Samsung | BD-E5500 | Samsung BD-E6300 Smart HUB Manual

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Obsah
Konfig
gurácia vášho sieťov
vého pripojen
nia:
Prvé kroky
3
Práca s ikona
ami
14
• Pre káblové siete
4
• Presunutie ikony
14
• Pre bezdrôtové siete
5
• Vytvorte nový priečinok
15
• Vloženie ikony do priečinka
15
Aktualizácia softvérru
7
• Premenovanie priečinka
16
Spuste
enie slu
užby Sm
mart Hub
9
• Zablokovanie aplikácie
17
Vytvorrenie úč
čtu Sam
msung
10
• Uzamknutie aplikácie
18
Prihlás
senie sa k službe Sm
mart Hub
11
Registtrácia účtu Sa
amsung
g
19
Odhlás
senie sa zo sllužby Smart Hub
11
Použív
vanie Samsun
ng Apps
21
Reset zabudnutého
o hesla
12
Používa
anie fun
nkcie in
nteligentného vyhľadá
ávania 22
Odstrá
ánenie účtu Smart Hub zo zozna
amu
TV účttov
12
Trieden
nie ikon
14
※ Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu prehrávača.
※ Obrázky v tejto príručke majú slúžiť len na ilustračné účely a môžu sa mierne odlišovať do reálneho vzhľadu produktu.
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia:
Prvé kroky
1
Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom
ovládaní.
HOME
4
※ Ak máte bezdrôtovú sieť, uistite sa, že
prístupový bod, ku ktorému chcete prehrávač
pripojiť, je zapnutý. Prístupový bod môže byť
bezdrôtový smerovač, modem atď. Ak máte
káblovú sieť, pripojte jeden koniec kábla LAN k
portu LAN na zadnej strane prehrávača a druhý
koniec k smerovaču alebo modemu.
2
3
Na úvodnej obrazovke
prejdite na položku
<Nastavenia> a stlačte
tlačidlo e.
5
Prejdite na položku
<Nastavenia siete> a
potom stlačte tlačidlo
e.
Keď sa zobrazí okno
sieťových nastavení,
prejdite na časť „Pre
káblové siete“ na
strane 4 alebo „Pre
bezdrôtové siete“ na
strane 5 a dokončite
konfiguráciu siete.
※ Váš prehrávač podporuje
rôzne metódy na
konfiguráciu siete (káblové/
bezdrôtové, WPS (PBC)),
ktoré vám umožňujú rýchlo a
jednoducho nakonfigurovať
vašu sieť.
Prejdite na položku
<Sieť> a potom stlačte
tlačidlo e.
3 - Slovensky
❙ Pre káblové siete
Káblové - automatické
Káblové - manuálna konfigurácia
Ak vaša sieť nevyžaduje statickú IP adresu, použite automatickú procedúru.
Väčšina sietí nevyžaduje statickú IP adresu.
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický proces nefunguje, budete
musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia manuálne.
1
V ponuke sieťových
nastavení zvoľte Kábel
a potom stlačte tlačidlo
e.
1
2
2
Prehrávač si overí
sieťové pripojenie a
následne sa pripojí k
sieti.
Keď sa proces
pripájania k sieti
dokončí, stlačte tlačidlo
e.
3
4 - Slovensky
V ponuke sieťových nastavení zvoľte <Kábel> a potom stlačte tlačidlo
e. Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa pokúsi overiť
sieťové pripojenie a zlyhá.
V pravej časti
obrazovky zvoľte
<Nast. IP> a potom
stlačte tlačidlo e.
Zobrazí sa obrazovka
Nastavenia IP.
Vyberte pole Režim IP a nastavte ho na možnosť Manuálne.
4
❙ Pre bezdrôtové siete
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní zadajte sieťové
hodnoty. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom ovládaní sa
presúvajte po vstupných poliach.
✎ Tieto hodnoty môžete získať od vášho poskytovateľa internetového pripojenia. Tieto
hodnoty si môžete tiež pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom Windows.
5
Keď skončíte,
zvýraznite položku OK
a potom stlačte tlačidlo
e. Prehrávač si overí
sieťové pripojenie a
následne sa pripojí k
sieti.
1
2
3
5 - Slovensky
Uistite sa, že prístupový bod, ku ktorému chcete pripojiť svoj prehrávač,
je zapnutý. Prístupový bod môže byť bezdrôtový smerovač, modem
atď.
V ponuke sieťových
nastavení zvoľte
položku Bezdrôtové
(Všeob.) a potom
stlačte tlačidlo e.
Stlačte tlačidlo e.
Váš prehrávač začne
vyhľadávať prístupové
body. Keď skončí,
zobrazí zoznam
prístupových bodov,
ktoré našiel.
4
Prejdite na prístupový
bod, ku ktorému chcete
prehrávač pripojiť, a
potom stlačte tlačidlo
e.
5-1 Ak chcete používať
fixnú IP adresu, na
obrazovke zvoľte
<Nast. IP> a potom
manuálne zadajte
požadované nastavenia
IP adresy.
- IP adresa
- Maska podsiete
5
Stlačte tlačidlo e.
Prehrávač sa pripojí k
vašej sieti.
✎ Ak je vaša sieť
zabezpečená, zobrazí sa
okno Zadajte bezpečnostný
kľúč. Kľúč zadajte
pomocou klávesnice. Keď
skončíte, pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte položku
Dokončiť, stlačte tlačidlo
e a prejdite na krok 6.
- Brána
- Server DNS
6
Keď dokončíte
konfiguráciu sieťových
nastavení, stlačte
tlačidlo <OK>.
✔ Keď používate zariadenie, ktoré podporuje WPS
1. Vykonajte kroky 1 až 5 v časti „Konfigurácia vášho sieťového pripojenia: Prvé
kroky“.
2. Vyberte „WPS(PBC)“.
3. Postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
✎ Poznámky
- Zariadenia, ktoré podporujú WPS, majú tlačidlo WPS (PBC).
6 - Slovensky
Aktualizácia softvéru
Spoločnosť Samsung z času na čas vydá aktualizáciu pre svoj softvér. Ak chcete
aktualizovaný softvér nainštalovať do prehrávača, postupujte nasledovne.
1
2
Stlačte tlačidlo [HOME]
na diaľkovom ovládaní.
Na úvodnej obrazovke
prejdite na položku
<Nastavenia> a stlačte
tlačidlo e.
HOME
3
4
7 - Slovensky
Prejdite na položku
<Podpora> a potom
stlačte tlačidlo e.
Prejdite na položku
<Aktualizácia softvéru>
a stlačte tlačidlo e.
5
Softvér, ktorý je potrebné
aktualizovať, sa
automaticky vyhľadá a
nainštaluje.
6
Pri každej z metód sa okno zobrazenia aktualizácie môže odlišovať.
7
Niektoré aplikácie sa aktualizujú automaticky pri spustení.
8 - Slovensky
Spustenie služby Smart Hub
1
2
Stlačte tlačidlo [SMART
HUB] na diaľkovom
ovládaní.
Keď službu Smart Hub
spustíte po prvýkrát,
zobrazia sa zmluvné
podmienky služieb od
spoločnosti Samsung.
Prečítajte si tieto
podmienky a ak s nimi
súhlasíte, pokračujte
zvolením tlačidla
<Súhlasím> a následne
tlačidla e.
SMART
3
HUB
Zobrazí sa okno s
politikou ochrany
osobných údajov
spoločnosti Samsung.
Prečítajte si túto politiku
a ak s ňou súhlasíte,
pokračujte zvolením
tlačidla <Súhlasím> a
následne tlačidla e.
※ Ak zvolíte tlačidlo
<Nesúhlasím>, nebudete
môcť prijať službu Smart Hub.
4
※ Ak zvolíte tlačidlo
<Nesúhlasím>, nebudete
môcť používať službu Smart
Hub.
9 - Slovensky
Keď sa zobrazí okno
aktualizácie služby Smart
Hub, zvoľte tlačidlo
<OK> a tlačte tlačidlo
e.
Vytvorenie účtu Samsung
1
2
3
Stlačte tlačidlo [SMART
HUB] na diaľkovom
ovládaní.
4
SMART
HUB
Stlačením červeného tlačidla a na diaľkovom ovládaní zobrazíte okno
prihlasovania. (Popis tlačidla nájdete v spodnej časti obrazovky.)
Prejdite na pole Účet
Samsung a potom
stlačte tlačidlo e.
Zobrazí sa okno
s obrazovkou a
klávesnicou na zadávanie
textu. Pomocou
klávesnice zadajte
e-mailovú adresu, ktorá
bude slúžiť ako váš
identifikátor.
Účet musí predstavovať platnú e-mailovú adresu v nasledujúcom
formáte: sample@sample.com alebo sample@sample.net. Potom
zadajte Heslo do poľa heslo a rovnaké heslo do poľa Potvrď. hesla.
Keď sa zobrazí okno
prihlasovania, vyberte
tlačidlo <Vytvoriť účet>
a potom stlačte tlačidlo
e.
5
10 - Slovensky
Keď zadáte všetky položky, presuňte sa na položku <Vytvoriť účet> a
stlačte tlačidlo e. Váš účet sa vytvorí.
Prihlásenie sa k službe Smart Hub
Odhlásenie sa zo služby Smart Hub
1
1
2
3
Stlačte tlačidlo [SMART
HUB] na diaľkovom
ovládaní, aby sa spustila
služba Smart Hub.
SMART
HUB
2
Stlačením červeného tlačidla a na diaľkovom ovládaní zobrazíte okno
prihlasovania. (Popis tlačidla nájdete v spodnej časti obrazovky.)
V prihlasovacom okne
zadajte svoj identifikátor
a heslo. Vyberte položku
<Prihlásiť sa> v spodnej
časti okna a potom
stlačte tlačidlo e.
11 - Slovensky
Kým ste prihlásení k službe Smart Hub, stlačte tlačidlo a na diaľkovom
ovládaní.
Keď sa zobrazí okno
potvrdenia odhlásenia,
prejdite na položku
<OK> a stlačte tlačidlo
e.
Reset zabudnutého hesla
Ak zabudnete svoje heslo, postupujte nasledovne.
1
2
3
Zadajte účet (e-mailovú
adresu) pre zabudnuté
heslo, prejdite na
položku <Vynulovať
heslo> a stlačte tlačidlo
e.
Odstránenie účtu Smart Hub zo
zoznamu TV účtov
1
2
Zobrazí sa okno s
potvrdením, ktoré
uvádza, že na zadanú
e-mailovú adresu (účet)
sa vám odošlú pokyny.
Prejdite na položku
<OK> a potom stlačte
tlačidlo e.
Stlačte tlačidlo [SMART
HUB] na diaľkovom
ovládaní, aby sa spustila
služba Smart Hub.
12 - Slovensky
HUB
Stlačením modrého tlačidla } na diaľkovom ovládaní zobrazíte okno s
nastaveniami.
※ Popis tlačidla nájdete v spodnej časti obrazovky.
Podľa pokynov resetujte svoje heslo.
SMART
3
4
Prejdite na položku
<Správa účtu> a stlačte
tlačidlo e.
Prejdite na položku
<Odstrániť zo zoznamu
TV účtu> a stlačte
tlačidlo e.
5
6
13 - Slovensky
Zadajte heslo a stlačte
tlačidlo <OK> a následne
tlačidlo e.
Zobrazí sa okno s
potvrdením žiadajúce
vás o potvrdenie
vymazania. Prejdite na
tlačidlo <OK> a potom
stlačením tlačidla e
odstráňte aktuálny účet
zo zoznamu TV účtov.
Triedenie ikon
1
Stlačte tlačidlo [SMART
HUB] na diaľkovom
ovládaní, aby sa spustila
služba Smart Hub.
Práca s ikonami
Stlačením tlačidla [SMART HUB] na diaľkovom ovládaní spustite službu Smart
Hub a potom prejdite na ikonu, s ktorou chcete pracovať.
SMART
❙ Presunutie ikony
HUB
1
2
3
Stlačením zeleného tlačidla b na diaľkovom ovládaní zobrazíte okno s
tlačidlami triedenia. (Popis tlačidla nájdete v spodnej časti obrazovky.)
Ikony môžete zoradiť rôznymi spôsobmi. Prejdite na želaný spôsob
triedenia a potom stlačte tlačidlo e. Môžete zvoliť možnosti Názov,
Dátum inštalácie, Frekvencia, Kategória, Definované používateľom alebo
Predvolené.
2
3
14 - Slovensky
Stlačením žltého tlačidla
{ na diaľkovom
ovládaní prejdite do
ponuky Režim úprav.
Vyberte ikony, ktoré
chcete presunúť.
Zvoľte položku Posunúť a potom stlačte tlačidlo e.
❙ Vytvorte nový priečinok
1
2
Stlačením žltého tlačidla
{ na diaľkovom
ovládaní prejdite do
ponuky Režim úpr. a
potom zvoľte položku
<Nový prieč.>.
Zadajte názov priečinka,
ktorý chcete vytvoriť a
potom stlačte tlačidlo
e. Vytvorí sa priečinok
s príslušnou ikonou
priečinka.
❙ Vloženie ikony do priečinka
1
2
3
4
15 - Slovensky
Prejdite na ikonu, ktorú
chcete presunúť.
Stlačením žltého tlačidla { na diaľkovom ovládaní prejdite do ponuky Režim úprav.
Zvoľte ikony, ktoré
chcete presunúť do
priečinka a potom zvoľte
položku <Pres. do
prieč.>.
Zobrazí sa zoznam
priečinkov, do ktorých
môžete ikonu presunúť.
Prejdite na želaný
priečinok a potom stlačte
tlačidlo e.
❙ Premenovanie priečinka
1
2
Prejdite na ikonu, ktorú
chcete premenovať a
potom stlačením žltého
tlačidla { na diaľkovom
ovládaní prejdite do
ponuky Režim úprav.
3
Pomocou tlačidiel so
šípkami prejdite na
položku <Premen.
prieč.> a potom stlačte
tlačidlo e.
16 - Slovensky
Zadajte nový názov,
ktorým chcete zvolený
priečinok pomenovať,
a potom stlačte tlačidlo
e. Názov zvoleného
priečinka sa zmení.
❙ Zablokovanie aplikácie
• Špecifické aplikácie môžete zablokovať, aby ich iní nemohli používať.
(Nie je možné zablokovať aplikácie a priečinky, ktoré sú súčasťou základnej výbavy.)
1
2
Prejdite na ikonu, ktorú
chcete uzamknúť a
potom stlačte žlté
tlačidlo { na diaľkovom
ovládaní.
3
Vyberte ikony, ktoré
chcete uzamknúť a
potom zvoľte položku
<Uzamknúť>.
17 - Slovensky
Zadajte heslo v dĺžke
4 znakov. Zobrazí
sa kontextové okno
Aktivovaný zámok
služby. Stlačte tlačidlo
e. Symbol zámky
vedľa aplikácie sa zavrie.
Teraz je na prístup k
aplikácii potrebné zadať
heslo.
❙ Uzamknutie aplikácie
1
2
Prejdite na ikonu
aplikácie, ku ktorej
chcete získať prístup,
potom stlačte žlté
tlačidlo { na diaľkovom
ovládaní.
3
Vyberte ikony, ktoré
chcete odomknúť a
potom zvoľte položku
<Odomknúť>.
18 - Slovensky
Zadajte správne heslo
so 4 znakmi. Zobrazí
sa kontextové okno
Deaktivovaný zámok
služby. Stlačte tlačidlo
e. Symbol zámky
vedľa aplikácie sa otvorí.
Ak chcete aplikáciu
znova zablokovať,
postupujte podľa
pokynov na strane 17.
Registrácia účtu Samsung
1
Z počítača sa pripojte
k stránke http://www.
samsung.com/ a
vytvorte si nový účet.
3
✎ Obsah domovskej stránky sa
môže odlišovať v závislosti
od krajiny.
4
2
Na inštaláciu platenej
aplikácie potrebujete
peniaze. Suma sa
môže fakturovať na
ťarchu vašej kreditnej
karty. (Bližšie informácie
nájdete v pokynoch na
webovej stránke.)
Stlačením tlačidla
[SMART HUB] na
diaľkovom ovládaní
spustite aplikáciu Smart
Hub.
HUB
Stlačením modrého tlačidla } na diaľkovom ovládaní zobrazíte okno s
nastaveniami.
※ Popis tlačidla nájdete v spodnej časti obrazovky.
19 - Slovensky
SMART
5
6
Prejdite na položku
<Správa účtu> a stlačte
tlačidlo e.
Prejdite na položku
<Zaregistrovať účet
služby> a stlačte tlačidlo
e.
7
8
20 - Slovensky
Ak chcete zmeniť
nastavenia predplatného,
stlačte tlačidlo e
na položke Samsung
Apps. Vyberte položku
<Registrovať> a stlačte
tlačidlo e.
Zadajte identifikátor
účtu a heslo, ktoré ste
si vytvorili na stránke
„http://www.samsung.
com/“, prejdite na
tlačidlo <OK> a potom
stlačte tlačidlo e. Keď
sa spustí registrovaná
služba, budete prihlásení
k registrovanej službe
s použitím zadaných
údajov účtu.
Používanie Samsung Apps
1
2
Stlačte tlačidlo [SMART
HUB] na diaľkovom
ovládaní, aby sa spustila
služba Smart Hub.
SMART
3
HUB
4
Spustite „Samsung
Apps“ v strede ľavej časti
obrazovky.
21 - Slovensky
Ak chcete nainštalovať platenú aplikáciu, musíte disponovať účtom
Samsung. Ak účet nemáte, zaregistrujte si ho podľa pokynov v časti
tejto príručky, ktorá sa venuje registrácii účtu Samsung.
(pozrite si stranu 19-20.)
Prejdite na ikonu
aplikácie, ktorú chcete
nainštalovať, a potom
stlačte tlačidlo e.
Zobrazí sa okno
Podrobnosti o aplikácii,
ktoré uvádza informácie
o zvolenej aplikácii.
5
Prejdite na položku
<Stiahnuť teraz> a
potom stlačením tlačidla
e spustite inštaláciu.
Používanie funkcie inteligentného
vyhľadávania
Informácie môžete vyhľadávať pomocou okna Inteligentné vyhľadávanie.
Okrem toho môžete zobraziť aj zoznam populárnych vyhľadávaných slov a
zoznam populárnych aplikácií.
1
6
Keď sa inštalácia
dokončí, pre vaše
pohodlie sa na
obrazovke automaticky
zobrazí ikona
nainštalovanej aplikácie.
2
22 - Slovensky
Prejdite na položku
<Search> na úvodnej
obrazovke služby Smart
Hub a potom stlačte
tlačidlo e.
Zobrazí sa okno
Inteligentné
vyhľadávanie.
3
4
Zadajte slová, ktoré chcete použiť ako vyhľadávaný pojem. Ak
chcete zvoliť jedno z populárnych vyhľadávaných slov v spodnej časti
obrazovky, prejdite na príslušnú položku pomocou tlačidiel so šípkami a
potom stlačte tlačidlo e.
4-1 Ak zvolíte jednu z
populárnych aplikácií v
spodnej časti obrazovky,
inteligentné vyhľadávanie
vyhľadá informácie v
spojitosti s príslušnou
aplikáciou.
Zobrazia sa výsledky
vyhľadávania pre zadané
slová.
4-2 Ak chcete nainštalovať
aplikáciu zobrazenú v
časti Samsung Apps
okna s výsledkami
vyhľadávania, prejdite
na príslušnú aplikáciu a
potom stlačte tlačidlo
e.
4-3 Na účely inštalácie sa presuniete na obrazovku Samsung Apps. Bližšie
informácie o inštalácii nájdete v časti „Používanie Samsung Apps“.
23 - Slovensky
Download PDF

advertising