Samsung | BD-P1600A | Samsung BD-P1600A Používateľská príručka

BD-P1600
BD-P1650
Prehrávač Diskov Blu-ray
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.1 1
2009-08-06 오후 11:09:19
kľúčové vlastnosti vášho
prehrávača diskov blu-ray
funkcie Prehrávača
Podporuje rôzne typy diskov
• Podporuje disky Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video, DVD-RW/-R (Režim V a iba finalizované) a Audio CD.
• CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R a obsah pamäťového zariadenia USB, ako sú súbory MP3, JPEG, DivX, MKV a MP4.
hDMI (high-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI redukuje šum obrazu tak, že priamo prepája prehrávač s TVP prostredníctvom digitálneho audio/video
signálu.
DivX
DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Tento prehrávač je oficiálne certifikované
zariadenie DivX, ktoré prehráva DivX video.
Vlastnosti Blu-ray Disku
Disky Blu-ray podporujú najvyššiu kvalitu HD videa, ktoré je v priemysle dostupné – veľká kapacita znamená kvalitu
videa bez kompromisov. Okrem toho majú disky Blu-ray rovnakú známu veľkosť a vyzerajú ako DVD.
* Nasledovné vlastnosti diskov Blu-ray sú závislé od disku a môžu sa odlišovať.
Tiež vzhľad a ovládanie funkcií sa môžu v závislosti od disku odlišovať.
Vlastnosti popísané ďalej nemusia mať všetky disky.
Vlastnosti obrazu
Formát BD-ROM podporuje tri pokrokové video kodeky, AVC, VC-1 a MPEG-2.
Podporuje tiež rozlíšenia HD pre video:
• 1920 x 1080 Vysoké rozlíšenie
• 1280 x 720 Vysoké rozlíšenie
Prehrávanie high-Definition
Ak si na Blu-ray diskoch chcete prezerať obsah s vysokým rozlíšením, budete potrebovať HDTV (televízor s
vysokým rozlíšením). Na prezeranie obsahu s vysokým rozlíšením môžu niektoré disky vyžadovať použitie HDMI
výstupu prehrávača. Prehrávanie obsahu high-definition z diskov Blu-ray môže byť v závislosti od rozlíšenia
obrazovky TVP obmedzené.
grafické vrstvy
Na vrchnej vrstve HD videa sú dostupné dve
individuálne vrstvy videa s plným HD
rozlíšením (1920x1080).
Jedna vrstva je určená grafike, ktorá súvisí s
videom (ako sú napr. titulky) a druhá vrstva je
určená interaktívnym prvkom, ako sú
napríklad tlačidlá alebo ponuky. Na oboch
vrstvách sú možné rôzne efekty mazania,
stmievania a rolovania.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafické
vrstvy
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
2_ kľúčové vlastnosti
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.2 2
2009-08-06 오후 11:09:21
Vzhľad menu
Podporuje grafiku a animáciu s plným rozlíšením farby, preto značne prevyšuje schopnosti DVD-Video.
Do ponuky môžete vstúpiť počas prehrávania videa, nie ako pri diskoch DVD.
Zvuky menu
Ak na disku zvýrazníte alebo vyberiete možnosť ponuky, môžete začuť zvuk, ako napríklad kliknutia na tlačidlo
alebo hlas, ktorý vysvetľuje výber zvýraznenej ponuky.
Multifunkčnosť
Niektoré Blu-ray disky môžu obsahovať animované menu alebo
jednoduché hry.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Prezeranie obrázkov
Pri diskoch Blu-ray môžete prehliadať rôzne obrázky s hudbou v pozadí.
titulky
V závislosti od obsahu disku Blu-ray si môžete vybrať z viacerých druhov, veľkostí a farieb písma pre titulky. Titulky
môžu byť tiež animované, rolovacie alebo rozsvetľujúce a stmavujúce.
● KľÚČOVÉ VLastNOstI
Viacstranová/Miestna ponuka
Na rozdiel od DVD-Video nie je prehrávanie prerušené pri každom
vstupe do novej obrazovkovej ponuky. Vďaka schopnosti disku Blu-ray
vopred nahrávať údaje z disku bez prerušenia prehrávania, môže
ponuka pozostávať z niekoľkých strán.
Môžete prechádzať cez strany ponuky alebo vybrať rôzne cesty
ponuky, zatiaľ čo v pozadí sa zvuk a video neprestanú prehrávať.
BD-LIVE
Môžete používať disky Blu-ray podporujúce BD-LIVE cez sieťové pripojenie a vychutnať si rôzny obsah,
poskytovaný výrobcom disku.
youtube
Tento prehrávač diskov Blu-ray vám umožňuje vychutnávať si videá na požiadanie, ktoré poskytuje YouTube cez
sieťové pripojenie.
ČO JE ZahrNUtÉ
Kontrola dodávaného príslušenstva.
POWER
AUDIO
TV
POWER
OPEN/CLOSE
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
4
5
7
8
CANCEL
3
6
9
TV SOURCE
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
TV MUTE
TV VOL
TV CH
RE
NU
Batérie do Diaľkového Ovládania (formát AAA)
TU
RN
ME
Kompozitný (Video), Audio L/R Kábel
ENTER
INF
DISC MENU
AK59-00104K
Návod na Použitie
Stručný Prehľad
EX
IT
O
A
B
C
D
POPUP MENU
TITLE MENU
Diaľkové Ovládanie
Slovensky _3
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.3 3
2009-08-06 오후 11:09:23
bezpečnostné informácie
Výstraha
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže
dosiahnuť hodnoty vyvolávajúce riziko
úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA RIZIKA
ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NESNÍMAJTE
KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA
NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ
MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo
údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov ako je knižnica a pod.
VÝSTRAHA : A
by ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE : P
REHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU S
NÍM MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA DISKOV
BLU-RAY DODRŽUJTE POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER. OVLÁDANIE, NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ SÚ
UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ RIZIKO OŽIARENIA. NIKDY NEROZOBERAJTE ZARIADENIE A
NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade, že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité tienené káble a
konektory. Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu iných zariadení (napr. rádio alebo televízia), používajte na
pripojenie iba tienené káble a konektory.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku. Hodnota poistky je
uvedená na prednej strane zásuvky.
Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je potrebná výmena
krytu poistky, musí mať tento kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane zásuvky. Vymeniteľné kryty je
možné zakúpiť u vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne dlhá, musíte si
zaobstarať predlžovaciu sieťovú šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku bezpečne
odstráňte. Nepripájajte zásuvku do zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na sieťovej šnúre, pretože hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolo možné manipulovať.
_ bezpečnostné informácie
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.4 4
2009-08-06 오후 11:09:23
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie je licencované na základe určitých práv duševného vlastníctva
určitých tretích strán. Táto licencia je obmedzená pre súkromné nekomerčné použitie koncovým užívateľom
licencovaného obsahu.
Nenadobúdajú sa žiadne práva na komerčné používanie.
Bezpečnostné upozornenia
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Riaďte sa všetkými nižšie uvedenými pokynmi.
Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie.
1)
Čítajte tieto pokyny.
2)
Uchovajte si tieto pokyny.
3)
Venujte pozornosť všetkým výstrahám.
4)
Dodržujte všetky pokyny.
5)
Tento prehrávač nepoužívajte v blízkosti vody.
6)
Zariadenie čistite len suchou handričkou.
7)
Nezakrývajte vetracie otvory. Zariadenie inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8)
Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače a iné zariadenia
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9)
Polarizované alebo uzemňovacie typy zástrčky slúžia na dôležité bezpečnostné účely. Koncovka má dve
kovové vidlice, z ktorých jedna je širšia než druhá. Uzemnená koncovka má dve vidlice a uzemňovací kolík.
Širšia vidlica alebo kolík sú bezpečnostným prvkom. Ak koncovka nepasuje do zásuvky, kontaktujte predajcu
ohľadom jej výmeny.
● bezpečnostné informácie
Licencia neplatí pre iné než toto zariadenie a licencia sa nevzťahuje na žiadne nelicencované zariadenie alebo
proces v súlade s normou ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3 použité alebo predávané v kombinácii s týmto
zariadením. Licencia sa vzťahuje len na používanie tohto zariadenia pre kódovanie a/alebo dekódovanie audio
súborov podľa normy ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. V rámci tejto licencie nie sú poskytované žiadne
práva na vlastnosti alebo funkcie zariadenia, ktoré nie sú v súlade s normou ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC
13818-3.
10) Napájací kábel chráňte pred zdeformovaním a priškrtením, obzvlášť v oblasti zástrčiek, zásuviek a na mieste,
kde vychádza zo zariadenia.
11) Používajte len násady/príslušenstvo určené výrobcom.
12) Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom, ktoré určil
výrobca alebo ste si ho zakúpili spolu s prehrávačom. Ak používate vozík, pri jeho
presúvaní dávajte pozor, aby sa prehrávač neprevrhol a nezranil vás.
13) Prehrávač odpojte počas búrky s bleskami alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky servisné práce ponechajte na kvalifikovaný servisný personál. Servisné práce sú potrebné, ak bol
prehrávač nejakým spôsobom poškodený, napríklad pri poškodení napájacieho kábla alebo zástrčky, ak bola
na prehrávač vyliata voda alebo dovnútra spadli nejaké predmety, ak bol prehrávač vystavený dažďu alebo
vlhkosti, ak prehrávač nepracuje normálne alebo ak spadol.
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.5 5
2009-08-06 오후 11:09:23
bezpečnostné informácie
Manipulačné upozornenia
• Pred pripojením iných zariadení k tomuto prehrávaču diskov Blu-ray sa uistite, že sú všetky vypnuté.
• Počas prehrávania disku prehrávač diskov Blu-ray nepremiestňujte, pretože disk by sa mohol poškriabať alebo
zlomiť alebo vnútorné časti prehrávača diskov Blu-ray by sa mohli poškodiť.
• Nepokladajte na prehrávač diskov Blu-ray vázu s kvetmi, v ktorej sa nachádza voda ani malé železné predmety.
• Nedávajte prsty do podávača disku.
• Do podávača disku nevkladajte nič iné ako disky.
• Vonkajšie rušenie, ako je napríklad blesk alebo statická elektrina, môže ovplyvniť normálnu činnosť tohto
prehrávača diskov Blu-ray. Ak nastane takýto prípad vypnite prehrávač diskov Blu-ray tlačidlom POWER alebo
odpojte a znovu zapojte sieťovú šnúru do elektrickej siete. Prehrávač diskov Blu-ray bude fungovať správne.
• Po použití vytiahnite disk z prehrávača a prehrávač diskov Blu-ray vždy vypnite.
• V prípade, že prehrávač diskov Blu-ray nebudete dlhší čas používať vytiahnite sieťovú šnúru zo zástrčky.
• Disk vyčistíte rovnými pohybmi zo stredu k okraju disku.
• Prehrávač nevystavujte žiadnym tekutinám.
• Aj keď je zástrčka pripojená k zásuvke a prehrávač je vypnutý (pohotovostný režim), stále konzumuje energiu.
• Zariadenie by ste nemali vystavovať kvapkaniu alebo špliechaniu vody a nemali by ste naň ukladať predmety
naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy.
• Hlavná zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia a mala by byť kedykoľvek dosiahnuteľná.
Údržba zariadenia
Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite sieťový kábel zo zástrčky.
• Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné rozpúšťadlá.
• Zariadenie utierajte pomocou jemnej handričky.
Obmedzenia pri prehrávaní
• Tento prehrávač nemusí reagovať na všetky ovládacie pokyny, pretože pri niektorých disk Blu-ray, DVD alebo
CD diskoch je možné počas prehrávania použiť obmedzené ovládanie a funkcie.
Nejde o poruchu zariadenia.
• Spoločnosť Samsung nezaručuje, že prehrávač prehrá všetky disky s logom disk Blu-ray, DVD a CD, pretože
formáty diskov sa môžu ďalej vyvíjať a problémy a chyby sa môžu vyskytnúť už počas tvorby disk Blu-ray, DVD a
CD softvéru a/alebo pri výrobe diskov. Tento prehrávač tiež funguje inak ako štandardné DVD prehrávače alebo
iné AV príslušenstvo.
V prípade otázok alebo ak ste pri použití tohto prehrávača spozorovali problémy pri prehrávaní disk Blu-ray, DVD
alebo CD diskov, kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie o problémoch s prehrávaním môžete tiež nájsť v tomto návode na použitie.
_ bezpečnostné informácie
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.6 6
2009-08-06 오후 11:09:23
obsah
3
Čo je Zahrnuté
bezpečnostné informácie
4
5
Výstraha
Bezpečnostné Upozornenia
začíname
10
11
15
Pred Použitím Návodu na Používanie
Typy Diskov a ich Charakteristiky
Údržba a Úschova Diskov
popis
16
17
18
Predný Panel
Displej Predného Panela
Zadný Panel
diaľkový ovládač
19
20
20
21
Diaľkové Ovládanie
Nastavenie Diaľkového Ovládania
O Batérii
Nastaviteľné Kódy TVP
pripojenia
22
Pripojenie k TVP Pomocou Kábla HDMI
- NAJLEPŠIA KVALITA (ODPORÚČANÉ)
Pripojenie k TVP Pomocou Kábla DVI
- NAJLEPŠIA KVALITA (ODPORÚČANÉ)
Pripojenie k TVP (Komponentný)
- LEPŠIA KVALITA
Pripojenie k TVP (Video)
- DOBRÁ KVALITA
Pripojenie k Audio Systému
(Zosilňovač s Podporou HDMI)
- NAJLEPŠIA KVALITA (ODPORÚČANÉ)
Pripojenie k Audio Systému
(Zosilňovač Dolby Digital, DTS)
- LEPŠIA KVALITA
Pripojenie k Audio Systému
(2-Kanálový Zosilňovač) - Dobrá Kvalita
Pripojenie k Sieti
2
4
10
16
19
22
24
25
26
27
28
29
30
● obsah
kľúčové vlastnosti vášho
prehrávača diskov blu-ray
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.7 7
2009-08-06 오후 11:09:24
obsah
základné vlastnosti vášho
prehrávača diskov blu-ray
32
33
33
34
35
35
Pred Spustením Prehrávania
Navigácia v Obrazovkovej Ponuke
Prehrávanie Disku
Nastavenie Zvuku
Použitie Funkcií Vyhľadania a Preskočenia
Spomalené Prehrávanie/Prehrávanie po Krokoch
nastavenie systému
36
Nastavenie Hodín
nastavenie jazyka
37
Nastavenie Jazyka
nastavenie zvuku
38
Nastavenie Možností Zvuku
nastavenie zobrazenia
41
Nastavenie Možností Zobrazenia
nastavenie HDMI
45
Nastavenie Možností HDMI
nastavenie rodičovskej zámky
48
Nastavenie Rodičovského Zámku
nastavenie siete
50
Nastavenie Možností Nastavenia Siete
32
36
37
38
41
45
48
50
_ obsah
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.8 8
2009-08-06 오후 11:09:24
55
56
56
Správa Systému Zariadenia
Registrácia DivX(R)
Deaktivovanie DivX(R)
aktualizácia systému
57
59
59
Aktualizácia Firmvéru
Systémové Informácie
Oznámenie o Aktualizácii Firmvéru
pozeranie filmu
60
61
Použitie Funkcie Display
Použitie Menu Disku a Vysúvacieho Menu/
Menu Titulu
Opakované Prehrávanie
Výber Jazyka Zvuku
Výber Jazyka Titulkov
Zmena Zorného Uhla
Nastavenia BONUSVIEW
BD-LIVE™
55
57
60
počúvanie hudby
62
63
63
64
65
65
66
67
Tlačidlá na do Používané pri Prehrávaní
Disku Audio CD (CD-DA)/MP3
Opakovanie Zvukového CD (CD-DA)/MP3
Prehrávanie Diskov Audio CD (CD-DA)/MP3
prehrávanie obrázkov
70
Prehrávanie JPEG Disku
používanie e-obsahu
71
Používanie YouTube
dodatok
77
79
Riešenie Problémov
Technické Údaje
66
70
71
77
66
● obsah
správa údajov BD
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.9 9
2009-08-06 오후 11:09:24
začíname
Pred použitím návodu na používanie
Predtým ako začnete čítať tento návod sa oboznámte s nasledovnými termínmi.
Ikony použité v tomto návode
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Názov
BD-ROM
Znamená, že funkcia je dostupná pri BD-ROM.
BD-RE
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-RE
BD-R
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-R
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
A
G
Popis
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-Video alebo DVD-RW/-R diskoch ktoré boli
vytvorené a ukončené v režime video.
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-RW. (re žim V -iba ukončené)
Znamená,že funkcia je dostupná pri DVD-R. (re žim V -iba ukončené)
Týka sa funkcií dostupných na zvukových CD-RW/CD-R (formát CD-DA).
MP3
Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
JPEG
Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
DivX, MKV, MP4 Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
F
M
Pamäťové
zariadenie USB
Poznámka
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na pamäťovom zariadení USB.
Typy alebo pokyny ktoré môžu pomôcť pri ovládaní jednotlivých funkcií
Ako používať tento návod
1) Pred používaním tohto zariadenia sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 4 – 6)
2) Ak sa vyskytne problém, pozrite si časť Riešenie problémov. (Pozri strany 77 – 78)
Autorské práva
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukovaná alebo kopírovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
10_ začíname
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.10 10
2009-08-06 오후 11:09:24
Typy diskov a ich charakteristiky
Typy diskov, ktoré je možné prehrať
Typy diskov
Logo disku
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Tvar disku
Maximálny čas
prehrávania (min)
AUDIO + VIDEO
Jednovrstvový
Doba prehrávania
záleží od titulu
Jednovrstvový (12 cm)
240
Dvojvrstvový (12 cm)
480
AUDIO + VIDEO
Jednovrstvový (8 cm)
80
Dvojvrstvový (8 cm)
160
DVD-RW
(režim V,iba
ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
DVD-R
(režim V,iba
ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
AUDIO-CD
AUDIO
Jednovrstvový (12 cm)
74
Jednovrstvový (8 cm)
20
Jednovrstvový (12 cm)
-
Jednovrstvový (8 cm)
-
DivX
Film DivX
● začíname
DVD-VIDEO
Uložený obsah
Logá diskov, ktoré je možné prehrať
Blu-ray Disc
DTS-HD Hlavné Audio
Digital Audio
Dolby TrueHD
Televízny systém PAL v UK,
Francúzsku, Nemecku, atď.
Stereo
DivX
BD-LIVE
Java
Nevhodné disky na prehrávanie
• Disky Blu-ray s regionálnym kódom iným, ako „Región B“.
• DVD-Video disky s regionálnym kódom iným ako „2”
alebo „ALL”
• HD DVD
• DVD+RW/+R
• DVD-RAM
• DVD-RW(Režim VR)
•
•
•
•
3,9 GB DVD-R autorizovaný disk.
DVD-ROM/PD/MV-disk, atď.
Super Audio CD (s výnimkou CD vrstvy)
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
(CDG - iba prehrávanie zvuku,nie
obrazu.)
Slovensky _11
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.11 11
2009-08-06 오후 11:09:26
začíname
[Poznámka]
• Niektoré disky a DVD disky zakúpené mimo vášho štátu nemusí toto zariadenie prehrať. Pri pokuse
o prehratie takéhoto disku sa zobrazí na obrazovke “This disc can not be played.” alebo “Please
check the regional code of the disc.”.
• V prípade, že disk DVD-R/-RW nie je napálený vo video formáte DVD, nemusí sa takýto disk prehrať.
Regionálny kód
Aj prehrávač diskov Blu-ray aj samotné disky majú regionálny kód. Aby sa disk prehral, regionálny kód
disku a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálny kód prehrávača diskov Blu-ray sa nachádza na zadnej strane prehrávača diskov Blu-ray.
Typ disku
Blu-ray
DVD-VIDEO
Regionálny kód
B
2
Regionálny kód Diskov
Blu-ray
Oblasť
A
Severná Amerika, Stredná Amerika, Južná Amerika, Kórea, Japonsko, Thajwan, Hong Kong
a Juhovýchodná Ázia.
B
Európa, Greenland, Francúzske teritóriá, Stredný východ, Afrika, Austrália a Nový Zéland.
C
India, Čína, Rusko, Stredná a Južná Ázia.
Regionálny kód DVD
Oblasť
1
Spojené štáty, oblasť Spojených štátov a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný Východ, Egypt, Južná Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Kórea, Filipíny, Indonézia, Hong Kong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná Amerika, Austrália, Nový Zéland, pacifické ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India, väčšia časť Afriky, Severná Kórea, Mongolsko
6
Čína
Kompatibilita diskov Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát. Podľa toho sa odvíjajú otázky ohľadom kompatibility disku.
Nie všetky disky sú kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať. Ďalšie informácie nájdete v tomto
návode, v časti Informácie o zhode a kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s
kompatibilitou, prosím kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti SAMSUNG.
M
 Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých typoch diskov alebo ak sú zapnuté niektoré špecifické operácie ako
zmena zorného uhla,alebo zmena pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli
disku. Ak je to potrebné, riaďte sa nimi.
 Nedovoľte aby sa disk znečistil alebo poškriabal. Odtlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo usadeniny z
dymu z cigariet môžu znemožniť prehratie diskov.
12_ začíname
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.12 12
2009-08-06 오후 11:09:26
 Keď je zobrazený titul BD-J, nahrávanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo budú niektoré funkcie
vykonávané pomaly.
Typy diskov
❖ BD-ROM
Tento Blu-ray disk môžete iba prehrávať. Disk BD-ROM obsahuje vopred uložené údaje. Aj napriek
tomu, že disk BD-ROM môže obsahovať rôzne formy údajov, väčšina diskov BD-ROM obsahuje filmy
vo formáte High Definition ktoré je možné prehrať na prehrávačoch diskov Blu-ray. Táto jednotka
dokáže prehrávať komerčné disky BD-ROM.
Prepisovateľný disk Blu-ray/Nahrávateľný disk Blu-ray. BD-RE/BD-R je ideálny formát na vytváranie
záloh, alebo na nahrávanie súkromného videa.
❖ DVD-Video
● začíname
❖ BD-RE/BD-R
• Digital versatile disc (DVD) môže obsahovať až 135 minút obrazu, zvuk v 8 jazykoch a titulky v 32
jazykoch. Je vybavený kompresiou obrazu MPEG-2 a Dolby Digital surround a umožňuje vám
vychutnávať si ostrý a čistý obraz v kino kvalite.
• Pri prepínaní z prvej na druhú vrstvu u dvojvrstvových DVD video diskov môže dôjsť k
chvíľkovému prerušeniu obrazu a zvuku. Nejde o poruchu zariadenia.
• Po ukončení záznamu DVD-RW/-R vo Video režime sa z neho stáva DVD-video. Napálené
(lisované) disky DVD obsahujúce filmy sú tiež označované ako DVD- Video. Toto zariadenie
dokáže prehrať zakúpené štandardné DVD disky (DVD-Video disky) obsahujúce filmy.
❖ Audio CD
• Audio disk, na ktorom je zaznamenané 44,1 kHz PCM audio.
• Je možné prehrávať CD-DA formát audio CD-R a CD-RW disky.
• V závislosti na podmienkach záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-RW alebo
CD-R disky.
❖ CD-RW/CD-R
• Používajte 700 MB (80-minútové) CD-RW/CD-R disky. Ak je to možné, nepoužívajte disky 800
MB (90 minút) alebo viac, lebo disk sa nemusí prehrať.
• Ak nebol disk CD-RW/CD-R nahraný ako uzatvorené nahrávanie, môžete na začiatku prehrávania
badať omeškanie a možno sa nebudú dať prehrať všetky súbory.
• Niektoré disky CD-RW/CD-R nemusia byť prehrávateľné na tomto prístroji v závislosti na
zariadení použitom na ich vypálenie. Pri obsahu na médiách CD-RW/CD-R, ktorý ste si
skopírovali z CD pre vlastnú potrebu sa schopnosť prehrávania môže líšiť v závislosti na obsahu a
disku.
❖ Prehrávanie diskov DVD-R
• Po ukončení záznamu DVD-R vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video.
• Toto zariadenie prehráva disky DVD-R, nahrané a finalizované na DVD videorekordéri. Nemusí byť
schopný prehrávať niektoré DVD-R disky v závislosti na disku a podmienkach záznamu.
❖ Prehrávanie diskov DVD-RW
• Prehrávanie môžete uskutočňovať iba na finalizovaných diskoch DVD-RW v režime Video.
• Po ukončení záznamu DVD-RW vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video. Schopnosť prehrať
Slovensky _13
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.13 13
2009-08-06 오후 11:09:27
začíname
disk môže závisieť od podmienok pri jeho vytváraní.
Formát disku
❖ DVD-RW/-R (V)
• Ide o formát, ktorý sa používa na záznam dát na disky DVD-RW a DVD-R. Disk zaznamenaný v
tomto režime je možné prehrávať na tomto prehrávači diskov Blu- ray, iba ak je ukončený.
❖ DivX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB
Môžu sa prehrávať video súbory s nasledujúcimi príponami: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
Formát DivX Video (kodek) : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (bez QPEL a GMC)
Formát DivX Audio (kodek) : MP3, MPEG1 Audio Layer2, AC3, DTS
Podporované formáty titulkových súborov: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Maximálne rozlíšenie: 720 x 480@30 sn./s
720 x 576@25 sn./s
Minimálne rozlíšenie: 16 x 16
Maximálny obnovovací kmitočet pre progresívny zdroj: 30 snímok za sekundu
Maximálny prenos poľa pre zdroj s prekladaným riadkovaním: 60 polí za sekundu
Nemôžete prehrávať disky, ktoré majú väčšie rozlíšenie ako 720 x 576 pixelov.
❖ MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB
• Môžu sa prehrávať video súbory s nasledujúcimi príponami: .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
❖ AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a
používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať obrázky s vyššou efektívnosťou ako pri
formátoch komprimovania bežných obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“.
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky AVCHD pomocou formátu „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je obchodná značka Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a
Sony Corporation.
M
 Niektoré disky formátu AVCHD sa nemusia dať prehrávať, záleží od podmienok nahrávania.
Disky vo formáte AVCHD nemusíte finalizovať.
 Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.
 Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať, záleží od rozlíšenia videa a od stavu
obnovovacieho kmitočtu.
14_ začíname
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.14 14
2009-08-06 오후 11:09:27
Údržba a úschova diskov
Zaobchádzanie s diskami
❖ Tvar disku
• Používajte disky štandardných tvarov. Pri použití diskov s neštandardnými
tvarmi (disky špeciálnych tvarov)môže dôjsť k poškodeniu prehrávača
diskov Blu-ray.
• Záznamovú časť disku neznečisťujte odtlačkami prstov.
❖ Disky Blu-ray
• Ak prehrávač dlhšiu dobu nepoužívate, disk Blu-ray z neho vyberte a uložte v jeho obale.
• Dávajte pozor aby ste na povrchu disku nezanechali odtlačky prstov alebo aby sa disk
nepoškriabal.
● začíname
❖ Uchopenie disku
❖ DVD-RW a DVD-R
• Disky čistite čistidlom na PD disky (LF- K200DCA1, ak je to možné).
Na čistenie diskov DVD-RW/-R nepoužívajte čistidlá na disky CD.
❖ DVD-Video, Audio-CD
• Nečistoty odstráňte pomocou jemnej handričky.
❖ Upozornenia pre manipuláciu s diskami
• Nepíšte na potlačenú stranu prepisovačkou alebo perom.
• Nepoužívajte čistiace alebo antistatické spreje na platne. Tiež nepoužívajte
prchavé chemikálie, ako je benzén alebo riedidlá.
• Na disky nelepte štítky alebo samolepky.
(Nepoužívajte disky s nalepenou lepiacou páskou alebo samolepkou.)
• Nepoužívajte kryty proti poškrabaniu.
• Nepoužívajte disky potlačené tlačiarňami štítkov, ktoré sú dostupné na trhu.
• Nepoužívajte zvlnené alebo prasknuté disky.
Skladovanie diskov
Dávajte pozor, aby ste disky nepoškodili, pretože údaje na týchto diskoch sú veľmi citlivé na prostredie.
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
• Disky skladujte vo vetraných miestnostiach.
• Disky skladujte vo zvislej polohe.
• Disky skladujte v ochranných obaloch.
• Ak prehrávač diskov Blu-ray prenesiete priamo zo studeného prostredia do teplého, vo vnútri a na
optickom mechanizme zariadenia môže kondenzovať vlhkosť, čo môže spôsobiť nesprávne
prehrávanie disku. V takom prípade nezapájajte zástrčku do elektrickej zásuvky a počkajte dve
hodiny. Potom vložte disk a skúste prehrávanie znovu.
Slovensky _15
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.15 15
2009-08-06 오후 11:09:27
popis
Predný panel
M
NOSIČ DISKU
Pred vložením disku otvorte.
DISPLEJ
Zobrazuje stav, čas prehrávania, atď.
SENZOR SIGNÁLOV
DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
(DO)
Zisťuje signály z diaľkového ovládača.
TLAČIDLO OTVORIŤ/
ZATVORIŤ
Vysúva a zasúva nosič disku.
TLAČIDLO SPUSTIŤ/
POZASTAVIŤ
Spúšťa alebo pozastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLO NAPÁJANIA
Zapína a vypína prehrávač diskov Blu-ray.
TLAČIDLO STOP
Zastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLÁ VYHĽADAŤ/
PRESKOČIŤ
Posun na ďalší titul/kapitolu/stopu alebo posun na predchádzajúci titul/kapitolu/
stopu.
USB HOSTITEĽ
Sem môžete pripojiť pamäťové zariadenie USB a pri pripojení k BD-LIVE ho môžete
používať na uloženie. Taktiež môže byť použitý na aktualizáciu firmvéru a na
prehrávanie MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
 Na pripojenie bezdrôtového LAN adaptéra musíte použiť USB HOST na zadnom paneli prehrávača diskov Blu-ray.
 Pamäťové zariadenia USB nemôžete používať súčasne v prednom a zadnom USB porte.
 USB HDD zariadenie nie je možné používať na ukladanie BD údajov (BD-LIVE).
16_ popis
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.16 16
2009-08-06 오후 11:09:29
Displej predného panela
● popis
Indikátor vloženého
disku
Svieti, keď je v zásuvke disk.
Indikátory typu disku.
Svieti a ukazuje aký typ disku sa nachádza v zásuvke na disk.
Indikátor USB
Svieti, keď je pripojené USB.
Indikátor HDMI
Svieti keď je pripojené HDMI.
INDIKÁTOR HD
Indikuje, že výstup displeja je HD (Vysoké rozlíšenie).
INDIKÁTOR 24F
Indikuje, že aktuálny režim je 24F (24 snímok za sekundu).
Indikátor STAVU
Indikátor času prehrávania/aktuálneho stavu.
Slovensky _17
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.17 17
2009-08-06 오후 11:09:29
popis
Zadný panel
Ventilátor
Po zapnutí zariadenia sa zapne aj ventilátor.
Pri inštalácii zariadenia dbajte na to, že okolo
ventilátora musí byť z každej strany voľný
priestor aspoň 10 cm.
M
USB HOST
Sem môžete pripojiť pamäťové zariadenie USB a pri pripojení k BD-LIVE ho môžete
používať na uloženie. Taktiež ho môžete použiť na aktualizáciu firmvéru a
prehrávanie MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 a taktiež na pripojenie k BD-LIVE pomocou
bezdrôtového LAN adaptéra.
LAN
Môže byť použitý na pripojenie k BD-LIVE a YouTube
Taktiež sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru.
COMPONENT
VIDEO OUT
Pripojte ku komponentnému vstupu zariadení
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Pripojenie k prijímaču.
HDMI OUT
Aby ste získali obraz v najlepšej kvalite alebo kvôli lepšej kvalite zvuku na vašom
prijímači, pripojte pomocou HDMI kábla tento výstupný terminál HDMI k vstupnému
terminálu HDMI na vašom televízore a k prijímači.
VIDEO OUT
Pripojte k vstupu externých zariadení použitím video kábla.
AUDIO OUT
Pripojte k audio vstupu externých zariadení použitím audio kábla.




Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB.
Nadmerné USB disky sa nedajú vložiť, keď je pripojený kábel LAN alebo HDMI.
USB zariadenie, ktoré spotrebuje viac ako 500 mA, vyžaduje kvôli normálnej prevádzke samostatný napájací zdroj.
USB HDD zariadenie nie je možné používať na ukladanie BD údajov (BD-LIVE).
18_ popis
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.18 18
2009-08-06 오후 11:09:31
diaľkový ovládač
Diaľkové ovládanie
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA.
Uistite sa, že konce batérií „+“ a „–“ súhlasia so
znázornením vo vnútri komory.
Tlačidlo OPEN/CLOSE
Na vysúvanie a zasúvanie nosiča disku.
POWER
TV
POWER
OPEN/CLOSE
Tlačidlo TV POWER
Tlačidlo POWER
Tlačidlo SUBTITLE
Stlačte pre zmenu jazyka titulkov pri diskoch
Blu-ray/DVD.
AUDIO
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
Tlačidlo AUDIO
Stlačte pre prístup k rôznym zvukovým funkciám na
disku (Blu-ray/DVD).
1
2
3
Tlačidlá ČÍSELNÉ
4
5
6
7
8
Tlačidlo CANCEL
CANCEL
Použite, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu
BONUSVIEW na podporovaných diskoch Blu-ray.
STOP
9
Tlačidlo TV SOURCE
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
Tlačidlo PLAY
PLAY
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
Tlačidlá VYHĽADÁVANIE VPRED/VZAD
Tlačidlo STOP
Stlačte pre prehľadávanie disku vpred alebo vzad.
Stlačte pre zastavenie prehrávania disku.
Tlačidlo TV VOL
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný zdroj na
vašom televízore.
Tlačidlo PAUSE
Stlačte pre skok vpred alebo vzad.
Nastavenie hlasitosti zvuku.
Umožňuje opakovane prehrať titul, kapitolu, skladbu
alebo celý disk.
Umožňuje vám opakovať prehrávanie určitého úseku.
BONUSVIEW PAUSE
Tlačidlá SKOK VPRED/VZAD
Tlačidlo REPEAT
Tlačidlo REPEAT A-B
TV SOURCE
0
Tlačidlo BONUSVIEW
3. Kryt vložte späť.
Pri bežnom používaní televízora vydržia batérie
približne jeden rok.
● diaľkový ovládač
1. Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového
ovládača tak, ako je to zobrazené.
TV MUTE
TV VOL
TV CH
Tlačidlo TV CH
RE
Tlačidlo RETURN
Použite pre výber TV programu.
Tlačidlo TV MUTE
ME
N
Tlačidlo MENU
Zobrazí menu nastavení prehrávača diskov Blu-ray.
U
Stíši reproduktory TVP.
TU
RN
Tlačidlo ENTER/SMEROVÉ
ENTER
IN
FO
A
DISC MENU
EX
IT
Tlačidlo INFO
Zobrazuje aktuálne nastavenie alebo stav disku.
B
C
POPUP MENU
Tlačidlo DISC MENU
Stlačte pre vstup do menu disku.
AK59-00104K
Tlačidlo EXIT
D
TITLE MENU
Tlačidlá REBNÉ : ČERVENÉ (A),
ZELENÉ (B), ŽLTÉ (C), MODRÉ (D)
Používa sa na prístup k špeciálnym funkciám na
diskoch BD-J (záleží od disku).
Tlačidlo VYSÚVACIE MENU/TITUL DISKU
Stlačte pre vstup do vysúvacej ponuky menu/titulu.
Slovensky _19
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.19 19
2009-08-06 오후 11:09:32
diaľkový ovládač
NastaVENIE DIaľKOVÉhO OVLÁDaNIa
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Tlačidlá ovládania funkcií sa týkajú : tV POWEr, tV Ch ,/., tV VOL +/–, tV MUtE,
tV sOUrCE.
Pre zistenie kompatibility vášho tVP s DO sa riaďte nasledovnými pokynmi.
1. Zapnite TVP.
2. Nasmerujte DO smerom k TVP.
3. Držte stlačené tlačidlo tV POWEr a stlačením príslušných číselných tlačidiel vložte dvoj-miestny
kód prislúchajúci výrobcovi vášho TVP. (zoznam kódov nájdete na ďalšej strane).
Ak je váš TVP kompatibilný s DO, vypne sa.
DO je teraz naprogramované a pripravené na ovládanie TVP.
M
 Ak je pri výrobcovi vášho TVP uvedených viacero kódov,postupne vyskúšajte,ktorý bude fungovať pri vašom TVP.
 Po výmene batérií v DO musíte znova nastaviť kód výrobcu.
tVP môžete ovládať pomocou príslušných tlačidiel po stlačení tlačidla tV.
Tlačidlo
Funkcia
TV POWER
Na zapnutie a vypnutie TVP.
TV SOURCE
Výber externého zdroja.
TV VOL (+/–)
Stlačením nastavíte hlasitosť TVP.
TV CH (,/.)
Stlačením zvoľte požadovaný kanál.
TV MUTE
Na zapnutie a vypnutie zvuku.
M
 Funkcie popísané vyššie nemusia fungovať pri všetkých TVP. Ak sa vyskytnú problémy, ovládajte váš TVP
štandardným spôsobom.
O BatÉrII
ak DO nepracuje správne:
• Skontrolujte polaritu +/-na batériách (suchý článok)
• Skontrolujte, či sú batérie vybité.
• Skontrolujte či medzi senzorom a DO nie je prekážka.
• Skontrolujte, či nie je v blízkosti zdroj fluorescenčného svetla.
Nepotrebné batérie likvidujte podľa miestnych nariadení.
Nedávajte ich do koša na odpadky, ktorý máte doma.
20_ diaľkový ovládač
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.20 20
2009-08-06 오후 11:09:33
Nastaviteľné kódy TVP
Výrobca
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52, +71
TV POWER+60, +72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+83
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
● diaľkový ovládač
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Slovensky _21
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.21 21
2009-08-06 오후 11:09:33
pripojenia
Táto časť obsahuje rôzne spôsoby ako pripojiť prehrávač diskov Blu-ray k
externým zariadeniam.
Pripojenie k TVP pomocou kábla HDMI
- NAJLEPŠIA KVALITA (ODPORÚČANÉ)
1. Použitím HDMI kábla (nie je dodávaný) pripojte HDMI OUT konektor na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do HDMI IN konektora na TVP.
2. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup HDMI z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (viď strany 20 - 21), stlačte tlačidlo
TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte HDMI.
HDMI kábel
(nie je dodávaný)
M
 Ak je prehrávač diskov Blu-ray pripojený k vášmu televízoru vo výstupnom režime HDMI 1080p, musíte
použiť vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
 Ak počas prehrávania CD-DA súborov pripojíte alebo odstránite HDMI kábel, prehrávač zastaví prehrávanie.
22_ pripojenia
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.22 22
2009-08-06 오후 11:09:35
Funkcia Automatickej Detekcie HDMI
Po pripojení HDMI kábla pri zapnutom zariadení sa výstup videa prehrávača automaticky zmení na
HDMI režim (viď str. 43).
M
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora.
Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie televízora.
 Ak je k televízoru z prehrávača pripojený kábel HDMI, výstup prehrávača diskov Blu-ray sa do 10 sekúnd
automaticky nastaví na výstupné rozlíšenie HDMI.
automaticky nastavené na najvyššie, ktoré poskytuje televízor.
 Ak k prehrávaču diskov Blu-ray pripojíte televízor Samsung pomocou kábla HDMI, môžete rekordér
jednoduchšie ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora. (Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak
televízor Samsung podporuje funkciu Anynet+.) (Pozri strany 45– 46)
● pripojenia
 Ak je pripojený kábel Component aj HDMI, automaticky sa vyberie režim HDMI. (pozri stranu 43)
 Pri prvom pripojení prehrávača k novému televízoru, pomocou HDMI kábla, bude rozlíšenie výstupu HDMI
• HDMI (High-Definition Multimedia Interface-Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové a zvukové signály pri jednom digitálnom zapojení.
Pri použití HDMI, prehrávač diskov Blu-ray prenáša digitálny video a audio signál a zobrazuje na
obrazovke vášho TVP s podporou HDMI veľmi čistý obraz.
• Popis pripojenia HDMI
HDMI konektor -podporuje prenos digitálnych audio a video dát (LPCM alebo Bit Stream (tok dát)).
- HDMI prenáša do TVP iba čistý digitálny signál.
- Ak televízor nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu), na obrazovke sa objaví
zrnenie.
• Prečo spoločnosť Samsung používa HDMI?
Analógové TVP vyžadujú analógový video/audio signál. Avšak pri prehrávaní Diskov Blu-ray/DVD sú
dáta prenášané do TVP digitálne. Preto je potrebný buď číslicovo-analógový prevodník (v prehrávači
diskov Blu-ray) alebo analógovo-číslicový prevodník (v TVP). Počas tejto konverzie sa vplyvom šumu
a straty signálu znižuje kvalita obrazu. HDMI technológia je kvalitnejšia, pretože nevyžaduje konverziu
digitálneho signálu na analógový, je to čistý signál z prehrávača do televízora.
• Čo je HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je systém na ochranu obsahu DVD,
vystupujúceho cez HDMI, pred kopírovaním. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom
videa (PC, DVD, atď.) a zobrazovacím zariadením (TVP, projektor, atď.). Obsah sa kryptuje v
zdrojovom zariadení na ochranu pred výrobou neautorizovaných kópií.
• Čo je Anynet+?
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s
funkciou Anynet+.
- Ak sa na vašom televízore nachádza logo ', potom televízor funkciu Anynet+ podporuje.
- Keď zapnete prehrávač a vložíte disk, prehrávač spustí jeho prehrávanie a televízor sa automaticky
zapne a prepne do režimu HDMI.
- Keď zapnete prehrávač s vloženým diskom a stlačíte tlačidlo PLAY, televízor sa okamžite zapne a
prepne do režimu HDMI.
• Čo je BD Wise?
BD Wise je najnovší prepojovací prvok spoločnosti Samsung.
- Ak pripojíte výrobok Samsung s BD-Wise k inému pomocou HDMI, automaticky sa nastaví
optimálne rozlíšenie.
Slovensky _23
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.23 23
2009-08-06 오후 11:09:35
pripojenia
PrIPOJENIE K tVP POMOCOU KÁBLa DVI
- NaJLEPŠIa KVaLIta (ODPOrÚČaNÉ)
1. Použitím HDMI-DVI kábla (nie je dodávaný) pripojte hDMI OUt konektor na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do DVI IN konektora na TVP.
2. Použitím audio káblov pripojte aUDIO OUt (červený abiely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do aUDIO IN (červený a biely) konektorov na TVP.
Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a TVP.
3. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup DVI z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (viď strany 20 - 21), stlačte tlačidlo
tV sOUrCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte HDMI.
Po pripojení HDMI kábla pri zapnutom prehrávači Blu-ray sa výstup videa prehrávača automaticky zmení na HDMI
režim (viď str. 43).
M
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od- vášho televízora.
Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie televízora.
 Ak je k televízoru pripojený kábel HDMI-DVI, výstupné rozlíšenie prehrávača diskov Blu-ray sa do 10 sekúnd
automaticky nastaví na HDMI.
 Ak je pripojený komponentný kábel aj kábel HDMI, automaticky sa vyberie režim HDMI. (pozri stranu 43)
 Pri prvom pripojení prehrávača k novému televízoru pomocou HDMI kábla bude rozlíšenie výstupu HDMI
automaticky nastavené na najvyššie, ktoré televízor poskytuje.
 Ak počas prehrávania CD-DA súborov pripojíte alebo odstránite HDMI kábel, prehrávač zastaví prehrávanie.
Audio kábel
HDMI-DVI kábel
(nie je dodávaný)
Červený
Biely
2_ pripojenia
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.24 24
2009-08-06 오후 11:09:36
PrIPOJENIE K tVP (KOMPONENtNý) - LEPŠIa KVaLIta
- Pripojenie k TVP použitím komponentných video káblov.
- Vychutnáte si vysokokvalitné obrazy s presnou farebnou reprodukciou. Komponentné video rozdeľuje zložky
obrazu na čiernobielu (Y), modrú (PB) a červenú (PR), čím sa dosahuje čistejší a jasnejší obraz. (Audio signály sú
prenášané cez audio výstup.)
1. Použitím komponentných video (nie je dodávaný) káblov pripojte COMPONENt VIDEO OUt na zadnej strane
prehrávača diskov Blu-ray do COMPONENt IN konektorov na TVP.
3. Stláčajte tlačidlo pre výber vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup z
komponentného výstupu prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP (strany 20–21), stláčaním tlačidla
tV sOUrCE na DO vyberte externý vstup TVP na COMPONENT.
Komponentný kábel
(nie je dodávaný)
Audio kábel
(Audio)Červený Biely
M
● PrIPOJENIa
2. Použitím audio káblov pripojte aUDIO OUt (červený a biely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do aUDIO IN (červený a biely) konektorov na TVP. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a TVP.
Červený Modrý
Zelený
 Koncovky komponentov na vašom televízore môžu byť označené „R-Y, B-Y, Y“ alebo „Cr, Cb, Y“ namiesto
„PB, PR, Y“, záleží od výrobcu. Množstvo a poloha koncoviek sa môžu líšiť, záleží od televízora. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
 Vybrať si môžete z rôznych nastavení rozlíšenia pre disky Blu-ray, ako sú 1080i, 720p, 576p/480p a
576i/480i, záleží od typu disku. (viď strana 43)
 Ak sú pripojené oba káble, Component aj HDMI, aktuálne rozlíšenie sa môže líšiť od ponuky SETUP.
Rozlíšenie sa tiež môže podľa typu disku odlišovať. (pozri stranu 43)
 Ak sú pri prehrávaní DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete komponentný režim
1080p, 1080i alebo 720p, v ponuke nastavenia displeja sa zobrazí výstupné rozlíšenie 1080p, 1080i alebo
720p .
Aktuálne rozlíšenie je 576i/480i.
Slovensky _2
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.25 25
2009-08-06 오후 11:09:38
pripojenia
PrIPOJENIE K tVP (VIDEO) - DOBrÁ KVaLIta
1. Použitím audio/video káblov zapojte VIDEO (žlté)/aUDIO (červené a biele) OUt konektory na zadnej časti
prehrávača diskov Blu-ray do VIDEO (žlté)/aUDIO (červené a biele) IN konektorov na TVP.
2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a TVP.
3. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP (strany 20–21), stláčaním tlačidla
tV sOUrCE na DO vyberte externý vstup TVP na VIDEO.
Audio/Video kábel
Červený
M
Biely
žlté
 Ak je audio kábel veľmi blízko napájacieho kábla, môže vzniknúť rušenie.
 Ak chcete pripojiť zariadenie k zosilňovaču prečítajte si stranu o pripojení zosilňovača. (Pozri strany 27 až 29)
 Počet a pozícia konektorov na vašom TVP sa môže líšiť s tu uvedeným obrázkom. Podrobnosti nájdete v
návode na použitie k vášmu TVP.
 Ak sa na vašom TVP nachádza iba jeden audio konektor,pripojte ho do [AUDIO OUT] [left] (bieleho) konektora
na prehrávači diskov Blu-ray.
 Zdroj VIDEO vždy vystupuje pri rozlíšení 576i/480i, nezáleží od nastavenia rozlíšenia v ponuke NASTAVENIA.
(viď strana 43)
2_ pripojenia
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.26 26
2009-08-06 오후 11:09:40
Pripojenie k audio systému
(zosilňovač s podporou HDMI)
- NAJLEPŠIA KVALITA (ODPORÚČANÉ)
1. Použitím HDMI kábla (nie je dodávaný) pripojte HDMI OUT konektor na zadnej strane prehrávača diskov Bluray do HDMI IN konektora na zosilňovači.
2. Použitím HDMI kábla pripojte HDMI OUT konektor na zosilňovači do HDMI IN konektora na TVP.
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
● pripojenia
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte vonkajší vstup, aby ste počuli zvuk z prehrávača
diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
HDMI kábel
(nie je dodávaný)
HDMI kábel
(nie je dodávaný)
M
 Potom ako zapnete zosilňovač,znížte hlasitosť. Nárazový zvuk môže poškodiť reproduktory a váš sluch.
 V menu nastavte audio podľa zosilňovača. (Pozri strany 38 až 40)
 Poloha koncoviek HDMI sa môže líšiť v závislosti od zosilňovača. Podrobnosti nájdete v návode na použitie k
vášmu zosilňovaču.
Slovensky _27
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.27 27
2009-08-06 오후 11:09:41
pripojenia
Pripojenie k audio systému
(Zosilňovač Dolby Digital, DTS) - Lepšia Kvalita
1. P
omocou optického kábla. (nie je dodávaný), pripojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray do konektora DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zosilňovači.
2. Pomocou kábla (ov) video signálu pripojte koncovky HDMI, COMPONENT alebo VIDEO OUT na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray ku koncovke HDMI, COMPONENT alebo VIDEO IN na vašom televízore.
(Pozri strany 22 – 26)
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte vonkajší vstup, aby ste počuli zvuk z prehrávača
diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
Optický kábel
(nie je dodávaný)
M
 Potom ako zapnete zosilňovač,znížte hlasitosť. Nárazový zvuk môže poškodiť reproduktory a váš sluch.
 V menu nastavte audio podľa zosilňovača. (Pozri strany 38 až 40)
 Umiestnenie konektorov na zosilňovači sa môže líšiť. Podrobnosti nájdete v návode na použitie k vášmu
zosilňovaču.
 Pri použití tohto pripojenia budete počuť disky so zvukovými stopami LPCM iba z predných dvoch kanálov.
28_ pripojenia
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.28 28
2009-08-06 오후 11:09:43
PrIPOJENIE K aUDIO systÉMU (2-KaNÁLOVý ZOsILňOVaČ)
- DOBrÁ KVaLIta
1. Použitím audio káblov pripojte aUDIO OUt (červený abiely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do aUDIO IN (červený a biely) konektorov na zosilňovači.
2. Pomocou kábla (ov) video signálu pripojte koncovky hDMI, COMPONENt alebo VIDEO OUt na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray ku koncovke hDMI, COMPONENt alebo VIDEO IN na vašom televízore.
(Pozri strany 22 – 26)
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte vonkajší vstup, aby ste počuli zvuk z prehrávača
diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
● PrIPOJENIa
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
Audio kábel
2-kanálový stereo
zosilňovač
Červený
M
Biely
 Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné známky Dolby
Laboratories.
 Vyrobené na základe licencie amerických patentov: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a ostatných amerických a svetových
patentov, ktoré sa vydali a trvajú. DTS je registrovanou obchodnou značkou. Logá DTS, značka, DTS-HD a
DTS-HD Master Audio sú obchodnými značkami DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Slovensky _2
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.29 29
2009-08-06 오후 11:09:44
pripojenia
PRIPOJENIE K SIETI
Pre prístup k službám siete alebo aktualizáciu aktuálneho firmvéru musíte mať jedno z pripojení.
Pripojením k sieti môžete vstúpiť k službám BD-LIVE, YouTube a k aktualizáciám softvéru na aktualizačnom serveri
spoločnosti Samsung. Pre sieť vám odporúčame používať AP alebo router.
Káblová sieť
1. Pomocou kábla Direct LAN (kábel UTP, nie je súčasťou dodávky) pripojte terminál LAN na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray k terminálu LAN na vašom modeme.
K LAN portu
Širokopásmový modem
(s integrovaným routerom)
Routeru
Širokopásmový modem
alebo
Širokopásmové
služby
K LAN portu
M
Pripojenie pomocou routera
(napr. DSL)
K LAN portu
Širokopásmové
služby
 Po pripojení LAN kábla nastavte možnosti siete. (Pozri strany 50 – 51)
 Internetový prístup k aktualizačnému serveru spoločnosti Samsung nemusí byť umožnený, záleží od
použitého routera alebo od poskytovateľa internetových služieb.
Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
 Ak ste používateľ DSL, použite prosím na sieťové pripojenie router.
30_ pripojenia
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.30 30
2009-08-06 오후 11:09:45
Bezdrôtová sieť
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového smerovača.
1. Na vytvorenie bezdrôtového sieťového pripojenia je potrebný bezdrôtový AP/IP router. Bezdrôtový
LAN adaptér pripojte k USB portu na zadnej strane panela prehrávača diskov Blu-ray a nastavte
možnosti bezdrôtovej siete. (Pozri strany 51 – 53)
● PrIPOJENIa
Port modemu
Bezdrôtový smerovač
Bezdrôtový LAN adaptér
(nie je dodávaný)
Kábel modemu
M
 Táto jednotka je kompatibilná iba s bezdrôtovým LAN adaptérom spoločnosti Samsung. (nie je dodávaný)
(Názov modelu: WIS09ABGN).
- Bezdrôtový LAN adaptér spoločnosti Samsung sa predáva samostatne.
- Kvôli zakúpeniu kontaktujte zástupcu Samsung Electronics alebo servisné stredisko.
 Musíte mať bezdrôtový smerovač, ktorý podporuje IEEE 802.11a/b/g/n. (n je odporúčané na stabilnú činnosť
bezdrôtovej siete.)
 Bezdrôtová LAN môže svojim spôsobom spôsobiť rušenie, záleží od podmienok použitia (výkon AP,
vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami, atď.).
 Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim ad hoc nie je podporovaný.
 Pri aplikovaní bezpečnostného kľúča pre AP (bezdrôtový smerovač) je podporované iba nasledovné.
1) Režim overenia: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ kódovania: WEP, TKIP, AES
Slovensky _31
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.31 31
2009-08-06 오후 11:09:48
základné vlastnosti vášho
prehrávača diskov blu-ray
V tejto časti sú predstavené základné funkcie prehrávania a prehrávanie podľa
typu disku.
PrED sPUstENíM PrEhrÁVaNIa
• Zapnite televízor a nastavte správny vstup videa (vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač Blu-ray).
• Ak máte pripojený externý audio systém, zapnite ho a nastavte na ňom správny audio vstup.
Po prvom pripojení prehrávača, stlačte tlačidlo POWEr a na obrazovke sa objaví:
Ak chcete vybrať jazyk, stlačte tlačidlo ČísELNÉ.
(Táto obrazovka sa objaví, iba pri prvom pripojení
prehrávača.) Ak ste pri zobrazení výberu jazyka nevybrali
žiadny jazyk, nastavenia sa môžu zmeniť po vypnutí a
opätovnom zapnutí zariadenia. Preto určite zvoľte jazyk,
ktorý chcete používať. Jazyk menu môžete zmeniť
stlačením tlačidla PrEsKOČIŤ (]) na prednom paneli
zariadenia na viac ako 5 sekúnd, keď v zariadení nie je
vložený disk. Potom sa zobrazí okno MENU LANGUAGE
SELECTION, kde môžete zvoliť váš preferovaný jazyk.
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision: BBSXXX
Keď pripojíte prehrávač diskov Blu-ray a televízor Samsung TV s funkciu Anynet+ (HDMI-CEC)
pomocou HDMI kábla, okno MENU LANGUAGE SELECTION sa môže rýchlo stratiť. Ak chcete vybrať
jazyk, deaktivujte funkciu Anynet+ feature (HDMI-CEC) na vašom televízore
M
 Disky, ktoré sa na tomto prehrávači dajú prehrávať (pre nasledovné disky môže schopnosť prehrávania
závisieť od podmienok nahrávania).
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (Režim V)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• V závislosti na podmienkach záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-RW/CD-R alebo
DVD-R disky
 Disky, ktoré sa na tomto prehrávači nedajú prehrávať:
• HD DVD
• DVD+RW/+R
• DVD-RAM
• DVD-RW(Režim VR)
• 3,9 GB DVD-R autorizovaný disk.
• DVD-ROM/PD/MV-disk, atď. • Super Audio CD (s výnimkou CD vrstvy)
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CDG - iba prehrávanie zvuku,nie obrazu.)
 Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát. Preto sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou nových a
existujúcich formátov diskov. Nie všetky disky sú kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať.
Ďalšie informácie nájdete v tomto návode, v častiach Typy diskov a ich charakteristiky a Informácie o zhode a
kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou, prosím kontaktujte zákaznícke centrum
spoločnosti SAMSUNG.
32_ základné funkcie
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.32 32
2009-08-06 오후 11:09:49
Navigácia v Obrazovkovej Ponuke
❖ GUI (Grafické používateľské rozhranie) v tomto manuáli sa môže líšiť, záleží od verzie firmvéru.
System Information
System
Time Zone
Language
Photo
Setup
Audio
Display
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
Still Mode
Screen Message
Front Display
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Downmixing mode
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI
Network
Clock Set
Power On/Off sound
Touch Key Sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
System Update
● základné funkcie
Video
Music
Audio
Subtitle
Video File Subtitle
Disc Menu
Menu
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
Proxy
HDMI Format
BD Wise
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
e-Contents
Parental Lock
Rating Level
New Password
YouTube
Prehrávanie disku
1. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE.
2. Zľahka položte disk na nosič popisom nahor.
3. Stlačením PLAY alebo OPEN/CLOSE zatvorte nosič.
M
 Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy zastavili prehrávanie stlačením PLAY Potom môžete
spustiť prehrávanie presne z takéhoto miesta.) Táto funkcia sa volá „Pokračovať“.
Na niektorých diskoch BD (BD-J) môže byť táto funkcia zakázaná.
 Pre vypnutie funkcie Resume stlačte počas prehrávanie dvakrát tlačidlo STOP.
 Prehrávanie dočasne pozastavíte stlačením PAUSE počas prehrávania.
Opätovným stlačením tlačidla PLAY prehrávanie obnovíte.
 Ak necháte prehrávač v režime zastavenia dlhšie, ako 5 minút bez toho, aby ste do neho zasahovali, aktivuje
sa šetrič obrazovky. Ak je prehrávač v režime šetriča obrazovky dlhšie, ako 15 minút, automaticky sa vypne,
okrem prehrávania CD-DA. (Funkcia automatického vypnutia)
 Ak viac ako 5 minút v režime pozastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo na jednotke alebo diaľkovom ovládači,
činnosť sa zastaví (okrem niektorých diskov Blu-ray).
Slovensky _33
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.33 33
2009-08-06 오후 11:09:50
základné vlastnosti vášho
prehrávača diskov blu-ray
NastaVENIE ZVUKU
Nastavenie signalizácie Zapnutia/Vypnutia Napájania
Môžete nastaviť zvuk melódie, ktorý začujete pri každom zapnutí alebo vypnutí prehrávača.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
3. Stláčaním tlačidiel $% vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
System Information
Music
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
Time Zone
Photo
Setup
Clock Set
System
Power On/Off sound
: PCM
✓ On
Language
Touch Key Sound
: On Off
Audio
BD Data Management
4. Stláčaním tlačidiel $% vyberte system a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
5. Stláčaním tlačidiel $% vyberte Power On/Off sound a
potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Parental
No disc
◄
►
System Update
Network
6. Stláčaním tlačidiel $% vyberte On alebo Off a potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
7. Ak chcete z ponuky nastavenia vyjsť, stlačte tlačidlo MENU.
Nastavenie Zapnutia/Vypnutia Zvuku Dotykového tlačidla
Prehrávač môžete nastaviť tak, aby ste po každom stlačení tlačidla na prednom paneli jednotky začuli
zvuk.
Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 4.
. Stláčaním tlačidiel $% vyberte touch Key sound a
potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
. Stláčaním tlačidiel $% vyberte On alebo Off a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
. Ak chcete z ponuky nastavenia vyjsť, stlačte tlačidlo
MENU.
Time Zone
Music
Clock Set
Photo
No disc
Setup
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: PCM
✓ On
Language
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
►
Off
Network
Parental
3_ základné funkcie
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.34 34
2009-08-06 오후 11:09:53
Použitie funkcií vyhľadania a preskočenia
Počas prehrávania môžete rýchlo prehľadávať kapitolu alebo skladbu a použiť funkciu preskočenia na skok k
ďalšej časti.
Prehľadávanie skladby alebo kapitoly
hgfZCV
Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ (
).
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
) sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne.
DivX, MKV, MP4
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
)X2)X4)X8
~ Program môžete prehľadávať v opačnom poradí.
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY.
M
 Počas prehľadávania nie je počuť žiadny zvuk.
hgfZCV
Preskakovanie skladieb
Počas prehrávania stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ (
● základné funkcie
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
).
Ak stlačíte počas prehrávania diskov Blu-ray/DVD disku tlačidlo PRESKOČIŤ (
) posuniete sa na
ďalšiu kapitolu. Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
), presuniete sa na začiatok kapitoly.
Viacnásobným stláčaním sa presúvate na začiatok predošlej kapitoly.
Spomalené prehrávanie/Prehrávanie po krokoch
Spomalené prehrávanie
hgfZCV
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ (
).
~ Keď stlačíte tlačidlo VYHĽADAŤ (
), rýchlosť prehrávania sa zníži na
*1/8 * 1/4 * 1/2
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY.
M
 Ikona ( ) indikuje, že bolo stlačené nesprávne tlačidlo.
 Počas spomaleného prehrávania nie je počuť žiadny zvuk.
 Spomalený záber funguje iba v smere dopredu.
Prehrávanie po krokoch
hgfZCV
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo PAUSE.
• Každým stlačením tlačidla PAUSE sa zobrazí nová snímka.
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY.
M
 Počas prehrávania po krokoch nie je počuť žiadny zvuk.
 Krokovanie funguje iba v smere dopredu.
Slovensky _35
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.35 35
2009-08-06 오후 11:09:53
nastavenie systému
Pre vaše pohodlie môžete nastaviť funkcie tohto prehrávača na najlepšie
použitie vo vašom domácom prostredí.
NastaVENIE hODíN
Vyberte svoje časové pásmo
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Music
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Photo
No disc
Setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte system a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte time Zone a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
6. Pomocou tlačidiel _ + umiestnite kurzor na správne
časové pásmo svojej oblasti a stlačte tlačidlo ENtEr.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
: On
Display
Touch Key Sound
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation
Music
Time Zone
Photo
No disc
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound
: On
Display Setup
Touch Key Sound
: On
HDMI Setup GMT + 00:00BD Data Management
►
NetworkLondon,
Setup Lisbon, Casablanca
System Update
Parental
Setup
s Save
M
r Return
 Ak chcete čas nastaviť automaticky, nastavte NTP server na On (viď strana 54).
Nastavenie hodín
Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 4.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Clock set a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Music
6. Stláčaním tlačidiel _ + sa presuňte „Date“, „hr“
(hodina) a „min.“ (minúta). Stlačením tlačidiel ▲▼
nastavte dátum a čas a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
System Information
Photo
No disc
Setup
Time Zone
System
◄
: On
Touch Key Sound
: On
Display
BD Data Management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
System Information
Photo
Setup
►
Power On/Off sound
Audio
Music
No disc
Clock Set
Language
System
Clock Set
LanguageDate
AudioJAN/01/2009
Displa
Thursday
y
◄
Time Zone
Clock Set
hr.
min.
Power On/Off sound
01 Key01Sound
Touch
►
: On
: On
BD Data Management
HDMI s Save
Network
DivX(R) Registration
r Return
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
3_ nastavenie systému
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.36 36
2009-08-06 오후 11:09:58
nastavenie jazyka
NastaVENIE JaZyKa
Ak už raz nastavíte možnosti zvuku, titulkov, ponuky disku a ponuky jazykov prehrávača, automaticky sa aplikujú
pri každom pozeraní filmu.
 Ak chcete vybrať iný jazyk zvuku a titulkov počas prehrávania disku, môžete na uskutočnenie tohto výberu
taktiež použiť ponuku disku.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Language a stlačte
ENtEr alebo +.
Zobrazí sa režim menu Language setup.
Music
No disc
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
Video File Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
◄
►
● NastaVENIE JaZyKa
M
Parental
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte želané nastavenia zvuku
a stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Music
No disc
• audio : Nastavenie jazyka zvuku.
• subtitle : Nastavenie titulkov.
• Video file subtitle : Pre jazyk titulkov súboru s
videom podľa regiónu.
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
✓ Original
Audio
Subtitle
Display
Video File Subtitle
: AutoEnglish
Français
: Western
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
Parental
◄
►
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Western
afrikánčina, baskičtina, katalánčina, dánčina, holandština, angličtina, faerčina, fínčina,
francůzština, nemčina, islandčina, indonézčina, taliančina, malajčina, nórčina, portugalčina,
španielčina, svahilčina, švédčina
Central
angličtina, albánčina, chorvátčina, čeština, maďarčina, poľština, rumunčina, srbčina (latinka),
slovenčina, slovinčina
Cyrillic
angličtina, azeri, bieloruština, bulharčina, kazachčina, macedónčina, ruština, srbčina, tatárčina,
ukrajinčina, uzbečtina
Greek
angličtina, gréčtina
• Disc Menu : Menu disku,ktoré disk obsahuje.
• Menu : Obrazovkové menu vášho prehrávača diskov Blu-ray.
6. Stláčaním ▲▼ zvoľte želaný jazyk a stlačte tlačidlo ENtEr.
M
 Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
 Zvolený jazyk sa zobrazí iba v prípade, že ho disk podporuje.
 Ak sa titulky súboru s videom zobrazia porušeným písmom, zmeňte titulky súboru s videom na vhodný
región. Ak ani potom nefungujú, nie je podporovaný ich formát.
Slovensky _3
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.37 37
2009-08-06 오후 11:10:01
nastavenie zvuku
NastaVENIE MOŽNOstí ZVUKU
Umožní vám nastaviť zvukové zariadenie a stav zvuku v závislosti od zvukového systému, používaného s
prehrávačom.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Music
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
System
Photo
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
No disc
Setup
Language
◄
Audio
►
Display
HDMI
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte audio a stlačte ENtEr
alebo +.
Network
Parental
5. Stláčaním ▲▼, vyberte požadovaný zvuk z možností
popísaných nižšie a potom stlačte ENtEr alebo +.
6. Stláčaním ▲▼ zvoľte želanú položku a stlačte tlačidlo
ENtEr.
7. Každá možnosť zvuku je detailne popísaná nižšie.
M
Music
Photo
No disc
Setup
 Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce
menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
System
Language
Digital Output
: PCM
Display
PCM Down Sampling
: On
HDMI
Dynamic Compression : On
Network
Downmixing mode
: Normal stereo
Digital Output
: PCM
✓ PCM
Audio
◄
►
Parental
Digitálny výstup
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku.
Music
- Hlavný zvuk: Hlavná zvuková stopa disku.
Photo
- Vedľajší zvuk: Poskytuje zvuk pre okno BONUSVIEW na
disku Blu-ray.
No disc
Setup
System
Language
Audio
- Zvuk efektov: Pri výbere položiek ponuky na disku Blu-ray
môžete počuť zvuky pripomienky ponuky (atď.) (záleží od
disku).
◄
►
HDMI
: On Bitstream(Re-encode)
Dynamic Compression : On Bitstream(Audiophile)
Network
Downmixing mode
Display
PCM Down Sampling
: Normal stereo
Parental
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
PCM
Bitstream
(Re-encode)
Bitstream
(Audiophile)
Definícia
Dekóduje hlavný, vedľajší a
tok zvuku efektov spolu so
zvukom PCM.
Dekóduje hlavný, vedľajší a
tok zvuku efektov spolu so
zvukom PCM. Zvuk PCM
potom opätovne zakóduje do
bitového toku DTS.
Vysiela iba hlavnú zvukovú
stopu (hlavná zvuková stopa
hlavného filmu), aby váš
prijímač dokázal dekódovať
bitový tok zvuku.
Sila
Slabosť
Hlavný, vedľajší zvuk a zvuk
efektov si môžete vychutnať
dokopy.
Táto jednotka môže
Ak používate optický kábel,
dekódovať Dolby TrueHD a
nemusíte počuť viackanálový
DTS-HD Master Audio, kvalita priestorový zvuk.
výstupného zvuku bude
rovnaká ako nastavenie
Bitstream (Audiophile).
Kvalita zvuku môže byť nižšia
Môžete si vychutnať nielen
ako nastavenia PCM alebo
hlavný zvuk, ale tiež vedľajší Bitstream (Audiophile) ak
zvuk a zvuk efektov dokopy. používate prijímač so vstupom
HDMI alebo optickým.
Táto jednotka môže
dekódovať Dolby TrueHD a
Nebudete počuť vedľajší zvuk
DTS-HD Master Audio, kvalita
a zvuk efektov.
výstupného zvuku bude
rovnaká ako nastavenie PCM.
Odporúčané použitie
Tento výber vám odporúčame
ak máte prijímač HDMI.
Odporúčaný výber ak nemáte
prijímač, ktorý podporuje
HDMI, ale máte prijímač s
optickým vstupom, ktorý
dekóduje DTS.
Tento výber vám odporúčame
ak máte prijímač HDMI 1.3,
ktorý má schopnosť
dekódovania Dolby TrueHD a
DTS-HD Master Audio.
3_ nastavenie zvuku
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.38 38
2009-08-06 오후 11:10:04
M
 Keby ste nezvolili správny digitálny výstup, nič by ste nepočuli, prípadne by ste počuli hlasný šum.
 Ak zariadenie HDMI (prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby Digital, DTS),
zvukový signál vystupuje ako PCM.
 Na štandardných diskoch DVD nebudete počuť vedľajší zvuk a zvuk efektov.
Niektoré disky Blu-ray nemajú vedľajší zvuk a zvuk efektov.
 Nastavenie digitálneho výstupu neovplyvňuje analógový (Ľ/P) zvuk ani výstup zvuku HDMI do vášho televízora.
Po pripojení k prijímaču ovplyvňuje optický výstup a výstup zvuku HDMI.
● NastaVENIE ZVUKU
 Keď prehrávač vysiela bitový tok zvuku HD (Dolby TrueHD alebo DTS-HD Master Audio) z optického
konektoru do prijímača HDMI 1.3, budete počuť iba 2-kanálový zvuk PCM.
 Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál audio signal vystupuje ako PCM bez ohľadu na výber
digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
PCM Vzorkovanie
• On : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču pripojený
zosilňovač, ktorý nie je kompatibilný s frekvenciou 96 kHz.
96 KHz signály budú stiahnuté na 48 KHz.
• Off : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču pripojený
zosilňovač, ktorý je kompatibilný s frekvenciou 96 kHz.
Signály budú vystupovať bez akýchkoľvek zmien.
M
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: PCM
✓ On
Display
Dynamic Compression : On Off
HDMI
Downmixing mode
►
: Normal stereo
Network
Parental
 Aj keď je PCM Down Sampling nastavené na Off, niektoré disky budú vystupovať iba ako podvzorkovaný
zvuk cez optické digitálne výstupy.
hDMI
• Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital, DTS),
jednotka môže vysielať 2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj keď ste v ponuke nastavenia
nastavili bitový tok (opätovné zakódovanie alebo Audiophile).
• Ak váš televízor nie je kompatibilný so vzorkovacím kmitočtom PCM cez 48 kHz, jednotka môže
vysielať 48 kHz zvuk PC, dokonca aj keď ste nastavili „PCM Down Sampling“ na Off.
Dynamická kompresia
Táto je aktívna iba v prípade, že je zistený signál Dolby
Digital.
• On : Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu pri nízkej
hlasitosti alebo z menších reproduktorov môže systém
využiť príslušnú kompresiu, aby obsah s nižšou úrovňou
spravil zrozumiteľnejší a zabránil tomu, aby boli
dramatické pasáže prehrávané príliš nahlas.
• Off : Môžete si vychutnať film so štandardným
dynamickým rozsahom.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
Display
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: On
Dynamic Compression : PCM
✓ On
Downmixing mode
►
Off stereo
: Normal
HDMI
Network
Parental
Slovensky _3
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.39 39
2009-08-06 오후 11:10:06
nastavenie zvuku
Režimzmiešania
Táto možnosť vám umožňuje kompatibilitu so systémami Dolby Pro Logic.
• Normal stereo : Slúži iba na zmiešanie na 2-kanálový
Digital Output
: PCM
Music
PCM Down Sampling
: On
System
zvuk. Nie je kompatibilné s Dolby Surround alebo Dolby
Photo
Dynamic Compression : On
Language
Surround Pro Logic alebo Dolby Pro Logic II.
Downmixing mode
: Normal
stereo
Audio
Setup
✓ Normal
stereo
Surround
• surround Compatible : Zmiešanie 2/0 Lt/Rt je
Display
Compatible
HDMI
dvojkanálový výstup, kompatibilný s Dolby Surround, ktorý
Network
môže byť dekódovaný dekodérmi Dolby Surround
Parental
(pasívny), Dolby Surround Pro Logic (aktívny) alebo Dolby
Pro Logic II (aktívny).
Toto zmiešanie poskytuje spätnú kompatibilitu s
existujúcimi systémami Dolby Surround a môže byť nahrané na dvojkanálové médium, ako je
napríklad videokazeta, akú používa videokazetový rekordér.
No disc
◄
►
0_ nastavenie zvuku
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.40 40
2009-08-06 오후 11:10:08
nastavenie zobrazenia
NastaVENIE MOŽNOstí ZOBraZENIa
Táto funkcia vám umožní nastaviť obrazovkové nastavenia televízora.
Táto funkcia závisí od typu televízora. S niektorými diskmi alebo
televízormi nemusí fungovať.
Language
Photo
No disc
Setup
Audio
_
Display
►
HDMI
● NastaVENIE ZOBraZENIa
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
System
Music
Network
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
Parental
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Display a stlačte ENtEr
alebo +.
Zobrazí sa režim menu Video setup.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možností na
nasledujúcich stranách požadovanú možnosť zobrazenia.
Music
Photo
No disc
Setup
6. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možnosti zobrazenia videa
požadované podmenu a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
System
Language
Audio
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network
Resolution
: 1080p
Parental
Progressive Mode
: Auto
Display
◄
7. Každá možnosť videa je detailne popísaná nižšie.
M
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
 Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
Pomer strán tVP
závislosti od typu TVP možno budete musieť zmeniť nastavenia obrazovky. (pomer strán)
• 4:3 Letter Box :
Túto položku si zvoľte, ak chcete vidieť celý
pomer 16:9, ktorý poskytuje disku Blu-ray/
DVD, dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. Vo vrchnej a spodnej
časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
Display
TV Aspect
: 16:94:3Normal
Letter Box
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off 4:3 Pan-Scan
Network
Resolution
16:9 Wide
: 1080p
Parental
Progressive Mode
✓ 16:9 Normal
: Auto
• 4:3 Pan-Scan :
Vyberte, ak chcete vidieť video s
pomerom strán 16:9, ktorý ponúka disk
Blu-ray/DVD bez čiernych líšt hore a dole,
dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. (Krajná ľavá a pravá
strana obrazu filmu bude orezaná.).
• 16:9 Wide :
Na vašej širokouhlej obrazovke môžete sledovať celé zobrazenie 16:9.
◄
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
• 16:9 Normal :
Určité filmy (zdroj 4:3) budú zobrazené vo formáte 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po stranách obrazu)
aj keď vyberiete normálny pomer 16:9.
M
 Niektoré pomery strán nemusia byť dostupné, záleží od typu disku.
 Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný, ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť
prekrútený obraz.
Slovensky _1
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.41 41
2009-08-06 오후 11:10:13
nastavenie zobrazenia
snímková rýchlosť(24 sn./s)
Filmy sú obyčajne nahrané rýchlosťou 24 obrázkov za
sekundu. Niektoré disky Blu-ray dokážu prehrávať v tomto
obnovovacom kmitočte. Nastavenie Movie Frame (24Fs) na ON
vám umožňuje zvýšiť kvalitu obrazu, nastavením výstupu HDMI
prehrávača Blu-ray na 24 obrázkov za sekundu.
System
Music
Language
Photo
No disc
Audio
Display
Setup
Funkciu Movie Frame (24Fs) používajte iba s televízormi,
ktoré tento obnovovací kmitočet podporujú.
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: PCMOn
HDMI
Resolution
✓ Off
: 1080p
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
Túto ponuku môžete vybrať iba v režimoch s výstupným
rozlíšením HDMI 1080i alebo 1080p.
V závislosti od disku môžu obsahovať dva typy zdrojov: Filmový materiál (24 obrázkov) and video
materiál (30 obrázkov). Pri prepínaní medzi filmom (24 obrázkov) a videom (30 obrázkov) môže
obrazovka pár sekúnd blikať.
rozlíšenie
Nastavenie rozlíšenia pre komponentný a HDMI video
System
Music
Language
signál.
Photo
Audio
• Čísla 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p a 1080i
Display
Setup
znamenajú počet riadkov obrazu. Znaky i a p znamenajú
HDMI
Network
prekladané (i) resp. progresívne (p) riadkovanie.
Parental
- BD Wise: Automaticky nastavuje optimálne rozlíšenie po
pripojení pomocou HDMI k televízoru s funkciou BD Wise.
(Položka ponuky BD Wise sa zobrazí iba vtedy, keď je
BD Wise nastavené na On.)
- 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho videa (iba HDMI).
- 1080i : Výstup bude 1080 riadkov, prekladané riadkovanie.
- 720p : Výstup bude 720 riadkov, progresívne riadkovanie.
- 576p/480p : Výstup bude 576/480 riadkov, progresívne riadkovanie.
- 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov prekladaného videa (iba Komponentný).
No disc
Ak pripojený televízor nepodporuje filmový obrázok alebo
vybrané rozlíšenie, zobrazí sa nasledujúci odkaz:
Ak vyberiete yes a rozlíšenie nie je podporované, obrazovka
televízora zostane prázdna. Počkajte prosím 15 sekúnd a
rozlíšenie sa automaticky vráti k predchádzajúcej hodnote.
M
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Resolution
: PCM
✓ 1080p
Progressive Mode
: Auto1080i
Still Mode
: Auto720p
: On 576p/480p
Screen Message
Front Display
►
576i/480i
: Bright
System
Music
Photo
No disc
◄
TV Aspect
Setup
!
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie Frame (24 Fs)
: Off
If no pictures are shown
after the selection,
◄
Resolution
Display
please wait for 15 seconds. And then,
Progressive Mode
HDMI
Setup will be reverted
the resolution
: 1080p
►
: Auto
Still Mode
to the previous value automatically.
Network
: Auto
Message
Parental
Would you like to make aScreen
selection?
Front Display
Yes
No
: On
: Bright
 Ak je obrazovka prázdna, stlačte a podržte tlačidlo PRESKOČIŤ ((])
]) na prednej strane prehrávača viac, ako
5 sekúnd (bez vloženého disku). Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových nastavení. Pre vstup ku
každému režimu postupujte podľa krokov na predchádzajúcej strane a vyberte nastavenie zobrazenia, ktoré
váš televízor podporuje.
 Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré boli uložené v BD
údajoch.
2_ nastavenie zobrazenia
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.42 42
2009-08-06 오후 11:10:16
❖ rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie disku Blu-ray
Výstup
komponentný
(Pripojené HDMI a počítač/Pripojený iba počítač)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) vypnutý
1080p@60F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) zapnutý
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) vypnutý
1080i
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
komponentný
(Pripojené HDMI a počítač/Pripojený iba počítač)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
● NastaVENIE ZOBraZENIa
HDMI
Nastavenie
• Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
M
 Ak sú pri prehrávaní DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete komponentný režim
1080p, 1080i alebo 720p, v ponuke nastavenia displeja sa zobrazí výstupné rozlíšenie 1080p, 1080i alebo
720p .
Aktuálne rozlíšenie je 576i/480i.
 Tento prehrávač má funkciu automatického zistenia HDMI. Pri prvom pripojení k televízoru cez HDMI kábel sa
výstup prehrávača automaticky nastaví na HDMI.
 Ak funkcia automatického zistenia HDMI nefunguje, nemôžete vybrať rozlíšenie 1080p ani filmový obrázok
(24 o/s).
 Aby ste mohli používať režim filmového obrázku (24 o/s), musí mať disk disku Blu-ray 24 obrázkovú funkciu.
Progresívny režim
Progresívny režim pomáha zlepšovať kvalitu obrazu pri pozeraní DVD diskov v rozlíšení 480i.
• auto: Túto možnosť vyberte ak chcete, aby prehrávač
System
TV Aspect
Music
Language
Movie Frame (24 Fs)
automaticky nastavil najlepší obraz DVD, ktoré práve
Photo
Audio
Resolution
pozeráte.
Display
Setup
Progressive Mode
• Video: Túto možnosť vyberte, ak chcete mať čo najlepší
HDMI
Still Mode
Network
Screen Message
obraz koncertu alebo televíznej šou na DVD.
◄
No disc
Parental
Front Display
: 16:9 Normal
: Off
: 1080p
: PCM
✓ Auto
►
: AutoVideo
: On
: Bright
Slovensky _3
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.43 43
2009-08-06 오후 11:10:18
nastavenie zobrazenia
Lišta frame a field
režim pozastavenia
Pre najlepšiu možnú fotografiu (režim pozastavenia) z DVD
nastavte nastavenie Auto, Frame alebo Field.
• auto : Toto nastavenie vyberte ak chcete, aby prehrávač
automaticky zobrazil najlepšiu fotografiu v závislosti od
obsahu.
• field : Toto nastavenie vyberte, ak chcete pozastaviť
scénu s mnohými akciami.
• frame : Toto nastavenie vyberte ak chcete zvýšiť
rozlíšenie fotografie.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Movie Frame (24 Fs)
Language
Resolution
: 1080p
Audio
Progressive Mode
: Off
: Auto
Still Mode
: PCM
✓ Auto
HDMI
Screen Message
Network
Front Display
: On Field
Frame
: Bright
Display
◄
►
Parental
správy na obrazovke
• On : Zapína zobrazovanie správ na obrazovke.
• Off : Vypína zobrazovanie správ na obrazovke.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Resolution
: 1080p
Language
Progressive Mode
: Auto
Audio
Still Mode
: Auto
Screen Message
: PCM
✓ On
Front Display
Off
: Bright
Display
◄
HDMI
►
Network
Parental
Displej
• auto : Podsvietenie displeja je počas prehrávania vypnuté
a v režime zastavenia zapnuté.
• Dim : Výberom dôjde k vypnutiu podsvietenia displeja.
• Bright : Výberom dôjde k zapnutiu podsvietenia displeja.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Progressive Mode
Language
Still Mode
: Auto
Audio
Screen Message
: On
Front Display
: PCM
Auto
Display
HDMI
Network
◄
: Auto
►
Dim
✓ Bright
Parental
_ nastavenie zobrazenia
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.44 44
2009-08-06 오후 11:10:21
nastavenie HDMI
NastaVENIE MOŽNOstí hDMI
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Audio
Photo
No disc
Setup
Display
◄
HDMI
►
Network
● NastaVENIE hDMI
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Language
Music
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
Parental
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte hDMI a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Zobrazí sa ponuka HDMI setup.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť
zobrazenia a potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
anynet+ (hDMI-CEC) (Iba výrobky samsung)
Keď je HDMI zapnuté, môžete pracovať s funkciou
Anynet+.
• On : Funkcia Anynet+ bude fungovať.
• Off : Funkcia Anynet+ nebude fungovať.
Music
Photo
No disc
Setup
Language
Audio
Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
: 16:9
Normal
✓ On
Network
HDMI Format
: Off Off
Parental
BD Wise
: On
HDMI
◄
►
Čo je anynet+?
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka spojenú činnosť
s ostatnými výrobkami Samsung s funkciou Anynet+.
Jednotku môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača
Samsung, alebo môžete jednoduchým stlačením tlačidla PLay na diaľkovom ovládači televízora
zapnúť televízor Samsung a domáce kino a spustiť prehrávanie disku.
M
 Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
Používanie anynet+
1. Prehrávač diskov Blu-ray pripojte k televízoru Samsung pomocou HDMI kábla.
(viď strany 22 – 24)
2. Na vašom prehrávači diskov Blu-ray nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na „On“ .
3. Na televízore nastavte funkciu Anynet+. (Podrobnosti nájdete v Návode na použitie televízora.)
funkcie anynet+
• Jednodotykové prehrávanie
Televízor Samsung a domáce kino môžete zapnúť a spustiť prehrávanie disku na tejto jednotke
jednoduchým stlačením tlačidla PLay na diaľkovom ovládači televízora.
• Jednodotykové pozeranie
V ponuke Anynet+ vo vašom televízore vyberte „Pozeranie disku Blu-ray“ alebo „Pripojený k disku
Blu-ray prehrávaču“ (záleží od ponuky vášho televízora). Prehrávač Blu-ray sa automaticky zapne a
televízor sa prepne do režimu HDMI.
• Prepojenie diaľkového ovládača
Tento prehrávač môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung.
• Dostupné tlačidlá na diaľkovom ovládači Samsung: Tieto tlačidlá fungujú rovnako, ako diaľkový
ovládač tohto prehrávača diskov Blu-ray.
- Tlačidlá ovládania prehrávania :
- Tlačidlo ovládania ponuky :
- Číselné tlačidlá :
~
- Farebné tlačidlá :
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.45 45
2009-08-06 오후 11:10:24
Ponuka televízora anynet+
Po stlačení tlačidla Anynet+ na diaľkovom ovládači
n
televízora Samsung sa zobrazí nasledujúci obrazovkové
BD Player
zobrazenie (OSD).
View TV
Select Device
• Ponuka prehrávača disku Blu-ray
Record
Menu on Device
- Pri prehrávaní filmu : zobrazí ponuku disku (rovnaké, ako
Device Operation
tlačidlo DIsC MENU na diaľkovom ovládači prehrávača
Receiver : Off
Blu-ray).
Setup
>Move
sEnter
- V režime Stop : zobrazí ponuku NASTAVENIA (rovnaké,
eExit
ako tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači prehrávača
Blu-ray.)
• Pracovná ponuka prehrávača disku Blu-ray
- Pri prehrávaní DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
zobrazí INFO OSD (rovnaké, ako tlačidlo INfO na diaľkovom ovládači prehrávača)
M
 Tieto ponuky sa budú podľa televízorov Samsung líšiť.
formát hDMI
HDMI výstup môžete kvôli pripojeniu k televízoru alebo monitoru optimalizovať.
• tV : Vyberte, ak pripájate k televízoru cez HDMI.
Language
Music
Audio
• Monitor : Vyberte, ak pripájate k monitoru cez HDMI.
Photo
Display
Keď je prehrávač pripojený k televízoru, možnosť
Setup
HDMI
monitora nie je dostupná.
Network
No disc
◄
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
HDMI Format
: PCM
✓ TV
BD Wise
: On Monitor
►
Parental
M
 Pred výberom tejto možnosti musíte k prehrávaču pripojiť televízor alebo monitor.
_ nastavenie HDMI
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.46 46
2009-08-06 오후 11:10:26
BD Wise (Iba výrobky samsung)
No disc
M
◄
►
 Ak chcete zmeniť rozlíšenie v BD Wise, musíte predtým nastaviť BD Wise na Off
Off.
 Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného televízora sa automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
 Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise
používať.
● NastaVENIE hDMI
BD Wise je najnovší prepojovací prvok spoločnosti Samsung.
Ak pripojíte výrobok Samsung s BD-Wise k inému pomocou HDMI, automaticky sa nastaví optimálne
rozlíšenie.
• On : Originálne rozlíšenie BD/DVD disku bude vystupovať
Language
Music
priamo do televízora.
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Audio
Photo
HDMI Format
: TV
Display
• Off : Výstupné rozlíšenie bude stanovené v súlade s
BD Wise
: PCM
Setup
HDMI
✓ On
predtým nastavením rozlíšením bez ohľadu na rozlíšenie
Off
Network
disku.
Parental
 Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte obe ponuky BD Wise, v prehrávači aj v televízore, na On.
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.47 47
2009-08-06 오후 11:10:27
nastavenie rodičovskej zámky
NastaVENIE rODIČOVsKÉhO ZÁMKU
Funkcia rodičovskej kontroly funguje v spojení s disku Blu-ray/DVD, ktoré majú priradený rating (hodnotenie z
hľadiska vhodnosti)-ktorý vám pomáha kontrolovať typ disku Blu-ray/DVD, ktoré vaša rodina sleduje. Disky sú
klasifikované do 8 úrovní.
hZ
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Parental a stlačte
ENtEr alebo +.
Pri prvom použití prehrávača diskov Blu-ray sa zobrazí
správa “Enter New password.”.
Display
Music
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
HDMI
Photo
No disc
No disc
Setup
Network
◄
Parental
Music
Display
Photo
Network
Setup
►
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Enter New password.
- Number
5. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na
DO.
Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Confirm the
password.”. Zadajte znova vaše heslo.
No disc
Music
Display
Photo
Network
Setup
r Return
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Confirm the password.
- Number
6. Stláčaním ENtEr alebo + zvoľte Parental Lock.
7. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte On alebo Off a stlačte
tlačidlo ENtEr.
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
 Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
_ nastavenie rodičovskej zámky
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.48 48
2009-08-06 오후 11:10:31
ak ste svoje heslo zabudli
1. Vyberte disk.
2. Na viac než 5 sekúnd zatlačte a pridržte tlačidlo PrEsKOČIŤ (]) na prednom paneli.
• Všetky nastavenia sa obnovia na výrobné hodnoty.
M
 Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré boli uložené v BD
údajoch.
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte rating Level a stlačte
ENtEr alebo +.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte úroveň hodnotenia a
stlačte tlačidlo ENtEr. Ak napríklad zvolíte úroveň Level
6, disky, ktoré obsahujú úroveň Level 7 a 8 sa
neprehrajú.
Vyššie číslo znamená, že program je prístupný iba pre
dospelé osoby.
Stupeň 1 je obmedzený najviac a stupeň 8 najmenej.
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: Off
8(Adults)
►
7
New Password
6
5
4
3
2
✓ 1(Kids)
Zmena hesla
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte New Password a stlačte
ENtEr alebo +.
Music
Photo
No disc
2. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na
DO. Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Enter
New password.”.
Setup
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
● NastaVENIE rODIČOVsKEJ ZÁMKy
Nastavenie úrovne hodnotenia rating Level
►
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
- Number
3. Zadajte znova vaše heslo použitím číselných tlačidiel na
DO.
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
- Number
r Return
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.49 49
2009-08-06 오후 11:10:36
nastavenie siete
NastaVENIE MOŽNOstí NastaVENIa sIEtE
Aby ste získali informácie o správnych nastaveniach, skontrolujte nastavenia na vašom počítači, alebo
kontaktujte svojho poskytovateľa internetu.
Ak chcete nastaviť sieť svojho prehrávača diskov Blu-ray, postupujte podľa týchto krokov.
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo
MENU.
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
HDMI
◄
Network
►
Parental
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network a stlačte
ENtEr alebo +.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť
siete z možností, ktoré sú uvedené nižšie a potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
Každá možnosť siete je detailne popísaná nižšie.
Výber siete
Vyberte kábel alebo bezdrôtové pripojenie, ako spôsob
pripojenia k sieti.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 4 na strane 50.
Music
Photo
No disc
Setup
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network selection a
stlačte ENtEr alebo +.
• Cable : Vyberte, ak sa chcete pripojiť k sieti pomocou
kábla. (viď strana 30)
• Wireless : Túto možnosť vyberte, ak sa chcete pripojiť
k sieti bezdrôtovo. (viď strana 31)
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection
: Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Network Selection
: Cable
Káblová sieť
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 4 na strane 50.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Cable Network a stlačte
ENtEr alebo +.
6. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte DhCP a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Cable Network
►
Wireless Network
Proxy
M
NTP Server
 Ak je DHCP nastavené na On, nemôžete vybrať adresu IP,
vedľajšiu sieť ani bránu.
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
 Ak je DNS nastavené na Auto, nemôžete vybrať hlavný/
vedľajší DNS server.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network Selection
: On
IP Address
Network
: ◄ 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Subnet Mask
Parental
Gateway
: 255Wireless
. 255 . 255Network
. 0
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS
►
: Auto
NTP Server
: Off
0 . 0 . 0 . 0
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Primary DNS
:
Secondary DNS
:
Save
:
s Select
r Return
0_ nastavenie siete
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.50 50
2009-08-06 오후 11:10:40
7. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
• Ak je DHCP nastavené na Off a DNS na
manuálne, zadajte svoju adresu IP,
vedľajšiu sieť, bránu a nastavenie
hlavného DNS servera
(Vedľajší DNS server je voliteľný.).
Audio
Music
No disc
Setup
Cable Network
Network Selection
:
: Off
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
: Manual
NTP Server
:
: 0 . 0 . 0 . 0
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
Display
Photo
_
DHCP
HDMI
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
: Manual
NTP Server
:
: 0 . 0 . 0 . 0
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
Display
Photo
Setup
_
DHCP
HDMI
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na
Auto, nemusíte vykonať žiadne ďalšie ani
doplňujúce nastavenia.
_
: (Valid Only)
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
: Auto
NTP Server
:
: 0 . 0 . 0 . 0
Network
Test
: 0 . 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
DHCP
HDMI
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
M
Nastavenie nie je
možné
Nastavenie je
možné
Display
Photo
Setup
►
Audio
Music
No disc
: (Valid Only)
Audio
Music
No disc
Nastavenie je
možné
● NastaVENIE sIEtE
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na
manuálne, zadajte svoje nastavenie
hlavného DNS servera
(Vedľajší DNS server je voliteľný.).
►
►
Nastavenie nie je
možné
: (Valid Only)
 Pri výbere položky používajte číselné tlačidlá a tlačidlá $%_ + .
 Ak automatické nastavenia nefungujú, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
8. Po dokončení vyberte pomocou tlačidiel $% vyberte save a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
9. Ak si vašu prácu nechcete uložiť, pomocou tlačidiel $%_ + vyberte Cancel a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
M
 Adresa IP, ktorá je použitá v tomto návode na použitie slúži iba na ilustračné účely. Aktuálnu adresu IP
nájdete vo vašich nastaveniach siete.
 Ak chcete získať nastavenia pre adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a hlavný DNS server, skontrolujte nastavenia
siete vo vašom počítači.
Bezdrôtová sieť
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 4 na strane 50.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Wireless Network a
potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
Network Selection
HDMI
Network
Parental
: Wireless
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Slovensky _1
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.51 51
2009-08-06 오후 11:10:45
nastavenie siete
6. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte DhCP a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
M
Audio
Music
No disc
 Ak je DHCP nastavené na On, nemôžete vybrať adresu IP,
vedľajšiu sieť ani bránu.
Wireless Network
Display
Photo
Setup
HDMI
Access Point
Network Selection
: Not Selected
DHCP
Network
: ◄ OnCable Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
:
►
0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
: Auto
Network Connection Test
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Gateway
DNS
 Ak je DNS nastavené na Auto, nemôžete vybrať hlavný/
vedľajší DNS server.
:
DNS Server
Save
s Select
r Return
7. Stláčaním tlačidiel $% vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
ENtEr
• Vyberte miesto prístupu (MP) a potom stlačte tlačidlo
Audio
Music
ENtEr. Zobrazí sa zoznam dostupných MP.
Display Wireless Network
Photo
Network Selection
:
HDMI
Access Point
: Not Selected
(Vyhľadanie môže trvať niekoľko sekúnd.)
Setup
DHCP
: OnCable Network
Network
- Ak používateľ vyberie miesto prístupu a stlačí tlačidlo
IP Address
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
Parental
Subnet Mask
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
ENtEr, zariadenie sa pokúsi pripojiť k určenému MP.
Gateway
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
DNS
: Auto
Network Connection Test
- Ak je toto pripojenie úspešné, zobrazí sa odkaz.
DNS Server
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Save
Cancel
(Ak vybraný prístupový bod zobrazuje ikonu uzamknutia,
Connection
s Select
r Return
budete musieť poskytnúť bezpečnostné overenie.)
No disc
- Ak je známy, vyberte príslušný zabezpečený
prístupový bod. Ak nie je známy, vyberte WEP,
WPAPSK alebo WPA2PSK z nižšie uvedeného
zoznamu a zadajte heslo. Skúšajte každý
zabezpečený prístupový bod a zadávajte heslo, až
kým sa neuskutoční pripojenie.
◄
Audio
Music
Photo
No disc
Setup
►
Display Access Point – Security
1
2
Network Selection
HDMI
OPEN
Network
WEP
◄
3
:
Cable Network
►
Wireless Network
Parental
WPAPSK
Proxy
WPA2PSK
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
s Select
- Zadajte heslo a potom stlačte MODrÉ (D) tlačidlo a
pripojte sa k svojmu prístupovému bodu (Routeru).
Music
Photo
No disc
Audio
Display
1
2
Network Selection
Network
A B C D E F G
Parental
Q R S T U V W
g h i j k l m
w x y z 1 2 3
+ = . ~ ! @ #
a Back Space b Space
◄
H
X
n
4
$
(Valid Only)
r Return
Password
HDMI
Setup _
- Number
:
3
:
Cable Network
►
I Wireless
J K LNetwork
M N O P
Y Z a b c d e f
Proxy
o p q r s t u v
5 NTP
6 7Server
8 9 0 − _: Off
% Network
^ & (Connection
) / ?Test|
c Clear
d Connect
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Connection
s Select
r Return
Viac detailov o bezpečnosti AP nájdete v návode na použitie AP (Routeru).
• Ak je DHCP nastavené na Off a DNS na
Manual, zadajte svoju adresu IP, vedľajšiu
sieť, bránu a DNS server.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: Off Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Manual
Access Point
HDMI
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
:
►
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Nastavenie je
možné
: (Valid Only)
2_ nastavenie siete
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.52 52
2009-08-06 오후 11:10:51
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na
manuálne, zadajte svoj DNS server.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Manual
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Auto
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Nastavenie nie je
možné
Nastavenie je
možné
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
: (Valid Only)
:
Access Point
HDMI
Save
M
►
● NastaVENIE sIEtE
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na
Auto, nemusíte vykonať žiadne ďalšie ani
doplňujúce nastavenia.
:
Access Point
HDMI
►
Nastavenie nie je
možné
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
: (Valid Only)
 Pri výbere položky používajte číselné tlačidlá a tlačidlá ▲▼_ +.
 Ak automatické nastavenia nefungujú, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
8. Po dokončení vyberte pomocou tlačidiel $% vyberte save a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
9. Ak si vašu prácu nechcete uložiť, pomocou tlačidiel $%_ + vyberte Cancel a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
M
 Adresa IP, ktorá je použitá v tomto návode na použitie slúži iba na ilustračné účely. Aktuálnu adresu IP
nájdete vo vašich nastaveniach siete.
 Ak chcete získať nastavenia pre adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a hlavný DNS server, skontrolujte nastavenia
siete vo vašom počítači.
Nastavenie Proxy
Proxy server spracováva požiadavky tak, že ich odosiela iným serverom.
Ak chcete konfigurovať nastavenie proxy, zadajte nastavenia špecifikované poskytovateľom
internetových služieb.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 4 na strane 50.
5. Stlačením tlačidiel $% vyberte Proxy a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
• server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
No disc
Setup
Network Selection
Proxy Wireless Network
Audio
Display
HDMI
Proxy
: Off Proxy
Server
Network
Port
Parental
User
:◄
Password
Save
s Select
M
: Cable
NTP Server
:
: 8080Network Connection Test
:
BD-LIVE Internet
: A
:
Connection
►
(Valid Only)
Cancel
r Return
 Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
Slovensky _3
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.53 53
2009-08-06 오후 11:10:55
nastavenie siete
Nastavenie NtP servera (Používa sa na Získanie Časových
Informácií z NtP servera)
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 4 na strane 50.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte NtP server a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
• On : Prehrávač sa automatický pripojí k internetovému
serveru aby nastavil čas.
• Off : Prehrávač sa nepripojí k internetovému serveru
aby nastavil čas.
Music
Photo
No disc
Setup
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
Network
◄
NTP Server
: Cable
On
Network Connection Test
Parental
BD-LIVE Internet
Connection
►
✓ Off
: Allow (Valid Only)
test pripojenia siete
Túto ponuku použite na kontrolu, či je vaše sieťové pripojenie funkčné alebo nie.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 4 na strane 50.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network Connection
test a stlačte ENtEr alebo +.
Music
Photo
No disc
Setup
Wireless Network
Audio
Proxy
Display Network Connection
Test
NTP Server
HDMI
✔ MAC Address (00:10:18:00:00:70)
►
◄
Network Connection Test
Network
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
BD-LIVE Internet
ParentalPing
: Allow (Valid Only)
✔ Gateway
Connection
✔ Internet Service Test
BD-LIVE Internet
Connection
Your network is operating properly
r Return
Internetové Pripojenie BD-LIVE
Prehrávač Blu-ray podporuje BD-LIVE, ktoré vám umožňuje vychutnávať si množstvo obsahov s interaktívnymi
službami, poskytované výrobcom disku cez sieťové pripojenie. Aby ste si túto funkciu vychutnali, musíte
uskutočniť LAN pripojenie (viď strana 30) alebo pripojiť bezdrôtový LAN adaptér k USB slotu.
* V jednom z USB slotov musíte mať vložené minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie, aby ste si z
BD-LIVE mohli stiahnuť obsah.
Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 4 na strane 50.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte BD-LIVE Internet
Connection a stlačte ENtEr alebo +.
• allow (all) : Internetové pripojenie bude pre celý obsah
BD-LIVE povolené.
• allow (Valid Only) : Internetové pripojenie bude
povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý obsahuje
platný certifikát.
• Prohibit : Internetové pripojenie nebude povolené pre
žiadny obsah BD-LIVE.
M
Music
Photo
No disc
Setup
Proxy
Audio
NTP Server
Display
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet
Connection
: Cable
Allow (All)
►
✓ Allow (Valid Only)
Prohibit
 Čo je platný certifikát? Ak prehrávač diskov Blu-ray používa funkciu BD-LIVE na poslanie údajov o disku a
požiada server na certifikáciu disku, server používa prenesené údaje na kontrolu platnosti disku a posiela
certifikát späť do prehrávača.
 Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
_ nastavenie siete
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.54 54
2009-08-06 오후 11:10:58
správa údajov BD
Údaje BD (uložené v externej pamäti USB flash) sú obsah disku Blu-ray, ako
napríklad ukážky a iné špeciálne reportáže, stiahnuté z BD-LIVE alebo diskov
Blu-ray.
sPrÁVa systÉMU ZarIaDENIa
Používateľské údaje uložené v údajoch BD môžete riadiť.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo ▶.
Photo
No disc
Setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte system a stlačte
ENtEr alebo ▶.
2. Stlačením tlačidiel _ + vyberte yes a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
System
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
Language
DivX(R) Registration
Audio
DivX(R) Deactivation
Display
System Update
►
Network
Parental
Clock Set
Music
Photo
No disc
Setup
• Total Size : Celková veľkosť zariadenia (Uloženie).
• Available Size : Dostupná veľkosť zariadenia (Uloženie).
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System
Current Device : ExternalSystem
Flash Update
Memory
Language
Total Size : 953MB Available Size : 889MB
Audio
BD Data Delete
Display
HDMI
Popis informácií zariadenia (pamäte) na prehrávači
M
◄
Power On/Off sound
HDMI
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte BD Data Management
a stlačte ENtEr alebo ▶.
- Vymazanie pamäte flash 1. Stlačte tlačidlo ENtEr a vyberte BD Data Delete.
Zobrazí sa odkaz „All data will be deleted. Do you want
to continue?“.
Clock Set
Music
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
● sPrÁVa ÚDaJOV BD
* V jednom z USB slotov musíte mať vložené minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie, aby ste si z BD-LIVE
mohli stiahnuť obsah.
s Select
►
r Return
Network
Parental
 Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie disku sa zastaví.
 Podporujeme iba USB zariadenie, ktoré obsahuje systém súborov FAT (menovka zväzku DOS 8.3) a
odporúčame vám používať USB zariadenie s protokolom USB 2.0 s rýchlosťou čítania/zapisovania 4 MB/s
alebo viac.
 USB HDD zariadenie nie je možné používať na ukladanie BD údajov (BD-LIVE).
 Funkcia obnovenia prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
 Celková veľkosť Správy BD údajov sa môže líšiť, záleží od verzie firmvéru.
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.55 55
2009-08-06 오후 11:11:01
správa údajov BD
rEgIstrÁCIa DIVX(r)
Na registráciu prehrávača diskov Blu-ray s formátom
DivX(R) Video On Demand použite, prosím, registračný kód.
Viac informácií získate na stránke www.divx.com/vod
Music
Photo
No disc
Setup
System
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
►
DivX(R) Video On Demand
Language
DivX(R) Deactivation
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Audio
System Update
To learn more visit www.divx.com/vod
Display
HDMI
OK
Network
Parental
M
 Táto možnosť nie je aktivovaná ak vyberiete OK. Ak chcete túto možnosť aktivovať, aktivujte prosím
Deaktivovanie DivX(R).
DEaKtIVOVaNIE DIVX(r)
Ak chcete deaktivovať registračný kód na webovej stránke,
vyberte Yes. Potom získate nový registračný kód.
Touch Key Sound
Music
Photo
No disc
Setup
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
System
DivX(R) Deactivation
►
Language
DivX(R) Video On DemandSystem Update
Do you want to deactivate your device?
Audio
Display
HDMI Yes
No
Network
Parental
M
 Táto funkcia je dostupná, iba keď je dostupná funkcia Registrácia DivX (R).
❖ DivX
O DIVX VIDEU: DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, Inc. Toto zariadenie má oficiálnu
certifikáciu DivX alebo DivX Ultra a prehráva DivX video.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť zaregistrované, aby
prehrávalo obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Najskôr pre svoje zariadenie vytvorte registračný kód
DivX VOD a predložte ho počas procesu registrácie. [Dôležité: Obsah DivX VOD je chránený systémom
DivX DRM (Správa digitálnych práv), ktorý registrovaným obmedzuje prehrávanie na certifikované
zariadenia DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je pre vaše zariadenie autorizovaný,
zobrazí sa odkaz „Authorization Error“ (Chyba autorizácie) a obsah sa neprehrá.] Viac sa dozviete na
www.divx.com/vod.
DivX® je ochrannou známkou DivX, Inc. a je použité v licencii.
_ správa údajov BD
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.56 56
2009-08-06 오후 11:11:04
aktualizácia systému
Samsung môže v budúcnosti ponúknuť aktualizáciu firmvéru prehrávača diskov Blu-ray. Ak si chcete tento firmvér
aktualizovať, musíte :
1. USB: Navštívte www.samsung.com/bluraysupport, potom si stiahnite a uložte najnovší firmvér (súbor RUF) do
jednotky USB flash. Pripojte jednotku USB flash k USB portu prehrávača diskov Blu-ray (priehradka na disk
musí byť prázdna) a aktualizujte firmvér. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
● aKtUaLIZÁCIa systÉMU
2. CD/DVD: Navštívte www.samsung.com/bluraysupport, stiahnite si a nahrajte najnovší firmvér (súbor RUF) na
disk. Disk vložte a prehrajte na prehrávači diskov Blu-ray a spustite aktualizáciu. Potom pokračujte podľa
pokynov na obrazovke.
3. Ethernet: Ak je prehrávač diskov Blu-ray správne pripojený k sieti pomocou kábla alebo bezdrôtovo, bude pri
každom zapnutí automaticky pripojený k našej webovej stránke a ak sú k dispozícii nové aktualizácie, stiahnu
sa príslušné súbory. Postupujte podľa krokov nižšie.
aKtUaLIZÁCIa fIrMVÉrU
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo MENU.
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte system a stlačte ENtEr alebo +.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte system Update a stlačte
ENtEr alebo +.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
Photo
No disc
Setup
DivX(R) Deactivation
_
System
+
System Update
+
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
6. Prehrávač automaticky skontroluje stav pripojenia kábla alebo
siete. Zobrazí sa kontrolné okno pripojenia.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 3 System
4 Update
+
+
Language
Audio
Display
Now, Checking.
Please wait...
HDMI
Network
Parental
@ Ak je aktualizácia možná : Informácie o aktuálnych a nových
verziách firmvéru uvidíte v informačnom okienku.
@ Ak aktualizácia nie je možná : V informačnom okienku
uvidíte nasledujúci popis.
• Ak nie je pripojený kábel :
„Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable“
• Ak zlyhalo pripojenie siete :
„This system can not connected to internet for update.
Please, check the network setup“
• Ak nie je uvolnená novšia verzia (najnovšia verzia už bola
nainštalovaná) :
„The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update.“
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
Network
Start
Parental
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
System
1 2 3 System
4 Update
+
+
Language
This system can not connect
Audio
to internet for update.
Display
Please, check the network setup.
HDMI
Network
Parental
OK
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.57 57
2009-08-06 오후 11:11:09
aktualizácia systému
• Ak sa v prehrávači nachádza disk :
„Please maintain „No Disc“ state for network update.“
Oznamuje, že na vykonanie aktualizácie musíte z jednotky vybrať všetky disky.
• Ak služby servera nie sú dostupné :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
7. Aktualizáciu systému vykonáte, keď stlačíte tlačidlá _ +,
vyberiete start a potom stlačíte tlačidlo ENtEr.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 3 System
4 Update
+
+
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
Network
Start
Parental
8. Aktualizácia systému sa spustí.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
System
1 2 3 System
4 Update
+
+
Language
Downloading update data...
Audio
Please, do not turn off the power.
Display
60%
HDMI
Network
Cancel
Parental
9. Ak počas procesu sťahovania vyberiete Naspäť, budete
odkazom vyzvaný na potvrdenie svojho výberu.
Ak chcete sťahovanie zrušiť, vyberte yes a stlačte tlačidlo
ENtEr.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
Do you want to cancel the update
Audio
operation?
Display
HDMI
Network
Yes
Parental
10. Verifikácia bude pokračovať. Keď sa sťahovanie ukončí,
proces aktualizácie firmvéru sa spustí automaticky.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
No
_
System
1 2 3 System
4 Update
+
+
Language
Audio Verifying update data
Please wait.
Display
HDMI
Network
Parental
11. Keď je inštalácia ukončená, prehrávač sa o 5 sekúnd
automaticky vypne.
Všetky nastavenia sa vrátia k nastaveniam z továrne a po
ďalšom spustení systému zbadáte vo výberovom okne
ponuku jazykov.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 3 System
4 Update
+
+
Language Firmware Update.
Audio Now, Processing...
Please, do not turn off the power.
Display
The power will be off automatically
HDMI after update is finished.
Network
Parental
M
 Ak chcete aktualizáciu zrušiť počas procesu sťahovania aktualizačných údajov, stlačte tlačidlo ENTER
ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie.
Keď vyberiete Yes proces aktualizácie sa ukončí, keď vyberiete No budete v procese aktualizácie pokračovať.
 Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte v ponuke Aktualizácia systému detaily firmvéru.
 Počas aktualizácie systému prehrávač nevypínajte. V opačnom prípade nemusí prehrávač fungovať správne.
_ aktualizácia systému
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.58 58
2009-08-06 오후 11:11:14
 Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host nemôže byť vykonaná inými USB zariadeniami, ako USB
flash diskom.
 Kvôli správnemu vykonaniu aktualizácie by sa mal v USB flash disku pre prehrávač nachádzať iba jeden
súbor s aktualizáciou firmvéru.
 Nadmerné USB disky sa nedajú vložiť, keď je pripojený kábel LAN alebo HDMI.
systÉMOVÉ INfOrMÁCIE
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo
MENU.
2. Stisnite tlačidlo ENtEr alebo +.
Music
Photo
No disc
Setup
◄
System
►
Language
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Audio
Display
HDMI
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte system a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte system Information a
potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Uvidíte detailné informácie o aktuálnom firmvére.
● aKtUaLIZÁCIa systÉMU
Keď je aktualizácia firmvéru dokončená, skontrolujte podľa nasledujúcich krokov detaily firmvéru.
Network
Parental
Music
Photo
No disc
6. Stlačte tlačidlo ENtEr a vyberte OK.
Zobrazí sa ponuka System Setup.
Setup
System
◄
System Information
►
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
: On
HDMI
Touch Key Sound
: On
Network
BD Data Management
Parental
DivX(R) Registration
Music
Photo
No disc
Setup
System Information
System Information
System Setup◄
S/W : XXXXXXX Time Zone
Language
Audio Loader : XXXXXXXClock Set
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
Display
HDMI
Network
Parental
OK
Touch Key Sound
►
:
:
BD Data Management
DivX(R) Registration
OZNÁMENIE O aKtUaLIZÁCII fIrMVÉrU
Keď prehrávač diskov Blu-ray pripojíte k sieti, zobrazí sa miestna ponuka, ak je na serveri s aktualizáciami
SAMSUNG novšia verzia firmvéru ako tá, ktorú máte v prehrávači diskov Blu-ray.
• yes : Vyberte, ak chcete vykonať aktualizáciu teraz.
• No : Vyberte, ak chcete vykonať aktualizáciu naskôr.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.59 59
2009-08-06 오후 11:11:19
pozeranie filmu
POUŽItIE fUNKCIE DIsPLay
hgfZCV
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INfO na DO.
• Ak sa v aktuálnom titule disku Blu-ray nachádza
funkcia BONUSVIEW, stlačte v časti BONUSVIEW
tlačidlo INfO a zobrazia sa vám príslušné informácie
pre BONUSVIEW.
BD
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku.
3. Stláčaním tlačidiel _ + vyberte želané nastavenia a
stlačte tlačidlo ENtEr.
• Ak chcete priamo zvoliť konkrétny titul, kapitolu alebo
začať prehrávanie od želaného času, môžete použiť
číselné tlačidlá na DO.
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
s Select
<Informačná ponuka pre časť BONUSVIEW>
. Keď chcete aby táto obrazovka zmizla stlačte znova
tlačidlo INfO.
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video : 01/01
BONUSVIEW Audio : 1/1 ENG 2CH
Picture Mode
{ Change
M
: Normal
s Select
 Ak prehrávate obsah z informačnej ponuky, niektoré funkcie sa nemusia dať používať, záleží od disku.
 Title : Vstup k požadovanému titulu, keď sa ich na disku nachádza viac. Ak sa napríklad na disku Blu-ray/
DVD nachádza viac, ako jeden film, každý bude identifikovaný ako titul.
 Chapter: Väčšina diskov Blu-ray je nahrávaných v kapitolách, takže určitú kapitolu môžete rýchlo nájsť.
 Playing Time : Umožňuje prehrávať film od želaného času. Je potrebné zadať čas spustenia. Funkcia
časového vyhľadávania pri niektorých diskoch nemusí fungovať.
 Audio : Vzťahuje sa na jazyk zvukovej stopy filmu. na Blu-ray disku môže byť uložených až 32 rôznych
zvukových stôp a na DVD disku ich môže byť 8.
 Subtitle : Vzťahuje sa na jazyk titulkov, ktoré sú dostupné na disku. Môžete si vybrať jazyk titulkov, alebo ak
to preferujete môžete ich vypnúť, aby sa nezobrazovali. Na Blu-ray disku môže byť uložených až 255 rôznych
titulkov a na DVD disku ich môže byť až 32.
 Angle : Ak disku Blu-ray/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény, môžete použiť funkciu
ANGLE.
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Ak sa aktuálny titul disku Blu-ray zobrazí v časti BONUSVIEW,
môžete vykonať nastavenia BONUSVIEW video alebo BONUSVIEW zvuk. Možnosti BONUSVIEW video/
BONUSVIEW zvuk však nebudú aktivované, ak disk Blu-ray nepodporuje funkciu BONUSVIEW.
 Picture Mode : Táto funkcia vám umožňuje nastavenie kvality vide, ak ste pripojený k televízoru pomocou
HDMI.
- Dynamic : Toto nastavenie vyberte ak chcete zlepšiť ostrosť.
- Normal : Toto nastavenie vyberte pre väčšinu sledovaných aplikácií.
- Movie : Toto je najlepšie nastavenie na pozeranie filmov.
- User : Používateľ môže samostatne nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu.
0_ pozeranie filmu
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.60 60
2009-08-06 오후 11:11:26
POUŽItIE MENU DIsKU a VysÚVaCIEhO MENU/MENU tItULU
hZ
Menu disku
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo DIsC MENU na DO.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
M
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu disku dostupná.
● POZEraNIE fILMU
2. Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vykonajte požadovaný výber
a potom stlačte tlačidlo ▶alebo ENtEr.
• Položky menu nastavení sú rozdielne pri rôznych
diskoch.
Z
Menu titulu
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo tItLE MENU na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼_ + uskutočnite požadovaný výber a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
• Položky nastavení menu titulu sú rozdielne pri rôznych diskoch.
M
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu titulu dostupná.
 Menu titulu sa zobrazí iba v prípade, že sú na disku najmenej dva tituly.
gf
Prehrávanie zoznamu titulov
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte
tlačidlo DIsC MENU alebo tItLE MENU.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku, ktorú chcete zo
zoznamu titulov prehrávať a potom stlačte tlačidlo +
alebo ENtEr.
Vybraná položka (titul) bude prehraný.
BD
RE
Video
Title 007
00:03:32
Music
Title 008
00:04:36
Photo
Title 009
00:04:17
Setup
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
_
Title 013
Title 014
00:04:21
00:03:43
Page
- Prejdi na Zoznam prehrávania Ak chcete prejsť na zoznam prehrávania, stlačte ČErVENÉ (a) tlačidlo.
Slovensky _1
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.61 61
2009-08-06 오후 11:11:30
pozeranie filmu
h
Vysúvacie menu
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo POPUP MENU na
DO.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼_ + vyberte želané menu a
stlačte tlačidlo ENtEr.
• Položky nastavení vysúvacieho menu sú rozdielne pri
rôznych diskoch.
SCENE SELECTIONS
%
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia vysúvacieho menu dostupná.
OPaKOVaNÉ PrEhrÁVaNIE
Opakuje aktuálnu kapitolu alebo titul.
hgfZCV
Opakované prehrávanie
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo rEPEat na DO.
Zobrazí sa zobrazenie Repeat.
Repeat
Off
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Chapter alebo title.
• Na diskov Blu-ray/DVD sa opakovane prehráva
kapitola alebo titul.
3. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte znova
tlačidlo rEPEat alebo stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
Off.
M
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia Repeat dostupná.
hgfZCV
Použite funkcie a-B repeat
1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
rEPEat a-B.
2. Stlačte tlačidlo rEPEat a-B na mieste kde chcete
označiť začiatok opakovaného úseku (A).
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
3. Stlačte tlačidlo rEPEat a-B na mieste kde chcete
označiť koniec opakovaného úseku (B).
. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte tlačidlo
CaNCEL.
M
REPEAT A
B
Off
e Exit
 Bod B sa nedá nastaviť až kým neuplynie 5 sekúnd prehrávania od bodu A.
 V závislosti od druhu disku, nemusí byť funkcia OPAKOVAŤ A-B dostupná.
2_ pozeranie filmu
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.62 62
2009-08-06 오후 11:11:40
VýBEr JaZyKa ZVUKU
hgfZ
Stlačením tlačidla aUDIO môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk zvuku.
Použitie tlačidla aUDIO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo aUDIO. Zvuk sa mení
opätovným stláčaním tlačidla.
• Zvolený jazyk zvuku je reprezentovaný jeho skratkou.
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● POZEraNIE fILMU
2. Ak chcete odstrániť lištu audio, stlačte tlačidlo CaNCEL
alebo rEtUrN.
Použitie tlačidla INfO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INfO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte audio.
3. Tlačidlami _ + na DO zvoľte požadovaný zvuk.
M
 Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk zvuku sa nachádza na disku a od toho závisí jeho
dostupnosť.
 Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 jazykov pre zvuk a DVD až 8.
 Záleží od typu disku, ale tlačidlo AUDIO môžete používať na zmenu zvukovej stopy a taktiež jazyka zvuku.
Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú vybrať zvukovú stopu viackanálového LPCM alebo Dolby Digital v
anglických zvukových stopách.
 Informácie o hlavnom/vedľajšom režime sa tiež zobrazia ak disk Blu-ray obsahuje časť BONUSVIEW.
Medzi hlavnými a vedľajšími režimami zvuku prepínajte pomocou tlačidiel _ +.
 Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia BONUSVIEW zvuku, na obrazovke nebude zobrazený
indikátor _ +.
VýBEr JaZyKa tItULKOV
Stlačením tlačidla sUBtItLE môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk titulkov.
hZ
Použitie tlačidla sUBtItLE
1. Stlačte tlačidlo sUBtItLE. Titulky sa menia opätovným
stláčaním tlačidla. Zvolený jazyk titulkov je
reprezentovaný jeho skratkou.
Subtitle
NONE
2. Ak chcete odstrániť lištu subtitle, stlačte tlačidlo
CaNCEL alebo rEtUrN.
Slovensky _3
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.63 63
2009-08-06 오후 11:11:48
pozeranie filmu
Použitie tlačidla INfO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INfO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte subtitle.
3. Tlačidlami _ + na DO zvoľte požadovaný jazyk pre titulky.
M
 Možno budete môcť zmeniť požadované titulky v ponuke disku, záleží od disku Blu-ray/DVD.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
 Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk titulkov sa nachádza na disku a od toho závisí jeho
dostupnosť na disku Blu-ray/DVD.




Na disku Blu-ray disku môže byť uložených až 255 rôznych titulkov a na DVD disku ich môže byť až 32.
Informácie o hlavnom/vedľajšom režime sa tiež zobrazia ak disk Blu-ray obsahuje časť BONUSVIEW.
Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz
Množstvo titulkov je súčet hlavných a vedľajších titulkov.
ZMENa ZOrNÉhO UhLa
Ak disku Blu-ray/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény,môžete použiť funkciu ANGLE.
hZ
Použitie funkcie aNgLE
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INfO na DO.
3. Stláčaním tlačidiel _ + alebo použitím číselných tlačidiel
na DO vyberte želaný zorný uhol.
BD
: 001/500
Chapter
: 001/001
Playing Time
: 00:00:00
Audio
: 1/5 ENG 2CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
M
Info
Title
{
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte angle.
Move
 Ak disk obsahuje len jeden zorný uhol, táto funkcia nebude dostupná. Momentálne má veľmi málo diskov
túto funkciu.
 V závislosti od obsahu disku nemusia tieto funkcie fungovať.
_ pozeranie filmu
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.64 64
2009-08-06 오후 11:11:51
NastaVENIa BONUsVIEW
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje počas prehrávania filmu sledovanie doplnkového obsahu (ako napríklad
komentáre) v malom obrazovkovom okne.
h
Použitie tlačidla BONUsVIEW
1. Ak aktuálny disk Blu-ray obsahuje funkciu BONUsVIEW,
môžete ju pomocou tlačidla BONUSVIEW On alebo Off.
● POZEraNIE fILMU
2. Každým stlačením tlačidla BONUsVIEW prepínate
medzi BONUSVIEW On a BONUSVIEW Off.
M
 Detailné nastavenia funkcie BONUSVIEW môžete zmeniť v ponuke INFO (pozri stranu 60: výber vedľajšieho
videa, tok videa, titulky atď.).
 Ak prepnete BONUSVIEW video, BONUSVIEW zvuk sa automaticky zmení podľa BONUSVIEW videa.
 Ak disk Blu-ray podporuje iba zvuk BONUSVIEW, môžete iba stláčať tlačidlo BONUSVIEW a vypínať alebo
zapínať režim vedľajšieho zvuku.
BD-LIVE™
Prehrávač Blu-ray podporuje BD-LIVE, ktoré vám umožňuje vychutnávať si množstvo obsahov s interaktívnymi
službami, poskytované výrobcom cez sieťové pripojenie.
Používanie diskov BD-LIVE
1. Pripojte sieť (viď strany 30 a 31) a skontrolujte nastavenie siete (viď strany 50 až 54).
2. Vložte disk Blu-ray, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte obsah poskytnutý výrobcom disku a vychutnajte si BD-LIVE.
M
 TV závislosti od disku sa môže spôsob používania BD-LIVE a funkcie líšiť.
 Ak chcete využívať BD-LIVE, musíte do USB slotov vložiť minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie.
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.65 65
2009-08-06 오후 11:11:55
počúvanie hudby
Tlačidlá na DO používané pri prehrávaní disku
Audio CD (CD-DA)/MP3
1. Tlačidlá PAUSE : Pozastavuje prehrávanie.
2. Tlačidlá PRESKOČIŤ (
) : Počas prehrávania presúva na
ďalšiu stranu v zozname hudby alebo presúva na ďalšiu stopu
v zozname prehrávania.
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
3. Tlačidlá PLAY : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.
4. Tlačidlá ▲▼ : Vyberá stopy (piesne) alebo adresáre v Music
List alebo Playlist.
5. FAREBNÉ tlačidlá
• ČERVENÉ (A) tlačidlo : Počas prehrávania vyberá režim
prehrávania (Opakovanie).
• ZELENÉ (B) tlačidlo : Prejdite na zoznam prehrávania v
zozname hudby.
• ŽLTÉ (C) tlačidlo : Prehrávanie Playlist.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
A
6. Tlačidlá _ + : Počas prehrávania nie sú tieto tlačidlá dostupné.
_ : Vráti sa k hlavnej ponuke.
+ : Presunie sa k ponuke stopy (skladby).
EX
IT
FO
B
C
DISC MENU
D
7. Tlačidlá ENTER : Prehrávanie zvolenej stopy (skladby).
POPUP MENU
8. Tlačidlá STOP : Zastavenie stopy (skladby).
9. Stláčanie tlačidiel VYHĽADAŤ (
) : Rýchle prehrávanie.
10. Tlačidlá PRESKOČIŤ (
) : Ak toto tlačidlo stlačíte po troch
sekundách prehrávania, bude aktuálna stopa prehraná od
začiatku. Ak však toto tlačidlo stlačíte do troch sekúnd po
spustení prehrávania, bude prehraná predchádzajúca stopa.
Používa na posúvanie na predchádzajúcu stranu v zozname
hudby alebo zozname prehrávania.
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Počas prehrávania stlačte REPEAT alebo ČERVENÉ (A) tlačidlo pre výber požadovaného režimu opakovania.
❖ Audio CD (CD-DA)
➝
➝
➝
➝
➝
❖ MP3
➝
•
•
•
•
•
Normálne (Audio CD (CD-DA)/MP3) : Skladby na disku sú prehrávané v poradí v akom boli
zaznamenané na disk.
Opakovanie skladby (Audio CD (CD-DA)/MP3)
Opakovať adresár (MP3)
Náhodné prehrávanie (Audio CD (CD-DA)/MP3) : Možnosť náhodného prehrávania prehráva
stopy na disku v náhodnom poradí.
Opakovanie celého disku (Audio CD (CD-DA)) : Všetky stopy sú opakované.
- Obnovenie štandardného prehrávania Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo REPEAT alebo ČERVENÉ (A) tlačidlo.
66_ počúvanie hudby
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.66 66
2009-08-06 오후 11:11:57
Zdroj údajov môžete vybrať stlačením tlačidla ▲▼ v obrazovkovej ponuke.
(CD/DVD/Pamäťové zariadenie USB)
AF
PrEhrÁVaNIE DIsKOV aUDIO CD (CD-Da)/MP3
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
● POČÚVaNIE hUDBy
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri Audio CD sa automaticky spustí prehrávanie prvej
stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte Music a
potom stlačte tlačidlo ENtEr.
(Pomocou pamäťového zariadenia USB môžete
počúvať mp3 súbory.)
a Play Mode
2. Ak chcete prejsť na Music List, stlačte tlačidlo stOP
alebo rEtUrN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú chcete
prehrávať, a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
Video
CD
Music
TRACK 001
00:04:08+
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
_
b Playlist
Page
❖ Obrazové Elementy audio CD (CD-Da)/MP3
Zobrazuje typ média.
►
TRACK 001
CD
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Aktuálna stopa (pieseň)
Zobrazuje číslo alebo názov aktuálne prehrávanej
skladby.
Lišta stavu prehrávania.
Zobrazuje stav opakovania.
a Play Mode
Zobrazuje číslo aktuálne prehrávanej skladby, celkový
počet skladieb.
Aktuálna/Celková doba prehrávania.
Zobrazuje dostupné FAREBNÉ tlačidlá.
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.67 67
2009-08-06 오후 11:12:05
počúvanie hudby
AF
Zoznam skladieb pre prehrávanie
Môžete zostaviť zoznam skladieb,ktorý môže obsahovať až 99 skladieb.
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri Audio CD sa automaticky spustí prehrávanie prvej
stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte Music a
potom stlačte tlačidlo ENtEr.
(Pomocou pamäťového zariadenia USB môžete
počúvať mp3 súbory.)
2. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte tlačidlo
ZELENÉ (B) alebo rEtUrN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
Video
00:05:57
TRACK 002
00:04:28
00:04:08
Photo
TRACK 004
00:03:41
Setup
TRACK 005
00:03:17
TRACK 006
00:03:36
TRACK 007
00:03:47
TRACK 008
00:03:50
Music
CD
TRACK 001
TRACK 003
_
TRACK 009
+
00:03:54
b Playlist
Page
Original
Playlist
Video
Music
CD
3. Ak chcete prejsť na zoznam prehrávania, stlačte
ZELENÉ (B) tlačidlo.
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
b Music List
. Ak chcete do Playlist-u pridať stopu, stlačením tlačidiel
▲▼ ju vyberte a potom stlačte tlačidlo ENtEr. Ak
chcete stopy pridať dodatočne, tento postup opakujte.
c Playlist Play
Original
Playlist
TRACK 002
Music
. Ak je v zozname skladieb skladba, ktorú si neželáte
prehrať, stláčaním +▲▼ vyberte požadovanú skladbu a
stlačte tlačidlo ENtEr.
• Zvolená skladba sa vymaže.
Play
TRACK 001
Video
CD
s Add
TRACK 003
01.TRACK 001
Photo
TRACK 004
02.TRACK 002
Setup
TRACK 005
03.TRACK 003
_
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
b Music List
. Stlačením ŽLtÉhO (C) tlačidla prehráte vybrané stopy.
Na konci stopy sa automaticky začne prehrávať ďalšia
stopa.
►
c Playlist Play
TRACK 001
CD
s Add

Play
1/3
00:02:17 / 00:05:57
a Play Mode
. Ak chcete upravovať zoznam prehrávania, stlačte tlačidlo stOP alebo rEtUrN
rEtUrN.
. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte tlačidlo rEtUrN.
_ počúvanie hudby
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.68 68
2009-08-06 오후 11:12:20
AGF
súčasné Prehrávanie MP3 a JPEg
Môžete počúvať MP3 súbory, zatiaľ čo si budete zároveň púšťať JPEG súbory.
1. Pri prehrávaní MP3 súboru stlačte MODrÉ (D) tlačidlo.
Zobrazí sa obrazovka rýchlosti prezentácie.
2. Vyberte požadovanú rýchlosť prezentácie.
►
1/18
00:02:24 / 00:05:57
d Slide Show
 Ak chcete túto funkciu využívať, musíte si vybrať adresár, ktorý obsahuje tak hudobné súbory, ako aj
fotografie.
 Ak súčasne prehrávate MP3 a JPEG súbory, môže sa vyskytnúť zníženie zvuku, záleží od prenosovej rýchlosti
MP3, veľkosti JPEG obrázku a spôsobu kódovania.
● POČÚVaNIE hUDBy
a Play Mode
M
001. SONG01.mp3
CD
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.69 69
2009-08-06 오후 11:12:22
prehrávanie obrázkov
GF
PrEhrÁVaNIE JPEg DIsKU
1. Do zásuvky vložte JPEG disk.
(Pomocou pamäťového zariadenia USB môžete pozerať
JPEG súbory.)
Video
Music
CD
Photo
_
+
Setup
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Photo a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo ▶.
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte adresár, ktorý chcete
prehrávať a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
..
+
640 jpg
03 JUL 2000
full jpg
03 JUL 2000
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
..
+
gun001.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun002.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun003.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun004.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun005.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun006.jpg
03 JUL 2000
465 KB
d Slide Show
-1. Stlačte MODrÉ (D) tlačidlo a spustite prezentáciu.
#
gun003.jpg
03/100
-2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte obrázok, ktorý chcete
prehrávať a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
Môžete ovládať funkciu rotácie, zoomu a prezentácie.
• ČErVENÉ (a) tlačidlo : Každým stlačením tlačidla sa
obrázok otočí o 90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek.
a 90°
b 90°
c Zoom
d Speed
Slide Show
• ZELENÉ (B) tlačidlo : Každým stlačením tlačidla sa
obrázok otočí o 90 stupňov v smere hodinových
ručičiek.
• ŽLtÉ (C) tlačidlo : Každým stlačením tlačidla sa obrázok zväčší až do 4 X (Štvornásobná veľkosť
oproti normálnej veľkosti).
• MODrÉ (D) tlačidlo : Výber rýchlosti prezentácie.
• Tlačidlo PLay : Obraz prejde do režimu prezentácie.
CD
0_ prehrávanie obrázkov
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.70 70
2009-08-06 오후 11:12:31
používanie e-obsahu
S týmto prehrávačom diskov Blu-ray môžete využívať služby e-obsahu
(napríklad YouTube) cez sieť.
Po sieťovom pripojení (viď strany 30 - 31) skontrolujte nastavenie siete (viď
strany 50 - 54).
 Technické údaje sú predmetom zmeny v súlade s politikou spoločnosti.
 Prehrávanie videa e-obsahu môžete pozastaviť, zastaviť alebo uložiť, záleží od vašej širokopásmovej rýchlosti.
POUŽíVaNIE yOUtUBE
Tento prehrávač diskov Blu-ray vám umožňuje používať nasledovné služby poskytované YouTube.
1. So zariadením v režime zastaviť/žiadny disk, stlačte ČErVENÉ (a) tlačidlo na obrazovke s ponukou.
❖ Prvky obrazovky youtube
● POUŽíVaNIE E-OBsahU
M
Informácie o výbere krajiny: Zobrazuje vybranú krajinu.
Čas aktuálneho triedenia: Zobrazuje zoznam titulov
roztriedený podľa času. (Today, Weekly, Monthly, All)
YouTube /
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
You Tube
bkj
Today
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
1/5
Informácie pre používateľa: Zobrazia sa až po
prihlásení.
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
a Log Out b Change Mode c Select d Option [/] Page
Množstvo strán: Množstvo strán vybraného titulu/
Celkové množstvo strán v aktuálnom zozname.
Zoznam obsahu: Zobrazuje titul, množstvo pozretí,
ohodnotenia, dobu trvania a dátum.
Pomoc pri navigácii: Zobrazuje dostupné tlačidlá.
Zoznam kategórií: Detailnejšie informácie nájdete
nižšie.
Zoznam kategórií
Most Viewed
Top Rated
Zobrazuje najpozeranejšie videá.
Zobrazuje videá s najvyšším hodnotením.
Most Popular
Zobrazuje zoznam populárnych videí.
Most Discussed
Zobrazuje najdiskutovanejšie videá.
Top Favorites
Zobrazuje videá, ktoré sú najčastejšie pridávané do používateľovej zložky Najobľúbenejšie.
Most Linked
Zobrazuje videá, ktorých odkaz je najčastejšie pridávaný na iných webových stránkach.
Most Responded
Featured
Zobrazuje videá, na ktoré weboví používatelia najviac reagujú.
Zobrazuje zoznam predstavovaných videí.
Slovensky _1
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.71 71
2009-08-06 오후 11:12:39
používanie e-obsahu
Visited History
Zobrazuje históriu navštívených videí.
My Favorites
Ak ste sa prihlásili na svoj YouTube účet s prehrávačom diskov Blu-ray a pridali video do
zložky Moje najobľúbenejšie, môžete toto video prehrávať na prehrávači diskov Blu-ray
alebo na počítači so sieťou YouTube.
Player Library
Do knižnice prehrávača môžete pridávať videá bez toho, aby ste sa prihlásili na svoj YouTube účet.
Search
Country Setup
Account Management
Vyberte kritériá vyhľadávania a zadajte kľúčové heslo pre video, ktoré chcete prehrávať.
Zobrazuje zoznam videí požadovanej krajiny.
Umožňuje vám spravovať názvy a heslá používateľa YouTube.
Nastavenie krajiny
Ak vyberiete Nastavenie krajiny, môžete si na YouTube pozrieť videá danej krajiny.
1. Stlačením tlačidla $% vyberte Country setup a potom
stlačte tlačidlo ENtEr.
2. Stlačením tlačidla $%_ + vyberte požadovanú krajinu a
potom stlačte tlačidlo ENtEr.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
Worldwide
India
Poland
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
a Log In
Prihlásenie
Ak ste sa prihlásili na YouTube účet s prehrávačom diskov Blu-ray, môžete prehrávať videá pridané do
zložky Moje najobľúbenejšie.
1. Stlačte ČErVENÉ (a) tlačidlo na obrazovke YouTube.
2. Stlačením tlačidla $%_ + zadajte meno používateľa a
potom stlačte ŽLtÉ (C) tlačidlo.
3. Stlačením tlačidla $%_ + zadajte meno heslo a potom
stlačte ŽLtÉ (C) tlačidlo.
YouTube /
Worldwide
Most viewed
I
Top rated
Most Popular
.. @
Most Discussed
ghi
Top Favorites
. Stlačením tlačidla _ + vyberte OK a potom stlačte
ENtEr tlačidlo.
YouTube /
Username
1/5
abc...
abc
abc
tuv
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
wxyz
ghi...
b Blank
Done
c
jkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
def
def...
mno
jkl
Most Linked
pgrs
Most Responded
Featured Delete
Visiteda
History
a/A/1/
My Favorites
You Tube
Today
You Tube
bkj
Today
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
Please register 4-digit numeric password.
def...
Then you can login YouTube on this player simply
Views : 5969
Rating : 
by pressing numeric buttons on the remote control.
ghi...
Views : 5969
OK
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Skip
00:06:20
2_ používanie e-obsahu
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.72 72
2009-08-06 오후 11:12:45
. Zadajte 4-miestne heslo.
Na tomto prehrávači diskov Blu-ray sa môžete
jednoducho prihlásiť na YouTube pomocou číselných
tlačidiel.
Worldwide
You Tube
bkj
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
Enter new password
def...
1/5
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Views : 5969
Rating : 
Confirm the password
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
[0~9] Number r Return
2009-05-21
Views : 5969
2009-05-21
ghi...
jkl...
Rating : 
00:06:20
00:06:20
 Stlačením ČERVENÉ (A) tlačidla a odhláste sa zo svojho YouTube účtu.
Prehrávanie videa
1. Stláčaním tlačidiel $% vyberte požadovanú kategóriu.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
a Log In
2. Stlačením ZELENÉ (B) tlačidla vyberte dobu aktuálneho
triedenia (Today, Weekly, Monthly, All).
YouTube /
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
00:06:20
Rating : 
00:06:20
00:06:20
00:06:20
● POUŽíVaNIE E-OBsahU
M
YouTube /
2009-05-21
b Change Mode
You Tube
Today
1/5
abc...
Views : 5969
2009-05-21
Views : 5969MonthlyRatingAll: 

Weekly
2009-05-21
def...
 Today
00:06:20
Rating : 
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
00:06:20
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
3. Ak sa chcete presunúť k obsahu, stlačte tlačidlo + a na výber požadovaného titulu stlačte tlačidlo
$%.
. Stlačte tlačidlo ENtEr.
YouTube > Most viewed
Worldwide
You Tube
Falling in love
I love my dogs.
+
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites [/] Skip _ + Prev/Next
M
Full Screen
 Ak chcete zobraziť video na celej obrazovke počas prehrávania a zobraziť súvisiace videá po jeho skončení,
stlačte tlačidlo ENTER.
 V závislosti od technických podmienok Youtube sa obsah HD nemusí dať prehrávať čisto.
 Ak chcete z YouTube vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
Počas prehrávania nie je tlačidlo EXIT dostupné.
Slovensky _3
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.73 73
2009-08-06 오후 11:12:50
používanie e-obsahu
Vyhľadávanie videa
1. Stlačením tlačidla $% vyberte search a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Search
Player Library
Search
2. Stlačením tlačidiel _ + vyberte kritériá vyhľadávania a
Country Setup
Account Management
potom stlačte tlačidlo ENtEr.
• relevance: Vyberte, keď chcete vyhľadať podobné
videá.
• Published: Vyberte, keď chcete roztriediť videá podľa
dátumu vytvorenia.
• View count: Vyberte, keď chcete roztriediť videá
podľa množstva pozretí.
• rating: Vyberte, keď chcete roztriediť videá podľa ohodnotenia.
3. Stlačením tlačidiel _ + vyberte Keyword a potom
stlačte tlačidlo ENtEr.
YouTube /
Relevance
Published
View Count
Rating
My Search History
0/0
a Log In
Worldwide
You Tube
Today
Player Library
I
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
abc
abc
jkl
pgrs
tuv
Delete
a a/A/1/
Keyword
b Blank
Search
abc...
1/5
00:06:20
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
def
def...
mno
wxyz
ghi...
Search
cjkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
. Stlačením tlačidla $%_ + vyberte textové pole.
. Opakovaným stlačením tlačidla ENtEr na textovom poli
vyberte požadované písmeno, číslo alebo ikonu.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Player aLibrary
bI
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
abc
abc
jkl
pgrs
tuv
Delete
a a/A/1/
b Blank
Search
abc...
1/5
Views : 5969
Rating : 
Views : 5969
Rating : 
ab
abc
Views : 5969 abcd
Rating : 
abcde
wxyz
ghi...
abcdef
def
def...
mno
Search
cjkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
. Potom, ako ste zadali subjekt, ktorý chcete vyhľadať,
stlačte ŽLtÉ (C) tlačidlo na diaľkovom ovládači.
YouTube /
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
Worldwide
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
00:06:20
2009-05-21
You Tube
1/5
ab...
Views : 5969
abc...
Views : 5969
abcd...
Views : 5969
abcde...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
_ používanie e-obsahu
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.74 74
2009-08-06 오후 11:12:56
. Stláčaním tlačidiel $% vyberte požadované video a
potom stlačte tlačidlo ENtEr a video prehrajte.
YouTube > Search
Worldwide
You Tube
abcd
A wild goose is honking.
+
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites [/] Skip _ + Prev/Next
 Stlačenie tlačidla ENTER keď ste v a/A/1/ textovom poli vám umožňuje meniť textové polia na malé
písmená, veľké písmená, čísla a ikony.
Moje najobľúbenejšie
Ak ste sa prihlásili na svoj YouTube účet s prehrávačom diskov Blu-ray a pridali video do zložky Moje
najobľúbenejšie, môžete toto video prehrávať na prehrávači diskov Blu-ray alebo na počítači so sieťou
YouTube.
Ukladanie videa
1. Počas prehrávania stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo.
Objaví sa cesta uloženia
YouTube > Most viewed
You Tube
bkj
Falling in love

2. Stlačením tlačidla $% vyberte My favorites a potom
stlačte tlačidlo ENtEr.
3. Stlačte tlačidlo ENtEr.
Požadované video sa pridá do zložky moje
najobľúbenejšie.
Worldwide
● POUŽíVaNIE E-OBsahU
M
Full Screen

You can select
filedogs.
storage path.
I love amy
My Favorites
Player Library
+
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless
login process.
Views :of
196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Prehrávanie videa uloženého v Moje najobľúbenejšie
1. Stlačením tlačidla $% vyberte v zozname kategórií My
favorites.
2. Ak chcete vybrať požadované video, stlačte tlačidlo +,
aby ste sa presunuli do zoznamu obsahu a potom
stlačte tlačidlo $%.
3. Stlačte tlačidlo ENtEr.
Vybrané video sa prehrá.
YouTube /
Worldwide
You Tube
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log Out c Select d Option [/] Page
M
 Ak ste sa prihlásili na svoj účet YouTube, môžete tiež prehrávať video, ktoré ste si pridali do Moje
najobľúbenejšie na počítači.
Slovensky _
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.75 75
2009-08-06 오후 11:13:01
používanie e-obsahu
Knižnica prehrávača
Do Knižnica prehrávača môžete pridávať videá bez toho, aby ste sa prihlásili na svoj YouTube účet.
Ukladanie videa
1. Počas prehrávania stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo.
YouTube > Most viewed
Worldwide
2. Stlačte tlačidlo ENtEr.
Požadované video sa pridá do knižnice.
You Tube
Falling in love
I love my dogs.
"Falling in love" added to Player Library.
OK
+
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Prehrávanie videa uloženého v Knižnica prehrávača
1. Stlačením tlačidla $% vyberte v zozname kategórií
Player Library.
2. Ak chcete vybrať požadované video, stlačte tlačidlo +,
aby ste sa presunuli do obsahu a potom stlačte tlačidlo
$%.
3. Stlačte tlačidlo ENtEr.
Vybrané video sa prehrá.
YouTube /
Worldwide
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
You Tube
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
_ používanie e-obsahu
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.76 76
2009-08-06 오후 11:13:04
dodatok
riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu skontrolujte najskôr nasledovné.
PROBLÉM
RIEŠENIE
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Možno ich treba vymeniť.
• Diaľkové ovládanie funguje do vzdialenosti maximálne 6,1 m od ovládaného
zariadenia.
• Vyberte batérie a držte stlačené jedno alebo viacero tlačidiel, čím vybijete
mikroprocesor a diaľkové ovládanie tak vynulujete. Vložte batérie a znovu
vyskúšajte činnosť diaľkového ovládania.
Disk nemožno prehrať.
• Skontrolujte, či ste disk vložili potlačou nahor.
• Skontrolujte regionálny kód disku Blu-ray/DVD disku.
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Skontrolujte, či má disk ponuku (Menu).
Na obrazovke sa zobrazí
.
● dodatok
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Táto ikona sa zobrazí ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Aktuálnu funkciu nemožno dokončiť, pretože:
1. Neumožňuje to softvér disku Blu-ray/DVD.
2. Softvér disku Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr.zorné uhly (angles)).
3. Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii.
4. Zadali ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu disku.
Režim prehrávania je iný,ako nastavenia v
ponuke Setup.
• N
iektoré funkcie, ktoré ste vybrali v ponuke Setup nefungujú správne, ak na disku
nie je nahraná príslušná funkcia.
Pomer strán obrazu sa nedá zmeniť.
• Pomer obrazovky je stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka prehrávača.
Neprehráva sa zvuk.
• S kontrolujte, či ste v ponuke Audio Options (Možnosti zvuku)vybrali správny
digitálny výstup (Digital Output).
Obraz je zablokovaný
• K eď v prehrávači nie je žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo
PRESKOČIŤ (]) (na prednom paneli).
• Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje
používateľa, ktoré boli uložené v BD údajoch.
Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie,
ktoré váš televízor nepodporuje (napr.
1080p), nemusíte obrázok vidieť.
• N
a viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ (]) (na prednom paneli), keď
nie je disk v zariadení. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od
výrobcu.
• Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje
používateľa, ktoré boli uložené v BD údajoch.
Zabudli ste heslo
• K eď v prehrávači nie je žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo
PRESKOČIŤ (]) (na prednom paneli). Všetky nastavenia vrátane hesla sa
obnovia na výrobné hodnoty. Túto možnosť používajte len v krajnom prípade.
• Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje
používateľa, ktoré boli uložené v BD údajoch.
Slovensky _77
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.77 77
2009-08-06 오후 11:13:04
dodatok
PROBLÉM
Iné problémy.
RIEŠENIE
• P rejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje vysvetlenia
týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• A k problém ani potom nevyriešite, kontaktujte prosím najbližšie autorizované
servisné stredisko Samsung
Obraz je nejasný alebo skreslený
• Skontrolujte, či disk nie je špinavý alebo poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Nefunguje výstup HDMI.
• S kontrolujte správnosť prepojenia TVP s konektorom HDMI na prehrávači diskov
Blu-ray.
• Skontrolujte, či váš TVP podporuje rozlíšenie 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI.
Nesprávny výstup HDMI.
M
• A k televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital content protection), na
obrazovke sa zobrazuje zrnenie.
 Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré boli uložené v BD údajoch.
78_ dodatok
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.78 78
2009-08-06 오후 11:13:04
Technické údaje
Všeobecne
AC 110–240V, 50/60Hz
Príkon
30 W
Hmotnosť
2,2 Kg
Rozmery
430 (š) × 209 (h) × 54 (v) mm
Prevádzková teplota
+5°C až +35°C
Prevádzková vlhkosťe
10 % až 75 %
BD (Blu-ray Disc)
Rýchlosť čítania : 4,917 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitný video signál
● dodatok
Napájanie
Rýchlosť čítania : 3,49 - 4,06 m/s
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk) : 135 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 74 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 20 min
1 kanál 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Blu-ray/DVD Disk : 576i/480i
Y : 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Video výstup
PR : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Komponentný video výstup
PB : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Blu-ray Disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio
Audio výstup
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM viackanálové audio, bitstream audio
2 kanály
L(1/L), R(2/R)
Digitálny audio výstup
Optický
*Frekvenčný rozsah
48 kHz vzorkovanie : 4 Hz až 22 kHz
96 kHz vzorkovanie : 4 Hz až 44 kHz
*Odstup signál/šum (S/N)
110 dB
*Dynamický rozsah
100 dB
*Celkové harmonické skreslenie
0.003%
*: Nominálna špecifikácia
- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho
upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
Slovensky _79
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.79 79
2009-08-06 오후 11:13:04
dodatok
OCHRANA PROTI KOPÍROVANIU
• Pri prehrávaní obsahu chráneného systémom AACS, výstupe analógového signálu, atď. môžu byť určité obmedzenia,pretože
systém AACS (Advanced Access Content System -systém rozšíreného prístupu k obsahu) zabezpečuje ochranu obsahu pre
formát Blu-ray, podobne ako systém CSS (Content Scramble System - systém rôznorodého obsahu) pri formáte DVD.
Ovládanie a obmedzenia pri používaní tohto zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od obdobia zakúpenia výrobku pretože po
výrobe zariadenia sa tieto obmedzenia môžu v systéme AACS dotvárať a/alebo meniť. Navyše, značky BD-ROM a BD+sú
dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray, ktorý obsahuje určité obmedzenia týkajúce sa
prehrávania chráneného obsahu značky BD-ROM a/alebo BD+. Pre získanie ďalších informácií o AACS, značke BD-ROM a
BD+alebo o tomto produkte, prosím kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung.
• Mnoho disku Blu-ray/DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana pred kopírovaním).
Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť prehrávač diskov Blu-ray priamo k TVP a nie k VCR. Pri pripojení k VCR sa pri
chránených disku Blu-ray/DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
• Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných patentov USA a
iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných právoplatných vlastníkov. Použitie tejto
technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené
využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
• Ochranné práva v U.S.a ochranné práva v ostatných krajinách, neoprávnené nahrávanie, používanie, zobrazovanie,
distribúcia alebo úprava televíznych programov, videokaziet,diskov disku Blu-ray, DVD, CD a ostatných materiálov môžu
byť predmetom občianskej alebo trestnej zodpovednosti.
• Pre výstup progresívneho vykresľovania prehrávačov diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE
VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA
MÔŽE ZOBRAZOVAŤ RUŠENIE. AK MÁTE S OBRAZOM PROGRESÍVNEHO VYKRESĽOVANIA PROBLÉMY,
ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA ŠTANDARDNÝ VÝSTUP. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM
KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE
SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
Informácie o zhode a kompatibilite
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné s týmto zariadením
• Vzhľadom na obmedzenia popísané nižšie a v rámci tohto návodu na použitie vrátane časti Typy diskov a ich
charakteristiky, typy diskov, ktoré je možné prehrať sú: vopred vytvorené štandardné disky BD-ROM, DVD-Video, a
Audio CD; disky a BD-RE/BD-R; disky a DVD-RW/DVD-R; a disky CD-RW/CD-R.
• Iné disky ako tieto nie je možné prehrať na tomto prehrávači. a niektoré z uvedených diskov nemusí byť možn é prehrať z
dôvodov popísaných nižšie.
• Disky HD DVD nie je možné prehrať v tomto zariadení.
• Spoločnosť Samsung nezaručuje,že tento prehrávač prehrá všetky disky s logom BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video,
DVD-RW/DVD-R a CD-RW/CD-R a tento prehrávač nemusí reagovať na všetky príkazy a pri niektorých diskoch nemusia fungovať
všetky funkcie. Nie všetky tieto a ostatné disky a existujúce formáty diskov sú kompatibilné s týmto prehrávačom,pretože:
- Formát Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí prehrať celý obsah BD diskov, pretože niektoré
časti obsahu disku môžu byť voliteľné, môžu byť pridané ďalšie funkcie formátu Blu-ray až po výrobe tohto prehrávača
a niektoré známe funkcie môžu byť dostupné až neskôr;
- nie všetky nové a existujúce verzie formátov diskov sú týmto prehrávačom podporované.
- nové a existujúce formáty diskov môžu byť revidované, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo doplnené;
- niektoré disky sú vyrobené spôsobom, ktorý dovoľuje použiť počas prehrávania špecifické alebo obmedzené funkcie;
- niektoré funkcie môžu byť voliteľné a po výrobe tohto prehrávača môžu byť pridané dodatočné funkcie alebo niektoré
známe funkcie môžu byť dostupné až neskôr;
- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R a CD-RW/CD-R môžu byť ešte stále
neštandardizované;
- v závislosti od stavu disku alebo podmienok vytvorenia záznamu sa niektoré nemusia prehrať;
- Počas výroby softvéru na tvorbu diskov Blu-ray, DVD alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy;
- Tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače alebo iné AV príslušenstvo; a/alebo
- z dôvodov uvedených v tomto návode a z iných dôvodov zistených zákazníckym centrom spoločnosti Samsung.
• V prípade,že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou diskov alebo s prevádzkou tohto prehrávača,prosím kontaktujte
zákaznícke centrum spoločnosti Samsung. Zákaznícke centrum spoločnosti Samsung môžete tiež kontaktovať v prípade
prípadnej aktualizácie zariadenia.
• Pre ďalšie informácie týkajúce sa obmedzenia prehrávania a kompatibility diskov si prečítajte časti Bezpečnostné upozornenia,
Predtým ako si prečítate návod na použitie, Typy diskov a ich charakteristiky a Pred spustením prehrávania.
80_ dodatok
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.80 80
2009-08-06 오후 11:13:05
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright,
patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your
personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized
by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the
applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit,
translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services
displayed through this device.
● dodatok
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT
GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT
OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING
NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY
OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS
A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or
warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are
transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control.
Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any
interruption or suspension of any content or service made available through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or
request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service
providers.
Slovensky _81
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.81 81
2009-08-06 오후 11:13:05
❖
❖
❖
❖
This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
This product uses parts of the software owned by the Freetype Project (www.freetype.org).
This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license.
This Product uses some software programs which are distributed under the OpenSSL license.
Accordingly, the following GPL and LGPL software source codes that have been used in this product can
be provided after asking to vdswmanager@samsung.com.
GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils
LGPL software: UClibc, directfb
The GNU General Public License (GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you
wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and th at you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients
to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the
original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To
prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any
such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.82 82
2009-08-06 오후 11:13:05
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and
give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date
of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from
the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from
the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based
on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of
this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more
than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code
or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.83 83
2009-08-06 오후 11:13:05
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royaltyfree redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this
License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.84 84
2009-08-06 오후 11:13:05
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to
most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found.
One line to give the program’s name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w’ and `show c’; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program
is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If
this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.85 85
2009-08-06 오후 11:13:05
GNU Lesser General Public License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we
suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service
if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you
to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the
rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know
their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the
original version, so that the original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a
company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license,
the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the
ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into
non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than
the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over
competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for
many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.86 86
2009-08-06 오후 11:13:06
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to
use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user of
a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified
version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General
Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A
“work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered
only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing
it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date
of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this
License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the
facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.87 87
2009-08-06 오후 11:13:06
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given
copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the
ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not
make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative
work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for
the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for
this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and
small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether
it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms
of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its
use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.88 88
2009-08-06 오후 11:13:06
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above);
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machinereadable “work that uses
the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the
contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1)
uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user
installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made
with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a
copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs
needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with
other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and
provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any
other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from
you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.89 89
2009-08-06 오후 11:13:06
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not
thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license
version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision
will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under
these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your
option) any later version.
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.90 90
2009-08-06 오후 11:13:06
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write
to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@
openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names
without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT
OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.91 91
2009-08-06 오후 11:13:06
Kontaktujte SAMSUNG PO CELOM SVETE
Ak máte pripomienky alebo otázky t ýkajúce sa v ýrobkov Samsung,obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov
SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Krajina
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznícke centrum 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.92 92
Webová stránka
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
2009-08-06 오후 11:13:07
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-01783U
01783U-BD-P1600,1650-EDC_SK-NEW.93 93
2009-08-06 오후 11:13:08
Download PDF

advertising