Samsung | BD-ES5000 | Samsung BD-ES5000 Uživatelský manuál

BD-ES5000
Přehrávač disků Blu-ray™
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
česky
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 1
2012-04-13 오후 12:09:43
Nejdůležitější vlastnosti
Vlastnosti disku Blu-ray
Disky Blu-ray podporují nejvyšší kvalitu videa
ve vysokém rozlišení, která je v současnosti
dostupná. Jejich velká kapacita umožňuje
kvalitu videa bez kompromisů.
Níže uvedené funkce disků Blu-ray závisí na
konkrétním disku.
Vzhled a ovládání funkcí se také mohou měnit
disk od disku.
Níže uvedené funkce nejsou nabízeny všemi
disky.
Nejdůležitější vlastnosti videa
Formát BD-ROM podporuje tři vysoce pokročilé
video kodeky: AVC, VC-1 a MPEG-2.
Podporována jsou i HD rozlišení videa:
• 1920 x 1080 Vysoké rozlišení
• 1280 x 720 Vysoké rozlišení
Přehrávání ve vysokém rozlišení
K prohlížení obsahu s vysokým rozlišením
na discích Blu-ray potřebujete televizor s
rozlišením HDTV (High Definition Television).
Některé disky Blu-ray mohou pro prohlížení
obsahu s vysokým rozlišením vyžadovat
výstup HDMI OUT přehrávače.
Schopnost prohlížet obsah disků Blu-ray
ve vysokém rozlišení může být omezena
rozlišením televizoru.
BD-LIVE
Přes síťové připojení můžete stahovat různý
obsah poskytovaný výrobcem disku Blu-ray
podporujícího BD-LIVE.
Vlastnosti přehrávače disků Blu-ray
AllShare
Můžete přehrávat videa, hudbu a fotografie
uložené ve vašich přístrojích (například v
počítači nebo NAS [Network-Attached
Storage]) přes síťové připojení.
Přehrávání multimediálních souborů
Pomocí připojení USB můžete přehrávat různé
druhy multimediálních souborů (MP3, JPEG,
DivX atd.) umístěných na paměťovém zařízení
s rozhraním USB.
Bezpečnostní informace
Varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT
PŘÍSTROJE (NEBO JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT
UŽIVATEL. SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
Tento symbol označuje „nebezpečné
napětí “uvnitř výrobku, které představuje
riziko úrazu elektrickým proudem nebo
možnost poranění osob.
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE
KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU
ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL
MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do
knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného podobného
stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli poškození přístroje, které může
vyústit v nebezpečí vzniku ohně nebo úraz
elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před
deštěm nebo vlhkostí.
UPOZORNĚNÍ
PŘEHRÁVAČ DISKŮ BLU-RAY POUŽÍVÁ
NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ
PŘI PŘÍMÉM KONTAKTU MŮŽE ZPŮSOBIT
NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. TENTO PŘEHRÁVAČ
DISKŮ BLU-RAY VŽDY POUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ V
SOULADU S POKYNY V PŘÍRUČCE.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
Tento přehrávače kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
doprovázející výrobek
UPOZORNĚNÍ :
• VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ
ZÁŘENÍ TŘÍDY B3 PŘI OTEVŘENÍ.
NEVYSTAVUJTE SE PAPRSKU (IEC
60825-1)
• TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.
POUŽÍVÁNÍ NEBO NASTAVOVÁNÍ
OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO
PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ
TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY V
TOMTO NÁVODU, MŮŽE VYÚSTIT V
OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM.
NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI
A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY
PŘÍSTROJE SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ
SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 2
2012-04-13 오후 12:09:43
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud
jsou pro jeho připojení k dalším zařízením
použity stíněné kabely a konektory. Aby
se předešlo elektromagnetickému rušení
elektrických spotřebičů, jako jsou například
radiopřijímače a televizory, používejte pro
připojení stíněné kabely a konektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení
je vybaven zalisovanou síťovou
zástrčkou,opatřenou pojistkou. Hodnota této
pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být
použita pojistka schválená podle normy
BS1362 se stejnou ampérovou hodnotou.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud
není opatřena krytem pojistky (pokud je tento
kryt odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt
pojistky, musí být jeho barva shodná s barvou
čela síťové zástrčky. Náhradní kryty jsou
dostupné u vašeho místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná
pro typ zásuvky, který používáte ve své
domácnosti, nebo pokud síťový napájecí
kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl
k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný
prodlužovací kabel nebo se obraťte na svého
prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než
odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a
pak síťovou zástrčku bezpečným způsobem
zlikvidujte. Nezapojujte síťovou zástrčku do
síťové zásuvky, protože existuje nebezpečí
úrazu elektrickým proudem z obnaženého
ohebného kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit
síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z
tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno
přístupná.
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k
obsluze, je licencován podle některých zákonů
na ochranu duševního vlastnictví a některých
třetích stran.
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte
tyto provozní pokyny. Dodržujte všechny níže
uvedené bezpečnostní pokyny.
Ponechejte si tyto provozní pokyny po ruce
pro budoucí použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
Instalaci provádějte v souladu s pokyny
výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které
produkují teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel
polarizované zástrčky nebo zástrčky
zemnícího typu. Polarizovaná zástrčka
má dva nožové kontakty, jeden je širší
než druhý. Zástrčka zemnícího typu má
dva nožové kontakty a třetí zemnící kolík.
Široký nožový kontakt či třetí kolík jsou
přiloženy z důvodu vaší bezpečnosti.
Pakliže přiložené zástrčky nelze použít v
domovní zásuvce, požádejte elektrikáře o
výměnu zastaralé zásuvky.
10.Chraňte napájecí kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul,
zvláště u zásuvek, prodlužovacích šňůr, a
v bodě, kde vychází z přístroje.
11.Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
12.Používejte přístroj
pouze s vozíkem,
stojanem, trojnožkou,
držákem nebo
stolem, které byly
specifikovány
výrobcem nebo
prodány s přístrojem. Pokud použijete
vozík, dejte pozor při přesouvání
kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli
zranění při překlopení.
13.Vypněte tento přístroj během bouřek,
nebo pokud se nepoužívá po dlouhá
časová období.
14.Přenechejte veškerý servis
kvalifikovanému servisnímu personálu.
Servis je vyžadován, pokud byl přístroj
poškozen jakýmkoliv způsobem, jako
například při poškození napájecí šňůry
nebo zástrčky, při rozlití tekutiny nebo
pádu předmětů do přístroje, vystavení
přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj
nefunguje normálně nebo pokud spadnul.
Uskladnění disků a práce s nimi
Manipulace s disky
Tvar disku
• Používejte disky s
pravidelnými tvary.
Pokud používáte
nepravidelný disk
(disk se speciálním tvarem), můžete
poškodit přehrávač.
Jak držet disk
• Nedotýkejte se povrchu
disku v místech se
záznamem.
Disky Blu-ray
• Nenechávejte disk Blu-ray v přehrávači
po dlouhou dobu. Vyjměte disk Blu-ray z
přehrávače a uložte jej do jeho obalu.
• Zabraňte vzniku škrábanců nebo otisků
prstů na povrchu disku Blu-ray.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Setřete špínu nebo nečistoty na disku
pomocí měkké tkaniny.
Uskladnění disků
Dejte pozor, abyste disky nepoškodili, protože
data na těchto discích jsou vysoce citlivá na
vlivy prostředí.
• Nenechávejte je na přímém slunečním
světle.
• Uchovávejte je v chladném větraném
prostoru.
• Skladujte je ve svislé poloze.
• Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
• Pokud přehrávač náhle přesunete ze
studeného místa na teplé, může se na
provozních součástkách a čočkách
vytvořit kondenzace a způsobit abnormální
přehrávání disku. Pokud k tomu dojde,
odpojte přehrávač ze zásuvky, počkejte
dvě hodiny a potom jej znovu zapojte do
zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej
přehrát znovu.
Upozornění pro manipulaci
• Nepište na potištěnou stranu disku
propiskou ani tužkou.
• Nepoužívejte k čištění disků čisticí spreje
na gramodesky ani antistatické prostředky.
Nepoužívejte ani těkavé chemikálie,
například benzen nebo ředidlo.
• Nenalepujte na disky štítky ani nálepky.
(Nepoužívejte disky opravené nechráněnými
lepicími páskami nebo s odloupnutými
nálepkami.)
3
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 3
2012-04-13 오후 12:09:43
• Nepoužívejte chrániče ani kryty proti
poškrábání.
• Nepoužívejte disky potištěné pomocí tiskáren
na štítky, které jsou k dispozici na trhu.
• Nevkládejte deformované nebo prasklé disky.
• Před připojováním dalších komponent
k přehrávači se ujistěte, že jsou vypnuty.
• Nepohybujte s přehrávačem během
přehrávání disku. Mohlo by dojít k
poškrábání nebo poškození disku a k
poškození vnitřních součástí přehrávače.
• Nepokládejte na přehrávač květinové vázy
naplněné vodou ani jakékoliv malé kovové
předměty.
• Nevkládejte ruce do štěrbiny pro disk.
• Nevkládejte do štěrbiny pro disk nic jiného
než disk.
• Rušení z externích zdrojů, například
blesk a statická elektřina, mohou ovlivnit
normální provoz přehrávače. Pokud to
nastane, vypněte přehrávač a znovu ho
zapněte tlačítkem POWER, nebo odpojte
a potom opět připojte síťovou napájecí
šňůru k síťové zásuvce. Přehrávač začne
fungovat normálně.
• Po použití vyjměte disk a vypněte přehrávač.
• Pokud přehrávač nehodláte delší dobu používat,
odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
• Čistěte disk otíráním přímým
směrem zevnitř ke vnější
straně disku.
• Zabraňte kontaktu přehrávače
s kapalinami.
• Je-li síťová zástrčka připojena do zásuvky
ve zdi, přehrávač bude po vypnutí stále
odebírat energii (pohotovostní režim).
• Přístroj chraňte před stříkající a kapající
vodou a nestavte na něj předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy.
• Koncovka síťového kabelu slouží k úplnému
odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě a
musí zůstat dobře přístupná.
• Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokrýma
rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• Nezapojujte více elektrických zařízení do
jedné napájecí zásuvky. Hrozí přehřátí
zásuvky a požár.
• Pokud zařízení vydává nezvyklé zvuky,
zápach nebo dým, ihned vypněte napájení
a odpojte napájecí zástrčku od zásuvky.
Poté požádejte o pomoc centrum péče
o zákazníky. Pokud budete pokračovat v
používání produktu, hrozí úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Údržba skříně
Před čištěním skříně Blu-ray se ujistěte, že
jste před čištěním odpojili síťovou napájecí
šňůru ze síťové zásuvky.
• Pro čistění nepoužívejte benzen, ředidlo
nebo jiná rozpouštědla.
• Skříň otírejte měkkou tkaninou.
Omezení přehrávání
• Tento přehrávač nemusí reagovat na
všechny příkazy, protože některé disky Bluray, DVD a CD umožňují při přehrávání jen
některé nebo omezené funkce.
Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o
poruchu přehrávače.
• Společnost Samsung nemůže zaručit,
že tento přehrávač přehraje všechny
disky s logem Blu-ray, DVD nebo CD,
protože dochází k vývoji formátů disků a k
problémům a chybám může dojít během
tvorby softwaru disku Blu-ray, DVD a CD
nebo při jeho výrobě.
Kontaktujte centrum péče o zákazníky
SAMSUNG, pokud máte nějaké otázky,
nebo máte potíže během přehrávání
disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto
přehrávači. Více informací o omezení při
přehrávání také najdete v dalších částech
této příručky.
Obsah
Nejdůležitější vlastnosti
Zvuk...........................................................14
Vlastnosti přehrávače disků Blu-ray..............2
Systém.......................................................17
Vlastnosti disku Blu-ray................................2
Bezpečnostní informace
Varování........................................................2
Bezpečnostní opatření..................................3
Uskladnění disků a práce s nimi....................3
Úvod
Než začnete číst tuto příručku......................5
Příslušenství.................................................7
Přední panel.................................................8
Zadní panel...................................................8
Dálkové ovládání..........................................9
Připojení
A. Připojení k televizoru.................................9
B. Připojení k audio systému.......................10
C. Připojení k síti.........................................10
Nastavení
Počáteční nastavení....................................12
Navigace Nabídkami...................................12
Přístup do nabídky Nastavení.....................12
Displej........................................................13
Síť..............................................................16
Jazyk..........................................................17
Zabezpečení...............................................17
Obecné......................................................18
Podpora.....................................................18
Základní funkce
Přehrávání videa.............................................19
Použití nabídky disku/nabídky titulu/místní
nabídky..........................................................19
Použití funkcí vyhledávání a přeskakování.......19
Zpomalené přehrávání a přehrávání po
krocích...........................................................20
Použití tlačítka TOOLS....................................20
Poslech hudby................................................21
Prohlížení obrázků..........................................22
Přehrávání z paměťového zařízení s 
rozhraním USB...............................................22
Síťové služby
BD-LIVE™..................................................23
Použití funkce AllShare...............................23
Příloha
Řešení potíží...............................................23
Technické údaje..........................................25
4
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 4
2012-04-13 오후 12:09:43
Úvod
Typy disků, které nemůže váš přehrávač přehrát
Než začnete číst tuto příručku
Typy disků a obsahu, které může váš přehrávač přehrát
Typ obsahu
Logo
VIDEO
-
HUDBA
FOTO
Ikona
Definice
h
z
Označuje funkci dostupnou na disku BD-ROM nebo BD-RE/-R,
zaznamenaného ve formátu BD-RE.
Z
�
Označuje funkci dostupnou na discích DVD-VIDEO nebo DVD+RW/
DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které byly zaznamenány a finalizovány.
�
o
-
�
-
G
✎ POZNÁMKA
Označuje funkci dostupnou na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na
kterých jsou soubory DivX, MKV nebo MP4.
Označuje funkci dostupnou na zvukových discích CD-RW/-R
(formát CD-DA).
Označuje funkci dostupnou na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na
kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
Označuje funkci dostupnou na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na
kterých jsou soubory JPEG.
▪▪ Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
▪▪ Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán nebo není ve formátu DVD video, také se nemusí přehrát.
▪▪ Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
▪▪ Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk BD-R nebo zařízení USB s datovým tokem
vyšším než 25 Mb/s.
• HD DVD
• Disk DVD-ROM/PD/
MV apod.
✎ POZNÁMKA
• DVD-RAM
• Disk 3,9 GB DVD-R
• DVD-RW (režim VR)
pro střih.
• CVD/CD-ROM/CDV/
• Super Audio CD
CD-G/CD-I/LD
(přehraje se jen vrstva
(z disků CD-G se přehraje
CD)
jen zvuk, grafika ne)
▪▪ Některé komerční disky a disky DVD koupené
mimo váš region nemusí být možné na tomto
přehrávači přehrát.
▪▪ Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy
disků nebo při provádění určitých operací, jako
je například změna úhlu a přizpůsobení poměru
stran. Podrobné informace o discích najdete na
jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
▪▪ Zabraňte poškrábání nebo znečištění disku.
Nedovolte, aby se disk zašpinil nebo poškrábal;
otisky prstů, špína, prach, škrábance nebo zbytky
cigaretového kouře na záznamovém povrchu
mohou znemožnit přehrávání disku.
▪▪ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle
než u normálního titulu nebo se mohou některé
funkce provádět pomalu.
▪▪ Tento přehrávač nemusí reagovat na všechny
příkazy, protože některé disky Blu-ray, DVD a
CD umožňují při přehrávání jen některé nebo
omezené funkce.
Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o poruchu
přehrávače.
▪▪ Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento
přehrávač přehraje všechny disky s logem Bluray, DVD nebo CD, protože dochází k vývoji
formátů disků a k problémům a chybám může
dojít během tvorby softwaru disku Blu-ray, DVD a
CD nebo při výrobě disků.
Kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG,
pokud máte nějaké otázky, nebo máte potíže
během přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD
na tomto přehrávači. Více informací o omezení
při přehrávání také najdete v dalších částech této
příručky.
Kompatibilita s disky Blu-ray
Blu-ray Disc je nový a vyvíjející se formát.
Proto mohou nastat problémy s kompatibilitou
disků. Ne všechny disky budou kompatibilní
a ne všechny bude možné přehrávat. Další
informace najdete v této příručce v sekci
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy.
Typy disků
BD-ROM
Disky Blu-ray ROM lze pouze přehrát.
Tento přehrávač může přehrávat předem
nahrané komerční disky BD-ROM.
BD-RE/-R
Disky Blu-ray RE/-R mohou být nahrávány a
přehrávány.
Tento přehrávač přehraje i disk BD-RE/-R
nahraný jiným kompatibilním rekordérem
disků Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Tento přehrávač může přehrávat předem
nahrané komerční disky DVD (filmy na
discích DVD-VIDEO).
• Při přepínání z první vrstvy na druhou
vrstvu dvouvrstvého disku DVD-VIDEO
může nastat momentální zkreslení obrazu a
zvuku. To není porucha přehrávače.
5
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 5
2012-04-13 오후 12:09:44
DVD-RW/-R/+R
Tento přehrávač přehraje disky DVD-RW/R/+R nahrané a finalizované na DVD video
video rekordéru. Schopnost přehrávání závisí
na způsobu záznamu.
DVD+RW
• Přehrávač přehraje disk DVD+RW nahraný
na DVD Video rekordéru. Schopnost
přehrávání závisí na způsobu záznamu.
Audio CD (CD-DA)
• Přehrávač přehrává zvukové disky CDRW/-R ve formátu CD-DA.
• Přehrávač nemusí být schopen přehrávat
některé disky CD-RW/-R vzhledem ke
stavu záznamu.
CD-RW/-R
• Používejte disky CD-RW/-R s kapacitou 700
MB (80 minut).
Pokud je to možné, nepoužívejte disky s
kapacitou 800 MB (90 minut) a více, protože
tyto disky nemusí být možné přehrát.
• Pokud disk CD-RW/-R nebyl zaznamenán
jako ukončená relace, můžete se setkat
s prodlevami během přehrávání začátku
disku nebo nebude možno přehrávat
všechny zaznamenané soubory.
• Některé disky CD-RW/-R tento přístroj
nemusí přehrát, v závislosti na zařízení,
které bylo použito pro jejich vypálení.
Možnost přehrávání obsahu CD, která jsou
pro vaše osobní použití, zaznamenaného
na médiích CD-RW/-R, se může lišit v
závislosti na obsahu a discích.
AVCHD (Pokročilý video kodek
s vysokým rozlišením)
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky
ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně
používány ve videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální
kamery s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější
kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát
„x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže
přehrávat disky AVCHD, které používají
formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
Typ disku
Blu-ray
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými
známkami společností Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
✎POZNÁMKA
▪▪ V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být
možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
▪▪ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu
než běžné disky z DVD videokamer.
▪▪ Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4
nemusí být možné přehrát, v závislosti na
rozlišení a snímkové frekvenci videa.
Kód regionu
Přehrávače i disky jsou chráněny kódem
podle regionu. Aby bylo možné disk přehrát,
musí tyto regionální kódy souhlasit. Pokud
kódy nesouhlasí, disk nepůjde přehrát.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno
na zadním krytu přehrávače.
DVD-VIDEO
Kód
regionu
Oblast
a
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika,
Korea, Japonsko, Tchaj-wan,
Hongkong a jihovýchodní
Asie.
b
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
c
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a
Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Jižní Afrika,
Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika,
Střední Amerika, Austrálie,
Nový Zéland, tichomořské
ostrovy, Karibská oblast
5
Rusko, Východní Evropa,
Indie, většina Afriky, Severní
Korea, Mongolsko
6
Čína
Autorská práva
Podporované formáty souborů
Informace o připojení USB
• Váš přehrávač podporuje paměťová média
s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální
fotoaparáty a čtečky paměťových karet s
rozhraním USB.
• Přehrávač nepodporuje názvy složek a
souborů delší než 128 znaků.
• Některá zařízení s rozhraním USB, Externí
pevné disky a digitální fotoaparáty nemusí
být s tímto přehrávačem kompatibilní.
• Přehrávač podporuje souborové systémy
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Připojte zařízení přímo k portu USB v
přehrávači. Připojení pomocí doplňkového
kabelu USB může způsobit potíže s
kompatibilitou.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu,
nemusí čtečka správně fungovat.
• Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení
s rozhraním USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá,
než se zobrazí.
• Tento přehrávač nepřehrává soubory
MP3 s ochranou DRM (Digital Rights
Management) stažené z komerčních
webových stránek.
• Přehrávač podporuje pouze video o
snímkové frekvenci do 30 do sn./s (počet
snímků za sekundu).
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tento návod
k použití nesmí být celý ani částečně
reprodukován ani kopírován bez předchozího
písemného svolení firmy Samsung Electronics
Co.,Ltd.
6
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 6
2012-04-13 오후 12:09:44
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
*.avi
Kontejner
AVI
Obrazový kodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
MP4
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
PS
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Zvukový kodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rozlišení
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
*.mp3
*.wma
Kontejner
MP3
WMA
Zvukový kodek
Rozsah podpory
MP3
WMA
-
* Vzorkování (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Datové toky – Všechny od 5 kb/s do 384 kb/s
Loga disků, které může přehrávač přehrát
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Disk Blu-ray
BD-LIVE
PAL systém vysílání ve Spojeném
království, Francii, Německu, atd.
1920x1080
Příslušenství
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•Omezení
-I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání
souboru podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
-Normální přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné
nebo je soubor samotný poškozený.
-Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyššími než standardní může při
přehrávání zvuku či videa zadrhávat.
-Funkce vyhledávání (přeskakování) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
•Dekodér videa
-Podporuje H.264 do úrovně 4.1 a AVCHD
-Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-MPEG-4 SP, ASP:
Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
-Nepodporuje GMC 2 či vyšší
•Dekodér zvuku
-Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 22050 Hz mono
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)
Adaptér
Uživatelská příručka
Dálkové ovládání
7
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 7
2012-04-13 오후 12:09:44
Přední panel
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
✎ POZNÁMKA
ZÁSUVKA PRO DISK
Zadní panel
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
TLAČÍTKO VYSUNUTÍ
KONEKTOR USB
KONTROLKA POHOTOVOST. REŽIMU
▪▪ Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na
přehrávači nebo dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, musíte vybrat volbu Přehrát film nebo Spustit v
nabídce disku a potom stisknout tlačítko s.
▪▪ Svítí, když je přehrávač v pohotovostním režimu, a bliká, když je přijímán signál dálkového ovládání.
✎ POZNÁMKA
DC 12V 2A
LAN
HDMI OUT DIGITAL AUDIO OUT
▪▪ Chcete-li aktualizovat software přehrávače pomocí konektoru USB, použijte flash disk.
8
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 8
2012-04-13 오후 12:09:45
Připojení
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Zapne a vypne přehrávač.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Po nastavení umožňuje vybrat zdroj
signálu na televizoru.
Vysunutí disku.
Úprava hlasitosti televizoru.
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce.
Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI - Nejlepší kvalita
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače ke konektoru
HDMI IN vašeho televizoru. Viz strany 11.
2. Zapněte přehrávač a televizor.
3. Tiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce
televizoru neobjeví signál HDMI z přehrávače.
✎ POZNÁMKA
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
Stiskem tlačítka vstoupíte do místní
nabídky/nabídky titulu.
Stiskem tlačítka vyhledáváte na disku
směrem dozadu nebo dopředu.
Stiskem tlačítka pozastavíte přehrávání disku.
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem tlačítka zastavíte přehrávání.
Stiskem tlačítka spustíte přehrávání disku.
Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.
Stiskem tlačítka přepnete jazyk titulků
disku Blu-ray/DVD.
Použijte pro přístup k různým funkcím zvuku
na disku (Blu-ray/DVD).
Stiskem tlačítka přejdete na nabídku Nástroje.
Stiskem tlačítka během přehrávání
vyvoláte informace o přehrávání disku Bluray/DVD.
Výběr položek nabídky a změna hodnot
v nabídce.
Používá se pro odchod z nabídky.
Návrat k předchozí nabídce.
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přehrávače a také několika funkcí disků Blu-ray.
Stiskem použijete funkci Bonusview.
Stiskem tlačítka roztáhnete obraz přes
celou obrazovku.
Umožňuje opakovat titul, kapitolu, stopu
nebo disk.
Umožňuje opakované přehrávání A-B disku.
Instalace baterií
A. Připojení k televizoru
▪▪ Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
▪▪ Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
▪▪ Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na
obrazovce náhodný šum.
▪▪ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete
v uživatelské příručce vašeho televizoru.
▪▪ Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému
televizoru, nastaví se rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem.
▪▪ Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte funkci
Deep Color.
▪▪ Pokud použijte k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektorů Digital
Audio OUT k audio systému, abyste slyšeli zvuk.
✎ POZNÁMKA
▪Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
• Zkontrolujte polaritu (+/–) baterií.
• Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
• Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání blokován překážkami.
• Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
! UPOZORNĚNÍ
▪Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.
9
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 9
2012-04-13 오후 12:09:45
B. Připojení k audio systému
• Před zapnutím AV přijímače nastavte nejnižší hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může poškodit
reproduktory i váš sluch.
• Nastavte formát výstupu zvuku podle toho, co podporuje váš AV přijímač.
• Umístění vstupních konektorů HDMI se může lišit v závislosti na AV přijímači. Další
informace najdete v uživatelské příručce vašeho AV přijímače.
Případ 1 : Připojení k audio systému (AV přijímač s podporou HDMI)
- Nejlepší kvalita (Doporučujeme)
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače ke konektoru
HDMI IN vašeho AV přijímače. Viz strany 11.
2. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části AV přijímače ke konektoru
HDMI IN vašeho televizoru.
3. Zapněte přehrávač, televizor a AV přijímač.
4. Pomocí tlačítka výběru vstupu na AV přijímači a televizoru vyberte vstup HDMI, jehož zvuk a
obraz chcete přijímat z přehrávače. Informace o nastavení zvukového vstupu AV přijímače
naleznete v uživatelské příručce AV přijímače.
Případ 2 : Připojení k audio systému (AV přijímač s podporou Dolby
Digital, dekodér DTS) - Lepší kvalita
C. Připojení k síti
Pokud je dostupné připojení k síti, přehrávač umožňuje přístup ke službám dostupným na síti,
jako je BD-LIVE a také získávání aktualizací softwaru. Pro připojení k síti doporučujeme použít
Širokopásmový modem (s integrovaným směrovačem) nebo směrovač. Další informace o
připojení směrovače naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte výrobce
směrovače a požádejte o odbornou pomoc.
Kabelová síť
1. Pomocí kabelu Direct LAN (UTP) CAT 5 kabelu propojte konektor LAN přehrávače
s konektorem LAN na modemu nebo směrovači. Viz strany 11.
2. Informace o nastavení možností sítě naleznete na stranách 16.
✎ POZNÁMKA
▪▪ Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte,
nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP
(poskytovatele připojení k Internetu).
▪▪ Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.
▪▪ Chcete-li použít funkci AllShare, připojte počítač k síti podle ilustrace.
Můžete použít kabelové připojení.
1. Pomocí optického kabelu připojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadní straně
přehrávače ke konektoru DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na AV přijímači. Viz strana 11.
2. Pomocí HDMI kabelu (kabelů) připojte konektory HDMI na zadní straně přehrávače ke
konektoru HDMI vašeho televizoru.
3. Zapněte přehrávač, televizor a AV přijímač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na AV přijímači vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk
z přehrávače. Informace o nastavení zvukového vstupu AV přijímače naleznete v uživatelské
příručce AV přijímače.
5. Stisknutím tlačítka volby vstupu na dálkovém ovládání televizoru vyberte zdroj HDMI videa.
10
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 10
2012-04-13 오후 12:09:45
Připojení k audio systému
Připojení k televizoru
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Case 1 : Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Case 1 : Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Síť
Případ 2 : Optický kabel
(není součástí dodávky)
Směrovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Širokopásmové
služby
nebo
Širokopásmový modem
Širokopásmové
služby
Síťové připojení k počítači pro funkci AllShare
✎POZNÁMKA : Tento přístroj lze připojit k síti pouze pomocí kabelu.
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 11
11
2012-04-13 오후 12:09:46
Nastavení
Navigace Nabídkami
Počáteční nastavení
1. Zapněte televizor po připojení přehrávače.
Při prvním připojení přehrávače k televizoru
se přehrávač automaticky zapne a zobrazí
se obrazovka Počáteční nastavení.
1
✎ POZNÁMKA
2
▪▪ Pokud během nastavení sítě stisknete MODRÉ
tlačítko (D), můžete hlavní nabídku zobrazit, i
když nastavení sítě zatím nebylo dokončeno.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Start.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
poměr stran televizoru a stiskněte tlačítko
VSTUP.
5. Vyberte Auto, a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Pokud nemáte domácí
síť, stiskněte MODRÉ tlačítko (D) na
dálkovém ovládání. Přejdete přímo do
hlavní nabídky.
6. Přehrávač disků Blu-ray automaticky
zkontroluje kabelovou síť. Po dokončení
kontroly se na obrazovce zobrazí zpráva
“Your network is operating properly.”
(Síť pracuje správně.). Stiskněte tlačítko
VSTUP.
▪▪ Při návratu do hlavní nabídky se automaticky
zruší režim celé obrazovky.
▪▪ Pokud chcete znovu zobrazit Počáteční
nastavení a provést změny, stiskněte tlačítko
ZASTAVIT ( @ ) na předním panelu přístroje na
déle než 5 sekund v době, kdy není vložen disk.
Tímto se obnoví výchozí nastavení přehrávače.
▪▪ Chcete-li použít funkci Anynet+ (HDMI-CEC),
postupujte podle následujících pokynů.
1) Připojte přehrávač k televizoru Samsung
s podporou Anynet+ (HDMI-CEC) pomocí
kabelu HDMI.
2) Zapněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v televizoru
i přehrávači.
3) Aktivujte postup úvodního nastavení v televizoru.
▪▪ Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle
než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na
obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky.
Pokud přehrávač zůstane v režimu spořiče
obrazovky po více než 25 minut, napájení se
automaticky vypne.
1
2
3
4
4
Vybere možnost YouTube.
3
Vybere možnost Fotografie.
4
Vybere možnost Hudba.
5
Vybere možnost Nastavení.
6
Zobrazení tlačítek dálkového ovládání, která
lze použít k vyvolání funkcí.
Přístup do nabídky Nastavení
Tlačítko HOME : Stiskem tlačítka zobrazíte
hlavní nabídku.
Tlačítko RETURN : Návrat k předchozí
nabídce.
Tlačítka VSTUP / SMĚROVÁ :
Přesun kurzoru nebo výběr požadované položky.
Aktivace vybrané položky.
Potvrzení nastavení.
Tlačítko EXIT : Používá se pro odchod
z nabídky.
• Hlavní nabídka
2
YouTube
Videos
3
4
1
Vybere možnost Videa.
2
3
▪▪ Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud neprovedete
počáteční nastavení, s níže uvedenou výjimkou.
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
7. Zobrazí se zpráva “Initial settings
completed.” (Úvodní nastavení
dokončena.) a poté výchozí obrazovka.
- Pokud se přehrávač disků Blu-ray nepřipojí k síti nebo chcete nastavit připojení manuálně, přejděte ke kapitole Nastavení sítě na straně 16.
1
Pro přístup do nabídky Nastavení a
podřízených nabídek postupujte takto :
1. Stiskněte tlačítko POWER.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Settings a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
✎ POZNÁMKA
▪▪ Způsob přístupu se může lišit v závislosti
na vybrané nabídce. Po aktualizaci softwaru
v přehrávači se může změnit OSD (nabídka na
obrazovce).
5
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
6
12
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 12
2012-04-13 오후 12:09:47
Displej
Můžete nastavit různé možnosti zobrazení,
například poměr stran televizoru, rozlišení, atd.
Poměr stran
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
chtít přizpůsobit nastavení velikosti obrazovky.
•16:9 Original : Vyberte, pokud připojujete
přehrávač k televizoru s poměrem
stran obrazovky 16:9. Přehrávač bude
zobrazovat veškerý obsah v původním
poměru stran.
Obsah ve formátu stran 4:3 bude zobrazen
s černými pruhy po stranách.
•16:9 Full : Vyberte, pokud připojujete
přehrávač k televizoru s poměrem stran
obrazovky 16:9. Všechen obsah vyplní
celou obrazovku. Obsah s poměrem stran
4:3 bude roztažen.
•4:3 Letter Box : Vyberte, pokud připojujete
přehrávač k televizoru s poměrem stran
obrazovky 4:3. Přehrávač zobrazí veškerý
obsah v původním poměru stran. Obsah
s poměrem stran 16:9 bude zobrazen s
černými pruhy nahoře a dole.
•4:3 Pan-Scan : Vyberte, pokud připojujete
přehrávač k televizoru s poměrem stran
obrazovky 4:3. Obsah s poměrem 16:9
bude mít ořezánu pravou a levou stranu.
✎POZNÁMKA
▪▪ Podle typu disku nemusejí být dostupné některé
poměry stran.
▪▪ Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran
obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.
▪▪ Pokud vyberete možnost 4:3 Pan-Scan
nebo 4:3 Letter Box, nezobrazí se celá
obrazovka ani po stisku tlačítka FULL
SCREEN na dálkovém ovládání.
▪▪ Pokud vyberte možnost 16:9 původní, váš
televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox
(černé pruhy na stranách obrazu). V tomto případě nelze zobrazit celou
obrazovku stiskem tlačítka FULL
SCREEN na dálkovém ovládání.
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 13
BD Wise (pouze pro přehrávače
Samsung)
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce
od společnosti Samsung.
Pokud propojíte přehrávač Samsung a
televizor Samsung TV s funkcí BD Wise
prostřednictvím HDMI, a funkce BD Wise je
zapnuta v přehrávači i televizoru, přehrávač
bude vysílat video s rozlišením a počtem
snímků za sekundu disku BD/DVD.
• Off : Výstupní rozlišení zůstane na pevné
hodnotě nastavené v nabídce rozlišení,
bez ohledu na rozlišení disku. Viz odstavec
Rozlišení níže.
• On : Přehrávač bude vysílat video
v původním rozlišení a počtu snímků za
sekundu disku BD/DVD.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení
rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a
v nabídce rozlišení se zobrazí možnost BD Wise.
▪▪ Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které
nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít.
▪▪ Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit
nabídku BD Wise na přehrávači i na televizoru na On.
Rozlišení
Dovoluje nastavit výstupní rozlišení
komponentního a HDMI video signálu na
Autom., 1080p, 1080i, 720p nebo 576p/480p.
Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom
snímku. Písmena i a p označují prokládané a
progresivní vykreslování. Čím vyšší je počet
řádků, tím vyšší je kvalita.
• Auto : Automaticky nastavuje výstupní rozlišení na
maximální rozlišení připojeného televizoru.
• BD Wise : Automaticky nastavuje rozlišení
na rozlišení disku BD/DVD, pokud jste
připojili přehrávač přes kabel HDMI k
televizoru s funkcí BD Wise. (Položka BD
Wise v nabídce se objeví, pouze pokud je
BD Wise nastaveno na On. Viz odstavec
BD Wise výše.)
• 1080p : Výstup progresivního videa o 1080
řádcích.
• 1080i : Výstup prokládaného videa o 1080
řádcích.
• 720p : Výstup progresivního videa o 720
řádcích.
• 576p/480p : Výstup progresivního videa o
576/480 řádcích.
Rozlišení podle výstupního režimu
• Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
Nastavení
HDMI / připojeno
Výstup
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Obsah z Internetu/digitální obsah
BD Wise
Rozlišení disku Blu-ray
1080p
Autom.
Max. rozlišení vstupu televizoru
Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p@60F (Filmová
frekvence : Off)
1080p@60F
1080p@60F
Filmová frekv. Auto
(24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• Přehrávání DVD
Nastavení
Výstup
HDMI / připojeno
Režim HDMI
BD Wise
576i/480i
Autom.
Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
13
2012-04-13 오후 12:09:47
✎ POZNÁMKA
▪▪ Pokud televizor připojený k přehrávači
nepodporuje funkci Movie Frame nebo vybrané
rozlišení, uvidíte zprávu “If no pictures are shown
after selecting ‘Yes’, please wait for 15 seconds
to return to the previous resolution. Do you want
to change the resolution?”.
Pokud zvolíte možnost Yes, obrazovka televizoru
na 15 sekund zhasne a potom se automaticky
obnoví původní rozlišení.
▪▪ Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane
černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte
a podržte tlačítko ZASTAVIT ( @ ) na přední straně
přehrávače po dobu více než 5 sekund. Všechna
nastavení se obnoví na výchozí tovární hodnoty.
Postupujte podle kroků na předchozí stránce
pro přístup do jednotlivých režimů a vyberte
Nastavení zobrazení, které váš televizor bude
podporovat.
▪▪ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
▪▪ Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby
přehrávač mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).
Filmová frekv. (24Fs)
Nastavení funkce Filmová frekv. (24Fs) na
možnost Auto vám umožňuje nastavit výstup
HDMI přehrávače na 24 snímků za sekundu,
abyste zajistili lepší kvalitu obrazu.
Funkci Filmová frekv. (24Fs) můžete použít
pouze na televizoru, který tento počet snímků
za sekundu podporuje. Funkci Filmová
frekvence můžete vybrat, pouze pokud je
přehrávač v režimech výstupního rozlišení
HDMI 1080i nebo 1080p.
• Auto : Funkce Filmová frekv. (24Fs)
pracuje.
• Off : Funkce Filmová frekv. (24Fs)
nepracuje.
Barevný formát HDMI
Dovoluje nastavení formátu barevného
prostoru pro výstup HDMI tak, aby odpovídal
schopnostem připojeného zařízení (televizor,
monitor, atd.).
• Auto : Automaticky nastaví přehrávač na
optimální formát podporovaný vaším zařízením.
• YCbCr (4:4:4) : Pokud váš televizor
podporuje barevný prostor YCbCr přes
rozhraní HDMI, vyberte tuto možnost pro
výstup normální barevné škály YCbCr.
• RGB (Standard) : Vyberte tuto možnost
pro výstup normálního normální barevné
škály RGB.
• RGB (Enhanced) : Pokud jste připojili
přehrávač k zobrazovacímu zařízení DVI,
například k monitoru, vyberte tuto možnost
pro výstup vylepšené barevné škály RGB.
HDMI Deep Color
Dovoluje výstup videa ze zdířky HDMI OUT
s funkcí Deep Color. Deep Color zpřesňuje
reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.
• Auto : Přehrávač přenáší video do
připojeného televizoru s podporou funkce
HDMI Deep Color s využitím funkce Deep
Color.
• Off : Obraz na výstupu bude bez funkce
Deep Color.
Progresivní režim
Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu
přehrávání DVD.
• Auto : Vyberte tuto možnost, pokud chcete,
aby přehrávač automaticky nastavil nejlepší
kvalitu obrazu pro sledované DVD.
• Video : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu
pro DVD s koncerty nebo televizními
pořady.
Zvuk
Digitální výstup
Digitální výstup nastavte tak, aby odpovídal
schopnostem AV přijímače, který jste připojili k
přehrávači :
• PCM : Výchozí nastavení. Toto nastavení je
kompatibilní s většinou televizorů a přijímačů.
• Bitstream (Unprocessed) : Vyberte, zda chcete,
aby přijímač dekódoval všechny zvukové signály.
Zvuk Bonusview nebude k dispozici.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : Původní
zvuk bude opětovně zakódován do DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) : Původní
zvuk bude opětovně zakódován do Dolby Digital.
Více podrobností najdete v tabulce výběru
digitálního výstupu.
Výběr digitálního výstupu
Nastavení
Připojení
PCM
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
AV přijímač
s podporou
HDMI
Optický
PCM až 7.1
PCM 2 kan.
kan.
AV přijímač
s podporou
HDMI
PCM
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
AV přijímač s AV přijímač s
Optický podporou HDMI podporou HDMI
nebo optický nebo optický
PCM 2 kan.
Dolby Digital PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
Nové kódování Nové kódování
DTS
Dolby Digital *
Nové kódování Nové kódování
DTS
Dolby Digital *
Dolby Digital
Nové kódování Nové kódování
Dolby Digital
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby Digital
Plus
DTS
Dolby Digital *
Plus
Zvukový
signál na Dolby TrueHD PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital Nové kódování
DTS
disku
Blu-ray
Nové kódování
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS
DTS-HD High
DTS-HD High
Resolution PCM 2 kan. PCM 2 kan. Resolution
Audio
Audio
DTS-HD
DTS-HD
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Master Audio
Master Audio
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
DTS
Nové kódování Nové kódování
DTS
Dolby Digital *
DTS
Nové kódování Nové kódování
DTS
Dolby Digital *
PCM
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Zvukový
signál na Dolby Digital PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
DVD
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
14
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 14
2012-04-13 오후 12:09:47
Nastavení
Připojení
Definice
pro Bluray
Jakýkoli
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
Posílá na výstup pouze
BONUSVIEW
Dekóduje zvuk hlavního zvukovou stopu hlavního
současně,
filmu a zvukovou stopu
filmu, takže váš AV
smíchá je do
BONUSVIEW současně, přijímač může dekódovat
zvuku PCM a
smíchá je do zvuku PCM zvukový bitový proud.
přidá zvukové
a přidá zvukové efekty
Zvuk BONUSVIEW a
efekty navigace.
navigace.
zvukové efekty navigace
Poté překóduje
nebudou slyšet.
zvuk PCM do
bitového proudu
DTS.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně,
smíchá je do
zvuku PCM a
přidá zvukové
efekty navigace.
Poté překóduje
zvuk PCM do
bitového proudu
DTS nebo do
PCM.
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
AV přijímač
s podporou
HDMI
Optický
AV přijímač
s podporou
HDMI
AV přijímač s AV přijímač s
Optický podporou HDMI podporou HDMI
nebo optický nebo optický
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“
nebude aktivní. Výstup bude dvoukanálový signál PCM.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy :
-- Zvuk hlavního filmu : Zvuková stopa
hlavního filmu.
-- Zvuk BONUSVIEW : Další zvuková stopa,
např. komentář režiséra nebo herce.
-- Zvukové efekty navigace : Při výběru
položek navigace se mohou ozvat zvukové
efekty navigace. Zvukové efekty navigace
závisí na konkrétním disku Blu-ray.
✎POZNÁMKA
▪▪ Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální
výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte
hlasitý šum.
▪▪ Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není
kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu
jako PCM.
▪▪ Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a
zvukové efekty navigace.
▪▪ Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW
a zvukové efekty navigace.
▪▪ Toto nastavení digitálního výstupu neovlivní zvukový
výstup HDMI pro televizor. Ovlivní optický a HDMI
zvukový výstup z přehrávače pro AV přijímač.
▪▪ Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu
zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení
digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).
Snížení vz. frekvence PCM
Dovoluje zapnout a vypnout převzorkování
PCM 48 kHz a 96 kHz.
• Off : Zvolte, pokud AV přijímač připojený k
přehrávači podporuje frekvenci 96 kHz.
• On : Zvolte, pokud AV přijímač připojený k
přehrávači nepodporuje frekvenci 96 kHz.
Vzorkovací frekvence signálů 96 kHz bude
snížena na 48 kHz.
✎POZNÁMKA
▪▪ I když je snížení vzorkovací frekvence PCM nastaveno
na Off, některé disky budou mít na optickém digitálním
výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
HDMI
• Pokud váš televizor není kompatibilní
s komprimovanými multikanálovými formáty
(Dolby Digital, DTS), na výstupu může být
zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i
v případě, že v nabídce nastavení vyberete
možnost bitového toku (nové kódování
nebo nezpracovaný).
• Pokud váš televizor není kompatibilní se
vzorkovacími frekvencemi nad 48 kHz,
na výstupu přehrávače může být zvuk 48
kHz smíchaný na PCM i v případě, že Off
možnost Převzorkování PCM.
Ovládání dynamického rozsahu
Můžete poslouchat při nízké hlasitosti a
přesto jasně slyšet dialogy.
Tato funkce je aktivní, pouze pokud je
rozpoznán signál Dolby Digital.
• Auto : Ovládání dynamického rozsahu
se nastaví automaticky podle informací
uložených ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
• Off : Vychutnejte si film se standardním
dynamickým rozsahem.
• On : Pokud se zvukový doprovod filmů
přehrává s nízkou hlasitosti nebo z malých
reproduktorů, systém může aplikovat
příslušnou kompresi, aby zpracoval signál
s nízkou úrovní hlasitostí na srozumitelnější
úroveň a zabránil příliš hlasitému přehrávání
dramatických pasáží.
Režim downmix
Pro stereo výstup vyberte režim Downmix.
• Normal Stereo : Vícekanálový zvuk je
smíchán na standardní stereo. Pokud
posloucháte prostřednictvím televizoru
nebo stereo zesilovače, vyberte tuto
možnost.
• Surround Compatible : Vícekanálový
zvuk je smíchán na stereo kompatibilní
s prostorovým zvukem. Tento režim
podporuje dekódování stereo zvuku v AV
přijímači na prostorový zvuk.
15
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 15
2012-04-13 오후 12:09:47
Síť
Kontaktujte poskytovatele připojení, který vám
sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou
IP adresu. Většinou jsou adresy přidělovány
dynamicky. V takovém případě doporučujeme
použít pro nastavení sítě automatický postup.
Je nejjednodušší a ve většině případů bude
fungovat. Pokud je adresa statická, je třeba
použít ruční nastavení.
Při konfiguraci nastavení sítě postupujte podle
následujícího návodu.
✎POZNÁMKA
▪▪ Tento přístroj lze připojit k síti pouze pomocí kabelu.
Automatické nastavení sítě
1. V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄►
vyberte možnost Settings a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Network a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Wired Network Settings, a pak stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se obrazovka
Nastavení kabelové sítě.
Settings
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
IP Address
: 0
0
0
Network
Subnet Mask
: 0
0
0
System
Gateway:
0
0
0
Language
:Auto
SecurityDNS
: 0
0
0
General DNS Server
Support
0
\
0
0
0
> Move " Select ' Return
4. Pokud v poli Nastavení protokolu sítě
Internet není vybrána položka Auto,
vyberte ji. (Stiskem tlačítka VSTUP vyberte
položku AUTO a poté opět stiskněte
tlačítko VSTUP.)
5. Funkce automatického nastavení sítě
získá ze sítě a vyplní hodnoty IP Address,
Subnet Mask, atd.
✎POZNÁMKA
▪▪ Proces může trvat až pět minut.
6. Poté, co tato funkce získá hodnoty sítě,
stiskněte tlačítko RETURN.
7. Pro kontrolu, zda je přehrávač připojen
k síti, vyberte položku Network Test, a
stiskněte tlačítko VSTUP.
8. Po dokončení testu sítě se dvojím stiskem
tlačítka RETURN vraťte do hlavní nabídky.
9. Pokud se funkci nepodaří získat hodnoty
parametrů sítě nebo jste vybrali možnost
Ručně, postupujte podle pokynů pro ruční
nastavení.
Ruční nastavení sítě
Před zahájením ruční sítě je třeba zjistit
příslušné hodnoty nastavení.
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem :
■ Windows XP
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu
Připojení k místní síti v oznamovací oblasti
vpravo dole na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví,
klepněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
■ Windows 7
1. Klepněte na ikonu Síť v oznamovací
oblasti v pravé dolní části pracovní plochy
systému Windows.
2. V kontextové nabídce klepněte na položku
Centrum síťových připojení a sdílení.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí,
klepněte podle toho, jaký typ připojení k
síti máte, na položky Připojení k místní síti
nebo Bezdrátové připojení k síti.
4. Na záložce Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení sítě.
Nastavení sítě zadejte do přehrávače
následujícím postupem :
1. V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄►
vyberte možnost Settings a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Network a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Wired Network Settings, a pak stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se obrazovka
kabelová nastavení sítě.
4. Vyberte možnost Nastavení protokolu IP
pole, a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manual a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
vstupu, (Adresa IP).
7. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
8. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem
► přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět
pomocí šipek.
9. Zadejte hodnoty IP Address, Subnet
Mask a Gateway .
10. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
11. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
zadání DNS.
12. Upravte čísla výše popsaným postupem.
13. Stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém
ovládání.
14. Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že
je přístroj připojen k síti.
Test sítě
Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda
připojení k síti funguje, praktickým připojením
k ní.
Stav sítě
Zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení k síti
a k Internetu.
Připojení k Internetu BD-Live
Vybere, zda se má při používání služby BDLIVE povolit připojení k Internetu.
• Allow (All) : Internetové spojení bude
povoleno pro všechen obsah BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetové spojení
bude povoleno pouze pro obsah BD-LIVE
s platným certifikátem.
• Prohibit : Internetové spojení nebude
povoleno pro žádný obsah BD-LIVE.
✎POZNÁMKA
▪▪ Co je to platný certifikát?
Když přehrávač používá BD-LIVE k odesílání dat
disků a žádá server o certifikaci disku, server
použije přenesená data ke kontrole, zda je disk
platný. Poté odešle certifikát do přehrávače.
▪▪ V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být
připojení k Internetu omezené.
16
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 16
2012-04-13 오후 12:09:47
Systém
Počáteční nastavení
Nabídka Počáteční nastavení umožňuje
nastavení jazyka, nastavení sítě, apod.
Další informace o počátečním nastavení
najdete v příslušné sekci této uživatelské
příručky. (Viz strany 12)
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje
propojený provoz s jinými produkty Samsung
s funkcí Anynet+.
Připojte přehrávač k televizoru Samsung
pomocí kabelu HDMI.
Funkce Anynet+ umožňuje ovládat přehrávač
pomocí dálkového ovládání televizoru
Samsung a spustit přehrávání disku
jednoduše stisknutím tlačítka PŘEHRÁT
(
) na dálkovém ovládání televizoru.
Více informací najdete v uživatelské příručce
televizoru.
• Off : Funkce Anynet+ nebudou k dispozici..
• On : Funkce Anynet+ budou k dispozici.
✎POZNÁMKA
▪▪ Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI
nepodporuje CEC.
▪▪ Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+,
podporuje funkci Anynet+.
▪▪ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
Správa BD dat
Tato možnost umožňuje práci se staženým
obsahem zobrazovaným z disku Blu-ray, který
podporuje službu BD-LIVE, a uloženým na
připojeném paměťovém zařízení flash.
Můžete zjistit informace o zařízení, včetně
kapacity, vymazat data BD nebo vyměnit
paměťové zařízení flash.
Informace obrazovky Správa BD dat :
• Current Device : Zobrazení připojeného
zařízení.
• Total Size : Celková velikost paměti zařízení.
• Available Size : Dostupná paměť v zařízení.
• Delete BD Data : Odstranění všech dat
BD z úložiště.
• Change Device : Změna umístění pro
ukládání dat BD.
✎POZNÁMKA
▪▪ V režimu externí paměti může být přehrávání
disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
▪▪ Podporována jsou jen USB zařízení se
souborovým systémem FAT (jmenovka svazku
DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení USB,
která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení
a zápisu alespoň 4 MB/s.
▪▪ Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po
naformátování paměťového zařízení pracovat.
▪▪ Celková paměť dostupná pro správu dat BD se
může lišit v závislosti na podmínkách.
DivX® Video On Demand
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD
potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu
DivX® VOD.
Jazyk
Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky
disku atd.
• On-Screen Menu : Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídek na obrazovce.
• Disc Menu : Zvolte jazyk pro zobrazení
nabídky disku.
• Audio : Zvolte jazyk zvuku disku.
• Subtitle : Zvolte jazyk titulků disku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na
disku podporován.
Zabezpečení
Při prvním otevření této nabídky se zobrazí
výzva k vytvoření hesla.
Zadejte 4číselné heslo pomocí číselných
tlačítek na dálkovém ovládání. (Výchozí heslo je
0000.)
Hodn. pro rodiče BD
Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní
věkovou klasifikací, pokud nebude zadáno heslo.
• Off : Funkce hodnocení pro rodiče není
aktivní a všechny disky Blu-ray se přehrají
úplně.
• On : Přehrávání disků Blu-ray s
hodnocením přesahujícím nastavenou
úroveň hodnocení pro rodiče je zakázáno.
Hodn. pro rodiče DVD
Tato funkce funguje ve spojení s disky DVD,
které jsou klasifikovány na základě věku nebo
obsahu. Tato čísla vám pomáhají kontrolovat
typy disků DVD, které může vaše rodina
sledovat.
Vyberte věkovou klasifikaci pro hodnocení BD
pro rodiče a klasifikaci, kterou chcete nastavit
pro hodnocení DVD pro rodiče. Pokud
nebude zadáno heslo, přehrávač přehraje
pouze disky Blu-ray klasifikované na věkové
úrovni nebo pod ní a disky DVD, klasifikované
pod číselným hodnocením.
Vyšší čísla označují obsah pro starší osoby.
Zámek YouTube
Zákaz pou_ívání slu_by YouTube, pokud není
zadáno heslo.
• Off : Zámek YouTube je vypnutý.
• On : Zámek YouTube je zapnutý.
Změnit PIN
Změna 4místného hesla chránícího přístup
k funkcím zabezpečení.
Pokud své heslo zapomenete
1. Vyjměte disk.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ZASTAVIT ( @ ) na
předním panelu na dobu alespoň 5 sekund.
Všechna nastavení se vrátí na hodnoty z
výroby.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
17
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 17
2012-04-13 오후 12:09:48
Obecné
Časové pásmo
Možnost volby časového pásma, v němž jste.
Podpora
Upgrade softwaru
Nabídka Upgrade softwaru umožňuje
aktualizaci softwaru přehrávače s cílem
vylepšení výkonu nebo získání doplňkových
služeb.
Z Internetu
Chcete-li provést aktualizaci z Internetu,
postupujte takto :
1. Vyberte možnost By Online a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Zobrazí se
zpráva o připojování k serveru.
2. Pokud je k dispozici aktualizace, objeví se
zpráva.
3. Po volbě Yes se přístroj automaticky vypne
a znovu spustí. (V průběhu aktualizace
přehrávače nevypínejte.)
4. Objeví se zpráva o průběhu aktualizace.
Po dokončení aktualizace se přehrávač
automaticky opět vypne.
5. Zapněte přehrávač stiskem tlačítka
POWER.
✎POZNÁMKA
▪▪ Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se
přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte
přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem
tlačítka POWER.
▪▪ Nikdy nevypínejte a nezapínejte přehrávač ručně
v průběhu aktualizace.
▪▪ Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za poruchy přehrávače způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
▪▪ Pokud chcete aktualizaci přerušit během
stahování aktualizačního softwaru, stiskněte
tlačítko VSTUP.
Přes USB
Chcete-li provést aktualizaci z USB,
postupujte takto :
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP
s aktualizací softwaru přes USB do svého
počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP v počítači. Měl by
obsahovat jeden soubor s příponou RUF a
stejným názvem jako archiv ZIP.
4. Zkopírujte soubor RUF na flashdisk.
5. Je-li v přehrávači vložen disk, vyjměte jej,
a poté vložte flashdisk do portu USB na
přehrávači.
6. V nabídce přehrávače přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
7. Vyberte možnost By USB.
✎POZNÁMKA
▪▪ Přihrádka disku musí být při provádění
aktualizace pomocí konektoru USB prázdná.
▪▪ Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
▪▪ Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přehrávače.
▪▪ Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB
Host jsou možné pouze pomocí USB flash disku.
Automatické upozornění na aktualizaci
Pokud je přehrávač připojen k síti a funkce
automatického upozornění na aktualizaci
je aktivní, přehrávač automaticky zobrazí
upozornění při uvolnění nové verze softwaru.
Chcete-li aktivovat funkci automatického
upozornění na aktualizaci, postupujte
následovně:
1. Vyberte položku Auto Upgrade
Notification a stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost On
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Pokud je dostupná nová verze softwaru,
přehrávač vás bude informovat zprávou.
1. Pro aktualizaci softwaru vyberte Yes.
Přístroj se automaticky vypne a zapne a
pak začne stahovat software.
(Nevypínejte přístroj ručně.)
2. Objeví se zpráva o průběhu aktualizace.
3. Po dokončení aktualizace se automaticky
vypne napájení.
4. Zapněte přístroj stiskem tlačítka POWER.
Kontaktovat Samsung
Poskytne kontaktní informace pro podporu
přehrávače.
Smluvní podmínky služeb
Přečtěte si obecné prohlášení o obsahu a
službách třetích stran.
Obnovit
Všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty,
s výjimkou nastavení sítě.
✎POZNÁMKA
▪▪ Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se
přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte
přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem
tlačítka POWER.
Nevypínejte přístroj ručně v průběhu aktualizace.
▪▪ Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za poruchy přístroje způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
18
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 18
2012-04-13 오후 12:09:48
Základní funkce
Použití nabídky titulu
Přehrávání videa
titul 1
kapitola 1 kapitola 2
Přehrávání
1. Disk jemně zatlačte do štěrbiny tak, aby
etiketa disku směrem byla nahoru.
).
Tlačítka související s přehráváním
PŘEHRÁT (
ZASTAVIT (
POZASTAVIT (
)
)
)
Spuštění přehrávání.
Zastavení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko jednou,
přehrávač si zapamatuje
místo přerušení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko dvakrát,
přehrávač si nezapamatuje
místo přerušení přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
✎POZNÁMKA
▪▪ U některých disků nemusí jedno stisknutí tlačítka
ZASTAVIT ( ) vést k zapamatování pozice pro
pokračování.
▪▪ Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/s
a více kladou vysoké nároky na výkon přehrávače
a mohou způsobit přerušení přehrávání.
Struktura disku
Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 19
titul 2
kapitola 2
kapitola 3
• Audio CD (CD-DA)
stopa 1
2. Stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
kapitola 1
stopa 2
stopa 3
stopa 4
stopa 5
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
složka (skupina) 1
soubor 1 soubor 2
složka (skupina) 2
soubor 1 soubor 2 soubor 3
Použití nabídky disku/nabídky
titulu/místní nabídky
Použití nabídky disku
hZ
1. Během přehrávání stiskněte
tlačítko DISC MENU na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► proveďte
volbu a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
✎POZNÁMKA
▪▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TITLE MENU na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou položku, pak
stiskněte tlačítko VSTUP.
Z
▪▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Přehrávání seznamu titulů
z
▪▪ Pokud je na disku playlist, stiskem ZELENÉHO
tlačítka (B) přejděte na seznam Playlist.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
POPUP MENU na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► nebo VSTUP
vyberte požadovanou nabídku.
✎POZNÁMKA
hzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko
SEARCH (
).
Po každém stisku tlačítka SEARCH (
se rychlost přehrávání změní následovně :
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV,
MP4
✎POZNÁMKA
Použití místní nabídky
Během přehrávání můžete rychle prohledávat
kapitolu nebo stopu, nebo použít funkci
přeskočení na následující výběr.
Vyhledání požadované scény
✎POZNÁMKA
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU nebo TITLE MENU.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte ze
seznamu titulů položku, kterou
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Použití funkcí vyhledávání a
přeskakování
h
▪▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
)
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
).
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
✎POZNÁMKA
▪▪ Přehrávač v režimu vyhledávání nepřehrává zvuk.
Přeskočení kapitol
hzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko
).
PŘESKOČIT (
Každým stiskem tlačítka PŘESKOČIT (
)
se přesunete na další kapitolu.
Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČIT (
),
přesunete se na začátek kapitoly. Dalším stiskem
se přesunete na začátek předchozí kapitoly.
19
2012-04-13 오후 12:09:49
Zpomalené přehrávání a
přehrávání po krocích
Zpomalené přehrávání
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
VYHLEDAT (
).
Po každém stisku tlačítka VYHLEDAT (
)
se rychlost přehrávání změní následovně:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎POZNÁMKA
▪▪ Přehrávač v pomalém režimu nepřehrává zvuk.
Přehrávání po krocích
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
POZASTAVIT (
).
Při každém stisknutí tlačítka POZASTAVIT (
) se zobrazí nový snímek.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎POZNÁMKA
▪▪ Přehrávač v krokovacím režimu nepřehrává zvuk.
Použití tlačítka TOOLS
Během přehrávání můžete stiskem
tlačítka TOOLS vyvolat nabídku
disku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku.
Přímý přechod na požadovanou
scénu
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Title, Chapter nebo Playing Time.
3. Stisknutím tlačítka ◄► nebo číselného
tlačítka vyberte požadovaný titul, kapitolu
nebo čas a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování titulu nebo kapitoly
hzZy
Opakování titulu nebo kapitoly.
V závislosti na typu disku nemusí funkce
opakování fungovat.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Chapter nebo Title a stiskněte
tlačítko VSTUP.
3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko REPEAT.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Off
a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování části
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Repeat A-B.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě,
kde chcete začít opakované přehrávání (A).
4. Opět stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde
chcete ukončit opakované přehrávání (B).
5. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko REPEAT.
6. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Off a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím pěti
sekund, objeví se zpráva o nemožnosti.
▪▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Výběr jazyka zvuku
hzZx
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka AUDIO na dálkovém
ovládání.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Audio.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná
nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na
obrazovce zobrazen indikátor ◄►.
▪▪ Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW,
zobrazí se také informace o režimech hlavního
filmu a BONUSVIEW.
Pro přepínání mezi režimy zvuku hlavního filmu
a BONUSVIEW použijte tlačítko ◄►.
▪▪ Jazyky dostupné prostřednictvím funkce
k dispozici přes funkci Jazyk zvuku závisí na
jazycích, které jsou zakódovány na disku.
Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být
k dispozici.
▪▪ Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazyků
zvuku, disk DVD maximálně 8.
▪▪ Některé disky Blu-ray mohou umožňovat
v anglických zvukových stopách vybrat
vícekanálovou zvukovou stopu ve formátu PCM
nebo Dolby digital.
▪▪ Pokud stisknete tlačítko AUDIO na dálkovém
ovládání, zobrazí se panel zvuku.
Stiskem tlačítka RETURN pruh zvuku skryjete.
Výběr jazyka titulků
hZx
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka SUBTITLE na
dálkovém ovládání.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku
Subtitle.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulků.
✎POZNÁMKA
▪▪ V závislosti na discích Blu-ray/DVD možná budete
moci změnit požadované titulky v nabídce disku.
Stiskněte tlačítko DISC MENU.
▪▪ Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou
uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech
disků Blu-ray/DVD.
▪▪ Disk Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků
titulků, disk DVD maximálně 32.
▪▪ Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí
se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
▪▪ Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky
současně.
▪▪ Zobrazí se celkový počet primárních respektive
sekundárních titulků.
▪▪ Pokud stisknete tlačítko SUBTITLE na dálkovém
ovládání, zobrazí se panel zvuku.
Stiskem tlačítka RETURN pruh zvuku skryjete.
20
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 20
2012-04-13 오후 12:09:49
Nastavení funkce BONUSVIEW
Změna úhlu kamery
hZ
Pokud disk Blu-ray/DVD obsahuje několik
záběrů určité scény, můžete použít funkci
ÚHEL.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte Angle.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný
úhel.
Výběr nastavení obrazu
hzZy
Tato funkce vám umožňuje nastavit kvalitu
obrazu při propojení přehrávače s televizorem.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Picture Setting a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadované
Picture Setting.
• Dynamic : Vyberte toto nastavení pro
zvýšení ostrosti.
• Normal : Toto nastavení je vhodné pro
většinu příležitostí.
• Movie : Nejlepší nastavení pro sledování
filmů.
• User : Uživatel může nastavit funkce
ostrosti a redukce šumu.
✎POZNÁMK
▪▪ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka
nezobrazí.
h
Funkce BONUSVIEW umožňuje v průběhu
přehrávání filmu prohlížení doplňkového
obsahu (např. komentářů) v malém okně
vloženého obrazu.
Tato funkce je dostupná, pouze pokud disk
podporuje funkci Bonusview.
1. Během přehrávání stiskněte
tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
položku BONUSVIEW Video
nebo BONUSVIEW Audio.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný
obsah Bonusview.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud přepnete z Obraz BONUSVIEW, Zvuk
BONUSVIEW se přepne současně s Obraz
BONUSVIEW.
Poslech hudby
ow
Přehrávání zvukového CD
(CD-DA)/MP3
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo
disk se soubory MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první
stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte
pomocí tlačítek ◄► možnost Hudba
a stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou
chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
Prvky obrazovky pro zvukové CD
(CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
7
6
+
00:08 / 05:57
3
Playlist
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
" Pause
CD
5
1
2
3
1/6
TRACK 001
TRACK 006
Režim Öpakování :
03:35
Tools ' Return
4
Zobrazení informací o hudbě.
Zobrazí seznam skladeb.
Zobrazení čísla aktuální stopy/celkového
počtu stop.
4
Zobrazení dostupných tlačítek.
5
Zobrazení aktuální doby přehrávání/celkové
doby přehrávání.
6
Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
7
Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.
Opakované přehrávání zvukového
disku CD (CD-DA)/MP3
1. Během přehrávání seznamu
skladeb stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Vyberte Repeat Mode a
potom stisknutím tlačítek ◄► vyberte
požadovaný režim opakování.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Vyp
Stopy na disku se
Audio CD
přehrávají v pořadí,
(CD-DA)/MP3 ve kterém byly na
disku nahrány.
(
)Stopa
Audio CD
(CD-DA)
Opakuje se aktuální
stopa.
(
)Jedna
MP3
Opakuje se aktuální
stopa.
(
)Všechny
Audio CD
Opakují se všechny
(CD-DA)/MP3 stopy.
(
)Náhodně
Volba náhodného
Audio CD
přehrávání přehrává
(CD-DA)/MP3 stopy na disku v
náhodném pořadí.
Playlist
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo
disk se soubory MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první
stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte
pomocí tlačítek ◄► možnost Hudba a
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Chcete-li se přesunout na možnost
Seznam hudby stiskněte tlačítko
ZASTAVIT ( ) nebo RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
3. Stiskem tlačítka ▲▼◄► vyberte
požadovanou stopu, poté stiskněte
ŽLUTÉ tlačítko (C).
Tento postup opakujte pro přidání dalších
stop.
4. Pokud jste stopu na seznam přidali
omylem, odstraňte ji dalším stiskem
ŽLUTÉHO tlačítka (C).
Vybraná stopa bude vymazána.
21
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 21
2012-04-13 오후 12:09:50
5. Stiskem tlačítka VSTUP přehrajte vybrané
stopy.
Vybrané stopy se automaticky přehrají.
6. Chcete-li se přesunout na možnost
Seznam hudby stiskněte tlačítko
ZASTAVIT ( ) nebo RETURN.
7. Pro přechod na seznam skladeb stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit
seznam až 99 skladeb.
Prohlížení obrázků
Zobrazení souborů JPEG
G
1. Vložte disk se soubory JPEG.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Photos a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
kterou chcete prohlížet a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎POZNÁMKA
▪▪ V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky
a grafiku prezentace.
Použití tlačítka TOOLS
Po stisknutí tlačítka TOOLS můžete
použít různé funkce.
• Start Slide Show : Spustí
prezentaci.
• Stop Slide Show : Vyberte, pokud chcete
zastavit prezentaci.
• Slide Show Speed : Vyberte, pokud
chcete nastavit rychlost prezentace.
• Background Music : Nastavení hudební
kulisy.
• Zoom : Zvětšení aktuálního obrázku.
(Zvětšeno až 4krát)
• Rotate : Otočení obrázku. (Otočí fotografii
po nebo proti směru hodinových ručiček.)
• Information : Zobrazí informace o fotografii
včetně názvu a velikosti atd.
✎POZNÁMKA
▪▪ Než povolíte funkci hudby na pozadí, musí být
soubor fotografií uložen na stejném paměťovém
médiu, jako je soubor hudby. Kvalita zvuku ale
může kolísat podle datového toku souboru MP3,
velikosti fotografie a způsobu kódování.
▪▪ Položky Spustit prezentaci a Zastavit prezentaci
jsou zobrazeny v závislosti na tom, zda je právě
spuštěna prezentace.
Prohlížení vybraných fotografií
Stiskem ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání lze vybrat konkrétní fotografie, které
chcete prohlížet. Při výběru konkrétních
fotografií postupujte následovně:
1. Vyberte složku s fotografiemi, které chcete
prohlížet, a stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit, a stiskněte ŽLUTÉ
tlačítko (C). Na fotografii se zobrazí značka
zaškrtnutí.
3. Opakujte krok 2 pro každou další fotografii,
kterou chcete zobrazit.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pro zrušení výběru fotografie ji označte pomocí
tlačítek ▲▼◄► a stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C).
4. Po dokončení stiskněte tlačítko VSTUP.
Spustí se prezentace.
Přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB
YouTube
123
Pomocí připojení USB můžete přehrávat
multimediální soubory (MP3, JPEG, DivX atd.)
z paměťového zařízení s rozhraním USB.
1. Otevřete hlavní nabídku.
2. V režimu zastaveného přehrávání připojte
paměťové zařízení s rozhraním USB k
portu USB na zadním panelu přehrávače.
Zobrazí se zpráva “Do you want to
access the device?” will be displayed.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Yes
a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) nebo
MODRÉ tlačítko (D).
Pokud jste stiskli ČERVENÉ tlačítko (A),
pokračujte krokem 5.
Pokud jste stiskli MODRÉ tlačítko (D),
pokračujte krokem 4-1.
123
123
▪▪
▪▪
DLNA
a Change Device c Safely Remove USB d View Devices
" Enter
5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
USB a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté
stiskněte tlačítko VSTUP. Pak přejděte
na krok 7.
4-1.Stiskem MODRÉHO tlačítka (D) vyvolejte
následující obrazovku.
Pak přejděte na krok 5-1.
" Enter
✎POZNÁMKA
▪▪
123
d Home
5 .Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku
USB a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
6-1.Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté
stiskněte tlačítko VSTUP.
7. Přehrávání videa, hudby nebo fotografií
viz strany 19 – 22.
YouTube
No Disc
-1
Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit
(postupem “Safely Remove USB”). Stiskem tlačítka
MENU otevřete hlavní nabídku a poté stiskněte
ŽLUTÉ tlačítko (C) a poté tlačítko VSTUP.
Při zastaveném přehrávání disku Audio-CD (CDDA), MP3 a JPEG nelze zobrazit celou obrazovku
stiskem tlačítka FULL SCREEN na dálkovém
ovládání.
Pokud během přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na “DVD“ nebo “CD“.
22
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 22
2012-04-13 오후 12:09:50
Síťové služby
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
různé síťové služby, například BD-LIVE.
Před použitím jakékoli síťové služby
prostudujte následující pokyny.
1. Připojte přehrávač k síti.
(Viz stránky 10 – 11
2. Zkonfigurujte síťová nastavení.
(Viz stránky 16)
BD-LIVE™
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
1. Připojte USB paměť do konektoru USB
na zadní straně přehrávače a potom
zkontrolujte volné místo. Paměťové
zařízení musí mít nejméně 1 GB volného
místa pro obsah BD-LIVE.
2. Vložte disk Blu-ray, který podporuje BDLIVE.
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se
mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.
Použití funkce AllShare
Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby,
videa a fotografií umístěných ve vašem počítači
nebo na zařízení NAS ve vašem přehrávači.
Chcete-li s přehrávačem použít funkci AllShare,
musíte přehrávač připojit ke své síti (viz stránky
10 – 11).
Chcete-li použít funkci AllShare s počítačem, musíte
si do počítače nainstalovat software AllShare.
Pokud máte zařízení NAS, můžete funkci AllShare
používat bez jakéhokoli dodatečného softwaru.
Stažení softwaru AllShare
1. Přejděte na web Samsung.com.
2. Klepněte na položku Podpora, do pole,
které se zobrazí, zadejte číslo produktu
vašeho přehrávače a klepněte na položku
Zobrazit výsledky.
3. Na následující obrazovce klepněte na
položku Ke stažení a vyberte požadovaný
výsledek hledání.
4. Na následující stránce klepněte na položku
Software.
5. Klepnutím na ikonu ve sloupci Soubor v
řádku AllShare spusťte stahování.
Přehrávání obsahu umístěného v
počítači na přehrávači disků Blu-ray
Pomocí přehrávače disků Blu-ray lze zobrazit
sdílené soubory v počítači.
Podrobné informace o používání funkce
AllShare naleznete na webu Samsung.com.
Přehrávač disků Blu-ray
Připojení AllShare
Příloha
Řešení potíží
Před požadavkem na servis zkontrolujte následující body.
PROBLÉM
Nefunguje dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
Nezobrazí se nabídka disku.
Na obrazovce se objeví zpráva o
zákazu.
Režim přehrávání nesouhlasí
s volbou v nabídce nastavení.
Nelze přepnout poměr stran
obrazu.
Chybí zvuk.
Obraz zamrzne.
ŘEŠENÍ
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno
tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného
mikroprocesoru. Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové
ovládání.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
• Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly
kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo
rozsah.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o problém s přehrávačem.
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce
Zvukový výstup.
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor
nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT ( @ ) na předním panelu
po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení se
vrátí na tovární nastavení.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
Přehrávání souborů
z počítače
23
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 23
2012-04-13 오후 12:09:51
PROBLÉM
Zapomenuté heslo
ŘEŠENÍ
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT ( @ ) na předním panelu
po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení
včetně hesla se vrátí na tovární nastavení.
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
V případě jiných problémů.
• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která
obsahuje informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Obraz obsahuje šum nebo je
zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI
přehrávače.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu
HDMI.
Funkce AllShare
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor
nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Vidím složky sdílené
prostřednictvím služby AllShare,
ale ne soubory.
• Funkce AllShare zobrazuje pouze soubory odpovídající kategoriím
Obrázky, Hudba a Film. Soubory, které těmto kategoriím neodpovídají,
nemusí být zobrazeny.
Video má výpadky.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť
přetížena.
Nestabilita připojení AllShare mezi
přehrávačem a počítačem.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou,
kolize adres může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall.
Pokud ano, bránu firewall vypněte.
PROBLÉM
BD-LIVE
ŘEŠENÍ
Nelze se připojit k serveru BDLIVE.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení v nabídce Stav sítě.
• Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah
BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat.
• Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-LIVE nastavena na
Povol. (vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo
aktualizujte software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane
chyba.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat.
✎POZNÁMKA
▪▪ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Opravy
Pokud nás požádáte o opravu přehrávače, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:
1. Je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na výrobku není shledána závada,
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na výrobku není zjištěna závada.
Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme
jakékoli práce na přehrávači.
Doporučujeme, abyste si před požadavkem o opravu přehrávače důkladně přečetli tento
návod, vyhledali řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali centrum péče
o zákazníky Samsung.
24
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 24
2012-04-13 오후 12:09:51
Technické údaje
Obecné
USB
HDMI
Výstup zvuku
Síť
-----
Hmotnost
1 kg
Rozměry
187 (Š) x 187 (H) x 56 (V) mm
Provozní teplota
+5 °C až +35 °C
Provozní vlhkost
10 % až 75 %
Typ A
USB 2.0
Výstup stejnosměrného proudu
Max. 5V 500mA
Obraz
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
PCM, Bitstream
Digitální výstup zvuku
Optický
Ethernet
koncovka 100BASE-TX
Funkce není podporována při rychlosti sítě nižší než 10 Mb/s.
Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
25
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 25
2012-04-13 오후 12:09:51
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní.
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze
přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané běžně prodávané disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD
(CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše uvedených
disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů:
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R a CD-RW/-R, a přístroj nemusí reagovat na některé
povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou disků a funkcí
přehrávače mají následující příčiny:
-- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray,
protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě tohoto
přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
-- Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
-- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo nahrazovány.
-- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
-- Je možné, že poté, co přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové
funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
-- Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R a CD-RW/-R mohou
být přesto nestandardní.
-- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
-- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
-- Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV.
-- Z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o zákazníky
SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než
začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
• Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování: UPOZORŇUJEME
SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO přístrojem
PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE
S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA
STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO přístrojem JAKÉKOLIV
OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
Ochrana proti kopírování
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho,
jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM Mark a BD+
jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků se značkou BDROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli přehrávač
připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek zkreslený
obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Upozornění k technologii Cinavia: Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití
neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného
použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu http://
www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou
korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn
patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických
a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a
obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 20042010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do
strojového kódu jsou zakázány.
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským právem,
patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou
poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby
způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení výše
uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb, nesmíte
upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla,
využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo služby zobrazené
prostřednictvím tohoto zařízení.
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NERUČÍ
VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA JAKÝMKOLI
ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ
NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG
NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU
NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH
OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO
ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU
NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V
DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A
TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná
prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby
jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá společnost
Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně
odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu či služby, které jsou
poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány přímo na
příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
26
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 26
2012-04-13 오후 12:09:51
Licence
• Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobeno v licenci podle patentů USA č. 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 a dalších
vydaných patentů USA i celosvětových a patentů v řízení. DTS, symbol, a DTS spolu
se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. Tento přístroj obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
• DivX
-- VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX© je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX,
LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Tento přístroj nese oficiální certifikaci DivX
Certified® a přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje k převodu souborů na video
ve formátu DivX najdete na webu www.divx.com.
-- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified® musí být registrováno, aby
mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód vygenerujete podle sekce
DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o procesu registrace najdete na webové adrese vod.divx.
com.
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích
dceřiných společností a jsou použity na základě licence.
Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing
LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích
dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých příslušných
vlastníků
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.
27
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 27
2012-04-13 오후 12:09:51
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o
zákazníky.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02231V-BD-ES5000-EN-CZ.indd 28
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného
odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku
nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním
odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně
zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů
oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních
typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
AK68-02231V-01
2012-04-13 오후 12:09:51
BD-ES5000
Prehrávač Diskov Blu-ray™
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
Slovensky
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 1
2012-04-13 오전 10:13:15
Bezpečnostné informácie
Kľúčové vlastnosti
Vlastnosti diskov Blu-ray
Disky Blu-ray podporujú najvyššiu kvalitu
HD videa, ktorá je v priemysle dostupná –
veľká kapacita znamená kvalitu videa bez
kompromisov.
Nasledujúce vlastnosti diskov Blu-ray závisia
od jednotlivých diskov a budú sa meniť.
Vzhľad a navigácia vlastností sa tiež budú líšiť
v závislosti od disku.
Nie všetky disky budú mať nižšie opísané
vlastnosti.
Video upútavky
Formát BD-ROM podporuje tri vysoko
pokrokové video kodeky, vrátane AVC, VC-1 a
MPEG-2.
Podporované sú tiež HD rozlíšenia videa:
• Vysoké rozlíšenie 1920 x 1080
• Vysoké rozlíšenie 1280 x 720
Prehrávanie s vysokým rozlíšením
Ak si chcete prezerať obsah s vysokým
rozlíšením na diskoch Blu-ray, potrebujete
HDTV (televízor s vysokým rozlíšením).
Niektoré disky Blu-ray si môžu vyžadovať
použitie HDMI výstupu prehrávača na
sledovanie obsahu vo vysokom rozlíšení.
Schopnosť sledovania obsahu vo vysokom
rozlíšení na diskoch Blu-ray môže byť
obmedzená v závislosti od rozlíšenia vášho
televízora.
BD-LIVE
Môžete používať disky Blu-ray podporujúce
BD-LIVE cez sieťové pripojenie a preberať
obsahy poskytované výrobcom disku.
Výstraha
Vlastnosti prehrávača diskov Blu-ray
AllShare
Videoposnetke, glasbo in fotografije,
shranjene v vaših napravah (na primer v
osebnem računalniku, ali NAS [omrežni
pomnilniški napravi]), lahko predvajate prek
omrežne povezave.
Prehrávanie multimediálnych súborov
USB pripojenie môžete používať na
prehrávanie rôznych typov multimediálnych
súborov (MP3, JPEG, DivX atď.) získaných z
pamäťového zariadenia USB.
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE : ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA RIZIKA
ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NESNÍMAJTE
KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA
NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE
OPRAVIŤ SÁM.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov ako je knižnica a pod.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA
NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU S NÍM
MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU.
PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA DISKOV BLURAY DODRŽUJTE POKYNY UVEDENÉ V TOMTO
NÁVODE NA POUŽITIE.
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok
TRIEDY 1. Použitie ovládačov, nastavení
alebo vykonanie postupov v rozpore s týmto
návodom môže zapríčiniť nebezpečné
vystavenie osoby radiácii.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo
údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré
sa nachádzajú v tomto návode.
UPOZORNENIE :
• VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE TRIEDY 3D PRI OTVORENÍ.
NEVYSTAVUJTE SA LÚČU (IEC 60825-1)
• TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER.
POUŽITIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ
ALEBO VYKONANIE POSTUPOV V
ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM MÔŽE
ZAPRÍČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE
OSOBY RADIÁCII. NEOTVÁRAJTE KRYT
A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE
OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE.
SERVISNÉ PRÁCE PONECHAJTE NA
KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 2
2012-04-13 오전 10:13:15
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade,
že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité
tienené káble a konektory. Aby ste predišli
elektromagnetickému rušeniu iných zariadení (napr.
rádio alebo televízia), používajte na pripojenie iba
tienené káble a konektory
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná
so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku.
Hodnota poistky je uvedená na prednej strane
zásuvky. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte
použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať
požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy
nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je
potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento
kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane
zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u
vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu
zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne
dlhá, musíte si zaobstarať predlžovaciu sieťovú
šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo
kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od
elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku
bezpečne odstráňte. Nepripájajte zásuvku do
zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na
sieťovej šnúre, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej
zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie
je licencované na základe určitých práv duševného
vlastníctva určitých tretích strán.
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené
nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke
pre budúce použitie.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory.
Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti
tepelných zdrojov, ako sú napríklad
radiátory, ohrievače, kachle a iné
zariadenia (vrátane AV prijímačov), ktoré
produkujú teplo.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky,
jeden širší ako druhý. Uzemnená
zástrčka má dva kolíky a jeden
uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí
hrot zástrčky slúži pre vašu bezpečnosť.
Ak dodaná zástrčka nepasuje do
zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej
zásuvky s elektrikárom.
10. Napájací kábel chráňte pred pošliapaním
a pricviknutím, obzvlášť v oblasti
zástrčiek, zásuviek a na mieste, kde
vychádza zo zariadenia.
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo
určené výrobcom.
12. Zariadenie používajte
iba s vozíkom,
podstavcom,
stojanom alebo
stolom, ktoré určil
výrobca alebo ste
si ho zakúpili spolu
s výrobkom. Ak používate vozík, pri
jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa
zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.
13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo
ak ho dlhší čas nepoužívate.
14. Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bolo
zariadenie akýmkoľvek spôsobom
poškodené, napríklad pri poškodení
napájacieho kábla alebo zástrčky, ak
bola na zariadenie vyliata voda alebo
dovnútra spadli nejaké predmety,
ak bolo zariadenie vystavené dažďu
alebo vlhkosti, ak zariadenie nepracuje
normálne, alebo ak spadlo.
Uskladnenie a spravovanie diskov
Manipulácia s diskami
Tvar disku
• Používajte disky
štandardného
tvaru. Ak použijete
neštandardné disky
(disky špeciálneho tvaru), môžete poškodiť
prehrávač.
Držanie diskov
• Disk nechytajte za stranu,
kde sú uložené údaje.
Blu-ray disky
• Nenechávajte disky Blu-ray v prehrávači
príliš dlho. Vyberte disk Blu-ray z
prehrávača a uložte ho do krytu.
• Dávajte pozor, aby ste na povrchu Blu-ray
disku nezanechali odtlačky prstov, alebo
aby ste ho nepoškriabali.
DVD-VIDEO, zvukové CD (CD-DA)
• Špinu a nečistoty na disku vyčistite
pomocou mäkkej handričky.
Uskladnenie diskov
Dávajte pozor, aby ste disky nepoškodili, pretože
údaje na týchto diskoch sú veľmi citlivé na
prostredie.
• Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
• Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
• Skladujte ich vo vertikálnej polohe.
• Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale.
• Ak prehrávač náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte prehrávač, počkajte dve hodiny,
a potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
Upozornenia pri manipulácii
• Na vytlačenú stranu nepíšte guľôčkovým perom
ani ceruzkou.
• Na čistenie diskov nepoužívajte čistiace spreje
na nahrávky ani antistatické čistiace prostriedky.
Taktiež nepoužívajte prchavé chemikálie, ako je
napríklad benzén alebo riedidlo.
• Na disky nelepte štítky ani nálepky. (Nepoužívajte
disky prelepené lepiacou páskou alebo so
zvyškami odlepených nálepiek.)
• Nepoužívajte chrániče alebo kryty odolné voči
poškriabaniu.
3
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 3
2012-04-13 오전 10:13:16
• Nepoužívajte disky vytlačené na tlačiarni menoviek,
ktoré dostať na trhu.
• Nevkladajte pokrivené alebo popraskané disky.
• Pred pripojením tohto prehrávača k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
• Neposúvajte prehrávač počas prehrávania disku.
Disk sa môže poškrabať alebo poškodiť a môžu sa
poškodiť vnútorné diely prehrávača.
• Na prehrávač neukladajte vázu na kvety naplnenú
vodou ani žiadne malé kovové predmety.
• Dávajte pozor, aby sa vám do zásuvky na disk
nedostala ruka.
• Do zásuvky na disk nevkladajte nič okrem diskov.
• Rušenia z vonkajších zdrojov, ako je napríklad blesk
alebo statická elektrina, môžu ovplyvniť normálnu
činnosť tohto prehrávača. V takomto prípade
prehrávač vypnite a znovu zapnite pomocou tlačidla
POWER alebo odpojte napájací kábel zo zásuvky
a znovu ho pripojte. Prehrávač bude pracovať
normálne.
• Po použití nezabudnite vybrať disk a vypnúť
prehrávač.
• Ak nebudete prehrávač dlhší čas používať, odpojte
napájací kábel zo zásuvky.
• Disk vyčistite priamymi pohybmi zo
stredu k okraju disku.
• Prehrávač nevystavujte žiadnym
tekutinám.
• Aj keď je prehrávač vypnutý
(pohotovostný režim) a zástrčka je pripojená
k zásuvke, stále spotrebúva energiu.
• Zariadenie by ste nemali vystavovať kvapkaniu
alebo špliechaniu vody a nemali by ste naň ukladať
predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad
vázy.
• Hlavná zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia
a mala by byť kedykoľvek dosiahnuteľná.
• Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky mokrou rukou.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte jednu elektrickú zástrčku na viacero
elektrických zariadení. Môže to spôsobiť prehriatie
a následný požiar.
• Ak si všimnete nezvyčajný zvuk, zápach alebo dym
z horenia, ihneď vypnite hlavný vypínač a odpojte
zástrčku z elektrickej zásuvky. Potom požiadajte o
technickú pomoc najbližšie zákaznícke stredisko.
Ak budete naďalej používať výrobok v tomto stave,
môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Údržba skrinky
Obsah
Kľúčové vlastnosti
Zvuk...........................................................14
Vlastnosti prehrávača diskov Blu-ray.............2
Systém.......................................................17
Vlastnosti diskov Blu-ray...............................2
Bezpečnostné informácie
Výstraha.......................................................2
Bezpečnostné opatrenia...............................3
Pred čistením skrinky Blu-ray nezabudnite
odpojiť sieťový kábel zo zásuvky.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo
ani iné čistiace prostriedky.
• S k r i n k u v y č i s t i t e p o m o c o u m ä k k e j
handričky.
Uskladnenie a spravovanie diskov................3
Obmedzenia pri prehrávaní
• Tento prehrávač nemusí odpovedať na všetky
prevádzkové príkazy, pretože niektoré disky
Blu-ray, DVD a CD umožňujú špecifickú alebo
obmedzenú prevádzku a poskytujú len určité
funkcie počas prehrávania.
Uvedomte si, že to nie je chyba prehrávača.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento
prehrávač prehrá každý disk s logom Blu-ray,
DVD alebo CD, pretože formáty disku sa vyvíjajú
a počas vytvárania softvéru diskov Blu-ray, DVD
a CD a/alebo výroby diskov sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby.
Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG, ak máte nejaké
otázky, alebo ak sa u vás vyskytli problémy
pri prehrávaní diskov Blu-ray, DVD alebo CD
na tomto prehrávači. Ďalšie informácie o
obmedzeniach pri prehrávaní nájdete v ďalších
častiach tohto návodu na použitie.
Začíname
Nastavenie siete.........................................16
Jazyk..........................................................17
Zabezpečenie.............................................17
Všeobecné.................................................18
Podpora.....................................................18
Základné funkcie
Prehrávanie videa..........................................19
Pred použitím návodu na použitie.................5
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/
vyskakovacej ponukyu..................................19
Predný panel................................................8
Zadný panel..................................................8
Použitie funkcií vyhľadávania
a preskočenia................................................19
Diaľkový ovládač..........................................9
Pripojenia
Prehrávanie spomaleného záberu/
Prehrávanie po krokoch................................20
Použitie tlačidla TOOLS................................20
Príslušenstvo................................................7
A. Pripojenie k televízoru...............................9
B. Pripojenie k zvukovému systému............10
C. Pripojenie k sieti.....................................10
Nastavenie
Úvodné nastavenie.....................................12
Navigácia v ponuke....................................12
Prístup do ponuky Nastavení......................12
Displej .......................................................13
Počúvanie hudby..........................................21
Prezeranie obrázkov.....................................22
Prehrávanie z pamäťového
zariadenia USB.............................................22
Sieťové služby
BD-LIVE™..................................................23
Uporaba funkcije AllShare...........................23
DODATOK
Riešenie problémov....................................23
Technické údaje..........................................25
4
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 4
2012-04-13 오전 10:13:16
Začíname
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
Pred použitím návodu na použitie
Typy diskov a Obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
Pojem
Logo
VIDEO
-
HUDBA
FOTOGRAFIA
Ikona
h
z
Signalizuje funkciu, ktorá je dostupná na BD-ROM alebo BDRE/-R disku, ktorý je nahraný vo formáte BD-RE.
Z
�
Signalizuje funkciu, ktorá je dostupná na diskoch DVD-VIDEO alebo
nahratá na diskoch DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktoré boli
nahrané a finalizované.
�
o
-
�
-
G
✎ POZNÁMKA
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Definícia
Signalizuje funkciu dostupnú na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R disku alebo na USB pamäťovom médiu s obsahom DivX,
MKV, MP4.
Signalizuje funkciu dostupnú na zvukových diskoch CD-RW/-R
(formát CD-DA).
Signalizuje funkciu dostupnú na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R disku alebo na USB pamäťovom médiu s obsahom MP3
alebo WMA.
Signalizuje funkciu dostupnú na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R disku alebo na USB pamäťovom médiu s obsahom JPEG.
Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CD-RW/-R a DVD-R disky.
Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 Mbps.
Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje
25 Mbps.
• HD DVD
• disk DVD-ROM/PD/
MV, atď.
✎ POZNÁMKA
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
▪▪ Niektoré komerčné disky a disky DVD zakúpené mimo
vášho regiónu tento prehrávač nemusí prehrávať.
▪▪ Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch
diskov alebo pri používaní určitých operácií, ako je
napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán
obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané
na škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
▪▪ Nedovoľte, aby sa disk zašpinil alebo poškriabal.
Odtlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo
pozostatky cigaretovému dymu na nahrávacom
povrchu môžu viesť k tomu, že sa disk nebude dať
prehrávať.
▪▪ Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie
ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie
budú vykonávané pomaly.
▪▪ Tento prehrávač nemusí odpovedať na všetky
prevádzkové príkazy, pretože niektoré disky Blu-ray,
DVD a CD umožňujú špecifickú alebo obmedzenú
prevádzku a poskytujú len určité funkcie počas
prehrávania.
Uvedomte si, že to nie je chyba prehrávača.
▪▪ Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento
prehrávač prehrá každý disk s logom Blu-ray, DVD
alebo CD, pretože formáty disku sa vyvíjajú a počas
vytvárania softvéru diskov Blu-ray, DVD a CD a/alebo
výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby.
Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG, ak máte nejaké otázky, alebo
ak sa u vás vyskytli problémy pri prehrávaní diskov
Blu-ray, DVD alebo CD na tomto prehrávači. Ďalšie
informácie o obmedzeniach pri prehrávaní nájdete v
ďalších častiach tohto návodu na použitie.
• DVD-RW (režim VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/CDG/CD-I/LD CD-Gs disky
prehrávajú iba zvuk,
nie grafiku.)
• 3,9 GB disky DVD-R
na autorizáciu.
Kompatibilita disku Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát.
S tým súvisia aj otázky týkajúce sa kompatibility
disku. Nie všetky disky sú kompatibilné a nie každý
disk sa bude dať prehrávať. Viac informácií nájdete
v časti Oznámenie o zhode a kompatibilite v tomto
návode na použitie.
Typy diskov
BD-ROM
Disky Blu-ray ROM môžete iba prehrávať.
Tento prehrávač dokáže prehrávať vopred nahrané
komerčné disky BD-ROM.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R disky sa dajú prehrávať a dá sa na
ne nahrávať.
Tento prehrávač môže prehrávať BD-RE/-R disk
nahraný inými kompatibilnými rekordérmi Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Tento prehrávač dokáže prehrávať vopred
nahrané komerčné DVD disky (DVD-VIDEO
disky) s filmami.
• Keď na dvojvrstvovom DVD-VIDEO disku
prepínate z jednej vrstvy na druhú, môže sa
vyskytnúť krátke skreslenie obrazu a zvuku. Nie
je to porucha prehrávača.
5
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 5
2012-04-13 오전 10:13:17
DVD-RW/-R/+R
Tento prehrávač dokáže prehrávať disky
DVD-RW/-R/+R, nahrané a finalizované na
DVD videorekordéri. Schopnosť prehrávania
môže závisieť od podmienok nahrávania.
DVD+RW
• Tento prehrávač dokáže prehrávať
DVD+RW disky nahrané na DVD
videorekordéri. Schopnosť prehrávania
môže závisieť od podmienok nahrávania.
Zvukové CD (CD-DA)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať CD-DA
formát zvukových CD-RW/-R diskov.
• Tento prehrávač nemusí prehrávať niektoré
CD-RW/-R disky kvôli podmienkam
nahrávania.
CD-RW/-R
• Použite 700MB (80-minútový) CD-RW/-R disk.
Ak je to možné, nepoužívajte 800MB
(90-minútový) alebo väčší disk, pretože
takýto disk sa nemusí prehrávať.
• Ak nebol disk CD-RW/-R nahraný ako
uzatvorená relácia, môžete na začiatku
prehrávania zbadať omeškanie a možno sa
nebudú dať prehrať všetky súbory.
• Na tomto prehrávači sa nemusia dať
prehrávať všetky disky CD-RW/-R v
závislosti od zariadenia, na ktorom boli
napaľované. Prehrávateľnosť obsahu
nahraného na médiách CD-RW/-R z CD
diskov na osobné použitie sa môže líšiť v
závislosti od obsahu a diskov.
AVCHD (Pokročilý Video kodek s
vysokým rozlíšením)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo
formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané
a používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery
s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje
obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát
kompresie obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát
„x.v.Color“. Tento prehrávač dokáže prehrávať
disky AVCHD, ktoré používajú formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
Typ disku
Blu-ray
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými
značkami Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. a Sony Corporation.
✎ POZNÁMKA
▪▪ Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia
prehrávať v závislosti od stavu nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
▪▪ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb
ako bežné disky DVD videokamery.
▪▪ Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa
nemusia dať prehrať v závislosti od rozlíšenia
videa a od stavu obnovovacieho kmitočtu.
DVD-VIDEO
Regionálny kód
Prehrávače aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa
musia zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať.
Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálne číslo pre tento prehrávač je zobrazené
na zadnom paneli prehrávača.
Regionálny
kód
Oblasť
a
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
b
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
c
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný východ,
Egypt, Južná Afrika, Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny, Indonézia,
Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Tichomorské ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná Kórea,
Mongolsko
6
Čína
Podporované formáty súborov
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá USB,
MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB
čítačky kariet.
• Tento prehrávač nepodporuje názvy priečinkov
alebo súborov dlhšie ako 128 znakov.
• Niektoré USB zariadenia/Externé HDD/digitálne
fotoaparáty nemusia byť s prehrávačom
kompatibilné.
• Váš prehrávač podporuje systémy súborov
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako
jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
• Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB
zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
• Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3
súbory s DRM (Správa digitálnych práv)
prevzatých z komerčných stránok.
• Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má
nižší obnovovací kmitočet ako 30 fps (obrázkov
za sekundu).
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť
ani celý tento návod na používanie sa
nesmie reprodukovať alebo kopírovať bez
predchádzajúceho písomného povolenia
spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
6
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 6
2012-04-13 오전 10:13:17
Podpora video súborov
Prípona súboru
Kontajner
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
MP4
PS
Video kodek
DivX 3.11/4.x /5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
ƒƒ Obmedzenia
Audio kodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rozlíšenie
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Prípona súboru
Nosič
*.mp3
MP3
*.wma
Audio kodek
Rozsah podpory
WMA
* Vzorkovacie kmitočty (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Prenosová rýchlosť - Všetky prenosové rýchlosti v rozsahu 5
kbps až 384kbps
WMA
MP3
-
Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Disk Blu-ray
1920x1080
1920x1080
BD-LIVE
Systém vysielania PAL vo Veľkej
Británii, Francúzsku, Nemecku, atď.
Príslušenstvo
1920x1080
-- Aj keď je súbor zakódovaný vyššie uvedeným podporovaným kodekom, tento súbor sa nemusí dať
prehrať, ak sa vyskytne problém s jeho obsahom.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie v kontajneru súboru nesprávne alebo ak je
samotný súbor poškodený.
-- Pri súboroch, ktoré majú vyššiu ako štandardný dátový tok/počet obrázkov za sekundu, môže dôjsť
pri prehrávaní zvuku/obrazu k zasekávaniu.
-- Funkcia vyhľadávania (preskočenia) nie je k dispozícii, ak je indexová tabuľka súboru poškodená.
ƒƒ Video dekodér
Podpora hudobných súborov
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
Batérie do diaľkového ovládača
(veľkosť AAA)
Adaptér
Návod na použitie
Diaľkový ovládač
-- Podporuje až do H.264 Úroveň 4.1 a AVCHD
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, a VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Menej ako 1280 x 720 : max. 60 snímok
Viac ako 1280 x 720 : max. 30 snímok
-- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
ƒƒ Zvukový dekodér
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje vzorkovaciu frekvenciu WMA 22050 Hz mono
7
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 7
2012-04-13 오전 10:13:18
Predný panel
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
TLAČIDLO NAPÁJANIA
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
✎ POZNÁMKA
ŠTRBINA NA DISK
Zadný panel
TLAČIDLO PREHRAŤ/POZASTAVIŤ
TLAČIDLO VYSUNÚŤ
USB HOST
INDIKÁTOR POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU
▪▪ Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla Prehrať na prehrávači
alebo diaľkovom ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku,
a potom stlačiť tlačidlo s.
▪▪ Svieti, keď je tento prehrávač v Pohotovostnom režime a bliká, keď prijíma signál zo snímača diaľkového
ovládania.
✎ POZNÁMKA
DC 12V 2A
LAN
HDMI OUT DIGITAL AUDIO OUT
▪▪ Pre aktualizáciu softvéru prehrávača prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu
USB Memory Stick.
8
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 8
2012-04-13 오전 10:13:18
Pripojenia
Diaľkový ovládač
Opis diaľkového ovládača
Zapnutie a vypnutie prehrávača.
Na vysunutie disku.
Zapne a vypne televízor.
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom televízore.
Nastavenie hlasitosti televízora
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo
dopredu.
Stlačením disk zastavíte.
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať na disku
dozadu alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej ponuky.
Slúži na získanie prístupu k rôznym zvukovým
funkciám na disku (disk Blu-ray/DVD).
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk titulkov na
disku Blu-ray/DVD.
Stlačte, ak chcete používať ponuku Nástroje.
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
počas prehrávania disku Blu-ray/DVD.
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnoty ponuky.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
prehrávači a niekoľko funkcií na diskoch Blu-ray.
Stlačte na opustenie ponuky.
Stlačte pre použitie funkcie zobrazenia bonusov.
Stlačte, ak chcete zobrazenie na celej obrazovke.
Umožňuje opakovať titul, A-B disk
Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu alebo disk.
Inštalácia batérií
Pripojenie k televízoru pomocou HDMI kábla - Najlepšia kvalita
1. Pomocou HDMI kábla pripojte koncovku HDMI OUT na zadnej strane prehrávača ku
koncovke HDMI IN na vašom televízore. pozri strany 11.
2. Zapnite prehrávač a televízor.
3. Stláčajte prepínač vstupov na diaľkovom ovládači TV, kým sa na TV obrazovke neobjaví
signál HDMI z prehrávača.
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete ovládať
možnosti.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky disku.
A. Pripojenie k televízoru
✎ POZNÁMKA
▪▪ Kábel HDMI vysiela digitálne video/zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
▪▪ Ak je prehrávač pripojený k vášmu televízoru vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť
vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
▪▪ HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa objaví zrnenie.
▪▪ Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na
použitie vášho televízora.
▪▪ Pri prvom pripojení prehrávača k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru bude výstupné rozlíšenie
HDMI automaticky nastavené na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
▪▪ Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby na Vyp..
▪▪ Ak na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu používate kábel HDMI-DVI, musíte tiež pripojiť konektory alebo Digital
Audio OUT k vášmu zariadeniu alebo audio systému, aby ste počuli zvuk.
✎POZNÁMKA
▪Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
• Skontrolujte polaritu (+/–) batérií.
• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
• Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkou.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové
osvetlenie.
! UPOZORNENIE
▪▪ Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi na ochranu
životného prostredia. Nelikvidujte ich spolu s komunálnym
odpadom. Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu alebo disk.
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 9
9
2012-04-13 오전 10:13:19
B. Pripojenie k zvukovému systému
• Keď chcete zapnúť AV prijímač, stíšte hlasitosť. Náhly hlasný zvuk môže spôsobiť
poškodenie reproduktorov a vášho sluchu.
• Výstup zvuku nastavte podľa výkonu vášho AV prijímača.
• Poloha vstupných koncoviek HDMI sa môže líšiť v závislosti od AV prijímača. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho AV prijímača.
Prípad 1 : Pripojenie k zvukovému systému (AV prijímač s podporou HDMI)
- Najlepšia kvalita (Odporúčané)
1. Pomocou kábla HDMI pripojte koncovku HDMI OUT na zadnej strane prehrávača ku
koncovke HDMI IN na vašom AV prijímači. pozri strany 11.
2. Pomocou kábla HDMI pripojte koncovku HDMI OUT na zadnej strane AV prijímača ku
koncovke HDMI IN na vašom televízore.
3. Zapnite prehrávač, televízor a AV prijímač.
4. Pomocou tlačidla výberu vstupu na prijímači AV a na televízore vyberte správny vstup
HDMI, cez ktorý chcete počúvať zvuk a sledovať video z prehrávača. Pozrite si návod na
použitie AV prijímača na nastavenie audio vstupu AV prijímača.
C. Pripojenie k sieti
Tento prehrávač vám umožňuje používať sieťové služby napríklad a BD-LIVE, a aktualizácie
softvéru, keď je pripojený k sieti. Na pripojenie vám odporúčame používať prístupový
bod Širokopásmový modem (s integrovaným smerovačom) alebo smerovač. Viac informácií o
pripojeniach smerovača nájdete v návode na použitie smerovača, alebo požiadajte o technickú
pomoc výrobcu smerovača.
Káblová sieť
1. Pomocou priameho kábla LAN (UTP) CAT 5 pripojte koncovku LAN na zadnej strane
prehrávača ku koncovke LAN na vašom modeme alebo smerovači. pozri strany 11
2. Ak chcete nastaviť možnosti siete. pozri strany16.
✎ POZNÁMKA
▪▪ Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti
od použitého smerovača alebo stratégie vášho poskytovateľa internetových služieb. Viac informácií získate od
svojho poskytovateľa internetových služieb
▪▪ Ak ste používateľ DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
▪▪ Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik povezati z vašim omrežjem, kot je prikazano
na sliki. Povezava je lahko žična.
Prípad 2 : Pripojenie k zvukovému systému (AV prijímač s dekodérom Dolby
Digital alebo DTS) - Lepšia kvalita
1. Pomocou optického kábla pripojte koncovku DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnej
strane prehrávača ku koncovke DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na vašom AV prijímači.
Pozrite si stranu 11.
2. Pomocou kábla HDMI pripojte koncovky HDMI, alebo na zadnej strane prehrávača ku
koncovke HDMI, alebo na vašom televízore.
3. Zapnite prehrávač, televízor a AV prijímač.
4. Stlačením prepínača vstupov na AV prijímači vyberte externý vstup, aby ste počuli zvuk z
prehrávača. Pozrite si návod na použitie AV prijímača na nastavenie audio vstupu AV prijímača.
5. Stlačením prepínača vstupov na diaľkovom ovládači televízora vyberte HDMI zdroj videa.
10
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 10
2012-04-13 오전 10:13:19
Pripojenie k zvukovému systému
Pripojenie k televízoru
Prípad 1 : Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI cable
(not included)
Prípad 1 : Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Nastavenie siete
Smerovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
Širokopásmové
služby
Or
Prípad 2 : Optický kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Širokopásmový modem
Širokopásmové
služby
Sieťové prepojenie s počítačom pre funkciu AllShare
✎POZNÁMKA : Toto zariadenie môžete k sieti pripojiť len pomocou káblového pripojenia.
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 11
11
2012-04-13 오전 10:13:21
Nastavenie
Úvodné nastavenie
1. Zapnite televízor po pripojení prehrávača.
Keď pripojíte prehrávač k televízoru
po prvýkrát, prehrávač sa automaticky
zapne a zobrazí sa obrazovka Úvodné
nastavenie.
Initial Settings I On-Screen Language
English
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
požadovaný jazyk, a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Stlačením tlačidla ENTER vyberte
START.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
pomer strán TV obrazovky, a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
5. Vyberte Auto, a potom stlačte tlačidlo
ENTER. Ak nemáte domácu sieť, na
diaľkovom ovládači stlačte MODRÉ (D)
tlačidlo. Prejdete priamo na ponuku Domov.
6. Prehrávač Blu-ray automaticky
vykoná overenie káblového pripojenia.
Po dokončení overenia sa zobrazí
obrazovka „"Your network is operating
properly“. a potom stlačte tlačidlo ENTER.
▪▪ Keď sa vrátite do domácej obrazovky, režim zobrazenia
na celej obrazovke sa automaticky zruší.
▪▪ Ak chcete opätovne zobraziť obrazovku s
východiskovými nastaveniami, aby ste uskutočnili
zmeny, stlačte tlačidlo STOP ( @ ) na prednom paneli
výrobku na viac ako
5 sekúnd bez vloženého disku. Týmto prehrávač
vynulujete na jeho predvolené nastavenia.
▪▪ Ak chcete použiť funkciu Anynet+(HDMI-CEC),
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
1) Prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI k TV
značky Samsung, ktorý je kompatibilný s funkciou
Anynet+(HDMI-CEC).
2) Funkciu Anynet+(HDMI-CEC) zapnite v TV a aj v
prehrávači.
3) TV nastavte na postup úvodných nastavení.
▪▪ Ak necháte prehrávač v zastavenom režime dlhšie
ako 5 minút bez toho, aby ste ho použili, na televízore
sa aktivuje šetrič obrazovky. Ak necháte prehrávač v
režime šetriča obrazovky dlhšie ako 25 minút bez toho,
aby ste ho použili, napájanie sa automaticky vypne.
1
2
3
1
4
5
3
✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak počas nastavenia siete stlačíte MODRÉ(D) tlačidlo,
môžete vstúpiť do domácej ponuky, aj keď nie je ešte
nastavenie siete úplne ukončené.
Français
7. Zobrazí sa hlásenie “Initial settings
completed.“ a potom sa zobrazí
domovská obrazovka.
- Ak sa váš prehrávač Blu-ray k sieti
nepripojí alebo sa chcete pripojiť
manuálne, prejdite na časť Nastavenie
siete na strane 16.
▪▪ Ak východiskové nastavenia zmeníte, domáca ponuka
sa nezobrazí.
Select a language for the on-screen displays.
Navigácia v ponuke
2
1
2
3
4
6
4
Tlačidlo HOME : Stlačte, ak chcete vojsť
do domácej ponuky.
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej
ponuke.
Tlačidlo ENTER/SMER :
Posuňte kurzor alebo zvoľte položku.
Aktivujte aktuálne zvolenú položku.
Potvrďte nastavenie.
2
Zvolí Music.
Zvolí Settings.
Zobrazí tlačidlá, ktoré môžete použiť na
diaľkovom ovládaní na prístup k funkciám.
Prístup do ponuky Nastavení
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte tlačidlo POWER.
Objaví sa domáca ponuka.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku, a potom stlačte tlačidlo ENTER.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
✎ POZNÁMKA
Videos
3
4
1
5
a Change Device Zvolí Photos.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku, a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
YouTube
No Disc
Zvolí YouTube.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Settings, a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie
aktuálnej ponuky.
• Domáca ponuka
Zvolí Videos.
d View Devices
" Enter
▪▪ Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky. OSD (Obrazovkové zobrazenie)
tohto prehrávača sa môže po aktualizácii verzie
softvéru zmeniť.
6
12
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 12
2012-04-13 오전 10:13:22
Displej
Môžete konfigurovať rôzne možnosti, ako je
napríklad pomer strán obrazovky, rozlíšenie, atď.
Pomer strán
Nastavenia obrazovky môžete nastaviť podľa typu
televízora, ktorý máte.
• 16:9 Original : Vyberte, kedy pripojíte prehrávač
k obrazovke televízora s pomerom strán 16:9.
Prehrávač zobrazí všetok obsah v pôvodnom
pomere strán.
Obsah formátovaný v režime 4:3 sa zobrazí s
čiernymi pruhmi vľavo aj vpravo.
• 16:9 Full : Vyberte, kedy pripojíte prehrávač
k obrazovke televízora s pomerom strán
16:9. Obsah zaplní celú obrazovku. Obsah
formátovaný v režime 4:3 sa natiahne.
• 4:3 Letter Box : Vyberte, kedy pripojíte
prehrávač k obrazovke televízora s pomerom
strán 4:3. Prehrávač zobrazí všetok obsah
v pôvodnom pomere strán obrazu. Obsah
formátovaný v režime 16:9 sa zobrazí s čiernymi
pruhmi na vrchu a na spodku.
• 4:3 Pan-Scan : Vyberte, kedy pripojíte
prehrávač k obrazovke televízora s pomerom
strán 4:3. Obsah 16:9 sa dostane do extrémnej
polohy orezania vľavo a vpravo.
✎ POZNÁMKA
▪▪ Niektoré pomery strán nemusia byť dostupné, záleží od
typu disku.
▪▪ Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný, ako pomer
strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť
prekrútený obraz.
▪▪ Ak vyberiete 4:3 Pan-Scan alebo 4:3 Letter Box,
nebudete vidieť zobrazenie na celej obrazovke po
stlačení tlačidla FULL SCREEN na diaľkovom ovládači.
▪▪ Ak vyberiete 16:9 Normal, môže sa zobraziť 4:3
Pillarbox.
V takom prípade nebudete vidieť zobrazenie na celej
obrazovke po stlačení FULL SCREEN na diaľkovom
ovládači.
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 13
BD Wise (iba prehrávače Samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od
spoločnosti Samsung.
Keď prepojíte prehrávač Samsung a televízor
Samsung s BD Wise cez HDMI a funkcia BD Wise
je zapnutá na prehrávači aj televízore, prehrávač
vysiela video s rozlíšením videa a obnovovacím
kmitočtom disku BD/DVD.
•Off : Výstupné rozlíšenie zostane pevné pri
rozlíšení, ktoré ste predtým nastavili v ponuke
Rozlíšenie, bez ohľadu na rozlíšenie disku. Pozrite
si Rozlíšenie nižšie.
•On: Prehrávač vysiela video v pôvodnom rozlíšení
a obnovovacom kmitočte disku BD.
✎ POZNÁMKA
▪▪ Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa
automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa objaví v
ponuke Rozlíšenie.
▪▪ Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD
Wise používať.
▪▪ Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte
ponuku BD Wise na prehrávači aj na televízore na On.
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie a
video signálu HDMI na Auto, 1080p, 1080i, 720p,
alebo576p/480p . Toto číslo označuje počet
riadkov videa na jeden obraz. Označenie „i“ a „p“
signalizuje prekladané a progresívne skenovanie.
Čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.
• Auto : Automaticky nastaví výstupné rozlíšenie
pripojeného televízora na maximálne rozlíšenie.
• BD Wise : Automaticky nastaví rozlíšenie
na rozlíšenie disku BD/DVD, ak ste pripojili
prehrávač cez HDMI k TV s funkciou BD Wise.
(Položka ponuky BD Wise sa zobrazí iba vtedy,
keď je BD Wise nastavené na On Pozrite si BD
Wise vyššie.)
• 720p : Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
• 576p/480p : Výstup 576/480 riadkov
progresívneho videa.
• 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho
videa.
• 1080i : Výstup 1080 riadkov prekladaného videa.
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického obsahu/digitálneho obsahu
HDMI/pripojené
Výstup
Nastavenie
Disk Blu-ray
BD Wise
Rozlíšenie disku Blu-ray
Režim HDMI
Elektronický obsah/Digitálny obsah
1080p
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
1080p@60F
1080p@60F
Filmová snímka: Auto (24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
720p
720p
Auto
1080p@60F
(Filmová snímka: Off)
1080i
576p/480p
Výstup
BD Wise
1080i
720p
576p/480p
• Prehrávanie DVD
Nastavenie
1080i
576p/480p
HDMI/pripojené
Režim HDMI
576i/480i
Auto
Maximálne rozlíšenie vstupu televízora
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
1080p
720p
576p/480p
13
2012-04-13 오전 10:13:22
✎ POZNÁMKA
▪▪ Ak televízor, ktorý ste pripojili, nepodporuje funkciu
Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie, zobrazí
sa správa „Ak sa po stlačení „Áno“ nezobrazia
žiadne obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na
predchádzajúce rozlíšenie. Chcete zmeniť rozlíšenie?“.
Ak zvolíte Áno, obrazovka televízora na 15 sekúnd
zhasne, a potom sa rozlíšenie automaticky zmení na
predchádzajúce rozlíšenie.
▪▪ Ak zostane obrazovka prázdna po tom, ako ste zmenili
rozlíšenie, odstráňte všetky disky, a potom stlačte
a podržte tlačidlo STOP ( @ ) na prednej strane
prehrávača dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia
sa vrátia do východiskových nastavení. Pre vstup
ku každému režimu postupujte podľa krokov na
predchádzajúcej strane a vyberte Nastavenie displeja,
ktoré váš televízor podporuje.
▪▪ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
uložené používateľské údaje BD vymažú.
▪▪ Aby prehrávač mohol používať režim Filmová snímka
(24 Fs), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.
Filmová snímka (24Fs)
Nastavenie vlastnosti Filmová snímka (24Fs) na Auto
vám umožňuje nastaviť výstup HDMI prehrávača na
24 snímok za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu.
Vlastnosť Filmová snímka (24Fs) môžete využívať
len na televízore, ktorý podporuje túto obnovovaciu
frekvenciu. Filmovú snímku môžete zvoliť len vtedy,
keď je prehrávač v režimoch výstupného rozlíšenia
HDMI 1080i alebo 1080p.
• Auto : Funkcia Filmová snímka (24Fs) bude
fungovať
• Off: Funkcia Filmová snímka (24Fs) je vypnutá.
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného
priestoru pre výstup HDMI, aby sa zhodoval so
schopnosťami pripojeného zariadenia (televízor,
monitor, atď).
• Auto : Automaticky nastaví prehrávač
na optimálny formát podporovaný vaším
zariadením.
• YCbCr (4:4:4) : Ak váš televízor podporuje
farebný priestor YCbCr cez HDMI, zvoľte túto
možnosť pre výstup normálnej farebnej stupnice
YCbCr.
• RGB (Standard) : Zvoľte túto možnosť pre
výstup normálnej farebnej stupnice RGB.
• RGB (Enhanced) : Ak ste pripojili prehrávač k
zariadeniu s displejom DVI, napríklad k monitoru,
zvoľte túto možnosť pre výstup farebnej
stupnice vylepšeného RGB.
HDMI hlboké farby
Umožňuje vám dosiahnuť video z konektora HDMI
OUT so sýtymi farbami. Sýta farba umožňuje
presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou farieb.
• Auto : Prehrávač vysiela video s funkciou Hlboké
farby do pripojeného televízora, ktorý podporuje
funkciu HDMI hlboké farby.
• Off : Obraz sa vysiela bez funkcie Sýta farba.
Progresívny režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní DVD
diskov.
• Auto : Túto možnosť vyberte ak chcete, aby
prehrávač automaticky nastavil najlepšiu kvalitu
obrazu DVD, ktoré práve pozeráte.
• Video : Vyberte, ak chcete mať najlepší obraz
koncertu alebo televíznej show na DVD.
• Bitstream (Unprocessed) : Zvoľte, či chcete,
aby váš prijímač dekódoval všetky zvukové
signály. Zvuk Bonusview nebude k dispozícii.
Zvuk
Digitálny výstup
Nastavíte Digitálny výstup na zhodu so
schopnosťami AV prijímača, ktorý ste pripojili k
prehrávaču:
• PCM : Toto je predvolené nastavenie. Je
kompatibilné s väčšinou televízorov a prijímačov.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : Pôvodný zvuk
sa znovu zakóduje do DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) : Pôvodný
zvuk sa znovu zakóduje do Dolby Digital.
Viac detailov nájdete v tabuľke výberu digitálneho
výstupu.
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
Pripojenie
PCM
Audio
Stream na
disku Bluray
Bitstream
(nespracovaný)
AV prijímač
AV prijímač
s podporou Optický s podporou
HDMI
HDMI
Až do PCM PCM 2k
7.1k
PCM
Optický
PCM 2k
Dolby
Digital
Až do PCM PCM 2k Dolby Digital
2k
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD
Až do PCM PCM 2k Dolby TrueHD
2k
Dolby
Digital
Dolby
Až do PCM PCM 2k Dolby Digital
Digital Plus
2k
Plus
Prijímač AV
s podporou
HDMI alebo
Optický
Bitstream
(Dolby D
Opätovne kódov.)
Prijímač AV s
podporou HDMI
alebo Optický
DTS Opätovne
Dolby Digital
kódov.
Opätovne kódov.*
DTS Opätovne
Dolby Digital
kódov.
Opätovne kódov.*
DTS Opätovne
Dolby Digital
kódov.
Opätovne kódov.*
DTS Opätovne
Dolby Digital
kódov.
Opätovne kódov.*
DTS-HD High Až do PCM
DTS-HD High
Resolution
PCM 2k Resolution
2k
Audio
Audio
DTS Opätovne
Dolby Digital
kódov.
Opätovne kódov.*
DTS
DTS Opätovne
Dolby Digital
kódov.
Opätovne kódov.*
Až do PCM PCM 2k
DTS-HD
2k
Master Audio
DTS
DTS Opätovne
Dolby Digital
kódov.
Opätovne kódov.*
PCM
Dolby
Digital
DTS
Až do PCM PCM 2k
2k
Dolby
Digital
Bitstream
(DTS
Opätovne
kódov.)
DTS
DTS
DTS-HD
Master
Audio
Audio
Stream na
DVD
PCM
Až do PCM PCM 2k
2k
DTS
PCM 2k
Až do PCM PCM 2k Dolby Digital
2k
Až do PCM PCM 2k
2k
DTS
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Dolby
Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
14
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 14
2012-04-13 오전 10:13:22
Nastavenie
Pripojenie
Definícia
pre Bluray disk
PCM
Bitstream
(nespracovaný)
AV prijímač
AV prijímač
s podporou Optický s podporou
HDMI
HDMI
Optický
Bitstream
Bitstream
(DTS
(Dolby D
Opätovne Opätovne
kódov.)
kódov.)
Prijímač AV
Prijímač AV s
s podporou
HDMI
HDMI alebo podporou
alebo Optický
Optický
Dekóduje
zvuk hlavnej
a zvuk
Vysiela len zvuk hlavnej funkcie
Dekóduje zvuk
BONUSVIEW
aby mohol váš AV dokopy
hlavnej funkcie a zvuk funkcie,
do
PCM
prijímač dekódovať bitový zvuku a pridá
Akýkoľvek BONUSVIEW dokopy
tok
zvuku.
do PCM zvuku a pridá
Zvukové efekty
Nebudete počuť zvuk
Zvukové efekty
BONUSVIEW alebo Zvukové navigovania,
navigovania.
potom PCM
efekty navigovania.
zvuk opätovne
zakóduje do DTS
toku bitov.
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie
a zvuk BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania,
potom PCM zvuk
opätovne zakóduje
do digitálneho toku
bitov Dolby alebo
PCM.
* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužijú.
Výstup bude PCM 2k.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku:
-- Zvuk hlavnej funkcie: Zvukový záznam hlavnej
funkcie.
-- BONUSVIEW zvuk: Doplňujúci zvukový záznam,
ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania: Ak vyberiete
niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť
zvukové efekty navigovania. Funkcia Zvukové
efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk
odlišná.
✎POZNÁMKA
▪▪ Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v
opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo
bude zvuk príliš hlasný.
▪▪ Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
▪▪ Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
▪▪ Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
▪▪ Nastavenie funkcie Digitálny výstup neovplyvňuje
zvukový výstup HDMI do vášho televízora. Ovplyvňuje
optický a HDMI zvukový výstup, keď je váš prehrávač
pripojený k AV prijímaču.
PCM Downsampling
Lets you set 48kHz and 96kHz PCM downsampling on or off.
• Off : Select when the AV receiver connected to
the player is 96kHz compatible.
• On : Select when the AV receiver connected
to the player is not 96kHz compatible. 96kHz
signals will be down converted to 48kHz.
✎POZNÁMKA
▪▪ Aj keď je Podvzorkovanie PCM nastavené na Off,
niektoré disky budú vysielať iba podvzorkovaný zvuk
cez optické digitálne výstupy.
HDMI
• Ak váš televízor nie je kompatibilný
s komprimovanými viackanálovými
formátmi (Dolby Digital, DTS), prehrávač
môže vysielať 2-kanálový zmiešaný zvuk
PCM, dokonca aj keď ste v ponuke
nastavenia zvolili bitový tok (buď Opätovne
kódov. alebo Nespracovaný).
• Ak váš televízor nie je kompatibilný so
vzorkovacím kmitočtom PCM cez 48
kHz, prehrávač môže vysielať 48 kHz
podvzorkovaný zvuk PCM, dokonca aj keď
ste nastavili Podvzorkovanie PCM na Off.
Ovládanie dynamického rozsahu
Môžete počúvať pri nízkej hlasitosti, ale aj tak
budete dialógy jasne počuť.
Táto funkcia je aktívna len vtedy, ak váš
prehrávač deteguje signál Dolby Digital.
• Auto : Ovládanie dynamického rozsahu
bude nastavené automaticky na základe
informácií poskytnutých zvukovou stopou
Dolby TrueHD.
• Off : Môžete si vychutnať film so
štandardným dynamickým rozsahom.
• On : Pri prehrávaní zvukového záznamu
filmu pri nízkej hlasitosti alebo z menších
reproduktorov môže systém využiť
príslušnú kompresiu, aby bol obsah s
nižšou úrovňou zrozumiteľnejší a zabránilo
sa prehrávaniu dramatických pasáží príliš
nahlas.
Režim zmiešavania
zmiešavaniaRežim zmiešania vyberte pre
stereofónny výstup.
• Normal Stereo : Zmiešanie viackanálového
zvuku do normálneho stereofónneho zvuku.
Túto možnosť vyberte, ak počujete zvuk z
TV alebo stereo zosilňovača.
• Surround Compatible : Zmiešanie
viackanálového zvuku do stereofónneho
zvuku, ktorý je kompatibilný s priestorovým
zvukom. Tento režim podporuje dekódovanie
stereofónneho zvuku vo vašom AV prijímači na
priestorový zvuk.
▪▪ Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál
sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber digitálneho
výstupu (PCM alebo Bitstream).
15
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 15
2012-04-13 오전 10:13:22
Nastavenie siete
Skôr, ako začnete, kontaktujte prosím svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či
je vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak
je dynamická - a väčšina je - odporúčame vám
použiť automatický postup nastavenia siete. Je to
najjednoduchší
postup a bude fungovať vo väčšine prípadov.
Ak je statická, musíte použiť manuálny postup
nastavenia.
Nastavenia siete nakonfigurujte pomocou nižšie
uvedených krokov.
✎POZNÁMKA
▪▪ Toto zariadenie môžete k sieti pripojiť len
pomocou káblového pripojenia.
Automatické nastavenie siete
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel
◄► vyberte Settings a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Wired
Network Settings a potom stlačte
tlačidlo ENTER. Zobrazí sa obrazovka
Nastavenia káblovej siete.
Settings
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
IP Address
: 0
0
0
Network
Subnet Mask
: 0
0
0
System
Gateway:
0
0
0
Language
:Auto
SecurityDNS
: 0
0
0
General DNS Server
Support
4.
0
\
0
0
0
> Move " Select ' Return
V políčku nastavenia internetového protokolu
zvoľte možnosť Auto, ak ešte nie je zvolená.
(Stlačte tlačidlo ENTER, vyberte položku
AUTO a potom stlačte tlačidlo ENTER).
5. Funkcia Automaticky získava a vypĺňa
hodnoty pre položky IP Address,
Subnet Mask atď automaticky.
✎POZNÁMKA
▪▪ Tento proces môže trvať až päť minút.
6. Potom, ako sieťová funkcia získa sieťové
hodnoty, stlačte tlačidlo RETURN.
7. Vyberte položku Network Test a potom
stlačte tlačidlo ENTER, aby ste zaručili
pripojenie prehrávača do siete.
8. Po dokončení testu siete dvakrát stlačte
tlačidlo RETURN, aby ste sa vrátili do
hlavnej ponuky.
9. Ak sieťová funkcia nezíska sieťové
hodnoty, alebo ak ste vybrali Manuálne,
prejdite na pokyny pre manuálne
nastavenie.
ƒƒ Windows 7
12. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené vyššie.
2.
14. Potom spustite Test siete a uistite sa, že
výrobok je pripojený k vašej sieti
1.
3.
4.
Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Centrum
sietí.
V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite
na Lokálne pripojenie alebo Pripojenie
bezdrôtovej siete, v závislosti od vášho
sieťového pripojenia.
Na karte Podpora kliknite na tlačidlo
Podrobnosti. Zobrazia sa Nastavenia siete.
Ak chcete zadať sieťové nastavenia pre váš
výrobok, postupujte podľa týchto krokov:
Pred spustením manuálneho nastavenia siete
musíte mať hodnoty nastavenia siete.
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenia pre väčšinu
počítačov so systémom Windows, postupujte
podľa týchto krokov:
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel
◄► vyberte Settings a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Wired
Network Settings a potom stlačte
tlačidlo ENTER. Zobrazí sa obrazovka
Nastavenia káblovej siete.
4. Na obrazovke Nastavenie internetového
protokolu stlačte tlačidlo ENTER.
1.
6.
Manuálne nastavenie siete
ƒƒ Windows XP
2.
3.
4.
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
5.
7.
8.
9.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Manual a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole IP Address.
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
Keď to urobíte pre každé pole, pomocou
tlačidla ► prejdite postupne na ďalšie polia.
Rovnako tiež môžete použiť tlačidlo šípky,
aby ste sa pohybovali hore, dole a dozadu.
Zadajte hodnoty IP Address, Subnet Mask
a Gateway.
10. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na DNS.
13. Stlačte tlačidlo RETURN na diaľkovom
ovládači.
Test siete
Túto ponuku používajte na pripojenie drôtovej
siete alebo na kontrolu, či vaše sieťové
pripojenie funguje alebo nie.
Stav siete
Kontrola, či bolo pripojenie k sieti a internetu
zavedené.
Internetové pripojenie BD-Live
Nastavte, aby ste umožnili pripojenie pri
používaní služby BD-LIVE.
• Allow (All) : Internetové pripojenie bude
povolené pre celý obsah BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetové pripojenie
bude povolené iba pre obsah BD-LIVE,
ktorý obsahuje platný certifikát.
• Prohibit : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
✎POZNÁMKA
▪▪ Čo je platný certifikát?
Ak výrobok používa funkciu BD-LIVE na poslanie
údajov o disku a požiada server na certifikáciu
disku, server používa prenesené údaje na
kontrolu platnosti disku a posiela certifikát späť
do výrobku.
▪▪ Internetové pripojenie môže byť počas
používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS.
16
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 16
2012-04-13 오전 10:13:23
Systém
Úvodné nastavenie
Pomocou funkcie Úvodné nastavenie môžete
nastaviť jazyk, nastavenia siete, atď.
Viac informácií o funkcii Úvodné nastavenie
nájdete v časti Úvodné nastavenie v tomto
návode na použitie. (Pozri strany 12).
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka
spojenú činnosť s ostatnými výrobkami
Samsung s funkciou Anynet+.
Tento výrobok môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora Samsung, alebo
môžete spustiť prehrávanie disku jednoduchým
) na diaľkovom
stlačením tlačidla PLAY (
ovládači televízora.
Viac informácií nájdete v návode na použitie
televízora.
• Off : Funkcia Anynet+ nebude fungovať.
• On : Funkcia Anynet+ bude fungovať.
✎POZNÁMKA
▪▪ Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
▪▪ Ak sa na vašom televízore nachádza logo
Anynet+, váš televízor podporuje funkciu
Anynet+.
▪▪ V závislosti od Vášho televízora isté rozlíšenia
výstupu HDMI nemusia fungovať.
Pozrite si návod na použitie vášho televízora.
Správa BD údajov
Umožňuje vám spravovať prevzatý obsah, ku
ktorému ste sa dostali cez Blu-ray disk, ktorý
podporuje službu BD-LIVE, a ktorý je uložený
v pripojenom pamäťovom zariadení.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení
vrátane veľkosti pamäte, mazať BD údaje
alebo meniť pamäťové zariadenie Flash.
Informácie na obrazovke správy BD
údajov :
• Current Device : Zobrazí pripojené
zariadenie.
• Total Size : Celková veľkosť pamäte
zariadenia.
• Available Size : Dostupná pamäť v
zariadení.
• Delete BD Data : Vymaže všetky údaje BD
z úložiska.
• Change Device : Zmení požadovanú
pamäť flash na uchovávanie údajov BD.
✎POZNÁMKA
▪▪ Ak v režime externej pamäte odpojíte USB
zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie
disku sa zastaví.
▪▪ Podporované sú iba USB zariadenia
naformátované v súborovom systéme FAT
(menovka zväzku DOS 8.3). Odporúčame vám
používať USB zariadenia, ktoré podporujú
USB 2.0 protokol s 4 MB/sek. alebo s väčšou
rýchlosťou čítania/zapisovania.
▪▪ Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po
naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
▪▪ Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa
môže líšiť v závislosti od podmienok.
DivX® Video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Jazyk
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre
domácu ponuku, ponuku disku atď.
• On-Screen Menu : Výber jazyka pre
zobrazenia ponuky.
• Disc Menu : Výber jazyka pre zobrazenia
ponuky disku.
• Audio : Výber jazyka pre zvuk disku.
• Subtitle : Výber jazyka pre titulky disku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný na disku.
Zabezpečenie
Pri prvom použití tejto ponuky sa zobrazí
obrazovka nastavenia hesla.
Pomocou číslených tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo. (Predvolene heslo je 0000.)
Rodič. hodnotenie BD
Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov so špecifickým
vekovým hodnotením, ak sa nezadá heslo.
• Off : Rodičovské hodnotenie BD nie je aktívne
a disky Blu-ray sa budú prehrávať celé.
• On : Táto možnosť zabráni prehrávaniu diskov
Blu-ray s vyšším hodnotením, ako má funkcia
rodičovského hodnotenia.
Rodič. hodnotenie DVD
Táto funkcia funguje spolu s diskami a DVD, ktorým
bolo pridelené vekové hodnotenie alebo číselné
hodnotenie, ktoré označuje úroveň vyspelosti
obsahu. Tieto čísla vám pomáhajú kontrolovať typy
diskov Blu-ray a diskov DVD, ktoré môže sledovať
vaša rodina.
Zvoľte vekové hodnotenie.
Napríklad, ak vyberiete ohodnotenie Stupeň 6,
výrobok prehrá disky, ktoré sú ohodnotené 6 a menej
a neprehrá disky, ohodnotené Stupeň 7 alebo 8.
Uzamknutie služby YouTube
Obmedzenie používania služby YouTube,
ak nie je zadané heslo.
• Off: Vypne uzamknutie služby YouTube.
• On: Zapne uzamknutie služby YouTube.
Zmena PIN
mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným finkciám.
Ak ste zabudli svoje heslo
1.
2.
Vyberte disk.
Stlačte a pridržte na čelnom paneli tlačidlo
STOP ( @ ), po dobu 5 sekúnd alebo viac.
Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné
nastavenia od výrobcu.
✎POZNÁMKA
▪▪ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
používateľské nastavenia uložené v údajoch BD vymažú.
17
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 17
2012-04-13 오전 10:13:23
Všeobecné
Časové pásmo
Môžete špecifikovať časové pásmo, ktoré je
dostupné pre vašu oblasť.
Podpora
Aktualizácia softvéru
Táto ponuka Aktualizácie softvéru vám
umožňuje aktualizovať softvér prehrávača na
vylepšenie výkonu alebo doplňujúce služby.
Cez Online
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Online,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Zvoľte možnosť By Online, a potom
stlačte tlačidlo ENTER. Objaví sa správa
Pripája sa k serveru.
2. V prípade dostupnosti aktualizácie sa
zobrazí kontextová správa.
3. Ak vyberiete možnosť Yes, prehrávač sa
pred reštartovaním automaticky vypne.
(Počas aktualizácie prehrávač nikdy
nezapínajte.).
4. Zobrazí sa kontextové okno postupu
aktualizácie. Po dokončení aktualizácie
sa prehrávač znovu automaticky vypne.
5. Prehrávač zapnite stlačením tlačidla
POWER.
✎POZNÁMKA
▪▪ Aktualizácia bude ukončená keď výrobok po
reštartovaní vypnete. Ak chcete aktualizovaný výrobok
používať, stlačte tlačidlo POWER a zapnite ho.
▪▪ Počas aktualizácie Výrobok nikdy nevypínajte manuálne.
▪▪ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
▪▪ Ak chcete aktualizáciu zrušiť počas procesu sťahovania
aktualizačných údajov, stlačte tlačidlo ENTER.
Cez USB
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru
USB (súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by
ste mať jeden súbor RUF s rovnakým
názvom, ako súbor zip.
4. Súbor RUF skopírujte na jednotku USB
typu flash.
5. Ubezpečte sa, že sa v prehrávači
nenachádza žiadny disk a jednotku USB
typu flash potom vložte do portu USB na
prehrávači.
6. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia
softvéru.
7. Zvoľte By USB.
✎POZNÁMKA
▪▪ Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB
Host, vo výrobku nesmie byť vložený žiadny disk.
▪▪ Keď je aktualizácia softvéru dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
▪▪ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
▪▪ Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host
môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového
zariadenia USB.
Automatické oznámenie o aktualizácii
Ak prehrávač pripojíte do siete a potom zapnete
funkciu Automatické oznámenie o aktualizácii,
prehrávač vás bude automaticky informovať o
dostupnosti novej verzie softvéru pre prehrávač.
Funkciu Automatické oznámenie o aktualizácii zapnite vykonaním nižšie uvedeného postupu:
1. Vyberte položku Auto Upgrade
Notification a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
On a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak je k dispozícii nová verzia softvéru,
prehrávač vás o tom bude informovať
kontextovou správou.
1. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa
vyskakovacia správa s otázkou či chcete
uskutočniť aktualizáciu. Ak vyberiete
Yes, výrobok sa automaticky vypne,
reštartuje a spustí aktualizáciu.
(V tejto fáze ho nevypínajte manuálne.).
Kontaktovať Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s
vaším prehrávačom.
Zmluva o podmienkach poskytovania
služieb
Zobrazenie všeobecného vyhlásenia o
obsahu a službách tretích strán.
Reset
Všetky nastavenia sa zmenia na predvolené
hodnoty okrem nastavení siete.
2. Zobrazí sa okienko procesu.
3. Po dokončení aktualizácie sa výrobok
automaticky zapne späť.
4. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite
výrobok.
✎ POZNÁMKA
▪▪ Aktualizácia bude ukončená keď výrobok po
reštartovaní vypnete. Ak chcete aktualizovaný
výrobok používať, stlačte tlačidlo POWER a
zapnite ho.
Počas aktualizácie Výrobok nikdy nevypínajte
manuálne.
▪▪ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie výrobku,
ktoré je spôsobené nestálym internetovým
pripojením alebo nedbalosťou zákazníka počas
aktualizácie softvéru.
18
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 18
2012-04-13 오전 10:13:24
Základné funkcie
Použitie ponuky titulu
Prehrávanie videa
titul 1
kapitola 1 kapitola 2
Prehrávanie
1.
Disk opatrne zasuňte do štrbiny na disk,
potlačenou stranou nahor.
Stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
Tlačidlá prehrávania
PAUZA (
kapitola 3
skladba 2
skladba 3
skladba 4
skladba 5
Zastaví prehrávanie.
• Jedným stlačením tlačidla:
Poloha zastavenia sa uloží.
• Dvomi stlačeniami tlačidla:
Poloha zastavenia sa neuloží.
)
)
Pozastavuje prehrávanie.
adresár (skupina) 2
súbor 1
súbor 2
súbor 3
✎ POZNÁMKA
▪▪ Pri niektorých diskoch nemusí jedno stlačenie
tlačidla STOP (
) viesť k zapamätaniu si
pozície zastavenia.
▪▪ Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami
20 Mbps alebo viac presahujú schopnosti
prehrávača a môžu zastaviť prehrávanie.
Štruktúra disku
Obsah na disku je zvyčajne rozdelený
nasledovne.
• Blu-ray Disk, DVD-VIDEO
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 19
Použitie ponuky disku/ponuky
titulu/miestnej ponuky
Ponuka disku
hZ
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo
DISC MENU.
▪▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky
líšiť a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
TITLE MENU
POPUP
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► uskutočnite
požadovaný výber a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
z
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo DISC MENU
DISC MENU alebo TITLE MENU.
TITLE MENU
POPUP
✎POZNÁMKA
▪▪ Ak sa na vašom disku nachádza zoznam titulov, stlačte
ZELENÉ (B) tlačidlo a prejdite na zoznam titulov.
Použitie vyskakovacej ponuky
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo
POPUP MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►
alebo tlačidla ENTER vyberte
požadovanú ponuku.
✎POZNÁMKA
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať
kapitolu alebo stopu, alebo použiť funkciu
preskočenia, ak chcete preskočiť na ďalší výber.
hzZyx
▪▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky
líšiť a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
položku, ktorú chcete prehrávať,
zo zoznamu titulov a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
Použitie funkcií vyhľadávania
a preskočenia
Vyhľadávanie požadovanej scény
✎POZNÁMKA
DISC MENU
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►
uskutočnite požadovaný výber a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
✎POZNÁMKA
Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo TITLE
MENU.
Prehrávanie zoznamu titulov
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
adresár (skupina) 1
súbor 1
súbor 2
1.
2.
) Spúšťa prehrávanie.
PREHRAŤ (
STOP (
).
titul 2
kapitola 2
• Zvukové CD (CD-DA)
skladba 1
2.
kapitola 1
Z
h
TITLE MENU
POPUP
▪▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky
líšiť a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ
).
(
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV,
MP4
)
) 1  ) 2  ) 3 
)4)5)6)7
( 1  ( 2  ( 3 
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎POZNÁMKA
▪▪ Prehrávač neprehrá zvuk v režime vyhľadávania.
Preskakovanie kapitol
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ
).
(
), disk sa
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
presunie na ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
),
disk sa presunie na začiatok kapitoly. Ešte
jedným stlačením sa presuniete na začiatok
predchádzajúcej kapitoly.
19
2012-04-13 오전 10:13:25
Prehrávanie spomaleného
záberu/Prehrávanie po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
).
VYHĽADAŤ (
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
)
sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne: *
1/8 * 1/4 * 1/2
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎POZNÁMKA
▪▪ Prehrávač neprehrá zvuk v Pomalom režime.
Prehrávanie po krokoch
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
PAUZA (
).
Po každom stlačení tlačidla PAUZA (
) sa
objaví nová snímka.
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎POZNÁMKA
▪▪ Prehrávač neprehrá zvuk v krokovom režime.
Použitie tlačidla TOOLS
Počas prehrávania môžete ovládať
ponuku disku stlačením tlačidla
TOOLS.
✎POZNÁMKA
▪▪ V závislosti od disku sa môže ponuka Nástroje líšiť.
Priamy prechod na požadovanú scénu
1.
2.
3.
hzZy
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Stlačte tlačidlo ▲▼ pre výber Titel, Chapter,
alebo Playing Time.
Stlačte tlačidlo ◄► alebo numerické tlačidlo
pre výber želaného titulu, kapitoly alebo času,
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Opakovanie titulu alebo kapitoly
hzZy
Opakovanie titulu alebo kapitoly disku.
V závislosti od disku nemusí byť funkcia
opakovania dostupná.
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo
REPEAT.
REPEAT
2.Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
Chapter alebo Titel, a potom
stlačte tlačidlo ENTER
3. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, znovu stlačte tlačidlo
REPEAT.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Off,
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Opakovanie časti
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte na
REPEAT
diaľkovom ovládači tlačidlo
REPEAT.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Repeat
A-B.
3. Tlačidlo ENTER stlačte v bode, od ktorého
chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
4. Tlačidlo ENTER stlačte v bode, kde chcete
opakované prehrávanie zastaviť (B).
5. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu,
znovu stlačte tlačidlo REPEAT
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Off.
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
✎POZNÁMKA
▪▪ Ak bod (B) nastavíte skôr ako po uplynutí 5 sekúnd,
zobrazí sa znak zákazu.
▪▪ V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť a
táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Výber jazyka zvuku
hzZx
Túto funkciu môžete taktiež
vybrať priamo, pomocou tlačidla
AUDIO na diaľkovom ovládači.
AUDIO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Audio.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte
požadovaný jazyk zvuku.
✎POZNÁMKA
▪▪ Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne
nastavenia BONUSVIEW zvuku, na obrazovke
nebude zobrazený indikátor ◄►.
▪▪ Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW
sa tiež zobrazia ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
Medzi zvukovými režimami hlavnej funkcie a
BONUSVIEW prepínajte pomocou tlačidla ◄►.
▪▪ Táto funkcia závisí od jazykov, ktoré sú kódované
na disku a nemusí byť dostupná.
▪▪ Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 jazykov pre
zvuk a DVD až 8.
▪▪ Niektoré Blu-ray disky vám umožňujú vybrať
zvukovú stopu viackanálového LPCM alebo
Dolby Digital v anglickom jazyku.
▪▪ Ak na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo
AUDIO, zobrazí sa lišta zvuku.
Ak chcete, aby lišta zvuku zmizla, stlačte tlačidlo
RETURN
Výber jazyka titulkov
hZx
Túto funkciu môžete taktiež
AUDIO
SUBTITLE
vybrať priamo, pomocou tlačidla
SUBTITLE na diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Subtitle.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte
požadovaný jazyk titulkov.
SUBTITLE
✎POZNÁMKA
▪▪ Možno budete môcť zmeniť požadované titulky v
Ponuka disku, záleží od Blu-ray disku/DVD.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
▪▪ Táto funkcia závisí od jazykov, ktoré sú kódované
na disku a nemusí byť dostupná pre všetky Blu-ray
disky/DVD.
▪▪ Blu-ray disk môže obsahovať až 255 jazykov
titulkov a DVD až 32.
▪▪ Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW
sa tiež zobrazia ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
▪▪ Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
▪▪ Množstvo titulkov je súčet primárnych a
sekundárnych titulkov.
▪▪ Ak na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo
SUBTITLE, zobrazí sa lišta titulkov.
Ak chcete, aby lišta zvuku zmizla, stlačte tlačidlo
RETURN.
20
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 20
2012-04-13 오전 10:13:26
Zmena uhla kamery
hZ
Keď Blu-ray disk/DVD obsahuje viacero uhlov
konkrétnej scény, môžete vybrať funkciu
UHOL.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Angle.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte
požadovaný uhol.
Výber nastavenia obraz
hzZy
Táto funkcia vám umožňuje nastavenie kvality
videa, ak ste pripojený k televízoru pomocou HDMI.
1.
2.
3.
Nastavenie BONUSVIEW
h
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje prezerať
dodatočný obsah (ako sú komentáre) v malom
okne na obrazovke, pričom sa prehráva film.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak má disk
funkciu Bonusview.
1.
2.
3.
• Normal : Toto nastavenie vyberte pre
väčšinu sledovaných aplikácií.
• Movie : Toto je najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
• User : Používateľ môže samostatne
nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu.
✎POZNÁMKA
▪▪ Keď používate funkciu BD wise, táto ponuka sa
neobjaví.
Počúvanie hudby
ow
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
1.
Vložte zvukový disk CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy.
• Pri disku MP3 stlačením tlačidiel ◄►
vyberte možnosť Music, potom stlačte
tlačidlo ENTER vo kontextovej ponuke
pripojeného zariadenia. Stlačte tlačidlo
ENTER.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte stopu,
ktorú chcete prehrať, a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
2
TRACK 001
7
6
+
00:08 / 05:57
Playlist
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
5
03:35
Tools ' Return
4
1
Zobrazuje hudobné informácie.
2
Zobrazuje zoznam titulov.
3
Zobrazuje aktuálne skladby/celkové
množstvo skladieb.
4
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
5
Zobrazuje aktuálny/celkový čas prehrávania.
6
Zobrazuje stav aktuálneho prehrávania.
7
Zobrazuje stav opakovaného prehrávania.
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
1. Počas prehrávania Zoz. titulov
stlačte tlačidlo TOOLS.
2. pre výber Repeat Mode, a potom
stláčajte tlačidlá ◄► pre výber
požadovaného režimu opakovania.
3. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Vyp
Stopy na disku sa
Zvukové CD prehrávajú v poradí, v
(CD-DA)/MP3 ktorom boli nahrané
na disk.
(
)Stopa
Zvukové CD
(CD-DA)
Zopakuje sa aktuálna
stopa.
(
)Jeden
MP3
Zopakuje sa aktuálna
stopa.
(
)Všetko
Zvukové CD Zopakujú sa všetky
(CD-DA)/MP3 stopy.
(
)Posun
Možnosť náhodného
Zvukové CD prehrávania prehráva
(CD-DA)/MP3 stopy na disku v
náhodnom poradí.
1/6
TRACK 001
" Pause
CD
Režimov opakovania :
3
TRACK 006
Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
Bonusview.
▪▪ Ak prepnete BONUSVIEW video, BONUSVIEW
zvuk sa automaticky zmení podľa BONUSVIEW
videa.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Picture
Setting a potom stlačte tlačidlo ENTER.
1
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte
BONUSVIEW Video alebo
BONUSVIEW Audio.
✎POZNÁMKA
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Picture
Setting a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Dynamic : Toto nastavenie vyberte ak
chcete zlepšiť ostrosť.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TOOLS.
Prvky obrazovky zvukového CD
(CD-DA)/MP3
Zoznam skladieb
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
•Zvukového CD (CD-DA) sa prehrajú
automaticky.
2.
3.
4.
5.
•Pre spustenie MP3 disku vyberte stlačením
tlačidiel ◄► Music a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
Ak chcete prejsť na Zoznam hudby, stlačte
tlačidlo STOP (
) alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovanú stopu a stlačením ŽLTÉHO(C)
tlačidla skontrolujte požadované stopy.
Ak chcete stopy vybrať dodatočne, tento
postup opakujte.
Ak sa v zozname skladieb nachádza nežiadúca
stopa, stlačte ŽLTÉ(C) tlačidlo opätovne.
Vybraná stopa bude vymazaná.
Stlačením ENTER tlačidla prehráte vybrané
stopy.
vybraná stopa sa automaticky prehrá.
21
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 21
2012-04-13 오전 10:13:27
6. Ak chcete prejsť na Zoznam hudby,
stlačte tlačidlo STOP (
) alebo
RETURN.
7. Ak chcete prejsť na Zoznam skladieb,
stlačte tlačidlo ENTER.
✎POZNÁMKA
▪▪ Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť až
99 stôp.
✎POZNÁMKA
Prezeranie obrázkov
Prehrávanie JPEG súborov
G
1. Vložte disk so súbormi JPEG.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte
Fotografie, a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
adresár, ktorý chcete prehrávať, a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
fotografiu, ktorú si chcete prezrieť a
stlačte tlačidlo ENTER.
✎POZNÁMKA
▪▪ Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v
režime zobrazenia na celú obrazovku.
Pomocou tlačidla TOOLS
• Background Music : Vyberte, keď chcete
počas prezerania obrázkov počúvať hudbu.
• Zoom : Vyberte, ak chcete zväčšiť aktuálny
obraz. (Zväčšuje až štvornásobne)
• Rotate : Vyberte, ak chcete otočiť obraz.
(Toto otočí obraz v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.)
• Information : Zobrazuje informácie o obraze
vrátane názvu, veľkosti atď.
Počas prehrávania môžete používať
rôzne funkcie stlačením tlačidla
TOOLS.
• Start Slide Show : Vyberte na
spustenie prezentácie.
• Stop Slide Show : Vyberte, keď chcete
zastaviť prezentáciu.
• Slide Show Speed : Vyberte, keď chcete
nastaviť rýchlosť prezentácie..
▪▪ Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, musí
byť súbor s fotografiami uložený na rovnakom
médiu, ako je súbor s hudbou. Kvalita zvuku
však môže byť ovplyvnená dátovým tokom
MP3 súboru, veľkosťou fotografie a spôsobom
kódovania.
▪▪ Striedavé spustenie prezentácie a zastavenie
prezentácie v závislosti od toho, či je prezentácia
spustená alebo nie.
Prehrávanie zvolených fotografií
Konkrétne fotografie na prehrávanie môžete vybrať
stlačením ŽLTÉ (C) tlačidla na diaľkovom ovládači.
Ak chcete vybrať konkrétne fotografie, vykonajte
nižšie uv dené kroky:
1. Vyberte priečinok obsahujúci fotografie,
ktoré chcete zobraziť a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
fotografiu, ktorú si chcete prezrieť a
potom stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo. Na
fotografii sa zobrazí značka označenia.
3. Vyššie uvedený krok 2 zopakujte pre
každú fotografiu, ktorú chcete zobraziť.
✎POZNÁMKA
▪▪ Výber fotografie zrušte tak, že stlačením tlačidiel
▲▼◄► označíte fotografiu a potom stlačíte
ŽLTÉ (C) tlačidlo.
4. Po skončení stlačte tlačidlo ENTER.
Prezentácia sa spustí.
Prehrávanie z pamäťového
zariadenia USB
Môžete používať USB pripojenie na
prehrávanie multimediálnych súborov (MP3,
JPEG, DivX atď.) stiahnutých z pamäťového
zariadenia USB.
1. Prejdite na domácu ponuku.
2. V režime zastavenia pripojte pamäťové
zariadenie USB k USB portu na zadnom
paneli prehrávača.
Zobrazí sa správa „Do you want to
access the device?”.
3. Stlačením tlačidla ◄► vyberte Yes a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
4. Stlačte ČERVENÉ(A) tlačidlo alebo
MODRÉ(D) tlačidlo.
Ak ste stlačili ČERVENÉ(A) tlačidlo,
prejdite na Krok 5.
Ak ste stlačili MODRÉ(D) tlačidlo,
prejdite na Krok 4-1.
YouTube
No Disc
123
DLNA
123
a Change Device
c Safely Remove USB d View Devices
" Enter
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte USB a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
YouTube
123
123
d Home
" Enter
5-1. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte USB a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
6-1. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte
požadované videá, hudbu alebo fotografie a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
7. Informácie o prehrávaní videa, hudby
alebo fotografií nájdete na stranách 19-22.
✎POZNÁMKA
▪▪ Aby ste predišli možnému poškodeniu USB
pamäte, musíte pamäťové zariadenie USB
vybrať bezpečne (uskutočnením funkcie„ Safely
Remove USB“). Stlačte tlačidlo MENU, aby
ste sa presunuli do domácej ponuky, potom
stlačte ŽLTÉ(C) tlačidlo a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
▪▪ Keď sú zvukové CD (CD-DA), MP3 a JPEG
súbory zastavené, neuvidíte zobrazenie na celú
obrazovku stlačením tlačidla FULL SCREEN na
diaľkovom ovládači.
▪▪ Ak pri prehrávaní pamäťového zariadenia USB
vložíte disk, režim zariadenia sa automaticky
zmení na DVD alebo CD.
6. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte
požadované video, hudbu alebo
fotografie a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
Prejdite na krok 7.
4-1. Stlačte MODRÉ(D) tlačidlo a zobrazí
sa nižšie zobrazená obrazovka. Prejdite na 5-1.
22
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 22
2012-04-13 오전 10:13:28
Sieťové služby
Pripojením prehrávača k sieti si môžete
vychutnať rôzne sieťové služby, ako napríklad
alebo BD-LIVE.
Pred použitím akejkoľvek sieťovej služby si
prečítajte nasledovné pokyny.
1. Pripojte prehrávač k sieti (Pozri strany
10 - 11).
2. Konfigurujte nastavenia siete. (Pozri
strany 16).
BD-LIVE™
Keď už je výrobok pripojený k sieti, môžete si
vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, pomocou diskov kompatibilných s BD-LIVE.
1.
2.
3.
Pripojte USB pamäťovú kartu memory
stick ku konektoru USB na zadnej časti
prehrávača, a potom skontrolujte zvyšnú
pamäť. Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť
minimálne 1GB voľného miesta.
Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎POZNÁMKA
▪▪ Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný
obsah sa môžu líšiť, záleží od výrobcu disku
differ, depending on the disc manufacturer.
Dodatok
Používanie funkcie AllShare
AllShare vám umožňuje prehrávať súbory hudby,
videa a fotografií, ktoré sa nachádzajú vo vašom
počítači alebo NAS na prehrávači.
Ak chcete používať AllShare spolu s vaším
prehrávačom, musíte pripojiť prehrávač k vašej sieti
(pozri strany 10 - 11).
Ak chcete používať AllShare spolu s vaším
počítačom, musíte si nainštalovať softvér AllShare
na svoj počítač.
Ak máte NAS, môžete používať AllShare bez
dodatočného softvéru.
Prevzatie softvéru AllShare
1.
2.
3.
4.
5.
Navštívte lokalitu Samsung.com.
Kliknite na položku Podpora, do zobrazeného
poľa zadajte produktové číslo vášho
prehrávača a potom kliknite na príslušný
produkt.
Na nasledujúcej obrazovke prejdite na kartu
Download Centrum.
Na karte Download Centrum kliknite na
položku Software.
Preberanie spustite kliknutím na ikonu v
riadku AllShare pod položkou Súbor
Prehrávanie obsahu, ktorý sa nachádza vo
vašom PC, pomocou prehrávača diskov Blu-ray
Zdieľané súbory vo vašom počítači môžete
prezerať pomocou vášho prehrávača diskov Bluray.
Na webovej lokalite Samsung.com môžete získať
podrobné pokyny na používanie funkcie
AllShare.
Prehrávač diskov Blu-ray
Pripojenie AllShare
Prehrávanie
súborov v PC
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu skontrolujte najskôr nasledovné.
PROBLÉM
Pomocou diaľkového ovládača sa
nedá vykonať žiadna činnosť.
Disk sa neprehráva.
Ponuka disku sa nezobrazí:
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.
Režim prehrávania sa líši od
výberu ponuky nastavenia.
Pomer strán obrazovky sa nedá
zmeniť.
Nevychádza zvuk.
Obrazovka je zablokovaná
RIEŠENIE
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné
vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel,
aby ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača pre
resetovanie. Batérie preinštalujte a pokúste sa pracovať s diaľkovým
ovládačom opätovne.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený s nálepkou smerom hore.
• Skontrolujte regionálne číslo na Blu-ray disku/DVD.
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
• Táto správa sa zobrazí ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér Blu-ray disku/DVD nepodporuje funkciu (napr. uhly).
• Požiadali ste o titul alebo kapitolu alebo číslo kapitoly alebo dobu
vyhľadávania, ktoré sú mimo škály.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať
správne ak disk nie je zakódovaný pomocou príslušnej funkcie.
• Pomer strán obrazovky je stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka výrobku.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v
ponuke Možnosti zvuku.
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor
nepodporuje (napr. 1080p), nemusíte obrázok vidieť.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo STOP ( @ ) (na prednom paneli),
keď nie je disk v zariadení. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné
nastavenia od výrobcu.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky používateľské
nastavenia uložené v údajoch BD vymažú.
23
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 23
2012-04-13 오전 10:13:28
PROBLÉM
Zabudnutie hesla
Ak zistíte iné problémy.
Obraz šumí alebo ruší
Žiadny HDMI výstup.
HDMI výstup obrazovky nie je v
poriadku.
Funkcia AllShare
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez
AllShare, ale nevidím súbory.
Video sa prehráva nesúvisle
Pripojenie AllShare medzi prehrávačom
a počítačom nie je stabilné
RIEŠENIE
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo STOP ( @ ) (na prednom paneli), keď
nie je disk v zariadení. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na pôvodné
nastavenie od výrobcu.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky používateľské nastavenia
uložené v údajoch BD vymažú.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz
zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte prosím najbližšie
autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite ho.
• Skontrolujte pripojenie televízora a konektora HDMI na výrobku.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje HDMI vstupné rozlíšenia
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor
nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
• AllShare zobrazuje len súbory zodpovedajúce kategóriám Obraz, Hudba a Film.
Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nemusia zobraziť.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• IP adresa v tej istej podsieti by mala byť jedinečná. V opačnom prípade môže
interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Neviem sa pripojiť ku serveru BD-LIVE.
• Pomocou ponuky Test siete skontrolujte, či je sieťové pripojenie úspešné alebo nie.
• Skontrolujte, či je pamäťové zariadenie USB pripojené k výrobku alebo nie.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálnu veľkosť s 1GB voľného miesta.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v Správa BD údajov.
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-LIVE nastavená na Umožniť
(Všetko).
• Ak všetko vyššie uvedené zlyhá, kontaktujte poskytovateľa obsahu, alebo si
aktualizujte posledný firmvér.
BD-LIVE
Pri používaní služby BD-LIVE sa
vyskytne chyba.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálnu veľkosť s 1GB voľného miesta.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v Správa BD údajov.
✎POZNÁMKA
▪▪ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky používateľské nastavenia uložené v údajoch BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou prehrávača, môžeme vám fakturovať správny
poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na prehrávači,
budeme vás informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie
online na stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým
požiadate o opravu vášho prehrávača.
24
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 24
2012-04-13 오전 10:13:29
Technické údaje
Hmotnosť
Všeobecné
USB
HDMI
Audio výstup
Sieť
-----
1 Kg
Rozmery
187 (Š) X 187 (D) X 56 (H) mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5 °C až +35 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % až 75 %
Typ A
USB 2.0
Výstup jednosmerného prúdu
5V 500 mA max.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, Bitový tok
Digitálny výstup zvuku
Optický
Ethernet
Konektor 100BASE - TX
Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 MB/s nie sú podporované
Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na výrobku.
Hmotnosť a rozmery sú približné.
25
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 25
2012-04-13 오전 10:13:29
Oznámenie o zhode a kompatibilite
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode, vrátane typu disku
a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred nahrané komerčné BD-ROM, DVD-VIDEO
a zvukové CD (CD-DA) disky; BD-RE/-R, DVD-RW/-R disky a CD-RW/-R disky.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku. A niektoré vyššie
uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVDVIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento prehrávač nemusí vyhovovať všetkým prevádzkovým príkazom
alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku. Tieto a ďalšie kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné
s novými a existujúcimi formátmi diskov, pretože:
-- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí fungovať vo všetkých funkciách Blu-ray diskov z toho
dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli byť pridané doplnkové funkcie po výrobe
tohto prehrávača a určité dostupné vlastnosti môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo doplnené;
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
-- niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po výrobe tohto prehrávača
a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R môžu byť stále
neštandardizované disky;
-- niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok nahrávania;
-- počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby;
-- tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných zákazníckemu stredisku
spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím zákaznícke stredisko spoločnosti
SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám prehrávača.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode na použitie v časti
Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov a Pred prehrávaním.
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE
VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE
SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY. AK MÁTE S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM SKENOVANÍM PROBLÉMY,
ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ ROZLÍŠENIE. AK MÁTE OTÁZKY
OHĽADOM KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE, PROSÍM,
NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
Ochrana proti kopírovaniu
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom pre
formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát, budú na
prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené určité obmedzenia chráneného obsahu AACS.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa tieto
obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM a BD+
sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza určité
obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy.
Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom stredisku
spoločnosti SAMSUNG.
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste mali
pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k videorekordéru spôsobí pri
diskoch Blu-ray/DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín, neautorizované
nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych programov, videokaziet, Blu-ray
diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej zodpovednosti.
• Upozornenie na technológiu Cinavia: Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že
došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite
http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia poštou, zašlite
list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation, ktorá
je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na
celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane
obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do
strojového kódu sú zakázané
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom,
patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a služby sa
poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani služby
spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie uvedeného,
ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete meniť, kopírovať,
zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce, využívať alebo žiadnym
spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby zobrazené v tomto zariadení.
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA
ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ ALEBO
KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ A ZA
ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ,
ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V
SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA
AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ
STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to, že obsah
alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany prostredníctvom
sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu. Bez obmedzenia
všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za
prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky
otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným
poskytovateľom obsahu a služby.
26
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 26
2012-04-13 오전 10:13:29
Licencia
• Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobené v licencii podľa amerických patentov s číselným označením: 5 956
674; 5 974 380; 6 487 535 a iných amerických a svetových patentov, či už
vydaných alebo čakajúcich na vydanie. DTS, Symbol, & DTS a Symbol spoločne
sú registrované obchodné známky & DTS 2.0+Digital Out je obchodná známka
spoločnosti DTS, Inc. Výrobok obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
• DivX
-- INFORMÁCIE O ŠTANDARDE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa,
ktorý vytvorila spoločnosť DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti Rovi
Corporation. Toto je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo
formáte DivX. Bližšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie súborov do formátu DivX
video nájdete na stránke divx.com.
-- O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí
byť zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie
registračného kódu nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie o
dokončení registrácie nájdete na adrese vod.divx.com.
-- S certifikátom DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, a to vrátane
prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti Rovi Corporation
alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.
Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo viacero amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Pojmy HDMI, multimediálne rozhranie HDMI s vysokým rozlíšením a
logo HDMI sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.
• Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/alebo
jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť obchodné známky svojich príslušných
vlastníkov.
• Poznámka pre Licenciu na softvér s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným
zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
27
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 27
2012-04-13 오전 10:13:29
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v
ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02231V-BD-ES5000-EN-SK.indd 28
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku
by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým
odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii
batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu
batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom
miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich
predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by
nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-02231V-00
AK68-02231V-01
2012-04-13 오전 10:13:30
Download PDF