Samsung | BD-E8500 | Samsung BD-E8500 Uživatelský manuál

BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
BD-HDD Combo
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 1
2013-02-07 오후 2:52:31
Bezpečnostní informace
Varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO
JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL.
SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje „nebezpečné napětí“
uvnitř výrobku, které představuje riziko
úrazu elektrickým proudem nebo možnost
poranění osob.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ doprovázející výrobek.
KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY,
KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE
SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU..
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do
knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného
podobného stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ
• Abyste předešli poškození přístroje, které může
vyústit v nebezpečí vzniku požáru nebo úraz
elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před
deštěm nebo vlhkostí
UPOZORNĚNÍ
• BD-HDD Combo POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ
LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ MŮŽE
ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ,
POKUD JE NASMĚROVÁN. UJISTĚTE SE, ŽE
BD-HDD Combo PROVOZUJETE SPRÁVNĚ
PODLE POKYNŮ.
UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ
NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO
PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH,
KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU,
MŮŽE VYÚSTIT V OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM
ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI
A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY PŘÍSTROJE
SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud
jsou pro jeho připojení k dalším zařízením použity
stíněné kabely a konektory. Aby se předešlo
elektromagnetickému rušení elektrických spotřebičů,
jako jsou například radiopřijímače a televizory,
používejte pro připojení stíněné kabely aonektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven
zalisovanou síťovou zástrčkou,opatřenou pojistkou.
Hodnota této pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita
pojistka schválená podle normy BS1362 se stejnou
ampérovou hodnotou.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není
opatřena krytem pojistky (pokud je tento kryt
odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt pojistky,
musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové
zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho
místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ
zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo
pokud síťový napájecí kabel není dostatečně dlouhý,
aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný
prodlužovací kabel nebo se obraťte na svého prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než
odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak
síťovou zástrčku bezpečným způsobem zlikvidujte.
Nezapojujte síťovou zástrčku do síťové zásuvky,
protože existuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem z obnaženého ohebného kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit
síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto
důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze,
je licencován podle některých zákonů na ochranu
duševního vlastnictví a některých třetích stran.
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
Tento přehrávače kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
| 2 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 2
2013-02-07 오후 2:52:32
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto
provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené
bezpečnostní pokyny.
Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci
provádějte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují
teplo.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul, zvláště
u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě,
kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
12. Používejte přístroj pouze
s vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem
nebo stolem, které byly
specifikovány výrobcem
nebo prodány s přístrojem.
Pokud použijete vozík, dejte pozor při
přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste
se vyhnuli zranění při překlopení.
13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo
pokud se nepoužívá po dlouhá časová období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv
způsobem, jako například při poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozlití
tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud
přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.
Uskladnění disků a práce s nimi
• Jak držet disk
-- Otisky prstů a škrábance na
disku mohou způsobit snížení
kvality obrazu a zvuku nebo
přeskakování.
-- Nedotýkejte se povrchu disku v místech se
záznamem.
-- Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch
nedostaly otisky prstů.
-- Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 3
Bezpečnostní informace
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované
zástrčky nebo zástrčky zemnícího typu.
Polarizovaná zástrčka má dva nožové
kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka
zemnícího typu má dva nožové kontakty a
třetí zemnící kolík. Široký nožový kontakt
či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší
bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky
nelze použít v domovní zásuvce, požádejte
elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
01
UPOZORNĚNÍ :
• VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE
PAPRSKU (IEC 60825-1)
• TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ
OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO ÚPRAV NEBO
POUŽITÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO
DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT
ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU
ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYT A NEOPRAVUJTE
PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECHEJTE SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
3|
2013-02-07 오후 2:52:33
Bezpečnostní informace
• Čištění disků
-- Pokud se na disk dostanou otisky
prstů nebo nečistoty, očistěte
jej pomocí čisticího prostředku
ředěného vodou a otřete jej
měkkým hadříkem.
-- Při čištění disk jemně otírejte ve směru od
středu k okraji.
• Uskladnění disků
`` Nenechávejte disky na přímém slunečním
světle.
`` Uchovávejte disky v chladném větraném
prostoru.
`` Uchovávejte disky v čistém ochranném
obalu a ve svislé poloze.
Upozornění pro manipulaci
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající
vodě. Nepokládejte na přístroj předměty
obsahující kapaliny, například vázy.
• Pro úplné vypnutí přístroje je třeba vytáhnout
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Proto by napájecí zástrčka měla být vždy
snadno přístupná.
• Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokrýma
rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné
zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést
k jejímu přehřátí a požáru.
• Údržba skříně
-- Před připojováním dalších komponent
k přístroji se ujistěte, že jsou vypnuty.
-- Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného
místa na teplé, může se na provozních
součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a
způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud
k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky,
počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte
do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej
přehrát znovu.
• Pokud zařízení vydává nezvyklé zvuky, zápach
nebo dým, ihned vypněte napájení a odpojte
napájecí zástrčku od zásuvky. Poté požádejte
o pomoc centrum péče o zákazníky. Přístroj
nepoužívejte. Používání přístroje v takovémto
stavu může způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem.
Použití funkce 3D
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE PRO 3D OBRAZ.
Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené
bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim
rozumíte.
• U některých diváků může sledování televize s
3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například
nevolnost, závrať a bolest hlavy.
Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte
sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a
odpočiňte si.
• Sledování 3D obrázků po delší dobu může
způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí,
přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní
3D brýle a odpočiňte si.
• Děti, které používají funkci 3D, by měly být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou.
V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy,
nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit
sledování 3D vysílání a odpočinout si.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům.
Aktivní 3D brýle nejsou vhodné k použití jako
dioptrické, sluneční ani ochranné brýle.
• Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle
při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D
nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k
nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a
následnému způsobení vážného zranění.
• Při zobrazování 3D programu tímto modelem se
může se zobrazit následující obrazovka:
Zobrazení
Popis
Vedle sebe
Kopie téže obrazovky se
zobrazí vedle sebe.
Pod sebou
Kopie téže obrazovky se
zobrazí pod sebou.
• Příjem, záznam a přehrávání 3D programu na
tomto modelu nemusí plně podporovat 3D,
protože formát vysílání 3D není ještě celosvětově
standardizovaný. Nejedná se o chybnou funkci
produktu.
| 4 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 4
2013-02-07 오후 2:52:33
01
• Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte
zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo
televizor s podporou 3D) ke konektoru HDMI
OUT přístroje pomocí vysokorychlostního kabelu
HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte
3D brýle.
• Přístroj přenáší 3D signály pouze přes kabel
HDMI připojený do zdířky HDMI OUT.
• Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně
nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze
je změnit.
• V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce,
jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky
nebo rozlišení, pracovat správně.
• K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní
HDMI kabel.
• 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň
trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru.
Pokud máte například obrazovku o velikosti 116
cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
• Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte
obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
• Při připojení přístroje k některým 3D zařízením
nemusí 3D efekt pracovat správně.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Bezpečnostní informace
Autorská práva
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tento návod k použití
nesmí být celý ani částečně reprodukován ani
kopírován bez předchozího písemného svolení
firmy Samsung Electronics Co.,Ltd.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 5
5|
2013-02-07 오후 2:52:33
Obsah
Bezpečnostní informace
2
3
3
3
4
4
5
Varování
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Uskladnění disků a práce s nimi
Upozornění pro manipulaci
Použití funkce 3D
Autorská práva
Obsah
8
8
8
8
9
9
10
13
14
14
15
Kompatibilita disků a formátů
Typy disků a obsahu, které váš přístroj dokáže
přehrát
Typy disků, které váš přístroj nedokáže přehrát
Dostupná kapacita nahrávání na interní pevný
disk
Kód regionu
Loga disků, které přístroj dokáže přehrát
Podporované formáty
Příslušenství
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
Připojení
Připojení k televizor s pomocí audio/video
kabelů a kabelu RF
18
Připojení k televizoru
18
Způsob 1 Pomocí kabelu HDMI (není součástí
dodávky) - nejvyšší kvalita (doporučujeme)
18
Způsob 2 Pomocí kabelu Audio/Video - dobrá
kvalita
19
Připojení k audio systému
19
Způsob 1 Připojení k AV přijímači s podporou
HDMI
19 Způsob 2 Připojení k AV přijímači s optickým
vstupem
Způsob 3 Připojení ke stereo zesilovači pomocí
19
zvukového kabelu
20
Připojení ke směrovači
20
Kabelová síť
20
Bezdrátová síť
17
Nastavení
Postup nastavení
Hlavní obrazovka
Přístup k obrazovce Nastavení
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
v nabídce Nastavení
23
Funkce nabídky Nastavení
33
Sítě a Internet
33
Konfigurace síťového připojení
35
Wi-Fi Direct
36
Soft. AP
Nastavení AllShare
37
37
Název zařízení
37
Aktualizace softwaru
37Online
38
Přes kanál
38
Přes USB
Z disku
38
39
Pomocí stažení
39
Pohotovostní režim
21
21
21
22
Přehrávání médií
40
40
40
41
42
43
43
43
44
44
44
Vložení disku do přihrádky disku
Připojení flash disku nebo mobilního telefonu k
portu USB
Zobrazení obrazovky AllShare Play
Použití funkce AllShare Play
Stažení softwaru AllShare
Přehrávání obsahu umístěného v počítači na
přístroji BD-HDD Combo
Přehrávání obsahu umístěného v chytrém
telefonu na přístroji BD-HDD Combo
Ovládání pomocí mobilního zařízení
Ovládání přehrávání videa
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro
přehrávání videa
Použití nabídky Nástroje
| 6 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 6
2013-02-07 오후 2:52:34
Funkce digitální televize
51
51
52
52
52
53
53
53
54
54
Sledování televizních kanálů
Použití nabídky Nástroje
Použití funkce PIP (vložený obraz)
Úprava kanálů
Seznam kanálů
Obrazovka kanálů
Použití nabídky Nástroje
Prohlížení obrazovky Programy
Správce plánů
Použití teletextových služeb
Síťové služby
62
62
63
64
64
64
Použití služby Smart Hub
Představujeme Smart Hub
Použití webového prohlížeče
BD-Live™
Samsung Smart View
Dual View
Obsah
Ovládání přehrávání hudby
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro
přehrávání hudby
Použití nabídky Nástroje
46
Opakování stop audio CD
47
47
Náhodné pořadí stop audio CD
47
Vytvoření playlistu z CD
47Konverze
48
Funkce AMG (All Media Guide, Průvodce médii)
48
Prohlížení fotografií
48
Použití nabídky Nástroje
49
Použití nabídky Nástroje při zvýraznění
souboru
46
46
Příloha
65
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
66
Ochrana proti kopírování
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
66
67
Licence
69
Doporučení – platí pouze pro Evropskou unii
70
Doplňující informace
Řešení potíží
76
78Opravy
79
Technické údaje
Pokročilé funkce
Záznam
Zobrazení dostupné kapacity paměťového
zařízení
56
Nahrávání aktuálního sledovaného televizního
kanálu
57
Současné nahrávání
58Funkce Timeshift
59
Přehrávání nahraného titulu
59
Úprava nahraného titulu
59
Rozdělení části titulu (rozdělení na dvě části)
60
Rozdělení části titulu (částečné odstranění)
60
Kopírování
60
Kopírování videí, hudby nebo fotografií
60
Funkce 3D
60
3D konvertor
61
Nastavení 3D hloubky
61
Sledování digitální televize s 3D efektem
56
56
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 7
7|
2013-02-07 오후 2:52:34
Úvod
Kompatibilita disků a formátů
Typy disků a obsahu, které váš přístroj dokáže přehrát
Obsah
VIDEO
HUDBA
FOTO
VIDEO
HUDBA
FOTO
Médium
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
Pevný disk
USB
Podrobnosti
Disk BD-ROM nebo BD-RE/R nahraný ve formátu BD-RE.
Disky DVD-VIDEO nebo DVD±RW/±R, které byly nahrány a finalizovány.
Média s obsahem kódovaným v DivX, MKV nebo MP4.
Hudba ve formátech MP3 nebo WMA na discích CD-RW/R, DVD±RW/±R nebo BD-RE/R.
Fotografie ve formátu JPEG na discích CD-RW/R, DVD±RW/±R nebo BD-RE/R.
Video, hudba a fotografie uložené na pevném disku nebo paměťovém zařízení
s rozhraním USB.
* Další informace o formátech souborů naleznete na stránkách 10–12.
Typy disků, které váš přístroj nedokáže přehrát
• HD DVD
• Disk DVD-ROM/PD
/MV apod.
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen vrstva
CD-G/CD-I/LD
CD)
(z disků CD-G se
přehraje jen zvuk,
grafika ne)
• Disk 3,9 GB DVD-R pro
střih.
||POZNÁMKA |
\\ Disky CD-RW/-R a DVD±RW/±R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli stavu záznamu.
\\ Pokud nebyl disk DVD±RW/±R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
\\ Váš přístroj nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk DVD±RW/±R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
\\ Váš přístroj nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk BD-RE/R s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
\\ Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a
přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
\\ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.
Dostupná kapacita nahrávání na interní pevný disk
Digitální vysílání lze nahrávat na interní pevný disk. Podrobnosti jsou uvedeny níže.
V závislosti na technických parametrech vysílaného pořadu se dostupná kapacita nahrávání zobrazená
na obrazovce může lišit od údaje uvedeného v tabulce níže. Dostupná kapacita nahrávání bude blízká
údaji uvedenému v položce „Vysoký datový tok“.
| 8 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 8
2013-02-07 오후 2:52:35
SD
8 Mb/s
257 hod.
(Normální)
124 hod.
77 hod.
102 hod.
49 hod.
30 hod.
5 Mb/s
411 hod.
(Normální)
199 hod.
123 hod.
205 hod.
99 hod.
61 hod.
20 Mb/s
(Vysoký)
10 Mb/s
(Vysoký)
||POZNÁMKA |
\\ Funkce Timeshift a další funkce tohoto přístroje vyžadují
určitou část diskové kapacity, proto se celková velikost
zobrazená v položce „Správce úložných zařízení“ v
nabídce Nastavení může lišit od kapacity pevného disku
uvedené v příručce.
Kód regionu
Přístroje i disky jsou chráněny kódem podle
regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto
regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí,
disk se nepřehraje.
Číslo regionu pro tento přístroj je uvedeno na
zadním panelu přístroje.
Typ disku
Kód
regionu
a
Disk Blu-ray
b
c
DVD-VIDEO
Oblast
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika, Korea,
Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong
a jihovýchodní Asie.
4
DVD-VIDEO
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
Loga disků, které přístroj dokáže
přehrát
Disk Blu-ray
Disk Blu-ray 3D
BD-Live
DivX
Systém vysílání PAL ve
Spojeném království, Francii,
Německu, atd.
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a
Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Jižní Afrika,
Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 9
Úvod
HD
Doba nahrávání
Přibližný
datový tok BD-E8900 BD-E8500 BD-E8300
02
Typ
vysílání
9|
2013-02-07 오후 2:52:37
Úvod
Podporované formáty
Podpora video souborů
Přípona
souboru
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
Kontejner
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Obrazový
kodek
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
Snímková
frekvence
(sn./s)
Datový tok
(Mb/s)
1920x1080
6-30
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Rozlišení
1920x1080
VP8
24/25/30
40
6-30
8
Zvukový kodek
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Omezení
-- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru
podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
-- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné nebo je soubor
samotný poškozený.
-- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyššími než uvedenými v tabulce výše může při
přehrávání zadrhávat.
-- Funkce vyhledávání (přeskočení) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
-- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání videa zadrhávat
v závislosti na rychlosti sítě.
-- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
`` Dekodér videa
-- Podporuje H.264 do úrovně 4.1.
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
| 10 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 10
2013-02-07 오후 2:52:37
-- Podporuje WMA 10 PRO (až 5.1).
-- Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
-- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
-- Podporuje Vorbis (2 kanály); tento kodek je
podporován pouze v kontejneru WebM.
-- Podporuje ADPCM, MS (MULAW a ALAW
nejsou podporovány)
||POZNÁMKA |
\\ Některé disky ve formátu MKV a MP4 nemusí být možné
přehrát, v závislosti na rozlišení a snímkové frekvenci
videa.
Podporované formáty souborů titulků
Název
Časovaný text MPEG-4
.smi
SubViewer
.sub
.srt
Micro DVD
.sub nebo.txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Interní
.ttxt
SAMI
SubRip
Externí
Přípona
souboru
Advanced SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
Časovaný text MPEG-4
MP4
Přípona souboru
Typ
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG-4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Podpora obrazových souborů
Přípona souboru
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Kodek
Typ
Rozlišení
JPEG
15360x8640
PNG
1920x1080
BMP
MPO
1920x1080
15360x8640
Informace o připojení USB
• Tento přístroj podporuje paměťová média s
rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální
fotoaparáty a čtečky paměťových karet s
rozhraním USB.
• Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
• Tento přístroj podporuje souborové systémy
FAT16, FAT32 a NTFS (pouze pro čtení).
• Připojte zařízení přímo k portu USB na přístroji.
Připojení pomocí doplňkového kabelu USB
může způsobit potíže s kompatibilitou.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu, nemusí
čtečka správně fungovat.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 11
Úvod
`` Dekodér zvuku
Podpora hudebních souborů
02
-- Kodeky s výjimkou MVC, VP8 a VP6
1) Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
2) Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
3) Nepodporuje GMC 2 či vyšší.
-- Podporuje SVAF nahoře/dole, vedle sebe.
-- Podporuje specifikaci BD MVC.
11 |
2013-02-07 오후 2:52:37
Úvod
• Tento přístroj podporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním
USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než
se zobrazí.
• Tento přístroj nepřehrává soubory MP3 s
ochranou DRM (Digital Rights Management)
stažené z komerčních webových stránek.
• Tento přístroj podporuje pouze video o snímkové
frekvenci do 30 do sn./s (počet snímků za
sekundu).
• Tento přístroj podporuje velkokapacitní
paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako
jsou flash disky, čtečky paměťových karet a
pevné disky s rozhraním USB. Rozbočovače
nejsou podporovány.
• Některé pevné disky s rozhraním USB,
multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí
být s tímto produktem kompatibilní.
• Zařízení s příliš velkým příkonem nemusí
fungovat správně v důsledku zásahu
ochranného obvodu sběrnice USB.
• Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním
USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení
připojením pevného disku k napájecí zásuvce.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce
pevného disku s rozhraním USB.
• Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB, je nutné je bezpečně odpojit
postupem „Bezpečné odebrání USB“.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za
žádné poškození datových souborů či ztrátu
dat.
• Tento přístroj nepodporuje komprimované
soubory, řídké soubory a šifrované soubory
systému NTFS.
-- Před odpojením zařízení s rozhraním USB
použijte funkci bezpečného odebrání USB.
-- Pokud nepoužijete funkci bezpečného
odebrání USB, hrozí poškození nebo ztráta
dat na paměťovém zařízení s rozhraním USB.
-- Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo
naformátovat pomocí počítače. Použijte
operační systém MS Windows.
Před použitím funkcí Timeshift a Nahraný
televizor připojte zařízení USB
Nepoužívejte paměťovou kartu s
rozhraním USB. Paměťovou kartu s
rozhraním USB nepodporujeme.
Doporučujeme použití pevného
disku s rozhraním USB a rychlostí
nejméně 5400 ot./min., ale pevný
disk s rozhraním USB typu RAID není
podporován.
• Chcete-li použít režim Timeshift nebo funkci
Nahraný televizor, je třeba připojené zařízení
USB naformátovat pomocí funkce Formát.
zařízení.
-- Během formátování zařízení neodpojujte
zařízení. Při formátování budou odstraněny
všechny soubory.
-- Před formátováním zařízení pro tento přístroj
vytvořte zálohu svých souborů a zabraňte
tak poškození nebo ztrátě dat. Společnost
Samsung nenese odpovědnost za žádné
poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Zaznamenaná videa mají ochranu DRM (Správa
digitálních práv) a nemohou být přehrávána
v počítači ani jiných přístrojích. Všimněte si,
že soubory uložené v televizoru nemohou být
používány po výměně základní desky.
• Pro nahrávání je vyžadováno alespoň 100 MB
volného místa.
• Pokud velikost volného místa klesne pod 50
MB, nahrávání se zastaví.
• Pokud u zařízení USB neproběhl úspěšně Test
výkonu zařízení, na zařízení USB je nutné znovu
spustit funkci Formát. zařízení a Test výkonu
zařízení a potom teprve začít nahrávat pomocí
nabídek Programy nebo Správce kanálů.
Pokud zařízení neprojde testem výkonu, nelze je
používat k nahrávání.
| 12 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 12
2013-02-07 오후 2:52:37
AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)
02
Úvod
• Tento přístroj dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve
videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální kamery s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“. Tento přístroj dokáže přehrávat disky AVCHD, které
používají formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. a Sony Corporation.
||POZNÁMKA |
\\ Některé disky ve formátu AVCHD nemusí být možné přehrát, v závislosti na stavu záznamu.
Disky ve formátu AVCHD musí být finalizované.
\\ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.
Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
TTX/MIX
INPUT
3
6
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Kabel audio/video
Kabel RF pro televizor
Baterie pro dálkové ovládání
(velikost AAA)
Uživatelská příručka
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Dálkové ovládání
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 2:52:39
Úvod
Přední panel
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
TLAČÍTKO VSTUP
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
TLAČÍTKO VYSUNUTÍ
ZÁSUVKA PRO DISK
DISPLEJ
SLOT
SPOLEČNÉHO ROZHRANÍ
KONEKTOR USB
SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
||POZNÁMKA |
\\ Chcete-li aktualizovat software přístroje pomocí konektoru USB, použijte flash disk.
\\ Pokud přístroj zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nelze spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na přístroji nebo dálkovém
ovládání. Chcete-li přehrát disk, musíte vybrat volbu Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a potom stisknout tlačítko v.
\\ Modul CI CAM s kartou CI nebo CI+ je třeba zakoupit od místního poskytovatele kabelové televize.
\\ Při vyjímání modulu CI CAM s kartou CI nebo CI+ jej opatrně vytáhněte rukou, protože při upuštění modulu CI CAM s kartou
CI nebo CI+ může dojít k jeho poškození.
\\ Modul CI CAM s kartou CI nebo CI+ zasuňte ve směru naznačeném na kartě.
\\ Umístění slotu na kartu CI mohou být různá v závislosti na modelu.
\\ Modul CI CAM s kartou CI nebo CI+ není v některých oblastech nebo zemích podporován; zeptejte se u svého autorizovaného
prodejce.
Máte-li potíže, kontaktujte poskytovatele služby.
Zadní panel
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
LAN
HDMI OUT
AUDIO OUT
USB HOST
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
| 14 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 14
2013-02-07 오후 2:52:39
Dálkové ovládání
Stiskněte pro ovládání televizoru.
Stiskněte k obsluze přístroje BD-HDD
Combo.
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce
nebo přistupujete přímo ke kanálům.
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
TTX/MIX
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
Úprava hlasitosti televizoru.
Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce.
HOME
GUIDE
Stiskem tlačítka přejděte na hlavní obrazovku.
Stiskem tlačítka přejdete na nabídku Nástroje.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Stisk tohoto tlačítka vyvolá funkci webového
prohlížeče.
Stiskněte pro použití sociální televize.
Stisk tohoto tlačítka vyvolá funkci PIP.
Instalace baterií
Po nastavení umožňuje vybrat zdroj signálu
na televizoru.
Stiskem se zobrazí informace o přehrávání v
průběhu přehrávání obsahu na disku, paměťovém
zařízení s rozhraním USB nebo na pevném disku,
nebo informace o televizním kanálu.
Používá se pro odchod z nabídky.
Návrat k předchozí nabídce.
Vyhledávání obsahu.
Stiskem tlačítka vstoupíte do místní
nabídky/nabídky titulu.
Zobrazuje EPG (Elektronický programový
průvodce)
Výběr položek nabídky a změna hodnot
v nabídce.
Použití služby Smart Hub.
Střídavě vybírá Teletext, Double nebo Mix.
Stiskem těchto tlačítek se volí televizní
kanál.
TV SOURCE
CH LIST
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Stiskem tlačítka vysunete disk.
Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem dochází k pozastavení přehrávání
nebo funkce Timeshift.
Stiskem se spouští přehrávání nebo funkce
Timeshift.
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Zastaví přehrávání či nahrávání.
Vypnutí zvuku reproduktorů televizoru.
Úvod
Zapnutí a vypnutí přístroje.
02
Prohlídka dálkového ovládání
||POZNÁMKA |
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přístroje i více funkcí disků Blu-ray.
Toto tlačítko stiskněte, pokud chcete
používat funkci 3D.
Stiskem dojde k pozastavení během
nahrávání.
Stiskněte k zahájení nahrávání.
\\ Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
-- Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
-- Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
-- Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání
blokován překážkami.
-- Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
||UPOZORNĚNÍ |
\\ Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního
prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 2:52:39
Úvod
Nastavení dálkového ovládání pro
ovládání vašeho televizoru
„„
Chcete-li určit, jestli je váš televizor
kompatibilní, postupujte podle následujících
pokynů.
1. Zapněte televizor.
2. Namiřte dálkové ovládání směrem k
televizoru.
3. Stisknutím tlačítka TV nastavte režim
televizoru.
4. Stiskněte a držte tlačítko TV POWER a potom
stisknutím příslušných číselných tlačítek
zadejte dvoumístný kód odpovídající značce
vašeho televizoru uvedený v tabulce napravo.
Pokud je váš televizor kompatibilní s
dálkovým ovládáním, vypne se.
Dálkové ovládání je nyní naprogramováno k
ovládání televizoru.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud je pro váš televizor uvedeno více kódů,
vyzkoušejte postupně všechny, dokud nenajdete ten, který
funguje.
\\ Po výměně baterií v dálkovém ovládání musíte nastavit
kód značky znovu.
Tímto dálkovým ovládáním můžete ovládat určité
funkce vašeho televizoru.
Tlačítko
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkce
Používá se pro zapnutí a vypnutí
televizoru.
Používá se pro přímé zadávání čísel.
Používá se pro nastavení hlasitosti
televizoru.
Používá se pro zapnutí a vypnutí zvuku.
Používá se pro výběr požadovaného
kanálu.
Používá se pro výběr externího zdroje
připojeného k televizoru.
||POZNÁMKA |
Ovládací kódy TELEVIZORŮ
Značka
SAMSUNG
Kód
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
FORMENTI
TV POWER+57
GRADIENTE
TV POWER+70
FUJITSU
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+84
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
Značka
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kód
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
\\ Výše uvedené funkce nemusí fungovat u všech televizorů.
Pokud zaznamenáte problémy, použijte dálkové ovládání
televizoru.
| 16 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 16
2013-02-07 오후 2:52:40
Připojení
Připojení k televizor s pomocí audio/video kabelů a kabelu RF
3. Připojte přístroj a televizor k napájení.
Připojení
2. Pomocí video/audio kabelů připojte konektory VIDEO OUT (žlutý) / AUDIO OUT (bílý a červený)
na zadní straně přístroje ke konektorům VIDEO IN (žlutý) / AUDIO IN (bílý a červený) vašeho
televizoru.
03
1. Připojte kabel RF podle obrázku.
4. Zapněte přístroj a televizor.
Ke vstupu ANT IN
K televizoru
Kabel RF
R
Červený
W
Bílý
Y
Žlutý
Zvuk
Video
Ke vstupu ANT INPUT
|| POZNÁMKA |
\\ Připojení tohoto přístroje kabelem RF zasílá pouze televizní signál. Pro sledování výstupu z vašeho přístroje musíte připojit
audio/video kabely.
\\ Pokud je kabel zvuku příliš blízko k napájecímu kabelu, hrozí vznik rušení.
\\ Pokud chcete připojit AV přijímač, dodržte postup na stranách věnovaných připojení AV přijímače. (Viz strana 19)
\\ Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho
televizoru.
\\ Pokud má televizor jen jeden vstup zvuku, připojte jej k výstupu AUDIO OUT (Červený/bílý) na přístroji.
||UPOZORNĚNÍ |
\\ Nepřipojujte přístroj k televizoru přes videorekordér. Video signál procházející videorekordérem může být narušen činností
systému ochrany proti kopírování a obraz na televizoru bude zkreslený.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 2:52:41
Připojení
Připojení k televizoru
1. Připojte přístroj k televizoru jedním z níže uvedených postupů.
2. Zapněte přístroj a televizor.
-- Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
-- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.
3. Tiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví signál z přístroje.
Způsob 1 Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) - nejvyšší kvalita (doporučujeme)
Způsob 2 Pomocí kabelu Audio/Video - dobrá kvalita
Zvuk
Video
Způsob 1
Zvuk
Shodné barvy
Způsob 2
R
Červený
W
Bílý
Y
Žlutý
Video
Shodné barvy
||POZNÁMKA |
\\ Pokud použijte k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektoru Digital Audio Out
k zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
\\ Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat zvukový kabel.
\\ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské
příručce vašeho televizoru.
\\ Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru, nastaví se
rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem.
\\ Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte funkci Deep Colour.
\\ Pokud je přístroj připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít vysokorychlostní
kabel HDMI (kategorie 2).
\\ Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), objeví se na obrazovce náhodný šum.
\\ K přehrávání 3D obsahu musíte využít připojení HDMI.
| 18 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 18
2013-02-07 오후 2:52:41
Připojení k audio systému
03
1. Přístroj lze připojit k audio systému jedním ze tří níže uvedených postupů.
2. Zapněte přístroj, audio systém a televizor.
-- Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
-- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.
Připojení
3. Tiskněte volič vstupu na připojeném audio systému a televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
nezobrazí signál z přístroje a z reproduktorů audio systému se neozve zvukový signál z přístroje.
Způsob 1 Připojení k AV přijímači s podporou HDMI
• Použijte kabel HDMI (není součástí dodávky)
• Nejvyšší kvalita (doporučujeme)
Způsob 2 Připojení k AV přijímači s optickým vstupem
• Použijte optický kabel (není součástí dodávky)
• Vyšší kvalita
• Když je položka Digitální výstup nastavena na hodnotu PCM, zvuk se ozývá jen z předních reproduktorů.
Způsob 3 Připojení ke stereo zesilovači pomocí zvukového kabelu
• Dobrá kvalita
Způsob 2
Způsob 3
Zvuk
Zvuk
Způsob 1
R
Červený
W
Bílý
Zvuk/Video
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 2:52:42
Připojení
Připojení ke směrovači
Bezdrátová síť
Přístroj lze připojit ke směrovači jedním z níže
uvedených postupů.
Kabelová síť
Bezdrátový směrovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Širokopásmové
služby
Širokopásmové
služby
nebo
||POZNÁMKA |
\\ Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP,
lze přístroj připojit k bezdrátové síti pomocí IP adresy
přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
Směrovač
Širokopásmové
služby
Širokopásmový
modem
||POZNÁMKA |
\\ Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být
povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo
na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu.
Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele
připojení k Internetu).
\\ Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti
směrovač.
\\ Pro použití funkce AllShare s počítačem je třeba připojit
přístroj k počítači.
\\ Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim.
Režim ad-hoc není podporován.
\\ Přístroj podporuje pouze následující protokoly
bezpečnostních klíčů bezdrátových sítí:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není
momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro
bezdrátový směrovač momentálně používán jiným
zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám
komunikace.
\\ Pokud vyberete režim Pure High-throughput (Greenfield)
802.11n a nastavíte typ šifrování na směrovači na WEP,
TKIP nebo TKIP-AES (smíšený WPS2), přístroj nemůže
navázat spojení vyhovující technickým požadavkům nové
certifikace Wi-Fi.
\\ Pokud směrovač podporuje funkci WPS (Chráněné
nastavení Wi-Fi), lze se k síti připojit metodou PBC
(Konfigurace stiskem tlačítka) nebo pomocí kódu PIN.
Režim WPS automaticky nakonfiguruje SSID a klíč WPA
v každém režimu.
\\ Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou
používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového
bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými
zařízeními a dalších provozních podmínkách).
\\ Pro použití funkce AllShare s počítačem je třeba připojit
přístroj k počítači.
| 20 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 20
2013-02-07 오후 2:52:43
Nastavení
• Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete
počáteční nastavení.
• Po aktualizaci softwaru v přístroji se může změnit OSD
(nabídka v obrazu).
• Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
Postup nastavení umožňuje nastavení jazyka OSD
a nabídek, konfiguraci připojení k domácí síti a
volbu výstupního poměru stran (velikost a formát
obrazovky), který je správný pro váš televizor.
4
5
Kanál: Slouží ke konfiguraci nastavení televizních
kanálů pomocí funkcí jako Země a Automatické
ladění.
Nastavení: Zobrazení nabídky Nastavení.
Nastavení
3
04
Postup nastavení
Správce plánů: Slouží k nastavení a úpravě
plánovaných nahrávání.
`` Výběr možnosti na hlavní obrazovce:
1. Pomocí tlačítek ◄► přesuňte kurzor na
požadovanou možnost a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
Displej
\\ Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj
automaticky zapne. Toto je normální činnost.
Zvuk
\\ Heslo: Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání
zadejte čtyřmístné heslo.
-- Francie, Itálie: Heslo nelze nastavit na hodnotu „0000“.
Zvolte jiná čísla.
-- Ostatní: Výchozí heslo je nastaveno na hodnotu 0000.
\\ Nabídku Řazení kanálů lze zobrazit jen tehdy, je-li jako
země nastavena Itálie.
Nastavení
1
2
3
4
5
1
AllShare Play
Kanál
Systém
Podpora
Vel. obrazovky Smart Hub
16:9 původní
Velikost 3
Zapnuto
RozlišeníAutom.
Intelig. rozlišení DTV
Vyp
Filmová frekv. (24Fs)
Autom.
HDMI Deep Color
Autom.
Barevný formát HDMI
Autom.
||POZNÁMKA |
Přístup k obrazovce Nastavení
Nastaví různé funkce tak, aby vyhovovaly vašim osobním potřebám.
Smart Hub
Sít'
Poměr stran obrazu
BD Wise
\\ Obrazovka hlavní nabídky se po 3 minutách přepne
na kanál digitální televize. Když je zobrazena nabídka
Nastavení, spořič obrazovky se aktivuje po 5 minutách.
Hlavní obrazovka
2
Kanál
Nastavení 3D
Správce plánů
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se obrazovka Nastavení.
2. Informace o přístupu k nabídkám, podřízeným
nabídkám a možnostem nabídky Nastavení
naleznete na ilustraci dálkového ovládání a v
tabulce nastavení na stranách 22–32.
Smart Hub: Spuštění služby Smart Hub Služba
Smart Hub umožňuje přístup ke službě YouTube,
hrám a dalším aplikacím.
AllShare Play: Slouží k výběru obsahu uloženého
na připojených zařízeních podle typu a jeho
zobrazení nebo přehrání. Lze vybrat videa, fotografie
nebo hudbu.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 2:52:44
BD
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Nastavení
9
TITLE MENU
0
POPUP
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná v nabídce Nastavení
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
1
HOME
GUIDE
3
2
4
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
1
2
3
4
D
2D 3D
Tlačítko HOME: Stiskem
tlačítka přejdete na hlavní
SOCIAL
REC REC PAUSE
obrazovku. PANDORA
SUBTITLE
INPUT
Tlačítko RETURN: Návrat k předchozí nabídce.
Tlačítko v (Vstup) / SMĚROVÁ:
• Pro přesun kurzoru nebo výběr položky použijte
tlačítka ▲▼◄►.
• Pomocí tlačítka v aktivujte aktuálně vybranou
položku nebo potvrďte nastavení.
Tlačítko EXIT: Slouží k opuštění nabídky.
Podrobné informace o funkcích
Funkce, položky nabídek a možnosti nabídky
Nastavení jsou podrobně popsány na obrazovce.
Pro zobrazení popisu vyberte funkci, položku
nabídky nebo možnost pomocí tlačítek ▲▼◄►.
Popis se většinou zobrazí na obrazovce.
Stručné popisy funkcí nabídky Nastavení jsou
uvedeny následující straně. Další informace o
některých funkcích naleznete také v příloze této
příručky.
| 22 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 22
2013-02-07 오후 2:52:44
Funkce nabídky Nastavení
Poměr stran obrazu
Vel. obrazovky
Smart Hub
BD Wise
Rozlišení
Intelig. rozlišení DTV
Nastavení
Nastavení 3D
Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem
přehrávat v režimu 3D.
• Pokud v režimu 3D přejdete na hlavní obrazovku
nebo na obrazovku služby Smart Hub, přístroj se
automaticky přepne do režimu 2D.
04
Displej
Slouží k přizpůsobení výstupu z přístroje velikosti
obrazovky televizoru.
Slouží k výběru optimální velikosti obrazovky služby
Smart Hub.
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od
společnosti Samsung.
Pokud propojíte přístroj Samsung a televizor Samsung
s funkcí BD Wise prostřednictvím HDMI a funkce BD
Wise je zapnuta v přístroji i televizoru, přístroj bude
vysílat video s rozlišením a počtem snímků za sekundu
odpovídajícím disku Blu-ray/DVD.
Nastavení výstupního rozlišení videosignálu HDMI.
Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom snímku.
Písmena i a p označují prokládané a progresivní
vykreslování.
Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.
Tato funkce slouží k automatické optimalizaci rozlišení
obrazovky pro digitální vysílání.
||POZNÁMKA |
\\ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Filmová frekv. (24Fs)
Nastavení položky Filmová frekv. (24Fs) na hodnotu
Autom. umožní přístroji vylepšit kvalitu obrazu úpravou
výstupu HDMI na 24 snímků za sekundu.
• Funkci Filmová frekv. (24Fs) lze použít pouze
s televizorem, který podporuje tuto snímkovou
frekvenci.
• Funkci Filmová frekvence můžete vybrat, pouze
pokud je přístroj v režimech výstupního rozlišení HDMI
1080i nebo 1080p.
||POZNÁMKA |
\\ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 2:52:44
Nastavení
Displej
Barevný formát HDMI
HDMI Deep Color
Progresivní režim
Zvuk
Digitální výstup
Snížení vz. frekvence
PCM
Ovládání dynamického
rozsahu
Režim downmix
DTS Neo:6
Synch. zvuku
Slouží k nastavení formátu barevného prostoru
pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem
připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.).
Slouží k nastavení výstupu videa z konektoru HDMI
OUT s funkcí Deep Color. Funkce Deep Color zpřesňuje
reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.
Tento režim slouží ke zvýšení kvality obrazu při
přehrávání DVD.
Nastavení možnosti digitálního výstupu vhodné pro
televizor nebo AV přijímač. Další informace najdete v
tabulce výběru digitálního výstupu. (Viz strany 74–75)
Nastavení použití snížení vzorkovací frekvence.
Nastavení možnosti ovládání dynamického rozsahu pro
Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.
Autom.: Ovládání dynamického rozsahu se nastaví
automaticky podle informací uložených ve zvukové
stopě Dolby TrueHD. Toto nastavení je shodné s
hodnotou „Zapnuto“ pro Dolby Digital a Dolby Digital
Plus.
Vyp: Přístroj reprodukuje původní zvuk bez komprese
dynamického rozsahu.
Zapnuto: Dynamický rozsah je komprimován
zesílením tichých zvuků a potlačením extrémně
hlasitých.
Pro stereo výstup vyberte režim Downmix.
Slouží k nastavení vícekanálového zvuku z výstupu
HDMI i pro dvoukanálové zdroje zvuku.
V některých případech, když je přístroj připojen k digitální
televizi, se nemusí zvukový signál synchronizovat s
obrazovým signálem. Pokud k tomu dojde, nastavte
zpoždění zvuku tak, aby odpovídalo obrazovému
signálu.
• Můžete nastavit zpoždění zvuku v rozmezí 0 až 200
ms.
Nastavte je na optimální hodnotu.
||POZNÁMKA |
\\ Zadané zpoždění zvuku nemusí být v závislosti na
přehrávaném obsahu přesné.
| 24 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 24
2013-02-07 오후 2:52:44
Nastavení
Připojené zařízení
04
Vyberte zařízení připojené k přístroji, které bude
reprodukovat zvuk spolu s televizorem.
Hlasitost programu digitální televize bude upravena
podle vybraného zařízení.
AV přijímač: Vyberte tuto možnost, pokud k
reprodukci zvuku používáte běžný AV přijímač,
domácí kino nebo televizor.
AV přijímač (režim Offset): Vyberte tuto možnost,
pokud splňujete jednu z následujících dvou podmínek.
-- Používáte AV přijímač nebo domácí kino s
certifikací THX.
-- Pokud je funkce „Digitální výstup“ nastavena na
hodnotu „Bitový tok“ a zvuk Dolby při sledování
digitální televize se zdá být mnohem hlasitější než
zvuk MPEG-1 Layer 2, vyberte tuto možnost, i
pokud váš AV přijímač nemá certifikaci THX.
Stereo zařízení: Vyberte tuto možnost, pokud
používáte stereo zesilovač nebo záznamové zařízení,
které podporují optický digitální zvukový vstup ve
formátu PCM.
Zvuk
||POZNÁMKA |
\\ Pokud je zvuk reprodukován pouze televizorem:
-- Pokud televizor nepodporuje vstup bitového proudu Dolby
Digital přes HDMI, není vyžadováno zvláštní nastavení.
-- Pokud televizor podporuje vstup bitového proudu Dolby
Digital přes HDMI, nastavte položku „Digitální výstup“ na
hodnotu „PCM“.
Pokud to provedete, nebude „Připojené zařízení“ vyžadovat
žádné další nastavení.
\\ Pokud sledovaný program digitální televize splňuje normu
EBU R128, lze snížit průměrnou hlasitost mezi zvukem MPEG1 Layer 2 a Dolby Digital / Dolby Digital Plus. Pokud program
nesplňuje normu EBU R128, může se i přesto projevit rozdíl v
průměrné hlasitosti mezi televizními programy.
\\ Značný počet AV přijímačů a domácích kin dekóduje
zvuk Dolby Digital/Dolby Digital Plus s odstupem +4 dB v
porovnání se vstupem PCM kódovaným ve stejné hlasitosti.
Tento jev se vyskytuje u produktů s certifikací THX i bez ní.
Při výběru možnosti „režim Offset“ je průměrná hlasitost
zvuku Dolby Digital / Dolby Digital Plus dekódovaného
takovýmto zařízením podobná průměrné hlasitosti zvuku
MPEG-1 Layer 2 dekódovaného tímto přístrojem.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 25
25 |
2013-02-07 오후 2:52:44
Nastavení
Kanál
Anténa
Výběr vhodného typu antény pro digitální vysílání.
Než bude přístroj moci začít ukládat do paměti
dostupné kanály, je třeba určit typ zdroje signálu, který
je připojen k tomuto přístroji.
Tuto možnost vyberte pro změnu země.
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte
čtyřmístné heslo. Výchozí heslo je nastaveno na
hodnotu 0000.
Země
Automatické ladění
Ruční ladění
Možn. vyhl. kabel. sítě
||POZNÁMKA |
\\ Heslo: Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání
zadejte čtyřmístné heslo.
-- Francie, Itálie: Heslo nelze nastavit na hodnotu „0000“.
Zvolte jiná čísla.
-- Ostatní: Výchozí heslo je nastaveno na hodnotu 0000.
Vyhledání všech kanálů s aktivními vysílajícími stanicemi
a jejich uložení do přístroje.
Automatické vyhledání kanálu a jeho uložení do přístroje.
Automaticky přidělená čísla programů nemusí odpovídat
skutečným nebo požadovaným číslům programů.
Ruční vyhledání kanálu a jeho uložení do přístroje. Po
dokončení vyhledávání budou kanály aktualizovány v
seznamu kanálů.
Nastavení dalších možností vyhledávání, jako je
frekvence a přenosová rychlost pro vyhledávání
kabelové sítě.
Tato funkce slouží k importu nebo exportu mapy kanálů.
K použití funkce je třeba připojit paměťové zařízení s
rozhraním USB.
Export do zařízení USB: Export seznamu kanálů
na USB. Tato funkce je dostupná, když je připojeno
zařízení s rozhraním USB.
Přenos seznamu kanálů
Import ze zařízení USB: Import seznamu kanálů z
USB.
||POZNÁMKA |
\\ Nastavíte-li zemi na Nizozemsko a zdroj antény na kabel, tato
nabídka se nezobrazí.
Upravit č. kanálu
Změna čísla kanálu. Při změně čísla kanálu nedojde k
automatické aktualizaci informací o kanálu.
Pokud se tato nabídka nezobrazí, vyberte na hlavní
obrazovce položku Kanál a stiskněte tlačítko TOOLS.
| 26 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 26
2013-02-07 오후 2:52:44
Síť
Wi-Fi Direct
Soft. AP
Nastavení AllShare
Název zařízení
Systém
Zobrazení aktuálního stavu sítě a připojení k Internetu.
Slouží k připojení zařízení Wi-Fi Direct k přístroji pomocí
sítě klient-klient bez směrovače.
Funkce Wi-Fi Direct umožňuje ovládat připojená zařízení
pomocí jiného zařízení.
Nastavení
Stav sítě
Konfigurace nastavení síťového připojení pro využití
funkcí jako jsou internetové služby nebo Wi-Fi
funkcionalita služby AllShare a pro aktualizace softwaru.
04
Nastavení sítě
Slouží k bezdrátovému připojení dalších typů zařízení
Wi-Fi k tomuto přístroji. To vyžaduje vytvoření
bezpečnostního klíče, který je třeba zadat do dalších
zařízení Wi-Fi, která přidáváte do sítě.
Správa zařízení připojených k síti a nastavení možnosti
sdílení pevného disku tohoto přístroje.
Seznam zařízení: Nastavení, zda zařízení v síti,
například chytré telefony nebo tablety, mohou sdílet
svůj obsah s tímto přístrojem nebo jej ovládat.
Sdílet pevný disk: Nastavení, zda má tento přístroj
sdílet svůj obsah s ostatními zařízeními v síti, například
s chytrými telefony.
Umožňuje zadat název přístroje, kterým bude
identifikován na síti.
Nastavení BD-Live
Nastavení různých funkcí služby BD-Live. Služba BD-Live
umožňuje přístup k doplňkovým funkcím některých disků
Blu-ray, pokud je přístroj připojen k Internetu.
Připojení k Internetu BD-Live: Slouží k úplnému
povolení, částečnému povolení nebo zakázání
připojení k Internetu BD-Live.
Smazat BD data: Správa dat BD stažených ze služby
BD-Live pro disky Blu-ray.
Nastavení
Nastavení kanálů a času při prvním uvedení přístroje do
provozu nebo při nastavení na výchozí hodnoty.
Zobrazení aktuálního času a data.
||POZNÁMKA |
Hodiny
\\ Pokud jsou pomocí nabídek Programy, Seznam kanálů nebo
Informace nastaveny funkce Načasované zobr. a Časovač
nahr., budou pracovat na základě časových údajů televizního
programu.
Pokud nastavíte funkci Režim hodin na hodnotu Manuální a
manuálně nastavíte čas, funkce Načasované zobr. a Časovač
nahr. budou omezené nebo nebudou pracovat správně.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 2:52:44
Nastavení
Aktivace nebo deaktivace funkce automatického
spuštění datové služby.
Systém
||POZNÁMKA |
Datová služba
\\ Datová služba, pokud ji aktuálně sledovaný kanál podporuje,
umožňuje přijímat informace (text, grafiku, dokumenty,
software atd.) přenášené ve vysílacím médiu.
\\ V některých zemích není položka Datová služba v nabídce
uvedena.
\\ Některé datové služby jsou k dispozici, pouze pokud je
přístroj připojen k síti.
\\ Během nahrávání nejsou datové služby k dispozici.
Digitální text
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správce úložných
zařízení
Pokud je pořad vysílán s digitálním textem, je tato
funkce aktivována.
||POZNÁMKA |
\\ V některých zemích není položka Digitální text v nabídce
uvedena.
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený
provoz s dalšími zařízeními Samsung vybavenými toutéž
funkcí. Chcete-li tuto funkci použít, připojte tento přístroj
k televizoru Samsung s podporou Anynet+ pomocí
kabelu HDMI.
Správa paměťových zařízení jako je interní pevný disk nebo
externí pevný disk připojený k portu USB pro nahrávání.
Formátovat zařízení: Formátování vybraného
zařízení. Ze zařízení bude odstraněn veškerý obsah.
Zkontrolovat zařízení: Kontrola, zda na vybraném
zařízení nejsou chyby.
Test výkonu zařízení: Test výkonu nahrávání v zařízení.
Vyberte zařízení pro nahrávání: Možnost změny
umístění pro ukládání nahraných souborů.
||POZNÁMKA |
\\ Funkce Timeshift a další funkce tohoto přístroje vyžadují
určitou část diskové kapacity, proto se celková velikost
zobrazená v položce Správce úložných zařízení v nabídce
Nastavení může lišit od kapacity pevného disku uvedené v
příručce. (Viz strana 56)
| 28 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 28
2013-02-07 오후 2:52:44
04
K portu USB na přední straně přístroje lze připojit
bezdrátovou USB klávesnici nebo myš.
Nastavení klávesnice: Slouží ke konfiguraci
bezdrátové USB klávesnice připojené k přístroji.
Systém
\\ Klávesnici lze využít, pouze pokud se ve webovém prohlížeči
nebo službě Smart Hub objeví obrazovka nebo okno
klávesnice QWERTY.
Nastavení myši: Slouží ke konfiguraci bezdrátové
USB myši připojené k přístroji. Myš lze použít k
ovládání nabídek přístroje stejným způsobem jako
nabídek v počítači.
Nastavení
||POZNÁMKA |
||POZNÁMKA |
Správce zař.
\\ Myš lze využít, pouze pokud se ve webovém prohlížeči či
službě Smart Hub objeví obrazovka nebo okno.
`` Ovládání nabídek přístroje pomocí myši:
1. Připojte USB myš k přístroji.
2. Klikněte primárním tlačítkem vybraným v nabídce
Nastavení myši. Zobrazí se zjednodušená nabídka.
3. Klikněte na požadované možnosti.
||POZNÁMKA |
\\ Některé modely USB klávesnic a myší nemusí být s tímto
přístrojem kompatibilní.
\\ Některá tlačítka rozšířených klávesnice nemusí fungovat.
\\ Kabelové USB klávesnice nejsou podporovány.
\\ Některé aplikace nemusí být podporovány.
\\ Pokud bezdrátová klávesnice nepracuje kvůli rušení,
přemístěte ji blíže k přístroji.
Jazyk
Výběr jazyka nabídky na obrazovce, nabídky disku atd.
• Vybraný jazyk se zobrazí pouze v případě, že je
podporován.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 2:52:45
Nastavení
Systém
Zabez.
Tato funkce pracuje ve spojení s disky Blu-ray a DVD,
které jsou klasifikovány na základě věku nebo obsahu.
Tato čísla pomáhají kontrolovat typy disků Blu-ray a
DVD, které vaše rodina může sledovat. Po spuštění této
funkce se zobrazí obrazovka
Zabezpečení. Zadejte bezpečnostní heslo.
(Výchozí heslo je 0000.)
Zámek kanálů DTV: Některé kanály lze uzamknout
pomocí funkce Zámku kanálů, aby se na ně děti
nemohly dívat.
Zámek dle hod. prog. DTV: Tato funkce pracuje ve
spojení s digitálními televizemi, kterým bylo přiřazeno
hodnocení, jež vám pomůže kontrolovat typy
digitálních televizí, které vaše rodina sleduje. Zvolte
požadovanou úroveň hodnocení.
Hodn. pro rodiče BD: Zabraňuje přehrávání disků
Blu-ray s konkrétní věkovou klasifikací, pokud nebude
zadáno heslo.
Hodn. pro rodiče DVD: Zabraňuje přehrávání disků
DVD s konkrétní číselnou klasifikací, pokud nebude
zadáno heslo.
Vyšší číslice indikuje, že program je určen pouze pro
dospělé.
Změna kódu PIN: Změna 4místného hesla chránícího
přístup k funkcím zabezpečení.
`` Pokud své heslo zapomenete
1. Stiskem tlačítka HOME zobrazíte hlavní obrazovku.
2. Vyjměte disk a odpojte všechna paměťová
zařízení s rozhraním USB.
3. Stiskněte tlačítko @ na předním panelu alespoň
na 5 sekund.
Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení.
||POZNÁMKA |
\\ Heslo: Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání
zadejte čtyřmístné heslo.
-- Francie, Itálie: Heslo nelze nastavit na hodnotu „0000“.
Zvolte jiná čísla.
-- Ostatní: Výchozí heslo je nastaveno na hodnotu 0000.
| 30 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 30
2013-02-07 오후 2:52:45
Systém
\\ Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je přístroj připojen k
síti.
Průhlednost menu: Nastavení průhlednosti rámečku
nabídky.
Nastavení
DivX® Video On Demand
||POZNÁMKA |
04
Obecné
Níže uvedené možnosti lze podle potřeby změnit.
Rozš. kopírování hudby: Při kopírování hudebních
souborů lze automaticky aktualizovat informace.
Může dojít k prodloužení doby kopírování.
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného
k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.
Zobrazení Informační obrazovky Nabídky CI.
Nabídka CI: Umožňuje uživateli vybrat si z nabídky
dodané CAM. Nabídku CI vyberte v závislosti na
nabídce PC karty.
Překódování CAM videa: Můžete nakonfigurovat
nastavení tak, aby docházelo k automatickému
překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud
funkci nechcete používat, nastavte ji na hodnotu
VYPNUTO.
||POZNÁMKA |
\\ Je třeba používat modul CAM, který podporuje překódování
videokodeků.
Běžné rozhraní
Informace o aplikaci: Zobrazení informací o modulu
CAM (Conditional Access Module) vloženém do slotu
CI a o modulu CI CAM s kartou CI nebo CI+, která
je vložena do modulu CAM. CAM lze nainstalovat
kdykoliv bez ohledu na to, zda je přístroj zapnut či
nikoliv.
1. Modul CI CAM zakupte u nejbližšího prodejce či po
telefonu.
2. Pro sledování placených kanálů vložte modul CI
CAM s kartou CI nebo CI+.
3. Vložte modul C AM s kartou CI nebo CI+ do slotu
běžného rozhraní ve směru šipky tak, aby byla
zarovnaná paralelně se slotem.
4. Zkontrolujte, zda vidíte obraz na kanálu
s kódovaným signálem.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 2:52:45
Nastavení
||POZNÁMKA |
Systém
\\ Tento přístroj pracuje s moduly CAM CI a CI+.
U některých místních stanic DVB-T však tento přístroj nemusí
být plně kompatibilní se všemi typy CAM.
\\ Pokud vložená karta CAM nepracuje správně, vyjměte ji z
přístroje a opět vložte.
Běžné rozhraní
\\ Pokud se zobrazí zpráva, postupujte podle níže uvedených
pokynů. Nejedná se o poruchu přístroje. Další informace vám
podá poskytovatel služby.
1. „Je vložena nesprávná karta Smart.“: Karta
Smart je nesprávně vložena.
2. „Vložená karta Smart není podporována.“: Je
vložena nesprávná karta Smart.
3. „Platnost kreditu na kartě Smart vypršela. Vaše
karta Smart nemá oprávnění pro tuto službu.“
: Platnost kreditu na kartě Smart vypršela.
4. „Karta Smart není vložena.“: Karta Smart není
správně vložena.
Aktualizace softwaru
Nabídka Aktualizace softwaru slouží k aktualizaci
softwaru přístroje.
Kontaktovat Samsung
Poskytne kontaktní informace na podporu přístroje.
Podpora
Vzdálená správa
Pomocí Vzdálené správy se může naše odd. služeb
zákazníkům vzdáleně připojit k výrobku Samsung a
odstranit potíže. Chcete-li využít tento program, musíte
souhlasit se Smluvními podmínkami.
||POZNÁMKA |
\\ Chcete-li se připojit ke službě Vzdálená správa, kontaktujte
nejprve naše oddělení služeb zákazníkům.
\\ Služba Vzdálená správa nemusí být v některých zemích k
dispozici.
Obnov.
Obnovení výchozího nastavení systému, s výjimkou
nastavení sítě a služby Smart Hub.
Výchozí bezpečnostní kód je 0000.
| 32 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 32
2013-02-07 오후 2:52:45
Sítě a Internet
Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který
vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou IP
adresu. Pokud je dynamická a používáte kabelové
nebo bezdrátové připojení, doporučujeme použít
níže popsané automatické postupy.
Při připojování ke kabelové síti připojte přístroj
ke směrovači pomocí kabelu LAN před tím, než
začnete s konfigurací.
Při připojování k bezdrátové síti odpojte před
zahájením postupu všechna kabelová připojení.
Zahajte konfiguraci síťového připojení následujícím
postupem:
1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
4. Postupujte podle pokynů pro kabelové sítě
uvedených níže nebo přejděte k pokynům pro
bezdrátové sítě na straně 34.
Kabelová síť
ĞĞ
Kabelová síť – automatický postup
Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start a stiskněte tlačítko v. Přístroj
rozpozná připojený kabel, ověří připojení sítě
a připojí se k ní.
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start a stiskněte tlačítko v.
Objeví se obrazovka Stav sítě.
Přístroj ověří připojení k síti.
Nastavení sítě
Připojení k pevné síti se nezdařilo.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Adresa IP
0.0.0.0
Maska podsítě
0.0.0.0
Brána0.0.0.0
Server DNS
0.0.0.0
Automatické nastavení adresy IP se nezdařilo. Zkuste následující
postup. Nebo zvolte „Nastavení IP“ a nastavte adresu IP ručně.
- Zkontrolujte, zda je ve směrovači zapnut server DHCP a
restartujte směrovač.
- Podrobné informace získáte u vašeho poskytovatele služeb
Internetu.
Předch.
Nast. IP
Opak.
OK
2. Vyberte položku Nast. IP na pravé straně
obrazovky a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se obrazovka Nast. IP.
3. Vyberte položku Režim IP a nastavte ji na
hodnotu Manuální.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte hodnoty sítě. Mezi
jednotlivými poli pro zadávání přecházejte
pomocí tlačítek ▲▼◄►.
||POZNÁMKA |
\\ Tyto hodnoty vám sdělí poskytovatel připojení k Internetu.
Lze je také zobrazit na většině počítačů se systémem
Windows.
Pokyny naleznete v části „Zjištění hodnot nastavení sítě“
na straně 34.
5. Po dokončení zvýrazněte položku OK a
stiskněte tlačítko v. Přístroj ověří připojení
sítě a připojí se k ní.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 33
Nastavení
Konfigurace síťového připojení
Kabelová síť – manuální postup
Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje
volba Automatické nastavení, musíte hodnoty
v nabídce Nastavení sítě nastavit ručně.
Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:
04
Při připojení přístroje k síti lze používat síťové
aplikace a funkce jako jsou služby Smart Hub a
BD-Live a také aktualizovat software přístroje.
Další informace o přístupu k internetovým službám
a jejich použití naleznete v části Síťové služby
v této příručce, na straně 62–64. Pokyny pro
konfiguraci síťového připojení:
ĞĞ
33 |
2013-02-07 오후 2:52:45
Nastavení
< Zjištění hodnot nastavení sítě >
Hodnoty nastavení sítě lze zobrazit na většině
počítačů se systémem Windows. Hodnoty
nastavení sítě zjistíte tímto postupem:
• Windows XP
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
ĞĞ
Bezdrátová (obecná) – automatický
postup
Nejprve proveďte kroky 1 až 3 v části „Konfigurace
síťového připojení“ na straně 33.
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start a stiskněte tlačítko v.
Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na kartu Podpora.
Nastavení sítě
Vyberte bezdrátový směrovač v seznamu.
4. Na záložce Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
iptime23
ATES_02
ELT
Mirhenge_edu
• Windows 7
1. Klepněte na ikonu Síť v oznamovací oblasti
v pravé dolní části pracovní plochy systému
Windows.
2. V kontextové nabídce klepněte na položku
Centrum síťových připojení a sdílení.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí,
klepněte podle toho, jaký typ připojení k síti
máte, na položky Připojení k místní síti nebo
Bezdrátové připojení k síti.
4. Na záložce Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
||POZNÁMKA |
\\ U jiných verzí systému Windows může být postup odlišný.
Bezdrátová síť
Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby:
-- Automaticky
-- Manuálně
-- WPS(PBC)
Po dokončení konfigurace připojení k bezdrátové
síti se odpojí veškerá zařízení v bezdrátové síti,
která byla připojena k tomuto přístroji.
||POZNÁMKA |
\\ Bezdrátové připojení k síti nelze nastavit, pokud již bylo
navázáno připojení k síti pomocí kabelu.
elt3
linksys3
Obnovit
WPS(PBC)
Předch.
Další
Zrušit
2. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko
v.
3. Vyberte možnost Další a opět stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Zabezpečení zadejte
bezpečnostní kód nebo heslo sítě.
Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek
na dálkovém ovladači. Písmena zadávejte
stiskem tlačítka se šipkou a poté stiskem
tlačítka v.
5. Po dokončení vyberte položku Další na pravé
straně obrazovky. Přístroj ověří připojení sítě a
připojí se k ní.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud požadovaný směrovač není uveden v seznamu
nebo seznam obsahuje příliš mnoho položek, postupujte
podle následujících pokynů, které vám usnadní připojení k
požadovanému směrovači.
1)
2)
3)
4)
Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.
Vyberte položku Přidat síť.
Zadejte název (SSID) přístupového bodu.
Vyberte typ zabezpečení.
\\ Bezpečnostní kód nebo heslo najdete na jedné
z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.
| 34 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 34
2013-02-07 오후 2:52:45
ĞĞ
Bezdrátová (obecná) – manuální postup
2. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko
v.
3. Vyberte možnost Další a opět stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Zabezpečení zadejte
bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla
zadávejte pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovladači. Písmena zadávejte
stiskem tlačítek ▲▼◄► a poté stiskem
tlačítka v.
5. Po dokončení vyberte položku Další na pravé
straně obrazovky a stiskněte tlačítko v.
6. Objeví se obrazovka Stav sítě.
Přístroj se pokusí ověřit připojení sítě a
nezdaří se mu to.
7. Vyberte položku Nast. IP na pravé straně
obrazovky a stiskněte tlačítko v. Zobrazí se
obrazovka Nast. IP.
8. Vyberte položku Režim IP a nastavte ji na
hodnotu Manuální.
9. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte hodnoty sítě. Mezi
jednotlivými poli pro zadávání přecházejte
pomocí tlačítek ▲▼◄►.
||POZNÁMKA |
\\ Tyto hodnoty vám sdělí poskytovatel připojení k Internetu.
Lze je také zobrazit na většině počítačů se systémem
Windows.
Pokyny naleznete v části „Zjištění hodnot nastavení sítě“
na straně 34.
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start a stiskněte tlačítko v.
Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam.
2. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS(PBC)
na směrovači. Přístroj automaticky načte
všechny potřebné hodnoty nastavení sítě a
připojí se k síti.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
Nastavení
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start a stiskněte tlačítko v. Přístroj vyhledá
dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
WPS(PBC)
Nejprve proveďte kroky 1 až 3 v části „Konfigurace
síťového připojení“ na straně 33.
04
Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje
volba Automatické nastavení, musíte hodnoty
v nabídce Nastavení sítě nastavit ručně.
Nejprve proveďte kroky 1 až 3 v části „Konfigurace
síťového připojení“ na straně 33.
ĞĞ
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení zařízení
Wi-Fi Direct k přístroji i mezi sebou navzájem
pomocí sítě klient-klient bez potřeby bezdrátového
směrovače.
1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na
něm funkci Wi-Fi Direct.
2. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte možnost Wi-Fi Direct a stiskněte
tlačítko v.
Zobrazí se seznam zařízení Wi-Fi Direct, k
nimž se lze připojit.
Wi-Fi Direct
Název
zařízení : [HDD]E8900
Display
Vyberte zařízení Wi-Fi Direct pro připojení.
Audio
AndroidXXXXXXXOdpojeno
Network
System
Support
Obnovit
Zavřít
' Zpět
10. Po dokončení zvýrazněte položku OK a
stiskněte tlačítko v. Objeví se obrazovka
Stav sítě. Přístroj ověří připojení sítě a připojí
se k ní. Po dokončení zvýrazněte položku OK
a stiskněte tlačítko v.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 2:52:46
Nastavení
5. Wi-Fi spojení lze navázat třemi způsoby:
• Prostřednictvím zařízení Wi-Fi.
• Prostřednictvím tohoto přístroje s použitím
funkce PBC.
• Prostřednictvím tohoto přístroje s použitím
kódu PIN.
Jednotlivé postupy jsou popsány níže.
Prostřednictvím zařízení Wi-Fi
1. Na zařízení Wi-Fi proveďte postup pro
připojení k jinému zařízení Wi-Fi Direct.
Pokyny naleznete v příručce k příslušnému
zařízení.
2. Po dokončení postupu by se na obrazovce
televizoru měla zobrazit zpráva informující, že
zařízení Wi-Fi Direct žádá o spojení. Vyberte
položku OK a přijměte spojení stiskem
tlačítka v.
3. Zobrazí se zpráva „Připojování“ a poté zpráva
„Připojeno“. Poté by se zařízení mělo v
seznamu zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct
jevit jako připojené.
Prostřednictvím tohoto přístroje s použitím
funkce PBC
1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete
připojit k tomuto přístroji a stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se okno PBC/PIN.
2. Vyberte možnost PBC a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno PBC.
3. Během 2 minut stiskněte tlačítko PBC na
zařízení Wi-Fi Direct.
4. Zobrazí se zpráva „Připojování“ a poté zpráva
„Připojeno“. Poté by se zařízení mělo v
seznamu zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct
jevit jako připojené.
Prostřednictvím tohoto přístroje s použitím
kódu PIN
1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete
připojit k tomuto přístroji a stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se okno PBC/PIN.
2. Vyberte možnost PIN a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno PIN.
3. Poznamenejte si kód PIN z tohoto okna
a poté jej zadejte do příslušného pole na
zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit.
4. Zobrazí se zpráva „Připojování“ a poté zpráva
„Připojeno“. Poté by se zařízení mělo v
seznamu zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct
jevit jako připojené.
||POZNÁMKA |
\\ Při použití funkce Wi-Fi Direct dojde k odpojení kabelových
i bezdrátových spojení.
\\ Některá zařízení nemusí při připojení Wi-Fi Direct
podporovat funkci AllShare. V takovém případě
doporučujeme změnit způsob síťového připojení těchto
zařízení.
Soft. AP
Tento přístroj může fungovat také jako bezdrátový přístupový
bod.
Funkce Soft. AP umožňuje bezdrátové připojení zařízení WiFi k síti prostřednictvím tohoto přístroje.
To vyžaduje vytvoření bezpečnostního klíče, který je třeba
zadat do dalších zařízení Wi-Fi, která připojujete k síti.
1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Soft. AP a stiskněte tlačítko
v.
4. Vyberte položku Zapnuto nebo Vypnuto a
stiskněte tlačítko v.
< Nastavení bezpečnostního klíče pro
funkci Soft. AP >
1. Na obrazovce Soft. AP vyberte možnost
Bezpečn. klíč a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se obrazovka Bezpečn. klíč.
2. Na obrazovce Bezpečn. klíč zadejte
bezpečnostní klíč. Čísla zadávejte pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
Písmena zadávejte stiskem tlačítek ▲▼◄►
a poté stiskem tlačítka v.
3. Po dokončení pomocí tlačítek ▲▼◄►
přejděte na položku Hotovo ve spodní části
obrazovky a stiskněte tlačítko v.
| 36 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 36
2013-02-07 오후 2:52:46
Při připojování zařízení Wi-Fi je třeba v takovémto
zařízení zadat zde vytvořený bezpečnostní klíč.
1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Nastavení AllShare a
stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte položku Seznam zařízení a stiskněte
tlačítko v. Vyberte zařízení ze seznamu a
stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se obrazovka Nastavení AllShare.
5. Ze seznamu vyberte položku Povolit,
Zakázat nebo Odstranit ze seznamu a
stiskněte tlačítko v.
Na obrazovce Nastavení AllShare jsou zobrazena
zařízení, pouze pokud jste navázali síťové spojení se
zařízeními AllShare. Další informace o připojených
zařízeních AllShare najdete na straně 43.
||POZNÁMKA |
\\ Pro sdílení obsahu prostřednictvím funkce AllShare je třeba
nastavit položku „Sdílený pevný disk“ na Zapnuto.
Název zařízení
Umožňuje zadat název přístroje, kterým bude
identifikován na síti.
• Nevypínejte a nezapínejte přístroj ručně v průběhu
aktualizace.
Nastavení
Na obrazovce Nastavení AllShare je seznam
připojených zařízení AllShare a jejich adres IP. Na
této obrazovce lze povolit vybranému zařízení
přístup k tomuto přístroji, zablokovat jeho přístup
nebo zařízení odstranit ze seznamu AllShare.
Nabídka Upgrade softwaru umožňuje aktualizaci
softwaru přístroje s cílem vylepšení výkonu nebo
získání doplňkových služeb.
04
Nastavení AllShare
Aktualizace softwaru
1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte možnost Podpora a stiskněte
tlačítko v.
3. Vyberte možnost Aktualizace softwaru a
stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte jeden z následujících postupů:
• Online
• Přes kanál
• Přes USB
• Z disku
• Pomocí stažení
• Pohotovostní režim
5. Stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Aktualizace je dokončena, jakmile se váš přístroj vypne a
následně znovu zapne.
\\ Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za
poruchy přístroje způsobené nestabilitou připojení k Internetu
ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.
\\ Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování
aktualizačního softwaru, stiskněte tlačítko v.
Online
Pro použití funkce Přes Internet musí být přístroj
připojen k Internetu.
1. Vyberte možnost Online a stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se zpráva o připojování
k serveru.
2. Pokud existuje aktualizace ke stažení, zobrazí
se okno Stáhnout s informací o průběhu a
zahájí se stahování.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 37
37 |
2013-02-07 오후 2:52:46
Nastavení
3. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se
okno výzvy k aktualizaci se třemi volbami:
Aktual. nyní, Aktual. pozd. nebo Neaktual..
4. Pokud vyberte možnost Aktual. nyní, přístroj
provede aktualizaci softwaru, vypne se a poté
se znovu automaticky zapne.
5. Pokud neprovedete volbu během jedné
minuty nebo vyberte volbu Aktual. pozd.,
přístroj si uloží nový aktualizovaný software.
Software můžete aktualizovat později
s použitím funkce Pomocí stažení.
6. Pokud zvolíte možnost Neaktual., přístroj
aktualizaci zruší.
Přes kanál
Aktualizujte software pomocí vysílaného signálu.
Přes USB
1. Navštivte web www.samsung.com.
2. Klikněte na položku Podpora na horní straně
stránky.
3. Do pole pro vyhledávání zadejte číslo modelu
vašeho přístroje a klikněte na položku
Vyhledat produkt.
4. Klikněte na položku Stáhnout nyní ve středu
stránky pod záhlavím Ke stažení.
5. Klikněte na položku Firmware ve středu
stránky.
6. Klikněte na ikonu ZIP v sloupci Soubor na
pravé straně stránky.
||POZNÁMKA |
\\ Přihrádka disku musí být při provádění aktualizace pomocí
konektoru USB prázdná.
\\ Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte podrobné
údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
\\ Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přístroje.
\\ Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host jsou
možné pouze pomocí USB flash disku.
Z disku
1. Postupujte podle kroků 1 až 7 v postupu
Přes USB.
2. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
soubor ZIP.
3. Vypalte složku na disk. Doporučujeme disk
CD-R nebo DVD-R.
4. Před vyjmutím z počítače disk finalizujte.
5. Vložte disk do přístroje.
6. V nabídce přístroje přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru.
7. Vyberte možnost Z disku.
||POZNÁMKA |
\\ Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobné
údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
\\ Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přístroje.
7. Zobrazí se okno. Kliknutím na tlačítko OK
stáhnete soubor s firmwarem a uložíte jej v
počítači.
8. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
má soubor ZIP.
9. Zkopírujte složku na USB flash disk.
10. Zkontrolujte, zda není v přístroji vložen disk, a
potom zasuňte USB flash disk do konektoru
USB v přístroji.
11. V nabídce přístroje přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru.
12. Vyberte možnost Přes USB.
| 38 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 38
2013-02-07 오후 2:52:46
Pomocí stažení
04
Volba Pomocí stažení umožňuje provést aktualizaci
pomocí souboru, který si přístroj stáhl dříve,
ale který jste se rozhodli neinstalovat okamžitě,
nebo pomocí souboru, který si přístroj stáhl
v pohotovostním režimu.
Nastavení
1. Pokud byl aktualizační software stažen,
uvidíte číslo verze softwaru napravo od textu
Pomocí stažení.
2. Vyberte možnost Pomocí stažení a stiskněte
tlačítko v.
3. Přístroj zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete
provést aktualizaci. Vyberte možnost Ano.
Přístroj zahájí aktualizaci.
4. Po dokončení aktualizace se přístroj
automaticky vypne a následně opět zapne.
||POZNÁMKA |
\\ Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobné
údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
\\ Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přístroje.
Pohotovostní režim
Funkci stažení v pohotovostním režimu můžete
nastavit tak, aby přístroj stahoval aktualizační
software v pohotovostním režimu.
V pohotovostním režimu je přístroj vypnut, ale
jeho připojení k Internetu je aktivní. To umožňuje
přístroji stáhnout aktualizační software automaticky
v čase, kdy jej nepoužíváte.
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Pohotovostní režim a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte požadovaný čas.
Po výběru času je aktualizace automaticky
provedena v tento čas.
||POZNÁMKA |
\\ Aby bylo možné použít funkci Pohotovostní režim, musí
být tento přístroj připojen k Internetu.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 2:52:46
Přehrávání médií
Vložení disku do přihrádky disku
1. Disk jemně umístěte do přihrádky tak, aby
etiketa disku směrem byla nahoru.
Přehrávání začne automaticky.
2. Vyberte položku Videa, Fotografie nebo
Hudba a stiskněte tlačítko v.
V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí
buďto složky, nebo jednotlivé soubory nebo
obojí.
3. Vyberte požadované soubory.
4. Stiskem tlačítka RETURN opustíte složku
nebo se vrátíte na výchozí obrazovku.
||POZNÁMKA |
2. Pokud přehrávání nezačne automaticky,
postupujte podle pokynů v části „Zobrazení
obrazovky AllShare Play“ na straně 40–41.
||POZNÁMKA |
\\ V režimu sledování televize pracuje tlačítko 6 jako
tlačítko funkce Timeshift namísto své původní funkce
přehrávání, a to i když je vložen disk.
\\ Na hlavní obrazovce pracuje tlačítko 6 jako tlačítko pro
přehrávání multimediálního obsahu disku.
Připojení flash disku nebo
mobilního telefonu k portu USB
Tento přístroj dokáže přehrávat multimediální
soubory umístěné na zařízení s rozhraním USB
nebo v paměti mobilního telefonu.
Chcete-li přehrát obsah z mobilního telefonu,
připojte jej k tomuto přístroji pomocí kabelu USB.
Pokud váš mobilní telefon splňuje standard DLNA,
lze jeho obsah přehrávat i bez připojení kabelu
USB. (Viz strany 41–43)
1. Připojte paměťové zařízení s rozhraním USB
nebo mobilní telefon k portu USB na předním
panelu přístroje.
\\ Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB, je nutné je bezpečně odpojit (postupem
„Bezpečné odebrání USB“).
\\ Pokud během přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na „DVD nebo CD“.
Zobrazení obrazovky AllShare Play
Prostřednictvím obrazovky AllShare lze přehrávat
obsah umístěný na disku nebo na paměťovém
zařízení s rozhraním USB.
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
AllShare Play a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte požadovaný obsah a poté vyberte
požadované zařízení.
AllShare Play
1
/ Videa /
Seznam
Videa
2
Fotografie
Hudba
Nahraný T...
HDD
Disk
USB
685.85MB/926.06GB
Není vložen žádný disk.
3
Není připojeno žádné zařízení.
a Přihlásit
' Zpět
4
Nastavení
Přip.nové zař.
Nastaví různé funkce tak, aby vyhovovaly vašim osobním potřebám.
Videa
m80
Fotografie
Hudba
Smart Hub
AllShare Play
" Zadat ' Zpět
Kanál
Správce plánů
c Bezpečné odebraání USB
| 40 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 40
2013-02-07 오후 2:52:47
3
4
Typ obsahu: Slouží k výběru požadovaného obsahu.
Typ zařízení: Slouží k výběru požadovaného
připojeného zařízení.
Zobrazení barevných tlačítek na dálkovém ovládání,
jejichž stiskem lze vyvolat nebo spustit funkce.
||POZNÁMKA |
\\ Vytvoření seznamu skladeb
Vyberte požadovaný typ obsahu (Videa, Fotografie nebo
Hudba) a poté zvýrazněte požadované soubory. Stiskněte
tlačítko TOOLS a vyberte položku Přid. do výběru.
\\ Video soubory přehrávané prostřednictvím DLNA budou
uvedeny v seznamu Můj seznam, pouze pokud bylo
navázáno síťové spojení.
\\ Obsah disků Blu-ray/DVD/CD nebude v seznamu Můj
seznam uveden.
Služba AllShare Play slouží k přehrávání videa a
hudby a prohlížení fotografií umístěných na počítači,
na zařízení kompatibilním s DLNA nebo ve službách
Facebook, SugarSync a FamilyStory pomocí přístroje
BD-HDD Combo připojeného k síti.
Chcete-li na počítači používat funkci AllShare, musí
být na počítači nainstalován software AllShare.
||POZNÁMKA |
\\ Po navázání spojení lze přehrávat video a také přenášet
data mezí zařízeními podporujícími funkci AllShare.
1. Připojte přístroj BD-HDD Combo a zařízení
kompatibilní s DLNA k téže síti.
2. Na hlavní obrazovce vyberte položku
AllShare Play a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte název připojeného zařízení
kompatibilního s DLNA a stiskněte tlačítko v.
AllShare Play
Seznam
Videa
Fotografie
Hudba
Nahraný T...
1/5
/ Videa /
HDD
3.41GB/ 438.54GB
CANDP201012-PC: candp 201012
Disk
Připojte se k zařízení AllShare Play. Přehrávání
může být v závislosti na stavu připojení k síti
nestabilní.
Není vložen žádný disk.
a Přihlásit
/ Nástroje
' Zpět
4. Na obrazovce vyberte požadovaný soubor a
stiskněte tlačítko v.
• HDD: Přehrávání obsahu uloženého na
pevném disku.
• Disk: Přehrávání obsahu uloženého na
optickém disku.
• USB: Přehrávání obsahu uloženého na
paměťovém zařízení s rozhraním USB.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 41
Přehrávání médií
2
Použití funkce AllShare Play
05
1
seznam: Zobrazuje nedávno přehrávané nebo
aktualizované soubory.
• Poslední přehr.
Zobrazení seznamu naposledy zobrazeného
obsahu.
-- Pokud je vybraný soubor odstraněn nebo je
odpojeno paměťové zařízení, na němž je uložen,
zobrazí se zpráva o nedostupnosti vybraného
souboru.
-- Obsah je zobrazen v pořadí podle času, na
základě systémového času.
-- Seznam může obsahovat až 48 položek.
• Novinky
Zobrazení nového obsahu.
• Výběr
Můžete si vytvořit vlastní playlist s požadovaným
obsahem.
-- Lze uložit až 12 playlistů
-- Playlist může obsahovat až 100 souborů.
-- Pokud je playlist vytvořen jako hudební, lze do
něj přidat jen hudební soubory.
41 |
2013-02-07 오후 2:52:48
Přehrávání médií
• Fotoap.: Přehrávání obsahu uloženého na
připojeném fotoaparátu.
• DLNA: Přehrávání obsahu uloženého na
připojeném paměťovém zařízení.
• Picasa: Přehrávání obsahu uloženého ve
službě Picasa.
• Facebook: Přehrávání obsahu uloženého na
Facebooku.
• SugarSync: Přehrávání obsahu z cloudového
úložiště, u nějž máte účet.
• Family Story: Přehrávání obsahu uloženého
v službě Pro rodiny.
5. Na stránce Středisko stahování klepněte na
záložku Software.
6. Na záložce Software klikněte na ikonu Soubor
na pravé straně řádku AllShare.
7. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku
Uložit soubor.
8. Vyhledejte na disku instalační soubor AllShare
a dvakrát na něj klikněte.
9. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku
Spustit a dále postupujte podle pokynů na
obrazovce.
||POZNÁMKA |
\\ Pro aktivaci některých služeb je nutné být přihlášen k
uživatelskému účtu u příslušné služby.
Po přihlášení ke službě Smart Hub pomocí
zaregistrovaného účtu Samsung můžete vybrat položku
Správce účtů a přidat účet pro konkrétní službu.
\\ Pro služby, které nejsou v přístroji předinstalovány, může
být nutné nainstalovat zvláštní aplikaci prostřednictvím
Samsung Apps.
\\ Některé služby mohou vyžadovat přihlášení. Uživatelské
účty lze spravovat pomocí funkce Smart Hub.
\\ Některé služby mohou vyžadovat vytvoření účtu a
registraci na svých webových stránkách.
Stažení softwaru AllShare
Chcete-li na počítači používat funkci AllShare, musí
být na počítači nainstalován software AllShare.
Software pro počítač a podrobné pokyny k použití
funkce AllShare si můžete stáhnout z webových
stránek Samsung.com.
1. Přejděte na adresu www.samsung.com.
2. Klikněte na položku Podpora na horní straně
stránky.
3. Na stránce Podpora zadejte číslo modelu
vašeho přístroje do pole Číslo modelu a
stiskněte tlačítko v.
4. Na stránce, která se zobrazí, klikněte na
položku Stáhnout nyní na levé straně ve
sloupci Ke stažení.
Zobrazí se stránka Středisko stahování.
| 42 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 42
2013-02-07 오후 2:52:48
PC
BD-HDD Combo
Připojení funkce
AllShare Play
Přehrávání
souborů z
počítače
Přehrávání obsahu umístěného v
chytrém telefonu na přístroji BD-HDD
Combo
Pomocí přístroje BD-HDD Combo lze zobrazit
sdílené soubory v počítači.
Další informace o používání funkce AllShare
naleznete na webu Samsung.com.
Mobilní zařízení
Pomocí chytrého telefonu můžete zobrazovat
soubory uložené v počítači prostřednictvím
přístroje BD-HDD Combo. (Tato funkce je
dostupná pouze u mobilních zařízení Samsung s
podporou funkce AllShare.)
Další informace o používání funkce AllShare
naleznete na webu Samsung.com.
PC
BD-HDD Combo
Přehrávání médií
Pomocí přístroje BD-HDD Combo lze zobrazit
sdílené soubory v počítači.
Další informace o používání funkce AllShare
naleznete na webu Samsung.com.
Ovládání pomocí mobilního zařízení
05
Přehrávání obsahu umístěného v
počítači na přístroji BD-HDD Combo
Přehrávání
souborů z
počítače
Připojení funkce
Ovládání souborů z
AllShare Play
počítače na přístroji
Mobilní zařízení BD-HDD Combo
||POZNÁMKA |
\\ Po navázání spojení lze přehrávat video a také přenášet
data mezí zařízeními podporujícími funkci AllShare.
BD-HDD Combo
Přehrávání
souborů z
mobilního
zařízení
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 43
43 |
2013-02-07 오후 2:52:49
Přehrávání médií
Ovládání přehrávání videa
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TTX/MIX
Lze ovládat přehrávání
na DVD, zařízení USB, v mobilním zařízení nebo v počítači. U
BD
TV videa
SUBTITLE uloženého
INPUT
některých typů obsahu nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.
1 2 3
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa
4 5 6
7
DISC MENU
8
0
9
TITLE MENU
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
„„
Tlačítka související s přehráváním
CH LIST
HOME
Tlačítko 5
Tlačítko 7
Zrychlené
přehrávání
Zpomalené
přehrávání
Spuštění přehrávání.
Zastavení
A
B přehrávání.
C
D
SMART HUB SEARCH
Používání nabídky disku, nabídky titulu,
kontextové nabídky a seznamu titulů
Tlačítko
DISC MENU
GUIDE
Přehrávač v režimu vyhledávání, zpomaleného
přehrávání a přehrávání po krocích nepřehrává
zvuk.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko 6.
Tlačítko 6
„„
2D 3D
DIGITAL SUBTITLE INPUT
Pozastavení
přehrávání.
SOCIAL
REC REC PAUSE
PANDORA
SUBTITLE
Během
přehrávání
stiskněte tlačítko 3
nebo 4.
Každým stiskem tlačítka 3 nebo 4 se
změní rychlost přehrávání.
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko 4.
Každým stiskem tlačítka 4 se změní
rychlost přehrávání.
Tlačítko
TITLE MENU
Přeskočení
úseku videa
| 44 Čeština
||POZNÁMKA |
\\ Pokud stisknete tlačítko 1 po více
než třech sekundách přehrávání, začne
se znovu od začátku přehrávat aktuální
kapitola nebo soubor. Pokud stisknete
tlačítko 1 dříve než tři sekundy po
začátku přehrávání, začne se přehrávat
předchozí kapitola nebo soubor.
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 44
||POZNÁMKA |
\\ Některé disky nemusí toto tlačítko
podporovat.
Stisk tohoto tlačítka během přehrávání
vyvolá nabídku titulu.
• Pokud je na disku playlist, stiskem
ZELENÉHO tlačítka (B) přejděte na
playlist.
Tlačítko
Stisk tohoto tlačítka během přehrávání
POPUP MENU vyvolá kontextovou nabídku.
Použití nabídky Nástroje
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Přehrát od
začátku
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko 7.
Přehrávání po
Každým stiskem tlačítka 7 se posunete
krocích
na další snímek videa.
Během přehrávání stiskněte tlačítko 1
nebo 2.
Každým stiskem tlačítka 1 nebo 2
přejdete na předchozí nebo následující
kapitolu nebo soubor.
Stisk tohoto tlačítka během přehrávání
vyvolá nabídku disku.
Slouží k návratu na začátek filmu.
Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko
v.
Funkci Scene Search lze využít během
přehrávání k zobrazení požadované
scény nebo spuštění filmu od této scény.
||POZNÁMKA |
Scene Search
\\ Pokud je informace indexu souboru
poškozená nebo pokud soubor
nepodporuje indexování, nebude
možné použít funkci Scene Search.
\\ Pokud přehráváte pomocí funkce
AllShare Play zatímco je přístroj
připojen k počítači přes síť,
funkce Scene Search nemusí být
podporována.
2013-02-07 오후 2:52:49
1. Vyberte možnost Hledání názvu a
stiskněte tlačítko v.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte titul
a stiskněte tlačítko v.
Možnost vybrat kapitolu k přehrávání.
Hledat kapitolu
1. Vyberte možnost Hledat kapitolu a
stiskněte tlačítko v.
1. Vyberte možnost Hledání času a
stiskněte tlačítko v.
\\ Film také můžete převíjet vpřed
nebo vzad stiskem tlačítek ◄►.
Každým stiskem tlačítek ◄► se
film převine o jednu minutu.
Režim
Opakování
\\ Bod (B) musí být nejméně 5 sekund
hrací doby za bodem (A).
Celá obraz.
2. Číselnými tlačítky zadejte
požadovanou hrací dobu, poté
stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
Vyberte opakování titulu, kapitoly nebo
konkrétního úseku.
-- Vyp: Návrat k běžnému přehrávání.
-- Titul: Vyberte pro opakování
zvoleného titulu.
-- Kapitola: Vyberte pro opakování
zvolené kapitoly.
-- Opakovat A-B: Vyberte pro
opakování konkrétního úseku.
3. Opět stiskněte tlačítko v v bodě,
kde chcete ukončit opakované
přehrávání (B).
||POZNÁMKA |
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
kapitolu a stiskněte tlačítko v.
Možnost spustit přehrávání filmu od
zadané hrací doby.
Hledání času
Režim
Opakování
Režim obrazu
Vyberte pro změnu rozměru celé
obrazovky.
Vyberte pro nastavení režimu obrazu.
-- Dynamický: Zvyšuje ostrost a jas.
-- Standardní: Toto nastavení je
vhodné pro většinu příležitostí.
-- Film: Nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
-- Uživatel: Slouží k nastavení ostrosti
a funkce redukce šumu.
||POZNÁMKA |
Zvuk
Titulky
Úhel
\\ Při použití funkce BD Wise se tato
nabídka nezobrazí.
Nastavení požadovaného jazyka zvuku.
Nastavení požadovaného jazyka titulků.
-- Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka SUBTITLE na
dálkovém ovládání.
Vyberte pro zobrazení scény z jiného
úhlu. Možnost Úhel zobrazuje počet
úhlů záběru, které lze zobrazit.
Úhel lze přepnout, pokud disk Blu-ray/
DVD obsahuje více úhlů záběru stejné
scény.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 45
Přehrávání médií
Hledání názvu
1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
položku Opakovat A-B a stiskněte
tlačítko v.
2. Stiskněte tlačítko v v bodě, kde
chcete začít opakované přehrávání
(A). Nechte film přehrávat.
05
Pokud je na disku nebo zařízení více než
jeden film, vyberte takto jiný titul.
45 |
2013-02-07 오후 2:52:50
Přehrávání médií
Obraz
BONUSVIEW
Zvuk
BONUSVIEW
Jít na Seznam
videa
Informace
Nastavení požadovaného zobrazení
Bonusview.
Vyberte k zobrazení seznamu videí na
aktuálním médiu.
Vyberte k zobrazení informací o videu.
||POZNÁMKA |
\\ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Další možnosti viz strany 49–50.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
\\ Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a více
kladou vysoké nároky
na výkon přehrávače
a mohou
RECEIVER
TTX/MIX
TV
SUBTITLE INPUT
způsobit přerušeníBDpřehrávání.
1 2 3
Ovládání přehrávání
hudby
4 5 6
POPUP
POWER
Tlačítka na dálkovém
ovládání
používaná pro přehrávání hudby
FUNCTION
TV SOURCE
RECEIVER
BD
1
2
3
5
6
CH LIST
HOME
7
A
CH LIST
PANDORA
1
2
3
9
POPUP
BTV SOURCEC
SMART HUB SEARCH
3
DIGITAL
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Zobrazit
Viz strany 49–50.
Titul
Viz strany 49–50.
Složky
Album
Žánr
Přehrat vyběr
Kódování
TITLE MENU
0
TV MUTE
2
Použití nabídky Nástroje
GUIDE
8
DISC MENU
6 tlačítko: Přehrávání aktuálně vybrané stopy.
INPUT
TV SOURCE
4
1
6
7 tlačítko: Pozastavení stopy.
Jít na Výběr
TTX/MIX
TV MUTE
TV
SUBTITLE
5
Interpret
Lze ovládat přehrávání
na DVD,
7 hudby
8 umístěné
9
DISC MENU
USB, mobilním zařízení
neboTITLE
v MENU
počítači.
0
4
Rychlé přehrávání (pouze Audio CD (CD-DA))
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3 nebo 4.
Každým stiskem tlačítka 3 nebo 4 se změní
rychlost přehrávání.
SUBTITLE
SOCIALHOMEREC
SUBTITLE
D
4
5
6
Informace
Viz strany 49–50.
Viz strany 49–50.
Viz strany 49–50.
Viz strany 49–50.
Viz strany 49–50.
Viz strany 49–50.
Funkce Konverze převádí CD audio na
formát mp3 a ukládá konvertované
soubory na zařízení USB připojené k
přehrávači. Viz kapitola Konverze na
stranách 47 a 48.
Vyberte k zobrazení informace (Obsah):
Velikost souboru, datum vytvoření atd.
||POZNÁMKA |
\\ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Další možnosti viz strany 49–50.
2D 3D
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
ČÍSELNÁ tlačítka: Stiskněte číslo stopy.
Vybraná stopa se přehraje.
5 tlačítko: Zastavení stopy.
Přeskočit: Během přehrávání stiskněte ZELENÉ
tlačítko (B) nebo ŽLUTÉ tlačítko (C) pro přechod na
předchozí nebo následující stránku playlistu.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 46 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 46
2013-02-07 오후 2:52:50
Opakování stop audio CD
AllShare Play
/ Hudba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
||POZNÁMKA |
\\ Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam až 99
skladeb.
\\ Pokud vytvoříte playlist, možnost Přehrát výběr bude v
nabídce Nástroje nahrazena možností Změnit výběr.
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
6. Po dokončení vyberte pomocí tlačítka ►
možnost Přehrát, poté stiskněte tlačítko v.
Znovu se objeví obrazovka Přehrávání hudby,
pouze se stopami, které jste zaškrtli. Vybrané
stopy se začnou přehrávat.

04:07
03:42
TRACK 001
00:03 / 02:38
03:15
03:16
bc Posun str. / Nástroje ' Zpĕt
Náhodné pořadí stop audio CD
Můžete nastavit, aby přehrávač přehrával stopy na
audio CD (CD-DA/MP3) v náhodném pořadí.
1. Během přehrávání stiskem tlačítka ► vyberte
vpravo dole na obrazovce
, poté stiskněte
tlačítko v.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte Náhodné přehr.
na Zapnuto nebo Vyp, poté stiskněte tlačítko
v.
Vytvoření playlistu z CD
1. Během zobrazení obrazovky přehrávání
stiskněte tlačítko TOOLS. Objeví se nabídka
Nástroje.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Přehrát
výběr a stiskněte tlačítko v. Objeví se
obrazovka Přehrát výběr.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu, poté
stiskněte tlačítko v. Nalevo od stopy se
zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte
další stopy.
\\ Na obrazovce Přehrát výběr můžete také vybrat možnosti
Vybrat vše, Zrušit výběr všech a Zrušit.
-- Možnost Vybrat vše slouží k výběru všech stop. Tím
zrušíte případný výběr jednotlivých stop. Stiskem
tlačítka RETURN na dálkovém ovládání nebo stiskem
tlačítka 6 a poté stiskem tlačítka v zobrazíte
na obrazovce Přehrávání hudby všechny stopy a
přehrávač začne přehrávat všechny stopy od 001.
-- Možnost Zrušit výběr všech slouží ke zrušení výběru
všech stop. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo volbou
možnosti Vybrat vše vyberte všechny stopy, poté
stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém ovládání nebo
tlačítko 6, nakonec stiskněte tlačítko v. Pokud
jste nepoužili možnost Vybrat vše nebo nevybrali
jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
-- Možnost Zrušit ruší všechny změny provedené na
obrazovce výběru přehrávání. Při návratu na obrazovku
přehrávání nebude playlist změněn.
Konverze
1. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na
zadní straně přehrávače.
2. Během zobrazení obrazovky přehrávání
stiskněte tlačítko TOOLS. Objeví se nabídka
Nástroje.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Konverze, poté stiskněte tlačítko v. Objeví
se obrazovka Konverze.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu, poté
stiskněte tlačítko v. Nalevo od stopy se
zobrazí značka zaškrtnutí.
5. Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte
další stopy.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 47
Přehrávání médií
1. Během přehrávání stiskem tlačítka ► vyberte
, poté stiskněte
vpravo dole na obrazovce
tlačítko v.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
režim opakování - Vypnuto, Jedna skl. nebo
Všechny - a poté stiskněte tlačítko v.
05
Můžete nastavit, aby přehrávač opakoval stopy na
audio CD (CD-DA/MP3).
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a pak stiskněte znovu
tlačítko v.
Zaškrtnutí stopy bude zrušeno.
47 |
2013-02-07 오후 2:52:50
Přehrávání médií
6. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a pak stiskněte znovu
tlačítko v.
Zaškrtnutí stopy bude zrušeno.
7. Po dokončení vyberte pomocí tlačítka ►
možnost Konverze, poté stiskněte tlačítko
v. Objeví se okno Konverze.
8. Stiskem tlačítka v zahajte konverzi. Objeví
se okno průběhu konverze.
9. Po dokončení konverze se objeví zpráva
„Konverze dokončena.“. Stiskněte tlačítko
v.
10. Stiskem tlačítka RETURN se vraťte zpět na
obrazovku Přehrávání.
Rychlost
prezent.
Touto možností nastavíte rychlost
prezentace.
Zapnout
hudební kulisu
Touto možností zapnete poslech hudby
během prezentace fotografií.
Efekt
prezentace
Nastavení
hudební kulisy
||POZNÁMKA |
\\ Tato funkce není k dispozici u disků DTS Audio CD.
\\ Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
\\ Tato funkce kóduje soubory do formátu MP3 s datovým
tokem 192 kb/s.
Režim obrazu
Funkce AMG (All Media Guide,
Průvodce médii)
Funkci AMG můžete použít pro zobrazení
informací o zvukovém CD (CD-DA).
1. Vložte zvukové CD (CD-DA).
Pokud se na disku nacházejí informace o
disku, zobrazí se okno.
2. Stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se informace o disku CD a
automaticky se přehraje první stopa.
||POZNÁMKA |
\\ V případě odpojení přístroje od sítě se nemusí zdařit k
získání informací o CD ze zvukového CD (CD-DA).
Prohlížení fotografií
Lze prohlížet fotografie uložené na DVD, paměťovém
zařízení s rozhraním USB, v mobilním zařízení nebo v
počítači.
Použití nabídky Nástroje
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Jít na Seznam
fotog.
Spustit
prezentaci
Vyberte k zobrazení seznamu fotografií
na aktuálním médiu.
Touto možností nastavíte zvláštní efekty
prezentace.
Touto možností nastavíte hudební
kulisu.
Vyberte pro nastavení obrazu.
-- Dynamický: Touto možností zvyšte
ostrost.
-- Standardní: Toto nastavení je
vhodné pro většinu příležitostí.
-- Film: Nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
-- Uživatel: Slouží k nastavení ostrosti
a funkce redukce šumu.
||POZNÁMKA |
\\ Při použití funkce BD Wise se tato
nabídka nezobrazí.
Zvětšený obraz
Otočit
Přehrat vyběr
Přihlášit/
Odhlášení
Informace
Tato možnost umožňuje zvětšení
aktuálního obrazu. (Zvětšení až 4krát)
Tato možnost umožňuje otočení obrazu.
(Otočí obraz po nebo proti směru
hodinových ručiček.)
Viz strany 49–50.
Viz strany 49–50.
Zobrazení informací o obrazu.
||POZNÁMKA |
\\ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny
možnosti.
\\ Pro použití hudební kulisy musí být fotografie a hudební
soubor na stejném médiu.
Na kvalitu zvuku ale může mít vliv datový tok souboru
MP3, velikost a způsob kódování fotografie.
\\ V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku
prezentace.
Touto možností spustíte prezentaci.
| 48 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 48
2013-02-07 오후 2:52:50
Během zvýraznění souboru stiskněte tlačítko
TOOLS.
Zobrazit
Složky
Titul
Interpret
Album
Žánr
Nejnov. datum
Nejst. datum
Měsíčně
1. Na výběrové obrazovce pomocí
tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit, poté
stiskněte tlačítko v.
Nalevo od fotografie se zobrazí
značka zaškrtnutí.
Vyberte jednu z možností třídění:
Interpret, Žánr, Měsíčně, Nejnov. datum
atd. Zobrazené možnosti třídění se liší
podle typu paměťového zařízení a média.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností zobrazíte složky
na paměťovém zařízení.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností seřadíte všechny
foto nebo video soubory na paměťovém
zařízení podle názvu.
2. Opakujte krok 1 pro všechny
fotografie, které chcete zobrazit.
Přehrat vyběr
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem možnosti Interpret
seřadíte a zobrazíte všechny hudební stopy
na paměťovém zařízení dle interpreta.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem možnosti Žánr seřadíte
a zobrazíte všechny hudební stopy na
paměťovém zařízení dle žánru.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností seřadíte a
zobrazíte všechny foto a video soubory
na paměťovém zařízení podle data od
nejstaršího.
3. Volbu fotografie zrušíte tak, že ji
zvýrazníte a pak stisknete tlačítko
v.
4. Po dokončení pomocí tlačítek ◄►
vyberte Přehrát, poté stiskněte
tlačítko v. Spustí se prezentace
vybraných fotografií.
5. Chcete-li prezentaci pozastavit,
stiskněte jednou tlačítko v.
Chcete-li prezentaci znovu spustit,
stiskněte jednou tlačítko v.
6. Pokud chcete prezentaci zastavit,
stiskněte tlačítko RETURN.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem možnosti Album
seřadíte a zobrazíte všechny hudební
stopy na paměťovém zařízení dle alba.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností seřadíte a
zobrazíte všechny foto a video soubory
na paměťovém zařízení podle data od
nejnovějšího.
Přehrávání médií
Přehrát výběr je možnost, jak vybrat
konkrétní hudební, video a foto soubory
a přehrát je. Funguje se všemi médii v
podstatě stejně. Následující příklad je
pro fotografie.
05
Použití nabídky Nástroje při
zvýraznění souboru
||POZNÁMKA |
\\ Po spuštění prezentace ji můžete
ovládat stiskem tlačítka TOOLS a
zobrazením nabídky Prezentace. Viz
„Použití nabídky Nástroje“ na straně
48.
Odeslat
Možnost Odeslat nabízí nahrání vybraných
souborů na weby Picasa, Facebook,
SugarSync nebo Family Story.
Možnost Odeslat využijete jen pokud
jste si zřídili účet on-line služby a poté
se přihlásili funkcí Přihlásit.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností seřadíte všechny
foto nebo video soubory na paměťovém
zařízení podle měsíce vytvoření.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 49
49 |
2013-02-07 오후 2:52:50
Přehrávání médií
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
soubor, poté stiskněte tlačítko v.
2. Opakujte pro každou stopu nebo
soubor, které chcete nahrát.
Odstranit
(Výběr)
||POZNÁMKA |
Odeslat
Možnost Změnit výběr slouží k
odstranění souborů nebo stop ze
stávajícího playlistu. K přehrávači musí
být připojeno paměťové zařízení, na
němž je playlist uložen.
\\ Můžete také přesunout kurzor na
možnost Vybrat vše napravo a poté
stiskem tlačítka v vybrat všechny
stopy nebo soubory.
3. Vyberte položku Odeslat napravo
a stiskněte tlačítko v.
Přihlášit /
Odhlášení
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte online službu, na kterou chcete
soubory nebo stopy nahrát, poté
stiskněte tlačítko v.
Změnit výběr
4. Na obrazovce, která se objeví,
proveďte jednu z níže uvedených
akcí:
• Vyberte playlist, na nějž chcete
přidat stopy nebo soubory, poté
stiskněte tlačítko v.
• Vyberte možnost Nový a stiskněte
tlačítko v. V okně klávesnice, které
se objeví, vytvořte název nového
playlistu. Zadejte čísla pomocí
číselných tlačítek dálkového ovládání.
Zadejte písmena tak, že tlačítky
▲▼◄► posouváte kurzor a poté
stisknete tlačítko v. Po dokončení
přejděte na položku Hotovo ve
spodní části obrazovky a stiskněte
tlačítko v.
2. Opakujte pro každou stopu nebo
soubor, které chcete odstranit.
||POZNÁMKA |
\\ Můžete také přesunout kurzor na
možnost Vybrat vše napravo a poté
stiskem tlačítka v vybrat všechny
stopy nebo soubory.
Touto možností vytvoříte playlist nebo
přidáte soubory nebo stopy na playlist.
3. Vyberte položku Přidat napravo a
stiskněte tlačítko v.
Přid. do výběru
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
soubor, poté stiskněte tlačítko v.
Funkce Přihlásit/Odhlásit umožňuje
přihlášení k online účtu Samsung.
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
soubor nebo stopu, poté stiskněte
tlačítko v.
2. Opakujte pro každou stopu nebo
soubor, které chcete přidat.
V závislosti na tom, jaká obrazovka je
zobrazena, možnost Odstranit umožňuje
odstranění souboru z mazatelného
média (například zařízení USB) nebo
odstranění playlistu.
3. Vyberte položku Odebrat napravo
a stiskněte tlačítko v.
Přehr.skup.
Jít na Výběr
Kódování
Informace
Po seřazení dle interpreta, žánru, alba,
názvu, nejnovějšího nebo nejstaršího
data nebo měsíčně vyberte skupinu,
která je výsledkem provedeného třídění
(například všechny fotografie pořízené
v srpnu) a vyberte možnost Přehr.skup.,
která přehraje pouze vybrané soubory.
Vyberte k přechodu na sekci Playlist
hlavní obrazovky AllShare.
Kódování - které závisí na jazyku nebo
geografické oblasti - ovlivňuje to, jak
přehrávač třídí, řadí a zobrazuje soubory
a stopy, zobrazuje datum atd. Výběrem
možnosti Kódování změníte kódování
tak, aby vyhovovalo místu, kde se
nacházíte, nebo jazyku, který používáte.
Zobrazení informací o souboru a
obsahu.
||POZNÁMKA |
\\ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny
možnosti.
| 50 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 50
2013-02-07 오후 2:52:51
Funkce digitální televize
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Sledování televizních kanálů
RECEIVER
POWER
BD
TV
TTX/MIX
FUNCTION
SUBTITLETV SOURCE
INPUT
TV
4
1
7
4
DISC MENU
7
DISC MENU
SUBTITLE
5
2
8
5
0
8
INPUT
6
3
9
6
POPUP
TITLE MENU
1
9
Režim obrazu
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
2
TV SOURCE
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
3
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
Jazyk zvuku
3
ČÍSELNÁ tlačítka: Pro přechod přímo na požadovaný
kanál stiskněte číselná tlačítka odpovídající číslu
kanálu.
A
B
C
D
A
PANDORA
B
C
SUBTITLE
D
HUB SEARCHStiskněte
2D 3D
pro změnu televizního
TlačítkaSMARTPROG:
DIGITAL SUBTITLE INPUT
kanálu.
SOCIAL
REC REC PAUSE
HUB SEARCH
3D
TlačítkaSMARTINFO:
Stiskem 2Dtohoto
tlačítka zobrazíte
DIGITAL SUBTITLE INPUT
podrobné informace
vybraném
kanálu.
SOCIAL
REC o REC
PAUSE
||POZNÁMKA |
PANDORA
SUBTITLE
\\ Chcete-li sledovat televizi zatímco přehráváte obsah disku
Blu-ray, DVD nebo CD pomocí služby AllShare nebo obsah
z Internetu pomocí služby Smart Hub, stiskněte tlačítko
EXIT na dálkovém ovládání. Tlačítko EXIT také umožňuje
sledování televize přímo na obrazovce Menu.
Použití nabídky Nástroje
Dual I II
Zamknout
aktuální kanál
Anténa
Upravit oblíb.
Informace o
signálu
PIP
Během sledování kanálu stiskněte tlačítko TOOLS.
Slouží k úpravě 3D perspektivy
3D perspektiva
3D hloub.
||POZNÁMKA |
\\ Tuto nabídku lze zobrazit při
převodu 2D obsahu na 3D.
Slouží k nastavení 3D hloubky obrazu
převedeného z 2D do 3D.
||POZNÁMKA |
\\ Tuto nabídku lze zobrazit při
převodu 2D obsahu na 3D.
Zvukový popis
Titulky
||POZNÁMKA |
\\ Tuto nabídku nelze zobrazit při
použití funkce BD Wise.
Nastavení požadovaného jazyka zvuku.
Nastavení požadovaného zvuku.
Televizní kanál můžete uzamknout
nastavením kódu PIN.
||POZNÁMKA |
\\ Tato nabídka se zobrazí, pouze když
je země nastavena na Nizozemsko
a zdrojem signálu je kabel.
Vyberte pro změnu zdroje signálu.
Vyberte pro úpravy oblíbených položek
Zobrazení informací o signálu.
Zobrazení vloženého obrazu.
-- PIP: Když je tato funkce nastavena
na Zapnuto, lze zobrazit vložený
obraz.
-- Anténa: Vyberte pro změnu zdroje
signálu.
-- Kanál: Vyberte pro změnu kanálu.
-- Formát: Nastavení velikosti
vloženého obrazu.
-- Pozice: Nastavení pozice vloženého
obrazu.
-- Výběr zvuku: Vyberte zvuk, který
chcete slyšet, z možností Hlavní
nebo Vložený.
Jako pomoc lidem s poškozením zraku
lze ke hlavnímu zvuku přidat slovní
popis obrazu.
Nastavení požadovaných titulků.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 51
Funkce digitální televize
BD
06
Po dokončení ladění můžete sledovat televizní
1 2 TTX/MIX
3
RECEIVER
kanál.
Tuto možnost vyberte pro nastavení
režimu obrazu.
-- Dynamický: Vyberte toto nastavení
pro zvýšení ostrosti.
-- Standardní: Toto nastavení je
vhodné pro většinu příležitostí.
-- Film: Nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
-- Uživatel: Slouží k nastavení funkcí
ostrosti a redukce šumu.
51 |
2013-02-07 오후 2:52:52
Funkce digitální televize
Použití funkce PIP (vložený obraz)
Současně s televizním kanálem, který právě
sledujete, můžete sledovat ještě další kanál.
1. Při sledování televizního vysílání stiskněte
tlačítko PIP na dálkovém ovladači.
Zobrazí se vložený obraz.
2. Funkci PIP ukončíte dalším stiskem tlačítka PIP.
Úprava kanálů
Seznam kanálů
1. Stiskněte tlačítko CH LIST na dálkovém
ovládání. Zobrazí se seznam vyhledaných
kanálů. Zobrazí se seznam kanálů.
3. Nastavení vloženého obrazu lze upravit v
nabídce Nástroje. (Viz strana 51)
Seznam kanálů
51
||POZNÁMKA |
52
56
\\ Vložený obraz nepracuje, pokud jsou jak hlavní tak vložený
kanál placené.
M6 BOUTIQUE
800
\\ Vložený obraz nepracuje během nahrávání.
\\ Funkce vloženého obrazu a Smart View nelze aktivovat
současně.
Kanály, které lze zobrazit v režimu vloženého
obrazu
Hlavní obraz
Živé zobrazení
bezplatného kanálu
Živé zobrazení
bezplatného kanálu
Živé zobrazení
kódovaného kanálu
Živé zobrazení
kódovaného kanálu
Vložený obraz
Živé zobrazení
bezplatného kanálu
Živé zobrazení
kódovaného kanálu
Živé zobrazení
bezplatného kanálu
Živé zobrazení
kódovaného kanálu
Dostupné*
Dostupné**
Nedostupné
France 2 HD
M6HD
FTA
803
3.10.6.4 TV
1
NOVA
c Zobr. prog. < Režim K " Sledovat ƒ Strana
1
2
Dostupné
TF1 HD
801
802
\\ Funkce vloženého obrazu a 3D efektu nelze aktivovat
současně.
ĞĞ
Všechny
2
Zobrazí uložené kanály.
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ŽLUTÉ tlačítko (C): Zobrazení informací o
programu.
• ◄►: Zobrazí režim kanálů podle jejich typu.
• v: Zobrazí vybraný kanál.
• ▲▼: Přesouvá na následující nebo předchozí
stránku.
2. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se vybraný kanál.
||POZNÁMKA |
\\ Stiskem tlačítka INFO v seznamu kanálů vyvoláte funkce
sledování nebo nahrávání vybraného kanálu.
• Ad *: pokud je kódovaný kanál zobrazen jako
vložený, položka ** bude deaktivována. Po
zapnutí bude podporována konfigurace **.
• Ad **: pokud je kódovaný kanál zobrazen jako
hlavní, položka * bude deaktivována. Vypněte
režim vloženého obrazu a opět jej zapněte Po
zapnutí bude podporována konfigurace *.
| 52 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 52
2013-02-07 오후 2:52:53
Obrazovka kanálů
Použití nabídky Nástroje
Kanál
Všechny
 56
TF1 HD
M6HD
 801 FTA
TV
Rádio
1
 51
Data/Ostatní
Oblíbené 1
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Anténa b Odstranit
1
2
3
 52
 800
Upravit oblíb.
Zámek / Odemk.
France 2 HD
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 806 6.3.5. TV 3
 808 6.3.5. TV 5
2
 810 Aplikace MHP
 812 CANAL+
 814 CANAL+FILM2
 816 CNN
i Informace ƒ Strana " Vybrat / Nástroje ' Zpět
3
Zobrazí seznam kanálů podle jejich typu.
Zobrazí uložené kanály.
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Umožňuje výběr možnosti
Anténa nebo Kabel.
• ZELENÉ tlačítko (B): Odstranění vybraného
kanálu.
• Tlačítko INFO: Zobrazení informací o programu.
• ƒ: Přesouvá na následující nebo předchozí stránku.
• v: Vybere požadovaný kanál.
• Tlačítko TOOLS: Zobrazení nabídky Nástroje.
• Tlačítko RETURN: Návrat k předchozí nabídce.
Ikony zobrazení stavu kanálu
Ikony
Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko TOOLS.
Operace
Kanál nastavený jako oblíbená položka.
Upravit č.
kanálu
Řazení
Informace o
kanálu
Odstranit
Vybrat vše
Zrušit výběr
všech
Tuto možnost vyberte pro přidání
požadovaného oblíbeného kanálu.
Tuto možnost vyberte pro uzamčení
nebo odemčení kanálu.
Tuto možnost vyberte pro úpravu
čísla kanálu. Pokud se tato nabídka
nezobrazí, vyberte na hlavní obrazovce
položku Kanál a pak vyberte položku
Upravit č. kanálu. Nastavte její
hodnotu na Zapnout.
Funkce digitální televize
1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost Kanál
a stiskněte tlačítko v.
06
Umožňuje správu uložených kanálů.
Vyberte pro seřazení kanálů.
Vyberte pro zobrazení informací o
vybraném kanálu.
Tuto možnost vyberte pro odstranění
kanálu.
Tuto možnost vyberte pro výběr všech
kanálů.
Tuto možnost vyberte pro zrušení
celého výběru.
Prohlížení obrazovky Programy
Informace EPG (Electronic Programme Guide)
poskytují vysílající společnosti. Pomocí televizních
programů poskytovaných vysílacími společnostmi
můžete předem určit kanály, které si přejete
sledovat, tak, aby se v zadaný čas kanál
automaticky přepnul na vybraný kanál. V závislosti
na stavu kanálu se mohou vstupy kanálů
zobrazovat jako prázdné nebo neaktuální.
Uzamčený kanál.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 2:52:53
Funkce digitální televize
1. Stiskněte tlačítko GUIDE.
Zobrazí se nabídka programového průvodce.
• Obrazovka Programy
Programy
1
52 France 2 HD
Sezn. kanálů - Všechny
Dnes
812
Class News
2
▲
3
▼
813
814
815
817
Coming Soon
Discovery
DiscoveryH&L
heat
Žádné informace
9:05 - 9:35
Žádné informace
2
3
4
5
6
4
5
1:00 – 2:00 1:00 – 2:00
Žádné informace
1:00 – 2:00
Žádné informace
6
Zobrazí obrazovku kanálu.
Zobrazí režim zobrazení.
Zobrazí uložené kanály.
Zobrazí aktuální čas a datum.
Zobrazí informace o kanálu.
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Správce plánů a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Plán sledování nebo Plán
nahrávání a stiskněte tlačítko v.
Žádné informace
Žádné informace
i Informace ƒ Strana " Sledovat
Tato nabídka slouží k naplánování požadovaných
televizních programů.
Před použitím této funkce je nutné nastavit hodiny.
(Viz strana 27)
2. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
1:00 – 2:00
Žádné informace
a Spr. plánu c +24 hodin d Režim K
1
9:20 Fri 11 Jun
Bez nazvu
Správce plánů
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Nastavení plánu programů.
• ŽLUTÉ tlačítko (C): Zobrazení programu na
následujících 24 hodin.
Pokud vyberete ŽLUTÉ (C) tlačítko, zobrazí se
ZELENÉ (B) tlačítko. Pro zobrazení seznamu
kanálů před 24 hodinami je stiskněte.
• MODRÉ tlačítko (D): Slouží k přepínání mezi
seznamy kanálů.
• Tlačítko INFO: Zobrazení informací o programu.
• ƒ: Pro přechod na předchozí nebo následující
stránku.
• Tlačítko s
-- Pokud zvolíte aktuálně vysílaný program,
můžete jej sledovat na celé obrazovce.
-- Pokud zvolíte program, jehož vysílání je
plánováno, můžete nastavit funkce Načasované
zobr. nebo Časovač nahr. Stiskem tlačítek ◄►
vyberte položky Načasované zobr. nebo Časovač
nahr. a potom znovu stiskněte tlačítko s.
U obrazovky průvodce se zobrazí ikona časovače.
4. Vyplňte vstupní položky a stiskněte tlačítko
v.
||POZNÁMKA |
\\ V zobrazení průvodce nejsou zobrazeny plány časovaného
sledování a nahrávání.
Použití teletextových služeb
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Pokud digitální program podporuje signál
RECEIVER
TTX/MIX
teletextu, můžete BDvyužívat
teletext.
Pro správné
TV
SUBTITLE
INPUT
zobrazování informací teletextu musí být příjem
1 2 případě
3 mohou chybět
kanálu stabilní. V opačném
některé informace4nebo5se nemusí
6 zobrazit
některé stránky.
7
8
9
DISC MENU TTX/MIX
TITLE MENU
1. Stiskněte tlačítko
během sledování
televizního kanálu. 0 POPUP
2. Opakovaným stiskem tlačítka TTX/MIX
můžete změnit nebo opustit režimu teletextu.
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 54 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 54
2013-02-07 오후 2:52:55
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
9: Zadrží zobrazení na aktuální stránce v případě,
že existuje několik podstránek, které automaticky
následují. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko
ještě jednou.
Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré):
Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT,
různá témata na stránce teletextu jsou barevně
odlišena a mohou být vybírána stiskem barevných
tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vybranému
tématu. Zobrazí se nová stránka s barevným
rozlišením. Stejným způsobem lze vybírat položky.
Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku,
stiskněte příslušné barevné tlačítko.
1: Zobrazí dostupnou podstránku.
2: Zobrazí další stránku teletextu.
3: Zobrazí předchozí stránku teletextu.
6: Zobrazí kdykoli během prohlížení teletextu
stránku indexu (obsahu).
0: Volí režim teletextu (LIST/ FLOF). Pokud je
stisknuté v režimu LIST (seznam), přepne režim na
režim uložení seznamu. V režimu uložení seznamu
můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí
tlačítka 8 (uložit).
C
D
Funkce digitální televize
3
4: Zobrazí teletext v horní polovině obrazovky ve
dvojnásobné velikosti. Chcete-li přesunout text do
spodní poloviny obrazovky, stiskněte tlačítko znovu.
Pro normální zobrazení jej stiskněte ještě jednou.
Typická stránka teletextu
06
2
8: Uložení teletextových stránek.
E
F
Část
A
B
C
D
E
F
Obsah
Vybrané číslo stránky.
Identita vysílaného kanálu.
Aktuální číslo stránky nebo indikace
vyhledávání.
Datum a čas.
Text.
Stavové informace. Informace FASTEXT.
||POZNÁMKA |
\\ Ovládací prvek teletextu TTX/MIX je k dispozici pouze
tehdy, pokud digitální televizní program podporuje signál
teletextu.
5: Zobrazí skrytý text (například odpovědi
na kvízové otázky). Chcete-li zobrazit normální
obrazovku, stiskněte jej znovu.
7: Zmenší zobrazení teletextu tak, překrývalo
aktuální vysílání.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 55
55 |
2013-02-07 오후 2:52:55
Pokročilé funkce
Záznam
Před nahráváním
• Zkontrolujte výchozí zařízení a dostupnou
úložnou kapacitu pro nahrávání. (Postupujte
podle pokynů v části „Správce úložných
zařízení“ na straně 28.)
• Pro nahrávání je vyžadováno alespoň 100 MB
volného místa.
• Nahrávání se zastaví, když volné místo na
paměťovém zařízení poklesne pod 50 MB.
Zobrazení dostupné kapacity
paměťového zařízení
Pro zobrazení informace o dostupné kapacitě pro
nahrávání televizních pořadů, vyberte na hlavní
obrazovce položky AllShare Play > Nahraný TV
program > HDD.
Vyberte položku HDD a stiskněte tlačítko INFO na
dálkovém ovladači.
||POZNÁMKA |
\\ Poznámky ke kapacitě pevného disku
-- Tento přístroj vyhrazuje část kapacity disku pro
systém (viz níže). Vyhrazená část není k dispozici pro
nahrávání.
* Timeshift: 22 GB
* Vestavěné funkce: 5 GB
-- Níže je uvedena kapacita disku pro nahrávání
zobrazená na obrazovce. Tato kapacita je vypočítána
na základě stavu disku při dodání.
Název modelu
Údaj výrobce
Volné místo
BD-E8500
500 GB
438 GB
BD-E8900
BD-E8300
1 TB
320 GB
904 GB
270 GB
\\ Zobrazení kapacity pevného disku
-- Výrobce udává kapacitu pevného disku na základě
přepočtu 1 KB = 1 000 bajtů. Operační systém tohoto
přístroje však vypočítává kapacitu pevného disku na
základě přepočtu 1 KB = 1 024 bajtů. Proto zobrazená
kapacita pevného disku odpovídá zhruba 93 % kapacity
udávané výrobcem. Například u disku 1 TB (1 000 GB)
zobrazí tento přístroj kapacitu 931,3 GB.
||UPOZORNĚNÍ |
\\ Soubory nahrané nebo upravené pomocí tohoto přístroje
doporučujeme používat pouze pro soukromé účely.
Nahrávání aktuálního sledovaného
televizního kanálu
1. Stiskem tlačítka PROG nebo číselných
tlačítek vyberte televizní kanál, který chcete
nahrát.
2. Stiskněte tlačítko REC.
3. Pokud chcete upravit délku nahrávání,
stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte požadovanou délku nahrávání a
stiskněte tlačítko v.
Pozastavení nahrávání
1. Stiskem tlačítka REC PAUSE pozastavíte
probíhající nahrávání.
2. Pro pokračování v nahrávání stiskněte tlačítko
REC.
Zastavení nahrávání
Chcete-li zastavit probíhající nahrávání, stiskněte
tlačítko 5.
Ovládání přehrávání během nahrávání
Během nahrávání televizního kanálu můžete
vyhledávat scénu nebo se přesunout na začátek
záznamu bez ovlivnění nahrávání pomocí funkce
Timeshift. Další informace o funkci Timeshift
najdete v příslušné kapitole na stranách 58–59.
| 56 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 56
2013-02-07 오후 2:52:55
3. Tlačítko 2 Přeskok na stejnou scénu s
živým vysíláním.
4. Tlačítko ◄: Návrat o 10 s od současné
pozice.
5. Tlačítko ►: Přechod dopředu o 10 s od
současné pozice.
6. Tlačítko 7: Pozastavení scény s
pokračováním v nahrávání.
7. Tlačítko 5: Pokud sledujete proběhlou
scénu, přehrávání přejde na stejnou scénu
s režimem Živá televizor. Pokud sledujete
stejnou scénu s režimem Živá televizor,
nahrávání bude zastaveno.
Sledování jiných kanálů během nahrávání
televizního kanálu
Během nahrávání televizního pořadu můžete
současně sledovat jiné televizní kanály.
Během nahrávání stiskem tlačítka PROG nebo
číselných tlačítek změňte sledovaný kanál.
||POZNÁMKA |
\\ Během nahrávání bezplatného televizního kanálu
lze sledovat bezplatný nebo kódovaný kanál. Během
nahrávání kódovaného kanálu lze sledovat pouze
bezplatné kanály.
\\ Během nahrávání nepracuje funkce Dual View.
\\ Zaznamenané soubory kratší než 10 sekund se neuloží.
Současné nahrávání dvou televizních
kanálů
1. Během nahrávání televizního kanálu přejděte
na jiný kanál, který chcete nahrávat.
2. Stiskněte tlačítko REC.
Nahrávání bude zahájeno.
||POZNÁMKA |
Pokročilé funkce
2. Tlačítko 1: Návrat na začátek záznamu.
Současné nahrávání
07
1. Tlačítka 34: Vyhledání požadované scény.
Po každém stisku tohoto tlačítka se změní
rychlost přehrávání.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
\\ Nelze nahrávat dva placené kanály současně.
Sledování jiných televizních kanálů, které
nejsou nahrávány
Zatímco nahráváte dva televizní kanály současně,
můžete sledovat ještě třetí kanál.
1. Stiskem tlačítka CH LIST zjistěte, které
televizní kanály lze sledovat.
V seznamu kanálů jsou bílou barvou
označeny kanály, na něž lze přejít bez
zastavení probíhajících nahrávání.
2. Stiskem tlačítka v přejděte na dostupný
televizní kanál.
Chcete-li sledovat kanál, který není označen
bíle, je třeba zastavit alespoň jedno nahrávání.
Zastavení nahrávání
ĞĞ
Pokud sledujete nahrávaný televizní kanál
Stiskněte tlačítko 5.
ĞĞ
Pokud sledujete televizní kanál, který není
nahráván
Vyberte kanál, jehož nahrávání chcete zastavit a
stiskněte tlačítko 5.
Současný provoz
Během nahrávání lze přehrávat disk nebo používat
jiné funkce.
1. Stiskněte tlačítko HOME a vyberte funkci
Smart Hub nebo AllShare. Nabídku nastavení
nelze zobrazit, dokud se nahrávání nezastaví.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 2:52:56
Pokročilé funkce
Funkce Timeshift
Můžete pozastavit živé televizní vysílání nebo začít
sledovat televizní pořad od počátečního bodu
funkce Timeshift.
Spusťte funkci Timeshift tlačítkem
PŘEHRÁVÁNÍ
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko 6.
2. Funkce Timeshift se spustí a zobrazí se pruh
Timeshift. Na levé straně pruhu Timeshift se
zobrazuje Živá televizor.
Spusťte funkci Timeshift tlačítkem
POZASTAVENÍ
-- Funkce Timeshift se automaticky zastaví při výběru jiné
nabídky v hlavní nabídce. Zastaví se funkce Timeshift a
historie, které byly v provozu.
-- Při návratu ke kanálu digitální televize se Funkce
Timeshift automaticky obnoví, pokud v hlavní nabídce
nepřejdete na jinou položku.
\\ Pro funkci Timeshift je vyhrazeno 22 GB na interním
pevném disku.
• Obrazovka Timeshift
1
DTV ant.
Všechny
France 2 HD
52
Stereo
Bez názvu
+
2 3
18:12 Sat 15 Nov
Multi Film/Divadlo
+00:00:06/
00:00:34
4
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko 7.
2. Obraz televizního programu je pozastaven a
zobrazí se pruh Timeshift.
Na levé straně pruhu Timeshift se zobrazuje
zpráva 7 Pozast.
Informace o funkci Timeshift
Můžete zobrazit aktuální informace o funkci
Timeshift.
1. Při aktivní funkci Timeshift stiskněte tlačítko
v na dálkovém ovládání.
2. Zobrazí se pruh Timeshift.
||POZNÁMKA |
\\ Nastavení funkce Timeshift se zachovají i při přepnutí na
jiný kanál za provozu funkce Timeshift. V takovém případě
je funkce Timeshift pro předchozí kanál zajišťována
pomocí funkce historie. Funkce Timeshift předchozího
kanálu je stále k dispozici.
\\ Pokud je funkce Timeshift spuštěna tlačítkem přehrávání
nebo pozastavení, zůstane v provozu, dokud není stisknuto
tlačítko zastavení. Pokud provoz funkce Timeshift přestane
být možný (například přepnete do jiné aplikace, na
analogový kanál nebo na jiný zdroj vstupu), Timeshift se
bez upozornění zastaví a automaticky se obnoví po přepnutí
zdroje na digitální televizi.
-- Funkce historie podporuje pouze záznamy přepínání
mezi kanály digitální televize.
-- Při přepnutí na analogový kanál se funkce historie a
Timeshift automaticky zastaví.
1
2
3
4
Zobrazení režimu: Zobrazení aktuálního stavu
funkce Timeshift.
Zobrazení aktuálního bodu přehrávání.
Zobrazení doby záznamu funkce Timeshift.
Zobrazení informací o průběhu.
Tlačítka ovládání přehrávání při aktivní
funkci Timeshift
1. Tlačítka 34: Vyhledání požadované scény.
Po každém stisku tohoto tlačítka se změní
rychlost přehrávání.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Tlačítko 1: návrat na začátek funkce
Timeshift.
3. Tlačítko 2: Ukazuje stejnou scénu s funkcí
Živá televizor.
| 58 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 58
2013-02-07 오후 2:52:57
4. Tlačítko ◄: Návrat o 10 s od současné
pozice.
7. Tlačítko 5: Pokud sledujete proběhlou
scénu, místo přehrávání přejde na stejnou
scénu s režimem Živá televizor. Pokud
sledujete stejnou scénu s režimem Živá
televizor, funkce Timeshift bude zastavena.
Zastavení funkce Timeshift
2. Stiskněte tlačítko TOOLS.
3. Vyberte položku Upravit a stiskněte tlačítko v.
Rozdělení části titulu (rozdělení na dvě
části)
Postupujte podle kroků 1 až 3 v části „Úprava
nahraného titulu“.
1. Pokud není pruh Timeshift v režimu
pozastavení nebo minulých vysílání, stiskněte
tlačítko 5.
Zobrazí se zpráva „Chcete zastavit Timeshift?“.
2. Vyberte tlačítko OK a stiskem tlačítka v
zastavte funkce Timeshift.
3. Pokud je pruh Timeshift v režimu pozastavení
nebo minulých vysílání, režim Timeshift se
po prvním stisku tlačítka 5 změní na Živá
televizor.
4. Stiskněte znovu tlačítko 5 a zobrazí se
stejná zpráva s výše uvedeným obrázkem.
5. Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko v.
Přehrávání nahraného titulu
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
AllShare Play a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Nahraný televizor program a
stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se seznam Nahraný televizor program.
Pokročilé funkce
6. Tlačítko 7: Pozastavení scény se
zachováním funkce Timeshift.
1. Na obrazovce Nahraný TV program vyberte
požadovaný titul, který chcete upravovat.
07
5. Tlačítko ►: Přechod dopředu o 10 s od
současné pozice.
Úprava nahraného titulu
AllShare Play Nahraný TV program
| Rozdělit | Bez názvu
Část 1
00:00:00
Část 2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Ovl. prvky přehr.
Vybrat
Rozdělit
Zpět
Hledat scénu < Přejít > Přes. " Zadat
1. Vyberte položku Rozdělit a stiskněte tlačítko
v.
2. Pomocí tlačítek pro ovládání přehrávání se
přesuňte na bod rozdělení a stiskněte tlačítko
v.
3. Stiskem tlačítka v vyberte možnost
Rozdělit.
4. Vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko v.
Titul je rozdělen na dva a následující tituly se
posunou o jedno místo dolů.
3. Vyberte požadované zařízení a stiskněte
tlačítko v.
4. Vyberte titul, který chcete přehrát, a stiskněte
tlačítko v.
Vybraný titul se přehraje.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 59
59 |
2013-02-07 오후 2:52:57
Pokročilé funkce
Rozdělení části titulu (částečné
odstranění)
Postupujte podle kroků 1 až 3 v části „Úprava
nahraného titulu“.
1. Vyberte položku Část. odstr. a stiskněte
tlačítko v.
AllShare Play Nahraný TV program
| Část. odstr. | Bez názvu
Část 1
00:00:00
Start
Část 2
Konec
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Ovl. prvky přehr.
Odstranit
Zpět
Hledat scénu < Přejít > Přes. " Zadat
2. V počátečním bodě stiskněte tlačítko v.
V okně pro počáteční bod odstranění úseku
se zobrazí snímek a čas počátečního bodu.
• Pomocí tlačítek přehrávání vyberte
počáteční a koncový bod sekce, kterou
chcete vymazat.
3. V koncovém bodě stiskněte tlačítko v.
V okně pro koncový bod odstranění úseku se
zobrazí snímek a čas koncového bodu.
4. Stiskněte tlačítko v a vyberte možnost
Odstranit.
5. Vyberte možnost OK a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Minimální délka odstraněné sekce by měla přesahovat 10
sekund.
Kopírování
Kopírování videí, hudby nebo fotografií
Obsah
Hudba
Fotografie
Videa
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(uzavřený)/
DVD+RW/DVD-RW(uzavřený)) ; Pevný disk nebo
USB
• Při kopírování na USB není PTP USB k dispozici.
• Signál vysílání lze nahrát na pevný disk, ale
funkce kopírování není podporována.
1. Stiskněte tlačítko HOME.
Zobrazí se hlavní obrazovka.
2. V režimu zastaveného přehrávání připojte
zařízení pro ukládání dat s rozhraním USB k
portu USB na předním panelu přístroje.
3. Vyberte požadovaný typ obsahu a stiskněte
tlačítko v.
4. Vyberte požadovaný obsah.
5. Stiskněte tlačítko TOOLS.
6. Vyberte položku Odeslat a stiskněte tlačítko v.
7. Stiskem tlačítka v zaškrtněte požadované
soubory.
8. Vyberte položku Odeslat a stiskněte tlačítko v.
Pro zrušení probíhajícího kopírování stiskněte
tlačítko v.
Funkce 3D
3D konvertor
Tato funkce dokáže převést 2D výstup 2D obsahu
do 3D.
1. Pomocí kabelu HDMI připojte tento přístroj k
televizoru, který podporuje 3D zobrazení.
2. Při přehrávání 2D obsahu stiskem tlačítka
2D3D na dálkovém ovládání převeďte 2D
obsah na 3D obsah.
3. Mezi režimy 2D a 3D lze přepínat
opakovaným stiskem tlačítka 2D3D.
Pokud přehráváte 3D obsah v režimu 3D,
nelze tuto funkci použít.
PEVNÝ DISK/ DISK/USB/ PEVNÝ DISK/
DISK/AllShare
AllShare
DISK/USB
; USB
; PEVNÝ DISK ; AllShare
Podporované Podporované Podporované
Podporované Podporované Podporované
Podporované Podporované Podporované
| 60 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 60
2013-02-07 오후 2:52:58
||POZNÁMKA |
\\ 2D obsah, který přístroj umí převést do 3D:
-- 2D obsah, který podporuje převod do 3D
-- Obsah Smart Hub, DVD-Video, BD-ROM, video soubory,
soubory fotografií, program digitální televize a nahraný
pořad digitální televize.
\\ Při použití 3D konvertoru není funkce Bonusview dostupná.
U některých disků se zobrazí černý rámeček.
\\ U některých diváků může sledování 3D obsahu vyvolat
nepříjemné pocity, například nevolnost, závrať a bolest
hlavy.
Nastavení 3D hloubky
Funkce 3D hloub. umožňuje nastavení 3D
hloubky převodů mezi 2D a 3D. Hodnoty jsou v
rozmezí
1 až 10. Čím vyšší je číslo, tím hlubší je 3D
hloubka.
1. Při prohlížení převedeného 3D obsahu
stiskněte tlačítko TOOLS.
3D efekt lze použít na všechny vysílané i nahrané
televizní programy.
1. Během sledování televizního programu nebo
přehrávání nahraného televizního programu
stiskněte tlačítko 2D3D na dálkovém
ovládání. Objeví se nabídka 3D.
• 2D3D: Změní 2D obraz na 3D.
• Vedle sebe: Zobrazí dva obrazy vedle
sebe.
Pokročilé funkce
\\ 2D obsah lze převést do následujících 3D formátů:
-- 1080p 24 sn./s.: Výstup do 3D s 1080p a 24 sn./s.
-- Ostatní: Výstup do 3D s 720p.
-- Fotografické soubory: Výstup do 3D s 720p.
Sledování digitální televize s 3D
efektem
07
\\ 2D obsah nelze převádět do 3D ani používat tlačítko
2D3D v následujících případech:
-- Pokud není přístroj připojen kabelem HDMI
-- Pokud připojený televizor nepodporuje 3D
-- Pokud přehráváte 3D obsah (disk, soubor).
• Nahoře/Dole: Zobrazí jeden obraz nad
druhým.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
režim 3D a stiskněte tlačítko v.
3. Pokud stisknete tlačítko 2D3D během
sledování 3D obsahu ještě jednou, zobrazený
obraz se přepne do 2D režimu.
||POZNÁMKA |
\\ Změníte-li televizní kanál při sledování digitální televize ve
3D režimu vedle sebe, zobrazený obraz se automaticky
změní na 2D režim.
\\ Pokud je zapnut 3D efekt režimu Vedle sebe, 3D režim
nemůžete nastavovat.
\\ Pokud televizní program nepodporuje funkce Vedle sebe,
Nahoře a Dole nebo Automatická detekce, na obrazovce
se nezobrazí nabídka voleb 3D.
\\ Funkce 3D efekt a Smart View nelze používat současně.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost 3D
hloub. a stiskněte tlačítko v.
3. Upravte 3D hloubku pomocí tlačítek ◄►.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 61
61 |
2013-02-07 오후 2:52:58
Síťové služby
Po připojení produktu k síti můžete využívat různé
síťové služby, například Smart Hub nebo BD-Live.
Představujeme Smart Hub
Před použitím jakékoli síťové služby prostudujte
následující pokyny:
1
0
9
Použití služby Smart Hub
Pomocí služby Smart Hub můžete stahovat
filmy, videa a hudbu z Internetu, přistupovat
k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a
zobrazovat je na svém televizoru. Obsah aplikací
zahrnuje zprávy, sport, předpovědi počasí, akciové
trhy, mapy, fotografie a hry.
Pokyny pro použití služby Smart Hub zobrazíte
následujícím postupem:
Dojde-li k aktualizaci nebo úpravám výchozí
stránky, může se obsah zmiňovaný v uživatelské
příručce lišit od skutečných nabídek.
1
2
3. Na stránce Podpora zadejte do pole Číslo
modelu číslo modelu vašeho přístroje a
stiskněte tlačítko Vstup.
6. Na kartě Příručky klepněte na ikonu souboru
vedle položky Uživatelská příručka Smart
Hub. Příručka se stáhne.
||POZNÁMKA |
\\ Umístění příručky ke službě Smart Hub na Internetu může
být bez upozornění změněno.
Family Story
5
Fitness
Kids
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
8
||POZNÁMKA |
\\ Tato nabídka nemusí být v některých oblastech
podporována.
4
5. Na stránce Středisko stahování klepněte na
kartu Příručky.
Your Video
Your Video: Nabízí doporučení na základě vašich
preferencí.
3
4. Na stránce, která se zobrazí, klikněte na
položku Stáhnout nyní na levé straně ve
sloupci Ke stažení. Zobrazí se stránka
Středisko stahování.
Samsung Apps
a Přihlásit b Tapeta / Nástroje ' Zpět
1. Přejděte na adresu www.samsung.com.
2. Klikněte na položku Podpora na horní straně
stránky.
34
Search
1. Připojte přístroj k síti.
(Viz strana 20)
2. Zkonfigurujte nastavění sítě.
(Viz strany 33–36)
2
5
6
7
Search: Poskytuje integrované vyhledávání
poskytovatelů videa a připojených zařízení AllShare.
Doporučujeme: Zobrazí obsah spravovaný
společností Samsung.
Reklama: Zobrazuje návod ke službě Smart Hub,
seznámení s přehrávačem a představení nových
aplikací.
Family Story: Snadný přístup k rodinnému obsahu.
• Umožňuje přístup k rodinným fotografiím,
zprávám a událostem kdykoli a kdekoli.
Fitness: Přístup ke sjednocené službě péče o vlastní
osobu.
• Poskytuje fitness videa od různých poskytovatelů
s informacemi o spálených kaloriích u různých
cvičení.
Kids: Služba pro děti poskytuje dětem snadný a
bezpečný přístup k jejich oblíbenému obsahu.
• Poskytuje pestrou nabídku zábavného a
bezpečného obsahu pro děti.
| 62 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 62
2013-02-07 오후 2:52:58
0
1
http://www.samsung.com
Síťové služby
9
Představujeme Webový prohlížeč
08
8
Nápověda k navigaci: Zobrazuje tlačítka dálkového
ovládání, která můžete použít k navigaci ve službě
Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Přihlášení do Smart Hub.
• ZELENÉ tlačítko (B): Zobrazení obrazovky pozadí.
• Nástroje: Zobrazení okna nastavení.
• Zpět: Návrat k předchozí nabídce.
Mé aplikace: Zobrazení vaší osobní galerie aplikací,
do níž lze přidávat další aplikace, upravovat je a
odstraňovat.
Samsung Apps: Můžete stahovat různé aplikace,
zdarma nebo za poplatek.
b Ovládací panel c Proch. s ukazatelem
Použití webového prohlížeče
Aplikace Web. prohlížeč, která je předem
nainstalována na obrazovce Smart Hub, slouží k
přístupu k Internetu.
1. Na výchozí obrazovce vyberte položku Smart
Hub a stiskněte tlačítko v.
2. Ve službě Smart Hub vyberte aplikaci Web.
prohlížeč, a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Pro změnu kanálu vloženého obrazu stiskněte tlačítko
PROG na dálkovém ovladači.
Tlačítka PIP CH+ a PIP CH- na dálkovém ovladači
nepracují.
\\ Při spuštění webového prohlížeče s přístrojem připojeným
pomocí HDMI k televizoru s podporou BD Wise a zapnutou
funkcí BD Wise: - prohlížeč se maximalizuje na celou
obrazovku a rozlišení televizoru se automaticky nastaví na
optimální hodnotu.
\\ Webový prohlížeč není kompatibilní s aplikacemi na
platformě Java.
\\ Při pokusu o stažení souboru, který nelze uložit, se zobrazí
chybová zpráva.
1
Nahoru/dolů / Nástroje ' Zpĕt
2
Ovládací panel: Zobrazení různých funkcí
webového prohlížeče.
• : Přechod na předchozí stránku.
• : Přechod na poslední stránku před návratem.
• : Obnovení zobrazení aktuální stránky.
• : Přechod na hlavní obrazovku webového
prohlížeče.
• : Zvětšení či zmenšení zobrazení na obrazovce.
• : Uložení stránky do záložek za účelem
snadného přístupu.
• : Zobrazení historie navštívených stránek
podle data, názvu nebo četnosti návštěv.
• http://www.samsung.com
: Manuální zadání
adresy stránky nebo výběr stránky ze seznamu
navštívených a přechod na danou stránku.
•
: Přepínání mezi aktuálně otevřenými
okny webového prohlížeče.
• : Vyhledávání informací pomocí zadávání
hledaných výrazů.
• : Sdílení aktuálního webu s vaší rodinnou
skupinou odesláním zprávy.
• : Konfigurace všech nastavení pro použití
webového prohlížeče.
\\ Elektronické obchodování pro nákupy online není
podporováno.
\\ Technologie ActiveX není podporována.
\\ Přístup k některým webovým stránkám nebo webovým
prohlížečům provozovaným určitými společnostmi může
být blokován.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 63
63 |
2013-02-07 오후 2:52:59
Síťové služby
2
Nápověda k navigaci: Zobrazení tlačítek dálkového
ovládání, která můžete použít k navigaci v aplikaci
Webový prohlížeč.
• ZELENÉ tlačítko (B): Zobrazení ovládacího
panelu.
• ŽLUTÉ tlačítko (C): Přepnutí kurzoru.
• ( ): Posun po stránce nahoru nebo dolů.
• Nástroje: Zobrazení okna Nástroje.
• Zpĕt: Návrat k předchozí nabídce.
BD-Live™
Po připojení přístroje k síti můžete využívat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-Live.
1. Připojte disk USB ke konektoru USB na
straně přehrávače a zkontrolujte volné místo v
paměti. Paměťové zařízení musí mít nejméně
1 GB volného místa pro obsah BD-Live.
2. Na výchozí obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte možnost Nastavení BD-Live a
stiskněte tlačítko v.
5. Vyberte možnost Smazat BD data a
stiskněte tlačítko v.
6. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BDLive.
7. Vyberte si z nabídky obsahu BD-Live
poskytovaného výrobcem disku.
||POZNÁMKA |
\\ Způsob použití BD-Live a poskytovaný obsah se mohou
lišit, v závislosti na výrobci disku.
Samsung Smart View
Tato funkce je dostupná prostřednictvím aplikace
Samsung Smart View pro přístroj Samsung BDHDD Combo.
Chcete-li využít funkci Smart View, propojte přístroj
BD-HDD Combo a mobilní zařízení přes Wi-Fi.
Postup navázání spojení
1. Přístroj BD-HDD Combo a mobilní zařízení
jsou připojeny ke stejnému směrovači
2. Mobilní zařízení je připojeno k přístroji BDHDD Combo přímo, prostřednictvím funkce
Soft AP z nabídky Síť.
3. Pokud vaše mobilní zařízení podporuje Wi-Fi
Direct, může se k přístroji BD-HDD Combo
připojit přímo, prostřednictvím funkce Wi-Fi
Direct z nabídky Síť.
Dual View
Televizní kanál můžete sledovat přímo na mobilním
zařízení připojeném k přístroji Samsung BD-HDD
Combo.
Na televizoru a na mobilním zařízení můžete
současně sledovat stejné nebo různé televizní
kanály.
||POZNÁMKA |
\\ Tato funkce je dostupná, pouze pokud ji mobilní zařízení
podporuje.
\\ Samsung Smart View je specializovaná aplikace pro chytré
telefony a tablety Samsung. Máte-li chytrý telefon nebo
tablet Samsung s podporou funkce Smart VIew, můžete si
z Android Marketu nebo Samsung Apps stáhnout aplikaci
Smart View a nainstalovat ji na své zařízení. Kompatibilita
mobilních zařízení nebo mobilní platformy se v budoucnu
může změnit.
\\ Sledování dvou různých kanálů na přístroji BD-HDD
Combo a na mobilním zařízení není možné, pokud jsou
oba kanály placené.
\\ Při přepnutí na placený kanál v režimu zobrazení Dual View
může placený kanál zobrazit pouze to zařízení z dvojice BDHDD Combo a mobilní zařízení, které jej vybere jako první.
Po spuštění režimu zobrazení Dual View nemusí být možné
přepnout na jiný placený kanál kvůli historii přístupů k
placeným kanálům. V takovém případě zobrazení Dual View
restartujte.
| 64 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 64
2013-02-07 오후 2:52:59
Příloha
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 65
Příloha
Čeština
09
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze
přehrávat níže uvedené typy disků: předem nahrané komerční disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD
(CD-DA), disky BD-RE/R, DVD-RW/-R a CD-RW/R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přístroj. Některé z výše uvedených
disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů:
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM,
BD-RE/R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/R; přístroj nemusí reagovat na některé
povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto a jiné potíže s kompatibilitou disků
a funkcí přístroje při použití disků v nových i stávajících formátech mají následující příčiny:
-- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přístroj nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray,
protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě tohoto
přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
-- Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
-- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo
nahrazovány.
-- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
-- Je možné, že poté, co přístroj opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové
funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
-- Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/R
mohou být přesto nestandardní.
-- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
-- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
-- Tento přístroj funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV.
-- Z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou disků nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o
zákazníky SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přístroje.
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než
začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
65 |
2013-02-07 오후 2:53:00
Příloha
Ochrana proti kopírování
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho,
jaké změny v omezeních AACS jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM
Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků
se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji
poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli
přístroj připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek
zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• Tento přístroj využívá technologii ochrany autorských práv chráněnou patenty USA a dalšími právy
k duševnímu vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a převod do strojového kódu
jsou zakázány.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Upozornění k technologii Cinavia: Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití
neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění použití
neoprávněné kopie se zobrazí zpráva a přehrávání nebo kopírování se přeruší.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete
svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je
chráněn patentem USA č. 7,369,677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech
amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských
práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a
převod do strojového kódu jsou zakázány.
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským
právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah
a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný
obsah nebo služby způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem
služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či
poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat,
prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv
způsobem obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.
| 66 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 66
2013-02-07 오후 2:53:01
09
Příloha
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG
NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA
JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI
ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM
TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG
ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY
NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI
INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná
prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a
služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá
společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu
či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány
přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány
přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
Licence
• Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobeno v licenci podle patentů USA č. 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a dalších vydaných a
přihlášených patentů ve Spojených státech amerických a dalších zemích. DTS-HD,
symbol, a DTS-HD spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS-HD
Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. Tento přístroj obsahuje software. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
• DivX
-- VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností
DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Tento přístroj nese oficiální
certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje k
převodu souborů na video ve formátu DivX najdete na webu www.divx.com.
-- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified® musí být
registrováno, aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační
kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o procesu
registrace najdete na webové adrese vod.divx.com.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 67
67 |
2013-02-07 오후 2:53:01
Příloha
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového
obsahu.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo
jejích dceřiných společností a jsou použity na základě licence.
Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing
LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích
dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých
příslušných vlastníků
• Podmínky „flow-down“ licence společnosti Rovi (podmínky použití)
-- Tato aplikace zahrnuje software a technologii společnost Rovi Corporation (dále jen „Rovi“). Software
a technologie Rovi (společně „technologie Rovi“) umožňují koncovému uživateli přístup k datům
souvisejícím s hudbou (dále jen „data Rovi“) z proprietárních databází Rovi (dále jen „databáze Rovi“)
umístěných na serverech Rovi (díle jen „servery Rovi“) přes Internet i jinými prostředky a provádění
dalších funkcí. Přistupovat k datům Rovi a využívat je lze jen za podmínek stanovených ve smlouvě s
koncovým uživatelem k této softwarové aplikaci.
-- Souhlasíte s tím, že data Rovi, technologii Rovi a servery Rovi budete využívat jen pro soukromé
nekomerční účely. Souhlasíte s tím, že data Rovi nepřevedete, nezkopírujete ani jinak nepředáte
třetím stranám. Souhlasíte s tím, že data Rovi, technologii Rovi, databáze Rovi ani servery Rovi
nebudete používat ani využívat k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně povoleny touto
smlouvou.
-- Souhlasíte s ukončením své nevýlučné licence na přístup k databázím Rovi a využití dat Rovi,
technologie Rovi a serverů Rovi v případě, že tato omezení porušíte. Souhlasíte s tím, že v případě
ukončení licence ukončíte veškeré využívání dat Rovi, technologie Rovi a serverů Rovi. Rovi si
vyhrazuje veškerá práva k datům Rovi, technologii Rovi a serverům Rovi, včetně vlastnických práv.
Souhlasíte s tím, že Rovi může přistoupit k vynucení svých práv stanovených touto smlouvou vůči
vám přímo a svým vlastním jménem.
-- Rovi si vyhrazuje právo odstranit data z databází Rovi nebo změnit kategorie dat z jakéhokoli
důvodu, který Rovi uzná za vhodný. Není poskytnuta žádná záruka na bezchybné nebo nepřerušené
fungování technologie Rovi nebo serverů Rovi. Společnost Rovi není povinna poskytovat žádné
nové, rozšířené nebo doplňkové typy dat nebo kategorie, které se v budoucnu může rozhodnout
poskytovat, a může své internetové služby kdykoli ukončit.
-- Údaje, které poskytnete k použití, nebudou osobní ani osobně identifikovatelné; bude se jednat
pouze o data související s hudebními alby a související data, která se nenacházejí v databázi Rovi.
Potvrzujete, že podle vašich vědomostí je album, jehož data poskytujete, komerčně dostupné a že vy
jako koncový uživatel jste oprávněn/a tato data poskytnout.
| 68 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 68
2013-02-07 오후 2:53:01
09
Příloha
-- V míře, v jaké jako koncový uživatel poskytujete jakékoli informace nebo původní autorská díla
k přidání do databáze Rovi, prohlašujete a zaručujete, že jste jediným autorem takovýchto děl a
dále tímto přidělujete společnosti Rovi veškerá autorská práva na ně, včetně práva na registraci
autorských práv k těmto dílům v rámci databáze Rovi.
-- TECHNOLOGIE ROVI A JEDNOTLIVÉ POLOŽKY DAT ROVI JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK
JSOU“. SPOLEČNOST ROVI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ,
NA PŘESNOST JAKÝCHKOLI DAT ROVI UMÍSTĚNÝCH NA SERVERECH ROVI. SPOLEČNOST
ROVI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, MIMO JINÉ,
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PRÁVNÍHO
TITULU A NEPORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV. SPOLEČNOST ROVI NEZARUČUJE VÝSLEDKY,
KTERÉ ZÍSKÁTE VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ROVI NEBO SERVERŮ ROVI. SPOLEČNOST ROVI
NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI VŮČI TŘETÍM STRANÁM ZA ŽÁDNÉ
NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ ŠKODY, ZA UŠLÝ ZISK NEBO OBRAT, K NIMŽ DOJDE V DŮSLEDKU
POUŽITÍ DAT ROVI, TECHNOLOGIE ROVI NEBO JINÉHO.
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Doporučení – platí pouze pro Evropskou unii
• Společnost Samsung tímto prohlašuje, že tento přístroj BD-HDD Combo splňuje
základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Oficiální Prohlášení o shodě je k dispozici na webu http://www.samsung.com.
Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu.
Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie. Ve Francii lze toto zařízení používat pouze v
interiéru.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 69
69 |
2013-02-07 오후 2:53:01
Příloha
Doplňující informace
Poznámka
Nastavení 3D
• U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka 5.
Přehrávání filmu se zastaví a režim 3D se deaktivuje.
Chcete-li změnit výběr volby 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednou tlačítko 5.
Zobrazí se nabídka Blu-ray. Stiskněte tlačítko 5 znovu a vyberte možnost Nastavení 3D
v nabídce Blu-ray.
• V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé
straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.
Poměr stran obrazu
• Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran.
• Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz
zkreslený.
• Pokud vyberte možnost Původní 16:9, váš televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé
pruhy na stranách obrazu).
BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
Nastavení
• Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a
v nabídce rozlišení se zobrazí možnost BD Wise.
• Pokud je produkt připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise, nelze funkci BD Wise použít.
• Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na televizoru na
Zapnuto.
Digitální výstup
• Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte
hlasitý šum.
• Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM.
• Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
Snížení vz. frekvence PCM
• I když je převzorkování PCM na nižší rozlišení vypnuto, některé disky budou mít na optickém
digitálním výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
• HDMI
-- Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby
Digital, DTS), na výstupu může být zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i v případě, že
v nabídce nastavení vyberete možnost bitového toku (nové kódování nebo nezpracovaný).
-- Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi vyššími než 48 kHz, přístroj
poskytuje výstup na frekvenci 48 kHz.
| 70 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 70
2013-02-07 오후 2:53:01
Připojení k Internetu BD-Live
09
• Co je to platný certifikát?
Když přístroj používá BD-Live k odesílání dat disků a žádá server o certifikaci disku, server
použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný. Poté odešle certifikát do přístroje.
• V době, kdy používáte obsah BD-Live, může být připojení k Internetu omezené.
Příloha
Smazat BD data
Nastavení
• V režimu externí paměti může být přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
• Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3).
Doporučujeme používat zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu
alespoň 4 MB/s.
• Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po naformátování paměťového zařízení pracovat.
• Celková paměť dostupná pro Smazat BD data se může lišit v závislosti na podmínkách.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace
najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
• Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
Výběr jazyka zvuku
• Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce
zobrazen indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné prostřednictvím funkce k dispozici přes funkci Jazyk zvuku závisí na jazycích,
které jsou zakódovány na disku. Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici.
• Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu
ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
Přehrávání médií
Výběr jazyka titulků
• V závislosti na discích Blu-ray/DVD možná budete moci změnit požadované titulky v nabídce
disku. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
• Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků
Blu-ray/DVD.
• Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
• Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně.
• Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků.
• Při stisku tlačítka SUBTITLE na dálkovém ovládání se zobrazí panel titulků.
Panel titulků lze opět skrýt stiskem tlačítka RETURN.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 71
71 |
2013-02-07 오후 2:53:02
Příloha
Rozlišení podle výstupního režimu
„„
Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
Nastavení
HDMI / připojeno
Typ obsahu
Režim HDMI
Disk Blu-ray
BD Wise
Rozlišení disku Blu-ray
Režim VIDEO
Režim VIDEO
576i/480i
-
576i/480i
-
1080p
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
Obsah z Internetu/
digitální obsah
1080p
Max. rozlišení vstupu
televizoru
Max. rozlišení
vstupu televizoru
Filmová frekv: Autom. (24Fs)
1080 při 24 sn./s
1080 při 24 sn./s
720p
720p
720p
Autom.
1080p
1080p
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
„„
HDMI / nepřipojeno
-
480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
Přehrávání DVD
Nastavení
Výstup
BD Wise
Režim HDMI
576i/480i
HDMI / připojeno
Autom.
Max. rozlišení vstupu televizoru
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
576i/480i
1080p
720p
576p/480p
-
Režim VIDEO
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
HDMI / nepřipojeno
Režim VIDEO
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
| 72 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 72
2013-02-07 오후 2:53:02
„„
Zobrazení digitální televize
Intelig. rozlišení
DTV „Autom.“
Autom.
Intelig. rozlišení
DTV „Vyp“
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
Režim HDMI
1080p
Rozlišení
vysílacího proudu
Max. rozlišení
TV vstup
1080p
Režim VIDEO
576i/480i
HDMI / nepřipojeno
Režim VIDEO
-
576i/480i
-
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
Příloha
BD Wise
HDMI / připojeno
09
Výstup
Rozlišení
576i/480i
576i/480i
||POZNÁMKA |
\\ Intelig. rozlišení DTV se aktivuje pouze tehdy, je-li rozlišení nastaveno na hodnotu Autom..
\\ Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje funkci Filmová frekvence nebo vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva „Pokud
se po zvolení možnosti „Ano“ nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud se neobnoví předchozí rozlišení.Chcete změnit
rozlišení? “. Pokud zvolíte možnost Ano, obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví předchozí
rozlišení.
\\ Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte tlačítko @ na přední
straně přístroje na alespoň 5 sekund. Všechna nastavení se obnoví na výchozí tovární hodnoty. Postupujte podle kroků na
předchozí stránce pro přístup do jednotlivých režimů a vyberte Nastavení zobrazení, které váš televizor bude podporovat.
\\ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
\\ Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby přístroj mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 73
73 |
2013-02-07 오후 2:53:02
Příloha
Výběr digitálního výstupu
Nastavení
AV přijímač
s podporou
HDMI
Připojení
PCM až 7.1
kan.
PCM až 7.1
Dolby Digital
kan.
Dolby Digital PCM až 7.1
Plus
kan.
Zvukový signál
PCM až 7.1
Dolby TrueHD
na disku Blukan.
ray
PCM až 6.1
DTS
kan.
DTS-HD High
PCM až 7.1
Resolution
kan.
Audio
DTS-HD
PCM až 7.1
Master Audio
kan.
PCM
PCM 2 kan.
PCM až 5.1
Zvukový signál Dolby Digital
kan.
na DVD
PCM až 6.1
DTS
kan.
PCM
Dolby Digital
Bitový tok
(nezpracovaný)
PCM
Optický
AV přijímač
s podporou
HDMI
Optický
PCM 2 kan.
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS-HD High
Resolution
DTS
Audio
DTS-HD
PCM 2 kan.
DTS
Master Audio
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan.
DTS
DTS
PCM až 5.1
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
kan.
Dolby Digital PCM až 5.1
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM 2 kan.
kan.
Plus
Plus**
Zvukový signál
MPEG-1
vysílání
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Layer 2
Nové
Nové
PCM až 5.1
HE-AAC
PCM 2 kan. kódování
kódování
kan.
Dolby Digital Dolby Digital
Bitový tok
Bitový tok
(nové kódování (nové kódování
DTS)
Dolby D)
AV přijímač s
AV přijímač s
podporou HDMI podporou HDMI
nebo optický
nebo optický
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
DTS
PCM 2 kan.
Nové kódování
Dolby Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital
Nové kódování
Dolby Digital
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital
| 74 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 74
2013-02-07 오후 2:53:02
Definice pro
disk Blu-ray
Jakýkoli
AV přijímač
s podporou
HDMI
Optický
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvukovou stopu
BONUSVIEW současně,
smíchá je do zvuku PCM
a přidá zvukové efekty
navigace.
AV přijímač
s podporou
HDMI
Optický
Bitový tok
Bitový tok
(nové kódování (nové kódování
DTS)
Dolby D)
AV přijímač s
AV přijímač s
podporou HDMI podporou HDMI
nebo optický
nebo optický
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
Na výstupu je pouze zvuková zvukovou stopu
BONUSVIEW
stopa hlavního filmu, aby
AV přijímač mohl dekódovat současně, smíchá
je do zvuku PCM a
zvukový bitový proud.
přidá zvukové efekty
Zvuk BONUSVIEW ani
navigace. Poté
zvukové efekty navigace
překóduje zvuk PCM
nebudou slyšet.
do bitového proudu
DTS.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně, smíchá
je do zvuku PCM a
přidá zvukové efekty
navigace. Poté
překóduje zvuk PCM
do bitového proudu
Dolby Digital.
Příloha
Připojení
Bitový tok
(nezpracovaný)
PCM
09
Nastavení
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní.
Výstup bude dvoukanálový signál PCM.
** Pokud je funkce Zvukový popis zapnutá, zvukový výstup bude přepnut na Dolby Digital i v případě, že
vysílání je Dolby Digital Plus.
||POZNÁMKA |
\\ V případě Dobly Digital Plus v obsahu Internetu výstup PCM přes HDMI podporuje 5.1 kanálový virtuální prostorový zvuk.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 75
75 |
2013-02-07 오후 2:53:02
Příloha
Řešení potíží
Před požadavkem na servis vyzkoušejte následující postupy.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko
dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru.
Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví zpráva o zákazu.
• Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo
rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou
v nabídce nastavení.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.
• Disk Blu-ray a DVD má pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o závadu produktu.
Chybí zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce
Zvukový výstup.
Obraz zamrzne
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje
(např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ na předním panelu po dobu alespoň
5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení se vrátí na tovární
nastavení.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
Zapomenuté heslo
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ na předním panelu po dobu alespoň
5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení včetně hesla se vrátí na
tovární nastavení.
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
| 76 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 76
2013-02-07 오후 2:53:02
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI produktu.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením 480p,
720p, 1080i, 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce AllShare
Vidím složky sdílené prostřednictvím služby
AllShare, ale ne soubory.
• Funkce AllShare zobrazuje pouze soubory odpovídající kategoriím Videa,
Fotografie a Hudba. Soubory, které těmto kategoriím neodpovídají, nemusí
být zobrazeny.
Video má výpadky.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s DLNA a přístrojem je
nestabilní.
Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi přístrojem
a počítačem.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné.
Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda je aktivována brána firewall.
Je-li tomu tak, deaktivujte ji.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 77
Příloha
• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje
informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
09
V případě jiných problémů.
77 |
2013-02-07 오후 2:53:02
Příloha
PROBLÉM
BD-Live
ŘEŠENÍ
Nelze se připojit k serveru BD-Live.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení v nabídce Stav sítě. (Viz strana 27)
• Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno paměťové zařízení s rozhraním USB.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-Live.
Volné místo lze zkontrolovat v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 27)
• Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-Live nastavena na Povol.
(vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte
software produktu.
Při použití služby BD-Live nastane chyba.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-Live.
Volné místo lze zkontrolovat v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 27)
Nahrávání
Zobrazí se zpráva „Test výkonu se nezdařil“ a • Tento problém může být způsoben použitím méně kvalitního paměťového
funkce Časovač nahr., nahrávání a Timeshift
zařízení s rozhraním USB, které nepodporuje funkci nahrávání.
nepracují.
Jako paměťové zařízení doporučujeme použít pevný disk s rozhraním USB.
• Pevný disk s rozhraním USB by měl mít provozní otáčky alespoň 5400 ot./
min.
Pevné disky s rozhraním USB v konfiguraci RAID nejsou podporovány.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Opravy
Pokud nás požádáte o opravu produktu, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:
1. je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na produktu není zjištěna závada,
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na produktu není zjištěna závada.
Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme jakékoli práce
na produktu.
Doporučujeme, abyste si před požadavkem o opravu produktu důkladně přečetli tento návod, vyhledali
řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali centrum péče o zákazníky Samsung.
| 78 Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 78
2013-02-07 오후 2:53:02
Technické údaje
Výstup videa
Výstup zvuku
Síť
Kapacita
pevného disku
Kompozitní video (analogové)
Analogový
Digitální
Ethernet
Bezdrátová místní síť
Zabezpečení
WPS(PBC)
BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
Příloha
HDMI
3,2 kg
430 (Š) X 300 (H) X 59 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Rozlišení: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitstream
Konektor RCA, 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Rozlišení: 576i/480i
Konektor RCA, 2 kanály (2 V efektivně ±10 %)
Optický spoj TOS
Koncovka 100BASE-TX
Vestavěné
WEP(OPEN/SHARED)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Podporované
320 GB
500 GB
1 TB
09
Obecné
Hmotnost
Rozměry
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Video
Zvuk
-- Rychlosti sítě 10 Mb/s a nižší nejsou podporovány.
-- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
-- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.
-- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Čeština
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 79
79 |
2013-02-07 오후 2:53:02
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES
2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
AK68-02230M-02
02230M-BD-E8900-EN-CZE.indd 80
2013-02-07 오후 2:53:02
BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
BD-HDD Combo
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 1
2013-02-07 오후 2:38:42
Bezpečnostné informácie
Výstraha
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE : ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA
RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ
SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.
Neinštalujte toto zariadenie na stiesnené miesta,
ako napríklad polička na knihy alebo podobné
miesto.
VÝSTRAHA
• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
• PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA
NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU
S NÍM MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU
OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA
DISKOV BLU-RAY DODRŽUJTE POKYNY
UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
OVLÁDANIE, NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE
INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO
NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ RIZIKO OŽIARENIA.
NIKDY NEROZOBERAJTE ZARIADENIE A
NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY
PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade,
že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité
tienené káble a konektory. Aby ste predišli
elektromagnetickému rušeniu iných zariadení
(napr. rádio alebo TV), používajte na pripojenie iba
tienené káble a konektory.
| 2 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 2
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v
tomto návode.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná
so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku.
Hodnota poistky je uvedená na prednej strane
zásuvky. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte
použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať
požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy
nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je
potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento
kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane
zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u
vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu
zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne
dlhá, musíte si zaobstarať predlžovaciu sieťovú
šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo
kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od
elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku
bezpečne odstráňte. Nepripájajte zásuvku do
zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na
sieťovej šnúre, pretože hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej
zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie
je licencované na základe určitých práv duševného
vlastníctva určitých tretích strán.
VÝROBOK LASEROVEJ TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY
1. Použitie ovládačov, nastavení alebo vykonanie
postupov v rozpore s týmto návodom môže
zapríčiniť nebezpečné vystavenie osoby radiácii.
2013-02-07 오후 2:38:44
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre
budúce použitie.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte
v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače,
kachle a iné zariadenia (vrátane AV
prijímačov), ktoré produkujú teplo.
10. Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a
pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek,
zásuviek a na mieste, kde vychádza zo
zariadenia.
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené
výrobcom.
12. Zariadenie používajte iba
s vozíkom, podstavcom,
stojanom alebo stolom,
ktoré určil výrobca alebo
ste si ho zakúpili spolu s
výrobkom. Ak používate
vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby
sa zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.
13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho
dlhší čas nepoužívate.
14. Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj
akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad
pri poškodení sieťového kábla alebo zástrčky,
ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra
spadli nejaké predmety, ak bol prístroj
vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj
nepracuje normálne, alebo ak spadol.
Uskladnenie a spravovanie diskov
• Držanie diskov
-- Odtlačky prstov alebo škrabance
na disku môžu znížiť kvalitu
zvuku a obrazu, prípadne
spôsobiť preskakovanie
-- Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené
údaje.
-- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali odtlačky prstov.
-- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 3
Bezpečnostné informácie
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden
širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má
dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký
kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu
bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje
do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej
zásuvky s elektrikárom.
01
UPOZORNENIE :
• VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE TRIEDY 3D PRI OTVORENÍ.
NEVYSTAVUJTE SA LÚČU (IEC 60825-1)
• TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER. POUŽITIE
OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO VYKONANIE
POSTUPOV V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM
MÔŽE ZAPRÍČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE
OSOBY RADIÁCII. NEOTVÁRAJTE KRYT
A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE
OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE. SERVISNÉ
PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ
PERSONÁL.
3|
2013-02-07 오후 2:38:44
Bezpečnostné informácie
• Čistenie diskov
-- Ak sa na disk dostanú odtlačky
prstov alebo sa znečistí, vyčistite
ho vlažným saponátom zriedeným
vodou a utrite ho mäkkou tkaninou.
-- Pri čistení disk jemne utierajte
zvnútra smerom von.
• Uskladnenie diskov
`` Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
`` Uchovávajte ich na chladnom, vetranom
mieste.
`` Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale
a vo vertikálnej polohe.
Upozornenia pri manipulácii
• Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Aby ste tento prístroj úplne vypli, musíte
vytiahnuť sieťový kábel zo zásuvky na stene.
Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a
kedykoľvek prístupná.
• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými
rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Údržba skrinky.
-- Pred pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
-- Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte výrobok, počkajte dve hodiny,
a potom pripojte zástrčku do elektrickej
zásuvky. Potom vložte disk a skúste ho
prehrať znovu.
• Ak výrobok vydáva nezvyčajný zvuk alebo z
výrobku vychádza spálený zápach, prípadne
dym, okamžite vypnite vypínač a odpojte
sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne
kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré
vám poskytne technickú pomoc. Výrobok
nepoužívajte. Používanie výrobku v tomto
stave by mohlo spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
Používanie funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a
pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie.
• Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní
3D TV, napríklad môžu mať závraty, nevoľnosť a
bolesti hlavy.
Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, prestaňte
sledovať 3D TV, dajte si dole 3D aktívne okuliare
a oddýchnite si.
• Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže
spôsobiť nadmernú únavu očí. Ak budete
pociťovať nadmernú únavu očí, prestaňte
sledovať 3D TV, dajte si dole 3D aktívne okuliare
a oddýchnite si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne
kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu.
Ak budú mať deti unavené oči, bolesti hlavy,
závrat alebo nevoľnosť, vypnite 3D TV a
nechajte deti oddychovať.
• 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely.
(Ako sú napríklad bežné okuliare, slnečné
okuliare, ochranné okuliare atď.)
• Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne
okuliare, keď chodíte po dome alebo sa
pohybujete. Používanie 3D funkcie alebo
3D aktívnych okuliarov počas pohybu môže
spôsobiť narážanie do predmetov, zakopnutie
a/alebo pád a môžete si spôsobiť závažné
poranenie.
• Keď sa pomocou tohto modelu zobrazuje 3D
program, aktuálna obrazovka sa môže zobraziť
tak, ako je to znázornené nižšie:
Displej obrazovky
Popis
Vedľa seba
Rovnaká obrazovka sa zdvojí
horizontálne.
Hore a dole
Rovnaká obrazovka sa zdvojí
vertikálne.
• Príjem, nahrávanie a prehrávanie 3D programu
na tomto modeli nemusí úplne podporovať
3D, pretože 3D formát vysielania ešte nie je
celosvetovo štandardizovaný. Nejedná sa o
poruchu, ani o chybu výrobku.
| 4 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 4
2013-02-07 오후 2:38:45
01
• Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D
zariadenie (AV prijímač alebo TV kompatibilný
s 3D) k portu HDMI OUT výrobku pomocou
vysokorýchlostného kábla HDMI. Pred
prehrávaním 3D obsahu si nasaďte 3D okuliare.
• Výrobok vysiela 3D signály len cez kábel HDMI
pripojený k portu HDMI OUT.
• Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania
3D je pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného
3D obrazu, nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa
vašich preferencií.
• Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo
nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky,
nemusia v režime prehrávania 3D správne
fungovať.
• Na správny prenos 3D signálu musíte používať
vysokorýchlostný HDMI kábel.
• Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne
trojnásobku šírky obrazovky od TV, keď si
prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte 46
- palcovú obrazovku (116,8 cm), stojte 138
palcov (350,5 cm) od obrazovky.
• Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na
dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
• Keď je výrobok pripojený k niektorým 3D
zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné
známky združenia Blu-ray Disc Association.
Bezpečnostné informácie
Autorské práva
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento
návod na používanie sa nesmie reprodukovať
alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného
povolenia spoločnosti Samsung Electronics
Co.,Ltd.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 5
5|
2013-02-07 오후 2:38:45
Obsah
Bezpečnostné informácie
2
3
3
3
4
4
5
Výstraha
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Uskladnenie a spravovanie diskov
Upozornenia pri manipulácii
Používanie funkcie 3D
Autorské práva
Začíname
8
8
8
8
9
9
10
13
14
14
15
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsahu, ktoré môže váš výrobok
prehrávať
Typy diskov, ktoré váš výrobok nedokáže prehrať
Dostupný nahrávací čas pre interný pevný disk
Regionálny kód
Logá diskov, ktoré dokáže výrobok prehrať
Podporované formáty
Príslušenstvo
Predný panel
Zadný panel
Diaľkové ovládanie
Pripojenia
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
Pripojenie k TV pomocou audio/video káblov a
RF kábla
Pripojenie k TV
Spôsob 1 Pripojenie pomocou HDMI kábla
(nie je súčasťou balenia) – Najlepšia kvalita
(odporúčané)
Spôsob 2 Pripojenie pomocou audio/video kábla
- Dobrá kvalita
Pripojenie k audiosystému
Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s podporou
HDMI
Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču pomocou
optického vstupu
Spôsob 3 Pripojenie stereofónneho zosilňovača
pomocou audio kábla
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Káblová sieť
Bezdrôtová sieť
Nastavenia
Proces nastavenia
Domovská obrazovka
Prístup do obrazovky Nastavenia
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri ponuke Nastavenia
23
Funkcie ponuky Nastavenia
33
Siete a Internet
33
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
35
Wi-Fi Direct
36
Soft AP
Nastavenia AllShare
37
37
Názov zariadenia
37
Aktualizácia softvéru
37On-line
38
Cez kanál
38
Cez USB
Z disku
38
39Prevzatím
39
Aktualizácia v pohot. rež.
21
21
21
22
Prehrávanie médií
40
40
40
41
42
43
43
43
44
44
44
Do zásuvky disku vložte disk
Do USB portu vložte USB zariadenie alebo
mobilný telefón
Prístup na obrazovku AllShare Play
Používanie funkcie AllShare Play
Prevzatie softvéru AllShare
Prehrávanie obsahu nachádzajúceho sa vo
vašom počítači na prístroji BD-HDD Combo
Prehrávanie obsahu nachádzajúceho sa vo
vašom inteligentnom telefóne na prístroji BDHDD Combo
Ovládanie pomocou mobilného zariadenia
Ovládanie prehrávania videa
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní videí
Používanie ponuky Nástroje
| 6 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 6
2013-02-07 오후 2:38:46
Funkcie DTV
51
51
52
52
52
53
53
53
54
54
Sledovanie TV kanálov
Používanie ponuky Nástroje
Používanie funkcie PIP (Obraz v obraze)
Úprava kanálov
Zoznam kanálov
Obrazovka kanálu
Používanie ponuky Nástroje
Sledovanie obrazovky Sprievodcu
Správca plánu
Používanie služby Teletext
Sieťové služby
62
62
63
64
64
64
Používanie Smart Hub
Smart Hub na prvý pohľad
Používanie webového prehliadača
BD-Live™
Samsung Smart View
Dual View
Obsah
Ovládanie prehrávania hudby
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní hudby
Používanie ponuky Nástroje
46
Opakovanie skladieb na zvukovom CD
47
47
Náhodné prehrávanie skladieb na zvukovom CD
47
Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku CD
47Kopírovanie
48
Funkcia AMG (Sprievodca všetkými médiami)
48
Prehrávanie fotografií
48
Používanie ponuky Nástroje
49
Používanie ponuky Nástroje, keď je súbor
zvýraznený
46
46
Príloha
65
Oznámenie o zhode a kompatibilite
Ochrana proti kopírovaniu
66
66
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Licencia
67
69
Odporúčania - iba EÚ
70
Ďalšie informácie
76
Riešenie problémov
78Opravy
79
Technické údaje
Pokročilé funkcie
56
Nahrávanie
56
Kontroluje sa veľkosť dostupnej úložnej kapacity
56Nahrávanie TV kanálu, ktorý práve sledujete
57
Simultánne nahrávanie
58Funkcia Timeshift
59
Prehrávanie nahraného titulu
59
Upravovanie nahraného titulu
59
Rozdelenie časti titulu (rozdelenie na dva)
60
Rozdelenie časti titulu (čiastočné odstránenie)
60
Kopírovanie
60
Kopírovanie videí, hudby alebo fotografií
60
3D funkcie
60
3D konvertor
61
Nastavenie funkcie Hĺbka 3D
61
Sledovanie DTV s 3D efektom
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 7
7|
2013-02-07 오후 2:38:47
Začíname
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsahu, ktoré môže váš výrobok prehrávať
Obsah
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
Médium
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
Pevný disk
USB
Podrobnosti
Disk BD-ROM alebo disk BD-RE/R nahraný vo formáte BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD±RW/±R disky, ktoré boli nahrané a finalizované.
Médiá obsahujúce obsah vo formáte DivX, MKV alebo MP4.
Hudba zaznamenaná na diskoch CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, ktoré obsahujú
obsah vo formáte MP3 alebo WMA.
Fotografie zaznamenané na médiách CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, ktoré obsahujú
obsah vo formáte JPEG
Video, hudba a fotografie uložené na Pevný disk alebo zariadení USB
* Ďalšie informácie o formáte súborov nájdete na stranách 10~12.
Typy diskov, ktoré váš výrobok nedokáže prehrať
• HD DVD
• DVD-RAM
• disk DVD-ROM/PD/MV, • Super Audio CD
atď.
(okrem CD vrstvy)
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R na
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G disky prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
||POZNÁMKA |
\\ Kvôli podmienkam nahrávania možno tento výrobok nedokáže prehrať disky CD-RW/R a DVD±RW/±R.
\\ Ak nebol disk DVD±RW/±R nahraný správne vo formáte DVD videa, nebude sa dať prehrávať.
\\ Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD±RW/±R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
\\ Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-RE/R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 25 MB/s.
\\ Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých operácií, ako je napríklad zmena
uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli disku. Ak je to potrebné,
prečítajte si ich.
\\ Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie budú vykonávané
pomaly.
Dostupný nahrávací čas pre interný pevný disk
Na interný pevný disk môžete nahrávať digitálne vysielanie tak, ako je to uvedené nižšie.
V závislosti od aktuálneho vysielania sa môže dostupný nahrávací čas líšiť od údajov v nižšie uvedenej
tabuľke Ponuky na obrazovke. Dostupný nahrávací čas si môžete skontrolovať podľa údajov uvedených
„veľkými písmenami“ v nižšie uvedenej tabuľke.
| 8 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 8
2013-02-07 오후 2:38:47
SD
20 MB/s
102 hodín 49 hodín
(Vysoká)
30 hodín
10 MB/s
205 hodín 99 hodín
(Vysoká)
61 hodín
DVD-VIDEO
5 MB/s
411 hodín 199 hodín 123 hodín
(Normálna)
||POZNÁMKA |
\\ Keďže funkcia Timeshift výrobku a ostatné implementované
funkcie si vyžadujú určité voľné miesto na pevnom disku
nachádzajúcom sa vo vnútri zariadenia, celková veľkosť
zobrazená v položke „Správca pamäťových zariadení“
ponuky Nastavenia sa môže líšiť od kapacity pevného disku
uvedenej v návode.
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
Začíname
HD
8 MB/s
257 hodín 124 hodín 77 hodín
(Normálna)
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Tichomorské ostrovy, Karibik
02
Odhadovaná
Čas nahrávania
bitová
rýchlosť BD-E8900 BD-E8500 BD-E8300
Typ
vysielania
Logá diskov, ktoré dokáže výrobok
prehrať
Disk Blu-ray
3D Blu-ray disk
BD-Live
DivX
Regionálny kód
Výrobky, ako aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa
musia zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať.
Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálne číslo pre tento výrobok je zobrazené
na zadnom paneli výrobku.
Typ disku
Regionálny
kód
a
Disk Blu-ray
b
c
DVD-VIDEO
Oblasť
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Južná Afrika,
Grónsko
3
Systém vysielania PAL vo
Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku, atď.
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 9
9|
2013-02-07 오후 2:38:49
Začíname
Podporované formáty
Podpora video súborov
Prípona súboru
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
Zásobník
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Video kodek
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
Obnovovací
kmitočet
(snímky/s)
1920x1080
6 - 30
Bitová rýchlosť
Audio kodek
(MB/s)
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Rozlíšenie
1920x1080
VP8
24/25/30
40
6 - 30
8
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Obmedzenia
-- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným vyššie, súbor sa nemusí dať
prehrať, ak má jeho obsah problém.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale nesprávne, alebo
ak je poškodený samotný súbor.
-- Súbory s vyššou bitovou rýchlosťou/obnovovacím kmitočtom ako je uvedené v tabuľke môžu pri
prehrávaní sekať.
-- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia Vyhľadávanie (preskočenie) nie je k dispozícii.
-- Pri diaľkovom prehrávaní súborov prostredníctvom sieťového pripojenia môže prehrávanie videa v
závislosti od rýchlosti siete sekať.
-- Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
`` Video dekodér
-- Podporuje až H.264, úroveň 4.1.
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
| 10 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 10
2013-02-07 오후 2:38:49
-- Podporuje WMA 10 PRO (až do 5.1).
-- Nepodporuje bezstratový zvuk WMA.
-- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
-- Podporuje vorbis (až 2 k), podporuje kodek iba
v zásobníku webm.
-- Podporujú sa ADPCM IMA, MS. (MULAW,
ALAW sa nepodporujú)
||POZNÁMKA |
\\ Niektoré disky vo formáte MKV a MP4 sa nemusia
dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a od
obnovovacieho kmitočtu.
Podporované formáty súborov titulkov
Názov
MPEG-4 časovaný text
.smi
SubViewer
.sub
.srt
Micro DVD
.sub alebo .txt
Pokročilé SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Interné
.ttxt
SAMI
SubRip
Externé
Prípona
súboru
Pokročilé SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 časovaný text
MP4
Prípona súboru
Typ
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Podpora obrázkových súborov
Prípona súboru
*.jpg
*.jpeg
Typ
Rozlíšenie
JPEG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
PNG
1920 x 1080
MPO
15360 x 8640
*.png
*.mpo
1920 x 1080
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš výrobok podporuje pamäťové médiá USB,
MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB
čítačky kariet.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
• Váš výrobok podporuje systémy súborov FAT16,
FAT32 a NTFS (určené iba na čítanie).
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
výrobku. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako
jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 11
Začíname
`` Dekodér zvuku
Podpora hudobných súborov
02
-- KODEKY okrem MVC, VP8, VP6
1) Menej ako 1280 x 720: max. 60 snímok
2) Viac ako 1280 x 720: max. 30 snímok
3) Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie.
-- Podporuje SVAF Zhora/nadol, Vedľa seba.
-- Podporuje špecifikáciu BD MVC.
11 |
2013-02-07 오후 2:38:49
Začíname
• Výrobok podporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB
zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
• Tento výrobok nedokáže prehrávať MP3 súbory
s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z
komerčných stránok.
• Váš výrobok podporuje len video, ktoré má
menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
• Váš výrobok podporuje iba zariadenia triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB
(MSC). ako sú napríklad malé pamäťové
zariadenia, čítačky pamäťových kariet a pevné
disky USB. (Rozbočovače nie sú podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na
viacero kariet a malých pamäťových zariadení
USB nemusia byť kompatibilné s týmto
výrobkom.
• Ak niektoré z USB zariadení vyžaduje vyšší
výkon, môže byť obmedzené zariadením na
ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB
nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu
zapojením pevného disku do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu
pevného disku USB.
• Aby ste predišli možnému poškodeniu
pamäťového zariadenia USB, musíte pamäťové
zariadenie USB vybrať bezpečne (pomocou
funkcie „Bezpečne odstránenie USB“).
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť
za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch
alebo stratu údajov.
• Váš výrobok nepodporuje komprimovaný súbor,
rozptýlený súbor a kódovaný súbor NTFS.
-- Pred odpojením zariadenia USB použite
bezpečné odstránenie zariadenia USB.
-- Ak nepoužijete bezpečné odstránenie
zariadenia USB, môže dôjsť k poškodeniu
alebo strate údajov na zariadení USB
-- Zariadenie USB môžete opraviť alebo
naformátovať na stolnom počítači. (iba
operačný systém MS-Windows)
Pred použitím funkcií Timeshift a Nahrané
TV programy pripojte zariadenie USB
Nepoužívajte pamäťovú kartu USB
Memory Stick. Nepodporujeme
pamäťové karty USB Memory Stick.
Odporúčame používať pevný disk
USB s rýchlosťou aspoň 5400 ot./
min., ale pevný disk USB typu RAID
nie je podporovaný.
• Ak chcete použiť režim Timeshift alebo funkciu
Nahrané TV programy, na pripojenom USB
zariadení musíte spustiť funkciu Formátovať
zariadenie, aby ste získali správny formát pre
nahrávanie.
-- Počas formátovania zariadenia zariadenie
neodpájajte, kým formátovanie prebieha. Ak
zariadenie naformátujete, všetky súbory sa
odstránia.
-- Pred naformátovaním vášho zariadenia pre
tento výrobok zálohujte svoje súbory, aby ste
ich uchránili pred poškodením alebo stratou
údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie
zodpovednosť za akékoľvek poškodenie
údajov v súboroch alebo stratu údajov.
• Nahrané videá sú chránené technológiou DRM
(správa digitálnych práv) a nedajú sa prehrávať
na počítači alebo inom výrobku. Uvedomte si,
že súbory uložené na TV sa nedajú použiť, ak
vymeníte základnú dosku.
• Pre nahrávanie je potrebných aspoň 100 MB
voľného miesta.
• Ak kapacita voľného miesta v pamäti klesne
pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.
• Ak zariadenie USB zlyhalo pri funkcii Test
výkonu zariadenia, zariadenie USB musí pred
nahrávaním pomocou funkcií Sprievodca
a Správca kanálov znovu prejsť funkciami
Formátovať zariadenie a Test výkonu zariadenia.
Ak zariadenie zlyhalo pri funkcii Test výkonu
zariadenia, nemôžete ho použiť na nahrávanie.
| 12 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 12
2013-02-07 오후 2:38:50
AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)
02
Začíname
• Tento výrobok dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a používané
vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát kompresie
obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“. Tento výrobok dokáže prehrávať disky AVCHD,
ktoré používajú formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú ochrannými známkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
||POZNÁMKA |
\\ Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od stavu nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
\\ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
TTX/MIX
INPUT
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Audio/Video kábel
RF kábel pre TV
Batérie do diaľkového ovládača
(veľkosť AAA)
Používateľská príručka
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Diaľkové ovládanie
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 2:38:51
Začíname
Predný panel
TLAČIDLO PREHRAŤ/POZASTAVIŤ
TLAČIDLO ZADANIA
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
TLAČIDLO NAPÁJANIA
TLAČIDLO VYSUNÚŤ
ŠTRBINA NA DISK
DISPLEJ
ŠTRBINA
BEŽNÉ ROZHRANIE
USB HOSTITEĽ
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
||POZNÁMKA |
\\ Pre aktualizáciu softvéru výrobku prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu USB Memory Stick.
\\ Keď výrobok zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla Prehrať na výrobku alebo diaľkovom
ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku, a potom stlačiť tlačidlo v.
\\ Kartu „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej TV.
\\ Pri vyberaní karty „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vytiahnite rukami, pretože padnutie karty „CI CAM s CI alebo
CI+ CARD“ na zem by ju mohlo poškodiť.
\\ Kartu „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
\\ Umiestnenie štrbiny karty CI sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
\\ Karta „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ sa v niektorých krajinách a oblastiach nepodporuje; poraďte sa s vaším autorizovaným
predajcom.
V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
Zadný panel
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
LAN
HDMI OUT
AUDIO OUT
USB HOST
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
| 14 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 14
2013-02-07 오후 2:38:51
Diaľkové ovládanie
Stlačte, ak chcete ovládať TV.
Stlačte, ak chcete ovládať prístroj BD-HDD
Combo.
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete ovládať
možnosti alebo priamo vstúpiť na kanály.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky
disku.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
SUBTITLE
TTX/MIX
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo dopredu.
TV MUTE
Nastavenie hlasitosti TV.
TV SOURCE
Zobrazuje zoznam kanálov na obrazovke.
CH LIST
HOME
GUIDE
Stlačte, ak chcete používať spoločenskú TV.
Stlačte pre použitie funkcie PIP.
Inštalácia batérií
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom TV.
Po stlačení sa zobrazia informácie o prehrávaní
počas prehrávania obsahu na disku/USB/pevnom
disku alebo sa zobrazia informácie o TV kanále.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Stlačte pre použitie funkcie webového prehliadača.
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
Zobrazuje informácie o EPG (elektronický
sprievodca programami).
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnoty ponuky.
Stlačte pre vyhľadávanie obsahu.
Alternatívne vyberá funkcie Teletext, Dvojité
alebo Zmiešaný.
Stlačte, ak chcete vybrať TV kanál.
Stlačte, ak chcete prejsť na domovskú obrazovku.
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Nástroje.
Stlačte pre použitie Smart Hub.
Zapnutie a vypnutie TV.
Stlačte, ak chcete disk vysunúť.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať dozadu alebo dopredu.
Stlačením tohto tlačidla pozastavíte
prehrávanie alebo funkciu Timeshift.
Stlačením tohto tlačidla spustíte alebo
zapnete funkciu Timeshift.
Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie.
Vypne zvuk reproduktorov vášho TV.
Začíname
Zapína a vypína produkt.
02
Opis diaľkového ovládača
Stlačte na opustenie ponuky.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
výrobku a niekoľko funkcií na diskoch Bluray.
Stlačte, keď chcete použiť funkciu 3D.
Stlačte, ak chcete pozastaviť nahrávanie.
Stlačte, ak chcete uskutočniť nahrávanie.
||POZNÁMKA |
\\ Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
-- Skontrolujte polaritu +/– batérií.
-- Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
-- Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkou.
-- Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové osvetlenie.
||UPOZORNENIE |
\\ Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov na ochranu
životného prostredia. Nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 2:38:52
Začíname
Nastavenie diaľkového ovládača na
ovládanie vášho TV
„„
Aby ste zistili, či je váš TV kompatibilný,
postupujte podľa nasledovných pokynov.
1. Zapnite TV.
2. Diaľkový ovládač namierte smerom k TV.
3. Stlačením tlačidla TV nastavte režim TV.
4. Stlačte a podržte tlačidlo TV POWER a
potom stlačením príslušných numerických
tlačidiel zadajte dvojmiestny kód uvedený
v tabuľke vpravo, ktorý zodpovedá značke
vášho TV.
Ak je váš TV kompatibilný s diaľkovým
ovládačom, vypne sa.
Diaľkové ovládanie je teraz naprogramované
na ovládanie TV.
||POZNÁMKA |
\\ Ak je pre váš typ TV uvedených niekoľko kódov, postupne
ich vyskúšajte, kým nenájdete ten správny.
\\ Ak vo vašom diaľkovom ovládači vymeníte batérie, musíte
znovu nastaviť kód značky.
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať
niektoré funkcie vášho TV.
Tlačidlo
TV POWER
Číselné
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcia
Používa sa na zapnutie a vypnutie TV.
Používa sa na priame zadanie čísla.
Používa sa na nastavenie hlasitosti TV.
Používa sa na zapnutie a vypnutie zvuku.
Používa sa na výber požadovaného
kanála.
Používa sa na výber externého zdroja
pripojeného k TV.
||POZNÁMKA |
\\ Funkcie uvedené vyššie nemusia bezpodmienečne
fungovať na všetkých TV. Ak sa vyskytnú problémy,
použite diaľkový ovládač TV.
Kódy Ovládania TV
Značka
SAMSUNG
Kód
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
FORMENTI
TV POWER+57
GRADIENTE
TV POWER+70
FUJITSU
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+84
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
Značka
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kód
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
| 16 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 16
2013-02-07 오후 2:38:53
Pripojenia
Pripojenie k TV pomocou audio/video káblov a RF kábla
3. Zapojte výrobok a TV.
4. Zapnite výrobok a TV.
Do vstupu ANT IN
Do TV
RF kábel
R
Červený
W
Biely
Y
Žltý
Pripojenia
2. Pomocou video/audio káblov pripojte konektory VIDEO OUT (žltý) / AUDIO OUT (biely a červený) v
zadnej časti výrobku ku konektorom VIDEO IN (žltý) / AUDIO IN (biely a červený) vášho TV.
03
1. Pripojte kábel RF, ako je to znázornené.
Zvuk
Video
Do vstupu ANT INPUT
||POZNÁMKA |
\\ Káblové pripojenie RF tohto výrobku odosiela iba signály TV. Aby ste mohli sledovať výstup z výrobku, musíte pripojiť audio/
video káble.
\\ Ak sa zvukový kábel nachádza príliš blízko k sieťovému káblu, môže sa vyskytnúť rušenie.
\\ Ak chcete pripojiť AV prijímač, pozrite si strany s opisom pripojenia AV prijímača. (Pozri stranu 19)
\\ Množstvo a poloha konektorov sa môže líšiť v závislosti od vášho TV. Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho TV.
\\ Ak sa na TV nachádza iba jeden vstupný konektor, pripojte ho ku konektoru AUDIO OUT (Červené/biely) na výrobku.
||UPOZORNENIE |
\\ Nepripájate výrobok k vášmu TV pomocou videorekordéru. Video signály podávané videorekordérom môžu byť ovplyvnené
systémami ochrany autorských práv a obraz v TV môže byť skreslený.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 2:38:53
Pripojenia
Pripojenie k TV
1. Výrobok pripojte k TV pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.
2. Zapnite výrobok a TV.
-- Napájací kábel nepripájajte, kým nemáte hotové všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
3. Na diaľkovom ovládaní TV stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na TV obrazovke nezobrazí signál z
výrobku.
Spôsob 1 Pripojenie pomocou HDMI kábla (nie je súčasťou balenia) – Najlepšia kvalita
(odporúčané)
Spôsob 2 Pripojenie pomocou audio/video kábla - Dobrá kvalita
Zvuk
Video
Spôsob 1
Zvuk
Zosúlaďte farby
Spôsob 2
R
Červený
W
Biely
Y
Žltý
Video
Zosúlaďte farby
||POZNÁMKA |
\\ Ak používate na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu kábel HDMI-DVI, musíte k audio systému pripojiť aj výstup Digital
Audio Out na výrobku, aby ste počuli zvuk.
\\ Kábel HDMI vysiela digitálne video/zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
\\ Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho TV. Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie
vášho TV.
\\ Pri prvom pripojení výrobku k TV pomocou HDMI kábla alebo k novému TV bude výstupné rozlíšenie HDMI automaticky
nastavené na najvyššie rozlíšenie, ktoré TV podporuje.
\\ Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby na Vyp.
\\ Ak je výrobok pripojený k TV vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel
HDMI (kategória 2).
\\ HDMI vysiela do TV len čistý digitálny signál.
Ak váš TV nepodporuje technológiu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na obrazovke sa objaví náhodný šum.
\\ Ak si chcete vychutnať videá s 3D technológiou, musíte mať HDMI pripojenie.
| 18 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 18
2013-02-07 오후 2:38:55
Pripojenie k audiosystému
03
Pripojenia
1. Výrobok môžete pripojiť k audio systému pomocou jedného z troch spôsobov znázornených nižšie.
2. Zapnite výrobok, audio systém a TV.
-- Napájací kábel nepripájajte, kým nemáte hotové všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
3. Stláčajte prepínač vstupov pripojeného audio systému a TV, kým sa video signál z výrobku neobjaví
na TV a kým nebudete počuť zvukový signál prostredníctvom audio systému.
Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI
• Použite kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
• Najlepšia kvalita (odporúčané)
Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču pomocou optického vstupu
• Použite optický kábel (nie je súčasťou dodávky)
• Lepšia kvalita
• Ak nastavíte digitálny výstup na PCM, zvuk budete počuť iba cez dva predné reproduktory.
Spôsob 3 Pripojenie stereofónneho zosilňovača pomocou audio kábla
• Dobrá kvalita
Spôsob 2
Spôsob 3
Zvuk
Zvuk
Spôsob 1
R
Červený
W
Biely
Zvuk/Video
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 2:38:56
Pripojenia
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Bezdrôtová sieť
Výrobok môžete pripojiť k sieťovému smerovaču
pomocou jedného zo spôsobov znázornených
nižšie.
Káblová sieť
Bezdrôtový smerovač
alebo
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
Širokopásmové
služby
||POZNÁMKA |
\\ Ak bezdrôtový smerovač podporuje DHCP, výrobok môže
na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo
statickú IP adresu.
Smerovač
Širokopásmový
modem
Širokopásmové
služby
\\ Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim.
Režim Ad hoc nie je podporovaný.
Širokopásmové
služby
||POZNÁMKA |
\\ Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru
spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti od
použitého smerovača alebo stratégie vášho poskytovateľa
internetových služieb. Viac informácií získate od svojho
poskytovateľa ISP (Internet Service Provider).
\\ Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
\\ Ak chcete funkciu AllShare použiť s vašim počítačom,
musíte pripojiť počítač.
\\ Výrobok podporuje iba nasledujúce bezdrôtové protokoly
bezpečnostného kódu:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Vyberte si kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý
sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre
bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie
v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a chybu v
komunikácii.
\\ Ak zvolíte režim vysokej čistej priechodnosti (Greenfield)
802.11n a nastavíte typ kódovania na smerovači alebo
smerovač na typ WEP, TKIP alebo TKIP-AES (WPS2Mixed),
výrobok nebude podporovať pripojenie v súlade s novými
parametrami Wi-Fi certifikácie.
\\ Ak smerovač podporuje WPS (Nastavenie chránené WiFi), môžete sa k sieti pripojiť pomocou PBC (Konfigurácia
stlačením tlačidla) alebo PIN (Osobné identifikačné číslo).
WPS automaticky v každom režime nakonfiguruje SSID a
WPA kľúč.
\\ Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať
rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon
smerovača, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými
zariadeniami, atď.).
\\ Ak chcete funkciu AllShare použiť s vašim počítačom,
musíte pripojiť počítač.
| 20 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 20
2013-02-07 오후 2:38:58
Nastavenia
Proces nastavenia
3
5
Proces nastavenia vám umožňuje nastaviť jazyky
OSD a ponúk, nakonfigurovať pripojenie k vašej
domácej sieti, vybrať výstupný pomer strán (veľkosť
a formát obrazovky), ktoré sú pre váš TV správne a
vyhľadať požadované kanály.
Manažér harmonogramu : Umožňuje vám nastaviť
alebo upraviť plány nahrávania.
Nastavenia : Otvára ponuku Nastavenia.
`` Výber možnosti na Domovskej obrazovke:
1. Pomocou tlačidiel ◄► presuňte kurzor tak,
aby zvýraznil vašu voľbu a potom stlačte
tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
Displej
\\ Pri prvom pripojení výrobku k TV sa výrobok zapne
automaticky. Toto je normálna prevádzka.
Zvuk
Kanál
\\ Heslo : Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo.
-- Francúzsko, Taliansko : Heslo nemôžete nastaviť na
„0000“. Vyberte si iné čísla.
-- Iné : Predvolené heslo je nastavené na 0000.
\\ Keď je krajina nastavená na Taliansko, môžete zobraziť
ponuku Zoradenie kanálov.
Sieť
Systém
Podpora
Nastavenia 3D
Pomer strán TV
Smart Hub - veľkosť obr.
BD Wise
16:9 Originál
Veľ.3
Zap.
RozlíšenieAuto
Intelig. rozlíšenie DTV
Vyp.
Filmová snímka (24 Fs)
Auto
Hlboké farby HDMI
Auto
Farebný formát HDMI
Auto
||POZNÁMKA |
Domovská obrazovka
\\ Na obrazovke domovskej ponuky sa po 3 minútach
prepne na režim kanálu DTV. Počas prístupu do ponuky
nastavení sa po 5 minútach aktivuje šetrič obrazovky.
Nastavenia
Prístup do obrazovky Nastavenia
Nastavte rôzne funkcie tak, aby vyhovovali Vašim požiadavkám.
2
1
2
3
4
5
1
Smart Hub
AllShare Play
Kanál
Manažér harmonogramu
Nastavenia
4
04
• Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete, domovská
obrazovka sa nezobrazí.
• OSD (On Screen Display) tohto výrobku sa môže po
aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybranej
ponuky.
Kanál : Umožňuje vám konfiguráciu TV kanálov
pomocou funkcií, ako je napríklad krajina a
automatické ladenie.
1. Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia.
2. Prístup k ponukám, podponukám a
možnostiam položky Nastavenia si pozrite
na obrázku diaľkového ovládania a v tabuľke
nastavení (pozrite si strany 22 až 32).
Smart Hub : Spustí Smart Hub. Zo Smart Hub
môžete získať prístup k serveru YouTube, hrám a
iným aplikáciám.
AllShare Play : Umožňuje vám zvoliť si obsah
pre zobrazenie alebo prehrávanie umiestnený na
pripojených zariadeniach podľa typu. Môžete si
vybrať videá, fotografie alebo hudbu.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 2:38:59
BD
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
Nastavenia
POPUP
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri ponuke Nastavenia
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
3
2
4
A
B
PANDORA
2
3
4
D
Tlačidlo HOME : Stlačte,
ak chcete
prejsť na
DIGITAL SUBTITLE
INPUT
SOCIAL
REC REC PAUSE
Domovskú obrazovku.
SMART HUB SEARCH
1
C
2D 3D
SUBTITLE
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej
ponuke.
v Tlačidlá (Zadať) / SMER:
• Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuniete kurzor
alebo zvolíte položku.
• Stlačením tlačidla v aktivujte aktuálne zvolenú
položku alebo potvrdíte nastavenie.
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej
ponuky.
Podrobné informácie o funkciách
Každá funkcia, položka ponuky a jednotlivá
možnosti ponuky Nastavenia je podrobne
vysvetlená na obrazovke. Ak chcete zobraziť
vysvetlenie, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
funkciu, položku ponuky alebo možnosť. Na
obrazovke sa zvyčajne zobrazí vysvetlenie.
Krátky popis každej z funkcií položky Nastavenia
začína na nasledujúcej strane. Ďalšie informácie
i niektorých funkciách nájdete aj v Prílohe tohto
návodu na obsluhu.
| 22 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 22
2013-02-07 오후 2:38:59
Funkcie ponuky Nastavenia
Pomer strán TV
Smart Hub - veľkosť obr.
BD Wise
Rozlíšenie
Intelig. rozlíšenie DTV
Umožňuje vám nastaviť výstup z výrobku podľa veľkosti
obrazovky vášho TV.
Nastavenia
Nastavenia 3D
Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D obsahom
v režime 3D.
• Ak sa presuniete na Domovskú obrazovku alebo
Domovskú obrazovku Smart Hub, kým sa nachádzate
v režime 3D, výrobok automaticky prepne na režim 2D.
04
Displej
Umožňuje vám vybrať si optimálnu veľkosť obrazovky
Smart Hub.
Funkcia BD Wise je najnovšia prepájacia funkcia
spoločnosti Samsung.
Keď navzájom prepojíte výrobok Samsung a TV
Samsung pomocou funkcie BD Wise prostredníctvom
HDMI a funkcia BD Wise je zapnutá na výrobku, ako
aj na TV, výrobok vysiela video s rozlíšením videa a
obnovovacím kmitočtom disku Blu-ray/DVD.
Nastavuje výstupné rozlíšenie video signálu HDMI.
Číslo označuje počet riadkov videa na jeden obraz.
Písmená i a p označujú prekladané a progresívne
skenovanie.
Čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.
Túto funkciu použite na automatickú optimalizáciu
rozlíšenia obrazovky pre digitálne vysielanie.
||POZNÁMKA |
\\ Keď použijete funkciu BD Wise, táto ponuka sa nezobrazí.
Filmová snímka (24 Fs)
Nastavením funkcie Filmová snímka (24 Fs) vám
umožňuje nastaviť prehrávanie z výstupu HDMI na 24
snímok za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu.
• Funkciu Filmová snímka (24 Fs) môžete využívať len
na TV, ktorý podporuje túto obnovovaciu frekvenciu.
• Funkcia Filmová snímka je k dispozícii len vtedy, keď
je výrobok v režimoch výstupného rozlíšenia HDMI
1080i alebo 1080p.
||POZNÁMKA |
\\ Keď použijete funkciu BD Wise, táto ponuka sa nezobrazí.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 2:38:59
Nastavenia
Displej
Farebný formát HDMI
Hlboké farby HDMI
Progresívny režim
Zvuk
Digitálny výstup
Prevzorkovanie PCM
nadol
Umožňuje vám nastaviť formát farebného priestoru
pre výstup HDMI, aby sa zhodoval so schopnosťami
pripojeného zariadenia (TV, monitor, atď.).
Umožňuje vám dosiahnuť video z konektora HDMI
OUT so sýtymi farbami. Sýta farba umožňuje presnejšiu
reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou farieb.
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní DVD diskov.
Nastaví možnosť Digitálneho výstupu, ktorá je vhodná
pre váš TV alebo AV prijímač. Viac detailov nájdete v
tabuľke výberu digitálneho výstupu. (Pozrite si strany 74
až 75)
Nastavte, či sa má použiť spracovanie podvzorkovania,
alebo nie.
Nastavte možnosť Ovládania dynamického rozsahu na
Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.
Auto : Dynamický rozsah bude ovládaný automaticky
na základe informácií poskytnutých zvukovou stopou
Dolby TrueHD. Toto nastavenie je rovnaké, ako so
„zapnutou“ položkou Dolby Digital a Dolby Digital
Ovládanie dynamického
Plus.
rozsahu
Vyp. : Môžete si vychutnať pôvodný zvuk bez
kompresie dynamického rozsahu zvuku.
Zap. : Dynamický rozsah je primerane skomprimovaný
zvýšením nízkej úrovne zvuku a znížením mimoriadne
hlasného zvuku.
Režim zmiešavania
Režim DTS Neo:6
Synch. zvuku
Vyberte spôsob zmiešavania pre stereofónny výstup.
Môžete si vychutnať viackanálový zvuk prostredníctvom
výstupu HDMI dokonca aj pri 2 - kanálovom zvukovom
zdroji.
V niektorých prípadoch, keď je výrobok pripojený
k digitálnemu TV, zvukový signál nemusí byť
synchronizovaný s video signálom. Ak nastane tento
prípad, upravte dobu oneskorenia zvuku tak, aby sa
zhodovala so signálom videa.
• Dobu oneskorenia zvuku môžete nastaviť v rozsahu
od 0 ms do 200 ms.
Nastavte ju na optimálne nastavenie.
||POZNÁMKA |
\\ Stanovená doba oneskorenia zvuku nemusí byť úplne presná.
Závisí to od prehrávaného obsahu.
| 24 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 24
2013-02-07 오후 2:38:59
Nastavenia
Pripojené zariadenie
04
Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili k tomuto výrobku,
aby ste z neho počuli zvuk okrem TV.
Hlasitosť DTV programu bude upravená podľa vášho
zariadenia.
Prijímač AV : Vyberte túto možnosť, ak používate na
prehrávanie zvuku bežný prijímač AV/domáce kino
alebo TV.
AV Prijímač (Režim komp.) : Túto možnosť vyberte,
ak pre vás platí jeden z dvoch nižšie uvedených
prípadov.
-- Ak používate prijímač AV/domáce kino s
certifikátom THX.
-- V prípade, ak je funkcia „Digitálny výstup“ nastavená
na možnosť „Bitstream“ a ak pri sledovaní programu
DTV máte pocit, že Dolby Audio hrá oveľa hlasnejšie
ako MPEG1 Layer2 Audio, vyberte túto možnosť
dokonca aj vtedy, ak váš prijímač AV nemá THX
certifikát.
Stereo zariadenie : Vyberte túto možnosť, ak
používate stereofónny zosilňovač alebo nahrávacie
zariadenie, ktoré ako PCM formát podporuje optický
digitálny zvukový vstup.
Zvuk
||POZNÁMKA |
\\ Pre používateľov, ktorý majú TV ako jediné zariadenie,
vytvárajúce zvuk:
-- Ak TV nepodporuje vstup bitového toku Dolby Digital
prostredníctvom HDMI, nie sú potrebné žiadne špecifické
nastavenia.
-- Ak TV podporuje vstup bitového toku Dolby Digital
prostredníctvom HDMI, nastavte položku „Digitálny výstup“
na možnosť „PCM“.
Keď to urobíte, „Pripojené zariadenie“ si nebude
vyžadovať ďalšie nastavenie.
\\ Ak je DTV program, ktorý práve sledujete, vyrobený podľa normy
EBU R128, priemerná hodnota hlasitosti medzi zvukom MPEG1
Layer2 Audio a Dolby Digital/Dolby Digital Plus sa dá znížiť.
Ak DTV program nespĺňa normu EBU R128, stále môže
dochádzať k určitému rozdielu v priemernej hlasitosti medzi
TV programami.
\\ Veľký počet prijímačov AV/domácich kín kóduje zvuk Dolby
Digital/Dolby Digital Plus s kompenzáciou +4dB v porovnaní
s rovnakou úrovňou kódovania vstupu PCM.
Tento druh výrobku zahŕňa verzie tak s certifikátom THX, ako
aj tie bez certifikátu THX.
Ak používateľ zvolí „Prijímač AV (režim ofsetu)“, priemerná
hlasitosť medzi zvukom Dolby Digital/Dolby Digital Plus
dekódovaným takýmto produktom a zvukom MPEG1 Layer2
Audio dekódovaným týmto produktom bude podobná.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 25
25 |
2013-02-07 오후 2:39:00
Nastavenia
Kanál
Anténa
Vyberte správny typ antény pre digitálne vysielanie.
Skôr, ako váš výrobok môže začať s ukladaním
dostupných kanálov do pamäti, musíte určiť typ zdroja
signálu, ktorý je pripojený k tomuto výrobku.
Výberom tejto položky zmeníte krajinu.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo. Predvolené heslo je nastavené na 0000.
Krajina
Automatické ladenie
Manuálne ladenie
Mož. vyhľ. v kábl. rozv.
Presun zozn. kanálov
||POZNÁMKA |
\\ Heslo : Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo.
-- Francúzsko, Taliansko : Heslo nemôžete nastaviť na
„0000“. Vyberte si iné čísla.
-- Iné : Predvolené heslo je nastavené na 0000.
Vyhľadáva všetky kanály s aktívne vysielajúcimi
stanicami a ukladá ich.
Vyhľadá automaticky kanály a uloží ich do zariadenia.
Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať
aktuálnym alebo požadovaným číslam programov.
Vyhľadá manuálne kanály a uloží ich do zariadenia.
Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov
aktualizujú.
Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad
frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v
káblovej sieti.
Táto funkcia dokáže importovať alebo exportovať mapu
kanálov.
Pre použitie tejto funkcie by ste mali pripojiť úložné
zariadenie USB.
Exportovať na USB : Exportuje zoznam kanálov na
zariadenie USB.
Táto funkcia je k dispozícii po pripojení USB zariadenia.
Importovať z USB : Importuje zoznam kanálov zo
zariadenia USB.
||POZNÁMKA |
\\ Ak ako krajinu nastavíte Holandsko a zdroj antény nastavíte
na káblový, táto ponuka sa nezobrazí.
Upraviť č. kanála
Pomocou tejto funkcie meníte číslo kanálu. Keď sa
číslo kanálu zmení, informácie o kanále sa neaktualizujú
automaticky. Ak sa táto ponuka neobjaví, vyberte
položku Kanál na domovskej obrazovke a potom
stlačte tlačidlo TOOLS.
| 26 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 26
2013-02-07 오후 2:39:00
Sieť
Wi-Fi Direct
Soft AP
Nastavenia AllShare
Názov zariadenia
Nastavenia BD-Live
Systém
Nastavenie
Umožňuje vám skontrolovať aktuálnu sieť a stav siete internet.
Umožňuje vám k výrobku pripojiť zariadenie Wi-Fi
Direct pomocou siete typu peer-to-peer, a to bez
bezdrôtového smerovača.
Prostredníctvom zariadenia Wi-Fi Direct môžete použiť
jedno zariadenie na ovládanie iných zariadení.
Nastavenia
Stav siete
04
Nastavenia siete
Nakonfigurujte sieťové pripojenie tak, aby ste si mohli
vychutnať rozličné funkcie, ako sú napríklad internetové
služby alebo funkcia AllShare Wi-Fi a vykonajte
softvérové aktualizácie.
Umožňuje vám bezdrôtové pripojenie iných typov
Wi-Fi zariadení k výrobku. Je potrebné, aby ste
vytvorili bezpečnostný kód, ktorý musíte zadať do
ostatných Wi-Fi zariadení, keď ich pripájate na sieť.
Spravuje vaše zariadenia pripojené na sieti a nastavuje
možnosti zdieľania pevného disku tohto výrobku.
Zoznam zariadení : Nastavuje, či sa povolí zariadenie
pripojené k sieti, ako je napríklad inteligentný telefón
alebo tablet, za účelom zdieľania obsahu s týmto
zariadením alebo ovládania tohto zariadenia.
Zdieľať pevný disk : Nastavuje, či sa bude zdieľať
obsah tohto výrobku s ostatnými zariadeniami pripojenými
na sieti, ako sú napríklad inteligentné telefóny.
Umožňuje vám zadať názov výrobku, ktorý ho bude na
vašich sieťach identifikovať.
Nastavuje rôzne funkcie BD-Live. Funkcia BD-Live vám
umožňuje prístup k ďalším funkciám, ktoré sú k dispozícii na
niektorých diskoch Blu-ray, ak ste pripojený k sieti internet.
Internetové pripojenie BD-Live : Umožňuje vám
úplne povoliť, čiastočne povoliť alebo zakázať
internetové pripojenie BD-Live.
Vymazať BD údaje : Spravuje BD údaje prevzaté
službou BD-Live na disky Blu-ray.
Nastavuje kanály a čas pri prvom nastavení tohto
výrobku alebo pri jeho vynulovaní.
Nastavuje aktuálny dátum a čas.
||POZNÁMKA |
Hodiny
\\ Ak funkciu Zobrazenie s časovačom a Nahrávanie s
časovačom nastavíte pomocou ponuky SPRIEVODCA,
Zoznam kanálov alebo Informácie, budú pracovať na základe
informácií o čase TV programu.
Ak Režim hodín nastavíte na možnosť Manuálne a manuálne
zmeníte čas, funkcie Zobrazenie s časovačom a Nahrávanie
s časovačom môžu byť obmedzené, alebo nemusia správne
fungovať.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 2:39:00
Nastavenia
Zapne alebo vypne automatické spustenie funkcie
dátovej služby, ktoré automaticky aktivuje dátovú službu.
Systém
||POZNÁMKA |
Dátová služba
\\ Dátové služby vám umožňujú použitie informácií (text, statické snímky,
grafiky, dokumenty, softvér atď.) prenesených cez vysielacie médium
v prípade, ak momentálne sledovaný kanál dátové služby poskytuje.
\\ V niektorých krajinách sa položka Dátové služby nebude v ponuke
nachádzať
\\ Niektoré dátové služby sú k dispozícii iba vtedy, keď je výrobok
pripojený k sieti.
\\ Počas nahrávania dátová služba nie je k dispozícii.
Digitálny text
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správca úložných
zariadení
Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia
je zapnutá.
||POZNÁMKA |
\\ V niektorých krajinách sa položka Digitálny text nebude
nachádzať v ponuke.
Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka prepojené
činnosti s ostatnými výrobkami značky Samsung, ktoré
sú vybavené funkciou Anynet+. Na použitie tejto funkcie
pripojte tento výrobok k TV značky Samsung s funkciou
Anynet+ pomocou kábla HDMI.
Spravuje pamäťové zariadenia určené na nahrávanie,
ako je napríklad interný a/alebo externý pevný disk
pripojený prostredníctvom portu USB.
Formátovať zariadenie : Formátovanie vybratého
zariadenia. Všetok obsah sa z daného zariadenia odstráni.
Skontrolovať zariadenie : Kontrola, či sa na
vybratom zariadení nevyskytujú chyby.
Testovať výkon zariadenia : Test výkonu zariadenia
pre nahrávanie.
Vybrať zar. na nahrávanie : Zmena umiestnenia
ukladania nahraných súborov.
||POZNÁMKA |
\\ Keďže funkcia Timeshift výrobku a ostatné implementované
funkcie si vyžadujú určité voľné miesto na pevnom disku
nachádzajúcom sa vo vnútri zariadenia, celková veľkosť
zobrazená v položke „Správca pamäťových zariadení“ ponuky
Nastavenia sa môže líšiť od kapacity pevného disku uvedenej
v návode. (Pozrite si stranu 56)
| 28 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 28
2013-02-07 오후 2:39:00
\\ Klávesnicu môžete použiť len vtedy, keď sa vo webovom
prehliadači a aplikácii Smart Hub zobrazí obrazovka alebo
okno klávesnice QWERTY.
Nastavenia myši : Umožňuje vám nakonfigurovať
bezdrôtovú USB myš pripojenú k výrobku. Myš
môžete v ponuke výrobku používať rovnakým
spôsobom, ako používate myš pri počítači.
Nastavenia
||POZNÁMKA |
04
Môžete pripojiť bezdrôtovú USB klávesnicu alebo myš k
USB portu na prednej časti výrobku.
Nast. klávesnice : Umožňuje vám nakonfigurovať
bezdrôtovú USB klávesnicu pripojenú k výrobku.
Systém
||POZNÁMKA |
Správca zariad.
\\ Myš môžete používať len vtedy, keď sa vo webovom
prehliadači a Smart Hub zobrazí obrazovka alebo okno.
`` Používanie ponuky výrobku s myšou:
1. Pripojte USB myš k výrobku.
2. Kliknite na prvé tlačidlo, ktoré ste vybrali v ponuke
Nastavenia myši. Objaví sa jednoduchá ponuka.
3. Kliknite na požadovanú možnosť v ponuke.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od modelu USB HID nemusí byť klávesnica a myš
kompatibilná s vaším produktom.
\\ Niektoré tlačidlá HID klávesnice nemusia fungovať.
\\ Káblové USB klávesnice nie sú podporované.
\\ Niektoré aplikácie nemusia byť podporované.
\\ Ak bezdrôtovú HID klávesnica nefunguje, pretože dochádza k
rušeniu, dajte klávesnicu bližšie k výrobku.
Jazyk
Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete, pre ponuku na
obrazovke, ponuku disku, atď.
• Zvolený jazyk sa zobrazí iba vtedy, ak sa podporuje.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 2:39:00
Nastavenia
Systém
Zabezpečenie
Táto funkcia funguje spolu s diskmi Blu-ray/DVD, ktorým
bolo pridelené vekové hodnotenie alebo číselné
hodnotenie, ktoré označuje úroveň vyspelosti obsahu.
Tieto čísla vám pomáhajú kontrolovať typy diskov
Blu-ray/diskov DVD, ktoré môže sledovať vaša rodina.
Keď vstúpite do tejto funkcie, zobrazí sa obrazovka
zabezpečenia. Zadajte svoje bezpečnostné heslo.
(Predvolené heslo je 0000.)
Zámok DTV kanála : Pomocou funkcie Zablokovanie
kanálu DTV môžete zablokovať určité kanály tak, aby
ich deti nemohli sledovať.
Zámok hodnot. prog. DTV : Táto funkcia funguje
spolu s DTV, ktorému bolo priradené vekové
hodnotenie, čo vám pomáha kontrolovať typy DTV,
ktoré vaša rodina sleduje. Vyberte si vekovú úroveň,
ktorú chcete nastaviť.
Rodič. hodnotenie BD : Bráni prehrávaniu Blu-ray
diskov so špecifickým vekovým hodnotením, ak sa
nezadá heslo.
Rodič. hodnotenie DVD : Bráni prehrávaniu diskov
DVD s určeným číselným hodnotením, ak sa nezadá
heslo.
Väčšie číslo udáva, že program je určený len pre
dospelých.
Zmeniť PIN : Mení 4-ciferné heslo používané na
prístup k zabezpečeným funkciám.
`` Ak ste zabudli svoje heslo
1. Na domovskú obrazovku prejdite stlačením
tlačidla HOME.
2. Vyberte všetky disky alebo pamäťové zariadenia
USB.
3. Stlačte a podržte tlačidlo @ na prednom paneli
na 5 sekúnd alebo dlhšie.
Všetky nastavenia sa vrátia na východiskové
nastavenia.
||POZNÁMKA |
\\ Heslo : Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo.
-- Francúzsko, Taliansko : Heslo nemôžete nastaviť na
„0000“. Vyberte si iné čísla.
-- Iné : Predvolené heslo je nastavené na 0000.
| 30 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 30
2013-02-07 오후 2:39:00
Systém
\\ Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je výrobok pripojený
k sieti
Nastavenia
||POZNÁMKA |
04
Všeobecné
Možnosti uvedené nižšie môžete zmeniť podľa vašich
predstáv.
Pokročilá hudobná kópia : Keď kopírujete hudobné
súbory, informácie sa dajú automaticky aktualizovať.
Čas kopírovania sa môže zvýšiť.
Priehľadnosť ponuky : Nastavuje priehľadnosť okna
ponuky.
DivX® video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si môžete
zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Zobrazuje obrazovku s informáciami ponuky CI.
Ponuka CI : Toto umožňuje používateľovi vykonať
výber z poskytnutej ponuky CAM. Vyberte ponuku CI,
ktorá je založená na ponuke karty PC Card.
Transkódovanie CAM Video : Môžete
nakonfigurovať nastavenie na automatický prevod
video kodeku z karty CAM. Ak funkciu nechcete
používať, prepnite ju do polohy Vyp.
||POZNÁMKA |
Bežné rozhranie
\\ Musíte používať takú kartu CAM, ktorá podporuje prevod
video kodeku.
Informácie o aplikácii : Zobrazuje informácie o CAM
(Modul s podmieneným prístupom) vloženom do
štrbiny CI a o karte „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“
vloženej do CAM. CAM môžete nainštalovať vždy,
keď je výrobok zapnutý alebo vypnutý.
1. CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo
prostredníctvom telefonickej objednávky.
2. Pevne zasuňte „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“
3. CAM s kartou „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“
zasuňte do štrbiny bežného rozhrania v smere
šípky tak, aby smerovala paralelne k štrbine.
4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanále s
kódovaným signálom.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 2:39:00
Nastavenia
||POZNÁMKA |
Systém
\\ Tento výrobok pracuje s kartou CI a CI+ CAM.
Avšak v prípade niektorých miestnych DVB-T asociácií
nemusí mať tento výrobok dokonalú kompatibilitu so
všetkými druhmi CAM.
\\ Ak vložená karta CAM nefunguje správne, vytiahnite KARTU
CAM z výrobku a znovu ju vložte do štrbiny.
Bežné rozhranie
\\ Ak sa objaví kontextová správa, vykonajte nasledujúce kroky.
(Nejedná sa o poruchu výrobku. Viac informácií získate od
svojho poskytovateľa služieb.)
1. „Je vložená nesprávna inteligentná karta.“ :
Inteligentná karta je vložená nesprávne.
2. „Vložená inteligentná karta nie je podporovaná.“ :
Je vložená nesprávna inteligentná karta
3. „Kredit na vašej inteligentnej karte exspiroval.
Vaša inteligentná karta nie je autorizovaná pre
túto službu.“ : Kredit na vašej inteligentnej karte
exspiroval.
4. „Nie je vložená žiadna inteligentná karta.“ :
Inteligentná karta nie je vložená správne.
Podpora
Aktualizácia softvéru
Kontaktovať Samsung
Vzdialená správa
Ponuka aktualizácie softvéru vám umožňuje aktualizovať
softvér výrobku na najnovšiu verziu.
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším
výrobkom.
Vzdialená správa umožňuje našej linke podpory
diaľkový prístup k výrobku značky Samsung za účelom
odstránenia problému. Ak chcete tento program
používať, akceptujte podmienky servisnej zmluvy.
||POZNÁMKA |
\\ Ak sa chcete pripojiť k vzdialenej správe, kontaktujte najskôr
našu linku podpory.
\\ Služba Vzdialená správa nemusí byť v niektorých krajinách
dostupná.
Reset
Všetky nastavenia sa resetujú na predvolené nastavenia,
okrem nastavení siete a nastavení funkcie Smart Hub.
Predvolený bezpečnostný kód PIN je 0000.
| 32 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 32
2013-02-07 오후 2:39:00
Siete a Internet
Skôr, ako začnete, kontaktujte prosím svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je
vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je
dynamická a používate káblovú alebo bezdrôtovú
sieť, odporúčame použiť automatické postupy
konfigurácie popísané nižšie.
Ak sa pripájate ku káblovej sieti, pripojte výrobok k
smerovaču pomocou kábla LAN skôr, ako začnete
s procesom konfigurácie.
Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti, odpojte
akékoľvek káblové sieťové pripojenie skôr, ako
začnete.
Ak chcete začať v konfigurácii sieťového
pripojenia, postupujte podľa týchto krokov:
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
3. Vyberte položku Nastavenia siete a potom
stlačte tlačidlo v.
4. Prejdite na pokyny pre káblové siete,
ktoré začínajú nižšie alebo na pokyny pre
bezdrôtové siete, ktoré začínajú na strane 34.
Káblová sieť
ĞĞ
Káblová - automatické
Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo v.
Výrobok zistí káblové pripojenie, overí sieťové
pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete.
Výrobok overí sieťové pripojenie.
Nastavenia siete
Pripojenie káblovej siete zlyhalo.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
0.0.0.0
Maska podsiete
Brána0.0.0.0
Server DNS
0.0.0.0
Aut. nast. IP zlyhalo. Pre aut. nast. IP adresy vykonajte
nasledovné kroky, alebo, nastavte IP adresu manuálne výberom
„Nastavenia IP“.
- Uistite sa, že DHCP server je aktivovaný na smerovači a odpojte
a znovu zapojte smerovač.
- Viac informácií získate od vášho poskytovateľa internetových
služieb.
Predch.
Nast. IP
Zopak.
OK
2. Vyberte položku Nast. IP v pravej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia IP.Zobrazí
sa obrazovka Nastavenia IP.
3. Vyberte políčko Režim IP a potom ho
nastavte na manuálny.
4. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní zadajte sieťové hodnoty. Pomocou
tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom ovládaní sa
presúvajte po vstupných poliach.
||POZNÁMKA |
\\ Tieto hodnoty môžete získať od vášho poskytovateľa
internetového pripojenia. Tieto hodnoty si môžete tiež
pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom
Windows. Pokyny nájdete v časti „Získanie údajov o
sieťovom pripojení“ na strane 34.
5. Keď ste hotoví, zvýraznite položku OK a
potom stlačte tlačidlo v. Výrobok si overí
sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 33
Nastavenia
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
Káblová - manuálne
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty
sieťového nastavenia manuálne.
Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:
04
Keď pripojíte tento výrobok k sieti, môžete
použiť aplikácie a funkcie založené na sieti, ako
je napríklad Smart Hub a BD-Live a aktualizovať
softvér výrobku prostredníctvom sieťového
pripojenia. Viac informácií o prístupe a používaní
internetových služieb nájdete v kapitole Sieťové
služby v tomto návode, ktorá sa nachádza
na stranách 62 – 64. Pokyny ku konfigurácii
sieťového pripojenia začínajú nižšie.
ĞĞ
33 |
2013-02-07 오후 2:39:00
Nastavenia
< Získanie údajov o sieťovom pripojení >
Údaje o sieťovom pripojení si môžete pozrieť
na väčšine počítačov s operačným systémom
Windows. Ak chcete zobraziť údaje sieťových
nastavení, postupujte podľa týchto krokov:
• Windows XP
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
ĞĞ
Bezdrôtová (Všeobecné) - automatické
Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“ na strane 33.
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo v.
Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam
dostupných sietí.
Nastavenia siete
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
Vyberte svoj bezdrôtový smerovač zo zoznamu.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
iptime23
ELT
JSY
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
SO070VOIP
• Windows 7
1. Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na položku
Sieť a Centrum zdieľania.
3. V dialógovom okne, ktoré sa objaví, kliknite
na položku Pripojenie k lokálnej sieti alebo
Pripojenie k bezdrôtovej sieti, v závislosti od
typu vášho sieťového pripojenia.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od verzie systému Windows sa môžu
informácie líšiť.
Bezdrôtová sieť
Pripojenie k bezdrôtovej sieti môžete nastaviť
troma spôsobmi:
-- Bezdrôtové automaticky
-- Bezdrôtová manuálne
-- WPS(PBC)
Počas konfigurácie bezdrôtového sieťového pripojenia
sa odpoja všetky bezdrôtové zariadenia, ktoré sú
momentálne pripojené cez tento výrobok.
||POZNÁMKA |
\\ Bezdrôtové sieťové pripojenie nie je možné nakonfigurovať
v prípade, že je už vytvorené káblové internetové pripojenie.
Obnoviť
WPS(PBC)
Predch.
Ďalej
Zrušiť
2. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte
tlačidlo v.
3. Vyberte položku Ďalej a potom stlačte znovu
tlačidlo v.
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte
bezpečnostný kód alebo heslo svojej siete.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidla šípky
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo
v.
5. Keď budete hotoví, vyberte položku Ďalej
v pravej časti obrazovky. Výrobok si overí
sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
||POZNÁMKA |
\\ Nasledujúce pokyny vykonajte v prípade, že želaný smerovač
nie je viditeľný alebo ak je uvedených príliš veľa smerovačov.
Môžete sa pripojiť k želanému smerovaču.
1)
2)
3)
4)
Vykonajte postup až do vyššie uvedeného kroku 2.
Zvoľte položku Pridať sieť.
Zadajte názov (SSID) pre bezdrôtový smerovač.
Zvoľte typ zabezpečenia.
\\ Bezpečnostný kód alebo heslo by ste mali nájsť na jednej
z nastavovacích obrazoviek, ktoré používate na nastavenie
svojho smerovača alebo modemu.
| 34 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 34
2013-02-07 오후 2:39:01
ĞĞ
Bezdrôtová (Všeobecné) - manuálne
2. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte
tlačidlo v.
3. Vyberte položku Ďalej a potom stlačte znovu
tlačidlo v.
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte
bezpečnostný kód alebo heslo svojej siete.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo v.
5. Keď budete hotoví, vyberte položku Ďalej v
pravej časti obrazovky a potom stlačte znovu
tlačidlo v.
6. Zobrazí sa obrazovka Stav siete.
Výrobok sa pokúša overiť sieťové pripojenie
a zlyhalo.
7. Vyberte položku Nast. IP v pravej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa
obrazovka Nastavenia IP.
8. Vyberte políčko Režim IP a potom ho
nastavte na manuálny.
9. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní zadajte sieťové hodnoty. Pomocou
tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom ovládaní sa
presúvajte po vstupných poliach.
||POZNÁMKA |
\\ Tieto hodnoty môžete získať od vášho poskytovateľa
internetového pripojenia. Tieto hodnoty si môžete tiež
pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom
Windows. Pokyny nájdete v časti „Získanie údajov o
sieťovom pripojení“ na strane 34.
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo v.
Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam
dostupných sietí.
2. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na
vašom smerovači. Váš výrobok automaticky
získa údaje všetkých sieťových nastavení a
pripojí sa k vašej sieti.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť
zariadenia Wi-Fi Direct k výrobku a k sebe
navzájom pomocou párovacej siete, bez potreby
bezdrôtového smerovača.
1. Zapnite zariadenie s funkciou Wi-Fi Direct a
zapnite jeho funkciu Wi-Fi Direct.
2. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
3. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
4. Vyberte položku Wi-Fi Direct a potom stlačte
tlačidlo v.
Zobrazia sa zariadenia Wi-Fi Direct, ktoré
môžete pripojiť.
Wi-Fi Direct
Názov
zar. : [HDD]E8900
Display
Vyberte vaše zar. Wi-Fi Direct pre pripojenie.
Audio
AndroidXXXXXXXOdpojené
Network
System
Support
Obnoviť
Zatvoriť
' Späť
10. Keď ste hotoví, zvýraznite položku OK
a potom stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa
obrazovka Stav siete. Výrobok si overí sieťové
pripojenie a následne sa pripojí k sieti. Keď
ste hotoví, zvýraznite položku OK a potom
stlačte tlačidlo v.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 35
Nastavenia
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo v.
Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam
dostupných sietí.
WPS(PBC)
Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“ na strane 33.
04
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty
sieťového nastavenia manuálne.
Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“ na strane 33.
ĞĞ
35 |
2013-02-07 오후 2:39:01
Nastavenia
5. Máte tri možnosti, ako dokončiť Wi-Fi
pripojenie:
• Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia.
• Prostredníctvom výrobku pomocou PBC.
• Prostredníctvom výrobku pomocou PIN.
Každý zo spôsobov je uvedený nižšie.
Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia
1. Pri Wi-Fi zariadení postupujte podľa postupu
pre pripájanie zariadenia k inému zariadeniu
s funkciou Wi-Fi Direct. Pokyny nájdete v
návode na obsluhu zariadenia.
2. Keď ste dokončili proces, mali by ste
vidieť kontextovú ponuku na obrazovke
vášho TV, ktorá bude udávať, že zariadenie
podporujúce funkciu Wi-Fi Direct požaduje
pripojenie. Vyberte tlačidlo OK a stlačte
tlačidlo v pre potvrdenie.
3. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie
na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
Prostredníctvom výrobku pomocou PBC
1. Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete
pripojiť k tomuto výrobku a následne stlačte
tlačidlo v. Zobrazí sa kontextové okno
PBC/PIN.
2. Vyberte položku PBC a potom stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa kontextové okno PBC.
3. Do 2 minút stlačte tlačidlo PBC na zariadení
Wi-Fi Direct.
4. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie
na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
Prostredníctvom výrobku pomocou PIN
1. Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete
pripojiť k tomuto výrobku a následne stlačte
tlačidlo v. Zobrazí sa kontextové okno
PBC/PIN.
2. Vyberte položku PIN a potom stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa kontextové okno PIN.
3. Zapíšte si kód PIN z kontextového okna a
následne ho zadajte do príslušného políčka v
zariadení Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť.
4. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie
na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
||POZNÁMKA |
\\ Káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie sa odpojí,
keď použijete funkciu Wi-Fi Direct.
\\ Niektoré zariadenia Wi-Fi Direct nemusia podporovať
funkciu AllShare v prípade pripojenia cez Wi-Fi Direct.
V tomto prípade vám odporúčame zmeniť spôsob
prepojenia zariadení.
Soft AP
Tento produkt poskytuje funkciu bezdrôtového
prístupového bodu. Soft AP vám umožňuje
pripojiť iné zariadenia Wi-Fi k sieti bezdrôtovo
prostredníctvom tohto produktu.
Je potrebné, aby ste vytvorili bezpečnostný kód,
ktorý musíte zadať do ostatných Wi-Fi zariadení,
keď ich pripájate na sieti.
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
3. Vyberte položku Soft AP a potom stlačte
tlačidlo v.
4. Vyberte položku Zap. alebo Vyp. a potom
stlačte tlačidlo v.
< Nastavenie bezpečnostného kódu
Soft AP >
1. Na obrazovke Soft AP vyberte ponuku
Bezpeč. kľúč a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa okno bezpečnostného kódu.
2. Na obrazovke Bezpečnostný kód zadajte
bezpečnostný kód. Zadajte čísla priamo
pomocou číselných tlačidiel vášho diaľkového
ovládania. Písmená zadávajte tak, že
pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberiete písmeno
a potom stlačte tlačidlo v.
3. Keď budete hotoví, pomocou tlačidiel
▲▼◄► sa presuňte na položku Dokončiť
v dolnej časti obrazovky a potom stlačte
tlačidlo v.
| 36 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 36
2013-02-07 오후 2:39:01
Obrazovka Nastavenia AllShare uvádza zoznam
vašich zariadení AllShare pripojených k sieti a ich
IP adries. Prostredníctvom tejto obrazovky môžete
zariadeniu umožniť, aby sa pripojilo k výrobku,
zamietnuť prístup alebo odstrániť zariadenie zo
zoznamu AllShare.
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
3. Vyberte položku Nastavenia AllShare a
potom stlačte tlačidlo v.
4. Zvoľte položku Zoznam zariadení a potom
stlačte tlačidlo v. V zozname zariadení vyberte
zariadenie a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa kontextové okno Nastavenia
AllShare.
5. Vyberte položku Povoliť, Zamiet. alebo
Vymazať zo zoznamu a potom stlačte
tlačidlo v.
Na obrazovke Nastavenia AllShare sa zariadenia
zobrazujú iba vtedy, keď ste nadviazali sieťové
spojenia so zariadeniami AllShare. (Viac informácií
o sieťových zariadeniach AllShare nájdete na
strane 43.
||POZNÁMKA |
\\ Ak chcete zdieľať prostredníctvom funkcie AllShare,
možnosť „Zdieľať pevný disk“ musí byť nastavená na
hodnotu Zap..
Názov zariadenia
Umožňuje vám zadať názov výrobku, ktorým bude
na vašich sieťach identifikovaný.
Ponuka Aktualizácie softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér výrobku na vylepšenie výkonu
alebo doplňujúce služby.
• Počas aktualizácie výrobok nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
Nastavenia
Nastavenia AllShare
Aktualizácia softvéru
04
Keď pripájate Wi-Fi zariadenie pomocou procesu
pripojenia na zariadení, musíte do príslušného políčka
zadať bezpečnostný kód, ktorý ste tu vytvorili.
2. Vyberte položku Podpora a potom stlačte
tlačidlo v.
3. Vyberte položku Aktualizácia softvéru a
potom stlačte tlačidlo v.
4. Vyberte jeden z nasledovných spôsobov:
• On-line
• Cez kanál
• Cez USB
• Z disku
• Prevzatím
• Aktualizácia v pohot. rež.
5. Stlačte tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
\\ Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa výrobok vypne, a
potom znovu zapne.
\\ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je spôsobené
nestálym internetovým pripojením alebo nedbalosťou
zákazníka počas aktualizácie softvéru.
\\ Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania softvéru
aktualizácie, stlačte tlačidlo v.
On-line
Váš výrobok musí byť pripojený k Internetu, aby
mohol použiť funkciu Cez režim on-line.
1. Vyberte položku On-line a potom stlačte
tlačidlo v. Objaví sa správa Pripája sa k
serveru.
2. Ak je dostupný súbor na prevzatie, objaví sa
vyskakovacie okno preberania s panelom
priebehu a začne sa preberanie.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 37
37 |
2013-02-07 오후 2:39:01
Nastavenia
3. Po skončení preberania sa objaví okno
Požiadavka na aktualizáciu s tromi voľbami:
Aktualizovať teraz, Aktualizovať neskôr alebo
Neaktualizovať.
4. Ak zvolíte Aktualizovať teraz, výrobok
aktualizuje softvér, vypne sa, a potom sa
automaticky zapne.
5. Ak nevykonáte výber do jednej minúty alebo
zvolíte Aktualizovať neskôr, výrobok uloží
nový softvér aktualizácie. Softvér môžete
aktualizovať neskôr pomocou funkcie
Prevzatím.
6. Ak zvolíte Neaktualizovať, výrobok zruší
aktualizáciu.
Cez kanál
Aktualizujte softvér pomocou signálu vysielania.
Cez USB
1. Navštívte stránku www.samsung.com.
2. V hornej časti stránky kliknite na položku
PODPORA.
3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte číslo
modelu výrobku a potom kliknite na položku
Nájsť výrobok.
4. Kliknite na položku Získať preberania v
strede stránky pod záhlavím Preberania.
5. V strede stránky kliknite na položku Firmvér.
6. Kliknite na ikonu ZIP v stĺpci Súbor na pravej
strane stránky.
7. Kliknite na položku OK v kontextovej ponuke,
ktorá sa objaví, aby ste prevzali a uložili súbor
firmvéru do vášho počítača.
||POZNÁMKA |
\\ Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB Host,
vo výrobku by sa nemal nachádzať žiadny disk.
\\ Keď je aktualizácia softvéru dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
\\ Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
\\ Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host môže
byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB
Memory Stick.
Z disku
1. Postupujte podľa krokov 1 až 7 v položke
Cez USB.
2. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
3. Zapíšte priečinok na disk. Odporúčame CD-R
alebo DVD-R.
4. Finalizujte disk, kým ho vyberiete z počítača.
5. Vložte disk do výrobku.
6. V ponuke výrobku prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia
softvéru.
7. Vyberte položku Z disku.
||POZNÁMKA |
\\ Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
\\ Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
8. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
9. Skopírujte priečinok do pamäťového
zariadenia USB.
10. Uistite sa, že vo výrobku nie je žiadny disk a
potom vložte pamäťové zariadenie USB do
USB portu výrobku.
11. V ponuke výrobku prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
12. Vyberte položku Cez USB.
| 38 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 38
2013-02-07 오후 2:39:02
Prevzatím
04
Možnosť Prevzatím vám umožňuje vykonať
aktualizáciu pomocou súboru, ktorý výrobok
prevzal skôr, ale rozhodli ste sa nenainštalovať
ho ihneď alebo súboru, ktorý výrobok prevzal v
Pohotovostnom režime.
Nastavenia
1. Ak bol prevzatý softvér na aktualizáciu, v
pravej časti okna Prevzatím uvidíte číslo
verzie softvéru.
2. Vyberte položku Prevzatím a potom stlačte
tlačidlo v.
3. Výrobok zobrazí správu, ktorá sa vás spýta,
či chcete vykonať aktualizáciu. Zvoľte Áno.
Výrobok spustí aktualizáciu.
4. Keď sa dokončí aktualizácia, výrobok sa
automaticky vypne a potom zapne.
||POZNÁMKA |
\\ Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
\\ Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
Aktualizácia v pohot. rež.
Môžete nastaviť funkciu Aktualizácia v
pohotovostnom režime, aby výrobok prevzal nový
softvér aktualizácie, keď bude v pohotovostnom
režime.
V Pohotovostnom režime je výrobok vypnutý, ale
jeho pripojenie k Internetu je aktívne. To umožňuje
výrobku prevziať softvér aktualizácie automaticky,
keď ho nepoužívate.
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Aktualizácia v pohot. rež. a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Vyberte želaný čas.
Ak zvolíte želaný čas, aktualizácia sa v danom
čase bude vykonávať automaticky.
||POZNÁMKA |
\\ Ak chcete použiť funkciu Aktualizácia v pohotovostnom
režime, váš výrobok musí byť pripojený k Internetu.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 2:39:02
Prehrávanie médií
Do zásuvky disku vložte disk
1. Disk opatrne vložte do štrbiny na disk,
potlačenou stranou nahor.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
2. Vyberte položku Videá, Fotografie alebo
Hudba a potom stlačte tlačidlo v.
V závislosti od toho, ako je obsah
usporiadaný, budete vidieť priečinky,
jednotlivé súbory alebo oboje.
3. Vyberte požadované súbory.
4. Stlačením tlačidla RETURN opustíte priečinok
alebo sa vrátite na Domovskú obrazovku.
||POZNÁMKA |
\\ Aby ste predišli možnému poškodeniu pamäťového
zariadenia USB, musíte pamäťové zariadenie USB vybrať
bezpečne (pomocou funkcie „Bezpečné odstránenie USB“).
2. Ak sa prehrávanie automaticky nespustí,
pozrite si časť „Prístup na obrazovku AllShare
Play.“ na stranách 40 – 41.
\\ Ak pri prehrávaní pamäťového zariadenia USB vložíte disk,
režim zariadenia sa automaticky zmení na „DVD alebo CD“.
Prístup na obrazovku AllShare Play
||POZNÁMKA |
\\ V režime zobrazenia TV bude tlačidlo 6 fungovať skôr ako
funkcia Timeshift, než je jeho pôvodná funkcia a prehrávanie
prebieha dokonca aj vtedy, keď je vložený disk.
\\ Na domovskej obrazovke bude tlačidlo 6 slúžiť na
prehrávanie multimediálneho obsahu na disku.
Do USB portu vložte USB
zariadenie alebo mobilný telefón
Môžete prehrávať multimediálne súbory
nachádzajúce sa na USB zariadení alebo
mobilnom telefóne.
Ak chcete prehrávať obsah nachádzajúci sa na
vašom mobilnom telefóne, výrobok a mobilný
telefón by mali byť spojené pomocou USB kábla.
Ak je váš mobilný telefón kompatibilný s DLNA,
môžete obsah prehrávať bez pripojenia USB
kábla. (Pozrite si strany 41 – 43)
1. Pripojte USB zariadenie alebo mobilný telefón
k USB portu na prednom paneli výrobku.
Pomocou obrazovky AllShare môžete prehrávať
obsah nachádzajúci sa na disku alebo
pamäťovom zariadení USB
1. Vyberte položku AllShare Play na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte požadovaný obsah a potom vyberte
požadované zariadenie.
AllShare Play
1
Môj zoz
Videá
2
Fotografie
Hudba
Nahraná TV
/ Videá /
HDD
Disk
USB
685.85MB/926.06GB
Nie je vložený disk.
3
Nie sú pripojené žiadne vstupné zariadenia.
a Prihlásiť sa ' Späť
4
Nastavenia
Pripojilo sa nové zariadenie.
Nastavte rozne funkcle tak, aby vyhovovali vašim preferenciám.
Videá
m80
Fotografie
Hudba
Smart Hub
AllShare Play
"Zadať ' Späť
Kanál
Manažér harmonogramu
c Bezpečné odstránenie USB
| 40 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 40
2013-02-07 오후 2:39:03
3
4
Typ obsahu : Umožňuje vám vybrať požadovaný obsah.
Typ zariadenia : Umožňuje vám vybrať požadované
pripojené zariadenie.
Zobrazuje farebné tlačidlá na vašom diaľkovom
ovládaní, ktoré môžete stlačiť, aby ste získali prístup
k funkciám, prípadne ich vykonali.
||POZNÁMKA |
\\ Tvorba zoznamu prehrávania
Vyberte si požadovaný obsah (Videá, Fotografie alebo
Hudbu) a potom vyznačte požadované súbory. Stlačte
tlačidlo TOOLS a potom vyberte položku Pridať do z. t..
\\ Videosúbory prehrávané prostredníctvom rozhrania DLNA
budú uvedené pod položkou Môj zoznam len v prípade
nadviazania sieťového pripojenia.
\\ Obsah Disku Blu-ray/DVD/CD však nebude uvedený pod
položkou Môj zoznam.
Funkcia AllShare Play vám umožňuje prehrávať
videá, fotografie alebo hudbu, ktorá sa
nachádza vo vašom počítači alebo zariadeniach
kompatibilných s DLNA, serveroch Facebook,
SugarSync a Family Story na prístroji BD-HDD
Combo so sieťovým pripojením.
Ak chcete funkciu AllShare použiť s vaším
počítačom, do vášho počítača musíte nainštalovať
softvér AllShare.
||POZNÁMKA |
\\ Po vytvorení pripojenia budete môcť nie len prehrávať video
obsah, ale pomocou funkcie Allshare aj prenášať dáta medzi
zariadeniami.
1. Pripojte prístroj BD-HDD Combo a výrobky
kompatibilné s DLNA k rovnakej sieti.
2. Vyberte položku AllShare Play na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
3. Vyberte názov pripojeného výrobku kompatibilného
s DLNA a potom stlačte tlačidlo v.
AllShare Play
Môj zoz
Videá
Fotografie
Hudba
Nahrané TV
1/5
/ Videos /
HDD
685.85MB/926.06GB
CANDP201012-PC: candp 201012:
Disk
Pripojiť k zariadeniu Allshare Play. Prehrávanie
môže byť nestabilné v závislosti od stavu
sieťového pripojenia.
Nie je vložený disk.
a Prihlásiť sa
/ Nástroje ' Späť
4. Vyberte si požadovaný súbor na obrazovke a
potom stlačte tlačidlo v.
• HDD : Môžete prehrávať obsah uložený na
pevnom disku.
• Disk : Môžete prehrávať obsah uložený na disku.
• USB : Môžete prehrávať obsah uložený na
pamäťovom zariadení USB.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 41
Prehrávanie médií
2
Používanie funkcie AllShare Play
05
1
Môj zoz : Umožňuje vám skontrolovať naposledy
prehrané alebo aktualizované súbory.
• Nedávno prehr.
Zobrazuje zoznam naposledy sledovaného obsahu.
-- ak je zvolený súbor odstránený alebo bolo odobraté
pamäťové zariadenie obsahujúce zvolený súbor,
nebude sa dať zobraziť správa zvoleného súboru.
-- Zobrazuje obsah v časovom poradí, a to na
základe systémového času zariadenia.
-- Uvádza až 48 položiek.
• Čo je nové
Zobrazuje nový obsah.
• Zoz. titulov
Zoradením požadovaného obsahu do skupín si
môžete vytvoriť svoj vlastný zoznam titulov.
-- Môžete uložiť až 12 zoznamov titulov.
-- V každom zozname titulov môže byť
uvedených až 100 súborov.
-- Ak zoznam titulov vytvoríte ako zoznam hudobných
titulov, do zoznamu môžete pridať iba hudobné súbory.
41 |
2013-02-07 오후 2:39:04
Prehrávanie médií
• Fotoap. : Môžete prehrávať obsah uložený
na pripojenom fotoaparáte.
• DLNA : Môžete prehrávať obsah uložený na
pripojenom pamäťovom zariadení.
• Picasa : Môžete prehrávať obsah uložený na
serveri Picasa.
• Facebook : Môžete prehrávať obsah uložený
na serveri Facebook.
• SugarSync : Môžete prehrávať obsah v
službe Cloud, ktorý máte zaregistrovaný.
• Family Story : Môžete prehrávať obsah
uložený na serveri Family Story.
5. Na stránke Centrum preberania kliknite na
kartu Softvér.
6. Na softvérovej karte kliknite na ikonu Súbor
na pravej strane riadku softvéru AllShare.
7. V kontextovej ponuke, ktorá sa objaví, kliknite
na položku Uložiť súbor.
8. Na disku nájdite inštalačný súbor softvéru
AllShare a následne dvakrát kliknite na súbor.
9. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na
položku Spustiť a potom postupujte podľa
pokynov, ktoré sa objavia na vašej obrazovke.
||POZNÁMKA |
\\ Ak chcete niektoré služby aktivovať, musíte sa prihlásiť
pomocou príslušného používateľského konta pre danú
konkrétnu službu.
Po prihlásení do služby Smart Hub pomocou registrovaného
konta Samsung môžete výberom správcu kont pridať konto pre
danú konkrétnu službu.
\\ Aplikácia si môže kvôli službám, ktoré sa od výroby nezobrazujú,
vyžadovať inštaláciu prostredníctvom aplikácií spoločnosti Samsung.
\\ Niektoré služby si môžu vyžadovať prihlásenie a v ponuke
Smart Hub môžete spravovať vaše prihlasovacie konto.
\\ Niektoré služby si môžu vyžadovať vytvorenie konta a
prihlásenie sa na webovej stránke príslušnej služby.
Prevzatie softvéru AllShare
Ak chcete funkciu AllShare používať na vašom
počítači, musíte do počítača nainštalovať softvér
AllShare.
Počítačový softvér si môžete prevziať na webovej
stránke Samsung.com, kde nájdete aj podrobné
pokyny k používaniu funkcie AllShare.
1. Prejdite na lokalitu www.samsung.com.
2. V hornej časti stránky kliknite na položku
Podpora.
3. Na stránke Podpora zadajte číslo modelu
vášho výrobku do políčka Číslo modelu a
potom stlačte tlačidlo v.
4. Na stránke, ktorá sa objaví, kliknite na
položku Získať preberania na ľavej strane
pod možnosťou Preberania.
Objaví sa Centrum preberania.
| 42 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 42
2013-02-07 오후 2:39:05
PC
BD-HDD Combo
Pripojenie AllShare Play
Prehrávanie
počítačových
súborov
Prehrávanie obsahu nachádzajúceho
sa vo vašom inteligentnom telefóne na
prístroji BD-HDD Combo
Môžete si pozrieť zdieľané súbory medzi vašim
počítačom a prístrojom BD-HDD Combo.
Na webovej stránky Samsung.com môžete
získať podrobné pokyny pre používanie softvéru
AllShare.
Mobilné zariadenie
Použite váš inteligentný telefón na zobrazenie
súborov uložených v počítači prehrávaných na
prístroji BD-HDD Combo. (K dispozícii len s
mobilnými zariadeniami značky Samsung, ktoré
podporujú funkciu AllShare.)
Na webovej stránky Samsung.com môžete
získať podrobné pokyny pre používanie softvéru
AllShare.
PC
Prehrávanie médií
Môžete si pozrieť zdieľané súbory medzi vašim
počítačom a prístrojom BD-HDD Combo.
Na webovej stránky Samsung.com môžete
získať podrobné pokyny pre používanie softvéru
AllShare.
Ovládanie pomocou mobilného
zariadenia
05
Prehrávanie obsahu nachádzajúceho
sa vo vašom počítači na prístroji BDHDD Combo
BD-HDD Combo
Pripojenie
AllShare Play
Prehrávanie
počítačových súborov
Ovládanie súborov počítača
na prístroji BD-HDD Combo
Mobilné zariadenie
||POZNÁMKA |
\\ Po vytvorení pripojenia budete môcť nie len prehrávať video
obsah, ale pomocou funkcie Allshare aj prenášať dáta medzi
zariadeniami.
BD-HDD Combo
Prehrávanie
súborov mobilného
zariadenia
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 43
43 |
2013-02-07 오후 2:39:06
Prehrávanie médií
Ovládanie prehrávania videa
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Môžete ovládať prehrávanie
video
obsahu nachádzajúceho sa na disku DVD, zariadení USB, mobilnom
RECEIVER
TTX/MIX
BD
TV
SUBTITLE INPUT
zariadení alebo na
počítači.
V závislosti od disku alebo obsahu nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie,
ktoré sú popísané1v tomto
2 návode.
3
Tlačidlá na diaľkovom
ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí
4 5 6
7
DISC MENU
8
0
9
TITLE MENU
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
„„
Tlačidlá prehrávania
CH LIST
HOME
Tlačidlo 5
Tlačidlo 7
Prehrávanie
zrýchleného
záberu
Spúšťa prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
A
B prehrávanie.
C
D
Pozastaví
SMART HUB SEARCH
2D 3D
SUBTITLE INPUT
PočasDIGITAL
prehrávania
stlačte tlačidlo 3
SOCIAL
REC REC PAUSE
alebo
PANDORA 4. SUBTITLE
Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom
stlačení tlačidla 3 alebo 4.
Prehrávanie V pozastavenom režime stlačte tlačidlo 4.
spomaleného Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom
záberu
stlačení tlačidla 4.
Prehrávanie
po krokoch
Použitie ponuky disku, ponuky titulu,
kontextovej ponuky a zoznamu titulov
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo 7.
Po každom stlačení tlačidla 7 sa zobrazí
nová snímka.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 1
alebo 2.
Disk sa presunie na predchádzajúcu alebo
ďalšiu kapitolu alebo súbor po každom
stlačení tlačidla 1 alebo 2.
Preskakovanie ||POZNÁMKA |
pri prehrávaní
\\ Ak tlačidlo 1 stlačíte po troch sekundách
prehrávania, aktuálna kapitola alebo súbor
sa prehrá od začiatku. Ak však toto tlačidlo
1 stlačíte do troch sekúnd po spustení
prehrávania, prehrá sa predchádzajúca
kapitola alebo súbor.
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby
ste mohli zobraziť ponuku disku.
Tlačidlo
DISC MENU
||POZNÁMKA |
Tlačidlo
TITLE MENU
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby
ste mohli zobraziť ponuku titulu.
• Ak sa na vašom disku nachádza
zoznam prehrávania, stlačte ZELENÉ
(B) tlačidlo a prejdite na zoznam
prehrávania.
GUIDE
Prehrávač neprehrá zvuk v režime vyhľadávania,
pomalom alebo krokovom režime.
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo 6.
Tlačidlo 6
„„
\\ Niektoré disky nemusia podporovať toto
tlačidlo.
Tlačidlo
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby
POPUP MENU ste mohli zobraziť kontextovú ponuku.
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Prehrať od
začiatku
Vyberte návrat na začiatok filmu a
potom stlačte tlačidlo v.
Funkciu Scene Search môžete počas
prehrávania používať na zobrazenie alebo
spustenie filmu od vami zvolenej scény.
||POZNÁMKA |
Scene Search
\\ Funkciu Scene Search nebudete môcť
použiť v prípade, že indexové informácie
v súbore sú poškodené, prípadne ak
súbor nepodporuje indexáciu.
\\ Ak prehrávanie pomocou funkcie
AllShare Play spustíte po pripojení
k počítaču so sieťou, funkcia Scene
Search sa možno nebude podporovať.
| 44 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 44
2013-02-07 오후 2:39:07
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
titul a potom stlačte tlačidlo v.
Vyberte si prehrávanie kapitoly podľa
vášho výberu.
Hľadať kapitolu
Režim
opakovania
1. Vyberte položku Hľadať kapitolu a
potom stlačte tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
kapitolu a potom stlačte tlačidlo
v.
Vyberte prehrávanie filmu od vybraného
časového bodu.
||POZNÁMKA |
\\ Bod (B) musíte nastaviť aspoň po
5 sekundách času prehrávania od
bodu (A).
Celá obrazovka
1. Vyberte položku Vyhľadať čas a
potom stlačte tlačidlo v.
Vyhľadať čas
2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový bod, na ktorý chcete prejsť
a potom stlačte tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
\\ Na posunutie filmu dopredu alebo
dozadu môžete použiť aj tlačidlá
◄►.
Film sa posunie dopredu alebo
dozadu o jednu minútu po každom
stlačení tlačidiel ◄►.
Režim
opakovania
Vyberte opakovanie titulu, kapitoly alebo
určitej časti.
-- Vyp. : Vyberte, ak sa chcete vrátiť k
normálnemu prehrávaniu.
-- Názov : Vyberte, ak chcete opakovať
vybraný titul.
-- Kapitola : Vyberte, ak chcete
opakovať určitú kapitolu.
-- Opakovanie A-B : Vyberte, ak
chcete opakovať určitú časť.
3. Tlačidlo v stlačte v bode, kde
chcete opakované prehrávanie
zastaviť (B).
Režim obrazu
Vyberte pre zmenu na formát celej
obrazovky.
Vyberte, ak chcete nastaviť režim obrazu.
-- Dynamický : Zvyšuje ostrosť a jas.
-- Štandardný : Vyberte toto
nastavenie pre väčšinu sledovaných
aplikácií.
-- Film : Najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
-- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti a redukcie šumu.
||POZNÁMKA |
\\ Keď používate funkciu BD Wise,
táto ponuka sa neobjaví.
Audio
Titulky
Uhol
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný
jazyk zvuku.
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný
jazyk titulkov.
-- Túto funkciu môžete taktiež vybrať
priamo pomocou tlačidla SUBTITLE
na diaľkovom ovládači.
Vyberte pre sledovanie scény z iného
uhla. Možnosť Uhol zobrazuje počet
uhlov, ktoré sú k dispozícii pre sledovanie.
Keď disk Blu-ray/DVD obsahuje viacero
uhlov konkrétnej scény, môžete zmeniť
uhol.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 45
Prehrávanie médií
1. Vyberte položku Vyhľadať titul a
potom stlačte tlačidlo v.
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
opakovanie A-B a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Tlačidlo v stlačte v bode, od
ktorého chcete spustiť opakované
prehrávanie (A). Nechajte bežať
film.
05
Vyhľadať titul
Ak je na disku alebo zariadení viac, než
len jeden film, vyberte si spustenie iného
titulu.
45 |
2013-02-07 오후 2:39:07
Prehrávanie médií
BONUSVIEW
video
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovanú
možnosť bonusového zobrazenia.
BONUSVIEW
zvuk
Prejsť na zoz.
videa
Vyberte, aby ste prešli na zoznam videí
na aktuálnom médiu.
Vyberte, ak chcete zobraziť informácie
o video súbore.
Informácie
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nástroje líšiť. Pozrite si strany 49 až 50, kde
nájdete ďalšie možnosti.
POWER
\\ Video súbory s vysokými
bitovými rýchlosťami 20 MB/
s alebo viac presahujú schopnosti prehrávača a môžu sa
TTX/MIX
počas prehrávania RECEIVER
zastaviť.
FUNCTION
TV SOURCE
BD
TV
SUBTITLE
INPUT
1 2 3
Ovládanie prehrávania hudby
4 5 6
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní hudby
FUNCTION
TV SOURCE
RECEIVER
BD
1
1
4
CH LIST
7
3
3
5
6
8
9
A
DIGITAL
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Zobraziť
Pozrite si strany 49 – 50.
Titul
Pozrite si strany 49 – 50.
Zobraz. prieč.
Interpret
Album
Prehrať výber
POPUP
SUBTITLE
D
Pozrite si strany 49 – 50.
Pozrite si strany 49 – 50.
Pozrite si strany 49 – 50.
Pozrite si strany 49 – 50.
Pozrite si strany 49 – 50.
Prejsť na zoz. skl. Pozrite si strany 49 – 50.
Kopírovať
Funkcia Kopírovanie skonvertuje zvukové
CD do formátu mp3 a uloží skonvertované
súbory na USB zariadenie pripojené k
prehrávaču. Pozrite si Kopírovanie na
strane 47 – 48.
Vyberte, ak chcete vidieť informácie
(o obsahu) : Veľkosť súboru, dátum
vytvorenia atď.
||POZNÁMKA |
TITLE MENU
SOCIALHOMEREC
Tlačidlo 6 : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.
Informácie
GUIDE
BTV SOURCEC
SMART HUB SEARCH
CH LIST
2
2
TV MUTE
2
1
TV SOURCE
0
6
Tlačidlo 7 : Pozastavuje stopu.
INPUT
HOME
DISC MENU
3
TTX/MIX
TV MUTE
TV
SUBTITLE
5
Žáner
Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu
8 DVD,
9 zariadení USB,
nachádzajúceho DISC
sa7MENU
na disku
TITLE MENU
mobilnom zariadení alebo
počítači.
0 na POPUP
POWER
4
Rýchle prehrávanie (Iba zvukové CD (CD-DA))
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3 alebo 4.
Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom stlačení
tlačidla 3 alebo 4.
4
5
6
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nástroje líšiť. Pozrite si strany 49 až 50, kde
nájdete ďalšie možnosti.
2D 3D
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
ČÍSELNÉ tlačidlá : Stlačte číslo stopy.
Prehrá sa požadovaná stopa.
PANDORA
SUBTITLE
Tlačidlo 5 : Zastavuje stopu.
Preskočiť : Počas prehrávania stlačte ZELENÉ (B)
alebo ŽLTÉ (C) tlačidlo, aby ste sa presunuli na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu zoznamu
prehrávania. A B C D
SMART HUB SEARCH
| 46 Slovensky
PANDORA
DIGITAL
SOCIAL
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 46
SUBTITLE
REC
SUBTITLE
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
2013-02-07 오후 2:39:07
Opakovanie skladieb na zvukovom CD
AllShare Play
/ Hudba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Posun strany / Nástroje ' Späť
Náhodné prehrávanie skladieb na
zvukovom CD
Výrobok môžete nastaviť tak, aby prehrával stopy na
zvukovom CD (CD-DA/MP3) v náhodnom poradí.
1. Počas prehrávania vyberte pomocou tlačidla
v pravej dolnej časti obrazovky
► položku
a potom stlačte tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ nastavte režim
Náhodné prehrávanie na možnosť Zap. alebo
Vyp. a potom stlačte tlačidlo v.
Vytvorenie zoznamu prehrávania z
disku CD
1. Keď sa zobrazuje obrazovka Prehrávanie
stlačte tlačidlo TOOLS. Objaví sa ponuka
Nástroje.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Prehrať výber a potom stlačte tlačidlo v.
Objaví sa obrazovka Prehrať výber.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom
stlačte tlačidlo v. Naľavo od stopy sa objaví
značka.
4. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšie stopy.
6. Keď budete hotový, stlačením tlačidla ►
vyberte položku Prehrať a potom stlačte
tlačidlo v. Znovu sa objaví obrazovka
Prehrávanie hudby, pričom bude uvádzať iba
tie stopy, ktoré ste označili. Automaticky sa
prehrajú vybrané stopy.
||POZNÁMKA |
\\ Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam titulov
až s 99 stopami.
\\ Ak ste vytvorili zoznam prehrávania, v ponuke Nástroje
sa možnosť Prehrať výber zmení na Upraviť zoznam
prehrávania.
\\ Na obrazovke Prehrať výber môžete tiež vybrať možnosti
Vybrať všetko, Zrušiť označenie všetkých a Zrušiť.
-- Na výber všetkých stôp použite možnosť Vybrať všetko.
Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb. Keď na
diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo RETURN alebo
vyberiete tlačidlo 6 a potom stlačíte tlačidlo v,
všetky stopy sa objavia na obrazovke Prehrávanie hudby a
výrobok začne prehrávať všetky stopy, počnúc stopou 001.
-- Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp použite
možnosť Zrušiť označenie všetkých. Potom vyberte
jednotlivé stopy alebo použite možnosť Vybrať všetko
na výber všetkých skladieb a potom stlačte tlačidlo
RETURN na diaľkovom ovládači alebo vyberte tlačidlo
6 a potom stlačte tlačidlo v. Ak nepoužijete
možnosť Vybrať všetko alebo vyberiete jednotlivé
stopy, zoznam prehrávania sa nezmení.
-- Možnosť Zrušiť zruší všetky zmeny, ktoré ste urobili na
obrazovke Výber prehrávania. Keď sa vrátite na obrazovku
Prehrávanie, Zoznam prehrávania bude nezmenený.
Kopírovanie
1. Vložte USB zariadenie do konektora USB v
zadnej časti výrobku.
2. Keď sa zobrazuje obrazovka Prehrávanie stlačte
tlačidlo TOOLS. Objaví sa ponuka Nástroje.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Kopírovanie a potom stlačte tlačidlo v.
Objaví sa obrazovka Kopírovať.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom
stlačte tlačidlo v. Naľavo od stopy sa objaví
značka.
5. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšie stopy.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 47
Prehrávanie médií
1. Počas prehrávania vyberte pomocou tlačidla
► položku
v pravej dolnej časti obrazovky
a potom stlačte tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
režim opakovania - Vypnuté, Jedna stopa
alebo Všetko a potom stlačte tlačidlo v.
05
Výrobok môžete nastaviť tak, aby opakoval stopy
na zvukovom CD (CD-DA/MP3).
5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte
tlačidlo v.
Značka na stope sa odstráni.
47 |
2013-02-07 오후 2:39:08
Prehrávanie médií
6. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte
tlačidlo v.
Značka na stope sa odstráni.
7. Keď budete hotový, stlačením tlačidla ► vyberte
možnosť Kopírovať a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa kontextové okno kopírovania.
8. Stlačte tlačidlo v, aby sa začal proces
kopírovania. Objaví sa kontextová lišta
priebehu kopírovania.
9. Po dokončení kopírovania sa zobrazí správa
„Prevod sa dokončil.“. Stlačte tlačidlo v.
10. Ak chcete prejsť na obrazovku Prehrávanie,
stlačte tlačidlo RETURN.
||POZNÁMKA |
\\ Táto funkcia nie je k dispozícii v kombinácii s diskom DTS
Audio CD.
\\ Túto funkciu niektoré disky nemusia podporovať.
\\ Táto funkcia bude zakódovaná do formátu .mp3 pri
dátovom toku 192 kb/s.
Funkcia AMG (Sprievodca všetkými
médiami)
Funkciu AMG môžete použiť na zobrazenie
informácií o zvukovom CD disku (CD-DA).
1. Vložte zvukový CD disk CD (CD-DA).
Ak váš disk disponuje informáciami o CD,
zobrazí sa kontextová obrazovka.
2. Stlačte tlačidlo v.
Zobrazia sa informácie o CD a automaticky
sa bude prehrávať prvá skladba.
||POZNÁMKA |
\\ Keď výrobok odpojíte zo siete, nemusí získať informácie o
CD zo zvukového CD disku (CD-DA).
Prehrávanie fotografií
Môžete prehrávať fotografie nachádzajúce sa na
disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení
alebo na počítači.
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Prejsť na zoz.
foto.
Spustiť
prezentáciu
Vyberte, aby ste prešli na zoznam
fotografií na aktuálnom médiu.
Rýchlosť
prezentácie
Efekt
prezentácie
Vyberte, ak chcete nastaviť rýchlosť
prezentácie.
Vyberte, ak chcete nastaviť špeciálne
efekty prezentácie.
Hudba v pozadí Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
Zap.
počas sledovania prezentácie.
Nastavenie
hudby v pozadí
Režim obrazu
Vyberte, ak chcete nastaviť nastavenie
hudby v pozadí.
Vyberte, ak chcete nastaviť nastavenia
obrazu.
-- Dynamický : Vyberte, ak chcete
zvýšiť ostrosť.
-- Standardný : Vyberte pre väčšinu
sledovaných aplikácií.
-- Film : Toto je najlepšie nastavenie
na pozeranie filmov.
-- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti a redukcie šumu.
||POZNÁMKA |
\\ Keď používate funkciu BD Wise,
táto ponuka sa neobjaví.
Priblížiť
Otočiť
Prehrať výber
Prihlásiť sa /
Odhlásiť sa
Informácie
Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
Vyberte na otočenie obrázka. (Týmto
otočíte obraz v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.)
Pozrite si strany 49 – 50.
Pozrite si strany 49 – 50.
Zobrazí informácie o obrázku.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky možnosti.
\\ Ak chcete zapnúť funkciu hudby v pozadí, súbor fotografie
sa musí nachádzať na rovnakom úložnom médiu ako
hudobný súbor.
Avšak kvalita zvuku môže byť ovplyvnená bitovou rýchlosťou
MP3 súboru, veľkosťou fotografie a spôsobom kódovania.
\\ Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v režime
zobrazenia na celú obrazovku.
Vyberte na spustenie prezentácie.
| 48 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 48
2013-02-07 오후 2:39:08
Keď je súbor zvýraznený, stlačte tlačidlo TOOLS.
Zobraziť
Zobraz. prieč.
Titul
Interpret
Album
Žáner
Vyberte, ak chcete vstúpiť do možností
triedenia: Interpret, Žáner, Mesačne,
Najnovší dátum atď. Možnosti triedenia,
ktoré sa objavia, budú závisieť od typu
uloženia a média.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte zobrazenie priečinkov na
pamäťovom zariadení.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte na triedenie všetkých súborov
fotografií alebo videa na pamäťovom
zariadení podľa titulu.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte položku Interpret na triedenie a
následné zobrazenie všetkých hudobných
stôp na pamäťovom zariadení podľa
interpreta.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte položku Album na triedenie a
následné zobrazenie všetkých hudobných
stôp na pamäťovom zariadení podľa
albumu.
||POZNÁMKA |
\\ Potom, ako sa prezentácia začne,
môžete prezentáciu ovládať
stláčaním tlačidla TOOLS a
zobrazením ponuky Prezentácia.
Pozrite si časť „Používanie ponuky
Nástroje“ na strane 48.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte položku Žáner na triedenie a
následné zobrazenie všetkých hudobných
stôp na pamäťovom zariadení podľa
žánru.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte na triedenie a následné zobrazenie
Najnovší dátum všetkých súborov fotografií alebo videa
na pamäťovom zariadení od najnovšieho
po najstaršie.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte na triedenie a následné zobrazenie
Najstarší dátum všetkých súborov fotografií alebo videa
na pamäťovom zariadení od najstaršieho
po najnovšie.
Mesačne
Prehrať výber
1. Na obrazovke výberu pomocou
tlačidiel ▲▼◄► vyberte
fotografiu, ktorú chcete zobraziť a
potom stlačte tlačidlo v.
Naľavo od obrázku sa objaví značka.
2. Zopakujte krok 1 pre každú
fotografiu, ktorú chcete zobraziť.
3. Ak chcete zrušiť výber fotografie,
zvýraznite ju a potom stlačte
tlačidlo v.
4. Keď budete hotový, pomocou
tlačidiel ◄► vyberte položku
Prehrať a potom stlačte tlačidlo
v. Spustí sa prezentácia
obsahujúca vybrané fotografie.
5. Ak chcete pozastaviť prezentáciu,
jedenkrát stlačte tlačidlo v. Ak
chcete prezentáciu znovu spustiť,
znovu stlačte tlačidlo v.
6. Ak chcete prezentáciu zastaviť,
stlačte tlačidlo RETURN.
Prehrávanie médií
Funkcia Prehrať výber vám umožňuje
vybrať konkrétne hudobné, video a
fotografické súbory na prehrávanie.
Funguje v podstate rovnako pri všetkých
médiách. Príklad uvedený nižšie sa
týka fotografií.
05
Používanie ponuky Nástroje, keď
je súbor zvýraznený
Odoslať
Ak chcete nahrať zvolené súbory do
služby Picasa, Facebook, SugarSync
alebo Family Story, zvoľte položku
Odoslať.
Ak chcete použiť funkciu Odoslať, musíte
si na on-line stránke zriadiť konto a
následne sa prihlásiť pomocou funkcie
prihlásenie.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte na triedenie všetkých súborov
fotografií alebo videa na pamäťovom
zariadení podľa mesiaca, kedy boli
vytvorené.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 49
49 |
2013-02-07 오후 2:39:08
Prehrávanie médií
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte súbor a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Zopakujte pre každú stopu alebo
súbor, ktoré chcete vložiť.
Odstrániť
(zoznam
prehrávania)
Vyberte položku Upraviť zoznam skladieb,
ak chcete odstrániť súbory alebo stopy
zo súčasného zoznamu skladieb.
Pamäťové zariadenie obsahujúce zoznam
skladieb musíte vložiť do prehrávača
alebo pripojiť k prehrávaču.
||POZNÁMKA |
Odoslať
\\ Môžete sa tiež presunúť na položku
Vybrať všetko na pravej strane a
potom stlačiť tlačidlo v pre výber
všetkých stôp alebo súborov.
3. Vyberte položku Odoslať na pravej
strane a potom stlačte tlačidlo v.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
on-line stránku, na ktorú chcete
súbory alebo stopy vložiť a potom
stlačte tlačidlo v.
Prihlásiť sa /
Odhlásiť sa
Upr. zozn. skl.
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 50
2. Zopakujte pre každú stopu alebo
súbor, ktoré chcete odstrániť.
\\ Môžete sa tiež presunúť na položku
Vybrať všetko na pravej strane a
potom stlačiť tlačidlo v pre výber
všetkých stôp alebo súborov.
Vyberte, ak chcete vytvoriť zoznam
prehrávania alebo pridať súbory alebo
stopy do zoznamu prehrávania.
| 50 Slovensky
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
súbor a potom stlačte tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
Funkcia Prihlásenie/Odhlásenie vám
umožňuje prihlásiť sa k vášmu on-line
kontu Samsung.
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄►
zvýraznite stopu alebo súbor a
potom stlačte tlačidlo v.
2. Zopakujte pre každú stopu alebo
súbor, ktoré chcete pridať.
3. Vyberte položku Pridať na pravej
strane a potom stlačte tlačidlo v.
4. Na obrazovke, ktorá sa následne
objaví, vykonajte jednu z
nasledujúcich činností:
• Vyberte si zoznam prehrávania, do
Pridat' do
ktorého chcete pridať stopy alebo
zoznamu titulov
súbory a potom stlačte tlačidlo v.
• Vyberte položku Vytv. nové a
potom stlačte tlačidlo v. Na
kontextovej klávesnici, ktorá sa
následne objaví, vytvorte názov pre
nový zoznam prehrávania. Číslice
zadajte pomocou čísel na diaľkovom
ovládači. Písmená zadávajte tak, že
pomocou tlačidiel ▲▼◄► budete
presúvať kurzor a potom stlačte
tlačidlo v. Keď budete hotoví,
presuňte sa na položku Dokončiť
v dolnej časti obrazovky a potom
stlačte tlačidlo v.
V závislosti od toho, na ktorú obrazovku
sa pozeráte, vyberte položku Odstrániť
na vymazanie súboru z vymazateľného
média (ako je napríklad USB zariadenie)
alebo odstránenie zoznamu prehrávania.
3. Vyberte položku Odstrániť na pravej
strane a potom stlačte tlačidlo v.
Prehrať akt.
skup.
Prejsť na zoz.
skl.
Kódovanie
Informácie
Po usporiadaní podľa interpreta, žánru,
albumu, titulu, najnovšieho dátumu,
najskoršieho dátumu alebo mesačne
vyberte skupinu, ktorá je výsledkom
triedenia (napríklad všetky obrázky
nasnímané v auguste) a potom vyberte
položku Prehrať aktuálnu skupinu, aby
sa prehrali alebo zobrazili iba súbory v
danej skupine.
Vyberte, ak chcete prejsť na časť
Zoznam skladieb na hlavnej obrazovke
AllShare.
Kódovanie - ktoré sa mení podľa jazyka
alebo geografickej oblasti - upravuje, ako
prehrávač triedi, zoraďuje a prezentuje
súbory alebo stopy, zobrazuje údaje
atď. Vyberte položku Kódovanie, aby ste
zmenili kódovanie tak, aby vyhovovalo
vášmu jazyku alebo geografickej oblasti.
Zobrazuje informácie o mediálnom
súbore a obsahu.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky možnosti.
2013-02-07 오후 2:39:09
Funkcie DTV
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TTX/MIX
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TTX/MIX
TITLE MENU
DISC MENU
TITLE MENU
Režim obrazu
||POZNÁMKA |
TV MUTE
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
3
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
Jazyk zvuku
3
ČÍSELNÉ tlačidlá : Aby ste priamo prepli TV kanál,
stlačte čísla kanálu požadovaného TV kanálu.
Tlačidlá APROGB : Stlačením
C
D tohto tlačidla prepínate
SMART HUB SEARCH
2D 3D
TV kanály.
DIGITAL
SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
||POZNÁMKA |
PANDORA
SOCIAL
REC
REC
SUBTITLE
Dual I II
Uzamknúť
aktuálny kanál
INPUT
TlačidláPANDORA
INFO:BStlačením
A
C
Dtohto tlačidla zobrazíte
SUBTITLE
SMART HUB
SEARCH
2D 3D
podrobné
informácie
o vybranom
kanály.
SOCIAL
\\ Táto ponuka sa nedá zobraziť, keď
používate funkciu BD Wise.
2
TV SOURCE
REC PAUSE
INPUT
REC PAUSE
\\ Ak chcete sledovať TV po pozeraní obsahu disku Bluray/DVD/CD prostredníctvom funkcie AllShare alebo
internetový obsah prostredníctvom funkcie Smart Hub,
stlačte tlačidlo EXIT na diaľkovom ovládači. Pomocou
tlačidla EXIT môžete tiež sledovať TV priamo na
obrazovke Ponuka.
Používanie ponuky Nástroje
Kým sledujete kanál, stlačte tlačidlo TOOLS.
Hĺbka 3D
\\ Táto ponuka sa dá zobraziť, keď
skonvertujete 2D obsah na 3D.
Môžete zablokovať TV kanál tak, že
nastavíte kód PIN.
||POZNÁMKA |
\\ Táto ponuka sa dá zobraziť, keď
krajinu nastavíte na Holandsko a
vysielací signál bude káblový.
Informácie o
signáli
Vyberte, ak chcete skontrolovať
informácie o signále.
PIP
\\ Táto ponuka sa dá zobraziť, keď
skonvertujete 2D obsah na 3D.
||POZNÁMKA |
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný zvuk.
Vyberte, ak chcete zmeniť signál.
Uprav obľúbené
||POZNÁMKA |
Vyberte, ak chcete upraviť 3D hĺbku
konverzií z 2D na 3D.
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný
jazyk zvuku.
Anténa
Vyberte, ak chcete upraviť 3D perspektívu
3D perspektíva
Popis zvuku
Titulky
Vyberte, ak chcete upraviť obľúbené.
Vyberte, ak chcete zobraziť obrazovku
obrazu v obraze.
-- PIP : Ak vyberiete položku Zap.,
môžete použiť funkciu Obraz
v obraze.
-- Anténa : Vyberte, ak chcete zmeniť
vysielacie signály.
-- Kanál : Vyberte, ak chcete zmeniť kanály.
-- Veľkosť : Vyberte, ak chcete nastaviť
veľkosť obrazovky obrazu v obraze.
-- Poloha : Vyberte, ak chcete nastaviť
polohu obrazovky obrazu v obraze.
-- Výber zvuku : Vyberte buď Hlavný,
alebo Podradený, podľa toho, z
ktorého chcete počúvať zvuk.
Vyberte, ak chcete pridať verbálny
popis k hlavnému zvuku, ako pomôcku
pre zrakovo hendikepované osoby.
Vyberte, ak chcete nastaviť požadované
titulky.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 51
Funkcie DTV
DISC MENU
Vyberte, ak chcete nastaviť režim obrazu.
-- Dynamický : Vyberte toto
nastavenie, ak chcete zlepiť ostrosť.
-- Štandardný : Vyberte toto
nastavenie pre väčšinu sledovaných
aplikácií.
-- Film : Toto je najlepšie nastavenie
na pozeranie filmov.
-- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti a redukcie šumu.
06
BD
TV
SUBTITLE
INPUT
Sledovanie
TV
kanálov
1 2 3
Po dokončení ladenia môžete sledovať TV kanály.
BD
TV
SUBTITLE INPUT
4 5 6
1 2 3
7 8 9
4 5 POPUP
6
1
0
7 8 9
0 POPUP
51 |
2013-02-07 오후 2:39:09
Funkcie DTV
Používanie funkcie PIP (Obraz v obraze)
Popri TV kanále, ktorý momentálne už sledujete,
môžete pozerať aj iný TV kanál.
1. Keď sledujete TV, stlačte tlačidlo PIP na
diaľkovom ovládači.
Zobrazí sa obrazovka funkcie PIP.
2. Ak nechcete použiť funkciu PIP, stlačte znovu
tlačidlo PIP, kým je funkcia PIP zapnutá.
Úprava kanálov
Zoznam kanálov
1. Stlačte tlačidlo CH LIST na diaľkovom
ovládači, aby ste uvideli všetky vyhľadané
kanály.
Zobrazí sa Zoznam kanálov.
3. Pomocou ponuky Nástroje môžete nastaviť
rôzne nastavenia funkcie PIP. (Pozrite si
stranu 51)
Zoznam kanálov
51
52
56
||POZNÁMKA |
M6 BOUTIQUE
800
\\ Funkcia PIP nie je podporovaná v prípade, že tak hlavná,
ako aj podradená obrazovka predstavuje platený kanál.
Kanály, ktoré môžete sledovať v režime PIP
Hlavná obrazovka
Živé sledovanie
bezplatného kanálu
Živé sledovanie
bezplatného kanálu
Živé sledovanie
kódovaného kanálu
Živé sledovanie
kódovaného kanálu
Podradená
obrazovka
Živé sledovanie
bezplatného kanálu
Živé sledovanie
kódovaného kanálu
Živé sledovanie
bezplatného kanálu
Živé sledovanie
kódovaného kanálu
Dostupné
Dostupné*
Dostupné**
Nedostupné
• Ak sa s ohľadom na * zakódovaný signál zobrazí
na podradenej obrazovke, ** sa zakáže. (Režim
PIP vypnite a potom ho znovu zapnite. Následne
sa bude podporovať **.)
France 2 HD
M6HD
FTA
803
3.10.6.4 TV
1
NOVA
c Zobr. progr. < Režim k. " Sledovať ƒ Strana
\\ Funkciu PIP a 3D efekt nemôžete zapnúť súčasne.
ĞĞ
TF1 HD
801
802
\\ Počas nahrávania nie je funkcia PIP podporovaná.
\\ Funkciu PIP a SMART VIEW nemôžete zapnúť súčasne.
Všetky
1
2
2
Zobrazuje uložené kanály.
Pomoc pri navigácii: Zobrazuje dostupné tlačidlá
diaľkového ovládania.
• ŽLTÉ (C) : Zobrazuje informácie o programe.
• ◄►: Zobrazuje režim kanálov podľa typu kanálov.
• v : Zobrazuje zvolený kanál.
• ▲▼ : Prechádza na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stranu.
2. Vyberte požadovaný kanál, potom stlačte
tlačidlo v.
Zobrazí sa vybraný kanál.
||POZNÁMKA |
\\ Keď sa zobrazuje zoznam kanálov, stlačte tlačidlo INFO.
Vybraný kanál môžete sledovať alebo nahrávať.
• Ak sa s ohľadom na ** zakódovaný signál zobrazí
na hlavnej obrazovke, * sa zakáže. (Režim PIP
vypnite a potom ho znovu zapnite. Následne sa
bude podporovať *.)
| 52 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 52
2013-02-07 오후 2:39:10
Obrazovka kanálu
Používanie ponuky Nástroje
Kanál
Všetky
 56
TF1 HD
M6HD
 801 FTA
TV
1
 51
Rádio
Dáta/iné
Obľúbené 1
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Terestriál. b Odstrániť
1
2
3
 52
 800
Vyberte, ak chcete pridať požadovaný
obľúbený kanál.
Upraviť č.
kanála
Vyberte, ak chcete upraviť číslo kanálu.
Ak sa táto ponuka neobjaví, vyberte
položku Kanál na domovskej obrazovke
a potom vyberte položku Upraviť
č. kanála. Nastavte túto ponuku na
možnosť Zapnúť.
Uzamknúť/
Odomknúť
France 2 HD
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 806 6.3.5. TV 3
 808 6.3.5. TV 5
2
 810 Aplikace MHP
 812 CANAL+
 814 CANAL+FILM2
 816 CNN
i Informácie ƒ Strana " Vybrať / Nástroje ' Späť
3
Uvádza zoznam kanálov podľa typu kanálov.
Zobrazuje uložené kanály.
Pomoc pri navigácii: Zobrazuje dostupné tlačidlá
diaľkového ovládania.
• ČERVENÉ (A) : Vyberie terestriálne alebo káblové.
• ZELENÉ (B) : Odstráni zvolený kanál.
• Tlačidlá INFO : Zobrazuje informácie o programe.
• ƒ : Prechádza na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stranu.
• v : Vyberie požadovaný kanál.
• Tlačidlo TOOLS : Zobrazuje ponuku nástrojov.
• Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Ikony zobrazenia stavu kanálov
Ikony
Upraviť
obľúbené
Činnosti
Kanál je nastavený ako obľúbený.
Zoradenie
Informácie o
kanále
Odstrániť
Vybrať všetko
Zrušiť výber
všetkých
Vyberte, ak chcete uzamknúť alebo
odomknúť kanály.
Funkcie DTV
1. Na Domovskej obrazovke vyberte položku
Kanál a potom stlačte tlačidlo v.
06
Keď sa zobrazuje kanál, stlačte tlačidlá TOOLS.
Môžete spravovať uložené kanály.
Vyberte, ak chcete triediť kanály.
Vyberte, ak chcete skontrolovať
informácie o kanále vybraného alebo
označeného kanálu.
Vyberte, ak chcete odstrániť kanál.
Vyberte, ak chcete vybrať všetky kanály.
Vyberte, ak chcete zrušiť výber
všetkých kanálov.
Sledovanie obrazovky Sprievodcu
Informácie EPG (Electronic Programme Guide)
poskytujú vysielatelia. Pomocou kanálových
plánov poskytovaných vysielateľmi môžete vopred
špecifikovať kanály, ktoré chcete sledovať tak,
aby sa kanál v určenom čase automaticky prepol
na zvolený kanál. Kanálové položky môžu byť
prázdne alebo neaktuálne v závislosti od stavu
kanálu.
Uzamknutý kanál.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 2:39:11
Funkcie DTV
Správca plánu
1. Stlačte tlačidlo GUIDE.
Zobrazí sa obrazovka sprievodcu.
• Obrazovka sprievodcu
Sprievod...
1
52 France 2 HD
Zob. kanálov - Všetky
Dnes
812
Class News
2
▲
3
▼
813
814
815
817
Coming Soon
Discovery
DiscoveryH&L
heat
Žiadne informácie.
9:05 - 9:35
Žiadne informácie.
2
3
4
5
6
4
5
1:00 – 2:00 1:00 – 2:00
Žiadne informácie.
1:00 – 2:00
1:00 – 2:00
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
a Manaž. pl. c +24 hodín d Režim k.
1
9:20 Fri 11 Jun
Bez názvu
i Informácie ƒ Strana " Sledovať
6
Zobrazuje obrazovku kanálu.
Zobrazuje režim zobrazenia.
Zobrazuje uložené kanály.
Zobrazuje aktuálny dátum a čas.
Zobrazuje informácie o kanále.
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje dostupné tlačidlá
diaľkového ovládania.
• ČERVENÉ (A) : Slúži na nastavenie plánu
programov.
• ŽLTÉ (C) : Zobrazuje kanál odteraz po dobu
nasledujúcich 24 hodín.
Ak zvolíte ŽLTÉ (C) tlačidlo, zobrazí sa ZELENÉ (B)
tlačidlo. Stlačte toto tlačidlo, ak chcete zobraziť
zoznam kanálov 24 hodín vopred.
• MODRÉ (D) : Ak chcete zmeniť zobrazenie
kanálov.
• Tlačidlo INFO : Zobrazuje informácie o programe.
• ƒ : Prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu
stránku.
• Tlačidlo s
-- Keď vyberiete momentálne vysielaný program,
môžete vybraný program sledovať na celej
obrazovke.
-- Keď vyberiete program, ktorý sa plánuje
vysielať, môžete nastaviť Zobrazenie s
časovačom alebo Nahrávanie s časovačom.
Stlačením tlačidla ◄► vyberte Zobrazenie s
časovačom alebo Nahrávanie s časovačom,
potom znovu stlačte tlačidlo s. Na obrazovke
sprievodcu sa zobrazí ikona časovača.
Pomocou tejto ponuky si môžete vyhradiť
požadované TV programy.
Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sú
nastavené hodiny. (Pozrite si stranu 27)
1. Vyberte položku Manažér harmonogramu na
Domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
2. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
3. Vyberte položku Napl. sledov. alebo Napl.
nahráv. a potom stlačte tlačidlo v.
4. Vyplňte vstupné položky a potom stlačte
tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
\\ V sprievodcovi zobrazením sa nezobrazujú plány položiek
Sledovanie s časovačom a Nahrávanie s časovačom.
Používanie služby Teletext
FUNCTION
TV SOURCE
Ak DTV programPOWER
podporuje signál teletextu,
môžete použiť teletextovú službu. Aby sa
RECEIVER
TTX/MIX
informácie teletextu
zobrazovali
správne, príjem
BD
TV
SUBTITLE INPUT
kanálu musí byť stabilný. V opačnom prípade
1 2alebo3stránky nemusia
môžu chýbať informácie
byť zobrazené správne.
4 5 6
1. Stlačte tlačidlo TTX/MIX, kým sledujete TV
7 8 9
kanál.
DISC MENU
TITLE MENU
0 tlačidla TTX/MIX
2. Opakovaným stlačením
môžete zmeniť alebo ukončiť teletextový
režim.
POPUP
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 54 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 54
2013-02-07 오후 2:39:12
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
9 : Podrží zobrazenie aktuálnej stránky v prípade,
že je k dispozícii viacero sekundárnych stránok,
ktoré nasledujú automaticky. Pre obnovenie ho
stlačte znovu.
Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak
systém FASTEXT používa vysielacia spoločnosť,
rôzne témy na teletextových stránkach sú farebne
kódované a dajú sa zvoliť stlačením farebných
tlačidiel. Stlačte farbu, ktoré korešponduje s témou,
ktorú si zvolíte. Zobrazí sa nová stránka s farebným
kódovaním. Položky môžete vyberať rovnakým
spôsobom. Pre zobrazenie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej strany stlačte príslušné farebné
tlačidlo.
1 : Zobrazuje dostupnú podstránku.
2 : Zobrazuje nasledujúcu stránku teletextu.
3 : Zobrazuje predchádzajúcu stránku teletextu.
6 : Zobrazuje stránky registra (obsahu)
kedykoľvek počas prehliadania teletextu.
0 : Vyberá režim teletextu (LIST/FLOF). Ak ho
stlačíte v režime LIST, prepne režim na režim
ukladania v zozname. V režime uloženia v zozname
môžete uložiť stránku teletextu do zoznamu
pomocou tlačidla 8 (uložiť).
C
D
Funkcie DTV
3
4 : Zobrazuje teletext v dvojnásobnej veľkosti v
hornej polovici obrazovky. Ak chcete text presunúť
na dolnú polovicu obrazovky, stlačte tlačidlo znovu.
Pre normálne zobrazenie ho stlačte ešte raz.
Bežná stránka teletextu
06
2
8 : Ukladá stránky teletextu.
E
F
Časť
A
B
C
D
E
F
Obsah
Číslo vybratej strany.
Identifikácia vysielacieho kanálu.
Číslo aktuálnej strany alebo indikácie
vyhľadávania.
Dátum a čas.
Text.
Stavové informácie. Informácie FASTEXT.
||POZNÁMKA |
\\ Ovládanie teletextu TTX/MIX je k dispozícii iba vtedy, keď
DTV program podporuje signál teletextu.
5 : Zobrazuje skrytý text (napríklad odpovede na
kvízové hry). Pre zobrazenie bežnej obrazovky ho
stlačte znovu.
7 : Zmenší zobrazenie teletextu tak, aby sa
prekrýval s aktuálnym vysielaním.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 55
55 |
2013-02-07 오후 2:39:12
Pokročilé funkcie
Nahrávanie
\\ Zobrazenie kapacity pevného disku
Pred nahrávaním
• Skontrolujte prosím predvolené nahrávacie
zariadenie a veľkosť dostupného úložného
miesta na úložnom zariadení určenom
na nahrávanie. (pozrite si časť „Správca
úložných zariadení“ na strane 28.)
• Pre nahrávanie je potrebných aspoň 100 MB
voľného miesta.
• Ak kapacita voľného miesta v pamäti klesne
pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.
Kontroluje sa veľkosť dostupnej
úložnej kapacity
Ak chcete skontrolovať dostupnú veľkosť pamäte
v nahranom TV, vyberte AllShare Play>Nahraná
TV> HDD na domovskej obrazovke.
Označte položku HDD a potom stlačte tlačidlo
INFO na diaľkovom ovládači.
||POZNÁMKA |
\\ Informácie o kapacite pevného disku
-- Tento výrobok si interne vyhradzuje kapacitu pevného
disku tak, ako je to popísané nižšie, na účely
implementácií funkcií. Táto vyhradená časť sa na
nahrávanie nepoužíva.
* Timeshift : 22 GB
* Funkčný účel : 5 GB
-- Kapacita zobrazená na OSD, ktorá zobrazuje približnú
dostupnú kapacitu pre nahrávanie, je zobrazená nižšie.
Počíta sa na základe stavu pri dodaní.
Špecifikácia
Názov modelu
predajcu
pevného disku
BD-E8900
BD-E8500
BD-E8300
1 TB
500 GB
320 GB
Dostupná
veľkosť
904 GB
438 GB
270 GB
-- Kapacita výrobcu pevného disku sa vypočítava z
predpokladu, že 1 kB = 1 000 bajtov. Operačný systém
výrobku ale kapacitu pevného disku vypočítava z
predpokladu, že 1 kB = 1 024
bajtov a preto je zistená kapacita tohto výrobku približne
93 % tvrdenia výrobcu pevného disku o jeho kapacite. T.j.
pre 1 TB (1 000 GB) pevného disku tento výrobok zistí
kapacitu 931,3 GB.
||UPOZORNENIE |
\\ Odporúčame, aby ste súbory nahrané alebo upravené
pomocou tohto výrobku používali iba na súkromné účely.
Nahrávanie TV kanálu, ktorý práve
sledujete
1. Stlačte tlačidlo PROG alebo číselné tlačidlá,
aby ste vybrali TV kanál, ktorý chcete
nahrávať.
2. Stlačte tlačidlo REC.
3. Ak chcete upraviť dĺžku doby nahrávania,
stlačte tlačidlo v.
4. Vyberte požadovanú dĺžku nahrávania, potom
stlačte tlačidlo v.
Pozastavenie nahrávania
1. Stlačte tlačidlo REC PAUSE, aby ste
pozastavili prebiehajúce nahrávanie.
2. Stlačte tlačidlo REC, aby ste v nahrávaní
pokračovali.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo 5, aby ste zastavili prebiehajúce
nahrávanie.
Ovládanie prehrávania počas nahrávania
Počas nahrávania TV kanálu môžete vyhľadať
scénu alebo sa presunúť na začiatočný bod
nahrávania bez toho, aby sa ovplyvnilo nahrávanie
pomocou funkcie Timeshift. Viac informácií o
funkcii Timeshift nájdete v časti Funkcia Timeshift
(pozrite si strany 58 – 59).
| 56 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 56
2013-02-07 오후 2:39:12
3. Tlačidlo 2 : Preskočenie na rovnakú scénu
pomocou funkcie Živé TV vysielanie.
||POZNÁMKA |
5. Tlačidlo ►: Skočí o + 10 s z aktuálnej polohy.
Sledovanie rôznych TV kanálov, ktoré sa
nenahrávajú
2. Tlačidlo 1 : Návrat k začiatočnému bodu
nahrávania.
4. Tlačidlo ◄: Skočí o - 10 s z aktuálnej polohy.
6. Tlačidlo 7 : Pozastavuje scénu, zatiaľ čo
nahrávanie ďalej pokračuje.
Simultánne nahrávanie dvoch TV kanálov
2. Stlačte tlačidlo REC.
Nahrávanie sa začne.
Pokročilé funkcie
Simultánne nahrávanie
07
1. Tlačidlá 34: Vyhľadajú požadovanú scénu.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa zmení
rýchlosť prehrávania.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
1. Zatiaľ čo sa nahráva TV kanál, prepnite na iný
TV kanál, ktorý chcete nahrať.
\\ Nahrávanie dvoch odlišných spoplatnených kanálov v
rovnakom čase nie je podporované.
7. Tlačidlo 5 : Ak sledujete uplynulú scénu,
bod prehrávania skočí na rovnakú scénu
pomocou funkcie Živé TV vysielanie. Ak
sledujete rovnakú scénu s funkciou Živé TV
vysielanie, nahrávanie sa zastaví.
Kým súbežne nahrávate dva TV kanály, môžete
dokonca sledovať ďalší kanál.
Kým sa nahráva TV program, môžete zároveň
sledovať TV kanály.
Počas nahrávania stlačte tlačidlo PROG alebo
číselné tlačidlá, aby ste prepli na kanál, ktorý
chcete sledovať.
2. Stlačte tlačidlo v, aby ste sledovali možný
TV kanál.
Ak chcete sledovať kanál, ktorý nie je
označený bielou farbou, musíte zastaviť
aspoň jedno z aktuálnych nahrávaní.
Sledovanie iných kanálov počas
nahrávania TV kanálu
1. Stlačte tlačidlo CH LIST, aby ste si overili,
ktoré TV kanály môžete sledovať.
Bielou farbou označený TV kanál v Zozname
kanálov je ten, na ktorý môžete prepnúť
bez toho, aby sa zastavilo už spustené
nahrávanie.
||POZNÁMKA |
Zastavenie nahrávania
\\ Počas nahrávania bezplatného TV kanálu môžete sledovať
bezplatný alebo kódovaný kanál. Ak nahrávate kódovaný
kanál, môžete sledovať len bezplatný kanál.
\\ Počas nahrávania nie je funkcia DUAL VIEW podporovaná.
\\ Nahrané súbory kratšie ako 10 s sa neukladajú.
ĞĞ
Ak sledujete TV kanál, ktorý sa nahráva
Stlačte tlačidlo 5.
ĞĞ
Ak sledujete TV kanál, ktorý sa nenahráva
Vyberte si TV kanál, ktorý chcete prestať nahrávať
a stlačte tlačidlo 5.
Simultánna prevádzka
Počas nahrávania si môžete prehrať disk alebo
môžete využiť iné funkcie.
1. Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte
funkciu Smart Hub alebo AllShare. Avšak
nemôžete vybrať ponuku nastavení, kým
nahrávanie nezastavíte.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 2:39:14
Pokročilé funkcie
Funkcia Timeshift
Môžete pozastaviť živé vysielanie alebo začať
sledovať TV program zo začiatočného bodu, v
ktorom ste zapli funkciu Timeshift.
Spustenie funkcie Timeshift pomocou
tlačidla PREHRAŤ
1. Keď sledujete TV kanál, stlačte tlačidlo 6.
2. Funkcia Timeshift sa spustí a zobrazí sa lišta
funkcie Timeshift. Živé vysielanie sa zobrazuje
na ľavej strane lišty funkcie Timeshift.
Spustenie funkcie Timeshift pomocou
tlačidla POZASTAVIŤ
1. Keď sledujete TV kanál, stlačte tlačidlo 7.
-- Funkcia Timeshift sa automaticky vypne, keď v Domovskej
ponuke vyberiete inú ponuku. (Vypne funkciu Timeshift a
funkcie histórie, ktoré boli spustené.)
-- Po návrate na kanál Digitálnej TV sa automaticky
obnoví činnosť funkcie Timeshift, ak nevstúpite do
žiadnej inej položky ponuky v Domovskej ponuke.
\\ Pre funkciu Timeshift je vyhradená na internom pevnom
disku kapacita 22 GB.
• Obrazovka funkcie Timeshift
1
DTV ter.
Všetky
Stereofónne
France 2 HD
52
Bez názvu
+
2 3
18:12 Sat 15 Nov
Univer. Film/Dráma
+00:00:06/
00:00:34
4
2. Obraz TV programu sa pozastaví a potom sa
zobrazí lišta funkcie Timeshift.
7 Pozastavenie sa zobrazuje na ľavej strane
lišty funkcie Timeshift.
Informácie o funkcie Timeshift
Môžete vidieť aktuálne informácie o funkcii
Timeshift.
1. Stlačte tlačidlo v na diaľkovom ovládači,
kým je funkcia Timeshift zapnutá.
2. Lišta funkcie Timeshift vyzerá tak, ako je to
vyobrazené nižšie.
||POZNÁMKA |
\\ Nastavenia funkcie Timeshift sa zachovajú dokonca aj vtedy,
keď pri činnosti funkcie Timeshift prepnete na iný kanál.
V takomto prípade sa funkcia Timeshift predchádzajúceho
kanálu podporuje ako historická funkcia. (Funkcia Timeshift
predchádzajúceho kanálu je stále k dispozícii)
\\ Ak funkciu Timeshift spustíte pomocou tlačidla prehrávania
alebo pozastavenia, funkcia Timeshift zostane zachovaná,
až kým nestlačíte tlačidlo zastavenia. V prípade, že činnosť
funkcie Timeshift nie je k dispozícii (ako napríklad prepnutie na
inú aplikáciu, analógový kanál alebo zmena vstupného zdroja),
funkcia Timeshift sa bez ohlásenia zastaví a automaticky sa
znovu spustí hneď potom, ako prepnete na Digitálnu TV.
-- Funkcia histórie sa podporuje iba pri nahrávkach
prepínania medzi kanálmi zdroja Digitálnej TV.
-- Ak prepnete na analógový kanál, história a funkcia
Timeshift automaticky prestanú fungovať.
1
2
3
4
Režim zobrazenia : Zobrazuje aktuálny stav
funkcie Timeshift.
Zobrazuje aktuálny bod prehrávania.
Zobrazuje čas nahraný funkciou Timeshift.
Zobrazuje lištu postupu.
Tlačidlo ovládania prehrávania je počas
funkcie Timeshift zapnuté
1. Tlačidlá 34: Vyhľadajú požadovanú scénu.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa zmení
rýchlosť prehrávania.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Tlačidlo 1 : návrat k začiatočnému bodu
funkcie Timeshift.
3. Tlačidlo 2 : Zobrazuje rovnakú scénu
pomocou funkcie Živé TV vysielanie.
| 58 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 58
2013-02-07 오후 2:39:16
4. Tlačidlo ◄ : Skočí o - 10 s z aktuálnej polohy.
7. Tlačidlo 5: Ak sledujete uplynulú scénu,
bod prehrávania skočí na rovnakú scénu
pomocou funkcie Živé TV vysielanie. Ak
sledujete rovnakú scénu s funkciou Živé TV
vysielanie, funkcia Timeshift sa zastaví.
Zastavenie funkcie Timeshift
1. Ak lišta funkcie Timeshift nie je v
pozastavenom alebo uplynulom režime,
stlačte tlačidlo 5.
Zobrazí sa hlásenie „Chcete zastaviť funkciu
Timeshift?“.
1. Na obrazovke Nahraná TV vyberte
požadovaný titul, ktorý chcete upraviť.
2. Stlačte tlačidlo TOOLS.
3. Vyberte položku Upraviť, potom stlačte
tlačidlo v.
Rozdelenie časti titulu (rozdelenie na
dva)
Pokračujte krokmi 1 až 3 v časti „Upravovanie
nahraného titulu“.
AllShare Play Nahraná TV
5. Vyberte položku Áno, potom stlačte tlačidlo
v.
Prehrávanie nahraného titulu
1. Vyberte položku AllShare Play na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte funkciu Nahrané TV, potom stlačte
tlačidlo v.
Zobrazí sa vybraný Zoznam nahraných TV.
3. Vyberte požadované zariadenie, potom
stlačte tlačidlo v.
| Rozdeliť | Bez názvu
Časť1
00:00:00
2. Vyberte tlačidlo OK a stlačením tlačidla v
zastavte funkciu Timeshift.
3. Ak je lišta funkcie Timeshift v pozastavenom
alebo uplynulom režime, režim Timeshift sa
zmení na Živé TV vysielanie po prvom stlačení
tlačidla 5.
4. Ak stlačíte tlačidlo 5 znovu, zobrazí sa
rovnaká správa s vyššie uvedeným obrázkom.
Pokročilé funkcie
6. Tlačidlo 7 : Pozastavuje scénu, zatiaľ čo
funkcia Timeshift ďalej pracuje.
Upravovanie nahraného titulu
07
5. Tlačidlo ► : Skočí o + 10 s z aktuálnej
polohy.
Časť2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Ovl. prvky prehr.
Vybrať
Rozdeliť
Späť
Vyhľ. scén < Skočiť > Posunúť " Zadať
1. Vyberte položku Rozdeliť, potom stlačte
tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel súvisiacich s prehrávaním
sa presuňte na bod pre rozdelenie a potom
stlačte tlačidlo v.
3. Stlačte tlačidlo v, ak chcete vybrať položku
Rozdeliť.
4. Vyberte položku OK, potom stlačte tlačidlo
v.
Rozdelený titul sa rozdelí na dva a
nasledujúce tituly sa zaradia pod seba.
4. Vyberte titul, ktorý chcete prehrať, potom
stlačte tlačidlo v.
Prehrá sa vybraný titul.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 59
59 |
2013-02-07 오후 2:39:16
Pokročilé funkcie
Rozdelenie časti titulu (čiastočné
odstránenie)
Pokračujte krokmi 1 až 3 v časti „Upravovanie
nahraného titulu“.
1. Vyberte položku Čiast. vymazať, potom
stlačte tlačidlo v.
AllShare Play Nahraná TV
| Čiast. vymazať | Bez názvu
Časť1
00:00:00
Časť2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Ovl. prvky prehr.
Spustiť
Koniec
Odstrániť
Späť
Vyhľ. scén < Skočiť > Posunúť " Zadať
2. V začiatočnom bode stlačte tlačidlo v.
Obraz a čas východiskového bodu sa
zobrazia v okne východiskového bodu
odstránenia časti.
• Pomocou tlačidiel súvisiacich s prehrávaním
vyberte východiskové a koncové body
časti, ktorú chcete odstrániť.
3. V koncovom bode stlačte tlačidlo v.
Obraz a čas koncového bodu sa zobrazia v
okne koncového bodu odstránenia časti.
4. Stlačte tlačidlo v, ak chcete vybrať Odstránenie.
5. Vyberte položku OK, potom stlačte tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
\\ Minimálna dĺžka odstránenej časti musí byť dlhšia ako 10
sekúnd.
Kopírovanie
Kopírovanie videí, hudby alebo fotografií
Obsah
PEVNÝ
DISK/DISK/
AllShare
; USB
DISK/USB/
PEVNÝ
AllShare DISK/DISK/
; PEVNÝ
USB
; AllShare
DISK
Hudba
Podporuje sa Podporuje sa Podporuje sa
Videá
Podporuje sa Podporuje sa Podporuje sa
Fotografie
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R
(finalizovaný)/DVD+RW/DVD-RW (finalizovaný))
; pevný disk alebo USB
• PTP USB nie je k dispozícii, keď kopírujete na
zariadenie USB.
• Vysielací signál sa dá nahrať na pevný disk,
avšak funkcia kopírovania nie je podporovaná.
1. Stlačte tlačidlo HOME.
Zobrazí sa domovská obrazovka.
2. V režime zastavenia pripojte pamäťové
zariadenie USB k USB portu na prednom
paneli výrobku.
3. Vyberte požadovaný typ obsahu, potom
stlačte tlačidlo v.
4. Vyberte požadovaný obsah.
5. Stlačte tlačidlo TOOLS.
6. Vyberte položku Odoslať, potom stlačte
tlačidlo v.
7. Stlačte tlačidlo v, ak chcete skontrolovať
požadované súbory.
8. Vyberte položku Odoslať, potom stlačte
tlačidlo v.
Vyberte položku Odoslať, potom stlačte
tlačidlo v.
3D funkcie
3D konvertor
Táto funkcia dokáže konvertovať 2D výstup 2D
obsahu na 3D.
1. Pripojte tento výrobok k TV, ktorý podporuje
3D pomocou kábla HDMI.
2. Keď prehrávate 2D obsah, stlačte tlačidlo
2D3D na diaľkovom ovládači, aby ste 2D
obsah skonvertovali na 3D.
3. Medzi 2D a 3D môžete prepínať tak, že
budete opakovane stláčať tlačidlo 2D3D.
Ak prehrávate 3D obsah v režime 3D, túto
funkciu nemôžete používať.
Podporuje sa Podporuje sa Podporuje sa
| 60 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 60
2013-02-07 오후 2:39:17
||POZNÁMKA |
\\ 2D obsah, ktorý výrobok dokáže skonvertovať na 3D:
-- 2D obsah, ktorý podporuje 3D konverziu
-- Obsah Smart Hub, DVD Video, BD-ROM, súbory videí,
fotografií, DTV program a nahraný DTV program.
3D efekt môžete využiť pri všetkých živých TV
programoch a nahraných TV programoch.
1. Počas sledovania TV programu alebo
prehrávania nahraného TV programu stlačte
tlačidlo 2D3D na diaľkovom ovládači.
Zobrazí sa ponuka 3D.
• 2D3D: Mení 2D obraz na 3D.
• Vedľa seba: Zobrazí dva obrazy vedľa
seba.
• Hore a dole: Zobrazí jeden obraz nad
druhým.
2. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
3D režim, potom stlačte tlačidlo v.
\\ Keď použijete 3D konvertor, funkcia BONUSVIEW nie je k
dispozícii.
(V závislosti od disku sa objaví čierny obrys.)
3. Ak ešte raz stlačíte tlačidlo 2D3D počas
3D zobrazenia, zobrazený obraz sa zmení na
režim 2D.
Nastavenie funkcie Hĺbka 3D
\\ Ak počas sledovania DTV v 3D režime režimu Vedľa seba
prepnete TV kanál, zobrazený obraz sa automaticky zmení
na režim 2D.
\\ Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní 3D obsahu,
napríklad môžu mať závraty, nevoľnosť a bolesti hlavy.
Funkcia Hĺbka 3D vám umožňuje nastaviť 3D
hĺbku 2D na konverzie 3D. Rozsah hodnôt od
1 po 10. Čím je číslo vyššie, tým je hĺbka 3D
hlbšia.
1. Keď sledujete skonvertovaný 3D obsah,
stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku Hĺbka
3D a potom stlačte tlačidlo v.
Pokročilé funkcie
\\ 2D obsah sa skonvertuje do nasledujúcich 3D formátov:
-- 1080p 24 snímok/s: Výstup na 1080p 24 snímok/s 3D.
-- Iné : Výstup na 720p 3D.
-- Súbory fotografií: Výstup na 720p 3D.
Sledovanie DTV s 3D efektom
07
\\ V nasledujúcich prípadoch nemôžete skonvertovať 2D
obsah na 3D, ani použiť tlačidlo 2D3D:
-- Keď výrobok nie je pripojený pomocou kábla HDMI
-- Keď pripojený TV nepodporuje 3D
-- Keď prehrávate 3D obsah (disk, súbor).
||POZNÁMKA |
\\ Keď je zapnutý 3D efekt režimu Vedľa seba, nemôžete
upraviť 3D režim.
\\ Ak TV program nie je podporovaný režimom Vedľa
seba, Hore a dole alebo funkciou Automatická detekcia,
nezobrazí sa OSD výberu 3D ponuky.
\\ Funkcie 3D efekt a SMART VIEW nemôžete zapnúť
súčasne.
3. Pomocou tlačidiel ◄► nastavte funkciu
Hĺbka 3D.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 61
61 |
2013-02-07 오후 2:39:17
Sieťové služby
Pripojením výrobku k sieti si môžete vychutnať
rôzne sieťové služby, ako napríklad Smart Hub
alebo BD-Live.
Smart Hub na prvý pohľad
1
2
Pred použitím akejkoľvek sieťovej služby si
prečítajte nasledovné pokyny:
1. Pripojte výrobok k sieti.
(Pozrite si stranu 20)
2. Nakonfigurujte nastavenia siete.
(Pozrite si strany 33 až 36)
Search
0
9
Používanie Smart Hub
Pomocou Smart Hub môžete priamo preberať
filmy, videá a hudbu z Internetu, máte prístup k
rôznym plateným alebo bezplatným aplikáciám
a môžete si ich prezerať na svojom TV. Obsah
aplikácií zahŕňa správy, šport, predpovede
počasia, kurzy na burze cenných papierov, mapy,
fotografie a hry.
Pokyny vysvetľujúce používanie funkcie Smart
Hub nájdete v nasledujúcich krokoch:
Ak sa domovská stránka aktualizuje alebo reviduje,
obsah uvedený v návode na obsluhu sa môže líšiť
od aktuálnych ponúk.
1. Prejdite na lokalitu www.samsung.com.
2. V hornej časti stránky kliknite na položku
Podpora.
3. Na stránke Podpora zadajte číslo modelu
vášho výrobku do políčka Číslo modelu a
potom stlačte tlačidlo Zadať.
4. Na stránke, ktorá sa objaví, kliknite na
položku Získať preberania na ľavej strane pod
možnosťou Preberania. Objaví sa Centrum
preberania.
||POZNÁMKA |
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
a Prihlásiť sa b Tapeta / Nástroje ' Späť
8
Your Video : Poskytuje odporúčania pre videá na
základe vašej voľby.
1
||POZNÁMKA |
\\ Táto ponuka sa v závislosti od oblasti nemusí
podporovať.
2
3
4
5
6
5. Na stránke Centrum preberania kliknite na
kartu Návody.
6. Na karte Návody kliknite na ikonu súboru na
pravej strane Návodu na obsluhu Smart Hub.
Návod sa prevezme.
34
7
Search : Poskytuje integrované vyhľadávanie vašich
poskytovateľov videa a pripojených zariadení AllShare.
Odporúča sa : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
Komerčné : Zobrazí Sprievodcu Smart Hub, úvod k
prehrávaču a úvody k novým aplikáciám.
Family Story : Spôsob, ako bez námahy získať
prístup k rodinnému obsahu.
• Poskytuje kedykoľvek a kdekoľvek prístup k
rodinným fotografiám, správam a udalostiam.
Fitness : Brána k zjednoteným službám starostlivosti
o seba.
• Prezentuje fitnes videá od rôznych obsahových
partnerov so spätnou väzbou o spálených
kalóriách po každom cvičení.
Kids : Služba Deti ponúka deťom ľahký a bezpečný
spôsob, ako si vychutnať ich obľúbený obsah.
• Ponúka širokú škálu zábavného a bezpečného
obsahu pre deti.
\\ Webové umiestnenie príručky k funkcii Smart Hub
podlieha zmene bez oznámenia.
| 62 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 62
2013-02-07 오후 2:39:18
0
1
http://www.samsung.com
Sieťové služby
9
Webový prehliadač na prvý pohľad
08
8
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá diaľkového
ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v Smart
Hub.
• ČERVENÉ (A) : Slúži na prihlásenie do Smart Hub.
• ZELENÉ (B) : Zobrazuje obrazovku pozadia.
• Nástroje : Zobrazuje okno nastavení.
• Späť : Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.
Moje aplikácie : Zobrazuje vašu osobnú galériu
aplikácií, do ktorej môžete pridávať, upravovať a
odstraňovať.
Samsung Apps : Otváranie funkciu Aplikácie
Samsung, ktorá slúži na preberanie rôznych
spoplatnených alebo bezplatných aplikačných
služieb.
b Ovládací panel c Prepnúť na ukazovateľ
Používanie webového prehliadača
Pomocou aplikácie Webový prehliadač, ktorá je
štandardne nainštalovaná na obrazovke Smart
Hub, sa môžete pripájať na internet.
1. Vyberte položku Smart Hub na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
2. V Smart Hub vyberte aplikáciu Webový
prehliadač a potom stlačte tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
\\ Ak chcete prepnúť kanály funkcie PIP, stlačte tlačidlo
PROG na diaľkovom ovládači.
Tlačidlá PIP CH+ a PIP CH- na diaľkovom ovládači
nefungujú.
\\ Keď spustíte Webový prehliadač na výrobku pripojenom
pomocou HDMI k TV kompatibilnému s funkciou BD Wise –
a funkcia BD Wise je zapnutá - prehliadač sa maximalizuje
tak, aby zaplnil obrazovku a rozlíšenie TV sa automaticky
nastaví na optimálne rozlíšenie.
\\ Webový prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciami Java.
\\ Ak sa pokúsite prevziať súbor a súbor sa nedá uložiť,
objaví sa chybové hlásenie.
\\ Funkcia E-commerce, ktorá slúži na on-line nákup
výrobkov, nie je podporovaná.
\\ ActiveX sa nepodporuje.
\\ Prístup môže byť blokovaný pre niektoré webové stránky
alebo pre webové prehľadávače spravované určitými
podnikmi.
1
Rolovať hore/dolu / Nástroje ' Späť
Ovládací panel : Zobrazuje rozličné funkcie
aplikácie Webový prehliadač.
• : Prechádza na predchádzajúcu stranu.
• : Prechádza na poslednú stranu pred návratom.
• : Znovu načíta aktuálnu stranu tak, aby sa
obnovila na obrazovke.
• : Prechádza na domovskú obrazovku aplikácie
Webový prehliadač.
• : Umožňuje vám priblížiť alebo oddialiť
obrazovku pri rozličných percentách.
• : Umožňuje vám označiť konkrétne strany
záložkou tak, že sa na ne môžete ľahko presunúť.
• : Umožňuje vám zobraziť históriu vami
navštívených stránok podľa dátumu, názvu alebo
frekventovanosti.
• http://www.samsung.com
: Umožňuje vám
manuálne zadávať adresu stránky alebo vybrať
stránku zo zoznamu navštívených stránok, aby
ste sa na stránku mohli presunúť.
•
: Umožňuje vám ľahko prepínať medzi
viacerými, súčasne otvorenými oknami aplikácie
Webový prehliadač.
• : Umožňuje vám vyhľadávať informácie
pomocou zadávania slov.
• : Umožňuje vám zdieľať aktuálnu stránku s
vašou rodinnou skupinou pomocou odoslania
správy.
• : Umožňuje vám nakonfigurovať všetky
nastavenia pre používanie aplikácie Webový
prehliadač.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 63
2
63 |
2013-02-07 오후 2:39:19
Sieťové služby
2
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá diaľkového
ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v
aplikácii Webový prehliadač.
• ZELENÉ (B) : Zobrazuje ovládací panel.
• ŽLTÉ (C) : Prepína ukazovateľ.
• ( ) : Rolovať stránku nahor/nadol.
• Nástroje : Zobrazuje okno Nástroje.
• Späť : Slúži na návrat na predchádzajúcu
ponuku.
BD-Live™
Keď už je výrobok pripojený k sieti, môžete si
vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, pomocou diskov kompatibilných s BD-Live.
1. Pripojte USB pamäťovú kartu memory stick
ku konektoru USB na boku výrobku a potom
skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre služby BDLive musí mať pamäť minimálne 1 GB
voľného miesta.
2. Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
3. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
4. Vyberte položku Nastavenia BD-Live a
potom stlačte tlačidlo v.
5. Vyberte položku Vymazť BD údaje a potom
stlačte tlačidlo v.
6. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-Live.
7. Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-Live, ktoré sú poskytované výrobcom.
||POZNÁMKA |
\\ Spôsob používanie BD-Live a poskytovaný obsah sa môžu
líšiť v závislosti od výrobcu disku.
Samsung Smart View
Táto funkcia je dostupná prostredníctvom aplikácie
Samsung Smart View pre Samsung BD-HDD
Combo.
Ak si chcete vychutnať funkciu Smart View, prístroj
BD-HDD Combo a mobilné zariadenie by ste
mali pripojiť prostredníctvom siete WiFi. Spojenie
môžete nadviazať nasledovne
1. Prístroj BD-HDD Combo a mobilné zariadenie sú
Pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču
2. Mobilné zariadenie je pripojené priamo k prístroju
BD-HDD Combo pomocou funkcie Soft AP v
ponuke Sieť.
3. Ak vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu
Wi-Fi Direct, môžete ho priamo pripojiť k prístroju
BD-HDD Combo pomocou funkcie Wi-Fi Direct v
ponuke Sieť.
Dual View
Vychutnajte si TV kanál priamo na vašom
mobilnom zariadení pripojenom k prístroju BDHDD Combo značky Samsung.
V TV môžete sledovať jeden kanál a na vašom
mobilnom zariadení môžete sledovať ten istý kanál
alebo iný, ako v TV zvolený kanál.
||POZNÁMKA |
\\ Je k dispozícii iba vtedy, ak mobilné zariadenie túto funkciu
podporuje.
\\ Funkcia Samsung Smart View je špecializovaná aplikácia
pre inteligentné telefóny/tablety značky Samsung. Ak máte
inteligentný telefón/tablet značky Samsung s podporou
tejto funkcie (funkcia Smart View), aplikáciu Smart View
môžete prevziať z lokality Android Market alebo Samsung
Apps a nainštalovať ju do vášho zariadenia. (Kompatibilita
mobilných zariadení alebo mobilných platforiem podlieha
v budúcnosti zmenám.)
\\ Sledovanie dvoch rozdielnych kanálov na prístroji BD-HDD
Combo a mobilnom zariadení nie je k dispozícii, ak sa
jedná o platené kanály.
\\ Keď v režime Dual View prepnete na platený kanál,
sledovanie plateného kanálu sa povolí iba pre prvé
zariadenie spomedzi mobilného zariadenia a prístroja BDHDD Combo, ktoré platený kanál zvolilo.
Keď sa spustí režim Dual View, prepnutie na iný platený
kanál nemusí byť k dispozícii z dôvodu histórie prístupu k
platenému kanálu. V takýchto prípadoch znovu reštartujte
režim Dual View.
| 64 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 64
2013-02-07 오후 2:39:19
Príloha
Oznámenie o zhode a kompatibilite
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 65
Appendix
Slovensky
09
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode,
vrátane typu disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred
nahrané komerčné disky BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA); disky BD-RE/R, DVD-RW/-R
a disky CD-RW/R.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku.
A niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento výrobok bude prehrávať každý disk s logom BD-ROM,
BD-RE/R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/R a tento výrobok nemusí vyhovovať
všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku. Tieto a ďalšie
kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné s novými a existujúcimi formátmi diskov, pretože:
-- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento výrobok nemusí fungovať vo všetkých funkciách Bluray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli
byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto výrobku a určité dostupné vlastnosti môžu byť
predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto výrobkom podporované;
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo
doplnené;
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
-- niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po
výrobe tohto výrobku a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/R
môžu byť stále neštandardizované disky;
-- niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok
nahrávania;
-- počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby;
-- tento výrobok funguje inak ako štandardné DVD výrobky a iné AV zariadenia; a/alebo
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných
zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou výrobku, kontaktujte prosím zákaznícke stredisko
spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám
výrobku.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode na
použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov
a Pred prehrávaním.
65 |
2013-02-07 오후 2:39:20
Príloha
Ochrana proti kopírovaniu
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom
pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát,
budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené určité obmedzenia chráneného
obsahu AACS.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa tieto
obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM a BD+
sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza určité
obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy.
Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom
stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD diskov je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste
mali pripojiť výrobok priamo k vášmu TV a nie k videorekordéru. Pripojenie k videorekordéru spôsobí
pri diskoch Blu-ray/diskoch DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských práv chránenú patentmi USA a ďalšími právami
na duševné vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation. Spätná analýza a prevod do strojového kódu sú
zakázané.
• Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín,
neautorizované nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie TV programov,
videokaziet, Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej
zodpovednosti.
• Upozornenie na technológiu Cinavia: Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie
používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových
záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a
prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia
na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii
Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými
prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane
autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je ochranná známka spoločnosti Verance
Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje
všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským
právom, patentom, ochrannou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a
služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani
služby spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie
uvedeného, ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete
meniť, kopírovať, zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce,
využívať alebo žiadnym spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby
zobrazené v tomto zariadení.
| 66 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 66
2013-02-07 오후 2:39:20
09
Appendix
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA
ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ ALEBO
KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ
A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ,
ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY
VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI,
KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU
ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to,
že obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany
prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu.
Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto
zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky
otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným
poskytovateľom obsahu a služby.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky
otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným
poskytovateľom obsahu a služby.
Licencia
• Dolby a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobené v licencii podľa amerických patentov s číselným označením: 5 956 674;
5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 a
iných amerických a svetových patentov a patentových prihlášok. DTS-HD, Symbol,
& DTS-HD a Symbol spoločne sú registrované ochranné známky & DTS-HD Master
Audio je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. Výrobok obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
• DivX
-- INFORMÁCIE O ŠTANDARDE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa, ktorý
vytvorila spoločnosť DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti Rovi Corporation.
Toto je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX.
Bližšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie súborov do formátu DivX video nájdete na
stránke divx.com.
-- O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí byť
zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie
registračného kódu nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie o
dokončení registrácie nájdete na adrese vod.divx.com.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 67
67 |
2013-02-07 오후 2:39:20
Príloha
-- S certifikátom DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, a to vrátane prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti Rovi Corporation alebo
jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.
Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo viacero amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
• Pojmy HDMI, multimediálne rozhranie HDMI s vysokým rozlíšením a logo HDMI
sú ochranná známky alebo registrované ochranná známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a v iných krajinách.
• Oracle a Java sú registrované ochranná známky spoločnosti Oracle a/alebo jej
pobočiek. Ostatné názvy môžu byť ochranná známky svojich príslušných vlastníkov
• Koncové licenčné podmienky spoločnosti Rovi (podmienky používania)
-- Tento spotrebič obsahuje softvér a technológiu spoločnosti Rovi Corporation („Rovi“). Softvér a
technológia Rovi (spolu ďalej iba „Technológia spoločnosti Rovi“) umožňujú koncovým používateľom
prístup k hudobným dátam („Dáta spoločnosti Rovi“) na internete a inde v súkromných databázach
spoločnosti („Databázy spoločnosti Rovi“) nachádzajúcich sa na serveroch spoločnosti Rovi („Servery
spoločnosti Rovi“) a k vykonávaniu iných funkcií. K Dátam spoločnosti Rovi máte prístup iba v zmysle
určených funkcií koncového používateľa tejto softvérovej aplikácie.
-- Súhlasíte, že Dáta spoločnosti, Technológiu spoločnosti Rovi a Servery spoločnosti Rovi budete
používať výlučne pre vlastné, nekomerčné účely. Súhlasíte, že nebudete Dáta spoločnosti Rovi
prideľovať, kopírovať, ani prevádzať na žiadnu tretiu osobu. Súhlasíte, že nebudete používať,
ani využívať Dáta spoločnosti Rovi, Technológiu spoločnosti Rovi, Databázy spoločnosti Rovi, ani
Servery spoločnosti Rovi iným spôsobom, než je tu výslovne uvedený.
-- Súhlasíte, že vaša nevýlučná licencia na prístup k Databázam spoločnosti Rovi a na používanie
Dát spoločnosti Rovi, Technológie spoločnosti Rovi a Serverov spoločnosti Rovi zaniká v prípade
porušenia týchto obmedzení. V prípade zániku vašej licencie súhlasíte s tým, že prestanete používať
jednotlivé a všetky Dáta spoločnosti Rovi, Technológiu spoločnosti Rovi a Servery spoločnosti Rovi.
Spoločnosť Rovi si vyhradzuje všetky práva k Dátam spoločnosti Rovi, Technológii spoločnosti Rovi
a Serverom spoločnosti Rovi, vrátane všetkých vlastníckych práv. Súhlasíte s tým, že spoločnosť
Rovi je oprávnená si proti vám priamo, vo vlastnom mene vynucovať svoje práva podľa tejto Zmluvy.
-- Spoločnosť Rovi si vyhradzuje právo odstrániť dáta z Databázy spoločnosti Rovi alebo zmeniť
kategórie dát z akéhokoľvek dôvodu, ktorý bude spoločnosť Rovi považovať za dostatočný. Na
bezchybnosť Technológie spoločnosti Rovi alebo Servery spoločnosti Rovi, ani na neprerušované
fungovanie Technológie spoločnosti Rovi alebo Serverov spoločnosti Rovi sa neposkytuje žiadna
záruka. Spoločnosť Rovi nie je povinná poskytnúť vám akékoľvek nové, vylepšené alebo ďalšie typy
dát alebo kategórií, ktoré sa spoločnosť Rovi môže rozhodnúť, že bude poskytovať v budúcnosti a
má právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie svojich on-line služieb.
-- Dáta, ktoré odovzdáte na používanie nebudú osobné údaje alebo údaje identifikujúce osobu, ale len
dáta týkajúce sa hudobných albumov a súvisiace dáta, ktoré sa neobjavia v databáze vyhľadávania
spoločnosti Rovi. Podľa svojich najlepších znalostí potvrdzujete, že album, s ktorým predložené
údaje korešpondujú sú komerčne dostupné, a že vy, ako koncový používateľ ste plne oprávnený
predkladať dáta.
| 68 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 68
2013-02-07 오후 2:39:21
09
Appendix
-- V rozsahu, v akom vy, ako koncový používateľ, poskytujete akékoľvek informácie alebo originálne
autorské diela, ktoré sa pridávajú do Databázy spoločnosti Rovi, prehlasujete, že ste jediným
autorom tohto diela (diel) a ďalej prevádzate na spoločnosť Rovi všetky autorské práva k dielu,
vrátane práva na registráciu autorského práva k dielu (diel), ako súčasti Databázy spoločnosti Rovi.
-- TECHNOLÓGIA SPOLOČNOSTI ROVI A KAŽDÁ POLOŽKA DÁT SPOLOČNOSTI ROVI SA
POSKYTUJÚ V LICENCII „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ ROVI NERUČÍ ZA PRESNOSŤ ŽIADNYCH
DÁT SPOLOČNOSTI ROVI NA SERVEROCH SPOLOČNOSTI ROVI, ČI UŽ PRIAMO ALEBO
NEPRIAMO. SPOLOČNOSŤ ROVI ODMIETA VŠETKY PRIAME AJ NEPRIAME ZÁRUKY, VRÁTANE,
NIE VŠAK VÝHRADNE ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY
ÚČEL, TITUL A NEPORUŠOVANIE PRÁV. SPOLOČNOSŤ ROVI NERUČÍ ZA VÝSLEDKY ZÍSKANÉ
VAŠIM POUŽÍVANÍM TECHNOLÓGIE SPOLOČNOSTI ROVI ALEBO KTORÉHOKOĽVEK ZO
SERVEROV SPOLOČNOSTI ROVI. SPOLOČNOSŤ ROVI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE
ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM, ANI VOČI INÝM OSOBÁM ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ ALEBO
NÁHODNÉ ŠKODY, ANI ZA ŽIADNE STRATY ZISKU ALEBO STRATY VÝNOSOV MAJÚCE PÔVOD
VO VAŠOM POUŽÍVANÍ DÁT SPOLOČNOSTI ROVI, TECHNOLÓGIE SPOLOČNOSTI ROVI ALEBO
INÝM SPÔSOBOM.
• Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným
zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
Odporúčania - iba EÚ
• Spoločnosť Samsung Electronics týmto prehlasuje, že tento prístroj BDHDD Combo je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Oficiálne Prehlásenie o zhode môžete nájsť na lokalite http://www.samsung.com, prejdite na Podpora >
Vyhľadať podporu výrobku a zadať názov modelu.
Toto zariadenie môžete používať vo všetkých krajinách EÚ. Vo Francúzsku je toto zariadenie možné
používať iba v interiéroch.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 69
69 |
2013-02-07 오후 2:39:21
Príloha
Ďalšie informácie
Poznámka
Nastavenia 3D
• Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť film počas 3D prehrávania, jeden krát stlačte
tlačidlo 5. Film sa zastaví a možnosť režimu 3D sa deaktivuje.
Ak chcete zmeniť výber možnosti 3D, keď prehrávate 3D film, jeden krát stlačte tlačidlo 5.
Objaví sa ponuka Blu-ray. Znovu stlačte tlačidlo 5 a potom zvoľte 3D Nastavenia v ponuke Blu-ray.
• V závislosti od obsahu a polohy obrázku na obrazovke TV môžete vidieť vertikálne čierne čiary na
ľavej strane, pravej strane alebo na obidvoch stranách.
Pomer strán TV
• V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré pomery strán k dispozícii.
• Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný ako pomer strán obrazovky vášho TV, môže sa zobraziť
skreslený obraz.
• Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom TV sa môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po bokoch
obrazu).
BD Wise (iba výrobky značky Samsung)
Nastavenia
• Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa
objaví v ponuke Rozlíšenie.
• Ak je výrobok pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD
Wise používať.
• Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte ponuku BD Wise na výrobku aj na TV na Zap.
Digitálny výstup
• Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk
alebo bude zvuk príliš hlasný.
• Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, TV) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
• Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania.
Podvzorkovanie PCM nadol
• Aj keď je Podvzorkovanie PCM nastavené na Vyp., niektoré disky budú vysielať iba
podvzorkovaný zvuk cez optické digitálne výstupy.
• HDMI
-- Ak váš TV nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital,
DTS), výrobok môže vysielať 2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj keď ste v ponuke
nastavenia zvolili bitový tok (buď Opätovne kódovanie alebo Nespracovaný).
-- Ak váš TV nie je kompatibilný so vzorkovacími frekvenciami PCM vyššími ako 48 kHz, výrobok
môže vysielať pri frekvencii 48 kHz.
| 70 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 70
2013-02-07 오후 2:39:21
Internetové pripojenie BD-Live
Nastavenia
Appendix
Vymazť BD údaje
09
• Čo je to platný certifikát?
Ak výrobok používa funkciu BD-Live na posielanie údajov o disku a požiada server o certifikáciu
disku, server používa prenesené údaje na kontrolu platnosti disku a posiela certifikát späť do
výrobku.
• Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-Live obmedzené.
• Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie disku
sa zastaví.
• Podporované sú iba USB zariadenia naformátované v súborovom systéme FAT (menovka zväzku
DOS 8.3).
Odporúčame vám používať USB zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4 MB/s alebo
s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania.
• Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
• Celková dostupná pamäť Vymazť BD údaje sa môže líšiť v závislosti od podmienok.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho TV. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho TV.
• Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
• Ak sa na vašom TV nachádza logo Anynet+, váš TV podporuje funkciu Anynet+.
Výber jazyka zvuku
• Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude
zobrazený indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto
funkcia alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
• Niektoré Blu-ray disky vám umožňujú vybrať buď zvukovú stopu PCM, alebo Dolby Digital v
anglickom jazyku.
Prehrávanie médií
Výber jazyka titulkov
• Možno budete môcť zmeniť požadované titulky v Ponuke disku, záleží to od Blu-ray disku/DVD
disku. Stlačte tlačidlo DISC MENU.
• Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú kódované na disku a nemusí byť dostupná pre
všetky disky Blu-ray/DVD.
• Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
• Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
• Primerane sa zobrazí celkový počet primárnych a sekundárnych titulkov.
• Ak stlačíte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládači, objaví sa panel titulkov.
Stlačte tlačidlo RETURN pre odstránenie panelu titulkov.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 71
71 |
2013-02-07 오후 2:39:21
Príloha
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
„„
Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického obsahu/digitálneho obsahu
Nastavenie
HDMI / pripojené
Typ obsahu
Režim HDMI
Disk Blu-ray
BD Wise
HDMI / nepripojené
Rozlíšenie disku Blu-ray
Elektronický obsah/
Digitálny obsah
Režim VIDEO
Režim VIDEO
Maximálne rozlíšenie
vstupu TV
Maximálne rozlíšenie
vstupu TV
576i/480i
-
576i/480i
-
Filmová snímka: Auto (24Fs)
1080 pri 24F
1080 pri 24F
576i/480i
480i
-
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
576i/480i
-
576i/480i
Automaticky
1080p
1080i
576p/480p
576i/480i
„„
1080p
1080p
1080p
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
-
-
576i/480i
576i/480i
Prehrávanie DVD
Nastavenie
Výstup
BD Wise
Automaticky
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
Režim HDMI
576i/480i
HDMI / pripojené
Maximálne rozlíšenie
vstupu TV
Režim VIDEO
576i/480i
HDMI / nepripojené
Režim VIDEO
-
576i/480i
-
1080p
576i/480i
-
720p
576i/480i
1080i
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
| 72 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 72
2013-02-07 오후 2:39:21
„„
Zobrazenie DTV
Inteligentné
rozlíšenie DTV „Auto“
Automaticky
Inteligentné
rozlíšenie DTV „Vyp.“
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
Režim HDMI
1080p
Rozlíšenie
vysielaného toku
Max. rozlíšenie
TV vstupu
1080p
Režim VIDEO
HDMI / nepripojené
-
Appendix
BD Wise
HDMI / pripojené
09
Výstup
Rozlíšenie
576i/480i
Režim VIDEO
576i/480i
-
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
576i/480i
-
576i/480i
||POZNÁMKA |
\\ Inteligentné DTV rozlíšenie sa zapne iba vtedy, keď je možnosť rozlíšenia nastavená na Automaticky.
\\ Ak TV, ktorý ste pripojili k výrobku, nepodporuje funkciu Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie, zobrazí sa správa „Ak sa po
stlačení „Yes“(Áno) nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na predchádzajúce rozlíšenie. Chcete zmeniť
rozlíšenie?“. Ak vyberiete možnosť Áno, obrazovka TV na 15 sekúnd zhasne a potom sa rozlíšenie automaticky vráti na
predchádzajúce rozlíšenie.
\\ Ak zostane obrazovka prázdna po tom, ako ste zmenili rozlíšenie, odstráňte všetky disky, a potom stlačte a podržte tlačidlo
@ na prednej strane výrobku dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových nastavení. Pre vstup ku
každému režimu postupujte podľa krokov na predchádzajúcej strane a vyberte Nastavenie displeja, ktoré váš TV podporuje.
\\ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
\\ Aby výrobok mohol používať režim Filmová snímka (24 Fs), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 73
73 |
2013-02-07 오후 2:39:21
Príloha
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
Pripojenie
AV prijímač
s podporou
HDMI
Až do PCM
7.1k
Až do PCM
Dolby Digital
7.1k
Dolby Digital Až do PCM
Plus
7.1k
Audio Stream
Až do PCM
Dolby TrueHD
na disku Blu7.1k
ray
Až do PCM
DTS
6.1k
DTS-HD High
Až do PCM
Resolution
7.1k
Audio
DTS-HD
Až do PCM
Master Audio
7.1k
PCM
PCM 2k
Až do PCM
Audio Stream Dolby Digital
5.1k
na DVD
Až do PCM
DTS
6.1k
PCM
Dolby Digital
Zvukový tok
vysielania
Dolby Digital
Plus
MPEG1
Layer 2
HE-AAC
Bitstream
(nespracovaný)
PCM
Až do PCM
5.1k
Optický
AV prijímač
s podporou
HDMI
Optický
PCM 2k
PCM
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2k
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM 2k
DTS
DTS
PCM 2k
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
DTS
DTS
DTS
PCM 2k
DTS
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus**
PCM 2k
PCM 2k
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
opätovne
opätovne
kódov
kódov
Bitstream
Bitstream
(DTS Opätovne
(Dolby D
kódov.)
Opätovne kódov.)
Prijímač AV s
Prijímač AV s
podporou HDMI podporou HDMI
alebo Optický alebo Optický
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
opätovne kódov.*
Dolby Digital
opätovne kódov.*
Dolby Digital
opätovne kódov.*
Dolby Digital
opätovne kódov.*
Dolby Digital
opätovne kódov.*
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
opätovne kódov.*
DTS opätovne
kódované
PCM 2k
Dolby Digital
opätovne kódov.*
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
opätovne kódov.
Dolby Digital
opätovne kódov.
PCM 2k
PCM 2k
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
opätovne kódov.
| 74 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 74
2013-02-07 오후 2:39:21
Definícia pre
Blu-ray disk
Akýkoľvek
AV prijímač
s podporou
HDMI
Optický
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a zvuk
BONUSVIEW dokopy
do PCM zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania.
Bitstream
(nespracovaný)
AV prijímač
s podporou
HDMI
Optický
Bitstream
Bitstream
(DTS Opätovne
(Dolby D
kódov.)
Opätovne kódov.)
Prijímač AV s
Prijímač AV s
podporou HDMI podporou HDMI
alebo Optický alebo Optický
Dekóduje zvuk
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie
hlavnej funkcie
Vysiela len zvuk hlavnej a zvuk BONUSVIEW a zvuk BONUSVIEW
funkcie, aby mohol váš AV dokopy do PCM
dokopy do PCM
prijímač dekódovať bitový
zvuku a pridá
zvuku a pridá
tok zvuku.
Zvukové efekty
Zvukové efekty
Nebudete počuť zvuk
navigovania, potom navigovania, potom
BONUSVIEW alebo Zvukové PCM zvuk opätovne PCM zvuk opätovne
efekty navigovania.
zakóduje do DTS zakóduje do toku
toku bitov.
bitov Dolby Digital.
Appendix
Pripojenie
PCM
09
Nastavenie
* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužije. Výstup bude
PCM 2k.
** Ak sa popis zvuku nastaví na možnosť Zap., zvukový výstup sa zmení na Dolby Digital, a to aj vtedy, ak je originálny vysielaný tok Dolby Digital Plus.
||POZNÁMKA |
\\ Pri toku Dolby Digital Plus u internetového obsahu sa výstup PCM cez HDMI podporuje až do formátu 5.1ch.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 75
75 |
2013-02-07 오후 2:39:21
Príloha
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača sa nedá
vykonať žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby
ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete.
Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od výberu ponuky
nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne,
ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka výrobku.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
Obrazovka je zablokovaná
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš TV nepodporuje (napr.
1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo @ (na prednom paneli), keď nie
je disk vložený. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od
výrobcu.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Zabudnutie hesla
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo @ (na prednom paneli), keď nie
je disk vložený. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na pôvodné
nastavenie od výrobcu.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
| 76 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 76
2013-02-07 오후 2:39:21
PROBLÉM
RIEŠENIE
Obraz je zrnitý alebo skreslený
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi TV a konektorom HDMI na výrobku.
• Skontrolujte, či váš TV podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 480p, 720p,
1080i, 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že TV nepodporuje HDCP
(Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Funkcia AllShare
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez AllShare,
ale nevidím súbory.
• AllShare zobrazuje len súbory zodpovedajúce kategóriám Video, Fotografie
a Hudba. Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nemusia
zobraziť.
Video sa prehráva nesúvisle.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové pripojenie medzi zariadením kompatibilným s DLNA a výrobkom
je nestabilné.
Skontrolujte pripojenie.
AllShare pripojenie medzi výrobkom a
počítačom nie je stabilné.
• IP adresa v tej istej podsieti by mala byť jedinečná.
V opačnom prípade môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 77
Appendix
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
09
Ak zistíte iné problémy.
77 |
2013-02-07 오후 2:39:21
Príloha
PROBLÉM
BD-Live
RIEŠENIE
Neviem sa pripojiť k serveru BD-Live.
• Pomocou ponuky Stav siete skontrolujte, či je sieťové pripojenie úspešné
alebo nie. (Pozrite si stranu 27)
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k výrobku.
• Pamäťové zariadenie musí mať minimálne 1 GB voľného miesta pre
inštaláciu služby BD-Live.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si
stranu 27)
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-Live nastavená na
Povoliť (všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa
obsahu, alebo si aktualizujte výrobok na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-Live sa vyskytne
chyba.
• Pamäťové zariadenie musí mať minimálne 1 GB voľného miesta pre
inštaláciu služby BD-Live.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si
stranu 27)
Nahrávanie
Zobrazí sa správa „Test výkonu zlyhal." a
súčasne nefunguje funkcia Nahrávanie s
časovačom/nahrávanie a Timeshift.
• Ak použijete pamäťové zariadenie USB nižšej kvality, ktoré nepodporuje
funkciu Nahrávanie, môže to mať za následok tento druh problému.
Ako pamäťové zariadenie USB odporúčame používať pevný disk.
• Odporúčané parametre pevného disku USB sú aspoň 5 400 ot./min.
Pevný disk USB typu RAID nie je podporovaný.
||POZNÁMKA |
\\ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou výrobku, môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na výrobku, budeme vás
informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie online na
stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým požiadate o opravu
vášho výrobku.
| 78 Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 78
2013-02-07 오후 2:39:21
Technické údaje
Video výstup
Zvukový výstup
Sieť
Kapacita
pevného disku
Kompozitné video (analógové)
Analógový
Digitálny
Ethernet
Bezdrôtová LAN
Zabezpečenie
WPS(PBC)
BD-E8300
BD-E8500
BD-E8900
Appendix
HDMI
3,2 kg
430 (Š) X 300 (H) X 59 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Rozlíšenie : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitový tok
Konektor RCA, 1,0 V p - p (75 Ω zaťaženie)
Rozlíšenie: 576i/480i
Konektor RCA, 2 kanály, (2 Vrms ± 10 %)
Optické prepojenie TOS
Konektor 100BASE - TX
Vstavané
WEP(OPEN/SHARED)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Podporuje sa
320 GB
500 GB
1 TB
09
Všeobecné
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Video
Audio
-- Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 MB/s nie sú podporované.
-- Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-- Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na výrobku.
-- Hmotnosť a rozmery sú približné.
Slovensky
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 79
79 |
2013-02-07 오후 2:39:21
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného
zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali
likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice
2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-02230M-00
AK68-02230M-02
02230M-BD-E8900-EN-SK.indd 80
2013-02-07 오후 2:39:22
Download PDF

advertising