Samsung | BD-E6300 | Samsung BD-E6300 Uživatelský manuál

BD-E6300
Přehrávač disků Blu-ray™
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 1
2013-02-07 오후 2:49:16
Bezpečnostní informace
Varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO
JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL.
SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje „nebezpečné napětí
“uvnitř výrobku, které představuje riziko
úrazu elektrickým proudem nebo možnost
poranění osob.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ doprovázející výrobek.
KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY,
KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE
SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU..
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do
knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného
podobného stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli poškození přístroje, které může
vyústit v nebezpečí vzniku ohně nebo úraz
elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před
deštěm nebo vlhkostí
UPOZORNĚNÍ
PŘEHRÁVAČ DISKŮ BLU-RAY POUŽÍVÁ
NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ
PŘI PŘÍMÉM KONTAKTU MŮŽE ZPŮSOBIT
NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. TENTO PŘEHRÁVAČ
DISKŮ BLU-RAY VŽDY POUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ V
SOULADU S POKYNY V PŘÍRUČCE.
UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ
NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO
PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH,
KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU,
MŮŽE VYÚSTIT V OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM
ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI
A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY PŘÍSTROJE
SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud
jsou pro jeho připojení k dalším zařízením použity
2
stíněné kabely a konektory. Aby se předešlo
elektromagnetickému rušení elektrických spotřebičů,
jako jsou například radiopřijímače a televizory,
používejte pro připojení stíněné kabely aonektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven
zalisovanou síťovou zástrčkou,opatřenou pojistkou.
Hodnota této pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita
pojistka schválená podle normy BS1362 se stejnou
ampérovou hodnotou.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není
opatřena krytem pojistky (pokud je tento kryt
odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt pojistky,
musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové
zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho
místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ
zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo
pokud síťový napájecí kabel není dostatečně dlouhý,
aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný
prodlužovací kabel nebo se obraťte na svého prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než
odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak
síťovou zástrčku bezpečným způsobem zlikvidujte.
Nezapojujte síťovou zástrčku do síťové zásuvky,
protože existuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem z obnaženého ohebného kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit
síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto
důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze,
je licencován podle některých zákonů na ochranu
duševního vlastnictví a některých třetích stran.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 2
2013-02-07 오후 2:49:16
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto
provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené
bezpečnostní pokyny.
Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci
provádějte v souladu s pokyny výrobce.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované
zástrčky nebo zástrčky zemnícího typu.
Polarizovaná zástrčka má dva nožové
kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka
zemnícího typu má dva nožové kontakty a
třetí zemnící kolík. Široký nožový kontakt
či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší
bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky
nelze použít v domovní zásuvce, požádejte
elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul, zvláště
u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě,
kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
12. Používejte přístroj pouze
s vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem
nebo stolem, které byly
specifikovány výrobcem
nebo prodány s přístrojem.
Pokud použijete vozík, dejte pozor při
přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste
se vyhnuli zranění při překlopení.
13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo
pokud se nepoužívá po dlouhá časová období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv
způsobem, jako například při poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozlití
tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud
přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 3
Bezpečnostní informace
Tento přehrávače kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
UPOZORNĚNÍ :
• VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE
PAPRSKU (IEC 60825-1)
• TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ
OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO ÚPRAV NEBO
POUŽITÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO
DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT
ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU
ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYT A NEOPRAVUJTE
PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECHEJTE SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují
teplo.
02
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
3
2013-02-07 오후 2:49:16
Bezpečnostní informace
Uskladnění disků a práce s nimi
Jak držet disk
• Otisky prstů a škrábance na
disku mohou způsobit snížení
kvality obrazu a zvuku nebo
přeskakování.
• Nedotýkejte se povrchu disku v místech se
záznamem.
• Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch
nedostaly otisky prstů.
• Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.
Čištění disků
• Pokud se na disk dostanou otisky
prstů nebo nečistoty, očistěte
jej pomocí čisticího prostředku
ředěného vodou a otřete jej
měkkým hadříkem.
• Při čištění disk jemně otírejte ve směru od středu
k okraji.
Uskladnění disků
• Nenechávejte disky na přímém slunečním
světle.
• Uchovávejte disky v chladném větraném
prostoru.
• Uchovávejte disky v čistém ochranném
obalu a ve svislé poloze.
Upozornění pro manipulaci
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající
vodě. Nepokládejte na přístroj předměty
obsahující kapaliny, například vázy.
• Pro úplné vypnutí přístroje je třeba vytáhnout
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Proto by napájecí zástrčka měla být vždy
snadno přístupná.
• Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokrýma
rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné
zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést
k jejímu přehřátí a požáru.
4
• Údržba skříně
-- Před připojováním dalších komponent
k přístroji se ujistěte, že jsou vypnuty.
-- Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného
místa na teplé, může se na provozních
součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a
způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud
k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky,
počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte
do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej
přehrát znovu.
• Pokud zařízení vydává nezvyklé zvuky, zápach
nebo dým, ihned vypněte napájení a odpojte
napájecí zástrčku od zásuvky. Poté požádejte
o pomoc centrum péče o zákazníky. Přístroj
nepoužívejte. Používání přístroje v takovémto
stavu může způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem.
Použití funkce 3D
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE PRO 3D OBRAZ.
Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené
bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim
rozumíte.
• U některých diváků může sledování televize s
3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například
nevolnost, závrať a bolest hlavy.
Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte
sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a
odpočiňte si.
• Sledování 3D obrázků po delší dobu může
způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí,
přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní
3D brýle a odpočiňte si.
• Děti, které používají funkci 3D, by měly být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou.
V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy,
nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit
sledování 3D vysílání a odpočinout si.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům.
Aktivní 3D brýle nejsou vhodné k použití jako
dioptrické, sluneční ani ochranné brýle.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 4
2013-02-07 오후 2:49:17
Popis
Vedle sebe
Kopie téže obrazovky se
zobrazí vedle sebe.
Pod sebou
Kopie téže obrazovky se
zobrazí pod sebou.
• Příjem, záznam a přehrávání 3D programu na
tomto modelu nemusí plně podporovat 3D,
protože formát vysílání 3D není ještě celosvětově
standardizovaný. Nejedná se o chybnou funkci
produktu.
• Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte
zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo
televizor s podporou 3D) ke konektoru HDMI
OUT přístroje pomocí vysokorychlostního kabelu
HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte
3D brýle.
• Přístroj přenáší 3D signály pouze přes kabel
HDMI připojený do zdířky HDMI OUT.
• Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně
nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze
je změnit.
• V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce,
jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky
nebo rozlišení, pracovat správně.
• K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní
HDMI kabel.
• 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň
trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru.
Pokud máte například obrazovku o velikosti 116
cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
Autorská práva
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tento návod k použití
nesmí být celý ani částečně reprodukován ani
kopírován bez předchozího písemného svolení
firmy Samsung Electronics Co.,Ltd.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 5
Bezpečnostní informace
Zobrazení
• Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte
obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
• Při připojení přístroje k některým 3D zařízením
nemusí 3D efekt pracovat správně.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
02
• Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle
při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D
nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k
nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a
následnému způsobení vážného zranění.
• Při zobrazování 3D programu tímto modelem se
může se zobrazit následující obrazovka:
5
2013-02-07 오후 2:49:17
Obsah
Bezpečnostní informace
2
3
3
4
4
4
5
Varování
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Uskladnění disků a práce s nimi
Upozornění pro manipulaci
Použití funkce 3D
Autorská práva
Úvod
8
8
8
9
9
10
12
13
14
15
15
16
17
Kompatibilita disků a formátů
Typy disků a obsahu, které váš přístroj dokáže
přehrát
Typy disků, které váš přístroj nedokáže přehrát
Kód regionu
Loga disků, které přístroj dokáže přehrát
Podporované formáty souborů
Příslušenství
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Nastavení dálkového ovládání pro ovládání
vašeho televizoru
Kódy pro ovládání televizoru
Připojení
18
19
19
20
21
6
Připojení k TV s pomocí audio/video kabelů a
kabelu RF
Připojení k televizoru
Případ 1: Připojení k televizoru pomocí kabelu
HDMI - Nejlepší kvalita (Doporučujeme)
Případ 2: Připojení k televizoru pomocí
komponentního kabelu - Lepší kvalita
Případ 3: Připojení k televizoru pomocí audio/
video kabelů - Dobrá kvalita
Připojení k audio systému
Případ 1: Připojení k audio systému (AV přijímač
s podporou HDMI)
- Nejlepší kvalita (Doporučujeme)
23Případ 2: Připojení k audio systému (AV přijímač
s podporou Dolby Digital, dekodér DTS) - Lepší
kvalita
23
Případ 3: Připojení k audio systému (stereo
zesilovač)
- Dobrá kvalita
24
Připojení k síti
24
Kabelová síť
25
Bezdrátová síť
22
22
Nastavení
26
Než začnete (Plug & Play)
26
Přístup do nabídky Nastavení
27
Sledovat TV
27
Seznam kanálů
28
Správce kanálů
29
Nastavení
29Displej
33Zvuk
36Kanály
38Síť
42Systém
43Jazyk
44Zabez.
44Obecné
45Podpora
46
Kontaktovat Samsung
Základní funkce
47
Přehrávání videa
47Přehrávání
47
3D konvertor
48
Struktura disku
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 6
2013-02-07 오후 2:49:17
Funkce DTV
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
59
59
60
Prohlížení obrazovky Programy
Správce plánů
Zrušení nebo úprava časového programu
Sledování DTV s 3D efektem
Použití teletextových služeb
Česky
Použití nabídky disku/nabídky titulu/místní
nabídky
48
Použití nabídky disku
Použití nabídky titulu
48
48
Přehrávání seznamu titulů
49
Použití místní nabídky
49
Použití funkcí vyhledávání a přeskakování
49
Vyhledání požadované scény
49
Přeskočení kapitol
49
Zpomalené přehrávání a přehrávání po krocích
49
Zpomalené přehrávání
49
Přehrávání po krocích
50
Použití tlačítka TOOLS
50
Přímý přechod na požadovanou scénu
50
Opakování titulu nebo kapitoly
50
Opakování úseku
Výběr nastavení obrazu
50
51
Výběr jazyka zvuku
51
Výběr jazyka titulků
51
Změna úhlu kamery
52
Nastavení funkce BONUSVIEW
52
Poslech hudby
52
Přehrávání zvukového CD (CD-DA)
/MP3
53
Opakované přehrávání zvukového disku CD (CDDA)/MP3
53Playlist
54
Přehrávání obrázků
54
Zobrazení souborů JPEG
Použití tlačítka TOOLS
54
55
Přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB
48
Pokročilé funkce
61
61
61
62
63
Záznam
Nahrávání aktuálního sledovaného televizního
kanálu
Přehrávání disku během nahrávání televizního
kanálu
Funkce Časový posun
Přehrávání nahraného titulu
Síťové služby
64
64
67
69
71
71
71
73
73
Použití služby Smart Hub
První spuštění služby Smart Hub
Nabídka nastavení - MODRÉ tlačítko (D)
Nabídka Rež. úprav - ŽLUTÉ tlačítko (C)
Nabídka Seřadit - ZELENÉ tlačítko (B)
Aplikace Samsung
Placené aplikace
BD-LIVE™
Použití funkce AllShare
Příloha
74
Řešení potíží
76Opravy
77
Technické údaje
Obrazovka displeje
Použití tlačítka TOOLS
Nastavení obrazu
Výběr jazyka zvuku
Výběr Dual I II
Zamknout aktuální kanál
Přepnout na kabel
Přidat do oblíbeným
Informace o signálu
Nastavení zvukového popisu a jazyka titulků
Nastavení zvukového popisu
Nastavení jazyka titulků
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 7
7
2013-02-07 오후 2:49:17
Úvod
Kompatibilita disků a formátů
Typy disků a obsahu, které váš přístroj dokáže přehrát
Obsah
VIDEO
HUDBA
FOTO
VIDEO
HUDBA
FOTO
Médium
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
USB
Podrobnosti
Disk BD-ROM nebo BD-RE/R nahraný ve formátu BD-RE.
Disky DVD-VIDEO nebo DVD±RW/±R, které byly nahrány a finalizovány.
Média s obsahem kódovaným v DivX, MKV nebo MP4.
Hudba ve formátech MP3 nebo WMA na discích CD-RW/R, DVD±RW/±R nebo BD-RE/R.
Fotografie ve formátu JPEG na discích CD-RW/R, DVD±RW/±R nebo BD-RE/R.
Video, hudba a fotografie uložené na paměťovém zařízení s rozhraním USB.
* Další informace o formátech souborů naleznete na stránkách 10–12.
Typy disků, které váš přístroj nedokáže přehrát
• HD DVD
• Disk DVD-ROM/PD
/MV apod.
✎✎ POZNÁMKA
``
``
``
``
``
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen vrstva
CD-G/CD-I/LD
CD)
(z disků CD-G se
přehraje jen zvuk,
grafika ne)
• Disk 3,9 GB DVD-R pro
střih.
Disky CD-RW/-R a DVD±RW/±R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli stavu záznamu.
Pokud nebyl disk DVD±RW/±R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
Váš přístroj nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk DVD±RW/±R s datovým tokem vyšším než 10Mb/s.
Váš přístroj nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk BD-RE/R s datovým tokem vyšším než 25Mb/s.
Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a
přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
`` Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět
pomalu.
8
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 8
2013-02-07 오후 2:49:17
Typ disku
Kód
regionu
a
Disk Blu-ray
b
c
DVD-VIDEO
DVD-VIDEO
Disk Blu-ray
Disk Blu-ray 3D
BD-LIVE
DivX
Oblast
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika, Korea,
Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong
a jihovýchodní Asie.
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a
Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Jižní Afrika,
Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
Systém vysílání PAL ve
Spojeném království, Francii,
Německu, atd.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 9
Úvod
Přístroje i disky jsou chráněny kódem podle
regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto
regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí,
disk se nepřehraje.
Číslo regionu pro tento přístroj je uvedeno na
zadním panelu přístroje.
Loga disků, které přístroj dokáže
přehrát
03
Kód regionu
9
2013-02-07 오후 2:49:19
Úvod
Podporované formáty souborů
Informace o připojení USB
• Tento přístroj podporuje paměťová média s
rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální
fotoaparáty a čtečky paměťových karet s
rozhraním USB.
• Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
• Tento přístroj podporuje souborové systémy
FAT16, FAT32 a NTFS (pouze pro čtení).
• Připojte zařízení přímo k portu USB na přístroji.
Připojení pomocí doplňkového kabelu USB
může způsobit potíže s kompatibilitou.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu, nemusí
čtečka správně fungovat.
• Tento přístroj podporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním
USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než
se zobrazí.
• Tento přístroj nepřehrává soubory MP3 s
ochranou DRM (Digital Rights Management)
stažené z komerčních webových stránek.
• Tento přístroj podporuje pouze video o snímkové
frekvenci do 30 do sn./s (počet snímků za sekundu).
• Tento přístroj podporuje velkokapacitní
paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako
jsou flash disky, čtečky paměťových karet a
pevné disky s rozhraním USB. Rozbočovače
nejsou podporovány.
• Některé pevné disky s rozhraním USB,
multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí
být s tímto produktem kompatibilní.
• Zařízení s příliš velkým příkonem nemusí
fungovat správně v důsledku zásahu
ochranného obvodu sběrnice USB.
• Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním
USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení
připojením pevného disku k napájecí zásuvce.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce
pevného disku s rozhraním USB.
• Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB, je nutné je bezpečně odpojit
postupem „Bezpečné odebrání USB“.
10
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za
žádné poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Tento přístroj nepodporuje komprimované soubory,
řídké soubory a šifrované soubory systému NTFS.
-- Před odpojením zařízení s rozhraním USB
použijte funkci bezpečného odebrání USB.
-- Pokud nepoužijete funkci bezpečného
odebrání USB, hrozí poškození nebo ztráta
dat na paměťovém zařízení s rozhraním USB.
-- Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo
naformátovat pomocí počítače. Použijte
operační systém MS Windows.
Před použitím funkcí Časový posun a
Nahraný TV program připojte zařízení USB.
Nepoužívejte paměťovou kartu s
rozhraním USB. Paměťovou kartu s
rozhraním USB nepodporujeme.
Doporučujeme použití pevného
disku s rozhraním USB a rychlostí
nejméně 5400 ot./min., ale pevný
disk s rozhraním USB typu RAID není
podporován.
• Chcete-li použít režim Časový posun nebo funkci
Nahraný TV program, je třeba připojené zařízení
USB naformátovat pomocí funkce Formát. zařízení.
-- Během formátování zařízení neodpojujte
zařízení. Při formátování budou odstraněny
všechny soubory.
-- Před formátováním zařízení pro tento přístroj
vytvořte zálohu svých souborů a zabraňte
tak poškození nebo ztrátě dat. Společnost
Samsung nenese odpovědnost za žádné
poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Zaznamenaná videa mají ochranu DRM (Správa
digitálních práv) a nemohou být přehrávána
v počítači ani jiných přístrojích. Všimněte si,
že soubory uložené v televizoru nemohou být
používány po výměně základní desky.
• Pro nahrávání je vyžadováno alespoň 100 MB
volného místa.
• Pokud velikost volného místa klesne pod 50
MB, nahrávání se zastaví.
• Pokud u zařízení USB neproběhl úspěšně Test
výkonu zařízení, na zařízení USB je nutné znovu
spustit funkci Formát. zařízení a Test výkonu
zařízení a potom teprve začít nahrávat pomocí
nabídek Programy nebo Správce kanálů.
Pokud zařízení neprojde testem výkonu, nelze je
používat k nahrávání.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 10
2013-02-07 오후 2:49:20
*.avi
Kontejner
AVI
Obrazový kodek
Rozlišení
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
1920x1080
1920x1080
1920x1080
25
6 – 30
8
6 – 30
6 – 30
6 – 30
8
6 – 30
1920x1080
6 – 30
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
MPEG-2
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG-2
Motion JPEG
Window Media Video v9
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
8
25
MPEG-4 SP/ASP
1920x1080
8
6 – 30
6 – 30
*.wmv
ƒƒ Omezení
1920x1080
8
6 – 30
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
ASF
TS
1920x1080
1920x1080
6 – 30
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.asf
*.ts
*.tp
*.trp
1920x1080
Snímková
Datový tok
frekvence
(Mb/s)
(sn./s)
6 – 30
6 – 30
6 – 30
8
8
25
8
8
25
6 – 30
25
6 – 30
25
8
MPEG-4 SP/ASP
1920x1080
6 – 30
MPEG-4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
6 – 30
24/25/30
30
MPEG-1
352x288
24/25/30
30
352x288
24/25/30
30
6 – 30
25
H.264 BP/MP/HP
MPEG-1
1920x1080
1920x1080
24/25/30
8
30
H.264
1920x1080
MPEG-2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 – 30
25
VC1
1920x1080
6 – 30
25
Zvukový kodek
Úvod
Přípona
souboru
03
Podpora video souborů
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
-- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru
podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
-- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o obsahu souboru chybné nebo je soubor
samotný poškozený.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 11
11
2013-02-07 오후 2:49:20
Úvod
-- Soubor s datovým tokem/snímkovou frekvencí
vyššími než standardní může při přehrávání
zvuku/videa zadrhávat.
-- Funkce vyhledávání (Přeskakování) není k dispozici,
pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
-- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím
připojení k síti, může přehrávání videa zadrhávat
v závislosti na stanovené rychlosti sítě.
ƒƒ Dekodér videa
-- Podporuje H.264 do úrovně 4.1
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 a AVCHD
-- MPEG-4 SP, ASP:
Do 1280x720: max. 60 snímků/s
Vyšší než 1280x720: max. 30 snímků/s
-- Nepodporuje GMC 2 či vyšší
ƒƒ Dekodér zvuku
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje multikanálové bezztrátové
dekódování zvuku WMA 9 PRO, pokud je počet
kanálů vyšší než 2
-- Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 22050
Hz mono
-- Podporuje pouze DTS Core (5.1 Ch, 16 bit, 48 kHz)
-- Nepodporuje APDCM MULAW, ALAW
ƒƒ Optická média
-- Disky CD
Datový tok: max. 9,6 Mb/s
-- Disky DVD
Datový tok: max. 22,16 Mb/s
Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující
příslušenství.
Kabel audio/video
Kabel RF pro televizor
Baterie pro dálkové ovládání
(velikost AAA)
Uživatelská příručka
TV
POWER
BD-HDD/TV
BD
2D3D
POWER
TV
TTX/MIX
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
3
6
9
TITLE MENU
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
0000-000000
Podporované formáty souborů titulků DivX:
Dálkové ovládání
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podpora hudebních souborů
Přípona
souboru
Kontejner
*.mp3
MP3
*.wma
WMA
12
Zvukový
kodek
Rozsah podpory
WMA
Kompatibilní s WMA
verze 10
* Vzorkování (v kHz)
- 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
*D
atové toky Všechny od 5 kb/s
do 384 kb/s
MP3
-
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 12
2013-02-07 오후 2:49:22
03
Přední panel
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Úvod
a b c d ef gh
i
SENZOR DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
Detekuje signály z dálkového ovládání.
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapnutí a vypnutí přístroje.
ZÁSUVKA PRO DISK
Vloží disk.
DISPLEJ
Zobrazuje stav přehrávání, čas atd.
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
Zastavení přehrávání disku.
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/
POZASTAVENÍ
Přehrávání nebo pozastavení přehrávání disku.
TLAČÍTKO VSTUP
Výběr položky nabídky nebo spuštění přehrávání disku.
TLAČÍTKO VYSUNUTÍ
Vysunutí disku.
slot společného
rozhraní
Pro sledování placených kanálů vložte modul CI CAM s kartou CI nebo CI+.
KONEKTOR USB
Lze použít pro aktualizace softwaru a přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX/MKV/
MP4.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na přehrávači
nebo dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, musíte vybrat volbu Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a potom
stisknout tlačítko VSTUP.
`` Modul CI CAM s kartou CI nebo CI+ je třeba zakoupit od místního poskytovatele kabelové televize.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 13
13
2013-02-07 오후 2:49:22
Úvod
`` Při vyjímání modulu CI CAM s kartou CI nebo CI+ jej opatrně vytáhněte rukou, protože při upuštění modulu CI CAM s
kartou CI nebo CI+ může dojít k jeho poškození.
`` Modul CI CAM s kartou CI nebo CI+ zasuňte ve směru naznačeném na kartě.
`` Umístění slotu na kartu CI mohou být různá v závislosti na modelu.
`` Modul CI CAM s kartou CI nebo CI+ není v některých regionech nebo zemích podporován; zeptejte se u svého
autorizovaného prodejce.
Máte-li jakékoliv potíže, obraťte se na svého poskytovatele služby.
Zadní panel
a b c de
f
h
g
1
ANT OUT (TO TV)
Připojení kabelu RF ke vstupu do televizní antény.
ANT IN
Připojení kabelu RF z antény.
3
HDMI OUT
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru
HDMI na televizoru pro maximální kvalitu obrazu nebo k AV přijímači pro maximální
kvalitu zvuku.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Připojení k AV přijímači.
LAN
6
Lze použít se službami založenými na počítačové síti (viz strany 64 – 73), BD-LIVE a
pro aktualizace softwaru pomocí síťového připojení.
COMPONENT OUT
Připojení k zařízení, která mají vstup komponentního videa.
Připojení ke vstupu videa externího zařízení pomocí kabelu Video.
8
VIDEO OUT
AUDIO OUT
Připojení ke zvukovému vstupu externích zařízení pomocí zvukových kabelů.
2
4
5
7
14
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 14
2013-02-07 오후 2:49:22
03
Dálkové ovládání
Zapnutí a vypnutí přístroje.
Stiskněte pro ovládání televizoru.
Stiskněte pro ovládání přehrávače disků
Blu-ray.
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce nebo
přistupujete přímo ke kanálům.
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
Úvod
Prohlídka dálkového ovládání
BD-HDD/TV
BD
Zapnutí a vypnutí televizoru.
(Informace o ovládání televizoru naleznete na
stranách 16 – 17)
Vysunutí disku.
TV
POWER
2D3D
POWER
TV
TTX/MIX
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
Stiskem tlačítka vstoupíte do místní
nabídky/nabídky titulu.
TITLE MENU
0
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Zastaví přehrávání či nahrávání.
Střídavě vybírá Teletext, Double nebo Mix.
TIME SHIFT
Vypnutí zvuku reproduktorů televizoru.
TV MUTE
1
Úprava hlasitosti televizoru.
Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce.
Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.
Stiskem tlačítka přejdete na nabídku Nástroje.
Výběr položek nabídky a změna hodnot
v nabídce.
Návrat k předchozí nabídce.
Vyhledávání obsahu.
Použití služby Smart Hub.
TV VOL
CH LIST
Stiskněte k nastavení zvuku.
MENU
i
PROG
Stiskem těchto tlačítek se volí televizní
kanál.
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
D
FULL
SMART SEARCH SCREEN 2D3D
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
0000-000000
Tímto tlačítkem nastavíte zvukový popis a
titulky.
TV SOURCE
Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem dochází k pozastavení přehrávání
nebo funkce časového posunu.
Stiskem se spouští přehrávání nebo funkce
časového posunu.
REC REC PAUSE
Po nastavení umožňuje vybrat zdroj signálu
na televizoru.
Zobrazuje EPG (Elektronický programový
průvodce)
Stiskem se zobrazí informace o přehrávání v
průběhu přehrávání disku Blu-ray/DVD nebo
informace o TV kanálu.
Používá se pro odchod z nabídky.
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přístroje i více funkcí disků Blu-ray.
Toto tlačítko stiskněte, pokud chcete
používat funkci 3D.
Stiskem dojde k pozastavení během nahrávání.
Stiskem tlačítka roztáhnete obraz přes
celou obrazovku.
Stiskněte k zahájení nahrávání.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 15
15
2013-02-07 오후 2:49:22
Úvod
Nastavení dálkového ovládání pro
ovládání vašeho televizoru
Chcete-li určit, jestli je váš televizor
kompatibilní, postupujte podle následujících
pokynů.
Jedná-li se o televizor Samsung, níže uvedená
tlačítka jsou také kompatibilní s tímto dálkovým
ovládáním.
Tlačítko
MENU
1. Zapněte televizor.
TOOLS
3. Stisknutím tlačítka TV nastavte režim
televizoru.
▲▼◄►
2. Namiřte dálkové ovládání směrem k televizoru.
4. Stiskněte a držte tlačítko TV POWER a potom
stisknutím příslušných číselných tlačítek
zadejte dvoumístný kód odpovídající značce
vašeho televizoru uvedený v tabulce napravo.
Pokud je váš televizor kompatibilní s dálkovým
ovládáním, vypne se.
Dálkové ovládání je nyní naprogramováno k
ovládání televizoru.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je pro váš televizor uvedeno více kódů,
vyzkoušejte postupně všechny, dokud nenajdete ten,
který funguje.
`` Po výměně baterií v dálkovém ovládání musíte
nastavit kód značky znovu.
VSTUP
INFO
RETURN
EXIT
Funkce
Používá se pro přesun na nabídku
televizoru.
Používá se pro zobrazení nabídky
Nástroje.
Používá se pro přesun kurzoru nebo
výběr položky.
Používá se pro výběr položek nabídky.
Používá se pro zobrazení nabídky INFO.
Návrat k předchozí nabídce.
Používá se pro odchod z nabídky.
BAREVNÁ TLAČÍTKA Tato tlačítka se používají pro ovládání
(A, B, C, D)
několika funkcí.
✎✎ POZNÁMKA
`` Výše uvedené funkce nemusí fungovat u všech
televizorů. Pokud zaznamenáte problémy, použijte
dálkové ovládání televizoru.
Instalace baterií
Tímto dálkovým ovládáním můžete ovládat určité
funkce vašeho televizoru.
Tlačítko
TV POWER
Číslo
Funkce
Používá se pro zapnutí a vypnutí
televizoru.
Používá se pro přímé zadávání čísel.
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Používá se pro nastavení hlasitosti
televizoru.
Používá se pro zapnutí a vypnutí zvuku.
Používá se pro výběr požadovaného
kanálu.
Používá se pro výběr externího zdroje
připojeného k televizoru.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
• Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
• Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
• Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání
blokován překážkami.
• Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
!! UPOZORNĚNÍ
`` Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně
životního prostředí. Neodhazujte je do domovního
odpadu.
16
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 16
2013-02-07 오후 2:49:23
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
Značka
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
Kód
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA
YOKO
ZENITH
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 17
Úvod
Značka
03
Kódy pro ovládání televizoru
17
2013-02-07 오후 2:49:23
Připojení
Připojení k TV s pomocí audio/video kabelů a kabelu RF
1. Připojte kabel RF podle obrázku.
2. Pomocí video/audio kabelů připojte konektory VIDEO OUT (žlutý) / AUDIO OUT (bílý a červený)
na zadní straně přístroje ke konektorům VIDEO IN (žlutý) / AUDIO IN (bílý a červený) vašeho
televizoru.
3. Připojte přístroj a televizor k napájení.
4. Zapněte přístroj a televizor.
Ke vstupu ANT IN
K televizoru
Kabel RF
Červený
Bílý
Kabel audio/video
Žlutý
Ke vstupu ANT INPUT
✎✎ POZNÁMKA
`` Připojení tohoto přístroje kabelem RF zasílá pouze televizní signál. Pro sledování výstupu z vašeho přístroje musíte
připojit audio/video kabely.
`` Pokud je kabel zvuku příliš blízko k napájecímu kabelu, hrozí vznik rušení.
`` Pokud chcete připojit AV přijímač, dodržte postup na stranách věnovaných připojení AV přijímače. (Viz strany 22 – 23)
`` Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho
televizoru.
`` Pokud má televizor jen jeden vstup zvuku, připojte jej k výstupu AUDIO OUT (pravý/bílý) na přístroji.
18
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 18
2013-02-07 오후 2:49:23
04
Připojení k televizoru
Připojení
Případ 1: Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI - Nejlepší kvalita
(Doporučujeme)
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru HDMI IN
vašeho televizoru.
2. Zapněte přístroj a televizor.
3. Tiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví signál HDMI z přístroje.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (viz strany 16 – 17), stiskněte tlačítko
TV SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte HDMI jako externí zdroj signálu pro televizor.
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
✎✎ POZNÁMKA
`` Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
`` Pokud je přístroj připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
`` Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na obrazovce náhodný šum.
`` V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské
příručce vašeho televizoru.
`` Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru, nastaví se
rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem.
`` K přehrávání 3D obsahu musíte využít připojení HDMI.
`` Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte funkci Deep Colour.
`` Pokud použijte k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektorů AV OUT nebo
Digital Audio OUT k zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 19
19
2013-02-07 오후 2:49:24
Připojení
Případ 2: Připojení k televizoru pomocí komponentního kabelu - Lepší
kvalita
-- Přístroj můžete připojit k televizoru pomocí komponentních video kabelů.
-- Získáte obraz s vysokou kvalitou a přesnou reprodukcí barev. Komponentní video separuje obrazový
element na černobílý (Y), modrý (PB), a červený (PR) signál, čímž se dosáhne jasného a čistého obrazu.
(Zvukové signály jsou přenášeny z výstupu zvuku.)
1. Pomocí komponentního video kabelu připojte konektory COMPONENT OUT na zadní části přístroje
ke konektorům COMPONENT IN vašeho televizoru.
2. Pomocí audio kabelů připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke
konektorům AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru.
3. Zapněte přístroj a televizor.
4. Tiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví komponentní signál z přístroje.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (viz strany 16 – 17), stiskněte tlačítko
TV SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte Komponentní jako externí zdroj signálu pro televizor.
Audio kabel
Červený
Komponentní kabel
(není součástí dodávky)
Bílý Červený Modrý Zelený
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na výrobci mohou být komponentní konektory na vašem televizoru označeny „R-Y, B-Y, Y“ nebo „Cr, Cb, Y“
namísto „PB, PR, Y“. Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru.
Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
`` V závislosti na typu obsahu si můžete vybrat z celé řady nastavení rozlišení, jako například 1080i, 720p, 576p/480p
nebo 576i/480i. (Viz strany 30 – 32)
`` Aktuální rozlišení se může lišit od nastavení v nabídce nastavení, pokud jsou připojeny komponentní i HDMI kabely.
Rozlišení se může lišit také v závislosti na typu obsahu. (Viz strany 30 – 32)
20
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 20
2013-02-07 오후 2:49:25
04
Případ 3: Připojení k televizoru pomocí audio/video kabelů - Dobrá
kvalita
Připojení
1. Pomocí audio/video kabelu připojte konektory VIDEO OUT (žlutý) / AUDIO OUT (červený a bílý) na
zadní straně přístroje do konektorů VIDEO IN (žlutý) / AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru.
2. Zapněte přístroj a televizor.
3. Tiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví videosignál z přístroje.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač přístroje na ovládání televizoru (viz strany 16 – 17), stiskněte
tlačítko TV SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte VIDEO jako externí zdroj signálu pro televizor.
Kabel audio/video
Červený
Bílý
Žlutý
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je kabel zvuku příliš blízko k napájecímu kabelu, hrozí vznik rušení.
`` Pokud chcete připojit AV přijímač, dodržte postup na stranách věnovaných připojení AV přijímače. (Viz strany 22 – 23)
`` Počet a poloha vstupních konektorů se může lišit v závislosti na televizoru. Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
!! UPOZORNĚNÍ
`` Nepřipojujte přístroj k televizoru přes videorekordér. Video signál procházející videorekordérem může být narušen
činností systému ochrany proti kopírování a obraz na televizoru bude zkreslený.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 21
21
2013-02-07 오후 2:49:25
Připojení
Připojení k audio systému
• Před zapnutím AV přijímače nastavte nejnižší hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může poškodit
reproduktory i váš sluch.
• Nastavte formát výstupu zvuku podle toho, co podporuje váš AV přijímač. (Viz strany 33 – 36)
• Umístění vstupních konektorů HDMI se může lišit v závislosti na AV přijímači. Další informace najdete
v uživatelské příručce vašeho AV přijímače.
Případ 1: Připojení k audio systému (AV přijímač s podporou HDMI)
- Nejlepší kvalita (Doporučujeme)
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru HDMI IN
vašeho AV přijímače.
2. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT AV přijímače ke konektoru HDMI IN vašeho
televizoru.
3. Zapněte přístroj, televizor a AV přijímač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na AV přijímači a televizoru vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z
přehrávače. Informace o nastavení zvukového vstupu AV přijímače naleznete v uživatelské příručce
AV přijímače.
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
22
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 22
2013-02-07 오후 2:49:26
2. Pomocí video kabelu(ů) připojte konektory
HDMI, COMPONENT nebo VIDEO OUT na
zadní straně přístroje ke konektorům HDMI,
COMPONENT nebo VIDEO IN vašeho
televizoru. (Viz strany 19 – 21)
3. Zapněte přístroj, televizor a AV přijímač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na AV přijímači
vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z přístroje.
Informace o nastavení zvukového vstupu AV
přijímače naleznete v uživatelské příručce AV
přijímače.
5. Stisknutím tlačítka volby vstupu na dálkovém
ovládání televizoru vyberte zdroj videa (HDMI,
komponentní nebo video.)
Případ 2: Optický kabel
(není součástí dodávky)
Red
1. Pomocí audio kabelů připojte konektory
AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně
produktu ke konektorům AUDIO IN (červený
a bílý) vašeho stereo zesilovače.
Připojení
1. Pomocí optického kabelu připojte konektor
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadní
části přístroje ke konektoru DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) vašeho AV přijímače.
Případ 3: Připojení k audio
systému (stereo zesilovač)
- Dobrá kvalita
04
Případ 2: Připojení k audio
systému (AV přijímač s podporou
Dolby Digital, dekodér DTS) Lepší kvalita
2. Pomocí video kabelu(ů) připojte konektory
HDMI, COMPONENT nebo VIDEO OUT na
zadní straně přístroje ke konektorům HDMI,
COMPONENT nebo VIDEO IN vašeho
televizoru. (Viz strany 19 – 21)
3. Zapněte produkt, televizor a stereo zesilovač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na stereo
zesilovači vyberte vnější vstup, abyste slyšeli
zvuk z produktu. Informace o nastavení
zvukového vstupu stereo zesilovače naleznete v
uživatelské příručce stereo zesilovače.
5. Stisknutím tlačítka volby vstupu na dálkovém
ovládání televizoru vyberte zdroj videa (HDMI,
komponentní nebo video.)
Případ 3: Audio kabel
White
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud použijete digitální připojení zvuku popsané v Případu 2 a nastavíte digitální výstup na PCM, uslyšíte zvuk pouze z
předních reproduktorů.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 23
23
2013-02-07 오후 2:49:26
Připojení
Připojení k síti
Pokud je dostupné připojení k síti, produkt umožňuje přístup ke službám dostupným na síti (viz strany
64 – 73), jako je Smart Hub a BD-LIVE a také aktualizace softwaru. Pro připojení k síti doporučujeme
použít přístupový bod (AP) nebo směrovač. Další informace o připojení směrovače naleznete v uživatelské
příručce ke směrovači nebo kontaktujte výrobce směrovače a požádejte o odbornou pomoc.
Kabelová síť
1. Pomocí kabelu Direct LAN (kabelu UTP) propojte konektor LAN přístroje s konektorem LAN na
modemu nebo směrovači.
2. Informace o nastavení možností sítě naleznete na stranách 38 – 41.
Směrovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
nebo
Širokopásmové
služby
✎✎ POZNÁMKA
Širokopásmový modem
Širokopásmové
služby
Síťové připojení k počítači
pro funkci AllShare
`` Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na
pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení
k Internetu).
`` Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.
`` Chcete-li použít funkci AllShare, připojte počítač k síti podle ilustrace.
Můžete použít kabelové i bezdrátové připojení.
24
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 24
2013-02-07 오후 2:49:27
04
Bezdrátová síť
1. K bezdrátovému připojení k síti je potřeba bezdrátový přístupový bod a adaptér bezdrátové místní
sítě od společnosti Samsung. Připojte adaptér bezdrátové místní sítě (není součástí dodávky) ke
konektoru adaptéru bezdrátové místní sítě na předním panelu přehrávače. Viz schéma uvedené níže.
Připojení
K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového zařízení pro sdílení IP adresy (směrovač nebo modem).
2. Informace o nastavení možností sítě naleznete na stranách 38 – 41.
Širokopásmové
služby
Síťové připojení k
počítači pro funkci
AllShare
Bezdrátové zařízení
pro sdílení IP adresy
Adaptér bezdrátové
místní sítě
(není součástí dodávky)
✎✎ POZNÁMKA
`` S tímto přehrávačem používejte pouze adaptér bezdrátové místní sítě značky Samsung. (Název modelu:
WIS12ABGNX).
Tento bezdrátový adaptér nekombinujte s produkty třetích stran.
Ohledně zakoupení adaptéru bezdrátové místní sítě značky Samsung kontaktujte dodavatele tohoto přístroje.
`` Použijte bezdrátový přístupový bod/směrovač, který podporuje standardy IEEE 802.11 a/b/g/n. (pro stabilní provoz
bezdrátové sítě doporučujeme 802.11n)
`` Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového
bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).
`` Bezdrátový přístupový bod/směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
`` Přehrávač podporuje pouze následující protokoly bezpečnostních klíčů:
WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Z důvodu změn v politice bezdrátových připojení WiFi nemůže tento přehrávač podporovat metodu šifrování TKIP
v režimu 802.11n.
`` Chcete-li použít funkci AllShare, připojte počítač k síti podle ilustrace.
Můžete použít kabelové i bezdrátové připojení.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 25
25
2013-02-07 오후 2:49:27
Nastavení
Než začnete (Plug & Play)
1. Po připojení produktu zapněte televizor.
Při prvním připojení produktu k televizoru
se produkt automaticky zapne a zobrazí se
obrazovka Plug & Play.
Select the OSD Language.
: English
►
" Enter
2. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovaný
jazyk a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovanou
zemi a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čtyřmístné heslo. (pouze
Francie)
5. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovaný
Režim hodin.
• Pokud vyberete možnost Autom.: Stiskněte
tlačítko VSTUP.
• Pokud vyberete možnost Manuální:
Stiskem tlačítek ▲▼◄► nastavte hodiny a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Plug & Play
Nastaví možnosti hledání pro automatické ladění.
Anténa
Kabel
Hledat
a Předch. d Přeskočit > Přesun. " Zadat
6. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
zdroj antény a stiskněte tlačítko VSTUP.
26
• Pokud vyberete možnost Kabel: Stiskem
tlačítka ▼ vyberte položku Další a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Nastavte možnost
Režim vyhled. a potom stiskem tlačítka ▼
vyberte tlačítko Hledat.
7. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadované
řazení kanálů a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. (Pouze Itálie)
Plug & Play
Menu Language
• Pokud vyberete možnost Anténa: Stiskem
tlačítka ▼ vyberte položku Hledat a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
8. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení sítě nebo Sledovat TV a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
(Další informace o nastavení sítě naleznete na
stranách 38 – 41)
✎✎ POZNÁMKA
`` Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj
automaticky zapne. Toto je normální činnost.
`` Heslo
-- Pouze Francie: Zadejte požadované čtyřmístné
heslo pomocí číselných tlačítek.
*N
ení možné nastavit heslo na hodnotu 0000.
Zvolte jiná čísla.
-- Ostatní: Zadejte požadované čtyřmístné heslo
pomocí číselných tlačítek.
* Výchozí heslo je nastaveno na 0000.
`` Nabídku Řazení kanálů lze zobrazit jen tehdy, je-li
jako země nastavena Itálie.
Přístup do nabídky Nastavení
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovanou
hlavní nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 26
2013-02-07 오후 2:49:27
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
Sledovat TV
Programy
Správce plánů
3
Seznam kanálů
Správce kanálů
2
Moje zař.
Můj obsah
4
Internet
Nastavení
5
1
1
Vybere možnost Moje zař.
2
Vybere možnost Můj obsah.
3
Vybere možnost Sledovat TV.
4
Vybere možnost Internet.
5
Vybere možnost Nastavení.
Seznam kanálů
Zobrazí se seznam všech vyhledaných kanálů.
1. Stiskněte tlačítko CH LIST na dálkovém
ovládání.
Zobrazí se seznam kanálů.
Obrazovka seznamu kanálů
1
Seznam kanálů
Všechny
808 BBC World
809 bid-up.tv
810 Boomerang
811 Cartoon Nwk
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je přístroj připojen k síti, vyberte z hlavní
nabídky možnost Smart Hub.
Stáhněte si požadovaný obsah ze stránek Samsung
Apps.
(Viz stránky 71 – 72)
`` Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
`` Po aktualizaci softwaru v přístroji se může změnit
OSD (nabídka v obrazu).
`` Když přístroj zůstane na hlavní nabídce déle než
3 minuty bez jakékoliv akce, objeví se obrazovka
digitální televize.
`` Když přístroj zůstane na jiné nabídce déle než 5
minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce
televizoru se objeví spořič obrazovky.
Sledovat TV
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Sledovat TV.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
VSTUP.
812 Class News
813 Coming Soon
814 Discovery
Žádné informace
Anténa
1
2
a Anténa c Zobr.prog. < Režim K " Sledovat ƒ Strana
2
Zobrazí uložené kanály.
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Umožňuje výběr možnosti
Anténa nebo Kabel.
• ŽLUTÉ tlačítko (C): Zobrazení informací o
programu.
• Režim K: Zobrazí režim kanálů podle jejich typu.
(Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní)
• Sledovat: Zobrazí vybrané kanály.
• Strana: Přesouvá na následující nebo předchozí
stránku.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
kanál a stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se vybraný kanál.
✎✎ POZNÁMKA
`` Stiskem tlačítka INFO můžete vybraný kanál zobrazit
nebo nahrát.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 27
Nastavení
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
05
• Hlavní nabídka
27
2013-02-07 오후 2:49:28
Nastavení
Správce kanálů
Použití tlačítka TOOLS
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný kanál,
pak stiskněte tlačítko TOOLS.
Umožňuje správu uložených kanálů.
Obrazovka Správce kanálů
1
Správce kanálů | Všechny
2
801 xxxxxxxx
Správce kanálů | Všechny
804 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
808 xxxxxxxx
810 xxxxxxxx
812 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
Anténa
1/2 Strany
801 xxxxxxxx
806 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
807
Číslo kanálu
800 xxxxxxxx
802 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
811 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
807 xxxxxxxx
Anténa
809 xxxxxxxx
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
815 xxxxxxxx
a Anténa d Řazení ƒ Strana " Vybrat / Nástroje ' Zpět
3
Upravené kanály: Pro kontrolu upravených kanálů
stiskněte tlačítka ◄▲▼.
• Kanály ( ): Zobrazí seznam kanálů podle
jejich typu. (Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní)
• Oblíbené ( ) : Zobrazí všechny oblíbené
kanály. (oblíbený kanál 1, oblíbený kanál 2,
oblíbený kanál 3...)
1
Zobrazí uložené kanály.
2
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• Anténa tlačítko (A): Umožňuje výběr možnosti
Anténa nebo Kabel.
• Řazení tlačítko (D): Třídí seznam podle názvů
kanálů nebo jejich čísel.
• Strana: Přesouvá na následující nebo předchozí
stránku.
• Vybrat: Vybere požadovaný kanál.
• Nástroje: Zobrazí nabídku možnosti Správce
kanálů.
• Zpět: Návrat k předchozí nabídce.
3
Ikony zobrazení stavu kanálu
Ikony
c
Vybraný kanál.
\
Uzamčený kanál.
28
Operace
Kanál nastavený jako oblíbená položka.
xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
Vybraná položka: 1
Nástroje
1/2 Strany
Číslo kanálu
xxxxxxxx
801
801
xxxxxxxx
Sledovat
803
xxxxxxxx
xxxxxxxx
803
Přidat
k oblíbeným
Zámek
805
xxxxxxxx
xxxxxxxx
805
Upravit
č. kanálu
807
xxxxxxxx
xxxxxxxx
807
Odstranit
809
xxxxxxxx
xxxxxxxx
809
Zrušit
výběr
všech
811 xxxxxxxx
xxxxxxxx
811
Vybrat
vše
813
xxxxxxxx
xxxxxxxx
813
" Zadat ' Zpět
815 xxxxxxxx
xxxxxxxx
815
a Anténa d Řazení ƒ Strana " Vybrat / Nástroje ' Zpět
Sledovat
Tuto možnost vyberte pro sledování kanálu.
Přidat k oblíbeným / Upravit oblíb.
Tuto možnost vyberte pro přidání požadovaného
oblíbeného kanálu.
Zámek / Odemk.
Tuto možnost vyberte pro uzamčení kanálu.
Upravit č. kanálu
Tuto možnost vyberte pro úpravu čísla kanálu.
Pokud ve Správci kanálů není zobrazena možnost
Upravit č. kanálu, nastavte tuto položku v této
nabídce na Zapnout. (Viz strana 37).
Tato nabídka bude zobrazena, pouze pokud jsou
typ zdroje antény a země nastaveny podle tabulky
níže.
Zdroj antény
Anténa
Země
Nizozemsko, Itálie
Odstranit
Tuto možnost vyberte pro odstranění kanálu.
Zrušit výběr všech
Tuto možnost vyberte pro zrušení celého výběru.
Vybrat vše
Tuto možnost vyberte pro výběr všech kanálů.
✎✎ POZNÁMKA
`` V případě satelitního vysílání je úprava čísel kanálů
možná v závislosti na specifikaci.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 28
2013-02-07 오후 2:49:29
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
Displej
Můžete nastavit různé možnosti zobrazení,
například poměr stran televizoru, rozlišení, atd.
Nastavení 3D
Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem
přehrávat v režimu 3D.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Nastavení 3D
Nastavení 3D
Přehrávání 3D Blu-ray
Velikost obr.
: Autom.
: 55 palce
> Přesunout " Zadat ' Zpět
HDMI Deep Color
Přehrávání 3D Blu-ray
: Autom.
Disky Blu-ray 3D jsou k dispozici ve dvou
formátech: Blu-ray 3D a pouze 3D. Před
přehráváním disku lze zvolit, zda chcete disk Bluray 3D sledovat v režimu 3D nebo 2D.
• Autom.: Automaticky zjišťovat podporu 3D u
připojeného televizoru a podle toho přehrát disk
Blu-ray 3D v režimu 3D nebo 2D, popř. přehrát
disk 3D v režimu 3D, pokud televizor podporuje
režim 3D.
Disky 3D nebudou přehrány, pokud televizor
nepodporuje režim 3D.
• 3D  3D: Disky 3D a Blu-ray 3D budou vždy
přehrávány v režimu 3D.
• 3D  2D: Disky 3D Blu-ray budou vždy
přehrávány v režimu 2D. Budou přehrávány
pouze disky 3D.
`` V závislosti na obsahu a umístění obrazu na
obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé
straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé
pruhy.
Velikost obr.
Umožní zadání skutečné velikosti obrazovky
televizoru, aby přístroj mohl obraz přizpůsobit
velikosti obrazovky a zobrazit optimální 3D obraz.
(Maximální povolená úhlopříčka obrazovky pro 3D
zobrazení je 116 palců, proto je bezpečné nastavit
velikost na hodnotu 116.)
!! UPOZORNĚNÍ
`` Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte
zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo televizor
s podporou 3D) do zdířky HDMI OUT přístroje pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI. Před přehráváním
3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
`` Přístroj přenáší 3D signály pouze přes kabel HDMI
připojený do zdířky HDMI OUT.
`` Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně
nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze je
změnit.
`` V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce,
jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky nebo
rozlišení, pracovat správně.
`` K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní HDMI
kabel.
`` 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň
trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru. Pokud
máte například obrazovku o velikosti 116 cm,
zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
-- Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte
obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
`` Při připojení přístroje k některým 3D zařízením
nemusí 3D efekt pracovat správně.
`` „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 29
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
05
✎✎ POZNÁMKA
Nastavení
29
2013-02-07 오후 2:49:29
Nastavení
Poměr stran
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
chtít přizpůsobit nastavení velikosti obrazovky.
• 16:9 Původní: Vyberte, pokud připojujete
přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky
16:9. Přístroj bude zobrazovat veškerý obsah v
původním poměru stran.
Obsah ve formátu stran 4:3 bude zobrazen s
černými pruhy po stranách.
• 16:9 plný: Vyberte, pokud připojujete přístroj
k televizoru s poměrem stran obrazovky 16:9.
Všechen obsah vyplní celou obrazovku. Obsah
s poměrem stran 4:3 bude roztažen.
• 4:3 Letter-box: Vyberte, pokud připojujete
přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky
4:3. Přístroj zobrazí veškerý obsah v původním
poměru stran. Obsah s poměrem stran 16:9
bude zobrazen s černými pruhy nahoře a dole.
• 4:3 Pan-Scan: Vyberte, pokud připojujete
přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky
4:3. Obsah s poměrem 16:9 bude mít ořezánu
pravou a levou stranu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Podle typu disku nemusejí být dostupné některé
poměry stran.
`` Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran
obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.
`` Pokud vyberte možnost Původní 16:9, váš televizor
může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé pruhy na
stranách obrazu).
Vel. obrazovky Smart Hub
Nastaví obrazovku Smart Hub na optimální
velikost.
• Velikost 1: Velikost obrazovky Smart Hub bude
menší, než výchozí. Na okrajích obrazovky
mohou být černé pruhy.
• Velikost 2: Toto je výchozí nastavení pro službu
Smart Hub. Přístroj zobrazí normální velikost
obrazovky Smart Hub.
• Velikost 3: Toto zobrazí větší velikost obrazovky
Smart Hub. Obraz se nemusí vejít na obrazovku
televizoru.
BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od
společnosti Samsung.
30
Pokud propojíte přístroj Samsung a televizor
Samsung TV s funkcí BD Wise prostřednictvím HDMI
a funkce BD Wise je zapnuta v přístroji i televizoru,
přístroj bude vysílat video s rozlišením a počtem
snímků za sekundu odpovídajícím disku BD/DVD.
• Vyp: Výstupní rozlišení zůstane na pevné
hodnotě nastavené v nabídce rozlišení, bez
ohledu na rozlišení disku. Viz odstavec Rozlišení
níže.
• Zapnuto: Přístroj bude vysílat video v původním
rozlišení a počtu snímků za sekundu
odpovídajícím disku BD/DVD.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení
rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a
v nabídce rozlišení se zobrazí možnost BD Wise.
`` Pokud je produkt připojen k zařízení, které
nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
`` Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit
nabídku BD Wise na produktu i na televizoru na
Zapnuto.
Rozlišení
Dovoluje nastavit výstupní rozlišení komponentního
a HDMI video signálu na Autom., 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p nebo 576i/480i. Číslo označuje
počet řádků obrazu v jednom snímku. Písmena i a
p označují prokládané a progresivní vykreslování.
Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.
• Autom.: Automaticky nastavuje výstupní
rozlišení na maximální rozlišení připojeného
televizoru.
• BD Wise: Automaticky nastavuje rozlišení na
rozlišení disku BD/DVD, pokud jste připojili
přístroj přes kabel HDMI k televizoru s funkcí
BD Wise. (Položka BD Wise v nabídce se
objeví, pouze pokud je BD Wise nastaveno na
Zapnuto. Viz odstavec BD Wise výše.)
• 1080p: Výstup progresivního videa o 1080
řádcích.
• 1080i: Výstup prokládaného videa o 1080 řádcích.
• 720p: Výstup progresivního videa o 720 řádcích.
• 576p/480p: Výstup progresivního videa o
576/480 řádcích.
• 576i/480i: Výstup prokládaného videa o
576/480 řádcích.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 30
2013-02-07 오후 2:49:29
05
Rozlišení podle výstupního režimu
HDMI / připojeno
Režim HDMI
Výstup
Nastavení
Režim
Komponentní/
VIDEO
Disk Blu-ray
Obsah
z Internetu/
digitální
obsah
1080p
576i/480i
-
-
-
Max. rozlišení Max. rozlišení
vstupu
vstupu
televizoru
televizoru
576i/480i
-
-
-
1080p@24F 1080p@24F
480i
Rozlišení
disku Blu-ray
Autom.
1080p
Filmová frekv. Autom. (24Fs)
1080i
720p
576i/480i
1080p
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
ƒƒ Přehrávání DVD
Výstup
Nastavení
BD Wise
Autom.
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
Režim VIDEO
1080p
720p
576p/480p
HDMI / nepřipojeno
Komponentní režim
Obsah
z Internetu/
digitální
obsah
Disk Blu-ray
BD Wise
Nastavení
ƒƒ Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
720p
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / připojeno
Režim HDMI
576i/480i
Max. rozlišení vstupu
televizoru
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / nepřipojeno
Režim VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
-
576p/480p
Komponentní režim
576i/480i
576p/480p
-
Režim Komponentní/
VIDEO
1080p
1080i
-
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 31
31
2013-02-07 오후 2:49:29
Nastavení
ƒƒ Zobrazení DTV
Výstup
Rozlišení
BD Wise
Intelig. rozlišení DTV
„Autom.“
Autom.
Intelig. rozlišení DTV
„Vypnuto“
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI připojeno
Režim HDMI
1080p
Rozlišení vysílacího
proudu
Max. rozlišení
TV vstup
1080p
Komponentní režim
Režim VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
-
✎✎ POZNÁMKA
`` Intelig. rozlišení DTV se aktivuje pouze tehdy, je-li
rozlišení nastaveno na hodnotu Autom..
`` Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje
funkci Filmová frekvence nebo vybrané rozlišení,
uvidíte zprávu „Pokud se po zvolení možnosti „Ano“
nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud
se neobnoví předchozí rozlišení. Chcete změnit
rozlišení?“.
Pokud zvolíte možnost Ano, obrazovka televizoru na
15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví
původní rozlišení.
`` Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá,
vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte
tlačítko ZASTAVIT (
) na přední straně přístroje po
dobu více než 5 sekund. Všechna nastavení se obnoví
na výchozí tovární hodnoty. Postupujte podle kroků na
předchozí stránce pro přístup do jednotlivých režimů a
vyberte Nastavení zobrazení, které váš televizor bude
podporovat.
`` Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
`` Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby přístroj
mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).
`` Pokud jsou zapojeny konektory HDMI a Komponentní
a vy právě zobrazujete komponentní obsah, rozlišení
bude pevně nastaveno na 576i/480i.
32
HDMI nepřipojeno
Komponentní/
REŽIM VIDEO
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
`` U obsahu DivX s ochranou proti kopírování je výstupní
rozlišení komponentního videa fixně nastaveno na 576i/480i.
`` Pokud není připojen kabel HDMI a výstup videa je v
komponentním režimu, obsah DivX s ochranou proti
kopírování je na výstupu pouze v rozlišení 576i/480i.
Intelig. rozlišení DTV
Pomocí této funkce můžete nastavit automaticky
optimalizované rozlišení obrazovky pro digitální vysílání.
• Autom.: Rozlišení obrazovky je automaticky
optimalizováno pro digitální vysílání.
• Vyp: Vypnout Intelig. rozlišení DTV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud změníte televizní kanál při této funkci
nastavené na hodnotu Autom., v závislosti na vašem
televizoru může zobrazení dalších kanálů trval déle,
než když je funkce nastavena na hodnotu Vyp.
Barevný formát HDMI
Dovoluje nastavení formátu barevného prostoru
pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem
připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.).
• Autom.: Automaticky nastaví přístroj na
optimální formát podporovaný vaším zařízením.
• YCbCr (4:4:4): Pokud váš televizor podporuje
barevný prostor YCbCr přes rozhraní HDMI,
vyberte tuto možnost pro výstup normální
barevné škály YCbCr.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 32
2013-02-07 오후 2:49:29
Nastavení funkce Filmová frekv. (24Fs) na možnost
Autom. vám umožňuje nastavit výstup HDMI
přístroje na 24 snímků za sekundu, abyste zajistili
lepší kvalitu obrazu.
Funkci Filmová frekv. (24Fs) můžete použít
pouze na televizoru, který tento počet snímků za
sekundu podporuje. Funkci Filmová frekvence
můžete vybrat, pouze pokud je přístroj v režimech
výstupního rozlišení HDMI 1080i nebo 1080p.
• Autom.: Funkce Filmová frekv. (24Fs) pracuje.
• Vyp: Funkce Filmová frekv. (24Fs) nepracuje.
HDMI Deep Color
Dovoluje výstup videa ze zdířky HDMI OUT
s funkcí Deep Color. Deep Color zpřesňuje
reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.
• Autom.: Přístroj přenáší video do připojeného
televizoru s podporou funkce HDMI Deep Color
s využitím funkce Deep Color.
• Vyp: Obraz na výstupu bude bez funkce Deep
Color.
Nehybný režim
Dovoluje nastavit typ obrazu zobrazeného
přístrojem při pozastavení přehrávání DVD.
• Autom.: Automatické nastavení nejlepšího
obrazu podle jeho obsahu.
• Snímek: Vyberte při pozastavení scény, která
obsahuje jen málo pohybu.
• Pole: Vyberte při pozastavení velmi akční scény.
Progresivní režim
Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu přehrávání
DVD.
• Autom.: Vyberte tuto možnost, pokud chcete,
aby přístroj automaticky nastavil nejlepší kvalitu
obrazu pro sledované DVD.
• Video: Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro
DVD s koncerty nebo televizními pořady.
Digitální výstup
Digitální výstup nastavte tak, aby odpovídal
schopnostem AV přijímače, který jste připojili k
přístroji:
• PCM: Zvolte, pokud jste připojili AV přijímač s
podporou rozhraní HDMI.
• Bitový tok (nezpracovaný): Vyberte, pokud
jste připojili AV přijímač s rozhraním HDMI a
podporou dekódování Dolby TrueHD a DTS-HD
Master Audio.
• Bitový tok (nové kódování DTS): Zvolte,
pokud jste připojili AV přijímač s digitálním
optickým vstupem, který umí dekódovat DTS.
• Bitový tok (nové kódování Dolby D.): Zvolte,
pokud nemáte AV přijímač s podporou HDMI,
ale máte AV přijímač se schopností dekódovat
signál Dolby Digital.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:
-- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního
filmu.
-- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např.
komentář režiséra nebo herce.
-- Zvukové efekty navigace: Při výběru položek
navigace se mohou ozvat zvukové efekty
navigace. Zvukové efekty navigace závisí na
konkrétním disku Blu-ray.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup,
jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý
šum.
`` Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není
kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako
PCM.
`` Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové
efekty navigace.
`` Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW a
zvukové efekty navigace.
`` Nastavení digitálního výstupu nemá vliv na analogový
zvuk (L/R) ani na HDMI výstup do televizoru.
Ovlivňuje optický výstup a zvukový výstup HDMI při
připojení k AV přijímači.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 33
Nastavení
Filmová frekv. (24Fs)
Zvuk
05
• RGB (standardní): Vyberte tuto možnost pro
výstup normální barevné škály RGB.
• RGB (vylepšené): Pokud jste připojili přehrávač
k zobrazovacímu zařízení DVI, například
k monitoru, vyberte tuto možnost pro výstup
vylepšené barevné škály RGB.
33
2013-02-07 오후 2:49:29
Nastavení
Výběr digitálního výstupu
Nastavení
Bitový tok
(nezpracovaný)
PCM
AV přijímač
s podporou
HDMI
Bitový tok
(nové kódování
DTS)
Bitový tok
(nové kódování
Dolby D.)
AV přijímač
s podporou
HDMI
Optický
PCM
PCM 2 kan.
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Dolby Digital
PCM až 7.1
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
kan.
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Dolby Digital
Plus
PCM až 7.1
Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital
kan.
Plus
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Zvukový signál
PCM až 7.1
Dolby TrueHD
PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital
na disku
kan.
Blu-ray
PCM až 6.1
DTS
PCM 2 kan.
DTS
DTS
kan.
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Připojení
PCM
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
DTS-HD
PCM až 7.1
DTS-HD
PCM 2 kan.
Master Audio
kan.
Master Audio
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM až 5.1
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Zvukový signál Dolby Digital
na DVD
DTS
34
PCM až 7.1
PCM 2 kan.
kan.
AV přijímač s
AV přijímač s
podporou HDMI podporou HDMI
nebo optický
nebo optický
DTS-HD High
DTS-HD High
PCM až 7.1
Resolution
PCM 2 kan. Resolution
kan.
Audio
Audio
PCM
Zvukový signál
vysílání
Optický
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM až 6.1
PCM 2 kan.
kan.
DTS
DTS
Dolby Digital
PCM až 5.1
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
kan.
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Dolby Digital
Plus
PCM až 5.1
Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital
kan.
Plus***
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
MPEG-1
PCM až 5.1
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
kan.
(až 5.1 kan.)
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
HE-AAC
Nové kódování Nové kódování
Dolby
Dolby
PCM až 5.1
PCM 2 kan. Digital** (pro Digital** (pro
kan.
vícekanálové vícekanálové
vysílání)
vysílání)
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 34
2013-02-07 오후 2:49:29
Nastavení
Jakýkoli
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně, smíchá
je do zvuku PCM a
přidá zvukové efekty
navigace. Poté
překóduje zvuk PCM
do bitového proudu
Dolby Digital.
05
Definice pro
disk Blu-ray
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvukovou stopu
BONUSVIEW současně,
smíchá je do zvuku PCM
a přidá zvukové efekty
navigace.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
Posílá na výstup pouze
zvukovou stopu
zvukovou stopu hlavního
BONUSVIEW
filmu, takže váš AV přijímač současně, smíchá
může dekódovat zvukový je do zvuku PCM a
bitový proud.
přidá zvukové efekty
Zvuk BONUSVIEW a zvukové navigace. Poté
efekty navigace nebudou překóduje zvuk PCM
slyšet.
do bitového proudu
DTS.
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní.
Výstup bude dvoukanálový signál PCM.
** Pokud je zdrojový proud HE-AAC dvoukanálový nebo jednokanálový, výstup bude dvoukanálové PCM.
Pro proud Dolby Digital Plus u obsahu z Internetu je výstup PCM přes rozhraní HDMI podporován až do
5.1 kanálů.
*** Pokud je funkce Zvukový popis Zapnuto a počet zvukových kanálů je vyšší než 2, zvukový výstup se
přepne na Dolby Digital i když má původní vysílání zvuk Dolby Digital Plus.
Pokud však existují 2 zvukové kanály (stereo) nebo jen jeden a funkce Zvukový popis je Zapnuto,
výstup bude ve formátu PCM.
Snížení vz. frekvence PCM
Dovoluje zapnout a vypnout převzorkování PCM
48 kHz a 96 kHz.
• Vyp: Zvolte, pokud AV přijímač připojený k
přístroji podporuje frekvenci 96 kHz.
• Zapnuto: Zvolte, pokud AV přijímač připojený
k přístroji nepodporuje frekvenci 96 kHz.
Vzorkovací frekvence signálů 96 kHz bude
snížena na 48 kHz.
✎✎ POZNÁMKA
`` I když je převzorkování PCM na nižší rozlišení Vyp,
některé disky budou mít na optickém digitálním
výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
HDMI
• Pokud váš televizor není kompatibilní
s komprimovanými multikanálovými formáty
(Dolby Digital, DTS), zvuk na výstupu může být
smíchán do dvoukanálového PCM i v případě,
že v nabídce nastavení vyberete pro digitální
výstup možnost Bitový tok (nezpracované, nové
kódování DTS nebo nové kódování Dolby D.).
• Pokud váš televizor není kompatibilní se
vzorkovacími frekvencemi nad 48 kHz, na výstupu
přístroje může být zvuk smíchaný na PCM se
vzorkovací frekvencí 48 kHz i v případě, že nastavíte
možnost Snížení vz. frekvence PCM na Vyp.
Ovládání dynamického rozsahu
Můžete poslouchat při nízké hlasitosti a přesto
jasně slyšet dialogy.
Tato funkce je aktivní, pouze pokud je rozpoznán
signál Dolby Digital, Dolby Digital Plus nebo Dolby
TrueHD.
• Autom.: Ovládání dynamického rozsahu se
nastaví automaticky podle informací uložených
ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
• Vyp: Vychutnejte si film se standardním
dynamickým rozsahem.
• Zapnuto: Pokud se zvukový doprovod filmů
přehrává s nízkou hlasitosti nebo z malých
reproduktorů, systém může aplikovat příslušnou
kompresi, aby zpracoval signál s nízkou úrovní
hlasitostí na srozumitelnější úroveň a zabránil
příliš hlasitému přehrávání dramatických pasáží.
Režim downmix
Vyberte, jak má přístroj vícekanálový zvuk smíchat
do menšího počtu kanálů.
• Normální stereo: Vícekanálový zvuk bude
smíchán do dvou kanálů. Vyberte v případě, že
je připojeno zařízení, které nepodporuje virtuální
prostorový zvuk, například Dolby Pro Logic.
• Kompatibilní se surround: Vícekanálový
zvuk bude smíchán do stereofonního formátu
kompatibilního s prostorovým zvukem. Vyberte
v případě, že je připojeno zařízení, které podporuje
virtuální prostorový zvuk, například Dolby Pro Logic.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 35
35
2013-02-07 오후 2:49:30
Nastavení
DTS Neo:6
Můžete si vychutnat vícekanálový zvuk ze
zvukového CD (CD-DA).
• Vyp: Na výstupu je jen 2kanálový zvuk, hrají jen
přední reproduktory.
• Kino: Volí 2kanálový zvuk filmu upravený pro
více kanálů.
• Hudba: Volí 2kanálovou hudbu upravenou pro
více kanálů.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud používáte AV přijímač s podporou HDMI, je
tato volba dostupná, když nastavíte Digitální výstup
na PCM.
Synch. zvuku
V některých případech, když je přístroj připojen
k digitální televizi, se nemusí zvukový signál
synchronizovat s obrazovým signálem. Pokud k
tomu dojde, nastavte zpoždění zvuku tak, aby
odpovídalo obrazovému signálu.
• Můžete nastavit zpoždění zvuku v rozmezí 0
až 200 ms.
Nastavte jej na optimální hodnotu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Zadané zpoždění zvuku nemusí být v závislosti na
přehrávaném obsahu přesné.
Kanály
Pomocí funkcí jako Země a Automatické ladění
můžete nakonfigurovat různá nastavení televizních
kanálů.
Anténa
Země
Touto volbou změníte zemi.
Zadejte požadované 4místné heslo pomocí
číselných tlačítek.
1. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovanou
zemi a stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskněte tlačítko RETURN.
✎✎ POZNÁMKA
`` Heslo
-- Pouze Francie: Pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovládání zadejte čtyřmístné heslo.
-- Ostatní: Zadejte požadované čtyřmístné heslo
pomocí číselných tlačítek.
* Výchozí heslo je nastaveno na 0000.
Automatické ladění
Prohledá všechny kanály s aktivními vysílajícími
stanicemi a uloží je.
Vyhledá kanál automaticky a uloží jej do přístroje.
Automaticky přiřazená čísla stanic nemusí
odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům
stanic.
Pokud je kanál uzamčen pomocí funkce Dětský
zámek, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.
• Anténa: Stiskem tlačítka ▼ vyberte položku
Hledat a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
• Kabel: Stiskem tlačítka ▼ vyberte položku Další
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavte možnost Režim vyhled. a potom
stiskem tlačítka ▼ vyberte tlačítko Hledat.
-- Režim vyhled. (Úplné / Síť / Rychlé): Vyhledá
všechny kanály s aktivními vysílajícími
stanicemi a uloží je do přístroje.
Vybere vhodný typ antény pro digitální vysílání.
Než bude přístroj moci začít ukládat do paměti
dostupné kanály, musíte zadat typ zdroje signálu,
který je připojen k tomuto přístroji.
• Anténa: Možnost Anténa vyberte pro příjem
digitálního vysílání.
• Kabel: Možnost Kabel vyberte pro příjem
digitálního vysílání.
36
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 36
2013-02-07 오후 2:49:30
Ruční ladění
Vyhledá kanál ručně a uloží jej do přístroje.
-- Po dokončení vyhledávání budou kanály
aktualizovány v seznamu kanálů.
✎✎ POZNÁMKA
`` Při výběru možnosti Anténa  Anténa: Kanál,
Kmitočet, Šířka pásma.
Při výběru možnosti Anténa  Kabel: Kmitočet,
Modulace, Přenosová rychlost
Možn. vyhl. kabel. sítě
Nastavuje další možnosti vyhledávání, jako je
frekvence a přenosová rychlost pro vyhledávání
kabelové sítě.
-- Počáteční Kmitočet / Konečný Kmitočet :
Nastavení počáteční nebo konečné frekvence
(liší se v jednotlivých zemích).
-- Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové
rychlosti.
-- Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.
Automatické ladění v pohotovostním rež.
Funkci automatického ukládání v pohotovostním
režimu můžete zapnout nebo vypnout.
• Vyp: Vypne funkci automatického ukládání v
pohotovostním režimu.
• Zapnuto: Zapne funkci automatického ukládání
v pohotovostním režimu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tuto nabídku lze zobrazit jen tehdy, je-li jako země
nastavena Itálie.
Přenos seznamu kanálů
Tato funkce umí importovat nebo exportovat
mapu kanálů. Abyste mohli funkci použít, připojte
paměťové zařízení USB. Jakmile se zobrazí výzva
k zadání kódu PIN, zadejte svůj 4místný kód PIN.
• Import ze zařízení USB : Import seznamu
kanálů z USB.
• Export do zařízení USB : Export seznamu
kanálů na USB.
Tato funkce je k dispozici, pokud je připojeno
USB.
✎✎ POZNÁMKA
`` Nastavite-li zemi na Nizozemsko a zdroj anteny na
kabel, tato nabidka se nezobrazi.
Upravit č. kanálu
Touto funkcí můžete upravit číslo kanálu ve správci
kanálů. (Viz strana 28)
• Vyp: Tuto možnost vyberte, pokud nechcete
číslo kanálu upravovat.
• Zapnout: Tuto možnost vyberte, pokud chcete
číslo kanálu upravovat.
Tato nabídka bude zobrazena, pouze pokud jsou
typ zdroje antény a země nastaveny podle tabulky
níže.
Zdroj antény
Anténa
Země
Nizozemsko, Itálie
Běžné rozhraní
Zobrazí Informační obrazovku Nabídky CI.
• Nabídka CI: Umožňuje uživateli vybrat si
z nabídky dodané CAM. Nabídku CI vyberte
v závislosti na nabídce PC karty.
• Informace o aplikaci: Zobrazení informací
o modulu CAM (Conditional Access Module)
vloženém do slotu CI a o modulu CI CAM s
kartou CI nebo CI+, která je vložena do modulu
CAM. CAM můžete nainstalovat kdykoliv bez
ohledu na to, zda je přístroj zapnut či nikoliv.
1. Modul CI CAM zakupte u nejbližšího prodejce
či po telefonu.
2. Modul CAM s kartou CI nebo CI+ pevně
zasuňte do modulu CAM ve směru šipky.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 37
Nastavení
`` Pokud vyberte možnost Rychlé, můžete nastavit
položky Síť, ID sítě, Frekvence, Modulace a
Přenosová rychlost ručně stisknutím tlačítka na
dálkovém ovládání.
-- Síť (Autom. / Manuální): Vyberte režim nastavení
Sít'ové ID buď jako r Autom. nebo Manuální.
-- Sít'ové ID: Pokud je položka Síť nastavena
na Manuální, můžete zadat Sít'ové ID pomocí
číselných tlačítek.
-- Kmitočet: Zobrazí frekvenci pro kanál. (liší se v
jednotlivých zemích)
-- Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.
-- Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové
rychlosti.
05
✎✎ POZNÁMKA
37
2013-02-07 오후 2:49:30
Nastavení
3. Vložte modul CAM s kartou CI nebo CI+ do
slotu běžného rozhraní ve směru šipky tak,
aby byla zarovnaná paralelně se slotem.
4. Zkontrolujte, zda vidíte obraz na kanálu
s kódovaným signálem.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tento přístroj pracuje s modulem CI a CI+ CAM.
Avšak v případě určitých místních asociací DVB-T
není tento přístroj dokonale kompatibilní se všemi
druhy CAM.
Pokud dojde k potížím, vyjměte kartu CAM z přístroje
a opět ji vložte do slotu.
Síť
Kabelová síť
ƒƒ Nastavení připojení kabelové sítě - Autom.
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost Kabel.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Nastavení sítě
Vyberte typ připojení k síti.
Kabel
Bezdr. síť
(Obecné)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Připojí se k síti pomocí sít'ového kabelu. Zkontrolujte,
zda je sít'ový kabel připojen.
> Přesun. " Zadat ' Zpět
Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení,
který vám sdělí, zda máte statickou nebo
dynamickou IP adresu. Pokud je dynamická a
používáte kabelové nebo bezdrátové připojení,
doporučujeme použít automatické postupy. Pokud
používáte bezdrátové připojení a váš směrovač
to podporuje, můžete použít funkce WPS (PBC)
nebo One Foot Connection.
Pokud je vaše IP adresa statická, musíte pro
kabelová i bezdrátová připojení použít ruční
postupy nastavení.
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
Nastavení sítě
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
Pokud chcete začít nastavovat síťové připojení
přístroje, dodržte následující postup:
1. V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄► vyberte
možnost Nastavení a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Síť a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení sítě a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Kabel,
Bezdr. síť (Obecné), WPS (PBC) nebo One
Foot Connection a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
5. Pokud máte kabelovou síť, přejděte na část
Kabelová síť níže. Pokud máte bezdrátovou
síť, přejděte na část Bezdrátová síť na
stránkách 39 – 41.
38
ƒƒ Nastavení připojení kabelové sítě - Manuální
Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje
volba Automatické nastavení, musíte hodnoty
v nabídce Nastavení sítě nastavit ručně.
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem:
Windows XP
Windows 7
1. Klepněte na ikonu Síť v oznamovací oblasti
v pravé dolní části pracovní plochy systému
Windows.
2. V kontextové nabídce klepněte na položku
Centrum síťových připojení a sdílení.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí, klepněte
podle toho, jaký typ připojení k síti máte, na
položky Připojení k místní síti nebo Bezdrátové
připojení k síti.
4. Na záložce Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení sítě.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 38
2013-02-07 오후 2:49:30
Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím
postupem:
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Kabel
a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení IP a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Na obrazovce Stav sítě vyberte možnost
Zrušit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Režim IP
Nastavení IP
Brána
Režim DNS
Server DNS
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manuální
Adresa IP
Maska podsítě
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Přesun. " Zadat ' Zpět
4. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Režim IP.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole vstupu
(Adresa IP).
7. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
8. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět pomocí
šipek.
9. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
10. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
11. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
zadání DNS. Upravte čísla výše popsaným
postupem.
Bezdrátová síť
Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby:
• Bezdr. síť (Obecné)
• S využitím WPS (PBC)
• One Foot Connection
Bezdr. síť (Obecné) zahrnuje automatické i
manuální postupy nastavení.
Nastavení
`` U jiných verzí systému Windows může být postup
odlišný.
05
✎✎ POZNÁMKA
ƒƒ Nastavení připojení bezdrátové sítě - Autom.
Většina bezdrátových sítí využívá volitelné
zabezpečení, které vyžaduje, aby zařízení
požadující přístup k síti vyslala šifrovaný
bezpečnostní kód nazývaný Access Key nebo
Security Key. Volba Security Key je založena na
hesle, nazývaném Pass Phrase, což je obvykle
slovo nebo kombinace písmen a číslic o zadané
délce, kterou musíte zadat při nastavování
zabezpečení bezdrátové sítě. Pokud připojení k síti
nastavíte tímto způsobem a máte k dispozici klíč
zabezpečení (Security Key) vaší bezdrátové sítě,
musíte během automatického nastavování zadat
heslo (Pass Phrase).
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Bezdr. síť (Obecné).
Nastavení
Nastavení sítě
Displej
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Kanály
Síť
Kabel
Systém
Bezdr. síť
Jazyk
(Obecné)
Nastaví bezdrátovou sít' zvolením bezdrátověho
Zabez. WPS(PBC)
směrovače. Podle nastavení bezdrátověho směrovače
Obecné One Foot
možná budete muset zadat bezpečnostní klíč.
Podpora Connection
> Přesun. " Zadat ' Zpět
2. Stiskněte tlačítko VSTUP button.
Po dokončení se zobrazí seznam dostupných
sítí.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou síť
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Zabez.
12. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost OK.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 39
39
2013-02-07 오후 2:49:30
Nastavení
4. Na obrazovce Zabez. zadejte heslo sítě. Čísla
zadávejte přímo pomocí dálkového ovládání.
Chcete-li vybrat písmeno, stisknutím tlačítek
▲▼◄► přesuňte kurzor a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Nastavení sítě
Zadejte bezpečn. klíč.
a
b
m
n
g
s
h
a/A
t
c
d
o
p
*
Odstranit
i
u
j
v
e
k
q
w
Zadány 0
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
y
Mezera
5
z
6
0
Hotovo
a Předch. m Přesun. " Zadat ' Zpět
✎✎ POZNÁMKA
`` Heslo najdete na jedné z obrazovek nastavení
směrovače nebo modemu.
5. Po dokončení stiskněte ZELENÉ tlačítko (B)
na dálkovém ovládání nebo pomocí tlačítek
▲▼◄► přesuňte kurzor na položku Hotovo
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
ƒƒ Nastavení připojení bezdrátové sítě Manuální
Pokud volba Automatické nastavení nefunguje,
musíte hodnoty Nastavení sítě zadat ručně.
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem:
Windows XP
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
Windows 7
1. Klepněte na ikonu Síť v oznamovací oblasti
v pravé dolní části pracovní plochy systému
Windows.
2. V kontextové nabídce klepněte na položku
Centrum síťových připojení a sdílení.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí, klepněte
podle toho, jaký typ připojení k síti máte, na
položky Připojení k místní síti nebo Bezdrátové
připojení k síti.
4. Na záložce Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení sítě.
✎✎ POZNÁMKA
`` U jiných verzí systému Windows může být postup odlišný.
Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím
postupem:
1. Proveďte kroky 1 až 4 v postupu „Nastavení
připojení bezdrátové sítě – Autom.“.
2. Po dokončení stiskněte ZELENÉ tlačítko (B)
na dálkovém ovládání nebo pomocí tlačítek
▲▼◄► přesuňte kurzor na položku Hotovo
a stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
obrazovka Stav sítě.
3. Na obrazovce Stav sítě vyberte možnost
Zrušit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení IP a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Režim IP
Nastavení IP
Maska podsítě
Brána
Režim DNS
Server DNS
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manuální
Adresa IP
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Přesun. " Zadat ' Zpět
5. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Režim IP.
6. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
7. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole vstupu
(Adresa IP).
40
8. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 40
2013-02-07 오후 2:49:31
11. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
12. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání
DNS. Upravte čísla výše popsaným postupem.
13. Stiskněte tlačítko OK.
14. Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
WPS(PBC)
Nejjednodušší způsob nastavení připojení
bezdrátové sítě je využití funkcí WPS(PBC) nebo
One Foot Connection.
Pokud máte bezdrátový směrovač s tlačítkem
WPS (PBC), použijte tento postup:
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost WPS
(PBC).
Nastavení
Nastavení sítě
Displej
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Kanály
Síť
Kabel
Systém
Bezdr. síť
K bezdrátovému směrovači se snadno připojíte
Jazyk
(Obecné)
stisknutím tlačítka WPS(PBC). Tuto Metodu zvolte,
Zabez. WPS(PBC)
pokud bezdrátový směrovač podporuje metodu PBC
(Push Button Configuration).
Obecné One Foot
Podpora Connection
> Přesun. " Zadat ' Zpět
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS(PBC)
na směrovači. Produkt automaticky načte
všechny potřebné hodnoty nastavení sítě a
připojí se k síti.
4. Objeví se obrazovka Stav sítě. Přehrávač se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
One Foot Connection
Bezdrátové připojení můžete nastavit automaticky,
pokud máte bezdrátový směrovač Samsung, který
podporuje funkci One Foot Connection. Chcete-li
se připojit s použitím funkce One Foot Connection,
postupujte takto:
Nastavení
Nastavení sítě
Displej
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Kanály
Síť
Kabel
Systém
Bezdr. síť
Jazyk
(Obecné)
Připojí se automaticky k bezdr. síti, pokud bezdr.
Zabez. WPS(PBC)
směrovač podporuje připojení One Foot Connection.
Umístěte bezdr. směrovač do vzd. 25 cm od adaptéru
Obecné One Foot
bezdr. sítě Samsung a vyberte toto připojení.
Podpora Connection
> Přesun. " Zadat ' Zpět
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Umístěte bezdrátový směrovač Samsung do
vzdálenosti 25 cm od přístroje.
4. Počkejte, dokud nebude připojení automaticky
navázáno.
Stav sítě
Zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení k síti a
k Internetu.
Nastavení
Stav sítě
Displej
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Zvuk
Adresa IP
0.0.0.0
Maska podsítě
0.0.0.0
Kanály
iptime
Brána0.0.0.0
Síť
Server DNS
0.0.0.0
Systém
Připojení k internetu bylo úspěšně navázáno.
Jazyk Pokud narazíte při používání Internetu na potíže, obrat'te se na vašeho poskytovatele
služeb Internetu.
Zabez.
Obecné
Podpora Nastavení sítě
Nastavení IP
Opakovat
OK
< Přesun. " Zadat ' Zpět
SWL (Bezdrátové připojení Samsung)
Tento produkt dokáže připojit k síti mobilní zařízení s
podporou funkce bezdrátového připojení Samsung.
• Vypnout: funkce bezdrátového připojení
Samsung je vypnuta.
• Zapnuto: funkce bezdrátového připojení
Samsung je zapnuta.
1. Pokud vyberete možnost Zapnuto, vyberte
pomocí tlačítek ▲▼ položku Připojit k SWL a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je produkt vypnutý, síťové připojení
prostřednictvím SWL nepracuje.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 41
Nastavení
10. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost One
Foot Connection.
05
9. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět pomocí
šipek.
41
2013-02-07 오후 2:49:31
Nastavení
Připojení k Internetu BD-Live
Vybere, zda se má při používání služby BD-LIVE
povolit připojení k Internetu.
• Povolit (Vše): Internetové spojení bude
povoleno pro všechen obsah BD-LIVE.
• Povolit (pouze plat.): Internetové spojení bude
povoleno pouze pro obsah BD-LIVE s platným
certifikátem.
• Zakázat: Internetové spojení nebude povoleno
pro žádný obsah BD-LIVE.
✎✎ POZNÁMKA
`` Co je to platný certifikát?
Když přístroj používá BD-LIVE k odesílání dat disků
a žádá server o certifikaci disku, server použije
přenesená data ke kontrole, zda je disk platný. Poté
odešle certifikát do přístroje.
`` V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být
připojení k Internetu omezené.
Systém
Plug & Play
Pomocí funkce Plug & Play můžete nastavit jazyk,
režim hodin, nastavení sítě atd.
Další informace o funkci Plug & Play najdete v
kapitole Plug & Play této uživatelské příručky. (Viz
strany 26 – 46)
✎✎ POZNÁMKA
`` Chcete.li změnit nastavení funkce Plug & Play, je
třeba zadat heslo.
Hodiny
Nastavení funkcí souvisejících s časem.
• Režim hodin: Můžete nastavit možnost Autom.
nebo Manuální.
• Nastavení hodin: Pokud je režim hodin nastaven
na Manuální, tato nabídka bude aktivní.
• Časové pásmo: Možnost volby časového
pásma, v němž jste. (Pokud jste nastavili zemi
na Španělsko nebo ostatní a režim hodin na
Autom., tato nabídka se zobrazí.)
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud jsou pomocí nabídek Programy, Seznam
kanálů nebo Info nastaveny funkce Sledování s
časovačem a Časové nahrávání, budou pracovat na
základě časových údajů televizního programu.
Pokud nastavíte funkci Režim hodin na hodnotu
Manuální a manuálně nastavíte čas, funkce
Sledování s časovačem a Časové nahrávání budou
omezené nebo nebudou pracovat správně.
42
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje
propojený provoz s jinými produkty Samsung s
funkcí Anynet+.
Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí
kabelu HDMI.
Funkce Anynet+ umožňuje ovládat přístroj pomocí
dálkového ovládání televizoru Samsung a spustit
přehrávání disku jednoduše stisknutím tlačítka
PŘEHRÁT (
) na dálkovém ovládání televizoru.
Více informací najdete v uživatelské příručce
televizoru.
• Vyp: Funkce Anynet+ nebudou k dispozici.
• Zapnuto: Funkce Anynet+ budou k dispozici.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI
nepodporuje CEC.
`` Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+,
podporuje funkci Anynet+.
`` V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
`` Pokud stisknete tlačítko přehrávání televizoru ve
chvíli, kdy je přístroj v režimu digitální televize,
aktivuje se funkce časového posunu.
Správa zařízení
Správa externích zařízení.
Můžete spravovat možnosti, jako například formát
zařízení a výchozí zařízení pro nahrávání.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Plug & Play
Správa zařízení
Formátovat zař.
Kontrola zařízení
Test výkonu zařízení
Vých. zař. pro nahrávání
: Není k dispozici.
HDMI Deep
Color
> Přesunout
" Zadat ': Autom.
Zpět
• Formátovat zař.: Formátovat zařízení.
• Kontrola zařízení: Kontrola chyb v zařízení.
• Test výkonu zařízení: Test výkonu nahrávání v
zařízení.
• Vých. zař. pro nahrávání: Tato nabídka není k
dispozici.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 42
2013-02-07 오후 2:49:31
✎✎ POZNÁMKA
`` Zjištění připojeného externího zařízení se může
podařit až po několika pokusech.
`` Pro funkci časového posunu musí být na zařízení
nejméně 375 MB volného místa.
`` V případě nahrávání na pevný disk připojený přes
USB neodpojujte pevný disk během formátování z
portu USB.
`` Funkce nahrávání je podporována pouze u digitální
televize.
`` Funkce nahrávání není podporována pro datový
kanál.
`` Maximální délka záznamu nebo časového posunu je
ovlivněna dostupným místem zařízení pro ukládání a
rozlišením obrazu televizního programu.
Správa BD dat
Tato volba umožňuje práci s obsahem staženým
z disku Blu-ray, který podporuje službu BD-LIVE.
Můžete zjistit informace o zařízení, včetně kapacity,
vymazat data BD nebo vyměnit paměťové zařízení
flash. Funkce výběru zařízení umožňuje vybrat
interní paměť přehrávače nebo externí paměť na
připojeném zařízení s rozhraním USB.
Pokud je velikost dat uložených z BD-LIVE větší než
velikost zbývajícího volného místa nebo pokud je
interní paměť plná, připojte externí zařízení s rozhraním
USB a vyberte v nabídce možnost Externí zařízení.
• Aktuální zařízení: Zobrazí aktuální zařízení.
• Celková velikost: Zobrazí celkovou velikost
zařízení. (Úložiště)
• Volné místo: Zobrazí dostupné místo na
zařízení. (Úložiště)
• Smazat BD data: Stiskem tohoto tlačítka
odstraníte data BD.
• Vybrat zařízení: Změna umístění pro ukládání
dat BD.
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného
k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.
Obnov.
Nastavení
2. Vyberte možnost Formátovat zař. a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Formátování
zařízení bude zahájeno. (V této nabídce
můžete také zkontrolovat dostupné místo.)
DivX® Video On Demand
05
1. V režimu zastaveného přehrávání připojte
externí zařízení pro ukládání dat k portu USB
na předním panelu přístroje.
Všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty, s
výjimkou nastavení sítě a služby Smart Hub.
✎✎ POZNÁMKA
`` Výchozí heslo je 0000.
Jazyk
Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky disku
atd.
• Nabídka na obrazovce: Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídek na obrazovce.
• Nabídka disku BD/DVD: Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídky disku.
• Zvuk BD/DVD: Zvolte jazyk zvuku disku.
• Titulky BD/DVD: Zvolte jazyk titulků disku.
• Hlavní zvuk DTV: Zvolte hlavní jazyk zvuku DTV.
• Vedlejší zvuk DTV: Zvolte vedlejší jazyk zvuku
DTV.
• Hlavní titulky DTV: Zvolte hlavní jazyk titulků
DTV.
• Vedlejší titulky DTV: Zvolte vedlejší jazyk titulků
DTV.
• Hlavní teletext DTV: Zvolte hlavní jazyk
teletextu DTV.
• Vedlejší teletext DTV: Zvolte vedlejší jazyk
teletextu DTV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na
disku či ve vysílání podporován.
✎✎ POZNÁMKA
`` Celková velikost Správy BD dat se může lišit v
závislosti na podmínkách.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 43
43
2013-02-07 오후 2:49:31
Nastavení
Zabez.
Tato funkce funguje ve spojení s disky Blu-ray
a DVD, které jsou klasifikovány na základě věku
nebo obsahu. Tato čísla vám pomáhají kontrolovat
typy disků Blu-ray a DVD, které může vaše rodina
sledovat.
Po spuštění této funkce se zobrazí obrazovka
Zabez. Zadejte svoje bezpečnostní heslo. (Výchozí
heslo je 0000.)
✎✎ POZNÁMKA
`` Heslo
-- Pouze Francie: Zadejte požadované čtyřmístné
heslo pomocí číselných tlačítek.
* Není možné nastavit heslo na hodnotu 0000.
`` Zvolte jiná čísla.
-- Ostatní: Zadejte požadované čtyřmístné heslo
pomocí číselných tlačítek.
* Výchozí heslo je nastaveno na 0000.
Zámek kanálů DTV
Některé kanály můžete uzamknout s pomocí
funkce Zámku kanálů, aby se na ně děti nemohly
dívat.
• Vyp: Zámek kanálů DTV nebude funkční.
• Zapnuto: Zámek kanálů DTV bude funkční.
Zámek dle hod. prog. DTV
Tato funkce funguje ve spojení s DTV, kterým bylo
přiřazeno hodnocení, jež vám pomůže kontrolovat
typy DTV, které vaše rodina sleduje.
Zvolte požadovanou úroveň hodnocení.
Hodn. pro rodiče BD
Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní
věkovou klasifikací, pokud nebude zadáno heslo.
Změna kódu PIN
Změna 4místného hesla chránícího přístup
k funkcím zabezpečení.
Pokud své heslo zapomenete
1. Pro zobrazení domovské nabídky pokud není
vložen žádný disk stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT
) na předním panelu přístroje po dobu
(
alespoň 5 sekund. Všechna nastavení se vrátí
na tovární nastavení.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Obecné
Úspora energie
Máte možnost snížit spotřebu energie nastavením
automatického vypínání předního panelu, pokud je
přístroj v pohotovostním režimu.
• Vyp: Nastavte pro vypnutí funkce úspory
energie.
• Zapnuto: Čelní panel se automaticky vypne,
pokud je přístroj v pohotovostním režimu.
Světelný efekt
U přístroje můžete nastavit světelný efekt.
• Vždy zap.: Světelné efekty jsou vždy aktivní.
Doporučeno pro trvalé vystavení za účelem
prodeje nebo předvádění.
• Autom.: Světelný efekt se aktivuje při zapnutí
a vypnutí přístroje a vložení nebo vyjmutí disku.
Doporučuje se to při domácím použití.
• Vyp: Světelné efekty jsou vypnuty.
Hodn. pro rodiče DVD
Zabraňuje přehrávání disků DVD s konkrétní
číselnou klasifikací, pokud nebude zadáno heslo.
Vyšší číslice znamená, že je daný program určen
pouze pro dospělé. Například pokud vyberete až
Úroveň 6, nepůjdou přehrát disky, které obsahují
Úrovně 7 a 8.
44
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 44
2013-02-07 오후 2:49:31
5. Pokud neprovedete volbu během jedné
minuty nebo vyberte volbu Aktualizovat
později, přístroj si uloží nový aktualizovaný
software. Software můžete aktualizovat
později s použitím funkce Pomocí stažení.
1. Vyberte možnost Zapnuto v nabídce síťového
dálkového ovládání.
2. Nainstalujte aplikaci síťového dálkového
ovládání od společnosti Samsung, abyste
mohli ovládat přístroj ze svého kompatibilního
přenosného zařízení.
3. Ujistěte se, že jsou vaše mobilní zařízení i
přístroj připojeny ke stejnému bezdrátovému
směrovači.
4. Spusťte aplikaci v přenosném zařízení.
Aplikace by měla najít váš přístroj a zobrazit jej
v seznamu.
5. Vyberte přístroj.
6. Pokud tuto funkci používáte poprvé, budete
požádáni o povolení dálkového ovládání
přístroje. Vyberte možnost Povolit.
7. Ovládejte přístroj podle pokynů dodaných
s vaší aplikací.
Přes kanál
Podpora
Přes USB
Upgrade softwaru
Nabídka Upgrade softwaru umožňuje aktualizaci
softwaru přístroje s cílem vylepšení výkonu nebo
získání doplňkových služeb.
Z Internetu
Chcete-li provést aktualizaci z Internetu,
postupujte takto:
1. Vyberte možnost Z Internetu a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Zobrazí se zpráva o
připojování k serveru.
2. Pokud existuje aktualizace ke stažení, zobrazí
se okno Stáhnout s informací o průběhu a
zahájí se stahování.
3. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se
okno výzvy k aktualizaci se třemi volbami:
Aktualizovat nyní, Aktualizovat později nebo
Neaktualizovat.
6. Pokud zvolíte možnost Neaktualizovat, přístroj
aktualizaci zruší.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pro použití funkce Z Internetu musí být váš přístroj
připojen k Internetu.
`` Aktualizace je dokončena, jakmile se váš přístroj
vypne a následně znovu zapne.
`` Nevypínejte a nezapínejte přístroj ručně v průběhu
aktualizace.
`` Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za poruchy přístroje způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
`` Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování
aktualizačního softwaru, stiskněte tlačítko VSTUP.
Aktualizujte software pomocí vysílaného signálu.
Chcete-li provést aktualizaci z USB, postupujte takto:
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací
softwaru přes USB do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
má soubor ZIP.
4. Zkopírujte složku na USB flash disk.
5. Zkontrolujte, zda není v přístroji vložen disk, a
potom zasuňte USB flash disk do zdířky USB
v přístroji.
6. V nabídce přístroje přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
7. Vyberte možnost Přes USB.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 45
Nastavení
Funkce síťového dálkového ovládání vám
umožňuje ovládat přístroj ze vzdáleného
zařízení, jako je chytrý telefon, prostřednictvím
bezdrátového připojení k vaší místní síti.
Chcete-li použít funkci síťového dálkového
ovládání, postupujte takto:
4. Pokud vyberte možnost Aktualizovat nyní,
přístroj provede aktualizaci softwaru, vypne se
a poté se znovu automaticky zapne.
05
Síťové dálkové ovládání
45
2013-02-07 오후 2:49:32
Nastavení
✎✎ POZNÁMKA
`` V přístroji nesmí být při provádění aktualizace
pomocí konektoru USB žádný disk.
`` Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
`` Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přístroje.
`` Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host
jsou možné pouze pomocí USB flash disku.
Z disku
Chcete-li provést aktualizaci z disku, postupujte takto:
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací
softwaru z disku do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
má soubor ZIP.
4. Vypalte složku na disk. Doporučujeme disk
CD-R nebo DVD-R.
5. Před vyjmutím z počítače disk finalizujte.
6. Vložte disk do přístroje.
7. V nabídce přístroje přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
8. Vyberte možnost Z disku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
`` Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přístroje.
Pomocí stažení
Volba Pomocí stažení vám umožňuje aktualizovat
pomocí souboru, který si přístroj stáhl dříve, ale který
jste se rozhodli neinstalovat okamžitě, nebo pomocí
souboru, který si přístroj stáhl v pohotovostním
režimu (viz oddíl Stáhnout v pohot. režimu níže).
Chcete-li provést aktualizaci pomocí stažení,
postupujte takto:
3. Přístroj zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete
provést aktualizaci. Vyberte možnost Ano.
Přístroj zahájí aktualizaci.
4. Po dokončení aktualizace se přístroj
automaticky vypne a následně opět zapne.
POZNÁMKA
✎✎
`` Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
`` Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přístroje.
Stáhnout v pohot. režimu
Funkci stažení v pohotovostním režimu můžete
nastavit tak, aby přístroj stahoval aktualizační
software v pohotovostním režimu. V pohotovostním
režimu je přístroj vypnut, ale jeho připojení k Internetu
je aktivní. To umožňuje přístroji stáhnout aktualizační
software automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.
Chcete-li nastavit stahování v pohotovostním
režimu, postupujte takto:
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Stáhnout v pohot. režimu a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
2. Vyberte požadovaný čas stažení.
Pokud zvolíte možnost Vyp, přístroj vás
upozorní zprávou na dostupnost nového
aktualizovaného softwaru.
Pokud zvolíte požadovaný čas stažení, přístroj
automaticky stáhne nový aktualizační software
v pohotovostním režimu při vypnutém napájení.
Pokud přístroj stáhne nový aktualizační
software, zeptá se vás po zapnutí, zda jej
chcete nainstalovat.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aby bylo možné použít funkci stažení v pohotovostním
režimu, váš přístroj musí být připojen k Internetu.
Kontaktovat Samsung
Poskytne kontaktní informace na podporu
přístroje.
1. Pokud byl aktualizační software stažen, uvidíte
číslo verze softwaru napravo od textu Pomocí
stažení.
2. Vyberte možnost Pomocí stažení a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
46
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 46
2013-02-07 오후 2:49:32
Základní funkce
Přehrávání
1. Disk jemně umístěte do přihrádky přehrávače
disků Blu-ray tak, aby etiketa disku byla
směrem nahoru.
✎✎ POZNÁMKA
`` 2D obsah nelze převádět do 3D ani používat tlačítko
2D3D v následujících případech:
-- Pokud není přístroj připojen kabelem HDMI
-- Pokud připojený televizor nepodporuje 3D
Základní funkce
3. Mezi 2D a 3D můžete přepínat opakovaným
tisknutím tlačítka 2D3D.
Pokud přehráváte 3D obsah v režimu 3D, tuto
funkci nemůžete použít.
06
Přehrávání videa
-- Pokud přehráváte 3D obsah (disk, soubor).
`` 2D obsah lze převést do následujících 3D formátů:
-- 1080p 24 sn./s.: Výstup do 3D s 1080p a 24 sn./
s.
2. Stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
Tlačítka související s přehráváním
PŘEHRÁT (
ZASTAVIT (
POZASTAVIT (
)
)
Spuštění přehrávání.
Zastavení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko jednou,
přehrávač si zapamatuje místo
přerušení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko dvakrát,
přehrávač si nezapamatuje místo
přerušení přehrávání.
) Pozastavení přehrávání.
✎✎ POZNÁMKA
`` U některých disků nemusí jedno stisknutí tlačítka
ZASTAVIT (
) vést k zapamatování pozice pro
pokračování.
`` Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/
s a více kladou vysoké nároky na výkon přístroje a
mohou způsobit přerušení přehrávání.
3D konvertor
Tato funkce umí převést 2D výstup 2D obsahu do
3D.
1. Připojte tento přístroj k televizoru, který
podporuje 3D zobrazení, kabelem HDMI.
-- Ostatní: Výstup do 3D s 720p.
-- Fotografické soubory: Výstup do 3D s 720p.
`` 2D obsah, který přístroj umí převést do 3D:
-- 2D obsah, který podporuje převod do 3D
-- Obsah Smart Hub, DVD Video, BD-ROM, VCD,
video soubory, fotografické soubory, program DTV
a nahraný pořad DTV.
`` Pokud používáte 3D konvertor, funkce BONUSVIEW
nebude dostupná.
(V závislosti na disku se zobrazí černý obrys.)
`` U některých diváků může sledování 3D obsahu
vyvolat nepříjemné pocity, například nevolnost,
závrať a bolest hlavy.
Nastavení 3D hloubky
Funkce 3D hloub. umožňuje nastavení 3D
hloubky převodů mezi 2D a 3D. Hodnoty jsou v
rozmezí
1 až 10. Čím vyšší je číslo, tím hlubší je 3D
hloubka.
1. Při prohlížení převedeného 3D obsahu
stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost 3D
hloub. a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Upravte 3D hloubku pomocí tlačítek ◄►.
2. Při přehrávání 2D obsahu stiskem tlačítka
2D3D na dálkovém ovládání převeďte 2D
obsah na 3D obsah.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 47
47
2013-02-07 오후 2:49:32
Základní funkce
Struktura disku
Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu.
• Disk Blu-ray, DVD-VIDEO
titul 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
titul 2
kapitola 2
kapitola 3
stopa 2
stopa 3
stopa 4
stopa 5
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
složka (skupina) 1
soubor 1 soubor 2
Použití nabídky disku
hZ
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► proveďte
volbu a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
• Audio CD (CD-DA)
stopa 1
Použití nabídky disku/nabídky titulu/
místní nabídky
soubor 1
složka (skupina) 2
soubor 2 soubor 3
✎✎ POZNÁMKA
`` Přehrávání v průběhu nahrávání převádí media do
profilu 1.0, zatímco běžné přehrávání podporuje
pouze profil 2.0. V takových případech se uplatní
níže uvedená omezení:
-- BONUSVIEW není k dispozici.
-- Zvuk prezentace s možností procházení není k
dispozici.
(U některých disků se v režimu Nabídky disku
nemusí přehrávat zvuk.)
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Použití nabídky titulu
Z
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TITLE MENU na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou položku, pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Přehrávání seznamu titulů
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU nebo TITLE MENU.
z
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte ze
seznamu titulů položku, kterou chcete
přehrát, a stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je na disku playlist, stiskem ZELENÉHO tlačítka
(B) přejděte na seznam Playlist.
48
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 48
2013-02-07 오후 2:49:32
h
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► nebo VSTUP
vyberte požadovanou nabídku.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Použití funkcí vyhledávání a
přeskakování
Během přehrávání můžete rychle prohledávat
kapitolu nebo stopu, nebo použít funkci
přeskočení na následující výběr.
Vyhledání požadované scény
hzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko VYHLEDAT
(
).
Po každém stisku tlačítka VYHLEDAT (
)
se rychlost přehrávání změní následovně:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎✎ POZNÁMKA
`` Přístroj v režimu vyhledávání nepřehrává zvuk.
hzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko
PŘESKOČIT (
).
Každým stiskem tlačítka PŘESKOČIT (
) se
přesunete na další kapitolu.
Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČIT (
),
přesunete se na začátek kapitoly. Dalším
stiskem se přesunete na začátek předchozí
kapitoly.
Základní funkce
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
POPUP MENU na dálkovém
ovládání.
Přeskočení kapitol
06
Použití místní nabídky
Zpomalené přehrávání a přehrávání
po krocích
Zpomalené přehrávání
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
).
VYHLEDAT (
Po každém stisku tlačítka VYHLEDAT (
) se
rychlost přehrávání změní následovně:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎✎ POZNÁMKA
`` Přístroj v pomalém režimu nepřehrává zvuk.
Přehrávání po krocích
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
POZASTAVIT (
).
Při každém stisknutí tlačítka POZASTAVIT (
se zobrazí nový snímek.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
)
✎✎ POZNÁMKA
`` Přístroj v režimu přehrávání po krocích nepřehrává
zvuk.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 49
49
2013-02-07 오후 2:49:32
Základní funkce
Použití tlačítka TOOLS
Během přehrávání můžete stiskem tlačítka
TOOLS vyvolat nabídku disku.
• Obrazovka nabídky Nástroje
Nástroje
Hledání názvu
1/2
Hledat kapitolu
:
1/20
Hledání času
:00:00:13/01:34:37
Režim Opakování :
Vyp
Nastavení obrazu :
Normální
: 1/1 JPN 2CH
Zvuk
Titulky
:
0/2 Vyp
Úhel
:1/1
Obraz BONUSVIEW :
Vyp
Zvuk BONUSVIEW :
0/1 Vyp
< Změnit
" Zadat ' Zpět
✎✎ POZNÁMKA
`` Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku.
Přímý přechod na požadovanou
scénu
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Hledání
názvu, Hledat kapitolu nebo Hledání času.
3. Stisknutím tlačítka ◄► nebo číselného tlačítka
vyberte požadovaný titul, kapitolu nebo čas a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování titulu nebo kapitoly
hzZy
Opakování titulu nebo kapitoly disku.
V závislosti na typu disku nemusí funkce
opakování fungovat.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost Kapitola
nebo Titul a stiskněte tlačítko VSTUP.
50
4. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko TOOLS.
5. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování.
6. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Vyp a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování úseku
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování.
3. Pomocí tlačítek ◄ ► vyberte položku Opakovat
A-B a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde chcete
začít opakované přehrávání (A).
5. Opět stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde
chcete ukončit opakované přehrávání (B).
6. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko TOOLS.
7. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování.
8. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost Vyp a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím pěti sekund,
objeví se zpráva o nemožnosti.
`` V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Výběr nastavení obrazu
hzZy
Tato funkce vám umožňuje nastavit kvalitu obrazu
při propojení přístroje s televizorem.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení obrazu a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadované
Nastavení obrazu a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 50
2013-02-07 오후 2:49:33
• Film: Nejlepší nastavení pro sledování filmů.
• Uživatel: Úprava rozšířených nastavení.
✎✎ POZNÁMKA
`` Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Výběr jazyka zvuku
hzZx
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka AUDIO na dálkovém
ovládání.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Zvuk.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná
nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce
zobrazen indikátor ◄►.
`` Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí
se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
Pro přepínání mezi režimy zvuku hlavního filmu a
BONUSVIEW použijte tlačítko ◄►.
`` Jazyky dostupné prostřednictvím funkce k dispozici
přes funkci Jazyk zvuku závisí na jazycích, které
jsou zakódovány na disku. Tato funkce nebo některé
jazyky nemusí být k dispozici.
`` Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazyků zvuku,
disk DVD maximálně 8.
`` Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v
anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu
ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
`` Pokud stisknete tlačítko AUDIO na dálkovém
ovládání, zobrazí se panel zvuku.
Stiskem tlačítka RETURN pruh zvuku skryjete.
hZx
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka AD/SUBTITLE na
dálkovém ovládání.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Titulky.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulků.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na discích Blu-ray/DVD možná budete
moci změnit požadované titulky v nabídce disku.
Stiskněte tlačítko DISC MENU.
`` Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy
na disku a nemusí být dostupná u všech disků Bluray/DVD.
`` Disk Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků titulků,
disk DVD maximálně 32.
`` Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí
se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
`` Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky
současně.
`` Zobrazí se celkový počet primárních respektive
sekundárních titulků.
`` Pokud stisknete tlačítko AD/SUBTITLE na dálkovém
ovládání, zobrazí se panel zvuku.
Stiskem tlačítka RETURN pruh zvuku skryjete.
Změna úhlu kamery
hZ
Pokud disk Blu-ray/DVD obsahuje několik záběrů
určité scény, můžete použít funkci ÚHEL.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Úhel.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný úhel.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 51
Základní funkce
• Normální: Toto nastavení je vhodné pro
většinu příležitostí.
Výběr jazyka titulků
06
• Dynamický: Vyberte toto nastavení pro
zvýšení ostrosti.
51
2013-02-07 오후 2:49:33
Základní funkce
Nastavení funkce BONUSVIEW
h
Funkce BONUSVIEW umožňuje v průběhu
přehrávání filmu prohlížení doplňkového obsahu
(např. komentářů) v malém okně vloženého
obrazu.
Tato funkce je dostupná, pouze pokud disk
podporuje funkci BONUSVIEW.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Obraz
BONUSVIEW nebo Zvuk BONUSVIEW.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný
obsah BONUSVIEW.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud přepnete z obrazu BONUSVIEW, zvuk
BONUSVIEW se přepne také.
Poslech hudby
ow
Přehrávání zvukového CD (CD-DA)
/MP3
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disku
MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí
tlačítek ▲▼ možnost Hudba a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Prvky obrazovky pro zvukové CD (CDDA)/MP3
1
`` Pokud není použita funkce BONUSVIEW, bude 2D
obsah převeden do 3D.
(U některých disků se mohou na stranách obrazovky
zobrazit černé pruhy.)
2
Hudba
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
6
5
TRACK 003
04:41
TRACK 004
00:13 / 00:43
+
Audio CD
04:02
" Zadat < Strany / Nástroje ' Zpět
4
3
1
Zobrazení informací o hudbě.
2
Zobrazí seznam skladeb.
3
Zobrazení dostupných tlačítek.
4
Zobrazení aktuální doby přehrávání/celkové doby
přehrávání.
5
Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
6
Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou
chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
52
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 52
2013-02-07 오후 2:49:33
Audio CD | Hudba
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování a potom stisknutím tlačítek ◄►
vyberte požadovaný režim opakování.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Náhodné
přehr. a potom stisknutím tlačítek ◄►
vyberte možnost Zapnuto nebo Vyp.
4. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Vyp
(
(
)Jedna skl.
)Všechny
( ) Náhodné přehr.
Skladby budou přehrávány v pořadí, ve
kterém byly zaznamenány.
Aktuální skladba bude opakována.
Opakují se všechny skladby.
Volba náhodného přehrávání přehrává
skladby v náhodné pořadí. Abyste
mohli tuto funkci použít, nastavte
náhodný režim na hodnotu Zapnuto.
Playlist
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disku
MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí
tlačítek ▲▼ možnost Hudba a stiskněte
tlačítko VSTUP.
2. Chcete-li se přesunout na seznam skladeb,
stiskněte tlačítko ZASTAVIT (
) nebo
RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu skladeb.
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Strana
Základní funkce
1. Během přehrávání seznamu skladeb
stiskněte tlačítko TOOLS.
Vybraně položky : 3
03:56
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
06
Opakované přehrávání zvukového
disku CD (CD-DA)/MP3
03:52
c Ukončit rež. úprav ( ) Strana / Nástroje " Zvolit ' Zpět
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a pak stiskněte znovu
tlačítko VSTUP.
Zaškrtnutí stopy bude zrušeno.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko TOOLS.
7. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Přehrát vybrané a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
Vybrané stopy se budou automaticky
přehrávat.
Hudba
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Zadat / Nástroje ' Zpět
8. Chcete-li přejít do seznamu hudby, stiskněte
tlačítko RETURN.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam
až 99 skladeb.
3. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C).
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou stopu a stiskněte tlačítko
VSTUP. U stopy se objeví zaškrtnutí.
Tento postup opakujte pro přidání dalších stop.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 53
53
2013-02-07 오후 2:49:34
Základní funkce
Přehrávání obrázků
G
Zobrazení souborů JPEG
1. Vložte disk se soubory JPEG.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Fotografie a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
kterou chcete prohlížet a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit, a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a
grafiku prezentace.
• Informace: Zobrazí informace o fotografii včetně
názvu a velikosti atd.
✎✎ POZNÁMKA
`` Než povolíte funkci hudby na pozadí, musí být soubor
fotografií uložen na stejném paměťovém médiu, jako
je soubor hudby. Kvalita zvuku ale může kolísat podle
datového toku souboru MP3, velikosti fotografie a
způsobu kódování.
Použití funkce Prezentace
1. Stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Spustit prezentaci a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
Prezentace se spustí.
3. Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte
tlačítko TOOLS znovu.
Nástroje
Použití tlačítka TOOLS
Po stisknutí tlačítka TOOLS můžete použít
různé funkce.
Pozast. prezentaci
Rychlost prezent. :
Normální
Clona
Efekt prezentace :
Hudební kulisa
:
Vypnuto
Nastavení hudebni kulisy
Zvětšený obraz
Otočit
Nastavení obrazu
Informace
" Zadat ' Zpět
Nástroje
Spustit prezentaci
Hudební kulisa
:
Vypnuto
Nastavení hudební kulisy
Zvětšený obraz
Otočit
Informace
" Zadat ' Zpět
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Pozast. prezentaci a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
5. Stejnou metodou můžete nastavit také
rychlost prezentace a efekty.
• Spustit prezentaci: Spustí prezentaci.
• Hudební kulisa: Poslech hudby během
zobrazení obrázku.
• Nastavení hudební kulisy: Nastavení hudební
kulisy.
• Zvětšený obraz: Zvětšení aktuálního obrázku.
(Zvětšeno až 4krát)
• Otočit: Otočení obrázku. (Otočí fotografii po
nebo proti směru hodinových ručiček.)
54
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 54
2013-02-07 오후 2:49:34
06
Přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB
Základní funkce
Pomocí připojení USB můžete přehrávat
multimediální soubory (MP3, JPEG, DivX atd.) z
paměťového zařízení s rozhraním USB.
1. Otevřete hlavní nabídku.
Sledovat TV
Programy
Správce plánů
Seznam kanálů
Správce kanálů
Moje zař.
Můj obsah
Internet
Nastavení
2. V režimu zastaveného přehrávání připojte
zařízení pro ukládání dat s rozhraním USB k
portu USB na předním panelu přístroje.
Nastavení
Nastavení
Připojené zařízení
123
Sledovat TV
Správce plánů
Seznam kanálů
Správce kanálů
Internet
Moje zař.
" Zadat ' Zpět
Můj obsah
c Bezpečné odebrání USB
3. Stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté stiskněte
tlačítko VSTUP.
5. Informace o přehrávání videa, hudby nebo
fotografií naleznete na stranách 47–54.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit
(postupem „Bezpečné odebrání USB“). Stiskem
tlačítka MENU otevřete hlavní nabídku a poté
stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a poté tlačítko VSTUP.
`` Pokud během přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na „DVD“ nebo „CD“.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 55
55
2013-02-07 오후 2:49:35
Funkce DTV
Obrazovka displeje
Použití tlačítka TOOLS
1. Po dokončení ladění můžete sledovat televizní
kanál.
2. Chcete-li přepínat televizní kanály, stiskněte
tlačítko PROG (,/.). (Chcete-li rychle
přepínat televizní kanály, tiskněte čísla
požadovaného televizního kanálu pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání.)
BBC World
DTV Air Dolby Digital
Všechny
808
What’s on
Bez názvu
Žádné podrobné informace
800
18:12 Sat 15 Nov
a Informace
Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
• Obrazovka nabídky Nástroje
Nástroje
Nastavení obrazu
+
Jazyk zvuku
Dual I II
1.Angličtina
: Dolby Digital
Zamknout aktuální kanál
Přepnout na Kabel
Přidat k oblíbeným
Informace o signálu
> Přesun. " Zadat e Konec
Nastavení obrazu
3. Pokud chcete sledovat televizi po sledování
disků Blu-ray/DVD/CD nebo jiných obsahů
včetně obsahu z Internetu prostřednictvím
funkce Smart Hub nebo Allshare, stiskněte
tlačítko MENU na dálkovém ovládání a
přejděte do hlavní nabídky.
4. Pokud je již ladění ukončeno, můžete přejít
do režimu DTV opětovným stisknutím tlačítka
MENU.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ikona se může lišit v závislosti na servisních
informacích v signálu.
56
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení obrazu a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
Podrobnější informace o této nabídce najdete
na stranách 50-51.
Výběr jazyka zvuku
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte Jazyk zvuku.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku a stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 56
2013-02-07 오후 2:49:35
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte Dual I II.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku a stiskněte tlačítko VSTUP.
Zamknout aktuální kanál
Televizní kanál můžete uzamknout nastavením kódu
PIN.
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Zamknout aktuální kanál a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Zobrazí se nabídka nastavení kódu PIN.
3. Zadejte 4místné číslo PIN.
Po dokončení nastavení kódu PIN není
možné uzamčený kanál sledovat, aniž by byl
odemčen.
4. Pokud chcete odemknout uzamčený kanál,
stiskněte během sledování zamknutých
kanálů tlačítko TOOLS.
5. Stiskem ▲▼ vyberte možnost Zamknout
aktuální kanál a stiskněte tlačítko ENTER.
6. Zadejte kód PIN, abyste odemkli televizní
kanál.
✎✎ POZNÁMKA
`` Nabídka uzamčení aktuálního kanálu se může
zobrazit, pokud je země nastavena na Nizozemsko.
Přepnout na kabel
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Přidat
do oblíbeným a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ upravte požadovaný
kanál a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ◄► vyberte OK a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Informace o signálu
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Informace
o signálu a stiskněte tlačítko VSTUP.
Můžete kontrolovat informace o signálu.
Nastavení zvukového popisu a jazyka
titulků
Nastavení zvukového popisu
Jako pomoc lidem s poškozením zraku lze ke
hlavnímu zvuku přidat slovní popis obrazu.
1. Stiskněte tlačítko AD/SUBTITLE během
sledování televizního kanálu.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Zvukový
popis a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pokud zvolíte možnost Zapnuto, aktivuje
se nabídka hlasitosti. Upravte hlasitost
zvukového popisu v rozmezí 0-100.
✎✎ POZNÁMKA
`` Zvukový popis můžete také přepínat dalším stiskem
tlačítka AD/SUBTITLE po prvním stisku tlačítka AD/
SUBTITLE.
Pokud chcete sledovat kabelové vysílání, zvolte
tuto nabídku.
Nastavení jazyka titulků
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Přepnout na kabel a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Stiskem tlačítka ▲▼ vyberte nabídku Titulky
stiskněte tlačítko VSTUP.
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
1. Stiskněte tlačítko AD/SUBTITLE během
sledování televizního kanálu.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 57
Funkce DTV
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka AUDIO na dálkovém
ovládání.
Přidat do oblíbeným
07
Výběr Dual I II
57
2013-02-07 오후 2:49:35
Funkce DTV
• Titulky: Můžete nastavit Zapnuto nebo
Vypnuto.
Pokud vyberete možnost Zapnuto, aktivuje
se Režim titulků a Jazyk titulků.
• Režim titulků: Vyberte požadovaný režim
titulků.
1
Zobrazí obrazovku kanálu.
2
Zobrazí informace o kanálu.
3
Zobrazí aktuální čas a datum.
4
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Nastavení plánu
programů.
• ŽLUTÉ tlačítko (C): Zobrazí kanál od současnosti
na dalších 24 hodin.
Pokud zvolíte ŽLUTÉ tlačítko (C), zobrazí se
ZELENÉ tlačítko (B). Pro zobrazení seznamu
kanálů před 24 hodinami je stiskněte.
• MODRÉ tlačítko (D): Chcete-li změnit seznam
kanálů (Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní,
Oblíbené 1,2,3...)
• Tlačítka PROG (,/.): Pro přechod na
předchozí nebo následující stránku.
• Tlačítko VSTUP
-- Pokud zvolíte aktuálně vysílaný program,
můžete jej sledovat na celé obrazovce.
-- Pokud zvolíte program, jehož vysílání je
plánováno, můžete nastavit Načasované
sledování nebo Časové nahrávání. Stiskem
tlačítka ◄► vyberte Načasované sledování
nebo Časové nahrávání a potom znovu
stiskněte tlačítko VSTUP. U obrazovky
průvodce se zobrazí ikona časovače.
5
Zobrazí uložené kanály.
6
Zobrazí režim zobrazení.
• Jazyk titulků: Vyberte požadovaný jazyk
titulků.
Prohlížení obrazovky Programy
Informace EPG (Elektronického programového
průvodce) poskytují vysílající společnosti. Pomocí
televizních programů poskytovaných vysílacími
společnostmi můžete předem určit kanály, které
si přejete sledovat, tak, aby se v zadaný čas kanál
automaticky přepnul na vybraný kanál. V závislosti
na stavu kanálu se mohou vstupy kanálů zobrazovat
jako prázdné nebo neaktuální.
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka GUIDE na dálkovém
ovládání.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se domácí nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Sledovat TV.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Průvodce a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se nabídka průvodce.
Správce plánů
• Obrazovka Programy
1
Programy
2
Před použitím této funkce je nutné nastavit hodiny.
(Viz strana 42)
3
7:11 So 1 Úno
Žádné informace
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka GUIDE na dálkovém
ovládání.
DTV ant. 814 Discovery
6
814 Discovery
Sezn. kanálů - Všechny
Dnes
812
Class News
813
Coming Soon
814 Discovery
815
DiscoveryH&L
816
five
▼ 817
heat
▲
5
15:00
15:30
Žádné informace
Žádné informace
Žádné informace
Žádné informace
Žádné informace
Žádné informace
a Spr.plánu c +24 hodin d Režim K
58
16:00
16:30
Informace ƒ Strana " Sledovat
4
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se domácí nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Sledovat TV.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Průvodce a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se nabídka průvodce.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 58
2013-02-07 오후 2:49:36
6. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost Nač.
Zobrazení nebo Časovač nahr. a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Anténa
DTV ant.
Air
DTV
Datum
01 / 01 / 2011
Načasované zobr.
Kanál
806
Ne
Ne


Úte

Stř


Jednou
pá

1. Během sledování televizního programu nebo
přehrávání televizního programu stiskněte
tlačítko 2D3D na dálkovém ovládání. Objeví
se nabídka 3D.
• 2D3D: Změní 2D obraz na 3D.
• Vedle sebe: Zobrazí dva obrazy vedle
sebe.
Opakovat
Ćtv
3D efekt si můžete vychutnat u všech vysílaných a
i nahraných televizních programů.
Funkce DTV
5. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Sledování DTV s 3D efektem
07
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte kanál, pro
který si přejete nastavit časované nahrávání
(nebo načasované zobrazení), a stiskněte
tlačítko ČERVENÉ tlačítko (A).
So

• Nahoře a dole: Zobrazí jeden obraz nad
druhým.
Ćas začátku
OK
01:02
Zrušit
< Přesun. " Zadat ' Zpět
3D
Pomocí tlačítek DOLEVA/DOPRAVA na dálkovém ovládání
vyberte ikonu vhodnou pro obraz na obrazovce.
7. S pomocí tlačítek▲▼◄► zadejte položky k
vyplnění a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
< Přesun. " Zadat e Konec
8. Opět stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je program nastaven ve správci plánů na
Načasované sledování nebo Časové nahrávání, u
obrazovky průvodce se zobrazí ikona časovače.
Zrušení nebo úprava časového
programu
1. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) na obrazovce
Programy.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte naplánovaný
kanál, který chcete zrušit nebo upravit, a
stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Zrušit
plány nebo Upravit a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
režim 3D a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pokud stisknete tlačítko 2D3D během
sledování 3D obsahu ještě jednou, zobrazený
obraz se přepne do 2D režimu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Změníte-li televizní kanál při sledování DTV ve 3D
režimu vedle sebe, zobrazený obraz se automaticky
změní na 2D režim.
`` Pokud je zapnut 3D efekt režimu Vedle sebe, 3D
režim nemůžete nastavovat.
`` Pokud televizní program nepodporuje funkce Vedle
sebe, Nahoře a dole nebo Automatická detekce, na
obrazovce se nezobrazí nabídka voleb 3D.
✎✎ POZNÁMKA
`` Je-li rezervovaný program upraven ve správci plánů,
u obrazovky průvodce se nezobrazí ikona časovače.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 59
59
2013-02-07 오후 2:49:37
Funkce DTV
POWER
POWER
Použití teletextových
služeb
TV
2D3D
BD-HDD/TV
Pokud digitální program
podporuje signál teletextu,
BD
TV
TTX/MIX
můžete využívat teletext.
Pro správné
zobrazování
informací teletextu musí
být
příjem
1 2 3 kanálu stabilní. V
opačném případě mohou chybět některé informace
4 5
6 stránky.
nebo se nemusí zobrazit
některé
7 TTX/MIX
8 9 během sledování
1. Stiskněte tlačítko
DISC MENU
TITLE MENU
televizního kanálu. 0
2. Opakovaným stiskem tlačítka TTX/MIX
TIME SHIFT
můžete změnit nebo opustit režimu teletextu.
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
1
2
3
4
TV SOURCE
MENU
i
PROG
1
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
B
C
...
?
×
6
7
8
9
0
6
2 (o stránku dále): Zobrazí další stránku teletextu.
7
3 (o stránku zpět): Zobrazí předchozí stránku
teletextu.
6 (index): Zobrazí kdykoli během prohlížení
teletextu stránku indexu (obsahu).
8
0 (režim): Volí režim teletextu (LIST/ FLOF).
Pokud je stisknuté v režimu LIST (seznam), přepne
režim na režim uložení seznamu. V režimu uložení
seznamu můžete uložit stránku teletextu do
seznamu s použitím tlačítka 8(uložit).
9
5 (zobrazit): Zobrazí skrytý text (například
odpovědi na kvízové otázky). Chcete-li zobrazit
normální obrazovku, stiskněte jej znovu.
0
7 (zrušit): Zmenší zobrazení teletextu tak,
překrývalo aktuální vysílání.
!
Typická stránka teletextu
!
A
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
5
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
B
C
D
REC REC PAUSE
0000-000000
E
1
8 (uložit): Uloží teletextové zprávy.
2
4 (velikost): Zobrazí teletext v horní polovině
obrazovky ve dvojnásobné velikosti. Chceteli přesunout text do spodní poloviny obrazovky,
stiskněte tlačítko znovu. Pro normální zobrazení jej
stiskněte ještě jednou.
3
4
5
60
9 (držet): Zadrží zobrazení na aktuální stránce
v případě, že existuje několik podstránek, které
automaticky následují. Chcete-li funkci zrušit,
stiskněte tlačítko ještě jednou.
Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré):
Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT,
různá témata na stránce teletextu jsou barevně
odlišena a mohou být vybírána stiskem barevných
tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vybranému
tématu. Zobrazí se nová stránka s barevným
rozlišením. Stejným způsobem lze vybírat položky.
Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku,
stiskněte příslušné barevné tlačítko.
1 (podstránka): Zobrazí dostupnou podstránku.
F
Část
Obsah
A
Vybrané číslo stránky.
C
Aktuální číslo stránky nebo indikace
vyhledávání.
E
Text.
B
D
F
Identita vysílaného kanálu.
Datum a čas.
Stavové informace. Informace FASTEXT.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ovládací prvek teletextu TTX/MIX je k dispozici
pouze tehdy, pokud program DTV podporuje signál
teletextu.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 60
2013-02-07 오후 2:49:37
Pokročilé funkce
Před nahráváním
Pro nahrávání televizních pořadů je třeba
naformátovat připojené zařízení pomocí nabídky
Formátovat zař.
V této nabídce také zkontrolujte velikost volného
místa. (Podrobnější informace o správě zařízení
najdete na stránky 42-43)
Ovládání přehrávání během nahrávání
Během nahrávání televizního kanálu můžete
vyhledávat scénu nebo se přesunout na začátek
záznamu.
Nahrávání aktuálního sledovaného
televizního kanálu
1. Stiskem tlačítka PROG (,/.) nebo číselných
tlačítek vyberte televizní kanál, který chcete
nahrát.
).
Pokročilé funkce
1. Chcete-li zastavit probíhající nahrávání,
stiskněte tlačítko ZASTAVIT (
). Zobrazí se
zpráva: „Nahrávání bylo dokončeno.“
Tento výrobek umí nahrávat na externí zařízení.
2. Stiskněte tlačítko REC (
08
Zastavení nahrávání
Záznam
): Vyhledat
1. Tlačítka VYHLEDAT (
požadovanou scénu.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Tlačítko PŘESKOČIT (
začátek záznamu.
): Návrat na
3. Tlačítko PŘESKOČIT (
): Přeskok na
stejnou scénu s živým vysíláním.
4. tlačítko ◄: Vrátit se o 20 s od současné
polohy.
5. tlačítko ►: Přejít dopředu o 20 s od současné
polohy.
Nahrávání spuštěno
3 NOVA
6. Tlačítko POZASTAVIT (
): Pozastavit scénu
a přitom pokračovat v nahrávání.
Nastavení nahrávání
3. Pokud chcete upravit délku nahrávání,
stiskněte během nahrávání tlačítko REC (
).
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku nahrávání a stiskněte tlačítko VSTUP.
Pozastavení nahrávání
1. Stiskem tlačítka REC PAUSE (
)
pozastavíte probíhající nahrávání.
2. Pro pokračování v nahrávání stiskněte tlačítko
REC PAUSE (
) nebo tlačítko REC (
).
7. Tlačítko ZASTAVIT (
): Pokud sledujete
proběhlou scénu, místo přehrávání přejde
na stejnou scénu s režimem Živá TV. Pokud
sledujete stejnou scénu s režimem Živá TV,
nahrávání bude zastaveno.
Přehrávání disku během nahrávání
televizního kanálu
Můžete přehrávat disk, zatímco nahráváte televizní
kanál.
Pokud je již disk načten před začátkem
nahrávání
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání během nahrávání televizního kanálu.
2. V hlavní nabídce stiskem tlačítek ◄► vyberte
možnost Moje zař..
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte disk k přehrávání
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 61
61
2013-02-07 오후 2:49:37
Pokročilé funkce
Pokud není disk vložen
1. Vložte disk do zásuvky pro disk.
2. Disk bude načten a přehrán, přičemž
nahrávání nebude přerušeno.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tento přístroj podporuje Blu-ray Video, DVD Video a
CD-DA.
Přehrávání nahraného televizního obsahu
během nahrávání televizního kanálu
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání během nahrávání televizního kanálu.
2. V hlavní nabídce stiskem tlačítek ◄► vyberte
možnost Můj obsah.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP na Nahraný TV
program.
✎✎ POZNÁMKA
`` Chcete-li zastavit nahrávání, změňte provozní režim
na zobrazení DTV a stiskněte tlačítko ZASTAVIT ( ).
`` Nahrávaný televizní program se nezobrazí na stránce
Nahraný TV program na obrazovce Můj obsah.
Funkce Časový posun
Můžete pozastavit živé televizní vysílání nebo začít
sledovat televizní pořad od počátečního bodu
funkce Časový posun.
Spusťte funkci Časový posun tlačítkem
POZASTAVENÍ
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko POZASTAVIT (
).
2. Obraz televizního pořadu se zastaví a potom
se zobrazí pruh Časový posun.
Na levé straně pruhu Časový posun se
zobrazí # Pozast..
Spusťte funkci Časový posun tlačítkem
PŘEHRÁVÁNÍ
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko PŘEHRÁVAT (
).
2. Funkce časový posun se spustí a zobrazí se
pruh Časový posun. Na levé straně pruhu
Časový posun se zobrazuje Živá TV.
62
Informace o časovém posunu
Můžete zobrazit aktuální informace o funkci
Časový posun.
1. Při aktivní funkci Časový posun stiskněte
tlačítko VSTUP na dálkovém ovládání.
2. Objeví se pruh Časový posun.
• Obrazovka časový posun
1
NOVA
DTV Air
TV
3
Dual
Fanfan
SD 4:3
576i
2 3
18:12 Sat 15 Nov
English
+
+ 00:00:06/
00:00:34
4
1
Režim zobrazení: Zobrazí aktuální stav funkce
Časový posun.
2
Zobrazí aktuální bod přehrávání.
3
Zobrazí dobu záznamu funkce Časový posun.
4
Zobrazí informace o průběhu.
Tlačítko ovládání přehrávání při povolení
funkce Časový posun
1. Tlačítka VYHLEDAT (
): Vyhledání
požadované scény.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
): návrat na
2. Tlačítko PŘESKOČIT (
začátek časového posunu.
3. Tlačítko PŘESKOČIT (
scénu s funkcí Živá TV.
): Ukazuje stejnou
4. Tlačítko ◄: Vrátit se o 20 s od současné
polohy.
5. Tlačítko ►: Přejít dopředu o 20 s od
současné polohy.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 62
2013-02-07 오후 2:49:38
08
6. Tlačítko POZASTAVIT (
): Pozastavit scénu
a přitom zachovat funkci časového pousnu.
Pokročilé funkce
7. Tlačítko ZASTAVIT (
): Pokud sledujete
proběhlou scénu, místo přehrávání přejde
na stejnou scénu s režimem Živá TV. Pokud
sledujete stejnou scénu s režimem Živá TV,
funkce časového posunu bude zastavena.
Zastavení časového posunu
1. Pokud není pruh Časový posun v režimu
POZASTAVIT nebo MINULÁ VYSÍLÁNÍ,
stiskněte tlačítko ZASTAVIT (
).
Zobrazí se zpráva „Chcete zastavit Timeshift?“.
2. Vyberte tlačítko Ano a stisknutím tlačítka
VSTUP zastavíte časový posun.
3. Pokud je pruh Časový posun v režimu
POZASTAVIT nebo MINULÁ VYSÍLÁNÍ,
režim Časový posun se po prvním stisku
tlačítka ZASTAVIT (
) změní na Živá TV.
4. Stiskněte znovu tlačítko ZASTAVIT (
)a
zobrazí se stejná zpráva s výše uvedeným
obrázkem.
5. Vyberte možnost Ano a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
Přehrávání nahraného titulu
1. V hlavní nabídce stiskem tlačítek ◄► vyberte
možnost Můj obsah.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nahraný TV program a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Zobrazí se seznam nahraných TV programů.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte titul, který
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko VSTUP.
Vybraný titul se přehraje.
4. Během přehrávání stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazit pět scén jako miniatury.
5. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovanou
scénu, potom stiskněte tlačítko VSTUP a
spusťte přehrávání od začátku scény.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 63
63
2013-02-07 오후 2:49:38
Síťové služby
Po připojení produktu k síti můžete využívat různé
síťové služby, například Smart Hub nebo BD-LIVE.
Před použitím jakékoli síťové služby prostudujte
následující pokyny.
1. Připojte produkt k síti.
(Viz stránky 24 – 25)
3. Objeví se obrazovka Smart Hub.
V některých případech se ihned poté zobrazí
obrazovka nastavení země.
4. Pokud se objevila obrazovka nastavení země,
stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte svou zemi a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
2. Zkonfigurujte síťová nastavení.
(Viz stránky 38 – 41)
`` Některé aplikace jsou dostupné pouze v určitých
zemích.
Použití služby Smart Hub
Pomocí služby Smart Hub můžete streamovat
filmy, videa a hudbu z Internetu, přistupovat
k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a
zobrazovat je na svém televizoru. Obsah aplikací
zahrnuje zprávy, sport, předpovědi počasí,
akciové trhy, mapy, fotografie a hry.
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka SMART HUB na
dálkovém ovládání.
5. Objeví se obrazovka s licenčním ujednáním.
Pokud chcete souhlasit, stisknutím tlačítek
◄► vyberte možnost Souhlasím a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Může trvat několik sekund, než se obrazovky objeví.
6. Zobrazí se obrazovka aktualizace služby
a nainstaluje řadu služeb a aplikací. Po
dokončení se zavře. Stažené aplikace a
služby se zobrazí na obrazovce Smart Hub.
To může nějakou dobu trvat.
✎✎ POZNÁMKA
První spuštění služby Smart Hub
Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte
takto:
1. Otevřete hlavní nabídku.
Sledovat TV
`` Smart Hub se může v průběhu instalace dočasně
zavřít.
`` Po instalaci se může zobrazit řada obrazovek.
Můžete je zavřít stisknutím tlačítka VSTUP nebo je
nechat, aby se zavřely samy.
7. Chcete-li spustit aplikaci, stisknutím tlačítek
▲▼◄► označte widget a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
Programy
Správce plánů
Seznam kanálů
Správce kanálů
Moje zař.
Můj obsah
Internet
Nastavení
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Internet a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
64
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 64
2013-02-07 오후 2:49:38
2
3
4
Search
Your Video
5
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Doporučeno
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Přihlásit b Seřadit podle c Režim úprav d Nastavení
7
1
2
3
4
5
6
Reklama: Zobrazuje návod ke službě Smart Hub,
seznámení s produktem a představení nových
aplikací.
Your Video: Nabízí doporučení na základě vašich
preferencí.
• Nabízí doporučení na základě historie sledovaných
pořadů.
• Umožňuje vám vybrat si film, zobrazí seznam
poskytovatelů VOD (Video on Demand), kteří tento
film mají, a nechá vás vybrat si poskytovatele
pro streamování. (V některých oblastech není
streamování k dispozici.)
• Pokyny pro použití funkce Vaše video najdete na
stránkách www.samsung.com.
Search: Poskytuje integrované vyhledávání
poskytovatelů videa a připojených zařízení AllShare.
• Lze použít při použití služby Smart Hub (nelze
použít při sledování disku Blu-ray).
• Pro snadný přístup stiskněte tlačítko SEARCH na
dálkovém ovládání.
• Pokyny pro použití funkce vyhledávání najdete na
stránkách www.samsung.com.
7
Síťové služby
1
Nápověda k navigaci: Zobrazuje tlačítka dálkového
ovládání, která můžete použít k navigaci ve službě
Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Přihlášení do Smart Hub.
• ZELENÉ tlačítko (B): Řazení aplikací.
• ŽLUTÉ tlačítko (C): Úpravy aplikací.
• MODRÉ tlačítko (D): Změna nastavení služby
Smart Hub.
09
Představujeme Smart Hub
Mé aplikace: Zobrazí vaši osobní galerii aplikací,
kterou můžete rozšiřovat, upravovat a mazat.
✎✎ POZNÁMKA
`` Společnost Samsung Electronics nenese právní
odpovědnost za přerušení dostupnosti služby Smart
Hub způsobené výpadkem poskytovatele, nezávisle
na důvodech.
`` Služba Smart Hub stahuje a zpracovává data
prostřednictvím Internetu, takže si můžete vychutnat
obsah z Internetu na své televizní obrazovce.
Pokud je připojení k Internetu nestabilní, služba
může být pomalá nebo přerušovaná.
Produkt se v reakci na podmínky na Internetu může
také automaticky vypnout.
Pokud k tomu dojde, zkontrolujte připojení
k Internetu a zkuste se přihlásit znovu.
`` Služby aplikací mohou být poskytovány jen
v angličtině a poskytovaný obsah se může lišit podle
oblasti, ve které se nacházíte.
`` Více informací o službě Smart Hub najdete na webu
poskytovatele příslušné služby.
`` Poskytované služby mohou být změněny
poskytovatelem služby Smart Hub bez předchozího
upozornění.
`` Obsah služby Smart Hub se může lišit v závislosti na
verzi firmwaru produktu.
Aplikace Samsung: Můžete stahovat různé
aplikace, zdarma nebo za poplatek.
Doporučeno: Zobrazí obsah spravovaný společností
Samsung.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 65
65
2013-02-07 오후 2:49:38
Síťové služby
Použití klávesnice
Pomocí dálkového ovládání můžete na
obrazovkové klávesnici zadávat písmena, čísla a
symboly.
1
2
def
1
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
T9
6
8
9
0
Přepnout
ab
Vytvoření účtu
3
abc
.,–
Odstranit
Ab
AB
1
K pohybu v textu použijte šipky. Chcete-li vymazat
text, přesuňte kurzor napravo od znaku, který
chcete vymazat a potom stiskněte tlačítko TITLE
MENU. Chcete-li změnit velikost znaku nebo
zadat čísla nebo interpunkci, stiskněte tlačítko
DISC MENU.
6

Abyste získali vlastní a exkluzivní konfiguraci služby
Smart Hub, vytvořte si vlastní účet Smart TV.
Pro vytvoření účtu postupujte takto:
1. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) na dálkovém
ovládání. Objeví se obrazovka Vytvořit účet.
b Metoda zadávání/ Jazyk: Czech
4
1
Aktuální klávesnice.
Použijte k zadání písmen, čísel a symbolů.
2
3
Zobrazí aktuální režim zadávání.
5
6
Your Video
Stiskem ZELENÉHO tlačítka (B) na dálkovém
ovládání změníte režim zadávání. (T9 nebo ABC)
Stiskem tlačítka TOOLS na dálkovém ovládání
změníte jazyk.
Stiskněte tlačítko TITLE MENU na dálkovém ovládání
pro odstranění znaku.
Zadávání textu, číslic a symbolů
Chcete-li zadat text, stiskněte na dálkovém
ovládání číselné tlačítko, které odpovídá znaku,
který chcete zadat. Rychlým stisknutím tlačítka
zadáte znak, který není na tlačítku obrazovkové
klávesnice uveden na prvním místě. Pokud
chcete například zadat znak b, stiskněte tlačítko
2 na dálkovém ovládání rychle dvakrát za sebou.
Chcete-li zadat první tlačítko uvedené na tlačítku,
stiskněte tlačítko, uvolněte je a počkejte.
Přihlásit
Samsung Apps
Contents 2
Máte účty Smart TV a Samsung? Nyní můžete sloučitContents
účet1Smart
TV s účtem Samsung. Účet Smart TV můžete sloučit po přihlášení.
Contents 3
Contents 4
Recommended
5
Stiskněte tlačítko DISC MENU na dálkovém ovládání
pro změnu režimu zadávání.
: ab, Ab, AB, číslice nebo symboly.
4
Search
Účet Samsung
Heslo
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Stiskn. [Enter]
Stiskn. [Enter]
Zapamatovat heslo
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Přihlásit
Contents 9
Vytvořitxxxxxxxx
účet
Zrušit
Contents 10
Obnovit heslo
xxxxxxxx
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Přihlásit b Seřadit podle c Režim úprav d Nastavení
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Vytvořit účet a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Na další obrazovce vyberte volbu ID SMART
TV a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se vstupní obrazovka a klávesnice.
4. Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou
adresu. Ta bude sloužit jako vaše uživatelské
jméno.
POZNÁMKA
✎✎
`` Klávesnice pracuje podobně jako klávesnice na
mobilním telefonu.
5. Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka
VSTUP možnost OK a potom znovu stiskněte
tlačítko VSTUP. Znovu se objeví se obrazovka
Vytvořit účet.
6. Vyberte možnost Heslo a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se vstupní obrazovka
a klávesnice.
7. Pomocí klávesnice zadejte heslo.
Heslo může být libovolná kombinace písmen,
číslic a symbolů.
✎✎ POZNÁMKA
`` Stisknutím ČERVENÉHO tlačítka (A) na dálkovém ovládání
můžete heslo během zadávání zobrazit nebo skrýt.
66
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 66
2013-02-07 오후 2:49:39
10. Opakujte kroky 7 a 8.
5. Pomocí klávesnice a dálkového ovládání
zadejte své heslo. Po dokončení vyberte
stisknutím tlačítka VSTUP možnost OK a
potom znovu stiskněte tlačítko VSTUP.
9. Vyberte možnost Potvrd'te heslo. a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
11. Na obrazovce Přihlášení vyberte volbu Vytvořit
účet a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se okno Potvrzení.
12. Vyberte možnost OK a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Pokračovat v registraci
služby.
13. Vyberte možnost Registrovat se a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
14. Objeví se okno Registrovat účet služby.
• Pokud již máte účty u některého z uvedených
poskytovatelů, můžete přidružit účet
poskytovatele a heslo účtu poskytovatele
k účtu Smart TV. Registrace usnadňuje
přístup na stránky poskytovatelů. Pokyny
ohledně registrace najdete v kroku 2 v sekci
Správa účtu v nabídce nastavení.
• Pokud ještě účty u poskytovatelů nemáte
nebo je nechcete v této chvíli registrovat,
vyberte možnost OK a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Můžete také okno nechat,
aby se zhruba po minutě zavřelo samo.
✎✎ POZNÁMKA
`` Jako uživatelské jméno musíte použít e-mailovou
adresu.
`` Lze zaregistrovat až 10 uživatelských účtů.
`` Účet není k použití služby Smart Hub nutný.
Přihlášení k účtu
Chcete-li se přihlásit k účtu Smart TV, postupujte
takto:
1. Na hlavní obrazovce Smart Hub zobrazené
na televizoru stiskněte ČERVENÉ tlačítko
(A) dálkového ovládání. Objeví se obrazovka
Vytvořit účet.
2. Vyberte šipku dolů vedle pole ID Smart TV a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Vyberte možnost Heslo a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se vstupní obrazovka
a klávesnice.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud chcete, aby služba Smart Hub vložila vaše
heslo automaticky, vyberte po zadání hesla možnost
PAMATOVAT HESLO a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se symbol zaškrtnutí. Služba Smart
Hub nyní vyplní vaše heslo automaticky, jakmile
vyberete nebo zadáte své uživatelské jméno.
Nabídka nastavení - MODRÉ
tlačítko (D)
Na obrazovce nabídky nastavení můžete spravovat
účty a služby, resetovat účty a spravovat vlastnosti
účtů.
Pro přístup do nabídky nastavení a volbu položky
nabídky postupujte takto:
1. Stiskněte MODRÉ tlačítko (D) na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku nabídky
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Funkce na obrazovce nabídky nastavení jsou
popsány níže.
✎✎ POZNÁMKA
`` Položka Správce služeb uvedená v nabídce nastavení
není u přehrávačů disků Blu-ray dostupná.
Správa účtu
Nabídka Správa účtu obsahuje funkce, které
umožňují registraci účtů u vašich poskytovatelů,
změnu hesla služby Smart Hub a odstranění nebo
deaktivaci účtu Smart TV.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 67
Síťové služby
3. Vyberte uživatelské jméno ze zobrazeného
seznamu a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Znovu se objeví se obrazovka Vytvořit účet.
09
8. Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka
VSTUP možnost OK a potom znovu stiskněte
tlačítko VSTUP. Znovu se objeví se obrazovka
Vytvořit účet.
67
2013-02-07 오후 2:49:39
Síťové služby
Registrovat účet služby
Pokud již máte účty u některého z poskytovatelů
uvedených funkcí Registrace účtu služby,
můžete přidružit účet poskytovatele a heslo
účtu poskytovatele k účtu Smart TV. Pokud
přidružíte účet, budete se k němu moci snadno
přihlásit pomocí služby Smart Hub bez zadávání
uživatelského jména nebo hesla.
Chcete-li použít funkci Registrace účtu služby,
postupujte takto:
1. V nabídce Správa účtu vyberte možnost
Registrovat účet služby a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se okno Registrovat
účet služby.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte poskytovatele
služeb, kterého chcete přidružit ke svému
účtu Smart TV a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud máte účet u společnosti Samsung a chcete ve
službě Smart Hub používat funkce aplikací Samsung,
musíte zde zaregistrovat účet k aplikacím Samsung.
Další informace najdete na stránce 71-72.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Registrace a poté pomocí dálkového ovládání
a klávesnice na obrazovce zadejte své
uživatelské jméno a heslo pro danou službu.
Po dokončení stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Toto je uživatelské jméno a heslo, které normálně
používáte k přístupu na tyto stránky.
4. Pokud jste zadali uživatelské jméno a
heslo správně, objeví se zpráva Úspěšně
registrováno.
5. Pokud jste stiskli tlačítko OK, opakujte kroky 2
až 4 a přidružte dalšího poskytovatele služeb.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko RETURN.
Změnit heslo
Funkce Změnit heslo umožňuje změnu hesla
služby Smart Hub. Chcete-li změnit heslo,
postupujte takto:
1. Vyberte možnost Změnit heslo a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Zadejte aktuální heslo. Objeví se další
obrazovka.
3. Na další obrazovce zadejte na první řádek
nové heslo. Zadejte je znovu na druhý řádek
jako potvrzení.
4. Zobrazí se zpráva Změna hesla je dokončena.
Stiskněte tlačítko VSTUP nebo počkejte
zhruba 5 sekund na zavření obrazovky.
Odebrat ze seznamu účtů TV
Funkce Odebrání účtů služeb zruší všechny
zaregistrované účty služeb, které jste registrovali
na obrazovce Registrace účtu služby.
Deaktivovat účet
Funkce Deaktivace účtu deaktivuje váš účet Smart
TV a odstraní jej spolu se všemi nastaveními ze
služby Smart Hub.
Obnovit
Funkce Obnovit inicializuje všechny stažené
widgety, vymaže všechny uživatelské účty a
nastavení z produktu a obnoví výrobní nastavení
služby Smart Hub. Potom restartuje službu Smart
Hub tak, jako by byla spuštěna poprvé. Váš účet
ovšem zůstane na serveru služby Smart Hub
zachován. Chcete-li se ke svému účtu přihlásit,
zadejte na obrazovce Vytvořit účet své uživatelské
jméno a heslo.
Chcete-li použít funkci Obnovit, postupujte takto:
1. V nabídce Nastavení vyberte možnost Obnovit
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se okno Obnovit.
2. Zadejte svoje bezpečnostní heslo. Toto
je heslo, které jste zadali při nastavování
hodnocení pro rodiče BD nebo DVD (viz
strana 44). Pokud jste je nezadali, zadejte
0000.
68
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 68
2013-02-07 오후 2:49:39
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud jste zapomněli heslo, stiskněte a držte tlačítko
ZASTAVIT (
) na předním panelu produktu po
dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku).
Vlastnosti
V položce nabídky Vlastnosti jsou uvedeny tři
funkce, které zobrazují informace o službě Smart
Hub:
Detail
Uvádí informace o službě Smart Hub, včetně čísla
verze, počtu instalovaných služeb, využití paměti a
jedinečném ID produktu.
Smluvní podmínky služby
Zobrazí licenční ujednání.
Nabídka Rež. úprav - ŽLUTÉ
tlačítko (C)
Funkce v nabídce Rež. úprav vám umožňují
manipulovat s widgety v sekci Moje aplikace na
obrazovce služby Smart Hub. Pomocí těchto
funkcí můžete zamykat přístup k některým
widgetům, vytvářet složky a přesouvat do nich
widgety, přejmenovávat složky, odstraňovat
widgety a měnit polohu widgetů na obrazovce.
Pro přístup do nabídky Rež. úprav a volbu položky
nabídky postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání. V dolní části obrazovky se objeví
pruh nabídky Rež. úprav.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte položku
nabídky a stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Některé položky nabídky se nemusí na obrazovce
objevit. Chcete-li je zobrazit, stisknutím tlačítek ◄►
se přesuňte na okraj obrazovky a dalším tisknutím
tlačítek položky zobrazte.
`` Pruh můžete zavřít označením znaku X vpravo dole a
následným stisknutím tlačítka VSTUP.
Přes.
Funkce Přesunout umožňuje změnit polohu
widgetu na obrazovce. Chcete-li použít funkci
Přesunout, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Vyberte widget a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Nad widgetem se objeví symbol
zaškrtnutí.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte Přes.
a potom stiskněte tlačítko VSTUP. Nad
widgetem se objeví ikona změny polohy.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► můžete ikonu
přesunout. Stiskněte tlačítko VSTUP, jakmile
bude ikona na požadovaném místě. Widget
se přesune do nového místa.
Přes. do složky
Funkce Přesunout do složky umožňuje přesun
widgetu do složky. Chcete-li použít funkci
Přesunout do složky, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Vyberte widget a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Pokud jste již vytvořili složku, lze
widget přesunout.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Přesunout do složky a stiskněte tlačítko
VSTUP. Otevře se okno Přesunout do složky.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
zpráva Přesunuto do složky a následně se
zavře. Widget byl přesunut do složky.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 69
Síťové služby
4. Abyste opětovnou inicializaci dokončili,
přejděte na krok 4 v postupu První spuštění
služby Smart Hub. (Viz strana 64)
Funkce v pruhu nabídky Rež. úprav jsou popsány
níže.
09
3. Po chvíli se služba Smart Hub automaticky
resetuje. Obrazovka může ztmavnout a potom
se služba Smart Hub znovu zobrazí. Po chvíli
bude zahájen proces opětovné inicializace.
69
2013-02-07 오후 2:49:39
Síťové služby
Přístup k widgetům ve složce
1. Zavřete nabídku Rež. úprav.
2. V okně Moje aplikace stiskem tlačítek
▲▼◄► vyberte složku a stiskněte tlačítko
VSTUP. Složka se otevře.
3. Vyberte widget a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Spustí se aplikace nebo služba
widgetu.
Úprava položek ve složce
Vyberte složku a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Složka se otevře.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání. V dolní části obrazovky se zobrazí
tlačítka úprav.
Tato tlačítka pracují stejně jako tlačítka nabídky
Rež. úprav na hlavní obrazovce. Například pro
přesun widgetu zpět na hlavní obrazovku Moje
aplikace:
1. Vyberte widget.
2. Vyberte možnost Přesunout do složky a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se
okno Přesunout do složky.
3. Vyberte možnost Moje aplikace a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Okno Přesunout do
složky se zavře a widget se vrátí na obrazovku
Moje aplikace.
Nová složka
Funkce Nová složka umožňuje vytvářet a
pojmenovávat nové složky. Po vytvoření složky
do ní můžete přesouvat widgety. Chcete-li použít
funkci Nová složka, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► přesuňte kurzor
na možnost Nová složka a stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Nová složka a
klávesnice.
Přejm. složku
Funkce Přejmenovat složku umožňuje
přejmenování složek. Chcete-li použít funkci
Přejmenovat složku, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Přejmenovat složku a stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Přejmenovat složku a
klávesnice.
4. Pomocí klávesnice zadejte nový název a
stiskněte tlačítko VSTUP. Okno Přejmenovat
se zavře a pod složkou se zobrazí nový název.
Zámek
Funkce Zámek umožňuje zamknout některé
widgety v nabídce Moje aplikace, aby je
nebylo možné otevřít bez zadání rodičovského
bezpečnostního kódu.
Chcete-li použít funkci Zámek, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte widget a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud lze
widget zamknout, položka nabídky Zámek se
aktivuje.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Zámek a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Otevře se okno Zamknout službu.
4. Zadejte svůj rodičovský bezpečnostní
kód (viz strana 44). Pokud jste rodičovský
bezpečnostní kód nevytvořili, zadejte 0000.
5. Stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se okno
Zamknout službu s potvrzením zámku a pak
se zavře. Vedle widgetu se zobrazí symbol
zámku.
3. Pomocí klávesnice zadejte název složky a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Obrazovka Nová složka se zavře a nová složka
se zobrazí na obrazovce služby Smart Hub.
70
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 70
2013-02-07 오후 2:49:39
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte zamknutý
widget a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Odemknout a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Otevře se okno Zamknout službu.
4. Zadejte svůj rodičovský bezpečnostní
kód (viz strana 44). Pokud jste rodičovský
bezpečnostní kód nevytvořili, zadejte 0000.
5. Stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se okno
Zamknutá služba odemknuta s potvrzením
odemknutí zámku a pak se zavře.
Odstranit
Funkce Odstranit umožňuje odstranění widgetů
z nabídky Moje aplikace. Chcete-li použít funkci
Odstranit, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte widget a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Odstranit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se zpráva „Chcete vybrané položky
odstranit?“.
4. Vyberte možnost Ano a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Widget je odstraněn.
Nabídka Seřadit - ZELENÉ tlačítko (B)
Funkce v nabídce Seřadit umožňují seřadit
widgety v nabídce Moje aplikace podle názvu,
data, frekvence (použití) a kategorie. Pokud
ručně změníte polohu widgetu, nabídka Seřadit
při spuštění automaticky zvýrazní Definováno
uživatelem.
Chcete-li seřadit widgety v nabídce Moje aplikace,
postupujte takto:
1. Stiskněte ZELENÉ tlačítko (B) na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte metodu řazení a
pak stiskněte tlačítko VSTUP. Služba Smart
Hub seřadí widgety zvolenou metodou.
Aplikace Samsung umožňují stahování placených
nebo bezplatných aplikací či služeb do vašeho
produktu a jejich zobrazení nebo použití na vašem
televizoru.
Tyto aplikace nebo služby zahrnují videa, hudbu,
fotografie, hry, zprávy, sport, atd. Widgety pro
nové aplikace se zobrazí v nabídce Moje aplikace.
Pravidelně jsou přidávány nové aplikace a služby.
Placené aplikace
Chcete-li stahovat placené aplikace, musíte si
vytvořit účet Aplikace Samsung a přidat k němu
platební kartu.
Pro vytvoření účtu Aplikace Samsung navštivte
web www.samsung.com.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tato služba nemusí být v některých zemích
poskytována.
Přístup na obrazovku Aplikace Samsung
Pro přístup na obrazovku aplikace Samsung
přejděte stisknutím tlačítek ▲▼◄► do oblasti
Aplikace Samsung na hlavní obrazovce služby
Smart Hub a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Aplikace Samsung.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud na tuto stránku vstupujete poprvé, zobrazí se
okno s podmínkami služby. Pokud chcete souhlasit,
vyberte možnost Souhlasím a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Použití obrazovky Aplikace Samsung
Chcete-li použít funkci Aplikace Samsung,
postupujte takto:
1. Stisknutím tlačítek ◄► se přesuňte do
seznamu kategorií vlevo.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ zvýrazněte kategorii.
Za několik sekund se na obrazovce Aplikace
Samsung zobrazí aplikace z dané kategorie.
Nahoře se objeví záložky pro seřazení.
3. Stisknutím tlačítka ► se přesuňte na
zobrazené aplikace nebo služby.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 71
Síťové služby
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
Aplikace Samsung
09
Odemk.
71
2013-02-07 오후 2:49:39
Síťové služby
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci
nebo službu a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Podrobnosti aplikace s
popisem služby nebo aplikace.
5. Vyberte možnost Stáhnout nyní a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud je aplikace
nebo služba bezplatná, stáhne se a spustí.
Pokud není bezplatná a je zpoplatněná,
postupujte podle pokynů na obrazovce.
✎✎ POZNÁMKA
`` Některé aplikace jsou dostupné zdarma ke stažení,
ale pro použití vyžadují registraci u poskytovatele
nebo placený účet u poskytovatele.
`` Widgety pro aplikace a služby, které jste si stáhli
z aplikací Samsung, se zobrazí v nabídce Moje
aplikace.
Záložky řazení
K záložkám řazení v horní části obrazovky se
dostanete tlačítky ▲▼◄►. Každá záložka
zobrazuje služby nebo aplikace ve vybrané
kategorii, seřazené podle kritérií na záložce
(Doporučené, Nejvíce stahované, Nejnovější,
Název).
K přístupu k záložkám řazení můžete použít také
MODRÉ tlačítko (D) na dálkovém ovládání. Při
každém stisknutí MODRÉHO tlačítka (D) změníte
zobrazení z jedné záložky řazení na další.
Aplikace Samsung podle kategorií
K dispozici jsou následující kategorie:
• Novinky: Zobrazí nově zaregistrované aplikace.
• Video: Zobrazí různé video soubory, jako jsou
filmy, televizní pořady a krátká videa.
• Hra: Zobrazí různé hry, jako je sudoku a šachy.
• Sport: Zobrazí různá sportovní média, jako jsou
výsledky zápasů, obrázky a krátká videa.
• Životní styl: Zahrnuje různé mediální služby
týkající se životního stylu, jako je hudba, nástroje
pro správu osobních fotografií a sociální sítě
jako Facebook a Twitter.
• Informace: Zahrnuje různé informace, jako jsou
zprávy, akcie a počasí.
• Jiné: Zahrnuje další různé služby.
72
Můj účet
Můj účet poskytuje přístup k historii objednávek
a stažení aplikací Samsung a na obrazovku
Hotovost pro moje aplikace. Abyste mohli tyto
informace zobrazit, musíte mít účet pro Aplikace
Samsung.
Nápověda
Pokud máte jakékoli otázky ohledně aplikací
Samsung, nejprve se podívejte do nápovědy.
Pokud žádný z tipů nepomůže, navštivte web
www.samsung.com.
Chcete-li použít funkci Nápověda, postupujte
takto:
1. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Nápověda a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ procházejte textem
nápovědy.
3. Stisknutím tlačítka ◄ opustíte nápovědu.
Použití barevných tlačítek na dálkovém
ovládání s aplikacemi Samsung
• ČERVENÉ tlačítko (A) (Přihlásit): Přihlášení k
účtu Smart TV.
• ZELENÉ tlačítko (B) (Miniatury/Seznam):
Přepínání aplikací mezi zobrazením miniatur a
seznamu.
• MODRÉ tlačítko (D) (Seřadit podle): Seřazení
aplikací v kategorii podle doporučených, nejvíce
stahovaných, nejnovějších nebo podle názvu.
• Zpět: Návrat k předchozí nabídce.
✎✎ POZNÁMKA
`` Služby obsahu z Internetu mohou být přidávány
nebo odstraňovány poskytovateli bez předchozí
upozornění.
Pokyny pro použití funkce Vaše video nebo
Vyhledávání najdete na stránkách www.
samsung.com.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 72
2013-02-07 오후 2:49:39
09
BD-LIVE™
Síťové služby
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
1. Připojte disk USB do zdířky na straně
přehrávače a potom zkontrolujte volné místo v
paměti. Paměťové zařízení musí mít nejméně
1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Vložte disk Blu-ray, který podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se
mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.
Použití funkce AllShare
Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby,
videa a fotografií umístěných ve vašem počítači
nebo mobilním telefonu kompatibilním se službou
DLNA nebo na zařízení NAS ve vašem přehrávači.
Chcete-i s produktem používat funkci AllShare,
musí být produkt připojen k síti. (Viz strany 24 – 25)
Chcete-li použít funkci AllShare s počítačem,
musíte si do počítače nainstalovat software
AllShare.
Pokud máte mobilní telefon kompatibilní se
službou DLNA nebo zařízení NAS, můžete funkci
AllShare používat bez jakéhokoli dodatečného
softwaru.
Software pro počítač si můžete stáhnout
s podrobnými pokyny k použití funkce AllShare
z webových stránek Samsung.com.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 73
73
2013-02-07 오후 2:49:39
Příloha
Řešení potíží
Před požadavkem na servis zkontrolujte následující body.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko
dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru.
Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví zpráva o zákazu.
• Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo
rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou
v nabídce nastavení.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o závadu produktu.
Chybí zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce
Zvukový výstup.
Obraz zamrzne.
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje
(např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Stiskněte a držte tlačítko ZASTAVIT (
) na předním panelu produktu po
dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku).
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
74
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 74
2013-02-07 오후 2:49:39
ŘEŠENÍ
10
PROBLÉM
• Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Stiskněte a držte tlačítko ZASTAVIT (
) na předním panelu produktu po
dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku).
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
V případě jiných problémů.
• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje
informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI produktu.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce AllShare
Vidím složky sdílené prostřednictvím služby
AllShare, ale ne soubory.
• Funkce AllShare zobrazuje pouze soubory odpovídající kategoriím Obrázky,
Hudba a Film. Soubory, které těmto kategoriím neodpovídají, nemusí být
zobrazeny.
Video má výpadky.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s DLNA a přehrávačem je
nestabilní.
Zkontrolujte připojení.
Příloha
Zapomenuté heslo
Nestabilita připojení AllShare mezi televizorem • IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou, kolize
a počítačem.
adres může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall.
Pokud ano, bránu firewall vypněte.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 75
75
2013-02-07 오후 2:49:39
Příloha
PROBLÉM
BD-LIVE
ŘEŠENÍ
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení v nabídce Stav sítě. (Viz strana 41)
• Na zařízení musí být nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 43)
• Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-LIVE nastavena na Povol.
(vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte
software produktu.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.
• Na zařízení musí být nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 43)
Nahrávání
Zobrazí se zpráva „Test výkonu se nezdařil“
a funkce Časové nahrávání a Časový posun
nepracují.
✎✎ POZNÁMKA
• Tento problém může být způsoben použitím méně kvalitního paměťového
zařízení s rozhraním USB, které nepodporuje funkci nahrávání.
Jako paměťové zařízení doporučujeme použít pevný disk s rozraním USB.
• Pevný disk s rozraním USB by měl mít provozní otáčky alespoň 5400 ot./min.
Pevné disky s rozraním USB v konfiguraci RAID nejsou podporovány.
`` Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Opravy
Pokud nás požádáte o opravu produktu, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:
1. je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na produktu není zjištěna závada.
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na produktu není zjištěna závada.
Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme jakékoli práce
na produktu.
Doporučujeme, abyste si před požadavkem o opravu produktu důkladně přečetli tento návod, vyhledali
řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali centrum péče o zákazníky Samsung.
76
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 76
2013-02-07 오후 2:49:39
Kompozitní video
Výstup videa
Obraz/zvuk:
Výstup zvuku
Komponentní video:
HDMI
Analogový výstup zvuku
Digitální výstup zvuku
Ethernet
Bezdrátová místní síť
Síť
Zabezpečení
WPS (PBC)
1,8 Kg
430 (Š) X 256 (H) X 37 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
1 kanál: 1,0 Všp-šp (zátěž 75 Ω)
Disk Blu-ray/DVD 576i/480i
Y : 1,0 Všp-šp (zátěž 75 Ω)
PR:0,70 Všp-šp (zátěž 75 Ω)
PB:0,70 Všp-šp (zátěž 75 Ω)
Disk Blu-ray: 576i/480i
DVD: 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk PCM, Zvuk Bitstream
2 kanály (2 V efektivně ±10 %)
Optický
koncovka 100BASE-TX
Podporuje, pokud je přehrávač připojen prostřednictvím
adaptéru bezdrátové místní sítě Samsung. (Název modelu:
WIS12ABGNX)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporované
Příloha
Obecné
Hmotnost
Rozměry
Provozní teplota
Provozní vlhkost
10
Technické údaje
-- Rychlosti sitě nižši než 10Mb/s nejsou podporovany.
-- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
-- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.
-- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 77
77
2013-02-07 오후 2:49:39
Příloha
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní.
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku,
lze přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané běžně prodávané disky BD-ROM, DVD-VIDEO a
Audio CD (CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přístroj. Některé z výše uvedených
disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přístroj přehraje každý disk s označením BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přístroj nemusí reagovat na některé
povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto pochybnosti v otázce kompatibilitě
disků a funkcí přístroje mají následující příčiny :
-- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přístroj nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray,
protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě
tohoto přístroje a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
-- Přístroj nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
-- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo
nahrazovány.
-- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
-- Je možné, že poté, co přístroj opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové
funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
-- Některé disky BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R mohou
být nestandardní.
-- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
-- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
-- Tento přístroj také funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému AV zařízení.
-- Z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných Centrem péče o zákazníky
SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přístroje, kontaktujte Centrum péče o zákazníky
SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přístroje
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než
začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
Ochrana proti kopírování
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišít podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle
toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM
Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků
se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji
poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
78
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 78
2013-02-07 오후 2:49:39
10
Příloha
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli
přístroj připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek
zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• Tento přístroj využívá technologii ochrany autorských práv chráněnou patenty USA a dalšími právy k
duševnímu vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou
zakázány.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování : UPOZORŇUJEME
SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO přístrojem
PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S
OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP
NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO přístrojem
JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
• Upozornění k technologii Cinavia: Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití
neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění použití
neoprávněné kopie se zobrazí zpráva a přehrávání nebo kopírování se přeruší.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete
svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je
chráněn patentem USA č. 7,369,677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech
amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských
práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a
převod do strojového kódu jsou zakázány.
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským
právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah
a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný
obsah nebo služby způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem
služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či
poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat,
prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv
způsobem obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG
NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA
JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI
ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM
TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG
ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY
NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI
INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 79
79
2013-02-07 오후 2:49:39
Příloha
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná
prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a
služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá
společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu
či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány
přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
Licence
• Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobeno v licenci podle patentů USA č. 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a dalších vydaných a přihlášených
patentů ve Spojených státech amerických a dalších zemích. DTS-HD, symbol, a DTSHD spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je
ochranná známka společnosti DTS, Inc. Tento přístroj obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
• DivX
-- VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností
DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Tento přístroj nese oficiální
certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje k
převodu souborů na video ve formátu DivX najdete na webu www.divx.com.
-- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified®
musí být registrováno, aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-onDemand (VOD). Registrační kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce
nastavení zařízení. Další informace o procesu registrace najdete na webové adrese
vod.divx.com.
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového
obsahu.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo
jejích dceřiných společností a jsou použity na základě licence.
Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing
LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích
dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých
příslušných vlastníků
80
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 80
2013-02-07 오후 2:49:40
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 81
Příloha
Česky
10
• Podmínky „flow-down“ licence společnosti Rovi (podmínky použití)
-- Tato aplikace zahrnuje software a technologii společnost Rovi Corporation (dále jen „Rovi“). Software
a technologie Rovi (společně „technologie Rovi“) umožňují koncovému uživateli přístup k datům
souvisejícím s hudbou (dále jen „data Rovi“) z proprietárních databází Rovi (dále jen „databáze Rovi“)
umístěných na serverech Rovi (díle jen „servery Rovi“) přes Internet i jinými prostředky a provádění
dalších funkcí. Přistupovat k datům Rovi a využívat je lze jen za podmínek stanovených ve smlouvě s
koncovým uživatelem k této softwarové aplikaci.
-- Souhlasíte s tím, že data Rovi, technologii Rovi a servery Rovi budete využívat jen pro soukromé
nekomerční účely. Souhlasíte s tím, že data Rovi nepřevedete, nezkopírujete ani jinak nepředáte
třetím stranám. Souhlasíte s tím, že data Rovi, technologii Rovi, databáze Rovi ani servery Rovi
nebudete používat ani využívat k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně povoleny touto
smlouvou.
-- Souhlasíte s ukončením své nevýlučné licence na přístup k databázím Rovi a využití dat Rovi,
technologie Rovi a serverů Rovi v případě, že tato omezení porušíte. Souhlasíte s tím, že v případě
ukončení licence ukončíte veškeré využívání dat Rovi, technologie Rovi a serverů Rovi. Rovi si
vyhrazuje veškerá práva k datům Rovi, technologii Rovi a serverům Rovi, včetně vlastnických práv.
Souhlasíte s tím, že Rovi může přistoupit k vynucení svých práv stanovených touto smlouvou vůči
vám přímo a svým vlastním jménem.
-- Rovi si vyhrazuje právo odstranit data z databází Rovi nebo změnit kategorie dat z jakéhokoli
důvodu, který Rovi uzná za vhodný. Není poskytnuta žádná záruka na bezchybné nebo nepřerušené
fungování technologie Rovi nebo serverů Rovi. Společnost Rovi není povinna poskytovat žádné
nové, rozšířené nebo doplňkové typy dat nebo kategorie, které se v budoucnu může rozhodnout
poskytovat, a může své internetové služby kdykoli ukončit.
-- Údaje, které poskytnete k použití, nebudou osobní ani osobně identifikovatelné; bude se jednat
pouze o data související s hudebními alby a související data, která se nenacházejí v databázi Rovi.
Potvrzujete, že podle vašich vědomostí je album, jehož data poskytujete, komerčně dostupné a že vy
jako koncový uživatel jste oprávněn/a tato data poskytnout.
-- V míře, v jaké jako koncový uživatel poskytujete jakékoli informace nebo původní autorská díla
k přidání do databáze Rovi, prohlašujete a zaručujete, že jste jediným autorem takovýchto děl a
dále tímto přidělujete společnosti Rovi veškerá autorská práva na ně, včetně práva na registraci
autorských práv k těmto dílům v rámci databáze Rovi.
-- TECHNOLOGIE ROVI A JEDNOTLIVÉ POLOŽKY DAT ROVI JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK
JSOU“. SPOLEČNOST ROVI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ,
NA PŘESNOST JAKÝCHKOLI DAT ROVI UMÍSTĚNÝCH NA SERVERECH ROVI. SPOLEČNOST
ROVI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, MIMO JINÉ,
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PRÁVNÍHO
TITULU A NEPORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV. SPOLEČNOST ROVI NEZARUČUJE VÝSLEDKY,
KTERÉ ZÍSKÁTE VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ROVI NEBO SERVERŮ ROVI. SPOLEČNOST ROVI
NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI VŮČI TŘETÍM STRANÁM ZA ŽÁDNÉ
NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ ŠKODY, ZA UŠLÝ ZISK NEBO OBRAT, K NIMŽ DOJDE V DŮSLEDKU
POUŽITÍ DAT ROVI, TECHNOLOGIE ROVI NEBO JINÉHO.
81
2013-02-07 오후 2:49:40
Příloha
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Doporučení – pouze EU
• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že zařízení BD Player vyhovuje
nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce http://www.samsung.
com, klepnutím na položku Podpora a zadáním názvu modelu do pole Vyhledat podporu produktů.
Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.
Ve Francii je toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.
82
Česky
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 82
2013-02-07 오후 2:49:40
ČESKY (Czech)
Na tento výrobek společnosti Samsung je poskytnuta
záruka v délce 24 měsíců od data prodeje. Záruka
se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady.
V případě, že bude třeba uplatnit záruční servis,
obraťte se, prosím, na specializovaného obchodníka,
u nějž jste výrobek zakoupili nebo na autorizovaný
servis. U tohoto výrobku lze čerpat výhody záručního
servisu v ostatních zemích EEA a Švýcarska. V
případě dotazů ohledně sítě našich smluvních
autorizovaných servisů, se na nás, prosíme, obraťte
na následujících kontaktech společnosti Samsung:
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17
180 00 Praha 8, Česká republika
Bezplatná linka: 800 726 786 Web: www.samsung.
com/cz
Vezměte, prosíme, na vědomí, že způsob
poskytování služeb se může lišit dle dané země.
Záruční podmínky
1. Při uplatnění záruky musí zákazník předložit úplně
a správně vyplněný záruční list nebo originál
strojově vytištěné účtenky vystavené prodejcem
nebo jiné odpovídající potvrzení. Sériové číslo na
výrobku musí být zcela čitelné.
2. Samsung dle svého uvážení v rámci záruky
provede opravu nebo výměnu výrobku nebo jeho
vadných součástí. Ostatní nároky jsou tímto
vyloučeny.
3. Záruční opravy musí být prováděny pouze u
autorizovaných obchodníků nebo smluvních
servisů spol. Samsung. V případě oprav
prováděných jinými obchodníky či servisy,
nevzniká nárok na úhradu vzniklých nákladů,
neboť takovéto opravy, stejně jako škody, které
tím na přístrojích mohou vzniknout, záruka
nepokrývá.
4. Tento výrobek nemůže být považován za vadný z
důvodu rozdílného nastavení technických či
lokálních parametrů než pro danou zemi, pro níž
byl vyroben a určen.
5. Požadavek na záruční opravu nemůže být
uplatněn v těchto případech:
a) Periodické kontroly a údržba výrobku nebo
výměna běžně opotřebených součástí
b)Úhrada nákladů na dopravu, instalaci či
deinstalaci výrobku
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 83
c) Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy,
modifikace, změny konstrukce nebo adaptace
ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti
zakoupenému provedení, např. z důvodu
možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro
kterou byl navržen, vyroben a schválen.
d)Poškození výrobku živelnou pohromou,
zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky
vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění
nevhodnými prostředky apod.).
e) Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např.
slunečnímu a jinému záření či
elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny,
vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě,
přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech,
napětí vzniklému při elektrostatickém výboji
(včetně blesku), chybnému napájecímu nebo
vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto
napětí, vlivu chemických procesů např.
použitých napájecích článků apod.
f) Pokles jasu u LCD, OLED a plazma panelů s
ohledem na dobu jejich užívání.
g)Pokles kapacity baterie, opotřebení či úbytek
spotřebního materiálu.
h)Sníženou kvalitu vysílání způsobenou
rozdílnými metodami televizního vysílání v
jiných zemích, než pro které byl výrobek určen.
6. Tato záruka se vztahuje na konkrétního vlastníka
tohoto výrobku po dobu uvedené záruční doby.
Tato záruka neomezuje práva kupujícího stanovená
místní legislativou, tedy práva plynoucí kupujícímu z
kupní smlouvy vůči prodávajícímu, stejně tak jako
nejsou dotčena ani žádná další práva.
7. V případě, že národní zákonodárství neupravuje
něco jiného, omezují se nároky kupujícího na
body uvedené v této záruce. Společnost
Samsung stejně jako její dceřiné společnosti a
obchodníci neodpovídají za nepřímé škody,
případně škody vzniklé v důsledku nebo
způsobené dalšími připojenými přístroji, jiným
materiálem a příslušenstvím (adaptéry, diskety,
CD ROM atd).
8. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne
předání výrobku. V případě, že byl výrobek
uveden do provozu jiným podnikatelem než
prodávajícím, běží záruční doba až ode dne
uvedení výrobku do provozu, nejpozději do tří
týdnů od převzetí výrobku. Do záruční doby se
nepočítá doba od uplatnění reklamace až do
doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen
výrobek převzít.
2013-02-07 오후 2:49:40
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES
2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
AK68-02032M-02
02032M-BD-E6300-EN-CZ.indb 84
2013-02-07 오후 2:49:41
BD-E6300
Prehrávač Diskov Blu-ray
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 1
2013-02-07 오후 2:51:14
Bezpečnostné informácie
Výstraha
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE: ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA
RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ
SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.
Neinštalujte toto zariadenie na stiesnené miesta,
ako napríklad polička na knihy alebo podobné
miesto.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA
NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU
S NÍM MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU
OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA
DISKOV BLU-RAY DODRŽUJTE POKYNY
UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
OVLÁDANIE, NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE
INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO
NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ RIZIKO OŽIARENIA.
NIKDY NEROZOBERAJTE ZARIADENIE A
NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY
PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade,
že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité
tienené káble a konektory. Aby ste predišli
elektromagnetickému rušeniu iných zariadení (napr.
rádio alebo televízia), používajte na pripojenie iba
tienené káble a konektory.
2
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v
tomto návode.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná
so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku.
Hodnota poistky je uvedená na prednej strane
zásuvky. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte
použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať
požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy
nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je
potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento
kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane
zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u
vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu
zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne
dlhá, musíte si zaobstarať predlžovaciu sieťovú
šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo
kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od
elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku
bezpečne odstráňte. Nepripájajte zásuvku do
zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na
sieťovej šnúre, pretože hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej
zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie
je licencované na základe určitých práv duševného
vlastníctva určitých tretích strán.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 2
2013-02-07 오후 2:51:14
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre
budúce použitie.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden
širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má
dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký
kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu
bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje
do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej
zásuvky s elektrikárom.
Bezpečnostné informácie
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY
1. Použitie ovládačov, nastavení alebo vykonanie
postupov v rozpore s týmto návodom môže
zapríčiniť nebezpečné vystavenie osoby radiácii.
UPOZORNENIE :
• VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE TRIEDY 3D PRI OTVORENÍ.
NEVYSTAVUJTE SA LÚČU (IEC 60825-1)
• TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER. POUŽITIE
OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO VYKONANIE
POSTUPOV V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM
MÔŽE ZAPRÍČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE
OSOBY RADIÁCII. NEOTVÁRAJTE KRYT
A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE
OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE. SERVISNÉ
PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ
PERSONÁL.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače,
kachle a iné zariadenia (vrátane AV prijímačov),
ktoré produkujú teplo.
02
VÝROBOK LASEROVEJ TRIEDY 1
10. Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a
pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek,
zásuviek a na mieste, kde vychádza zo
zariadenia.
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené
výrobcom.
12. Zariadenie používajte iba
s vozíkom, podstavcom,
stojanom alebo stolom,
ktoré určil výrobca alebo
ste si ho zakúpili spolu s
výrobkom. Ak používate
vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa
zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.
13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho
dlhší čas nepoužívate.
14. Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj
akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad
pri poškodení sieťového kábla alebo zástrčky,
ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra
spadli nejaké predmety, ak bol prístroj
vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj
nepracuje normálne, alebo ak spadol.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte
v súlade s pokynmi výrobcu.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 3
3
2013-02-07 오후 2:51:14
Bezpečnostné informácie
Uskladnenie a spravovanie diskov
Držanie diskov
• Odtlačky prstov alebo škrabance
na disku môžu znížiť kvalitu zvuku
a obrazu, prípadne spôsobiť
preskakovanie
• Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené údaje.
• Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali odtlačky prstov.
• Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
Čistenie diskov
• Ak sa na disk dostanú odtlačky
prstov alebo sa znečistí, vyčistite
ho vlažným saponátom zriedeným
vodou a utrite ho mäkkou tkaninou.
• Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom
von.
Uskladnenie diskov
• Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
• Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
• Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale
a vo vertikálnej polohe.
Upozornenia pri manipulácii
• Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Aby ste tento prístroj úplne vypli, musíte
vytiahnuť sieťový kábel zo zásuvky na stene.
Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a
kedykoľvek prístupná.
• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými
rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
4
• Údržba skrinky.
-- Pred pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky
vypnuté.
-- Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte výrobok, počkajte dve hodiny,
a potom pripojte zástrčku do elektrickej
zásuvky. Potom vložte disk a skúste ho
prehrať znovu.
• Ak výrobok vydáva nezvyčajný zvuk alebo z
výrobku vychádza spálený zápach, prípadne
dym, okamžite vypnite vypínač a odpojte sieťovú
zástrčku zo zásuvky. Následne kontaktujte
najbližšie servisné stredisko, ktoré vám poskytne
technickú pomoc. Výrobok nepoužívajte.
Používanie výrobku v tomto stave by mohlo
spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Používanie funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a
pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie.
• Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní
3D televízora, napríklad môžu mať závraty,
nevoľnosť a bolesti hlavy.
Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, prestaňte
sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne
okuliare a oddýchnite si.
• Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže
spôsobiť nadmernú únavu očí. Ak budete
pociťovať nadmernú únavu očí, prestaňte
sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne
okuliare a oddýchnite si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne
kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu.
Ak budú mať deti unavené oči, bolesti hlavy,
závrat alebo nevoľnosť, vypnite 3D televízor a
nechajte deti oddychovať.
• 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely.
(Ako sú napríklad bežné okuliare, slnečné
okuliare, ochranné okuliare atď.)
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 4
2013-02-07 오후 2:51:14
Popis
Vedľa seba
Rovnaká obrazovka sa zdvojí
horizontálne.
Hore a dole
Rovnaká obrazovka sa zdvojí
vertikálne.
Autorské práva
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento
návod na používanie sa nesmie reprodukovať
alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného
povolenia spoločnosti Samsung Electronics
Co.,Ltd.
Bezpečnostné informácie
Displej obrazovky
• Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na
dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
• Keď je výrobok pripojený k niektorým 3D
zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné
známky združenia Blu-ray Disc Association.
02
• Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne
okuliare, keď chodíte po dome alebo sa
pohybujete. Používanie 3D funkcie alebo
3D aktívnych okuliarov počas pohybu môže
spôsobiť narážanie do predmetov, zakopnutie
a/alebo pád a môžete si spôsobiť závažné
poranenie.
• Keď sa pomocou tohto modelu zobrazuje 3D
program, aktuálna obrazovka sa môže zobraziť
tak, ako je to znázornené nižšie:
• Príjem, nahrávanie a prehrávanie 3D programu
na tomto modeli nemusí úplne podporovať
3D, pretože 3D formát vysielania ešte nie je
celosvetovo štandardizovaný. Nejedná sa o
poruchu, ani o chybu výrobku.
• Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte
3D zariadenie (AV prijímač alebo televízor
kompatibilný s 3D) k portu HDMI OUT výrobku
pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI. Pred
prehrávaním 3D obsahu si nasaďte 3D okuliare.
• Výrobok vysiela 3D signály len cez kábel HDMI
pripojený k portu HDMI OUT.
• Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania
3D je pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného
3D obrazu, nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa
vašich preferencií.
• Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo
nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky,
nemusia v režime prehrávania 3D správne
fungovať.
• Na správny prenos 3D signálu musíte používať
vysokorýchlostný HDMI kábel.
• Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne
trojnásobku šírky obrazovky od televízora, keď
si prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte
46 - palcovú obrazovku (116,8 cm), stojte 138
palcov (350,5 cm) od obrazovky.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 5
5
2013-02-07 오후 2:51:14
Obsah
Bezpečnostné informácie
2
3
3
4
4
4
5
Výstraha
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Uskladnenie a spravovanie diskov
Upozornenia pri manipulácii
Používanie funkcie 3D
Autorské práva
Začíname
8
8
8
9
9
10
12
13
14
15
15
16
17
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsahu, ktoré môže váš výrobok
prehrávať
Typy diskov, ktoré váš výrobok nedokáže prehrať
Regionálny kód
Logá diskov, ktoré dokáže výrobok prehrať
Podporované formáty súborov
Príslušenstvo
Predný panel
Zadný panel
Diaľkový ovládač
Opis diaľkového ovládača
Nastavenie diaľkového ovládača na ovládanie
vášho televízora
Kódy ovládania TV
Pripojenia
18
19
19
20
21
6
Pripojenie k televízoru pomocou audio/video
kábla a kábla RF
Pripojenie k televízoru
Prípad 1: Pripojenie k televízoru pomocou HDMI
kábla – Najlepšia kvalita (odporúčané)
Prípad 2: Pripojenie k televízoru pomocou
komponentného kábla – Lepšia kvalita
Prípad 3: Pripojenie k televízoru pomocou audio/
video kábla – Dobrá kvalita
22
22
23
23
24
24
25
Pripojenie k zvukovému systému
Prípad 1: Pripojenie k zvukovému systému (AV
prijímač s podporou HDMI) – Najlepšia kvalita
(odporúčané)
Prípad 2: Pripojenie k zvukovému systému (AV
prijímač s dekodérom Dolby Digital alebo DTS)
– Lepšia kvalita
Prípad 3: Pripojenie k zvukovému systému
(Stereofonický zosilňovač)
– Dobrá kvalita
Pripojenie k sieti
Káblová sieť
Bezdrôtová sieť
Nastavenie
26
Skôr ako začnete (Plug & Play)
26
Prístup do ponuky Nastavenia
Pozerať TV
27
27
Zoznam kanálov
28
Správca kanálov
29
Nastavenia
29Displej
33Zvuk
36Kanály
38Sieť
42Systém
43Jazyk
44Zabezpečenie
44Všeobecné
45Podpora
46
Kontaktovať Samsung
Základné funkcie
47
Prehrávanie videa
47Prehrávanie
47
3D konvertor
Štruktúra disku
48
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 6
2013-02-07 오후 2:51:14
Obsah
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
52
52
52
53
53
54
54
54
55
Používanie ponuky disku/ponuky titulu/
vyskakovacej ponuky
Použitie ponuky disku
Použitie ponuky titulu
Prehrávanie zoznamu titulov
Použitie vyskakovacej ponuky
Použitie funkcií vyhľadávania a preskočenia
Vyhľadávanie požadovanej scény
Preskakovanie kapitol
Prehrávanie spomaleného záberu/Prehrávanie
po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
Prehrávanie po krokoch
Použitie tlačidla TOOLS
Priamy prechod na požadovanú scénu
Opakovanie titulu alebo kapitoly
Opakovanie časti
Výber nastavenia obrazu
Výber jazyka zvuku
Výber jazyka titulkov
Zmena uhla kamery
Nastavenie BONUSVIEW
Počúvanie hudby
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Zoz. titulov
Prezeranie obrázkov
Prehrávanie súborov JPEG
Použitie tlačidla TOOLS
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
Funkcie DTV
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
Zobrazenie obrazovky
Použitie tlačidla TOOLS
Nastavenie obrazu
Výber jazyka zvuku
Výber Dual I II
Uzamknúť aktuálny kanál
Prepnúť na kábel
Pridať k obľúbeným
Informácie o signáli
Nastavenia jazyka popisu zvuku a titulkov
Nastavenie popisu zvuku
Nastavenie jazyka titulkov
58
58
59
59
60
Zobrazenie sprievodnej obrazovky
Manažér harmonogramu
Zrušenie alebo úprava harmonogramu
Sledovanie DTV s 3D efektom
Používanie teletextovej služby
Pokročilé funkcie
61
61
61
62
63
Nahrávanie
Nahrávanie aktuálne sledovaného TV kanála
Prehrávanie disku počas nahrávania TV kanála
Funkcia Time Shift
Prehrávanie nahraného titulu
Sieťové služby
64
64
67
69
71
71
71
73
73
Používanie služby Smart Hub
Prvé spustenie služby Smart Hub
Ponuka Nastavenia - MODRÉ tlačidlo (D)
Ponuka Režim úpr. - ŽLTÉ tlačidlo (C)
Ponuka Triedenie - ZELENÉ tlačidlo (B)
Aplikácie Samsung
Platené aplikácie
BD-LIVE™
Používanie funkcie AllShare
Dodatok
74
Riešenie problémov
76Opravy
77
Technické údaje
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 7
SLOVENSKY
48
7
2013-02-07 오후 2:51:14
Začíname
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsahu, ktoré môže váš výrobok prehrávať
Obsah
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
Médium
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
USB
Podrobnosti
Disk BD-ROM alebo disk BD-RE/R nahraný vo formáte BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD±RW/±R disky, ktoré boli nahrané a finalizované.
Médiá obsahujúce obsah vo formáte DivX, MKV alebo MP4.
Hudba zaznamenaná na diskoch CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, ktoré obsahujú
obsah vo formáte MP3 alebo WMA.
Fotografie zaznamenané na médiách CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, ktoré
obsahujú obsah vo formáte JPEG
Video, hudba a fotografie uložené na zariadení USB
* Ďalšie informácie o formáte súborov nájdete na stranách 10~12.
Typy diskov, ktoré váš výrobok nedokáže prehrať
• DVD-RAM
• HD DVD
• disk DVD-ROM/PD/MV, • Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
atď.
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R na
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G disky prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
✎✎ POZNÁMKA
`` Kvôli podmienkam nahrávania možno tento výrobok nedokáže prehrať disky CD-RW/R a DVD±RW/±R.
`` Ak nebol disk DVD±RW/±R nahraný správne vo formáte DVD videa, nebude sa dať prehrávať.
`` Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD±RW/±R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10MB/s.
`` Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-RE/R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 25MB/s
`` Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých operácií, ako je napríklad
zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli disku. Ak je to
potrebné, prečítajte si ich.
`` Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie budú
vykonávané pomaly.
8
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 8
2013-02-07 오후 2:51:14
Typ disku
Blu-ray Disc
Regionálny
kód
DVD-VIDEO
Disk Blu-ray
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
DivX
Oblasť
a
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
b
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
c
Začíname
Výrobky, ako aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa
musia zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať.
Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálne číslo pre tento výrobok je zobrazené
na zadnom paneli výrobku.
Logá diskov, ktoré dokáže
výrobok prehrať
03
Regionálny kód
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný východ,
Egypt, Južná Afrika, Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Tichomorské ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
Systém vysielania PAL vo
Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku, atď.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 9
9
2013-02-07 오후 2:51:15
Začíname
Podporované formáty súborov
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš výrobok podporuje pamäťové médiá USB,
MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB
čítačky kariet.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
• Váš výrobok podporuje systémy súborov FAT16,
FAT32 a NTFS (určené iba na čítanie).
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
výrobku. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako
jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
• Výrobok podporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB
zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
• Tento výrobok nedokáže prehrávať MP3 súbory
s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z
komerčných stránok.
• Váš výrobok podporuje len video, ktoré má
menej ako 30snímok/s (obnovovací kmitočet).
• Váš výrobok podporuje iba zariadenia triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB
(MSC). ako sú napríklad malé pamäťové
zariadenia, čítačky pamäťových kariet a pevné
disky USB. (Rozbočovače nie sú podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na
viacero kariet a malých pamäťových zariadení
USB nemusia byť kompatibilné s týmto
výrobkom.
• Ak niektoré z USB zariadení vyžaduje vyšší
výkon, môže byť obmedzené zariadením na
ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB
nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu
zapojením pevného disku do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu
pevného disku USB.
• Aby ste predišli možnému poškodeniu
pamäťového zariadenia USB, musíte pamäťové
zariadenie USB vybrať bezpečne (pomocou
funkcie „Bezpečne odstránenie USB“).
10
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť
za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch
alebo stratu údajov.
• Váš výrobok nepodporuje komprimovaný súbor,
rozptýlený súbor a kódovaný súbor NTFS.
-- Pred odpojením zariadenia USB použite
bezpečné odstránenie zariadenia USB.
-- Ak nepoužijete bezpečné odstránenie
zariadenia USB, môže dôjsť k poškodeniu
alebo strate údajov na zariadení USB
-- Zariadenie USB môžete opraviť alebo
naformátovať na stolnom počítači. (iba
operačný systém MS-Windows)
Pred použitím funkcií Časový posun a
Nahrané TV programy pripojte zariadenie USB
Nepoužívajte pamäťovú kartu USB
Memory Stick. Nepodporujeme
pamäťové karty USB Memory Stick.
Odporúčame používať pevný disk
USB HDD s rýchlosťou aspoň 5400
ot./min., ale pevný disk USB typu
RAID nie je podporovaný.
• Ak chcete použiť režim Časový posun alebo funkciu
Nahrané TV programy, na pripojenom USB zariadení
musíte spustiť funkciu Formátovať zariadenie, aby
ste získali správny formát pre nahrávanie.
-- Počas formátovania zariadenia zariadenie
neodpájajte, kým formátovanie prebieha. Ak
zariadenie naformátujete, všetky súbory sa odstránia.
-- Pred naformátovaním vášho zariadenia pre
tento výrobok zálohujte svoje súbory, aby ste
ich uchránili pred poškodením alebo stratou
údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie
zodpovednosť za akékoľvek poškodenie
údajov v súboroch alebo stratu údajov.
• Nahrané videá sú chránené technológiou DRM
(správa digitálnych práv) a nedajú sa prehrávať
na počítači alebo inom výrobku. Uvedomte si,
že súbory uložené na TV sa nedajú použiť, ak
vymeníte základnú dosku.
• Pre nahrávanie je potrebných aspoň 100 MB
voľného miesta.
• Ak kapacita voľného miesta v pamäti klesne
pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.
• Ak zariadenie USB zlyhalo pri funkcii Test
výkonu zariadenia, zariadenie USB musí pred
nahrávaním pomocou funkcií Sprievodca
a Správca kanálov znovu prejsť funkciami
Formátovať zariadenie a Test výkonu zariadenia.
Ak zariadenie zlyhalo pri funkcii Test výkonu
zariadenia, nemôžete ho použiť na nahrávanie.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 10
2013-02-07 오후 2:51:16
Nosič
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
PS
TS
ƒƒ Obmedzenia
Snímková
Dátový tok
frekvencia
(Mb/s)
(fps)
Kodek videa
Rozlíšenie
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
1920 x 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920 x 1080
6 ~ 30
8
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
1920 x 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920 x 1080
6 ~ 30
8
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
1920 x 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920 x 1080
6 ~ 30
8
Window Media Video v9
1920 x 1080
6 ~ 30
25
H.264 BP/MP/HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920 x 1080
24/25/30
30
MPEG1
352 x 288
24/25/30
30
MPEG1
352 x 288
24/25/30
30
MPEG2
1920 x 1080
24/25/30
30
H.264
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920 x 1080
24/25/30
30
H.264
1920 x 1080
6 ~ 30
25
VC1
1920 x 1080
6 ~ 30
25
Kodek zvuku
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
Začíname
Prípona
súboru
03
Podpora video súborov
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
-- Aj keď je súbor zakódovaný vyššie uvedeným podporovaným kodekom, tento súbor sa nemusí dať prehrať, ak
sa vyskytne problém s jeho obsahom.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie na nosiči súboru nesprávne alebo ak je
samotný súbor poškodený.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 11
11
2013-02-07 오후 2:51:16
Začíname
-- Pri súboroch, ktoré majú vyšší ako štandardný
dátový tok/snímkovú frekvenciu, môže dôjsť pri
prehrávaní zvuku/obrazu k zasekávaniu.
-- Funkcia vyhľadávania (preskočenia) nie je k
dispozícii, ak je indexová tabuľka súboru poškodená.
-- Pri diaľkovom prehrávaní súboru cez sieťové
pripojenie sa môže prehrávanie obrazu zasekávať
v závislosti od stanovenej rýchlosti siete.
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je
súčasťou dodávky.
ƒƒ Video dekodér
-- Podporuje až do H.264 Úroveň 4.1
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 a AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP:
Menej ako 1280x720: max. 60 snímok
Viac ako 1280x720: max. 30 snímok
-- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
ƒƒ Zvukový dekodér
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje viackanálové bezstratové dekódovanie
zvuku WMA 9 PRO, ak je počet kanálov vyšší ako 2
-- Nepodporuje vzorkovaciu frekvenciu WMA
22050 Hz mono
-- Podporuje iba DTS Core (5.1 k, 16 bitov, 48kHz)
-- Nepodporuje APDCM MULAW, ALAW
ƒƒ Optické médiá
Audio/Video kábel
Kábel RF pre TV
Batérie do diaľkového
ovládača
(veľkosť AAA)
Návod na použitie
TV
POWER
BD-HDD/TV
BD
2D3D
POWER
TV
TTX/MIX
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
3
6
9
TITLE MENU
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
-- CD médiá
Dátový tok: Max. 9,6 Mb/s
-- DVD médiá
Dátový tok: Max. 22,16 Mb/s
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
0000-000000
Podporované formáty titulkových súborov DivX:
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Diaľkový ovládač
Podpora hudobných súborov
Prípona
súboru
*.mp3
*.wma
12
MP3
Kodek
zvuku
MP3
WMA
WMA
Nosič
Rozsah podpory
Zhoduje sa s WMA
verziou 10
* V zorkovacie
kmitočty (v kHz) 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
*D
átové toky Všetky dátové toky
v rozsahu 5 kb/s až
384 kb/s
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 12
2013-02-07 오후 2:51:17
03
Predný panel
j
Začíname
a b c d ef gh
i
1
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
Zaznamenáva signály z diaľkového ovládača.
3
TLAČIDLO NAPÁJANIA
Slúži na zapnutie a vypnutie výrobku.
ZÁSUVKA NA DISK
Slúži na vkladanie disku.
DISPLEJ
Slúži na zobrazenie stavu prehrávania, času atď.
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
Slúži na zastavenie prehrávania disku.
TLAČIDLO PREHRAŤ/
POZASTAVIŤ
Slúži na prehrávanie disku alebo pozastavenie prehrávania.
TLAČIDLO ZADAŤ
Vyberie položku ponuky alebo spustí prehrávanie disku.
TLAČIDLO VYSUNUTIA
Vysunie disk.
Zásuvka spoločného
rozhrania
Na sledovanie platených kanálov vložte CI CAM s CI alebo CI+ CARD.
USB HOSTITEĽ
Dá sa použiť na aktualizáciu softvéru a prehrávanie formátov MP3/JPEG/DivX/
MKV/MP4.
2
4
5
6
7
8
9
10
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla Prehrať na prehrávači alebo diaľkovom
ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku, a potom stlačiť tlačidlo ZADAŤ.
`` Musíte získať „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ od miestneho poskytovateľa káblových služieb.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 13
13
2013-02-07 오후 2:51:17
Začíname
`` Pri vyťahovaní karty „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vyťahujte rukami, pretože ak karta „CI CAM s CI alebo
CI+ CARD“ spadne, môže sa poškodiť.
`` Vložte kartu „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ v smere vyznačenom na karte.
`` Umiestnenie zásuvky pre kartu CI môže byť odlišné v závislosti od modelu.
`` Karta „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ nie je podporovaná v niektorých krajinách a oblastiach; informujte sa u
autorizovaného predajcu.
Ak máte akékoľvek problémy, kontaktujte poskytovateľa služieb.
Zadný panel
a b c de
f
h
g
1
ANT OUT (TO TV)
Slúži na pripojenie kábla RF k anténnemu vstupu TV.
ANT IN
Slúži na pripojenie kábla RF z antény.
3
HDMI OUT
Pripojte pomocou HDMI kábla tento výstupný terminál HDMI k vstupnému terminálu
HDMI na vašom televízore, aby ste získali obraz v najlepšej kvalite, alebo k vášmu
AV prijímaču, aby ste získali zvuk v najlepšej kvalite.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Pripája sa k externým zariadeniam, ktoré majú komponentný video vstup.
LAN
Môže sa používať na sieťové služby (pozrite strany 64–73), BD-LIVE a aktualizácie
softvéru pomocou sieťového pripojenia.
COMPONENT OUT
Pripája sa k externým zariadeniam, ktoré majú komponentný video vstup.
VIDEO OUT
Pripojenie k video vstupu externých zariadení pomocou video kábla.
AUDIO OUT
Pripojenie k audio vstupu na externých zariadeniach pomocou audio káblov.
2
4
5
6
7
8
14
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 14
2013-02-07 오후 2:51:17
Stlačením tohto tlačidla môžete ovládať TV.
Stlačením tohto tlačidla môžete ovládať
prehrávač Blu-ray diskov.
Stlačením číselných tlačidiel môžete ovládať
možnosti alebo priamo voliť kanály.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky
disku.
BD-HDD/TV
BD
Zapne a vypne televízor.
(Ak chcete ovládať televízor, pozrite si strany
16 – 17)
Na vysunutie disku.
TV
POWER
2D3D
POWER
TV
TTX/MIX
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo dopredu.
Striedavo zvolí teletext, Dvojitý alebo Mix.
9
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
TITLE MENU
0
Slúži na vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.
TIME SHIFT
Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie.
Vypne zvuk reproduktorov vášho televízora.
TV MUTE
1
Nastavenie hlasitosti televízora.
Zobrazí zoznam kanálov na obrazovke.
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej ponuky.
Stlačte, ak chcete používať ponuku Nástroje.
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnoty ponuky.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Stlačte na vyhľadávanie obsahu.
Stlačte na použitie Smart Hub.
TV VOL
CH LIST
MENU
i
PROG
Slúži na výber televízneho kanálu.
GUIDE
...
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
D
FULL
SMART SEARCH SCREEN 2D3D
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
Slúži na pozastavenie prehrávania alebo
pozastavenie funkcie Time Shift.
Slúži na spustenie prehrávania alebo funkcie
Time Shift.
1
TOOLS
0000-000000
Slúži na nastavenie popisu zvuku a titulkov.
TV SOURCE
Začíname
Slúži na zapnutie a vypnutie výrobku.
03
Opis diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač
REC REC PAUSE
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom televízore.
Zobrazí EPG (elektronický programový
sprievodca).
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
počas prehrávania disku Blu-ray/DVD alebo
na zobrazenie informácií o TV kanáli.
Stlačte na opustenie ponuky.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
výrobku aj pre niektoré funkcie na diskoch
Blu-ray.
Stlačte, ak chcete použiť funkciu 3D.
Slúži na pozastavenie nahrávania.
Slúži na zobrazenie na celej obrazovke TV.
Slúži na nastavenie zvuku.
Slúži na spustenie nahrávania.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 15
15
2013-02-07 오후 2:51:18
Začíname
Nastavenie diaľkového ovládača
na ovládanie vášho televízora
V prípade TV Samsung sú nasledovné tlačidlá tiež
kompatibilné s týmto diaľkovým ovládačom.
Tlačidlo
Aby ste zistili, či je váš televízor kompatibilný,
postupujte podľa nasledovných pokynov.
MENU
2. Diaľkový ovládač namierte smerom k
televízoru.
▲▼◄►
1. Zapnite televízor.
TOOLS
3. Stlačením tlačidla TV nastavte režim TV.
ZADAŤ
4. Stlačte a podržte tlačidlo TV POWER a
potom stlačením príslušných numerických
tlačidiel zadajte dvojmiestny kód uvedený
v tabuľke vpravo, ktorý zodpovedá značke
vášho televízora.
Ak je váš televízor kompatibilný s diaľkovým
ovládačom, vypne sa.
Diaľkové ovládanie je teraz naprogramované
na ovládanie televízora.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak je pre váš typ televízora uvedených niekoľko kódov,
postupne ich vyskúšajte, kým nenájdete ten správny.
`` Ak vo vašom diaľkovom ovládači vymeníte batérie,
musíte znovu nastaviť kód značky.
INFO
RETURN
EXIT
FARBA (A, B, C, D)
Funkcia
Používa sa na prechod do ponuky TV.
Používa sa na zobrazenie ponuky
Nástroje.
Používa sa na pohyb kurzora alebo na
výber položky.
Používa sa na výber položiek ponuky.
Používa sa na zobrazenie ponuky INFO.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Používa sa na opustenie ponuky.
Tieto tlačidlá sa používajú na niekoľko
funkcií.
✎✎ POZNÁMKA
`` Funkcie uvedené vyššie nemusia bezpodmienečne
fungovať na všetkých televízoroch. Ak sa vyskytnú
problémy, použite diaľkový ovládač televízora.
Inštalácia batérií
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať
niektoré funkcie vášho televízora.
Tlačidlo
TV POWER
Číslo
Funkcia
Používa sa na zapnutie a vypnutie
televízora.
Používa sa na priame zadanie čísla.
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Používa sa na nastavenie hlasitosti
televízora.
Používa sa na zapnutie a vypnutie zvuku.
Používa sa na výber požadovaného
kanála.
Používa sa na výber externého zdroja
pripojeného k televízoru.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
• Skontrolujte polaritu +/– batérií.
• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
• Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie
je blokovaný prekážkou.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza
žiarivkové osvetlenie.
!! UPOZORNENIE
`` Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi na
ochranu životného prostredia. Nelikvidujte ich spolu
s komunálnym odpadom.
16
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 16
2013-02-07 오후 2:51:18
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
Značka
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
Kód
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA
YOKO
ZENITH
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 17
Začíname
Značka
03
Kódy ovládania TV
17
2013-02-07 오후 2:51:18
Pripojenia
Pripojenie k televízoru pomocou audio/video kábla a kábla RF
1. Pripojte kábel RF podľa obrázka.
2. Pomocou video/audio káblov pripojte konektory VIDEO OUT (žltý) / AUDIO OUT (biely a červený)
na zadnej strane výrobku ku konektorom VIDEO IN (žltý) / AUDIO IN (biely a červený) na vašom
televízore.
3. Pripojte výrobok a televízor k napájaniu.
4. Zapnite výrobok a televízor.
Do ANT IN
Do TV
Audio/Video kábel
Kábel RF
Červený Biely
Žltý
✎✎ POZNÁMKA
Do ANT INPUT
`` Káblové pripojenie RF tohto výrobku odosiela iba signály televízora. Ak chcete sledovať výstup z vášho výrobku, musíte
pripojiť audio/video káble.
`` Ak sa zvukový kábel nachádza príliš blízko k sieťovému káblu, môže sa vyskytnúť rušenie.
`` Ak chcete pripojiť AV prijímač, pozrite si strany s opisom pripojenia AV prijímača. (Pozrite strany 22 – 23)
`` Množstvo a poloha konektorov sa môže líšiť v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na
použitie vášho televízora.
`` Ak sa na televízore nachádza iba jeden konektor pre vstup zvuku, pripojte ho ku konektoru AUDIO OUT (pravý/biely) na
výrobku.
18
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 18
2013-02-07 오후 2:51:19
04
Pripojenie k televízoru
Pripojenia
Prípad 1: Pripojenie k televízoru pomocou HDMI kábla – Najlepšia
kvalita (odporúčané)
1. Pomocou HDMI kábla pripojte konektor HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku konektoru HDMI
IN na vašom televízore.
2. Zapnite výrobok a televízor.
3. Stláčajte prepínač vstupov na diaľkovom ovládači TV, kým sa na TV obrazovke neobjaví signál HDMI
z výrobku.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (pozrite strany 16 – 17), stlačte
tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte HDMI.
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
✎✎ POZNÁMKA
`` Kábel HDMI vysiela digitálne video/zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
`` Ak je výrobok pripojený k vášmu televízoru vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť
vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
`` HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa objaví zrnenie.
`` Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode
na použitie vášho televízora.
`` Pri prvom pripojení výrobku k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru bude výstupné rozlíšenie HDMI
automaticky nastavené na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
`` Ak si chcete vychutnať videá s 3D technológiou, musíte mať HDMI pripojenie.
`` Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby na Vyp.
`` Ak na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu používate kábel HDMI-DVI, musíte tiež pripojiť konektory AV OUT alebo
Digital Audio OUT k vášmu zobrazovaciemu zariadeniu alebo audio systému, aby ste počuli zvuk.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 19
19
2013-02-07 오후 2:51:19
Pripojenia
Prípad 2: Pripojenie k televízoru pomocou komponentného kábla –
Lepšia kvalita
-- Výrobok môžete k televízoru pripojiť pomocou komponentných video káblov.
-- Vychutnáte si vysoko kvalitné obrazy s presnou farebnou reprodukciou. Komponentné video rozdelí
obrazový prvok na čiernobiely (Y), modrý (PB) a červený (PR) signál, ktoré spolu poskytujú najčistejší a
bezchybný obraz. (Zvukové signály sú dodávané cez výstup zvuku.)
1. Pomocou komponentného video kábla pripojte konektory COMPONENT OUT na zadnej strane
výrobku ku konektorom COMPONENT IN na vašom televízore.
2. Pomocou audio káblov pripojte konektory AUDIO OUT (biely a červený) na zadnej strane výrobku
ku konektorom AUDIO IN (biely a červený) na vašom televízore.
3. Zapnite výrobok a televízor.
4. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke
nezobrazí signál „KOMPONENTNÝ“ z výrobku.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (pozrite strany 16 – 17), stlačte
tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte KOMPONENTNÝ.
Audio kábel
Komponentný kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Červený Biely Červený Modrý Zelený
✎✎ POZNÁMKA
`` Komponentné konektory na vašom televízore môžu byť označené „R-Y, B-Y, Y“ alebo „Cr, Cb, Y“ namiesto „PB, PR, Y“ v
závislosti od výrobcu. Počet a poloha konektorov sa môžu líšiť v závislosti od televízora.
Pozrite si návod na použitie vášho televízora.
`` Vybrať si môžete z rôznych nastavení rozlíšenia, ako sú 1080i, 720p, 576p/480p alebo 576i/480i v závislosti od typu obsahu.
(Pozri strany 30 – 32)
`` Ak sú pripojené oba káble, komponentný aj HDMI, aktuálne rozlíšenie sa môže líšiť od ponuky nastavenia. Rozlíšenie sa tiež
môže líšiť v závislosti od typu obsahu. (Pozri strany 30 – 32)
20
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 20
2013-02-07 오후 2:51:20
Pripojenia
1. Pomocou audio/video kábla pripojte konektory VIDEO OUT (žltý) / AUDIO OUT (biely a červený)
na zadnej strane výrobku ku konektorom VIDEO IN (žltý) / AUDIO IN (biely a červený) na vašom
televízore.
04
Prípad 3: Pripojenie k televízoru pomocou audio/video kábla – Dobrá
kvalita
2. Zapnite výrobok a televízor.
3. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke
nezobrazí signál „VIDEO“ z výrobku.
• Ak ste diaľkový ovládač výrobku nastavili na ovládanie vášho televízora (pozrite strany 16 – 17),
stlačte tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte VIDEO.
Audio/Video kábel
Červený Biely
Žltý
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak sa zvukový kábel nachádza príliš blízko k sieťovému káblu, môže sa vyskytnúť rušenie.
`` Ak chcete pripojiť AV prijímač, pozrite si strany s opisom pripojenia AV prijímača. (Pozrite strany 22 – 23)
`` Množstvo a poloha vstupných konektorov sa môže líšiť v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode
na použitie vášho televízora.
!! UPOZORNENIE
`` Výrobok nepripájajte k vášmu TV prijímaču cez videorekordér. Video signály vedené cez videorekordér môžu byť
ovplyvnené systémom ochrany autorských práv a obraz na TV obrazovke môže byť skreslený.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 21
21
2013-02-07 오후 2:51:20
Pripojenia
Pripojenie k zvukovému systému
• Keď chcete zapnúť AV prijímač, stíšte hlasitosť. Náhly hlasný zvuk môže spôsobiť poškodenie
reproduktorov a vášho sluchu.
• Formát výstupu zvuku nastavte podľa výkonu vášho AV prijímača. (Pozrite strany 33 – 36)
• Poloha vstupných konektorov HDMI sa môže líšiť v závislosti od AV prijímača. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho AV prijímača.
Prípad 1: Pripojenie k zvukovému systému (AV prijímač s podporou
HDMI) – Najlepšia kvalita (odporúčané)
1. Pomocou kábla HDMI pripojte konektor HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku konektoru HDMI
IN na vašom AV prijímači.
2. Pomocou kábla HDMI pripojte konektor HDMI OUT AV prijímača ku konektoru HDMI IN na vašom
televízore.
3. Zapnite výrobok, televízor a AV prijímač.
4. Aby ste počuli zvuk z prehrávača, stlačením prepínača vstupov na AV prijímači a televízore vyberte
externý vstup. Pozrite si návod na použitie AV prijímača na nastavenie audio vstupu AV prijímača.
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
22
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 22
2013-02-07 오후 2:51:21
2. Pomocou kábla(ov) video signálu pripojte
konektory HDMI, COMPONENT, alebo VIDEO
OUT na zadnej strane výrobku ku konektorom
HDMI, COMPONENT, alebo VIDEO IN na
vašom televízore. (Pozrite strany 19 – 21)
3. Zapnite výrobok, televízor a AV prijímač.
4. Stlačením prepínača vstupu na AV prijímači
vyberte externý vstup, aby ste počuli zvuk z
výrobku. Pozrite si návod na použitie AV prijímača
na nastavenie audio vstupu AV prijímača.
5. Stlačením prepínača vstupov na diaľkovom
ovládači televízora vyberte zdroj videa (HDMI,
Komponent alebo Video.)
Prípad 2: Optický kábel
(nie je súčasťou dodávky)
1. Pomocou audio káblov pripojte konektory
AUDIO OUT (biely a červený) na zadnej strane
výrobku ku konektorom AUDIO IN (biely a
červený) na vašom stereofonickom zosilňovači
Pripojenia
1. Pomocou optického kábla pripojte konektor
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnej
strane výrobku ku konektoru DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) na vašom AV prijímači.
Prípad 3: Pripojenie k zvukovému
systému (Stereofonický zosilňovač)
– Dobrá kvalita
04
Prípad 2: Pripojenie k zvukovému
systému (AV prijímač s dekodérom
Dolby Digital alebo DTS)
– Lepšia kvalita
2. Pomocou kábla(ov) video signálu pripojte
konektory HDMI, COMPONENT, alebo VIDEO
OUT na zadnej strane výrobku ku konektorom
HDMI, COMPONENT, alebo VIDEO IN na
vašom televízore. (Pozrite strany 19 – 21)
3. Zapnite výrobok, televízor a stereofonický
zosilňovač.
4. Aby ste počuli zvuk z výrobku, stlačením
prepínača vstupov na stereofonickom zosilňovači
vyberte externý vstup. Pozrite si návod na použitie
stereofonického zosilňovača na nastavenie audio
vstupu stereofonického zosilňovača.
5. Stlačením prepínača vstupov na diaľkovom
ovládači televízora vyberte zdroj videa (HDMI,
Komponent alebo Video.)
Prípad 3: Audio kábel
Červený Biely
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak používate pripojenie digitálneho zvuku, ktoré je popísané v prípade 2, budete počuť iba predné dva reproduktory s
nastavením digitálneho výstupu ako PCM.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 23
23
2013-02-07 오후 2:51:21
Pripojenia
Pripojenie k sieti
Tento výrobok vám umožňuje používať sieťové služby (pozri strany 64 – 73), napríklad Smart Hub a BD-LIVE,
a aktualizácie softvéru, keď je pripojený k sieti. Na pripojenie vám odporúčame používať prístupový bod (AP)
alebo IP smerovač. Viac informácií o pripojeniach smerovača nájdete v návode na použitie smerovača alebo
požiadajte o technickú pomoc výrobcu smerovača.
Káblová sieť
1. Pomocou priameho kábla LAN (kábel UTP) pripojte konektor LAN na zadnej strane výrobku ku
konektoru LAN na vašom modeme alebo smerovači.
2. Ak chcete nastaviť možnosti siete, pozrite si strany 38 – 41.
Smerovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
alebo
Širokopásmové
služby
Širokopásmové
služby
✎✎ POZNÁMKA
Širokopásmový modem
Sieťové prepojenie s počítačom
pre funkciu AllShare
`` Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti od
použitého smerovača alebo pravidiel vášho poskytovateľa internetových služieb. Viac informácií získate od svojho
poskytovateľa internetových služieb.
`` Ak ste používateľ DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
`` Ak chcete použiť funkciu AllShare, musíte pripojiť počítač k sieti, ako znázorňuje obrázok.
Pripojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.
24
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 24
2013-02-07 오후 2:51:22
04
Bezdrôtová sieť
1. Na vytvorenie bezdrôtového sieťového pripojenia je potrebný bezdrôtový AP/IP smerovač a adaptér
bezdrôtovej siete LAN Samsung. Pripojte bezdrôtový adaptér LAN (nie je súčasťou balenia) ku
konektoru bezdrôtového adaptéra LAN na prednom paneli prehrávača. Pozri schému nižšie.
Pripojenia
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového IP smerovač (smerovač alebo modem).
2. Ak chcete nastaviť možnosti siete, pozri strany 38 - 41.
Širokopásmové
služby
S ieťové prepojenie
s počítačom pre
funkciu AllShare
Bezdrôtový IP smerovač
Bezdrôtový LAN adaptér
(nie je súčasťou dodávky)
✎✎ POZNÁMKA
`` S týmto prehrávačom používajte iba bezdrôtový LAN adaptér spoločnosti Samsung. (Názov modelu:
WIS12ABGNX).
Nepoužívajte bezdrôtový adaptér s inými prehrávačmi.
Ak si chcete zakúpiť adaptér bezdrôtovej siete LAN od spoločnosti Samsung, navštívte svojho predajcu
Samsung.
`` Musíte použiť bezdrôtový IP smerovač, ktorý podporuje IEEE 802.11 a/b/g/n. (n sa odporúča pre stabilnú prevádzku
bezdrôtovej siete.)
`` Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon AP,
vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami, atď.).
`` Bezdrôtový IP smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim Ad hoc nie je podporovaný.
`` Prehrávač podporuje len nasledujúce bezdrôtové bezpečnostné kľúčové protokoly:
WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` V dôsledku zmien v stratégii WiFi nemôže tento prehrávač podporovať metódu kódovania TKIP v režime 802.11n.
`` Ak chcete použiť funkciu AllShare, musíte pripojiť váš počítač k vašej sieti, ako vidno na obrázku.
Pripojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 25
25
2013-02-07 오후 2:51:22
Nastavenie
Skôr ako začnete (Plug & Play)
1. Po pripojení výrobku zapnite televízor.
Keď pripojíte výrobok k televízoru po prvýkrát,
výrobok sa automaticky zapne a zobrazí sa
obrazovka Plug & Play.
Select the OSD Language.
: English
►
" Enter
2. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadovaný
jazyk a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadovanú
krajinu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadované 4-ciferné heslo. (iba pre
Francúzsko)
5. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadovaný
režim hodín.
• Ak zvolíte možnosť Automatický : Stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
• Ak zvolíte možnosť Manuálny : Stláčaním
tlačidiel ▲▼◄► nastavte hodiny a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Plug & Play
Nast. možností vyhl'adávania pre autom. ladenie.
Terestriál.
Kábel
HI'adat'
a Predch. d Preskoč > Posunúť " Zadať
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte požadovaný
zdroj antény a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
26
• Ak zvolíte možnosť Kábel : Stlačením
tlačidla ▼ zvoľte možnosť Ďalej a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Nastavte možnosť
režimu vyhľadávania a potom stlačením
tlačidla ▼ zvoľte tlačidlo Hľadať.
7. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadované
poradie kanálov a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. (iba pre Taliansko)
Plug & Play
Menu Language
• Ak zvolíte možnosť Terestriál. : Stlačením
tlačidla ▼ zvoľte možnosť Hľadať a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
8. Stlačením tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Nastavenia siete alebo Pozerať TV a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
(Ďalšie informácie o možnosti Nastavenia siete
nájdete na stranách 38 – 41)
✎✎ POZNÁMKA
`` Pri prvom pripojení výrobku k televízoru sa výrobok
zapne automaticky. Je to bežný jav.
`` Heslo
-- Iba pre Francúzsko: Pomocou číselných tlačidiel
zadajte požadované 4-ciferné heslo.
* H eslo nemôžete nastaviť na „0000“.
Vyberte si iné čísla.
-- Ostatné: Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadované 4-ciferné heslo.
* Predvolené heslo je nastavené na 0000.
`` Ponuka Poradie kanálov sa dá zobraziť, keď je
krajina nastavená na Taliansko.
Prístup do ponuky Nastavenia
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Objaví sa domáca ponuka.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovanú
domácu ponuku a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 26
2013-02-07 오후 2:51:23
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo
EXIT.
Pozerať TV
Sprievodca
Manažér harmonogramu
3
Zoznam kanálov
Správca kanálov
2
Moje zar.
4
Internet
Môj obsah
Nastavenia
1
5
1
Zvolí Moje zar.
2
Zvolí Môj obsah.
3
Zvolí Pozerať TV.
4
Zvolí Internet.
5
Zvolí Nastavenia.
Zoznam kanálov
Nastavenie
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
05
• Domáca ponuka
Môžete zobraziť všetky vyhľadané kanály.
1. Stlačte tlačidlo CH LIST na diaľkovom
ovládači.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
Obrazovka zoznamu kanálov
1
Zoznam kanálov
Všetky
808 BBC World
809 bid-up.tv
810 Boomerang
✎✎ POZNÁMKA
811 Cartoon Nwk
`` Keď je výrobok pripojený k sieti, zvoľte možnosť
Smart Hub v domácej ponuke.
Preberte požadovaný obsah z Samsung Apps.
(Pozrite strany 71 – 72)
`` Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky.
812 Class News
813 Coming Soon
814 Discovery
Žiadne informácie.
Terestriál.
1
`` OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto výrobku sa
môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
`` Ak necháte výrobok v domácej ponuke na viac ako 3
minúty bez použitia, zobrazí sa obrazovka DTV.
`` Ak necháte výrobok v inej ponuke vrátane nastavení
na viac ako 5 minút bez použitia, na obrazovke sa
zobrazí šetrič obrazovky.
Pozerať TV
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Objaví sa domáca ponuka.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte možnosť
Pozerať TV.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2
a Anténa c Zobr. progr. < Režim k. " Sledovat' ƒ Strana
Zobrazuje uložené kanály.
Pomoc pri navigácii : Zobrazí dostupné tlačidlá
diaľkového ovládania.
• ČERVENÉ tlačidlo (A) : Vyberie Terestriál alebo
Kábel.
• ŽLTÉ tlačidlo (C) : Zobrazí informácie o programe.
• Režim k. : Zobrazí režim kanálov podľa typu
kanálu. (Všetky, TV, Rádio, Dáta/Iné)
• Sledovat' : Zobrazí zvolený kanál.
• Strana : Prejde na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stranu.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte požadovaný
kanál a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa zvolený kanál.
✎✎ POZNÁMKA
`` Stlačením tlačidla INFO môžete sledovať alebo
nahrávať zvolený kanál.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 27
2
27
2013-02-07 오후 2:51:24
Nastavenie
Správca kanálov
Použitie tlačidla TOOLS
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný kanál
a potom stlačte tlačidlo TOOLS.
Môžete spravovať uložené kanály.
Obrazovka správcu kanálov
1
Správca kanálov | Všetky
2
Správca kanálov | Všetky
801 xxxxxxxx
804 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
802 xxxxxxxx
806 xxxxxxxx
808 xxxxxxxx
810 xxxxxxxx
812 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
Terestriál.
803 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
Číslo kanála
800 xxxxxxxx
807
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
Terestriál.
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
815 xxxxxxxx
3
Editované kanály : Stlačením tlačidiel ◄▲▼
môžete skontrolovať editované kanály.
• Kanály ( ) : Zobrazí zoznam kanálov podľa
typu kanála. (Všetky, TV, Rádio, Dáta/Iné)
• Obľúbené ( ) : Zobrazí všetky obľúbené kanály.
(Obľúbený 1, Obľúbený 2, Obľúbený 3......)
1
Zobrazí uložené kanály.
2
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje dostupné tlačidlá
diaľkového ovládača.
• Anténa : Zvolí Terestriál. alebo Kábel.
• Zoradenie : Usporiada zoznam podľa čísla
kanála alebo názvu kanála.
• Strana : Prejde na nasledovnú alebo predošlú
stranu.
• Vybrať : Vyberie požadovaný kanál.
• Nástroje : Zobrazí možnosť Správca kanálov.
• Späť : Vráti sa k predchádzajúcej ponuke.
3
Ikony zobrazenia stavu kanála
Ikony
c
Kanál je zvolený.
\
Uzamknutý kanál.
Činnosti
Kanál je nastavený ako obľúbený.
" Zadať ' Späť
815 xxxxxxxx
xxxxxxxx
815
814 xxxxxxxx
807 xxxxxxxx
a Anténa d Zoradenie ƒ Strana " Vybrať / Nástroje ' Späť
xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
Nástroje
xxxxxxxx
801
801
xxxxxxxx
Sledovat'
803
xxxxxxxx
xxxxxxxx
803
Pridat'k
obl'úbeným
Uzamknút'
805
xxxxxxxx
xxxxxxxx
805
Upravit'
č. kanála
807
xxxxxxxx
xxxxxxxx
807
Odstrániť
809
xxxxxxxx
xxxxxxxx
809
Zruš.
ozn.
všetkých
811 xxxxxxxx
xxxxxxxx
811
Vybrat'
všetko
813
xxxxxxxx
xxxxxxxx
813
801 xxxxxxxx
1/2 Strany
1/2 Strany
Označené položka: 1 Číslo kanála
a Anténa d Zoradenie ƒ Strana " Vybrať / Nástroje ' Späť
Sledovat'
Zvoľte túto možnosť na sledovanie kanála.
Pridať k obľúbeným / Upraviť obľúbené
Zvoľte túto možnosť na pridanie požadovaného
obľúbeného kanála.
Uzamknúť / Odomknúť
Zvoľte túto možnosť na uzamknutie kanála.
Upraviť č. kanála
Zvoľte túto možnosť na editáciu čísla kanála.
Ak možnosť Upraviť č. kanála nie je zobrazená v
Správcovi kanálov, nastavte ju v ponuke kanálov
na Zapnúť. (Pozrite stranu 37).
Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, keď nastavíte
typ zdroja antény a krajinu nasledovne.
Zdroj antény
Terestriál.
Krajina
Holandsko, Taliansko
Odstrániť
Zvoľte túto možnosť na vymazanie kanála.
Zruš. ozn. všetkých
Zvoľte túto možnosť na zrušenie označenia
všetkých kanálov.
Vybrať všetko
Zvoľte túto možnosť na výber všetkých kanálov.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pri satelitnom vysielaní môže byť úprava čísel
kanálov možná v závislosti od špecifikácie.
28
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 28
2013-02-07 오후 2:51:25
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
Displej
Môžete konfigurovať rôzne možnosti displeja, ako
je napríklad pomer strán obrazovky, rozlíšenie atď.
Nastavenia 3D
Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D
obsahom v režime 3D.
Nastavenia
Nastavenia 3D
Displej
Zvuk
Nastavenia 3D
Kanály
Sieť
Režim prehr. 3D Blu-ray
: Auto
Systém
Vel'kost' obraz.
: 55 palce
Jazyk
Zabezpečenie
> Posunúť " Zadať ' Späť
Všeobecné
Podpora
HDMI hlboké farby
Režim prehr. 3D Blu-ray
: Auto
3D Blu-ray disky sú k dispozícii v dvoch formátoch:
3D Blu-ray a 3D. Pred prehratím disku si môžete
vybrať, či budete pozerať 3D Blu-ray disk v režime
3D alebo 2D.
• Auto : Automaticky deteguje 3D schopnosť
pripojeného televízora a prehrá 3D Blu-ray disk
v príslušnom režime 3D alebo 2D, respektíve 3D
disk v režime 3D, ak televízor podporuje 3D.
Ak váš televízor nepodporuje 3D, 3D disky
nebudú prehrané.
• 3D  3D : 3D disky a 3D Blu-ray disky budú
prehrávané vždy v režime 3D.
• 3D  2D : 3D Blu-ray disky budú prehrávané
vždy v 2D režime. 3D disky nebudú prehrané.
`` V závislosti od obsahu a polohy obrazu na obrazovke
televízora môžete vidieť vertikálne čierne čiary
na ľavej strane, pravej strane alebo na obidvoch
stranách.
Veľkosť obraz.
Umožňuje vám zadať aktuálnu veľkosť obrazovky
vášho televízora, takže výrobok môže nastaviť
obraz podľa veľkosti obrazovky a zobraziť
optimálny 3D obraz.
(Pre 3D displeje väčšie ako 116 palcov je vhodné
jednoducho nastaviť 116.)
!! UPOZORNENIE
`` Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D zariadenie
(AV prijímač alebo televízor kompatibilný s 3D) k portu
HDMI OUT výrobku pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI. Pred prehrávaním 3D obsahu si
nasaďte 3D okuliare.
`` Výrobok vysiela 3D signály len cez kábel HDMI
pripojený k portu HDMI OUT.
`` Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania
3D je pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného 3D
obrazu, nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa vašich
preferencií.
`` Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo nastavenie
veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky, nemusia
v režime prehrávania 3D správne fungovať.
`` Na správny prenos 3D signálu musíte používať
vysokorýchlostný HDMI kábel.
`` Pri sledovaní 3D obrazu zostaňte od televízora vo
vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne trojnásobku šírky
obrazovky. Napríklad ak máte 46-palcovú obrazovku ,
zostaňte 138 palcov (11,5 ft) od obrazovky.
-- Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na
dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
`` Keď je výrobok pripojený k niektorým 3D
zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
`` „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné
známky združenia Blu-ray Disc Association.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 29
Nastavenie
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Objaví sa domáca ponuka.
05
✎✎ POZNÁMKA
Nastavenia
29
2013-02-07 오후 2:51:25
Nastavenie
Pomer strán
Nastavenia veľkosti obrazovky môžete nastaviť
podľa typu televízora, ktorý máte.
• 16:9 Originál : Vyberte, keď pripojíte výrobok
k obrazovke televízora s pomerom strán 16:9.
Výrobok zobrazí všetok obsah v pôvodnom
pomere strán.
Obsah formátovaný v režime 4:3 sa zobrazí s
čiernymi pruhmi vľavo aj vpravo.
• 16:9 Úplný : Vyberte, keď pripojíte výrobok
k obrazovke televízora s pomerom strán
16:9. Obsah zaplní celú obrazovku. Obsah
formátovaný v režime 4:3 sa natiahne.
• 4:3 Poštová schránka : Vyberte, keď pripojíte
výrobok k obrazovke televízora s pomerom strán
4:3. Výrobok zobrazí všetok obsah v pôvodnom
pomere strán obrazu. Obsah formátovaný v
režime 16:9 sa zobrazí s čiernymi pruhmi na
vrchu a na spodku.
• 4:3 Pan-Scan : Vyberte, keď pripojíte výrobok
k obrazovke televízora s pomerom strán 4:3.
Obsah s pomerom strán 16:9 bude mať
orezanú krajnú ľavú aj pravú časť.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré
pomery strán k dispozícii.
`` Ak vyberiete pomer strán a možnosť, ktoré sú iné
ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže
sa zobraziť skreslený obraz.
`` Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa môže
zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po bokoch obrazu).
Smart Hub – veľkosť obr.
Nastavte Obrazovku Smart Hub na optimálnu veľkosť.
• Veľ.1 : Veľkosť obrazovky Smart Hub bude
menšia ako predvolená veľkosť. Na bokoch
obrazovky môžete vidieť čierne pruhy.
• Veľ.2 : Toto je predvolené nastavenie pre
Smart Hub. Výrobok zobrazí normálnu veľkosť
obrazovky Smart Hub.
• Veľ.3 : Pri tejto možnosti sa zobrazí väčšia
veľkosť obrazovky Smart Hub. Obraz môže byť
pre vašu televíznu obrazovku príliš veľký.
BD Wise (iba výrobky Samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od
spoločnosti Samsung.
30
Keď prepojíte výrobok Samsung a televízor
Samsung s BD Wise cez HDMI a funkcia BD Wise
je zapnutá na výrobku aj televízore, výrobok vysiela
video s rozlíšením videa a snímkovou frekvenciou
disku BD/DVD.
• Vyp. : Výstupné rozlíšenie zostane pevné pri
rozlíšení, ktoré ste predtým nastavili v ponuke
Rozlíšenie, bez ohľadu na rozlíšenie disku.
Pozrite si Rozlíšenie nižšie.
• Zap. : Výrobok vysiela video v pôvodnom
rozlíšení a snímkovej frekvencii disku BD/DVD.
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa
automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa objaví
v ponuke Rozlíšenie.
`` Ak je výrobok pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje BD Wise, nemôžete funkciu BD Wise
používať.
`` Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte
ponuku BD Wise na výrobku aj na televízore na Zap.
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie
komponentného a video signálu HDMI na Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p alebo 576i/480i.
Toto číslo označuje počet riadkov videa na
jednu snímku. Písmeno „i“ označuje prekladané
skenovanie a písmeno „p“ progresívne skenovanie.
Čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.
• Auto : Automaticky nastaví výstupné rozlíšenie
na maximálne rozlíšenie pripojeného televízora.
• BD Wise : Automaticky nastaví rozlíšenie na
rozlíšenie disku BD/DVD, ak ste pripojili výrobok
cez HDMI k TV s funkciou BD Wise. (Položka
ponuky BD Wise sa zobrazí iba vtedy, keď je
BD Wise nastavené na Zap. Pozrite si BD Wise
vyššie.)
• 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho
videa.
• 1080i : Výstup 1080 riadkov prekladaného
videa.
• 720p : Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
• 576p/480p : Výstup 576/480 riadkov
progresívneho videa.
• 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov prekladaného
videa.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 30
2013-02-07 오후 2:51:25
05
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
HDMI / pripojené
Výstup
Nastavenie
Režim HDMI
Rozlíšenie
disku Blu-ray
BD Wise
1080p
Filmová snímka: Auto (24Fs)
1080i
720p
576i/480i
-
-
-
Maximálne
rozlíšenie
vstupu
televízora
576i/480i
-
-
-
1080p
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
1080p
1080p@24F 1080p@24F
720p
576p/480p
576i/480i
-
ƒƒ Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
Elektronický
Režim VIDEO
obsah/
Disk Blu-ray
Digitálny
obsah
1080p
Maximálne
rozlíšenie
vstupu
televízora
Auto
Režim
Komponentný/
VIDEO
Elektronický
obsah/
Disk Blu-ray
Digitálny
obsah
HDMI / nepripojené
Režim Komponentný
480i
720p
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / pripojené
-
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / nepripojené
Režim Komponentný/
VIDEO
Režim Komponentný
Režim VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080p
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
Režim HDMI
576i/480i
Maximálne rozlíšenie
vstupu televízora
1080i
576p/480p
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 31
Nastavenie
ƒƒ Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického obsahu/digitálneho obsahu
31
2013-02-07 오후 2:51:25
Nastavenie
ƒƒ Zobrazenie DTV
Výstup
Rozlíšenie
BD Wise
Auto
Intelig. rozlíšenie DTV
„Auto“
Intelig. rozlíšenie DTV
„Vyp.“
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI pripojené
Režim HDMI
1080p
Rozlíšenie toku
vysielania
Max. rozlíšenie
TV vstupu
1080p
Režim Komponentný
Režim VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
-
✎✎ POZNÁMKA
`` Inteligentné rozlíšenie DTV je aktivované iba vtedy,
keď je možnosť rozlíšenia nastavená na Auto.
`` Ak televízor, ktorý ste pripojili k výrobku, nepodporuje
funkciu Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie,
zobrazí sa správa „Ak sa po stlačení
„Áno“ nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15
sekúnd na návrat na predchádzajúce rozlíšenie.
Chcete zmeniť rozlíšenie?“.
Ak zvolíte možnosť Áno, obrazovka televízora na 15
sekúnd zhasne a potom sa rozlíšenie automaticky
zmení na predchádzajúce rozlíšenie.
`` Ak obrazovka po zmene rozlíšenia zostane prázdna,
vyberte všetky disky a potom stlačte a podržte tlačidlo
ZASTAVIŤ (
) na prednej strane výrobku na
dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia sa vrátia do
východiskových nastavení. Na prístup ku každému
režimu postupujte podľa krokov na predchádzajúcej
strane a vyberte nastavenie displeja, ktoré váš
televízor podporuje.
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
uložené používateľské údaje BD vymažú.
`` Aby výrobok mohol používať režim Filmová snímka
(24 Fs), musí mať Blu-ray disk funkciu 24 snímok.
`` Ak sú pripojené konektory HDMI aj Komponentný
a momentálne prezeráte komponentný výstup,
rozlíšenie je pevne stanovené na 576i/480i.
32
HDMI nepripojené
Komponentný/
VIDEO Režim
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
`` V prípade DivX obsahu chráneného proti kopírovaniu
je výstupné rozlíšenie komponentného videa pevne
nastavené na 576i/480i.
`` Keď HDMI kábel nie je pripojený a video výstup je v
komponentném režime, obsah DivX s ochranou proti
kopírovaniu môže byť na výstupe iba ako 576i/480i.
Intelig. rozlíšenie DTV
Použite túto funkciu na automatickú optimalizáciu
rozlíšenia obrazovky pre digitálne vysielanie.
• Auto : Rozlíšenie obrazovky sa automaticky
optimalizuje pre digitálne vysielanie.
• Vyp. : Vypne sa Intelig. rozlíšenie DTV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak zmeníte TV kanál, keď je táto funkcia nastavená
na Auto, v závislosti od televízora môže byť čas
zobrazenia nasledovných kanálov dlhší, ako keď je
funkcia nastavená na Vyp..
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného priestoru
na výstup HDMI, aby sa zhodoval so schopnosťami
pripojeného zariadenia (televízor, monitor atď).
• Auto : Automaticky nastaví výrobok na optimálny
formát podporovaný vaším zariadením.
• YCbCr (4:4:4) : Ak váš televízor podporuje farebný
priestor YCbCr cez HDMI, zvoľte túto možnosť na
výstup normálnej farebnej stupnice YCbCr.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 32
2013-02-07 오후 2:51:25
Nastavenie funkcie Filmová snímka (24Fs) na Auto
vám umožňuje nastaviť výstup HDMI výrobku na 24
snímok za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu.
Funkciu Filmová snímka (24Fs) môžete využívať
len na televízore, ktorý podporuje túto snímkovú
frekvenciu. Filmovú snímku môžete zvoliť len
vtedy, keď je výrobok v režimoch výstupného
rozlíšenia HDMI 1080i alebo 1080p.
• Auto : Funkcia Filmová snímka (24Fs) bude
fungovať.
• Vyp. : Funkcia Filmová snímka (24Fs) je vypnutá.
HDMI hlboké farby
Umožňuje vám dosiahnuť video z konektora HDMI
OUT so sýtymi farbami. Sýta farba umožňuje
presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou farieb.
• Auto : Výrobok vysiela video s funkciou Hlboké
farby do pripojeného televízora, ktorý podporuje
funkciu HDMI hlboké farby.
• Vyp. : Obraz sa vysiela bez funkcie Sýta farba.
Statický režim
Umožňuje vám nastaviť typu obrazu, ktorý výrobok
zobrazí, keď pozastavíte prehrávanie disku DVD.
• Auto : Automaticky zobrazí najlepší statický
obraz v závislosti od obsahu.
• Snímka : Vyberte pri pozastavení scény s
malým množstvom akcií.
• Pole : Vyberte pri pozastavení scény s veľkým
množstvom akcií.
Progresívny režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu obrazu pri
sledovaní DVD diskov.
• Auto : Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby
výrobok automaticky zvolil najlepšiu kvalitu
obrazu DVD disku, ktorý pozeráte.
• Video : Vyberte, ak chcete mať najlepší obraz
koncertu alebo televíznej šou na DVD.
Digitálny výstup
Nastavíte Digitálny výstup na zhodu so
schopnosťami AV prijímača, ktorý ste pripojili k
výrobku :
• PCM : Zvoľte, ak ste pripojili AV prijímač s
podporou HDMI.
• Bitstream (nespracovaný) : Zvoľte, ak ste
pripojili AV prijímač s podporou HDMI so
schopnosťami dekódovania Dolby TrueHD a
DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (DTS Opätovne kódov.) : Zvoľte,
ak ste pripojili AV prijímač pomocou Digitálneho
optického vstupu, ktorý dokáže dekódovať
DTS.
• Bitstream (Dolby D Opätovne kódov.) :
Zvoľte, ak nemáte AV prijímač s podporou
HDMI, ale máte AV prijímač so schopnosťami
dekódovania Dolby Digital.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku:
-- Zvuk hlavnej funkcie : Zvukový záznam hlavnej
funkcie.
-- BONUSVIEW zvuk : Doplňujúci zvukový záznam,
ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania : Ak vyberiete
niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť
zvukové efekty navigovania. Funkcia Zvukové
efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk
odlišná.
✎✎ POZNÁMKA
`` Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v
opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo
bude zvuk príliš hlasný.
`` Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
`` Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
`` Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
`` Toto nastavenie digitálneho výstupu neovplyvňuje
analógový (L/R) zvuk ani zvukový výstup HDMI do
vášho televízora.
Po pripojení k AV prijímaču ovplyvňuje optický výstup
a zvukový výstup HDMI.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 33
Nastavenie
Filmová snímka (24Fs)
Zvuk
05
• RGB (Štandardný) : Zvoľte túto možnosť na
výstup normálnej farebnej stupnice RGB.
• RGB (Vylepšený) : Ak ste pripojili výrobok
k zariadeniu so zobrazením DVI, napríklad
k monitoru, zvoľte túto možnosť na výstup
farebnej stupnice vylepšeného RGB.
33
2013-02-07 오후 2:51:25
Nastavenie
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
AV prijímač
s podporou
HDMI
Pripojenie
AV prijímač
s podporou
HDMI
Optický
PCM
PCM 2k
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Plus
Až do PCM
7.1k
Bitstream
Bitstream
(DTS Opätovne
(Dolby D
kódov.)
Opätovne kódov.)
Prijímač AV s
Prijímač AV s
podporou HDMI podporou HDMI
alebo Optický
alebo Optický
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital Dolby Digital
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Až do PCM
6.1k
PCM 2k
DTS
DTS
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS-HD High Až do PCM
Resolution Audio
7.1k
PCM 2k
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS-HD
Master Audio
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
DTS-HD
Master Audio
DTS
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
PCM
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Až do PCM
6.1k
PCM 2k
DTS
DTS
Dolby Digital
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Plus
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus***
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
MPEG1
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
PCM
(až do 5.1k)
PCM 2k
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
HE-AAC
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Opätovne
kódov.** (pre
viackanálový
program)
Dolby Digital
Opätovne
kódov.** (pre
viackanálový
program)
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS
Audio Stream Dolby Digital
na DVD
34
Optický
PCM
Audio Stream
na disku Blu- Dolby TrueHD
ray
Audio Stream
vysielania
Bitstream
(nespracovaný)
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 34
2013-02-07 오후 2:51:25
Nastavenie
Akýkoľvek
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie
a zvuk BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania, potom
PCM zvuk opätovne
zakóduje do toku
bitov Dolby digital.
05
Definícia pre
Blu-ray disk
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a zvuk
BONUSVIEW dokopy
do PCM zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania.
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie
Vysiela len zvuk hlavnej a zvuk BONUSVIEW
funkcie, aby mohol váš AV dokopy do PCM
prijímač dekódovať bitový
zvuku a pridá
tok zvuku.
Zvukové efekty
Nebudete počuť zvuk
navigovania, potom
BONUSVIEW alebo Zvukové PCM zvuk opätovne
efekty navigovania.
zakóduje do DTS
toku bitov.
* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužijú. Výstup bude
PCM 2k.
** Ak je zdrojový tok HE-AAC 2k alebo 1k, výstup bude 2k PCM.
Pre tok Dolby Digital Plus na internetovom obsahu je PCM výstup cez HDMI podporovaný až do 5.1k.
*** Ak je Popis zvuku nastavený na Zap. a počet zvukových kanálov je vyšší ako 2, zvukový výstup bude
zmenený na Dolby Digital, aj keď pôvodný tok vysielania je Dolby Digital Plus. Ale ak je počet zvukových
kanálov 2 (stereo) alebo 1 a Popis zvuku je nastavený na Zap., výstupný formát bude PCM.
Prevzorkovanie PCM nadol
Umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť
prevzorkovanie 48kHz a 96kHz PCM nadol.
• Vyp. : Zvoľte vtedy, keď je AV prijímač pripojený
k výrobku kompatibilný s 96kHz.
• Zap. : Zvoľte vtedy, keď AV prijímač pripojený
k výrobku nie je kompatibilný s 96kHz. 96kHz
signály budú konvertované na 48kHz.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aj keď je Prevzorkovanie PCM nadol nastavené
na Vyp., niektoré disky budú vysielať iba zvuk
prevzorkovaný nadol cez optické digitálne výstupy.
HDMI
• Ak váš televízor nie je kompatibilný
s komprimovanými viackanálovými formátmi
(Dolby Digital, DTS), výrobok môže vysielať
2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, aj keď ste
v ponuke nastavenia zvolili digitálny výstup ako
Bitstream (nespracovaný/DTS Opätovne kódov./
Dolby D Opätovne kódov.).
• Ak váš televízor nie je kompatibilný so
vzorkovacím kmitočtom PCM nad 48 kHz,
výrobok môže vysielať 48 kHz zvuk PCM
prevzorkovaný nadol, aj keď ste nastavili
Prevzorkovanie PCM nadol na Vyp..
Ovládanie dynamického rozsahu
Môžete počúvať pri nízkej hlasitosti, ale aj tak
budete dialógy jasne počuť.
Táto funkcia je aktívna len vtedy, ak váš výrobok
deteguje signál Dolby Digital, Dolby Digital Plus
alebo Dolby TrueHD.
• Auto : Ovládanie dynamického rozsahu bude
nastavené automaticky na základe informácií
poskytnutých zvukovou stopou Dolby TrueHD.
• Vyp. : Môžete si vychutnať film so štandardným
dynamickým rozsahom.
• Zap. : Pri prehrávaní zvukového záznamu
filmu pri nízkej hlasitosti alebo z menších
reproduktorov môže systém využiť príslušnú
kompresiu, aby bol obsah s nižšou úrovňou
zrozumiteľnejší a zabránilo sa prehrávaniu
dramatických pasáží príliš nahlas.
Režim zmiešavania
Umožňuje vám zvoliť, ako bude výrobok
zmiešavať zvuk z viacerých kanálov do menšieho
počtu kanálov.
• Normálne stereo : Zmieša viackanálový zvuk
na dvojkanálové stereo. Vyberte pri pripojení k
zariadeniu, ktoré nepodporuje virtuálne priestorové
funkcie, ako napríklad Dolby Pro Logic.
• Kompatibilné s priestorovým : Zmieša
viackanálový zvuk na stereo kompatibilné s
priestorovým režimom. Vyberte pri pripojení k
zariadeniu, ktoré podporuje virtuálne priestorové
funkcie, ako napríklad Dolby Pro Logic.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 35
35
2013-02-07 오후 2:51:26
Nastavenie
Režim DTS Neo:6
Môžete počúvať viackanálový zvuk z Audio CD
(CD-DA).
• Vyp. : Na výstupe je iba 2-kanálový zvukový
signál cez predné reproduktory.
• Kino : Zvoľte, ak chcete prehrávať 2-kanálový
zvuk filmu cez viacero kanálov.
• Hudba : Zvoľte, ak chcete prehrávať 2-kanálovú
hudbu cez viacero kanálov.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak používate AV prijímač s podporou HDMI, táto
možnosť je k dispozícii, keď nastavíte digitálny
výstup ako PCM.
Synch. zvuku
V niektorých prípadoch, keď je výrobok pripojený
k digitálnemu televízoru, sa zvukový signál nemusí
zosynchronizovať s obrazovým signálom. Ak sa to
stane, nastavte čas oneskorenia zvuku tak, aby sa
zhodoval s obrazovým signálom.
• Oneskorenie zvuku môžete nastaviť od 0 ms do
200 ms.
Upravte ho na optimálne nastavenie.
✎✎ POZNÁMKA
`` Čas oneskorenia zvuku, ktorý nastavíte, nemusí byť
presný, v závislosti od prehrávaného obsahu.
Kanály
Môžete nakonfigurovať rozličné nastavenia pre
TV kanály s funkciami ako Krajina a Automatické
uloženie.
Anténa
Krajina
Zvoľte túto možnosť, ak chcete zmeniť krajinu.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo.
1. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadovanú
krajinu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Stlačte tlačidlo RETURN.
✎✎ POZNÁMKA
`` Heslo
-- Iba pre Francúzsko: Pomocou číselných tlačidiel
zadajte požadované 4-ciferné heslo.
-- Ostatné: Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadované 4-ciferné heslo.
* Predvolené heslo je nastavené na 0000.
Automatické ladenie
Vyhľadanie všetkých kanálov s aktívnymi stanicami
a ich uloženie.
Automaticky vyhľadá kanál a uloží ho vo výrobku.
Automaticky pridelené čísla programov nemusia
zodpovedať skutočným alebo požadovaným
číslam kanálov.
Ak je kanál uzamknutý pomocou funkcie Detská
zámka, zobrazí sa okno na zadanie PIN.
• Terestriál. : Stlačením tlačidla ▼ zvoľte možnosť
Hľadať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
• Kábel : Stlačením tlačidla ▼ zvoľte možnosť
Ďalej a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Nastavte možnosť režimu vyhľadávania a potom
stlačením tlačidla ▼ zvoľte tlačidlo Hľadať.
-- Režim Hľad. (Úplný / Sieť / Rýchly) : Vyhľadá
všetky kanály s aktívnymi vysielajúcimi
stanicami a uloží ich vo výrobku.
Vyberte správny typ antény na digitálne vysielanie.
Predtým, ako si váš výrobok začne ukladať do
pamäte dostupné kanály, musíte špecifikovať
typ zdroja signálu, ktorý je pripojený k tomuto
výrobku.
• Terestriál : Zvolí možnosť Terestriál. pre
prijímané digitálne vysielania.
• Kábel : Vyberte možnosť Kábel pre prijímané
digitálne vysielania.
36
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 36
2013-02-07 오후 2:51:26
-- Sieť (Automaticky / Manuálne) : Zvolí režim
nastavenia ID siete buď ako Automatická, alebo
Manuálne.
-- ID siete : Keď je Sieť Manuálna, môžete nastaviť
ID siete pomocou číselných tlačidiel.
-- Frekvencia : Zobrazí frekvenciu pre kanál. (v každej
krajine sa odlišuje)
-- Modulácia : Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
-- Prenosová rýchlosť : Zobrazí dostupné prenosové
rýchlosti.
Manuálne ladenie
Manuálne vyhľadá kanál a uloží ho vo výrobku.
-- Po dokončení skenovania sa kanály aktualizujú
v zozname kanálov.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pri výbere možnosti Anténa  Terestriál.: Kanál,
Frekvencia, Šírka pásma.
Pri výbere možnosti Anténa  Kábel: Frekvencia,
Modulácia, Prenosová rýchlosť
Možnosť vyhľadávania káblových rozvodov
Nastaví ďalšie možnosti vyhľadávania, napríklad
frekvenciu a prenosovú rýchlosť na vyhľadávanie
v káblovej sieti.
-- Zač. frekvencia / Konečná frekvencia : Nastavte
začiatočnú alebo koncovú frekvenciu (v každej
krajine sa líši).
-- Prenosová rýchlosť : Zobrazí dostupné
prenosové rýchlosti.
-- Modulácia : Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
Autom. ladenie v pohotovostnom režime
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu
pohotovostného automatického ukladania.
• Vyp. : Vypne funkciu pohotovostného
automatického ukladania.
• Zap. : Zapne funkciu pohotovostného
automatického ukladania.
✎✎ POZNÁMKA
Presun zozn. kanálov
Táto funkcia môže importovať alebo exportovať
mapu kanálov. Ak chcete použiť túto funkciu, mali
by ste pripojiť USB úložné zariadenie. Keď sa
zobrazí obrazovka na zadanie PIN kódu, zadajte
váš 4-ciferný PIN kód.
• Importovať z USB : Import zoznamu kanálov z USB.
• Exportovať do USB : Export zoznamu kanálov
do USB.
Táto funkcia je dostupná, keď je pripojené USB.
Nastavenie
`` Ak zvolíte možnosť Rýchly, môžete ručne nastaviť
Sieť, ID siete, Frekvenciu, Moduláciu a Prenosovú
rýchlosť stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.
05
✎✎ POZNÁMKA
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak ako krajinu nastavite Holandsko a zdroj anteny
nastavite na kablovy, tato ponuka sa nezobrazi.
Upraviť č. kanála
Zvoľte túto možnosť na editáciu čísla kanála v
správcovi kanálov. (Pozrite stranu 28)
• Vypnúť : Vyberte možnosť Vypnúť, ak nechcete
upraviť číslo kanála.
• Zapnúť : Zvoľte možnosť zapnutia, ak chcete
upraviť číslo kanála.
Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, keď nastavíte
typ zdroja antény a krajinu nasledovne.
Zdroj antény
Terestriál.
Krajina
Holandsko, Taliansko
Bežné rozhranie
Zobrazenie informačnej obrazovky ponuky CI.
• Ponuka CI : Umožňuje používateľovi vybrať si
z dostupnej ponuky CAM. Zvoľte Ponuku CI na
základe ponuky PC karta.
• Informácie o aplikácii : Zobrazenie informácií o
CAM (Modul podmieneného prístupu) vloženom
do zásuvky CI a o karte „CI CAM s CI alebo CI+
CARD“, ktorá je vložená do CAM. CAM môžete
nainštalovať kedykoľvek bez ohľadu na to, či je
výrobok zapnutý alebo vypnutý.
1. Zakúpte si CI CAM u vášho najbližšieho
predajcu alebo po telefóne.
2. Pevne vložte kartu „CI CAM s CI alebo CI+
CARD“ do CAM v smere šípky.
`` Táto ponuka sa dá zobraziť, keď je krajina nastavená
na Taliansko.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 37
37
2013-02-07 오후 2:51:26
Nastavenie
3. Vložte CAM s kartou „CI CAM s CI alebo CI+
CARD“ do zásuvky spoločného rozhrania v
smere šípky tak, aby bola paralelne zarovnaná
so zásuvkou.
4. Skontrolujte, či vidíte obrázok na kanáli s
kódovaným signálom.
✎✎ POZNÁMKA
`` Toto zariadenie funguje s CI a CI+ CAM.
Ale v prípade niektorých asociácií DVB-T toto
zariadenie nemá dokonalú kompatibilitu so všetkými
druhmi CAM.
Ak nastane problém, vytiahnite kartu CAM CARD zo
zostavy a znovu ju vložte do zásuvky.
Sieť
Skôr, ako začnete, kontaktujte svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je
vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je
dynamická a používate káblové alebo bezdrôtové
pripojenie, odporúčame použiť automatické
postupy. Ak používate bezdrôtové pripojenie a
váš smerovač má tú schopnosť, môžete použiť
WPS(PBC) alebo One Foot Connection.
Ak je vaša IP adresa statická, musíte použiť
postup ručného nastavenia pri káblovom aj
bezdrôtovom pripojení.
Nastavenia siete
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenie výrobku,
postupujte podľa týchto krokov:
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄►
vyberte možnosť Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť Sieť
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Nastavenia siete a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Kábel,
Bezdrôtové (Všeob.), WPS(PBC) alebo One
Foot Connection a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
5. Ak máte káblovú sieť, prejdite na Káblovú sieť
nižšie. Ak máte bezdrôtovú sieť, prejdite na
Bezdrôtovú sieť na stranách 39 – 41.
38
Káblová sieť
ƒƒ Nastavenie káblového pripojenia – Automatický
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Kábel.
Nastavenia
Nastavenia siete
Displej
Zvuk
Vyberte typ siet'ového pripojenia.
Kanály
Kábel
Sieť
Bezdrôtové
Systém
(Všeob.)
Pripojenie k sieti pomocou kábla LAN. Uistite sa, že
Jazyk
WPS(PBC)
kábel LAN je pripojený.
Zabezpečenie
One Foot
Všeobecné
Connection
Podpora
> Posunúť " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
ƒƒ Nastavenie káblového pripojenia – Manuálny
Ak máte statickú IP adresu, alebo ak automatické
nastavenie nefunguje, budete musieť nastaviť
hodnoty Nastavenia siete manuálne.
Ak chcete zobraziť hodnoty Nastavení siete
na väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
Windows XP
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
Windows 7
1. Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Centrum
sietí.
3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite
na Lokálne pripojenie alebo Pripojenie
bezdrôtovej siete, v závislosti od vášho
sieťového pripojenia.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo
Podrobnosti. Zobrazia sa Nastavenia siete.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 38
2013-02-07 오후 2:51:26
Ak chcete zadať nastavenia siete do vášho
výrobku, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Kábel a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť
Nast. IP a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Na obrazovke Stav siete zvoľte možnosť
Zrušiť a potom stlačte tlačidlo Zadať.
Nastavenia
Displej
Zvuk
Režim IP
Kanály
IP adresa
Sieť
Maska podsiete
Systém
Brána
Jazyk
Režim DNS
Zabezpečenie
Server DNS
Všeobecné
Podpora
Nast. IP
Manuálny
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manuálny
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Posunúť " Zadať ' Späť
4. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálny a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
6. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
7. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
8. Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
9. Zadajte hodnoty pre parametre IP adresa,
Maska podsiete a Brána.
10. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené
vyššie.
Bezdrôtová sieť
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť tromi spôsobmi:
• Bezdrôtové (všeob.)
• Pomocou WPS(PBC)
• One Foot Connection
Bezdrôtové (všeob.) zahŕňa Automatické aj
Manuálne postupy nastavenia.
Nastavenie
`` V závislosti od vašej verzie systému Windows sa
informácie môžu odlišovať.
05
✎✎ POZNÁMKA
ƒƒ Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Automatický
Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľný
bezpečnostný systém, ktorý vyžaduje od zariadení,
ktoré vstupujú do siete, vysielanie zašifrovaného
bezpečnostného kódu, ktorý sa nazýva prístupový
alebo bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč je
založený na hesle, zvyčajne je to slovo alebo séria
písmen a čísel určitej dĺžky, ktoré ste zadali pri
nastavovaní zabezpečenia pre vašu bezdrôtovú
sieť. Ak na nastavenie sieťového pripojenia
používate tento spôsob a máte bezpečnostný kľúč
pre svoju bezdrôtovú sieť, budete musieť zadať
heslo počas procesu automatického nastavenia.
1. Stlačte tlačidlá ▲▼ pre výber možnosti
Bezdrôtové (Všeob.).
Nastavenia
Nastavenia siete
Displej
Vyberte typ siet’ového pripojenia.
Zvuk
Kanály
Sieť
Kábel
Systém
Bezdrôtové
Jazyk
(Všeob.)
Nastavte bezdrôtovú sieť výberom vášho
Zabezpečenie
WPS(PBC)
bezdrôtového routera. V Závislosti od nastavenia
bezdrôtového routera možno budete musieť zadať
VšeobecnéOne Foot
bezpečnostný kód.
Podpora Connection
> Posunúť " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Po ukončení sa zobrazí zoznam dostupných
sietí.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
sieť a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie.
12. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte OK.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 39
39
2013-02-07 오후 2:51:27
Nastavenie
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte heslo
svojej siete. Zadajte čísla priamo pomocou
vášho diaľkového ovládača.
Ak chcete zvoliť písmeno, stláčajte tlačidlá ▲▼◄►
pre posun kurzora a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Nastavenia
Displej
Nastavenia siete
Zvuk
Zadajte bezp. kľúč.
0 zadané
Kanály
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Sieť
Systém
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Jazyk
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Zabezpečenie s
t
u
v
w
x
y
z
0
Všeobecné
a/A
Odstrániť
Medzera
Dokončiť
*
Podpora
a Predch. m Posunúť " Zadať ' Späť
Windows 7
1. Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Centrum sietí.
3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite
na Lokálne pripojenie alebo Pripojenie
bezdrôtovej siete, v závislosti od vášho
sieťového pripojenia.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo
Podrobnosti. Zobrazia sa Nastavenia siete.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od vašej verzie systému Windows sa
informácie môžu odlišovať.
✎✎ POZNÁMKA
Ak chcete zadať nastavenia siete do vášho
výrobku, postupujte podľa týchto krokov:
5. Po dokončení stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na
diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidiel
▲▼◄► presuňte kurzor na Dokončiť a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
2. Po dokončení stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na
diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidiel
▲▼◄► presuňte kurzor na Dokončiť a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa
obrazovka Stav siete.
`` Heslo by ste mali nájsť na jednej z obrazoviek
nastavenia, ktoré ste použili na nastavenie svojho
smerovača alebo modemu.
ƒƒ Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Manuálny
Ak automatické nastavenie nefunguje, budete
musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia
manuálne.
Ak chcete zobraziť hodnoty Nastavení siete
na väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
Windows XP
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 v postupe
„Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Automatický“.
3. Na obrazovke Stav siete zvoľte možnosť
Zrušiť a potom stlačte tlačidlo Zadať.
4. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť Nast.
IP a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Nastavenia
Displej
Zvuk
Režim IP
Kanály
IP adresa
Sieť
Maska podsiete
Systém
Brána
Jazyk
Režim DNS
Zabezpečenie
Server DNS
Všeobecné
Podpora
Nast. IP
Manuálny
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manuálny
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Posunúť " Zadať ' Späť
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálny a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
7. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
8. Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla.
40
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 40
2013-02-07 오후 2:51:27
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
12. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené
vyššie.
13. Stlačte tlačidlo OK.
14. Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
WPS(PBC)
Najjednoduchší spôsob pripojenia bezdrôtovej
siete je pomocou funkcie WPS(PBC) alebo funkcie
One Foot Connection.
Ak má váš bezdrôtový smerovač tlačidlo
WPS(PBC), postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber WPS(PBC).
Nastavenia
Nastavenia siete
Displej
Vyberte typ siet'ového pripojenia.
Zvuk
Kanály
Sieť
Kábel
Systém
Bezdrôtové
Pripojte sa k bezdrôtovému routeru jednoducho
Jazyk
(Všeob.)
stlačením tlačidla WPS(PBC). Vyberte, ak váš
Zabezpečenie
WPS(PBC)
bezdrôtový router podporuje konfiguráciu tlačidlom
(PBC).
VšeobecnéOne Foot
Podpora Connection
> Posunúť " Zadať ' Späť
Nastavenia
Nastavenia siete
Displej
Vyberte typ siet’ového pripojenia.
Zvuk
Kanály
Sieť
Kábel
Systém
Bezdrôtové
Jazyk
(Všeob.)
Pripojte sa k bezdr. sieti automaticky, ak váš bezdr.
router podporuje One Foot Connection. Zvoľte tento
Zabezpečenie
WPS(PBC)
typ pripojenia po umiestnení bezdr. routera max. 25 cm
VšeobecnéOne Foot
od bezdrôtového LAN adaptéra Samsung.
Podpora Connection
> Posunúť " Zadať ' Späť
Nastavenie
10. Zadajte hodnoty pre parametre IP adresa,
Maska podsiete a Brána.
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber One Foot
Connection.
05
9. Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Umiestnite bezdrôtový smerovač Samsung
do 25 cm (10 palcov) od vášho výrobku na
pripojenie.
4. Počkajte, kým sa automaticky nevytvorí
pripojenie.
Stav siete
Skontrolujte, či bolo vytvorené pripojenie k sieti a
Internetu.
Nastavenia
Stav siete
Displej
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Zvuk
IP adresa
0.0.0.0
Maska podsiete
0.0.0.0
Kanály
iptime
Brána0.0.0.0
Sieť
0.0.0.0
Server DNS
Systém
Zariadenie je úspešne pripojené na Internet.
Jazyk Ak máte problém s používaním internetových služieb, obrát'te sa na poskytovatel'a
internetivých služieb.
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora Nastavenia siete
Nast. IP
Zopakovať
OK
< Posunúť " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na
vašom smerovači. Váš výrobok automaticky
získa všetky potrebné hodnoty nastavenia
siete a pripojí sa k vašej sieti.
4. Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
One Foot Connection
Bezdrôtové pripojenie môžete nastaviť
automaticky, ak máte bezdrôtový smerovač
Samsung, ktorý podporuje One Foot Connection.
Ak sa chcete pripojiť pomocou funkcie One Foot
Connection, postupujte podľa týchto krokov:
SWL (Samsung Wireless Link)
Cez tento výrobok sa dajú na vašu sieť pripojiť
mobilné zariadenia s funkciou Samsung Wireless Link.
• Vyp. : Vypne funkciu Samsung Wireless Link.
• Zap. : Zapne funkciu Samsung Wireless Link.
1. Ak vyberiete Zapnúť, pomocou tlačidiel ▲▼
vyberte Pripojenie SWL, potom stlačte tlačidlo
ENTER. Riaďte sa pokynmi na obrazovke TV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak sa tento výrobok vypne, sieťové pripojenie pomocou
SWL sa odpojí.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 41
41
2013-02-07 오후 2:51:28
Nastavenie
Internetové pripojenie BD-Live
Nastavte na povolenie alebo zakázanie internetového
pripojenia, keď používate službu BD-LIVE.
• Povoliť (všetky) : Internetové pripojenie bude
pre celý obsah BD-LIVE povolené.
• Povoliť (len platné) : Internetové pripojenie
bude povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý
obsahuje platný certifikát.
• Zakázať : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
✎✎ POZNÁMKA
`` Čo je to platný certifikát?
Ak výrobok používa funkciu BD-LIVE na odoslanie
údajov o disku a požiadavky pre server na certifikáciu
disku, server používa prenesené údaje na kontrolu
platnosti disku a posiela certifikát späť do výrobku.
`` Internetové pripojenie môže byť počas používania
obsahu BD-LIVE obmedzené.
Systém
Plug & Play
Pomocou funkcie Plug & Play môžete nastaviť
krajinu, režim hodín a Nastavenia siete atď.
Ďalšie informácie o funkcii Plug & Play získate v časti Plug
& Play v tomto návode na použitie. (Pozri strany 26 – 46)
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete zmeniť možnosti funkcie Plug & Play, mali
by ste zadať heslo.
Hodiny
Nastavenie funkcií spojených s časom.
• Režim hodín : Môžete ho nastaviť na Auto
alebo Manuálne.
• Nastaviť hodiny : Ak je Režim hodín nastavený
na Manuálne, táto ponuka bude aktivovaná.
• Časové pásmo : Môžete špecifikovať časové
pásmo, ktoré platí pre vašu oblasť. (Ak nastavíte
krajinu na Španielsko alebo inú a Režim hodín
na Auto, zobrazí sa táto ponuka.)
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak je Sledovanie pomocou časovača alebo Nahrávanie
pomocou časovača nastavené pomocou ponuky SPRIEVODCA,
Zoznam kanálov alebo Informácie, bude fungovať na základe
časových informácií TV programu.
Ak nastavíte Režim hodín na Manuálne a zmeníte čas manuálne,
funkcie Sledovanie pomocou časovača a Nahrávanie pomocou
časovača môžu byť obmedzené alebo fungovať abnormálne.
42
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá poskytuje spoločné
operácie s ostatnými výrobkami Samsung, ktoré majú
funkciu Anynet+.
Ak chcete ovládať túto funkciu, pripojte tento výrobok
k televízoru Samsung káblom HDMI.
So zapnutou funkciou Anynet+ môžete ovládať tento
výrobok pomocou diaľkového ovládača televízora Samsung
a spustiť prehrávanie disku jednoducho stlačením tlačidla
) na diaľkovom ovládači televízora.
PREHRAŤ (
Viac informácií nájdete v návode na použitie televízora.
• Vyp. : Funkcie Anynet+ nebudú fungovať.
• Zap. : Funkcie Anynet+ budú fungovať.
✎✎ POZNÁMKA
`` Táto funkcia nie je dostupná, ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
`` Ak sa na vašom televízore Samsung nachádza logo
Anynet+, váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
`` V závislosti od vášho televízora isté rozlíšenia
výstupu HDMI nemusia fungovať.
Pozrite si návod na použitie vášho televízora.
`` Ak stlačíte tlačidlo Prehrať na televízore, keď je
výrobok v režime DTV, spustí sa funkcia Time Shift.
Správa zariadenia
Správa externých zariadení.
Môžete spravovať možnosti, ako sú napr. formát
zariadenia a predvolené nahrávacie zariadenie.
Nastavenia
Plug & Play
Displej
Správa zariadenia
Zvuk
Kanály
Formát zariad.
Sieť
Kontrola zariadenia
Systém
Test výkonu zariadenia
Jazyk
Predvol. nahráv. zariad.
: Nie je dostupné
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
HDMI hlboké
farby " Zadať ': Späť
Auto
> Posunúť
• Formát zariad. : Naformátujte zariadenie.
• Kontrola zariadenia : Kontrola prítomnosti
chyby v zariadení.
• Test výkonu zariadenia : Test výkonu
zariadenia na nahrávanie.
• Predvol. nahráv. zariad. : Táto ponuka nie je k
dispozícii.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 42
2013-02-07 오후 2:51:28
✎✎ POZNÁMKA
`` Na zistenie pripojeného externého zariadenia môže
byť potrebných niekoľko pokusov.
`` Na použitie funkcie time shift musí byť v pamäti
zariadenia voľných minimálne 375 MB.
`` Ak sa na nahrávanie používa USD HDD, neodpájajte
USB HDD zariadenie počas formátovania.
`` Funkcia nahrávania je podporovaná iba pre DTV.
`` Funkcia nahrávania nie je podporovaná pre dátový
kanál.
`` Maximálna dĺžka nahrávania alebo Time shift je
ovplyvnená dostupnou veľkosťou pamäťového
zariadenia a obrazovým rozlíšením TV programu.
Správa BD údajov
Umožňuje vám spravovať prevzaté obsahy z disku
Blu-ray, ktorý podporuje službu BD-LIVE.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení
vrátane veľkosti pamäte, mazať BD údaje alebo
meniť pamäťové zariadenie Flash.
Možnosť „Zmeňte zariadenie“ vám umožňuje
vybrať buď internú pamäť prehrávača, alebo
externú pamäť (pripojené USB zariadenie).
Ak sú údaje na uloženie z BD-LIVE väčšie ako
veľkosť voľného miesta v pamäti alebo ak
je interná pamäť plná, pripojte externé USB
zariadenie a potom v ponuke vyberte možnosť
Externé zariadenie.
• Súčasné zariadenie : Zobrazí súčasné
zariadenie.
• Celková veľkosť : Zobrazí celkovú veľkosť
zariadenia. (Ukladanie)
• Dostupná veľkosť : Zobrazí dostupnú veľkosť
zariadenia. (Ukladanie)
• Vymazať BD údaje : Stlačením vymažete BD údaje.
• Výber zariadenia : Zmeňte polohu požadovanej
pamäti na uloženie údajov BD.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Reset
Všetky nastavenia sa zmenia na predvolené
hodnoty okrem nastavení siete a Smart Hub.
Nastavenie
2. Vyberte možnosť Formát zariad. a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Spustí sa
formátovanie zariadenia. (V tejto ponuke
môžete tiež skontrolovať voľné miesto.)
DivX® video na požiad.
05
1. V režime zastavenia pripojte externé
pamäťové zariadenie k USB portu na
prednom paneli výrobku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Predvolené heslo je 0000.
Jazyk
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre domácu
ponuku, ponuku disku atď.
• Ponuka na obrazovke : Vyberte jazyk
zobrazenia ponuky na obrazovke.
• Ponuka disku BD/DVD : Výber jazyka
zobrazenia ponuky disku.
• Zvuk BD/DVD : Výber jazyka pre jazyk zvuku
disku.
• Titulky BD/DVD : Výber jazyka pre jazyk titulkov
disku.
• Primárny zvuk DTV : Výber hlavného jazyka
zvuku DTV.
• Sekundárny zvuk DTV : Výber druhého jazyka
zvuku DTV.
• Primárne titulky DTV : Výber hlavného jazyka
titulkov DTV.
• Sekundárne titulky DTV : Výber druhého
jazyka titulkov DTV.
• Primárny teletext DTV : Výber hlavného jazyka
teletextu DTV.
• Sekundárny teletext DTV : Výber druhého
jazyka teletextu DTV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný na
disku alebo vysielanom kanáli.
✎✎ POZNÁMKA
`` Celková veľkosť Správy BD údajov sa môže líšiť v
závislosti od podmienok.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 43
43
2013-02-07 오후 2:51:28
Nastavenie
Zabezpečenie
Táto funkcia funguje spolu s diskami Blu-ray a
DVD, ktorým bolo pridelené vekové hodnotenie
alebo číselné hodnotenie, ktoré označuje úroveň
vyspelosti obsahu. Tieto čísla vám pomáhajú
kontrolovať typy diskov Blu-ray a diskov DVD,
ktoré môže sledovať vaša rodina.
Keď použijete túto funkciu, zobrazí sa obrazovka
zabezpečenia. Zadajte svoje bezpečnostné heslo.
(Predvolené heslo je 0000.)
✎✎ POZNÁMKA
`` Heslo
-- Iba pre Francúzsko: Pomocou číselných tlačidiel
zadajte požadované 4-ciferné heslo.
* Heslo nemôžete nastaviť na „0000“.
`` Vyberte si iné čísla.
-- Ostatné: Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadované 4-ciferné heslo.
* Predvolené heslo je nastavené na 0000.
Zmeniť PIN
Mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným funkciám.
Ak ste zabudli svoje heslo
1. Stlačte tlačidlo MENU na zobrazenie domácej
ponuky, keď nie je vložený žiadny disk.
2. Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) na prednom
paneli výrobku na viac ako 5 sekúnd. Všetky
nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia
od výrobcu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
uložené používateľské údaje BD vymažú.
Všeobecné
Úspora energie
Zámok DTV kanála
Spotrebu energie môžete znížiť nastavením
automatického vypnutia predného panela, keď je
výrobok v pohotovostnom režime.
• Vyp. : Nastavenie nepoužívania funkcie úspory
energie.
• Zap. : Predný panel sa automaticky vypne, keď
bude výrobok v pohotovostnom režime.
Zámok hodnot. prog. DTV
Svetelný efekt
Niektoré kanály môžete uzamknúť pomocou
funkcie Zámok kanála, aby ich nemohli sledovať
deti.
• Vyp. : Zámok DTV kanála nebude fungovať.
• Zap. : Zámok DTV kanála bude fungovať.
Táto funkcia funguje spolu s DTV, ktorému bolo
priradené hodnotenie, vďaka čomu môžete
ovládať typy DTV, ktoré sleduje vaša rodina.
Zvoľte úroveň hodnotenia, ktorú chcete nastaviť.
Rodič. hodnotenie BD
Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov so špecifickým
vekovým hodnotením, ak sa nezadá heslo.
Môžete nastaviť svetelný efekt na výrobku.
• Vždy zapnutý : Vždy aktivuje svetelný efekt.
Odporúča sa pre trvalé vystavenie za účelom
predaja alebo predvádzania.
• Auto : Aktivuje svetelný efekt, keď zapnete a vypnete
výrobok a keď vložíte alebo vysuniete disk. Toto
nastavenie sa odporúča na použitie v domácnosti.
• Vyp. : Vypnutie svetelného efektu.
Rodič. hodnotenie DVD
Bráni prehrávaniu DVD diskov so špecifickým
vekovým hodnotením, ak sa nezadá heslo.
Vyššie číslo znamená, že program je určený iba na
sledovanie dospelým osobám. Napríklad ak zvolíte
po Úroveň 6, disky obsahujúce Úroveň 7, 8 sa
nebudú prehrávať.
44
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 44
2013-02-07 오후 2:51:28
1. Vyberte možnosť Zap. v ponuke Sieťového
diaľkového ovládača.
2. Nainštalujte aplikáciu Sieťový diaľkový ovládač
Samsung na ovládanie vášho výrobku na
vašom kompatibilnom prenosnom zariadení.
3. Uistite sa, že vaše prenosné zariadenie a
váš výrobok sú pripojené k tomu istému
bezdrôtovému smerovaču.
4. Spustite aplikáciu na vašom prenosnom
zariadení. Aplikácia by mala nájsť váš výrobok
a zobraziť ho v zozname.
5. Vyberte výrobok.
6. Ak používate túto funkciu po prvýkrát, požiada
vás, aby ste povolili alebo zamietli diaľkové
ovládanie výrobku. Zvoľte Povoliť.
7. Postupujte podľa pokynov, ktoré ste dostali
spolu s aplikáciou na ovládanie výrobku.
Podpora
Aktualizácia softvéru
Táto ponuka Aktualizácie softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér výrobku na vylepšenie výkonu
alebo doplňujúce služby.
Cez Internet
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Internet,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Zvoľte možnosť Cez Internet a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa správa Pripája sa k serveru.
2. Ak je dostupný súbor na prevzatie, objaví sa
vyskakovacie okno preberania s panelom
priebehu a začne sa preberanie.
3. Po skončení preberania sa objaví okno Požiadavka
na aktualizáciu s tromi voľbami:
Aktualizovať teraz, Aktualizovať neskôr alebo
Neaktualizovať.
5. Ak nevykonáte výber do jednej minúty alebo ak
zvolíte Aktualizovať neskôr, výrobok uloží nový
softvér aktualizácie. Softvér môžete aktualizovať
neskôr pomocou funkcie Prevzatím.
6. Ak zvolíte možnosť Neaktualizovať, výrobok
zruší aktualizáciu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Váš výrobok musí byť pripojený k Internetu, aby
mohol použiť funkciu Cez Internet.
`` Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa výrobok vypne
a potom znovu zapne.
`` Počas aktualizácie výrobok nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
`` Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
`` Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania
softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Cez kanál
Aktualizuje softvér pomocou signálu vysielania.
Cez USB
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru USB
(súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste získať
jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
4. Skopírujte priečinok do pamäťového
zariadenia USB.
5. Ubezpečte sa, že vo výrobku nie je vložený
žiadny disk a potom vložte pamäťové
zariadenie USB do USB portu výrobku.
6. V ponuke výrobku prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
7. Zvoľte Cez USB.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 45
Nastavenie
Funkcia Sieťový diaľkový ovládač vám umožňuje
ovládať váš výrobok z diaľkového zariadenia, ako
je napríklad inteligentný telefón cez bezdrôtové
pripojenie k lokálnej sieti.
Ak chcete použiť funkciu Sieťový diaľkový
ovládač, postupujte podľa týchto krokov:
4. Ak zvolíte Aktualizovať teraz, výrobok aktualizuje
softvér, vypne sa a potom sa automaticky zapne.
05
Sieťový diaľkový ovládač
45
2013-02-07 오후 2:51:28
Nastavenie
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB
Host, vo výrobku nesmie byť vložený žiadny disk.
`` Keď je aktualizácia softvéru dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
`` Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
`` Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host môže
byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB.
Z disku
Ak chcete vykonať aktualizáciu z disku, postupujte
podľa týchto krokov :
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru disku
(súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste získať
jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
4. Zapíšte priečinok na disk. Odporúčame CD-R
alebo DVD-R.
5. Finalizujte disk, kým ho vyberiete z počítača.
6. Vložte disk do výrobku.
7. V ponuke výrobku prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
8. Zvoľte Z disku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
`` Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
Prevzatím
Možnosť Prevzatím vám umožňuje vykonať
aktualizáciu pomocou súboru, ktorý výrobok prevzal
skôr, ale rozhodli ste sa nenainštalovať ho ihneď, alebo
súboru, ktorý prehrávač prevzal v Pohotovostnom
režime (Pozrite si časť Preberať v pohot. režime nižšie).
Ak chcete vykonať aktualizáciu Prevzatím,
postupujte podľa týchto krokov :
3. Výrobok zobrazí správu, ktorá sa vás spýta,
či chcete vykonať aktualizáciu. Zvoľte Áno.
Výrobok spustí aktualizáciu.
4. Keď sa dokončí aktualizácia, výrobok sa
automaticky vypne a potom zapne.
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
`` Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
Preberať v pohot. režime
Môžete nastaviť funkciu Preberať v pohot. režime,
aby výrobok prevzal nový softvér aktualizácie, keď
bude v pohotovostnom režime. V Pohotovostnom
režime je výrobok vypnutý, ale jeho pripojenie k
Internetu je aktívne. To umožňuje výrobku prevziať
softvér aktualizácie automaticky, keď ho nepoužívate.
Ak chcete nastaviť funkciu Preberať v pohot.
režime, postupujte podľa týchto krokov :
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Preberať v
pohot. režime a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Zvoľte požadovaný čas prevzatia.
Ak zvolíte možnosť Vyp., výrobok vás
upozorní vyskakovacou správou, keď bude k
dispozícii nová aktualizácia softvéru.
Ak zvolíte požadovaný čas prevzatia, výrobok
automaticky prevezme novú aktualizáciu
softvéru, keď bude v pohotovostnom režime
pri vypnutom napájaní.
Ak preberiete nový softvér aktualizácie,
výrobok sa vás spýta, či ho chcete
nainštalovať, keď zapnete výrobok.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete použiť funkciu Preberať v pohot. režime,
váš výrobok musí byť pripojený k Internetu.
Kontaktovať Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším
výrobkom.
1. Ak bol prevzatý softvér na aktualizáciu, v
pravej časti okna Prevzatím uvidíte číslo verzie
softvéru.
2. Zvoľte možnosť Prevzatím a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
46
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 46
2013-02-07 오후 2:51:28
Základné funkcie
1. Disk zatlačte do prehrávača diskov Blu-ray
potlačenou stranou nahor.
✎✎ POZNÁMKA
`` 2D obsah nemôžete konvertovať na 3D alebo
používať tlačidlo 2D3D v nasledovných prípadoch:
-- Ak výrobok nie je pripojený káblom HDMI
-- Ak pripojený televízor nepodporuje 3D
Základné funkcie
Prehrávanie
3. Medzi možnosťami 2D a 3D môžete prepínať
opakovaným stláčaním tlačidla 2D3D.
Ak prehrávate 3D obsah v režime 3D,
nemôžete použiť túto funkciu.
06
Prehrávanie videa
-- Ak prehrávate 3D obsah (disk, súbor).
`` 2D obsah sa skonvertuje do nasledovných 3D
formátov:
-- 1080p 24 obr./s: Výstup do 1080p 24 obr./s 3D.
2. Stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
Tlačidlá prehrávania
PREHRAŤ (
)
ZASTAVIŤ (
)
POZASTAVIŤ (
Spúšťa prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
• Ak stlačíte tlačidlo raz: Poloha
zastavenia sa uloží.
• Ak stlačíte tlačidlo dvakrát: Poloha
zastavenia sa neuloží.
) Pozastaví prehrávanie.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pri niektorých diskoch nemusí jedno stlačenie
tlačidla ZASTAVIŤ (
) viesť k zapamätaniu si
pozície zastavenia.
`` Video súbory s vysokými dátovými tokmi 20 Mb/
s alebo viac presahujú schopnosti výrobku a môžu
zastaviť prehrávanie.
3D konvertor
Táto funkcia dokáže skonvertovať 2D výstup 2D
obsahu na 3D.
1. Pripojte tento výrobok pomocou HDMI kábla
k televízoru, ktorý podporuje 3D.
-- Iné: Výstup do 720p 3D.
-- Fotografické súbory: Výstup do 720p 3D.
`` 2D obsah, ktorý výrobok dokáže skonvertovať na 3D:
-- 2D obsahu, ktorý podporuje 3D konverziu
-- Obsah Smart Hub, DVD Video, BD-ROM, VCD,
Video súbory, fotografické súbory, DTV program a
nahraný DTV program.
`` Pri používaní 3D konvertora funkcia BONUSVIEW nie
je dostupná.
(V závislosti od disku sa zobrazí čierny obrys.)
`` Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní
3D obsahu, napríklad môžu pociťovať závraty,
nevoľnosť a bolesti hlavy.
Nastavenie hĺbky 3D
Funkcia Hĺbka 3D vám umožňuje nastaviť 3D
hĺbku pri konverzii 2D na 3D. Hodnoty sú v
rozsahu od 1 do 10. Čím vyššie číslo, tým väčšia
je hĺbka 3D.
1. Keď pozeráte konvertovaný 3D obsah, stlačte
tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Hĺbka 3D.
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Nastavte hĺbku 3D pomocou tlačidiel ◄►.
2. Pri prehrávaní 2D obsahu stlačte tlačidlo
2D3D na diaľkovom ovládači, ak chcete
konvertovať 2D obsah na 3D obsah.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 47
47
2013-02-07 오후 2:51:29
Základné funkcie
Štruktúra disku
Obsah na disku je zvyčajne rozdelený nasledovne.
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
title 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
title 2
kapitola 2
kapitola 3
• Audio CD (CD-DA)
skladba 1
skladba 2
skladba 3
skladba 4
skladba 5
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
adresár (skupina) 1
súbor 1
súbor 2
adresár (skupina) 1
súbor 1
súbor 2
súbor 3
✎✎ POZNÁMKA
`` Prehrávanie počas nahrávania skonvertuje médiá
do profilu 1.0, zatiaľ čo normálne prehrávanie
podporuje iba profil 2.0. V takých prípadoch platia
nasledovné obmedzenia:
-- Funkcia BONUSVIEW nie je k dispozícii.
-- Zvuk prezerateľnej prezentácie nie je k dispozícii.
(U niektorých diskov sa v režime Ponuka disku
nemusí vytvoriť zvuk.)
Používanie ponuky disku/ponuky
titulu/vyskakovacej ponuky
Použitie ponuky disku
hZ
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo DISC
MENU.
2. Stlačte tlačidlá ▲▼◄► pre výber a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť
a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Použitie ponuky titulu
Z
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo TITLE
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►uskutočnite
požadovaný výber a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť
a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Prehrávanie zoznamu titulov
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
DISC MENU alebo TITLE MENU.
z
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
položku, ktorú chcete prehrávať
zo zoznamu titulov a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak sa na vašom disku nachádza zoznam titulov,
stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) a prejdite na zoznam
titulov.
48
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 48
2013-02-07 오후 2:51:29
Preskakovanie kapitol
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo POPUP
MENU.
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ
(
).
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
), disk sa
presunie na ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
),
disk sa presunie na začiatok kapitoly. Ešte
jedným stlačením sa presuniete na začiatok
predchádzajúcej kapitoly.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► alebo
tlačidla ZADAŤ vyberte požadovanú ponuku.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť
a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Použitie funkcií vyhľadávania a
preskočenia
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať
kapitolu alebo stopu, alebo použiť funkciu
preskočenia, ak chcete preskočiť na ďalší výber.
Vyhľadávanie požadovanej scény
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ
(
).
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
)
sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎✎ POZNÁMKA
`` Výrobok neprehráva zvuk v režime vyhľadávania.
hzZyx
Základné funkcie
h
06
Použitie vyskakovacej ponuky
Prehrávanie spomaleného záberu/
Prehrávanie po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
).
VYHĽADAŤ (
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
) sa
rýchlosť prehrávania zmení nasledovne:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎✎ POZNÁMKA
`` Výrobok neprehráva zvuk v režime pomalého
prehrávania.
Prehrávanie po krokoch
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo PAUZA (
).
Po každom stlačení tlačidla PAUZA (
) sa
objaví nová snímka.
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎✎ POZNÁMKA
`` Výrobok neprehráva zvuk v režime prehrávania po
krokoch.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 49
49
2013-02-07 오후 2:51:29
Základné funkcie
Použitie tlačidla TOOLS
Počas prehrávania môžete ovládať ponuku
disku stlačením tlačidla TOOLS.
• Obrazovka ponuky Nástroje
Nástroje
Vyhľad. titulu
1/2
Hľadať kapitolu :
1/20
Vyhľad. času
:00:00:13/01:34:37
Režim opakovania :
Vyp.
Nastavenie obrazu : Normálne
Zvuk
: 1/1 JPN 2CH
Titulky
:
0/2 Vyp.
Uhol
:1/1
Vyp.
BONUSVIEW video :
BONUSVIEW zvuk :
0/1 Vyp.
< Zmeniť
" Zadať ' Späť
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od disku sa môže ponuka Nástroje líšiť.
Priamy prechod na požadovanú scénu
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť
Vyhľad. titulu, Hľadať kapitolu alebo
Vyhľad. času.
3. Stlačte tlačidlo ◄► alebo numerické tlačidlo
pre výber želaného titulu, kapitoly alebo času
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Opakovanie titulu alebo kapitoly
hzZy
Slúži na opakovanie titulu alebo kapitoly disku.
V závislosti od disku nemusí byť funkcia
opakovania dostupná.
4. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu,
znovu stlačte tlačidlo TOOLS.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Režim
opakovania.
6. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť Vyp.
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Opakovanie časti
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Režim
opakovania.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Opakovanie A-B a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, od ktorého
chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
5. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, kde chcete
opakované prehrávanie zastaviť (B).
6. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, znovu stlačte tlačidlo TOOLS.
7. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Režim
opakovania.
8. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť Vyp.
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak bod (B) nastavíte skôr ako po uplynutí 5 sekúnd,
zobrazí sa správa zákazu.
`` V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť a
táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Výber nastavenia obrazu
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TOOLS.
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť kvalitu videa,
keď je výrobok pripojený k televízoru.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Režim
opakovania.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenie
obrazu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Kapitola alebo Názov a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
50
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 50
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadované
Nastavenie obrazu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
2013-02-07 오후 2:51:30
• Film : Toto je najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
• Používateľ : Umožňuje nastaviť pokročilé
nastavenia.
hZx
Túto funkciu môžete taktiež vybrať
priamo pomocou tlačidla AD/SUBTITLE
na diaľkovom ovládači.
✎✎ POZNÁMKA
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Výber jazyka zvuku
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď používate funkciu BD wise, táto ponuka sa
neobjaví.
hzZx
Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla AUDIO na
diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Zvuk.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia
zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude zobrazený
indikátor ◄►.
`` Informácie o hlavnej funkcii/režime BONUSVIEW
sa zobrazia aj vtedy, ak má Blu-ray disk časť
BONUSVIEW.
Stlačte tlačidlo ◄► na prepnutie medzi hlavnou
funkciou a zvukovými režimami BONUSVIEW.
`` Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od
jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto funkcia
alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
`` Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 a DVD až 8
jazykov zvuku.
`` Niektoré disky Blu-ray vám môžu umožniť vybrať
zvukovú stopu PCM alebo Dolby Digital v anglickom
jazyku.
`` Ak stlačíte tlačidlo AUDIO na diaľkovom ovládači,
objaví sa panel Zvuku.
Stlačte tlačidlo RETURN na odstránenie panelu
Zvuku.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Titulky.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulkov.
`` V závislosti od disku Blu-ray / DVD je možné, že
budete môcť zmeniť požadované titulky v ponuke
disku.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
`` Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú
kódované na disku a nemusí byť dostupná pre
všetky Blu-ray disky/DVD.
`` Blu-ray disk môže obsahovať až 255 a DVD až 32
jazykov titulkov.
`` Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW
sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
`` Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
`` Zobrazí sa celkový počet primárnych, resp.
sekundárnych titulkov
`` Ak stlačíte tlačidlo AD/SUBTITLE na diaľkovom
ovládači, objaví sa panel titulkov.
Stlačte tlačidlo RETURN na odstránenie panelu
titulkov.
Zmena uhla kamery
hZ
Keď disk Blu-ray/DVD obsahuje viacero uhlov
konkrétnej scény, môžete použiť funkciu UHOL.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Uhol.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
uhol.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 51
Základné funkcie
• Normálne : Vyberte toto nastavenie pre
väčšinu sledovaných aplikácií.
Výber jazyka titulkov
06
• Dynamický : Vyberte toto nastavenie, ak
chcete zlepšiť ostrosť.
51
2013-02-07 오후 2:51:30
Základné funkcie
Nastavenie BONUSVIEW
Počúvanie hudby
h
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje prezerať
dodatočný obsah (napríklad komentáre) v malom
okne na obrazovke, pričom sa prehráva film.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak má disk
funkciu BONUSVIEW.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte BONUSVIEW
video alebo BONUSVIEW zvuk.
Prehrávanie zvukového CD (CDDA)/MP3
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a
vyberte možnosť Hudba, potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovanú
položku BONUSVIEW.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak prepnete z BONUSVIEW video, BONUSVIEW zvuk sa
automaticky zmení podľa položky BONUSVIEW video.
ow
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)/MP3
1
`` 2D obsah sa prekonvertuje na 3D, ak sa nepoužíva
funkcia BONUSVIEW. (V závislosti od disku môžete
na jednej strane obrazovky vidieť čierny pruh.)
2
Hudba
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
6
5
TRACK 003
04:41
TRACK 004
00:13 / 00:43
+
Audio CD
04:02
" Zadať < Strana / Nástroje ' Späť
4
3
1
Zobrazuje hudobné informácie.
2
Zobrazuje zoznam titulov.
3
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
4
Zobrazuje aktuálny/celkový čas prehrávania.
5
Zobrazuje aktuálny stav prehrávania.
6
Zobrazuje stav opakovaného prehrávania.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú
chcete prehrať, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
52
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 52
2013-02-07 오후 2:51:31
Audio CD | Hudba
2. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber Režim
opakovania a potom stláčajte tlačidlá ◄►
pre výber požadovaného režimu opakovania.
3. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber položky
Náhodný režim a potom stláčajte tlačidlá
◄► pre výber možnosti Zap. alebo Vyp..
4. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Vyp.
Skladby sa prehrajú v poradí, v ktorom
boli nahrané.
(
)Jedna skl.
(
Náhodná možnosť prehráva skladby v
náhodnom poradí. Ak chcete spustiť
) Náhodný režim
túto funkciu, nastavte náhodný režim
na Zap..
(
)Všetky
Aktuálna skladba sa zopakuje.
Zopakujú sa všetky skladby.
Zoz. titulov
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a
vyberte možnosť Hudba, potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2. Ak sa chcete presunúť na zoznam hudby, stlačte
tlačidlo ZASTAVIŤ (
) alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka Zoznam hudby.
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Strana
Základné funkcie
1. Počas prehrávania Zoz. titulov stlačte
tlačidlo TOOLS.
Označené položkz : 3
03:56
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
06
Opakovanie zvukového CD (CDDA)/MP3
03:52
c Zatvor režim úprav ( ) Strana / Nástroje " Vybrať ' Späť
5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
Znak zaškrtnutia na stope sa zruší.
6. Po skončení stlačte tlačidlo TOOLS.
7. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Prehrať vybrané a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Stopy, ktoré ste zvolili, sa prehrajú
automaticky.
Hudba
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Zadať / Nástroje ' Späť
8. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte
tlačidlo RETURN.
✎✎ POZNÁMKA
`` Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam
titulov až s 99 stopami.
3. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C).
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovanú stopu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Na stope sa objaví znak zaškrtnutia.
Zopakujte tento postup aj pri výbere ďalších
stôp.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 53
53
2013-02-07 오후 2:51:31
Základné funkcie
Prezeranie obrázkov
G
Prehrávanie súborov JPEG
1. Vložte disk so súbormi JPEG.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Fotografie a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte adresár,
ktorý chcete prehrávať a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte fotografiu,
ktorú si chcete prezrieť a stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v
režime zobrazenia na celú obrazovku.
Použitie tlačidla TOOLS
Stlačením tlačidla TOOLS môžete použiť
rôzne funkcie.
Nástroje
Spusit' preyentáciu
Hudba v pozadí
:
Vyp.
Nastavenie hudby v pozadí
Priblížiť
Otočit'
Informácie
• Informácie : Zobrazuje informácie o obrázku
vrátane názvu, veľkosti atď.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, musí byť
súbor s fotografiami uložený na rovnakom médiu,
ako je súbor s hudbou. Kvalita zvuku však môže byť
ovplyvnená dátovým tokom MP3 súboru, veľkosťou
fotografie a spôsobom kódovania.
Používanie funkcie Prezentácie
1. Stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Spustiť
prezentáciu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Spustí sa prezentácia.
3. Ak chcete pozastaviť prezentáciu, znovu
stlačte tlačidlo TOOLS.
Nástroje
Pozast. prezentáciu
Rýchlost' prezentácie:
Normálna
Efekt prezentácie :
Clona
Hudba v pozadí
:
Vyp.
Nastavenie hudby v pozadí
Priblížiť
Otočit'
Nastavenie obrazu
Informácie
" Zadať ' Späť
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Pozast.
prezentáciu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Tým istým spôsobom môžete nastaviť aj
rýchlosť prezentácie a efekt.
" Zadať ' Späť
• Spustiť prezentáciu : Vyberte na spustenie
prezentácie.
• Hudba v pozadí : Vyberte na počúvanie hudby
počas prezerania obrázku.
• Nastavenie hudby v pozadí : Vyberte na
nastavenie hudby v pozadí.
• Priblížiť : Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
• Otočiť : Vyberte na otočenie obrázka. (Týmto
otočíte obraz v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.)
54
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 54
2013-02-07 오후 2:51:32
06
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
Základné funkcie
Môžete používať USB pripojenie na prehrávanie
multimediálnych súborov (MP3, JPEG, DivX, atď.)
z pamäťového zariadenia USB.
1. Presuňte sa na domácu ponuku.
Pozerať TV
Sprievodca
Manažér harmonogramu
Zoznam kanálov
Správca kanálov
Moje zar.
Môj obsah
Internet
Nastavenia
2. V režime zastavenia pripojte pamäťové
zariadenie USB k USB portu na prednom
paneli výrobku.
Nastavenia
Nastavenia
Pripojené zariadenie
123
Pozerať TV
Manažér harmonogramu
Zoznam kanálov
Správca kanálov
Internet
Moje zar.
" Zadať ' Späť
Môj obsah
c Bezpečné odstránenie USB
3. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
požadované videá, hudbu alebo fotografie a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Informácie o prehrávaní videa, hudby alebo
fotografií nájdete na strany 47 – 54.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aby ste predišli možnému poškodeniu USB pamäte,
musíte pamäťové zariadenie USB vybrať bezpečne
(pomocou funkcie „Bezpečné odstránenie USB“).
Stlačením tlačidla MENU prejdite na domácu
ponuku, vyberte ŽLTÉ tlačidlo (C) a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
`` Ak pri prehrávaní pamäťového zariadenia USB vložíte
disk, režim zariadenia sa automaticky zmení na
„DVD alebo CD“.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 55
55
2013-02-07 오후 2:51:33
Funkcie DTV
Zobrazenie obrazovky
1. Po dokončení ladenia môžete sledovať TV
kanál.
2. Ak chcete prepnúť TV kanály, stlačte tlačidlo
PROG (,/.). (Ak chcete priamo prejsť
na TV kanál, stlačte čísla požadovaného
TV kanála pomocou číselných tlačidiel na
diaľkovom ovládači.)
BBC World
DTV ter. Dolby Digital
Všetky
808
What’s on
Bez názvu
Žiadne pobrobné informácie
800
18:12 Pia 15 Jún
a Informácie
Použitie tlačidla TOOLS
Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete
kanál.
• Obrazovka ponuky Nástroje
Nástroje
Nastavenie obrazu
+
Jazyk zvuku
Dual I II
1.English
: Dolby Digital
Lock Current Channel
Prepnút' na Kábel
Pridat' k obl'úbeným
Informácie o signáli
> Posunúť " Zadať e Koniec
Nastavenie obrazu
3. Ak chcete po pozeraní disku Blu-ray/DVD/
CD sledovať televíziu alebo akýkoľvek
iný obsah vrátane internetového obsahu
prostredníctvom Smart Hub alebo Allshare,
stlačte tlačidlo MENU na vašom diaľkovom
ovládači a prejdite do domácej ponuky.
4. Ak je už ladenie ukončené, môžete prejsť
do režimu DTV opätovným stlačením tlačidla
MENU.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ikona sa môže líšiť v závislosti od servisných
informácií signálu.
56
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenie
obrazu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Viac informácií o tejto ponuke nájdete na
strane 50 – 51.
Výber jazyka zvuku
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Jazyk zvuku.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 56
2013-02-07 오후 2:51:33
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Dual I II.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
zvuk a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Uzamknúť aktuálny kanál
TV kanál môžete uzamknúť nastavením PIN kódu.
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Uzamknúť aktuálny kanál a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3. Zadajte 4-ciferné číslo PIN.
Ak je nastavenie kódu PIN ukončené,
zobrazenie uzamknutého kanála nie je možné,
pokiaľ ho neodomknete.
4. Ak chcete odomknúť uzamknutý kanál,
stlačte tlačidlo TOOLS počas sledovania
Uzamknutých kanálov.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť
Uzamknúť aktuálny kanál a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
6. Zadaním PIN kódu odomknite TV kanál.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ponuka Uzamknúť aktuálny kanál sa dá zobraziť,
keď je krajina nastavená na Holandsko.
Prepnúť na kábel
Ak chcete sledovať káblové vysielanie, zvoľte túto
ponuku.
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Prepnúť na kábel a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť Pridať
k obľúbeným a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ editujte požadovaný
kanál a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť OK
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Informácie o signáli
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Informácie o signáli a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Môžete skontrolovať informácie o signáli.
Nastavenia jazyka popisu zvuku a
titulkov
Nastavenie popisu zvuku
Môžete pridať verbálny popis k hlavnému zvuku,
ktorý pomôže zrakovo postihnutým.
1. Stlačte tlačidlo AD/SUBTITLE, keď sledujete
TV kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Popis zvuku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Ak zvolíte možnosť Zap., aktivuje sa ponuka
hlasitosti. Nastavte hlasitosť popisu zvuku od
0 do 100.
✎✎ POZNÁMKA
`` Popis zvuku môžete tiež zapínať a vypínať
opätovným stláčaním tlačidla AD/SUBTITLE po
prvom stlačení tlačidla AD/SUBTITLE.
Nastavenie jazyka titulkov
1. Stlačte tlačidlo AD/SUBTITLE, keď sledujete
TV kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Titulky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 57
Funkcie DTV
Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla AUDIO na
diaľkovom ovládači.
Pridať k obľúbeným
07
Výber Dual I II
57
2013-02-07 오후 2:51:33
Funkcie DTV
• Titulky : Môžete nastaviť Zap. alebo Vyp..
Ak zvolíte možnosť Zap., aktivuje sa Režim
titulkov a Jazyk titulkov.
• Režim titulkov : Zvoľte požadovaný režim
titulkov.
1
Zobrazí obrazovku kanála.
2
Zobrazí informácie o kanáli.
3
Zobrazí aktuálny dátum a čas.
4
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje dostupné tlačidlá
diaľkového ovládača.
• ČERVENÉ tlačidlo (A) : Na nastavenie
harmonogramu programu.
• ŽLTÉ tlačidlo (C) : Zobrazí kanál odteraz na
nasledovných 24 hodín.
Ak zvolíte ŽLTÉ tlačidlo (C), zobrazí sa ZELENÉ
tlačidlo (B). Jeho stlačením zobrazíte zoznam
kanálov pred 24 hodinami.
• MODRÉ tlačidlo (D) : Na zmenu zobrazenia kanála
(Všetko, TV, Rádio, Dáta/Iné, Obľúbené 1,2,3...)
• Tlačidlá PROG (,/.) : Prechod na predošlú
alebo nasledovnú stranu.
• Tlačidlo ZADAŤ
-- Keď zvolíte aktuálne vysielaný program, môžete
sledovať zvolený kanál na celej obrazovke.
-- Keď zvolíte program, ktorý je naplánovaný na
vysielanie, môžete nastaviť Sledovanie pomocou
časovača alebo Čas. nahrávanie. Stlačením
tlačidla ◄► zvoľte Sledovanie pomocou
časovača alebo Čas. nahrávanie a potom
znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ. Na vyhradenom
programe sa zobrazí ikona Časovača.
5
Zobrazí uložené kanály.
6
Zobrazí režim zobrazenia.
• Jazyk titulkov : Zvoľte požadovaný jazyk
titulkov.
Zobrazenie sprievodnej obrazovky
Televízne stanice poskytujú informácie EPG
(elektronický programový sprievodca). Pomocou
časových programov kanálov poskytovaných
televíznymi stanicami môžete vopred špecifikovať
kanály, ktoré chcete sledovať, takže v určenom
čase dôjde k automatickému prepnutia na zvolený
kanál. V závislosti od stavu kanála sa záznamy
kanála môžu javiť ako prázdne alebo neaktuálne.
Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla GUIDE na
diaľkovom ovládači.
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa domáca ponuka.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Pozerať TV.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Sprievodca, potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka sprievodcu.
• Obrazovka sprievodcu
1
Sprievodca
2
Manažér harmonogramu
3
Pred použitím tejto funkcie sa ubezpečte, že sú
nastavené hodiny. (Pozrite stranu 42)
7:11 Po 1 Jan
Žiadne informácie.
DTV ter. 814 Discovery
6
5
Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla GUIDE na
diaľkovom ovládači.
814 Discovery
Zob.kanálov - Všetky
Dn.
▲ 812
Class News
813
Coming Soon
814 Discovery
815
DiscoveryH&L
816
five
▼ 817
heat
15:00
15:30
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
a Manaž. pl. c +24 hodín d Režim k.
16:00
16:30
informácie ƒ Strana " Sledovat'
4
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa domáca ponuka.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Pozerať TV.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Sprievodca, potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka sprievodcu.
58
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 58
2013-02-07 오후 2:51:34
Anténa
DTV ter.
Air
DTV
Dátum
01 / 01 / 2011
Čas. sledovania
Kanál
806
Ne
Po


Ut


Śtv

Raz.
Pia

1. Počas sledovania TV programu alebo
prehrávania nahraného TV programu stlačte
tlačidlo 2D3D na diaľkovom ovládači.
Zobrazí sa ponuka 3D.
• 2D3D : Zmení 2D obraz na 3D.
• Vedľa seba : Zobrazí dva obrazy vedľa
seba.
Opakovať
Str
3D efekt môžete sledovať so všetkými živými TV
programami a nahraným TV programom.
Funkcie DTV
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
6. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Časovač sled. alebo Časovač nahr. a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Sledovanie DTV s 3D efektom
07
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► zvoľte kanál, pre
ktorý chcete nastaviť Čas. nahrávanie (alebo
Sledovanie pomocou časovača) a potom
stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A).
So

• Hore a dole : Zobrazí jeden obraz nad
druhým.
Ćas spustenia
OK
01:02
Zrušiť
< Posunúť " Zadať ' Späť
3D
Spoužitím klávesov na dial'kovom ovládači VL'AVO/VPRAVO
vyberte ikonu vhodnú pre obraz na obrazovke.
7. Vyplňte vstupné položky pomocou tlačidiel
▲▼◄► a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
< Posunúť " Zadať e Koniec
8. Znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak je program v manažérovi harmonogramu
nastavený na Sledovanie pomocou časovača alebo
Nahrávanie pomocou časovača, ikona časovača sa
na obrazovke sprievodcu neobjaví.
Zrušenie alebo úprava
harmonogramu
1. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na obrazovke
sprievodcu.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► zvoľte
naplánovaný kanál, ktorý chcete zrušiť alebo
upraviť a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Zrušiť plány alebo Upraviť a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
3D režim a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Ak stlačíte tlačidlo 2D3D ešte raz počas
sledovania 3D, zobrazený obraz sa prepne do
režimu 2D.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak prepnete TV kanál počas sledovania DTV v
režime 3D v režime Vedľa seba, zobrazený obraz sa
automaticky prepne do režimu 2D.
`` Keď je 3D efekt Vedľa seba povolený, nemôžete
nastavovať 3D režim.
`` Ak TV program nepodporuje režim Vedľa seba,
Hore a dole alebo funkciu Automatická detekcia,
zobrazenie výberu ponuky 3D na obrazovke sa
nezobrazí.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak sa rezervovaný program upraví v manažérovi
harmonogramu, ikona časovača sa na obrazovke
sprievodcu neobjaví.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 59
59
2013-02-07 오후 2:51:34
Funkcie DTV
TV
POWER
2D3D
POWER
Používanie
teletextovej služby
BD-HDD/TV
BD
TV
TTX/MIX
Ak DTV program podporuje teletextový signál,
1 2 službu.
3
môžete používať teletextovú
Aby sa
teletextové informácie
4 zobrazovali
5 6 správne, príjem
kanála musí byť stabilný. Inak môžu informácie
7 8stránky
9 nemusia zobraziť.
chýbať alebo sa niektoré
DISC MENU
TITLE MENU
2 (o stránku vyššie) : Zobrazí nasledovnú stránku
teletextu.
6
3 (o stránku nižšie) : Zobrazí predošlú stránku
teletextu.
7
6 (register) : Zobrazí stránku s registrom
(obsahom) kedykoľvek počas prezerania teletextu.
8
0 keď sledujete TV kanál.
1. Stlačte tlačidlo TTX/MIX,
TIME SHIFT
2. Opakovaným stláčaním
tlačidla TTX/MIX
môžete zmeniť alebo ukončiť režim teletextu.
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
1
2
MENU
i
TOOLS
A
PROG
1
GUIDE
INFO
RETURN
3
4
5
TV SOURCE
EXIT
B
C
...
?
×
HUB
9
6
7
8
9
0
!
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
AD/
SUBTITLE AUDIO
0 (režim) : Zvolí režim teletextu (LIST/FLOF).
Ak tlačidlo stlačíte v režime LIST, prepne režim
na režim uloženia zoznamu. V režime uloženia
zoznamu môžete uložiť teletextovú stránku do
zoznamu pomocou tlačidla 8(uložiť).
5 (odhaliť) : Zobrazí skrytý text (napríklad
odpovede na kvízové hry). Ak chcete zobraziť
normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo znovu.
0
7 (zrušiť) : Zmenší zobrazenie teletextu tak, aby
sa prekrývalo s aktuálnym vysielaním.
!
Typická teletextová stránka
A
REC REC PAUSE
0000-000000
1
8 (uložiť) : Uloží teletextové stránky.
2
4 (veľkosť) : Zobrazí teletext na hornej polovici
obrazovky dvojnásobnou veľkosťou. Ak chcete
presunúť text do spodnej polovice obrazovky,
stlačte tlačidlo znovu. Pre normálne zobrazenie
stlačte tlačidlo ešte raz.
3
4
5
60
9 (podržať) : Podrží zobrazenie na aktuálnej
stránke v prípade, že existuje niekoľko
sekundárnych stránok, ktoré sa automaticky
striedajú. Ak chcete podržanie zrušiť, stlačte
tlačidlo znovu.
Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré) :
Ak televízna spoločnosť používa systém FASTEXT,
rozličné témy na stránke teletextu sú farebne
odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných
tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu téme podľa
vášho výberu. Zobrazí sa nová farebne odlíšená
stránka. Položky sa dajú vyberať rovnakým
spôsobom. Ak chcete zobraziť predošlú alebo
nasledovnú stránku, stlačte zodpovedajúce farebné
tlačidlo.
1 (podstránka) : Zobrazí dostupnú podstránku.
B
C
D
E
F
Časť
Obsah
A
Číslo vybranej stránky.
C
Číslo aktuálnej stránky alebo indikácie
vyhľadávania.
E
Text.
B
D
F
Identifikácia vysielajúceho kanála.
Dátum a čas.
Informácie o stave. Informácie FASTEXT.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ovládanie teletextu TTX/MIX je dostupné iba vtedy,
keď DTV program podporuje teletextový signál.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 60
2013-02-07 오후 2:51:35
Pokročilé funkcie
Pred nahrávaním
Pripojené zariadenie musíte naformátovať
prostredníctvom ponuky Formátovať zariadenie,
ak chcete nahrávať TV program. V tejto ponuke
si skontrolujte veľkosť dostupnej pamäte.
(Viac informácií o Správe zariadenia nájdete na
strany 42 – 43)
Nahrávanie aktuálne sledovaného
TV kanála
1. Stlačením tlačidla PROG (,/.) alebo
číselných tlačidiel zvoľte TV kanál, ktorý
chcete nahrať.
2. Stlačte tlačidlo REC (
).
Ovládanie prehrávania počas nahrávania
Počas nahrávania TV kanála môžete vyhľadať
scénu alebo sa presunúť na začiatočný bod
nahrávania.
) : Vyhľadanie
1. Tlačidlá VYHĽADAŤ (
požadovanej scény.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Tlačidlo PRESKOČIŤ (
) : Návrat na
začiatočný bod nahrávania.
3. Tlačidlo PRESKOČIŤ (
) : Preskočiť na
rovnakú scénu so živou TV.
4. Tlačidlo ◄ : Preskočiť o -20 s dozadu od
aktuálneho miesta.
5. Tlačidlo ► : Preskočiť o +20 s dopredu od
aktuálneho miesta.
Spustilo sa nahrávanie
3 NOVA
1. Stlačením tlačidla ZASTAVIŤ (
) zastavíte
prebiehajúce nahrávanie. Zobrazí sa správa
„Nahrávanie sa dokončilo.“.
Pokročilé funkcie
Tento výrobok dokáže nahrávať na externé
zariadenia.
Zastavenie nahrávania
08
Nahrávanie
Nastavenia nahr.
3. Ak chcete upraviť dĺžku nahrávania, stlačte
počas nahrávania tlačidlo REC (
).
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte požadovanú
dĺžku nahrávania a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Pozastavenie nahrávania
1. Stlačením tlačidla REC PAUSE (
)
pozastavíte prebiehajúce nahrávanie.
2. Na pokračovanie nahrávania stlačte tlačidlo
REC PAUSE (
) alebo REC (
).
6. Tlačidlo POZASTAVIŤ (
) : Pozastavenie
scény, pričom nahrávanie pokračuje.
7. Tlačidlo ZASTAVIŤ (
) : Ak sledujete minulú
scénu, bod prehrávania preskočí na rovnakú
scénu so živou TV. Ak sledujete rovnakú
scénu so živou TV, nahrávanie sa zastaví.
Prehrávanie disku počas
nahrávania TV kanála
Počas nahrávania TV kanála môžete prehrávať disk.
Ak je už disk vložený pred začatím
nahrávania
1. Počas nahrávania TV kanála stlačte tlačidlo
MENU na diaľkovom ovládači.
2. V domácej ponuke sa stlačením tlačidiel ◄►
presuňte na položku Moje zar..
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte disk na
prehratie a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 61
61
2013-02-07 오후 2:51:35
Pokročilé funkcie
Keď disk nie je vložený
1. Do zásuvky na disk vložte disk.
2. Disk sa načíta a prehrá, pričom nahrávanie
bude pokračovať.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tento výrobok podporuje Blu-ray Video, DVD Video a
CD-DA.
Prehrávanie nahraného TV obsahu počas
nahrávania TV kanála
1. Počas nahrávania TV kanála stlačte tlačidlo
MENU na diaľkovom ovládači.
2. V domácej ponuke sa stlačením tlačidiel ◄►
presuňte na položku Môj obsah.
Informácie o Time Shift
Môžete zobraziť aktuálne informácie o funkcii
Time Shift.
1. Stlačte tlačidlo ZADAŤ na diaľkovom
ovládači, keď je funkcia Time Shift aktivovaná.
2. Lišta Time Shift sa zobrazí tak, ako je vidieť nižšie.
• Obrazovka Time Shift
1
NOVA
DTV ter.
TV
3
Dual
2 3
Fanfan
SD 4:3
576i
18:12 Pia 15 Jún
Univer.
+
+ 00:00:06/
00:00:34
4
3. Stlačte tlačidlo ZADAŤ na stránku Nahraná TV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete zastaviť nahrávanie, zmeňte režim prevádzky
).
na zobrazenie DTV a stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
`` TV program pod nahrávaním nie je zobrazený na
stránke „Nahraná TV“ v položke „Môj obsah“.
Funkcia Time Shift
Môžete pozastaviť živú TV alebo začať sledovať
TV program od začiatočného bodu, kedy ste
spustili funkciu Time Shift.
Spustenie funkcie Time Shift tlačidlom
POZASTAVIŤ
1. Keď pozeráte TV kanál, stlačte tlačidlo
POZAST (
).
2. Obraz TV programu sa pozastaví a zobrazí sa
lišta Time Shift. Na ľavej strane lišty Time Shift
sa zobrazí # Pozastaviť.
Spustenie funkcie Time Shift tlačidlom
PREHRAŤ
1. Keď pozeráte TV kanál, stlačte tlačidlo
PREHRAŤ (
).
2. Funkcia Time Shift sa spustí a zobrazí sa lišta
Time Shift. Na ľavej strane lišty Time Shift sa
zobrazí živá TV.
62
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 62
1
Zobrazenie režimu : Zobrazí aktuálny stav funkcie
Time Shift.
2
Zobrazí aktuálny bod prehrávania.
3
Zobrazí nahraný čas podľa funkcie Time Shift.
4
Zobrazí lištu postupu.
Tlačidlo ovládania prehrávania počas
funkcie Time Shift je aktivované
1. Tlačidlá VYHĽADAŤ (
) : Vyhľadanie
požadovanej scény.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Tlačidlo PRESKOČIŤ (
začiatok Time Shift.
3. Tlačidlo PRESKOČIŤ (
scénu so živou TV.
) : návrat na
) : Zobrazí rovnakú
4. Tlačidlo ◄ : Preskočiť o -20 s dozadu od
aktuálneho miesta.
5. Tlačidlo ► : Preskočiť o +20 s dopredu od
aktuálneho miesta.
2013-02-07 오후 2:51:36
08
6. Tlačidlo POZASTAVIŤ (
) : Pozastavenie
scény, pričom funkcia Time Shift ďalej funguje.
Pokročilé funkcie
7. Tlačidlo ZASTAVIŤ (
) : Ak sledujete minulú
scénu, bod prehrávania preskočí na rovnakú
scénu so živou TV. Ak sledujete rovnakú
scénu so živou TV, funkcia Time Shift sa
zastaví.
Zastavenie Time Shift
1. Ak lišta Time Shift nie je v režime
POZASTAVIŤ alebo MINULÉ VYSIELANIA ,
stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
).
Zobrazí sa správa „Chcete zastaviť funkciu
Timeshift”.
2. Zvoľte tlačidlo Áno a stlačením tlačidla
ZADAŤ zastavte funkciu Time Shift.
3. Ak je lišta Time Shift v režime POZASTAVIŤ
alebo MINULÉ VYSIELANIA, režim Time
Shift sa zmení na živú TV, keď prvýkrát stlačíte
tlačidlo ZASTAVIŤ (
).
4. Znovu stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
), zobrazí
sa rovnaká správa ako na obrázku vyššie.
5. Vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Prehrávanie nahraného titulu
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄►
zvoľte položku Môj obsah.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť
Nahraná TV a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa zoznam Nahraná TV.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte titul, ktorý
chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Vybraný titul sa prehrá.
4. Počas prehrávania stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa päť scén ako miniatúry.
5. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte požadovanú
scénu a potom stlačením tlačidla ZADAŤ
spustite prehrávanie od začiatku scény.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 63
63
2013-02-07 오후 2:51:36
Sieťové služby
Pripojením výrobku k sieti môžete využívať rôzne
sieťové služby, ako napríklad Smart Hub alebo
BD-LIVE.
Pred použitím akejkoľvek sieťovej služby si
prečítajte nasledovné pokyny.
1. Pripojte výrobok k sieti.
(Pozri strany 24 –25)
3. Zobrazí sa obrazovka Smart Hub.
V niektorých prípadoch sa tesne potom
zobrazí obrazovka Krajina.
4. Ak sa zobrazí obrazovka Krajina, stlačením
tlačidiel ▲▼ vyberte krajinu, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Niektoré aplikácie sú dostupné len v určitých
krajinách.
2. Konfigurujte nastavenia siete.
(Pozri strany 38 – 41)
Používanie služby Smart Hub
Pomocou služby Smart Hub môžete priamo
prehrávať filmy, videá a hudbu z Internetu, máte
prístup k rôznym plateným alebo bezplatným
aplikáciám a môžete si ich prezerať na svojom
televízore. Obsah aplikácií zahŕňa správy, šport,
predpovede počasia, kurzy na burze cenných
papierov, mapy, fotografie a hry.
Túto funkciu môžete taktiež spustiť
priamo stlačením tlačidla SMART HUB
na diaľkovom ovládači.
Prvé spustenie služby Smart Hub
Pri prvom spustení Smart Hub postupujte podľa
týchto krokov :
1. Prejdite na domácu ponuku.
Pozerať TV
5. Zobrazí sa obrazovka Zmluvné podmienky
servisnej dohody.
Ak súhlasíte, stlačením tlačidiel ◄► vyberte
možnosť Súhlasím, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Kým sa obrazovky zobrazia, môže to trvať niekoľko
sekúnd.
6. Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia služby a
nainštaluje sa niekoľko služieb a aplikácií.
Po skončení sa zatvorí. Prevzaté aplikácie a
služby sa zobrazia na obrazovke Smart Hub.
Môže to chvíľu trvať.
✎✎ POZNÁMKA
`` Smart Hub sa môže počas procesu inštalácie na
chvíľu zatvoriť.
`` Po inštalácii sa môže zobraziť niekoľko obrazoviek.
Môžete ich zatvoriť stlačením tlačidla ZADAŤ alebo
ich môžete nechať, aby sa zatvorili samé.
7. Ak chcete spustiť aplikáciu, stlačením tlačidiel
▲▼◄► zvýraznite miniaplikácie, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Sprievodca
Manažér harmonogramu
Zoznam kanálov
Správca kanálov
Moje zar.
Môj obsah
Internet
Nastavenia
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Internet, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
64
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 64
2013-02-07 오후 2:51:36
2
3
4
Search
Your Video
5
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
Contents 3
Contents 4
Odporúčané
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa c Režim úprav d Nastavenia
7
1
2
3
4
5
6
Komerčné : Zobrazí Sprievodcu Smart Hub, úvod k
výrobku a úvody k novým aplikáciám.
Your Video : Poskytuje odporúčania pre videá na
základe vašej voľby.
• Umožňuje vám prezerať odporúčania filmov na
základe vašich predchádzajúcich preferencií.
• Umožňuje vám zvoliť si film, zobrazuje zoznam
poskytovateľov VOD (videí na požiadanie), ktorí
majú tento film, a potom vám umožňuje zvoliť si
poskytovateľa pre streaming. (Streaming nie je v
niektorých oblastiach dostupný.)
• Pokyny o používaní služby Vaše Video nájdete na
stránke www.samsung.com.
Search : Poskytuje integrované vyhľadávanie
vašich poskytovateľov videa a pripojených zariadení
AllShare.
• Dá sa použiť spolu so službou Smart Hub (okrem
prípadu, kedy pozeráte Blu-ray disk).
• Pre jednoduchý prístup použite tlačidlo SEARCH
na diaľkovom ovládači.
• Pokyny o používaní funkcie vyhľadávania nájdete
na stránke www.samsung.com.
7
Sieťové služby
1
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá diaľkového
ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v službe
Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačidlo (A) : Slúži na prihlásenie do
služby Smart Hub.
• ZELENÉ tlačidlo (B) : Slúži na triedenie aplikácií.
• ŽLTÉ tlačidlo (C) : Slúži na úpravu aplikácií.
• MODRÉ tlačidlo (D) : Slúži na zmenu nastavení
služby Smart Hub.
09
Smart Hub na prvý pohľad
Moje aplikácie : Zobrazuje osobnú galériu aplikácií,
do ktorej môžete pridávať alebo z nej mazať alebo v
nej upravovať aplikácie.
✎✎ POZNÁMKA
`` Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za prerušenie služby Smart Hub
spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek
iných dôvodov.
`` Služba Smart Hub preberá a spracúva údaje cez
Internet, aby ste mohli využívať obsah Internetu na
obrazovke vášho televízora.
Ak je pripojenie k Internetu nestabilné, služba sa
môže omeškať alebo prerušiť.
Okrem toho sa výrobok môže automaticky vypnúť
ako reakcia na podmienky na Internete.
V takomto prípade skontrolujte pripojenie k Internetu
a skúste znova.
`` Aplikačné služby môžu byť poskytované iba
v anglickom jazyku a obsah sa môže líšiť v závislosti
od vašej oblasti.
`` Viac informácií o službe Smart Hub získate na
webovej stránke poskytovateľa príslušnej služby.
`` Poskytované služby podliehajú zmenám
poskytovateľom služby Smart Hub bez
predchádzajúceho oznámenia.
`` Obsah služby Smart Hub sa môže líšiť v závislosti od
verzie firmvéru výrobku.
Samsung Apps : Môžete si prevziať rôzne
spoplatnené alebo bezplatné aplikácie služieb.
Odporúčané : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 65
65
2013-02-07 오후 2:51:37
Sieťové služby
Používanie klávesnice
Pomocou diaľkového ovládača môžete používať
klávesnicu na obrazovke na zadávanie písmen,
číslic a symbolov.
1
2
1
3
3
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
5
7
2
Vytvorenie účtu
abc
.,–
4
9
0
Shift
T9
6
8
ab
Delete
Ab
AB
Ak chcete vymazať text, posuňte kurzor doprava
od znaku, ktorý chcete vymazať, a potom stlačte
tlačidlo TITLE MENU. Ak chcete zmeniť veľkosť
písma alebo zadať číslice, prípadne interpunkčné
znamienka, stlačte tlačidlo DISC MENU.
1
6

Ak si chcete založiť svoju vlastnú, výhradnú
konfiguráciu služby Smart Hub, vytvorte si svoj
vlastný Inteligentný TV účet.
Ak chcete vytvoriť účet, postupujte podľa týchto
krokov:
1. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom
ovládači. Objaví sa obrazovka Vytvoriť účet.
Search
b Metóda zadávania/ Jazyk : Slovensky
4
Your VideoPrihlásiť
5
učet Samsung
Heslo
Contents 1
1
Aktuálna klávesnica.
Používa sa na zadávanie písmen, číslic a symbolov.
2
Stlačte tlačidlo DISC MENU na diaľkovom ovládači,
aby ste zmenili vstupný režim.
: ab, Ab, AB, čísla alebo ikony.
3
Zobrazuje aktuálny vstupný režim.
4
5
6
Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom ovládači
a zmeňte spôsob vstupu. (T9 alebo ABC)
Stlačením tlačidla TOOLS na diaľkovom ovládači
zmeníte jazyk.
Stlačením tlačidla TITLE MENU na diaľkovom
ovládači vymažete znak.
Zadávanie textu, číslic a symbolov
A chcete zadať text, stlačte numerické tlačidlo na
diaľkovom ovládači, ktoré zodpovedá písmenu,
ktoré chcete zadať. Rýchlo stlačte tlačidlo na
zadanie písmena, ktoré nie je prvým písmenom
uvedeným na tlačidle klávesnice na obrazovke.
Napríklad, ak chcete zadať písmeno b, dvakrát
rýchlo stlačte tlačidlo 2 na diaľkovom ovládači. Ak
chcete zadať prvé písmeno uvedené na tlačidle,
stlačte, pustite a počkajte.
Ak sa chcete presúvať v texte, použite tlačidlá šípok.
66
sa
Samsung Apps
Contents 1 Contents 2
Máte účty Smart TV a Samsung? Teraz môžete spojiť
účet Smart
TV s Vaším účtom Samsung. Účet Smart TV môžete spojiť po
prihlásení. Recommended
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Stlačte [Enter]
Stlačte [Enter]
2
Contents
Zapamätať
si Contents
heslo 3
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
xxxxxxxx
Prihlásiť sa
Contents 9
Vytvoriťxxxxxxxx
účet
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zrušiť
Contents 10
Vynulovať
xxxxxxxx heslo
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa c Režim úprav d Nastavenia
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Vytvoriť účet, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3. Na nasledujúcej obrazovke zvoľte ID Smart
TV a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka zadania a klávesnica.
4. Použite klávesnicu na zadanie vašej emailovej
adresy. Toto bude slúžiť ako vaše ID.
POZNÁMKA
✎✎
`` Klávesnica funguje ako klávesnica na mobilnom telefóne.
5. Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ vyberte
OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ. Znovu sa
objaví obrazovka Vytvoriť účet.
6. Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka zadania a klávesnica.
7. Použite klávesnicu na zadanie hesla.
Heslo môže byť akoukoľvek kombináciou
písmen, číslic a symbolov.
✎✎ POZNÁMKA
`` Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom ovládači
na zobrazenie alebo skrytie hesla počas jeho
zadávania.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 66
2013-02-07 오후 2:51:37
10. Zopakujte kroky 7 a 8.
11. Keď sa znovu zobrazí obrazovka Vytvoriť
účet, vyberte možnosť Vytvoriť účet a stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno Potvrdenie.
12. Vyberte OK a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Pokračovať na registráciu
služby.
13. Zvoľte možnosť Prejsť na reg. a stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
14. Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet služby.
• Ak máte existujúce účty u niektorého
z uvedených poskytovateľov, môžete
spojiť účet poskytovateľa a heslo účtu
poskytovateľa s vaším Inteligentným TV
účtom. Registrácia zjednodušuje prístup k
webovým stránkam poskytovateľov. Pokyny
k registrácii nájdete v Kroku 2 v Správe
účtov v ponuke Nastavenia.
• Ak nemáte existujúce účty poskytovateľa
alebo momentálne nechcete zaregistrovať
existujúce účty, zvoľte OK a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Okno môžete nechať tak približne
jednu minútu, kedy sa samo zatvorí.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ako ID musíte použiť e-mailovú adresu.
`` Zaregistrovať môžete až 10 používateľských účtov.
`` Na používanie služby Smart Hub nepotrebujete účet.
4. Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka zadania a
klávesnica.
5. Pomocou klávesnice a diaľkového ovládača
zadajte svoje heslo. Po skončení stlačením
tlačidla ZADAŤ vyberte OK a znovu stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete, aby služba Smart Hub zadala vaše heslo
automaticky, po zadaní hesla zvoľte Zapamätať si
moje ID inteligentného TV a heslo, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa fajka. Služba Smart Hub
teraz zadá vaše heslo automaticky, keď zvolíte alebo
zadáte svoje ID.
Ponuka Nastavenia - MODRÉ
tlačidlo (D)
Obrazovka ponuky Nastavenia vám umožňuje
prístup k funkciám Správa účtu, Správca služieb,
Reset a Vlastnosti.
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Stlačte MODRÉ tlačidlo (D) na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Funkcie na obrazovke ponuky Nastavenia sú
opísané nižšie.
Prihlásenie na účet
✎✎ POZNÁMKA
1. Ak je na vašom televízore zobrazená hlavná
obrazovka Smart Hub, stlačte ČERVENÉ
tlačidlo (A) na diaľkovom ovládači. Objaví sa
obrazovka Vytvoriť účet.
Správa účtu
Ak sa chcete prihlásiť na Inteligentný TV účet,
postupujte podľa nasledovných krokov:
2. Vyberte šípku dolu vedľa poľa ID Smart TV
a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
`` Položka Správca služieb uvedená v ponuke
Nastavenia nie je dostupná pre prehrávače diskov
Blu-ray.
Ponuka Správa účtu obsahuje funkcie, ktoré vám
umožňujú zaregistrovať vaše účty poskytovateľa
služieb, zmeniť vaše heslo Smart Hub a vymazať
alebo deaktivovať váš Inteligentný TV účet.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 67
Sieťové služby
9. Vyberte Potvrďte heslo. a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3. Vyberte svoje ID v zozname, ktorý sa objaví,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Znovu sa
objaví obrazovka Vytvoriť účet.
09
8. Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ vyberte
OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ. Znovu sa
objaví obrazovka Vytvoriť účet.
67
2013-02-07 오후 2:51:37
Sieťové služby
Zaregistrovať účet služby
Ak máte existujúce účty u niektorého z
poskytovateľov uvedených vo funkcii Zaregistrovať
účet služby, môžete spojiť účet poskytovateľa a
heslo účtu poskytovateľa s vašim Inteligentným
TV účtom. Ak spojíte účet, budete sa môcť
jednoducho prihlásiť na účet cez službu Smart
Hub, bez zadania názvu vášho účtu alebo hesla.
Ak chcete použiť funkciu Registrovať účet služby,
postupujte podľa týchto krokov:
1. V ponuke Správa účtu zvoľte Zaregistrovať
účet služby a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet služby.
2. Stlačením tlačidiel šípok ▲▼ vyberte
Poskytovateľa služby, ktorého chcete spojiť
s vaším Inteligentným TV účtom, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zmeniť heslo
Funkcia Zmeniť heslo vám umožňuje zmeniť
vaše heslo Smart Hub. Ak chcete zmeniť heslo,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Vyberte Zmeniť heslo a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2. Zadajte svoje aktuálne heslo. Objaví sa
nasledujúca obrazovka.
3. Na nasledujúcej obrazovke zadajte nové
heslo do prvého riadku. Potvrďte heslo jeho
opätovným zadaním do druhého riadku.
4. Objaví sa obrazovka so správou Zmena hesla
dokončená. Stlačte tlačidlo ZADAŤ alebo
počkajte, kým sa obrazovka zatvorí - približne
5 sekúnd.
✎✎ POZNÁMKA
Odstrániť zo zoznamu TV účtu
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť
Registrovať a potom pomocou diaľkového
ovládača a klávesnice na obrazovke zadajte
vaše ID stránky a heslo.
Po skončení stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Deaktivovať účet
`` Ak máte účet Samsung a chcete použiť funkciu
Aplikácie Samsung v službe Smart Hub, musíte tu
zaregistrovať svoj účet Aplikácie Samsung. Pozrite si
stranu 71 – 72, kde nájdete viac informácií.
✎✎ POZNÁMKA
`` Toto je ID a heslo, ktoré normálne používate pre
prístup k vášmu účtu na stránke.
4. Ak ste správne zadali vaše ID a heslo, objaví
sa hlásenie Úspešne zaregistrovaný.
5. Ak ste stlačili tlačidlo OK, zopakujte Kroky
2 až 4 na pripojenie ďalšieho Poskytovateľa
služby.
6. Po skončení stlačte tlačidlo RETURN.
Funkcia Odstrániť účty služby zruší všetky vaše
aktuálne zaregistrované účty služby, ktoré ste
zaregistrovali na obrazovke Zaregistrovať účet
služby.
Funkcia Deaktivovať účet deaktivuje váš
inteligentný TV účet a vymaže ho spolu so
všetkými vašimi nastaveniami účtu zo služby
Smart Hub.
Obnoviť
Funkcia Obnoviť inicializuje všetky prevzaté
miniaplikácie, vymaže všetky používateľské účty a
nastavenia z výrobku a obnoví všetky nastavenia
služby Smart Hub na predvolené nastavenia z
výroby. Potom reštartuje službu Smart Hub, ako
keby sa spúšťala prvýkrát. Váš účet však zostane
na serveri Smart Hub. Ak sa chcete prihlásiť na
svoj účet, zadajte svoje ID a heslo na obrazovke
Vytvoriť účet.
Ak chcete použiť funkciu Resetovať, postupujte
podľa týchto krokov:
1. V ponuke Nastavenia zvoľte možnosť
Resetovať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka Resetovať.
2. Zadajte svoje bezpečnostné heslo. Je to
heslo, ktoré ste zadali, ak ste nastavili Rodič.
hodnotenie BD alebo DVD (pozri stranu 44). Ak
ste ho nenastavili, zadajte 0000.
68
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 68
2013-02-07 오후 2:51:37
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak ste zabudli heslo, stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
)
na prednom paneli výrobku na viac ako 5 sekúnd bez
vloženého disku.
Vlastnosti
Položka ponuky Vlastnosti uvádza tri funkcie,
ktoré zobrazujú informácie o službe Smart Hub:
Podrobnosú
Uvádza informácie o službe Smart Hub vrátane
čísla verzie, počtu nainštalovaných služieb, využitia
pamäte a jedinečného ID produktu.
Podmienky Zmluvy o službe
Zobrazí Zmluvné podmienky servisnej dohody.
Ponuka Režim úpr. - ŽLTÉ tlačidlo (C)
Funkcie v ponuke Režim úpr. vám umožňujú
manipulovať s miniaplikáciami v sekcii Moje
aplikácie na obrazovke Smart Hub. Pomocou
týchto funkcií môžete zablokovať a odblokovať
prístup k niektorým miniaplikáciám, novému
priečinku a presúvať do nich miniaplikácie,
premenovávať priečinky, vymazávať miniaplikácie
a meniť polohu miniaplikácií na obrazovke.
Ak sa chcete dostať do ponuky Režim úpr. a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači. Panel ponuky Režim úpr. sa zobrazí
v dolnej časti obrazovky.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Niektoré položky ponuky sa nemusia zobraziť na
obrazovke. Ak chcete vidieť tieto položky, stlačte
tlačidlo ◄► pre posun na okraj obrazovky, a potom
stlačte ešte raz na odhalenie položiek.
`` Tento panel môžete zatvoriť zvýraznením X vpravo
dole a následným stlačením tlačidla ZADAŤ.
Posunúť
Funkcia Presunúť vám umožňuje zmeniť polohu
miniaplikácie na obrazovke. Ak chcete použiť
funkciu Presunúť, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Vyberte miniaplikáciu a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Nad miniaplikáciou sa objaví fajka.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte Posunúť
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Nad
miniaplikáciou sa zobrazí ikona zmeny polohy.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► presuňte ikonu.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ, keď je ikona v
požadovanej polohe. Miniaplikácia sa posunie
do novej polohy.
Pres. do prieč.
Funkcia Presunúť do priečinka vám umožňuje
presunúť miniaplikáciu do priečinka. Ak chcete
použiť funkciu Presunúť do priečinka, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte miniaplikáciu a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Ak ste už vytvorili priečinok, miniaplikácia sa
dá presunúť.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Presunúť do priečinka a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Otvorí sa okno Presunúť do
priečinka.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte priečinok
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí
sa správa Presunuté do priečinka a potom
sa zatvorí. Miniaplikácia sa presunula do
priečinka.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 69
Sieťové služby
4. Ak chcete dokončiť opätovné spustenie,
prejdite na krok 4 v Prvom spustení služby
Smart Hub. (Pozri stranu 64)
Funkcie na paneli ponuky Režim úpr. sú opísané
nižšie.
09
3. Po chvíli sa služba Smart Hub automaticky
resetuje. Obrazovka môže byť čierna a potom
sa znovu objaví Smart Hub. Po chvíli sa začne
postup opätovného spustenia.
69
2013-02-07 오후 2:51:37
Sieťové služby
Ak sa chcete dostať k miniaplikáciám v
priečinku
1. Zatvorte ponuku Režim úpr.
2. V Mojich aplikáciách stláčaním tlačidiel
▲▼◄► vyberte priečinok a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Otvorí sa priečinok.
3. Vyberte miniaplikáciu a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Spustí sa aplikácia alebo služba
miniaplikácie.
Upraviť položky v priečinku
Vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Otvorí sa priečinok.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
Tlačidlá Upraviť sa zobrazia v dolnej časti
obrazovky.
Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá ponuky
Režim úpr. na hlavnej obrazovke. Napríklad, ak
chcete presunúť miniaplikáciu späť na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie:
1. Vyberte miniaplikáciu.
2. Vyberte možnosť Presunúť do priečinka a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa
okno Presunúť do priečinka.
3. Zvoľte Moje aplikácie a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Okno Presunúť do priečinka sa
zatvorí a miniaplikácia sa vráti na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie.
Nový prieč.
Funkcia Nový priečinok vám umožňuje vytvoriť
a pomenovať nové priečinky. Keď vytvoríte
priečinok, môžete doňho presúvať miniaplikácie.
Ak chcete použiť funkciu Nový priečinok,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Nový priečinok a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa okno Nový priečinok a
klávesnica.
3. Na zadanie názvu priečinka použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Obrazovka Nový priečinok sa zatvorí a
na obrazovke Smart Hub sa objaví Nový
priečinok.
70
Premen. prieč.
Funkcia Premenovať priečinok vám umožňuje
premenovať priečinky. Ak chcete použiť funkciu
Premenovať priečinok, postupujte podľa týchto
krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte priečinok
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Premenovať priečinok a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa okno Premenovať
priečinok a klávesnica.
4. Na zadanie nového názvu použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ. Okno Premenovať
sa zatvorí a pod priečinkom sa objaví nový
názov.
Uzamknúť
Funkcia Uzamknúť vám umožňuje zablokovať
niektoré nástroje v Mojich aplikáciách tak, aby
sa nedali otvárať bez zadania Rodičovského
bezpečnostného kódu.
Ak chcete použiť funkciu Zámky, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
miniaplikáciu a stlačte tlačidlo ZADAŤ. Ak
sa dá miniaplikácia zablokovať, aktivuje sa
položka ponuky Zámka.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Zámka a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Uzamknúť službu.
4. Zadajte svoj Rodičovský bezpečnostný
kód (pozri stranu 44). Ak ste si nevytvorili
Rodičovský bezpečnostný kód, zadajte 0000.
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Zamknúť službu na potvrdenie blokovania a
následne sa zatvorí. Vedľa miniaplikácie sa
objaví symbol zámky.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 70
2013-02-07 오후 2:51:37
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
zablokovanú miniaplikáciu a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Odblokovať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Uzamknúť službu.
4. Zadajte Rodičovský bezpečnostný kód (pozri
stranu 44). Ak ste si nevytvorili Rodičovský
bezpečnostný kód, zadajte 0000.
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Blokovanie služby zrušené na potvrdenie
odblokovania a následne sa zatvorí.
Odstrániť
Funkcia Vymazať vám umožňuje vymazať
miniaplikácie z Mojich aplikácií. Ak chcete použiť
funkciu Vymazať, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
miniaplikáciu a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Vymazať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa hlásenie „Chcete vymazať
zvolenú(é) položku(y)?“.
4. Vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Miniaplikácia sa vymaže.
Ponuka Triedenie - ZELENÉ
tlačidlo (B)
Funkcie v ponuke Triedenie vám umožňujú triediť
miniaplikácie v Mojich aplikáciách podľa Názvu,
Dátumu, Frekvencie (používania) a Kategórie. Ak
manuálne zmeníte polohu miniaplikácie, ponuka
Triedenie automaticky zvýrazní Zadefinované
používateľom, keď začnete.
Ak chcete triediť miniaplikácie v Mojich
aplikáciách, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte metódu
triedenia a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Smart Hub roztriedi miniaplikácie podľa vami
zvolenej metódy.
Aplikácie Samsung vám umožňujú za poplatok
alebo bezplatne prebrať aplikácie a služby do
vášho výrobku a prezerať alebo používať ich na
vašom televízore.
Tieto aplikácie a služby zahŕňajú videá, hudbu,
fotografie, hry, správy, šport, atď. Miniaplikácie
pre nové aplikácie sa objavia v Mojich aplikáciách.
Dodatočné aplikácie a služby sa budú pridávať
pravidelne.
Platené aplikácie
Ak si chcete prebrať platené aplikácie, musíte si
vytvoriť účet Aplikácie Samsung a pridať k účtu
kreditnú kartu.
Ak si chcete vytvoriť účet Aplikácie Samsung,
navštívte lokalitu www.samsung.com
✎✎ POZNÁMKA
`` Táto služba sa nemusí v niektorých krajinách
poskytovať.
Prístup k obrazovke Aplikácie Samsung
Ak sa chcete dostať na obrazovku Aplikácie
Samsung, stláčajte tlačidlá ▲▼◄► pre navigáciu
do oblasti Aplikácie Samsung na hlavnej
obrazovke Smart Hub, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka Aplikácie Samsung.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak túto obrazovku otvárate po prvýkrát, zobrazí
sa okno Podmienky služby. Ak súhlasíte, zvoľte
možnosť Súhlasím a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Používanie obrazovky Aplikácie Samsung
Ak chcete použiť obrazovku Aplikácie Samsung,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčajte tlačidlá ◄► pre posun na zoznam
kategórií vľavo.
2. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre zvýraznenie
kategórie. O niekoľko sekúnd sa na obrazovke
Aplikácie Samsung zobrazia aplikácie v tejto
kategórii. Na vrchu sa zobrazia karty Triedenia.
3. Stláčajte tlačidlo ► pre posun na zobrazené
aplikácie alebo služby.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 71
Sieťové služby
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
Aplikácie Samsung
09
Odomknúť
71
2013-02-07 오후 2:51:37
Sieťové služby
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte aplikáciu
alebo službu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Detaily aplikácie, ktorá
opisuje službu alebo aplikáciu.
5. Zvoľte Prevziať teraz a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Ak je aplikácia alebo služba
bezplatná, preberie sa a spustí. V opačnom
prípade, ak je potrebné uhradiť poplatok,
postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
dokončenie preberania.
POZNÁMKA
✎✎
`` Niektoré aplikácie sa dajú prevziať bezplatne, ale
vyžadujú si registráciu u poskytovateľa alebo platený
účet u používateľa.
`` Miniaplikácie pre aplikácie a služby, ktoré ste si
prevzali z Aplikácií Samsung sa zobrazia v Mojich
aplikáciách.
Môj účet
Karty Triediť podľa
2. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre rolovanie textu
Pomocníka.
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► môžete získať prístup
ku kartám Triediť podľa v hornej časti obrazovky.
Na každej karte sa zobrazia služby alebo aplikácie
v kategórii, ktorú si zvolíte, zatriedené podľa
kritérií na karte (Odporúčané, Najviac preberané,
Najnovšie, Názov).
Takisto môžete použiť MODRÉ tlačidlo (D) na
diaľkovom ovládači pre prístup ku kartám Triediť
podľa. Po každom stlačení MODRÉ tlačidla (D)
zmeníte zobrazenie z jednej karty triedenia na druhú.
Aplikácie Samsung podľa kategórií
K dispozícii sú nasledovné kategórie:
• Čo je nové? : Zobrazuje novo zaregistrované
aplikácie.
• Video : Zobrazuje rôzne video médiá, ako sú
filmy, televízne show a krátke videá.
• Hry : Zobrazuje rôzne hry, ako napríklad sudoku
a šachy.
• Šport : Zobrazuje rôzne športové mediálne
služby, ako sú informácie o zápasoch, obrázky
a krátke videá.
• Životný štýl : Zahŕňa rôzne mediálne služby
spojené so životným štýlom, ako je hudba,
osobné nástroje pre správu fotografií a sociálne
siete, ako sú napríklad Facebook a Twitter.
• Informácie : Zahŕňa rôzne informačné služby,
ako sú správy, burza cenných papierov a
počasie.
• Iné : Zahŕňa ostatné služby.
72
Môj účet vám umožňuje prístup k histórii vašich
objednávok a preberania Aplikácií Samsung a
na obrazovku Peniaze za Moje aplikácie. Ak sa
chcete dostať k týmto informáciám, musíte mať
založený účet Aplikácií Samsung.
Pomocník
Ak máte otázky k Aplikáciám Samsung, pozrite
si najskôr Pomocníka. Ak nie je možné aplikovať
ani jeden tip, navštívte webovú stránku www.
samsung.com.
Ak chcete použiť funkciu Pomocník, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Pomocník a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčajte tlačidlá ◄ pre zatvorenie Pomocníka.
Používanie farebných tlačidiel na vašom
diaľkovom ovládači s Aplikáciami
Samsung
• ČERVENÉ tlačidlo (A) (Prihlásliť sa) : Ak sa
chcete prihlásiť na Inteligentný TV účet.
• ZELENÉ tlačidlo (B) (Zobrazenie miniatúr/
Zobrazenie zoznamu) : Ak chcete prepínať
aplikácie medzi zobrazením miniatúr a
zoznamom.
• MODRÉ tlačidlo (D) (Zoradiť podľa) : Ak
chcete triediť aplikácie v kategórii podľa
Odporúčaných, Najviac preberaných,
Najnovších alebo Mena.
• Späť : Slúži na návrat na predchádzajúcu
ponuku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Služby Internetového obsahu môžu poskytovatelia
pridať alebo vymazať bez oznámenia.
Pokyny o používaní vášho videa alebo
funkcie vyhľadávania nájdete na stránke
www.samsung.com
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 72
2013-02-07 오후 2:51:38
09
BD-LIVE™
Sieťové služby
Keď už je prehrávač pripojený k sieti, môžete si
vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, pomocou diskov kompatibilných s BDLIVE.
1. Pripojte USB pamäťovú kartu memory stick
ku konektoru USB na boku prehrávača a
potom skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre služby
BD-LIVE musí mať pamäťové zariadenie
minimálne 1 GB voľného miesta.
2. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎✎ POZNÁMKA
`` Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah sa
môžu líšiť v závislosti od výrobcu disku.
Používanie funkcie AllShare
AllShare vám umožňuje prehrávať súbory hudby,
videa a fotografií, ktoré sa nachádzajú vo vašom
počítači alebo v mobilnom telefóne kompatibilnom
s DLNA alebo NAS na prehrávači.
Ak chcete s vaším výrobkom používať službu
AllShare, musíte ho pripojiť k vašej sieti.
(Pozri strany 24 – 25).
Ak chcete používať AllShare spolu s vaším
počítačom, musíte si nainštalovať softvér AllShare
na svoj počítač.
Ak máte mobilný telefón kompatibilný s DLNA
alebo NAS, môžete používať AllShare bez
dodatočného softvéru.
Môžete si stiahnuť počítačový softvér a získať
podrobné pokyny pre používanie AllShare z
webovej stránky Samsung.com.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 73
73
2013-02-07 오후 2:51:38
Dodatok
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu skontrolujte najskôr nasledovné.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača sa nedá
vykonať žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1m.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby
ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete.
Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí:
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo
rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od výberu ponuky
nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne,
ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka výrobku.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
Obrazovka je zablokovaná
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje
(napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Stlačením tlačidla MENU zobrazte domácu ponuku.
Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) na prednom paneli výrobku na viac ako 5
sekúnd bez vloženého disku.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
74
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 74
2013-02-07 오후 2:51:38
RIEŠENIE
10
PROBLÉM
• Stlačením tlačidla MENU zobrazte domácu ponuku.
Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) na prednom paneli výrobku na viac ako 5
sekúnd bez vloženého disku.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Ak zistíte iné problémy.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Obraz je zrnitý alebo skreslený
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na výrobku.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje
HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Funkcia AllShare
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez AllShare,
ale nevidím súbory.
• AllShare zobrazuje len súbory zodpovedajúce kategóriám Obraz, Hudba a
Film. Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nemusia zobraziť.
Video sa prehráva nesúvisle.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové spojenie medzi zariadením kompatibilným s DLNA a
prehrávačom je nestabilné.
Skontrolujte spojenie.
AllShare pripojenie medzi televízorom a
počítačom nie je stabilné.
• IP adresa v tej istej podsieti by mala byť jedinečná. V opačnom prípade
môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 75
Dodatok
Zabudnutie hesla
75
2013-02-07 오후 2:51:38
Dodatok
PROBLÉM
BD-LIVE
RIEŠENIE
Neviem sa pripojiť k serveru BD-LIVE.
• Pomocou ponuky Stav siete skontrolujte, či je sieťové pripojenie úspešné
alebo nie. (Pozri stranu 41)
• Pre službu BD-LIVE musí byť celkovo v zariadení minimálne 1GB voľného
miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozri stranu 43)
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-LIVE nastavená na
Povoliť (všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa
obsahu alebo si aktualizujte výrobok na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa vyskytne
chyba.
• Pre službu BD-LIVE musí byť celkovo v zariadení minimálne 1GB voľného
miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozri stranu 43)
Nahrávanie
Zobrazí sa správa „Test výkonnosti zlyhal.“ a
nefunguje ani funkcia Nahrávanie pomocou
časovača a Časový posun.
✎✎ POZNÁMKA
• Tento druh problému môže spôsobiť používanie pamäťového zariadenia
USB nižšej kvality, ktoré nepodporuje funkciu Nahrávanie.
Odporúča sa používať pamäťové zariadenie USB HDD.
• Odporúčaná špecifikácia USB HDD je minimálne 5400 ot./min.
USB HDD typu RAID nie je podporované.
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou výrobku, môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a výrobok nebude chybný.
2. Prinesiete výrobok do strediska opráv a výrobok nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na výrobku, budeme vás
informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie online na
stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým požiadate o opravu
vášho výrobku.
76
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 76
2013-02-07 오후 2:51:38
Kompozitné video
Video výstup
Video/Audio
Audio výstup
Komponentné video
HDMI
Analógový audio výstup
Digitálny výstup zvuku
Ethernet
Bezdrôtová LAN
Sieť
Zabezpečenie
WPS(PBC)
1,8 kg
430 (Š) X 256 (H) X 37 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
1 kanál : 1,0 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
Blu-ray/DVD Disk : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
PR: 0,70 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
PB: 0,70 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
Blu-ray disk: 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM zvuk, tok bitov zvuku
2 kanály, (2 V efektívne ±10 %)
Optický
Koncovka 100BASE-TX
Podporuje vtedy, keď je prehravač pripojeny k Bezdrotovemu
adapteru LAN od spoločnosti Samsung.(Nazov modelu :
WIS12ABGNX)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporované
Dodatok
Všeobecné
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10
Technické údaje
-- Sieťove rychlosti rovnake alebo nižšie ako 10MB/s nie su podporovane.
-- Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
-- Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na výrobku.
-- Hmotnosť a rozmery sú približné.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 77
77
2013-02-07 오후 2:51:38
Dodatok
Správa o zhode a kompatibilite
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné.
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode,
vrátane typu disku a časti v tomto návode o charakteristike. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred
nahrané komerčné BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA) disky; BD-RE/-R, DVD-RW/-R disky
a CD-RW/-R disky.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku. A
niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento výrobok bude prehrávať každý disk s logom BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento výrobok nemusí vyhovovať
všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku. Tieto a ďalšie
kompatibility prevádzky diskov a výrobku sú možné s novými a existujúcimi formátmi diskov pretože:
-- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento výrobok nemusí fungovať vo všetkých funkciách Bluray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli
byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto výrobku a určité dostupné vlastnosti môžu byť
predmetom oneskorenej dostupnosti.
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto výrobkom podporované.
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo
doplnené.
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie.
-- niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po
výrobe tohto výrobku a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti.
-- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R
nemusia byť stále štandardizované disky.
-- niektoré disky nemusí byť možné prehrávať, záleží od ich fyzického stavu alebo podmienok
nahrávania.
-- počas tvorenia Blu-ray disku, v DVD softvéri a/alebo podľa výrobcu disku sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby.
-- tento výrobok funguje inak ako štandardné DVD výrobky a iné AV zariadenia.
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných
zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou výrobku, kontaktujte prosím zákaznícke stredisko
spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám výrobku.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode na
použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov a
Pred prehrávaním.
Ochrana proti kopírovaniu
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom
pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát,
budú na prehrávanie, výstup analógového systému atď. uvedené určité obmedzenia chráneného
obsahu AACS. Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť, záleží od doby zakúpenia, na ktorú
sa tieto obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM
a BD+ sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza
určité obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy.
Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom
stredisku spoločnosti SAMSUNG.
78
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 78
2013-02-07 오후 2:51:38
10
Dodatok
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste mali
pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k videu spôsobí pri
diskoch Blu-ray/DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských práv chránenú patentmi USA a ďalšími právami
na duševné vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation. Spätná analýza a prevod do strojového kódu sú
zakázané.
• Pod americkými zákonmi proti kopírovaniu a zákony o autorských právach iných krajín, neautorizované
nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych programov, videokaziet, Bluray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej zodpovednosti.
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača Blu-ray diskov : UPOZORŇUJEME
SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO
VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽE ZOBRAZOVAŤ RUŠENIE. AK MÁTE
S OBRAZOM PROGRESÍVNEHO VYKRESĽOVANIA PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ
PRIPOJENIE NA ŠTANDARDNÝ VÝSTUP. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM KOMPATIBILITY NÁŠHO
TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE SERVISNÉ
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
• Upozornenie na technológiu Cinavia: Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie
používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových
záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a
prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia
na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii
Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými
prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane
autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance
Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje
všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom,
patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a služby sa
poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani služby
spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie uvedeného,
ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete meniť, kopírovať,
zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce, využívať alebo žiadnym
spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby zobrazené v tomto zariadení.
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA
ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ ALEBO
KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ
A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ,
ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY
VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI,
KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU
ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 79
79
2013-02-07 오후 2:51:38
Dodatok
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to,
že obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany
prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu.
Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto
zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky
otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným
poskytovateľom obsahu a služby.
Licencia
• Dolby a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobené v licencii podľa amerických patentov s číselným označením: 5 956 674;
5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 a
iných amerických a svetových patentov a patentových prihlášok. DTS-HD, Symbol,
& DTS-HD a Symbol spoločne sú registrované obchodné známky & DTS-HD Master
Audio je obchodná známka spoločnosti DTS, Inc. Výrobok obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
• DivX
-- INFORMÁCIE O ŠTANDARDE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa, ktorý
vytvorila spoločnosť DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti Rovi Corporation.
Toto je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX.
Bližšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie súborov do formátu DivX video nájdete na
stránke divx.com.
-- O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí byť
zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie
registračného kódu nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie o
dokončení registrácie nájdete na adrese vod.divx.com.
-- S certifikátom DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, a to vrátane prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti Rovi Corporation alebo
jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.
Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo viacero amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
• Pojmy HDMI, multimediálne rozhranie HDMI s vysokým rozlíšením a logo HDMI
sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a v iných krajinách.
• Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej
pobočiek. Ostatné názvy môžu byť obchodné známky svojich príslušných vlastníkov
80
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 80
2013-02-07 오후 2:51:38
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 81
Dodatok
Slovensky
10
• Koncové licenčné podmienky spoločnosti Rovi (podmienky používania)
-- Tento spotrebič obsahuje softvér a technológiu spoločnosti Rovi Corporation („Rovi“). Softvér a
technológia Rovi (spolu ďalej iba „Technológia spoločnosti Rovi“) umožňujú koncovým používateľom
prístup k hudobným dátam („Dáta spoločnosti Rovi“) na internete a inde v súkromných databázach
spoločnosti („Databázy spoločnosti Rovi“) nachádzajúcich sa na serveroch spoločnosti Rovi („Servery
spoločnosti Rovi“) a k vykonávaniu iných funkcií. K Dátam spoločnosti Rovi máte prístup iba v zmysle
určených funkcií koncového používateľa tejto softvérovej aplikácie.
-- Súhlasíte, že Dáta spoločnosti, Technológiu spoločnosti Rovi a Servery spoločnosti Rovi budete
používať výlučne pre vlastné, nekomerčné účely. Súhlasíte, že nebudete Dáta spoločnosti Rovi
prideľovať, kopírovať, ani prevádzať na žiadnu tretiu osobu. Súhlasíte, že nebudete používať,
ani využívať Dáta spoločnosti Rovi, Technológiu spoločnosti Rovi, Databázy spoločnosti Rovi, ani
Servery spoločnosti Rovi iným spôsobom, než je tu výslovne uvedený.
-- Súhlasíte, že vaša nevýlučná licencia na prístup k Databázam spoločnosti Rovi a na používanie
Dát spoločnosti Rovi, Technológie spoločnosti Rovi a Serverov spoločnosti Rovi zaniká v prípade
porušenia týchto obmedzení. V prípade zániku vašej licencie súhlasíte s tým, že prestanete používať
jednotlivé a všetky Dáta spoločnosti Rovi, Technológiu spoločnosti Rovi a Servery spoločnosti Rovi.
Spoločnosť Rovi si vyhradzuje všetky práva k Dátam spoločnosti Rovi, Technológii spoločnosti Rovi
a Serverom spoločnosti Rovi, vrátane všetkých vlastníckych práv. Súhlasíte s tým, že spoločnosť
Rovi je oprávnená si proti vám priamo, vo vlastnom mene vynucovať svoje práva podľa tejto Zmluvy.
-- Spoločnosť Rovi si vyhradzuje právo odstrániť dáta z Databázy spoločnosti Rovi alebo zmeniť
kategórie dát z akéhokoľvek dôvodu, ktorý bude spoločnosť Rovi považovať za dostatočný. Na
bezchybnosť Technológie spoločnosti Rovi alebo Servery spoločnosti Rovi, ani na neprerušované
fungovanie Technológie spoločnosti Rovi alebo Serverov spoločnosti Rovi sa neposkytuje žiadna
záruka. Spoločnosť Rovi nie je povinná poskytnúť vám akékoľvek nové, vylepšené alebo ďalšie typy
dát alebo kategórií, ktoré sa spoločnosť Rovi môže rozhodnúť, že bude poskytovať v budúcnosti a
má právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie svojich on-line služieb.
-- Dáta, ktoré odovzdáte na používanie nebudú osobné údaje alebo údaje identifikujúce osobu, ale len
dáta týkajúce sa hudobných albumov a súvisiace dáta, ktoré sa neobjavia v databáze vyhľadávania
spoločnosti Rovi. Podľa svojich najlepších znalostí potvrdzujete, že album, s ktorým predložené
údaje korešpondujú sú komerčne dostupné, a že vy, ako koncový používateľ ste plne oprávnený
predkladať dáta.
-- V rozsahu, v akom vy, ako koncový používateľ, poskytujete akékoľvek informácie alebo originálne
autorské diela, ktoré sa pridávajú do Databázy spoločnosti Rovi, prehlasujete, že ste jediným
autorom tohto diela (diel) a ďalej prevádzate na spoločnosť Rovi všetky autorské práva k dielu,
vrátane práva na registráciu autorského práva k dielu (diel), ako súčasti Databázy spoločnosti Rovi.
-- TECHNOLÓGIA SPOLOČNOSTI ROVI A KAŽDÁ POLOŽKA DÁT SPOLOČNOSTI ROVI SA
POSKYTUJÚ V LICENCII „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ ROVI NERUČÍ ZA PRESNOSŤ ŽIADNYCH
DÁT SPOLOČNOSTI ROVI NA SERVEROCH SPOLOČNOSTI ROVI, ČI UŽ PRIAMO ALEBO
NEPRIAMO. SPOLOČNOSŤ ROVI ODMIETA VŠETKY PRIAME AJ NEPRIAME ZÁRUKY, VRÁTANE,
NIE VŠAK VÝHRADNE ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY
ÚČEL, TITUL A NEPORUŠOVANIE PRÁV. SPOLOČNOSŤ ROVI NERUČÍ ZA VÝSLEDKY ZÍSKANÉ
VAŠIM POUŽÍVANÍM TECHNOLÓGIE SPOLOČNOSTI ROVI ALEBO KTORÉHOKOĽVEK ZO
SERVEROV SPOLOČNOSTI ROVI. SPOLOČNOSŤ ROVI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE
ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM, ANI VOČI INÝM OSOBÁM ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ ALEBO
NÁHODNÉ ŠKODY, ANI ZA ŽIADNE STRATY ZISKU ALEBO STRATY VÝNOSOV MAJÚCE PÔVOD
VO VAŠOM POUŽÍVANÍ DÁT SPOLOČNOSTI ROVI, TECHNOLÓGIE SPOLOČNOSTI ROVI ALEBO
INÝM SPÔSOBOM.
81
2013-02-07 오후 2:51:38
Dodatok
• Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným
zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
Odporúčanie - len EÚ
• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento BD Player je v súlade s
nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite
na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie sa môže prevádzkovať vo všetkých krajinách EÚ.
Vo Francúzsku sa toto zariadenie môže používať iba v interiéri.
82
Slovensky
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 82
2013-02-07 오후 2:51:38
SLOVENSKY (Slovak)
Na tento výrobok spoločnosti Samsung je poskytnutá
záruka v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja.
Záruka sa vztahuje na vady materiálu a výrobné vady.
V prípade, že bude potrebné uplatniť záručný servis,
obráťte sa, prosím, na specializovaného obchodníka,
u ktorého ste výrobok zakúpili alebo na autorizovaný
servis. U tohoto výrobku je možné čerpať výhody
záručného servisu v ostatných krajinách EEA a
Švajčiarska. V prípade otázok ohľadom siete našich
zmluvných autorizovaných servisov, sa na nás,
prosíme, obráťte prostredníctvom následujúcich
kontaktov spoločnosti Samsung:
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.
GBC IV, Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava, Slovakia
Bezplatná linka: 800 726 786 Web: www.
samsung.com/sk
Zoberte, prosíme, na vedomie, že zpôsob poskytovania
služieb sa môže líšiť podľa danej krajiny.
Záručné podmienky
1. Pri uplatnení záruky musí zákazník predložit úplne
a správne vyplnený záručný list alebo originál
strojovo vytlačenej účtenky vystavenej predajcom
alebo iné odpovedajúce potvrdenie. Sériové číslo
na výrobku musí byť úplne čitateľné.
2. Samsung podľa svojho uváženia v rámci záruky
vykoná opravu alebo výmenu výrobku alebo jeho
vadných častí. Ostatné nároky sú týmto vylúčené.
3. Záručné opravy musia byť vykonávané iba u
autorizovaných obchodníkov alebo zmluvných
servisov spol. Samsung. V prípade opráv
vykonávaných inými obchodníkmi nevzniká nárok
na úhradu vzniknutých nákladov, lebo takéto
opravy, taktiež ako škody, ktoré tým na
prístrojoch môžu vzniknúť, záruka nepokrýva.
4. Tento výrobok nemôže byť považovaný za vadný
z dôvodu rozdielneho nastavenia technických či
lokálnych parametrov ako pre danú krajinu, pre
ktorú bol vyrobený a určený.
5. Požiadavok na záručnú opravu nemôže byť
uplatnený v prípade:
a) Periodické kontroly a údržba výrobku alebo
výmena bežne opotrebených súčastí
b)Úhrada nákladov na dopravu, inštaláciu či
deinštaláciu výrobku
c) Pokiaľ boli kýmkoľvek prevedené úpravy,
modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácia
k zmene alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti
zakúpenému prevedeniu, napr. z dôvodu
možnosti jeho prevádzky v inej krajine, ako pre
ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 83
d)Poškodenie výrobku živelnou pohromou,
zásahom neoprávnenej osoby alebo
mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri
preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a
pod.).
e) Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu,
napr. slnečnému a inému žiareniu či
elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny,
vniknutiu predmetu, prepätiu v sieti, kolísaniu
siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch,
výstupoch, napätiu vzniknutému pri
elektrostatickom výboji (vrátane blesku),
chybnému napájaciemu alebo vstupnému
napätiu a nevhodnej polarite tohoto napätia,
vplyvu chemických procesov napr. použitých
napájacích článkov apod.
f) Pokles jasu pri LCD, OLED a plazma panelov
s ohľadom na dobu ich užívnia.
g)Pokles kapacity batérie, opotrebenie či úbytok
spotrebného materiálu.
h)Zníženú kvalitu vysielania spôsobenú
rozdielnymi metódami televízneho vysielania v
iných krajinách, ako pre ktoré bol výrobok
určený.
6. Táto záruka sa vzťahuje na konkrétneho vlastníka
tohoto výrobku po dobu uvedenej záručnej doby.
Tato záruka neobmedzuje práva kupujúceho
stanovené miestnou legislatívou, teda práva
plynúce kupujúcemu z kúpnej zmluvy voči
predávajucému, rovnako tak ako nie su dotknuté
ani žiadne ďalšie práva.
7. V prípade, že národné zákonodárstvo neupravuje
niečo iné, omedzujú sa nároky kupujúceho na
body uvedené v tejto záruke. Spoločnosť
Samsung rovnako ako jej dcérske spoločnosti a
obchodníci nezodpovedajú za nepriame škody,
prípadne škody vzniknuté v dôsledku alebo
spôsobené ďalšími pripojenými prístrojmi, iným
materiálom a príslušenstvom (adaptéry, diskety,
CD ROM atď).
8. Záručná doba výrobku začína plynúť momentum
prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade, že
bol výrobok uvedený do prevádzky iným
podnikateľom než predávajúcim, beží záručná
doba až od dňa uvedenia výrobku do prevádzky,
najneskôr do troch týždnov od prevzatia výrobku.
Do záručnej doby sa nepočíta doba od
uplatnenia reklamácie až do doby, kedy je
kupujúcií po skončení opravy povinný výrobok
prevziať.
2013-02-07 오후 2:51:38
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného
zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali
likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice
2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-02032M-00
AK68-02032M-02
02032M-BD-E6300-EN-SK.indb 84
2013-02-07 오후 2:51:39
Download PDF

advertising