record
ShowView
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Programme
POZNÁMKA
Stiskem RETURN nebo œ se vrátíte do
pfiedchozího menu. Stiskem tlaãítka MENU
se menu ukonãí.
OK
RETURN
√
√
√
EXIT
Pfii pfiehrávání zvukové stopy DTS se
neprovádí v˘stup zvuku z AV Audio
v˘stupu.
Dynamická komprese
Je aktivní jen pfii detekovaném signálu Dolby Digital.
1. Off: MÛÏete sledovat film se standardním dynamick˘m
rozsahem.
2. On: Pfii pfiehrávání zvuku filmu s nízkou hlasitostí nebo z
mal˘ch reproduktorÛ mÛÏe systém pouÏít
odpovídající kompresi, aby ãásti s nízkou hlasitostí
byly srozumitelnûj‰í a dramatické pasáÏe nebyly
pfiíli‰ hlasité.
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:18 PM
Page 35
Nastavení moÏností video
v˘stupu
tlaãítek …† zvolte Video Output,
4 Stiskem
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
No Disc
Programme
Setup
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
Component
√
Vysoce kvalitního obrazu mÛÏete dosáhnout pfiipojením
RGB nebo Component video.
RGB
MOVE
1
S pfiístrojem v Stop modu / No Disc modu
stisknûte tlaãítko MENU.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
Component
Zvolte pokud rekordér je pfiipojen k TV s
pfiípojkou Component.
RGB
Zvolte pro v˘stup RGB signálÛ.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
V modu Component mÛÏete nastavit video v˘stup na
Progressive (P.SCAN) nebo Interlace, viz strana 36.
Dostupné konektory pro video v˘stup jsou následující.
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Dostupné konektory pro video v˘stup
Available Video Output Jack
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
Component mod
Mod nastavení
RGB mod
V˘stupní konektor
P.SCAN off (prokládan˘ mod) P.SCAN on mod
Komponentní v˘stup
O
O
X
(TV v progresivním modu))
(Y, Pb, Pr)
R, G, B
X
X
O
AV1 Scart
Composite
O
X
X
AV2 Scart Composite
O
O
X
V˘stup Composite video
O
O
X
V˘stup S-video
O
O
X
tlaãítek …† zvolte Video, pak
3 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Zobrazí se menu nastavení videa.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
√
OK
RETURN
EXIT
âesky -35
Setup systému
tlaãítek …† zvolte poÏadovanou
5 Stiskem
poloÏku, pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:18 PM
Page 36
Nastavení progresivního
skenu
Pokud TV podporuje progresivní sken, stisknûte tlaãítko
P.SCAN na pfiední stranû DVD rekordéru.
1
S pfiístrojem v Stop modu stisknûte tlaãítko
P.SCAN na pfiední stranû DVD rekordéru.
Objeví se hlá‰ení “Press [Yes] to confirm Progressive
scan mode. Otherwise press [No]”. - Stiskem Yes
potvrìte progresivní mod. Jinak stisknûte No.
Stiskem tlaãítek œ √ zvolte Yes a pak stisknûte OK.
Zru‰ení progresivního
skenu
1
Pfii pfiístroji ve Stop modu stisknûte tlaãítko
P.SCAN na pfiední stranû DVD rekordéru.
Objeví se hlá‰ení “Press [Yes] to confirm Interlace
scan mode. Otherwise press [No]” - Stisknûte [Yes]
pro potvrzení prokládaného modu. Jinak stisknûte
[No]. Stiskem tlaãítek œ √ zvolte Yes a pak stisknûte
tlaãítko OK.
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise press [No]
Setup systému
Yes
No
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise press [No]
Yes
No
se hlá‰ení “Please set your TV to
2 Objeví
Progressive input. To deactivate, press
[STOP] key.” - Nastavte prosím svÛj TV na
se hlá‰ení “Please set your TV to
2 Objeví
Interlace input. To deactivate, press [STOP]
key.” - Nastavte prosím svÛj TV na
prokládan˘ vstup. Pro deaktivaci stisknûte
tlaãítko [STOP]. - Stisknûte tlaãítko OK.
progresivní vstup. Pro deaktivaci stisknûte
tlaãítko [STOP]. Stisknûte tlaãítko OK.
Please set your TV to Interlace input,
To deactivate, press [STOP] key.
OK
Please set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
se hlá‰ení “Video Output Mode
Interlace Scan” - videov˘stup prokládaného
3 Objeví
skenu.
se hlá‰ení “Video Output Mode
3 Objeví
Progressive Scan” - v˘stupní mod videa
progresivní sken.
Video Output Mode
Interlace Scan
Video Output Mode
Progressive Scan
■
Netisknûte tlaãítko P.SCAN pokud pouÏíváte
TV, kter˘ nepodporuje progresivní sken.
Po stisku tlaãítka se na obrazovce nezobrazí
nic.
■
Pokud omylem stisknete tlaãítko P.SCAN pfii
pouÏití TV nepodporujícího progresivní mod,
musíte opustit progresivní mod. Pro
opu‰tûní progresivního modu stisknûte 3
krát tlaãítko P.SCAN na pfiedním panelu.
Obrazovka se pak obnoví potom, co zhasne
LED PSO na displeji pfiedního panelu.
POZNÁMKA
■
POZNÁMKA
36- âesky
Nastavení Progressive je dostupné jen
pokud Video Out je nastaven˘ na
Component.
■
Pokud tlaãítko P.SCAN na pfiedním panelu
DVD rekordéru stisknete bûhem pfiehrávání,
objeví se na obrazovce hlá‰ení “This
function in only available in stop mode” tato funkce je dostupná jen ve stop modu.
■
Nastavení Progressive je dostupné jen pfii
DVD rekordéru v stop modu.
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:18 PM
Page 37
Nastavení moÏností obrazu
(video)
Tato funkce vám umoÏÀuje provést nastavení TV
obrazovky.
pfiístrojem v Stop modu / No Disc modu
1 Sstisknûte
tlaãítko MENU.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
■
POZNÁMKA
Pro návrat do pfiedchozího menu stisknûte
RETURN nebo tlaãítko œ. Pro ukonãen
menu stisknûte tlaãítko MENU.
MoÏnosti obrazu (video)
Tato funkce je závislá na typu disku. S nûkter˘mi typy
diskÛ nemusí fungovat.
Pomûr stran TV obrazu
V závislosti na typu televize je moÏno nastavit pomûr stran
obrazu.
No Disc
Programme
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Setup
Video
: 4:3
4:3Letter
LetterBox
Box √
3D Noise Reduction
4:3 Pan-Scan
: Off
√
Video Output
16:9 Wide
: Component
√
Setup systému
TV Aspect
tlaãítek …† zvolte Setup, pak
2 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √..
No Disc
Programme
Setup
MOVE
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Video, pak
3 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Zobrazí se menu nastavení videa.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
4
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
√
OK
RETURN
No Disc
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
• 4:3 Letter Box: Zvolte pokud chcete sledovat cel˘ obraz
16:9 DVD i na TV s pomûrem stran 4:3. Na
horní a spodní stranû obrazovky se objeví
ãerné pruhy.
• 4:3 Pan-Scan: Zvolte pro konvenãní TV pokud chcete
sledovat jen stfiední ãást obrazu 16:9. (Levá a
pravá strana obrazu se ofiízne.)
• 16:9 Wide: MÛÏete sledovat cel˘ obraz 16:9 na svém
‰irokoúhlém TV.
SníÏení ‰umu 3D (motion adaptive noise reduction)
No Disc
Video
TV Aspect
Programme
Setup
MOVE
EXIT
Stiskem tlaãítek …† zvolte poÏadovanou
moÏnost videa, pak stisknûte OK nebo
tlaãítko √.
Programme
MOVE
Setup
●
●
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
Off
√
Video Output
: Component
On
√
OK
RETURN
EXIT
On: Poskytuje ãist‰í obraz v dÛsledku sníÏení ‰umu (pro
záznam).
Off:Normální obraz.
Video
TV Aspect
: 4:3
4:3Letter
LetterBox
Box √
3D Noise Reduction
4:3 Pan-Scan
: Off
√
Video Output
16:9 Wide
: Component
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte poÏadovanou
5 Stiskem
poloÏku, pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
âesky -37
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:18 PM
Page 38
Nastavení rodiãovské
kontroly
5 Heslo potvrìte stiskem OK nebo tlaãítka √.
No Disc
Programme
Parental Control
Password
1
S pfiístrojem v Stop modu / No Disc modu
stisknûte tlaãítko MENU.
No Disc
Programme
Setup systému
Setup
MOVE
2
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
No Disc
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
No Disc
RETURN
EXIT
Parental Control
Programme
Setup
Create the password
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek 0 aÏ 9 na dálkovém
4 Pomocí
ovladaãi zadejte 4 místné heslo.
Objeví se hlá‰ení ‘Confirm the password’. - Potvrìte
heslo. - Zadejte znovu své heslo.
No Disc
Parental Control
Programme
Setup
Confirm the password
NUMBER
38- âesky
EXIT
■
OK
RETURN
Pro návrat do pfiedchozího menu stisknûte
RETURN nebo tlaãítko œ. Pro ukonãení
menu stisknûte tlaãítko MENU.
EXIT
tlaãítek …† zvolte Parental
3 Stiskem
Control, pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
NUMBER
RETURN
Timer Record
ShowView
Stiskem tlaãítek …† zvolte Setup, pak
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Programme
OK
tlaãítek …† zvolte On nebo Off,
6 Stiskem
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
POZNÁMKA
MOVE
√
On
Setup
Funkce rodiãovské kontroly funguje ve spojení s DVD,
která mají pfiifiazené hodnocení, které vám pomáhá
kontrolovat typy DVD, které sleduje va‰e rodina. Na disku
existuje 8 úrovní hodnocení.
Off
:Off
EXIT
KdyÏ zapomenete své heslo
1 Vyjmûte disk.
2
PodrÏte tlaãítko
(FF) na pfiedním
panelu déle neÏ 5 sekund.
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:18 PM
Page 39
ÚroveÀ hodnocení
Zmûna hesla
1 Stiskem tlaãítek …† zvolte Rating Level.
No Disc
Programme
Setup
Programme
Password
: On
√
Rating Level
: Level 1 Kids
√
OK
RETURN
Rating Level
Change Password
MOVE
√
Rating Level
: Level 1 Kids
√
OK
√
RETURN
EXIT
2 Stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Objeví se hlá‰ení ‘Enter password’ - zadejte heslo.
Parental Control
No Disc
Level 8 Adults√
:On
Level17Kids √
: Level
Programme
Level 6
: On
Change Password
Setup
√
Enter the password
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte poÏadovanou
3 Stiskem
úroveÀ hodnocení, pak stisknûte OK nebo
tlaãítko √.
NUMBER
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek 0 aÏ 9 na dálkovém
3 Pomocí
ovladaãi zadejte 4 místné heslo.
Objeví se hlá‰ení ‘Confirm the password’. - Potvrìte
heslo. - Zadejte znovu své heslo.
Napfiíklad pokud zvolíte úroveÀ 6, nepfiehrají se disky,
které mají úroveÀ 7 a 8. Vy‰‰í ãíslo znamená
programy ménû vhodné pro dûti.
No Disc
Change Password
Programme
Setup
Confirm the password
* * *
NUMBER
■
POZNÁMKA
OK
RETURN
EXIT
Pokud zapomenete své heslo, postupujte
podle strany 38.
âesky -39
Setup systému
Setup
Password
Parental Control
Password
Change Password
EXIT
Zobrazí se úroveÀ hodnocení.
No Disc
Setup
√
2 Stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Programme
No Disc
Parental Control
Change Password
MOVE
tlaãítek …† zvolte Change
1 Stiskem
Password.
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:18 PM
Page 40
Pfied záznamem
Záznam
Tento pfiístroj je schopen provádût záznam na rÛzné typy
diskÛ. Pfied záznamem si pfieãtûte následující pokyny a
zvolte poÏadovan˘ typ disku.
Zapisovatelné disky
Tato ãást uvádí rÛzné postupy záznamu DVD.
Tento rekordér mÛÏe zapisovat následující disky.
DVD-RAM
●
●
DVD-RW
DVD-R
DVD-RW a DVD-RAM jsou pfiepisovatelné.
DVD-R jsou nepfiepisovatelné.
Kompatibilita mezi rekordérem Samsung a rekordéry
jin˘ch v˘robcÛ
Typy diskÛ
Záznam
DVD-RAM
Záznamov˘
formát
VR mod
Záznamové
zafiízení
Samsung
Jin˘ v˘robce
Samsung
VR mod
Jin˘ v˘robce
DVD-RW
Samsung
V mod
Jin˘ v˘robce
Samsung
DVD-R
V mod
Jin˘ v˘robce
Pfied záznamem ...................................................... 40
Záznam momentálnû sledovaného
TV programu ........................................................... 42
Záznam ze sledovaného externího zafiízení ......... 44
Kopírování z kamery ............................................... 45
Provedení One Touch záznamu (OTR) ................ 46
Záznam s timerem .................................................. 47
PruÏn˘ záznam (jen pro záznam s timerem) ....... 48
Editace seznamu záznamÛ .................................... 48
Mazání seznamu záznamÛ .................................... 49
PouÏití funkce ShowView ....................................... 50
ShowView Extended ............................................... 51
Záznam standardního seznamu timeru ................ 51
40- âesky
Dokonãení
X
X
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
Dal‰í záznam na
rekordéru Samsung
Zapisovateln˘
Zapisovateln˘
Nezapisovateln˘
Zapisovateln˘
Nezapisovateln˘
Zapisovateln˘
Nezapisovateln˘
Zapisovateln˘
Nezapisovateln˘
Nezapisovateln˘
Nezapisovateln˘
Zapisovateln˘
Nezapisovateln˘
Nezapisovateln˘
■
Dokonãení
- Zavírá DVD-R/RW disk tak, Ïe není moÏn˘
dal‰í záznam.
■
Nedokonãení
- UmoÏÀuje dal‰í záznam na DVD-RW disk,
kter˘ byl pÛvodnû zapsán na DVD
rekordéru.
- DVD-RW disk, kter˘ byl zapsán pomocí
DAO (Disc At Once) v PC nesmí b˘t
nedokonãen˘.
- DVD-RW disk zapsan˘ ve Video Modu na
rekordéru jiného v˘robce nesmí b˘t
nedokonãen˘.
- DVD-R disk nesmí b˘t nedokonãen˘.
POZNÁMKA
00786A-R120-XEH-CZE/18~41
5/19/05 3:18 PM
Page 41
Záznamové formáty
Vzhledem k tomu, Ïe dostupné funkce se li‰í v závislosti
na typu disku, zvolte disk, kter˘ vám nejlépe vyhovuje;
Pokud vloÏíte nepouÏit˘ disk, objeví se následující hlá‰ení.
DVD-RAM: PouÏijte po formátu disku.
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
Mod
Charakteristika
Záznamov˘ ãas
Pfienosová rychlost
XP
(vysoká kvalita)
Zvolte pokud je
dÛleÏitá kvalita videa.
Asi 1 hodina
Asi 8 Mbps
SP
(standardní kvalita)
Zvolte pro záznam
ve standardní kvalitû.
Asi 2 hodiny
Asi 4 Mbps
LP
(dlouh˘ záznam)
Zvolte pokud potfiebujete
dlouh˘ záznamov˘ ãas.
Asi 4 hodiny
Asi 2 Mbps
EP
(roz‰ífien˘ mod)
Zvolte pokud
potfiebujete del‰í
záznamov˘ ãas.
Asi 6 hodin/asi 1,2 Mbps
Asi 8 hodin/asi 0,8 Mbps
FR
(PruÏn˘ záznam)
Jen pro timer
Viz strana 48.
Asi 60 aÏ 480 minut
Asi 0,8 aÏ 8 Mbps
No
DVD-RW: Pfii prvním vloÏení prázdného disku se objeví
hlá‰ení “Do you want to initialize this disc?” Chcete inicializovat tento disk. Pokud zvolíte
Yes, disk se zformátuje ve VR modu.
Nezaznamenatelné video
Na tomto DVD rekordéru není moÏno zapisovat video s
ochranou proti kopírování.
Pokud rekordér pfii zápisu pfiijme ochrann˘ signál proti
kopírování, zápis se zastaví a na obrazovce se objeví
následující hlá‰ení.
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
Pokud chcete provést formátování ve VR modu
nebo Video Modu, postupujte podle
Formátování disku na stranû 84.
DVD-RW(VR)
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
Choose the recording format for DVD-RW.
Disc manager
Disc Finalize
√
Playlist
Programme
Delete
All Title Lists
DVD-VR
DVD-V
√
√
Záznam
Disc Manager
Disc Name
Disc Navigation
You cannot record copy protected movie.
Signály zamezující kopírování
DVD-R: Formátování DVD není nutné a je podporovan˘
jen záznam ve Video modu.
TV vysílání obsahující signály zamezující kopírování mÛÏe
pouÏívat jeden z následujících tfií typÛ signálÛ Copy-Free
(volné kopírování), Copy-Once (jednorázové kopírování) a
Copy-Never (nekopírovateln˘). Pokud chcete zaznamenat
programy typu copy-once (jednorázové kopírování),
pouÏijte DVD-RW s CPRM ve VR modu a DVD-RAM.
DVD-RW (video mod)/-R
Typ signálu Volné kopírování Jednorázové kopírování
Médium
DVD-RW(verze 1.1)
O
–
Setup
MOVE
●
●
OK
RETURN
EXIT
Kapitoly se vytvofií automaticky pfii dokonãování
záznamu na discích DVD-R / DVD-RW ve Video modu
pfii zapnutém Chapter Creator. Délka kapitoly (intervalu
mezi kapitolami) se li‰í v závislosti na záznamovém
modu.
Jednoduchá editace (mazání titulÛ / zmûna názvu titulu)
DVD-RW(VR mod)/-RAM
●
●
Tento mod umoÏÀuje více editovacích funkcí (jako je
mazání celého titulu, ãásteãné mazání titulu atd.)
RÛzné editaãní moÏnosti s pouÏitím vytvofieného
seznamu pfiehrávání.
Záznamov˘ mod
Opakovan˘m stiskem tlaãítka REC MODE pfii pfiístroji v
Stop modu zvolte jeden ze ãtyfi záznamov˘ch modÛ pro
poÏadovan˘ záznamov˘ ãas a obrazovou kvalitu.
Obecnû se obrazová kvalita zlep‰uje pfii klesajícím
záznamovém ãase. V FR modu se nejvhodnûj‰í
záznamov˘ mod nastavuje automaticky v závislosti na
zb˘vajícím ãase na disku a délce záznamu.
Tato funkce se zvolí jen v modech XP, SP, LP a EP a vy
tento mod mÛÏete pouÏívat pro záznam s timerem.
Nekopírovateln˘
–
DVD-RW(verze 1.1)
s CPRM
VR mod
O
Video mod
O
DVD-R
O
DVD-R(verze 2.0)
O
O*
–
–
–
O*
–
Pfii záznamu “Copy Once” není moÏno záznam opakovat.
- Ochrana obsahu pro zapisovatelná média (CPRM)
CPRM je metoda, která omezuje záznam na média, na
které se zapisuje. Je podporovaná nûkter˘mi DVD
rekordéry, ale ne mnoha DVD pfiehrávaãi. KaÏd˘ prázdn˘
zapisovateln˘ DVD disk má jedineãné 64 bitové ID média,
vyleptané v BCA. Pfii zápisu chránûného obsahu na tento
disk je moÏno provést jeho zakódování pomocí 56bitového C2 (cryptomeria) ãísla, odvozeného od ID média.
Pfii pfiehrávání se ID naãte z BCA a pouÏije pro generování
klíãe pro dekódování obsahu disku. Pfii zkopírování obsahu
na jiné médium ID není k dispozici nebo nesouhlasí a data
není moÏno dekódovat.
âesky -41
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:15 PM
Page 42
Tlaãítko INFO
Záznam momentálnû
sledovaného TV programu
Funkce INFO vám umoÏÀuje prohlíÏet momentální stav a
postup pfiehrávání a záznamu. V závislosti na typu a stavu
disku se zobrazení mÛÏe li‰it.
NeÏ zaãnete
Zkontrolujte, zda na disku je dostatek místa pro záznam.
Nastavte záznamov˘ mod.
Kontrola dostupného prostoru
na disku (informace o disku)
Pfii záznamu na pouÏit˘ disk zkontrolujte, zda je na nûm
dostateãn˘ prostor pro záznam. U diskÛ DVD-RW nebo
DVD-RAM mÛÏete prostor pro záznam uvolnit smazáním
titulÛ.
Záznam
●
Stisknûte tlaãítko INFO.
Objeví se okno s informací o disku. PoloÏky na
obrazovce se li‰í v závislosti na typu disku nebo
záznamovém formátu.
1
3
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Disc
4
5
6
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Disc Info
2
tlaãítko OPEN/CLOSE a vloÏte
1 Stisknûte
zapisovateln˘ disk do diskové mechaniky.
tlaãítko OPEN/CLOSE zavfiete
2 Stiskem
diskovou mechaniku.
7
1. Typ disku
2. Momentální stav informaãního displeje
3. Jméno disku
4. Celkov˘ poãet titulÛ
5. Celkov˘ poãet seznamÛ pfiehrávání
6. Zaznamenateln˘ ãas: nejdel‰í nepfietrÏit˘ ãas
záznamu v kaÏdém záznamovém modu (pfiibliÏnû)
7. Datum: momentální datum a ãas
Poãkejte, aÏ na displeji na pfiedním panelu zmizí
“LOAD”.
Pfii pouÏití nepouÏitého disku DVD-RAM budete
nejdfiíve vyzváni k jeho zformátování. Proveìte volbu
pomocí tlaãítek œ √ a pak stisknûte tlaãítko OK.
(Viz strana 41.)
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
No
Pfii pouÏití nepouÏitého disku DVD-RW budete
nejdfiíve dotázáni, zda ho chcete nebo nechcete
inicializovat. Zvolte poÏadovanou moÏnost a pak
stisknûte tlaãítko OK. (Viz strana 41.)
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
42- âesky
No
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:15 PM
Page 43
Stisknûte tlaãítko PROG ( / ) nebo zvolte
3 ãíseln˘mi
tlaãítky ( ~ ) momentální
program, kter˘ chcete zaznamenat.
stiskem tlaãítka REC MODE
4 Opakovan˘m
(nebo stiskem tlaãítka REC MODE a
následnou volbou tlaãítky …†) zvolte
Zastavení záznamu
Pro zastavení nebo ukonãení postupu záznamu stisknûte
tlaãítko STOP ( ).
● Pfii pouÏití diskÛ DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R se objeví
hlá‰ení ‘Updating the information of disc. Please wait a
moment’ - Aktualizace informace o disku. Poãkejte
prosím chvíli.
záznamovou rychlost (kvalitu).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
■
Bûhem záznamu není moÏno mûnit
záznamov˘ mod a PROG.
■
Pokud pro záznam nezb˘vá Ïádn˘ prostor,
záznam se automaticky ukonãí.
■
Na disk je moÏno zaznamenat aÏ 99 titulÛ.
■
Záznam se zastaví automaticky, pokud je
zvolen˘ obraz s ochranou proti kopírování.
■
Disky DVD-RAM/DVD-RW musejí b˘t pfied
zaãátkem záznamu zformátovány. Vût‰ina
nov˘ch diskÛ se prodává v
nezformátovaném stavu.
■
S tímto pfiístrojem nepouÏívejte DVD-R
authoring disky.
POZNÁMKA
Record Mode SP (02:12)
5 Stisknûte tlaãítko REC.
Na obrazovce se zobrazí informace o kanálu a pak
zaãne záznam.
Na pfiedním panelu se zobrazí ikona ( ).
(DVD-R120:
, DVD-R121: REC)
Recording : PR 1 [SP]
Záznam
Pro zobrazení momentálního stavu disku a postupu
záznamu: stisknûte tlaãítko INFO, objeví se informace
o disku.
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Pro zobrazení informace o záznamu znovu
stisknûte tlaãítko INFO.
DVD-RAM(VR)
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:02:05
01 JAN 2005 SAT
12:00
âesky -43
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:15 PM
Page 44
Záznam ze sledovaného
externího zafiízení
5 Stisknûte tlaãítko REC.
Pfieru‰ení záznamu
Pro pfieru‰ení prÛbûhu záznamu stisknûte tlaãítko
●
Pro pokraãování záznamu znovu stisknûte tlaãítko
●
Kanály mÛÏete pfiepínat stiskem tlaãítek PROG (
pfii pfieru‰eném záznamu.
NeÏ zaãnete
Zkontrolujte, zda na disku je dostatek místa pro záznam.
Nastavte záznamov˘ mod.
tlaãítko OPEN/CLOSE a vloÏte
1 Stisknûte
zapisovateln˘ disk do diskové mechaniky.
tlaãítka OPEN/CLOSE zavfiete
2 Stiskem
diskovou mechaniku.
Záznam
Poãkejte, aÏ na displeji na pfiedním panelu zmizí
“LOAD”.
Pfii pouÏití nepouÏitého disku DVD-RAM budete
nejdfiíve vyzváni k jeho zformátování. (Viz strana 41).
Pfii pouÏití nepouÏitého disku DVD-RW budete
nejdfiíve dotázáni, zda chcete nebo nechcete provést
jeho inicializaci. (Viz strana 41).
tlaãítka INPUT zvolte zdroj vstupu
3 vStiskem
závislosti na pfiipojeném zafiízení.
záznamovou rychlost (kvalitu).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode SP (02:12)
44- âesky
/
)
Pro zastavení nebo ukonãení postupu záznamu stisknûte
tlaãítko STOP ( ).
●
Pfii pouÏití diskÛ DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R se objeví
hlá‰ení ‘Updating the information of disc. Please wait a
moment’ - Aktualizace informace o disku. Poãkejte
prosím chvíli.
■
Bûhem záznamu nebo pause není moÏno
mûnit záznamov˘ mod a vstupní zdroj.
■
Pokud pro záznam nezb˘vá Ïádn˘ prostor,
záznam se automaticky ukonãí.
■
Na disk je moÏno zaznamenat aÏ 99 titulÛ.
■
Záznam se zastaví automaticky, pokud je
zvolen˘ obraz s ochranou proti kopírování.
■
Disky DVD-RAM/DVD-RW musejí b˘t pfied
zaãátkem záznamu zformátovány. Vût‰ina
nov˘ch diskÛ se prodává v
nezformátovaném stavu.
■
S tímto pfiístrojem nepouÏívejte DVD-R
authoring disky.
POZNÁMKA
➞ PR Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
stiskem tlaãítka REC MODE
4 Opakovan˘m
(nebo stiskem tlaãítka REC MODE a
následn˘m stiskem tlaãítek …†) zvolte
.
Zastavení záznamu
Pfiední displej se mûní v následujícím pofiadí:
Pokud pfiipojíte digitální videokameru, zvolte stiskem
tlaãítka INPUT DV. (Viz strana 45).
.
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:15 PM
Page 45
Kopírování z videokamery
ikonu Play v horní ãásti obrazovky
5 Zvolte
pro pfiehrávání z videokamery a vyhledejte
poãáteãní pozici pro zaãátek kopírování.
Pro spu‰tûní pfiehrávání z videokamery mÛÏete
stisknout tlaãítko PLAY na dálkovém ovladaãi.
Videokameru mÛÏete ovládat pomocí rozhraní IEEE1394
(DV).
NeÏ zaãnete
Zkontrolujte, zda na disku je dostatek místa pro záznam.
Nastavte záznamov˘ mod.
start záznamu zvolte tlaãítky œ √ ikonu
6 Pro
(● ) na horní ãásti obrazovky a pak
stisknûte tlaãítko OK.
Pro spu‰tûní záznamu mÛÏete stisknou tlaãítko REC
na dálkovém ovladaãi. Pro zobrazení ikon pro
pfiehrávání na obrazovce stisknûte kterékoli smûrové
tlaãítko na dálkovém ovladaãi.
Zastavení záznamu
1
Stisknûte tlaãítko OPEN/CLOSE a vloÏte
zapisovateln˘ disk do diskové mechaniky.
tlaãítka OPEN/CLOSE zavfiete
2 Stiskem
diskovou mechaniku.
3
Opakovan˘m stiskem tlaãítka REC MODE
(nebo stiskem tlaãítka REC MODE a
následn˘m stiskem tlaãítek …†) zvolte
záznamovou rychlost (kvalitu).
➞
■
Bûhem záznamu není moÏno mûnit
záznamov˘ mod a vstupní zdroj.
■
Pokud pro záznam nezb˘vá Ïádn˘ prostor,
záznam se automaticky ukonãí.
■
Na disk je moÏno zaznamenat aÏ 99 titulÛ.
■
Záznam se zastaví automaticky, pokud je
zvolen˘ obraz s ochranou proti kopírování.
■
Disky DVD-RAM/DVD-RW musejí b˘t pfied
zaãátkem záznamu zformátovány. Vût‰ina
nov˘ch diskÛ se prodává v
nezformátovaném stavu.
■
S tímto pfiístrojem nepouÏívejte DVD-R
authoring disky.
POZNÁMKA
SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode SP (02:12)
4 Stiskem tlaãítka INPUT zvolte DV.
Vstup se nastaví na DV, v horní ãásti obrazovky se
objeví menu playback/record, umoÏÀující ovládání
videokamery.
DV
The DV device is connected.
MOVE
OK
RETURN
âesky -45
Záznam
Poãkejte, aÏ na displeji na pfiedním panelu zmizí
“LOAD”.
Pfii pouÏití nepouÏitého disku DVD-RAM budete
nejdfiíve vyzváni k jeho zformátování. (Viz strana 41).
Pfii pouÏití nepouÏitého disku DVD-RW budete
nejdfiíve dotázáni, zda chcete nebo nechcete provést
jeho inicializaci. (Viz strana 41).
Pro zastavení nebo ukonãení postupu záznamu stisknûte
tlaãítko STOP ( ).
● Pfii pouÏití diskÛ DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R se objeví
hlá‰ení ‘Updating the information of disc. Please wait a
moment’ - Aktualizace informace o disku. Poãkejte
prosím chvíli.
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:16 PM
Page 46
Pro zobrazení momentálního stavu disku a postupu
záznamu: stisknûte tlaãítko INFO. Objeví se informace
o disku.
Provedení One Touch
záznamu (OTR)
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Disc Info
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
DVD rekordér je moÏno nastavit na záznam ve 30
minutov˘ch krocích stiskem tlaãítka REC.
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Znovu stisknûte tlaãítko INFO.
Pak mÛÏete zkontrolovat informaci o
zaznamenávaném titulu.
chcete provádût záznam TV kanálu,
zvolte poÏadovan˘ kanál stiskem tlaãítka
1 Pokud
PROG ( / ) nebo ãíseln˘mi tlaãítky.
DVD-RAM(VR)
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:02:05
01 JAN 2005 SAT
12:00
Pokud chcete provést záznam pomocí
pfiipojeného externího zafiízení, zvolte
odpovídající externí vstup stiskem tlaãítka
INPUT (AV1, AV2, AV3 nebo DV).
●
TV PROGRAM: 1 aÏ 99
30 sekund pfied ukonãením záznamu se na
obrazovce objeví hlá‰ení, dotazující se, zda chcete po
ukonãení záznamu rekordér vypnout.
spu‰tûní záznamu stisknûte tlaãítko
2 Pro
REC.
0:30
Záznam
OTR Mode
OTR is going to be ended soon
and power will be turned off automatically.
Press [OK] button to continue to use DVD-Recorder.
OK
3
Opakovan˘m stiskem tlaãítka REC nastavte
poÏadovan˘ ãas záznamu.
Zastavení záznamu
Stisknûte tlaãítko STOP ( ). Objeví se hlá‰ení “Do you
want to stop recording?” - Chcete zastavit záznam?
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
Do you want to stop recording?
■
POZNÁMKA
Yes
Poãítadlo timeru klesá po jedné minutû od
8:00 do 0:00, pak DVD rekordér zastaví
záznam.
●
●
46- âesky
No
Stiskem tlaãítek œ √ zvolte Yes, pak stisknûte tlaãítko
OK.
Nebo znovu stisknûte tlaãítko STOP.
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:16 PM
Page 47
• Source: Zdroj video vstupu (“AV1”, “AV2”, “AV3”)
nebo vysílací kanál, ze kterého chcete
pofiídit záznam s timerem.
Záznam s timerem
• Date: Záznam s timerem umoÏÀuje nastavení ãasu
záznamu v rámci jednoho mûsíce. Nastavte
den záznamu. (den/mûsíc)
NeÏ zaãnete
1. Zkontrolujte, zda je pfiipojen˘ kabel antény.
2. Zkontrolujte zb˘vající ãas na disku.
3. Zkontrolujte správné nastavení data a ãasu.
Pamatujte na to, Ïe neÏ budete pokraãovat se záznamem
s timerem, musí b˘t nastaven˘ ãas (Setup Clock Set).
(Viz strana 26)
1
S pfiístrojem v Stop modu stisknûte tlaãítko
TIMER.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
PouÏití tlaãítka MENU.
●
●
S pfiístrojem v Stop modu stisknûte tlaãítko MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Programme, pak
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Timer Record.
2 Stisknûte OK nebo tlaãítko √.
• Zobrazí se obrazovka záznamu s timerem.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Every Day
MON-SAT
MON-FRI
30/JAN(SUN)
31/JAN(MON)
Every SAT
Every SUN
• Start/End Time: Poãáteãní a koncov˘ ãas záznamu
s timerem.
• Mode (Recording Mode):
– FR (pruÏn˘ záznam): zvolte, pokud chcete
nastavit automaticky kvalitu videa v závislosti na
zb˘vajícím ãasu na disku a délce záznamu,
nastavené na timeru. Tato funkce se volí jen v
modech XP, SP, LP a EP.
– XP (vysoká kvalita): zvolte, pokud je dÛleÏitá
kvalita videa. (Asi 1 hodina).
– SP (standardní kvalita): zvolte pro záznam ve
standardní kvalitû. (Asi 2 hodiny)
– LP (nízká kvalita): zvolte pokud potfiebujete
dlouh˘ záznamov˘ ãas. (Asi 4 hodiny)
– EP (roz‰ífien˘): zvolte, pokud potfiebujete del‰í
záznamov˘ ãas. (Asi 6 hodin nebo 8 hodin)
• V/P: funkce VPS (Video Programme System) nebo
– PDC (Programme Delivery Control).
– Pokud zvolíte tuto funkci, mÛÏete ovládat
poãáteãní a koncov˘ ãas záznamu pomocí
speciálního signálu vloÏeného do vysílacího
signálu. Pokud je TV program zkrácen˘ nebo
zaãíná dfiíve neÏ podle rozpisu programu, tato
funkce automaticky synchronizuje zaãátek a
konec záznamu s momentálním vysílacím ãasem.
– Nastavte poãáteãní ãas P¤ESNù podle
zvefiejnûného TV programu. Jinak se záznam s
timerem nespustí.
– PDC nebo VPC nevolte, pokud si nejste jisti, Ïe
program, kter˘ chcete zaznamenat, je vysílan˘ s
PDC nebo VPS.
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
■
Nastavte záznamové moÏnosti timeru.
• Vstupní poloÏky vyplÀte pomocí ‰ipkov˘ch a
ãíseln˘ch tlaãítek.
œ √ : pfiechod na pfiedchozí / následující poloÏku,
…†, 0 ~ 9: nastavení hodnoty.
POZNÁMKA
Pokud provádíte záznam v EP modu na
disk DVD-RW(V)/R, nemusí se zaznamenat
pln˘ch 6 nebo 8 hodin, neboÈ pfiístroj
pouÏívá sytém VRB (Variable Bit Rate)
ENCODING. Napfiíklad pokud
zaznamenáváte program s velk˘m
mnoÏstvím akcí, pouÏívá se vy‰‰í pfienosové
rychlosti, která spotfiebovává více prostoru
na disku.
âesky -47
Záznam
●
01/JAN(SAT)
02/JAN(SUN)
03/JAN(MON)
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:16 PM
Page 48
4 Stisknûte tlaãítko OK.
●
Na pfiedním panelu se objeví . To znamená, Ïe
záznam s timerem je registrovan˘.
Pokud se nastavení timeru pfiekr˘vají
Programy se zaznamenají v pofiadí priorit. Pokud je
pro první program nastaven˘ záznam s timerem a
pak pro druh˘ program a oba programy se
pfiekr˘vají, objeví se na obrazovce následující hlá‰ení:
“This setting is identical with 1” - Toto nastavení je
identické s 1. - Hlá‰ení ukazuje, Ïe první program má
prioritu. Po dokonãení záznamu prvního programu se
zaãne zaznamenávat druh˘ program.
Ukonãení bez uloÏení momentálního nastavení
Stisknûte tlaãítko MENU.
Editace seznamu záznamÛ
Pro editaci seznamu záznamÛ timeru postupujte podle
tohoto návodu.
pfiístrojem v Stop modu stisknûte tlaãítko
1 STIMER.
Pro návrat do pfiedchozího menu
Pokud nechcete provést nastavení záznamu s
timerem, stisknûte tlaãítko RETURN.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Disc manager
dokonãení nastavení záznamu s
5 Pro
timerem vypnûte rekordér. Záznam s
timerem nefunguje, pokud je rekordér
Programme
Setup
zapnut˘.
●
Pokud není vloÏen˘ disk,
MOVE
OK
RETURN
EXIT
bliká.
PouÏití tlaãítka MENU.
●
●
Záznam
■
POZNÁMKA
■
Záznamov˘ ãas timeru se mÛÏe li‰it od
nastaveného ãasu v závislosti na stavu
disku a celkovém stavu záznamu s timerem
(napfiíklad pfii pfiekr˘vajících se
záznamov˘ch ãasech nebo pokud
pfiedchozí záznam konãí bûhem 2 minut
pfied zaãátkem nového záznamu).
Záznam s timerem mÛÏete provést aÏ pro
12 programÛ.
●
S pfiístrojem v Stop modu stisknûte tlaãítko MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Programme, pak
dvakrát stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Timer Record.
2 Stisknûte OK nebo tlaãítko √.
tlaãítka RETURN zavfiete
3 Stiskem
obrazovku záznamu s timerem.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
PruÏn˘ záznam
(jen pro záznam s timerem)
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte ãíslo záznamu s
4 Stiskem
timerem, kter˘ chcete editovat, pak
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
●
V FR modu se automaticky nastavuje nejvhodnûj‰í
záznamov˘ mod v závislosti na zb˘vajícím ãasu na disku a
délce záznamu s timerem. Tato funkce je zvolena jen v
modech XP, SP, LP a EP a tento mod mÛÏete pouÏívat
pro záznam s timerem.
Nastavení záznamu v FR modu je stejné jako u záznamu s
timerem. Pfii nastavování modu v kroku 3 zvolte FR mod.
48- âesky
Zobrazí se poloÏky Edit a Delete.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
MOVE
OK
RETURN
Edit
Off
Edit √
-Delete √
EXIT
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:16 PM
Page 49
tlaãítek …† zvolte Edit, pak
5 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
●
Zobrazí se vstupní zafiízení pro záznam s timerem.
Editujte zafiízení, která chcete zmûnit.
Dal‰í informace o vstupech pro záznam s timerem
viz ãást “Provedení záznamu s timerem”.
zavfiení obrazovky záznamu s timerem
3 Pro
stisknûte tlaãítko RETURN.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
DVD-RAM(VR)
Off
Recordable Time 02:12 SP
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Start
End Mode
No. 01
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -Source
Date
Date
V/P
Edit
MOVE
-End Mode VPS
Start
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
OK
RETURN
RETURN
EXIT
Off
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
OK
√
EXIT
tlaãítek …† zvolte ãíslo záznamu,
4 Stiskem
kter˘ chcete smazat, pak stisknûte OK
nebo tlaãítko √.
●
potvrzení editovaného nastavení
6 Pro
stisknûte tlaãítko OK.
Zobrazí se poloÏky Edit a Delete.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
Edit
Off
Edit √
-Delete √
dokonãení operace stisknûte tlaãítko
7 PoMENU.
Obrazovka menu zmizí.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Delete, pak
5 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Mazání seznamu záznamÛ
Budete vyzváni k potvrzení mazání hlá‰ením ‘Do
you want to delete No.01?’ - Chcete smazat ãíslo
01?
tlaãítek œ √ zvolte Yes, pak
6 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
●
Zvolená poloÏka se smaÏe ze seznamu.
ukonãení operace stisknûte tlaãítko
7 PoMENU.
Obrazovka menu zmizí.
Pro smazání poloÏky ze seznamu záznamÛ s timerem
postupujte podle tohoto návodu.
pfiístrojem v Stop modu stisknûte tlaãítko
1 STIMER.
PouÏití tlaãítka MENU.
●
●
●
S pfiístrojem v Stop modu stisknûte tlaãítko MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Programme, pak
dvakrát stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Timer Record.
2 Stisknûte OK nebo tlaãítko √.
âesky -49
Záznam
●
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:16 PM
Page 50
PouÏití funkce ShowView
3 Stisknûte tlaãítko OK.
●
●
Zobrazí se informace o programu.
Pfii prvním pouÏití funkce ShowView s uloÏen˘mi
stanicemi ãíslo programu bliká. Pak musíte zadat
manuálnû PR ãíslo stiskem tlaãítek …† nebo
ãíseln˘ch tlaãítek.
DVD-RAM(VR)
Pfied nastavením va‰eho DVD rekordéru:
• Zapnûte televizi a DVD rekordér.
• Zkontrolujte správné nastavení data a ãasu.
Je moÏno pfiedvolit aÏ dvanáct programÛ.
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/S
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
1
MOVE
S pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
TIMER. Stiskem tlaãítek …† zvolte
ShowView, pak stisknûte OK nebo tlaãítko
√.
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
●
EXIT
Off
--
Edit
√
√
Objeví se hlá‰ení, které vám umoÏÀuje zadat kód
ShowView.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Enter ShowView Code number. [0~9]
Disc manager
programy a ãasy jsou správné,
4 Pokud
stisknûte tlaãítko OK.
Programme
Setup
Záznam
OK
RETURN
EXIT
PouÏití tlaãítka MENU.
●
●
S pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Programme, pak
dvakrát stisknûte OK nebo tlaãítko √.
tlaãítka STANDBY/ON vypnûte
5 Stiskem
pfiístroj, aby se aktivovalo nastavení
záznamu s timerem.
6 Postupujte podle stran 47 ~ 49 pro:
●
●
Kontrolu správnosti nastavení záznamu s timerem.
Zru‰ení nastaveného záznamu.
ãíseln˘ch tlaãítek zadejte kód
2 Stiskem
programu, kter˘ chcete zaznamenat, podle
svého televizního ãasopisu.
Pokud chcete opravit kód ShowView, kter˘ jste
zadali:
● Tisknûte postupnû tlaãítko œ, dokud se nesmaÏe
ãíslice, kterou chcete opravit.
● Zadejte správnou ãíslici.
●
■
âísla vedle TV programÛ v ãasopisech a
novinách jsou ãísla kódÛ ShowView, která
vám umoÏÀují naprogramovat vበDVD
rekordér pomocí dálkového ovladaãe.
Zadejte kód ShowView programu, kter˘
chcete zaznamenat.
■
ShowView je obchodní znaãka Gemstar
Developement Corporation. Systém
ShowView se vyrábí v licenci Gemstar
Developement Corporation.
POZNÁMKA
50- âesky
00786A-R120-XEH-CZE/42~51
5/19/05 3:16 PM
Page 51
ShowView Extended
Záznam standardního
seznamu timeru
Pro zabránûní zpoÏdûním nebo pfieplnûní má DVD
rekordér funkci naz˘vanou ShowView Extended, která vám
umoÏÀuje prodlouÏit záznamov˘ ãas aÏ o 60 minut.
Pfii dosaÏení poãáteãního ãasu programového seznamu
pfii vypnutém pfiístroji se pfiístroj zapne a automaticky zahájí
záznam.
prÛbûhu programového záznamu se
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
1 Pfiizaznamenávan˘
program nezobrazuje na
1 SMENU.
TV.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
●
●
Pokud chcete sledovat na TV zaznamenávan˘
program, stisknûte tlaãítko TV/DVD.
Pokud nechcete sledovat na TV zaznamenávan˘
program, stisknûte znovu tlaãítko TV/DVD.
Programme
Zastavení záznamu
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Stisknûte tlaãítko STOP ( ), zobrazí se hlá‰ení, dotazující
se, zda chcete nebo nechcete ukonãit záznam.
tlaãítek …† zvolte Programme,
2 Stiskem
pak dvakrát stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Disc Navigation
Playlist
Yes
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Záznam
DVD-RAM(VR)
Do you want to stop recording?
No
Disc manager
Programme
Setup
●
●
MOVE
3
OK
RETURN
EXIT
Stiskem tlaãítek …† zvolte ShowView
Extended, pak stisknûte OK nebo tlaãítko
√.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Pokud zvolíte Yes, záznam se ukonãí.
Pokud zvolíte No, záznam pokraãuje.
■
POZNÁMKA
Pokud není na disku dostatek místa nebo je
pfiijat˘ signál bránící kopírování, záznam se
zastaví.
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
Off
ShowView Extended : Off10
Disc manager
20
Programme
30
√
You cannot record copy protected movie.
40
Setup
50
60
MOVE
OK
RETURN
EXIT
■
tlaãítek …† zvolte ãas ShowView
4 √.Stiskem
Extended, pak stisknûte OK nebo tlaãítko
Pokud na disku není volné místo nebo disk
není zapisovateln˘, záznam neprobûhne.
(MÛÏete zaznamenávat po v˘mûnû disku.)
ukonãení postupu stisknûte tlaãítko
5 PoMENU.
âesky -51
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 52
Pfied pfiehráváním
Pfiehrávání
Následující informaci si pfieãtûte pfied pfiehráváním diskÛ.
Kód regionu (jen DVD-video)
DVD rekordér i disky jsou kódovány podle
regionÛ. Tyto regionální kódy musejí souhlasit,
aby se disky daly pfiehrávat. Pokud kódy
nesouhlasí, disk se nepfiehraje. âíslo regionu pro
DVD rekordér je uvedeno na zadním panelu DVD
rekordéru.
Tato ãást uvádí základní funkce pfiehrávání a
pfiehrávání jednotliv˘ch typÛ diskÛ.
Typy diskÛ, které je moÏno pfiehrávat
Typ disku Logo disku Zaznamenan˘
obsah
Tvar disku
Jednostrann˘ (12 cm)
Oboustrann˘ (12 cm)
AUDIO+VIDEO
Jednostrann˘ (8 cm)
Oboustrann˘ (8 cm)
Jednostrann˘ (12 cm)
AUDIO
Jednostrann˘ (8 cm)
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Jednostrann˘
12cm (4,7GB)
DVD-RAM
AUDIO+VIDEO
Pfiehrávání
Oboustrann˘
12cm (9,4GB)
D I G I TA L
DIGITAL OUT
Dolby Digital
DTS
Digital Audio
DVD-RW
AUDIO+VIDEO
12cm (4,7GB)
DVD+R
AUDIO+VIDEO
12cm (4,7GB)
JPEG
MP3
MPEG4
–
CD-R/RW
DVD-R/
RW/RAM
Stereo
PAL broadcast
system in U.K,
France, Germany, etc.
■
POZNÁMKA
DivX
Pfiehrávání disku ..................................................... 53
Pfiehrávání Audio CD/MP3 ..................................... 62
●
●
●
●
Pfiehrávání obrázkÛ ................................................. 66
Pfiehrávání MPEG4 ................................................ 67
Pfiehrávání seznamu titulÛ ..................................... 68
●
●
●
52- âesky
–
V závislosti na typu disku mÛÏe zaloÏení
trvat aÏ jednu minutu.
Disky, které není moÏno
pfiehrávat
MP3
Pfied pfiehráváním ................................................... 52
Maximální
pfiehrávací ãas
240
480
80
160
74
20
1(XP: Excellent Quality)
2(SP: Standard Quality)
4(LP: Long Playback)
6 nebo 8 (EP: Extended)
2(XP: Excellent Quality)
4(SP: Standard Quality)
8(LP: Long Playback)
12nebo16 (EP: Extended)
1(XP: Excellent Quality)
2(SP: Standard Quality)
4(LP: Long Playback)
6 nebo 8 (EP: Extended)
1(XP: Excellent Quality)
2(SP: Standard Quality)
4(LP: Long Playback)
6 nebo 8 (EP: Extended)
DVD video s ãíslem regionu jin˘m neÏ “2” nebo “ALL”
12 cm 2,6 GB a 5,2 GB DVD-RAM
Disky DVD-R 3,9 GB pro authoring.
DVD-RAM, DVD-RW (VR mod) nezapsané podle Video
Recording Standard
Nedokonãené DVD-R, nedokonãené DVD-RW(V mod)
zaznamenané na jiném zafiízení.
DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-disky atd.
Video CD/CVD/SVCD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 53
■
Tento DVD rekordér mÛÏe pracovat jen s
disky, které jsou kompatibilní s DVD-RAM
standardní verze 2.0.
opatrnû vloÏte do mechaniky potiskem
2 Disk
nahoru.
■
Pfiehrávání a/nebo záznam nemusí pracovat
s nûkter˘mi typy diskÛ nebo pfii specifick˘ch
operacích, jako je zmûna úhlu zábûru a
nastavení pomûru stran. Informace o discích
jsou podrobnû uvedeny na obalu. Podle
potfieby si je prostudujte.
tlaãítka OPEN/CLOSE zavfiete
3 Stiskem
mechaniku disku.
POZNÁMKA
■
ChraÀte disk pfied zneãi‰tûním a
po‰krábáním. Otisky prstÛ, neãistoty, prach,
‰krábance nebo usazeniny z cigaretového
koufie na záznamové stranû mohou
znemoÏnit pfiehrávání disku.
■
Disky DVD-RAM/RW/R nemusí b˘t moÏno
pfiehrávat na nûkter˘ch DVD rekordérech, v
závislosti na pfiehrávaãi, disku a stavu
záznamu.
DVD rekordér zavfie mechaniku disku a
automaticky zaãne pfiehrávat disk.
● Rekordér nezaãne pfiehrávat disk automaticky po
prvním zapnutí.
● Pokud rekordér zapnete s diskem v mechanice,
pfiístroj se aktivuje a zÛstane ve stop stavu.
● Pro zahájení pfiehrávání stisknûte tlaãítko PLAY.
● Pokud vloÏíte disk MP3, vበDVD rekordér zobrazí
na obrazovce seznam souborÛ a zaãne pfiehrávat.
● Pokud vloÏíte disk JPEG, zobrazí se seznam sloÏek
a souborÛ.
● Pokud chcete, aby pfiístroj zaãal automaticky
pfiehrávat pfii zapnutí se zaloÏen˘m diskem,
zapínejte ho tlaãítkem PLAY.
●
zastavení pfiehrávání stisknûte tlaãítko
4 Pro
STOP.
KdyÏ zastavíte pfiehrávání disku, rekordér si
zapamatuje místo zastavení. KdyÏ znovu
stisknete tlaãítko PLAY, pfiehrávání
pokraãuje od místa, kde pfiestalo (pokud
nevyjmete disk, nevypnete rekordér nebo
nestisknete tlaãítko STOP dvakrát). Tato
funkce je k dispozici jen na discích DVDVIDEO, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R nebo
audio CD (CD-DA).
■
S DVD rekordérem pfii pfiehrávání
nepohybujte, mÛÏe tak dojít k po‰kození
disku.
■
Pro otevírání nebo zavírání diskové
mechaniky pouÏívejte tlaãítko
OPEN/CLOSE.
■
Netlaãte na otevírající se nebo zavírající se
diskovou mechaniku, mÛÏe tak dojít k
závadû.
■
Na nebo do diskové mechaniky nedávejte
cizí pfiedmûty.
■
Nûkteré funkce mohou pracovat odli‰nû
nebo b˘t nedostupné v závislosti na typu
disku. Pokud k tomu dojde, postupujte
podle pokynÛ, uveden˘ch na obalu disku.
■
Dejte zvlá‰tní pozor, aby pfii zavírání diskové
mechaniky se mezi zásuvku disku a ‰asi
nedostaly prsty dûtí.
■
VÏdy smíte vloÏit jen jeden DVD disk. Pfii
vloÏení dvou nebo více diskÛ není moÏné
pfiehrávání a mÛÏe dojít k po‰kození DVD
pfiehrávaãe.
POZNÁMKA
Pfiehrávání disku
CAUTION
1
Stisknûte tlaãítko OPEN/CLOSE.
âesky -53
Pfiehrávání
■
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 54
PouÏití menu disku a menu
titulu
PouÏití vyhledávacích funkcí
Nûkteré disky obsahují vlastní systém menu, kter˘ vám
umoÏÀuje volit speciální funkce pro titul, jako jsou kapitoly,
audio stopy, titulky, filmové ukázky, informace o znacích
atd.
Pro disky DVD-VIDEO
Stiskem tlaãítka DISC MENU otevfiete
1 menu
disku.
●
●
Prohledávání kapitol nebo stop
Pfiejdûte do menu setup pro pfiehrávání.
MÛÏete zvolit jazyk audia a titulky na disku.
Stiskem tlaãítka TITLE MENU pfiejdûte do
titulu disku.
2 menu
●
Toto tlaãítko pouÏijte, pokud disk obsahuje více neÏ
jeden titul. Nûkteré typy diskÛ nemusejí podporovat
funkci menu titulu.
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
SEARCH (
) na dálkovém ovladaãi.
rychle X 2 ➞
rychle X 4 ➞
rychle X 8 ➞
rychle X 16 ➞
rychle X 32 ➞
rychle X 128
➞
rychle X 2
MPEG4
X2➞
X4➞
X8➞
AUDIO CD(CD-DA)
X2➞
X4➞
X8➞
X2
● Program je moÏno procházet v opaãném pofiadí.
Pro návrat k normální rychlosti pfiehrávání stisknûte
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/
DVD-RW/DVD-R
Pro disky DVD-RAM/RW/R
Stiskem tlaãítka TITLE LIST pfiejdûte do
1 seznamu
titulÛ.
tlaãítko
■
Pfiehrávání
POZNÁMKA
■
54- âesky
Title List: Seznam titulÛ zobrazí seznam,
kter˘ vám pomÛÏe vyhledat titul.
Vzhledem k tomu, Ïe seznam
titulÛ je tvofien informacemi o
skuteãnû zaznamenaném videu,
pokud je nûkter˘ titul smazán,
není moÏno ho znovu pfiehrát.
Play List: Seznam pfiehrávání platí pro
pfiehrávanou jednotku, která je
tvofiena v˘bûrem poÏadované
scény v celém Seznamu titulu.
Pfii pfiehrávání seznamu
pfiehrávání se pfiehraje jen
uÏivatelem zvolená scéna a pak
se pfiehrávání zastaví. Vzhledem
k tomu, Ïe v seznamu pfiehrávání
je vloÏena jen informace nutná
pro pfiehrávání poÏadované
scény, originální záznam se
nesmaÏe pfii smazání seznamu
pfiehrávání. (Jen VR mod).
.
●
Pokud podrÏíte stisknuté tlaãítko SEARCH (
),
pfiehrávání probíhá standardní rychlostí 4X. Pokud
tlaãítko SEARCH uvolníte, pfiehrávání pokraãuje
normální rychlostí.
●
Rychlost vyznaãená u této funkce se mÛÏe li‰it od
aktuální rychlosti pfiehrávání.
■
POZNÁMKA
Ve Scan (Search) modu není sly‰et Ïádn˘
zvuk, s vyjímkou CD (CD-DA).
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 55
ANYKEY
Pfieskakování kapitol nebo stop
●
Pfii pfiehrávání mÛÏete rychle prohledávat
kapitoly nebo stopy.
pfiehrávání stisknûte tlaãítko SKIP
(
) na dálkovém ovladaãi.
1 Bûhem
●
Pfii stisku tlaãítka ❙œœ
se pfiejde na zaãátek kapitoly nebo stopy nebo znaãky
(DVD-RAM, DVD-RW (VR mod)). Pfii opûtovném stisku
tlaãítka bûhem 3 sekund se rekordér vrátí na zaãátek
pfiedchozí kapitoly nebo stopy nebo znaãky (DVD-RAM,
DVD-RW (VR mod)).
●
Pfii stisku tlaãítka √√❙
se pfiejde na následující kapitolu nebo stopu nebo
znaãku (DVD-RAM, DVD-RW (VR mod)).
Pfiím˘ pfiechod na scénu pomocí ANYKEY
Pomalé pfiehrávání
1
●
Pfii stisku tlaãítka √√,
pomalu 1/4 ➞
pomalu 1/4 ➞
pomalu 1/2
pomalu 1/2
1/10
1/40
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Pfii kaÏdém stisku tlaãítka se zobrazí nov˘ obrázek.
Pfii stisku tlaãítka
se zobrazí pfiedchozí obrázek.
Pfii stisku tlaãítka
se zobrazí následující obrázek.
●
Pro návrat k normální rychlosti pfiehrávání stisknûte
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
D 5.1CH
CHANGE
Stiskem tlaãítek œ √ nebo ãíseln˘ch tlaãítek
3 Stisknûte
(0 ~ 9) zvolte poÏadovanou scénu.
tlaãítko OK.
.
■
POZNÁMKA
00:01:45
Subtitle
na
●
tlaãítko
CHANGE
tlaãítek …† zvolte Title, Chapter
2 Stiskem
nebo Track.
MOVE
1
D 5.1CH
),
Pfiehrávání po krocích
Ve still modu stisknûte tlaãítko
dálkovém ovladaãi.
00:01:45
Subtitle
MOVE
Rychlost vyznaãená u této funkce se mÛÏe
li‰it od aktuální rychlosti pfiehrávání.
Zpomalen˘ posun funguje u diskÛ MPEG 4
pouze dopfiedu.
■
Title
Chapter
Krokov˘ posun funguje u diskÛ MPEG 4
pouze dopfiedu.
âesky -55
Pfiehrávání
Bûhem pause podrÏte stisknuté tlaãítko SEARCH (
disk se bude pfiehrávat pomalu 1/4 rychlosti.
Pfii uvolnûní tlaãítka se rekordér vrátí do pause.
POZNÁMKA
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
ANYKEY.
Time
Pro návrat k normální rychlosti pfiehrávání
stisknûte tlaãítko
.
■
Pro pfiechod na titul, kapitolu nebo stopu
pro nalezení poÏadované scény.
DVD-VIDEO
Pfii stisku tlaãítka œœ
pomalu 1/8 ➞
●
●
V modu pause nebo step stisknûte tlaãítko
SEARCH ( ) na dálkovém ovladaãi.
pomalu 1/8 ➞
●
Funkce ANYKEY vám umoÏÀuje snadné vyhledávání
poÏadované scény pfiístupem k titulu, kapitole, stopû, ãasu.
MÛÏete také mûnit nastavení titulÛ a audia a nastavovat
nûkteré funkce vãetnû Repeat, Angle, Zoom.
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
●
5/19/05 3:13 PM
Page 56
Pfiechod na poÏadovan˘ ãas pro usnadnûní
nalezení scény.
PouÏití funkce Repeat
1 Pfii pfiehrávání stisknûte tlaãítko ANYKEY.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
2 Stiskem tlaãítek …† zvolte Time.
Opakované pfiehrávání
PouÏití tlaãítka REPEAT
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
REPEAT.
00:01:45
D 5.1CH
Repeat
Off
NUMBER
ãas v pofiadí hodin, minut, sekund
3 Zadejte
pomocí ãíseln˘ch tlaãítek, pak stisknûte
tlaãítko OK.
■
Pfiehrávání
POZNÁMKA
■
■
U nûkter˘ch diskÛ nemusí tento postup
fungovat. Pfii vloÏení audio CD (CD-DA)
nebo disku MP3, se v závislosti na disku
nemusí zobrazit informaãní displej.
U nûkter˘ch diskÛ nefunguje funkce pro
ãasové vyhledávání.
Pro zru‰ení obrazovky znovu stisknûte
tlaãítko ANYKEY.
Stiskem REPEAT nebo tlaãítek …† zvolte
2 Title
nebo Chapter, kterou chcete
opakovanû pfiehrávat. Stisknûte tlaãítko OK.
Repeat
Title
Chapter: opakované pfiehrávání kapitoly.
Title: opakované pfiehrávání titulu.
- Návrat k normálnímu pfiehrávání -
tlaãítka REPEAT zvolte Off, pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítka …† nebo REPEAT a
stisknûte tlaãítko OK.
Pro návrat k normálnímu pfiehrávání stisknûte tlaãítko
CANCEL..
56- âesky
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 57
PouÏití tlaãítka ANYKEY
stiskem tlaãítka REPEAT
2 Opakovan˘m
zvolte Track (stopu) nebo Disc (disk), kter˘
chcete opakovanû pfiehrávat.
CD
1
Music
Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko
ANYKEY.
Repeat : Track
01. TRACK 1
00 : 52
DVD-VIDEO
Title
Chapter
Time
Subtitle
1/10
1/40
01/12
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
Play Option : Normal
MOVE
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
OK
EXIT
CHANGE
Návrat k normálnímu pfiehrávání
tlaãítek …† zvolte Repeat, pak
stiskem tlaãítek œ √ zvolte Title nebo
2 Stiskem
Chapter (titul nebo kapitolu) kterou chcete
stiskem tlaãítka REPEAT
3 Opakovan˘m
zvolte Off.
Pro návrat k normálnímu pfiehrávání stisknûte tlaãítko
CANCEL.
opakovanû pfiehrávat. Opakování A-B viz
strana 58.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
PouÏití tlaãítka ANYKEY
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
ANYKEY.
OK
Zv˘razní se repeat.
CD
3 Stisknûte tlaãítko OK.
Na discích DVD-RAM, DVD-RW(VR mod),
nedokonãen˘ch DVD-R a nedokonãen˘ch
DVD-RW (Video mod) se neopakuje
kapitola.
Opakované pfiehrávání
00 : 52
01/12
MOVE
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
RETURN
EXIT
REPEAT nebo tlaãítek …† zvolte
2 Stiskem
Track (stopu) nebo Disc (disk), kter˘
chcete opakovanû pfiehrávat. Stisknûte
tlaãítko OK. Pro disku MP3 mÛÏete zvolit
Track (stopu), Folder (sloÏku) nebo Disc
(disk).
PouÏití tlaãítka REPEAT
- Návrat k normálnímu pfiehrávání -
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
REPEAT.
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
Stiskem tlaãítka CANCEL se vrátíte k normálnímu
pfiehrávání.
00 : 52
01/12
MOVE
stiskem tlaãítka REPEAT
3 Opakovan˘m
zvolte Off.
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
EXIT
âesky -57
Pfiehrávání
POZNÁMKA
Play Option : Normal
01. TRACK 1
Pro zru‰ení obrazovky stisknûte tlaãítko ANYKEY
nebo RETURN. Opakované pfiehrávání umoÏÀuje
opakovat titul nebo kapitolu.
■
Music
Repeat : Off
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 58
Opakované pfiehrávání urãitého úseku (pfiehrávání A-B)
Volba titulkÛ
Jazyky titulkÛ nemusejí fungovat v závislosti na typu disku.
Toto je dostupné jen pfii pfiehrávání.
(VR mod)
PouÏití tlaãítka SUBTITLE
PouÏití tlaãítka ANYKEY
1
Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko
ANYKEY.
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
SUBTITLE.
Subtitle
ENG
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
SUBTITLE nebo tlaãítek …†
2 Stiskem
zvolte poÏadovan˘ jazyk titulkÛ.
2
Pro zru‰ení obrazovky stisknûte tlaãítko CANCEL
nebo RETURN.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Repeat, pak
stiskem tlaãítka √ zvolte A-B.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Off
Audio
ENG
Repeat
A-B
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
PouÏití tlaãítka ANYKEY
00:01:45
D 5.1CH
1
Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko
ANYKEY.
OK
Pfiehrávání
DVD-VIDEO
3
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Stisknûte tlaãítko OK.
Subtitle
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
4
Stisknûte tlaãítko OK v místû, kde chcete
zaãít opakované pfiehrávání (A), pak ho
stisknûte znovu v místû, kde chcete
opakované pfiehrávání ukonãit (B).
Zaãne opakované pfiehrávání úseku A-B.
DVD-VIDEO
Zvolte “Off” v poloÏce Repeat.
Pro návrat k normálnímu pfiehrávání stisknûte tlaãítko
CANCEL.
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
■
Disky audio CD (CD-DA) a MP3
nepodporují funkci opakování A-B.
POZNÁMKA
58- âesky
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
Pokud nastavíte bod (B) pfied uplynutím pûti
sekund, objeví se znaãka zákazu (
).
CHANGE
Stiskem tlaãítek …† zvolte Subtitle a pak
2 jazyk
stiskem tlaãítek œ √ zvolte poÏadovan˘
titulkÛ.
- Návrat k normálnímu pfiehrávání -
■
D 5.1CH
D 5.1CH
CHANGE
■
Zobrazení titulkÛ se mÛÏe na rÛzn˘ch
typech disku li‰it.
■
Pokud se titulky pfiekr˘vají, zru‰te titulkovací
funkci svého TV.
■
Nûkteré disky umoÏÀují zvolit jen jazyk
menu disku.
POZNÁMKA
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 59
Volba jazyka audia
Audio jazyky nemusejí fungovat v závislosti na typu disku.
Tato funkce je dostupná jen pfii pfiehrávání.
Zmûna úhlu kamery
Pokud DVD-VIDEO obsahuje rÛzné úhly zábûru konkrétní
scény, mÛÏete zvolit funkci Angle. To je moÏné jen bûhem
pfiehrávání. Pokud disk obsahuje vícenásobné úhly
zábûru, objeví se na obrazovce znaãka ANGLE.
PouÏití tlaãítka AUDIO
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
AUDIO.
Audio
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
ANYKEY.
ENG Dolby Digital 5.1CH
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Audio
00:01:45
Off
ENG
Repeat
Off
Angle
1/3
Zoom
Off
MOVE
AUDIO nebo tlaãítek …† zvolte
2 Stiskem
poÏadovan˘ jazyk audia.
D 5.1CH
CHANGE
tlaãítek …† zvolte Angle, pak
2 Stiskem
stiskem tlaãítek œ √ nebo ãíseln˘ch tlaãítek
zvolte poÏadovan˘ úhel.
PouÏití tlaãítka ANYKEY
DVD-VIDEO
1
Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko
ANYKEY.
Title
1/10
1/40
Time
Subtitle
1/40
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/3
Zoom
Off
MOVE
00:01:45
D 5.1CH
CHANGE
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
D 5.1CH
CHANGE
■
Tato funkce je závislá na disku, nemusí
fungovat se v‰emi DVD.
■
Tato funkce nepracuje, pokud DVD disk
nebyl zaznamenán vícekamerov˘m
systémem.
POZNÁMKA
Stiskem tlaãítek …† zvolte Audio, pak
stiskem tlaãítek œ √ zvolte poÏadovan˘
jazyk audia.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
■
Audio jazyky se mohou li‰it v závislosti na
typu disku.
■
Nûkteré disky umoÏÀují volbu jazyka audia
jen pro menu disku.
POZNÁMKA
âesky -59
Pfiehrávání
MOVE
2
1/10
Time
DVD-VIDEO
Chapter
Title
Chapter
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 60
Zoom-In
PouÏití záloÏek
Tato funkce umoÏÀuje oznaãit úseky na DVD-VIDEO nebo
DVD-R/-RW(V mod) tak, abyste je rychle na‰li.
pfiehrávání nebo pause stisknûte
1 Bûhem
tlaãítko ANYKEY.
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
MARKER.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Audio
00:01:45
Off
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
(V mod)
D 5.1CH
Bookmark
CHANGE
MOVE
OK
RETURN
Stiskem tlaãítek …† zvolte Zoom, pak
2 stisknûte
tlaãítko OK. Zobrazí se ( ).
se objeví poÏadovaná scéna,
2 KdyÏ
stisknûte tlaãítko OK.
Zobrazí se ãíslo 1 a scéna se uloÏí do pamûti.
Bookmark
Stiskem tlaãítek …† œ √ nastavte plochu,
3 kterou
chcete zvût‰it.
Pfiehrávání
4
Stisknûte tlaãítko OK. Obraz se zvût‰í na
dvojnásobnou velikost.
Pfii opûtovném stisku tlaãítka OK po zvût‰ení obrazu
na dvojnásobnou velikost.
➞
normal size ➞ 2X ➞ 4X ➞ 2X
MOVE
POZNÁMKA
CANCEL
RETURN
se objeví poÏadovaná scéna,
4 KdyÏ
stisknûte tlaãítko OK.
Zobrazí se ãíslo 2 a scéna se uloÏí do pamûti.
1 2
Pokud je záznam pofiízen v EP modu, není
funkce Zoom podporovaná s vyjímkou
záznamu ve V modu.
MOVE
●
●
PLAY
CANCEL
RETURN
Opakováním v˘‰e uvedeného postupu oznaãte dal‰í
pozice.
MÛÏete oznaãit aÏ 10 scén.
■
POZNÁMKA
60- âesky
PLAY
3 Stiskem tlaãítek œ √ vyhledejte dal‰í pozici.
Bookmark
■
1
Po otevfiení a zavfiení diskové mechaniky
záloÏky zmizí.
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 61
PouÏití znaãek
Pfiehrávání záloÏek
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
MARKER.
2
Stiskem tlaãítek œ √ zvolte scénu,
oznaãenou záloÏkou.
(VR mod)
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
MARKER.
N:0
Marker
Bookmark 1 2
OK
MOVE
PLAY
CANCEL
Stiskem tlaãítka OK nebo
3 pfiehrávání
zvolené
scény.
RETURN
RETURN
spusÈte
se objeví poÏadovaná scéna,
2 KdyÏ
stisknûte tlaãítko OK.
Zobrazí se ãíslo 01 a scéna se uloÏí do pamûti.
Mazání záloÏky
Marker
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
MARKER.
Stiskem tlaãítek œ √ zvolte scénu,
2 oznaãenou
záloÏkou.
MOVE
01
PLAY
N:1
CANCEL
RETURN
tlaãítek œ √ pfiejdûte na dal‰í
3 Stiskem
scénu.
Bookmark 1 2
Zobrazí se ãíslo 02 a scéna se uloÏí do pamûti.
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Marker
smazání zvolené záloÏky stisknûte
3 Pro
tlaãítko CANCEL.
Bookmark
MOVE
PLAY
N:2
CANCEL
RETURN
1
●
MOVE
01 02
OK
RETURN
Disky DVD-RAM nebo DVD-RW (VR mod) mají funkci
Marker - znaãka namísto funkce Bookmark - záloÏka.
Funkce Marker umoÏÀuje oznaãit aÏ 99 scén. Vzhledem
k tomu, Ïe scény mohou b˘t zobrazené jako mnoÏství
rÛzn˘ch stránek, je nutné ãíslování. Pokud je pouÏívan˘
disk kódovan˘ s ochranou diku, není moÏno nastavit
nebo smazat znaãky. Je moÏné jen pfiehrávání.
âesky -61
Pfiehrávání
se objeví poÏadovaná scéna,
4 KdyÏ
stisknûte tlaãítko OK.
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 62
Pfiehrávání znaãek
Pfiehrávání audio CD/MP3
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
MARKER.
2
Stiskem tlaãítek œ √ zvolte oznaãenou
scénu.
Marker
01 02
Pfiehrávání audio CD (CD-DA)/MP3
Na kaÏdém disku je k dispozici mnoÏství funkcí menu.
N:2
Pfiehrávání audio CD(CD-DA)
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
diskové mechaniky vloÏte audio CD
1 Do
(CD-DA).
3
Stiskem tlaãítka OK nebo
pfiehrávání od zvolené
scény.
spusÈte
Objeví se menu audio CD a stopy (skladby) se
automaticky pfiehrají.
CD
Music
Repeat : Off
●
●
01. TRACK 1
Po stisku tlaãítka
pfiejde rekordér na zaãátek znaãky.
Dal‰ím stiskem tlaãítka bûhem 3 sekund se rekordér
vrátí na zaãátek pfiedchozí znaãky.
Pfii stisku tlaãítka
rekordér pfiejde na následující
znaãku.
00 : 52
01/12
MOVE
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
OK
EXIT
tlaãítek …† zvolte stopu, kterou
2-1 Stiskem
chcete poslouchat, pak stisknûte OK
nebo tlaãítko √.
Mazání znaãek
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
MARKER.
Pfiehrávání
Play Option : Normal
Stiskem tlaãítek œ √ zvolte oznaãenou
2 scénu.
Stiskem tlaãítka CANCEL vymaÏte
ãíseln˘ch tlaãítek zvolte stopu
2-2 Stiskem
(skladbu) a stopa (skladba) se
automaticky pfiehraje.
Obrazové prvky audio CD (CD-DA)
zvolenou znaãku.
CD
Marker
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 N:10
01 02 03 04 05 06 07 08 09
1
2
Music
Repeat : Off
01. TRACK 1
3
MOVE
MOVE
■
PLAY
CANCEL
RETURN
Pokud smaÏete znaãku bûhem pfiehrávání DVD-RAM/RW (VR mod), zmûní se ãísla znaãek. Pokud napfiíklad
smaÏete 7. znaãku po registraci znaãek, ãísla znaãek 8.
znaãka se automaticky zmûní na 7. znaãku a v‰echny
ostatní znaãky nad 8. se zmûní o jednu smûrem dolÛ.
62- âesky
00 : 52
01/12
N:9
Play Option : Normal
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
EXIT
7
4
5
6
1. Mod opakování: Repeat Off - opakování vypnuté /
Repeat Track - opakování stopy / Repeat Disc opakování disku
2. Momentální stopa (skladba): Zobrazí se ãíslo
momentálnû pfiehrávané stopy.
3. Zobrazí se momentální index pfiehrávání a celkov˘
poãet stop.
4. Zobrazí se provozní stav disku a ãas pfiehrávání
odpovídající momentálnû pfiehrávané ãásti.
5. Zobrazí se seznam stop (seznam skladeb) a
pfiehrávací ãas kaÏdé stopy.
6. Zobrazení tlaãítek.
7. MoÏnosti pfiehrávání: Normální, náhodné, intro nebo
seznam pfiehrávání
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 63
Tlaãítka na dálkovém ovladaãi, pouÏívaná pro pfiehrávání audio CD (CD-DA)
Pfiehrávání MP3 disku
1 Do diskové mechaniky vloÏte disk MP3.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Disc
2 Stiskem
Navigation, a pak stisknûte tlaãítko OK
nebo √.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
1.
2.
3.
4.
5.
9.
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Music, a pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
Straight from the heart
ROOT
03/06
MOVE
Run to you
Heaven
OK
RETURN
EXIT
Objeví se menu MP3 a automaticky se pfiehrají stopy
(skladby).
tlaãítek …† zvolte stopu
(skladbu), kterou chcete poslouchat, pak
4-1 Stiskem
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
ãíseln˘ch tlaãítek zvolte stopu
4-2 Stiskem
(skladbu) a stopa (skladba) se
automaticky pfiehraje.
âesky -63
Pfiehrávání
6.
7.
8.
…†, 0 ~ 9: Pro volbu stop (skladeb).
√ : Pfiehraje zvolenou stopu (skladbu).
Tlaãítko OK: Pfiehraje zvolenou stopu (skladbu).
Tlaãítko ( ): Pfiehraje následující stopu.
Tlaãítko ( ): Návrat na zaãátek momentální stopy pfii
stisku bûhem pfiehrávání. Pfii
opûtovném stisku pfiejde DVD na
pfiedchozí stopu. Pokud toto tlaãítko
stisknete bûhem tfií sekund po zaãátku
pfiehrávání, zaãne se pfiehrávat
pfiedchozí stopa. Pokud toto tlaãítko
stisknete více neÏ tfii sekundy po
zaãátku pfiehrávání, zaãne se
momentální stopa pfiehrávat od zaãátku.
Stisk tlaãítka ( / ): rychlé pfiehrávání (X2, X4, X8)
Tlaãítko ( ): Zastavení stopy (skladby).
Tlaãítko ( ): Pfiehrávání stopy (skladby) nebo
pfieru‰ení pfiehrávání - pause.
Tlaãítko ANYKEY: Volba hlavního menu na obrazovce
(poloÏky Repeat nebo Play).
OK
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 64
Prvky obrazovky MP3
Tlaãítka na dálkovém ovladaãi, pouÏívaná pro pfiehrávání MP3
CD
1
2
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
7
4
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
5
Straight from the heart
3
ROOT
03/06
MOVE
Run to you
Heaven
OK
RETURN
EXIT
6
1. Mod opakování: Repeat Off - vypnuté opakování,
Repeat Track - opakování stopy, Repeat Folder opakování sloÏky nebo Repeat Disc - opakování disku
2. Momentální stopa (skladba): Zobrazí se jméno
pfiehrávané stopy.
3. Zobrazí se momentální sloÏka a index pfiehrávání.
4. Zobrazí se provozní stav disku a pfiehrávací ãas,
momentálnû pfiehrávané ãásti.
5. Zobrazí se informace o sloÏce a jejích stopách.
6. Zobrazení tlaãítek.
7. MoÏnost pfiehrávání: Normální, náhodné, intro nebo
seznam pfiehrávání
Pfiehrávání
1. …†, 0 ~ 9: volba stopy (skladby).
2. √ : pfiehraje zvolenou stopu (skladbu).
3. Tlaãítko OK: pfiehraje zvolenou stopu (skladbu) nebo
pfiehraje soubory ve zvolené sloÏce.
4. Tlaãítko RETURN: pfiechod do sloÏky, ke které patfií
momentální skladba.
5. Tlaãítko ( ): pfiehraje následující stopu.
6. Tlaãítko ( ): pfii stisku bûhem pfiehrávání návrat na
zaãátek momentální stopy. Pfii opûtovném stisku DVD
rekordér pfiejde na pfiedchozí stopu a pfiehraje ji. Pokud
toto tlaãítko stisknete bûhem 3 sekund po zaãátku
pfiehrávání stopy, pfiehraje se pfiedchozí stopa. Pokud
toto tlaãítko stisknete po uplynutí 3 sekund od zaãátku
pfiehrávání stopy, stopa se zaãne pfiehrávat znovu od
zaãátku.
7. Tlaãítko ( ): zastaví pfiehrávání stopy (skladby).
8. Tlaãítko ( ): pfiehraje stopu (skladbu) nebo pfieru‰í
pfiehrávání - pause
9. Tlaãítko ANYKEY: volba hlavního menu na obrazovce
(poloÏka Repeat nebo Play).
■
Soubory jednoho typu: zobrazí se seznam
souborÛ a sloÏek v definovaném pofiadí.
■
Soubory více typÛ: objeví se hlavní
obrazovka menu GUI (DISC NAVIGATION).
POZNÁMKA
64- âesky
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 65
Mod moÏnosti pfiehrávání
Programování stop
MoÏnosti pfiehrávání - Play Option - je moÏno pouÏívat s
CD nebo MP3 v modu Play nebo Stop.
Do seznamu pfiehrávání mÛÏete zadat maximálnû 30 stop.
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
ANYKEY.
1 Bûhem
pfiehrávání stisknûte tlaãítko
1 Bûhem
ANYKEY.
Zv˘razní se Repeat Mode.
CD
Music
Zv˘razní se Repeat Mode.
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
CD
00 : 52
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
MOVE
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
RETURN
EXIT
01/12
MOVE
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
RETURN
OK
2 Stiskem tlaãítek œ √ zvolte Play Option.
CD
●
EXIT
Music
Bûhem Stop se zv˘razní Play Option.
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
tlaãítek œ √ zvolte Play Option,
Stisknûte tlaãítko OK.
2 Stiskem
pak stiskem tlaãítek …† zvolte
3
poÏadovanou moÏnost pfiehrávání (Normal,
Objeví se obrazovka moÏnosti pfiehrávání.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Playlist.
Random, Intro nebo Playlist).
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
4 Stisknûte tlaãítko OK.
Objeví se obrazovka seznamu pfiehrávání.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Tracks v pofiadí, ve
kterém je chcete pfiehrát. Stisknûte tlaãítko OK.
Pro pfiehrání seznamu pfiehrávání stisknûte tlaãítko
PLAY.
CD
MOVE
OK
RETURN
Music
EXIT
Repeat : Off
Play Option : Playlist
00 : 00
1. P_TRACK 1
02. TRACK 2
2. P_TRACK 2
03. TRACK 3
3. P_TRACK 3
04. TRACK 4
4. P_TRACK 4
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
●
●
●
●
Normal: stopy na disku se pfiehrají v pofiadí, ve kterém
byly na disk zaznamenány.
Random: stopy na disku se pfiehrají v náhodném
pofiadí. Po vytvofiení náhodného seznamu a jeho
pfiehrání se vytvofií nov˘ náhodn˘ seznam a pfiehraje se.
Náhodné pfiehrávání pokraãuje, dokud nezvolíte jinou
moÏnost pfiehrávání.
Intro: pfiehraje se prvních 10 sekund z kaÏdé stopy.
Pokud chcete poslouchat zvolenou skladbu, stisknûte
tlaãítko OK nebo
. MoÏnost pfiehrávání se zmûní na
Normal Play - normální pfiehrávání. Pokud poãkáte, aÏ
se Intro Play ukonãí - následuje normální pfiehrávání.
Playlist: moÏnost pfiehrávání playlist - seznam
pfiehrávání - vám umoÏÀuje zvolit pofiadí, ve kterém
chcete poslouchat stopy.
Pfiehrávání
3
Stiskem tlaãítek …† zvolte poÏadovanou
poloÏky (Normal, Random, Intro nebo
Playlist).
01. TRACK 1
OK
RETURN
EXIT
zadáte nesprávnou stopu, stisknûte
5 Pokud
tlaãítko √ a pak stiskem tlaãítek …† zvolte
nesprávnou stopu a stisknûte tlaãítko
CANCEL.
Nesprávná stopa se odstraní.
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Playlist
P_TRACK 1
01 : 36
01. TRACK 1
1. P_TRACK 1
02. TRACK 2
2. P_TRACK 2
03. TRACK 3
3. P_TRACK 3
04. TRACK 4
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
OK
CANCEL
EXIT
tlaãítka PLAY pfiehrajte seznam
pfiehrávání.
6 Stiskem
âesky -65
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 66
stisknete tlaãítko PLAY (
5-1 Pokud
objeví se obrazovka Slide show.
Pfiehrávání obrázkÛ
),
Stiskem tlaãítek œ √ nastavte rychlost slide show,
pak stisknûte tlaãítko OK.
Slide Show Speed
DSC01189
1
MOVE
Do diskové mechaniky vloÏte JPEG disk.
CD
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
tlaãítek œ √ zvolte obrazov˘
5-2 Stiskem
soubor na obrazovce Album, pak
stisknûte tlaãítko OK.
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Disc
2 Stiskem
Navigation, a pak stisknûte tlaãítko OK
nebo √.
CD
DSC01189
MOVE
Programme
DivX
√
Photo
√
OK
RETURN
Music
√
: Návrat na obrazovku Album.
: Pfiepnutí na mod slide show. NeÏ mÛÏe zaãít slide
show, je nutno nastavit interval mezi obrázky
(rychlost slide show).
: Pfii kaÏdém stisku tlaãítko OK se obrázek otoãí o 90
stupÀÛ ve smûru hodinov˘ch ruãiãek.
: Pfii kaÏdém stisku tlaãítka OK se obrázek zvût‰í 4X
(na ãtyfinásobek normální velikosti) (Normal ➞ Zoom
4X ➞ Zoom 2X ➞ Zoom 4X ➞ Normal).
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Photo a pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Pfiehrávání
PHOTO
Disc Navigation
Disc Navigation
●
4 Stiskem tlaãítek …† œ √ zvolte obrázek.
CD
Photo
Index 6 /
73
Slide Show
ROOT / DSC01189
Page 2 /
MOVE
OK
13
RETURN
EXIT
Pro zobrazení dal‰ích 6 obrázkÛ stisknûte tlaãítko
● Pro zobrazení pfiedchozích 6 obrázkÛ stisknûte
tlaãítko .
66- âesky
RETURN
Disc Navigation
Disc Navigation
●
OK
.
Pro zobrazení nebo skrytí menu stisknûte tlaãítko
ANYKEY.
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 67
Popis funkce MPEG4
Pfiehrávání MPEG4
Funkce
(
(
MPEG4 soubor se pouÏívá pro audio a video data.
Je moÏno pfiehrávat soubory MPEG4 s následujícími
pfiíponami.
-.AVI, .MPEG, .DIVX
Skok
nebo
Popis
Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko
) pfiejde zpût nebo vpfied o 5 minut.
nebo
, rekordér
Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko SEARCH (
nebo
Hledání
nebo ) a stisknûte znovu pro hledání vy‰‰í rychlostí (2X, 4X, 8X)
Pomalé
pfiehrávání
V modu pause nebo krokovém modu stisknûte tlaãítko
SEARCH
na dálkovém ovladaãi. (1/8X, 1/4X, 1/2X)
Krokové
pfiehrávání
Na dálkovém ovladaãi stisknûte tlaãítko
)
v still modu.
1 Do diskové mechaniky vloÏte disk MPEG4.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
■
Tento pfiístroj mÛÏe pfiehrávat následující
formáty komprimovaného videa.
- Formát MPEG4 Codec: DivX 3.11, DivX
4.x, DivX 5.x, DivX-Pro (vyjma QPEL a
GMC)
- Audio formát: .MP3, .MPEG, .WMA,
.LPCM, .AC3.
■
Podporované formáty titulkÛ: .smi, .srt, .sub,
.psb, .txt, .ass (soubor titulkÛ musí mít
pfiesnû stejné jméno, jako odpovídající
soubor MPEG4)
■
Nûkteré soubory MPEG4 vytvofiené na PC
se nemusejí dát pfiehrát. Je to zpÛsobeno
tím, Ïe není podporovan˘ typ Codecu, verze
a vy‰‰í rozli‰ení.
POZNÁMKA
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Disc
2 Stiskem
Navigation, a pak stisknûte tlaãítko OK
nebo √.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Pfiehrávání
tlaãítek …† zvolte DivX, a pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
tlaãítek …† zvolte soubor avi
(DivX), pak stisknûte tlaãítko OK, √ nebo
4 Stiskem
.
CD
DivX
[DivX].###.####.01.avi
MPEG4
[DivX].###.####.01.avi
MPEG4
00/01
MOVE
OK
RETURN
EXIT
pfiehrávání souboru MPEG4 mÛÏete
5 PfiipouÏívat
následující funkce.
Pfii jednom stisku tlaãítka STOP bûhem pfiehrávání
se zobrazí seznam souborÛ, pfii opûtovném stisku
tlaãítka se opustí obrazovka menu.
âesky -67
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 68
Pfiehrávání seznamu titulÛ
tlaãítek …† zvolte Disc
2 Stiskem
Navigation, pak dvakrát stisknûte OK nebo
tlaãítko √.
Zobrazí se obrazovka seznam titulÛ.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Pro pfiehrání scény ze seznamu titulÛ postupujte podle
následujících pokynÛ.
1
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
07 22/APR/2004 1 00:09:36
√
12:00
MOVE
PouÏití tlaãítka TITLE LIST
SP
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Title, pak
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
3 Stiskem
Vpravo se zobrazí menu Edit.
Stisknûte tlaãítko TITLE LIST.
Zobrazí se obrazovka seznamu titulÛ.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
21/APR/2004
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
11:50
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
07 22/APR/2004 1 00:09:36
√
12:00
SP
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte poloÏku ze
2 Stiskem
seznamu titulÛ, kterou chcete pfiehrát, pak
stisknûte tlaãítko PLAY ( ).
Pfiehraje se zvolená poloÏka (titul).
Pfiehrávání
Length Edit
21/APR/2004 11:50 PR11
MOVE
SP
OK
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
Rename
√
Delete
05 21/APR/2004 1 00:06:32
Edit
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
Protection
07 22/APR/2004 1 00:09:36
RETURN
√
√
EXIT
(Play, Rename, Delete, Edit, Protection: viz
strana 71~74)
tlaãítek …† zvolte Play pro
4 Stiskem
pfiehrávání seznamu titulu, pak stisknûte
tlaãítko OK.
Bude pfiehrána vybraná poloÏka (titul).
zastavení pfiehrávání titulu stisknûte
3 Pro
tlaãítko STOP.
√ Play
Pro návrat do obrazovky seznamu titulÛ stisknûte
tlaãítko TITLE LIST.
PouÏití tlaãítka MENU
Pro zobrazení momentálního stavu disku a postupu
pfiehrávání: stisknûte tlaãítko INFO, objeví se
informace o disku.
1 Stisknûte tlaãítko MENU.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
MOVE
68- âesky
OK
RETURN
EXIT
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Playback
12:00
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 69
Znovu stisknûte tlaãítko INFO. Pak mÛÏete
zkontrolovat informaci o pfiehrávaném titulu.
Playing Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Title
1/15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Length
00:01:43 SP
Playing Time
00:13:27
Title Protection
Not Protected
01 JAN 2005 SAT
12:00
Prvky obrazovky seznamu titulÛ
DVD-RAM(VR)
Name
3 4
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
No. Title
1
5
Title List
6
Length Edit
No. Title
01 19/APR/2004 1 00:00:21 01√
00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03 02√
00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15 03√ Sports
00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16 04√ Movie
00:00:16
Rename
√
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
2
12:00
MOVE
zastavení pfiehrávání stisknûte tlaãítko
5 Pro
STOP.
■
Také mÛÏete pfiehrát zaznamenan˘
program stiskem tlaãítka ANYKEY bûhem
pfiehrávání.
DVD-RAM(VR)
Title
1/14
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Angle
ENG
Repeat
Off
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
■
Stiskem tlaãítek …† zvolte Title.
■
Stiskem tlaãítek œ √ zvolte Play pro
pfiehrávání seznamu titulÛ, pak stisknûte
tlaãítko OK.
OK
MOVE RETURN
Protection
00:09:36
EXIT RETURN
√
√
EXIT
7
Pro návrat do obrazovky seznamu titulÛ stisknûte
tlaãítko TITLE LIST.
POZNÁMKA
05 21/APR/2004 1 00:06:32 05√
02/01/01
06 21/APR/2004 1 00:08:16 06√ 06
SP 00:25:30(PM)
07 22/APR/2004 1 SP
00:09:36 07√ 07
19/APR/2004
Title List
Length Edit
1. Pfiehrávací obrazovka pro zaznamenané poloÏky.
2. Informaãní okno pro zvolenou poloÏku: jméno titulu,
datum záznamu, ãas záznamu, statut zamknutí,
záznamov˘ mod
3. âíslo zaznamenané poloÏky.
4. Titul zaznamenané poloÏky.
5. Délka záznamu (tzn. pfiehrávací ãas)
6. Editaãní poloÏky seznamu titulÛ
Play: pfiehraje zvolenou poloÏku
Rename: pfiejmenuje titul zvolené poloÏky.
Delete: smaÏe zvolenou poloÏku ze seznamu.
Edit: smaÏe úsek titulÛ.
Protection: zamkne nebo odemkne zvolenou poloÏku.
7. Zobrazení tlaãítek.
POZNÁMKA
■
Toto mÛÏe záviset na typu disku.
■
DVD-R/DVD-RW (Video) má omezené
editaãní funkce.
Pfiehrávání
âesky -69
00786A-R120-XEH-CZE/52~70
5/19/05 3:13 PM
Page 70
Editace
Editace
Tato ãást uvádí základní funkce editace DVD a
vysvûtluje editaãní funkce pro záznam na disk a
editaãní funkce pro cel˘ disk.
●
Seznam titulÛ
Titul je úsek zaznamenaného videa a audia. Seznam
titulÛ vám pomáhá pfii volbû titulu. Vzhledem k tomu, Ïe
seznam titulÛ obsahuje informaci o momentálnû
zaznamenávaném toku, pokud titul smaÏete, nedá se jiÏ
znovu pfiehrát.
●
Seznam pfiehrávání
Odkazuje na pfiehrávané poloÏky, zvolené v˘bûrem
poÏadované scény v celém seznamu titulÛ. Pfii
pfiehrávání seznamu pfiehrávání se pfiehraje jen
uÏivatelem zvolená scéna a pfiehrávání se pak zastaví.
Vzhledem k tomu, Ïe v seznamu pfiehrávání jen
informace nutná pro pfiehrávání poÏadované scény,
pÛvodní záznam se pfii smazání seznamu pfiehrávání
nesmaÏe.
Záznam nebo editace se neukonãí, pokud dojde k
závadû, jako je náhl˘ v˘padek proudu.
Základní editace (seznam titulÛ) ................... 71
Pokroãilá editace (seznam pfiehrávání) ........ 75
Diskov˘ manager ........................................... 83
70- âesky
Pamatujte prosím na to, Ïe po‰kozen˘ materiál
není moÏno vrátit do pÛvodního stavu.
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:09 PM
Page 71
tlaãítek …† œ √ zvolte
4 Stiskem
poÏadované znaky, pak stisknûte tlaãítko
OK.
Základní editace
(seznam titulÛ)
DVD-RAM(VR)
Rename
Sports(A1)
A
F
K
P
U
Z
Pfiejmenování (popiska) titulu
Pro pfiejmenování poloÏky titulu v seznamu, to znamená
pro editaci titulu zaznamenaného programu, postupujte
podle tohoto návodu.
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Back Space
MOVE
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
Back Space: maÏe znak a nastavuje kurzor o jednu
pozici zpût. (Jako tlaãítko CANCEL).
● Space: vloÏí mezeru a posune kurzor o jednu pozici
vpfied (doprava).
● Delete: maÏe znak na pozici kurzoru.
● Clear: maÏe v‰echny zadané znaky.
● Save: uloÏí zadané znaky.
●
PouÏití tlaãítka TITLE LIST
1 Stisknûte tlaãítko TITLE LIST.
Zobrazí se obrazovka seznamu titulÛ.
PouÏití tlaãítka MENU
●
●
Stisknûte tlaãítko MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Disc Navigation, pak
dvakrát stisknûte tlaãítko OK nebo √.
tlaãítek …† œ √ zvolte Save, pak
5 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Zmûnûné jméno titulu se zobrazí ve zvolené poloÏce.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Title List
Title List
No. Title
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
Sports (A1)
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
12:00
No. Title
12:00
Length Edit
SP
SP
MOVE
MOVE
OK
RETURN
OK
RETURN
EXIT
EXIT
tlaãítek …† zvolte ze seznamu
2 Stiskem
titulÛ poloÏku, kterou chcete pfiejmenovat,
pak stisknûte OK nebo tlaãítko √.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
21/APR/2004 12:00 PR12
21/APR/2004
12:00
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
Rename
√
Delete
05 21/APR/2004 1 00:06:32
Edit
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
SP
MOVE
√
Protection
OK
RETURN
EXIT
Editace
tlaãítek …† zvolte Rename, pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Objeví se obrazovka Pfiejmenování.
DVD-RAM(VR)
Rename
21/APR/2005 12:00 PR12
A
F
K
P
U
Z
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
Back Space
MOVE
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
âesky -71
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:09 PM
Page 72
Zamknutí (ochrana) titulu
Postupujte podle tûchto pokynÛ pro zamknutí poloÏky pro
její ochranu pfied náhodn˘m smazáním.
tlaãítek œ √ zvolte On, pak
4 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK. Ikona zámku v
informaãním oknû zvolené poloÏky se
zmûní do zamknutého stavu. ( ➝ ).
DVD-RAM(VR)
Title List
PouÏití tlaãítka TITLE LIST
1
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
Stisknûte tlaãítko TITLE LIST.
Sports(A1)
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004
00:08:16
√
Zobrazí se obrazovka Seznam titulÛ.
06 Edu 1
12:00
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
PouÏití tlaãítka MENU
●
●
Stisknûte tlaãítko MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Disc Navigation, pak
dvakrát stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Title List
Drama
19/APR/2004
12:00
MOVE
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
Mazání titulu
Pro smazání poloÏky ze seznamu titulÛ postupujte podle
následujícího návodu.
SP
OK
RETURN
EXIT
PouÏití tlaãítka TITLE LIST
tlaãítek …† zvolte v Seznamu
2 Stiskem
titulÛ poloÏku, kterou chcete chránit, pak
stisknûte OK nebo tlaãítko √.
Zobrazí se obrazovka seznam titulÛ.
Title List
PouÏití tlaãítka MENU
No. Title
Length Edit
●
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 Sports(A1)
√
19/APR/2004
06 Edu 1
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
DVD-RAM(VR)
12:00
MOVE
3
1 Stisknûte tlaãítko TITLE LIST.
SP
OK
√
Protection
RETURN
●
Stisknûte tlaãítko MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Disc Navigation, pak
dvakrát stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
EXIT
Stiskem tlaãítek …† zvolte Protection, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Editace
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR//2004
06 Edu 1
00:08:16
√
12:00
SP
OK
RETURN
19/APR/2004
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
SP
OK
√
tlaãítek …† zvolte poloÏku ze
2 Stiskem
seznamu titulÛ, kterou chcete smazat, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Protection
RETURN
EXIT
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Title List
Title List
Sports(A1)
Title Protection:
19/APR/2005
On
Sports(A1)
Off
19/APR/2005
12:00
72- âesky
SP
OK
RETURN
EXIT
MOVE
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
MOVE
EXIT
Title List
Sports(A1)
MOVE
Length Edit
Drama
MOVE
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
SP
OK
Protection
RETURN
EXIT
√
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:09 PM
Page 73
tlaãítek …† zvolte Delete, pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Pro smazání ãásti poloÏky seznamu titulÛ postupujte podle
tohoto návodu.
Title List
Sports(A1)
19/APR/2004
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
MOVE
Mazání ãásti titulu
SP
OK
EXIT
Budete vyzváni k potvrzení poÏadavku.
DVD-RAM(VR), DVD-RW(VR mod): vzhledem k
tomu, existuje seznam pfiehrávání, objeví se hlá‰ení
‘Do you want to delete? (Related playlist may be
deleted.)’ - Chcete smazat? (Odpovídající seznam
pfiehrávání se mÛÏe smazat.).
DVD-RAM(VR)
PouÏití tlaãítka TITLE LIST
√
Protection
RETURN
(VR mod)
1 Stisknûte tlaãítko TITLE LIST.
Zobrazí se obrazovka Seznam titulÛ.
PouÏití tlaãítka MENU
●
●
Stisknûte tlaãítko MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Disc Navigation, pak
dvakrát stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Title List
Title List
Do you want to delete?
(Related playlists
may be deleted.)
Drama
19/APR/2004
12:00
Sports(A1)
Yes
MOVE
4
MOVE
OK
RETURN
Stiskem tlaãítek œ √ zvolte Yes, pak
stisknûte tlaãítko OK.
■
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Title List
Sports(A1)
19/APR/2004
Není moÏno smazat chránûnou poloÏku.
Pokud chcete smazat chránûnou poloÏku,
zvolte “Off” v menu Title Protection. (Viz
strana 72).
Pokud ochrana disku byla nastavena na
Protected - chránûn˘, není moÏno smazat
tituly. (Viz strana 84)
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
SP
OK
√
Protection
RETURN
EXIT
Zobrazená obrazovka Edit Title List.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
Start
Jakmile smaÏete poloÏku ze seznamu titulÛ,
nemÛÏete ji obnovit.
Po dokonãení DVD-R, DVD-RW není
moÏno provést mazání.
No. Title
tlaãítek …† zvolte Edit, pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Start
00:00:00
00:00:00
End
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
MOVE
■
00:00:15
Editace
■
√
03 Sports
tlaãítek …† zvolte ze seznamu
2 Stiskem
titulÛ poloÏku, kterou chcete editovat, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
MOVE
■
√
00:00:03
SP
12:00
■
00:00:21
02 Music
EXIT
Hlá‰ení mÛÏe záviset na typu disku.
POZNÁMKA
01 Drama
SP
DVD-RW(Video mod), DVD-R: vzhledem k tomu, Ïe
seznam pfiehrávání neexistuje, zobrazí se hlá‰ení ‘Do
you want to delete?’ - Chcete smazat?
●
Length Edit
No
19/APR/2004
12:00
No. Title
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
EXIT
U DVD-R se tituly maÏou jen z menu, ale
zÛstávají fyzicky na disku.
âesky -73
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:09 PM
Page 74
4 V poãáteãním bodû stisknûte tlaãítko OK.
V oknû poãáteãního bodu mazaného úseku se
zobrazí obraz a ãas poãáteãního bodu.
6 Stisknûte tlaãítko OK a Delete.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
Start
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Start
Title List No. 05
Start
End
00:00:06
MOVE
00:00:06
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
Start
End
00:00:06
00:10:15
OK
End
00:10:15
RETURN
Return
EXIT
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
DVD-RAM(VR)
EXIT
Edit Title List
Title List No. 05
Start
Do you want to delete?
Start
00:00:06
(Deleted part will not
be restored.)
Prvky obrazovky editace seznamu titulÛ
00:10:15
Yes
End
Delete
No
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
MOVE
OK
End
00:10:10
RETURN
Return
EXIT
Title List No. 05
Start
Start
1
End
00:00:06
00:00:06
3
Delete
Sports(A1)
2
21/APR/2005 11:50
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
4
EXIT
tlaãítek œ √ zvolte Yes, pak
7 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Zvolen˘ úsek se smaÏe.
Pro návrat do obrazovky seznam titulÛ zvolte Return
stiskem tlaãítek …†.
1. Pfiehrávací pruh
2. Pfiehrávací ãas
3. Okno a ãas poãáteãního bodu mazaného úseku
4. Okno a ãas koncového bodu mazaného úseku
● Pomocí pfiehrávacích tlaãítek zvolte poãáteãní a
koncov˘ bod úseku, kter˘ chcete smazat.
● Pfiehrávací tlaãítka: (
,
).
,
■
Délka mazaného úseku musí b˘t alespoÀ 5
sekund.
■
Pokud délka mazaného úseku je men‰í neÏ
5 sekund, budete upozornûni hlá‰ením ‘The
range is to short’ - úsek je pfiíli‰ krátk˘.
■
Pokud koncov˘ ãas je dfiívûj‰í neÏ poãáteãní
ãas, budete upozornûni hlá‰ením ‘End point
cannot be marked earlier than start point’ Koncov˘ bod nemÛÏe b˘t oznaãen dfiíve
neÏ poãáteãní bod.
■
Úsek není moÏno smazat, pokud obsahuje
statick˘ obraz.
■
Po ukonãení postupu stisknûte tlaãítko
MENU. Obrazovka Editace seznamu titulÛ
zmizí.
POZNÁMKA
5 V koncovém bodû stisknûte tlaãítko OK.
V oknû koncového bodu mazaného úseku se zobrazí
obraz a ãas koncového bodu.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
Start
Start
00:00:06
00:10:15
End
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
Editace
MOVE
74- âesky
OK
End
00:10:15
RETURN
Return
EXIT
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:09 PM
Page 75
5 V koncovém bodû stisknûte tlaãítko OK.
Pokroãilá editace
(Seznam pfiehrávání)
DVD-RAM(VR)
Make Scene
Scene No. 001
Start
Start
Title List: 1/6
End
00:00:10
00:10:00
Vytvofiení seznamu pfiehrávání
New Playlist
19/APR/04 12:00
Pro vytvofiení nové poloÏky seznamu pfiehrávání ze
zaznamenaného titulu postupujte podle tohoto návodu.
MOVE
2
Stiskem tlaãítek …† zvolte Playlist, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Playlist
Disc Navigation
New Playlist
√
Playlist
Edit Playlist
√
Disc manager
- Vytvofiení nového pfiehrávacího seznamu -
6 Stiskem tlaãítka OK zvolte Make.
Nová scéna se pfiidá k souãasnému seznamu
pfiehrávání.
Zobrazí se nová obrazovka Make Scene.
■
■
■
3
EXIT
Stiskem tlaãítek …† zvolte New Playlist,
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Zobrazí se obrazovka Make Scene.
EXIT
Îlut˘ v˘bûrov˘ pruh se pfiesune na poloÏku Make.
Setup
RETURN
RETURN
●
POZNÁMKA
OK
Return
00:10:00
V koncovém oknû se objeví obraz a ãas
koncového bodu.
Programme
MOVE
OK
End
●
(VR mod)
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
1 SMENU.
Make
Na obrazovce Edit Playlist mÛÏete
kontrolovat a prohlíÏet v‰echny scény.
Pokud chcete vytvofiit nov˘ seznam
pfiehrávání, opakujte kroky 1~6.
Pokud chcete vytvofiit scény seznamu
pfiehrávání, opakujte kroky 3~6.
- Pro návrat do menu Edit Playlist -
tlaãítek …† zvolte Return, pak
7 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Zobrazí se obrazovka Editace seznamu pfiehrávání.
DVD-RAM(VR)
Make Scene
DVD-RAM(VR)
Scene No. 001
Edit Playlist
No. Title
Start
Start
Title List: 1/6
End
00:00:00
00:00:10
Make
New Playlist
19/APR/04 12:00
MOVE
OK
End
25/APR/2005 06:03
Return
00:00:00
4 V poãáteãním bodû stisknûte tlaãítko OK.
Make Scene
Start
Start
00:00:10
MOVE
●
●
●
OK
End
00:00:00
RETURN
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
EXIT
RETURN
EXIT
Obrazovka Editace seznamu pfiehrávání zmizí.
End
Return
OK
ukonãení tohoto postupu stisknûte
8 Potlaãítko
MENU nebo PLAY LIST.
■
MÛÏete vytvofiit aÏ 99 poloÏek seznamu
pfiehrávání.
■
V závislosti na typu disku se zobrazená
obrazovka mÛÏe lehce li‰it.
Make
New Playlist
19/APR/04 12:00
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
POZNÁMKA
Ve poãáteãním oknû se objeví obraz a ãas
poãáteãního bodu.
Îlut˘ v˘bûrov˘ pruh se pfiesune do koncové
poloÏky.
,
Pomocí pfiehrávacích tlaãítek (
)
,
zvolte poãáteãní bod úseku, od kterého chcete
vytvofiit novou scénu.
âesky -75
Editace
Scene No. 001
00:00:10
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
24/APR/2005 10:43
EXIT
MOVE
Title List: 1/6
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
7 Scenes
RETURN
DVD-RAM(VR)
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:09 PM
Page 76
Pfiehrávání poloÏek v seznamu
pfiehrávání
tlaãítek …† zvolte Play, pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Budou pfiehrány poloÏky v seznamu pfiehrávání.
Pfii pfiehrávání poloÏek v seznamu pfiehrávání postupujte
podle tûchto pokynÛ.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
(VR mod)
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
1
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
S pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
PLAY LIST.
MOVE
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
Delete
RETURN
EXIT
Zobrazí se obrazovka Editace seznamu pfiehrávání.
DVD-RAM(VR)
√ Play
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
●
PouÏití tlaãítka MENU
●
●
●
S pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Playlist, pak stisknûte
tlaãítko OK nebo √.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Edit Playlist, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Playlist
Disc Navigation
New Playlist
√
Playlist
Edit Playlist
√
Disc manager
●
Programme
Setup
MOVE
2
OK
RETURN
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Playback [Playlist]
13:00
Znovu stisknûte tlaãítko INFO. Pak mÛÏete
zkontrolovat informaci o seznamu pfiehrávání, kter˘
se momentálnû pfiehrává.
EXIT
Stiskem tlaãítek …† zvolte ze seznamu
pfiehrávání titul, kter˘ chcete editovat, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Zobrazí se menu Edit Playlist: Pfiehrávání,
Pfiejmenování, Obrazovka editace, Kopírování,
Mazání.
●
Editace
Pro zobrazení momentálního stavu disku a
postupu pfiehrávání: stisknûte tlaãítko INFO, objeví
se informace o disku.
DVD-RAM(VR)
Name
Playing Info
01/JAN/2005 12:00
Playlist
Created Time
Length
Playing Time
Total Scene
01 JAN 2005 SAT
1/15
01/JAN/2005 12:00
00:01:43
00:13:27
1
13:00
Po ukonãení pfiehrávání se znovu zobrazí
obrazovka Edit Playlist.
zastavení pfiehrávání stisknûte tlaãítko
4 Pro
STOP.
Znovu se zobrazí obrazovka Editace seznamu
pfiehrávání.
76- âesky
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:09 PM
Page 77
Pfiejmenování poloÏky seznamu
pfiehrávání
tlaãítek …† œ √ zadejte
4 Pomocí
poÏadované charakteristiky.
Pro pfiejmenování poloÏky seznamu pfiehrávání, to
znamená pro editaci titulu poloÏky seznamu pfiehrávání
postupujte podle následujícího návodu.
DVD-RAM(VR)
Rename
Dolphin
A
F
K
P
U
Z
(VR mod)
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Back Space
MOVE
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
1 SPLAY
LIST.
Zobrazí se obrazovka Editace seznamu pfiehrávání.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
24/APR/2005 10:43
OK
RETURN
●
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
Tato funkce je stejná, jako funkce Pfiejmenovat v
pfiejmenování seznamu titulÛ (viz strana 71).
Maximální poãet znakÛ, kter˘ je moÏno zadat, je
31. V‰ech 31 znakÛ je moÏno zobrazit dvojím
stiskem tlaãítka INFO.
tlaãítek …† œ √ zvolte Save, pak
5 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
7 Scenes
MOVE
●
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
EXIT
Zmûnûn˘ titul se zobrazí v poli titulu zvolené poloÏky
seznamu pfiehrávání.
PouÏití tlaãítka MENU
●
●
●
DVD-RAM(VR)
S pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Playlist, pak stisknûte
tlaãítko OK nebo √.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Edit Playlist, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Edit Playlist
No. Title
Dolphin
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 Dolphin
00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte ze seznamu
2 Stiskem
pfiehrávání titul, kter˘ chcete editovat, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Zobrazí se menu Editace seznamu pfiehrávání:
Pfiehrávání, Pfiejmenovat, Editovat scénu, Kopírovat,
Smazat
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
Delete
RETURN
EXIT
Editace
tlaãítek …† zvolte Rename, pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Zobrazí se obrazovka Pfiejmenovat.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
Delete
RETURN
EXIT
âesky -77
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:09 PM
Page 78
Editace scény pro seznam pfiehrávání
Pro editaci scén pro seznam pfiehrávání postupujte podle
tûchto pokynÛ.
(VR mod)
1
S pfiístrojem ve Stop modu, stisknûte
tlaãítko PLAY LIST.
Pfiehrávání zvolené scény
Stiskem tlaãítek …† œ √ zvolte scénu,
4 kterou
chcete editovat, pak stisknûte tlaãítko
OK.
Zvolí se poloÏka ze seznamu pfiehrávání, která se má
pfiehrát.
Zobrazí se obrazovka Editace seznamu pfiehrávání.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
DVD-RAM(VR)
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
Science
MOVE
7 Scenes
OK
RETURN
Delete
EXIT
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
PouÏití tlaãítka MENU
●
●
●
2
S pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Playlist, pak stisknûte
tlaãítko OK nebo √.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Edit Playlist, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
5 Stisknûte tlaãítko OK.
Zvolená scéna se pfiehraje.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Play
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Edit Scene
7 Scenes
Copy
24/APR/2005 10:43
RETURN
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
OK
RETURN
Delete
EXIT
√ Play
EXIT
Zobrazí se obrazovka Editace scény.
DVD-RAM(VR)
Editace
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
24/APR/2005 10:43
Delete
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Edit Scene
1/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
78- âesky
00:00:07
Delete
OK
Stiskem tlaãítek …† zvolte Edit Scene, pak
3 stisknûte
tlaãítko OK.
MOVE
02
MOVE
●
Scene No.
00:00:26
Edit Playlist
No. Title
Dolphin
MOVE
01
Add
Zobrazí se menu Editace seznamu pfiehrávání:
Pfiehrávání, Pfiejmenovat, Editovat scénu, Kopírovat,
Smazat
MOVE
Playlist No. 3
Modify
Stiskem tlaãítek …† zvolte ze seznamu
pfiehrávání titul, kter˘ chcete editovat, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Edit Scene
2/7
OK
RETURN
Delete
EXIT
Pro zastavení pfiehrávání scény stisknûte tlaãítko
STOP.
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:10 PM
Page 79
tlaãítko OK v koncovém bodû
7 Stisknûte
scény.
Úprava scény (náhrada scény)
Pro nastavení proveìte kroky 1 aÏ 3 na stranû 78.
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No. 002
4
Start
Stiskem tlaãítek …† œ √ zvolte scénu,
kterou chcete upravit, pak stisknûte tlaãítko
OK.
Start
00:00:30
23/APR/2005 03:34:00
Scene No.
End
Change
Natural
MOVE
DVD-RAM(VR)
00:00:25
OK
End
00:00:30
RETURN
Cancel
EXIT
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
●
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
V koncovém oknû se zobrazí obraz a ãas
koncového bodu.
Move
Add
MOVE
OK
RETURN
Delete
EXIT
tlaãítek …† zvolte Change, pak
stisknûte tlaãítko OK.
8 Stiskem
DVD-RAM(VR)
Scene No.
tlaãítek …† zvolte Modify, pak
5 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
Modify
Zobrazí se obrazovka Modify Scene (Úpravy scény).
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
DVD-RAM(VR)
Delete
Modify Scene
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Scene No. 002
Start
Start
End
00:00:00
00:00:00
Change
●
Scéna, kterou chcete upravit, se nahradí zvolen˘m
úsekem.
Natural
23/APR/2005 03:34:00
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
6 VOK.poãáteãním bodû scény stisknûte tlaãítko
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No. 002
Start
Start
00:00:25
00:00:25
End
Change
Natural
23/APR/2005 03:34:00
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
V poãáteãním oknû se zobrazí obraz a ãas
poãáteãního bodu.
●
,
Pomocí pfiehrávacích tlaãítek (
)
,
zvolte poãáteãní nebo koncov˘ bod úseku, kter˘
chcete upravit.
Editace
●
âesky -79
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:10 PM
Page 80
Pfiesunutí scény (zmûna pozice scény)
■
Zvolenou scénu nemÛÏete pfiesunout na
pozici následující scény, neboÈ zvolená
scéna by se musela pfiesunout pfied svoji
vlastní pozici, coÏ nevyÏaduje Ïádnou akci.
■
V závislosti na druhu disku, se zobrazená
obrazovka mÛÏe mírnû li‰it.
POZNÁMKA
Pro nastavení proveìte kroky 1 aÏ 3 na stranû 78.
4
Stiskem tlaãítek …† œ √ zvolte scénu,
kterou chcete pfiesunout (zmûna pozice),
pak stisknûte tlaãítko OK.
Pfiidání scény
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
3/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
MOVE
OK
RETURN
Delete
EXIT
Pro nastavení proveìte kroky 1 aÏ 3 na stranû 78.
tlaãítek …† œ √ zvolte scénu,
4 Stiskem
pfied kterou se nová scéna má vloÏit, pak
stisknûte tlaãítko OK.
Na scénû, která se má vloÏit jako nová scéna, se
zobrazí Ïluté v˘bûrové okno.
tlaãítek …† zvolte Move, pak
5 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
4/7
Playlist No. 3
Play
Modify
DVD-RAM(VR)
Scene No.
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:00
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Edit Scene
3/7
Playlist No. 3
Add
Play
Delete
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Move
Add
MOVE
●
OK
RETURN
Delete
EXIT
tlaãítek …† zvolte Add, pak
5 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Na scénû, kterou chcete pfiesunout se zobrazí
Ïluté v˘bûrové okno.
DVD-RAM(VR)
Add Scene
Scene No. 004
Start
6
Stiskem tlaãítek …† œ √ zvolte pozici, na
kterou chcete pfiesunout zvolenou scénu,
pak stisknûte tlaãítko OK.
Scene No.
00:00:00
End
00:00:00
End
Add
Sclence
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
DVD-RAM(VR)
Start
00:00:15
OK
RETURN
Cancel
EXIT
Edit Scene
6/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
Editace
MOVE
OK
RETURN
6 VOK.poãáteãním bodû scény stisknûte tlaãítko
Delete
DVD-RAM(VR)
EXIT
Add Scene
Scene No. 004
Start
●
Zvolená scéna se pfiesune na zvolenou pozici.
Start
00:00:15
00:00:15
End
Add
Sclence
APR/23/2005 06:43 AM
DVD-RAM(VR)
Scene No.
MOVE
Edit Scene
5/7
OK
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
●
Move
Add
MOVE
80- âesky
OK
RETURN
Delete
EXIT
●
V poãáteãním oknû se zobrazí obraz a ãas
poãáteãního bodu.
,
Pomocí pfiehrávacích tlaãítek ( ,
) zvolte
koncov˘ bod úseku, kam chcete pfiidat novou
scénu.
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:10 PM
Page 81
7 VOK.koncovém bodû scény stisknûte tlaãítko
DVD-RAM(VR)
Kopírování poloÏky seznamu
pfiehrávání do seznamu pfiehrávání
Add Scene
Scene No. 004
Pomocí tlaãítka PLAY LIST
Start
Start
00:00:15
00:00:35
End
Add
Sclence
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
●
●
OK
End
00:00:35
RETURN
Cancel
EXIT
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
1 SPLAY
LIST.
Zobrazí se obrazovka Editace seznamu pfiehrávání.
V koncovém oknû se zobrazí obraz a ãas
koncového bodu.
Pro zru‰ení zvolte stiskem …† tlaãítek cancel, pak
stisknûte tlaãítko OK.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Science
7 Scene
8
APR/23/2005 06:43 AM
Stiskem tlaãítek …† zvolte Add, pak
stisknûte tlaãítko OK.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
4/8
Playlist No. 3
MOVE
Modify
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:15
05
00:00:11
06
00:00:04
●
Add
MOVE
●
OK
RETURN
●
Move
Delete
RETURN
EXIT
PouÏití tlaãítka MENU
Play
01
OK
●
S pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Playlist, pak stisknûte
tlaãítko OK nebo √.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Edit Playlist, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
EXIT
Úsek kter˘ jste chtûli pfiidat se vloÏí pfied scénu,
zvolenou v kroku 4.
tlaãítek …† zvolte ze seznamu
2 Stiskem
pfiehrávání titul, kter˘ chcete kopírovat, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Zobrazí se menu Editace seznamu pfiehrávání:
Pfiehrávání, Pfiejmenovat, Editovat scénu, Kopírovat,
Smazat
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Mazání scény
Pro nastavení proveìte kroky 1 aÏ 3 na stranû 78.
4
Stiskem tlaãítek …† œ √ zvolte scénu,
kterou chcete smazat, pak stisknûte tlaãítko
OK.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
2/6
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
MOVE
05
00:00:11
OK
06
00:00:04
RETURN
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Edit Scene
7 Scene
Copy
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
Delete
RETURN
tlaãítek …† zvolte Copy, pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Vybran˘ seznam pfiehrávání bude zkopírován.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Delete
EXIT
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scene
Copy
APR/23/2005 06:43 AM
5
Stiskem tlaãítek …† zvolte Delete, pak
stisknûte tlaãítko OK.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
2/6
MOVE
OK
02
00:00:07
03
00:00:04
Move
Dolphin
Add
04
00:00:00
MOVE
05
04
OK
00:00:11
00:00:00
06
00:00:00
RETURN
Delete
EXIT
EXIT
Edit Playlist
Modify
00:00:26
Delete
RETURN
DVD-RAM(VR)
Playlist No. 3
Play
01
EXIT
Editace
00:00:03
Length Edit
01 Science
Dolphin
Add
04
No. Title
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
05 Dolphin
00:00:06
√
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
RETURN
EXIT
âesky -81
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:10 PM
Page 82
■
Na jednom disku mÛÏete vytvofiit aÏ 999
scén. V nûkter˘ch pfiípadech se toto ãíslo
mÛÏe li‰it.
■
Po ukonãení operace stisknûte tlaãítko
MENU. Obrazovka Editace seznamu
pfiehrávání zmizí.
POZNÁMKA
tlaãítek …† zvolte Delete, pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Dolphin
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
05 Dolphin
Edit Scene √
00:00:06
Copy
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
Mazání poloÏky seznamu pfiehrávání
ze seznamu pfiehrávání
●
OK
Delete
RETURN
EXIT
Budete vyzvání k potvrzení mazání ‘Do you want to
delete?’ - Chcete smazat?
PouÏití tlaãítka PLAYLIST
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
1 SPLAY
LIST.
Zobrazí se obrazovka Editace seznamu pfiehrávání.
Do you want to delete?
Yes
Dolphin
No
7 Scene
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Science
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
05 Dolphin
00:00:06
√
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
RETURN
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek œ √ zvolte Yes, pak
4 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Po ukonãení mazání se rekordér automaticky vrátí na
obrazovku Editace seznamu pfiehrávání.
EXIT
PouÏití tlaãítka MENU
●
●
●
S pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
MENU.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Playlist, pak stisknûte
tlaãítko OK nebo √.
Stiskem tlaãítek …† zvolte Edit Playlist, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
Deleting...
(Please wait)
Dolphin
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
2
Stiskem tlaãítek …† zvolte ze seznamu
pfiehrávání titul, kter˘ chcete smazat, pak
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Edit Playlist
Zobrazí se menu Editace seznamu pfiehrávání:
Pfiehrávání, Pfiejmenovat, Editovat scénu, Kopírovat,
Smazat
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Natural
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
7 Scene
Editace
APR/23/2005 06:43 AM
Dolphin
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
05 Dolphin
Edit Scene √
00:00:06
Copy
7 Scene
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
82- âesky
OK
Delete
RETURN
EXIT
MOVE
OK
RETURN
EXIT
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:10 PM
Page 83
tlaãítek …† œ √ zadejte
4 Stiskem
poÏadované znaky.
Diskov˘ manager
DVD-RAM(VR)
Rename
Disc
A
F
K
P
U
Z
Editace jména disku
Pro pojmenování disku postupujte podle tûchto pokynÛ.
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
Back Space
●
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
●
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
MOVE
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
1 SMENU.
a
f
k
p
u
z
e
j
o
t
y
Delete
OK
Clear
RETURN
Save
EXIT
Tato funkce je stejná, jako funkce Rename v
pfiejmenování seznamu titulÛ. (Viz strana 71.)
Maximální poãet zadan˘ch znakÛ je 31. V‰ech 31
znakÛ je moÏno zobrazit stiskem tlaãítka INFO.
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
tlaãítek …† œ √ zvolte Save, pak
5 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Disku se pfiifiadí jméno disku.
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Title List
Playlist
Disc manager
Disc Manager
Disc Name
: Disc
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
tlaãítek …† zvolte Disc Manager,
2 Stiskem
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Setup
MOVE
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
■
POZNÁMKA
Setup
■
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Disc Manager
OK
RETURN
EXIT
Pfied zaãátkem editace bude moÏná nutné
zru‰it ochranu disku.
V závislosti na druhu disku se mÛÏe
zobrazená obrazovka li‰it.
tlaãítek …† zvolte Disc Name, pak
3 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Zobrazí se obrazovka Edit Name - editace jména.
DVD-RAM(VR)
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
Back Space
MOVE
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Editace
A
F
K
P
U
Z
Rename
Save
EXIT
âesky -83
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:10 PM
Page 84
Ochrana disku
Formátování disku
Ochrana disku vám umoÏÀuje chránit své disky proti
neÏádoucímu zformátování nebo smazání.
Pro zformátování disku postupujte podle tûchto pokynÛ.
RovnûÏ je nutno zru‰it ochranu disku.
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
1 SMENU.
1 SMENU.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
Programme
Setup
MOVE
MOVE
2
OK
RETURN
OK
RETURN
Stiskem tlaãítek …† zvolte Disc Manager,
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
tlaãítek …† zvolte Disc Manager,
2 Stiskem
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
DVD-RAM(VR)
Playlist
Disc Manager
Disc manager
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
EXIT
EXIT
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Programme
Disc Format
√
Setup
Delete All Title Lists
√
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Disc
3 Stiskem
Protection, pak stisknûte tlaãítko OK nebo
√.
tlaãítek …† zvolte Disc Format,
3 Stiskem
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not
NotProtected
Protected
√
Portected
Disc Format
Disc manager
Delete All Title Lists
Playlist
Disc manager
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
√
Setup
√
Programme
Setup
MOVE
Editace
MOVE
OK
RETURN
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Protected, pak
4 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
DVD-RAM
● Budete vyzváni k potvrzení hlá‰ením ‘Do you want
to format disc?’ - Chcete zformátovat disk?
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
EXIT
Disc Navigation
Disc Manager
Disc Name
:
√
Playlist
Disc Protection
: Portected
√
Disc manager
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Do you
want to format disc?
Disc
Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Yes
No
Setup
Programme
Setup
MOVE
MOVE
OK
RETURN
●
84- âesky
OK
RETURN
EXIT
EXIT
Budete vyzváni k potvrzení hlá‰ením ‘All data will
be deleted. Do you want to continue?’ - V‰echna
data budou smazána. Chcete pokraãovat?
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:10 PM
Page 85
DVD-RW
● Budete vyzváni k potvrzení hlá‰ením ‘Choose the
recording format for DVD-RW’ - Zvolte záznamov˘
formát pro DVD-RW.
tlaãítek …† zvolte Disc Manager,
2 Stiskem
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Playlist
Disc Navigation
Disc Name
√
Disc manager
: Not Protected
√
Disc Format
Disc manager
Choose
the recording
format for DVD-RW.
Delete
All Title Lists
√
Programme
√
Setup
Playlist
Disc Protection
:
Programme
DVD-VR
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
MOVE
OK
RETURN
OK
RETURN
EXIT
EXIT
Stiskem tlaãítek œ √ zvolte Yes, pak
4 Disk
stisknûte tlaãítko OK.
se zformátuje.
tlaãítek …† zvolte Delete All Title
3 Stiskem
Lists, pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
DVD-VR a DVD-V jsou definovány podle
svého záznamového formátu.
DVD-VR
DVD-RAM
DVD-RW
DISC
:
DVD-V
Setup
MOVE
Disc Manager
Disc Name
DVD-V
DVD-RW
DVD-R
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
√
Delete All Title Lists
√
Programme
Setup
MOVE
●
OK
RETURN
EXIT
Budete vyzváni k potvrzení hlá‰ením ‘Do you want
to delete all title lists?’ - Chcete smazat cel˘
seznam titulÛ?
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
Disc manager Do you want to delete all title lists?
Delete All Title Lists
Programme
Smazání celého seznamu titulÛ
●
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
√
No
Setup
MOVE
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
1 SMENU.
Yes
√
OK
RETURN
EXIT
Pokud existují chránûné poloÏky: funkce Delete
All Title List - smazat cel˘ seznam titulÛ nefunguje. Pokud nûkter˘ titul obsahuje statick˘
obraz, tato funkce nefunguje. Pokud chcete
smazat chránûnou poloÏku, zru‰te její ochranu
pomocí Lock item.
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
tlaãítek œ √ zvolte Yes, pak
4 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Cel˘ seznam titulÛ se smaÏe.
Setup
OK
RETURN
Editace
MOVE
EXIT
âesky -85
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:10 PM
Page 86
Budete vyzváni k potvrzení hlá‰ením ‘Do you want to
finalize disc?’ - Chcete dokonãit disk?
Dokonãení disku
Po zaznamenání titulÛ na disk DVD-RW/DVD-R se sv˘m
DVD rekordérem je nutno provést dokonãení disku pfied
jeho pfiehráváním na externích zafiízeních.
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Programme
1
S pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
MENU.
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
Do you want to finalise disc?
Disc Finalise
√
Delete All
YesTitle Lists
No
√
Setup
MOVE
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
√
OK
RETURN
EXIT
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Pokud zvolíte Yes, budete znovu vyzváni hlá‰ením
‘Disc will be finalized. Do you want to continue?’ Disk bude dokonãen. Chcete pokraãovat?
Programme
Setup
DVD-R(V)
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Disc Manager
Disc Navigation
Disc Name
:
√
Disc manager
Disc Protection
: Not Protected
√
Programme
will be finalised.
DiscDisc
Finalise
Do you
to continue?
Delete
All want
Title Lists
Setup
tlaãítek …† zvolte Disc Manager,
2 Stiskem
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Programme
MOVE
Yes
OK
√
√
No
RETURN
EXIT
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
tlaãítek œ √ zvolte Yes, pak
4 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Disk je dokonãen.
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
■
Po dokonãení disku nemÛÏete mazat
poloÏky ze seznamu záznamÛ.
■
Po dokonãení diskÛ DVD-R/DVD-RW (video
mod) disky pracují stejnû jako DVD-Video.
■
V závislosti na typu disku se zobrazená
obrazovka mÛÏe li‰it.
■
Doba dokonãení se mÛÏe li‰í v závislosti na
mnoÏství dat, zaznamenan˘ch na disk.
■
Pokud bûhem dokonãování disku rekordér
vypnete, data na disku se po‰kodí.
POZNÁMKA
tlaãítek …† zvolte Disc Finalize,
3 Stiskem
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RW(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Programme
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
Setup
Editace
MOVE
OK
RETURN
DVD-R(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
EXIT
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Finalise
√
Delete All Title Lists
√
Setup
MOVE
86- âesky
OK
RETURN
EXIT
00786A-R120-XEH-CZE/71~87
5/19/05 3:10 PM
Page 87
Zru‰ení dokonãení disku (V/VR mod)
tlaãítek œ √ zvolte Yes, pak
4 Stiskem
stisknûte tlaãítko OK.
Disk není dokonãen.
pfiístrojem ve Stop modu stisknûte tlaãítko
1 SMENU.
■
POZNÁMKA
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Dokonãení nebo zru‰ení dokonãení DVDRW disku se dá provést ve Video modu.
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Zru‰ení dokonãení
DVD-RW(V)
MoÏnost dodateãného zápisu,
Postup Stejn˘ jako u DVD-video
ochrany a mazání
Znaãka
Programme
Dokonãení
DVD-Video(RW)
Setup
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
Stiskem tlaãítek …† zvolte Disc Manager,
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
■
Dokonãení a zru‰ení dokonãení DVD-RW
disku se dá provést ve VR modu.
Dokonãení
DVD-RW(VR:F)
Není moÏn˘ dodateãn˘
Postup
zápis, mazání, editace a ochrana.
Znaãka
Zru‰ení dokonãení
DVD-RW(VR)
MoÏnost dodateãného
zápisu, ochrany a mazání.
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Unfinalise
√
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãítek …† zvolte Disc Unfinalize,
3 Stiskem
pak stisknûte tlaãítko OK nebo √.
Budete vyzváni k potvrzení hlá‰ením ‘Do you want to
unfinalize disc?’ - Chcete zru‰it dokonãení disku?
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc Manager
Disc Name
:
√
Disc Format
: DVD-VR
√
Disc Unfinalise
Disc manager Do you want to unfinalise disc?
Programme
Yes
√
No
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
DVD-RW(VR:F)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Editace
Pokud zvolíte Yes, budete znovu vyzváni hlá‰ením
‘Disc will be unfinalized. Do you want to continue? Dokonãení disku bude zru‰eno. Chcete pokraãovat?
Disc Manager
Disc Name
:
Disc Format
: DVD-VR
Disc will be unfinalised.
Disc Unfinalise
Do you want to continue?
Yes
Programme
√
√
√
No
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
âesky -87
00786A-R120-XEH-CZE/88~93
5/19/05 2:31 PM
Page 88
OdstraÀování závad
Dodateãné
informace
Pokud má vበpfiístroj závadu, zkontrolujte ho podle následujících bodÛ dfiíve neÏ se spojíte s autorizovan˘m servisním centrem Samsung.
Napájení
Pfii zapnutí pfiístroje se na chvíli zobrazí vstup.
Kontrolní bod 1
DVD rekordér potfiebuje nûjak˘ ãas pro
inicializaci a vstup se zobrazí asi na 10
sekund po zapnutí.
Záznam
Není moÏno zaznamenávat TV programy.
Kontrolní bod 1
Zkontrolujte, zda síÈov˘ kabel je dobfie
pfiipojen˘ do zásuvky.
Kontrolní bod 2
Provedli jste správné nastavení kanálÛ
DVD rekordéru?
Kontrolní bod 3
Zkontrolujte volné místo na disku DVDRAM/DVD-RW/DVD-R.
Po stisku tlaãítka REC nenastala Ïádná reakce.
Dodateãné informace
Kontrolní bod 1
OdstraÀování závad ................................................ 88
Technická data ........................................................ 92
88- âesky
Záznam je moÏn˘ jen na disky DVDRAM/DVD-RW/DVD-R. Pokud je program chránûn˘ proti kopírování, nedá se
zaznamenat.
00786A-R120-XEH-CZE/88~93
5/19/05 2:31 PM
Page 89
Pfiehrávání
Pfii pfiehrávání DVD diskÛ nefunguje zmûna úhlu
zábûru.
Disk není moÏno pfiehrávat.
Checkpoint 1
Kontrolní bod 1
Zkontrolujte, zda disk je správnû vloÏen
potiskem nahoru.
Kontrolní bod 2
Zkontrolujte regionální kód DVD disku.
Kontrolní bod 3
Zmûna úhlu zábûru funguje jen pokud
disk obsahuje obraz, pofiízen˘ z rÛzn˘ch
úhlÛ.
DVD rekordér nemÛÏe pfiehrávat nûkteré
typy diskÛ. (Viz strany 5, 52.)
Nepfiehrává se zvolen˘ jazyk audia a/nebo titulkÛ.
Na obrazovce se objeví ikona
Kontrolní bod 1
Kontrolní bod 1
Jazyky audia a titulkÛ jsou závislé na
disku. Dostupné a zobrazené v menu
disku jsou jen jazyky zvuku a titulkÛ
obsaÏené na DVD disku.
Tuto operaci nebo funkci nemÛÏete
pouÏít z nûkterého z následujících
dÛvodÛ:
(1) VበDVD disk ji neumoÏÀuje.
(2) VበDVD disk nepodporuje tuto
funkci (napfiíklad: úhly zábûru).
(3) Funkce není momentálnû dostupná.
(4) PoÏadovali jste titul, kapitolu nebo
skenovací ãas, kter˘ je mimo rozsah.
Nastavení pfiehrávacího modu se li‰í od nastavení
proveden˘ch v menu nastavení.
Kontrolní bod 1
Disk nepodporuje v‰echny zvolené
funkce. V takovém pfiípadû nûkterá nastavení provedená v menu nastavení
nemusejí pracovat správnû.
Není moÏno zmûnit pomûr stran obrazu
Dodateãné informace
Kontrolní bod 1
Pomûr stran je pro DVD disky pevn˘.
(Viz strana 37)
âesky -89
00786A-R120-XEH-CZE/88~93
5/19/05 2:31 PM
Page 90
Video
Záznam s timerem
Disk se toãí, ale na obrazovce není obraz nebo má
nízkou kvalitu.
Kontrolka timeru bliká.
Kontrolní bod 1
Zkontrolujte správné nastavení videa.
(Viz strany 35 ~ 37)
Kontrolní bod 2
Zkontrolujte, zda disk není po‰kozen˘
nebo zneãi‰tûn˘.
Kontrolní bod 3
Nûkteré disky s nízkou kvalitou se
nemusejí pfiehrávat správnû.
Kontrolní bod 4
Pokud se scény náhle mûní z temn˘ch
na jasné, obrazovka mÛÏe doãasnû svisle
kmitat, to ale není Ïádná závada.
Kontrolní bod 1
Zkontrolujte, zda je na disku dostatek
místa pro záznam.
Kontrolní bod 2
Zkontrolujte, zda pouÏit˘ disk je zapisovateln˘.
Zkontrolujte pfied ãasem záznamu.
Záznam s timerem nefunguje správnû.
Kontrolní bod 1
Zvuk
Kontrolní bod 2
Chybí zvuk.
Kontrolní bod 1
Nesledujete program v pomalém nebo
skokovém modu?
Pokud sledujete program v jiné neÏ normální rychlosti, zvuk není sly‰et.
Kontrolní bod 2
Zkontrolujte pfiípojky a nastavení.
(Viz strany 21~ 22, 34)
Kontrolní bod 3
Zkontrolujte, zda disk není po‰kozen˘.
Podle potfieby disk vyãistûte.
Kontrolní bod 4
Zkontrolujte, zda disk je vloÏen˘ správnû
potiskem nahoru.
Chybí audio v˘stup.
Dodateãné informace
Kontrolní bod 1
90- âesky
Zkontrolujte, zda jste zvolili správné
moÏnosti digitálního v˘stupu v menu
MoÏnosti audio v˘stupu.
(Viz strana 34.)
Zkontrolujte ãas záznamu a koncov˘ ãas.
Záznam se zru‰í, pokud se pfieru‰í napájení v dÛsledku závady na elektrické síti
nebo z jin˘ch podobn˘ch dÛvodÛ bûhem
záznamu.
00786A-R120-XEH-CZE/88~93
5/19/05 2:31 PM
Page 91
Dálkov˘ ovladaã
Jiné problémy.
Dálkov˘ ovladaã nefunguje.
Kontrolní bod 1
Namifite dálkov˘ ovladaã na senzor
dálkového ovladaãe na svém DVD rekordéru. DodrÏte správnou vzdálenost.
OdstraÀte pfiekáÏky mezi DVD rekordérem a dálkov˘m ovladaãem.
Kontrolní bod 2
Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.
Kontrolní bod 3
Zkontrolujte pfiepínací tlaãítko TV/DVD.
Kontrolní bod 1
Pfieãtûte si obsah a pak si pfieãtûte ãást,
popisující vበproblém. Postupujte podle
následujících pokynÛ.
Kontrolní bod 2
DVD rekordér vypnûte a opût zapnûte.
Kontrolní bod 3
Pokud problém pfietrvává, obraÈte se na
nejbliωí servisní centrum Samsung.
Ostatní
Zapomnûl jsem své heslo pro rodiãovskou kontrolu.
Kontrolní bod 1
Tlaãítko
na pfiedním panelu rekordéru
stisknûte na více neÏ 5 sekund bez disku v
pfiístroji. V‰echna nastavení vãetnû hesla se
vrátí na v˘robní nastavení. Tento postup
nepouÏívejte, pokud není absolutnû nutn˘.
(Pamatujte na to, Ïe tato funkce je moÏná jen
pokud není zaloÏen˘ disk.)
Je moÏno zmûnit titulky a audio signál na zapsaném
disku?
Kontrolní bod 1
Zapsan˘ disk se pfiehrává jen s titulky a
audio signálem, které byly zvolené pfii
záznamu.
Dodateãné informace
âesky -91
00786A-R120-XEH-CZE/88~93
5/19/05 2:31 PM
Page 92
Technická data
PoÏadavky na napájení
V‰eobecná
Stfiídav˘ proud 220-240V, 50Hz
Pfiíkon
35 W
Hmotnost
2,9 kg
Rozmûry
430 mm (‰) x 250 mm (h) x 59 mm (v)
Provozní teplota
+5°C aÏ +35°C
Ostatní podmínky
Pfii provozu ponechte ve vodorovné poloze. Vlhkost pod 75 %.
Video
Composite video : 1,0 V p-p pfii zátûÏi 75, sync negativní
Audio
Max. úroveÀ audio vstupu: 2 Vrms
IEEE 1394 (4p) kompatibilní konektor
DV vstup
Vstup
PAL B/G, D/K, I
Pfiijímatelné kanály
AV1 (Scart TV)
Video: composite, audio: analogové
AV2 (Scart Ext)
Video: composite, RGB, audio: analogové
Scart konektor
Analogové v˘stupní konektory 2 x
Audio
Optick˘ / koaxiální digitální audio v˘stup
Composite video: 1 v˘stupní konektor videa
V˘stup
Video
V˘stup S-video 1 x (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p pfii zátûÏi 75)
Komponentní v˘stup 1 x (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p pfii zátûÏi 75)
Scart konektor
AV1 (Scart TV)
Formát obrazové komprese
Audio: analogové
MPEG-II
Formát audio komprese
Záznam
Video: composite, RGB
Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
XP (pfiibl. 8Mbps), SP (pfiibl. 4Mbps), LP (pfiibl. 2Mbps)
Kvalita záznamu
EP (pfiibl. 1,2Mbps nebo pfiibl. 0,8Mbps)
Rozsah audio frekvence
Dodateãné informace
Audio v˘stup
20 Hz ~ 20 kHz
Pro DVD disky, audio signály zaznamenané se vzorkovací frekvencí 96
kHz se konvertují na v˘stup 48 kHz.
Typ disku
DVD
AUDIO CD (CD-DA)
Analogov˘ audio v˘stup
48 / 96 kHz
44,1 kHz
Digitální audio v˘stup
48 kHz
44,1 kHz
92- âesky
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 2
DÔLEÎITÁ POZNÁMKA
SieÈov˘ kábel tohto zariadenia sa dodáva s lisovanou
zástrãkou vybavenou poistkou. Hodnota poistky je
uvedená na ãele zástrãky s kontaktmi. Ak ju je nutné
vymeniÈ, je nutné pouÏiÈ poistku s rovnakou hodnotou
podºa BS1362.
Zaãíname
V˘straha
PRE ZNÍÎENIE NEBEZPEâENSTVA ÚRAZU
ELEKTRICK¯M PRÚDOM NEODSTRA≈UJTE KRYT
(ALEBO ZADNÚ STENU). VO VNÚTRI NIE SÚ ÎIADNE
DIELCE, KTORÉ BY MOHOL OPRAVOVAË
POUÎÍVATEª. PRENECHAJTE SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.
POZOR
Nebezpeãenstvo úrazu
elektrick˘m prúdom.
Tento symbol znamená, Ïe vo vnútri tohto
v˘robku je “nebezpeãné napätie”, ktoré
predstavuje nebezpeãenstvo úrazu
elektrick˘m prúdom.
Tento symbol oznaãuje dôleÏité pokyny,
spojené s v˘robkom.
Nein‰talujte toto zariadenie do uzatvoreného priestoru,
napríklad do kniÏnice.
V¯STRAHA: Na zamedzenie po‰kodenia, ktoré môÏe
viesÈ k poÏiaru alebo nebezpeãenstvu úrazu
elektrick˘m prúdom nevystavujte toto
zariadenie daÏìu alebo vlhkosti.
POZOR: DVD REKORDÉR POUÎÍVA NEVIDITEªN¯
LASEROV¯ ZVÄZOK, KTOR¯ MÔÎE PRI
NASMEROVANÍ VIESË K VYSTAVENIU
NEBEZPEâNÉMU ÎIARENIU. REKORDÉR
POUÎÍVAJTE SPRÁVNE PODªA NÁVODU.
POZOR
TENTO V¯ROBOK POUÎÍVA LASER. POUÎÍVANIE
OVLÁDACÍCH ALEBO NASTAVOVACÍCH PRVKOV
ALEBO POSTUPOV IN¯CH NEÎ TU UVEDEN¯CH
MÔÎE VIESË K VYSTAVENIU NEBEZPEâNÉMU
ÎIARENIU.
NEODSTRA≈UJTE KRYTY A NEOPRAVUJTE SAMI.
PRENECHAJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU
PERSONÁLU.
2- Slovenãina
Nikdy zástrãku nepouÏívajte bez krytu poistky, ak je kryt
odstrániteºn˘. Ak je nutn˘ náhradn˘ kryt poistky, je nutné
pouÏiÈ kryt s rovnakou farbou, ako má ãelo zástrãky s
kontaktmi. Náhradné kryty sú dostupné u vá‰ho predajcu.
Ak sa dodaná zástrãka nehodí do zásuviek vo va‰om
dome alebo ak kábel nie je dostatoãne dlh˘, aby dosiahol
do zásuvky, je nutné obstaraÈ bezpeãn˘ predlÏovací kábel
alebo sa obrátiÈ na svojho predajcu.
Ak v‰ak nie je iná moÏnosÈ neÏ odrezanie zástrãky,
vyberte poistku a potom zástrãku bezpeãne zlikvidujte.
Zástrãku nepripájajte k sieÈovému konektoru, lebo tu hrozí
nebezpeãenstvo úrazu elektrick˘m prúdom z obnaÏeného
kábla.
V˘robok dodan˘ s t˘mto návodom je licencovan˘ s
urãit˘mi právami ohºadom intelektuálneho vlastníctva
niektor˘ch tretích strán. Táto licencia je obmedzená na
súkromné neprofesionálne pouÏívanie koncov˘m
pouÏívateºom pre licencovan˘ obsah.
Pre profesionálne pouÏitie nie sú udelené Ïiadne práva.
Licencia nepokr˘va Ïiadny jednotliv˘ v˘robok neÏ tento
jednotliv˘ v˘robok a licencia sa nevzÈahuje na Ïiadny
nelicencovan˘ jednotliv˘ v˘robok alebo postup podºa
ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3 pouÏívan˘ alebo
predan˘ v kombinácii s t˘mto jednotliv˘m v˘robkom.
Licencia sa vzÈahuje len na pouÏívanie tohto jednotlivého
v˘robku na kódovanie a/alebo dekódovanie audio súborov
podºa ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. Táto
licencia nezaruãuje Ïiadne práva t˘kajúce sa vlastností
alebo funkcií v˘robku, ktoré nie sú v súlade s ISO/IEC
11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3.
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 3
Opatrenia
DôleÏité bezpeãnostné pokyny
●
Pred pouÏitím prístroja si starostlivo preãítajte tento návod
na pouÏitie. DodrÏujte v‰etky niωie uvedené
bezpeãnostné pokyny. UloÏte tento návod na pouÏitie tak,
aby bol neskôr po ruke.
1) Preãítajte si tento návod.
2) DodrÏujte tento návod.
3) DodrÏujte v‰etky v˘strahy.
4) DodrÏujte v‰etky pokyny.
5) NepouÏívajte tento prístroj v blízkosti vody.
6) âistite len s ãistou látkou.
7) Nezakr˘vajte Ïiadne ventilaãné otvory, in‰talujte podºa
pokynov v˘robcu.
8) Nein‰talujte v blízkosti tepeln˘ch zdrojov, ako sú
radiátory, vykurovacie telesa, pece alebo iné zariadenia
(vrátane zosilÀovaãov), ktoré produkujú teplo.
9) Nepo‰kodzujte bezpeãnostnú funkciu pólovanej alebo
uzemnenej zástrãky. Pólovaná zástrãka má dva
kontakty, z ktor˘ch jeden je ‰ir‰í neÏ druh˘. Uzemnená
zástrãka má dva kontakty a uzemÀovací kolík. ·irok˘
kontakt alebo uzemÀovací kolík slúÏi na va‰u
bezpeãnosÈ. Ak sa dodaná zástrãka nehodí do va‰ej
zásuvky, obráÈte sa na elektrikára ohºadom v˘meny
zastaranej zásuvky.
10) ChráÀte sieÈov˘ kábel pred po‰liapaním alebo
zalomením zvlá‰È u zástrãiek, na mieste uloÏenia alebo
v mieste, kde vystupuje z prístroja.
11) PouÏívajte len príslu‰enstvo predpísané v˘robcom.
12) PouÏívajte len s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo
stolãekom predpísan˘m v˘robcom alebo predan˘m
spolu s prístrojom. Ak je pouÏit˘ vozík, buìte opatrní
pri premiestÀovaní vozíka s prístrojom, aby nedo‰lo k
úrazu pri prevrátení.
13) Odpojte tento prístroj pri búrke alebo ak ho dlh‰í ãas
nebudete pouÏívaÈ.
14) V‰etok servis prenechajte kvalifikovanému servisnému
personálu. Oprava je nutná ak bol prístroj po‰koden˘
ak˘mkoºvek spôsobom, ako do‰lo k po‰kodeniu
sieÈového kábla alebo zástrãky, vyliatiu kvapaliny alebo
pádu predmetov do prístroja, vystaveniu prístroja
daÏìu alebo vlhku, nesprávnej funkcii alebo pádu
prístroja.
Upozornenia pre manipuláciu
●
●
●
●
●
●
Pred pripojením in˘ch dielov k tomuto rekordéru tieto
diely vypnite.
Pri prehrávaní disku s rekordérom nepohybujte, lebo
pritom môÏe dôjsÈ k po‰krabaniu alebo prasknutiu disku
alebo po‰kodeniu vnútorn˘ch dielcov rekordéra.
Na rekordér nestavajte kvetinovú vázu s vodou ani
Ïiadne malé kovové predmety.
Nestrkajte ruky do diskovej mechaniky.
Do diskovej mechaniky nedávajte niã iné neÏ disky.
Vonkaj‰ie vplyvy, ako blesk a statická elektrina môÏu
ÚdrÏba puzdra
Z bezpeãnostn˘ch dôvodov odpojte sieÈov˘ kábel od
sieÈovej zástrãky.
● Na ãistenie nepouÏívajte benzén, riedidlá alebo iné
rozpú‰Èadlá.
● Puzdro utrite mäkkou utierkou.
Manipulácia s diskami
●
PouÏívajte disky normálnych
tvarov. Pri pouÏití diskov s
nenormálnymi tvarmi môÏe
dôjsÈ k po‰kodeniu DVD
rekordéra.
Uchopenie disku
●
Nedot˘kajte sa záznamovej plochy
disku.
DVD-RAM, DVD-RW A DVD-R
●
âistite s voliteºn˘m ãistiacim prostriedkom na DVDRAM/PD (LF-K200DCA1 - ak je
dostupn˘). Na ãistenie DVDRAM, DVD-RW A DVD-R diskov
nepouÏívajte ãistiaci prostriedky
alebo utierky pre CD.
DVD-Video, Audio CD
●
Neãistoty utrite z disku mäkkou utierkou.
Upozornenia pre manipulácii s diskami
●
●
●
●
●
●
Nepí‰te na potlaãenú stranu prepisovaãkou alebo
perom.
NepouÏívajte ãistiace alebo antistatické spreje na platne.
TieÏ nepouÏívajte prchavé chemikálie, ako je benzén
alebo riedidlá.
Na disky nelepte ‰títky alebo samolepky. (NepouÏívajte
disky opravené lepiacu páskou alebo samolepkou.)
NepouÏívajte kryty proti po‰krabaniu.
NepouÏívajte disky potlaãené tlaãiarÀami ‰títkov, ktoré
sú na trhu.
Nezakladajte zvlnené alebo prasknuté disky.
Slovenãina -3
Zaãíname
●
ovplyvniÈ normálnu práci tohto rekordéra. Ak k tomu
dôjde, rekordér vypnite a znovu zapnite tlaãidlom
STANDBY/ON alebo odpojte a znovu pripojte sieÈov˘
kábel k sieÈovej zástrãke. Rekordér potom bude
pracovaÈ normálne.
Po pouÏití vyberte disk a rekordér vypnite.
Ak rekordér nebudete dlh‰í ãas pouÏívaÈ, odpojte sieÈov˘
kábel od sieÈovej zástrãky. Disky ãistite utretím v
priamom smere od stredu k okraju disku.
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 4
Zaãíname
Ukladanie diskov
Dajte pozor, aby nedo‰lo k po‰kodeniu diskov, lebo dáta
na t˘chto diskoch sú veºmi citlivé na okolité prostredie.
● Nenechávajte ich na priamom slneãnom svetle.
● Ukladajte ich v chladnej, vetranej miestnosti.
● Skladujte vo zvislej polohe.
● Ukladajte ich do ãistého ochranného puzdra.
● Ak DVD rekordér náhle prenesiete z chladného na teplé
miesto, môÏe dôjsÈ ku kondenzácii vlhkosti na
pracovn˘ch dielcoch a objektíve, ão vedie k
nenormálnemu prehrávaniu disku. Ak k tomu dôjde,
vyberte disk a nechajte rekordér zapnut˘ jednu aÏ dve
hodiny neÏ sa znovu pokúsite o prehrávanie.
PouÏitie CD-R/RW
●
●
●
·pecifikácia diskov
PouÏívajte CD-R/RW disky 700 MB (80 minút). Ak je
moÏné nepouÏívajte disky 800 MB (90 minút) alebo viac,
lebo disk sa nemusí prehraÈ.
Ak neboli CD-R/RW disky zaznamenané ako closed
session, môÏe dôjsÈ k oneskoreniu na zaãiatku
prehrávania a v‰etky zaznamenané súbory sa nemusia
prehraÈ.
Niektoré disky CD-R/RW nemusia byÈ prehrávateºné na
tomto prístroji v závislosti na zariadení pouÏitom na ich
vypálenie. U obsahu na médiách CD-R/RW, ktor˘ ste si
skopírovali s CD pre vlastnú potrebu sa prehrávateºnosÈ
môÏe lí‰iÈ v závislosti na obsahu a disku.
PouÏitie diskov MPEG4
DVD-video
●
●
●
●
Digital versatile disc (DVD) môÏe obsahovaÈ aÏ 135
minút obrazu, zvuk v 8 jazykoch a titulky v 32 jazykoch.
Je vybaven˘ obrazovou kompresiou MPEG-2 a Dolby
digital surroundingom, ktorá vám umoÏÀuje sledovaÈ
Ïiv˘ a jasn˘ obraz v kvalite kina v pohodlí vlastného
domova.
Pri prepínaní z prvej na druhou vrstvu u dvojvrstvov˘ch
DVD video diskov môÏe dôjsÈ k momentálnej poruche
obrazu a zvuku. Nejde o poruchu prístroja.
Po ukonãení záznamu DVD-R/RW vo Video reÏime sa z
neho stáva DVD-video.
Audio CD
●
●
Audio disk, na ktorom je zaznamenané 44,1kHz PCM
audio.
Je moÏné prehrávaÈ CD-DA formát audio CD-R a CDRW disky. V závislosti na podmienkach záznamu nie je
prístroj schopn˘ prehrávaÈ niektoré CD-R alebo CD-RW
disky.
●
●
●
●
Prehrávanie a záznam DVD-R diskov
●
●
●
CD-R/RW
●
MP3 CD-R/RW
●
●
●
●
●
Je moÏné prehrávaÈ len CD-R disky so súbormi MP3
zaznamenané vo formáte ISO9660 alebo JOLIET.
Je moÏné pouÏívaÈ len súbory MP3 s príponou “.mp3”,
“.MP3”.
U MP3 súborov zaznamenan˘ch s VBR (Variable Bit
Rates) od 32 Kbps do 320 Kbps môÏe byÈ zvuk
orezan˘.
Prehrávateºn˘ rozsah prenosovej r˘chlosti je od 56Kbps
do 320Kbps.
Prístroj je schopn˘ pracovaÈ maximálne s 1000 súbormi
a 100 prieãinkami.
Disk: CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM
Je moÏné prehrávaÈ súbory MPEG4 s nasledujúcimi
príponami: .avi, .mpeg, .divx, .AVI, .MPEG, .DIVX
(s v˘nimkou .MPG).
Formát MPEG4 Codec: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX-Pro (bez QPEL a GMC)
Dostupné audio formáty: “MP3”, “MPEG”, “WMA”,
“LPCD”, “AC3”.
Podporované formáty súborov titulkov: .smi, .srt, .sub,
.psb, .txt, .ass
●
●
●
Po ukonãení záznamu DVD vo Video reÏime sa z neho
stáva DVD-Video.
MôÏete vykonávaÈ záznam na dostupn˘ priestor disku a
vykonávaÈ editaãné funkcie ako je priraìovanie titulov
diskom a programom a mazanie programov pred
dokonãením.
Ak z DVD-R disku zmaÏete programy, nezískate priestor
na disku. Hneì ako je na nejakú ãasÈ disku DVD-R
zaznamenan˘ záznam, nie je táto ãasÈ uÏ k dispozícii
pre in˘ záznam bez ohºadu na to, ãi záznam je alebo nie
je zmazan˘.
Po ukonãení záznamu trvá prístroju asi 30 sekúnd neÏ
dokonãí informácie o zázname.
Tento v˘robok optimalizuje DVD-R pre kaÏd˘ záznam.
Optimalizácia sa vykonáva pri spustení záznamu a po
vloÏení disku alebo zapnutí prístroja. Ak sa optimalizácia
vykonáva príli‰ veºakrát, môÏe byÈ záznam na disk
nemoÏn˘.
V závislosti na podmienkach záznamu nemusí byÈ v
niektor˘ch prípadoch moÏné prehrávanie.
Tento prístroj môÏe prehrávaÈ DVD-R disky
zaznamenané a dokonãené s videorekordérom DVD
Samsung. Nemusí byÈ schopn˘ prehrávaÈ niektoré DVDR disky v závislosti na disku a podmienkach záznamu.
Prehrávanie a záznam diskov DVD-RW
JPEG CD-R/RW
●
●
●
●
●
Je moÏné pouÏívaÈ len súbory JPEG s príponou “.jpg”,
“.JPG”.
Prístroj je schopn˘ pracovaÈ maximálne s 1000 súbormi
a 100 prieãinkami.
Maximálna veºkosÈ progresívneho JPEG je 3 Mpixely.
MOTION JPEG nie je podporovan˘.
●
●
●
●
4- Slovenãina
Záznam a prehrávanie sa dá na DVD-RW diskoch
vykonávaÈ ako vo Video reÏime tak vo VR reÏime.
Hneì ako je DVD-RW disk zaznamenan˘ vo video VR
reÏime dokonãen˘, nie je moÏné vykonávaÈ ìal‰í
záznam.
Hneì ako je DVD-RW zaznamenan˘ vo video reÏime
dokonãen˘, stáva sa z neho DVD-video.
V oboch reÏimoch je moÏné prehrávaÈ pred aj po
dokonãení, av‰ak po dokonãení nie je moÏné vykonávaÈ
dodatoãn˘ záznam, mazanie a editáciu.
Ak chcete zaznamenaÈ disk vo VR reÏime a potom
zaznamenaÈ vo V reÏime, vykonajte formátovanie. Pri
vykonávaní formátovania buìte opatrní lebo môÏe dôjsÈ
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
●
●
Page 5
ku strate v‰etk˘ch zaznamenan˘ch dát.
Be careful when executing Format because all the
recorded data may be lost.
Prázdny DVD-RW disk je pri prvej inicializácii
inicializovan˘ pre VR reÏim.
DVD-RW (VR reÏim)
- Ide o formát, ktor˘ sa pouÏíva na záznam dát na disky
DVD-RAM alebo DVD-RW. MôÏete zaznamenávaÈ
viac titulov, editovaÈ, mazaÈ, ãiastoãne mazaÈ, vytváraÈ
zoznam prehrávania atì.
- Disk zaznamenan˘ v tomto reÏime sa nedá prehrávaÈ
na súãasnom DVD rekordéri.
DVD-RW (video reÏim)
- Ide o formát, ktor˘ sa pouÏíva na záznam dát na
diskoch DVD-RW alebo DVD-R. Tento disk je moÏné
prehrávaÈ súãasn˘m DVD rekordérom ihneì ako je
dokonãen˘.
- Ak bol disk zaznamenan˘ vo Video reÏime na
rekordéri iného v˘robcu, av‰ak nebol dokonãen˘, nie
je ho moÏné prehrávaÈ alebo na neho vytvoriÈ
dodatoãn˘ záznam na tomto rekordéri.
Prehrávanie a záznam diskov DVD-RAM
●
●
●
●
●
Záznamov˘ reÏim nastavte na VR reÏim. Inak nie je
tento v˘robok schopn˘ prehraÈ záznam.
DVD-RAM nie je moÏné prehrávaÈ na väã‰ine DVD
zariadení v dôsledku problémov s kompatibilitou.
Na tomto prístroji je moÏné prehrávaÈ len disky DVDRAM ‰tandardnej verzie 2.0.
DVD- RAM zaznamenané na tomto prístroji nemusia
pracovaÈ na in˘ch DVD zariadeniach. Kompatibilitu s
t˘mito DVD-RAM diskami zistíte v návode na pouÏitie
príslu‰ného prehrávaãa.
U DVD-RAM diskov s kazetou odstráÀte kazetu a
pouÏite len disk.
OCHRANA PROTI KOPÍROVANIU
●
●
MnoÏstvo DVD diskov je kódovan˘ch s ochranou
proti kopírovaniu. Z toho dôvodu musíte pripojiÈ svoj
DVD rekordér len priamo ku svojmu TV, nie k VCR.
Pripojenie k VCR vedie k poruchám obrazu z DVD
diskov chránen˘ch proti kopírovaniu.
Tento v˘robok zah⁄Àa technológiu ochrany
copyrightu, vyuÏívajúcu niektoré U.S. patenty a iné
práva du‰evného vlastníctva vlastnené Macrovision
Corporation a in˘mi vlastníkmi práv. PouÏitie tejto
technológie na ochranu copyrightu musí byÈ
autorizované Macrovision Corporation, je urãené len
na domáce a iné obmedzené sledovanie, ak nie je
Macrovision Corporation udelená iná autorizácia.
Kopírovanie alebo rozoberanie je zakázané.
Ochrana
Tento DVD rekordér vám umoÏÀuje nasledujúcim
spôsobom chrániÈ obsah va‰ich diskov.
● Chránen˘ program: viì strana 72 “Zamknutie (ochrana)
titulu”.
● Chránen˘ disk: viì strana 84 “Ochrana disku”
kompatibilné s formátom DVD-VIDEO nie je moÏné
prehrávaÈ na tomto v˘robku.
✻ Ohºadom ìal‰ích informácií o kompatibilite záznamu
DVD sa obráÈte na v˘robcu svojho DVD-RAM/DVDRW/DVD-R.
✻ PouÏívanie diskov DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R v
nedostatoãnej kvalite môÏe spôsobiÈ nasledujúce
neoãakávané problémy vrátane porúch záznamu, straty
zaznamenaného alebo editovaného materiálu alebo
po‰kodeniu rekordéra a ìal‰ích.
NepouÏívajte nasledujúce disky!
●
●
●
LD, CD-G, CD-I, Video-CD, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD+R a DVD+RW sa nesmú pouÏívaÈ v tomto
v˘robku.
[Poznámka]
Typy diskov, ktoré je moÏné prehrávaÈ: CD/CD-R/CDRW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/DVD-RW/DVDR. Disky DVD-R/DVD-RW, ktoré boli zaznamenané vo
video reÏime na inom zariadení je moÏné prehrávaÈ len
ak boli dokonãené.
Niektoré komerãné disky a DVD disky zakúpené mimo
vá‰ho regiónu nemusia byÈ prehrávateºné na tomto
zariadení. Pri pokuse o prehrávanie t˘chto diskov sa
zobrazí hlásenie “No disc.” alebo “Please check the
regional code.”.
Ak vበDVD-RW disk je ilegálnou kópiou alebo nie je v
DVD video formáte, taktieÏ sa nedá prehraÈ.
❇ Odporúãame pouÏívanie diskov uveden˘ch v tabuºke,
lebo sú kompatibilné s t˘mto zariadením. Iné disky
nemusia fungovaÈ správne.
Médium
Disk
TDK
Beall
DVD-R
That’s
Maxell
Panasonic
TDK
Maxell
DVD-RW Optodisc
Radius
Verbatim
Maxell
Fujifilm
DVD-RAM
TDK
Panasonic
Disk
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
●
R¯CHLOSË
4x
4x
4x
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
2x
3x
Maximálny poãet záznamov na disku
100,000
1,000
1
Nenesieme Ïiadnu zodpovednosÈ a neponúkame
Ïiadnu náhradu za akékoºvek poruchy záznamu, stratu
zaznamenaného alebo editovaného materiálu a/alebo
po‰kodenie rekordéra vypl˘vajúce z pouÏitia
neodporúãan˘ch diskov.
✻ Disky DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R, ktoré nie sú
Slovenãina -5
Zaãíname
●
5/19/05 3:32 PM
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 6
Prípad 2: Pripojenie k v˘stupu S-video .........................20
Zaãíname
Obsah
Prípad 3: V˘stupné konektory Component Video .......21
Iné typy pripojenia kábla audio v˘stupu ...............21
Prípad 1: Pripojenie k vá‰mu TV ...................................21
Prípad 2: Pripojenie ku stereo zosilÀovaãu s
Zaãíname
v˘stupn˘mi konektormi AV ............................22
Prípad 3: pripojenie k AV zosilÀovaãu s digitálnym
V˘straha .....................................................................2
v˘stupn˘m konektorom ...................................22
Opatrenia .....................................................................3
Pripojenie k vstupnému konektoru AV3 IN, DV ..23
DôleÏité bezpeãnostné pokyny.........................................3
Prípad 1: Pripojenie VCR, Set-Top Box(STB),
Upozornenia pre manipuláciu...........................................3
DVD prehrávaãa alebo videokamery
ÚdrÏba puzdra ..................................................................3
ku konektorom AV3 IN ....................................23
Manipulácia s diskami .......................................................3
Ukladanie diskov ................................................................4
Prípad 2: Pripojenie videokamery ku konektoru
DV IN ...............................................................23
·pecifikácia diskov.............................................................4
V‰eobecné vlastnosti.................................................8
Nastavenie systému
Skôr ako si preãítate návod na pouÏitie .................9
Navigácia v obrazovkovom menu ....................... 24
PouÏívanie DVD rekordéra........................................9
Pripojenie a nastavenie ......................................... 25
Vybalenie ...................................................................11
Nastavenie hodín ................................................... 26
Príslu‰enstvo....................................................................11
Predvoºba kanálov s funkciou Auto Setup ........ 27
Príprava diaºkového ovládaãa.........................................11
Predvoºba kanálov s funkciou Manual Setup .... 28
Nastavenie diaºkového ovládaãa ....................................11
Nastavenie moÏností jazyka ................................. 29
Popis...........................................................................13
Nastavenie ãasu EP reÏimu .................................. 30
Predn˘ panel (DVD-R120/DVD-R123) ..........................13
Automatické vytvorenie kapitoly ......................... 31
Displej na prednom paneli (DVD-R120/DVD-R123).....13
Nastavenie moÏností predného displeja ............ 32
Predn˘ panel (DVD-R121)..............................................14
Nastavenie moÏností NICAM ................................ 33
Displej na prednom paneli (DVD-R121) .......................14
Registrácia DivX(R) ................................................ 33
Zadn˘ panel ....................................................................15
Nastavenie moÏností audia .................................. 34
Popis diaºkového ovládaãa ............................................16
MoÏnosti Audio .............................................................. 34
Nastavenie moÏností video v˘stupu ................... 35
Pripojenie a nastavenie
Nastavenie progresívneho skenu ........................ 36
R˘chly prehºad .........................................................17
Zru‰enie progresívneho skenu ............................ 36
Pripojenie DVD-rekordéra .......................................18
Nastavenie moÏností obrazu (video) .................. 37
ëal‰ie prípojky ..........................................................18
MoÏnosti obrazu (video) ................................................ 37
Anténa + DVD rekordér +
Nastavenie rodiãovskej kontroly ......................... 38
extern˘ dekodér + TV .............................................19
Keì zabudnete svoje heslo .......................................... 38
In˘ spôsob pripojenia v˘stupného videokábla....19
ÚroveÀ hodnotenia ........................................................ 39
Prípad 1: Pripojenie k video (kompozitnému)
v˘stupu .............................................................20
6- Slovenãina
Zmena hesla .................................................................. 39
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 7
Záznam
Zoom-In .......................................................................... 60
PouÏívanie záloÏiek ....................................................... 60
Zapisovateºné disky ....................................................... 40
Záznamové formáty ....................................................... 41
PouÏitie znaãiek ............................................................. 61
Prehrávanie audio CD/MP3 .................................. 62
Prehrávanie audio CD (CD-DA)/MP3 .......................... 62
Záznamov˘ reÏim .......................................................... 41
Prehrávanie obrázkov ........................................... 66
Nezaznamenateºné video ............................................. 41
Prehrávanie MPEG4 .............................................. 67
Tlaãidlo INFO ................................................................. 42
Prehrávanie zoznamu titulov ............................... 68
Kontrola dostupného priestoru disku
(informácia o disku) ....................................................... 42
Záznam momentálne sledovaného
Editácia
Základná editácia (zoznam titulov) ..................... 71
TV programu ........................................................... 42
Premenovanie (legenda) titulu ...................................... 71
Záznam zo sledovaného externého zariadenia 44
Zamknutie (ochrana) titulu ............................................ 72
Kopírovanie z videokamery .................................. 45
Mazanie titulu ................................................................. 72
Vykonávanie One Touch záznamu (OTR) .......... 46
Mazanie ãasti titulu ........................................................ 73
Záznam s timerom ................................................. 47
Pokroãilá editácia (zoznam prehrávania) ........... 75
PruÏn˘ záznam (len pre záznam s timerom) ..... 48
Vytvorenie zoznamu prehrávania ................................. 75
Editácia zoznamu záznamov ................................ 48
Prehrávanie poloÏiek v zozname prehrávania ............ 76
Mazanie zoznamu záznamov ............................... 49
Premenovanie poloÏky v zozname prehrávania ......... 77
PouÏitie funkcie ShowView .................................. 50
Editácia scény pre zoznam prehrávania ...................... 78
ShowView Extended .............................................. 51
Kopírovanie poloÏky zoznamu prehrávania
Záznam ‰tandardného zoznamu timera ............. 51
do zoznamu prehrávania .............................................. 81
Mazanie poloÏky zoznamu prehrávania zo
Prehrávanie
Pred prehrávaním .................................................. 52
Kód regiónu (len DVD-video) ....................................... 52
Typy diskov, ktoré je moÏné prehrávaÈ ........................ 52
Disky, ktoré nie je moÏné prehrávaÈ ............................. 52
Prehrávanie disku .................................................. 53
PouÏitie menu disku a menu titulu ............................... 54
PouÏitie vyhºadávacích funkcií ...................................... 54
Pomalé prehrávanie ...................................................... 55
zoznamu prehrávania .................................................... 82
Diskov˘ manaÏér .................................................... 83
Editácia mena disku ...................................................... 83
Ochrana disku ................................................................ 84
Formátovanie disku ....................................................... 84
Mazanie celého zoznamu titulov .................................. 85
Dokonãenie disku .......................................................... 86
Zru‰enie dokonãenia disku (V/VR reÏim) .................... 87
Dodatoãné informácie
Prehrávanie po krokoch ................................................ 55
ANYKEY ......................................................................... 55
OdstraÀovanie porúch ........................................... 88
PouÏitie funkcie Repeat ................................................ 56
Technické dáta ....................................................... 92
Voºba titulkov .................................................................. 58
Voºba jazyka audia ........................................................ 59
Zmena uhla kamery ...................................................... 59
Slovenãina -7
Zaãíname
Pred záznamom ...................................................... 40
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 8
Zaãíname
V‰eobecné vlastnosti
DVD rekordér vám umoÏÀuje zaznamenávaÈ a prehrávaÈ
vysoko kvalitné digitálne video na diskoch DVDRAM/DVD-RW/DVD-R. MôÏete zaznamenávaÈ a editovaÈ
digitálne obrazy na diskoch DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R,
ako by boli na VCR páskach.
Záznam a prehrávanie vysoko kvalitného
digitálneho audia a videa
Je moÏné zaznamenaÈ aÏ 16 hodín videa na obojstrann˘
disk DVD-RAM 9,4 GB, aÏ 8 hodín obrazov na disk DVDRAM/DVD-RW/DVD-R 4,7 GB, v závislosti na
záznamovom reÏime.
Vysoko kvalitn˘ progresívny sken
Progresívny sken poskytuje neblikajúce video s vysok˘m
rozlí‰ením. 10 bitové 54 MHz separaãné obvody DAC a
2D Y/C poskytujú maximálnu kvalitu prehrávania a
záznamu. (Viì strana 21, 36)
MnoÏstvo funkcií s ºahk˘m pouÏívateºsk˘m
rozhraním
Integrovan˘ systém menu a funkcie hlásenia vám
umoÏÀujú ºahké a pohodlné vykonávanie poÏadovan˘ch
akcií. S diskami DVD-RAM alebo DVD-RW môÏete
editovaÈ zaznamenané video, vytváraÈ zoznam
prehrávania, editovaÈ video v ‰pecifickej sekvencii podºa
svojich poÏiadaviek.
Prehrávanie MPEG4
Tento DVD rekordér umoÏÀuje prehrávanie formátov
MPEG4 v avi súbore.
Voliteºn˘ záznamov˘ reÏim
Rekordér môÏete nastaviÈ na jednu zo ‰tyroch rôznych
záznamov˘ch r˘chlostí s rôznou kvalitou a dæÏkou
záznamu. ReÏimy EP (6 hodín alebo 8 hodín) dosahujú
maximálny ãas záznamu, reÏimy LP a SP poskytujú krat‰í
ãas záznamu pri vy‰‰ej kvalite záznamu, XP reÏim dáva
najvy‰‰iu kvalitu záznamu.
Automatické nastavenie kvality pre záznam s
timerom
Ak je zvolen˘ FR reÏim, kvalita videa sa nastavuje
automaticky, takÏe v‰etko video pre uveden˘ ãas je moÏné
zaznamenaÈ na voºn˘ priestor disku.
(Viì strana 48.)
Vytvorenie titulu DVD video pomocou DVDRW/DVD-R disku
S DVD rekordérom môÏete vytvoriÈ vlastné DVD tituly na
diskoch DVD-RW/DVD-R 4,7 GB.
Kopírovanie dát z digitálnej kamery pomocou DV
vstupu
Záznam videa z DV zariadenia na disky DVD-RAM alebo
DVD-RW, DVD-R pomocou DV vstupu (IEEE 13944piny/4piny). (Viì strana 45.)
8- Slovenãina
Certifikácia DivX
DivX, DivX Certified a zodpovedajúce logá
sú obchodné znaãky DivXNetworks, Inc a
ich pouÏitie podlieha licencii.
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 9
Skôr ako zaãnete ãítaÈ návod na pouÏitie, preãítajte si
nasledujúce pojmy.
Ikony pouÏité v návode
Ikona
Pojem
Definícia
DVD
Zah⁄Àa funkciu dostupnú na DVD alebo
DVD-R/DVD-RW diskoch, ktoré boli
zaznamenané a dokonãené vo Video
reÏime.
RAM
Zah⁄Àa funkciu dostupnú na
DVD-RAM.
RW
Zah⁄Àa funkciu dostupnú na
DVD-RW.
R
Zah⁄Àa funkciu dostupnú na
DVD-R.
CD
Zah⁄Àa funkciu dostupnú na dátovom
CD (CD-R alebo CD-RW).
JPEG
Zah⁄Àa funkciu dostupnú na dátovom
obrazovom CD (CD-R alebo CD-RW).
MP3
Zah⁄Àa funkciu dostupnú na dátovom
CD (CD-R alebo CD-RW, na ktorom je
záznam MP3).
MPEG4
Zah⁄Àa funkciu dostupnú na dátovom
CD-R/RW,DVD-R,RW,RAM.
Pozor
Platí pre prípad, vo ktorom funkcia
nefunguje alebo môÏe dôjsÈ ku zru‰eniu
nastavenia.
POZNÁMKA Oznaãuje rady alebo pokyny na stránke,
ktoré pomáhajú pri obsluhe funkcie.
Tlaãidlo
One-Touch
Funkcia, ktorou je moÏné obsluhovaÈ
pomocou jedného tlaãidla.
Tlaãidlo
ANYKEY
Funkcia, ktorou je moÏné obsluhovaÈ
pomocou tlaãidla Any Key.
PouÏívanie tohto návodu na pouÏitie
1) Pred pouÏitím tohto v˘robku sa zoznámte s
bezpeãnostn˘mi pokynmi. (Viì strana 2 ~ 5).
2) Ak sa objaví problém, skontrolujte ho podºa
OdstraÀovania porúch. (Viì strana 88 ~ 91)
Copyright
PouÏitie DVD rekordéra
Zaãíname
Skôr ako si preãítate návod
na pouÏitie
Krok 1
Voºba typu disku
Tento prístroj je schopn˘ zapisovaÈ na nasledujúce
typy diskov. Ak chcete opakovane zapisovaÈ na
rovnak˘ disk alebo chcete editovaÈ disk po zápise,
zvoºte prepisovateºn˘ typ disku DVD-RW alebo DVDRAM. Ak chcete uloÏiÈ záznam bez akejkoºvek
zmeny, zvoºte neprepisovateºn˘ DVD-R.
Krok 2
Formátovanie disku pre zaãiatok zápisu
Na rozdiel od VCR rekordér zaãne automaticky
formátovaÈ pri vloÏení nepouÏitého disku. To je
potrebné pre prípravu záznamu na disk.
PouÏitie DVD-RAM
Tento typ disku je moÏné formátovaÈ vo formáte DVD
Video Recording (VR reÏim). MôÏete editovaÈ
zaznamenan˘ obraz a vytváraÈ zoznam prehrávania a
editovaÈ obrazy v ‰pecifickej sekvencii podºa svojich
poÏiadaviek.
PouÏitie DVD-RW
Tento typ disku je moÏné formátovaÈ vo formáte DVDVideo (Video reÏim) alebo DVD-Video Recording (VR
reÏim). U nepouÏitého disku sa zobrazí hlásenie,
p˘tajúce sa, ãi sa má alebo nemá vykonaÈ
formátovanie vo VR reÏime. Disk Video reÏim je
moÏné prehrávaÈ na rôznych DVD zariadeniach. Disk
vo VR reÏime umoÏÀuje viac rôznych editovaní.
PouÏitie DVD-R
Tento typ disku je moÏné formátovaÈ vo formáte DVD
video. Po dokonãení formátovania je moÏné na disk
zapisovaÈ. Tento typ diskov je moÏné prehrávaÈ na
rôznych DVD zariadeniach len ak boli dokonãené.
■
Na DVD-RW môÏete pouÏiÈ buìto VR
alebo Video reÏim, ale nie oba
súãasne.
■
Pomocou reinicializácie môÏete zmeniÈ
DVD-RW formát na in˘ formát. Je
nutné pamätaÈ na to, Ïe pri zmene
formátov dôjde k strate dát na disku.
POZNÁMKA
©2005 Samsung Electronics Co.
V‰etky práva vyhradené; Ïiadna ãasÈ ani cel˘ tento
návod na pouÏitie sa nesmie reprodukovaÈ alebo
kopírovaÈ bez predchádzajúceho písomného povolenia
Samsung Electronics Co.
Slovenãina -9
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
Zaãíname
Krok 3
5/19/05 3:32 PM
Page 10
Záznam
Existujú dve rôzne metódy záznamu, priamy záznam
a záznam s ãasovaãom. Záznam s ãasovaãom je
klasifikovan˘ ako dátum: jednorazovo (dd/mm), kaÏd˘
deÀ, MON-SAT, MON-FRI, Every SAT atì.
Záznamov˘ reÏim: XP (vysoká kvalita), SP
(‰tandardná kvalita), LP (dlh˘ záznam) a EP
(roz‰íren˘ reÏim) v závislosti na záznamovom reÏime.
Ak je záznam nastaven˘ na FR reÏim, zaznamená sa
obraz v najlep‰ej kvalite v závislosti na zostávajúcom
ãase na disku.
Krok 6 Dokonãenie a prehrávanie na in˘ch zariadeniach DVD
Ak budete svoje DVD prehrávaÈ na inom DVD
zariadení, je najskôr nutné vykonaÈ dokonãenie.
Najskôr ukonãite v‰etky editaãné a záznamové
postupy a potom dokonãite disk.
PouÏitie DVD-RW disku vo VR reÏime
Hoci dokonãenie v‰eobecne nie je nutné pre
prehrávanie disku na VR reÏim kompatibilnom
zariadení, pre prehrávanie na in˘ch zariadeniach je
nutné pouÏiÈ dokonãen˘ disk.
PouÏitie DVD-RW disku vo Video reÏime
Pre prehrávanie na in˘ch zariadeniach neÏ je tento
rekordér je nutné disk najskôr dokonãiÈ. Na
dokonãenom disku uÏ nie je moÏná Ïiadna editácia
ani záznam.
Krok 4
Prehrávanie
V zobrazenom menu môÏete zvoliÈ titul, ktor˘ chcete
prehrávaÈ a potom ihneì spustiÈ prehrávanie.
DVD je tvoren˘ úsekmi, naz˘van˘mi tituly, a
podúsekmi, naz˘van˘mi kapitoly.
Poãas záznamu sa titul vytvorí medzi dvoma bodmi,
kde zaãnete a ukonãíte záznam. Kapitoly sa vytvoria
automaticky, keì dokonãíte záznam na DVD-R / DVDRW disku vo video reÏime. DæÏka kapitoly (interval
medzi kapitolami) sa lí‰i v závislosti na záznamovom
reÏime.
Krok 5
Editácia zapísaného disku
Editácia diskov je ºah‰ia neÏ u konvenãn˘ch video
pások. Rekordér podporuje mnoÏstvo rôznych
editaãn˘ch funkcií, moÏn˘ch len s DVD.
S pomocou jednoduchého a ºahkého editaãného
menu môÏete obsluhovaÈ rôzne editaãné funkcie, ako
je mazanie, kopírovanie, premenovanie, zamykanie
atì. na zaznamenanom titule.
Vytvorenie zoznamu prehrávania (DVD-RAM/-RW
vo VR reÏime)
S t˘mto rekordérom môÏete vytváraÈ nov˘ zoznam
prehrávania na rovnakom disku a editovaÈ bez zmeny
pôvodného záznamu.
10- Slovenãina
PouÏitie DVD-R disku
Pre prehrávanie disku na inom zariadení neÏ je tento
rekordér je nutné disk dokonãiÈ. Na dokonãenom
disku uÏ nie je moÏná Ïiadna editácia ani záznam.
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 11
Vybalenie
Zaãíname
Príslu‰enstvo
Nastavenie diaºkového ovládaãa
Skontrolujte nasledujúce priloÏené príslu‰enstvo
S t˘mto diaºkov˘m ovládaãom môÏete ovládaÈ niektoré
funkcie na TV in˘ch v˘robcov. Tlaãidla funkcií sú:
STANDBY/ON, PROG / , TV VOL +/-, priame ãíselné
tlaãidlá, TV MUTE, INPUT.
Video/Audio kábel
RF kábel pre TV
Diaºkov˘ ovládaã
Batérie pre diaºkov˘
ovládaã (typu AAA)
Návod na obsluhu
R˘chly návod
Príprava diaºkového ovládaãa
VloÏenie batérií do diaºkového ovládaãa
●
●
●
Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane
diaºkového ovládaãa.
VloÏte dve batérie AAA. Zaistite dodrÏanie správnej
polarity (+ a -).
VráÈte späÈ kryt priestoru pre batérie.
Ak diaºkov˘ ovládaã nepracuje správne:
●
●
●
●
Skontrolujte polaritu +- batérií (suché batérie).
Skontrolujte, ãi batérie nie sú vyteãené.
Skontrolujte ãi snímaã ovládaãa nie je zakryt˘.
Skontrolujte, ãi v blízkosti nie je Ïiarivkové osvetlenie.
Batérie zlikvidujte podºa miestnych ekologick˘ch
predpisov. Nevyhadzujte ich do domového
odpadu.
Slovenãina -11
Zaãíname
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 12
Pre zistenie kompatibility svojho televízora postupujte
nasledujúcim spôsobom.
1. Zapnite televízor.
2. Diaºkov˘ ovládaã namierte na televízor.
3. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo STANDBY/ON a potom
stlaãením zodpovedajúcich ãíseln˘ch tlaãidiel zadajte
dvojmiestny ãíseln˘ kód zodpovedajúci znaãke vá‰ho
televízora.
Kódy ovládateºn˘ch TV
ZNAâKA
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
12- Slovenãina
TLAâIDLO
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
ZNAâKA
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
TLAâIDLO
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
V˘sledok: Ak je vበtelevízor kompatibiln˘ s diaºkov˘m
ovládaãom, vypne sa. Teraz je naprogramovan˘
pre prevádzku s diaºkov˘m ovládaãom.
■
Ak je pre va‰u znaãku televízora uveden˘ch
niekoºko kódov, vyskú‰ajte postupne v‰etky
aÏ nájdete ten, ktor˘ funguje.
■
Ak vymeníte batérie v diaºkovom ovládaãi,
musíte znovu nastaviÈ kód znaãky.
POZNÁMKA
Potom môÏete ovládaÈ televízor pomocou
nasledujúcich tlaãidiel po tlaãidle TV.
Tlaãidlo
Funkcia
STANDBY/ON
Zapínanie a vypínanie televízora.
INPUT
Voºba externého zdroja.
TV VOL (+ alebo -)
Nastavenie hlasitosti televízora.
PROG ( alebo ) Voºba kanálu.
TV MUTE
Vypínanie a zapínanie zvuku.
0~9
Priame zadanie ãísel.
■
POZNÁMKA
Rôzne funkcie nemusia nutne fungovaÈ na
v‰etk˘ch televízoroch. Ak zistíte problémy,
ovládajte televízor priamo.
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 13
Popis
Zaãíname
Predn˘ panel (DVD-R120/DVD-R123)
1
4
2
3
1. STANDBY/ON
Zapínanie a vypínanie rekordéra.
2. AV3 INPUT
Pripojenie externého zariadenia.
3. DV-INPUT
Pripojenie externého digitálneho príslu‰enstva
(ako je videokamera) k DV konektoru.
4. DISKOVÁ MECHANIKA
Otvára sa pre vloÏenie disku.
5. OPEN/CLOSE
Otvára a zatvára diskovú mechaniku.
6. DISPLAY
Zobrazuje stav prehrávania, titul / kapitolu / ãas atì.
6
5
8 7
9
12
10
11
7. SEARCH/SKIP
Prechod na nasledujúci titul / kapitolu / stopu alebo na
predchádzajúci titul / kapitolu / stopu.
8. STOP
Zastavenie prehrávania disku.
9. PLAY/PAUSE
Prehrávanie disku alebo preru‰enie prehrávania alebo
záznamu.
10. P.SCAN
Voºba progresívneho skenovacieho reÏimu.
11. REC
·tart záznamu.
12. PR (
)
Voºba predvolen˘ch kanálov.
To isté ako tlaãidlo PROG na diaºkovom ovládaãi.
Displej na prednom paneli (DVD-R120/DVD-R123)
1. Svieti pri vloÏenom disku.
2. Svieti v záznamovom reÏime.
3. Svieti pre indikácii záznamového reÏimu ãasovaãa.
4. Svieti pri vloÏenom disku -R/RW/RAM.
5. Indikátor prehrávacieho ãasu/hodín/momentálneho
stavu.
6. Svieti v reÏime progresívneho skenu.
Slovenãina -13
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 14
Zaãíname
Predn˘ panel (DVD-R121)
1. STANDBY/ON
Zapínanie a vypínanie rekordéra.
7. DISPLAY
Zobrazuje stav prehrávania, titul / kapitolu / ãas atì.
2. AV3 INPUT
Pripojenie externého zariadenia.
8. SEARCH/SKIP
Prechod na nasledujúci titul / kapitolu / stopu alebo na
predchádzajúci titul / kapitolu / stopu.
3. DV-INPUT
Pripojenie externého digitálneho príslu‰enstva (ako je
videokamera) k DV konektoru.
4. DISKOVÁ MECHANIKA
Otvára sa pre vloÏenie disku.
9. STOP
Zastavenie prehrávania disku.
10. Prijímaã diaºkového ovládaãa
5. OPEN/CLOSE
Otvára a zatvára diskovú mechaniku.
11. PR (
)
Voºba predvolen˘ch kanálov.
To isté ako tlaãidlo PROG na diaºkovom ovládaãi.
6. P.SCAN
Voºba progresívneho skenovacieho reÏimu.
12. REC
·tart záznamu.
13. PLAY/PAUSE
Prehrávanie disku alebo preru‰enie prehrávania alebo
záznamu.
Displej na prednom paneli (DVD-R121)
1. Svieti v záznamovom reÏime.
2. Svieti pre indikáciu záznamového reÏimu ãasovaãa.
3. Svieti v reÏime progresívneho skenu.
14- Slovenãina
4. Indikátor prehrávacieho ãasu/hodín/momentálneho
stavu.
5. Svieti pri vloÏenom disku.
6. Svieti pri vloÏenom disku -R/RW/RAM.
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 15
Zadn˘ panel
Zaãíname
Ventilátor
Ventilátor sa toãí vÏdy pri zapnutom napájaní.
Pri in‰talácii v˘robku zaistite, aby na v‰etk˘ch stranách od
ventilátora bolo 10 cm voºného priestoru.
1. DIGITÁLNY AUDIO V¯STUP (OPTICK¯)
Pripája sa k zosilÀovaãu s digitálnou optickou audio
vstupnou prípojkou.
5. S-VIDEO V¯STUP
Pripája vstup externého zariadenia pomocou S-Video
kábla.
2. DIGITÁLNY AUDIO V¯STUP (KOAXIÁLNY)
Pripája sa k zosilÀovaãu s digitálnou koaxiálnou audio
vstupnou prípojkou.
6. V¯STUP KOMPONENTOVÉHO VIDEA
Pripája sa k zariadeniu s v˘stupom komponentového
videa.
3. AUDIO V¯STUP
Pripája sa k audio vstupu externého zariadenia
pomocou audio káblov.
7. V˘stupn˘ konektor AV1(TV) SCART
4. VIDEO V¯STUP
Pripája sa k vstupu externého zariadenia pomocou
video kábla.
8. Vstupn˘ konektor AV2(EXT) SCART
9.
Z konektora antény
10.
V˘stup k TV konektoru
■
POZNÁMKA
Prípojka antény neprijíma signál z DVD.
Pre sledovanie DVD na TV musíte pripojiÈ
audio/video káble.
Slovenãina -15
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 16
Popis diaºkového ovládaãa
10. Tlaãidlo MENU
Zobrazí nastavovacie menu DVD rekordéra.
Zaãíname
11. Tlaãidlá OK/DIRECTION
(tlaãidlá … / † / œ / √ )
12. Tlaãidlo REC MODE
Zobrazuje stav zápisu (XP/SP/LP/EP)
13. Tlaãidlo REC
PouÏíva sa na vytvorenie záznamu na diskoch DVDRAM/-RW/-R.
14. Tlaãidlo CANCEL
15. Tlaãidlo REPEAT
UmoÏÀuje opakovanie titulu, kapitoly, stopy alebo
disku.
16. Tlaãidlo OPEN / CLOSE
Na otvorenie a zatvorenie diskovej mechaniky.
17. Tlaãidlo AUDIO/TV MUTE
PouÏíva sa na prístup rôznych audio funkcií na disku.
(DVD reÏim).
Funguje ako vypnutie zvuku. (TV reÏim)
18. Tlaãidlo TV
Stlaãte pre zapnutie TV.
19. Tlaãidlo INPUT
Volí vstupn˘ signál v reÏime externého vstupu
(PROG, AV vstup alebo DV VSTUP)
20. Tlaãidlo PROG
Voºba predvolen˘ch kanálov v zadanom poradí.
To isté ako tlaãidlá PR na prednom paneli.
21. Tlaãidlo TITLE LIST / DISC MENU
PouÏíva sa na zadanie zoznamu prezerania záznamov
/ menu disku.
22. Tlaãidlo PLAY LIST / TITLE MENU
PouÏíva sa na prezeranie menu titulov alebo
prezeranie zoznamu zaznamenan˘ch súborov.
1. Tlaãidlo STANDBY/ON
2. âíselné tlaãidlá
23. Tlaãidlo ANYKEY
PouÏíva sa na prezeranie stavu prehrávaného disku.
3. Tlaãidlo TV/DVD
24. Tlaãidlo SUBTITLE
PouÏíva sa na prepínanie jazyka titulkov disku.
4. Tlaãidlo DVD
Stlaãte ak pouÏívate DVD rekordér.
25. Tlaãidlo RETURN
Návrat do predchádzajúceho menu.
5. Tlaãidlá TV VOL
Nastavenie hlasitosti TV.
26. Tlaãidlo MARKER/TIMER
PouÏíva sa na oznaãenie miesta pri prehrávaní disku.
PouÏíva sa na priamy prechod do reÏimu ãasového
záznamu pri zastavenom disku.
6. Tlaãidlá skoku vzad / vpred
Stlaãením je moÏné skákaÈ po disku vzad alebo vpred.
Tieto tlaãidlá tieÏ fungujú ako tlaãidlá STEP. Pri
kaÏdom stlaãení sa prehrá nasledujúci alebo
predchádzajúci obrázok (viì strana 55).
7. Vyhºadávacie tlaãidlá vpred / vzad.
Stlaãte pre prehºadávanie disku vpred alebo vzad.
8. Tlaãidlo Stop
Stlaãte pre zastavenie disku.
9. Tlaãidlo Play/Pause
Stlaãte pre prehrávanie / preru‰enie prehrávania disku.
16- Slovenãina
27. Tlaãidlo INFO
Zobrazí sa momentálne nastavenie alebo stav disku.
00786A-R120-XEH-SLK/02~17
5/19/05 3:32 PM
Page 17
R˘chly prehºad
Táto ãasÈ zah⁄Àa rôzne postupy pripojenia DVD
rekordéra k extern˘m zariadeniam a poÏadované
reÏimy poãiatoãného nastavenia.
R˘chly prehºad uveden˘ v tomto návode vám poskytne
dostatok informácií, aby ste mohli zaãaÈ pouÏívaÈ rekordér.
Pripojenie a nastavenie
Pripojenie a
nastavenie
Pripojenie DVD-rekordéra
†
ëal‰ie pripojenia
†
Anténa + DVD rekordér + extern˘
dekodér + TV
†
In˘ typ pripojenia v˘stupného video
kábla
†
In˘ typ pripojenia v˘stupného audio
kábla
†
Pripojenie k vstupnej prípojke AV3 IN, DV
R˘chly prehºad ..........................................................17
Pripojenie DVD-rekordéra ...................................... 18
ëal‰ie prípojky ......................................................... 18
Anténa + DVD rekordér +
extern˘ dekodér + TV ............................................. 19
In˘ spôsob pripojenia v˘stupného
video kábla ............................................................... 19
Iné typy pripojenia kábla audio v˘stupu ................ 21
Pripojenie k vstupnej prípojke AV3 IN, DV ........... 23
Slovenãina -17
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 18
Pripojenie DVD rekordéra
Pripojenie a nastavenie
DVD rekordér môÏete pripojiÈ k televízoru pomocou kábla
SCART, ak je na televízore zodpovedajúci vstup.
ëal‰ie prípojky
DVD rekordér môÏete pripojiÈ k satelitnému prijímaãu alebo
digitálnemu tuneru.
1. RF kábel pripojte podºa obrázka.
2. Jeden koniec SCART kábla pripojte k zásuvke AV1 na
zadnej strane DVD rekordéra.
3. Druh˘ koniec pripojte do zodpovedajúceho konektora
na televízore.
4. Pripojte DVD rekordér a TV.
5. Zapnite DVD rekordér a TV.
6. Tlaãte tlaãidlo INPUT na diaºkovom ovládaãi TV
obrazovky, pok˘m sa na TV neobjaví video signál z
DVD rekordéra.
externí zafiízení
(VCR/satelitní pfiijímaã)
K RF IN
- DVD reÏim
K TV
RF Kable
K ANTÉNNÍMU VSTUPU
1. Pomocou kábla SCART prepojte AV2 konektor DVD
rekordéra a VCR/satelitného prijímaãa alebo
digitálneho tunera.
2. Konektor AV1 prepojte s konektorom AV SCART na
TV.
3. Zapnite DVD rekordér, VCR/satelitn˘ prijímaã alebo
digitálny tuner a TV.
4. Nastavte vstupn˘ reÏim na AV2.
- TV reÏim
■
POZNÁMKA
■
18- Slovenãina
Prípojka RF kábla vysiela len signály TV.
Pre sledovanie DVD z vá‰ho DVD
rekordéra musíte pripojiÈ SCART kábel
alebo Audio/Video kábel.
TV reÏim
Stlaãte tlaãidlo TV/DVD na diaºkovom
ovládaãi, na prednom LED displeji sa objaví
“TV” (alebo vypnite DVD rekordér). Potom
môÏete sledovaÈ programy prijímané po RF
kábli.
1. Stlaãte tlaãidlo TV/DVD na diaºkovom ovládaãi, na
prednom LED displeji sa potom objaví “TV”. (alebo
vypnite DVD rekordér)
2. Programy zo satelitného prijímaãa alebo digitálneho
tunera pripojeného k tomuto DVD rekordéru môÏete
sledovaÈ aj pri vypnutom DVD rekordéri.
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 19
Anténa + DVD rekordér +
extern˘ dekodér + TV
Existujú rôzne spôsoby v˘stupu videosignálu bez pouÏitia
káblov scart. Zvoºte si jedno z nasledujúcich pripojení
videa, ktoré vám najviac vyhovuje.
Prípad 1 : Pripojenie k video (kompozitnému) v˘stupu
Prípad 2 : Pripojenie k v˘stupu S-video
● Prípad 3 : V˘stupné konektory Component Video
●
●
Stûna
V˘stupné reÏimy S-video, Component video a
Progressive Output
1
●
3
DECODER
●
●
2
1. Pripojte RF anténu podºa obrázka.
V˘stupy S-video a Component video sú k dispozícii len
ak vበTV podporuje S-video vstup alebo vstup
Component video. Ak S-video alebo Component video
nefunguje, skontrolujte pripojenie TV a nastavenie pre
v˘ber vstupu TV.
V porovnaní so ‰tandardn˘m prekladan˘m videom
progresívny sken zdvojnásobuje mnoÏstvo videoriadkov,
vysielan˘ch do vá‰ho TV. V˘sledkom je stabilnej‰í,
neblikajúci, jasnej‰í obraz neÏ u prekladaného videa. To
je k dispozícii len u TV, ktoré podporujú progresívny
sken.
V˘stup Progressive Scan (576p)
Zákazníci by mali pamätaÈ na to, Ïe nie v‰etky televízory
s vysok˘m rozlí‰ením sú plne kompatibilné s t˘mto
v˘robkom a môÏu viesÈ k zobrazeniu artefaktov v
obraze. V prípade problémov s obrazom 576
progressive scan sa odporúãa prepnúÈ pripojenie na
v˘stup ‘standard definition’. Ak máte otázky t˘kajúce sa
kompatibility vá‰ho TV s t˘mto modelom 576p DVD
rekordéra, spojte sa prosím s na‰ím zákazníckym
servisn˘m centrom.
2. Pomocou kábla SCART prepojte konektor AV1 na
tomto rekordéri s konektorom SCART AV na TV.
3. Konektor AV2 prepojte s konektorom SCART AV na
dekodéri.
4. Pre sledovanie alebo záznam programov PAY-TV
Canal Plus, nastavte svoj DVD rekordér na príjem
kanálov pomocou obrazovkového displeja. (Viì strana
28)
Slovenãina -19
Pripojenie a nastavenie
Ak pripojíte extern˘ dekodér, môÏete zaznamenávaÈ
kódované kanály (CANAL alebo Premiere broadcast)
prijímané zabudovan˘m TV tunerom v DVD rekordéri.
In˘ spôsob pripojenia
v˘stupného videokábla
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 20
Prípad 1: pripojenie k video
(kompozitnému) v˘stupu
Pripojenie a nastavenie
1. Prepojte video kábel (Ïlt˘) medzi VIDEO OUT (Ïlt˘) na
DVD rekordéri a VIDEO INPUT (Ïlt˘) na va‰om TV
(alebo AV zosilÀovaãi).
● Získate obraz v ‰tandardnej kvalite.
2. Prepojte audio káble (biely a ãerven˘) medzi AUDIO
OUT na DVD rekordéri a AUDIO IN na TV (alebo AV
zosilÀovaãi).
(Viì strana 21 aÏ 22)
Ïlutá
Video/Audio kable
20- Slovenãina
Ïlutá
Prípad 2: pripojenie k v˘stupu Svideo
1. Prepojte kábel S-video (nie je priloÏen˘) medzi SVIDEO OUT na DVD rekordéri a S-VIDEO INPUT na
svojom TV (alebo AV zosilÀovaãi).
2. Prepojte audio káble (biely a ãerven˘) medzi AUDIO
OUT na DVD rekordéri a AUDIO INPUT na svojom TV
(alebo AV zosilÀovaãi).
● Získate obraz vo vysokej kvalite.
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 21
Prípad 3: v˘stupné konektory
Component Video
Iné typy pripojenia kábla
audio v˘stupu
1. Prepojte káble Component video (nie sú priloÏené)
medzi COMPONENT OUT (Y, PB,PR) na DVD rekordéri
a COMPONENT IN (Y, PB,PR) na svojom TV.
3. Po pripojení postupujte podºa strán 35 a 36.
● Získate vysoko kvalitnú a farebne presnú reprodukciu
obrazu.
Existuje niekoºko spôsobov v˘stupu audio signálov bez
pouÏitia káblov scart. Zvoºte nasledujúce audio pripojenie,
ktoré vám najviac vyhovuje.
Prípad 1 : Pripojenie k vá‰mu TV
Prípad 2 : Pripojenie ku stereo zosilÀovaãu s v˘stupn˘mi
konektormi AV
● Prípad 3 : Pripojenie k AV zosilÀovaãu s digitálnym
v˘stupn˘m konektorom
●
●
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. “Dolby” a
symbol dvojitého D sú obchodné znaãky Dolby
Laboratories.
2
“DTS” a “DTS Digital Out” sú obchodné znaãky
Digital Theater Systems, Inc.
zelená
zelená
modrá
ãervená
COMPONENT
Y
modrá
Pb
1
ãervená
Pr
Progresívny nastavenie je dostupné len ak
video v˘stup je nastaven˘ na Component.
(Viì strana 36).
Ïlutá
Ïlutá
■
bílá
Zaistite, aby súhlasilo farebné znaãenie
prepojenie. Konektory komponentového
v˘stupu Y, PB, PR vá‰ho DVD rekordéra
musia byÈ pripojené k zodpovedajúcim
vstupn˘m konektorom na va‰om TV.
Ak vበTV má konektory pre audio vstup, pouÏite toto
pripojenie.
ãervená
■
POZNÁMKA
Prípad 1: Pripojenie k vá‰mu TV
bílá
ãervená
Slovenãina -21
Pripojenie a nastavenie
2. Prepojte audio káble (biely a ãerven˘) medzi AUDIO
OUT na DVD rekordéri a AUDIO IN na TV (alebo AV
zosilÀovaãi). (Viì strana 21 aÏ 22).
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 22
Prípad 2: Pripojenie ku stereo
zosilÀovaãu s v˘stupn˘mi
konektormi AV
Ak vበAV zosilÀovaã má Dolby Digital, MPEG2 alebo
DTS dekodér a konektor digitálneho vstupu, pouÏite toto
pripojenie. Pre poãúvanie zvuku Dolby Digital, MPEG2
alebo DTS budete musieÈ vykonaÈ audio nastavenie. (Viì
strana 34).
Pripojenie a nastavenie
Ak vበstereo zosilÀovaã má len AUDIO INPUT konektory
(L a R), pouÏite tieto konektory.
Prípad 3: Pripojenie k AV
zosilÀovaãu s digitálnym
v˘stupn˘m konektorom
ãervená
bílá
alebo
ãervená
bílá
Lev˘ zadní
Lev˘ pfiední
reproduktor
22- Slovenãina
Prav˘ pfiední
reproduktor
Prav˘ zadní
Lev˘ pfiední
Prav˘ pfiední
Subwoofer
Stfiední
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 23
Pripojenie k vstupnému
konektoru AV3 IN, DV
Prípad 2: Pripojenie videokamery
ku konektoru DV IN
Ak va‰a digitálna videokamera má v˘stupn˘ konektor DV,
pripojte ho k vstupnému konektoru DV na va‰om DVD
rekordéri.
To vám umoÏÀuje pripojiÈ vበDVD rekordér k in˘m extern˘m
zariadeniam a sledovaÈ alebo zaznamenávaÈ ich v˘stupy.
●
Prípad 1 : Pripojenie VCR, Set-Top Boxu (STB), DVD
prehrávaãa alebo videokamery ku konektorom AV3 IN.
Prípad 2 : Pripojenie DV zariadenie ku konektoru DV IN
Videokamera
Prípad 1: Pripojenie VCR, SetTop Boxu (STB), DVD
prehrávaãa alebo videokamery
ku konektorom AV3 IN
Pripojenie VCR alebo externého zariadenia ku konektorom
AV3 IN DVD rekordéra.
MôÏete zaznamenávaÈ z pripojeného zariadenia (VCR,
STB, DVD prehrávaãa alebo videokamery).
■
POZNÁMKA
Ak sa vstup nezvolí automaticky, zvoºte
správny vstup tlaãidlom INPUT.
Camcorder
VCR
ãervená
DVD
bílá
Ïlutá
STB
Ïlutá
bílá
ãervená
■
Voºba vstupu AV3 sa vykoná automaticky.
Ak sa vstup nezvolí automaticky, zvoºte
správny vstup pomocou tlaãidla INPUT.
■
Obsah chránen˘ proti kopírovaniu nie je
moÏné zaznamenaÈ.
POZNÁMKA
Slovenãina -23
Pripojenie a nastavenie
●
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 24
Nastavenie
systému
Navigácia v obrazovkovom
menu
Obrazovkové menu vám umoÏÀujú aktivovaÈ alebo
deaktivovaÈ rôzne funkcie na va‰om DVD rekordéri.
Na otváranie a prechádzanie obrazovkov˘ch menu pouÏite
nasledujúce tlaãidlá.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
Nastavenie systému
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MOVE
OK
RETURN
1 Tlaãidlo MENU
Stlaãte toto tlaãidlo na diaºkovom ovládaãi pre
otvorenie obrazovkového menu.
Pre ukonãenie obrazovkového MENU stlaãte tlaãidlo
znovu.
2 Tlaãidlá … † , œ √
Stlaãením t˘chto tlaãidiel na diaºkovom ovládaãi
môÏete pohybovaÈ v˘berov˘m pruhom … † , œ √
pre prechádzanie poloÏkami menu.
3 Tlaãidlo OK
Pre potvrdení ak˘chkoºvek nov˘ch nastavení stlaãte
toto tlaãidlo na diaºkovom ovládaãi.
Navigácia v obrazovkovom menu ......................... 24
Pripojenie a nastavenie .......................................... 25
Nastavenie hodín .................................................... 26
Predvoºba kanálov s funkciou Auto Setup ............ 27
Predvoºba kanálov s funkciou Manual Setup ....... 28
Nastavenie moÏností jazyka ................................... 29
Nastavenie ãasu EP reÏimu ................................... 30
Automatické vytvorenie kapitoly ............................. 31
Nastavenie moÏností predného displeja ............... 32
Nastavenie moÏností NICAM ................................. 33
Registrácia DivX(R) ................................................. 33
Nastavenie moÏností audia .................................... 34
Nastavenie moÏností video v˘stupu ...................... 35
Nastavenie progresívneho skenu .......................... 36
Nastavenie moÏností obrazu (video) ..................... 37
Nastavenie rodiãovskej kontroly ............................ 38
24- Slovenãina
4 Tlaãidlo RETURN
Stlaãením tohto tlaãidla na diaºkovom ovládaãi sa
vrátite do predchádzajúceho obrazovkového MENU
alebo opustíte obrazovkové MENU.
EXIT
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 25
• Pri voºbe krajiny postupujte podºa skratiek v nasledujúcej tabuºke.
Pripojenie a nastavenie
VበDVD rekordér sa pri prvom pripojení automaticky
nastaví. TV stanice a ãas sa uloÏia do pamäte. Postup trvá
niekoºko minút. Potom je vበDVD rekordér pripraven˘ na
pouÏitie.
RF kábel podºa popisu na strane
1 Pripojte
18.
(Pripojte svoj DVD rekordér k TV pomocou RF kábla
a kábla scart.)
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
• DVD rekordér vyhºadáva stanice podºa predvoleného
zoznamu preferencií podºa zvolenej krajiny.
6 Spustí sa automatické skenovanie kanálov.
Channel scan
Now, Scanning.
5%
“AUTO” na displeji predného panela zaãne blikaÈ.
• Poãet staníc automaticky uloÏen˘ch v DVD rekordéri
závisí na poãte nájden˘ch staníc.
3 Stlaãením ãíselného tlaãidla zvoºte jazyk.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
Für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
ukonãení automatického skenovania
7 Pokanálov
sa za 10 sekúnd automaticky
spustí nastavenie hodín. Ak chcete Auto
Clock (automatické nastavenie hodín)
spustiÈ okamÏite, stlaãte tlaãidlo OK. Ak
nechcete vykonaÈ automatické nastavenie
hodín, stlaãte tlaãidlo CANCEL alebo
MENU.
Auto channel scan completed successfully.
Press [OK] button to auto clock set.
4
Spustite auto setup.
OK
Auto setup will be started.
Check antenna and TV cable connection.
OK
Cancel
Cancel
aÏ sa automaticky zobrazí
8 Poãkajte,
momentálny dátum a ãas. Ak chcete
ukonãiÈ automatické nastavenie hodín,
stlaãte tlaãidlo MENU.
tlaãidiel †…œ √ zvoºte svoju
5 Pomocou
krajinu.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
County Selection
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
DK
N
TR
Others
FIN
P
GR
E
HU
D
MOVE
OK
EXIT
Slovenãina -25
Nastavenie systému
2
DVD rekordér pripojte k elektrickej sieti.
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 26
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
2 Stlaãením
9 Kontrola dátumu a ãasu.
No Disc
Clock Set
Programme
No Disc
Setup Time
12 : 00
Date
01 / JAN / 2005
SAT
Programme
On
Setup
MOVE
OK
Setup
Auto Clock
RETURN
EXIT
MOVE
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
• Pri správnom nastavení stlaãte tlaãidlo OK a dátum a ãas
Nastavenie systému
sa uloÏia do pamäte. Ak tlaãidlo OK nestlaãíte, dátum a
ãas sa uloÏia automaticky po 5 sekundách.
• Pri nesprávnom nastavení zadajte správny ãas a dátum
tlaãidlami †…œ √ alebo ãíseln˘mi tlaãidlami. Stlaãením
tlaãidla OK sa dátum a ãas uloÏia. Ak chcete zmeniÈ
nastavenie hodín, môÏete ho vykonaÈ manuálne. (Viì
strana 26).
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Clock Set,
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
3 potom
Pomocou navigaãn˘ch tlaãidiel …†œ √ zadajte ãas,
dátum alebo rok. Pre priame zadanie dát hodín
pouÏite ãíselné tlaãidlá.
No Disc
■
POZNÁMKA
■
Teraz je DVD rekordér pripraven˘ na
pouÏitie. Funkcie pre “Plug & Auto Set Up”
sú uÏ fixované. Preto ak tieto fixované
funkcie chcete zmeniÈ, môÏete to vykonaÈ
predvoºbou staníc v OSD menu “Predvoºba
kanálov s funkciou manuálneho
nastavenia”. (viì strana 28)
Funkciu Set up je moÏné vykonaÈ stlaãením
é (STOP) na prístroji na dlh‰ie neÏ 5
sekúnd pri vypnutom napájaní a
nezaloÏenom disku.
Clock Set
Programme
Setup Time
12 : 00
MOVE
OK
Date
01 / JAN / 2005
Auto Clock
SAT
RETURN
Off
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte On pre Auto
4 Stlaãením
Clock.
No Disc
Clock Set
Programme
Setup Time
Nastavenie hodín
12 : 00
MOVE
OK
Date
01 / JAN / 2005
RETURN
Auto Clock
SAT
Off
EXIT
Toto menu sa pouÏíva na nastavenie momentálneho ãasu.
âas musíte nastaviÈ pre záznam s timerom.
tlaãidlo OK, t˘m sa uloÏí dátum a
5 Stlaãte
ãas.
1
S prístrojom v Stop reÏime / bez disku
stlaãte tlaãidlo MENU.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
26- Slovenãina
Ak OK nestlaãíte, uloÏenie sa nevykoná.
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
■
Pre nastavenie Auto Clock musíte maÈ
pripojen˘ RF kábel. Viì strana 18.
■
DVD rekordér automaticky nastaví hodiny
podºa rozhlasového ãasového signálu
medzi kanálmi PR1 aÏ PR5. Ak funkciu
Auto clock nepotrebujete, zvoºte Off.
POZNÁMKA
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 27
tlaãidiel …† zvoºte Auto Setup,
4 Stlaãením
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Predvoºba kanálov s
funkciou Auto Setup
Zobrazí sa hlásenie “Your data will be lost. Press
[OK] to continue [MENU] to exit” - Va‰e dáta budú
stratené. Stlaãte [OK] pre pokraãovanie [MENU] pre
ukonãenie.
Táto funkcia vám umoÏÀuje manuálne nastavenie pásma
tunera DVD rekordéra na anténu alebo káble, v závislosti
na tom, ão pripojíte k vstupnému konektoru antény pri
poãiatoãnom nastavení.
No Disc
Install
Programme
Setup
Auto Setup
√
Manual Setup
√
Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [MENU] to exit.
OK
1
S prístrojom v Stop reÏime/No Disc reÏime
stlaãte tlaãidlo MENU.
No Disc
Programme
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel †…œ √ zvoºte svojou
5 Stlaãením
krajinu.
• DVD rekordér hºadá stanice podºa dopredu
nastaveného zoznamu preferencií v závislosti na
vami zvolenej krajine.
No Disc
Install
County Selection
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
DK
N
TR
Others
FIN
P
GR
HU
E
D
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
Pri voºbe krajiny postupujte podºa skratiek v
nasledujúcej tabuºke.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
EXIT
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
tlaãidiel …† zvoºte Install, potom
3 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
6 Pre pokraãovanie stlaãte tlaãidlo OK.
Ak chcete ukonãiÈ, stlaãte tlaãidlo MENU.
No Disc
Programme
Setup
Install
Auto Setup
√
Manual Setup
√
No Disc
Programme
Auto Setup
Please wait.
Setup
11%
Scanning...
Stop
MOVE
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
EXIT
7 Spustí sa skenovanie kanálov.
Pre ukonãenie Auto Setup stlaãte tlaãidlo OK.
Slovenãina -27
Nastavenie systému
Setup
Timer Record
MOVE
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 28
Predvoºba kanálov s
funkciou Manual Setup
MôÏete pridaÈ predvolen˘ kanál, ktor˘ funkcia Auto
Channel Search vynechala. A môÏete zmazaÈ kanál, ktor˘
chcete zru‰iÈ. MôÏete programovaÈ poradie kanálov.
tlaãidiel …† zvoºte Manual
4 Stlaãením
Setup, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
Edit
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
--------
√
MOVE
1
S prístrojom v Stop reÏime / No Disc
reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
OK
RETURN
√
√
√
√
√
√
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte PR
5 Stlaãením
(programy) ktoré chcete editovaÈ, mazaÈ
alebo zameniÈ, potom stlaãte OK alebo
tlaãidlo . Zvoºte Edit, Delete alebo Swap.
No Disc
Nastavenie systému
Programme
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
No Disc
EXIT
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
Edit
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
--------
Edit√
√
Delete
√
Swap
RETURN
EXIT
MOVE
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
√
√
√
√
• V prípade Edit: môÏete pridávaÈ alebo editovaÈ PR
(programy) Po zmene PR informácií (CH, meno,
dekodér, MTF) zvoºte Save a potom stlaãte tlaãidlo
OK.
Manual Setup
PR
01
CH
---
Name
Decoder
MFT
---Off
--- --Save
MOVE
OK
RETURN
EXIT
MOVE
tlaãidiel …† zvoºte Install, potom
3 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Install
Auto Setup
√
Manual Setup
√
OK
RETURN
EXIT
OK
– CH: Vylaìte kanály pomocou tlaãidiel œ √.
– Name: Automaticky zobrazí názov stanice,
detekovan˘ v rozhlasovom signáli. Ak nie je
detekovan˘, môÏete ho zadaÈ pomocou tlaãidiel
…†œ √.
– Decoder: ak zvolíte, môÏete zaznamenávaÈ
kódované kanály pomocou externého dekodéra.
Pred nastavením postupujte podºa návodu na
pripojenie externého dekodéra na strane 19.
– MTF: lep‰ie vyladenie frekvencie kanálu môÏete
dosiahnuÈ pomocou tlaãidiel œ √.
• V prípade Delete: informácia o kanále zvoleného
PR (programu) sa odstráni.
• V prípade Swap: môÏete zameniÈ informáciu o
kanále dvoch PR (programov). Napríklad ak chcete
zameniÈ PR2 a PR5, zvoºte swap na PR2 a potom
stlaãte tlaãidlo OK alebo √ na PR5.
28- Slovenãina
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 29
Nastavenie moÏností
jazyka
tlaãidiel …† zvoºte poÏadovan˘
4 Stlaãením
jazyk, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
●
●
●
●
Ak dopredu nastavíte audio, titulky, menu disku,
obrazovkové menu, jazyk titulkov DivX, potom sa tieto
automaticky objavia pri sledovaní kaÏdého filmu.
Ak zvolen˘ jazyk nie je na disku zaznamenan˘, zvolí sa
pôvodn˘ zaznamenan˘ jazyk.
●
Audio Language: jazyk zvuku z reproduktorov.
Subtitle Language: jazyk titulkov disku.
Disc Menu Language: jazyk menu disku
obsiahnutého na disku.
On-Screen Menu Language: jazyk menu
prehrávaãa DVD rekordéra
DivX Subtitle: voºba podporovaného jazyka titulov
DivX podºa regiónu.
prístrojom v Stop reÏime / No Disc
1 SreÏime
stlaãte tlaãidlo MENU.
No Disc
Programme
MOVE
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene a
Serbian(Latin)
Greek
English a modern Greek
tlaãidiel …† zvoºte poÏadovan˘
5 Stlaãením
jazyk, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Programme
Setup
Funkciu Setup môÏete pouÏívaÈ pri prehrávaní disku.
Language
Audio
: Original
Original
√
Subtitle
: Automatic
English
√
Disc Menu
: English
Français
√
On-Screen Menu : English
Deutsch
√
DivX Subtitle
√
: Western
Español
Italiano
Nederlands
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
Korean
MOVE
tlaãidiel …† zvoºte Language,
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
3 Stlaãením
Setup
MOVE
Language
Audio
: Original
√
Subtitle
: Automatic
√
Disc Menu
: English
√
On-Screen Menu : English
√
DivX Subtitle
√
OK
: Western
RETURN
EXIT
■
Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlaãte RETURN alebo tlaãidlo œ.
Pre ukonãenie menu stlaãte tlaãidlo MENU.
■
Zvolen˘ jazyk sa objaví len ak je
podporovan˘ na disku.
■
Ak je jazyk titulkov zobrazen˘ v
po‰kodenom písme, zmeÀte titulky DivX na
správny región. Ak sa porucha neodstráni,
formát nie je podporovan˘.
Zobrazí sa menu pre nastavenie jazyka.
Programme
RETURN
EXIT
POZNÁMKA
No Disc
OK
EXIT
Slovenãina -29
Nastavenie systému
Setup
Timer Record
ShowView
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish a Swedish
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 30
Nastavenie ãasu EP reÏimu
tlaãidiel …† zvoºte EP Mode
4 Stlaãením
Time, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
Opakovan˘m stlaãením tlaãidla REC MODE môÏete zvoliÈ
jeden zo ‰tyroch záznamov˘ch reÏimov.
EP reÏim je jedn˘m zo ‰tyroch Rec reÏimov (XP, SP, LP,
EP). V EP (Extended Play) reÏime môÏete nastaviÈ ãas
záznamu na 6 alebo 8 hodín.
prístrojom v Stop reÏime / No Disc
1 SreÏime
stlaãte tlaãidlo MENU.
No Disc
Nastavenie systému
Programme
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte System,
3 Stlaãením
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Zobrazí sa menu systému.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
30- Slovenãina
OK
RETURN
√
EXIT
System
EP Mode Time
: 6Hours
6 Hours
√
Chapter Creator
: Off
8 Hours
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
OK
RETURN
√
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte poÏadovan˘
5 Stlaãením
ãas, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 31
Automatické vytvorenie
kapitoly
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte On alebo Off,
5 potom
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
• Off: Túto moÏnosÈ zvoºte, ak nechcete automatické
vytvorenie kapitoly.
• On: Zvoºte túto moÏnosÈ, ak chcete automatické
vytvorenie kapitoly.
Táto funkcia funguje len u diskov DVD-RW (Video reÏim) a
DVD-R.
spustenie záznamu stlaãte tlaãidlo
REC. (Nastavenie r˘chlosti záznamu viì
6 Pre
strana 43). Objaví sa hlásenie “Do you
prístrojom v Stop reÏime / No Disc
1 SreÏime
stlaãte tlaãidlo MENU.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
want to create the chapter menu after this
recording?” - Chcete po tomto zázname
vytvoriÈ menu kapitoly?
Disc Navigation
Title List
√
Disc manager
Programme
Setup
after this recording?
No
Yes
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
tlaãidiel œ √ zvoºte Yes a stlaãte
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
7 Stlaãením
tlaãidlo OK.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
• Nová kapitola sa vytvorí v závislosti na zvolenom
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte System,
3 Stlaãením
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
záznamovom reÏime. Kapitola bude maÈ dæÏku asi 5
minút v XP a SP a asi 15 minút v LP a EP reÏime.
8 Stlaãením tlaãidla STOP zastavte záznam.
zobrazenie vytvoren˘ch kapitol
dokonãite disk (viì strana 86) a potom
9 Pre
stlaãte tlaãidlo DISC MENU. Zobrazí sa
menu kapitoly.
Zobrazí sa menu systému.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
CHAPTER
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
OK
RETURN
√
EXIT
Previous
Top
Next
tlaãidiel …† zvoºte Chapter
4 Stlaãením
Creator, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
DVD-RW(V)
Disc Navigation
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
■
Funkcia automatického vytvorenia kapitoly
nefunguje pri zázname s timerom alebo po
vypnutí napájania.
■
U diskov DVD-R nie je moÏné zru‰iÈ
dokonãenie.
System
POZOR
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
Off
√
Front Display
: Bright
On
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
OK
RETURN
√
EXIT
Slovenãina -31
Nastavenie systému
Do you want to create the chapter menu
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 32
Nastavenie moÏností
predného displeja
tlaãidiel …† zvoºte Front
4 Stlaãením
Display, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
Bright
Dim
NICAM
: On
DivX(R) Registration Auto Dim
Nastavenie jasu predného displeja prístroja.
MOVE
1
OK
RETURN
√
√
√
EXIT
S prístrojom v Stop reÏime / No Disc
reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
tlaãidiel …† zvoºte poÏadovanú
5 Stlaãením
poloÏku, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
• Bright: displej na prednom paneli sa zosvetlí.
• Dim: displej na prednom paneli sa stmaví.
• Auto Dim: displej na prednom paneli sa
Nastavenie systému
automaticky stmaví pri prehrávaní disku.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte System,
3 Stlaãením
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Zobrazí sa menu systému.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
32- Slovenãina
OK
RETURN
√
EXIT
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 33
Nastavenie moÏností
NICAM
tlaãidiel …† zvoºte NICAM,
4 Stlaãením
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
Programy NICAM sa delí do 3 skupín. NICAM Stereo,
NICAM mono a Bilingual (preklad do iného jazyka).
Programy NICAM sú vÏdy spojené so ‰tandardn˘m
vysielaním mono zvuku a poÏadovan˘ zvuk môÏete zvoliÈ
nastavením NICAM on alebo off.
1
S prístrojom v Stop reÏime / No Disc
reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
Programme
Setup
MOVE
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
Programme
Setup
MOVE
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
Off
DivX(R) Registration On
MOVE
OK
RETURN
√
√
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte On alebo Off,
5 potom
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
• Off: túto moÏnosÈ zvoºte len ak chcete vytvoriÈ
záznam mono zvuku pri vysielaní NICAM, ak stereo
zvuky sú ru‰ené zl˘m príjmom.
• On: NICAM reÏim
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
: 6Hours
Registrácia DivX(R)
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
PouÏite prosím registraãn˘ kód na registráciu tohto DVD
rekordéra s formátom DivX(R) Video On Demand. Viac na
xxx.divx.com/vod.
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte System,
3 Stlaãením
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Zobrazí sa menu systému.
No Disc
Programme
Setup
System
EP Mode Time
: 6Hours
√
Chapter Creator
: Off
√
Front Display
: Bright
√
NICAM
: On
√
DivX(R) Registration
MOVE
OK
RETURN
√
EXIT
Slovenãina -33
Nastavenie systému
No Disc
System
EP Mode Time
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 34
Nastavenie moÏností audia
tlaãidiel …† zvoºte poÏadovanú
5 Stlaãením
poloÏku, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
■
DVD rekordér môÏete pripojiÈ k externému zosilÀovaãu
alebo domácemu kinu.
MôÏete nastaviÈ audio zariadenie a stav zvuku v závislosti
na pouÏitom audio systéme.
1
S prístrojom v Stop reÏime / No Disc
reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
No Disc
Programme
Nastavenie systému
Setup
MOVE
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
EXIT
No Disc
Setup
MOVE
3
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
Audio
Digital Output
: PCM
√
DTS
: Off
√
Dynamic Compression : On
√
OK
RETURN
No Disc
Audio
Digital Output
DTS
: PCM
PCM
: Off
Bitstream
Dynamic Compression : On
MOVE
34- Slovenãina
Vykonajte správne nastavenie digitálneho
v˘stupu, lebo inak nebudete poãuÈ Ïiadny
zvuk alebo len hlasit˘ ‰um.
1. Off: Îiadny v˘stup DTS signálu.
Zvoºte ak vበAV prijímaã alebo AV zosilÀovaã
nemá DTS rekordér.
2. On: V˘stup DTS bitstreamu pomocou digitálneho
v˘stupu pri prehrávaní DTS stopy.
Zvoºte len ak vበAV prijímaã (alebo AV zosilÀovaã)
má DTS dekodér.
■
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte poÏadovanú
4 moÏnosÈ
audia, potom stlaãte OK alebo
tlaãidlo √.
Setup
■
DTS
POZNÁMKA
Programme
Nastavenie digitálneho v˘stupu sa
rovnak˘m spôsobom pouÏije pre Dolby
Digital a MPEG-2 audio. V˘stup zvukovej
stopy LPCM sa vÏdy uskutoãÀuje ako PCM.
Nastavenie Digital Output sa jej net˘kajú.
EXIT
No Disc
MOVE
■
POZNÁMKA
System
Zobrazí sa menu nastavenia audia.
Setup
Digitálny v˘stup
1. PCM: Zvoºte túto moÏnosÈ ak nemáte Ïiadne zariadenie,
ktoré vie dekódovaÈ signál Dolby Digital (alebo
MPEG-2). Ak prehrávate zvukovú stopu Dolby
Digital (alebo MPEG-2), digitálny v˘stup sa
konvertuje do PCM stereo.
2. Bitstream: V˘stup signálu Dolby Digital (alebo MPEG2) ako bitstreamu. Zvoºte ak vበAV prijímaã
alebo AV zosilÀovaã má dekodér Dolby
Digital (alebo MPEG-2).
Setup
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Audio, potom
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Programme
MoÏnosti audia
Timer Record
ShowView
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Programme
POZNÁMKA
Stlaãením RETURN alebo œ sa vrátite do
predchádzajúceho menu.
Stlaãením tlaãidla MENU sa menu ukonãí.
OK
RETURN
√
√
√
EXIT
Pri prehrávaní zvukovej stopy DTS sa
neuskutoãÀuje v˘stup zvuku z AV Audio
v˘stupu.
Dynamická kompresia
Je aktívna len pri detekovanom signáli Dolby Digital.
1. Off: MôÏete sledovaÈ film so ‰tandardn˘m dynamick˘m
rozsahom.
2. On: Pri prehrávaní zvuku filmu s nízkou hlasitosÈou
alebo z mal˘ch reproduktorov môÏe systém pouÏiÈ
zodpovedajúcu kompresiu, aby ãasti s nízkou
hlasitosÈou boli zrozumiteºnej‰ie a dramatické
pasáÏe neboli príli‰ hlasité.
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 35
Nastavenie moÏností video
v˘stupu
tlaãidiel …† zvoºte Video
4 Stlaãením
Output, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
Component
√
Vysoko kvalitn˘ obraz môÏete dosiahnuÈ pripojením RGB
alebo Component video.
RGB
MOVE
1
OK
RETURN
EXIT
S prístrojom v Stop reÏime / No Disc
reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
Component
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
RGB
Zvoºte ak je rekordér pripojen˘ k TV s
prípojkou Component.
Zvoºte pre v˘stup RGB signálov.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
V reÏime Component môÏete nastaviÈ video v˘stup na
Progressive (P.SCAN) alebo Interlace, viì strana 36.
Dostupné konektory pre video v˘stup sú nasledujúce.
Dostupné konektory pre video
v˘stup
Component reÏim
ReÏim nastavenia
RGB reÏim
V˘stupn˘ konektor
P.SCAN off (prekladan˘ reÏim)
P.SCAN on
Komponentov˘ v˘stup
O
O
X
(Y, Pb, Pr)
(TV v progresívnom reÏime)
EXIT
AV1 Scart
tlaãidiel …† zvoºte Video, potom
3 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
R, G, B
Composite
Composite
AV2 Scart
V˘stup Composite video
V˘stup S-video
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
O
X
O
O
O
Zobrazí sa menu nastavenia videa.
No Disc
Programme
Setup
MOVE
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
√
OK
RETURN
EXIT
Slovenãina -35
Nastavenie systému
tlaãidiel …† zvoºte poÏadovanú
5 Stlaãením
poloÏku, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:30 PM
Page 36
Nastavenie progresívneho
skenu
Ak TV podporuje progresívny sken, stlaãte tlaãidlo P.SCAN
na prednej strane DVD rekordéra.
1
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
P.SCAN na prednej strane DVD rekordéra.
Objaví sa hlásenie “Press [Yes] to confirm
Progressive scan mode. Otherwise press [No]”. Stlaãením Yes potvrìte progresívny reÏim. Inak
stlaãte No. Stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte Yes a
potom stlaãte OK.
Zru‰enie progresívneho
skenu
prístroji v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
1 PriP.SCAN
na prednej strane DVD rekordéra.
Objaví sa hlásenie “Press [Yes] to confirm Interlace
scan mode. Otherwise press [No]” - Stlaãte [Yes] pre
potvrdenie prekladaného reÏimu. Inak stlaãte [No].
Stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte Yes a potom stlaãte
tlaãidlo OK.
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Nastavenie systému
Otherwise press [No]
Yes
No
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise press [No]
Yes
No
sa hlásenie “Please set your TV to
2 Objaví
Interlace input. To deactivate, press [STOP]
key.” - Nastavte prosím svoj TV na
sa hlásenie “Please set your TV to
2 Objaví
Progressive input. To deactivate, press
[STOP] key.” - Nastavte prosím svoj TV na
prekladan˘ vstup. Pre deaktiváciu stlaãte
tlaãidlo [STOP]. - Stlaãte tlaãidlo OK.
progresívny vstup. Pre deaktiváciu stlaãte
tlaãidlo [STOP]. Stlaãte tlaãidlo OK.
Please set your TV to Interlace input,
To deactivate, press [STOP] key.
OK
Please set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
sa hlásenie “Video Output Mode
3 Objaví
Progressive Scan” - v˘stupn˘ reÏim videa
progresívny sken.
sa hlásenie “Video Output Mode
3 Objaví
Interlace Scan” - videov˘stup prekladaného
skenu.
Video Output Mode
Interlace Scan
Video Output Mode
Progressive Scan
■
Netlaãte tlaãidlo P.SCAN ak pouÏívate TV,
ktor˘ nepodporuje progresívny sken.
Po stlaãení tlaãidla sa na obrazovke
nezobrazí niã.
■
Ak omylom stlaãíte tlaãidlo P.SCAN pri
pouÏití TV nepodporujúceho progresívny
reÏim, musíte opustiÈ progresívny reÏim.
Pre opustenie progresívneho reÏimu stlaãte
3 krát tlaãidlo P.SCAN na prednom paneli.
Obrazovka sa potom obnoví potom, ão
zhasne LED PSO na displeji predného
panela.
POZNÁMKA
■
Nastavenie Progressive je dostupné len ak
Video Out je nastaven˘ na Component.
■
Ak tlaãidlo P.SCAN na prednom paneli DVD
rekordéra stlaãíte poãas prehrávania, objaví
sa na obrazovke hlásenie “This function in
only available in stop mode” - táto funkcia je
dostupná len v stop reÏime.
■
Nastavenie Progressive je dostupné len pri
DVD rekordéri v stop reÏime.
POZNÁMKA
36- Slovenãina
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:31 PM
Page 37
■
Nastavenie moÏností
obrazu (video)
POZNÁMKA
MoÏnosti obrazu (video)
Táto funkcia vám umoÏÀuje vykonaÈ nastavenie TV obrazovky.
prístrojom v Stop reÏime / No Disc
1 SreÏime
stlaãte tlaãidlo MENU.
No Disc
Programme
Setup
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlaãte RETURN alebo tlaãidlo œ.
Pre ukonãenie menu stlaãte tlaãidlo MENU.
Táto funkcia je závislá na type disku. S niektor˘mi typmi
diskov nemusí fungovaÈ.
Pomer strán TV obrazu
V závislosti na type televízora je moÏné nastaviÈ pomer
strán obrazu.
No Disc
Programme
OK
RETURN
EXIT
Setup
: 4:3
4:3Letter
LetterBox
Box √
3D Noise Reduction
4:3 Pan-Scan
: Off
√
Video Output
16:9 Wide
: Component
√
tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
2 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
MOVE
No Disc
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Video, potom
3 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
4:3 Letter Box: Zvoºte ak chcete sledovaÈ cel˘ obraz 16:9
DVD aj na TV s pomerom strán 4:3. Na
hornej a spodnej strane obrazovky sa
objavia ãierne pruhy.
4:3 Pan-Scan: Zvoºte pre konvenãné TV ak chcete
sledovaÈ len strednú ãasÈ obrazu 16:9.
(ªavá a pravá strana obrazu sa oreÏe.)
16:9 Wide: MôÏete sledovaÈ cel˘ obraz 16:9 na svojom
‰irokouhlom TV.
Zobrazí sa menu nastavenia videa.
No Disc
Programme
Setup
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box √
3D Noise Reduction
: Off
√
Video Output
: Component
√
ZníÏenie ‰umu 3D (motion adaptive noise
reduction)
No Disc
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
Programme
Setup
MOVE
3D Noise Reduction
: Off
Off
√
Video Output
: Component
On
√
OK
RETURN
EXIT
Video
TV Aspect
: 4:3
4:3Letter
LetterBox
Box √
3D Noise Reduction
4:3 Pan-Scan
: Off
√
Video Output
16:9 Wide
: Component
√
●
●
MOVE
: 4:3 Letter Box √
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte poÏadovanú
4 tlaãidlo
moÏnosÈ videa, potom stlaãte OK alebo
√.
No Disc
Video
TV Aspect
OK
RETURN
On: Poskytuje ãistej‰í obraz v dôsledku zníÏenia ‰umu
(pre záznam).
Off:Normálny obraz.
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte poÏadovanú
5 poloÏku,
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Slovenãina -37
Nastavenie systému
MOVE
Video
TV Aspect
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:31 PM
Page 38
Nastavenie rodiãovskej
kontroly
potvrìte stlaãením OK alebo tlaãidla
5 Heslo
√.
No Disc
Programme
Parental Control
Password
1
S prístrojom v Stop reÏime / No Disc
reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
No Disc
Nastavenie systému
Programme
Setup
MOVE
2
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
OK
RETURN
No Disc
Setup
MOVE
Setup
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
OK
No Disc
RETURN
EXIT
Parental Control
Programme
Setup
Create the password
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel 0 aÏ 9 na diaºkovom
4 Pomocou
ovládaãi zadajte 4 miestne heslo.
Objaví sa hlásenie ‘Confirm the password’. - Potvrìte
heslo. - Zadajte znovu svoje heslo.
No Disc
Parental Control
Programme
Setup
Confirm the password
NUMBER
38- Slovenãina
EXIT
■
OK
RETURN
Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlaãte RETURN alebo tlaãidlo œ .
Pre ukonãenie menu stlaãte tlaãidlo MENU.
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Parental
3 Stlaãením
Control, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
NUMBER
RETURN
Timer Record
ShowView
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Setup, potom
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Programme
OK
tlaãidiel …† zvoºte On alebo Off,
6 Stlaãením
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
POZNÁMKA
MOVE
√
On
Setup
Funkcia rodiãovskej kontroly funguje v spojení s DVD,
ktoré majú priradené hodnotenie, ktoré vám pomáha
kontrolovaÈ typy DVD, ktoré sleduje va‰a rodina. Na disku
existuje 8 úrovní hodnotenia.
Off
:Off
EXIT
Keì zabudnete svoje heslo
1 Vyberte disk.
2
PodrÏte tlaãidlo
(FF) na prednom
paneli dlh‰ie neÏ 5 sekúnd.
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:31 PM
Page 39
ÚroveÀ hodnotenia
Zmena hesla
tlaãidiel …† zvoºte Change
1 Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Rating Level. 1 Stlaãením
Password.
No Disc
Programme
Setup
Programme
Password
: On
√
Rating Level
: Level 1 Kids
√
Change Password
MOVE
OK
RETURN
Rating Level
Change Password
: On
√
Rating Level
: Level 1 Kids
√
MOVE
OK
√
RETURN
EXIT
2 Stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Objaví sa hlásenie ‘Enter password’ - zadajte heslo.
Parental Control
No Disc
Level 8 Adults√
:On
Level17Kids √
: Level
Programme
Level 6
Change Password
Setup
√
Enter the password
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte poÏadovanú
3 úroveÀ
hodnotenia, potom stlaãte OK alebo
tlaãidlo √.
NUMBER
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel 0 aÏ 9 na diaºkovom
3 Pomocou
ovládaãi zadajte 4 miestne heslo.
Objaví sa hlásenie ‘Confirm the password’. - Potvrìte
heslo. - Zadajte znovu svoje heslo.
Napríklad ak zvolíte úroveÀ 6, neprehrajú sa disky,
ktoré majú úroveÀ 7 a 8. Vy‰‰ie ãíslo znamená
programy menej vhodné pre deti.
No Disc
Change Password
Programme
Setup
Confirm the password
* * *
NUMBER
■
POZNÁMKA
OK
RETURN
EXIT
Ak zabudnete svoje heslo, postupujte podºa
strany 38.
Slovenãina -39
Nastavenie systému
Setup
Password
Parental Control
Password
Change Password
EXIT
Zobrazí sa úroveÀ hodnotenia.
No Disc
Setup
√
2 Stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Programme
No Disc
Parental Control
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:31 PM
Page 40
Pred záznamom
Záznam
Tento prístroj je schopn˘ vykonávaÈ záznam na rôzne typy
diskov. Pred záznamom si preãítajte nasledujúce pokyny a
zvoºte poÏadovan˘ typ disku.
Zapisovateºné disky
Táto ãasÈ uvádza rôzne postupy záznamu DVD.
Tento rekordér môÏe zapisovaÈ nasledujúce disky
DVD-RAM
●
●
DVD-RW
DVD-R
DVD-RW a DVD-RAM sú prepisovateºné.
DVD-R sú neprepisovateºné.
Kompatibilita medzi rekordérom Samsung a
rekordérmi in˘ch v˘robcov
Typy diskov Záznamov˘
formát
Záznam
DVD-RAM
VR reÏim
Záznamové
zariadenie
Samsung
In˘ v˘robca
Samsung
VR reÏim
In˘ v˘robca
DVD-RW
Samsung
V reÏim
In˘ v˘robca
Samsung
DVD-R
V reÏim
In˘ v˘robca
Dokonãenie
X
X
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
dokonãen˘
nedokonãen˘
ëal‰í záznam na
rekordéri Samsung
Zapisovateºn˘
Zapisovateºn˘
Nezapisovateºn˘
Zapisovateºn˘
Nezapisovateºn˘
Zapisovateºn˘
Nezapisovateºn˘
Zapisovateºn˘
Nezapisovateºn˘
Nezapisovateºn˘
Nezapisovateºn˘
Zapisovateºn˘
Nezapisovateºn˘
Nezapisovateºn˘
Pred záznamom ...................................................... 40
Záznam momentálne sledovaného
TV programu ........................................................... 42
■
Dokonãenie
- Zatvára DVD-R/RW disk tak, Ïe nie je
moÏn˘ ìal‰í záznam.
■
Nedokonãenie
- UmoÏÀuje ìal‰í záznam na DVD-RW disk,
ktor˘ bol pôvodne zapísan˘ na DVD
rekordéri.
- DVD-RW disk, ktor˘ bol zapísan˘
pomocou DAO (Disc At Once) v PC
nesmie byÈ nedokonãen˘.
- DVD-RW disk zapísan˘ vo Video reÏime
na rekordéri iného v˘robcu nesmie byÈ
nedokonãen˘.
- DVD-R disk nesmie byÈ nedokonãen˘.
POZNÁMKA
Záznam zo sledovaného externého
zariadenia ................................................................ 44
Kopírovanie z kamery ............................................. 45
Vykonanie One Touch záznamu (OTR) ............... 46
Záznam s timerom .................................................. 47
PruÏn˘ záznam (len pre záznam s timerom) ....... 48
Editácia zoznamu záznamov ................................. 48
Mazanie zoznamu záznamov ................................ 49
PouÏitie funkcie ShowView .................................... 50
ShowView Extended ............................................... 51
Záznam ‰tandardného zoznamu timeru ............... 51
40- Slovenãina
00786A-R120-XEH-SLK/18~41
5/19/05 3:31 PM
Page 41
Záznamové formáty
Vzhºadom na to, Ïe dostupné funkcie sa lí‰ia v závislosti
na type disku, zvoºte disk, ktor˘ vám najlep‰ie vyhovuje;
Ak vloÏíte nepouÏit˘ disk, objaví sa nasledujúce hlásenie.
DVD-RAM: pouÏite po formáte disku.
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
ReÏim
Charakteristika
Záznamov˘ ãas
Prenosová r˘chlosÈ
XP
(vysoká kvalita)
Zvoºte ak je dôleÏitá
kvalita videa.
Asi 1 hodina
Asi 8 Mbps
SP
(‰tandardná kvalita)
Zvoºte pre záznam v
‰tandardnej kvalite.
Asi 2 hodiny
Asi 4 Mbps
LP
(dlh˘ záznam)
Zvoºte ak potrebujete
dlh˘ záznamov˘ ãas.
Asi 4 hodiny
Asi 2 Mbps
EP
(roz‰íren˘ reÏim)
Zvoºte ak potrebujete
dlh‰í záznamov˘
ãas.
Asi 6 hodín / asi 1,2 Mbps
Asi 8 hodín / asi 0,8 Mbps
FR
(PruÏn˘ záznam)
Len pre timer
Viì strana 48.
Asi 60 aÏ 480 minút
Asi 0,8 aÏ 8 Mbps
No
DVD-RW: Pri prvom vloÏení prázdneho disku sa objaví
hlásenie “Do you want to initialize this disc?” Chcete inicializovaÈ tento disk.
Ak zvolíte Yes, disk sa sformátuje vo VR reÏime.
Nezaznamenateºné video
Na tomto DVD rekordéri nie je moÏné zapisovaÈ video s
ochranou proti kopírovaniu.
Ak rekordér pri zápise prijme ochrann˘ signál proti
kopírovaniu, zápis sa zastaví a na obrazovke sa objaví
nasledujúce hlásenie.
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
Ak chcete vykonaÈ formátovanie vo VR reÏime
alebo Video reÏime, postupujte podºa
Formátovania disku na strane 84.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
:
√
Disc Protection
: Not Protected
√
Disc Format
: DVD-VR
Choose the recording format for DVD-RW.
Disc manager
Disc Finalize
√
Playlist
Programme
Delete
All Title Lists
DVD-VR
DVD-V
√
OK
RETURN
EXIT
DVD-R: Formátovanie DVD nie je nutné a je podporovan˘
len záznam vo Video reÏime.
DVD-RW (video reÏim)/-R
●
●
Kapitoly sa vytvoria automaticky pri dokonãovaní
záznamu na diskoch DVD-R / DVD-RW vo Video reÏime
pri zapnutom Chapter Creator. DæÏka kapitoly (intervalu
medzi kapitolami) sa lí‰i v závislosti na záznamovom
reÏime.
Jednoduchá editácia (mazanie titulov / zmena názvu
titulu)
DVD-RW(VR reÏim)/-RAM
●
●
Signály zamedzujúce kopírovaniu
√
Setup
MOVE
Záznam
Disc Name
Disc Navigation
You cannot record copy protected movie.
Tento reÏim umoÏÀuje viac editovacích funkcií (ako je
mazanie celého titulu, ãiastoãné mazanie titulu atì.)
Rôzne editaãné moÏnosti s pouÏitím vytvoreného
zoznamu prehrávania.
Záznamov˘ reÏim
Opakovan˘m stlaãením tlaãidla REC MODE pri prístroji v
Stop reÏime zvoºte jeden zo ‰tyroch záznamov˘ch reÏimov
pre poÏadovan˘ záznamov˘ ãas a obrazovú kvalitu.
V‰eobecne sa obrazová kvalita zlep‰uje pri klesajúcom
záznamovom ãase. Vo FR reÏime sa najvhodnej‰í
záznamov˘ reÏim nastavuje automaticky v závislosti na
zostávajúcom ãase na disku a dæÏke záznamu.
Táto funkcia sa zvolí len v reÏimoch XP, SP, LP a EP a vy
tento reÏim môÏete pouÏívaÈ pre záznam s timerom.
TV vysielanie obsahujúce signály zamedzujúce
kopírovaniu môÏe pouÏívaÈ jeden z nasledujúcich troch
typov signálov Copy-Free (voºné kopírovanie), Copy-Once
(jednorazové kopírovanie) a Copy-Never (nekopírovateºn˘).
Ak chcete zaznamenaÈ programy typu copy-once
(jednorazové kopírovanie), pouÏite DVD-RW s CPRM vo
VR reÏime a DVD-RAM.
Typ signálu Voºné kopírovanie Jednorazové kopírovanie Nekopírovateºn˘
Médium
DVD-RW(verzia 1.1)
O
–
–
DVD-RW(verzia 1.1)
s CPRM
VR reÏim
O
Video reÏim
O
DVD-R
O
DVD-RAM (verzia 2.0)
O
O*
–
–
–
O*
–
Pri zázname “Copy Once” nie je moÏné záznam
opakovaÈ.
- Ochrana obsahu pre zapisovateºné média (CPRM)
CPRM je metóda, ktorá obmedzuje záznam na média, na
ktoré sa zapisuje. Je podporovaná niektor˘mi DVD
rekordérmi, ale nie mnoh˘mi DVD prehrávaãmi. KaÏd˘
prázdny zapisovateºn˘ DVD disk má jedineãné 64 bitové
ID média, vyleptané v BCA. Pri zápise chráneného obsahu
na tento disk je moÏné vykonaÈ jeho zakódovanie
pomocou 56-bitového C2 (cryptomeria) ãísla, odvodeného
od ID média. Pri prehrávaní sa ID naãíta z BCA a pouÏije
na generovanie kºúãa pre dekódovanie obsahu disku. Pri
skopírovaní obsahu na iné médium ID nie je k dispozícii
alebo nesúhlasí a dáta nie je moÏné dekódovaÈ.
Slovenãina -41
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 42
Tlaãidlo INFO
Záznam momentálne
sledovaného TV programu
Funkcia INFO vám umoÏÀuje prezeraÈ momentálny stav a
postup prehrávania a záznamu. V závislosti na type a
stave disku sa zobrazenia môÏe lí‰iÈ.
Skôr ako zaãnete
Skontrolujte, ãi na disku je dostatok miesta pre záznam.
Nastavte záznamov˘ reÏim.
Kontrola dostupného priestoru
na disku (informácia o disku)
Pri zázname na pouÏit˘ disk skontrolujte, ãi je na Àom
dostatoãn˘ priestor pre záznam. U diskov DVD-RW alebo
DVD-RAM môÏete priestor pre záznam uvoºniÈ zmazaním
titulov.
Záznam
●
Stlaãte tlaãidlo INFO.
Objaví sa okno s informáciou o disku. PoloÏky na
obrazovke sa lí‰ia v závislosti na type disku alebo
záznamovom formáte.
1
3
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Disc
4
5
6
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Disc Info
2
tlaãidlo OPEN/CLOSE a vloÏte
1 Stlaãte
zapisovateºn˘ disk do diskovej mechaniky.
tlaãidlo OPEN/CLOSE zavrite
2 Stlaãením
diskovú mechaniku.
7
1. Typ disku
2. Momentálny stav informaãného displeja
3. Meno disku
4. Celkov˘ poãet titulov
5. Celkov˘ poãet zoznamov prehrávania
6. Zaznamenateºn˘ ãas: najdlh‰í nepretrÏit˘ ãas
záznamu v kaÏdom záznamovom reÏime (pribliÏne)
7. Dátum: momentálny dátum a ãas
Poãkajte, aÏ na displeji na prednom paneli zmizne
“LOAD”.
Pri pouÏití nepouÏitého disku DVD-RAM budete
najskôr vyzvaní na jeho sformátovanie. Vykonajte
voºbu pomocou tlaãidiel œ √ a potom stlaãte tlaãidlo
OK. (Viì strana 41.)
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
No
Pri pouÏití nepouÏitého disku DVD-RW budete
najskôr poÏiadaní, ãi ho chcete alebo nechcete
inicializovaÈ. Zvoºte poÏadovanú moÏnosÈ a potom
stlaãte tlaãidlo OK. (Viì strana 41.)
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
42- Slovenãina
No
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 43
Stlaãte tlaãidlo PROG ( / ) alebo zvoºte
3 ãíseln˘mi
tlaãidlami ( ~ ) momentálny
program, ktor˘ chcete zaznamenaÈ.
Opakovan˘m stlaãením tlaãidla REC
4 MODE
MODE (alebo stlaãením tlaãidla REC
a následnou voºbou tlaãidlami …†)
Zastavenie záznamu
Pre zastavenie alebo ukonãenie postupu záznamu stlaãte
tlaãidlo STOP ( ).
● Pri pouÏití diskov DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R sa objaví
hlásenie ‘Updating the information of disc. Please wait a
moment’ - Aktualizácia informácie o disku. Poãkajte
prosím chvíºu.
zvoºte záznamovú r˘chlosÈ (kvalitu).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
■
Poãas záznamu nie je moÏné meniÈ
záznamov˘ reÏim a PROG.
■
Ak pre záznam neostáva Ïiadny priestor,
záznam sa automaticky ukonãí.
■
Na disk je moÏné zaznamenaÈ aÏ 99 titulov.
■
Záznam sa zastaví automaticky, ak je
zvolen˘ obraz s ochranou proti kopírovaniu.
■
Disky DVD-RAM/DVD-RW musia byÈ pred
zaãiatkom záznamu sformátované. Väã‰ina
nov˘ch diskov sa predáva v
nesformátovanom stave.
■
S t˘mto prístrojom nepouÏívajte DVD-R
authoring disky.
POZNÁMKA
Record Mode SP (02:12)
5 Stlaãte tlaãidlo REC.
Na obrazovke sa zobrazí informácia o kanáli a potom
zaãne záznam.
Na prednom paneli sa zobrazí ikona ( ).
(DVD-R120:
, DVD-R121: REC)
Recording : PR 1 [SP]
Záznam
Pre zobrazenie momentálneho stavu disku a postupu
záznamu: stlaãte tlaãidlo INFO, objaví sa informácia o
disku.
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Pre zobrazenie informácie o zázname znovu stlaãte
tlaãidlo INFO.
DVD-RAM(VR)
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:02:05
01 JAN 2005 SAT
12:00
Slovenãina -43
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 44
Záznam zo sledovaného
externého zariadenia
5 Stlaãte tlaãidlo REC.
Preru‰enie záznamu
Pre preru‰enie priebehu záznamu stlaãte tlaãidlo
●
●
.
Pre pokraãovanie záznamu znovu stlaãte tlaãidlo
Kanály môÏete prepínaÈ stlaãením tlaãidiel PROG
(
/
.
) pri preru‰enom zázname.
Skôr ako zaãnete
Skontrolujte, ãi na disku je dostatok miesta pre záznam.
Nastavte záznamov˘ reÏim.
tlaãidlo OPEN/CLOSE a vloÏte
1 Stlaãte
zapisovateºn˘ disk do diskovej mechaniky.
Zastavenie záznamu
Pre zastavenie alebo ukonãenie postupu záznamu stlaãte
tlaãidlo STOP ( ).
● Pri pouÏití diskov DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R sa objaví
hlásenie ‘Updating the information of disc. Please wait a
moment’ - Aktualizácia informácie o disku. Poãkajte
prosím chvíºu.
tlaãidla OPEN/CLOSE zavrite
2 Stlaãením
diskovú mechaniku.
Záznam
Poãkajte, aÏ na displeji na prednom paneli zmizne
“LOAD”. Pri pouÏití nepouÏitého disku DVD-RAM
budete najskôr vyzvaní na jeho sformátovanie. (Viì
strana 41). Pri pouÏití nepouÏitého disku DVD-RW
budete najskôr poÏiadaní, ãi chcete alebo nechcete
vykonaÈ jeho inicializáciu. (Viì strana 41).
tlaãidla INPUT zvoºte zdroj
3 Stlaãením
vstupu v závislosti na pripojenom zariadení.
Predn˘ displej sa mení v nasledujúcom poradí:
■
Poãas záznamu alebo pause nie je moÏné
meniÈ záznamov˘ reÏim a vstupn˘ zdroj.
■
Ak pre záznam neostáva Ïiadny priestor,
záznam sa automaticky ukonãí.
■
Na disk je moÏné zaznamenaÈ aÏ 99 titulov.
■
Záznam sa zastaví automaticky, ak je
zvolen˘ obraz s ochranou proti kopírovaniu.
■
Disky DVD-RAM/DVD-RW musia byÈ pred
zaãiatkom záznamu sformátované. Väã‰ina
nov˘ch diskov sa predáva v
nesformátovanom stave.
■
S t˘mto prístrojom nepouÏívajte DVD-R
authoring disky.
POZNÁMKA
➞ PR Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
Ak pripojíte digitálnu videokameru, zvoºte stlaãením
tlaãidla INPUT DV. (Viì strana 45).
stlaãením tlaãidla REC
MODE (alebo stlaãením tlaãidla REC
4 Opakovan˘m
MODE a následn˘m stlaãením tlaãidiel
…†) zvoºte záznamovú r˘chlosÈ (kvalitu).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode SP (02:12)
44- Slovenãina
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 45
Kopírovanie z videokamery
ikonu Play v hornej ãasti obrazovky
5 Zvoºte
pre prehrávanie z videokamery a vyhºadajte
poãiatoãnú pozíciu pre zaãiatok
kopírovania.
Pre spustenie prehrávania z videokamery môÏete
stlaãiÈ tlaãidlo PLAY na diaºkovom ovládaãi.
Videokameru môÏete ovládaÈ pomocou rozhrania
IEEE1394 (DV).
Pre ‰tart záznamu zvoºte tlaãidlami œ √
6 potom
ikonu (● ) na hornej ãasti obrazovky a
stlaãte tlaãidlo OK.
Pre spustenie záznamu môÏete stlaãiÈ tlaãidlo REC
na diaºkovom ovládaãi. Pre zobrazenie ikon pre
prehrávanie na obrazovke stlaãte ktorékoºvek
smerové tlaãidlo na diaºkovom ovládaãi.
Skôr ako zaãnete
Skontrolujte, ãi na disku je dostatok miesta pre záznam.
Nastavte záznamov˘ reÏim.
tlaãidlo OPEN/CLOSE a vloÏte
1 Stlaãte
zapisovateºn˘ disk do diskovej mechaniky.
tlaãidla OPEN/CLOSE zavrite
2 Stlaãením
diskovú mechaniku.
Poãkajte, aÏ na displeji na prednom paneli zmizne
“LOAD”. Pri pouÏití nepouÏitého disku DVD-RAM
budete najskôr vyzvaní na jeho sformátovanie. (Viì
strana 41). Pri pouÏití nepouÏitého disku DVD-RW
budete najskôr poÏiadaní, ãi chcete alebo nechcete
vykonaÈ jeho inicializáciu. (Viì strana 41).
Pre zastavenie alebo ukonãenie postupu záznamu stlaãte
tlaãidlo STOP ( ).
● Pri pouÏití diskov DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R sa objaví
hlásenie ‘Updating the information of disc. Please wait a
moment’ - Aktualizácia informácie o disku. Poãkajte
prosím chvíºu.
■
Poãas záznamu nie je moÏné meniÈ
záznamov˘ reÏim a vstupn˘ zdroj.
■
Ak pre záznam neostáva Ïiadny priestor,
záznam sa automaticky ukonãí.
■
Na disk je moÏné zaznamenaÈ aÏ 99 titulov.
■
Záznam sa zastaví automaticky, ak je
zvolen˘ obraz s ochranou proti kopírovaniu.
■
Disky DVD-RAM/DVD-RW musia byÈ pred
zaãiatkom záznamu sformátované. Väã‰ina
nov˘ch diskov sa predáva v
nesformátovanom stave.
■
S t˘mto prístrojom nepouÏívajte DVD-R
authoring disky.
POZNÁMKA
…†) zvoºte záznamovú r˘chlosÈ (kvalitu).
➞
SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode SP (02:12)
4 Stlaãením tlaãidla INPUT zvoºte DV.
Vstup sa nastaví na DV, v hornej ãasti obrazovky sa
objaví menu playback/record, umoÏÀujúce ovládanie
videokamery.
DV
The DV device is connected.
MOVE
OK
RETURN
Slovenãina -45
Záznam
Opakovan˘m stlaãením tlaãidla REC
MODE (alebo stlaãením tlaãidla REC
3 MODE
a následn˘m stlaãením tlaãidiel
Zastavenie záznamu
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 46
Pre zobrazenie momentálneho stavu disku a postupu
záznamu: stlaãte tlaãidlo INFO. Objaví sa informácia
o disku.
Vykonanie One Touch
záznamu (OTR)
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Disc Info
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
DVD rekordér je moÏné nastaviÈ na záznam v 30
minútov˘ch krokoch stlaãením tlaãidla REC.
15
2
02:12 SP
Not Protected
Recording : PR 1 [SP]
12:00
Znovu stlaãte tlaãidlo INFO.
Potom môÏete skontrolovaÈ informáciu o
zaznamenávanom titule.
1
Ak chcete vykonávaÈ záznam TV kanálu,
zvoºte poÏadovan˘ kanál stlaãením tlaãidla
PROG ( / ) alebo ãíseln˘mi tlaãidlami.
Ak chcete vykonaÈ záznam pomocou
pripojeného externého zariadenia, zvoºte
zodpovedajúci extern˘ vstup stlaãením
tlaãidla INPUT (AV1, AV2, AV3 alebo DV).
●
2
DVD-RAM(VR)
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:02:05
01 JAN 2005 SAT
12:00
TV PROGRAM: 1 aÏ 99
30 sekúnd pred ukonãením záznamu sa na
obrazovke objaví hlásenie, p˘tajúce sa, ãi chcete po
ukonãení záznamu rekordér vypnúÈ.
Pre spustenie záznamu stlaãte tlaãidlo
REC.
0:30
Záznam
OTR Mode
OTR is going to be ended soon
and power will be turned off automatically.
Press [OK] button to continue to use DVD-Recorder.
OK
stlaãením tlaãidla REC
3 Opakovan˘m
nastavte poÏadovan˘ ãas záznamu.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
■
POZNÁMKA
Zastavenie záznamu
Stlaãte tlaãidlo STOP ( ). Objaví sa hlásenie “Do you
want to stop recording?” - Chcete zastaviÈ záznam?
Poãítadlo timeru klesá po jednej minúte od
8:00 do 0:00, potom DVD rekordér zastaví
záznam.
Do you want to stop recording?
Yes
●
●
46- Slovenãina
No
Stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte Yes, potom stlaãte tlaãidlo
OK.
Alebo znovu stlaãte tlaãidlo STOP.
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 47
• Source: Zdroj video vstupu (“AV1”, “AV2”, “AV3”)
alebo vysielací kanál, z ktorého chcete vytvoriÈ
záznam s timerom.
Záznam s timerom
• Date: Záznam s timerom umoÏÀuje nastavenie
ãasu záznamu v rámci jedného mesiaca. Nastavte
deÀ záznamu. (deÀ/mesiac)
Skôr ako zaãnete
1. Skontrolujte, ãi je pripojen˘ kábel antény.
2. Skontrolujte zostávajúci ãas na disku.
3. Skontrolujte správne nastavenie dátumu a ãasu.
Pamätajte na to, Ïe skôr ako budete pokraãovaÈ so
záznamom s timerom, musí byÈ nastaven˘ ãas (Setup
Clock Set). (Viì strana 26)
1
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
TIMER.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Disc manager
Programme
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
PouÏitie tlaãidla MENU.
●
●
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Programme, potom
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Timer Record.
2 Stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
• Zobrazí sa obrazovka záznamu s timerom.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
3
OK
RETURN
Every Day
MON-SAT
MON-FRI
30/JAN(SUN)
31/JAN(MON)
Every SAT
Every SUN
• Start/End Time: poãiatoãn˘ a koncov˘ ãas
záznamu s timerom.
• Mode (Recording Mode):
– FR (pruÏn˘ záznam): zvoºte, ak chcete nastaviÈ
automaticky kvalitu videa v závislosti na
zostávajúcom ãase na disku a dæÏke záznamu
nastavenej na timeri. Táto funkcia sa volí len v
reÏimoch XP, SP, LP a EP.
– XP (vysoká kvalita): zvoºte, ak je dôleÏitá kvalita
videa. (Asi 1 hodina).
– SP (‰tandardná kvalita): zvoºte pre záznam v
‰tandardnej kvalite. (Asi 2 hodiny)
– LP (nízka kvalita): zvoºte ak potrebujete dlh˘
záznamov˘ ãas. (Asi 4 hodiny)
– EP (roz‰íren˘): zvoºte, ak potrebujete dlh‰í
záznamov˘ ãas. (Asi 6 hodín alebo 8 hodín)
• V/P: funkcia VPS (Video Programme System) alebo
– PDC (Programme Delivery Control).
– Ak zvolíte túto funkciu, môÏete ovládaÈ poãiatoãn˘
a koncov˘ ãas záznamu pomocou ‰peciálneho
signálu vloÏeného do vysielacieho signálu. Ak je
TV program skráten˘ alebo zaãína skôr neÏ podºa
rozpisu programu, táto funkcia automaticky
synchronizuje zaãiatok a koniec záznamu s
momentálnym vysielacím ãasom.
– Nastavte poãiatoãn˘ ãas PRESNE podºa
zverejneného TV programu. Inak sa záznam s
timerom nespustí.
– PDC alebo VPC nevoºte, ak si nie ste istí, Ïe
program, ktor˘ chcete zaznamenaÈ, je vysielan˘ s
PDC alebo VPS.
EXIT
■
Nastavte záznamové moÏnosti timeru.
• Vstupné poloÏky vyplÀte pomocou ‰ípkov˘ch a
ãíseln˘ch tlaãidiel.
œ √: prechod na predchádzajúcu / nasledujúcu
poloÏku,
…†, 0 ~ 9: nastavenie hodnoty.
POZNÁMKA
Ak vykonávate záznam v EP reÏime na disk
DVD-RW(V)/R, nemusí sa zaznamenaÈ
pln˘ch 6 alebo 8 hodín, lebo prístroj pouÏíva
systém VRB (Variable Bit Rate)
ENCODING. Napríklad ak zaznamenávate
program s veºk˘m mnoÏstvom akcií,
pouÏíva sa vy‰‰ia prenosová r˘chlosÈ, ktorá
spotrebováva viac priestoru na disku.
Slovenãina -47
Záznam
●
01/JAN(SAT)
02/JAN(SUN)
03/JAN(MON)
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 48
4 Stlaãte tlaãidlo OK.
●
Na prednom paneli sa objaví
. To znamená, Ïe
záznam s timerom je registrovan˘.
Ak sa nastavenia timeru prekr˘vajú
Programy sa zaznamenajú v poradí priorít. Ak je pre
prv˘ program nastaven˘ záznam s timerom a potom
pre druh˘ program a oba programy sa prekr˘vajú,
objaví sa na obrazovke nasledujúce hlásenie: “This
setting is identical with 1” - Toto nastavenie je
identické s 1. - Hlásenie ukazuje, Ïe prv˘ program
má prioritu. Po dokonãení záznamu prvého
programu sa zaãne zaznamenávaÈ druh˘ program.
Ukonãenie bez uloÏenia momentálneho
nastavenia
Stlaãte tlaãidlo MENU.
Pre návrat do predchádzajúceho menu
Ak nechcete vykonaÈ nastavenie záznamu s timerom,
stlaãte tlaãidlo RETURN.
Editácia zoznamu
záznamov
Pre editáciu zoznamu záznamov timeru postupujte podºa
tohto návodu.
prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
1 STIMER.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
5
Playlist
Pre dokonãenie nastavenia záznamu s
timerom vypnite rekordér. Záznam s
timerom nefunguje, ak je rekordér zapnut˘.
●
Ak nie je vloÏen˘ disk,
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Disc manager
Programme
Setup
bliká.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
PouÏitie tlaãidla MENU.
●
●
Záznam
■
POZNÁMKA
■
Záznamov˘ ãas timeru sa môÏe lí‰iÈ od
nastaveného ãasu v závislosti na stave
disku a celkovom stave záznamu s timerom
(napríklad pri prekr˘vajúcich sa
záznamov˘ch ãasoch alebo ak
predchádzajúci záznam konãí poãas 2 minút
pred zaãiatkom nového záznamu).
Záznam s timerom môÏete vykonaÈ aÏ pre
12 programov.
●
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Programme, potom
dvakrát stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Timer Record.
2 Stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
tlaãidla RETURN zavrite
3 Stlaãením
obrazovku záznamu s timerom.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
PruÏn˘ záznam
(len pre záznam s timerom)
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte ãíslo
4 Stlaãením
záznamu s timerom, ktor˘ chcete editovaÈ,
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
●
V FR reÏime sa automaticky nastavuje najvhodnej‰í
záznamov˘ reÏim v závislosti na zostávajúcom ãase na
disku a dæÏke záznamu s timerom. Táto funkcia je zvolená
len v reÏimoch XP, SP, LP a EP a tento reÏim môÏete
pouÏívaÈ pre záznam s timerom.
Nastavenie záznamu v FR reÏime je rovnaké ako u
záznamu s timerom. Pri nastavovaní reÏimu v kroku 3
zvoºte FR reÏim.
48- Slovenãina
Zobrazia sa poloÏky Edit a Delete.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
MOVE
OK
RETURN
Edit
Off
Edit √
-Delete √
EXIT
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 49
tlaãidiel …† zvoºte Edit, potom
5 Stlaãením
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
●
Zobrazí sa vstupné zariadenie pre záznam s
timerom. Editujte zariadenia, ktoré chcete zmeniÈ.
ëal‰ie informácie o vstupoch pre záznam s
timerom viì ãasÈ “Vykonanie záznamu s timerom”.
zatvorenie obrazovky záznamu s
3 Pre
timerom stlaãte tlaãidlo RETURN.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/P
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
DVD-RAM(VR)
Off
Recordable Time 02:12 SP
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Start
End Mode
No. 01
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -Source
Date
Date
V/P
Edit
MOVE
-End Mode VPS
Start
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
OK
RETURN
RETURN
EXIT
Off
Recordable Time 02:12 SP
MOVE
OK
√
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte ãíslo
4 Stlaãením
záznamu, ktor˘ chcete zmazaÈ, potom
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
●
potvrdenie editovaného nastavenia
6 Pre
stlaãte tlaãidlo OK.
Zobrazia sa poloÏky Edit a Delete.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
Edit
Off
Edit √
-Delete √
dokonãení operácie stlaãte tlaãidlo
7 PoMENU.
Obrazovka menu zmizne.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Delete,
5 Stlaãením
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Mazanie zoznamu
záznamov
Budete vyzvaní na potvrdenie mazania hlásením
‘Do you want to delete No.01?’ - Chcete zmazaÈ
ãíslo 01?
tlaãidiel œ √ zvoºte Yes, potom
6 Stlaãením
stlaãte tlaãidlo OK.
●
Zvolená poloÏka sa zmaÏe zo zoznamu.
ukonãení operácie stlaãte tlaãidlo
7 PoMENU.
Obrazovka menu zmizne.
Pre zmazanie poloÏky zo zoznamu záznamov s timerom
postupujte podºa tohto návodu.
prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
1 STIMER.
PouÏitie tlaãidla MENU.
●
●
●
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Programme, potom
dvakrát stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Timer Record.
2 Stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Slovenãina -49
Záznam
●
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 50
PouÏitie funkcie ShowView
3 Stlaãte tlaãidlo OK.
●
●
Zobrazí sa informácia o programe.
Pri prvom pouÏití funkcie ShowView s uloÏen˘mi
stanicami ãíslo programu bliká. Potom musíte
zadaÈ manuálne PR ãíslo stlaãením tlaãidiel
…†alebo ãíseln˘ch tlaãidiel.
Pred nastavením vá‰ho DVD rekordéra:
• Zapnite televízor a DVD rekordér.
• Skontrolujte správne nastavenie dátumu a ãasu.
Je moÏné predvoliÈ aÏ dvanásÈ programov.
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End Mode V/P Edit
No. 01
√
01 -- -- -- - -- --:-- --:-- -- -Source
Date
Start
End Mode V/S
PR 01 01/JAN(SAT) 12 : 00 14 : 00 SP
Off
Recordable Time 02:12 SP
1
MOVE
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
TIMER. Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte
ShowView, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo
√.
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
Scheduled Record List
Recordable Time 02:12 SP
No. Source
Date
Start
End
Mode V/P
01 PR 01 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
02 -- -- -- - -- --:-- --:-- --
●
EXIT
Off
--
Edit
√
√
Objaví sa hlásenie, ktoré vám umoÏÀuje zadaÈ kód
ShowView.
MOVE
OK
RETURN
EXIT
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Enter ShowView Code number. [0~9]
Disc manager
sú programy a ãasy správne, stlaãte
4 Aktlaãidlo
OK.
Programme
Setup
Záznam
OK
RETURN
EXIT
PouÏitie tlaãidla MENU.
●
●
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Programme, potom
dvakrát stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
tlaãidla STANDBY/ON vypnite
5 Stlaãením
prístroj, aby sa aktivovalo nastavenie
záznamu s timerom.
6 Postupujte podºa strán 47 ~ 49 pre:
●
ãíseln˘ch tlaãidiel zadajte kód
2 Stlaãením
programu, ktor˘ chcete zaznamenaÈ, podºa
svojho televízneho ãasopisu.
●
●
●
●
Kontrolu správnosti nastavenia záznamu s
timerom.
Zru‰enie nastaveného záznamu.
Ak chcete opraviÈ kód ShowView, ktor˘ ste zadali:
Tlaãte postupne tlaãidlo œ, pok˘m sa nezmaÏe
ãíslica, ktorú chcete opraviÈ.
Zadajte správnu ãíslicu.
■
âísla vedºa TV programov v ãasopisoch a
novinách sú ãísla kódov ShowView, ktoré
vám umoÏÀujú naprogramovaÈ vበDVD
rekordér pomocou diaºkového ovládaãa.
Zadajte kód ShowView programu, ktor˘
chcete zaznamenaÈ.
■
ShowView je obchodná znaãka Gemstar
Developement Corporation. Systém
ShowView sa vyrába v licencii Gemstar
Developement Corporation.
POZNÁMKA
50- Slovenãina
00786A-R120-XEH-SLK/42~51
5/19/05 3:29 PM
Page 51
ShowView Extended
Záznam ‰tandardného
zoznamu timeru
Pre zabránenie oneskorení alebo preplnenia má DVD
rekordér funkciu naz˘vanú ShowView Extended, ktorá vám
umoÏÀuje predæÏiÈ záznamov˘ ãas aÏ o 60 minút.
Pri dosiahnutí poãiatoãného ãasu programového zoznamu
pri vypnutom prístroji sa prístroj zapne a automaticky
zaãne záznam.
prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
1 SMENU.
priebehu programového záznamu sa
1 Prizaznamenávan˘
program nezobrazuje na
TV.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
●
●
Ak chcete sledovaÈ na TV zaznamenávan˘
program, stlaãte tlaãidlo TV/DVD.
Ak nechcete sledovaÈ na TV zaznamenávan˘
program, stlaãte znovu tlaãidlo TV/DVD.
Programme
Setup
Zastavenie záznamu
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Stlaãte tlaãidlo STOP ( ), zobrazí sa hlásenie, p˘tajúce
sa, ãi chcete alebo nechcete ukonãiÈ záznam.
tlaãidiel …† zvoºte Programme,
2 Stlaãením
potom dvakrát stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Disc Navigation
Playlist
Yes
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
ShowView Extended : Off
√
Záznam
DVD-RAM(VR)
Do you want to stop recording?
No
Disc manager
Programme
Setup
●
MOVE
3
OK
RETURN
●
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte ShowView
Extended, potom stlaãte OK alebo tlaãidlo
√.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Ak zvolíte Yes, záznam sa ukonãí.
Ak zvolíte No, záznam pokraãuje.
■
POZNÁMKA
Ak nie je na disku dostatok miesta alebo je
prijat˘ signál brániaci kopírovaniu, záznam
sa zastaví.
Timer Record
ShowView
√
Timer Record
√
Off
ShowView Extended : Off10
Disc manager
20
Programme
30
√
40
Setup
You cannot record copy protected movie.
50
60
MOVE
4
OK
RETURN
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte ãas
ShowView Extended, potom stlaãte OK
alebo tlaãidlo √.
■
Ak na disku nie je voºné miesto alebo disk
nie je zapisovateºn˘, záznam neprebehne.
(MôÏete zaznamenávaÈ po v˘mene disku.)
ukonãení postupu stlaãte tlaãidlo
5 PoMENU.
Slovenãina -51
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:26 PM
Page 52
Pred prehrávaním
Prehrávanie
Nasledujúcu informáciu si preãítajte pred prehrávaním diskov.
Kód regiónu (len DVD-video)
DVD rekordér aj disky sú kódované podºa
regiónov. Tieto regionálne kódy musia súhlasiÈ,
aby sa disky dali prehrávaÈ. Ak kódy nesúhlasia,
disk sa neprehrá. âíslo regiónu pre DVD rekordér
je uvedené na zadnom paneli DVD rekordéra.
Táto ãasÈ uvádza základné funkcie prehrávania a
prehrávania jednotliv˘ch typov diskov.
Typy diskov, ktoré je moÏné prehrávaÈ
Typ disku Logo disku Zaznamenan˘
obsah
Tvar disku
Jednostrann˘ (12 cm)
Obojstrann˘ (12 cm)
AUDIO+VIDEO
Jednostrann˘ (8 cm)
Obojstrann˘ (8 cm)
Jednostrann˘ (12 cm)
AUDIO
Jednostrann˘ (8 cm)
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Jednostrann˘
12cm (4,7GB)
DVD-RAM
AUDIO+VIDEO
Prehrávanie
Obojstrann˘
12cm (9,4GB)
D I G I TA L
DIGITAL OUT
Dolby Digital
DTS
Digital Audio
DVD-RW
AUDIO+VIDEO
12cm (4,7GB)
DVD+R
AUDIO+VIDEO
12cm (4,7GB)
JPEG
MP3
MPEG4
–
CD-R/RW
DVD-R/
RW/RAM
Stereo
PAL broadcast
system in U.K,
France, Germany, etc.
■
POZNÁMKA
DivX
Pred prehrávaním ................................................... 52
●
Prehrávanie disku ................................................... 53
●
●
●
Prehrávanie obrázkov ............................................. 66
Prehrávanie MPEG4 .............................................. 67
Prehrávanie zoznamu titulov .................................. 68
●
●
●
52- Slovenãina
–
V závislosti na type disku môÏe zaloÏenie
trvaÈ aÏ jednu minútu.
Disky, ktoré nie je moÏné
prehrávaÈ
MP3
Prehrávanie Audio CD/MP3 ................................... 62
Maximálny
prehrávací ãas
240
480
80
160
74
20
1(XP: Excellent Quality)
2(SP: Standard Quality)
4(LP: Long Playback)
6 alebo 8 (EP: Extended)
2(XP: Excellent Quality)
4(SP: Standard Quality)
8(LP: Long Playback)
12alebo16 (EP: Extended)
1(XP: Excellent Quality)
2(SP: Standard Quality)
4(LP: Long Playback)
6 alebo 8 (EP: Extended)
1(XP: Excellent Quality)
2(SP: Standard Quality)
4(LP: Long Playback)
6 alebo 8 (EP: Extended)
DVD video s ãíslom regiónu in˘m neÏ “2” alebo “ALL”
12 cm 2,6 GB a 5,2 GB DVD-RAM
Disky DVD-R 3,9 GB pre authoring.
DVD-RAM, DVD-RW (VR reÏim) nezapísané podºa
Video Recording Standard
Nedokonãené DVD-R, nedokonãené DVD-RW(V reÏim)
zaznamenané na inom zariadení.
DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-disky atì.
Video CD/CVD/SVCD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:26 PM
Page 53
■
Tento DVD rekordér môÏe pracovaÈ len s
diskami, ktoré sú kompatibilné s DVD-RAM
‰tandardnej verzie 2.0.
■
Prehrávanie a/alebo záznam nemusia
pracovaÈ s niektor˘mi typmi diskov alebo pri
‰pecifick˘ch operáciách, ako je zmena uhla
záberu a nastavenie pomeru strán.
Informácie o diskoch sú podrobne uvedené
na obale. Podºa potreby si ich pre‰tudujte.
POZNÁMKA
■
ChráÀte disk pred zneãistením a
po‰krabaním. Odtlaãky prstov, neãistoty,
prach, ‰krabance alebo usadeniny z
cigaretového dymu na záznamovej strane
môÏu znemoÏniÈ prehrávanie disku.
■
Disky DVD-RAM/RW/R nemusí byÈ moÏné
prehrávaÈ na niektor˘ch DVD rekordéroch, v
závislosti na prehrávaãi, disku a stave
záznamu.
opatrne vloÏte do mechaniky potlaãou
2 Disk
hore.
tlaãidla OPEN/CLOSE zavrite
3 Stlaãením
mechaniku disku.
DVD rekordér zatvorí mechaniku disku a
automaticky zaãne prehrávaÈ disk.
● Rekordér nezaãne prehrávaÈ disk automaticky po
prvom zapnutí.
● Ak rekordér zapnete s diskom v mechanike, prístroj
sa aktivuje a zostane v stop stave.
● Pre zaãatie prehrávania stlaãte tlaãidlo PLAY.
● Ak vloÏíte disk MP3, vበDVD rekordér zobrazí na
obrazovke zoznam súborov a zaãne prehrávaÈ.
● Ak vloÏíte disk JPEG, zobrazí sa zoznam prieãinkov
a súborov.
● Ak chcete, aby prístroj zaãal automaticky prehrávaÈ
pri zapnutí so zaloÏen˘m diskom, zapínajte ho
tlaãidlom PLAY.
●
zastavenie prehrávania stlaãte tlaãidlo
4 Pre
STOP.
Keì zastavíte prehrávanie disku, rekordér si
zapamätá miesto zastavenia. Keì znovu
stlaãíte tlaãidlo PLAY, prehrávanie pokraãuje
od miesta, kde prestalo (ak nevyberiete disk,
nevypnete rekordér alebo nestlaãíte tlaãidlo
STOP dvakrát). Táto funkcia je k dispozícii
len na diskoch DVD-VIDEO, DVD-RAM,
DVD-RW, DVD-R alebo audio CD (CD-DA).
■
S DVD rekordérom pri prehrávaní
nepohybujte, môÏe tak dôjsÈ k po‰kodeniu
disku.
■
Na otváranie alebo zatváranie diskovej
mechaniky pouÏívajte tlaãidlo
OPEN/CLOSE.
■
Netlaãte na otvárajúca sa alebo zatvárajúca
sa diskovú mechaniku, môÏe tak dôjsÈ k
poruche.
■
Na alebo do diskovej mechaniky nedávajte
cudzie predmety.
■
Niektoré funkcie môÏu pracovaÈ odli‰ne
alebo byÈ nedostupné v závislosti na type
disku. Ak k tomu dôjde, postupujte podºa
pokynov uveden˘ch na obale disku.
■
Dajte zvlá‰tny pozor, aby pri zatváraní
diskovej mechaniky sa medzi zásuvku disku
a skrinku nedostali prsty detí.
■
VÏdy smiete vloÏiÈ len jeden DVD disk. Pri
vloÏení dvoch alebo viacer˘ch diskov nie je
moÏné prehrávanie a môÏe dôjsÈ k
po‰kodeniu DVD prehrávaãa.
POZNÁMKA
Prehrávanie disku
POZOR
1
Stlaãte tlaãidlo OPEN/CLOSE.
Slovenãina -53
Prehrávanie
■
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:26 PM
Page 54
PouÏitie vyhºadávacích funkcií
PouÏitie menu disku a menu titulu
Niektoré disky obsahujú vlastn˘ systém menu, ktor˘ vám
umoÏÀuje voliÈ ‰peciálne funkcie pre titul, ako sú kapitoly,
audio stopy, titulky, filmové ukáÏky, informácie o znakoch
atì.
Pre disky DVD-VIDEO
tlaãidla DISC MENU otvorte
1 Stlaãením
menu disku.
●
●
Prehºadávanie kapitol alebo stôp
Prejdite do menu setup pre prehrávanie.
MôÏete zvoliÈ jazyk audia a titulky na disku.
tlaãidla TITLE MENU prejdite do
menu titulu disku.
2 Stlaãením
●
Toto tlaãidlo pouÏite, ak disk obsahuje viac neÏ
jeden titul. Niektoré typy diskov nemusia
podporovaÈ funkciu menu titulu.
prehrávania stlaãte tlaãidlo SEARCH
1 Poãas
(
) na diaºkovom ovládaãi.
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/
DVD-RW/DVD-R
Pre disky DVD-RAM/RW/R
MPEG4
AUDIO CD(CD-DA)
Stlaãením tlaãidla TITLE LIST prejdite do
1 zoznamu
titulov.
■
Prehrávanie
POZNÁMKA
■
54- Slovenãina
Title List: Zoznam titulov zobrazí zoznam,
ktor˘ vám pomôÏe vyhºadaÈ titul.
Vzhºadom na to, Ïe zoznam
titulov je tvoren˘ informáciami o
skutoãne zaznamenanom videu,
ak je niektor˘ titul zmazan˘, nie
je moÏné ho znovu prehraÈ.
Play List: Zoznam prehrávania platí pre
prehrávanú jednotku, ktorá je
tvorená v˘berom poÏadovanej
scény v celom Zozname titulu.
Pri prehrávaní zoznamu
prehrávania sa prehrá len
pouÏívateºom zvolená scéna a
potom sa prehrávanie zastaví.
Vzhºadom na to, Ïe v zozname
prehrávania je vloÏená len
informácia nutná pre prehrávanie
poÏadovanej scény, originálny
záznam sa nezmaÏe pri zmazaní
zoznamu prehrávania. (Len VR
reÏim).
r˘chle X 2 ➞
r˘chle X 4 ➞
r˘chle X 8 ➞
r˘chle X 16 ➞
r˘chle X 32 ➞
r˘chle X 128 ➞
r˘chle X 2
X2➞
X4➞
X8➞
X2➞
X4➞
X8➞
X2
●
Program je moÏné prechádzaÈ v opaãnom poradí.
Pre návrat k normálnej r˘chlosti prehrávania stlaãte
tlaãidlo
.
●
Ak podrÏíte stlaãené tlaãidlo SEARCH (
),
prehrávanie prebieha ‰tandardnou
r˘chlosÈou 4X. Ak tlaãidlo SEARCH uvoºníte,
prehrávanie pokraãuje normálnou r˘chlosÈou.
●
R˘chlosÈ vyznaãená u tejto funkcie sa môÏe lí‰iÈ od
aktuálnej r˘chlosti prehrávania.
■
POZNÁMKA
V Scan (Search) reÏime nie je poãuÈ Ïiadny
zvuk, s v˘nimkou CD (CD-DA).
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:26 PM
Page 55
ANYKEY
Preskakovanie kapitol alebo stôp
●
Pri prehrávaní môÏete r˘chle prehºadávaÈ
kapitoly alebo stopy.
prehrávania stlaãte tlaãidlo SKIP
1 Poãas
(
) na diaºkovom ovládaãi.
●
œœ
Pri stlaãení tlaãidla ❙œ
sa prejde na zaãiatok kapitoly alebo stopy alebo znaãky
(DVD-RAM, DVD-RW (VR reÏim)). Pri opätovnom
stlaãení tlaãidla poãas 3 sekúnd sa rekordér vráti na
zaãiatok predchádzajúcej kapitoly alebo stopy alebo
znaãky (DVD-RAM, DVD-RW (VR reÏim)).
●
Funkcia ANYKEY vám umoÏÀuje ºahké vyhºadávanie
poÏadovanej scény prístupom k titulu, kapitole, stope,
ãasu. MôÏete tieÏ meniÈ nastavenie titulov a audia a
nastavovaÈ niektoré funkcie vrátane Repeat, Angle, Zoom.
Pri stlaãení tlaãidla √√❙
sa prejde na nasledujúcu kapitolu alebo stopu alebo
znaãku (DVD-RAM, DVD-RW (VR reÏim)).
Priamy prechod na scénu pomocou ANYKEY
Pomalé prehrávanie
●
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
ANYKEY.
reÏime pause alebo step stlaãte tlaãidlo
(
) na diaºkovom ovládaãi.
1 VSEARCH
●
Pri stlaãení tlaãidla √√,
pomaly 1/8 ➞
●
pomaly 1/4 ➞
pomaly 1/2
DVD-VIDEO
Pri stlaãení tlaãidla œœ
pomaly 1/8 ➞
●
Pre prechod na titul, kapitolu alebo stopu
pre nájdenie poÏadovanej scény.
pomaly 1/4 ➞
Pre návrat k normálnej r˘chlosti
prehrávania stlaãte tlaãidlo
.
POZNÁMKA
■
1/40
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
),
R˘chlosÈ vyznaãená u tejto funkcie sa môÏe
lí‰iÈ od aktuálnej r˘chlosti prehrávania.
Na MPEG 4 diskoch pracuje spomalen˘
záber iba v smere dopredu.
00:01:45
Subtitle
D 5.1CH
CHANGE
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Title,
2 Chapter
alebo Track.
DVD-VIDEO
Prehrávanie po krokoch
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
1
V still reÏime stlaãte tlaãidlo
diaºkovom ovládaãi.
●
Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla sa zobrazí nov˘ obrázok.
Pri stlaãení tlaãidla
sa zobrazí predchádzajúci
obrázok.
Pri stlaãení tlaãidla
sa zobrazí nasledujúci obrázok.
●
Pre návrat k normálnej r˘chlosti prehrávania stlaãte
tlaãidlo
.
■
POZNÁMKA
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
na
3
00:01:45
Subtitle
D 5.1CH
CHANGE
Stlaãením tlaãidiel œ √ alebo ãíseln˘ch
tlaãidiel (0 ~ 9) zvoºte poÏadovanú scénu.
Stlaãte tlaãidlo OK.
Na MPEG 4 diskoch pracuje krokovanie iba
v smere dopredu.
Slovenãina -55
Prehrávanie
■
1/10
Time
pomaly 1/2
Poãas pause podrÏte stlaãené tlaãidlo SEARCH (
disk sa bude prehrávaÈ pomaly 1/4 r˘chlosÈou.
Pri uvoºnení tlaãidla sa rekordér vráti do pause.
Title
Chapter
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
●
5/19/05 3:26 PM
Page 56
Prechod na poÏadovan˘ ãas pre uºahãenie
nájdenia scény.
PouÏitie funkcie Repeat
1 Pri prehrávaní stlaãte tlaãidlo ANYKEY.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
2 Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Time.
Opakované prehrávanie
PouÏitie tlaãidla REPEAT
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
1 Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo REPEAT.
00:01:45
D 5.1CH
Repeat
Off
NUMBER
ãas v poradí hodín, minút, sekúnd
3 Zadajte
pomocou ãíseln˘ch tlaãidiel, potom stlaãte
tlaãidlo OK.
Prehrávanie
■
POZNÁMKA
U niektor˘ch diskov nemusí tento postup
fungovaÈ. Pri vloÏení audio CD (CD-DA)
alebo disku MP3, sa v závislosti na disku
nemusí zobraziÈ informaãn˘ displej.
■
U niektor˘ch diskov nefunguje funkcia pre
ãasové vyhºadávanie.
■
Pre zru‰enie obrazovky znovu stlaãte
tlaãidlo ANYKEY.
REPEAT alebo tlaãidiel …†
2 Stlaãením
zvoºte Title alebo Chapter, ktorú chcete
opakovane prehrávaÈ. Stlaãte tlaãidlo OK.
Repeat
Title
Chapter: opakované prehrávanie kapitoly.
Title: opakované prehrávanie titulu.
- Návrat k normálnemu prehrávaniu -
tlaãidla REPEAT zvoºte Off,
3 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidla …† alebo REPEAT a
stlaãte tlaãidlo OK.
Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlaãte tlaãidlo
CANCEL.
56- Slovenãina
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:26 PM
Page 57
PouÏitie tlaãidla ANYKEY
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
ANYKEY.
stlaãením tlaãidla REPEAT
2 Opakovan˘m
zvoºte Track alebo Disc, ktor˘ chcete
opakovane prehrávaÈ.
CD
Music
Repeat : Track
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
00:01:45
01/12
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
MOVE
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
OK
EXIT
CHANGE
Návrat k normálnemu prehrávaniu
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Repeat,
potom stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte Title
2 alebo
Chapter (titul alebo kapitolu) ktorú
chcete opakovane prehrávaÈ.
Opakovanie A-B viì strana 58.
stlaãením tlaãidla REPEAT
3 Opakovan˘m
zvoºte Off.
Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlaãte tlaãidlo
CANCEL.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
PouÏitie tlaãidla ANYKEY
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
prehrávania stlaãte tlaãidlo
ANYKEY.
1 Poãas
OK
Zv˘razní sa repeat.
CD
3 Stlaãte tlaãidlo OK.
Na diskoch DVD-RAM, DVD-RW(VR
reÏim), nedokonãen˘ch DVD-R a
nedokonãen˘ch DVD-RW (Video reÏim) sa
neopakuje kapitola.
PouÏitie tlaãidla REPEAT
1 Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo REPEAT.
Music
Repeat : Off
MOVE
OK
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
RETURN
EXIT
Stlaãením REPEAT alebo tlaãidiel …†
2 zvoºte
Track (stopu) alebo Disc (disk),
ktor˘ chcete opakovane prehrávaÈ.
- Návrat k normálnemu prehrávaniu -
stlaãením tlaãidla REPEAT
3 Opakovan˘m
zvoºte Off.
Stlaãením tlaãidla CANCEL sa vrátite k normálnemu
prehrávaniu.
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
MOVE
01/12
4:39
02. TRACK 2
Stlaãte tlaãidlo OK.
Pre disk MP3 môÏete zvoliÈ Track (stopu),
Folder (prieãinok) alebo Disc (disk).
Opakované prehrávanie
CD
00 : 52
01. TRACK 1
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
EXIT
Slovenãina -57
Prehrávanie
POZNÁMKA
Play Option : Normal
01. TRACK 1
Pre zru‰enie obrazovky stlaãte tlaãidlo ANYKEY
alebo RETURN. Opakované prehrávanie umoÏÀuje
opakovaÈ titul alebo kapitolu.
■
Music
Repeat : Off
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:26 PM
Page 58
Opakované prehrávanie urãitého úseku (prehrávanie A-B)
Voºba titulkov
Jazyky titulkov nemusia fungovaÈ v závislosti na type
disku. Toto je dostupné len pri prehrávaní.
(VR reÏim)
PouÏitie tlaãidla ANYKEY
PouÏitie tlaãidla SUBTITLE
prehrávania stlaãte tlaãidlo
ANYKEY.
1 Poãas
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
SUBTITLE.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
ENG
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
2
Subtitle
00:01:45
D 5.1CH
CHANGE
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Repeat,
potom stlaãením tlaãidla √ zvoºte A-B.
SUBTITLE alebo tlaãidiel …†
2 Stlaãením
zvoºte poÏadovan˘ jazyk titulkov.
Pre zru‰enie obrazovky stlaãte tlaãidlo CANCEL
alebo RETURN.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
A-B
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
OK
PouÏitie tlaãidla ANYKEY
prehrávania stlaãte tlaãidlo
ANYKEY.
1 Poãas
Prehrávanie
DVD-VIDEO
3
Stlaãte tlaãidlo OK.
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Stlaãte tlaãidlo OK v mieste, kde chcete
4 zaãaÈ
opakované prehrávanie (A), potom
ho stlaãte znovu v mieste, kde chcete
00:01:45
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
opakované prehrávanie ukonãiÈ (B).
Zaãne opakované prehrávanie úseku A-B.
- Návrat k normálnemu prehrávaniu -
tlaãidiel …† zvoºte Subtitle a
2 Stlaãením
potom stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte
poÏadovan˘ jazyk titulkov.
Zvoºte “Off” v poloÏke Repeat.
Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlaãte tlaãidlo
CANCEL.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
■
Ak nastavíte bod (B) pred uplynutím piatich
sekúnd, objaví sa znaãka zákazu (
).
■
Disky audio CD (CD-DA) a MP3
nepodporujú funkciu opakovania A-B.
POZNÁMKA
58- Slovenãina
00:01:45
Subtitle
D 5.1CH
CHANGE
■
Zobrazenie titulkov sa môÏe na rôznych
typoch disku lí‰iÈ.
■
Ak sa titulky prekr˘vajú, zru‰te titulkovaciu
funkciu svojho TV.
■
Niektoré disky umoÏÀujú zvoliÈ len jazyk
menu disku.
POZNÁMKA
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 59
Voºba jazyka audia
Zmena uhla kamery
Audio jazyky nemusia fungovaÈ v závislosti na type disku.
Táto funkcia je dostupná len pri prehrávaní.
(VR reÏim)
Ak DVD-VIDEO obsahuje rôzne uhly záberu konkrétnej
scény, môÏete zvoliÈ funkciu Angle. To je moÏné len poãas
prehrávania.
Ak disk obsahuje viacnásobné uhly záberu, objaví sa na
obrazovke znaãka ANGLE.
PouÏitie tlaãidla AUDIO
1
Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo AUDIO.
Audio
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
ANYKEY.
ENG Dolby Digital 5.1CH
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Audio
00:01:45
Off
ENG
Repeat
Off
Angle
1/3
Zoom
Off
MOVE
AUDIO alebo tlaãidiel …† zvoºte
2 Stlaãením
poÏadovan˘ jazyk audia.
D 5.1CH
CHANGE
tlaãidiel …† zvoºte Angle, potom
stlaãením tlaãidiel alebo ãíseln˘ch tlaãidiel
2 Stlaãením
œ √ zvoºte poÏadovan˘ uhol.
DVD-VIDEO
PouÏitie tlaãidla ANYKEY
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
1
Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo
ANYKEY.
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/3
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Subtitle
00:01:45
■
Táto funkcia je závislá na disku, nemusí
fungovaÈ so v‰etk˘mi DVD.
■
Táto funkcia nepracuje, ak DVD disk nebol
zaznamenan˘ viackamerov˘m systémom.
Off
Audio
ENG
Repeat
Title
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
POZNÁMKA
tlaãidiel …† zvoºte Audio, potom
stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte poÏadovan˘
2 Stlaãením
jazyk audia.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Audio
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
■
Audio jazyky sa môÏu lí‰iÈ v závislosti na
type disku.
■
Niektoré disky umoÏÀujú voºbu jazyka audia
len pre menu disku.
POZNÁMKA
Slovenãina -59
Prehrávanie
Time
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 60
Zoom-In
PouÏitie záloÏiek
Táto funkcia umoÏÀuje oznaãiÈ úseky na DVD-VIDEO
alebo DVD-R/-RW(V reÏim) tak, aby ste ich r˘chlo na‰li.
prehrávania alebo pause stlaãte
1 Poãas
tlaãidlo ANYKEY.
DVD-VIDEO
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
Subtitle
Audio
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
MARKER.
00:01:45
Off
ENG
Repeat
Off
Angle
1/1
Zoom
Off
MOVE
(V reÏim)
D 5.1CH
Bookmark
CHANGE
MOVE
OK
RETURN
tlaãidiel …† zvoºte Zoom, potom
2 Stlaãením
stlaãte tlaãidlo OK. Zobrazí sa ( ).
sa objaví poÏadovaná scéna, stlaãte
2 Keì
tlaãidlo OK.
Zobrazí sa ãíslo 1 a scéna sa uloÏí do pamäte.
Bookmark
tlaãidiel …† œ √ nastavte
3 Stlaãením
plochu, ktorú chcete zväã‰iÈ.
Prehrávanie
Stlaãte tlaãidlo OK. Obraz sa zväã‰í na
4 dvojnásobnú
veºkosÈ.
Pri opätovnom stlaãení tlaãidla OK po zväã‰ení
obrazu na dvojnásobnú veºkosÈ
➞
MOVE
1
PLAY
CANCEL
RETURN
tlaãidiel œ √ vyhºadajte ìal‰iu
3 Stlaãením
pozíciu.
normal size ➞ 2X ➞ 4X ➞ 2X
sa objaví poÏadovaná scéna, stlaãte
4 Keì
tlaãidlo OK.
Zobrazí sa ãíslo 2 a scéna sa uloÏí do pamäte.
■
POZNÁMKA
Ak je záznam vytvoren˘ v EP reÏime, nie je
funkcia Zoom podporovaná s v˘nimkou
záznamu vo V reÏime.
Bookmark
MOVE
●
●
PLAY
CANCEL
RETURN
Opakovaním vy‰‰ie uvedeného postupu oznaãte ìal‰ie
pozície.
MôÏete oznaãiÈ aÏ 10 scén.
■
POZNÁMKA
60- Slovenãina
1 2
Po otvorení a zatvorení diskovej mechaniky
záloÏky zmiznú.
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 61
PouÏitie znaãiek
Prehrávanie záloÏiek
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
MARKER.
2
Stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte scénu
oznaãenú záloÏkou.
(VR reÏim)
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
MARKER.
N:0
Marker
Bookmark 1 2
OK
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
RETURN
tlaãidla OK alebo
3 Stlaãením
prehrávanie zvolenej scény.
spustite
sa objaví poÏadovaná scéna, stlaãte
2 Keì
tlaãidlo OK.
Zobrazí sa ãíslo 01 a scéna sa uloÏí do pamäte.
Mazanie záloÏky
Marker
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
MARKER.
tlaãidiel œ √ zvoºte scénu
2 Stlaãením
oznaãenú záloÏkou.
Bookmark 1 2
MOVE
01
PLAY
N:1
CANCEL
RETURN
tlaãidiel œ √ prejdite na ìal‰iu
3 Stlaãením
scénu.
Zobrazí sa ãíslo 02 a scéna sa uloÏí do pamäte.
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Marker
01 02
N:2
zmazanie zvolenej záloÏky stlaãte
tlaãidlo CANCEL.
3 Pre
MOVE
Bookmark
●
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
1
OK
RETURN
Disky DVD-RAM alebo DVD-RW (VR reÏim) majú
funkciu Marker - znaãka namiesto funkcie Bookmark záloÏka. Funkcia Marker umoÏÀuje oznaãiÈ aÏ 99 scén.
Vzhºadom na to, Ïe scény môÏu byÈ zobrazené ako
mnoÏstvo rôznych stránok, je nutné ãíslovanie. Ak je
pouÏívan˘ disk kódovan˘ s ochranou disku, nie je
moÏné nastaviÈ alebo zmazaÈ znaãky. Je moÏné len
prehrávanie.
Slovenãina -61
Prehrávanie
sa objaví poÏadovaná scéna, stlaãte
4 Keì
tlaãidlo OK.
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 62
Prehrávanie znaãiek
Prehrávanie audio CD/MP3
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
MARKER.
2
Stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte oznaãenú
scénu.
Marker
01 02
Prehrávanie audio CD (CD-DA)/MP3
Na kaÏdom disku je k dispozícii mnoÏstvo funkcií menu.
N:2
Prehrávanie audio CD(CD-DA)
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
diskovej mechaniky vloÏte audio CD
1 Do
(CD-DA).
3
●
●
Stlaãením tlaãidla OK alebo
spustite
prehrávanie od zvolenej scény.
Objaví sa menu audio CD a stopy (skladby) sa
automaticky prehrajú.
CD
Po stlaãení tlaãidla
prejde rekordér na zaãiatok
znaãky. ëal‰ím stlaãením tlaãidla poãas 3 sekúnd sa
rekordér vráti na zaãiatok predchádzajúcej znaãky.
Pri stlaãení tlaãidla
rekordér prejde na nasledujúcu
znaãku.
Music
Repeat : Off
01. TRACK 1
Prehrávanie
prehrávania stlaãte tlaãidlo
1 Poãas
MARKER.
Stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte oznaãenú
2 scénu.
Stlaãením tlaãidla CANCEL vymaÏte
zvolenú znaãku.
Marker
00 : 52
01/12
MOVE
Mazanie znaãiek
Play Option : Normal
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
OK
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte stopu, ktorú
2-1 Stlaãením
chcete poãúvaÈ, potom stlaãte OK alebo
tlaãidlo √ .
ãíseln˘ch tlaãidiel zvoºte stopu
2-2 Stlaãením
(skladbu) a stopa (skladba) sa
automaticky prehrá.
Obrazové prvky audio CD (CD-DA)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 N:10
CD
1
2
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Music
Repeat : Off
01. TRACK 1
00 : 52
N:9
01/12
3
MOVE
MOVE
■
PLAY
CANCEL
RETURN
Ak zmaÏete znaãku poãas prehrávania DVD-RAM/-RW
(VR reÏim), zmenia sa ãísla znaãiek. Ak napríklad
zmaÏete 7. znaãku po registrácii znaãiek, ãísla znaãiek
8. znaãka sa automaticky zmení na 7. znaãku a v‰etky
ostatné znaãky nad 8. sa zmenia o jednu smerom dole.
62- Slovenãina
Play Option : Normal
OK
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
EXIT
7
4
5
6
1. ReÏim opakovania: Repeat Off - opakovanie vypnuté /
Repeat Track - opakovanie stopy / Repeat Disc opakovanie disku
2. Momentálna stopa (skladba): zobrazí sa ãíslo
momentálne prehrávanej stopy.
3. Zobrazí sa momentálny index prehrávania a celkov˘
poãet stôp.
4. Zobrazí sa prevádzkov˘ stav disku a ãas prehrávania
zodpovedajúci momentálne prehrávanej ãasti.
5. Zobrazí sa zoznam stôp (zoznam skladieb) a
prehrávací ãas kaÏdej stopy.
6. Zobrazenie tlaãidiel.
7. MoÏnosti prehrávania: normálne, náhodné, intro
alebo zoznam prehrávania
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 63
Tlaãidlá na diaºkovom ovládaãi pouÏívané na prehrávanie audio CD (CD-DA)
Prehrávanie MP3 disku
1 Do diskovej mechaniky vloÏte disk MP3.
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Disc
2 Stlaãením
Navigation, a potom stlaãte tlaãidlo OK
alebo √ .
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Music, a
3 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
Straight from the heart
ROOT
03/06
MOVE
Run to you
Heaven
OK
RETURN
EXIT
Objaví sa menu MP3 a automaticky sa prehrajú
stopy (skladby).
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte stopu
ktorú chcete poãúvaÈ, potom
4-1 (skladbu),
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
ãíseln˘ch tlaãidiel zvoºte stopu
4-2 Stlaãením
(skladbu) a stopa (skladba) sa
automaticky prehrá.
Slovenãina -63
Prehrávanie
6.
…†, 0 ~ 9: pre voºbu stôp (skladieb).
√: prehrá zvolenú stopu (skladbu).
Tlaãidlo OK: prehrá zvolenú stopu (skladbu).
Tlaãidlo ( ): prehrá nasledujúcu stopu.
Tlaãidlo ( ): návrat na zaãiatok momentálnej stopy
pri stlaãení poãas prehrávania. Pri opätovnom stlaãení
prejde DVD na predchádzajúcu stopu. Ak toto tlaãidlo
stlaãíte poãas troch sekúnd po zaãiatku prehrávania,
zaãne sa prehrávaÈ predchádzajúca stopa. Ak toto
tlaãidlo stlaãíte viac neÏ tri sekundy po zaãiatku
prehrávania, zaãne sa momentálna stopa prehrávaÈ od
zaãiatku.
Stlaãenie tlaãidla ( / ): r˘chle prehrávanie (X2,
X4, X8)
Tlaãidlo ( ): zastavenie stopy (skladby).
Tlaãidlo ( ): prehrávanie stopy (skladby) alebo
preru‰enie prehrávania - pause.
Tlaãidlo ANYKEY: voºba hlavného menu na
obrazovke (poloÏky Repeat alebo Play).
OK
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 64
Prvky obrazovky MP3
Tlaãidlá na diaºkovom ovládaãi pouÏívané na prehrávanie MP3
CD
1
2
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
Straight from the heart
00 :22
7
4
ROOT
Bryan Adams
Bryan Adams_2
5
Straight from the heart
3
ROOT
03/06
MOVE
Run to you
Heaven
OK
RETURN
EXIT
6
1. ReÏim opakovania: Repeat Off - vypnuté opakovanie,
Repeat Track - opakovanie stopy, Repeat Folder opakovanie prieãinka alebo Repeat Disc - opakovanie
disku
2. Momentálna stopa (skladba): zobrazí sa meno
prehrávanej stopy.
3. Zobrazí sa momentálny prieãinok a index prehrávania.
4. Zobrazí sa prevádzkov˘ stav disku a prehrávací ãas,
momentálne prehrávanej ãasti.
5. Zobrazí sa informácia o prieãinku a jeho stopách.
6. Zobrazenie tlaãidiel.
7. MoÏnosÈ prehrávania: normálne, náhodné, intro alebo
zoznam prehrávania
Prehrávanie
1. …†, 0 ~ 9: voºba stopy (skladby).
2. √ : prehrá zvolenú stopu (skladbu).
3. Tlaãidlo OK: prehrá zvolenú stopu (skladbu) alebo
prehrá súbory vo zvolenom prieãinku.
4. Tlaãidlo RETURN: prechod do prieãinka, ku ktorému
patrí momentálna skladba.
5. Tlaãidlo ( ): prehrá nasledujúcu stopu.
6. Tlaãidlo ( ): pri stlaãení poãas prehrávania návrat na
zaãiatok momentálnej stopy. Pri opätovnom stlaãení
DVD rekordér prejde na predchádzajúcu stopu a
prehrá ju. Ak toto tlaãidlo stlaãíte poãas 3 sekúnd po
zaãiatku prehrávania stopy, prehrá sa predchádzajúca
stopa. Ak toto tlaãidlo stlaãíte po uplynutí 3 sekúnd od
zaãiatku prehrávania stopy, stopa sa zaãne prehrávaÈ
znovu od zaãiatku.
7. Tlaãidlo ( ): zastaví prehrávanie stopy (skladby).
8. Tlaãidlo ( ): prehrá stopu (skladbu) alebo preru‰í
prehrávanie - pause
9. Tlaãidlo ANYKEY: voºba hlavného menu na
obrazovke (poloÏka Repeat alebo Play).
■
Súbory jedného typu: zobrazí sa zoznam
súborov a prieãinkov v definovanom poradí.
■
Súbory viacer˘ch typov: objaví sa hlavná
obrazovka menu GUI (DISC NAVIGATION).
POZNÁMKA
64- Slovenãina
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 65
ReÏim moÏnosti prehrávania
MoÏnosti prehrávania - Play Option - je moÏné pouÏívaÈ s
CD alebo MP3 v reÏime Play alebo Stop.
1
Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo
ANYKEY.
Programovanie stôp
Do zoznamu prehrávania môÏete zadaÈ maximálne 30 stôp.
1 Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo ANYKEY.
Zv˘razní sa Repeat Mode.
CD
Music
Zv˘razní sa Repeat Mode.
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
CD
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
MOVE
●
00 : 52
Music
OK
01/12
MOVE
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
4:24
OK
RETURN
EXIT
4:24
RETURN
EXIT
2 Stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte Play Option.
CD
Poãas Stop sa zv˘razní Play Option.
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
tlaãidiel œ √ zvoºte Play Option,
Stlaãte tlaãidlo OK.
potom stlaãením tlaãidiel …† zvoºte
2 Stlaãením
3
poÏadovanú moÏnosÈ prehrávania (Normal,
Random, Intro alebo Playlist).
CD
Objaví sa obrazovka moÏnosti prehrávania.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Playlist.
Music
Repeat : Off
Play Option : Normal
01. TRACK 1
00 : 52
01/12
01. TRACK 1
4:39
02. TRACK 2
4:31
03. TRACK 3
4:30
04. TRACK 4
3:53
05. TRACK 5
4:23
06. TRACK 6
MOVE
OK
RETURN
4:24
4 Stlaãte tlaãidlo OK.
Objaví sa obrazovka zoznamu prehrávania.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Tracks v poradí, v
ktorom ich chcete prehraÈ. Stlaãte tlaãidlo OK.
Pre prehratie zoznamu prehrávania stlaãte tlaãidlo
PLAY.
EXIT
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Playlist
00 : 00
●
●
●
●
Normal: stopy na disku sa prehrajú v poradí, v ktorom
boli na disk zaznamenané.
Random: stopy na disku sa prehrajú v náhodnom
poradí. Po vytvorení náhodného zoznamu a jeho
prehratí sa vytvorí nov˘ náhodn˘ zoznam a prehrá sa.
Náhodné prehrávanie pokraãuje, pok˘m nezvolíte inú
moÏnosÈ prehrávania.
Intro: prehrá sa prv˘ch 10 sekúnd z kaÏdej stopy. Ak
chcete poãúvaÈ zvolenú skladbu, stlaãte tlaãidlo OK
alebo
.
MoÏnosÈ prehrávania sa zmení na Normal Play normálne prehrávanie. Ak poãkáte, aÏ sa Intro Play
ukonãí - nasleduje normálne prehrávanie.
Playlist: moÏnosÈ prehrávania playlist - zoznam
prehrávania - vám umoÏÀuje zvoliÈ poradie, v ktorom
chcete poãúvaÈ stopy.
1. P_TRACK 1
02. TRACK 2
2. P_TRACK 2
03. TRACK 3
3. P_TRACK 3
04. TRACK 4
4. P_TRACK 4
Prehrávanie
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte poÏadovanú
3 poloÏku
(Normal, Random, Intro alebo
Playlist).
01. TRACK 1
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Ak zadáte nesprávnu stopu, stlaãte tlaãidlo
5 nesprávnu
√ a potom stlaãením tlaãidiel …† zvoºte
stopu a stlaãte tlaãidlo
CANCEL.
Nesprávna stopa sa odstráni.
CD
Music
Repeat : Off
Play Option : Playlist
P_TRACK 1
01 : 36
01. TRACK 1
1. P_TRACK 1
02. TRACK 2
2. P_TRACK 2
03. TRACK 3
3. P_TRACK 3
04. TRACK 4
05. TRACK 5
06. TRACK 6
MOVE
OK
CANCEL
EXIT
tlaãidla PLAY prehrajte zoznam
6 Stlaãením
prehrávania.
Slovenãina -65
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 66
Prehrávanie obrázkov
stlaãíte tlaãidlo PLAY (
5-1 Akobrazovka
Slide show.
), objaví sa
Stlaãením tlaãidiel œ √ nastavte r˘chlosÈ slide
show, potom stlaãte tlaãidlo OK.
Slide Show Speed
1
DSC01189
Do diskovej mechaniky vloÏte JPEG disk.
CD
MOVE
OK
RETURN
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
tlaãidiel œ √ zvoºte obrazov˘
súbor na obrazovke Album, potom stlaãte
5-2 Stlaãením
tlaãidlo OK.
Setup
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Disc
2 alebo
Navigation a potom stlaãte tlaãidlo OK
√.
DSC01189
CD
MOVE
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
PHOTO
OK
RETURN
Setup
MOVE
OK
RETURN
: Návrat na obrazovku Album.
: Prepnutie na reÏim slide show. Skôr ako môÏe zaãaÈ
slide show, je nutné nastaviÈ interval medzi
obrázkami (r˘chlosÈ slide show).
: Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla OK sa obrázok otoãí o 90
stupÀov v smere hodinov˘ch ruãiãiek.
: Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla OK sa obrázok zväã‰í 4X
(na ‰tvornásobok normálnej veºkosti)
(Normal ➞ Zoom 4X ➞ Zoom 2X ➞ Zoom 4X ➞
Normal).
EXIT
Prehrávanie
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Photo a
3 potom
stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
4 Stlaãením tlaãidiel …† œ √ zvoºte obrázok.
CD
Photo
Index 6 /
73
Slide Show
ROOT / DSC01189
Page 2 /
MOVE
OK
13
RETURN
EXIT
Pre zobrazenie ìal‰ích 6 obrázkov stlaãte tlaãidlo
.
● Pre zobrazenie predchádzajúcich 6 obrázkov stlaãte
tlaãidlo
.
●
66- Slovenãina
●
Pre zobrazenie alebo skrytie menu stlaãte tlaãidlo
ANYKEY.
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 67
Popis funkcie MPEG4
Prehrávanie MPEG4
Funkcia
(
(
MPEG4 súbor sa pouÏíva pre audio a video dáta.
Je moÏné prehrávaÈ súbory MPEG4 s nasledujúcimi
príponami.
-.AVI, .MPEG, .DIVX
Skok
alebo
Popis
Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo
) prejde späÈ alebo vpred o 5 minút.
alebo
, rekordér
Poãas prehrávania stlaãte tlaãidlo SEARCH (
alebo
Hºadanie
alebo ) stlaãte znovu pre hºadanie vy‰‰ej r˘chlostí (2X, 4X, 8X)
Pomalé
prehrávanie
V reÏime pause alebo krokovom reÏime stlaãte tlaãidlo
SEARCH
na diaºkovom ovládaãi. (1/8X, 1/4X, 1/2X)
Krokové
prehrávanie
Na diaºkovom ovládaãi stlaãte tlaãidlo
)a
v still reÏime.
1 Do diskovej mechaniky vloÏte disk MPEG4.
CD
■
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
POZNÁMKA
Setup
MOVE
OK
RETURN
CD
Disc Navigation
Disc Navigation
Programme
DivX
√
Photo
√
Music
√
Setup
MOVE
OK
RETURN
- Audio formát: .MP3, .MPEG, .WMA,
.LPCM, .AC3
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Disc
2 Stlaãením
Navigation, a potom stlaãte tlaãidlo OK
alebo √.
Tento prístroj môÏe prehrávaÈ nasledujúce
formáty komprimovaného videa.
- Formát MPEG4 Codec: DivX 3.11, DivX
4.x, DivX 5.x, DivX-Pro (bez QPEL a
GMC)
■
Podporované formáty titulkov: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (súbor titulkov musia
maÈ presne rovnaké meno, ako
zodpovedajúci súbor MPEG4)
■
Niektoré súbory MPEG4 vytvorené na PC
sa nemusia daÈ prehraÈ.
Je to spôsobené t˘m, Ïe nie je
podporovan˘ typ Codecu, verzia a vy‰‰ie
rozlí‰enie.
EXIT
Prehrávanie
tlaãidiel …† zvoºte DivX, a
3 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
tlaãidiel …† zvoºte súbor avi
(DivX), potom stlaãte tlaãidlo OK, √ alebo
4 Stlaãením
.
CD
DivX
[DivX].###.####.01.avi
MPEG4
[DivX].###.####.01.avi
MPEG4
00/01
MOVE
OK
RETURN
EXIT
prehrávaní súboru MPEG4 môÏete
5 PripouÏívaÈ
nasledujúce funkcie.
Pri jednom stlaãení tlaãidla STOP poãas prehrávania
sa zobrazí zoznam súborov, pri opätovnom stlaãení
tlaãidla sa opustí obrazovka menu.
Slovenãina -67
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 68
Prehrávanie zoznamu
titulov
tlaãidiel …† zvoºte Disc
2 Stlaãením
Navigation, potom dvakrát stlaãte OK
alebo tlaãidlo √.
Zobrazí sa obrazovka zoznam titulov.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Pre prehratie scény zo zoznamu titulov postupujte podºa
nasledujúcich pokynov.
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
07 22/APR/2004 1 00:09:36
√
12:00
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
PouÏitie tlaãidla TITLE LIST
tlaãidiel …† zvoºte Title, potom
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
3 Stlaãením
1 Stlaãte tlaãidlo TITLE LIST.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu titulov.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
Vpravo sa zobrazí menu Edit.
DVD-RAM(VR)
Title List
Length Edit
No. Title
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
Rename
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
21/APR/2004 11:50 PR11
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
21/APR/2004
Delete
05 21/APR/2004 1 00:06:32
Edit
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
11:50
12:00
SP
MOVE
OK
07 22/APR/2004 1 00:09:36
RETURN
EXIT
MOVE
SP
OK
Protection
07 22/APR/2004 1 00:09:36
RETURN
√
√
EXIT
(Play, Rename, Delete, Edit, Protection: viì
strana 71~74)
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte poloÏku zo
2 zoznamu
titulov, ktorú chcete prehraÈ,
potom stlaãte tlaãidlo PLAY ( ).
Prehrá sa zvolená poloÏka (titul).
tlaãidiel …† zvoºte Play pre
4 Stlaãením
prehrávanie zoznamu titulu, potom stlaãte
tlaãidlo OK.
Prehrávanie
Vybraná poloÏka (titul) bude prehran˘.
zastavenie prehrávania titulu stlaãte
3 Pre
tlaãidlo STOP.
Pre návrat do obrazovky zoznamu titulov stlaãte
tlaãidlo TITLE LIST.
√ Play
PouÏitie tlaãidla MENU
1
Pre zobrazenie momentálneho stavu disku a postupu
prehrávania: stlaãte tlaãidlo INFO, objaví sa
informácia o disku.
Stlaãte tlaãidlo MENU.
DVD-RAM(VR)
Disc Navigation
Playlist
Disc manager
Disc Navigation
Title List
√
DivX
√
Photo
√
Music
√
Programme
Setup
MOVE
68- Slovenãina
OK
RETURN
EXIT
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Playback
12:00
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 69
Znovu stlaãte tlaãidlo INFO. Potom môÏete
skontrolovaÈ informáciu o prehrávanom titule.
Playing Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Title
1/15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Length
00:01:43 SP
Playing Time
00:13:27
Title Protection
Not Protected
01 JAN 2005 SAT
12:00
Prvky obrazovky zoznamu titulov
DVD-RAM(VR)
Name
3 4
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
No. Title
1
5
Title List
Title List
6
Length Edit
No. Title
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21 01√
00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03 02√
00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15 03√ Sports
00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16 04√ Movie
00:00:16
Rename
√
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
19/APR/2004 12:00 PR12
2
12:00
MOVE
zastavenie prehrávania stlaãte tlaãidlo
5 Pre
STOP.
■
TieÏ môÏete prehraÈ zaznamenan˘ program
stlaãením tlaãidla ANYKEY poãas
prehrávania.
DVD-RAM(VR)
Title
1/14
Time
00:01:45
Subtitle
ENG
Angle
ENG
Repeat
Off
Zoom
Off
MOVE
D 5.1CH
CHANGE
■
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Title.
■
Stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte Play pre
prehrávanie zoznamu titulov, potom stlaãte
tlaãidlo OK.
OK
MOVE RETURN
Protection
00:09:36
EXIT RETURN
√
√
EXIT
7
Pre návrat do obrazovky zoznamu titulov stlaãte
tlaãidlo TITLE LIST.
POZNÁMKA
05 21/APR/2004 1 00:06:32 05√
02/01/01
06 21/APR/2004 1 00:08:16 06√ 06
SP 00:25:30(PM)
07 22/APR/2004 1 SP
00:09:36 07√ 07
19/APR/2004
1. Prehrávacia obrazovka pre zaznamenané poloÏky.
2. Informaãné okno pre zvolenú poloÏku: Meno titulu,
dátum záznamu, ãas záznamu, ‰tatút zamknutia,
záznamov˘ reÏim
3. âíslo zaznamenanej poloÏky.
4. Titul zaznamenanej poloÏky.
5. DæÏka záznamu (tzn. prehrávací ãas)
6. Editaãné poloÏky zoznamu titulov
Play: prehrá zvolenú poloÏku
Rename: premenuje titul zvolenej poloÏky.
Delete: zmaÏe zvolenú poloÏku zo zoznamu.
Edit: zmaÏe úsek titulov.
Protection: zamkne alebo odomkne zvolenú poloÏku.
7. Zobrazenie tlaãidiel.
POZNÁMKA
■
Toto môÏe závisieÈ na type disku.
■
DVD-R/DVD-RW (Video) má obmedzené
editaãné funkcie.
Prehrávanie
Slovenãina -69
00786A-R120-XEH-SLK/52~70
5/19/05 3:27 PM
Page 70
Editácia
Editácia
Táto ãasÈ uvádza základné funkcie editácie DVD a
vysvetºuje editaãné funkcie pre záznam na disk a
editaãné funkcie pre cel˘ disk.
●
Zoznam titulov
Titul je úsek zaznamenaného videa a audia. Zoznam
titulov vám pomáha pri voºbe titulu. Vzhºadom na to, Ïe
zoznam titulov obsahuje informáciu o momentálne
zaznamenávanom toku, ak titul zmaÏete, nedá sa uÏ
znovu prehraÈ.
●
Zoznam prehrávania
Odkazuje na prehrávané poloÏky, zvolené v˘berom
poÏadovanej scény v celom zozname titulov. Pri
prehrávaní zoznamu prehrávania sa prehrá len
pouÏívateºom zvolená scéna a prehrávanie sa potom
zastaví. Vzhºadom na to, Ïe v zozname prehrávania je
len informácia nutná pre prehrávanie poÏadovanej
scény, pôvodn˘ záznam sa pri zmazaní zoznamu
prehrávania nezmaÏe.
Záznam alebo editácia sa neukonãí, ak dôjde k
poruche, ako je náhly v˘padok prúdu.
Základná editácia (zoznam titulov) ........................ 71
Pokroãilá editácia (zoznam prehrávania) .............. 75
Diskov˘ manaÏér .................................................... 83
70- Slovenãina
Pamätajte prosím na to, Ïe po‰koden˘ materiál
nie je moÏné vrátiÈ do pôvodného stavu.
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:22 PM
Page 71
Stlaãením tlaãidiel …† œ √ zvoºte
4 poÏadované
znaky, potom stlaãte tlaãidlo
OK.
Základná editácia
(zoznam titulov)
DVD-RAM(VR)
Rename
Sports(A1)
A
F
K
P
U
Z
Premenovanie (legenda) titulu
Pre premenovanie poloÏky titulu v zozname, to znamená
pre editáciu titulu zaznamenaného programu, postupujte
podºa tohto návodu.
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
MOVE
●
●
1
C
H
M
R
W
Back Space
●
PouÏitie tlaãidla TITLE LIST
B
G
L
Q
V
Stlaãte tlaãidlo TITLE LIST.
●
Zobrazí sa obrazovka zoznamu titulov.
●
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
Back Space: maÏe znak a nastavuje kurzor o jednu
pozíciu späÈ. (Ako tlaãidlo CANCEL).
Space: vloÏí medzeru a posunie kurzor o jednu
pozíciu vpred (doprava).
Delete: maÏe znak na pozícii kurzora.
Clear: maÏe v‰etky zadané znaky.
Save: uloÏí zadané znaky.
PouÏitie tlaãidla MENU
●
●
Stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Disc Navigation,
potom dvakrát stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
DVD-RAM(VR)
Zmenené meno titulu sa zobrazí vo zvolenej poloÏke.
Title List
No. Title
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
19/APR/2004 12:00 PR12
19/APR/2004
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
05 21/APR/2004 1 00:06:32
√
RETURN
Title List
No. Title
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
√
Sports (A1)
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004
06 21/APR/2004 1 00:08:16
√
12:00
EXIT
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
SP
OK
DVD-RAM(VR)
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
06 21/APR/2004 1 00:08:16
12:00
MOVE
Stlaãením tlaãidiel …† œ √ zvoºte Save,
5 potom
stlaãte tlaãidlo OK.
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte zo zoznamu
2 Stlaãením
titulov poloÏku, ktorú chcete premenovaÈ,
potom stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
21/APR/2004 12:00 PR12
21/APR/2004
12:00
SP
MOVE
Length Edit
01 19/APR/2004 1 00:00:21
√
02 19/APR/2004 1 00:00:03
√
03 20/APR/2004 2 00:00:15
Play
√
04 20/APR/2004 2 00:00:16
Rename
√
Delete
05 21/APR/2004 1 00:06:32
Edit
06 21/APR/2004 1 00:08:16
Protection
√
OK
RETURN
√
EXIT
Editácia
tlaãidiel …† zvoºte Rename,
3 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK.
Objaví sa obrazovka Premenovania.
DVD-RAM(VR)
Rename
21/APR/2005 12:00 PR12
A
F
K
P
U
Z
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
Back Space
MOVE
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
Space
OK
e
j
o
t
y
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
Slovenãina -71
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:23 PM
Page 72
Zamknutie (ochrana) titulu
Postupujte podºa t˘chto pokynov pre zamknutie poloÏky
pre jej ochranu pred náhodn˘m zmazaním.
tlaãidiel œ √ zvoºte On, potom
4 Stlaãením
stlaãte tlaãidlo OK. Ikona zámky v
informaãnom okne zvolenej poloÏky sa
zmení do zamknutého stavu. ( ➝ ).
DVD-RAM(VR)
Title List
PouÏitie tlaãidla TITLE LIST
1
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
Stlaãte tlaãidlo TITLE LIST.
Sports(A1)
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR/2004
00:08:16
√
Zobrazí sa obrazovka zoznamu titulov.
06 Edu 1
12:00
MOVE
SP
OK
RETURN
EXIT
PouÏitie tlaãidla MENU
●
●
Stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Disc Navigation,
potom dvakrát stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
DVD-RAM(VR)
Title List
Drama
19/APR/2004
12:00
MOVE
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
Mazanie titulu
Pre zmazanie poloÏky zo zoznamu titulov postupujte podºa
nasledujúceho návodu.
SP
OK
RETURN
EXIT
PouÏitie tlaãidla TITLE LIST
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte v zozname
2 titulov
poloÏku, ktorú chcete chrániÈ, potom
stlaãte OK alebo tlaãidlo √.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu titulov.
Title List
PouÏitie tlaãidla MENU
No. Title
Length Edit
●
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
19/APR/2004 12:00 PR12
05 Sports(A1)
√
19/APR/2004
06 Edu 1
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
DVD-RAM(VR)
12:00
MOVE
3
1 Stlaãte tlaãidlo TITLE LIST.
SP
OK
√
Protection
RETURN
●
Stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Disc Navigation,
potom dvakrát stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
DVD-RAM(VR)
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Protection,
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
Editácia
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
√
04 Movie
00:00:16
√
Drama
05 Sports(A1)
00:06:32
√
19/APR//2004
06 Edu 1
00:08:16
√
12:00
MOVE
DVD-RAM(VR)
Title List
No. Title
SP
OK
RETURN
Title List
Sports(A1)
19/APR/2004
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
SP
tlaãidiel …† zvoºte poloÏku zo
2 Stlaãením
zoznamu titulov, ktorú chcete zmazaÈ,
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
√
Protection
DVD-RAM(VR)
MOVE
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
Title List
EXIT
Title List
Sports(A1)
19/APR/2005
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
SP
Protection
Title Protection:
MOVE
On
Sports(A1)
Off
19/APR/2005
12:00
MOVE
72- Slovenãina
EXIT
SP
OK
RETURN
EXIT
OK
RETURN
EXIT
√
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:23 PM
Page 73
tlaãidiel …† zvoºte Delete,
3 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
DVD-RAM(VR)
Pre zmazanie ãasti poloÏky zoznamu titulov postupujte
podºa tohto návodu.
Title List
Sports(A1)
19/APR/2004
No. Title
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
12:00
MOVE
Mazanie ãasti titulu
SP
OK
EXIT
Budete vyzvaní na potvrdenie poÏiadavky.
DVD-RAM(VR), DVD-RW(VR reÏim): vzhºadom na
to, Ïe existuje zoznam prehrávania, objaví sa
hlásenie ‘Do you want to delete? (Related playlist
may be deleted.)’ - Chcete zmazaÈ? (Zodpovedajúci
zoznam prehrávania sa môÏe zmazaÈ.).
DVD-RAM(VR)
PouÏitie tlaãidla TITLE LIST
√
Protection
RETURN
(VR reÏim)
1 Stlaãte tlaãidlo TITLE LIST.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu titulov.
PouÏitie tlaãidla MENU
●
●
Stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Disc Navigation,
potom dvakrát stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
DVD-RAM(VR)
Title List
Title List
Do you want to delete?
(Related playlists
may be deleted.)
Drama
19/APR/2004
12:00
Sports(A1)
Yes
MOVE
4
MOVE
OK
RETURN
Stlaãením tlaãidiel œ √ zvoºte Yes, potom
stlaãte tlaãidlo OK.
■
√
04 Movie
00:00:16
√
05 Sports(A1)
00:06:32
√
06 Edu 1
00:08:16
√
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Title List
Sports(A1)
19/APR/2004
Nie je moÏné zmazaÈ chránenú poloÏku.
Ak chcete zmazaÈ chránenú poloÏku, zvoºte
“Off” v menu Title Protection.
(Viì strana 72).
Ak bola ochrana disku nastavená na
Protected - chránen˘, nie je moÏné zmazaÈ
tituly. (Viì strana 84)
Length Edit
01 Drama
00:00:21
√
02 Music
00:00:03
√
03 Sports
00:00:15
Play
√
04 Movie
00:00:16
Rename
√
05 Sports(A1)
Delete
00:06:32
Edit
00:08:16
√
06 Edu 1
SP
OK
√
Protection
RETURN
EXIT
Zobrazí sa obrazovka upravovania Zoznamu titulov
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
Start
Hneì ako zmaÏete poloÏku zo zoznamu
titulov, nemôÏete ju obnoviÈ.
Po dokonãení DVD-R, DVD-RW nie je
moÏné vykonaÈ mazanie.
No. Title
tlaãidiel …† zvoºte Edit, potom
3 Stlaãením
stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
Start
00:00:00
00:00:00
End
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
MOVE
■
00:00:15
Editácia
■
√
03 Sports
tlaãidiel …† zvoºte zo zoznamu
2 Stlaãením
titulov poloÏku, ktorú chcete editovaÈ,
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
MOVE
■
√
00:00:03
SP
12:00
■
00:00:21
02 Music
EXIT
Hlásenie môÏe závisieÈ na type disku.
POZNÁMKA
01 Drama
SP
DVD-RW(Video reÏim), DVD-R: vzhºadom na to, Ïe
zoznam prehrávania neexistuje, zobrazí sa hlásenie
‘Do you want to delete?’ - Chcete zmazaÈ?
●
Length Edit
No
19/APR/2004
12:00
No. Title
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
EXIT
U DVD-R sa tituly maÏú len z menu, ale
zostávajú fyzicky na disku.
Slovenãina -73
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:23 PM
Page 74
4 V poãiatoãnom bode stlaãte tlaãidlo OK.
V okne poãiatoãného bodu mazaného úseku sa
zobrazí obraz a ãas poãiatoãného bodu.
DVD-RAM(VR)
6 Stlaãte tlaãidlo OK a Delete.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Edit Title List
Title List No. 05
Title List No. 05
Start
Start
Start
End
00:00:06
00:00:06
Start
Delete
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Delete
Sports(A1)
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
End
00:00:06
00:10:15
21/APR/2005 11:50
Return
MOVE
EXIT
OK
End
00:10:15
RETURN
DVD-RAM(VR)
Return
EXIT
Edit Title List
Prvky obrazovky editácie zoznamu titulov
Title List No. 05
Start
Do you want to delete?
Start
00:00:06
(Deleted part will not
be restored.)
00:10:15
Yes
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
Title List No. 05
MOVE
Start
Start
1
End
00:00:06
00:00:06
End
Delete
No
OK
End
00:10:10
RETURN
Return
EXIT
3
Delete
Sports(A1)
2
21/APR/2005 11:50
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Return
4
EXIT
1. Prehrávací pruh
2. Prehrávací ãas
3. Okno a ãas poãiatoãného bodu mazaného úseku
4. Okno a ãas koncového bodu mazaného úseku
● Pomocou prehrávacích tlaãidiel zvoºte poãiatoãn˘
a koncov˘ bod úseku, ktor˘ chcete zmazaÈ.
● Prehrávacie tlaãidlá: (
,
).
,
tlaãidiel œ √ zvoºte Yes, potom
7 Stlaãením
stlaãte tlaãidlo OK.
Zvolen˘ úsek sa zmaÏe.
Pre návrat do obrazovky zoznam titulov zvoºte
Return stlaãením tlaãidiel …†.
■
DæÏka mazaného úseku musí byÈ aspoÀ 5
sekúnd.
■
Ak je dæÏka mazaného úseku men‰ia neÏ 5
sekúnd, budete upozornení hlásením ‘The
range is to short’ - úsek je príli‰ krátky.
■
Ak koncov˘ ãas je skor‰í neÏ poãiatoãn˘
ãas, budete upozornení hlásením ‘End point
cannot be marked earlier than start point’ Koncov˘ bod nemôÏe byÈ oznaãen˘ skôr
neÏ poãiatoãn˘ bod.
■
Úsek nie je moÏné zmazaÈ, ak obsahuje
statick˘ obraz.
■
Po ukonãení postupu stlaãte tlaãidlo MENU.
Obrazovka Editácia zoznamu titulov zmizne.
POZNÁMKA
5 V koncovom bode stlaãte tlaãidlo OK.
V okne koncového bodu mazaného úseku sa zobrazí
obraz a ãas koncového bodu.
DVD-RAM(VR)
Edit Title List
Title List No. 05
Start
Start
00:00:06
00:10:15
End
Delete
Sports(A1)
21/APR/2005 11:50
Editácia
MOVE
74- Slovenãina
OK
End
00:10:15
RETURN
Return
EXIT
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:23 PM
Page 75
5 V koncovom bode stlaãte tlaãidlo OK.
Pokroãilá editácia
(Zoznam prehrávania)
DVD-RAM(VR)
Make Scene
Scene No. 001
Start
Start
Title List: 1/6
End
00:00:10
00:10:00
Vytvorenie zoznamu prehrávania
Make
New Playlist
19/APR/04 12:00
Pre vytvorenie novej poloÏky zoznamu prehrávania zo
zaznamenaného titulu postupujte podºa tohto návodu.
MOVE
●
(VR reÏim)
●
OK
End
Return
00:10:00
RETURN
EXIT
V koncovom okne sa objaví obraz a ãas
koncového bodu.
Îlt˘ v˘berov˘ pruh sa presunie na poloÏku
Make.
prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
1 SMENU.
- Vytvorenie nového prehrávacieho zoznamu -
tlaãidiel …† zvoºte Playlist,
2 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
DVD-RAM(VR)
Playlist
Disc Navigation
New Playlist
√
Playlist
Edit Playlist
√
6 Stlaãením tlaãidla OK zvoºte Make.
Nová scéna sa pridá k súãasnému zoznamu
prehrávania. Zobrazí sa nová obrazovka Make
Scene.
■
Disc manager
POZNÁMKA
Programme
■
Setup
MOVE
OK
RETURN
tlaãidiel …† zvoºte New Playlist,
3 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
Zobrazí sa obrazovka Make Scene.
DVD-RAM(VR)
■
EXIT
Make Scene
Na obrazovke Edit Playlist môÏete
kontrolovaÈ a prezeraÈ v‰etky scény.
Ak chcete vytvoriÈ nov˘ zoznam
prehrávania, opakujte kroky 1~6.
Ak chcete vytvoriÈ scény zoznamu
prehrávania, opakujte kroky 3~6.
- Pre návrat do menu Edit Playlist -
tlaãidiel …† zvoºte Return,
7 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK.
Zobrazí sa obrazovka Editácia zoznamu prehrávania.
Scene No. 001
DVD-RAM(VR)
Start
Start
Title List: 1/6
Edit Playlist
No. Title
End
00:00:00
00:00:10
Make
New Playlist
19/APR/04 12:00
End
00:00:00
Return
25/APR/2005 06:03
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
4 V poãiatoãnom bode stlaãte tlaãidlo OK.
DVD-RAM(VR)
Make Scene
Start
Start
Title List: 1/6
00:00:10
00:00:10
MOVE
●
●
●
OK
Obrazovka Editácia zoznamu prehrávania zmizne.
End
Make
End
00:00:00
RETURN
EXIT
ukonãení tohto postupu stlaãte tlaãidlo
8 PoMENU
alebo PLAY LIST.
■
MôÏete vytvoriÈ aÏ 99 poloÏiek zoznamu
prehrávania.
■
V závislosti na type disku sa zobrazená
obrazovka môÏe ºahko lí‰iÈ.
New Playlist
19/APR/04 12:00
RETURN
Return
EXIT
POZNÁMKA
V poãiatoãnom okne sa objaví obraz a ãas
poãiatoãného bodu.
Îlt˘ v˘berov˘ pruh sa presunie do koncovej
poloÏky.
,
Pomocou prehrávacích tlaãidiel ( ,
)
zvoºte poãiatoãn˘ bod úseku, od ktorého chcete
vytvoriÈ novú scénu.
Slovenãina -75
Editácia
Scene No. 001
OK
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:23 PM
Page 76
Prehrávanie poloÏiek v zozname
prehrávania
tlaãidiel …† zvoºte Play, potom
3 Stlaãením
stlaãte tlaãidlo OK.
Budú prehrané poloÏky zo Zoznamu titulov.
Pre prehranie poloÏiek zo Zoznamu titulov, postupujte
podºa nasledujúcich pokynov.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
(VR reÏim)
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
1
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
PLAY LIST.
MOVE
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
Delete
RETURN
EXIT
Zobrazí sa obrazovka Editácia zoznamu prehrávania.
√ Play
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
●
PouÏitie tlaãidla MENU
●
●
●
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Playlist, potom
stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Edit Playlist, potom
stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Total Title
Total Playlist
Recordable Time
Protection
Screen
01 JAN 2005 SAT
Playlist
Disc Navigation
New Playlist
√
Playlist
Edit Playlist
√
Pre zobrazenie momentálneho stavu disku a
postupu prehrávania: stlaãte tlaãidlo INFO, objaví
sa informácia o disku.
Disc Info
15
2
02:12 SP
Not Protected
Playback [Playlist]
13:00
Disc manager
Programme
●
Setup
MOVE
2
OK
RETURN
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte zo zoznamu
prehrávania titul, ktor˘ chcete editovaÈ,
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
Zobrazí sa menu Edit Playlist: Prehrávanie,
Premenovanie, Obrazovka editácie, Kopírovanie,
Mazanie.
Znovu stlaãte tlaãidlo INFO. Potom môÏete
skontrolovaÈ informáciu o zozname prehrávania,
ktor˘ sa momentálne prehráva.
DVD-RAM(VR)
Name
Playing Info
01/JAN/2005 12:00
Playlist
Created Time
Length
Playing Time
Total Scene
01 JAN 2005 SAT
1/15
01/JAN/2005 12:00
00:01:43
00:13:27
1
13:00
Po ukonãení prehrávania sa znovu zobrazí
obrazovka Edit Playlist.
Editácia
●
zastavenie prehrávania stlaãte tlaãidlo
4 Pre
STOP.
Znovu sa zobrazí obrazovka Editácia zoznamu
prehrávania.
76- Slovenãina
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:23 PM
Page 77
Premenovanie poloÏky zoznamu
prehrávania
Pomocou tlaãidiel …† œ √ zadajte
4 poÏadované
charakteristiky.
Pre premenovanie poloÏky zoznamu prehrávania, to
znamená pre editáciu titulu poloÏky zoznamu prehrávania
postupujte podºa nasledujúceho návodu.
DVD-RAM(VR)
Rename
Dolphin
A
F
K
P
U
Z
(VR reÏim)
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Back Space
MOVE
prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo
1 SPLAY
LIST.
Zobrazí sa obrazovka Editácia zoznamu prehrávania.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
24/APR/2005 10:43
OK
RETURN
EXIT
●
●
Delete
Clear
RETURN
Save
EXIT
Táto funkcia je rovnaká ako funkcia PremenovaÈ v
premenovaní zoznamu titulov (viì strana 71).
Maximálny poãet znakov, ktor˘ je moÏné zadaÈ, je
31. V‰etk˘ch 31 znakov je moÏné zobraziÈ dvojit˘m
stlaãením tlaãidla INFO.
Zmenen˘ titul sa zobrazí v poli titulu zvolenej poloÏky
zoznamu prehrávania.
PouÏitie tlaãidla MENU
●
●
Space
OK
e
j
o
t
y
tlaãidiel …† œ √ zvoºte Save,
5 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK.
7 Scenes
MOVE
●
b c d
g h i
l m n
q r s
n w x
DVD-RAM(VR)
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Playlist, potom
stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Edit Playlist, potom
stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
Edit Playlist
No. Title
Dolphin
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 Dolphin
00:00:15
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
√
05 25/APR/2005/2 00:06:32
√
7 Scenes
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte zo zoznamu
2 prehrávania
titul, ktor˘ chcete editovaÈ,
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
Zobrazí sa menu Editácia zoznamu prehrávania:
Prehrávanie, PremenovaÈ, EditovaÈ scénu, KopírovaÈ,
ZmazaÈ
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
Delete
RETURN
EXIT
Editácia
tlaãidiel …† zvoºte Rename,
3 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK.
Zobrazí sa obrazovka PremenovaÈ.
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
24/APR/2005 10:43
7 Scenes
√
02 23/APR/2005/0 00:00:03
√
03 24/APR/2005/1 00:00:15
Play
√
04 24/APR/2005/1 00:00:16
Rename
√
Edit Scene √
05 25/APR/2005/2 00:06:32
Copy
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
Length Edit
01 23/APR/2005/0 00:00:21
Delete
RETURN
EXIT
Slovenãina -77
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:23 PM
Page 78
Editácia scény pre zoznam prehrávania
Prehrávanie zvolenej scény.
Pre editáciu scén pre zoznam prehrávania postupujte
podºa t˘chto pokynov.
(VR reÏim)
1
S prístrojom v Stop reÏime, stlaãte tlaãidlo
PLAY LIST.
tlaãidiel …† œ √ zvoºte scénu,
4 Stlaãením
ktorú chcete editovaÈ, potom stlaãte tlaãidlo
OK.
Zvolí sa poloÏka zo zoznamu prehrávania, ktorá sa
má prehraÈ.
Zobrazí sa obrazovka Editácia zoznamu prehrávania.
DVD-RAM(VR)
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Playlist
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
√
04 Natural
00:00:37
√
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Add
Science
7 Scenes
MOVE
24/APR/2005 10:43
MOVE
OK
RETURN
Move
OK
RETURN
Delete
EXIT
EXIT
PouÏitie tlaãidla MENU
●
●
●
S prístrojom v Stop reÏime stlaãte tlaãidlo MENU.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Playlist, potom
stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Edit Playlist, potom
stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
5 Stlaãte tlaãidlo OK.
Zvolená scéna sa prehrá.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
Modify
2
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte zo zoznamu
prehrávania titul, ktor˘ chcete editovaÈ,
potom stlaãte tlaãidlo OK alebo √.
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Edit Scene
7 Scenes
Copy
24/APR/2005 10:43
3
RETURN
Editácia
DVD-RAM(VR)
Edit Playlist
No. Title
Length Edit
01 Science
00:00:17
√
02 Sky
00:00:06
√
03 Dolphin
00:00:06
Play
√
04 Natural
00:00:37
Rename
√
Dolphin
Edit Scene
7 Scenes
Copy
24/APR/2005 10:43
Delete
OK
RETURN
DVD-RAM(VR)
EXIT
Edit Scene
1/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
MOVE
78- Slovenãina
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
MOVE
OK
RETURN
Delete
EXIT
√ Play
EXIT
Zobrazí sa obrazovka Editácia scény.
Scene No.
00:00:07
Delete
OK
Stlaãením tlaãidiel …† zvoºte Edit Scene,
potom stlaãte tlaãidlo OK.
MOVE
02
Edit Playlist
Dolphin
MOVE
00:00:26
Add
Zobrazí sa menu Editácia zoznamu prehrávania:
Prehrávanie, PremenovaÈ, EditovaÈ scénu, KopírovaÈ,
ZmazaÈ
DVD-RAM(VR)
01
OK
RETURN
Delete
EXIT
●
Pre zastavenie prehrávania scény stlaãte tlaãidlo
STOP.
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:23 PM
Page 79
Úprava scény (náhrada scény)
tlaãidlo OK v koncovom bode
7 Stlaãte
scény.
Pre nastavenie vykonajte kroky 1 aÏ 3 na strane 78.
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No. 002
4
Start
Stlaãením tlaãidiel …† œ √ zvoºte scénu,
ktorú chcete upraviÈ, potom stlaãte tlaãidlo
OK.
Start
00:00:30
23/APR/2005 03:34:00
Scene No.
End
Change
Natural
MOVE
DVD-RAM(VR)
00:00:25
OK
End
00:00:30
RETURN
Cancel
EXIT
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
●
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
V koncovom okne sa zobrazí obraz a ãas
koncového bodu.
Move
Add
MOVE
OK
RETURN
Delete
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Change,
potom stlaãte tlaãidlo OK.
8 Stlaãením
DVD-RAM(VR)
Scene No.
tlaãidiel …† zvoºte Modify,
5 Stlaãením
potom stlaãte tlaãidlo OK.
Edit Scene
2/7
Playlist No. 3
Play
Modify
Zobrazí sa obrazovka Upravenia scény.
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
DVD-RAM(VR)
Delete
Modify Scene
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Scene No. 002
Start
Start
End
00:00:00
00:00:00
Change
●
Scéna, ktorú chcete upraviÈ, sa nahradí zvolen˘m
úsekom.
Natural
23/APR/2005 03:34:00
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
6 VOK.poãiatoãnom bode scény stlaãte tlaãidlo
DVD-RAM(VR)
Modify Scene
Scene No. 002
Start
Start
00:00:25
00:00:25
End
Change
Natural
23/APR/2005 03:34:00
MOVE
●
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
V poãiatoãnom okne sa zobrazí obraz a ãas
poãiatoãného bodu.
,
Pomocou prehrávacích tlaãidiel ( ,
)
zvoºte poãiatoãn˘ alebo koncov˘ bod úseku, ktor˘
chcete upraviÈ.
Editácia
●
OK
Slovenãina -79
00786A-R120-XEH-SLK/71~87
5/19/05 3:23 PM
Page 80
Presunutie scény (zmena pozície scény)
■
Zvolenú scénu nemôÏete presunúÈ na
pozíciu nasledujúcej scény, lebo zvolená
scéna by sa musela presunúÈ pred svoju
vlastnú pozíciu, ão nevyÏaduje Ïiadnu akciu.
■
V závislosti na druhu disku, sa zobrazená
obrazovka môÏe mierne lí‰iÈ.
POZNÁMKA
Pre nastavenie vykonajte kroky 1 aÏ 3 na strane 78.
4
Stlaãením tlaãidiel …† œ √ zvoºte scénu,
ktorú chcete presunúÈ (zmena pozície),
potom stlaãte tlaãidlo OK.
Pridanie scény
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
3/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
MOVE
OK
RETURN
Delete
EXIT
Pre nastavenie vykonajte kroky 1 aÏ 3 na strane 78.
tlaãidiel …† œ √ zvoºte scénu,
4 Stlaãením
pred ktorú sa má nová scéna vloÏiÈ, potom
stlaãte tlaãidlo OK.
Na scéne, ktorá sa má vloÏiÈ ako nová scéna, sa
zobrazí Ïlté v˘berové okno.
tlaãidiel …† zvoºte Move, potom
5 Stlaãením
stlaãte tlaãidlo OK.
DVD-RAM(VR)
Scene No.
Edit Scene
4/7
Playlist No. 3
Play
Modify
DVD-RAM(VR)
Scene No.
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:00
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Edit Scene
3/7
Playlist No. 3
Add
Play
Delete
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
MOVE
OK
RETURN
EXIT
Move
Add
MOVE
●
OK
RETURN
Delete
EXIT
tlaãidiel …† zvoºte Add, potom
5 Stlaãením
stlaãte tlaãidlo OK.
Na scéne, ktorú chcete presunúÈ sa zobrazí Ïlté
v˘berové okno.
DVD-RAM(VR)
Add Scene
Scene No. 004
Start
6
Stlaãením tlaãidiel …† œ √ zvoºte pozíciu,
na ktorú chcete presunúÈ zvolenú scénu,
potom stlaãte tlaãidlo OK.
Scene No.
00:00:00
End
00:00:00
End
Add
Sclence
APR/23/2005 06:43 AM
MOVE
DVD-RAM(VR)
Start
00:00:15
OK
RETURN
Cancel
EXIT
Edit Scene
6/7
Playlist No. 3
Play
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
Editácia
MOVE
OK
RETURN
6 VOK.poãiatoãnom bode scény stlaãte tlaãidlo
Delete
DVD-RAM(VR)
EXIT
Add Scene
Scene No. 004
Start
●
Zvolená scéna sa presunie na zvolenú pozíciu.
Start
00:00:15
00:00:15
DVD-RAM(VR)
Sclence
Edit Scene
APR/23/2005 06:43 AM
Scene No.
5/7
End
Add
Playlist No. 3
Play
MOVE
OK
End
00:00:00
RETURN
Cancel
EXIT
Modify
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03
05
00:00:11
06
00:00:04
Move
Add
MOVE
80- Slovenãina
OK
RETURN
●
Delete
EXIT
●
V poãiatoãnom okne sa zobrazí obraz a ãas
poãiatoãného bodu.
,
Pomocou prehrávacích tlaãidiel ( ,
)
zvoºte koncov˘ bod úseku, kam chcete prid