Samsung | BD-C7500 | Samsung BD-C7500 Používateľská príručka

BD-C7500
Prehrávač Diskov Blu-ray
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 1
2010-03-29 오후 7:45:50
Kľúčové Vlastnosti
Vlastnosti Blu-ray Disku
Disky Blu-ray podporujú najvyššiu kvalitu HD
videa, ktoré je v priemysle dostupné – veľká
kapacita znamená kvalitu videa bez kompromisov.
Okrem toho majú disky Blu-ray rovnakú známu
veľkosť a vyzerajú ako DVD.
Nasledovné vlastnosti diskov Blu-ray sú závislé od
disku a môžu sa odlišovať.
Tiež vzhľad a ovládanie funkcií sa môžu v závislosti
od disku odlišovať.
Vlastnosti popísané ďalej nemusia mať všetky disky.
Vlastnosti obrazu
Formát BD-ROM podporuje tri pokrokové video
kodeky, AVC, VC-1 a MPEG-2.
Podporuje tiež rozlíšenia HD pre video:
• 1920 x 1080 Vysoké rozlíšenie
• 1280 x 720 Vysoké rozlíšenie
Prehrávanie High-Definition
Ak si na Blu-ray diskoch chcete prezerať obsah
s vysokým rozlíšením, budete potrebovať HDTV
(televízor s vysokým rozlíšením). Na prezeranie
obsahu s vysokým rozlíšením môžu niektoré disky
vyžadovať použitie HDMI výstupu prehrávača.
Prehrávanie obsahu high-definition z diskov Bluray môže byť v závislosti od rozlíšenia obrazovky
TVP obmedzené.
Titulky
V závislosti od obsahu disku Blu-ray si môžete
vybrať z viacerých druhov, veľkostí a farieb písma
pre titulky. Titulky môžu byť tiež animované,
rolovacie alebo rozsvetľujúce a stmavujúce.
BD-LIVE
Môžete používať disky Blu-ray podporujúce
BD-LIVE cez sieťové pripojenie a vychutnať si
rôzny obsah, poskytovaný výrobcom disku.
Vlastnosti prehrávača diskov Blu-ray
Internet@TV
Pomocou sieťového pripojenia si môžete vybrať
rôzne spoplatnené alebo bezplatné aplikácie.
Pomocou týchto môžete vstupovať do
internetových služieb a obsahov, ktoré zahŕňajú
správy, predpoveď počasia, burzu, hry, filmy a
hudbu.
Multifunkčnosť
Niektoré Blu-ray disky môžu obsahovať
animované menu alebo jednoduché hry.
Prezeranie obrázkov
S diskmi Blu-ray si môžete si prezerať rôzne
fotografie, zatiaľ čo v pozadí sa bude prehrávať
zvuk.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 2
2010-03-29 오후 7:45:50
Bezpečnostné Informácie
02
Výstraha
UPOZORNENIE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým
prúdom.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE : ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA
RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ
SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov ako je knižnica a pod.
VÝSTRAHA
• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
• Aby ste predišli poraneniu, musíte tento výrobok
pevne pripevniť k podlahe/stene, v súlade s
pokynmi na inštaláciu.
UPOZORNENIE
PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ
LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU S NÍM MÔŽE DÔJSŤ
K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ
PREHRÁVAČA DISKOV BLU-RAY DODRŽUJTE
POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER. OVLÁDANIE,
NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ
SÚ UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ
RIZIKO OŽIARENIA. NIKDY NEROZOBERAJTE
ZARIADENIE A NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY
PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade, že sú na
pripojenie k iným zariadeniam použité tienené káble a
konektory. Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu
iných zariadení (napr. rádio alebo televízia), používajte na
pripojenie iba tienené káble a konektory.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná
so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku.
Hodnota poistky je uvedená na prednej strane
zásuvky. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto
návode.
použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať
požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy
nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je
potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento
kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane
zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u
vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu
zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne
dlhá, musíte si zaobstarať predlžovaciu sieťovú
šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo
kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od
elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku
bezpečne odstráňte. Nepripájajte zásuvku do
zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na
sieťovej šnúre, pretože hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej
zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie
je licencované na základe určitých práv duševného
vlastníctva určitých tretích strán. Táto licencia je
obmedzená pre súkromné nekomerčné použitie
koncovým užívateľom licencovaného obsahu.
Nenadobúdajú sa žiadne práva na komerčné používanie.
Licencia neplatí pre iné než toto zariadenie a licencia
sa nevzťahuje na žiadne nelicencované zariadenie
alebo proces v súlade s normou ISO/IEC 11172-3
alebo ISO/IEC 13818-3 použité alebo predávané v
kombinácii s týmto zariadením. Licencia sa vzťahuje
len na používanie tohto zariadenia pre kódovanie
a/alebo dekódovanie audio súborov podľa normy ISO/
IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. V rámci tejto
licencie nie sú poskytované žiadne práva na vlastnosti
alebo funkcie zariadenia, ktoré nie sú v súlade s
normou ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 3
Bezpečnostné Informácie
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
2010-03-29 오후 7:45:50
Bezpečnostné Informácie
Bezpečnostné upozornenia
13. Prehrávač odpojte počas búrky s bleskami
alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
2. Uchovajte si tieto pokyny.
14. Všetky servisné práce ponechajte na
kvalifikovaný servisný personál. Servisné
práce sú potrebné, ak bol prehrávač
nejakým spôsobom poškodený, napríklad pri
poškodení napájacieho kábla alebo zástrčky,
ak bola na prehrávač vyliata voda alebo
dovnútra spadli nejaké predmety, ak bol
prehrávač vystavený dažďu alebo vlhkosti,
ak prehrávač nepracuje normálne alebo ak
spadol.
4. Dodržujte všetky pokyny.
Uskladnenie a spravovanie disku
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte
tieto pokyny.
Riaďte sa všetkými nižšie uvedenými pokynmi.
Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce
použitie.
1. Čítajte tieto pokyny.
3. Venujte pozornosť všetkým výstrahám.
5. Tento prehrávač nepoužívajte v blízkosti vody.
6. Zariadenie čistite len suchou handričkou.
7. Nezakrývajte vetracie otvory. Zariadenie
inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače
a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré
produkujú teplo.
9. Polarizované alebo uzemňovacie typy
zástrčky slúžia na dôležité bezpečnostné
účely. Koncovka má dve kovové vidlice, z
ktorých jedna je širšia než druhá. Uzemnená
koncovka má dve vidlice a uzemňovací kolík.
Širšia vidlica alebo kolík sú bezpečnostným
prvkom. Ak koncovka nepasuje do zásuvky,
kontaktujte predajcu ohľadom jej výmeny.
10. Napájací kábel chráňte pred zdeformovaním
a priškrtením, obzvlášť v oblasti zástrčiek,
zásuviek a na mieste, kde vychádza zo
zariadenia.
11. Používajte len násady/príslušenstvo určené
výrobcom.
12. Zariadenie používajte iba
s vozíkom, podstavcom,
stojanom alebo stolom,
ktoré určil výrobca alebo
ste si ho zakúpili spolu s
prehrávačom. Ak používate
vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa
prehrávač neprevrhol a nezranil vás.
Manipulácia s diskmi
Tvar disku
• Používajte disky
štandardného tvaru. Ak
použijete nepravidelné disky
(disky špeciálneho tvaru), môžete tento výrobok
poškodiť.
Držanie diskov
• Disk nechytajte za stranu, kde sa
nachádza nahrávka.
Blu-ray disky
• Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, disk Bluray z neho vyberte a uložte v jeho obale.
• Dávajte pozor, aby ste na povrchu Blu-ray disku
nezanechali odtlačky prstov, alebo aby ste ho
nepoškriabali.
DVD-VIDEO, zvukové CD (CD-DA)
• Špinu a nečistoty na disku vyčistite pomocou
mäkkej handry.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 4
2010-03-29 오후 7:45:50
Upozornenia pri manipulácii
• Na vytlačenú stranu nepíšte guľôčkovým perom
ani ceruzkou.
• Nepoužívajte čistiace spreje na nahrávky ani
antistatické prostriedky.
Taktiež nepoužívajte prchavé chemikálie, ako je
napríklad benzén alebo riedidlo.
• Na disky nelepte nálepky ani samolepky.
(Nepoužívajte disky prelepené lepiacou páskou
alebo so zvyškami odlepených samolepiek.)
• Nepoužívajte nepoškriabateľné chrániče alebo kryty.
• Nepoužívajte disky vytlačené na tlačiarni
menoviek, ktoré dostať na trhu.
• Nevkladajte pokrivené alebo popraskané disky.
• Pre pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
• Počas prehrávania disku výrobok nepresúvajte,
pretože by sa disk mohol poškriabať alebo
zlomiť, alebo by sa mohli poškodiť vnútorné
časti výrobku.
• Na výrobok neukladajte vázu na kvety naplnenú
vodou ani malé kovové predmety.
• Dávajte pozor, aby sa vám do zásuvky na disk
nedostala ruka.
• Do zásuvky na disk nevkladajte nič iné ako disky.
• Vonkajšie rušenia, ako je napríklad blesk alebo
statická elektrina, môžu ovplyvniť normálnu
činnosť tohto výrobku. Ak sa niečo také stane,
výrobok vypnite a opätovne zapnite pomocou
tlačidla POWER, alebo odpojte a opätovne
pripojte do zásuvky napájací kábel. Výrobok
bude pracovať normálne.
Údržba skrinky
Z bezpečnostných dôvodov sa uistite, že ste
napájací kábel odpojili zo zásuvky.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné
čistiace prostriedky.
• Skrinku vyčistite pomocou mäkkej handry.
Obmedzenia pri prehrávaní
• Tento výrobok nemusí reagovať na všetky
prevádzkové príkazy, pretože niektoré Blu-ray,
DVD a CD disky počas prevádzky umožňujú
špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie.
Nezabudnite prosím, že toto nie je chyba
výrobku.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento
výrobok bude prehrávať každý disk s logom
Blu-ray, DVD alebo CD z toho dôvodu, že
formáty diskov sa vyvíjajú a počas tvorenia
Blu-ray, DVD, CD softvéru a/alebo výroby
diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby.
Ak máte dodatočné otázky alebo počas
prehrávania Blu-ray, DVD, CD diskov na tomto
výrobku narazíte na problémy, kontaktujte
prosím zákaznícke stredisko SAMSUNG.
Pri obmedzení počas prehrávania sa kvôli
doplnkovým informáciám tiež obráťte na zvyšnú
časť tohto návodu na použitie.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 5
Bezpečnostné Informácie
Dávajte pozor, aby ste disky nepoškodili, pretože
údaje na týchto diskoch sú veľmi citlivé na
prostredie.
• Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
• Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
• Skladujte ich vo vertikálnej polohe.
• Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale.
• Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade nezapájajte zástrčku do elektrickej
zásuvky a počkajte dve hodiny. Potom vložte
disk a skúste ho prehrať znovu.
• Po použití sa uistite, že ste vybrali disk a vypli
výrobok.
• Ak nebudete výrobok dlhší čas používať,
odpojte napájací kábel zo zásuvky.
• Disk vyčistíte rovnými pohybmi zo
stredu k okraju disku.
• Tento výrobok nevystavujte žiadnym
tekutinám.
• Aj keď je zástrčka pripojená k zásuvke a
výrobok je vypnutý (pohotovostný režim), stále
konzumuje energiu.
• Zariadenie by ste nemali vystavovať kvapkaniu
alebo špliechaniu vody a nemali by ste naň
ukladať predmety naplnené tekutinou, ako sú
napríklad vázy.
• Hlavná zástrčka sa používa na odpojenie
zariadenia a mala by byť kedykoľvek
dosiahnuteľná.
02
Uskladnenie diskov
2010-03-29 오후 7:45:51
Obsah
Kľúčové Vlastnosti
2
2
Vlastnosti Blu-ray Disku
Vlastnosti prehrávača diskov Blu-ray
Bezpečnostné
Informácie
3
4
4
4
4
Výstraha
Bezpečnostné upozornenia
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Uskladnenie a spravovanie disku
Manipulácia s diskmi
Úvod
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Pred použitím návodu na použitie
Druhy diskov a obsahov, ktoré môžete prehrávať.
Druhy diskov, ktoré nemôžete prehrávať
Kompatibilita Blu-ray disku
Typy diskov
Podporované formáty súborov
Regionálny kód
Copyright
Logá diskov, ktoré môžete prehrávať
Príslušenstvo
Horný panel
Displej horného panela
Spodný panel
Diaľkový ovládač
Popis diaľkového ovládača
Nastavenie diaľkového ovládača
Kódy na ovládanie televízora
Pripojenia
20
20
Pripojenie k televízoru
Prípad 1 : Pripojenie k televízoru pomocou kábla HDMI
- Najlepšia kvalita (Odporúčané)
Prípad 2 : Pripojenie k televízoru pomocou kábla DVI
- Najlepšia kvalita (Odporúčané)
Prípad 3 : Pripojenie k televízoru (Video)
- Dobrá kvalita
21
22
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 6
2010-03-29 오후 7:45:51
25
25
26
27
27
27
28
Pripojenie k zvukovému systému
Prípad 1 : Pripojenie k zvukovému systému
(Zosilňovač podporovaný HDMI) - Najlepšia kvalita
(Odporúčané)
Prípad 2 : Pripojenie k zvukovému systému (Dolby
Digital zosilňovač DTS) - Lepšia kvalita
Prípad 3 : Pripojenie k zvukovému systému (2
kanálový zosilňovač) - Dobrá kvalita
Pripojenie k sieti
Káblová sieť
Bezdrôtová sieť
Nasadenie krytu konektora
Inštalácia prehrávača diskov Blu-ray
Prípad 1 : Inštalácia na stojan
Prípad 2 : Inštalácia na stenu
29
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
37
37
Pred začiatkom (Východiskové nastavenia)
Nastavenie ponuky
Displej
Pomer strán televízora
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Resolution
Formát HDMI
Filmový obrázok (24 o/s)
Progresívny režim
Režim pozastavenia
Hlboká farba HDMI
Audio
Digitálny výstup
Podvzorkovanie PCM
Rozsah dynamického ovládania
Režim zmiešania
DTS Neo:6
Systém
Východiskové nastavenia
Veľkosť Internet@TV obrazovky
Anynet+(HDMI-CEC)
Správa údajov BD
Hodiny
Registrácia DivX(R)
Deaktivovanie DivX(R)
23
23
24
24
Nastavenie
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 7
SLOVENSKY
Pripojenia
2010-03-29 오후 7:45:51
Obsah
Nastavenie
37
37
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
Nastavenie siete
Sieťové nastavenia
Stav siete
Internetové pripojenie BD-LIVE
Jazyk
Zabezpečenie
Parental Rating
Zmena hesla
Všeobecné
Pozadie
Šetrenie energiou
Predný displej
Zap./Vyp. zvuku
Poloha textu vpredu
Podpora
Aktualizácia softvéru
Kontaktujte Samsung
Základné Funkcie
44
44
44
44
Prehrávanie disku
Prehrávanie
Štruktúra disku
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/miestnej
ponuky
Ponuka disku
Ponuka titulu
Prehrávanie zoznamu titulu
Miestna ponuka
Použitie funkcií vyhľadávania a preskočenia
Vyhľadávanie požadovanej scény
Preskakovanie kapitol
Prehrávanie spomaleného záberu/Prehrávanie
po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
Prehrávanie po krokoch
Opakované prehrávanie
Opakovanie titulu alebo kapitoly
Opakovanie časti
Použitie tlačidla TOOLS
Priamy prechod na požadovanú scénu
Výber jazyka zvuku
Výber jazyka titulkov
Zmena uhla kamery
Výber nastavenia obrazu
Nastavenie BONUSVIEW
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 8
2010-03-29 오후 7:45:51
49
49
49
50
50
50
51
Počúvanie hudby
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú
pri prehrávaní hudby
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Zoznam skladieb
Prehrávanie obrázkov
Prehrávanie JPEG disku
Pomocou tlačidla TOOLS
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
Sieťové Služby
52
52
54
55
56
56
56
Používanie Internet@TV
Začíname s Internet@TV
Nastavenia
Samsung Apps
BD-LIVE™
Oznámenie o aktualizácii softvéru
Používanie funkcie AllShare
Dodatok
58
61
62
62
63
64
Riešenie problémov
Specifications
Správa o zhode a kompatibilite
Ochrana proti kopírovaniu
Network Service Disclaimer
Licencia
48
48
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 9
SLOVENSKY
Základné Funkcie
2010-03-29 오후 7:45:52
Úvod
Pred použitím návodu na použitie
Druhy diskov a obsahov, ktoré môžete prehrávať.
Pojem
Logo
Ikona
h
�
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definícia
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-ROM.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-RE/-R disku, ktorý je nahraný vo formáte
BD-RE.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
�
DVD+RW
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch DVD+RW alebo DVD-RW(V)/DVD-R/+R,
ktoré boli nahrané a finalizované.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Audio CD
Týka sa funkcie dostupnej na zvukových CD-RW/-R (formát CD-DA).
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom MP3 alebo WMA.
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom JPEG.
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom DivX, MKV, MP4.
✎ POZNÁMKA
▪ Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto výrobku prehrať určité CD-RW/-R a DVD-R disky
▪ Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
Druhy diskov, ktoré nemôžete prehrávať
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV
disk atď.
10
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
• DVD-RW (režim VR)
• 3.9 Disky GB DVD-R
na autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G prehráva iba zvuk,
nie grafiku.)
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 10
2010-03-29 오후 7:45:53
▪
▪
▪
▪
Kompatibilita Blu-ray disku
Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát.
Podľa toho sa odvíjajú otázky ohľadom
kompatibility disku.
Nie všetky disky sú kompatibilné a nie každý disk
sa bude dať prehrávať. Viac informácií nájdete v
časti Oznámenie o zhode a kompatibilite v tomto
návode na použitie.
BD-ROM
Tento Blu-ray disk môžete iba prehrávať.
Tento výrobok dokáže prehrávať vopred nahrané
komerčné disky BD-ROM.
BD-RE/-R
Tento Blu-ray disk môže byť nahraný a
prehrávaný.
Tento výrobok dokáže prehrávať BD-RE/-R disky
nahrané inými rekordérmi, ktoré sú s Blu-ray
diskom kompatibilné.
DVD-VIDEO
• Tento výrobok dokáže prehrávať vopred
nahrané komerčné DVD disky ̣(DVD-VIDEO
disky) s filmami.
• Keď na dvojvrstvovom DVD-VIDEO disku
prepínate z jednej vrstvy na druhú, môže sa
vyskytnúť krátke skreslenie obrazu a zvuku.
Toto nie je to porucha výrobku.
DVD-RW
Tento výrobok dokáže prehrávať DVD-RW disky,
nahrané a finalizované na DVD videorekordéri.
Schopnosť prehrávať môže závisieť od
podmienok nahrávania.
DVD-R
Tento výrobok dokáže prehrávať DVD-R disky,
nahrané a finalizované na DVD videorekordéri.
Schopnosť prehrávať môže závisieť od
podmienok nahrávania.
DVD+RW
• Tento výrobok dokáže prehrávať DVD+RW
disky, nahrané na DVD videorekordéri.
Schopnosť prehrávať môže závisieť od
podmienok nahrávania.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 11
Úvod
▪
vášho regiónu nemusia byť na tomto výrobku
prehrávateľné. Pri prehrávaní týchto diskov sa
zobrazí správa „This disc can not be played.“ alebo
„Cannot read this disc. Please check the regional
code of the disc.“.
Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch
diskov alebo pri vykonávaní určitých činností, ako je
napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu.
Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na
škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
Nedovoľte, aby sa disk zašpinil alebo poškriabal.
Odtlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo
pozostatky cigaretovému dymu na nahrávacom povrchu
môžu viesť k tomu, že sa disk nebude dať prehrávať.
Keď je zobrazený titul BD-J, nahrávanie môže trvať
dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo budú
niektoré funkcie vykonávané pomaly.
Tento výrobok nemusí reagovať na všetky
prevádzkové príkazy, pretože niektoré Blu-ray, DVD
a CD disky počas prehrávania umožňujú špecifickú
alebo limitovanú prevádzku a funkcie.
Nezabudnite prosím, že toto nie je chyba výrobku.
Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento výrobok
bude prehrávať každý disk s logom Blu-ray Disc, DVD
alebo CD z toho dôvodu, že formáty diskov sa vyvíjajú
a počas tvorenia Blu-ray, DVD, CD softvéru a/alebo
výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby.
Ak máte dodatočné otázky alebo počas prehrávania
Blu-ray, DVD alebo CD diskov na tomto výrobku
narazíte na problémy, kontaktujte prosím zákaznícke
stredisko spoločnosti SAMSUNG.
Pri obmedzení počas prehrávania sa kvôli
doplnkovým informáciám tiež obráťte na zvyšnú časť
tohto návodu na použitie.
Typy diskov
03
✎ POZNÁMKA
▪ Niektoré disky a DVD disky zakúpené mimo
11
2010-03-29 오후 7:45:53
Úvod
DVD+R
• Tento výrobok dokáže prehrávať DVD+R disky,
nahrané a finalizované na DVD videorekordéri.
Schopnosť prehrávať môže závisieť od
podmienok nahrávania.
Audio CD (CD-DA)
• Tento výrobok dokáže prehrávať CD-DA formát
zvukových CD-RW/-R diskov.
• Tento výrobok nemusí prehrávať niektoré
CD-RW/-R disky kvôli podmienkam nahrávania.
Podporované formáty súborov
CD-RW/-R
• Používajte 700MB(80-minútové) CD-RW/-R disky.
Ak je to možné, nepoužívajte 800MB(90minútové) alebo väčšie disky, pretože ich
zariadenie nemusí prehrať.
• Ak nebol disk CD-RW/-R nahraný ako
uzatvorené nahrávanie, môžete na začiatku
prehrávania badať omeškanie a možno sa
nebudú dať prehrať všetky súbory.
• Na tomto výrobku nemusia byť prehrávateľné
všetky disky CD-RW/-R, záleží od zariadenia,
na ktorom boli napaľované. Prehrávateľnosť
obsahu nahraného na médiách CD-RW/-R
z vašich CD na osobné použitie sa môže
odlišovať v závislosti od obsahu a diskov.
Podpora video súboru
Prípona súboru
*.avi
Nosič
AVI
Kodek videa
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
12
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Kodek zvuku
Rozlíšenie
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
AC3
DTS
1920x1080
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 12
2010-03-29 오후 7:45:53
*.mp3
*.wma
Nosič
MP3
WMA
Kodek
zvuku
Škála podpory
WMA
Zhoduje sa s WMA
verziou 10
* Vzorkovacie kmitočty
(v kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Prenosová rýchlosť
- Všetky prenosové
rýchlosti v rozsahu
5 kB/s až 384
kB/s
MP3
-
AVCHD (Pokročilý Video kodek s
vysokým rozlíšením)
• Tento výrobok dokáže prehrávať disky vo
formáte AVCHD.
Tieto disky sú bežne nahrávané a používané vo
videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery
s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať
obrázky s vyššou efektívnosťou ako pri formátoch
komprimovania bežných obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát
„x.v.Color“.
• Tento výrobok dokáže prehrávať disky AVCHD
pomocou formátu „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými
značkami spoločnosti Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. a spoločnosti Sony
Corporation.
✎ POZNÁMKA
▪ Niektoré disky formátu AVCHD sa nemusia dať
▪
▪
prehrávať, záleží od podmienok nahrávania.
Disky vo formáte AVCHD nemusíte finalizovať.
Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako
bežné disky DVD videokamery.
Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa
nemusia dať prehrať, záleží od rozlíšenia videa a od
stavu obnovovacieho kmitočtu.
Výrobok a disky sú kódované podľa regiónu.
Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať,
aby bolo možné disk prehrávať. Ak sa kódy
nezhodujú, disky sa nebudú prehrávať.
Regionálne číslo tohto výrobku sa nachádza na
spodnej časti panela výrobku.
Typ disku
Regionálny
kód
Blu-ray
a
b
Európa, Greenland, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
1
2
DVD-VIDEO
Oblasť
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Thajwan, Hong Kong
a Juhovýchodná Ázia.
c
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
Spojené štáty, oblasť Spojených
štátov a Kanada
Európa, Japonsko, Stredný
Východ, Egypt, Južná Afrika,
Grónsko
3
Tchaj-wan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
pacifické ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Všetky práva vyhradené, žiadnu časť ani celý
tento návod na používanie nesmiete reprodukovať
alebo kopírovať bez písomného povolenia
spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 13
Úvod
Prípona
súboru
03
Regionálny kód
Podpora hudobného súboru
13
2010-03-29 오후 7:45:54
Úvod
Logá diskov, ktoré môžete prehrávať
Disk Blu-ray
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
Systém vysielania PAL v Anglicku,
Francúzsku, Nemecku atď.
DivX
BD-LIVE
Java
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
Zvukový/Video kábel
Adaptér
Kryt – Konektor
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Súprava konzoly montážneho celku a
konzola na stenu
Súprava stojanového držiaka
Diaľkový ovládač
Batérie do diaľkového ovládača
(veľkosť AAA)
Používateľská príručka
Tkanina na čistenie
✎ POZNÁMKA
▪ Používajte iba zvukový/video kábel, ktorý je dodávaný s týmto výrobkom.
Signál z externého zdroja nemusí vystupovať správne, ak používate na pripojenie iný zvukový/video kábel.
Ak tento kábel stratíte, navštívte kvôli zakúpeniu servisné stredisko spoločnosti Samsung.
14
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 14
2010-03-29 오후 7:45:56
b
Úvod
a
03
Horný panel
c
h
g f e d
• Ak chcete používať dotykové tlačidlá na hornom paneli, stlačte
vybodkovanú oblasť prislúchajúcu symbolu tlačidla.
1
SNÁMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
Zisťuje signály z diaľkového ovládača.
ZÁSUVKA NA DISK
Otvára sa, aby sa do nej vložil disk.
USB HOSTITEĽ
Sem môžete pripojiť pamäťové zariadenie USB a pri pripojení k BD-LIVE ho
môžete používať na uloženie. Rovnako tiež môže byť použitý na aktualizáciu
softvéru a prehrávanie MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
4
TLAČIDLO NAPÁJANIA
Zapína a vypína výrobok.
6
TLAČIDLO PREHRAŤ/
POZASTAVIŤ
Prehráva disk alebo pozastavuje prehrávanie.
TLAČIDLO STOP
Zastaví prehrávanie disku.
DISPLEJ
Zobrazuje stav prehrávania, čas atď.
2
3
5
7
8
TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ Otvára a zatvára zásuvku na disk.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 15
15
2010-03-29 오후 7:45:56
Úvod
✎ POZNÁMKA
▪ Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB hostiteľ môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB.
▪ USB zariadenie, ktoré spotrebuje viac ako 500mA, vyžaduje kvôli normálnej prevádzke samostatný napájací zdroj.
▪ USB HDD zariadenie nie je možné používať na ukladanie BD údajov (BD-LIVE).
▪ Na hornú alebo ľavú stranu tohto výrobku neukladajte žiadne predmety.
▪
▪
V opačnom prípade sa môžu dvierka na hornej strane panela otvoriť, čo môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu
výrobku.
Nedotýkajte sa šošovky disky vo vnútri dvierok. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Keď sú dvierka na hornom paneli otvorené 2 minúty, dvierka sa zatvoria a výrobok sa automaticky vypne.
Displej horného panela
a
1
2
3
16
b
INDIKÁTOR DISKU
Svieti, keď je v zásuvke disk, alebo pri prehrávaní.
INDIKÁTOR AKTUÁLNEHO
ČASU A STAVU
Zobrazuje aktuálny čas a stav.
INDIKÁTOR WIFI
Svieti, keď je pripojená bezdrôtová sieť.
c
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 16
2010-03-29 오후 7:45:57
03
Spodný panel
Úvod
a
b
c
d
e
1
DC 12 V
Pripojenie k napájaniu.
2
LAN
Môže sa používať na sieťové služby (Viď stray 52 - 57), BD-LIVE a aktualizácie
softvéru pomocou sieťového pripojenia.
3
HDMI OUT
Aby ste získali obraz v najlepšej kvalite alebo kvôli lepšej kvalite zvuku na vašom
prijímači, pripojte pomocou HDMI kábla tento výstupný terminál HDMI k vstupnému
terminálu HDMI na vašom televízore.
A/V OUT
Pripája vstup na externom zariadení pomocou audio/video kábla.
DIGITAL AUDIO OUT
Pripojenie k prijímaču.
4
5
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 17
17
2010-03-29 오후 7:45:57
Úvod
Popis diaľkového ovládača
Zapína a vypína výrobok.
Otvorenie a zatvorenie zásuvky na disk.
Diaľkový ovládač
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Zapína a vypína televízor.
(Ak chcete ovládať svoj televízor, obráťte sa
na stranu 19)
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom televízore.
Stlačte, ak chcete používať Zobrazenie
bonusov.
Číselné tlačidlá stláčajte, ak chcete ovládať
možnosti.
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk titulkov na
Blu-ray disku/DVD.
SUBTITLE
Používajte, ak chcete získať prístup k rôznym
zvukovým funkciám na disku (Blu-ray disk/DVD).
AUDIO
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo
dopredu.
Stlačením disk zastavíte.
Toto tlačidlo používajte, ak chcete vstúpiť
do ponuky disku.
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej
ponuky.
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Nástroje.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Stlačte, ak sa chcete pripojiť k rôznym
službám na Internet@TV.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať na disku
dozadu alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
DISC MENU
Vypne zvuk reproduktorov vášho televízora.
Inštalácia batérií
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
Stlačte, ak chcete zobrazenie na celej
obrazovke.
Nastavenie hlasitosti televízora.
MENU
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 18
Toto tlačidlo používajte, ak chcete vstúpiť
do miestnej ponuky/ponuky titulu.
Toto tlačidlo používajte na zobrazenie informácií o
prehrávaní počas prehrávania Blu-ray/DVD disku.
Vyberte položky ponuky a zmeňte hodnotu
ponuky.
Toto tlačidlo stlačte, ak chcete z ponuky vyjsť.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky
na výrobku a niekoľko funkcií na Blu-ray
diskoch.
Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu
alebo disk.
Používajte pri výbere televízneho programu.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak diaľkový ovládač nefunguje správne.
!
18
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
• Skontrolujte polaritu +/– batérií (suché články)
• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
• Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie
je blokovaný prekážkou.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza
fluorescenčné osvetlenie.
UPOZORNENIE
▪
Nabíjateľnú batériu, ktorá sa nachádza v tomto výrobku,
nemôže vymieňať používateľ. Viac informácií o výmene
získate u svojho poskytovateľa služieb.
2010-03-29 오후 7:45:58
Tlačidlo
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funkcia
Používa sa na zapnutie a vypnutie
televízora.
Používa sa na výber externého zdroja
pripojeného k televízoru.
Používa sa na nastavenie hlasitosti
televízora.
Typ
SAMSUNG
Kód
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
TV CH (,/.) Používa sa na výber požadovaného kanála.
BLAUPUNKT
TV POWER+71
TV MUTE
BRIONVEGA
TV POWER+57
✎
Používa sa na okamžité zapnutie a
vypnutie zvuku.
POZNÁMKA
▪
Funkcie uvedené vyššie, nemusia bezpodmienečne
fungovať na všetkých televízoroch. Ak sa stretnete s
nejakými problémami, ovládajte televízor priamo.
Aby ste zistili, či je váš televízor kompatibilný,
postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
1. Zapnite televízor.
2. Diaľkový ovládač namierte smerom k
televízoru.
3. Stlačte a držte tlačidlo TV POWER a zároveň
pomocou príslušných číselných tlačidiel
zadajte dvojmiestny kód, ktorý sa zhoduje s
typom vášho televízora.
Ak je váš televízor kompatibilný s diaľkovým
ovládačom, vypne sa.
Teraz je naprogramovaný na prevádzku s
diaľkovým ovládačom.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak je pre váš typ televízora uvedených niekoľko
▪
kódov, skúšajte postupne každý, až kým nenájdete
ten správny.
Ak vo vašom diaľkovom ovládači vymeníte batérie,
typový kód musíte nastaviť opätovne.
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Typ
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kód
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 19
Úvod
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať
niektoré funkcie vášho televízora.
Kódy na ovládanie televízora
03
Nastavenie diaľkového ovládača
19
2010-03-29 오후 7:45:59
Pripojenia
Pripojenie k televízoru
Prípad 1 : Pripojenie k televízoru pomocou kábla HDMI
- Najlepšia kvalita (Odporúčané)
1. Pomocou kábla HDMI, pripojte koncovku „HDMI OUT“ na spodnej strane výrobku ku koncovke
„HDMI IN" na vašom televízore.
2. Zapnite výrobok a televízor.
3. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke
nezobrazí signál HDMI z výrobku.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (Viď strana 19),
stlačte tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte HDMI.
Kábel HDMI
(nie je súčasťou
dodávky)
✎ POZNÁMKA
▪ Kábel HDMI vysiela digitálne video/zvuk, takže nemusíte pripojiť zvukový kábel.
▪ Ak je výrobok pripojený k vášmu televízoru vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i, 1080p, musíte použiť
▪
▪
▪
▪
20
vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
Ak televízor nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu), na obrazovke sa objaví zrnenie.
Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na
použitie vášho televízora.
Pri prvom pripojení výrobku k novému televízoru pomocou HDMI kábla, bude rozlíšenie výstupu HDMI automaticky
nastavené na najvyššie, ktoré poskytuje televízor.
Nepoužívajte príliš hrubý HDMI kábel, ktorý nebude pri inštalácii tejto jednotky dostatočne ohybný.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 20
2010-03-29 오후 7:45:59
04
Prípad 2 : Pripojenie k televízoru pomocou kábla DVI
- Najlepšia kvalita (Odporúčané)
2. Pomocou zvukového/video kábla pripojte koncovky A/V OUT (červenú a bielu) na spodnej strane
výrobku ku koncovkám AUDIO IN (červená a biela) na vašom televízore.
Pripojenia
1. Pomocou kábla HDMI-DVI, pripojte koncovku HDMI OUT na spodnej strane výrobku ku koncovke
DVI IN na vašom televízore.
3. Zapnite výrobok a televízor.
4. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke
nezobrazí signál DVI z výrobku.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (Viď strana 19), stlačte tlačidlo
TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte HDMI.
Kábel HDMI-DVI
(nie je súčasťou
dodávky)
Zvukový/Video kábel
Červená Biela
✎ POZNÁMKA
▪ HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál. Ak televízor nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana
▪
▪
obsahu), na obrazovke sa objaví zrnenie.
Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na
použitie vášho televízora.
Pri prvom pripojení výrobku k novému televízoru pomocou HDMI-DVI kábla, bude rozlíšenie výstupu HDMI automaticky
nastavené na najvyššie, ktoré poskytuje televízor.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 21
21
2010-03-29 오후 7:46:00
Pripojenia
Prípad 3 : Pripojenie k televízoru (Video) - Dobrá kvalita
1. Pomocou zvukového/video kábla pripojte koncovky A/V OUT (žltú) na spodnej strane výrobku ku
koncovkám VIDEO IN (červená a biela) / AUDIO IN (vstup zvuku) na vašom televízore.
2. Zapnite výrobok a televízor.
3. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke
nezobrazí signál „VIDEO“ z výrobku.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (Viď strana 19), stlačte tlačidlo
TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte VIDEO.
Zvukový/Video
kábel
Červená Biela
Žlté
✎ POZNÁMKA
▪ Ak sa zvukový kábel nachádza príliš blízko k sieťovému káblu, môže sa vyskytnúť rušenie.
▪ Ak chcete pripojiť zosilňovač, obráťte sa prosím na stránky s popisom pripojenia zosilňovača. (Viď strany 23 – 24)
▪ Množstvo a poloha koncoviek sa môže líšiť, záleží od nastavenia vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na
použitie vášho televízora.
22
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 22
2010-03-29 오후 7:46:00
04
Pripojenie k zvukovému systému
Pripojenia
• Keď chcete zapnúť zosilňovač, vypnite hlasitosť. Náhly zvuk môže spôsobiť poškodenie
reproduktorov a vašich uší.
• Na obrazovke s ponukami nastavte zvuk podľa zosilňovača. (Viď strany 33 – 35)
• Poloha koncoviek HDMI sa môže líšiť v závislosti od zosilňovača. Podrobnosti vyhľadajte v návode
na použitie vášho zosilňovača.
Prípad 1 : Pripojenie k zvukovému systému (Zosilňovač podporovaný HDMI)
- Najlepšia kvalita (Odporúčané)
1. Pomocou kábla HDMI, pripojte koncovku HDMI OUT na spodnej strane výrobku ku koncovke HDMI
IN na vašom zosilňovači.
2. Pomocou kábla HDMI, pripojte koncovku HDMI OUT na zosilňovači ku koncovke HDMI IN na
vašom televízore.
3. Zapnite výrobok, televízor a zosilňovač.
4. Aby ste počuli zvuk z výrobku, stlačením prepínača vstupov na zosilňovači vyberte externý vstup.
Nastavenie vstupu zvuku zosilňovača nájdete v návode na použitie zosilňovača.
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 23
23
2010-03-29 오후 7:46:01
Pripojenia
Prípad 2 : Pripojenie k zvukovému
systému (Dolby Digital zosilňovač
DTS) - Lepšia kvalita
Prípad 3 : Pripojenie k zvukovému
systému (2 kanálový zosilňovač)
- Dobrá kvalita
1. Pomocou optického kábla pripojte koncovku
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnej
strane výrobku ku koncovke DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) na vašom zosilňovači.
1. Pomocou zvukového/video kábla pripojte
koncovky A/V OUT (žlté) na spodnej strane
výrobku ku koncovkám AUDIO IN (červená a
biela) na vašom televízore.
3. Zapnite výrobok, televízor a zosilňovač.
3. Zapnite výrobok, televízor a zosilňovač.
2. Pomocou kábla (káblov) signálu videa pripojte
koncovky HDMI alebo A/V OUT na spodnej
strane výrobku ku koncovke HDMI alebo
VIDEO IN na vašom televízore. (Pozri strany
20 – 22)
4. Aby ste počuli zvuk z výrobku, stlačením
prepínača vstupov na zosilňovači vyberte
externý vstup. Nastavenie vstupu zvuku
zosilňovača nájdete v návode na použitie
zosilňovača.
Prípad 2 : Optický kábel
(nie je súčasťou dodávky)
2. Pomocou kábla (káblov) signálu videa pripojte
koncovky HDMI alebo A/V OUT na spodnej
strane výrobku ku koncovke HDMI alebo
VIDEO IN na vašom televízore. (Pozri strany
20 – 22)
4. Aby ste počuli zvuk z výrobku, stlačením
prepínača vstupov na zosilňovači vyberte
externý vstup. Nastavenie vstupu zvuku
zosilňovača nájdete v návode na použitie
zosilňovača.
Prípad 3 :
Zvukový kábel
Červená Biela
✎ POZNÁMKA
▪ Ak používate pripojenie digitálneho optického kábla (Prípad 2), budete počuť disky so zvukom PCM iba cez predné dva
reproduktory.
24
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 24
2010-03-29 오후 7:46:02
04
Pripojenie k sieti
Pripojenia
Tento výrobok vám umožňuje prezerať služby založené na sieti (Viď strany 52 - 57), ako sú napríklad
Internet@TV a BD-LIVE, a rovnako aj prijímať aktualizácie softvéru, keď ste pripojený k sieti. Na pripojenie
vám odporúčame používať AP (Bod prístupu) alebo IP router. Viac informácií o pripojení routeru nájdete v
návode na použitie routera, alebo kontaktujte kvôli technickej pomoci výrobcu routera.
Káblová sieť
1. Pomocou kábla Direct LAN (kábel UTP) pripojte terminál LAN na zadnej strane výrobku k terminálu
LAN na vašom modeme.
2. Nastavte možnosti siete. (Viď strany 37 – 41)
Router
Širokopásmový modem
(s integrovaným routerom)
Širokopásmové
služby
alebo
Širokopásmový
modem
Širokopásmové
služby
Networking with PC for
AllShare function
(See pages 56~57)
✎ POZNÁMKA
▪ Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť umožnený, záleží od použitého routera
▪
▪
alebo od poskytovateľa internetových služieb. Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
Ak ste používateľ DSL, použite prosím na sieťové pripojenie router.
Pre funkciu AllShare musí byť počítač pripojený k sieti tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Pripojenie môže byť drôtové alebo bezdrôtové.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 25
25
2010-03-29 오후 7:46:03
Pripojenia
Bezdrôtová sieť
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového smerovača.
Na vytvorenie bezdrôtového sieťového pripojenia je potrebný bezdrôtový AP alebo smerovač.
Ak chcete nastaviť možnosti siete, viď strany 37 – 41.
Širokopásmové
služby
Bezdrôtový
smerovač
Sieťové prepojenie s počítačom pre funkciu AllShare
(Viď strany 56 – 57)
✎ POZNÁMKA
▪ Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, musíte výrobok pripojiť k bezdrôtovému smerovaču. Ak bezdrôtový smerovač
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
26
podporuje DHCP, váš výrobok môže používať na pripojenie k bezdrôtovej sieti DHCP alebo statickú IP adresu.
Tento výrobok podporuje štandardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g a IEEE 802.11n. Keď prehrávate video, cez pripojenie
IEEE 802.11b/g, nebude sa musieť dať video prehrávať plynulo.
Vyberte kanál pre bezdrôtový smerovač, ktorý momentálne nepoužívate. Ak kanál, ktorý nastavíte pre bezdrôtový
smerovač, momentálne využíva iné zariadenie v blízkosti, vyústi to do rušenia a poruchy v komunikácii.
Ak je vybraný čistý, vysokovýkonný režim (Greenfield) 802.11n a typ šifrovania je nastavený na WEP, TKIP alebo
TKIPAES (WPS2Mixed) pre váš AP, nebude tento výrobok podporovať pripojenie v súlade s novými špecifikáciami
certifikácie Wi-Fi.
Ak váš AP podporuje WPS (Nastavenie chránené Wi-Fi), môžete sa pripojiť k sieti pomocou PBC (Konfigurácia tlačidlom)
alebo PIN (Osobné identifikačné číslo). WPS automaticky konfiguruje SSID a WPA kľúč v každom režime.
Spôsoby pripojenia: Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť 3 spôsobmi.
- PBC (WPS)
- Auto Setup (Automatické nastavenie) (Pomocou funkcie automatického vyhľadania siete).
- Manuálne nastavenie
Bezdrôtová LAN môže spôsobiť rušenie, záleží od podmienok používania.
(výkon AP, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami atď.)
Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim ad hoc nie je podporovaný.
Pri aplikovaní bezpečnostného kľúča pre AP (bezdrôtový smerovač) je podporované iba nasledovné.
1) Režim overenia : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ šifrovania : WEP, AES
Pre funkciu AllShare musí byť počítač pripojený k sieti tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Pripojenie môže byť drôtové alebo bezdrôtové.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 26
2010-03-29 오후 7:46:04
04
Nasadenie krytu konektora
Pripojenia
Pre vstup k pripájacím koncovkám posuňte kryt konektora dole z jednotky.
Po ukončení pripojení ho vráťte na miesto.
Inštalácia prehrávača diskov Blu-ray
Svoj výrobok môžete nainštalovať na stojan alebo ho môžete zavesiť na stenu.
Pri inštalácii výrobku sa uistite, že naľavo je dostatok miesta na otvorenie dvierok.
Ak tam nebude dosť miesta, výrobok nebude fungovať normálne.
Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii
• Svoj výrobok musíte nainštalovať na stenu. Stena musí byť rovná a vertikálna.
• Výrobok neinštalujte na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, ani na stenu, ktorá nedokáže
udržať hmotnosť súpravy.
• Skontrolujte pevnosť steny. Ak nie je pevnosť steny dostatočná na udržanie výrobku, nezabudnite ju
pred inštaláciou spevniť.
• Skontrolujte zloženie steny. Ak je stena vyrobená z plastu, mramoru alebo železa, zakúpte a použite
príslušné pripevnenia a upevňovacie skrutky.
• Káble pripájajúce externé zariadenia musíte pripojiť k výrobku pred jeho inštaláciou.
• Aby ste predišli poraneniu elektrickým prúdom, uistite sa, že ste výrobok pred montážou vypli.
• Na nainštalovaný výrobok sa nevešajte, ani doň neudierajte.
• Jednotku riadne pripevnite k stene, aby nespadla. Ak jednotka spadne, mohlo by to vyústiť do
poranenia alebo poškodenia výrobku.
• Ak výrobok nainštalujete na stenu, uistite sa, že dieťa nedočiahne a nepotiahne žiadny z pripájacích
káblov, pretože by to mohlo spôsobiť pád výrobku.
Prípad 1 : Inštalácia na stojan
Ak chcete prehrávač nainštalovať na stojan, vložte držiak stojana do spodného slotu prehrávača diskov
Blu-ray a otočením skrutiek v smere hodinových ručičiek ho pripevnite.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 27
27
2010-03-29 오후 7:46:05
Pripojenia
Prípad 2 : Inštalácia na stenu
1. Súpravu konzoly vložte do spodného slotu prehrávača diskov Blu-ray a otočením dvoch skrutiek v
smere hodinových ručičiek ju pripevnite.
2. Na stenu dajte konzolu na stenu tak, aby šípky smerovali hore a na pripevnenie na stenu použite štyri
skrutky (nie sú súčasťou dodávky). Skrutky musia spoľahlivo držať vo stene alebo v hmoždinke.
Po inštalácii súpravy posuňte a vložte prehrávač diskov Blu-ray do správneho slotu v konzole na
stenu.
Kvôli bezpečnej inštalácii posuňte konzolu ihneď po vložení doprava.
✎ POZNÁMKA
▪ Skrutky na konzolu na stenu nie sú súčasťou dodávky. Kúpte si skrutky, ktoré sú vhodné na typ vašej steny.
28
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 28
2010-03-29 오후 7:46:07
Nastavenie
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Nastavenie
1. Po pripojení výrobku zapnite svoj televízor.
(Pri prvom pripojení výrobku k televízoru sa
výrobok zapne automaticky a zobrazí sa
obrazovka s východiskovými nastaveniami.)
5. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadované
nastavenia siete: Wired, Wireless alebo PBC
(WPS) a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Ak nepoznáte nastavenia siete, stlačte MODRÉ
(D) tlačidlo na diaľkovom ovládači namiesto
preskočenia nastavení siete. Ukončite Úvodné
nastavenia a prejdite na domácu ponuku.
Ak ste vybrali nastavenie siete, prejdite na strany
37 – 41, kde o sieťových nastaveniach získate
viac informácií. Po dokončení prejdite na krok 6.
6. Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa domáca ponuka. Viac informácií o
domácej ponuke nájdete na strane 30.
05
Pred začiatkom (Východiskové nastavenia)
• Domáca ponuka
Italiano
Nederlands
> Move " Select
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a vyberte tlačidlo
Start.
Initial Settings
Each setting may be changed later under "Settings"
▪
Start
" Select
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
pomer strán obrazu televízora a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ. (Viď strana 31)
▪
▪
▪
Initial Settings I Network
Network Setting is needed to use various Internet services.
▪
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network connection using the Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
a Previous
PBC (WPS)
d Skip < Move
a Change Device d View Devices
" Enter
✎ POZNÁMKA
▪ Pri prvom pripojení výrobku k televízoru sa výrobok
TV Aspect and Network will be set.
No Disc
" Select
zapne automaticky.
Toto nie je porucha.
Ak východiskové nastavenia zmeníte, domáca
ponuka sa nezobrazí.
Ak počas nastavenia siete stlačíte MODRÉ(D)
tlačidlo, môžete vstúpiť do domácej ponuky, aj keď
nie je ešte nastavenie siete úplne ukončené.
Keď sa vrátite do domácej obrazovky, režim
zobrazenia na celej obrazovke sa automaticky zruší.
Ak chcete opätovne zobraziť obrazovku s úvodnými
nastaveniami, aby ste uskutočnili zmeny, stlačte
tlačidlo STOP (
) na hornom paneli výrobku na
viac ako 5 sekúnd bez vloženého disku.
Pomocou kábla HDMI pripojte výrobok k televízoru
od spoločnosti Samsung, ktorý je kompatibilný s
funkciou Anynet+(HDMI-CEC).
Ak televízor používaj jazyk, ktorý je podporovaný
výrobkom, bude tento jazyk automaticky nastavený
ako uprednostňovaný jazyk.
Funkciu Anynet+(HDMI-CEC) by ste však mali na
televízore aj na výrobku nastaviť na On.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 29
29
2010-03-29 오후 7:46:10
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Nastavenie
▪
Ak necháte výrobok v zastavenom režime dlhšie ako
5 minút bez toho, aby ste ho použili, na televízore sa
aktivuje šetrič obrazovky. Ak necháte výrobok v režime
šetriča obrazovky dlhšie ako 25 minút bez toho, aby ste
SUBTITLE
AUDIO
ho použili, napájanie
sa automaticky
vypne.
DISC MENU
MENU
INFO
RETURN
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Settings a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo
EXIT.
3
2
6
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
Vyberá nastavenia.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
Nastavenie ponuky
1
5
EXIT
✎ POZNÁMKA
▪ Keď je výrobok pripojený k sieti, vyberte Internet@TV
4
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
1
Tlačidlo MENU : Stlačte, ak chcete vojsť do
79
domácej ponuky.
MUTE
2
3
4
VOL : Návrat k predchádzajúcej
CH
Tlačidlo RETURN
ponuke.
Tlačidlo VSTÚPIŤ/SMER
:
AK59-00104R
Posúva kurzor alebo volí položku.
Vyberá aktuálne zvolenú položku.
Potvrdzuje nastavenie.
▪
▪
z domácej ponuky.
Stiahnite si požadovaný obsah zo Samsung Apps.
(Viď strana 55)
Prístupový krok sa môže podľa vybranej ponuky líšiť.
OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto výrobku sa
môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
Tlačidlo EXIT : Toto tlačidlo stlačte, ak chcete z
ponuky vyjsť.
1. Stlačte tlačidlo POWER.
Zobrazí sa domáca ponuka.
• Domáca ponuka
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device 1
Vyberá Internet@TV.
2
Vyberá videá.
3
Vyberá hudbu.
4
Vyberá fotografie.
30
d View Devices
" Enter
6
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 30
2010-03-29 오후 7:46:12
Pomer strán televízora
Obrazovkové nastavenia môžete nastaviť podľa
druhu televízora, ktorý máte. (pomer strán obrazu)
• 16:9 Normal
• 16:9 Wide
• 4:3 Letter Box
• 4:3 Pan-Scan
Určité filmy (zdroj 4:3) budú
zobrazené vo formáte 4:3
Pillarbox (čierne pruhy po
stranách obrazu), aj keď vyberiete
normálny pomer 16:9.
Na vašom širokouhlom televízore
môžete sledovať celý obraz 16:9.
Vyberte, ak chcete vidieť video s
pomerom strán 16:9, ktorý ponúka
disk Blu-ray/DVD bez čiernych líšt
hore a dole, dokonca aj keď máte
televízor s pomerom strán 4:3 (časti
filmového obrazu veľmi vľavo a
veľmi vpravo budú orezané).
✎ POZNÁMKA
▪ Niektoré pomery strán nemusia byť dostupné, záleží
▪
▪
BD Wise (iba výrobky Samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od
spoločnosti Samsung.
Ak pripojíte výrobok od spoločnosti Samsung s
BD Wise k inému pomocou HDMI, automaticky sa
nastaví optimálne rozlíšenie.
• On : Originálne rozlíšenie BD/DVD disku bude
vystupovať priamo do televízora.
• Off : Výstupné rozlíšenie bude stanovené v
súlade s predtým nastaveným rozlíšením bez
ohľadu na rozlíšenie disku.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak chcete zmeniť rozlíšenie režimu BD Wise, musíte
▪
▪
Vyberte, ak chcete vidieť úplný
pomer strán obrazu 16:9, ktorý
ponúka Blu-ray disk/DVD,
dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. Na vrchnej
a spodnej časti obrazovky sa
zobrazia čierne pásy.
od typu disku.
Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný, ako pomer
strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť
prekrútený obraz.
Ak vyberiete 4:3 Pan-Scan alebo 4:3 Letter Box,
nebudete vidieť zobrazenie na celej obrazovke
po stlačení tlačidla FULL SCREEN na diaľkovom
ovládači.
Ak vyberiete 16:9 Normal, môže sa zobraziť 4:3 Pillarbox.
Ak sa tak stane, tlačidlo FULL SCREEN na diaľkovom
ovládači nebude fungovať.
▪
najskôr nastaviť režim BD na Off.
Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného
televízora sa automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
Ak je výrobok pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje
BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise používať.
Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise, nastavte
obe ponuky BD Wise, na výrobku aj na televízore
spoločnosti Samsung, na On.
Resolution
Nastavuje výstupné rozlíšenie pre signál videa HDMI.
Číslo 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
indikuje počet riadkov videa.
i a p indikuje rozhranie a progresívne vykresľovanie
samostatne.
• Auto : Automaticky kontroluje a nastavuje
optimálne rozlíšenie.
• BD Wise : Automaticky nastavuje optimálne rozlíšenie
po pripojení pomocou HDMI k televízoru s funkciou
BD Wise. (Položka ponuky BD Wise sa zobrazí iba
vtedy, keď je BD Wise nastavené na On.)
• 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho videa.
• 1080i : Výstup 1080 riadkov prekladaného videa.
• 720p : Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
• 576p/480p : Výstup 576/480 riadkov
progresívneho videa.
• 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov
prekladaného videa.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 31
Nastavenie
Môžete konfigurovať rôzne možnosti, ako je
napríklad pomer strán obrazovky, rozlíšenie atď.
▪
05
Displej
31
2010-03-29 오후 7:46:13
Nastavenie
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie disku Blu-ray
Výstup
Nastavenie
Auto
Režim HDMI
Optimálne rozlíšenie
1080p, filmový obrázok
(24 o/s) vypnutý
Režim VIDEO
576i/480i
HDMI nepripojené
Režim VIDEO
-
1080p@60F
576i/480i
-
1080p@24F
576i/480i
-
1080i, filmový obrázok
(24 o/s) vypnutý 1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
720p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
1080p/1080i, filmový obrázok (24 o/s)
zapnutý
720p
576i/480i
• Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
Režim HDMI
576i/480i
HDMI pripojené
Auto
Optimálne rozlíšenie
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
▪
▪
HDMI nepripojené
Režim VIDEO
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
▪
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
obrázok, alebo vybrané rozlíšenie, zobrazí sa správa
„­If no pictures are shown after the selection, please
wait for 15 seconds. And then, the resolution will be
reverted to the previous value automatically. Would
you like to make a selection?”.
Ak vyberiete Yes a rozlíšenie nie je podporované,
obrazovka televízora zostane prázdna. Počkajte
prosím 15 sekúnd a rozlíšenie sa automaticky vráti k
predchádzajúcej hodnote.
Režim VIDEO
576i/480i
1080p@60F
✎ POZNÁMKA
▪ Ak pripojený televízor nepodporuje pripojený filmový
32
HDMI pripojené
576i/480i
576i/480i
Ak je obrazovka prázdna, stlačte a podržte tlačidlo
STOP (
) na prednej strane výrobku viac ako 5
sekúnd (bez vloženého disku). Všetky nastavenia
sa vrátia do východiskových nastavení. Pre vstup
ku každému režimu postupujte podľa krokov na
predchádzajúcej strane a vyberte Nastavenie
zobrazenia, ktoré váš televízor podporuje.
Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
používateľské nastavenia uložené v údajoch BD
vymažú.
Aby ste mohli používať režim filmového obrázku (24
o/s), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 32
2010-03-29 오후 7:46:13
Filmový obrázok (24 o/s)
Nastavenie Filmový obrázok (24 o/s) na On vám
umožňuje zvýšiť kvalitu obrazu, nastavením
výstupu výrobku na 24 obrázkov za sekundu.
Funkciu Filmový obrázok (24 o/s) používajte iba
s televízormi, ktoré tento obnovovací kmitočet
podporujú. Túto ponuku môžete vybrať iba v režimoch
s výstupným rozlíšením HDMI 1080i alebo 1080p.
• On : Funkcia Filmový obrázok (24 o/s) bude
fungovať.
• Off : Funkcia Filmový obrázok (24 o/s) nebude
fungovať.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak pripojený televízor nepodporuje funkciu Filmový
obrázok (24 o/s) zobrazí sa odkaz s miestnou
ponukou:
Progresívny režim
Nastavte na vylepšenie kvality pri sledovaní DVD.
• Auto : Vyberte, ak chcete aby výrobok
automaticky nastavil najlepší obraz DVD, ktoré
práve pozeráte.
• Video : Vyberte, ak chcete mať najlepší obraz
koncertu alebo televíznej show na DVD.
Režim pozastavenia
Nastavenie typu obrazu keď pozastavíte
prehrávanie DVD.
• Auto : Automaticky nastavuje najlepší obraz,
záleží od obsahu.
• Frame : Toto nastavenie vyberte, ak chcete
pozastaviť scénu s malým množstvom akcií.
• Field : Toto nastavenie vyberte, ak chcete
pozastaviť scénu s mnohými akciami.
Nastavenie obrazu z konektora HDMI OUT s alebo
bez funkcie Hlboká farba. Hlboká farba umožňuje
presnejšiu reprodukciu s väčšou farebnou hĺbkou.
• Auto : Obraz sa bude vysielať s funkciou
Hlboká farba do pripojeného televízora, ktorý
túto funkciu podporuje.
• Off : Obraz bude vychádzať bez funkcie Hlboká
farba.
Audio
Digitálny výstup
Digitálny výstup nastavte podľa pripojeného
prijímača. (Viac informácií nájdete v časti o
digitálnom výstupe na ďalšej strane).
• PCM
• Bitstream(Re-encode)
• Bitstream(Audiophile)
✎ POZNÁMKA
▪ Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v
▪
▪
▪
▪
▪
opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo
bude príliš hlasný.
Ak zariadenie HDMI (prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál vystupuje ako PCM.
Na štandardných diskoch DVD nebudete počuť
vedľajší zvuk a zvuk efektov.
Niektoré disky Blu-ray nemajú vedľajší zvuk a zvuk
efektov.
Nastavenie digitálneho výstupu neovplyvňuje analógový
(Ľ/P) zvuk ani výstup zvuku HDMI do vášho televízora.
Po pripojení k prijímaču ovplyvňuje optický výstup a
výstup zvuku HDMI.
Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál
vystupuje ako PCM bez ohľadu na výber digitálneho
výstupu (PCM alebo Bitstream).
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 33
Nastavenie
Môžete optimalizovať nastavenie farby z výstupu HDMI
výberom typu pripojeného zariadenia.
• TV : Vyberte, ak pripájate k televízoru cez HDMI.
• Monitor : Vyberte, ak pripájate k monitoru cez
HDMI.
Hlboká farba HDMI
05
Formát HDMI
33
2010-03-29 오후 7:46:13
Nastavenie
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
Pipojenie
PCM
Bitstream
(Re-encode)
PCM
HDMI prijímač
Optický
Až 7.1-kanálový PCM 2ch
Dolby Digital Až 5.1-kanálový PCM 2ch
Dolby Digital
Až 7.1-kanálový PCM 2ch
Prúdenie
Plus
zvuku na
Dolby TrueHD Až 7.1-kanálový PCM 2ch
Blu-ray disku
DTS
Až 6.1-kanálový PCM 2ch
DTS-HD HRA Až 7.1-kanálový PCM 2ch
DTS-HD MA Až 7.1-kanálový PCM 2ch
Prúdenie
zvuku na
Blu-ray disku
Definícia
Blu-ray disku
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Až 5.1-kanálový PCM 2ch
DTS
Až 6.1-kanálový PCM 2ch
Akýkoľvek
Bitstream
(Audiophile)
HDMI prijímač alebo optický HDMI prijímač
Opätovne zakódovaný DTS
Opätovne zakódovaný DTS
Opätovne zakódovaný DTS
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Optický
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Opätovne zakódovaný DTS
Dolby TrueHD
Dolby Digital
Opätovne zakódovaný DTS
DTS-HD HRA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
Opätovne zakódovaný DTS
Opätovne zakódovaný DTS
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD MA
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Vysiela iba hlavnú zvukovú
Dekóduje hlavný, vedľajší a
stopu (hlavná zvuková stopa
Dekóduje hlavný, vedľajší a tok zvuku efektov spolu so
filmu), aby váš prijímač dokázal
tok zvuku efektov spolu so zvukom PCM. Zvuk PCM potom
dekódovať bitový tok zvuku.
zvukom PCM.
opätovne zakóduje do bitového
Nebudete počuť vedľajší zvuk a
toku DTS.
zvuk efektov.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku.
- Hlavný zvuk : Hlavný zvukový záznam.
- Vedľajší zvuk : Doplňujúci zvukový záznam, ako
napríklad autorov komentár.
- Interaktívny zvuk : Po výbere prehráva
interaktívny zvuk.
Na každom disku Blu-ray je interaktívny zvuk
rozdielny.
Podvzorkovanie PCM
Nastavenie podvzorkovania 96kHz signálov.
• On : Toto pripojenie vyberte, ak zosilňovač,
ktorý je pripojený k výrobku nie je kompatibilný
s 96kHz. 96kHz signály budú konvertované na
48kHz.
• Off : Toto pripojenie vyberte, ak zosilňovač,
ktorý je pripojený k výrobku je kompatibilný s
96kHz.
✎ POZNÁMKA
▪ Aj keď je Podvzorkovanie PCM nastavené na
Off, niektoré disky budú vystupovať iba ako
podvzorkovaný zvuk cez optické digitálne výstupy.
34
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 34
2010-03-29 오후 7:46:14
Rozsah dynamického ovládania
Môžete počúvať pri nízkej hlasitosti, ale dialóg
budete počuť stále jasne.
Je aktívna, iba ak je zistený signál Dolby Digital.
• On : Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu pri
nízkej hlasitosti alebo z menších reproduktorov
môže systém využiť príslušnú kompresiu, aby
bol obsah s nižšou úrovňou zrozumiteľnejší a
zabránilo sa prehrávaniu dramatických pasáží
príliš nahlas.
• Off : Môžete si vychutnať film so štandardným
dynamickým rozsahom.
Režim zmiešania
Vyberte, ak chcete zmiešať viackanálový zvuk na
menej kanálov.
• Normal Stereo : Zmieša viackanálový zvuk
na dvojkanálové stereo. Vyberte pri pripojení
k zariadeniu, ktoré nepodporuje virtuálne
priestorové funkcie, ako napríklad Dolby Pro
Logic.
• Surround Compatible : Zmieša viackanálový zvuk
na stereo kompatibilné s priestorovým režimom.
Vyberte pri pripojení k zariadeniu, ktoré
podporuje virtuálne priestorové funkcie, ako
napríklad Dolby Pro Logic.
DTS Neo:6
Môžete si vychutnávať viackanálový zvuk z
jednoduchého 2-kanálového zdroja zvuku.
• Off : Vysiela 2-kanálový zvukový signál iba z
predných reproduktorov.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak používate HDMI prijímač je táto možnosť
dostupná iba keď nastavíte nastavenie Digital Output
ako PCM.
Systém
Východiskové nastavenia
Pomocou Východiskové nastavenia môžete
nastaviť jazyk, pomer strán obrazovky a sieťové
nastavenia atď.
Viac informácií o nastaveniach nájdete v príslušnej
časti v tomto návode na použitie.
(Viď strany 29 – 42)
Veľkosť Internet@TV obrazovky
Nastavenie obrazovky Internet@TV na optimálnu
veľkosť.
• Size 1 : Zobrazuje menšie aplikačné ikony. Na
bokoch obrazovky môžete vidieť čierne lišty.
• Size 2 : Zobrazuje normálne aplikačné ikony.
Obraz môže byť pre vašu televíznu obrazovky
príliš veľký.
• Size 3 : Zobrazuje väčšie aplikačné ikony. Obraz
môže byť pre vašu televíznu obrazovky príliš veľký.
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka
spojenú činnosť s ostatnými výrobkami Samsung
s funkciou Anynet+.
Tento výrobok môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora Samsung, alebo
môžete spustiť prehrávanie disku jednoduchým
stlačením tlačidla PREHRAŤ (
) na diaľkovom
ovládači televízora.
Viac informácií nájdete v návode na použitie
televízora.
• On : Funkcia Anynet+ bude fungovať.
• Off : Funkcia Anynet+ nebude fungovať.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 35
Nastavenie
• Ak váš televízor nie je kompatibilný s
komprimovanými viackanálovými formátmi
(Dolby Digital, DTS), ýrobok môže vysielať
2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj
keď ste v ponuke nastavenia nastavili Bitstream
(Re-encode alebo Audiophile).
• Ak váš televízor nie je kompatibilný so
vzorkovacím kmitočtom PCM cez 48kHz,
výrobok môže vysielať 48kHz podvzorkovaný
zvuk PCM, dokonca aj keď ste nastavili PCM
Downsampling na Off.
• Cinema : Vyberte, ak chcete prehrávať
2-kanálové filmové zvuky cez viackanálové kanály.
• Music : Vyberte, ak chcete prehrávať 2-kanálové
hudobné zvuky cez viackanálové kanály.
05
HDMI
35
2010-03-29 오후 7:46:14
Nastavenie
✎ POZNÁMKA
▪ Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI
▪
▪
▪
nepodporuje CEC.
Ak sa na vašom televízore nachádza logo n,
potom televízor funkciu Anynet+ podporuje.
Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať,
záleží od vášho televízora.
Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho
televízora.
Správa údajov BD
Umožňuje vám spravovať stiahnuté obsahy z
disku Blu-ray, ktorý podporuje službu BD-LIVE.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení,
vrátane veľkosti pamäte, mazať BD údaje alebo
meniť pamäťové zariadenie Flash.
Zmeniť zariad. vám umožňuje vybrať internú
pamäť výrobku alebo externú pamäť (pripojené
USB zariadenie).
Ak sú údaje, ktoré chcete uložiť z BD-LIVE
väčšie ako veľkosť zostávajúcej pamäte alebo
ak je vnútorná pamäť plná, pripojte externé USB
zariadenie a potom v ponuke vyberte Externé
zariadenie.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support BD Data Management
Current Device
Total Size
Available Size
:Internal Memory
:589MB
:588MB
Delete BD Data
Change Device
\
:Internal Memory
" Select ' Return
Popis informácií zariadenia (pamäte) na
výrobku
• Total Size : Celková veľkosť zariadenia (pamäte).
• Available Size : Dostupná veľkosť zariadenia (pamäte).
▪
▪
▪
Podporované sú iba USB zariadenia naformátované
v súborovom systéme FAT (menovka zväzku DOS
8.3). Odporúčame vám používať USB zariadenia,
ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4 MB/sek. alebo
s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania.
USB HDD zariadenie nie je možné používať na
ukladanie BD údajov (BD-LIVE).
Funkcia Resume Play nemusí po naformátovaní
pamäťového zariadenia fungovať.
Celková veľkosť Správy BD údajov sa môže líšiť,
záleží od podmienok.
Hodiny
Nastavenie funkcií týkajúcich sa času.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Clock Mode
Clock Set
Time Zone
DST
Clock
:Auto
\
:GMT + 0:00
:Off
> Move " Enter ' Return
• Clock Mode : Môžete ho nastaviť na Auto
alebo Manual.
Ak vyberiete Manual, ponuka Clock Set bude
aktivovaná, zatiaľ čo bude DST deaktivované.
• Clock Set : Aktuálny čas a dátum môžete
špecifikovať manuálne.
• Time Zone : Môžete špecifikovať časové
pásmo, ktoré je dostupné pre vašu oblasť.
• DST : Môžete zapnúť alebo vypnúť DST (Letný
čas).
✎ POZNÁMKA
▪ Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie
uprostred prehrávania, prehrávanie disku sa zastaví.
36
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 36
2010-03-29 오후 7:46:15
Registrácia DivX(R)
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
✎
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
DivX(R)
Video On Demand:
Subtitle
:
Your registration code is : XXXXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
Táto možnosť nie je aktivovaná ak vyberiete OK.
Ak chcete túto možnosť aktivovať, aktivujte prosím
DivX(R) Deactivation.
Deaktivovanie DivX(R)
Túto možnosť vyberte ak chcete získať nový
registračný kód.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄►
vyberte Settings a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network
Settings a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network Type
a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
POZNÁMKA
▪
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenia výrobku,
postupujte podľa týchto krokov:
Nastavenie
Pozrite si registračný kód DivX(R) VOD, ktorý si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX(R) VOD.
05
Nastavenie siete
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ POZNÁMKA
▪ Táto funkcia je dostupná, iba keď je deaktivovaná
funkcia DivX(R) Registration.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Wired alebo
Wireless a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
6. Prejdite na ďalšiu časť.
Sieťové nastavenia
Kontaktujte prosím svojho poskytovateľa internetových
služieb a zistite, či je vaša IP adresa statická alebo
dynamická. Ak je dynamická, odporúčame vám použiť
automatické nastavenie. Je to najjednoduchší spôsob
a vo väčšine prípadov funguje. Ak je statická, musíte
použiť proces manuálneho nastavenia.
Smery drôtových sietí sú uvedené nižšie. Smery
bezdrôtových sietí sa nachádzajú za smermi pre
drôtové siete.
Drôtová sieť
1. V ponuke Sieťové nastavenia stlačením
tlačidiel ▲▼ vyberte Network Setting a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ. Zobrazí sa
obrazovka Nastavenie protokolu.
2. Stlačte tlačidlo ►, potom vyberte Auto alebo
Manual a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 37
37
2010-03-29 오후 7:46:17
Nastavenie
Nastavenie drôtového pripojenia - Automatické
1. Ak vyberiete Auto, sieťová funkcia získa a
vyplní hodnoty pre IP adresu, masku podsiete
atď. automaticky.
✎ POZNÁMKA
▪ Tento proces môže trvať až päť minút.
Settings
Network Setting
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
0
IP Address
: 0
System
0
Subnet Mask
: 0
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
0
0
3. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
Settings
Network Setting
Display
Internet Protocol Setup :Manual
Audio
0
0
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
Network
0
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Manual
Security
0
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
0
0
> Move " Select ' Return
2. Potom, ako sieťová funkcia získa sieťové
hodnoty, stlačte tlačidlo RETURN.
Potom spustite Test siete a uistite sa, že
výrobok je k vašej sieti pripojený (Viď strana
41).
3. Ak sieťová funkcia nezíska sieťové hodnoty,
alebo ak ste vybrali Manuálne, prejdite na
pokyny pre manuálne nastavenie.
Nastavenie drôtového pripojenia - Manuálne
Ak automatické nastavenie nefunguje, budete musieť
nastaviť hodnoty sieťového nastavenia manuálne.
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenia pre väčšinu
počítačov so systémom Windows, postupujte
podľa týchto krokov:
4. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
5. Keď to urobíte pre každé pole, pomocou
tlačidla ► prejdite postupne na ďalšie polia.
Rovnako tiež môžete použiť tlačidlo šípky,
aby ste sa pohybovali hore, dole a dozadu.
6. Zadajte hodnoty IP Address, Subnet Mask a
Gateway.
7. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na DNS.
8. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené
vyššie.
9. Stlačte tlačidlo RETURN na diaľkovom
ovládači.
10. Potom spustite Test siete a uistite sa, že
výrobok je pripojený k vašej sieti (Viď strana 41).
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť v
pravom dolnom rohu na obrazovke.
2. V miestnej ponuke kliknite na Stav.
3. V dialógovom okienku, ktoré sa zobrazí,
kliknite na záložku Podpora.
4. V záložke Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa sieťové nastavenia.
Ak chcete zadať sieťové nastavenia pre váš
výrobok, postupujte podľa týchto krokov:
1. Na obrazovke Nastavenie internetového
protokolu stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Manual a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
38
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 38
2010-03-29 오후 7:46:19
Nastavenie pripojenia bezdrôtovej siete
- PBC (WPS)
Najjednoduchší spôsob pripojenia bezdrôtovej
siete je pomocou funkcie PBC (WPS).
Ak má váš bezdrôtový router tlačidlo PBC (WPS),
postupujte podľa týchto krokov:
1. V ponuke Network Settings stlačením tlačidiel
▲▼ vyberte Network Setting a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenie protokolu.
2. Stlačte ČERVENÉ(A) tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
3. Do dvoch minút stlačte tlačidlo PBC (WPS) na
vašom routeri. Váš výrobok zobrazí obrazovku
výberu siete a automaticky získa všetky
potrebné hodnoty sieťového nastavenia a
pripojí sa k vašej sieti. Po ukončení sa zobrazí
tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ na
diaľkovom ovládači.
4. Po nastavení sieťového pripojenia stlačte
tlačidlo RETURN a opustite obrazovku
sieťových nastavení.
Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia - Automatické vyhľadanie siete
Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľnú funkciu
bezpečnosti, ktorá vyžaduje od zariadení, ktoré
vstupujú do siete vysielanie zakódovaného
bezpečnostného kódu, ktorý sa nazýva Vstup
alebo Bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč
je založený na Fáze prechodu, typicky je to
slovo alebo séria písmen a čísel určitej dĺžky,
ktoré ste zadali pri nastavovaní bezpečnosti
pre vašu bezpečnostnú sieť. Ak na nastavenie
sieťového pripojenia používate tento spôsob a
máte Bezpečnostný kľúč pre svoju bezdrôtovú
sieť, budete musieť zadať Fázu prechodu počas
procesu nastavenia.
Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie
pomocou automatického vyhľadania siete,
postupujte podľa týchto krokov:
1. V ponuke Sieťové nastavenia stlačením
tlačidiel ▲▼ vyberte Network Setting a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenie protokolu.
Nastavenie
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť tromi spôsobmi:
• Pomocou funkcie PBC (WPS)
• Pomocou funkcie Automatické vyhľadanie siete.
• Manuálne.
Každý spôsob je popísaný nižšie
 Nastavenie sieťového pripojenia
05
Bezdrôtová sieť
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Internet
Protocol Setup a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Auto alebo
Manual a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
4. Ak vyberiete Auto, stlačením tlačidla ▲
prejdite na Access Point Selection a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Sieťová funkcia vyhľadá dostupné bezdrôtové
siete.
Po ukončení sa zobrazí zoznam dostupných
sietí.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select ' Return
5. V zozname sietí stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte
sieť a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
6. Ak sa zobrazí okienko PIN/Bezpečnosť,
prejdite na krok 7. Ak sa zobrazí obrazovka
sieťového pripojenia, prejdite na krok 11.
7. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberiete PIN alebo
Bezpečnosť.
Pre väčšinu domácich sietí by ste mali vybrať
Bezpečnosť (pre zadanie bezpečnostného
kľúča).
8. Na bezpečnostnej obrazovke zadajte Fázu
prechodu svojej siete.
✎ POZNÁMKA
▪ Fázu prechodu by ste mali nájsť na nastavovacích
obrazovkách, ktoré používate na nastavenie svojho
routera alebo modemu.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 39
39
2010-03-29 오후 7:46:20
Nastavenie
9. Ak chcete zadať Fáza prechodu, postupujte
podľa všeobecných pokynov:
• Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
• Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom
ovládači prechádzajte od spodnej
strany do spodnej strany na obrazovke
Bezpečnostného kľúča.
• Ak chcete zadať písmená, presuňte sa
k tlačidlu označenom a/A/1/ a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ. Po každom
stlačení tlačidla VSTÚPIŤ zmeníte znaky,
ktoré môžete zadávať (a/A/1/).
• Ak chcete zadávať písmeno, stlačte číselné
tlačidlo, ktoré zodpovedá príslušnému písmenu.
Opakovaným stlačením tlačidla meníte písmená.
• Ak vymazať posledné zadané písmeno,
presuňte sa na tlačidlo Delete a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
• Ak chcete vymazať všetky zadané písmená,
presuňte sa k tlačidlu Vymazať a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ. Tiež môžete stlačiť
ČERVENÉ(A) tlačidlo na diaľkovom ovládači.
10. Po dokončení stlačte ŽLTÉ(C) tlačidlo na
diaľkovom ovládači, alebo sa presuňte na tlačidlo
Done a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Zobrazí sa obrazovka Sieťové pripojenie.
11. Chvíľu počkajte, kým sa nezobrazí potvrdzujúca
správa a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Obrazovka Sieťové pripojenie zmizne.
12. Ak chcete vyskúšať pripojenie, stlačením
tlačidla ▼ vyberte Network Test a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia - Manuálne
Ak automatické nastavenie nefunguje, budete musieť
nastaviť hodnoty sieťového nastavenia manuálne.
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenia pre väčšinu
počítačov so systémom Windows, postupujte podľa
týchto krokov:
4. V záložke Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa sieťové nastavenia.
Ak chcete zadať sieťové nastavenia pre váš
výrobok, postupujte podľa týchto krokov:
1. Na obrazovke Nastavenie internetového
protokolu stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Manual a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
Settings
Network Setting
Display
Access Point Selection :Not Selected
Audio
Internet Protocol Setup :Manual
System
0
0
IP Address
: 0
Network
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
:Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
\
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Move " Select ' Return
4. Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla.
5. Keď to urobíte pre každé pole, pomocou
tlačidla ► prejdite postupne na ďalšie polia.
Rovnako tiež môžete použiť tlačidlo šípky,
aby ste sa pohybovali hore, dole a dozadu.
6. Zadajte hodnoty IP Address, Subnet Mask a
Gateway.
7. Stlačením ▼ prejdite na DNS.
8. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené
vyššie.
9. Po dokončení stlačte tlačidlo ▲ a vráťte sa
k Výber prístupového bodu. Vyberte sieť a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
10. Prejdite na krok 6 v postupe automatická
bezdrôtová sieť, ktorý je uvedený vyššie a od
toho bodu postupujte ďalej podľa pokynov.
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť v
pravom dolnom rohu na obrazovke.
2. V miestnej ponuke kliknite na Stav.
3. V dialógovom okienku, ktoré sa zobrazí,
kliknite na záložku Podpora.
40
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 40
2010-03-29 오후 7:46:20
Test siete
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Test
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Gateway Ping
Internet Service Test
Network testing...
Stav siete
Kontrola, či bolo pripojenie k sieti a internetu
zavedené.
Internetové pripojenie BD-LIVE
Nastavte, aby ste umožnili pripojenie pri používaní
služby BD-LIVE.
• Allow (All) : Internetové pripojenie bude
povolené pre celý obsah BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetové pripojenie
bude povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý
obsahuje platný certifikát.
• Prohibit : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
✎ POZNÁMKA
▪ Čo je platný certifikát?
▪
Ak výrobok používa funkciu BD-LIVE na poslanie údajov
o disku a požiada server na certifikáciu disku, server
používa prenesené údaje na kontrolu platnosti disku a
posiela certifikát späť do výrobku.
Internetové pripojenie môže byť počas používania
obsahu BD-LIVE obmedzené.
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre domácu
ponuku, ponuku disku atď.
• On-Screen Menu : Výber jazyka pre zobrazenia
ponuky.
• Disc Menu : Výber jazyka pre zobrazenia
ponuky disku.
• Audio : Výber jazyka pre zvuk disku.
• Subtitle : Výber jazyka pre titulky disku.
✎ POZNÁMKA
▪ Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný na
disku.
Zabezpečenie
Pri prvom použití tejto ponuky sa zobrazí
obrazovka nastavenia hesla.
Pomocou číslených tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo.
Parental Rating
Rodičovské hodnotenie funguje spoločne s diskmi
Blu-ray/DVD, ktorým bolo priradené ohodnotenie,
ktoré vám pomáha kontrolovať typy diskov Blu-ray/
DVD, ktoré sleduje vaša rodina.
Ak chcete používať túto funkciu, vyberte úroveň
hodnotenia, ktorá obmedzí výrobok na prehrávanie
diskov s hodnotením,. ktoré je vhodné pre vašu rodinu.
Vyššie číslo znamená, že program je určený iba
pre dospelých. Keď vyberiete číslo hodnotenia,
mali by ste vybrať najvyššie číslo hodnotenia, ktoré
chcete, aby výrobok prehrával. Ak napríklad vyberiete
úroveň 6, výrobok bude prehrávať disk ohodnotený
6 a menej a nebude prehrávať úrovne 7 alebo 8.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
 Off
8(Adults)
7
6
5
4
|
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 41
Nastavenie
Settings
05
Túto ponuku používajte na pripojenie drôtovej
siete alebo na kontrolu, či vaše sieťové pripojenie
funguje alebo nie.
Jazyk
41
2010-03-29 오후 7:46:22
Nastavenie
Zmena hesla
mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným finkciám.
Ak ste zabudli svoje heslo
1. Vyberte disk.
2. Stlačte a pridržte tlačidlo STOP (
) na
hornom paneli po dobu 5 sekúnd alebo viac.
Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné
nastavenia od výrobcu.
✎ POZNÁMKA
▪ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
používateľské údaje BD vymažú.
Všeobecné
Pozadie
Zap./Vyp. zvuku
Keď výrobok zapnete alebo vypnete, začujete
melódiu.
• On : Zapne zvuk.
• Off : Vypne zvuk.
Poloha textu vpredu
Vyberte, ktorý panel zobrazenia bude aktívny
podľa toho, ako ste nainštalovali svoj výrobok.
• Top : Správy na paneli sa zobrazia hore na
výrobku.
Vyberte, ak ste zavesili svoj výrobok na stenu.
• Front : Správy na paneli sa zobrazia vpredu na
výrobku.
Vyberte, ak ste svoj výrobok umiestnili na stôl,
do zábavného centra alebo na podobný rovný
povrch.
Mení tému pozadia obrazovkovej ponuky.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move " Select ' Return
Šetrenie energiou
Nastavením, aby sa horný panel vypol
automaticky, keď zariadenie nepoužívate 5 sekúnd
alebo dlhšie, môžete znížiť spotrebu energie.
• On : Horný panel sa automaticky vypne keď 5
sekúnd neprebehne žiadna činnosť.
• Off : Funkcia úspory energie je vypnutá.
Predný displej
Mení jas horného panela.
• Auto : Počas prehrávania.
• Dim : Stlmí okno displeja.
• Bright : Rozjasní okno displeja.
42
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 42
2010-03-29 오후 7:46:23
Táto ponuka vám umožňuje aktualizáciu softvéru na
vylepšenie výkonu alebo doplňujúce služby. Môžete
skontrolovať aktuálnu verziu softvéru a pomocou
internetu ju aktualizovať a nastaviť upozornenie
Automatická aktualizácia. Ak je výrobok pripojený
k sieti pomocou kábla alebo bezdrôtovo, bude pri
každom zapnutí automaticky pripojený k webovej
stránke spoločnosti Samsung a ak sú k dispozícii
nové aktualizácie, stiahnu sa príslušné súbory.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Upgrade :
Audio
Disc Menu
System Current Version
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Network
Subtitle
:
By Internet
\
Language
Auto Upgrade Notification:On
Security
General
" Select ' Return
Support
1. Ak chcete vybrať By Internet, stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa
vyskakovacia správa.
2. Ak vyberiete Yes, výrobok sa po reštartovaní
automaticky vypne.
(Nikdy ho nezapínajte manuálne.)
3. Zobrazí sa okienko procesu.
Po dokončení aktualizácie sa výrobok
automaticky zapne späť.
4. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite výrobok.
✎ POZNÁMKA
▪ Aktualizácia bude ukončená keď výrobok po
▪
• USB : Navštívte www.samsung.com/
bluraysupport, potom si stiahnite a uložte
najnovší softvér (súbor RUF) do jednotky USB
flash. Pripojte jednotku USB flash k USB portu
výrobku (priehradka na disk musí byť prázdna)
a aktualizujte softvér. Potom postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
• CD/DVD : Navštívte www.samsung.com/
bluraysupport, stiahnite si a nahrajte najnovší
softvér (súbor RUF) na disk. Disk vložte a
prehrajte na výrobku a spustite aktualizáciu.
Potom pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
Nastavenie
Aktualizácia softvéru
Softvér môžete tiež aktualizovať inými spôsobmi:
05
Podpora
✎ POZNÁMKA
▪ Po spustení aktualizácie fungujú aktualizácie
▪
▪
▪
▪
▪
softvéru USB a CD fungujú rovnakým spôsobom ako
zktualizácia pomocou internetu.
Aktualizáciu softvéru nikdy nevykonávajte pomocou
konektora USB Host s diskom vo výrobku. Najskôr
vyberte disk.
Ak chcete aktualizáciu zrušiť počas procesu
sťahovania aktualizačných údajov, stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
v softvérovej ponuke Aktualizácia.
Počas aktualizácie systému výrobok nevypínajte. V
opačnom prípade nemusí výrobok fungovať správne.
Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB
hostiteľ môže byť vykonaná iba pomocou
pamäťového zariadenia USB.
Kontaktujte Samsung
Poskytnutie kontaktných informácií na pomoc s
vašim výrobkom.
reštartovaní vypnete. Ak chcete aktualizovaný výrobok
používať, stlačte tlačidlo POWER a zapnite ho.
Počas aktualizácie Výrobok nikdy nevypínajte
manuálne.
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 43
43
2010-03-29 오후 7:46:24
Základné Funkcie
Prehrávanie disku
Prehrávanie
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/
miestnej ponuky
1. Stlačte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ (
otvorte zásuvku na disk.
)a
3. Stlačte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ (
zatvorte zásuvku na disk.
)a
2. Disk opatrne vložte do zásuvky na disk,
nálepkou smerom hore.
4. Stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
Tlačidlá prehrávania
PREHRAŤ (
STOP (
PAUZA (
)
)
)
Spúšťa prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
• Jedným stlačením tlačidla: Poloha
zastavenia sa uloží.
• Dvomi stlačeniami tlačidla: Poloha
zastavenia sa neuloží.
Pozastavuje prehrávanie.
Obsah na disku je zvyčajne rozdelený nasledovne.
titul 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
• Zvukové CD (CD-DA)
skladba 1
skladba 2
skladba 3
titul 2
kapitola 2
kapitola 3
skladba 4
skladba 5
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
adresár (skupina) 1
súbor 1
súbor 2
hZ
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo DISC
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►
uskutočnite požadovaný výber a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť a
táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Ponuka titulu
Z
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo TILTE
MENU.
Štruktúra disku
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
Ponuka disku
adresár (skupina) 2
súbor 1
súbor 2
súbor 3
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►
uskutočnite požadovaný výber a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť a
táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Prehrávanie zoznamu titulu
z
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
DISC MENU alebo TILTE MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte vstup,
ktorý chcete prehrávať zo zoznamu
titulu a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak chcete prejsť na zoznam skladieb, stlačte
ZELENÉ(B) tlačidlo.
44
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 44
2010-03-29 오후 7:46:25
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo MIESTNA
PONUKA.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► alebo tlačidla
VSTÚPIŤ vyberte požadovanú ponuku.
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť a
táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Použitie funkcií vyhľadávania a preskočenia
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať
kapitolu alebo stopu, alebo použiť funkciu
preskočenia, ak chcete preskočiť na ďalší výber.
Vyhľadávanie požadovanej scény
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ
(
).
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
)
sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej
rýchlosti, stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎ POZNÁMKA
▪ Počas režimu vyhľadávania nebudete počuť žiadny
zvuk.
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte PRESKOČIŤ (
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
),
presuniete sa na ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
),
presuniete sa na začiatok kapitoly. Ešte
jedným stlačením sa presuniete na začiatok
predchádzajúcej kapitoly.
Prehrávanie spomaleného záberu/
Prehrávanie po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
VYHĽADAŤ (
).
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
) sa
rýchlosť prehrávania zníži nasledovne:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej
rýchlosti, stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎ POZNÁMKA
▪ Počas spomaleného režimu nebudete počuť žiadny zvuk.
▪ Spomalený záber funguje iba v smere dopredu.
Prehrávanie po krokoch
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo PAUZA (
).
Každým stlačením tlačidla PAUZA (
) sa
zobrazí nová snímka.
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej
rýchlosti, stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎ POZNÁMKA
▪ Počas prehrávania po krokoch nebudete počuť
▪
žiadny zvuk.
Krokovanie funguje iba v smere dopredu.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 45
).
Základné Funkcie
h
Preskakovanie kapitol
06
Miestna ponuka
45
2010-03-29 오후 7:46:26
Základné Funkcie
Opakované prehrávanie
Opakovanie titulu alebo kapitoly
hzZy
Opakovanie titulu alebo kapitoly disku.
V závislosti od disku, nemusí byť funkcia
opakovania dostupná.
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo REPEAT.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Chapter alebo
Title a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Repeat
> Chapter
4. Tlačidlo VSTÚPIŤ stlačte v bode, kde chcete
opakované prehrávanie zastaviť (B).
5. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu,
stlačte tlačidlo REPEAT opakovane.
6. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak bod (B) nastavíte skôr ako po uplynutí 5 sekúnd,
zobrazí sa znak zákazu.
Použitie tlačidla TOOLS
Počas prehrávania môžete ovládať ponuku
disku stlačením tlačidla TOOLS.
• Obrazovka ponuky Tools
Title
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Off a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Opakovanie časti
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo REPEAT.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Repeat A-B.
Repeat
> Repeat A-B : Off " Mark A
3. Tlačidlo VSTÚPIŤ stlačte v bode, od ktorého
chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
46
:
<
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
Angle
:
00:12:06
:
1/6 ENG
:
BONUSVIEW Video:
BONUSVIEW Audio:
1/1
4/21
Chapter
Playing Time
3. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, stlačte tlačidlo REPEAT
opakovane.
Tools
Picture Setting
>
1/1
Off
0/1 Off
< Change " Enter
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti od disku sa môže funkcia Tools líšiť.
Priamy prechod na požadovanú scénu
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte Title, Chapter
alebo Playing Time.
3. Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadovaný Title, Chapter alebo Playing
Time a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 46
2010-03-29 오후 7:46:29
Túto funkciu môžete taktiež vybrať
priamo, pomocou tlačidla AUDIO na
diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Audio.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia
▪
▪
▪
▪
▪
BONUSVIEW zvuku, na obrazovke nebude zobrazený
indikátor ◄►.
Informácie o hlavnom/vedľajšom režime sa tiež
zobrazia ak Blu-ray disk obsahuje časť BONUSVIEW.
Medzi primárnymi a sekundárnymi režimami zvuku
prepínate pomocou tlačidla ◄►.
Táto funkcia závisí od jazykov, ktoré sú kódované na
disku a nemusí byť dostupná.
Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 jazykov pre zvuk
a DVD až 8.
Niektoré Blu-ray disky vám umožňujú vybrať zvukovú
stopu viackanálového LPCM alebo Dolby Digital v
anglickom jazyku.
Ak na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo AUDIO,
zobrazí sa lišta zvuku.
Ak chcete, aby lišta zvuku zmizla, stlačte tlačidlo
RETURN.
Výber jazyka titulkov
hZx
Túto funkciu môžete taktiež vybrať
priamo, pomocou tlačidla SUBTITLE
na diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Subtitle.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Ponuka disku, záleží od Blu-ray disku/DVD.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
Táto funkcia závisí od jazykov, ktoré sú kódované
na disku a nemusí byť dostupná pre všetky Blu-ray
disky/DVD.
Blu-ray disk môže obsahovať až 255 jazykov titulkov
a DVD až 32.
Základné Funkcie
hzZx
✎ POZNÁMKA
▪ Možno budete môcť zmeniť požadované titulky v
06
Výber jazyka zvuku
Informácie o hlavnom/vedľajšom režime sa tiež
zobrazia ak Blu-ray disk obsahuje časť BONUSVIEW.
Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
Množstvo titulkov je súčet primárnych a
sekundárnych titulkov.
Ak na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo SUBTITLE,
zobrazí sa lišta titulkov.
Ak chcete, aby lišta zvuku zmizla, stlačte tlačidlo
RETURN.
Zmena uhla kamery
hZ
Keď Blu-ray disk/DVD obsahuje viacero uhlov
konkrétnej scény, môžete vybrať funkciu UHOL.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Angle.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
uhol.
Výber nastavenia obrazu
hzZy
Táto funkcia vám umožňuje nastavenie kvality
videa, ak ste pripojený k televízoru pomocou HDMI.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Picture
Settings a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Picture
Settings a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulkov.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 47
47
2010-03-29 오후 7:46:30
Základné Funkcie
• Dynamic : Toto nastavenie vyberte ak
chcete zlepšiť ostrosť.
Počúvanie hudby
• Movie : Toto je najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní hudby
• Normal : Toto nastavenie vyberte pre
väčšinu sledovaných aplikácií.
• User : Používateľ môže samostatne
nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu.
Nastavenie BONUSVIEW
ow
h
Túto funkciu môžete taktiež
vybrať priamo, pomocou tlačidla
BONUSVIEW na diaľkovom ovládači.
!
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte BONUSVIEW
Video alebo BONUSVIEW Audio.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadované
sledovanie bonusov.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak prepnete BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio sa
BONUSVIEW Video<
BONUSVIEW Audio:
9
Picture Setting
Off
>
< Change " Enter
SUBTITLE
SUBTITLE
AUDIO
AUDIO
1
2
DISC
DISC MENU
MENU
MENU
MENU
TITLE
TITLE MENU
MENU
3
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
4
7
5
6
INTERNET@
INTERNET@ FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
79
79
Tlačidlá VYHĽADAŤ
: RýchleCHprehrávanie.
VOL
(Iba zvukové CD (CD-DA))
MUTE
MUTE
1
2
3
5
6
7
8
9
0
48
SOURCE
SOURCE
8
4
0/1 Off
BONUSVIEW
BONUSVIEW
0
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Tools
TV
TV
POWER
POWER
@
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje počas
prehrávania filmu sledovanie doplnkového obsahu (ako
napríklad komentáre) v malom obrazovkovom okne.
Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk
obsahuje bonusy.
automaticky zmení podľa BONUSVIEW Video.
POWER
AK59-00104R
AK59-00104R
Tlačidlo PAUZA
: Pozastavuje prehrávanie.
Tlačidlo PREHRAŤ : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.
▲▼ tlačidlá : Vyberajú stopy v Zoznam hudby
alebo Zoznam skladieb.
ŽLTÉ(C) tlačidlo : Vyberá požadovanú stopu v
Zoznam hudby.
Tlačidlo REPEAT : Vyberá režim prehrávania v
Zoznam skladieb.
Tlačidlo VSTÚPIŤ : Prehráva a pozastavuje vybranú
stopu.
◄► tlačidlá : Prechod na predchádzajúcu/
nasledujúcu stopu.
(okrem pre zvukové CD (CD-DA))
Tlačidlo STOP : Zastavuje stopu.
Tlačidlo PRESKOČIŤ : Počas prehrávania presúva
na ďalšiu stranu v Zoznam hudby alebo presúva na
ďalšiu stranu v Zoznam skladieb.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 48
2010-03-29 오후 7:46:31
ČÍSELNÉ tlačidlá : Počas prehrávania zoznamu
skladieb stlačte číslo požadovanej skladby. Vybraná
skladba sa prehrá.
@
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA)
alebo MP3 disk.
• Zvukové CD (CD-DA) sa prehrajú
automaticky.
• Pre MP3 disk vyberte stlačením tlačidiel
◄► Music a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
TRACK 001
3
Playlist
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:17
TRACK 006
" Pause
5
6
Zobrazuje stav aktuálneho prehrávania.
7
Zobrazuje stav opakovaného prehrávania.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú
chcete prehrávať, a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
1. Počas prehrávania zoznamu skladieb
stlačte tlačidlo REPEAT.
2. Opakovaným stlačením tlačidla
REPEAT vyberte požadovaný režim
prehrávania.
Vyp.
Zvukové CD
(CD-DA)/MP3
(
)Stopa
Zvukové CD
(CD-DA)
(
)Jeden
MP3
(
)Všetko
Zvukové CD
(CD-DA)/MP3
) Posun
Zvukové CD
(CD-DA)/MP3
(
03:41
TRACK 005
1/6
Zobrazuje aktuálnu/celkovú dobu prehrávania.
03:35
Tools ' Return
4
1
Zobrazuje hudobné informácie.
2
Zobrazuje zoznam skladieb.
3
Zobrazuje aktuálne skladby/celkové množstvo
skladieb.
4
Zobrazuje dostupné tlačidlá
Stopy na disku sa
prehrávajú v poradí, v
ktorom boli nahrané na
disk.
Zopakuje sa aktuálna
stopa.
Zopakuje sa aktuálna
stopa.
Zopakujú sa všetky stopy.
Možnosť náhodného
prehrávania prehráva
stopy na disku v
náhodnom poradí.
Zoznam skladieb
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA)
alebo MP3 disk.
• Zvukové CD (CD-DA) sa prehrajú
automaticky.
• Pre MP3 disk vyberte stlačením tlačidiel
◄► Music a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
2. Ak chcete prejsť na Zoznam hudby, stlačte
tlačidlo STOP (
) alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 49
Základné Funkcie
!
5
06
Tlačidlo PRESKOČIŤ : Počas prehrávania presúva
na ďalšiu stranu v Zoznam hudby alebo presúva na
predchádzajúcu stranu v Zoznam skladieb.
Ak toto tlačidlo stlačíte po troch sekundách
prehrávania, bude aktuálna stopa v zozname skladieb
prehraná od začiatku. Ak však toto tlačidlo stlačíte do
troch sekúnd po spustení prehrávania, bude prehraná
predchádzajúca stopa v zozname skladieb.
49
2010-03-29 오후 7:46:32
Základné Funkcie
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovanú stopu a stlačením ŽLTÉHO(C)
tlačidla skontrolujte požadované stopy.
Ak chcete stopy vybrať dodatočne, tento
postup opakujte.
Music
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:03:41
00:04:07
00:03:35
00:03:17
TRACK 008
TRACK 007
00:03:49
00:03:47
TRACK 010
TRACK 009
00:03:53
CDDA
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte adresár,
ktorý chcete prehrávať a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
TRACK 006
TRACK 005
c Select
00:03:45
() Jump page
' Return
4. Ak sa v zozname skladieb nachádza nežiadúca
stopa, stlačte ŽLTÉ(C) tlačidlo opätovne.
Vybraná stopa bude vymazaná.
5. Stlačením VSTÚPIŤ tlačidla prehráte vybrané
stopy.
vybraná stopa sa automaticky prehrá.
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
+
Prehrávanie JPEG disku
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Photos a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
00:04:27
00:05:57
G
1. Do zásuvky vložte JPEG disk.
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
Prehrávanie obrázkov
Playlist
1/1
05:57
04:27
04:07
4. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte fotografiu,
ktorú chcete prehrávať a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
Automaticky sa spustí prezentácia.
✎ POZNÁMKA
▪ Titulky a počítačovú grafiku nemôžete zväčšiť v
režime zobrazenia na celú obrazovku.
Pomocou tlačidla TOOLS
Počas prehrávania môžete používať rôzne
funkcie stlačením tlačidla TOOLS.
00:08 / 05:57
Stop Slide Show
" Pause
Tools
Slide Show Speed : Background Music
Tools ' Return
Normal
Zoom
Rotate
6. Ak chcete prejsť na Zoznam hudby, stlačte
tlačidlo STOP (
) alebo RETURN.
7. Ak chcete prejsť na Zoznam skladieb, stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA
▪ Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť až 99
stôp.
50
Information
>Move "Enter 'Return
• Stop Slide Show : Vyberte, keď chcete zastaviť
prezentáciu.
• Slide Show Speed : Vyberte, keď chcete
nastaviť rýchlosť prezentácie.
• Background Music : Vyberte, keď chcete
počas prezerania obrázkov počúvať hudbu.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 50
2010-03-29 오후 7:46:35
6. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadované
video, hudbu alebo fotografie a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
4-1.Stlačte MODRÉ(D) tlačidlo.
Zobrazí sa nižšie zobrazená tabuľka. Prejdite na 5-1.
súbory sa musia nachádzať v rovnakom adresári.
Kvalita zvuku však môže byť ovplyvnená prenosovou
rýchlosťou MP3 súboru, veľkosťou fotografie a
spôsobom kódovania.
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
USB
d Home
" Enter
Môžete používať USB pripojenie na prehrávanie
multimediálnych súborov (MP3, JPEG, DivX atď.)
stiahnutých z pamäťového zariadenia USB.
5-1. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte USB a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
2. V zastavenom režime pripojte pamäťové
zariadenie USB k USB portu na hornom
paneli výrobku.
Zobrazí sa správa „Do you want to access the
device?”.
7. Informácie o prehrávaní videa, hudby alebo
fotografií nájdete na stranách 48 – 51.
1. Prejdite na domácu ponuku.
3. Stlačením tlačidla ◄► vyberte Yes a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
4. Stlačte ČERVENÉ(A) tlačidlo alebo
MODRÉ(D) tlačidlo.
Ak ste stlačili ČERVENÉ(A) tlačidlo, prejdite
na krok 5. Ak ste stlačili MODRÉ(D) tlačidlo,
prejdite na krok 4-1.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Základné Funkcie
✎ POZNÁMKA
▪ Ak chcete aktivovať funkciu Hudba v pozadí, MP3
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte USB a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
06
• Zoom : Vyberte, ak chcete zväčšiť aktuálny
obraz. (Zväčšuje až štvornásobne)
• Rotate : Vyberte, ak chcete otočiť obraz.
(Toto otočí obraz v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.)
• Information : Zobrazuje informácie o obraze
vrátane názvu, veľkosti atď.
6-1. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadované videá, hudbu alebo fotografie a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA
▪ Aby ste predišli možnému poškodeniu USB pamäte,
▪
▪
musíte pamäťové zariadenie USB vybrať bezpečne
(uskutočnením funkcie „Bezpečné odstránenie
USB“). Stlačte tlačidlo MENU, aby ste sa presunuli
do domácej ponuky, potom stlačte ŽLTÉ(C) tlačidlo a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Keď sú zvukové CD (CD-DA), MP3 a JPEG súbory
zastavené, neuvidíte zobrazenie na celú obrazovku
stlačením tlačidla FULL SCREEN na diaľkovom
ovládači.
Ak pri prehrávaní pamäťového zariadenia USB vložíte
disk, režim zariadenia sa automaticky zmení na DVD
alebo CD.
CD
USB
USB a Change Device c Safely Remove USBd View Devices" Enter
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 51
51
2010-03-29 오후 7:46:37
Sieťové Služby
Pripojením výrobku k sieťovému systému si
môžete vychutnať rôzne sieťové služby, ako
napríklad Internet@TV alebo BD-LIVE.
Pred použitím akejkoľvek sieťovej služby si
skontrolujte nasledovné pokyny.
1. Pripojte výrobok k sieti.
(Viď strany 25 – 26)
2. Konfigurujte sieťové nastavenia.
(Viď strany 37 – 41)
4. Ak ste odsúhlasili podmienky služieb, služba
Internet@TV sa začne aktualizovať. Bude to
trvať niekoľko minút.
Po dokončení aktualizácie uvidíte obrazovku
ponuky Internet@TV.
Internet@TV v skratke
1
2
Recommended
Používanie Internet@TV
Tento prehrávač pripojte k sieti a stiahnite si rôzne
spoplatnené a bezplatné aplikácie.
Internet@TV prináša užitočné a zábavné obsahy a
služby priamo z webu do vášho prehrávača, ako
napríklad správy, predpovede počasia, burzu, hry,
filmy a hudbu.
Túto funkciu môžete taktiež ovládač
stlačením tlačidla INTERNET@ na
diaľkovom ovládači.
My Applications
6
1
Začíname s Internet@TV
2
1. Prejdite na domácu ponuku.
3
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
4
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Internet@TV
a stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Na úvodnej obrazovke služby Internet@TV
uvidíte obrazovku odsúhlasenia služieb.
Skôr, ako začnete používať Internet@TV, by
ste mali súhlasiť s termínmi a podmienkami
služieb.
52
3
5
6
by Date 1/3
Samsung AppS Settings
a Login b Mark as Favorite d Sort by ' Return
5
4
Komerčné : Zobrazuje sprievodcu Internet@TV,
informácie o výrobku a uvedenie novej aplikácie.
Recommended : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
My Applications : Zobrazuje osobnú galériu, do
ktorej môžete pridávať alebo z nej mazať.
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje dostupné tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
• ČERVENÉ(A) : Prihlásenie do Internet@TV.
• ZELENÉ(B) : Označenie aplikácie ako
najobľúbenejšej.
• MODRÉ(D) : Triedenie aplikácií.
• Return : Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Settings : Môžete nastaviť systémové nastavenie a
vytvárať účty atď.
Samsung Apps : Môžete si stiahnuť rôzne
spoplatnené a bezplatné aplikácie služieb.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 52
2010-03-29 오후 7:46:38
1
4
7
2
Input Mode
9
tuv
0
a
6
jkl
8
pqrs
3
abc
5
ghi
A
1
def
mno
wxyz
13. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
14. Na obrazovke sa zobrazí mapa a adresa.
✎ POZNÁMKA
▪ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
▪
Delete

V príklade sa uvádza vyhľadanie adresy v Google
Maps:
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ na ikone Google Maps v Internet@
TV.
▪
3. Stlačením tlačidiel ◄► sa presuňte na okno
„Vyhľadať alebo Adresa”.
▪
5. Napríklad predpokladajme, že chcete zadať
‘105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’.
▪
2. Ak chcete použiť funkciu VYHĽADAŤ, stlačte
ZELENÉ(B) tlačidlo.
▪
4. Ak chcete použiť funkciu Search alebo
Address, stlačte tlačidlom VSTÚPIŤ.
▪
6. Stlačte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom
ovládači dvakrát a zmeňte vstupný režim z
malých písmen na čísla.
▪
7. Stlačte ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Stlačte ŽLTÉ(C) tlačidlo na diaľkovom
ovládaní a zadajte prázdnu medzeru.
Sieťové Služby
Pomocou diaľkového ovládača môžete ovládať
obrazovkovú klávesnicu, ktorou môžete zadávať
text vo viacerých aplikáciách Internet@TV.
Stlačenie tlačidla SUBTITLE na diaľkovom
ovládači pri použití obrazovkovej klávesnice vám
umožňuje meniť textové polia na malé písmená,
veľké písmená, čísla a ikony.
12. Stlačte tlačidlá na diaľkovom ovládači a
zadajte zvyšok ‘Challenger Rd., Ridgefield
Park NJ’.
07
Používanie obrazovkovej klávesnice
zodpovednosť za prerušenie služieb Internet@TV
spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek
dôvodov.
Služby Internet@TV si môžete stiahnuť a spracovať
údaje cez internet, takže si môžete vychutnávať
obsah na televíznej obrazovke.
Internetové pripojenie je nestále, služby sa môžu
omeškať alebo prerušiť.
Navyše môžete výrobok vypnúť automaticky.
V takom prípade skontrolujte internetové pripojenie a
skúste to znovu.
Služby aplikácie môžu byť poskytované iba v
anglickom jazyku a obsah sa môže v závislosti od
oblasti líšiť.
Pri používaní služby aplikácie nemôžete ovládať
tlačidlo FULL SCREEN na diaľkovom ovládači.
Viac informácií o službe Internet@TV získate na
webovej stránke poskytovateľa aplikovateľnej služby.
Poskytované služby sú predmetom zmeny, záleží od
poskytovateľa služieb Internet@TV.
Obsah služieb Internet@TV sa môže v závislosti od
firmvérovej verzie líšiť.
Spoplatnený obsah DivX s ochranou proti kopírovaniu
môže byť prehraný iba pomocou HDMI kábla.
Ak ste váš výrobok pripojili k televízoru pomocou
video kábla, video signál DivX nemôže vystupovať
alebo sa zobrazí správa „Connect with a HDMI cable
to play this file“ alebo „Cannot play current file“.
9. Stlačte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom
ovládači trikrát a zmeňte vstupný režim z čísel
na veľké písmená.
10. Na diaľkovom ovládači trikrát stlačte tlačidlo
‘2’ a zadajte C.
11. Stlačte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom
ovládači trikrát a zmeňte vstupný režim z
veľkých písmen na malé písmená.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 53
53
2010-03-29 오후 7:46:39
Sieťové Služby
Prihlásenie do účtu
Kvôli vychutnaniu si lepšej aplikácie sa zaregistrujte
a prihláste na váš účet.
Spravíte to tak, že si najskôr vytvoríte účet.
(Pokyny na vytvorenie účtu nájdete na Internet@
TV a ID na tejto strane)
1. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
požadovanú aplikáciu a stlačte ČERVENÉ(A)
tlačidlo.
Login
Password :
a Create
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Nastavenia
Vytváranie ID a konfigurácia nastavení Internet@TV
z tejto obrazovky.
Settings
Change the Service Lock password
Reset
54
Resetuje nastavenia Internet@TV na východiskové
nastavenia z továrne.
✎ POZNÁMKA
▪ Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo STOP (
hornom paneli), keď nie je disk v zariadení.
) (na
Túto ponuku použite na vytvorenie alebo
vymazanie účtu a zadanie alebo vymazanie
informácií o účte.
Môžete ovládať svoj účet vrátane dostupného
obsahu a informácií o účte.
Tento účet je iba pre Internet@TV.
Create
Vytvorenie účtu a spojenie s požadovanými
službami aplikácií.
2. Zadajte účet používateľa a heslo.
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
Reset
Internet@TV ID
admin
User Account :
Systémové nastavenia
✎ POZNÁMKA
▪ Názov účtu musí mať minimálne 1 znak, ale nesmie
▪
ich mať viac ako 8.
Zaregistrovať môžete až 10 názvov účtu požívateľa.
Manager
• Service Site : Registrovanie prihlasovacích
informácií pre servisné stránky.
• Change Password : Zmena hesla účtu.
• Delete : Vymazanie účtu.
' Cancel
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 54
2010-03-29 오후 7:46:39
Lock
Zamkne aplikáciu. Prístup do zamknutej aplikácie
si vyžaduje heslo.
Delete
• ČERVENÉ(A) (Login) : Prihlásenie k internetovej
službe.
• ZELENÉ(B) (Thumbnail View) : Zmena režimu
zobrazenia• MODRÉ(D) (Sort By) : Triedenie aplikácií podľa
Špeciálne, Najviac sťahované, Posledné alebo
Názov.
Sieťové Služby
Maže a uzamyká aplikácie nainštalované v
Internet@ TV.
Používanie farebných tlačidiel so Samsung
Apps
07
Správca služieb
✎ POZNÁMKA
▪ Môžete pridávať alebo mazať dostupné služby
Vymaže aplikáciu.
Vlastnosti
internetových obsahov.
Zobrazuje informácie o Internet@TV. Na
vyskúšanie vášho sieťového pripojenia použite
možnosť internetového pripojenia „Kontrola
rýchlosti pripojenia k Internetu“.
Samsung Apps
Odtiaľto sú dostupné rôzne aplikácie, ktoré sú
zorganizované v rôznych kategóriách. Niektoré
aplikácie sú spoplatnené.
Samsung Apps
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

My page
Help
Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
TV store Test User002
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
Name
Free
' Return
My page
Zobrazuje zoznam aplikácií.
Help
Ak máte k Internet@TV akékoľvek otázky,
skontrolujte najskôr túto časť. Ak nie je možné
aplikovať ani jeden tip, navštívte webovú stránku s
pomocou.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 55
55
2010-03-29 오후 7:46:39
Sieťové Služby
BD-LIVE™
Používanie funkcie AllShare
Keď už je výrobok pripojený k sieti, môžete si
vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, pomocou diskov kompatibilných s BD-LIVE.
AllShare vám umožňuje prehrávať súbory s
hudbou, videom a fotografiami vo vašom počítači
pomocou tohto výrobku.
Ak chcete používať funkciu AllShare, musíte
pripojiť váš výrobok k vášmu počítaču pomocou
siete (Viď strany 25 - 26) a do počítača
nainštalovať Správca zdieľania s počítačom od
spoločnosti Samsung.
Ak chcete nainštalovať správcu zdieľania,
postupujte podľa týchto krokov.
1. Skontrolujte veľkosť zostávajúcej pamäte.
Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť
minimálnu veľkosť s 1GB voľného miesta.
2. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎ POZNÁMKA
▪ Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah sa
môžu líšiť, záleží od výrobcu disku.
Oznámenie o aktualizácii softvéru
V sieťovom pripojení vás výrobok upozorní
pomocou vyskakovacej správy, ak bude k
dispozícii akákoľvek nová verzia softvéru.
1. Zapnite výrobok.
2. V ponuke Aktualizácia softvéru nastavte
Automatické oznámenie aktualizácie na On.
(Viď strana 43)
Ak bude k dispozícii akákoľvek nová verzia
softvéru, výrobok vám to oznámi pomocou
vyskakovacej správy.
3. Ak chcete aktualizovať firmvér, vyberte vo
vyskakovacej správe Yes.
Výrobok sa automaticky vypne, reštartuje a
potom spustí aktualizáciu.
(V tejto fáze výrobok nikdy nezapínajte
manuálne.)
4. Zobrazí sa okienko procesu.
Po dokončení aktualizácie sa výrobok
automaticky zapne späť.
5. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite výrobok.
✎
POZNÁMKA
▪
▪
56
Aktualizácia bude ukončená keď výrobok po
reštartovaní vypnete. Ak chcete aktualizovaný výrobok
používať, stlačte tlačidlo POWER a zapnite ho.
Počas aktualizácie Výrobok nikdy nevypínajte manuálne.
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
1. Navštívte webovú stránku spoločnosti
Samsung na www.samsung.com.
2. Stiahnite si Správca zdieľania s počítačom od
spoločnosti Samsungr a nainštalujte ho do počítača.
3. Po dokončení inštalácie nájdete na pracovnej
ploche ikonu správcu zdieľania s počítačom
od spoločnosti Samsung.
Pre spustenie aplikácie, dvakrát kliknite na ikonu.
Ak chcete používať správcu zdieľania, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Vyberte adresár, ktorý chcete zdieľať, z
panelu Tento počítač a kliknite na ikonu
Aktivovania zdieľania adresára ( ).
(Odstránenie zdieľaného adresára: Vyberte
adresár, ktorý chcete odstrániť zo zdieľaných
adresárov a kliknite na ikonu Deaktivovania
zdieľania adresára ( ).)
2. Ak chcete aplikovať aktualizovaný stav zdieľania
na serveri, kliknite na ikonu Nastaviť zmenu
stavu ( ).
3. Ak chcete aktivovať výrobok na lokalizovanie servera
počítača, kliknite na Share na lište ponuky.
Kliknite na Set Device Policy a kliknite na Accept.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Folder
IP
Device
State
Folder 1
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player Deny
Folder 2
Folder 3
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
4. Kliknite na ikonu Nastaviť zmenu stavu (
prejdite do domácej ponuky výrobku.
)a
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 56
2010-03-29 오후 7:46:41
Aplikácia programu v skratke
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
My Computer
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Size
Folder 2
Folder 3
a Change Device d View Devices
✎ POZNÁMKA
▪ HD video nemusí prehrávať správne, záleží od
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
8
" Enter
výkonu externého modemu alebo routera.
Ak váš systém používa firewall, nemusí výrobok
lokalizovať váš počítač na televíznej obrazovke.
1
2
3
Funkcia AllShare nepodporuje nasledovné funkcie:
- Funkcie Hudba v pozadí a Nastavenei hudby v
pozadí.
- Triedenie podľa preferencií v adresároch s
fotografiami, hudbou a filmami.
- Funkciu Zmena skupiny.
- Funkciu Bezpečné odstránenie.
4
Činnosť vyhľadávania a preskakovania sa môže líšiť,
záleží od funkcie serveru.
8
Spôsob triedenia sa môže líšiť, záleží od funkcie
servera.
5
6
7
Shared Folder
Kind
File
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
Sieťové Služby
6
1
2345
No Disc
07
5. Ak chcete vybrať zariadenie, použite
ČERVENÉ(A) alebo MODRÉ(D) tlačidlo a
vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať.
(Informácie o prehrávaní videa, hudby alebo
fotografií nájdete na stranách 48 – 51.)
File
File
7
Lišta ponuky
Ikonu Aktivovania zdieľania adresára : Použite, ak
chcete vybrať adresár v počítači, ktorý chcete zdieľať.
Ikonu Deaktivovania zdieľania adresára : Použite,
ak chcete vypnúť zdieľanie adresára.
Ikona obnovenia : Použite, ak chcete obnoviť
zoznam adresárov a súborov v Tento počítač.
Ikonu Nastaviť zmenu stavu : Vyberte adresár, ktorý
chcete zdieľať a nezabudnite stlačiť toto tlačidlo.
Do servera bude aplikovaný aktualizovaný stav.
Server : Zobrazuje názov zdieľaného servera.
Zdieľaný adresár : Zobrazuje zoznam zdieľaných
adresárov.
Tento počítač : Zobrazuje zoznam adresárov a
súborov v počítači.
Ak stlačíte tlačidlo STOP (
), počas prehrávania
videa, výrobok si zapamätá polohu zastavenia.
Nezabudnite, že táto funkcia nemusí fungovať, záleží
od serveru.
Počas prehrávania videa sa nezobrazí doba
prehrávania.
Ak chcete používať funkciu AllShare, lokalizujte tento
výrobok aj počítač v rovnakej podsieti.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 57
57
2010-03-29 오후 7:46:42
Dodatok
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu skontrolujte najskôr nasledovné.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača sa nedá
vykonať žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby ste
vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača pre resetovanie. Batérie
preinštalujte a pokúste sa pracovať s diaľkovým ovládačom opätovne.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený s nálepkou smerom hore.
• Skontrolujte regionálne číslo na Blu-ray disku/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí:
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.
• Táto správa sa zobrazí ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér Blu-ray disku/DVD nepodporuje funkciu (napr. uhly).
• Požiadali ste o titul alebo kapitolu alebo číslo kapitoly alebo dobu
vyhľadávania, ktoré sú mimo škály.
Režim prehrávania sa líši od výberu ponuky
nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne
ak disk nie je zakódovaný pomocou príslušnej funkcie.
Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazovky je stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka výrobku.
Nevychádza zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
Obrazovka je zablokovaná
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo STOP (
) (na hornom paneli), keď
nie je disk v zariadení. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia
od výrobcu.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky používateľské údaje BD
vymažú.
Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie,
ktoré váš televízor nepodporuje (napr.
1080p), nemusíte obrázok vidieť.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo STOP (
) (na hornom paneli), keď
nie je disk v zariadení. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia
od výrobcu.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky používateľské údaje BD
vymažú.
58
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 58
2010-03-29 오후 7:46:42
RIEŠENIE
08
PROBLÉM
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo STOP (
) (na hornom paneli),
keď nie je disk v zariadení. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na
pôvodné nastavenie od výrobcu.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky používateľské nastavenia
uložené v údajoch BD vymažú.
Ak zistíte iné problémy.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte prosím najbližšie
autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Obraz šumí alebo ruší
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite ho.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie televízora a konektora HDMI na výrobku.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje HDMI vstupné rozlíšenia 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje
HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Funkcia Správcu zdieľania s počítačom
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez správcu
zdieľania s počítačom, ale nevidím súbory.
• Keďže správca zdieľania zobrazuje iba kategórie s obrázkami, hudbou a
filmom, súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nezobrazia.
Video sa prehráva nesúvisle.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové pripojenie medzi serverom a výrobkom nie je stále.
Skontrolujte pripojenie.
AllShare pripojenie medzi televízorom a
počítačom nie je stále.
• IP adresa v rovnakej podsieti by mala byť jedinečná, v opačnom prípade
môže IP kolízia vyústiť do takéhoto fenoménu.
• Skontrolujte, či máte aktivovanú firewall.
Ak áno, deaktivujte ju.
Funkcia AllShare
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 59
Dodatok
Zabudnutie hesla
59
2010-03-29 오후 7:46:43
Dodatok
PROBLÉM
BD-LIVE
RIEŠENIE
Neviem sa pripojiť ku serveru BD-LIVE.
• Pomocou ponuky Test siete skontrolujte, či je sieťové pripojenie úspešné
alebo nie. (Viď strana 41)
• Skontrolujte, či je pamäťové zariadenie USB pripojené k výrobku alebo nie.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálnu veľkosť s 1GB voľného
miesta.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v Správa BD údajov. (Viď strana 36)
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-LIVE nastavená na
Umožniť (Všetko).
• Ak všetko vyššie uvedené zlyhá, kontaktujte poskytovateľa obsahu, alebo si
aktualizujte posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa vyskytne
chyba.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálnu veľkosť s 1GB voľného miesta.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v Správa BD údajov. (Viď strana 36)
✎ POZNÁMKA
▪ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky používateľské nastavenia uložené v údajoch BD vymažú.
60
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 60
2010-03-29 오후 7:46:43
1,5 Kg
Prevádzková teplota
+5°C až +35°C
Rozmery
Prevádzková vlhkosťe
BD (Blu-ray Disc)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Video výstup
Kompozitný video signál
Video/Audio
HDMI
2 kanály
Digitálny audio výstup
Audio výstup
*Frekvenčný rozsah
*Odstup signál/šum (S/N)
*Dynamický rozsah
*Celkové harmonické skreslenie
Dodatok
General
Hmotnosť
08
Specifications
420(š) × 175(h) × 32(v) mm
10 % až 75 %
Rýchlosť čítania : 4,917 m/s
Rýchlosť čítania : 3,49 - 4,06 m/s
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk) : 135 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania : 74 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania : 20 min
1 kanál : 1.0 Vp-p (impedancia 75 Ohm)
Blu-ray/DVD Disk : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM viackanálové audio, bitstream audio
L(1/L), R(2/R)
Optický
48 kHz vzorkovanie : 4 Hz až 22 kHz
96 kHz vzorkovanie : 4 Hz až 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
*: Nominálna špecifikácia
- Vzhľad a technické údaje sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa obráťte na štítok upevnený na produkte.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 61
61
2010-03-29 오후 7:46:43
Dodatok
Správa o zhode a kompatibilite
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné.
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode,
vrátane typu disku a časti v tomto návode o charakteristike. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred
nahrané komerčné BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA) disky; BD-RE/-R, DVD-RW/-R disky
a CD-RW/-R disky.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku. A
niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento výrobok bude prehrávať každý disk s logomBD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento výrobok nemusí vyhovovať
všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku. Tieto a ďalšie
kompatibility prevádzky diskov a výrobku sú možné s novými a existujúcimi formátmi diskov pretože:
- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento výrobok nemusí fungovať vo všetkých funkciách Bluray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli
byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto výrobku a určité dostupné vlastnosti môžu byť
predmetom oneskorenej dostupnosti.
- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto výrobkom podporované.
- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo
doplnené.
- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie.
- niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po
výrobe tohto výrobku a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti.
- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R
nemusia byť stále štandardizované disky.
- niektoré disky nemusí byť možné prehrávať, záleží od ich fyzického stavu alebo podmienok
nahrávania.
- počas tvorenia Blu-ray disku, v DVD softvéri a/alebo podľa výrobcu disku sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby.
- tento výrobok funguje inak ako štandardné DVD výrobky a iné AV zariadenia.
- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných
zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou výrobku, kontaktujte prosím zákaznícke stredisko
spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám výrobku.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode na
použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov a
Pred prehrávaním.
Ochrana proti kopírovaniu
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom
pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát,
budú na prehrávanie, výstup analógového systému atď. uvedené určité obmedzenia chráneného
obsahu AACS. Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť, záleží od doby zakúpenia, na ktorú
sa tieto obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM
a BD+ sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza
určité obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy.
Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom
stredisku spoločnosti SAMSUNG.
62
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 62
2010-03-29 오후 7:46:43
08
Dodatok
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste mali
pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k videu spôsobí pri
diskoch Blu-ray/DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Tento výrobok obsahuje technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená použitím určitých
patentov USA a ďalšími právami duševného vlastníctva. Použitie technológie ochrany autorských
práv musí byť povolené spoločnosťou Rovi a je určené na domáce a iné limitované sledovanie, ak
spoločnosť Rovi neurčí inak. Reverzné zásahy alebo rozmontovanie sú zakázané.
• Pod americkými zákonmi proti kopírovaniu a zákony o autorských právach iných krajín, neautorizované
nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych programov, videokaziet,
Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej
zodpovednosti.
• Pre výstup progresívneho vykresľovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME
SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO
VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽE ZOBRAZOVAŤ RUŠENIE. AK MÁTE
S OBRAZOM PROGRESÍVNEHO VYKRESĽOVANIA PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ
PRIPOJENIE NA ŠTANDARDNÝ VÝSTUP. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM KOMPATIBILITY NÁŠHO
TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE SERVISNÉ
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 63
63
2010-03-29 오후 7:46:43
Dodatok
Licencia
• Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. „Dolby" a symbol dvojitého D sú ochranné
známky Dolby Laboratories.
• Vyrobené na základe licencie amerických patentov : 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 a ostatných amerických a svetových patentov, ktoré sa vydali a trvajú.
DTS a Symbol sú registrované ochranné známky a logá DTS-HD, DTS-HD Master
Audio a DTS sú ochrannými známkami Inc. Product includes software © DTS, Inc.
Všetky práva sú vyhradené.
• O DIVX VIDEU : DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto
zariadenie je oficiálne certifikované zariadenie DivX, ktoré prehráva DivX video. Viac
informácií a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov DivX video nájdete na
www.divx.com.
• O DIVX VIDEO-ON-DEMAND : Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť zaregistrované, aby
prehrávalo obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Pre vytvorenie registračného kódu nájdite časť DivX
VOD v ponuke nastavenia zariadenia. S kódom prejdite na vod.divx.com, dokončite proces registrácie
a naučte sa viac o DivX VOD.
• Certifikovaný DivX prehráva DivX video až do HD 1080p, vrátane prémiového obsahu.
• Výrobok popisovaný týmto návodom na použitie je licencovaný pod určitými právami duševného
vlastníctva tretích strán. Tento výrobok je krytý jedným alebo viacerými americkými patentmi : 5,060,220
5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061 6,556,521 6,578,163 6,697,307
6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327 7,009,926 7,085,221 7,088,649
7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861 7,146,624 7,151,729 7,161,879
7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891 7,209,423 7,210,067 7,228,062
7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086 7,272,106 7,280,460 7,283,729
7,286,454 7,304,938
• Táto licencia je limitovaná na domáce, nekomerčné použitie konečného užívateľa na licencovaný
obsah. Neposkytujú sa žiadne práva na komerčné použitie. Táto licencia nepokrýva žiadny iný výrobok,
ako tento a nie je rozšírená na žiadny nelicencovaný výrobok alebo proces vyhovujúci ISO/IEC 11172-3
alebo ISO/IEC 13818-3 použitý alebo predaný v kombinácii s týmto výrobkom. Povolenie sa vzťahuje
iba na použitie tohto výrobku na kódovanie a/alebo dekódovanie zvukových súborov vyhovujúcich
ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. Táto licencia neposkytuje žiadne práva na vlastnosti alebo
funkcie výrobku, ktoré nie sú v súlade s ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3.
64
Slovensky
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 64
2010-03-29 오후 7:46:43
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Estonia
` CIS
www.samsung.com
Kazakhstan
www.samsung.com
Kyrgyzstan
www.samsung.com
Tadjikistan
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0-800-100-5303
01-8000112112
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
030 - 6227 515
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
00-800-500-55-500
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
www.samsung.com
Taiwan
Vietnam
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
www.samsung.com
South Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.a.e
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 65
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
New Zealand
Thailand
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
00-800-500-55-500
Australia
Singapore
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
810-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
8-10-800-500-55-500
Belarus
Moldova
www.samsung.com
088-55-55-555
0-800-502-000
www.samsung.com
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
8-800-555-555
Ukraine
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0-800-05-555
Uzbekistan
800-6225
800-7267
Armenia
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
Azerbaijan
Web Site
8-800-77777
8-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-507-7267
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Russia
800-7919267
00-1800-5077267
02-201-24-18
France
Latvia
Georgia
Belgium
Finland
Lithuania
www.samsung.com
Austria
Denmark
www.samsung.com
Switzerland
800-SAMSUNG (726-7864)
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
Czech
www.samsung.com
Area
Bahrain
0860-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
800-22273
2010-03-29 오후 7:46:44
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-01857M
01857M-BD-C7500-EDC-SK.indb 66
2010-03-29 오후 7:46:44
BD-C7500
Predvajalnika Plošč Blu-ray
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 1
2010-03-29 오후 7:31:57
Glavne značilnosti
Lastnosti plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray podpirajo najbolj kakovostne
obstoječe video zapise visoke ločljivosti – zaradi
velike zmogljivosti ni potrebe, da bi bili video
posnetki slabše kakovosti. Poleg tega so plošče
Blu-ray enake velikosti in videza kot DVD-plošče.
Naslednje lastnosti plošč Blu-ray so odvisne od
plošče in se razlikujejo.
Videz in navigacija lastnosti se prav tako razlikujeta
od plošče do plošče.
Spodaj opisanih lastnosti nimajo vse plošče.
Video vrhunci
Format BD-ROM za prikazovanje filmov podpira
tri visoko napredne video kodeke, vključno z AVC,
VC-1 in MPEG-2.
Na voljo so tudi naslednje ločljivosti za HD-video:
• 1920 x 1080 Visoka ločljivost
• 1280 x 720 Visoka ločljivost
Za predvajanje z visoko ločljivostjo
Če si želite ogledati vsebine plošč Blu-ray visoke
ločljivosti, potrebujete HDTV (televizijo visoke ločljivosti).
Nekatere plošče za ogled vsebine visoke ločljivosti
potrebujejo priključek HDMI OUT na predvajalniku.
Sposobnost prikazovanje vsebine na ploščah Blu-ray
visoke ločljivosti je lahko omejena, glede na ločljivost
vaše televizije.
Podnapisi
Odvisno od tega, kaj je na plošči Blu-ray, lahko
izbirate med različnimi vrstami pisave ter velikostjo
in barvo podnapisov. Podnapisi so lahko tudi
animirani, lahko jih pomikate naprej, nazaj ali pa
izključite.
BD-LIVE
Plošča Blu-ray, ki prek omrežne povezave podpira
BD-LIVE, vam omogoča, da uživate v različnih
vsebinah, ki jih ponuja proizvajalec plošče.
Lastnosti predvajalnika plošč Blu-ray
Internet@TV
Prek omrežne povezave si lahko prenesete
različne plačljive ali brezplačne aplikacije.
Z njimi lahko dostopate do internetnih storitev
in vsebine, kot so novice, vremenske napovedi,
borzne napovedi, igre, filmi in glasba.
Interaktivnost
Določene plošče Blu-ray lahko vsebujejo animirane
menije in trivia igre.
Diaprojekcija z možnostjo brskanja
Pri ploščah Blu-ray lahko brskate po različnih
fotografijah med predvajanjem zvoka v ozadju.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 2
2010-03-29 오후 7:31:58
Varnostne informacije
02
Opozorilo
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
podxnevarno napetostjo«, ki lahko povzroči ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE
električni udar ali poškodbo.
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
• Da bi preprečili poškodbe in s tem požar
ali električni udar, naprave ne izpostavljajte
padavinam ali vlagi.
• Za preprečitev poškodb mora biti ta izdelek
varno pritrjen na tla/steno v skladu z navodili za
namestitev.
POZOR
redvajalnik plošč Blu-ray UPORABLJA NEVIDNI
P
LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU, ČE GA USMERITE
NA OSEBO. PREDVAJALNIK PLOŠČ BLU-RAY
UPORABLJAJTE SKLADNO Z NAVODILI.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA
UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV
ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO OPISANI V
TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU. POKROVA
NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE
SKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ
OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se izolirani
kabli in priključki uporabljajo za priklop eopomba
na drugo opremo.
Da bi preprečili elektromagnetne motnje z
električnimi napravami, kot so radiji in televizije, za
povezave uporabljajte izolirane kable in priključke.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča.
Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti
To je oznaka za pomembna navodila glede
izdelka.
varovalko z enako vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke,
če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete nadomestni
pokrov varovalke, mora biti ta enake barve kot
vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove dobite pri
svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim vtičnicam
v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel
vtičnico, morate kupiti ustrezen in varnostno
odobren podaljševalni kabel ali pa se posvetovati
s svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno odrežite
in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v električni
priključek, ker zaradi golega gibkega kabla obstaja
nevarnost električnega udara.
Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo,
je zaščiten z licenco in pravicami intelektualne
lastnine določene tretje stranke. Ta licenca je
omejena na zasebno, nekomercialno uporabo
izdelka s strani končnega uporabnika.
Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo.
Licenca ne zajema nobenega drugega izdelka,
razen tega, in ne velja za nobene druge
nelicencirane izdelke ali postopke v skladu z
ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3, ki se
uporabljajo ali prodajajo v kombinaciji s tem
izdelkom. Licenca zajema samo uporabo tega
izdelka, ki je namenjen kodiranju in/ali dekodiranju
avdio datotek v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali
ISO/IEC 13818-3. Ta licenca ne podeljuje nobenih
pravic za lastnosti izdelka ali funkcije, ki niso v
skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.
ki niso v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC
13818-3.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 3
Varnostne informacije
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE.
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
2010-03-29 오후 7:31:58
Varnostne informacije
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo naprave si skrbno preberite ta
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Ta navodila za uporabo shranite za prihodnjo
uporabo.
1. Preberite si ta navodila.
2. Shranite ta navodila.
3. Upoštevajte vsa opozorila.
4. Sledite vsem napotkom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite jo samo s suho krpo.
7. Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Napravo
namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte v bližini toplotnih virov,
kot so radiatorji, grelniki ali druge naprave
(vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
9. Ne uničite varnostnega namena polariziranih
ali ozemljitvenih vtičev. Polariziran vtič ima
dve različno široki platici. Ozemljitveni vtič
ima dve platici in tretjo ozemljitveno platico.
Široka platica ali tretja platica sta namenjeni
vaši varnosti. Če vtič ne ustreza vaši vtičnici,
se posvetujte z električarjem glede zamenjave
vtičnice.
10. Zaščitite napajalni kabel tako, da se po
njem ne bo hodilo ali da se ne bo preščipnil,
predvsem v bližini vtiča, vtičnice ali na mestu,
kjer izstopa iz naprave.
11. Uporabljajte samo dodatke/pripomočke, ki jih
specificira proizvajalec.
13. Med nevihtami ali ko naprave dalj čase ne
uporabljate, jo izključite iz vtičnice.
14. Servis naj opravi ustrezno usposobljena
oseba. Servis je potreben, če je prišlo do
poškodbe naprave ali katerega njenega dela,
kot sta napajalni kabel ali vtič, če je prišlo
do razlitja tekočine ali padca predmetov na
napravo, če je bila naprava izpostavljena dežju
ali vlagi, če naprava ne deluje kot bi morala ali
pa vam je padla na tla.
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
Ravnanje s ploščami
Ravnanje s ploščami
• Uporabljajte plošče običajne
oblike. Če uporabite ploščo
nepravilne oblike (ploščo s
posebno obliko), se lahko izdelek pokvari.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se snemalne površine
plošče.
Plošče Blu-ray
• Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali,
odstranite ploščo Blu-ray iz izdelka in jo shranite
v ovitek.
• Pazite, da na površini plošče Blu-ray ne pustite
prstnih odtisov ali ga opraskate.
DVD-VIDEO, avdio CD-plošče (CD-DA)
• Umazanijo ali prah obrišite s plošče z mehko krpo.
12. Uporabljajte samo vozičke,
stojala, trinožne mize
ali mize, ki jih specificira
proizvajalec ali pa se
prodajajo skupaj z napravo.
Pri uporabi vozička,
na katerem je naprava, pazite, da med
premikanjem vozička naprava ne pade in
pride do poškodbe,.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 4
2010-03-29 오후 7:31:58
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo
• Na potiskano stran plošče ne pišite s kemičnim
svinčnikom ali svinčnikom.
• Ne uporabljajte čistilnega razpršila ali
antistatičnega čistila za čiščenje plošč.
Prav tako ne uporabljajte eteričnih kemikalij, kot
je benzen ali razredčilo.
• Na plošče ne lepite etiket ali nalepk. (Ne
uporabljajte plošč, zlepljenih z lepilnim trakom ali
plošč, na katerih so ostanki odlepljenih nalepk.)
• Ne uporabljajte zaščitnih sredstev proti praskam
ali pokrovov.
• Ne uporabljajte plošč, potiskanih s tiskalniki za
nalepke, ki so na voljo na trgu.
• V napravo ne vstavljajte zvitih ali počenih plošč.
• Pred priklopom drugih komponent na ta izdelek
morate vse komponente izključiti.
• Med predvajanjem plošče izdelka ne premikajte,
ker lahko ta popraska ali zlomi, njegovi notranji
deli pa poškodujejo.
• Na izdelek ne odlagajte vaz za rože, napolnjenih z
vodo, ali kakršnihkoli majhnih kovinskih predmetov.
• Pazite, da na pladenj za plošče ne položite svoje
dlani.
• Na pladenj ne dajajte ničesar razen plošč.
• Zunanje motnje, kot je strela in statična elektrika,
lahko vplivajo na normalno delovanje izdelka.
Če se to zgodi, izključite izdelek in ga ponovno
vključite z gumbom za POWER ali pa izvlecite in
ponovno vtaknite električni kabel AC v električni
priključek. Izdelek bo deloval normalno.
Vzdrževanje ohišja
Zaradi varnosti pred čiščenjem izvlecite električni
napajalni kabel iz omrežne vtičnice.
• Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila
ali drugih topil.
• Ohišje obrišite z mehko krpo.
Omejitve pri predvajanju
• Ta izdelek se morda ne bo odzval na vse
upravljalne ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray,
DVD ali CD med predvajanjem omogočajo samo
določeno ali omejeno delovanje in funkcije.
Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka izdelka.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek
predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD
ali CD, ker se oblike plošč spreminjajo in med
ustvarjanjem programske opreme Blu-ray, DVD,
CD in/ali pri izdelavi plošč lahko nastanejo težave
in napake.
Prosimo, da se obrnete na službo za stranke
SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja
ali pa naletite na težave s predvajanjem plošč
Blu-ray, DVD ali CD s tem izdelkom. Prav tako
v preostalih delih priročnika poiščite dodatne
informacije o omejitvah predvajanja.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 5
Varnostne informacije
Pazite, da plošče ne poškodujete, ker so podatki
na njej izredno občutljivi za okoljske vplive.
• Plošč ne hranite na neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem, prezračevanem prostoru.
• Hranite jih v navpičnem položaju.
• Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku.
• Če izdelek hitro prestavite iz hladnega v topel
prostor, se lahko na notranjih delih in leči ustvari
kondenz in povzroči nepravilno predvajanje
plošče. Če se to zgodi, počakajte dve uri,
preden vtaknete vtič v električno vtičnico.
Nato vstavite ploščo in ponovno poskusite s
predvajanjem.
• Po koncu uporabe odstranite ploščo in izklopite
izdelek.
• Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali,
izvlecite električni napajalni kabel iz električne
vtičnice.
• Ploščo očistite tako, da jo brišete
v ravni črti od notranjosti proti
zunanjosti plošče.
• Izdelka ne izpostavljajte tekočinam.
• Če je vtič napajalnega kabla priklopljen v
stensko električno vtičnico, bo predvajalnik tudi
po izklopu še vedno pod napetostjo (v načinu
pripravljenosti).
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju
in nanj ne postavljajte nobenih predmetov,
napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in
mora biti vedno preprosto dostopen.
02
Shranjevanje plošč
2010-03-29 오후 7:31:58
Vsebina
Glavne značilnosti
2
2
Lastnosti plošč Blu-ray
Lastnosti predvajalnika plošč Blu-ray
Varnostne informacije
3
4
4
4
4
Opozorilo
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
Ravnanje s ploščami
Kako začeti
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Preden si preberete ta uporabniški priročnik
Vrste plošč in vsebine, ki jih je mogoče predvajati
Vrste plošč, ki jih ni mogoče predvajati
Združljivost plošč Blu-ray
Vrste plošč
Podprte oblike datotek
Regijska koda
Copyright
Logotipi plošč, ki jih je mogoče predvajati
Dodatki
Zgornji del
Prikaz zgornjega dela
Spodnja stran
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Nastavitev daljinskega upravljalnika
Kontrolne kode televizorjev
Priključki
20
20
Priklop na televizor
1. primer : Povezava s televizorjem prek kabla
HDMI - Najboljša kakovost (Priporočeno)
2. primer : Povezava s televizorjem prek kabla DVI
- Najboljša kakovost(Priporočeno)
3. primer : Povezava s televizorjem prek video
kabla - Dobra kakovost
21
22
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 6
2010-03-29 오후 7:31:59
25
25
26
27
27
27
28
Priklop na avdio sistem
1. primer : Priklop na avdio sistem (ojačevalnik, ki
podpira HDMI) - Najboljša kakovost (Priporočeno)
2. primer : Priklop na avdio sistem (Dolby Digital,
ojačevalnik DTS) - Boljša kakovost
3. primer : Priklop na avdio sistem (2-kanalni
ojačevalnik) - Dobra kakovost
Omrežna povezava
Kabelsko omrežje
Brezžično omrežje
Namestitev pokrova za priključek
Namestitev predvajalnika plošč Blu-ray
1. primer: Namestitev na stojalo
2. primer: Namestitev na steno
29
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
37
37
Pred začetkom (uvodne nastavitve)
Nastavitve menija
Zaslon
Razmerje višina/širina
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Ločljivost
Oblika HDMI
Filmske sličice (24Fs)
Zaporedno izrisovanje slik
Mirujoči način
Barvna globina
Avdio
Digitalni izhod
Pretvorba signala PCM v signal z nižjo frekvenco
Upravljanje dinamičnega razpona
Način zmanjšanja števila kanalov
DTS Neo:6
Sistem
Uvodne nastavitve
Velikost zaslona Internet@TV
Anynet+(HDMI-CEC)
Upravljanje podatkov BD
Ura
Registracija DivX(R)
Deaktivacija DivX(R)
23
23
24
24
Nastavitev
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 7
SLOVENŠČINA
Priključki
2010-03-29 오후 7:31:59
Vsebina
Nastavitev
37
37
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
Nastavitev omrežja
Omrežne nastavitve
Stanje omrežja
Internetna povezava za BD-LIVE
Jezik
Varnost
Starševski nadzor
Sprememba gesla
Splošno
Ozadje
Varčevanje z energijo
Zaslon nadzorne plošče
Zvok ob vklopu/izklopu
Sporočilo na plošči
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Obrnite se na Samsung
Osnovne funkcije
44
44
44
44
Predvajanje plošče
Predvajanje
Zgradba plošče
Uporaba menija plošče, menija naslova in
pojavnega menija
Uporaba menija plošče
Uporaba menija naslova
Predvajanje seznama naslovov
Uporaba pojavnega menija
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Iskanje želenega prizora
Izpuščanje poglavij
Predvajanje v počasnem posnetku/predvajanje
po prizorih
Predvajanje v počasnem posnetku
Predvajanje po korakih
Ponovno predvajanje
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
Ponovno predvajanje izseka
Poraba gumba TOOLS
Neposredni premik na želeni prizor
Izbira jezika zvočnega zapisa
Izbira jezika podnapisov
Spreminjanje zornega kota
Izbira nastavitve slike
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 8
2010-03-29 오후 7:31:59
49
50
50
50
51
Poslušanje glasbe
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
Predvajanje zvočne CD-plošče (CD-DA)/MP3
Ponavljanje predvajanja zvočne CD-plošče (CDDA)/MP3
Predvajalni seznam
Predvajanje fotografij
Predvajanje plošče z datotekami v obliki JPEG
Uporaba gumba TOOLS
Predvajanje iz pomnilnika USB
Omrežne storitve
52
52
54
55
56
56
56
Uporaba funkcije Internet@TV
Pred uporabo funkcije Internet@TV
Nastavitve
Samsung Apps
BD-LIVE™
Obvestilo o nadgradnji programske opreme
Uporaba funkcije AllShare
Priloga
58
61
62
62
63
64
Odpravljanje težav
Tehnične lastnosti
Izjava o skladnosti in združljivosti
Avtorska zaščita
Network Service Disclaimer
Licence
48
48
49
49
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 9
SLOVENŠČINA
Osnovne funkcije
2010-03-29 오후 7:31:59
Kako začeti
Preden si preberete ta uporabniški priročnik
Vrste plošč in vsebine, ki jih je mogoče predvajati
Izraz
Logotip
Ikona
h
�
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE/-R, posnetih v obliki BD-RE.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
�
DVD+RW
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD+RW ali DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ki
so posnete in zaključene.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Avdio CD
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/CD-R (oblike CD-DA).
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R oziroma
v pomnilnikih USB z vsebino v oblikah MP3 in WMA.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R oziroma
v pomnilnikih USB z vsebino v obliki JPEG.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R oziroma
v pomnilnikih USB z vsebino v obliki DivX, MKV, MP4.
✎ OPOMBA
▪ Izdelek morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R, odvisno od vrste plošče ali pogojev snemanja.
▪ Če plošča DVD-RW/-R ni bila ustrezno posneta v video obliki DVD, je ne bo mogoče predvajati.
Vrste plošč, ki jih ni mogoče predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• 3,9 GB DVD-R za
zapisovanje.
• Plošče DVD-ROM/PD/ • Plošče super avdio CD • CVD/CD-ROM/CDV/
MV itd.
(razen sloja CD)
CD-G/CD-I/LD
(s plošč CD-G je mogoče
predvajati samo zvok, slik
pa ne.)
10
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 10
2010-03-29 오후 7:32:00
▪
▪
▪
▪
Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska.
Zaradi prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask
ali usedlin cigaretnega dima na snemalni površini
plošča ne bo več uporabna za predvajanje.
Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta
nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije
počasneje delujejo.
Ta izdelek se morda ne bo odzval na vse upravljalne
ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD ali CD med
predvajanjem omogočajo samo določeno ali omejeno
delovanje in funkcije.
Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka izdelka.
Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek
predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD ali CD,
ker se oblike plošč spreminjajo in med ustvarjanjem
programske opreme Blu-ray, DVD, CD in pri izdelavi
plošč lahko nastanejo težave in napake.
Prosimo, da se obrnete na službo za stranke
SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja ali pa
naletite na težave pri predvajanju plošč Blu-ray, DVD
ali CD s tem izdelkom.
Prav tako v preostalih delih priročnika poiščite
dodatne informacije o omejitvah predvajanja.
Združljivost plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray so plošče nove oblike.
Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti.
Nekatere plošče niso združljive in predvajanje
nekaterih plošče ni mogoče. Dodatne informacije
najdete v izjavi o skladnosti in združljivosti v tem
priročniku.
BD-ROM
Te plošče Blu-ray je mogoče le predvajati.
Izdelek lahko predvaja predhodno posnete
komercialne plošče BD-ROM.
BD-RE/-R
Te plošče Blu-ray je mogoče predvajati in nanje
snemati.
Izdelek lahko predvaja plošče BD-RE/-R, posnete
z drugimi združljivimi snemalniki plošč Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Ta Izdelek lahko predvaja predhodno posnete
komercialne plošče DVD (plošče DVD-VIDEO) s
filmi.
• Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojnih
video plošč DVD-VIDEO, lahko pride do
trenutnih motenj slike in zvoka. To ni znak
okvare izdelka.
DVD-RW
Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD-RW,
posnete in zaključene s Samsungovim DVD-video
snemalnikom.
Zmožnost predvajanja je odvisna od pogojev
snemanja.
DVD-R
Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD-R, posnete
in zaključene s Samsungovim DVD-video
snemalnikom. Zmožnost predvajanja je odvisna
od pogojev snemanja.
DVD+RW
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+RW,
posnete s Samsungovim DVD-video
snemalnikom. Zmožnost predvajanja je odvisna
od pogojev snemanja.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 11
Kako začeti
▪
kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale
v tem izdelku. Pri predvajanju teh plošč se prikaže
sporočilo “This disc can not be played.” ali “Cannot
read this disc. Please check the regional code of the
disc.”
Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot
so sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja
višina/širina.
Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli.
Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
Vrste plošč
03
✎ OPOMBA
▪ Nekatere komercialne plošče in plošče DVD,
11
2010-03-29 오후 7:32:01
Kako začeti
DVD+R
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+R,
posnete in zaključene s Samsungovim DVDvideo snemalnikom. Zmožnost predvajanja je
odvisna od pogojev snemanja.
Zvočna CD-plošča (CD-DA)
• Ta izdelek lahko predvaja plošče CD-R in CDRW s posnetki v zvočni obliki CD-DA.
• Izdelek morda ne bo predvajal nekaterih plošč
CD-RW/-R zaradi stanja posnetka.
CD-RW/-R
• Uporabljajte plošče CD-RW/-R z zmogljivostjo
700MB (80 minut).
Če je mogoče, ne uporabljajte plošč z zmogljivostjo
800MB (90 minut) ali več, ker predvajanje morda
ne bo mogoče.
• Če posnetek plošče CD-RW/-R ni zaključen, bo
zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje
nekaterih posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-RW/-R s tem izdelkom
morda ne bo mogoče predvajati, odvisno
od naprave, s katero ste ploščo posneli. Pri
vsebinah, kopiranih s CD-plošč na plošče CDRW/-R za vašo osebno uporabo, je lahko
sposobnost predvajanja odvisna od vsebine in
plošče.
Podprte oblike datotek
Podprte video datoteke
Končnica datoteke
*.avi
Oznaka
AVI
Video kodek
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
12
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Avdio kodek
Ločljivost
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
AC3
DTS
1920x1080
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 12
2010-03-29 오후 7:32:01
*.mp3
*.wma
Oznaka
MP3
Avdio
kodek
Podprti razpon
WMA
Združljivo z različico
WMA 10
* F rekvenca
vzorčenja (v kHz) 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
*G
ostota zapisa vse gostote od 5
kb/s do 384 kb/s
WMA
MP3
-
AVCHD (napredni video kodeki visoke
ločljivosti)
• Izdelek lahko predvaja plošče oblike AVCHD.
Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v
kamkorderjih.
• Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v
kamkorderjih.
• Oblika MPEG-4 AVC/H.264 lahko stisne slike
z večjo učinkovitostjo od običajne oblike za
stiskanje.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko
“x.v.Color„.
• Ta izdelek lahko predvaja plošče AVCHD v obliki
“x.v.Color„.
• “x.v.Color„ je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
• “AVCHD„ in logotip AVCHD sta blagovni znamki
družbe Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
in družbe Sony Corporation.
Tako izdelek kot tudi plošče so kodirani glede
na regijo. Regijski kode se morata ujemati, da je
predvajanje plošč mogoče. Če se kodi ne ujemata,
predvajanje plošče ne bo mogoče.
Regijska koda tega predvajalnika je na zadnji strani
izdelka.
Vrsta plošče
Regijska
koda
Blu-ray
DVD-VIDEO
✎ OPOMBA
▪ Nekaterih plošč oblike AVCHD morda ne bo mogoče
▪
▪
predvajati, odvisno od pogojev snemanja.
Plošče oblike AVCHD morajo biti zaključene.
“x.v.Color„ nudi širši razpon barv od običajnih plošč
DVD za kamkorderje.
Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo
mogoče predvajati, kar je odvisno od ločljivosti videa
in hitrosti sličic.
Območje
a
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japonska, Tajvan, Hong
Kong in Jugovzhodna Azija.
b
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Srednji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
c
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifi ški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika
ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali
kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja
podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 13
Kako začeti
Končnica
datoteke
03
Regijska koda
Podprte glasbene datoteke
13
2010-03-29 오후 7:32:02
Kako začeti
Logotipi plošč, ki jih je mogoče predvajati
Plošča Blu-ray
Kodek DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
Sistem oddajanja PAL v Veliki Britaniji,
Franciji, Nemčiji itd.
DivX
BD-LIVE
Java
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
Avdio/video kabel
Pretvornik
Pokrov za priključek
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Montažni nosilec in stena za nosilec
Sestav stojala
Daljinski upravljalnik
Baterije za daljinski upravljalnik
(velikost AAA)
Uporabniški priročnik
Čistilna krpa
✎ OPOMBA
▪ Uporabljajte samo avdio/video kabel, priložen izdelku.
Signal zunanjega vira se morda ne bo oddajal pravilno, če boste uporabljali drug avdio/video kabel.
Če kabel izgubite, obiščite najbližji servisni center Samsung in kupite novega.
14
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 14
2010-03-29 오후 7:32:03
b
Kako začeti
a
03
Zgornji del
c
h
g f e d
• Če želite uporabljati gumbe na zgornjem delu, pritisnite na pikčasto
območje, ki ustreza simbolu gumba.
1
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Zazna signale daljinskega upravljalnika.
PLADENJ ZA PLOŠČE
Se odpre, da vstavite ploščo.
GOSTITELJ USB
4
Tukaj lahko priklopite bliskovno pomnilniško napravo USB in jo uporabljate za
shranjevanje, kadar ste povezani z BD-LIVE. Uporabite jo lahko tudi za nadgradnjo
programske opreme in predvajanje datotek oblike MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
GUMB VKLOP
Vklopi in izklopi izdelek.
6
GUMB ODPRI/ZAPRI
Odpre in zapre pladenj za plošče.
GUMB PREDVAJAJ/PREMOR
Predvaja ploščo ali predvajanje začasno ustavi.
GUMB ZAUSTAVI
Zaustavi predvajanje plošče.
ZASLON
Prikaže stanje predvajanja, čas itd.
2
3
5
7
8
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 15
15
2010-03-29 오후 7:32:04
Kako začeti
✎ OPOMBA
▪ Posodobitve programske opreme s priključkom USB morate izvajati z bliskovno pomnilniško napravo USB.
▪ Za običajno delovanje potrebuje naprava USB, ki porabi več kot 500mA, ločeno napravo za napajanje.
▪ Naprave USB HDD ne morete uporabiti za shranjevanje podatkov BD (BD-LIVE).
▪ Na vrh ali levo stran izdelka ne odlagajte predmetov.
▪
▪
Drugače se bodo vrata na zgornjem delu odprla, kar lahko povzroči poškodbe ali okvaro izdelka.
Ne dotikajte se leče za plošče na notranji strani vrat, ker to lahko povzroči okvaro.
Če so vrata na zgornjem delu odprta 2 minuti, se bodo samodejno zaprla in izdelek se bo izključil.
Prikaz zgornjega dela
a
1
2
3
16
b
INDIKATOR PLOŠČE
Zasveti, ko vstavite ali predvajate ploščo.
KAZALNIK TRENUTNEGA
ČASA IN STANJA
Prikazuje čas predvajanja in trenutno stanje.
INDIKATOR WIFI
Zasveti, ko priklopite brezžično omrežje.
c
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 16
2010-03-29 오후 7:32:04
03
Spodnja stran
Kako začeti
a
b
c
d
e
1
DC 12V
Priključi na napajanje.
2
LAN
Ta priključek lahko uporabljate za omrežne storitve (Glejte strani 52-57),
BD-LIVE in nadgradnje programske opreme prek omrežne povezave.
3
HDMI OUT
S kablom HDMI povežite izhodni priključek HDMI z vhodnim priključkom HDMI na
vašem televizorju za najboljšo kakovost slike oz. na vašem avdio sprejemniku za
najboljšo kakovost zvoka.
A/V OUT
Priključek za vhodni signal zunanje naprave prek avdio/video kabla.
DIGITAL AUDIO OUT
Povezava z avdio sprejemnikom.
4
5
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 17
17
2010-03-29 오후 7:32:05
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklop in izklop izdelka.
Odpiranje in zapiranje pladnja plošč.
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Vklopi in izklopi televizor.
(Navodila o upravljanju televizorja so na 19.
strani.)
Po nastavitvi lahko s tem gumbom nastavite
vhodni vir na televizorju.
S tem gumbom vklopite ali izklopite funkcijo
Bonusview.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
S tem gumbom zamenjate jezik podnapisov
plošče Blu-ray/DVD.
SUBTITLE
S tem gumbom dostopate do različnih
avdio funkcij na plošči (Blu-ray/DVD).
AUDIO
Pritisnite, če želite preskočiti naprej ali nazaj.
Pritisnite, če želite iskati po plošči naprej ali nazaj.
Pritisnite, da ustavite ploščo.
S tem gumbom odprete meni plošče.
Pritisnite za začasno prekinitev predvajanja plošče.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
S tem gumbom odprete osnovni meni.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
S tem gumbom odprete meni Orodja.
Vrnitev v prejšnji meni.
S tem gumbom se povežete z različnimi
storitvami Internet@TV.
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
S tem gumbom vklopite celozaslonski
prikaz na televizorju.
Prilagajanje glasnosti televizorja.
Izklop zvočnikov televizorja.
Vstavljanje baterij
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Pritisnite za predvajanje plošče.
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/
meni naslova.
S tem gumbom prikažete informacije o predvajanju
med predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
njihove nastavitve.
S tem gumbom zaprete meni.
Te gumbe uporabljate za menije izdelka in
nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Omogoča ponovno prevajanje naslova,
poglavja, posnetka ali plošče.
S tem gumbom izberite TV-program.
✎ OPOMBA
▪ Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
• Preverite polarnost +/– baterij (suhe baterije).
• Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
• Preverite, ali predmeti ovirajo senzor za daljinsko
upravljanje.
• Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
!
18
POZOR
▪ Polnilne baterije, ki je vgrajena v izdelek, uporabnik
ne more zamenjati sam. Če potrebujete podrobnejše
informacije o zamenjavi, se obrnite na serviserja.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 18
2010-03-29 오후 7:32:06
Gumb
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funkcija
Uporablja se za vklop in izklop televizorja.
S tem gumbom izberete zunanji vir, ki je
priključen na televizor.
Uporablja se za prilagajanje glasnosti
televizorja.
TV CH (,/.) Uporablja se za izbor želenega kanala.
TV MUTE
Uporablja se za vklop in izklop zvoka.
✎ OPOMBA
▪ Zgoraj navedene funkcije morda ne delujejo na vseh
televizorjih. Če naletite na težave, televizor upravljajte
neposredno z njegovim upravljalnikom.
Da bi ugotovili, ali je vaš televizor združljiv z
daljinskim upravljalnikom, sledite spodnjim
navodilom.
1. Vklopite televizor.
2. Usmerite daljinski upravljalnik proti televiziji.
3. Pritisnite gumb TV POWER in ga pridržite,
nato pa vnesite dvomestno kodo, ki ustreza
znamki vašega televizorja. Kodo vnesite s
številčnimi gumbi.
Če je vaš televizor združljiva z daljinskim
upravljalnikom, ga vklopite.
Sedaj je programiran za delovanje z daljinskim
upravljalnikom.
✎ OPOMBA
▪ Če je za znamko vašega televizorja navedenih več
▪
kod, poskusite vsako, dokler ne najdete prave.
Če zamenjate baterije daljinskega upravljalnika,
morate ponovno nastaviti kodo znamke.
Znamka
SAMSUNG
kode
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Znamka
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
kode
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 19
Kako začeti
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate
določene funkcije vašega televizorja.
Kontrolne kode televizorjev
03
Nastavitev daljinskega upravljalnika
19
2010-03-29 오후 7:32:06
Priključki
Priklop na televizor
1. primer : Povezava s televizorjem prek kabla HDMI - Najboljša kakovost
(Priporočeno)
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na spodnji strani izdelka s priključkom HDMI IN na
vašem televizorju.
2. Vklopite izdelek in televizor.
3. Pritiskajte gumb za izbor vhoda na daljinskem upravljalniku televizorja, dokler se na televizorju ne
prikaže signal HDMI iz izdelka.
• Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja (Glejte stran 19), pritisnite
gumb TV SOURCE na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.
Kabel HDMI
(ni priložen)
✎ OPOMBA
▪ Kabel prenaša digitalni signal videa in avdia, zato povezava z avdio kablom ni potrebna.
▪ Če je izdelek priključen na vaš televizor v načinu izhoda HDMI 720p, 1080i, 1080p, morate uporabiti kabel HDMI za
▪
▪
▪
▪
20
visoko hitrost (kategorija 2).
HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če vaš televizor ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu občasno pojavi šum.
Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, glejte uporabniški priročnik
televizorja.
Ko prvič povežete izdelek in televizor s kablom HDMI oziroma priključite nov televizor, se izhodna ločljivost za HDMI
samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
Ko nameščate to enoto, ne uporabite predebelega kabla HDMI, saj ni dovolj upogljiv.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 20
2010-03-29 오후 7:32:07
Priključki
1. S kablom HDMI-DVI povežite priključek HDMI OUT na spodnji strani izdelka s priključkom DVI IN na
vašem televizorju.
04
2. primer : Povezava s televizorjem prek kabla DVI - Najboljša kakovost
(Priporočeno)
2. Z avdio/video kablom povežite priključke A/V OUT (rumen) na spodnji strani izdelka s priključki
AUDIO IN (rdeč in bel) na vašem televizorju.
3. Vklopite izdelek in televizor.
4. Pritiskajte gumb za izbor vhoda na daljinskem upravljalniku televizorja, dokler se na televizorju ne
prikaže signal DVI iz izdelka.
• Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja (Glejte stran 19), pritisnite
gumb TV SOURCE na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.
Kabel HDMI-DVI
(ni priložen)
Avdio/video kabel
Rdeč
Bel
✎ OPOMBA
▪ HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal. Če vaš televizor ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne
▪
▪
digitalnevsebine), se na zaslonu občasno pojavi šum.
Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, glejte uporabniški priročnik
televizorja.
Ko prvič povežete izdelek in televizor s kablom HDM-DVI oziroma priklopite nov televizor, se izhodna ločljivost za HDMI
samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 21
21
2010-03-29 오후 7:32:08
Priključki
3. primer : Povezava s televizorjem prek video kabla - Dobra kakovost
1. Z avdio/video kablom povežite priključke A/V OUT (rumen) na spodnji strani izdelka s priključki VIDEO
IN (rumen) / AUDIO IN (rdeč in bel) na vašem televizorju.
2. Vklopite izdelek in televizor.
3. Pritiskajte gumb za izbor vhoda na daljinskem upravljalniku televizorja, dokler se na televizorju ne
prikaže signal “VIDEO” iz izdelka.
• Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja (Glejte stran 19), pritisnite
gumb TV SOURCE na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite možnost VIDEO.
Avdio/video kabel
Rdeč
Bel
Rumeni
✎ OPOMBA
▪ Če avdio kabel postavite preblizu napajalnega kabla, se lahko sliši šumenje.
▪ Če želite priključiti ojačevalnik, si preberite strani z navodili za priklop ojačevalnika. (Glejte strani 23-24)
▪ Število in mesto priključkov sta odvisna od televizorja. Prosimo, glejte uporabniški priročnik televizorja.
22
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 22
2010-03-29 오후 7:32:08
04
Priklop na avdio sistem
Priključki
• Preden vklopite ojačevalnik, zmanjšajte glasnost. Nenadni glasen zvok lahko poškoduje zvočnike in
vaša ušesa.
• Avdio vhod v zaslonskem meniju nastavite glede na ojačevalnik. (Glejte strani 33–35)
• Mesto priključkov HDMI je odvisno od ojačevalnika. Prosimo, glejte uporabniški priročnik ojačevalnika.
1. primer : Priklop na avdio sistem (ojačevalnik, ki podpira HDMI)
- Najboljša kakovost (Priporočeno)
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na spodnji strani izdelka in priključek HDMI IN na
ojačevalniku.
2. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na ojačevalniku s priključkom HDMI IN na televizorju.
3. Vklopite izdelek, televizor in ojačevalnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhoda na ojačevalniku in izberite vhod za zunanji vir, da omogočite
predvajanje zvoka izdelka. Navodila o nastavitvi avdio vhoda ojačevalnika najdete v uporabniškem
priročniku ojačevalnika.
Kabel HDMI
(ni priložen)
Kabel HDMI
(ni priložen)
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 23
23
2010-03-29 오후 7:32:09
Priključki
2. primer : Priklop na avdio sistem
(Dolby Digital, ojačevalnik DTS)
- Boljša kakovost
3. primer : Priklop na avdio sistem
(2-kanalni ojačevalnik)
- Dobra kakovost
2. Z video signalnim kablom povežite priključka
HDMI ali A/V OUT na spodnji strani izdelka
s priključkom HDMI ali VIDEO IN na vašem
televizorju. (Glejte strani 20–22.)
2. Z video signalnim kablom povežite priključka
HDMI ali A/V OUT na spodnji strani izdelka
s priključkom HDMI ali VIDEO IN na vašem
televizorju. (Glejte strani 20–22.)
1. Z optičnim kablom povežite priključek
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na spodnji
strani izdelka in priključek DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL) na ojačevalniku.
3. Vklopite izdelek, televizor in ojačevalnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhoda na
ojačevalniku in izberite vhod za zunanji vir, da
omogočite predvajanje zvoka izdelka. Navodila
o nastavitvi avdio vhoda ojačevalnika najdete
v uporabniškem priročniku ojačevalnika.
2. primer : optični
kabel
(ni priložen)
Rdeč
1. Z avdio/video kablom povežite priključke
A/V OUT (rumen) na spodnji strani izdelka s
priključki AUDIO IN (rdeč in bel) na vašem
ojačevalniku.
3. Vklopite izdelek, televizor in ojačevalnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhoda na
ojačevalniku in izberite vhod za zunanji vir, da
omogočite predvajanje zvoka izdelka. Navodila
o nastavitvi avdio vhoda ojačevalnika najdete
v uporabniškem priročniku ojačevalnika.
3. primer: Avdio/
video kabel
Bel
✎ OPOMBA
▪ Če povezavo vzpostavite z digitalnim optičnim kablom (2. primer), boste plošče z zvočnimi zapisi PCM slišali samo skozi
sprednja dva zvočnika.
24
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 24
2010-03-29 오후 7:32:09
04
Omrežna povezava
Priključki
Ta izdelek omogoča ogled vsebin, ki so na voljo prek omrežnih storitev (Glejte strani 52–57), kot sta
Internet@TV in BD-LIVE, ter nadgradnje programske opreme prek omrežne povezave. Priporočamo,
da za omrežno povezavo uporabite dostopno točko ali usmerjevalnik naslovov IP. Več informacij o
povezavi z usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za usmerjevalnik ali pa pri izdelovalcu
usmerjevalnika poiščite tehnično pomoč.
Kabelsko omrežje
1. S kablom LAN za neposredno povezavo (kabel UTP) povežite priključek LAN na zadnji strani izdelka
s priključkom LAN na modemu.
2. Nastavite možnosti omrežja. (Glejte strani 37–41)
Usmerjevalnik
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
ali
Širokopasovni modem
Širokopasovna
storitev
Omrežna povezava z
osebnim računalnikom
prek funkcije AllShare
(Glejte strani 56–57)
✎ OPOMBA
▪ Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika,
▪
▪
ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 25
25
2010-03-29 오후 7:32:11
Priključki
Brezžično omrežje
V omrežje se lahko povežete z brezžičnim modemom za skupno rabo IP.
Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik AP/IP.
Za nastavitev omrežnih možnosti glejte strani 37–41.
Širokopasovna
storitev
Brezžični modem za
skupno rabo IP
Povezovanje v omrežje z računalnikom
za funkcijo AllShare
(Glejte strani 56 in 57.)
✎ OPOMBA
▪ Za uporabo brezžičnega omrežja mora biti vaš izdelek povezan z brezžičnim modemom za skupno rabo IP. Če ta
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
26
podpira DHCP, lahko vaš izdelek za povezavo z brezžičnim omrežjem uporablja DHCP ali statični IP-naslov.
Ta izdelek podpira IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Pri predvajanju video posnetkov prek povezave IEEE
802.11B/G se ta morda ne bo gladko predvajal.
Izberite kanal za brezžični modem za skupno rabo IP, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični modem
za skupno rabo IP, trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo do motenj in napake v komunikaciji.
Če za vaš AP izberete modem s čistim, visokim pretokom (Greenfield) 802.11n in je vrsta šifriranja nastavljena na WEP,
TKIP ali TKIPAES (WPS2Mixed), ta izdelek ne bo podpiral povezave v skladu z novimi specifikacijami certifikata Wi-Fi.
Če vaš AP podpira WPS (zaščitena nastavitev Wi-Fi), se lahko povežete z omrežjem prek PBC-ja (konfiguracija s
pritiskom gumba) ali PIN-a (osebna identifikacijska številka). WPS bo samodejno konfiguriral SSID in ključ WPA v
kateremkoli načinu.
Načini povezave: Brezžično omrežno povezavo lahko nastavite na 3 načine.
- PBC (WPS)
- Samodejna Nastavitev (s funkcijo za samodejno iskanje omrežja)
- Ročna Nastavitev
Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči motnje
(delovanje dostopne točke, oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
Brezžični modem za skupno rabo IP nastavite na način Infrastruktura . Način Ad-hoc ni podprt.
Podprti sta samo naslednji možnosti varnostnega ključa dostopne točke (brezžičnega modema za skupno rabo IP):
1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta šifriranja: WEP, AES
Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 26
2010-03-29 오후 7:32:12
04
Namestitev pokrova za priključek
Priključki
Za dostop do priključkov za priklop potisnite pokrov za priključek z izdelka.
Ko končate s priključki, pokrov namestite nazaj.
Namestitev predvajalnika plošč Blu-ray
Izdelek lahko namestite na stojalo ali ga obesite na steno.
Pri namestitvi izdelka zagotovite, da je na levi strani dovolj prostora za odpiranje vrat.
Če ne, izdelek ne bo pravilno deloval.
Previdnostni ukrepi
• Če izdelek namestite na steno, mora ta biti ravna in navpična.
• Izdelka ne nameščajte na območja z visokimi temperaturami ali vlago ali na stene, ki ne morejo vzdržati
teže izdelka.
• Preverite trdnost zida. Če trdnost zida ni zadostna za namestitev naprave, pred namestitvijo ojačajte zid.
• Preverite sestavo zida. Če je zid izdelan iz mavčnih plošč, marmorja ali kovinskih plošč, za pritrditev
uporabite ustrezne vložke in vijake.
• Kable za povezavo z zunanjimi napravami priključite pred namestitvijo izdelka.
• Da preprečite električni udar, izdelek pred namestitvijo izključite.
• Ne obešajte se za nameščen izdelek in ga ne udarjajte.
• Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku nastanejo poškodbe
ali škoda.
• Ko je izdelek pritrjen na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko izdelek prevrnejo
na tla.
1. primer: Namestitev na stojalo
Za namestitev na stojalo vstavite nosilec stojala v spodnjo režo predvajalnika Blu-ray in pritegnite vijak v
smeri urnega kazalca, da ga pritrdite.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 27
27
2010-03-29 오후 7:32:13
Priključki
2. primer: Namestitev na steno
1. Vstavite nosilec v spodnjo režo predvajalnika plošč Blu-ray in pritegnite oba vijaka v smeri urnega
kazalca, da ju boste pritrdili.
2. Namestite steno nosilca na steno, tako da puščica kaže navzgor, in jo s štirimi vijaki (niso priloženi)
pritrdite na steno. Privijte vijake v vložek ali moznike, da zagotovite varno podporo.
Ko je nosilec nameščen, vstavite predvajalnik plošč Blu-ray v ustrezne reže na steni nosilca.
Ko je nosilec vstavljen, ga za varno namestitev rahlo potisnite v desno.
✎ OPOMBA
▪ Vijaki za steno nosilca niso priloženi. Priskrbite vijake (in moznike), ki so primerni za vašo steno.
28
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 28
2010-03-29 오후 7:32:15
Nastavitev
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
Nastavitev
1. Vklopite izdelek, nato pa še televizor.
(Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se
samodejno vklopi in prikaže se zaslon Uvodne
nastavitve.)
5. Z gumboma ◄ ► izberite želeno nastavitev
Omrežne nastavitve: Wired, Wireless ali PBC
(WPS), nato pa pritisnite gumb VNESI.
Če ne poznate svojih omrežnih nastavitev,
pritisnite MODER (D) gumb na daljinskem
upravljalniku, da preskočite omrežne
nastavitve, zaključite z uvodnimi nastavitvami
in se vrnete na osnovni meni.
Če ste izbrali omrežno nastavitev, si več
informacij o omrežnih nastavitvah preberite
na straneh 37–41. Ko končate, nadaljujte s 6.
korakom.
05
Pred začetkom (uvodne nastavitve)
6. Pritisnite gumb OK.
Prikaže se osnovni meni. Več informacij o
osnovnem meniju poiščite na 30. strani.
• Osnovni meni
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik in nato
pritisnite gumb VNESI.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
3. Pritisnite gumb VNESI, da izberete možnost
Start.
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
No Disc
" Select
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje
višina/širina televizorja, nato pa pritisnite gumb
VNESI. (Glejte stran 31)
▪
▪
▪
Initial Settings I Network
▪
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network connection using the Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wireless
a Previous
d View Devices
" Enter
✎ OPOMBA
▪ Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se samodejno
Start
Wired
a Change Device ▪
PBC (WPS)
d Skip < Move
" Select
vklopi.
To ni okvara.
Če ne nastavite uvodnih nastavitev se osnovni meni
ne prikaže.
Če med izvajanjem omrežnih nastavitev pritisnete
MODRI gumb (D), lahko odprete osnovni meni,
čeprav omrežne nastavitve še niso končane.
Ko se vrnete v osnovni meni, se celozaslonski način
samodejno prekliče.
želite znova prikazati zaslon Uvodne nastavitve, da bi
vnesli spremembe, pritisnite gumb ZAUSTAVI
(
) na sprednji plošči izdelka in ga držite več kot
5 sekund.
S kablom HDMI povežite izdelek s Samsungovim
televizorjem, ki podpira funkcijo Anynet+(HDMI-CEC).
Če televizor uporablja jezik, ki ga izdelek podpira, se bo
jezik samodejno nastavil izbrano možnost.
Vendar pa morate pred tem funkcijo Anynet+(HDMICEC) nastaviti na On v televizorju in izdelku.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 29
29
2010-03-29 오후 7:32:18
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Nastavitev
▪
Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več kot
5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na
televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona. Če izdelek
pustite v načinu ohranjevalnika zaslona več kot 25
SUBTITLE
AUDIO
minut, se napajanje
samodejno
izklopi.
DISC MENU
MENU
POPUP
RETURN
EXIT
4
Gumb MENU : s tem gumbom odprete osnovni meni.
79
2
Gumb RETURN : vrnitev v prejšnji meni.
MUTE
VOL
3
4
2. Z gumboma ◄► izberite Settings, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
▪ Če je izdelek povezan v omrežje, v osnovnem meniju
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
1
Prikaže razpoložljive gumbe.
5. Z gumbom EXIT zaprite meni.
INFO
3
2
6
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
TITLE MENU
TOOLS
Izbere možnost Nastavitve.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
Nastavitve menija
1
5
CH
Gumb VNESI / PUŠČIČNI :
PremikanjeAK59-00104R
kazalca ali izbiranje elementa.
Izbiranje trenutno označenega elementa.
Potrditev nastavitve.
▪
▪
izberite možnost Internet@TV.
S funkcijo Samsung Apps prenesite želene vsebine.
(Glejte stran 55)
Način dostopa je odvisen od izbranega menija.
Prikaz na zaslonu se lahko spremeni po nadgradnji
izdelka.
Gumb EXIT : s tem gumbom zaprete meni.
1. Pritisnite gumb POWER.
Prikaže se osnovni meni.
• Osnovni meni
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device 1
Izbere Internet@TV.
2
Izbere videoposnetke.
3
Izbere glasbo.
4
Izbere fotografije.
30
d View Devices
" Enter
6
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 30
2010-03-29 오후 7:32:19
Razmerje višina/širina
Odvisno od vrste televizorja boste morda morali
prilagoditi nastavitev zaslona
(razmerje višina/širina).
• 16:9 Normal
• 16:9 Wide
Določeni filmi (vir 4 : 3) bodo
prikazani v razmerju velikosti
4 : 3 s črnima obrobama na
obeh straneh slike, če izberete
razmerje velikosti 16 : 9.
Slika bo prikazana na celotnem
širokem zaslonu v razmerju 16 : 9.
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungove izdelke povežete z BD Wise prek
vmesnika HDMI, se samodejno nastavi optimalna
ločljivost.
• On : na televizorju bo prikazana izvirna ločljivost
plošče BD/DVD.
• Off : Izhodna ločljivost bo določena na podlagi
predhodne nastavitve možnosti Ločljivost, ne
glede na ločljivost na plošči.
✎ OPOMBA
▪ Če želite nastaviti ločljivost načina BD Wise, morate
▪
▪
• 4:3 Letter Box
• 4:3 Pan-Scan
▪
Izberite to možnost, če si želite
ogledati posnetek s plošče Blu-ray
/DVD na celotnem zaslonu v
razmerju 16 : 9, čeprav imate
televizijo z razmerjem višina/širina
4 : 3. Na zgornjem in spodnjem
robu zaslona bo črna obroba.
Izberite to možnost, če si želite
ogledati posnetek s plošče Blu-ray
/DVD brez črne obrobe ob zgornjem
in spodnjem robu zaslona na
televizorju z razmerjem višina/širina
4 : 3 (skrajni levi in desni rob slike
bosta odrezana).
✎ OPOMBA
▪ Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/širine
▪
▪
ne bodo na voljo.
Če izberete razmerje velikosti, drugačno od
razmerja velikosti zaslona televizorja, bo slika morda
popačena.
Če izberete možnost 4:3 Pan-Scan ali 4:3 Letter Box,
gumb FULL SCREEN na daljinskem upravljalniku ne
bo deloval.
Če izberete način 16:9 Normal, bo slika na
televizorju morda prikazana v načinu 4:3 Pillarbox.
V tem primer gumb FULL SCREEN na daljinskem
upravljalniku morda ne bo deloval.
pred tem funkcijo BD Wise nastaviti na Off.
Če izklopite funkcijo BD Wise, se ločljivost priključenega
televizorja samodejno nastavi na najvišjo ločljivost.
Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira funkcije
BD Wise, te ne morete uporabiti.
Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete tako,
da možnost BD Wise na predvajalniku in televizorju
nastavite na On.
Ločljivost
Nastavi izhodno ločljivost video signala HDMI.
Številka v oznaki 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
ali 576i/480i označuje število črt videoposnetka.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz. način
zaporednega izrisovanja slike.
• Auto : samodejno preveri in nastavi najprimernejšo ločljivost.
• BD Wise : samodejno izbere najboljšo ločljivost pri povezavi
prek HDMI s televizorjem, ki podpira funkcijo BD Wise.
(Menijski element BD Wise se pojavi, samo če je možnost
BD Wise nastavljena na Vklopljena.)
• 1080p : prikaže 1080 črt videoposnetka z zaporednim
izrisovanjem.
• 1080i : prikaže 1080 črt videoposnetka s prepletanjem.
• 720p : prikaže 720 črt videoposnetka z zaporednim
izrisovanjem.
• 576p/480p : prikaže 576/480 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576i/480i : prikaže 576/480 črt videoposnetka s
prepletanjem.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 31
Nastavitev
Nastavite različne možnosti prikaza, na primer
razmerje višina/širina, ločljivost itd.
▪
05
Zaslon
31
2010-03-29 오후 7:32:20
Nastavitev
Ločljivost glede na izhodni način
• Predvajanje plošče Blu-ray
Izhod
Nastavitev
Povezava prek HDMI
Povezava brez HDMI
Način HDMI
VIDEO način
1080p@60F
576i/480i
-
1080p@24F
576i/480i
-
1080i, možnost Filmske sličice (24F/s)
nastavljena na Izklopljeno
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
720p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
Samodejno
1080p, možnost Filmske sličice (24F/s)
nastavljena na Izklopljeno
1080p/1080i, možnost Filmske sličice
(24F/s) nastavljena na Vklopljeno
720p
576i/480i
Najprimernejša ločljivost
• Predvajanje plošč DVD
Izhod
Nastavitev
Povezava prek HDMI
VIDEO način
1080p@60F
576i/480i
Optimal Resolution
1080i
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo: “If no
pictures are shown after the selection, please wait
for 15 seconds. And than, the resolution will be
reverted to the previous value automatically. Would
you like to make a selection?”.
Če izberete Yes in ločljivost ni podprta, bo zaslon
televizorja prazen. Počakajte 15 sekund in ločljivost
se bo samodejno preklopila na predhodno vrednost.
▪
▪
-
576i/480i
Povezava brez HDMI
VIDEO način
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
▪
VIDEO način
576i/480i
576i/480i
576p/480p
✎ OPOMBA
▪ Če priključeni televizor ne podpira filmskih sličic
32
576i/480i
Način HDMI
Samodejno
1080p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Če je zaslon prazen, pritisnite gumb ZAUSTAVI ( )
na zgornji strani izdelka (plošča ni vstavljena) in ga držite
najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniško privzete nastavitve. Vse nastavitve se bodo
ponastavile na tovarniško privzete nastavitve. Sledite
korakom na prejšnji strani, da si omogočite dostop
do ustreznega načina in izberete možnost Nastavitev
zaslona, ki jo vaš televizor podpira.
Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo
izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic,
da lahko uporabljate način za prikazovanje filmskih sličic
(24 F/s).
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 32
2010-03-29 오후 7:32:20
Filmske sličice (24Fs)
Če je možnost Filmske sličic (24Fs) nastavljena na
On, lahko prilagodite izhod HDMI izdelka tako, da
prikaže 24 sličic na sekundo, kar izboljša kakovost
slike.
Funkcijo Filmske sličice (24Fs) lahko uporabite
samo na televizorju, ki podpira to hitrost prikaza.
To možnost lahko izberete samo v načinih z
izhodno ločljivostjo 1080i ali 1080p HDMI.
• On : možnost Filmske sličice (24Fs) je vklopljena.
• Off : možnost Filmske sličice (24Fs) ni vklopljena.
✎ OPOMBA
▪ Če vaš televizor ne podpira možnosti Filmske sličice
(24Fs), se prikaže pojavno sporočilo.
Zaporedno izrisovanje slik
To možnost izberite, da izboljšate sliko pri
predvajanju plošč DVD.
• Auto : izberite to možnost, če želite, da izdelek
samodejno nastavi najboljšo sliko za ploščo
DVD, ki jo gledate.
• Video : izberite to možnost za najboljšo sliko
pri ogledu plošč DVD s koncerti ali televizijskimi
oddajami.
Mirujoči način
Izberite vrsto slike, ki bo prikazana, ko začasno
ustavite predvajanje plošče DVD.
• Auto : samodejno nastavi najboljšo mirujočo
sliko glede na predvajano vsebino.
• Frame : to možnost izberite za začasno
zaustavitev prizora z umirjenim dogajanjem.
• Field : izberite to možnost, če začasno
zaustavite prizor z veliko dogajanja.
S to možnostjo nastavite barvno globino priključka
HDMI OUT. Barvna globina omogoča natančnejšo
reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
• Auto : slika bo prikazana s funkcijoBarvna
globina, če je izdelek priključen na televizor, ki
podpira barvno globino HDMI.
• Off : slika bo prikazana brez funkcije Barvna
globina.
Avdio
Digitalni izhod
Možnost Digitalni izhod nastavite glede na
priključeni sprejemnik. (Podrobnosti najdete v
razdelku o izbiri digitalnega izhodnega signala na
naslednji strani.)
• PCM
• Bitstream(Re-encode)
• Bitstream(Audiophile)
✎ OPOMBA
▪ Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod,
▪
▪
▪
▪
▪
drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste zaslišali
glasen hrup.
Če naprava HDMI (sprejemnik, televizor) ne podpira
stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo izhodni avdio
signal oblike PCM.
Pri navadnih ploščah DVD sekundarni zvok in zvočni
učinki ne bodo slišni.
Nekatere plošče Blu-ray nimajo sekundarnega zvoka
in zvočnih učinkov.
Nastavitev Digitalni izhod ne vpliva na analogni
izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni avdio signal
HDMI, ki je priključen na televizor.
Vpliva na povezavo prek optičnega kabla ali kabla
HDMI z avdio sprejemnikom.
Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to, ali je
možnost Digitalni izhod nastavljena na PCM ali Bitni
tok.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 33
Nastavitev
Barvne nastavitve izhoda HDMI lahko optimizirate
tako, da izberete priključeno vrsto naprave.
• TV : Izberite to možnost, če je naprava priključena
na televizor prek povezave HDMI.
• Monitor : izberite, če je naprava priključena na
monitor prek povezave HDMI.
Barvna globina
05
Oblika HDMI
33
2010-03-29 오후 7:32:21
Nastavitev
Izbira digitalnega izhoda
Nastavitev
Bitstream
(Re-encode)
PCM
Sprejemnik
HDMI
Povezava
PCM
Optični
Največ 7,1-kanalni PCM 2ch
Dolby Digital Največ 5,1-kanalni PCM 2ch
Dolby Digital
Največ 7,1-kanalni PCM 2ch
Plus
Avdio tok na
plošči Blu-ray Dolby TrueHD Največ 7,1-kanalni PCM 2ch
DTS
Največ 6,1-kanalni PCM 2ch
DTS-HD HRA Največ 7,1-kanalni PCM 2ch
DTS-HD MA Največ 7,1-kanalni PCM 2ch
Avdio tok na
plošči DVD
Razlaga za
ploščo Blu-ray
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Največ 5,1-kanalni PCM 2ch
DTS
Kateri koli
Največ 6,1-kanalni PCM 2ch
HDMI- ali optični sprejemnik
Ponovno kodiranje z DTS
Ponovno kodiranje z DTS
Ponovno kodiranje z DTS
Bitstream
(Audiophile)
Sprejemnik
HDMI
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Optični
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Ponovno kodiranje z DTS
Dolby TrueHD
Dolby Digital
Ponovno kodiranje z DTS
DTS-HD HRA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
Ponovno kodiranje z DTS
Ponovno kodiranje z DTS
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD MA
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Oddaja samo primarni avdio
Hkrati dekodira primarne in
Dekodira primarne in
zvočni zapis (glavni zvočni
sekundarne avdio tokove in
sekundarne avdio tokove
zapis filma), tako da lahko vaš
zvočne učinke v zvok PCM ter
ter tokove zvočnih učinkov v
sprejemnik dekodira avdio bitni
nato zvok PCM znova kodira v
avdio PCM.
tok. Sekundarnega zvoka in
bitni tok DTS.
zvočnega učinka ne boste slišali.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri avdio tokove.
- Primarni zvok : zvočni zapis glavnega filma.
- Sekundarni zvok : Dodatni zvočni zapis, kot so
na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Interaktivni zvok : ko izberete to možnost, se bo
predvajal interaktivni zvok. Interaktivni zvok je
odvisen od posamezne plošče DVD.
Pretvorba signala PCM v signal z
nižjo frekvenco
Ta nastavitev omogoča pretvorbo 96-kiloherčnega
signala v signal z nižjo frekvenco.
• On : Izberite to možnost, če ojačevalnik, ki
je priključen na izdelek, ni združljiv s 96KHz.
96-kiloherčni signali se bodo pretvorili na
48-kiloherčne signale.
• Off : Izberite to možnost, če je ojačevalnik, ki je
priključen na izdelek, združljiv s 96KHz.
✎ OPOMBA
▪ Tudi če je možnost Pretvorba signala PCM v signal
z nižjo frekvenco nastavljena na Off, bo frekvenca
izhodnega signala nekaterih plošč, predvajanih prek
optičnih digitalnih izhodov, nižja.
34
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 34
2010-03-29 오후 7:32:21
Upravljanje dinamičnega razpona
S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na nizko
glasnost, vendar so dialogi kljub temu razločni.
Funkcija je aktivna samo, če izdelek zazna signal
Dolby Digital.
• On : Pri predvajanju zvočnega zapisa filma pri
tihi glasnosti ali iz manjših zvočnikov sistem
lahko uporabi ustrezno funkcijo stiskanja, da
pretvori vsebino nizke ravni v bolj razumljivo in
prepreči, da bi bili dramatični izseki preglasni.
• Off : V filmu lahko uživate s standardnim
dinamičnim prenosom.
Način zmanjšanja števila kanalov
S to možnostjo nastavite način, kako bo zmanjšano
število kanalov večkanalnega zvočnega zapisa.
• Normal Stereo : zmanjša število kanalov v
dvokanalni stereo zvok. To možnost izberite, če
je izdelek priključen na opremo, ki ne podpira
funkcij navideznega prostorskega zvoka, kot je
Dolby Pro Logic.
• Surround Compatible : zmanjša število kanalov
v stereo zvok, ki je združljiv s prostorskim
zvokom. To možnost izberite, če je izdelek
priključen na opremo, ki podpira funkcije
navideznega prostorskega zvoka, kot je Dolby
Pro Logic.
DTS Neo:6
S to možnostjo lahko uživate v večkanalnem
zvoku iz preprostega dvokanalnega avdio vira.
• Off : oddaja samo dvokanalni avdio signal prek
sprednjih zvočnikov.
✎ OPOMBA
▪ Če uporabljate sprejemnik HDMI, je ta možnost na
voljo, če možnost Digitalni izhod nastavite na PCM.
Sistem
Uvodne nastavitve
Z možnostjo Uvodne nastavitve lahko nastavite
jezik, razmerje višina/širina, omrežne nastavitve itd.
Več informacij o teh nastavitvah najdete v ustreznem
razdelku tega uporabniškega priročnika.
(Glejte strani 29–43)
Velikost zaslona Internet@TV
Nastavitev najprimernejše velikosti zaslona Internet@TV.
• Size 1 : Prikaže manjše ikone aplikacij. Na
straneh zaslona bodo morda vidni črni robovi.
• Size 2 : Prikaže običajno velike ikone aplikacij.
Slika bo morda prevelika za vaš TV-zaslon.
• Size 3 : Prikaže večje ikone aplikacij. Slika bo
morda prevelika za vaš TV-zaslon.
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano
upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki
imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek priključite
na Samsungov televizor s kablom HDMI.
Izdelek lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom
Samsungovega televizorja in predvajanje plošče
preprosto zaženete z gumbom PREDVAJAJ (
)
na daljinskem upravljalniku televizorja.
Več informacij najdete v uporabniškem priročniku
televizorja.
• On : funkcija Anynet+ je vklopljena.
• Off : funkcija Anynet+ je izklopljena.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 35
Nastavitev
• Če vaš televizor ni združljiv s stisnjenim
večkanalnim formatom (Dolby Digital, DTS), bo
izdelek morda oddajal prilagojeni 2-kanalni zvok
PCM, čeprav v nastavitvenem meniju nastavite
bitni tok (s ponovnim kodiranjem ali z izboljšano
kakovostjo).
• Če vaš televizor ni združljiv s frekvenco
vzorčenja PCM, višjo od 48KHz, bo izdelek
morda oddajal prilagojen 48-kiloherčni zvok
PCM, čeprav funkcijo Pretvorba signala PCM v
signal z nižjo frekvenco nastavite Off.
• Cinema : to možnost izberite, če želite film z
dvokanalnim zvokom predvajati večkanalno.
• Music : to možnost izberite, če želite glasbo z
dvokanalnim zvokom predvajati večkanalno.
05
Priključek HDMI
35
2010-03-29 오후 7:32:21
Nastavitev
✎ OPOMBA
▪ Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
▪ Samsungovov televizor podpira funkcijo Anynet+, če
▪
▪
je na njem logotip n .
Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti
HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, glejte uporabniški priročnik televizorja.
Upravljanje podatkov BD
Omogoča vam upravljati preneseno vsebino s
plošče Blu-ray, ki podpira storitev BD-LIVE.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke BD ali
spremenite bliskovni pomnilnik.
Funkcija za spremembo naprave vam omogoča
izbrati notranji ali zunanji pomnilnik naprave
(priključena USB-naprava).
Če so podatki, ki jih želite shraniti s storitve BDLIVE, večji od preostale velikosti pomnilnika ali pa
je notranji pomnilnik poln, priklopite zunanjo USBnapravo in v meniju izberite možnost Zunanja
naprava.
▪
▪
▪
Podprte so samo tiste naprave USB, ki so formatirane
za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo
protokol USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja 4
MB/s ali višjo.
Naprave USB HDD ne morete uporabiti za
shranjevanje podatkov BD (BD-LIVE).
Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za
nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
Skupna velikost v funkciji Upravljanje podatkov BD je
odvisna od pogojev.
Ura
Nastavitev funkcij, povezanih s časom.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Clock Mode
Clock Set
Time Zone
DST
Clock
:Auto
\
:GMT + 0:00
:Off
> Move " Enter ' Return
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support BD Data Management
Current Device
Total Size
Available Size
:External Memory
:589MB
:588MB
Delete BD Data
Change Device
\
:External Memory
" Select ' Return
Opis informacij o napravi (pomnilniku) na izdelku
• Total Size : skupna velikost pomnilnika naprave.
• Available Size : nezasedeni prostor v
pomnilniku naprave.
• Clock Mode : nastavite ga lahko na Auto ali
Manual.
Če izberete Manual, omogočite meni Clock
Set in onemogočite funkcijo DST.
• Clock Set : ročno lahko nastavite uro in datum.
• Time zone : nastavite lahko časovni pas vaše
države.
• DST : vklopite in izklopite lahko poletni čas.
✎ OPOMBA
▪ V načinu zunanjega pomnilnika se predvajanje
plošče zaustavi, če med predvajanjem izključite
napravo USB.
36
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 36
2010-03-29 오후 7:32:23
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
DivX(R)
Video On Demand:
Subtitle
:
Your registration
code is : XXXXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
1. V meniju Osnovni meni z gumboma ◄►
izberite možnost Settings, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network
Settings, nato pa pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network
Type, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
▪ Te možnosti ne vklopite tako, da izberete OK.
Če želite vklopiti to možnost, vklopite možnost
Deaktivacija DivX(R).
Deaktivacija DivX(R)
To možnost izberite, če želite pridobiti novo
registracijsko šifro.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Če želite nastaviti omrežno povezavo izdelka,
sledite spodnjim korakom.
Nastavitev
Če želite kupiti in predvajati vsebine DivX(R) VOD, si
lahko ogledate registracijsko šifro za DivX(R) VOD.
Nastavitev omrežja
05
Registracija DivX(R)
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want to deactivate your device?
Yes
No
✎ OPOMBA
▪ To funkcijo lahko upravljate, če je funkcija
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired ali
Wireless, nato pa pritisnite gumb VNESI.
6. Kazalec pomaknite se v naslednji razdelek.
Omrežne nastavitve
Pri ponudniku internetnih storitev se pozanimajte,
ali je vaš naslov IP statičen ali dinamičen. Če
je dinamičen, priporočamo uporabo nastavitve
Samodejno. To je najlažji način, ki deluje v večini
primerov. Če je naslov IP statičen, morate uporabiti
ročne nastavitve.
Napotki za žična omrežja so spodaj. Napotki za
brezžična omrežja sledijo napotkom za žična.
Žično omrežje
1. V meniju Omrežne nastavitve z gumboma ▲▼
izberite možnost Network Setting, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon Nastavitev internetnega
protokola.
2. Pritisnite gumb ►, nato pa izberite možnost
Auto ali Manual in pritisnite gumb VNESI.
Registracija DivX(R) izklopljena.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 37
37
2010-03-29 오후 7:32:25
Nastavitev
Samodejna nastavitev žičnega omrežja
1. Če ste izbrali možnost Auto, funkcija
nastavitve omrežja samodejno nastavi
vrednosti naslova IP, podomrežne maske itd.
✎ OPOMBA
▪ Ta postopek lahko traja do pet minut.
Settings
Network Setting
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
0
IP Address
: 0
System
0
Subnet Mask
: 0
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
0
0
3. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja, Naslov IP.
Settings
Network Setting
Display
Internet Protocol Setup :Manual
Audio
0
0
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
Network
0
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Manual
Security
0
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
0
0
> Move " Select ' Return
2. Ko funkcija nastavitve omrežja samodejno
nastavi nastavitve omrežja, pritisnite gumb
RETURN.
Nato zaženite možnost Preskus omrežja, da
preverite, ali se je izdelek povezal z omrežjem
(Glejte stran 41).
3. Če funkcija nastavitve omrežja ne nastavi
nastavitev omrežja ali če ste izbrali možnost
Ročno, glejte napotke za ročno nastavitev.
Ročna nastavitev žičnega omrežja
Če možnost Samodejna nastavitev ne deluje,
morate ročno nastaviti vrednosti v možnosti
Nastavitve omrežja.
Nastavitve omrežja v večini osebnih računalnikov
najdete na spodnji način.
4. S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku
vnesite naslov.
5. Ko zaključite vnos v posamezno polje, z gumbom
► kazalec pomaknite na naslednje polje.
Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite za
premikanje gor, dol in nazaj
6. V polja IP Adress, Subnet Mask in Gateway
vnesite ustrezne vrednosti.
7. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na možnost
DNS.
8. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
9. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
RETURN.
10. Zaženite možnost Preskus omrežja, da
preverite, ali se je izdelek povezal z omrežjem
(Glejte stran 41).
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite
Podpora.
4. Na kartici Podpora, kliknite gumb Podrobnosti.
Prikažejo se omrežne nastavitve.
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjim korakom.
1. Na zaslonu Nastavitev internetnega protokola,
pritisnite gumb VNESI.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
38
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 38
2010-03-29 오후 7:32:26
Nastavitev brezžične omrežne povezave s
funkcijo PBC (WPS)
Najenostavnejši način nastavitve brezžične
omrežne povezave je uporaba funkcije PBC (WPS).
Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb
PBC (WPS), sledite spodnjim korakom.
1. V meniju Omrežne nastavitve z gumboma ▲▼
izberite možnost Network Setting, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon Nastavitev internetnega
protokola.
2. Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku.
3. Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb
PBC (WPS) na usmerjevalniku. Izdelek prikaže
zaslon Izbira omrežja in samodejno pridobi
vse omrežne nastavitve, ki jih potrebuje za
povezavo z vašim omrežjem. Ko je postopek
končan, se prikaže gumb OK. Na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb VNESI.
4. Ko je omrežna povezava nastavljena, z
gumbom RETURN zaprite zaslon Omrežne
nastavitve.
Nastavitev brezžične omrežne povezave s
funkcijo Samodejno iskanje omrežja
Večina brezžičnih omrežij ima dodatni varnostni
sistem, ki zahteva, da naprave, ki dostopajo do
omrežja, pošljejo šifrirano varnostno kodo, ki se
imenuje dostopni oz. varnostni ključ. Varnostni
ključ temelji na vstopnem izrazu, ki je običajno
beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ga
nastavite kot del varnostnih nastavitev brezžičnega
omrežja. Če ste v nastavitvah omrežja uporabili
to možnost in imate dostopni ključ svojega
brezžičnega omrežja, boste med postopkom
nastavitve morali vnesti vstopni izraz.
Če želite brezžično omrežno povezavo nastaviti
s funkcijo Samodejno iskanje omrežja, sledite
spodnjim korakom.
1. V meniju Omrežne nastavitve z gumboma ▲▼
izberite možnost Network Setting, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon Nastavitev internetnega
protokola.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Internet
Protocol Setup, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Auto ali
Manual, nato pa pritisnite gumb VNESI.
4. Če ste izbrali možnost Auto, z gumbom ▲
kazalec pomaknite do možnosti Access
Point Selection, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
Funkcija nastavitve omrežja bo poiskala
razpoložljiva brezžična omrežja.
Ko je postopek končan, se prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
Nastavitev
Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
• s funkcijo PBC (WPS)
• s funkcijo Samodejno iskanje omrežja.
• ročno.
Posamezni postopki so opisani spodaj.
 Nastavitev omrežne povezave
05
Brezžično omrežje
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select ' Return
5. Na seznamu omrežij z gumboma ▲▼ izberite
omrežje, nato pa pritisnite gumb VNESI.
6. Če se prikaže pojavno oknoPIN/varnost ,
nadaljujte s 7. korakom. Če se prikaže zaslon
Povezovanje z omrežjem, nadaljujte z 11.
korakom.
7. Z gumboma ▲▼ izberite možnost PIN ali
Varnost.
Pri večini domačih omrežji navadno izberete
možnost Varnost, da vnesete varnostni ključ.
8. Na zaslonu Varnost vnesite vstopni izraz
omrežja v polje Vstopni izraz.
✎ OPOMBA
▪ Vstopni izraz najdete na enem od zaslonov nastavitev
usmerjevalnika ali modema.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 39
39
2010-03-29 오후 7:32:27
Nastavitev
9. Za vnos vstopnega izraza sledite spodnjim
splošnim napotkom.
• S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku
vnesite številčno vrednost.
• S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku
se pomikajte med posameznimi gumbi zaslona
Varnostni ključ.
• Če želite vnesti črke, kazalec pomaknite do
gumba z oznako a/A/1/, nato pa pritisnite
gumb VNESI. Vsakič ko pritisnete gumb
VNESI, spremenite vrsto znakov, ki jih lahko
vnašate (a/A/1/).
• Če želite vnesti črko, pritisnite številčni
gumb, ki ustreza črki. Če ga pritisnete
večkrat zapored, se črke spreminjajo.
• Če želite izbrisati zadnjo vneseno črko ali
številko, kazalec pomaknite do gumba
Delete, nato pa pritisnite gumb VNESI.
• Če želite počistiti vse vnesene črke ali
številke, kazalec pomaknite do gumba
Počisti, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Lahko pritisnete tudi RDEČI gumb (A) na
daljinskem upravljalniku.
10. Ko končate, pritisnite RUMENI gumb (C)
na daljinskem upravljalniku ali pa kazalec
pomaknite do gumba Done in pritisnite gumb
VNESI.
Prikaže se zaslon Povezovanje z omrežjem.
11. Počakajte, da se prikaže potrditveno sporočilo
o vzpostavljeni povezavi, nato pa pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se zaslon Omrežne
nastavitve.
12. Če želite preskusiti omrežno povezavo, z
gumbom ▼ izberite možnost Network Test,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
Ročna nastavitev brezžične omrežne povezave
Če možnost Samodejna nastavitev ne deluje,
morate ročno vnesti vrednosti v možnosti
Nastavitve omrežja.
Nastavitve omrežja v večini osebnih računalnikov
najdete na spodnji način.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
4. Na kartici Podpora, kliknite gumb Podrobnosti.
Prikažejo se omrežne nastavitve.
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjim korakom.
1. Na zaslonu Nastavitev internetnega protokola,
pritisnite gumb VNESI.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja, Naslov IP.
Settings
Network Setting
Display
Access Point Selection :Not Selected
Audio
Internet Protocol Setup :Manual
System
0
0
IP Address
: 0
Network
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
:Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
\
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Move " Select ' Return
4. S številčnimi gumbi vnesite številke.
5. Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.
Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite
za premikanje gor, dol in nazaj
6. V polja IP Adress, Subnet Mask in Gateway
vnesite ustrezne vrednosti.
7. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na možnost
DNS.
8. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
9. Ko končate, pritisnite gumb ▲, da se vrnete
na zaslon Izbira dostopne točke. Izberite
omrežje, nato pa pritisnite gumb VNESI.
10. Vrnite se na 6. korak postopka samodejne
nastavitve brezžičnega omrežja zgoraj in
sledite navodilom.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite
Podpora.
40
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 40
2010-03-29 오후 7:32:28
Preskus omrežja
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Test
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Gateway Ping
Internet Service Test
Network testing...
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni
plošče itd.
• On Screen Menu : nastavitev jezika prikaza na
zaslonu.
• Disc Menu : nastavitev jezika prikaza menijev
plošče.
• Audio : nastavitev jezika zvoka na plošči.
• Subtitle : nastavitev jezika podnapisov.
Nastavitev
Settings
05
S to možnostjo se lahko povežete z žičnim
omrežjem ali preverite, ali vaša omrežna povezava
pravilno deluje.
Jezik
✎ OPOMBA
▪ Izbrani jezik bo prikazan, samo če ga plošča podpira.
Varnost
Stanje omrežja
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
Internetna povezava za BD-LIVE
S to možnostjo dovolite internetno povezavo,
kadar uporabljate storitev BD-LIVE.
• Allow (All) : internetna povezava bo omogočena
za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow (Vaild Only) : internetna povezava bo
omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim
potrdilom.
• Prohibit : internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
✎ OPOMBA
▪ Kaj je veljavno potrdilo?
▪
Če izdelek uporablja funkcijo BD-LIVE za pošiljanje
podatkov o plošči in od strežnika zahteva potrdilo
za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih podatkov
preveri, ali je plošča veljavna in izdelku pošlje potrdilo.
Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna
povezava omejena.
Ko prvič odprete ta meni, se prikaže zaslon za
nastavitev gesla.
S številčnimi gumbi vnesite štirimestno geslo.
Starševski nadzor
Ta funkcija v povezavi s ploščami Blu-ray/DVD, ki
jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je
možno nadzorovati vrste plošč Blu-ray/DVD, ki jih
gleda vaša družina.
Če želite uporabiti funkcijo, izberite stopnjo
nadzora, ki omeji izdelek samo na predvajanje
plošč z ustrezno stopnjo.
Višje stopnje označujejo vsebine, namenjene samo
odraslim. Ko izbirate številko stopnje, izberite
najvišjo številko stopnje, ki jo želite predvajati
na izdelku. Če na primer izberete 6. stopnjo, bo
izdelek predvajal samo plošče stopnje 6 in nižje,
ne bo pa predvajal plošč s stopnjo 7 ali 8.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
 Off
8(Adults)
7
6
5
4
|
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 41
41
2010-03-29 오후 7:32:29
Nastavitev
Sprememba gesla
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate na varnostnih funkcij.
Če pozabite geslo
1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite gumb ZAUSTAVI (
) na zgornji
plošči in ga držite najmanj 5 sekund.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške nastavitve.
✎ OPOMBA
▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo
izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
Splošno
Ozadje
Zvok ob vklopu/izklopu
Predvaja melodijo ob vklop in izklopu izdelka.
• On : zvok ob vklopu je vklopljen.
• Off : zvok ob vklopu je izklopljen.
Sporočilo na plošči
Izberite, katera prikazovalna plošča bo aktivna
glede na nameščen izdelek.
• Top : sporočila si lahko ogledate na zgornji
plošči izdelka.
Izberite to možnost, če ste izdelek obesili na
steno.
• Front : sporočila si lahko ogledate na sprednji
plošči izdelka.
Izberite to možnost, če imate izdelek postavljen
na mizi, v središču za zabavo ali na podobni
ploski površini.
Sprememba teme ozadja na menijskem zaslonu.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move " Select ' Return
Varčevanje z energijo
Porabo energije lahko zmanjšate tako, da nastavite,
da se zgornja plošča samodejno izklopi, če pet
sekund ne pritisnete nobenega gumba.
• On : zgornja plošča se bo samodejno izklopila,
če pet sekund ne pritisnete nobenega gumba.
• Off : funkcija varčevanja z energijo je izključena.
Zaslon nadzorne plošče
Nastavite lahko svetlost zaslona zgornje plošče.
• Auto : zatemnjen med predvajanjem.
• Dim : zatemnjen zaslon.
• Bright : svetel zaslon.
42
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 42
2010-03-29 오후 7:32:31
Ta možnost omogoča nadgradnjo programske
opreme, s katero izboljšate delovanje izdelka
in uporabljate dodatne storitve. Trenutno
različico programske opreme lahko preverite
prek interneta tako, da nastavite samodejno
obveščanje o nadgradnjah. Če je izdelek pravilno
povezan v omrežje prek kabla ali brezžične
povezave, se bo ob vsakem vklopu samodejno
povezal s Samsungovim spletiščem in prenesel
posodobitvene datoteke, če so na voljo.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Upgrade :
Audio
Disc Menu
System Current Version
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Network
Subtitle
:
By Internet
\
Language
Auto Upgrade Notification:On
Security
General
" Select ' Return
Support
• USB : Obiščite www.samsung.com/
bluraysupport in prenesite najnovejšo različico
programske opreme (datoteka RUF) ter jo
shranite v bliskovni pogon USB. Priklopite
bliskovni pogon USB v vrata USB izdelka
(pladenj za plošče mora biti prazen), da
posodobite programsko opremo, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
• CD/DVD : Obiščite www.samsung.com/
bluraysupport in prenesite najnovejšo različico
programske opreme (datoteka RUF) ter jo
zapišite na ploščo. Vstavite ploščo v izdelek in jo
predvajajte, da zaženete posodobitev, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
✎ OPOMBA
▪ Posodobitve programske opreme prek USB-ja in CD▪
▪
1. Če želite izbrati možnost By Internet,
pritisnite gumb VNESI.
Če je posodobitev na voljo, se prikaže
pojavno okno.
2. Če izberete Yes, se bo izdelek samodejno
izklopil, nato pa ponovno zagnal.
(Ne izklapljajte ga ročno.)
3. Prikaže se pojavno okno o poteku postopka.
Ko je posodobitev končana, se izdelek
samodejno izklopi.
4. Z gumbom POWER vklopite izdelek.
✎ OPOMBA
▪ Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi po
▪
Nastavitev
Nadgradnja programske opreme
Programsko opremo lahko posodobite še na dva
druga načina:
05
Podpora
▪
▪
▪
ja delujejo enako kot s posodobitvijo »By Internet
(Prek interneta)«.
Posodobitve programske opreme nikoli ne izvajajte
prek priključka USB, če je v izdelku plošča. Najprej
odstranite ploščo.
Če želite nadgradnjo med prenosom podatkov za
nadgradnjo prekiniti, pritisnite gumb VNESI.
Po koncu nadgradnje sistema, v meniju Nadgradnja
preverite podrobnosti o programski opremi.
Med nadgradnjo sistema ne izključite izdelka, sicer
ta morda ne bo več pravilno deloval.
Posodobitve programske opreme s priključkom USB
morate izvajati z bliskovno pomnilniško napravo USB.
Obrnite se na Samsung
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo
lahko pomagali.
ponovnem zagonu. Z gumbom POWER vklopite
posodobljeni izdelek.
Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte
izdelka.
Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli zakonske odgovornosti za okvare, do katerih
pride zaradi nestabilne internetne povezave ali
nepravilnega ravnanja kupca med postopkom
nadgradnje programske opreme.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 43
43
2010-03-29 오후 7:32:31
Osnovne funkcije
Predvajanje plošče
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Predvajanje
1. S pritiskom gumba za ODPRI/ZAPRI (
odprite pladenj za plošče.
)
2. Nežno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo
nalepka na plošči usmerjena navzgor.
3. Z gumbom ODPRI/ZAPRI (
pladenj.
4. Pritisnite gumb PREDVAJAJ (
) zaprite
PREMOR (
)
)
Zaustavi predvajanje.
• Če gumb enkrat pritisnete, si
predvajalnik zapomni mesto, kjer je
bilo predvajanje zaustavljeno.
• Če gumb dvakrat pritisnete, si
predvajalnik ne zapomni mesta, kjer
je bilo predvajanje zaustavljeno.
Začasno zaustavi predvajanje.
Zgradba plošče
Vsebine plošč so navadno razdeljene na spodnje
načine.
• Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO
naslov 1
poglavje 1 poglavje 2
poglavje 1
naslov 2
poglavje 2
• Zvočna CD-plošča (CD-DA)
posnetek 1
posnetek 2
posnetek 3
posnetek 4
poglavje 3
posnetek 5
• MP3, WMA, DivX, MKV in MP4
mapa (skupina) 1
datoteka 1
datoteka 2
mapa (skupina) 2
datoteka 1
datoteka 2
1. Med predvajanjem pritisnite
gumb DISC MENU na daljinskem
upravljalniku.
✎ OPOMBA
▪ Elementi menija se lahko razlikujejo glede na ploščo
) Začne predvajanje.
ZAUSTAVI (
hZ
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb VNESI.
).
Gumbi, povezani s predvajanjem
PREDVAJAJ (
Uporaba menija plošče
datoteka 3
in morda ta meni ne bo na voljo.
Uporaba menija naslova
Z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TITLE MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
▪ Elementi menija se lahko razlikujejo glede na ploščo
in morda ta meni ne bo na voljo.
Predvajanje seznama naslovov
z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU ali TITLE MENU.
2. Na seznamu naslovov z gumboma
▲▼ izberite vnos, ki ga želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
✎ OPOMBA
▪ Če vaš disk vključuje predvajalni seznam, ga odprete z
ZELENIM(B) gumbom.
44
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 44
2010-03-29 오후 7:32:33
hzZyx
✎ OPOMBA
▪ Elementi menija se lahko razlikujejo glede na ploščo
• Med predvajanjem pritisnite gumb PRESKOČI
(
).
Če pritisnete gumb PRESKOČI (
), se
predvajanje prestavi na naslednje poglavje.
Če pritisnete gumb PRESKOČI (
),
predvajalnik preskoči na začetek poglavja.
Če gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na
začetek predhodnega poglavja.
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po prizorih
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
POJAVNI MENI na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► in z gumbom
VNESI izberite želen meni.
in morda ta meni ne bo na voljo.
Med predvajanjem lahko hitro iščete po poglavju
ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da
preskočite na naslednji odsek.
Iskanje želenega prizora
hzZyx
• Med predvajanjem pritisnite gumb ISKANJE
(
).
Vsakič, ko pritisnete gumb ISKANJE (
),
se bo hitrost predvajanja spremenila na spodnji
način.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
✎ OPOMBA
▪ Med načinom iskanja se zvoka ne sliši.
Osnovne funkcije
h
Izpuščanje poglavij
06
Uporaba pojavnega menija
Predvajanje v počasnem posnetku
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb ISKANJE (
).
Vsakič, ko pritisnete gumb ISKANJE (
), se
bo hitrost predvajanja spremenila na spodnji
način.
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
✎ OPOMBA
▪ Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
▪ Počasno predvajanje je možno samo v smeri
posnetka naprej.
Predvajanje po korakih
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb PREMOR (
).
Ob vsakem pritisku gumba PREMOR (
) se
prikaže naslednja sličica.
• Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
✎ OPOMBA
▪ Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
▪ Predvajanje po korakih je možno samo v smeri
posnetka naprej.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 45
45
2010-03-29 오후 7:32:33
Osnovne funkcije
Ponovno predvajanje
Ponovno predvajanje naslova ali
poglavja
hzZy
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje
morda ni na voljo.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Chapter ali
Title, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Repeat
4. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se ustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
5. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
6. Pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
▪ Če nastavite točko (B), preden preteče pet sekund,
se prikaže sporočilo o tem, da je izsek prekratek.
Poraba gumba TOOLS
Med predvajanjem lahko ploščo upravljate
z gumbom TOOLS.
• Meni zaslona Orodja
> Chapter
Title
4. Z gumboma ▲▼ izberite Off, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
Ponovno predvajanje izseka
hzZy
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat A-B.
Repeat
> Repeat A-B : Off " Mark A
3. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
46
:
<
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
Angle
:
00:12:06
:
1/6 ENG
:
BONUSVIEW Video:
BONUSVIEW Audio:
1/1
4/21
Chapter
Playing Time
3. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
Tools
Picture Setting
>
1/1
Off
0/1 Off
< Change " Enter
✎ OPOMBA
▪ Meni zaslona Orodja je odvisen od plošče.
Neposredni premik na želeni prizor
hzZy
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS
2. Z gumboma ▲▼ izberite Title, Chapter ali
Playing time.
3. S številčnimi gumbi vnesite želeni Title,
Chapter ali Playing time in pritisnite gumb
VNESI.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 46
2010-03-29 오후 7:32:36
To funkcijo lahko upravljate tudi
s pritiskom na gumb AUDIO na
daljinskem upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
▪
▪
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Audio.
▪
✎ OPOMBA
▪ Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
▪
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik zvočnega
zapisa.
▪
▪
▪
▪
▪
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
Informacije o primarnem/sekundarnem načinu bodo
prikazane tudi, če ima vaša plošča Blu-ray funkcijo
BONUSVIEW.
Uporabite gumb ◄►, če želite preklopiti med
glavnim in pomožnim avdio načinom.
Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki zvočnega
zapisa so na plošči, zato morda ne bo na voljo.
Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 jezikov zvočnega
zapisa, DVD pa do 8.
Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko za angleški
jezik izbrali večkanalni zvočni zapis LPCM ali Dolby
Digital.
Če pritisnete gumb AUDIO na daljinskem
upravljalniku, se prikaže vrstica Avdio.
Če jo želite odstraniti, pritisnite gumb RETURN.
Izbira jezika podnapisov
hZx
To funkcijo lahko upravljate tudi z
gumbom SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Podnapisi.
▪
▪
želene podnapise nastavili v meniju Meni plošče.
Pritisnite gumb DISC MENU.
Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
podnapisov so na plošči, zato morda ne bo na voljo
pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov
podnapisov, DVD pa do 32.
Osnovne funkcije
hzZx
✎ OPOMBA
▪ Glede na ploščo Blu-ray/DVD boste morda lahko
06
Izbira jezika zvočnega zapisa
Informacije o primarnem/sekundarnem načinu bodo
prikazane tudi, če ima vaša plošča Blu-ray funkcijo
BONUSVIEW.
Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne
podnapise.
Število vseh podnapisov je vsota glavnih in pomožnih
podnapisov.
Če pritisnete gumb SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku, se prikaže vrstica podnapisov.
Če jo želite odstraniti, pritisnite gumb RETURN.
Spreminjanje zornega kota
hZ
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne
kote določenega prizora, lahko uporabite funkcijo
ZORNI KOT.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Zorni kot.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.
Izbira nastavitve slike
hzZy
Ta funkcija omogoča prilagoditev kakovosti videa
pri povezavi s televizorjem prek priključka HDMI.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Picture
Setting, nato pa pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ◄► izberite želeno Picture
Setting, nato pa pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
podnapisov.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 47
47
2010-03-29 오후 7:32:37
Osnovne funkcije
Poslušanje glasbe
• Dynamic : to možnost izberite, če želite
izboljšati ostrino.
• Normal : to možnost izberite za večino
predvajanj.
• Movie : to je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
• User : sami lahko prilagodite ostrino in
zmanjšate šum.
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
h
Funkcija BONUSVIEW vam omogoča ogled
dodatnih vsebin (npr. komentarjev) v manjšem
zaslonskem oknu med predvajanjem filma.
Ta funkcija je na voljo, samo če jo vsebuje plošča.
To funkcijo lahko upravljate tudi s
pritiskom na gumb BONUSVIEW na
daljinskem upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
ow
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje glasbe
✎ OPOMBA
▪ Če spremenite možnost Video dodatki, se bo
možnost Avdio dodatki samodejno spremenila v
skladu z možnostjo Video dodatki.
Tools
BONUSVIEW Video<
BONUSVIEW Audio:
Picture Setting
Off
0/1 Off
>
< Change " Enter
!
SOURCE
SOURCE
SUBTITLE
SUBTITLE
AUDIO
AUDIO
1
0
9
2
DISC MENU
MENU
DISC
MENU
MENU
TITLE MENU
MENU
TITLE
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
3
8
4
7
INTERNET@ FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
INTERNET@
5
6
79
79
MUTE
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
48
BONUSVIEW
BONUSVIEW
@
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
BONUSVIEW Video ali BONUSVIEW Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga želite
predvajati.
POWER
TV
TV
POWER
POWER
VOL : hitro predvajanje.
CH
Gumba ISKANJE
(Samo zvočne CD-plošče (CD-DA))
Gumb PREMOR : začasno zaustavi predvajanje.
AK59-00104R
AK59-00104R
Gumb PREDVAJAJ : predvaja trenutno izbrani posnetek.
Gumba ▲▼ : izbira posnetka na seznamu glasbe
ali predvajalnem seznamu.
RUMENI gumb (C) : izbira ali preklic izbire posnetka
na seznamu glasbe.
Gumb REPEAT : izbira načina predvajanja
predvajalnega seznama.
Gumb VNESI : začne predvajanje posnetka in ga
začasno ustavi.
Gumba ◄► : Preskoči
(razen za avdio CD (CD-DA))
Gumb ZAUSTAVI : zaustavi posnetek.
Gumb PRESKOČI : med predvajanjem pomakne
prikaz na naslednjo stran seznama glasbe oz.
kazalec pomakne na naslednji posnetek na
predvajalnem seznamu.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 48
2010-03-29 오후 7:32:38
ŠTEVILČNI gumba : med predvajanjem s predvajalnega
seznama s temi gumbi izberete zaporedno številko
posnetka. Predvajan bo izbrani posnetek.
@
Predvajanje zvočne CD-plošče
(CD-DA)/MP3
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost Music,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
Zaslonski elementi prikaza CD-plošče
(CD-DA)/MP3
2
TRACK 001
TRACK 001
3
Playlist
04:27
TRACK 003
7
6
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
" Pause
5
03:35
Tools ' Return
4
1
Prikaže informacije o glasbi.
2
Prikaže predvajalni seznam.
3
Prikaži trenutni posnetek/vse posnetke.
4
Prikaže razpoložljive gumbe.
Prikaže trenutno stanje predvajanja.
7
Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.
2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga želite
predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA)/MP3
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb REPEAT.
Zvočna
Izklopljeno CD-plošča
(CD-DA/MP3)
(
Zvočna
)Posnetek CD-plošča
(CD-DA)
(
) En posnetek MP3
(
)Vse
(
Zvočna
) Naključno CD-plošča
predvajanje
(CD-DA/MP3)
1/6
05:57
TRACK 002
6
2. Želeni način predvajanja izberite z
zaporednim pritiskanjem gumba REPEAT.
1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali ploščo s posnetki v obliki MP3.
• Avdio CD-ji (CD-DA) se predvajajo samodejno.
1
Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
Zvočna
CD-plošča
(CD-DA/MP3)
Posnetki na plošči se
predvajajo v zaporedju,
v katerem so posneti na
plošči.
Ponavljanje trenutnega
posnetka.
Ponavljanje trenutnega
posnetka.
Ponovno predvajanje
vseh posnetkov.
Možnost naključnega
predvajanja predvaja
posnetke na plošči v
naključnem zaporedju.
Predvajalni seznam
1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali ploščo s posnetki v obliki MP3.
• Avdio CD-ji (CD-DA) se predvajajo samodejno.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost Music,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
2. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb
ZAUSTAVI (
) ali RETURN.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 49
Osnovne funkcije
!
5
06
Gumb PRESKOČI : med predvajanjem pomakne prikaz
na prejšnjo stran seznama glasbe oz. kazalec pomakne
na prejšnji posnetek na predvajalnem seznamu.
Če gumb pritisnete, ko se posnetek na predvajalnem
seznamu predvaja več kot tri sekunde, se bo trenutni
posnetek predvajal od začetka. Če pritisnete ta gumb
prej kot v treh sekundah po začetku predvajanja
posnetka s predvajalnega seznama, se bo začel
predvajati predhodni posnetek.
49
2010-03-29 오후 7:32:40
Osnovne funkcije
Predvajanje fotografij
3. Z gumbi ▲▼◄► kazalec pomaknite
do želenega posnetka, nato pa pritisnite
RUMENI gumb (C), da ga označite.
Če želite dodati več posnetkov, ponovite
postopek.
Music
Predvajanje plošče z datotekami
v obliki JPEG
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
1. V pladenj za plošče vstavite ploščo z
datotekami v obliki JPEG.
00:04:27
00:05:57
00:03:41
00:04:07
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Photos,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
TRACK 006
TRACK 005
00:03:35
00:03:17
TRACK 008
TRACK 007
00:03:49
00:03:47
TRACK 010
TRACK 009
00:03:53
CDDA
G
c Select
00:03:45
() Jump page
' Return
4. Če je na predvajalnem seznamu posnetek,
ki ga ne želite prevajati, ga odstranite z
RUMENIM gumbom (C).
Izbrani posnetek bo izbrisan s seznama.
5. Če želite predvajati izbrane posnetke pritisnite
gumb VNESI.
Izbrani posnetki se bodo samodejno
predvajali.
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
+
Playlist
1/3
05:57
04:27
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
Diaprojekcija se bo samodejno začela.
✎ OPOMBA
▪ V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
Uporaba gumba TOOLS
Med predvajanjem diaprojekcije lahko z
gumbom TOOLS vklopite različne funkcije.
04:07
00:08 / 05:57
Stop Slide Show
Tools
Slide Show Speed : " Pause
6. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite
gumb ZAUSTAVI (
) ali RETURN.
7. Če želite odpreti predvajalni seznam, pritisnite
gumb VNESI.
✎ OPOMBA
▪ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko
vsebuje največ 99 posnetkov.
50
Background Music
Tools ' Return
Normal
Zoom
Rotate
Information
>Move "Enter 'Return
• Stop Slide Show : to možnost izberite, če želite
zaustaviti diaprojekcijo.
• Slide Show Speed : to možnost izberite, če
želite prilagoditi hitrost diaprojekcije.
• Background Music : to možnost izberite, če
želite med diaprojekcijo predvajati glasbo.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 50
2010-03-29 오후 7:32:42
6. Z gumboma ◄► izberite želeni videoposnetek,
glasbo ali fotografije, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
4-1.Pritisnite MODRI gumb (D). Prikazal se bo
spodnji zaslon. Pojdite do 5-1.
fotografije in datoteke MP3 v isti mapi. Kakovost
zvoka je odvisna od gostote zapisa datoteke MP3,
velikosti datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.
Osnovne funkcije
✎ OPOMBA
▪ Če želite predvajati glasbeno podlago morajo biti
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost USB, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
06
• Zoom : to možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ štirikratna.)
• Rotate : to možnost izberite, če želite zasukati
sliko. (Sliko lahko zasukate v levo ali desno.)
• Information : prikaže informacije o sliki, vključno
z imenom, velikostjo datoteke itd.
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
Predvajanje iz pomnilnika USB
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
večpredstavnostnih datotek (MP3, JPEG, DivX itd.),
prenesenih iz pomnilnika USB.
1. Odprite osnovni meni.
2. Ko je naprava v zaustavljenem načinu,
priključite pomnilnik USB v priključek USB na
zgornji plošči izdelka.
Prikaže se sporočilo “Do you want to access
the device?”.
3. Pritisnite gumb ◄► in izberite Yes, nato
pritisnite gumb VNESI.
4. Pritisnite RDEČI gumb (A) ali MODER gumb (D).
Če ste pritisnili RDEČI gumb (A), nadaljujte s
5. korakom, če pa ste pritisnili MODER gumb
(D), pa nadaljujte s korakom 4-1.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
d Home
" Enter
5-1. Z gumboma ◄► izberite možnost USB, nato pa pritisnite gumb VNESI.
6-1. Z gumboma ▲▼ izberite želeni videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato pa pritisnite gumb VNESI.
7. Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 48–51.)
✎ OPOMBA
▪ Da preprečite okvare pomnilnika USB, ga morate
▪
▪
varno odstraniti (izvedite postopek). Pritisnite gumb
MENU, da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite
RUMENI gumb (C) in gumb VNESI.
Če so datoteke avdio-CD (CD-DA), MP3 in JPEG
zaustavljene, gumb FULL SCREEN na daljinskem
upravljalniku ne bo deloval.
Če med predvajanjem iz pomnilnika USB vstavite
ploščo, se naprava samodejno preklopi v način “DVD
ali CD”.
CD
USB
USB a Change Device c Safely Remove USBd View Devices" Enter
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 51
51
2010-03-29 오후 7:32:43
Omrežne storitve
Če izdelek povežete v omrežje, lahko uživate v
različnih omrežnih storitvah, kot sta Internet@TV in
BD-LIVE.
Pred porabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila:
1. Povezava izdelka v omrežje
(Glejte strani 25 – 26).
2. Konfiguracija omrežnih nastavitev
(Glejte strani 37 – 41).
4. Ko potrdite strinjanje s splošnimi pogoji
storitve, se storitev Internet@TV začne
posodabljati. To traja nekaj minut.
Ko je posodobitev končana, se prikaže
menijski zaslon storitve Internet@TV.
Kratek pregled storitve Internet@TV
1
2
Recommended
Uporaba funkcije Internet@TV
Priključite predvajalnik na omrežje, da si prenesete
različne plačljive ali brezplačne aplikacije.
Funkcija Internet@TV vam omogoča ogled koristne
in zabavne vsebine in storitev neposredno preko
spleta na vašem predvajalniku, kot so novice,
vremenske napovedi, borzni trgi, igre, filmi in glasba.
To funkcijo lahko upravljate tudi z
gumbom INTERNET@ na daljinskem
upravljalniku.
My Applications
6
1
Pred uporabo funkcije Internet@TV
1. Odprite osnovni meni.
2
3
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
4
No Disc
a Change Device d View Devices
3
" Enter
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Internet@
TV, nato pa pritisnite gumb VNESI.
5
6
by Date 1/3
Samsung Apps Settings
a Login b Mark as Favorite d Sort by ' Return
5
4
Komercialne vsebine : prikaže vodič Internet@TV,
informacije o izdelkih in predstavitve novih aplikacij.
Recommended : prikaže priporočene vsebine, ki jih
upravlja Samsung.
My Applications : prikaže vašo osebno galerijo, v
katero lahko dodajate vsebine in jih brišete iz nje.
Pomoč pri krmarjenju : prikaže razpoložljive krmilne
gumbe.
• RDEČI gumb (A) : prijava v storitev Internet@TV.
• ZELENI gumb (B) : s tem gumbom aplikacijo
označite kot priljubljeno.
• MODRI gumb (D) : razvrščanje aplikacij.
• Return : vrnitev v prejšnji meni.
Settings : sistemske nastavitve, ustvarjanje računov itd.
Samsung Apps : prenašate lahko različne plačljive
ali brezplačne aplikacije.
3. Na uvodnem zaslonu storitve Internet@TV so
prikazani splošni pogoji storitve.
S splošnimi pogoji storitve Internet@TV se
morate strinjati, preden jo lahko uporabite.
52
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 52
2010-03-29 오후 7:32:45
1
4
7
2
Input Mode
9
tuv
0
a
6
jkl
8
pqrs
3
abc
5
ghi
A
1
def
mno
13. Pritisnite gumb VNESI.
14. Na zaslonu se prikažeta zemljevid in naslov.
✎ OPOMBA
▪ Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
▪
wxyz
Delete

Spodaj je primer, kako poiščete naslov, v aplikaciji
Google Maps.
1. Na zaslonu Internet@TV izberite ikono Google
Maps in pritisnite gumb VNESI na daljinskem
upravljalniku.
2. Pritisnite ZELENI gumb (B), da odprete
funkcijo ISKANJE.
3. Z gumboma ◄► pomaknite kazalec v okno
“Iskanje ali naslov”.
4. Pritisnite gumb VNESI, da omogočite vnos v
polje za iskanje.
5. Recimo, da želite vpisati naslov ‘105
Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’.
6. Dvakrat pritisnite gumb SUBTITLE na
daljinskem upravljalniku, da spremenite znake
iz malih črk v številke.
7. Pritisnite ‘1’, ‘0’ in ‘5’.
8. Z RUMENIM gumbom (C) vnesite presledek.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
koli zakonske odgovornosti za prekinitve storitve
Internet@TV, do katere pride zaradi ponudnika
storitve, ne glede na vzrok.
Omrežne storitve
Z daljinskim upravljalnikom lahko prek zaslonske
tipkovnice vnašate besedilo v različnih aplikacijah
Internet@TV.
S pritiskom gumba SUBTITLE na vašem daljinskem
upravljalniku lahko med uporabo zaslonske
tipkovnice spreminjate besedilna polja v veliko
začetnico, majhno začetnico, številke in ikone.
12. Z gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite
preostali del naslova ‘Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’.
07
Uporaba zaslonske tipkovnice
Storitev Internet@TV je namenjena prenašanju
in obdelavi podatkov iz interneta ter predvajanju
spletnih vsebin na televizijskem zaslonu.
Če internetna povezava ni stabilna, bodo morda v
storitvi zakasnitve ali prekinitve.
Poleg tega se lahko izdelek samodejno izklopi.
V tem primeru preverite internetno povezavo in
poskusite znova.
Storitve aplikacij so morda samo v angleškem jeziku,
razpoložljive vsebine pa se lahko razlikujejo glede na
državo.
Med uporabo storitev aplikacij ne morete uporabiti
gumba FULL SCREEN na daljinskem upravljalniku.
Več informacij o storitvi Internet@TV najdete na
spletni strani ustreznega ponudnika storitve.
Storitve, ki so na voljo, se lahko spremenijo odvisno
od ponudnika storitve Internet@TV.
Vsebine storitve Internet@TV se lahko razlikujejo
glede na različico vdelane programske opreme.
Plačljivo vsebino DivX z zaščito pred kopiranjem lahko
predvajate samo s kablom HDMI.
Če ste izdelek priključili na televizor z video kabli, se
video signal DivX ne bo oddajal ali pa se bo prikazalo
pojavno sporočilo “Connect with a HDMI cable to play
this file.” ali “Cannot play current file.”
9. Trikrat pritisnite gumb SUBTITLE na
daljinskem upravljalniku, da spremenite znake
iz številk v velike črke.
10. Trikrat pritisnite številčni gumb ‘2’ na
daljinskem upravljalniku, da vnesete črko C.
11. Trikrat pritisnite gumb SUBTITLE na
daljinskem upravljalniku, da spremenite znake
iz velikih v male črke.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 53
53
2010-03-29 오후 7:32:45
Omrežne storitve
Prijava v račun
Če želite čim bolj izkoristiti aplikacije, se registrirajte
in prijavite v svoj račun.
Če to želite, morate najprej ustvariti račun.
(Navodila o ustvarjanju računa najdete v razdelku
Identifikacijska oznaka za Internet@TV na tej strani.)
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno aplikacijo in
pritisnite RDEČI gumb (A).
Login
Password :
a Create
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Nastavitve
Na tem zaslonu ustvarjate uporabniške račune in
prilagajate nastavitve storitve Internet@TV.
Settings
Change the Service Lock password
Reset
54
Ponastavi nastavitve storitve Internet@TV na
privzete tovarniške nastavitve.
✎ OPOMBA
▪ Več kot 5 sekund držite gumb ZAUSTAVI (
zgornji strani), ko v predvajalniku ni plošče.
) (na
S tem menijem lahko ustvarite ali izbrišete račun in
vnesete ali izbrišete podatke računa.
Vaš račun, vključno s podatki računa na strani
vsebine, lahko nadzirate.
Ta račun je samo za Internet@TV.
Create
Ustvarite račun in ga povežite z želenimi
aplikacijami.
2. Vnesite uporabniško ime in geslo.
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
Reset
Identifikacijska oznaka za Internet@TV
admin
User Account :
Nastavitev sistema
' Cancel
✎ OPOMBA
▪ Ime računa mora vsebovati vsaj 1 znak, vendar ne
▪
več kot 8.dovoljeno število znakov uporabniškega
imena je 10.
Prijavite lahko do 10 imen za uporabniške račune.
Manager
• Sevice Site : informacije za registracijo in prijavo
v spletišča s storitvami.
• Chage Password : sprememba gesla
uporabniškega računa.
• Delete : brisanje računa.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 54
2010-03-29 오후 7:32:46
Lock
Zaklene aplikacijo. Za dostop do zaklenjene
aplikacije je potrebno geslo.
Delete
• RDEČI gumb (A) (Login) : prijava v internetno
storitev.
• ZELENI gumb (B) (Thumbnail View) : spremeni
način pogleda.
• MODRI gumb (D) (Sort By) : razvrsti aplikacije
po kategorijah Predstavljene, Najbolj priljubljene,
Najnovejše in Ime.
Omrežne storitve
Aplikacije, ki jih namestite v storitev Internet@ TV,
lahko izbrišete ali zaklenete.
Uporaba barvnih gumbov v funkciji
Samsungove aplikacije
07
Upravitelj storitve
✎ OPOMBA
▪ Razpoložljive storitve internetnih vsebin lahko
Izbriše aplikacijo.
Lastnosti
dodajate in brišete.
Prikaži informacije o funkciji Internet@TV.
S pomočjo funkcije “Preveri hitrost internetne
povezave” preizkusite svojo omrežno povezavo.
Samsung Apps
V tej možnosti so na voljo različne aplikacije, ki
so razvrščene v kategorije. Za prenos nekaterih
aplikacij morate plačati.
Samsung Apps
What's New?
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

My Page
Help
Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
TV store Test User002
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
Name
Free
' Return
My Page
Prikaže seznam aplikacij.
Help
Če imate vprašanja o storitvi Internet@TV, najprej
preverite to možnost. Če ne najdete odgovora,
obiščite spletišče za pomoč.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 55
55
2010-03-29 오후 7:32:46
Omrežne storitve
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v
storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira
funkcijo BD-LIVE.
Funkcija AllShare izdelku omogoča predvajanje
glasbe, videoposnetkov in slikovnih datotek iz
osebnega računalnika.
Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate
izdelek povezati z osebnim računalnikom prek
omrežja (Glejte strani 25 – 26) in v računalnik
namestiti aplikacijo SAMSUNG PC Share Manager.
Za namestitev programa Share Manager
postopajte kot sledi.
1. Preverite, koliko je nezasedenega prostora v
pomnilniku.
V pomnilniški napravi mora biti za storitev
BD-LIVE na voljo vsaj 1GB prostora.
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve BDLIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.
✎ OPOMBA
▪ Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
Obvestilo o nadgradnji programske
opreme
Ko vzpostavite omrežno povezavo, vas bo izdelek
s pojavnim sporočilom obvestil o morebitni novi
različici programske opreme.
1. Vklopite izdelek.
2. V meniju Nadgradnja programske opreme
možnost Samodejno obveščanje o
nadgradnjah na On. (Glejte stran 43)
Če je na voljo nova različica programske
opreme, vas bo izdelek o tem obvestil s
pojavnim sporočilom.
3. Če želite posodobiti strojno-programsko
opremo, v pojavnem oknu izberite Da.
Izdelek se bo samodejno izključil, ponovno
zagnal in začel s prenosom.
(Izdelka v tem primeru nikoli ne izključite
ročno.)
4. Prikaže se pojavno okno o poteku postopka.
Ko je posodobitev končana, se izdelek
samodejno izklopi.
5. Z gumbom POWER vklopite izdelek.
✎ OPOMBA
▪ Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi po
▪
56
ponovnem zagonu. Z gumbom POWER vklopite
posodobljeni izdelek.
Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte izdelka.
Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli zakonske odgovornosti za okvare, do katerih
pride zaradi nestabilne internetne povezave ali
nepravilnega ravnanja kupca med postopkom
nadgradnje programske opreme.
1. Obiščite Samsungovo spletišče na naslovu
www.samsung.com.
2. Prenesite aplikacijo SAMSUNG PC Share
Manager in jo namestite v osebni računalnik.
3. Ko je namestitev končana, se na namizju
prikaže ikona aplikacije SAMSUNG PC Share
Manager.
Dvokliknite ikono, da zaženete aplikacijo.
Za uporabo programa Share Manager postopajte
kot sledi.
1. Če želite v oknu Moj računalnik izbrati mapo za
skupno rabo, kliknite ikono Omogoči mapo za
skupno rabo (
).
(Če želite odstraniti mapo v skupni rabi,
izberite mapo, ki jo želite odstraniti, in kliknite
ikono Onemogoči mapo za skupno rabo
( ).)
2. Če želite posodobljeno stanje skupne rabe
poslati strežniku, kliknite ikono Nastavi
spremenjeno stanje ( ).
3. Če želite, da izdelek poišče strežnik osebnega
računalnika, v menijski vrstici kliknite možnost
Share.
Kliknite Set Device Policy, nato pa Accept.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Folder
IP
Device
State
Folder 1
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player Deny
Folder 2
Folder 3
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
4. Kliknite ikono Nastavi spremenjeno stanje
( ) in se pomaknite na domači meni izdelka.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 56
2010-03-29 오후 7:32:48
Kratek pregled aplikacije
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
My Computer
C: Document and settings Admin
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Name
Folder 1
Folder 2
Folder 3
a Change Device d View Devices
" Enter
✎ OPOMBA
▪ Videoposnetki z visoko ločljivostjo morda ne bodo
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
pravilno predvajani zaradi zmogljivosti zunanjega
modema ali usmerjevalnika.
Če vaš sistem uporablja požarni zid, izdelek morda
ne bo našel vašega osebnega računalnika in ta ne
bo prikazan na zaslonu.
Možnost AllShare ne podpira naslednjih funkcij.
- glasbene podlage in funkcij nastavitev glasbene
podlage;
- prednostnega razvrščanja datotek v mapah
Fotografije, Glasba in Film.
- funkcije spremembe skupine.
- funkcije varnega odstranjevanja.
Način razvrščanja je lahko odvisen od možnosti
strežnika.
Delovanje ukazov iskanja in preskakovanja je lahko
odvisno od možnosti strežnika.
Size
Shared Folder
Kind
File
2
3
4
5
6
7
8
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
File
File
8
1
Omrežne storitve
6
1
2345
No Disc
07
5. Napravo izberete tako, da z RDEČIM gumbom
(A) ali MODRIM gumbom (D) izberete
datoteko, ki jo želite predvajati.
(Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 48–51.)
7
Menijska vrstica
Ikono Omogoči mapo za skupno rabo : s to
možnostjo izberete mapo, ki je v skupni rabi v
osebnem računalniku.
Ikono Onemogoči mapo za skupno rabo : s to
možnostjo onemogočite skupno rabo.
Ikona Osveži : s to ikono osvežite seznam map in
datotek, ki so v skupni rabi v osebnem računalniku.
Ikono Nastavi spremenjeno stanje : ko izberete mapo
za skupno rabo, ne pozabite pritisniti tega gumba.
Posodobljeno stanje bo poslano strežniku.
Strežnik : prikaže ime strežnika za skupno rabo.
Mape v skupni rabi : prikaže seznam map v skupni
rabi.
Moj računalnik : prikaže seznam map v skupni rabi
v osebnem računalniku.
Če med predvajanjem videoposnetka pritisnete
gumb ZAUSTAVI (
), si bo izdelek zapomnil
mesto zaustavitve predvajanja.
Upoštevajte, da funkcija morda ne bo delovala,
odvisno od strežnika.
Med predvajanjem videoposnetka predvajalni čas ne
bo prikazan.
Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morata biti
izdelek in osebni računalnik v istem podomrežju.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 57
57
2010-03-29 오후 7:32:49
Priloga
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servis, preverite spodnjo tabelo.
TEŽAVA
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče
upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in ponovno poskusite uporabiti daljinski upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča meni.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije
(npr. zornega kota).
• Zahtevali ste čas naslova, poglavja ali iskanja, ki je izven razpona.
Način predvajanja se razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo pravilno
delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja višina/širina ni mogoče spremeniti. • Razmerje višine/širine zaslona na plošči Blu-ray/DVD je nespremenljivo.
• To ni napaka izdelka.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, da ste v meniju z možnostmi zvoka izbrali pravi digitalni izhod.
Prikaz na zaslonu je zamrznjen.
• Več kot 5 sekund držite gumb ZAUSTAVI (
) (na zgornji strani), ko v
predvajalniku ni plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške
nastavitve.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je • Več kot 5 sekund držite gumb ZAUSTAVI (
) (na zgornji strani), ko v
vaš televizor ne podpira (na primer 1080p),
predvajalniku ni plošče. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške
slika morda ne bo prikazana na televizorju.
nastavitve.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
58
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 58
2010-03-29 오후 7:32:49
UKREP
08
• Več kot 5 sekund držite gumb ZAUSTAVI (
) (na zgornji strani), ko
v predvajalniku ni plošče. Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo
ponastavile nazaj na tovarniške nastavitve.
Te možnosti ne uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
Če imate druge težave.
• Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje, ki vsebuje
pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Na sliki so motnje ali šum.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda signala HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali vaša televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p,
720p, 1080i in 1080p.
Nepravilen prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP,
se na zaslonu občasno pojavi šum.
Delovanje aplikacije PC Share Manager
Priloga
Pozabili ste geslo.
TEŽAVA
Skupne mape so prikazane v aplikaciji PC Share • Ker Share Manager pokaže samo kategorije slike, glasbe in filma, datoteke,
Manager, datotek pa ni mogoče prikazati.
ki ne ustrezajo tem kategorijam, ne bodo prikazane.
Delovanje funkcije AllShare
Videoposnetek se predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med strežnikom in izdelkom ni stabilna. Preverite
povezavo.
Povezava AllShare med televizorjem in
osebnim računalnikom ni stabilna.
• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to
povzroči neujemanje naslovov IP.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 59
59
2010-03-29 오후 7:32:49
Priloga
TEŽAVA
BD-LIVE
UKREP
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni mogoče
vzpostaviti.
• Z možnostjo Preskus omrežja preverite, ali je omrežna povezava uspešno
vzpostavljena. (Glejte stran 41)
• Preverite, ali je pomnilnik USB priključen v izdelek.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 36)
• Preverite, ali je možnost Internetna povezava za BD-LIVE nastavljena na Dovoli (Vse).
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi
napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 36)
✎ OPOMBA
▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
60
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 60
2010-03-29 오후 7:32:50
1,5 kg
Razpon obratovalne temperature
+ 5° C do +35° C
Dimenzije
Razpon obratovalne zračne vlage
BD (plošča Blu-ray)
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Video izhod
Kompozitni video
Video/avdio
HDMI
2-kanalni
Digitalni avdio izhod
Avdio izhod
*Odzivna frekvenca
*Razmerje signal/šum
*Dinamično območje
*Celotne harmonične motnje
Priloga
Splošno
Teža
08
Tehnične lastnosti
420 (Š) X 175 (G) X 32 (V) mm
10 % do 75 %
Hitrost branja: 4,917 m/s
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 minut.
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 20 minut
1 kanal : 1,0 Vp-p (obremenitev 75Ω)
Plošča Blu-ray/DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Večkanalni avdio PCM, avdio bitnega toka.
L(1/L), R(2/R)
Optični
48-kiloherčna pretvorba : 4 Hz do 22 kHz
96-kiloherčna pretvorba : 4 Hz do 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
*: Nominalni tehnični podatki
- Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
- Podatka o teži in merah sta približna.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 61
61
2010-03-29 오후 7:32:50
Priloga
Izjava o skladnosti in združljivosti
NEKATERE plošče NISO združljive.
• Spodaj opisane omejitve in druge v tem priročniku navedene omejitve, vključno s poglavjem o vrstah in
lastnostih plošč ter vrstah plošč, ki jih je možno predvajati, veljajo za: posnete maloprodajne plošče BDROM, DVD-VIDEO, zvočne CD-plošče (CD-DA), plošče BD-RE/-R, DVD-RW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki zgoraj niso navedene, ni mogoče predvajati oz. niso primerne za predvajanje s tem izdelkom.
Nekaterih izmed zgornjih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj navedenih
razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek predvajal vse plošče z oznakami BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R ter da bo ta izdelek izvedel vse upravljalne ukaze
in predvajal vse funkcije vsake plošče. Te in druge težave z združljivostjo plošč in izdelka z novimi in
obstoječimi oblikami plošč so mogoče, ker :
- je oblika Blu-ray nova oblika, ki se še spreminja, zato ta izdelek morda ne bo izvajal vseh funkcij
plošč Blu-ray, ker so nekatere dodatne, ali so bile obliki Blu-ray dodane po izdelavi izdelka; nekatere
razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
- ta izdelek ne podpira vseh novih in obstoječih različic oblik plošč;
- so bile nove in obstoječe oblike plošč spremenjene, posodobljene, izboljšane in/ali dopolnjene;
- so nekatere plošče izdelane na način, ki omogoča samo določeno ali omejeno uporabo in funkcije
med predvajanjem;
- so morda nekatere funkcije izbirne oziroma dodatne in so bile plošči dodane po izdelavi tega izdelka
ali pa bodo na voljo pozneje;
- nekatere plošče z oznakami BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CDRW/-R morda niso skladne s standardi;
- nekaterih plošč ni mogoče predvajati zaradi njihovega fizičnega stanja ali stanja posnetka;
- je med izdelavo programske opreme za plošče Blu-ray/DVD oziroma izdelavo plošč prišlo do težav
ali napak;
- ta izdelek deluje drugače kot standardni predvajalnik DVD plošč ali druga avdio/video oprema.
- zaradi razlogov, opisanih v tem uporabniškem priročniku, in drugih razlogov, ki jih je odkrila in objavila
služba za stranke SAMSUNG.
• V primeru težav z združljivostjo plošč ali uporabo izdelka se posvetujte s službo za stranke SAMSUNG.
Službo za stranke SAMSUNG lahko prosite tudi za morebitne posodobitve izdelka.
• Za dodatne podatke o predvajalnih omejitvah in združljivosti plošč si preberite poglavja Previdnostni
ukrepi, Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika, Vrste in značilnosti plošč in Pred
predvajanjem v tem uporabniškem priročniku.
Avtorska zaščita
• Ker je odobreni sistem za zaščito vsebin plošč Blu-ray napredni sistem zaščite dostopa AACS, ki
je podoben sistemu za šifriranje vsebin CSS za plošče DVD, veljajo določene omejitve predvajanja,
analognega izhodnega signala ipd. za vsebine, zaščitene s sistemom AACS.
Uporaba tega izdelka in omejitve zanj se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, ker lahko AACS
nekatere omejitve sprejme in/ali prilagodi po proizvodnji tega izdelka. Oznaki BD-ROM in BD+ se
uporabljata tudi kot oznaki sistema za zaščito vsebine na ploščah Blu-ray in vključujejo določene
omejitve, vključno z omejitvami predvajanja vsebin, zaščitenih s sistemoma BD-ROM in/ali BD+.
Če želite več informacij o sistemih AACS, BD-ROM in BD+ ali o tem izdelku, se obrnite na službo za
stranke družbe SAMSUNG.
62
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 62
2010-03-29 오후 7:32:50
08
Priloga
• Številne plošče Blu-ray/DVD imajo programsko avtorsko zaščito. Zato svoj predvajalnik priključite
neposredno na televizor in ne na video snemalnik. Povezava z video snemalnikom lahko povzroči
motnje slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• Ta izdelek ima vključeno tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena z načini za zaščito
določenih ameriških patentov in drugih pravic intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologije za zaščito
avtorskih pravic mora odobriti podjetje Rovi Corporation, namenjena pa je za domačo uporabo in
drugo omejeno uporabo, razen če ni podjetje Rovi Corporation odobrilo drugače. Povratno inženirstvo
ali razstavljanje je prepovedano.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih pravic
v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in spreminjanje
televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko predmet civilne tožbe
ali kazenskega pregona.
• Za izhodni signal z zaporednim izrisovanjem predvajalnikov plošč Blu-ray : POROŠNIKI
MORAJO UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO POPOLNOMA
ZDRUŽLJIVI S TEM IZDELKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE DO MOTENJ V PRIKAZANI SLIKI.
ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM IZRISOVANJEM, PRIPOROČAMO, DA
IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA STANDARDNA LOČJIVOST. ČE IMATE VPRAŠANJA GLEDE
ZDRUŽLJIVOSTI NAŠEGA TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA NAŠO SLUŽBO ZA
POMOČ STRANKAM.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 63
63
2010-03-29 오후 7:32:50
Priloga
Licence
• Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Ime “Dolby” in oznaka “DD” sta
zaščiteni blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izdelano po licenci v skladu z ameriškimi patenti št. : 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti. Ime in
oznaka DTS sta zaščiteni blagovni znamki, logotipi DTS-HD, DTS-HD Master Audio in
DTS pa blagovne znamke družbe DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo.
©DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• O VIDEOPOSNETKIH OBLIKE DIVX : DivX® je oblika digitalnega video zapisa, ki ga je
ustvarila družba DivX, Inc. Ta predvajalnik je uradno odobrena naprava za predvajanje video
posnetkov oblike DivX. Več informacij in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko
DivX najdete na naslovu www.divx.com.
• O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX : Če želite predvajati video vsebine na zahtevo v
obliki DivX morate registrirati to napravo, ki je odobrena za predvajanje datotek DivX®. Če želite ustvariti
registracijsko šifro, poiščite možnost Video na zahtevo v nastavitvenem meniju naprave. Ko ustvarite
šifro, obiščite vod.divx.com, kjer boste dokončali postopek in izvedeli več o funkciji Video na zahtevo.
• Naprava je odobrena za predvajanje video vsebin oblike DivX visoke ločljivosti do 1080p, vključno z
najkakovostnejšimi vsebinami.
• Izdelek, ki ste ga prejeli s temi navodili, ima dovoljenja na podlagi določenih pravic intelektualne lastnine
določenih tretjih oseb. Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških patentov : 5,060,220
5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061 6,556,521 6,578,163 6,697,307
6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327 7,009,926 7,085,221 7,088,649
7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861 7,146,624 7,151,729 7,161,879
7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891 7,209,423 7,210,067 7,228,062
7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086 7,272,106 7,280,460 7,283,729
7,286,454 7,304,938
• To dovoljenje je omejeno na končnega uporabnika in samo za zasebno nekomercialno uporabo.
Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo. Dovoljenje ne zajema nobenega drugega izdelka
razen tega in ne vključuje izdelkov ali postopkov brez dovoljenja, skladno z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/
IEC 13818-3, ki se uporabljajo ali prodajajo skupaj s tem izdelkom.
Dovoljenje zajema samo uporabo tega izdelka za kodiranje in/ali dekodiranje avdio datotek, skladno z
ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3. To dovoljenje ne zajema pravic za lastnosti ali funkcije izdelka,
ki niso v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.
• Open Source License Notice
- In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.
64
Slovenščina
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 64
2010-03-29 오후 7:32:50
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba
eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih
ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne
predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 65
2010-03-29 오후 7:32:51
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
0-800-100-5303
01-8000112112
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
www.samsung.com
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
261 03 710
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Kazakhstan
www.samsung.com
Kyrgyzstan
www.samsung.com
Uzbekistan
www.samsung.com
Tadjikistan
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
00-800-500-55-500
810-800-500-55-500
` Asia Pacific
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
00-800-500-55-500
Australia
1300 362 603
www.samsung.com
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
New Zealand
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
www.samsung.com
Taiwan
Vietnam
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
www.samsung.com
South Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.a.e
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
www.samsung.com
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
Belarus
Moldova
www.samsung.com
088-55-55-555
0-800-502-000
www.samsung.com
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
8-800-555-555
Ukraine
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 66
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Thailand
0845 SAMSUNG (7267864)
800-7267
0-800-05-555
Singapore
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
8000-7267
Armenia
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
8-800-77777
www.samsung.com
Azerbaijan
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-555-55-55
Georgia
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com
815-56 480
Contact Center 
Russia
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
Switzerland
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Austria
Czech
www.samsung.com
Area
Bahrain
0860-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
800-22273
2010-03-29 오후 7:32:51
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku
nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo,
dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če
tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od
ostalihodpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Teizdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno
vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AK68-01857M
01857M-BD-C7500-EDC-SLV.indb 67
2010-03-29 오후 7:32:52
Download PDF

advertising