Samsung | UE24LS001BU | Samsung UE24LS001BU Používateľská príručka

E-MANUAL
Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky
Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby,
zaregistrujte si svoj produkt na adrese
www.samsung.com/register
Model______________ Sériové číslo______________
Obsah
Používanie funkcie Screen mirroring
Rýchla príručka
15
(Wi-Fi Direct)
15
Používanie funkcie Smart Hub
1
Pripojenie k internetu
1
Nastavenie systému Smart Hub
1
Používanie funkcie Smart Hub
Používanie ovládača Samsung Smart Control
2
Ovládanie televízora pomocou tlačidla pointer
3
Nastavenie ovládača Samsung Smart Control
3
Spárovanie televízora s ovládačom Samsung Smart Control
Úprava kanálov
4
Spustenie funkcie Upraviť kanál
4
Zmena usporiadania alebo odstránenie kanálov
Pripojenia
Pripojenie mobilných zariadení bez bezdrôtového smerovača
Pripojenie mobilného zariadenia pomocou funkcie Samsung
Smart View 2.0
Zmena vstupného signálu pomocou externých zariadení
Poznámky týkajúce sa pripojenia!
17
Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI
17
Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení
18
Poznámky k pripojeniu počítača
18
Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení
Diaľkový ovládač a periférne
zariadenia
Informácie o ovládači Samsung Smart Control
Používanie ovládača Samsung Smart Control
21
Ovládanie televízora pomocou tlačidla pointer
21
Obsluha TV so smerovými tlačidlami a tlačidlom Zadať
Pripojenie k internetu
22
Zobrazenie a používanie diaľkového ovládača na obrazovke
6
24
Spárovanie televízora s ovládačom Samsung Smart Control
Pripojenie antény (Anténa)
Vytvorenie bezdrôtového internetového pripojenia
Riešenie problémov s pripojením k internetu
8
Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením k internetu
Pripojenie videozariadení
Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača
televízora – používanie funkcie Univerzálny diaľkový ovládač
24
Nastavenie funkcie Univerzálny diaľkový ovládač
Ovládanie televízora pomocou klávesnice
9
Pripojenie pomocou kábla HDMI
10
Pripojenia vstupu a výstupu zvuku
10
Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)
11
Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku
Ovládanie televízora myšou
11
Pripojenie slúchadiel
27
Pripojenie myši USB
27
Používanie myši
Pripojenie počítača
12
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI
13
Pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI
13
Pripojenie cez domácu sieť
25
Pripojenie klávesnice
26
Používanie klávesnice
Pripojenie herného ovládača Bluetooth
Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY na obrazovke
28
Používanie ďalších funkcií
Funkcie Smart
Smart Hub
29
Zobrazenie závesového režimu
30
Konfigurácia dodatočných funkcií v závesovom režime
30
Automatické spustenie služby Smart Hub
30
Testovanie pripojenia služby Smart Hub
30
Obnovenie služby Smart Hub
Ako používať službu Smart Hub a Účet Samsung
Prehrávanie mediálneho obsahu
40
Prečítajte si pred prehrávaním mediálneho obsahu
41
Funkcie na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho
obsahu
42
Tlačidlá a funkcie dostupné počas prezerania fotografií
43
Tlačidlá a funkcie dostupné počas sledovania videí
45
Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania hudby
Sledovanie televízie
31
Vytvorenie účtu Samsung
32
Prihlásenie do účtu Samsung
Prehľad informácií o digitálnom vysielaní
32
Prepojenie účtu Samsung s účtami iných externých služieb
46
Používanie obrazovky Sprievodca
33
Zmena a pridanie informácií do účtu Samsung
47
Kontrola informácií o aktuálnom programe
33
Odstránenie účtu Samsung z televízora
47
Zmena signálu vysielania
47
Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity
Používanie panela Moje aplikácie
Správa prevzatých aplikácií pomocou kontextovej ponuky
Nahrávanie programov
možností
48
Nahrávanie programov
35
Inštalácia aplikácie
49
Používanie dostupných funkcií počas nahrávania programu
35
Aktivácia automatickej aktualizácie aplikácií
49
Používanie tlačidiel diaľkového ovládača pri nahrávaní programu
35
Odstránenie aplikácie z televízora
50
Spravovanie zoznamu naplánovaného nahrávania
36
Presúvanie aplikácií
50
Sledovanie nahratých programov
36
Zamykanie a odomykanie aplikácií
52
Spravovanie nahratých súborov
36
Aktualizácia aplikácií
36
Zmena usporiadania aplikácií
36
Hodnotenie zakúpených aplikácií
36
Používanie ďalších vlastností a funkcií aplikácií
34
Používanie funkcie e-Manual
37
Zobrazenie elektronickej príručky
37
Používanie tlačidiel v príručke e-Manual
Používanie webového prehliadača
38
Preferencie prehliadania
Používanie panela Reproduktor
Používanie panela fotografií
Používanie časového panela
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
53
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
54
Úprava naplánovaného sledovania
54
Zrušenie naplánovaného sledovania
Používanie funkcie Timeshift
55
Používanie tlačidiel diaľkového ovládača pri používaní funkcie
Timeshift
Používanie funkcie Zoznam kanálov
Registrácia, odstránenie a úprava kanálov
57
Registrácia a odstránenie kanálov
58
Úprava registrovaných kanálov
59
Aktivovanie/inaktivovanie zabezpečenia kanálov heslom
59
Zamknutie/odomknutie kanálov
59
Zmena čísel kanálov
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
60
Registrácia kanálov ako obľúbených
60
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
Úprava zoznamu Obľúbené
61
Používanie položiek ponuky na obrazovke Uprav obľúbené
76
Obnovenie nastavení režimu obrazu
Úprava kvality zvuku
77
Výber režimu zvuku
78
Použitie zvukových efektov
Používanie podporných funkcií zvuku
Funkcie podpory sledovania televízie
79
Výber reproduktorov
63
Sledovanie TV vysielania s titulkami
79
Zadanie typu inštalácie televízora
64
Čítanie digitálneho textu
79
Počúvanie zvuku televízora prostredníctvom zvukového
64
Vyhľadávanie dostupných kanálov
65
Výber jazyka zvuku vysielania
65
Popis zvuku
65
Výber žánru
65
Používanie žánru pre dospelých
Používanie nastavení kanálov
zariadenia Bluetooth od spoločnosti Samsung
80
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth
81
Aktivácia digitálneho výstupu zvuku
82
Obnovenie všetkých nastavení zvuku
Systém a podpora
66
Nastavenie krajiny (oblasti)
66
Manuálne ladenie signálov vysielania
Nastavenie času a používanie časovača
67
Jemné doladenie obrazovky
83
Nastavenie aktuálneho času
67
Prenos zoznamu kanálov
85
Používanie časovačov
67
Odstránenie profilu operátora CAM
68
Nastavenie satelitného systému
Používanie funkcií na ochranu obrazovky pred vypálením a
šetrenie energie
68
Zmena jazyka teletextu
87
Predchádzanie vypáleniu obrazovky
68
Zobrazenie ponuky bežného rozhrania
87
Zníženie spotreby energie televízora
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Obraz a zvuk
88
Nastavenie systému Anynet+ (HDMI-CEC)
88
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Úprava kvality obrazu
Aktualizácia softvéru televízora
69
Výber režimu obrazu
90
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
70
Úprava kvality obrazu
90
Automatická aktualizácia televízora
71
Úprava rozšírených nastavení
91
Manuálna aktualizácia televízora
72
Upravenie možností obrazu
Podporné funkcie obrazu
Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom
91
Kontrola škodlivého kódu v televízore a pripojenom úložnom
zariadení
74
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)
75
Zmena veľkosti a polohy obrazu
92
76
Počúvanie samotného zvuku (Vyp. obraz)
Používanie ďalších funkcií
Konfigurácia doplnkových funkcií
93
Rýchle spustenie funkcií prístupnosti
93
Úprava priehľadnosti ponuky
93
Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)
93
Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)
94
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenie Bluetooth (pre
sluchovo postihnutých)
Problém s vysielaním
94
Zmena jazyka ponuky
94
Nastavenie hesla
94
Kontrola oznámení
95
Zámok hodnot. prog.
Problém s pripojením k internetu
95
Zapnutie herného režimu
Dátová služba
95
Sýtejšie farby a jedinečná kvalita obrazu (BD Wise)
96
Zapnutie a vypnutie zvukovej spätnej väzby
96
Uzamknutie/odomknutie tlačidiel
Systém Anynet+(HDMI-CEC) nefunguje
96
Zobrazenie a skrytie loga spoločnosti Samsung pri spustení
Problém so spúšťaním/používaním aplikácií
96
Aktivovanie rýchlejšieho spustenia televízora
97
Registrovanie televízora ako zariadenia s certifikáciou DivX
(sledovanie platených filmov DivX)
97
Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu
97
Používanie televízora na prezentačné účely (pre maloobchodné
Problém s pripojením počítaču
Funkcia Naplánovať nahrávanie/Timeshift nefunguje
Súbor nemožno prehrať
Chcem obnoviť televízor
Iné problémy
predajne)
Automatické spustenie dátových služieb
HbbTV
Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)
99
Pripojenie karty „Cl alebo Cl+ Card“ cez priečinok COMMON
INTERFACE
100 Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
Funkcia Teletext
Upozornenia a poznámky
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift
115 Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Naplánovať
nahrávanie
116 Skôr než začnete používať funkciu Timeshift
Podporované rozlíšenia pre každý zo vstupných signálov UHD
(pre modely UE40LS001)
117 Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.
Riešenie problémov
Podpora – ako ju získať
103 Podpora prostredníctvom funkcie Vzdialená správa
104 Získanie kontaktných údajov na servis
Problém s obrazom
105 Testovanie obrazu
117 Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.
Skôr než začnete používať Moje aplikácie
Skôr než začnete používať Web Browser
Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov
121 Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí
alebo hudobných súborov
122 Podporované externé titulky
Zvuk nie je jasne počuť
122 Podporované interné titulky
107 Testovanie zvuku
123 Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov
123 Podporované hudobné formáty a kodeky
124 Podporované kodeky videa (len pre modely UE40LS001)
126 Podporované kodeky videa (len pre modely UE32LS001)
128 Podporované kodeky videa (len pre modely UE24LS001)
Obmedzenia
130 Obmedzenia funkcie PIP (Obraz v obraze)
130 Flexibilné rozhranie CI
Prečítajte si po nainštalovaní televízora
131 Veľkosť obrazu a vstupný signál
132 Inštalácia zámky proti odcudzeniu
133 Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového
pripojenia
Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované
rozlíšenia)
134 Pre modely UE40LS001
136 Pre modely UE32LS001
138 Pre modely UE24LS001
Podporované rozlíšenia pre obrazové signály
140 Pre modely UE40LS001
141 Pre modely UE32LS001
142 Pre modely UE24LS001
Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth
143 Obmedzenia používania technológie Bluetooth
Licencia
Glosár
Používanie funkcie Smart Hub
Pripojenie k internetu
menu
Podrobnosti
Sieť
Nastavenia siete
Televízor pripojte k internetu bezdrôtovým spôsobom.
Nastavenie systému Smart Hub
Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Pri prvom spustení Smart Hub budete musieť vykonať konfiguráciu
nastavení Smart Hub. Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte požadované nastavenia a dokončite nastavenie.
TV
Moje
aplikácie
Reproduktor Fotografie
Čas
Používanie funkcie Smart Hub
Vychutnajte si viacero funkcií poskytovaných službou Smart Hub v závesovom režime.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Smart Hub“.
Používanie ovládača Samsung Smart Control
Ovládanie televízora pomocou tlačidla pointer
Položte prst na tlačidlo
a posúvajte ovládač Samsung Smart Control. Kurzor na obrazovke sa bude pohybovať
v smere pohybu ovládača Samsung Smart Control. Posuňte kurzor na jednu z nasledujúcich ikon na obrazovke a
potom stlačte tlačidlo
.
●●
: Umožňuje vám nastaviť hlasitosť alebo vybrať reproduktory.
●●
: Zobrazenie zoznamu kanálov.
●●
: Zobrazí elektronického programového sprievodcu (EPG).
Nastavenie ovládača Samsung Smart Control
menu
Podrobnosti
Systém
Nastavenia Smart Control
Nakonfigurujte základné nastavenia na používanie ovládača Samsung Smart Control.
Systém
Šikovné zabezpečenie
Nast. univ. diaľ. ovlád.
Čas
Oznámenia
Správca zariadení
Nastavenia Smart Control
Eko riešenie
"" Ponuka vášho televízora sa v závislosti od modelu môže líšiť od obrázka vyššie.
Spárovanie televízora s ovládačom Samsung Smart Control
Keď televízor prvýkrát zapnete, ovládač Samsung Smart Control sa s televízorom automaticky spáruje. Ak sa
ovládač Smart Control s televízorom automaticky nespáruje, namierte ním na snímač diaľkového ovládača na
televízore a potom stlačte naraz tlačidlá ① a ② na ovládači Samsung Smart Control a podržte ich minimálne 3
sekundy.
Úprava kanálov
Spustenie funkcie Upraviť kanál
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Upraviť kanál
Vysielanie
Automatické ladenie
Anténa
Terestriál.
Zoznam kanálov
Sprievodca
Manažér harmonogramu
Upraviť kanál
Uprav obľúbené
"" Ponuka vášho televízora sa v závislosti od modelu môže líšiť od obrázka vyššie.
Zmena usporiadania alebo odstránenie kanálov
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Upraviť kanál
Zmeniť číslo alebo Odstrániť
Usporiadanie kanálov môžete zmeniť, prípadne môžete odstrániť kanály. Ak chcete zmeniť poradie konkrétneho
kanála, vyberte požadovaný kanál a potom vyberte položku Zmeniť číslo. Ak chcete odstrániť kanál, vyberte ho a
potom vyberte položku Odstrániť.
"" Niektoré kanály nie sú v závislosti od typu kanálu dostupné.
Pripojenie antény (Anténa)
Pripojte televízor k anténe alebo káblovej zásuvke a prijímajte signály vysielania.
Pripojte kábel z antény alebo káblovej zásuvky ku konektoru ANT IN, ako je znázornené na obrázku nižšie.
"" Pri pripojení káblového alebo satelitného prijímača však pripojenie antény nie je potrebné.
Najlepší spôsob je pripojiť oba konektory pomocou prepínača Multi alebo DiSEqC atď. a nastaviť položku Typ
pripojenia antény na možnosť Duálny oscilátor.
"" Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
"" Systém DVB-T2 nemusí byť v niektorých geografických oblastiach dostupný.
Pripojenie k internetu
Vytvorenie bezdrôtového internetového pripojenia
Automatické bezdrôtové pripojenie k internetu
menu
Podrobnosti
Sieť
Nastavenia siete
Pred pokusom o pripojenie sa ubezpečte, že máte k dispozícii identifikátor SSID bezdrôtového smerovača a
nastavenia hesla.
1.
Televízor automaticky zobrazí zoznam dostupných bezdrôtových sietí.
2.
Vyberte sieť. Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname, vyberte položku Pridať sieť a manuálne
3.
Ak je vaša sieť zabezpečená, zadajte heslo. Ak vaša sieť nie je zabezpečená, televízor preskočí klávesnicu na
zadajte identifikátor SSID siete (názov).
obrazovke a pokúsi sa priamo o nadviazanie pripojenia.
Bezdrôtové pripojenie k internetu prostredníctvom protokolu WPS
menu
Podrobnosti
Sieť
Nastavenia siete
Smerovač má tlačidlo WPS (wi-fi protected setup), ktoré môžete použiť na automatické pripojenie televízora
k smerovaču.
1.
Televízor automaticky zobrazí zoznam dostupných bezdrôtových sietí.
2.
Vyberte položku Zastaviť a potom položku WPS.
3.
Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS alebo PBC na bezdrôtovom smerovači.
4.
Televízor sa automaticky pripojí k sieti.
Kontrola stavu internetového pripojenia
menu
Podrobnosti
Sieť
Stav siete Skús teraz
Sieť
Stav siete
Nastavenia siete
Wi-Fi Direct
Správca multimediálneho zariadenia
Screen mirroring
Názov zariadenia
[TV] Samsung
"" Ponuka vášho televízora sa v závislosti od modelu môže líšiť od obrázka vyššie.
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu.
Zmena názvu televízora v sieti
menu
Podrobnosti
Sieť
Názov zariadenia Skús teraz
Názov televízora, ktorý sa bude zobrazovať na mobilných zariadeniach a prenosných počítačoch, môžete zmeniť.
1.
Vyberte položku Názov zariadenia v ponuke Sieť.
2.
V zobrazenom zozname vyberte názov. Prípadne môžete vybrať položku Vstup používateľa a názov zadať
manuálne.
Riešenie problémov s pripojením k internetu
Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením k internetu
Pripojenie k bezdrôtovej sieti zlyhalo
Ak sa vybratý bezdrôtový smerovač nenájde, prejdite do ponuky Nastavenia siete a vyberte správny smerovač.
Nie je možné pripojiť sa k bezdrôtovému smerovaču
1.
Skontrolujte, či je smerovač zapnutý. Ak je zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.
2.
V prípade potreby zadajte správne heslo.
Automatické nastavenie adresy IP zlyhalo
Vykonajte nasledujúce kroky alebo položku Nast. IP nastavte manuálne.
1.
Ubezpečte sa, že je v smerovači povolený server DHCP. Potom smerovač odpojte a znova zapojte.
2.
V prípade potreby zadajte správne heslo.
3.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Nedá sa pripojiť k sieti
1.
Skontrolujte všetky Nast. IP.
2.
V prípade potreby zadajte správne heslo.
3.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu
1.
Ubezpečte sa, že internetový kábel siete LAN je pripojený k externému portu LAN smerovača.
2.
Skontrolujte hodnoty servera DNS v rámci položky Nast. IP.
3.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Nastavenie siete je dokončené, nemožno sa však pripojiť k internetu
Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Pripojenie videozariadení
Váš televízor je vybavený konektorom HDMI na vstup videa z externých zariadení.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Odporúčame nasledujúce typy káblov HDMI:
●●
Vysokorýchlostný kábel HDMI
●●
Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom
Pripojte kábel HDMI k vstupnému konektoru HDMI televízora a k výstupnému konektoru HDMI na zariadení, ako je
to znázornené na obrázku nižšie.
"" Nastavte položku Upraviť typ zariadenia na možnosť DVI PC pre počítač pripojený pomocou kábla HDMI/DVI a možnosť
PC pre počítač pripojený pomocou kábla HDMI. Nastavte aj položku Upraviť typ zariadenia na možnosť Zariadenia DVI
pre zariadenie A/V s káblom HDMI/DVI.
Pripojenia vstupu a výstupu zvuku
Váš televízor je vybavený rôznymi pripojeniami na vstup zvuku z externých zariadení. Tieto pripojenia sú uvedené
nižšie.
●●
HDMI/ARC (Audio Return Channel)
●●
Digitálny zvuk (optický)
●●
Zvuk (analógový)
Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)
Funkcia ARC (Audio Return Channel) umožňuje výstup digitálneho zvuku televízora do zvukového zariadenia a
vstup digitálneho zvuku z rovnakého zvukového zariadenia prostredníctvom jedného kábla HDMI. Funkcia ARC
je však dostupná len prostredníctvom portu HDMI (ARC) a iba v prípade, ak je televízor pripojený k prijímaču AV
s podporou funkcie ARC.
Pripojte kábel HDMI k vstupnému konektoru HDMI (ARC) televízora a k výstupnému konektoru HDMI na zariadení,
ako je to znázornené na obrázku nižšie.
Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku
Digitálny zvuk môžete počúvať pripojením prijímača AV k televízoru prostredníctvom (optického) konektora
digitálneho zvuku.
Pripojte optický kábel k výstupnému digitálnemu zvukovému konektoru televízora a k vstupnému digitálnemu
zvukovému konektoru na zariadení, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
Pripojenie slúchadiel
Pripojte slúchadlá k výstupnému konektoru slúchadiel televízora, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
"" Niektoré modely nemajú výstupný konektor pre slúchadlá.
Pripojenie počítača
Nižšie sú uvedené typy pripojení, ktoré môžete použiť.
Použitie televízora ako monitora počítača
●●
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI pomocou kábla HDMI.
●●
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI (DVI) pomocou kábla HDMI/DVI.
Sledovanie alebo prehrávanie obsahu uloženého v počítači na televízore
●●
Použite pripojenie cez domácu sieť.
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI
Ak chcete použiť pripojenie HDMI, odporúčame použiť jeden z nasledujúcich typov káblov HDMI:
●●
Vysokorýchlostný kábel HDMI
●●
Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom
Pripojte kábel HDMI k vstupnému konektoru HDMI televízora a k výstupnému konektoru HDMI na zariadení, ako je
to znázornené na obrázku nižšie.
"" Nastavte položku Upraviť typ zariadenia na možnosť DVI PC pre počítač pripojený pomocou kábla HDMI/DVI a možnosť
PC pre počítač pripojený pomocou kábla HDMI. Nastavte aj položku Upraviť typ zariadenia na možnosť Zariadenia DVI
pre zariadenie A/V s káblom HDMI/DVI.
Pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI
Ak grafický adaptér televízora nepodporuje rozhranie HDMI, pripojte počítač k televízoru pomocou kábla DVI
(Digital Visual Interactive)/HDMI. Upozorňujeme, že pripojenie HDMI/DVI podporuje len port HDMI (DVI), pričom
sa neprenáša zvukový signál. Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte ku konektoru pre výstup zvuku na počítači
externé reproduktory.
Pripojte kábel HDMI/DVI ku konektoru HDMI (DVI) televízora a k výstupnému konektoru DVI na počítači, ako je to
znázornené na obrázku nižšie.
"" Nastavte položku Upraviť typ zariadenia na možnosť DVI PC pre počítač pripojený pomocou kábla HDMI/DVI a možnosť
PC pre počítač pripojený pomocou kábla HDMI. Nastavte aj položku Upraviť typ zariadenia na možnosť Zariadenia DVI
pre zariadenie A/V s káblom HDMI/DVI.
"" Informácie o rozlíšeniach podporovaných televízorom nájdete v časti „Prečítajte si pred pripojením počítača
(podporované rozlíšenia)“.
Pripojenie cez domácu sieť
Môžete získať rýchly prístup k fotografiám, videám a súborom s hudbou uloženým na počítači a prehliadať si ich
a prehrávať na televízore.
1.
Televízor a počítač pripojte k rovnakému smerovaču alebo prístupovému bodu. Ich pripojením k rovnakému
2.
V počítači vyberte položku [Ovládací panel]
3.
V zozname nastavte televízor na možnosť [Povolené].
4.
V počítači spustite aplikáciu Windows Media Player. Vyberte možnosť [Settings]
smerovaču alebo prístupovému bodu sa nakonfiguruje domáca sieť.
[Sieť a Internet]
[Centrum sietí a zdieľania]
[Zmeniť
rozšírené nastavenia zdieľania] a vyberte položku [Vybrať možnosti prenosu médií...], čím aktivujete prenos
mediálnych údajov.
[Library Management]
(Nastavenia Správa knižnice) a potom pridaním lokality, kde sú uložené fotografie, videá a hudba, spustite
prehliadanie a prehrávanie príslušných súborov na televízore.
"" Súbory tiež môžete presunúť do predvoleného priečinka aplikácie Windows Media Player a potom si ich prehrať alebo
prehliadnuť na televízore.
Používanie funkcie Screen mirroring
menu
Podrobnosti
Sieť
Screen mirroring Skús teraz
Mobilné zariadenie, ktoré podporuje funkciu zrkadlenia, môžete bezdrôtovo pripojiť k televízoru a prehrať
videosúbory a zvukové súbory uložené v zariadení na televízore. Funkcia zrkadlenia prehráva videosúbory a
zvukové súbory uložené v mobilnom zariadení naraz v televízore aj v mobilnom zariadení.
Pripojenie prostredníctvom mobilného zariadenia
1.
Spustite funkciu Screen mirroring v mobilnom zariadení. Mobilné zariadenie vyhľadá dostupné zariadenia, ku
2.
V zozname vyberte televízor. Televízor automaticky povolí pripojenie a zariadenie sa pripojí.
3.
Výberom možnosti Povoliť pripojte mobilné zariadenie.
ktorým sa môže pripojiť.
""
Všetky predtým povolené mobilné zariadenia sa automaticky pripoja bez nutnosti ďalšieho povolenia.
""
Ak vyberiete možnosť Zamiet., zariadenie sa nepripojí. Ak chcete zmeniť stav pripojenia zamietnutého zariadenia,
vyberte položky menu Podrobnosti Sieť Správca multimediálneho zariadenia, vyberte zariadenie
a možnosť Povoliť. Skús teraz
Pripojenie automatickým povolením pripojenia
1.
Vyberte položku menu
Podrobnosti
Sieť
Screen mirroring. Funkciu zrkadlenia obrazovky môžete
taktiež spustiť stlačením tlačidla source na diaľkovom ovládači a výberom funkcie Screen mirroring zo
zoznamu vo vrchnej časti obrazovky.
2.
Spustite funkciu Screen Mirroring v mobilnom zariadení. Mobilné zariadenie vyhľadá dostupné zariadenia, ku
3.
V zozname vyberte televízor. Televízor automaticky povolí pripojenie a zariadenie sa pripojí.
ktorým sa môže pripojiť.
""
Ak sa mobilné zariadenie nepripojí, vypnite a zapnite televízor a mobilné zariadenie.
Pripojenie mobilných zariadení bez bezdrôtového smerovača (Wi-Fi Direct)
menu
Podrobnosti
Sieť
Wi-Fi Direct Skús teraz
Pomocou funkcie Wi-Fi Direct môžete mobilné zariadenie pripojiť priamo k televízoru bez použitia bezdrôtového
smerovača alebo prístupového bodu. Pripojením mobilného zariadenia k televízoru prostredníctvom funkcie WiFi Direct môžete na televízore prehrať súbory s fotografiami, videosúbory a hudobné súbory uložené v mobilnom
zariadení.
1.
Povoľte funkciu Wi-Fi Direct v mobilnom zariadení a potom spustite rozhranie Wi-Fi Direct na televízore.
2.
Ak chcete nadviazať spojenie, vyberte zariadenie zo zoznamu. Ak požiada o pripojenie televízor, v mobilnom
3.
Povoľte pripojenie. Televízor a mobilné zariadenie sa prepoja.
Televízor automatický vyhľadá dostupné zariadenia a zobrazí ich zoznam. V mobilnom zariadení sa zobrazí
názov televízneho prijímača.
zariadení sa zobrazí správa so žiadosťou o povolenie. V opačnom prípade to bude naopak.
"" Na potvrdenie mobilných zariadení, ktoré povoľujú alebo zakazujú pripojenie, vyberte položku menu
Sieť
Správca multimediálneho zariadenia.
Podrobnosti
"" Keď umiestnite mobilné zariadenie s aktivovanou funkciou Wi-Fi Direct bližšie k televízoru, v ľavej dolnej časti obrazovky
sa zobrazí potvrdzovacie okno povolenia pripojenia, ktoré umožňuje jednoduché pripojenie zariadenia.
Spravovanie stavu pripojenia predtým pripojených mobilných zariadení
1.
Vyberte položku menu
Podrobnosti
Sieť
Správca multimediálneho zariadenia. Televízor zobrazí
zoznam zariadení, ktoré sa predtým pripojili k televízoru alebo sa pokúsili pripojiť a pripojenie bolo
zamietnuté. Taktiež sa zobrazí stav pripojenia (Povoliť/Zamietnuť).
2.
Vyberte zariadenie.
3.
Vyberte typ pripojenia alebo zariadenie odstráňte zo zoznamu.
"" Táto funkcia je dostupná len v prípade, že zariadenia už boli pripojené k televízoru alebo sa pokúsili o pripojenie a boli
zamietnuté.
Pripojenie mobilného zariadenia pomocou funkcie Samsung Smart View 2.0
Po nainštalovaní a spustení funkcie Samsung Smart View 2.0 v mobilnom zariadení pripojenom k televízoru môžete
na televízore prehrávať multimediálny obsah z tohto zariadenia, ako napríklad videá, fotografie alebo hudbu.
Pomocou mobilného zariadenia môžete tiež odosielať textové správy a ovládať televízor.
Zmena vstupného signálu pomocou externých zariadení
Stlačením tlačidla source prepínate medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru.
●●
Možnosti
Stlačením tlačidla
""
sa zobrazí ponuka Možnosti. V ponuke Možnosti sa môžu zobraziť nasledujúce funkcie:
Názvy konektorov sa môžu líšiť v závislosti od produktu.
––
Upraviť typ zariadenia: Zmena typu externých zariadení. Vyberte externé zariadenie, ktoré chcete
zmeniť. Môžete použiť napríklad kábel HDMI na označenie počítača pripojeného k televízoru ako PC.
Taktiež môžete použiť kábel HDMI/DVI na označenie zariadení AV ako Zariadenia DVI.
––
Upraviť názov: Zariadenia pripojené k televízoru môžete premenovať v záujme zjednodušenia
identifikácie externých zdrojov.
––
Informácie: Zobrazenie informácií o pripojených zariadeniach.
––
Anynet+ (HDMI-CEC): Zobrazenie zoznamu zariadení kompatibilných so štandardom Anynet+ (HDMICEC), ktoré sú pripojené k televízoru.
""
Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, ak je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap..
––
Odstrániť USB zariadenie: Odstránenie zariadenia USB pripojeného k televízoru.
––
Vymazať univerzálne diaľkové ovládanie: Odstráni sa externé zariadenie pripojené k televízoru
pomocou funkcie Univerzálny diaľkový ovládač.
""
––
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Môžete použiť váš diaľkový ovládač televízora na ovládanie externých zariadení.
""
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Poznámky týkajúce sa pripojenia!
"" Počet konektorov a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Pri pripájaní externého zariadenia k televízoru si prečítajte informácie v používateľskej príručke príslušného zariadenia.
Počet konektorov externého zariadenia a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.
Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI
●●
Použite kábel HDMI s hrúbkou 14 mm alebo tenší.
●●
Ak použijete necertifikovaný kábel HDMI, dôsledkom môže byť prázdna obrazovka alebo chyba pripojenia.
●●
Niektoré káble a zariadenia HDMI nemusia byť kompatibilné s televízorom z dôvodu odlišných technických
parametrov rozhrania HDMI.
●●
Tento televízor nepodporuje technológiu HDMI Ethernet Channel. Ethernet je lokálna sieť (LAN) vytvorená
pomocou koaxiálnych káblov, ktoré podporujú štandard IEEE.
●●
V prípade modelov UE40LS001 skúste použiť kábel kratší ako 3 m. Dosiahnete tým najlepšiu kvalitu
zobrazovania UHD.
●●
Mnohé grafické adaptéry počítača nie sú vybavené portmi HDMI, ale majú namiesto nich porty DVI. Ak je
grafický adaptér vášho počítača vybavený portom DVI, pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI/
DVI. Ďalšie informácie nájdete v časti „Pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI“.
Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení
●●
Nezvyčajný zvuk, ktorý počas používania vydáva zvukové zariadenie, môže značiť poruchu zvukového
zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na výrobcu zvukového zariadenia.
●●
Digitálny zvuk je dostupný len s 5.1-kanálovým vysielaním.
●●
Používajte len slúchadlá s 3-vodičovým konektorom typu TRS.
●●
Nastavenie hlasitosti slúchadiel a televízora je vzájomne nezávislé.
●●
Keď sú slúchadlá pripojené, reproduktory televízora sú stlmené a určité možnosti ponuky Zvuk sú vypnuté.
Poznámky k pripojeniu počítača
●●
Informácie o rozlíšeniach podporovaných televízorom nájdete v časti „Prečítajte si pred pripojením počítača
(podporované rozlíšenia)“.
●●
Kým je aktivované zdieľanie súborov, môže dôjsť k neoprávnenému prístupu. Pokiaľ nepotrebujete
pristupovať k údajom, zakážte zdieľanie súborov.
●●
Počítač a televízor Smart TV musia byť pripojené k rovnakej sieti.
Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení
●●
Ak chcete použiť funkciu zrkadlenia obrazovky, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu zrkadlenia, ako
napríklad AllShare Cast a Zrkadlenie obrazovky. Ak si chcete overiť, či vaše mobilné zariadenie podporuje
funkciu zrkadlenia, navštívte webovú stránku výrobcu mobilného zariadenia.
●●
Ak chcete používať funkciu Wi-Fi Direct, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu Wi-Fi Direct.
Skontrolujte, či vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu Wi-Fi Direct.
●●
Mobilné zariadenie a televízor Smart TV musia byť k sebe pripojené v rovnakej sieti.
●●
Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže občas zastaviť v závislosti od stavu siete.
Informácie o ovládači Samsung Smart Control
Tlačidlo
Popis
Mute-AD
Stlačením tohto tlačidla dočasne stlmíte zvuk.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla zobrazíte panel Skratky prístupnosti, pomocou
ktorého povolíte alebo zakážete ponuky funkcie Prístupnosť (menu Podrobnosti
Systém Prístupnosť).
menu
Zobrazenie ponuky na obrazovke.
Položte prst na tlačidlo
a pohybujte ovládačom Samsung Smart Control. Kurzor
na obrazovke sa bude pohybovať v smere pohybu ovládača Samsung Smart Control.
pointer
Stlačením tlačidla
vyberiete alebo spustíte označenú položku.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie televízora pomocou tlačidla pointer“.
,
,
Zadať
,
Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.
Vyberie alebo spustí označenú položku.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla počas sledovania televízora spustíte funkciu
Sprievodca.
Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo k predchádzajúcemu kanálu.
Stlačením a podržaním ukončíte aktuálne spustenú funkciu na obrazovke televízora.
Spustí aplikácie Smart Hub.
Ovládanie obsahu počas prehrávania mediálneho obsahu, ako napr. filmov, obrázkov alebo
hudby.
123
Zobrazenie numerických tlačidiel, tlačidiel na ovládanie obsahu a tlačidiel ďalších funkcií na
obrazovke pre pohodlnejšie spúšťanie funkcií.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Zobrazenie a používanie diaľkového ovládača na
obrazovke“.
source
Zobrazuje a vyberá dostupné zdroje videa.
"" Obrázok ovládača Samsung Smart Control sa môže líšiť v závislosti od modelu.
"" Tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart Control sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Ovládač Samsung Smart Control používajte vo vzdialenosti menšej ako 6 m. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť
v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
Používanie ovládača Samsung Smart Control
Ovládanie televízora pomocou tlačidla pointer
Položte prst na tlačidlo
a posúvajte Samsung Smart Control. Kurzor na obrazovke sa bude pohybovať v smere
pohybu ovládača Samsung Smart Control. Ak chcete vybrať položku na obrazovke, posúvajte kurzor.
●●
: Umožňuje vám nastaviť hlasitosť alebo vybrať reproduktory.
●●
: Zobrazenie zoznamu kanálov.
●●
: Zobrazí elektronického programového sprievodcu (EPG).
Obsluha TV so smerovými tlačidlami a tlačidlom Zadať
Stlačením tlačidiel , , a posuniete ukazovateľ, označenie alebo kurzor v požadovanom smere, prípadne
zmeníte nastavenie zobrazené na označenej položke. Ak chcete vybrať položku alebo spustiť označenú položku,
stlačte tlačidlo Zadať. Stlačením a podržaním tlačidla Zadať počas sledovania televízora zobrazíte funkciu
Sprievodca.
"" Ak chcete upraviť rýchlosť ukazovateľa, vyberte položku menu
Citlivosť pohybu. Skús teraz
Podrobnosti
Systém
Nastavenia Smart Control
Zobrazenie a používanie diaľkového ovládača na obrazovke
Stlačením tlačidla 123 na ovládači Samsung Smart Control môžete zobraziť a používať diaľkový ovládač na
obrazovke televízora.
Tlačidlo
Popis
●● Ak chcete prepnúť na určitý kanál, môžete priamo zadať jeho číslo. Voľbou PRE-CH sa
vrátite na predchádzajúci kanál.
●● OK : Slúži na výber alebo spustenie označenej položky.
Slúži na ovládanie položky počas prehrávania súboru videa, fotografie alebo hudby, prípadne
sledovaní nahratého programu. Tlačidlá môžete použiť aj na ovládanie obsahu na externom
zariadení.
TTX/MIX
Slúži ako alternatíva pre výber možností Teletext ZAP., Dvojitý, Zmiešaný alebo VYP.
Umožňuje vám vybrať reproduktory, cez ktoré sa bude prehrávať zvuk z televízora.
Zobrazenie ponuky Zoznam kanálov
Tlačidlo
Popis
Môžete použiť váš diaľkový ovládač televízora na ovládanie externých zariadení.
Zobrazuje ikony externých zariadení pripojených k televízoru. Pomocou diaľkového ovládača
televízora môžete ovládať zariadenia pripojené k televízoru.
Pomocou týchto farebných tlačidiel získate prístup k ďalším možnostiam špecifickým pre
používanú funkciu.
Presunúť numerickú
klávesnicu doprava /
Presunúť numerickú
klávesnicu doľava
Posunie číselnú klávesnicu doľava alebo doprava.
"" Tlačidlá diaľkového ovládača na obrazovke sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu, oblasti, externých zariadení
alebo funkcií televízora.
"" Ak chcete zmeniť poradie možností ponuky v prvom rade, vyberte možnosť, ktorú chcete presunúť, stlačte a podržte
tlačidlo Zadať a potom sa pomocou smerových tlačidiel presuňte na nové miesto.
Spárovanie televízora s ovládačom Samsung Smart Control
Keď televízor prvýkrát zapnete, ovládač Samsung Smart Control sa s televízorom automaticky spáruje. Ak sa
ovládač Smart Control s televízorom automaticky nespáruje, namierte ním na snímač diaľkového ovládača na
televízore a potom stlačte naraz tlačidlá ① a ② na ovládači Samsung Smart Control a podržte ich minimálne 3
sekundy.
Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača
televízora – používanie funkcie Univerzálny diaľkový ovládač
menu
Podrobnosti
Systém
Nast. univ. diaľ. ovlád. Skús teraz
Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete ovládať externé zariadenia pripojené k televízoru.
"" Na ovládanie externých zariadení od spoločnosti Samsung pomocou diaľkového ovládača televízora bez potreby
dodatočného nastavovania môžete tiež použiť funkciu Anynet+ (HDMI-CEC). Ďalšie informácie nájdete v časti
„Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)“.
"" Niektoré externé zariadenia pripojené k televízoru nemusia podporovať funkciu Univerzálny diaľkový ovládač.
Nastavenie funkcie Univerzálny diaľkový ovládač
1.
Externé zariadenie, ktoré chcete ovládať univerzálnym diaľkovým ovládačom, zapojte do portu HDMI
2.
Stlačením tlačidla source na diaľkovom ovládači zobrazte obrazovku Zdroj.
3.
Vyberte položku Nast. univ. diaľ. ovlád..
4.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie a registráciu zariadenia. Pokyny sa líšia v závislosti od
televízora a potom externé zariadenie zapnite.
zariadenia, ktoré chcete ovládať.
""
Ak externé zariadenie po registrácii nereaguje, zaregistrujte ho znova, tentoraz pomocou čísla modelu.
""
Televízor si zapamätá externé zariadenie, ako aj pripojenie (HDMI 1, HDMI 2 atď.) použité na pripojenie zariadenia.
Ovládanie televízora pomocou klávesnice
menu
Podrobnosti
Systém
Správca zariadení
Nastavenia klávesnice Skús teraz
"" Niektoré modely nepodporujú klávesnice USB triedy HID.
Pripojenie klávesnice
Pripojenie klávesnice USB
Kábel klávesnice zapojte do portu USB na televízore.
Pripojenie klávesnice Bluetooth
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
1.
Klávesnicu Bluetooth uveďte do pohotovostného stavu.
2.
Vyberte položku menu
Podrobnosti
Systém
Správca zariadení
Nastavenia klávesnice
klávesnicu Bluetooth. Televízor automaticky vyhľadá dostupné klávesnice. Skús teraz
""
Pridať
Ak sa klávesnica nerozpoznala, umiestnite ju do blízkosti televízora a potom vyberte položku Obnoviť. Televízor
opätovne vyhľadá dostupné klávesnice.
3.
V zozname vyhľadaných zariadení vyberte klávesnicu Bluetooth a vyberte možnosť Spárovať a pripojiť. Na
4.
Zadajte číslo pomocou klávesnice Bluetooth. Spárujete tak klávesnicu Bluetooth s televízorom.
obrazovke sa zobrazí číslo.
Používanie klávesnice
Pomocou klávesnice USB alebo Bluetooth pripojenej k televízoru môžete používať nasledujúce funkcie diaľkového
ovládania.
Klávesnica
Funkcie diaľkového ovládania
Smerové klávesy
Posunutie označenia
Kláves Windows
Zobrazenie ponuky
Kláves zoznamu ponuky
Zobrazenie diaľkového ovládača na obrazovke
Kláves Enter
Výber alebo spustenie označenej položky
Kláves ESC
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
/
Kláves F1/F2/F3/F4
/
/
Kláves F5
Zobrazenie tlačidla
Kláves F6
Zobrazenie obrazovky zdrojov
Kláves F7
Zobrazenie zoznamu Zoznam kanálov
Kláves F8
Stlmenie zvuku
Kláves F9/F10
Nastavenie hlasitosti
Kláves F11/F12
Prepínanie kanálov
Zmena nastavení klávesnice
Vyberte položku menu
klávesnice. Skús teraz
●●
Podrobnosti
Systém
Správca zariadení
Nastavenia klávesnice
Možnosti
Jazyk klávesnice
Zobrazenie jazykov, ktoré môžete používať s klávesnicou, a výber jazyka.
●●
Typ klávesnice
Zobrazenie zoznamu typov klávesnice a výber typu, ktorý vyhovuje zvolenému jazyku klávesnice.
""
●●
Zoznam typov klávesnice sa líši v závislosti od jazyka, ktorý ste vybrali v položke Jazyk klávesnice.
Prepnúť vstupný jazyk
Zobrazenie zoznamu klávesov, ktoré môžete použiť na prepínanie medzi jazykmi, a výber požadovaného
klávesu.
Ovládanie televízora myšou
menu
Podrobnosti
Systém
Správca zariadení
Nastavenia myši Skús teraz
"" Niektoré modely nepodporujú myši USB triedy HID.
Pripojenie myši USB
Kábel myši zapojte do portu USB televízora.
Pripojenie myši Bluetooth
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
1.
Myš Bluetooth uveďte do pohotovostného stavu.
2.
Vyberte položku menu
3.
V zozname vyhľadaných zariadení vyberte myš Bluetooth a vyberte možnosť Spárovať a pripojiť. Spárujete
Bluetooth. Skús teraz
Podrobnosti
Systém
Správca zariadení
Nastavenia myši
Pridať myš
tak myš Bluetooth s televízorom.
Používanie myši
Pomocou ukazovateľa môžete ovládať televízor rovnakým spôsobom ako pri používaní ukazovateľa na počítači.
●●
Výber a spustenie položky
Kliknite ľavým tlačidlom myši.
●●
Posúvanie v ponuke televízora alebo na obrazovke
Otáčajte kolieskom myši dopredu alebo dozadu.
●●
Zatvorenie ponuky televízora alebo funkcie
Umiestnite ukazovateľ na ktorékoľvek prázdne miesto na obrazovke a kliknite ľavým tlačidlom myši.
Zmena tlačidiel myši a rýchlosti ukazovateľa
menu
Podrobnosti
●●
Primárne tlačidlo
Systém
Vyberte, ktoré z tlačidiel
Správca zariadení
alebo
Nastavenia myši
Možnosti myši Skús teraz
sa má použiť na výber a spustenie položiek.
Rýchlosť kurzora
●●
Upravenie rýchlosti pohybu ukazovateľa.
Pripojenie herného ovládača Bluetooth
menu
Podrobnosti
Systém
Správca zariadení
Nastavenia bluetooth gamepadu Skús teraz
Prevzaté hry nainštalované v službe Smart Hub môžete hrať pomocou herného ovládača Bluetooth. Vyberte
položku Nastavenia bluetooth gamepadu a umiestnite herný ovládač Bluetooth do blízkosti televízora. Televízor
automaticky vyhľadá dostupné herné ovládače Bluetooth. (Odporúčame použiť herný ovládač DualShock®4,
ktorý je optimalizovaný pre hernú konzolu PlayStation.) Po vyhľadaní môžete použiť herný ovládač Bluetooth na
hranie hier.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
"" Ak televízor pri vyhľadávaní nenájde herný ovládač Bluetooth, skúste ho umiestniť bližšie k televízoru a potom vyberte
položku Obnoviť. Viac informácií o párovaní nájdete v používateľskej príručke herného ovládača Bluetooth.
Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY na obrazovke
Používanie ďalších funkcií
Vyberte
●●
na obrazovke s klávesnicou QWERTY. K dispozícii sú tieto možnosti:
Odporúčaný text
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Odporúčaný text. Klávesnica zobrazí odporúčané slová pre jednoduchšie
zadávanie textu.
●●
Obnoviť odporúčané textové údaje
Ak chcete vymazať zoznam, odstráňte odporúčané slová aj slová v pamäti.
●●
Predpovedať ďalší znak (pri použití smerových tlačidiel)
Zapnutie alebo vypnutie funkcie dokončovania textu.
●●
Jazyk
Výber jazyka zo zoznamu.
""
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od krajiny podporovaná.
Smart Hub
alebo menu
Podrobnosti
Smart Hub
Otvoriť Smart Hub Skús teraz
TV
Moje
aplikácie
Reproduktor Fotografie
Čas
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
So službou Smart Hub môžete surfovať po webe a sťahovať si aplikácie. Okrem toho sa môžete zabávať so
súbormi fotografií uloženými na externých úložných zariadeniach.
"" Ak chcete spustiť funkciu Smart Hub počas používania určitej služby poskytovanej službou Smart Hub, použite rovnakú
cestu, aká je opísaná vyššie.
Zobrazenie závesového režimu
Po kompletnom nastavení služby Smart Hub môžete používať nasledujúce panely.
"" Ak signál videa nie je zistený, režim opony je zobrazený čiernobielo.
●●
TV
Môžete opustiť závesový režim a sledovať vysielanie.
●●
Moje aplikácie
Môžete si stiahnuť a používať aplikácie.
●●
Reproduktor
You can stream songs or play songs saved on your mobile device by using Bluetooth.
●●
Fotografie
Môžete spustiť prezentáciu fotografií uložených na USB zariadení.
●●
Čas
Pri prvom nastavovaní hodín televízora môžete zobraziť aktuálny čas na jeho obrazovke.
●●
Môžete nastaviť farbu a mriežku režimu opony a či sa má služba Smart hub automaticky spustiť, alebo nie.
Konfigurácia dodatočných funkcií v závesovom režime
Vyberte položku
●●
na obrazovke režimu opona. K dispozícii sú tieto možnosti:
Farba
Umožňuje zmenu farby závesového režimu. Zvoľte si jednu z farebných možností Červená, Zelená, Modrá
alebo Sivá. Ak chcete opätovne nastaviť pôvodnú farbu, zvoľte možnosť Predvolené.
●●
Mriežka
Umožňuje meniť štruktúrne hodnoty závesového režimu vytvoreného zo série priamok pretínajúcich sa
vo vertikálnom, horizontálnom a diagonálnom smere. Ak preferujete predvolenú mriežku, zvoľte možnosť
Predvolené.
●●
Aut. štart
Umožňuje nastaviť možnosť automatického spúšťania služby Smart Hub po zapnutí televízora.
Automatické spustenie služby Smart Hub
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Automatické spustenie nastavení
Smart Hub
Službu Smart Hub môžete automaticky spustiť po zapnutí televízora.
Testovanie pripojenia služby Smart Hub
menu
Podrobnosti
Podpora
Samodiagnostika
Test pripojenia Smart Hub Skús teraz
Ak služba Smart Hub nefunguje, vyberte možnosť Test pripojenia Smart Hub. Tento test pripojenia diagnostikuje
problém pomocou kontroly internetového pripojenia, ISP (poskytovateľa internetových služieb), servera Samsung
a služby Moje aplikácie.
"" Ak sa v službe Smart Hub po dokončení testu stále vyskytujú problémy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových
služieb alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Obnovenie služby Smart Hub
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Otvorit' Smart Hub Skús teraz
Môžete odstrániť účty Samsung uložené v televízore a všetky súvisiace položky vrátane aplikácií.
"" Niektoré služby Smart Hub sú spoplatnené. Ak chcete používať spoplatnenú službu, musíte mať vytvorený účet
u poskytovateľa služby alebo účet Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ako používať službu Smart Hub a Účet
Samsung“.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služby, jazyka alebo regiónu.
"" Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.
"" Ak chcete používať službu Smart Hub, musíte vyjadriť súhlas s podmienkami zmluvy s koncovým používateľom a
s pravidlami ochrany osobných údajov. V opačnom prípade nezískate prístup k funkciám a službám, ktoré s nimi súvisia.
Celý obsah dokumentu Podmienky a stratégia nájdete tu: menu Podrobnosti Smart Hub Podmienky a stratégia.
Ak chcete prestať používať funkciu Smart Hub, môžete odstúpiť od zmluvy. Skús teraz
Ako používať službu Smart Hub a Účet Samsung
Vytvorenie účtu Samsung
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Účet Samsung Skús teraz
Niektoré služby Smart Hub sú spoplatnené. Ak chcete používať spoplatnenú službu, musíte mať vytvorený účet
u poskytovateľa služby alebo účet Samsung.
Účet Samsung si môžete vytvoriť pomocou e-mailovej adresy, ktorú použijete ako ID.
"" Ak si chcete vytvoriť účet Samsung, musíte vyjadriť súhlas s príslušnými podmienkami zmluvy s koncovým používateľom
a pravidlami ochrany osobných údajov účtu Samsung.
"" Účet Samsung si môžete taktiež vytvoriť na lokalite http://content.samsung.com. Po vytvorení účtu môžete používať
rovnaké ID v televízore aj na webovej lokalite Samsung.
Vytvorenie účtu Samsung
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Účet Samsung
Vytvoriť účet
Vytvoriť Samsung účet
Účet Samsung si môžete vytvoriť podľa pokynov na obrazovke. Po vytvorení účtu Samsung budete automaticky
prihlásení do účtu Samsung.
"" Ak si chcete prečítať Zmluvné podmienky, vyberte položku Zobraziť podrobnosti.
"" Ak chcete svoj účet zabezpečiť, vyberte v poli pod poľom hesla položku Výber obrázka profilu a zadanie hesla (vysoké
zabezpečenie).
"" Ak chcete, aby vás televízor automaticky prihlásil do účtu po zapnutí televízora, začiarknite možnosť Prihlás ma
automaticky.
Vytvorenie účtu Samsung pomocou účtu Facebook
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Účet Samsung
Vytvoriť účet
Vytvoriť Samsung účet s Facebookom
Zadajte svoje facebookové ID a heslo a potom podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie účtu. Po
vytvorení účtu Samsung budete automaticky prihlásení do účtu Samsung.
"" Ak si vytvoríte účet Samsung pomocou účtu Facebook, tieto účty sa automaticky prepoja.
Prihlásenie do účtu Samsung
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Účet Samsung
Prihlásiť sa
Do svojho účtu Samsung sa môžete prihlásiť automaticky a využívať funkciu Smart Hub.
Registrácia účtu Samsung k televízoru
Ak už máte účet Samsung, môžete si ho zaregistrovať pre televízor. Na obrazovke účtu Samsung vyberte položky
+ Prihlásiť sa a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Prihlásenie do registrovaného účtu Samsung uloženého v televízore
Po vytvorení účtu Samsung sa tento uloží v televízore. Ak sa chcete prihlásiť do registrovaného účtu Samsung,
jednoducho ho vyberte v televízore.
"" Ak chcete zmeniť spôsob prihlasovania, pozrite si časť „Zmena a pridanie informácií do účtu Samsung“.
Prepojenie účtu Samsung s účtami iných externých služieb
Prepojením účtu Samsung s účtami externých služieb sa môžete po prihlásení do účtu Samsung automaticky
prihlásiť do účtov prepojených aplikácií.
"" Ak chcete používať funkciu Prepojiť účty služieb, najskôr sa musíte prihlásiť do svojho účtu Samsung.
Pripojenie a odpojenie účtu služby
menu
●●
Podrobnosti
Smart Hub
Účet Samsung
Prepojiť účty služieb
Prepojenie s účtom služby
Vyberte niektorý z účtov na zozname a podľa pokynov na obrazovke sa doň prihláste. Účet služby je
prepojený s účtom Samsung.
●●
Zrušenie prepojenia účtov
Vyberte niektorý z účtov na zozname a podľa pokynov na obrazovke zrušte prepojenie účtu.
Zmena a pridanie informácií do účtu Samsung
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Účet Samsung
Upraviť profil
Môžete spravovať svoj účet Samsung. Zadajte heslo pomocou klávesnice zobrazenej na obrazovke televízora a
vyberte položku Dokončiť. Na obrazovke môžete vykonať nasledujúce funkcie.
"" Ak chcete zmeniť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
●●
Zmena obrázka profilu
●●
Výber metódy prihlásenia do účtu Samsung
●●
Zapnutie alebo vypnutie automatického prihlásenia
●●
Zadanie základných informácií o používateľovi
●●
Prihlásenie sa na odber elektronického bulletinu Samsung
Odstránenie účtu Samsung z televízora
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Účet Samsung
Odstrániť účty z TV
Účet Samsung a príslušné heslá môžete z televízora odstrániť. Z televízora sa taktiež odstránia informácie
všetkých účtov externých služieb prepojených s týmto účtom.
"" Ak chcete odstrániť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
Používanie panela Moje aplikácie
Moje aplikácie
Moje aplikácie
Moje A…
Čo je nové
Najpopulárn…
Video
Hra
Šport
Životný…
Informácie
Vzdelanie
Deti
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete užívať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo sveta
športu, správ o počasí a hier. Aplikácie si môžete stiahnuť zo služby Smart Hub. Na paneli Moje aplikácie vyberte
možnosť +. Zvoľte aplikáciu zobrazenú na obrazovke alebo zvoľte kategóriu žánru, napr. Najpopulárnejšie alebo
Čo je nové, vo vrchnej časti obrazovky, a následne zvoľte aplikáciu v žánri, ktorý ste zvolili. Môžete si nainštalovať
a spúšťať aplikácie zoradené podľa žánrov, ako napríklad Čo je nové, Najpopulárnejšie.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Pri prvom spustení služby Smart Hub sa automaticky nainštalujú predvolené aplikácie. Predvolené aplikácie sa môžu líšiť
v závislosti od regiónu.
Správa prevzatých aplikácií pomocou kontextovej ponuky možností
Posuňte označenie na požadovanú aplikáciu a stlačte a podržte tlačidlo Zadať. Môžete používať nasledujúce
funkcie.
●●
Odstrániť
●●
Posunúť
●●
Zobraziť podrobnosti
●●
Nainštal. znovu
"" Kontextová ponuka sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých aplikácií.
Inštalácia aplikácie
Rýchla inštalácia aplikácie
1.
Vyberte kategóriu na obrazovke Moje aplikácie.
2.
Posuňte označenie na požadovanú aplikáciu a stlačte a podržte tlačidlo Zadať. Zobrazí sa kontextová
3.
Vyberte položku Prevziať. Vybratá aplikácia sa nainštaluje v televízore.
ponuka.
"" Nainštalované aplikácie si môžete prezrieť na obrazovke Moje aplikácie.
"" Aplikáciu môžete taktiež nainštalovať z obrazovky s podrobnými informáciami.
"" V prípade nedostatočnej internej pamäte televízora môžete aplikáciu nainštalovať na zariadenie USB.
"" Aplikáciu nainštalovanú na zariadení USB môžete spustiť iba vtedy, keď je zariadenie USB pripojené k televízoru. Ak sa
zariadenie USB počas spustenej aplikácie odpojí, aplikácia sa ukončí.
"" Aplikáciu nainštalovanú na zariadení USB nemožno spustiť v inom televízore ani počítači.
Spustenie aplikácie
Aplikáciu môžete spustiť jej zvolením na obrazovke Moje aplikácie. Na označených aplikáciách sa zobrazia nižšie
uvedené ikony, ktoré signalizujú nasledovné:
●●
: Aplikácia je nainštalovaná na zariadení USB.
●●
: Aplikácia je zabezpečená heslom.
●●
: Aplikácia je nainštalovaná.
Aktivácia automatickej aktualizácie aplikácií
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Automatická aktualizácia aplikácií
Ak chcete, aby sa aplikácie automaticky aktualizovali, nastavte položku Automatická aktualizácia aplikácií na
možnosť Zap.. Aplikácie sa budú automaticky aktualizovať vždy, keď bude dostupná aktualizácia.
Odstránenie aplikácie z televízora
Na obrazovke Moje aplikácie vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a svoj výber potvrďte stlačením
a podržaním tlačidla Zadať. Ak chcete odstrániť viaceré aplikácie, vyberte všetky aplikácie, ktoré chcete vymazať,
a v hornej časti obrazovky vyberte položku Možnosti a potom položku Vymazať Moje App.
"" Uistite sa, že sprievodné údaje aplikácie sa tiež odstránia pri odstránení aplikácie.
Presúvanie aplikácií
Aplikácie môžete presunúť na požadované miesto v kategórii Moje App.
Vyberte položku Možnosti Presunúť Moje Aplikácie na obrazovke Moje aplikácie. Vyberte aplikáciu na
presunutie. Okolo aplikácie sa zobrazia 4 smerové šípky. Pomocou smerových šípok na obrazovke presuňte
aplikáciu na požadované miesto a potom stlačte tlačidlo Zadať.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Zamykanie a odomykanie aplikácií
Vyberte položku Možnosti Zamknúť/odomknúť Moje App na obrazovke Moje aplikácie. Zobrazí sa obrazovka
zadávania hesla. Zadajte svoje heslo, vyberte aplikácie, ktoré chcete uzamknúť alebo odomknúť, a potom vyberte
položku Uložiť. Všetky vybrané aplikácie sa zamknú alebo odomknú.
Aktualizácia aplikácií
Vyberte položku Možnosti Aktualizovať aplikácie na obrazovke Moje aplikácie. Televízor vyhľadá aktualizácie
aplikácií a zobrazí ich zoznam. Po vyhľadaní aplikácií môžete aktualizovať niektoré z nich alebo všetky.
Zmena usporiadania aplikácií
Vyberte položku Možnosti na obrazovke Moje aplikácie a potom možnosť Zoradiť podľa. Aplikácie môžete
zoradiť podľa dátumu, času a iných kritérií.
Hodnotenie zakúpených aplikácií
Hodnotenie hviezdičkami môžete nastaviť pomocou tlačidiel
a
na obrazovke s podrobnými informáciami.
Používanie ďalších vlastností a funkcií aplikácií
menu
Podrobnosti
Smart Hub
Automatické spustenie nastavení
Aplikácie a bežiaci text viazané na kanál
Môžete konfigurovať ďalšie vlastnosti a funkcie aplikácií.
Ako možno používať Aplikácie viazané na kanál
Pomocou aplikácie nainštalovanej v televízore a prepojenej s konkrétnym kanálom môžete počas sledovania
televízora prijímať informácie o televíznych programoch a iných príslušných službách.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je v televízore nainštalovaná aplikácia s podporou funkcie Aplikácie a bežiaci
text viazané na kanál.
Používanie funkcie e-Manual
Zobrazenie elektronickej príručky
menu
Podrobnosti
Podpora
e-Manual
Môžete si prezrieť integrovanú príručku e-Manual, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách televízora.
1.
Vyberte kategóriu na obrazovke e-Manual. Na obrazovke sa zobrazí zoznam vybratej kategórie.
2.
V zozname vyberte položku. Zobrazí sa príslušná téma elektronickej príručky.
""
Príručku e-Manual si môžete stiahnuť aj z webovej stránky spoločnosti Samsung.
""
Slová modrým písmom (napr. Režim obrazu) označujú položku ponuky.
Používanie tlačidiel v príručke e-Manual
(Hľadať): Zobrazí obrazovku vyhľadávania. Zadajte hľadaný výraz a vyberte položku Dokončiť. Výberom
položky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania sa načíta príslušná stránka.
(Register): Zobrazí obrazovku registra. Výberom témy zo zoznamu prejdite na príslušnú stránku.
(Otvorená stránka): Zobrazí zoznam v minulosti načítaných stránok. Vyberte stránku. Príručka e-Manual
preskočí na vybratú stránku.
Otvorenie súvisiacej obrazovky ponuky zo stránky s príslušnou témou elektronickej príručky.
(Skús teraz): Umožňuje vám otvoriť príslušnú položku ponuky a ihneď si funkciu vyskúšať.
(Prepojiť): Umožňuje vám otvoriť príslušnú referenčnú stránku.
"" Z obrazoviek niektorých ponúk sa nedá dostať do elektronickej príručky.
Aktualizácia návodu e-Manual na najnovšiu verziu
Návod e-Manual môžete aktualizovať rovnakým spôsobom, ako aktualizujete aplikácie.
Používanie webového prehliadača
V televízore môžete surfovať na webe rovnakým spôsobom ako v počítači – dokonca aj počas sledovania
televízneho programu v rámci funkcie PIP. Výberom možnosti Pomocník zobrazíte informácie webového
prehliadača.
"" Na pohodlnejšie používanie webového prehliadača použite klávesnicu a myš.
"" Stránka prehliadania sa môže líšiť od stránky v počítači.
"" Funkcia PIP (Obraz v obraze) nemusí byť podporovaná vo webovom prehliadači v závislosti od konkrétnych modelov a
geografických oblastí.
Preferencie prehliadania
Vyberte položku
●●
Nastavenia. Nakonfigurujte nastavenia prehliadania podľa svojich potrieb.
Všeobecné
Automaticky skryje karty a lišty ponúk po uplynutí určitej doby nečinnosti alebo obnoví všetky používateľské
nastavenia.
""
●●
Vaše záložky a histórie prehliadania sa neobnovia.
Domovská strán.
Nastaví domovskú stránku po otvorení webového prehliadača.
●●
Vyhľadávač
Vyhľadá zadané informácie a zobrazí webové stránky s výsledkami.
●●
Súkromie a bezpečnosť
Zabráni vám v prístupe k nevhodným webovým stránkach a vypne ukladanie histórie prehliadania.
●●
Blokované stránky
Zablokuje a zruší zablokovanie stránok. Môžete spravovať zoznam stránok, ktoré majú byť blokované.
●●
Schválené stránky
Umožní otvárať len vami schválené webové stránky. Ak chcete využiť túto možnosť, nastavte heslo.
Schválené stránky môžete pridávať a odstraňovať.
●●
Kódovanie
Nastaví kódovací jazyk na možnosť Automatický alebo zo zoznamu vyberie metódu kódovania.
●●
Informácie o prehliadači
Zobrazenie aktuálnej verzie webového prehliadača.
Používanie panela Reproduktor
Reproduktor
You can play songs saved on your mobile device by using the Bluetooth function.
"" Ak nepripojíte mobilné zariadenie, v kategórii Reproduktor sa prehrá predvolená hudba uložená v pamäti televízora.
"" When you re-pair the Samsung Smart Control to the TV while music is playing, the music currently playing pauses for a
moment and then resumes.
Používanie panela fotografií
Fotografie
Môžete spustiť prezentáciu fotografií uložených na pamäťovom USB zariadení. Pripojte zariadenie USB
k televízoru. Keď zastavíte prezentáciu, obrazovka sa vráti na panel Fotografie.
"" Prezentáciu môžete spustiť len s fotografiami vo formáte JPG a JPEG.
"" Ak chcete zobrazovať fotografie uložené na USB zariadení postupne, prejdite na obrazovku MÔJ OBSAH.
Používanie časového panela
Čas
Na obrazovke môžete zobrazovať aktuálny čas. Pred zobrazením aktuálneho času na časovom paneli zvoľte
možnosť menu Podrobnosti Systém Čas Hodiny Nastaviť hodiny Manuálne a manuálne nastavte
čas.
Prehrávanie mediálneho obsahu
MÔJ OBSAH
Mobilné zari…
USB 2
PC
Sprievodcovia pri…
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
V televízore môžete prehrávať mediálny obsah uložený v úložných zariadeniach, napríklad na zariadení USB,
v mobilnom zariadení či fotoaparáte. Keď pripojíte úložné zariadenie k televízoru, zobrazí sa kontextová ponuka.
Zvolením možnosti Áno môžete prezerať súbory obsahu v službe MÔJ OBSAH. Televízor zobrazí kartu s názvom
pripojeného zariadenia. Vyberte kartu a skontrolujte obsah uložený na úložnom zariadení.
"" Na paneli Fotografie môžete spustiť prezentáciu.
"" Pomocou funkcie Bluetooth môžete prehrávať hudobné súbory priamo na paneli Reproduktor.
"" Mediálny obsah nemožno prehrať, ak televízor nepodporuje obsah alebo úložné zariadenie. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov“.
"" Pred pripojením zariadenia USB zálohujte dôležité súbory. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poškodené či
stratené súbory.
"" Po pripojení úložného zariadenia, ktoré má iba jeden mediálny súbor, sa zobrazí kontextová ponuka. Výberom možnosti
Áno prehráte súbor pomocou zložky MÔJ OBSAH.
Prečítajte si pred prehrávaním mediálneho obsahu
"" Ak chcete pripojiť televízor k počítaču, pozrite si časť „Pripojenie počítača“.
"" Ak chcete pripojiť televízor k mobilnému zariadeniu, pozrite si časť „Používanie funkcie Screen mirroring“.
"" Ak chcete pripojiť televízor k zariadeniu USB alebo externému úložnému zariadeniu, pripojte zariadenie do portu USB na
televízore.
Funkcie na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho obsahu
Na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho obsahu úložného zariadenia môžete používať nasledujúce
funkcie.
●●
Filtrovať podľa
Filtrovanie mediálneho obsahu na zobrazovanie požadovaného typu médií.
●●
Zoradiť podľa
Zoradenie zoznamu s obsahom. Spôsoby zoradenia závisia od typu obsahu, ktorý ste zvolili.
""
●●
Táto funkcia nie je k dispozícii v prípade, že je položka Filtrovať podľa nastavená na možnosť Všetky.
Odstrániť
Odstránenie nahratého mediálneho obsahu zo zoznamu položiek mediálneho obsahu.
""
●●
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je položka Filter nastavená na možnosť Nahrané.
Prehrať vybrané
Prehrávanie vybraného mediálneho obsahu zo zoznamu položiek mediálneho obsahu.
""
Táto funkcia nie je k dispozícii v prípade, že je položka Filtrovať podľa nastavená na možnosť Všetky.
Tlačidlá a funkcie dostupné počas prezerania fotografií
Počas prezerania fotografií stlačením tlačidla Zadať zobrazíte dostupné možnosti. Počas prezerania fotografií
môžete tiež zobraziť miniatúry fotografií uložených v televízore. Možnosti skryjete stlačením tlačidla
●●
.
Pozast. / Prehrať
Spustenie alebo zastavenie prezentácie. Pomocou prezentácie môžete prehrať všetky fotografie v priečinku
jednu po druhej.
●●
Predch. / Ďalej
Zobrazenie predchádzajúcej alebo ďalšej fotografie.
●●
Pozastaviť BGM / Prehrať BGM
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby v pozadí.
●●
Možnosti
Funkcia
Popis
Rýchlosť prezentácie
Nastavenie rýchlosti prezentácie.
Efekt prezentácie
Použitie efektov prechodu v prezentácii.
Priblížiť a otočiť
Zväčšenie až na štvornásobnú veľkosť.
Otočenie obrázka.
Prehrávanie hudby v pozadí počas zobrazovania fotografií na televízore.
Hudba v pozadí
"" Hudobný súbor musí byť uložený v rovnakom zariadení USB ako súbor fotografie.
"" Počas prehrávania hudby na pozadí sa na obrazovke zobrazuje ikona hudby. Pomocou ikony
hudby môžete pozastaviť prehrávanie aktuálneho hudobného súboru alebo prehrať iný
hudobný súbor.
Režim zvuku
Zmena nastavenia režimu zvuku.
"" Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, keď hrá hudba v pozadí.
Zoznam
reproduktorov
Výber reproduktorov na prehrávanie hudby v pozadí.
Režim obrazu
Zmena nastavenia režimu obrazu.
Informácie
Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnej fotografii.
Tlačidlá a funkcie dostupné počas sledovania videí
Počas sledovania videí stlačením tlačidla Zadať zobrazíte dostupné možnosti. V rovnakých časových intervaloch sa
budú zobrazovať obrazové ukážky zo snímok, takže môžete ľahko prejsť na konkrétnu snímku. Možnosti skryjete
stlačením tlačidla
●●
.
Pozast. / Prehrať
Pozastavenie alebo prehratie videa. Pri pozastavenom videu môžete používať nasledujúce funkcie. Pri
pozastavenom videu televízor neprehráva zvuk.
●●
––
Krokovanie: Stlačením tlačidla
––
Spomalený pohyb: Stlačením tlačidla
prechádzate pozastaveným videom po jednej snímke.
prehráte video pomalou rýchlosťou (1/8, 1/4, 1/2).
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
Posunutie videa dozadu alebo dopredu. Ak chcete zrýchliť posúvanie dozadu alebo dopredu až 3-násobne,
opakovane stlačte dané tlačidlo. Ak chcete obnoviť normálnu rýchlosť prehrávania, stlačte tlačidlo .
●●
Predch. / Ďalej
Prehratie predchádzajúceho alebo nasledujúceho videa. Ak chcete prehrať predchádzajúce video, dvakrát
stlačte tlačidlo . Ak jedenkrát stlačíte tlačidlo , spustíte prehrávanie aktuálneho videa od začiatku.
Ak chcete prehrať nasledujúce video, dvakrát stlačte tlačidlo
●●
.
Opakovať
Opakované prehrávanie aktuálneho súboru alebo všetkých súborov v jednom priečinku.
●●
Možnosti
Funkcia
Popis
Veľkosť obrazu
Zmena veľkosti obrazovky. Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od videa.
Titulky
Umožní vám kontrolovať funkciu týkajúcu sa titulkov, ako napríklad výber jazyka, zmenu veľkosti
typu písma titulkov, prípadne nastavenie synchronizácie titulkov.
Otočiť
Otočenie videa.
Režim obrazu
Zmena nastavenia režimu obrazu.
Režim zvuku
Zmena nastavenia režimu zvuku.
Zoznam
reproduktorov
Výber reproduktorov na prehrávanie zvuku videa.
Výber jazyka zvuku.
Jazyk zvuku
"" Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď video podporuje zvuk z viacerých zvukových stôp.
Informácie
Zobrazenie podrobných informácií o videu.
Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania hudby
●●
Pozast. / Prehrať
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby.
●●
Predch. / Ďalej
Prehratie predchádzajúceho alebo nasledujúceho hudobného súboru. Ak chcete prehrať predchádzajúci
hudobný súbor, dvakrát stlačte tlačidlo . Ak jedenkrát stlačíte tlačidlo , spustíte prehrávanie aktuálneho
hudobného súboru od začiatku.
Ak chcete prehrať nasledujúci hudobný súbor, dvakrát stlačte tlačidlo
●●
.
Opakovať
Opakované prehrávanie aktuálneho hudobného súboru alebo všetkých hudobných súborov v jednom
priečinku.
●●
Premiešať
Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí.
●●
Zoznam reproduktorov
Výber reproduktorov na prehrávanie hudby.
●●
Vyp. obraz
Prehrávanie hudobných súborov len pri vypnutej obrazovke.
Prehľad informácií o digitálnom vysielaní
Používanie obrazovky Sprievodca
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Sprievodca Skús teraz Skús teraz EPG
Na obrazovke Sprievodca môžete zobraziť prehľad ponuky programov jednotlivých digitálnych kanálov.
Na obrazovke sprievodcu sa môžete pohybovať v ľubovoľnom smere po 2-hodinových úsekoch stlačením tlačidla
alebo .
Pomocou tlačidla
na ovládači Samsung Smart Control si môžete zvoliť tlačidlá, ktoré sa budú zobrazovať v
spodnej časti obrazovky.
"" Informácie obrazovky Sprievodca sú dostupné len pre digitálne kanály. Analógové kanály nie sú podporované.
"" Ak chcete zobraziť sprievodcu, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (menu
Hodiny).
Podrobnosti
Systém
Čas
Ak chcete po spustení sprievodcu prejsť na funkcie sprievodcu, stlačte a podržte tlačidlo Zadať na diaľkovom
ovládači. Zobrazí sa kontextové okno so zoznamom nasledujúcich funkcií.
●●
Kanálový filter
Filtrovanie kanálov na obrazovke Sprievodca podľa vybratého filtra.
●●
Manažér harmonogramu
Zobrazenie manažéra harmonogramu.
""
●●
Informácie o funkcii Manažér harmonogramu nájdete v časti „Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie“.
Upraviť obľúbené kanály
Táto funkcia umožňuje nastaviť kanál, ktorý ste vybrali na obrazovke Sprievodca ako obľúbený.
●●
Zobraziť podrobnosti
Zobrazenie podrobných informácií o vybratom programe. Informácie o programe sa môžu líšiť v závislosti
od signálu vysielania a pre určité programy nemusia byť vôbec dostupné.
●●
––
Vyberte si aktuálny program na inom kanáli a výberom možnosti Zobraziť podrobnosti môžete program
Sledovať alebo Nahrávať.
––
Vyberte nadchádzajúci program a potom výberom možnosti Zobraziť podrobnosti nastavte Naplánovať
sledovanie alebo Naplánovať nahrávanie.
""
Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo INFO.
""
Bližšie informácie o sledovaní alebo o funkcii Naplánovať sledovanie nájdete v časti „Nastavenie funkcie
Naplánovať sledovanie“.
""
Bližšie informácie o funkcii Naplánovať nahrávanie nájdete v časti „Nahrávanie programov“.
""
Zobraziť môžete len programy naplánované po aktuálnom čase vysielania.
Nahrávať
Spustenie okamžitého nahrávania vybraného programu.
Kontrola informácií o aktuálnom programe
Ak chcete získať informácie o relácii, ktorú práve sledujete, stlačte tlačidlo Zadať.
Ak chcete zobraziť informácie o aktuálnom programe, spustiť jeho okamžité nahrávanie alebo použiť funkciu
Timeshift, vyberte danú možnosť v okne Informácie o programe.
Ak chcete zobraziť informácie o nadchádzajúcich programoch, použite tlačidlá a . Ak chcete pre program
nastaviť možnosť Naplánovať sledovanie alebo Naplánovať nahrávanie, vyberte požadovaný program.
"" Ak chcete zobraziť informácie o programe, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (menu
Čas
Hodiny).
Podrobnosti
Systém
"" Informácie o programe sa môžu líšiť v závislosti od typu signálu vysielania a pre určité programy nemusia byť vôbec
dostupné.
"" Bližšie informácie o funkcii Naplánovať nahrávanie nájdete v časti „Nahrávanie programov“.
"" Bližšie informácie o funkcii Naplánovať sledovanie nájdete v časti „Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie“.
Zmena signálu vysielania
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Anténa Skús teraz
K dispozícii máte možnosť vybrať uprednostňovaný spôsob prijímania signálu digitálneho vysielania.
"" Túto funkciu nepotrebujete, ak je váš televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču.
Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity
menu
Podrobnosti
Podpora
Samodiagnostika
Informácie o signáli Skús teraz
K dispozícii máte možnosť skontrolovať informácie o signáli digitálneho kanála a jeho intenzite.
"" Ak je k televízoru pripojená anténa s rozhraním OTA, informácie o intenzite signálu môžete použiť na úpravu antény tak,
aby bola intenzita signálu vyššia a príjem kanálov vo vysokom rozlíšení lepší.
"" Táto funkcia je dostupná len pre digitálne kanály.
Nahrávanie programov
Vedľa programov a kanálov, pre ktoré ste nastavili možnosť Naplánovať nahrávanie, sa zobrazí ikona
.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Pred použitím funkcie nahrávania si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než
začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.
Nahrávanie programov
K dispozícii máte možnosť nahrávať aktuálne a nadchádzajúce programy.
Okamžité nahrávanie
Ak chcete spustiť okamžité nahrávanie aktuálneho programu, stlačte tlačidlo
ovládači.
na štandardnom diaľkovom
Toto tlačidlo však u niektorých modeloch nie je dostupné.
Prípadne stlačte tlačidlo 123 na ovládači Samsung Smart Control a vyberte položku
obrazovke.
na diaľkovom ovládači na
Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania na obrazovke Sprievodca
Ak chcete spustiť okamžité nahrávanie aktuálneho programu, na obrazovke Sprievodca vyberte daný program
a potom možnosť Nahrávať. Ak chcete naplánovať nahrávanie programu, ktorý sa bude vysielať neskôr, na
obrazovke Sprievodca vyberte daný program, stlačte a podržte tlačidlo Zadať, vyberte položku Zobraziť
podrobnosti a potom možnosť Naplánovať nahrávanie.
Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania v okne Informácie o programe
Ak chcete spustiť okamžité nahrávanie aktuálneho programu alebo naplánovať nahrávanie programu, stlačte
tlačidlo Zadať. Zobrazí sa okno Informácie o programe.
Ak chcete spustiť okamžité nahrávanie aktuálneho programu, stlačte tlačidlo . Ak chcete spustiť plánované
nahrávanie programu, ktorý sa bude vysielať neskôr, stlačte tlačidlo alebo , čím prejdete na tento program.
Potom stlačte tlačidlo Zadať a vyberte možnosť
.
Používanie funkcie plánovaného nahrávania na spustenie nahrávania v určitý deň a čas
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Manažér harmonogramu
Plán
1.
Vyberte položku Naplánovať nahrávanie.
2.
Špecifikujte možnosti Zdroj, Kanál, Opakovať, Čas spustenia a Čas ukončenia pre program, ktorý chcete
nahrať, a potom výberom položky OK dokončite nastavenie.
Používanie dostupných funkcií počas nahrávania programu
Počas nahrávania programu stlačte tlačidlo Zadať. Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce tlačidlá a indikátor
priebehu nahrávania.
●●
Ďalšie informácie
Zobrazenie podrobných informácií o nahrávanom programe.
""
●●
Informácie o programe sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania a pre určité programy nemusia byť vôbec
dostupné.
Čas nahrávania
Nastavenie doby nahrávania.
●●
Zastaviť nahrávanie / Prejdite na Živé vysielanie
Zastavenie nahrávania. /Presun sledovania na živé televízne vysielanie.
Používanie tlačidiel diaľkového ovládača pri nahrávaní programu
●●
Pozast. / Prehrať
Stlačením tlačidla alebo pozastavíte obrazovku s nahrávaným programom alebo obnovíte prehrávanie
na pozastavenej obrazovke.
Pri pozastavenej nahrávke môžete používať nasledujúce funkcie. V režime pozastavenej nahrávky však nie je
k dispozícii žiadny zvuk.
––
Krokovanie: Stlačte tlačidlo 123 na ovládači Samsung Smart Control a potom pomocou tlačidla
spustite prechádzanie cez video po jednej snímke.
""
––
.
Spomalený pohyb: Stlačte tlačidlo 123 na ovládači Samsung Smart Control a potom stlačením tlačidla
prehrajte video rýchlosťou, ktorá predstavuje 1/2 normálnej rýchlosti.
""
●●
Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
.
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
Stlačením tlačidla 123 na ovládači Samsung Smart Control a následne tlačidla
dozadu/dopredu na maximálnu rýchlosť v siedmich krokoch.
""
Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
""
Táto funkcia nie je dostupná počas sledovania programu, ktorý sa aktuálne vysiela.
alebo
.
alebo
zrýchlite posun
Spravovanie zoznamu naplánovaného nahrávania
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Manažér harmonogramu
Môžete zmeniť nastavenia relácií naplánovaného nahrávania alebo úplne zrušiť relácie naplánovaného nahrávania.
Sledovanie nahratých programov
Keď k televízoru pripojíte USB zariadenie na nahrávanie, zobrazí sa priečinok OBSAH. Ak chcete prehrať konkrétny
súbor, vyberte súbor s nahratým programom z priečinka OBSAH.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Používanie funkcií dostupných počas prehrávania nahrávky
Stlačte tlačidlo Zadať. Zobrazia sa nasledujúce tlačidlá. Ak chcete tlačidlá skryť, stlačte tlačidlo
.
"" Tlačidlá, ktoré sa zobrazia, sa líšia v závislosti od prehrávaného súboru.
●●
Pozast. / Prehrať
Pozastavenie súboru (nahratého programu) alebo obnovenie prehrávania pozastaveného súboru.
Pri pozastavenom videu môžete používať nasledujúce funkcie. V režime pozastaveného videa však nie je
k dispozícii žiadny zvuk.
●●
––
Krokovanie: Výberom tlačidla
––
Spomalený pohyb: Výberom tlačidla
rýchlosti.
spustíte prechádzanie cez video po jednej snímke.
prehráte video rýchlosťou, ktorá predstavuje 1/2 normálnej
Predch. / Ďalej
Ak chcete spustiť aktuálne video od začiatku, stlačte tlačidlo
.
Ďalší hudobný súbor (zaznamenaný program) prehráte výberom tlačidla
.
●●
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
Zrýchlenie posunu dozadu/dopredu na maximálnu rýchlosť v troch krokoch. Normálnu rýchlosť
prehrávania obnovíte tlačidlom .
""
●●
Táto funkcia nie je dostupná počas sledovania programu, ktorý sa aktuálne vysiela.
Opakovať
Opakované prehrávanie aktuálneho súboru alebo všetkých súborov v jednom priečinku.
●●
Možnosti
Funkcia
Popis
Veľkosť obrazu
Zmena veľkosti obrazovky. Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od videa.
Nastavenie titulkov
Titulky: Zapnutie alebo vypnutie titulkov.
Jazyk titulkov: Zmena jazyka.
Režim obrazu
Zmena režimu obrazu.
Režim zvuku
Zmena režimu zvuku.
Zoznam
reproduktorov
Umožňuje výber reproduktorov na prehrávanie zvuku.
"" Táto funkcia je dostupná len v prípade, že je k televízoru pripojené domáce kino alebo
prijímač.
Jazyk zvuku
Umožňuje výber iného jazyka zvuku.
"" Táto funkcia je dostupná len pre súbory podporujúce viacstopový zvuk.
Informácie
Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom súbore.
Spravovanie nahratých súborov
Vyberte zariadenie USB, ktoré obsahuje nahrávky. Zobrazí sa zoznam nahrávok.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Používanie funkcií pre zoznam uložených súborov
●●
Filter
Zobrazia sa len tie súbory, ktoré vyhovujú zvolenému filtru.
●●
Zoradiť podľa
Súbory sa zoradia podľa vybraného režimu zobrazenia.
""
●●
Keď je položka Filter nastavená na možnosť Všetky, táto funkcia nie je k dispozícii.
Odstrániť
Odstránenie vybratých súborov okrem zamknutých súborov.
""
●●
Keď je položka Filter nastavená na možnosť Všetky, táto funkcia nie je k dispozícii.
Prehrať vybrané
Prehrávanie vybratých súborov. V zozname súborov vyberte požadované súbory a potom vyberte položku
Prehrať.
Ak je režim zobrazenia nastavený na možnosť Priečinok, môžete vybrať len súbory nachádzajúce sa
v rovnakom priečinku. Ak chcete do zoznamu titulov pridať súbor z iného priečinka, zmeňte režim
zobrazenia.
""
Keď je položka Filter nastavená na možnosť Všetky, táto funkcia nie je k dispozícii.
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
Ikona
sa zobrazuje vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali pre funkciu Naplánovať sledovanie.
"" Ak chcete nastaviť možnosť Naplánovať sledovanie, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (menu
Systém
Čas
Hodiny).
Podrobnosti
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre digitálny kanál
Môžete nastaviť plánované sledovanie pre digitálny kanál na obrazovke Sprievodca alebo na obrazovke s
informáciami.
●●
Obrazovka Sprievodca
Na obrazovke Sprievodca pomocou diaľkového ovládača označte a vyberte program, ktorý chcete sledovať,
a potom stlačte a podržte tlačidlo Zadať. Na zobrazenej kontextovej obrazovke zvoľte položku Naplánovať
sledovanie. Program sa naplánoval na sledovanie. Opätovne sa zobrazí obrazovka sprievodcu.
●●
Obrazovka Informácie o programe
Počas pozerania televízora stlačte tlačidlo Zadať. Zobrazí sa okno Informácie o programe. Pomocou tlačidiel
a
sa presuňte k programu, ktorý chcete sledovať, a stlačte tlačidlo Zadať. Vyberte položku
sa zobrazí v okne Informácie o programe. Program sa naplánoval na sledovanie.
, ktorá
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre analógový kanál
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Manažér harmonogramu Skús teraz
K dispozícii máte možnosť naplánovať sledovanie pre analógový kanál. Vyberte položku Plán Naplánovať
sledovanie. Špecifikujte možnosti Zdroj, Kanál, Opakovať a Čas spustenia pre program, ktorý chcete sledovať, a
potom výberom položky OK dokončite nastavenie.
Úprava naplánovaného sledovania
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Manažér harmonogramu
Na obrazovke Naplánované vyberte naplánované sledovanie. Zobrazí sa kontextová ponuka. Vyberte položku
Upraviť. Zmeňte čas, dni alebo kanál. Po dokončení vyberte položku OK.
Zrušenie naplánovaného sledovania
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Manažér harmonogramu
Na obrazovke Naplánované vyberte naplánované sledovanie. Zobrazí sa kontextová ponuka. Vyberte položku
Odstrániť. V kontextovej ponuke zvoľte možnosť OK. Naplánované sledovanie sa odstráni.
"" V rámci funkcie Naplánovať sledovanie a Naplánovať nahrávanie si môžete nastaviť maximálne 30 položiek.
Používanie funkcie Timeshift
Pomocou funkcie Timeshift môžete pozastaviť a posunúť dozadu živé televízne vysielanie rovnako ako obsah
disku DVD.
Aktiváciou tejto funkcie vypnete funkciu Vysielanie.
"" Pred použitím funkcie Timeshift si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než
začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Ak chcete aktivovať funkciu Timeshift počas sledovania televízora, stlačte tlačidlo Zadať a v okne Informácie o
programe vyberte možnosť
tlačidlá:
●●
. Vo vrchnej časti obrazovky televízora sa zobrazí indikátor priebehu a nasledujúce
Ďalšie informácie
Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom programe.
●●
""
Informácie o programe sa môžu líšiť v závislosti od typu signálu vysielania a pre určité programy nemusia byť vôbec
dostupné.
""
Toto tlačidlo je dostupné len počas sledovania živého programu.
Nahrávať
Spustenie okamžitého nahrávania aktuálneho programu.
●●
Prejdite na Živé vysielanie / Vypnúť Timeshift
Presun na živé vysielanie alebo ukončenie funkcie Timeshift.
Používanie tlačidiel diaľkového ovládača pri používaní funkcie Timeshift
Pozast. / Prehrať
●●
Pozastavenie obrazovky.
Stlačením tlačidla alebo počas používania funkcie Timeshift pozastavíte aktuálny program alebo
obnovíte jeho prehrávanie. V režime pozastavenia aktuálneho programu sú dostupné nasledujúce funkcie.
V režime pozastaveného aktuálneho programu však nie je k dispozícii žiadny zvuk.
––
Krokovanie: Stlačte tlačidlo 123 na ovládači Samsung Smart Control a potom pomocou tlačidla
spustite prechádzanie cez aktuálny program po jednej snímke.
""
––
Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
.
Pomalé prehrávanie: Na ovládači Samsung Smart Control stlačte tlačidlo 123 a potom stlačením tlačidla
alebo
prehrajte aktuálny program rýchlosťou, ktorá predstavuje 1/2 normálnej rýchlosti.
""
Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
alebo
.
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
●●
Stlačením tlačidla 123 na ovládači Samsung Smart Control a následne tlačidla
dozadu/dopredu na maximálnu rýchlosť v siedmich krokoch.
alebo
""
Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
""
Funkcia posúvania dopredu nie je dostupná počas sledovania programu, ktorý sa práve vysiela.
alebo
zrýchlite posun
.
Používanie funkcie Zoznam kanálov
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Zoznam kanálov Skús teraz
Pomocou Zoznam kanálov môžete prepnúť kanál alebo si pozrieť program iných digitálnych kanálov a popri tom
sledovať televíziu.
Stlačte tlačidlo . K dispozícii sú nasledujúce funkcie:
●●
História
Zobrazí sa zoznam naposledy sledovaných kanálov.
●●
Pridať nový zoznam
Umožňuje vám vytvoriť nový zoznam kanálov pridaním kanálov zo zoznamu obľúbených, kanálov
obľúbeného žánru alebo kanálov z kategórie, ktorá vás zaujíma.
""
●●
Konkrétny zoznam sa môže v jednotlivých geografických oblastiach líšiť.
Všetky
Zobrazí všetky kanály uložené v televízore.
●●
Možnosti
Možnosť
Popis
Umožňuje výber možnosti Terestriál., Kábel a Satelit.
Anténa
"" Táto možnosť je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Zoradiť
Usporiadanie zoznamu podľa kritérií Číslo alebo Názov kanála (len digitálne kanály).
Žáner
Usporiadanie zoznamu, aby obsahoval len kanály vybratého žánru. Funkcia Žáner sa dá však použiť
len v prípade kanálov, ktoré obsahujú informácie o žánri.
Najskôr skontrolujte sieť a ubezpečte sa, že televízor je pripojený k internetu. Ak chcete prijímať
informácie o žánri kanála, televízor musí byť pripojený k internetu.
Upraviť zoznamy
kanálov
Umožňuje zmeniť usporiadanie kanálov v zozname kanálov alebo odstrániť kanály zo zoznamu
kanálov.
Upraviť kanál
Umožňuje odstrániť kanály z registra kanálov, obnoviť odstránené kanály a premenovať analógové
kanály.
Uprav obľúbené
Nastavenie obľúbených kanálov.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek“.
Registrácia, odstránenie a úprava kanálov
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Upraviť kanál Skús teraz Skús teraz
Ikony obrazovky Upraviť kanál predstavujú nasledujúce položky:
●●
: Analógový kanál
●●
: Obľúbený kanál
●●
: Uzamknutý kanál
Registrácia a odstránenie kanálov
Odstránenie registrovaných kanálov
K dispozícii máte možnosť odstrániť registrovaný kanál alebo všetky kanály z registra kanálov. Ak chcete odstrániť
niektorý kanál, vyberte ho a potom vyberte položku Odstrániť. Ak chcete odstrániť všetky kanály, vyberte položky
Možnosti Vybrať všetko a potom možnosť Odstrániť.
Úprava registrovaných kanálov
Výberom položky Možnosti na obrazovke získate prístup k nasledujúcim možnostiam. Dostupné možnosti sa môžu
líšiť v závislosti od signálu vysielania.
●●
Vybrať všetko / Zruš. ozn. všetkých
Označenie alebo zrušenie označenia všetkých kanálov zobrazených na obrazovke Upraviť kanál.
●●
Zoradiť
Zoradenie zoznamu podľa kritérií Číslo alebo Názov.
""
●●
Táto možnosť je k dispozícii len pre digitálne kanály.
Anténa
Umožňuje výber možnosti Terestriál., Kábel alebo Satelit.
""
●●
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Kategória
Zobrazí kanály uložené vo vybratej kategórii.
●●
Uprav obľúbené
Nastavenie obľúbených kanálov.
""
●●
Ďalšie informácie nájdete v časti „Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek“.
Premenovať kanál
Premenovanie analógových kanálov. Nový názov môže mať maximálne 5 znakov.
●●
Informácie
Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom programe.
Aktivovanie/inaktivovanie zabezpečenia kanálov heslom
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Upraviť kanál
Ak nechcete, aby vaše deti sledovali určité kanály, môžete aktivovať zabezpečenie kanálov heslom.
"" Pred aktiváciou zabezpečenia heslom sa uistite, že je položka Zámok kanála (menu
kanála) nastavená na možnosť Zap..
Podrobnosti
Vysielanie
Zámok
Zamknutie/odomknutie kanálov
Môžete zamknúť alebo odomknúť kanály. Na obrazovke Upraviť kanál vyberte požadované kanály a potom
v spodnej časti obrazovky vyberte položku Uzamknúť alebo Odomknúť. Keď sa zobrazí okno na zadanie hesla,
zadajte heslo.
Zmena čísel kanálov
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Upraviť č. kanála
Môžete zmeniť čísla kanálov. Položku Upraviť č. kanála nastavte na možnosť Zap..
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať automaticky.
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
Obľúbené kanály sa označia na obrazovkách Upraviť kanál a Zoznam kanálov symbolom
maximálne päť zoznamov obľúbených kanálov.
. Môžete vytvoriť
Registrácia kanálov ako obľúbených
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Uprav obľúbené
Máte možnosť súčasne zaregistrovať viaceré kanály ako obľúbené.
1.
Zo zoznamu na obrazovke vyberte kanály, ktoré chcete pridať do zoznamu obľúbených.
2.
Výberom položky Zmeniť obľ. na obrazovke vyberte zoznam obľúbených kanálov.
3.
Na obrazovke vyberte možnosť Pridať. Televízor pridá vybraté kanály do zvoleného zoznamu obľúbených
kanálov.
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Zoznam kanálov
Prechádzať môžete len zoznam obľúbených kanálov a výber kanála uskutočniť pomocou tlačidiel prepínania
kanálov.
1.
Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa zoznam Obľúbené.
2.
Pomocou tlačidiel prepínania kanálov označte kanál vo vybratom zozname Obľúbené a potom ho vyberte.
Kanál sa zmení.
""
Zoznam Obľúbené môžete vybrať len v prípade, že obsahuje aspoň jeden obľúbený kanál.
Úprava zoznamu Obľúbené
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Uprav obľúbené Skús teraz Skús teraz
Používanie položiek ponuky na obrazovke Uprav obľúbené
Výberom položky Možnosti na obrazovke Uprav obľúbené získate prístup k nasledujúcim možnostiam.
●●
Vybrať všetko / Zruš. ozn. všetkých
Označenie alebo zrušenie označenia všetkých kanálov uložených v televízore.
●●
Kopír. do obľúbených
Kopírovanie kanálov z jedného zoznamu obľúbených kanálov do druhého.
●●
""
Ďalšie informácie nájdete v časti „Kopírovanie kanálov z jedného zoznamu Obľúbené do druhého“.
""
Táto možnosť je dostupná len v prípade, že ste do zoznamu Obľúbené zaregistrovali aspoň jeden alebo viac
kanálov.
Premenovať Obľúbené
Premenujte existujúci zoznam obľúbených kanálov.
●●
""
Ďalšie informácie nájdete v časti „Premenovanie zoznamu Obľúbené“.
""
Táto možnosť je dostupná len v prípade, že ste do zoznamu Obľúbené zaregistrovali aspoň jeden alebo viac
kanálov.
Zoradiť
Zoradenie zoznamu podľa kritérií Číslo alebo Názov.
""
●●
Táto možnosť je k dispozícii len pre digitálne kanály.
Anténa
Umožňuje výber možnosti Terestriál., Kábel alebo Satelit.
""
●●
Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Upraviť kanál
Umožňuje spravovať kanály uložené v televízore.
""
Ďalšie informácie nájdete v časti „Registrácia, odstránenie a úprava kanálov“.
Odstránenie zaregistrovaných kanálov zo zoznamu Obľúbené
Výberom položiek Uprav obľúbené Zmeniť obľ. prejdete na zoznam obľúbených kanálov, v ktorom nájdete
kanály, ktoré chcete odstrániť. Vyberte požadované kanály a potom vyberte položku Odstrániť.
Zmena usporiadania zoznamu Obľúbené
Výberom položiek Uprav obľúbené Zmeniť obľ. prejdete na zoznam obľúbených kanálov, v ktorom nájdete
kanály, ktorých poradie chcete zmeniť. Vyberte požadované kanály a potom vyberte položku Zmeniť poradie.
Zobrazí sa označenie funkcie Zmeniť poradie. Pomocou tlačidiel nahor/nadol vyberte nové umiestnenie
jednotlivých kanálov. Stlačením tlačidla Zadať nastavte kanály na nové miesto.
Premenovanie zoznamu Obľúbené
Vyberte položku Uprav obľúbené Možnosti Premenovať Obľúbené. Vyberte zoznam obľúbených kanálov,
ktorý chcete premenovať. Pomocou klávesnice, ktorá sa zobrazí na obrazovke, zadajte nový názov a potom
vyberte položku Dokončiť. Vyberte položku OK.
Kopírovanie kanálov z jedného zoznamu Obľúbené do druhého
Výberom položiek Uprav obľúbené Zmeniť obľ. prejdite na zdrojový zoznam obľúbených kanálov a vyberte
kanály, ktoré chcete skopírovať. Vyberte položku Možnosti Kopír. do obľúbených. Vyberte cieľový zoznam
obľúbených kanálov a potom položku OK. Znova vyberte možnosť OK.
"" Možnosť Kopír. do obľúbených je k dispozícii iba vtedy, ak sa aspoň v jednom zozname Obľúbené nachádzajú kanály.
Funkcie podpory sledovania televízie
Sledovanie TV vysielania s titulkami
menu
Podrobnosti
Systém
Prístupnosť
Titulky
K dispozícii máte možnosť sledovať televízne vysielanie s titulkami.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Titulky DVD sú dostupné len v prípade, ak je k externému vstupnému konektoru pripojený prehrávač diskov DVD.
Titulky
●●
Zapne alebo vypne titulky.
Režim titulkov
●●
Nastavenie režim titulkov.
Jazyk titulkov
●●
Nastavuje jazyk titulkov.
""
Na televízore sa nedajú ovládať ani upravovať titulky diskov DVD ani Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky diskov DVD
alebo Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač prehrávača.
Výber jazyka titulkov vysielania
menu
Podrobnosti
Systém
Prístupnosť
Titulky
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov. Zoznam režimov sa môže líšiť v závislosti od vysielania.
●●
Hlavné titulky
Nastaví primárny jazyk titulkov.
●●
Druhé titulky
Nastaví sekundárny jazyk titulkov.
Čítanie digitálneho textu
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Digitálny text
Túto funkciu môžete použiť počas sledovania vysielania, ktoré obsahuje textový aj multimediálny obsah.
"" Táto funkcia je dostupná len vo Veľkej Británii.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHED) predstavuje medzinárodnú normu pre systémy
kódovania údajov používané v multimédiách a hypermédiách. Ide o vyššiu úroveň ako systém MPEG a zahŕňa hypermédiá
s prepojenými údajmi, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické súbory a videosúbory, ako aj
multimediálne údaje. MHEG je technológia interakcie spustenej používateľom a používa sa v rôznych oblastiach vrátane
videa na požiadanie (Video-On-Demand, VOD), interaktívnej TV (Interactive TV, ITV), elektronického obchodovania
(Electronic Commerce, EC), televízneho vzdelávania, telekonferencií, digitálnych knižníc a sieťových hier.
Vyhľadávanie dostupných kanálov
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Automatické ladenie
Automatické ladenie Skús teraz Skús teraz
Pri prvom zapnutí tejto funkcie budete musieť v kontextovom okne zadať číslo PIN. Vykonajte konfiguráciu
nastavení Anténa a Typ kanála a následne zvoľte možnosť Prehľadávať. Televízor začne automaticky vyhľadávať
dostupné kanály.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Ak je televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču, táto funkcia nie je potrebná.
"" Systém DVB-T2 nemusí byť v niektorých geografických oblastiach dostupný.
Výber jazyka zvuku vysielania
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Možnosti zvuku Skús teraz
K dispozícii máte možnosť vybrať zvuk zodpovedajúci obsahu vysielania.
Jazyk zvuku
●●
Zmena predvolených jazykov zvuku.
––
Hlavný zvuk: Nastavenie primárneho jazyka zvuku.
––
Druhý zvuk: Nastavenie sekundárneho jazyka zvuku.
""
Dostupný jazyk sa môže líšiť v závislosti od vysielania.
Formát zvuku
●●
Zmena formátu zvuku.
""
Podporovaný formát zvuku sa môže líšiť v závislosti od vysielaného programu.
""
Táto možnosť je dostupná len pre digitálne kanály.
Popis zvuku
menu
Podrobnosti
Systém
Prístupnosť
Popis zvuku
Funkciu Audio Stream môžete použiť pre popis zvuku, ktorý vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom. Pomocou
tlačidla Hlasitosť nastavíte hlasitosť popisu zvuku.
"" Táto funkcia je dostupná len pre digitálne kanály.
●●
Popis zvuku
Zapnutie alebo vypnutie popisu zvuku.
●●
Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti popisu zvuku.
Výber žánru
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Výber žánru
Funkciu výberu žánra kanála môžete zapnúť alebo vypnúť po spustení sprievodcu.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Používanie žánru pre dospelých
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Povol. žánr. pre dosp.
Môžete zapnúť alebo vypnúť všetky služby s obsahom pre dospelých. Keď je funkcia vypnutá, služby s obsahom
pre dospelých nie sú dostupné.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Používanie nastavení kanálov
Nastavenie krajiny (oblasti)
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Krajina (oblasť)
Môžete vybrať krajinu, aby televízor dokázal správne automaticky naladiť vysielané kanály.
1.
Zadajte číslo PIN.
2.
Zmeňte oblasť. Ak chcete zmeniť krajinu digitálnych kanálov, vyberte položku Digitálny kanál. Ak chcete
zmeniť krajinu analógových kanálov, vyberte položku Analógový kanál.
"" Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých geografických oblastiach.
"" Zoznam krajín (oblastí) zobrazený na obrazovke televízora sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
Manuálne ladenie signálov vysielania Skús teraz
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Manuálne ladenie
Pri prvom zapnutí tejto funkcie budete musieť v kontextovom okne zadať číslo PIN. Zvoľte typ kanálov pre
manuálne ladenie a dokončite nastavenia.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je položka Anténa nastavená na možnosť Terestriál. alebo Kábel.
Ladenie digitálnych kanálov
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Manuálne ladenie
Ladenie digitálnych kanálov
Výberom položky Nový Hľadať spustíte automatické vyhľadávanie digitálnych kanálov, ktoré sa následne uložia
do zoznamu kanálov v televízore.
Ladenie analógových kanálov
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Manuálne ladenie
Ladenie analógových kanálov
Vyberte položku Nový a konfiguráciou možností Program, Norma, Zvukový systém, Kanál a Hľadať spustite
vyhľadávanie analógových kanálov. Potom výberom možnosti Obchod uložte vyhľadané kanály do televízora.
"" Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Jemné doladenie obrazovky Skús teraz
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Jemné doladenie
Keď sú analógové obrazy roztrasené a plné šumu, obraz vyjasníte jemným doladením signálu.
"" Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Prenos zoznamu kanálov
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Presun zozn. kanálov
Zoznam kanálov môžete importovať alebo exportovať na úložné zariadenie USB.
●●
Importovať z USB: Import zoznamu kanálov zo zariadenia USB.
●●
Exportovať na USB: Export zoznamu kanálov uložených v televízore na úložné zariadenie USB.
"" Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia USB.
Odstránenie profilu operátora CAM
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Vymazať profil operátora CAM
K dispozícii máte možnosť odstrániť operátora CAM.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Nastavenie satelitného systému
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Satelitný systém
Skôr než spustíte vyhľadávanie kanálov, môžete konfigurovať množinu nastavení satelitného taniera.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Zmena jazyka teletextu
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Jazyk teletextu
Môžete nastaviť alebo zmeniť jazyk teletextu. Ak chcete sledovať teletext vysielania v preferovanom jazyku,
vyberte v ponuke Hlavný teletext požadovaný jazyk. Ak tento jazyk nie je podporovaný, môžete sledovať teletext
vysielania v druhom preferovanom jazyku nastavenom v ponuke Druhý teletext.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Zobrazenie ponuky bežného rozhrania
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Bežné rozhranie
Môžete zobraziť informácie o bežných rozhraniach.
●●
Ponuka CI
Umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. V závislosti od ponuky karty PC Card
vyberte ponuku CI.
●●
Transkódovanie CAM Video
Automatická konfigurácia nastavenia na transkódovanie kodeku videa z modulu CAM. Ak túto funkciu
nechcete používať, vypnite ju.
""
●●
Musíte používať modul CAM, ktorý podporuje transkódovanie kodeku videa.
Informácie o aplikácii
Zobrazenie informácií o module CAM vloženom do slotu CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vloženej do modulu
CAM. Modul CAM môžete nainštalovať kedykoľvek, či už pri zapnutom alebo vypnutom televízore.
●●
CICAM PIN Manažér
Spravovanie čísel PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Uložte číslo PIN alebo
zmeňte uložené číslo PIN a potom nastavte ostatné možnosti pre číslo PIN.
Úprava kvality obrazu
Výber režimu obrazu
menu
Podrobnosti
Obraz
Režim obrazu Skús teraz
Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.
"" K tejto funkcii môžete tiež rýchlo prejsť stlačením tlačidla menu.
●●
Dynamický
Rozjasňuje obraz v prípade príliš jasného okolitého osvetlenia, v dôsledku čoho je obraz zle viditeľný.
●●
Štandardný
Predvolený režim vhodný pre väčšinu prostredí.
●●
Prirodzená
Znižuje namáhanie očí.
●●
Film
Znižuje jas obrazovky, úroveň oslnenia a zmierňuje únavu očí. Tento režim použite počas sledovania televízie
v tmavej miestnosti alebo počas sledovania filmu.
●●
Zábava
Poskytuje ostrejší obraz pre dynamickejší zážitok zo sledovania.
"" Keď je zdroj vstupu nastavený ako počítač, sú dostupné len režimy Štandardný a Zábava.
"" Keď je počítač pripojený k televízoru, ale režim Zábava nie je dostupný, nastavte položku Upraviť typ zariadenia na
možnosť DVI PC alebo PC.
Úprava kvality obrazu
menu
Podrobnosti
Obraz
Nasledujúce nastavenia kvality obrazu môžete manuálne upraviť pre každú kombináciu zdroja vstupu a režimu
obrazu.
●●
Podsvietenie Skús teraz
Úprava jasu jednotlivých pixelov. Zníženie jasu s cieľom znížiť spotrebu energie.
●●
Kontrast Skús teraz
Úprava kontrastu obrazovky.
●●
Jas Skús teraz
Úprava celkového jasu.
●●
Ostrosť Skús teraz
Zostrenie alebo zjemnenie okrajov jednotlivých objektov.
●●
Farba Skús teraz
Úprava celkovej sýtosti farieb.
●●
Odtieň (Z/Č) Skús teraz
Úprava pomeru zelenej a červenej farby. Pre sýtejšie odtiene zelenej zvýšte hodnotu zelenej farby, pre
sýtejšie odtiene červenej zvýšte hodnotu červenej farby.
"" Televízor uloží upravené hodnoty pre aktuálny zdroj vstupu a režim obrazu a použije tieto hodnoty vždy, keď vyberiete
rovnaký zdroj vstupu a režim obrazu.
"" Nastavenia Farba a Odtieň (Z/Č) nemožno zmeniť, keď je televízor pripojený k počítaču prostredníctvom kábla HDMI/
DVI.
Použitie aktuálnych nastavení obrazu pre iné zdroje vstupu
menu
Podrobnosti
Obraz
Aplikovať režim obrazu Skús teraz
Nastavenia kvality obrazu môžete použiť pre aktuálny zdroj a iné zdroje vstupu.
●●
Všetky zdroje
Použitie nastavení pre všetky externé zariadenia pripojené k televízoru.
●●
Aktuálny zdroj
Použitie nastavení len pre aktuálny zdroj.
Úprava rozšírených nastavení
menu
Podrobnosti
Obraz
Rozšírené nastavenia Skús teraz
Pre štandardný režim a režim filmu máte k dispozícii možnosť jemne doladiť zobrazovanie obrazu na obrazovke
televízora.
●●
Dynam. kontrast Skús teraz
Automatické upravenie kontrastu obrazovky pre optimálne nastavenie kontrastu.
●●
Odtieň čiernej Skús teraz
Úprava hĺbky čiernej farby.
●●
Odtieň pleti Skús teraz
Stmavenie alebo zosvetlenie odtieňov pokožky.
●●
Režim len RGB Skús teraz
Individuálna úprava hladiny červenej, zelenej a modrej farby.
●●
Farebný priestor Skús teraz
Upravenie rozsahu farieb, ktoré možno zobraziť na obrazovke.
––
Automatický: Automatické upravenie farebného priestoru, aby zodpovedal vstupnému signálu.
––
Základný: Použitie rozsahu farieb, ktorý je širší než vstupný signál.
––
Vlastný: Manuálne upravenie farebného priestoru. Vyberte požadovanú farbu a upravte sýtosť
komponentov Červená, Zelená a Modrá. Položka Obnoviť vám umožňuje obnoviť predvolené hodnoty
funkcie Farebný priestor.
""
●●
Funkciu Farba môžete nakonfigurovať iba v prípade, ak je režim Farebný priestor nastavený na možnosť
Vlastný.
Vyváženie bielej Skús teraz
Úprava teploty farieb obrazu tak, aby biele objekty vyzerali skutočne biele a aby celková farba obrazu
pôsobila prirodzene.
––
2 body: Umožňuje upraviť žiarivosť červenej, zelenej a modrej farby pomocou ponuky kompenzácie a
jas pomocou ponuky zvýšenia. Obnovenie vám umožňuje obnoviť predvolené hodnoty.
––
10 bodov: Rozdelenie červenej, zelenej a modrej farby na desať častí a upravenie vyváženia bielej
nastavením jasu jednotlivých častí. Úroveň vám umožňuje vybrať časť, ktorú chcete upraviť.
""
●●
Funkciu 10 bodov môžete použiť iba v prípade, ak je režim Režim obrazu nastavený na možnosť Film. Túto funkciu
nemusia podporovať niektoré externé zariadenia.
Gamma Skús teraz
Nastavenie intenzity primárnej farby.
""
Položka Rozšírené nastavenia je dostupná len v prípade, ak je režim Režim obrazu nastavený na možnosť
Štandardný alebo Film.
""
Nastavenia Vyváženie bielej a Gamma sú dostupné len v prípade, ak je televízor pripojený k počítaču
prostredníctvom kábla HDMI/DVI.
Upravenie možností obrazu
menu
Podrobnosti
Obraz
Možnosti obrazu Skús teraz
Môžete upraviť možnosti obrazu a dosiahnuť lepší zážitok zo sledovania. Vyberte režim obrazu a upravte
možnosti obrazu.
●●
Odtieň farby Skús teraz
Úprava farebného odtieňa. Vybratý farebný odtieň sa uloží do pamäte televízora. Keď zmeníte aktuálny
režim obrazu, uložený farebný odtieň sa automaticky použije v novom režime obrazu.
●●
""
Položky Studený a Štandardný sú dostupné len v prípade, ak je Režim obrazu nastavený na možnosť Dynamický.
""
Položka Odtieň farby je dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k počítaču prostredníctvom kábla HDMI/
DVI.
Digitálna redukcia šumu Skús teraz
Redukcia statického šumu a zdvojenia obrazu (efektu duchov) v dôsledku slabého signálu. Keď vyberiete
možnosť Autom. vizualizácia, v spodnej časti obrazovky sa zobrazí sila signálu. Zelená farba predstavuje
najlepší možný signál.
""
●●
Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové kanály.
Filter MPEG šumu Skús teraz
Redukcia šumu MPEG a zlepšenie kvality obrazu.
●●
HDMI úroveň čiernej Skús teraz
Kompenzácia efektov, ktoré spôsobuje nízka úroveň čiernej, ako napr. nízka úroveň kontrastu a nevýrazné
farby.
""
Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je vstupný signál pripojený k televízoru prostredníctvom konektora HDMI
nastavený na možnosť RGB444.
●●
HDMI UHD Color
Umožňuje vám nastaviť režim HDMI UHD Color pre jednotlivé konektory HDMI na televízore na možnosť
Zap. alebo Vyp.. Keď je režim nastavený na možnosť Zap., televízor optimalizuje signály UHD 50P/60P.
●●
""
Ak nastavíte konektor HDMI na možnosť Zap., televízor sa automaticky vypne a potom zapne.
""
V prípade modelov série UE40LS001 alebo vyššej je možné každý konektor HDMI individuálne nastaviť pre režim
HDMI UHD Color. Keď televízor pripájate k externému zariadeniu, ktoré podporuje len UHD 24, frekvenciu 30 Hz
alebo akúkoľvek frekvenciu FHD, funkcia HDMI UHD Color nemusí byť k dispozícii. V takom prípade nastavte
položku HDMI UHD Color na možnosť Vyp..
""
Konektor HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Vyp. podporuje vstupné signály UHD až
50P/60P 4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Zap. podporuje
vstupné signály UHD až 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2. Viac informácií nájdete v časti „Podporované rozlíšenia pre každý zo
vstupných signálov UHD (pre modely UE40LS001)“.
Režim filmu Skús teraz
Optimalizácia kvality obrazu pre filmy.
●●
""
Táto funkcia je k dispozícii len pri vstupných signáloch TV, AV alebo HDMI (1080i).
""
Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Auto Motion Plus
Odstránenie rozostrenia a trhania zo scén s rýchlymi pohybmi. Ak vyberiete položku Vlastný, môžete
manuálne konfigurovať položky Redukcia rozmaz. a Redukcia trhania a nastaviť funkciu Čistota pohybu
LED na možnosť Zap., čím získate ostrejší obraz LED. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, vyberte
položku Obnoviť.
●●
""
Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
""
Keď je funkcia Čistota pohybu LED nastavená na možnosť Zap., obrazovka sa zdá tmavšia ako pri nastavení
možnosti Vyp..
""
Ak je funkcia Čistota pohybu LED pri signáli videa 60 Hz nastavená na možnosť Zap., obrazovka môže blikať.
Čisté analóg. zobrazenie
Redukuje šum v podobe diagonálnej čiary, ktorá vzniká z dôvodu rušenia medzi signálmi.
""
Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Podporné funkcie obrazu
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)
menu
Podrobnosti
Obraz
PIP Skús teraz
Počas sledovania videa z externého zariadenia, ako napr. prehrávač Blu-ray, na hlavnej obrazovke môžete sledovať
vysielanie televízie v okne obraz v obraze (PIP).
●●
PIP
Aktivácia/inaktivácia okna PIP.
●●
Anténa
Výber zdroja vstupu pre okno PIP.
●●
Kanál
Výber kanála PIP.
●●
Veľkosť
Nastavenie veľkosti okna PIP.
●●
Pozícia
Nastavenie polohy okna PIP.
●●
Výber zvuku
Nastavenie zdroja zvuku.
"" Funkciu PIP nie je možné použiť, keď je zapnutá služba Smart Hub.
"" Hranie hry alebo používanie funkcie karaoke na hlavnej obrazovke môže znížiť kvalitu obrazu PIP.
"" Funkcia PIP je dostupná len v nasledujúcich podmienkach: 1) Zdroj hlavnej obrazovky je pripojenie HDMI. 2) Vstupné
rozlíšenie je nižšie než FHD (Full HD).
"" Okno PIP podporuje len digitálne kanály, nepodporuje kanály UHD.
Zmena veľkosti a polohy obrazu
Zmena veľkosti obrazu
menu
Podrobnosti
Obraz
Veľkosť obrazu
Veľkosť obrazu Skús teraz
Môžete zmeniť veľkosť obrazu zobrazeného na obrazovke televízora.
●●
16:9
Nastavenie veľkosti obrazu na širokouhlý formát 16:9.
●●
Priblížiť
Vertikálne zväčšenie obrazu 16:9. Zväčšený obraz možno posúvať nahor a nadol.
●●
Vlastný
Vertikálne alebo horizontálne zväčšenie alebo zmenšenie obrazu 16:9. Zväčšený alebo zmenšený obraz
možno posúvať vľavo, vpravo, nahor a nadol.
●●
4:3
Nastavenie veľkosti obrazu na základný režim 4:3.
[[ Televízor nastavený na režim 4:3 nepozerajte príliš dlho. Môže to spôsobiť zobrazenie a chvíľkové zotrvanie
čiernych pásov na vrchnej, spodnej, ľavej a pravej strane obrazovky. Upozorňujeme vás, že táto informácia
nie je súčasťou záruky.
"" K tejto funkcii môžete tiež rýchlo prejsť stlačením tlačidla menu.
"" Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od vstupného signálu. Viac informácií o podporovaných veľkostiach
obrazu nájdete v časti „Veľkosť obrazu a vstupný signál“.
Automatická zmena veľkosti obrazu
menu
Podrobnosti
Obraz
Veľkosť obrazu
Autom. širokouhlo
Keď je táto funkcia nastavená na možnosť Zap., televízor automaticky použije veľkosť obrazu odporúčanú
poskytovateľom programu.
Zmena veľkosti obrazu v režimoch 4:3 alebo Prisp. veľ. obr.
menu
Podrobnosti
Obraz
Veľkosť obrazu
Pomer strán 4:3
Počas sledovania televízie v režime 4:3 alebo Prisp. obrazovke môžete vybrať veľkosť obrazu zodpovedajúcu
vašej geografickej oblasti. Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od krajiny. V takomto prípade vám táto
funkcia umožní upraviť veľkosť obrazu.
"" Režim 4:3 nie je dostupný, keď je externé zariadenie pripojené k televízoru prostredníctvom konektora HDMI.
Prispôsobenie veľkosti obrazu podľa obrazovky
menu
Podrobnosti
Obraz
Veľkosť obrazu
Prisp. obrazovke
TV môžete nakonfigurovať tak, aby celý obraz vyplnil obrazovku bez orezania zvoleného rozmeru.
"" Táto funkcia nie je dostupná, a to v závislosti od možnosti Veľkosť obrazu.
Upravenie polohy obrazu
menu
Podrobnosti
Obraz
Veľkosť obrazu
Priblížiť/Pozícia Skús teraz
Vertikálne alebo horizontálne zväčšenie alebo zmenšenie obrazu 16:9. Zväčšený alebo zmenšený obraz možno
posúvať vľavo, vpravo, nahor a nadol.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Priblížiť alebo Vlastný.
Polohu obrazu však nemožno zmeniť, keď je televízor naladený na digitálny kanál a položka Veľkosť obrazu nastavená
na možnosť Vlastný.
Počúvanie samotného zvuku (Vyp. obraz)
menu
Podrobnosti
Obraz
Vyp. obraz Skús teraz
Môžete vypnúť obrazovku a prehrávať len zvuk cez reproduktory. Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stlačte
ľubovoľné tlačidlo (okrem tlačidla napájania a tlačidiel na úpravu hlasitosti).
Obnovenie nastavení režimu obrazu
menu
Podrobnosti
Obraz
Obnoviť obraz Skús teraz
Aktuálny režim obrazu môžete obnoviť na predvolené hodnoty. Nemá to žiadny vplyv na nastavenia ostatných
režimov obrazu.
Úprava kvality zvuku
Výber režimu zvuku
menu
Podrobnosti
Zvuk
Režim zvuku Skús teraz
Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania.
"" K tejto funkcii môžete tiež rýchlo prejsť stlačením tlačidla menu.
●●
Štandardný
Predvolený režim vhodný pre väčšinu prostredí.
●●
Hudba
Zvýraznenie hudby namiesto hlasu.
●●
Film
Poskytuje najvyššiu kvalitu pre filmy.
●●
Čistý hlas
Zvýraznenie hlasu.
●●
Zosilnený
Tento režim zvyšuje celkovú intenzitu vysokofrekvenčných zvukov s cieľom pomôcť sluchovo postihnutým
osobám.
"" Táto funkcia nie je dostupná, keď počúvate zvuk cez externé reproduktory.
Použitie zvukových efektov
menu
Podrobnosti
Zvuk
Zvukový efekt Skús teraz
Pomocou zvukových efektov môžete upraviť spôsob, akým televízor produkuje zvuk.
●●
Virtual Surround Skús teraz
Produkuje zvuk, s ktorým sa budete cítiť ako v kinosále alebo koncertnej hale.
●●
Dialog Clarity Skús teraz
Zvyšuje intenzitu hlasu s cieľom zlepšiť zreteľnosť dialógov.
●●
Priestorový zvuk slúchadiel Skús teraz
Vychutnajte si priestorový zvuk ako v domácom kine cez vaše slúchadlá.
●●
Vyváženie Skús teraz
Umožňuje upraviť nastavenia zvuku ľavého a pravého reproduktora s cieľom dosiahnuť lepšie vyváženie
zvuku. Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty, vyberte položku Obnoviť.
●●
Ekvalizér Skús teraz
Umožňuje vám nastaviť hlasitosť špecifických frekvenčných pásiem na reguláciu bohatosti zvuku. Ak chcete
obnoviť predvolené hodnoty, vyberte položku Obnoviť.
"" Táto funkcia nie je dostupná, keď počúvate zvuk cez externé reproduktory.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je položka Režim zvuku nastavená na možnosť Štandardný.
Používanie podporných funkcií zvuku
Výber reproduktorov
123
Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora.
"" Keď je funkcia Zoznam reproduktorov nastavená na reprodukciu zvuku len z externých reproduktorov, tlačidlá hlasitosti
a stlmenia zvuku a niektoré zvukové funkcie nebudú fungovať.
Zadanie typu inštalácie televízora
menu
Podrobnosti
Zvuk
Dodatočné nastavenia
Typ inštalácie TV
Výberom možnosti Nástenný držiak alebo Stojan môžete zadať typ inštalácie televízora a automaticky
optimalizovať zvuk televízora.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
Počúvanie zvuku televízora prostredníctvom zvukového zariadenia
Bluetooth od spoločnosti Samsung
menu
Podrobnosti
Zvuk
Dodatočné nastavenia
Pripojiť zvuk TV
K TV môžete pripojiť Bluetooth audio zariadenia Samsung. Musíte ich spárovať pomocou funkcie Bluetooth
televízora. Viac informácií o párovaní nájdete v používateľskej príručke zvukového zariadenia Bluetooth od
spoločnosti Samsung.
●●
Pridať nové zariadenie
Pridanie nového zariadenia do zoznamu spárovaných zariadení. Ak je položka Pridať nové zariadenie
nastavená na možnosť Vyp., signály pripojenia nových zariadení sa budú ignorovať.
●●
Zoznam zvukových zariadení Samsung
Zobrazenie zoznamu spárovaných zvukových zariadení Samsung. Výberom zariadenia zobrazíte jeho
možnosti ponuky. Zvukové zariadene môžete aktivovať či inaktivovať alebo ho odstrániť zo zoznamu.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
"" Táto funkcia je dostupná len pre zvukové zariadenia od spoločnosti Samsung, ktoré podporujú funkciu Pripojiť zvuk TV.
"" Pripojiť zvuk TV, Surround a slúchadlá Bluetooth nie je možné používať súčasne.
"" Pred používaním zariadenia Bluetooth si pozrite časť „Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth“.
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth
menu
Podrobnosti
Zvuk
Dodatočné nastavenia
Bluetooth zvuk
K TV môžete pripojiť zariadenia Bluetooth. Musíte ich spárovať pomocou funkcie Bluetooth televízora. Viac
informácií o párovaní nájdete v používateľskej príručke zariadenia Bluetooth.
●●
Zvukové zariadenia Bluetooth
Zobrazenie zoznamu zariadení Bluetooth, ktoré možno spárovať s televízorom. Vyberte zariadenie
Bluetooth s cieľom zobraziť príslušné možnosti ponuky. Prostredníctvom tejto ponuky môžete aktivovať/
inaktivovať (t. j. spárovať/zrušiť spárovanie) zariadenie Bluetooth alebo ho odstrániť zo zoznamu.
●●
""
Ak televízor pri vyhľadávaní nenájde slúchadlá, skúste ich umiestniť bližšie k televízoru a vyberte položku Obnoviť.
""
Keď zapnete spárované zariadenie Bluetooth, televízor ho automaticky rozpozná a potom zobrazí kontextové
okno. Pomocou tohto kontextového okna aktivujte/inaktivujte zariadenie Bluetooth.
Zvuk s viacerými výstupmi
Umožňuje počúvať zvuk súčasne cez reproduktory televízora a pripojené zariadenia Bluetooth.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
"" Pred používaním zariadenia Bluetooth si pozrite časť „Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth“.
Aktivácia digitálneho výstupu zvuku
menu
Podrobnosti
Zvuk
Dodatočné nastavenia Skús teraz
Keďže tento televízor Smart TV podporuje rozhranie S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format), upravením
nasledujúcich nastavení môžete televízor konfigurovať tak, aby poskytoval digitálny výstup zvuku do rôznych
digitálnych zvukových zariadení, ako sú napr. reproduktory, prijímače A/V a domáce kiná.
●●
Úroveň zvuku DTV Skús teraz
Umožňuje nastaviť hlasitosť počas sledovania digitálneho vysielania na televízore prostredníctvom prijímača
A/V.
●●
""
Táto funkcia je dostupná len pre digitálne kanály.
""
Hlasitosť môžete nastaviť od 0 dB do 10 dB. Rozsah hlasitosti sa však môže líšiť v závislosti od signálu vysielania.
""
V prípade signálu vysielania MPEG/HE-AAC môžete hlasitosť nastaviť od 0 dB do 10 dB.
HDMI Formát zvuku
Nastaví formát zvukového vstupného signálu pre externé zariadenie pripojené k TV cez port HDMI.
●●
Formát zvuku Skús teraz
Umožňuje výber formátu digitálneho výstupu zvuku (S/PDIF). Dostupné formáty závisia od zdroja vstupu.
●●
Oneskorenie zvuku Skús teraz
Umožňuje korigovať nesúlady v načasovaní zvukovej stopy a videostopy pri sledovaní televízora a počúvaní
zvuku prostredníctvom digitálneho zvukového zariadenia. Oneskorenie môžete nastaviť až na 250 ms.
●●
Komp. Dolby Digital Skús teraz
Nastaví režim kompresie Dolby Digital.
HD zvuk
●●
Poskytuje zvuk televízora prevzorkovaný na kvalitu zvuku HD. Slúži na prechod do služby MÔJ OBSAH
a výber hudobného súboru, ktorý sa má prehrať v kvalite HD. Pred prehrávaním obsahu vo formáte zvuku
HD nastavte položku HD zvuk (menu Podrobnosti Zvuk Dodatočné nastavenia HD zvuk) na
možnosť Zap..
""
Ak hudobný súbor podporuje formát zvuku HD, v zozname sa zobrazí ikona HD.
""
Vyberte hudobný súbor a výberom položky
""
Keď počas prehrávania nastavíte režim HD zvuk na možnosť Vyp., ďalší hudobný súbor sa prehrá pomocou
štandardných zvukových signálov.
""
Vzorkovacia frekvencia štandardných zvukových signálov je 48 kHz, zatiaľ čo vzorkovacia frekvencia zvukových
signálov HD je 96 kHz.
""
Niektoré prijímače S/PDIF nemusia byť kompatibilné. V prípade nekompatibilných prijímačov tento režim inaktivujte
a použite bežný režim zvuku.
""
Zvukové signály HD dostupné v televízore nie sú dostupné v externých zvukových prehrávačoch pripojených
prostredníctvom HDMI, Bluetooth alebo sietí Wi-Fi.
spustite prehrávanie súboru.
Automatická hlasitosť Skús teraz
●●
Automatická úprava úrovne hlasitosti televízora pri zmene kanála, zdroja videa alebo obsahu tak, aby úroveň
hlasitosti zostala rovnaká pre všetky zdroje. Funkcia Automatická hlasitosť dokáže upraviť hlasitosť až
o 12 dB a vyrovnať tak zvuk. Pri možnosti Normálna sa hlasitosť upraví na normálnu úroveň, zatiaľ čo pri
možnosti Nočná na mierne nižšiu úroveň. Táto možnosť je ideálna, keď sledujete televíziu neskoro v noci.
""
Ak chcete na ovládanie zvuku používať ovládanie hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia, funkciu
Automatická hlasitosť deaktivujte. Pri používaní funkcie Automatická hlasitosť so zdrojovým zariadením nemusí
ovládanie hlasitosti zariadenia fungovať správne.
Obnovenie všetkých nastavení zvuku
menu
Podrobnosti
Zvuk
Obnoviť zvuk Skús teraz
Táto možnosť obnoví všetky nastavenia zvuku na predvolené hodnoty.
Nastavenie času a používanie časovača
Nastavenie aktuálneho času
menu
Podrobnosti
Systém
Čas
Hodiny Skús teraz
Hodiny môžete nastaviť manuálne alebo automaticky.
Zobrazenie času po nastavení hodín:
––
Ovládač Samsung Smart Control: Stlačte tlačidlo Zadať.
––
Štandardný diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo INFO.
"" Hodiny sa musia opakovane nastaviť po každom výpadku napájania.
Nastavenie hodín prostredníctvom informácií digitálneho vysielania
menu
Podrobnosti
Systém
Čas
Hodiny
Režim hodín Skús teraz
Televízor môžete nastaviť, aby automaticky prevzal informácie o čase z digitálneho kanála a nastavil aktuálny
čas. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Režim hodín na možnosť Automatický. Ak je televízor
pripojený k set-top boxu alebo satelitnému prijímaču prostredníctvom konektorov HDMI, musíte aktuálny čas
nastaviť manuálne.
"" Táto funkcia funguje len v prípade, ak je konektor antény televízora pripojený k výstupu antény alebo kábla a prijíma
digitálne vysielanie.
"" Presnosť prijatých časových údajov sa môže líšiť v závislosti od kanálu a signálu.
Manuálne nastavenie hodín
menu
Podrobnosti
Systém
Čas
Hodiny
Nastaviť hodiny Skús teraz
Hodiny môžete nastaviť manuálne. Položku Režim hodín nastavte na možnosť Manuálne a potom do poľa pre
dátum a čas zadajte aktuálny dátum a čas.
Automatické nastavenie hodín
menu
Podrobnosti
Systém
Čas
Hodiny
Časové pásmo
Nastavenie správneho času nastavením letného času (Daylight Savings Time, DST) a miestneho časového pásma.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatický.
DST
●●
Zapnutie a vypnutie funkcie DST (Letný čas).
""
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatický.
GMT
●●
Výber časového pásma.
""
Túto funkciu môžete použiť, keď je položka Krajina nastavená na možnosť Iné.
Ak sú hodiny v automatickom režime nastavené nesprávne...
menu
Podrobnosti
Systém
Čas
Hodiny
Časový posun Skús teraz
Ak televízor z nejakého dôvodu nezobrazuje automaticky nastavený čas správne, môžete hodiny upraviť
v jednohodinových prírastkoch až o –/+ 12 hodín.
"" Pomocou funkcie Časový posun môžete upraviť čas prostredníctvom sieťového pripojenia. Táto funkcia je dostupná
len v prípade, že je funkcia Režim hodín nastavená na možnosť Automatický a televízor je pripojený k internetu
prostredníctvom siete LAN.
"" Ak sa televízoru nepodarí prijať informácie o čase prostredníctvom normálnych signálov digitálneho vysielania, čas
nastaví funkcia Časový posun.
Používanie časovačov
Používanie časovača vypnutia
menu
Podrobnosti
Systém
Čas
Časovač spánku Skús teraz
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť automatické vypnutie televízora po uplynutí vopred nastavenej doby.
Časovač môžete nastaviť v 30-minútových prírastkoch a maximálne na tri hodiny.
"" K tejto funkcii môžete tiež rýchlo prejsť stlačením tlačidla menu.
Zapnutie televízora pomocou časovača zapnutia
menu
Podrobnosti
Systém
Čas
Časovač zapnutia Skús teraz
Pomocou funkcie Časovač zapnutia môžete televízor nastaviť tak, aby sa v stanovenom čase automaticky zapol.
Môžete použiť až tri samostatné konfigurácie: Časovač zapnutia 1, 2 a 3. Časovač zapnutia je dostupný len
v prípade, ak je nastavená funkcia Hodiny.
●●
Nastavenie
Ak vyberiete možnosť Manuálne, môžete označiť a vybrať konkrétne dni, kedy má funkcia Časovač zapnutia
zapnúť televízor.
●●
Čas
●●
Hlasitosť
●●
Zdroj
V zozname vyberte zdroj signálu, ktorý sa má po zapnutí televízora použiť. Ak chcete prehrať obsah
uložený na zariadení USB alebo obsah zo zdroja HDMI, ako je napr. prehrávač DVD, prehrávač Blu-ray alebo
set-top box, pred nastavením funkcie Časovač zapnutia pripojte zariadenie k televízoru. Zariadenie potom
neodpájajte od televízora.
●●
Anténa
Umožňuje vybrať zdroj signálu vysielania, keď je Zdroj nastavený na možnosť TV.
●●
Kanál
Umožňuje vybrať kanál, keď je Zdroj nastavený na možnosť TV.
Hudba / Foto
●●
Umožňuje určiť priečinok zariadenia USB obsahujúci hudobné súbory v poli Hudba a/alebo priečinok
obsahujúci fotografie v poli Fotografie, keď je Zdroj nastavený na možnosť USB. Ak naraz vyberiete
priečinok, ktorý obsahuje hudobné súbory, a priečinok, ktorý obsahuje súbory s fotografiami, televízor
prehrá hudobné súbory a súčasne zobrazí fotografie.
""
Ak vybratý priečinok obsahuje podpriečinky, rovnakým spôsobom môžete vybrať podpriečinok.
""
Táto funkcia nebude fungovať správne, ak vybraté zariadenie USB neobsahuje mediálny obsah alebo ak ste neurčili
priečinok.
""
Ak sa v zariadení USB nachádza len jeden obrazový súbor, prezentácia sa nespustí.
""
Súbory s dlhými názvami nemožno vybrať.
""
Uistite sa, že v prípade viacerých zariadení USB použijete rôzne názvy priečinkov.
""
Použite pamäť USB Memory Stick alebo čítačku kariet Multi-card Reader. Funkcia Časovač zapnutia možno nebude
fungovať s niektorými zariadeniami USB napájanými z batérie, prehrávačmi MP3 alebo prenosnými multimediálnymi
prehrávačmi, pretože televízoru môže trvať rozpoznanie týchto zariadení príliš dlho.
Vypnutie televízora pomocou časovača vypnutia
menu
Podrobnosti
Systém
Čas
Časovač vypnutia Skús teraz
Prostredníctvom funkcie Časovač vypnutia môžete nastaviť, aby sa televízor v stanovenom čase automaticky
vypol. Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie: Časovač vypnutia 1, 2 a 3. Časovač vypnutia je
dostupný len v prípade, ak je nastavená funkcia Hodiny.
●●
Nastavenie
Nastaví dni v týždni, kedy sa TV automaticky vypína. Ak vyberiete možnosť Manuálne, môžete označiť a
vybrať konkrétne dni.
●●
Čas
Nastavenie času automatického vypnutia televízora.
Používanie funkcií na ochranu obrazovky pred vypálením a
šetrenie energie
Predchádzanie vypáleniu obrazovky
menu
Podrobnosti
Systém
Čas autom. ochrany Skús teraz
Funkciu na ochranu obrazovky pred vypálením môžete použiť na ochranu obrazovky. Statické obrazy môžu
v prípade dlhej prítomnosti na obrazovke zanechať vypálený pretrvávajúci obraz. V zozname vyberte nastavenie
času. Ak sa statický obrázok bude na obrazovke zobrazovať dlhšiu než vami stanovenú dobu, televízor automaticky
aktivuje funkciu na ochranu obrazovky pred vypálením.
Zníženie spotreby energie televízora
menu
Podrobnosti
Systém
Eko riešenie Skús teraz
Môžete upraviť úroveň jasu televízora, zabrániť tak prehriatiu a znížiť celkovú spotrebu energie.
●●
Úspora energie Skús teraz
Umožňuje vám v zozname vybrať nastavenie jasu s cieľom znížiť spotrebu energie televízora.
●●
Eko senzor Skús teraz
Automaticky upravuje úroveň jasu televízora na základe úrovne okolitého osvetlenia v záujme zníženia
spotreby elektrickej energie. Ak funkcia Eko senzor upravila úroveň jasu obrazovky, výberom položky Min.
podsvietenie môžete manuálne nastaviť minimálnu úroveň jasu obrazovky.
""
●●
Keď je funkcia Eko senzor nastavená na možnosť Zap., obrazovka je tmavšia ako zvyčajne.
Vypnúť bez signálu Skús teraz
Umožňuje výber času zo zoznamu. Ak v zadanom čase nedôjde k prijatiu žiadneho signálu, televízor
automaticky odpojí napájanie s cieľom znížiť spotrebu energie.
●●
Automatické vypnutie Skús teraz
Automatické vypnutie televízora s cieľom zabrániť prehrievaniu v prípade, že televízor zostane zapnutý po
určitú dobu bez vstupu používateľa.
●●
Pohyb. osvetlenie Skús teraz
Úprava jasu v závislosti od pohybov na obrazovke s cieľom znížiť spotrebu energie.
""
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je položka Režim obrazu nastavená na možnosť Štandardný.
""
Keď upravíte nastavenie kvality obrazu, ako napr. Kontrast a Jas, táto funkcia sa vypne.
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Diaľkový ovládač televízora môžete použiť na ovládanie externých zariadení, ktoré sú k televízoru pripojené
pomocou kábla HDMI a ktoré podporujú funkciu Anynet+ (HDMI-CEC). Upozorňujeme, že funkciu Anynet+ (HDMICEC) možno nastaviť len pomocou diaľkového ovládača.
Nastavenie systému Anynet+ (HDMI-CEC)
menu
●●
Podrobnosti
Systém
Anynet+ (HDMI-CEC) Skús teraz
Anynet+ (HDMI-CEC) Skús teraz
Funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) môžete zapnúť alebo vypnúť. Nastavením na možnosť Vyp. alebo Zap.
vypnete alebo zapnete všetky súvisiace funkcie Anynet+.
●●
Automatické vypnutie Skús teraz
Nastavením na možnosť Áno sa všetky externé zariadenia kompatibilné so systémom Anynet + vypnú
zároveň s televízorom.
""
●●
Túto funkciu nepodporujú niektoré zariadenia kompatibilné s rozhraním Anynet+.
Nájdené zariadenia Skús teraz
Automatické vyhľadávanie a identifikácia externých zariadení kompatibilných s rozhraním Anynet+ (HDMICEC) pripojených k televízoru.
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Výber externého zariadenia
Po pripojení externých zariadení k televízoru vyberte položku (menu Podrobnosti Systém Anynet+ (HDMICEC) Nájdené zariadenia. Televízor zobrazuje zoznam kompatibilných zariadení so štandardom Anynet+
(HDMI-CEC), ktorý môžete nastaviť ako zariadenia podporujúce štandard Anynet+ (HDMI-CEC) (t. j. zariadenia,
ktoré je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora). Ak chcete nastaviť zariadenia kompatibilné so
štandardom Anynet+ (HDMI-CEC) ako zariadenia s podporou štandardu Anynet+ (HDMI-CEC), musíte tak urobiť
na obrazovke Zdroj. Postupujte podľa pokynov v ďalšej časti.
"" Ak je externé zariadenie nastavené ako zariadenie podporujúce štandard Anynet+ (t.j. zariadenie, ktoré je možné ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora) a zároveň ako zariadenie podporujúce univerzálny diaľkový ovládač (t.j.
zariadenie, ktoré je možné ovládať pomocou univerzálneho diaľkového ovládača), je možné ho ovládať iba pomocou
univerzálneho diaľkového ovládača.
Nastaviť ako zariadenie podporujúce štandard Anynet+ (HDMI-CEC)
1.
Stlačte tlačidlo source na diaľkovom ovládači. Na obrazovke Zdroj vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
2.
Vyberte položku Anynet+ (HDMI-CEC) v zozname Nástroje. Vybraté zariadenie je nastavené ako zariadenie
.
podporujúce štandard Anynet+ (HDMI-CEC). K dispozícii sú nasledujúce možnosti ponuky.
""
●●
Možnosti ponuky dostupné v kontextovej ponuke sa môžu líšiť v závislosti od externého zariadenia.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Nastaví vybraté zariadenie ako zariadenie podporujúce štandard Anynet+ (HDMI-CEC) a následne zobrazí
zoznam zariadení kompatibilných so štandardom Anynet+ (HDMI-CEC), ktoré sú pripojené k televízoru.
Výberom položky Zobraziť TV zatvoríte rozhranie systému Anynet+ (HDMI-CEC) a začnete sledovať
televíziu.
Prečítajte si pred pripojením zariadenia Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Univerzálny diaľkový ovládač televízora môžete nakonfigurovať tak, aby ste mohli ovládať prijímače káblovej televízie,
prehrávače Blu-ray a domáce kiná od iných výrobcov, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača televízora – používanie funkcie Univerzálny
diaľkový ovládač“.
"" Systém Anynet+ nemožno používať na ovládanie externých zariadení, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC.
"" Zariadenia Anynet+ sa musia k televízoru pripájať pomocou kábla HDMI. Upozorňujeme, že niektoré káble HDMI nemusia
podporovať rozhranie Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Diaľkový ovládač televízora nemusí za určitých podmienok fungovať. V takomto prípade znova vyberte zariadenie
Anynet+.
"" Systém Anynet+ (HDMI-CEC) funguje iba s externými zariadeniami podporujúcimi rozhranie HDMI-CEC a iba vtedy, ak sú
v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
"" Prostredníctvom systému Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať až 12 kompatibilných externých zariadení (najviac 3
rovnakého typu). V prípade systémov domáceho kina však možno ovládať len jeden systém.
"" Ak chcete počúvať 5.1-kanálový zvuk z externého zariadenia, pripojte zariadenie k televízoru prostredníctvom kábla
HDMI a systém domáceho kina pripojte priamo k výstupnému konektoru digitálneho zvuku televízora.
"" Systém domáceho kina pripojený k televízoru prostredníctvom kábla HDMI a optického kábla podporuje iba 2-kanálový
zvuk. 5.1-kanálový zvuk je však dostupný pre digitálne vysielania, ktoré podporujú 5.1-kanálový zvuk.
Aktualizácia softvéru televízora
menu
Podrobnosti
Podpora
Aktualizácia softvéru Skús teraz
Takto môžete zobraziť verziu softvéru televízora a v prípade potreby vykonať jeho aktualizáciu.
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
menu
Podrobnosti
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz Skús teraz
Softvér televízora môžete aktualizovať prevzatím aktualizácie z internetu priamo do televízora alebo skopírovaním
aktualizácie z jednotky USB flash, na ktorej je uložená, do televízora.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
"" Balík aktualizácií v zariadení USB uložte do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík aktualizácií nebude môcť nájsť.
[[ NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Po dokončení aktualizácie softvéru sa
televízor automaticky vypne a zapne. Po aktualizácii softvéru sa všetky nastavenia videa a zvuku vrátia na
predvolené hodnoty.
Automatická aktualizácia televízora
menu
Podrobnosti
Podpora
Aktualizácia softvéru
Autom. aktualizácia Skús teraz
Ak je televízor pripojený k internetu, softvér televízora sa môže aktualizovať automaticky počas sledovania
televízora. Po dokončení aktualizácie na pozadí sa aktualizácia použije pri ďalšom používaní televízora.
"" Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
"" Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka Autom. aktualizácia sa automaticky nastaví na
možnosť Zap.. Ak nechcete, aby sa softvér televízora aktualizoval automaticky, položku Autom. aktualizácia nastavte na
možnosť Vyp..
Manuálna aktualizácia televízora
Ak chcete televízor aktualizovať manuálne pomocou jednotky USB flash, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
"" Pred vykonaním aktualizácie si nahrajte aktuálne nastavenia, aby ste ich mohli po dokončení aktualizácie opätovne
načítať. Po aktualizácii softvéru sa všetky nastavenia videa a zvuku vrátia na predvolené hodnoty.
1.
V počítači prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Samsung a do zariadenia USB si prevezmite balík
aktualizácií.
""
Uložte balík aktualizácií v jednotke USB flash do priečinka najvyššej úrovne. V opačnom prípade sa televízoru
nepodarí balík aktualizácií nájsť.
2.
Zariadenie USB s balíkom aktualizácií pripojte k televízoru.
3.
V ponuke televízora prejdite na položku Podpora
4.
Vyberte položku OK. Televízor aktualizuje softvér a automaticky sa vypne a opätovne zapne.
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz. Televízor
spustí vyhľadávanie softvéru na jednotke USB. Po vyhľadaní softvéru sa zobrazí kontextová ponuka Žiadosť
o aktualizácie.
[[ NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa inovácia nedokončí. Televízor sa po dokončení inovácie softvéru
automaticky vypne a zapne. Po inovácii softvéru sa všetky nastavenia videa a zvuku vrátia na predvolené
hodnoty.
Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom
menu
Podrobnosti
Systém
Šikovné zabezpečenie Skús teraz
Funkciu Šikovné zabezpečenie môžete použiť ako ochranu televízora pred hackingom a škodlivým kódom počas
pripojenia televízora k internetu.
Kontrola škodlivého kódu v televízore a pripojenom úložnom zariadení
menu
Podrobnosti
Systém
Šikovné zabezpečenie
Prehľadávať Skús teraz
Môžete spustiť zisťovanie prítomnosti škodlivých kódov v televízore a pripojenom médiu. Ak sa nenájde žiadny
škodlivý kód, na obrazovke sa zobrazí okno s oznámením.
Ak sa zistí prítomnosť škodlivého kódu...
Ak sa nájde škodlivý kód, výsledky hľadania sa zobrazia na obrazovke. Toto okno s výsledkami zobrazuje všetok
nájdený škodlivý kód. Kód môžete dať do karantény (izolovať), aby sa nemohol vykonať.
1.
Vyberte všetok škodlivý kód do karantény.
2.
Vyberte položku Izolovať. Tieto možnosti premiestnia zvolený škodlivý kód do Zoznam izolovaných.
""
Položka Zoznam izolovaných zobrazuje všetky škodlivé kódy v karanténe.
Konfigurácia doplnkových funkcií
menu
Podrobnosti
Systém
Šikovné zabezpečenie
Nastavenia Skús teraz
Televízor môžete skenovať z dôvodu vírusov alebo v ňom aktivovať dodatočné bezpečnostné funkcie, ako
napríklad funkciu zabezpečenia siete.
●●
Antivírus
Monitoruje televízor v reálnom čase s cieľom zabrániť infikovaniu televízora.
●●
Zabezpečenie siete
Chráni televízor pred hackingom a minimalizuje únik osobných údajov.
●●
Kamera
Povoľuje používanie kamier pripojených k televízoru.
●●
Mikrofón
Povoľuje používanie mikrofónov pripojených k televízoru.
●●
Aut. vyhľadať
Keď je táto funkcia aktivovaná, spustí automatické zisťovanie prítomnosti vírusov a škodlivých kódov
v televízore a pripojenom úložnom médiu.
●●
Automaticky izolovať
Automaticky pridá zistené škodlivé kódy do Zoznamu izolovaných.
Používanie ďalších funkcií
Rýchle spustenie funkcií prístupnosti
Na rýchle spustenie funkcií zjednodušenia prístupu pre ľudí so zdravotným postihnutím môžete použiť ponuku
Skratky prístupnosti. Stlačte a podržte tlačidlo Mute-AD na ovládači Samsung Smart Control. alebo stlačte
tlačidlo AD/SUBT. na štandardnom diaľkovom ovládači. V ponuke Skratky prístupnosti sa zobrazia tieto možnosti:
Popis zvuku, Titulky, Režim titulkov, Jazyk titulkov, Hlavné titulky, Druhé titulky, Priehľadnosť ponuky, Vysoký
kontrast, Zväčšiť a Zvuk s viacerými výstupmi.
Úprava priehľadnosti ponuky
menu
Podrobnosti
Systém
Prístupnosť
Priehľadnosť ponuky Skús teraz
K dispozícii máte možnosť upraviť priehľadnosť ponuky.
"" Nastavením položky Vysoký kontrast na možnosť Zap. automaticky prepnete na nepriehľadný režim zobrazenia ponuky.
Nastavenia položky Priehľadnosť ponuky nie je možné zmeniť manuálne.
Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)
menu
Podrobnosti
Systém
Prístupnosť
Vysoký kontrast Skús teraz
Môžete zmeniť hlavné obrazovky služby na biely text a čierne pozadie alebo zmeniť priehľadné ponuky televízora
na nepriehľadné, aby bol text ľahšie čitateľný. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Vysoký
kontrast na možnosť Zap..
Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)
menu
Podrobnosti
Systém
Prístupnosť
Zväčšiť Skús teraz
Písmo na obrazovke môžete priblížiť. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Zväčšiť na možnosť
Zap..
Počúvanie zvuku televízora cez zariadenie Bluetooth (pre sluchovo
postihnutých)
menu
Podrobnosti
Systém
Prístupnosť
Zvuk s viacerými výstupmi
Reproduktory televízora a zariadenia Bluetooth môžu byť zapnuté súčasne. Keď je táto funkcia aktívna, pri
upravovaní hlasitosti televízora môžete nastaviť hlasitosť zariadení Bluetooth na vyššiu úroveň, než je hlasitosť
reproduktora televízora.
"" Táto funkcia nie je dostupná v prípade určitých modelov v určitých geografických oblastiach.
"" Po pripojení zariadení Bluetooth k televízoru sa aktivuje ponuka Zvuk s viacerými výstupmi. Ďalšie informácie o pripájaní
zariadení Bluetooth k televízoru nájdete v časti „Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth“.
Zmena jazyka ponuky
menu
Podrobnosti
Systém
Jazyk ponuky Skús teraz
Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť jazyk ponuky. V zozname vyberte jazyk.
Nastavenie hesla
menu
Podrobnosti
Systém
Zmeniť PIN Skús teraz
Môžete nastaviť Osobné identifikačné číslo (číslo PIN), ktoré slúži na uzamknutie kanálov a obnovenie a zmenu
nastavení televízora.
Zobrazí sa okno na zadanie čísla PIN. Zadajte číslo PIN. Opätovným zadaním potvrďte číslo. Predvolené číslo PIN je
0000. (pre Francúzsko a Taliansko: 1111)
"" Ak svoje číslo PIN zabudnete, môžete ho obnoviť pomocou diaľkového ovládača. Keď je televízor zapnutý, stlačením
nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači obnovíte číslo PIN na 0000 (pre Francúzsko a Taliansko: 1111): MUTE →
(Zvýšenie hlasitosti) → RETURN → (Zníženie hlasitosti) → RETURN → → RETURN.
Kontrola oznámení
menu
Podrobnosti
Systém
Oznámenia Skús teraz
Môžete si pozrieť zoznam správ o udalostiach generovaných televízorom. Funkcia Oznámenia zobrazuje
oznámenia na obrazovke, keď sa napr. vyskytne udalosť ako vydanie aktualizácie pre aplikáciu alebo pri prihlásení
do/odhlásení z účtu Samsung.
"" Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, vyberte položku Vymaz. všetko.
"" Ak si chcete prečítať oznámenia služby SMART TV vo webovom prehliadači, vyberte položku Servisné upozornenie.
Zámok hodnot. prog.
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Zámok hodnot. prog.
Funkcia Zámok hodnot. prog. blokuje programy s vyšším vekovým obmedzením, ako je zvolené. Je to užitočné
na obmedzenie programov, ktoré deti sledujú v televízii. Táto funkcia nebude fungovať pri programoch
pochádzajúcich z externých zdrojov, ako sú DVD prehrávače alebo súbory USB.
Na sledovanie zablokovaného programu je potrebný kód PIN.
Funkcia Vysielanie nie je k dispozícii v režime HDMI.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Zapnutie herného režimu
menu
Podrobnosti
Systém
Všeobecné
Herný režim Skús teraz
Môžete zapnúť herný režim a optimalizovať nastavenia televízora na hranie videohier pomocou hernej konzoly,
ako je napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.
"" Herný režim nie je dostupný na normálne sledovanie televízie.
"" Obrazovka sa môže trochu triasť.
"" Keď je zapnutý režim Herný režim, režimy Režim obrazu a Režim zvuku sa automaticky nastavia na možnosť Hra.
"" Ak chcete použiť iné externé zariadenie, najskôr odpojte hernú konzolu a potom vypnite funkciu Herný režim.
Sýtejšie farby a jedinečná kvalita obrazu (BD Wise)
menu
Podrobnosti
Systém
Všeobecné
BD Wise Skús teraz
Ak pripojíte k televízoru prehrávač Samsung DVD, prehrávač Blu-ray alebo systém domáceho kina, ktorý podporuje
technológiu BD Wise, môžete zvýšiť sýtosť farieb a kvalitu obrazu. Keď zapnete funkciu BD Wise, automaticky
optimalizuje rozlíšenie televízora.
"" Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je externé zariadenie pripojené prostredníctvom kábla HDMI.
Zapnutie a vypnutie zvukovej spätnej väzby
menu
Podrobnosti
Systém
Všeobecné
Zvuková spätná väzba Skús teraz
Pomocou funkcie Zvuková spätná väzba môžete aktivovať hlasového pomocníka pri prechádzaní cez ponuky a
výbere možností ponuky. Môžete ju nastaviť na možnosť Nízke, Stredná, Vysoké alebo Vyp..
Uzamknutie/odomknutie tlačidiel
menu
Podrobnosti
Systém
Všeobecné
Uzamknutie panela Skús teraz
Môžete zamknúť a odomknúť tlačidlá predného panela (ponuka, kanál a hlasitosť) televízora a ovládaciu páčku na
zadnej strane televízora.
Zobrazenie a skrytie loga spoločnosti Samsung pri spustení
menu
Podrobnosti
Systém
Všeobecné
Logo pri spustení Skús teraz
Môžete zapnúť alebo vypnúť zobrazenia loga spoločnosti Samsung, ktoré sa zobrazuje pri spustení televízora.
"" Táto funkcia nie je k dispozícii v prípade, keď je položka Samsung Okamžité zapnutie nastavená na možnosť Zap..
Aktivovanie rýchlejšieho spustenia televízora
menu
Podrobnosti
Systém
Všeobecné
Samsung Okamžité zapnutie Skús teraz
Položku Samsung Okamžité zapnutie môžete nastaviť na možnosť Zap. a aktivovať tak rýchlejšie spustenie
televízora.
"" Keď je funkcia Samsung Okamžité zapnutie nastavená na možnosť Zap., môže sa história používania aplikácií v televízore
ukladať v televízore.
"" Dokonca aj keď je funkcia Samsung Okamžité zapnutie zapnutá, spĺňa spotreba energie pri vypnutom televízore
špecifikácie spotreby energie v pohotovostnom režime, ktoré sú uvedené na produktovom štítku.
"" Funkcia Samsung Okamžité zapnutie bude fungovať iba v prípade, ak funkciu Samsung Okamžité zapnutie nastavíte na
možnosť Zap. a bude pripojený napájací kábel. Ak napájací kábel odpojíte, znova ho pripojíte a zapnete televízor, funkcia
nefunguje.
Registrovanie televízora ako zariadenia s certifikáciou DivX (sledovanie
platených filmov DivX)
menu
Podrobnosti
Systém
DivX® video na požiad.
Ak chcete na televízore sledovať filmy DivX chránené technológiou DRM, musíte televízor zaregistrovať ako
zariadenie s certifikáciou DivX.
"" Technológia Digital Rights Management (DRM) slúži ako mechanizmus technického zabezpečenia na ochranu autorských
práv poskytovateľa obsahu.
"" Nahrané filmy alebo bezplatné filmy DivX môžete sledovať bez registrácie.
"" Skôr než televízor zaregistrujete ako zariadenie s certifikáciou DivX, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti DivX (http://
www.divx.com) a prihláste sa do svojho používateľského účtu. Ak ešte nemáte účet, vytvorte si ho.
Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu
menu
Podrobnosti
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť Skús teraz
Všetky nastavenia televízora (okrem internetu a nastavení siete) môžete obnoviť na predvolené nastavenia od
výrobcu.
1.
Vyberte položku Obnoviť. Zobrazí sa okno na zadanie bezpečnostného kódu PIN.
2.
Zadajte bezpečnostné číslo PIN a vyberte možnosť Áno. Týmto postupom sa obnovia všetky nastavenia.
Televízor sa automaticky vypne a opätovne zapne, pričom zobrazí obrazovku Nastavenie.
""
Ďalšie informácie o položke Nastavenie nájdete v používateľskej príručke dodanej s televízorom.
Používanie televízora na prezentačné účely (pre maloobchodné predajne)
menu
Podrobnosti
Podpora
Režim použitia Skús teraz
Nastavením tohto režimu na možnosť Ukážka v obchode môžete televízor používať v maloobchodných
predajniach na prezentačné účely.
"" Pri akomkoľvek inom použití vyberte položku Domáce použitie.
"" V režime Ukážka v obchode sú niektoré funkcie vypnuté a televízor sa po uplynutí predvoleného času automaticky
obnoví.
Automatické spustenie dátových služieb
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
menu
Podrobnosti
Vysielanie
Nastavenia kanálov
Automatické spustenie dátovej služby
Môžete nastaviť, či chcete povoliť automatické spustenie dátových služieb. Ak aktuálne sledovaný kanál poskytuje
dátové služby, výberom tlačidla
si môžete vychutnať široké spektrum dátových služieb.
"" Táto funkcia nie je dostupná, ak je aktivovaná iná sekundárna funkcia.
"" Poskytované dátové služby sa môžu líšiť v závislosti od vysielania.
"" V závislosti od služby nemusí byť počas používania dátovej služby dostupná možnosť prepnutia kanála pomocou
numerických tlačidiel.
"" Ak je položka Automatické spustenie dátovej služby nastavená na možnosť Zap., zobrazí sa obrazovka načítavania a
funkcia bude dočasne nedostupná.
HbbTV
"" V niektorých krajinách je služba HbbTV dátovou službou.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
"" Niektoré vysielania nemusia službu HbbTV podporovať.
Ak chcete používať službu HbbTV, prevezmite, nainštalujte a spustite miniaplikáciu HbbTV z webovej lokality
SAMSUNG APPS a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Služba HbbTV je predvolene vypnutá. Ak chcete používať službu HbbTV, prejdite na položku (menu
Systém Dátová služba a nastavte ju na Zap.. (v závislosti od krajiny).
Podrobnosti
●●
Služba HbbTV nie je dostupná počas prevádzky funkcie Timeshift alebo pri prehrávaní nahratého videa.
●●
Aplikácia v službe HbbTV môže dočasne zlyhať v závislosti od podmienok vysielacej stanice alebo
poskytovateľa aplikácie.
●●
Aplikácia je dostupná na použitie v službe HbbTV len vtedy, keď je televízna sieť pripojená k externej sieti.
Aplikácia môže zlyhať v závislosti od stavu siete.
●●
Ak je aktuálny kanál kompatibilný s režimom zadávania textu HbbTV a súčasne iným ako HbbTV, teletext
aktivujte dvojnásobným výberom tlačidla TTX.
Používanie služby HbbTV:
●●
Keď obrazovka signalizuje (položkou
atď.), že sa pristupuje k službe HbbTV.
●●
Pomocou diaľkového ovládača jedenkrát vyberte položku TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania textu
HbbTV.
●●
Pomocou diaľkového ovládania dvakrát vyberte položku TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania textu
mimo služby HbbTV.
Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)
Spôsob pripojenia karty na sledovanie televízie sa môže líšiť v závislosti od modelu.
"" Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu „CI alebo Cl+ Card“, televízor vypnite.
Pripojenie karty „Cl alebo Cl+ Card“ cez priečinok COMMON INTERFACE
Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ k priečinku COMMON INTERFACE podľa obrázka nižšie.
Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.
●●
Samsung TV vyhovuje štandardu CI+ 1.3. Pokiaľ sa na TV produkte zobrazí hlásenie „Signál kódovaný“,
môže to byť spôsobené nekonzistentnosťou verzie CI+ 1.3. V prípade problémov sa obracajte na kontaktné
stredisko spoločnosti Samsung.
●●
Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.
●●
Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI
alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa
služby.
●●
Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie „Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje
o tom, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.
"" Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
"" Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla
poškodiť.
"" Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
"" Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
"" Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa so svojím autorizovaným
predajcom.
"" V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
"" Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Inak bude obraz skreslený, prípadne sa
vôbec nezobrazí.
Funkcia Teletext
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Stránka registra služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie teletextu
zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré stránky
nemusia zobrazovať.
"" Stránky teletextu môžete prepínať pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
/ Teletext zap./mix/vyp.: Aktivuje režim teletextu pre aktuálny kanál. Ak chcete režim teletextu prekryť
zobrazením aktuálneho vysielania, stlačte dvakrát. Ďalším stlačením teletext zatvoríte.
8 Uložiť: Uloží stránky teletextu.
4 Veľkosť: Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na
spodnú polovicu obrazovky, stlačte ho znova. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, stlačte ho ešte raz.
9 Podržať: Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak
chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znova.
Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rôzne témy
na teletextových stránkach sú farebne odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu
zodpovedajúcu vybratej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým
spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, vyberte príslušné farebné tlačidlo.
0 Režim: Vyberie režim služby Teletext (LIST/FLOF). Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim na režim
uloženia do zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete uložiť stránku teletextu do zoznamu pomocou tlačidla
8 (uložiť).
1 Podstránka: Zobrazí dostupnú podstránku.
2 Strana nahor: Zobrazí nasledujúcu stránku teletextu.
3 Strana nadol: Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.
6 Register: Zobrazí stránku registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.
5 Odkryť: Zobrazí skrytý text (napríklad odpovede na kvízové otázky). Ak chcete zobraziť normálnu obrazovku,
stlačte ho znova.
7 Zrušiť: Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekrývalo aktuálne vysielanie.
Typická stránka teletextu
Časť
Obsah
A
Číslo vybratej stránky.
B
Identifikácia vysielacieho kanála.
C
Číslo aktuálnej stránky alebo indikácie vyhľadávania.
D
Dátum a čas.
E
Text.
F
Informácie o stave. Informácie FASTEXT.
Podpora – ako ju získať
Podpora prostredníctvom funkcie Vzdialená správa
menu
Podrobnosti
Podpora
Vzdialená správa Skús teraz
Ak potrebujete s televízorom pomôcť, môžete použiť túto funkciu. Spoločnosti Samsung Electronics tak umožníte
vykonať diagnostiku televízora na diaľku. Pred použitím tejto funkcie si budete musieť prečítať a prijať podmienky
poskytovania služby. Technický pracovník spoločnosti Samsung Electronics potom na diaľku diagnostikuje, opraví
a aktualizuje váš televízor.
"" Táto možnosť vyžaduje internetové pripojenie.
Na čo slúži služba vzdialenej podpory?
Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka
Samsung, ktorý na diaľku dokáže:
●●
diagnostikovať váš televízor,
●●
upraviť nastavenia televízora,
●●
obnoviť nastavenia televízora od výrobcu,
●●
nainštalovať odporúčané aktualizácie firmvéru.
Ako to funguje?
Vykonanie servisu vášho televízora na diaľku technickým pracovníkom spoločnosti Samsung je jednoduché.
Zavolajte do kontaktného
strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte
o podporu na diaľku.
Otvorte ponuku vo svojom
televízore a prejdite do časti
Podpora.
Vyberte položku Vzdialená
správa, prečítajte si
podmienky poskytovania
služby a prijmite ich. Keď
sa zobrazí obrazovka čísla
PIN, poskytnite pracovníkovi
svoje číslo PIN.
Pracovník tak získa prístup
do vášho televízora.
Získanie kontaktných údajov na servis
menu
Podrobnosti
Podpora
Kontaktovať Samsung
Adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu televízora, verziu
softvéru televízora, informácie o službe Smart Hub a ďalšie informácie potrebné na poskytnutie servisnej podpory
získate od operátora spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
"" Ak chcete zobraziť licenciu s otvoreným zdrojovým kódom, stlačte tlačidlo
.
Problém s obrazom
Testovanie obrazu
menu
Podrobnosti
Podpora
Samodiagnostika
Test obrazu Skús teraz
Skôr než si prečítate zoznam problémov a riešení uvedený nižšie, spustite funkciu Test obrazu, aby ste zistili, či
problém spôsobuje televízor. Funkcia Test obrazu zobrazí obraz vo vysokom rozlíšení, ktorý môžete použiť na
overenie prítomnosti chýb a nedostatkov.
Problém
Blikanie a strácanie jasu
Farba obrazovky
Skúste toto!
Ak televízor Samsung bliká alebo sporadicky stráca jas, možno budete musieť vypnúť
niektoré z jeho funkcií na úsporu energie. Vypnite funkciu Úspora energie (menu
Podrobnosti Systém Eko riešenie Úspora energie) alebo Eko senzor (menu
Podrobnosti Systém Eko riešenie Eko senzor).
Ak farba na obrazovke televízora Samsung nie je správna, prípadne sú čierna a biela farba
vypnuté, spustite proces Test obrazu (menu Podrobnosti Podpora Samodiagnostika
Test obrazu).
Ak výsledky testu naznačia, že problém nie je v televízore, vykonajte nasledujúce kroky:
●● Ubezpečte sa, že vstupné konektory videa na televízore sú zapojené do správnych
výstupných konektorov videa na externom zariadení.
Jas obrazovky
Ak sú farby na televízore Samsung správne, no príliš tmavé alebo svetlé, skúste najskôr
upraviť nasledujúce nastavenia.
●● Prejdite do ponuky Obraz a upravte nastavenia položiek Podsvietenie, Kontrast, Jas,
Ostrosť, Farba a Odtieň (Z/Č).
Efekt duchov, rozmazaný
obraz alebo chvenie
Ak je obraz zdvojený (efekt duchov) alebo rozmazaný, problém vyriešte pomocou funkcie
Auto Motion Plus (menu Podrobnosti Obraz Možnosti obrazu Auto Motion Plus).
Neželané vypnutie
Ak sa televízor Samsung sám od seba vypína, skúste vypnúť niektoré z jeho funkcií na úsporu
energie. Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Časovač spánku (menu Podrobnosti
Systém Čas Časovač spánku). Funkcia Časovač spánku slúži na automatické vypnutie
televízora po uplynutí vopred nastaveného časového intervalu. Ak funkcia Časovač spánku
nebola aktivovaná, skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia Vypnúť bez signálu (menu
Podrobnosti Systém Eko riešenie Vypnúť bez signálu) alebo Automatické vypnutie
(menu Podrobnosti Systém Eko riešenie Automatické vypnutie). Ak áno, vypnite
ich.
Problémy so zapnutím
Keď zapnete televízor, prijímač diaľkového ovládania najskôr päťkrát zabliká, až potom sa
zapne obrazovka.
Ak sa vyskytnú problémy pri zapínaní televízora Samsung, skôr než zavoláte na servisné
oddelenie, skontrolujte nasledujúcich pár vecí. Ubezpečte sa, že napájací kábel televízora je na
oboch koncoch zapojený správne a že diaľkový ovládač správne funguje. Uistite sa, že kábel
antény alebo káblovej televízie je pevne zapojený. Ak máte káblový alebo satelitný prijímač,
ubezpečte sa, že je zapojený a zapnutý.
Nemožno nájsť kanál
Ak televízor nie je pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču, spustite funkciu
Nastavenie (menu Podrobnosti Systém Nastavenie) alebo Automatické ladenie
(Vysielanie Automatické ladenie).
Problém
Obraz na televízore
nevyzerá tak dobre ako
v obchode
Skúste toto!
Displeje v predajniach sú vždy naladené na digitálne HD kanály (s vysokým rozlíšením).
Ak máte analógový káblový prijímač/set-top box, prejdite na digitálny set-top box. Ak chcete
zabezpečiť kvalitu obrazu HD (vysoké rozlíšenie), používajte kábel HDMI.
Mnoho kanálov HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD). Vyhľadajte
kanál, ktorý obsah skutočne vysiela v rozlíšení HD.
●● Predplatitelia káblového/satelitného vysielania: vyskúšajte kanály HD z ponuky kanálov.
●● Pripojenie terestriálnej/káblovej antény: vyskúšajte kanály HD po spustení funkcie
Automatické ladenie.
Nastavte rozlíšenie výstupu videa na káblovom/satelitnom prijímači na hodnotu 1080i alebo
720p.
Obraz je skreslený
Kompresia videoobsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to najmä pri rýchlo sa
pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.
Slabý alebo nekvalitný signál môže spôsobiť zdeformovanie obrazu. Nejde o poruchu
televízora.
Mobilné telefóny používané v blízkosti televízora (do vzdialenosti 1 m) môžu spôsobovať
rušenie analógových a digitálnych kanálov.
Farby sú nekvalitné alebo
obraz nie je dostatočne
jasný
Prejdite do ponuky Obraz a upravte nastavenia položiek Režim obrazu, Jas, Ostrosť a Farba.
Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Úspora energie (menu Podrobnosti Systém Eko
riešenie Úspora energie).
Skúste obnoviť obraz. (menu Podrobnosti Obraz Obnoviť obraz)
Na okraji obrazovky sa
nachádza bodkovaná
čiara
Položku Veľkosť obrazu prestavte na 16:9.
Zmeňte rozlíšenie káblového/satelitného prijímača.
"" Ak sa testovací obraz nezobrazí, prípadne je na ňom prítomný šum alebo skreslenie, môže to znamenať poruchu
televízora. Podporu vám poskytne stredisko telefonickej podpory spoločnosti Samsung.
"" Ak sa testovací obraz zobrazí správne, problém možno nastal v externom zariadení. Skontrolujte pripojenia.
"" Ak problém pretrváva, skontrolujte intenzitu signálu alebo si pozrite používateľskú príručku externého zariadenia.
Zvuk nie je jasne počuť
Testovanie zvuku
menu
Podrobnosti
Podpora
Samodiagnostika
Test zvuku Skús teraz
Ak televízor prehrá melódiu testu zvuku bez rušenia, problém možno nastal v externom zariadení alebo sa vyskytli
problémy s intenzitou signálu vysielania.
Problém
Skúste toto!
Žiadny zvuk alebo príliš tichý
zvuk pri maximálnej hlasitosti
Skontrolujte hlasitosť zariadenia (káblový/satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.)
pripojeného k televízoru.
Make sure that the TV and stand are properly aligned, according to the method of
installation.
Dobrý obraz bez zvuku
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo ponuky, a zvoľte možnosť Zoznam reproduktorov
Reproduktor TV.
Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť výstupu zvuku zariadenia. (Možno
budete musieť napríklad zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, ak je
prijímač pripojený k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.)
Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte k výstupnému konektoru zvuku na počítači
externý reproduktor.
Ak je televízor vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič
pripojené.
Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel
zariadenia.
Reproduktory vydávajú
čudný zvuk
Ubezpečte sa, že zvukový kábel je zapojený do správneho výstupného konektora zvuku
na externom zariadení.
V prípade pripojení prostredníctvom antény alebo kábla skontrolujte informácie o signáli.
Slabá intenzita signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.
Spustite funkciu Test zvuku (menu Podrobnosti Podpora Samodiagnostika Test
zvuku).
The speakers may play different sounds, depending on whether the stand is installed. If
the TV is installed without the stand, insert the rubber stoppers into the screw holes in
the stand.
●● If the TV is installed with the stand and the screw holes in the stand are not covered
by rubber stoppers, sound may be fuzzy and indistinct.
●● Do not misplace the rubber stoppers when the TV is installed with the stand.
●● Make sure that the TV is installed on a flat surface.
Problém s vysielaním
Problém
Skúste toto!
●● Ubezpečte sa, že koaxiálny kábel je pevne pripojený k televízoru.
Televízor neprijíma všetky
kanály
●● Spustite funkciu Nastavenie (menu
Automatické ladenie (menu
Podrobnosti
Podrobnosti
Systém
Vysielanie
Nastavenie) alebo
Automatické ladenie).
●● Ak používate anténu, overte, či je umiestená správne a či sú všetky pripojenia dobre
pripevnené.
Digitálne kanály neobsahujú
žiadne titulky
Prejdite na položku Titulky (menu Podrobnosti Systém
a zmeňte Režim titulkov.
Niektoré kanály nemusia mať k dispozícii údaje titulkov.
Prístupnosť
Titulky)
Obraz je skreslený
Kompresia videoobsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu. Stáva sa to najmä pri
rýchlo sa pohybujúcom obraze, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.
Deformáciu obrazu môže spôsobovať aj slabý signál. Nejde o poruchu televízora.
Problém s pripojením počítaču
Problém
Skúste toto!
Zobrazuje sa hlásenie
Nepodporovaný režim
Nastavte výstupné rozlíšenie počítača tak, aby zodpovedalo rozlíšeniu, ktoré podporuje
televízor.
Dobré video bez zvuku
Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku v počítači.
Ak používate kábel HDMI/DVI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel.
Problém s pripojením k internetu
Problém
Skúste toto!
Zlyhanie pripojenia
k bezdrôtovej sieti
Uistite sa, že je bezdrôtový modem/smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
Aktualizácia softvéru cez
internet zlyhala
Skontrolujte stav sieťového pripojenia (menu Podrobnosti
Ak televízor nie je pripojený k sieti, pripojte ho.
Inovácia sa zastaví, ak už máte najnovšiu verziu softvéru.
Sieť
Stav siete).
Dátová služba
Problém
Skúste toto!
Prečo sa na obrazovke
zobrazujú správy, keď
nie je vybratá možnosť
Dátová služba?
Ak je položka Automatické spustenie dátovej služby nastavená na možnosť Zap., správy sa
automaticky zobrazujú na obrazovke pri sledovaní vysielania, ktoré podporuje dátovú službu.
Ak vysielanie nepodporuje dátovú službu, na obrazovke sa nebudú zobrazovať žiadne správy.
Ak si neželáte prijímať správy dátovej služby, zakážte možnosť Automatické spustenie
dátovej služby.
Ako možno skryť správy
dátovej služby?
. Ak si neželáte prijímať správy dátovej služby, zakážte možnosť
Stlačte a podržte tlačidlo
Automatické spustenie dátovej služby.
Ako možno používať
dátovú službu?
Keď povolíte možnosť Automatické spustenie dátových služieb, na obrazovke sa pri sledovaní
vysielania, ktoré podporuje dátovú službu, automaticky zobrazujú správy. Stlačením
príslušných tlačidiel na obrazovke získate prístup k dodatočným prvkom a funkciám, ktoré
poskytuje dané vysielanie.
Čo je to interaktívna
služba a ako funguje?
Interaktívne služby zahŕňajú divácke prieskumy, kvízy, žiadosti o vstupenky, kúpu produktov a
ďalšie interakcie medzi divákmi a televíznou stanicou. Ak chcete využívať interaktívne služby
určitej vysielacej stanice, zvyčajne si treba vytvoriť účet v rámci tejto stanice a prihlásiť
sa pomocou neho. Upozorňujeme, že interaktívne služby sú dostupné len v prípade, keď
je televízor pripojený k internetu. Televízne obchodovanie (T-Commerce) navyše vyžaduje
certifikát.
Skopírujte svoj certifikát z počítača na zariadenie USB a toto zariadenie pripojte k televízoru.
(Interaktívne služby ešte nie sú v ponuke. Skutočný dátum spustenia služieb sa líši v závislosti
od vysielacej stanice.)
Zobrazí sa hlásenie
Prijíma sa“, ale nič sa
nedeje.
Znamená to, že počas prijímania údajov sa vyskytla chyba. Na obrazovke sa v súvislosti
s vykonaním úlohy zobrazí tiež chybové hlásenie. V takomto prípade skúste zopakovať úlohu.
Po spustení dátovej
služby sa na obrazovke
nič nezobrazuje.
Môže prebiehať inicializácia dátovej služby, prípadne mohlo dôjsť k prerušeniu signálu
vysielacej stanice.
Funkcia Naplánovať nahrávanie/Timeshift nefunguje
Problém
Funkciu Naplánovať
nahrávanie nemožno použiť.
Skúste toto!
Skontrolujte, či je k televízoru pripojené zariadenie USB.
Keď je signál príliš slabý, nahrávanie sa automaticky zastaví. Funkcia Timeshift nebude
fungovať, ak sa na zariadení USB nenachádza dostatok ukladacieho priestoru.
Systém Anynet+(HDMI-CEC) nefunguje
Problém
Skúste toto!
Systém Anynet+
nefunguje
Skontrolujte, či je zariadenie zariadením so systémom Anynet+. Systém Anynet+ podporuje
iba zariadenia Anynet+.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel zariadenia Anynet+.
Skontrolujte káblové pripojenia zariadenia Anynet+.
Prejdite do ponuky Anynet+ (HDMI-CEC) (menu Podrobnosti Systém Anynet+ (HDMICEC)) a skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap..
Skontrolujte, či je diaľkový ovládač televízora v režime TV.
Skontrolujte, či ide o diaľkový ovládač kompatibilný so systémom Anynet+.
Systém Anynet+ nemusí fungovať, ak sú aktivované niektoré ďalšie funkcie vrátane
vyhľadávania kanálov, Smart Hub, Plug & Play atď.
Ak ste odpojili a následne pripojili kábel HDMI, vyhľadajte zariadenia znova alebo vypnite a
zapnite televízor.
Chcem spustiť systém
Anynet+
Skontrolujte, či je zariadenie s rozhraním Anynet+ správne pripojené k televízoru a potom
vyberte ponuku Anynet+ (HDMI-CEC) (menu Podrobnosti Systém Anynet+ (HDMICEC)) a uistite sa, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap..
Chcem ukončiť systém
Anynet+
V ponuke systému Anynet+ vyberte položku Zobraziť TV.
V zozname Zdroj vyberte zariadenie bez systému Anynet+.
Na obrazovke sa
zobrazuje hlásenie
„Pripája sa k zariadeniu
Anynet+...“ alebo
„Odpája sa od zariadenia
Anynet+...“.
Počas konfigurácie zariadenia Anynet+ alebo prepínania do režimu sledovania nie je možné
používať diaľkový ovládač. Keď televízor dokončí konfiguráciu zariadenia Anynet+ alebo sa
prepne do režimu sledovania, použite diaľkový ovládač.
Zariadenie Anynet+
neprehráva obsah
Funkciu prehrávania nemožno používať, keď prebieha Nastavenie.
Nezobrazí sa pripojené
zariadenie
Skontrolujte, či zariadenie podporuje systém Anynet+.
Skontrolujte, či je správne pripojený kábel HDMI.
Prejdite do ponuky Anynet+ (HDMI-CEC) (menu Podrobnosti Systém Anynet+ (HDMICEC)) a skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap..
Znova vyhľadajte zariadenia Anynet+.
Zariadenia Anynet+ sa musia k televízoru pripájať pomocou kábla HDMI. Uistite sa, že
zariadenie je pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI. Niektoré káble HDMI nemusia
podporovať rozhranie Anynet+.
Ak v dôsledku výpadku napájania alebo odpojenia kábla HDMI dôjde k prerušeniu spojenia,
znova vyhľadajte zariadenie.
Zvuk televízora sa
neprehráva cez prijímač
Pripojte optický kábel k televízoru a prijímaču.
Funkcia ARC umožňuje televízoru reprodukovať digitálny zvuk prostredníctvom portu HDMI
(ARC).
Funkcia ARC je však dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k zvukovému prijímaču
s podporou funkcie ARC.
Problém so spúšťaním/používaním aplikácií
Problém
Skúste toto!
Aplikácia sa spustila, no je
v angličtine. Ako môžem
zmeniť jazyk?
Jazyk podporovaný aplikáciou sa môže odlišovať od jazyka používateľského rozhrania.
Možnosť zmeny jazyka závisí od poskytovateľa služby.
Moja aplikácia nefunguje
Overte si to u daného poskytovateľa služby.
Prečítajte si časť Pomocník na webovej lokalite poskytovateľa aplikácie.
Súbor nemožno prehrať
Problém
Niektoré súbory
nemožno prehrať
Skúste toto!
Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade súborov s vysokou bitovou rýchlosťou. Väčšinu
súborov možno prehrávať bez ťažkostí, v prípade súborov s vysokou bitovou rýchlosťou sa
však môžu vyskytnúť problémy.
Chcem obnoviť televízor
Obnovenie
Cesta
Popis
Obnovenie
nastavení
menu Podrobnosti
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť
Obnovenie nastavení Obraz, Zvuk, Kanál, Smart Hub a všetkých
ostatných nastavení (okrem nastavení siete) na predvolené
hodnoty od výrobcu.
Obnovenie služby
Smart Hub
menu Podrobnosti
Smart Hub Otvorit' Smart
Hub
Obnoví všetky nastavenia služby Smart Hub na predvolené
hodnoty od výrobcu a odstráni všetky informácie týkajúce sa
účtov Samsung, prepojených účtov služieb, podmienok služby
Smart Hub a aplikácií služby Smart Hub.
Iné problémy
Problém
Skúste toto!
Televízor je horúci
Ak televíziu sledujete dlhší čas, panel začne produkovať teplo. Teplo z panela sa rozptyľuje
pomocou vetracích otvorov umiestnených pozdĺž vrchnej časti televízora. Spodná časť
však môže byť pri dlhšom používaní horúca na dotyk. Deti sledujúce televíziu vyžadujú
neustály dozor dospelej osoby, ktorá im zabráni dotýkať sa televízora. Toto teplo však
neznamená poruchu a neovplyvňuje funkčnosť televízora.
Obraz sa nezobrazí na celú
obrazovku
Na kanáloch HD sa pri sledovaní prekonvertovaného obsahu SD (4:3) zobrazia na oboch
stranách obrazovky čierne pásy.
Čierne pásy na hornej a spodnej strane obrazovky sa zobrazia pri sledovaní filmov, ktorých
pomery strán sa odlišujú od pomerov strán televízora.
Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na televízore na celú
obrazovku.
Zobrazuje sa hlásenie
Nepodporovaný režim
Televízor nepodporuje výstupné rozlíšenie pripojeného zariadenia. Skontrolujte
podporované hodnoty rozlíšenia televízora a podľa toho nastavte výstupné rozlíšenie
externého zariadenia.
Položka Titulky v ponuke
televízora je sivá
Ponuku Titulky nemôžete vybrať, ak ste vybrali zdroj pripojený k televízoru
prostredníctvom kábla HDMI. Ak chcete zobraziť titulky, zapnite funkciu titulkov
externého zariadenia.
Televízor produkuje zápach
plastu
Tento zápach je bežný a časom sa stratí.
Možnosť Informácie
o signáli v ponuke
Samodiagnostika nie je
aktivovaná.
Skontrolujte, či je aktuálny kanál digitálnym kanálom.
Funkcia Informácie o signáli je dostupná len pre digitálne kanály.
Televízor je naklonený
nabok
Odmontujte základňu stojana televízora a opätovne ju namontujte.
Problém
Skúste toto!
Možnosť Vysielanie je
inaktivovaná
Možnosť Vysielanie je dostupná len v prípade, ak je položka Zdroj nastavená na možnosť
TV.
Pri sledovaní televízie prostredníctvom káblového alebo satelitného prijímača nie je možné
otvoriť ponuku Vysielanie.
Počas nahrávania alebo používania funkcie Timeshift nie je možné otvoriť ponuku
Vysielanie.
Nastavenia sa stratia po 5
minútach alebo pri každom
vypnutí televízora
Ak je položka Režim použitia nastavená na možnosť Ukážka v obchode, nastavenia zvuku
a obrazu v televízore sa automaticky obnovujú každých päť minút.
Zmeňte nastavenie položky Režim použitia (menu Podrobnosti Podpora Režim
použitia) na možnosť Domáce použitie.
Dochádza k prerušovanej
strate zvuku alebo videa
Skontrolujte káblové pripojenia a opätovne ich zapojte.
Strata zvuku alebo videa môže byť spôsobená používaním nadmerne tvrdých alebo
hrubých káblov.
Uistite sa, že káble sú dostatočne flexibilné na dlhodobé používanie. Ak je televízor
namontovaný na stene, odporúčame používať káble s 90-stupňovými konektormi.
Na paneli televízora sa
nachádzajú drobné častice
Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu.
Ponuka PIP (Obraz
v obraze) nie je dostupná
Funkcia PIP je dostupná len počas sledovania videa zo zdroja HDMI na hlavnej obrazovke.
Na obrazovke sa zobrazuje
POP (interný reklamný pruh
televízora)
Zmeňte nastavenie položky Režim použitia (menu
použitia) na možnosť Domáce použitie.
Televízor vydáva praskavý
zvuk
Rozťahovanie a sťahovanie vonkajšej skrine televízora sa môže prejaviť praskavým
zvukom. Nejde pritom o poruchu produktu. Televízor je bezpečné používať.
Televízor hučí
Televízor používa vysokorýchlostné spínacie obvody a vysoké hodnoty elektrického
prúdu. V závislosti od nastavenej úrovne jasu sa môže zdať o trochu hlučnejší než bežné
televízory.
Televízor prešiel prísnymi kontrolami kvality, ktoré spĺňajú naše náročné požiadavky na
výkon a spoľahlivosť.
Určitý hluk produkovaný televízorom je normálny a nepovažuje sa za oprávnený dôvod na
výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.
Podrobnosti
Podpora
Režim
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Naplánovať nahrávanie
●●
Ak chcete nastaviť možnosť Naplánovať nahrávanie, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora. Nastavte
položku Hodiny (menu Podrobnosti Systém Čas Hodiny).
●●
V rámci funkcie Naplánovať sledovanie a Naplánovať nahrávanie si môžete nastaviť maximálne 30 položiek.
●●
Nahrávky sú chránené technológiou DRM, preto ich nemožno prehrávať v počítači ani v inom televízore.
Tieto súbory sa navyše nebudú dať prehrať vo vašom televízore, ak ste vymenili obvod pre video.
●●
Odporúča sa použiť pevný disk USB s rýchlosťou 5 400 ot./min. alebo vyššou. Pevné disky USB typu RAID
však nie sú podporované.
●●
Pamäť USB Memory Stick sa nepodporuje.
●●
Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a od úrovne
kvality nahrávania.
●●
Použitie funkcie Naplánovať nahrávanie vyžaduje najmenej 100 MB voľného miesta na úložnom zariadení
USB. Ak ukladací priestor počas nahrávania klesne pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.
●●
Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú
aktivované, zastaví sa iba nahrávanie.
●●
Maximálny čas nahrávania je 720 minút.
●●
Video sa prehráva v závislosti od nastavení televízora.
●●
Ak sa počas nahrávania zmení vstupný signál, obrazovka ostane prázdna, kým nedôjde k zmene. V tomto
prípade sa nahrávanie obnoví, nebude sa však zobrazovať ikona .
●●
Pri použití funkcie Nahrávať alebo Naplánovať nahrávanie sa môže aktuálne nahrávanie v porovnaní so
zadaným časom začať o sekundu alebo dve neskôr.
●●
Ak je funkcia Naplánovať nahrávanie aktívna počas nahrávania do externého zariadenia kompatibilného so
štandardom HDMI-CEC, prioritu má funkcia Naplánovať nahrávanie.
●●
Po pripojení nahrávacieho zariadenia k televízoru sa automaticky odstránia nesprávne uložené súbory
nahrávok.
●●
Ak ste nastavili funkciu Časovač vypnutia alebo Automatické vypnutie, televízor prepíše tieto nastavenia,
bude pokračovať v nahrávaní a po skončení nahrávania sa vypne.
Skôr než začnete používať funkciu Timeshift
●●
Odporúča sa použiť pevný disk USB s rýchlosťou 5 400 ot./min. alebo vyššou. Pevné disky USB typu RAID
však nie sú podporované.
●●
Pamäť USB Memory Stick ani jednotky USB flash sa nepodporujú.
●●
Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a od úrovne
kvality nahrávania.
●●
Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú
aktivované, zastaví sa iba nahrávanie.
●●
Maximálny čas dostupný pre funkciu Timeshift je 90 minút.
●●
Funkcia Timeshift nie je dostupná pre uzamknuté kanály.
●●
Video s časovým posunom sa prehráva v závislosti od nastavení televízora.
●●
Po dosiahnutí maximálnej kapacity sa funkcia Timeshift môže automaticky ukončiť.
●●
Použitie funkcie Timeshift vyžaduje najmenej 1,5 GB voľného miesta na úložnom zariadení USB.
Podporované rozlíšenia pre každý zo vstupných signálov UHD
(pre modely UE40LS001)
●●
Rozlíšenie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
Konektor HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Vyp. podporuje vstupné signály UHD až
50P/60P 4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Zap. podporuje
vstupné signály UHD až 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2.
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.
Frekvencia snímok
(sn./s)
Hĺbka farieb/
vzorkovanie
farbonosných
zložiek
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bitov
-
-
-
O
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.
Frekvencia snímok
(sn./s)
50 / 60
Hĺbka farieb/
vzorkovanie
farbonosných
zložiek
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bitov
O
O
O
O
10 bitov
-
-
O
O
12 bitov
-
-
O
O
"" V prípade modelov UE40LS001 sa uistite, že pripájate k portu televízora HDMI IN (STB/DVI). Aj napriek tomu, že
kábel HDMI je pripojený k tomuto portu, funkcia farieb HDMI UHD nie je dostupná pri modeloch série UE32LS001 a
UE24LS001.
Skôr než začnete používať Moje aplikácie
●●
V dôsledku rôznych vlastností produktov v službe Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj obmedzení
dostupného obsahu, nemusia byť niektoré funkcie, aplikácie a služby dostupné na všetkých zariadeniach
alebo na všetkých územiach. Niektoré funkcie služby Smart Hub môžu tiež vyžadovať pripojenie ďalších
periférnych zariadení či členské poplatky. Navštívte webovú lokalitu http://www.samsung.com, kde nájdete
ďalšie informácie o konkrétnych zariadeniach a dostupnosti obsahu. Dostupnosť služieb a obsahu sa môže
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
●●
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie
prevádzky služieb aplikácií spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek príčin.
●●
Služby aplikácií sa v závislosti od konkrétnej oblasti môžu poskytovať len v angličtine, pričom dostupný
obsah sa môže líšiť.
●●
Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikáciách, navštívte webovú lokalitu príslušného poskytovateľa
služieb.
●●
V dôsledku nestabilného internetového pripojenia môže dochádzať k oneskoreniu alebo výpadkom.
Aplikácie sa navyše môžu v závislosti od prostredia siete ukončiť automaticky. V takom prípade skontrolujte
internetové pripojenie a skúste to znova.
●●
Služby a aktualizácie aplikácií sa môžu prestať poskytovať.
●●
Poskytovateľ služieb môže zmeniť obsah aplikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
●●
Konkrétne služby sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie nainštalovanej v televízore.
●●
Funkčnosť aplikácie sa môže vo verziách vydaných v budúcnosti zmeniť. V takom prípade aktivujte
sprievodcu aplikáciou alebo navštívte webovú lokalitu poskytovateľa služieb.
●●
V závislosti od pravidiel poskytovateľa služieb nemusia niektoré aplikácie podporovať multitasking.
Skôr než začnete používať Web Browser
●●
Obrazovka prehliadača sa môže líšiť od príslušnej obrazovky vášho počítača.
●●
Webový prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciami Java.
●●
Nemôžete preberať súbory. Ak sa pokúsite prevziať súbor, zobrazí sa chybové hlásenie.
●●
Webový prehliadač nemusí byť schopný získať prístup k určitým webovým lokalitám.
●●
Prehrávanie videa vo formáte Flash môže byť obmedzené.
●●
Elektronické obchodovanie na nákup online sa nepodporuje.
●●
V prípade webových lokalít s posúvateľnými oknami sa môžu pri posúvaní okna zobraziť poškodené znaky.
●●
Technológia ActiveX sa nepodporuje.
●●
Určité možnosti nie sú v režime Linkové prezer. dostupné. (Ak ich chcete aktivovať, prepnite na režim
Prezer. s ukazovat.)
●●
Podporuje sa len obmedzený počet typov písma. Niektoré symboly a znaky sa nemusia zobrazovať správne.
●●
Reakcia na príkazy diaľkového ovládania a príslušné zobrazenie na obrazovke sa môže oneskoriť v dôsledku
načítavania webovej stránky.
●●
V prípade určitých operačných systémov sa môže načítanie webovej stránky oneskoriť alebo úplne prerušiť.
●●
Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.
●●
Pri písaní e-mailov alebo jednoduchých správ nemusia byť dostupné určité funkcie ako veľkosť písma a
výber farby.
●●
Počet záložiek a veľkosť súboru denníka, ktorý možno uložiť, je obmedzený.
●●
Počet okien, ktoré môžu byť súčasne otvorené, sa líši v závislosti od podmienok vyhľadávania a modelu
televízora.
●●
Rýchlosť prehliadania webu sa bude líšiť v závislosti od prostredia siete.
●●
Prehrávanie vložených videí automaticky zakáže režim PIP. Prehrávanie videa sa po zakázaní režimu PIP
nemusí spustiť. V takomto prípade budete musieť znova načítať stránku.
""
Funkcia PIP (Obraz v obraze) nemusí byť podporovaná vo webovom prehliadači v závislosti od konkrétnych
modelov a geografických oblastí.
●●
Webový prehliadač podporuje len zvukové súbory s príponou .mp3.
●●
Ak ste nenastavili Hodiny (menu
●●
História prehliadania sa ukladá od najnovšieho po najstarší záznam, pričom najstaršie záznamy sa prepíšu
najskôr.
●●
V závislosti od podporovaných typov kodekov videa a zvuku sa počas prehrávania obsahu vo formáte Flash
nemusia dať prehrávať určité videá a zvukové súbory.
●●
Zdroje videa poskytovateľov služieb dátových tokov optimalizovaných pre PC sa v našom vlastnom
webovom prehliadači nemusia správne prehrávať.
●●
Používanie klávesnice QWERTY na obrazovke automaticky zakáže režim PIP. (Okrem zadávania adresy URL.)
""
Podrobnosti
Systém
Čas
Hodiny), história prehliadania sa neuloží.
Funkcia PIP (Obraz v obraze) nemusí byť podporovaná vo webovom prehliadači v závislosti od konkrétnych
modelov a geografických oblastí.
Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov
Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov
●●
Televízor podporuje iba veľkokapacitné zariadenia USB typu MSC. MSC je označenie triedy veľkokapacitných
úložných zariadení. Medzi typy zariadení MSC patria externé pevné disky, čítačky kariet flash a digitálne
fotoaparáty. (Rozbočovače USB nie sú podporované.) Tieto druhy zariadení sa musia pripájať priamo
k portu USB na televízore. Ak zariadenie USB pripojíte k televízoru prostredníctvom predlžovacieho kábla
USB, televízor nemusí rozpoznať zariadenie USB, prípadne nemusí prečítať súbory, ktoré sú v ňom uložené.
Počas prenosu súborov neodpájajte zariadenie USB.
●●
Pri pripájaní externého pevného disku použite port USB (HDD). Odporúčame použiť externý pevný disk
s vlastným napájacím adaptérom.
●●
Niektoré digitálne fotoaparáty a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
●●
Ak je k televízoru pripojených viacero zariadení USB, televízor nemusí rozpoznať niektoré alebo žiadne
z týchto zariadení. Zariadenia USB, ktoré používajú vstup s vysokým výkonom, by mali byť pripojené k portu
USB [5 V, 1 A].
●●
Televízor podporuje systémy súborov FAT, exFAT a NTFS.
●●
Po zoradení súborov v režime zobrazenia priečinkov môže televízor zobraziť až 1 000 súborov v jednom
priečinku. Ak však zariadenie USB obsahuje viac ako 8 000 súborov a priečinkov, niektoré z nich nemusia byť
dostupné.
●●
Režim pripojenia PTP (Picture Transfer Protocol) je dostupný len pre digitálne kamery. Ak pomocou režimu
PTP pripojíte k televízoru smartfón alebo tablet, televízor nemusí zariadenie rozpoznať.
●●
Uistite sa, že k portu USB 3.0 je pripojené zariadenie USB alebo externý pevný disk, ktorý podporuje port
USB 3.0.
●●
Niektoré súbory sa v závislosti od metódy kódovania nemusia dať prehrať v televízore.
●●
Niektoré súbory nie sú v závislosti od modelu dostupné.
Podporované externé titulky
Názov
Formát
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub alebo .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
Podporované interné titulky
Názov
Kontajner
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML vo vysielaní smooth
MP4
SMPTE-TT Text
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov
Prípona súboru
Formát
Rozlíšenie
JPEG
15 360 x 8 640
*.png
PNG
4 096 x 4 096
*.bmp
BMP
4 096 x 4 096
*.mpo
MPO
15 360 x 8 640
*.jpg
*.jpeg
Podporované hudobné formáty a kodeky
Prípona
súboru
Formát
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Podporuje až 2 kanály.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podporuje až 2 kanály.
*.wma
WMA
WMA
Podporuje až 10 kanálov Pro 5.1.
Bezstratový zvukový formát WMA sa nepodporuje.
Podporuje až po profil M2.
*.wav
wav
wav
midi
midi
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
Poznámka
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
Podporuje typ 0 a typ 1.
Vyhľadávanie nie je podporované.
Podporuje len zariadenie USB.
Podporované kodeky videa (len pre modely UE40LS001)
Formát
súboru
Kontajner
Kodeky videa
Rozlíšenie
4096X2160: 24
H.264 BP/MP/HP
HEVC (H.265 – Main, Main10,
Main4:2:2 10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Frekvencia
snímok (sn./s)
3840X2160: 30
4096 x 2160
3840x2160
Bitová
rýchlosť
(Mb/s)
Kodeky zvuku
40
60
80
30
80
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.mov
PS
*.flv
TS
*.vob
SVAF
*.svi
*.m2ts
DivX 3.11/4/5/6
MPEG4 SP/ASP
*.divx
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
HE-AAC
MPEG2
1920 x 1080
20
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
MPEG1
DTS(Core, LBR)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video v7(WMV1)
,v8(WMV2)
*.mts
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
VP9
4096 x 2160
60
4096X2160: 24
3840X2160: 30
Vorbis
Iné obmedzenia
●●
V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
●●
Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, videoobsah sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
●●
Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná bitová rýchlosť/frekvencia snímok nad úrovňou
technických možností televízora.
●●
Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (Skočiť) nefunguje.
●●
Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí
prenosu údajov.
●●
Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
●●
Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
Video dekodéry
●●
H.264 FHD je podporované po úroveň 4.1. (Nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.)
●●
H.264 FHD je podporované po úroveň 5.1.
●●
HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1 a HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
●●
VC1 AP L4 nie je podporované.
●●
Všetky kodeky videa okrem WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC a VP6:
Rozlíšenie nižšie ako 1280 x720: max. 60 snímok
Rozlíšenie vyššie ako 1280 x 720: max. 30 snímok
●●
GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.
●●
Podporuje SVAF typy zobrazenia sekvencie hore/dole, vedľa seba a vľavo/vpravo (2ES).
●●
Podporuje len parametre BD MVC.
Zvukové dekodéry
●●
WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát. Podporuje až po profil M2. Bezstratový zvukový formát WMA
sa nepodporuje.
●●
QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
●●
Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
●●
Dolby Digital Plus je podporované pre max. 5.1-kanálový formát.
●●
Kodek DTS LBR je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
●●
Podporované vzorkovacie kmitočty sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od
kodeku.
Podporované kodeky videa (len pre modely UE32LS001)
Formát
súboru
Kontajner
Kodeky videa
Rozlíšenie
H.264 BP/MP/HP
Frekvencia
snímok (sn./s)
Bitová
rýchlosť
(Mb/s)
Kodeky zvuku
60
HEVC(H.265 – len profil Main)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
30
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.mov
PS
*.flv
TS
*.vob
SVAF
*.svi
*.m2ts
DivX 3.11/4/5/6
MPEG4 SP/ASP
*.divx
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
HE-AAC
MPEG2
1920 x 1080
20
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
MPEG1
DTS(Core, LBR)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video v7(WMV1)
,v8(WMV2)
*.mts
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
60
Vorbis
Iné obmedzenia
●●
V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
●●
Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, videoobsah sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
●●
Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná bitová rýchlosť/frekvencia snímok nad úrovňou
technických možností televízora.
●●
Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (Skočiť) nefunguje.
●●
Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí
prenosu údajov.
●●
Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
●●
Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
Video dekodéry
●●
H.264 je podporované po úroveň 4.1. (Nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.)
●●
VC1 AP L4 nie je podporované.
●●
Všetky kodeky videa okrem WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC a VP6:
Rozlíšenie nižšie ako 1280 x720: max. 60 snímok
Rozlíšenie vyššie ako 1280 x 720: max. 30 snímok
●●
GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.
●●
Podporuje SVAF typy zobrazenia sekvencie hore/dole, vedľa seba a vľavo/vpravo (2ES).
●●
Podporuje len parametre BD MVC.
Zvukové dekodéry
●●
WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát. Podporuje až po profil M2. Bezstratový zvukový formát WMA
sa nepodporuje.
●●
QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
●●
Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
●●
Dolby Digital Plus je podporované pre max. 5.1-kanálový formát.
●●
Kodek DTS LBR je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
●●
Podporované vzorkovacie kmitočty sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od
kodeku.
Podporované kodeky videa (len pre modely UE24LS001)
Formát
súboru
Kontajner
Kodeky videa
Rozlíšenie
Motion JPEG
640 x 480
Frekvencia
snímok (sn./s)
Bitová
rýchlosť
(Mb/s)
Kodeky zvuku
*.avi
*.mkv
8
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
AVI
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
3GP
MOV
FLV
VRO
*.flv
VOB
*.vob
PS
*.svi
TS
*.divx
*.webm
WebM
Dolby Digital
H.264 BP/MP/HP
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
DivX 3.11/4/5/6
MPEG4 SP/ASP
AAC
1920 x 1080
MAX 30
30
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
Window Media Video v9 (VC1)
MPEG (MP3)
DTS(Core, LBR)
MPEG2
G.711 (A-Law,
μ-Law)
MPEG1
VP8
1920 x 1080
6~30
20
Vorbis
Iné obmedzenia
●●
Ak je chyba v údajoch obsahu, kodeky nemusia fungovať správne.
●●
Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, videoobsah sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
●●
Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná bitová rýchlosť/frekvencia snímok nad úrovňou
technických možností televízora.
●●
Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (Skočiť) nefunguje.
●●
Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí
prenosu údajov.
●●
Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty možno nebudú s týmto prehrávačom kompatibilné.
●●
Zobrazenie ponuky je oneskorené pri rýchlosti prenosu 10 Mb/s alebo vyššom.
Video dekodéry
●●
Podpora po protokol H.264, úroveň 4.1 (možnosti FMO/ASO/RS nie sú podporované)
●●
VC1 AP L4 nie je podporované.
●●
GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.
Zvukové dekodéry
●●
WMA je podporované po kanály 10 Pro 5.1. Podporuje až po profil M2.
●●
Bezstratový zvukový formát WMA sa nepodporuje.
●●
QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
●●
Vorbis je podporovaný na max. 2 kanáloch.
●●
Dolby Digital Plus je podporované pre max. 5.1-kanálový formát.
●●
Kodek DTS LBR je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
Obmedzenia
Obmedzenia funkcie PIP (Obraz v obraze)
●●
Funkciu PIP nie je možné použiť, keď je zapnutá služba Smart Hub.
●●
Vypnutím televízora automaticky vypnete funkciu PIP.
●●
Hranie hry alebo používanie funkcie karaoke na hlavnej obrazovke môže znížiť kvalitu obrazu PIP.
●●
Funkcia PIP nie je podporovaná v prípade zdroja UHD.
Model s 1 tunermi
HLAVNÝ TELEVÍZOR
PIP
DTV
ATV
HDMI
DTV
X
X
○
ATV
X
X
○
"" Táto funkcia závisí od konkrétneho modelu a oblasti.
Model s 2 tunermi
HLAVNÝ TELEVÍZOR
PIP
DTV
ATV
HDMI
DTV
○
○
○
ATV
X
X
○
"" Táto funkcia závisí od konkrétneho modelu a oblasti.
Flexibilné rozhranie CI
Nepodporuje 2 kódované kanály
Tuner 1
Tuner 2
Kompatibilita
Sledovanie (platené)
Sledovanie (platené)
X
Sledovanie (platené)
Sledovanie (bezplatné)
○
Sledovanie (bezplatné)
Sledovanie (platené)
○
Sledovanie (bezplatné)
Sledovanie (bezplatné)
○
Prečítajte si po nainštalovaní televízora
Veľkosť obrazu a vstupný signál
Nastavenie položky Veľkosť obrazu sa použije na aktuálny zdroj. Použitá Veľkosť obrazu bude platná vždy, keď
vyberiete daný formát (pokiaľ ho nezmeníte).
"" Vzhľadom na dizajn vzhľadu televízora môže časť obrazovky zakrývať rám.
Pre modely UE40LS001
"" Funkcia Veľkosť obrazu nie je dostupná pre obraz zobrazený v rozlíšení 3840 x 2160p, pretože veľkosť obrazovky je
pevne nastavená na rozlíšenie 3840 x 2160p a toto nastavenie nemožno zmeniť.
Vstupný signál
Veľkosť obrazu
Digitálny kanál (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Priblížiť, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (3840 x 2160p)
16:9, Priblížiť, Vlastný
Digitálny kanál (4096 x 2160p)
16:9, Priblížiť, Vlastný
HDMI (720p)
16:9, Priblížiť, Vlastný, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16:9, Priblížiť, Vlastný, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
16:9, Priblížiť, Vlastný
HDMI (4096 x 2160p)
16:9, Priblížiť, Vlastný
Pre modely UE32LS001
Vstupný signál
Veľkosť obrazu
Komponent
16:9, Priblížiť, Vlastný, 4:3
Komponent (1080i, 1080p)
16:9, Priblížiť, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Priblížiť, Vlastný, 4:3
HDMI (720p)
16:9, Priblížiť, Vlastný, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16:9, Priblížiť, Vlastný, 4:3
Pre modely UE24LS001
"" Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.
Vstupný signál
Veľkosť obrazu
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1 080i, 1 080p)
Autom. širokouhlo
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p),
Komponent (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), HDMI
(480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
16:9
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p),
Komponent (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), HDMI
(480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
Širok. priblíž., Priblížiť
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p),
Komponent (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), HDMI
(480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
4:3
DTV (1080i, 1080p), Komponent (1080i, 1080p), HDMI
(720p, 1080i, 1080p)
Prisp. veľ. obr.
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p),
Komponent (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), HDMI
(480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
Vlastný
Inštalácia zámky proti odcudzeniu
●●
Zámka proti odcudzeniu je fyzické zariadenie, ktoré možno použiť na zabezpečenie televízora proti
krádeži. Vyhľadajte slot zámky na zadnej strane televízora. Vedľa slotu sa nachádza ikona . Ak chcete
použiť zámku, lanko zámky upevnite k predmetu, ktorý je príliš ťažký na to, aby sa dal odniesť, a potom ho
prevlečte slotom zámky na televízore. Zámka sa predáva samostatne.
●●
Spôsob používania zámky proti odcudzeniu sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora. Ďalšie informácie
o zámke proti odcudzeniu nájdete v príručke.
"" Táto funkcia je dostupná len pre určité modely v konkrétnych geografických oblastiach.
Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového pripojenia
Upozornenia týkajúce sa bezdrôtového internetu
●●
Tento televízor podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Spoločnosť Samsung odporúča
používať protokol IEEE 802.11n. Videosúbory uložené v zariadení pripojenom k televízoru prostredníctvom
domácej siete sa nemusia prehrávať plynule.
""
Pri určitých modeloch nie je dostupný komunikačný protokol IEEE 802.11 ac.
●●
Ak chcete používať bezdrôtový internet, televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču alebo
modemu. Ak bezdrôtový smerovač podporuje protokol DHCP, televízor môže na pripojenie k bezdrôtovej
sieti používať DHCP alebo statickú adresu IP.
●●
Pre bezdrôtový smerovač vyberte kanál, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre
bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie, zvyčajne dochádza k rušeniu alebo zlyhaniu
spojenia.
●●
Väčšina bezdrôtových sietí disponuje voliteľným systémom zabezpečenia. Ak chcete povoliť systém
zabezpečenia bezdrôtovej siete, musíte si vytvoriť heslo pozostávajúce zo znakov a čísel. Toto heslo sa
potom bude vyžadovať pri pripojení k zabezpečenému prístupovému bodu.
Protokoly zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie
●●
Televízor podporuje len nasledujúce protokoly zabezpečenia bezdrôtovej siete:
––
Režimy overovania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Typy šifrovania: WEP, TKIP, AES
●●
V súlade s najnovšími certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi nepodporujú televízory Samsung
šifrovanie zabezpečenia protokolom WEP ani TKIP v sieťach prevádzkovaných v režime 802.11n.
●●
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), televízor môžete pripojiť
k sieti prostredníctvom automatickej konfigurácie PBC (Push Button Configuration) alebo čísla PIN (Personal
Identification Number). Protokol WPS automaticky nakonfiguruje identifikátor SSID a kľúč WPA.
●●
Televízor sa nedokáže pripojiť k necertifikovaným bezdrôtovým smerovačom.
Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)
"" Vzhľadom na dizajn vzhľadu televízora môže časť obrazovky zakrývať rám.
Pre modely UE40LS001
●●
Pri pripojení televízora k počítaču nastavte grafickú kartu počítača na jedno zo štandardných rozlíšení
uvedených v tabuľkách nižšie alebo na ďalšej stránke. Televízor sa automaticky prispôsobí vybranému
rozlíšeniu. Upozorňujeme, že optimálne a odporúčané rozlíšenie je 3840 x 2160 pri 60 Hz.
●●
Ak nastavíte rozlíšenie, ktoré nie je uvedené v tabuľkách, môže sa zobraziť prázdna obrazovka, prípadne sa
zapne len indikátor napájania.
●●
Informácie o kompatibilných rozlíšeniach nájdete v používateľskej príručke k vašej grafickej karte.
IBM
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 x 400
70 Hz
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
31.469
70.087
28.322
-/+
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
MAC
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
640 x 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 x 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA DMT
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
640 x 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640 x 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640 x 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 x 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 x 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 x 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1 600 x 900 RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
Pre modely UE32LS001
●●
Pri pripojení televízora k počítaču nastavte grafickú kartu počítača na jedno zo štandardných rozlíšení
uvedených v tabuľkách nižšie alebo na ďalšej stránke. Televízor sa automaticky prispôsobí vybranému
rozlíšeniu. Upozorňujeme, že optimálne a odporúčané rozlíšenie je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
●●
Ak nastavíte rozlíšenie, ktoré nie je uvedené v tabuľkách, môže sa zobraziť prázdna obrazovka, prípadne sa
zapne len indikátor napájania.
●●
Informácie o kompatibilných rozlíšeniach nájdete v používateľskej príručke k vašej grafickej karte.
IBM
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 x 400
70 Hz
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
31.469
70.087
28.322
-/+
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
MAC
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
640 x 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 x 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA DMT
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
640 x 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640 x 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640 x 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 x 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 x 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 x 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1 600 x 900 RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
Pre modely UE24LS001
Po pripojení počítača k televízoru nastavte rozlíšenie obrazovky televízora na počítači. Optimálne rozlíšenie je
1366 x 768 pri 60 Hz. Ak je nastavené iné rozlíšenie ako v tabuľke nižšie, na televízore sa nemusí nič zobraziť.
Nastavte správne rozlíšenie podľa používateľskej príručky k počítaču alebo grafickej karty.
IBM
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 x 400
70 Hz
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
31.469
70.087
28.322
-/+
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
MAC
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
640 x 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 x 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
VESA DMT
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
640 x 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640 x 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640 x 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 x 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 x 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 x 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1366 x 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
Podporované rozlíšenia pre obrazové signály
"" Vzhľadom na dizajn vzhľadu televízora môže časť obrazovky zakrývať rám.
Pre modely UE40LS001
CEA-861
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 (1440) x 576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 x 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
*3840 x 2 160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
*3840 x 2 160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
*4 096 x 2 160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
*4 096 x 2 160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
"" *: V prípade modelov UE40LS001 sa uistite, že pripájate k portu televízora HDMI IN (STB/DVI). Aj napriek tomu, že
kábel HDMI je pripojený k tomuto portu, funkcia farieb HDMI UHD nie je dostupná pri modeloch série UE32LS001 a
UE24LS001.
Pre modely UE32LS001
CEA-861
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 (1440) x 480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 (1440) x 576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
720 x 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
DVI
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
720 x 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
Pre modely UE24LS001
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 (1440) x 480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 (1440) x 576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
720 x 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth
Obmedzenia používania technológie Bluetooth
●●
Reproduktor Samsung Bluetooth je dostupný, len ak zariadenie podporuje funkciu Pripojiť zvuk TV.
●●
Nemôžete súčasne používať zariadenia Bluetooth a funkcie Pripojiť zvuk TV (menu
Dodatočné nastavenia Pripojiť zvuk TV) a Surround.
●●
V závislosti od zariadení Bluetooth môžu nastať problémy s kompatibilitou. (Slúchadlá určené výhradne pre
mobilné telefóny nemusia byť v závislosti od prostredia dostupné.)
●●
Môžu sa vyskytnúť chyby synchronizácie zvuku s pohybom úst
●●
V závislosti od vzdialenosti medzi televízorom a zariadeniami Bluetooth môže dôjsť k ich odpojeniu.
●●
Zariadenie Bluetooth môže vydávať bzučanie alebo nemusí správne fungovať
●●
Podrobnosti
Zvuk
––
Keď je časť vášho tela v kontakte s prijímačom/vysielačom zariadenia Bluetooth alebo televízora.
––
Keď je zariadenie vystavené elektrickým variáciám kvôli prekážkam, ako sú steny, rohy alebo prepážky.
––
Keď je zariadenie vystavené elektrickému rušeniu spôsobenému inými zariadeniami fungujúcimi v
rovnakom frekvenčnom pásme vrátane lekárskych zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí
LAN.
Ak problém pretrváva, uistite sa, že používate port Digital Sound Output (optický) alebo HDMI (ARC).
Licencia
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section
of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language
subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of
DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Ochranná známka: Rovi a Rovi Guide sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.
Licencia: Systém Rovi Guide sa vyrába pod licenciou od spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.
Patent: Systém Rovi Guide je chránený patentmi a žiadosťami o vystavenie patentu evidovanými v USA, Európe a iných krajinách
vrátane amerických patentov 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794 vydaných spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočkám.
Vyhlásenie: Spoločnosť Rovi Corporation ani jej pobočky a príslušné dcérske spoločnosti nenesú žiadnym spôsobom
zodpovednosť za presnosť a dostupnosť informácií uvádzaných v harmonograme vysielania, ako ani iných údajov v systéme
Rovi Guide, ani nedokážu zaručiť dostupnosť služby vo vašej oblasti. Spoločnosť Rovi Corporation a jej príslušné dcérske
spoločnosti nebudú za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v spojitosti s presnosťou alebo
dostupnosťou informácií z harmonogramu vysielania alebo iných údajov v systéme Rovi Guide.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.
Glosár
●●
480i/480p/720p/1080i/1080p
Vo všeobecnosti sa vzťahuje na počet efektívne skenovaných riadkov, ktorý určuje rozlíšenie obrazovky.
K dispozícii sú dva spôsoby skenovania: prekladané a progresívne.
––
Skenovanie
Sekvenčná projekcia pixelov tvoriaca obrazy. Čím je počet pixelov vyšší, tým sú obrazy jasnejšie a
intenzívnejšie.
––
Progresívne
Skenovanie sekvenčným spôsobom, pri ktorom sa skenujú všetky riadky jeden po druhom.
––
Prekladané
Skenovanie postupným spôsobom, pri ktorom sa každý riadok skenuje až na koniec obrazovky a potom
sa doplnia zostávajúce riadky.
Príklad: Počet horizontálne skenovaných riadkov je 480i.
Vykoná sa skenovanie 240 riadkov od začiatku po koniec a potom sa skenuje zvyšných 240 riadkov na
doplnenie celkového počtu 480 riadkov.
* Nižšie uvádzame základné rozdiely medzi 480i a 480p:
●●
480i
480p
Horizontálna frekvencia
15,75 KHz
31,5 KHz
Sn./s
30
60
Počet riadkov na obrazovke
480
480
ARC (Audio Return Channel)
Funkcia ARC umožňuje výstup digitálneho zvuku televízora do zvukového zariadenia a vstup digitálneho
zvuku z rovnakého zvukového zariadenia prostredníctvom jedného kábla HDMI. Funkcia ARC je však
dostupná len prostredníctvom portu HDMI (ARC) a iba v prípade, ak je televízor pripojený k prijímaču AV
s podporou funkcie ARC.
●●
Rozhranie DVI (Digital Visual Interface)
Prepojenie konektora DVI televízora a konektora DVI počítača prostredníctvom kábla HDMI/DVI umožňuje
používať televízor ako monitor počítača. Káble HDMI/DVI však prenášajú len obrazové signály. Ak chcete
počuť aj zvuk počítača, prostredníctvom osobitného kábla musíte k počítaču pripojiť reproduktory.
●●
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI predstavuje spôsob prenosu obrazových, ako aj zvukových signálov prostredníctvom jediného kábla.
●●
Dynamická a statická adresa IP
Ak sieť vyžaduje dynamickú adresu IP, použite modem ADSL alebo smerovač, ktorý podporuje protokol
dynamickej konfigurácie hostiteľa (DHCP). Modemy a smerovače, ktoré podporujú protokol DHCP,
automaticky poskytujú hodnoty adresy IP, masky podsiete, brány a servera DNS nevyhnutné na pripojenie
televízora k internetu, aby ste ich nemuseli zadávať manuálne. Väčšina domácich sietí používa dynamickú
adresu IP.
Ak sieť vyžaduje statickú adresu IP, hodnoty adresy IP, masky podsiete, brány a servera DNS musíte pri
nastavení sieťového pripojenia zadať manuálne. Ak potrebujete zistiť hodnoty adresy IP, masky podsiete,
brány a servera DNS, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb (ISP).
Ak sieť vyžaduje statickú adresu IP, použite modem ADSL, ktorý podporuje protokol DHCP. Modemy ADSL,
ktoré podporujú protokol DHCP, taktiež umožňujú používať statické adresy IP.
●●
Bluetooth
Technológia Bluetooth je bezdrôtový komunikačný protokol na krátke vzdialenosti, ktorý umožňuje výmenu
informácií medzi pripojenými mobilnými telefónmi, laptopmi a slúchadlami a zariadeniami kompatibilnými
s technológiou Bluetooth. Používa sa hlavne na nadviazanie bezdrôtových pripojení s nízkou spotrebou
energie v rámci dosahu veľmi krátkej vzdialenosti 10 m.
●●
Ethernet
Ethernet je lokálna sieť (LAN), ktorá využíva koaxiálne káble s podporou štandardu IEEE.
Download PDF

advertising